Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 114√¡ ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 ∞¡. ∏§. 06.14 - ¢. 20.30 ¶∞¡™∂§∏¡√™

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.418 ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ & πÔ˘Ó›·˜ ÂÎ ÙˆÓ 70 ∞ÔÛÙfiψÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ª¤ÙÚ· ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ

¢ËÌfiÛÈÔ: ∞ÔχÛÂȘ ÏfiÁˆ... ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ΔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô «¯¿ÚÙ˘» ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤ÙÚ·-ÙÔ̤˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔχÛÂȘ ÏfiÁˆ... ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô “¯¿ÚÙ˘” ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ “ÙÚfiÈη˜”, ÂÎÙfi˜ ·fi Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È: ñ ∏ ı¤ÛÈÛË Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Û οı ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ñ ∏ ÂÎfiÓËÛË “ÂÚÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” Û οı ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì Ӥ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ñ ∏ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂٷٿ͈Ó. ñ ∫·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂ-

ª

¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ¶ÚÔ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ÛÙÔ ¢¡Δ ■ ÛÂÏ. 6, 7 √ÊÂÈϤ˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 16 ¢¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ■ ÛÂÏ. 10

ÛÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ›„Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÏËÏÔÂÈηχ„ÂȘ. √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ...ÁÚ·Ó¿˙È· Ì›·˜ Ó¤·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜. ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹, fiˆ˜ ı· ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙ‹ÓÂÙ·È Û 73 ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫¿ı ÊÔÚ¤·˜ ˘fi ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ·ÏÏ¿ ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÎÔÓ› “ÂÙ‹ÛÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› Ì ÛÎÔfi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÂÙ‹ÛÈ· Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô˘ ı· ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ, Ë ¿Ó·Ú¯Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ■ ÛÂÏ. 9

°È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÂıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË

™ÎÏËÚÔ› fiÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜

■ ÛÂÏ. 8

∫¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË - ∞‡ÚÈÔ Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË

ªÂ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Δπ™ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚÔοÏÂÛ ¯ı˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, ÂÓÒ Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. Ãı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ μÔÏ›‰Ë Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Âȉ¿Ïψ˜ ı· ¯·ıÔ‡Ó Ù· ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ· Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Â›Ó·È Î˘ÎÏÈ΋ ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ã. §Ô‡ÏË Î·È μÔÏ›‰Ë. ∏ ·Ó¿Ï·ÛË ÍÂΛÓËÛÂ, ÂÓÒ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÂΉÔı› ¿‰ÂÈ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍËÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î. º·Ï·ÁÁ¿ÚË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ■ ÛÂÏ. 13

√ ¯¿ÚÙ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 12 ∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë «∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋»

■ ÛÂÏ. 12

ÛÏÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 29

∞¶√°ƒ∞º∏ 2011 ∞fi ÙȘ 10 ̤¯ÚÈ ÙȘ 24 ª·˝Ô˘ 2011 ·ÔÁÚ·ÊfiÌ·ÛÙÂ. ªÂÙÚ¿Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. ¢Â›¯ÓÔ˘Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜. ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜. °È·Ù› fiÏË Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÂÌ›˜. ∂‰Ò ̤ÓÔ˘ÌÂ... ∂‰Ò ˙Ô‡ÌÂ. ∂‰Ò ·ÔÁÚ·ÊfiÌ·ÛÙÂ. ™ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ·Á·¿ÌÂ. ™ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ. ¢∏ª√™ μ√§√À

™ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ■ ÛÂÏ. 11 ™ÎÈ¿ıÔ˜: ª¿˙„·Ó 130 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ■ ÛÂÏ. 18 ¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ηٷÛ΢¤˜ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ■ ÛÂÏ. 14 ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ■ ÛÂÏ. 17


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

°·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ ΔÛÈÒÌÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

A¶√æ∂π™ ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÙÒÛË ÂÓfi˜ caviar & champagne socialist

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙ· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ «∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘»

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ª∞§√ÀÃ√À

™Â οÔȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Ê˘ÛÈο fi¯È ÙfiÛÔ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈο Î·È ıÂÛÌÈο fiÛÔ Ë ‰È΋ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ˘¿Ú¯ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÎÈ ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‹ ÛÔÛÈ·Ï›˙ÔÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÈ·... ÌÈÎÚ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹, ÔÓÂÈÚÂ̤ÓË ˙ˆ‹: caviar & champagne socialists, ·˜ Ô‡ÌÂ, ÂÏÏËÓÈο, ÔÈ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ¯·‚È¿ÚÈ Î·È ÙË Û·Ì¿ÓÈ·... √, ·ÁÁÏÈÎfi˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, fiÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÎÚÈÛ›·. √ fiÚÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi ̤۷ ·fi ÙȘ fiÚÛÂ Î·È Ù· ÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ - ‹ Ù· ‰Èο Ù·, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ (ÁÈ·Ù› ÏÂÊÙ¿ ¤¯Ô˘Ó, ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ï›ÂÈ), ̤۷ ·fi ·ÎÚÈ‚¿ Ô‡Ú· Î·È ÎÔÓÈ¿Î Û ÛÔ˘›Ù˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 3.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ̤۷ ·fi Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈÎÒÓ Ù‹ÛÂˆÓ ÎÔÎ. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ Â‰Ò fiÙÈ ÂȉÈο Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘, Û Ï·ÓËÙÈÎfi ϤÔÓ Â›‰Ô, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔÔÈ› ˆ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ “ÁÈ·ÙÚfi˜” fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ. √ ªÚ¯٠ı· ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ: “·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê·› ·’ ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÎËÚ‡¯ÓÔ˘Ó ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·” ... Δ¤ÙÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘¯Ó¿ ÙÔÏÌÔ‡Ó Î·È Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÁÈ· Ù· 400 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ÁÈ· ÙfiÛ· ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹. ¶·ÏÈ¿, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È “ηο” Î·È ı· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∂Û¯¿Ùˆ˜ ‰Â, ϤÓ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È Ù· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó... ÕÏÏÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. ∫È ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, ÂȉÈο Û‹ÌÂÚ·. ∂Ê·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· ÁÂÓÓÔ‡Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ. ∂Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: Ë ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú - ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ - ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈ· ‹Ù·Ó; ¡· ÛÙ›ÏÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ MÂÚÛÂÓÙ¤˜. ∞fiÊ·ÛË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂȘ, ˆ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜, Ù¤ÙÔȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù‡ÔÈ caviar & champagne socialists Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡, ¤¯Ô˘Ì ÎÈ Â‰Ò Ô˘Î ÔÏ›ÁÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ÈÔ Û¿ÓÈÔ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÛοӉ·Ï· Î·È Û˘ÁÁÓÒ̘ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ, ÙȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ: Â›Ó·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯·‚È¿ÚÈ Î·È ÛÙȘ fiÚÛÂ, ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ “·Î¤ÙÔ” Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ηϋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË... ∞ÎfiÌ· ÈÔ Û¿ÓÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ‚›·. ∫·È ÂΛ, ÙÔ Ú¿ÁÌ· Á›ÓÂÙ·È Âȉ¯ı¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È È· ·Ï‹ ˘ÔÎÚÈÛ›·, Â›Ó·È Î¿ÙÈ - Ôχ - ·Ú·¿Óˆ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ËıÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ·ÎÚÔ‚·Ù› Ì ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÔÏÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ... ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, fiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∫·È Ë ‚›· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢: Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË “ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿” ÙÔ˘ Ì ÙËÓ o˘ÁÁ·Ú¤˙· ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ “Û˘ÁÁÓÒ̘” ÙÔ˘, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÙȘ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ, Ù· ϤÓ fiÏ·. √È (ÔÏϤ˜) Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ˆÌ¤˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ ·ÚÂÓԯϋÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¿ÚÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. ∞˘Ù¿, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. ΔÔ ·Ó Â›Ó·È ¤ÓÔ¯Ô˜, ı· ÙÔ ÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ·Ó Â›Ó·È ˘ÔÎÚÈÙ‹˜, fï˜, ÙÔ Ï¤ÂÈ Ë ›‰È· ÙÔ˘ Ë ˙ˆ‹ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ∞fiÏ˘Ù·. ∫·È Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∞ÏÒ˜, ·˘Ù¿ Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· “ÎÔ˘ÎԇψÓ” , ÙÒÚ· È· ‰ÂÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÓÔÓÙ·È ¿ÏÏÔ... ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ - ·ÚÂÓıÂÙÈο ·ÏÒ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· Û ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÎÚ·Ù›ٷÈ, ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ì ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ (‹ÚÂ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È Ë ÚÂÛ„ÈfiÓ Â› ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ Â› ӷ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ) ÎÔÎ. ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÏÔÈfiÓ, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ŸÌˆ˜, fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ӷ. °È ·˘Ùfi Î·È ÂÓÒ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Δ‡Ô˜ ‚Ú›ıÂÈ ·fi Û¯fiÏÈ· Î·È Û·ÚηÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙË °·ÏÏ›· ‚Ú¤ıËΠ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÙÔÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ fiÏÔÈ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏ· ÎÈ ÂÂȉ‹ ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· ‰ÂÓ ÙËÓ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› (fi¯È ÔÈ ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ) Î·È ÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜ Ù˘... √ ∂χÙ˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÛÙ›¯Ô: “∂›Û·È Û‹ÌÂÚ· ÌÔӿگ˘ ÎÈ ›Û· Ì’ ·‡ÚÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂȘ” . ∫ڛ̷ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô ™ÙÚÔ˜∫·Ó. ∞Ó ÙÔÓ Â›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·È, ΢ڛˆ˜, ·Ó ÙÔÓ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ, Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ·ÓÙ› ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÂÚ·Ù¿ ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜... ∞fi “Δ√ μ∏ª∞”

¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Ó¤· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î. °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ ΔÛÈÒÌÔ˘. ΔÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ¯ı˜ Û ÛÒÌ·.

“∏

O ∫∞πƒ√™

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ΔÛÈÒÌÔ˘, Ë ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›· ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÙˆÓ 54 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·fi ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” . ™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÔÛÙ›ڈÛ˘ Î. °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ ΔÛÈÒÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ Î. §ÂˆÓ›‰· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∏ ›‰È· ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ıËÙ›˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡ ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô, ηıÒ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ∂ÚˆÙËı›۷ Ë ›‰È· ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·

[∂§§∞¢∞]

Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. “¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ·Ú·˚·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ù· Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·, Ù· ÛȉÂÚˆÙ‹ÚÈ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ›‰È·. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ 54 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ô¯ÒÚËÛË Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÎÂÓ¿. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·È 70-80 ÚÂfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë Î. ΔÛÈÒÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ˘ÏÈÎÒÓ, Ë Ó¤· Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Â›Â‰Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ·Ú¯Èο ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Èı·ÓfiÓ ÙÔÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜. μ·ıÌÈ·›· ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 ÙÔÈο ‰˘ÙÈÎÔ› 4 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÚfiÛηÈÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 15...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...25 ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 14...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...25ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...25ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

¢È·ÊÔÚ¤˜ ¢ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ. √ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ™Ù¿ÌÔ˜ “οÚʈÛ” ¯ı˜ ÙÔÓ Â›Û˘ ÚÒËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È “¤‰ÂÈÍ” ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. √ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ÌÏÔÁÎ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙ· Ù· fiÛ· ÙÔ˘ ηٷ̷ÚÙ‡ÚËÛÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚÔÛˆÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ŸÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ Î·Ù¿Ï·‚Â Î·È Ë ÕÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·¤‰ˆÛ ÛÙË ˙¤ÛÙË fiÛ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÂ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¡ÙfiÎÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ¢ÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ·Ó ‹ıÂÏ οÙÈ Û ÛÂÚ‚›ÙÛÈÔ, ÂÛÚÂÛȤڷ ‹ ¤ÛÙˆ ÊÔÓÙ¿Ó, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙËÓ Â›‰Â Ì ¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ· ·ÚÂÍËÁ‹ıËÎÂ Î·È ‰Èη›ˆ˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “¯Ù‡ËÌ·” ‹Úı ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î. °. ¶Ú›ÁÎÔ˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √§μ. ŸÙ·Ó ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ, fiÏÔÈ ˘¤ıÂÛ·Ó fiÙÈ ı· ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È. ¢È·ÊÒÓËÛ -Î·È ÛˆÛÙ¿- Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, fiÙÈ “ÙÚ¤¯ÂÈ” ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞. °È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÍÂÁÂÏ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ fï˜, ›¯Â ÂÛÙÈ·ÛÙ› Û ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ· ÙÈ ı· ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜...

™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË Î·È ÔÚÁ‹ √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ Î. ∫·Ì¿Î·˜, Ô˘ η٤‚ËΠÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ μªΔ∂, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ÕÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô˘ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. Δ˘ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÂÓ›Û¯˘Û·Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÂÚȤÁÚ·Ê ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∂ΛÓË ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌËÓ ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ “Ó¤Ô” , ÂÓÒ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, fiÙ·Ó Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËÎÂ Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ -ÂÚÁÔÛÙ·Ûȿگ˘. ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ÁÈ· ÙË BMTE ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÏÏ¿Í·ÌÂ... ¶Ò˜ ·ÏÏ¿Í·Ì ¤ÙÛÈ Ì¤Û· Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·; ΔÔ 2001 Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ‹Ù·Ó 23,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 117,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ÙÔ 2001 ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó 3.390.144 π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ¤Ú˘ÛÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· 5.098.400. ∏ ˘ÂÚηٷӷψÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ·Èٛ˜, Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∏§π∞ ¶. °∂øƒ°∞∫∏

∞¿ÓÙËÛË Û ۯfiÏÈÔ √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÒÙ˘, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÂÍ‹˜ Û ۯfiÏÈÔ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∞.º.: “º›Ï ∞ÓÙÒÓË, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ··›ÙËÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂȘ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û·È Ì¤ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û ›‰·Ì ӷ ·›ÚÓÂȘ ̤ÚÔ˜ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ¢ÂÓ Ì¿ı·Ì ÔÙ¤ Â¿Ó Â›Û·È Ì ÙÔ ıÂÚÈfi ‹ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË Î·È Ô‡ÙÂ, ÈÛÙ‡ˆ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÎÙfi˜ Â¿Ó ‚Ú›ÛÎÂȘ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜... Ó· ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÔ˘ ηı‹ÎÔÓ ˆ˜ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜” ÔÏ›Ù˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚËÙfi “ÎÚ‡„’ ÎÈ ¯Ô˘˚·ÍÈ” . ∞¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË: ™ÙËÓ ÚÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ (Èı·Ófiٷٷ) “ÂÁ·ÎÏÈÔ” ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ¤·Ú¯Ô˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜. √˘ÁÎ;

√ ̇ıÔ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ŸÙ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ, ÙÌËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ, ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î.Ï. Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈο ÂȉfiÌ·Ù·, ÎÔÓÙ‡ÙÂÚ· ˆÚ¿ÚÈ·, ÚÔÓfiÌÈ· Î.¿., Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ù· ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚfiÙ˘· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙfiÛ˜ ı¤ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÙÌËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. ∞Ó ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ‰¤Î· ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÚÔ·ÙÂÈ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ı¤ÛË ÙÌËÌ·Ù¿Ú¯Ë Î·È ÌÈ· ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î.Ï. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÊÙ¿Û·Ì Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ı¤ÛÂˆÓ Â˘ı‡Ó˘ Î·È ÌÈÎÚ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. •ÂÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÔÓ٤Ϸ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙfiÛÔ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙ· ™ÒÌ·Ù· ∞ÛÊ·Ï›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÚ‚Ϥ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Â·ÚÎÔ‡Ó Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı·... ˘ÂÚ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ. ŒÍ˘ÓÔ, οÔÙÂ... ∞.º.

√È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ √È ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Û˘, Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â›Ó·È ·Ï‹: ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfi ÏËı˘ÛÌfi, ÂÓÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ª¿ÏÈÛÙ·, οÔÈÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË Û˘Á΢ڛ· ηٷ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· fiÙ·Ó Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. ∫·È Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ fiÙ·Ó fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

∏ ∂ÊÔÚ›· Â‰Ò Î·È ·ÏÏÔ‡ ∏ √ÏÏ·Ó‰›· Ì 17 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤¯ÂÈ 13 ∂ÊÔڛ˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÎÔÛ·Ï¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi. ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Â›Ó·È 30.000 Î·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ 14.000. ∞Ó¿ÏÔÁÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜. ªfiÓÔÓ Ô˘ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ·ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ Â‰Ò... ¢∏ª√.™.

ŒÎÏËÍË ¶ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÙÔÌ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ÕÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú·. ÷ڿ ÛÙËÓ fiÚÂÍ‹ ÙÔ˘˜... ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹, ÂͤÏËÍ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜... ∫∞Δ. Δ∞™

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ™Â ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÚÔ¯ˆÚ› Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ∞ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ Ù˘ “£” , Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, οÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›¯·Ó ·fi ÙÔ 2006 Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó. ∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤ ÏÔÈfiÓ.

™˘Ó·›ÓÂÛË ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ∫˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔÛ·ı› ÌfiÓË Ù˘ Ó· ÛÒÛÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ›. ∫·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ηٷʤÚÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∞Ó ˘‹Ú¯Â fï˜ Ë ÔÏ˘fiıËÙË ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ı· ‹Ù·Ó ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË.

∂Ï›˙ÂÈ ÛÂ... Â·ÓÂÎΛÓËÛË ∏ ¡.¢. ·ÚÔ˘Û›·Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿, ·ÊÔ‡ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË Ï¤ÍË “Â·ÓÂÎΛÓËÛË” . ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ˆ˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ‰ÂÓ Ù·ÌÔ˘ÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ “ÒÚÈÌÔ˘ ÊÚÔ‡ÙÔ˘” . ∂Ô̤ӈ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÌÈ·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ÌËӇ̷ٷ ÌfiÓÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∏ Î. ¡Ù›Ó· ∏ÏÈ¿‰Ë, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÚ·ÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÂıÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰È¯ÔÙfiÌËÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Â›Ó·È Î·È Ô ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ∂›Ó·È ÈÛÙÔÚÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÕÁ΢ڷ, Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ¤‰ÂȯÓÂ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ Internet, ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ÚÔÎÏËÙÈο fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È “Ë °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÔÓÙ›Ô˘˜” . ∞fi ı‡Ì·Ù· Á›Ó·Ì ı‡Ù˜! ™ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ì ÙÔ ÔÏÔη‡ÙˆÌ· ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ, ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ∫Ô‡Ú‰ˆÓ, Ë ÛÂÏ›‰· Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Ì·‡ÚË, fiÙ·Ó ÛÙÂÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· Ë ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ËıÈ΋ ‰Èη›ˆÛË. ∏ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ‰ÈÂıÓÒ˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ·¿ÓıÚˆË ÂıÓÔοı·ÚÛË, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ô‡Ù ӷ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ∂›Ó·È Ï‹ıÔ˜ ÔÈ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ, ÙÔ˘˜ ÂÎÙÔÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. Δ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙfiÙ - ΢ڛˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ 1916 Î·È ÙÔ 1923 - ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÏ·Ó‹ ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∏ 19Ë ª·˝Ô˘ Â›Ó·È Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘, ÙÈÌ‹˜ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜. ∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, ÒÚ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì Ӓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Î·È Ó· ÙÈÌÔ‡ÌÂ, ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ·¿ÓıÚˆ˘ ÂıÓÔοı·ÚÛ˘. ¢›‰·Í·Ó Î·È ‰È¤‰ˆÛ·Ó ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÛÊ·ÁÈ¿ÛÙËηÓ, ‰ÈÒ¯ÙËÎ·Ó Î·È ÍÂÚÈ˙ÒıËηÓ. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È fiÛÔÈ Â¤˙ËÛ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Î·È ÏËÛÌÔÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ԛη‰Â, ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ¯ÒÌ·, ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ì›· Ù¤ÙÔÈ· Ë̤ڷ, Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌÂ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó’ ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ Ì·˜ ‚·Ú·›ÓÂÈ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ï·Ô› ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∫·È Ë πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ì·˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜, Ô˘ - ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ - Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Î·È Ó· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜. °È·Ù› Ë πÛÙÔÚ›· ʈٛ˙ÂÈ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ. πÛÙÔÚ›· ›-

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢∂À∞ªμ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂÙ¿ ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·”, Ë ¢∂À∞ªμ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ: 1. ∏ ¢∂À∞ªμ ۯ‰›·ÛÂ Î·È ÌÂϤÙËÛ (·fi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë) Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÙÌ‹Ì· ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜), ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î·Ì›· ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÏËÓ Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ·fi ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË. ∞˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô‰ËÁ› Ù· χ̷ٷ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ı· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ ʈÛÊfiÚÔ˘ Î·È ·˙ÒÙÔ˘, ‰È‡ÏÈÛË Î·È ·Ôχ̷ÓÛË Ì ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ∫À∞ 15784/1864 ÙÔ˘ 2001 ÁÈ· “∂ȉÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ·fi ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ” . ™ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Â›Û˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Î·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÃÏfi˘, ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÁÎÚÈı¤ÓÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 2. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ηıËÁËÙ‹ M. Barjenbruch ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‹‰Ë ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Û¯ÂÚ‹˜. 3. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ M. Barjenbruch Î·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎÚ›ÎÔ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Û˘ ηıËÁËÙ‹ A. Grohman (Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·) Î·È ·fi ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¶., ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. §. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. ∞Ó. ∫ÔÏÈÔ‡, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÈÂÍÔ‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋. 4. °È· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ë Î. ∫ÔÏÈÔ‡ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿Óˆ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÂÓfi˜ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. 5. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ À¶∂∫∞ Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. 6. Δ¤ÏÔ˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÁÂÓÈÎÒ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜” . Ó·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. μÔËı¿ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó πÛÙÔÚ›· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ÂÈÚ‹Ó˘, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÊÈÏÈ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘. ∫·È ÂÌ›˜ ·˘Ùfi ·Ô˙ËÙÔ‡ÌÂ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ÙËÓ 11Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÙÔ ™Ô˘Ë‰ÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ì·˜ Á¤ÌÈÛ ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ‰È·Ú΋ ·ÁÒÓ· Ì·˜. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi, ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Î·È Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ¤˜ Ì·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤Ù˘¯·Ó. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÁÂÓÔÎÙÔÓÈÒÓ ·fi ÙÔ ™Ô˘Ë‰ÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ˙‹-

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘... ·¯·›ÓÂÈ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ı› Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË, Ì ¯¤ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Î·È ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi Ì ÁfiÓ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ï˘Á›˙Ô˘Ó” .

∏ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÂÈÌË·ÓÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ›ӷ˜, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚Ú·‰‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi η‡Û˘ ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ì·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¤ÓÂÓÙÈÎÙ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √˘„¿Ï· Ô˘ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÙË ÛÙ¤ÚËÛË ‡ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ˜ ‡ÓÔ˜ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ Â›Û˘ Î·È Ù· Â›‰· ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ›ӷ Î·È ÙÔ ÛÙÚ˜ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ›̷ÛÙ ͇ÓÈÔÈ. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÎÚȂ›˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÚÔηÏ› ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ô ª¤ÓÂÓÙÈÎÙ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘¤‚·Ï·Ó 14 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ “Û˘ÓıËÎÒÓ” ‡ÓÔ˘ - ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ÓÔ ‡ÓÔ, ηıfiÏÔ˘ ‡ÓÔ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‡ÓÔ - ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÁÚ·„·Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚÔ-

ÙËÌ· ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, ÙˆÓ ∞ÛÛ˘Ú›ˆÓ, ˆ˜ ÂÓÈ·›· ‰È·‰Èηۛ· ÂÍÔÏfiıÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ÁËÁÂÓÔ‡˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÒÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· Û˘ÓˆÛÙÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÊ·Á›Ԣ. ΔÔ ÔÈÔÙÈÎfi ¿ÏÌ· ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·fiÊ·ÛË. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ·fi ηډȿ˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜. ΔÔ ·Ú‹ÁÔÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÓÂÔÏ·›· Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘-

Ê‹˜ Ô˘ ηٷӿψ۷Ó, ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ ۷ί¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÔÚÌÔÓÈο Â›‰· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì›· ‚Ú·‰È¿ ·¸Ó›·˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ηٿ 5 ¤ˆ˜ 20% ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ë ·Ó·ÓÔ‹ Î·È Ë ¯ÒÓ¢ÛË, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚˆÈÓfi ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ηÏfi ‚Ú·‰ÈÓfi ‡ÓÔ. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ¤ÓÙ ÒÚ˜ ‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È Û ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, fiˆ˜ Ô ‰È·‚‹Ù˘ Ù‡Ô˘ 2. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‡ÓÔ˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË ‚¿ÚÔ˘˜.

√ Thor “¤Û·Û” Ù· Ù·Ì›· ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ box-office Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‚Ú¤ıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ô ˘ÂÚ‹Úˆ·˜ Thor. ∏ Ù·ÈÓ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∫ÚȘ äÌÛÁÔ˘ÔÚı ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔ˘ ıÂÔ‡ ÙÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÛÙÚ·‹˜, ÌÂ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ÕÓÙÔÓÈ ÃfiÎÈÓ˜ Î·È ÙËÓ ¡¿Ù·ÏÈ ¶fiÚÙÌ·Ó, ¤Î·Ó ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ‡„Ô˘˜ 34,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜, ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ.

∏ Â·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ √ Î. ¡ÈÎ. ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√˘Î ¿Ì ηı‡‰ÂÈÓ ÙÔ ÂͿ̂ψ̷ ÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ªÂ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ÓË ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1998 ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ· ÙË ‰Ôı›۷ χÛË ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Î·È ÚfiÙÂÈÓ· ÙË Ï‡ÛË ÂÁÎÈ‚ˆÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ˆ˜ ηı·Ú¿ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜. √ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·˜ Â›Ó·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÚÔ˜ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÂÚ·ÙÒÓ Â‰·ÊÒÓ. ∂Ș ÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ù· fiÌ‚ÚÈ· ÙˆÓ ¤ÚÈÍ ÏÂηÓÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Ù· ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ·fi Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Î·È ·Ô¯ÂÙ‡ÛÂȘ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜ ‹ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ó· Â›Ó·È ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Î·È ÙÔ Â›¯· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ·fi ÙfiÙÂ. ∞‰·Â›˜ ‹Û·Ó fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÔÓÂÈÚ¢Ù› ÌÈ· Ï›ÌÓË Ì ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿, ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·, ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Î.Ï. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ‹Ù·Ó ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÌÂϤÙ˘. ΔÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Â›Ó·È fiÙÈ ¯¿ÓÔ˘Ì ٷ ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È fiÙÈ Ô Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ۠‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ 42 ¯ÈÏ. ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. √È ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È 230 ¯ÈÏ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi §·Ú›Û˘. ∏ χÛË ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ›¯Â ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ‰È¿ ÂÚÈ‚·ÓÙÔÏÔÁÈÎÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÂÓÂÎÚ›ıË Î·ÙfiÈÓ, ·ÊÔ‡ ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ˆ˜ ¤ÚÁÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi. £ÂˆÚÒ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·, ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ‹‰Ë ·Ú¯›Û·Ì ӷ ·ÈÛı·ÓfiÌÂı· Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. À¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÁÎÈ‚ˆÙÈÛÌfi ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÈÍ ·Ó·¯ˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È¿ÙÚËÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÛÈÌÂÓÙÂÓ¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ٷ ¤‰·ÊË Ó· Â›Ó·È ˘‰ÚÔÂÚ·Ù¿. ™Â Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ÔÁ›ˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, ı· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËıÔ‡Ó ÔÈ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ οÌÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·ÓfiÚ˘ÍË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ‰È¿ ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÏËÌ̇ڷ˜ Ù· ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û‹Ú·ÁÁ· ‰ÂÓ ı· ÌÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ™ÙË Ï›ÌÓË Ì ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, ΈËÏ·Û›· Î·È Ì¿ÓÈ·. √ ˘fiÏÔÈÔ˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ٷ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Î·È ı· ·Ú‰Â‡ÂÈ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ οÌÔ˘” .

∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2011, Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‹Úˆ· ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ Ù˘ Marvel. ΔÔ Thor Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ Ù˘ Marvel Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ 2011 ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÌÔÚÊ‹ 3D.

∞fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ì›ÓÙÈ· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë §¤ÈÓÙÈ °Î¿Áη ∏ ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ô, §¤ÈÓÙÈ °Î¿Áη, ¿ÊËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›, ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯ı˜, Ì ٷ Ì›ÓÙÈ·, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Metro. ∏ 25¯ÚÔÓË ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙· ¤Êı·Û ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ‚·Ì̤ӷ ÚÔ˙, ÊÔÚÒÓÙ·˜ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó˜ Ì·‡Ú˜ Áfi‚˜ Î·È ‰ÈÎÙ˘ˆÙfi ηÏÛfiÓ. “ªÂ Û˘Á¯ˆÚ›Ù ·Ó Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÌÔ˘ ÂÚÈ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋” , ·ÛÙÂȇÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∏ °Î¿Áη, ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ™Ù¤Ê·ÓÈ Δ˙ÂÚÌ·ÓfiÙ·, ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ÁÈ· Ì›· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙËÓ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ Ù˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘; §¿Î˘ ªfiÛ¯Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∞ӷ΢ÎÏÒÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÂÙ·ÎƠ̂۷Ì ∂ÏÏ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ Â‰Ò Î·È 6 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. ∫˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” .

∂ϤÓË ΔÛÈÏÈÓ›ÎÔ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“∞fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤‚·Ï ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘ÌÂ, ΢ڛˆ˜ Ù· Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. ∞Ó Î¿ı Û›ÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ”.

°È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Ó¿Ú·˜ Ì·ıËÙ‹˜

“¶ÚÔÛ·ıÒ, fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓˆ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. ¢ÂÓ ıˆÚÒ fï˜ ˆ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÌÔÚ› Ó· Ûˆı› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ∂ÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÌfiʈӷ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· Ó· ·ÚοÚÔ˘Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ó¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·›ÙËÌ·, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ “ηÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜” . ∫∞Δ. Δ∞™

™¯Â‰fiÓ ·‰È¿‚·ÙË Ë ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ¡¤Â˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Û fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ·fi ηÊÂÙ¤ÚȘ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘, ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ô‰Ô‡ ηıÒ˜ ·fi ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ-¤ÓÙ ̤ÙÚˆÓ, ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ Ì›· ÛÙÂÓˆfi˜. °È· Ó· ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ·˜ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÔÌ›ӷ۷ ‰›Ô‰Ô ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÙËÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ Î·È ÙËÓ √ÁÏ. £· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤ÙÛÈ Ô Î¿ı ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂίˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ı· ÂÈϤÁÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Èfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔÏ¢Ù› ÎÈ ·˘Ùfi˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ...

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÎfiÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠÚÔ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔÓ √∞∂¢, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚıÔÛÙ·Û›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈο ÛηÌfi, ÁÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ¿ÓÂÙË ·Ó·ÌÔÓ‹. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÈÁÎÏ›‰ˆÌ· ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ë-°È¿ÓÓË; ªÂ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÙÔ ·›ÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ì ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙË ı¿-

Ï·ÛÛ·. §›ÁÔ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ ·È‰› ·fi ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi, ‡„Ô˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ¤ÓÙ ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. º.™.

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ, ·’ fiÔ˘ ÌÔÚ›, οÓÂÈ Ë

∑ËÙÔ‡Ó ÛÙ¤ÁË ¶¤ÓÙ „˘¯Ô‡Ï˜ (ʈÙfi) ¤Ù·Í Û ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¤Ó·˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜, ¤Ó·˜ ˘¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÛΤÊÙËΠfiÙÈ Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Ù· ÍÂÊÔÚÙˆı› ‹Ù·Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. ∞Ó ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Û ÌÈ· οÙÔÈÎÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù· ¤ÓÙ ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ· ı· ›¯·Ó ·ÏÂÛÙ› ·fi Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· ÏfiÁˆ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ∏ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ù· ÎÔ˘Ù¿‚È·, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√ ÛÙ·ıÌfi˜ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È... “∑ÂÛÙ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ı· ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ·Ó Ù· ¯ÈfiÓÈ·, ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯·Ó ÍÂˉ‹ÛÂÈ, ·fi ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÿÓÈ·. ◊Ù·Ó ¯·ÌfiÁÂÏ· Ô˘... “¿ÁˆÛ·Ó” ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó ¤ÓÔÈˆÛ·Ó „˘¯Úfi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜... ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ·¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ. - ªËÓ ÙÚ¤ÊÂÙ ÂÏ›‰Â˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÌÔ˘...” .

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

£ÂÚÌ‹ ·Ú¿ÎÏËÛË...

∞.º.

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

∫ÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋

∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ “∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÓˆ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· Ûˆı› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¯ÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· η‡Û˘ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ” .

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ “ŒÚ¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¶ÔÙ‹Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ˝ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ (∂§∫∂¶∞) Ì ı¤Ì· “¢ÈÔ›ÎËÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜” . ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂§∫∂¶∞ Î·È ÙÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ Ù˘ ∂√∫ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÂÈÌÔÚÊÒÛÂÈ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜” . ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “∫·Ù·ÚÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈ΋˜ ·ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È ıÂÔÌËÓÈÔÏ‹ÎÙˆÓ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ

¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ˜ Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫·È ‚¤‚·È· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ‰ÚÔÛÈ¿. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ È‰ÚÒÙ·... º.™.

ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ª·˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô fiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‹Ù·Ó “·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙË” . ÕÎÚË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È ˘‹ÚÍ ¿ÚÓËÛË ÁÈ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜ fiÙÈ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È Ù· ÎÔ˘Ù·‚¿ÎÈ· ı· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙ¤ÁË Û ¤Ó· ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞Ó ¿ÏÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ, Ù· ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·ÈÂ›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

17 ª·˝Ô˘ 1981

‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚ· ‰¿ÓÂÈ· ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ 45% ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˆ˜ ¿ÙÔÎÔ, ÙÔ 45% ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˆ˜ ¤ÓÙÔÎÔ Î·È ÙÔ 10% ˆ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚˆÁ‹” . ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË “¶¿Óˆ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ۈ̷Ù›·, Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ (Û‹ÌÂÚ·), ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ˝ ·ÓÙÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÂÌ¿Ï ∞ÙÙ·ÙÔ‡ÚÎ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Úˆ˝ ÛÙȘ 10 ı· „·Ï› ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÛÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi ∞ıËÓÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›· Ì ٷ Ï¿‚·Ú¿ ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ì ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÙÚ›‰ˆÓ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌ›Ô

ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË fiÔ˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û٤ʷÓÔ” . √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ “ºfi‚Ô˘˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ‰Èψ̷ÙÈÎÔ› ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ Û·Ú·ÛÛfiÌÂÓ˘ ·Ú·‚È΋˜ ·˘Ù‹˜ ¯ÒÚ·˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1792... π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÛÙË Wall Street. 24 ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡¤· ÀfiÚ΢. √È ÚÒÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ, ÛÙË °Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ. 1895... ∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Ô ·ÏÈfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ - ∞ıËÓÒÓ (Ó˘Ó ∏™∞¶) ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ·, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È ∞ıËÓ¿˜. 1902... √ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ ™Ù¿Ë˜ ·Ó·Î·-

χÙÂÈ ÙÔ “ªË¯·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ” , ¤Ó· ·Ú¯·›Ô Ù¤¯ÓËÌ· Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È fiÚÁ·ÓÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ. 1914... ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∏›ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 1943... ∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ·: ¢ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜. 1995... √ ∑·Î ™ÈÚ¿Î ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

£· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔfiÙ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÂfiÌÂÓË ‰ÈοÛÈÌÔ˜

¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ Ó· ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 16.

Δ

ËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ˙‹ÙËÛÂ Ë ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Ó· ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔfiÙ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÂfiÌÂÓË ‰ÈοÛÈÌÔ˜.

ڛ˜. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ › fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Î·È ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, ÙÔÓ›ÛÙËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ·ıÒÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ô˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ fiÙÈ Í¤¯·ÛÂ

ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù‹ÛË ‹Ù·Ó ·fi ̤Ú˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÂÈηϤÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ∏¶∞ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ.

√ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÌÂٷʤÚıËΠ۠ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ fiÔ˘ ˘‚ϋıË, ‚¿ÛÂÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜, Û ȷÙÚÔ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ï‹„Ë ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ DNA, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË Ù· ÚÔ‡¯· Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ˘fiÙÔ˘ ÁÈ· ›¯ÓË, fiˆ˜ ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓȤ˜ ‹ ¿ÏÏ· ÙÚ·‡Ì·Ù·. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÌÂٷʤÚıËΠ۠ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó, fiÔ˘ ¤Ú·Û ÙË Ó‡¯Ù·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÂÎÌËÚȈıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÚȤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË, ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ 32¯ÚÔÓ˘ η̷ÚȤڷ˜ ÛÙËÓ ÛÔ˘›Ù· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Sofitel Ù˘ ¡Â·˜ ÀfiÚ΢. ∞Ó·¿ÓÙËÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó οÔȘ ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. H ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ οÌÂÚ·˜, Ë ÔÔ›· ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ η٤ÁÚ·„ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ηٷ‚‚ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÿÚÏÂÌ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜, ̤۷ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÿÚÏÂÌ Ô ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙ¿ıËΠÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ë Î·Ì·ÚȤ-

Ú·, Ë ÔÔ›· -Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Δ˘Ô- ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È √ÊËÏ›·, Â›Ó·È ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ·fi ÙËÓ °Ô˘ÈÓ¤·, ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ‹ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ∞fi ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ‰‹ÏˆÓ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ˆ˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·Ó ÛÙË ÛÔ˘›Ù· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ Î·Ì·ÚȤڷ. Ÿˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ Á·ÏÏÈÎfi˜ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi˜, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÓÙfiÈÛ·Ó fiϘ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ï‹ÚˆÛ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ Î·È ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÂ˘Ì¿ÙÈÛ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ‹Ú ٷ͛ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ™ÙË °·ÏÏ›·, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù¤ıËΠ‹‰Ë ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û΢ˆÚ›·, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, ‰È¿ÛËÌË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞Ó ™ÈÓÎÏÂÚ.

∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· Á›ÓÂÈ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ 16ÌÂÏÔ‡˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfiÚΈÓ, Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Â¿Ó Ë ˘fiıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÛÙ› ‹ fi¯È. √ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ηًÁÔÚÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ‹Ù·Ó ηٷ¤ÏÙ˘ ÛÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜). ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û· ¤‰ˆÛ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ηٿıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚȤÁÚ·„ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘, › fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÂÛÙ DN∞ Â›Ó·È Ôχ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ › fiÙÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘ ÌÈ· Ó¤· ˘fiıÂÛË ¶ÔÏ¿ÓÛÎÈ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ηًÁÔÚÔ˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ̤۷ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔ-

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¢¡Δ √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∫ÂÌ¿Ï ¡ÙÂÚ‚›˜, ›Ûˆ˜, Ô Ó¤Ô˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ √À∞™π¡°∫Δ√¡, 16.

∏ Û‡ÏÏË„Ë-ÛÔÎ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘

¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÂÈÛ‡‰ÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ Û ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Î‚Ô Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÂÓÒ Ô πÙ·Ïfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ -ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·- ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹. §›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ fiÚÈÛ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Δ˙ÔÓ §›ÛÎÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó fiÙÈ Ô Δ˙ÔÓ §›ÛÎÈ ÎÚ·Ù¿ Û˘¯Ó¿ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ fiÙ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È fiÙÈ Ô ıÂÛÌfi˜ “·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·” . øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰ÂÓ ¿Ì‚Ï˘Ó ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Èı·ÓÔ‡ ÎÂÓÔ‡ ÂÍÔ˘Û›·˜ , ÂȉÈο ·ÊÔ‡ Ô Δ˙ÔÓ §›ÛÎÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∞˘Ùfi ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ·-

ΤʷÏÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2007-2009. “∏ ∂˘ÚÒË ÊϤÁÂÙ·È. ∂›Ó·È ηϋ ȉ¤· Ó· Á›ÓÂÈ Ô §›ÛÎÈ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·˘Ùfi;” , ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ··ÏÏ·Á› ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤Ô ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÌÂÈÚ›·, ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ ¢¡Δ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙÔ 2007, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙË ËÓ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ¿Ì‚Ï˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ˆ˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡ ÙÔÔÙËÚËÙ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·fi ÙÔ 2007. √ÈÎÔ‰fiÌËÛ ̛· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Û‡ÌÚ·ÍË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËΠÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ¤Î·Ó ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. ŸÙ·Ó ͤÛ·ÛÂ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË,

ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ì›·˜ Ó¤·˜ ªÂÁ¿Ï˘ ⁄ÊÂÛ˘ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¢¡Δ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈο Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ·ÔʇÁÂÈ Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ηٿ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È ÙÔ˘ ’90. “À‹ÚÍÂ Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁfi˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰È¿ÏÔÁÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶È˙·Ó›-ºÂÚ›. “Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ Î·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÓˆÛË” ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ›ÂÛ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì›· Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ì›· ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. π‰ÈˆÙÈο, ›¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÂÓÓ·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ “·Ú¯‹” ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ªÂ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, Ë ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÒÚ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ·fi ¿ÏÏÔÙÂ.

√È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Î‚Ô Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ù›ıÂÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ °Î›ÓÙÔ ª·ÓÙ¤Áη ¤Î·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ ΂Ô: “√È ıÂÛÌÔ› ÙÔ˘ Bretton Woods Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË Ì›· ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·” ›Â. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó Â›¯Â ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‹ÙÙ· , Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ. √ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ, ·¤ÎÏÂÈÛ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ È‰¤·: “∂›Ó·È ›Ûˆ˜ ηÈÚfi˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ ·fi ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ BBC ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘ πÓ‰›·˜, Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞Û›·˜. √ μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ¤ÙÛÈ Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿Ûˆ˜: Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞Û›·, ‹ÂÈÚÔ Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 35% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ 25% ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. ∏ ∂˘ÚÒË ÌÔÓÔˆÏ› ÙË ı¤ÛË ·fi ÙÔ 1946, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∏ӈ̤-

ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË “¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÙËÚËı› ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜∫·Ó. “•¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·, ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ŸÌˆ˜, Û ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ԇ̠fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ Î·ÏÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·ÎfiÌË” . ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Canard Enchaine, Ë ∫›Ó· Î·È Ë πÓ‰›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÚÔ˜ ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. √ ÈÓ‰ÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ‰‡Ô ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Î·ı¤Ó· ˆ˜ Ô Â›ÛËÌÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¢Âϯ›: ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡ÙÔ˘‚Ô‡ÚÈ ™Ô˘Ì·Ú¿Ô Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÈÓ‰È΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ªÔÓ٤Π™ÈÓ¯ ∞ÏÔ˘¿ÏÈ·. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹” ‰‹ÏˆÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ô ∫fiÏÈÓ ªÚ¿ÓÙÊÔÚÓÙ, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ∫ÂÌ¿Ï ¡ÙÂÚ‚›˜, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÚÒËÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË, Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ΔÚ¤‚ÔÚ ª¿ÓÈÔ˘ÂÏ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

¢‹ÏˆÛË ¶Âٷψً Ì ·ÊÔÚÌ‹ Èı·Ó¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ı¤Ì· ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó

“Œ¯Ô˘Ì ıÂÛÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢¡Δ” ∫ÔÌÈÛÈfiÓ: ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· Û¯¤‰È· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∞£∏¡∞, 16.

