Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 07.06'- ‰. 17.13ã

ΔÂÙ·ÚÙË 16 ¡ÔÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

™ÂÏËÓË 21 ∏ÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.571 † ª·Ùı·ÈÔ˘ ·ÔÛÙÔÏÔ˘ & ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡

40 ™ÂÏ›‰Â˜

√È ·ÁÔÚ¤˜ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È...

™ÙÔȯËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ƒÂÎfiÚ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ· CDS IÙ·Ï›·˜, °·ÏÏ›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜ ■ ÛÂÏ. 31

™Â ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·

™ÙÔÓ ·¤Ú· ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi π∫∞ Î·È √∞∂∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ √È μڢͤÏϘ Â·Ó‹Ïı·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÁÚ·Ù¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÎÙ·ÌȇÛÔ˘Ó ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË ÛÂÏ. 10 ■

∂ÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÚÈÁÌÔ›

∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ∞‡ÍËÛË 70% ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 15

¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·ÓÔÌ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 18 ™Â ÈÛ¯‡ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14

Û ¶∞™√∫-¡¢ ∫›ÌÂÓÔ ·fi 101 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘ - «Ÿ¯È» Û’ ·˘Ù‹Ó ·fi ÙÔÓ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ - ¡¤Â˜ ‚ÔϤ˜ ÷Ù˙ËÁ¿ÎË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ™·Ì·Ú¿ ■ ÛÂÏ. 8, 9

∫·È «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ·fi ÙÔ μfiÏÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ■ ÛÂÏ. 9

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ «¯·Ú¿ÙÛÈ»

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ... ■ ÛÂÏ. 19

∫·È Ô ª. °Ï¤˙Ô˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô

ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ «·ÁηÏÈ¿» ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ

∞Ï˘Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó

¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È‹ÌÂÚˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô Î. ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÎÏÔÁ¤˜. ■ ÛÂÏ. 12

™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë Ù˘ ¢∂∏ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi °È· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙË ¢∂∏, ÁÈ· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ‰›ÎË, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ÊfiÚÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ‰›ˆÚË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi (ʈÙfi) ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ■ ÛÂÏ. 17

√ μfiÏÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ 38Ë Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ■ ÛÂÏ. 16

∫. ™ËÌ›Ù˘

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÍ·¿ÙËÛ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ■ ÛÂÏ. 9 °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó¢ı‡Ó˘ ■ ÛÂÏ. 6


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ °πøƒ°√À •À¡√À, xinos@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

A¶√æ∂π™

§¿ÌÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›”

«∫¿ÔÈÔÈ ÊÙ·›Ó ÁÈ· ÌÈ· “·Ó¿ËÚË” fiÏË»

¡· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· ‹ Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·; ΔÔ˘ μπ∫Δøƒ∞ ¡∂Δ∞ ΔfiÛÔ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·¯‡ÙÂÚ·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂˘ÂÏÈÛÙÒ fiÙÈ fiÏÔÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÛÙÂÓ¿ Î·È ·ÚÌÔÓÈο” . ∫·Ù¿ ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ıÂÌÂÏ›ˆÛË ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¢ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û οÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô˘ ›‰Â ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ıÂÙÈο ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ §∞√™, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ·˘Ù‹ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Û fiÏ·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘, Ô˘ Ù˘ ÛÙÂÚ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓÂÚÁÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ÏÔÁÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Ì ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ §∞√™. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ê¿ÓËÎÂ, Ì ÙȘ ÂÚ›ÂÚÁ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÛΛ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¢ÂÓ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ηӤӷ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ -Ô ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ·Ú·ÈÙËı›- ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ¡.¢. ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ó· ÌËÓ ÙËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∫∫∂, Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ·! ªÂ ·˘Ù¿ Ù· Â͈ÊÚÂÓÈο Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÙÂÚÙ›È· Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ı· Â͢ÁÈ·Óı› ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜; ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ·ÓÙ› Ó· ÂÈ ¤ÓÙ ηϤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Û¿ÓÂÈ Ô ‰‡ÛÌÔÈÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ¤Û¢Û ӷ ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·. ∂› fiÙÈ ¤Ù˘¯Â Û ϛÁ· 24ˆÚ· ÙÔ˘˜ 4 ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ: ·) Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, ‚) Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Á) Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ÍÂÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙË ‰fiÛË Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙË Ó¤· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË, ‰) Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ “ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘” . μÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, fi¯È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ÎÚ›ÛË Î·È ‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¯¿Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂›Â Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈÊ·ÙÈο Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢‹ÏˆÛ ˆ˜ “ÔÈ ·fi„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó” , Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÛΛ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ. ¢‹ÏˆÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ “fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘” , ·ÏÏ¿ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ı¤ÏËÛ· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË, ÎÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù›” . √ ηı¤Ó·˜, ÏÔÈfiÓ, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ıˆÚ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˙‹ÙËÌ·, › fiÙÈ Â›Ó·È “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË” -Ë 19Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ô ¶··‰‹ÌÔ˜, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Û˘ÌʈӋıËΠ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘” . ΔÈ ÙÂÏÈο ÈÛ¯‡ÂÈ; ∫·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â, ı· Ù˘ ÙÔ ·ÚÓËı› Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·; ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∏ ÌÂÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË, ÂÓÒ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ Ï·fi, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ΔÂÏÈο, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·: Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· ‹ Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù·; ΔÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ı· ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” Î. §. ¶·Ú·Û΢¿˜. “ΔÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ËÚÔÈ Û ÌÈ· fiÏË ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜. ΔÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ “·Ó¿ËÚË” fiÏË Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔÈ ÊÙ·›ÓÂ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ› Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÈ΋ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈËı› Ì ÌˉÂÓÈÎfi ‹ Ìˉ·ÌÈÓfi ÎfiÛÙÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶·Ú·Û΢¿˜.

Δ

¶·Ú·‰ÒÛ·Ù ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¤Ó· ˘fiÌÓËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Û·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ï‡ÛˆÓ. “ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ΔÔ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ËÚÔÈ Û ÌÈ· fiÏË ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜. ΔÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ËÚË fiÏË Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔÈ ÊÙ·›ÓÂ. ∂Ì›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈËı› Ì ÌˉÂÓÈÎfi ‹ Ìˉ·ÌÈÓfi ÎfiÛÙÔ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶·Ú·Û΢¿˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ªÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÊÈÏÈ΋ fiÏË ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ì Ú¿ÍÂȘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ‚‹Ì· - ‚‹Ì·” . “ªÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜;” ÚˆÙ¿Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ú·Û΢¿. “∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· Û·˜ ‰ÒÛˆ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È °·˙‹ ÛÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ο‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ›¯Â Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜; ÕÚ·Á ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ· ‰ÚfïÓ

Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ; ΔÈ ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Â˙ÔÊ¿Ó·ÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiˆ˜ Î·È Ó· ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÛÂÈ Â·ÚÎÒ˜ ÙË ÌÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ∞ÌÂ∞ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌÔӛ̈˜ ηÙÂÈÏËÌ̤ÓË ·fi Ì˯·Ó¿ÎÈ· Î·È Ô‰‹Ï·Ù·; ∂›Û˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÙÈ ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÁÈ· Â˙Ô‡˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πÛȉÒÚÔ˘ Î·È ∞ÁÒÓˆÓ, ÂΛ Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜; ÕÚ·Á ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠̠¤Ó· ÙËÏÂʈÓÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙԇ̷ÛÙ ¿ÌÂÛ·; ŒÙÛÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ¶·Ú·Û΢¿˜. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ Â›Ï˘Û˘; “º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó. £¤ÏÔ˘Ì ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ηıÒ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ Ì·˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó. £· Ú¤ÂÈ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û fiÏ· Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‹Ì· ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ÛÙ¿Û˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÌÔÈÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 54 Ù˘ÊÏÔ‡˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶·Ú·Û΢¿˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -01...13ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 05...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -02...13ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 04...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 03...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 04...14ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÚԂϤÂÙ·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ ηÈÚfi˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· ·fi -3 ¤ˆ˜ 11 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ¢. ∂ÏÏ¿‰· ·fi 3 ¤ˆ˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ∫. Î·È ¡. ∂ÏÏ¿‰· ·fi 2 ¤ˆ˜ 15 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi 9 ¤ˆ˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜. ª¤ÙÚÈÔÈ ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÙÔÈο ۯ‰fiÓ ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ¿ÓÂÌÔÈ ‚ÔÚ›ˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÂÓÒ ÛÙÔ πfiÓÈÔ ·ÛıÂÓ›˜.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ì ȉȈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ı· ÂΉÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¶√∂√Δ∞. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ı· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ ı· ˙ËÙ¿ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ∂ȉ¿Ïψ˜, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ı· ÙȘ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™ ΔÔ˘ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

™Ùfi¯Ô˜ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹...

¢‡Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ

πηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Î·È ÔÛÔÛÙ¿ (6,5%) Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹. Δ· ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÎÏÔÁ‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘. ∂ÂÛ‹Ì·ÓÂ, ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. “μ·‰›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË 10 ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· Î·È ÌÂıÔ‰Èο, Ô˘ ı· ηχÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌˉÂÓÈÛÙ¤˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ∂¤ÎÚÈÓ ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÂȉÈο Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÁÈ· ÙÔ “ÌˉÂÓÈÛÙÈÎfi” ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ. ∞ÔÎ¿Ï˘„ ‰Â, ˆ˜ ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ “ÎÙ˘Ô‡Ó ÙËÓ fiÚÙ·” Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È “·ÓÔÈÎÙfi” Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙË ¯ÒÚ·. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ôχ ÁÓˆÛÙfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ÿÛˆ˜, ÁÈ·Ù› ıˆÚ› ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË...

¢˘Ô, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÔÚ›˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 38˘ ÂÂÙ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ∏ ÚÒÙË ı· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢∂¶ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ·fi ÙÔ ¶∞ª∂, ÙËÓ ¶∞™∂μ∂, ÙËÓ √°∂, ÙËÓ ¶∞™À Î·È ÙÔ ª∞™ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ó· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ fiÏ· ı· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿.

Δ. ∫.

ΔfiÛÔ˜ ÓÙfiÚÔ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÌÂÁ·ÏÔηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·... ¢ËÏ·‰‹ ·ÓÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ¯ÚÂÒÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∞˜ οÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi Î·È ÌÂÙ¿, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·˜ ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜.

§·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÓË̤ڈÛË ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∞Ó·ËÚ›·˜ μfiÏÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. ªÂ ÙÔÓ ÓÙfiÚÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞, ÔÈ ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ› ¤ÁÈÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ 11.30’ ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ οıÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ... √fiÙÂ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÂÓ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ·fi Ù· 250 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Â›¯Â ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ 15... §·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞... ¢∏ª√.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢∞¡π∫∞

ª‡Á˜ √ÏfiÎÏËÚË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ˘Ê‹ÏÈÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ηÏfi˜, Ô Î·Îfi˜ Î·È Ô ¿Û¯ËÌÔ˜” . ¢ÈfiÙÈ Î·Ïfi˜ Ô §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ó ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ™ËÌÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ô˘ Ì ¯·ÏÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔȯ›· ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ‰Ú·¯Ì‹ Û ¢ÚÒ ÂÓ Ì›· Ó˘ÎÙ›. ¢ÈfiÙÈ Î·Îfi˜, ¯ıÚfi˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ŒÙÛÈ ·ıÒÔ˜ Ô ÊÂÚ’ ÂÈÂ›Ó ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ô˘ ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÂÈ ÛÙ· ηӿÏÈ· ˆ˜ ¿Ó·ÁÓÔ˜ ÙÈÌËÙ‹˜ Î·È Ô˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ Û Á·ÏÏÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â›¯Â ÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜: “ŸÙ·Ó ›‰· ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ›· fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË Î·È Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ·, ÂΛÓÔ˜ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÁÚ·Ê fiÙÈ ı· ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ófi Î·È ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ” . Δ¤ÙÔÈ· ηٿÓÙÈ·. ∫·È ‰ÈfiÙÈ ¿Û¯ËÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ ÔÔ›Ô˜ Ó·È ÌÂÓ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ٛÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ŒÙÛÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ [...]∂‰Ò ›۷È, Â‰Ò Â›Ì·È. £· Ê·˜ ¤Ó· ¶··‰‹ÌÔ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ’ÚıÂÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ÛÊÔÓÙ‡ÏÈ. ∫·È ÁÈ·Ù› Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛˆÙËÚ›·˜ [...] fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜, fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÂÛ¯·ÙÔÏÔÁ›·, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÔ‚·ÚÔÊ·Ó›˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, fiÏÔ˜ Ô ÔÚ˘Ì·Á‰fi˜ ‰ËÏÒÛˆÓ, ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›·˜ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜: ¡· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ¢ÒÛ ÎÈ Â̤ӷ Ì¿ÚÌ· ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ· ÙÔ˘ §·Ô‡. ¡· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È ÁÈ· Ó· ˘Ô˘ÚÁÔÔÈËı› Ô Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘: fl‰ÈÓÂÓ fiÚÔ˜ ¤ÙÂÎÂ Ì˘Ó. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ë Ì·Î·Ú›ÙÈÛÛ· Ë ÓfiÓ· ÌÔ˘ “Ë Ì‡Á· ¤Î·Ó ÎÒÏÔ Î·È ¤¯ÂÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ” ! ∞fi tovima.gr

°.•.

™˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÚÒÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ê˘Ï¿ÎÈÛË

¢∏ª√.™.

ªÂÙ¿; ª¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ 820 ¿ÔÚÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ¯ı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ηϿ οÓÂÈ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ fiÛ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È... °.•.

∏ ·Ï˘Û›‰· ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙfiÛÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÂÚÈ·ÎψÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŸÌˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÁËÛÂ, ·ÏÏ¿ ¤Êı·Û ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÙÂÏ›ˆÓ·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÒÛÙ ÛÙ¿ıËΠ‰˘Ó·Ùfi, Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·Ï˘Û›‰· Á‡Úˆ-Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. º˘ÛÈο ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Û¯‹Ì·, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

™ËÌÂ›Ô ¤Ï͢ √ ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚfiÛˆÔ ¤Ï͢ ·ÚÎÂÙÒÓ μÔÏȈÙÒÓ Ô˘ ‹Á·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ¤Êı·Û ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔÓ ÚÔ¸¿ÓÙËÛ·Ó Î·È ı¤ÏËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì›· ¯ÂÈÚ·„›· Ì·˙› ÙÔ˘. £. ∫. μ.

Èڛ˜ ÌÈÛıfi ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Â›ÙÚÔÔÈ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, ÔÈ Â›ÙÚÔÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂȯÂÈÚËÛȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ηıÒ˜ ÔÈ Â›ÙÚÔÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÈÛıfi. ∫∞Δ. Δ∞™

™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ™Â ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ô Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜. ∫·È Ì ÙÔ ¿Ì· Î·È ÙÔ ı¿Ì·: ∂ȉÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û˘ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÌÂϤÙ˘ Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “∂ÈÙÂÏÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜” , ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˆ˜ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰È·‚¿˙Ô˘Ì Û ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘, fiÙÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∂ÈÙÂÏÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ∞ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ŒÎıÂÛË, Û ۯÂÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™ÔÊÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. Δ· Ó· Ô‡ÌÂ; ∫·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿... ∂§.™.

¶Ï·ÛÙÈÎfi ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi. ¡· ͢Ó¿˜ Úˆ› - Úˆ› Î·È Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ Ï·ÛÙÈÎfi fiÏË Ë fiÏË... ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ë Ì˘Úˆ‰È¿ ·fi ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÂÓÙÔÓfiÙ·ÙË. ∫·È ÌËÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› οÔÈÔ˜ fiÙÈ ‹Ú·Ó ÌÚÔ˜ Ù· Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÔÈ ÛfiÌ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘... ¢.Ã.

£. ∫. μ. ΔÔ˘ ¶. ª·Ú·ÁÎÔ‡


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ √ Î. μ·Û›Ï˘ ÷ϷÛÙ¿Ú·˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· 38 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· Î·È Â›Î·ÈÚ·. ∏ 17Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1973 ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ï¿ ¤Ó· ÔÚfiÛËÌÔ. ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Û fiÏ· fiÛ· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‚˘ı›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ΔÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÌÓ¤ÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ ηıÔ‰ËÁ› ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙȘ ˘¤Úٷ٘ ·Í›Â˜, ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›·, ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙȘ Ó·ÓÈΤ˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ·Í›Â˜ Î·È Ù· ȉ·ÓÈο ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Ó‹Ì· Ô˘ ı· ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ Ï·˚Îfi ÍÂÛËΈÌfi Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ πÔ‡ÓË Î·È ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË Ô˘ Û˘ÓÙ¿Ú·Í·Ó ÙË ¯ÒÚ·, ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Î·È ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÎÏÈÌ¿ÎˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó˘·ÎÔ‹˜ Î·È ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ˘ÔÙ·Á‹˜ ÛÙ· Û˘Ó¯‹ ¿‰Èη ¯·Ú¿ÙÛÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ó· ·Ú·‰Ôı› Ë ·È‰Â›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ΔÔ æøªπ - ¶∞π¢∂π∞ - ∂§∂À£∂ƒπ∞ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜, Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛˆÓ. ΔÔ ¤Í·ÏÏÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÙfiÈÔ˘ Î·È Í¤ÓÔ˘ ÔÏ›ÙÈÎÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰‹ıÂÓ ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÚÎÂÙfi È· Ó· Û˘ÓÙËÚ› ·˘Ù·¿Ù˜ Î·È ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÙËÓ ›‰È· Û˘ÓÙ·Á‹, Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Âڋ̈ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘

Ï·Ô‡ ÛÙË ÌfiÓÈÌË ÚfiÛ‰ÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÔ ¿ÚÌ· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Û˘‰ÔÛ›· ÓÙfiÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ fï˜ ‰ÂÓ Á˘ÚÓ¿, Ë Ï·˚΋ ÔÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Ì ηӤӷ Ù¤¯Ó·ÛÌ·, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ı· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó, ı· ÎÏÈ̷ΈıÔ‡Ó Î·È ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ̤۷ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ Ó‹Ì· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ¶ÚÔÛËψ̤ÓË ÛÙ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ȉÂÒ‰Ë Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ Û Ú¿ÍË Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÌË ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÂÈ “ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ηٿıÏȄ˘” Î·È ·ÂÏÈÛ›·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÔÙ¤, Î·È fiÔÈÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÈÚfi Ó· ·ÂÏÈÛÙ›” .

ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ √ Î. ¶·Ó. ªÔÛÓ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ÂÎ ÙˆÓ ¿Óˆ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ∞. ™·Ì·Ú¿ η٤‰ÂÈÍ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙË Á‡ÌÓÈ· ÙÔ˘ Û·ıÚÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ù·ÁÒÓ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ʇÏÏÔ ÛÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ, ηٷ¯Ù‹ÛÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË, ÔÏÏÒ ‰ÂÓ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÎÚ›ÛË ¯Ù˘¿ÂÈ ·Ï‡ËÙ· οı ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Ì·˜ ¯ÒÚ·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÂÌ›˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÔÌÔÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ¤ÓÙ ‚·ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÛÙ· ¯Â›ÏË fiÏˆÓ Â›Ó·È; ΔÈ ‰¤ÔÓ ÁÂÓ¤Ûı·È; ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú·. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˘ Û ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È ÂfiÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜ ı· Â›Ó·È Ì‹Ó˜ ÂÓÙfiÓˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· fï˜ ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı›, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ∂ÚÒÙËÌ·: ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· ÂÎÏÔÁ¤˜; ÿÛˆ˜

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ NBC Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ø˜ ÂȉÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÚÔÛÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô NBC Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. ∏ 31 ÂÙÒÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·È Ù˘ Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ı· οÓÂÈ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· “ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. Δ· ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ̛· ÂÓfiÙËÙ· Ì ٛÙÏÔ “∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ¢È·ÊÔÚ¿” Î·È Û ¤Ó· ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô Ì·Áη˙›ÓÔ. “∏ ΔÛ¤ÏÛÈ Â›Ó·È Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ NBC News” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ NBC News ™ÙÈ‚ ∫¿Ô˘˜. “¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ù˘, Â›Ó·È Û·Ó Ë ΔÛ¤ÏÛÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· fiÏË Ù˘ ÙË ˙ˆ‹. ∂›Ì·ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο, ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ٷϤÓÙ· Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ NBC News” . Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ NBC, Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Ë ÔÔ›· ˙ÂÈ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ ª·ÚÎ ªÂ˙‚›ÓÛÎÈ, ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ï›ÓÙÔÓ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Ù˘ ÛÙËÓ √ÍÊfiÚ‰Ë.

∫¿ÓÔ˘Ó “like” ÛÂ... ÙÚ·ÎÙ¤Ú Î·È Ê˘Ù›˜ ∞ÓÙ› Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜, Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛfiÁÈ·˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó “like” ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔÓ٤Ϸ ÙÚ·ÎÙ¤Ú. ªÈÌÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ

fi¯È, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ó¿ÁÎË ‚È·Û‡Ó˘. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, ›Ûˆ˜ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ Ì·˙› Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó. ™ÙÔ ·ÚfiÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÌÂÚÈÛÙ›. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ. ∞˜ ÂÓÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Ì·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘ ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ·˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ¿ÏÏ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·, Ô‡Ù ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·‚ÔϤ˜. ÕÌÂÛ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔıÈ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÛ· ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ηٷı¤ÛÂÈ. ∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∞ÚÎÂÙ¿ Ì ÙȘ ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜. À¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Û fiÏ· ·˘Ù¿; ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ fiÏÔÈ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ªÔÚ› fï˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹ÌÔ˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÂÍÂϛ͈Ó. ÿÛˆ˜ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ fiÏÔ˜, Ì›· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ, ›Ûˆ˜ Ì›· ·Ê‡ÓÈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·È¯ÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ì›· Ì·ÎÚfiÓÔË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘ÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÙÔ Ì¤Û· Î·È ÙÔÓ ¤Íˆ ÂÏÏËÓÈÛÌfi, Â͈ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜, ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ‰‡Ô ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∞˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌfiÓÔ Â¿Ó ·Ê˘ÓÈÛÙ› Ô Ï·fi˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤Ó˜ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·ÙÚȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ¿ÎÚË, ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·ÓÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÌÔ„˘¯›·˜, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ηıÔÏÈ΋ ·ÓÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ·Ù› ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· οı ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Î·È Ôχ ·ÚÁ¿” .

ªÂ ÙË ‚›· ‰Â χÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ μ·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ §˘‰›·˜ ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ‹Ù·Ó Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ù· ·Ì‡ıËÙ· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÔÈ˘ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ·fi Ù· ¯Ú˘ÛÔÚ˘¯Â›· ÙÔ˘ ¶·ÎÙˆÏÔ‡ ÔÙ·-

‰È¿ÛËÌˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ fiˆ˜ ÙÔ Facebook, ÙÔ... SojaBook (www.sojabook.com) Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ (“μÈ‚Ï›Ô Ù˘ ™fiÁÈ·˜” ) ‚ڋΠÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÛfiÁÈ·˜, Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. “ΔÔ SojaBook ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÎÙË̷ٛ˜ Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ” ÂÍËÁ› Ô ª·ÚÈ¿ÓÔ ΔÔÚÔ˘ÌÈ¿ÓÔ, 31 ÂÙÒÓ, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ›‰Ú˘Û ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ 1.000 ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Ô ΔÔÚÔ˘ÌÈ¿ÓÔ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÏ›˙ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 10.000 ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô Ù˘ ™fiÁÈ·˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ¢ڇ ÎÔÈÓfi.

“∞·ÏÏ¿¯ıËΔ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô ¶ÚÒÙÔ˜ °¿ÙÔ˜ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ú›¯Â ¯ı˜ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ §¿ÚÈ, ÙÔ Á¿ÙÔ Ù˘ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ, ·Ú¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ fiÙÈ Âı¿ıË ÔÓÙ›ÎÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰Â›ÓÔ˘ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ. “√ §¿ÚÈ ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Ó·... ¿ÚÂÈ fi‰È Ô ¶ÚÒÙÔ˜ °¿ÙÔ˜. ∏ Daily Mail ¤ÁÚ·„ ¯ı˜ fiÙÈ ¤Ó· ÔÓÙ›ÎÈ Âı¿ıË ÚfiÛÊ·Ù· Û ‰Â›ÓÔ Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. √ ∫¿ÌÂÚÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ‹Ú ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ-

ÌÔ‡, ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È ÈÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘. ¶›ÛÙÂ˘Â Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·ÍÂÓ‡ÙËÎÂ Î·È ı‡ÌˆÛ Ôχ fiÙ·Ó Î¿ÔÙ ‹Á ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ Ô ™fiÏˆÓ Î·È fiÙ·Ó Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ÂÚËÊ·Ó‡ÙËΠfiÙÈ Â›Ó·È Ô Â˘Ù˘¯¤ÛÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô ÛÔÊfi˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËÎÂ: “Ìˉ¤Ó· ÚÔ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ̷οÚÈ˙” , ‰ËÏ·‰‹ “ÌËÓ Î·ÏÔÙ˘¯›˙ÂȘ Î·Ó¤Ó·Ó ÚÔÙÔ‡ ‰ÂȘ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘” . ∫·È ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ï‹ıÔ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô ÕÙÔ˜ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÓÈ΋ıËΠ·fi ÙÔ μ·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ∫‡ÚÔ Î·È ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎÂ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Ô ∫ÚÔ›ÛÔ˜ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· Âı¿ÓÂÈ ı˘Ì‹ıËΠٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™fiψӷ Î·È ÊÒÓ·Í ÌÂÙ·ÓȈ̤ÓÔ˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ “™fiψÓ! ™fiψÓ! ™fiψÓ!” . √ ∫‡ÚÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ, ˙‹ÙËÛ ӷ Ì¿ıÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Â›ÎÏËÛË ·˘Ù‹ Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔÓ ∫ÚÔ›ÛÔ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ. ∞˘Ù¿ Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Î·È Ô ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ Î·È Ù· ı˘ÌËı‹Î·Ì ‚ϤÔÓÙ·˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Â› 42 ¯ÚfiÓÈ· ËÁ¤ÙË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ¶¤ı·ÓÂ Û·Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÈÁ̤˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜, ‰Â ı‡ÌÈ˙·Ó Û ٛÔÙ· ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ô˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ¤·ÚÛË ¤‚Á·ÈÓÂ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Û ʛÏÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜. ¢Â ı‡ÌÈ˙ Û ٛÔÙ· ÙÔÓ ËÁ¤ÙË ÌÈ·˜ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û ӷ ·Ó·‰Âȯı› Û ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ÙË ‚›· Î·È Ì ÙÔ Û·ı› ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÏ¿¯. ¶¤ı·ÓÂ Û·Ó ¤Ó· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ô˘ ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Û ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ¶¤ı·Ó Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ·ÎfiÌË Î·È Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ¶¤ı·Ó Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ¤¯·Û ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘. ¶¤ı·Ó Ì ¤Ó· ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â˘¯fiÌ·ÛÙ Û ηӤӷ ¿ÓıÚˆÔ. ¶¤ı·Ó Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË, fiÙÈ Ì ÙË ‚›· ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ‚›·È˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ η٤ÏËÍ·Ó ÛÙ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ Ù˘Ú·ÓÓÈο ηıÂÛÙÒÙ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ “οı ÙÈ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È Ì Û·ı›, ¯¿ÓÂÙ·È Ì Û·ı› Î·È fi,ÙÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È Ì ·Á¿Ë, ¯¿ÓÂÙ·È Ì ·Á¿Ë” , ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ˘, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷϿ‚ÂÈ, fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó, ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‚›·!” .

