Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.13'- ‰. 20.30’

ŒÙÔ˜ 117ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 18 ∏ÌÂÚÒÓ

™·‚‚·ÙÔ 17 ª·˚Ô˘ 2014 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.318

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & πÔ˘Ó›·˜ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ∂Î ÙˆÓ 70

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο

™Â ‚¿ÚÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ

§ËÛÙ›· ·Ï¿ ÛÈÓÂÌ¿

∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó· μ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ª·Ú›·˜ ™·Ì·Ú¿ ■ ÛÂÏ. 16, 17, 18

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÙË «£» °Ú. ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˘ ∞Ó‰. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ ∞. ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˘ ■ ÛÂÏ. 4, 14, 27, 29

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘ ¡¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ■ ÛÂÏ. 29

¶Ò˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÛÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ■ ÛÂÏ. 9, 10 ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» Ú›· Ó·ڿ ·ÁfiÚÈ· - 19 Î·È 20 ÂÙÒÓ - ÁfiÓÔÈ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ 49¯ÚÔÓ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ. ■ ÛÂÏ. 8

Δ

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

∫·ıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Ë ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ■ ÛÂÏ. 15

√ÌÈÏ›· Û ˘ÎÓfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ

ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÓfi„ÂÈ Î¿Ï˘ ■ ÛÂÏ. 12

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙË «£» TV ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¤‰ˆÛ ÛÙË «£» TV ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ (e-thessalia.gr) Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‹‰Ë ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÛÙË «£» TV Î·È ÛÙÔ MyCityNet.gr.

ªÈ¯. ªÈÙ˙ÈÎfi˜ £ÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ■ ÛÂÏ. 13

™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ∞‡ÚÈÔ ÂÚÓ¿ÌÂ, ÙËÓ ¿ÏÏË ∫˘Úȷ΋ ÓÈοÌ ÛÂÏ. 11 ■

∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ̷˙›, ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂÏ. 13 ■

ª‹Ó˘ÛË Î·È ·ÁˆÁ‹ ¶··ÙfiÏÈ· ηٿ ª¤Ô˘ ■ ÛÂÏ. 29

ª∂°∞§∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ·fi ÙË ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘

Θ ™Â 6 ¿ÙÔȘ ‰fiÛÂ

∫√À¶√¡π

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD ∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π

∂™Δ√À¢π∞¡Δπ¡∞

ª¶∞ª¶∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ ∂ÈÙÔ›¯ÈÔ˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘ ·fi 630ú

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È ª√¡√ 2 ¢ÚÒ ∏ ·Ú·Ï·‚‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ‹ Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ™ÙËÓ 9Ë ÛÂÏ›‰· fiÏ· ÛÙ· 24210 23303-4 Î·È ı· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ CD

∞. ¡¿ÓÔ˜ ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÈÙÈÎfi fiÏÔ ■ ÛÂÏ. 12

¶¤ı·Ó 73¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·Ú‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘

∞°∂Δ: «Ÿ¯È» ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË

■ ÛÂÏ. 8

■ ÛÂÏ. 28


∞fi„ÂȘ 2 ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. ∞ÚÎÂÙ¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹, ۯ‰fiÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ٷ ÎÔÈÓ¿ - ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·Î·È Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ 2012 ÙfiÏÌËÛ ӷ ÂÎÙÂı› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹: ∂ÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙÔ˘˜ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜” . ΔÒÚ· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÙÔ›¯ËÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘...

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ˘Ô„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

◊ڈ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ fiÛÔÈ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜; ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ΔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜; ∂ÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û·˜  ϿÙو̷; ∂ÓÔ¯È΋ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Â Ù ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·; ¡· Â›Ì·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

ÌÔ˘. ΔÈ ıˆÚ›Ù ˆ˜ ¤Û¯·ÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÙ˘¯›·˜; ΔË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ¶ÔÈÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· Û·˜ Ô È‰· ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÙÂ; √ ÙfiÔ˜ ÌÔ˘, Ô μfiÏÔ˜. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ / ÔÈËÙ‹˜; ∫·‚¿Ê˘ ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘; ªfiÙÛ·ÚÙ ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‹Úˆ¤˜ Û·˜ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹; √È Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘˜. ¶ÔȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfi ÙËÙ˜ ·ÓÙÈ·ı›ÙÂ; ÛÙÏÂÚ Î·È ∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ ‹Úˆ·˜ ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· πÛÙÔÚ›·; ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ ÔÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ٷϤÓÙÔ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ›ÛÙ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜;

∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ™Â ÔÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿ ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi; ∞Á¯ˆÌ¤ÓË ™Â ÔÈ· Ï¿ıË ‰Â›¯ÓÂÙ ÙË Ì Á·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ›ÎÂÈ·; ™Ù· Ï¿ıË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ËıÂÏË̤ӷ. Δ· ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ÌÔÙfi; ™· ‚ÁÂȘ ÛÙÔÓ ËÁ·ÈÌfi ÁÈ· ÙËÓ πı¿ÎË, Ó· ‡¯ÂÛ·È Ó·’Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Êfi‚Ô˜ Û·˜; ∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿. ¶ÔÈÔ ÂÓ ˙ˆ‹ ÚfiÛˆÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ΔȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÈηÈÒıËηÓ. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù· ·Ú·ÙÔ‡Ó ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ °È· ÔÈ· ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·˘ ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÙ›ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜;

ΔËÓ ·ÓÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ¶ÔÈ· ıˆÚ›Ù ÙËÓ ÈÔ ˘ ÚÂÎÙÈÌË̤ÓË ·ÚÂÙ‹; ΔËÓ ÂÈıÒ ¢È·Ï¤ÍÙ ¤ÓÙ ϤÍÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜: ÌËÙ¤Ú·, Û‡˙˘ÁÔ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË Û·˜ ··Û¯fiÏËÛË; ¡· ÊÚÔÓÙ›˙ˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ ΔÈ ·ÓÙÈ·ı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜; ΔËÓ ÊÈÏ·˘Ù›· ¶ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÙÈÌ¿Ù ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜; ΔËÓ ·ÏfiÙËÙ· ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ϤÙ „¤Ì·Ù·; °È· Ó· ÌËÓ ÏËÁÒÛˆ οÔÈÔÓ

∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÙ Ò˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ˙ˆ‹, ÙÈ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ›ÛÙ / Û ÔÈ· ÂÔ¯‹ Ó· ˙›ÙÂ; ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·, ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡Ù ÚÔ Â›Ù¢ÁÌ¿ Û·˜; ΔËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ ΔÈ ÓÔÛÙ·ÏÁ›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÌÔ˘ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ; ΔÔ ÈÔ ·ÎÚ·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤Î·Ó· ‹Ù·Ó Ó· η٤‚ˆ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ Ù·Í›‰È; ¶·Ú›ÛÈ - μڢͤÏϘ ¶ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û·˜ · ÓÙÈ·ı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ΔÔ Ó· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ›ۈ οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛı› ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ; ªËÓ ¯¿ÓÂȘ ¯ÚfiÓÔ ¶fiÙ ÎÏ¿„·Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔ Ú¿; ŸÙ·Ó ¤¯·Û· ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ¶ÔȘ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ¯ÚË ÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο; “™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ” ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û·˜; Δ· ‚È‚Ï›· ÌÔ˘.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

∂ÓˆÙÈο Î·È ‰˘Ó·ÌÈο

∞Ô¯¤Ù¢ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· μ·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ 2014 Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ªÈ¯¿Ï˘ ªÈÙ˙ÈÎfi˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “¢‡Ó·Ì˘ μfiÏÔ˘” Ì›ÏËÛ ÚÔ¯ı¤˜ Û ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÂÓÒ ¯ı˜ ‰¤¯ıËΠÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ.

™˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË

ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

ªÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ, ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙ·˙‹˜ º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜. ™Â ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘. “√È Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÔÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ∫·È Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì ÓfiËÌ· Ô Ì¿¯ÈÌÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜.

ΔÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ „‹ÊÈÛ √ÁÎ҉˘, ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ηٷÎχÛÙËΠ·fi ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‹Ì·Ú¯Ô. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚ¤˜-∫¿ÚÏ·-∫ÂÚ·Ì›‰È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤‰Ú· ÂÓfi˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. “∏ ÔÏ˘ÏËı‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘” ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó “ÔÈ Ôϛ٘ „‹ÊÈÛ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÏ›‰·” .

∞‰È·ÓfiËÙÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “√ ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 37,4 %. ∞˘Ùfi ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·‰È·ÓfiËÙÔ fiÙ·Ó Ô ¡ÔÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ˙ÒÓË, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÈ ·fi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·. ªÂ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· ¤ÚÂ ӷ ›̷ÛÙÂ Ô ¡ÔÌfi˜ Ì ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È fi¯È Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·! (·Ó·ÊÔÚÈο Ë §¿ÚÈÛ· ¤¯ÂÈ 22% ·ÓÂÚÁ›·, Ù· ΔڛηϷ Â›Û˘ 22% Î·È Ë ∫·Ú‰›ÙÛ· 20%)” . ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ¶Ôχ˙Ô˜, ˘. ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·Ï›· Ë ÁË Ì·˜” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. √ Î. ¶Ôχ˙Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ì·˜ οÓÂÈ Ô˘Ú·Áfi ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋, ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˜ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÏÔÈfiÓ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Ï‹ÁÌ· Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÂÈʤÚÔ˘Ó, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÚÂ‹ Ì·˜ ‰È·‚›ˆÛË, ·˜ ‰Ô‡Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ì ÍÂοı·ÚË Ì·ÙÈ¿ Î·È ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔÈ ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ·Úˆ¯Ë̤Ó˜, ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙfiÛÔ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜! ∏ „‹ÊÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‰‡Ó·ÌË ÈηӋ Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· “ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·” ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙȘ ÌÂÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” .

™ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘” ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜. “º›ÏÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ÂÎϤÁÔ˘Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ì 5ÂÙ‹ ıËÙ›·. ∂Ì›˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë, ͤÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ, fiˆ˜ › ÎÈ ¤Ó·˜ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ì·˜, fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. £¤ÏÂÈ ÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ì ÁÓÒÛÂȘ ÎÈ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Óı¤ÙÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÓÒÓÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó ‹‰Ë Ù· ÚÒÙ·, ‚·ÛÈο ‚‹Ì·Ù·, ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ 3ÂÙ›·. ∞fi ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ª·˙› ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¢™ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. √È Ï·˚ÎÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÁڷʤ˜ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂§™, ·ÏÏ¿ Î·È Û ı¤·ÙÚ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·fi fiÔ˘ ¤¯ˆ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂§™ ÁÈ· ÙËÓ “ŸÂÚ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ª·Ú›Ù· ¶··Ú›˙Ô˘, ˘Ô„‹ÊÈ· Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú¿ÛË, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ›‰È·, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞. √ μfiÏÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ÔÌÔ›ˆ˜, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi Ì·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ë Î. ¶··Ú›˙Ô˘. ¡.

¶Ôχ ‰˘Ó·ÌÈο ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ù. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯›˜ Â·Ê¤˜ Ì Ôϛ٘ Î·È ÊÔÚ›˜ Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ “™˘ÌÌ·¯›·˜ À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Î·È ÙËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ: “ŸÏÔÈ Ì·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì Û ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. °È·Ù› Ë “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ÌÔÚ› Î·È ¤¯ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ ¤‰ÂÈÍ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÚÔÛÙ¿. ∂ÓfiÙËÙ· Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·... ¡.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ΔËÓ 15Ë ª·˝Ô˘ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ŒÓˆÛË μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈο Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË ¶··ÁÁÂÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ıÂÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó. ŒÎÏËÍË ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë fiÙÈ cd Ì ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î.∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. Ÿˆ˜ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∞ÁÁÂÏ. ¶··ÁÁÂÏ‹˜, “Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ˆ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË . ∂Ô̤ӈ˜, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÍÂÎÏ›‰ˆÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡!” .

Δ¯ÓÔÁÓˆÛ›· - ÂÌÂÈÚ›· ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· §›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜, Ù· ÌËӇ̷ٷ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ™ÙÚ·Á·ÏÈÓfi˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘” ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ ·fi ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·. √ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· - ÂÌÂÈÚ›· - ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ™ÙÚ·Á·ÏÈÓfi˜, Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÛÙË ÌÂÙ·ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÚ›Ô‰Ô, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈ΋, ‹Ù·Ó ¯Ú¤Ô˜ ÌÔ˘ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ÙÒ Ì fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌÈ· ÔÚ›· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ·ÏÈ¿ Î·È Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘, Û·Ó ÙÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ Ù· Á·‚Á›ÛÌ·Ù·” .

ΔfiÓˆÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔÓˆı› ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “ŸÏÔÈ ª·˙› ÁÈ· ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ” Î·È ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ °·˚Ù·Ó¿˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÔÛٿ٢ÙË Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÓÈÒıÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔÈ. ΔfiÛÔ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, fiÛÔ È‰›ˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·. ¡.

¡.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø + º¶∞.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜

ŒÌ·ı· Ó· ÌËÓ ˘ÔÙÈÌÒ ÔÙ¤ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ó· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜, Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· ˘ÂÚ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” , Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ™‹ÌÂÚ· ·ÔηχÙÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ˘ÛÙ Î·È ··ÓÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Î·È ¿ıÔ˜ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

Œ

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜; ∏ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ΔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜; ΔËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û·˜ ÂÏ¿Ùو̷; ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÚÔۋψÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛ-

ÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Î¿ı ÊÔÚ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·; ∞Ó Î·È ÂÊ‹ÌÂÚË Î·È Û˘¯Ó¿ ı·Ì‹, Â›Ó·È Ë ˘Á›· ÁÈ· ̤ӷ, ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÌÔ˘. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ· ¤ÔÓÙ·È. ΔÈ ıˆÚ›Ù ˆ˜ ¤Û¯·ÙÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÙ˘¯›·˜; ΔËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ‰ÒÛÂȘ, Ó· ¿ÚÂȘ ·Á¿Ë Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ÁÈ· Û·˜ Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÙÂ; ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Û·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ / ÔÈËÙ‹˜: √ ∂χÙ˘. ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘: ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‹Úˆ¤˜ Û·˜ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹; √È ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿Úˉ˜. ¶ÔȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·ÓÙÈ-

·ı›ÙÂ; ∞˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏËÛ·Ó ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ ‹Úˆ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·: √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È¤ÎÚÈÓÂ. ªÂ ÔÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ٷϤÓÙÔ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ›ÛÙ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜; ªÂ ÙÔ Ó· ÚԂϤˆ Î·È Ó· ·ÔʇÁˆ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™Â ÔÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi; Àfi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¿Á¯Ô˘˜ ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™Â ÔÈ· Ï¿ıË ‰Â›¯ÓÂÙ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈ›ÎÂÈ·; ™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì ·ÓıÚÒÈÓ· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ÌfiÙÔ: ¡· ÌËÓ ÚÔÛ·ı›˜ Ó· Á›ÓÂȘ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, ·ÏÏ¿ ·Í›·˜ (∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ). ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Êfi‚Ô˜ Û·˜; ∏ ·ÒÏÂÈ· ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿.

¶ÔÈÔ ÂÓ ˙ˆ‹ ÚfiÛˆÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; Δ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘. °È· ÔÈ· ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÙ›ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜; ΔËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ¶ÔÈ· ıˆÚ›Ù ÙËÓ ÈÔ ˘ÂÚÂÎÙÈÌË̤ÓË ·ÚÂÙ‹; ΔË ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË. ¢È·Ï¤ÍÙ ¤ÓÙ ϤÍÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜: ΔÈÌÈfiÙËÙ·, ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÊÔÛ›ˆÛË, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË Û·˜ ··Û¯fiÏËÛË; ΔÔ Î¿ı ÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. ΔÈ ·ÓÙÈ·ı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ¿Ï-

ÏÔ˘˜; ΔËÓ ·Á¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ „¤Ì·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿Ù ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜; ΔËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ϤÙ „¤Ì·Ù·; ∞Ó Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÏËÁÒÛˆ οÔÈÔÓ. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÙ Ò˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ˙ˆ‹, ÙÈ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ›ÛÙÂ; £· ‹ıÂÏ· Ó· ˙‹Ûˆ ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ¤˙ËÛ· Ì οÔȘ ›Ûˆ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ¿ Û·˜; ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘. ΔÈ ÓÔÛÙ·ÏÁ›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; Δ· ÓÈ¿Ù· ÌÔ˘, ˘Ôı¤Ùˆ ·˘Ùfi ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡Ó fiÏÔÈ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ; ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ οÓÂÈ. ΔÒÚ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÂÓ Í¤Úˆ... ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ Ù·Í›‰È; ∞˘Ùfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È. ¶ÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û·˜ ·ÓÙÈ·ı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ΔËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ; ¡· ÌËÓ ˘ÔÙÈÌÒ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È Ó· Û¤‚ÔÌ·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶fiÙ ÎÏ¿„·Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿; ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÌÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔȯ›Ô; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘.

√ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÌÈÏ¿ ÛÙË «£» ÁÈ· ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‰ËÏÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

∞Ó‰. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜: ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ √ ¢∏ª∞ƒ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔ ...¯·ÌËÏfi ‹¯Ë ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √ ÚÒËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ÚfiÛˆÔ Ó¤Ô Î·È ¿Êı·ÚÙÔ, ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙË ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. √ÚÁÒÓÂÈ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ °ÚËÁfiÚË æ·ÚÈ·Ófi Î·È Î·ÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ô˘ “ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ·fi fiÛ· ˘fiÛ¯ÂÙ·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ . ¶ÈÛÙ‡ˆ fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌ· fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ η٤ÛÙÚ„·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙË ¢∏ª∞ƒ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Á¿ÁÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û “ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” , Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ› ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË... ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Î·È ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ù˘. μ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ηÓÔÓÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, Â›Ó·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ıÂÛÌÔ›. £ÂÛÌÔ› Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Ì¤Û· ·fi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ·fi

ÌÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Û˘Óı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ Ì¤Û· ·fi ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ . πÛ¯˘ÚÔ› ıÂÛÌÔ› Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Î·È Û ÌÈ· ∂˘ÚÒË Ô˘ Ù· “¿ÎÚ·” ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ¯ÒÚÔ Î·È ‰ËÌÔÛÎÔÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó “ÂÓÙ˘ˆÛȷο” ÔÛÔÛÙ¿. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ӷ ‰Ô‡Ì “Ù¤Ú·Ù·” ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ; Δ¤Ú·Ù· ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ô˘Ï‹. Δ¤Ú·Ù· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Î·È ·fi ÙȘ οÏ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiˆ˜ ηϿ ͤÚÂÙÂ. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÏÔÁÈ΋ ÂΉ›ÎËÛ˘, Ì ÔÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚ÛÙ¤˜, Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¡· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘˜. √È μÔÏÈÒÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰‹Ì·Ú¯Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ¤ÛˆÛ ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Î·È Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÔÏÈÙÈÛÌfi. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„ÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ˘fi‰ÈÎÔ˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔÓ ·ÌÈÁÒ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ Î·ı·Ú‹ Î·È ·ÎÔÌÌ¿ÙÈÛÙË ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË .

√È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ë “ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ; ∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÎÏÔÁ¤˜. Œ¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∏ ¢∏ª∞ƒ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔ Á¤˜ Ó· ÌËÓ ÂÎϤÍÂÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò Î·È ÔÚÁÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜ ÛÙfi¯Ô, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ¡· ¤¯ÂÙ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÂÎϤÍÔ˘Ì ¤Ó·Ó Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ÂȉڷÛÙÈÎfiÙÂÚË ÙÔ˘ ÂÓfi˜. °È·Ù› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ∫·È ÛÙËÓ

∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÓfiËÙË Ù·ÎÙÈ΋, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Ó‡̷. ∫·È Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ÎÚ›ÛÈÌË Ë ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÂΛ, ÂÂȉ‹ ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Â˘Ú‡Ù·Ù˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÁÈ· Ó· ÛÙÚ›„ÂÈ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û ÈÔ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∫·È ÌÈ·˜ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ‹ıÂÏ· Ó· ·¢ı˘ÓıÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, fiÔÈÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÎÈ ·Ó ÂÈϤÍÔ˘Ó, ηıÒ˜ ÙÒÚ· Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÚÔÛÒˆÓ. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ̤۷ Û ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙË ¢∏ª∞ƒ , ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â¿Ó Î·Ù·ÔÓÙÈÛÙ› ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ , ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌ Ì·ÙÔ˜. ¢‹ÏˆÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿ ‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈ ÛÙÂÚ¿. ∂Û›˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ Û ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ fiÙ·Ó Ë ¢∏ª∞ƒ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÔÛÔÛÙfi... ∫·È ÌfiÓÔ fï˜ Ô˘ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ ı· ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ¿ÚÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙȘ οÏ˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¢∏ª∞ƒ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜ ı· Ê·Ó› ·fi ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·‹¯ËÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì·˜. ªÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ οÏ-

˜ - ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ οÏ˜ - Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞; ∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ, ·Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ·ÊÔ‡ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· Â›Ó·È Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÔ˘ Δ¤Í·˜, ·Ó ı· Â›Ó·È Ô ™Àƒπ∑∞ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Û “Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο” ·ÌÊÈı¤·ÙÚ·, ·Ó ı· Â›Ó·È Ô ™Àƒπ∑∞ Ô˘ ¿ÏÏ· ϤÂÈ ÙÔ Úˆ› Î·È ¿ÏÏ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ‚ϤÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ì ÔÈÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ∞˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ‚ϤÔ˘ÌÂ... °È·Ù› Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ·fi ÌÈ· ÂÓÈ·›· ʈӋ; ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰˘ÛÎfiÏÂ˘Â Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ·ÏÈÒÓ ÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙfiÛÔ ÚÔˆıË̤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. - √ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÔ‡‰·Û ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ 9,84. ∞¤ÎÙËÛ ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÛÙÔ “·Ú¿ ¤ÓÙ” ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÛ¯ÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 24210 95753


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ηٷϋÍÂÈ ÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÙ ‹ ›ÛÙ ·ÎfiÌ· ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ; μÂÏËÛ¿Ú˘ ª·ÏÈÒÙ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜

“Œ¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÈ ı· „Ëʛۈ. ∞fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· „Ëʛۈ ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·” .

¡›ÎÔ˜ ™fiÚÔÁη˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¡·È, ¤¯ˆ ηٷϋÍÂÈ ÙÈ ı· „Ëʛۈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. £· „Ëʛۈ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

¶·Ú·Û΢¿˜ ¶ÂÙÛ¿Ó˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ ¤¯ˆ ηٷϋÍÂÈ ÙÈ ı· „Ëʛۈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ÛΤÊÙÔÌ·È ·ÎfiÌ· Î·È ı· ·ÔÊ·Û›Ûˆ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ›Ûˆ˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ·Ú·‚¿Ó” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

/5

∂ÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ÂÎÛηÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ οÙÔÈÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛΤÙ˜. ¶Ôϛ٘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ˆ˜ ÙÚ·ÁÈ΋, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈ· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Î·È ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÌÔÚʘ Ì¿˙˜ ÛȉÂÚÈÎÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÛÔ Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ™‡Ìʈӷ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ‰Ôı› χÛË, ηıÒ˜ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿. ∂ÈϤÔÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤ÓıÂÓ ÎÈ ¤ÓıÂÓ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. √ ʈÙÈÛÌfi˜ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜ ¤ˆ˜ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙÂÓÔ› Î·È ÙÔ Î·Îfi ÂÏÏԯ‡ÂÈ. μ.∫.

°È·Ù› Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù·; Œ¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó, ˆ˜ ÙÔ Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜. ΔÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜. ΔÔ Ó· ÌË ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú˜ ÙÔ Î·Ù·ÓÔÔ‡ÌÂ, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË. ∞ÏÏ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi. Δ¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ù· Û¯ÔÏ›· ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÒÚ· ı· ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜, Â Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; ∞˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·... ¢∏ª√.™.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÛÙ· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·

ª·Ú›· °ÒÁÔ˘

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

ΔÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ ·fi Ù· ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ·, Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ˙ËÙÔ‡Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ Ô˘ ‰Ú·-

Ÿ,ÙÈ ÌÔÚԇ̠οÓÔ˘Ì ȿ‚·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÈÔ ÎÂÓÙÚÈο ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÎÈ, fï˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ... ª›· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ı· Ô˘Ó ÔÈ ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ‹ ÂÓÙ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛٛ̈Ó. °È ·˘Ù¿ ›̷ÛÙÂ, ̤¯ÚÈ ÂΛ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ù¿ οÓÔ˘ÌÂ. ªËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ...

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈԇ̷ÛÙ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¤ÙÚÈÓˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, fiˆ˜ ÙÔ ÁÂʇÚÈ ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰›ÛÙ·, ÙÔ ·ÓÒÓ˘ÌÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ, ÙÔ ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÏÏ· Ô˘ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÁÓÒÚÈÛÙ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ fiÏÔ˘˜ ¤Ï͢ ÂÙËÛ›ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜. ™·˜ ˙ËÙԇ̠ÂÔ̤ӈ˜ Ì ÔÏÏ‹ ¢Á¤ÓÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ô Î·ı·-

ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙˆÓ, ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ۛÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ÂÚÈ‹ÁËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊˆÙÈÛÌfi˜ Û οÔÈÔ ‹ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ŒÙÛÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Í·ÎÔ˘ÛÙ¿ Î·È Ê˘ÛÈο ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. °È· Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı· ÚÔÙ›ӷÌ ÙË ÊˆÙ·ÁÒÁËÛË ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Û ı¤· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÂΛ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ” . º.™.

ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ

“Œ¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙÈ ı· „Ëʛۈ ÂΛÓÔÓ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂ÎÏ¿Ë ÙÔȯÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ “∞ÁÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔȯÔÁÚ·ÊË̤ÓË, ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˘ ·Í›·˜, ¤ÎÏ„·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ π.¡. ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, 7 ¯ÏÌ. ¤Íˆ ·fi ÙË °·‡ÚÈ·ÓË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠηٿ ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÔfiÙÂ Ë ·Í›· Ù˘ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·, Ë ÎÏÔ‹ Ù˘ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 0,50Ã0,30 ̤ÙÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ‰È¿ Ù˘ ·Ê·ÈÚ¤Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÛÔ‚¿” . ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÓËÌ›Ԣ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÓËÌ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∏ ‰·¿ÓË ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÛÙ· 3,5 ÂÎ. ‰Ú·¯Ì¤˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶. §·˙·Ú›‰Ë˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ¢. ∫ÔÎÎÈÓ›‰Ë˜, Ô ¢. ™È¿ÙÚ·˜, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÁÂÏÔ˜ Î·È °Ô‡ÛÈÔ˜, Ô ∏Ï. §ÂÊÔ‡Û˘, Ô ∞ı. º¿Ì·˜, Ô ∫›ÙÛÔ˜ ª·ÎÚ‹˜, Ô π. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ë ¡›ÙÙ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ™ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·, Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∏ÚÒÔ, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ηٿ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ, ÙÔ 1821 Î·È ·fi ÙÔ 1940 ¤ˆ˜ ÙÔ 1944” . ∂ÚÁ·Û›· μÔÏȈÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË “™˘ÏÏÔÁÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ٛÙÏÔ “∫ÔÓÙ¿ ÛÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ (§·ÔÁÚ·ÊÈο ª·ÁÓËÛ›·˜)” Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó

17 ª·˝Ô˘ 1984

ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ2 Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 11Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª¤Û˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜, ÂÂȉ‹ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÙËÓ Ù¿ÛË ÁÈ· ¤Ú¢ӷ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” ” .

„Ë, Ê˘ÛÈÔıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ÂÚÁÔıÂÚ·›·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË „˘¯·ÁˆÁ›·, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË” . ºÔÚ¿‰· Á¤ÓÓËÛ ˙¤ÌÚ·! “ªÈ· ÊÔÚ¿‰· Á¤ÓÓËÛ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ˙¤ÌÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΋Ô˘ ÙÔ˘ §Ô˘˚Û‚›Ï ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ¿ÎÈ (∏¶∞) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÌ‚Ú‡Ô˘ ÛÙ· ˙ˆÔÏÔÁÈο ¯ÚÔÓÈο Î·È Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ ‡Ï˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÂȉÒÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó” .

π‰Ú‡ÂÙ·È ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ “¢ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ª·Ú›·˜ ∫˘ÚȈٿÎË-¶ÂÚÚ¿ÎË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1895... ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ô ·ÏÈfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ - ∞ıËÓÒÓ (Ó˘Ó ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜) ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· √ÌÔÓÔ›·˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È ∞ıËÓ¿˜. ∞ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 1.465 ̤ÙÚˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 660 Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÔψً Û‹Ú·ÁÁ·, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ 1889. 1902... √ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ μ·Ï¤ÚÈÔ˜ ™Ù¿Ë˜ ·Ó·-

ηχÙÂÈ ÙÔÓ ªË¯·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. 1920... ∏ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ °ÂÚÔ˘Û›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘ Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ μfiÚÂÈÔ ◊ÂÈÚÔ. 1937... ªÂ ÙÔÓ ∞Ó·ÁηÛÙÈÎfi ¡fiÌÔ 677, Ë ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ªÂÙ·Í¿ ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ¯Ú¤Ë Î·È ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙË Ì¿ÛÙÈÁ· Ù˘ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 6 ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™∂ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ì›ÏËÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ΔˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÂÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù· 3,5 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ıËÙ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·. “Δ· 3,5 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ·ÁÎfiÛÌÈ·, ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ‚·ÏηÓÈο Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÒÓ˜ Û fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· Ú‡̷ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÊÂÚÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ· ÔʤÏË Î·È Ìfi¯Ï¢ÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ˙ˆ‹ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·È‰Â›·, ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·, Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ‰È·Ï¿ıÂÈ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 15.790.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜

∞ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÔÊÂÈϤÙ˜

Δ

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ Δ™ª∂¢∂ (Ì˯·ÓÈÎÔ›), ÚÔηÏ› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ Δ·Ì›Ô, Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Û ڇıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷۯ¤ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘.

√È ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∂Δ∞∞ Δ™ª∂¢∂ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂›Ûڷ͢ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÊÂÈÏÒÓ (∫∂∞√) , ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ·. ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó, ÙfiÙ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì Úfi¯ÂÈÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ‰Âο‰Â˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Â›Ó·È ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Δ∂∂ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ™›ÚÙ˙Ë ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “M ¤ÎÏËÍË ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ ÙÔ ∂Δ∞∞ - Δ™ª∂¢∂ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·fi 1 ª·˝Ô˘ 2014, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂›Ûڷ͢ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·Ù¿Û¯ÂÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÁÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ô ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ Î. ™ÂÏÏÈ·Ó¿Î˘, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂Δ∞∞, ÔÈ Ôԛ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ú¿Ù·ÛË ÏËڈ̋˜ ¯ˆÚ›˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013, Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ó· Ô‰ËÁ› Û ·Ê·ÓÈÛÌfi Î·È ·Ê·›Ì·ÍË ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ¿ÌÂÛ· Î·È Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ·-

● √È ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∂Δ∞∞ Δ™ª∂¢∂ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂›Ûڷ͢ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÊÂÈÏÒÓ (∫∂∞√)

ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ∞ÎfiÌË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 4172/2013, ÂÚ› ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢ Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ - ηٷۯÂÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂Δ∞∞ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜”. °È· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË ¯Ú¤ˆÛË Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÔÏÏÔ› ΢ڛˆ˜ Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Δ∂∂ Î·È ÙÔ Δ™ª∂¢∂-∂Δ∞∞. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2013 1.200 Ì˯·ÓÈÎÔ› ›¯·Ó ‰È·ÁÚ·Ê› Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·ÎfiÌ· 3.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ∞˘ÙÔ› fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡. ∂›Û˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·-

ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ∂Δ∞∞Δ™ª∂¢∂ ÙËÓ ‰ÈÂÙ›· 20112013 ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 50%, ÂÂȉ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Δ∂∂ Î·È ÛÙÔ ∂Δ∞∞ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÙ¿ ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷۯ¤ÛÂȘ. ª¤Û· Û ÌfiÏȘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ-·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi 1 ÚÔ˜ 7 Û 1 ÚÔ˜ 5, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ Î¿ÔÙ ˘ÁȤ˜ Δ·Ì›Ô.

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË

Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜, Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó 100 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™Â ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ÃÚ. ™›ÚÙ˙Ë, ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Û·Ù ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ÎÙËÚ›ˆÓ. Ÿˆ˜ Û·˜ ›¯·Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ì ÙÔ ˘. ·ÚÈıÌ. 416/262-2014 ¤ÁÁÚ·Êfi Ì·˜, ‰È·ÊˆÓԇ̠Ï‹Úˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 100 ¢ÚÒ Ô˘ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋

ÂÈ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÔÛ˘Úı›. ∂›Û˘, Û·˜ ›¯·Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ì ÙÔ ˘. ·ÚÈıÌ. 1315/137-2011 ¤ÁÁÚ·Êfi Ì·˜, ˆ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÔÙÂÏ› ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘¯›ˆÓ, Û ÌÈ· Û˘Á΢ڛ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ù·Ì›·. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi, οÔÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÔÓ› ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È Ó· ÌË ÌÔÚ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÈıˆÚ›. ªÂ ‚¿ÛË ÏÔÈfiÓ Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È·ÊˆÓ›· Ì·˜ ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ηıÒ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍÔÌÔ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ Δ∂π Î·È Ù· ÎÔÏϤÁÈ·. ™·˜ ˙ËÙԇ̠Â›Û˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈıˆÚËÙ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· ıˆÚԇ̠˘¤ÚÔÁÎÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ı¤Ì· ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Û ÂͤÏÈÍË ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂™¶∞, fiˆ˜ ÙÔ ∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒ Î·Ù’ √›ÎÔÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 7

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

°È· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

™ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ¤Ó·˜ Ú‡Ù·Ó˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ›ٷÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, η٤ıÂÛ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÂÛÛ‹Ó˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ fiÚÈÛ ÙËÓ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ›.

¶ÚÔÛˆÚÈÓfi “ÛÙÔ” ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ú‡Ù·ÓË Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô Ú‡Ù·Ó˘. √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ηٿıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Î˘Úˆı› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ÓÙfi˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‹ fi¯È ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ 12 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ηıÒ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ú‡Ù·Ó˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Î·È fiÚÈÛ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·

Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·fi ÙȘ 2 ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË, ÂÓÒ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. 줂·È· ϤÔÓ fiÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·Ó ı· ‰ÈηȈı› Ô Ú‡Ù·Ó˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔ¯ı¤˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÍ‹˜: ∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2014-2015. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‰ˆÚÂÒÓ ·) ÂÓfi˜ ÎÚÔÙ·ÊÈÎÔ‡ ÛÂÙ ·Ó¿ÙÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· πÔÎÚ¿Ù˘ - π·ÙÚÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ & μÈ‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÙÔÌÈ΋˜ ÎÚÔÙ·ÊÈÎÔ‡ ÔÛÙÔ‡ - ‚¿Û˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ Ù˘ øƒ§ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶.£., ‚) ÂÓfi˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ì ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· - ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “Medtronic” ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÙÔÌÈ΋˜ ÎÚÔÙ·ÊÈÎÔ‡ ÔÛÙÔ‡ - ‚¿Û˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ Ù˘ øƒ§ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶.£. ∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙË ‰·¿ÓË ÔÛÔ‡ 6.200,00ú ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘

∫∏À 9205 ψÊÔÚ›Ԣ ÙÔ˘ ¶.£. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ‡„Ô˘˜ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘). ∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫∞∂ 4121 (ÔÛfi ·Ú¯È΋˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ›ÛÙˆÛ˘: 584.800,00ú, ÔÛfi ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ì ÙËÓ 1Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡: 856.735,00ú) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2014 Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 75.295,00ú, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞∂ 4121-20 ÛÙ· ∞η‰ËÌ·˚ο ΔÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ Û ·˘Ù¿ ¶ª™ Î·È ÛÙÔÓ ∫∞∂ 4121-20 ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÛÔ‡ 196.640ú (ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ 135/30-4-2014, ı¤Ì· 7Ô.1), ∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫∞∂ 4121 ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÙÔ˘˜ 2014 Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 48.000,00ú, ÛÙ· ∞η‰ËÌ·˚ο ΔÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ Û ·˘Ù¿ ¿Ó¢ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ¶ª™ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∞∂ 4121-20, Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∫∞∂ 4121-20 fiÙ·Ó ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô (ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ 135/30-4-2014, ı¤Ì· 7Ô.2).

● ™ÙÔ ™Ù∂ ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·Ó·‰fi¯Ô˘ - ηٷ·ڈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹, ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÛÙË ı¤ÛË ªÂ˙Ô‡ÚÏÔ, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 16.500 Ù.Ì. Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ 24.000 Ù.Ì. Î·È ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘, ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÎÔÛÈ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (24) ÌËÓÒÓ.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡›Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη Ì ÙÔ ∂∫μ, ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À ™∂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜

∂Ù·›ÚÔ˘˜ ·ÊȤڈÛ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” , Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ·Ú¯Èο, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ›¯Â ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ∂Ù·›ÚÔ˘˜. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Î. £·Ó¿ÛË ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›·, fiˆ˜

ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›·. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ΔÛÈÏÈÌ›Áη˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ

Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi, ı· ¤¯ÂÈ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Û οı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™μ£∫∂ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ marketing Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” , Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ ∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™

∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞¡∂°∂ƒ™∏ ¶Δ∂ƒÀ°∞™ πππ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπø¡ ™Ã√§∏™ ∂¶π™Δ∏ªø¡ À°∂π∞™, Δª∏ª∞ μπ√Ã∏ª∂π∞™-μπ√Δ∂á√§√°π∞™ ™Δ∏ £∂™∏ ª∂∑√Àƒ§√ §∞ƒπ™∞™” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 9.900.000,00ú Ì º.¶.∞. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ™˘ÁÎÚfiÙËÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∞¡∞∫∞π¡π™∏ ¢π∞Δ∏ƒ∏Δ∂√À ∫Δπƒπ√À ¶ƒø∏¡ Δ™π∫ƒπ∫∏” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 8

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

¢‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Î·È Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ “ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜” Ì ı‡Ì· ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÏËÛÙ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ΔȘ ÛÎËÓ¤˜ ·fi Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ √È ‰Ú¿ÛÙ˜, 19 Î·È 20 ¯ÚfiÓˆÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ● √ ¿Ù˘¯Ô˜ 73¯ÚÔÓÔ˜

¶¤ı·Ó ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·Ú‡Ù·ÙÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 73¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Δ∏¡ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó·, ¤Ó·˜ 73¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿ fiÙ·Ó Î·Ù·Ï·ÎÒıËΠ·fi ÙÔ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙÔ˘. ΔÔ ·Ù‡¯ËÌ· Û˘Ó¤‚Ë ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. √ º›ÏÈÔ˜ ∫ÙÈÛÙ¿Î˘, ‹Ù·Ó ·ÁÚfiÙ˘ Î·È ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ηı¿ÚÈ˙ ÙÔ ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘. ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi fi¯ËÌ· fï˜ ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ÎÙ˘‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú¿. √ 73¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÓÔÛËχÙËΠfiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ fï˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ¯ı˜ ˘¤Î˘„ ÛÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ªÔÓ¿‰·. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ 73¯ÚÔÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ.

