Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.34 - ¢. 18.34 ™∂§∏¡∏ 13 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.371 † ∞ÏÂ͛Ԣ ·ÓıÚ. ÙÔ˘ £ÂÔ‡, £ÂÔÛÙËÚ›ÎÙÔ˘ ÔÌÔÏ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ªÈÏ¿ ÛÙË “£” Ô Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÀÁ›·˜ ªËÓ¿˜ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜

40 ÁÈ·ÙÚÔ› «ÛÒ˙Ô˘Ó» ÙÔ π∫∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ªÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ - ª¤¯ÚÈ Î·È 2 Ì‹Ó˜ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ■ ÛÂÏ. 16

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ¶˘ÚËÓÈο

∂ÊÈ¿ÏÙ˘ ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· “ª∞Ã∏” Ì fiÏ· Ù· ̤۷ Î·È ˘fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·... ■ ÛÂÏ. 30

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜:

¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ √ ∞¯. ª¤Ô˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÂÈÛfi‰È· Ì ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ¶∞∂

™ÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Àæ∏§√π ÙfiÓÔÈ ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹,

ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ■ ÛÂÏ. 6

¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ¢∏Δ∂μ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ■ ÛÂÏ. 12

Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ¤ÊÂÚÂ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ”, ηÙÒÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓÔ̤ÓÔ˘, ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 0-0 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙÔ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ŒÍ·ÏÏÔ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ͤÛ·ÛÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ‚·Ú›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ˆ˜ ‚¿˙ÂÈ “ˆÏËÙ‹ÚÈÔ” ÛÙËÓ ¶∞∂.

¢

∂ÂÈÛfi‰È· Ô·‰ÒÓ ¡›Î˘, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ - ¶ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ˜ Î·È ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ■ ÛÂÏ. 19, 20, 21, 22

∞fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í›

«¡·È» ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ª∂ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - °·ÏÏ›·˜ - ∫ÔÚ·‹ - π¿ÛÔÓÔ˜ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í›, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡. ªfiÛ¯Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. Δڇʈӷ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› Î. Δ¿ÛÔ˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› Ë fiÏË ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·, “fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È ·‚›ˆÙË”. ■ ÛÂÏ. 13

∞Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Û lap top - ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È ÎÏÂÌ̤ÓÔ πÃ

Œ‰Ú· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ∂ª¶√ƒ√π ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “£” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ■ ÛÂÏ. 15

∏ “£”, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜, 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ› Δ‡Ô˘, ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. £· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì·˙› Î·È ÙÔ “£ week”.

¶ƒ√∫∏ƒÀ•∂π™ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙËı› Û sites ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ-‚ÔÌ‚ÒÓ Û ÚÂۂ›˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û lap top ÛÙË ÁÈ¿Êη ¡. πˆÓ›·˜. ŒÙÛÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ÂΛ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Û ¤Ó· ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (ʈÙfi) Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·-ÁÈ¿Êη, ÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ Ù· ̤ÏË ÙˆÓ “¶˘Ú‹ÓˆÓ” ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯Ù‡ËÌ¿ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 10, 11

«¢È·‡ÁÂÈ·» ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ... ■ ÛÂÏ. 10

¢ˆÚÂ¿Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÁÈ· Ù· ∞ÌÂ∞ ■ ÛÂÏ. 13 ∞Ó¿Û· ÁÈ· 2.500 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ë ÂȉfiÙËÛË ÂÓÔÈΛԢ ·fi √∂∫ ■ ÛÂÏ. 12 ∞Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ 9 Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi

■ ÛÂÏ. 17


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

™‡ÚÔ˜ °Ú·ÌÌ¿ÙÔ˜, ‰ˆÚËÙ‹˜ Ù˘ “¢π∞™”

«∫›ÓËÛË Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜»

A¶√æ∂π™ “ŒÙÛÈ ˙ÂȘ; ΔÈ ı˜ Ó· οӈ;” (°. ™ÂʤÚ˘) ΔÔ˘ ™Δ∞ª∞Δ∏ º∞™√À§∏

∫¿ÙÈ Ì ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, οÙÈ Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¤ÁÈÓ ¤ÌÙË Â›‰ËÛË Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ΔÚ›‚ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘. Δ· ’¯ÂÈ ·˘Ù¿ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ηٿÛÙ·ÛË. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ¶ÚÔÂÏ·‡ÓÂÈ Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ È·, Ì ÙËÓ Ì¤ÚÙ· ÙÔ˘ ¢ÂÏ··ÙÚ›‰Ë Ó’ ·ÓÂÌ›˙ÂÈ, Î·È ÛÎÔÙÒÓÂÈ Ù· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· Û·Ó ÙȘ ̇Á˜ Ô˘ ’‰Èˆ¯Ó Ì ÙÔ ÏÈfiÎÏ·‰Ô ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ¢‹ÌËÙÚ·. ∏ ÔÔ›· ΢ڛ· ¢‹ÌËÙÚ·, Ô˘ ÌËÓ Î·È ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È §È¿ÓË Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ‚Á‹Î ÛÙ· ‚ÚˆÌfiÓÂÚ· ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Î·È ‰‹ÏˆÛ Û ¿Ù·ÈÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο “√ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Â›Ó·È „·ÚˆÙÈÎfi˜, Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÊÔ‚ÈÎfi˜” ÎÈ fiÔÈÔ˜ ηٿϷ‚Â, ηٿϷ‚Â. “ª¤Óˆ ÂÌ‚ÚfiÓÙËÙÔ˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎfiÚ˘” Ô˘ ϤÂÈ ÎÈ Ô ÔÈËÙ‹˜. ∞˘Ùfi ÙÔ “„·ÚˆÙÈÎfi˜” Ò˜ ÙÚ‡ˆÛ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÏfiÁÔ; ∞fi ÔÈÔ ∫æª ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤Ó˘ ·˘Ù‹˜ Á˘Ó·ÈÎfi˜; ∂Ì›˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÙËÓ Â›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ∫·ÙfiÈÓ ‰Â Ë ›‰È· ΢ڛ· (Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢) ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙË “°ÂÓÈ¿ Ù˘”, Ô˘ ¤Î·Ó Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ ϤÂÈ, Î·È Â›¯Â Î·È ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ (Ó·È, Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ fiÚ·Ì· ˙Ô‡ÛÂ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÈÓ ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜) Î·È ÙÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÍÂÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÙË ¯ÒÚ·. ∂ÓÒ Ë ›‰È· Û·Ó ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ‹ÍÂÚ ηχÙÂÚ· Ó· Ù· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ›‰· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ΢ڛ·˜ ¶··Ú‹Á· fiÙ·Ó Ô ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó › (ÛÙ· Á·ÏÏÈο ‚¤‚·È·) fiÙÈ “√È ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ¯ˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙ· Ûηٿ” ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∂Ï·Ì„Â ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. √‡Ù ÌfiÙÔÍ Ó· ’¯Â οÓÂÈ. 줂·È· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹Ûˆ fiÙÈ ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο η›ÁÂÙ·È fiÏÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· οÙÈ Î˘Ú›Â˜ οÓÔ˘Ó ÌfiÙÔÍ Î·È “ÛÎÔ‡Ì·” . ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÚ¤ÓÔ Ë ·ÓıÚˆfiÙ˘. ∫·È ̤۷ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿, Û’ ¤Ó· Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi Ô˘ η٤ÏËÍ· ÁÈ· Ó· Í·ÛÙÂÚÒÛˆ, ‚Á‹Î ¤Ó·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ʈÛÙ‹Ú·˜ Î·È ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·Ó·Ï˘ı›, ·fi ’‰Ò Ù· ’ÊÂÚ ·fi ’Λ Ù· ’ÊÂÚÂ, ¤‚Á·Ï ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‚È‚ÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ› ‚Ú·‰È¿ÙÈη ·›˙·ÓÂ, Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÒÚ·, ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ; ¶fiÎÂÚ. ¶fiÎÂÚ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ôχ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ ‚Ϥˆ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ηӿÏÈ· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ·‰˘Ó·ÙÒ... ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ˆ ·’ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÓËÊfiÚÈ˙· ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂΛ ·¤Ó·ÓÙÈ ·’ ÙÔ “πÓÙ¿ϔ , ÛÙÔ ∞ÚÛ¿ÎÂÈÔ ÌÚÔÛÙ¿, Û’ ¤Ó· ·ÚÙ¤ÚÈ ‰˘Ô Èı·Ì¤˜ ¤¯ÂÈ Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ¤Ó· ΢·Ú›ÛÛÈ, fi¯È ·’ ·˘Ù¿ Ù˘ Ù·¯Â›·˜ (À¶) ·Ó·ه͈˜. ∫˘·Ú›ÛÛÈ Î·ÓÔÓÈÎfi Ì ¯ÚÒÌ· Ú¿ÛÈÓÔ ‚·ı‡, Û·Ó ÙÔÓ ‚˘ıfi Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ™Ù¤ÎÂÙ·È ÂΛ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ ÎÈ fï˜ ·ÚËÁÔÚËÙÈÎfi Î·È Ï˘ÁÂÚfi Û·Ó ÌÓ‹ÌË ÔÓ›ڈÓ. ∫¿ıËÛ· Î·È ÙÔ ÎÔ›Ù·Á· ÒÚ· ÔÏÏ‹, ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‹Úı ¤Ó· ÚÂ˙fiÓÈ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÈÎÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ¤ÓıÈÌÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ ¤‰ˆÛ· ÙÔÓ Ô‚ÔÏfiÓ ÌÔ˘, ¤ÚÈÍ· ›Ûˆ ÙÔ Î·ÛÎfiÏ Î·È, “‰È·Ï·ıÒÓ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜” fiψÓ, ·¯ÒÚËÛ·.

Ù·Ó Ë Â›ÛËÌË ¶ÔÏÈÙ›· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÍÔÏ›˙ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ¤Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” ÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔϤ˜. °È· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÙÈÌ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. “∫›ÓËÛË Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Î. ™‡ÚÔ˜ °Ú·ÌÌ¿ÙÔ˜.

Ÿ

O ∫∞πƒ√™

√ ÔÏ›Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” . “∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™. °Ú·ÌÌ¿ÙÔ˜ “¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 32 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¶ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ fiÙÈ ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔϤ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·. ¢›¯ˆ˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ ÛΤÊÙËη fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÙÔϤ˜ ¤ÚÂ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÎÚ‡Ô ¡Ô¤Ì‚ÚË Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Â› ¤ÍÈ ÒÚ˜ Úˆ› Î·È ‚Ú¿‰˘ Ì ÙfiÛÔ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. £˘Ì‹ıËη ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ◊ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û· ̤۷ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô Ì ÙË ‚¤Û· ÌÔ˘ ÁÈ· ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. £˘Ì‹ıËη ÙÔ ·ÊfiÚËÙÔ ÎÚ‡Ô Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›ÛÙËη ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ “¢π∞™” Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Î·È ÂΛÓÔÈ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. °Ú·ÌÌ¿ÙÔ˜. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. “∞ÈÛı¿ÓıËη ÌÈ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiÙÈ Â›¯· ¯Ú¤Ô˜ ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ. ŒÌ·ı· fiÙÈ ÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔϤ˜ ÙȘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙË °·ÏÏ›·. ∞¢ı‡ÓıËη ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ· ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ‹ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ì ÙȘ 31 ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙÔϤ˜, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ›¯Â ‹‰Ë ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...18ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 10...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...18ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 8...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...17ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 7...17ÔC.

∞fi «Δ∞ ¡∂∞»

@ ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

Ì ‰Èο ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ó· ÙËÓ ÚÔÌËı¢Ù›. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÛÙÔÏÒÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 6.000 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ‰È¤ıÂÛ· ÚÔÛˆÈο. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ “¢π∞™” ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ì ÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔϤ˜. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, Ó· Ì ÙÈÌ‹ÛÂÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰ˆÚËÙ‹˜ Ù˘ “¢π∞™” . ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ΛÓËÛË ·˘ıfiÚÌËÙË. “◊Ù·Ó ÌÈ· ΛÓËÛË Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ΛÓËÛË ·˘ıfiÚÌËÙË. À¤ÊÂÚ·Ó Ôχ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ ÂÍ¿ˆÚÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô. ΔÔ ‰È·›ÛÙˆÛ· Î·È ÚÔÛˆÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ‹Ú· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ì fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” Â›Ó·È ·ÍÈfiÌ·¯ÔÈ, ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Â›Ó·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·ÓÙÔ‡, οÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ›̷ÛÙ ·ÛÊ·Ï›˜. ∂›Ó·È ÎÔÈÓ‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢π∞™” Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ··ÏÏ·Á› ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ “¢π∞™” ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °Ú·ÌÌ¿ÙÔ˜.

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ·Ú¯Èο ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...16ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...16ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

√ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ “ÂÓÒÓÂÈ” √ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÂÓÒÓÂÈ, ÌfiÓÔÓ Ô˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô Á.Á. ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û Îϛ̷ ÂÁηډÈfiÙËÙ·˜ ¤ÁÈÓÂ. √ ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ “Ù· ¤„·ÏÏ” ηÓÔÓÈο ÛÙÔÓ °. ∫ÔϤÙÛÔ, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ Î·È ÙÔÓ Î. ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ‰ÈfiÙÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √∂ª∞, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰Â¯ı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜. ¶Ò˜ Ù· ʤÚÓÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜... ¢∏ª√.™.

∂ÓÛ˘Ó›‰ËÙ· Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔÈ... °È· „˘¯·ÁˆÁ›· “ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì·˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ôχ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∂∂Δ∞∞ Î·È ¤ÍÈ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÓÂÏ‹ÊıË Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÙfiÙÂ, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ¤ÂÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠfiϘ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. °È· fiϘ ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ›¯·Ó ‰Ôı› Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ¢∏Δ∂μ Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ï‹ÚˆÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰·¿Ó˜, Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰È·Ù¿¯ıËΠÛÙË ¢∏Δ∂μ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘. ªÂ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ∂›Ù ·ÛÙÂȇÂÙ·È Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ›Ù ͤ¯·Û ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi. ∫∞Δ. Δ∞™

™Ù‹ÚÈÍË ™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ªËÓ¿ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞. 줂·È· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó, fiˆ˜ Ù· ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Á‡Úˆ ÛÙ· 40, Ù· ÔÔ›· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ÎfiÌË ¤Ó·˜ ‚Ú·¯Ó¿˜ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜, fiÔ˘ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡Δ∂§∞∫∏

∞ÎÏfiÓËÙË Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ À¿Ú¯ÂÈ Ë Â›‰ËÛË. ∫·È ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤ÚÛÈ ÙÔ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÈÒıËΠÛÙ· 632 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 787 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2009. ∏ ›‰ËÛË ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ¿Ó ̷˙›. [...]∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ÌÂÈÒıËÎÂ, ¤ÛÙˆ ηٿ 155 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û’ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. [...] ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ›‰È·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›‰ËÛ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË. ¶·Ú¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ ·ÏÒ‚ËÙË. ÿıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 155 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 787 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜-·Ó·ÁÓÒÛÂȘ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹. ∞Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ Ô ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜, Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË. Ÿ¯È È·. ŒÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜. ªÂÈÒıËΠ‰Ú·ÛÙÈο Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ¿Ú· ÌÂÈÒıËÎÂ Î·È Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Ì ٷ ÂÚ›ÊËÌ· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ Î·È ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜. ∂›Ó·È Ô ÙÔ̤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÛÎfiÓÙÔ. √‡Ù ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘. ∞ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi, ÙËÓ ˘Á›·. ∫·È ÁÈ· Ó· ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ı· ‰·ÓÂÈÛÙ›, ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ, ı· ‚ÚÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ù· 7.500 ¢ÚÒ, ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›·. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ∞Ó Û‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ı· Ì·˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ... ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

¢ÂηÂٛ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó fiˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ·˘ÙfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰‹ıÂÓ Ï‡ÛÂȘ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î.Ï. ∞fi Ù· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ÌÔÚ› fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ·fi ̤۷ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ó· ÌË ı˘Ì¿Ù·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û‡ÛÙ·Û˘ °Ú·Ê›ˆÓ Î·È ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Û οı ÓÔÌfi. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÎÔÛÙÔ‚fiÚ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıfiÚÈÛ·Ó fiÚÔ˘˜ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ŒÙÛÈ, Û οÔÈÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì Δ¯ÓÈο §‡ÎÂÈ· “Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·” ‹ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· Ù¯ӿÛÌ·Ù·, Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È È‰Ú‡ıËÎ·Ó °Ú·Ê›· Î·È ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ. ∞Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Î¿ÔÈÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” , οÔÈÔÈ “Á·Ï¿˙ÈÔÈ” ÌÂÙ¿, ¤ÚÂ ӷ ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó Û ‰È¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜. ¶fiÛÔ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ; ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ·fi ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜; ¶ÔÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηٿÓÙËÌ·; ¶fiÛ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Îfi‚ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÏËÊı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ...ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘; ™Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ËıÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÈ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ô Ó˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜), Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. §È·ÎÔ‡ÏË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋. “∂Ì›˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯Ô˘Ì ‹Û˘¯Ë ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜” , › ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÌÔÌʤ˜ Ô˘ ·ˇı˘Ó ÛÙÔ ˘. ¶·È‰Â›·˜ Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ η ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ ÁÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ¤ÏÂÈÂ. ∂¿Ó ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÔÏÈÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ˘Âڈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ›Ûˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÒÚ· ÛÙÂÚÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙˆÓ 260 ¢ÚÒ ‹ ÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ·. ∞.º.

™Ù· ‡„Ë ªÔÚ› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ó· ¤ÂÛ οو ·fi Ù· 100 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ‡„Ë, Á‡Úˆ ÛÙÔ 1,70 ¢ÚÒ. °È·Ù› Ù¤ÙÔÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·; ªfiÓÔ ÙÔ º¶∞ ÊÙ·›ÂÈ; °È·Ù› fi,ÙÈ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; º.™.

“ŒÙÚˆÁ·Ó, ¤ÈÓ·Ó Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó” ª¤¯ÚÈ ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™Â Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ù·ÌÂȷο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó (ÁÈ·Ù› ¿Ú·ÁÂ;) ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¡Ù›Ó·˜ ºÒÙÔ˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÁÚ·Ù‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ô˘ ı· ηًÁÁÂÈÏ ٷ fiÛ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. “∫¿ÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û·Ó ÂÌ¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó. ∂¿Ó ›¯·Ó ¢ıÈÍ›· ı· ›¯·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› Ì ¢ı‡Ó˜ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜” ·ÎÔ‡ÛÙËΠӷ ϤÂÈ Ë ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÛοӉ·Ï· ÛÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜, Ì ·fi‰ÔÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ. “∫¿ÔÈÔÈ ÙÚÒÁ·ÓÂ, ›Ó·ÓÂ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‰ÂÓ ‰›Ó·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Â‰Ò Ì¤Û·” › ۯ‰fiÓ ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜. ∫·È ·ÔÚԇ̠ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› Ù˘. ∫·Ó¤Ó· „¤Ì· ‰ÂÓ Â›Â. ∫∞Δ. Δ∞™

√È ÔÚΈÙÔ› Î·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ·Ú·‚Ϥ„Ô˘ÌÂ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÊÙÂÚ¿ ·fi Ù· Ù·Ì›· Î·È Â˘ı‡Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ Ù·Ì›·. À‹Ú¯·Ó ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ›, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó, ÂÓÒ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· fiÏ· ÙÔÓ Â›¯·Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ Ù·Ì›·”, ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î. ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘, ÌÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ “›ÛÔ‰Ô” ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. Œ¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚΈÙÔ‡˜. ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ù· ¿ÓÙ· ηÏÒ˜ η̤̈ӷ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¶Úfi‚ÏËÌ· Ô˘‰¤Ó Î·È ÂÈۋ̈˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

¢È·‰Èηۛ˜ √È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË. •ÂÎÈÓ¿, ÏÔÈfiÓ, ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÚÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ÃÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰‡Ô Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ηχÙÂÚ· Ó· ÂÈηÏԇ̷ÛÙÂ... ·ÓÒÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. μ.∫.

“™Î¿Ó” ∞‡ÍËÛË ÚÂÎfiÚ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi. ∫¿ı Ë̤ڷ “ÛοÓ” ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 14.000.000 ¢ÚÒ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô˘ ÙÔÚÈÏ›˙ÂÈ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏̤ڷ °˘Ó·›Î·˜ - ·È‰ÈÔ‡: ªÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Â͛ۈÛË

π·ˆÓ›·: ™ÂÈÛÌÔ› Î·È ˘ÚËÓÈο

∏ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞Ó‰ÚÈÙÛ¿ÓÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÔÚ› ËÌÂÚÔÏÔÁȷο Ó· ¤Ú·ÛÂ Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÌÓ‹Ì˘ ÎÈ ·fiÙÈÛ˘ ÊfiÚÔ˘ ÙÈÌ‹˜ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÈÂÚ¿ ۇ̂ÔÏ· ·Ófiı¢Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ·ÏËıÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, ÂÁÒ fï˜, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È, ·ÓÙÏԇ̠‰‡Ó·ÌË, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù·, ÙÚÔÊ‹ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ∞Ú¯¤ÁÔÓÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ˙ˆ‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÈ ·˘ÙÔı˘Û›·˜ Ë Á˘Ó·›Î· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ˘fiÛÙ·Û‹ Ù˘: Û· Ì¿Ó·, Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. ºÙÂÚ¿ ·ÁÁ¤ÏÔ˘, Ë ÛÙÔÚÁÈ΋ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁÓÒÛ·Ì ·ÊÔ‡ ·Ê‹Û·Ì ÂχıÂÚ· Ó· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÚÒÙ· Ù· ·È‰Èο Ì·˜ ‰¿ÎÚ˘·, fiÔ˘ ÎÏ›۷Ì ÙȘ ¤ÁÓÔȘ Î·È Ù· ÚÒÙ· ¯Ù˘Ôοډȷ Ì·˜, Ô˘ ·¿Ï˘Ó ÙÔ ‚¿ÏÛ·ÌÔ Ù˘ ÁÏ˘ÎÈ¿˜ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫È fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙËÓ ·ÙÂχÙËÙË Î·È ·Ì›ÏÈÎÙË ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ·Ó‰·Ì¿ÙÔÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ‚ÚÂı‹Î·Ì ÂÓ‹ÏÈΘ ¤ÌÂÈÚÔÈ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ ·ÓËÊfiÚÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÚÔÙ¿Í·Ì ·Û›‰Â˜ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ıˆÚ¿ÎÈÛ‹˜ Ì·˜, ÙȘ ÔχÙÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, Ù· ÈÂÚ¿ Ù˘ ‰È‰¿ÁÌ·Ù·, ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË Î·È ËÚˆÈ΋ ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÚÔ·ÈÒÓÈ· ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘·ÚÍȷ΋˜ Ì·˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. °È·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ì›ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈ¿‰Ó˘ Â›Ó·È Ë Á˘Ó·›Î· Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Û ̷˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˘˜ ÎÈ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜, Ì·˜ ‚Á¿˙ÂÈ ·fi Ù· Ï·‚‡ÚÈÓıÔ ÙˆÓ ÙfiÛˆÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ Ì·˜ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¯·Ú¿˜. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ Ú‹ÛË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “›Ûˆ ·fi οı ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÙÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î·” ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, fiÔ˘ Ë Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Ì ÙË ÌÂÈÏ›¯È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ Ï·ÌÚÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °˘Ó·›Î˜ Ì ‹ıÔ˜ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ¿ÓıÂÔÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Á˘Ó·›Î˜ Ê·‡Ï˜ Î·È Ú·‰ÈÔ‡ÚÁ˜ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ·Ì·˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì·˜ Ú¿ÙÛ·˜. ∫ÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙÔ ·È‰› Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È¿Ï·ÛË ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ ·È‰› Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Ì ÙÚ˘ÊÂÚ¿‰· ÎÈ ·ıˆfiÙËÙ·, Ô˘ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÁÏ˘Î¿ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ô˘ Ì·˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÚÔÌfiÙ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·-

“∂›¯Â ¤ÛÂÈ Ôχ ͇ÏÔ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÂÙ›ıÂÓÙÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ. ΔÂÏÈο ¤Ú·Û Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÂÎχıËΠڷ‰ÈÂÓÂÚÁfi ·¤ÚÈÔ 1000 ÊÔÚ¤˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Î·È ··ÁÔÚ‡ÙËΠÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ô ∞Λڷ ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ “ÃÚÒÌ·Ù·” . “...‚¿„·Ì ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ¯ÚÒÌ· ÁÈ· Ó· ÙË ‚ϤÔ˘ÌÂ...” . ΔÂÏÈο ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ù· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ÁÏ›ÊÔ˘Ó Ù· ÎfiηϷ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜...” .

ÙÔ˜, ÌfiÏȘ ·Îԇ̠ÙÔ Á¤ÏÈÔ, ÙÔ ÎÏ¿Ì·, ÙȘ ÚÒÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜. ΔÔ ·È‰› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÔÛٷهÂÙ·È Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜ ‹ Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙËÓ ˘Á›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›·, ˯ËÚfi ÏfiÁÔ Î·È Ì›· ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘, Ô˘ ÛÊ˘ÚËÏ·ÙÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ̤۷ ·fi ÌËӇ̷ٷ Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. μ‚·›ˆ˜ Â‰Ò ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û· ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ηΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È Ô˘ ÚÔηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÔÈfiÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂͤÏÈÍË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÔχÙÈÌË Ì·ÁÈ¿, ÙÔ ˙ˆËÊfiÚÔ Ì¿Ó· ˙ˆ‹˜ Î·È ÚÔfi‰Ô˘ ÌfiÓÔ Ë Á˘Ó·›Î·-Ì¿Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∫È Â‰Ò ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÙÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Ì·˜ Â›Â‰Ô ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙË ·˘Ù‹ ÙË ¯Ú˘Û‹ Û˘Á΢ڛ· Î·È Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·È‰› Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ™ÙÔÓ ΔÚ›ÙÔ ∫fiÛÌÔ Ù· ·È‰È¿ ÂÍ·¸ÏˆÌ¤Ó·, ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Ù˘ Á˘ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë, ÁÈ· ÌÈ· ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔχÓÔ˘Ì ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ì·˜, ÙË ÁÓÒÛË Ì·˜, ÙÔ ‹ıÔ˜ Ì·˜, ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ȉ·ÓÈο Ì·˜. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·˜ ÎÔÈÌËıԇ̠̠ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘, ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ‚ϤÌÌ· ηı·Úfi, ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘ Ï¿ÌÂÈ ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ ÎÈ Â›Ó·È ÙÔ ·È‰› ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ Á˘-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

«ŒÓ· ΔÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙËÓ ∫¤ÈÙ (Î·È ÙÔÓ √˘›ÏÈ·Ì)» √ ÚÒËÓ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘ Ù˘ ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ ΔÚ›ÙË fiÙÈ Û˘Ó¤ıÂÛ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ٛÙÏÔ “ŒÓ· ΔÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· ÙËÓ ∫¤ÈÙ (Î·È ÙÔÓ √˘›ÏÈ·Ì)” ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È 1.900 ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ. √ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡›ÎÔϘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›‰·ÛΠÈ¿ÓÔ ÛÙËÓ ∫¤ÈÙ ·fi Ù· 10 Ù˘ Ò˜ Ù· 13 Ù˘, Î·È ‰›‰·ÛÎÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘, › fiÙÈ ¤ÛÙÂÈÏ ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª›ÓÙÏÂÙÔÓ. “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·Ó›˜ ı· ¤ÏÂÁ fiÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ È·Ó›ÛÙÚÈ·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ηϋ Û ·˘Ùfi ÎÈ ¤Î·Ó ¿ÓÙ· ·˘Ùfi Ô˘ Ù˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó” , ›Â Ô ¡›ÎÔϘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ Ì·ı‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘.

™ÙÔ ÚfiÏÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË Ë ¡ÙÚÔ˘ ª¿ÚÈÌÔÚ ∏ ¡ÙÚÔ˘ ª¿ÚÈÌÔÚ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù·ÈÓ›· Ù˘ Ì ٛÙÏÔ “How to Be Single” , Ì›· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÛÙ› Û ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ 2008 ˘fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù›ÙÏÔ. ∏ Ù·ÈÓ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹

Ó·›Î·˜ Ô˘ ˙ÂÈ Î·È Âı·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ϤÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ” .

¤¯ÂȘ ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ. ∫È ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËΈı› Ù›¯Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î.Ï. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Â›Û˘, ˆ˜ ȉÈÒÙ˘ ϤÔÓ, ÓÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ‡ÏÔÁË Û‡ÓÔÏË Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÚfiÛˆ· fiˆ˜ Ô Î. ™Ù˘Ï. ∂Ï. ¶ÚˆÙfi··˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊ. £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¢/ÓÛ˘ ΔÔ. ∞˘Ù/Û˘ Î·È ¢/Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙfiÙÂ, ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ô‡ ˘ËÚÂÙ›, ÁÈ· ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂÌÙfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, ÛÙȘ 27/5/2010 ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤Úˆ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÌÈ·˜ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÂÚ› ÚÔÛÒˆÓ Î.Ï., ÂÎÔÚ¢fiÙ·Ó ·fi ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ˘ԉ›ÍÂȘ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÓÙÔϤˆÓ ÌÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰ËÌÔÙÒÓ, ·Ú¿ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘ ‹ ·Ú›ÛÊÚ˘Â Ô ‰·›ÌˆÓ ÙÔ˘ computer. ∞˜ ̤ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÛÙˆ ÌÈ· ηϋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·” .

Δ· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

ΔÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· „¿ÚÈ· ÙÔ˘

√ Î. £·Ó¿Û˘ ¢ÚfiÛÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. ¢. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¡ÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ, ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÏÏ·Í ٷ Ú¿Ì·Ù·. ∂ÏÏËÓÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ‚¤‚·È·. ∫·È Ë ›Ù· ÔÏfiÎÏËÚË Î·È Ô Û·ÏÔ˜ ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ÚÒËÓ ·ÈÚÂÙÔ› ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÌÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ‰¿ÓÂÈÔ, ‰Â “Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡ÙfiÏÈÔ˘ ÛÙÔÓ Î. ¶·‡ÏÔ ª·ÚοÎË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞.√.™., fiÙ·Ó Î·Ù¤ıÂÛ ÙËÓ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÂÚ› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi Ù¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. Ÿ¯È ÙÈ ÈÛÙ‡ˆ, ·ÏÏ¿ ÙÈ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¿ÏÏ·ÍÂ, fiˆ˜ ›Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ‰¿ÓÂÈÔ. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰¿ÓÂÈ·. ΔÔ ·Ó ηٷÚÁÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÚÔÈÌ›· ‰ÂÓ ÙÔ Â›Â. ∂›Û˘ ·˘Ùfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎÂ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÂÏÈο Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, Û¯fiÏÈ· ȉ›ˆ˜ ·Ú·ÔÏÈÙÈο, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÌË, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, fiˆ˜ Ôχ ÎÔÌ„¿ ÙÔ ¤ıÂÛÂ Ô Î. ª·Úο΢ Î·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÚ·Ì̤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ Â›Û˘, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙÂ›Û·È ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÎÙ¿˜ ÙËÓ ËıÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË “Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ” , Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÂÏÈο Ó· ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ·fi ‚‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ó·

“ΔÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·. £· Í·Ó·ÁÚ·ÊÙÒ ÛÙËÓ ∞’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡! ª·˙› Ì ÙËÓ ∞ÏÊ·‚‹Ù· Î·È ÙËÓ ¶ÚÔ·›‰ÂÈ·, ı· Í·Ó·‰È·‚¿Ûˆ Ì ÚÔÛÔ¯‹ °∂ø°ƒ∞ºπ∞. £· ·Óԛ͈ ÁÂˆÊ˘ÛÈÎÔ‡˜-ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ı· “ηÙ‚¿Ûˆ” ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÔ˘ ÙË ¢√ª∏, ÙÔÓ ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√, ÙËÓ À¢ƒ√°∂π√, ÙËÓ §∞ƒ√À™ª¶ƒπΔ∞¡π∫∞ Ì·˜ Î·È ÍÂÛÙÚ·‚ˆıÒ Ï›ÁÔ... ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ÛÙ· 50 ÌÔ˘ Ó· Ì¿ıˆ °ÂˆÁÚ·Ê›·πÛÙÔÚ›·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛˆ, ·Ó fiÓÙˆ˜, ÙÔ ÌÈÎÚfiËÚˆÈÎfi ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ·Ó‹ÎÂÈ ‹ fi¯È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¿Ú· - ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·!!! ∫È fï˜, Ô ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ó‹Ú Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, Ô Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ (˘. ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ) Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ ·È‰› ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÂÒ˜ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜, ·ÊÔ‡ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ¢ı¤ˆ˜ ‰¿ÊË Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ!!! ¡·È, ·ÚÈÔÈ Ô Ôχ˜, ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ Î. ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ¤Î·Ó ¿ÏÈ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜-“ÂÂÎÙ·ÙÈΤ˜” ‰ËÏÒÛÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ¯ˆÚÔÊ‡Ï·Í ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ! ∫È fï˜, ·˘Ùfi˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜, ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ÔÓËÚ¿, Ì·˜ “¤‚·Ï” Ù· Á˘·ÏÈ¿! √È ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ‰Èψ̿Ù˜ Ô‡ ‹Ù·Ó; √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ò˜ ÙÔÓ ¿ÊËÛ ӷ ÂÈ fi,ÙÈ Â›Â, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·; ΔÈ ÙÚ¤¯ÂÈ; ΔÈ ·›˙ÂÙ·È Ì˘ÛÙÈο οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È; ∂°ø ∂ƒøΔø: ∞¡∞ª∂¡ø ∞¶∞¡Δ∏™∏!

Î·È ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÓÂÔ¸ÔÚΤ˙ˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ §È˙ ΔÔ˘ÙÛ›ÏÔ, ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ª·ÚÎ ™›Ï‚ÂÛÙ·˚Ó Î·È ÕÌÈ ∫ÔÓ. ∏ ª¿ÚÈÌÔÚ ¤Î·Ó ÙÔ ÛÎËÓÔıÂÙÈÎfi Ù˘ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ 2009 Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Whip It” Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙËÓ ŒÏÂÓ ¶¤ÈÙ˙, ÙËÓ ∫Ú›ÛÙÂÓ °Ô˘›ÁÎ Î·È ÙË ª¿ÚÛÈ· °Î¤È ÿÚÓÙÂÓ.

√È ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ ¿ÓÙÚ˜ ·˜ „¿ÍÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ÁÈ· Ó‡ÊË ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∫·ÌfiÙ˙˘ ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ¿ÓÙÚ˜, ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ÓÙfiȘ Á˘Ó·›Î˜. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÓfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘, fiÔÈÔ˜ ͤÓÔ˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 2.500 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ó ·ÓÙÚ¢Ù› Ì›· ÓÙfiÈ·. √ ÓfiÌÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∫fiÈ ∫Ô˘fiÓÁÎ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ۯ‰ȿÛÙËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ı· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “∫·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ٷ Ó·ڿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ ∫·ÌfiÙ˙Ë Ó· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È ¤Ó·Ó Á¤ÚÔ

ͤÓÔ. £¤Ïˆ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ, fi¯È Û·Ó ÙÔÓ ·Ô‡ Ì ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘” , ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. ªÂٷ͇ 50 Î·È 70 Á¿ÌÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ͤÓÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È ∫·ÌÔÙ˙È·Ó¤˜ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ̋ӷ. √ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ͤÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ∫·ÌÔÙ˙È·ÓÔ‡˜.

ΔÔÓ ÌËÓ‡ÂÈ ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ·fi Ì·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ ŒÓ·˜ μÚÂÙ·Ófi˜ η٤ıÂÛ ·ÁˆÁ‹ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÁÎÔÏÊ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂΉÈΛ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 1,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ÂÂȉ‹ ÙÔÓ Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ Ì ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ Û ̛· ·ÚÙ›‰· Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÕÏ·Ó ¡Ù›ÎÈÓ˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÎÈ fiÙÈ ·ÎfiÌ· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ıÂÚ·›· ÁÈ· Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· Ô˘ ˘¤ÛÙË fiÙ·Ó ¯Ù˘‹ıËΠÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ·fi Ì·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ ÛÙȘ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2006 ÛÙË Ï¤Û¯Ë Clearwater Bay Golf. √ ¡Ù›ÎÈÓ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ‰ÈÂıÓ‹ ÙÚ¿Â˙· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘, ÿÌÊÚÂ˚ §Ô˘ÓÁÎ ∫Ô˘fiÓÁÎ-‚¿È, ‹Ù·Ó ·‰¤ÍÈÔ˜ fiÙ·Ó ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙË Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· È·ÙÚÈο ¤-

ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË, ŒÓ·˜ ËÏ›ıÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·ÙÚÈÒÙ˘, Ô˘ ͤÚÂÈ Î·Ï¿ °ÂˆÁÚ·Ê›·, ÁÈ·Ù› ¤Ì·ı ۈÛÙ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·fi Ï‚¤ÓÙ˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜” .

ÍÔ‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ì·ÏÈ¿ ÚÔοÏÂÛ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ South China Morning Post.

Õ‚Â ∫·›Û·Ú·! ∏ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ πÔ‡ÏÈÔ˘ ∫·›Û·Ú· Â› ÙˆÓ °·Ï·ÙÒÓ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∞ϤÛÈ· ÙÔ 52 .Ã. Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ ÛÙË μÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ MuseoParc Alesia ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï›˙-™·ÈÓÙ-ƒÂÓ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÈÓ 2.063 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó 100.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÏÔÓÙ °ÎÈÓÛ¿Ú ·fi ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘ÚÁÔ˘Ó‰›·˜. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ô ∫·›Û·Ú·˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ °·Ï·ÙÒÓ μÂÚÛÈÛÂÓÙÔÚ›Í. ∂›Û˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÂȉÈο ÙÔ˘Ú Ì ÍÂÓ·Áfi, ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ Ì ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ô˘ Û‹Ì·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Á·Ï·ÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· πÙ·Ï›·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™·˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ ÔÙ¤ Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·; °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙfiÚÔÊ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ, ·Ó Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. °ÂÓÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ‚Úԇ̠ηÌÈ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏ· ·ÎÚÈ‚·›ÓÔ˘Ó. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Ôχ” . ª›Ó· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¿ÓÂÚÁË

“¢ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÚÔÛˆÈο, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ™Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. øÛÙfiÛÔ, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Ó οÔÈÔ˜ ·Ì›‚ÂÙ·È Î·Ï¿ Î·È Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi οÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÓÔÌ›”. ∑‹Û˘ ™¯ÔÈÓ¿˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··Ìȯ·‹Ï Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Ÿ¯È. ¢È·‚¿˙ˆ fï˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÊÙ¿Û·Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈο Ó· ԇ̠fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¯ÚËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È” .

∫·È ¯ı˜ Ù· “Ê·Ó¿ÚÈ·” ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó ¯·Ï·Ṳ̂ӷ. ¢ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Û ÙÔÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ºˆÙÂÈÓ‹˜ ™ËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. Δ· “Ê·Ó¿ÚÈ·” ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ù· “Ê·Ó¿ÚÈ·” ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô º˘ÙfiÎÔ˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÎfiÌ‚ÔÈ Â›Ó·È Î·ÚÌ·ÓÈfiϘ, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; ∫·È ¯ı˜ ‰È‹Ïı·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎfiÌ‚Ô˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. ¢∏ª√.™.

¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜;

√È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏ μÔÏÈÒÙ˘ ηٷӷψً˜ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜ ÚÔ¯ı¤˜, ¤Ï·‚ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ÙÂÏÈο ·ԉ›¯ıËÎÂ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜, fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ù˘ ¢∂∏, ηıÒ˜ Ë ÌÈÛ‹ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ›¯Â Ú‡̷ Î·È Ë ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ fi¯È. √ ηٷӷψً˜ ÙÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ fiÙ·Ó ‰›‰ÔÓÙ·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¢∂∏, ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Â›Ó·È ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ, ÂˆÌÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÚÈÓ Ë ¢∂∏ ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ‚Ï¿‚˘.

ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌ· ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜. √‡Ù ÙÔ 2012 ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Û‡Ìʈӷ Ì Úfi¯ÂÈÚ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. fl˜ ÙfiÙ ÏÔÈfiÓ, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, Ô˘ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∫È fï˜, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Â͈ڷ˝ÛÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶fiÛ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ¿Ú·Á ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ó· ·Ó·ÛÙËÏÒÛÔ˘Ó ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· Î·È Î·Ï¿ıÈ· ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó Ï›Á· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙȘ ¿‰ÂȘ ˙·ÚÓÙÈÓȤÚ˜; ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ fiÏ· ı¤Ì· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È Î·È ı¤Ì· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ...