΋ ηÙÔÈΛ· ÙÔÓ §¿ÚÈ Ì “·ÔÛÙÔÏ‹” Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÙÚˆÎÙÈο, ‰‹ÏˆÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ fiÙÈ Ô §¿ÚÈ Â›Ó·È “ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ΢ÓËÁfi˜ ÔÓÙÈÎÒÓ” ÎÈ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÔÓÙ›ÎÈ· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË.

√ ªÔÓ Δ˙fi‚È... ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ·˜ √ Δ˙ÔÓ ªÔÓ Δ˙fi‚È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘, Î·È ¿ÓÔÈÍ ¤Ó· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÈ. ΔÔ JBJ Soul Kitchen ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ ƒÂÓÙ ª·ÓÎ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÈ̤˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰ˆÚ¿ Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó ·ÓÙ› Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. “™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ¤Ó· ÛÙ· ¤ÓÙ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ˙ÂÈ ÛÙÔ ‹ οو ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ªÔÓ Δ˙fi‚È, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÁÂÓÓËı› Î·È ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÈ. ΔÔ JBJ Soul Kitchen ۯ‰ȷ˙fiÙ·Ó Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·ÏÈfi Ì˯·ÓÔ˘ÚÁ›Ô. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ È¿ÙˆÓ, ηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÙÚ·¤˙È· ‹ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. √È ÂÏ¿Ù˜ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó 20 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ¤Ó· Á‡̷ ÙÚÈÒÓ È¿ÙˆÓ ·fi ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Ô˘ ‰ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÈÎÔ› ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂›ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜; ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“ΔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ó· Â›Ì·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›; ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰· Î·È Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

/5

Δ·ÎÙÈÎfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Δ·ÎÙÈÎfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¡Ô1 ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˜-¡¤· πˆÓ›· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·ÂÚÓ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ÙȘ ‰˘Ô ‚·ÛÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ Ù˘ fiÏ˘, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¯¿ÛÂȘ ψÊÔÚÂ›Ô Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂȘ ¤Ó· 15ÏÂÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ” ϤÓÂ. ∫·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·˘Ù‹ Ë ‚·ÛÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û˘¯Ó¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, οÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È Ù˘ÈÎÔ› ÛÙ· ˆÚ¿ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. “¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ 1,10 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ‰È·‰ÚÔÌ‹. ∞˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘”, ηٷϋÁÔ˘Ó. ∫·È Â·˘Í¿ÓÔ˘ÌÂ... ∂§.™.

¡›ÎÔ˜ ∫fiη˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“Ÿ¯È. ¢ÂÓ Â›Ì·È Î·ıfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰ÂÈ fiÙ·Ó ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË” .

∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÔ¯‹ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·’ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·” .

ªËÓ‡ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ √™∂ ™ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ηÌÂÚÒÓ ·fi ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ù¤ıËΠÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ‰È·‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √™∂. ∏ ‰È¿‚·ÛË Ù˘ ªfiÙÛ·ÚË Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ “η›ÂÈ” ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙ› ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ù¿ËÙ˜, ·ÚfiÙÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı›. ¶ÚÔ¯ı¤˜, fiˆ˜ ›Â Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÛËÌÂÈÒıËΠ·Ù‡¯ËÌ· Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÈÓËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÓÔÌÈο ηٿ ÙÔ˘ √™∂. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·, Ô Î. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ Â·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ›, ÁÈ· ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÂÚÒÓ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÚÔÛ¤Ï·ÛÙ· ¡›ÎË ∑¤Ú‚· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓË Ì ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ˘Á›·˜. ∂ÁÒ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Á· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÒ, Â͢ËÚÂÙ‹ıËη Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÎÏ¿‰Â„·Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Â‰Ò Î·È Î¿ÔȘ Ë̤Ú˜ Î·È Ù· ÎÏ·‰È¿ Ù· ¿ÊËÛ·Ó Âٷ̤ӷ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Î·È °·ÏÏ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÌfi-

∞ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·Ú¤· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ªÔÚ› ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ó· ÌËÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ, Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ fï˜ Î·È Ë ·Á¿Ë Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ù· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ. Œ¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· Û¯¤ÛË ‰˘Ó·Ù‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ì·˙›, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·fi Ì·˜ ·Îԇ̠ıˆÚԇ̠ٷ ÊÙˆ¯¿ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÂÈΛӉ˘Ó· ‹ ‚¿ÚÔ˜ ·Û‹ÎˆÙÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·ÔÙÂÏ› ηıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û ÔÏϤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û οı ‰Â‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· Ó· ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ÛˆÚÔ‡˜ ·fi ÎÏ·‰È¿. Δ· ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ηÈÚfi ÛÙ· “·˙‹ÙËÙ·” οÓÔÓÙ·˜ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘ ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙ·... °.•.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ¶·Á·ÛÒÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË, ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙË ¡¤· πˆÓ›·.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∫·È ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ï‡ÎÔÈ “∞˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ï‡ÎˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ Ù· “ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·” ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “™·ÚËÁÎÈfiÏ” , “¶··Ï¿Î˜” Î·È “°ÂÚÌ‹” ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ χÎÔÈ, Ô˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙ· Ô›ÌÓÈ· Î·È ÚÔͤÓËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ›ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ÔÈÌÓ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÂÈı¤Ûˆ˜ χΈӔ . ¡ÙÂÎfiÚ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ... “∏ ÎÔÌ„fiÙËÙ· Ì·˙› Î·È Ë ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ¯¿ÚË ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Ê›Ó˜, ›Ûˆ˜ ÎÈ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈΘ. ™ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Û›ÁÔ˘Ú· ›ӷÈ. ¢ÂÓ ÙÔ Ï¤Ó ÌfiÓÔ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ‹ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÎÔÌ„¤˜ ΢ڛˆ˜ Ô˘ fi¯È Û¿ÓÈ· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ·fi ÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÙÂÏ¿ÎÈ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÌÔ˘Ù›Î” . ∫ÏÂÈÛÙfi ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÙÔ˘... “ªÂ Óˆ¤˜ ·ÎfiÌË ÙȘ ·ÓËÁ˘ÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· 50¯ÚÔÓ¿ ÙÔ˘ Ô √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÙÈ ÂÏÏ›„ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓÈÛ¯‡Ûˆ˜, Ì·›ÓÂÈ ÏԢΤÙÔ ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘... º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ›Ù ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ú ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ·fiÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎÂ, ·¿ÓÙËÛ ÌÂ... ÛȈ‹” .

∫·È Â¿Ó ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ· Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù· Â›Ó·È ‰ÈÏfi Úfi‚ÏËÌ·. √ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Î·È ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÂÈ‚¿ÙË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘.

£. ∫. μ.

ºˆÙÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¢‡Ô ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÙ˜, Ô˘ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›·Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔÚ› Ó· ‹ÚıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î·È Ë ·Ú·Ï›· Ó· ÌË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ¢∏ª√.™.

16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981

√ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ı· ÁÈÔÚÙ·Ûı› ʤÙÔ˜ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÎËÚ˘¯ı› Ë 17Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û·Ó Ì¤Ú· Û¯ÔÏÈ΋˜ ·ÚÁ›·˜. ◊‰Ë Ù· ÚÔ‰Ú›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ”.

‰ÚÔ˜ ∞ı. ∑·‚·ÏÈ¿ÁÎÔ˜: “∫‡ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤, fiˆ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô͇ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ı¤Ûˆ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› Â›ÁÔ˘Û· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ‰ÈfiÙÈ Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ¯ÒÚÔ˜ ‰È·ı¤Ûˆ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÔÚÂÛı›” .

∞Ó¿ÁÎË Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ “√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢È·ı¤Ûˆ˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÚfiÂ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1849... √ ƒÒÛÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ºÈÔÓÙfiÚ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ, ηٷ‰Èο˙ÂÙ·È Û ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ· ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÌÈ· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ηٷӷÁηÛÙÈο ¤ÚÁ·. 1864... √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞’ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÔÚΛ˙ÂÙ·È ›ÛÙË ÛÙÔ Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ë ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ‰È·Ï‡ÂÙ·È. 1942... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: ΔÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ “ΔÚ›ÙˆÓ” (΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ˘ÔÏÔ›·Ú¯Ô˜ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘) ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÓËÔÔÌ‹˜ ÛÙÔÓ ∫·ÊËÚ¤·, ‚˘ı›˙ÂÈ ¤Ó·

ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ Î·È, ÂÓÒ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ, ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Â›ıÂÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ηٷ‰ÈˆÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÂÏÈο ‚˘ı›˙ÂÙ·È. ¢ÂηÂÓÓ¤· ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘. 1980... √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ π¿Îˆ‚Ô˜ ∫Ô˘Ì‹˜ Î·È Ë 20¯ÚÔÓË ÂÚÁ¿ÙÚÈ· ª·ÙԇϷ ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·fi ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÙˆÓ ª∞Δ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ 7Ë Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 1992... ∂ΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “ªÂÁ¿Ï˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜” , ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 NO∂ªμƒπ√À 2011

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· √Ì¿Ì· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘

∞£∏¡∞, 15.

Δ∏§∂ºø¡π∫∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ

∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 15.

À¶√Àƒ°π∫√ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ

¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Â› fiÙÈ “ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ì·˜ ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ ÈÔ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜” Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÌÈ· ‡ÛÙ·ÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· “Ó· Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› “Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó·, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ٷ ÔʤÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘” . ∞ÎfiÌ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ „‹ÊÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, › fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·ÏÏ¿ “ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂıÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È ·ÊÂÙËÚ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘” .

∞£∏¡∞ ,15.

 ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÙËÓ ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È È ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·Ôχو˜ ÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ 19˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÚÒÙ· Ë ∂ÏÏ¿‰·” ›Â Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛËÌ·Û›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰‡Ô ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜. ΔÔ ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Î˘‚¤ÚÓËÙ˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ¤ÍˆıÂÓ ·ÂÈÏ‹ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË.” √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ” fiÔÈÔ˜ Û٤ϯԘ ‹ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈ΋, ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ̤ڷ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¢Â›Í·Ì ¢ı‡ÓË Î·È ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·,Ó· οÓÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·“ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ: ” ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÚȷ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˙ËÙ¿ ÌÈ· „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ fiÙÈ ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ∂›Ì·ÛÙ Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÁ¿Ï˘, ÂıÓÈ΋˜

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó¢ı‡Ó˘ ∞£∏¡∞ ,15.