Ú›· Ó·ڿ ·ÁfiÚÈ· - 19 Î·È 20 ÂÙÒÓ- ÁfiÓÔÈ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ 49¯ÚÔÓ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ. Δ· ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ· Â›Ó·È ·‰¤ÏÊÈ·. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘˜. ºÔÚÒÓÙ·˜ ÎÚ¿ÓË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¯ı˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È Ï‹ÛÙ„·Ó ÙËÓ Á˘Ó·›Î·. Δ˘ ¿Ú·Í·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi -2300 ¢ÚÒ- Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘. ΔÔ ÌÈÎÚfi „ÈÏÈηÙ˙›‰ÈÎÔ, ÂÚ›ÙÂÚÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ - ·Ó Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜- ÙËÓ Ó‡¯Ù· ÂÈÎÚ·Ù› ÂÚËÌÈ¿ Î·È ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ԯ‹Ì·Ù·.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∏ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û ¯ÚfiÓÔ - ÚÂÎfiÚ. ª¤Û· Û ‰‡Ô ÒÚ˜, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿, Û¯ÂÙÈο, ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÏËÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ¿ÂÈ ÁÈ· ‡ÓÔ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ ‚Ú¤ıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎÂ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘. ∏ 49¯ÚÔÓË ¤˙ËÛ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÌÓ‹ÌË Ù˘. √È ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÙ˜, Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·Á·˙¿ÎÈ, ·›ÏËÛ·Ó Î·È Ï‹ÛÙ„·Ó ÙËÓ Á˘Ó·›Î· Î·È ÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ∞Ó·ÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ “ÔÈ Ù·Èӛ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹..” √ÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı‡Ì·, ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÊÔ‚‹ıËΠ- fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ- ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘... ¶·Ú¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ηÈ

Ì·ÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÂÓÙfiÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÙ˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ‚Ú¤ıËΠÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ηıÒ˜ Î·È Ë ÙÛ¿ÓÙ· Ì fiÏ· Ù· ÚÔÛˆÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ıÔ‡Û·. ∂ÈϤÔÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÔ fiÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô -fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ- ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÛÙfiÏÈ REPLICA, ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÚ›· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ‰‡Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÎÚ¿ÓË, ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı¤ÓÙ· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ¶‹Ú·Ó ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë 49¯ÚÔÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌfiÓË ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ ¯ˆÚ›˜ ΛÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢. Ÿˆ˜ ¤-

● ∞¤‰ˆÛÂ Ë ¿ÌÂÛË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ

ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·Ó Î·È ˘‹Ú¯Â οÌÂÚ· ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛ˘, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ô‹ıËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ıÚ·Û‡Ù·Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÏËÛÙ›·˜, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÂȉÈο Û ÂÚËÌÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ 36¯ÚÔÓÔ˘ Î·È 43¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ηψ‰›ˆÓ ™À¡∂§∏º£∏™∞¡ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆ-

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 199 Δ∏§.: 2421039297 - μ√§√™

STATE COFFEE CO. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 184Á, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 39800

Live the experience...!

ÙÚfiÌÔ, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı›. √È ÏËÛÙ¤˜ ÙËÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó Ì ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿. ∏ Á˘Ó·›Î· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚıËΠÁÈ· È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ - ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ μfiÏÔ- ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÎÚ¿ÓË, ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û ÂÚ›ÙÂÚÔ 49¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ··›ÙËÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ·ıÔ‡Û·˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚›·, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙË Ì ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó Ì›· ÙÛ¿ÓÙ· Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 2.300 ¢ÚÒ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ¤ÁÁÚ·Ê·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤Ê˘Á·Ó Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÌÂÓÂ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ Û ÎÔÓÙÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ, ÂÔÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Î·ıÔ‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏËÛÙ›·˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î·È Û˘ÛÙË-

π¿ÛÔÓÔ˜ & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 34110

✓ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√™ ∂§∂°Ã√™ ✓ ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ✓ ¢π∞°¡ø™∏ INJECTION ✓ ∫§πª∞Δπ™ª√π ✓ æÀ•∏ ª∂Δ∞º√ƒø¡ ✓ æÀ∫Δπ∫∞ ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ - ¶ø§∏™∂π™ - ∂¶π™∫∂À∂™ ✓ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ✓π™√£∂ƒªπ∫√π £∞§∞ª√π

Δ√ÀΔ√ÀΔ∑√°§√À §Ô˘ÓÙ¤ÌË - ¢ÚÔÛ›ÓË, ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÏ. 24210 80005, 81463, fax: 24210 83342 ñ email: toutout@hotmail.gr

͢ §·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ °fiÓˆÓ, ¤Ó·˜ 36¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ Î·È ¤Ó·˜ 43¯ÚÔÓÔ˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÁÈ· ÎÏÔ‹ ηψ‰›ˆÓ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› fiψÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ηÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·Ï҉ȷ ¯·ÏÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 300 ÎÈÏÒÓ, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. Δ· ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙ· ηÏ҉ȷ ¯·ÏÎÔ‡ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 28 ÂηÙÔ-

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÏÔ‹

● °ÂÌ¿ÙÔ ÙÔ ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ ·fi ÎÏÂÌ̤ӷ ηÏ҉ȷ ÛÙÒÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÁ·Ï›· (ÎfiÊÙ˜, Ê·ÏÙÛ¤Ù˜ Î·È Ï›Ì·), Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ‰È¿-

Ú·ÍË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· §¿ÚÈÛ·˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï·, 40¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÎÏÔ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ηÙÂÏ‹ÊıË Ó· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙ› ·Ú¿ÓÔÌ· ηٿÛÙËÌ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜. ∏ ·Ú¿ÓÔÌË ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ‰È·ÎfiËÎÂ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· º·ÚۿψÓ.


M·ÁÓËÛ›· 9

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜: ª¤¯ÚÈ 4 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›·, ¤ˆ˜ 2 ÛÙ· ÓËÛÈ¿

™ÙȘ 7 ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜

È Î¿Ï˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÊÙ¿ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÊÙ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·.

∞Ó·Ï˘ÙÈο: ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ 2014, ·fi ÙȘ 07.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 19.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜. æËÊ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ô˘ ›̷ÛÙ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÂÚËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ. æËÊ›˙Ô˘Ì fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1996 ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ì·˜. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂ÙÂÚÔ‰ËÌfiÙË ∂ÎÏÔÁ¤· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ∂ÎÏÔÁ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ, ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. °È· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘ÌÂ, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ›Ù ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ›Ù ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ›Ù ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘, ›Ù ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜. ŸÛÔÈ, ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÌÔÚԇ̠ӷ „ËÊ›ÛÔ˘Ì Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, ·ÚΛ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ô˘ ›̷ÛÙ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ‹ Ù· ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “∂∫¢π¢∂Δ∞π ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∞ °π∞ Δπ™ ∂∫§√°∂™

Δ∏™ 18˘ ª·˝Ô˘ 2014 Î·È 25˘ ª·˝Ô˘ 2014” °È· ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰Ôı›. °È· ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. √È ÛÙ·˘ÚÔ› Ô˘ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙÂ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 1 ¤ˆ˜ 4 ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ™ÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ‚¿˙Ô˘Ì ̤¯ÚÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ¤ˆ˜ ‰‡Ô. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ‹ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·˘Úfi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘, Â¿Ó fï˜ ÙÂı› ÛÙ·˘Úfi˜, ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ‰ÂÓ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. ™ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ Ù˘ 25˘ ª·˝Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÛÙ·˘Úfi ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ∞fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ÙÔ 70Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 200 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· fiÔ˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó. ™ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÂȉÈÎÔ› ÂÎÏÔÁÈÎÔ› ηٿÏÔÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜. ∂ȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË

● ∞fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ·‡ÚÈÔ Ë „ËÊÔÊÔÚ›·

ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ÛÒÌ·, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ √Δ∞, ¡¶¢¢, ÙÚ·Â˙ÒÓ (ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·) Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊÂÏ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¢‹ÌÔ, fiÔ˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. ∞Ó¿ÏÔÁË ¿‰ÂÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÊfiÛÔÓ ÂΉÔı› Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ¢‹ÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ-

ÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ 27 ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó, ̤¯ÚÈ ÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ fiÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÛÙÂÚËÙÈ΋ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È fiÛÔÈ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi ÏfiÁˆ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ ÔÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›Î˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ

ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. ∏ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË, Ù¤ÛÛÂÚ· ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ. Δ· ̤ÏË ÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ· Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Á›ÓÂÙ·È 15 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ˆ˜ οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û οı ÂÎÏÔÁ¤· Ì ۈ̷ÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ‹ Û ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜. √È ÂÎÏÔÁ›˜ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ „ËÊ›˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ì ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁ›˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ̤ÏË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ·ÏÔ‡˜ ÂÎÏÔÁ›˜. ∂·Ê›ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ χÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂›Û˘, ÂÎÏÔÁ›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û ·Ú·ÙÂ-

ٷ̤ÓË ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·, fiˆ˜ .¯. ΢ÔÊÔÚÔ‡Û˜ Á˘Ó·›Î˜, ˘ÂÚ‹ÏÈΘ, ·ÛıÂÓ›˜ Î.Ï. ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. Δ¤ÏÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. ΔÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ‰··ÓÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ) Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ™Â ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¤ˆ˜ 30.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 1.500 ¢ÚÒ, ¤ˆ˜ 60.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û 2.000 ¢ÚÒ, ¤ˆ˜ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û 2.500 ¢ÚÒ, ¤ˆ˜ 150.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û 3.000 ¢ÚÒ, ¤ˆ˜ 200.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û 3.500 ¢ÚÒ, Û ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ·fi 200.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÁÈ· οı 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ÙȘ 200.000, ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· οı ˘Ô„‹ÊÈÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1.000 ¢ÚÒ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î¿ı ‰‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ™Â ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ·fi ÌÈ· ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ‚) ™Â ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 20%. Á) ™Â ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ·fi ÂÙ¿ ¤ˆ˜ ‰¤Î· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 50%. ‰) ™Â ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ ‰¤Î· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 75%.

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙË « ∏ ¶√π∏™∏ ™Δ∏ ª√À™π∫∏ ∫∞π √π §∞´∫√π ¢∏ªπ√Àƒ°√π ∏ ÂÎÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ΔÚ·ÁÔ‡‰È. ∏ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÔÈ ÛΤ„ÂȘ, ÔÈ Ï‡ÛÂȘ, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞‡ÚÈÔ. ΔÔ ∞¯, Ô ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi˜, Ë ¯·Ú¿ Î·È Ë Ï‡Ë Û›ı· ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· οı ÌÔÚÊ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. √È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ¿ÓÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “¶·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÎÔÈӈӛ˜, ÌÔÚ›˜ Ó· À¿Ú¯ÂȘ. ∞Ó‰Ú¤·˜, ª¿Ì˘ ª¿ÚÙÈÔ˜ 2014

1Ë ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·

ªÂ ‰‡Ô ÎÔ˘fiÓÈ· Î·È 2 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi CD

» ª√À™π∫∏ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™

1.¶ƒ∞™π¡√ & °∞§∞∑π√ √ƒÃ∏™Δƒπ∫√ 2.∏ ª∂Δ∞¡∞™Δπ™ ¶√π∏™∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 3.¢∞∫ƒÀ ™Δ√ °À∞§π ∏§. ∫∞Δ™√À§∏™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 4.∂¡∞ ºπ§π °π∞ ∫∂π¡√¡ §.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /∂§.μ∞ƒ∂∞§∞/∞¶.ª√™π√™ 5.√ ¡√™Δ∞§°√™ ¶√π∏™∏ ∏§.∫∞Δ™√À§∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 6.Δ∏™ ª∞¡∞™ ¶√π∏™∏ ∂§∂¡∏ §∞Ã∞¡π¢√À/∞¶.ª√™π√™ 7.∞¶√¡∏ ∑ø∏ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 8.ºΔøÃ√§√°∂π∞ ™Δ.•∞ƒÃ∞∫√™/§.¶∞¶∞¢√¶√À§√™ /ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ 9.√ª√ƒº∏ & ¶∞ƒ∞•∂¡∏ ¶∞Δƒπ¢∞ ¢.§∞°π√™/√¢.∂§ÀΔ∏™ /∞¶.ª√™π√™ 10.Δ∏¡ ¶√ƒΔ∞ ∞¡√π°ø ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/Δ.§∂πμ∞¢πΔ∏™/ ∞.∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ 11.√ ª∞ƒ∫√™ À¶√Àƒ°√™ ª.μ∞ªμ∞∫∞ƒ∏™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™/√§√π 12.¢∂¡¢ƒ√ Δ√ ¢∂¡¢ƒ√ ª.£∂√¢øƒ∞∫∏™/°.ƒπΔ™√™/ª¶.Δ™∂ƒΔ√™ ∂¶∞π•∞¡ √π ª√À™π∫√π °π∞¡¡∏™ Δ™∂ƒΔ√™ ¶π∞¡√ /∫Àƒπ∞∫√™ °∫√Àμ∂¡Δ∞™ μπ√§π, μπ√§∞/∫ø™Δ∞™ °∂¢π∫∏™ ª¶√À∑√À∫π,ª∞¡Δ√§π¡√,§∞√ÀΔ√/ ∞¶√™Δ√§√™ ª√™π√™ ∫π£∞ƒ∞/ºπ§π¶¶√™ ƒ∂Δ™π√™ ª¶∞™√/ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∫∞Δ™π°π∞¡¡∏™ ™∞¡Δ√Àƒπ,∫π£∞ƒ∞ ∏Ã√Ã∞º∏™∏-∏Ã√§∏æπ∞/°πøƒ°√™ ∑∞°√ƒ∏™ ∞440 ART WORK °πøƒ°√™ Ã∞Δ∑∞∫∏™

ΔÔ Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ «£»

(π¿ÛÔÓÔ˜-∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2), ÙËÏ. 24210 23303-4 *ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ “¶∞§ª√™”


M·ÁÓËÛ›· 10

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

ÃÚ‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘

¶Ò˜ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ∞π Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ù˘ÒÓÔ˘Ó 22 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›̷ÛÙ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, „ËÊ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞°ƒπ∞™ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÁÚÈ¿). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î.Ï.). - Œˆ˜ ‰‡Ô ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ μ√§√À - Œˆ˜ ÙÚÂȘ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (μfiÏÔ˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î.Ï.). - Œˆ˜ ‰‡Ô ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞™ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘).

Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘.

- ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - Œˆ˜ ‰‡Ô ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¡∂∞™ πø¡π∞™ - Œˆ˜ ÙÚÂȘ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¡¤·˜ πˆÓ›·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î.Ï.). - Œˆ˜ ‰‡Ô ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¶ÔÚÙ·ÚÈ¿). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ¢πª∏¡π√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÈÛˆÓ›·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - Œˆ˜ ‰‡Ô ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘.

∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞§§∏™ ª∂ƒπ∞™ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ● ∞‡ÚÈÔ “ÌÈÏ¿” Ë Î¿ÏË

- ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞°π√À §∞Àƒ∂¡Δπ√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÚÙ¤Ìȉ·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞°π√À √¡√Àºƒπ√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈ-

Ô˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (πˆÏÎÔ‡). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞´¢π¡π√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈ-

∫√¶∂§∞™ ¢. ∂À£Àªπ√™ * ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜ * ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ * ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ * ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ μ∞§∞øƒπΔ√À 6, ¡. πø¡π∞ μ√§√À Δ∏§. 24210 60673, ∫π¡. 6945796990

∂∫¢ƒ√ª∂™ ∞°π√À ¶¡∂Àª∞Δ√™ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ 2ËÌ. 8-9/6 ™√À¡π√-μ∞ƒ∫π∑∞-§πª. μ√À§π∞°ª∂¡∏™-°§Àº∞¢∞ ª∂ ∫ƒ√À∞∑π∂ƒ∞ ™∂ À¢ƒ∞-¶√ƒ√-∞π°π¡∞ ª∂ °§∂¡Δπ (∑ø¡Δ∞¡∏ √ƒÃ∏™Δƒ∞) ∫∞π º∞°∏Δ√ •∂¡√¢√Ã∂π√ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ ™Δ∏ °§Àº∞¢∞

SPECIAL PRICE FOR ALL ∂π¢∏ √π∫π∞∫∏™ Ã∏™∏™ - ∞¶√ƒƒÀ¶∞¡Δπ∫∞ ∫∞§§À¡Δπ∫∞ - ∂π¢∏ ¢øƒø¡ - ∂¶√Ãπ∞∫∞

∫∞£∂ ∂μ¢√ª∞¢∞ ¡∂∂™ ¶∞ƒ∞§∞μ∂™ √§√ Δ√ Ã√¡√ Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™ ∫∞𠶃√™º√ƒ∂™ 1Ô. Δ. √π∫√¡√ª∞∫∏ 54 - ¢√¡ ¢∞§∂∑π√À - μ√§√™ 2Ô. ¡∂√ ¶∞ƒ√¢√™ ∫√§Ãπ¢∞™ 6¢ (∞°∏™∞¡¢ƒ√À) ∞§À∫∂™ μ√§√À

∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞¡ø μ√§√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (πˆÏÎÔ‡). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞¡ø §∂Ãø¡πø¡ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÚÙ¤Ìȉ·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ.

∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞°π√À μ§∞™π√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÚÙ¤Ìȉ·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.).

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞

∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∞¡∞∫∞™π∞™ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (πˆÏÎÔ‡). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ӷηÛÈ¿˜.

3ËÌ. 7-9/6: √Ãπ¢∞ - π. ª. √™π√À ¡∞√Àª-™Δƒ√À°∫∞-ª¶πΔ√§∞ ¶§∏ƒ∏ ¢π∞Δƒ√º∏-•∂¡√¢√Ã∂π√ 4* ™Δ∏¡ √Ãπ¢∞

4ËÌ. 6-9/6 ∞´μ∞§π - ™ªÀƒ¡∏ 4ËÌ. 6-9/6 ∞¡∞Δ√§π∫∏ ƒøªÀ§π∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ANTø¡√¶√À§√À 3 - μ√§√™ - Δ∏§. 2421031060, 31059

∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ °§∞ºÀƒø¡ - Œˆ˜ ÙÚÂȘ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¡¤·˜ πˆÓ›·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞ÁÚÈ¿˜ Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ °Ï·Ê˘ÚÒÓ. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ¢ƒ∞∫∂π∞™ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ-

΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÁÚÈ¿˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∫∞Δø §∂Ãø¡πø¡ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÚÙ¤Ìȉ·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ∫∞ΔøÃøƒπ√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ùˆ¯ˆÚ›Ô˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ªπ∫ƒ√£∏μø¡ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ™∂™∫§√À - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞ÈÛˆÓ›·˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™¤ÛÎÏÔ˘. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ™Δ∞°π∞Δø¡ - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∞ÁÚÈ¿˜, Î.Ï.). - ŒÓ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

ΔfiÓÈÛÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ΔËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÂÚÓ¿ÌÂ, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÓÈοÌ ∞ˇı˘Ó ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ó›Î˘ Û fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ › ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ËÓ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ôχ “‚·ÚÈ¿ ʷӤϷ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ‹ ¢ı‡Ó˘” , ‹Ù·Ó ÙÔ Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ıÂÚÌfi Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ì·ÚÒÓî. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, “ı· ÛËÌ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ¢ı‡Ó˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ÚÈÍË, ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì·˜, Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ¯ÂÈڷʤÙËÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” . ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘,ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‚›ÓÙÂÔ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË , ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Î.Î. ∫·Ì›ÓË Î·È ªÔ˘Ù¿ÚË.

«Δ

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÁÎÒ‰Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” Â›Ó·È ¤Ó·: ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÂÚÓ¿ÌÂ, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÓÈοÌÂ! “∏ Ó›ÎË ı· ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÔ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ¡›ÎË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ·ÓÔȯً Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÌÈ· fiÏË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÛÌÔ‡, fiÏË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·ˇı˘Ó ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ó›Î˘ Û fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ fiÏË Ì ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. ¶Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ¶Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ “Ì·‡ÚÔ Úfi‚·ÙÔ” ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ¶Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. “∞fi ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ·˜ ÌË Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜! ŸÏÔÈ Ì·˙›, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. °È·Ù› ÌÂÙ¿ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ¿” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Ó˘Ó Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘” , fiˆ˜ ›Â, “fiÏË Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÎÂÚÎfiÔÚÙ· ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ∏ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ηı¤Ó· Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ ÈÛÙÔÚÈ΋” , ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î.™ÎÔÙÈÓÈÒ-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙËÓ ÔÁÎÒ‰Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

Ù˘ ı‡ÌÈÛ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. “∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÔÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ÂÎÏÂÁ› ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋” , ›Â Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “™ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ·, ‰ÂÓ ÂÎϤÁÔ˘Ì ΢‚¤ÚÓËÛË. ∫fiÌÌ· ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ οÏË. ™ÙËÓ Î¿ÏË ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. ∂Λ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ı· ÛÙ›ÏÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈο ÌËӇ̷ٷ. ™ÙËÓ Î¿ÏË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. °È· ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜””, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ “fiÔÈÔ˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ, ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘Ú· ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È Ô ÌÔÓÔ̤وÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ÙÔ˘ Î.ª¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Î.¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. °È·Ù› ηÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ı¤ÏÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ” .

∑ËÙÔ‡Ó “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·Óı˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ›, fiˆ˜ ›Â, ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘Âڷ̇ÓıËΠÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û¤ÎÔ˘Ï· Î·È ‚ÚÒÌÈÎÔ fiÏÂÌÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔÓ Î.¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ì·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi˜î ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ï‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. “√ Î.¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿˙ÂÈ” , ›Â, “Ì ÙÔÓ Î.ª¤Ô ÛÙÔ ›‰ÈÔ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ”. ŸÙ·Ó Ì›ÏËÛ· ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ‰ËÌÔ-

ÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÛıËÌ·, ÔÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â È¿ÛÂÈ ¿ÙÔ. ŒÂÛ· ¤Íˆ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤ÊÙ·Û ӷ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û¿ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú·Ê˘¿‰Â˜ ÙÔ˘” ∞Ó·ÙÚȯȷÛÙÈ΋ ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎʈÓÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÓÂ‹˜ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ ÔÔ›Ô˜, Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ “Û¿ÈÔ”, fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¿Óˆ ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔÓ Î.¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÙÔÓ ‚ڋηÌÂ, ‰ÂÓ Ì·˜ ‚ڋΠÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË! ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ·, Ó· ¿ÚÂÈ Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ªÂ ÙË ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì” .

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î.ª¤Ô, Ô Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó Ì ÔÈÔ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂΉÈΛ Ó· Á›ÓÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÈÓ Î·ı·Ú›ÛÂÈ Ì ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. °È·Ù› Î·È Ì ÔÈÔ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂΉÈΛ Ó· Á›ÓÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfi-

FOR ANY TRAVEL NEED

F/B ¶ƒøΔ∂À™ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√

¢ƒ√ª√§√°π∞ ª∂Ãπ 25/05 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 15.00 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

ΔƒπΔ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00 ∂¶π™Δƒ√º∏ 8.00 15.00 ™∫π∞£√ ∞¶√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ °§ø™™∞ °§ø™™∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ 16.00 ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√ ™∫π∞£√ ∞§√¡¡∏™√ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

™∞μμ∞Δ√ 15.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

∫Àƒπ∞∫∏ 18.00 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√

Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): Δπª∂™: ∂¶πμ∞Δ∂™ - ∂.π.Ã. (∞¶√): μ√§√ - ™∫π∞£√: 20ú 49ú μ√§√ - ™∫√¶∂§√: 23ú 54ú μ√§√ - °§ø™™∞: 21ú 52ú μ√§√ - ∞§√¡¡∏™√: 23ú 54ú

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ VIS TRAVEL, ANTø¡√¶√À§√À 3 (ª∂Δ∞•À ¶∞ƒ∞§π∞™ ∫∞π π∞™√¡√™)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∫ƒ∞Δ∏™∂π™-∂π™πΔ∏ƒπ∞ Δ∏§. (24210) 31059-60, FAX (24210) 34835

ÏÔ˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÂı› Û ·ÚÁ›·, fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÂÌÙÈÎÔ‡ ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜, Ì ÙË ıÚ·Û‡ÙËÙ· Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ϤÁÔÓÙ·˜ „¤Ì·Ù· fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÁÈ· Ó· ÙÂı› Û ·ÚÁ›·, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. “¡·È, Ù¤ÙÔÈÔ ˆÌfi „¤Ì· ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÌÈ· ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ·,, ÌÈ· ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋

Û˘Ìʈӛ· Ì fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÁ›ÚÂÈ Î·È ı· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. “∏ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Ù·˘ÙÈÛÙԇ̠̠ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÏÏ·ÁÒÓ, ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ. °È·Ù› Ô μfiÏÔ˜ ÙÔ ·Í›˙ÂÈ” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ıËÙ›·, ‰ÂÛ̇ÙËΠ·¤Ó·ÓÙ› ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ıËÙ›· ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÈÔ ÁfiÓÈÌË, Ë ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋. “£· Ù· ‰ÒÛˆ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο fiÏ·. ΔÔ ÔÊ›ψ Û’ ÂÛ¿˜. ΔÔ ÔÊ›ψ ÛÙËÓ fiÏË ÌÔ˘. ∂›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘ ¤¯ÂÙ ‰Â›ÍÂÈ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ Êfi‚Ô Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ÂÈ „‹ÊÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô‡Ù „‹ÊÔ ÔÚÁ‹˜. “∂Ì›˜ ˙ËÙ¿Ì „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. æ‹ÊÔ ÂÏ›‰·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó¤‚·Û ̷˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘˜ ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÈÒÚË, ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ¶. ª·‚›‰Ë Î·È μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô.

ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ


M·ÁÓËÛ›· 12

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

μ‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘

ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜: ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ «ª ‹Ó˘Ì· ӛ΢ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” , Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “͇ÓËÛ ·fi ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘ Ï‹ı·ÚÁÔ Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙÚ›· ª·Ú·Î·Ó¿ ÛÙÔ μfiÏÔ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ΔË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ı· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÓÈÎËÙ‹˜ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. “¢ÈÂÍ·Á¿Á·Ì” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ “¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ηı·Úfi, Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÔÈ Ôϛ٘. ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ª·˜ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û ÂÌ¿˜. ¢È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·„‡ÛÔ˘ÌÂ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √Ê›ψ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ fiÙÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÈ 100% Ô ™Àƒπ∑∞, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ Î·ÂÏÒÓÂÈ. ∂›Ó·È ηı·Ú¿ ¤Ó· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ. ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ∂›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜.

¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ì·˜ Ì 37 Ó¤Ô˘˜ Û ËÏÈΛ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·fi fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. √È ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ Î·È ·fi ÂıÓÈΤ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΛÓËÌ·. £¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ˆ˜ ÙÔÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∏ ∫∂¢∂ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚfiÏÔ Î·È ·fi ÊÈÏÔ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·. “∞Ó¤ÊÂÚ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ¯ı¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ “fiÙÈ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ‹ ÔÏÈÙÈÎfi ηÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi ‹ ‰È¯·Ṳ̂ÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∂›· fiÙÈ ı· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. ∂Ȃ‚·ÈÒıËη. √ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ͇ÓËÛ ·fi ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÙÔ˘ Ï‹ı·ÚÁÔ Î·È ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÙÚ›· ª·Ú·Î·Ó¿ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È Ù· Á‹‰· ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜

¢‹ÏˆÛË ∞. ¡¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ˘.

‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙË §∞™ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “§›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ¡¢ Î·È ™Àƒπ∑∞ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ÛÙË ÏÔÁÈ΋ “Ò˜ ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·” . √ ¤Ó·˜ Â΂ȿ˙ÂÈ Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ “Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, οÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı›” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌ·ÛÙÂ, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ·ԉ¯fiÌÂÓÔÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ÂÓÒÛÂÈ Î·È ÛÙȘ 3 οÏ˜ ÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, „ËÊ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ∫∫∂ Â›Ó·È Ó· ηٷÓÔËı› fiÙÈ Ë ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Î·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ∂∂, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘, ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ Î¿‰ÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Íˆ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, Ô‡Ù ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. ªÈ· ˙ˆ‹ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ Â΂›·˙·Ó ÙÔ Ï·fi, ÌÔ›Ú·˙·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ·Ú·Ï·ÓÔ‡Û·Ó Î·È ÙÂÏÈο ÂÁÎÏÒ‚È˙·Ó ÙÔ Ï·fi ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÈΤ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ™Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡¢ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô: ∏ Ï·˚΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ó· ÌËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÙÔ Û¿ÈÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÌË ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÈÙÈÎfi fiÏÔ Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ·ÛÙԯ› ·’ ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜ Î·È ÙȘ „‡ÙÈΘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È ¯Ù˘¿ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÓÔ¯Ô, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂, ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ”.

Î·È ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. μÚ‹ÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó. ¢ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ÙÔÓ ÍÂÂÛÌfi Î·È ÙË ÁÂÏÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘. ¡· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÌÔÁÈ·ÓÓ›Ù˜. ∞˘ÙÔ› Ô‰‹ÁËÛ·Ó ¤ˆ˜ Â‰Ò ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ì ÙÔ ‰È·‚ڈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÓÙfiÈÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √È Ôϛ٘ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· οӈ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜.

√ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ °È· “Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” Ì›ÏËÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. μϤÔ˘Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ¢ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì Ó‡̷ ÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·˜. £· ‰ÈÔÈ΋ÛÔ˘Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ

● ΔË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ı· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÓÈÎËÙ‹˜ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜

Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜.

√ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ √ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ʤÚÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ Ôϛ٘. ¡· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÛÙ· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎfi

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜. ø˜ “∞ÓÔȯً ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶fiÏË” ›¯·Ì Â·Ê¤˜ ·Ú¯Èο Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ªÈÙ˙ÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, ÂÎÏ·Á‹Î·Ì ·fi ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010. ∞ÎÔ‡ÂÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ªÔÚ› Ó· ·ÔÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÛÙËÚȯÙ› Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜.

™Â ¤ÓÙ ¿ÍÔÓ˜ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

ª·ÁÓËÛ›· 2020: ΔÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÙÈ Î¿Ó·Ì Δ∏¡ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ

¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÔÏ˘fiıËÙ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ”, Ù. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ̤۷ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞, ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Û ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÎfiÌ‚Ô. “∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2020 ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÓÙ ·ÍfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ¤ÚÁ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜. ∫ÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÂÓı·ÚÚ˘Óı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ 2011 ÂÓÂÚÁ‹Û·Ì ·ÔÊ·-

● √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘

ÛÈÛÙÈο ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ô ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ Î·È ·ÔÁ›ˆÛ˘, Ù· Ô‰Èο ‰›ÎÙ˘· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Ó¤· Á¤Ê˘Ú· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ô˘ χÓÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡. ¢Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔۋψۋ Ì·˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ªÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘, Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ fi-

ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¶∞, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ηÈÓÔÙfiÌ·˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ˆ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹ Ï¿‚·Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜. ∞ӷηÈÓ›Û·Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙËÓ ∫˘„¤ÏË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ Ó¤ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó Î·ÈÓÔÙfi̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÛÙËڛͷÌ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô Ó¤· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù› Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ÎÙ›ÚÈ·. ΔÚ›ÙÔÓ, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Ë ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿, Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ Â‰Ò Î·È ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÂΛ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÙÔ ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ηٷ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·

fiÏˆÓ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∫·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÔ̤· ÂÓÂÚÁ‹Û·Ì ¿ÌÂÛ· Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ¶¤ÌÙÔÓ, ‰›ÎÙ˘· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙË Ï‹„Ë ÛˆÛÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÌÂÏÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ‰›ÎÙ˘· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ‚¤‚·È· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∂ӈ̤ÓÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË ı¤ÏËÛË, Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÌ·Ù· ÂͤÏÈ͢ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ˘ 2020 ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi. ΔÔ ÛÎÔfi Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ¤Ó· ˘ÁȤ˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÛÙÔÓ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ ÙfiÔ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

ΔfiÓÈÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

“¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ̷˙› Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿”

ª

‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔfi‰Ô˘, Ì ¤ÚÁ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. “¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ̷˙› Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿. ªÚÔÛÙ¿ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜. ¢ÂÓ Á˘Ú›˙Ô˘Ì ›Ûˆ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ›Ûˆ” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “•ÂÓ›·” Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ·fi ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ Î·È Ô ·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ›¯Â ηٷÎÏ˘ÛÙ› ·fi Û˘ÌÔϛ٘. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·Ù¿ fiÛˆÓ ÙÔ˘ ηٷ̷ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜. ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ‹Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰¤¯ıËΠÙȘ Â¢ÊË̛˜ Î·È Ù· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÚÈÛٷ̤ӈÓ. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¯ı˜ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. “ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹. ∞Ó ÙÒÚ· οÓÔ˘Ì ›Ûˆ, ·Ó ÙÒÚ· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚ›·, ·Ó ÙÒÚ· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ë ÊˆÓ‹ Ì·˜, Ë „‹ÊÔ˜ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·” ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ó· Ô˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ “¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ “fi¯È” ÛÙȘ ÛÙ›Ú˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, Ù· ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. √ ηÈÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÏ·ÊÚfiÙËÙ· Û ηÌÈ¿ ¯ÒÚ· Î·È Û ηÌÈ¿ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ì·ÎÚÈ¿. ¢ÂÓ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Ì ¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ÎÂÓfi” ÛËÌ›ˆÛÂ.

● ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “•ÂÓ›·” Á¤ÌÈÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ·fi ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡

√ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ¤ÚÁÔ Ô˘ fiˆ˜ › “›¯Â ˆ˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÔًوӔ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ “ÔÙ¤ ÔÈ fiÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÚΛ˜. ¶¿ÓÙÔÙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó. ŸÌˆ˜, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο. ΔÔ Û¯¤‰Èfi Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó·

ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ™Â οı ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. °‡Úˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ı· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ŸÌˆ˜, ı· ··ÈÙËı› ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜: ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË

∞fi ÙÔ ˘fiÛ¯ÔÌ·È... ÛÙÔ Ú¿ÙÙˆ ∞¡Δπª∂Δø¶∏ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ϤÔÓ Â›‰Ô, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÎÏÔÁÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰˘ÛÈÛÙ›· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. Èڛ˜ η̛· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó Ù· ËÓ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÚÔÌÂÚfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹Ú fiÏÔ˘˜ Ë Ì¿Ï·... ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Î·È ÌÂÚÈÎÒ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ, ·Ó fi¯È fiÏ·, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ¤ÚÁ· ‚ÈÙÚ›Ó·˜ Î·È fi¯È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó. ÕÚ· ÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·¯˘Ô„›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿;! ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘-

fiÛ¯ÔÌ·È Î·È ÙÔ Ú¿ÙÙˆ Â›Ó·È Ôχ ÏÂÙ‹ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÏËÛË Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁ¿ÏË fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÚfiÛηÈÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÁÚ· „‹ÊˆÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË Û‡ÓÂÛË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÌÈÛÔÙÂÏÂȈ̤ӷ ¤ÚÁ·, Ó· ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÊÚÔ‡‰Â˜ ÂÏ›‰Â˜ Î·È Ó· ÌË ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· fiÏË, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÊfiÓÙ· Ó· Á›ÓÂÈ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù·. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Î·ÙÔ›-

ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÏÔÓÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ‰Â ¯ˆÚ¿ ϤÔÓ Î·Ì›· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÓıÚÒˆÓ ηٿÏÏËÏˆÓ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤وË Ë fiÏË Ì·˜, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ¢¿ÚÌÔÛÙ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Î·È ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û·Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÔ‡Ó, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË “Á·›· ˘Ú› Ì˯ı›و” Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫·Ì›· ˘fiÛ¯ÂÛË ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ ˘fi„Ë Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÏË Ì ÌfiÓË ¤ÁÓÔÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ, ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂÓ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ “ı·” Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÔÚ‡ÔÓÙ·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó. ∞Ó‰Ú¤·˜-ÕÚ˘ ∑¤Ú‚·˜, ˘. ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜

ηÈÓÔÙÔÌ›·, ¤Í˘Ó˜ χÛÂȘ, Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ·, ηχÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜”.

¡· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜: “ΔÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜. ™Â Û·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂Û›˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘. £· ›-

Ì·ÛÙ ‰›Ï· Û·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ŸÓÂÈÚfi Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ó· ÁÂÓÓ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚˆÙÔfiÚ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ó· ÙȘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ Û Ú¿ÍË. ŸÓÂÈÚfi Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË 5ÂÙ›· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÎfiÌ· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› Ì ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. ∏ ÌfiÓË Ì·˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ̷˙› ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜. ΔÔ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÁÂÓÈ¿, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›·Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ı· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ԇÙ ÙÒÚ·. ¡·È, ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁ› Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜. ¡·È, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ̷˙›. °È’ ·˘Ùfi ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿. ¢ÂÓ Á˘Ú›˙Ô˘Ì ›Ûˆ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ›Ûˆ. ∂ÌÓ¤Ô˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∞ÓÙÏԇ̠‰‡Ó·ÌË ·fi ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì·˜ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· Ï¿ıË Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ÎÚ·Ù¿Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ì·˜ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚·ıÈ¿ ÙËÓ ›ÛÙË Ì¤Û· Ì·˜ fiÙÈ, Ó·È ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì”.

¢ÂÛÌÔ› Ì ª·ÁÓËÛ›· √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ μfiÏÔ (Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶·Ó·Á‹ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË ÁˆÓ›·

¶ÔÏ˘Ì¤ÚË-∫·ÛÛ·‚¤ÙË), ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó¯‹˜ Î·È ÙfiÓÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÚÒÙÔ ÂÓÈÎfi: “™›ÁÔ˘Ú· οӷÌÂ Î·È Ï¿ıË, ›Ûˆ˜ οÔÈÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·‰È΋۷ÌÂ. ¢ÈÂΉÈÎÒ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜ fi¯È fï˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Í›·, ÙËÓ ·ÙÔÏÌ›· Î·È ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË Â˘ı˘ÓÒÓ. ∂›Ì·È fï˜ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› Û‚¿ÛÙËη Î·È Â¤ÏÂÍ· Ó· ˘ËÚÂÙÒ Ì οı ‰‡Ó·ÌË, „˘¯È΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋, Ù· ˘„ËÏ¿ ÔÚ¿Ì·Ù· Ô˘ Ú¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂϤ۷Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ Î·È Â›Ì·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ Ô˘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÙ·È Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Î·È ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÂÈ Ï¤ÍË ÌÂÙ¤ˆÚË ÛÙË ‰›ÓË ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆӔ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ıËÙ›· Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËηÓ, ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ Û˘ÓÔÏÈο 409 ¤ÚÁ·, 693 ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 643,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¤Î·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ˘Á›·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË, ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË, ÙË ÁˆÚÁ›·, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜.

£ÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ¤Ù˘¯Â Ô ˘. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ªÈ¯¿Ï˘ ªÈÙ˙ÈÎfi˜

∏ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ™∂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì›-

ÏËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ˘. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ªÈ¯¿Ï˘ ªÈÙ˙ÈÎfi˜ Î·È ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ “¢‡Ó·ÌË μfiÏÔ˘” ¤Ù˘¯·Ó ıÂÚÌfiÙ·Ù˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ηٿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ˆ˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi ÚfiÏÔ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. μ·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ªÈÙ˙ÈÎfi˜, Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ë Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ê›ÏÙÚˆÓ ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ‡Ï˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÂÓfi˜ ÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÔ‚Ú·¯›ÔÓ·, ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË Û ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó¿‰ÂÈ-

͢ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÈӷΛ‰ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ªÈÙ˙ÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “§·¯·ÓfiÎËÔ˜” Î·È ‰˘ÙÈο Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ì˘Ú¿. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ªÈÙ˙ÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ™˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∞ÁÚfiÙË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. £ÂÔÏfiÁÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

μfiÏÔ˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢‡Ó·ÌË μfiÏÔ˘” Û ۇÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3,5 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, “¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ÎÔÈÙÒ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·” . ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ Î·È ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Ë Ú‡·ÓÛË ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·Ú¤ÌÂÓ ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ù· ÓÂÚ¿ ¤ÂÊÙ·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ.