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. Δ¿ÛÔ˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜. ∫∞Δ. Δ∞™

¢∏ª√.™.

“¶ÂÈÚ·Ù›·” ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ì·˙› Ù˘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ï‡ÛË. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ, Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È “ÂÈÚ·Ù›·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Î. Δ¿ÛÔ˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÛÙË “£” fiÙÈ È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó Û˘Ìʈӛ˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·. “Œ¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ˙ËÙԇ̠ÂÌ›˜ Ó· Ìԇ̠ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜. ÕÏψÛÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÂÈ‚¿Ù˜ ÌfiÓÔ ·Ó ÎÏËıԇ̠ÙËÏÂʈÓÈο, ÌfiÓÔ ·Ó Ì·˜ “·Áη˙¿ÚÔ˘Ó” . ∂Ì›˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Â͢ËÚÂÙԇ̠ÂÏ¿Ù˜ Ì ÚÔÌ›ÛıˆÛË. ∂ÊfiÛÔÓ fï˜ Á›ÓÂÙ·È “ÂÈÚ·Ù›·” Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ë ‰È΋ Ì·˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ›ӷÈ

ΔÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Â‡ÚÂÛË ¿ÚÎÈÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· π.Ã. ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙËÓ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó. ΔÔ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÚfiÎÏËÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘... º.™.

§·ÎÎÔ‡‚˜ ªÂÙ¿ ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ›¯·Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙË ÛÙ‹ÏË, fiÓÙˆ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÚÂÓ¤‚Ë. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ·ÏÏÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË, ÒÛÙ ӷ ·Ô-

30ÂÙ›·˜

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∞Ó¿ÁÎË Û˘ÛÙ¿Ûˆ˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi “™˘Ó‹Ïı ¯ı¤˜ Û ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ªÈ¯. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ¤Ï·‚ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Ÿˆ˜: ¡· Û˘ÛÙ·ı› ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó‰Úˆı› ·fi ¤Ó·Ó ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ì˯·ÓÈÎfi, ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁÔ‰ËÁÔ‡˜, ¤Ó· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ Î·È ¤Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊÔ, Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·Ó ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ̤و· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ ÂÎÛοÙÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÚÙÔÔÈÒÓ ÁÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ “ŒÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ (§ÒÚË 17). £¤Ì· Ù˘ Û˘ÓÂχۈ˜ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÂÚÁȷ΋˜ ÂΉËÏÒÛˆ˜ ÛÙȘ 20 Î·È 21 ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÚÔÌËı¢ÙÈÎÔ‡ ηÈ

ηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÎÏˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. º.™.

Èڛ˜ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

™›ÚÈ·Ï Ù· “Ê·Ó¿ÚÈ·” ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¢ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·. º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. √Ê›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÁÈ· Ó· ¢ÓÔÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·” .

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

∫·ÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ϿΘ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ηÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Ï·ÎÒÓ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Î·È ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. √È ›‰ÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙȘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ϿΘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ Ï·ÎÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. μ.∫.

17 ª·ÚÙ›Ô˘ 1981

∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ” . ªÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÙÔ ‚’ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘; “ªÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·, ÎÚ¤·˜, „ˆÌ›, Ï¿‰È, ˙¿¯·ÚË Î.¿. ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ Ë ∂√∫”.

√ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi˜ “ÂÚ›·ÙÔ˜” ÙÔ˘ ∂ÁΤϷ‰Ô˘ “∏ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›· Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘. Ãı¤˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÛÂÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÓÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ ÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚ÈÎÒÓ fiψÓ. πÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ Úˆ˝ Î·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ΔÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‹Ù·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓËÛ› ÕÌ·ÌÈ √Û̷ۛ” .

¡¤Ô˜ Á‡ÚÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈ΋ ÚÔfi‰Ô˘ “√È ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒÔ‡ÛÛÔ˜ Î·È ∫·ÌÔ˘Ú¿Ó °ÎÔ˘ÚÔ‡Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 150 ¯ÚfiÓÈ·... Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ‚·Û›ÏÂÈ· Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ πÙ·Ï›·˜, ÂÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÂıÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ οو ·fi ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ μ›ÎÙÔÚ· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï μ’ ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ Ù˘ ™·‚Ô˝·˜, ÌÔÓ¿Ú¯Ë Ù˘ ™·Ú‰ËÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÈÂÌfiÓÙÂ. ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, Ë ‰·Ûο-

Ï·, ÕÓÓ· ƒfiÁÎÛÙ·ÓÙ, Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î·-̤ÏÔ˜ Ù˘ ÓÔÚ‚ËÁÈ΋˜ μÔ˘Ï‹˜. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÙÔÔÈÔ› ∞ı‹Ó·˜-¶ÂÈÚ·È¿, ÂÓÒ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‰È¿Ù·ÁÌ· ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... √ ÷ڛϷԘ ºÏˆÚ¿Î˘ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ΔÔÓ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È Ë ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·Ô‡ÏÈ· - ΔÛ›Ú· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

∞£∏¡∞, 16.

μڋηÌ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

À„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ∫fiÓÙÚ˜ Î·È ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞£∏¡∞, 16.

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘. μڋηÌ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÌÈ· ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· Ô‰ËÁËı› Û ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ó¤ˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ¶∞™√∫. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¿ÚıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ ·ÏÏ¿ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ˜ È·, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Î¿ÏÂÛ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ ·fi Ù· ›‰È· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ‰ÈfiÙÈ, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂‡Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ›¯·Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· Ì·˜ Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó’. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏË-

ÓÈÎfi Ï·fi Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔÓ ÙfiÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ›¯Â ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¡¢ ÂÓÒ ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ. “¶˘Ú¿” ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ηٿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· ¿ÚÂÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÚÂÂ, ‹Á·ÈÓ ÌfiÓÔ˜ Î·È ‰È·Î‹Ú˘ÛÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ΔÈÙ·ÓÈÎfi Î·È Ù¤ÏÔ˜ ‰¤¯ıËΠÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı›. ∫·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ï¤ÂÈ ÙË ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ηıÒ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·. ∂ÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ˆ˜ ı· ηٷÓÂÌËı› Ë ¯·ÛÔ‡Ú· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô‡Ù Ì ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘. “√È ÛÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÏ› ÙÔ˘˜” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ §∞√™ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ú¤ÂÈ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ·˘Ùfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙfiÓÈÛÂ

fiÙÈ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û·. √È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ Û ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÈ˙È΋ χÛË ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∫·È Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ‰ÈÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. √È ÙfiÓÔÈ ·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡¢ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¯Ú¤Ô˜. “ΔÔ Ó· ÌËÓ ÌÈÏ¿ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û‚‹ÓÂÙ·È” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ¡¢ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Á›ÓÂÙ·È “΋ڢη˜ Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜” √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛ Â›Û˘ ÙË ¡¢ fiÙÈ fiÙ·Ó Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÙÔÌ¿گ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¡¢, ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, “ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰È·ÁÚ¿„·Ù” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·È Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ª·˜ ˙Ëٿ٠ӷ Û˘ÌχÛÔ˘Ì ·ÏÏ¿ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· χÛÔ˘ÌÂ, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È “ÈÛÙÔÚÈÎfi ·È‰› ÙÔ˘ ¶∞™√∫” ¶ÂÚÓ¿Ù ÙÔ Êfi‚Ô ÛÙÔ Ï·fi, ηÙËÁfiÚËÛÂ Ô ∞ÓÙÒ-

Ó˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â΂›·Û ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· Â·Ó¤Ï·‚Â, ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· Ù˘, fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÈ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¤‰ˆÛ οÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ˘Ú¿ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‰ÈfiÙÈ, “ÔÈ Û΢ÏÔη˘Á¿‰Â˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Û·˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ §∞√™ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·ÓËÁ‡ÚÈ” ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· fiÙÈ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi fiψÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈο Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “Ó· ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿” .

Δ∞ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛΤÊıËÎÂ. √ Î. ΔÛ›Ú·˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜, ÙËÓ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ Ó¤· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È Ó¤· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·¢ı›·˜ ¯·ÌËÏfiÙÔÎÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙË ÚÈ˙È΋ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ì ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó fiÚÔÈ ÁÈ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ŒÎ·Ó ‰Â ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ “™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ” . ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ËÁÂۛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È “ηÙÒÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÚÂ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó ÈÔ ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ʈӤ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ŸÛÎ·Ú §·ÊÔÓÙ¤Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. “£· ¿ÏÏ·˙ ÙÔÓ ÚÔ˘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. ¢ÈfiÙÈ Ë ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿, fi¯È ÌfiÓÔ Û ̷˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜. “Œ¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ £¿ÙÛÂÚ Â›¯·Ì ӷ ‰Ô‡Ì ٤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈÎfi” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜.

¶ÂÚ› “Ï·ÁÒÓ” Ô ÏfiÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ™·Ì·Ú¿-∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ∞£∏¡∞

∂¡Δ√¡∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂ-

Û· ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ‰ÈËÌ›-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢. ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 28, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 33955 ∫ÈÓ. 6932 141032 E-mail: c_rigopoulos@yahoo.gr

ÊıË ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∞ÊÔÚÌ‹ ÛÙ¿ıËÎ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ º·‹ÏÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË, ÛÙÂÓÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Â¤ÎÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Á‹˜ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. “™ÙȘ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ -·¿ÓÙËÛ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜- Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ··Óٿ٠۠‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ∂ƒ∞, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û·˜ ÚˆÙ¿ÂÈ, Ô˘ ›¯Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ Î. ª·Úfi˙Ô, ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜ ‹ ÙÂÏÈο ı· ¿Ì ÛÙÔ ¢¡Δ. ∫·È ··-

ÓÙ¿ÙÂ: οı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢¡Δ. ª‹ˆ˜ ·ÓÙ› §∞√™ ›ÛÙ ϷÁfi˜ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË;” √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢ ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “ ∂¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤ÁÈÓ ϷÁfi˜ Î·È ¤Ê˘ÁÂ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙËÓ Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ ·ÏÏ¿ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ Î·È Ù· ÈÔ ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ Ù· Ù·Ú¿ÛÛÂÈ. ¢ÂÓ

ÌÔÚ› ÙÒÚ· ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÙÔ‰È·Ï˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ËÁ¤ÙË, Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿”. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ... ̤وÔ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÎfiÓÙÚ·˜ fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ º·‹ÏÔ˘ ∫Ú·ÓȉÈÒÙË, Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ∫Ú·ÓȉÈÒÙ˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™. “ £¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ÙÈ ı· οÓÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫Ú·ÓȉÈÒÙË. ∞Ó ı· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÙ ·ÚÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, Ôχ ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ı· ›۷ÛÙ ›‰ÈÔ˜ Ì ·˘ÙfiÓ. ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ηٷÁÁ›ÏÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ηÈ

ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˘ËÚÂÙ‹Û·ÙÂ Î·È ˘ËÚÂÙ›Ù ·ÏÏ¿ Î·È ÂÁÒ”ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ÌË ı¤ÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÛËÌ›ˆÛÂ: “ •¤ÚÂÙ ηϿ ÔÈÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ¡¢. ∫·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ˆ˜ ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ¿Ì ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÚıÚÔ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ. ∞ÏÏ¿ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ¢ÂÓ ÂÚÓ¿Ó ·˘Ù¿ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ·˘Ù¿ ·ÏÏÔ‡ Ó· Ù· οÓÂÙ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2011

1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Î·È 3,2 ‰ÈÛ. ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ∞£∏¡∞, 16.

Ã∏ª∞Δπ∫∂™ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜

1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ·, Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘

ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÙÔÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ- Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ” ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÒ, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ “ÌÔÈÚ·›Ô” ÁÈ· Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο.

“™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ì·ÚÙ›· Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ¢ÂÓ Û˘Á¯ˆÚԇ̠ÙÔ Ï¿ıÔ˜. ∞˘Ùfi ¿Ì ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ-Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜. ∫·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο ÁÈ· Ù· ÔÔ›· οÓÔ˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Û˘Ì‚Â› ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô” ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∂ÓÒ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È Â˘Ú‡Ù·ÙË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·

°. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ÀÔ¯Ú¤ˆÛË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ “H Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó˘·ÎÔ‹ Ó· Â›Ó·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Îfi‚Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ”... ∞£∏¡∞, 16.

“√

ÈÔ ·Ïfi˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ›‰Â ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÛ· ¤Ù˘¯Â Ë ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ∂∂, ÙfiÛÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·” , ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘.

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̔. ∏ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˆ˜ ÙÔ 2023, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Î·Ù¿ 6 ‰ÈÛ. Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˆÛÙfiÛÔ Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, “Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜. ∫·È ‚¤‚·È· ‰ÂÛÌÂ˘Ù‹Î·Ì ÛÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆӔ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÛÂÈÚ¿ ÂÈÎÚÈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛËÌ›ˆÛÂ: “ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜; ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ

ÙËÓ ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÈÓ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ; °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚¿˙Ô˘Ì ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ª·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌË ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiʈÚÔ ·‰›ÎËÌ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ıËΠ̠ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ª·˜ ϤÓ ˆ˜ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÔÈÔ˜ › ˆ˜ Ô º¶∞ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ; ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ. ª·˜ ÚˆÙ¿ÓÂ, Û ÔÈÔÓ ÓÔÌÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÊfiÚÔ˘˜ 5,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ 2004; ∞Îԇ̠ÂÚ› ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 2 ‰ÈÛ. ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ: ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¤ÚÛÈ ‹Ù·Ó 950 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› ÏËÚÒÛ·Ì ·ÏȤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ 350 ÂηÙ. ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∞Ó ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘, ı· ‰ÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ̛· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÌfiÏȘ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹,

› fiÙÈ Â›Ó·È “Â˘Ú‡Ù·ÙË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” “ŸÛ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ Ù¿ÛÂȘ ·Ó˘·ÎÔ‹˜, Ó· ¿Ó ӷ Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, “·Ó˘·ÎÔ‹ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Îfi‚Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ” ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó˘·ÎÔ‹ Î·È fi¯È Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÂȘ ‰Èfi‰È·, ·’ fiÔ˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Â›Ó·È ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¢È·ÊˆÓ›Ù ÌÂ

ÀÔ‚¿ıÌÈÛË ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ·fi Moody’s §π™∞μ√¡∞, 16.

√ √›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙË-

Ù·˜ Moody’s ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ηٿ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô “∞3” ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·ÚÁ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·-

ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ˆ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ (negative outlook). ΔÔ Â˘ÚÒ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,1% ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙˆÓ 1,3986 ‰ÔÏ. ∏¶∞.

·˘Ù¿ - Î·È ··ÓÙÔ‡ÌÂ: ™Â fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜: ¢Â›Ù fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÂΛ Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹”. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÂÈÚ¿ Ó¤ˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÂΛÓËÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ: ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, Ë ·ÔÏËڈ̋ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ·Ó¿ÏË„Ë ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢™ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘.

ª·Úfi˙Ô: ∏ ∂ÏÏ¿‰· οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ μƒÀ•∂§§∂™, 16.

™Δπ™ ıÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ μڢͤÏϘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢È¿Û΄˘ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹˜, Ô ª·Úfi˙Ô ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·˘ÍË̤ÓË Â˘ÂÏÈÍ›·, Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ‰›Î·ÈË, ηıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· οÓÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁË Â˘ÂÏÈÍ›·, Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

¶ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

™‡ÛÙËÌ· “ÂÓÈ·›·˜ ı˘Ú›‰·˜”... £· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù· Î¤Ú‰Ë Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÏÔ‡Ó Î·È ÙȘ ˙Ë̛˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ μƒÀ•∂§§∂™, 16.

∏ ™ÙÔ 1,68 ¢ÚÒ/Ï›ÙÚÔ ÛηÚʿψÛÂ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ∞£∏¡∞ ,16.

¡∂√ ÚÂÎfiÚ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿Ú-

ÙË (¯ı˜) Ë Ì¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ÛηÚÊ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 1,68 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÓ·¯ı› ÛÙÔ 1,872 ¢ÚÒ/Ï›ÙÚÔ. ™Â 13 ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 1,70 ¢ÚÒ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1,807 ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ·Ó‹Ïı Û 1,872 ¢ÚÒ, Â›Û˘ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿ Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 1,58, ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Û 23 ÓÔÌÔ‡˜ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó ¿Óˆ ·fi 90 ÏÂÙ¿ Î·È ¤Êı·Ó ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ̤¯ÚÈ 95,2. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Û ‰‡Ô ÓÔÌÔ‡˜ (∂‡‚ÔÈ· Î·È ∫˘ÎÏ¿‰Â˜) ¤Êı·Ó ÛÙ· 99 ÏÂÙ¿ Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ¿Ú¯È˙ ·fi Ù· 80 (μÔȈٛ· Î·È §¿ÚÈÛ·). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·ÓÔ‰Èο ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ª·¯Ú¤ÈÓ. ΔÔ ·ÚÁfi ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ Ù· 98,67 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ (+1,5%) Î·È ÙÔ ªÚÂÓÙ ¤ˆ˜ Ù· 110,54 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞Ó Û˘Ó¯ÈÛı› Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÌÈÎÚ‹ ο̄˔. √ Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î¿Ì„Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·fi Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ‰ÔÏ·Ú›Ô˘” . Δ¤ÏÔ˜, › fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÂÓÒ ÂϤÁ¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.

∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ‚¿Û˘ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∂ÓÔÔÈË̤ÓË μ¿ÛË ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ (∫∂μº∂) Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÓÈ·›· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂∂, Û ̛· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂∂ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ¤ˆ˜ Î·È Û 27 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂıÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÂÓÙfi˜ ÔÌ›ÏˆÓ (ÙÈ̤˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘). ∂›Û˘, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ì ٷ Î¤Ú‰Ë Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÌÂÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È ÔχÏÔΘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÈ ‰Â ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙÔ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂∂. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “ÂÓÈ·›·˜ ı˘Ú›‰·˜” ,

μƒÀ•∂§§∂™, 16.

ª∂πø™∏ ·fi 4,9% Û 4,2%

ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Eurostat, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠ·fi 2,3% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Û 2,4% ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 0,8%. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ∂∂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ 2,8%, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 1,5%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ·Ó‹ÏıÂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 2,4% ·fi 2,3% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ë Eurostat Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó 0,8%. ™Â ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ·˘Í‹ıËΠηٿ 0,4%. √ ‰ÔÌÈÎfi˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ (ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÂÓ¤Ú-

fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡Ó Î·È ÙȘ ˙Ë̛˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂∂. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï‹Ú˜ ΢ÚÈ·Ú¯ÈÎfi ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ

Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ∫∂μº∂ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂∂ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó, ÂÙËÛ›ˆ˜, 700 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ÂÍÔÈÎÔ-

ÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ºÔÚÔÏÔÁ›·, ∞ÏÁΛډ· ™Â̤ٷ, ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ∫∂μº∂ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË, ÊıËÓfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ‚ÔÏÈ΋ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂∂. £· ‰ÒÛÂÈ Â›Û˘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ï‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∂∂.” ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÓÙÔÓ˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¿ÍÔÓ·. ™ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ô ÊfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 12,5%, ¤Ó·ÓÙÈ 25,7% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ó· ‰Â¯Ù› ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ Û˘ÌʈӋıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ŒÓÙ· ∫¤ÓÈ ·ÚÓ‹ıËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ó· ÙÔ ‰Â¯Ù›, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙‹ÙËÌ· “˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ∫∂μº∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ “™‡ÌʈÓÔ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚÒ” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎ˘Úˆı› ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 24˘ Î·È 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô, Ë πÚÏ·Ó‰›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Â¯ı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ȤÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Â› ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

∞fi 4,9% Û 4,2% ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ

ªÂ›ˆÛË ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Eurostat, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 0,9% Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Î·È Î·Ù¿ 13,1% Û ÂÙ‹ÛÈ·. ™Â ͯˆÚÈÛÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ∂urostat › fiÙÈ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ˆÚÈ·›Ô ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Í‹ıËΠ1,6% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 0,9% ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È 1,5% ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ.

∏ ∂∫Δ ÁÂÈ·) ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 1% ·fi 1,1%. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 4,2% (Û.Û. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹), ·fi 4,9% ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ™ÙËÓ ∂∂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ ÛÙÔ 2,8%, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 1,5%. Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û πÚÏ·Ó‰›· (0,9%), ™Ô˘Ë‰›· (1,2%) Î·È °·ÏÏ›· (1,8%), ÂÓÒ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û ƒÔ˘Ì·Ó›·

(7,6%), ∂ÛıÔÓ›· (5,5%) Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú›· (4,6%). ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠ۠‰Âη¤ÓÙ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, ·Ú¤ÌÂÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ Û ÙÚ›· Î·È ÌÂÈÒıËΠ۠ÔÎÙÒ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË μÚÂÙ·Ó›·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ∂∫Δ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ οو, ·ÏÏ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 2%, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ›Ûˆ˜ ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÙˆÛË ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÚÈÓ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘, ‰‹ÏˆÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡Ô˘·ÁȤ. “ø˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ı· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÙ›ÌËÛ‹˜ Ì·˜” , ›Â Ô °¿ÏÏÔ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·Ó Ë È·ˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ

·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∫Δ ÁÈ· Ù· ÂÈÙfiÎÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂∫Δ, Ô ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Œ‚·ÏÓÙ ¡Ô‚fiÙÓÈ, ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· “ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÈÊ˘Ï·Î‹” (ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘) ÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË, ·Ú¿ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘ ∂∫Δ ÙÔ 2011, ÂÓÒ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· Ì›· ·‡ÍËÛË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. √ Î. ¡Ô˘·ÁȤ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∫Δ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, fï˜, fiÙÈ ÔÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

∏ ÙÚ›ÙË ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô

æ·Ï›‰È Û ÂȉfiÌ·Ù·, ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ... ΔÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011 ı¤ÙÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜

T

o ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ 2011 ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÙÚ›ÙË ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜). ª¤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Û ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ¢∂∫√.

ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-14: ● ÌÂȈÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 3,6% (‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·ÎÚÈ‚¤˜ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜) ● ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì Ì›ˆÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ·fiÛ‚ÂÛ˘ Î·È ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÔÌÈÏÈ΋ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË (Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘) ● ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È “ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi” ÛÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È (πÔ‡ÓÈÔ˜) ● ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ (πÔ‡ÓÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘) ● Ì›ˆÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ˙Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi Ó· ÍÂηı·-

Ú›˙ÂÙ·È (ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2012) ● „·Ï›‰È Û ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜

ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Îfi„ÈÌÔ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È 8ˆÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ (̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ).

™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Ù· ̤ÙÚ· ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó: ● ÛÙÂÓfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÛÙÔ˘˜ 1.200 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ٷ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Û ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ● ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ fiÛÔÓ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ›Ûڷ͢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ Ù· ·Ú·¿Óˆ ̤ÙÚ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ηٷÔÏÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. √È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Â›Ù Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ‹ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· “ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û ÌË ‚ÈÒÛÈÌÔ Â›‰Ô. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·Ê‹ÓÂÙ·È ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· ̤¯ÚÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÚ›˙ÔÓÙ·.

°È· fiÛÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ʤÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ï·ÛÌ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ·

∂˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 16.

ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ó¤· Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. “°È· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ô˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚ·›· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Úfi-

Δ∏¡ fiÚÙ· Ù˘ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ Â-

Ífi‰Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· 75.000 ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ʤÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ï·ÛÌ·ÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜. √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∂£¡√™ ·fi ÙË Ì·˙È΋ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› 900 ÂΠ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÓÒ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ¶ÔÈÔÈ Â˘ÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ: -ÕÓ‰Ú˜ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 25ÂÙ›·. ΔÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ 52Ô ¤ÙÔ˜. ΔÔ 2012 ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ 55 ¤ÙÔ˜ -ÕÓ‰Ú˜ ÁÂÓÈο: ™Ù· 61 ¯ÚfiÓÈ· ¤ÊÙÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 25ÂÙ›·. ™Ù· 56 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË. ΔÔ 2012 ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ 63Ô ¤ÙÔ˜ ÁÈ· Ï‹ÚË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÛÙÔ 58Ô ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓË. -ÕÓ‰Ú˜ Ì ÙÚ›· ·È‰È¿: 21 ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ʤÙÔ˜ Î·È 52 ÂÙÒÓ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔ 2013 ÙÔ fiÚÈÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 65 ¯ÚfiÓÈ· -ÕÓ‰Ú˜ Ì ·Ó¿ËÚ· ·È‰È¿: 25ÂÙ›· ʤÙÔ˜ Î·È 50 ÂÙÒÓ -ÕÓ‰Ú˜ Ì ·Ó›Î·ÓË Û‡˙˘ÁÔ: 25ÂÙ›· ʤÙÔ˜ Î·È 50 ÂÙÒÓ. ΔË ‰ÈÂÙ›· 2011-2012 ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È 40 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ï·ÛÌ·ÛÙÈο ¤ÙË (¯ ÁÈ· ·È‰È¿, ÛÔ˘‰Â¤˜) ÒÛÙ ӷ

·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ÛÙ· 65 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ 2013. ŸÛ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 25ÂÙ›· ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 52 ÂÙÒÓ.

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞¢∂¢À ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›·

∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 18:00, ηٿ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞¢∂¢À. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ∞¢∂¢À ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi

ÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·¤Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ·ÓÙÈÏ·˚Îfi ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜”.

“¶ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÛÙË ¡.¢. ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÷Ù˙ËÁ¿ÎË ∞£∏¡∞, 16.

∂™ø∫√ªª∞Δπ∫√ ˙‹ÙËÌ·

ÚÔοÏÂÛ ÛÙË ¡¢ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. ™ˆÙ‹ÚË Ã·Ù˙ËÁ¿ÎË Û ÙÔÈÎfi ̤ÛÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ù˘ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. √ Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Û fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ΢ڛ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‚Ô˘Ï‹, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·˙ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ¡¢. ∏ ¡¢ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Â›Ó·È “¿Ó¢ ÛËÌ·Û›·˜” , ÂÓÒ Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ™˘ÁÁÚÔ‡, ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ··ÓÙÔ‡Û·Ó “ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘;” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ··ÓÙÔ‡Û “ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘;” . ™ÙÂϤ¯Ë ÂÚ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È “ÂÚ›ÂÚÁË Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ οÓÂÈ Ô Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ fiÙ·Ó fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¢∏™À ‰ÂÓ È¿ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ 3%” . √ Î. ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ¿ÓÙˆ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô˘ÊÏÈ¿, ›¯Â ·fi ηÈÚfi ÛˆÚ‡ÛÂÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÎfiÌÌ·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 16.

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

¶ÔÛ¿ Ô˘... ˙·Ï›˙Ô˘Ó ÁÈ· χÛÈÌÔ ÛÂÓÙÔÓÈÒÓ, ÙËϤʈӷ, Ì·ÁÂÈÚÈο ÛÎÂ‡Ë Î.¿.

∂£¡π∫√

§·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË: 5, ∏̤ڷ: 4Ë ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 16-03-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 4Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 127 Î·È 161. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 161845 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 127169 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 127191 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 161867 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 127156 127902 161578 161832 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 127085 127130 127134 127254 127764 127788 161440 161464 161761 161806 161810 161930 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 127003 127004 127036 127064 127068 127072 127080 127103 127106 127131 127136 127161 127177 127197 127199 127209 127250 127286 127291 127294 127312 127313 127318 127322 127323 127330 127336 127340 127359 127372 127388 127389 127396 127419 127424 127433 127439 127443 127474 127485 127488 127501 127521 127571 127573 127600 127609 127657 127660 127670 127690 127708 127723 127730 127732 127757 127760 127769 127803 127811 127847 127862 127864 127915 127925 127939 127948 127954 127956 127995 161006 161012 161016 161035 161048 161064 161065 161072 161095 161100 161109 161115 161119 161150 161161 161164 161177 161197 161247 161249 161276 161285 161333 161336 161346 161366 161384 161399 161406 161408 161433 161436 161445 161479 161487 161523 161538 161540 161591 161601 161615 161624 161630 161632 161671 161679 161680 161712 161740 161744 161748 161756 161779 161782 161807 161812 161837 161853 161873 161875 161885 161926 161962 161967 161970 161988 161989 161994 161998 161999 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 127000 ¤ˆ˜ 127999 Î·È ·fi 161000 ¤ˆ˜ 161999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi.

“¢È·‡ÁÂÈ·” ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ BfiÏÔ˘ ª∂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢È·‡ÁÂÈ·” “Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙËΔ ÙÔ ∞-

›¯Â ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤ÍÔ‰· ‡„Ô˘˜ 88,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ‰·¿ÓËÛ 54,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ Î·È “ÛËÎÒÓÂÈ” ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiϘ ÙȘ ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù·ÌÂÈ·Îfi ˘fiÏÔÈÔ 2,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ›, ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ›, ¢ÚÒ. ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÚÔÌ‹ıÂȘ, ·ÁÔÚ¤˜. √È ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·fi ¶ÔÛ¿ Ô˘ “˙·Ï›˙Ô˘Ó” ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· χÛÈÌÔ ÛÂÓÙÔ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ¤ˆ˜ 31-12-2010 Î·È ·ÚÂÏıfiÓÈÒÓ, ÁÈ· ÙËϤʈӷ, ÁÈ· Ì·ÁÂÈÚÈο Û·Ë, ÁÈ· ÙË Ê‡ÓÙˆÓ ÂÙÒÓ, Ô˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ Ï·ÍË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.318.484,60ú, Ì ÙÔ π∫∞ ‚Ï‹ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙÔÓ ·Î·È ÙÔÓ √°∞ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜. ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010 ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔ∏ Ï‹ÍË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÃÚ‹Û˘ 2010 ‹Ù·Ó ÛÙȘ Ì›· ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› Ù· 31/12/2010 Ì ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÛ¿ Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 11.026.886,97 ú. ȉڇ̷ÙÔ˜. °È· Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ 5,4 ∂ÊÂÍ‹˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È, ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ·Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ∞ÚÈıÌfi ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ∞ΔÔ ÁÂÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÔÈÎÔÓ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢È@‡ÁÂÈ·” . ÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆ∏ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ 30.895.536,99 ú 52.996.542,21 ú Î·È ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ Ó›·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â˘Ú›· ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ÚfiÛ‚·Â› ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÔÛfi ÙˆÓ 83.892.079,20 ú. ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÎÔÌ›Ԣ . ÏËڈ̋˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·√ οı ÔÏ›Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û ηıËÌÂÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú›¯Â ÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÁ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞£∏¡∞, 16. ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô™∂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÎÒÓ Î·È ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÓˆÓ. Ô›Ô˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È. ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ 10ËÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›- ‰ˆÚÂ¿Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›∂ÈϤÔÓ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ Â¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙËÓ ˘ÔÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹- ˆÓ. Ûfi‰ˆÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ˘¤Ú‚·ÛË ¯ÚˆÙÈ΋ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÛÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ Ë ÔÔ›· ÔÚ·˜ ÙÔ˘ ∂™À, ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ™ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û 24ˆÚË ·Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÈÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Î·È ¤- ÂÚÁ›· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È 5ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ˘¢ı˘ÓfiÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÏfiÁˆ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÓÙ·ÍË ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ÙËÙ· Î·È Ë ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·. ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞ı‹Ó·˜ - ¶ÂÈÚ·È¿ ·fi 10 .Ì. ¤ˆ˜ ¯ÚÂÒÓ Î·ıÒ˜ Ë ÂȯÔÚ‹Á˪ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂Ú- 3 Ì.Ì.. ™ÙȘ 11 .Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÏΔÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û‡Ìʈӷ ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· (¶√∂¢∏¡), Ï·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì ÙËÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ·Ó¿ÚÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ Ì‹ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ.

∞ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·

°È· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ “¶˘Ú‹Ó˜”

Δ˘È΋ ·ÔÏÔÁ›· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹... ŒÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ fiÏˆÓ ∞£∏¡∞, 16.

Δ

˘ÈΤ˜ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ÔÈ ¤ÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È μfiÏÔ. ªfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÂ› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ “¶˘Ú‹ÓˆÓ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∫ .¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi.

√ ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·Ú¯ÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÏËÓ ÙÔ˘ ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ʤÚÔÓÙ·È Ó· ηÙ›¯·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ù· fiÏ· Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Û ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ˘‹Ú¯Â ÛηӷÚÈṲ̂ÓË Ï·ÛÙ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›-

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

¢Ú.

∫ø¡/¡√™ ∂. ™πøª√™

æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ¶·È‰ÈÒÓ & ∂Ê‹‚ˆÓ - ¢È‰¿ÎÙˆÚ π·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ Ù˘ ¢È·Ù·Ú·¯‹˜ ∂ıÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô - ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔÓ ∂ıÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙȘ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ - MSc ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ΔÚÈÂÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙË °ÓˆÛÙÈ΋ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À 31˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 12 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) §∞ƒπ™∞ ΔËÏ.-FAX: 24130 06228 - ∫ÈÓ. 6944 788480

ËÛÂ Ô ª. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË ¡¤· ÷ÏÎˉfiÓ·. ™ÙÔ Â›Ì·¯Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› ·ÔÙ‡ˆÌ· Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤Ó˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ŸÏÁ·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘.

ŒÎÎÏËÛË ¶·Ô˘ÙÛ‹ ¡· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚›· οÏÂÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚ-

Á·ÓÒÛÂˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. “£¤Ïˆ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ÂÚˆÙÔÙÚÔÔ‡Ó Ì ÙË ‚›· Î·È ÂÎÛÙ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ηٷÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ÛÙ›ψ ¤Ó· ηı·Úfi Ì‹Ó˘Ì·. £· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ· Ó· ·ÊÔÏÈÛÙÔ‡Ó. ¡· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚›·. °È·Ù› Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ‰È΋ ÙÔ˘˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂Ó Û˘Ó¯›·, οÏÂÛ “fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ fiÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ·

ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ó· ‚·ÛÈÛıÔ‡Ó ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÛÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ηϤۈ ¢ı¤ˆ˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ù· fiÏ· Î·È Ù· ÂÎÚËÎÙÈο” ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË “ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ Ù¿‰Â ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” “∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ¤Ó·

Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÂÓÓ¿Ù·È Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È. ∫·È ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ̤ÙÚ· Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ٷ ·›ÙÈ· Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË ‚›· ˆ˜ ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘”.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û lap top ÛÙË ÁÈ¿Êη ¡. πˆÓ›·˜ - ∂ÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È ÎÏÂÌ̤ÓÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

Œ‰Ú· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô μfiÏÔ˜... ...°È· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ - Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ì˘ÛÙÈο

ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙËı› Û sites ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ-‚ÔÌ‚ÒÓ Û ÚÂۂ›˜ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ÿÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û lap top ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·-ÁÈ¿Êη Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ŒÙÛÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ÂΛ ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÂΛ Ù· ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ۯ‰›·˙·Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· (Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜) Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 1.500 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· - ÁÈ¿Êη ¤Ó· πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ›¯Â ÎÏ·› ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ Û ÏÈÌÂÓÈÎfi Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ “¡ÈÛÛ¿Ó”, ›¯Â ·Ú·ÔÈËı› Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÛÎÔfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ™ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53 ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈο Ù˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Êˆ˜ Û ÔÏϤ˜ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÂÂȉ‹, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ˘ÏÈÎfi ÚÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∫·È ¯ı˜, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ, ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ù˘ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Î·È ™·ÁÁ·Ú›Ô˘, Ù· ÚÔÏ¿ Â›Ó·È ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›· ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÍÂÛÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ù· ¿ÓÙ·. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘¯fiÓ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (DNA). ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ

ÂÚ¢ÓÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÈÛÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Û ÊÔÚËÙfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹: * ∞گ›· ÎÂÈ̤ӈÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛ¯¤‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ó·ÚÙËı› Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∞ÊÔÚ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (14) ‰ÂÌ¿ÙˆÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ Û ÚÂۂ›˜, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ “™À¡øª√™π∞ ¶Àƒ∏¡ø¡ Δ∏™ ºøΔπ∞™ 25/11/2010” Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ¤Ì‚ÏËÌ·. * ∞گ›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂ-

°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Û ¤Ó· ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·-ÁÈ¿Êη, ÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ Ù· ̤ÏË ÙˆÓ “¶˘Ú‹ÓˆÓ” ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯Ù‡ËÌ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ πà ›¯Â ÎÏ·› ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ Û ÏÈÌÂÓÈÎfi Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ “¡ÈÛÛ¿Ó” , ›¯Â ·Ú·ÔÈËı› Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÛÎÔfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ™ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53 ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙË ÁÈ¿Êη Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ٷ ‰¤Ì·Ù·-‚fî˜ Û ÚÂۂ›˜, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· (ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë) Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫·È ¯ı˜, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ, ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53 ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Û ÊÔÚËÙfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú¯Â›· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ 14 ‰ÂÌ¿ÙˆÓ - ‚ÔÌ‚ÒÓ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ¯ı˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ηÈ

¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·... Δ∞ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÈ¿Êη˜ ÛÙË

¡¤· πˆÓ›· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ - fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ê·ÓÙ·Û›·, ÙfiÏÌË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ŒÓ· ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï·ÛÙÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ‰‹ıÂÓ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ - Èı·Ófiٷٷ ‰È·ÎÏˆÓ - ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔϤ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. º¤ÚÔÓÙ·È ‰Â Ó· ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ï·ÛÙ¤˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜. ÕÏψÛÙÂ

ÛÙË ÁÈ¿Êη Ù˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ï·ÛÙ¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ì˯¿ÓËÌ· Ï·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ì¤ÙÚˆÓ Ù¿Í˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ∏ ‚¿Ú‰È· οı ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Â›Ó·È ÔÎÙ¿ˆÚË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó‹ıÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ˙ˆ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó¤ÎÙËÛ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘, fï˜ fiÛÔ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ-

΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÈ¿Êη˜ Î·È fiÛ· ÛÙÔȯ›· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ı¤Ì· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ¿ÓÙˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ·-

fiÏ˘ÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù¿Í˘ Î·È ··ÁfiÚ¢Û˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

50% Î·È 60% ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 104 ñ ΔËÏ.: 2421030742 ñ μfiÏÔ˜

ÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ó·ÚÙËı› Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ·ÊÔÚ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ÿÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë. YÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ “¶·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ΔÔ̤·˜ ÕÙ˘Ë ∞Ó·Ú¯È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· / ™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ¤Ì‚ÏËÌ·. * ∞گ›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÚÙËı› Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¢ÈÂıÓ¤˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ̤وÔ ∫∞§∂™ª∞ ∞§§∏§∂°°À∏™ ™Δ√À™ ∞¡Δ∞ƒΔ∂™ Δ∏™ ∂.√. ™À¡øª√™π∞™ ¶Àƒ∏¡ø¡ Δ∏™ ºøΔπ∞™, ™Δ√À™ ∂¶∞¡∞™Δ∞Δ∂™ ∫∞π Δ∞ ∞Δ√ª∞ ¶√À ∫∞Δ∏°√ƒ√À¡Δ∞π °π∞ Δ∏¡ π¢π∞ À¶√£∂™∏ (¢π∫∏ 17 π∞¡√À∞ƒπ√À 2011)” . ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ “™À¡øª√™π∞ ¶Àƒ∏¡ø¡ Δ∏™ ºøΔπ∞™” Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ¤Ì‚ÏËÌ·. ∞fi ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ Î·È ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ‚Ú¤ıËΠÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ NISSAN, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÔÏ˘‚›, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÊÂÚ Ï·ÛÙ¤˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ȉ›·˜ Ì¿Úη˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (NISSAN SUNNY Ú¿ÛÈÓÔ), ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ›¯Â ÂΉÔı› ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÙÙÈ΋˜. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›¯Â ÎÏ·› ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙȘ 9 ÚÔ˜ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ›Ô

Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1.500 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È Â›¯·Ó ·Ú·ÔÈËı› Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ μ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙ·ÏÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ¤ÍÈ (6) ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: * ΔۿηÏÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1979 ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. * Ntamiano Bolano ÙÔ˘ Ptolemeo, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1987 ÛÙÔ ΔÂÂϤÓÈ ∞Ï‚·Ó›·˜. * ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1986 ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. * √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ ŸÏÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1980 ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜. * ¶Ôχ‰ˆÚÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1982 ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜. * ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1985 ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÎÏ‹Û˘ 170, 1014 Î·È 1964, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó, ·ÓÒÓ˘Ì· Î·È Ì ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ¿ÙÔÌ·. √È ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È” .


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

¡¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ 32Ë Δ·ÍÈ·Ú¯›· ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ

°È· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙËÓ... ∞Ï‚·Ó›· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

¡∂√™ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ 32Ë Ù·ÍÈ·Ú¯›· ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, Ù·ÍÈ¿Ú¯Ô˘ ∂˘ÛÙ. ¶·Ó˘ÙÛ›‰Ë, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Ù·Í›·Ú¯Ô˜ º. ªÂÛÛ¿Ú˘. √ Î. ¶·Ó˘ÙÛ›‰Ë˜ ÌÂٷ٤ıËΠÛÙÔ μ’ ™ÒÌ· ™ÙÚ·ÙÔ‡.