°π∞ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂ-

Ù·È Ë ¯ÒÚ·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· “‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ” Ì›ÏËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Â› ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ “¤‰ˆÛ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ‘›ӷȒ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi” ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ̛· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ Û˘Ó¢ı‡Ó˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Û‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÁÈ·Ù› ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ó ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜” , ÛÙȘ Ôԛ˜ “ÊÙ¿Û·Ì ¿ÁÚÈ· ¯·Ú¿Ì·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ” . “∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο ·¤‰ÂÈÍ· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ηڤÎϘ, η̛· ηڤÎÏ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÏÔÈ ‚¿Ï·Ì ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› Ì·˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÏÂÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ “Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÎÚ·›Â˜ ʈӤ˜, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ - fiˆ˜ › - ÙfiÛÔ ·˘Ù‹ fiÛÔ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ “fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ”, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë, ‰ËÏ·‰‹ “ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”. “∞Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿¯Ë ›̷ÛÙ ¿ÙÔÏÌÔÈ Î·È ÊÔ‚ÈÎÔ›, ı· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ı· ¯·ıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÌfiÓÔ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ“ ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÙfiÓÈÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ϿıË Ô˘ οӷÌ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. √È Ôϛ٘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ Ì¤ÙÚ· Î·È ı˘Û›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. √ ηÓfiÓ·˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó

¢ηÈÚ›· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì Û ٿÍË Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜”, ÙfiÓÈÛ √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÂı› Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ë ™˘Ìʈӛ· Ù˘ 26˘ Î·È Ù˘ 27˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ı¤ÏËÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Ô Ï·fi˜ Ó· ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “Ó·È” ‹ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “fi¯È”, Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ó· ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ‹ Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ”. “∞ÎÔ‡ÛÙËΠfiÙÈ ÂÁÒ ¤ıÂÛ· Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË Û˘Ìʈӛ· Û·Ó Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ÚÈÓ, fiÙ·Ó ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ÙÔ ·fi ·ÓÙÔ‡” ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ı¤Ûˆ Û ΛӉ˘ÓÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿Ï„· ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙfiÛˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . “™‹ÌÂÚ· ·˘Ù‹ Ë Û˘Ì-

ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ‚¿ÚË ‰›Î·È·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˘ÊÂÛȷ΋ Â›ÙˆÛË“ √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ÛÎÔÔ‡ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∂›Û˘ ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ ·ÏÏ¿

ʈӛ· Â›Ó·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ ·fi ÔÙ¤, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ÙfiÓÈÛÂ. “ª›· ıÂÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÂÈ·ڈÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∞ÎfiÌË Î·È Ì›· ·ÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ˆÛÙfiÛÔ ı· ‹Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙÔ Ó· Û˘ÚfiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ì‹Ó˜, Ó· ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ÙÔ˘ ‘‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ’ Î·È ·ÎfiÌË Î·È Ë ‚›·” , ¯ˆÚ›˜ Î·È ¿ÏÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿. ∂ÈÙ¤ıËΠ̿ÏÈÛÙ· ηٿ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË”.

΢‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Î·È ÛÙfi¯Ô˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÁÚ·ÌÌ‹, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Monde ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ

Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ·’ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Goldman Sach’s Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ”. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ ÙfiÓÈÛÂ: “∂Û›˜ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ηٷÛÙ‹ÛÂÙ ۷ʤ˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜

ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ª¿Ú·Î √Ì¿Ì·, ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÙÔÏÌËÚ¿ ‚‹Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë ÎÚ›ÛË. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘.

æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ∞£∏¡∞ ,15.

“∏ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂-

ÓË ıËÙ›·, ·ÏÏ¿ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤ÊÙ·Û ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘” Î·È fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·, ˆÛÙfiÛÔ -ÚfiÛıÂÛÂ- ÛÙ¿ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ “ÔÏÈÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi” Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‡ÛÙ·ÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ·

ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ‡ÛÙ·ÙÔ ‚·ıÌfi” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 26˘ Î·È 27˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ·. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ “˘fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ” ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ‰Ú¿ÛË Î·È ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ. ø˜ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘-

‚¤ÚÓËÛË ¤ıÂÛ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰fiÛ˘ Î·È ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2012, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î.·. “Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Í·Ó·ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. ¡· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÂıÓÈο ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ԇ̠·˘Ùfi fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È Ë ÊˆÓ‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·” η٤ÏËÍÂ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 NO∂ªμƒπ√À 2011

Â› ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·

ÛÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ∫∫∂: √ Ï·fi˜ Ó· ÌËÓ ˘Ô·„ÂÈ ÛÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ∞£∏¡∞, 15.

Δ∏ ı¤ÛË fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ

Ó· ˘Ô·„ÂÈ ÛÙÔÓ “Â΂ȷÛÌfi” ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÂͤÊÚ·Û ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. “ÕÎÔ˘Û· ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÈÒıËΠˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ ¯·ÚÙ› fiÙÈ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ˘ÂÛ¯Ë̤ӷ, ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ¤ÎÙË ‰fiÛË. ∂›Ó·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì· ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ·Ó ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‹ fi¯È. ∂Λ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‚ÚÂı› ¤Ó· modus vivendi. ÕÏψÛÙÂ Ô Â΂ȷÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ˘Ô¯ˆÚ› ÔÙ¤. √ Â΂ȷÛÌfi˜ fï˜ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÁÂÚı›, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Â΂ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù·ÌÈ·Îfi˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ, ÙÔÓ Â›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ·fi ·˘Ùfi Â‰Ò ÙÔ ‚‹Ì·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. Δ› ÎÂÚ‰›Û·Ì ¿Ú·Á Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ 8 Ì‹Ó˜ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘;”.

∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘

ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “∏ Û˘ÓÂÚÁ·-

Û›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂͤÏËÍÂ. ΔÔ ÚfiˆÚÔ ›Ûˆ˜. ∞ÏÏ¿ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ ͤÚÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ §∞√™; ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ¿ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ‚Á‹Î ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛ‹ ÒÚ·. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) Î·È ÌÂÙ¿ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË.

ÎÏËÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÁÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂.∂ Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓÒ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞˘Ù¿, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÙÂÚfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, οÓÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ηıÂÛÙÒÙ· Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, “Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜” . “ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ οÓÂÈ ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÏÔÁ¤˜;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∞˜ ÌËÓ ÙÈ̈ÚËıԇ̠ÁÈ ·˘Ùfi. ∞˜ ÌËÓ ·ÔÏÔÁËıԇ̠ÂÌ›˜ ÁÈ· Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∞Ó·-

ηٿ ¶··‰‹ÌÔ˘

∂›ıÂÛË μÔÚ›‰Ë

∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∫. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· Î·È Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ

ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ “∞˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·. Œ¯ÂÈ fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ú·‰Ô¯¤˜, ÎÈ ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÂÚ› ÂÙÂÚfi-

ÎfiÌÌ·. ∂›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙË ‚ÚÒÌÈÎË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢. ¶ÚÔ‚ÔοÙÛÈ·, ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜, ¯Ù‡ËÌ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. μ‚·›ˆ˜ ÙÔ §∞√™ Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÎfiÌÌ·. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ô ªÂÙ·Í¿˜ Î·È Ô ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÍÂΛÓËÛ·Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÛÔ‚·Ú‹ ¢ı‡ÓË” . Ÿˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë Ù¿ÍË, ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘, Ó· ÂΉȈ¯ı› Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ›Ûˆ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ∂∂. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È fï˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Ï·fi˜, fiˆ˜ ›Â Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Â›Ó·È “Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘ ‹ Ì ÙÔÓ Ï·fi”. ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ¿ÏϘ ÛΤ„ÂȘ, fï˜ ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È”. √ Î. μÔÚ›‰Ë˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÁÈ· Ù· 380 ÂηÙ. ·fi ÙȘ ¿‰ÂȘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜; “∂›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜;” ÚÒÙËÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰›Î·È˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜.

Ì·˜, Ì’ fiÏÔ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÙÈ Ë ‰È΋ Û·˜ ·ÚÔ˘Û›·, Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ Û·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ÂΛÓÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó”. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ Δ˙›Ì·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ: “ΔÔ Ó· ˙ËÙ›ÙÂ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈÔ ˘ÁȤ˜ Î·È fiÛÔÈ ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó Â›ıÂÛË Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞ı. ¶·Ê›Ï˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ” ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ’Ì·‡ÚÔ˘’ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÂÙÒÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô fi¯È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Ï·fi ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔÓ ˘ÔÙ¿ÍÂÈ, Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Ó¤Ô ÛÊ·ÁÂ›Ô Ì ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Î·È Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. √È Ì¿ÛΘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤ÂÛ·Ó”. √ ¢ËÌ. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫ - ¡¢ -§∞√™ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÂÏÂÛÈÁÚ·ÊÈο. ŒÚ¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË ·ÔÙ˘¯›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ fï˜ ÙËÓ ›‰È· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÈÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰fiÛÂȘ”. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ Â›Â: “∂›Ó·È ·Ú‹ÁÔÚÔ Ô˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ì ·ÚÔ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó¤Ô

∂›ıÂÛË ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÛÙÔ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ ∞£∏¡∞, 15.

∫∞Δ∏°√ƒø ÛÙË Ó¤· “ÙÚÈÌÂÚ‹ ‰È·-

΢‚¤ÚÓËÛË” Î·È ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â΂ȿ˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi “Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· - ÎÔ˘ÚÂÏfi¯·ÚÙÔ” Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Î·È ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›, ·ˇı˘ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ∫¿ÏÂÛ ‰Â ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ·fi Ô‡ ·ÓÙÏ› ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤Ù˘¯Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ Â› ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô

Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηٷÏfiÁÈÛ ÛÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ fiÙÈ ·¤Ê˘Á ӷ ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ˆ˜ “Ì‹Î ʈÙÈ¿ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” , ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ “Ô Â΂ȷÛÌfi˜, ‹ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‹ ÙÔ ¯¿Ô˜, Â›Ó·È ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ˜ Î·È ·Î˘ÚÒıËΔ ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ πÙ·Ï›· Ô EFSF ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Ú˘ÌÔ˘Ï΋ÛÂÈ ˘ÂڈοÓÈÔ. “∞ÔʇÁ·Ù ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÙ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ˘ËÚÂÙ‹Û·Ù ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ˘„ËÏfi‚·ı̘ ı¤ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›ÛÙ ԇÙ ÂÛ›˜ ÂÎÙfi˜ ‰›Ô˘

ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È Ó· οÓÂÙ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ·Ù› ˘ËÚÂÙ‹Û·Ù ÔÏÈÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶··‰‹ÌÔ ÎÈ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÈÙ˘¯›·˜ “·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ηÂÏ¿ÎÈ” . √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÓÙ› ÁÈ· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 1. ÂÎ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ٷ ¯·Ú¿ÙÛÈ·, ·Ó ı· Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷, ·Ó ı· ¿ÂÈ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·,

Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi: Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁÈο ¤‰Ú·Ó· ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÂÓÒ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· fiÛ· ›Â Ô ª. μÔÚ›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ïfi„˘¯Ë, ÌÔÚ› Ó· Û˘Á¯ˆÚ› ¤Ó·Ó ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶∂¡ Î·È Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ÃÔ‡ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· Î·È “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÔÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ› ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿”.

∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘

∏ ·ÓÂÚÁ›· ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ∞£∏¡∞, 15.

“∞¶√§ÀΔ∏

ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÙÒÛ˘. Œ¯Ô˘Ì ·‚¤‚·È· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ - Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó οˆ˜ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ª›Ì˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘. “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ - Î·È Ë Ì›· ̤ڷ ÌÔÚ› Ó· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 3-4 ̤Ú˜. ¶Ôχ Èı·ÓfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ Û ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‰È¯¿Ï·: ◊ Ë ∂˘ÚÒË Ó· ˘Âڂ› ÙËÓ ÏÔ˘ıËÚ·ÓÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›· Î·È ı· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÛÙ‹˜ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢, Ó· Îfi„ÂÈ ¯Ú‹Ì·, Ó· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ, Ó· οÓÂÈ ÚÒÙË Î·È ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ˘ÊÂÛȷ΋˜ ηٷÈÁ›‰·˜, ‹ Ôχ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÛÙËÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∏ ·ÓÂÚÁ›· ¤Ú·Û ÙÔ 20%. ŸÙ·Ó η‚·Ù˙¿ÚÂÈ ÙÔ 25% Î·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ 30%, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘ÚÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ∫∫∂ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ¤Íˆ ·’ ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â›ÁÔ˘Û· ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘

∞Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¢ÂÓ ‰›ÓÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ - ¡¤· “˘Ú¿” ÷Ù˙ËÁ¿ÎË Î·Ù¿ ™·Ì·Ú¿ ∞£∏¡∞, 15.

Ó·Ù·Ú·¯‹ ÚÔηÏ› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¢, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ μ’ ∞ıËÓÒÓ, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ÂÈÙ¤ıËΠ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ‰›Óˆ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Û·˜ ηÏÒ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ›̷ÛÙÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· μÔ˘Ï‹, ÁÈ·Ù› Ë ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ϛÛÙ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ı· ›̷ÛÙ ̤۷ ÛÙË Ï›ÛÙ·. °È·Ù› ÌÈÏ¿Ì Ôχ. ∫‡ÚÈÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Â›Ì·ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È”.

∞£∏¡∞, 15.

£∞ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ·˘Ù‹, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› Ì›· Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· ‰È·Ûˆı› Ë ¯ÒÚ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ›‰È· οÏÂÛ ٷ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÌËÓ ·›ÍÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. “∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙfiÙ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ˘ÔÓÔ̇ÂÙ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ. ∞Ó ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ, Ô ÎÔ˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ÂÏ›‰·” , ›Â Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂ÈϤÔÓ, › fiÙÈ “Ù· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈο ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ¶∞™√∫” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, “Ë ¡¢ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â› ÎfiÌÌ· Ô˘ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ”. Δ¤ÏÔ˜, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ “Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÔÓÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È Á¤Ê˘Ú· ÚÔ˜ Ì›· ¿ÏÏË Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘”.

ΛÓËÛ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· Ù· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. “¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Ì ٷ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ª‹ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ¿Â˙· Dexia Ô˘ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Unigestion Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ.

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂÚÈıˆÚȷο ÌÏÔÁΘ ·Ú¿ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ó· Ù· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô.

“ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÙÛ¿Ì· Ì·ÁÎȤ˜” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜, ¤Û¢Û ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ Û fi-

ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙÈ Â¿Ó Ô ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ‰ÒÛÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ı· ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›· ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ fiÙÈ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙ˆ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÚıˆ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÌÔ˘. £· „Ëʛۈ fi¯È. ™ÙËÚ›˙ˆ ÙË ¡¢ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ûˆ ÔÙ¤ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË” ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ϤÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÍ·ÔχÂÈ Ì‡‰ÚÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú/Û “μ‹Ì· FM” “∂ÁÒ ıˆÚÒ ÔÙÈ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ¶·›˙ÂÈ ˙¿ÚÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂¿Ó ·˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÎÚ‡„Ô˘Ì ӷ ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì οو ·fi ÙÔ ¯·Ï›, ÙÔ Ï¤ÌÂ. ∞Ó Î¿ÓÂÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ı· ‰Â›Ù fiÙÈ ‹‰Ë ·Ô ¯ı˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó·. £· ‰Â›Ù Ì ÙÈ ÙÚfiÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·Ô ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË.” ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¡¢ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÂÓÒ ¯ı˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Â›¯Â ‰È·ÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

¡ÙfiÚ·: £· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Ù˘ ¡¢. “¶ÔÈ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Monde ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Goldman Sacks, Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·; ™Â ·˘Ù‹ ‰Ô‡ÏÂ˘Â Î·È Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. À¿Ú¯ÂÈ ‹ fi¯È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û ¤Ó·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ·Ó ÌÂÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË ¤¯ÂÈ Î·ÏÒ˜, ·Ó fï˜ Ú¿ÍÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ’ΔÚÈÌÂÚ‹’ -Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜- Ì·˙› Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ªª∂ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ··Í›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Û ηٷÚڿΈÛË Î¿ı ıÚËÛΛ·˜ Î·È Û ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Ì ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” › ·ÎfiÌË Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Î¿ÏÂÛ fiÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· μÔ˘Ï‹: “°È·Ù› Ë ÂfiÌÂÓË Â›Ó·È Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ϛÛÙ· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ›̷ÛÙ ̤۷ ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿Ì Ôχ” . √ Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ·Ú·ÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ̤Ú˜ ÍÂ-

√ ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ ÂÍËÁ› ÔÈ· Â›Ó·È Ù· “·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È·” ∞£∏¡∞, 15.

™Δ∂¡√À™ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

Ù˘ ¡¢ ∞. ™·Ì·Ú¿, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È·” Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙ËÁ¿Î˘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi μ∏ª∞ ‰‹ÏˆÛÂ: “∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ Ì ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘, Ì· ηıfiÏÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ. ∫·È Û‹ÌÂÚ· Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Í·ÊÓÈ΋. ¢ÂÓ ÛËÎÒıËη Í·ÊÓÈο Ó· ˆ ÁÈ· ’ÛÙ·ÁÔÓ›‰È·’. ∂‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÌÈÏÒ. ∫·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ’ÛÙ·ÁÔÓ›‰È·’ ıˆÚÒ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿

Î·È fi¯È ÛÙÂϤ¯Ë. ∫·È Â‰Ò Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·, ÙÔ „‡‰Ô˜ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È, fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‹ ÛÙÂϤ¯Ë. ∫·Ó¤Ó· Û٤ϯԘ ‹ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ” ™Ù·ÁÔÓ›‰È·“Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ οÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¡¢. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È; ∫·ÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿-‰ÂηÂÓÙ·ÚÈ¿. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ. ∫·È ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯ÂÈ” ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¡¢ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “Ÿ¯È Ó· ÙËÓ ˘ÔÓÔ̇ÂȘ, fiˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ’ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜’ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô” ∫·ÙËÁfiÚËÛ ‰Â ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂ÁÒ ıˆÚÒ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘

·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ¶·›˙ÂÈ ˙¿ÚÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›Â: “∂›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· ԇ̠·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ª¤Óˆ ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ȉ¤Â˜ ÌÔ˘. ™ÙËÓ ¡¢ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ·, ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚÒ ÂÈΛӉ˘ÓË, ‚‚·›ˆ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¿ˆ. ΔÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ¤ÎÏÂÈÛÂ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂ÁÒ ÛÙ·ıÌ›˙ˆ ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ¤¯ˆ ȉ¤Â˜, ÛΤ„ÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ ¤¯ˆ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·Ï¤„ˆ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ΔÚ›ÙÔÓ fiÙÈ ¤¯ˆ Ê›ÏÔ˘˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ‰ÂÓ ı· ‚È·ÛÙÒ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì·. ∞fi ÂÍÔ˘Û›· Â›Ì·È ¯ÔÚÙ¿ÙÔ˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∑ÂÛÙfi ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜” Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ

∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ŸÏÔÈ Ï¤Ó ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞£∏¡∞, 15.

ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ (ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹) Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ Ô Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎʈӋÛÂÈ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. ΔË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÁοÏÂÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û‡Ìʈӷ ˆÛÙfiÛÔ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÓ È‰¤· Ù˘ Û‡Û΄˘ ›¯Â ·Ú¯Èο Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔοÏÂÛ ÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÙÂÏÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Real FM ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ÂÓÒ Î·È ¿ÏÏÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ·Ó¿ÏÔÁÔ Ó‡̷. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ˙ÂÛÙfi ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜” ÛÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó Î·È Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ fiÏÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ∫ÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë fiˆ˜ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ¿ÏϘ. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÙÂÈ ÙÒÚ· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ. ∂Ì›˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ËÚÂÌ›·. ¶ÂÚ¿Û·Ì ÔÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ËÚÂÌ›·. ÕÏψÛÙÂ, ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜. “∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ÂÌÏ·Îԇ̠۠ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È ¤Ó· Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ¤Ó· ¶∞™√∫ ÎÔ˘ÚÂÏÈ·Ṳ̂ÓÔ, ̷و̤ÓÔ, ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. μ‚·›ˆ˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ì ¤Ó·Ó ÁÂÓÓ·›Ô Î·È Â˘ı‡ ÙÚfiÔ” ÙfiÓÈÛ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. √ ª›Ì˘ ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ ¿ÓÙˆ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· flÚ· MEGA” Û¯ÔÏ›·Û Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ

“∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘”, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘˜ 101 ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÍÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶∞™¶ ∞∂π μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ •˘ÓÙ¿Ú˘ ̤ÏÔ˜ ¡.¶∞™√∫, ª·ÓÒÏ˘ ™ÎÔ˘Ï¿˜, ̤ÏÔ˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ , ∞ıËÓ¿ ª·ÈÚ¿ÌË, ¢ËÌÔÙÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, Õ΢ ∫·Ï·Ì·Ú¿˜ ̤ÏÔ˜ ¡.∂.¶∞™√∫ Î·È Ã¿Ú˘ ∫·Ï˘‚È·Ó¿Î˘ ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶∞™¶ ∞∂π. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ “ÎÈÓ‹ıËΔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ” . ™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó 101 ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË

ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫. “ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÂÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Ó· ÛÒÛˆ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ·. Ÿ¯È Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È. Œ¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ˙Ô‡Ó ÎÚ˘ÙfiÌÂÓÔÈ. Ÿ¯È ¤ÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ ¿Û ӷ ʇÁÂÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞˜ ‚ÁÔ‡ÓÂ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˜ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈο fiÙ·Ó ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi Îϛ̷;”, ·Ó·Úˆ-

Ù‹ıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÈÎÚ·Ù› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ηıÒ˜ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Î·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ·, ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ › fiÙÈ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

ªÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ

101 ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ™·ÎÂÏÏ¿ÚË , Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ›, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ “101” Â›Ó·È ‚·Ú‡Ù·ÙÔÈ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫- ¡¢ Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜” , ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù‹ “ÁÓˆÛÙÒÓ Ê·ÛÈÛÙÒÓ” . ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ‹ ÔÔÈÔ˘Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ·˘Ù‹ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙÔ Ï·fi Û ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì ٤ÙÔȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ù˘ 27˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·. ¢Â ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘”. √È “101” ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ “·ÓÙ› Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË Ï·˚΋ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡¢, Î·È ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ, Ô˘ ‰È¯¿˙Ô˘Ó Î·È ÊÈÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi” . ¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ‰Â ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÂÚÓ¿Ì ÛÙË Ê¿ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Â͈ıÂÛÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó fiˆ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ14 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

∑ËÙÔ‡Ó ÂÍ·›ÚÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

∞·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 80 ÙÌ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· οو ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ ˙ËÙÔ‡Ó, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, 14 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: π. ∞ÌÔÈÚ›‰Ë, μ. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, ¡. ∑ˆ›‰Ë, °. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ, ™. ª·ÚÁ¤ÏË, ∞ÚÈ¿‰ÓË ∞Á¿ÙÛ·, ∞. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ, ∞Ó. ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ, °. ºÚ·ÁΛ‰Ë, ¶. ™Ù·ÛÈÓfi, ∞ı. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ™. ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ, ∏Ï. £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë Î·È ¢. μ·Ú‚·Ú›ÁÔ. √È ·Ú·¿Óˆ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË

“À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ·, ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Œ¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÌÈ· ηٷگ‹Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ηٷÓfiËÛË fiÏˆÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ìԇ̠ÛÙË ‰›ÓË ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ∫·È ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο” ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÔÔ›· Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÙfiÓÔÈ ·Ó¤‚ËÎ·Ó fiÙ·Ó Ù¤ıËΠı¤Ì· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ı¤Ì· ÂÙ¤ıË Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ‰˘Ó·Ì›ÙÈ˙ ÙȘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Â¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÔÈÌ· οÔÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› ·Ó ·˘Ù¿ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ fi¯È.

ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Û˘ÓÔ¯‹˜ “ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” .

¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, ‰Â, ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ÔÛÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ ‹ Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÛÊÔÚÔ ÙÚfiÔ.

̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡ Ì·˜. ªÂ ÂÚÁ·Ï›· Ù· ÊÂڤʈӷ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÙË ¡¢, ÙÔ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi §∞√™, ÙË ¢∏™À Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Úfiı˘ÌÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Ô˘Ú›Ԣ ›Ô˘, ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜, Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡, ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ‰Ë ·Ú·ÛÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Û ÌÈ· ۇ̂·ÛË ˘ÂÚ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÔÙ¤ Ó· ÂÚˆÙËı›” .

∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÍ·¿ÙËÛ ÙËÓ ∂˘ÚÒË √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ì ¿ÚıÚÔ ÛÙË Le Monde ∞£∏¡∞, 15.

∞¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚ› ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰›ÓÂÈ Ì ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Monde Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ™ËÌ›Ù˘. √ Î. ™ËÌ›Ù˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·‚¿ÛÈ̘ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Á¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÂÚ› ÙˆÓ ·ÏÏÔÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ √¡∂ ÂÓÒ ·ÓÙ··ÓÙ¿ Î·È ÛÙË Ï¤ÍË “Ï¿ıÔ˜” Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Á¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ 1999. ΔÔ 2004 Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ” . √ Î. ™ËÌ›Ù˘ ÂÍËÁ› fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ 2004 ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÁÁ¤ÏıËηÓ. “∂¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ·˘Ù‹ Ë ·¿ÙË Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠ۠ÔÏÈÙÈο ΛÓËÙÚ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ “ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ √¡∂ ÙÔ 1997 ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ηıÒ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 3,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ. “∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ÈÔ ÒÚÈ̘ ÛΤ„ÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™ËÌ›Ù˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

TETAPTH 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

™Â ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·

∫ÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi π∫∞ Î·È √∞∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 15.

 ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Ì ÔÚ·Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó - ÙÂÏÈÎÒ˜ - Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ π∫∞ Î·È √∞∂∂ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· 450 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜«ÊÚ¤ÓÔ» ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ™Δƒ∞™μ√Àƒ°√, 15.

Δ√¡ Ó¤Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ηÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ·

ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛÈÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (CDS), ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˆÛÙfiÛÔ, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ CDS, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì›·˜ ¯ÒÚ·˜. √ Ó¤Ô˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÁÎÚÈı› ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÙˆÓ CDS Â›Ó·È ‰‡Ô Ú·ÎÙÈΤ˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰ÈfiÁÎˆÓ·Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ CDS ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰˘Ó·Ù‹, ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ η٤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›·, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, fiˆ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÈ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi, Ë ·ÚÌfi‰È· ÂıÓÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÁÈ· Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ Ôχ 12 ÌËÓÒÓ, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË, ‚¿ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Óˆı› ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ οı ÊÔÚ¿, Â¿Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ηıÒ˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÂÈÎÙÒÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∞Ú¯‹ ∫ÈÓËÙÒÓ ∞ÍÈÒÓ Î·È ∞ÁÔÚÒÓ (∂∞∫∞∞) ı· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Î·È Ì›· ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂∞∫∞∞ ı· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º. ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë...“ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·Ó¿ÏÔÁË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ - Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë - ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛıËÎ·Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ̤ۈ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ¿ÏÏ· Δ·Ì›·. øÛÙfiÛÔ Î·Ù¤ÛÙË Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÔÈ “¿ÏϘ χÛÂȘ” ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ë Â͇ÚÂÛË 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ›¯Â ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÈϤÔÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ π∫∞, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔ Δ·Ì›Ô, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ

ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚ·Ù‹ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” Î·È Û˘ÌʈӋıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ “ÍÂÛÎÔÓ›ÛÂÈ” Ù· ˘fiÏÔÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ “Έ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” . ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Â›Ó·È ‰‹ÏˆÛË ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û‡Û΄Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ›ˆÓ ÚÔ˜ “ΔÔ μ‹Ì·” ˆ˜ “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, Ô‡Ù ·fi Ô‡

ı· ‚Úԇ̠ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, Ô‡Ù ·Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· Ù· ‚Úԇ̔ . ΔÔ π∫∞ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2011, ¤ÙÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËΠ·fi ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ Î. ƒ. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ ˆ˜ “ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜” . ™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “οı ̋ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ̿¯Ë ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ™ÙȘ 19 οı ÌËÓfi˜, ·ÊÔ‡ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ ·-

·Ú·›ÙËÙÔ ÔÛfi, ·›ÚÓÔ˘Ì ·Ó¿Û· Î·È ÍÂÎÈÓԇ̠ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·” . ΔÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ‹ fi¯È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ¤ÁηÈÚË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹

ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Û ڤÔ˜ ‹ Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, fiÔ˘ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ̤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ù· 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 43.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÊ¿·Í.