“∂

¯Ô˘Ì ıÂÛÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢¡Δ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘, ›Ûˆ˜, ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘, Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. √ Î. ¶Âٷψً˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë ÔÚ›· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ÚÔÛˆÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ ¤Ó· οÔÈÔ ÚfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·”. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ “Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ηÓ›˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ·fi Î·Ó¤Ó·Ó Ù›ÔÙ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›̷ÛÙ ÙÔÏÌËÚÔ›, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ› Î·È Â›ÌÔÓÔÈ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Î·Ì›· ÚÔÛˆÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ··ÁÁÂÏ›· ηÙËÁÔÚÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (¢¡Δ) ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙȘ ∏¶∞ “‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ” ÛÙ· Û¯¤‰È· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∂›Ì·ÛÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·” ηıÒ˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi ˘¤Ú Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 78 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· ηÙËÁÔÚÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. “∂›Ó·È ÂÎÙfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ (ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË) Î·È ·˘Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹” ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜.

ΔÈ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Δ‡Ô˜ √ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Δ‡Ô˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘-ÛÔÎ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋

ÙÔ˘ ηÚȤڷ, ·Ì·˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Handelsblatt Î·È Financial Times Deutschland ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Handelsblatt, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó Û‡ÌÌ·¯Ô ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, Ô˘ ›¯Â ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Berliner Zeitung, Â¿Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó, Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ DSK ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË °·ÏÏ›·.

™ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ë El Mundo ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ “Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘” Î·È Ë El Pais ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “Ô‡ÙÂ Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ Ô‡Ù ÙÔ ¢¡Δ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ¤Ó·Ó ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË” ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ Corriere della Sera ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë Ì›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ·Ì·˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜. “√‡ÙÂ Ë °·ÏÏ›·, Ô‡ÙÂ Ë Á·ÏÏÈ΋ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô‡Ù ÙÔ Â˘ÚÒ Â›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì›· ÙfiÛÔ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â› Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ì ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “ΔÔ ÛοӉ·ÏÔ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ Â-

√ §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· “ÙÚ¤ÊÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” ÛÙÔ ¢¡Δ √À∞™π°∫Δ√¡, 16.

√ §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÙÚ¤ÊÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÛÙËÓ Èη-

ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È·ÛÌÔ‡, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜. “∂Í·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÂÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ¢¡Δ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ Δ˙¤È ∫¿ÚÓÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ ΔÂÓÂÛ› Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·.

›Û˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ∏ La Repubblica, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∂¿Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ù˘” οÓÂÈ ÏfiÁÔ “ÁÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÂÓfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Trouw ÁÚ¿ÊÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ, ÔÙȉ‹ÔÙÂ Î·È Ó· Û˘Ó¤‚Ë, Ô DSK “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Publico ıˆÚ› fiÙÈ “ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¤ÁÈÓ ˙ˆÙÈÎfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘... Î·È ˘‹ÚÍ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÈÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, fiˆ˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ™ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÔÈ Times ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÙÈ “Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜∫·Ó ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î·È Ì›· ÌÔÓÔÌ·¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ÓÙȉËÌÔÊÈÏ‹ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ” √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ËÁÂ›Ù·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÒÚ· Ó· Ô‰ËÁËı› Û ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ, ÂÓÒ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ó¤Ô˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ó¤·˜ ‡ÊÂÛ˘“ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· The Guardian, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù›ÙÏÔ ” √È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Û ÎÚ›ÛË, ÂÓÒ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â›ıÂÛË“ °È· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· The Independent, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ·‰È·ÓfiËÙË. °È· ÙË Libre Belgique, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ ” ∞˘Ï·›· Û ̛· ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·“Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ··ÁÁÂÏ›· ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÛÙÔÓ DSK ” ı¤ÙÔ˘Ó Û ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ԕ.

“√ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙfi¯Ô˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛ˘” ¶∞ƒπ™π, 16.

™Δ∂¡√™

Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, Èı·ÓÔ‡ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›. √ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÌÂÙ¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ÙÔÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ó· ˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. “À¿Ú¯ÂÈ ÙÒÚ· ÌÈ· Ï‹Úˆ˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤ÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ

Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Europe 1 Ô ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ∑·Ó-ª·Ú› §Â °ÎÂÓ. “ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙› ›¯Â ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·fi ηÈÚfi fiÙÈ ı· ÂÈÙÂı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ηӤӷ Û¯fiÏÈÔ”. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ∑·Ó μ¤ÈÏ Â› fiÙÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÙÔ‡ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٿ Á·ÏÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÂÂȉ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û „¢‰Â›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¤ÁÚ·„Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ Ô ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·fi ¤Ó· ‰È¿ÛËÌÔ °·ÏÏÔ-·ÌÂÚÈηÓfi Ú¿ÊÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ú¿„ÂÈ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›.

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 16.

‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó: 1949 °ÂÓÓÈ¤Ù·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· Neuilly-surSeine ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ ∞Á·‰›Ú ÙÔ˘ ª·ÚfiÎÔ˘ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ 1971 ∞ÔÊÔÈÙ¿ ·fi ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ HEC Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ( Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Û¯ÔÏ‹ ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ management ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ) 1976 ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÌÂÙ¿ ·fi “ıÂÙÈ΋ ÌÓ›·” ÙÔ˘ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÂÚ¿Ó 1977 ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙËÓ “ÔÈÎÔÓÔÌ›·” . ™ÙË ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ “ÁÈ· ÙË Ì˯·Ó‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” . •ÂÎÈÓ¿ Ë ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. Œ¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· 1986 ∂ÎϤÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË 1991 ¶·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ Û‡˙˘ÁÔ (‰È¿ÛËÌË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÛÙË °·ÏÏ›·) ∞Ó ™ÂÓÎÏ¤Ú 1991 - 1993 ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÈÙÂÚ¿Ó 1993 π‰Ú‡ÂÈ ÓÔÌÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 1997 - 1999 ΔÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ “ÏËı˘ÓÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ˘fi ÙÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ∑ÔÛ¤Ó ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1999 ¶·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÏfiÁˆ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006 ∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. §·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÏȘ 20% ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ™ÂÁÎÔÏ¤Ó ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2007 ΔÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2008 ¡¤Â˜ ÛÎȤ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘. ∫·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙË “Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÎÚ›ÛË” ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÈÚfiÛη ¡¿ÁÎÈ 2009 - 2011 ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘¤Ú ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛˆÙ‹Ú·˜ (‹ “ÁÈ·ÙÚfi˜” Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ) ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∞£∏¡∞ 16.

ΔËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË, Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜”, ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ. √È ÂʤÙ˜ “‰Â›¯ÓÔ˘Ó” ÛÙËÓ ∞ÚÂÙ‹ ΔÛÔ¯·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ¶ÏËÌÌÂÏËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î· ÙËÁÔÚ›· Ù˘ “ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ·Ú¿ÏÂȄ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË”, Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘˜ (·ÚÈıÌfi˜ 1207/2011) Ì ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ∏ ηÙËÁÔÚ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2007 Î·È 2008, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË. ∏ η ΔÛÔ¯·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶π∫¶∞, ·’ fiÔ˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ 2005. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¤ÙË. ∏ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓË ˘¤‚·Ï ‰‹ÏˆÛË ÙÔ 2006, ·ÏÏ¿ “ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ·Ú¤ÏÂȄ” Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜, Ô˘ ÌÂϤÙËÛ ٷ ÛÙÔȯ›·, ˘¤‚·Ï ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÊÂÙÒÓ ·Ú·ÂÌÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Ô˘ ÚÔ¤‚·ÏÂ Ë ˘fi¯ÚÂË, ÂÚ› ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÛÙÈ΋. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ ‰ÈÂÓÂÚÁ›ٷÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ™¢√∂, ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ.

∂ıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - ª·Ú·ıÒÓÈ· Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup

™ÎÏËÚÔ› fiÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ¶È¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ μƒÀ•∂§§∂™ 16.

ª

·Ú·ıÒÓÈ· Ë ·Ô„ÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È μڢͤÏϘ, Ì ‚¿ÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ··›ÙËÛ·Ó ÂıÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. M¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙË ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ˆ˜ fiÚÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È ÂÁÁڿʈ˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ȤÛÂȘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘.™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¡ˆÚ›ÙÂÚ·, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ë ¡∂Δ, ÈÛ¯˘Úfiٷ٘ ȤÛÂȘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ, ˙‹ÙËÛ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ù¿¯ıËΠÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ˘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ª·Ùı›·˜ ªÔÚ˜ (∂∂), ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ (¢¡Δ) Î·È ∫Ï¿Ô˘˜ ª·˙Ô‡¯ (∂∫Δ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, ÔÈ “ÙÚÔ˚ηÓÔ›” ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ Ùo˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ÎfiÌË ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı· ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰Â¯ı› Ó· οÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Eurogroup,

·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÎfiÌË Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. √È Î.Î. ªÔÚ˜, ΔfiÌÛÂÓ Î·È ª·˙Ô‡¯ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ Eurogroup

ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó, Ì Ӥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÙËÓ (·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) ÂÈıÂÒÚËÛË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤ÌÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ.

°È· ÙÔ ∑¿ÂÈÔ ππ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·: ΔÔ «ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó» ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞ 16.

∞‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ΔÚ›ÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿Î·Ì„˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Â-

ͤÊÚ·Û ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÁÎÂÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛÂ Ë ¡.¢. ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜, fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎÂ, ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο, Ì ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . ∏ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó·

˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ “∑¿ÂÈÔ π” Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ Ù˘ ·ÛΛٷÈ, ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫, fiÙÈ Û ·˘Ùfi Ô Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÒÛÂÈ ÙË Ú‹ÛË “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó”. ™Â ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Î. π. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ·ÊÔ‡ › fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ªÂ ÊıËÓ¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÎfiÏ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÔοÚÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰Ô¯‹. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿Ó”. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¡.¢. ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ÛÂÈÚ¿ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ “∑¿ÂÈÔ ππ”, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı›. √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË, ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤ÓË, Û˘ÓÂÎÙÈ΋, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ·ÊÔ‡ › fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔ-

ÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. ™ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ôη-

Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·‰ÈÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ, fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ, Ì ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·fi ‰ËÌfiÛȘ Û·Ù¿Ï˜, ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ.

™Â ‰›ÎË Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘

TPITH 17 MA´√À 2011

™˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞£∏¡∞ 16.

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. °.¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙ.™·Ì·Ú¿ Î·È Ì ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î. ∞.Δ·Ì‚·Î¿ÎË Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔ-

ÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫.¶·Ô‡ÏÈ·˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ı· ‚ÚÂı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´OY 2011

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ·-ÙÔ̤˜ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ

√ “¯¿ÚÙ˘” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ∞ӷۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi “ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË” fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ - ∞ÔχÛÂȘ ÏfiÁˆ... ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 16.

ª

¤ÙÚ·-ÙÔ̤˜, Ô˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô “¯¿ÚÙ˘” ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ “ÙÚfiÈη˜” , ÂÎÙfi˜ ·fi Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È: - ∏ ı¤ÛÈÛË Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Û οı ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. - ∏ ÂÎfiÓËÛË “ÂÚÈÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” Û οı ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì Ӥ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. - ∏ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ - ∫·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ›„Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÏËÏÔÂÈηχ„ÂȘ.

∏ Ó¤· ‰ÔÌ‹

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜

∞fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Î¿ı ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ “ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ΔÈ ı· ›ӷÈ, fï˜, Ù· “ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” ; ¶ÚfiÎÂÈ·È ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ Î·È ¿Ù˘ˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (context analysis). ¢ËÏ·‰‹, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔÛfiÓÙ·

ÔÓ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÏÒ˜ ·Ó ÔÈ ˘fi ÚfiÛÏË„Ë ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· Â›Ó·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ‹ ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÛfiÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜.

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·

ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È “Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ·‰‡Ó·Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÔÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂȘ” . °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, ı· ÍÂÛÎÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÙÔÌÈÎÔ› Ê¿ÎÂÏÔÈ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· Ù˘Èο ÙÔ˘˜ ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÓÒ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Î·È Û ÂȉÈο ÙÂÛÙ Ì ‚¿ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·-ʇÏÏ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì·˙È΋ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ “ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı¤ÛˆӔ , fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. π. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘.

™‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘

ªÂ ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÚÈ˙Èο Î·È ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ı· ÂÓۈ̷وı› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ı· Û˘Ó‰Âı› Ì ٷ “ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” , ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Û “ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜” , Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È, Ê˘ÛÈο, Ì ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜. “™Ùfi¯Ô˜” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, “Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë

√È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ...ÁÚ·Ó¿˙È· Ì›·˜ Ó¤·˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜. ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹, fiˆ˜ ı· ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÙ‹ÓÂÙ·È Û 73 ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÂÓfi ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫¿ı ÊÔÚ¤·˜ ˘fi ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ·ÏÏ¿ ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÎÔÓ› “ÂÙ‹ÛÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiˆ˜ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› Ì ÛÎÔfi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÂÙ‹ÛÈ· Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô˘ ı· ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ, Ë ¿Ó·Ú¯Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ.

√È ˘‡ı˘ÓÔÈ, ‰ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó “Ù¯ÓËÙ¤˜ ‰·¿Ó˜” , ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∏ ηٿÚÙÈÛË Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È “Ì ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ì ‰Ô̤˜, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›· Î·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·” . √ “¯¿ÚÙ˘” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚԂϤÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ·fi “ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË” fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ÂÈηχ„ÂˆÓ Ì ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, Ë Ï‹Ú˘ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÚËÙ¿, ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È Ù· Ó¤· ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ô˘ ı· ÂÎÔÓËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ...Ì·¯·›ÚÈ ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ Ì “·˘ÍË̤ÓÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÔÙ›·˜, ÌÂȈ̤ӷ ÈÂÚ·Ú¯Èο Â›‰·, ÂÓÔÔÈË̤Ó˜ Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜” .

∞ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂٷٿÍÂˆÓ ∞£∏¡∞ ,16.

∏ ∞¶√º∞™∏ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô‰ËÁ› ÛÙË ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì›· ÏËÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ΢Úȷگ› ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ, ÔÈ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ë ¿ÁÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ηÈ, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ˘fi ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ Î·È ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∞™∂¶, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·Ï-

Ï‹ÏˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘, ı· ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ·Ó ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· (ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜, ÎÏ¿‰Ô˜, Ù›ÙÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î.Ï.) Î·È ı· ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂٿٷÍË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ÚÈ˙Èο Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fi-

ˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·fi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏‰Ë, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜), ÛÙÔ “μ∏ª∞ FM” , Ù¿¯ıËΠηٿ ÙˆÓ “Ù˘ÊÏÒÓ Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ÌÂٷٿ͈Ӕ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ fiÛˆÓ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÌÂٿٷÍË ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∞™∂¶. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ˘fi ÌÂٿٷÍË ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ¢∂∫√, Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ı· ·ÔχÔÓÙ·È. “¡· ‰Ô‡ÌÂ Â¿Ó fiÓÙˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ’√ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∂ÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÍÈÔ˜, Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÌÂÏ‹˜, Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ Î·È Î·Ïfi˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜.

‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” .

¡¤Â˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ

∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ “ηډȿ” ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2012 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÛÙ· “ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı¤ÛˆӔ Î·È ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·ı’ ÔÏÔÎÏËÚ›· ÛÙÔ ∞™∂¶. √È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰ÂÓ ı· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Ϥ-

Àfi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ı· ÙÂı› Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹, Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËΠ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¿Ó·„ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ Ì·˙È΋ ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ Ì›· ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ™‹ÌÂÚ· Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â˘ı‡Ó˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ¿ÓÙˆ˜ ‚¿ÛË- ·fi ÙÔ ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È -˘Ô¯ÚˆÙÈο ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ -, ·fi ÙËÓ Ì›· ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∞fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘

ÛÙÂÓÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ¢∂∫√ Î·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞. √È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È: - ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÏfiÁˆ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ - ·fi Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ηٿ fiÛÔ, ‰ËÏ·‰‹, ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ٷ “ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” - ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. ø˜ ‚¿ÛË, ¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· ÏËÊı› Ë ÔÈÔÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔÓ √√™∞ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÂÈÙ·Á‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÙÔ 2015, ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÏ˘ÂÙÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

TPITH 17 MA´√À 2011

«ªfiÓÔ ÌÂٷٿÍÂȘ »

∞ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ £. ¶¿ÁηÏÔ

¢ËÌfiÛÈÔ: ¢È·„‡‰ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔχÛÂˆÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

¢¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

“¢ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ¿ÏψÛÙÂ, ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ¿ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √ Î. ¶Âٷψً˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÂÈηϤÛÙËΠÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·Ù¿ 52.000, ÂÓÒ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌfiÓÔ 1.000. “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜, ÏËÓ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ÁÈ· ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜” ÛËÌ›ˆÛÂ. ŸÙ·Ó, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Û ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂٷٿÍÂȘ, ̤ۈ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶. “¢ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÛË Î·È ÙÔ ∞™∂¶ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÔÚıÔÏÔÁÈο Î·È ‰›Î·È·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ∞£∏¡∞ 16.

ΔÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ™¢√∂ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó 1.000 ¢ÚÒ ·fi ȉÈÔÎÙ‹ÙË ‚Ô˘ÏηÓÈ˙·Ù¤Ú ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Û ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· 1.000 ¢ÚÒ Û ÚÔÛËÌÂȈ̤ӷ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‹‰Ë Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚԂϤÂÙ·È ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ̤¯ÚÈ 10 ¤ÙË Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ (¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¢ÚÒ), ÂȉÈο ÁÈ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú·‚·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ˘·ÏϋψÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÈ̈ڛ·, Î·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ʷÈÓfiÌÂÓÔ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ”.

∞ȯ̤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ °. ∫·Ì›ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞£∏¡∞, 16.

·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÔϛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó Â›Û˘ ·ÚfiÓÙ˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ̤ÙÚ·: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Â˙¤˜ Î·È ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔϛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ™ÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (√¶∫∂). ªÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ (¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌÂı·‰fiÓ˘) Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ. ªÂ›ˆÛË ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ·Ï·ÈÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‰Â ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙË ‚›· ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚΛ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÌÈ· Ó¤· ı¤ÛÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ı· ÂÁÁ˘Ëı› ıÂÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “∏ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·Ï¿ ÙÔ Ó·

∞ȯ̤˜ ∫·Ì›ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

ÂÁÁ˘Ëıԇ̠ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú› Ë fiÏË ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ··ÈÙ› ÔÏÈÙÈ΋ χÛË. Δ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ù· χÓÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚ÈÒÓÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈ Ú›˙˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙÔ˘ ’70, ÂÓÒ, fiˆ˜ ›Â, Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏfiÁÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹-

Ì·Ù· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘.√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÙÔÓ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁ›·, ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ.

Èڛ˜ Ó· Ï›„Ô˘Ó Ù· “˘Ú¿” ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Ú· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î. °. ∫·Ì›Ó˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ‰¤ÛÌË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ∞ı‹Ó· fiÏË “ÂχıÂÚË ·fi Êfi‚Ô, ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓË” ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (16/5), fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÏ‹ıË Ó· ·Ú·ÛÙ›.Δ· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ·̷ٷ ‚›·˜ Ô˘ η٤ÏËÍ·Ó Û ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Î·È ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ì›ÓË, ÙË ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÌÈ· fiÏË “Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÈÌ¿, ‰ÂÓ Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ, Ì·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Î·È ÙË ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ”. øÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ô Î. ∫·Ì›Ó˘ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ì ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÌÌÂÛ˜ ‚ÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹. √ Î. ∫·Ì›Ó˘ ¿ÓÙˆ˜ ¤ıÂÛ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂§.∞™.:

∞£∏¡∞ 16.

∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ «ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜» ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·

ª¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ∞£∏¡∞, 16.

™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·‰ÚÔÌÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ͷگ›ˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÂÓÒ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·, ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∫·ÏÏȉÚÔÌ›Ô˘, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÚÂȘ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ‚·Ú‡Ù·Ù· ÂÁη‡Ì·Ù· Î·È Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.™Ô‚·ÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 47¯ÚÔÓÔ˘ ˆÏËÙ‹ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ª·ÓÈ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÛ ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ 55¯ÚÔÓË ·ÓıÔÒÏÈÛÛ· ¢ÈÔÓ˘Û›· ™·Ú·Ê›‰Ë. √ 47¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂Áη˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “°. °ÂÓÓËÌÌ·Ù¿˜”, ʤÚÂÈ ÂÁη‡Ì·Ù· Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë 55¯ÚÔÓË ÂÍ‹Ïı ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∂Áη˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ù˘ ¶Ï·ÛÙÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÎÏÈÓÈ΋ ÓÔÛËχÂÙ·È Î·È Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶ÂÙÚfiÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÓÔ‡Û ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Â›Û˘ ˘¤ÛÙË ÂÁη‡Ì·Ù·.Èڛ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ͢ÏÔÎfiËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔÓ 31¯ÚÔÓÔ °È¿ÓÓË ∫·˘Î¿. √ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡›Î·È·˜ Û ηٷÛÙÔÏ‹, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ıÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÓÙˆ˜ ·ÎfiÌË Ó· Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.™‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÌÂÈÒ-

ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹.

∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ¶ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ «ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜» ªÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÛÔ‚·Ú¿ ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ‰‡Ô Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ›¯·Ó ·Ú·Ù·¯ı› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ô-

Ì¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË.™ÙÔ ÚÒÙÔ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏›ÚÔ˘ Î·È 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÏË ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂΉ›ˆÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ıËÓ¿˜ Î·È ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÔÙ¤ È· Ê·ÛÈ-

™¯¤‰ÈÔ ∂§.∞™. ηٿ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ-·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ∞£∏¡∞, 16.

∫ÔÈÓ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ 900 ·Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¢π∞™ Î·È ¢∂§Δ∞ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, √ÌÔÓÔ›·˜, ∂ͷگ›ˆÓ Î·È ¿ÏϘ “¢·›ÛıËÙ˜” ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂§∞™ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ÒÚ· ·fi ÂÈÙÂÏ›˜ Û 39 ÙÔÌ›˜, ÒÛÙ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ù·¯‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ∂§∞™ Û ڷÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ‹ ηٷ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, Û·Ó Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ·.

ÛÌfi˜”. °‡Úˆ ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ πÎÙ›ÓÔ˘, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÔÌ¿‰· ÌÂÏÒÓ Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜” ÚÔÛ‹Á·ÁÂ Û˘ÓÔÏÈο ›ÎÔÛÈ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. ΔȘ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜”, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Î. ¡. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ - ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÌ¿‰· ÂÙ¿ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ “ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜”, ·ÏÏ¿ ÂÈÙÚ¿ËÎÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔÈ Û ÙÚÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰È·‰‹ÏˆÛË. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ›¯Â ÂΉËψı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi οÔÈÔ˘˜ ıÂÚÌfi·ÈÌÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Â›Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï·Ù›·˜ √ÌÔÓÔ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ıËÓ¿˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¤ÓˆÛË ñ ˘fi ÎÔÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ñ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¢∂§Δ∞ Î·È ¢π∞™, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ “ÛÙfi¯Â˘ÛË” Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ë ÌÈ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ·Ó·ÙÂı› Û 590 ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ Ô˘ ı· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÂÈı¤ÛÂȘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ‹ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ›¯Â ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÏËÛÙÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Û‡ÏÏË„Ë Î·ÎÔÔÈÒÓ, fï˜ ÙÒÚ· ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ΔÔ˘˜ ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ˜ Ù˘ ¢π∞™ ı· ‚ÔËıÔ‡Ó 310 ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢∂§Δ∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·fi ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

TPITH 17 MA´√À 2011

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 75 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó·Ô‡

™ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

ª

 ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÔÈ ÈÛÙÔ› ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ •‡ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›·˜ ™Ô˘ÌÂÏ¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÂΛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ∞fi ¯ı˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔÓ Ó·fi ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ê¤ÙÔ˜ 75 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi Ù· ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘.

∏ ÙÂÏÂÙ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ Ô˘ Ù¤ÏÂÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. √È ÈÛÙÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ù· ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ. √ Ó·fi˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ Î·È ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 75 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. √È ÂÎ-

‰ËÏÒÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ “•ÂÓ›·” ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ì ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ, Ó· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙÔ ıÂfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ . ª¿ÍÈÌÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ûًψ-

ÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÚ›ÙË 17 ª·˝Ô˘ 2011: flÚ· 7.00 .Ì. ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, flÚ· 19.00 Ì.Ì. ∂ÛÂÚÈÓfi˜ - π. ¶·Ú¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ Δ. ™Ù·˘ÚÔ‡, ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘ 2011 (Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙˆÓ ∂ÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ π. ¡·Ô‡) flÚ· 7.00 .Ì. ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· flÚ· 21.00 Ì.Ì. - 00.30 .Ì. πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙÔ‡, Â›Ó·È ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÔÚıfi‰Ô͢ ›ÛÙ˘. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô ‰Â ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë Â‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ 326 Ì.Ã. ·fi ÙËÓ ∞Á›· ∂ϤÓË, ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ŒÎÙÔÙÂ, Ë ÚÔÛ·-

ÓËÛË ÛÙÔÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‰È¿ÎÔË, ηıÒ˜ Ô ÈÛÙfi˜ Î·È ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ·˘Úfi, ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi Ô˘ “ÛËÎÒÓÂÈ” ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÁÈ· ÙË ÛÙ·˘ÚÈ΋ ΔÔ˘ ı˘Û›·, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÂÓÒÈÔÓ ÛÙÔ Í‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë ı˘Û›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ Ì·˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ˙ԇ̠ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙ·˘Úfi˜ Ó· ʈÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi ÌÈÎÚԂȷ΋ ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ· ÓÂÎÚ‹ Ë 20¯ÚÔÓË ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ™Â Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·, ÛË„·ÈÌ›· Î·È ÌÈÎÚԂȷ΋ ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ·, ÔÊ›ÏÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ 20¯ÚÔÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ∏ 20¯ÚÔÓË ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, ÎfiÚË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ¿Ù˘¯Ë ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ·, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi ÙÔ Úˆ› ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ, ‹Ú ·˘Û›ÔÓ· ¯¿È· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜, ·Ó¤‚·Û ͷӿ ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi, ‹ÚÂ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈ˘ÚÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Ô ˘ÚÂÙfi˜ ‰ÂÓ ¤ÂÊÙÂ. ΔÂÏÈο, ÛÙȘ 2.30 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÂÈÛ‹¯ıË ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙËÓ ∞’ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, ·ÏÏ¿, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, η٤ÏËÍ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›.√ ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ ÎÔ¤Ï·˜ ›¯Â Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‚‡ıÈÛ Û ‚·ı‡ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂÈÛ˘Ó¿ÊıËΠÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ı· ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ -Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË- ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘.

∞fi ÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ‰‡Ô ΔÚÈηÏÈÓÔ‡˜

º˘Ï¿ÎÈÛË ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ¯Ú‹ÛÙË ËÚˆ›Ó˘ ¶ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Â¤‚·Ï ÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ‰‡Ô ΔÚÈηÏÈÓÔ‡˜ ËÏÈΛ·˜ 46 Î·È 37 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ¤Ó·Ó 45¯ÚÔÓÔ ÎÔÓÙ¿ Û’ ¤Ó· ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ÚÔÛÂÚfi, Ó· Í„˘¯¿, ÂÓÒ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ¯Ú‹ÛË ËÚˆ›Ó˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ¤ÎÚÈÓ ÂÓfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ¤ÎıÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ΔÚÈοψÓ, ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÓÂÈ‚¿ÙË ÙÔ˘ ÙÔÓ 46¯ÚÔÓÔ. ∫·ı’ Ô‰fiÓ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙÔÓ 45¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËΠÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜. √ 46¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒÙËÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ›¯·Ó Î·È Ì 15ú ¤Î·ÛÙÔ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠¿ÁÓˆÛÙÔ ¤ÌÔÚÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÎÈ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛ-

ÓËÙÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, Ì’ ¤Ó· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ, Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ËÚˆ›ÓË. ŒÍˆ ·fi ÙË ∫·Ú‰›ÙÛ· ÔÈ ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ËÚˆ›Ó˘. √ 37¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯·Û ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È fiÙ·Ó Û˘Ó‹Ïı ›‰Â ÙÔÓ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÓÂʤÚÂÈ ÙÔÓ 45¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ™˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˙› fï˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ Û ·ÓÈÎfi, fiˆ˜ ÚԤ΢„Â, ÂÈ‚›‚·Û·Ó ÙÔÓ 45¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ π.Ã. Î·È Î·Ù¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢ÚÔÛÂÚfi ΔÚÈοψÓ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ Û’ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ÎÔÓÙ¿ Û ̛· ÂÎÎÏËÛ›· ÎÈ ¤Ê˘Á·Ó. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ΔڛηϷ οÏÂÛ·Ó ÙÔ ∂∫∞μ ÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â›‰·Ó ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· ·Ó·›ÛıËÙÔ. ΔÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ∂∫∞μ, Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔÓ ÙfiÔ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú¤Ï·‚ ÓÂÎÚfi ÙÔÓ 45¯ÚÔÓÔ Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ Ù˘Èο ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∏ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ, “¤‰ÂÈÍ” fiÙÈ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ 45¯ÚÔÓÔ˜ η٤ÏËÍ ·fi ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙÔÍÈ΋˜ Ô˘Û›·˜.√È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ¤ÊÂÛË.

www.volosshootingcenter.gr


M·ÁÓËÛ›· 12 √ ™. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ Â·ÓÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ¶∞™∫∂ Î·È ∂™∞∫-¢∂∂ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ™Δ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â·ÓÂÍÂϤÁË Ô Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ Ó¤· Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜, °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÏÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ μÔ˚‚fiÓ‰·˜, Δ·Ì›·˜ μ¿Ó· ∑ˆÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ª¤ÏË ∞ϤÎÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘, ∫ÒÛÙ·˜ §·Áfi˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ÚÌ¿Ó˘. ∞fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶∞™∫∂ Î·È Ù˘ ∂™∞∫-¢∂∂ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ, ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ·Ó·ÏÔÁÈÎfi-·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÌÈ· ηÎfiÁÔ˘ÛÙ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·›¯ÙËΠÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂, fiÔ˘ ·ÓÙ› Ù˘ ¿ÁÈ·˜ ı¤Û˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋-·Ó·ÏÔÁÈ΋ (¤ÛÙˆ Î·È Ì ۯÂÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·), ÂÈϤ¯ÙËΠԢÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÌÔÓÔ·Ú·Ù·ÍÈ·Îfi ÚÔ‰Ú›Ô, ·ÊÔ‡ Ë ·Ú¿Ù·ÍË “ŸÏÔÈ ª·˙›” ıˆÚÂ›Ù·È ‰Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜ Ù˘ ¢∞∫∂”.

ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ Û ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ Ó¤· Û‡ÓıÂÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿ ΔÛÈÒÌÔ˘, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ÷ڷӿ, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ™ˆÙ‹Ú˘ μÔÏÈÒÙ˘, Δ·Ì›·˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ §ÂÌÔÓÈ¿ ¶·ÙÚÒÓË, ª¤ÏË °È¿ÓÓ˘ °È·ÓÓ·Îfi˜ Î·È μ·Ú‚¿Ú· ∞ÛËÌÒÚË.

∂Íȯӛ·ÛË ˘fiıÂÛ˘ ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ ∞£∏¡∞, 16.

¢∂∫∞¶∂¡Δ∞Ã√¡√™ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜

Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ˘fiıÂÛË ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÍÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ¤Ó·Ó ·ÏÏÔ‰·fi, ˘‹ÎÔÔ ¶Ôψӛ·˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ÁÈ· ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Âȯ›ÚËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó „ËÊȷο ÔÈ ÂÙ¿ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÎÏËÚfi ˘ÏÈÎfi ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜. ™Â ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó 12 ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ¤Ó·˜ ÊÔÚËÙfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÙÂÌ, Ù· ÔÔ›· ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϛ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜.

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

ºfi‚Ô˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‚Ï¿ÛÙËÛË Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·

∏ ™ÎfiÂÏÔ˜ η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ˘ÚηÁÈÒÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fiˆ˜ ηÙÂÁÚ¿ÊË ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜

Δ

· ·ÎÔ‡ÚÂ˘Ù· ¯fiÚÙ·, Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ̤ÙÚ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó·Ó ΛӉ˘ÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ¤ÓÙÔÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô “Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ” , ÂÓÒ ÛÔ‚·Ú¤˜ -Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜- Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘‰ÚÔÛÙfiÌÈ·. ∏ ª·ÁÓËÛ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ η٤¯ÂÈ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÓÒ Û ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

™ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË Ì ·ÎÔ‡ÚÂ˘Ù· ¯fiÚÙ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ∞’ Î·È μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ªÈ¯·Ï¿Î˘ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi. ™Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ· ‡„Ô˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó fï˜ Ù· ¯fiÚÙ· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞Ï˘ÎÒÓ, ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ¡Â·fiψ˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. √È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ‹‰Ë ÙȘ ÂÚÈÔϛ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÏ˄˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. ΔÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÂȉÈο ÛÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ë ¡Â¿ÔÏË Î·È ÔÈ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¤ÓÙÔÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË ·˘Í¿ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Û ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ™˘ÓÂÚÁ›· ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Û ÂÚÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹, ÂÓÒ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ·Ó¤Ï·‚·Ó 112 ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ¡ÔÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ·. ΔȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂ-

Ù·È Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÔϛ˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ∞ηı¿ÚÈÛÙ· fï˜, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, Â›Ó·È Î·È ÔÏÏ¿ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ô˘ ÂÊ¿ÙÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ¤Ó· ·Ó·Ì̤ÓÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜. ∂Âȉ‹ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ì›· ˘ÚηÁÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋. ΔËÓ ›‰È· fï˜ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó‹Û˘¯Ë. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿, ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi Ù· ¯fiÚÙ· ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ fiÛÔ Î·È ·fi ȉÈÒÙ˜. ∂ȉÈο ÛÙ· ÓËÛÈ¿, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ Î·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÊˆÙÈ¿.

¢‡Ô ÂÈΛӉ˘Ó˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ∞˘ÙÔ„›· fï˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÓ·fiıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÔÏϤ˜ ʈÙȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Û ÁÂÓÈΤ˜

“ª·ÚÔ‡ÙÈ” Ù· ÓËÛÈ¿

● Δ· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ

ÁÚ·Ì̤˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ‰‡Ô, ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Ï›ÂÈ Ë ÂȯˆÌ¿ÙˆÛË Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ÂÓ·fiıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∞˘ÙÔ„›· ¤ÁÈÓ Û ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛËÌ›· ÂÓ·fiıÂÛ˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÃÀΔ∞, fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿.

§Â›Ô˘Ó Ù· ˘‰ÚÔÛÙfiÌÈ· ™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘‰ÚÔÛÙfiÌÈ· Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠÂ›Û˘ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. Ÿˆ˜

¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 180 ˘‰ÚÔÛÙfiÌÈ· -·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜- 65 ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 43 ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ, 11 Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, 16 Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È ¤ÍÈ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∏ ™ÎfiÂÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ˘ÚηÁÈÒÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ -fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘- ÓÂfiÙ¢ÎÙÔ ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜, Ôχ ˘ÎÓfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛ‚·ÛË. ∂ÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ë Î·Ù¿Û‚ÂÛË Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, fiÔ˘ Â›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË.

√ ¯¿ÚÙ˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ˘ÚηÁÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Â›Ó·È Ù· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË (°ÔÚ›ÙÛ·, ∞ӈ̷ÏÈ¿, ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ∞ÁÈÔÓ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜). ™ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô ∫·ÙËÁÈÒÚÁ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ, §·‡ÎÔ˜, ¶ÈӷοÙ˜, μ˘˙›ÙÛ·, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ªËϛӷ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶Ô˘Ú›, ÕÁÈÔÈ ™·Ú¿ÓÙ·, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, §‡ÚË Î·È ªÔ‡ÚÂÛÈ. ∂›Û˘ Î·È ÙÔ μ¤ÓÂÙÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∫ˆÊÔ›, ∫ÔÎΈÙÔ›, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› (Ô˘ Â›Ó·È ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜), Î·È Ô ª·˘ÚfiÏÔÊÔ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ë ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ∫¯ÚÈ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ ∫Ô˘Ó›ÛÙÚ·. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÔÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ›ӷÈ: ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜, ∞ÁÓÒÓÙ·˜, ∂ÏÈÔ˜, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ¢¤ÏÊÈ.

ΔÚ›· ·ÂÚÔÛοÊË ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË, Ù‡Ô˘ “∫·Ó·ÓÙ¤Ú” Î·È ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·ı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋”

∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ √ ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ “˙ˆÓÙ·Ófi” Â‰Ò Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË, ·Ú¿ ÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ fiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ˆ˜ ÙÂÏÈο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤Î·ÓÂ Î·È ÂΛÓÔ˜: ¡· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Ë “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . ∏ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÔÏ›ÙË -Û‡˙˘ÁÔ˜- Î·È Ë ÎfiÚË Ù˘ ª·Ú›·, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ‚ϤÔ˘Ó Ó· ÂÚËÌÒÓÂÙ·È, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ø˜ Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë 7Ë πÔ˘Ó›Ô˘. ∫fiÚË Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÂÓÙ·ÙÈο ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ϤÔÓ ıÂÚÈÓÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔÚ› Ó· “¤Ê˘Á” Ë „˘¯‹ ÙÔ˘

ıÂÚÈÓÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ fiÏ˘ -Ô˘ Â‰Ò Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ· ¤‰ÈÓ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÓfiÙ· ÛÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ª·Ú›· ¶ÔÏ›ÙË, ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔı˘Ì›·, ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜, ·fi ÙÚÂȘ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜. ∞fiÊ·ÛË Î·È ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·È ·fi ÂΛÓÔÓ. °È· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” . √È Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË, ÂÓÒ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·›˙ÂÙ·È Î·È ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘. “∏ „˘¯Ô‡Ï· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ, ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘ Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¡· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ·Á¿Ë, ÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ÛËÌ›ˆÛÂ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ª·Ú›· ¶ÔÏ›ÙË. √ ıÂÚÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤·ÈÍ ¿ÏψÛÙ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙfiÛÔ ÙË Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¶ÔÏ›ÙË, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶ÔÏ›ÙË, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô £·Ó¿Û˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ÛÙ¿ıËΠ‰›Ï· ÙÔ˘,

fiÚıÈ·, Ó· ÙÔÓ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ ›¯Â ¿ÚÂÈ “Ù· οو ÙÔ˘” . ∂‰Ò Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ· ‚›ˆÓ ·fi Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘, ÙËÓ ¯·Ú¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ï‡Ë ÙÔ˘. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, Ù˘ ÓÂÒÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ¶·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 17 ¤ˆ˜ 20 ÂÙÒÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú¿-

‰È· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÔÈÔÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Û ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ›¯Â ÂÈ ÛÙËÓ “£” Ô £·Ó¿Û˘ ¶ÔÏ›Ù˘ Û ̛· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, Î·È ·˘Ùfi ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë ÎfiÚË ÙÔ˘. √ ÎfiÛÌÔ˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÁοÏÈ·Û ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” Î·È Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. “¶Ú¤ÂÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ì·Á›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Î·È ı· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ -·Ú¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛËÓ· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. º˘ÛÈο Û ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˙ËÙÔ‡Ó -ˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ- ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ “˙ˆÓÙ·Ófi” ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


M·ÁÓËÛ›· 13

TPITH 17 MA´√À 2011

¢È·ÎfiËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ - §·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·‡ÚÈÔ

ªÂ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜

Δ

Ș ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÚÔοÏÂÛ ¯ı˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, ÂÓÒ Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. Ãı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË Î·Ù·Û΢ÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ μÔÏ›‰Ë Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Âȉ¿Ïψ˜ ı· ¯·ıÔ‡Ó Ù· ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ ¯Ú‹Ì·Ù·.

Δ· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

™‹ÌÂÚ· Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Â›Ó·È Î˘ÎÏÈ΋ ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ã. §Ô‡ÏË Î·È μÔÏ›‰Ë. ∏ ·Ó¿Ï·ÛË ÍÂΛÓËÛ ÂÓÒ ¯ı˜ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÂΉÔı› ¿‰ÂÈ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍËÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î. º·Ï·ÁÁ¿ÚË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ Ô‰fi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÈÏ‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È 54 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.∏ Ô‰fi˜ μÔÏ›‰Ë ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÂÏÂÙÒÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë Ô‰fi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ‰˘Ô

Ì‹Ó˜ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi μÔÏ›‰Ë. £· ··ÁÔÚ¢ı› Ë ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Î·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÎÔÚ‡Ó˜. ªfiÏȘ ·Ú·‰Ôı› Ë Ô‰fi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ë Ô‰fi˜ μÔÏ›‰Ë.“§Â˘Îfi” ÛÙȘ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ „‹ÊÈÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ª√Δ√§∂μ. Ãı˜ Ô ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫. ÷Ϥ‚·˜ ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÛÙÔÏ›‰È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ó·

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ fiÏË

¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ MMOVE Ì ı¤Ì· “¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ - ∞ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ¶ÚfiÙ˘· ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜” Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È·ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ INTERREG IVC Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. μ·Û›ÏË ™ÁÔ˘Ú‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ “¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ∂˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó - ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙfiȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞¡∂μ√ - ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ΔË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤Ú¢ӷ˜ Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ·-

ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ “™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆӔÛ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ.ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜”, ÂÓfi˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ “™˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆӔ Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË È‰ÂÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÙÔÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. Ãı˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ MMOVE ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıËı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜”ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

¢È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡, ÂÂȉ‹ ÔÙ›˙Ô˘Ó Áη˙fiÓ Î·È Î‹Ô˘˜

ÀÂÚηٷӿψÛË ÓÂÚÔ‡ Û ÕÁÈÔ μÏ¿ÛË, K¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Î·È ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ ªÂ ‰È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔοÛÙÚÔ˘ ÙËÓ Î·Î‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ÔÙ›˙Ô˘Ó ·˘Ï¤˜, Áη˙fiÓ Î·È Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ. √È È‰ÈÔÎً٘ ηÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Áη˙fiÓ ÔÙ›˙Ô˘Ó Ì ËÁ·›Ô ÓÂÚfi, ÂÓÒ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÂÒÙÚËÛË. ∂›Û˘ “Û˘ÓÂÏÏ‹ÊıËÛ·Ó” Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÔÙ›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¿Ú‰Â˘Û˘. ∞fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ ı· “ÂÚÈÔÏÔ‡Ó” ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ Áη˙fiÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘‰ÚÔ‚fiÚÔ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÁÂÒÙÚËÛË, ÂÓÒ Î·È Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ¿Ú‰Â˘Û˘ Î·È fi¯È

‡‰Ú¢Û˘. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¿‰ÂÈ·Û·Ó ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ËÁ·›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· §Â¯ÒÓÈ·, ÙÔÓ ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ ¶·Ï·ÈfiηÛÙÚÔ, ÏfiÁˆ ˘ÂÚηٷӿψÛ˘, Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ™ÙfiÈÎÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ηıÒ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛÙÔ ËÁ·›Ô ÓÂÚfi. “√È ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ËÁ·›Ô ÓÂÚfi ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ÂÚηٷӿψÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÚÔ¯¤Ù¢ÛË ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿. ∞Ó ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Û·Ù¿ÏË ı· ÚÔÙ›ӈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ·˘ÛÙËÚfi ÚfiÛÙÈÌÔ, Û fiÔÈÔÓ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÔÙ›˙ÂÈ Ì·Í¤‰Â˜ Î·È Áη˙fiÓ, ϤÓÂÈ ·˘Ï¤˜ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ·” ‰‹ÏˆÛÂ.