Ҧ

™ÙÔ μfiÏÔ Ô ڤۂ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ∂∫¢∏§ø™∏, fiÔ˘ ‚·ÛÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ¶Ú¤Û‚˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Christophe Farnaud, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 17.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È¿ÏÂ͢ ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Â›Ó·È “∏ ∂˘ÚÒË ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È¿ÏÂ͢ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË.

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙËÓ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª∂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-

ıËÎÂ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ Ó¤ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó¿ÚÙËÛ·Ó ¿ÚıÚ· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë Î·È ÙËÓ ª·Ú›˙· Δ˙Ô‡ÓË. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √¡¡∂¢ ΔÚÈοψÓ, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÔÏ›ÙÛ·˜ Î·È ™¿Î˘ °Î¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Î·È ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤وÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, ·Ó¿ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰· “¶ƒøΔ√¶√ƒ√π ¡∂√π” -pneoi.blogspot.com ı· ·¢ı˘Óıԇ̠ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ internet. £· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. £· ·ÓÔȯıԇ̠ÛÙËÓ internetÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·! √ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰›Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙfiÔ˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜...Ì „ËÊÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ı¤Ì·Ù·, Ì ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ... ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ “¶ƒøΔ√¶√ƒ√π ¡∂√π” ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, Ì ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÒÛÙÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË” .

¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙË ¢∏Δ∂μ ·ÏȤ˜ ÏËÁ¤˜” ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË μfiÏÔ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜.∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ‰È¤Ù·Í ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË Î·È Û·Ù¿Ï˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫Ôϯ›‰· - ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÈο ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠“ÊÈ¿ÛÎÔ” Ì ÙËÓ ∞ÚÁÒ Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· - fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡.

Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ¯ı˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÂΉfiıËΠÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙË ¢∏Δ∂μ, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007. √ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Û ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰È·Ù¿¯ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ô˘ ηٷ٤ıËΠÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. ΔÔ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙËÓ Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ηıÒ˜ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿

ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ Î, °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. √ ›‰ÈÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ ¢∏Δ∂μ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘-

ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ “̤¯ÚÈ ‰Âοڷ˜” Î·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” . √ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì·˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ôχ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Ù·Í›‰È ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ Î·Ú¿‚È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÔ. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∂∂Δ∞∞ Î·È ¤ÍÈ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰˘-

ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ·ÓÂÏ‹ÊıË Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÙfiÙÂ, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ¤ÂÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ë ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠfiϘ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜. °È· fiϘ ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ›¯·Ó ‰Ôı› Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ¢∏Δ∂μ Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ï‹ÚˆÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰·¿Ó˜, Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘” .

∞fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

¡¤· ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™∂ Ó¤· ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿

ÙÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 17 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û Ӥ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì Ӥ· ÂÍ·‹-

ÌÂÚË ·Ô¯‹. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ó¤· ·Ô¯‹. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ Û˘Ó‹Ïı ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· (ΔÂÙ¿ÚÙË) ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢™∞ °È¿ÓÓË ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1) ΔËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁË-

Ì¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17/3/2011 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22/3/2011 Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘fi „‹ÊÈÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. 2) ¡· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ∫.º.∂. Ì ÈÔ ÔÚıÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ. 3) ¡· ÌÂÙ·‚› ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ó· Û˘-

Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙȘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È fiˆ˜ “Ù· ÛÙÔȯ›· οı ¤ÁÁÚ·Ê˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÂÚ› ·ÌÔÈ‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û¯ÂÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ

¤Ó·ÚÍË Î·È ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰›Î˘, ›Ù ÁÈ· ̤ÚÔ˜ ›Ù ÁÈ· ηْ ȉ›·Ó Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù‹˜, ‹ οı ¿ÏÏ˘ ʇÛˆ˜ ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‹ Â͈‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙÔϤ· ÙÔ˘ ηٷٛıÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ. ™Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, Ë ‰È‡ı˘ÓÛË, Ô ∞ºª οı ÂÓÙÔϤ· ÙÔ˘, ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È Ë Û˘ÌʈÓËı›۷ ·ÌÔÈ‚‹.

∑ˆËÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙ· ∫∂¶

∞Ó¿Û· ÁÈ· 2.500 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ë ÂȉfiÙËÛË ÂÓÔÈΛԢ ·fi ÙÔÓ √∂∫ √π∫√¡√ªπ∫∏ ·Ó¿Û· ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿-

‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ ·ÔÙÂÏ› Ë Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂȉfiÙËÛ˘ ÂÓÔÈΛԢ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ¿ÁˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2009 Î·È ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ·fi 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 2009 ÁÈ· Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÙÔ˘ 2008, ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∂∫ ÛÙÔ μfiÏÔ 2.300 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ì ÔÛ¿ ÂȉfiÙËÛ˘ ·Ó¿ Ì‹Ó· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi 115 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÎÏÈ̷Έٿ ¤Êı·Ó·Ó ÛÙ· 265 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ì ¤ÍÈ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ·È‰È¿ Ì ̤ÁÈÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 24.000 ¢ÚÒ Î·È 600 Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi). ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì ˘„ËÏ‹ ÂÈÛ΄È-

ÌfiÙËÙ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∂∫ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È ·Ú·Ï·‚‹ ÂÓÙ‡ˆÓ, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ¤ÓÙ˘· Ô˘ ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ‰¤Î· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο

ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÂÓÔÈΛԢ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰Ëψı› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·.

Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÁÁÚ·Ê· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘· ‹ Û ÓƠ̂̈˜ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·, Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ·›ÙËÛË. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ οÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Â›Ó·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· Î·È Â›ÛËÌ· ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‹ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹ ·fi Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ● 1) ∞›ÙËÛË Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó. 1599/86 Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Â› ÙfiÔ˘ ÛÙ· ∫.∂.¶. ● 2) ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ● 3) ªÈÛıˆÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜, ηٷÙÂıÂÈ̤ÓÔ Î·È ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À ̤¯ÚÈ 31-12-2009. ● 4) À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÎÌÈ-

ÛıˆÙ‹, ıˆÚË̤ÓË ÁÈ· ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜. ● 5) ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2010 Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁˆÓ, Ï‹Ú˜. ● 6) ŒÓÙ˘Ô ∂9 ÙÔ˘ 2005 Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÂÔÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, ÂÊfiÛÔÓ ˘‹ÚÍ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ● 7) ™‡ÓÔÏÔ ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ● 8) ¶Ú¿ÍË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ (·fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜) Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ Â¿Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ √.∂.∫. ● 9) §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¢∂∏ ‹ Â›ÛËÌÔ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ¢∂∏ ·’ fiÔ˘ ı· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ô˘ ÂÓÔÈΛ·˙·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ● 10) ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010 (ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2009). ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

∞fi ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í›

“¡·È” ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ª

 ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - °·ÏÏ›·˜ - ∫ÔÚ·‹ - π¿ÛÔÓÔ˜ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. Δڇʈӷ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› Î. Δ¿ÛÔ˜ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ô‰ËÁËı› Ë fiÏË ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·, “fiÔ˘ Ë ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È ·‚›ˆÙË” . “Œ¯Ô˘Ì ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÏˆÊÔÚÂÈÔψڛ‰Â˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜. “£¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÚΛ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË. £· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ı· ·Ó·Ó‡ÛÂÈ Ë fiÏË, ı· ηı·Ú›ÛÂÈ Ô ·¤Ú·˜ Ô˘ ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ԇ̠fiÙÈ Ë fiÏË ‰ÂÓ ·-

ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. √ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ªfiÓÔ Î·Ïfi ı· οÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ψÊÔÚÂÈfi‰ÚÔÌÔ˘˜, ·ÚΛ Ó· ÎÈÓԇ̷ÛÙ ̤۷ Û ·˘ÙÔ‡˜” , ÙfiÓÈÛ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô Î. Δ. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ È¿ÙÛ˜ ÙˆÓ Ù·Í› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó. ∏ ÚfiÙ·ÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ È¿ÙÛ·˜ ›Ù ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, ›Ù ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÂÈÛËÌ·Óı› Ë ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, ÙȘ ηıËÌÂ-

∂¶∞¡∂ƒÃ√¡Δ∞π ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Ì ٷ ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Ù· ∞ÌÂ∞ Ï‹ÚˆÓ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ηıÒ˜ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¤ÚÂ ӷ ˘ÔÁÚ·Ê› ηÈÓÔ‡ÚÈ·. À‹ÚÍ·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·

ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜

ÚÈÓ¤˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û ÌÔÓfi ·ÚÈıÌfi ‹ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ï‹ÁÂÈ Û ˙˘Áfi ·ÚÈıÌfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÔÓfi˜ ‹ ˙˘Áfi˜. Δ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË, Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı›

ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÈÛfi‰Ô˘. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ˘ ÔÏ›ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÏfiÁˆ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÔÚ›, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈο, Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ, ̤ۈ

Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Î¿ı Ë̤ڷ ·fi ÒÚ· 08:00 ¤ˆ˜ 22:00. ¢ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ™¿‚‚·ÙÔ ÒÚ· 15:00 ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÒÚ· 07:00 Î·È ı· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ·fi 15 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù· ψÊÔÚ›· Î·È Ù· TAXI, Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÙȘ ÒÚ˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ ÁÈ·: ·) ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¯ÚËÛÙÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·, ‚) ˘‚ÚȉÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Á) ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ‰) ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ԯËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ À¶∂∫∞. ∫∞Δ. Δ∞™.

¢ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË ·fi Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÁÈ· Ù· ∞ÌÂ∞ ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·¤‚·ÈÓ·Ó ¿Î·Ú˜. ΔÂÏÈο ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÛÙÈÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î. ∫·ÙÚÈ‚¿ÓÔ ÂÂÙ‡¯ıË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Î·Ùfi¯ˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∞ÌÂ∞ Ì ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂÏÏ·-

‰Èο ÁÈ· ÙÔ 2011. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ıÂÒÚËÛË, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì ٷ §ÂˆÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘ Î. Δڇʈӷ˜ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó 3.000 ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

∂‚ϋıË ·fi ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ... ¢‹ÌÔ

¶ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ¿Á·ÏÌ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¶ƒ√™Δπª√ 11.000 ¢ÚÒ Â¤‚·Ï ¯ı˜ Ô ‰‹ÌÔ˜

μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ...‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ “∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. Ãı˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Â¤‚·Ï ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ›¯Â ‰Â¯Ù› ηٷÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ ·ÈÛıËÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì‡ıÔ Î·È ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Â›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ. ∞ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Î·Ó ¤ÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜. ™˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Ë ¤ÎıÂÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙÔ˘ Î·È ¯ı˜ Ë ∂-

ÈÙÚÔ‹ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â¤‚·Ï ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û ¿ÏÏË ı¤ÛË ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ηٿÏÏËÏË.

Ï˘ı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ Ì ٷ ψÊÔÚ›·. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. √ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ › ˆ˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ‚ϤÂÈ ıÂÙÈ-

ο ÙÔ ı¤Ì·, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ó· ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ. ∂›Û˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Û ∫·Ù˯ÒÚÈ, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÂı› ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∫·Ì›· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ “πˆÓ›·” Ãøƒπ™ η̛· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ ¤Ê˘Á·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ Âȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· 2,5 Ì‹Ó˜ Î·È ¯ı˜ ›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙÔ fiÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ. ∏ ›‰È· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ÏËڈ̋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ “πˆÓ›·” ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·. “∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈı› ¤ÁηÈÚ· ÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Ì·ÛÙ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ “πˆÓ›·” Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ πˆÓ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 130 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 30 ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ π·ÙÚÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 100 ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ¿ÏϘ ‰Ô̤˜. ∏ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÚÒÙ· ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ë ÂÊÔÚ›· Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚÈÛÛ¤„Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ. “Œ¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÌÔ˘ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÊÔÚ›· ÎÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÁÈ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÚÔ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ∏ÌÂÚ›‰· ÛÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÓÂÊÚÈ΋ ÓfiÛÔ ∞¶√ ÙÔ 2006 Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤-

ÌÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ª·ÚÙ›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡ÂÊÚÔ‡. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∂Ù·ÈÚ›· ¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÓˆÛË ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÃÚfiÓÈ· ¡ÂÊÚÔ¿ıÂÈ·. ∏ 10Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ª¤Ú· ¡ÂÊÚÔ‡ Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÈ΋ ÓfiÛÔ. ∏ ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ì›· Û˘Ó‹ı˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Â›Ó·È È¿ÛÈÌË fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ¤ÁηÈÚ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∏̤ڷ ¡ÂÊÚÔ‡” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 Ì.Ì., ÙÔ π∞™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “¡ÂÊÚÈ΋ ¡fiÛÔ˜ Î·È ¢ˆÚ¿ √ÚÁ¿ÓˆÓ” . ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √ÌÈÏÈÒÓ: - ∏ “ÂȉËÌ›·” Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂÊÚÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ o √ÌÈÏËÙ‹˜: ¢Ú. Ã. π·ÙÚÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °.¡ ¡›Î·È·˜-¶ÂÈÚ·È¿ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. - ¢È·‚‹Ù˘ Î·È ¡ÂÊÚfi˜ o √ÌÈÏËÙ‹˜: π. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜/¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¢/ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¶.°.¡ §¿ÚÈÛ·˜. - ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ï‹Ù˜ ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ o √ÌÈÏËÙ‹˜: ¢. °Ô‡ÌÂÓÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ¢/ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶.°.¡ ¶·ÙÚÒÓ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ - ∏ ÔÚ›· ÂÓfi˜ Ï‹ÙË ·fi ÙËÓ Ë·ÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË o √ÌÈÏËÙ‹˜: ¶·Ù‹Ú ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∞Á¿ıˆÓÔ˜ ºıÈÒÙȉԘ. - ªÈ· ∫·Ú‰È¿ - ¢‡Ô æ˘¯¤˜ o √ÌÈÏËÙ‹˜: ∫. °Ú›ÌÈÏ·˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. √È ÔÌÈϛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ π∞™. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi.

¢ˆÚÂ¿Ó ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢øƒ∂∞¡

ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛËÌ›ˆÛ ÂÈÙ˘¯›· ηıÒ˜ Ï‹ıÔ˜ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔÛ‹Ïı ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 65 οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢È·ÈÛÙÒıËΠ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Û ٤ÛÛÂÚȘ, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÁÓÔÔ‡ÛÂ.

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

ªÂÈÒıËÎÂ Ë ÚÔۤϢÛË ÛÙ· Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›· ̤¯ÚÈ Î·È 40%

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· «ÊÂÛÒÓÂÈ» ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ

ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÛÙ· Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÚÔۤϢÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ̤¯ÚÈ Î·È 40% ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ “ÊÂÛÒÓÔ˘Ó” , ÂÓÒ Û˘¯Ó‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Û ‰fiÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÔÈ 245 Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ οÏ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ fiÏË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ, Â›Ó·È Ô ˘ÂÚÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ Î·È Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ¿. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ·Û. ∫·ÏÔÚ›˙Ô˜, “Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·È, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÛÙ· Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ” . ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ ÚÔ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ˜ 600, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ˜ 1.500. √È ÙÈ̤˜ ÛÙȘ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›, ÂÓÒ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫·ÏÔÚ›˙Ô˜, “Ù· ʤÛÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿” . √È ÙÈ̤˜ ÛÙȘ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ¤Ó· ·Ïfi ÛÊÚ¿ÁÈ-

ÛÌ· ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ 6 ¢ÚÒ, ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ˘ÏÈÎfi... ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √¶∞¢, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ. √È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙË ‰·¿ÓË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ,

ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ôχ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ô‡Ù ÛÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚËı› ·fi ÙÔ 1993. ™‡Ìʈӷ Ì fi,ÙÈ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √¶∞¢ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘, Ô˘ ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, ¤ÛÙˆ Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 15 - 20%, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó ˘‹Ú¯·Ó ÚÔÛıÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. √È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ··ÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ √‰Ô-

ÓÙÈ·ÙÚÈ΋ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂. ŒÓ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·-·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ, Â›Ó·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·ÙfiÈÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ë Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ô˘ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÚÂ‹ ·ÚÔ¯‹ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∏Ï. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›·, Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏ› ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì ‰fiÛÂȘ, fiÙ·Ó Ù· ÔÛ¿ Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘ Â›Ó·È ˘„ËÏ¿” . √ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ” , ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë, fiÙÈ “Èı·Ófiٷٷ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÏ˘Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›· Ì ÂÙ·Èڛ˜” . √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÂÓÈ·›Ô „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¢™ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. °. °ÎÔϤÙÛÔ, ¢. ∑Ô‡ÌÔ, Δ›Ó· ∫Ï¿Ú·, ∞ı. §È¿ÙÛÈη, ¶. ª·ÚÁ·Ú›ÙË, °. ¡Ù¤ÓÙ·, ΔÈÌ. •¿ÓıË, ™Ù. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È £. ÷‚‰Ô‡Ï·.

ΔÔÓ›ÛÙËΠ۠ËÌÂÚ›‰· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ΔÛÈÌÂÓÙÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·

∂·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ΔÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÂȉÈÎÔ› ÔÌÈÏËÙ¤˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ΔÛÈÌÂÓÙÂÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ΔÛÈ̤ÓÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË ÒÛÙ ӷ ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙȘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. ∏ ÌÂϤÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·È ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ∂˘·ÁÁ. ÷Ù˙È¿Ú·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÙÛÈÌÂÓÙÂÚÁ¿Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο Î·È ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. °È· ÂÌ¿˜, ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙÔÈ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ fï˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ¿ÓÙ· Ó·

Ȥ˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηıÒ˜ Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› ˘fi η̛· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË” . ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ °™∂∂ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ·ÎÏÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘. ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ı¤ÛˆÓ, Ë ·Ó¿ıÂÛË Û ˘ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂȉÚÔ‡Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂ

¯·ÌËÏ¿ ÚfiÙ˘· À∞∂, ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Î·Î¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ °™∂∂ Î. ∞Ó‰Ú. ∫ÔÏÏ¿˜ ÂÍ‹Ú ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiÏ· Ù· Û˘Ó‰Èοٷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÈÓËıÔ‡Ó Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂§π¡¡À∞∂ Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂϤÙ˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó Ì ۷ʋÓÂÈ· ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ¤Î·ÓÂ Ô ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ “√§Àª¶√™” Î. μ¿ÈÔ˜ ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚË Î·È ·Ó·Áη›· fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. “ÃÚ¤Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ë Î¿ı ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· ˘ÈÔıÂÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ÙfiÛÔ Ù˘ οı ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚfiÏ˄˘ Û ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ ÂÚÁ·Û›·˜. “¶ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û “Ó¤Ô˘˜” ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÛÊ·Ï‹ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙˆÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∂›Û˘, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ËÏÈÎȷο ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. √È ·ÏÏ·Á¤˜

ÛÙ· ÚfiÙ˘· ··Û¯fiÏËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÚ·ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔÈ ‹ ÚÔÊ·Ó›˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ıÂÙÈο ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÙÚÔÒÓ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜” . ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ·Ê› Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Ë ‰fiÌËÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌÈ·˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÚfiÏ˄˘ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Â·ÁÚ‡ÓËÛË, Ë ÁÓÒÛË Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Ò˜ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó ‹ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

∂ÎÙÈÌÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, Ô˘ ÚÔۂϤÔ˘Ó Û ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘

Èڛ˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∞Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™

 ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ٷ ÎÏÂÈÛÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ̤·, Ó· ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ŒÌÔÚÔÈ Ì ̷ÎÚ¿ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙȘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Î·È fi¯È Ì ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∫·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ì ¤ÈÏ·, Ì ›‰Ë ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, Ì ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, οÓÔ˘Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Î·È ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ªÈ¯¿Ï˘ ∞Ó‰ÚˆÓ¿˜ (ηٿÛÙËÌ· Ì ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ): ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ÂṲ̂ÓË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô Ù˙›ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÂÏ¿Ù˜ ·ÏÏ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Íԉ‡ÂÈ ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· fiÛ· ¤‰ÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √ ÂÏ¿Ù˘ Ô˘ ı· ·ÁfiÚ·˙ ¤Ó· ‰ÒÚÔ Ì 30 ¢ÚÒ, ÙÒÚ· ‰›ÓÂÈ 15 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ·ÁÔÚ¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ì·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 30% ÂÚ›Ô˘. √È ÂÏ¿Ù˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ·Ù› ¿Óˆ-οو ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ÙÈ̤˜. ¡· ¿Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ÙÔ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· Û˘ÌʤÚÂÈ. ΔÒÚ· Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ªÂ Ù· ÎÚ‡· Î·È Ù· ¯ÈfiÓÈ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·ÈÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ Â‰Ò ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ∂ÚÌÔ‡ ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ ¿‰ÂÈ·. ΔÒÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È fiÛÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ™˘ÚȉԇϷ ∑ÈÁÎÈÚ›‰Ô˘ (ηٿÛÙËÌ· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ): ∏ ΛÓËÛË ÁÂÓÈο Â›Ó·È ÂṲ̂ÓË ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÛÔ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ™Â Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ, ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÓÂÎÚ‹, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. Œ¯ˆ ÙÔ Ì·Á·˙› ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ÌÈ· ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ 6%. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ fiˆ˜ Ì ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ì ÚÔÌ‹ıÂȘ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î.Ï. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌË ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘ÌÂ. ∫¿ı π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ô˘ ¿Ì ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ¤Ú¯Â™∂πƒ∞ Â·ÊÒÓ Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ΔÚ›ÙÂÎÓˆÓ √ÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤ıÂÛ·Ó ÛÂÈÚ¿ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ηٿ 50% ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÛ̇ÙËΠÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË

Ù·È Î·È ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ÃÚ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÙÔÓ ÊÔ‚›˙Ô˘Ó Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·Ó ı· ÍÔ‰¤„ÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫ÒÛÙ·˜ ¶·ÓÙ·˙ÒÓ·˜ (ηٿÛÙËÌ· Ì ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘): ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ηϋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ÂÎÙÒÛÂȘ, ·Ú¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÎÙˆÛ˘, ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ÂχıÂÚË ÙÒÛË. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÛÙÔ “Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ” ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∂¿Ó Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ‰ÂÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÙÚÈ·ÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ı· ¤¯Ô˘Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂‰Ò ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ οÔȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÚȷΤ˜ ‹ Û ηٿÛÙ·ÛË ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 15 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚Ϥˆ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚÔ¤˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, fiˆ˜ μfiÏÔ˜ Î·È §¿ÚÈÛ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë §¿ÚÈÛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂȉÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì¿ÚΘ. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ï‹Ú˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ÁÈ·Ù› ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓ¿. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÈÌϷϤ͢ (ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ô): ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤¯Ô˘Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∂Ìfi-

ªÈ¯. ∞Ó‰ÚˆÓ¿˜: ΔÒÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È fiÛÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·

™˘ÚȉԇϷ ∑ÈÁÎÈÚ›‰Ô˘: ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌË ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘ÌÂ

∫ÒÛÙ·˜ ¶·ÓÙ·˙ÒÓ·˜: √È ÂÎÙÒÛÂȘ, ·Ú¿ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛÔÛÙ¿ ¤ÎÙˆÛ˘, ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ÂχıÂÚË ÙÒÛË. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÛÙÔ “Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ” ÙÔ˘ ¶¿Û¯·

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ΔÈÌϷϤ͢: ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ê›Û˜ ÂÈÎ¿Ï˘„˘ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ¿ÏÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÂÈÎfiÓ· ÂÁηٿÏÂȄ˘

∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜: ΔÔ Ì·Á·˙› ÙÔ ¤¯ˆ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ì·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˙›ÚÔ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘

ÚˆÓ, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÒÛÙÂ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ó· ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Ó· ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ∞ÏÏÈÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó·˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ·ÏÏÈÒ˜ ¤Ó· ۈ̷ÙÂ›Ô ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ì·˜, Ó· ʤÚÓÔ˘Ó Ӥ· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·, Ó· ÚÔÛÂÏ·ԢÌ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ηٷӷψً. ŒÓ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿. √ ¢‹ÌÔ˜ ‹ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ó·

ÌËÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÎfiÓ· ÂÁηٿÏÂȄ˘. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ê›Û˜ ÂÈÎ¿Ï˘„˘ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÓÔÈÎÈ·ÛÙ› ¿ÏÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. £· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÂÁηٿÏÂȄ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙˆÓ Î·Ù·Ï·ÓˆÙÒÓ. ™ÈÁ¿- ÛÈÁ¿ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiψÓ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜ (ηٿÛÙËÌ· Â›ψÓ): ΔÔ Ì·Á·˙› ÙÔ ¤¯ˆ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ì·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˙›ÚÔ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘. ΔÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ·ÏÏ¿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ¤Î·ÓÂ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÊÔ‚›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

°È· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Ù˙›ÚÔ˘ 50% ›Ûˆ˜ Î·È ·Ú·¿Óˆ. ∞fi Ù· ‰¤Î· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ì ¤ÈÏ·, Ì›ӷÌ 4-5, ı· Ì›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô-¤Ó·. À¿Ú¯Ô˘Ó fi¯È ̤Ú˜ ·ÏÏ¿ Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ Ù˙›ÚÔ. ∂‰Ò ÎÈ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È Ì‹Ó·˜ ¯ˆÚ›˜ Ù˙›ÚÔ. ¶ÂÚÓ¿Ó ÔÈ Ì¤Ú˜, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È Ê‡ÁÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ·ÏÏ¿ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÚ¤¯Ô˘Ó. √‡Ù ηÏË̤ڷ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ó· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, fi¯È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Â›Û˘ ¿Û¯ËÌË. ∂‰Ò ·ÏÈ¿ ‰Ô˘Ï‡·ÌÂ Î·È ‚ÂÚÂÛ¤ Î·È ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙÔ‡Û Ôχ ÎfiÛÌÔ. ΔÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚ÂÚÂÛ¤ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛË. ∂¿Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· Âȯ›ÚËÛË, ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ.

∂·Ê¤˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÊÔÚ›˜

™˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÙÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÛÙ ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· χÛÂȘ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ

°Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ

ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ √Ì¿‰·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÁÈ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ·Ú›¯Â ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ·ÁοÏÈ·Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ÔÈ ∂∫§∏™π∞∑√À™∂™ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË.

Δ√ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ··Û¯fiÏËÛ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. Ã. ∑¿¯Ô, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜. ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ ÒÛÙ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ë ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÷Ú. ∑¿¯Ô˜ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. “Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› Ù· ·˘Ï¿ÎÈ·, Ô Î·ÈÚfi˜ ˙¤ÛÙ·ÓÂ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÙÈÛÌ· ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ·Ù› ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÌË ‰¤ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ô Î·Úfi˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 17.000 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ 50.000. ªÂ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‚¿ÛÂÈ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘ÌÂ. ºı¿Û·Ì ٤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› ·ÎfiÌË Ù· ·˘Ï¿ÎÈ·. ∞Ó ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑¿¯Ô˜. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ‰‹ÌÔÈ fiˆ˜ Ë ∞ÚÙ¤Ìȉ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÓÂfiÊ˘Ù· ÔˆÚÔÊfiÚ·. “∑‹ÙËÛ· ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈ ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÙÔÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‰ÈfiÙÈ Â¿Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∞™∂¶ Î·È ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ¿Û¯ÂÙÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·ÏÈ¿ ‰È·‰Èηۛ· fiÔ˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·Ó¿ ‰¤Ó‰ÚÔ” . Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ∑¿¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˙Ë̛˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ۈϋÓ˜ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÛÙË ı¤ÛË μ·Ì‚·ÎÈ¿ Î·È ∞ÛÙ¤ÚÈ· ·fi ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. “£· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈ ÂΛ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÙ‹Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜” ÙfiÓÈÛÂ.

¢∏ª√™π∂À™∂π™ π™√§√°π™ªø¡ ™Δ∏

£

°π∞ Δ∏¡ À¶∂À£À¡∏, ∂°∫Àƒ∏ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ√À π™√§√°π™ª√À ™∞™, ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ ™Δ√ Δ∏§. 24210 23303 ‹ ÛÙ›ÏÙ ̷˜ e-mail ÛÙÔ: pub@e-thessalia.gr.


M·ÁÓËÛ›· 16

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈο È·ÙÚ›· ∞ӷηÛÈ¿˜ ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘

√ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ªËÓ¿˜ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÈÏ¿ ÛÙË “£”

°π∞ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘Ú-

∞fi 40 Ë̤Ú˜ ̤¯ÚÈ Î·È 2 Ì‹Ó˜ Ë ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ηډÈÔÏfiÁÔ, ÔÚıÔ‰ÈÎfi, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ

Á›·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ∞ӷηÛÈ¿˜ Î·È ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - πˆÏÎÔ‡ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. √ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ˙ËÙ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ È·ÙÚ›ˆÓ, Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ¿ÌÂÛ· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ÕÓˆ μfiÏÔ˘, Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘: “∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌË Â‡Ú˘ıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ π·ÙÚ›ˆÓ Ù˘ ∞ӷηÛÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·Ï‹˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì›· Ë̤ڷ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ οı ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô Ù˘ ∞ӷηÛÈ¿˜ Î·È Ì›· Ë̤ڷ - οı ¶¤ÌÙË ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ √ÓÔ˘ÊÚ›Ô˘, Ë ÌË ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂™À ηٿ ÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ π·ÙÚ›ˆÓ, ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ÀÁ›·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi, ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› ηٿ ÎfiÚÔÓ Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡, ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ·Ú¿ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· χÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·˘Ù‹ Ë ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ - Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ - ηٿÛÙ·ÛË. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÂÌ·›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÔÚÈÛÙÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ È·ÙÚ›ˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ¿ÌÂÛ· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ÕÓˆ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡”.

™·Ú¿ÓÙ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘

Δ

Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. æ˘¯›·ÙÚÔÈ, ·ıÔÏfiÁÔÈ, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ηډÈÔÏfiÁÔÈ, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ªËÓ¿ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ¯ı˜ ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ·. ªÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ, fiÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› οÔÈÔ˜ ÛÙÔÓ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ 40 Ë̤Ú˜, ÛÙÔÓ ÔÚıÔ‰ÈÎfi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Î·È ÛÙÔÓ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ ‰‡Ô Ì‹Ó˜.

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, Î. ªËÓ¿˜ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ π∫∞ 19 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. “ΔÔ 90% ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ π∫∞ Â›Ó·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ¯ˆÚ›˜ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ì·˜ Ó· Ì·˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ·. √ Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ π∫∞, Ô‡ ÔÓ¿ÂÈ. √ Î. ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ‰‡Ô Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Û ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˜, „˘¯›·ÙÚÔ˜, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜, ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜, ·ıÔÏfiÁÔ˜. √È ·ıÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ›, οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó 140 Û˘ÓÙ·Á¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› Î·È Ì Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ „˘¯È·ÙÚÈο, Ó¢ÚÔÏÔÁÈο. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ù˘¯ı› Ï‹Úˆ˜ Ë ªÔÓ¿‰·. ª·˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 26-27 ÁÈ·ÙÚÒÓ, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ Û˘Ó¯Ҙ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ηÈ

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. ŸÏÔÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔ¯ÒÓ. ª¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 40%. ∞Ó¿ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›-·ıÔÏfiÁÔÈ ·fi 37 ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ‰ÂηÙÚ›˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ‹ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó¢ÚÔÏfiÁÔÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËηÓ. ∂›Û˘ ‰‡Ô „˘¯›·ÙÚÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ‹ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Â›Û˘

‰ÂÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËηÓ. ∞ÎfiÌË ÔÈ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ ·fi ÂÙ¿ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÂÓÒ ÔÈ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ ·fi ÔÎÙÒ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Û Ú·ÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∞ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·Ù·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ·ÏÏËÏÔ·Ó·È-

ÚÔ‡ÓÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Ì›˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔÓ›Û·Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ªª∂ Â¤ÌÂÓ·Ó ÂÛÊ·Ï̤ӷ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÂÌ›˜ ÎÈÓËÙÔÔÈԇ̷ÛÙ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∫·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤ÛÙÚ„ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜” . ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ‚¿ÚÔ˜, Ô Î. ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ › ˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÌ›˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ 90% ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ¿Û¯ÂÈ 100% Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÔÈ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔÈ 40 Ë̤Ú˜, ÔÈ ÔÚıÔ‰ÈÎÔ› ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·. “∞Ó ‹Û·ÛÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞, ı· ̤ӷÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ;” ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ·¿ÓÙËÛÂ: ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ‹ÌÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞. ΔÔ π∫∞ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ΢ڛˆ˜ Û ȷÙÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ¤¯ÂÈ ‚·ÏÙÒÛÂÈ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√Ì¿‰· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘

ª·ıËÙ¤˜ ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÊÈÏ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ √ª∞¢∞ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ¤¯ÂÈ ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„˘ ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ‚È‚Ï›· Î·È ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î. ∫ÒÛÙ· ªÈ¯·Ï¿ÎË Î·È ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÙÛÔ‡‰·, Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂΛÓËÛ ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¢È·‚¿˙Ô˘Ì” Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “°Ú¿ÊÔ˘Ì” . ¢ËÏ·‰‹ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Úı·Ó Û ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂÚÓÔ‡Ó Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô, ·˘Ùfi Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ∂ϤÓË ∑¿¯Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜, Ù· ÁÔ‡ÛÙ· Ì·˜ ÛÙ· ‚È‚Ï›·. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √ Ó¤Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È “°Ú¿ÊÔ˘Ì” Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÎÔÈÓfi Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ

‰È¿‚·ÛÌ· ÌÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó. ª¤Û· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷϿ‚·Ì fiÏÔÈ fiÙÈ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÏ·˘ÛË Î·È Ì·˜ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ, ÂÓÒ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. “√ ∞Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜” ‹Ù·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰È¿‚·Û· ¤Ú˘ÛÈ. ¶¤Ú˘ÛÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ¤Ì·ı·Ó Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ª·Ú›· ∫·ÙÛ·ÁˆÚÁ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Úfi-

ÁÚ·ÌÌ· Ì ¤ÊÂÚ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ. ΔÒÚ· fï˜ ‰È·ÈÛÙÒÓˆ ÙË Ì·Á›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÌÔÚÒ Î·È Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ÙË ÁÚ·Ê‹; ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· πÛÌ‹ÓË ª·ÏÈÒÙ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ê·ÓÙ·Û›·. °È· Ó· ÁÚ¿„ÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜, Ó· Û˘Ó‰¤ÂȘ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∏ ›‰È· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ· ηı·Ú›ÛÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· οÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ·-

ÎÔ‡ÂÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Áڿʈ ‰È‹ÁËÌ·. £¤ÏÂÈ „¿ÍÈÌÔ Î·È ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· μÂÚÔÓ›ÎË ¡·Ô‡Ì ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙË ‚›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. “À‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÁÂÁÔÓfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ·È‰› ÎÙ‡ËÛ ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ¶ÂÚȤÁÚ·„· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‚›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·” ÙfiÓÈÛÂ. “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ì¿ıËÛË ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙË ÛÙ›ڷ ‰È‰·Ûηϛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÛÙ›Ú¢Ù˜. ∂ÓÒ Ù· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰È‰·¯Ù› Ó· Ù· ·›ÚÓÔ˘ÌÂ, Ó· Ù· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, Ó· Ù· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· Ù· ÎÚ›ÓÔ˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘. ∏ Î. ∫·ÙÛÔ‡‰· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÈÛÙÔÏfiÁÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÚÙԇ̠˘ÏÈÎfi Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Úfi-

ÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ηıËÁËÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ‰›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË, οÓÔ˘Ì ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ‚ϤÔ˘ÌÂ, ÙÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙË ÁÚ·Ê‹, ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ‚È‚Ï›·, Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ “ŒÌÔÚÔ˜ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜,” ÙÔ “ŸÓÔÌ· ÙÔ˘ ƒfi‰Ô˘” . √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: μÂÚÔÓ›ÎË ¡·Ô‡Ì, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜, ∂˘ı‡Ì˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂ϤÓË ∑¿¯Ô˘, ŒÏÂÓ· ∫Ô˘ÏÔ˘ÚÈÒÙË, ª·Ú›· ∫·ÙÛ·ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ ªÔÌfiÙË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÙÚ›ÙÛÔ˜, ª·Ú›· ª·ÏÈÒÙ·, πÛÌ‹ÓË ª·ÏÈÒÙ·, °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ÿÚȉ· μ·ÛÈÏ›Ԣ, ¢¤ÛÔÈÓ· °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ÓÔÌfi •¿Óı˘, fiÔ˘ ı· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi, ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ì ηٿÏË„Ë Î·È ·Ô¯‹ Û ÙÚ›· °˘ÌÓ¿ÛÈ· - §˘ÎÂȷΤ˜ T¿ÍÂȘ ÛÙË M·ÁÓËÛ›·

∞Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ÂÓÓ¤· Û¯ÔÏ›ˆÓ

Δ

Ô˘˜ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡˜ ÂÓÓÈ¿ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÂÓÓÈ¿ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, fiÙ·Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û¯ÔÏ›·, ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›· Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. À‹ÚÍ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ·Ó·ÛٿوÛË. ΔÂÏÈο Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 2Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· Â›Ó·È ÂÍ·ı¤ÛÈ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰ˆ‰Âηı¤ÛÈÔ. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· Û¯ÔÏ›· ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ¿ÏÏ· ¢ËÌÔÙÈο Ù· ÔÔ›· Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËÎ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÙÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÙ·ı¤ÛÈÔ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚÈı¤ÛÈÔ, ÙÔ 3Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÙ·ı¤ÛÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ 17Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘ ·fi ÔÎÙ·ı¤ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÙ·ı¤ÛÈÔ Î·È fi¯È ÂÍ·ı¤ÛÈÔ, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó 28 Ì·ıËÙ¤˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤-

ˆÓ Î. ÃÚ‡Û· ¡Ù¿ÙÛÈÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ¿Û¯Ë̘ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

™Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ¶·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ Î·ÙԛΈÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Û˘Ó¤Ï¢ÛË, fiÔ˘ ÙÔ ·ÚÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ÙÔ μ¤ÓÂÙÔ. ΔÂÏÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÛÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ÌÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ, ÂÓÒ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∂›Û˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘. “∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Â›Ó·È ¿‰ÈÎË ·ÏÏ¿ ηÈ

‚·ı‡Ù·Ù· ·ÓÙÈ·È‰·ÁˆÁÈ΋. ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Ì ·‡ÍÔ˘Û· ÔÚ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ˙ˆÓÙ·Ófi ·ÙÙ·ÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ηı·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÂÓ ÛΤÊıËÎ·Ó fï˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÙÔ μ¤ÓÂÙÔ Î·È ‚¤‚·È· Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ. ∂Ì›˜ ϤÌ fi¯È Û ·˘Ùfi Ô˘ ¿Ó ӷ ÚÔηϤÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.. ∂›Û˘ Î·È ¯ı˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈ-

Û¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÂÓÒ ˘fi ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È ÔÈ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘.

∏ ∂§ª∂ ™Â ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§ª∂ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·Ó¤ÌÈ˙·Ó Î·È ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó Û· ÛËÌ·›· ÙË “‰È·‚ԇϢÛË” Ë ÔÔ›· “Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ÿÚÙË. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ·ԉ›¯ÙËΠÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈ΋, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·

æËÊÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘¤Ú Ù˘ ¿ıÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙÔ Δ∂º∞∞

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶√ƒ∂π∞ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›-

˙Ô˘Ó ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∂›Û˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °ÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ·ÚÎÂÙÔ› ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ΢ڛ·Ú¯· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ∞∂π Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∞∂π, Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ù˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜” °È¿ÓÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠¿ÌÂÛ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ı¤Ì·Ù· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ™Â ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ Δ∂º∞∞ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ηıÒ˜ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘. ∂ÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÂÊ‹‚ˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 30% ηÓ›˙ÂÈ, ÂÓÒ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÌÂ-

ٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ¿ıÏËÛË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ªÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÊÔÚ¿ Ô‰ËÁ›Â˜, ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÛÙËÓ ¿ıÏËÛË. √ Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Δ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·. ◊‰Ë Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÔÏ›· ·fi ÓËÛÈ¿ Ô˘ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó Ó· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ∂º∞∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∂›Û˘ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠͷӿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÛÙ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ. √ Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‹‰Ë Û οÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

(°ÔÓ›˜, ª·ıËÙ¤˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ›), ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ (¢‹ÌÔÈ, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜) ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿ÛıËÎ·Ó Î·È ··›ÙËÛ·Ó Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ™¯ÔÏÈÎfi ÿÚÙË Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ∞ԉ›¯ıËΠfï˜ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘˜ (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘) ›¯·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁË̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ‹‰Ë. ¢ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·Ì›· ʈӋ ‰ÂÓ “·ÓÙÈÏ‹ÊıËηӔ η̛· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜. ∞ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ıÔϤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԕ, ÙÔ “ÚÒÙ· Ô Ì·ıËÙ‹˜” Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο, ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Û˘ÚÚ›-

ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂.∂. √È ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô: §ÈÁfiÙÂÚ· Û¯ÔÏ›· - ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› - ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ے ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÛÎÏËÚ¿ Ù·ÍÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ı· Ï‹ÍÂÈ Î·›ÚÈ· Ù· ÈÔ ·‰‡Ó·Ì· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ fiÏÂȘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÛÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∫·Ïԇ̠ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ “·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰È·Ù¿˙Ô˘Ì”. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¿ÌÂÛ· ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·‰È¿ÏÂÈÙ· Ó· ‰Ú· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË”.