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÚËÙÒ˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ›Â Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙

∂È̤ÓÂÈ ÛÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ΔËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ŸÏÈ ƒÂÓ, ΔÛ·ÚϘ ¡Ù·Ï¿Ú· Î·È ¢¡Δ μƒÀ•∂§§∂™, 15.

“∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ

ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘ ∞ÏÙ·Ê¿˙ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘ԉ›ÍÂÈ “Ì ÔÈÔÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ÂÁÁڿʈ˜”. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √ÏÈ ƒÂÓ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÙÔ Eurogroup Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Û·Ê›˜ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÂÁÁڿʈ˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÓ˘fiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹” . ∫·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙfiÓÈÛÂ: “‰ÂÓ Ï¤Ì Ì ÔÈfi ÙÚfiÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ÂÁÁڿʈ˜, ·ÏÏ¿ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜”. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ›¯Â ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂›ÙÚÔÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, ÙÔÓ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ππF ΔÛ·ÚϘ ¡Ù·Ï¿Ú·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ.

∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·), ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ΔÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË (“ÎÔ‡ÚÂÌ·” ) ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ¢¡Δ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ì ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÒÓ Û ·˘Ùfi, Â¿Ó Ë ÂıÂÏÔ-

ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÒÏÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ‚·ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ 206 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì Ӥ· ÔÌfiÏÔÁ· Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÂÙÚËÙÒÓ. ™ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈ-

Û˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÃÚ¤Ô˘˜ (√¢¢∏Ã), ¶¤ÙÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÛÙÔ 0,2% ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠1,4%, ηıÒ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ‡ÊÂÛË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ 0,2%. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ÂÈ‚Ú·‰˘Óı› ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ÔÔ›· ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. “∏ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË” , Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ Bloomberg ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ VTB Capital ÛÙÈ §ÔÓ‰›ÓÔ. “∏ ∂∫Δ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Í·Ó¿ Ù· ÂÈÙfiÎÈ·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™Â °ÂÚÌ·Ó›· Î·È °·ÏÏ›· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎÂ, Û πÛ·Ó›· Î·È μ¤ÏÁÈÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ¿ÛÈÌË, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠ۠√ÏÏ·Ó‰›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔ ∞∂¶ ·˘Í‹ıËΠηٿ 0,5% Î·È ÛÙË °·ÏÏ›· ηٿ 0,4% ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ fiÔ˘ ›¯Â ÌÂȈı› ηٿ 0,1%.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∂›ÎÂÈÓÙ·È ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ (46Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 25377. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25377, Ù˘ 8˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. °, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 1.300.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25377, Ù˘ 8˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+¢+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 480.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25377, Ù˘ 9˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 350.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25377, Ù˘ 7˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 350.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 65274 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 1190 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 7935 13274 17317 20101 29972 34350 36069 41247 48134 52351 55500 60807 68175 72421 77183 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 7 3424 5056 10048 11502 15207 15384 21834 23153 27629 31384 37341 39354 43410 45082 47011 50568 57763 63681 66733 70979 75295 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 758 1319 1571 2042 2763 4175 5603 7364 8516 9267 10569 10650 10931 12333 13725 14476 16145 16856 18038 18519 19190 20752 21223 22385 24016 25367 26127 26878 28380 29151 30763 32335 33056 33728 34772 35364 35388 36860 37952 38643 40035 40566 42018 42829 44301 45869 46300 47222 47893 49055 49606 50157 51059 51730 53272 54513 56271 57052 58424 59255 60056 61518 62269 63000 63732 65243 65421 66162 67344 68716 69447 70228 71730 73172 74053 74684 76372 78044 78375 79196 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 94 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 77, ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 7, Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 25000 ¤ˆ˜ 25999, ·fi 65000 ¤ˆ˜ 65999 Î·È ·fi 1000 ¤ˆ˜ 1999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 22 ¡√∂ªμƒπ√À 2011.

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∞¢∂¢À Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞£∏¡∞, 15.

ª

 ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Â›ÁÔÓÙ˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë ÙÚfiÈη, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.ΔËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÙÔ Úˆ› ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ˘˜ √Δ∞ Î·È ÙȘ ¢∂∫√ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¤· Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Û ηıÂÛÙÒ˜ Âʉڛ·˜.

√ˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜: ñ ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη (12) ÌËÓÒÓ, Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ̤¯ÚÈ Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ (24) Ì‹Ó˜, ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘Ùfi, ·Ô‰Ô¯¤˜ ›Û˜ Ì ÙÔ 60% ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. ñ °È· ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛˆÈÎfi ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÊÔÚ¤· ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÚÁÔ‰fiÙË Î·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÁÈ· ·ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË, ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÚfiÓÔÈ· Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˜ Â› ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ. ñ ∞Ó Ô ÊÔÚ¤·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁËı›, ÔÈ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ηıÒ˜ Î·È Ë Ù˘¯fiÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÏfiÁˆ ·fiÏ˘Û˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ-

ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ √.∞.∂.¢. ñ ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·fiÏ˘Û˘ ÁÈ· οı ¤ÓÓÔÌË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, Û˘Ì„ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÏfiÁˆ ·fiÏ˘Û˘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ÔÈ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔڛ˜ ˘·ÏϋψÓ: ΔÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi (§˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜, ∫√∞, ∫√£, ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, ∫£μ∂, √Ú¯‹ÛÙÚ· §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜), ÙÔ È·ÙÚÈÎfi, ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Î·È ·Ú·˚·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ÙÔ˘ ∂∫∞μ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó.1514/1985, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Â-

ʉڛ·, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ‹ Ù· Ù¤ÎÓ· Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È Û˘ÓÔÈΛ Ì ·˘ÙfiÓ, ¤¯ÂÈ ·Ó·ËÚ›· Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 67%, ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ËÚÔÈ Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 67% ‹ ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔÛٿ٘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì ٤ÎÓÔ Ô˘ Û˘ÓÔÈΛ Ì ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔÓ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈο. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙËÓ ∞¢∂¢À Ì ·ÚÈÔ Û‡ÓıËÌ· “fi¯È ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ΔÔ̤·” . Δ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÔ ∞Á·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. “£· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·” ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÎÚÈο˜, Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ·ÓÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ”. √ Î. ΔÛÈÎÚÈο˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “‚¿Ú‚·ÚÔ” ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·-

Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. “ΔÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ” , ›Â, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, “ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ 60% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈÛıÔ‡˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘˜ ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ı· ·ÔχÔÓÙ·È. ΔËÓ ›‰È· ·ÌÔÈ‚‹ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È fiÛÔÈ ı· ÌÔ˘Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ·fi 1 ¤ˆ˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó. ∂ÈϤÔÓ, Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ·ÔÛÙÂϯÒÓÂÙ·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË”. ∏ Ó¤· Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À, ∏Ï›·˜ μÚÂÙ¿ÎÔ˜, Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜” . √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂıÔ‡Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√™∂ π∫∞, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂ √Δ∞, £¤Ì˘ ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› η̛· ·fiÏ˘ÛË” Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ.

¶ÔÛfi 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¿ÓÙÏËÛ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

¶√™√ ‡„Ô˘˜ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¿-

ÓÙÏËÛ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,63% ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÃÚ¤Ô˘˜ (√¢¢∏Ã), Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 13 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ‡„Ô˘˜ 1,000 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ·fi‰ÔÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,63% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 4,61% ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÚ·Û›·.

ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 2,940 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô‡ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂ-

ÓÔ ÔÛfi ηٿ 2,94 ÊÔÚ¤˜. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙˆÓ μ·ÛÈÎÒÓ ¢È·-

Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ ∞ÁÔÚ¿˜ (Primary Dealers) Î·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ŒÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙËı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ μ·ÛÈÎÒÓ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÒÓ ∞ÁÔÚ¿˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 30% Â› ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡, ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÙȘ 12Ì. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰fiıËΠη̛· ÚÔÌ‹ıÂÈ·.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 4Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 63 Î·È 123. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 123947 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 63116 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 63138 Î·È 123969 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 63103 63849 123680 Î·È 123934 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 63032 63077 63081 63201 63711 63735 123032 123542 123566 123863 123908 123912 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 63011 63015 63019 63027 63050 63053 63078 63083 63108 63124 63144 63146 63156 63197 63233 63238 63241 63259 63260 63265 63269 63270 63277 63283 63287 63306 63319 63335 63336 63343 63366 63371 63380 63386 63390 63421 63432 63435 63448 63468 63518 63520 63547 63556 63604 63607 63617 63637 63655 63670 63677 63679 63704 63707 63716 63750 63758 63794 63809 63811 63862 63872 63886 63895 63901 63903 63942 63950 63951 63983 123028 123064 123069 123072 123090 123091 123096 123100 123101 123108 123114 123118 123137 123150 123166 123167 123174 123197 123202 123211 123217 123221 123252 123263 123266 123279 123299 123349 123351 123378 123387 123435 123438 123448 123468 123486 123501 123508 123510 123535 123538 123547 123581 123589 123625 123640 123642 123693 123703 123717 123726 123732 123734 123773 123781 123782 123814 123842 123846 123850 123858 123881 123884 123909 123914 123939 123955 123975 123977 123987 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 63000 ¤ˆ˜ 63999 Î·È ·fi 123000 ¤ˆ˜ 123999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi.


M·ÁÓËÛ›· 12 “ŒÊ˘Á·Ó” Ó¤ÔÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ¢À√ ·ÎfiÌË Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ, ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, “ʇÁÔ˘Ó” ● ∏ ¿Ù˘¯Ë Í·ÊÓÈο ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¿ÓıÚˆÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚË Ì¤Û˘ ËÏÈΛ·˜, ·fi 45 ¤ˆ˜ Î·È 57 ÂÙÒÓ. Δ· ηډȷο ÂÂÈÛfi‰È· “ıÂÚ›˙Ô˘Ó”, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ı¿Ó·ÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ηÚΛÓÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· “ηÏ¿˙Ô˘Û·˜” ÌÔÚÊ‹˜. ¡ÂÎÚfi˜ ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ 57¯ÚÔÓÔ˜. Δ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›·, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ıÔÏÔÁÈο. ∏ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ 57¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡ ÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ μfiÏÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ¿ÊËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ‰›ÌËÓË “Ì¿¯Ë” Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Ì›· 53¯ÚÔÓË, Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· μÔ‡ÏÁ·ÚË. ◊Ù·Ó È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÓfi˜ Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ „ËÙÔˆÏ›Ԣ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ “ƒÔ‡ÌÂÏ˘”. ∏ Îˉ›· Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜.