ηϤÛÔ˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› Ô‡Ù ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· Ù˘ ÂÚÈÙÔ›¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÚÈÓ ÙÔ 1940 Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈʤÚÂÈ Î·Ì›· ‚ÂÏÙ›ˆÛË -·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ÚÔÎÏËı› ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 2:30 ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘”.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ªÂ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ¯ı˜ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‚¿Ú‰È·˜ Î·È ı· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ √Δ∞, ÂÓÒ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÌÈÛıˆıÔ‡Ó Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙË ∞ı‹Ó· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô.¶ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¶ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ °. ªÔ˘Ï¿ ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂¶π£∂™∏ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

Î·È ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. °. ªÔ˘Ï¿, Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›. ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi Ù· ÙÔÈο ªª∂, fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó Ô‡Ù ӷ ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó, ÂÂȉ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¯ÏÈ·Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Î·È ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™·Ó ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÚÔÙ›ӈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ·˘Ùfi ı¤Ì·, Ô˘ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·” ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô Î. ªÔ˘Ï¿˜ Ì ÂÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ - ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ - ÛÙÔ ™ˆÚfi Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰¤Ó‰Ú· Ê˘ÙÂ̤ӷ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÂÒÙÚËÛË Ì ·ÚÔ¯‹ 25 ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÓÂÚÔ‡ ·Ó¿ ÒÚ·. Δ· ‰¤Ó‰Ú· ·˘Ù¿ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÎÏ¿‰Â˘Ù· Î·È ·ÂÚÈÔ›ËÙ· Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·. √È ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘ÙÂ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·ÈÁÈ·Ï›Ùȉ· ˙ÒÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛˆÛÙ‹ ˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË ·Ó ‰ÂÓ Î·ı·ÚÈÛÙÔ‡Ó. ∏ ‰Â ÁÂÒÙÚËÛË, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓË. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ‰¤Ó‰Ú· Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÁÂÒÙÚËÛË” .

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´OY 2011

ŒÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ Î·È ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô √Δ∞

∞ÏÌ˘Úfi˜: ¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ªÈÙ˙¤Ï·˜

ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÚfiÛÙÈÌÔ 18.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ Û ·ÈÁÈ·Ïfi, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™Ô‡Ú˘ Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË.

◊‰Ë Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ‚‚·›ˆÛ ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·˘ÙÔ„›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ·Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ fiÚÌÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ‹ fi¯È. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 fiÔ˘ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·˘ÙÔ„›· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ·Ó ÔÈ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi. ΔÂÏÈο Ë ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛË ¤ÎÙ·Û˘ ÂÚ›Ô˘ 290 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ Â›Û˘ ÙÔȯ›Ô ÂÓÙfi˜ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ¤Ú˘ÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠˆ˜ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤ÁÈÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÏÈÒÓ ÎÚËȉˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ›¯Â Á›ÓÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÂÓ·fiıÂÛ˘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È ·ÏÈÒÓ ¿¯ÚËÛÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ.

Δ∏§. ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™:

Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ·Û΋ÛÂÈ fiÏ· Ù· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÂÓÒ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Û ‰ÈηÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ◊‰Ë Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÂÓÒ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙË ªÈÙ˙¤Ï· ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ¿Ô„Ë Î·È Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó ··ÈÙËı› ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

ª‹Ó˘ÛË Î·Ù’ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÁÈ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â‚Ú·˚΋ ™˘Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ ™Δ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· ÚÔ-

ÛʇÁÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ™˘Ó·ÁˆÁ‹˜, ÛÙËÓ Ô‰fi •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î. ™ÔÏÔÌÒÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘‚ÚÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤Ú·Û·Ó Ì ıÚ·Û‡ÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘

ÚÔ·˘Ï›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ fiÔ˘ ¤ÁÚ·„·Ó Î·È ÂΛ Û˘Óı‹Ì·Ù·. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È

Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ™˘Ó·ÁˆÁ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿

°È· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÛÙ›·Û˘

6970460214

ΔÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ, ÂÓÒ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 18.000 ¢ÚÒ. ∏ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔοÏÂÛ Ӥ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËÎÂ Ë ™Ô‡ÚË Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿,

Ô˘ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ¤ÁÚ·„·Ó Î·È ÂΛ. ∏ ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ™˘Ó·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ı· ÚԂ› ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ·ÁÓÒÛÙˆÓ. ∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠۯÂÙÈο Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋

¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ„›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Â‚Ú·˚΋ ™˘Ó·ÁˆÁ‹ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ·ÁÓÒÛÙˆÓ, ÂÓÒ Û “ÎÚ›ÛÈ̘” ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ ÂÈı¤ÛˆÓ. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ÛÙfi¯Ô˜ ·ÁÓÒÛÙˆÓ fï˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë Â‚Ú·˚΋ ™˘Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, fiÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ˘ÚÔÏËı›.

¶·˙¿ÚÈ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË, ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ·˙¿ÚÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ Δ∂ª ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ª¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì Δ∂ª, ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·Í›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ù· ÔÔ›· ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ›ÛÙˆÛË 300 Δ∂ª ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈο Ôϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ◊‰Ë ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÚÈıÌ› 250 ̤ÏË, ÂÓÒ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 500 ̤ÏË ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Î·È ÙË ÌÔÓ¿‰· Δ∂ª ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ www.tem-magnisia.gr.

¶Ô‰ËÏ·ÙÔÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Δ∏¡ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÚÈËÁËÙÈ΋ ‚fiÏÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô‰ËÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ª·˝Ô˘, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ÂÎΛÓËÛË Â˘ÏfiÁËÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ÂÚÈËÁËÙÈ΋ ‚fiÏÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, fi¯È ÁÈ·Ù› ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÛÎÔfi, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ٷ ·È‰È¿ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, fi¯È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì›· Ôχ ηϋ ¿ıÏËÛË Î·È ÁÈ· ÙË „˘-

¯‹ Î·È ÙÔ ÛÒÌ·” . ∂›Û˘, Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ›Â: “¶ÚÔÙ›ӈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ‚fiÏÙ˜ Î·È ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ Î·È Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÙÔ Û˘ÓËı›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·. ŸÛÔÈ Ù·-

ÍÈ‰Â‡Ô˘ÌÂ, ͤÚÔ˘Ì Ôχ ηϿ fiÙÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÙÔ ÌÂıÔ‰Â‡Ô˘Ó Ì Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÙÚfiÔ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜” . ∏ ÂÚÈËÁËÙÈ΋ ‚fiÏÙ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· º˘ÙfiÎÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘˜ Á‡̷.


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

§‹ÁÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÈÛıˆÙÒÓ-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ‰fiıËÎÂ

“√˘Ú¤˜” ÁÈ· ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜

˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ “Ô˘Ú¤˜” ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ TAXISnet, fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ ·fi ÙȘ ∂ÊÔڛ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi Û‹ÌÂÚ· Ï‹ÁÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙË Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÔÈ “Ô˘Ú¤˜” ÁÈ· ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚÈÛÙ›” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û٤ϯԘ Ù˘ μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘, “ÔÈ “Ô˘Ú¤˜” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ .¯. ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, fiˆ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, Á¿ÌÔ˜, ‰È·˙‡ÁÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·” . ∞ÎfiÌË Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÂÁÁڿʈ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó, fiÛÔÈ fï˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ. ŸÛÔÈ ˘¤‚·Ï·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó, οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ 2012 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Ó¤Ô. °È· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÎÏÂȉ·Ú›ıÌÔ˘ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ TAXISnet ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ Ù˘ ¢.√.À. fiÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ·˘ÙÔÚfiÛˆË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙË ¢.√.À. ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ›ÙÂ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÁÈ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Î·È ∂ÓÒÛÂȘ ¶ÚÔÛÒˆÓ. ΔÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È Ô ∞.º.ª. Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ (·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ΤÓÙÚÔ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ù·˘ÙfiÙËÙ· ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù·˘ÙfiÙËÙ· √ÌÔÁÂÓÔ‡˜, ∂ȉÈο ¢ÂÏÙ›· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ Î.Ï.), ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ TAXIS. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹ Ô ÓƠ̂̈˜ ÂÎÚÔÛˆÒÓ ÙÔ ÌË Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ¢.√.À., ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ı· ÚÔÛÎÔ-

● √˘Ú¤˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜

Ì›˙ÂÙ·È ∂ȉÈÎfi ¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Ó·ÎÙ¿ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚË̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ TAXIS . ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÙ‡¯ÂÈ, Ë ·›ÙËÛË ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÂÎÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‚‚·ÈÒÛÂȘ. ∏ ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ¢.√.À. ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·›ÙËÛ˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈϤÔÓ Îˆ‰ÈÎfi (ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ), Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∏ ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙË ¢.√.À. ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·›ÙËÛ˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙËÚÂ›Ù·È Û ÂȉÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ¢.√.À. , ÒÛÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ï‹ÙË, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ™ÙË ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙË ¢.√.À. ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÓÔÌÈο-Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÙ˜ ÚÈÓ ÙȘ 06/12/2010, ›¯·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‚¿-

ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ›¯·Ó. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31/12/2011. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ 2012 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Ó¤Ô ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ. ∏ ÏËÎÙÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÔ˘ ∞ºª ηٿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÏÂȉ·Ú›ıÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο (ÏËÎÙÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ·‡Ï˜). ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ¢.√.À., ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ e-mail Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ËÏÒÛÂÈ, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ŸÓÔÌ· ÃÚ‹ÛÙË (Username). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ e-mail Û·˜: -∞Ó ˘‹ÚÍ·Ù ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ TAXISnet ̤¯ÚÈ ÙȘ 06/12/2010, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÛÙÔ ÙËÏ. 2104802552. -∞Ó Â›ÛÙ ӤԘ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÙÔ˘ TAXISnet ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È Ó· ·¢ı˘Óı›Ù ͷӿ ÛÙË ¢.√.À. ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ó¤Ô˘ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘.

Ù·ÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “√˘Ú¤˜” ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ 80.000 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ì ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ª¿ÈÔ . √È ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2011 ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ∞ºª ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘: ªÂ ∞ºª 1 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 17 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 2 ̤¯ÚÈ ÙȘ 18 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 3 ̤¯ÚÈ ÙȘ 19 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 4 ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 5 ̤¯ÚÈ ÙȘ 23 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 6 ̤¯ÚÈ ÙȘ 24 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 7 ̤¯ÚÈ ÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 8 ̤¯ÚÈ ÙȘ 26 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 9 ̤¯ÚÈ ÙȘ 27 ª·˝Ô˘ ªÂ ∞ºª 10 ‹ 20 ‹ 30 ‹ 40 ‹ 50 ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ª·˝Ô˘ Î·È ªÂ ∞ºª 60 ‹ 70 ‹ 80 ‹ 90 ‹ 00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ 2011 ∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ˘fi¯ÚˆÓ, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÙÔ˘ ∫º∂ (ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÙ·Èڛ˜, ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ, Ú¿ÎÙÔÚ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ·ÛÊ·ÏÂÈÔÌÂÛ›Ù˜ Î.Ï.), Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ∞ºª ÙÔ˘˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Û˘-

Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ì ÙÔ Ï·fi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 17 ª¿Ë, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∫∂ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ª¿Ë, ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¡¿ÓÔ˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÛ·Ú¿˙˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª¿Ë, Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¡¿ÓÔ˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª¿Ë, ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª¿Ë, ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. Ô °ÈÒÚÁÔ˜ §Ô‡Ì·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡∂, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›·.

∫·ÚÙ¿Ï˘

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶·Ó. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ª∂ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜

ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ∞. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ı¤ÙÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÚˆÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌÔ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ì›˙ÔÓ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi fiÚÔ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·.” √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÚˆÙ¿ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ı¤ÙÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó/ÌÈÔ˘, ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘”.

∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∂§Δ∞

°È· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ

∞¡Δπ£∂Δ∏ Ì ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ‰È·ÏÔÁ‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ù· ‰‡Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Î·È ˘ÂÚ·˘ÙfiÌ·Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÏÔÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ΤÓÙÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË ‰È·ÏÔÁ‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È. ¢ËÏ·‰‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Êı¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηÏÂ›Ù·È ÙÔ ÚÔÛˆ-

§‹ÁÔ˘Ó ÚÔıÂƯ̂˜ §‹ÁÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙÔ μfiÏÔ

ÈÎfi ‰È·ÏÔÁ‹˜ Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ‰È·ÏÔÁ‹˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ó· οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ¢Ú›· ¤ÎÙ·ÛË, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ

ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ Â·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙˆÓ ∂§Δ∞, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. Ãı˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∂§Δ∞ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ. ∫fiÏÈ·, ∞’ ·ÓÙÈ-

ªÂÙ·ı¤ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∞’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙË ¢.√.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·Ó¤Ï·‚·Ó ˘ËÚÂÛ›· ˆ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ.

Úfi‰ÚÔ Î·È ∞ÓÙ. ∫ÏËÚÔÓÔÌ¿ÎË, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¯ˆÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. “ΔÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ - “ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜” ÙˆÓ ∂§Δ∞ Î·È ÙˆÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∂§Δ∞, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫fiÏÈ·˜, Ô˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ù· ∂§Δ∞ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ 2010, fi¯È ̤۷ ·fi ¤ÛÔ‰· ‹ ·fi ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 70 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· fiÔȘ Ù˘¯fiÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ”. °È· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ô ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜

ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∂§Δ∞ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ôχ¯ÚÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹, ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË ϤÔÓ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ô‡Ù ÚԂϤÂÙ·È. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÌÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔÈ, ›Ù ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ, ›Ù ÔÈ ¤ÎÙ·ÎÙÔÈ, Ó· οÓÔ˘Ó Ì ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË”. ™‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∂§Δ∞, ÂÓÒ fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫fiÏÈ·˜, “·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛËÍÂÔ‡ÏËÌ·, ı· ¿Ì Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ”. ¢∏ª√.™.

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ °. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¤ÁηÈÚ˘ - ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ - ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “¶ÔÏϤ˜ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ ™ÔÚ¿‰Â˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. ∑ËÙ‹Ì·Ù· ·È¯Ì‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ·ÚȘ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÓ‰ÔÓËÛȈÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ù· ˘„ËÏ¿ Ó·‡Ï·, Î.·. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û˘˙‹ÙËÛÂ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, Ï.¯. ̤ۈ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›ÁÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó” . √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ηÏ› ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÔÈÔÙÈΤ˜ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫Â.™.∞.∞.ª. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·¿ÓÙËÛ Û ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÏÏÈÔ‡˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫Â.™.∞.∞.ª.) ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3833/10, ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙËı› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, Ù·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20 ÙÔ˘ ¡. 3868/10 ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÚÔÓÔ›·˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (¡. 2889/01), Ù˘ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÏÔÈfi ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ - À. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶À™ Ï‹ÚˆÛ˘ 200 ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔˆıÂ›Ù·È ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ - ̤ۈ ∞™∂¶ - ÚÔ΋ڢ͢ Ï‹ÚˆÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ΔÔ̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫∂™∞∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ (4 ı¤ÛÂȘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡). ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· ∫À∞ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ·fi ÙÔÓ √™∂ Î·È Δƒ∞π¡√™∂ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÊÔÚ¤· (5) ·ÙfiÌˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ì ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ΔÔ̤· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∫∂™∞∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ¶ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ 2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÔı› ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ¶À™ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡” .

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ¶. ª·Úο΢ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È “ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·. “£‡Ì·” Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó Î·È ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰·ÛÈÎÔ› Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∂›Ó·È Óˆ¤˜ ·ÎfiÌË ÔÈ “ÏËÁ¤˜” ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi ÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ˘ÚηÁȤ˜, Ô˘ η٤ÛÙÚ„·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË” .

TPITH 17 MA´√À 2011

∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∏ ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÈ ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ √ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏԢΤÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ÙËÓ ¿Ù˘Ë ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ, ÔÊ›ÏÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ... Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô›‰Ë, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ÓÙ·È Û ¿Û¯ËÌË Ù·ÌÂȷ΋ ı¤ÛË”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¯ÚÂÒÓ Ì ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ¯ÚÂÒÓ Î·È ÔÊÂÈÏÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ μ’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010, ۯ‰fiÓ ÂÓÓ¤· ÛÙȘ ‰¤Î· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË, ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ º¶∞ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù·ÌÂȷ΋ ·ÛÊ˘Í›·, ηıÒ˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì ÙÔ “ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ” Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ º¶∞, Ô˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ.∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÂÈÏ› ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó º¶∞, ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏ› ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ÎÈ ÂÓÒ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· º¶∞”. ∏ ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Ô‰ËÁ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ٷÌÂȷ΋ ·ÛÊ˘Í›· Î·È ÛÙÂÚ› ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi Ú¢ÛÙfi ¯Ú‹Ì·, Ô˘ ÙfiÛÔ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı›, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Â‰Ò Î·È ÙÚ›·-Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ∞. ¶··‰Ô‡Ï˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ·, ηıÒ˜ fiÛÔ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ º¶∞. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·Ú΋ ÙÚ·Â˙È΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜.√È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ó·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÚÔ˚-

√ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜

fiÓÙ· ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ, ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜, ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î.·Ï. ∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ º¶∞, ηıÒ˜ Ù›ıÂÙ·È Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ÂȉÈο ÚÔ˜ ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÔ¯Ïfi ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·... ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È, ÂÓÒ ¤-

¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ¶··‰Ô‡Ï˘, fiÙÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÍÂΛÓËÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿... “∞fi ÙÔ 2007-2008 ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·fi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ¡fiÌÔ˘˜ Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÙ·Ó ›‰·Ó Ó· ÌËÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰·Ó›ÛÙËÎ·Ó ‹ ¤‚·Ï·Ó ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔ-

ªÂ Â›ÛËÌÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.Δ˘ ·ÓÔȯً˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ı· ÚÔËÁËı› Ë ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÙÂı› Û „ËÊÔÊÔÚ›· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ÙÔÌ›˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘.™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î.Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ¶··‰Ô‡ÏË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ∂˘Ú. ¢ÔÓÙ¿˜.

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ μªΔ∂

∂›ÛÎÂ„Ë ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË ÛÙÔÓ √∞∂¢

ΔËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μªΔ∂, ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ μªΔ∂. ™ÂÛ¯ÂÙÈ΋·Ó·ÎÔ›ÓˆÛËÙÔ∂∫μ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:“ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 6.30 ÛÙËÓ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË μªΔ∂ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚ›·, ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ (ª·ÚÙ›Ô˘ - ∞ÚÈÏ›Ô˘) Î·È ÙÔ ¢ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ΔÔ ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ªfiÏȘ Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ë ∂Ù·ÈÚ›· ›¯Â οÓÂÈ ¿ÏÈ Ù· ›‰È·, ıˆÚÒÓÙ·˜, ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Î·È ÙfiÙ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙÛ¿Ì·, Û·‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ‰›¯ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË! ∂Âȉ‹ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ù˘ μªΔ∂ ÍÂ¤Ú·Û ϤÔÓ Î¿ı fiÚÈÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ıÚ·Û‡ÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÏÁËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ··Í›ˆÛ˘ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ Ù˘ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ÛÙ· ∂ÔÙÈο ŸÚÁ·Ó· (∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Î.¿.), ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ù˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË. √ Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·fi Ì‹Ó· Û ̋ӷ, ηٷÚÚ›ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÚÂÎfiÚ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ϛÁÔ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. Èڛ˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¿Óˆ ·fi 10% ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÊÈ·ÏÙÈο, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÌÂÙÚÒÓÙ·È fiÛÔÈ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ì›· ÒÚ·. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘, ˆ˜ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ̤۷ Î·È ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ηٷı¤Û·Ì ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì Ï‹ÚË ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·ÍÈÔÚÂ¤˜ ÂÈÛfi‰ËÌ·”.

™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ∂∫μ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ

ÙÔÓ ÌfiÓÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·¤ÌÂÈÓÂ: ∞˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ŒÙÛÈ, ¤Ú· ·fi ÙȘ 24ˆÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Ì ÙËÓ Ï‹ÚË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÎÏÈ̷Έı› Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘˜, Ì ÌÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜ ÛÙË μªΔ∂, ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·, Ô˘ ·‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ·˜, ηıÒ˜ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·ÏËÛÙ›·, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Ì·˜ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜ Î·È ÔÏÔ¤Ó· ÈÔ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù˜, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘! Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛıÂ, Ë ¿ÏË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ ÛÙËÓ μªΔ∂ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ‰È΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Ì·˜. ∞Ó Û‹ÌÂÚ· “ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È Ù· ·˘ÙÈ¿” ÛÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·‡ÚÈÔ ı· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔÈ Î·È ¤ÚÌ·È· ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ”. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÂΉfiıËΠۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ μ.ª.Δ.∂. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ù· ‰Â-

‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ª·ÚÙ›Ô˘, ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔÔ˘˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ fiÙ·Ó “ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÍÂÌÏÔοÚÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È Û ·Ú¿ÓÔÌË ·fiÏ˘ÛË Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÂȉ‹ ÙfiÏÌËÛ ӷ οÓÂÈ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ΋ڢÍ ÙÔ ™ˆÌ·Ù›Ô, ÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 16/5 Î·È ΔÚ›ÙË 17/5. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Âӈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ¡. ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ. ∂›Û˘ ηÏԇ̠ÙÔ ∂∫μ Ó· ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿Ú˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ “¿È·” Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜-˜ ,ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜-˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ μ.ª.Δ.∂. ÙËÓ ΔÚ›ÙË 17/5 ÛÙË ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 18.30”.


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

¶·ÚfiÙÈ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ

μ·Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Û ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο

μ

·Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ··ÈÙËÙÈο, ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ôχ ÁÚ¿„ÈÌÔ ÁÈ· Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ· Î·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ë̤ڷ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. Δ· ı¤Ì·Ù· ‰fiıËÎ·Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ·›ÛıËÌ· Û˘ÁÎÚ·ÙË̤Ó˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi Ù· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂͤٷÛ˘. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ.

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·, ÂÓÒ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ‹Ù·Ó ÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ “√ ∫ÚËÙÈÎfi˜”. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó, Ù· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‚·Ù¿ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô˘ ›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ Î·Ï¿, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¶ÚfiÛıÂÙ·Ó ‰Â ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ı· ¤ÂÊÙÂ Ô “∫ÚËÙÈÎfi˜” , ·ÊÔ‡ ÚÒÙÔÓ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂı› Î·Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÂÂȉ‹ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û Î›ÌÂÓÔ, ʤÙÔ˜ ÈÔ Èı·ÓfiÓ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û οÔÈÔ Ô›ËÌ·. 줂·È· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡, Û ‚·ıÌfi Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Á‡Úˆ ÛÙÔ 30% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο, ¤Ó· Ì¿ıËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Î·Ï¿. ΔÂÏÈο ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‚·Ù¿ ¿ÓÙÔÙ ‚¤‚·È· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο, Ô˘ Î·È Ù· ı¤-

Ì·Ù· Â›Ó·È ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. “Δ· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÁÚ¿„ÂÈ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ ı¤Ì· Ô˘ Ó· ‹Ù·Ó ÂÍÂ˙ËÙË̤ӷ ‰‡ÛÎÔÏÔ” ÙfiÓÈÛ ¤Ó·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi 12-15 Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔÓ,

ηχÙÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ Ù˘ ‡Ï˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Û¿ÊÂȘ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›·. ΔÚ›ÙÔÓ, Ô ·Ú¯fiÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, Ù· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Ôχ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÛÈÓ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÏÏÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ı· Â›Ó·È “·ÔηډȈÙÈΤ˜” . ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ˆ˜ ÙÂÏÈο Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ı¤Ì·Ù·

ı· ¤ÂÊÙ·Ó Û ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ôχ ηϿ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙·Ó ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·, ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂͤٷÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ fiÔÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û¯ÔÏ‹ ·fi ÙÔ 5Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶Â‰›Ô, ‰ËÏ·‰‹ √ÈÎÔÓÔÌÈο ΔÌ‹Ì·Ù·, ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì¿ıËÌ· ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ∞‡ÚÈÔ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·, Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ ÛÙË μÈÔÏÔÁ›·, Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ·ÎÏÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙȘ “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË “ÃËÌ›·-μÈÔ¯ËÌ›·”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞Àƒπ√ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈ-

ÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÍÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜. ∂›Û˘, ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÊÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. ª¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “ªÓËÌÔÓ›Ô˘” . √ “£fiÏÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ôχ¯ÚˆÌÔ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ê›Û˜ Î·È Ù· ·Ófi Ô˘ ÎÚ¤Ì·Û·Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ˘Ú‹Ó˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› Îϛ̷ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· Ù· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÓÈ·›· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∫›ÓËÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∂∂ Î·È ¢¡Δ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ë Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË ÛÙË ¯ÒÚ· Ô͇ÓÂÙ·È. ∑ԇ̛̠۠· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È ÓÂÔÏ·›·˜

·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ù›ÔÙ· È· ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ù· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 18˘ ª¿Ë ı· Ê·Ó› Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‚¿Ú‚·ÚË ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ÓÂÔÏ·›· Ì ÙÔÓ ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂÛ·›ˆÓ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù˘ ∂∞∞∫ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ë ¿ÏË ÁÈ· Ì›· ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓ›· ̤۷ ·fi Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜” . ∂›Û˘, ÛÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘, ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ

ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ó¤ˆÓ ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ Î·È °ÂˆÔÓÈ΋. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Ó˘Ó ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜. ∏ ıËÙ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÔÛÌËÙfiÚˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÂÙÚ·ÂÙ‹˜, ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞∂π Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË. ™ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹-

ÙÔÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞˘‰›ÎÔ˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ë Î. ∂ϤÓË ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ™ÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ó· η٤ÏıÔ˘Ó ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙÔÓ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹ ™Î¿ÁÈ·ÓÓË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ ∏ÏÈÔ‡ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ™ÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙËÓ Î. ª·Ú›· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. °È· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ¢∂¶, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ· ÛÙËÓ ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË ÁÈ· ıÂÚÌÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË - η‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ H ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Ì ı¤Ì· “£ÂÚÌÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË - η‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “√ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÃÀΔ∞ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¿ÓÔÈÍ ͷӿ Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·˘Ùfi Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙËÓ (∞¶.ÔÈÎ 195119 / 5-12011/ À¶∂∫∞ /∂À¶∂ // ∞¢∞: 4 ∞9•√-§) ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ªË¯·ÓÈ΋˜ ¢È·ÏÔÁ‹˜ & μÈÔÏÔÁÈ΋˜ •‹Ú·ÓÛ˘ ™‡ÌÌÂÈÎÙˆÓ ∞ÛÙÈÎÒÓ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ √∂¢∞ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ì ÙËÓ ∫À∞ 198436/18.04.2010 ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ Ù˘ √∂∂¢∞ ¡∞ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÓ¿‰·˜ η‡Û˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ η˘Û›ÌÔ˘ (RDF ‹ SRF. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Î·È ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ (°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi, ∏Ì·ı›· Î.Ï.) ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ RDF Î·È SRF, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È, Ô‡ÙÂ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·ÛÊ·Ï‹˜, ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÌÔÓ¿‰· ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì η‡ÛÈÌÔ RDF - SRF, ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, Ì ηıÂÛÙÒ˜ ¤ÚÁÔ˘ ∞¶∂. Δ· ·Ú·¿Óˆ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, Û ÂıÓÈ΋ Îϛ̷η, Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Û ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜, ·Ó¿ÎÚȂ˜ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ıÂÚÌÈ΋˜ - ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: - £ÂˆÚ›, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ºÔ¢™∞, ÙË Ï‡ÛË Ù˘ η‡Û˘ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠÁÈ· ÙËÓ √∂∂¢∞ Ù˘ ¡∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û·Ó ÚfiÙ˘Ô Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ·Ú·ÁˆÁ‹ RDF Î·È SRF, Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˘ÈÔıÂÙ› Î·È ÚÔÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (·¢ı›·˜ η‡ÛË Û‡ÌÌÂÈÎÙˆÓ, η‡ÛË RDF - SRF, ·ÂÚÈÔÔ›ËÛË Î.Ï.); - £ÂˆÚ› ÙËÓ ·¢ı›·˜ η‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (‹ ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ RDF SRF) ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ̤ıÔ‰Ô ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ Û·Ó ∞¶∂ Î·È Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi;

ŒÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ∂¡Δ√¡√ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤ-

ÚÔÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 60 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ Î·È ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ· Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ··ÈÙËÙÈ΋, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Ë ÙÔÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ Ù· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· Ù· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ˙ËÙ› ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË Ó¤ˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Á¤ÓÓËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ·fi ÙË μ’ ¤ˆ˜ Î·È ™Δ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡.


M·ÁÓËÛ›· 18

TPITH 17 MA´√À 2011

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ∂§°∞ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ

∞fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

√ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ∂ÂÚÒÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì·˙› Ì ÂÓ‹ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ˙ˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, fiÙÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆfiÓÔ˘˜ÂÎÙÈÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ, ηıÒ˜ Ô ∂§°∞ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ∂ÈϤÔÓ, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú¿ÁˆÁÔÈ, ȉ›ˆ˜ ‰ÂÓ‰ÚÔηÏÏȤÚÁËÙ˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¤ˆÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂§°∞ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ˙ËÌÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ì·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ¯ÚfiÓÈ· Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ÂÓÈ·›· ‰‹ÏˆÛË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜-ÂÎÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂§°∞ Ì ÙÔ˘˜ ηْ ·ÔÎÔ‹ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ˘¤ÚÌÂÙÚ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ÔÛÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÂΛӷ Ô˘ η٤‚·ÏÏ·Ó Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ - Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙȘ Ӥ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ˆ˜ “¯·Ú¿ÙÛÈ·” - Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, ̤ۈ Ù˘ “˘ÔÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘” Ù˘ ÚÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ηٿ 20% ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ “¯·Ú·ÙÛÈÒÓ”, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û 4 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ŸÌˆ˜, Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÒÚÔ - ¿‰ˆÚÔ, ηıÒ˜ Ô‰ËÁ›, Û ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÌÈÒÓ, Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂȈ̤Ó˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÁηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÈÎÈ·ÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Â¿Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÙÔ˘˜ ·ÎÚȂ›˜ ÏfiÁÔ˘˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÛÈÓÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ.

ÂÚ›Ô˘ 130 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¤„ÂÈ Ì¤Û· Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó.Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ºÚ›ÓÙ· ™Ô‡ÙÂÓ¯· - ∞ÁÈÒÙË “ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË 11 ηϷıÈÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∞fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ηϿıÈ· Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ì ·Ôı‹ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÌÂ.

™ÎÈ¿ıÔ˜: 130 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·fi ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì›· Ú¤Û· Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ۯ‰fiÓ 130 ÌÂÁ¿Ï˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ Ì¿Ï˜. ªfiÏȘ ÔÈ Ì¿Ï˜ Á›ÓÔ˘Ó 200, ÙfiÙ ı· ʤÚÔ˘Ì ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ÁÈ· Ó· ÙȘ ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ì Â¿Óˆ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: “√ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ̠ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ∞fi ÙfiÙ ٷ ¿‰ÂÈ· Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È È· Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜, Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙȘ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Û ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi, ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë ÔχÙÈÌË Ú¤Û·, ··Ú·›ÙËÙË... ÁÈ· ÙË Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡. ∏ ÔÌ¿‰· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·ıfiÚ˘‚·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹ÎË Î·È ÙËÓ Ú¤Û· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÓÒ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ οı ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË. Δ¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë Û˘ÌÈÂÛÙ› 130.000 Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “¶Ú¿ÛÈÓË ∞ÏÂÔ‡” ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›·. √È “∞ÏÂÔ‡‰Â˜” ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·Ó˜. ∞¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÊÔÚ¤·. ∞ÚΛ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÂÚÈÎÒÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÚÔı˘Ì›· ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹. ΔÒÚ· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÌԢηÏÈÒÓ ı· ·˘ÍËı› ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ “∞ÏÂÔ‡‰Â˜” ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ·. Œ¯Ô˘Ì ÌÂÈ È· ÛÙÔ ª¿ÈÔ Î·È, Û‡Ìʈӷ Ì fiÏ· Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο, ÌÈ· ηϋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ú¯›˙ÂÈ. ∞ÙfiËÙ˜ fï˜ ÔÈ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. “ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘ÌÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· PET, Î·È ÎÔ˘ÙÈ¿ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ·fi ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È Ì‡Ú˜. ∂-

ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È: Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·fi 11 Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ı· ·˘ÍËı›. √È ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ› ο‰ÔÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ (Ì ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·ÏÂÔ‡˜), ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜. “μÔËı‹ÛÙ ̷˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·: ηӤӷ PET ‰ËÏ·‰‹ Ï·ÛÙÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ, ηӤӷ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¯¤ÚÈ· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·”, Ì·˜ ϤÓ ÔÈ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ Ì ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. •¤ÚÔ˘Ó Î·Ï¿ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÔÁ›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜ ·fi Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘, ·Ó Î·È ÎfiÛÙÈÛ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ۯ‰fiÓ ˆ˜ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯¤ÚÈ· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÏÔÈfiÓ: Â-

ıÂÏÔÓÙ¤˜, Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î¿‰ˆÓ ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÏÔÁ‹ Î·È Ë Û˘Ì›ÂÛË. ∫·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, Ô˘ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ı· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. •ÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË Î·È ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Ì οı ̤ÛÔ. ∫·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓԇ̠‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡, ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ˆÚ·›· ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ¢‹ÌÔ˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ·ÏÔ› Ôϛ٘, ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‹ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ›, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ Î·È ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÌÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·”.

™ÎfiÂÏÔ˜: ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·Ì·ÛÎËÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∫ˆÓ. ™ÎÔ‡Ú·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·Ì·ÛÎËÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Û οı ¿ÏÏÔ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ∏ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ı¤Ì·Ù·: ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚfiÙ˘Ô˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Û ÓËÛÈÒÙÈΘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™‡Á¯ÚÔÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ - Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÂÏ›ÙÈÎÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ (¶√¶), ¶ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË - ÂÓË̤ڈÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ¶ËÏ›Ô˘, ÙËÓ

∫∂∫∞¡∂ª Î·È Ë Î. ƒ›Ù· ™·ÓÔ‡ÏË, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.

¢. ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

ΔÔÔı¤ÙËÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË 25 Î·È ϤÔÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÙfiÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Á‡Úˆ ÛÙ· 13.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â˘Ú›·˜ Û‡Û΄˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÊÔÚ¤ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Î·È Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. μ·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ˆ˜ fiÚÁ·ÓÔ ¯¿Ú·Í˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ

ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÔÚÂÈÓfi˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Â˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÙÚ· ı· Â›Ó·È Î·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Î·È ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·Ù·ÙfiÈÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. √È ÈӷΛ‰Â˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 25, ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Â› Ù˘ ¶∞£∂, ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›·. √È ÙÔÔıÂۛ˜ ÛÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ı· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÙfiÛÔ

ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂›Û˘, ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û‡Û΄Ë, ‹Ù·Ó Ë Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹˜ Ù˘, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÔ„›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜.π‰È·›ÙÂÚË ‚¿ÛË ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ Ì¤Û· ·fi Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. °È· ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ Û˘ÛΤ„ÂȘ, fiˆ˜ ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi, ÕÁÈÔ πˆ¿ÓÓË, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ, ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÕÁ. ™·Ú¿ÓÙ· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, fiÔ˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


¡¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‚›·˜ Ì Ô·‰Ô‡˜ ÛÂÏ. 20

TƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

∫∞Δ™∞μ∞∫∏™

“¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÚÒÙË ÙËÓ ∞∂∫” Δ√ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË Ë ∞∂∫ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·‡¯ÂÙ·È Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. °È· ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙfiÓÈÛÂ: “∞Í›˙·Ì ·˘Ù‹ ÙË ¯·Ú¿ ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó Îڛ̷ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›ÙÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ·›Í·Ì ηϿ. ∫·È Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ›¯·Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. √ ¶∞√∫ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÚÈÌÒ¯ÙËΠÛÙÔ ÌÈÛfi Á‹Â‰Ô Î·È ‚¤‚·È· Ù· ‰ÒÚ· Ô˘ ‹Ú ·fi ÂÌ¿˜ Ì ٷ ÔÔ›· ÛËÌ›ˆÛ ٷ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÎÏÂÈÛÙ› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” . °È· ÙȘ ÔÏϤ˜ ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜: “∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Û˘ÓˆÌÔÙ› ÙÔ Û‡Ì·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √ ª·ÚÙ›Ó Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÂÚfi ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÁÎÔÏ ·fi ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ. √ ™ÔÏ¿Î˘ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÁÎÔÏ Â‡ÎÔÏ·. ªÂ ÙfiÛ˜ ¢ηÈڛ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó. ∂›Ó·È ı¤Ì· Û˘Á΢ÚÈÒÓ” . °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÁÈ· Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÁÈ·Ù› Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηϋ ·fi‰ÔÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÔ‡ ‹ ‚·ıÌÒÓ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜. £· ‰Ô‡ÌÂ. ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ‹ÏÈ˙· fiÙÈ ı· ›¯Â ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∏ ∞∂∫ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÚÒÙË. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ηϋ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ √∞∫∞ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ΤډÈÛ Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤¯·ÛÂ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÂÈ ÚÒÙË Ë ∞∂∫, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË, ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” .

™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÓÒÓ˜ ™Â ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∫·Ô˘Ó¿, ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È “¤ÂÛ” Î·È ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ˆÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ηıÒ˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ˆ˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·ıÏËÙÒÓ. ªÂ Ù· ¤ÛÔ‰· ·˘Ù¿, ηχÙÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜.

∫∞∫√™ “¢∞πª√¡∞™” Δ√À ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√À ∂Ã∂π °π¡∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À

ΔÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔÓ... ·¤Ú· £Âfi˜ Â›Ó·È ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯Ô˜ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÔÏÏ¿” , ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘, ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1.

“√

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ (ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ), “Û¿˙ÔÓÙ·˜” ÙËÓ Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ù· ‰ÔοÚÈ· “ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó” ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ). £· ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ÛÙË Ó›ÎË, ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤·È ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ Ê·Ó¤Ï˜ ı‡ÌÈ˙·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ôχ ÌÈÎÚÔ› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “¤ÙÚˆÁ·Ó Û›‰ÂÚ·” ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË, ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿Û·. ∞ηٿ·˘ÛÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ Û fiÏÔ ÙÔ Á‹‰Ô, ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ... ·̷ٷ, ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÂÈıÂÙÈÎfi Ó‡̷, ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∫·È Îڛ̷ Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ôχ˜ ÁÈ· Ó· ¯·Ú› ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ı¤·Ì· Ô˘ ·Ïfi¯ÂÚ· ÛÎfiÚÈÛ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ∏ ÔÌ¿‰· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÚÈṲ̂ӷ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ηÏÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜, ÛËÌ›ˆÛ ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ηıÒ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 33’ Ì ÙÔÓ §¤ÙÔ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔϤıÚÈÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη. øÛÙfiÛÔ, Ô... ¤ÊË‚Ô˜ ™ÔÏ¿Î˘ ÛÙÔ 52’ Î·È Ô ª·ÚÙ›Ó ÛÙÔ 63’ Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ÎÂÊ·ÏȤ˜ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¿Óˆ οو Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ú ÌÈ· ‰›Î·ÈË, fiÛÔ Î·È ·ÏÈηڛÛÈ· Ó›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û “‰‹ÌÈÔ” ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÌÈ· Î·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ù· ÓÈÎËÙ‹ÚÈ· Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” (ÛÙÔ 32 ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙÔ 2-1 ÚÔ¯ı¤˜). ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÛÙÔ Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ÛÔ˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ‰¤ÛÔ˙ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ™·Óηڤ, Ô ÔÔ›Ô˜ “¤Û‚ËÛ” ÙÔÓ ™ÈÛ¤ (ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜), ÂÓÒ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÛÙ· Ì·ÚηڛÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ΔÔÌ¿˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¿ÁÈÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ™¤ÏÂ˙È, ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÂÓÒ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ √‡ÁÁÚÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÚÔ‹Ïı ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙ·ıÂÚfi˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, fï˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙË Ì¿Ï·, ηıÒ˜ ¤Î·Ó ϿıÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛË. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‹Ù·Ó Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜, “ηٷ›ÓÔÓÙ·˜” ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÂÓÒ ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ËÚÂÌ› ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ‹Ù·Ó ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘. √ ªÚ¤Ûη ‹Ù·Ó ΛӉ˘ÓÔ˜-ı¿Ó·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ı· ‹Ù·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜. √ ªfiӯ ¤Î·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÔÓÙ·˜ ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÓÒ Ô ™ÔÏ¿Î˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÒÓ, ¿Ï„Â, ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ Î·È Ë Ôχ ηϋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó, ¤Î·Ó ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ

Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∞ÎfiÛÙ· Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ΔÔÌ¿˜, ™·Óηڤ, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÚ¤Ûη (91’ æ˘¯ÔÁÈfi˜), ªfiӯ (80’ ¡ÙÔÏÂ˙¿È), ™ÔÏ¿Î˘ (75’ ∞ÎfiÛÙ·), ª·ÚÙ›Ó. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, ™·ÚȤÁÎÈ, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤, μ‡ÓÙÚ·, ™ÈÌ¿Ô, ¡›Ó˘ (69’ °ÎÔ‚Ô‡), ∫ϤÈÙÔÓ (46’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘), §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›· (69’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜), §¤ÙÔ, ™ÈÛ¤. * ÕÁÓˆÛÙÔÈ ·ÔÂÈÚ¿ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ó· ÎϤ„Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ̤۷ Û ·˘Ùfi. ªÂ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË, ˆÛÙfiÛÔ, Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ë ÏËÛÙ›· ·ÔÙÚ¿ËÎÂ.