M·ÁÓËÛ›· 14

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

ΔȘ Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛfi˜

Ÿ¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ™

 ‚·ÛÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔ ÛˆÛÙfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¶∞ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛfi˜.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¢È·ı¤ÙÂÙ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÔÏÏ·Ï¿. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ı¤ÙÂÙ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·; ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ Â›Ó·È ·Ó¤Î·ıÂÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰Â ÌÂÈÒıËΠηıfiÏÔ˘ Ô‡Ù ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÎÙ·ÂÙ›· Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËη Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞Û¯ÔÏԇ̷È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” , Ô˘ ȉڇıËΠ˘fi ÙËÓ ÛΤË ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÈÔÙ¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ, Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËη Ì ÙÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙË ™Ù¤ÁË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‡. ΔÒÚ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÌÔ˘, ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Ó· Ì ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú¿ ÔÙ¤ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ú¿ ÔÙ¤. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘ ˆ˜ ÔÏ›ÙË Ó· ‰È·ı¤Ûˆ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘. ∞ÈÊÓȉ›·ÛÂ Ë ·fiÊ·Û‹ Û·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi

“∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” . ¶Ò˜ ÙÔ ·ÔÊ·Û›Û·ÙÂ; ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û· Ì “ÛÙÂÁ·Ó¿” Î·È ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÊÔ‚‹ıËη Ù· ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈο Û¯‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙ· ‚¿˙ˆ fi,ÙÈ ÂÎÙÈÌÒ ˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi Ù˘ fiÏ˘ ¿Óˆ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ٷ˘ÙfiÙËÙ·. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È fi¯È Ë ÛÙ›ڷ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¯¤˜, ȉ¤Â˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿ ÚÒÙ· ·Ú¯¤˜. ∞˘Ùfi ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÓÔÌ›˙ˆ, ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÌÔ˘. Œ¯ˆ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÂÍ‹Ïı·Ó Ì Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ¶·Ú¿ ÙË ÊıÔÚ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ¿ÓÙÂÍ·Ó. ∫·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ¿ÏÏÔÈ “¿Êı·ÚÙÔÈ” Î·È “·‰ÔΛ̷ÛÙÔÈ” ˆ˜ ÌÂÛۛ˜... ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ‰Â¯ÙÒ ·˘Ùfi. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜; ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·ÓÔȯÙfi Ì˘·Ïfi, ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. °È·Ù› Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÔÎÙÒ ¢‹-

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi “ΔÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ” ÛÙÔ μfiÏÔ ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “ΔÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ” ı· ¤¯ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜, ÛÙÔ μfiÏÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “ΔÔ ¶ÔÙ¿ÌÈ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹. °ÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ·˚΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘, ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈο Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÙÔ 1962. ™Ô‡‰·Û º·Ú̷΢ÙÈ΋ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙË μÈÔ¯ËÌ›· ·fi ÙÔ ÃËÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞.¶.£. ∞fi ÙÔ 19901992 ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ Harvard ÛÙË μÔÛÙfiÓË. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ∑ˆÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜-μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ˙ÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∂Ú¢ÓËÙÈο ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂϤÙ˘

● √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜

ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û ÌÔÚÈ·Îfi Â›‰Ô, ÂȉÈο Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÛÎËÛ˘. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 100 ¿ÚıÚ· Û ‰ÈÂıÓ‹ ¤Á΢ڷ ÂÚÈÔ‰Èο. ∂›Ó·È ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ ÛÙËÓ ∂∂ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· “Food for life” ÁÈ· ÙËÓ 2007-2013. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ‰Âο‰Â˜ Ì·Ú·ıˆÓ›Ô˘˜ Î·È ˘ÂÚÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘˜ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜ Î·È ÎÔχ̂ËÛ˘. ΔÔ 2007 ÎÔχÌËÛ ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÏÔ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ΔÚȯˆÓ›‰·˜ 16 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙË Ã·ÚÈÙ›ÓË ¡¤η, È·ÙÚfi ΢ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔ, Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ Ì›· ÎfiÚË ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ·›ÎÙÚÈ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ §¿ÚÈÛ·˜.

ÌË ÂÚ›Ô‰Ô ··ÈÙ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›, Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ„˘¯›Â˜.

ÌˆÓ Î·È ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ı¤Ó·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ΔÔ˘˜ ¤ÊÂÚ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ‰˘ÛÂ›Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶¤Ù˘¯·Ó fï˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Ù· ‚ϤÂÈ ·˘Ù¿... ŒÓ· ¤ÚÁÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙȘ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏ· ¿ÓÙ· ÛˆÛÙ¿ Î·È Ù¤ÏÂÈ·. º˘ÛÈο Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ, ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Ï¿ıË. ∏ fiÏË Ì·˜ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ΢ÓËÁ¿ ¯›Ì·ÈÚ˜ Î·È ÊÚÔ‡‰Â˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ΔÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÎÚ›ÛÈ-

ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ; ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÚÔÎÔ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ¢‹ÌÔ˜, ÊÔÚ›˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠̠ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ªÂ ÔÌÔ„˘¯›·, Ì Ú·ÏÈÛÌfi, Ì ÁÓÒÛË ÈÂÚ·Ú¯Ô‡ÌÂ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ΔÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì·˜ ¯·ÚÙ› Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. √fiÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÚÁÔ ÌÔÚ› Ó· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ·fi ÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞ - ÒÛÙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ, Ó· ÎÙ˘Ëı› Ë Ì¿ÛÙÈÁ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Î·È Ó· ·‡ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· Ù˘ ÌË ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ Î·È ÌË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∫·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ ›Ûˆ˜ ÈÔ Ôχ ·ÎfiÌË Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·. Œ¯ÂÙÂ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.

¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÒÚÔ; ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¤¯ˆ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ıËÙ›˜ ÌÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ì ÙfiÙÂ. ŸÌˆ˜ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ‰Ú¿ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Â·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Â›ÁÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·. Ÿˆ˜ Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Ó¤· ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. °È· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛˆÛÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘ÛÙËÚfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û οı ʿÛË. ¡· ‰Ôı›, ·˜ Ô‡ÌÂ, ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÛÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÒÓ, ÛÙȘ ¯ÔÚËÁ›Â˜, ÛÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ï‹Ú˜ Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘” ; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·; √ μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÛÙ¤Ú¢Ù˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi, ÂȉÈ-

ο ÙÒÚ· Ì ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ. Œ¯Ô˘Ì ÏÈÌ¿ÓÈ, ¤¯Ô˘Ì ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ... ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¶∞ Â›Ó·È ÙÔ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ·. ∂‰Ò Ô ìÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ fiÏ˘î Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ôχ ‡ÎÔÏ· Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË. ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì·ıËÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ... ÁÈ· fiÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÓ· fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ˆ ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙfiÛÔ Â›¯·Ì ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ› Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›· È· ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË. ¢Â ϤÌ ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Ô‡Ù ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÂÈÎÔÓÈΤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ›. ∞Á·¿Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÚ›ÛË Î·È ÏÔÁÈ΋. ¢ÂÓ ı· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô‡Ù ı· ÂÎÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ∞‡ÚÈÔ ı· οÓÔ˘Ó “∂ÈÏÔÁ‹ ¢ı‡Ó˘” ÁÈ· Ó· “¶¿Ì ÌÚÔÛÙ¿”.

ΔÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜

“¢È·ı¤Ùˆ ÂÌÂÈÚ›·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ı¤ÏËÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘” ¶√§À¶√π∫π§√ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚·, Ô˘ ·ÍÈÔÔÈ› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â˘ı‡Ó˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ıËÎÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ø˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014 ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÔȯı› Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (ECTN) Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·fi 12 ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î.¿. ø˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂∫¶√§), ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ. ™ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∫¶√§

Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ë ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÁÚ·Ê›· ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›· ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ η٤ÁÚ·„ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘ ˘¤‚·Ï ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÚfiÙ·ÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÁÈ· Û‹Ì·ÓÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔ “ΔÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·” , ÂÓÒ Î·Ù¤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜” ˆ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ı¤Ì· ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ 2015 ÛÙÔ San Marino Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÂÎfiÚ Guinness ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ™˘ÚÙ¿ÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·fi ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ª›· ·ÎfiÌË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∂∫¶√§, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿,

● √ Î. KÒÛÙ·˜ X·Ï¤‚·˜

Â›Ó·È Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·Ú”¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfïÓ, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Ô͢Óı› Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜. ™‡ÓÙÔÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ o Î. ÷Ϥ‚·˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ηÈ

∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 30 ¯ÚfiÓÈ·. ÕÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÔÔÈ‹ıËΠfiϘ ÙȘ ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜ ÙˆÓ ·ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “¢È·ı¤Ùˆ ÂÌÂÈÚ›·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ı¤ÏËÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘. ∞Ó Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù· 3,5 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËη Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û·˜, Û·˜ ˙ËÙÒ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÙ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ‰Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

flÚ· ∂˘ı‡Ó˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Δ˘ ∫ÂÚ·Û›·˜ ª·ÚÙ˙ÈÒη*

™˘ÌÔϛ٘ Î·È Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ˜. ∞‡ÚÈÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÏԇ̷ÛÙ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Ó· οÓÔ˘Ì ÂÈÏÔÁ‹ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ 5ÂÙ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ì· ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ηÏԇ̷ÛÙ ے ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ì Ì ÁÓÒÛË, ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfi-

ÏÔ˘, ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÔÚ·Ì¿ÙˆÓ, ‰Â ı· ˘Ô·„Ô˘Ó Û ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜, ÌˉÂÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÈÛÔ‰ˆÙÈΤ˜ ʈӤ˜, ‰Â ı· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌ·ÁˆÁÒÓ, ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, Ù˘ Ê·˘ÏÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ ‰Â ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ì¤ÛË fiÛ· Ì ÛÎÏËÚfi Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· ÂÈÙ‡¯ıËÎ·Ó Ù· ÙÚ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰Â ı’ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË Ó· Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ ı· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÓÒÛË, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘. √È Ôϛ٘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ËÁËı› Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛÈÌË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô ÌfiÓÔ˜ ÈηÓfi˜ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ Ì ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È Ì “ηı·Úfi ÚfiÛˆÔ” ÛÙÔ 2020, Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÌÚÔÛÙ¿

ÙË Ì˯·Ó‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ “EÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿ Ì ªÚÔÛÙ¿” . ŸÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ οÏ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÌÈÛfiÏÔÁ·. ∏ ÂÈÏÔ-

Á‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ø˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·ÏÒ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì √§√π ª∞∑π ¤Ó· ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÔÏÈÙÈ ÛÌÔ‡, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋˜. ∂ӈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘, ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿!!! °È· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ fiÏ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È fi¯È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó Î·È ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÒÚ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· fi ÏÔ˘˜. ∂¶π§√°∏ ∂À£À¡∏™. °È· Ó· ÛËΈı› Ô ¢‹ÌÔ˜ „ËÏ¿, ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿!!!

* ∏ ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙ÈÒη Â›Ó·È ˘Ô „‹ÊÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó ‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË “∂È ÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿”

ªÂ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

“∂›ıÂÛË” ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Û ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi “√™∂™ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ·Ó ÂÈÛΤ-

ÊıËη, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÈÛ¤Ú·Í· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰›ÔÏ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚËÌ·Á̤Ó˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ŸÏ· Ù· ¤ÚÁ·, Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ - ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ - Â›Ó·È ¤ÚÁ· “‚ÈÙÚ›Ó·˜” . ¢ÂÓ ‰fiıËΠÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, οÙÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·˘Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™ËÌÂÈÒÓˆ ‰Â ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛÙÔȯ›Ô: ΔÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ù· ηÎÔÔÈË̤ӷ ‹ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ∫·È ·˘Ù¤˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ΔÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ› ÙÔ˘” ˘-

ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ™Â ¯ıÂÛÈÓ¤˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÙˆ¯fiÙÂÚË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔ›Ú·Û” . ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ë Â›ÛËÌË ·ÓÂÚÁ›· - ÂȉÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· - Â›Ó·È ÛÙÔ 37,5%. “√‡ÙÂ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô -ÚfiÛıÂÛ - fiÙÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÛÔÛÙfi ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Í¤ÓˆÓ Î·È fi¯È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ”. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ›Â, ‰ÂÓ “ÌÔ›Ú·Û” ‰›Î·È· Î·È Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ∂™¶∞, Û ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹. ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛËÌ·Û›·

ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡, Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜”. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ˆ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È Î·ıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Ë ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË. “Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ̤ۈ ∂™¶∞ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Î·È ı· ʤÚÔ˘Ó ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â›Ó·È “ÓÂÎÚfi” . ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔ-

Û·ıÔ‡Ó Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÔ Î·È ·ÁˆÓ›· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÚÈfi‰Â˘ÛÂ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. “Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û›ÙÈ·, ÂΛ, Â›Ó·È ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηÊÂÓ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÏÏ¿ Ì·Á·˙È¿ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ - ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Í¤ÓˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘. “∫·ıÔÏÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂΛ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â͢ËÚÂÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÂȉÈο ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ŸÏ· fï˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, fiÛÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜” ϤÂÈ.

“∏ ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ...” Ãı˜ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÂÈÛΤ-

ÊıËΠÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ “Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ” . ™Â ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ- ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ›ÛÔ‰Ô˜ μfiÏÔ˘ Î.¿.), ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÔÏ˘fiıËÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶Ú›ÓÙ˙Ô. “ªÔÚ› Ë ÙÔÈ΋ Ì·˜ ŒÓˆÛË Ó· Â›Ó·È Ì›· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Âȯ›ÚËÛË Ì ۈÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, fï˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ - fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï· - ‰ÂÓ ‚ÔËı¿Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. Δ¤ÏÔ˜ ¯ı˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ - ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›·, Ë ÁË Ì·˜” - Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ Ϥۯ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¡ÔÌÔ‡˜.

∏ πÂÚ¿ ∂ÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∞ÚÌÂÓÈÒÙÈÛÛ·˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë

∞ÓÔÈÎÙ¿ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù· ‰‡Ô ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÂÎÏÔÁÒÓ

Δ∏¡ πÂÚ¿ Î·È £·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ‹ ∂ÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·-

°π∞ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ù· °Ú·Ê›· Δ·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17 Î·È 24 ª·˝Ô˘ 2014, 08.00 ¤ˆ˜ 18.00. ∫˘Úȷ΋ 18 Î·È 25 ª·˝Ô˘ 2014 07.00 ¤ˆ˜ 19.00. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú¯È΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ - ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·˘Ùfi, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, fiÏ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο.

Á›·˜ ∞ÚÌÂÓÈÒÙÈÛÛ·˜, Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘ §·Ú›Û˘, ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÓÔÚ›· Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘, ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 19/5 ¤ˆ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24/5. ∏ ¤Ï¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ ™·Ú·ÓÙ·Ï›ÙÔ˘ÚÁÔ˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· Î·È ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Â˘Ï·‚ÒÓ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ. ∏ Â›ÛËÌË ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 19/5, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡. ∫¿ı ̤ڷ ı· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ŸÚıÚÔ˜ Î·È Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È Ë πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛË Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ô ¡·fi˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ·fi ÙȘ 7 .Ì. ¤ˆ˜ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 5 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¢ÂÏÙ›Ô˘ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ·ÔÎÙ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ - Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Â›Ó·È: ¢‡Ô ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ (ÁÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·), ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 3,6Ã3,6 ÂÎ. ∞›ÙËÛË Ô˘ ı· ÚÔÌËı¢Ù› ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. μ‚·›ˆÛË ¡ÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‹ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Rhesus (ÂÊfiÛÔÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô). Δ·ÍȉȈÙÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ë̉·‹˜ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹˜ ∞Ú¯‹˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ “∂¶ø¡Àª√, √¡√ª∞ Î·È √¡√ª∞ ¶∞Δ∂ƒ∞” ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘, Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ (ÂÊfiÛÔÓ ÂÈı˘Ì› Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ,

‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ∂§√Δ 743, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË) ∂›Û˘ ÁÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‚‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ·fi ¤Ó· Ì¿ÚÙ˘Ú·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔ˜/Ë, ÙË ‚‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô ÁÔÓ¤·˜ ‹ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ‹ ÂÈÙÚÔ›· ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ∞Ú¯‹ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜, ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·Ó·˙ËÙ› ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ Ô˘ ÙÔ ÂΉ›‰ÂÈ, Ì ÙËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘›· ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· (ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ).

∂›ÛÎÂ„Ë ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙËÓ ∂∞™ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ∂∞™ μfiÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô

Ó˘Ó Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÈÏÔÁ‹ ∂˘ı‡Ó˘ - ¶¿Ì ªÚÔÛÙ¿” , ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÁοډÈÔ Îϛ̷, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∞™ ¡È΋ٷ ¶Ú›ÓÙ˙Ô Ó· ÂÍ¿ÚÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡” ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ‰È·¯ÚÔÓÈο. “Œ¯ÂÙ ıÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ, ‰ÂÓ Â›ÛÙ ¯ıÂÛÈÓfi˜. ∞Ó·Ï¿‚·Ù ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ˘ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∞™ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ “ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜, ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ ı˘Ìfi Î·È ÙȘ ÈÎڛ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∂‡¯ÔÌ·È ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË” , η٤ÏËÍÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î.™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›· Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂∞™ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. “£¤Ï·Ì” , ›Â, “Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÏfi ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙÂ: ∞ÊÂÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂∞™ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ˙ˆÓÙ·Ó‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ù˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ ȉ¤·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÒÛÙ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊÈ·ÏÙÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¡. ¶Ú›ÓÙ˙Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ∂∞™ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ∂μ√§, fiˆ˜ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ Â¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÌÊȿψÛ˘ Î·È ·ÛÙÂÚ›ˆÛ˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂∞™ μfiÏÔ˘. “∏ ∂∞™ μfiÏÔ˘” , fiˆ˜ ›Â, “¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ϤÔÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ·ÚÔ˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ë Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∂μ√§ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ηÚfi Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Úfi‰ÚÔ˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈÂÙ›· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, οو ·fi ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. “™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ̤۷ ·fi ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.


M·ÁÓËÛ›· 16

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

√ÁÎ҉˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘: ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

ª

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¶ƒ√Ãøƒ√À¡ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·Û΢‹˜ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ¤ÚÁÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 2.013.573,80 ú (ϤÔÓ º¶∞), Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÈӷΛ‰Â˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ·˘ÙÔ› ¯ÒÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ, ·’ fiÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ¶Ï¿È ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ◊‰Ë Ù· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ˘ÏÈο Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ··Û¯ÔÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û‡Ì‚·ÛË, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 14 ÌËÓÒÓ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔ‰fi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 1.235.554 (ϤÔÓ º¶∞), ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÌÔÚ·ÙËı›.

ΔÔ Á‹Â‰Ô ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿È” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿È” ÕÓˆ μfiÏÔ˘, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 44.590,00 ú, ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·ı·Ú›ÛÙËÎÂ Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛȉÂÚ¤ÓÈÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÍË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ú·‰Ôı› ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ 6 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔ 2010, ηıÒ˜ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó 12.633,65 ú, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‡„Ô˘˜ 6.316,82 ú. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÚÁˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2014, Î·È ϤÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ˆÚ› Ì ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.

‹Ó˘Ì· ӛ΢ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÁÎÒ‰Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚ¤˜∫¿ÚÏ·-∫ÂÚ·Ì›‰È” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·. ¶·ÚÔ˘Û›· ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÔχÏ¢ÚÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2011. “™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÂÈϤÁÂÙ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÛÙ¤ÏÓÂÙ ˯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·ÛًηÌ ÛÎÏËÚ¿ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ 24 ÒÚ˜ ÙÔ 24ˆÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹Û·ÌÂ Î·È ‚Á‹Î·Ì ÓÈÎËÙ¤˜. ¢È·Ó‡Û·Ì ÌÈ· ıËÙ›· ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¯ÚÔÓÈο, ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ôı·ÚÚ˘Óı‹Î·ÌÂ. ªÂ ÎfiÔ Î·È ·ÁÒÓ·, Ì ÁÓÒÛË Î·È ÂÈÌÔÓ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ, Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â͈ÛÙÚÂÊ‹. ªÂ ı¤ÏËÛË Î·È ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfiÙËÙ· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ÙȘ Ì¿¯Â˜” .

ŒÚÁ· ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙËÎÂ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: 1) •ÂΛÓËÛÂ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫fiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2.500.000 ¢ÚÒ, ¤Ó· ·›ÙËÌ· ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÙÔ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ. 2) ΔÈÌԇ̠ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÂıÓÂÁ¤ÚÙË ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ Î·È ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 575.000 ¢ÚÒ. ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·Ó‹ÎÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ªfiÓÔÈ

● ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÁÎÒ‰Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì·˜ οӷÌ ÙË ÌÂϤÙË, ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ‚ڋηÌ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Û·˜ ÙÔ ·Ú·‰›‰Ô˘ÌÂ. 3) ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË π°’ ∂ÊÔÚ›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ-ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ¤ÚÁÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 450.000 ¢ÚÒ. 4) √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 322.000 ¢ÚÒ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ˆ˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 5) √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. 6) ¶·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Î·È 40 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙ¤ÁË. 7) ™˘Ó‰¤ıËΠÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ì ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi μfiÏÔ˘ Î·È ‰fiıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Ì·˜. 8) ∂ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ ∂¶∞§ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3.500.000 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û ۇÁ¯ÚÔÓ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·. 9) ∞ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËÎ·Ó Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÙÔ 2011 ·fi ÙȘ ÙfiÙ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË 10) ™˘ÓÙËÚ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜. 11) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌfi˜, ÂÈÛ΢‹ ¯ÒÚˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·Ó·Î·›ÓÈ-

ÛË ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∏/À, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È „‡Í˘. 12) ™˘ÓÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ·‡ÏÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. 13) ∂ÁηٷÛÙ¿ıËΠ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. 14) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. 15) ™˘ÓÙËÚ‹ıËÎ·Ó ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 16) ¢È·ÌÔÚÊÒıËΠӤԘ ¯ÒÚÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙÔ °Ú·ÌÌÈÎfi ÕÏÛÔ˜. 17) ∞Ó·‰Â›Í·Ì ÙÔ ∞ÁÚfiÎÙËÌ· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. 18) ™ÙËڛͷÌ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜. 19) •ÂΛÓËÛÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔ˘Û›Ԣ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·Ï· ˆ˜ ÌÔ˘ÛÂȷ΋˜. 20) ™˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. 21) ∂ÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ÌÂϤÙ˜ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¤ÚÁ·, fiˆ˜ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™Ù·‰›Ô˘, ·Ó¿Ï·ÛË ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘, ·Ó¿Ï·ÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘, Ê˘ÙÔÙ¯ÓÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÈÛfi‰ˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 22) ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·Ï›ˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡ÓÙÔÌ· ı·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. 23) ∞Ó·‚›ˆÛ ÙÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÌfiÏȘ Ì ÙÔ 1/4 ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. 24) ∞Ó·‚·ıÌ›ÛÙËΠÙÔ ·˙¿ÚÈ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì Ï‹ıÔ˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ 25) ΔÔÓÒıËÎÂ Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. 26) ∂ÎÔÓ‹ıËÎ·Ó ÌÔ˘ÛÂÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. 27) ™¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ·. 28) §ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì·˜. 29) ™˘ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. 30) ¢fiıËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ‚Ú·‚›· Û ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Û ·ıÏËÙ¤˜ ÙfiÛÔ Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÚÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ì fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰ˆÚËÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜. 31) ŒÁÈÓ ¢Ú›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫∞¶∏.

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚ¤˜ ∫¿ÚÏ·-∫ÂÚ·Ì›‰È ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·. ∫·È ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ô˘ ‹‰Ë ı¤Û·ÌÂ, ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÎÈfiÏ·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÙË Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Î·È Ô˘ ı· ·ÓÙÏ› fiÚÔ˘˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ì ¤Ï¢ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË, ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔ-

Ì›·, fiˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜, ÁÈ· ÌÈ· ¶ÔÈÔÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜. ΔÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Ì·˜ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Û ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÎfiÌ‚Ô Ì ӤԢ˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì Ï‹ıÔ˜ ‰Ú¿ÛˆÓ, ÙË ÃˆÚÔÙ·ÍÈ΋ Î·È ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÙËÓ ¶ÔχÏ¢ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÁÈ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÈϤÔÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î·, ÙÔ ·È‰›, ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ, ÙÔ Ó¤Ô, ÙË ¢È¿¯˘ÛË Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÒÛÙ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜. Δ¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ı· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔ¯ıÔ‡ÌÂ, ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¶∞. ªÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘ÌÂ, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ· Î·È ı· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. °È· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÏ›‰· ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ Ó· ʤÚÔ˘Ì ͷӿ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË fiψÓ.

∏ ·Ú¿Ù·ÍË ∫·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ··ÓÙ¿Ì Ì ÙËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚ¤˜-∫¿ÚÏ·-∫ÂÚ·Ì›‰È, ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ªÈ· ·Ú¿Ù·ÍË Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· ÛÙÂϤ¯Ë, Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ∫·È ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ” .

¶ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Û ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘

∞. ¡¿ÓÔ˜: ¡· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ ∫∫∂ ™Δ∏ μÈÔÙ¯ӛ· ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “°·-

Ï·Ófi˜” ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ì ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∫ÒÛÙ· ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” , Î·È ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ƒÔ‡ÛÛ·, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ π∫∞, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÛÈÓ¿ÚË, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” . √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ∂∂, Ô‰ËÁ› ÌÂ

● ™ÙË μÈÔÙ¯ӛ· ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “°·Ï·Ófi˜” ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜

Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ì ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. £¤ÏÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ì ÂÚÁ¿Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ó· ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·-

ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ Î¤Ú‰Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ËÚÂÙ› Ë ¡¢

Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó. ªËÓ ¤¯ÂÙ ηÌÈ¿ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ï·fi Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ, ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË, fiÛÔ Î·È ·Ó ʈӿ˙ÂÈ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. Œ¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ ÙË Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. √ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÈÛ¯˘Úfi ∫∫∂, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹. ¡· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ÎÔÚfiȉ„Â, ‰ÂÓ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ë ∂∂ Â›Ó·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Â›Ó·È “Ï¿ÎÎÔ˜ ÏÂfiÓÙˆÓ” , Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∫·È η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “∫∫∂ ÈÛ¯˘Úfi

·ÓÙÔ‡” Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜, Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜. ∂Û›˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Ôχ ηϿ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û·˜. ΔȘ ÔχÌÔÚʘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ΔȘ ÔχÌÔÚʘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÂÚÁȷΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ - Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ ∫∫∂ ·ÓÙÔ‡. °È· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó Ë ÂÏ›‰· Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋. ªÂ ÈÛ¯˘Úfi ∫∫∂ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂∂, Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ - Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›·” .


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

ªÂÁ¿Ï˜ Û fiÁÎÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘

¡. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜: ∫¿ÏÂÛÌ· ӛ΢ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “∞‰¤ÛÌ¢Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” , ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·, ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi οı ¿Ô„Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ΔËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙËÓ ·ÊȤڈÛ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ϤÎÔ˘ μÂÚÁ›ÓË, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘.

∏ Û˘ÁÎÈÓËÛȷ΋ ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰‹ÏˆÛÂ, ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıËÙ›˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÎÔÈÓÔٿگ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÒÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘. Ãı˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û fiÁÎÔ Î·È ÊÔ‚ÂÚ‹ Û ·ÏÌfi ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‚·ıÌfi. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó fiÏÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ - ¤ÛÙˆ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ - Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ - ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ - fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ΔËÓ ÎÔÛÌÔÏËÌ̇ڷ fï˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӈÓ, ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Á¿˘, Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ 1-1-2011, fiÔ˘ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È fiÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ∞ӷʤÚıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔÈ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙ¿ıËΠÂ¿ÍÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ fiϘ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ‹ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·Ï ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ fiÔÈÔ “ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷”

● √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜

‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔÈο. ∞ӷʤÚıËΠ۠ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù· ÔÔ›· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó (·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi, ‡‰Ú¢ÛË, Ô‰ÔÔÈ›·, ·Ó·Ï¿ÛÂȘ, Î.Ï.) οÔÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ‹ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰È¤ıÂÛ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ™∂™ (Ó¤Ô ∂™¶∞) Ì Ôχ ηϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ∂ÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËΠ̠ڷÏÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó¤· ÂÓÙ·ÂÙ›· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· “ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜” Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÊÔ‡ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ú¤Ï·‚·Ó Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ Δ.∞. Î·È ÛÙ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÊÂÙÒÓ, ªËÏÂÒÓ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· 8,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÙÔ ¢‹ÌÔ. Œ‰ˆÛ ·ÎfiÌË ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, fiÔ˘ Ù· ¯Ú¤Ë Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· 2,5 ÂÚ. ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Î·È ÛÙ· ÔÔ›· fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó.

ª›ÏËÛ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· “Ù· ¯Ú¤Ë Î·È ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ô Î. μ·ÎԇϷ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜, Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Êı¿ÓÔ˘Ó ‹ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ” , η˘ÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· “ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿, ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ¿ÏÏˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ̤۷ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2010, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ fiÏÔÈ ϤÔÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› Ë 3ÌËÓË ·ÚÁ›· ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ô˘ Û‡ÚÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∫·˘ÙËÚ›·Û ·ÎfiÌË ÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. μ·ÎԇϷ Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ‰È·Ó‡ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ¿ÓÙ· ·ÚÓËÙÈÎfi˜. ∞Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÙÈ “Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙËÓ 1-1-2011 ›¯·Ó Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. μ·ÎԇϷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÙfiÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÏÂÁ› Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Âȉ›ÍÔ˘Ó Î·Ì›· ‰È¿ıÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiˆ˜ › ӷ ÌËÓ Î·Úˆı› Ë ·Ú¿Ù·ÍË ºÔÚÙÔ‡Ó· Ô˘ ›¯Â ÂÎÏÂÁ›, ÙËÓ fiÔÈ· ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ·Ú·ÁfiÙ·Ó” . “∂ÎÙÔ͇ÂÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ù· ¿ÓÙ·. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÂÚ›È· Î·È Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ηًÚÁËÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ” ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘. “∂ÁÒ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ‚›Ô Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‰È·ÓÔËıÒ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ı¤Ûˆ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ¶ËÏ›Ô˘” ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Â¢ÊËÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ¢‹ÏˆÛ ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙‹ÙËÛ “Â·ÁÚ‡ÓËÛË” Î·È Ó· ÌËÓ ÂÊËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ϤÓ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ı· ÂÎÏÂÁ› ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. Δ¤ÏÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿-

μ·Á. ªÔ‡Ù·˜

¡· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô √¶∂∫∂¶∂ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰‹ÏˆÛË √™¢∂ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ηχÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ù˘ ·Ú¿ Ù·Í˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ Ì ÛÙfi¯Ô Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, οو ·fi ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó·Ó-¤Ó·Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÌÈ· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ·Ó¤Ï˘Û ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó. ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô Î. μ·ÎԇϷ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ∞ӷʤÚıËΠ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. μ·ÎԇϷ, ÙÔÓ Î. °·˚Ù·Ó¿, Ô˘ Î·È ÂΛÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÚÁ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ Û 15ÌËÓË Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ̿ÏÈÛÙ· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÔÈ Î.Î. μ·ÎԇϷ˜ Î·È °·˚Ù·Ó¿˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·Ó Ó· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó, ¤ÛÙˆ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜” . “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË f , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, “Ô Î. μ·ÎԇϷ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ó¤Ó·Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜ ‹ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜, Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ Èı·Ófiٷٷ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, ˘¤Ú Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ºÔÚÙÔ‡Ó·.

ÀÔÁÚ¿ÊËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ªÔÓ¿‰ˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ∏ ÀºÀ¶√Àƒ°√™ ÀÁ›·˜, Î. ∑¤ÙÙ· ª. ª·ÎÚ‹, ˘¤ÁÚ·„ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. À5·,‚/°.¶.ÔÈÎ.33542/15-04-2014 (∞¢∞: μπº2£-ª47), ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘, ηı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ªÔÓ¿‰ˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Â-

ÔÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2716/1999, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ. ™ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 27 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 4213/2013, ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ ªÔÓ¿‰· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· Î·È ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜ (˘Ô‰Ô̤˜, ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÚÔÛˆÈÎfi, ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÛÙÔȯ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘). ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıË-

Û˘ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ANDOR - §À∫√Àƒ∂¡Δ∑√À. ∏ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, fiÛÔ Î·È ÙË ‰È·Ê·Ó‹ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘-

ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ªÔÓ¿‰Â˜. ∂ÁÁ˘¿Ù·È ‰Â ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÂÔÙ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ªÔÓ¿‰ˆÓ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ˙ˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˆÊÂÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ηÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

™Δ√ Ó¤Ô, ‚·Ú‡ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (‰ËÏÒÛÂȘ √™¢∂), ÁÈ· ÙÔ 2014, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” . √ μ. ªÔ‡Ù·˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “¡· ·Ú¿ÍÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ÚÔ˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ·fiÌÂÈÓ·Ó ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ “·ÂÙÔÓ‡¯Ë‰Â˜” , ̤ۈ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ √™¢∂. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÔÛ¿, Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ - ·fi 30 ¢ÚÒ Î¿ÔÈÔÈ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 200 ¢ÚÒ! - ÂÓÒ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ¿Óˆ, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı›. ∫·È ı· Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó, ηıÒ˜ Ë “‡ÏË” ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÓÔȯً ÌfiÓÔ ÁÈ· 15 ̤Ú˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÛÂ. √È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ “Ù۷ΈÌÔ›” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, (ÚÒËÓ ∞Δ∂) Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· “‰Ô˘ÏÂÈ¿” , ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ηıÒ˜ Â΂ȿ˙ÔÓÙ·È fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÛ· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó, ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ. ∞·ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¢øƒ∂∞¡ ¢∏§ø™∏ √™¢∂ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. √ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂ·Ú·‰È·ÛÙ› ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ··ÓˆÙ¿ ¯·Ú¿ÙÛÈ· (ÁÈ· Ù· Û›ÙÈ·, ÙȘ ·Ôı‹Î˜, Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÛÙÔÓ ∂§°∞, ÙÔÓ √°∞, ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Ú‡̷ Î.¿.) - ÎÈ ·fi ʤÙÔ˜, ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ÊfiÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, “‚ÔÁÁ¿ÂÈ Î·È ÛÎÔ‡˙ÂÈ ·’ Ù· ÏÂ˘Ú¿” Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ, È·, η̛· ¿ÏÏË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. Ÿˆ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ, ϤÔÓ, ¿ÏÏË ÎÔÚÔ˚‰›· ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÓÒ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, ÚÔÂÎÏÔÁÈο, Ó· ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ √™¢∂, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÎϤ„Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· „ËÊ·Ï¿ÎÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. √È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÌÏfiη, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÙÛÒÓÂÈ ¿ÁÚÈ·, ÙÔ˘˜ ÍÂÎÏËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ∫·È¿‰· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. ∫·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ “‚fiÏÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô” Î·È fi¯È “ÚÈ‹ ÛÙÔ ‚ÚfiÓÙÔ” , ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂”.


M·ÁÓËÛ›· 18

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

“√ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·”

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ¶ƒ√μ√§∏ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ú·Á-

Ì·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ΛÓËÛ˘ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· - ∞ÓÔȯً ∞ÏÏËϤÁÁ˘· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË. ∞Ú¯Èο ¤ÁÈÓ·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¡›ÎÔ˘ ¶Ô˘ÙÛȿη Ì Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∂ÏÏËÓÈ΋ ÚÔ˘Ï¤Ù· ¶Ò˜ Ë ∞ı‹Ó· Î·È ÔÈ μڢͤÏϘ Û·Ù·ÏÔ‡Ó ·ÏfiÁÈÛÙ· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÊfiÚÔ˘˜” ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Bernd Nierbrugge. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚËÙ‹, ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â·ÏËı‡ÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰Âȯı› ̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶Ô˘ÙÛȿη ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ - ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. “√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›Ó·È Á˘ÌÓfi˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. ì∂Ì›˜ ÛÙËÓ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·Ó ı¤ÏÂÈ, ÌÔÚ›!”.

∂›ÛÎÂ„Ë ¶Ô˘ÙÛȿη ÛÙÔ ¶.£. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ “√π∫√§√°π∫∏ £∂™™∞§π∞-∞ÓÔȯً ∞ÏÏËϤÁÁ˘· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” , fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ¿ÎÔ˘Û ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ›¯·Ó ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¿Ô„Ë, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÚ·Ì· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ¢ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ıÂÛÌÈÎfi ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó ÛÙÔ ¡›ÎÔ ¶Ô˘ÙÛȿη ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘.

μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜: ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

ª

‹Ó˘Ì· ӛ΢ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·˙È΋ Î·È Ì ·ÏÌfi. “ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∏ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘, ı· ÓÈ΋ÛÂÈ. £· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, Ë ÚfiÔ‰Ô˜, ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜.

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: ∞fi„Â, ÛÙ¤ÏÓÂÙ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ӛ΢. Δ˘ ӛ΢ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ Î·È ¤Ó·Ó ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ˆÚ·›Ô ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ÌËӇ̷ٿ Ì·˜, Û οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙÈ ¤¯ÂÙ ӷ ÎÚ›ÓÂÙÂ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÏfiÁÈ·; À‹ÚÍ·Ó ÊˆÓ¤˜ ·ÓÙ›·Ï˜, Ô˘ Ì·˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ·Ó, ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı ̤ÙÚÔ Î·È Û‡ÚıËÎ·Ó Û ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Êı·Ṳ́Ó˜ Î·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜. ∂Ì›˜, ·ÓÙÈÛÙ·ı‹Î·Ì ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ÛÙË ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ ·Ï·ÈÔÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ‰ËÌ·ÁˆÁ›·. ªÂ Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ȉ¤Â˜, ÛÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜, ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û·Ó›ÛÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Û·˜, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ οÏ˜. ¶ÔÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ù· ¯¤ÁÁ˘· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÈÙÂϤ۷Ì ÛÙË Û‡ÓÙÔÌË ıËÙ›· Ì·˜; ¶ÔÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó·

Û˘Óı¤ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2014-2020, ÌÔÓ·‰È΋ ۯ‰fiÓ ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘; ¶ÔÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›·, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ; ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ›̷ÛÙ ӤÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ™˘ÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì·˜, Ôϛ٘ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙ›‚Ô. ∂›Ì·ÛÙ ‰‡Ó·ÌË ÛÙ·ıÂÚ‹, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ¤ÌÂÈÚË, ·Ó·Óˆ̤ÓË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·›ÛıËÙË”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙ· ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙË ıËÙ›· Ô˘ Ï‹ÁÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Ì ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ÛÙÔ 60% Î·È Û ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜, ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·, ‚·Û¿ÓÈ˙·Ó ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜. ¡· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì Ì fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÚıÈ·. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ηٷʤڷÌÂ: - ΔË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ΔË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘.

ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Î. μ·Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘

- ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘. - ΔË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ. - ΔËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛ‹ ÙÔ˘. ∫·Ù·‚¿Ï·Ì ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ‡„Ô˘˜ 5.500.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ¤¯Ô˘Ì ӷ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÌÔÓ·‰Èο. ∂›Ó·È ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙÔ Ì¤Á· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “ªÂ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ÂÎÙÂϤÛıËΠÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ-

΋ÛÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Û·Ì ı· Â›Ó·È Ë Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚ԇ̠ÛÙË Ó¤·, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È fiÚ·Ì· Î·È Û¯¤‰ÈÔ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜, Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎÂ, ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ. ∂ÛÙÈ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜, Û Ӥ· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÓÔ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ı· ÚÔÛ¤ÏıÂÙ ÛÙȘ οÏ˜ ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÂÙ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Û·˜ ‰Èη›ˆÌ·. ¶·Ú·ÌÂÚ›ÛÙ ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ. ∂ÎϤÁÂÙ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜.

∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì¿ Ù˘, ›ӷÈ: ∞Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÔÚ¢ı› Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ‹ ı· ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ. ∞Ó ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Ù˘ Û‡ÓÂÛ˘. °È· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ¤¯ÂÙ ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙÂ: ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤‰Ú·ÛÂ. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË, ·Ú·Î¿Ì„Ù ٷ ÚÔÛˆÈο Î·È ·Û‹Ì·ÓÙ·. ∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞, ¤¯ÂÈ Ù· ¯¤ÁÁ˘· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. To Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜, Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, Ì·˙› ÂÙ‡¯·Ì ÔÏÏ¿. ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì·, Û·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÚ›ÍÙ ‰˘Ó·Ù¿, ÙË ¢∏ª√Δπ∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ӛ΢ Î·È Ù˘ ÂÏ›‰·˜. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. °È· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ ÛÙȘ 18 ª·˝Ô˘, ı· ÓÈ΋ÛÂÈ” .