¶‹ÏÈÔ

ŒÎÏ„·Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Δ∏¡ ÎÏÔ‹ 500 Ï›ÙÚˆÓ ÂÙÚÂ-

Ï·›Ô˘ ·fi Ù· ‰‡Ô Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ηًÁÁÂÈÏ ¯ı˜ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ú›ıÚˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¿Û¯ËÌˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ù· ÛÙ¿ıÌÂ˘Û·Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÏȘ ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ Ô Î·ÈÚfi˜. ŸÌˆ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› fiÙ·Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Â›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ 500 Ï›ÙÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ Û ÊÔÚËÙ¤˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÌfiÏȘ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó Ì Ӥ· η‡ÛÈÌ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ú›ıÚˆÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÔ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓˆÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ, ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ηıËÁËÙ¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi

∞ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

Ï˘Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ¤Î·Ó·Ó ¯ı¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È‹ÌÂÚˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¶Ú˘Ù·Ó›·, ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡A™H™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∞fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 5.40 ÂÍ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜, Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Û˘Ó¤¯È˙ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÂÏ›ˆÓ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·Ó ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “π. ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” . ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ô Î. ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÁΛÓËÛË, ÂÓı˘ÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ·: “™‹ÌÂÚ· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‚Ú› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, ˙ÒÓÙ·˜ Û ¤Ó· ȉÈfiÌÔÚÊÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ∂›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Û·ÚÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. À¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ԉԇψÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ԉԇψÛË fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√, Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ô‡ ı· ¿ÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì·˜, ÔÈ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ. √È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› Â-

● ∞ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ÓÙÔÏÔ‰fi¯ÔÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Í¤Ó· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¢ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 30-40 ¯ÚfiÓÈ·” . √ Î. °Ï¤˙Ô˜ ¿ÛÎËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Î˘Ú›· ·˘Ù‹ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÓÒÙ· Ù˘ ÛÙÔÓ ÕÁÓˆÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Î·È Ó· ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú‹Ï·˘Ó·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” . √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. °È¿ÓÓ˘ ª˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂ-

ÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ „‹ÊÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÓfiÌÔ ·ÊÔ‡ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ï·›ÛÈÔ ¯¿ÓÂÙ·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ϤÔÓ ·fi Â͈·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜. ªÈÏ¿Ì ϤÔÓ ÁÈ· ¤Ó· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ - ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÂÙÂÚÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ ∞¶£ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ οı Ú¿Í˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿-

˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·-

Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÍÂÔ‡ÏËÌ· Û οı ÙÈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË” . ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È “ÙÚÔÌÂÚ¿ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ ‰¤Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Î·È Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È Î¿ı ÙÈ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Î·Ù’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÂȯÂÈÚ› ηٿ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔfiÙ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞˘ÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ “ΔÔ ¶Â›Ú·Ì· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜” Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ÛÙȘ 8.30 ÌÌ, Û˘Ó·˘Ï›· ·fi Ù· ªÔ˘ÛÈο ™‡ÓÔÏ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

● ÕÌÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë K. AÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ì ÙÔÓ AÓ‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô

ŒÚÁ· ˘Á›·˜ ̤ۈ ∂™¶∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi

ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô Î·È Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î. ¡. ¶Ôχ˙Ô Â›¯Â Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ë ˆÚÈÌfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË. √È fiÚÔÈ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· - ◊ÂÈÚÔ˜ 2007 - 2013 ÁÈ· ¤ÚÁ· ˘Á›·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 39.620.000 ú, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 25.940.000 Â›Ó·È ÁÈ· ÀÔ‰Ô̤˜ ÀÁ›·˜ Î·È Ù· 13.680.000 ÁÈ· ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÀÔ‰Ô̤˜. ∞fi ÙȘ ÀÔ‰Ô̤˜ ÀÁ›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÀÔ‰Ô̤˜ ∞‚¿ıÌÈ·˜, μ-°-‚¿ıÌÈ·˜, æ˘¯È΋˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 15.920.000 ú. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2.300.000 ú. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· ∞’‚¿ıÌÈ·˜, μ’‚¿ıÌÈ·˜ ηÈ

°’‚¿ıÌÈ·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Î·È æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, Â›Ó·È ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10 ÂÎ. ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÓÔÈÎÙ‹ Â›Ó·È Î·È Ë ¶ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ¤ÚÁ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 11,3 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ∞Ó·ıÂÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘, ›¯·Ì ÌÈ· ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î. ¡. ¶Ôχ˙Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜, Ë ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜.

Δ· ¤ÚÁ· Δ· ¤ÚÁ· ˘Á›·˜, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‹ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙË

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜

ª·ÁÓËÛ›· ›ӷÈ: 1) ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ (ÀÏÈÎfi, §ÔÁÈÛÌÈÎfi Î·È ÀËÚÂۛ˜) ÁÈ· Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¸. 318.379 ¢ÚÒ. 2) ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∫ÈÓËÙÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÀÁ›·˜ Ù˘ 5˘ À.¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™Ù. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔ¸. 1.612.800 ¢ÚÒ. 3) ∫ÙÈÚȷΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· •ÂÓÒÓ· μÚ·¯Â›·˜ ¶·Ú·-

ÌÔÓ‹˜ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 308.982,07 ¢ÚÒ. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Δ¢¯ÒÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÛÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ›ӷÈ: 1) √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ æ˘¯È·ÙÚÈÎfi˜ ΔÔ̤·˜ ÙÔ˘ °. ¡. μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” - ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ æ. Δ. ∂ÓËϛΈÓ, ∫·Ù·Û΢‹ æ˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ Î·È ∂Ê‹‚ˆÓ, Î·È ∞ӷηٷÛ΢‹ ¶·Ï·È¿˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ °. ¡. μfiÏÔ˘ ÁÈ·

ÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È ªÔÓ¿‰·˜ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ ÚÔ¸. 5.750.000 ¢ÚÒ 2) ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· 13 ∞ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ∞Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 910.000 ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù· ¤ÚÁ·: 1) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ π·ÙÚ›ˆÓ ™Ô‡Ú˘ Î·È ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÚÔ¸. 615.000 ¢ÚÒ ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂.™.¶.∞., Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ¤ÁηÈÚË ÚÔÒıËÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞., ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ̤· ÀÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ˆÚÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ›ӷÈ: 1) ∫·Ù·Û΢‹ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. 2) §ÔÈ¿ ∫ÙÈÚȷο Î·È ¤ÚÁ· π·ÙÚÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û fiÏ· Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·.


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∞˘Í‹ıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜

∫·Ù¿ÏÔÈ· Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÊÚÔ‡Ù·

˘Í‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ Î·È ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞Ó Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡.

PÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ‚Ú¿ÛÈÌfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÂÈ‚Ï·‚‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ¯ËÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ù· ÊÚÔ‡Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∫·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Ù· Â›‰· ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ·, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜. “£· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ŸÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, fiˆ˜ Óˆ¿ ÊÚÔ‡Ù·, ÂÏȤ˜, fiÏ· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Û ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Msc ‚ÈÔÏfiÁÔ˜-ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∂‚›Ó· ¶··Ú›˙Ô˘. “À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿. ∂Âȉ‹ ÛÙ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÛÙ· Ï·¯·ÓÈο, ÁÂÓÈο ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ·, ·Ú·ÛÈÙÔÎÙfiÓ·, Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· ÓÔÌÔıÂÙË̤ӷ ·fi ÙËÓ ∂.∂., Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ, Ì ٷ ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î¿ÔȘ ¯ËÌÈΤ˜

● ºÔÚ›˜ ȯÓÒÓ ·fi Ê¿Ú̷η ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ 84,6% ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ 2010

Ô˘Û›Â˜ Ó· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, fiÔ˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Û ÔÚÁ·ÓԯψÚȈ̤Ó˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈΤ˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÙȘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜. ™Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì η̛· Ô˘Û›·. °È’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο. ™Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ·Ó ‚ÚÂı› οÔÈ· ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›·, ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÔ ‹ fi¯È Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ۈ ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi ‹ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ‹ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. ¶··Ú›˙Ô˘. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ χÛÈÌÔ, Ë ·ÔÊÏÔ›ˆÛË ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó - ÛÙȘ ÂÚÈÛ-

ΔÚ›· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Ó· ÛÙË §¿ÚÈÛ·

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ‰Âο‰Â˜ ‰fiÛÂȘ ËÚˆ›Ó˘ Δƒπ∞ ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 24ˆÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙË Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›·, ηıÒ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ÔÎÙÒ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 120 ‰fiÛÂȘ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÙ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ËÚˆ›ÓË, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 105 ‰fiÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘ ¤Ó·˜ 25¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÔÎÙÒ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· ÂÌÔÚ›· Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ∂›Û˘, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù·ÍȉȈÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Ó·˜ 28¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ·ÔÍËڷ̤ÓË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔ-

● ™˘ÏÏ‹„ÂȘ Ó·ÚÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ËÚˆ›ÓË ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

Û¯¤‰ÈÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ì ·ÔÍËڷ̤ÓË Î¿ÓÓ·‚Ë. §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¤Ó·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ËÚˆ›ÓË ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÙ¿ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È ÌÈ· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 23 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜,

ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: ŒÓ· Ó¿ÈÏÔÓ Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ Ì ËÚˆ›ÓË ‚¿ÚÔ˘˜ 63,6 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ (900 ÂÚ›Ô˘ ‰fiÛÂȘ), ¤Ó· Ó¿ÈÏÔÓ Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ Ì ·ÔÍËڷ̤ÓË Î¿ÓÓ·‚Ë ‚¿ÚÔ˘˜ 9,3 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ì›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˙˘Á·ÚÈ¿ ·ÎÚȂ›·˜, ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 740 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ Ë̉·Ô‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô „ËÊȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÙÚ›· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È Ì›· „ËÊȷ΋ ÎÔÓÛfiÏ· ‹¯Ô˘. ΔȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· ÂÌÔÚ›·.

ÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ- ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ Î·È ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÊÔÚ›˜ ȯÓÒÓ ·fi Ê¿Ú̷η ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ 84,6% ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ 2010. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi, Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ·˘ÍË̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, fiÙ·Ó Ê·Ú̷΢ÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ›¯·Ó ‚ÚÂı› ÌfiÏȘ ÛÙÔ 46,2% ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο. ™ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ù· ¯ËÌÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi Ù· fiÚÈ· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜. “√Ùȉ‹ÔÙ ÂÍ¿ÁÂÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ‹ fi¯È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÛfiÙËÙ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‚ÈÔÏfiÁÔ˜-ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÚÔʛ̈Ó. “™Â ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÊÚÔ‡ÙÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿ÏÔÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰È·ÙÂı› ˆ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ¶··Ú›˙Ô˘. “∏ Á·Ï·˙fiÂÙÚ· .¯. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ú·ÁˆÁÔ› ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ıÒ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿. ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‚¤‚·È· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. √ ·Ú·ÁˆÁfi˜ fiÙ·Ó Ú·ÓÙ›˙ÂÈ, ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·-

ÚÔ˘Û›· ÁˆfiÓÔ˘. ∂›Ó·È ÂÏÂÁ̤ÓÔ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ fiÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂.∂. ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¯ËÌÈ΋ Ô˘Û›· ı· ¤¯ÂÈ ‰È·Û·ÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ‚ÈÔÏfiÁÔ˜-ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÚÔʛ̈Ó. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο, fiˆ˜ ÙÔ Î·Ïfi χÛÈÌÔ ‹ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ¿ ÙÔ˘˜. “ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜. °È·Ù› ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηٿÏÔÈ·, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó. √ÚÈṲ̂ӷ ηٿÏÔÈ· ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÙfiÛ˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê¿Ì ÙfiÓÔ˘˜ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο Û fiÏË Ì·˜ ÙË ˙ˆ‹, ÒÛÙ ӷ ÂÈ‚·Ú˘Óı› ÙfiÛÔ Ôχ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ. °È’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ·˘Ù¿ Ù· fiÚÈ·” , ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ¶··Ú›˙Ô˘. Ÿˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ Î·È ¶ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·fi ÙÔ 84,6% ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì ¯ËÌÈο ηٿÏÔÈ·, ÌfiÏȘ ÛÙÔ 1,5% ÎÚ›ıËΠ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂ÂÚÒÙËÛË ∑. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÚ‡·Ó-

ÛË Î·Ù¤ıÂÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ì ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó” Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÒÓÙ·˜ Î·È ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∑ËÙԇ̠ӷ ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜; -¢ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ ··Ú·›ÙËÙË ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì›·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË; ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ Δ∂∂ Î·È Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Âͤ¯ÔÓÙ˜ ÙÔÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, fiˆ˜ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÂÚÚ¿Î˘, Ô˘ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ï‡ÛˆÓ;

™Â Â›Û¯ÂÛË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™∂ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ¯ÒÚË-

Û·Ó ¯ı˜ 34 ·fi ÙÔ˘˜ 250 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ô̤˜. √È ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 100 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ˘ÔÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÂÓÒ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı› ¿ÌÂÛ· Î·È ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰˘fiÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ Î·È fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË, ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ οو ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. ™Ù· ∫¤ÓÙÚ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∞ÌÂ∞ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ÛËÌ›ˆÛ·Ó ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ̤ۈ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÚÔˆı› ¤ÁηÈÚ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‡‰Ú¢Û˘ ÙˆÓ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ

™Â ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜

Δ

Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‡‰Ú¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ, ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ 2012 ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ “ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÔÔÏÈÙ›·˜” , fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·.