∞‡ÚÈÔ Ì ¶∞√ ÛÙÔ √∞∫∞ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, Ì ÙËÓ ∞∂∫ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ÔÎÙÒ, ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ¤ÍÈ, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙȘ 17.15, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ηıÒ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ı· ÂÏ›˙Ô˘Ó ‚¿ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ı¤Û˘ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ηٿٷÍË. ÃÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜, Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂ-

ۛ˜ ÙˆÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È ™Ù¿ıË ƒfi η. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÂÎÙ›Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. * √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª‹ÙÛÈÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∏›ÚÔ˘ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ª·ÏÙ¿, ÃÚ‹ÛÙÔ ™ˆ ÙËÚfiÔ˘ÏÔ (∞¯·˝·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ª¿ÚÈÔ˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∏Ï›·. * ™Â ·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ, ηıÒ˜ Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ¶∞√∫ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ˆ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 10 ¢ÚÒ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô: “H ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· Ù˘, ÔÚ›˙ÂÈ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô 10 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Play off, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞∂∫, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ 18:15, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηٷÎχÛÔ˘Ó ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜” .


20

TƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

ºπ§∞£§√™ Δ√À ∞ ƒ∏ ∫π¡¢À¡∂À∂π ¡∞ Ã∞™∂π Δ√ ª∞Δπ Δ√À ∞¶√ ∂¶π£∂™∏ ºπ§ø¡ Δ√À ¶∞√∫

Δ·... ¤„·Ï ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô °fiÓÙÈη˜

™˘ÌÏÔ΋ Ô·‰ÒÓ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË

∂¶π™∫∂æ∏ ηÈ... Áο˙È· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °fiÓÙÈη, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Á Ì ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·. “¶Ô˘ ı· ¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ·È. ¡· ÌËÓ Í·Ó·ÎÔ‡Ûˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ‰È·ÈÙËÛ›· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¡· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” , ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ οÎÈÛÙË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °fiÓÙÈη, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Á Ì ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· Î·È Ù·... ¤„·Ï ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· οÎÈÛÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜, ÏfiÁˆ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ Ë... ·Ô‡Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È Δ˙fiÚ‚·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¤Î·Ó·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ˙‹Ù·Á·Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ô˘... ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi, ÂÎÓ‡ÚÈÛ ÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . “¶Ô˘ ı· ¿ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, ÂÎÙ›ıÂÛÙÂ Î·È ÂÎı¤ÙÂÙ ÎÈ Â̤ӷ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ˆ fiÛÔ ÌÔÚÒ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û·˜ Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂›Ì·ÛÙ ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Û˘ÓÂ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¡· ÌËÓ Í·Ó·ÎÔ‡Ûˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Û·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›·. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÁÎÔÏ, Û·˜ ¤ÊÙ·ÈÍ ηÓ›˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‹ ÂfiÙ˘ Î·È Ì·˜ ¤·È˙Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ì·˜ ¤·ÈÍÂ; ∫·ÓÔÓ›ÛÙ ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜ ÎÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙ·È ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¶·È·Ó›·˜.

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶ÚÒÙË Ë ∞∂∫ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ª∂ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ì 3-0 Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ √∞∫∞, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞∂∫. √È °È·¯ÈÙ˜ Î·È §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ, ÂÓÒ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Â¿Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Î·È §›ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ›‰Â ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .4 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 * ∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 17.15 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 19.30 Ô ¶∞√∫ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·.

›ıÂÛË ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ηًÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÕÚË, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ Û˘ÌÏÔ΋ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô ¤Ó·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ ¤ÓÙ ÙÔ Úˆ›, ÔfiÙÂ Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì Û·Ṳ̂ӷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÕÚË. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ϥۯ˘ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÏÔÛÙÔ›, ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ, ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ Î.·. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ϥۯ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜: “ΔËÓ 15-05-2011 ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, ÔÌ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ë̉·ÒÓ (Ô·‰Ô› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ·Ú¯Èο ‰¤¯ıËÎ·Ó ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ·fi ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ·ÙfiÌˆÓ (Ô·‰Ô› ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›ıÂÛË Ì Û·Ṳ̂ӷ ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̉·Ô› ηıÒ˜ Î·È ¤ÙÂÚÔ˜ Ë̉·fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. √È ·ıfiÓÙ˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ °.¡. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÎÔÌ›ÛıË ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ¿ÌÂÛ· ÎÈÓËÙÔÔÈ-

√ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ηٿۯÂÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ‹ıËÎ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ú¢ӷ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ϥۯ˘ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 65 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ÌÈ· Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ú¿‚‰Ô˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 52 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Ì ̋ÎÔ˜ ÏÂ›‰·˜ 13 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ¤Ó· ÔÏ˘ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì Ϸ‚‹ Ô˘ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ʤÚÂÈ Û¯‹Ì· ÛÊ˘ÚÈÔ‡ Î·È Ï¿Ì·˜ Î·È ÙÚÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ ¯ÂÈÚfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÙÚÂȘ Ë̉·Ô› ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ϥۯ˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·fi ÙË Ï¤Û¯Ë Ê›ÏˆÓ Ì ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∫·ÙÂÚ›Ó˘” .

∞Ôʇ¯ıËΠ̷ÎÂÏÂÈfi °È· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÛˆÛÙ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Î·È Ë ¤ÁηÈÚË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ì·ÎÂÏÂÈfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (15/5), ÏÔÈfiÓ, Ë Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÷ӛˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÚÂȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ¤ÁÈÓÂ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È Ù· μÚÈÏ‹ÛÛÈ·, Ì ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÙԛ̷˙·Ó Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™Ô‡‰·˜, ·’ fiÔ˘ ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔ Î·Ú¿‚È ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÛȉÂÚ¤ÓÈÔÈ ÏÔÛÙÔ› Î·È ‚·ÚÈÔԇϘ, ̤¯ÚÈ Ì·¯·›ÚÈ· Î·È ÌÔÏfiÙÔÊ. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘, ÛÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó 24 Ô·‰Ô›, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÙÚÂȘ (‰‡Ô 29¯ÚÔÓÔÈ Î·È ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜) Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·

“ÂÚ› Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÔÙ›·˜ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÊÈÏ¿ıψӔ . ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ó›ˆÓ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “μÚ·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙ· ÷ÓÈ¿, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÷ӛˆÓ, ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ÙÚÂȘ Ë̉·Ô› ËÏÈΛ·˜ 29, 40 Î·È 29 ÂÙÒÓ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› fiψÓ, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ÓfiÌÔ “¶ÂÚ› Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÔÙ›·˜ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÊÈÏ¿ıψӔ . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÷ӛˆÓ, fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ˘‹Ú¯·Ó ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ, ÙËÓ 20:00 ÒÚ· ¯ı˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÊÈÏ¿ıψÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÌÚËÛÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈ-

ª∂ ∞¶√º∞™∏ Δ∏™ E¡ø™∏™ μ’-°’ ∂£¡π∫∏™

∞Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· Ï¤È ÔÊ Î·È Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù ÛÙË Football League ™

 ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù Ù˘ Football League (μ’ ∂ıÓÈ΋) Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ 22/5, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‰È˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ), ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Î·È Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, Ë ÂÈ·ڈÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¿ÏÏ·. ¶Èı·ÓfiÙÂÚË Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ë 29Ë ª·˝Ô˘. °È· Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· (Èı·ÓfiÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29/5) ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ù· Ï¤È ÔÊ Î·È Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ∞Ú¯‹ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ó·-

‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÏfiÁÔ˘˜: ∞) ∏ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ÂʤÛÂˆÓ ÙÔ˘ √º∏, ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ù˘ ¢fiÍ·˜ ¢Ú¿Ì·˜, ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶√. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË 18/5. √È ÔÌ¿‰Â˜ ¤Ï·‚·Ó ÚÔıÂÛÌ›· ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÈÔÈ ı· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ. μ) ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓËÌÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. °) ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË

Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Î·È Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηٿ ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡. ¢) ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ηٿ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ·fi fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ fiÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó ·fi ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ̤ۈ ÙÔÓ Ï¤È ÔÊ. ∂) ∞ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎ˘Úˆı› Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ™Ù) ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù. ∑) °È· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› ÙÔ Ì·Ú¿˙ πˆÓÈÎÔ‡-∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·. ™ÙËÓ ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ÛÙȘ 29/5 Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ï¤È ÔÊ Î·È Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù.

ÛÌÔ› (ÌÔÏfiÙÔÊ), ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi Ï·ÛÙÈΤ˜ ÊȿϘ ÓÂÚÔ‡ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ¿Óˆ Û ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó Ù˘ÏÈÁ̤Ó˜ Ì ÌÔÓˆÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÚÔÙ›‰Â˜ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ¤Ó· ÛˆÛÙÈÎfi ηÓÔÁfiÓÔ, ¤Ó· ÛÊ˘Ú› ıÚ·‡Û˘ ˘·ÏÔÈӿΈÓ, ¤Ó· ÛÊ˘Ú›-‚·ÚÈÔԇϷ, ¤Ó·˜ ÏÔÛÙfi˜ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ˜, ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ Ì Ͽ̷ Ì‹ÎÔ˘˜ 20 ÂÎ., ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÈÛÙfiÏÈ-ÛÙ˘Ïfi ÂÎÙÔ͇ۈ˜ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰ˆÓ, ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ÌÈÙfiÓÈ 4 Ï›ÙÚˆÓ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË, ¤Ó· Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÁÎÏÔÌ Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ¯ˆÓ› ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· ÙˆÓ ÊÈ·ÏÒÓ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÷ӛˆÓ ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÚÂȘ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ηٷۯÂÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Â›ÎÔÛÈ ¤Ó·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô 17¯ÚÔÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒıËÎ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ηÙËÁÔÚ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·Ê¤ıËÛ·Ó ÂχıÂÚÔÈ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ Ã·Ó›ˆÓ” .

¶™∞¶

“¢ÂÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·Ó...” ∞¶√º∞™π™ª∂¡√π Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·fi ÙË ‚›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ·›ÎÙ˜-̤ÏË ÙÔ˘ ¶™∞¶. ™ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 250 ̤ÏË (Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË Ì¤Ûˆ ÏËÚÂÍÔ˘Û›ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 1.800 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜) Î·È Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó Û·Ê¤˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Football League Î·È ÙË Football League 2. “√ ¶™∞¶ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÔ˘Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, ‰ÂÓ ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ, ÙfiÙ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, Ô‡Ù ·˘Ùfi Ù˘ Superleague, Ô‡Ù Ù˘ μ’ Î·È Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™∞¶, ™Ù¤ÏÈÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜.


TƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

√ ∏§π∞™ ª∞∫ƒ∞∫∏™ £∞ ¢π∂∫¢π∫∏™∂π ¡√ªπ∫∞ Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶√À Δ√À √º∂π§∂π ∏ ¶∞∂ ¡π∫∏

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹... Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰fiÛÂȘ. 줂·È· ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ Â‡ÏÔÁ·: ¶ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¡›ÎË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙË Football League 2; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηÓ›˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÍÂοı·ÚË ·¿ÓÙËÛË. √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏËÚÒÓÂÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË ¡›ÎË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ Ë Football League/Football League 2 ·Ê·›ÚÂÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 11 ı¤ÛË Ì 40 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘.

ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó˘·ÚÍ›· ÛÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ. Ãı˜ Î·È Ù˘Èο ÂÈ΢ÚÒıËÎÂ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·fi ÙË Football League/Football League 2.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ô‰fi ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘. √ Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ¡›ÎË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›‰Â ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˜ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. √ ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” . “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ¿ÏÏÔ ÙË ¡›ÎË. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÁÈ· Ó· ·¢ı˘ÓıÒ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯¿Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ ÛÎÔ‡ˆ Ó· ηٷı¤Ûˆ ÚÔÛÊ˘Á‹ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·” ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ô ª·ÎÚ¿Î˘ Á›ÓÂÙ·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘

ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™ˆÙÚ›Ó˘ Î·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ¡›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ™ˆÙÚ›Ó˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ

·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ “·̷” ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ‚Ú·¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂, Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ¯Ú¤Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú˘ıÌÈÛÙ›

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡Èοڷ˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ Blue Angels ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 20 ª·˝Ô˘. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 20.00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó··‡Ûˆ˜). ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” .

¢π¡∂π ∞°ø¡∂™ ª¶∞ƒ∞∑ °π∞ ∞¡√¢√ ™∂ ∞2 °À¡∞π∫ø¡ ∫∞π μ’ ∂£¡π∫∏ ∞¡¢ƒø¡

¢ÈÏ‹ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ Δ Ô ÚÔÛ¯¤˜ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È fiÏ· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘, ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙË ÛÂ˙fiÓ 2010/11, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ √Úʤ· ∫·ÙÂÚ›Ó˘ Ô˘ ·Ó‹Ïı ·’ ¢ı›·˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ı· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∞̇ÓÙ· ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘, ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔÓ ∞√∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ 9Ë Î·È 10Ë ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ Î·È Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Â›Ó·È ÔÈ ËÙÙË̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì·Ú¿˙ Ù˘ 3˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û Ԣ‰¤ÙÂÚË ¤‰Ú· Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ۇÛÙËÌ· ¤Ó·˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Û ÌÔÓfi Á‡ÚÔ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011/12 ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ 3Ë Î·È 4Ë ı¤ÛË, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó‰ÚÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Â‰Ô̤-

21

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 21.45 ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ Û ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ Novasports 1 ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-™ÙfiԢΠÁÈ· ÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ.

°’ ∂£¡π∫∏

∫¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ë ∂·ÓÔÌ‹ ™ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Ô˘Ú·Ófi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂·ÓÔÌ‹, ηıÒ˜ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÈÔ Ï·ÌÚ‹ ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ªÂ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· 2-2 ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Football League Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2. ¶Ï¤ÔÓ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ˘ÂÚÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ∫·ÏÏÔÓ‹ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. Ÿˆ˜ Î·È Ô ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, Ô˘ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Ì 4-2. ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ∑¿Î˘ÓıÔ Ì 2-0 ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi ™Î‡‰Ú·˜, ¤Ó· ÙÚ›ÔÓÙÔ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÒÙ˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∫Ô˙¿ÓË-∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . .2-2 (62’ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, 80’ ∫·Ì·Ù¿È - 6’ ∫Ô˘Ú‰¿Î˘, 90’ ÷ÛÔ̤Ú˘) Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 1 . . . . .-0 (75’ ∞ÏÂ͛Ԣ) °È·ÓÓÈÙÛ¿-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . .1-2 (48’ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ - 47’ ƒÈ˙Ô‡Ï˘, 64’ ¶ÚÔ‚›‰·˜ ) ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . 0-0 ∑¿Î˘ÓıÔ˜-∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . . . . . .2-0 (32’∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, 44’§È‚¤Ú˘) ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . 4-2 (41’ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏ˘, 52’ ∫·ÏÈ·Ì¿Î·˜, 92’ ∫Ô˘‚ÂÏfiÁÏÔ˘ ÛÔ˘Ù, 94’ ∫·Ú··ÙÛÈ¿˜ - 83’ √͇˙ÔÁÏÔ˘, 95’ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘) ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . 1-0 (10’ ªÔ‡ÚÌÔ˜) ¡›ÎË-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . . 0-3 ·.·. ƒÂfi: ºˆÎÈÎfi˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ÙÂÏÈ΋)

™ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÂȯÂÈÚ› Ó’ ·Ó¤‚ÂÈ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ Ó·. √ ∞√ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 4Ô˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, Ô˘ ‹Úı ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋. √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011/12, ÂÓÒ Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. “™›ÁÔ˘ÚÔÈ” ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ô ¢›·˜ ¶ÔÏ›¯Ó˘, Ô ª›ÏˆÓ·˜ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÕÚÙ·˜ Î·È ÔÈ ¶fiÓÙÈÔÈ ∫ÈÏΛ˜, Ô˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ 5Ë Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÔÈ ∫‡Îψ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô √Úʤ·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ·fi Ù· ÙÔÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó.

ΔÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ √ º·›·Î·˜ ∫¤Ú΢ڷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 9Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ (3 ӛΘ-13 ‹ÙÙ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi), ı· Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋. √ ∂‡Ú˘ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ÙˆÓ Ì·Ú¿˙ ›¯Â ·ÔÎÏÂÈÛÙ›, ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔÓ ∞√∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, Ô˘ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ÌÂ-

Á·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ º·›·Î· ı· Â›Ó·È ÓÔÎ-¿Ô˘Ù Î·È ı· Á›ÓÂÈ Û Ԣ‰¤ÙÂÚË ¤‰Ú·, Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙÔÓ ËÙÙË̤ÓÔ Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011/12 Ë ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜, ·ÓÙ› ÁÈ· ¤Ó·Ó Ô˘ ›Û¯˘Û ʤÙÔ˜. ™ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ (μÔÚÚ¿˜), Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ∂‡Ú˘ÙÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ófi‰Ô˘, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜, Ô ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˚‰·˜ Î·È Ô ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞1 ∂ıÓÈ΋, Ô ∞fiÏÏˆÓ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏ˘, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ∫Ô˙¿Ó˘ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ Ì ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi.

1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . 44-26 . . . . 58 2. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . 40-22 . . . . 56 3. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . 46-32 . . . .53 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . 32-29 . . . .48 5. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . 31-27 . . . . 46 6. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . 27-25 . . . . 46 7. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . 29-25 . . . . 45 8. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . 32-36 . . . . 44 9. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . 24-22 . . . .43 10. ∞ÂÙfi˜ ™Î. . . . . . . 32-29 . . . .41 11. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . 28-31 . . . .40 12. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 40-36 . 40 13. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . 24-27 . . . . 39 14. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . 24-30 . . . . 39 15. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . 26-38 . . . . 36 16. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . 38-51 . . . . 34 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . 15-45 . . . .10 * ∞fi ÙË ¡›ÎË ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ› ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ.

Δ· Ï¤È ÔÊ ∞fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ‹ÚÂ Ë ¶·Ó·¯·˚΋, ÂÓÒ μ‡˙·˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ Î·È ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙˆÓ playoff: μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. . . . . . . . . . . . . . . . .0 ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0


22

TƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

“Δ·›ӈÛ” ÙÔÓ ...ηχÙÂÚÔ ÂÏ¿ÙË ∂¡∞™ “‰È·ÛÙËÌÈÎfi˜” √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ù·›ӈÛ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔÓ “ÎÏÈÓÈο ÓÂÎÚfi” ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÔ¯ÔÈ. ∞fi ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ªfiÓ¯Â, ·fi ÙÔÓ ™·Óηڤ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ªÚ¤Ûη. ∫·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛÂ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›· ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈο Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. √ μfiÏÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ºÂÚ¤ÈÚ· Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÎfiˆÛË Î·È Ó· „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ٤ÙÔȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÈÎÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ΔÒÚ· ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ “Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·” Â› ÙÔ˘ ¶∞√ ·‡ÚÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ √∞∫∞.

ªÂ ÙÔ Î·Ïfi ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ ÎË, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ÈÛfi·ÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” Î·È Ù˘Èο ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, fiÔ˘ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÈ˙Èο. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜ η٤ÎÙËÛ ‰›Î·È· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Œ·ÈÍ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Û˘Ó‰‡·Û ÙÔ ı¤·Ì· Ì ÙËÓ Ô˘Û›·, Â¤‰ÂÈÍ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È “¯·Ú·ÎÙ‹Ú·” .

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· ‡„Ë

Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙËÓ ÛÙ·Ì·Ù¿

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û·ÊÒ˜ ÈÔ “ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ˜” ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ·Ú¿ ÙȘ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ™·ÓÔ‡ÏË, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜, ¤‚Á·Ï·Ó ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ·ÚΤ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ Ӓ ·ÓÙȉڿÛÂÈ. √ “£Ú‡ÏÔ˜” , Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ¤ÊÙ·Û ·ÈÛ›ˆ˜ ÛÙËÓ 3Ë ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË Â› ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Î·È Ê˘ÛÈο Ì·›ÓÂÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.

∂¡ø Ë ¶∞∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “ÓÈÁ̤ÓË” ÛÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ë ∂Ú·ÛÈ Ù¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Î·È Ù˘Èο ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û ڢıÌfi ÚÔfiÓËÛ˘ ‰È¤Û˘Ú·Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∞ϤͷӉÚÔ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÌfiÏȘ ¤Ó· ‚‹Ì· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Î·È Ù˘Èο ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∏ ¡›ÎË, ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÚÈ˙Èο.

¢ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ԇÙ “̇ÙË” ∞¡∞∫√π¡ø™∏, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 36Ô˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ∂√∫ ηٿÊÂÚ ӷ ÌËÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô‡Ù “̇ÙË” ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÌÂٷ͇ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∞Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿, ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î·È Ú›ÍÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ (Ù· 75 ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜), ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘.

∞Ê‹ÓÔ˘Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Δ√¡ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ù›ÙÏÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÎÔ Ú·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ “ÌÈÎÚÒÓ” ʤÚÓÂÈ ¯·ÌfiÁÂÏ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ , ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ϤÔÓ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÈηӤ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚȘ ‚Á·Ï̤Ó˜ ·fi Ù· “ÛÏ¿¯Ó·” ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ÿÛˆ˜ Ó· ¤ÊÙ·Û ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô Î·ÈÚfi˜...

ŸÙ·Ó ÙÔ ÊÂÚ Ï¤È ¿ÂÈ ÂÚ›·ÙÔ...

“∫·˙¿ÓÈ” ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÂÎÚ·Á›

™Δ∏¡ 47Ë ı¤ÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ù˘ UEFA ÛÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· “Respect Fair Play” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 53 ¯ÒÚ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ 2011. ™ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ∞ÁÁÏ›· Î·È ™Ô˘Ë‰›· Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙÚ›· ¤ÍÙÚ· Â˘Úˆ·˚ο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÔÈ μÔ˘ÏÁ·Ú›· (21Ë), Ë ™ÏÔ‚·Î›· (27Ë), Ë ∂ÛıÔÓ›· (31Ë), Ë ¶°¢ª (32Ë), Ë ∞ÚÌÂÓ›· (37Ë), Ë ªÔω·‚›· (39Ë) ‹ Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· (42Ë). §›ÁÔ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙfiÛË ‚›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ı· È¿ÛÔ˘Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÙÔ.

∫∞∫π™Δ√™ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ ºÂÚ¤ÈÚ· ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ...·Î·Ù·Ï·‚›ÛÙÈΘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı˘Ì›˙ÂÈ “η˙¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ” . ŸÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘, ÔÈ “ÂÎÚ‹ÍÂȘ” ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ı· Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜. ∞Ó ·‡ÚÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰Â¯Ù› Î·È ÙË ...¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÙÔ √∞∫∞, ÙfiÙ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ú·Á‰·›Â˜.

¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ªπ∞ ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ (·Ó fi¯È ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË) ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÓ¿ Ë ¡›ÎË. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ Î·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ì ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È 4 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ·›ÎÙ˜ ·Ú·ÙË̤ÓÔÈ Î·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¤Ê·ÏË. ªfiÓÔ ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÙÔ˘ Blue Club ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÓ¿ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¡›ÎË.

ΔÔ Áη˙¿ÎÈ, ÔÈ ÌÔÏfiÙÔÊ Î·È ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ¢∂¡ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi Ë ‚›· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂ÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙÔ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √º∏ °È¿ÓÓË ∫Ô˘Ú¿ÎË. ∂ÌÊ·ÓÒ˜ ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô °. ∫Ô˘Ú¿Î˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ë Â›ıÂÛË Ó· ÌË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ √º∏. ™˘ÌÏÔ΋ Ô·‰ÒÓ Ì ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ›¯·Ì ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, ÂÓÒ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì ÌÔÏfiÙÔÊ ‚Ú¤ıËΠ۠ۇӉÂÛÌÔ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√ ÛÙ· ÷ÓÈ¿. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‚›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜...


ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´OY 2011

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 117-26 84 2. ∂ıÓÈÎfi˜ 75-22 81 3. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 75-42 68 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 48-33 61 5. £ËÛ¤·˜ 87-42 57 6. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 62-43 55 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 59-43 50 8. ∞›·˜ ™. 61-52 48 9. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 42-53 44 10. ÃÏfiË 48-47 44 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 54-51 43 12. ∞.∂. 2002 49-53 42 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 48-49 40 14. ∞ÎÚfiÔÏË 42-53 37 15. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 41-76 28 16. §Â¯ÒÓÈ· 34-69 25 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 27-117 8 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. * √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂ıÓÈÎfi˜-§Â¯ÒÓÈ· °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞ÎÚfiÔÏË ∞.∂. 2002-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ™·Ú·ÎËÓfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞›·˜ ™. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ £ËÛ¤·˜-ÃÏfiË ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 3-0 ·.·.

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞. °·˙‹˜ 94-34 75 2. ¢‹ÌËÙÚ· 87-41 74 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 99-39 73 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 53-29 71 5. ¡.∞. ¡›Î˘ 72-40 64 6. ÕÚ˘ ªÂÏ. 76-37 57 7. ¢¿ÊÓË 69-46 57 8. ™ÎfiÂÏÔ˜ 68-52 48 9. ¢È·ÁfiÚ·˜ 49-52 47 10. ¶ËϤ·˜ 54-48 47 11. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 57-57 46 12. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 59-45 45 13. ∞›·˜ ΔÚ. 57-63 43 14. ∞ÂÙfi˜ 44-95 25 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 35-77 21 16. ∞¶√μ 27-77 18 17. √ÚÌ›ÓÈÔ 33-105 13 18. ¢fiÍ· * ∏ ¢fiÍ· ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕÚ˘ ªÂÏ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ¡.∞. ¡›Î˘-¢È·ÁfiÚ·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞¶√μ √ÚÌ›ÓÈÔ-∞ÛÙ¤Ú·˜ ™ÎfiÂÏÔ˜-∞›·˜ ΔÚ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞. °·˙‹˜ ∞ÂÙfi˜-¶ËϤ·˜ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¢‹ÌËÙÚ· ¢fiÍ·-¢¿ÊÓË 0-3 ·.·.

23

√ ∞§ªÀƒ√™ ∂•∞™º∞§π™∂ Δ∏¡ ∞¡√¢√ ª∂Δ∞ Δ∏¡ π™√¶∞§π∞ 1-1 ™Δ∏ ™∫π∞£√

¶·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·ÊÔ‡ ¢ÓÔÂ›Ù·È Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∂ıÓÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ 3-2 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. ™ÙË μ’ ∂¶™£ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡, Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ ÙÔ 9-0 Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. √ °™∞ ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË ·¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ∂ıÓÈÎfi (Ó›ÎËÛ 3-2 Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ) Î·È ·Ú’ fiÙÈ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ‰˘Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ “ÙÛÂ¿ÎÈ” Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ˘ÂÚÙÂÚ› Û ÈÛÔ‚·ıÌ›· Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi (21 ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, 1-1 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡) Î·È ÌÔÚ› ‹‰Ë Ó· οÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Ú¿. ∏ ∞ÎÚfiÔÏË ‹Ú ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÙË Ó›ÎË ·fi ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ∞.ª., Ì›ˆÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô Ó·Úfi˜ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ 17¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÛÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ £ËÛ¤· Ì 2-1. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ...4-4 ÌÂٷ͇ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¤Ú·Û “·ÏÒ‚ËÙË” ·fi Ù· §Â¯ÒÓÈ· (3-1). Èڛ˜ ÓÈÎËÙ‹ ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ™·Ú·ÎËÓfi˜ (2-2) Î·È ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∞ıÏ. ŒÓˆÛË 2002 (1-1). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 32˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: §Â¯ÒÓÈ·-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . .1-3 (65’ ∫Ï‹Ì˘ - 5’, 20’ ™ÈÒÌÔ˜, 75’ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘) ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . 2-3 (16’, 34’ Δ۷ӿη˜ - 63’ ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, 75’ ∫. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘, 90’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜) ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞ÏÌ˘Úfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

(58’ ™Ù·Ì¤ÏÔ˜ - 52’ ∫¤ÚÈ) ∞›·˜ ™.-∞∂ 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 (85’ ∂.∫. ∑¿ÚÚ·˜ - 90’ ¤Ó. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . .2-2 (24’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 35’ ∫fiÚ‰· - 15’ º. °ÈÔ‡ÚÁ·˜, 62’ ¤Ó. ª. °ÈÔ‡ÚÁ·˜) ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . 4-4 (12’ °Î¤ÚÙÛÔ, 18’ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, 30’ ªÈ¯·‹Ï, 83’ ∫·ÏÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ - 33’ ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, 57’ , 88’ ™·ÙÂÏÈ¿Ó, 65’ ¶·Ï¿Û˘) £ËÛ¤·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 1-2 (85’ ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ - 20’, 90’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘) ÃÏfiË-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1 (7’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, 16’ ¤Ó. ΔÚ›Áη˜, 60’ ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, 78’ ∫·ÙÛ›Î˘ - 25’ ∫·ÎÏÈ¿˜) ∞ÎÚfiÔÏË-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 3-0 ¿.·.

“¶ÔÏ˘‚fiÏÔ” Ë ¢‹ÌËÙÚ· ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 3-0 ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋. ŒÙÛÈ ÙÒÚ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ͤÛ·Û Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 9-0, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÌÈ· Î·È Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ‹Ú ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Ì ÙË ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÚÒÙÔ˜. ªÂ ¢Ú›˜ ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∞¶√μ Ì 4-1, ÂÓÒ ¿ÓÂÙ· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (3-0 ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·). ΔÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È Ì·˙› ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ™Â ÂÚÈ¤ÙÂȘ ¤ÌÏÂÍÂ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ì 2-1 ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ∂ÈÙ˘¯›Â˜ Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ë ¢¿ÊÓË Î·È Ô ¢È·ÁfiÚ·˜. ∏ ÚÒÙË ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ì 0-3, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ΤډÈÛ Ì 6-3, ÂÓÒ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-2 ÙÔ˘

ËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ∂¶™£ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ: ∑ԇη˜ (ÃÏfiË), ªÈ¯·‹Ï (∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘), °Î·ÚÓ›‰Ë˜ (¢‹ÌËÙÚ·), ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ (™ÎÈ¿ıÔ˜), ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (∞ıÏ. ŒÓˆÛË 2002), ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ (∂ıÓÈÎfi˜), ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘ (¡∞ ¡›Î˘), ¶·Ï¿Û˘ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ™ÈÒÌÔ˜ (∞Á. ¶·Ú·Û΢‹), ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∫·„¿Ï˘ (¶ËϤ·˜)

Δ

ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ0-2 ÌfiÏȘ ÛÙÔ 9’. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 32˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋: ¢È·ÁfiÚ·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ . . . . . . . . . . . . ..3-2 (22’ ∞ı. ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚ˘, 34’ ™·Ó›‰·˜, 52’ μÏ¿¯Ô˜ - 4’ ∞ÁÁÂÏ‹˜, 9’ º. ™ÎÔÂÏ›Ù˘) ∞¶√μ-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4 (80’ ªÂ˚ÓÙ¿Ó˘ - 1’, 65’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 20’ ¡ÙÔ˘ÎfiÏ˘, 75’ ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘) ∞ÛÙ¤Ú·˜-¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . .1-2 (80’ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-2’ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, 65’ ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘) ¢¿ÊÓË-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . . . . . . . . . . . .6-3 (23’ , 50’ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, 28’ ÿÙÛÈÔ˜, 60’ ∞˘-

ÏÔÁÈ¿Ú˘, 64’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 80’ ªÚÈÛÌ¤Ô˜ - 11’, 15’ ∞Ú·›ÙÛ·˜, 18’ ƒ·¯ÈÒÙ˘) ¶ËϤ·˜-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 (5’ , 20’ ∫·„¿Ï˘, 17’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜-43’ ¤Ó. ÃÈÛ¿È, 80’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . .3-0 (5’ ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ·˜, 15’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘, 41’ ¶¤ÙÛ˘) ¢‹ÌËÙÚ·-∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .9-0 (9, 30’ ™‡ÚÔ˘, 12’ ¡ÙfiÌÔ˜, 48’ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, 62’ ∞Ú¿˘, 66’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, 73’ °Î·ÚÓ›‰Ë˜, 85’ §È·Î·Ù¿˜) ∞›·˜ ΔÚ.-√ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . . . . . . .3-0 ¿.· ÕÓı. °·˙‹˜-¢fiÍ· . . . . . . . . . . . . . 3-0 ¿.·.

™Δ√ ¶§∞π™π√ ™∂πƒ∞™ ∂∫¢∏§ø™∂ø¡ °π∞ Δ∞ 80Ã√¡∞ Δ√À ™À§§√°√À

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ª

¶ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μ·ÙÚ·¯·ÓıÚÒˆÓ

 ÂÈÙ˘¯›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “£¤Ì˘ °›ÁÈ·˜” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ∞.™. πˆÏÎfi˜. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011 fiÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 80 ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË §¤Û¯Ë μ·ÙÚ·¯·ÓıÚÒˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· √À∫, ÛÙȘ ∂ȉÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ -ÂÓÂÚÁÔ› Î·È ÌË- ηıÒ˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Î·Ê¤ “Coffee Island” (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÌÂ Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË).

ªÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Û˘Ó¤ÂÛ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· η٤ÎÙËÛ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Ë ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ∫17 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ™Â ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ 45 ÏÂÙÒÓ Î·ÌÈ¿ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Ó›ÎËÛ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ, fiÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ, ÙfiÛÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·-

ÎÔ‡. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô ∞.™. πˆÏÎfi˜ Ù›ÌËÛ Ì ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›·˜,

ÙÔÓ £¤ÌË °›ÁÈ·, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·˘Ùfi

ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜.


24

TƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

μ’ ∂£¡π∫∏

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ...Ó‹Ì· Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜

™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

√ ¶∞¡∞πΔø§π∫√™ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙË Football League ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ -ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô- 34˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √È ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ì 3-2 Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ô √º∏ ΤډÈ˙ Ì ÙÔ Â˘Ú‡ 4-1 ÙÔÓ ¶∞™ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙË Football League 2. ª·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È ¿Ô˘Ù ı· ·›ÍÔ˘Ó πˆÓÈÎfi˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜. ªÔÚ› ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Ó· ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. √È ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 3-2 Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 34˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ˜ 2-3 (74’ ∫ÚËÙÈÎfi˜, 90 ·˘Ù. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ - 22’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, 39’ K·Ú·Ì·Ï›Î˘, 89’ ªÔ˘Ì¿Ï) ¢È·ÁfiÚ·˜-ΔڛηϷ . . . . . . .0-1 (61’ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘) ∂ıÓÈÎfi˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . .2-0 (50’ ΔÛÂÌÂÚ›‰Ë˜, 90’ º·ÚÈÓfiÏ·) πˆÓÈÎfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . 0-3 (77’ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜, 84’ ¶fiÔ‚ÈÙ˜, 87’ ∫ÔÈÏÈ¿Ú·˜) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . 3-0 (56’ §È·¿Î˘, 82’, 89’ °ÔÓÈ¿‰Ë˜) ∫·ÏÏÈı¤·-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . 1-2 (75’ ¶Ï·Ù¤Ï·˜ - 6’, 24’ Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜) √º∏-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . 4-1 (45’ ÂÓ, 77’ ∞ÁÚ›Ù˘, 66’ ∫·Ì¿Óٷ˘, 71’ °È·ÎÔ‡ÌÔ˘ - 40’ ¶·ÙÛ·ÙÛfiÁÏÔ˘) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-¢fiÍ· ¢Ú. .2-1 (9’ ·˘Ù ªÔÛ¯¿Î˘, 85’ ™›Ï‚· 24’ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ) ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-μ¤ÚÔÈ· .3-1 (24’ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, 29’ ÷ÓÈÒÙ˘, 57’ ¢È·Ì¿ÓÙ˘ - 13’ ∫·ÏÙÛ¿˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ÙÂÏÈ΋) 1. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 2. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 3. √º∏ 4. ΔڛηϷ 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 6. ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ 7. ¢È·ÁfiÚ·˜ 8. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 9. μ¤ÚÔÈ· 10. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ 11. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 12. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 13. πˆÓÈÎfi˜ 14. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 15. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 16. ∂ıÓÈÎfi˜ 17. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 18. ∫·ÏÏÈı¤·

47-19 55-17 42-20 42-23 48-33 49-30 36-36 36-38 37-42 36-43 27-38 31-43 26-45 29-50 33-36 30-45 22-41 27-54

75 74 69 60 60 53 52 47 44 41 38 37 37 36 36 35 33 19

ΔÔ EXTRA 5 √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ EXTRA 5: 4 6 13 20 26.

ΔÔ SUPER 3 √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ SUPER 3 Â›Ó·È 5 0 2, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 6 1 7 Î·È Ù˘ ÙÚ›Ù˘ 4 2 6.

∞¶√ ηϋ ı¤ÛË ...ÂÎΛÓËÛ˘ ı·

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘

¶ƒøΔ∞£§∏Δƒπ∂™ ∞¡∞¢∂πã∏∫∞¡ √π ∫√ƒ∞™π¢∂™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

∫˘Ú›·Ú¯Â˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ η٤ÎÙËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ...‰È¤Ï˘Û·Ó Ì 7532 ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ º·ÚÛ¿ÏˆÓ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔË ‰È΋ Ù˘ ...‰˘Ó·ÛÙ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÁηıȉڇÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. °È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ˆ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÁÈ· ¤ÎÙË ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÕÚÙÂÌȘ (ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÂÈ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË) ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂıÔ‰È΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” η٤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ù˘ πˆÏΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ Basketball Club Volos Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ÙÔÓ

Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·fi §¿ÚÈÛ·, ΔڛηϷ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó Ì 75-32 ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó Ù· Û΋ÙÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶. §fiÙÊÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔ ·ÚΤ. ªÂ ÙÔ ...ηÏË̤ڷ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰Â›ÍÂÈ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ “·ÊÂÓÙÈÎfi” Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ÂÚÈfiÚÈÛ ÙȘ ΔÚÈηÏÈÓ¤˜ ÌfiÏȘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ (17-5) ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ÂÓÒ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ +22 (12-34). ∏ Û˘Ó¤-

¯ÂÈ· ‹Ù·Ó ·Ï‹ ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÙ·Û Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 75-32. ΔË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Ì·˙› ÔÈ ·›ÎÙÚȘ, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜. ∂›Û˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ·È‰È¿ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ófi‰Â˘Û ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ∑¿ÎÔ˜ ™·¯›Ó˘. √È ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ¤Í·ÏÏÔÈ, fiÙ·Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂™∫∞£ ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ¶¿ÚȘ §fiÙÊÈ Â›¯Â οı ÏfiÁÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜: “∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ηٷÎÙ‹Û·Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ù›ÙÏÔ. √È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘. ΔÔ ÛÎÔÚ ›Ûˆ˜ ·‰ÈΛ ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿, ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚË ÔÌ¿‰·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂÌ›˜ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË Î¿Ó·-

Ì ‡ÎÔÏÔ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜” Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ÚÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο, οÙÈ Ô˘ ¯¿Û·Ì ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ¤ÚÛÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Í›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. Œ¯Ô˘Ó ٷϤÓÙÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Î·È ÙÔ fiÛÔ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÙÂÏÈο” . Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 5-17, 12-34 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 23-50, 32-75 (ÙÂÏÈÎfi). ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶ƒ∞™π¡∏ °ø¡π∞ (ΔÛ·ÎÓ‹): Δ˙Ȥڷ, ª¿ÙË, ™ÈÌÔÚ¤ÏË 2, °ÈÔ˘Ù˙‹, ª·ÁÎÔ‡ÙË 2, ¶ÚÂ̤ÙË 8, ∫ÔÌ·ÙÛÈÔ‡ÏË 15, ΔÛ›Ì· 5, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. √§Àª¶π∞∫√™ μ. (§fiÙÊÈ): ª¤Ù· 2, ¶·Ú·Û¯¿ÎË 8, °Î›ÓÔ 16(2), •ÂÓÔÎÒÛÙ· 9, ¶·¿ 4, °È·ÓÓ›ÎÔ˘ 4, ∫Ô¿ÓÔ˘ 10, °Î›Î· 2, ¢ÚfiÛÔ˘ 6, ™Ì˘ÚÏ‹ 6, ΔÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ 4, ∑ÈÌ¤ÚË, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘.

∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ¡π∫∏™∂ 81-62 Δ√¡ ¶ƒøΔ∂∞ ™Δ∞ °ƒ∂μ∂¡∞

∫·¿ÚˆÛ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Δ ËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ì ‚·ÛÈÎfi “fiÏÔ” ÙËÓ Â˘ÛÙÔ¯›· ¤Íˆ ·fi Ù· 6,75 Ì. ¤ÊÙ·Û·Ó ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ Ì 81-62 Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË (Ì 93-85 ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹) ÁÈ· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·ÚΤ. ªÂ ÛÂÚ› 9-0 ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 5’ Ì 13-4, ÂÓÒ ÎÚ¿ÙË-

Û ̷ÎÚÈ¿ ÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· ÛÙÔ 10’ (23-16). ª¿ÏÈÛÙ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û Û ‰È„‹ÊÈ· ÙÈÌ‹ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (43-32). ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ Ì·Ù˜. ªÂ Ôχ ηϋ ¿Ì˘Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ “¯Ù›˙ÂÈ” ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (37-52 ÛÙÔ 24’, 40-52 ÛÙÔ 25’), ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ Ë „·Ï›‰· ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ +20 (65-45). ¶Ï¤ÔÓ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÂ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ ¤‰ˆÛ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ùfi Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 81-62. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·:16-23, 32-43 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 45-65, 62-81 (ÙÂÏÈÎfi).

¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÙÛÈÌ¿Ï˘, ™·Ófi˜ ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. (ªÔ˘ÚÔ˘˙›‰Ë˜): æ¢ÙfiÁη˜ 3(1), ™Ù¿ÌÔ˜, °Ú¿‚·˜ 11(1), ™·Ófi˜ 3(1), ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ 2, ∫ÔÏÔ‚fi˜ 7(1), ™Ô‡Ú‚·˜ 6, ªÔ˙È¿Ú˘, ª›¯Ô˜ 13(1), μÏ¿¯Ô˜ 3, Δ˙‹ÌÔ˘ 14(4), ¡ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 10(1), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 8(1), ∫·Ú·Ú‹Á·˜ 6(2), ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 8(2), ™ÙÂÓfi˜ 2, ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 21(2), ΔÔÔ‡˙˘ 2, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 20(1), ∫·Ú‰Ô˘Ï¿Î˘, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 2.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú. μÚ.ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . .84-74 ª·Î·Ì‹-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . .53-54 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . .62-81 ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. . . . . . . .67-73 ¡›ÎË-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . .97-41 ∞ÌÂÏÒÓ·˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ 79-71 ∏Ú·ÎÏ˘ ∫Ô˙.- ºÔ›ÓÈη˜ 93-85

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 2. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . .46 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . .43 4. ºÔ›ÓÈη˜ §. . . . . . . . . . . . . .41 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . .40 6. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . 39 7. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú. μÚ. . . 39 8. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . .38 9. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . . . . 37 10. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . 36 11. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. . . . . . . . 34 12. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. . . . . . . . . . 31 13. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . .30 14. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . . .25

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 22/5) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂.-¡›ÎË ∞ÂÙfi˜ ∫.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í.-∞ÌÂÏÒÓ·˜ ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. ºÔ›ÓÈη˜ §.-ª·Î·Ì‹ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ.

ÌÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ™ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 25˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ‰‡Ô ıˆÚËÙÈο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈ ¤Ó·Ó ıˆÚËÙÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÙË 14Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙȘ 18 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÕÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·¢ı›·˜ ı¤ÛÂȘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó (22 ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜), ÂÓÒ ÙȘ ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ¤ÓÙ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Î·È ÔÈ ÈÛ¿ÚÈıÌÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ ÙˆÓ ÌË ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ (fiÔ˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹). À„ËÏfiÙÂÚË ÂȉÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ΔÛ¤ÏÛÈ, ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÿÓÙÂÚ, ¶fiÚÙÔ, ª›Ï·Ó, ™·¯Ù¿Ú ¡ÙfiÓÂÙÛÎ, μ·Ï¤ÓıÈ·, Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜, ∑ÂÓ›Ù, ÕÁÈ·Í Î·È §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ. °È· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÚΛ Ó· ÚÔÎÚÈı› ·fi Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘, ªÂÓʛη, μÈÁÈ·Ú¿Ï, ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘, ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜, ∫ÔÂÁ¯¿Á˘, Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Ë ÕÚÛÂÓ·Ï (Î·È fi¯È Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ) Î·È Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ (§ÈfiÓ, ª·ÚÛ¤ÈÁ ‹ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó), Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ÂȉÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙÔ ·ÎÚ·›Ô Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÚÔ˘.

¡μ∞

™ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢‡Û˘ Ë √ÎÏ·¯fiÌ· ™Δ√À™ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ÛÙÔ ¡μ∞ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë £¿ÓÙÂÚ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ª¤ÌÊȘ °ÎÚ›˙ÏȘ Ì 105-90 ÛÙËÓ √ÎÏ·¯fiÌ·. √ ∫¤‚ÈÓ ¡ÙÔ˘Ú¿ÓÙ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î¿ÎÈÛÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÎÙÔ Ì·Ù˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜ Î·È ¤Ù˘¯Â 39 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÍÈÔ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ƒ¿ÛÂÏ °Ô˘¤ÛÙÌÚԢΠÔ˘ ¤Î·Ó ÙÚÈÏ-ÓÙ·ÌÏ Ì 14 fiÓÙÔ˘˜, ÈÛ¿ÚÈı̘ ·Û›ÛÙ Î·È 10 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ª¿‚ÂÚÈΘ Ì ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜. ∏ ÛÂÈÚ¿ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ¡Ù¿Ï·˜. ¢ˆ‰ÂοÏÂÙ·: 21-17, 42-34, 7258, 105-90. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‹Ú·Ó ÔÈ ªÔ˘Ï˜ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 103-82 ÙÔ ª·˚¿ÌÈ ÛÙÔ ™ÈοÁÔ. √ ¡Ù¤ÚÈÎ ƒfiÔ˘˙ Ì 28 Î·È Ô §Ô‡ÔÏ ¡ÙÂÓÁÎ Ì 21 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· ¿Óˆ ÛÙÔÓ §ÂÌÚfiÓ Δ˙¤È̘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ù·‡ÚÔ˘˜” Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· 10-0 ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ˆ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Û ıÚ›·Ì‚Ô. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ¢ˆ‰ÂοÏÂÙ·: 20-23, 48-48, 7263, 103-82.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘

∞ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶. ∫˘ÚȈ٤ÏË

Ã

ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ÙÈÌ‹ıËÎÂ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Î·È ÂΉfiÙ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫˘ÚȈ٤Ï˘ (ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶‹ÏÈÔ˜) ·fi ÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫˘ÚȈ٤Ï˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛÂÌÓfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈÔÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ Ù›ÌËÛ Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ¶. ∫˘ÚȈ٤ÏË ÛÙÔ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ 1956 Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ∂›¯Â Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì ¤Ó· Ô›ËÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙ· ‚ÔÏÈÒÙÈη ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÙË, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, ÂÓÒ ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿ ‰È¿‚·Û·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Â˙ÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Î·È ·‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÙÂÏÈο Ó· ·Ú¢ÚÂı›, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›, Ô ÔÌfiÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ Î. §È¿˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶. ∫˘ÚȈ٤ÏË ÙfiÓÈÛÂ: “√ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫˘ÚȈ٤Ï˘

Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ›¯Â ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ΤډԘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ¿ÓȈÛ ÔÙ¤ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ·ÔÎÔÙȤ˜ ÙÔ˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ›¯Â ¿ÓÙ· ¤Ó· ·Í›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ó· ÙËÓ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ „ˆÌ› Î·È È‰·ÓÈο. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Â˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Ô-

Ú‡ÙËΠÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ª’ ·˘Ù‹ ÙËÓ “·Ï‹ıÂÈ·” Ìfi¯ıËÛÂ Î·È ¿ÏÂ„Â Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ªÈ· ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·ÛÂ, ¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٛÌËÌ·, Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ù¿ ÙÔ˘” . π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ∫˘ÚȈ٤ÏË Ì ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ ¶À§∏. ∞fi ÙËÓ ¶À§∏ ‚Á‹Î·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 30 ‚È‚Ï›· ‚ÔÏȈÙÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Ì ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “ΔÛ·Áηڿ‰·, Ë Ú¿ÛÈÓË ı¿Ï·ÛÛ·” . “∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ¶À§∏™ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ¿ÊËÛ ÂÔ¯‹, fi¯È ‚¤‚·È· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” ›Â Ô Î. §È¿˘. ∏ ‚Ú·‰È¿ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ô˘ ·fi‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ËıÔÔÈÔ›, μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿, Ì ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È Û˘Óı¤ÙË °ÈÒÚÁÔ˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘

¢›·˘ÏÔ˜: ŒÎıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10:30 Ì 21:30 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10:30 Ì 14:00, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ª·˝Ô˘. ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ۯ‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1992. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ê›ÏˆÓ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ۯ‰fiÓ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ̤ÛÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÔÏÏ‹ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Î·È fiÓÂÈÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ fiÏË. √ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜: ΔË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÏËÛ·Ó, ̤۷ ·fi ÙȘ Ù·-

ÎÙÈΤ˜ ‚‰ÔÌ·‰È¿ÙÈΘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, ·ÁÈÒıËÎÂ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ. ™’ ·˘Ùfi Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, Ô ‰ÈÎfi˜ Ù˘ ϤÔÓ ¯ÒÚÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, Ô ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ Î·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ‰fiıËΠ۠ӤԢ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Î·È Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ‰È‡ڢÓÛ‹ ÙÔ˘˜ Û Ï·Ù‡ÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‚·ÛÈο. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ë ÔÌ¿‰· ηٷÎÙ¿ Û˘Ó¯Ҙ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ. ™’ ·˘Ùfi Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜.

¢Y™KO§O

∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20:30 ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¤ÎıÂÛË ·ÛÚfiÌ·˘Ú˘ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ 26 ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·Ú›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. ™ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 104 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· Ì ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÔÈ: ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∞ÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ∞Ú¤ı· ™ÔÊ›·, ∞¯ÂÈÏ·Ú¿ ªÈÚ¿ÓÙ·, μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ¡ÈÎfiÏ, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ™¤‚Ë, ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ∑Ì· ŒÏÂÓ·, ∫·Ú¿ÛÔ˘ ¡›ÎË, ∫·ÙÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ μ·Ó¤Ù·, ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ª·ÚÌ¿ÙÛ·ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ªÈÙÛ¿ÎÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›·, ¡Ù›Ó·˜ μ·Û›Ï˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ μ›Î˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ ¶ÂÏ·Á›·, ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™·Ú¿ÊË ÕÓÓ·, ™ÙÚ·Ù‹ ƒ¿ÓÈ·, ΔfiÙÛÈη ƒ¿ÓÈ·, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ΔÛÔÏ›‰Ë˜ ªÈ¯¿Ï˘, ÷ڷϿÌÔ˘˜ ª·Ú›·, ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ã·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË.

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ∏ £Â·ÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ μfiÏÔ˘ & ™˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “∞£∂ªπΔ√™” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÒÚ· 9.30 Ì.Ì., ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §¤ÓÔ˘ ÃÚËÛÙ›‰Ë “¢‡Ô £ÂÔ›”. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ”, ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ & πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿ÓÙ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË “ªÂ ‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·˘Ê¿‰È Î·È ÛÙËÌfiÓÈ” ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ Î·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂ΋˜ Ì ÂÈÏÂÁ̤ӷ ¤ÚÁ· ÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢¿ÌηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÙÛ· ¤ˆ˜ ÙȘ 29/5/2011 ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆ·fi ΔÚ›ÙË Ì¤¯ÚÈ ∫˘ÚÈ·Ó›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·Ïԇ΋: 10:00-17:00. ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

∂Îı¤ÛÂȘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

— ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ Â˘ÁÂÓÒ˜ ·Ú·¯ˆÚËı›۷ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” , ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi, ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘Ú·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·Ó·‚›ˆÛË ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡, Ì „‹ÛÈÌÔ ·ÚÓÈÒÓ Î·È Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÙÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª·˝Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. — ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 11.30 .Ì., ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È¿ÏÂÍË: “ΔÚ·Â˙ÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜” ∫fiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÏÈ¿ÌÏÈ·˜, ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘, ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜” , Ï·Ù›· ºÂÚ·›Ô˘. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÌÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ‚Ú·‰È¿ Ì ÛÈÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ÙÛ›Ô˘ÚÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ™‡ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™ÒÌ·, ¶Ó‡̷ Î·È ¡Ô˘˜ Û ·ÚÌÔÓ›·” . ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10 ¢ÚÒ. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5/6/2011 (·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ Úˆ›). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, 4 Á‡̷ٷ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜. ΔËÏ. 6974-881944 Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô STEFANOS TRAVEL, ÙËϤÊ.: 24210-56920. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1114/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì.-12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ Ã›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ 94. — √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 2829 ª·˝Ô˘. ¢È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “President” Ì ÚˆÈÓfi. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘, ∞ÙÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ, ÷ÏΛ‰·. ΔÈÌ‹ 75 ¢ÚÒ. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ -‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ 6947 052311. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ 27, 28, 29 ª·˝Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6977 863440 Î·È 24210 34792. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 29 ª·˝Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎϷۛ˜) - ÕÓˆ •ÂÓÈ¿ - ªÈÙ˙¤Ï·. 11-13 πÔ˘Ó›Ô˘ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜) ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ¡·‡ÏÈÔ - ÕÚÁÔ˜ - ΔÔÏfi - ∂›‰·˘ÚÔ˜ - §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ - ª˘Î‹Ó˜. ∂ÁÁڷʤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3), ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 10.00-13.00 (ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ & ∫˘Úȷ΋˜). °È· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (11-13/6) ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 9/6. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘-¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ΔÚ›ÙË 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Δ‹ÓÔ, Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ™‡ÚÔ Î·È ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì.-12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ μfiÏÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 26/5 ¤ˆ˜ 29/5/2011 ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂΉÚÔÌÒÓ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Travel, Ô‰fi˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 95, ÙËÏ. 2421038838. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 22/5: ¢ˆÚÂ¿Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ 18-35 ÂÙÒÓ. ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ: ¶ÚÔ̇ÚÈ-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ø.¶.: 3 μ.¢: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 28-29/5: ÃÂÏȉfiÓ·-∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰· ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘, Â˙ÔÔÚÈΤ˜ Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ‰‡Ô ‚Ô˘Ó¿ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ª. ÈÚÈfi. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋-¢Â˘Ù¤Ú· 11-12-13/6: ª¿ÓÛÎÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋ ̤ÙÚÈ·˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙÔ˘ ¶ÈÚ›Ó. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ “πÒÓˆÓ”

™ÙÔ ¶·ÏÈfi ΔÂψÓ›Ô

ŒÎıÂÛË Ì ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ™∏ª∂ƒ∞ Î·È ÒÚ· 7.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Á›-

ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÏÈfi ΔÂψÓÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô) Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “Δ· ÚÔ‡¯· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘” Ì ÊÔÚÂÛȤ˜ ·fi ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∞Á¯›·ÏÔ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ù˘ Î. ∂˘·Óı›·˜ μ›ÁÎÏ· - £ÂÔ¯·Ú¿ÎË. ∏ Î. μ›ÁÎÏ· fiˆ˜ Î·È Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ £ÂÔ¯·Ú¿Î˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∞Á¯›·ÏÔ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶ÔÌfiÚÈ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÓ¤ıÏÈÔ ÙfiÔ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂΛ ÂÓ·ÔÌÂÈÓ¿ÓÙˆÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì 22 ÛÙÔϤ˜ ÎÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ·fi ‰ˆÚ¤˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ 9 ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηٷÎχ˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÓfi˜ ηٿÏÏËÏÔ˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·, ¯ÒÚÔ˘ - ÌÔ˘Û›Ԣ. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ΢ڛˆ˜ Ù· Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ, ı· ÂÎÙÂı› ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Δ· ÚÔ‡¯· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘” Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ª·˝Ô˘ Ì ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ΔÚ›ÙË ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 19:00-21:00 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11:00-13:00. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ “ºÔÚÂ̤ӷ Î·È ÛÙڈ̤ӷ... ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ”, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û ٤ÛÛÂÚ· ªÔ˘Û›· ÎÈ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, Â›Û˘, ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ “¢·ÓÙÂÏÔÎÂÓÙË̤ӷ” ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑Ô‡ÏÈ·), “ªÂ ˘Ê¿‰È Î·È ÛÙËÌfiÓÈ” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È “ºÚÔ˘ - ÊÚÔ˘ Î·È ·ÚÒÌ·Ù·” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∑ÒÁÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ & ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∏ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜,

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¶fiÓÙÔ˜, ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘: - ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ™Ù·‰›Ô˘ Ì ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ (ÕÏÛÔ˜ “∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜”), ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ §›·˜ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29/5. - ΔËÓ ¶¤ÌÙË 19 ª·˝Ô˘, ∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÓÙÈ·ÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ›, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ºÔÈÙËÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ “∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜ “Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™Ù·‰›Ô˘, ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË, “ÌÈ· Ú›˙· ÁÈ· ÙË ƒ›˙· Ì·˜”.

Δ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶fiÏ˘, ı‡Ï·Î˜ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Œ

Ó· ÎÂÓfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ¶fiÏË ‹Úı ӷ ηχ„ÂÈ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “ªÓ‹ÌË μ˘˙·ÓÙ›Ô˘” Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÕψÛ˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ (ª¿ÈÔ˜ 1453).

PÂÔÚÙ¿˙: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏

√ ·ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ٛÙÏÔ “∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· (1800 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·) - Δ· ÌÂÁ¿Ï· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÊÈÏfiÍÂÓ· ‰¤¯ÙËΠοÔÙ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ Ì ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ⁄ÌÓÔ˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ¢Ú ∞ÓÙÒÓË ¶·˘Ï›‰Ë-ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, Û¯ÔÏ. Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÙÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘, ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ª¶ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ˆÓ/ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ “∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ‚ÈÒÌ·Ù·” Ù˘ Î. ª·Ú›Î·˜ ∫ÔÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÚÔ‚Ï‹ıËΠÂ›Û˘ Ë Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ªÔ˘Ù‚¤ÏË “ΔÔ ∑¿ÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁ›Ô ∫ˆÓ/ÔÏ˘” , ÂÓÒ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤ÎıÂÛË Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ∫ˆÓ-

ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. √ Î. ¡›ÎÔ˜ √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜: “∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì fiÏÔ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ª. ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ÚˆÌÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ∫·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·È‰Â›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÚÔÊfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∏ Â·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ∫··‰ÔΛ· ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ¶fiÏË, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· ÌÂ

ÙË ‰Ú¿ÛË ÔÏÏÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ¤ÛˆÛ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ·fi Ï‹ÚË ·Ê·ÓÈÛÌfi. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ 1850 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ 1914 fiÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ô ·Ê·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1850-1878 Â›Ó·È Î·È Ë ÌfiÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ÿÏ΢ Î·È ÙË £ÂÔÏÔÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÔÈ

Ôԛ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ˆÓ/ÙÒÓ Î·Ù¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ·ÓÙ›ÏË„Ë ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1923 Ë √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÂÔ¯‹ ·Ú·ÎÌ‹˜: “™‡Ìʈӷ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ÔÈ ÌË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÔ‡ÙÔ ˘¤Ú Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, οÙÈ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠfï˜ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¡ÂfiÙÔ˘ÚÎˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎÂÌ·ÏÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÔÔ›· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·”. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ √˘˙Ô‡ÓÔÁÏÔ˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶fiÏ˘, οÙÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜. ΔÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ‡·ÚÍË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·Ú¿ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·.

ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÁÚÈ¿˜ ŸÙ·Ó Ô °Î·›Ù ‰È·Ù‡ˆÓ ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ·: “ÕÎÔ˘Û˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ‹Á·ÈÓ ÎÔÓÙ¿. ∂›Ó·È ηÏÔ›. √È Î·ÎÔ› ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó” , ‹Ù·Ó Û˘ÓÂ‹˜ Ì ٷ ‹ıË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛfiÓÙˆÓ. ∞fi ÙfiÙ ¤Ú·Û Ôχ˜ ηÈÚfi˜, Ù· ‹ıË ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËηÓ, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Î·ÙÈÔ‡Û· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ Ì ٷ Úfi¯ÂÈÚ· Û˘Óı¤Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ ¢ÙÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ˚Ô‡Û· ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó. ∏ ·Á·ÏÏ›·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ·Ú¤·˜, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÙÔ ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÔ˜ ‚·Ú˘ÛÙÔÌ¿¯È·ÛÌ· ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· Ê·Á¿‰Èη. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ· ÙÔ˘ °Î·›Ù ‰È·ÙËÚ› ·ÎfiÌ· ÙË ÊÚÂÛο‰· ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÔÏ˘ÊˆÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ªÂÏ-οÓÙÔ, Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÛÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ Î·È ÛÙ· ÛÙ¤ÎÈ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÔÏ˘ÊˆÓÈΤ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜, ÂÁηٷÛ·Ṳ́Ó˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜, Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙË

ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηٷοıÂÙ·È ˆ˜ ‚¿ÏÛ·ÌÔ ÛÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, „˘¯‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚Ú·‰È¿ ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋˜ ·Á·ÏÏ›·Û˘ ÁÂ˘Ù‹Î·Ì ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 14 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ô˘ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù¤¯Ó˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ 13Ë ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÂÌÓ¢ÛÙ‹ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ μÏ¿ÛË ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË. ™ÙË ™˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ™Ù˘Ï›‰·˜ Î·È Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £Ë‚·›ˆÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ∞ÁÚÈ¿˜

ÛÙ· ‰Âη¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Ô ·fi˯fi˜ Ù˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ÙÔÈο fiÚÈ·, ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ Ù· ÂÏÏ·‰Èο Î·È ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ∫‡ÚÔ. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ¿ÏÏ·Í ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ï·ÈÛÈÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·ÏÒÌ·ÛÈÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË Û˘Ó¯‹ ·Ó¤ÏÈÍË. ∏ ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ™Ù˘Ï›‰·˜ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °Ú›‚· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ, ÂÚÌ‹Ó¢Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ô˘ fiÏ· ›¯·Ó ˆ˜ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔ›ÙË ÙÔ˘˜ ηÈ

™Δ√ °¤ÓÂÛȘ cafe - wine bar ı·

ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ª·˝Ô˘ ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜. ∂Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰›ÛÎÔ˘ “ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ê˘Û¿” Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞ı‹Ó·, μfiÏÔ, ™Î‡ÚÔ, ∂‡‚ÔÈ·, ∫·Ú‰›ÙÛ·, ΔڛηϷ, ™ÎÈ¿ıÔ, πˆ¿ÓÓÈÓ·, ∫·Ï·Ì¿Î·, ÷ÏΛ‰· ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ. ™Â ¤Ó· ¯ÒÚÔ ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÂΛ Ô˘ Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È ÁË Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ó·, ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ì›· Ì·Á¢ÙÈ΋ Ó‡¯Ù· οو ·fi Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. ΔÔ ÚÒÙÔ cd “∂›Ì·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È” ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ. ªÂ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘˜ ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ªÂ ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ı· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ·Á·Ë̤Ó˜ ‰È·Û΢¤˜ Û ̛· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚË Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ηÓ›˜ ÙËÓ ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ·È. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ 6944264516. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 22:00. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ π¯ÓËÏ·ÙÒÓ Â›Ó·È: ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ - ʈӋ, ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÎÈı¿Ú·, ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ∫fiÎηÏ˘ - Ù‡Ì·Ó·, ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ - È¿ÓÔ. ºÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹: μ›Î˘ ¡Ô‡ÛÈ·. ∏¯ÔÏË„›·: ÿÚ˘ ∫¯·˝‰Ë˜.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘

∏ 13Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÚÈÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

“ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜” Ì ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

ÁÓˆÛÙÔ‡ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶. º·Ï¿Ú·. ∏ ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £Ë‚·›ˆÓ ÛÙ· 23 ¯ÚfiÓÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Â·›ÓÔ˘˜ Î·È ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ·. Àfi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙË ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ÂÚÌ‹Ó¢Û Ì ÂÈÙ˘¯›· ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ·È‰·ÁˆÁÔ‡, Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Ù˘ μÏ¿ÛË ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙË ∑¤ÊË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ÛÙÔ È¿ÓÔ, ÂÚÌ‹Ó¢Û ¤Ó· ÙڛʈÓÔ ∫·ÓfiÓ· Î·È ¤ÍÈ ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÓˆÛÙÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ˘ÂÚÏËڈ̤ÓÔ˘ ηٿÌÂÛÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÌÈ˙. ΔË ÃÔÚˆ‰È·Î‹ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™ÙfiÈÎÔ˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÌÂ Û˘Ó·‰ÂÏʈ̤ÓÔ ÁϤÓÙÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ Û ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

Δ√ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 6Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î¿ı ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓ‹ÏÈΘ, Ì·ıËÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ™‡ÓıÂÛ˘ & ΔÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ˝·˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË, ÌÂÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ: ª¿Úˆ μÏ·¯¿ÎË, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›· °Î›ÙÛË, ¡ÈÎ. ∫·Ú›Ì·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜, ÿÚ˘ ªÂÏÈÙ¿˜, √˘Ú·Ó›· ∫·ÓÈÔ‡Ú·, ªÈ¯¿Ï˘ ª¿ÛÙ·˜, ¢¤ÛÔÈÓ· ΔÛ·Ô‡ÛÔÁÏÔ˘, ∂ϤÓË ªˆ˘ÛÈ¿‰Ô˘, ∫ˆÓ. ¶Ô˙ԢΛ‰Ë˜, Î.¿·. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Musicwave.gr ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜, fiˆ˜: 1. ŒÎ‰ÔÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٷ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. 2. ¢ˆÚÂ¿Ó Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. 3. Pro member Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙÔ musicwave, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜. °È· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰fiıËΠӤ· ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì¤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6.30 8.30 Ì.Ì.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 16H™ M∞´√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.330,28

-1,91

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,9 3,48 18,28 3,2 5,97 5,1 11,05 1,01 5,3 3,95 0,61 0,73 4,6 0,51 1,97 3,89 2,04 10,38 4,68 1,34 2,61 6,97 4,86 4,67 5,1 2,28 11,85 2,21 8,5 8,5 5,09 13,63 15 13,26 6,89 1,01 4,86 3,3 2,65 2,69 3,13 17,5 8,8 0,43

11.624 1.022.487 145.595 1.123.711 6.095 28.263 4.019 35.000 122.520 1.101 826.773 4.100.150 899 521.846 4.600 77.830 198.330 401.376 2.828.819 12.070 392.902 85.185 299.273 518 12.670 154.719 10.316 1.402.368 64.394 96.223 105.140 2.803 7.887 450.120 963.018 2.005.866 110 2.200 6.895 310.872 9.302 70.720 1.655 130.265

3,4 17,66 3,19 5,86 5 10,98 1,01 5,3 3,75 0,6 0,71 4,6 0,51 1,96 3,82 2,04 10,35 4,65 1,29 2,61 6,84 4,75 4,58 4,99 2,26 11,8 2,19 8,5 8,37 5,06 13,36 14,2 13,26 6,79 0,99 4,8 3,25 2,65 2,62 3,02 17,3 8,7 0,41

3,51 18,3 3,38 5,99 5,17 11,25 1,06 5,38 3,95 0,63 0,75 4,75 0,55 1,98 3,93 2,16 10,64 4,77 1,35 2,8 6,97 5,08 4,73 5,1 2,37 11,99 2,3 8,65 8,66 5,18 13,64 15,01 13,7 6,98 1,02 4,86 3,31 2,75 2,71 3,16 17,7 8,8 0,44

-3,06

1.785

6,01

6,07

-1,83

2

13,96

13,96

15.600

0,28

0,32

-4,76 5,71

71.368 630

0,79 0,34

0,83 0,38

-1,2 -9,43 -2,78

14.074 122.300 700 52.003

0,25 0,77 0,48 0,34

0,25 0,83 0,53 0,36

12.010 214.843 12.000 23.727 1.210 1.820 114.625 2.600 228.951 5.485 500 23.630

-5 -7,14 -3,70 1,3

4.075 8.909 1.926 9.767 615 2.841 50.564 100

0,46 0,69 1,3 0,43 0,53 8,56 0,42 1 0,44 0,88 1,24 0,4 0,8 2,19 5,41 0,95 3,08 1,24 2,23 2,9 0,36 0,42 0,55 0,42 1,15 0,94 2,2 0,35 1,08 0,52 0,78 1,56

0,47 0,76 1,3 0,49 0,57 8,58 0,44 1,03 0,47 0,94 1,24 0,42 0,8 2,19 5,93 0,95 3,2 1,24 2,3 2,9 0,38 0,43 0,6 0,42 1,17 1,02 2,31 0,37 1,14 0,59 0,8 1,56

-1,56 -1,94

1.136 1.999 8.804

0,47 0,58 1,01

0,48 0,64 1,03

0,4

0,4

-1,69 1,44 -3,9 0,84 0,39 -1,25 -4,72 -1,3 0,51 -3,17 -3,95 -1,5 -7,27 0,51 -1,27 -7,27 0,1 -2,7 0,75 -6,79 -1,27 -3,38 -1,48 0,39 -2,15 -0,42 -3,91 -1,96 -2,12 0,96 3,31 -8,55 -1,57 -0,98 1,54 -2,57 -1,47 -0,32 1,74 0,46

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,01 7,39 13,96

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√)

0,31 0,52 0,8 0,37 1,64 0,25 0,82 0,48 0,35 0,33 0,47 0,74 1,3 0,48 0,56 8,58 0,44 1 0,46 0,93 1,24 0,41 0,8 2,19 5,57 0,95 3,12 1,24 2,29 2,9 0,37 0,42 0,56 0,42 1,17 0,95 2,27 0,37 1,14 0,52 0,78 1,56 0,46 0,48 0,63 1,01 0,58 0,4

-2,63 -1,52 2,13 -3,45

-3,85 -2,13 2,2 -3,13 -4,65

-10,74 0,97 -0,43 -2,63 -6,67 -2,5 -6,86 -4,62

3.637 3.000 14.900 18.110 10 6.160 10.775 318.422

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,33 0,6 0,74 1,36 1,12 0,33 0,65 5,49 0,6 1,63 0,62 0,61 0,24 0,41 0,38 0,55 1,11 0,82 0,54 0,59 1,3 28,09 1,16 0,58 1,54 0,4 0,54 0,5 3,15 1,16 0,42 0,8 0,33 0,22 0,76 0,59 3,26 1,72 0,76 1,9 1,81 0,93 0,71 0,38 0,34 4,04 0,6 1,89 0,82 0,4 0,5 0,54 0,62 0,5 0,44 0,44 1,65 0,44 0,58 0,43 0,77 0,3 0,67 0,38 0,69 0,37 2,42 0,5 3 0,83 1,08 0,63 0,64 0,22 1 1,37 0,46 0,77 0,81 1,1

1.766 6.315 1.090 354 917.066 100

0,3 0,56 0,74 1,35 1,08 0,33

0,36 0,62 0,74 1,36 1,2 0,33

510 8.952

5,2 0,59

5,5 0,6

-10,14

13.599

0,58

0,67

-14,29

36.150

0,23

0,27

-3,51 -2,63 -3,53

-1,96 -0,63 -0,85 -4,55 1,27

400 4.895 4.520 1.000 5.636 360 3.964 4.075 3.170 2.396 5.885 2.485 3.485 10.300 2.653 66.929 8.700

-4,35

4.380

-1,67 -9,19

2.540 140 545

0,53 -5,73

3.280 350

-2,74

300

0,55 1,08 0,8 0,54 0,57 1,22 27,9 1,08 0,56 1,53 0,38 0,52 0,48 3,11 1,15 0,42 0,77 0,33 0,22 0,76 0,57 3,26 1,55 0,76 1,82 1,76 0,93 0,71

0,55 1,12 0,84 0,54 0,6 1,32 28,6 1,18 0,58 1,54 0,4 0,54 0,51 3,15 1,17 0,44 0,82 0,33 0,23 0,76 0,6 3,59 1,72 0,76 1,9 1,88 0,93 0,71

-3,35 -6,25 -5,03

2.766 3.714 1.850 2.050

-5,66 3,85

2.716 1.060

600

0,34 4,03 0,6 1,88 0,8 0,4 0,5 0,53 0,62 0,5 0,44 0,43 1,65 0,44

0,34 4,18 0,6 1,99 0,82 0,4 0,5 0,54 0,62 0,5 0,44 0,45 1,65 0,44

2.512

0,42

0,43

-3,23 -4,29

8.672 32.500

0,28 0,67

0,31 0,7

-1,43

19.648

0,66

0,69

-3,85 -1,19

1.277 930 13.240

0,5 3 0,76

0,51 3 0,84

-3,08

23.500

0,62

0,65

-4,35 -3,85 0,74

5.820 84.477 850

0,22 0,98 1,33

0,24 1,05 1,37

-3,75

19.248

0,74

0,79

3,77

536

0,98

1,1

14.074

0,25

0,25

-3,23 -2,16 -13,18 -8,33 3,78

-1,67 -2,99 -2,26 2,65 1,99 -2,44

-2,22

5.786

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,54 0,25 13,5 0,59 0,13 0,21 0,13 0,18 0,06 0,93 0,27 0,18 2,25 0,53 2,1 0,15 0,1 7,79 0,21 1,14

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,33 1,28 5,58 4,04 0,35 0,23 14 65,05 18,79 0,29 0,1 0,11 0,48 1,12 0,21 0,17 0,11 0,23 0,15 11,7 6,5 0,17 0,3 0,08

1,09 -5,26

-2,78

-1,72

1.002

0,21

0,22

29.673 16.903 560 78.338

0,06 0,92 0,25 0,16

0,07 0,93 0,29 0,18

1.855 69.480

2,09 0,13

2,1 0,16

1.700 6.980

0,21 1,11

0,21 1,18

5.000 3.529

0,33 1,25

0,33 1,31

-1,46

8.095

3,95

4,1

2,29

450

18,79

18,8

369.997

0,1

0,1

-5,56

8.887

0,17

0,18

-4,17 -6,25

35.500 168.440

0,22 0,15

0,23 0,16

18.000

0,08

0,08

-16,67

6.307

0,05

0,05

-4,76

1.260 24.000

0,57 0,17

0,63 0,17

12.440

0,09

0,09

2.000

0,04

0,04

69.480 4.208

0,13 0,22

0,16 0,23

90 1.175

0,08 0,25

0,08 0,27

8.500

0,1

0,12

14.950 73.614 13.312 2.127 1.148 1.250 76

0,13 0,26 0,18 2,58 0,12 0,2 0,21

0,13 0,29 0,2 2,6 0,13 0,2 0,21

4.859 8.291 30

0,75 0,14 0,38

0,8 0,16 0,39

120

6,72

6,72

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,6 0,17 0,37 0,07 0,09 0,29 0,19 0,44 0,08 0,04 0,49 0,13 0,15 0,23 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,28 0,08 0,26 0,81 0,11 0,04 0,08 0,09 0,13 0,27 0,19 2,6 0,13 0,2 0,21 0,35 0,76 0,15 0,39 1,96

-11,11 4

-3,57 -5 -1,89 5,26

-5 -11,76 8,33

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,83 3,65 2,47 1 0,58 3,3 1,09 1,72 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 6,72

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ -8,7

-2,94

ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

K§EI™IMO TH™ 13H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.433.142,90 5.816.237,29 3,8570 17.742.640,33 2.734.268,03 6,4890 88.044.417,84 13.770.375,32 6,3938 10.728.165,76 2.009.368,25 5,3391 261.736.420,87 107.941.823,29 2,4248 19.311.803,43 2.704.316,16 7,1411 12.276.127,76 2.321.539,12 5,2879 6.004.723,57 1.430.441,28 4,1978 7.222.215,88 1.169.659,51 6,1746 95.354.713,50 12.323.044,13 7,7379 34.664.279,28 6.074.584,35 5,7064 4.112.278,88 1.498.737,17 2,7438 8.721.863,22 1.046.123,69 8,3373 850.705,72 100.923,14 8,4292 130.069.747,72 11.237.740,27 11,5744 8.286.630,36 695.104,94 11,9214 7.001.359,22 1.639.832,63 4,2696 4.157.326,05 1.422.641,81 2,9223 7.660.072,35 2.357.881,84 3,2487 6.340.623,34 1.101.293,40 5,7574 21.901.468,37 2.944.150,79 7,4390 9.556.707,00 5.444.373,14 1,7553 2.821.738,50 254.639,02 11,0813

0,34% 3,9341 3,7799 -9,08% 0,31% 6,5863 6,4403 -4,14% 0,75% 6,4258 6,3458 -7,60% 0,34% 5,4325 5,2857 -7,54% 0,67% 2,4248 2,4248 -8,22% 0,85% 7,1411 7,0875 -3,72% 0,43% 5,2879 5,2482 -5,50% 0,32% 4,2230 4,1642 -2,40% 0,30% 6,2672 6,1746 -3,91% -0,03% 7,7379 7,7379 -3,57% 0,55% 5,7635 5,6779 -8,79% 0,76% 2,9633 2,7438 -8,46% 0,56% 8,3373 8,2748 -6,90% 0,56% 8,4292 8,4292 -6,72% 0,53% 11,6323 11,4876 -7,62% 0,69% 12,1598 11,8022 -1,99% 0,32% 4,2696 4,2483 -4,46% 0,83% 2,9807 2,8639 -8,49% 0,14% 3,2487 3,2243 -5,05% 0,45% 5,8294 5,7574 -11,97% 0,00% 7,5134 7,3646 -3,40% 0,01% 1,7553 1,7509 -4,44% 0,83% 11,2475 10,9705 -8,70%

80.431.485,35 28.623.825,99 2.376.647,91 123.549.281,18 27.690.684,44 6.418.260,85 24.594.648,34 25.671.682,59 10.666.098,36 21.817.515,83 6.071.189,46 11.485.860,54 19.632.658,97 34.875.504,95 305.087.245,72 6.252.292,98 25.703.744,86 33.935.440,71 105.235.315,86 44.997.030,82 13.029.136,36 413.402,39 6.359.093,84 1.023.417,39 12.012.743,90 981.391,02 1.363.836,37 12.537.797,06 2.173.800,83 1.690.612,89 110.407.813,88 52.797.588,44 12.871.318,29 47.682.083,39 71.974.347,49 49.707.848,78 10.687.231,01 40.650.526,86 795.846,10 18.594.366,17 5.672.062,72 2.575.366,43 359.640,36 7.664.139,87 23.313.312,93 16.614.900,39 2.962.847,58 3.760.334,41 2.546.752,89

16,1391 12,4862 10,0235 4,6168 6,9832 7,4994 7,8097 7,9304 6,3244 6,7175 3,9641 7,0026 2,9624 5,1488 6,1086 5,9675 9,5812 10,9701 8,1097 10,1162 11,6076 1.232,6700 1.227,9700 1.155,6200 1.186,0300 951,7600 1.009,4200 3,5711 3,1301 7,6525 3,1909 10,4133 10,1733 9,0796 3,1345 9,1801 27,3677 1,1417 1,1407 10,5033 10,5892 3,1899 3,0182 4,9689 2,6254 3,3343 3,7432 198,1700 3,3017

0,02% 0,08% -0,63% 0,08% 0,06% 0,10% 0,24% -0,28% 0,18% 0,44% 0,01% -0,09% 0,08% -0,76% 0,07% 0,18% 0,08% 0,31% 0,04% 0,00% 0,08% 0,04% 0,04% -0,03% -0,03% 0,10% 0,10% -0,06% -0,14% 0,03% 0,28% 0,29% 0,18% 0,25% 0,16% 0,37% -0,79% -0,12% -0,12% -0,17% -0,17% 0,04% 0,00% 0,03% 0,04% 0,06% -0,76% 0,15% 0,10%

16,4619 12,7359 10,2240 4,6399 7,0181 7,5369 8,2002 8,1683 6,5141 6,9190 4,0335 7,0026 2,9802 5,1488 6,1086 5,9675 10,0603 11,5186 8,5152 10,6220 11,6076 1.232,6700 1.227,9700 1.155,6200 1.186,0300 951,7600 1.009,4200 3,6247 3,1771 7,7673 3,2707 10,6216 10,3768 9,0796 3,1345 9,3637 27,5045 1,1417 1,1407 10,5033 10,5892 3,2537 3,0182 4,9689 2,7042 3,4343 3,7900 199,1609 3,3100

15,9777 12,3613 9,9233 4,5822 6,9308 7,4432 7,6535 7,7718 6,1979 6,5832 3,9245 6,9501 2,9387 5,1488 6,1086 5,9675 9,5812 10,9701 8,1097 10,1162 11,6076 1.232,6700 1.227,9700 1.155,6200 1.186,0300 951,7600 1.009,4200 3,5711 3,1301 7,6525 3,1271 10,2050 9,9698 8,8980 3,1110 8,9965 27,1624 1,1331 1,1407 10,4245 10,5892 3,1740 3,0031 4,9441 2,5466 3,2343 3,7432 198,1700 3,2934

-0,75% 0,15% -4,34% 0,90% 0,01% 1,52% -0,37% -0,49% -10,97% -7,76% 1,13% -0,17% -1,23% -2,43% 4,01% 3,00% 1,63% 1,05% 0,63% 0,81% 4,27% -0,17% -0,16% 0,53% 0,55% 0,63% 0,64% 0,70% 1,18% -2,10% -1,74% -1,46% -1,11% -1,60% -0,91% -1,69% -5,28% 1,57% 1,71% 1,84% 1,91% -1,31% 2,39% 2,34% 1,09% 0,82% -5,00% -1,84% 1,78%

1,8227 6,1777 3,2607 13,0662 2,5472 5,4402 9,0314 5,2184 9,8822 6,1437 27,5898 11,3595 4,8268 1,4858 3,8856 0,9263 0,9350 4,7852 1,3937 6,2981 1,1142 14,1919 724,5300 725,8100 11,8807 4,5964 7,2297 2,2899 17,3775 4,0644 0,3322 0,3634 1,1629 1,1828 2,6545 1,5717 2,0660 1,4891 8,5073 1,6732 30,7932

0,04% -1,13% 0,36% -0,25% -0,90% -0,47% -0,03% 0,09% -0,22% 0,38% -0,25% 0,03% -0,25% -0,28% -0,02% -0,57% -0,16% -0,85% -0,51% -0,17% 0,24% 0,08% -1,92% -1,92% 0,05% -0,37% -0,03% -0,20% -0,06% -0,68% -0,06% -0,16% -0,16% -0,17% -0,04% 0,03% -0,10% -0,98% -0,21% -1,25% -0,28%

1,9138 6,4866 3,4237 13,7195 2,6364 5,6306 9,1217 5,2706 9,9810 6,1744 28,1416 11,5867 4,9233 1,5378 3,8856 0,9263 0,9490 4,8570 1,3937 6,2981 1,1142 14,1919 724,5300 725,8100 12,2371 4,7343 7,2297 2,2899 17,5513 4,1050 0,3322 0,3634 1,1629 1,1828 2,7872 1,6503 2,0660 1,4891 8,5924 1,6899 31,6400

1,7862 6,1159 3,2281 12,9355 2,5217 5,3858 8,9411 5,1662 9,7834 6,0946 27,3139 11,2459 4,7785 1,4858 3,8467 0,9170 0,9257 4,7373 1,3798 6,2351 1,1031 14,1919 724,5300 725,8100 11,7619 4,5504 7,1574 2,2670 17,2037 4,0238 0,3289 0,3598 1,1513 1,1828 2,6280 1,5560 2,0557 1,4817 8,3372 1,6397 30,7932

-3,74% 4,13% -6,58% 0,87% -2,25% -5,29% 0,62% -4,07% -0,14% -7,99% 1,60% 3,22% 5,97% 0,53% -3,88% 5,04% -1,37% -1,12% 0,03% -3,22% -4,20% -4,08% -4,91% -4,90% -4,16% 1,05% -4,83% -3,18% -5,30% -4,33% -4,79% -3,74% -1,08% -0,80% -2,94% -0,04% -2,66% -2,04% -8,80% -0,32% -3,20%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.983.629,84 2.292.439,74 237.108,62 26.761.085,99 3.965.353,81 855.834,47 3.149.252,76 3.237.103,20 1.686.505,57 3.247.853,46 1.531.534,07 1.640.223,74 6.627.322,83 6.773.549,09 49.944.009,49 1.047.716,31 2.682.728,60 3.093.445,60 12.976.532,94 4.447.998,26 1.122.466,12 335,37 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.510.906,56 694.492,57 220.921,58 34.600.384,95 5.070.184,69 1.265.210,63 5.251.534,19 22.962.326,21 5.414.761,95 390.504,96 35.603.819,13 697.653,95 1.770.337,37 535.644,92 807.358,17 119.156,17 1.542.437,12 8.879.765,63 4.983.039,83 791.526,80 18.975,40 771.347,08