¶ÔÏ˘ÏËı‹˜ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿

ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿: Œ¯Ô˘Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Δ√ Û¯¤‰Èfi Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·-

ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ̤۷ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·” Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ∑·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË, ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜, ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ Â›Ó·È ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ “ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘, 50 Î·È ϤÔÓ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ¤Ó· Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ÛÙ· fi-

ÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÚÁÔ ÓÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Î·È Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ı· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ ¤ÚÁÔ Û fiÏ· Ù· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÀÔ˘ÚÁ›Ô). ¢˘Ó·ÌÈο Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ¿ÌÂÛ· ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ fiˆ˜ ›¯·Ó ˘ÔÛ¯Âı›, ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙ· ™Ù·ÌÓ¿ÎÈ·. ∞ÎfiÌË ·Ï‡ԢÌ ‰˘Ó·ÌÈο ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ¢ÈÂΉÈÎԇ̠‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÙÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ∂™¶∞. ∂›Û˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (Â¤ÎÙ·Û˘ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ÁÈ· ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚ԇϢÛË

● ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿

Ô˘ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜” . ∂ÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ë Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È fi¯ËÌ· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ∏ ÁˆÚÁÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È

·fi ÌÈÎÚfi Î·È Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÎÏ‹ÚÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‰·ÊÈΤ˜ ÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÙÔ ‰‡Û‚·ÙÔ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ Î·È Ô͇”. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ‰ÈÂΉÈÎԇ̠‰˘Ó·ÌÈο ÙË ‰È¿ıÂÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ̤۷ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞ÎfiÌË ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜.

∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ÚˆÙÔÔÚȷο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ›Ô Û·Ó ÌÈ· ÊËÌÈṲ̂ÓË ÁˆÚÁÈ΋ ÌËÏÔ·Ú·-

ÁˆÁfi˜ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ∫·È ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·, ÒÛÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘. ΔËÓ ÙÚÈÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·Û οӷÌ Ôχ ηÏfi ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì‹Î ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Ï‹„Ë ·ÎfiÌË 600.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ë̷گȷΤ˜ ·Ú¯¤˜. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ú·Û·Ó. ∏ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ·. Œ¯Ô˘Ì fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›· Ô˘ ı· ›̷ÛÙ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠۠fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ¶Ô˘Ú›, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘ÚÚ¿¯Ë, ∞Ó‹ÏÈÔ, ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚË, ∫ÈÛÛfi, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛ·Áηڿ‰· Î·È •Ô˘Ú›¯ÙÈ”.


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ

Δ

Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÔ˘Û›ˆÓ (ICOM), ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıȤڈÛ ·fi ÙÔ 1977 ÙË 18Ë ª·˝Ô˘ ˆ˜ ¢ÈÂıÓ‹ ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ∏̤ڷ ·˘Ù‹, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ (ÒÚ˜ 10:00 - 18:00).

¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ÂÚ›Ô˘ 200 Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‚Ȉ̷ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÙÔ 2 ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ™¯ÔÏ›· ·fi ÙÔ

ªÔ˘˙¿ÎÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·fi ÙÔ 2008, ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ™Â ·˘Ùfi ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ÌÔÓ·‰Èο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏÈ¿˜ Î·È Ï·‰ÈÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÁ·Ï›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÓÒÛ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¢ÈÂ-

ıÓ‹ ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ, ·ÍÈÔÔÈ› ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË °·ÏÏ›·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ªÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜.

ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜: ∫¿ı fiÌÔÚÊÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·. ∞‡ÚÈÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·. ª·˙›.

¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ∂ÈÏÔÁ‹ ¢ı‡Ó˘ ™ÈÁÔ˘ÚÈ¿. ∂Ï›‰·. ¶ÚÔÔÙÈ΋.

∞ÓÔÈÎÙ¿ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ - ηʤ - ÔÙfi Î·È Ù· ‚Ú¿‰È· fi,ÙÈ ÚÔ·„ÂÈ... ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ ÎÈÓ.: 6977601942

¡π∫√§∞√™ º√ƒΔ√À¡∞™

ºÈÏ›ÙÛ· ∞ÛÚÔ‡‰Ë-ª·ÚÁˆÌ¤ÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÀÔ„. ÂÎ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ΔËÏ. 6976999803 www.asproudi.gr e-mail: info@asproudi.gr


M·ÁÓËÛ›· 20

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

ΔÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ∞Á¯›·ÏÔ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ªπ∞ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ¶ÔÌfiÚÈ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ηٿ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 4 7 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Bourgas Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ªÂÛ‹Ì‚ÚÈ·. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜

¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙ. ¶ÂÏÂοÓÔ, Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ¶ÔÌfiÚÈ ¤ÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. π‚¿Ó ∞ÏÂ͛‚ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÛÙ· Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ô fiÏÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Â‰Ò Î·È 22 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ·Ú·‚ÚÂı› Î·È ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ, ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜

¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¡. ™Ù¿ÓÈÔ˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ∞ı. ª¤·, ηıÒ˜ Î·È 50ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· ∞Á¯È·ÏÈÙÒÓ Ô˘ Û˘Ófi‰Â„·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ “ηډȿ” ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë Î. ™Ù¤Êη ∞Ï›ÎÔ‚·, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ıÂÚÌ¿ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÙ¿‚·Û˘ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ∞Á¯›·ÏÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ô ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ó·-

ʤÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û¯¤ÛË Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ÁÓˆÚÈÌ›· Î·È ·ÌÔÈ‚·›· ÂÎÙ›ÌËÛË fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∂›Ó·È οÙÈ Ôχ ‚·ı‡ÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Ì ·‰ÂÏÊÈÎfi ·›Ì·, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÌfiÚÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ·‰ÂÏÊÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰˘Ô fiψÓ, ̤۷ ·fi ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 22 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ

™Ã√§∏ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ Ã∂πƒπ™Δø¡ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ ™∫∞ºø¡

∏§π√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ giliopboat@yahoo.gr

™∫√Àº∞ 9, ¡∂∞¶√§∏ ñ Δ.∫. 383 34, μ√§√™ ∫π¡.: 6972 917764 - 6981 278742

fiÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚ· ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ·ˇı˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔ - μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, “¤Ó· ™‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ” , fiˆ˜ ›Â, “Ó· Û˘Á¯·Úԇ̠‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË ÙËÓ Î. ™Ù¤Êη. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ¶ÔÌfiÚÈ ۯÔÏÂ›Ô - ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Á˘Ó·ÈΛ· ¯ÔÚˆ‰›· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›·, ηıÒ˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·È‰ÈÒÓ Î·È ¤ÊË-

‚ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ë ÂÎÏÈÔ‡Û· ∞Á¯È·Ï›ÙÈÛ· ∂˘·Óı›· £ÂÔ¯·Ú¿ÎË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÚÎÔ Ù˘ ¶ÔÌfiÚÈ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ªÔ˘ÚÁο˜ (¶‡ÚÁÔ˜) Î·È ÙË ªÂÛ‹Ì‚ÚÈ·.


21

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

¡›ÎÔ˜ μ. Δ™π§πªπ°∫∞™ À. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Δ˙Ô‡ÏÈ· Δ™∞§π∫∏ À. ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

ÃÀ™∞ Δ™∞ª√¶√À§√À-™Δ√´∫√À ÃËÌÈÎfi˜ ÀÔ„‹ÊÈ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ∫ÈÓ.: 6977 007112 email: chrysa.tsamopoulou@gmail.com

μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ∂›Ì·È ÎfiÚË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∑ˆÌ¤ÓÔ˘, ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, Ó˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡ ¢ÂÚÁ¤ÙË πˆ¿ÓÓË §·‰¿. ∂›Ì·È ηıËÁ‹ÙÚÈ· °·ÏÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∂ÚÁ¿˙ÔÌ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ì·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ªË¯·ÓÈÎfi - ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ ∫ˆÓ/ÓÔ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. Œ¯ˆ ‰‡Ô ·È‰È¿, ÙËÓ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-ª·ÚΤÏÏ· Î·È ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ-∫¿ÚÔÏÔ. ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛˆ fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. √ μfiÏÔ˜ Ì·˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚfiÙ˘Ô ˆ˜ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË, Â˘Úˆ·˚΋, Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∂ÓÒÓˆ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Î·È ÂÏ›˙ˆ ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·!


M·ÁÓËÛ›· 22

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ - Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ - ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰·, Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ·ÙfïÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Î·Ù·‰ÈˆÎÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·˘Ù‹˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ (14 & 15-052014), Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¤Ó·˜ 57¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 88.489,57 ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Ó·˜ 51¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ô-

¡π∫√§∞√™ ™Δ√´∫√™ √π∫√¡√ª√§√°√™ - ∂º√ƒπ∞∫√™ À¶√æ∏ºπ√™ ¢∏ª√Δπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ¢∏ª√À μ√§√À ™Δ∏ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ ∞°ƒπ∞™ ¶ƒø∏¡ ∞¡Δπ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¢.∂. ∞°ƒπ∞™-∞ƒΔ∂ªπ¢∞™ 2011-2012 ∂¶π∫√π¡ø¡π∞: ∫π¡∏Δ√ 6945237399 ∂-MAIL: ota2001@in.gr

ÎÙÒ ÌËÓÒÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ¤Ó·˜ 71¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÂÚ› ÂÈÙ·ÁÒÓ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 22 ÌËÓÒÓ.

À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

§∞¢π∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ Àæ∏§ø¡ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞ºø¡ ™∂ ¶ƒ√™º√ƒ∞ 20W50 4§πΔƒ∞ 14,99 ñ 10W40 4§πΔƒ∞ 19,99 4§πΔƒ∞ ¶∞ƒ∞º§√À -12 ª√¡√¡ 6,99

¢ˆÚÂ¿Ó ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

ª∞¡√™

§∞ƒπ™∏™ 138 μ√§√™ñΔ∏§. 24210 66627 magopoulos.car.gr

£√¢øƒ∏™ ™Δ∞Àƒ√À

¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™


™∞μμ∞Δ√ 17 M∞´√À 2014

23

√ °™ μ√§√À ¶∞π∑∂π ª∂ Δ√¡ ∂ƒª∏ ™Δ∏¡ ∞°π∞ ∫∞π ∞¡ ¡π∫∏™∂π ∞¡∂ƒÃ∂Δ∞π ™Δ∏¡ °’ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ

∫À¶∂§§√

“ΔÂÏÈÎfi˜” ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô

¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙª¿ÁÂÚÓ ·fi„ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi

ÂÏÈÎfi” ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô °.™. μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 19.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ.

“Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ¤ÊÙÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· Îfi„ÂÈ ÚÒÙË ÙÔ Ó‹Ì· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ. °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó” Ì ¤·ıÏÔ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ë “ÌÔÓÔÌ·¯›·” ı· ÎÚÈı› Û‹ÌÂÚ·. ™ÙȘ 19.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ÁÈ¿˜ Ô °.™. μfiÏÔ˘ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È” Ì ÙÔÓ ∂ÚÌ‹, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· Ô ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ. √È “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó›ÎË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∂ÊfiÛÔÓ, ÏÔÈfiÓ, ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ∂ÚÌ‹, ÙfiÙ ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ¯¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹, ÙfiÙ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È Ô ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Èı·Ó‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· ¢ÓÔ› ÙÔ˘˜ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ ·‚ÂÚ¤ÈÙ˙, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯·Û·Ó ÌfiÓÔ Ì ‰‡Ô. Ÿˆ˜ Î·È Ô ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ô °.™. μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞˘Ùfi ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Â›Ó·È Î·Ïfi, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ›Ûˆ˜ Î·È ·ÔÙÂϤÛÂÈ “·Á›‰·” ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” . ª¿ÏÈÛÙ· Ô ∂ÚÌ‹˜ ·Ú¯Èο ˙‹ÙËÛ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ), ·›ÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì·ÚÙ˘-

Ú¿ fiÙÈ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘: “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·È Î›ÓËÙÚÔ. ∂¿Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¿Ì ӷ οÓÔ˘Ì “ÂÚ›·ÙÔ” , ÙfiÙ ı· ¤ÛÔ˘Ì Û ·Á›‰·. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ı· ·›ÍÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÌ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· “Ì¿¯Ë” . ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ¯·ÚÈÛÙ› Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ·˘Ùfi” . º¤ÙÔ˜ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔÓ ∂ÚÌ‹, ·ÏÏ¿ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Ôχ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ›-

¯·Ì ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ıˆÚÒ fiÙÈ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ô ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› Ô °.™. º·ÚÛ¿ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ó ·›ÍÔ˘Ì ηϿ, ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞fi ÂÌ¿˜ ÂÍ·ÚٿٷȔ . Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Ô Î. ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ô˘Û›Â˜. √ Δ·Íȿگ˘ ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Â›¯Â Î·È Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÁÈ· οÔȘ ̤Ú˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓÈ΋ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ÂÓÒ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫˘·Ú›ÛÛ˘ ¤¯·Û ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË Ó›ÎË. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ∞Ϥ͢ ¶·-

Ï¿ÓÙ˙·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÊÔÚ¿ ÂȉÈÎfi Ó¿ÚıËη. √È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¡Ù¿Î˘ ı· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û‡ÓıÂÛË: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, £·Ó¿Û˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ı˘ °Ô˘ÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃfiÓÙÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¢È·ÎÔÌ‹˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫˘·Ú›ÛÛ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ú·˝Ï˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, °È¿ÓÓ˘ ∫˘ÚÏ›‰Ë˜.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ (Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 19.00): ∫Ï. º·ÚۿψÓ, °.™. º·ÚۿψÓ-∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ¢ÂÛÏ‹˜, ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜: μ. º·Ï¿ÁÁ·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¡·ÓÔ‡ÏË, πˆ¿ÓÓÔ˘, ÃfiÚÙË. °˘ÌÓ. ∞ÁÈ¿˜, ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-°.™. μfiÏÔ˘, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ¢. Δ˙·ÊϤÚ˘, °ÂڷΛÓ˘, ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜: £. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ÷ڛÙÔ˜.

¶∞√∫, ∞™Δ∂ƒ∞™ ∫∞π ∞Δƒ√ª∏Δ√™ ¢π∂∫¢π∫√À¡ ™∏ª∂ƒ∞ Δ∏¡ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ ¢À¡∞Δ∏ £∂™∏ ™Δ∞ ¶§∂´ √º

◊Û˘¯Ô˜ ÌfiÓÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ª

fiÓÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›ӷÈ... ‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÔÓÙ·˜ η·ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, ηıÒ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ı¤ÛË.

ªÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÙÚÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÚÒÙÔ˜, ÔÈ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó fiÛÔ ÈÔ ·ÚÁ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ›‰ÈÔ ‹ ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ·›ÚÓÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÌÂÈÔÓÂÎÙ› Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜, ˘ÂÚηχ„ÂÈ ÙÔ 1-0 Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ‰ÂÓ ¯¿ÛÂÈ Ô ¶∞√∫. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ Ì 1-0 ÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙÂÚȈÙÒÓ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¯¿ÛÂÈ Ô ¶∞√∫, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ ı· Â›Ó·È Û ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ô ÚÒÙÔ˜, ÌÈ· Î·È ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ÙÚÈÏ‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Ô ¶∞√∫ ı· Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ Î·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ٤ٷÚÙÔ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÚÒÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÌÂÙ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÎÔÏ ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ΔÔ‡Ì· Ô ¶∞√∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ÙÔÓ §Ô‡Î·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ -ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔÓ μ›ÙÔÚ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÂÁη›Úˆ˜, ÙÔ˘˜ ª·ÓÙÔ‡ÚÔ, ÃÔ‡ÛÂÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· “ÈÙ˜” Î·È ÙÔ˘˜ ¡›ÓË,

√Ï›ÛÂ, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ù·ÎÙÈ΋˜. ™Ù· ıÂÙÈο Â›Ó·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ πÓÛ·Ô˘Ú¿Ï‰Â Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ· Ô˘ ›¯Â ·Ô‚ÏËı› Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹: °Ï‡ÎÔ˜, °ÎÛÔ‡ÚÓÈÓÁÎ, §›ÓÔ, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, ∫·ÙÛÈο˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, πÓÛ·Ô˘Ú¿Ï‰Â, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ∫›ÙÛÈÔ˘, §¿˙·Ú, ∫¿ÙÛÂ, ¡¿Ù¯Ô, ª¿ÚÙÂÓ˜, ™ÙÔ¯, ¶fi˙ÔÁÏÔ˘, μÔ‡ÎÈÙ˜, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÏÔ‡Ú˘. ™ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ı· ÛÙÂÚËı› ÙÔ˘˜ ™›ÏÓÙÂÓÊÂÏÓÙ Î·È ¶Ú¿ÓÈÙ˜, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó... ·Ó¿Û˜ ÂϤˆ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∫·›ÓÔ Î·È ∞Ì¤ÓÙ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Î·È ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ô ¡¿ÓÔ Ô˘ ÚÔÔÓ‹ıËΠ·ÙÔÌÈο Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜. ∞’ ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ô ªÏ¿ÓÙÂÓ ¶¤ÙÚÈÙ˜ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô “ÌÈÎÚfi˜” ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. √È “ÂÎÏÂÎÙÔ›” ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘: ∫ÔÙÛfiÏ˘, Δ·Ì¿Î˘, ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì‹˜, ÃÔ˘¯Ô‡Ì˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚÈÓ¿Î˘, ƒÈÛ‚¿Ó˘, ª¤ÓÙ˜, ∑¤Î·, §·Áfi˜, ¢ÒÓ˘, ¡Ù›Ó·˜, ªÂÚÁÎ, ∫·Ú¤Ï˘, ∫ψӷڛ‰Ë˜,

∞Ù˙·ÁÎÔ‡Ó Î·È ¶¤ÙÚÈÙ˜. Èڛ˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È §·˙·Ú›‰Ë, ı· ˘ԉ¯ı› Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ¶Ú·ÎÙÈο, Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ “¤‚Á·Ï” ›‰È· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ: ΔÛ¤Ó·ÌÔ, ™ËÊ¿Î˘, ¡¿ÛÙÔ˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜, ∞ÚÎÔ‡‰·˜, ∫ȂڷΛ‰Ë˜, º˘Ù·Ó›‰Ë˜, £ÂÔÏfiÁÔ˘, °Î·ÚÛ›·, º¿ÌÈÔ, ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜, ª¿ÏÏ·˜, ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜, √‡Ìȉ˜, ªÚ›ÙÔ, ¡·ÔÏÂfiÓÈ, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ºˆÙ¿Î˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ™Ù¿ÈÎÔ˜ μÂÚÁ¤Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ∂ÓÙfi Î·È °ÎÔÈ¿Ó, ηıÒ˜ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÃÔ˘¿ÓÌ·, ηıÒ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ οÚÙ˜ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ.

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ 20.30 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 20.30 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ “Olympiastadion” ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” ·fi„ (21.00, OTE SPORT 1) ªÔÚÔ‡ÛÈ· ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Î·È ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ∏ ª¿ÁÂÚÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ Ì 3-0 ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ë ªÔÚÔ‡ÛÈ· ‹Ú ÂΉ›ÎËÛË ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÙÔ˘˜ μ·˘·ÚÔ‡˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 96 ·ÁÒÓˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¤‰Ú·˜ Ë ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ 25 ӛΘ ÁÈ· ÙËÓ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, Ë ª¿ÁÂÚÓ ÌÂÙÚ¿ÂÈ 43, ÂÓÒ 28 Ì·Ù˜ ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·Ï·. ¶Ôχ ηÏfi ÊÈÓ¿Ï ¤Î·ÓÂ Ë ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ 7 ӛΘ Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙȘ ÂÓÓÈ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, “ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜” ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË.ŸÌˆ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ªÔÚÔ‡ÛÈ·, Ô˘ ‹Ú ÙÔÓ... ·¤Ú· Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ó›ÎË Ì¤Û· ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô Ì 3-0 ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ™Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ∫ÏÔ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ·Ô˘Û›Â˜ (™Ô‡ÌÔÙȘ, °ÎÔ˘ÓÙÔÁοÓ, ª¤ÓÙÂÚ Î·È ªÏ·Ù˙ÙÛÈÎfiÊÛÎÈ), ηıÒ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚÔÚfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ƒfiȘ ÏÔÁÈο ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÛÙË ÊȤÛÙ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ™ÙÔ˘ÙÁοډË, Ô ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ¶È˙¿ÚÔ ¤‰ˆÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ì 1-0, ÂÓÒ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. √È μ·˘·ÚÔ› ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÙ·ÌÏ, Ô˘ ı· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Ì¤ÛÔ ΔÈ¿ÁÎÔ ∞ÏηÓÙ¿Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ Ì¤ÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ™·Î›ÚÈ. ¶Èı·Ó¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: ¡Δ√ƒΔª√À¡Δ: μ¿ÈÓÙÂÓʤÏÂÚ, ™Ì¤ÏÙÛÂÚ, ÃÔ‡ÌÂϘ, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ¶›ÛÙÛÂÎ, ™·¯›Ó, °ÎÚfiÛÎÚÔ˚Ù˜, ƒfiȘ, ª¯ÈÙ·ÚÈ¿Ó, √Ì·ÌÂÁÈ¿ÓÁÎ, §Â‚·ÓÙfiÊÛÎÈ. ª¶∞°∂ƒ¡: ¡fiÈÂÚ, §·Ì, ªfi·ÙÂÓÁÎ, ¡Ù¿ÓÙÂ, ∞Ï¿Ì·, ª·ÚÙ›ÓÂı, ƒfiÌÂÓ, ª›ÏÂÚ, ∫ÚfiÔ˜, ƒÈÌÂÚ›, ª¿ÓÙ˙Ô˘ÎÈÙ˜.

¶√§√

∞Ô¯‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ΔËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ fiÏÔ ‹Ú·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ··Í›ˆÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ηıÒ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÙÔ˘˜ ηχ„ÂÈ Î·È Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ¤ÍÔ‰· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó 11 ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. √È Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∫√∂ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÏ›ÛÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ·, ηıÒ˜ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·¿ÓÙËÛ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÁÈ· ·Ô¯‹ ·fi ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ∞fi ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÁÈ· Ù· Ô‰ÔÈÔÚÈο Ù¤ıËΠÌfiÏȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈ‚ÔÏ‹ fiÚˆÓ Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ.


24

™∞μμ∞Δ√ 17 M∞´√À 2014

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ™¿‚‚·ÙÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 20.30 ¶∞√∫-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑(Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 20.30 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ∑- (Ï¤È ÔÊ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË -∑- (ÙÂÏÈÎÔ› ∞1 fiÏÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 02.00 ¢ÈÂıÓ¤˜ Ì›ÙÈÓÁÎ IAAF World Challenge -∑- (ÛÙ›‚Ô˜) ACTION 24 17.00 ™ÂÓÙ Δ˙fiÓÛÙÔÓ-¡Ù·ÓÙ› °. ∑- (ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ™ÎˆÙ›·˜) √Δ∂ SPORT 1 17.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-∂Û·ÓÈfiÏ -∑(¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) 21.00 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ª¿ÁÂÚÓ -∑(ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 2 19.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) 23.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-£¤ÏÙ· -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) √Δ∂ SPORT 3 21.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ATP Masters 1000 -∑- (Ù¤ÓȘ) 02.00 πÓÙÈ¿Ó· º›‚ÂÚ-∞ÙÏ¿ÓÙ· ¡ÙÚÈÌ -∑- (¡μ∞ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 05.00 º›ÓÈÍ ª¤ÚÎÈÔ˘ÚÈ-™È¿ÙÏ ™ÙÔÚÌ -∑- (¡μ∞ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) √Δ∂ SPORT 4 21.45 √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-™·ÌÓÙfiÚÈ· ∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) ¡∂ƒπΔ 00.15 ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ -∑-

¢∏ª∏Δƒ∞

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘

∫∞§∂πΔ∞π ¡∞ •∂¶∂ƒ∞™∂π ∏ ¡π∫∏ °π∞ ¡∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏™∂π Δ√¡ ª∂°∞§√ Δ∏™ ™Δ√Ã√

∂Ìfi‰È· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô˘ÏÈÒÙ˘ ·¿ÓÙËÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο: “Ÿ¯È, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ÿÛ·-›Û·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ›ڷÍ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·fi ÙÔÓ √Δ∂ TV. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÌÂÙ·‰fiıËΠηÓÔÓÈο Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∏Ú·ÎÏ‹˜-÷ÓÈ¿, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ Ï¿ÓÔ ·fi Ù· ıÏÈ‚ÂÚ¿ ¤ÎÙÚÔ· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, Ù· ÔÔ›· ¤Ú·Û·Ó ÛÙ·... „ÈÏ¿. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi ηӿÏÈ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ™Ô˚Ϥ‰Ë Î·È ∑Ô˘ÏÈÒÙË.

Ìfi‰È· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ë ¡›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ÛÙfi¯Ô. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ÂÌfi‰È·, ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŸÛÔ Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÌfiÓÔ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ¯ıÚÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ ÷ÓÈ¿, fiÔ˘ ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ÂÓٷοı·ÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∞ÓȤÙÂ Î·È ÌÂÙÚ¿ ˆ˜ ηÓÔÓÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 90Ô ÏÂÙfi. ™ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· Ó· “ÎÈÙÚÈÓ›˙Ô˘Ó” Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ... ‰¤Î· ηÚÙÒÓ Î·È Ô‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ 13. ∂›Û˘ ›¯·ÌÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ·Ó·›ÙȘ ·Ô‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ¶¿ÚË ª·Î¿ÏË Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˘ ªÈÙÛ¿ÎÔ˘ ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÔχÙÈ̘ χÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ·˘Ùfi, ηıÒ˜ Ô ªÈÙÛ¿ÎÔ˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ 54’ Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÁÎÔÏ. øÛÙfiÛÔ Ë ·ÓÔËÛ›· ÙÔ˘ ∫·ÙÛ›ÎË Ó· ·Ô‚ÏËı› ÛÙÔ 67’ ¤ÊÂÚ ¿ÏÈ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∫È ÂÓÒ Ë ¡›ÎË ¤Ù˘¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ú¤ÊÂÚÈ Î. ΔÚÈÙÛÒÓË Ó· ‰›ÓÂÈ ÚÂÛÈÙ¿Ï ÂÓÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ (·ÎfiÌË Î·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ “ÌÔÏ ÌfiÈ” ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹-

√ ¶·¿˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ Ã·ÓÈ¿-¡›ÎË

ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ... ηÚÔ‡˙È ÛÙË Ì¤ÛË), ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ” Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi “ÌÚ¿‚Ô˘˜” ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· “ıÂÚÌ‹” , ÂÓÒ ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÔÈ ‚ÚÈÛȤ˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ¤Ú·Û·Ó... ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ Ò˜ Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Î·È Ë ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· ‰ÂÓ Â›‰Â Ù›ÔÙ·, Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ï¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¯ˆÚ›˜ Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ “º·›·Î˜” Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô Èı·ÓfiÓ ÁÈ·Ù› ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ó· ·ÔÛ˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔÛÓÈ¿‰Ë Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘Ì‚¿Ó ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ “ÛÔΔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘. ™›ÁÔ˘Ú· ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi fiϘ ÔÈ ·Ô-

ÛÙÔϤ˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¿„ÔÁ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· fiÏ·. √ ∞ϤÎÔ˜ μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ے ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì” ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ΔÔ ı¤Ì·, fï˜, Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Óı‹Î˜, ÁÈ·Ù› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì “·ÁοıÈ·” Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÏÏ¿ ı· ‰Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ·ÎfiÌË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∑Ô˘ÏÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ √Δ∂ TV ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. “¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÈÛı¿ÓıËη ÓÙÚÔ‹ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ô˘ ϤÁÂÙ·È Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÂ ÙÔ Ô˘ ·Ù‹Û·Ì ÙÔ fi‰È Ì·˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, οÔÈÔÈ Î‡ÚÈÔÈ, Î·È Ê˘ÛÈο Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¯Ù‡ËÛ·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜, ‰ÂÓ Ì·˜ ¿ÊËÓ·Ó Ó· Ìԇ̠ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ô˘ ·›˙ˆ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÙÔ 2014, ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù›, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· ˆ” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 29¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·Î Ù˘ ¡›Î˘. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·Ó ÔÈ

√ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶·¿˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Î·È ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 19.30 ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ Ù˘, ÎÚ›ıËΠ·ÍÈÔÏÔÁË̤ÓË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ‰È·ÈÙËÙ‹˜, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ Ú¤ÊÂÚÈ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ºπº∞. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ›ӷÈ... ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ú¿ÔÓ· Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, Ì ÙËÓ Â˘¯‹ Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ °Ú‚¤Ó˘ ·fi ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∞ÙfiÛÔÁÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ٤ٷÚÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ πÛ·¿Î Δ۷ηϛ‰Ë Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. ÃÚ¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔÚÙ·Ó›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞¯·˝·˜. * ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷʤÚÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·Ù˙ȿη. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍ··Ù‹ıËÎ·Ó ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘, ÁÈ·Ù› ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÊˆÓ‹. ∂Âȉ‹, fï˜, ¤ıÂÛ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂¶™£ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÂÚÔÏËÙ›.

∏ ¡π∫∏ ∏ƒ£∂ π™√¶∞§∏ 2-2 ª∂ Δ∏¡ √ª∞¢∞ ∫17 Δ√À ¶∞√∫ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ª∂Δ∞ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÛÙÔÓ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: “ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¿„ÔÁ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∞∂ “¢‹ÌËÙÚ·” ÎÔÈÓÔÔÈÒ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÔÏfi„˘¯· fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™, ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ (ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜), Ù· ̤ÏË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ º›ÏˆÓ, fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙‹Û·Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ŸÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ Ì ÎÔÈÓfi fiÚ·Ì· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· , ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi fiÏˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ô¯ˆÚÒ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÌfiÓÔ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ¢‹ÌËÙÚ· Â›Ó·È Û Ôχ ηϿ ¯¤ÚÈ·, ηıÒ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·ıÏËÙÈ΋ ·È‰Â›·” .

ŸÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ Ÿ

ÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· ÚfiÛÊÂÚ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÔÈ ¡¤ÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ∫17 Ù˘ ¡›Î˘. ∏ ÊÈÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏË 2-2 Ì ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·ÁηÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÚ›Ô˘ 400 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÁÈ· Ó· η̷ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·‡ÚÈÔ” ÙˆÓ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰¤ÓÂÈ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·fi ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ·ÙÚ›‰Â˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô ¶∞√∫ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÔÈÔÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂›Û˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÔÌ¿‰·˜ ∞˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·Ú‚¤ÎË Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ›ÛÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 1-0 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ¶¤ÙÛË ÛÙÔ 14’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÌÂÙ¿ ·fi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˘. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÒÏÂÛ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 40’ fiÙ·Ó Ô ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ΤډÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ. ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ™˘Ú¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ Ù˘ ÂÛÙ›·˜ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¿ÏÏ·Í fiÏË ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ÁÂÁÔÓfi˜

Ô˘ ¤‰ˆÛ ÊÚÂÛο‰· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ì¤Û· Û ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ μ·ÚÏ¿ÌË Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ (55’) Î·È ∫Ô˘ÙÔ‡ÛË Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ (65’). ∏ ¡›ÎË ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ÛÙÔ 71’ ‚ÔϤ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÈÛÂÏıfiÓÙ· °È·ÓÓԇϷ ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙÔ 88’ Ô Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ηٷÏfiÁÈÛ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤Ó·ÏÙÈ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˘¤Ú Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, Û ¯¤ÚÈ ·Ì˘ÓÔ̤ÓÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ΔÛÈ¿ÎÔ˜ ·ԉ›¯ıËΠ„‡¯Ú·ÈÌÔ˜ ·fi Ù· 11 ‚‹Ì·Ù· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô-

ÓÙ·˜ Û 2-2. ΔÔ ÛÎÔÚ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi, ηıÒ˜ ÛÙÔ 88’ Ô ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ¤Î·Ó ˆÚ·›· ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶∞√∫. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ™ÙÂ¿Ô˘· μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ¡π∫∏: °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ (46’ ¢ËÌËÙڛ‚ÈÙ˜), ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜ ÃÚ. (50’ ™Ù·Ù‹Ú·˜), ªÏÔ‡-

¯Ô˜, ƒ¿Ù˘, ™Ù. ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ (70’ °È·ÓÓԇϷ˜), ∞ÚÁ‡Ú˘, ¶¤ÙÛ˘, ª¤ÙÛÂ, ¶¿Û¯Ô˜ (55’ ™ÈÊÓÈÒÙ˘), ΔÛÈ¿ÎÔ˜, ™Ô˘¿Ú˜ (85’ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘). ¶∞√∫ (∞’ ̤ÚÔ˜): ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÷ڷϷÌȉ˘, •Â··‰¤·˜, ÷Ù˙ˉ›Ì·˜, ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜, ∫·ÚÔÏ›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜, ¶Ô‡ÊÏ˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ™˘Ú¿ÎÔ˜. (μ’ Ì¤ÚÔ˜): ªÔ‡ÙÛ·˜, °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, §È¿ÙÛ˘, ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, μ·ÚÏ¿Ì˘, ∫˘ÚÈÏ›‰Ë˜, ¡¤ÛÙÔÚ·˜, ∫·Ú¤ÙÛÔ˜, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ™˘Ú¿ÎÔ˜, ∫Ô˘ÙÔ‡Û˘. μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™


™∞μμ∞Δ√ 17 M∞´√À 2014

Δ√ ™À¡£∏ª∞ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∂¡ √æ∂π Δ√À ∞°ø¡∞ Δ∏™ ΔƒπΔ∏™ ª∂ Δ√¡ ∏ƒ∞∫§∏ ™Δ√ ∂∞∫

∏ƒ∞∫§∏™ æ.

“ªfiÓÔ Ó›ÎË Ì 淯ӿ”

¶·›˙ÂÈ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ô ΔÛÈÌfiÓÙ˙È ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ... Ì·-

¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÔÌ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó- ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙ¿. ŸÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Î·È ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi Î·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ã·ÓÈ¿.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ¶ÚÔ¤¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ΔÚ›Ù˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚ›ÔÓÙÔ˘” Ó· Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ó ÛÂÚ› ÓÈÎÒÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÈÛÔ‚·ıÌ› ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Î·È ÙË ¡›ÎË Î·È ı· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙ· ÷ÓÈ¿. ∂¿Ó Á›ÓÂÈ Î·È Ë ¤ÎÏËÍË ÛÙÔÓ Δ·‡ÚÔ (Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ) Î·È ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ë ∫¤Ú΢ڷ, ÙfiÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ηٿٷ͢ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, fï˜, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Â›Ó·È ˆ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù· æ·¯Ó¿ Î·È Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ı· ‰Ô˘Ó Û ÔÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ÃÚÔÓÈο ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 17.00 (ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ·›ÍÔ˘Ó Î·È ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜), ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 19.30 ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÷ÓÈ¿-¡›ÎË Î·È ºˆÛÙ‹Ú·˜-∫¤Ú΢ڷ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË... ·Ó·ÓÔ‹˜ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ı· ¤ÚÂÂ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi ηӿÏÈ, Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È Î¿ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÈÓ ÔÈ ›‰È˜ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. ∂›Û˘, ¿ÏÏÔ Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÛ·È ÛÙȘ 5

ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ¿ÏÏÔ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ›‰È· ηٷfiÓËÛË ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ Ì 淯ӿ ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó Â›¯·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÚÂfi. øÛÙfiÛÔ, ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó, ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ π‚¿Ó ∫·Ú›Ï Î·È ª¿ÚÈÔ °ÎÔ‡ÚÌ·. √ ÚÒÙÔ˜ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ·’ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›ÎË, ÂÓÒ Î·È Ô °ÎÔ‡ÚÌ· ·ÈÛı¿ÓıËΠÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÊ˘Ï¿¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶·Ó¤ÏË. √È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ıÂÚ·›·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ¯ı˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËηÓ, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ô °ÎÔ‡ÚÌ·, ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘, ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ı· ËÁËı› Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ. √ ∫·Ú›Ï “‰È„¿”

Ó· ·›ÍÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fï˜, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÛοÚÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ·Ó Ô πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È·, ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ÛÙ· ÔÔ›· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ∂›Û˘, ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô °È¿Ó Ó˘ ∫·ÙÛ›Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Ù˘ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡›ÎË. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ ¶·ÓÙ¤ÏË ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ site Ù˘ ¶∞∂, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ £·Ó¿ÛË ¶ÈÓ‰ÒÓË Î·È §Â˘Ù¤ÚË °È·ÏÔ‡ÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ºˆÛÙ‹Ú·, ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· Ì·Ù˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 20 ª·˝Ô˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ºˆ-

ÛÙ‹Ú· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ηıÒ˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ÎÚÈı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ (ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÚÔËÁËı› Ì 3-0) Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ÂªfiÓ¯Â, ƒfiη, ªÚ¤Ûη). ·Ó¿ÏË„Ë (ª

√ §È·¯Ô‡‰Ë˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÛÙÔ ∂∞∫ √Ú›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∫∂¢/∂¶√ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ §È·¯Ô‡‰Ë˜, ·ÍÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ª·Î‰ÔÓ›·˜, ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ԇϷ Ã·Û¿Ó ·fi ÙËÓ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È πˆ¿ÓÓË ∫·Ú·ÁÎÈ˙fiÔ˘ÏÔ ·fi ÙËÓ ∏Ì·ı›·. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª¿Ûٷη˜ ·fi ÙËÓ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Ô ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ™ˆÌ·Ú·Î¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ô Î. §È·¯Ô‡‰Ë˜ “ÛʇÚÈÍ” ʤÙÔ˜ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ Football League. ΔÔ ÚÒÙÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ 0-0 Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 20 ÁÈ· ÙËÓ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞-∞Δ§∂Δπ∫√ ª∞¢ƒ. ∞¡∞ª∂Δƒø¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ√¡ ΔπΔ§√ ™Δ∏¡ ¶ƒπª∂ƒ∞ ¡Δπμπ∑π√¡

™ÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ÛÙ¤ÊÂÙ·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ª ·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ·›˙Ô˘Ó Û ¤Ó· 90ÏÂÙÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ÂÓÒ Ì¿¯Ë Á›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. ΔÔ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٿÏËÍË ·fi ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù›ÙÏÔ˘. °È· ÙËÓ 38Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ, ÙÔ˘˜ ‰Â “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌÂÙ¿ ·fi 17 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı›

25

Î·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ - ÂÎÙfi˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· - ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ·ÚÓËÙÈο ı· ¤¯Ô˘Ó Í·Ó¿ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶ÈΤ, ¡Â˚Ì¿Ú Î·È ÕÏÌ·, Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ... Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÎÙfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ∫¿ÚϘ ¶Ô˘ÁÈfiÏ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ “∫·Ì ¡Ô˘” . ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÔÈ ª·‰ÚÈϤÓÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· ʤÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂ-

ÏfiÓ· (¤Ó· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ™Ô‡ÂÚ ∫·) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ËÙÙËı› Û ηӤӷ. √ ¡ÙȤÁÎÔ ™ÈÌÂfiÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙȤÁÎÔ ∫fiÛÙ·, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ÷Ìfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿, fiÔ˘ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜, ∞ÏÌÂÚ›·, ÃÂÙ¿ÊÂ, °Ú·Ó¿‰·, √Û·ÛÔ‡Ó· Î·È μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰, Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì·˙› Ì ÙËÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓË ª¤ÙȘ. ™Â ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·fi ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· “̤و·” Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿, ηıÒ˜ Ë ªÈÏÌ¿Ô ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜

ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÂÓÒ ™Â‚›ÏÏË, ƒÂ¿Ï ™ÔÛȉ¿‰ Î·È μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 38˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ: ™¿‚‚·ÙÔ 17/5 17.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-∂Û·ÓÈfiÏ 19.00 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. 23.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-£¤ÏÙ· ∫˘Úȷ΋ 18/5 13.00 ™ÔÛȉ¿‰-μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï 19.00 ∞ÏÌÂÚ›·-ªÈÏÌ¿Ô 19.00 √Û·ÛÔ‡Ó·-ª¤ÙȘ 19.00 μ·ÁÂοÓÔ-ÃÂÙ¿Ê 19.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-£¤ÏÙ· 19.00 μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰-°Ú·Ó¿‰· 22.00 ™Â‚›ÏÏË-ŒÏÙÛÂ.