M·ÁÓËÛ›· 18 ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ √ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏™ £ÂÛÛ·-

Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ÛÙȘ 9.30 ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢π∞À°∂π∞” Î·È ÁÈ· ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ √ ∞ƒª√¢π√™ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¢. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ ·‹ÓÙËÛ Û ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ›¯Â ÙÂı› ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Â›¯Â Û˘ÛÙ·ı› √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ¤ÚÁÔ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ” . - √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Ù˘, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fiÓÈÙÚÔÔ›ËÛ˘ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛı› ˆ˜ ¢·›ÛıËÙ˜ ÛÙ· ÓÈÙÚÈο. -∞Ó‹Û˘¯Ë Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ π°ª∂ Î. ∫. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÊÂÚ Û Â·Ê‹ Ì ÙË ¢‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ π°ª∂ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ˆ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

πηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·Ó Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù˙›ÚÔ˘ ‰È·ÙËÚËı› ÛÙÔ 30%

∞ÁÚfiÙ˜: ∫¿ı ¤Ú˘ÛÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·

ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·Ó Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30%, Ì ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Î‰ËÏË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “∂Ï›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ú·ÁˆÁÔ›, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜ ˆ˜ “οı ¤Ú˘ÛÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·” . ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÂÔ¯‹˜ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, fiˆ˜ ‰·Ì¿ÛÎËÓ·, ÎÔÚfiÌËÏ· Î·È ÎÂÚ¿ÛÈ·, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. øÛÙfiÛÔ, Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ·˘ÍË̤ÓË ÛÔ‰ÂÈ¿ ‰ÂÓ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ë ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË Ë ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÂÔ¯‹˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È· Ì›· ·fi ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ê¤ÙÔ˜ Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ›‰È· ۯ‰fiÓ Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 30% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô¯ÒÚËÛË. “∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î. ∞. ÷ÓÈ¿˜ “Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ϤÔÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ 30% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, fiˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ,

Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÒÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% Î·È ÙÔ˘ 60% Î·È ·Ó ÔÈ Êfi‚ÔÈ Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ¿Óˆ ÙÔ˘ 30% Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÙÒÛË. £· ›̷ÛÙÂ Ù˘¯ÂÚÔ› ̤۷ ÛÙËÓ ·Ù˘¯›· Ì·˜ ·Ó ‰È·ÙËÚËı› Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙÔ 30%. °È· ÂÌ¿˜ ı· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ì›ÔÓ 30%. √È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. √È Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ¿Ó ηϿ, ·ÏÏ¿

ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ÷ÓÈ¿˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ ÂÔ¯‹˜ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜. “∫¿ı ¤Ú˘ÛÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·” ‰ËÏÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î. °È¿Ó. ∞Ï¿Î˘ “Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜

ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi 30%. ¢ÂÓ ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠۠·‡ÍËÛË Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ì·˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¿Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ¶Ò˜, ÏÔÈfiÓ, ı· Á›ÓÔ˘Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›; ŸÔÈÔ˜ ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁˆ Û‡ÓÙ·Í˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛٷٷÈ. √È Ó¤ÔÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ·Ó ϤÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∞Ï¿Î˘.

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

∂ÚÁ·Û›Â˜ ÌÂÚÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ™Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··È-

ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂÚÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â›Ó·È ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ó¤· ηÙÔÏ›ÛıËÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ Û ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂٷ͇ ∞ÓËÏ›Ô˘ Î·È ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÚÙ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô-

ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ì·˙ÒÓ Î·È ‚Ú¿¯ˆÓ, Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÁˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∞Ú¯Èο ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÔÚÈ˙fiÙ·Ó Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ÙÚÔÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Ï¿ÓÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ 48Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ, ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙË §·ÌÈÓÔ‡, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Û˘ÌʈӋıËΠfiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ¿ÏÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ› ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. “∞Ú¯Èο” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi. ∂ÎÙÈÌÔ‡ÌÂ

∂ÍÂÚ‡ÓËÛË ÛÙÔ ™‹Ï·ÈÔ ΔÛԇη ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 7Ô˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡

™ËÏ·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ™ËÏ·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ÃÂ›ÚˆÓ (˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ™ËÏ·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛËÏ·ÈÔÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ ΔÛԇη. √È ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ - ÂÈÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÂÈÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ º˘Ï¿ÎË, fiÔ˘ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘. √ ÃÂ›ÚˆÓ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 2004 Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó¤ˆÓ ÛËÏ·ÈÔÏfiÁˆÓ, Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 160 Û‹Ï·È· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚÔ·ÙÂÈ ÔÌ¿‰· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÛËÏ·ÈÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. º¤ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ 7Ô ·ÓÔȯÙfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ fiÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ı· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ÛËÏ·ÈÔÏÔÁÈο Ù· Ó¤· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û ıˆÚËÙÈÎfi Î·È Ú·ÎÙÈÎfi Â›‰Ô. Δ· ıˆÚËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ INFO Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 18:00. ∫‡ÚÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Â›Ó·È: °ÂˆÏÔÁ›· Î·È μÈÔÏÔÁ›· ™ËÏ·›ˆÓ, ÷ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ºˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË, μÚ·¯ÔÁڷʛ˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ¡ÔÌÔıÂÛ›·, ∞’ μÔ‹ıÂȘ, Δ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÀÏÈο ™ËÏ·ÈÔÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘. ™Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ÙÚ¤ÊÂÈ ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· Û‹Ï·È·, Ì ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6980116030 6948947518 ‹ ÛÙÔ mail info@hellascaves.com.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂˘ÚˆÎÒ‰ÈΘ

fiÙÈ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· Á›ÓÂÈ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Û ·˘Ùfi Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂÓfi˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔ¯ı¤˜ ÛËÌÂÈÒıËΠӤ· ηÙÔÏ›ÛıËÛË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞ÓËÏ›Ô˘ - ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. Δ¤ÏÔ˜, ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¤ÛÙË Î·ı›˙ËÛË Û 14 Û˘ÓÔÏÈο ÛËÌ›· ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ - ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

Δ√ Δ∂∂, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ∂˘ÚˆÎÒ‰ÈΘ. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 9 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ: -10.00 ∞. ∫·Ú·Ì›Ó˘ ηıËÁËÙ‹˜ ¢¶£, ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Â˘ÚˆÎˆ‰›ÎˆÓ, ‰Ú¿ÛÂȘ, ÊÔÚÙ›ÛÂȘ. -10.30 º. ¶ÂÚ‰ÈοÚ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ∂∫ø™ ÛÙÔÓ ∂∫ 2. -11.10 ª. ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ∂.ª.¶. Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ∂∞∫ ÛÙÔÓ ∂∫ 8. -12.30 Δ. ¶·Ó·ÁȈٿÎÔ˜ ‰Ú ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ-ηÓfiÓ˜ fiÏÈÛ˘ ηٿ ∂∫ 2 Î·È ∂∫ 8. -13.10 ™. ¢Ú›ÙÛÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ì ‚¿ÛË ∂∫ 8 Î·È ÙÔÓ ∫∞¡∂¶∂.


™Ô‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· Ô·‰ÒÓ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÛÂÏ. 22

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒTπ√À 2011

√ ƒfiη˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔÓ √ÏÈ‚¤ÈÚ·

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

√π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π” ∂ª∂π¡∞¡ ™Δ√ 0-0 ª∂ Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

∂ÎÙfi˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÈÛÔ·Ï›· 0-0 ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ η΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 15.000 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ì 2-1 ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™ √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰›Î·È· ‹Ú ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ √∞∫∞, fiÔ˘ ı· ‚ÚÂı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ù·Ó Ó¢ÚÈÎÔ› Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘.

¶Ò˜ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ‰È¿Ù·ÍË 4-2-3-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ οıÈÛÂ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ™¤ÏÂ˙È (‰ÂÍÈ¿), ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ™·Óηڤ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È (ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›). ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ƒfiη˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, Ì ÙÔ˘˜ ªÚ¤Ûη Î·È ªfiӯ ӷ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Î·È ÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜ ÛÙÔÓ

ıÒ˜ ‰ÂÓ ȤÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ¿ÍÔÓ·. √ ™ÔÏ¿Î˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ATPOMHTO™ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıÚÔχΈӔ . ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ ÂÈıÂÙÈο. ™ÙÔ ™ÎfiÚÂÚ:∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ 19’ ¤Ó· Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡ÙÔÏÂ∫›ÙÚÈÓ˜: 45’ ¢ÒÓ˘ ·Ú¤Ù·Í ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ˙¿È ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, 62’ Ì ۇÛÙËÌ· 4-3-3. ΔËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ÏÂÙfi ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ› ¤¯·Û·Ó ™·Óηڤ-51’ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ˘ÂÚ·Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó √ÏÈ‚¤ÈÚ·, 74’ Û›ÛÙËÎÂ Ô πÙ¿ÓÙ˙, ·fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÎÔÚ. √ ∫·Ì·Ú¿ ÛÔ‡Ù·Ú ̤¡ÂÌÂÁϤڷ˜, 1. πÙ¿ÓÙ˙ 1. °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë, ÂÓÒ Ô Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÔÓ °È·94’ ¡¿ÛÙÔ˜ 32. ™ÎfiÓ‰Ú·˜ 25. ™¤ÏÂ˙È ™ÎfiÓ‰Ú·˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ¡¿ÛÙÔ˜ ·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛˆÙ‹2. ¡¿ÛÙÔ˜ 31. ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¿ÁÈÔÈ ÚÈ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: 26. √ÏÈ‚¤ÈÚ· 19. ™·Óηڤ Ì·Î. √È √ÏÈ‚¤ÈÚ· Î·È ªÂÏÈÛ∫¿ÎÔ˜ ™ÙÔ 25’ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ªfiӯ ·fi Ù· 3. ªÂÏÈÛÛ¿˜ 3. ¡ÙÔÏÂ˙¿È Û¿˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·(∫¤Ú΢ڷ˜) ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ªfiӯ ¤È·Û ÙÔ 6. ¡ÂÌÂÁϤڷ˜ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÛÔ˘Ù ¿Óˆ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ì ÙË 17. ™·ÚÌȤÓÙÔ 21. ƒfiη˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ‹Ù·Ó ÔÈ ¡ÂμÔËıÔ›: Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· (5. ™·ÌÔ‡ 83’) (20. ∞ÎfiÛÙ· 65’) ÌÂÁϤڷ˜ (·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê), Δ¿ÙÛ˘ ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ πÙ¿Ó˙. √ √Ï˘ÌÈ·19. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ 8. √˘Ì›ÓÙ˜ (∏›ÚÔ˘), ™·ÚÌȤÓÙÔ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ™Ê·ÎÈ·Îfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ 11. ªÚ›ÙÔ 26. ªfiӯ ∫·ÚÛÈÒÙ˘ Ó¿Î˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). √È ªÚ›ÙÔ, Ì ÙÔ ÛÙ·ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ∞(22. Δ¿ÙÔ˜ 58’) 10. ªÚ¤Ûη (∫ÔÚÈÓı›·˜) ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ Î·È ∫·Ì·Ú¿ ‹Ù·Ó ÙÚfiÌËÙÔ Ó· ÎÚ·Ù¿ ¿ÓÂÙ· Ì·ÎÚÈ¿ 20. ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ (9. ª·ÚÙ›Ó 55’) ÔÈ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfi7. ∫·Ì·Ú¿ 77. ™ÔÏ¿Î˘ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘, Ì ÙÔÓ ÙÂÏ¢ÎÔ˘˜” . (8. ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ 70’) (29. ¡¤ÌÂı 78’) ÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ™ÙÔ 41’ Ô ªfiӯ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤Ú˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ™ÔÏ¿Î˘ ÕÙ¯ÓÔ Î·È Î·Îfi ÔÈÔÙÈο ‹Ù·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ È¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÔ˘Ù, ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·- ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ¯Ù˘¿ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ̤ÙÚËÛ˘, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÚÔ- Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÛΤ„˘. √ ÙÚfiÔ˜ Ì √˘Ì›ÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤Û¤¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ÂÈ· ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Ì¿¯Ë Ó· ‹Ù·Ó ÚԂϤ„ÈÌÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÓˆÓ. ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. ÁÚ·ÌÌ‹˜. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤Ó· √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó Ó· ·Ì‡- Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ËÌ›¯ÚÔÓ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È ÎÔÌ̤- ·›˙Ô˘Ó Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ, ÂÎÌÂÙ·Ï- ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô‡Ù ÓË ÛÙ· ‰‡Ô Î·È Ì ηΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ Ï¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÚ› ∫·- ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √È Ì·Ú¿. “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·- ΔÔ ÚÒÙÔ 15ÏÂÙÔ Î‡ÏËÛ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·Ó¤Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ô‡Ù ·fi Ù· ¿ÎÚ·, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, Ì ÙÔ˘˜ ¡¿- Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ÌÈÛÙÔ Î·È ™ÎfiÓ‰Ú· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ûfi Á‹‰Ô. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË- ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ Ì· 46’-65’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤¯ÈÙ· ÙˆÓ ªÚ¤Ûη Î·È ªfiӯ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ- ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 10’ ÌÂÙ¿ ·fi Â- Û·Ó Ó· Â›Ó·È Êχ·ÚÔÈ ÂÈıÂÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ¯·. ∞fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤ÏÂÈÂ Ô Ú˘ı- ÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜ Ô ™·Ó- Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÔ˘‰·›· Ìfi˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·- ηڤ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙË Ì¿Ï· Ê¿ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ πÙ¿ÓÙ˙. ‚¿ÎË ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÙË- Ó· ʇÁÂÈ „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·Ú- ™ÙÔ 49’ Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, ̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈ- ÁfiÙÂÚ·, Ô ªÚ¤Ûη Âȯ›ÚËÛ ÙË Û¤- Ì ÙÔ˘˜ ™ÔÏ¿ÎË Î·È ™·Óηڤ Ó· ÌË Î›Ó‰˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÓÙÚ·, Ô ™·Óηڤ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï·. ™ÙÔ 53’ ‰›¯ˆ˜ Ô ™ÔÏ¿Î˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· È¿- ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ™ÔÏ¿ÎË ÌÏfiηÚÂ Ô πÙ¿ÓÙ˙, ÙÔ˘ πÙ¿Ó˙. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¡Â- ÛÂÈ ÙÔ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÈ- ÂÓÒ ÛÙÔ 60’ Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ¤‚Á·Ï ÙË Û¤ÓÙÚ·, Ì ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË Ó· È¿ÓÂÈ ·‰‡ÌÂÁϤڷ, ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË Î·È ™·ÚÌȤÓÙÔ ÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ‰Ô‡Ï¢ Ôχ ηϿ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ·Ú¤ÌÂÈÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ Ó·ÌË ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ πÙ¿ÓÙ˙ Ó· ÌÏÔÓ· ÌË ÌÔÚ› Ó· Ê·Ó› Ô‡ÙÂ Ô √˘Ì›- ‰È¿ÛÙËÌ· 15’-45’, Ì ÙȘ ηϤ˜ ÂÈıÂ- οÚÂÈ ÙË Ì¿Ï·. ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ï·‚ ϛÁ˜ ÂÈıÂÙÈ- ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤- ™ÙÔ 55’ Ô ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ¤Ú·Û ÛÙÔ Î¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â Ó˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡. ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ƒfiÊ·ÓÙ·Û›· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·˘ÙÔÌ·- √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹ÏÂÁ¯Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È, η- η, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÔÌ¿-

0

0

‰·˜ Û 4-4-2. øÛÙfiÛÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛˆÛÙ¿ ÂÈıÂÙÈο Î·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ηÈڛ˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ¤ÚÈÍ ÛÙÔ 65’ ÙÔÓ ∞ÎfiÛÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ªÚ¤Ûη, Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ó· ÂÚÓ¿ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔÓ ªfiӯ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ŸÌˆ˜ ·ÓÙ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈο, Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. √ ¢ÒÓ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ 55’ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ Δ¿ÙÔ˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ªÚ›ÙÔ. ™ÙÔ 67’ Ô ∫·Ì·Ú¿ Ì‹Î ·fi Ï¿ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, fï˜ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÚfiÏ·‚ ÙÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È (·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·) ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 72’. ™Â ÌÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ë Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫·Ì·Ú¿, Ì ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ Î·È ÙË Ì¿Ï· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÈÔ ÂÈıÂÙÈο ¿ÊËÓ·Ó ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ¤·ÈÍ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ “¯·ÚÙ›” ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ¡¤ÌÂı, fï˜ Ô‡Ù ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 89’ Ô ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ ¤¯·Û ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÔ‡Ù·Ú Ì ÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Û ÎfiÚÓÂÚ. ™Ù· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘Ô„›· ¢ηÈÚ›·˜, Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·Ó¿ÍÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ √∞∫∞.


20

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒTπ√À 2011

∂ÎÏËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

ΔË ‰È΋ ÙÔ˘ Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ, ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·›· Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ „ËÏ‹ ·fi ÙÔ ÌfiÈ ÙÔ˘

ŒÍ·ÏÏÔ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ›¯Â ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·

∫ÔÓÙÚ¿ÛÙ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·

∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ·ÚÔ‡Û· ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi T˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™ ● ¢À√ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·Ó·¯Ò-

ÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valis ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∞Ó Î·È ¤ÊÙ·Û Ôχ ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ë ÔÌ¿‰· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‹‰Ë ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ● √ Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ‰‹ÏˆÛ ͷÊÓÈο ÎÒÏ˘Ì· Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÙËΠ¿ÌÂÛ· Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜. ª¤Û· Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ¿ÏÈ Î·È Ô ∫¿ÎÔ˜ ¤‰ˆÛ ηÓÔÓÈο ÙÔ ·ÚÒÓ. ΔÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÌÂٷ͇; ¢ÂÓ ‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÛÙÔ ...∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ. ● √Δ∞¡ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÛÙË Ê˘ÛÔ‡Ó· ÛÙÂÎfiÙ·Ó Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì οı “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ͯˆÚÈÛÙ¿, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ. ● º√μ∂ƒ∏ ‹Ù·Ó Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¿Óˆ ·fi 15.000 ʛϷıÏÔÈ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ-

√È ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÒÓ

Îfi ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. √È μÔÏÈÒÙ˜ οı ËÏÈΛ·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙȘ ηϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ÕÏψÛÙÂ, ̤ڷ Û·Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ● π™ÃÀƒ∏ ·ÚÔ˘Û›· ›¯Â ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ ‰È·ÎÚ›Ó·Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔ-

ÙÈÓÈÒÙË ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î. Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·ÓÙÛ¿ Î·È °È¿ÓÓË ∫·Ô˘Ó¿, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÂÚ‚¤ÓË Î·È ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ™ˆÙ‹ÚË ∫˘ÚÈ¿ÎÔ. ◊Ù·Ó Â›Û˘, Ô Ù. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ Δ˙·Ó‹˜, Ô Ù. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª‹ÙÚÔ˘. ● √ ™Δ∞£∏™ ƒ√∫∞™ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Î·È ÛÙ· ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· ΢¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. √ ÈηÓfi˜ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·Áˆ-

ÓÈÛÙ› ÛÙ· 23 ·fi Ù· 26 ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √ ƒfiη˜ ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌÔ “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ “Ì˯·Ó‹” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ● §π°∂™ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔÓ ¶™∞Δ, Ì ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· ªÔ˙·Ù˙›‰Ë, ηıËÁËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂¶√. ∞ıÏËÙÈÎÔ› ™˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ·fi μfiÏÔ, §¿ÚÈÛ· Î·È ΔڛηϷ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂¶™£, ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ, ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó ¿Óˆ Û ÂȉÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ÕÏψÛÙ ÔÈ ∞ıÏËÙÈÎÔ› ™˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ¿Óˆ Û ·ıÏËÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó. ● “ª∞Δ” ¤Î·ÓÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ÛÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘. ∂ȉÈο, Ô Δ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ì‹Î ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ªÚ›ÙÔ, “¤‰ÂÛ” ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÓÒ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫·Ì·Ú¿ Ì ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ, ¤‰ˆÛ ¿ÏÏË ÓÔ‹ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ● ∫∞§ÀΔ∂ƒ√™ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ‹Ù·Ó Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¯ı˜, ÂȉÈο ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ...‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰ÂÓ Â›¯Â ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ϥ·Ì ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ● π¶¶√Δπ∫∞ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √È ¶ÂÚÈÛÙÂÚÈÒÙ˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·. º˘ÛÈο, ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÁÈ· fiÏË ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ™ÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi Ó‡̷. ● ∞¡Δπ£∂Δ∞, ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘. º›Ï·ıÏÔÈ ÊÒÓ·Í·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰ËÛ ٷ οÁÎÂÏ· Î·È ¤Û¢Û ӷ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‚·ÚȤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‹Á·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ● “√ƒ∫π∑√ª∞π ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ˆ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ÛÙÔ μfiÏÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi . ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘.


¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

21

¶ø§∏Δ∏ƒπ√ ™Δ∏¡ ¶∞∂ ∂μ∞§∂ √ ∞Ã. ª¶∂√™ ª∂Δ∞ ∞¶√ ∞¡Δπ¶∞ƒ∞£∂™∏ ¶√À ∂πÃ∂ ª∂ ª∂ƒπ¢∞ ºπ§∞£§ø¡

“ΔË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ì·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶∞∂. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Î·È ÊÒÓ·ÍÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤Î·Ó ¤Í·ÏÏÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ‹‰ËÍ ٷ ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Î·È ‹Úı Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿, ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Ó‡̷ٷ.

∫·ÙÛ·‚¿Î˘: ¢ÂÓ Â›¯·Ì ËÚÂÌ›·

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ øÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙÒÓ (¢ÒÓË Î·È ∫·ÙÛ·‚¿ÎË), Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ‚¿ÏÂÈ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ: “£¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ηıÒ˜ ÚÔÎÚ›ıËΠ‰›Î·È·. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ΔÔ˘˜ ‡¯ÔÌ·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 15.000 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛ-

∂›¯·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηϋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›¯·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ÙË ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (ÛËÌ. ¯ıÂÛÈÓfi) ·ÁÒÓ·. ŒÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ó· ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÏËÛÈ¿Û·Ì ÛÙȘ ηϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ù˘¯Â ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ª¤ÓÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·” .

Û·ÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” . £¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ûˆ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ˆ. ™ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ fiÙÈ Ô Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Û ̛· ÌÂÚ›‰· ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Úfi‰ÚÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô. £¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ˆÏ›ٷÈ. ∞ӤϷ‚· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ 2008 Ì 45 ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ fiÛ· ¯Ú¤Ë Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fiϘ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤Ó˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ. ¢ÂÓ ·Ê‹-

Óˆ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ¯Ú¤Ô˜. ∞Ó ‰Â ‚ÚÂı› ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÁȤÛÙ·ÙË ÔÌ¿‰·, ÙfiÙ ı· Ô˘Ï‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·fi ¤Ó· ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ fiÔÈÔ ÔÛfi ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜. £· ·Ú·‰ÒÛˆ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ (Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·Ú¯Èο ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ‰ÈfiÚıˆÛÂ). £· ·Ú·‰ÒÛˆ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û ÈηÓÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ‹ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. ŸÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙÔ ÌfiÓÔ ˘ÁȤ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì›˙ÂÚ˘ fiÏ˘. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ Ϥˆ Â›Ó·È ÂÓ ‚Ú·ÛÌÒ „˘¯‹˜, ı· Û·˜ ˆ οÙÈ. √ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÓ¿ÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ÔÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, fiÙÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ μfiÏÔ” .

¢ÒÓ˘: πÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·. ∞ӷʤÚıËΠ̠ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ÎfiˆÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜: “∂›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi. ª·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ¿Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Ì ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ù›ÙÏÔ˘˜ Û·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ÎÈ ¤Ó· ∫‡ÂÏÏÔ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

ÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ Û ¤Ó·Ó ÙÂÏÈÎfi Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ Ì ‰Èη›ˆÛ·Ó ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‰Èη›ˆÛ·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ¯·Ú¿ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ì·˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú¯¤˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓfi) ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÛÙ·ıÒ Î·È ÛÙ· “ÁÂÚfiÓÙÈ·” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È Ù· ‰›ÓÂÈ fiÏ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, Ô ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, Ô ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ Î·È Ô ™·ÁηÓfiÊÎÛÈ, ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ‰¤Î· 20·Úˉ˜ οو. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È Â˘¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ì·˜. ∂›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ù· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰· Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” . * ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÊÚ·ÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ¤Ó·˜ Ô·‰fi˜ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Ù¯ÓÈÎfi. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ˘¤‚·ÏÂ Ì‹Ó˘ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘.

■ Δ√¡π™∞¡ √π ƒ√∫∞™ ∫∞π ™√§∞∫∏™ ª∂Δ∞ Δ√¡ ∞¶√∫§∂π™ª√ ∞¶√ Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ∫À¶∂§§√À

“∂ÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·”  ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂ ‹Ù·Ó ÔÈ ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜ Î·È ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ™∂ª∂ƒ°∂§∏™ “ªÂÙ¿ ÙÔ 2-1 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ΢ÓËÁÔ‡Û·Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ı¤Ï·Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ¢ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌÂ, fï˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÔÌ¿‰·, Ô˘ fiÙ·Ó ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Á›ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈΛӉ˘ÓË. ∂›¯·Ì ¢ηÈڛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÎÚÈı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜, Ì ÙÔÓ

27¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ Ó· ˙ËÙ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: “√È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ¢ÂÓ ·ÔÙ‡¯·ÌÂ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ∏ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË. ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì Û ÙÚԯȿ ϤÈÔÊ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi-

‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ÌÂÚ›‰· Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡, Ô ƒfiη˜ ÙfiÓÈÛÂ: “°È· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¿Úˆ ı¤ÛË, fï˜ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ı¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·Îfi ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¶‹Ú ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·” . §ÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ì ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ó· ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È: “∂›Ì·È ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Ô˘ ·ÔÎÏÂÈÛًηÌÂ. £¤Ï·Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ŒÓ·˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Â›Ó·È Ù· ϤÈ-ÔÊ” . ∂Î ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‹Ù·Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË. ™Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌË-

ÙÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ¤Í·ÏÏ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. “∂›¯·Ì ̛· “¯Ú˘Û‹” ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ¿Ì ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Ù· ηٷʤڷÌ” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ªÚ›ÙÔ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿

ÙÔ˘ ÚÔ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ·fi ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ô˘ ›¯Â Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: “ΔÔ ÈÛÙ¤„·Ì ÂÍ ·Ú¯‹˜ fiÙÈ Â›¯·Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂›¯·Ì ·‚·ÓÙ¿˙ ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi. £· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ

ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ” . √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ¡¿ÛÙÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘, fï˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿˙ÂÈ, ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: “™›ÁÔ˘Ú· ‹Ú·Ì ̛· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ·Í›˙Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ Â‰Ò. ΔÔ 2-1 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·ԉ›¯ıËΠ¤Ó· ηÏfi ÛÎÔÚ ÁÈ· ÂÌ¿˜, ·ÊÔ‡ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· Ï›ÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È Ó· ·ÊÔÛȈıԇ̠ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÛˆÙËÚ›·”.


22

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

∞ÏÏËÏÔηÙËÁÔڛ˜ ·fi ™ÈÛ¤ Î·È ∫fiÎηÏË √ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ·¿ÓÙËÛ ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË Ì¤Ûˆ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ∂Λ Ô °¿ÏÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· “·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Û ‰È΋ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· ¤·ÚÛË, ·Ï·˙ÔÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηÙËÁÔÚ› Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫fiÎηÏ˘ ÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ Ì ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ˘„ÒÓÂÈ ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË. “∞˜ ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·˜ ÚÔÛ¤ÍÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÈ ·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.

∞ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ÔÈ ÂʤÛÂȘ ΔËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë ›¯·Ó Ë ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ª·ÓÒÏË ∞ÓوӷοÎË Î·Ù¿ Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̛̠· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÙ¤ÊÂÛË Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÁÈ· ËıÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞ÌÊfiÙÂÚ˜ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ (ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË), ·ÏÏ¿ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Âȉ›ˆÍ ӷ ·˘ÍËı› Ë ÔÈÓ‹ ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ηÎÒ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ÂÎÙÂٷ̤ӷ Î·È ‹Ù·Ó ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ·Ó ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ·ÓÙ¤ÊÂÛË ‰ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÈηȈÓfiÙ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘fiÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ ÌÂÌÙfi ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

∂¶™£ Î·È ∞¶√μ ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ√ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, Ë ∂¶™£ Î·È Ë ∞¶√μ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “ª∂™√°∂π√™ S.O.S” Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ŒÙÛÈ, Ë ŒÓˆÛË Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi Î·È ÂȉÈΤ˜ Û·ÎԇϘ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ªÂÙ¿ ·fi οı ·ÁÒÓ· 2-3 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οı ÊÔÚ¿ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·Ú·Ï›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

ª∂Δ∞ Δ∏ §∏•∏ Δ√À ∏ªπΔ∂§π∫√À ª∂Δ∞•À √¶∞¢ø¡ ¡π∫∏™, √§Àª¶π∞∫√À μ., ∞¡Δπ∂•√À™π∞™Δø¡ ∫∞π ∞™ΔÀ¡√ªπ∞™

∂ÂÈÛfi‰È· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÏÈ‚ÂÚ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ. √·‰Ô› Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ù˘ N›Î˘, Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÚ˜, Ì ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· οÓÔ˘Ó Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ̠¤ÙÚ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó ÙÔÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô.

£

∞fi ÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ Ô·‰ÒÓ Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ¤Î·Ó ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿, ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ›¯Â Á›ÓÂÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 26 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙȘ 19.30, ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘-∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÎÏ›‰ˆÛ·Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, fiˆ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Blue Club. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘, ÂÓÒ ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ì‹Î·Ó Î·È ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. TÔ Blue Club ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ù·Ú·Í›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ. OÈ Ô·‰Ô› ·˘ÙÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙÔ‡Ó ¤ÙÚ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú¿Ù·ÍË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·ÏÈfi ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ¤Ó· ‰·ÎÚ˘ÁfiÓÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÌÂ

Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÓÈÎÙÈ΋. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ù·Ú·Í›Â˜ ¤‚·Ï·Ó ʈÙȤ˜ Û ο‰Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ¯ËÌÈ-

ο, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ªÂ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ë ÊˆÙÈ¿ Û‚‹ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜.

¶ÚÔËÁ‹ıËΠÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ Blue Club ª∂ƒπ∫∂™ ÒÚ˜ ÚÈÓ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÁÈfiÚÙ·Û ٷ ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. √ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ 26 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ (ÙÔ 1985) Î·È ¯ı˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔ ÁÈfiÚÙ·Û·Ó Ì¤Û· Û ‹ÚÂÌË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ Blue Club, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÈÔ “ıÂÚÌfi·ÈÌÔÈ” ¤‰ˆÛ·Ó ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÚÒÌ· ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· ˆ˜ Ë ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. √È ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÈfiÚÙ·Û·Ó Ù· 26· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ Blue Club. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„Â Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË, fiÙ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ô·‰Ô› ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÏÈfi ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ô, ·ÏÏ¿ ·ˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·ÓËÊfiÚÈ˙·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ËÌÈÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ.

∂›Û˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜, Ì ٷ ª∞Δ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ·. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¤Ó·˜ οÌÂÚ·Ì·Ó ÙÔÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂Λ ÙÔ˘ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi. Δ· ÂÂÈÛfi‰È· Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó··‡Ûˆ˜, Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ Î·È Û’ ¤Ó·Ó ο‰Ô ÛÙË Á¤Ê˘Ú·, Ë ÔÔ›· Û‚‹ÛÙËΠÂÁη›Úˆ˜, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È Î˘ÓËÁËÙfi ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªÂ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·.

■ ∂¡ø ã∂™ ∫∞Δ∂£∂™∞¡ ™Δ√¡ ∂π™∞°°∂§∂∞ °π∞ Δ√ £∂ª∞ ª∂ Δπ™ ∫∞™∂Δ∂™ √π £øª∞´¢∏™, μ∞™™∞ƒ∞™ ∫∞π ¶π§∞μπ√™

∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ¢

‡Ô Ó¤· ¿ÙÔÌ· ı· ηϤÛÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ ηۤÙ˜ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Î. ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, Û ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. O ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ıˆÚ› ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. Δ· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿, Ì Èı·Ó‹ Ë̤ڷ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ. Ãı˜ η٤ıÂÛ·Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ £ˆÌ·˝‰Ë˜, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫∂¢ ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜. √ Î. ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ Î¿ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷı¤Ù˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÎÏ‹ÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ.

∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ ñÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ‰›ˆÚË Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘- Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ £ˆÌ·˝‰Ë˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·ÏÒ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∫·Ù¤ıÂÛ· ˯ËÙÈο ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· Û·˜ ÙÔ ˆ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ȉÈfi¯ÂÈÚË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ· ÙˆÓ CD”, › ·Ú¯Èο Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ··›ÙËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË... ·Ú¿Áη” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. Δ¤ÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ CD Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÓÙ¿˙, ·ÏÏ¿, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 13.00 ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ Î·È Ô ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. √ ÚÒËÓ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∫∂¢ η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ Î. ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1,5 ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ηۤÙ˜. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·Ú-

Ó‹ıËΠӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. øÛÙfiÛÔ, Ô ∫‡ÚÔ˜ μ·ÛÛ¿Ú·˜ ı· ÎÈÓËı› ÓÔÌÈο ηٿ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË μÔÚÁÈ¿. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ·˘ÙfiÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¤ıÂÛÂ Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› Ë ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ ηۤÙ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘. ∞ÁˆÁ‹ ¶·Ù¤Ú· ηٿ ª¤Ô˘ ºˆÙȤ˜... ¿Ó·„Â Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ù¤Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ·ÁˆÁ‹ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ Mega Channel ¤‰ˆÛ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ: “∫·Ù¤ıÂÛ· ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ÁÈ· fiÛ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈο › ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶·Ù¤Ú· ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “À¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿Áη ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔ˘ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó fiÛÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ

Ù˘” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∏ÚÂÈÒÙ˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ì ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶·Ù¤Ú· ˙ËÙ¿ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙÔ ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶·Ù¤Ú· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ Ì ÙË... “Ó‡¯Ù·” ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ›, fiÙÈ -Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜- ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ˆÚÔ‰Ô΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¢·Ïԇη... √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, fï˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÂΛ. ªfiÏȘ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ı·... ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ÌÂ Ì‹Ó˘ÛË ÁÈ· „‡‰Ë ηٿ Ì‹Ó˘ÛË, „¢‰ÔÚΛ· Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË.


¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒTπ√À 2011

Δ√¡π™∂ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ∫√∂ ¢. ¢π∞£∂™√¶√À§√™ ª∂ ∞º√ƒª∏ Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¡. ∞¡¢ƒø¡ ™Δ√ ¶√§√

“√ μfiÏÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ” ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ›· ÛÔ˘‰·›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ·fi ÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. √È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ 20 ÂÙÒÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ô˘ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ™›ÌÂÓÈÎ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘. √ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÚÈÛÙ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÛÙËÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫√∂) Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ٷ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÂÈıÂÒÚËÛ ٷ ‰‡Ô ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Î¿ÔȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ı˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔ ÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë. √ Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÔʤÏË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë fiÏË ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„Â Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂

ª

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ›Â: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ˆ˜ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È. ªÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ‰‡Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÎÔχ̂ËÛ˘ OPEN, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎÂ Ë ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ‰Ò, ·ÏÏ¿ ÛÙË ªÂÚÛ›Ó·. øÛÙfiÛÔ ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. £· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 20 ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ¤ÓÙ Ë›ÚÔ˘˜ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· Ù˘ ...ÂÎÏ¿Ë ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È ‚Á‹Î ‰Â‡ÙÂÚË. Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È

‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ‡ÌÓÔ˜. £· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹ Ô˘ Û·˜ ‹Ú·Ó ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. £· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ı· ‰··ÓÔ‡Û ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ 120 Ì 140 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂‰Ò ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (ÍÂÓԉԯ›·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Î.·.) fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ¶ÚÔÛˆÈο, Â›Ì·È Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈıÂÒÚËÛ·. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ‰ÈÂıÓÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ô ›Ó·Î·˜ ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ô‚ÔϤ˜. ™ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÎfiÌË ‚ÂÏ-

ÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ÛÙÂÊı› Ì ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒ Î·È Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù· ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÂÚ›Ô˘ 500 Î·È ϤÔÓ ·ıÏËÙÒÓ, ‰È·ÈÙËÙÒÓ, ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÁ¿Ï·. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÓÒ Û ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ì·˜ ÁÈ· Ì›· ÏÈÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ¿ÍÈ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ∫√∂ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ÙÔÓ Ù. ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ù. ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î.Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ª·‚›‰Ë, Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ª·‚›‰Ë˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË: “™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ¿ÏÏ· ˘fiÛ¯ÂÙ·È Î·È ¿ÏÏ· οÓÂÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î. ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô μfiÏÔ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· ‹ıÂÏ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fï˜ fiÙÈ ÙÔ ¿ÍÈ˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô μfiÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ √Ï˘ÌÈÔӛΘ Î·È ÁÂÓÈο ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ˘ÁÚfi ÛÙ›‚Ô” .

√ √.À.∫.μ. ª∂Δ∂Ã∂π ™Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ º∞™∏ Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√§√ ¡∂ø¡ ∞¡¢ƒø¡

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· Ó¤· ‰È¿ÎÚÈÛË Ì¿˙Ë, ¡›ÎÔ˘ ∫Ô˘ÊÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÁË (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÁË, £¿ÓÔ˘ °Ú·Ì̤ÓÔ˘, ª¿ÚÈÔ˘ ÷Ù˙ËÁԇϷ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô √.À.∫.μ. Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1993 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ) Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ “¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ” ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ì›· ı¤ÛË Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ¤Ú˘ÛÈ, fiÔ˘ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ ¤ÎÙÔÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÎÏËÚÒıËΠÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘˜ ¶∞√∫ Î·È °Ï˘Ê¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È Ù· ÷ÓÈ¿. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢. √ √.À.∫.μ. ¤ÊÙ·Û Ì ۯÂÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·ÔÙ˘ÒıËΠ·fi Ù· ÛÎÔÚ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ (210 Ì ¡√μ∞, 19-2 Ì ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 20-5 Ì ¡.√. ÷ÏΛ‰·˜ Î·È 28-4 Ì √∂∞/¡∞μ). ™ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ô √.À.∫.μ. ÛËÌ›ˆÛ ÙÚÂȘ ӛΘ (27-1 ÙÔÓ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 14-4 ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È 16-3 ÙÔÓ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜) Î·È Ì›· ‹ÙÙ· (·fi ÙÔÓ √-

Œ

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 18/3: 17.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 18.00 ÷ÓÈ¿-∏Ú·ÎÏ‹˜. ™¿‚‚·ÙÔ 19/3: 09.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜, 10.00 ÷ÓÈ¿μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, 17.00 ÷ÓÈ¿-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, 18.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË∏Ú·ÎÏ‹˜.

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

∏ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ï˘ÌÈ·Îfi Ì 10-4). ŒÙÛÈ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙȘ ÔÎÙÒ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÁÈ· fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √ ϤÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË “£” : “£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ̛· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̛· ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË. ∞Ó Î·Ù·Ù·Áԇ̠ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË

Ô˘ ‹Ú·Ì ¤Ú˘ÛÈ ı· ›̷ÛÙ Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÌÈÏÔ ÌÈ· Î·È Û ·˘ÙfiÓ Â›Ó·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È Ô ÁË‰ԇ¯Ô˜ ¶∞√∫. ∞fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ÁÎÚÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ÂÓÒ ‰˘Ó·Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì „ËÏ¿ ÙË ...ÛËÌ·›· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘” .

∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÏÈÛÙÒÓ: μ·ÁÁ¤ÏË ¶··‰ËÌË ÙÚ›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ΔÛȷӿη, μ·Û›ÏË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), °È¿ÓÓË ª·ÏÏÈ· ÚÔ‡, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô‡ÙÚ·, ∞ÚÁ‡ÚË ª·Ú·ÛÏ‹, °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë (· Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ªÈ¯¿ÏË ¡ÈÎÔϤÚË, ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶¤ÙÛË, π¿ÛÔÓ· ª¿ÚÎÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË μ·Ú‰¿ÎË, ¶·ÓÙ ϋ ™·Ì·ÎÔ‚›‰Ë, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, £¿ÓÔ˘ Δ˙·-

¶·Ú·Û΢‹ 18/3: 19.00 ¶∞√∫°Ï˘Ê¿‰·, 20.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜√.À.∫.μ. ™¿‚‚·ÙÔ 19/3: 11.00 ¶∞√∫√.À.∫.μ., 12.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-°Ï˘Ê¿‰·, 19.00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶∞√∫, 20.00 °Ï˘Ê¿‰·-√.À.∫.μ.

∞ÁÒÓ˜ ηٿٷ͢ ∫˘Úȷ΋ 20/3: 09.30 1Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜), 10.30 1Ô˜ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘-2Ô˜ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘ (ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜), 12.30 4Ô˜ ÙÔ˘ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-4Ô˜ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (7Ë - 8Ë ı¤ÛË), 13.30 3Ô˜ ÙÔ˘ ∞’ ÔÌ›ÏÔ˘-3Ô˜ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘ (5Ë - 6Ë ı¤ÛË), 17.00 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ (3Ë - 4Ë ı¤ÛË), 18.30 ΔÂÏÈÎfi˜ (1Ë - 2Ë ı¤ÛË).

23

T.V. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¶¤ÌÙË 17/3 ∞¡Δ1 20.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-¡ÙÈÓ·Ìfi ∫. -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 §›‚ÂÚÔ˘Ï-ªÚ¿Áη -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 20.00 ™·ÚÙ¿Î ªfiÛ¯·˜-ÕÁÈ·Í -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 μÈÁÈ·Ú¿Ï-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 20.00 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ -∑22.05 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 3 20.00 ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó-ªÂÓʛη -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 ¶fiÚÙÔ-Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 01.00 ¡ÈÔ˘ Δ˙¤ÚÛÂ˚-™ÈοÁÔ -∑(¡μ∞) NOVASPORTS 4 20.00 ∑ÂÓ›Ù-Δ‚¤ÓÙ -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 22.05 ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜-∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) ¶·Ú·Û΢‹ 18/3 NOVASPORTS 2 13.00 ∫Ï‹ÚˆÛË ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑14.00 ∫Ï‹ÚˆÛË ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 3 20.00 ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) CONN-X TV1 21.30 °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯-∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 ¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ-ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡Ù. -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 21.45 ™·ÛÔ˘fiÏÔ-ªÔÓÙ¤Ó· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

∂¡ø™π∞∫√

¡›ÎË Ù˘ 5˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ ÕÓÔÈÍ ¯ı˜ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ Ì ÙËÓ 5Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi μÔȈٛ·, ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ºıÈÒÙȉ·, ºˆÎ›‰·) Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙË §·Ì›· ÙËÓ 6Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· (∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ÕÚÙ·, £ÂÛÚˆÙ›·, ∫¤Ú΢ڷ˜, ¶Ú¤‚Â˙·/§Â˘Î¿‰·). ™ÙÔ˘˜ ¶·›‰Â˜ Ë 5Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó›ÎËÛ 5-1 Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ °’ Ê¿ÛË. ÷٠ÙÚÈÎ ¤Î·ÓÂ Ô ™ÈÒÌÔ˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ (10’, 40’, 52’), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÎfiÚ·Ú·Ó Î·È ÔÈ ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (26’) Î·È ƒÔ‡·Î·˜ (35’ ÂÓ.). ΔÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô μ·ÛÈÏ›Ԣ (48’ ÂÓ.). 5Ë ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÁÂÏ‹˜ (65’ ÃÔϤ‚·˜), ™·Ú‰¤Ï·˜, ªÔ˘Ú›Ù·˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ƒÔ‡·Î·˜, ¡·ÛÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (55’ ¡¿ÎÔ˜), ™ÈÒÌÔ˜, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (56’ ∫·Ú·Ì·ÙÛԇ΢), ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 2-2 Î·È ¿ÊËÛ·Ó ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË Ú‚¿Ó˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ¶Ú¤‚Â˙·. √ π¿ÛˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¤Ù˘¯Â Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ 5˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (10’, 25’), ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ÛÎfiÚ·ÚÂ Ô ª‹ÏÈÔ˜ (68’, 75’). 5Ë ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞: §·Áfi˜, ∫·„ÈÒÙ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ª¤ÏÏÔ˜, ªfiÚ·˜, ™ÈÔ‡Ù·˜ (65’ °¤ÌÂÏÔ˜), ÃÂÈÏ¿˜ (70’ ¶Ôχ˙Ô˜), ΔÛfiÁη˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫ÔÙ›ÙÛ˘, Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (82’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘È¿˜).


24

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒTπ√À 2011

√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ™∏ª∂ƒ∞ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ú‚¿Ó˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Û ·Ú¤ÓıÂÛË ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: 20.00 ™·ÚÙ¿Î ª.-ÕÁÈ·Í (1-0) 20.00 ¶·Ú› ™.∑.-ªÂÓʛη (1-2) 20.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-¡ÙÈÓ·Ìfi ∫. (0-2) 20.00 ∑ÂÓ›Ù-Δ‚¤ÓÙ (0-3) 22.05 ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜-∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ (0-0) 22.05 μÈÁÈ·Ú¿Ï-§Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ (3-2) 22.05 §›‚ÂÚÔ˘Ï-ªÚ¿Áη (0-1) 22.05 ¶fiÚÙÔ-Δ™™∫∞ ª. (1-0)

√ÚÂÈ‚·ÙÈο Ó¤· ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘ ª∂™∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂√™, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (‚ÚÔ¯‹, ÔÌ›¯ÏË) ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘ ∂√™ §·Ú›Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙȘ 13/3/2011 Ì ı·˘Ì¿ÛȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ º›ÏˆÓ ÙˆÓ ∫·ÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ (º.∫.¡.¶.) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - §·‡ÎÔ˜ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ Û·Ó ¿Ù˘· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÓÔȯı¤ÓÙÔ˜ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı¤ÓÙÔ˜ ·Ï·ÈÔ‡ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ º∫¡Δ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂√™ μfiÏÔ˘. ∏ fiÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ô ∂√™ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Î·È Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Â’ ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·Ú› Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó. √È ÂfiÌÂÓ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ›ӷÈ: 20/3/2011 ªËÏȤ˜ - ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ªԇʷ, 27/3/2011 ¶·ÁÔ‚Ô‡ÓÈ - ∞¯›ÏÏÂÈÔ - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 2-3/4 μÂÏ‚ÂÓÙfi˜ Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, 10/4 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ΔÚ·Ófi ÛÒÌ·ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 17/4 ¡ÂÔ¯ˆÚ¿ÎÈ - ∞Ó¿‚Ú·.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

¢‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ∞ÌÈÓÙ¿Ï Δ√ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰È·›ÛÙˆÛ ˆ˜ Ô ∂ڛΠ∞ÌÈÓÙ¿Ï ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ ÛÙÔ Û˘ÎÒÙÈ Î·È ı· ÌÂÈ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. √ °¿ÏÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ¤ÓȈÛ ÌÈ· ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÙÔ Ôχ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ÂÁ¯ÂÈÚÈÛÙ› Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÏÔÈfiÓ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÌÈÓÙ¿Ï ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÂÓÒ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ªª∂ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 5, 17, 25, 26, 29, 42. Bonus: 44.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 5, 12, 15, 35.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 1 8, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 0 5 6 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 0 8.

√ ∫. ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞™ Δ√¡π∑∂π √Δπ √π ¶∞π∫Δ∂™ Δ∏™ ¡π∫∏™ £∞ ª∂π¡√À¡ ∞¡∂¶∏ƒ∂∞™Δ√π ∞¶√ Δ∞ ¢π√π∫∏Δπ∫∞

“¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Âӈ̤ÓÔÈ” Ô Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ™ÙÚ¿ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ϤÔÓ ÛÙË ¡›ÎË ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· Û˘Û›ڈÛË ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ . ¶ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜. ¡¤Ô˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ô˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Î·È ÌˉÂÓÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙËÓ ÔÔ›· ΤډÈÛ ÙÔ ·ÏÈfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ Î. £·Ó¿Û˘ ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶·Ú¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔÈ ·’ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÛÙË “£” : “™›ÁÔ˘Ú· fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË ·ÎfiÌË Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó Û‡ÏÏÔÁÔ Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, fï˜, ÂÌ›˜ ÎÔÈÙ¿Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. √ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ Î·È ÌÔ¯ı› ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” .

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú· Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Œ¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ȉ›ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜. √ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÌ¿˜ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ÌfiÓÔ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¿ÛË ı˘Û›·, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙË ºÈÏÈÈ¿‰·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜: “∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÈÎÚ¿ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ì οو. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ·ÎfiÌË. π‰›ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ·Ófi‰Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÊÈÎÙfi˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ï¤-

„Ô˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ·Ó Î·È Ë ∂·ÓÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. √ μÔÏÈÒÙ˘ ̤ÛÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ∫·Ï·ÌÈÒÙË. √ Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ¯ı˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ. ŒÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË.

¡¤Ô˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ¡¤Ô˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ ¡›-

ÎË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Î·È ÌˉÂÓÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√, ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˘ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ‡„Ô˘˜ 6.100 ¢ÚÒ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È.

√ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ì ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi √ Î. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ¶ÈÂÚ›· ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ∫·Ú¿ÌÔ˘Ï·˜ Î·È ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ë˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÂÓÒ ¯Ú¤Ë ٤ٷÚÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô Î. °Ú·ÙÛ¿Ó˘ ·fi Ù· ΔڛηϷ.

ª∂ £∂ª∞ “∫∞¡√¡π™ª√π ¢π∞πΔ∏™π∞™ ¶√¢√™º∞πƒ√À” ª∂ √ªπ§∏Δ∏ Δ√¡ ¶§∞Δø¡∞ ª¶√∑∞Δ∑π¢∏

∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·fi ÙÔÓ ¶™∞Δ ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ Ù˘ ∂¶√, ¶Ï¿ÙˆÓ ªÔ˙·Ù˙›‰Ë˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜. ŒÓ· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¯ı˜ ÔÈ ·ıÏËÙÈÎÔ› Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó “∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ù˘ ∂¶√, ¶Ï¿ÙˆÓ· ªÔ˙·Ù˙›‰Ë. ΔÔ “·ÚÒÓ” Â›Û˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™∞Δ ¶·‡ÏÔ˜ °ÂڷοÚ˘ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢/∂¶™£ ™‡ÚÔ˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘, ηıÒ˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Î. °ÂڷοÚ˘ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£”

ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È· ‚›Ô˘ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó¤· ̤ÏË Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¶™∞Δ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Î·È Ó˘Ó Î·ıËÁËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Ô Î. ªÔ˙·Ù˙›‰Ë˜ ı· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. ŒÙÛÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ

ηχÙÂÚË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÌ̤ۈ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™∞Δ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÌÔÚÊÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ÂÓÒ ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì ÙȘ ÂÚÈ‚fiËÙ˜ ηۤÙ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “∞˘Ù‹ Ë ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ‰˘Ûˆ‰›·, Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Ï·˚Îfi ¿ıÏËÌ·, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚ-

ÊÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ôχ ‚·ÚȤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∂Ì›˜ ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ٷ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Ó, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì·˜ ÎÈ fi¯È ÚÔ˚fiÓ ÎÔÓfiÌ·˜ Î·È ·Ú·¯Ù‹˜ ÙÔ˘ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Ù˘¯¿Ú·ÛÙÔ˘ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ªÔ˙·Ù˙›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “¢¤¯ıËη Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶™∞Δ, ÁÈ·Ù› ÂȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ë Â·Ó¿ÏË„Ë Â›Ó·È Ì‹ÙËÚ Ì·ı‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ïfi ı· Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿

ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ ·ÏÈÔ› Ó· “ÊÚÂÛοÚÔ˘Ó” ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì ηÏÔ‡Ó Û ËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¶™∞Δ Î·È ÚÔÛ·ıÒ ÎÈ ÂÁÒ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ͤڈ” . ΔÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶™∞Δ °È¿ÓÓ˘ ¢¤ÏÎÔ˜, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î. ™ÈԇϷ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶™∞Δ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ μfiÏÔ, Ô Î. ∫¤ÏÏ·˜ Î·È Ë Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫·ÙfiÈÓ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ªÔ˙·Ù˙›‰Ë˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó¤Ï˘ÛÂ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ºπº∞, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ‰È‰·¯ı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È·ÈÙËÛ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ªÔ˙·Ù˙›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛÂ Î·È Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ‰È·ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Û’ ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÁÒÓ·, Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Û ÁÓÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ “ÔÁÎfiÏÈıÔ˘˜”, Ë ÙÚ›ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘

“...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi ...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” ∞fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜

ª

›· ·fi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ “ÙÔÏÌ¿” Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi ...ªÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ӷ, ÙÔ Ô›ËÌ· “ΔÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘” ÙÔ˘ ¢. ™ÔψÌÔ‡ Î·È Ù· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· “Èڛ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÈ” , “ª›· æ˘¯‹” Î·È “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·” ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Û ̛· ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi Ì›· ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ·˘Ù¿ ΛÌÂÓ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿, ÙË Á¤ÓÓËÛË, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›· Î·È ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË. √ ı¿Ó·ÙÔ˜, Ë ·‰È¿ÛÂÈÛÙË ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΛÌÂÓ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘. ø˜ χÙÚˆÛË, ˆ˜ οı·ÚÛË, ˆ˜ ‰È¿‚·ÛË Û ̛· ¿ÏÏË ‰È¿-

ÛÙ·ÛË, ˆ˜ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜, Ë ¤ÓÔ¯Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÁÈ· ÂÎÔ‡ÛȘ Î·È ·ÎÔ‡ÛȘ ·Ì·Úٛ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË ‹ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ù˘ οı·ÚÛ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Ù· ΛÌÂÓ·, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ˆÚÔ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· ·fiÏ˘Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο. ∞Ó Î·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, Ë ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Î˘Úˆı›. √ ÏfiÁÔ˜ “Ú¤ÂÈ” ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜ - “ΔÔ ŸÚ·Ì· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘” . ∏ ÙÚ·ÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ª·Ú›·˜, ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÔψÌÔ‡. ∏ ÌÔÈÚ·›· Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ì·ÚÙ›·˜ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∏ ÊÈÁÔ‡Ú· Ù˘ ª·Ú›·˜ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ §·ÌÚ‹˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ì›· ¿ÏÏË ·Ï‹ıÂÈ· ·ÓÙ›ıÂÙË ·fi ÂΛÓË Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ™Ù· ‰Âη¤ÍÈ ÔÎÙ¿ÛÙȯ· ÙÔ˘ “§¿ÌÚÔ˘” , Ô ™ÔψÌfi˜ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ŒıÓÔ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ, Ë ·Ï‹

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Ë „˘¯‹ Ù˘ ÎfiÚ˘ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓË Û ÂÙ·ÏÔ‡‰· ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ Ô˘ η›ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘; °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ, Ë ÎfiÚË ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÏËÁÒÛÂÈ Î·È Ó· ÏËÁˆı›. ªÂ ηı·Ú‹ Û˘Ó›‰ËÛË ·ÈˆÚÂ›Ù·È Ë „˘¯‹ Ù˘ ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ ¤˙ËÛ Á·Ï‹ÓÈ· Î·È ‹ÚÂÌ·. ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÔ› ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÛÙ· 16 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, ÔÈ· ÌÔ›Ú· ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ; ÿÛˆ˜ ÂΛÓË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔ “Èڛ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÈ” fiÔ˘ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· Ë ¢·ÛοϷ, Ë ·ÛÙÂÊ¿ÓˆÙË, ÙÔ ÌfiÓÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ›¯Â ‹Ù·Ó ·˘Ùfi: “ªfiÓÔÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂȘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›·Ó Ù˘ ∞Á¿˘, ÎÚ˘Ê¿ Î·È ‰ÂÈÏ¿ ÂÈÛ‹ÚÂÓ ÂȘ ÙÔÓ Ó·fiÓ, ‰È¿ Ó· ·ÎÔ‡ÛË ÙÔ “∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ë̤ڷ” Ì·˙› Ì ÙȘ ‰Ô‡Ï˜ Î·È Ù˜ ·Ú·Ì¿ÓÓ˜” . ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ۇÓıÂÛË ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë, ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞Ó‰Ú¤· ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ∫ÒÛÙ· Δ·Ù¿ÎÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: £·Ó¿Û˘ ∑¤Ú‚·˜, ª·Ú›ÓË ∫·ÁÈ¿, ∏ϤÎÙÚ· ∫·ÚÙ¿ÓÔ˘, ¡Èfi‚Ë ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™˘ÚÙ·ÚÈÒÙ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ΔÛ·Ì·ÓÙ¿Ó˘, ª·Ú›· ÷˚ÓÙÔ‡ÙË Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·¯·ÚÔ‡‰Ë˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ∞ÓÙˆÓ›· §¿·. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

√‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘

ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Î·È Û˘ÓÙÔÌ›· Ù· ·ıËÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È ϤÔÓ ·fiÎÚ˘Ê· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∏ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·, ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·ÈË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÛÙ·ı› ›Ûˆ˜ ÔÙ¤ Û ÂÈÎfiÓ· ÙÚÔÌÂÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ Î·È ‰›Î·È· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙË “§·›‰Ë ª¿ÎÌÂı” ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ - “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·”, “ª›· æ˘¯‹”, “Èڛ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÈ”. ΔËÓ ›‰È· Ì¿Ù·ÈË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ÛÙÔ “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·” , fiÔ˘ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÚÂÌ·ÙÈ¿ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘. ∞Ì·Úٛ˜ fi¯È ÙfiÛÔ ‚·ÚȤ˜ fiÛÔ ÂΛӘ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘, ÂÍ›ÛÔ˘ fï˜ ‚·Û·ÓÈÛÙÈΤ˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ·Ó·Ì¿ÚÙËÙË ÎfiÚË Ô˘ ¯¿ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ÛÙÔ “ª›· æ˘¯‹” . ∏ ÎfiÚË Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ·ÓıÚÒˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÙÈο. ∂›Ó·È Ì‹ˆ˜ Ë ›‰È· ·ÛÚÔÓÙ˘Ì¤ÓË ÊÈÁÔ‡Ú· Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÁÓfiÙËÙ· ÛÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ “∞Ì·ÚÙ›·˜ º¿ÓÙ·ÛÌ·” ; ◊

¢Y™KO§O

“ŸÔ˘ Î·È Ó· Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Îfi, ·‰ÂÏÊÔ› fiÔ˘ Î·È Ó· ıÔÏÒÓÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi Î·È ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË”.

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™˘ÓÔÌÈÏ›· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜” ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 25/3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 Î·È 18:0021:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.00.

Δ∂á∂™ - √ªπ§π∂™

— ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ƒ›ÙÛ·˜ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ I.C.P.S. (Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Strathclyde °Ï·ÛÎfi‚˘), ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË 6945067704 Î·È 2428094570. — ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ), ÛÙȘ 6.30’ Ì.Ì. ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. — ∞Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ Ù˙·˙ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. — ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂڿگ˜” , ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ ·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË . ¢·ÓÈ‹Ï ∞ÂÚ¿ÎË, ÈÂÚÔ΋ڢη, Ì ı¤Ì· “Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Ù· ‡ÎÔÏ·” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. —ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞Ï. ∫··ÓÈ¿ÚË, ηıËÁËÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È °. ∫·ÚÚ¿ ÁÂÓÈÎfi È·ÙÚfi ¶·ıÔÏÔÁ›·˜, Ì ı¤Ì·Ù· ·È‰› Î·È ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. —μÚ·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶Ô›ËÛ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÒÚ· 21.00 ÛÙÔ Î·Ê¤ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜. —ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÙÔ ∂∫∂μπ ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ™˘ÁÁڷʤˆÓ, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÔÈËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ∂χÙË Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Public ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. (√ÁÏ Î·È ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘). ªÈ· ·ÊÈÂڈ̷ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË, Û ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿ ¢ËÌ‹ÙÚË.

¢π∞º√ƒ∞

—∏ μ’ ™Ù¿ÛË ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ı· „·Ï› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Î·È ÙȘ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. — ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ı· „·Ï› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ μ’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ ÙˆÓ μ’ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. μÏ·Û›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ (78.30 Ì.Ì.). — √È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” , ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ π. æ·ı¿ Î·È §. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. — ∏ ∫ÚËÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ “ΔÔ ∞Úο‰È” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ù˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫Ù‹Ì· °·›·˜” , Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÎÚËÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ï˘Ú¿ÚË ¶. ™·Úȉ¿ÎË. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ Ì Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ 20 ¢ÚÒ. ∫¿ÚÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÏËÚ. 6946 386137 Î·È 2421043816. — √È encardia ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ì›· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÂÌ¿ÙË Î¤ÊÈ, ¯ÔÚfi, Û˘ÁΛÓËÛË Î·È „˘¯‹. ™ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ “Warehouse” (∞Ôı‹ÎË) μ·ÛÛ¿ÓË 7 (fiÈÛıÂÓ ∂ÊÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘) ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·ÚÙ›Ô˘. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 22.30.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞ÛÙÂÚÔÛ¯ÔÏÂ›Ô À¿Ù˘ §·Ì›·˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÂÚ›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 2421051061 Î·È 46253. — ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 9.30’ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ÛÙȘ 9.45’ ·fi ÙÔÓ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ (∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô‰fi˜ °. ¢‹ÌÔ˘). ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 5 ¢ÚÒ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∫∞¶∏. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 20/3: ŸıÚ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋, μÚ‡Ó·ÈÓ·-¶·Ï·Èfi˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ø.¶.: 4,30, μ.¢.: 1/5, ¢Â˘Ù¤Ú· 21/3, ÒÚ· 7 Ì.Ì.: °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛËÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ¶·Ú.-™·‚.-∫˘Ú. 25-26-27/3: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜ªÂÛÔÏfiÁÁÈ-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ∫˘Ú. 3/4: ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ (∞¯ÂÏÒÔ˘) Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ-ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ™¿‚‚·ÙÔ 19 - ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Vis Travel, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 2421031059 - 22501. — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ™¿‚‚·ÙÔ 19 Î·È ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘” , ÙËÓ ŒÎıÂÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˘„›ÊˆÓÔ˘ “∏ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ Î·È Ë ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘” ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔÓ ∫‹Ô ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiψ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È: ∫ÔÚ·‹ 79, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421033938 & 6944556087. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â˙ÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ “ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË” . ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ™Ù·ıÌfi ÙˆÓ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÛÙȘ 11.15 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 38897, 6938 318195.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÚÂÌ¤Ï· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∏ ∞η‰ËÌ›· £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ·fi ʤÙÔ˜ ÛÂÈÚ¿ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ó‰ڛˆÓ ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜, Ì ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “£ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜”. ΔÔ ÚÒÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ∫·ıËÁËÙ‹ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÚÂÌ¤Ï·, ÛÔ˘‰·›Ô ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ ÙˆÓ £Â›ˆÓ Î·È πÂÚÒÓ °Ú·ÊÒÓ. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ı· Â›Ó·È “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÚÂÌ¤Ï·˜: ªÂٷ͇ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ˘, ÌÂٷ͇ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜”.

™ÙÔ μfiÏÔ Ô ÈÂÚÔ΋ڢη˜ . ¢·ÓÈ‹Ï ∞ÂÚ¿Î˘ ™Δ√ μfiÏÔ ı· ‚ÚÂı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜

Ë̤Ú˜, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È”, Ô πÂÚÔ΋ڢη˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·ÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ¢·ÓÈ‹Ï ∞ÂÚ¿Î˘. √ . ¢·ÓÈ‹Ï ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ √ÁÏ), Ì ı¤Ì· “Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Ù· ‡ÎÔÏ·”. ª›· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô . ¢·ÓÈ‹Ï ∞ÂÚ¿Î˘ ı· ÙÂϤÛÂÈ ÙË 2Ë ™Ù¿ÛË ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ Ù˘ ÀÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Î·È ÙÔ £Â›Ô §fiÁÔ.

™¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Δ√ ΔÌ‹Ì· “™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È £ÂÚ·›·˜ ¶·È‰ÈÔ‡, ∂Ê‹‚Ô˘ Î·È √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (π.æ.∞.), ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ·ÓÔȯÙÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û¯¤ÛË ÁÔÓÈÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì·: “°√¡∂π™ ∫∞π ¶∞π¢π∞: ªπ∞ ™Ã∂™∏ ∞¶√ Δ√ •∂∫π¡∏ª∞ Δ∏™...” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÎÙË ÔÌÈÏ›·, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ·, Ì ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘: “∞Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ Û¯¤ÛÂȘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ”. √È ÔÌÈϛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ (ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 21, ŒÓ·ÓÙÈ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘) ·fi ÙËÓ Î. ¢‹ÌËÙÚ· ¶··‰‹Ì·, MA, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰ÈÒÓ - æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Gestalt, Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 18:30. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ οı ÔÌÈÏ›·˜ Â›Ó·È 15ú Î·È ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2410258040.

÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ” ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜” ÃÔÚˆ-

‰›· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ ηٿ ÙË μ’ ™Ù¿ÛË ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ, ı· „¿ÏÏÂÈ Û ÙÂÙڿʈÓË Û‡ÓıÂÛË £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂȘ ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ΔڇʈÓÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¡Â·fiψ˜ μfiÏÔ˘ ˘fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘.

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘

Δ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë √π ÂΉfiÛÂȘ “ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ” ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë, ̤۷ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ 26 ‚È‚Ï›·, ÌÔÓ·‰È΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ·Í›·˜. ŸÏÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ Î·È ÔÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔÈ ÎÚÈÙÈÎÔ› ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ·È‰ÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, fiÛÔ Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ΔÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “ΔÂÙÚ¿Áˆ-

ÓÔ”, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ¡›ÎÔ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›· “∏ μÚ·¯ÔÓËÛ›‰·” Î·È “∂ÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ·ÓÙÚ¿ÎÈ”, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ó· Ì·˜ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ‰‡Ô £ÂÛ۷Ϥ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ΔË ºˆÙÂÈÓ‹ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ì “ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ μ·ÛÈÏÔԇϷ˜” Î·È ÙË ª·Ú›· ∫ÚËÙÈÎÔ‡ Ì ٷ “¡·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù·”. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜ ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË,

ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ o ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. √ ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ı· οÓÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi fiˆ˜ Â›Û˘ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÓÙ›Ù˘· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È Ã. ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘.

¶·Ú·¯ÒÚËÛË ÁÈ· 19 ¯ÚfiÓÈ·, Ù˘ ÛÔ˘‰·›·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∞°∂Δ-ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË

 ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË Ì ÙËÓ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁÈ· 19 ¯ÚfiÓÈ·, Ù˘ ÛÔ˘‰·›·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ Ù˘.

∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ Ù˘ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 1.475 ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, Ô˘ Âͤ‰È‰Â Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·. ∞fi ÙÔ 1956, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 60 ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ¤ÚÁˆÓ, ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·, ¤Ù˘¯Â Î·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÛÎÔfi: ΔËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Â‡ÏËÙÔ Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ô. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ “·Ï·ÈfiÙÂÚ˘” ÁÂÓÈ¿˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜-°Î›Î·˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘, Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë˜, Ô ™‡ÚÔ˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °·Ï¿Ó˘, Ô °È¿ÓÓ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ¤ÙÛ˘, Ô ∞ϤÎÔ˜ §Â‚›‰Ë˜, Ô °ÈÒÚÁ˘ μ·ÚÏ¿ÌÔ˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜ Î·È Ô ∞ϤÎÔ˜ º·ÛÈ·Ófi˜. •Â¯ˆÚÈÛÙfi ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙ· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈÎÔ‡˜, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ηÈ

ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿˜, Ô ª·Ú›ÓÔ˜ ∫·ÏÏÈÁ¿˜, Ë ª·Ú›Ó· §·ÌÚ¿ÎË-¶Ï¿Î·, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ §˘‰¿Î˘, Ô ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ª·ÙıÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ŸÏÁ· ªÂÓÙ˙·ÊÔ‡-¶Ôχ˙Ô˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙ¿ÌÔ˜, Ô ª¿ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, Ë ∞ıËÓ¿ ™¯ÈÓ¿ Î·È Ô ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ Ù˘ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔÓ ÂÂÙÂÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· - ¤ÙÔ˜ ÂÔÚ-

Ù·ÛÌÔ‡ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ Î·È 10 ¯ÚfiÓˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Lafarge. ªÂ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹, Ë ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ηıÈÛÙ¿ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÌ‹Ì· fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙ·Ú¯È΋ Âȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ‹‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘

™ÙË ¡¿ÔÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ë ÃÔÚ¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ™Δ∏ ¡¿ÔÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ‚Ú¤ıËΠÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ 24 ¤ˆ˜ ÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. ∂Λ ¯fiÚ„ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Û˘˙‡ÁˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË ¡¿ÔÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û˘˙‡ÁˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ¡∞Δ√. ∏ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‰¤¯ÙËΠٷ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·-

Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙË Û˘Ó¯¿ÚÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ˆÛÙԇϷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ÙËΠÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ˆÚ·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ô˘ Úfi‚·ÏÂ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ, ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Ì 90 Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ·ÓȉÈÔÙÂÏÔ‡˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ §.∂.μ. ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ fiÏË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ô˘

Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ı·̷ÙÈ΋ Ï·˚΋ Ù¤¯ÓË.

ÂÎı¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Û fiÏ· Ù· ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ (1956), Ò˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô (2011). ™Â ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË Ì ÙËÓ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ Û‡Ìڷ͢ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Ìʈӛ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈ̘, Ì ÔʤÏË Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ̤ÚË Î·È ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ŸÌÈÏÔ˜ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ηٷÛ΢‹˜. √ ŸÌÈÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË Ã·ÏΛ‰· Î·È ÙÔ ªËÏ¿ÎÈ ∂‡‚ÔÈ·˜, ¤ÍÈ Î¤ÓÙÚ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÙÔ›ÌÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜. ΔÔ 2011 ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ηıÒ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Lafarge. √ ŸÌÈÏÔ˜ Lafarge Â›Ó·È Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ÛÙ· ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, η٤¯ÔÓÙ·˜ ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘: ΔÛÈ̤ÓÙÔ, ∞‰Ú·Ó‹ ÀÏÈο & ŒÙÔÈÌÔ ™Î˘Úfi‰ÂÌ· Î·È °‡„Ô. ∞·Û¯ÔÏ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 76.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û 78 ¯ÒÚ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆÏ‹ÛÂȘ 16,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™Â ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ 2010 Ô ŸÌÈÏÔ˜ Lafarge ηÙÂÙ¿ÁË 6Ô˜ ÛÙÔ “Carbon Disclosure Project” Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰Â›ÎÙË “Dow Jones Sustainability Index”. ¢È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ô ŸÌÈÏÔ˜ Lafarge ÙÔÔıÂÙ› ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∫·Ù·Û΢‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 16H™ M∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.611,09 1,30%

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,3 5,1 19,37 4,95 6,55 0,49 5,85 11 0,47 1,23 5,73 3,88 0,88 0,94 0,84 4,78 0,81 1,94 4,2 1,47 3,17 1,8 12,2 0,51 6,92 1,37 3,51 7,6 6,75 4,86 5,37 1,31 0,59 2,49 2,75 10,14 0,4 0,31 8,53 5,56 16,2 16 15,8 8,05 1,54 5,05 3,13 3,14 3,75 3,51 17,5 9,75 0,61 0,81

659.708 2.825.977 581.078 1.492.916 9.303 534.010 21.032 74.064 261.471 31.105 80.093 2.539 1.192.387 3.247.105 424.670 1.943 381.361 31.706 119.384 334.737 74.518 95.734 642.134 7.031 4.982.765 2.290 257.929 87.264 109.047 31.767 38.448 5.172 38.589 446.977 2.109.928 15.309 72.015 4.248 68.378 230.739 6.387 6.087 620.137 973.562 2.475.202 140 1.300 30.345 692.146 17.871 337.314 760 89.891 33.330

0,3 5 19,3 4,95 6,55 0,49 5,84 10,66 0,46 1,23 5,59 3,81 0,87 0,94 0,81 4,75 0,81 1,92 4,14 1,43 3,13 1,8 12,03 0,5 6,92 1,35 3,51 7,52 6,63 4,84 5,37 1,29 0,58 2,49 2,75 9,99 0,4 0,3 8,53 5,55 15,5 15,12 15,5 8 1,54 5 3,09 3,14 3,75 3,51 17,41 9,75 0,61 0,8

0,31 5,2 19,64 5,11 6,96 0,54 5,96 11,1 0,48 1,25 5,78 3,9 0,9 0,96 0,86 4,94 0,84 1,96 4,28 1,51 3,21 1,85 12,41 0,55 7,08 1,38 3,7 7,73 6,86 4,95 5,52 1,33 0,6 2,61 2,88 10,3 0,41 0,32 8,73 5,67 16,49 16,23 15,96 8,15 1,59 5,05 3,13 3,23 3,86 3,62 17,91 9,75 0,64 0,83

1,47 1,63 0,00

1.365 2 0

7,51 16,84 7,55

7,63 16,84 7,56

2,56

5

0,4

0,4

3,66 0,73 2,06 -1,06 -5,77 0,86 1,66 4,44 1,6 2,11 3,53 1,08 3,7 1,49 0,52 2,44 4,26 0,96 1,41 -3,77 1,47 2,24 0,57 1,88 0,75 1,25 -0,19 1,55 1,72 -0,4 -1,08 3,26

0,59 1,46 4,38 4,58 2,13 0,63 1,99 1,2 1,29 1,62 1,08 0,29 -0,51 2,53

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

7,58 16,84 7,56

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) QUALITY & RELIABILITY (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) AVENIR ∞.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√)

0,4 0,5 1,09 0,49 1,82 0,59 0,5 0,34 0,44 0,46 0,63 1,18 0,42 1,41 1,62 0,64 8,8 1,45 0,29 1,2 1,12 1,15 1,32 0,47 0,77 0,54 2,1 5,47 0,37 0,91 3,07 1,22 0,27 2,62 2,78 0,43 0,47 0,69 2,65 0,49 1,35

2,83 2,08 1,11 -1,96

54.428 100 2.410 10.657 3.430

1,07 0,49 1,8 0,54 0,48

1,1 0,49 1,87 0,59 0,53

74.018 1.810 23.185 8.660

0,44 0,44 0,6 1,17

0,46 0,46 0,63 1,22

4.023 4.540 19.470 3.660

1,46 0,6 8,66 1,43

1,67 0,64 8,83 1,47

2.283

1,19

1,24

2,68 0,76 2,17

22.815 2.729 23.901

1,12 1,31 0,47

1,19 1,32 0,49

-0,18 2,78 -4,21 7,72

110 1.740 100 50 230 78.470 56.240 10 21.900 24.545 6.493 509 14.893 1.720

5,29 0,36 0,91 3,07 1,1 0,27 2,54 2,78 0,41 0,44 0,68 2,62 0,48 1,22

5,47 0,37 0,91 3,07 1,22 0,28 2,7 2,78 0,44 0,48 0,69 2,65 0,49 1,36

2,22 1,61 -3,28

0,62 0,11

-3,57 0,38 6,51 -4,44 2,17 1,92 1,50

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,7 0,72 0,33 1,86 0,74 0,6 0,68 0,64 1,35 0,61 0,38 1,1 0,75 0,75 1,27 0,37 0,6 5,7 0,92 1,73 1,08 1,09 0,39 0,46 0,44 0,61 1,17 0,89 0,55 0,68 0,58 1,36 35,24 1,25 0,3 0,6 1,5 0,48 0,6 0,54 3,28 0,18 0,74 0,42 0,35 0,77 0,38 0,27 0,79 4,6 1,78 0,76 1,91 0,99 0,91 4,29 0,54 1,85 0,9 0,4 0,54 0,77 0,62 0,54 0,41 0,7 1,82 0,79 0,64 0,51 0,87 0,37 0,27 0,73 0,47 0,82 0,45 2,6 0,53 0,56 3,29 0,9 1,48 0,32 0,65 0,68 0,5 1,09 1,48 0,42 1,73 0,69 1,14

1,45 2,86 1,64 7,25 1,69 3,03 1,5 -2,56 2,74

9.634 59.567 359 100 120 3.294 14.393

0,69 0,7 0,32 1,86 0,63 0,55 0,67

0,73 0,72 0,33 1,86 0,75 0,6 0,71

3.905 137.000 450 1.214 500

1,3 0,61 0,38 1,1 0,74

1,36 0,61 0,42 1,1 0,75

40 78.566 500 13.970

5,16 0,91 1,73 1,06

5,7 0,94 1,73 1,12

92.270 260 5.200 63.850 6.796 28.716 1.330 1.000 3.080

0,38 0,44 0,44 0,61 1,16 0,87 0,54 0,68 0,55

0,44 0,48 0,44 0,63 1,21 0,9 0,55 0,68 0,6

3.999 2.181 1.200 1.550 1.125 5.516 110 3.497 13.350 10.000 2.208 242 708.868 1.008 99

34,75 1,17 0,3 0,58 1,45 0,47 0,6 0,53 3,22 0,18 0,71 0,42 0,35 0,72 0,38

35,4 1,25 0,3 0,6 1,59 0,5 0,61 0,56 3,28 0,18 0,75 0,42 0,41 0,77 0,38

1.149 150 102

0,74 4,59 1,76

0,79 4,69 1,78

-0,52

6.240

1,8

1,91

-1,09 -0,23 -1,82 12,8 -1,1 -2,44

25.194 209 4.001 68.312 4.191 2.300 2.420 2.350 58

0,9 4,29 0,54 1,63 0,89 0,4 0,54 0,74 0,58

0,93 4,3 0,54 1,86 0,91 0,41 0,55 0,77 0,62

4.018 57.701 75 295 100 320 29.650 26.179 20 37.857 1.703 212 219 6.120 402 10.740

1,68 0,76 0,63 0,51 0,85 0,37 0,25 0,73 0,47 0,79 0,42 2,59 0,47 0,53 3,15 0,9

1,83 0,84 0,64 0,54 0,87 0,37 0,27 0,76 0,47 0,83 0,45 2,76 0,54 0,56 3,29 0,92

-3,03

3.100 19.978

0,3 0,65

0,33 0,67

2,04 4,81 0,68 -8,70 4,85 -1,43 0,88

10.462 150.065 2.591 500 589 633 1.033

0,46 1,07 1,46 0,42 1,68 0,69 1,14

0,5 1,1 1,53 0,42 1,76 0,7 1,14

-4,62

160 550

7,6 0,62

7,6 0,62

-3,85 1,59

5.000 130 5.789

0,25 0,64 0,22

0,25 0,65 0,23

13,04 -16,67

65.033 4.900

0,25 0,15

0,27 0,17

-5,26 5,41 -4,17

2,3 3,77 -1,45 16 1,41 0,81 1,69 2,04 -2,04 1,69 0,61 -10 -6,67 -18,6 -1,28

0,22

4,05 16,98

0,55 1,59 -3,77 7,41 8 6,82 3,8 2,27 0,78 6 3,7 4,78

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ∂§ª∂∫@ASE INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√)

7,6 0,62 13,5 0,57 0,25 0,64 0,23 0,41 0,26 0,15 0,13

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,18 0,07

-5,26 -12,5

8.000 17.000

0,18 0,07

0,19 0,07

0,3 0,37 0,23 2,97 0,9 2,65 0,52 7,5 0,22 1,67 7 4,72 14 0,14 70,95 1,94 0,39 18,99 0,32 0,11 0,11 0,48 1 0,21 0,12 0,25 11,7 6 0,19 0,09

3,45 2,78

61 605 61.618

0,3 0,37 0,23

0,31 0,38 0,23

0,38

2.959 6.300 70 3.500 6.591 2.000 100

2,51 0,48 7,5 0,22 1,64 6,99 4,72

2,69 0,55 7,5 0,24 1,7 7 4,74

1 6.915 2.500 375 50 106.436 3.001

70,95 1,87 0,39 18,92 0,32 0,1 0,11

70,95 1,99 0,39 19 0,32 0,11 0,11

3.660 1.009

0,11 0,25

0,12 0,27

1.508

0,09

0,09

32.412 18.798

0,06 0,07

0,07 0,07

17.985 1.000 25.238 4.000

0,21 0,08 0,05 0,62

0,22 0,08 0,06 0,64

2.352

0,07

0,07

0,7 5,88

10.666 107.500

2,78 0,17

2,93 0,19

18,18

120 2 1.281

0,08 0,26 0,08

0,08 0,26 0,09

7,41

1

0,29

0,29

6,67

1.000

0,16

0,16

1.987 1.307

0,17 0,17

0,17 0,18

-4,55 1,15

8.530 1.000

0,2 0,88

0,22 0,88

-1,23 3,69

600 100

1 4

1 4

-1,96 -4,35 -0,6 1,29

2,83 -3,96 0,69 6,67 10

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) ¶§∞™@ASE RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,66 0,07 0,22 0,08 0,06 0,63 0,18 0,07 0,04 2,88 0,18 3,7 0,08 0,26 0,09 0,78 0,29 0,04 0,08 0,16 0,29 0,17 0,18 0,14 0,26 0,21 0,88 0,08