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

5.476.648,86 3.319.350,15 21.685.884,50 27.449.872,27 11.022.654,16 10.776.843,34 251.953.878,52 14.222.381,92 14.811.307,57 35.029.979,65 32.376.440,70 36.742.431,12 24.899.836,84 9.629.838,01 55.915.347,54 1.756.245,35 8.983.141,63 724.045,44 54.201.112,21 113.954.485,76 18.214.377,43 3.966.982,52 131.361,44 9.928.980,93 83.107.732,87 6.527.113,33 40.526.094,29 4.892.101,83 124.568.783,75 42.701.534,86 19.072.588,05 1.433.936,10 4.745.985,75 470.423,58 9.112.084,49 1.728.533,07 14.068.264,08 7.189.020,18 35.773.331,67 10.140.227,29 47.862.188,33

3.004.670,16 537.307,57 6.650.755,95 2.100.822,88 4.327.276,63 1.980.961,83 27.897.638,61 2.725.455,52 1.498.788,60 5.701.800,00 1.173.494,08 3.234.499,77 5.158.632,86 6.481.039,64 14.390.404,11 1.895.910,04 9.607.420,96 151.308,45 38.890.426,16 18.093.576,98 16.347.227,84 279.525,00 181,31 13.679,93 6.995.169,74 1.420.044,01 5.605.539,82 2.136.373,27 7.168.381,85 10.506.127,91 57.408.775,73 3.946.335,79 4.081.316,19 397.726,85 3.432.683,16 1.099.809,28 6.809.579,45 4.827.634,03 4.205.026,10 6.060.327,73 1.554.310,99

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

69.469.218,84 10.559.444,67 4.773.274,69 8.553.156,46 23.175.846,07 3.785.763,54 5.888.315,90 2.519.720,38 17.225.494,59 12.995.523,17 11.337.207,86 7.424.740,89 1.217.915,66 1.516.447,13 326.674,82 170.180,94 3.604.080,31 561.321,77

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 6,5789 0,5581 6,1218 2,3369 1,3255 1,5269 0,8031 1,9196 6,4207

-0,52% -0,98% 0,03% 0,00% 0,21% -1,01% -0,45% -0,15% -0,12%

6,7105 0,5679 6,2289 2,3369 1,3918 1,6032 0,8071 1,9964 6,6775

6,5789 0,5469 5,9994 2,3135 1,3122 1,4964 0,7991 1,9004 6,3565

-3,93% 0,04% -3,99% -2,87% -4,81% -2,37% -4,71% -4,46% -4,73%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

18.310.267,32 1.780.400,90 4.160.855,54 5.019.647,74 14.801.442,01 31.935.521,62 13.654.084,70 3.821.880,77 5.265.931,60 8.080.466,77 4.570.781,37 1.039.927,53 19.164.844,37 28.613.642,69 1.165.541,06 2.850.643,05 459.732,76 37.484.695,60 600.262,88 44.417.479,73 44.693,40 4.864.701,67 4.713.352,52 1.821.887,42 4.365.233,73 1.591.579,99 44.368.502,68 6.952.940,04 14.761.449,03 45.800.102,51 9.458.002,14 3.577.654,21 15.275.526,24 15.733.174,55 5.204.388,17 1.651.702,17 1.168.107,55 17.057,41 675.965,69 491.176,37 6.664.915,07 6.078.357,25 4.500.566,07 1.298.116,34 9.098.996,89 17.115.564,06 19.644.011,64 15.835.490,89 634.921,72 3.587.745,68 1.690.751,37

1.385.934,36 415.438,24 527.851,43 950.792,70 1.295.196,79 2.910.491,72 1.089.338,04 605.249,90 1.973.914,95 1.531.355,53 1.944.043,02 125.988,16 5.530.025,88 7.905.080,35 138.197,99 388.550,00 375,13 30.072,20 554,79 40.980,16 43,99 4.779,40 2.862.674,10 700.060,15 1.585.706,67 576.998,16 31.890.223,59 426.813,06 1.039.800,39 3.810.447,95 12.793.195,27 4.717.558,00 15.212.579,13 15.682.412,31 398.577,48 123.720,91 61.028,93 12.138,18 499.682,21 301.276,20 3.197.197,22 2.830.244,93 1.258.568,46 426.816,96 6.084.013,01 6.220.954,60 3.631.067,19 5.131.758,75 38.169,74 12.143,57 342.111,83

13,2115 4,2856 7,8826 5,2794 11,4279 10,9726 12,5343 6,3146 2,6678 5,2767 2,3512 8,2542 3,4656 3,6197 8,4338 7,3366 1.225,5200 1.246,4900 1.081,9600 1.083,8800 1.015,9200 1.017,8500 1,6465 2,6025 2,7529 2,7584 1,3913 16,2904 14,1964 12,0196 0,7393 0,7584 1,0041 1,0032 13,0574 13,3502 19,1402 1,4053 1,3528 1,6303 2,0846 2,1476 3,5759 3,0414 1,4956 2,7513 5,4100 3,0858 16,6342 295,4400 4,9421

-1,05% -1,30% -0,96% -0,70% -1,16% -0,98% -0,81% -0,37% -0,61% -1,33% -0,41% -0,62% -1,01% -0,64% -1,67% -2,68% -0,03% -0,03% -0,82% -0,82% -0,55% -0,54% -0,35% -1,36% -0,92% -1,69% -1,17% -1,52% -1,19% -1,35% -1,19% -1,19% -1,30% -1,29% -2,88% -2,81% -1,98% 0,87% 0,86% -0,26% -0,58% -1,57% 0,13% -0,83% -1,25% -2,13% -0,89% -0,72% -2,54% -0,53% -1,66%

13,8721 4,4999 8,1585 5,3322 11,5422 11,0823 12,6596 6,4409 2,7212 5,2767 2,3512 8,3780 3,4656 3,6197 8,4338 7,3366 1.225,5200 1.246,4900 1.081,9600 1.083,8800 1.015,9200 1.017,8500 1,6959 2,6806 2,8217 2,8412 1,3913 16,2904 14,3384 12,1398 0,7393 0,7584 1,0041 1,0032 13,0574 13,3502 19,1402 1,4053 1,3528 1,6303 2,1888 2,2550 3,7547 3,1326 1,5106 2,8270 5,5588 3,1707 16,9253 301,3488 4,9668

13,0794 -2,79% 4,2427 -9,04% 7,8038 -6,69% 5,2266 -7,31% 11,3136 -5,34% 10,8629 -2,87% 12,4090 -1,81% 6,2515 4,00% 2,6411 -1,75% 5,2239 -3,91% 2,3277 4,48% 8,1717 1,03% 3,4309 1,88% 3,5835 2,40% 8,3495 -0,83% 7,3366 -10,82% 1.225,5200 -0,05% 1.246,4900 -0,04% 1.081,9600 4,01% 1.083,8800 4,03% 1.015,9200 6,08% 1.017,8500 6,09% 1,6300 4,37% 2,5765 -9,51% 2,7254 -0,02% 2,7308 -1,74% 1,3774 1,79% 16,1275 -4,06% 14,0544 1,47% 11,8994 -4,05% 0,7319 2,09% 0,7584 2,53% 0,9941 -2,73% 1,0032 -2,26% 12,9268 -8,90% 13,3502 -8,45% 18,9488 -2,65% 1,4053 14,03% 1,3528 13,59% 1,6303 4,34% 2,0429 2,84% 2,1046 0,32% 3,5044 -4,65% 2,9502 -0,72% 1,4657 -3,36% 2,7513 -4,61% 5,4100 -6,49% 3,0858 0,58% 16,3015 -8,48% 295,4400 0,81% 4,9174 -7,27%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.922.340,19 16.244.398,09 5.781.475,72 203.372.872,67 6.326.659,77 1.749.314,74 4.500.808,27 45.925.665,74 2.576.102,12 42.049.912,30 93.578.106,22 171.359.719,88 3.534.414,06 9.904.655,65 12.698.693,82 231.018.176,51 6.637.410,81 276.455.788,30

1.974.749,85 6,5438 1.264.911,35 12,8423 990.702,03 5,8357 17.631.330,40 11,5347 894.336,88 7,0741 489.046,15 3,5770 811.790,90 5,5443 5.915.362,33 7,7638 411.342,06 6,2627 12.637.008,35 3,3275 23.523.546,42 3,9781 86.472.125,60 1,9817 732.464,49 4,8254 1.833.177,70 5,4030 2.333.255,91 5,4425 62.275.727,46 3,7096 778.277,64 8,5283 112.691.096,87 2,4532

0,00% 6,5569 6,4129 0,68% 0,01% 12,9707 12,7139 1,75% 0,02% 5,8357 5,7773 1,33% 0,01% 11,5347 11,5347 1,45% 0,03% 7,0741 7,0741 1,60% 0,04% 3,5806 3,5627 0,90% 0,01% 5,5443 5,4889 1,10% 0,04% 7,7716 7,7250 1,19% -0,08% 6,2784 6,2314 1,77% 0,01% 3,3275 3,3275 0,97% 0,01% 3,9980 3,9582 1,57% 0,01% 1,9817 1,9817 1,29% 0,01% 4,8254 4,8013 1,03% 0,00% 5,4030 5,4030 0,29% 0,05% 5,4425 5,4425 1,16% 0,01% 3,7096 3,6911 1,61% -0,08% 8,6989 8,3577 1,82% 0,01% 2,4532 2,4532 1,92%

40.995.702,54 27.769.530,09 25.120.942,25 19.428.187,50 1.190.976,96

3.491.384,33 11,7420 2.348.529,09 11,8242 22.392.750,65 1,1218 17.762.565,97 1,0938 441.442,69 2,6979

0,00% 11,7420 11,7420 0,28% 0,01% 11,8242 11,8242 0,69% 0,03% 1,1218 1,1218 0,61% -0,01% 1,0938 1,0938 1,17% -0,05% 2,6979 2,6979 2,64%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

1.052.366,26 293.500,89 3,5856 1.039.433,60 131.259,27 7,9189 10.387.640,50 1.241.570,66 8,3665 35.722.437,03 6.089.293,07 5,8664 52.711.166,89 8.068.785,69 6,5327 18.332.350,68 2.094.559,38 8,7524 8.934.091,96 1.044.403,40 8,5543 4.712.586,68 605.903,83 7,7778 5.213.208,96 656.097,45 7,9458 511.173.198,99 146.435.751,63 3,4908 26.309.024,42 9.070.493,56 2,9005 3.594.283,59 766.713,87 4,6879 51.293.866,87 4.825.943,11 10,6288 26.672.297,27 5.617.815,13 4,7478 11.461.782,27 1.257.640,02 9,1137 8.447.925,97 1.011.801,07 8,3494 8.684.154,68 2.996.656,44 2,8979 18.802.358,80 3.541.229,27 5,3096 2.648.844,44 1.960.126,98 1,3514 27.366.509,49 2.331.896,58 11,7357 6.235.955,49 1.563.788,23 3,9877 18.013.656,26 2.290.508,02 7,8645 10.550.649,94 4.644.147,93 2,2718 10.855.495,15 4.629.298,21 2,3450 706.163,58 120.000,00 5,8847

0,15% 3,7649 3,5497 -4,16% 0,57% 8,3148 7,8397 -4,58% 0,16% 8,6593 8,2828 -6,60% 0,02% 6,1597 5,8077 -6,43% 0,47% 6,5980 6,4674 -4,61% -0,22% 8,8399 8,6649 -6,34% -0,27% 8,7040 8,4688 3,18% -0,07% 7,9139 7,7000 1,59% -0,28% 8,0849 7,8663 2,43% 0,17% 3,4908 3,4908 -4,32% 0,44% 2,9005 2,8715 -1,58% 0,59% 4,7582 4,6410 -5,95% 0,40% 10,6288 10,5225 -5,62% 0,07% 4,7478 4,7003 -1,97% 0,05% 9,1137 9,0226 -2,83% -0,04% 8,3494 8,3494 -5,18% -0,18% 2,8979 2,8689 -1,46% 0,12% 5,4689 5,2565 -5,34% 0,36% 1,4595 1,3514 -6,25% 0,38% 11,8531 11,6183 -6,03% -0,26% 4,1871 3,9478 -1,22% -0,39% 8,0218 7,8645 -3,74% 0,16% 2,3059 2,2718 -5,39% 0,14% 2,3685 2,3216 2,78% 0,57% 5,9435 5,8259 -6,76%

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

898.788,55 9.547.391,43 2.654.156,80 2.237.175,54 824.803,30 12.868.920,17 1.795.881,52

150.492,23 3.502.292,81 1.003.760,78 447.535,15 511.765,39 6.647.318,02 252.189,43

5,9723 2,7260 2,6442 4,9989 1,6117 1,9360 7,1212

0,56% 0,07% 0,11% 0,25% 0,14% -0,09% -0,03%

6,0320 2,7260 2,7235 5,1489 1,6198 1,9408 7,1212

5,9126 2,7124 2,5649 4,8989 1,6053 1,9312 7,1212

-7,44% -3,17% 0,20% -5,37% -5,90% -3,78% -5,73%

17.620.821,69 6.488.582,41 4.175.230,15 2.358.128,58 1.759.956,24 12.377.388,78 46.778.387,11 37.025.814,15 23.018.714,02 37.187.683,13 1.800.245,78 8.598.054,06 1.734.170,88 685.583,60

1.042.821,73 577.347,31 359.432,59 211.311,36 316.030,27 1.645.859,02 4.314.641,80 5.840.748,11 8.401.647,24 3.376.959,18 479.264,19 3.262.925,65 176.469,03 69.577,59

16,8973 11,2386 11,6162 11,1595 5,5689 7,5203 10,8418 6,3392 2,7398 11,0122 3,7563 2,6351 9,8271 9,8535

0,03% -0,12% -0,07% -0,36% -0,47% 0,56% -0,32% -0,51% -0,41% -0,23% -0,25% -0,07% -0,65% -0,64%

17,7422 11,8005 12,1970 11,7175 5,6803 7,5955 10,9502 6,3392 2,7809 11,0122 3,9066 2,7142 9,8271 9,8535

16,7283 11,0138 11,3839 10,9363 5,5132 7,4451 10,7334 6,2758 2,7124 10,9571 3,7187 2,5560 9,8271 9,8535

-2,48% 0,84% 1,33% -1,02% -0,27% 8,94% 0,09% -0,72% 0,21% 4,26% 4,48% 1,16% -1,23% -1,08%

-0,13% -0,17% -0,42% -0,93% 0,27% 0,16% -0,07% -0,32% -0,48% -0,10% -0,47% -0,56% -0,55% -0,42% -0,42% -0,43% -0,79% -0,79% 0,10% -0,79% -0,33% -0,41% -1,17% -0,53% -0,45%

3,8097 15,3367 9,5085 8,2020 10,0709 6,9484 17,5101 11,1708 3,7246 8,6562 2,9480 0,8408 0,8710 0,8613 0,8934 0,8699 10,5024 10,5771 15,0112 10,6066 3,2909 3,1399 2,9575 2,6582 9,8004

3,5920 14,4603 9,3203 8,0396 9,8715 6,8108 17,1633 10,8423 3,6874 8,5696 2,9185 0,8324 0,8710 0,8441 0,8934 0,8527 10,3449 10,5771 14,7860 10,3966 3,2744 2,8409 2,6759 2,4810 9,5832

-1,16% -4,27% -8,71% -1,14% 2,85% -5,48% -8,00% -1,86% -4,04% -1,08% -3,33% -3,62% -3,22% -8,72% -8,39% -8,73% 0,17% 0,46% 7,05% 0,16% -4,45% -2,26% -7,81% -2,73% -1,56%

-0,37% 3,6438 3,5716 -0,12% 10,4750 9,8764 -0,06% 9,2430 9,1506 -0,12% 8,9179 8,8287 -0,24% 3,2109 3,1788 -0,34% 1,0521 1,0416 -0,34% 1,0670 1,0670 -0,50% 8,8330 8,6598 -0,31% 3,1417 3,1260 -0,10% 2,1235 1,9820 -0,41% 10,3738 10,1689

-1,88% -1,36% 0,39% -0,39% -1,64% -2,21% -2,04% -3,52% -1,61% -3,53% -1,05%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

16.312.555,27 4.495.960,93 4.581.208,77 313.643,75 28.120.036,85 2.986.909,91 28.903.322,97 3.559.170,44 50.457.062,58 5.060.303,51 21.424.000,25 3.114.152,14 64.540.352,29 3.722.760,85 6.337.365,98 578.659,32 4.780.290,27 1.283.451,64 15.791.650,56 1.824.309,94 46.089.769,55 15.634.514,17 46.497.261,86 55.299.574,03 54.172,54 62.196,77 35.430.349,22 41.137.346,24 16.331.031,95 18.279.089,61 29.061.211,48 33.739.811,69 917.579,63 87.368,70 1.057.714,68 100.000,00 927.427,47 61.782,55 281.754,20 26.829,53 1.020.467,07 310.088,72 41.406.811,95 13.846.577,47 3.406.847,61 1.209.536,50 2.204.218,02 870.675,65 3.290.822,51 340.820,27

3,6283 14,6064 9,4144 8,1208 9,9712 6,8796 17,3367 10,9518 3,7246 8,6562 2,9480 0,8408 0,8710 0,8613 0,8934 0,8613 10,5024 10,5771 15,0112 10,5016 3,2909 2,9904 2,8167 2,5316 9,6556

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

12.667.144,70 1.187.617,84 62.577.576,74 28.827.092,22 37.873.654,70 44.742.598,52 1.981.095,49 4.647.507,02 2.645.518,35 17.003.768,18 5.171.333,36

3.511.115,83 3,6077 119.044,88 9,9762 6.770.287,19 9,2430 3.232.498,51 8,9179 11.795.329,12 3,2109 42.527.308,77 1,0521 1.856.726,10 1,0670 536.674,48 8,6598 842.064,80 3,1417 8.407.788,40 2,0224 504.732,38 10,2457

7.421.105,61 2.566.713,77 2.254.258,37 1.796.559,00

723.339,91 10,2595 850.935,81 3,0163 530.489,73 4,2494 174.227,08 10,3116

916.440,56 44.218.130,96 856.094,90 72.518.252,75 42.556.137,79 37.659.580,34 568.299,75 227.244,20 2.146.077,91 3.002.771,76 629.972,36 4.052.226,30 645.415,76 1.186.731,79 512.375,42 124.993.831,36 661.978,02 37.131.472,11 28.174.155,82 22.110.424,61

831,59 1.102,0400 4.366.269,87 10,1272 111.806,83 7,6569 9.490.684,41 7,6410 5.943.888,99 7,1596 4.741.586,24 7,9424 67.369,53 8,4356 26.239,55 8,6604 254.369,51 8,4369 363.972,13 8,2500 73.493,64 8,5718 483.622,45 8,3789 73.757,96 8,7505 142.000,86 8,3572 58.587,46 8,7455 15.710.285,29 7,9562 78.658,55 8,4158 5.626.240,52 6,5997 2.600.814,41 10,8328 2.031.828,00 10,8820

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,01% 10,2595 10,1569 0,07% 0,09% 3,1068 2,9258 0,54% 0,07% 4,3769 4,1219 0,48% -0,14% 10,4147 10,2343 -0,09%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

-1,82% 1.102,0400 1.102,0400 0,07% 10,1272 9,9247 -0,03% 7,6569 7,5803 -0,03% 7,6410 7,5646 0,05% 7,1596 7,1596 0,11% 7,9424 7,9424 -0,05% 8,4356 8,2669 -0,05% 8,6604 8,6604 -0,05% 8,4369 8,2682 0,00% 8,2500 8,0850 0,00% 8,5718 8,5718 -0,08% 8,3789 8,2113 -0,08% 8,7505 8,7505 0,12% 8,3572 8,1901 0,13% 8,7455 8,7455 0,13% 7,9562 7,7971 0,13% 8,4158 8,4158 0,47% 6,5997 6,5337 0,02% 10,8328 10,6161 0,01% 10,8820 10,6644

-2,59% 0,19% -3,68% -3,66% -3,98% -3,71% -5,55% -5,04% -5,55% -1,65% -1,45% -0,31% -0,11% -1,65% -1,27% -2,15% -2,14% -4,41% 1,26% 1,01%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4143 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8725 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4564 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,009 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .114,35 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2542 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,867 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3781 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3391

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3592

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3073 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8288 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7097 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3123

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4153 .........................................................1,4133 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87311 .......................................................0,87189 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4616 .........................................................7,4512 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0153 .........................................................9,0027 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,43 .........................................................114,27 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2551 .........................................................1,2533 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8725 .........................................................7,8615 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3791 .........................................................1,3771 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,34 .........................................................1,3382

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TPITH 17 MA´√À 2011

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ∫·Ù¿ 20% ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ

¢

Âο‰Â˜ ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ·’ fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 100% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ 2010, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ 80% ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” Î·È ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë “Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ “·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ¿ÏÏ· ¯Ú‹Ì·Ù·” . ¢ËÏ·‰‹ “Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ› ÙÔ˘ 100% Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÌÂٷʤÚıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∞ÚÎÂÙÔ› ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ “·˜ ‰È·ÓÂÌËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 80% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂ÁÒ ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· οӈ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, fiˆ˜ ˙ËÙ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÓfiÌÈ̘” . ŸÌˆ˜, ÚfiÛıÂÛÂ, fiÙÈ “·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ¿ÏÏ·. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÂı› Ó· ˘-

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜

¿Ú¯ÂÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·” . π‰È·›ÙÂÚ· η˘ÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 80% Ô˘ ı· ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó, Ë ¶ÂÚÈʤ-

ÚÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ì ÙÔ 80% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ 100% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÂı› η̛· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·” . ¶¿ÓÙˆ˜ οÔÈÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ›·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ·fi ÂΛ Ì ·ÁˆÁ¤˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ 100% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È, ÌË ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÙÔ 80% ·˘ÙÒÓ” . Δ¤ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì·ıËÙÒÓ ÙËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 2011, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û ϛÁ˜ Ë̤-

Ú˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔÓ›ÛıËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 100% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·›ˆÓ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Î. ª·°ÔÏ·˜ Ô˘ › fiÙÈ “ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ Ô˘ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜” . ™ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫›ÙÛÈÔ˜, ™Ô‡ÚÏ·˜, Ëڷ˜, ÷Ϥ‚·˜, ∫Ô¿Ó·˜. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

¶ÂÚ›Ô˘ 1.000 ·È‰È¿ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË

ª·ıËÙ¤˜ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¶ÂÚ›Ô˘ 1000 ·È‰È¿ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ “ ŒÏ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ì·˜” . ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ‹Ù·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÔÌ¿‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, Î·È Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ Û·ÎԇϘ ·fi ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Ì ¯·Ú¿ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. “√Ê›ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ¿„ÔÁ·.

∂Ï›‰· fiÏˆÓ Ì·˜ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·ı·Ú¤˜ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ÌË Í·Ó·ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹... ηÈ

Û’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ì ¢ı‡ÓË fiÏÔÈ Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘.

∞Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È Î·ÎÔÏËڈ̤ÓÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ∞£∏¡∞, 16.

ªÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ “Ì·‡Ú˘” ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ì ÂÏÏÈ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ˙Ô˘Ó ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ∞ÓÙÒÓË ∫fiÓÙË Î·È ∏Ï›· ªÂ˙‚¤ÁÎË. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο, ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ›ÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÏÏ¿ Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰›· (ÁˆÚÁÈΤ˜ ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜), ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ï‹ÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Û ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ Ë-

̉·Ô› Î·È Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘˜, ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ηÙÔÈΛ· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÚfiˆÚ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰˘ÛÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.Δ¤ÏÔ˜, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∑ˆÁÚ·Ê¿ÎË ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯Â-

‰fiÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ Û Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÁ·Ûȷο ‰›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÁˆÚÁÈΤ˜ ‹ ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. √ ‚·ıÌfi˜ ÂÙÂÚÔ··Û¯fiÏËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi˜ ÂÓÒ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì ›‰È· ÚÔÛfiÓÙ·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ›‰È· ÂÌÂÈÚ›· Ì ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ, fiˆ˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‹ Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Â›Ó·È ıÂÛÌÈο ÎÏÂÈÛÙÔ›. ¶Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 60% ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔÈ Î·Ù¿ 40% ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÁÈ· ›‰È˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, Î·È ÔÈ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜.

∫·Ù·‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ¶ÔχÌËÓ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· (ı¿Ó·ÙÔÈ Û ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·) Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË ¯ı˜ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ›¯·Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÙÚ›· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ 2006 Î·È ÙÔ 2007. ∫·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÔÈ Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ÂʤÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ¶ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 24 ÌËÓÒÓ Â¤‚·Ï ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û 31¯ÚÔÓÔ Ô‰ËÁfi ÊÔÚÙËÁÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (ÌÂÙÔÓȤڷ), ÁÈ· ÙÚÔ¯·›Ô Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 9/12/2006 ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·¯¿Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯ËÌ· ·Ú¤Û˘ÚÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Ô‰ËÏ¿ÙË. ΔÔ ·Ú¤Û˘Ú ̿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Û ·fiÛÙ·ÛË ÔÎÙÒ ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ. ¶ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 12 ÌËÓÒÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ۠34¯ÚÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔ ¢Ã ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ·Ú¤Û˘ÚÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ Â˙fi ¡ÈÎfiÏ·Ô Δ·ÎÙÈÎfi 76 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ›¯Â ÛËÌÂȈı› ÛÙȘ 18/1/2007 ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ™˘Ú›‰Ë. ∂›Û˘ ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 12 ÌËÓÒÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û 36¯ÚÔÓÔ ∞Ï‚·Ófi ˘‹ÎÔÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ô ∞Ï‚·Ófi˜ Ô‰ËÁÔ‡Û πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ fiÔ˘ Â¤‚·ÈÓ ¤Ó·˜ ÔÌÔÂıÓ‹˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘, ËÏÈΛ·˜ 33 ÂÙÒÓ. ∫ÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ªËϛӷ˜, fiÙ·Ó ÛÙÔ 6Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÃfiÚÙÔ˘, ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ¤ÛÂÈ ¿Óˆ Û ‰¤Ó‰ÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠı·Ó¿ÛÈÌ· Ô Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˘. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ·˘Ùfi ›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙȘ 8/2/2007.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡∞. ƒÔÓÙÔ‡ÏË √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÂÓË̤ڈÛ ¯ı¤˜ ÙÔÓ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡ÏË fiÙÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ™∂°∞™ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂Ê‹‚ˆÓ - ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·Ó·›‰ˆÓ - ¶·ÓÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞’ ÛÙ· ΔڛηϷ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜

¶ÚÔ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 16.

™Δ∏¡ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ

˘„ËϤ˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ηıÒ˜ Ë “ÙÚfiÈη” Ȥ˙ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù·ÌÂȷο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∏ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Î·È ÚÈÓ ÙËÓ 1/1/12, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ “ÂÈÛÊÔÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ‹‰Ë ÁÈ· ÙȘ ·ÚȘ. ∞fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010 fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ·fi Ù· 1400 ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 10% Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ (670.000 Û ۇÓÔÏÔ 1.000.000) ¯ÔÚËÁ› ÙÔ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· (∂Δ∂∞ª), Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 360 ÂηÙ. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÂÚ›Ô˘ 140.000 ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Δ∂∞¢À), ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÙÔ 2015 ı· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

™ÙÔ 3,7% Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ μƒÀ•∂§§∂™, 16.

ª∂πø™∏ ·fi 4,3% Û 3,7% ÛËÌ›ˆÛ Ô

ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Eurostat, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠ·fi 2,7% ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Û 2,8% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 1,6%. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ∂∂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠ·fi 3,1% Û 3,2%, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 2,1%. ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· (1,5%), ÙËÓ ΔÛ¯›· (1,6%) Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›· (1,8%) Î·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· (8,4%), ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›· (5,4%), ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· (·fi 4,4%). ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Û ‰Âη¤ÍÈ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ Û ‰‡Ô Î·È ÌÂÈÒıËΠ۠ÔÎÙÒ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË.

™Ù· 655 ÂÎ. ¢ÚÒ ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ 2011 ∞£∏¡∞, 16.

Δ√ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÙÔ Û‡-

ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı Û 655,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Â 137,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 15,59% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÂÈÚÂÛ›·˜ ∞∂. ™Â ÙÂÌ¿¯È· ·Ó‹Ïı·Ó ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011 Û 14.482, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 8,41%%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ì›ˆÛË 7,87% Û ÙÂÌ¿¯È· Î·È 0,76% Û ÔÛ¿. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı Û 655,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Û ÙÂÌ¿¯È· Û 64.608. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 80,6ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™Â ÙÂÌ¿¯È· ·Ó‹Ïı·Ó Û 50.182.

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´OY 2011

ºÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011

“ŒÎÚËÍË” ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¶ÚfiÙ·ÛË ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯Ú¤Ë Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 888,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù· ¤ÛÔ‰· ·Ó‹Ïı·Ó Û 1,43 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Û 859,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ıÚÔÈÛÙÈο ÛÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ›¯·Ó ¤ÛÔ‰· 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 13,76 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∞£∏¡∞, 16.

 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 1,12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÊÂÈÏ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ›¯·Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 1,68 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· fiÊÂÈÏ·Ó 2,27 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ 215 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹Ù·Ó ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÏÔÈÒÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. ∞fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÊÂÈÏ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 14,41 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â›¯Â ¯Ú¤Ë ‡„Ô˘˜ 61,11 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ fiÊÂÈÏ 261,85 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ fiÊÂÈÏ 0,74 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ›¯Â ÔÊÂÈϤ˜ 12,23

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ¯Ú¤Ë ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ 53,74 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiÊÂÈÏ 21,49 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ¯Ú¤Ë 3,29 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ fiÊÂÈÏ 67,08 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ›¯Â ¯Ú¤Ë 20,21 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ fiÊÂÈÏ 0,23 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ fiÊÂÈÏ 34,31 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ

407,10 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ fiÊÂÈÏ 23,28 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Â›¯Â ¯Ú¤Ë 56,85 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Û 25,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÔ‰· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 33 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. Δ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 855,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂȉÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÚÔfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Ô-

Ì¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: -18 ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ (ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·) ÁÈ· ÌË ·fi‰ÔÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È º¶∞, -8.500 Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ºª∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2007 -1.700 ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÓ·Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ·ÁÔÚ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ -150 Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” . -36 ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÚÈÔ‰È΋ ‰‹ÏˆÛË º¶∞ -1.400 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ,ÏfiÁˆ ˘„ËÏ‹˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹.

™ÙȘ 1.330,28 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘, ˘Ô¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ηٿ 1,91%

™Â ¯·ÌËÏ¿ 14 ÂÙÒÓ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 16.

 ¯·ÌËÏ¿ 14 ÂÙÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÒÏÂȘ ÂÓ Ì¤Ûˆ Îϛ̷ÙÔ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÁÈ· ÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1997, ÛÙȘ 1.330,28 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 25,96 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,91%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 591,93 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,61%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.369,68 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,06%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 250,13 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,87%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.342,84 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,46%.

√ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.569,12 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,44%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΔÈÙ¿Ó(+1,74%), Ù˘ Coca

Cola3E(+1,44%) Î·È Ù˘ ¢∂∏(+0,10%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √¶∞¶(-8,55%), Ù˘ Atebank(7,27%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ(-6,79%) Ù˘ Marfin Popular Bank(3,95%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-3,91%)

Î·È Ù˘ Eurobank(-3,90%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.504,42 -1,72%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.448,89 -0,39%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.712,68 -0,50%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.255,20 0,77%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 666,34 +4,29%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.639,01 -1,52%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.958,17 -0,62%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.469,98 -2,34%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.290,49 -8,07%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 589,19 -1,50%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.896,52 -1,57%, ΔÚ¿Â˙˜: 967,13 -2,83%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.558,37 +1,30%, ÀÁ›·: 424,38 -1,24%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 2.972,55 +0,04%, ÃËÌÈο: 7.259,74 -1,80%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.641,56 3,24%. ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 32 ÌÂÙÔ¯¤˜, 103 ÙˆÙÈο Î·È 39 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜.

ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ +8,33%, Audiovisual +5,71%, ¡ÂÒÚÈÔ +5,26% Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ∞ıËÓÒÓ +4,00%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Altec 16,67%, ¢ÚÔ̤·˜ -14,29%, μˆ‚fi˜ -13,18% Î·È ΔÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ 11,76%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 61,033 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Marfin Popular Bank Ì 4.100.150 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ıÓÈ΋ Ì 2.828.819, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.005.866 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì 1.402.368 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 13,261 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √Δ∂ Ì 6,601, √¶∞¶ Ì 6,077 Î·È ¢∂∏ Ì 4,207 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 52,412 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

Œˆ˜ Î·È 500 ÂÎ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™∂∂¶∂

∞Óı› ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· £∂™™∞§√¡π∫∏, 16.

ª∂Ãπ ÌÈÛfi ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ

¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ Ë Ï·ıÚÂÌÔÚ›· η˘Û›ÌˆÓ, ÏfiÁˆ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ º¶∞ Î·È ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫), Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ηًÁÁÂÈÏ ۋÌÂÚ·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ÌÔÚ›·˜ ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂∂¶∂), °È¿ÓÓ˘ æ˘¯ÔÁ˘Èfi˜. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi, ÚfiÛıÂÛÂ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ηıÒ˜ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ¯ÔÓ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚˆÓ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. æ˘¯ÔÁÈfi, ηٿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 90% ÙÔÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ) ¤¯ÂÈ “ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ” ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ηٷӿψÛË ‚ÂÓ˙›Ó˘ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 15% ¤Ú˘ÛÈ Î·È ›ÛÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2011. ∫È ·˘Ùfi, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 15 ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ÙÒÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1% Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ (Ë ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙÔ˘ 15% ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2011, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ηٿ ÙÔÓ Î.æ˘¯ÔÁÈfi, fiÙÈ ı· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 2010, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÊfiÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈ‚ÏËı›). ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Ï·ıÚÂÌÔÚ›· Î·È Ë ÙÒÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÎÂÊ·ÏfiÔÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ “ηٷ‰ÔÏ›Â˘Û˘” ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·-

ÛÙ¿ÛÂȘ Ì¿ÛÙÈÁ·˜: ·Ó Î·È Ô Î. æ˘¯ÔÁ˘Èfi˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ıÂÛ ÛÙÔÈ-

¯Â›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜

Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ÛÙ· ‰¤Î· Ï›ÙÚ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ (ÔÛÔÛÙfi 30%) ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi “ÂÈÚ·Á̤Ó˜” ·ÓÙϛ˜. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ú·Ù‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó “‡ÔÙ·” ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ÁÈ·Ù› Û ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ηٷ‰ÔÏ›Â˘Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î.æ˘¯ÔÁÈfi, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÔÏÏÔ› ηÏÔ› Î·È Û˘ÓÂ›˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÎÙfi˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ, Ô ™∂∂¶∂ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Û ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Û ηٷÁÚ·Ê‹/ηٷÁÁÂÏ›· ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·Û˘ÓÂÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.


¢ÈÂıÓ‹ 31

ΔƒπΔ∏ 17 M∞´√À 2011

ΔËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘

ŒÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ

π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 16.

Ã∞°∏, 16.

Δ

ËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔÓ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ™¿ÈÊ ·Ï πÛÏ¿Ì Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ ·Ï ™ÂÓÔ‡ÛÈ, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰È¿ڷ͢ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ (ICC), §Ô˘›˜ ªÔÚ¤ÓÔ √οÌÔ.

∏ πÙ·Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì›· “¤ÍÔ‰Ô” ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë, ÂÓÒ Ë ƒˆÛ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ Ù˘ ÏÈ‚˘Î‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Êı¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË ªfiÛ¯·. √ ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÚˆÛÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ªfiÛ¯· Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÏÈ‚˘Î‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ªfiÛ¯· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ·Ó¤‚·Ï·Ó ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÁÈ· “Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” , Î·È Ë ªfiÛ¯· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

¢ÈÂıÓ¤˜ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ “∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Û˘Ó¤ÏÂÍ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÛÙÔȯ›· fiÙÈ Ô ™¿ÈÊ ·Ï πÛÏ¿Ì ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ï ™ÂÓÔ‡ÛÈ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÔÚ¤ÓÔ √οÌÔ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∂ÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ¿Ó‰Ú˜ Û˘Ó‰ڛ·˙·Ó ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Ô ª.∫·ÓÙ¿ÊÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ “ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÛÙË §È‚‡Ë”. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ICC ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ˆ˜ ÔÈ ÏÈ‚˘Î¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó “ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ” ηٿ ÔÏÈÙÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙË §È‚‡Ë ÛÙȘ

∂ÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ™·Ô˘‰¿Ú·‚· ‰Èψ̿ÙË ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó

15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÏÈ‚˘Î‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÷ϛÓÙ ∫·˝Ì ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· “ηٷÛ··ÛÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· ∞ÊÚÈηÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ËÁ¤Ù˜”. ∏ §È‚‡Ë ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ -fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÚÈηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜- Î·È ı· ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô §›‚˘Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.200 ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È 50 Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ̿ÚÙ˘Ú˜, Ô §Ô˘›˜ ªÔÚ¤ÓÔ √οÌÔ

ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ Û‡ÏÏ˄˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰È¿ڷ͢ ‰‡Ô ÌÔÚÊÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ -ÊfiÓˆÓ Î·È ‰ÈÒ͈Ó. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ “ÔÈ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ [Ù˘ §È‚‡Ë˜] Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ó·˙ËÙ› ÌÈ· “¤ÍÔ‰Ô” ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë. “√È ÒÚ˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Û ÚˆÈÓ‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ Canale 5, Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔÓ ÂÌ›˜” . ΔÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, “ÌËӇ̷ٷ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙȘ ‰˘Ô ÌÂıÔÚ›Ô˘˜

ŒÓÙ·ÛË ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· πÛÚ·‹Ï Ì ™˘Ú›·-§›‚·ÓÔ π∂ƒ√À™∞§∏ª, 16.

∞Δ√ª∞ Ô˘ ÂÈÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ·fi ÙË ™˘Ú›· ·Ó·˙ËÙ¿ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙ· À„›‰· ÙÔ˘ °ÎÔÏ¿Ó, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· πÛÚ·‹Ï-™˘Ú›·˜ Î·È πÛÚ·‹Ï-§È‚¿ÓÔ˘ Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ¿ÙÔÌ·. ™Â ‰È¿‚ËÌ· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ηٿ μËÚ˘ÙÔ‡ Î·È ¢·Ì·ÛÎÔ‡ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚԂ› ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ¢È¿‚ËÌ· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ η٤ıÂÛÂ Ô §›‚·ÓÔ˜. ¶·Ú·Ù¿ıËΠηٿ ¤Ó· 24ˆÚÔ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ Ÿ¯ı˘, ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ 63Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ¿ÙÔÌ· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È 300 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙȘ ÌÂıÔÚ›Ô˘˜ Ì ÙË ™˘Ú›·, ÙÔ §›‚·ÓÔ Î·È ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì·‡Ú˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ ∞Ï-¡¿ÎÌ· (∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹). πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Û˘ÓÔÚÈÔʇϷΘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ηٿ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ∏ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ‰È¿‚ËÌ· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ηٿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ÚÔ·Û›ÛÂÈ “Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘” . “Œ‰ˆÛ· ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ì·˜” ›Â. “∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛ¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ‰Â›¯ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈ-

Ó‹˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ËÁ¤Ùȉ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Δ˙›È §›‚ÓÈ. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” ÚfiÛıÂÛÂ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô §›‚·ÓÔ˜ η٤ıÂÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‰È¿‚ËÌ· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ “ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ‰È·‰‹ÏˆÓ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ª·ÚÔ‡Ó ·-ƒ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï” , ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ô §›‚·ÓÔ˜ ıˆÚ› ÙËÓ Â›ıÂÛË ˆ˜ “¯ıÚÈ΋ Ú¿ÍË” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·Ú·‚›·Û ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Î·È ·Ú¿‚Ï„ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √∏∂. ΔÔ ‰È¿‚ËÌ· ηÏ› ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ó· ȤÛÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ “ÙȘ ¯ıÚÈΤ˜ Î·È ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘” Î·È Ó· ıˆÚËı› “˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÔÏÈÙÒÓ” . √ °° ÙÔ˘ √∏∂ οÏÂÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘.

ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜” . “√ÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ˘fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë [Ù˘ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜] ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ϤÓ fiÙÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ó·˙ËÙ› ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ºÚ·Ù›ÓÈ, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ó·˙ËÙ› “¤Ó·Ó ÚÔÛ‹ÎÔÓÙ· ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ˘Úı› Î·È Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÁÈ· ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹” . “™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔÓ √∏∂ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙË §È‚‡Ë Â›Ó·È “Ô ¿ÌÂÛÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘” , Ô˘ “‰Â ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ μÂÁÁ¿˙˘, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ §È‚‡Ë˜” .

∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË §È‚‡Ë ∂ÏÏËÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ÙËÓ μÂÁÁ¿˙Ë Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ §È‚‡Ô˘˜. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÂÔÙ‡ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ™. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ “μ‹Ì·ÙÔ˜” ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÚfiÊÈÌ·. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫›Ó·.

√π Δ·ÏÈÌ¿Ó ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ï ∫¿ÈÓÙ·, ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ Û·Ô˘‰¿Ú·‚· ‰Èψ̿ÙË ÛÙÔ ∫·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. “∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË” ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ‰Èψ̿ÙË. “ª¤¯ÚÈ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ΢ÓËÁ¿ ÙËÓ ·Ï ∫¿ÈÓÙ· Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ÌË Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó· ·ÂÚÔÛοÊË, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù·” ÚfiÛıÂÛÂ. √ Ã¿Û·Ó ·Ï ∫·¯¿ÓÈ, ¤Ó·˜ ¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ›Ԣ Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜, ÛÎÔÙÒıËΠfiÙ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤ÓÔÏÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ú¿ÙÛÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÂÙ¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ÚÂۂ›· Ù˘ ™·Ô˘‰È΋˜ ∞Ú·‚›·˜ ÛÙÔ πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ.

ŒÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Ì ı‡Ì·Ù· AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ∫∞ª¶√À§, 16.

Δ∂™™∂ƒπ™ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ ˘fi ¡∞Δ√˚΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰‡Ó·Ì˘ Isaf ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ¤¯·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÌÈ·˜ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È·˜ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¡∞Δ√. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÓÂÎÚË ¤ÎÚËÍË, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ë Isaf ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ.