ٷڛ˜ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ΔÚ›Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÁÈ· ÙËÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜, ÂÓÒ Ô ΔÛÈÌfiÓÙ˙È Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ °Ú¿Ê·. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·fi ÙÔ ª·Ï¿Ô˘È ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÈÙ›· Ó· “ÎÔ›” ÙÂÏÈο ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ ΔÛ·ÓÙ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ıÓÒÓ ∞ÊÚÈ΋˜. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›· Ó›ÎË (Ì ÷ÓÈ¿) Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ (Ì ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi, ¡›ÎË Î·È ∏Ú·ÎÏ‹). ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ôχ ηϋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÂÙ¿ ÁÎÔÏ Û 10 ·È¯Ó›‰È·), Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ (Ì·˙› Ì ٷ ÷ÓÈ¿), Ì 11 ÁÎÔÏ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÂÓÓ¤· ·fi Ù· ‰¤Î· Ì·Ù˜ (‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi).

°È· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ª¤ÛÈ Ÿ¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ˆÏ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ... ÚÈ˙ÒÓÂÈ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÛÙ·Ú ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ∂‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ Ù· ÈÛ·ÓÈο ªª∂ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË Û˘Ìʈӛ·, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2018, ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ (20 ¿ÁȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ + 5 ˆ˜ ÌfiÓÔ˘˜) Î·È Ú‹ÙÚ· 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘... ··ÁÔÚ‡ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ÛΤ„Ë Î¿ÔÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÎÈÓËı› ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. “∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ. √È ˘ÔÁڷʤ˜ ı· ÌÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·›ÎÙ˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ıÚ‡ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, fiÓÙ·˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ì 354 ÁÎÔÏ Û 424 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ªÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ÛÂÚ› ÛÂ˙fiÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ 40+ ÁÎÔÏ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÎÙÒ ÁÎÔÏ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Δ¤ÏÌÔ £¿Ú· ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ Ï›Áη˜. ∞fi ÙÔ 2004, fiÙ·Ó ¤Î·Ó ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ 21 Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·: 6 ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, 3 ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, 2 ∫‡ÂÏÏ·, 2 ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∫‡ÂÏÏ· ™˘ÏÏfiÁˆÓ, 2 ∂˘Úˆ·˚ο ™Ô‡ÂÚ ∫· Î·È 6 ™Ô‡ÂÚ ∫· πÛ·Ó›·˜. ™Â ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÎÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË ÃÚ˘Û‹ ª¿Ï·. ∫È ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·...” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È Î·È 5, 14, 23, 25, 32 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 5, 10, 14, 27, 34.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ (18 ª·˝Ô˘), Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· “√È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó” , ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (¶.π.√.¶.) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÔÈΛϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Û ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÛÙÔ μfiÏÔ, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 19.00, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ, ·fi ÙÔÓ Î·Ú·ÁÎÈÔ˙Ô·›¯ÙË ¢‹ÌÔ μÔ˘ÁÈԇη Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Ì¤Û· ·fi Ì›· ¿ÏÏË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÂÈηÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ¤Ú· ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ı·ً. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

Δ∂á∂™

—∏ ÀËÚÂÛ›· ¡ÂˆÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ı¤Ì· “√È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ∫ÔÓÙÔ‡ (“ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂfiÊÈÏÔ˘” ) ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ٛÙÏÔ “•ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜” ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ °’ Î·È ¢’ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ 1Ô˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ “¡. ΔÛÔÔÙfi˜” . Δ· ·È‰È¿ ı· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ı· ÛÙËı› ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ∫ÔÓÙÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ·fi ÙȘ 9.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14.00. —“√ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÎÚËÙÈÎfi ¯ÔÚfi” Ì ÊÈÁÔ‡Ú˜ ™˘ÚTo aRTe LiBRe GalleRia ÛÙÔ Û˘ÙÔ‡ Î·È ª·Ï‚È˙ÈÒÙË (ÁÈ· ¿ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜) Â›Ó·È Ô Ù›ÙÓÂÈ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÔ›ËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ô˘ Ú·ÁÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ·fi 16 Ì 22 Ì·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29 ª·˝Ô˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘Úª·˝Ô˘, ÒÚ˜ 18.00-21.00, ÛÙÔ ÁÔ› ™ÔÊ›· °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘, ºˆÙÂÈÓ‹ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ªÈÓÙÛÈ‚›ÚË, ™¤ÚÁÈÔ˜ ¶·¿˜. (ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ Î·È ™Ù·‰›Ô˘). ¢È√È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È 18:00 ‰¿ÛÎÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÂÁ·Ï·Î¿Î˘ 00:00 Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂ(ÂÚ¢ÓËÙ‹˜-¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˜ ÚË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421 21 3887. ∫ÚËÙÈÎÒÓ ÃÔÚÒÓ). ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ¯ÔÚÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ Â›‰Ô. ΔÈΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, Ì‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 10 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¿ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤ÙÔÌÔ. ΔËÏ. 6971870962 / Ú· 2 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. gmegal@hotmail.com. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ “™›ÙÈ —Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “·Ù˘ √‰ËÁÔ‡” (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÌÈ· ÓÙÈ-ΛÌÂÓ·” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ˯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‚Ú·‰È¿ Ì ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ΔËÓ ÂΉ‹ÛÙȘ 12:00, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ ψÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ë RED Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙÔ WINE BAND Ì ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÌÔ˘∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÔ¿ÏË ÛÙË ª·ÎÚÈÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ΔÈÌ‹ ÚfiÓ›ÙÛ·. ÛÎÏËÛ˘ 10,00 ¢ÚÒ. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. Δ·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÓËϛΈÓ. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ οوıÈ: ªÂÏÈÙÛÈÒÙË μÂÓÂÙ›· 6945.825.115, ªÂÎÈ·Ú¿Î˘ °ÚËÁfiÚ˘ 6999.846.430, ∫ˆÛٛη ÕÓÓ· 6973.995.120. —ΔÔ aRTe LiBRe GalleRia, ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΔÛ·Ï·¿Ù· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi BazaaR ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ê˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÓÙfi˜ η›ÈÂÎÙfi˜ Ù˘ ™ÙÔ¿˜ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Δ·Ï·¿Ù·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 2 Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 3 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ™ÙÔ¿ Δ¤¯Ó˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 50 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ΔÔ BazaaR ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 10:00 - 22:00 Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™ÙÔ 2421 21 3887 & 6981126116 ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.

¢π∞º√ƒ∞ —ŒÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Public ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 7 ¤ˆ˜ 12 ¯ÚfiÓˆÓ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˘ - Û˘ÁÁڷʤ· ¢ÈÔÓ‡ÛË §Â˚ÌÔÓ‹. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ 19, 26 ª·˝Ô˘ Î·È 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 6.00 - 7.00 Ì.Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÁÚ·Ê‹, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÏÂÍÔ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Public ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. —√È ·fiÊÔÈÙ˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘ 1964, ηÏÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ Û ÌÈ· ÂÂÙÂȷ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Park Hotel ÛÙȘ 28 ª·˝Ô˘ (9 Ì.Ì.). “∂›Û˘, fiÛÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÂΛ, ı· Â›Ó·È ÙÈÌ‹ Î·È ¯·Ú¿ Ì·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯Ùԇ̔ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210- 53405, 45412, 34924 Î·È 57540. —∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì·Îڷ̤ ÁÈ· ÎfiÛÌËÌ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ¤ˆ˜ 28 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ã∂¡ (°ÎÏ·‚¿ÓË Ì 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), οı ΔÂÙ¿ÚÙË 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6982476704. —ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 28/5 (·Ú·ÌÔÓ‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ μfiÏÔ˘.

™∞μμ∞Δ√ 17 M∞´OY 2014

¡¤· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÕÏÌÂÚÙ ƒ. °Î¤ÚÓ˘

“∏ ΔÚ·Â˙·Ú›·” Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ M

 ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ Úfi‚˜ Ù˘ Ó¤·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “∏ ΔÚ·Â˙·Ú›·” ÙÔ˘ ÕÏÌÂÚÙ ƒ. °Î¤ÚÓ˘ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙȘ 23 ª·˝Ô˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·.

∏ ΔÚ·Â˙·Ú›· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ·˙Ï Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÛÎËÓÒÓ Î·È ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÙÚ·Â˙·Ú›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ οÓÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ··ÍȈı› ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ë ÂȉÂÈÍÈÌ·Ó›·, Ë ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›·, ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÊË‚ˆÓ, ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋

Û¯¤ÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÁÁÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜... ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ μ·˚Ú¿ÌË, ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÷ÚԇϷ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· μ·ÛÈÏÈ΋˜ ª¤ÏÈÔ˘, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™˘ÓÔ‰‹˜ ºÔ˘Î·Ï¿, ʈÙÔÁڷʛ˜ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë ª·ÚÔ‡Áη, ̷Τٷ ·Ê›Û·˜ °È¿ÓÓË ª·Ú·ÁοÎË. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘:

÷ÚԇϷ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· μ·˚Ú¿ÌË, ÕÁÁÂÏÔ˜ μÚ˘ÒÓ˘, ª·Ú›· ∫ÔÏ›ÙÛ·, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÷ڛÙÔ˘, Δ¿Î˘ ƒÂ˙¿Ó, ™˘ÓÔ‰‹ ºÔ˘Î·Ï¿, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ªÂÁΤ˜, ÃÚ‡Û· ºÒÙË, ºÚfiÛˆ ÷ÏÎÈ¿, ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë·Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ¤ÓÙ ÌfiÓÔ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ¶·Ú·Û΢‹ 23, ™¿‚‚·ÙÔ 24, ∫˘Úȷ΋ 25, ¶·Ú·Û΢‹ 30 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 31 ª·˝Ô˘, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ (¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜) ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì.

ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

◊¯ÔÈ ·fi ÔÓÙȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ªπ∞ ÂÍ·›ÛÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ª·Ùı·›Ô˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛ·¯Ô˘Ú›‰Ë˜, ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ¡¶¢¢ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30, Ì ›ÛÔ‰Ô ÂχıÂÚË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ μÂÚÔȈÙÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, Ô˘ ÙÈÙÏÔÊÔÚÂ›Ù·È “æ˘¯‹ Î·È ™ÒÌ·” , ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Ì ·Ú¯¤ÁÔÓÔ˘˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜, ·fi ÙËÓ ÔÓÙȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ¤ˆ˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·fi ÎÏ·ÛÈΤ˜ ¿ÚȘ ¤ˆ˜ ¤ıÓÈÎ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ô ª·Ùı·›Ô˜ ÛÙËÓ ÔÓÙȷ΋ χڷ, Û ‹¯Ô˘˜ ÁÏ˘ÎÔ‡˜ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ì›ÍË ‚ÈÔÏÈÔ‡ Î·È ‚ÈfiÏ·˜, ¿„ÔÁÔÈ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÌÔÓ·‰Èο ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ.

Δ√ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈ-

ÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜-∫∂ª∂μ√ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ Ô˘ ʤÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ì ı¤Ì·: “√È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó” . ª·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ì ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·, Ì ÙÔ ¯ı˜ Ô˘ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ Ì·˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ. ŒÙÛÈ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜-∫∂ª∂μ√ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜: ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ 2014 ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi (10.00 Ò˜ 14.00). √È ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ÚÏÈÔ ÏÈÌÓ·›Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi , ηıÒ˜ οıÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏ› ıÂÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔχÏ¢ÚÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ “§›ÌÓË ∫¿ÚÏ·” . ∂›Û˘, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘

°È· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ

¢Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜-KEMEBO ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18-52014 Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ı· Ì·˜ ÂÓÒÛÂÈ Ì ÙË Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ô˘ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÌÓËÌÂ›Ô Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ª·˝Ô˘ 2014 ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰‡Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ , ÙÔ˘ 22Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √È ÌÈÎÚÔ› Ì·˜ Ê›ÏÔÈ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙË Ï›ÌÓË, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È Â‡ÏËÙÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÁÓˆÚ›-

ÛÔ˘Ó Î¿ıÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÏÔ‡ÛÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Ì·˜. °È· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ ÙÔ ∫∂.ª∂.μ√. ÂÎfiÓËÛ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ·È¯Ó›‰È Ì ٛÙÏÔ “◊Ù·˘ÚÔ˜-¶ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÛÙË Ï›ÌÓË” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È , Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫∂.ª∂.μ√. ™Ù·Ì·Ù›· ªˆÚ·˝ÙË Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÓÈ¿˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫∂.ª∂.μ√. √È ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÌÔÚÔ‡Ó ·›˙ÔÓÙ·˜

Ó· ÂÚȉȷ‚Ô‡Ó ÓÔÂÚ¿ ÙË Ï›ÌÓË, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ˙ˆ‹ Ù˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó . ∂›Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ·˙Ï Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÏ¿˙ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ οÚÏÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¯¿ıËΠ̷˙› Ì ٷ ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ 1962. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ı· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó Î·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi 17.00 Ò˜ 21.00 Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ·fi 11.00 Ò˜ 14.00.


M·ÁÓËÛ›· 27

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˘

ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Δ

Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ó˘Ó ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” .

ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

¢È·ÙÂϛ٠‹‰Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô ÓÙ·˜ ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ôı·ÚÚ˘Óı‹Î·ÙÂ Î·È ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿ Û¯ÂÙ ͷӿ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜  ÎÏÔÁ¤˜. ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Λ ÓËÙÚÔ; ∞Ó Î·È ‹‰Ë ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜, Ì ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ıËÙ›· ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ⁄‰Ú¢Û˘, Õډ¢Û˘, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙ˆ οو. ∂È̤ӈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÒ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‰›Óˆ ‰‡Ó·ÌË Û fiÏÔ˘˜, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ „¿¯ÓÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ¯·ı›. ∏ ÂÈı˘Ì›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘. ∂ÚÁ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË. √ ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. ∞Á·Ò ÙÔ ¢‹ÌÔ ÌÔ˘ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÚÔÛʤڈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚÒ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. ∑ˆ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ‰Ô˘Ï‡ˆ ÁÈ ·˘ÙfiÓ. ¶Ò˜ ·ÍÈÔÏÔÁ›Ù ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁ Ì‹˜ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜; ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ÙËÓ Î¿ÓÂÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈο ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. ∞ÚΛ Ó· Û·˜ ηٷı¤Ûˆ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. £· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜, fiˆ˜ fiÏÔÈ, fiÙÈ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏ· ·fi ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘, Î·È ÂÈϤÔÓ Ì›ˆÛ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· . ŸÌˆ˜ Ë Ù¤ˆ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ›¯Â ¿ÏϘ ‚Ϥ„ÂȘ. £¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ÂÈÛËÌ¿Óˆ ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜; °È· „ËÊÔıËÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ˘˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ·-

ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔÓ Ó˘Ó ÙÔÈÎfi ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ‰‹ıÂÓ ¤ÚÁ· Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËηÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ ÛÙ· ¢.™. ¤¯ˆ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ Î·È Î·Ù·ÏÔÁ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ˜ ·Ôχو˜ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·. Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ ·Û΋ıËΠ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ οو ·fi ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ηٷÛ·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·fi ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ „‹ÊˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛˆÛÙ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

™Â ÔÈÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯÙ› ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·; ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ·ÁÚÔÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ì ÚˆÙÔÛÙ¿ÙË ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÈ·ÙËÙÈÎfi˜, ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜, ·ıÏËÙÈÎfi˜, Û¯ÔÏÈÎfi˜, ηٷ‰˘ÙÈÎfi˜, Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi˜, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜, Î.¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰È· ¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜; •ÂÎÈÓԇ̠·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Î·È ÌÂ

ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¢∂¡ ¶ø§∂πΔ∞π Î·È ¢∂¡ π¢πøΔπ∫√¶√π√Àª∂ Δπ™ ¶∏°∂™. °È· Ó· ÙÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi Û·Ó ÎfiÚË ÔÊı·ÏÌÔ‡!!! ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔÈԇ̠ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ˘˜ ˘‰Ú·‡Ï·Î˜ Ì ۈϋÓ˜ ÔÏ˘·Èı˘ÏÂÓ›Ô˘, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiϘ ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ¿Ú‰Â˘Û˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÒÏÂȘ Î·È Ô Î¿ı ·ÁÚfiÙ˘ Ó· ÔÙ›˙ÂÈ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı¤ÏÂÈ. Δ¤ÏÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÂϤÙ˜ ¤ÙÔÈ̘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ¿Ú‰Â˘Û˘.

¢Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ÛÙ ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ΔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ӷ οÓÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û·˜; ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ (ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜) ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiˆ˜, Ô ÂÚÈ·ÙËÙÈÎfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙËÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô Î·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·fi ªËÏȤ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ªÈÙ˙¤Ï·, Ô ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂÚÈ·ÙËÙÈÎfi ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· Â͈ÎÏ‹ÛÈ· Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÎÈ ÛÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ›-

∏ “√ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·” ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ù˘ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “√ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·” (∞ÓÔÈÎÙ‹ ∞ÏÏËϤÁÁ˘· ¶·Ú¤Ì‚·ÛË) °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛ, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÌÈÛı› Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∂ÓËÌÂÚÒıËΠÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ·

Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ Èı·Ó¤˜ χ-

ÛÂȘ ÛÙȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ·˘Ù¤˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¤ÍÔ¯Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È fiÚ·Ì·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. “∂Ì›˜ ˆ˜ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÛÔ ÌÔÚ› Î·È Û Ú·ÎÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜ ÂÈÏÔÁÒÓ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

ÛÙ˜ ÛÙ· ÿÓÈ· Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ‰˘Ô ı¿Ï·ÛÛ˜ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÙÔÍÔ‚ÔÏ›· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ, È·Û›· ÛÙ· ˘¤ÚÔ¯· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ηıÒ˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜, Ô Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‚¤‚·È· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘, ¤ÙÛÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·fiÏ˘Ù· ·ÛʷϤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ì¤ÙÚÔ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÎÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË. °È· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ÂÈÛ΢‹ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Â΂¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ Î·È Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÷ÏÎȉÈ΋ - ¶‹ÏÈÔ - μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜.

¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌÔÚÊˆÓ ·Ú·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ ÌÔ˘; ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ μÂÙÒÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¿ÚÎÈÓ, ‰È¿‰ÚÔÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙˆÓ ∞ÌÂ∞, ÓÙÔ˘˙ȤÚ˜, ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙË Î·È ÁÈ·ÙÚfi Û fiϘ ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È μ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ! Œ¯Ô˘Ì ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‚Ô˘Ófi. ∂›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ì¤ÏÂÈ· Ë ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Û ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Î·È Û ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ªÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË; °È· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË ı· Ú¤ÂÈ: 1. ∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î¿‰ˆÓ Î·È ÍÂÎÈÓ¿Ì ¿ÌÂÛ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘. 2. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂίÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. 3. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙfiÛÔ ÙÔ ‚·Ú‡ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 20112012, ·ÏÏ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ‰›ÎÙ˘Ô Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ·Ó¿ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ¤Ó· ۷ʤ˜ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¤ÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 4. §‡Û·Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿, Ì ȉ›· ̤۷ ¯ˆÚ›˜ ÂÚ-

ÁÔÏ¿‚Ô˘˜. 5. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ¯ˆÚÈfi Î·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi •Ô˘Ú›¯ÙÈ - ¶Ô˘Ú›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÈӷΛ‰Â˜, ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. 6. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ °Ú·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Œˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ˘‹ÚÍ·Ó ·ÛÙÔ¯›Â˜, ‰Â ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ ·Ï¿ıËÙÔ. ªfiÓÔ fiÔÈÔ˜ ‰Â ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ï¿ıË. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·Û˘Úı‹Î·Ì ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ٷ “ÌÂÁ¿Ï·” ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÌÈÎÚÒÓ” . ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ fï˜, ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ, ·ÔʇÁÔ˘Ì ϿıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÔÎÙ¿Ì ÂÌÂÈڛ˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚ· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙÂ, Ó· οÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¶ÚÔÛˆÈο, ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÂÏÙȈıԇ̠‰ÂÓ Ì ÂÓԯϛ. ∞Ï›ÌÔÓÔ. ŸÙ·Ó ¿„Ô˘Ì ӷ ÚÔԉ‡ԢÌÂ, ı· ͤÚÂÙ ˆ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÙ Û›ÙÈ· Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Ì·˜. ¢Â ÛÙ·Ì·Ù¿Ì fï˜ ‰Ò. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÏÏ¿ ¿ÌÂÛ· ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂›¯·Ì Ì›ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ, Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √ ‹¯Ë˜ Â›Ó·È „ËÏ¿, ÔÈ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ì·˜ ÔÏϤ˜, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì - ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ - ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÛıËÚfi˜. ªfiÓË Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∏ ÂÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË. ∂ÁˆÈÛÌÔ› ‰Â ¯ˆÚ¿ÓÂ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ï‹ÚˆÛ Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ ÙË ‰È¯fiÓÔÈ· Î·È ÙÔ ‰È¯·ÛÌfi. ∂Ï›˙Ô˘Ì Û ¤Ó· Ó¤Ô Îϛ̷ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. √È Î·ÈÚÔ› ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ. √È Î·ÈÚÔ› ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ. ™˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ... ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ °. §Ô‡Ì·˜ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ √ °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô‡Ì·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ∂.∂., ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” fiÔ˘ ı· ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ›, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Û 30¿ÚÈ· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ì fiÔȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜. ∞’ ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÓÔ›ÁÂÈ ·Ú·¤Ú· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ - ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙË ÁÂӛ΢ÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ - ÍÂÛËΈÌfi˜. °ÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÓÂÔÏ·›· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÙˆÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Ó¤· Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ - Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. ∞fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ Ó· οÓÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË - ∂.∂. ¡· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô, Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ∂.∂. ¡· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Ì ̷˙ÈÎÔ‡˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ¡· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ „‹ÊÔ˘, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Û ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¢‹ÌÔ˘˜, Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÊÙˆ¯¿ Î·È ·ÌfiÚʈٷ. ¡· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ·ÓÙÔ‡. √ Ï·fi˜ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ¡· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ·ÓÙÔ‡, ÁÈ·Ù› ‰‡Ó·ÌË ÎÈ ÂÏ›‰· Â›Ó·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡”.


M·ÁÓËÛ›· 28 ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÚ¢ӷ˜ √ ™À¡¢∂™ª√™ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ

£ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™.μ.£.∫.∂.), ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Enterprise Europe Network Hellas, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Champions League ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ” . ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÚ¢ӷ˜ (∂™∂ ‹ ERC), ȉڇıËΠÙÔ 2007 Î·È Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ¤Ú¢ӷ ·È¯Ì‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ø˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √Ú›˙ÔÓÙ·˜ 2020, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ù˘ ∂∂ (2014 ¤ˆ˜ 2020), ÙÔ ∂™∂ ¤Ï·‚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 13 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 17% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÙ·ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶¶7, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·. ΔÔ ∂™∂ ·ÔÙÂÏ› ˙ˆÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ˘ÏÒÓ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √Ú›˙ÔÓÙ·˜ 2020, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “∂ÈÛÙ‹ÌË ·ÚÈÛÙ›·˜” . ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂™∂ Â›Ó·È Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∏ ·ÚÈÛÙ›· Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, Ô‡Ù ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÔÛÔÛÙÒÛÂȘ. ™ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂™∂ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂™∂ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ - Ù¤ÙÔȘ Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÙÚ›· ‚·ÛÈο ηıÂÛÙÒÙ· ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ: - “∂ȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÂÎΛÓËÛ˘” , Ì ÛÙfi¯Ô ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘˜. - “∂ȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰ڷ›ˆÛ˘” , Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ. - “∂ȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÚÔËÁ̤Ó˘ ¤Ú¢ӷ˜” , ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi: - “∂ȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜” , Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Û ÈÏÔÙÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ï›ÁˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¤ÚÁÔ˘. - “∂ȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ‹‰Ë ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂™∂. ∫¿ı ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂™∂ ··Û¯ÔÏ› ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ ¤ÍË Ì¤ÏË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂™∂ ¤¯ÂÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 4.000 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ 26.000 ÂÚ›Ô˘ ̤ÏË ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ¤Ú¢ӷ ·È¯Ì‹˜ Û 7.000 ÂÚ›Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ Î·È Û 10.000 ÌÂÙ·‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜.

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

∞ÔÚÚ›ÊÙËΠ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì „‹ÊÔ˘˜ 122 ηٿ Î·È 77 ˘¤Ú

“Ÿ¯È” ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË Ó¤· ۇ̂·ÛË ∞°∂Δ ÔÚÚ›ÊıËΠ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ì „‹ÊÔ˘˜ 122 ηٿ Î·È 77 ˘¤Ú ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∞°∂Δ Ë ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ۇ̂·Û˘, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ “·¤Ú·” . ªÂÙ¿ Î·È ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ¢‡Ô Â›Ó·È ÔÈ ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·‰Â›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ·fi ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘ ·ÓÙ› Ù˘ 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ÚÔÙ·ı›.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

√ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∞°∂Δ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì „‹ÊÔ˘˜ 122 ηٿ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ 77 Ù¿¯ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ˘¤Ú. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Ô‡Ù Ì ÙȘ ‰‡Ô ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ÁÂÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È Â›ÛËÌ·. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ϤÔÓ, fiˆ˜ ÍÂοı·Ú· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Â›Ó·È Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ·-

ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›·. ø˜ ‰‡ÛÎÔÏË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ μfiÏÔ˘ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ó¤· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔηÏ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·Ú¿ ÙȘ ‰‡Ô ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· Ù¤ıËΠ۠„ËÊÔÊÔÚ›·, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÔ¯ı¤˜

ηÈ, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘. “ªÂ 122 „‹ÊÔ˘˜ ηٿ Î·È 77 ˘¤Ú” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞°∂Δ μfiÏÔ˘ Î. μ. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋, Ì ‰‡Ô ‚ÂÏÙȈÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ,

ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ó¤· ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË. √ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Â›Ó·È ϤÔÓ ‰‡ÛÎÔÏË Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ϤÔÓ Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ·fiÊ·ÛË ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›, Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ Ì·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘.

∑ËÙ‹ıËΠ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∑. ª·ÎÚ‹ - ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∞¶√ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È ¶Ô˘Ú›Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12-5-2014 Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. £ÂfiÊÈÏÔ §ÂÔÓÙ·Ú›‰Ë. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. £ÂfiÊÈÏÔ˘ §ÂÔÓÙ·Ú›‰Ë ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜: * ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÌËÏÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, * ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ï·È¿ ∞Δ∂, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, * ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›·, „˘Á›· Î.Ï.) Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘

ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ ¢∂∏, * ÙÔÓ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÍ¿ÌËÓ˘ ÂÔ¯È΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔÓ √°∞, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ 180 ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, * ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·È ¯Ú‹ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤ۈ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. “∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Ë Ê‹ÌË ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Û‡ÁÎÚÈÙË ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÔÎÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ΔËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙË Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ §ÂÔÓÙ·Ú›‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì ÙËÓ ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Ì‹ÏˆÓ Ì¤Û· ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ

¶·Ú·ÁˆÁÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË ¡¤· ∫∞¶ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÁÔÚÒÓ √ˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘” . ø˜ ÚÔ˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù·, Ô Î. §ÂÔÓÙ·Ú›‰Ë˜ ‰ÂÛ̇ıËΠӷ Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “◊‰Ë, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÚÒÙÔ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‚›˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÒÛÙ ÚÔԉ¢ÙÈο Ó· ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ˘Á›· Î·È fi¯È ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ∂ÈϤÔÓ, ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÓÛËÌ· ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÂÚÔο̷ٷ Î·È fi¯È ÚÔηٷ‚ÔÏÈο

ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜” . ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È ¶Ô˘Ú›Ô˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹, ηٷÓÔ› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. μ. ∫ÔÌÓËÓfi˜, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î. ¡. ¡¿ÛÈÔ˜ Î·È ¶Ô˘ÚÚ›Ô˘ Î. ¢. ÃÈÒÙ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜, Î. ¢. μ·Ï¿ÛÛÛ·˜” .

ΔÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞°∂Δ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ۇ̂·ÛË ÛÙËÓ ∞°∂Δ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∏ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚ·ÓÙ·¯Ù‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ·ÂÈϤ˜, ÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ·¤ÚÚÈ„·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ LaFarge Î·È ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜. π‰›ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿Ù˘ÛÙË Û˘Ìʈӛ·. ŸÙÈ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡¢ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ ¶fiÓÙÈÔÈ ¶ÈÏ¿ÙÔÈ Î·È ÂÓÒ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÒÚ· Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Ë ¿ÏË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂΛÓÔÈ Û‹ÎˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Â΂ȷÛÌÒÓ, Ì ٷ ÚÒÙ· ªª∂ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÍÂοı·ÚÔ “√Ãπ” ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ fiÙÈ “χÓÔÓÙ·È Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” . æ¤Ì·Ù·! ∏ ηٿÙ˘ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó, ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∞°∂Δ. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∞°∂Δ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÛÙ¿ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜” .


M·ÁÓËÛ›· 29

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

¶ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ ÃÚ. ∑ÒË ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ Ï·fi”

¡¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜

¡

¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ª∂ƒ∞™ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ Ï·fi” ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÂÓÒ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∂μ√§.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√ Î. ∑Ò˘ ÚÔ¤‚Ï„ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ Ï·fi ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ (Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ) Î·È ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ó¤· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙÚ›· ÌËӇ̷ٷ: ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘: “ºÙ¿ÓÂÈ! Œˆ˜ ‰Ò. ∑ËÙ¿Ì ¿ÏÏË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‚·ı‡ ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È Û‡Ó‰ÂÛË Ì ڋÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘” . ΔÔ ÙÚ›ÙÔ “Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∂Ì›˜ ··ÈÙԇ̠΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡” . √ Î. ∑Ò˘ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë “ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ Ï·fi” (ÔÈ Î.Î. ÃÚ. ∑Ò˘, ¡. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, μ. ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ Î·È ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜) “˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙË Ê›ÌˆÛË Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi Ù· ̤۷ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜”, ÁÈ·Ù› “Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Â›Ó·È ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË. ∞Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔ-

● √ Î. ÃÚ. ∑Ò˘ (̤ÛÔ), Ë Î. ª·Ú›· ¶Ôχ˙Ô˘ Î·È Ô Î. ¡. £ÂÔ¯¿Ú˘

Û·ıÔ‡Û ӷ Ï‹ÍÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Èı·ÓÒ˜ Ó· ›¯·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘” . √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‚‹Ì· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÎÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜, Ó· ÌËÓ ··ÍÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·Ô¯‹” . ∞ÎfiÌË Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË

ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, ηıÒ˜ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô‡Ù Û ÌÈ· ÙÂÏ›·, Û ÌÈ· ÔÍ›·. ∫·Ì›· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ›ٷȔ . ª›ÏËÛ ·ÎfiÌË ÁÈ· “‰ÈÁψÛÛ›·, ÔÏ˘ÁψÛÛ›· Î·È ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ “¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ˘Ô‰ÂÈ-

ÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ı· ÎÚÈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ªÔÚ› Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ó· ·ÂÈÏ›, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ı· Â›Ó·È ÈÔ Ë¯ËÚfi ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆӔ . √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÙÔ “Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ” ÙˆÓ ·Ì·ÚÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” , ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·ÍÈÔ-

ÔÈËıÔ‡Ó ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ıÂÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË, Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ÙËÓ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ” . ∞Ó¤ÊÂÚ ‰Â fiÙÈ “‰ÈÂΉÈÎԇ̠›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ‰È¢ڢÓı› Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∂Ì›˜ ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙËÓ „‹ÊÔ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ‰È¤ÍÔ‰Ô” . ∫ÚÈÙÈ΋ ¿ÛÎËÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ÛÓÔÌ¿ÚÔ˘Ó ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó” . ∫·È η٤ÏËÍÂ: “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ηχÙÂÚË “ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË” ·fi ÙÔÓ √√™∞; ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ Õ‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë; ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ηχÙÂÚ¿ Ì·˜ Ù¤ÎÓ· ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿” . √ Î. ∑Ò˘ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, μÔÏÈÒÙÈÛÛ·, Î. ª·Ú›· ¶Ôχ˙Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ √Ì·‰È΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ηٿ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “À¶∂ƒμ∞™∏” Î·È ÙÔÓ Ù¤Ú·Ú¯Ô Â.·. Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ¡. £ÂÔ¯¿ÚË.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡¢ °Ú. ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ¤Î·Ó ÂÚÈԉ›· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

“∏ „‹ÊÔ˜ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÂıÓÈ΋, fi¯È ÙÈ̈ÚËÙÈ΋” ∂¡∞ Û٤ϯԘ Ì ̷ÎÚ¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, Ô˘ ÂÚÈfi‰Â˘Û ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô °ÚËÁfiÚ˘ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘ÚˆÏ›ÛÙ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. √ °ÚËÁfiÚ˘ ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ‰‡Ô ÙÂÙÚ·Âٛ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ Â› 8 ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È fiÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 2010 Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÂÎϤ¯ıËΠ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ “ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹” ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ∑·ÊÂÈÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ˆ˜ Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

√‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙȘ οÏ˜ ̤۷ Û ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Îϛ̷ fi ψÛ˘, ·ÚfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô Ê·Û›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ ÚÒ˘.

∫¿ı ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·. ∏ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË “Á¤Ê˘Ú·” ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘, Ë ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË Î·ÏÂ›Ù·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ “ÂÚ·ÙËÛÈ¿” . Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰È‰·¯ı› ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, fiÛÔ Ù· ¤ıÓË Î·È ÔÈ Ï·Ô› ÚÔԉ‡ԢÓ. ™ÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ÚfiÏÔ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Ë›ÚÔ˘ Ì·˜. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë ÊˆÓ‹ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ, Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜, Ô˘ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋,

Î·È ı· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÛˆË Î·È Ì›˙ÂÚË ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘.

ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ Î·È ÂÓÈ·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. °È· Ó· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ μڢͤÏϘ Î·È ÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ Ù· Ê˘ÛÈο ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ı· “¯Ù˘¿ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηډȿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” , ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ηډȿ˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ Ì¿¯Ë ı· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÎÔÈÓ¿ ı· Â›Ó·È Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ì·˜, ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ˘ÛÙ¤ÚËÛ‹ Ì·˜.

™ÙÔ debate ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô Î. ΔÛ› Ú·˜. ¶Ò˜ ÎÚ›Ó·Ù ÙËÓ ·ÚÔ˘ Û›· ÙÔ˘; √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Í ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ∂˘ÚÒË... ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÙËÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ï‡ԢÌ ÁÈ’ ·˘Ù‹. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ ‰È¯·ÛÌfi, ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔÓ ·ÊÔÚÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÊfiÚ· Ì ‰›‰·Í fiÙÈ, ÎÔÈÓ¤˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, fiÙ·Ó Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹. ∫·È ÌÈÏÒ ÁÈ· ÌÈ· ∂ıÓÈ΋

∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓ¿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ›ÛË... ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ·Ù› Ë ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó ÌÈ· ÙÈ̈ÚËÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ª¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ Êˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ë ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÁÈ· ¤Ó· Ï·fi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È fi¯È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÔÈ· ∂˘ÚÒË ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÎÙÈÌÒ, Ì ÌÈ· ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ Ì·˜ ¤‚·Ï ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. √È Ôϛ٘ ı· ÛÎÂ-

ÊÙÔ‡Ó ÔÈ· ·Ú¿Ù·ÍË ı· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û·Ó ¤Ó· “ηÓÔÓÈÎfi” Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.

ΔÈ ··Óٿ٠ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛı› fiÙÈ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ “ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” ; À¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Û˘Ó·ÓÙÒ Û ÔÏÏÔ‡˜. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Ó· “Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì” ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ. ΔËÓ ∂˘ÚÒË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜, Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙˆÓ ›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ ı˘ÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. √ ™Àƒπ∑∞ ÈÛÙ‡ˆ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÈϤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. £· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› Ë „‹ÊÔ˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› ı· Â›Ó·È ÂıÓÈ΋ Î·È fi¯È ÙÈ̈ÚËÙÈ΋, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ.

ª‹Ó˘ÛË ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ηٿ ∞¯. ª¤Ô˘ ∞¶√ ÙÔÓ Ú. ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√ ¿ÚÙÈ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı›˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ª¤Ô˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Â›Ì·È ·ÚÁfiÌÈÛıÔ˜ Î·È Ï›ˆ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ·ıÏÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯ˆ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Â‰Ò Î·È 3 Ì‹Ó˜, Û ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, fiÙÈ ÙÂÏÒ Û ÓfiÌÈÌË ÁÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2014. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÌÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ‹ıÔ˜ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ΔÔ ‰Â ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ¿‰ÂÈ¿˜ ÌÔ˘ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙ ηϿ Ô Î. ª¤Ô˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ Â›¯· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÂÌÊ·ÙÈο Î·È Û ¿ÏÏË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì·˙› ÙÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÙË̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ ∞ºª ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË “ÛȈ‹” ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁÓÒÛˆÓ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ Ô Î. ª¤Ô˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÎÔÈÓfi˜ Ï·ÛÔÏfiÁÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ „¢‰Â›˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ı· Ô‰ËÁËı› Î·È ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ÚÔÛ¤Ê˘Á·, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘ÛË Î·È ·ÁˆÁ‹ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ ‰Â ·fi ÙÒÚ· fiÙÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ı· ÂȉÈοÛÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ı· ÙË ‰È·ı¤Ûˆ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ∞ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙˆÓ “√ √Ó‹ÛÈÌÔ˜” ”.

¶ÂÚÈԉ›· ª·Ú›·˜ ™˘Ú¿ÎË ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ë ˘Ô„‹ÊÈ· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ª·Ú›· ™˘Ú¿ÎË. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì¿ÙÛ· Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÷ڿϷÌÔ ª·Ï‹. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ Î. ™˘Ú¿ÎË ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜.

¶∂ƒπ√¢∂π∞


M·ÁÓËÛ›· 30 ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜

∫ˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ÙÔ˘ À¶.√π∫. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ª∂ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜

ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ª·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ À¶.√π∫. Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ Â›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ‰È·‰Èηۛ·˜ Â·Ó·¯¿Ú·Í˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ·Ô˘Û›· Â·ÚÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “... ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ˘ ΛÓËÛ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ‹ ·Ï·ÈÔ‡ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ηıÔÚÈÛÌfi Î·È ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ‡ÙÔ...”. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ‰‹ÏˆÛÂ: Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ï˘ËÚfi, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔˆı› ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ-ÓÙÚÔ‹, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ÈÁÈ·Ïfi˜ ÂίˆÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ “·Ï·ÈÔ‡ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡” Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ, Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ˆ˜ “Â·ÚΤ˜ ÛÙÔȯ›Ԕ . ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰‹Ì¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ·Î¤ÙÔ Ì ÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Û·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Î·È ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÂÂÓ‰˘Ù¤˜”.

¢È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Δ. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË √ Î. Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: “¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Û˘Á¯‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡¤· ∂Ô¯‹ ¡¤· ¢˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ˆ˜ Ì ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜-ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ (Δ¿ÛÔ˜) ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ (∫ÂÓÙÚÈÎfi). °È· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·”.