-14,29

1,61

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,8 3,65 2,48 1,3 0,61 3,3 1,12 1,85 2,23 2,2 2,52 1,58 2,86 7,5

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 12,56 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 17 M∞ƒΔπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 15H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.696.348,76 5.149.844,11 4,2130 18.878.842,78 2.766.798,82 6,8234 100.368.829,54 14.113.167,55 7,1117 11.948.369,63 2.051.730,52 5,8236 292.233.516,00 107.941.823,29 2,7073 20.621.202,87 2.774.548,65 7,4323 13.627.754,32 2.386.684,47 5,7099 6.238.223,32 1.431.243,09 4,3586 8.167.849,38 1.255.378,67 6,5063 102.706.320,49 12.716.097,00 8,0769 38.919.691,09 6.188.270,29 6,2893 4.645.414,89 1.510.899,21 3,0746 11.245.025,41 1.238.860,52 9,0769 1.171.841,12 127.806,18 9,1689 147.295.700,47 11.649.489,43 12,6440 8.680.152,58 696.448,64 12,4634 7.729.102,93 1.703.075,42 4,5383 5.626.717,06 1.706.934,10 3,2964 8.054.364,20 2.358.241,46 3,4154 7.315.463,68 1.148.050,57 6,3721 24.075.276,90 3.054.878,32 7,8809 9.921.800,64 5.446.020,21 1,8218 3.176.505,39 260.666,02 12,1861

0,27% 4,2973 4,1287 -0,68% 0,08% 6,9258 6,7722 0,80% 0,36% 7,1473 7,0584 2,78% -0,24% 5,9255 5,7654 0,85% 0,41% 2,7073 2,7073 2,47% -0,38% 7,4323 7,3766 0,21% 0,95% 5,7099 5,6671 2,04% 1,30% 4,3848 4,3237 1,34% -0,17% 6,6039 6,5063 1,25% -0,17% 8,0769 8,0769 0,65% 1,99% 6,3522 6,2579 0,53% 0,79% 3,3206 3,0746 2,57% 0,69% 9,0769 9,0088 1,36% 0,69% 9,1689 9,1689 1,47% 0,58% 12,7072 12,5492 0,92% 0,96% 12,7127 12,3388 2,47% -0,56% 4,5383 4,5156 1,56% -0,65% 3,3623 3,2305 3,23% -0,27% 3,4154 3,3898 -0,18% -0,56% 6,4518 6,3721 -2,58% -0,27% 7,9597 7,8021 2,34% -0,02% 1,8218 1,8172 -0,82% 0,07% 12,3689 12,0642 0,41%

80.424.238,02 29.696.433,04 3.693.979,80 128.403.567,92 28.430.185,38 6.563.990,00 25.161.231,00 26.194.028,49 11.749.809,75 23.879.374,22 6.653.086,87 11.432.644,94 19.821.365,44 35.538.444,65 306.542.322,47 6.157.188,49 26.144.972,66 49.003.035,49 107.281.009,98 45.867.138,71 13.270.085,32 455.244,02 6.382.032,22 1.022.065,78 11.996.127,09 971.269,93 1.349.685,47 12.449.333,90 2.402.720,60 1.997.511,37 112.929.017,34 54.075.314,72 13.000.195,12 48.548.824,32 73.490.166,19 50.343.011,58 11.105.195,03 44.781.902,34 796.159,46 20.115.633,68 5.683.033,05 2.950.415,67 278.243,98 8.079.607,35 26.533.891,64 21.648.899,06 3.005.579,19 3.803.138,93 2.756.920,47

16,2001 12,4181 10,1282 4,5759 6,9650 7,3923 7,9029 7,9360 6,9496 7,1252 3,9174 6,9689 2,9909 5,1919 6,0143 5,8670 9,5746 11,0658 8,1128 10,0927 11,4064 1.237,1900 1.232,4000 1.154,1000 1.184,3900 941,9400 998,9400 3,5402 3,1087 7,8420 3,2191 10,5127 10,2371 9,1148 3,1348 9,1302 27,9223 1,1425 1,1412 10,5269 10,6097 3,2700 2,9923 4,9475 2,6264 3,3058 3,8081 198,2400 3,2578

0,44% 0,08% 0,70% 0,21% 0,44% -0,08% -0,27% -1,13% -0,22% -0,23% -0,26% 0,15% 0,60% 0,30% 0,04% 0,04% 0,05% 0,92% -0,19% 0,00% -0,10% 0,19% 0,19% 0,14% 0,14% -0,16% -0,16% 0,22% 0,22% 0,84% 0,15% 0,46% 0,46% 0,07% 0,28% 0,02% 0,48% 0,11% 0,12% 0,23% 0,23% 0,55% 0,07% -0,01% -0,01% 0,33% 0,54% -0,03% 0,20%

16,5241 12,6665 10,3308 4,5988 6,9998 7,4293 8,2980 8,1741 7,1581 7,3390 3,9860 6,9689 3,0088 5,1919 6,0143 5,8670 10,0533 11,6191 8,5184 10,5973 11,4064 1.237,1900 1.232,4000 1.154,1000 1.184,3900 941,9400 998,9400 3,5933 3,1553 7,9596 3,2996 10,7230 10,4418 9,1148 3,1348 9,3128 28,0619 1,1425 1,1412 10,5269 10,6097 3,3354 2,9923 4,9475 2,7052 3,4050 3,8557 199,2312 3,3555

16,0381 12,2939 10,0269 4,5416 6,9128 7,3369 7,7448 7,7773 6,8106 6,9827 3,8782 6,9166 2,9670 5,1919 6,0143 5,8670 9,5746 11,0658 8,1128 10,0927 11,4064 1.237,1900 1.232,4000 1.154,1000 1.184,3900 941,9400 998,9400 3,5402 3,1087 7,8420 3,1547 10,3024 10,0324 8,9325 3,1113 8,9476 27,7129 1,1339 1,1412 10,4479 10,6097 3,2537 2,9773 4,9228 2,5476 3,2066 3,8081 198,2400 3,1926

-0,37% -0,40% -3,34% 0,00% -0,25% 0,07% 0,82% -0,42% -2,16% -2,16% -0,07% -0,65% -0,28% -1,61% 2,41% 1,26% 1,56% 1,93% 0,67% 0,57% 2,46% 0,19% 0,20% 0,40% 0,41% -0,41% -0,40% -0,17% 0,49% 0,32% -0,87% -0,52% -0,49% -1,22% -0,90% -2,22% -3,36% 1,64% 1,76% 2,07% 2,11% 1,17% 1,51% 1,90% 1,13% -0,05% -3,36% -1,81% 0,43%

2,0998 6,7819 3,9650 15,1169 2,8382 6,2081 10,0322 6,1151 11,2073 7,4723 30,0033 12,4247 4,9369 1,7259 4,4643 0,9998 1,0892 5,2603 1,5700 7,3080 1,3063 16,5492 880,5900 882,0800 13,6828 5,1711 8,2583 2,7016 19,9427 4,5184 0,3794 0,4309 1,2967 1,3172 3,0673 1,8262 2,3528 1,6787 9,9563 1,8580 35,0310

-3,34% -2,60% -4,31% -3,54% -3,45% -3,56% -3,26% -4,32% -3,50% -4,45% -2,96% -3,20% -2,31% -3,50% -3,18% -2,52% -3,47% -3,81% -3,29% -3,81% -3,74% -4,18% 4,87% 4,87% -3,95% -3,22% -3,60% -3,84% -3,61% -3,22% -3,53% -3,77% -3,50% -3,49% -3,02% -2,94% -3,56% -3,11% -4,16% -3,23% -4,50%

2,2048 7,1210 4,1633 15,8727 2,9375 6,4254 10,1325 6,1763 11,3194 7,5097 30,6034 12,6732 5,0356 1,7863 4,4643 0,9998 1,1055 5,3392 1,5700 7,3080 1,3063 16,5492 880,5900 882,0800 14,0933 5,3262 8,2583 2,7016 20,1421 4,5636 0,3794 0,4309 1,2967 1,3172 3,2207 1,9175 2,3528 1,6787 10,0559 1,8766 35,9944

2,0578 6,7141 3,9254 14,9657 2,8098 6,1460 9,9319 6,0539 11,0952 7,4125 29,7033 12,3005 4,8875 1,7259 4,4197 0,9898 1,0783 5,2077 1,5543 7,2349 1,2932 16,5492 880,5900 882,0800 13,5460 5,1194 8,1757 2,6746 19,7433 4,4732 0,3756 0,4266 1,2837 1,3172 3,0366 1,8079 2,3410 1,6703 9,7572 1,8208 35,0310

10,89% 14,31% 13,60% 16,70% 8,92% 8,08% 11,76% 12,42% 13,25% 11,91% 10,48% 12,90% 8,39% 16,78% 10,44% 13,37% 14,89% 8,69% 12,68% 12,29% 12,31% 11,85% 15,57% 15,58% 10,38% 13,69% 8,71% 14,23% 8,68% 6,35% 8,74% 14,15% 10,30% 10,48% 12,16% 16,15% 10,85% 10,43% 6,73% 10,69% 10,12%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.964.431,05 2.391.384,88 364.723,78 28.060.894,88 4.081.884,29 887.949,60 3.183.808,57 3.300.669,30 1.690.711,61 3.351.397,48 1.698.321,98 1.640.527,92 6.627.322,83 6.844.998,22 50.969.055,82 1.049.457,12 2.730.665,41 4.428.334,29 13.223.663,51 4.544.580,17 1.163.388,90 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 772.907,31 254.719,98 35.081.442,86 5.143.806,96 1.269.912,96 5.326.395,19 23.442.989,31 5.513.923,40 397.717,96 39.194.786,48 697.653,95 1.910.886,95 535.644,92 902.275,68 92.987,25 1.633.061,87 10.102.726,46 6.548.799,03 789.267,07 19.184,31 846.262,61

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

6.340.806,95 3.640.894,05 23.428.002,45 31.483.240,00 12.608.843,08 12.556.618,52 283.854.652,48 16.477.367,78 17.046.890,26 42.605.536,37 35.513.392,72 40.211.931,63 25.734.964,05 11.326.225,44 64.731.864,59 1.900.265,74 10.476.456,13 799.986,55 61.662.342,21 133.360.288,35 21.569.374,25 4.625.915,31 159.655,41 12.066.832,85 96.829.595,52 7.415.839,93 47.024.945,63 5.819.362,22 146.426.811,95 48.765.230,87 22.062.719,92 1.628.556,89 5.174.225,92 523.889,09 11.420.556,95 1.860.825,89 16.110.175,96 8.218.837,27 42.336.381,78 11.499.676,60 55.208.558,01

3.019.735,55 536.857,21 5.908.640,57 2.082.655,90 4.442.553,10 2.022.617,65 28.294.229,09 2.694.548,74 1.521.052,43 5.701.800,00 1.183.650,32 3.236.452,04 5.212.741,78 6.562.397,37 14.499.854,02 1.900.574,66 9.618.626,42 152.081,19 39.275.716,05 18.248.546,65 16.511.481,07 279.525,00 181,31 13.679,93 7.076.755,73 1.434.087,48 5.694.298,14 2.154.056,09 7.342.384,27 10.792.646,85 58.150.469,79 3.779.450,38 3.990.321,70 397.726,85 3.723.302,24 1.018.934,90 6.847.307,34 4.895.845,30 4.252.234,76 6.189.411,51 1.575.990,77

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

11.180.285,58 17.025.913,02 37.617.588,97 4.938.211,03 5.400.117,68 8.621.015,39 27.538.577,88 3.822.376,21 6.849.832,05 2.525.464,29 20.546.561,71 12.889.220,71 13.151.212,58 7.603.746,83 1.077.328,17 1.206.492,73 384.259,23 170.180,94 4.340.714,85 574.613,59

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6567 7,6177 0,6264 7,2046 2,7123 1,5941 1,7296 0,8929 2,2579 7,5541

-3,37% -3,96% -3,09% -3,93% -3,49% -4,13% -3,60% -2,42% -3,89% -3,98%

0,6698 7,7701 0,6374 7,3307 2,7123 1,6738 1,8161 0,9108 2,3482 7,8563

16.891.900,71 1.289.620,53 13,0983 1.820.990,55 414.673,75 4,3914 3.872.885,04 471.944,65 8,2062 5.247.543,50 1.026.570,27 5,1117 10.998.577,68 911.686,43 12,0640 30.797.028,87 2.853.133,05 10,7941 14.705.500,64 1.120.843,49 13,1200 3.610.865,11 601.101,31 6,0071 5.455.161,02 2.117.197,50 2,5766 8.140.378,44 1.533.034,40 5,3100 4.365.777,77 1.943.071,29 2,2468 1.000.931,06 125.939,10 7,9477 19.048.346,32 5.674.676,88 3,3567 28.719.102,46 8.188.006,75 3,5075 1.211.430,56 136.144,70 8,8981 3.023.033,01 388.550,00 7,7803 448.631,95 375,13 1.195,9300 37.063.791,63 30.472,20 1.216,3100 660.823,70 623,11 1.060,5300 43.534.844,04 40.980,16 1.062,3400 43.323,39 43,99 984,7800 4.715.277,51 4.779,40 986,5800 4.358.295,13 2.863.078,18 1,5222 2.300.208,31 866.826,24 2,6536 4.240.611,12 1.597.625,87 2,6543 1.528.548,11 563.100,72 2,7145 43.444.049,99 32.170.008,76 1,3505 8.091.544,65 477.852,13 16,9332 14.647.443,79 1.061.300,45 13,8014 47.835.356,16 3.834.999,54 12,4734 9.048.465,29 12.617.358,68 0,7171 3.463.787,49 4.717.558,00 0,7342 14.504.672,36 14.005.713,66 1,0356 15.488.178,26 15.000.514,41 1,0325 5.136.118,23 398.777,71 12,8797 1.213.513,11 92.359,30 13,1390 894.279,43 48.758,88 18,3409 15.765,30 12.138,18 1,2988 89.856,14 71.742,48 1,2525 399.698,16 259.303,35 1,5414 6.470.291,63 3.213.844,99 2,0133 6.047.507,99 2.872.399,09 2,1054 4.374.311,33 1.228.675,10 3,5602 1.290.560,09 438.472,64 2,9433 9.328.395,50 6.294.647,13 1,4820 17.529.398,43 6.161.669,70 2,8449 20.450.076,27 3.823.987,79 5,3478 15.433.266,81 5.358.110,56 2,8804 28.905.730,34 13.213.861,50 2,1875 649.380,90 38.169,74 17,0130 3.430.461,42 12.088,93 283,7700 1.721.533,22 335.176,13 5,1362

-1,16% -1,39% -1,46% -2,03% -0,55% -1,24% -2,02% -0,50% -1,82% -0,52% -1,95% -1,96% -1,85% -2,23% 4,37% -1,67% -1,71% -1,71% -0,90% -0,89% -0,85% -0,86% -2,07% -1,15% -1,70% -0,88% -1,18% -1,50% -1,19% -1,46% -1,27% -1,26% -1,60% -1,59% -0,98% -0,98% -1,43% -2,34% -2,34% -1,29% -2,25% -0,66% -2,25% -1,75% -1,14% -0,50% -0,81% -1,41% -1,04% -0,55% -1,29% 1,25%

13,7532 4,6110 8,4934 5,1628 12,1846 10,9020 13,2512 6,1272 2,6281 5,3100 2,2468 8,0669 3,3567 3,5075 8,8981 7,7803 1.195,9300 1.216,3100 1.060,5300 1.062,3400 984,7800 986,5800 1,5679 2,7332 2,7207 2,7959 1,3505 16,9332 13,9394 12,5981 0,7171 0,7342 1,0356 1,0325 12,8797 13,1390 18,3409 1,2988 1,2525 1,5414 2,1140 2,2107 3,7382 3,0316 1,4968 2,9231 5,4949 2,9596 2,2313 17,3107 289,4454 5,2903

0,6567 7,6177 0,6139 7,0605 2,6852 1,5782 1,6950 0,8840 2,2353 7,4786

9,32% 11,24% 12,28% 13,00% 12,73% 14,48% 10,60% 5,94% 12,37% 12,09%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

12,9673 -3,62% 4,3475 -6,79% 8,1241 -2,85% 5,0606 -10,26% 11,9434 -0,07% 10,6862 -4,45% 12,9888 2,78% 5,9470 -1,06% 2,5508 -5,10% 5,2569 -3,30% 2,2243 -0,16% 7,8682 -2,72% 3,3231 -1,32% 3,4724 -0,77% 8,8091 4,63% 7,7803 -5,43% 1.195,9300 -2,47% 1.216,3100 -2,46% 1.060,5300 1,95% 1.062,3400 1,96% 984,7800 2,83% 986,5800 2,84% 1,5070 -3,51% 2,6271 -7,73% 2,6278 -3,60% 2,6874 -3,30% 1,3370 -1,20% 16,7639 -0,27% 13,6634 -1,35% 12,3487 -0,42% 0,7099 -0,98% 0,7342 -0,74% 1,0252 0,32% 1,0325 0,59% 12,7509 -10,14% 13,1390 -9,90% 18,1575 -6,71% 1,2988 5,39% 1,2525 5,16% 1,5414 -1,35% 1,9730 -0,68% 2,0633 -1,65% 3,4890 -5,07% 2,8550 -3,92% 1,4524 -4,24% 2,8449 -1,37% 5,3478 -7,56% 2,8804 -6,11% 2,1875 -2,98% 16,6727 -6,39% 283,7700 -3,18% 5,0335 -3,63%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.083.075,22 20.356.469,30 6.669.827,17 214.537.690,72 7.009.070,83 1.761.042,49 4.495.738,98 45.717.274,64 3.371.861,05 44.689.282,17 77.011.621,75 180.152.761,07 3.737.132,47 10.534.041,86 13.580.461,34 229.707.758,93 7.120.389,30 271.780.489,92

1.998.078,48 6,5478 1.598.181,93 12,7373 1.150.847,63 5,7956 18.703.312,47 11,4706 996.431,03 7,0342 489.046,15 3,6010 814.707,70 5,5182 5.899.263,66 7,7497 546.719,50 6,1674 13.483.999,67 3,3142 19.491.015,32 3,9511 91.436.989,40 1,9702 778.074,36 4,8031 1.952.841,46 5,3942 2.498.925,69 5,4345 62.361.052,80 3,6835 838.308,25 8,4938 111.673.696,80 2,4337

0,00% 6,5609 6,4168 0,74% 0,01% 12,8647 12,6099 0,92% 0,04% 5,7956 5,7376 0,63% 0,04% 11,4706 11,4706 0,89% 0,01% 7,0342 7,0342 1,03% 0,01% 3,6046 3,5866 1,58% 0,01% 5,5182 5,4630 0,62% 0,01% 7,7574 7,7110 1,01% -0,02% 6,1828 6,1366 0,22% 0,01% 3,3142 3,3142 0,57% 0,01% 3,9709 3,9313 0,88% 0,01% 1,9702 1,9702 0,71% 0,02% 4,8031 4,7791 0,56% 0,00% 5,3942 5,3942 0,12% -0,07% 5,4345 5,4345 1,01% 0,01% 3,6835 3,6651 0,89% 0,01% 8,6637 8,3239 1,41% 0,02% 2,4337 2,4337 1,11%

45.585.695,53 28.004.173,55 22.287.906,75 12.031.419,61 1.143.416,61

3.887.773,97 11,7254 2.374.794,39 11,7923 19.917.587,93 1,1190 11.019.334,00 1,0918 441.442,69 2,5902

0,00% 11,7254 11,7254 0,14% 0,01% 11,7923 11,7923 0,42% 0,01% 1,1190 1,1190 0,36% -0,03% 1,0918 1,0918 0,98% -0,69% 2,5902 2,5902 -1,45%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.021.301,79 10.743.620,18 3.034.238,98 2.644.759,68 826.912,32 14.384.719,94 1.993.863,44

150.492,23 3.582.668,71 1.092.271,06 458.346,17 451.026,80 6.766.032,68 252.189,43

6,7864 2,9988 2,7779 5,7702 1,8334 2,1260 7,9062

-2,31% -1,98% -1,25% -2,16% -2,61% -0,82% -1,52%

6,8543 2,9988 2,8612 5,9433 1,8426 2,1260 7,9062

6,7185 2,9838 2,6946 5,6548 1,8261 2,1207 7,9062

5,18% 6,52% 5,27% 9,23% 7,04% 5,66% 4,66%

18.461.436,33 6.496.355,25 4.148.823,12 2.681.477,94 1.780.468,28 11.988.880,24 48.709.715,61 37.444.571,52 22.604.121,16 36.724.757,06 1.781.523,01 9.286.379,80 1.467.822,79 702.395,67

1.072.323,38 577.347,31 359.432,59 236.062,41 324.778,46 1.643.805,75 4.532.703,74 5.948.754,08 8.407.292,47 3.437.239,88 478.948,13 3.516.680,63 144.529,82 69.089,35

17,2163 11,2521 11,5427 11,3592 5,4821 7,2934 10,7463 6,2945 2,6886 10,6844 3,7197 2,6407 10,1558 10,1665

-0,70% 0,04% -0,36% -0,82% -0,59% -1,49% -0,23% -0,93% -1,11% -1,02% -0,65% -0,52% -1,00% -1,02%

18,0771 11,8147 12,1198 11,9272 5,5917 7,3663 10,8538 6,2945 2,7289 10,6844 3,8685 2,7199 10,1558 10,1665

17,0441 11,0271 11,3118 11,1320 5,4273 7,2205 10,6388 6,2316 2,6617 10,6310 3,6825 2,5615 10,1558 10,1665

-0,64% 0,96% 0,69% 0,75% -1,83% 5,65% -0,79% -1,42% -1,66% 1,16% 3,46% 1,38% 2,07% 2,06%

-1,82% -1,39% -0,88% -0,88% -2,76% -2,29% -1,75% -1,77% -0,88% -1,76% -1,67% -1,56% -1,55% -1,16% -1,15% -1,16% -1,15% -1,15% -1,61% -1,16% -1,76% -1,49% -1,12% -0,77% -1,32%

3,7275 15,6069 9,5688 8,0376 9,4068 7,1879 17,0343 10,7832 3,7003 8,3529 2,8883 0,8254 0,8535 0,8598 0,8905 0,8685 10,1039 10,1629 14,0410 10,2042 3,2037 3,0513 2,9283 2,7082 9,4067

3,5145 14,7151 9,3794 7,8784 9,2206 7,0455 16,6969 10,4661 3,6633 8,2694 2,8594 0,8171 0,8535 0,8426 0,8905 0,8513 9,9523 10,1629 13,8304 10,0022 3,1877 2,7607 2,6495 2,5276 9,1982

-3,30% -2,59% -8,13% -3,12% -3,94% -2,23% -10,50% -5,27% -4,67% -4,54% -5,29% -5,39% -5,17% -8,88% -8,69% -8,88% -3,63% -3,48% 0,13% -3,64% -6,98% -5,02% -8,72% -0,90% -5,52%

-0,73% 3,5805 -0,78% 10,2711 -0,48% 9,1385 -0,88% 8,7832 -0,56% 3,1744 -0,75% 1,0493 -0,75% 1,0633 -0,87% 8,7485 -0,67% 3,0902 -1,88% 2,2886 -0,72% 10,1554

3,5096 9,6842 9,0471 8,6954 3,1427 1,0388 1,0633 8,5770 3,0747 2,1360 9,9548

-3,59% -3,28% -0,75% -1,90% -2,75% -2,47% -2,38% -4,44% -3,22% 3,97% -3,14%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.647.303,32 5.252.827,13 4.361.317,06 293.420,71 26.743.535,34 2.822.791,18 30.467.927,27 3.828.581,94 50.085.652,13 5.377.607,33 21.010.272,81 2.952.229,16 62.937.543,04 3.731.710,32 6.114.282,08 578.357,74 4.752.673,68 1.284.418,78 16.915.769,22 2.025.139,04 47.252.664,20 16.359.857,59 46.920.242,35 56.844.209,85 52.611,49 61.643,52 34.964.356,94 40.663.930,67 16.276.873,86 18.278.894,03 29.760.078,41 34.608.715,88 884.181,91 87.509,31 1.016.287,70 100.000,00 723.515,07 51.528,85 207.218,97 20.510,15 1.011.596,49 315.761,45 45.902.968,04 15.796.131,56 3.524.114,73 1.263.637,31 2.340.850,77 907.581,74 3.267.546,92 352.574,42

3,5500 14,8637 9,4741 7,9580 9,3137 7,1167 16,8656 10,5718 3,7003 8,3529 2,8883 0,8254 0,8535 0,8598 0,8905 0,8599 10,1039 10,1629 14,0410 10,1032 3,2037 2,9060 2,7889 2,5792 9,2677

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

13.095.987,75 1.368.159,06 70.143.697,98 28.776.650,89 39.698.723,11 45.097.384,29 1.973.977,36 4.926.951,49 3.681.995,34 20.245.382,45 5.245.923,85

3.694.171,57 3,5450 139.864,86 9,7820 7.675.607,78 9,1385 3.276.329,70 8,7832 12.505.757,17 3,1744 42.978.596,05 1,0493 1.856.441,98 1,0633 574.440,29 8,5770 1.191.494,29 3,0902 9.288.523,95 2,1796 523.021,67 10,0300

7.577.577,01 1.834.520,53

739.622,49 10,2452 178.807,55 10,2597

0,12% 10,2452 10,1427 -0,07% 0,02% 10,3623 10,1828 -0,60%

6.307,83 1.071.526,54 48.074.591,46 883.624,88 75.645.740,28 44.571.128,30 39.551.196,06 612.742,31 241.858,10 2.289.486,03 3.000.390,43 639.228,96 3.564.824,17 649.850,55 1.171.854,29 511.980,02 128.494.674,90 672.198,71 38.659.387,85 27.559.705,18 21.291.953,71

5,64 1.119,0000 960,57 1.115,5100 4.761.557,16 10,0964 112.104,54 7,8822 9.617.719,85 7,8652 6.016.771,36 7,4078 4.832.728,56 8,1840 68.088,17 8,9992 26.239,55 9,2173 254.369,51 9,0006 358.100,17 8,3786 73.493,64 8,6977 422.172,45 8,4440 73.757,96 8,8106 140.090,04 8,3650 58.587,46 8,7387 15.903.700,85 8,0795 78.658,55 8,5458 5.711.227,62 6,7690 2.642.104,41 10,4310 2.034.470,42 10,4656

-1,40% 1.119,0000 1.119,0000 -1,40% -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% -1,65% 10,0964 9,8945 -0,12% -0,15% 7,8822 7,8034 -0,84% -0,15% 7,8652 7,7865 -0,84% -0,03% 7,4078 7,4078 -0,65% -0,31% 8,1840 8,1840 -0,78% -1,10% 8,9992 8,8192 0,77% -1,10% 9,2173 9,2173 1,06% -1,10% 9,0006 8,8206 0,77% 0,08% 8,3786 8,2110 -0,11% 0,08% 8,6977 8,6977 0,00% 0,36% 8,4440 8,2751 0,46% 0,36% 8,8106 8,8106 0,57% 0,05% 8,3650 8,1977 -1,55% 0,05% 8,7387 8,7387 -1,35% -0,15% 8,0795 7,9179 -0,63% -0,15% 8,5458 8,5458 -0,62% 0,19% 6,7690 6,7013 -1,96% -2,09% 10,4310 10,2224 -2,50% -2,41% 10,4656 10,2563 -2,86%

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.192.130,39 303.266,96 3,9310 1.254.872,63 137.965,85 9,0955 11.560.148,96 1.258.025,88 9,1891 39.548.240,42 6.098.113,53 6,4853 61.413.022,49 8.362.963,87 7,3435 21.708.659,58 2.176.468,47 9,9743 9.618.980,23 1.060.440,46 9,0707 4.587.797,48 565.243,70 8,1165 5.541.862,66 656.082,89 8,4469 572.039.264,07 146.435.751,63 3,9064 28.077.817,13 9.107.810,08 3,0828 4.212.705,78 791.323,73 5,3236 58.320.637,92 4.889.826,87 11,9269 27.979.009,37 5.597.240,05 4,9987 12.080.615,96 1.257.640,02 9,6058 9.238.807,56 1.024.805,89 9,0152 9.063.383,20 2.995.534,33 3,0256 21.340.646,58 3.588.660,24 5,9467 3.126.664,85 2.000.373,70 1,5630 31.761.824,00 2.431.197,70 13,0643 6.788.483,37 1.572.063,45 4,3182 20.524.141,48 2.541.957,15 8,0741 12.144.383,32 4.736.106,77 2,5642 11.727.934,86 4.710.605,63 2,4897 799.960,61 120.000,00 6,6663

-2,21% 4,1276 3,8917 5,07% -2,49% 9,5503 9,0045 9,60% -1,55% 9,5107 9,0972 2,58% -1,81% 6,8096 6,4204 3,45% -1,76% 7,4169 7,2701 7,23% -0,45% 10,0740 9,8746 6,73% -1,59% 9,2294 8,9800 9,40% -1,49% 8,2585 8,0353 6,01% -1,45% 8,5525 8,3624 8,89% -1,93% 3,9064 3,9064 7,07% -1,39% 3,0828 3,0520 4,61% -2,18% 5,4035 5,2704 6,81% -2,29% 11,9269 11,8076 5,91% -1,09% 4,9987 4,9487 3,21% -0,71% 9,6058 9,5097 2,42% -0,76% 9,0152 9,0152 2,38% -1,10% 3,0256 2,9953 2,89% -2,04% 6,1251 5,8872 6,02% -1,96% 1,6880 1,5630 8,43% -1,62% 13,1949 12,9337 4,61% -2,00% 4,5341 4,2750 6,97% -1,66% 8,2356 8,0741 -1,18% -1,80% 2,6027 2,5642 6,79% -1,85% 2,5146 2,4648 9,12% -2,33% 6,7330 6,5996 5,62%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3951 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8673 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4586 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,973 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,43 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2755 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,869 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,374 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4066

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4063 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4179

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2564 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3855

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3979 .........................................................1,3811 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86903 .......................................................0,85863 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4735 ...........................................................7,384 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9909 .........................................................8,8833 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,65 .........................................................111,31 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2781 .........................................................1,2627 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8847 .........................................................7,7903 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3767 .........................................................1,3603 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4094 .........................................................1,3925

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

∂ÎÏÔÁ¤˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ √π ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË

ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ŸÛÔÈ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ™ˆÌ·-

ÙÂ›Ô ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô (¿ÚıÚÔ 15) ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶.™. 10 Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È “‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ϤÔÓ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘Óı‹ÎË ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÚÈÂÙ›·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ ÛÙÔ ¶.™. Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 40%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÒÛÙ ÙÔ ¶.™. Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Û ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô” . Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ̤¯ÚÈ ÙË „‹ÊÈÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Û‡ÌÌ·¯fi˜ Ì·˜” ‹Ù·Ó Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜. ΔËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î.Î. ∞. ¶˘ÚÁÈÒÙ˘ Î·È ∂˘. ∫ÔÏÔ΢ı¿˜.

∞ÓÔȯً∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∂∫μ ™À¡∂§∂À™∏ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∞ÓÔȯً˜-∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÓÂÔÏ·›Ô˘˜. ∏ ∞ÓÔȯً-∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÁÒÓ· fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· ·ÛÙÈο, ÚÂÊÔÚÌÈÛÙÈο Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ Î·È ·Ê·›Ì·Í˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ·fi Ù· ÚÔ‰ÔÙÈο Û˘Ó‰Èοٷ, Ë ∞ÓÔȯً-∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ‰È·Ú΋, ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô Î·È ·ÎˉÂÌfiÓ¢ÙÔ ·ÁÒÓ· ‚¿Û˘, Ì ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰ÔÌ‹, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓˆÓ Î·È Î·Ù·ÈÂ˙fiÌÂÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Î·È ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·˜” .

∞fi ÙËÓ “RSEnergy Hellas Solartechnik” ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

2Ô ™˘ÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ù· ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο

Œ

ÛÔ‰· 7.000 ¢ÚÒ ı· ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ì›· Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ¢∂∏ ̤ۈ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ÛÙ¤ÁË Ù˘. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¿ÏÏ· ‰¤Î· ÎÈÏÔ‚¿Ù. Δ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¤Ó· ϤÔÓ Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ú·Á‰·›· Â¤ÎÙ·ÛË. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 2Ô ™˘ÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Volos Palace” . ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÔÛ›Ô˘ Ë “RSEnergy Hellas Solartechnik” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™ÙÔ 2Ô ™˘ÌfiÛÈÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ RSEnergy Hellas Solartechnik ∂.¶.∂., Aloe solar AG, SMA Solar Technology AG, ∞ÛÊ¿ÏÂȘ Allianz Î·È ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·”. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ª›· ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ˘ÁÈ‹˜ Â¤Ó‰˘ÛË, ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋ Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋ Â-

¤Ó‰˘ÛË: ΔÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ, ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ - “Ú¿ÛÈÓ·” ‰¿ÓÂÈ· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ. ∏ RSEnergy ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ °ÂÚÔ‚·Û›ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤ÚÁˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘ÌÔÛ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 18.40-19.00 ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘: ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. 19.00-19.20 Δ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ª›· ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ˘ÁÈ‹˜ Â¤Ó‰˘ÛË; - °. °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ RSEnergy Hellas Solartechnik.

19.20-20.00 ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋ Δ¯ÓÔÏÔÁ›· - ¶ÔÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË: ∞. ™·Îο˜, country manager aloe solar ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ã. ÃÚËÛÙ›‰Ë˜, country manager SMA ∂ÏÏ¿‰·˜. 20.00-20.20 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋ Â¤Ó‰˘ÛË: ΔÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ; ¢. ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ¶Ú·ÎÙÔÚÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ALLIANZ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. 20.00-20.20 μ¿ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘: μ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Alpha Solar ∂¶∂. 20.20-20.40 ™˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∏ RSEnergy ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∏ ˘ËÚÂ-

Û›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ÌÂÛ·›·˜ ¤ˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÏÏËÓÈο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. ∏ RSEnergy ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÓÔΤʷÏÔ. ∏ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ RSEnergy ÛÙË ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÛÙ¤Á˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È Ù· ηχÙÂÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ RSEnergy ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ Â¤Ó‰˘Û˘ ‚¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¢ÂÈÎÙÒÓ ∞fi‰ÔÛ˘ (Key Performance Indicalors). ™Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÚÔ˘Ù›Ó·˜, ÚfiÏ˄˘ Î·È Úfi‚Ï„˘, ÙfiÛÔ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™Â ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ÃÚ˘Û¿ ‚Ú·‚›· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘ Δ√ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢Ë-

ÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ê¤ÙÔ˜, Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È “Û¿ÚˆÛ” Ù· ‚Ú·‚›·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, 2 ¯Ú˘Û¿ ‚Ú·‚›· ÎÈ ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ΔÚÔÊ›ÌˆÓ DETROP Ù˘ HELEXPO £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ·fi ¿ÏϘ ȉȈÙÈΤ˜ Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ۯÔϤ˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ μ·ÛÈÏÈ΋ ™‚ÂÚÒÓË Î·È ª˘ÚÙÒ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ™‡ÚÔ˘ ™Ù·Ì¿ÙË, ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ chef club μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹Ú·Ó Â›Û˘ ÔÈ ™ÔÊ›· ∫¿Ú·ÏË Î·È ª·ÚȷϤӷ ∫·Ú·ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰Ô‡Ï„·Ó Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ¢·Ì·ÛÈÒÙË ™Ù¿ıË.

ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ™Ù¿ı˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘, Ù˘ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ó·˜, Ù˘ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ chef club μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ μ¿È· °È·ÓÓ·ÎÔ‡ Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™ÒÎÔ˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÛÙËÓ Î·-

ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∫·ÙÛÔ‡Ó·. H Úfi‰ÚÔ˜ Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘, Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹, ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘„ËÏfi Â›‰Ô,

ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ, ̤ۈ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, “ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÂÈÚÈ΋˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫, ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ηٿ Ù· 2 ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÚÔۤϢÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ, ·fi ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÎÈ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢π∂∫, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ì·˜ Ì οı ÙÚfiÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ̤ۈ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÚԂԇ̠۠Â·Ê¤˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ı¤ÛÂȘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜” .

∞ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ë ÊÒÎÈ· Ô˘ ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙ· ∫‡ıËÚ·

√ “¡ËÚ¤·˜” ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‚Ô˘ÙȤ˜ ª∂Δ∞ ·fi ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ

∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ Ù˘ MOm ÛÙË ™ÙÂÓ‹ μ¿Ï· ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ “¡ËÚ¤·” , ÙË Ó·ڋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ·, Ô˘ ›¯Â ‚ÚÂı› ÛÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ºÂψً ÛÙ· ∫‡ıË-

Ú·. √ ÌÈÎÚfi˜ “¡ËÚ¤·˜” Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌÔ˜, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∞fi ÎÂÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜.

∏ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰Ú¿ÛË Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë MOm Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 22 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙËÓ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ¢Ú ¡·Ù¿ÛÛ·˜ ∫ÔÌÓËÓÔ‡, ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ Ù˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-

ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

™Â Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ë Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ª∂Δ∞™Δ∂°∞∑∂Δ∞π Ë Û˘ÓÂÙ·È-

ÚÈÛÙÈ΋ Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∞fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 80’, ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, Ë ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™¤ÊÂÏ 30, Û ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ. ¶Ï¤ÔÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ È‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂. “∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ‰ÈÒÚÔÊÔ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 1.800 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ º·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÕÏ΢ ∫·Ú·Ù˙›Î·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ 500-600 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5.000-6.000 ÂȉÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. “√È Û˘Óı‹Î˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·›ıÔ˘Û˜ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆӔ ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ù˙›Î·˜. ∏ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ÂÙ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˘ Î·È fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ê¿Ú̷η. 줂·È·, fiÔÈÔ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ı¤ÏÂÈ, ı· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ›ٷÈ. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi. ™ÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 174 Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 85% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 1930 fiÓÙ·˜ Ë ÈÔ ·ÏÈ¿ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °‡Úˆ ÛÙ· 30 ¿ÙÔÌ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi ÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛËÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË, Á›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô, fiÔ˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÓfiÌˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. øÛÙfiÛÔ Î‡ÚÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ‹Ù·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂͤÏÈÍË Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


¢ÈÂıÓ‹ 30

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

ª¿¯Ë Ì οı ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÂÊÈ¿ÏÙË

¶˘ÚËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ π·ˆÓ›· “¶Ôχ ÛÔ‚·Ú‹” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Δ√∫π√, 16.

ª

¿¯Ë Ì fiÏ· Ù· ̤۷ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ 2 Î·È 3, fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ (·fi Ù· ÙÚ›·) “ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·” ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› (ÒÚ· π·ˆÓ›·˜) ͤÛ·Û ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 4, ÂÓÒ Ë ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¡ÂÚfi ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ¡Ô. 5 Î·È ¡Ô. 6 ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ Tepco. Δ· ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù‡Ô˘ CH-47 Shinook Ó· Ú›ÍÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ¡Ô. 4 ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÁÈ· Ó· „˘¯ı› ÙÔ ·Ó·Ïˆı¤Ó ˘ÚËÓÈÎfi η‡ÛÈÌÔ, ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ͤÛ·Û ʈÙÈ¿. √È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¤˜ Ú¿‚‰ÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·Ïˆı¤ÓÙÔ˜ η˘Û›ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ¶Ï¤ÔÓ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ë Ó‡ÎÙ· Î·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ·¤ÚÈ· Âȯ›ÚËÛË. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Â›ÁÂÈ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ÓÂÚfi ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ïˆı¤ÓÙÔ˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı› ÂÈΛӉ˘Ó·. ∏ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Tepco ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ô˘ ›¯Â ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÈÊÓ›‰È·˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜. £·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ‰ÈÔ¯ÂÙ‡Â-

Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ¡Ô. 1, 2 Î·È 3 ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ Ú¿‚‰ˆÓ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Â›Û˘ Ó· „‡ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ¡Ô. 5 Î·È ¡Ô. 6, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ¯ı˜. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Kyodo ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ ÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ¡Ô. 1 ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌ›· ηٿ 70% Î·È ÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ ÙÔ˘ ¡Ô. 2 ηٿ 33%. √È ÙÈ̤˜ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ πÌ·Ú¿ÎÈ, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ, ·Ó¤‚ËÎ·Ó 300 ÊÔÚ¤˜ Â¿Óˆ ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Û ÂÈΛӉ˘Ó· Â›‰·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÂÎΤӈÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ ÙˆÓ 30 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 180 ÂȉÈÎÔ› (·ÓÙ› 50) ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜.