32

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

∫∂Δ∂∞£ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ™∫√¶∂§√À

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περίληψη Διακήρυξης

Το ΚΕΤΕΑΘ προκηρύσσει: Μία (1) θέση ερευνητή στη βαθμίδα Δ’ και στο επιστημονικό αντικείμενο “Υπολογιστική Εμβιομηχανική Μαλακών Ιστών” . Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης ερευνητή οι υποψήφιοι θα πρέπει εκτός των τυπικών προσόντων πρόσληψης που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1514/1985, όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 12 του ν. 2919/2001, ήτοι διδακτορικό δίπλωμα στο επιστημονικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και γνώσεις /ή κατά περίπτωση αποδεδειγμένη ικανότητα να εκτελούν προγράμματα έρευνας, να διαθέτουν και τα ακόλουθα: Γνώσεις και τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου που να αποδεικνύονται από προσκομιζόμενα στοιχεία. Καλούνται, όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση, να υποβάλουν σχετική αίτηση, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην Κεντρική Διοίκηση του ΚΕΤΕΑΘ: Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Α’ Βιομηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος Τηλ. 2421-096740 Fax: 2421-096750 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 1η Ιουλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Διοίκηση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. (τηλ. 2421096740) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ιδρύματος www.cereteth.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΣΤΗΣ Καθηγητής

Η ΔΕΥΑ Σκοπέλου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια & μεταφορά υποχλωριώδους νατρίου, πολυηλεκτρολύτη και λοιπών χημικών, προϋπολογισμού 7.510,00Ε χωρίς ΦΠΑ, όπως αυτά περιγράφονται στα αναλυτικά τεύχη του Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών της ΔΕΥΑ Σκοπέλου τη Δευτέρα 23/05/2011 και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών). Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα, γ) ενώσεις προμηθευτών, δ) συνεταιρισμοί, που μπορούν να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Σκοπέλου, Σκόπελος 37003 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24240 22216, fax επικοινωνίας 24240 23246, e-mail: deyaskop@otenet.gr αρμόδιος υπάλληλος Νικ. Πατσής. Ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑΣ Αντώνης Κεσμετζής

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 2421026271-39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 11-5-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1762/46777

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Ευσταθίου & Αθηνάς Δρίβα, κατοίκων Προμυρίου, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 89.707,68 τ.μ., στη θέση “Λακάκια ή Γούβες” Τοπικής Κοινότητας Προμυρίου, Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) Τμήματα αυτής συνολικού εμβαδού 49.324,14 τ.μ. ως μη δασική έκταση του άρθρου 3 παράγ. 6α του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μη υπαγόμενη στις δ/ξεις αυτού. β) Τμήματα αυτής συνολικού εμβαδού 33.159,32 τ.μ. ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου - Αργαλαστή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

¶∂ƒπ§∏æ∏ Ù˘ ∞ƒπ£ª. 33/2010 ∞¶√º∞™∏™ Ù˘ ∞/£ªπ∞™ ∂.∂.¢.∞. ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται η αριθμ. 33/2010 Απόφαση της Α/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Μαγνησίας, που εκδόθηκε μετά τις αριθμ. 35/28-7-2005 και 41/22-8-2005 προσφυγές που έκαναν οι Δημήτριος Καπάνης και Δήμος Αργαλαστής, κατά της αριθμ. 2490/27-5-2005 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Βόλου για έκταση εμβαδού 1.546,50 τ.μ. και 8.336,96 τ.μ. στη θέση “Μαραθιάς” Ζάστενης του Δήμου Σηπιάδος, όπως εμφαίνεται στο από Απρίλιος 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Νικ. Κατσή, η επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα, ως εξής: α) Δεν εξέτασε τις αντιρρήσεις ως προς το τμήμα με στοιχεία Α1, Α2, Α’2, Ζ’2, Α1 (εμβαδού 305,33 τ.μ.), β) Απέρριψε τις αντιρρήσεις του Δημητρίου Καπάνη ως προς τα τμήματα Ιβ, ΙΙβ και το τμήμα με στοιχεία Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Β1, Γ1... Λ1, Μ1, Δ4, Γ4, Β4, Α4, Π1, Ρ1, Σ1, Δ2, Δ3, Γ3, Α2, Ζ’2, Ζ2, Ε2, Φ1, Χ1, Ψ1, Ω1, Φ (εξαιρουμένης της επιφάνειας εμβαδού 305,33 τ.μ. με στοιχεία Α1, Α2, Α’2, Ζ’2, Α1) συνολικού εμβαδού 7.717,15 τ.μ. γ) Απέρριψε εν μέρει τις αντιρρήσεις του Δήμου Αργαλαστής, ως προς τα τμήματα Ια και Ιγ συνολικού εμβαδού 836,04 τ.μ. Η Απόφαση θα είναι αναρτημένη για ένα μήνα στο Δήμο Σηπιάδος και επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Τσιμισκή 5 - Λάρισα). Η Πρόεδρος της Α’/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Αναστασία Κουτσογιαννούλη

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ¶∞π¢∂π∞™ ¢π∞ μπ√À ª∞£∏™∏™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢π√π∫. ∫∞π √π∫√¡. À¶√™Δ∏ƒπ•∏™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ & ªπ™£√¢√™π∞™ (°ƒ∞º∂π√ ∫§∏ƒ√¢√Δ∏ª∞Δø¡)

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210 3442354 FΑΧ: 210 3442365

ΑΘΗΝΑ 13/5/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τα υπουργεία Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών προκηρύσσουν διαγωνισμό για την πλήρωση τριών (3) θέσεων υποτρόφων φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΑΓΑΜ. ΖΑΧΟΥ” . Οι υποψήφιες θα πρέπει να είναι φοιτήτριες και να κατάγονται κατά προτίμηση και προτεραιότητα α) από την πόλη του Βόλου ή τα χωριά του Πηλίου, β) σε περίπτωση έλλειψης αυτών από τη Δυτική Μακεδονία και κατά προτίμηση από τη Σιάτιστα ή την Καστοριά και γ) ελλείψει όλων των παραπάνω από την Κωνσταντινούπολη ή τη Δράμα. Οι παραπάνω υποψήφιες πρέπει να είναι φοιτήτριες των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών και ελλείψει αυτών της Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών ή των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών των Παν/μίων του Κράτους. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 π.μ. σε κτίριο που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιες θα εξεταστούν ως εξής: 1) α) Οι φοιτήτριες που εισήχθησαν με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β’) θα εξεταστούν γραπτά στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση-Έκφραση) και στην Ιστορία Κατεύθυνσης (από τη Θεωρητική κατ/νση) ή στη Φυσική Κατεύθυνσης (από τη Θετική ή την Τεχνολογική κατ/νση) ή στη Φυσική ΙΙ (από το ΕΠΑ.Λ. ομάδα Β’) στην ύλη του σχολ. έτους 2008-2009. β) Οι φοιτήτριες που εισήχθησαν με το σύστημα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ Β’ Κύκλος Σπουδών) θα εξεταστούν στα Μαθηματικά και στα Νέα Ελληνικά του Β’ Κύκλου Σπουδών στην ύλη που διδάχτηκε την τελευταία χρονιά λειτουργίας των ΤΕΕ (για τα Ημερήσια ΤΕΕ το 2007-2008 και για τα Εσπερινά ΤΕΕ το 2008-2009). 2) Οι Ελληνίδες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων Υπαλλήλων του Εξωτερικού ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (1, 2, 3, 4, 5), θα εξετασθούν ως εξής: Α) Οι κατηγορίες 1 και 2 (απόφοιτες Ελληνικών Λυκείων που λειτουργούν στο Εξωτερικό), θα εξεταστούν, σύμφωνα με το σύστημα του Ενιαίου Λυκείου ή του Γενικού Λυκείου που εισήχθησαν στη Σχολή που φοιτούν, στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση - Έκφραση) και στη Φυσική Κατεύθυνσης ή στην Ιστορία Κατεύθυνσης, ανάλογα με την Κατεύθυνση από την οποία προέρχονται. Β) Οι κατηγορίες 3, 4 και 5 (απόφοιτες Ξένων Σχολείων που λειτουργούν στο Εξωτερικό) θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση - Έκφραση) και σε μια από τις ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική. Η μηνιαία χορηγία θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ΕΥΡΩ και η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία, δηλ. το 2009-2010 και θα διαρκέσει ώς το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων, εφόσον η ετήσια επίδοσή τους είναι καλή, δηλαδή επιτυγχάνουν στα 2/3 των μαθημάτων σε κάθε εξεταστική περίοδο, διαφορετικά θα διακόπτεται η υποτροφία. Όσες επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας, Γραφείο Κληροδοτημάτων (αριθ. Γραφ. 2045 2ος όροφος), το αργότερο είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι και τις 22 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη. Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση θα ανακοινωθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Υποτροφίες-Κληροδοτήματα. Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης θα δίνονται από τις 24 Μαΐου 2011, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00-15.00 στην προαναφερόμενη διεύθυνση και στα τηλέφωνα 210.3442354, 210.3443229. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΑΡΙΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ του Αθανασίου και της Παρασκευής το γένος Λογαρά που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Ανακασιά και η ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ του Γεωργίου και της Ευφροσύνης το γένος Γολιτοπούλου που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στην Ανακασιά.

¢∏ª√™ μ√§√À ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι από Τρίτη 17 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2011 μονοδρομούνται για τη θερινή περίοδο τμήματα των οδών Βάκχου, Πανάκειας, Λεμάν και Δουλκέρογλου στις Αλυκές, σύμφωνα με την με αρ. 173/2004 Κανονική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η μονοδρόμηση θα έχει ως εξής: Βάκχου (από Ηρώων Πολυτεχνείου προς Πανάκειας), Πανάκειας (από Βάκχου προς Λεμάν), Λεμάν (από Πανάκειας προς Δουλκέρογλου) και Δουλκέρογλου (από Λεμάν προς Αθηνών). Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προς αποφυγήν ατυχημάτων. Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Διαφάνειας Νικόλαος Μόσχος

∫∂Δ∂∞£ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το ΚΕΤΕΑΘ προκηρύσσει: Μία (1) θέση ερευνητή στη βαθμίδα Δ’ και στο επιστημονικό αντικείμενο “Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες” . Για την κάλυψη της παραπάνω θέσης ερευνητή οι υποψήφιοι θα πρέπει εκτός των τυπικών προσόντων πρόσληψης που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1514/1985, όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 12 του ν. 2919/2001, ήτοι διδακτορικό δίπλωμα στο επιστημονικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και γνώσεις /ή κατά περίπτωση αποδεδειγμένη ικανότητα να εκτελούν προγράμματα έρευνας, να διαθέτουν και τα ακόλουθα: Γνώσεις και τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου που να αποδεικνύονται από προσκομιζόμενα στοιχεία. Καλούνται, όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση, να υποβάλουν σχετική αίτηση, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, η οποία επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην Κεντρική Διοίκηση του ΚΕΤΕΑΘ: Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Α’ Βιομηχανική Περιοχή, 385 00 Βόλος Τηλ. 2421-096740 Fax: 2421-096750 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 1η Ιουλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Διοίκηση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. (τηλ. 2421096740) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ιδρύματος www.cereteth.gr. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΟΥΣΤΗΣ Καθηγητής

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271-39163 FAX: 2421039162

Βόλος 06-05-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1736/45868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Δημήτριου Γερμάνη κατοίκου Ανηλίου, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 3.004,57 τ.μ., στη θέση “Μετέωρα” του Δημοτικού Διαμερίσματος Ανηλίου της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (515) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ. ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοινόχρηστα στη Ν. Δημητριάδα - Αλκήστιδος με Ηφαίστου σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (ιδανικό για ταβέρνα - καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ”). Πληρ. τηλ. 2421049989, 6973-011689. (581) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εκθεσιακός χώρος 150 τ.μ., ισόγειος και το υπόγειο 150 τ.μ. επίσης κτίριο 300 τ.μ. με μεγάλες πόρτες όλο μαζί ή χωριστά, επάνω στη Λαρίσης 214 Β, πρώην SEAT. Τηλ. 6972-030140. (841) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι καινούργια, επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, air-condition, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947528143. (769)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα ισόγειο 32 τ.μ., με πατάρι, Ιωλκού 6 με Ιάσονος. Τηλ. 24210 26469, κιν. 6972 751977. (731)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.922 τ.μ. όλο ή τμηματικά, τέρμα Μεταμορφώσεως, έναντι περιφερειακού. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661 - Ε 475/τ.μ. (502) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 165.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (518) ¶ø§∂πΔ∞π ή ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής “ΘΕΟΔΩΡΟΥ” , μοναδική ευκαιρία επένδυσης. Σχεδόν χαρίζουμε, λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτός κάθε έλεγχος, δουλειά εξασφαλισμένη. Πληροφορίες: 6982252170. (894) ¶ø§√À¡Δ∞π τα κάτωθι μηχανουργικά μηχανήματα: 1) Τόρνος μήκος 3000 mm Φ630 mm. 2) Φρέζα universal C.N.C. 3) Οριζ. πλάνη. 4) Δράπανο radial Aniva 1600 mm Φ60. 5) Ψαλίδι 2000 mm. 6) Στράνζα 100 τον. μήκος 2500 mm. 7) Γερανογέφυρες 5 τον. 8) Συγκρότημα φλογοκοπής τύπου ΠΟΡΤΑΛ με δύο μπεκ οξυγόνου και ένα πλάσματος C.N.C., διαστάσεις κοπής 2100Χ6000 mm, μονάδα κοντρόλ, άξονες Χ-Ψ ελέγχονται με servo κινητήρες 8000mm/min, αυτόματη ρύθμιση ύψους, αυτόματη ανάφλεξη, περιλαμβάνει πρόγραμμα για κομπιούτερ γραφείου, δέχεται απευθείας σχέδια (αρχεία D.X.F). Πληροφορίες τηλ. 6980-407538. (895)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §∞ƒπ™∏™ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (839)

Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

¶‹ÏÈÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·: ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επίπεδο, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς - Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό, νερό, ρεύμα και δέντρα (ελιές). Πληροφορίες: 6944-303064. Χάρτης http: //goo.gl/maps/mQds. (370)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (582)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (516) ¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™

ΤΡΑΠΕΖΑ Διαλογής Δημητριακών σχεδόν καινούργια,

¶ø§∂πΔ∞π

σε τιμή ευκαιρίας, δυναμικότητας 6 τόνων την ώρα. Τηλ. 6944-628180. (838)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ., 3 υ/δ, με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 wc, απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (552)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία ελαχίστων ετών 175 τ.μ., νοτίου προσανατολισμού, άνετοι χώροι υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, 3 μπάνια, κλειστό parking με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, πλακόστρωτη αυλή, θέα τη θάλασσα από τα μπαλκόνια της. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (492)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (506)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Πωλούνται κοντά στην πλαζ 30 μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, αξιοποιήσιμο ημιυπόγειο, καινούργιες, άριστη κατασκευή. Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Μακρινίτσης 55 - Βόλος Τηλ. 24210-37466, 6974-334218 (562)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π

οροφοδιαμέρισμα 5ετίας περίπου 80 τ.μ., στον 4ο όροφο, διαμπερές, με 2 υ/δ, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, πάρκιν και αποθήκη στο υπόγειο, Βλαχάβα 69 στον Άγ. Κωνσταντίνο. (508)

προνομιούχο οικόπεδο 460 τ.μ. με σωστές διαστάσεις και Σ.Δ. 2,7 κατάλληλο για κατοικίες και γραφεία. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (493)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (494)

¶ø§∂πΔ∞π νεόκτιστη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ. με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και τη θάλασσα ακόμη και εντός της οικίας, 3 υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλα περιμετρικά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (495)

¶ø§∂πΔ∞π

(517)

διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, προσεγμένης κατασκευής, μεγάλος χώρος υποδοχής με open plan κουζίνα με εντοιχισμένες συσκευές, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (496)

∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 78ÙÌ, 2˘/‰, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140. 000∂(μ√-199914) ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 ÙÌ, Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40. 000(BO189921) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ÂÓÙfi˜, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 60. 000 (μ√205514) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65. 000∂ (μ√196557) §∞À∫√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 1650ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘, ¯Ù›˙ÂÈ 170ÙÌ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ΔÈÌ‹ 25.000∂ (μ√198131) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90. 000∂ (μ√-198130) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 73ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 2 ˘/‰, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì Ôχ ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 110. 000∂ (BO194977) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48. 000(μ√-205473) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8 ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÈΛ·˜. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55000∂ (μ√191480)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130. 000(μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200. 000(μ√-203365) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125. 000∂ (BO198135) ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 91ÙÌ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·. ΔÈÌ‹ 72. 000∂ (μ√195762) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 295ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, 2wc, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 170. 000(μ√202977) ∞°ƒπ∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 160. 000(μ√204169) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 165. 000(μ√-204170) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 90. 000(μ√-170633) ∞§À∫∂™. ∞ΛÓËÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ 200ÙÌ Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120ÙÌ ËÌÈÙÂϤ˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ê·ÙÛÔ 500ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ηٿÛÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 450. 000(μ√-205453) ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 70ÙÌ, ηٷÛ΢‹s 2002 , 1Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 130ÙÌ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi . ΔÈÌ‹ 165. 000∂ (BO-195558) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 27ÙÌ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 8ÂÙ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ΔÈÌ‹30. 000(μ√-202528) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 1 master bedroom, 2 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160. 000(μ√202513) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180. 000∂(μ√-199913) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115. 000(μ√200944) ∞§À∫∂™(™ ™√ƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360. 000(μ√-203314) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù·176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 200. 000(μ√-201954) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 80ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135. 000∂(μ√-200044) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 80. 000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78. 000∂ (BO197269) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110. 000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, 2 wc, ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 135. 000(μ√-205628) ∫∂¡Δƒ√. ∫·ÙÔÈΛ· 131ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·˘ÙfiÓÔÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Û ÙÚ›· Â›‰·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 95ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 160. 000(μ√205180) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ı¤·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 95. 000(μ√-205527) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370. 000 ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 230.

000(μ√200827) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 2 ˘/‰, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 90. 000(μ√-205629) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90. 000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67. 000∂(μ√199783) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 76. 000(μ√-205341) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, 125ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 230. 000 (μ√-205756) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54ÙÌ, 1 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 70. 000(μ√205155) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 62ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, ËÏÈ·Îfi˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100. 000 (BO194217) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÓÂfi‰ÌËÙË 42ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65. 000 (BO194218) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ‹˜, 4 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ. ΔÈÌ‹ 235. 000 (μ√-189500) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ∫/£, Ì ·˘Ï‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 110. 000(μ√-205083) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹ Ì ÎÈfiÛÎÈ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’80. ΔÈÌ‹ 150. 000(μ√205087) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤·. ΔÈÌ‹ 110. 000∂ (μ√185998) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈ·, 1 ˘/‰, Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË. ΔÈÌ‹ 50. 000 (μ√193081) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ∫/£, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 80. 000 (μ√-183714) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÚÔο٠85ÙÌ, 2˘/‰, ∫/º, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ˘fiÁÂÈÔ 100ÙÌ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 180. 000(μ√-184744) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ, 4 ÂÈ¤‰ˆÓ ·fi 60ÙÌ ÙÔ Î·ı¤Ó·, Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ì Ôχ ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 350. 000 (BO194053) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ˘/‰, º/∞. ΔÈÌ‹ 30. 000 (μ√-186070) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 173ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 WC, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ‰Ԣ 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260. 000∂ (BO194881) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 128ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ËÏÈ·Îfi˜ ıÂÚÌÔۛʈӷ˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜. ΔÈÌ‹ 105. 000∂ (BO194988) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, A/C, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 140. 000(μ√-202226) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100. 000(μ√-203970) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 82ÙÌ, 3À/¢, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ. ΔÈÌ‹ 110. 000∂ (μ√196697) Ãπ§π∞¢√À. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË 170ÙÌ Û˘ÓÔÏÈο, 2+1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ∫/º, Ì¿ÓÈÔ+wc, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 160. 000 (μ√-174542) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190. 000∂ (BO196035)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞º∂Δ∂™. •ÂÓÒÓ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ô 6 ‰›ÎÏÈÓ· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·›ıÔ˘Û· Ê·ÁËÙÔ‡, ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¿ÚÈÛÙË Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∂√Δ, ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÈÌ‹ 350. 000 (μ√-205512) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌ›Ô, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37. 000∂(μ√199981) ¶∞§∞π∞. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 230ÙÌ, ¿Óˆ ÛÙËÓ §·Ú›Û˘, Û ‰‡Ô Â›‰·. ΔÈÌ‹ 530. 000(μ√-205431)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞º∏™™√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 3˘ /‰, ηٷÛ΢‹˜ ’10, ¿ÚÈÛÙÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 103. 000 (μ√-194777) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 242ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓËÛ˘, ÂÈϤÔÓ 60ÙÌ ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ΔÈÌ‹ 100. 000(μ√-205522) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹s 1995 , 1 Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70. 000∂ (BO190137) §∂Ãø¡π∞ (¶∞§π√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 110. 000∂(μ√199738) ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞. ∫·ÙÔÈΛ· 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 160. 000(μ√201693) ª∞ƒ∞£√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, 20ÂÙ›·˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ΔÈÌ‹ 130. 000(μ√-201163) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒ-

ÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 210. 000∂ (μ√192822) ª√Àƒ∂™π. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 85ÙÌ, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË, ÓÂfi‰ÌËÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210. 000(μ√-194830) ¡∏∂™ ª∞°¡∏™π∞™. ∫·ÙÔÈΛ· 75ÙÌ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2˘/‰, ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 200. 000(μ√-203725) Ã√ƒ∂ÀΔ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44ÙÌ, 1˘/‰, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60. 000(μ√-203835)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 753ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ, ™. ¢ 0, 8, ¯Ù›˙ÂÈ 600ÙÌ. ΔÈÌ‹ 185. 000∂ (μ√-198517) ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 352ÙÌ ™¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 150. 000∂(μ√199455) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150. 000∂ (BO194017) ∞°. μ∞™π§∂π√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ™. ¢ 0, 8 ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 175. 000 (μ√-205520) ∞°ƒπ∞ . √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1, 1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0, 6. ∂›Ó·È Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93. 000∂ (BO190942) ∞¡ø μ√§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3, 4 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Û μfiÏÔ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 300. 000(μ√-204073) ∞¡∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 84. 000∂ (μ√195707) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 557 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ·ÏȤ˜ ÔÈ˘ 75ÙÌ Î·È 70ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8. ΔÈÌ‹ 140. 000∂ (μ√-198335) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. OÈÎfiÂ‰Ô 612, 20ÙÌ Â› ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 72. 000(μ√204905) ∞§À∫∂™(∞ ∞°. ∂πƒ∏¡∏). √ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ, ™. ¢ 0, 8 Ì ¿‰ÂÈ· ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ì ˘fiÁÂÈÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90. 000(μ√-205471) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1150ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ¢ 0, 8, 1Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÔÈΛ· ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜. ΔÈÌ‹ 350. 000(μ√202818) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ê·ÙÛÔ 304ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 105. 000(μ√202543) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 494ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÔÓÙ¿ Û Ï·Ù›· Î·È ·Ú·Ï›·, ™. ¢ 0, 8. ΔÈÌ‹ 210. 000(μ√-202545) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 625ÙÌ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·Ô ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi, ™. ¢ 0, 4, . ΔÈÌ‹ 150. 000(μ√200692) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4000ÙÌ Â›Â‰Ô Ì ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 150. 000∂(μ√200496) ∞º∏™™√™. √ÈÎfi‰Ô, 1. 054ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∞¤¯ÂÈ 520Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60. 000∂ (μ√190445) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 110. 000∂ (BO197534) ¢∏ª∞ƒÃ∂π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, Â›‰Ô, ™. ¢ 2, 7, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 600. 000(μ√204380) ¢πª∏¡π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ‰˘Ô ·ÏȤ˜ ÔÈ˘ ÂÓÙfi˜, Â›‰Ô, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 110. 000(μ√202322) ¢πª∏¡π. ∂›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 1015ÙÌ . ΔÈÌ‹ 58. 000(μ√200491) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75. 000∂ (BO189950) ∫∞¡∞§π∞ ª∞°¡∏™π∞™. √ÈΛ· 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 366ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 40. 000(μ√202699) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65. 000∂ (BO190143) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 333ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi, Â›Â‰Ô È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜ ‹ Â¤Ó‰˘ÛË, Û Ôχ ηÏfi Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 47. 000∂(μ√199541) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9,6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80. 000(μ√-202223) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45. 000∂(μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30. 000(μ√-174065) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™. ¢ 0, 8, ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÓÂÚfi, ı¤·. ΔÈÌ‹ 105. 000(μ√-171825) ¡∏∂™ ™√Àƒ¶∏™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 93, 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. (μ√-205308) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfi‰Ô1. 100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60. 000∂ (BO-190512) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1. 508ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ 0, 8, ȉ·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 155. 000 (μ√192324) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™ . √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 296ÙÌ ™. ¢ 0, 8 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ·ÎÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 50. 000(μ√-201159) (510)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (892)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. β) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. γ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (893)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (541)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (οو ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË 650 ∂. - √͢ÁfiÓÔ, 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚·Ì̤ÓÔ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, a/c, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, 500∂. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, 400 ∂. - ™Ù·ı¿ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 430 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 320-300 ∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 250 ∂. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ (ΤÓÙÚÔ), ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, 650∂. - ¶·Á·ÛÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 114 Ù.Ì., Ì 2 ÚÔÛfi„ÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 900∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (58 Ù.Ì.-57 Ù.Ì.-31 Ù.Ì.), ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ӷ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÔÓÔηÙÔÈ˘ - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 75.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (¿Óˆ ·fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹ Î·È ·Ó·ÌÔÓ¤˜ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ, 150.000∂. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì., 140.000 ∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÔÈΛ· 233 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 250.000 ∂. - §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·, 130.000∂. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c, 185.000 ∂. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 180.000 ∂. - ¡¤· πˆÓ›· (ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) 4¿ÚÈ, 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, 140.000∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÓÔȯÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 115.000∂. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ 66 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·-

ÌÂÚ¤˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 350∂, 90.000∂. - ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450 ∂, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 130.000 ∂. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·, 75.000 ∂. Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. - √͢ÁfiÓÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 130 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4ÂÙ›·˜, 235.000 ∂. - ∫·ÏÏÈı¤·, 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 6ÂÙ›·˜ Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, 80.000 ∂. - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 3¿ÚÈ, 87 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 135.000 ∂. √ÈÎfi‰· - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8, 180.000∂. - √͢ÁfiÓÔ, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., Ì ·ÏÈfi ¯Ù›ÛÌ·, ™.¢. 2,1, 160.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1, 140.000∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1, 70.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, (¶Ï¿Î˜), ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 209 Ù.Ì., 75.000 ∂. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 852 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 75.000∂. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ·, ¯Ù›˙ÂÈ 500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 110.000∂. - ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.400 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô‰fi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 220.000∂. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450 ∂, 100.000 ∂. - μfiÏÔ˜, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ÎÚÂÂÚ›, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÏ·Ù›· Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô, 50.000 ∂. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ - ∞¶√Δ∂§∂ ™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (543)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (544)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (548)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ ÂÈψ̤ÓË ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 30ÂÙ›·˜. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ·Ù. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì parking, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ·) ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 404 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ‚) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.700 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ. 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (549)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (550)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4

2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞ 1 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 18. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 19. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 20. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 21. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 22. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 23. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 25. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 14. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 16. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 17. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 18. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 19. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 21. πˆÏÎÔ‡ ÁηÚÛÔÓȤڷ 19ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏9 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1

√ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 4. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 7. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 8. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 11. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 12. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 13. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 14. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 15. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 17. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 18. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 19. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂9 20. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 22. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¢24 23. §·Ú›Û˘ ·) ηٿÛÙËÌ· 400ÙÌ. Û 1.000ÙÌ.ÔÈÎfi‰Ô, ‚) ηٿÛÙËÌ· 150ÙÌ., Á) ηٿÛÙËÌ· 60ÙÌ. ∂10 24. ∞Ï˘Î¤˜ ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô 120ÙÌ. ∂10 25. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂10 26. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (522)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (523)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (524)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 120.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚÔÊ/ÛÌ· 70 Ù.Ì. 65.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (525)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 75.000∂. ™ÔψÌÔ‡ 128 Ù.Ì., 55.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 154 Ù.Ì., 80.000∂. ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ 130 Ù.Ì., 45.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 185 Ù.Ì., 90.000∂. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., 120.000∂. √ÁÏ 145 Ù.Ì., 130.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 180 Ù.Ì., 105.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 295 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∫·ÚÙ¿ÏË 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200 Ù.Ì.-300 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 210 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 235 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 225 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞ӷηÛÈ¿ 250 Ù.Ì. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 250 Ù.Ì., 75.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 4 ÛÙÚ., 180.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ù.Ì., 300 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200 Ù.Ì. - 300 Ù.Ì. √π∫π∂™ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 3 ‰ˆÌ., 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. √͢ÁfiÓÔ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 145.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÈÒÚÔÊË. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 37 Ù.Ì., 23.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 27 Ù.Ì., 28.000∂. √ÁÏ 32 Ù.Ì., 29.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 40 Ù.Ì., 36.000∂. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 32 Ù.Ì., 37.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 29 Ù.Ì., 32.000∂. ⁄‰Ú¢ÛË 35 Ù.Ì. Î·È 43 Ù.Ì. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 50 Ù.Ì., 53.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 55 Ù.Ì., 55.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 57 Ù.Ì., 58.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 66 Ù.Ì., 68.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi.

¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 57 Ù.Ì. Ó¤Ô. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì., Ó¤Ô, 82.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 48 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì., 60.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 80 Ù.Ì., 80.000∂. •ÂÓ›· 93 Ù.Ì., 145.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì. Ó¤Ô. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì., 110.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶·Ú·Ï›· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ÕÓ·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 103 Ù.Ì., 112.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., 210.000∂. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô, 165.000∂. •ÂÓ›· 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. °ƒ∞º∂π∞ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 63 Ù.Ì., 76.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., 65.000∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì., 140.000∂. ™˘Ú›‰Ë 97 Ù.Ì., 105.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô 35 Ù.Ì., 85.000∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35 Ù.Ì., 100.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 77 Ù.Ì., 200.000∂. §·ÌÚ¿ÎË 65 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 75 Ù.Ì., 150.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 110 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 65 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢/Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (527)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 33 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 50.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 33 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 55.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 98.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 58 Ù.Ì., 3Ô˜, ÁˆÓ., ηÈÓ., 90.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 70.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 60.000. 1·. ƒÔ˙Ô‡ 85 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 4. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ƒÔ˙Ô‡ 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 210.000. 1·. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 115 Ù.Ì., 4Ô˜, ÔÏ˘ÙÂÏ., ÎÔÌϤ, 160.000 (5 ÂÙÒÓ). 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì., 60.000. 1‚. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ÈÛÔÁ. (·fi ‰ÈÒÚÔÊÔ) 80 Ù.Ì. Î·È (630/1.000 ÔÈÎÔ¤‰Ô˘) 90.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜) 611 Ù.Ì., 95.000. 1‚. ∞ÏÈ‚¤ÚÈ 215 Ù.Ì. 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1·. μπ.¶∂. μ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.250 Ù.Ì. 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000.

4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 5. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (528)

ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (531)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (526)

∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (529)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›-

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË).

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (532)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. ∞ӷηÛÈ¿, 464 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, Â›‰Ô, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌfiÓÔ 60.000∂. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 80.000∂. 4. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 80.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 2¿ÚÈ, 59 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 55.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 83 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, Δ∑∞∫π, PARKING, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 140.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Î·È 114 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌ. º.∞., parking, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·fi 1.500 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 2¿ÚÈ, 47 Ù.Ì., ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓ›·, ∞Δ√ª. º/∞ ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ú›‰Ë-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 230∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÌfiÓÔ 40.000∂. 2. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 3. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 120.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 6. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 7. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 8. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 210.000 ∂. 2. Ανώγειο 105 τ.μ., διπλοκατοικίας, Περραιβού-Αχιλλοπούλου, μόνο 100.000Ε. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 6) ª¿Ú·ıÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 327 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 70.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 160.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-™˘Ú›‰Ë, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 67 Ù.Ì., ·ÓÙ› 75.000. EKTO™ BO§OY 1. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 2. ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 75 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 2 ˘/‰, ÂÈψ̤ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 5. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (535)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000

∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (537)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ∂. 2) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂ 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 990ÙÌ ÌfiÓÔ 200Ì ·fi ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 9) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 9,000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂ μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 3) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 4) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 7) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 8) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ Ì ı¤· ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. 9) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 45.000ÙÌ Î·È 9.300ÙÌ Î·È 5.000ÙÌ Â› ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ Â¿Óˆ ÌÂÚÈ¿ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 10) ¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ Lidl Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 1992 Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 6) √ÈÎfiÂ‰Ô 280ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15,000ÙÌ. 5) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °È· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫·ÚÙ¿ÏË Ì °·˙‹. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ Ì 2 wc Î·È 2 ÎÔ˘˙›Ó˜ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 3.000 ∂. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. 2) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3350ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 45.000 ∂. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÁηÚÛÔÓȤڷ 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. 4) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 118ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 343ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 ∂. (539)

ZHTOYNTAI ∂Ã∂Δ∂ °¡ø™∂π™ λήψεων με κάμερα και ηχοληψία, τότε στείλτε βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο email: commercial@trttv.com. Εργασία μόνιμη ή μερική. (831)

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

∑∏Δ∂πΔ∞π κυρία έως 50 ετών ή κοπέλα Ελληνίδα για τη φύλαξη παιδιού απογευματινές ώρες στη Νέα Αγχίαλο. Τηλ. 6942607502, ώρες επικοινωνίας 11 έως 13.30. (832)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (504)

™YNOIKE™IA

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (507)

38¯ÚÔÓÔ˜ στρατιωτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, καλαίσθητος, ακίνητα. 32χρονος στρατιωτικός, άψογης εμφάνισης, συναισθηματικός, συγκροτημένος. 33χρονος ηλεκτρολόγος, μηχ/κός, ευπαρουσίαστος, δυναμικός, κατασταλαγμένος, ακίνητα. 31χρονος επιχειρηματίας, εξαιρετικά γοητευτικός, άριστη οικονομική κατάσταση, επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (520) 35¿Ú˘ απόμαχος πλοίαρχος, σοβαρός, κατασταλαγμένος, όμορφος ΖΗΤΕΙ γνωριμία με εχέμυθες κυρίες. Τηλ. 6932-449409, Τάκης. (794)

¢IAºOPA Ã∞£∏∫∞¡ πινακίδες θεριστικής μηχανής υπ’ αριθμ. 51429. Ο ευρών παρακαλείται να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 6974-877013. (891) ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (499)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ™˘Ú›‰Ë. 30.000 ∂ ∫ˆ‰.01 2. ¢˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË. 49.000 ∂ ∫ˆ‰.01 3. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 59.000 ∂ ∫ˆ‰.01 4. ¢˘¿ÚÈ 51Ù.Ì 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 48.000 ∂ ∫ˆ‰.01 5. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 17 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 75.000 ∂ ∫ˆ‰.01 6. ¢˘¿ÚÈ 64Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, 5ÂÙ›·˜. ∫ˆ‰.15 7. ΔÚÈ¿ÚÈ 90Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.01 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 78Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.01 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 86Ù.Ì 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.01 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 233 Ì ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 31 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. 60.000 ∂. ∫ˆ‰.15 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜, 96Ù.Ì 4√À ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. ∫ˆ‰. 15 13. (¡∂√) ΔÚÈ¿ÚÈ 83Ù.Ì 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫·Ó¿ÚË 48-52 ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ, Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋-Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ¿ÚÎÈÓ Ì ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ·, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! ∫ˆ‰.31 14. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. ∫ˆ‰. 31 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 126,4 Ù.Ì Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Ì ∫·Ó¿ÚË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3ÂÙ›·˜, ȉȈÙÈ΋ ηٷÛ΢‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·. ∫ˆ‰.31 16. ( ¡∂√ )ΔÂÛÛ¿ÚÈ 103Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (Ôχ ηϋ ÔÈfiÙËÙ· ˘ÏÈÎÒÓ ) Ì ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù¤ÓÙ˜, a/c, ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Ì ¡ÈοӉÚÔ˘. ∫ˆ‰. 31 17. (¡∂√) ΔÂÛÛ¿ÚÈ 124Ù.Ì. 2√À ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù¤ÓÙ˜, a/c, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 4ÂÙ›·˜, ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! ∫ˆ‰.31 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 134Ù.Ì. Ì 3˘/‰, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ∫ˆ‰.01 19. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ,

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

λειτουργεί με κρατική άδεια

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∫∂Δ∂ƒ

∂¶∂π°√¡ Ζητούνται ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για την επέκταση επιχείρησης σε όλη τη Θεσσαλία. Ημιαπασχόληση έως 600Ε/μήνα, πλήρης απασχόληση έως 2.400Ε/μήνα. Πληροφορίες: 09.00-14.00, 16.00-21.00, κ. Αδαμόπουλος, 6937 383058. (860)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

¢∞¡∂π∞ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Μικρότερη δόση μέχρι 60% ΜΟΝΟ ΕΑΝ συγκεντρωθούν σε μία τράπεζα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (513)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™ Î. ∂πƒ∏¡∏ - Î. ƒπ¡∞ Χαρτομαντεία ...........25 ευρώ Αστρολογία ..............25 ευρώ Καφεμαντεία ............15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία ...35 ευρώ Ενόραση - διόραση ..55 ευρώ Οραματισμός ............35 ευρώ Για τα ραντεβού σας 6989176612 (553)

ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, 3 air/c, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ôı‹ÎË 8ÙÌ, ¿ÚÎÈÓ, ηٷÛ΢‹˜ 2006, ºπ§∞¢∂§º∂π∞™ 112, ¡. πø¡π∞ ∂˘Î·ÈÚ›· ∫ˆ‰.27 20. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 56ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˜ 2006, ·Ôı‹ÎË 9ÙÌ, ÛÙËÓ πÛ›‰ˆÚÔ˘ 75, ¡. πø¡π∞. ∫ˆ‰.27 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ,1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ‰›Ï· Û ۯÔÏÂ›Ô Î·È ¿ÚÎÔ. ∞. ¢π∞∫√À-°.¢∏ª√À ∫ˆ‰.27 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ-ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ¤ÙÔ˜ 2009, ¿ÚÎÈÓ, μÀ∑∞¡Δπ√À 96, ¡. πø¡π∞. ∂À∫∞πƒπ∞. ∫ˆ‰.27

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

¢È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∫ƒ∏Δ∏! Απολαύστε αξέχαστες, οικογενειακές και οικονομικές διακοπές στο μαγευτικό Ακρωτήρι στα ΧΑΝΙΑ! Κρητική φιλοξενία, χαλάρωση και ξεκούραση στα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα “ΜΑΧΑΙΡΙΔΑ” (4 ατόμων) δίπλα στις ειδυλλιακές παραλίες του Τερσανά και της Μαχαιρίδας. Τηλ. 28210-49071, fax: 28210-49072. Κιν. 6944-603238, 6944-965011. E-mail: villamaherida@gmail.com, www.maherida.wordpress.com. (519)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (554)

∞¡π∂§ ∞ÛÙÚÔÙ·ÚÔÌ·ÓÙ›Ô. Μου λέτε το πρόβλημά σας, σας δίνω άμεσα, υπεύθυνα τη λύση μέσω των ταρό και άστρων. Λύσιμο μαγείας, προστασία, καθαρισμός αρνητικής ενέργειας. Κλείστε εγκαίρως τα ραντεβού σας στο Βόλο και Λάρισα. Πληρ. τηλ. 6974-456215, 6970-864447 και whats up 6986-584410. (795)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (497)

¢∞¡∂π∞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Μικρότερη δόση μέχρι 50%, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μικρότερο επιτόκιο: ΜΟΝΟ ΕΑΝ τα συγκεντρώσουμε σε μία τράπεζα. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (512)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (505)

ÛÙÔ Internet:

@ www.e-thessalia.gr

·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›· ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988-888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (583)

Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫ˆ‰.31 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 108Ù.Ì. Û 3 Â›‰· ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ “¶ËϤ·˜” (Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ÙÔ˘ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˘ Î·È Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜). ∫ˆ‰.31 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, ¤ÙÔ˜ 2008, Ù˙¿ÎÈ,4˘/‰, Û·ÏfiÓÈ-‚ÂÚ¿ÓÙ·, playroom, ¿ÚÎÈÓ. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ∂˘Î·ÈÚ›·. ∫ˆ‰.27

‰ÔÌ‹ ‰›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞-°. ∫∞ƒΔ∞§∏. ∫ˆ‰.27 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 133ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ. ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞-°. ∫∞ƒΔ∞§∏. ∫ˆ‰.27 6. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 50ÙÌ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ™¶Àƒπ¢∏-°∞∑∏. ∫ˆ‰.27 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 25Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù· 18. ∫ˆ‰.27 8. °Ú·ÊÂ›Ô 60Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡¿ÎÔ˜ Center. ∫ˆ‰.27

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™

√π∫√¶∂¢∞

1. (¡∂√) ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ (À. 90Ù.Ì. / πÛ. 45Ù.Ì. / √Ú. 45Ù.Ì. - ™‡ÓÔÏÔ 180Ù.Ì.) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2251,80Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ΔÛ·Áηڿ‰·) Û ·›ÛÙ¢ÙË ı¤ÛË, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 2 ÏÂÙ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ º·Î›ÛÙÚ·˜- ª˘ÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο). ∫ˆ‰.31

1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.01 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.. ∫ˆ‰. 31 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘), Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. ∫ˆ‰. 31 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 281Ù.Ì Ì 13Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜. ∫ˆ‰.15 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ 1960Ù.Ì. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. ∫ˆ‰.01 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰ÚfiÌÔ Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.01 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ, Û.‰ 0.8 ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ lidl ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ‰›‰ÂÙ·È Î·È ÌÈÛfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰.27 8. 2 √ÈÎfi‰· 145ÙÌ & 133ÙÌ Ì Û.‰ 1.8 .¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ Ì ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘, ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.27 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1583ÙÌ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÛÙÔ Pelion resort. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰.27

1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 115Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. ∫ˆ‰.01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û 152Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∫ˆ‰.01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·Ì‚¤Ù· 109 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.31 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì. (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) ∫ˆ‰. 31 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰.15 6. (¡∂√)ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 125Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ·˘Ï‹, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230Ù.Ì. Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, £ÂÈÚÒÓ Ì §‹ÌÓÔ˘. ∫ˆ‰.31 7. (¡∂√) ¢ÈÒÚÔÊË √ÈΛ· 164Ù.Ì (84 Ù.Ì Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 146,60Ù.Ì Ì ™.¢ 2,1 ÛÙËÓ Ô‰fi π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘ 53, ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ. ∫ˆ‰.31

1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33ÙÌ ‰ÈÏ¿ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‹ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì·˙› Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË (ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘). ∂À∫∞πƒπ∞. ∫ˆ‰.27 2. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 86ÙÌ, ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘, ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞∂ƒª√À ∫ˆ‰.27

ª∂∑√¡∂Δ∂™

∂¡√π∫π∞™∂π™

1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 4 ÂÙÒÓ ·˘ÙfiÓÔÌË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 150Ù.Ì. Ì 65Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ∫ˆ‰.01 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ù.Ì. + 80Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ȉÈÒÙË Û ¿Ú· Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ∫ˆ‰.01 3. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 116 Ù.Ì. (58Ù.Ì Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∫ˆ‰. 31 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ (48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ

1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ì £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, Ì ٤ÓÙ˜ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 1998. ∫ˆ‰.31 2. πÛfiÁÂÈÔ °Ú·ÊÂ›Ô 68Ù.Ì., Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘ , Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ηٷÛ΢‹˜ 2006, ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰. 25 3. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 86ÙÌ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞-∂ƒª√À. ∫ˆ‰.27 4. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 50ÙÌ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ-

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 46Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ Â› Ù˘ ŒÚÌÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52,5Ù.Ì. ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ 373 (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ) ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆ‰.31

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. 1. ¶¤ÓÙ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂ÛÙ›·Û˘ : ™ÙÔ μfiÏÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Î·È ªËϛӷ. 2. ∂ȯ›ÚËÛË ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∂Ó‰˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. 3. ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. 4. ŒÍÈ •ÂÓÒÓ˜: ™ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, μ˘˙›ÙÛ· Î·È ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. (501)


37

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´√À 2011

¶·Ú›ÛÙ·Ó ÙÔÓ ·ÓÈ„Èfi ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ Î·È ·ÔÛÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∞£∏¡∞, 16.