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

“æËÊ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜, Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜”

¡. ΔÛ·Ó‹˜: ∏ ÒÚ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô, „ËÊ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. °Ú¿ÊÂÙ ÈÛÙÔÚ›· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÒÛÙ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÌÈÛÙ¢Ù›Ù ̷˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì “Ù¤ÏÔ˜” ÛÙÔ ¯ı˜ Î·È Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÂÏ›‰·. ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Û ¶ÙÂÏÂfi Î·È ™Ô‡ÚË Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¡›Î. ΔÛ·Ó‹˜, ·fiÏ˘Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

æ

“™·˜ ÌÂٷʤڈ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ·fi fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, Â›Û˘ Ì·˙ÈΤ˜ fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ¶ÙÂÏÂfi Î·È ™Ô‡ÚË. ™·˜ ÌÂٷʤڈ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ Ì‹Ó˘Ì· ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û οı ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿. √È ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÏ›‰·˜, ˆ˜ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È ‰ËÌfiÛÈ·, ›Â Ô Î. ΔÛ·Ó‹˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÌË Û·˜ ‰È·„‡ÛÔ˘ÌÂ, ı· ‰ÒÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜. £· ‰ÒÛÔ˘Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ›̷ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi Û·˜. 줂·È· Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ›Ûˆ, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ Û·˜ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠̠fiÏ· Ù· “ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·” ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ „‹ÊÔ˘ Û·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ·, Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ Á˘Ú›˙·Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì·˙› Ì ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıԇ̠ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙÂ Ë ÌfiÓË ‰‡Ó·ÌË ÂÏ›‰·˜

Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜, Ë ÌfiÓË ‰‡Ó·ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ˙ËÙ¿Ó ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ¤ÍÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜, ‰‡Ô ÁÚ·Ì̤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ fiÏˆÓ Ì·˜, Â›Ó·È Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹. ∞fi ÙËÓ ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ ¡∂√, ÙÔ ∞º£∞ƒΔ√, Ë ∞¡∞¡∂ø™∏, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ¶∞§π√, ÔÈ Î·ıÂÛÙˆÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ËÌÂÙ¤ÚˆÓ, Ë ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ë Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ - ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ï‹Ú˘ ·ÊˆÓ›·, ·‰È·Ê·Ó›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÌÈ· Ì›˙ÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·˘Ùfi Ô˘ ˙ԇ̠ۋÌÂÚ· ÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ú·Í›·, ÙËÓ ·Ú¿Ï˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹. ∂Ófi¯ÏËÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÙȘ ϤÍÂȘ ·Ú·Í›·, ·Ú·ÎÌ‹ Î·È ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·. μϤÂÙÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˙Ô˘Ó Û ¿ÏÏÔ ‰‹ÌÔ Î·È fi¯È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜, Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ™Ô‡Ú˘. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ì·˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi, ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ë ·ÓÙÂÏ‹˜ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È; ŸÏ· ·˘Ù¿ ÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó; ∞Ó ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ú·Í›· ·Ú¿Ï˘ÛË Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹. ∂›Û˘ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ÛÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì· ηٷÁÁ¤Ïψ ‰ËÌfiÛÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ˘¤Ú ËÌÂÙ¤ÚˆÓ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∏

¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û ∞ÏÌ˘Úfi, ∫ÔÊÔ‡˜, ∞Ó¿‚Ú· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ· ËÌÂÙ¤ÚˆÓ Î·È fi¯È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ fiˆ˜ ›¯Â ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ˙ËÙ› ÙËÓ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¢∂∏ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÚ›· ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î. ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ 4209-6/3/2014, 42106/3/2014. ∂‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û·Ù¿ÏË ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, ÂÓÒ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô‡Ù ÁÈ· Ï¿Ì˜. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì Â›Û˘ ‰ËÌÔÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Û ¶ÙÂÏÂfi Î·È ™Ô‡ÚË ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ

Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ Î·È Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ ȤÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜, Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ˘. ∂ÓÒ fiÏÔÈ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‹ÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, “ÎÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù·” ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Ù˘ “∂˘ı‡Ó˘ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜” ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ·ı¤ÌÈÙÔ ÙÚfiÔ Ó· ˘Ê·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∂›Ó·È ÔÏÈÁÔÌÂÏ›˜ ÔÌ¿‰Â˜, ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ, Ù¿˙Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÈÎÚ¤˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ȥ˙Ô˘Ó, Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ϤÔÓ Â›Ó·È ·‰ÂÈ·Ó¿ Ô˘Î¿ÌÈÛ·, Ô‡Ù fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿÚÁËÛ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË - ÂÏ¿ÙË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2014 ‰ÂÓ Â›Ó·È 74, 84, 94 ‹ 2004. ∂Ì›˜ ηٷÁÁ›ϷÌ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·˜ ÔÌÈÏ›· Î·È Î·Ï¤Û·Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ó· Ù· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ∫·ÏÔ‡ÌÂ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ΔÛ·Ó‹˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó, Ó· ÙÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ™·˜ ηÏԇ̠̠ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ Ó· ‰ÒÛÂÙ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∫¿ÓÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηډȿ˜ Û·˜. æËÊ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙËÚ›ÍÙ ÙËÓ ∂ÓˆÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÌÈÛÙ¢Ù›Ù ̷˜. ∫·Ïfi ·ÁÒÓ·. ∏ Ó›ÎË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿”.

¢‹ÏˆÛË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜

ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ·˘Ù‹, 18 ª·˝Ô˘, „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÈÌ¿ÓÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ - fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË - Û ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ì Ϸ˚΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙË Ï·˚΋ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÚڿΈÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂ȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌfiÓÔ Ì ٷ ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ „‹ÊÔ. ŒÙÛÈ È-

ÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ê˘Á·‰Â‡ÛÔ˘Ó ·ıfiÚ˘‚· ÌÈ· ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÓ¿ÂÈ: ΔÔ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ԉȿÚıÚˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚ·ÁÈ΋ ı¤ÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, fï˜, ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·. ∂›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó. ™ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯ÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÈÛÔًوÓ, ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. £¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Û›ڈÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ı·

ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ı· ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ŒÓ· ¢‹ÌÔ Ô˘ ı· ‚ϤÂÈ Î·È ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ. ŒÓ· ¢‹ÌÔ Ô˘ ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ÈÔ Í¯·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ” . ∫·ÏÒ fiϘ Î·È fiÏÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ·-

Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ› Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÙÔ Ó· ÎÚ·Ù¿˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·‰Ú·Ó‹ Ì ÙÔ Êfi‚Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Ë ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ „‹ÊÔ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÛÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫·ÏÒ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¡· ÌËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ “˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘” ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÈΛ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·. √ ÛÔÊfi˜ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÈ· Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙȘ ›‰È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·... ∫·ÏÒ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Ó· ÌËÓ Í¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ

ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ, Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·Ï·ÓËıÔ‡Ó ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ. ∏ Ó›ÎË ÙˆÓ ¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹, ı· Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Î·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜”.


31

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ΛÓËÛ˘ «μfiÏÔ˜ ∞ÓÔȯً - ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶fiÏË»

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA

√¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, “Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· “μfiÏÔ˜ ∞-

ÓÔȯً-¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¶fiÏË” Û˘Ì·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ “¢ÚfiÌÔ˘˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ & ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì 20 Â›ÏÂÎÙ· ÛÙÂϤ¯Ë, Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ì Û‚·ÛÌfi Î·È ÈÛÔÙÈÌ›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ʇÁÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ “ÁÎÚ›˙Ô” ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙÂ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜, fiÙÈ Ë Î›ÓËÛ‹ Ì·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ Ì·˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜: ™˘Ó·‚¤ÏË ¢‹ÌËÙÚ·. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜: °ÎÔ‡ÁÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘: ∞Úο˜ - ∫ÔϤÙÛÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ¡ÙfiÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™Î·Ú›Ì·˜ πˆ¿ÓÓ˘. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡: ¶›ÎÔ˘Ï·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘: ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ °ÂˆÚÁ›·, ™›ÙÙ·˜ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜. ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÙÔÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Δ.∫. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘: ∫ÔÛÎÈÓ¿˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ™Ê¤ÙÛÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ΔÛÈ·Ì¿Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. Δ.∫. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜: ™Ù·Ì·Ù›‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. Δ.∫. ∞ӷηÛÈ¿˜: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫·˙·ÓÙ˙‹ ∂˘·Óı›·, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË ª·Ú›· - ∞ıËÓ¿. Δ.∫. ÕÓˆ μfiÏÔ˘: ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿ - ∫·ÚηÁÈ¿ÓÓË μ·ÛÈÏÈ΋, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ™Ù˘Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘. Δ.∫. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜: ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜.

ΔÔ °∂øΔ∂∂ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ °∂-

øΔ.∂.∂. ‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ - ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 18˘ ª·˝Ô˘ 2014 ηϋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο Î·È ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÔÈ ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ› Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ·: -¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: ™Ù¿ı˘ ¡ÙÔ‡ÚÔ˜, ÁˆfiÓÔ˜ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·- ∞ÓÙ·ÚÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹” . -∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: π·Îˆ‚¿Î˘ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, ÁˆfiÓÔ˜ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” -¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∫·ÓÙÂÚ¤˜ ∫ÒÛÙ·˜-ÁˆfiÓÔ˜ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ∫ÔÏ›ÙÛ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜-ÁˆÏfiÁÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¢.∂./°∂øΔ.∂.∂./∫.∂. “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” , ª·ÎÚ‹˜ ª¿ÚÈÔ˜-ÁˆfiÓÔ˜ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ª¿Ì·ÏË - ÃÂÓÙڛη º˘Ï·ÎÙ‹-‰·ÛÔÏfiÁÔ˜ “√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ” , ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·-ÁˆfiÓÔ˜ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ¶ÂÙ·Ú¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ™·Ì·Ú¿ ª·Ú›·-ÁˆfiÓÔ˜ “√ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ” , ™ÈˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ÁˆfiÓÔ˜ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ƒ·ÙÔÙ¿ÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ “¢ÚfiÌÔ˜ ∞Ó·ÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·” , ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›Ï˘-ÁˆfiÓÔ˜ “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” . -¢‹Ì·Ú¯ÔÈ: ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜-‰·ÛÔÏfiÁÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-ÁˆfiÓÔ˜ “§¿ÚÈÛ· ¶√§∏ Δ√À ∞Àƒπ√” -¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: °·Ï¿ÙÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÎÏ‹˜-‰·ÛÔÏfiÁÔ˜ “§¿ÚÈÛ· ¶√§∏ Δ√À ∞Àƒπ√” , ∫·Ú·ÓÙ¿Ó·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜-ÁˆÏfiÁÔ˜ ̤ÏÔ˜ ¢.∂. °∂øΔ.∂.∂./∫.∂. “¡¤· §¿ÚÈÛ·” , KˆÛÙ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÒÚÁÈÔ˜-ÁˆfiÓÔ˜ “Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË §∞ƒπ™∞πø¡” , ª·Ù˙ËÏÈÒÙ˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜-ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜ “§¿ÚÈÛ· ¶√§∏ Δ√À ∞Àƒπ√” , ªÔ˘Ï·Û›Î˘ ™‡ÚÔ˜-‰·ÛÔÏfiÁÔ˜ “¶¿Ì ÎfiÓÙÚ· ∫ÈÏÂϤڔ , ƒ›˙Ô˜ ∏Ï›·˜-∫ÙËÓ›·ÙÚÔ˜ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ. ¢.∂ °∂øΔ.∂.∂./∫.∂. “º·ÚÛ¿ÏˆÓ fiÚ·Ì·” , ™Ù·˘ÚÔıÂfi‰ˆÚÔ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜-ÁˆfiÓÔ˜ “§¿ÚÈÛ· ¶√§∏ Δ√À ∞Àƒπ√” , ΔÛÈ¿¯·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜-ÁˆfiÓÔ˜ “¡¤· §¿ÚÈÛ·” .

™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô ¢ËÌ. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ Ì ÔÌÈϛ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚-

‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 17-19 ª·˝Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “∂Ï›‰· ¶ÔÏÈÙ›·” Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ 2014: ™ÙȘ 12 Ì. ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ Ï·Ù›· §·Ô‡ ÙˆÓ º·ÚۿψÓ, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ 2014: ™ÙȘ 12 Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (ÔÏÈÁfiÏÂÙË ÛÙ¿ÛË ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÙËÓ 11Ë .Ì., ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ÔÌÈÏ›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ “¶··ÛÙÚ¿ÙÂÈÔ” (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ) ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ª·˝Ô˘ 2014: ™ÙȘ 12 Ì. ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ȉ›·˜ Ë̤ڷ˜ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ «∞ÂÈÊÔÚÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰·ÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜» ¶ƒ√™∫§∏™∏ °I∞ Δ∏¡ À¶√μ√§∏ À¶√æ∏ºπ√Δ∏Δø¡ √ƒ°∞¡ø™∏ ∫∞π §∂πΔ√Àƒ°π∞ ΔÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2014-2015 ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¶.ª.™.) Ì ٛÙÏÔ: “∞ÂÈÊÔÚÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰·ÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” . ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ ¶.ª.™. ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∂ȉ›Î¢Û˘ (ª.¢.∂.) Â›Ó·È ¤Ó· Ï‹Ú˜ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ (¤Ó·ÚÍË 1/10/2014 Î·È Ï‹ÍË 30/09/2015) (Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿). °›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ̤¯ÚÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 30-09-2014 Î·È Ó· Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ∞∂π ‹ Δ∂π. ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∂π™∞°ø°∏™ ø˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÂÈÏÔÁ‹˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 9:00 .Ì. ∞. √Ú›˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1) √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ / Ù˘¯›Ô˘. (ªfiÚÈ· = ‚·ıÌfi˜ à 2) 2) ∏ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. (ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ›ˆÓ 10 à 0,5) 3) ¶Ù˘¯È·Î‹ ÂÚÁ·Û›·. (ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ›ˆÓ 6) 4) ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. (ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ›ˆÓ 4) 5) ∏ Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. (ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ›ˆÓ 6) 6) ∏ ÁÓÒÛË ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∏/À. (∞ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ›ˆÓ Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi 4, ¯ˆÚ›˜ 1) 7) ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË (ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ›ˆÓ 20) μ. £· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·. °. ∞·Ú·›ÙËÙ˜ ‰‡Ô Û˘ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ºÔÈÙËÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁËı› Ë ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘: 1. ºˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. 2. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. 3. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘ (Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ). 4. μ‚·›ˆÛË ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ·fi ÙÔ ¢√∞Δ∞¶ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜ (ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ º/∞). 5. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÛÔ˘‰ÒÓ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. 6. ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ‰›ψ̷ ÁÓÒÛ˘ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ë̉·Ô‡˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ (ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ º/∞). °È· fiÛÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ºÔÈÙËÙÒÓ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ì ÁÚ·Ù‹ ÂͤٷÛË. ∂›Û˘, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ηٷٛıÂÓÙ·È: 1. μ‚·ÈÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÂÚ¢ÓËÙÈο, Â˘Úˆ·˚ο ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 2. ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Û ÂÏÏËÓÈο ‹ ͤӷ ÂÚÈÔ‰Èο, ‹/Î·È Ú·ÎÙÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¿ÏÏÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞.∂.π. ‹ Δ.∂.π. 4. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¿ÏÏÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘. 5. √Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙÔ ¶.ª.™. ∞fi 1 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ÒÚ· 15:00 ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ ÂÓÒ Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ‹ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Î·È À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. °È· ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ηÏ›ÙÂ, ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜, ÛÙÔ ÙËÏ. 2421093003, ·fi ÙȘ 12:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 14:00. ∂›Û˘, ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ fiÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ∞›ÙËÛ˘, ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶.ª.™. http://www.pms.apae.uth.gr, ÂÓÒ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶.ª.™. Â›Ó·È pmsapae@apae.uth.gr, (˘‡ı˘ÓË Î. ∞ıËÓ¿ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘). μfiÏÔ˜, ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2014 √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ª™ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π. ¡. ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒø¡ μ√§√À £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™ ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18Ë ÙÚ. Ì. ÂÔÚÙ‹ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∞Á›ˆÓ, ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ πÂÚfiÓ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔÓ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂√ƒΔ∏™ ™¿‚‚·ÙÔ 17Ë ª·˝Ô˘ ÙÚ. Ì.: ÒÚ· 6 Ì.Ì. ˘Ô‰Ô¯‹ πÂÚÒÓ §ÂÈ„¿ÓˆÓ, ∞Á. °Â‰ÂÒÓ, ∞Á. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, √Û. °ÂÚ·Û›ÌÔ˘, ∞Á. ™˘ÌÂÒÓ, ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·. ∫˘Úȷ΋ 18Ë ª·˝Ô˘: ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 6.30 Ì.Ì. πÂÚfiÓ ∂˘¯¤Ï·ÈÔÓ. ¢Â˘Ù¤Ú· 19Ë ª·˝Ô˘ ÙÚ. Ì. £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 7-9 .Ì. ∂Û¤Ú·˜ 8.30 Ì.Ì. πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· ˘¤Ú ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂȘ Ù·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÚ›ÙË 20‹ ª·˝Ô˘ ÙÚ. Ì. £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - πÂÚ¿ ¶·Ú¿ÎÏËÛȘ Î·È 11 .Ì. ¢¤ËÛȘ Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛȘ ÙˆÓ πÂÚÒÓ §ÂÈ„¿ÓˆÓ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊÈϤÔÚÙÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂȘ ÙËÓ ÈÂÚ¿Ó ·Ó‹Á˘ÚÈÓ. TÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ

∞fiÛ·ÛÌ· ∫·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈ·˜ ŒÎıÂÛ˘ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ¢ËÌ. ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 35. ∫¿Óˆ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ: ™ÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4 ¤ˆ˜ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÈÛfiÁÂÈÔ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªËÏÂÒÓ Î. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ ƒ·Î‹, ηÙÔÈÎÔ‰Ú‡ÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È Ì Â›Û¢ÛË Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂.” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÊÂÈϤÙȉˆÓ: ·) „ÈÏ‹˜ ΢ڛ·˜ ª·ÎÚ›Ó·˜ ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜, Û˘˙‡ÁÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ∫ˆÙԇϷ, οÙÔÈÎÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‚) ÂÈηÚÒÙÚÈ·˜ ∞ÁÏ·˝·˜ ªËÙ¿ÎÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, Û˘˙‡ÁÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ ∫fiÁη, οÙÔÈÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ηٷۯ¤ıËΠ̠ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 3.965 Î·È ·fi 22-10-2013 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›ӷÈ: ª›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ηٿÛÙËÌ·, ÂÌ‚·‰Ô‡ 57,90 Ù.Ì., ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤ÎÙ·Û˘ 332,16 Ù.Ì., ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞Ê‹ÛÛÔ˘, ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚË ı¤ÛË “∞ÌÔ‚fi˜” , ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ªËÏÂÒÓ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ: μfiÚÂÈ· Ì ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Î·È ‹‰Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Î·È ‹‰Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi (¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ), ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· °Ú·Ì̤ÓÔ˘ ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë, ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ì Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi Î·È μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ì Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· πˆ¿ÓÓÔ˘ °·Ï·ÓÔ‡. ∏ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ηٿÛÙËÌ· (∫·Ê¤ ∞fiÏ·˘ÛË), Â›Ó·È ·Ï·È¿ Î·È ¤ÙÚÈÓË, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹˜, Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ·fi 144.000,00 ¢ÚÒ. ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ‰‡Ô ˘Ôı‹Î˜ ˘¤Ú Ù˘ ALPHA BANK Î·È Ì›· ÚÔÛËÌ›ˆÛË ˘Ôı‹Î˘ ˘¤Ú ROSSETOS ∂¶∂. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 3980/2014 ÂÚ›ÏË„‹˜ ÌÔ˘ ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ∂ΉfiıËΠÛÙȘ 16-5-2014 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ¢ËÌ. ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜ ∞fiÛ·ÛÌ· ∫·Ù·Û¯ÂÙ‹ÚÈ·˜ ŒÎıÂÛ˘ √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ¢ËÌ. ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜, οÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ 35. ∫¿Óˆ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ: ™ÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2014, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÒÚ· 4 ¤ˆ˜ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, ÈÛfiÁÂÈÔ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªËÏÂÒÓ Î. ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˘ ƒ·Î‹, ηÙÔÈÎÔ‰Ú‡ÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ÏÂÈÛÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È Ì Â›Û¢ÛË Ù˘ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂.” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÊÂÈϤÙȉˆÓ: ·) „ÈÏ‹˜ ΢ڛ·˜ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜, Û˘˙‡ÁÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘ °·Ï·ÚÈÓÈÒÙË, οÙÔÈÎÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ‚) ÂÈηÚÒÙÚÈ·˜ ∞ÁÏ·˝·˜ ªËÙ¿ÎÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘ Î·È Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜, Û˘˙‡ÁÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫fiÁη, οÙÔÈÎÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ηٷۯ¤ıËΠ̠ÙËÓ ·ÚÈıÌfi 3.966 Î·È ·fi 22-10-2013 ηٷۯÂÙ‹ÚÈ· ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›ӷÈ: ª›· ‰ÈÒÚÔÊË Ì ˘fiÁÂÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÍÂÓԉԯ›Ô, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ 16,00 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ 64,93 Ù.Ì., Ì ¤Ó· ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÎÙ›ÛÌ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 17,12 Ù.Ì., ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Ì ÙËÓ ¿Óˆ ‰ÈÒÚÔÊË

ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÈÛfiÁÂÈÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÌ‚·‰Ô‡ 4,72 Ù.Ì. Î·È ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÂÌ‚·‰Ô‡ 66,22 Ù.Ì., ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÎÙÒ (8) ·ÚÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÎÙÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 290,45 Ù.Ì., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞Ê‹ÛÛÔ˘, ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚË ı¤ÛË “∞ÌÔ‚fi˜” , Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ‹‰Ë ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ªËÏÂÒÓ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë, ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë, ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ì ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi Î·È μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ì ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë. ΔÈÌ‹ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ·fi 120.000,00 ¢ÚÒ. ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ̛· ˘Ôı‹ÎË ˘¤Ú Ù˘ ALPHA BANK Î·È Ì›· ÚÔÛËÌ›ˆÛË ˘Ôı‹Î˘ ˘¤Ú ROSSETOS ∂¶∂. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Î·È ÏÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 3981/2014 ÂÚ›ÏË„‹˜ ÌÔ˘ ηٷۯÂÙ‹ÚÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫.¶ÔÏ.¢. ∂ΉfiıËΠÛÙȘ 16-5-2014 √ ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ºÒÙÈÔ˜ ¢ËÌ. ∫ÔÙÚˆÓÈ¿˜ ¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À ΔËÓ 14-05-2014 Â¤‰ˆÛ· ÚÔ˜ ÙËÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ‰È¿ Ù˘ ∂§π™∞μ∂Δ (ELISABETH) CATHARINA JOHANNA ª¶∂´∫∂ƒ (BAKKER) ÙÔ˘ ¶∏Δ∂ƒ (PIETER) Î·È Ù˘ ∂§π™∞μ∂Δ (ELISABETH), Û˘˙‡ÁÔ˘ ROBERT (ƒ√ª¶∂ƒΔ) TERRANEO (Δ∂ƒƒ∞¡∂√), ÚÒËÓ Î·ÙÔ›ÎÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Î·È ‹‰Ë ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜, Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 7911 ¢’ ‚È‚Ï›Ô/1405-2014 ¤ÎıÂÛ‹ ÌÔ˘ ÂȉfiÛˆ˜, ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 5011/14-05-2014 ŒÎıÂÛ˘ μÈ·›·˜ ∞Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ∂ÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ù˘ Ì ·ÚÈıÌfi 4092/24-03-2014 ÂÚÈÏ‹„ˆ˜ Î·Ù·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎı¤Ûˆ˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Î. ∂ÚÌÈfiÓ˘ ™·ÙÚ·˙¤ÌË, ˆ˜ Â› ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Â› ÙÔ˘ ηو٤ڈ ÂÚÈÁÚ·ÊÔ̤ÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ‹ÙÔÈ: ΔÔ˘ ÂÓfi˜ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ (1/2) ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ̤ÙÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ (1.317,27 Ù.Ì.), Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ “∫·Ï¿ÌÔ˘” Ù˘ ÎÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ԣ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Á‡Úˆ, μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÊÒÓ πˆ¿ÓÓË ∞Ù¤ÛË, ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ∞ÊÒÓ ∞Ù¤ÛË, Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· °. ∫ˆÙÛfi‚ÔÏÔ˘, ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ª·Ï¿Ìˆ˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎË Î·È μÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ȉÈÔÎÙËÛ›· ª·Ï¿Ìˆ˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎË Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·Ú¤‰ˆÛ· ÙË ÓÔÌ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 1/2 ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÔ̤ÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È ÂχıÂÚË ÛÙËÓ ÂÈÛ‡‰Ô˘Û· ·ÓÒÓ˘ÌË ÙÚ·Â˙È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒπ∞” , Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (ŸıˆÓÔ˜ ·ÚÈı. 8) Î·È ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÓfiÌÈÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· Ë Ì ·ÚÈıÌfi 4092/24-03-2014 ÂÚ›Ï˄˘ Î·Ù·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎı¤Ûˆ˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ Û˘Ì/ÊÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î. ∂ÚÌÈfiÓ˘ ™·ÙÚ·˙¤ÌË, ˆ˜ Â› ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÔÚ›˙ÂÈ, ÂÚÈÂÏıÔ‡Û· ÙÔÓ ÓfiÌÈÌÔ Ù‡Ô Ù˘ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ Î·È ·ÚÈıÌfi ÚÒÙÔ˘ (·’) ·ÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡ 16/24-022014. μfiÏÔ˜, 16-05-2014 ∏ ∂ȉԇ۷ ¢ÈηÛÙÈ΋ ∂ÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ¡. ÷Ù˙Ë‚·ÁÈ¿ÓÓË §¤ÎÔ˘

Ù˘ ¢ E Y T E P A ™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

∂NOIKIAZONTAI: ·) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 40 Ù.Ì. Û ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÂÈψ̤ÓË, ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, a/c, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 155 Î·È ‚) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ, ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 282-∫·Ó¿ÚË. Ÿ¯È ηÙÔÈΛ‰È·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977231857, 6977597754. (655)

ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÁˆÓÈ·Îfi, μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ Ì ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÁˆÓ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6977-774153 Î·È 24210-69880. (647)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌ‚·‰Ô‡ 120 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (682)

ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘„ËÏÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¢È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6972-691669. (633)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, 66 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-895959. (388)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰˘Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÁÚ·Ê›· (‰˘¿ÚÈ & ÙÚÈ¿ÚÈ) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ (‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ), ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ΔËÏ. 6947-320936. (681)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40,00 Ù.Ì. ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974830448. (657)

ª√ƒº∏ √∂ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÙÚÈ¿ÚÈ· Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ 69. ΔËÏ. 6972213703 email:kokouvas@gmail.com (403)

¶ø§√À¡Δ∞π: ∞) ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 100+50 Ù.Ì., 2+2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, μ) ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., 140 Ù.Ì., ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC, 2 Ù˙¿ÎÈ·, 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ, 195.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (632)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™

ηٿÛÙËÌ· Ï·Ù›· ¶∞§∞πø¡ (Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ), ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ 49-51 100 Ù.Ì. (ÎÔ˘˙›Ó· Î·È 2 x wc) Î·È ÂÈϤÔÓ 35 Ù.Ì. ·Î¿Ï˘ÙÔ ¯ÒÚÔ. ªÂ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘ (ÚÒËÓ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ). ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 11.00-14.00. ΔËÏ. 6972185762. (659)

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹ ÁÈ· Ô˘˙ÂÚ› ‹ ηʤ, ÂÓÔ›ÎÈÔ ÏÔÁÈÎfi, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973039601, 6981386104. (567)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6946066996 Î·È 24210-36009, ÌÂÙ¿ ÙȘ 8Ì.Ì. (606)

™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(303)

ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000

(302)

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ •ËÚfiηÌÔ˜ 67 Ù.Ì. 25.000 μ·Û‰¤ÎÂÈÔ 60 Ù.Ì. 25.000 ™ÙÚ·Ù/‰Ô 30 Ù.Ì. 32.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 60 Ù.Ì., 55.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (323)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 19:30 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9 .Ì. - 13:30 Ì.Ì Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (324)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 9,212ÙÌ ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,339ÙÌ Ì ηχ‚È ¤ÙÚÈÓÔ 60ÙÌ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi (ËÁ‹) ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 17ÙÌ Ì ÔÏÏ‹ ͢Ï›·. ΔÈÌ‹ 20.000 ∂. ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÏȤ˜ 5¯ÏÌ. ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ· Ì ı¤· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 25.000∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 246ÙÌ ÌÂ Û˘ÓÙ 1,1 ÂÚÈÔ¯‹ ∂æ∞. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 11,500ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 55.000∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 2) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 3)√ÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÈÛfiÁÂÈÔ 67ÙÌ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 170 ∂ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 24ÙÌ Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 166ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 5) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 259ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 6) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,008ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 192ÙÌ Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 7) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓË 50ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 733ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. 2) √ÈΛ· 60ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 196ÙÌ. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 65.000∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4147ÙÌ 150Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. 2) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ 10Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,300ÙÌ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 140.000∂. ∫√ƒ√¶∏ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ÌfiÏȘ 100Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 19.000 ∂. 2) ∂Ï·ÈÔÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ Â›Â‰Ô ÌfiÏȘ 100Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 79ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 790ÙÌ. ΔÈÌ‹ 165.000 ∂. 3) ªËϛӷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∏ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ 300∂, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 250∂, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65ÙÌ 260∂. ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ï›ÛÙ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (325)

KTISIS ™Àªμ√À§√π ∞∫π¡∏Δø¡ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, Ì 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 56 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ™˘Ú›‰Ë, ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· 108 Ù.Ì., Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ, 68 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË 4. ΔÚÈ¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÈ· Â·Á. ÛÙ¤ÁË, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 5. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., (68.000 ∂)!! 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 68.000 ∂! 8. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (47.000 ∂) ! 9. ΔÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹ (52.000 ∂) 10. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 11. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi, (85.000 ∂)! 13. ΔÚÈ¿ÚÈ ¡. πˆÓ›·, °·ÓÔ¯ÒÚ·˜, 70 Ù.Ì., (33.000 ∂) ! 14. ¶Â˘Î¿ÎÈ· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, 695 Ù.Ì. (79.000 ∂) 15. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë , ªÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) 16. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì 3 ÚÔÛfi„ÂȘ 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ/Ù·, ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ı¤ÛË ªÔ‡ÛÁȘ (25.000 ∂)! 18. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,2 ÛÙÚ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) ! 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ¶ËÏ›Ô˘ 37, 24 Ù.Ì. (14.400 ∂)! 20. ∫fiÌ‚Ô˜ §·Ú›Û˘ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎfiÌ‚Ô (220.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ & ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 60, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (175.000 ∂)! 2. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 126 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (190.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì. (310.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈ· 43 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 67 Ù.Ì., (49.000 ∂) 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 145 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. (119.000 ∂) 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ‰ÈÒÚÔÊË 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. (119.000 ∂) 7. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 165 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (98.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (350.000 ∂) 9. ™Ù. μÂϤÓÙ˙·, ªÔÓ/· 84 Ù.Ì. Û 141 Ù.Ì. (74.000 ∂) ! 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (145.000 ∂) 12. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. (600.000 ∂) 13. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 330 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. (320.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 114 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 150 Ù.Ì. (145.000 ∂) 15. ¡. πˆÓ›·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 144 Ù.Ì., (155.000 ∂) 16. ∫·ÏÏÈı¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. (235.000 ∂) 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙/Ù· 120 + 60 Ù.Ì. (265.000 ∂) 19. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, (229.000) 20. ª¿Ú·ıÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 196 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 316 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (254.000) 21. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì., Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (590.000 ∂) 22. ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜, 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 68.000 ∂ ! 23. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (150.000 ∂) ! 24. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 183 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 307 Ù.Ì. (230.000 ∂) 25. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·,150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (220.000 ∂) 26. ∂ÈÛÎÔ‹, ÌÔÓÔηÙ/· 205 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. (369.000) 27. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., Ì 75 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·È 75 Ù.Ì. ÛÔʛٷ (258.000 ∂) 28. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 177 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.431 Ù.Ì., (220.000 ∂) 29. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. (173.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 121 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘/Ô studio 67 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (220.000 ∂) 31. ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË 25, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 114 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (360.000 ∂) 32. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 ÙÌ (155.000 ∂) 33. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 90 Ù.Ì. (155.000 ∂) 34. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 144 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ı¤·, (125.000 ∂) 35. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366 Ù.Ì., Ì ı¤·, (355.000 ∂) 36. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜- ™ˆÚfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 566 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤· (170.000 ∂) 37. ∫Ú·˘Û›‰ˆÓÔ˜ & ∑¿¯Ô˘, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 134 Ù.Ì. (115.000 ∂) 38. μ‡ÚˆÓÔ˜ , ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì., (49.000 ∂) 39. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ , ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 388 Ù.Ì., Ì ı¤·, (219.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ 1. μÏ·¯¿‚· & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 125 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ (350 ∂) 2. π¿ÛÔÓÔ˜ 141, ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ (250 ∂) 3. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, Ï˘fiÌÂÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ï‹Úˆ˜ (300 ∂) 4. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 77, ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., (240 ∂) 5. ªԇʷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., (250 ∂) 6. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (440 ∂) 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÂÈψ̤ÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (540 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 450 Ù.Ì., Ì 13 ̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 2. ∞ÁÚÈ¿ ΤÓÙÚÔ, 500 ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi, (85.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 3. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, ÁˆÓÈ·Îfi 503 ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 45 Ù.Ì. (109.000 ∂) 4. ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 695 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (199.000 ∂) 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 148 Ù.Ì. Ì ‰˘Ô ÚÔÛfi„ÂȘ, (130.000 ∂) 7. ¡.πˆÓ›·, 720 Ù.Ì., Ì ™.¢ 0,8 (218.000 ∂) 8. ∞ÁÚÈ¿, ÁˆÓÈ·Îfi 292 Ù.Ì., (85.000 ∂)

9. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & º˘ÙfiÎÔ˘, 808 Ù.Ì. Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ 10. ∞ÁÚÈ¿, 400 Ù.Ì., (120.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. μ‡ÚˆÓÔ˜, 146 Ù.Ì., (120.000 ∂) 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 868 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (95.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 15. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, (89.000 ∂) 16. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÁˆÓÈ·Îfi 283 Ù.Ì., (62.000 ∂) ! 17. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 120 Ù.Ì., (175.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì., 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 550 Ù.Ì., (68.000 ∂) !! 20. √ÁÏ & °·ÏÏ›·˜, 248 Ù.Ì., Ì 2 ÎÙ›ÚÈ· (98.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 21. ¡. πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ & ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈΈÓ, 405 Ù.Ì., (75.000 ∂) 22. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ΤÓÙÚÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 1.230 Ù.Ì. 23. ∞ÁÚÈ¿ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 608 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÚfiÛÔ„Ë Û Ú·ÛÈ¿ (109.000 ∂) 24. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 360 Ù.Ì., 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· (125.000 ∂) 25. º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ı¤· (170.000 ∂) ! 26. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,2 ÛÙÚ., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (50.000 ∂)! 27. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 450 Ù.Ì., ∂À∫∞πƒπ∞ (44.000 ∂) 28. ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜, 13. 900 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (135.000 ∂) 29. ∞ÁÚÈ¿, ·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 436 Ù.Ì., (79.000 ∂) 30. ∞Ï˘Î¤˜, ¶·Ó¿ÎÂÈ·˜, 550 Ù.Ì., (159.000 ∂) 31. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 233 Ù.Ì., (60.000 ∂) 32. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi (200.000 ∂) 33. ∞ÁÚÈ¿, 586 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ (99.000 ∂) 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 300 Ù.Ì. (125.000 ∂) 35. ¡¤· πˆÓ›·, ∂˘‚Ô›·˜, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,1 (88.000 ∂) 36. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞, 412 Ù.Ì., (64.000 ∂) ! 37. ∫·Ú·Á¿Ù˜, 375 Ù.Ì. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÈΛ· 50 Ù.Ì. (158.000 ∂)! 38. ¡¤· πˆÓ›·, 470 Ù.Ì., Ì ı¤·, (80.000 ∂) 39. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 540 Ù.Ì. (149.000 ∂) 40. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 590 Ù.Ì.! 41. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 556 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 42. º˘ÙfiÎÔ, 683 Ù.Ì., Ì ı¤· (89.000 ∂) 43. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì. (390.000 ∂) 44. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ™ˆÚfi˜, ÚÒÙË ı¤ÛË 635 Ù.Ì. (85.000 ∂) 45. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË, 300 Ù.Ì., 450 Ù.Ì. & 900 Ù.Ì. (300∂/Ù.Ì.) 46. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4,6 ÛÙÚÂÌ. (64.000 ∂) ! 47. μÏ·¯¿‚· & μ‡ÚˆÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 200 Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ (199.000 ∂) 48. ∞ӷηÛÈ¿ 247 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (99.000 ∂) 49. ∫·Ú·˚ÛοÎË 148 Ù.Ì., Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. (135.000 ∂) 50. ÕÁÈÔ˜ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 190 Ù.Ì., (37.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, 39 Ù.Ì. (48.000 ∂) 2. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË & °·ÏÏ›·˜, 22 Ù.Ì. (24.000 ∂) 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 30 Ù.Ì. studio (32.000 ∂) 4. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì., (40.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ¶ËÏ›Ô˘ 37,24 (14.400 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞ ! μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ¶·Ú·Ï›·, ÚfiÛԄ˘, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 73 Ù.Ì. (110.000 ∂) ! 2. ¶·Ú·Ï›·, 57 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ Ì ı¤· (60.000 ∂) 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 68 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË & 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË (98.000 ∂) 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 207, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (75.000 ∂) 5. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 8ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì. (60.000 ∂) 6. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 65 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (55.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ‰ÈÏfi ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¿ÚÎÈÓ (113.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì. (119.000 ∂) 3. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 83 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· (79.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (189.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. ∫ÔÚ·‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 99 Ù.Ì. (75.000 ∂) 7. ∫ÔÚ·‹ & °·ÏÏ›·˜ ÌÂÙ/ÓÔ ÚÂÙÈÚ¤ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 99 ÙÌ (52.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 78 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 64 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, (95.000 ∂) 10. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ & °·˙‹, 94 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂϤ˜ & ÂÈψ̤ÓÔ (200.000 ∂) 11. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., (138.000 ∂) 12. ¡. πˆÓ›·, 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì Ù˙¿ÎÈ & 2 ¿ÚÎÈÓ (130.000 ∂) 13. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 84 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (84.000 ∂) 14. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ & ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 102 Ù.Ì. Ì ı¤· ‰È·ÌÂÚ¤˜ (82.000 ∂) 15. ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 93 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË (125.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ™Ù·ı¿ & ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·, ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË (148.000 ∂) 2. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (169.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì. (230.000 ∂) 4. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ı¤· 5. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (180.000 ∂) 6. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ, (115.000 ∂) 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 104 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓÁÎ(139.000 ∂) 8. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 97 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (79.000 ∂) 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 125 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (98.000 ∂) 10. ¶·Ú·Ï›·, ™˘Ú›‰Ë 2, 174 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 11. ∂ÚÌÔ‡ & •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷÛ΢‹ (189.000 ∂) 12. ¡Â¿ÔÏË, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ (149.000 ∂) 13. μ·ÛÛ¿ÓË, 115 Ù.Ì., (ηÙ. 2008), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ 14. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì. , ÁˆÓÈ·Îfi (158.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. 2¿ÚÈ ΔÛ·Ï·¿Ù·, 49 Ù.Ì., Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (84.000 ∂) 2. 3¿ÚÈ π¿ÛÔÓÔ˜ , 105 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (100.000 ∂) 3. 4¿ÚÈ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 120 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (165.000 ∂) 4. 4¿ÚÈ ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 125 Ù.Ì., 3Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ (155.000 ∂) ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ & ∂•√Ãπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ∏¡ π™Δ√™∂§π¢∞ ª∞™ www.ktisis-realestate.com (297)

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μπ§∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∞Ó¿ÏË„Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 224 Ù.Ì. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, §·‡ÎÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 9. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 95 Ù.Ì. 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶·Ú·Ï›· , ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 11. μ›Ï·, ™ËÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 146 Ù.Ì. 12. μ›Ï·, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. 13. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ÃÔÚ¢Ùfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 135 Ù.Ì. 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∑·ÁÔÚ¿, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 114 Ù.Ì. 17. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¤ÙÚÈÓË, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 80 Ù.Ì. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 20. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 210 Ù.Ì. 21. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 22. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›· - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ˆÏ›ٷÈ,122 Ù.Ì. 23. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¶·Ï. ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63,2 Ù.Ì. 24. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 69 Ù.Ì. 25. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 175 Ù.Ì. 26. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 27. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 28. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 63 Ù.Ì. 29. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 180 Ù.Ì. 30. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ªԇʷ ∫ÔÚfiË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 120 Ù.Ì. 31. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 55 Ù.Ì. 32. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 127 Ù.Ì. 33. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 125 Ù.Ì. 34. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 147 Ù.Ì. 35. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 116 Ù.Ì. 36. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 134 Ù.Ì. 37. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 70 Ù.Ì. 38. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ªËÏȤ˜, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 39. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 40. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ™ËÈ¿‰·, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 41. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 42. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 43. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 44. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,75 Ù.Ì. 45. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 46. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 130 Ù.Ì. 47. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 48. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ʤÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 228 Ù.Ì. 49. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì. 50. μ›Ï·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 170 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.300 Ù.Ì. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.200 Ù.Ì. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19.000 Ù.Ì. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.100 Ù.Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 12.637 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη-∫ÔÁÈ¿ÙÈη, ˆÏ›ٷÈ, 4.100 Ù.Ì. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 6.800 Ù.Ì. 8. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 8.000 Ù.Ì. 9. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 10. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.050 Ù.Ì. 11. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35.000 Ù.Ì. 12. ∫Ù‹Ì·, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.464 Ù.Ì. 13. ∫Ù‹Ì·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, §Â¯ÒÓÈ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.439 Ù.Ì. 14. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 33


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 32

M∞GNESIA Real Estate ¶·Ú·Û΢‹ I. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ªÂÛÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÒÚË 4, Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ / Fax.: 2421022009 ∫ÈÓ.: 6942467768 Email: vivi.tsouknida@gmail.com www.magnesiarealestate.gr 15. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜ , ÃÒÚ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 7.000 Ù.Ì. 16. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, §Ô˙›ÓÈÎÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. 17. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.126 Ù.Ì. 18. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ™ËÈ¿‰·, §‡ÚË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 10.000 Ù.Ì. 19. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.130 Ù.Ì. 20. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ∞ʤÙ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.600 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 2. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 3. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.812,8 Ù.Ì. 4. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.800 Ù.Ì. 5. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.300 Ù.Ì. 6. √ÈÎfi‰Ô, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.000 Ù.Ì. 7. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 8. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞‰¿ÌÂÓ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.000 Ù.Ì. 9. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ªԇʷ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 4.200 Ù.Ì. 10. √ÈÎfi‰Ô, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.165 Ù.Ì. 11. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.400 Ù.Ì. 12. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 101.000 Ù.Ì. 13. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 25.000 Ù.Ì. 14. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÁÚÈ¿, ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.278 Ù.Ì. 15. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ¶ÈӷοÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.400 Ù.Ì. 16. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 17. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 600 Ù.Ì. 18. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·-°ÏÒÛÛ·, ˆÏ›ٷÈ, 2.242 Ù.Ì. 19. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.200 Ù.Ì. 20. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,500 Ù.Ì. 21. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 22. √ÈÎfi‰Ô, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 23. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ŒÏÈÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 230 Ù.Ì. 24. √ÈÎfi‰Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, °ÏÒÛÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,1.000 Ù.Ì. 25. √ÈÎfi‰Ô, μfiÏÔ˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 350 Ù.Ì. 26. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 2.700 Ù.Ì. 27. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 28. √ÈÎfi‰Ô, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 5.280 Ù.Ì. 29. √ÈÎfi‰Ô, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.750 Ù.Ì. 30. √ÈÎfi‰Ô, ªËÏȤ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.100 Ù.Ì. 31. √ÈÎfi‰Ô, ΔÚÈΤÚÈ, ∫fiÙÙ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 270 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 100 Ù.Ì. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 3. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 133 Ù.Ì. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 132 Ù.Ì. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 90 Ù.Ì. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 85 Ù.Ì. 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 113 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË,112 Ù.Ì. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 74 Ù.Ì. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 160 Ù.Ì. 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 45 Ù.Ì. 14. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÕÓ·˘ÚÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 72 Ù.Ì. 16. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 42 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ôı‹ÎË 12 Ù.Ì. Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 44,5 Ù.Ì. 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡. πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 87 Ù.Ì. 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ¶·ÏÎÈÔ¯ˆÚ·Ê›Ó·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 40 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ªÔ‡ÚÂÛÈ, ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 60 Ù.Ì. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 48 Ù.Ì. 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 92 Ù.Ì. 23. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ªËÏȤ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 59,6 Ù.Ì. 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 25. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, °ÔÚ›ÙÛ·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 83 Ù.Ì. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 30 Ù.Ì. 27. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 75 Ù.Ì.