“¶Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË”

“¶Ôχ ÛÔ‚·Ú‹” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, °ÈԢΛ· ∞Ì¿ÓÔ, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ù˘ μ∞ π·ˆÓ›·˜. “∏ ηٿÛÙ·ÛË (...) Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹” , ÛËÌ›ˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÚÈÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚›ÙÛÈ ¤¯ÂÈ ÂȂ‚·Èˆı›. √È °¿ÏÏÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ÂÌ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜, ∂ڛΠªÂÛfiÓ, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ‹ Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙË ÓfiÙÈ· π·ˆÓ›·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, Ô ƒÒÛÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ™ÂÚÁÎ¤È ∫ÈÚÈÁ¤ÓÎÔ, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “Â·ÏËı‡ÂÙ·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ” .

™ÂÈÛÌfi˜, ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Î·È ÙÒÚ·... ¯ÈfiÓÈ

¶˘ÎÓfi ¯ÈfiÓÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, οÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ¤Ú-

ÁÔ ÙˆÓ ÛˆÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ. ™ÙËÓ fiÏË ™ÂÓÙ¿È, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÈÛÔ‰ˆı› ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi, ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÂÈ˙ÒÓÙ˜ οو ·fi Ù· ÈÛÔ‰ˆÌ¤Ó· ÎÙ›ÚÈ·. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÒÌ·Ù·. √È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È. ¶ÂÚ›Ô˘ 530.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Î·È 2.600 ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ηٷʇÁÈ·. ™ÙÔ ΔfiÎÈÔ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ·. ◊‰Ë, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ

·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ Ù·ÍȉȈÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·.

∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÈÔ˘Î›Ô ∂ÓÙ¿ÓÔ, Ë π·ˆÓ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› “Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÌÂÏËÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” ÚfiÛıÂÛÂ. √ÎÙÒ ·ÌÂÚÈηÓÈο ÏÔ›· ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ ƒfiÓ·ÏÓÙ ƒ›ÁÎ·Ó ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ π·ˆÓ›·. ΔÔ ƒfiÓ·ÏÓÙ ƒ›ÁÎ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ψً Âͤ‰Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Ì η‡ÛÈÌ· ÙˆÓ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘. Δ· ۯ‰fiÓ 80 ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÓÂÚfi Î·È ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶Â-

ÓÙ¿ÁˆÓÔ.

ª‹Ó˘Ì· ∞Îȯ›ÙÔ

√ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ∞Îȯ›ÙÔ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ Î·È Â› fiÙÈ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ “·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi ÙË È·ˆÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ È·ˆÓÈΤ˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· fiÏÔ ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈ· ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “¶ÚÔÛ‡¯ÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ, Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ù·¯Â›· ÚfiÔ‰Ô Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı›” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ∞Îȯ›ÙÔ, ÛÙ· ÚÒÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ › fiÙÈ “·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ·” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ηıÒ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ‹-

∂È̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ÕÎÔ˘ÁÈÔ˘ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ∞°∫Àƒ∞, 16.

∏ Δ√Àƒ∫π∞ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙË ƒˆÛ›· ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ÕÎÔ˘ÁÈÔ˘, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙË ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘, ·Ú¿ ÙÔ ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. “ª¤ÓÔ˘Ó Ì‹Ó˜, ›Ûˆ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÙË ƒˆÛ›· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ ÕÎÔ˘ÁÈÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙË ªfiÛ¯·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ΔÔ ÕÎÔ˘ÁÈÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· ΔÔ˘ÚΛ·, ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙË ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 140 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi Ô˘ ¤ÏËÍ ٷ Õ‰·Ó· ÙÔ 1998, ÌÈ· fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÂÚÛ›ÓË, ÙËÓ Â·Ú¯›· fiÔ˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÙÔ˘ÚÎÔ-ÚˆÛÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È Ì 20 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·” . ¶ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÁÈ· ÙË ƒˆÛ›·, Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÚÈÒÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ·Ú¿ ÙË ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â¤Ó‰˘ÛË ¯ˆÚ›˜ Ú›ÛÎÔ” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ ÕÁ΢ڷ Î·È Ë ªfiÛ¯· ˘¤ÁÚ·„·Ó Û˘Ìʈӛ· ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙË ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹. √ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÛÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ÕÎÔ˘ÁÈÔ˘.

Ù·Ó ·Úfi‚ÏÂÙ·. √ 77¯ÚÔÓÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· “ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ”. “∂Ï›˙ˆ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∞Îȯ›ÙÔ Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï·fi Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì ÛÙˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ıÓÔ˜.

¶Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

°È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Û ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÂۂ›·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ·fi fiÛÔ˘˜ Ù·Íȉ‡ÛÔ˘Ó. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 368 1730, 210 368 1259.

√‰ËÁ›· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÚÔʛ̈Ó

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÁÈ· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. “™‡ÛÙ·ÛË ÂΉfiıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙȘ ˙ˆÔÙÚÔʤ˜ (RASFF)” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ºÚÂÓÙÂڛΠμÂÓÛ¿Ó. ∞fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÂϤÁ¯Ô˘˜. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Â›‰· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ÌfiÏ˘ÓÛ˘, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË.


31

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

¶·ÏÈηڛÛÈ· ÚfiÎÚÈÛË ‹ÚÂ Ë ∞∂∫ ̤۷ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì 1-0, ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È 00). ΔÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙËÓ ŒÓˆÛË ¤Ù˘¯Â Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜ ÛÙÔ 48’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ √∞∫∞ ı· Â›Ó·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÚÔÎÚ›ıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ™Ô‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÌËÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÙ¤, ÂÓÒ ‰ÈÂÎfiË ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÌËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ηıÒ˜ ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 15 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 89’ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÂÓÒ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 0-1. √È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ ¤ÙÚÂÍ·Ó Î·È Ì‹Î·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ÂÓÒ Ô·‰fi˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Û˘ÓÂÏ¿ÎË Ì ÙÔÓ

ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì 1-0 ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ë ∞∂∫ * ™Ô‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ∞∂∫ ΔÚ. ¢¤ÏÏ· ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

ΔÚ·˚·Ófi ¢¤ÏÏ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ Î·È ÔÈ

·›ÎÙ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ηıÒ˜ ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ Ô “¿Ú-

¯ˆÓ” Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛʇÚÈÍ ÙË Ï‹ÍË. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· “̇ÚÈ˙ Ì·ÚÔ‡ÙÈ” ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· 55’ ηÓÔÁfiÓÔ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ıËΠ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú· ÎÙ‡ËÛ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔÓ ™¿¯·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÔÚÙȤÚÔ Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÂÓÒ ‹Ú ʈÙÈ¿ Î·È Ë Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ Ì·Ù˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ Ì ÂÓÙ¿ÏÂÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ∞∂∫ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ‰›Î·ÈË. ¶·È¯Ó›‰È ΤÓÙÚÔ˘ ·›¯ÙËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘

Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫ ›¯·Ó ·fi Ì›· ÎÏ·ÛÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¤ÊÙ·Û ̛· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 37’ Ì ÙÔÓ μÏ¿ÓÙ·Ó ÿ‚ÈÙ˜ Ó· ʇÁÂÈ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ∞∂∫ ·fi ηٷÏËÎÙÈ΋ Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·Û¤ Ô˘ ¤Î·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ™¿¯· ‹Ù·Ó ηÎfi (¿Ô˘Ù). ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ, Ì ÙË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ ·fi ‰ÂÍÈ¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ ÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÙÔÓ ™ÎfiÎÔ, Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Ú·Û ‰›Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ. °ÎÔÏ...·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 48Ô˘ ÏÂÙÔ‡, Ô ™ÎfiÎÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÎÈ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ ΔÚ·˚·Ófi ¢¤ÏÏ· Ì Á˘ÚÈÛÙ‹ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ 0-1 Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Û·Ê¤ÛÙ·ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ¿Ï·Í ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ (∞ıËÓÒÓ). ∫›ÙÚÈÓ˜: ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, μÈÙfiÏÔ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™ÎfiÎÔ, §·Áfi˜, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ. ¶∞√∫: ∫Ú¤ÛÈÙ˜, §›ÓÔ, ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ (72’ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜), °Î·ÚÛ›·, μÈÙfiÏÔ (79’ ºˆÙ¿Î˘), ÿ‚ÈÙ˜ (68’ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘), μÈÂ˚Ú›ÓÈ·, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜. ∞∂∫: ™¿¯·, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ (32’ §·Áfi˜), ª·Ù¤Ô˜, ¢¤ÏÏ·˜, °ÂˆÚÁ¤·˜, ¡ÙÈfi, ª¿ÎÔ˜, ª›ÙÛÂÏ, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (67’ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ), ™ÎfiÎÔ, ªÏ¿ÓÎÔ.

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¶¤Ú·Û·Ó ƒÂ¿Ï Î·È ΔÛ¤ÏÛÈ

∂Àƒø¶∞´∫√ °∂øƒ°π∫√ Δ∞ª∂π√ ∞°ƒ√Δπ∫∏™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ “Ë ∂˘ÚÒË ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜”

À¶√Àƒ°∂π√ ∞°ƒ√Δπ∫∏™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ & Δƒ√ºπªø¡

¶∂ƒπ§∏æ∏ 1˘ ¶ƒ√™∫§∏™∏™ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ Δ√À Δ√¶π∫√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™ LEADER ª∂ ΔπΔ§√: “¶‹ÏÈÔ, ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” ™Δ√ ¶§∞π™π√ Δ√À ∞•√¡∞ 4, “∂º∞ƒª√°∏ Δ∏™ ¶ƒ√™∂°°π™∏™ LEADER” Δ√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δ√™ “∞ÁÚÔÙÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 2007-2013” (¶∞∞) Στο πλαίσιο του Άξονα 4: “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (ΠΑΑ) εγκρίθηκε η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος με τίτλο: “Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας” , με Φορέα Υλοποίησης την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: “Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.” , η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Με την παρούσα πρόσκληση, η ΟΤΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές - φυσικά & νομικά πρόσωπα), να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία: Α. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις: ÀÔ̤ÙÚÔ: ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 “Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων” ¢Ú¿ÛË

L123α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων” L123β “Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων” ™À¡√§√ À¶√ª∂Δƒ√À L123 “∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·È ‰·ÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ”

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜

∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ¢ËÌfiÛÈ· ¢·¿ÓË (∫ÔÈÓÔÙÈ΋ & ∂ıÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹)

1.496.264,00

748.132,00

298.000,00

149.000,00

1.794.264,00 897.132,00

ÀÔ̤ÙÚÔ: ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311 “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες” L311-1 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών 502.500,00 251.250,00 διανυκτέρευσης” L311-2 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής” 119.680,00 59.840,00 L311-3 “Ίδρυση επισκέψιμων αγροκτημάτων” 600.000,00 300.000,00 L311-4 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 184.676,00 92.338,00 (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κ.λπ.) L311-5 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής 184.676,00 92.338,00 ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων” L311-6 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών” 285.180,00 142.590,00 L311-7 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής 144.524,00 72.262,00 παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση” ™À¡√§√ À¶√ª∂Δƒ√À L311 “¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÌË ÁˆÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” 2.021.236,00 1.010.618,00 ÀÔ̤ÙÚÔ: ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312 “Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων” L312-1 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων”

486.000,00

243.000,00

L312-2 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών” 500.000,00 250.000,00 L312-3 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 499.158,00 249.579,00 μετά την α’ μεταποίηση” L312-5 “Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των 200.380,00 100.190,00 κλάδων της τοπικής οικονομίας” ™À¡√§√ À¶√ª∂Δƒ√À L312 “™Ù‹ÚÈÍË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ 1.685.538,00 842.769,00 ÀÔ̤ÙÚÔ: ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 “Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων” L313-5 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών 2.200.000,00 1.100.000,00 διανυκτέρευσης” L313-6 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής” 490.000,00 245.000,00 L313-8 “Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 446.680,00 223.340,00 (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κ.λπ.)” ™À¡√§√ À¶√ª∂Δƒ√À L313 “∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ 3.136.680,00 1.568.340,00 ™À¡√§√ ª∂Δƒ√À 4.1

8.637.718,00 4.318.859,00

μ. Οι δράσεις που εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, η περιοχή εφαρμογής των δράσεων, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής. Την παρούσα Πρόσκληση, με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης 191, Τ.Κ. 38334, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη και στο δικτυακό τόπο της Ε.Α.Π. Α.Ε. www.eapilio.gr. °. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής, στο οποίο περιλαμβάνονται: * Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, * Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους, τα ποσοστά ενίσχυσης και τις επιλέξιμες δαπάνες των προκηρυσσόμενων δράσεων, * Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για το Υπομέτρο L123 δράση L123α, * Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για το Υπομέτρο L123 δράση L123β, * Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για τα Υπομέτρα L311, L312, L313, * Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L312-5, * Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια), * Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια), * Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, * Λίστα απαιτούμενων δικαιολογητικών, * Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, * Η ΚΥΑ 401/2010, η ΥΑ 1577/22-7-2010, η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 και η ΚΥΑ 3427/9-6-2010, * Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Ε.Α.Π. Α.Ε. ¢. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 21/06/2011 και ώρα 14:00. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης 191, Τ.Κ. 38334, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη “Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. “E.Α.Π. Α.Ε” ” . Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως στην Εταιρία μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα, με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. “Ε.Α.Π. Α.Ε.” ή στα τηλέφωνα 24210 78391-5 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι για παροχή πληροφοριών είναι η κ. Κοντογεωργίου Κατερίνα και ο κ. Αγριγιάννης Γεώργιος. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΔΠ L) LEADER ΒΑΚΟΥΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

∏ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ¤Û·Û ÙËÓ Î·Ù¿Ú· Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÍÈ ÛÂÚ› ¯ÚÔÓȤ˜ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ “16” , ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 3-0 ÙËÓ §ÈfiÓ ÛÙÔ “ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” . √ ª·ÚÛ¤ÏÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ (37’) Î·È ÔÈ ∫·Ú›Ì ªÂÓ˙ÂÌ¿ (66’), ÕÓ¯ÂÏ ¡ÙÈ ª·Ú›· (76’) ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤Ù˘¯·Ó Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” . ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 0-0 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ŒÙÛÈ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ¯¿ÚË ÛÙËÓ Ó›ÎË ÙÔ˘˜ Ì 2-0 ÛÙËÓ ¢·Ó›· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜. ∏ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Â›¯Â ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ¡Ù·Ì ∂ÓÙfiÈ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ... ʈÙÈ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘˜ “ÌÏ” .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: I. Kουτσούκος Τηλ.: 2421039163 - 39162 - 26271 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 15-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 745/19756

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Μπορέλ 14 - Βόλος), εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3147/2003, για έκταση εμβαδού 13.980,37 τ.μ., στη θέση “Κράνοβο” τοπικής κοινότητας Περιβλέπτου, της Δημοτικής ενότητας Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως γεωργικής μορφής της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και δεν διαχειρίζεται με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, ως εμπίπτουσα στις διατάξεις της παραγρ. 6 εδάφιο β’ του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003, που αντικατέστησε την παράγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 (Εποικιστικές εκτάσεις). Αρμόδια για την τυχόν αλλαγή της χρήσης της, τυγχάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΗΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δημητρίου και της Μελπομένης, το γένος Κατσέλου, που γεννήθηκε στο Νιού Πορτ Νιούς Βιρτζίνια - ΗΠΑ και κατοικεί στα Μελισσιάτικα Βόλου και η ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΚΗ του Χαραλάμπους και της Ευαγγελίας, το γένος Μητσιάκη, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τα συγχαρητήρια και τις θερμές ευχαριστίες μου στους γιατρούς κ.κ. §π√À¶∏, ∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∏, ƒ√À™√°π∞¡¡∏ και ∫√ÀΔ∞ƒ∂§√ για την ευσυνειδησία και το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου στο Νοσοκομείο του Βόλου. Ευαγγελία Γεωργοπούλου


32

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

√Δ∂ ∞.∂. Δ∏§∂¶. ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ μ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™ Δ∏§∂¶. ¢π∞ª. ª∞°¡∏™π∞™ & ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ του ΟΤΕ προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγρ. 4α του Κανονισμού Εκτέλεσης Έργων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 6 των Ειδικών Διατάξεών του, για την ανάδειξη αναδόχου, εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου “Μικροεπεκτάσεις και Μετατοπίσεις Υπογείων Καλωδίων Ν. Μαγνησίας πλην νήσων, έτους 2011” προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη 89.884,48Ε χωρίς ΦΠΑ (78.160,42 Ε για εργασίες και 11.724,06Ε απρόβλεπτα). Στο συμβατικό αντικείμενο έχει περιληφθεί και ποσό ίσο με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτες εργασίες. Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού και ορίζονται στη διακήρυξη και λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού. Η αποδοχή ισχύος των παραπάνω διατάξεων, αποτελεί απαραίτητο όρο για το παραδεκτό της προσφοράς. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4/4/2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12.00 έως 12.30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία: Α. ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΟΥΡΙΟΥ 2 & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, 2ος όροφος, γραφείο 7, τηλ. 2421095840 ΒΟΛΟΣ). Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Αλαμανή 21, 1ος όροφος, γραφείο Δικτύων). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης για έργα Οικοδομικά ή Οδοποιίας ή Υδραυλικά, ή Η/Μ, καθώς και: - Ανώτερης Τάξης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο 2ης τάξης για έργα Οικοδομικά ή Οδοποιίας, ή Υδραυλικά ή Η/Μ, γίνονται δεκτές εφόσον έχουν ως έδρα ή ως δεύτερο Νομό, το Νομό εκείνο που εκτελείται το έργο. Τα τεύχη της μελέτης διανέμονται στα γραφεία Ο.Τ.Ε.: Α. Τμήμα Τεχνικών Θεμάτων, Πουρίου 2 & Επισκοπής (2ος όροφος, γραφείο 7) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 31/3/2011, αφού καταβάλλουν το ποσό των 50Ε + 23% ΦΠΑ υπέρ του ΟΤΕ στους λογαριασμούς 75.11.00.0000 και 54.00.40.0018 αντίστοιχα στα Ταμεία του ΟΤΕ στο α. ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΟΥΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, 2ος όροφος, γραφείο 2, ΒΟΛΟΣ). Εγγύηση συμμετοχής 2% του Προϋπολογισμού Υπηρεσίας, δηλ. 1.798,00Ε. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον ΟΤΕ. Βόλος 16/3/2011 ΚΛ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 11-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 893/23514

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ εμβαδού 11.101,00 τ.μ. στη θέση “Αγ. Σαράντα” της Τοπικής Κοινότητας Μακρυράχης της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου ως εξής: 1. τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 8.804,00 τ.μ. ως μη δασική έκταση του άρθρου 3 παράγρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. 2. τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 2.297,00 τ.μ. ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα (μη δασική έκταση του παρελθόντος που δασώθηκε φυσικώς λόγω εγκατάλειψης), η οποία μετά την τελεσιδικία της πράξης χαρακτηρισμού δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής Νομοθεσίας διότι: α) εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες ετών λήψης 1945 και 1960, β) δεν εμφανίζει σήμερα τη μορφή δάσους κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4 περίπτωση α’ του Ν. 998/79, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και γ) πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 Ν. 3208/2003, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 21, παράγραφος 8 του Ν. 3208/2003. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση της Τερψιθέας Γκουντέλια, κατοίκου Σητείας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 14-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 57/3845 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΠΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 57/3845/14-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 13.869,00 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΚΛΗΡΗ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: Α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία 1-Α-Β-Γ-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-3132-1 εμβαδού 13.867,71 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Β που φαίνεται με στοιχεία Α-Β-Γ εμβαδού 1,29 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 14-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 58/3847 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΠΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 58/3847/14-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 8.269,00 τ.μ., στη θέση “ΜΙΧΑΛΑΚΗ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

™Δ∞£∂ƒ√™ ™Δ√Ã√™ - ¶∏§π¡√™ ™Δ√Ã√™ - Δ√•√μ√§π∞

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√À ™Àªμ√À§π√À ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜ. ΖΙΩΓΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: 2413-506220

™∫√¶∂ÀΔπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À

(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1911) ΜΕΛΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

∂√ƒΔ∞∑√Àª∂ Δ∞ 100 Ã√¡π∞ ∞£§∏Δπ∫∏™ ¶∞ƒ√À™π∞™ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Από τη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας, της μονάδας παραγωγής χυμών και αναψυκτικών με την επωνυμία COCA-COLA Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. που βρίσκεται στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Φορέας υλοποίησης-Διαχειριστής του έργου: COCA-COLA ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∂ªºπ∞§ø™∂ø™ ∞∂. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση της μελέτης και να υποβάλλουν τις απόψεις τους, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων επί της οδού Λαρίσης 215, Πληρ.: κ. Πουρνάρα Νικόλαο ή στο τηλέφωνο 2421355129, από 17-3-2011 μέχρι 16-4-2011 και ώρα 8.30 π.μ. μέχρι 1.30 μ.μ. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 14-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 60/3998 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ εκδόθηκε η με αριθμό 60/3998/14-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.177,20 τ.μ., στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Β. καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στο σκοπευτήριο στο Ε.Α.Κ. Βόλου, στις 30 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με θέματα: 1) Έγκριση απολογισμού 2010. 2) Έγκριση προϋπολογισμού 2011. 3) Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής. 4) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και αρχαιρεσίες. Αιτήσεις μελών υποψηφίων στο Δ.Σ. μέχρι 28-3-2011. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η γενική συνέλευση θα γίνει στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα 19.30. Με αθλητικούς χαιρετισμούς Ο Πρόεδρος ΧΑΝΔΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 14-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 88/5368 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 88/5368/14-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.016,01 τ.μ., στη θέση “ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ - ΜΥΛΟΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι, επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210 87051, 6947 528143. (466) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 25 τ.μ., με πατάρι και W.C., στην οδό Ερμού αριθμ. 245, χωρίς κοινόχρηστα. Ενοίκιο προσιτό. Πληρ. τηλ. 24210 28797. (546)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (281)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου διαμπερές, επιπλωμένο ή μη, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, ηλιακός, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν, Αναλήψεως 282 Κανάρη. Τηλ. 24210-51102, 6977-231857. (561)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π περίπτερο στην παραλία του Βόλου, επί των οδών Αργοναυτών και Ογλ, κοντά στο Πανεπιστήμιο. Πληρ. τηλ. 6932514358 και 6982-688264. (604)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π και με “option” και για πώληση διαμέρισμα στην Κάντζα έξοδος 17 Αττικής οδού, 3ο χλμ. από Σταυρό Αγίας Παρασκευής, 500 μ. από το Μετρό, δίπλα στην ιστορική βίλα του Καμπά. Σε καινούργιο πολυτελές συγκρότημα, κατασκευή της εταιρίας “Άκτωρ” . Το διαμέρισμα είναι στον 1ο όροφο, γωνιακό, πολύ φωτεινό, με μια τεράστια γωνιακή βεράντα! Το εσωτερικό είναι 100 τ.μ. με 2 κρεβατοκάμαρες, κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, καθώς και μια σοφίτα 18 τ.μ. με φεγγίτη. Διαθέτει ενεργειακό τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, airconditioning, τέντες, σήτες, συναγερμό, εσωτερική ξύλινη σκάλα, ξύλινα πατώματα, πολλές ντουλάπες, αποθήκη στο υπόγειο, θέση σε εσωτερικό γκαράζ και σε εξωτερικό πάρκιν και πολλά καλά ακόμα! Πληροφορίες κ. Εμμανουέλα, τηλ. 6944-297177. (562)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

¶ø§∂πΔ∞π /1686 Στις Αλυκές και 150 μ. από την πλαζ, διώροφη πανέμορφη οικοδομή 190 τ.μ. (ισόγειο 90 τ.μ., όροφος 100 τ.μ.), σε 287,5 τ.μ. περιφραγμένο οικόπεδο. Τιμή πώλησης 325.000 Ε και με ευκολίες πληρωμής. Μην το χάσετε. ªÂÛ›Ù˘ ∞£∞¡∞™π√À. ΔËÏ. 24210-48017 Î·È 6974707033. (576)

¶ø§∂πΔ∞π /1687 Στις Αλυκές τριώροφη καινούργια πολυτελής οικοδομή κοντά στην πλαζ, στο ισόγειο της οποίας υπάρχει μια ανεξάρτητη μεγάλη γκαρσονιέρα και άνωθεν αυτής μεζονέτα άνω των 170 τ.μ. με μεγάλες βεράντες σε περιφραγμένο οικόπεδο. Τιμή πώλησης 430.000 Ε. ªÂÛ›Ù˘ ∞£∞¡∞™π√À. ΔËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033. (577)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§∂πΔ∞π

στους Αγ. Αναργύρους διπλοκατοικία αποτελούμενη από ισόγειο 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη 3άρι διαμέρισμα ορόφου 76 τ.μ. σε πολύ καλή κατάσταση και ταράτσα με δώμα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (262)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. ‚) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (553)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδού με μεγάλο ενιαίο χώρο με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια, βοηθητικός χώρος και προοπτική επιπλέον ορόφου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (263)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (264)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (265)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (266)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130+70 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας (χωρίς ΦΠΑ). 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 3) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 4) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (286)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ ¶ø§∂πΔ∞π 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (554)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (555)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. ‚) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. Á) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. ‰) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (556)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (557)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶∏§π√ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (558)

∂À∫∞πƒπ∞ μ√§√™, πωλείται δυάρι 61 τ.μ. καινούργιο με parking πιλοτής. Τιμή 83.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (560)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ πø§∫√À. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÁÈ· ȉÈÔ¯Ú‹ÛË 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155ÙÌ ÁˆÓȷ΋ Ì 3 ˘/‰ Î·È Í‡ÏÈÓË ÛÔʛٷ. ΔÈÌ‹ 155.000∂ (μ√198515) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√172861) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ,1˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200059) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1˘/‰, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√200072) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, ÛÙÔ ‰ÒÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ΔÈÌ‹ 27.500∂ (μ√200006) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ.ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√199986) ∞°π√™ μ§∞™π√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√199738) ∞°π√™ μ§∞™π√™. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 27,5ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (μ√199994) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 97ÙÌ, 2˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ΋Ô, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÙÈÌ‹ 120.000∂ (BO176876) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2˘/‰, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199915) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 101ÙÌ ,3˘/‰,Ù˙¿ÎÈ,Áηڿ˙,·Ôı‹ÎË ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ΋Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·,50̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÈÌ‹ 205.000∂ (μ√199555) ∞¡∞§∏æ∏.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ,·Ôı‹ÎË ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√183396) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 80ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√200044) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 102ÙÌ, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, parking, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 30ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2000, 1˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 38.000∂ (μ√187808) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 59ÙÌ,Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 1 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ Ì ™¢ 1,8.ÃÚ‹˙ÂÈ ÂÈÛ΢ÒÓ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199694) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000 (μ√192776) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ , ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO170209) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO197269) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (μ√199783)

¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 82ÙÌ, 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô,ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ê/· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎËı›. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199790) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√199996) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ,2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 173ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 WC, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO194881) √•À°√¡√. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 74ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199995) √•À°√¡√. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÎÚ˘Êfi ʈÙÈÛÌfi, Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ¤ÙÚ·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√200037) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ÃÀ™√Ã√´¢∏. ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 101ÙÌ .ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199993)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∫∂¡Δƒ√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 140ÙÌ, Ì Âȯ›ÚËÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û 2 Â›‰·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO198136) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981) ¶∞§∞π∞. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Û ȉ·ÓÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ™.¢ 1,6.À¿Ú¯ÂÈ ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ÂÓÙfi˜ 125ÙÌ.ΔÈÌ‹ 255.000∂ (μ√199883)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980,Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 120.000∂ . (μ√170218) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰˘Ô ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ, 2 ˘/‰, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ΋Ô˘, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√198516)

¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, parking Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÈÌ‹ 189.000 (μ√191077) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√167746) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110ÙÌ,2˘/‰, 300 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 557ÙÌ. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√185511)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ, ™¢ 0,8.ΔÈÌ‹ 50.000∂ (μ√199703) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 636ÙÌ Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199552) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1650ÙÌ Ì ԛÎËÌ· 27ÙÌ,ʈ˜,ÓÂÚfi,ı¤·.ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√200015) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 270Δª ™¢ 0,8 ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200019) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ.ΔÈÌ‹ 95.000∂ (μ√199987) ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ( BO174010) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000∂ (μ√198131) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ §·‡ÎÔ˘ ªËϛӷ˜ Ì Ôχ ηϋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√199753) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË, ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÈΛ· 100ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√199554) ª∞ƒ∞£√™-¶§∞∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, Û‰ 1,2,ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.067 ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ªËϛӷ˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199761) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300,09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0,6, ÚfiÛÔ„Ë 18,13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ ™¢ 0,8 ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√199989) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191868) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√195774 Ã√ƒΔ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì Ôχ ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199756) (276)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 105 τ.μ. πλακάκια, κουζίνα, μπάνια (2), όλα καινούργια, έτοιμο για εγκατάσταση, σαλόνι, κουζίνα, 3 υ/δ, μπάνιο, wc. Τηλ. 2421080592, 6948-742084, ευκαιρία λόγω αναχώρησης. (444)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 425 τ.μ. κεντρικό στη Νεάπολη Βόλου στην οδό Βαλτετσίου με Αναγνωστοπούλου, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6978-375363 και 6983270753.

¶ø§√À¡Δ∞π Οικόπεδα στη θέση “Ασπρόγια” στις Αλυκές, με πανοραμική θέα, 4.700 τ.μ., κτίζει 200 τ.μ. έκαστο με ρεύμα και νερό. Πληρ. τηλ. 6972-898828. (575)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο τεσσάρων όψεων 1.403 τ.μ. στην περιοχή Καραγάτς (Βλαχάβα-Χατζηδάκη), άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. επικοινωνίας: 697-6349436, 697-5717096, 210-3822995, 6977-275849, 6942-476098. (334)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (279)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 280.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (987)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (282)

¢ƒ∞∫∂π∞ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς-Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο Χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Πληρ. τηλ. 6944-303064. (606)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

™ÙÔÓ ∞°. μ§∞™π√ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§∂πΔ∞π κτήμα κεντρικό 3 στρεμμάτων εντός οικισμού, με μικρό οίκημα, κοντά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πληρ. τηλ. 24280-94335. (605)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂.

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (323)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 2) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 3) μfiÏÔ˜ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 5) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 7) μfiÏÔ˜, 75 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 3ÂÙ›·˜. 8) ¡. πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 110.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 3) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹, Ì ı¤·, 150.000∂. 4) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì., Û 1.006 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85.000∂. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 170 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 7) •˘Ófi‚Ú˘ÛË, 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁȘ, Ì ÈÛ›Ó·, Á‹Â‰Ô Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1.962 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 80.000∂. 2) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 70.000∂. 3) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 4) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. 5) μfiÏÔ˜ (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜), 478 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 6) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ), 200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 7) μfiÏÔ˜, 94 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 38.000∂. 2) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì., Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 97 Ù.Ì., Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. (291)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (294)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (295)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì.

Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (299)

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂. ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂. πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞.

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

(298)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7

3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (302)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (303)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (313)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.105 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ. √ÈΛ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 112ÙÌ, ∞ÛÙ˘¿Ï·È·. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÷ÏÎȉÈ΋ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 86ÙÌ, ∫ÔψӿÎÈ ∞ı‹Ó·. ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜. √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 38 ÛÙÚ., ÁÂÒÙÚËÛË, ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ∞ÏÌ˘Úfi˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 6500ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 1440ÙÌ Ì ÔÈΛ· 75ÙÌ, £·˘Ì·Îfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜. √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 460ÛÙ. & 73ÛÙÚ., ÕÚ·ÍÔ˜ ∞¯·˝·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜. ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ·. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜. ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, ªÔ‡ÚÂÛÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ªËϛӷ. √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi. ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È·. √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË. √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹. √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚfiË. √ÈÎfiÂ‰Ô 2ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ. Î·È 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ., ™˘Î‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 11,5ÛÙÚ. Î·È 20ÛÙÚ., ™˘Î‹. √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜. ¡. ™∫√¶∂§√™ - ¡. ™∫π∞£√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ·. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜. √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. √È˘ 56ÙÌ Î·È 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. ·Ú›ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Ó·Ó›·˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜.

ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜. ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 4.000ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ·. √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ √ÈÎfiÂ‰Ô 9 ÛÙÚ. ‰›Ï· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ı¤· ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, μ¿ÚÓ· μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ŒÎÙ·ÛË 500ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ. ÂÚÈÔ¯‹, Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ŒÎÙ·ÛË 200ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. (308)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤· OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (309)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ, (ÂÌÔÚÈ΋ ·-

Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ, (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì‡ÙÈÔ˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì., K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 192370, ∫ 394 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 8. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45000∂ K 493 9. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, 3fiÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¿, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì., ∫442 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÂ

ı¤·, ∫ 146 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡. πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8,ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞Á, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫ 479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ 444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 422 20. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη £¤ÛË “ªÂÙÚfi” 6504.05ÙÌ, Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 389 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (314)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (316)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂

ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (320)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (321)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538 ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (322)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π: Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ανωτάτης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30-40 ετών, προκειμένου να αναλάβει υπεύθυνη διευθυντική θέση. Προσόντα που απαιτούνται: 1) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (αντίγραφο). 2) Απολυτήριο στρατού (αντίγραφο). 3) Πλήρες βιογραφικό. 4) Προϋπηρεσία. 5) Άριστη γνώση Η/Υπρόγραμμα λογιστικής κεφάλαιο-μισθοδοσίας. 6) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 7) Άριστος χειρισμός ξένης γλώσσας. 8) Χειρόγραφη αίτηση μετά προσφάτου φωτογραφίας. 9) Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1077 κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 10/4/2011. (579)

∑∏Δ∂πΔ∞π

νέα κοπέλα να γνωρίζει από μπουφέ και service σε καφετέρια ως υπεύθυνη. Εργασία μόνιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-862007, μόνο τις ώρες 12.00 έως 14.00. (564)

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)


36

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

(273)

ZHTOYNTAI Μόνο για καθηγητές/τριες ∑∏Δ∂πΔ∞π συνέταιρος, όπως αγοράσει το μισό, πολύ επιτυχημένου φροντιστηρίου, στο κέντρο του Βόλου, λόγω αποχώρησης συνεταίρου. Τηλ. επικ. 6948 272998. (565) Το καφέ Sugar ∑∏Δ∂π άτομα για service. Πληροφορίες στο κατάστημα πρωινές ώρες. Ιωλκού 1 με Αργοναυτών. (563)

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞

ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (290)

Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (274)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (280)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (271)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (278)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (272)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (756)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 15-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 1857/173191/10 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. 44χρονος στρατιωτικός, ψηλός, γοητευτικότατος, ευκατάστατος. 45χρονος, υπάλ. ΔΕΚΟ, μελαχρινός, σοβαρός, συγκροτημένος. 54χρονος, επιχειρηματίας, εξαιρετικά εμφανίσιμος, ψηλός, δυναμικός, ευχάριστος, ακίνητα. 37χρονος στρατιωτικός, καλλιεργημένος, άψογης εμφάνισης, ανεξάρτητος, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (289)

¢π∞¡√ª∏

∞°√ƒ∞∑ø

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (267)

∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (287)

(288)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (277)

Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΙΣΑΑΚ ΕΛΕΝΗΣ, εκδόθηκε η με αριθμό 1857/173191/10/15-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 7.113,06 τ.μ. στη θέση “ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Κ-3-4-5-6-7-8-Ζ-Α-26-27-28-3-Κ εμβαδού 2.780,99 τ.μ. ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Δ αυτής με στοιχεία 20-Β-Ι-Θ-Γ-Δ-13-14-15-16-17-1819-20 εμβαδού 912,78 τ.μ., ως δασική του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκαν τα τμήματα: α) το τμήμα Α που φαίνεται με στοιχεία 1-2-Κ-28-29-30-1 εμβαδού 155,27 τ.μ., β) το τμήμα Γ που φαίνεται με στοιχεία Α-Ζ-9-10-Ε-Η-Γ-Θ-Ι-Β-2122-23-24-25-Α εμβαδού 2.639,16 τ.μ., γ) το τμήμα Ε που φαίνεται με στοιχεία Η-Ε-11-12-Δ-Γ-Η εμβαδού 912,78 τ.μ., για τους λόγους που αναφέρονται στην πράξη. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™∂ ∂∫Δ∞∫Δ∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “∂Δ∞πƒπ∞ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ¶∏§π√À ∞.∂. (∂.∞.¶. ∞.∂.) ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫∏ ∞.∂. √Δ∞” ÛÙȘ 11-04-2011 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό 222/10-032011, θέμα 1ο) και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11-04-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της Εταιρίας στο Βόλο Λαρίσης 191, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στο παρακάτω θέμα: £∂ª∞ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¢π∞Δ∞•∏™ Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. ∑·ÁÔÚ¿, 10 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¢øƒ∂∂™ Στο Κέντρο Σίτισις “Δος ημίν σήμερον” του Αγίου Νικολάου Βόλου προσέφεραν για το μήνα Φεβρουάριο οι: Στεφανία Χρόνη 50Ε, Κωνσταντίνος Πισσαρίδης 50Ε, Δημοσθένης Καραμπέρης 300Ε, Αντώνης Παπαγεωργίου 40Ε, Στέργιος Γκουγκούδης 70Ε, Ιωάννης Τσέργας 25Ε, Μαρία Τσίγκου και Μαρία Μπεκιάρη 200Ε, Άννα Ροντογιάννη 50Ε, Σπυρίδων Ζαχογιώργος 300Ε, Καλλιόπη Σκρέτα 50Ε, Καλλιόπη Βογιατζάκη 50Ε, Παναγιώτης Βούγλος 100Ε, Αικατερίνη Ζάχου 200Ε, Ξανθίππη Δάμτσα 120Ε.