ΔÚÈ·ÓÙ·ÙÚÈ¿¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, Â΂›·ÛË Î·È ·¿ÙË, ÂÂȉ‹ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó „¢‰Ò˜ ˆ˜ ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘, Î·È ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Û ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· fiÙÈ ı· ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û ÁÈ· Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiÔ˘ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ·Ú·Ï¿Ì‚·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ 10.000 ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÚÔÛËÌÂȈı› ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ·ıfiÓÙ·. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ, Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ, Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ, ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· 77.912 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 33¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÚÔÛËÌÂȈ̤ÓÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÚ¿Â˙·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Â›Ì·¯Â˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

÷ÓÈ¿: ™‡ÏÏË„Ë 66¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ·ÔÏ¿ÓËÛË ·ÓËÏ›ÎÔ˘ Ã∞¡π∞, 16.

™‡ÏÏË„Ë 66 ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· fiÙÈ ·ÔÏ¿ÓËÛ 7 ¯ÚfiÓÔ ·ÁfiÚÈ. ΔËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·ÔÏ¿ÓËÛ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ 66 ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚Â, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ã·Ó›ˆÓ ÛÙȘ 9 ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Ù¤Ú·˜ ηًÁÁÂÈÏ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™Ô‡‰·˜ fiÙÈ Ô 66¯ÚÔÓÔ˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ ·ÔÏ¿ÓËÛ ÙÔÓ 7¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÚÒÓÈ Ã·Ó›ˆÓ. √ 66 ¯ÚÔÓÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·Ú¤Û˘Ú Ì ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÙÔ 7¯ÚÔÓÔ ·È‰›, ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, fiÔ˘ ¤·È˙ Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÷ӛˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™Ô‡‰·˜ Î·È ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ·Ó Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ¤¯ÂÈ ÚԂ› ÛÙËÓ ·ÔÏ¿ÓËÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ·È‰ÈÒÓ.

™.π.™.∞.ª. ¡.ª. ™À§§√°√™ π¢π√∫Δ∏Δø¡ ™À¡∂ƒ°∂πø¡ ∞ÀΔ/Δø¡ & ª√Δ√™π∫§∂Δø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ Μικρασιατών 76-Βασσάνη, 383 33 ΒΟΛΟΣ Τηλ. & FAX: 2421039719 www.sisam.gr, Email: info@sisam.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. Αγαπητά μέλη Η προγραμματισμένη χθεσινή εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. λόγω μη επαρκούς προσέλευσης αναβλήθηκε για σήμερα Τρίτη 17/05/2011 και ώρα 19.30. Καθώς είναι η τρίτη επανάληψη η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ασχέτως παρουσιών στην αίθουσα της ΑΝ.Ε.Μ., Λαρίσης 215, με θέματα: 1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. 2. Απολογισμός Πεπραγμένων. 3. Οικονομικός Απολογισμός, Οικονομικός προϋπολογισμός & Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής. 4. Επιλογή κύριας και δευτερεύουσας Ομοσπονδίας. 5. Απαλλαγή και παραίτηση Διοίκησης. 6. Προτάσεις για το νέο Δ.Σ. 7. Λοιπά. Από το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Χ. ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑΣ Κ.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το Ίδρυμα √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À με την με αρ. 9/11 πράξη του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με προφορικές προσφορές που θα γίνει στις 26 Μαΐου του 2011 και ώρα 18.00 στα γραφεία του Ιδρύματος επί της οδού 2ας Νοεμβρίου αρ. 10 στο Βόλο, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, για την πώληση των παρακάτω ακινήτων. 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (μ.3) του 2ου ορόφου εμβαδού 54,64 μ2, πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Βόλο και στη διασταύρωση των οδών Μαγνήτων και Κασσαβέτη 49, στην οποία και έχει πρόσωπο το διαμέρισμα, Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (58.000) ú (το διαμέρισμα είναι νοικιασμένο). 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (μ.5) του 2ου ορόφου εμβαδού 74,92 μ2, πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Βόλο και στη διασταύρωση των οδών Μαγνήτων και Κασσαβέτη 49, στην οποία και έχει πρόσωπο το διαμέρισμα, Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÓÓ¤· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (79.000) ú (το διαμέρισμα είναι νοικιασμένο). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω. 1. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή μετρητά ποσοστού 10% της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου. 2. Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 1% μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης και κάθε επόμενη τουλάχιστον κατά 1% μεγαλύτερη από την προηγούμενη. 3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμο πληρεξούσιό τους σύμφωνα με σχετικό επίσημο πληρεξούσιο. 4. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον τελευταίο πλειοδότη, μετά την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, από το Δ.Σ. του Ιδρύματος εντός επτά ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού, οπότε και θα επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές ή τα μετρητά των συμμετεχόντων εκτός του πλειοδότη, που θα κρατηθεί από το Ίδρυμα σαν προκαταβολή της αγοράς. 5. Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους του διαγωνισμού θα υποβληθούν κατά το χρόνο εξέλιξης του διαγωνισμού. 6. Η υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου θα γίνει εντός ενός μηνός από την κατακύρωση του διαγωνισμού. 7. Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσίευσης κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. 8. Σε περίπτωση ύπαρξης προσφοράς ενός αγοραστή και για τα δύο ακίνητα, η εν λόγω προσφορά θα προτιμηθεί και ορίζεται τιμή εκκίνησης, το ποσό των 130.000Ε. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ °∂¡¡∏™∂ø™ Δ∏™ £∂√Δ√∫√À ºÀΔ√∫√À ¡. πø¡π∞™ μ√§√À ΜΕΓΑΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής 18 Μαΐου θα γίνει μεγάλη Θρησκευτική Πανήγυρις στον Ι. Ναό μας. Οι ακολουθίες θα τελεστούν κατά το εξής πρόγραμμα: Την Τρίτη 17 Μαΐου και ώρα 6.30 μ.μ. θα γίνει στην είσοδο του Οικισμού Φυτόκου πανηγυρική υποδοχή της τιμίας κάρας και της εικόνας του Αγίου Γερασίμου του Νέου, την οποία θα συνοδεύσει από την ομώνυμη Γυναικεία Ι. Μονή Μακρινίτσης ο ηγούμενος της Ι. Μονής Φλαμουρίου Γέροντας Συμεών. Εν συνεχεία και περί ώραν 7.00 μ.μ. θα επακολουθήσει μέγας αρχιερατικός εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ιγνατίου, λιτάνευσις της τιμίας κάρας και των εικόνων του Αγίου και της Παναγίας πέριξ του Ι. Ναού και ολονύκτιος αγρυπνία, την οποία θα τελέσει ο π. Συμεών. Την Τετάρτη 18 Μαΐου 7.00-10.00 π.μ. θα τελεστεί πανηγυρική Θ. Λειτουργία, θείον κήρυγμα και αγιασμός υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Βελεστίνου κ.κ. Δαμασκηνού Καζανάκη. Το εσπέρας 7.00 μ.μ. πανηγυρικός εσπερινός και Ι. Παράκλησις. Την Πέμπτη 19 Μαΐου και ώρα 7.00-9.30 π.μ. όρθρος, Θ. Λειτουργία, αναχώρησις και επιστροφή της τιμίας κάρας εις την Ι. Μονήν του Αγ. Γερασίμου Μακρινίτσης. Οι πιστοί θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία της αστικής γραμμής Νο 2 ως εξής: Τρίτη 17/5: 6.00 μ.μ., 6.30 μ.μ., 8.30 και 8.45 μ.μ. Τετάρτη 18/5: 8.00 π.μ., 8.30 π.μ., 10.45 και 11.00 π.μ., 6.00 μ.μ., 6.30 μ.μ., 9.30 και 9.45 μ.μ. ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προκηρύσσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις 25 Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-13,00 μεσημ. στα γραφεία του Ιδρύματος στον Άνω Βόλο, για την πώληση των κάτωθι ακινήτων: Συνεχόμενων οικοπέδων που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 2.25, περιοχή “Καραγάτς” του Δήμου Βόλου. - Γωνιακό οικόπεδο 402,07 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 120.000 Ε. - Οικόπεδο 368,5 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 90.000 Ε. - Οικόπεδο 402,23 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 105.000 Ε. - Οικόπεδο 402,10 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 105.000 Ε. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για το σύνολο των οικοπέδων 1.574,9 τ.μ. η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 400.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι: 1) Διά να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου. 2) Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της τιμής εκκίνησης. Κάθε δε επόμενη τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της προηγούμενης. 3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου των, οι οποίοι καταθέτουν τη σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού. 4) Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσιεύσεως κ.λπ.), βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30-15.30) και στα τηλέφωνα 24210 78910 & 24210 78912. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 19 ª∞´√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΟΤΣΗ - ΜΗΛΙΑ - ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ - ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟ - ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 09.30-15.00 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ: ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ - ΑΝΗΛΙΟ - ΠΛΑΚΑ ΑΝΗΛΙΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΣΣΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

ª∞´√™

17

∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Î·È πÔ˘Ó›·˜ ·ÔÛÙfiÏˆÓ “¶Ô›· Ë ˙ˆ‹ ˘ÌÒÓ; ·ÙÌ›˜ Á·Ú ¤ÛÙÈÓ Ë ÚÔ˜ ÔÏ›ÁÔÓ Ê·ÈÓÔ̤ÓË, ¤ÂÈÙ· ‰Â ·Ê·ÓÈ˙Ô̤ÓË (π·ÎÒ‚Ô˘ ‰’ 14). Φαντασίαι και όνειρα αισιόδοξα και ελπίδες τρελλαί κάμνουν τον άνθρωπον να βλέπη μακρότατον και ατελείωτον το διάστημα της επιγείου ζωής του. Εν τούτοις, όσον προχωρεί η ηλικία, τόσον και εννοεί - εάν και πάλιν το εννοή - ότι το διάστημα αυτό είναι πολύ σύντομον και ο βίος του καθενός προχωρεί με μεγάλην ταχύτητα προς το τέλος. Ημέραι και εβδομάδες και μήνες και έτη καταπίνονται αδιάκοπα εις τον ωκεανόν του παρελθόντος. Δεν είναι λοιπόν υπερβολική η εικών, που παρουσιάζει ο απόστολος Ιάκωβος. Παρομοιάζει την επίγειον ζωήν με ατμόν, που μόλις δι’ ολίγα δευτερόλεπτα φαίνεται και αμέσως έπειτα διαλύεται και εξαφανίζεται. Μη στενεύης λοιπόν, Χριστιανέ, τους υπολογισμούς και τους πόθους σου εις τα περιωρισμένα όρια της επιγείου ζωής, αλλά βάδιζε με την πρόβλεψιν της πραγματικής μονιμότητος, που υπάρχει μόνον εις την ζωήν της αιωνιότητος. Μη λησμονής ποτέ ότι εάν φροντίζης διά το επίγειον μέλλον σου, ακόμη περισσότερον πρέπει να σκέπτεσαι και να ετοιμάζεσαι διά το αιώνιον μέλλον.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ∑∞Ã∞ƒ∞∫∏

Ετών 74 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 16 Μαΐου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην Άλλη Μεριά, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς. Θερμά ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. Άλλη Μεριά 17 Μαΐου 2011 Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Θεόφιλος & Αικατερίνη Ζαχαράκη, Φωτεινή & Πάνος Μαϊδάτσης, Ελένη Ζαχαράκη Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Κώστας, Γιάννης, Βασίλης, Κώστας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

∞¢∞ª (ªπª∏) ªπÃ∞∏§π¢∏ θερμά ευχαριστούμε. Η οικογένειά του

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

μ∞™π§π∫∏ μ§∞Ã√À

Ετών 100 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 17 Μαΐου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας, οδός Φιλαρέτου 49 - Τριανταφυλλίδη και στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 17 Μαΐου 2011 Τα παιδιά: Αποστόλης - Αικατερίνη Βλάχου, Ευάγγελος - Αλεξάνδρα Βλάχου, Μαρία χα Γκουντή, Αντώνης - Κωνσταντίνα Βλάχου, Τρύφων - Ελένη Βλάχου, Χαρίκλεια - Δημήτριος Δεμελής, Ελένη χα Παπαντωνίου, Μαρίνα - Αθανάσιος Βαρδάκης Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα τρισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας αδελφή και θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ºÀ§∞∫Δ√¶√À§√À

κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 17 Μαΐου και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται εντός του Ιερού Ναού από τις 4 μ.μ. Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Σταματία, Ευδοξία Τα ανίψια: Βικτώρια, Γεώργιος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 17 ª·˝Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 88, ÙËÏ. 2421039448, £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421034316, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 2421058359. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·ÚÓ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ÙËÏ. 2421066922. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· TÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 17 ª·˝Ô˘ 2011. ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜-ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216, ΔÛ·ÓÙ›Ï˘-ª·˙¿Î·˜ √∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 152, ™ÙÚÔ‡ÌÂÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ¢. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™-ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∫. ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00,

19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010)

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´OY 2011 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395

¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ÃÚ‹ÛË ‚›·˜. 2. ΔÔ ¿Á·ÓÔ ÙˆÓ ÛÙ·¯˘ÒÓ - √˘Û›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÏÈ·ÚÒÓ ˘ÏÒÓ. 2. ... Δ¿ÈÛÔÓ: ™Ô˘‰·›Ô˜ ˘ÁÌ¿¯Ô˜ - ŒÎ·ÙÛÂ... ÁÈ· ϯÒÓ· - ∞Ï›ÎË...: ¶·ÏÈ¿ ËıÔÔÈfi˜. 3. ª·˙› ÛÙÔ... ÎÂÓfi - ∫¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÎÚÔ˘ÛÙ¿ - √ ÂΉÈÎËÙÈÎfi˜ ÙÔ... ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ. 5. ™‡ÌʈÓÔ ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ - §ÂÁfiÙ·Ó Ô... °Î›Ó˜ - Δ· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ... μ. 6. ™ÂÈÚÔÂȉ‹˜ (Í.Ï.) - ¶fiÏË Ù˘ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë˜. 7. ¶ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ªÔ˙¤Ï· - μ‹Ì·, ¿ÛÔ. 8. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ Δ·˚‚¿Ó - ∫·ıfiÏÔ˘, ‰ÈfiÏÔ˘. 9. ÕÏÔÁÔ È·Û›·˜ - °¿ÏÏÔ˜ ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·Îfi˜ ÔÈËÙ‹˜. 10. ª’ ·˘Ù¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô... Áfi˘ - ŒÏÏÂÈ„Ë ıÔÚ‡‚Ô˘ - √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ·. 11. ¢ÈÂıÓ‹˜ ‚ÔËıËÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· - ªÂÁ¿ÏÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· (·Ú¯Èο) - ªÈÎÚfi ÔÌÔ›ˆÌ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. 12. πÙ·ÏÔ› ÙË... ‚ϤÔ˘Ó - √Ì¿‰· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ (·Ú¯Èο) ª¿Úη ÌÈÎÚÒÓ Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ. 13. °Âӿگ˘ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ - ªÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ª¿Úη ‚ÂÚÓÈÎÈÒÓ - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. 2. ÕÏÌÔ˘Ì ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ - ŸÓÂÈÚÔ... ·Ú¯·›ˆÓ. 3. ∞Ú¯Èο Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ - ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·‚È¿ÚÈ ·fi Ù· ·˘Á¿ ÙÔ˘ ÛÔÏÔÌÔ‡ - ¡Â˘ÚÈ΋ Û‡Û·ÛË ÙˆÓ Ì˘ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘. 4. πÛÙÔÚÈ΋ ÌÔÓ‹ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ - ¡fiÌÈÛÌ· ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ¡. ∞ÌÂÚÈ΋˜. 5. ΔÔ Ï¤Ì fiÙ·Ó ‰Â›¯ÓÔ˘Ì - ∏ ηډÂÚ›Ó· - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘... ƒ. 6. ∫‡ÎÓÂÈÔ...: ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÚÁÔ - ΔˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ. 7. ∞Ó¿Ï·Ù· (·Ú¯.) - ∫ÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ˘ ÁÈ· ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈÍË. 8. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ - ΔÔ ÔÛÙfi Ù˘ ˆÌÔÏ¿Ù˘. 9. ∞ÈÌÔÛÙ·Á‹˜ ·Û¿˜ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ∞fiÏ˘ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi - §›ÁÔ... ÎÚ‡Ô. 10. ¢‡Ô ¤¯ÂÈ Ë... Û¿ÏÙÛ· - ΔfiÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜... „˘¯·ÁˆÁ›·˜ - ∂›Ó·È Ù· ˘Ú›Ì·¯· Û·Ë. 11. ¶ÚÔÎÏËÙÈÎfi... ÊfiÚÂÌ· - √ ʈÙÂÈÓfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ™ÂÏ‹ÓË ‹

* Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV.

·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ (·Ú¯.) - ¶ÚÔÛÙ·Á‹ ÊÚÔ˘ÚÔ‡. 12. ™ÙÔÈ¯Â›Ô Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ‰˘Ó·ÛÙ›·. 13. º˘ÛÈ΋ ‹ Ù¯ÓËÙ‹ ‰›Ô‰Ô˜ οو ·fi ÙË ÁË - ∫·È ÔÈÓÈ΋... ÔÚ›˙ÂÙ·È. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞Δ∞¡∞°∫∞™ª√™ 2. ∞£∂ƒ∞™-∂§∞π¡∏ 3. ª∞π∫-ª∞ª∏-¡√ƒ 4. ∂¡-∞°∞¡∞-∞πª∞ 5. §∞ª¢∞-∞§∂∫-∞° 6. ™¶πƒ∞§-πΔ∞ 7. ™πƒ-¢ƒ∞™∫∂§π∞ 8. Δ∞´¶∂Ã-¶√™ø™ 9. ∫∂§∏Δ∞™-™∞ƒ 10. °√-™π°∞§π∞-À∏ 11. π¡Δ√-π∫∞-∫∞ƒΔ 12. ƒ∞π-¶∞√-∫∞§√ƒ 13. ∞ƒ∫∞™-™Δƒ∞Δπ∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞ª∂§-™Δ∞°πƒ∞ 2. ∞£∞¡∞™π∞-√¡∞ƒ 3. Δ∂π-ª¶ƒπ∫-Δπ∫ 4. ∞ƒ∫∞¢π-¶∂™√ 5. ¡∞-°∞ƒ¢∂§π-¶™ 6. ∞™ª∞-∞ƒÃ∏°π∞ 7. ∞¡∞§∞-Δ∞∫√™ 8. ∫∂ª∞§-™¶∞§∞ 9. ∞§∏-∂π∫√™π-∫ƒ 10. ™∞-∞∫Δ∂™-∞∫∞∞ 11. ªπ¡π-∞§ø™-∞§Δ 12. √¡√ª∞-π™∞Àƒ√π 13. ™∏ƒ∞°°∞-ƒ∏Δƒ∞.

∫ƒπ√™ ªË ¯¿ÓÂÙ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û·˜ ·fi ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ Û·˜. ∞Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ fiˆ˜ ÂÛ›˜ Ù· ¤¯ÂÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ·fi ÚÈÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-4456-7-22. Δ∞Àƒ√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ‚Ú›Ù ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û·˜ Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ‚¿˙ÂÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ‰˘Ó·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-34-56-22. ¢π¢Àª√π ∏ ‰Èψ̷ٛ· ı· Û·˜ ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Û ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ ı· ¤¯ÂÙÂ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ, ¯·Ï·ÚÔ› Î·È Ó· ‚¿ÏÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ fiÚÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-33-21-239. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÎÚ˘Ì̤ӷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Û·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ı· Û·˜ ¯·ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-55-67-2-11. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Ôχ ηÈÚfi Î·È ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Ù· χÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4630-55-23-21-3. ¶∞ƒ£∂¡√™ ¶ÔÏϤ˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Ôχ ηϋ ̤ڷ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÚÔˆı‹ÛÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜, οÓÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ˘ÔÁÚ¿„ÙÂ Û˘Ì‚fiÏ·È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-56-12-34.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Á›‰Â˜, fi„ÂȘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٛÔÙ· ÛÔ‚·Úfi Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ·Ê‹ÛÙ fi,ÙÈ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-44-56-7-11. ™∫√ƒ¶π√™ ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔÈ ÂȉÈο Â¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÙÂ Û˘Ìʈӛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-40-33-23-12-4-5. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÙ fi,ÙÈ Û·˜ Ô‡ÓÂ, ÂϤÁÍÙ ٷ ÚÒÙ· Î·È ÌÂÙ¿ ··ÓÙ‹ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-44-56-7-22. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËı›Ù Ì ٷ ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ Ô˘ Û·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ ‹ÚÂÌ· Ì·˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-3-2-11-6-8. À¢ƒ√Ã√√™ ∂Âȉ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ Û·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ, ÔÈ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ› ÔÓÔΤʷÏÔÈ Î·È ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ËÚÂÌ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-49-55-67-89-22. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ηÏ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜, ›Ù ÛÙ· ÚÔÛˆÈο, ›Ù ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-55-67-8-22.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔƒπΔ∏ 17 ª∞´OY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√ ™Ù·Ì¿Ù˘ Î·È Ô °ÚËÁfiÚ˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.30 10.00 10.30 10.45 11.00 12.00 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.45 19.00 19.10 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 01.00 01.15

÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ Í‡ÓËÌ· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô ¶ÚˆÈÓ¿ÎÈ· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ª·ÓÒÏ˘ Ô ÓÙÂÏÌÂÓÙ¤Ú˘ °˘Ó·›Î˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÔÙ, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÂÓfi˜ Û·ÏÔ˘ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ Escape Art@ert.gr ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ìfi‰·˜ ¶Úfi‚· Á¿ÌÔ˘ On the road μÈ‚Ï›· ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ΔÔ›· Ù˘ ÛȈ‹˜ “Without” Art@ert (∂) Escape (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 10.30 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.05 18.30 19.30 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 04.30

°›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ πÓ‰È΋ ÏÂÔ¿Ú‰·ÏËı·Ó·ÙËÊfiÚ· ‰›· ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ √ ËÏ›ıÈÔ˜ “√ „¢ÙÔıfi‰ˆÚÔ˜” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÀȤ ÌÔ˘... ˘È¤ ÌÔ˘” ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00 21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “√‡Ù ÛÙ· ÈÔ ÙÚÂÏ¿ ÛÔ˘ fiÓÂÈÚ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “An american vampire story”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 18.45 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ô‰‹Ï·ÙÔ ·ÓÙÔ‡ “√ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÎÈ Ô °ÚËÁfiÚ˘” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Euronet ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 17.25 17.30 18.00 18.50 19.55 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.45 04.45 05.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· £¤Ì· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The most extreme Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ª·˚¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ √È Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ √È Ì¿¯Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ-∂ÎÔÌ‹-Û˘˙‹ÙËÛË The Cleaner ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Sea rescue Biography The Oprah Winfrey show Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· (∂) ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Outdoor & Sports (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™’ ·Á·Ò Ì’ ·Á·¿˜ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Safe sex ∂ȉ‹ÛÂȘ §fiÁˆ ÙÈÌ‹˜ °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ∏ ·Á¿Ë Ù˘ Á¿Ù·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.00 17.10 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ Èڛ˜ fiÚÈ· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Grey’s anatomy ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent ªËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÙË Ó‡ÊË ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™fiÏÔ Î·ÚȤڷ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF ¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) Sex and the city The big game ÕÏϷͤ ÙÔ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤Ú

06.00 06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 04.15

√È Ì¿ÁÈÛÛ˜ ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Iggy Arbuckle, ∏ ÌÈÎÚ‹ ¶Ô‡Î·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢ÈÏ‹ ÔÌËÚ›·” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Fringe Nip/Tuck “√È Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ” “¶ÔÙ¤ ÌËÓ Í¯ӿ˜”

111111111111111111111111111

09.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 23.30 01.00

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜: ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÿ¯ÓË £¤·ÙÚÔ: “ΔÔ ¤ÓıÔ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∏ϤÎÙÚ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 13-18/5/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 13-18/5/11

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1 “√ Δƒ√¶√™ Δ√À ª¶∞ƒ¡∂´” ÃÚ˘Û‹ ÛÊ·›Ú· ·’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ¶ÔÏ Δ˙È·Ì¿ÙÈ, ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó ∏ ηχÙÂÚË ÎˆÌˆ‰›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!!! ¶ÚÔ‚.: 7.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2 a) “√π ∏ƒø∂™ Δ√À ¢∞™√À™ ¡Ô 3” MÂÙ. ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ™∞μ. & ∫Àƒ. ¶ÚÔ‚. ÛÙȘ 6 b) “∂πª∞π Δ√ ¡√Àª∂ƒ√ Δ∂™™∂ƒ∞” ... ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! ¶ÚÔ‚.: 7.45 & 9.45 Dolby Digital

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1962, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎÒÛÙ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›Ì˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ª¿ÚÈÔÓ ™›‚·.

¢‡Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ô˘ ÚÔۤϷ‚·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È ·ÚÁfi˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· Û ‰È·Ú΋ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ¿Á¯Ô˜. √È ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ˆÛÙfiÛÔ Ì¿Ù·È˜, ·ÊÔ‡ Ë ÎÔ¤Ï· Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓË. √È ‰‡Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ‚·ÊÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ·ÁÔÚ¿ÎÈ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙÔ˘˜.

¡∂Δ 18.45

¢ÈÏ‹ ÔÌËÚ›· ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÁˆÓ›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÏfiÚÂÓÙ ∂Ì›ÏÈÔ ™›ÚÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚÔ˘˜ °Ô˘›ÏȘ, ∫¤‚ÈÓ ¶fiÏ·Î, Δ˙›ÌÈ ª¤ÓÂÙ.

√ Δ˙ÂÊ Δ¿ÏÈ, ÚÒËÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÌËÚ›·˜, ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Û ̛· ˘fiıÂÛË Ì ı‡Ì·Ù· ‰‡Ô ·ıÒÔ˘˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜. √È Ù‡„ÂȘ ÙÔÓ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÛ˘Úı› Û ÌÈ· Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ... ÏËÎÙÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ËÚÂÌ›· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ¤ÊË‚ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ, ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ °Ô˘fiÏÙÂÚ ™ÌÈı, ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘ Î·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹, Ô˘ ÍÂϤÓÂÈ ¯Ú‹Ì·. √È ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› ηÎÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È Ù· ‰‡Ô ·È‰È¿ ÙÔ˘.

STAR 21.00

Without ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∞‚Ú·Ó¿. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Û›Ï˘ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ∂‡Ë ™·Ô˘Ï›‰Ô˘, ª·Ú›ÛÛ· ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘.

ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ Î·È Ô ÔÎÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜. √ ¿ÓÙÚ·˜, Á‡Úˆ ÛÙ· 35, ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Û ̛· ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ - ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∏ 30¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ª›· “ÂÈΛӉ˘ÓË” ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ˘ÚÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¤ÏÈÍË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ˆÌ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ‹Úˆ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙË ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË ÊÙ¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË.

∂Δ1 23.00

ÀȤ ÌÔ˘... ˘È¤ ÌÔ˘ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1965, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÚËÁfiÚË °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: §¿ÌÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÚ¿˜, ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡, ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜.

√ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ÷Ù˙ËÏÔ˘Î¿˜, ¤Ó·˜ ÌÂÛfiÎÔÔ˜ ¯‹ÚÔ˜ ·Ù¤Ú·˜, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ˙ˆÓÙÔ¯‹Ú· ƒ¤Ó· ¶··Û¿‚‚· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘. ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È ˘Èfi˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË Ó‡ÊË, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ™ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ë μ›ÏÏ˘, ÌÈ· Ê›ÏË Ù˘ ƒ¤Ó·˜, Î·È ÙfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈϤÎÂÙ·È. Δ· Âȉ‡ÏÏÈ· ÂÚÈϤÎÔÓÙ·È fiÙ·Ó Ô ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· 20 ¯ÚfiÓˆÓ.

ET3 23.00

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞ π £ √ À ™ ∞ 1 : √ π ª ∞ à ∏ Δ ∂ ™ Δ ø ¡ ¢ ƒ √ ª ø ¡ 5 (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 20.15 23.00 R I O (∫ÈÓ/Ó· Û¯¤‰È· - ªÂÙ/ÓÔ): ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 18.30 ∞ π £ √ À ™ ∞ 2 : √ π ª ∞ à ∏ Δ ∂ ™ Δ ø ¡ ¢ ƒ √ ª ø ¡ 5 (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 19.0021.45-00.30 ∞ π £ √ À ™ ∞ 3 : √ ° √ À π ¡ π Δ √ ∞ ƒ ∫ √ À ¢ ∞ ∫ π (∫ÈÓ/Ó· Û¯¤‰È· - ªÂÙ/ÓÔ): ™ ¿ ‚ ‚ · Ù Ô - ∫ ˘ Ú È · Î ‹ : 18.15 ¶ ∞ ° π ¢ ∂ À ª ∂ ¡ ∏ æ À à ∏ (£Ú›ÏÂÚ): ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 19.45-22.00-00.15 ∞ π £ √ À ™ ∞ 4 : R I O 3 D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ/ÓÔ): ™ ¿ ‚ ‚ · Ù Ô - ∫ ˘ Ú È · Î ‹ : 17.45 T H O R 3 D (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 23.30 ∏ ∫ √ ∫ ∫ π ¡ √ ™ ∫ √ À º π Δ ™ ∞ (£Ú›ÏÂÚ - ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶ ¤ Ì  Ù Ë - Δ Â Ù ¿ Ú Ù Ë : 19.30 - 21.30

∫˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÏÂÓ Δ˙·ÎÔ‡ÌÔ‚ÈÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡ÙÈÓ ∫fi¯Ú·Ó, ÕÏÂÓ ŸÛÙÈÓ, ŒÏÈ ¡Ù¿ÓÎÂÚ.

√ ªÚÂÙ ¶Ú¤ÛÎÔÙ, ÚÒËÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÚÈÓfi˜ ·ÂÚÔfiÚÔ˜, ÂÈ‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ô˘ ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ¤ÁÎ˘Ô Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓË Î·Ù¿ÏËÍË Î·ıÒ˜ ÕÚ·‚˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ χÙÚ·. √ ªÚÂÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘... ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÒÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ Ù‹Û˘, ¤¯ÂÈ Ó· “ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ” Î·È ¤Ó· ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ ÂÊÈ·ÏÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢ ÁÈ· ÙË CIA.

STAR 02.15


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 17 M·˝Ô˘ 2011

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· Στη σημερινή φάση της κρίσης χρέους η προσπάθεια ανάταξης της οικονομίας περνά από την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, μια προοπτική που εξαρτάται και από τη συμμετοTÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË χή των κομμάτων στη P¿ÏÏË σχετική συζήτηση. Το πρώτο πακέτο μέτρων λιτότητας περιελάμβανε τις οριζόντιες περικοπές των δημοσίων υπαλλήλων. Αντί όμως για ένα αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό μέτρο, θα ήταν προτιμότερο να υπάρξει μια επανεκτίμηση των λειτουργιών, που χρειάζεται να συνεχίζουν να υφίστανται σε σχέση με εκείνες που δεν χρειάζονται. Όσο όμως καθυστερεί μια τέτοια αναθεώρηση με τη συντήρηση οργανισμών, που ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητοι, χάνονται στο μεταξύ χρήματα από ανθρώπους που θα τα έχουν ουσιαστικά ανάγκη. Η κυβέρνηση με την ανακοίνωση του πρώτου πακέτου μέτρων προσπάθησε να προσφέρει εγγυήσεις στους δανειστές. Όμως με το φόβο ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων εξαντλείται, αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι πιέσεις, με στόχο τον περιορισμό του κράτους. Με δεδομένη επίσης την υστέρηση των εσόδων, στο σκέλος των οποίων δεν αναμένονται θεαματικές μεταβολές το προσεχές διάστημα, το μεγαλύτερο βάρος αναπόφευκτα πέφτει στην περικοπή των δαπανών. Αρχικά υπήρξε η κυβερνητική δέσμευση για καταργήσεις φορέων, που όμως αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούν τους τριάντα. Λύση δεν θα προέλθει από τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, αλλά από την ανασύσταση υπηρεσιών ώστε να γίνουν περισσότερο λειτουργικές και παραγωγικές. Από τον εξορθολογισμό όσων εξόφθαλμα είναι παράλογα στη συγκρότηση του δημόσιου τομέα. Σε τελική ανάλυση από το βαθμό αποτελεσματικότητάς του θα κριθεί και το αν οι περικοπές μισθών και συντάξεων, οι θυσίες των πολιτών, πήγαν στο μεταξύ χαμένες ή έπιασαν τόπο. Στην πορεία η επιμονή του ενός υπουργού που υποστηρίζει ότι το κομμάτι το οποίο αναλογεί στον τομέα ευθύνης του είναι πιο σημαντικό από εκείνο ενός άλλου μέχρι ενός σημείου μπορεί να είναι και δικαιολογημένη. Ωστόσο, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση είναι να επιλεγούν πλέον οι προτεραιότητες, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για το συμμάζεμα. rallis@e-thessalia.gr

ŒÊÙ·ÛÂ, με καθυστέρηση όπως πάντα, και στη χώρα μας, το Παγκόσμιο Κίνημα για την κατάργηση του κρέατος. Ξεκίνησε από τη Γαλλία και είναι αμετακίνητο: Ζητάει τη διά νόμου απαγόρευση της παραγωγής και της κατανάλωσης ζωικής σάρκας, αλλά και του κυνηγιού, θήρας και αλιείας. Υπερβολικό; Για τους οπαδούς του κινήματος - παγκόσμιο λέμε και προσφάτως και ελληνικό (http://meatabolitiongreece.blogspot.com/) - διόλου. Θεωρούν ότι τα ζώα είναι όντα που αισθάνονται πλήρως, αφού τα περισσότερα ζώα έχουν τα ίδια αισθητήρια όργανα που έχουμε και εμείς και κάποια είδη έχουν περισσότερα. Άρα τα ζώα, έχουν πλούσια και πολύπλοκη συναισθηματική και πνευματική ζωή, αισθάνονται σωματική και συναισθηματική ευχαρίστηση, πόνο, χαρά, φόβο. Αυτά για τα ζώα. Αλλά και για τον άνθρωπο είναι πλέον σαφές, ότι η κατανάλωση ζωικής σάρκας δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας ή για την καλή υγεία μας. Δεν είναι καν απαραίτητη για τη διατροφική μας απόλαυση. Κι όμως, πάνω από 65 δισεκατομμύρια χερσαία σπονδυλωτά και ακόμα περισσότερα ψάρια και άλλα θαλάσσια είδη, θανατώνονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, για την ανθρώπινη διατροφή. Βέβαια, η εκμετάλλευση και η κακοποίηση που υφίστανται τα παραγωγικά ζώα είναι θεσμοθετημένη και εδραιωμένη στην κοινωνία μας, γιαυτό είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε, πόσο παράλογη και τρομακτική είναι. Πρέπει όμως λένε, να συνειδητοποιήσουμε ότι η εκτροφή, η θήρα, η αλιεία και άλλες πρακτικές εκμετάλλευσης και καταδυνάστευσης των ζώων δεν είναι “φυσικές”, αλλά έχουν κοινωνική σύσταση, έχουν εδραιωθεί ιστορικά, είναι ηθικά κατακριτέες και ότι μπορούν και πρέπει να καταπολεμηθούν σε πολιτικό επίπεδο. Σωστά μου ακούγονται. Και δύσκολα μπορεί κανείς να αρθρώσει επιχείρημα περί του αντιθέτου.

Στο μοναστήρι, ιστορικό από πολλές απόψεις, της Σουρβιάς, βρεθήκαμε παρέα σε μια εξαιρετική διαδρομή και τοπίο κατάφυτο από πλατάνια, οξιές, βελανιδιές, σκίνους και κουμαριές. Το μοναστήρι με τη θρησκευτική και κοινωνική-πολιτική ιστορία, υποτίθεται πως τα τελευταία χρόνια ανακαινίζεται. Μόνο που από τότε που ξεκίνησε η ανακαίνιση, θα τόχω επισκεφτεί

δυο-τρεις φορές και οι εργασίες είναι στο ίδιο σημείο. Δει δη χρημάτων... Μια ανάσα από την πόλη, δήμος Βόλου πια και το μοναστήρι της Σουρβιάς, θα μπορούσε νάναι μια διαδρομή, πεζοπορική ή και όχι, για τουριστική αξιοποίηση. Θησαυρούς έχουμε πολύ κοντά μας και δε λέμε να τους αξιοποιήσουμε. Εναλλακτικά, όπως ακόμη μπορούμε να κάνουμε. Αλλά, πού...

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

T‡Ô˜

¢ÂÓ Ì·˙Â‡Ô˘Ó ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ô‡Ù ¯fiÚÙ· ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·, ·Ó Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ, ‹Ù·Ó ÁÈ· ‚fiÏÙ˜ ¯·Ï·Ú¤˜ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ˜. ™ÎÔ˘›‰È· Ì¿˙¢·Ó ·fi ÙÔ ÏfiÊÔ, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ‚Ú¿˙ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ... ›‰Ô˜. ¶Ô˘ ‚‚·›ˆ˜, Ô˘‰ÂÌ›· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ï‡ÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ “∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ˘”, Ô˘ ¤‚·Ï ¯ı˜ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÛÙÔ ÛÎÔ˘ȉÔÌ¿ÓÈ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ∫·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Î·ı·Ú›ÛÙËΠÙÔ ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰·Û¿ÎÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯¤ÚÈ· ÎÈ ¿ÏϘ ÙfiÛ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ...

¶ÚfiÛˆ·&ÚÔÛˆ›· Η καμαριέρα αντιστάθηκε στο... βιαστή του ΔΝΤ! Ο τίτλος ανήκει στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ και σε ελεύθερη νεοδεξιά ανάγνωση σημαίνει ότι ο Παπανδρέου ή ο Παπακωνσταντίνου παραδόθηκαν αμαχητί, όχι βεβαίως στις σεξουαλικές ορέξεις του Ντομινίκ Στρος Καν, αλλά στις οικονομικές και πολιτικές επιδιώξεις του. Έτσι ή αλλιώς η καλή εφημερίδα ψηφίζει την αμερικανίδα καμαριέρα. Ο λαϊκισμός συνεχίζει να κερδίζει...

*** Προσφωνώντας την υφυπουργό Άννα Νταλάρα ο γραμμα-

τέας του ΠΑΣΟΚ Γ. Φώτης είπε: “Κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια την κρίσιμη στιγμή. Είμαστε παρόντες στην ευρωπαϊκή συζήτηση για την έξοδο από την κρίση με τις προτάσεις μας” . Γεώργιος Φώτης. Ο τοπικός Άτλας του ΠΑΣΟΚ.

*** Εσωκομματικές εκλογές στη Δημοκρατική Συμμαχία για την εκλογή συνέδρων. Σε 27 ανέρχονται οι σύνεδροι που θα εκπροσωπήσουν τη Μαγνησία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος σχεδόν όλοι οι εγγεγραμμένοι παρουσιάστηκαν στα γραφεία για να ψηφίσουν, ενώ δεν έλειψαν και οι νέες εγγραφές φίλων του κινήματος. Όπως έγινε γνωστό οι κάλπες παρέμειναν ανοιχτές από την ανατολή του ήλιου έως τη Δύση λόγω της αναμενόμενης αθρόας προσέλευσης αλλά τελικώς οι εκλογικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με συνοπτικές και φιλικές διαδικασίες.

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “√ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ‚È·ÛÌÔ‡!...”. ✒∂£¡√™: “∂Î-‚È·ÛÌfi˜ ·fi ÙÚfiÈη ÁÈ· Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∏ η̷ÚȤڷ ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™ÎÏËÚfiÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔÂÍÔÊÏ› ÙÔ ¢¡Δ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∏ η̷ÚȤڷ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙÔ... ‚È·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ!”. ✒∂™Δπ∞: “∫·Î‹ ÂͤÏÈÍȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “∞ÔχÛÂȘ 100.000 ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ. ✒£∂™™∞§√¡π∫∏: “ºÈÏ› ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó - ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “Sex, ‰¿ÓÂÈ· Î·È ˘Ôı‹Î˜”. ✒City Press: “¶fiÏË Ù˘ ‚›·˜ Ë ∞ı‹Ó·”.

Η Ντόρα ενώνει... και ανακυκλώνει...

*** Στο Ροστώβ της Νότιας Ρωσίας βρίσκονται από την Κυριακή ο δήμαρχος Π. Σκοτινιώτης, οι επικεφαλής των μειοψηφιών Ζέττα Μακρή, Απ. Νάνος και Μ. Πατσιαντάς. Μαζί τους και ο Παύλος Μαβίδης, προφανώς λόγω ποντιακής καταγωγής. Οι τρεις σωματοφύλακες, ο Ντ Αρνταννιάν στα παλιά για αυτούς άγια χώματα της Ρωσίας, για τη συναδέλφωση των λαών. Η Ζέττα γαλλικής κουλτούρας και παλιά θαυμάστρια του Ρισελιέ τι γυρεύει στη χώρα των τσάρων και των μπολσεβίκων; Τέσσερις μέρες παρέα με τους κόκκινους δεν φοβάται τις επιρροές; Η αγριότητα της ανατολής και η εκλεπτυσμένη ευγένεια της Δύσης... Στις όχθες του ήρεμου Ντον. Ο αθέατος

17-5-11  

h hteta ths tritis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you