28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 29. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 65 Ù.Ì. 30. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 52 Ù.Ì. 31. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 38 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ - ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤ - ª·Ú , ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 50 Ù.Ì. 2. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ƒª√À, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 35 Ù.Ì. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ, ¡.∞. ¶‹ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 960 Ù.Ì. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ∂ÚÌÔ‡, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 19,8 Ù.Ì. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π¿ÛÔÓÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 6. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 300 Ù.Ì. 7. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 1.000 Ù.Ì. 8. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 650 Ù.Ì. 9. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 500 Ù.Ì. 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 150 Ù.Ì. 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ¶·Ú·Ï›·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 165 Ù.Ì. 12. •ÂÓԉԯ›Ô, ™ÎfiÂÏÔ˜, ¡¤Ô ∫Ï‹Ì·, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 295 Ù.Ì. 13. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 3.600 Ù.Ì. 14. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ¡∂∞ πø¡π∞, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 67 Ù.Ì. 15. ™‡ÌÏÂÁÌ· ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ™ÎfiÂÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 16. ∞Ôı‹ÎË, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 78 Ù.Ì. 17. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, 150 Ù.Ì., Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ÚÔ˜ ÒÏËÛË 18. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 860 Ù.Ì. 19. ∫Ù›ÚÈÔ ∂·ÁÁ. ÃÒÚˆÓ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ÚÔ˜ ÒÏËÛË, 200 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, μfiÏÔ˜, √͢ÁfiÓÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì.,4Ô˘ ÔÚ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 45 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 3. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 5. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 6. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 220 Ù.Ì. 7. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 74 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚ. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜ Bar- Club, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 9. ∞›ıÔ˘Û· Bar- Club, μfiÏÔ˜, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.000 ¢ÚÒ, 140 Ù.Ì. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 58 Ù.Ì. 11. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 3Ô˘ÔÚ, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 12. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 700 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì. 13. ∞›ıÔ˘Û·, μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 350 ¢ÚÒ, 300 Ù.Ì. 14. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, °∞∑∏, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 25 Ù.Ì. 15. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ÔÚ., ¡¤· πˆÓ›·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 95 Ù.Ì. 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.200 ¢ÚÒ, 460 Ù.Ì. 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÈÛÔÁ›Ԣ, μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 200 ¢ÚÒ, 45 Ù.Ì. 18. °Ú·Ê›Ô, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, π∞™√¡√™, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 500 ¢ÚÒ, 150 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. 19. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ , μfiÏÔ˜, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 150 ¢ÚÒ, 27 Ù.Ì. 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ., μfiÏÔ˜, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 250 ¢ÚÒ, 65 Ù.Ì. 21. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ, ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË, 1.500 ¢ÚÒ, 100 Ù.Ì. (326)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞: 1. ¢˘Ô (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÈÛfiÁÂÈ·, 30 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ÛÙËÓ ∂£¡π∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ 71. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 3. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 65 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 133 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛÙË º. πˆ¿ÓÓÔ˘ Ì ∞Óı. °·˙‹. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™. ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞: 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫∞¡∞ƒ∏ 9 ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√ Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÈÛfiÁÂÈÔ 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›· π∞™√¡√™ Ì §øƒ∏ ÛÙÔ μfiÏÔ. (312)

“Δ™∂§π√™-∞∫π¡∏Δ∞” REAL ESTATE ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ TH§-FAX: 24280 78267 KIN. 697 4647587 what’s up 698 6788001 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. ∞ӷηÛÈ¿ (ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ - ¿ÛÚ· Û›ÙÈ·) Â› ‰ÈÒÚÔÊ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ˆÏÂ›Ù·È Ô Â¿Óˆ fiÚ. 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î.Ï.¯. Û˘Ó ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 285 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔÎ/Λ· Û˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎÙ›ÛÌ· 2¿ÚÈ Û ÔÈÎ. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 85 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 202 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 198 Ù.Ì. Û˘Ó 100 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 287 Ù.Ì. (ËÌÈÙÂϤ˜). ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ( ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/Λ· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË....!!! ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ª¿Ú·ıÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ·Ï·È¿ ÌÔÓ/Λ· 65 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ - ∞ψӿÎÈ, ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. Û˘Ó 60 Ù.Ì. 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Û˘Ó 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 362 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. ÚÒÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È, ·Ú·ı/ÛÈ· ‰ÈÏ/Λ· 2 ‰È·Ì/¿ÙˆÓ 80 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ ‹ ˆ˜ ÂÓÈ·›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 90Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 45Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·Ú·ı/ÛÈ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù. Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 184, 313, 383, 404 Î·È 423 Ù.Ì. ÕÓ·˘ÚÔ˜ / ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 129 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ 370 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,1 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 412, 420 Î·È 513 Ù.Ì. ∂ÈÛÎÔ‹˜ / ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 147 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. 204 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ¿ÚÎÔ, Û.‰ 2,1. ¡. πˆÓ›· (LIDL) ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 300 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ.... ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 4 ÔÈÎfi‰· (ÊÈϤٷ) Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· 430, 492, 674 Î·È 4.460 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 340 Ù.Ì. ı¤·!!! ª¿Ú·ıÔ˜, 450Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.010 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 1.083 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 29Ì. (ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 140 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı¿ÚÈ· (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı¿ÚÈ·, 358, 465, 538, Î·È 731 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Î·È 1.240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 130Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 1.580 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 164 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ ™ÙÔ‡È, 4.005Ù.Ì. Ì 69 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· 2 ηÙÔÈ˘ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ / ™ÙÔ‡È (4) fiÌÔÚ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¤Î·ÛÙÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 325, 350, 362, 457, 600, 650, 700 725 Î·È 765 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ú·ı/ÛÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎ. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 457Ù.Ì. Û.‰. 1,0. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 1.000 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫∞ Δ∞™Δ/∞Δ∞ - ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫Δ∏ª∞Δ√ - √π∫√¶∂¢∞ / ∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78,50 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ 235 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 1.350∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÈÛ. 50 ˘. 50+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ∑¿¯Ô˘ 2 ηٷÛÙ/·Ù· 47 Î·È 88 Ù.Ì. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Î·Ù¿Û/Ì· 250 Ù.Ì. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 170 Ù.Ì. Û˘Ó ·Ù¿ÚÈ 80 Ù.Ì. Û˘Ó ·’ fiÚ. 155 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ¡. πˆÓ›·, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 184 Ù.Ì. ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ 94 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓ. ÔÈÎ. Ì 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÁˆÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.671 Ù.Ì. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ π·ÙÚ›‰Ë 530 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· 50, 60, 110, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 5.000 Ù.Ì. Î·È 9.500 Ù.Ì. ¶.∂.√. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 100Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. Ãøƒ∞ºπ∞ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ·, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì˘Á‰·ÏÔÂÚ›‚ÔÏ·, ·Ì¤ÏÈ· Î·È ·Ï¿ ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ªÈÎÚÔı‹‚˜, ∞˚‰›ÓÈ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/·Ù· ÁηÚÛÔÓ/Ú˜ 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, Î·È 4¿ÚÈ·, μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û Ì ÚÈο... (315)

∑∏Δ∂πΔ∞π ¶ø§∏Δ∏™/Δƒπ∞ ∞fi ÂÙ·ÈÚ›· π·ÙÚÈÎÒÓ & ¶·Ú·Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȉÒÓ ‰È¿ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Û ȷÙÚ›· Î·È Ê·Ú̷Λ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §·Ì›·. Δ˘¯fiÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ı· ÚÔÙÈÌËı›. ∞ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ e-mail: info@thessaloiatriki.gr ‹ ÛÙÔ fax: 24210-76619. (656) ∞fi ÙÔÓ ∞°ƒ√Δπ∫√ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À “H ¢HMHTƒA”

˙ËÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ë Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘

√π¡√§√°√™ ∏ ı¤ÛË: √/Ë Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜/· ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜/Ë ÁÈ·: ñ ΔËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ. ñ ΔËÓ ÔÈÓÔÔ›ËÛË Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È¿ Ù˘. ñ ΔÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Ù˘ ˙‡ÌˆÛ˘ ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ô›ÓˆÓ. ñ ΔË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, ÙȘ ÔÚÁ·ÓÔÏËÙÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÈÓÔÔ›ËÛ˘. ñ TË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯·ÚÌ·ÓÈÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ standards Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÂÌÊȿψÛ˘. ñ ñ ΔÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∏/ª ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ñ ΔËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ √ÈÓÔÔÈ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ∞ÔÛÙ·ÁÌ·ÙÔÔÈ›Ԣ. ñ ΔËÓ ·fiÛÙ·ÍË Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È¿ Ù˘. ñ ΔËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ÔÈÔÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜, ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÌÂÏÔÔÈÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fiÛÙ·Í˘ Î·È ÔÙÒÓ. ñ ΔËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ISO & HACCP. ñ ΔËÓ Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜, ÙÂψÓÂȷ΋˜ Î·È ¯ËÌÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ¶ÚÔÛfiÓÙ·: ñ ¶Ù˘¯›Ô √ÈÓÔÏÔÁ›·˜ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ Δ›ÙÏÔ˜ ™Ô˘‰ÒÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÓÔÏÔÁ›·˜ ı· ıˆÚËı› ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÚÔÛfiÓ. ∏ ñ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ· ı· ıˆÚËı› ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÚÔÛfiÓ. 5ÂÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÈÓÔÔ›ËÛË-·fiÛÙ·ÍË. ñ ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ. ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ¯Ú‹Û˘ ∏/À Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ERP. ñ √ÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ó‡̷ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜. ñ πηÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘fi ›ÂÛË Î·È Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ñ ∏ÏÈΛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ: ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ∫ÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ & Lap top. ¢È·Ú΋ ÂÈÌfiÚʈÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiˆ˜ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ì e-mail ÛÙÔ kokkalis@dimitra-wine-producer.gr ‹ ÛÙÔ Ê·Í 24280 77276. (648)

∞fi ÙÔ ÎÔÌً̈ÚÈÔ Nikos & Themis Hair ∑∏Δ∂πΔ∞π ÎÔÌÌÒÙÚÈ· Ì ÂÌÂÈÚ›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-26436. (621) ÕÙÔÌ· 3 ÁÈ· Ï‹ÚË Î·È 2 ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ, ∑∏Δ∂π Ë ∂ıÓÈ΋ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋, ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ∂Δ∂, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ hr.ethnikivolos@gmail.com (623) ∑∏Δ∂πΔ∞π ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì ¿‰ÂÈ· ¢’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÌÈÛıfi. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ kpengineer86@gmail.com. (713)

¢IAºOPA

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (293)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (307)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481. (712)

∞Ó··Ï·ÈÒÛÂȘ Â›ψÓ, ͇ÏÈÓˆÓ Î·È ÌÂÙ/ÎÒÓ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ¶ÏËÚ. °È¿ÓÓ˘, 6942-899126. (624)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (291)

∞fi Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ

∑∏Δ√À¡Δ∞π:

∞) Δ¯ӛÙ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, μ) μÔËıÔ› Ù¯ÓÈÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, Ì ÙÚÈÂÙ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ: electrical.companysa@gmail. com. (715)

MA£HMATA

ƒø™π∫∞ £ÂÚÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù·, ΤÓÙÚÔ ÚÒÛÈ΢ ÁÏÒÛÛ·˜ “ƒ√À™” . √È ÂÁÁڷʤ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó!!! ∫·ÚÙ¿ÏË 180-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔËÏ. 24211-05328 (714)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π ¶ˆÏËÙ¤˜ º·Ú̷ΛˆÓ, ÚÔÒıËÛË ∞Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ Î·È ¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ/‰ÒÚˆÓ, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èı˘ÌËÙ‹ Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·. ∏ÏÈΛ· ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ʇÏÔ˘. øÚ¿ÚÈÔ º·Ú̷ΛˆÓ. ∞ÌÔÈ‚‹ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ê·Í 23820-63819, a.stavrakaki@prodexx.com. (669)

·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ÎÔÌ„‹, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 55¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘-Û˘Ì‚›ˆÛ˘. 2410-549797, 6944-518366. (831)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 56¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, „ËÏ‹, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηٷÛÙ·Ï·Á̤ÓË. 60¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¢¯¿ÚÈÛÙË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ÛÔ‚·Ú‹, ¢ÁÂÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 55¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¢-

(832)


34

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 Fax: 2424023992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫Ò‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 15-4-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 393/64275/13 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∂§∂¡∏™ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 393/64275/13/15-4-2014 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.648,38 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “∫√ÀΔƒπ∞” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ °ÏÒÛÛ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞1 ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞-μ-°-¢-∂-∑-∏-£-π-∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.454,98 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞2 ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∏-£-§-∫-∏ ÂÌ‚·‰Ô‡ 193,40 Ù.Ì., ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™-™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™Ù. ΔËϤʈÓÔ: 2424022202 Fax: 2424023992 T·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ Δ·¯. ∫Ò‰.: 37 003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 8-4-2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 1087/179375/13 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡)

∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ª¶∞∫√°πøƒ°√À-∞™Δ∂ƒ√À √Àƒ∞¡π∞™ & ∞™Δ∂ƒπ∞¢∏ ™Δ∞ª. πø∞¡¡∏ ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 1087/179375/13/8-4-2014 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 12.515,609 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “∞§À∫π∞™” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10B11-B12-B13-B14-B15-B16-μ17-μ18-μ19-μ20-μ21-μ22-μ23-μ24μ25-μ26-μ27-μ28-μ29-μ30-μ31-μ32-μ33-μ34-μ35-μ36-μ37-μ38∞16-∞15-∞14-∞13-∞12-∞10-∞9-∞8-∞7-∞6-∞5-μ1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 7.656,44 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡, ‚) ÙÔ ÙÌ‹Ì· μ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞1-∞2-∞3-∞4-∞5-∞6-∞7-∞8-∞9-∞10-∞11-∞12-∞13-∞14-∞15-∞16-∞17∞18-∞19-∞20-∞21-∞22-∞23-∞24-∞25-∞26-∞27-∞28-∞29-∞30-∞31∞32-∞1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.859,169 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢∞™∞ƒÃ∏™ ™∫√¶∂§√À ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

™À°∫√π¡ø¡π∞∫√™ - ¶ƒ√ª∏£∂ÀΔπ∫√™ ∫∞Δ∞¡∞§øΔπ∫√™ - ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ μ√§√À ¶ƒ√™∫§∏™∏ ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 106 Ù˘ 12/5/2014 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙȘ 19/5/2014, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 18:30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™À¡/¶∂ ∫ÔÚ·‹ 56, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ı¤Ì·: - ∂°∫ƒπ™∏ π™√§√°π™ª√À Ã∏™∏™ 2013. - ∞¶∞§§∞°∏ ª∂§ø¡ ¢π√π∫∏Δπ∫√À ∫∞π ∂¶√¶Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ∞¶√ ∂À£À¡ø¡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 26/5/2014, Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù·, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, Ë ™˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 2/6/2014 Ì ٷ ›‰È· ı¤Ì·Ù· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Ù· ÔÔ›· ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú. 24 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. °È· ÙÔ ¢.™. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ¶∞™Ã∞§√À¢∏™ ¶∞¡∞°.

√ °∂¡. °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ ºøΔ√™ °∂øƒ°π√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 134, 38222, μfiÏÔ˜ ΔÌ‹Ì·: ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ À‡ı˘ÓÔ˜: ¶·ÙÚÒÓË §ÂÌÔÓÈ¿ ΔËϤʈÓÔ: 2421351125 - FAX: 2421036870

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ™¶Àƒπ¢ø¡∞™ μ∞ƒ°π∞ª∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Δ˙·‚¤ÏÏ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë Ãƒπ™Δπ¡∞-πø∞¡¡∞ ¶∞§∏√À ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μÔÁÈ·ÓÙ˙‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ---------

μfiÏÔ˜ 16/05/2014 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 10003

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ ΔÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1) ΔȘ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3850/10 ¿ÚıÚÔ 8. 2) ΔȘ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¶.¢. ·) 294/88, ‚) 17/96 Î·È Á) 95/99. 3) ΔÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ.: 101/16-01-2014 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜. 4) ΔÔ ·Ú. º6/7640/23-5-11 ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ 5˘ À.¶∂. Ì ٷ ·Ú. À4·/√π∫.36841/31-3-11, Î·È À4·/163762/08 Û˘ÓËÌ̤ӷ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ À.À.∫.∞. 5) ΔÔ ·Ú. 562/11-4-2014 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÈ΋˜ & ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· “∞·Û¯fiÏËÛË π·ÙÚÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜” . 6) ŸÙÈ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ı¤ÛË È·ÙÚÔ‡ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· π·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÎÏ¿‰Ô˘ ∂™À. 7) ŸÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤ÏËÍ ÛÙȘ 6/11/13. 8) ΔËÓ ·Ú. 15Ë/06-05-2014 (ı¤Ì· 2Ô) ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ (∞¢∞: μπº24690μø-7∏0). ∞¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë Û‡Ì‚·Û˘ Ì ȷÙÚfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ π·ÙÚÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜, Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙȘ 350 ÒÚ˜. °È· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛË Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ È·ÙÚÔ› Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ π·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‹ ¿ÏÏ˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÛÎÔ‡Û·Ó Î·ı‹ÎÔÓÙ· È·ÙÚÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 15-5-2009. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: 1. ∞›ÙËÛË - ¢‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛË. 2. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘. 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fiÊ·Û˘ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. 4. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fiÊ·Û˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. 5. μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. 6. μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. 7. μ‚·›ˆÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ È·ÙÚÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤ˆ˜ 15-5-2009 (ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ì ¿ÏÏË ÂȉÈÎfiÙËÙ·). ∏ ·›ÙËÛË - ‰‹ÏˆÛË Î·È fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘Ô‚¿ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ̤۷ Û ÚÔıÂÛÌ›· ÂÙ¿ (7) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘. √ ¢π√π∫∏Δ∏™ Δ√À °.¡. μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ™∞™ ∫ø¡/¡√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À ΔËϤʈÓÔ: 24223/50221 ∞ÏÌ˘Úfi˜ 16 ª·˝Ô˘ 2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 9736 ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 97/2014 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ì ı¤Ì· “ŒÁÎÚÈÛË Ù˘ ·ÚÈıÌ. 19/2014 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¡¶¢¢ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÚ› ∞Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ Ú/ÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2014 ” √ª√ºø¡∞ ∂Ó¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ú/ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2014, fiˆ˜ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÈıÌ. 19/2014 ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡¶¢¢, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ·) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 00-6222.001 Ì ٛÙÏÔ “ΔËÏÂʈÓÈο ÙËÏÂÁÚ·ÊÈο Ù¤ÏË” ηٿ ÔÛfi 1.500,00 ú, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜ Î·È ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∫.∞. 9111.001 ‚) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 10-6261.001 Ì ٛÙÏÔ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ηٿ ÔÛfi 1.000,00 ú, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘ÙÔ‡. Á) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 10-6262.001 Ì ٛÙÏÔ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÏÔÈÒÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ , Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜, ηٿ ÔÛfi 1.000,00 ú ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi. ‰) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 10-6263.001 Ì ٛÙÏÔ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ” ηٿ ÔÛfi 1.000,00 ú, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘ÙÔ‡. Â) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 10-6266.001 Ì ٛÙÏÔ “Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡” ηٿ ÔÛfi 1.000,00 ú, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘ÙÔ‡. ˙) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 10-6615.001 Ì ٛÙÏÔ “ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙ‹ÛÂȘ” ηٿ ÔÛfi 1.000,00 ú, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘ÙÔ‡. Ë) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 10-6631.001 Ì ٛÙÏÔ “ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡” ηٿ ÔÛfi 1.000,00 ú, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘ÙÔ‡. ı) ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ÙÔ˘ ∫.∞. 10-6481.001 Ì ٛÙÏÔ “ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÒÓ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ” ηٿ ÔÛfi 1.200,00 ú, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˘¤Ú Â·Ú΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘ÙÔ‡. 2.-∞fi ÙÔ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∫.∞. 9111.001 ÌÂٷʤÚÂÈ ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 13.700,00 ú ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ∫.∞. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂ·ÚΛ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ·) ¶›ÛÙˆÛË 3.000,00 ∂ ÛÙÔÓ ∫.∞. 10/6472.001 ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ‚) ¶›ÛÙˆÛË 1.000,00 ∂ ÛÙÔÓ ∫.∞. 10/6473.001 ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ‰·¿Ó˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. Á) ¶›ÛÙˆÛË 5.000,00 ∂ ÛÙÔÓ ∫.∞. 10/6262.002 ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ‰·¿Ó˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù·ÚÙ¿Ó ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ‰) ¶›ÛÙˆÛË 1.200,00 ∂ ÛÙÔÓ ∫.∞. 10/6262.003 ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÓÙfïÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. Â) ¶›ÛÙˆÛË 3.500,00 ∂ ÛÙÔÓ ∫.∞. 80/8117.001 ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÔÊÂÈÏÒÓ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÔÈÎ. ÂÙÒÓ. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °∞§∞¡∞∫√™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢∏ª∏Δƒ∞ ∑∂ƒμ∞ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °Î·Ú·ÁοÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË Ã·ÏΛ‰· ∂˘‚Ô›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. --------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô LEONARDO ALLAJBEU (§∂ø¡∞ƒ¡Δ√ ∞§§∞´ª¶∂√À) ÙÔ˘ Islam (πÛÏ¿Ì) Î·È Ù˘ Δefta (ΔÂÊÙ¿), ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Osmen (√Ṳ̂Ó), Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ªÂÚ¿Ù Δ›Ú·Ó· ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë ™Δ∂ƒ°π∞¡∏ ¶∞¡∞°∏ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷ڷӿ, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ªÂÚ¿Ù Δ›Ú·Ó· ∞Ï‚·Ó›·˜. --------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô Ãƒ∏™Δ√™ Δ™∞¡∞™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡›Î·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ μ∞ƒ¢∞∫∏ ÙÔ˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ºÚ‡Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞Ì·ÚÔ‡ÛÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞°ƒ√Δπ∫∏™ √π∫√¡√ªπ∞™ & ∫Δ∏¡π∞Δƒπ∫∏™ ¢/¡™∏ ∞°ƒ√Δπ∫∏™ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ∫Δ∏¡π∞Δƒπ∫∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡ ∂¡√Δ∏Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ √ª∞¢∞ ∂ƒ°√À ¢∞∫√∫Δ√¡π∞™ Δ·¯. ¢/ÓÛË: ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Δ·¯. ∫Ò‰.: 38001 μfiÏÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: §. Δ˙ÒÚÙ˙Ë, ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˘, ∞. ƒ¿Ù˘ ΔËϤʈÓÔ: 2421352493, 444, 451 Fax: 2421070917 E-MAIL: a.raptis@thessaly.gov.gr μfiÏÔ˜ 7/5/2014 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 9626 º∂∫ ¢.¢.™. 327/16-5-2014 £∂ª∞: ¶ÚÔ΋ڢÍË ∂·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ªÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·fi ‰¿ÊÔ˘˜ ‰Ôψ̷ÙÈÎfi „ÂηÛÌfi ÂÏ·ÈÔ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÎÔ˘ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ¤ÙÔ˘˜ 2014 ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ” .

¶∂ƒπ§∏æH ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ∞ƒπ£. 3/2014 ∏ ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÚÈı. 169/11-2-2014 (·Ú. Ú·ÎÙÈÎÔ‡ 3/11-2-2014), ·ÚÈı. 232/202-2014 (·Ú. Ú·ÎÙÈÎÔ‡ 4/20-2-2014) Î·È ·ÚÈı. 591/6-5-2014 (·Ú. Ú·ÎÙÈÎÔ‡ 12/6-5-2014) ·ÔÊ¿ÛÂȘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ∂·Ó·ÏËÙÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¢ËÌfiÛÈÔ ªÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ¤ÁÁڷʘ Î·È ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·fi ‰¿ÊÔ˘˜ ‰Ôψ̷ÙÈÎfi „ÂηÛÌfi ÂÏ·ÈÔ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÎÔ˘ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ ¤ÙÔ˘˜ 2014 ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ” , fiˆ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 328.324,53 ∂ ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞., ·ÊÔÚ¿ ‰Ôψ̷ÙÈÎfi „ÂηÛÌfi 1.354.935 ÂÏ·ÈÔ‰¤ÓÙÚˆÓ. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó¿ „Âη˙fiÌÂÓÔ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ, ÁÈ· οı ˘ÔÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¯ˆÚÈÛÙ¿, fiˆ˜ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÔÚ›˙ÂÈ (¶·Ú¿ÚÙËÌ· ∞, ¶›Ó·Î·˜ 1). √Ú›˙ÂÙ·È ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ 0,123 ∂ ·Ó¿ „Âη˙fiÌÂÓÔ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È 0,144 ∂ ÁÈ· ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ (Ë ÙÈÌ‹ ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ º.¶.∞.). ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 29/05/2014 Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 14:30 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ (¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˜). ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛ˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙËÓ 30/05/2014 Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 10:00 .Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ·ÁȉÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2014 Â› ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔ΋ڢÍË ·ÂÛÙ¿ÏË ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙËÓ 07/05/2014. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421352-444, 493,-727,-451,-425. √ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏™ £∂™™∞§π∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞°√ƒ∞™Δ√™


35

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

√§Àª¶π∞™ ™π¢∏ƒ√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 16 ª·˝Ô˘ 2014 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ∫Ú˘ÛÙ·Ï›· ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ - ∑ˆ‹ ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Hotel Park.

∂À™Δ∞£π√À ∫. ¶∞¡∞°πøΔ√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: μ·ÛÈÏÈ΋ Δ· ·È‰È¿: ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ÃÚÈÛÙ›Ó· - μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Volos Palace.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

™¶Àƒπ¢ø¡∞ °∫∞Δ™∏

ÃÀ™√À§∞™ Ã. ∞¶√™Δ√§∞∫∏

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘·ÁÁÂÏ›· Δ· ·È‰È¿: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È ª·Ú›· °Î¿ÙÛË, μ·ÛÈÏÈ΋ Î·È μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶·Û¯·ÏÔ‡‰Ë˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ¡›ÎË °Î¿ÙÛË Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 17 ª·˝Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ √È ÎfiÚ˜: ºˆÙÂÈÓ‹, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ÷ÚԇϷ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∏Ï›·˜”.

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 18 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ÁÈÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∞¡∞™Δ∞™π√À ™¶∞¡√ª∏Δƒ√À ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∞ÓÙˆÓ›· Î·È ºˆÙÂÈÓ‹ √È ÁÔÓ›˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ºˆÙÂÈÓ‹ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: AfiÛÙÔÏÔ˜ Î·È Ã·ÚԇϷ ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˜, ∑·¯·Ú›·˜ Î·È ÃÚ˘ÛԇϷ, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∑ˆ‹ Δ· ·Ó›„È·: ∞ÓÙˆÓ›·, πˆ¿ÓÓ˘, πˆ¿ÓÓ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÎfiÚ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∑ø∏™ °√À™π∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞ÚÙÂÌ›Ô˘ Î·È ∫ÔÛÌ¿ Ô ∞ÈÙˆÏfi˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °Ô‡ÛÈ·˜ ∏ ÌËÙ¤Ú·: £ÂÔ‰ÒÚ· ™Ù˘Ï. ¶Ï·ÁÂÚ¿ Δ· ·È‰È¿: ∂˘·ÁÁÂÏ›· °Ô‡ÛÈ· - ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, ¢ÒÚ· °Ô‡ÛÈ· - Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °·Ú˘Ê·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ √ ÂÁÁÔÓfi˜: AfiÛÙÔÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡, Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

μ∞™π§∂π√À ¡π∫√§∞√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. °Ï·Ê˘Ú¤˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™˘Ú·ÁÒ Δ· ·È‰È¿: ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ - ™Ù·˘ÚԇϷ, ∞ıËÓ¿, ÕÚÙÂÌȘ - ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ∑·¯·ÚԇϷ, μ·ÛÈÏ›·, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÕÓÓ·, °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¢¤ÛÔÈÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.

¢∏ª∏Δƒπ√À μ. §Àƒ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. √È ÁÔÓ›˜: μ·Û›Ï˘ - ∞ÚÁ˘ÚÒ §‡Ú·, ™Ù¤ÏÈÔ˜ - ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ªÂÚÙ˙¤ÌË ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· Δ· ·È‰È¿: μ·Û›Ï˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂ϤÓË - ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ¤ÏÈÔ˜, μ·ÛÈÏÈ΋ - ™È‰¤Ú˘ ∫·Î·˙È¿Ó˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ¢‹ÌËÙÚ· ªÂÚÙ˙¤ÌË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¶∞¡∞°πøΔ∏ ¡√Δ√¶√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂Ï¢ıÂÚ›· √È ÎfiÚ˜: ∞Û·Û›·, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ∏ ÌËÙ¤Ú·: AÊÚÔ‰›ÙË Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·Ê¤ “∂˘Ù˘¯›·” ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ ¶∂Δƒπ¢√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∞ÁÚÈ¿ 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ ÎfiÚË: πˆ¿ÓÓ· ¯· πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢fiÏÁËÚ· Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ¢fiÏÁËÚ·, ÷ڛÎÏÂÈ· Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÚÔ˘˙ÈÒÙ˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: Iˆ¿ÓÓ·, ∞ÓÙÒÓ˘-∞fiÛÙÔÏÔ˜, ÃÚ˘ÛԇϷ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “¢È·ÙËÚËÙ¤ÔÓ” ∞ÁÚÈ¿˜.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÎfiÚ˘, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

μ∞™π§∂π∞™ Ã∞Δ∑∏Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ∞Ó‰Ú¤·˜ Î·È ∞ÚÈÛÙ¤· ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ∂˘·Óı›· ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ Î·È ºÒÙ˘ ªÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÏÂfi·˜-°ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ª·Ú›·-¶ËÓÂÏfiË Ã·Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ¶ËÓÂÏfiË ™ÂÚÈÒÙË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞‰¿Ì, £ÂÔ‰ÒÚ·, ª·Ú›·-μ·ÛÈÏ›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™ÂÚÈÒÙË, ª·Ú›· Î·È °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∏Ú·ÎÏ¤Ô˘˜, °È·ÓÓ¿Î˘ Î·È ∂ϤÓË Ã·Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ∞‡Ú· Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙ËÛÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ¡ÂfiÊ˘ÙÔ˜ Î·È ∞ÓÙÈÁfiÓË Ã·Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 Ã√¡π∞ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ™Δ∏¡ ¶∞π¢π∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞

°Ú·ÌÌ‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√À μ√§√À

901 11 169 169 ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ (¯Ú¤ˆÛË 1,22ú ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.)

Δ∂§∂Δ∞π

“√ ¡∞ƒ∫π™™√™” ¶√§Àª∂ƒ∏ 107 μ√§√™ - Δ∏§. 24210 34552

(309) (304)


36

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√À 2014

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ ∫∞ƒ∞¡Δ∞°§∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¢‹ÌËÙÚ· Δ· ·È‰È¿: ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï - ∂ϤÓË ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏË √ ÂÁÁÔÓfi˜: πˆ¿ÓÓ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

ºπ§π¶¶√ ∫Δπ™Δ∞∫∏

MA´√™

17

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Î·È πÔ˘Ó›·˜ ·ÔÛÙfiψÓ

∂ÙÒÓ 73 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 4.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ™·Ì¿Ó·Á·. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ. ™·Ì¿Ó·Á·˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ŸÏÁ· Δ· ·È‰È¿: M·ÚΤϷ ∫ÙÈÛÙ¿ÎË - ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, ™Ù·˘ÚԇϷ ∫ÙÈÛÙ¿ÎË - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ ∏ ÌËÙ¤Ú·: E˘·ÁÁÂÏ›· ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ª·Î·ÏfiÁ·ÙÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ.

“¶Ô›· Ë ˙ˆ‹ ˘ÌÒÓ; ·ÙÌ›˜ Á·Ú ¤ÛÙÈÓ Ë ÚÔ˜ ÔÏ›ÁÔÓ Ê·ÈÓÔ̤ÓË, ¤ÂÈÙ· ‰Â ·Ê·ÓÈ˙Ô̤ÓË (π·ÎÒ‚Ô˘ ‰’ 14). º·ÓÙ·Û›·È Î·È fiÓÂÈÚ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· Î·È ÂÏ›‰Â˜ ÙÚÂÏÏ·› οÌÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ Ó· ‚ϤË Ì·ÎÚfiÙ·ÙÔÓ Î·È ·ÙÂÏÂÈÒÙÔÓ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÈÁ›Ԣ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ, fiÛÔÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ËÏÈΛ·, ÙfiÛÔÓ Î·È ÂÓÓÔ› - Â¿Ó Î·È ¿ÏÈÓ ÙÔ ÂÓÓÔ‹ - fiÙÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔÓ Î·È Ô ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ì ÌÂÁ¿ÏËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ∏Ì¤Ú·È Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì‹Ó˜ Î·È ¤ÙË Î·Ù·›ÓÔÓÙ·È ·‰È¿ÎÔ· ÂȘ ÙÔÓ ˆÎ·ÓfiÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ë ÂÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ π¿Îˆ‚Ô˜. ¶·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â›ÁÂÈÔÓ ˙ˆ‹Ó Ì ·ÙÌfiÓ, Ô˘ ÌfiÏȘ ‰È’ ÔÏ›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÂÈÙ· ‰È·Ï‡ÂÙ·È Î·È ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. ªË ÛÙÂÓ‡˘ ÏÔÈfiÓ, ÃÚÈÛÙÈ·Ó¤, ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ ÛÔ˘ ÂȘ Ù· ÂÚȈÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÁ›Ԣ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿ ‚¿‰È˙ Ì ÙËÓ Úfi‚Ï„ÈÓ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÌÔÓÈÌfiÙËÙÔ˜, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÂȘ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Ù˘ ·ÈˆÓÈfiÙËÙÔ˜. ªË ÏËÛÌÔÓ‹˜ ÔÙ¤ fiÙÈ Â¿Ó ÊÚÔÓÙ›˙˘ ‰È¿ ÙÔ Â›ÁÂÈÔÓ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛΤÙÂÛ·È Î·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛ·È ‰È¿ ÙÔ ·ÈÒÓÈÔÓ Ì¤ÏÏÔÓ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∫∞™ Δ™πª¶∂ƒπ¢∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 17 ª·˝Ô˘ 2014 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: μ¤ÏÏ˘ ΔÛÈÌÂÚ›‰Ë˜, ª·Ú›Î· ¯· ΔÛÈÌÂÚ›‰Ë Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÎfiÚ˘, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÂÍ·‰¤ÏÊ˘ Î·È ı›·˜

μ∞´∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√À μ∂§∂Δ∑∞∫√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· º˘ÙfiÎÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μÂÏÂÙ˙¿ÎÔ˜ √ ˘Èfi˜: X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ √È ÁÔÓ›˜: ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÷ڿϷÌÔ˜ Î·È ¢‹ÌËÙÚ· μÂÏÂÙ˙¿ÎÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ÒÛÙ·˜ Î·È ™Ù·˘ÚԇϷ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, πˆ¿ÓÓ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡, Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·ÓÈ„ÈÔ‡, ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ Î·È ı›Ԣ

πø∞¡¡∏ °∫π¡∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. √È ÁÔÓ›˜: ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ - ∂ÈÚ‹ÓË °Î›ÓË ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: §·Ú›ÛË-∞ÚÁ˘ÚԇϷ ∏ ÎfiÚË: ŒÚÚÈη Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È ™ÙÂÚÁÈԇϷ °Î›ÓË, ª¿ÚÎÔ˜ Î·È ∫ÔÚÓËÏ›· ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È ª·Ú›· °Î¤Î· √È ı›ÔÈ Δ· ·Ó›„È· Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ∫ˆÏ¤ÓÙË.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

Ã∞ƒ∞§∞ª¶√ ΔƒπÃ∞ ∂ÙÒÓ 88 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡·fi ·fi ÙȘ 11.00 .Ì. μfiÏÔ˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: EÏÈÛÛ¿‚ÂÙ ΔÚ›¯· ∏ ÎfiÚË: ™Ù¤ÏÏ· ΔÚ›¯· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¯· ∂Λ˙Ô˘, μ·ÛÈÏÈ΋ - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ºÚ·ÁÎԇϷ ¯· ∫·ÛÙ¿ÌË, μ·Û›Ï˘ °Îԇ̷˜, ™ÔÊ›· ¯· ™·ÚÚ‹, ¢‹ÌËÙÚ· - ∞¯ÈÏϤ·˜ £ˆÌ¿˜, ∂ϤÓË - ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ºÔÚ‰›‰Ë˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÎfiÚË, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

ª∞Ã∏ °∂øƒ°π√À - ¶Àƒ°πøΔ∏ ∂ÙÒÓ 55 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ∫ÈÌÒÏÔ˘ 5 Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 17 ª·˝Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ™fiÏˆÓ Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË, ∞ıËÓ¿ ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∞ıËÓ¿ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞¯ÈÏϤ·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, £ˆÌ¿˜ - μ·ÛÈÏÈ΋ ¶˘ÚÁÈÒÙË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∞ÁÏ·˝· ¶˘ÚÁÈÒÙË, μ·ÛÈÏÈ΋ - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ Î·È ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÷ÛÈÒÙË. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ “∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi” .