37

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011

MNHMO™YNA

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ - ¶∂¡£√™ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

τελούμε μεθαύριο Σάββατο 19 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού στη Νέα Ιωνία, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Παναγιώτα Τα παιδιά: Μαρία Τριανταφύλλου - Κωνσταντίνος Μπερμπέρης, Αθανασία Τριανταφύλλου - Νικόλαος Διακουμής Τα εγγόνια: Λεωνίδας, Νικολέτα, Κωνσταντίνος, Παναγιώτα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

μ∞™π§π∫∏ Δ™π°∫√¶√À§√À

Ετών 95 κηδεύσαμε χθες Τετάρτη 16 Μαρτίου και ώρα 4 μ.μ. στο Διαδημοτικό Κοιμητήριο (Κούκος) σύμφωνα με το θρήσκευμα των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Τα παιδιά: Μαρία χήρα Αθαν. Αναστασίου, Ελευθερία χήρα Νικ. Αναστασίου Τα εγγόνια: Βασίλης - Σοφία Αναστασίου, Άννα Αναστασίου, Αναστάσιος - Ράνια Αναστασίου, Ιωάννης - Ανθή Αναστασίου, Παύλος - Δήμητρα Αναστασίου Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας και αλησμόνητο σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού, συμπέθερο και θείο

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ª¶πΔ™π√À

τελούμε μεθαύριο Σάββατο 19 Μαρτίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαμπάναγα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Σαμπάναγα 17 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Μαρία και Χρήστος Φράγκου Τα εγγόνια: Δέσποινα, Γεώργιος Τα αδέλφια: Σοφία χήρα Ι. Κουρνούτου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι μας.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

°∂øƒ°π∞™ πø∞¡¡π¢√À τελούμε μεθαύριο Σάββατο 19 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 17 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Γεώργιος και Δέσποινα Ιωαννίδη, Ιωάννης Ανδρέου Τα εγγόνια: Μαρία και Μένοικος Μενοίκου, Ελένη και Παναγιώτης Αλησάφης, Γεωργία - Αθηνά και Δημήτριος Καραγιάννης, Παναγιώτης, Βασίλειος, Μαρία - Αλεξία Τα δισέγγονα Ο αδελφός: Δημήτριος Κόρδας Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Πέτρινο” Μεταμορφώσεως - Πλάτωνος.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∂À∞°°∂§π∞™ ¶∞¡. Ã∞ƒ∞çπ∞¡∏ - ¶∞´¶∞´

τελούμε μεθαύριο Σάββατο 19 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Παλαιοημερολογιτών Θυρών 21, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 17 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Παναγιώτης Τα παιδιά: Δήμητρα - Κοσμάς Ματσούκας Τα εγγόνια: Μαρία Ματσούκα και ο μνηστήρ Αλέξανδρος Μουσάς, Αποστολία Ματσούκα και ο μνηστήρ Νεκτάριος Θεοχάρης, Παναγιώτης, Ευαγγελία, Ανθία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

¢∏ª∏Δƒπ√ ∑∞ƒ. ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√

Ετών 91 που απεβίωσε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 3 μ.μ., από το σπίτι μας στην οδό Πολυμέρη αρ. 179 (Αθανασάκη - Γατζοπούλου), στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης - Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 17 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Λουίζα Τα παιδιά: Ζαφείρης και Πέγκυ Ανδρικοπούλου, Έφη και Δημήτριος Αμβράζης Τα εγγόνια: Άρης, Δημήτριος - Μάριος Αμβράζης, Λουίζα, Δημήτρης, Ελένη, Θεοδώρα Ανδρικοπούλου Τα αδέλφια: Σπύρος Ανδρικόπουλος, Πέτρος και Ντίνα Γιακαλή, Απόστολος και Παναγιώτα Γιακαλή Τα ανίψια Η συμπεθέρα: Ελένη Βόμβολου Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “Παρκ” .

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ∞£. °√À§πøΔ∏ και με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞ƒ°Àƒ√À§∞™ ¡π∫. °√À§πøΔ√À τελούμε μεθαύριο Σάββατο 19 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 17 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Ευφροσύνη - Γεώργιος Πετρίδης, Σταυρούλα Γουλιώτου Ο εγγονός: Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Ιωάννης - Θάλεια Γουλιώτου, Βαρβάρα Φιλ. Μαρματζά, Σωτηρία Αθ. Μπουκουβάλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Τελούμε την Κυριακή 20 Μαρτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα περιοχή Λαμπρινής - Άνω Πατήσια, ΑΘΗΝΑ, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

∞ƒπ™Δ∂π¢∏ μ∂§∞§π¢∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Σπυριδούλα Βελαλίδη Η κόρη: Χάρη Βελαλίδη Τα αδέλφια: Διανέλλος - Ειρήνη Βελαλή Τα ανίψια: Χαρίκλεια - Αθανάσιος Βελαλής

M∞ƒTπ√™

17

∞ÏÂ͛Ԣ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘, £ÂÔÛÙËÚ›ÎÙÔ˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡ “¶·Ú¿ ∫˘Ú›Ô˘ Ù· ‰È·‚‹Ì·Ù· ·ÓıÚÒÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È” (æ·ÏÌ. ÏÛÙ’ 23). Η ζωή του ανθρώπου, που πιστεύει και ελπίζει εις τον Θεόν, ευρίσκεται υπό την στοργικήν παρακολούθησιν του ουρανίου Πατρός. Διότι ο Θεός είναι ο υπέρτατος κυβερνήτης του κόσμου. Ιδιαιτέρως όμως είναι κηδεμών και προστάτης εκείνων, που θέλουν ν’ ανήκουν εις τον ιδικόν του βασίλειον. Δι’ αυτό και κάθε προσπάθεια του ανθρώπου, και μάλιστα η προσπάθεια την οποίαν υπαγορεύει η ιδέα του καθήκοντος, η απόφασις της υποταγής εις τας εντολάς του Θεού, η αγάπη προς την αρετήν και ο πόθος διά την εξυπηρέτησιν του πλησίον, δεν είναι δυνατόν ν’ αφήση αδιάφορον τον αγαθόν Θεόν. Ο Θεός επεμβαίνει κατά τρόπον πάνσοφον, διά να βοηθήση τας καλάς αποφάσεις και προσπαθείας των τέκνων του. Με την ιδικήν του δε βοήθειαν και καθοδηγίαν το καλόν αποτέλεσμα είναι πάντοτε εξησφαλισμένον. Με την ευλογίαν και την βοήθειαν του παντοδυνάμου Θεού ο αδύνατος άνθρωπος γίνεται ικανός διά πολλά και κατευοδώνονται σκοποί ευγενείς, αγώνες ιεροί, έργα φιλανθρωπίας και κοινής ωφελείας.

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞ƒπ™Δ∂π¢∏ ™Àƒ√À∫∏

Ετών 71 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 π.μ. Η σύζυγος: Ζωή Τα παιδιά: Ηλέκτρα - Αθανάσιος Παπαγιαννόπουλος, Δημήτριος Αργυρώ Συρούκη, Παναγιώτης - Έφη Συρούκη Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αριστείδης, Νικόλαος, Αριστείδης, Μιχαήλ, Ζωή, Ρέα, Αφροδίτη Τα αδέλφια: Ηλίας - Άννα Συρούκη, Στυλιανή - Χαράλαμπος Ρεντίφης, Αριστέα χήρα Οικονόμου, Ιωάννης Καρακώστας, Ελένη Κων/νος Κραβαρίτης, Θωμαή χήρα Καρακώστα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∫§∂πø ∫∞ƒ∞°π∞¡¡√¶√À§√À

κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 15.00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλών Νερών. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό στις 13.00. Καλά Νερά 17 Μαρτίου 2011 Τα παιδιά: Έλπη - Πέτρος Χριστοφίδης, Πέρση - Κώστας Λαούδης, Γεωργία Καραγιαννοπούλου Τα εγγόνια: Κλειώ - Λουκία, Αριστέα - Stuart, Ασπασία, Κωστής, Κατερίνα Η αδελφή: Νόρμα Τερλίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ∑∞Ã∞ƒπ√À

Απόστρατο αξιωματικό Ετών 80 που απεβίωσε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ., από το σπίτι μας στην οδό Δημ. Γεωργιάδου αρ. 182 Ογλ, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού - Βόλου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της Αφήσσου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 17 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Γαρυφαλλιά Τα παιδιά: Λουκάς Ζαχαρίου και Αφροδίτη Τσιάντου,. Αθανάσιος Ζαχαρίου & Jade Lee Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Απόστολου Κουνατίδη” πλατεία Αφήσσου. Παράκληση αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ορφανοτροφείο Βόλου.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

∞¡£∏™ ∑∞º∂πƒπ√À τελούμε μεθαύριο Σάββατο 19 Μαρτίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κοκκίνας Δ. Κιλελέρ, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Κιλελέρ 17 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Ελένη - Ευθύμιος Μητρακούλης, Ιωάννης - Σπυριδούλα Ζαφειρίου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα τρισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του χωριού (Ηλίας).

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞§. ª¶∞∫ƒ∞Δ™∞

Ετών 96 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 1 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Κοιμητηρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ. Τα παιδιά: Ελένη Μπακρατσά - Γεώργιος Σκούρτης, Αμαλία Μπακρατσά, Μαρίκα - Νικόλαος Κουλορίζου Τα εγγόνια: Ρία - Ιωάννης, Κατερίνα, Αλεξάνδρα - Αντώνης, Ιόλη Αποστόλης, Κωνσταντίνα - Βασίλης, Φίλιππος Τα δισέγγονα: Κωνσταντίνος, Άελα, Βασίλης, Χριστιάνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·˚Ù·Ó›‰Ë πˆ¿ÓÓË, ™. ™˘Ú›‰Ë 86 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÙËÏ. 2421030495, μÔÁÈ·Ù˙‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 149 - ™ÔψÌÔ‡ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡), ÙËÏ. 2421042992, ÷Ù˙ËÛÙ·ÌÔ‡ÏË ¢‹ÌËÙÚ·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 288 - ¢Ú·Î›·˜ (4Ô˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜), ÙËÏ. 2421055797. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÚοÎË ¢¤ÛÔÈÓ·˜ - ª·ÚοÎË - ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 1 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421035919. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 90, ÙËÏ. 2421066644. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ - ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∂§¶π™” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi ÔÁÏ °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡

¶¤ÌÙË 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30

∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªË-

ÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ,

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463

™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ÓÔÌ·ÛÙfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘. 2. ∞˘Ù¿ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·›ÛıËÌ· ËÚÂÌ›·˜ - ∏ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ π·ˆÓ›·˜. 3. ¡fiÙ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ - ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‡ÏË. 4. ∞Ú¯Èο Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· - ∂›‰Ô˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘. 5. º˘Ùfi ÙˆÓ ÍËÚÒÓ ÎÏÈÌ¿ÙˆÓ Ì ·È¯ÌËÚ¿ ·ÁοıÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ - Δ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÔÏÏ¿. 6. ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì fiÚÎÔ - ¶fiÏË Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ - ÀÏÈÎfi ÔÓ›ڈÓ. 7. ∂›‰Ô˜ Â›ψÓ. 8. ª¿Úη ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - ºÔÚÙÈṲ̂ӷ ۈ̷ٛ‰È· ‡Ï˘. 9. ™¤ÛÈ·Ï... fiÏ· - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 10. ª›· ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ›ӷÈ... Ï›ÌÓË - √‰˘ÓËÚfi Í¿ÊÓÈ·ÛÌ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ·Ú·ÍÂÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È - μ·ÛÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. 2. ÀÔÓÔÔ‡Ó Ù· ·ı¤ÌÈÙ·, Ù· ·ÓÂ›ÙÚÂÙ·. 3. ™ÙËÓ ·Ú¯‹... ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ - ¶Ï‹Ú˘, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ (ÌÈ· ÁÚ·Ê‹). 4. ΔÚÔÈÎfi Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ - Δ‡Ô˜ ˆÚ·ÈfiÙ·Ù˘ ÎÈ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. 5. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ÏÂÔ‡ÌÂÓÔ - √ÙÈο ‰ÔοÚÈ·. 6. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È, ηٿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÈÛ¯˘Ú¿. 7. ∫·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ÚfiıÂÛË - ™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓÒÓÂÈ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. 8. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÙÈ - ™’ ·˘Ùfi... ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi fi‰È. 9. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ù· §Â˘Î¿ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∏Á¤Ù˘ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜. 10. ΔÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ - ∫›ÙÚÈÓË... ŒÓˆÛË.

∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∞ª∞°∫∞∫∏™ 2. ∞¶∞§√-¡∞ƒ∞ 3. °∞-∞¡∞∂ƒ√™ 4. πƒ∞-¢ƒÀ™ 5. ∫∞∫Δ√™-π∫∞ 6. ∂¢∂-§∂™-∞¡ 7. ™∂ƒμ∞¡Δ∂™ 8. ∫π∞-π√¡Δ∞ 9. ∞Δ√ªπ∫∞-ƒ∂ 10. ∫∞™¶π∞™√∫. ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞°π∫∂™-∞∫ 2. ∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ∞ 3. ª∞-∞∫∂ƒπ√™ 4. ∞§∞-μ∞ª¶ 5. °√¡¢√§∞-ππ 6. ∞ƒ™∂¡π∫∞ 7. ∞¡∂À-™Δ√∞ 8. ∫∞ƒ™π-∂¡ 9. ∏ƒ√-∫∞™Δƒ√ 10. ™∞™ª∞¡∞∂∫.

∫ƒπ√™:Œ¯ÂÙ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÁÈ·Ù› Ë ÎÔ‡Ú·ÛË Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÂÈÛÌÒÓÂÙÂ Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÛÙ ¿Û¯ËÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-22-12-33-3. Δ∞Àƒ√™:√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Û·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ·¤Ú·ÓÙË ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-4-33-21-22-45. ¢π¢Àª√π:ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ οÓÂÙ ۋÌÂÚ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ¿Ù Û ¤Ó· ηÏfi spa Î·È Ó· ·ÊÂı›Ù ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÈ·˜ ηϋ˜ Ì·Û¤˙. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-44-23-12-4-6. ∫∞ƒ∫π¡√™:Δ· ηϿ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ôχ ¢ÓÔ˚΋ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Û˘Ó¯›ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ›ÛÙ Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4-3-22-34-5. §∂ø¡:¶Ôχ ηϋ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û·˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÒÚ· Ô˘ fiÏ· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚ο ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3-2-11-24-56. ¶∞ƒ£∂¡√™:ªÔÓ·‰È΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Û·˜ fiÛÔ ˘„ËÏÔ› Î·È Ó· ›ӷÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 520-44-34-56-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™:£· Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· οÔÈ· ¢ηÈÚ›· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ı· ¯·Ú›Ù ȉȷ›ÙÂÚ·, Â›Ó·È ·fi ÙȘ Ôχ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-19-44-34-56-1. ™∫√ƒ¶π√™:£ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û ı¤Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ʇÛ˘, ÚÔˆı‹ÛÙ ¿ÌÂÛ· Ù· Û¯¤‰È¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-44-3456-7-2. Δ√•√Δ∏™:ªËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ οÙÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, ı· ¤¯ÂÙ ٿÛÂȘ ÙÂÌÂÏÈ¿˜ Î·È ·ÓÂÌÂÏÈ¿˜, ·ÏÏ¿ÍÙ ٷ Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-433-23-45-67. ∞π°√∫∂ƒø™:√È È‰È·›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· Ù˘ Û¯¤Û˘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-33-2345-11. À¢ƒ√Ã√√™:¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ›ÛÙ ‚È·ÛÙÈÎÔ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ù· ÌÈÎÚ¿ ‚‹Ì·Ù· Â›Ó·È Î·È Ù· ÛÙ·ıÂÚ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-5-40-28-2-11. πãÀ∂™:∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-3-22-45-29-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 17 MAPTπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.00 08.00 09.00 09.30 11.00 11.50 12.20 12.50 13.45 14.40 17.15 19.00 19.45 20.45 22.10 22.20 23.50 01.35 02.30 03.30

∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ™ÙÚ·Ù‹˜ ΔÛ›Úη˜, Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› “Δ˙Ô Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜” √ ¤ÚˆÙ·˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ∏ ηÙÛ·ÚfiÏ·, ÙÔ Á‡̷ ÎÈ Ô Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜ ΔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ °ÂÓÓË̤ÓË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÔÏÈο ¿ÛÙÚ· £¤·ÙÚÔ ÁÈ· ·È‰È¿ “High School Musical II” ™˘Ó¿ÓÙËÛ· ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ Ú›˙˜ “√ ªÈ¯·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” 13Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ™ÂʤÚ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ¤ÎÏÂȄ˘ “∫¿ÏÏ·˜ ÁÈ· ¿ÓÙ·” ΔÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∂) °ÂÓÓË̤ÓË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÔÏÈο ¿ÛÙÚ· (∂) √ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ (∂)

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 15.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂) ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË-best of ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜-best of √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ (∂) μÚ¿‰˘ The big game °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

07.00 07.30 09.45 11.45 12.30 15.45 17.30 19.00 22.15 00.30 02.30 03.30 04.30 05.30

À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂) Lifestyle (∂) ™Ô‚·ÚfiÙ˘ Ìˉ¤Ó (∂) ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ·-best of ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ That’s life “Δ·Í›‰È ÛÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜” “ªÚ›Ù˙ÂÙ Δ˙fiÔ˘Ó˜: ∏ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·” “√È ÙÚÂȘ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ” Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “16 ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÎÔfiÏ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “∏ fiÏË ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ÓÂÎÚÒÓ”

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 06.55 08.45 09.50 11.00 11.55 13.10 14.00 15.50 16.45 18.35 19.25 21.25 23.25 00.45 01.35 02.20 03.15

ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË √ ̇ıÔ˜ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ √ §fiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¶¤ÂÚ ÕÓÓ ¶‡ÚÁÔ˜ ·Úı¤ÓˆÓ “¡˘ÌʛԘ ·Ó‡ÌÊ¢ÙÔ˜” √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ “Δ˙¤ÈÓ ŒÈÚ” Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ “√ Á·ÌÚfi˜ ÌÔ˘ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜” Eva Joly, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Û ›ÛÌ· fiÏˆÓ “ªÂÙ¿ ÙÔ Ì›ÛÔ˜” “™Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡: ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ٷ Ì˘ÛÂÙÈο” °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ π˙·Ì¤Ï· ƒÔÛÂÏ›ÓÈ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (∂) √ ̇ıÔ˜ ÙˆÓ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ (∂)

06.00 08.00 11.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 23.50 00.40 01.40 02.40 03.40 04.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Food and the city ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592ú √˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÕÁÚÈ· ·È‰È¿ World series of poker ™ÎÔÚÈfi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF 111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

•ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Killer Rain μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË: °¤Ê˘Ú˜ ªÔÚԇ̠ӷ ÚԂϤ„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÚÈÛÌÔ‡˜ Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› What not to wear ™∫∞´ ÙÒÚ· ∞ÏËıÈÓ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life America’s next top model ª˜ ÛÙÔ Îϛ̷ The F Word ∂ÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ How to survive a disaster The good wife ª˘ÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∫ÔÚ¤· Dexter ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∑Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ The Oprah Winfrey show

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV XøSTESS ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.00 07.20 07.45 08.15 08.30 09.30 10.15 11.15 11.30 12.00 12.30 13.30 15.00 15.40 15.50 16.10 16.15 16.35 16.50 17.15 17.30 18.00 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ù˘ÚÈÒÓ ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ πÂÚÔ› ›ıËÎÔÈ £ËÛ·˘ÚÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ΔÛÈÁÁ¿ÓÔÈ “ΔÔ Á¤ÏÈÔ ‚Á‹Î ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∂ÓÙÔÌÔÛÎfiÈÔ √ ·Ô‡˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ªÈÎÚÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ∏ ™¿ÓÙÈ...Ê˘ÛÈο ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ™ÔÏ¿ Ë ÈÓ‰È΋ ˙Ô‡ÁÎÏ· ٠˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È √È ÂÙ¿ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ “ÕÓıÚˆÔ˜ fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ÕÏÈ-ª·¯ËÙÈÎfi Ó‡̷ ∞Ú·ÎÙÈο ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ™Ê·ÈÚÈ΋ ¿Ô„Ë (∂)

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.50 09.50 10.50 11.50 12.50 13.00 14.00 15.30 17.00 19.00 20.00 22.05 00.05 02.00 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.10 16.45 19.00 21.00 23.15 00.15 01.45 02.15 04.15

19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.10 01.50

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ √È Î˘ÓËÁÔ› ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ºÚfiÈÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ∂ÁÒ Ô ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ “μ·ÏηÓÈ˙·Ù¤Ú” ∂ȉ‹ÛÂȘ

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË-best of ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· “∏ ÌÂÁ¿ÏË ÙˆÓ Ì¿ÙÛˆÓ Û¯ÔÏ‹ 7” √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ηÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜ “∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ” “ΔÔ ÏÔ˘ÛÈfi·È‰Ô” “ª·¯ËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ: Tokyo drift” The Mentalist Fringe Nip Tuck “ŒÁÎÏËÌ· Á¤ÓÔ˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30

09.30 16.00 17.00 17.30

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› ªËÓ ÙÔ ÂȘ ÛÙË Ó‡ÊË The real housewives of Athens ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Wipe out ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï-ªÚ¿Áη “∏ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘” ªÂ ·Á¿Ë European poker tour ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 01.00 01.30 03.30 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 17-23/3/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 17- 23/3/11

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1

“√ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 1 RANGO (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. √ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞ (ÈÛÙÔÚÈ΋): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.15.

¶∞π¢π∫√ ™π¡∂∞∫ ¶∞ƒ. 18/3 -™∞μ. 19/3 - ∫Àƒ. 20/3

∞π£√À™∞ 2 √π ∏ƒø∂™ Δ√À ¢∞™√À™: ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™Δ√ Δ™πƒ∫√ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30. ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45.

1) “ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞” ¶ƒ√μ.: ¶∞ƒ. ÛÙȘ 5.30 ™∞μ. ÛÙȘ 5.30 ∫Àƒ. ÛÙȘ 11.30 & 5.30

∞π£√À™∞ 3 ™À∑À°√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞™∏ (Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.00. √ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™ („˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 20.30.

2) “√π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À ™∞ªªÀ” ¶ƒ√μ.: ¶∞ƒ. ÛÙȘ 5, ™∞μ. ÛÙȘ 5 ∫Àƒ. ÛÙȘ 12 & 5

∞π£√À™∞ 4 LONDON BOULEVARD (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.15, 22.15.

“√π π¶¶∂π™ Δ∏™ ¶À§√À” ¶ƒ√μ.: 7.45 & 9.45

ª˘ıÔÏÔÁÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1981, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤ÛÌÔÓÙ ¡Ù¤È‚Ș. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÁÎÈ ™ÌÈı, ÿÚÈ Ã¿ÌÏÈÓ, §fiÚÂÓ˜ √ÏȂȤ, √‡ÚÛÔ˘Ï· ÕÓÙÚ˜.

√ ¶ÂÚÛ¤·˜, Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢›·, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔ̤‰· Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Ì ¤Ó· Ù¤Ú·˜. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ¢›·˜, ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÛÈÌ· ÂÌfi‰È· Î·È ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜... ŒÓ· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ηÛÙ ËıÔÔÈÒÓ Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ηıÒ˜ Ô ıÚ˘ÏÈÎfi˜ Ì¿ÁÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Âʤ ƒ¤È ÿÚȯ·Ô˘ÛÂÓ ÂÍ·ÔχÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜ Ì·ÁÈο Î·È ·ÂÈÏËÙÈο Ï¿ÛÌ·Ù· ÛÙË “™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ” .

STAR 16.45

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ μÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÚ·ÓÎ ∞ÚÂÓÙ¤Ú˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿Ú· ªÈ·˙›ÓÈ, ¶¿Ô˘ÂÏ ¡ÙÂÏ¿ÁÎ, ªÂÚÓ¿Ú-¶È¤Ú ¡ÙÔÓ·ÓÙȤ.

H Ù·ÈÓ›· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ 9 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 1950 Î·È 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1952, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∑·Ó ªÔÓ¤ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÕÓıڷη Î·È Ã¿Ï˘‚· Î·È ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ Î·È Ù˘ ª·Ú›, ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ πÛÙÔÚ›· (∑·Ó ªÔÓ¤, ƒÔÌ¤Ú ™Ô˘Ì¿Ó, ∫ÔÓÚ¿ÓÙ ∞ÓÙÂÓ¿Ô˘ÂÚ Î.¿.) Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· (ª·Ú›, °ÈÔ‡ÚÎÂÓ, ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜) ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È· Î·È fiϘ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. ∏ Ù·ÈÓ›· ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙË Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘, ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Âӈ̤ÓË, ÂχıÂÚË Î·È ÂÈÚËÓÈ΋ ∂˘ÚÒË.

¡∂Δ 19.25

√ ªÈ¯·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1962, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÔÛÙ. ΔÂÁfiÔ˘ÏÔ, ∫. ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˜, °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘.

√ ªÈ¯·ÏÈfi˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÓÙ› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÓfiÌ·ÙÔ˘ ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ÙÔ Ï¿ıÔ˜, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ı· ÙÔÓ ÂÈÊÔÚÙ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘. ∂ΛÓË fï˜ ·Á·¿ ¤Ó· ÏÔ¯·Áfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ªÈ¯·ÏÈfi Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. √ ªÈ¯·ÏÈfi˜ ı· ηٷʤÚÂÈ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÚfiÔÙ· Ô˘ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó, Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜, Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‚ÚÂı› ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘.

∂Δ1 20.45

ªÚ›Ù˙ÂÙ Δ˙fiÔ˘Ó˜: ∏ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›Ì·Ó ∫›ÙÚÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÂÓ¤ ∑ÂÏ‚¤ÁÎÂÚ, ∫fiÏÈÓ ºÂÚı, ÃÈÔ˘ °ÎÚ·ÓÙ, °È·Î›ÓÙ· ª¿ÚÂÙ.

∏ ªÚ›Ù˙ÂÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ÛÙÚÔ˘ÌÔ˘Ï‹ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ú· Ô˘ ˙ÂÈ ÌfiÓË ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÌÂ, Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ª·ÚÎ ¡Ù¿ÚÛÈ. ª·˙› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·, Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ë ªÚ›Ù˙ÂÙ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙË ÛÈÏÔ˘¤Ù· Ù˘, ÙË ÛÙ¿ÛÈÌË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ÔÚ›· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔÓ ª·ÚÎ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È Â˘Ô›ˆÓÔ. √È ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ı· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÈ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ª·ÚÎ.

ALTER 22.15

μ·ÏηÓÈ˙·Ù¤Ú ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ˆÙ‹ÚË °ÎÔÚ›ÙÛ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¤Û˘ ª¿ÏÊ·, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª¿ÈÓ·˜, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘.

√ ™Ù·‡ÚÔ˜ Î·È Ô ºÒÙ˘, 35¿Úˉ˜ Î·È ¿ÊÚ·ÁÎÔÈ, Ê›ÏÔÈ ÎÔÏÏËÙÔ›, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ΈÌfiÔÏË Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜... ª·ı·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ì·‡ÚË ·ÁÔÚ¿ Ì ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ - ÁÂÌ¿ÙÔ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·ÚfiÔÙ· ¿Óˆ Û ¤Ó· ·ÏÈfi ¶Â˙Ò 404, ·Ú¯›˙ÂÈ... ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË, μ·ÏοÓÈ· Î·È ∂˘ÚÒË. √È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔÛÒˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó, ı· ÂÓÙ›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ʛψÓ, Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÛÙ· ¿ÓÙ·. ΔÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ Ì ‰˘Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜.

μ√À§∏ 00.10


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶¤ÌÙË 17 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

TÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë Μία κυρία 51 ετών μου εξομολογήθηκε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υπέρτασης από τότε που έχασε τη δουλειά της, αλλά οι λογαριασμοί καταφθάνουν αγέρωχοι και αδιάφοροι. Κατανοητό. Εγώ της είπα πως σε περιόδους ανεργίας κοιμάμαι σαν μωρό παιδί, ξυπνάω κάθε τρεις ώρες και κλαίω. Και εκείνη, με ένα βλέμμα εντελώς άδειο, πρόσθεσε ότι δεν ισχύει απολύτως εκείνο το τετριμμένο που συνηθίζουμε να λέμε για την υγεία ως υπέρτατο αγαθό. Σωστό και αυτό. Η υγεία είναι, πράγματι, το πολυτιμότερο που έχεις, πλην όμως αν χάσεις τη δουλειά σου θα αρχίσει να σε εγκαταλείπει και αυτή. Ελπίζω να μη γνωρίζετε τι διακυμάνσεις υφίσταται ο συναισθηματικός κόσμος ενός ανέργου. Το πρωί τα μάτια ανοίγουν σαν στόμα που ουρλιάζει. Και το μυαλό βγαίνει με κακουχίες από τους εφιάλτες του. Περιέργως το πρωινό φως ρίχνει πάνω σου και μία δόση αισιοδοξίας, ικανή να σου χορηγήσει εκείνη την ποσότητα ελπίδας που χρειάζεται για την παραγωγή μίας θετικής σκέψης. Ο άνεργος τα πρωινά ελπίζει. Αν δεν περιμένει τηλεφώνημα, θα κάνει τηλεφωνήματα. Θα χαζέψει αγγελίες. Το σούρουπο θα λυγίσει και η υπνηλία που έρχεται πρόωρα νωρίς το βράδυ εκλαμβάνεται ως σύμπτωμα οκνηρίας, αλλά είναι ένδειξη κατάθλιψης. Παλαιότερα ο άνεργος όφειλε να αισθάνεται αποτυχημένος προκειμένου να εισπράττει κάποια καταπραϋντικά λόγια παρηγοριάς. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε αυτό. Ετσι όπως έχουν τα πράγματα φτάνει να αισθάνεται απελπισμένος. Η ανεργία προσεγγίζει τον επταψήφιο αριθμό ανθρώπων. Διαβάζω πως στην Καβάλα ένα ζευγάρι κάνει απεργία πείνας ζητώντας δουλειά, ενώ έχουν αυξηθεί δραματικά οι απόπειρες αυτοκτονίας. Ακούω καλές διηγήσεις για πολύ άσχημες ιστορίες. Ομως την Κυριακή που μας πέρασε δεν θα μπορούσα να πιστέψω τίποτα από όλα αυτά. Βρέθηκα στη Νέα Μάκρη την πρώτη ανοιξιάτικη Κυριακή του χρόνου. Μποτιλιάρισμα στη Μαραθώνος. Αναμενόμενο. Η παραλιακή της Νέας Μάκρης γεμάτη οικογένειες. Όμορφο. Και στις ταβέρνες δεν υπάρχει καρέκλα. Οσοι γνωρίζουν θα συμφωνήσουν πως αν θες να φας φθηνά δεν θα πας και στη Νέα Μάκρη. Ομως την Κυριακή χιλιάδες άνθρωποι ήταν εκεί. Προσπαθώ να βγάλω λογικά συμπεράσματα για μία παράλογη εικόνα. Μεταξύ μας, είναι αυτό που μουρμουρίζουμε όλοι βλέποντας γεμάτα καταστήματα που, του κερατά, δεν είναι και η πρώτη σου επιλογή σε περίοδο κρίσης. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που καταλαμβάνουν τις καρέκλες στις ψαροταβέρνες; Μη μου πείτε μόνο ότι οι έξοδοι περιορίστηκαν πια σε μία φορά το μήνα. Αυτό δεν έχει λογική, είναι σαν να λέμε ότι οι σχετικώς ευημερούντες χωρίζονται στα τέσσερα και καλύπτουν ένα Σαββατοκύριακο το μήνα. Επίσης δεν νομίζω πως στέκει το “ο Έλληνας θα το ρίξει έξω για να ξεχάσει την κρίση.” Για να ξεχάσεις την κρίση τρώγοντας στην ψαροταβέρνα πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Και τώρα οι άνεργοι είναι σαν τις τηλεοράσεις: κάθε οικογένεια έχει από δύο. Πιθανότατα και οι δύο εικόνες είναι αληθινές. Η γάγγραινα της κρίσης κατατρώει το πρότυπο της απλής ελληνικής ευμάρειας. Του χρόνου τέτοια εποχή στη Νέα Μάκρη θα έχει λιγότερο κόσμο. Αρκετοί από αυτούς που μαζεύουν τώρα ήλιο στις παραλιακές ταβέρνες, του χρόνου θα είναι στο σπίτι. Ακούγοντας, όπως οι γονείς τους, μπάλα. Και τα κυριακάτικα απογεύματα θα ξαναγίνουν μισητά. Από το protagon.gr

ŒÓ·˜ ·¯ıÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï· Δεν ξέρω πόσο κοντά στην αλήθεια βρίσκονται κάποιες υποθέσεις πως ο άνθρωπος έμαθε να μιλάει τραγουδώντας ή τέλος πάντων όταν πήρε την απόστασή του από τις χειρονομίες και τις μονοσύλλαβες κραυγές καλλιέργησε τη γλώσσα του προπάντων με το τραγούδι. Ο, τι κι αν ισχύει, όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε το γένος των ανθρώπων δίχως τη φωτιά, έτσι δεν μπορούμε να το φανταστούμε και δίχως το τραγούδι, στις αμέτρητες εκδοχές του - σαν αφήγηση, νανούρισμα, μοιρολόι, ερωτικό κάλεσμα, θούριο, ύμνο στ’ α-

¶ÂÚÓÒ καθημερινά από την Πλατεία Πανεπιστημίου, εκεί όπου με απίστευτη προχειρότητα και στο ποδάρι κυριολεκτικά, η προηγούμενη δημοτική αρχή βιάστηκε να μας πείσει, πως θα κρατήσει το χώρο ελεύθερο. Ελεύθερο για την πόλη και τον κόσμο της, που όσο περνούν τα χρόνια, βαραίνουν πάνω τους το τσιμέντο και η έλλειψη ζωτικού οξυγόνου.... Ας είναι. Αυτό που τότε διασώθηκε ήταν να μη γίνει κι αυτός ο χώρος ένα ακόμη πάρκιν, αφού περισσότερο προσέχουμε τις λαμαρίνες, από τα φτωχά σαρκία μας... Το λοιπόν, μετά από αυτό, τι; Να μια ερώτηση προς τη νέα δημοτική αρχή, που ναι έχει πολλά στο κεφάλι της, αλλά σιγά-σιγά κι από τα μικρά κι ευκολότερα, πρέπει να αρχίσει να τα βάζει στη σειρά και να ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η Πλατεία Πανεπιστημίου πρέπει να γίνει πράγματι Πλατεία. Αυτά τα δυο μεγάλα τετράγωνα γύρω από ένα μακρόστενο πέρασμα με δυο παγκάκια, δυο τετράγωνα με ένα παραμελημένο γκαζόν, δεν είναι πλατεία ασφαλώς. Ας ζητηθεί συνδρομή από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου που είναι μέσα στα πόδια μας. Δεν έχει κόστος, αυτό κι άλλα πολλά, για να δώσουμε ομορφάδα στα μάτια μας, για να νιώσουμε ξανά την πόλη δική μας. Ούτε και οι δημότες περιμένουν τρανά και μεγαλεπήβολα έργα, όλοι ξέρουμε πού πατάμε και πού πηγαίνουμε. Αλλά να “χαμηλώσει” το βλέμμα και το Δημαρχείο στην καθημερινότητά μας, όπου έχει πεδίο δόξας λαμπρό, ακόμη και με τα ισχνά οικονομικά του.

Τον είδα στο φωτογραφικό δισάκι, σε μια δύσκολη στιγμή της μέρας, καθισμένη σε ανατομική πολυθρόνα, σε όμορφο περιβάλλον, με ωραία θέα, απλώς με παραπανίσιο “στρίμωγμα” στη δουλειά, τον είδα και αναθάρρησα. Είδα αυτό τον ηλικιωμένο άνθρωπο, τον βασανισμένο με τα ρούχα της δουλειάς, στην οικοδομή, με το σφυρί στο χέρι για το καλούπωμα, ανεβασμένο στα ψηλά κι όχι ιδιαιτέρως ασφαλή, κι όμως να χαμογελά... Με το άδολο, το πηγαίο, το αισιόδοξο γέλιο των λαϊκών ανθρώπων, ανθρώπων της πραγματικά σκληρής δουλειάς, του μόχθου και του μεροκάματου, των ανθρώπων της καθημερινής σοφίας. Αυτής που λέει, ότι τα ίδια, τα συνηθισμένα, τα δύσκολα, κάποτε ίσως και τα εύκολα, είναι η ζωή μας. Και πρέπει να τη ζούμε χωρίς γκρίνια και κακομουτσουνιά. Η γνώση, δεν κάθεται στα θρανία τελικώς. Φοράει κασκέτο και ρούχα δουλειάς και κυκλοφορεί τριγύρω μας, δίνοντας μαθήματα χωρίς αμοιβή...

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

¢‡Ô ÂÈÎfiÓ˜ ÎÚ›Û˘

T‡Ô˜

ŸÏ· Ù· ÎÔ˘‚·Ï¿Ì ̤۷ Ì·˜... ∫¿ÔÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ¤Ì·ı·Ó ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜... √ ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¤Ó· ‰¤Ì· ·ÚÎÂÙÒÓ ÎÈÏÒÓ, ÂÚ·Ù¿ÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ô˘ ı· ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÂÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ù· ‚·Ú‡ÙÂÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Á˘Ó·›Î˜, ¿ÓÙÚ˜ Î·È ·È‰È¿, ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÔ‡ÌÂ. ∂›Ó·È fï˜ ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜...

στέρια και στους θεούς τους. Δεν τα σκεφτόμαστε όλα αυτά όταν τραγουδάμε, δεν υπάρχει λόγος - μας αρκεί η μαγεία να νιώθουμε απολύτως δικό μας κάτι όμορφο, πλασμένο από ξένα χέρια και μυαλά. Κι όταν μας παίρνει το μεράκι, μαύρο ή φωτεινό, δεν σκεφτόμαστε ποιανού τα λόγια λέμε και ξαναλέμε υιοθετώντας τα και ποιανού η μουσική μάς συντροφεύει εκείνη τη στιγμή. Σε πιο ήρεμες περιστάσεις, μνημονεύουμε βέβαια και τον στιχουργό και τον συνθέτη και τον πρώτο εκτελεστή. Αν η δουλειά τους έχει χαρακτήρα και προσωπική σφραγίδα. Η δουλειά του Μανώλη Ρασούλη, η στιχοποιία του (μια στιχοποιία που δεν είχε την ανάγκη να την πουν ποίηση για να αισθανθεί κεκυρωμένη) είχε χαρακτήρα και σφραγίδα ξεχωριστή- είχε τη διαφορά της. Δεν τη διαλαλούσε, δεν καμάρωνε

γι’ αυτήν φωνασκώντας ή φλυαρώντας ναρκισσιστικά, αλλά την ενσωμάτωνε, την αφομοίωνε, τη μετέτρεπε σε πλήρη μικρά αφηγήματα. Αυτό ήταν ίσως ένα από τα καίρια γνωρίσματα των δεκάδων τραγουδιών του, από τον καιρό της αιφνιδιαστικής “Εκδίκησης της γυφτιάς” και των “Δήθεν”, με τον Νίκο Ξυδάκη και τον Νίκο Παπάζογλου: το καθένα τους, ακόμα και μέσα σε τρεις στροφές, είχε μια ιστοριούλα να πει, την ιστορία ενός αισθήματος ή μιας σκέψης που δεν συμβάδιζαν με τον μέσο όρο. Έτσι ανανεώθηκε το λαϊκό μας τραγούδι, από ένα αεράκι όλο χιούμορ που ήρθε να σκορπίσει το μελό. Κι έτσι έγιναν λαϊκό κτήμα λέξεις, σχήματα, εικόνες και ιδέες καταδικασμένες ώς τότε με το στίγμα του κουλτουριάρικου ή του σουρεαλιστικού. Με πολλές μορφές εκδηλώθηκε η δουλειά του

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∏ ÎÚ›ÛË ·Ó¤‚·ÛÂ Î·È ÙËÓ Ù·Ú›Ê· ÛÙÔ “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ” !... ✒ ∂£¡√™: “∂ıÂÏÔ˘Û›· ÁÈ· 75.000 ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÛÈÌ›‰· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ó”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “μ·ÛÈχÂÈ” Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÂÊÔڛ˜, ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜”. ✒ ∂•¶ƒ∂™: “ŒÎÚËÍË... Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”. ✒ ∂™Δπ∞: “∞ӛηÓÔÈ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “¶ÚÒÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì ¢∂¶∞, Ï·¯Â›· Î·È ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜”. ✒ ∏ ∞À°∏: “∂ÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙÔ 10,3% ÂÎÙÔ͇ıËΠÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ 2010 ¤Ó·ÓÙÈ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ 8,1%”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ΔÚfiÌÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ΔfiÎÈÔ”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “√ Ï·fi˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. ΔÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜”. ✒ City Press: “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·”.

Ρασούλη: με τους στίχους του, όπου η λογιοσύνη δεν σφαγίαζε την αμεσότητα και τον σαρκασμό, με τα βιβλία του, λ. χ. για τον αγαπημένο του Θεόφιλο Καΐρη, με την πολιτική του στάση, με το περιοδικό “Αυγό” που εξέδιδε για να δημοσιεύει τα ούτως ειπείν μανιφέστα του, με τις αναζητήσεις του που τον έφεραν να συνδέει τους Ινδούς φιλοσόφους με τους προσωκρατικούς (όταν μετέφραζε κείμενα του Μπαγκουάν Σρι Ραζνίς για τον Ηράκλειτο), με τις σποραδικές ανορθόδοξες δηλώσεις του. Θα τα τραγουδάμε για πολλά χρόνια τα τραγούδια του και θα τον μνημονεύουμε. “Τη ζωή σαν αχθοφόρος / όπου βρω την κουβαλάω” έγραψε. Το σίγουρο είναι ότι τη μουσική μας ζωή την πήγε, μαζί με τους συνεργάτες του, πιο μπροστά από κει που την παρέλαβε. Από την “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”

17-3-11  

h theta ths pemptis