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡

ªøƒπ™ ª. ™∞ª√À∏§π¢∏ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∫·›ÙË Δ· ·È‰È¿: ∞¯ÈÏϤ·˜ Î·È ŒÏÏË ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ™¿ÓÙÚ· ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ŒÚÚÈη

¢ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉËÌ›· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂΉËÌ›· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∂Ï·ÛÛÒÓÔ˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “μ·ı‡Ù·ÙË ıÏ›„Ë Î·È Ô‰‡ÓË Ôχ ÚÔͤÓËÛ ÛÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ÚÔ˜ ∫‡ÚÈÔÓ ÂΉËÌ›·˜ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÔÏ˘Ê›ÏËÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ Ì·˜, ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∂Ï·ÛÛÒÓÔ˜ ΢ÚÔ‡ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Û˘ÌÔÚ¢ı‹Î·Ì ̤۷ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ·fi Ù· Ó·ÓÈο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·‰È¿ÎÔË ·‰ÂÏÊÈ΋ ·Á¿Ë Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÈηÓÔ‡, ÛÔÊÔ‡ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÈÂÚ¿Ú¯Ô˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÎÔÓ›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Û ™˘ÓÔ‰ÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ Î·È Û ™˘ÓÔ‰Èο ŸÚÁ·Ó· Ù˘, ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ‰Â ÛÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË Î·È ˘‡ı˘ÓË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫À√. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì·˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÂÓfi˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡, ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÊÈÏÔÚfiÔ‰Ô˘ ÂÈÛÎfiÔ˘, Ô˘ Â› ›ÎÔÛÈ, ÂÚ›Ô˘, Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË Âԛ̷Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ªËÙÚfiÔÏË ∂Ï·ÛÛÒÓÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Â·Ó‰ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ Î·È ÔχÏ¢ÚÔ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∂ÓÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›, Ô Â›ÛÎÔÔ˜, Ô ÈÂÚfi˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ Î·È Ô Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ï·fi˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙ· ∫‡ÚÈfi Ì·˜, fiˆ˜ ·Ó··‡ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Ì·˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÂÓ ÛÎËÓ·›˜ ‰Èη›ˆÓ Î·È ÂÓ ¯ÒÚ· ˙ÒÓÙˆÓ. §fiÁˆ Ù˘ ÂΉËÌ›·˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ∂Ï·ÛÛÒÓÔ˜ ΢ÚÔ‡ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ª·˝Ô˘ °ÂÓÈ΋ πÂÚ·ÙÈ΋ ™‡Ó·ÍË Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 10:00 .Ì.” .

¢‹ÏˆÛË ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ÌËÙ¤Ú·, ÎfiÚË, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

ª∞ƒπ∞ ¶∞Δƒ∞ - ª∞¡√À ∂ÙÒÓ 55 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.30 Ì.Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi. ¡. πˆÓ›· 17 ª·˝Ô˘ 2014 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÚÁ‡Ú˘ ∏ ÎfiÚË: ŸÏÁ· √ ·Ù¤Ú·˜: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 1 ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

μ∞™π§∂π√À ∑√À¡∞ƒ∞ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 18 ª·˝Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ¡. πˆÓ›· 17 ª·˝Ô˘ 2014 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÊÚÔ‰›ÙË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫·ÏÏÈfiË ∑Ô˘Ó¿Ú·, ∂˘·ÁÁÂÏ›· - ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶·˘Ï·ÎÔ‡‰Ë˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ - ª·Ú›· ∑·¯·Ú¿ÎË, ¶·Ú·Û΢‹ ¯· ∫ˆÓ. ∑·¯·Ú¿ÎË, ∞ϤͷӉÚÔ˜ - ª·Ú›· ∑·¯·Ú¿ÎË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡. (306)

™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÂΉËÌ›· ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˘ ÚÔηÏ› ·¤Ú·ÓÙË ıÏ›„Ë. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯·Û ¤Ó·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÈÂÚ¿Ú¯Ë Ô˘ ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ∏ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ¤¯·Û ÙÔÓ ÈÂÚ¿Ú¯Ë Ù˘, Ô˘, ÁÈ· ‰˘Ô ‰ÂηÂٛ˜, ¤‚·Ï ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›‰· ÛÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ̷ηÚÈÛÙÔ‡ μ·Û›ÏÂÈÔ˘ ÛÙËÓ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ı· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ù·ÁÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ì Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· ÌÔÚÒ Ó· ηٷı¤Ûˆ, Â›Ó·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. √ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÂÍ›ÙËÏË ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ȉȷ›ÙÂÚ· fï˜ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ∏ ÛΤ„Ë Ì·˜ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ” .


°È· οı ÒÚ· / 37 ™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

º∞ƒª∞∫∂π∞

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚÒ˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45. , 11:40, 13:45 ∞.ª.., 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45., 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:30, 14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 13:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 15:30@, 16:30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:45*, 10:45*, 11:45*, 16:15@, 17:15. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ- ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:50 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:00.

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÙËÏ. 24210-71321, ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181 - °·Ì‚¤Ù· ÙËÏ. 24210 58580, ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜ ∂ÚÌÔ‡ 158 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙËÏ. 2421023530 Î·È ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) ÙËÏ. 24210-37633. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜ §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿) ÙËÏ. 24210-23394. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179 (∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜) ÙËÏ. 24210-61444. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY μ√§√À °IA P∞¡Δ∂μ√À ∞¶√ 8.00 - 14.30, Δ∏§.: 24210 32222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™

TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.»

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.3018.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘:2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË : astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï, Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï, Ï‹ÍË 22:45. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï, Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 22:45. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, ¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚8001135555 ‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·- ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20Ï, Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, Ìfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿·Ó¿ 30Ï, Ï‹ÍË 23:00. ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00,

21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ∞¶√ 23/4-26/5 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶¤ÌÙË 15/5, ¶¤ÌÙË 22/5: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 18/5 & ∫˘Úȷ΋ 25/5: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 17.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶¤ÌÙË 29/5, ¶¤ÌÙË 5/6, ¶¤ÌÙË 12/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ·

∂/°-√/° ∞¶√§§ø¡ ∂§§∞™ ∞¶√ 22/4-5/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏ & ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

MËÏȤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . 2421080865 I¢IøTIKO KTEO . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ..............................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ...........................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ............................................24280 76886

∂/°-À/° “F/D ∂ƒ∞Δø” ª∂Ãπ 26/4-15/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ∂ø™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ™¿‚‚·ÙÔ 17/5 & ™¿‚‚·ÙÔ 24/5: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. TA•I 16/6-12/9 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ∂ø™ ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿- PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ∂/°-Δ/à FLYING CAT 6 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389 ∞¶√ 12/5-6/6 & 8-28/9 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· TAXIPLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18222 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, N. MA°¡∏™π∞™ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À ∞¶√ 6/6-7/9 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛ- μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ΔÂÙ¿ÚÙË 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 16/7, 6/8, 27/8: ∞fi μfi- ÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÏÔ, ÒÚ· 17.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓË- ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∂ÌÂÚÛÔ. Ù˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333, ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·°ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . .24213 52525 ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏ°ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . ÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ . . . . . . . . . . . . . . 24210 76995 ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ μ√§√À . . . . . . . . . . . . .24210 39061 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·”, πˆÏÎÔ‡ ∞™ΔÀ¡. Δª∏ª∞ ¡∂∞™ πø¡π∞™ . . . . . . . . .24210 91431 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 Δª∏ª∞ ∞™º∞§∂π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . 24210 76957 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δª∏ª∞ Δƒ√Ã∞π∞™ μ√§√À . . . . . . . . . . . 24210 76968 “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜”, πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 Δª∏ª∞ Δ√Àƒ. ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™ μ√§√À . . .24210 39065 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . .2421085401 πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421064931 Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ڤϷ˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 ÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 1.ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 49561. HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 2. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 24210 69609. X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 3. ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 88∞, ÙËÏ. 24210 76119.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¢È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ‹ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. 2. ∂Í›‰ÚˆÌ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÚfi - ∞Ú¯Èο ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. 3. ⁄Ê·ÛÌ· Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ï¿Ì„Ë - æ·ÏÌÔ› ÙÔ˘ ŸÚıÚÔ˘. 4. ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÈ·˜ ·Ù¤ÏÂȈÙ˘ ÛÂÈÚ¿˜ - “ÕˆÙÔÓ” ˘¤ÚÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ (ηı.). 5. ¢ÈÂıÓ‹˜ fiÌÈÏÔ˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË. 6. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ Ë Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ - ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ù˘ ÙÌ‹Ì·. 7. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ¯¿ÚË (ÌÙÊ.). 8. Δ·¯‡Ù·ÙË Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ - ª¿Úη ·Ï·ÙÈÔ‡. 9. ∫·Ï‡ÙÔ˘Ó Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ÙÚÔ¯ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. 10. ¶·ÏÈfi ¿ÚıÚÔ - ™Â ηϋ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞£∂Δ∞ 1. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÈ ÊıÔÓÂÚÔ‡˜ Î·È Â›‚Ô˘ÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 2. ◊Ù·Ó Ô ·ÏÈfi˜ ∞ÛÈ¿Ù˘ Úfi‰ÚÔ˜ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ŒÎÊÚ·ÛË ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ (ÍÂÓ.). 3. ∂›‰Ô˜ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ·fi Á‹ÈÓÔ ˘ÏÈÎfi. 4. ¢ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· (·Ú¯.) - Èڛ˜ ·Ï¤ÙÚÈ ‰Â Á›ÓÂÙ·È (ηı.). 5. ∞Ú¯Èο ÂÎ·›‰Â˘Û˘ - ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ¢›ÊıÔÁÁÔ˜. 6. ¢ÈÏÒıËΠ‹ ¤¯ÂÈ Ì·˙¢Ù› Û ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÚË. 7. °ÓˆÛÙ¿ ·Ú¿ÓÔÌ· ÈÚÏ·Ó‰Èο ·Ú¯Èο - ∞ÛÈ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √¶∂∫. 8. °˘Ú›˙Ô˘Ó Ó’ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ›‰ÈÔ fi-

15.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶·Ú·Û΢‹ 30/5, ¶·Ú·Û΢‹ 6/6, ¶·Ú·Û΢‹ 13/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫˘Úȷ΋ 8/6, ∫˘Úȷ΋ 15/6: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

ÓÔÌ·. 9. ∂›Ó·È οı ¿ÙÔÌÔ Ì ‚¿ÛË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ·Á‹ - ÿ‰È· Û‡Ìʈӷ. 10. ¢‹ÏˆÛË... ·ÓÙÔÙÈÓ‹ - ∞ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¢πÃ√™Δ∞™π∞ 2. √ƒø¢∂™ - À™∂ 3. §∞ª∂ ∞π¡√π 4. ∂¡∞ - ∞∫ƒ√¡ 5. ƒ√Δ∞ƒπ∞¡√™ 6. √™πƒ∏™ - √ª¶ 7. ¡√™Δπª√π 8. ∏Ã√™ - ∏ƒ∞ 9. Δ∞™π∞ - ∞Δ§π 10. ∞π - ™À°∫∞§∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¢√§∂ƒ√Δ∏Δ∞ 2. πƒ∞¡√™ - Ã∞π 3. Ãøª∞Δπ¡√™ 4. √¢∂ - ∞ƒ√™π™ 5. ™∂ - ∞ƒ∏™ - ∞À 6. Δ™∞∫π™Δ∏ 7. πƒ∞ - πƒ∞∫ 8. ™À¡√¡√ª∞Δ∞ 9. π™√¡√ª√ - §§ 10. ∞∂π - ™¶πΔπ∞.

∫ƒπ√™ ∞ÍÈÔÔț٠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ÎÚ˘Ê¿ ٷϤÓÙ· Û·˜ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‚ÁÂÈ ÌfiÓÔ Û ηÏfi. ªËÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÙ ‡ÎÔÏ· Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 75-4044-34-5-66. Δ∞Àƒ√™ Œ¯ÂÙ ‚·ÏÙÒÛÂÈ, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜. ∞Ó ·Ó‹ÎÂÙ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ¤¯ÂÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ Î·È ı· οÓÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· οÔÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Û¯¤‰Èfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-33-23-4-13. ¢π¢Àª√π ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηÏ›ÛÙ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ‚‹Ì·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 76-50-55-45-67-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ √ ÌÈÎÚfi˜ fiÁÎÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û·˜ ¤Î·Ó ϛÁÔ Óˆ¯ÂÏÈÎÔ‡˜, ·˘Ùfi fï˜ ÙÒÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 96-11-23-21-29. §∂ø¡ ∞Ó Â›ÛÙ ̤ÏÔ˜ οÔÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ‹ ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Û‹ÌÂÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Èı·Ó‹˜ ı¤Û˘ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· Ï‹ÁÔ˘Ó ¿‰ÔÍ· ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-13-20-44-34-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ªÈ· Ó¤· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜, ı· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-40-44-34-5-23.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∂¿Ó Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï‹, ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·ÁηÛÙ›Ù ÁÈ· οÔȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ οÓÂÙÂ Î·È ¿ÏÏË Ì¤Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 87-4-3-2-12-34. ™∫√ƒ¶π√™ ∞Ê‹ÛÙ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜ Ô˘ Û·˜ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-3022-12-34-57. Δ√•√Δ∏™ ΔÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ·ÚÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi. μÁ¿ÏÙ fiÏÔ Û·˜ ÙÔ ÛÙÚ˜ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Û·˜ ¿Óˆ Û οÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-40-33-23-452. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÙÔ‡Ú˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-33-2345-6. À¢ƒ√Ã√√™ £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 85-40-4434-56-7. πãÀ∂™ ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÛΤÊÙÂÛÙ Ò˜ Ó· ÍÂÊÔÚÙˆı›Ù ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ϛÁË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·.Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-11-23-45-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 38

™∞μμ∞Δ√ 17 MA´OY 2014

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ Ú›ÁÎÈ·˜ ÎÈ ÂÁÒ ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

07.35 07.45 08.00 08.30 08.45 09.10 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 11.55 12.00 12.15 12.40 13.00 13.15 15.45 16.40 17.40 17.50 18.45 19.45 20.45 20.50 20.55 21.10 23.30 02.00

Polly Pocket ΔfiÌ·˜, ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ΔÔÌ Î·È Δ˙¤ÚÈ ª¿ÁÈ· Ë Ì¤ÏÈÛÛ· Max Steel ¶¤·: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Ben and Holly Tree fu Tom Littlest petshop The Garfield show Barbie Mariposa Ever after high Angry birds Transformers prime The looney tunes show Bugs Bunny “Œ¯ÂÙÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Hart of Dixie ¡ÈΛٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ “√ Ú›ÁÎÈ·˜ ÎÈ ÂÁÒ” “√ ¤ÚˆÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘” “Cobra”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.30 10.00 12.00 14.00 14.15 15.15 16.00 17.00 19.00 20.57 22.00 23.00 24.00

∫·ÏË̤ڷ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ‰Ú¿ÛË Goal ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Icarus Hellenic match racing tour Road to Rio Traction Δ·Í›‰È ÛÙȘ ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓ˜ Á‡ÛÂȘ Joy NYC 22 Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Life hunters and hunted √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ Deadly women

06.00 07.00 09.00 09.50 10.50 12.00 12.20 13.00 13.30 15.15 17.40 17.48 17.50 20.00 21.15 23.40 01.40 02.00 04.00 05.00 05.15

Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· TV Quiz Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì·Ì¿ ÀÁ›· ¿Óˆ ·’ fiÏ· √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· TV Quiz º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÔ˘Ï¿Ó 2” The voice ∂ȉ‹ÛÂȘ G tech trends “√ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ” ŸÏ· ÙڤϷ+ ŒÓ· ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· United Stated of Tara ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Á¿Ë ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªË ÌÔ˘ Ϙ ·ÓÙ›Ô

111111111111111111111111111

07.30 08.00 09.00 10.00 13.10 14.00 15.30 16.00 16.30 18.00 19.15 20.15 22.30 00.15 02.15 02.45 03.45 06.00

√ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ∏ ∞Ï›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ ∂Ì›˜ Î·È Ô ÌÏ Ï·Ó‹Ù˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Run Greece √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Art beat ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· “√È ·¿¯Ë‰Â˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚÔÛˆÈο ¶¿ÓÙ· Ó’ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ì “Δ· ·È‰È¿ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ” ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Art beat ¶ÚÔÛˆÈο ¶¿ÓÙ· Ó’ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ì ∂Ì›˜ Î·È Ô ÌÏ Ï·Ó‹Ù˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 11.00 12.50 14.00 14.50 17.38 17.40 18.50 20.00 21.15 22.04 23.30 01.15 01.30

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.50 21.00 22.00 21.15 01.40

ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ, ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ· ∞ÛÙÈÎfi ÙÔ›Ô ¶·Ú·‰Â›ÛÈ· Ô˘ÏÈ¿ ∏ ψÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ¶·˘ÏÔ¤ÙÚÈ §·ÎˆÓ›·˜ ∫¿ÚÙ· ̤ÏÔ˘˜ μ·Ó °ÎÔÁÎ: ∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ Ì ϤÍÂȘ ΔÔ ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi Ì·˜ ̤ÏÏÔÓ ∑ÂÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜1 πÓ‰›·, Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ™˘Ó¿ÓÙËÛË “ΔÚ›· ÏÂÙ¿” μÔ˘Ï‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

Just for laughs ŸÏ· ηϿ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∞ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ¶¿Ú ‰ÚfiÌÔ... ¢ËÌÔڷۛ˜ Just for laughs ¢ËÌÔڷۛ˜ House and home ¢ËÌÔڷۛ˜ My moment ∂ȉ‹ÛÂȘ Sex and the city ¢ËÌÔڷۛ˜ Charmed Just for laughs ¢ËÌÔڷۛ˜

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂Ì›˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ∞fi ÙËÓ ¶fiÏË ¤Ú¯ÔÌ·È ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ Èڛ˜ Û˘ÓÙ·Á‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrity game night ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· “∂ıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÕÁÁÂÏÔÈ ÙÈ̈Úfi˜ 2

06.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.00 16.55 17.00 19.00 20.00 21.00 01.30 02.30 03.15 04.15 05.00

Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Alpha ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Stars system “¶Â˜ Ù· ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÓÓ›Ù· SOS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ ı· Ê¿Ì ۋÌÂÚ· Ì·Ì¿; ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ Ú ·È‰È¿ Mayday ÕÎÔ˘ ÙÈ Â›·Ó (∂) ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Patras aller retour £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘

√ ÁÈÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ¢·Ó›·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· “‰È¢ڇÓÂÈ” ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √˘ÈÛÎfiÓÛÈÓ ÙˆÓ ∏¶∞. ∂Λ ÎÚ·Ù¿ Ì˘ÛÙÈ΋ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ú¿ÙÔÏÌË ÂÌÂÈÚ›·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, fiÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜.

STAR 21.10

111111111111111111111111111

07.00 08.05

¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÂıÂÚ¿ ‰ÂÓ ‹ıÂϘ, ηϿ Ó· ¿ıÂȘ £Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫¿ÛÙÚ· ÙˆÓ ÈÔÙÒÓ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· “Δ¤ÛÛÂÚȘ Ӈʘ Î·È ¤Ó·˜ Á·ÌÚfi˜” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ™ÈÚ¿ÎÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ 3Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ™˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ-¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô §¿ÚÈÛ·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· (∂)

10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.25 01.30 04.30 05.30

111111111111111111111111111

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì Á‹Â‰Ô Outdoor & sports ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· °·ÈfiÚ·Ì· ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÂÊ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ 111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›·

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1965, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎË §ÈÓ¿Ú‰Ô˘, ª¤Ïˆ ∑·ÚfiΈÛÙ·.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÂÓfi˜ Ì·È¢ÙËÚ›Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙËÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·¿Ù˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¯·ÚÙÔ·›¯ÙÚ· Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È ÙË ÁÏÂÓÙ˙Ô‡ ÎfiÚË ÙÔ˘.

∞¡Δ1 21.15 111111111111111111111111111

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 23.00 23.30 00.00 01.00

∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ μen 10 Marsupilami Power rangers Ben 10 Power rangers Marsupilami Extreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Sonic Ô ÛηÓÙ˙fi¯ÔÈÚÔ˜ ∂xtreme ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ Dennis Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ Super Mario Marsupilami ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Œ¯ˆ ı¤Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Power rangers Ben 10 ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ¯ÔÚÔ› ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Δ·Íȉ‡ˆ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ∞ÓÔȯÙÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜

∂ıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤ÓȘ ¡Ù¿ÁηÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÈÏ ¡ÙÈÔ˘Î, ™ÙÈ‚ ∑·Ó, ª¿ÚÙÈÓ §fiÚÂÓ˜.

√ ∂ÚÏ, ·Ó Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˆ˜ ʇϷη˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ŒÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ƒ¿ÊÂÚÙÈ ÁÈ· ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÈÙ›· Ó· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ù˘¯·›· Î·È ı· ÌϤÍÔ˘Ó ÛÙ· fi‰È· ÂÓfi˜ ÌÂÁ·ÏÔÏ·ıÚ¤ÌÔÚÔ˘, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÛÂÈ.

MEGA 23.30

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

Su - Doku

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 15-21/5/14 ∞I£√À™∞ 1

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∫ÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿Úı· ∫Ô‡ÏÈÙ˙. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙Ô‡ÏÈ· ™Ù¿ÈϘ, §Ô˘Î ª¿ÌÏÈ, ªÂÓ ª›ÏÂÚ, Δ˙¤È̘ ºÔÍ.

£E™™A§IA TV

111111111111111111111111111

06.15 07.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 14.30 16.30 17.00 20.05 21.30 22.20 23.30 03.00 04.50 05.45

¶H§IO 48 UHF

GODZILLA: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-22:45. ∏ ¶∂¡Δ∞ª√ƒº∏ ∫∞π Δ√ Δ∂ƒ∞™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:30. ∞I£√À™∞ 2

∂¡∞™ ™∫π√Àƒ√™ ™√À¶∂ƒ-∏ƒø∞™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:15. ∞¡À¶√º√ƒ√π °∂πΔ√¡∂™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00. GODZILLA: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00. GODZILLA 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:30. ∞I£√À™∞ 3

SPIDER-MAN 2: ¶·Ú·Û΢‹-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30. ƒπ√ 2 (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45. ∞I£√À™∞ 4

∏ Δπ¡∫∂ƒª∂§ ∫∞π √π ¶∂πƒ∞Δ∂™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. GODZILLA 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-22:00.


M·ÁÓËÛ›· 39

™∞μμ∞Δ√ 17 ª∞´√Y 2014

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ‰È·ÁÓÒÛÂȘ Û ·È‰È¿ Ì ̷ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ªπ∞ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÊÔÚ¤·˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “¶Ôϛ٘ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ” . ¶¤Ú·Ó Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·ÊÔÚ¿ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ “Tomatis” Î·È ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ì ‰›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙȘ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÙË ‰˘ÛÏÂÍ›·, ÙÔÓ ·˘ÙÈÛÌfi, ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜, ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ, ÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ·, ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÛ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÎÂÙfi Î·È ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂͤٷÛË Û fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ TOMATIS Â›Ó·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÓÙÈÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÒÓËÛË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Î. ÕÓÓ·˜ ª·ÏÈÛÈfi‚· Ô˘ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∏ Î. ª·ÏÈÛÈfi‚· Â›Ó·È ÂȉÈ΋ ·È‰·ÁˆÁfi˜, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Ù˘ ªÂıfi‰Ô˘ “TOMATIS” . √È ‰È·ÁÓÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ “¶fiÏÈs” Δ¯ÓÒÓ & ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙË °. ∫·ÚÙ¿ÏË 88 & ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ˘˜ ¶Ôϛ٘ ∂Ó °ÓÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6980218621.

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÚÔÌÔ ¶.∞.£.∂. ¶∞ƒ∞Δ∂π¡√¡Δ∞π ÔÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ¶.∞.£.∂., ÏfiÁˆ ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ - ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·. ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ¶·ÙÚÒÓ - ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∂˘˙ÒÓˆÓ (¶.∞.£.∂.) ·fi ÙÔÓ ∞/∫ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ (¯/ı 375+405) ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∞/∫ ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘ (¯/ı 370+000), ‹ÙÔÈ ·fi 17-05-2014 ¤ˆ˜ 19-05-2014 Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÒÚ˜ 07.00’ ¤ˆ˜ 20.00’ ÏfiÁˆ ·Ú¿Ù·Û˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ - ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ· ÛÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È, ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ª·ÎÚ˘¯ÒÚÈ: ∞fi ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ¶.∞.£.∂. ÛÙËÓ ÈÛfiÂ‰Ë ‰È¿‚·ÛË ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô °˘ÚÙÒÓ˘. ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi: ∞fi ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú¿‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ ¶.∞.£.∂. ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÈÛfiÂ‰Ë ‰È¿‚·ÛË ª·ÎÚ˘¯ˆÚ›Ô˘ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÔÔıÂÙËı›. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 07.00’ ÒÚ· ¤ˆ˜ 20.00’ ÒÚ·, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙȘ Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ô ‰˘ÙÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶.∞.£.∂. ı· ‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÁÈ· fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù·.

∞fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ª·˝Ô˘ Ë «∫∞¢∏» ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ªԇʷ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÔÙ¿ Î·È ÁÓÒÚÈ̘, ·ÏÏ¿ Î·È «ÊÚ¤ÛÎȘ» ÓfiÛÙÈ̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û·˜ ‚fiÏÙ· ÁÈ· ÎÔχÌÈ ‹ ÛÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ¿ÚÙÈ Û·˜. ¶·Ú·Ï›· ªԇʷ˜ ΔËÏ.: 24230 23212

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË

ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 5 -2 Î·È 10 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

™¿‚‚·ÙÔ 17 M·˝Ô˘ 2014

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ı¿Ó·ÙÔ˜

√ÙÈ΋

ΔÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï·

¢ÂÓ ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÙÈ΋ ÙˆÓ ˘Ô-

“ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ §·ÌÂÓÙÔ‡˙· Î·È ÙÔ˘ º·ÚÌ·ÎÔÓËÛÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” ÌÔÓÔÏÔÁÔ‡Û ¿ÓıÚˆfi˜ Ù˘, fi¯È ·fi ΢ÓÈÛÌfi ·Ú¿ ·fi ‚·ÚÈ¿ ÔÚÁ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ, “ı· Ï˘ı› Û ‰È·ÎfiÛÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ÙÔ Ï¤Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. √È ˆÎ·ÓÔÏfiÁÔÈ ÙÔ Ï¤ÓÂ Î·È ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ٷ ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ÙÚ›· ̤ÙÚ·. ∫È ¤ÙÛÈ, §·ÌÂÓÙÔ‡˙· ÁÈÔÎ. º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ ÁÈÔÎ. ÿÛˆ˜ Î·È ™¿ÌÔ˜ Î·È Ã›Ô˜ Î·È ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ fiÛ· ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿. ∫·È ı· ¿„Ô˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ó· Ì·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜ ™ÔÌ·ÏÔ›, ™‡ÚÔÈ, πÚ·ÎÈÓÔ›, ™Ô˘‰·ÓÔ›. ∫·È Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ı’ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÂÏÂÛ›‰Èη ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘. ΔÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ Ù˘” . ¡·È, Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Δ˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÔ˘Ó ÂÓ‹ÓÙ· ‹ ÂÍ‹ÓÙ· ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·. ∫·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÂÚÂÔÙ˘È΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ (fiˆ˜ ۯ‰fiÓ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· Ù· ˘ÈÔıÂÙ› ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜): “ÕÏÏÔÈ Â›ÎÔÛÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó›ÁËηÓ, fiÙ·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ...” , “ÕÏÏÔÈ ÂÓ‹ÓÙ· ·Ú¿Ù˘ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È...” . ¶Ô‡ ¤ÊÙÂÈ Ô ÙfiÓÔ˜; ™ÙÔ “·Ú¿Ù˘ÔÈ” . ™ÙÔ “·Ú¿ÓÔÌÔÈ” . ™ÙÔ “Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ ÚÔÏËÙÈ΋˜ ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÈÁÌÒÓ ‹ ¤ÛÙˆ Û¯ÂÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ¶Ô˘ Î·È Ì˯·ÓÈÛÙÈο ·Ó ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È, ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰ÔÏÈfiÙËÙ¿ Ù˘. ∞ÊÔ‡ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ-ÛÙ›ÁÌ·Ù· (·Ú¿ÓÔÌÔ˜, ·Ú¿Ù˘Ô˜, Ï·ıÚ·›Ô˜) ÂÓÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ÒÛÙ ӷ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘. ™¯Â‰fiÓ ·ÎÔ‡˜ οو ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ÙÔ ıËÚÈ҉˜ “Ù· ’ıÂÏ·Ó Î·È Ù· ’·ı·Ó, Á˘Ú‡ÔÓÙ·˜ ‹Á·ÈÓ·Ó” . £ËÚÈ҉˜; Ÿ¯È. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·˘Ùfi ÂÈÒıËΠÚÔ Î·ÈÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·fi ‚·Ú‡ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹ Ô˘ “‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ÙÈ Á‡Ú¢·Ó ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿” . °˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ô˘ Ó›ÁËÎ·Ó ÛÙÔ º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ. ∫·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ’¯·Ó Ù›ÔÙ· “Ó· Á˘Ú¤„Ô˘Ó ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ¤˜ Ì·˜” , ·Ó Ë ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·fi ¤Ó·Ó Ôχ¯ÚÔÓÔ ÂÌʇÏÈÔ Ô˘ ·fi ηÈÚfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜, Ì οı ηڢ‰È¿˜ “ÂıÂÏÔÓÙ¤˜” Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰· - Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÈÎÚÔ› ÂÌʇÏÈÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌʇÏÈÔ. ∫·È ÛÙËÓ ÈÔ ‰··ÓËÚ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ - ÂÈΛӉ˘ÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘, ÏÔÈfiÓ, Ë ÂÍ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁË. ∫¿ı ¿ÏÏÔ. ¶·Ú¿Ù˘Ô˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, Ï·ıÚ·›Ô˜ ‹ ·Ú¿ÓÔÌÔ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ‹ÂÈÚÔ˜ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË Ì ·ÓÔȯÙfi Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, fiˆ˜ η˘¯È¤Ù·È Ó· ϤÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰È΋ Ì·˜. ∂Ófi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘, fï˜, Ë ∂˘ÚÒË ÎÏ›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÊÔ‚ÈÎfi η‚Ô‡ÎÈ Ù˘, ·ÛÙfi¯·ÛÙ·. ∫·È ÚÈÌÔ‰ÔÙ› Ì ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘, ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ì›ÛÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·¤¯ıÂÈ·. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

„ËÊ›ˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙËÏÂÌ·¯›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÔχÔÓÙ·È ˘Ú¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÏϤ˜ “·Ï‹ıÂȘ” ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÙÔ ÚfiÏÔ, ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘, Ô˘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. ªÂ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓÔ˘˜ οÔÙ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈÛÌÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ï·›ÛÈ· οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜. ™·ÓÈfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Â›‰ÂÈÍË Ù·‡ÙÈÛ˘ ·fi„ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂٷ͇ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ¤Ó· Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·ÙÔ Ì·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ °ÎÈ ºÂÚ¯fiÊÛÙ·Ù Î·È ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù Ì ٛÙÏÔ “∂˘ÚÒË, ۋΈ!” ÁÈ· ÌÈ· “ÌÂÙ·ÂıÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”, ›¯Â ˘ÔÛÙËÚȯÙ› Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙËÓ Â·Ú΋ ÂÎÏÔÁ‹ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ˆ˜ χÛË Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ¶ÔÈ· fï˜ ·‹¯ËÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Û ÌÈ· ∂˘ÚÒË fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰˘ÛÙÔΛ·˜ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘; ∂ÈϤÔÓ, Ë ÔÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ê˘ÁfiÎÂÓÙÚ˜ Ù¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ó· ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÈÔ Ôχ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó.

∫È‚ˆÙÔ› ∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ̤ڷ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∏̤ڷ ªÔ˘Û›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ŸÙ·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë Ù¤¯ÓË, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÁÓÒÛË, ¤ÓÛÙÈÎÙÔ, Ù·¯‡ÙËÙ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È Û ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÏÂÏÔÁÈṲ̂Ó˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ù¤ÙÔÈ·˜ Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¢ڇÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ÌÔ˘Û›· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ Ù· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È. ¶·ÚfiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ıfi-

Ú˘‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜: ¡· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÎÈ‚ˆÙÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °È· ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘, fiˆ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÔ˘Û›Ԣ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÔ¯¤˜, ¿ıÔ˜, fiÚ·Ì·.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

√È ÛËÌ¿ÓÛÂȘ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó ·fi Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘. §Â›Ô˘Ó fï˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÌË Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Â˙Ô‡˜.

flÚ· ÁÈ· ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ Í ΔÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ ¶. ª·ÏÔ‡¯Ô˘

ΔÈ Ì¿ı·Ì ·fi ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÙˆÓ Financial Times ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ª¿ı·Ì fiÙÈ ÙÔ 2012 ›¯Â ÂÎÔÓËı› ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· ∑, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤‚ÏÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ¿ÌÂÛÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ÛÙË ‰Ú·¯Ì‹ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÈ Ì¿ı·Ì ·ÎfiÌ· ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Ôηχ„ÂȘ; ŸÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∑ ‹Ù·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, οÙÈ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ·ÚÓ‹ıËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ¯ı˜, ·Ó Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‹‰Ë ·fi ÙfiÙ fiÙÈ Â΂›·Û ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ fi¯È ·ÏÒ˜ Ì ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·È΋ ∂ÓˆÛË ˆ˜ “·Î¤ÙÔ” - Ϙ Î·È ÌÔÚÔ‡ÛÂ... ∂›Ó·È ·fi ηÈÚfi ÁÓˆÛÙfi˜ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ÂÚȤگÂÙ·È Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.

ª¿ı·Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ‹ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ · ‹ ÙÔ ‚, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ, Ê˘ÛÈο fi¯È ÌfiÓË Ù˘, ¤ÎÚÈÓ ÙÂÏÈο fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∑, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ηٷÛÙÚÔÊ‹ - fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛ ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ë ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, Â›Ó·È Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜: ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ¿ÚıËΠfi¯È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÂÂȉ‹ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Ë ÙfiÙ Ӥ· ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤ÁÈÓ “˘‡ı˘ÓË” , ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÔÚÔ‡Û Ôχ ‡ÎÔÏ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÙÈ ı· ¤Î·Ó ‹ ‰ÂÓ ı· ¤Î·ÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Î¿ÙÈ ·ÎfiÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ Ì¿ı·Ì ·fi ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ·˘Ù¤˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ‰È‰·¯ı‹Î·ÌÂ: ¶Ò˜ οı ÛÔ‚·Úfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, ÎÚ¿ÙÔ˜, ¤ÓˆÛË ÎÚ·ÙÒÓ, ‹ fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û¯¤‰È·, ›Ù Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Â›Ù ԉËÁËıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Î¿Ó·ÌÂ: ¢ÂÓ ÂÎÔÓ‹Û·ÌÂ, ˆ˜ ÔÊ›ϷÌÂ, ¤Ó· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÔʤÏË

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ºˆÙÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô. ✒∂£¡√™: √È ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: √È ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó “Ì‹Ó˘Ì·” ÛÙËÓ Â˘ÚˆÎ¿ÏË. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ (™·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎË): √È ‰‹ÌÔÈ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ✒H AÀ°∏: À¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡ (™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ): √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â΂ȷÛÌfi˜. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ™·Ì·Ú¿˜: £¤ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓˆÌ·Ï›·. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ¢˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì ÈÛ¯˘Úfi ∫∫∂. ✒Δ∞ ¡∂∞: (™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ): ΔÔ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ Ù˘ οÏ˘.

·fi ÌÈ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·, ÙËÓ ÔÔ›· fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰˘ÎÓ›ÂÙ·È ı· Ì·˜ ›¯·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ, Ú¿ÁÌ· Ê˘ÛÈο Ô˘ fiÛÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ηı·Ú¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÊÔ‚›Â˜, ›¯·Ó ·fi ÙfiÙ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ Â›Ó·È ·ÚÂÏıfiÓ. ΔÒÚ· ›̷ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ‰ÈϤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ηÈ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Î·È Û ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‹ Î·È Û Èı·ÓfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹ ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ¿Ó Ôχ ¿Û¯ËÌ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ οÏ˜. ΔÔ ™¯¤‰ÈÔ ∑ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÊÔ‚‹ıËΠÙÂÏÈο Ó· ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ - ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÙÒ¯Â˘Û˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ˘ÂÚ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ· Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰¤¯ıËÎÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ¿Ó¢ Û˘˙ËÙ‹Ûˆ˜ fiÏ· fiÛ· Ù˘ ··›ÙËÛ·Ó. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ, Ôχ ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ ·fi ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ∑, Â›Ó·È ÙÒÚ· ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜: ¤Ó· ™¯¤‰ÈÔ Í... ∫·È Û‡ÓÙÔÌ·... (∞fi ÙÔ “μ‹Ì·”)

17/05/14  
17/05/14  
Advertisement