∞fi Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ οı ¯ÚfiÓÔ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘... ‰ˆÚ¿Ó. T· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ¢∂À∞ªμ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡·Ú͢ ‹ ÌË ˘‰ÚÔ̤ÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ º.¶.∞., ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ΢‚ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈ Îϛ̷Θ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ·Ó¿ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: °È· ηٷӷÏÒÛÂȘ ·fi 0 ¤ˆ˜ 20 ΢‚Èο ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ·fi 0 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 15, fiÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË 15 ΢‚ÈÎÒÓ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 30,10 ¢ÚÒ. √ ηٷӷψً˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÒÓÂÈ 30,10 ¢ÚÒ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÓÂÚfi. ™ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÁÈ· ηٷӷÏÒÛÂȘ ·fi 21 ¤ˆ˜ 50 ΢‚Èο ÓÂÚfi, ÙÔ Î¿ı ΢‚ÈÎfi ¯ÚÂÒÓÂÙ·È 0,50 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ÁÈ· ηٷӷÏÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 20 ΢‚Èο ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ÏËÚÒÓÂÈ 15 ¢ÚÒ Î·È ·fi 21 ¤ˆ˜ 50 ΢‚Èο 0,18 ¢ÚÒ ÙÔ Î˘‚ÈÎfi. √È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ‡‰Ú¢Û˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓÔÈ Ì º.¶.∞. 9% Î·È Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ˘‰ÚÔ̤ÙÚÔ˘ 1,00 ú ϤÔÓ º.¶.∞. 19%. 6ŸÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Ì ٤ÛÛÂÚ· ¿Á·Ì· Ù¤ÎÓ· ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ú·ÏËÁÈÎÒÓ - ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ˆÛË 50% ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Îϛ̷η ‡‰Ú¢Û˘. °È· ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÙÈ̤˜: ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ì ˘‰ÚfiÌÂÙÚ· (∞Á›ˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô - ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶-∫-™ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ) ¿ÁÈÔ (̤¯ÚÈ 160 ΢‚Èο) 53,00ú, ·fi 161 ¤ˆ˜ 300 ΢‚Èο 0,64ú/΢‚., ·fi 301 ΢‚Èο Î·È ¿Óˆ Û 1,57ú/΢‚ÈÎfi ÀfiÏÔÈÔ ΔÌ‹Ì· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: √È˘ 53,00ú ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, •ÂÓԉԯ›· ·Ó¿ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 53,00ú ÙÔ ¯ÚfiÓÔ , ∂ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ·fi 1-6 ‰ˆÌ¿ÙÈ· 209,00ú, ∂ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·fi 7 Î·È ¿Óˆ 345,00ú, ÈÛ›Ó˜ Û ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ·

● ΔÔ 2012 ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ √Δ∞

‰ˆÌ¿ÙÈ· (ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·) 420,00ú., ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· - æËÛÙ·ÚȤ˜ √˘˙ÂÚ› 445,00ú , Bar - Pub - ∫˘ÏÈΛ· - ∫·-

ÊÂÓ›· - ∞Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈ· - Disco - ™Ô˘‚Ï·Ù˙›‰Èη 295,00ú. °È· ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿: ¿ÁÈÔ (̤¯ÚÈ 150 ΢‚È-

ο) 26,00ú , ·fi 151 ¤ˆ˜ 350 ΢‚. 0,20ú/΢‚., ·fi 351 ΢‚Èο Î·È ¿Óˆ 0,43ú/΢‚. °È· ÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ: √È˘ 53,00ú ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÓÙÔˆÏ›· - ηÊÂÓ›· - ÊÔ‡ÚÓÔÈ 82 ¢ÚÒ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· - Ô˘˙ÂÚ› - „ËÛÙ·ÚȤ˜ 235ú. °È· ÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜: √È˘ 53,00ú. °È· ÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ª·Ï¿ÎÈ 50ú/¤ÙÔ˜, ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ Î·È ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 30ú/¤ÙÔ˜. °È· ÙÔÓ πˆÏÎfi ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ: °È· ηٷӷÏÒÛÂȘ ·fi 0-50Î.Ì. /ÂÍ¿ÌËÓÔ 20ú, 51-200Î.Ì/ÂÍ¿ÌËÓÔ 0,30ú/Î.Ì. ™ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó 56 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ 12 ¢ÚÒ ÁÈ· ηٷӷÏÒÛÂȘ ·fi 0-30 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ∞fi 30 ¤ˆ˜ 50 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ηٷӿψÛË ÏËÚÒÓÔ˘Ó 18 ¢ÚÒ. °È· ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È Ù· ÿÓÈ· ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó 36 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 120 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È 80 ¢ÚÒ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·.

∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “MICROSYSTEMS” , Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 17.300 ¢ÚÒ. ∏ ۇ̂·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “MICROSYSTEMS ∂¶∂”. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (À‰Ú¢ÛË-∞Ô¯¤Ù¢ÛË, §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ). ∏ ۇ̂·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙÔ 1993 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ∏ ¢∂À∞ªμ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· η٤¯ÂÈ fiÏË ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ÂÈχÔÓÙ·È Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ì Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ. ∂›Û˘ Ë ¢∂À∞ªμ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÃËÌ›·˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ∞ÁÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÷ӛˆÓ (ª.∞.π.Ã.) ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ 20 ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÔÏÈο ÙÚÈ·ÏÔÁÔÓÔÌÂı¿ÓÈ·, ÙÚȯψÚÔ·Èı¤ÓÈÔ Î·È ÙÂÙÚ¿¯ÏˆÚÔ·Èı¤ÓÈÔ Î·È 1,2 ‰È¯ÏˆÚÔ·Èı¿ÓÈÔ. ∏ ¢∂À∞ªμ ÔÊ›ÏÂÈ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ ‰È·‰Èη-

ۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ∫À∞ À2/2600/2001 ÂÚ› “¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٷӿψÛ˘” , Ó· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÂÙ‹ÛÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÈÛÙÔÔÈ›ٷÈ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÒÛÙ ӷ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÏÈο ÙÚÈ·ÏÔÁÔÓÔÌÂı¿ÓÈ·, ÙÚȯψÚÔ·Èı¤ÓÈÔ Î·È ÙÂÙÚ¿¯ÏˆÚÔ·Èı¤ÓÈÔ Î·È 1,2 ‰È¯ÏˆÚÔ·Èı¿ÓÈÔ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011, ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ı› 20 ‰Â›ÁÌ·Ù· fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰ÔÎÈ̤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ∂™À¢ ‚Ú¤ıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÃËÌ›·˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ∞ÁÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÷ӛˆÓ (ª.∞.π.Ã.) ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ (¢π.∫.∞.ª.°.™. -CIHEAM) Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 90 ú ·Ó¿ ‰Â›ÁÌ· ‹ÙÔÈ 1.800 ú ϤÔÓ º¶∞. ªÂ ¤ÎÙˆÛË 5% Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÛfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.710 ú ϤÔÓ º¶∞. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¢∂À∞ªμ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÁÈ· ‰·¿Ó˜ 4.243 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜.

∞fi ÙÔ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 6.500 Ì.

∞Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ °π∞ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛËÌÂȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÂÓË̤ڈÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÂÓÒ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∑. ¶ÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙË, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠϤÔÓ Ë ‰È·‰Èηۛ·, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚԂϤÂÙ·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ·fi ÙÔ ΔÂψÓÂ›Ô ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘ÓÔÈΛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú· Â› ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÌÂ Û˘ÓÔ-

ÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1.000 Ì. ‰È¿ ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶˘ÚÚ¿ÛÔ˘ - ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ - §‹ÌÓÔ˘ - §·¯·Ó¿ - ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ - ∑¿¯Ô˘. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Û οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Â› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û οÔÈ· ¿ÏÏ·, fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ı· Á›ÓÂÈ Â› ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ (“Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜” ), ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚·Ê‹ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË Î·È ÂΛ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ï·ÎÒÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘Ê‹˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ΔÂψÓ›Ԣ, ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ „·Ú·ÁÔÚ¿˜, ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 2.600 Ù.Ì., Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ù· ·ÏÈ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ηıÒ˜ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·fiÎÙËÛË Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, ÁÈ· Ô-

ÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. £· ·Ó·Ù˘¯ı› ΢ڛˆ˜ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ï·ÎÔÛÙÚÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ʈÙÈÛÌfi˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ı· ·ÔÙÂÏ› ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ôı‹Î˜, Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ηıÈÛÙÈο, ¤ÚÁÎÔϘ Î.¿. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ª·ÓˆÏ¿ÎË ·fi ¶˘ÚÚ¿ÛÔ˘ ¤ˆ˜ ∫ÚÔΛԢ, ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·fi ¶˘ÚÚ¿ÛÔ˘ ¤ˆ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÔÌÔ›ˆ˜ ÛÙËÓ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÔΛԢ. £· ÔÚÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÂÛÔ¯‹, Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ı· ‰È·Ï·Ù˘ÓıÔ‡Ó Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ı· ·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ú¿Ì˜ Ì ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÎÚ·Û¤‰ˆÓ, ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ∞ÌÂ∞. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 6.500 Ì., ÂÓÒ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿-

● √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Û οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Â› ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Û οÔÈ· ¿ÏÏ·, fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ı· Á›ÓÂÈ Â› ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘

Ï·ÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂΉÈÎÂ›Ù·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, “Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜,

¯Ú‹˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘” .


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

¶¿Óˆ ·fi 101.000 ÂÈ‚¿Ù˜ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜)

∞‡ÍËÛË 70% ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ∫·Ù¿ 6% ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô

‡ÍËÛË ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηٿ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ 101.000 ÂÈ‚¿Ù˜. √È ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤Êı·Û·Ó ʤÙÔ˜ ÙȘ 113.006, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙȘ 46.338.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ¤Êı·Û ʤÙÔ˜ ÙÔ 6% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ Î·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì 29.270 Î·È 29.179 ·Ê›ÍÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô πÔ‡ÓÈÔ˜ Ì 22.610 ·Ê›ÍÂȘ, Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Ì 18.884, Ô ª¿ÈÔ˜ Ì 12.786 Î·È Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Ì ÌfiÏȘ 277 ·Ê›ÍÂȘ. ∞Ê›ÍÂȘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ΔÔ ª¿ÈÔ Ê¤ÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ̛ˆÛË ·Ê›ÍÂˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚÛÈÓfi Ì‹Ó· 4,06%, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 1,38%, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 8,60%, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 12,70%, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 11,77%, ÂÓÒ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠ̛ˆÛË 55,11%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ “ÙÚ¤¯ÂÈ” Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÁÔÓË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ™ÎÈ¿ıÔ˜ - ∞ı‹Ó·, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë 4Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. ∞ÊÔÚ¿ ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¿ıÂÛ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·fi 1-4-2012 ̤¯ÚÈ 31-3-2016, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜: Aegean Airlines, Olympic Air, Astra Airlines Î·È Sky Express, Ë ÔÔ›· ÛËÌÂȈ٤ÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ÚÔ˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘. ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÌÔ›ˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ó·‡ÏˆÓ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â-

● √È ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 46.338

È‚·ÙÒÓ, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˆÏ‹ÛˆÓ, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Â¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂™¶∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰·¤‰Ô˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È Ó¤Ô˘ Û˘Ó‰ÂÙËÚ›Ô˘ ÙÚÔ¯Ô‰ÚfiÌÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û Ù‹ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ (75 Ì‹Ó˜) Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 19,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰·¤‰Ô˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 300 ̤ÙÚ· Â› 120 ̤ÙÚ· Î·È Û˘ÓÔÏÈο ηٿ

36.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙËÚ›Ô˘ ÙÚÔ¯Ô‰ÚfiÌÔ˘ 70 ̤ÙÚˆÓ Î·È Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÙÚÔ¯Ô‰ÚfiÌÔ˘ 70 ̤ÙÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 140 ̤ÙÚˆÓ, Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ηٿ 110 ̤ÙÚ·, Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ËÚÂÛȷ΋ Ô‰fi˜ 530 ̤ÙÚˆÓ, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ۋ̷ÓÛË ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 1545 ̤ÙÚˆÓ, ˘‰Ú·˘ÏÈο, Ù¯ÓÈο Î·È ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·ÓÂÓÂÚÁÔ‡ Ï·ÙÔÌ›Ԣ, ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈο ¤ÚÁ·, ηıÒ˜ Î·È ¤ÚÁ· Ú·Û›ÓÔ˘.

ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞‡ÍËÛË 70% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ (·Ê›ÍÂȘ - ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ) ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜), ηıÒ˜ ·fi 60.000 ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÎÈÓËı› ¤ÚÛÈ, ʤÙÔ˜ ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ª·ÚÙ›Ô˘ - √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ¤Êı·Û ÙÔ˘˜ 101.656. ∞-

Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó 46.338 ·Ê›ÍÂȘ, 46.086 ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È 9.232 ‹Ù·Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ. ™˘ÓÔÏÈο ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó 1002 ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ryanair. ª‹Ó˜ ·È¯Ì‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ Î·È Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Ì 188 Ù‹ÛÂȘ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ª¿ÈÔ˜ Î·È Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Ì 156, Ô πÔ‡ÓÈÔ˜ Ì 136, Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜ Ì 84, Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Ì 82 Î·È Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ Ì 12. ∏ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙfiÛÔ ÔÏÏÒÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” Î·È “ª·Î‰ÔÓ›·” . ∏ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠʤÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο Ù¤ÏË (Ù¤ÏË ÚÔÛÁ›ˆÛ˘, ·ÔÁ›ˆÛ˘ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ), ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‰¤ÏÂ·Ú ÁÈ· ͤÓ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ ÂÈ‚¿ÙË ÁÈ· ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Airbus A320 (Ì 100 ÂÈ‚¿Ù˜) ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÙÔ 2010 ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 12 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 32 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” . ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ¯Ú¤ˆÛË ·Ó¿ Ù‹ÛË ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 163 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 945 ÁÈ· ÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” . √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ ·Ó¿ Ù‹ÛË, Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1.388 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ¤Ó·ÓÙÈ 4.156 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ “∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” , Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ π∞Δ∞. ¶ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤ۈ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ™Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Â›Ó·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ 34 ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

¡ÔÌÈο ηٿ ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¿ËÙ˜ ÛÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ª∂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë

∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ÓÔÌÈο ηٿ ÙÔ˘ √™∂, ηıÒ˜ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ Ù·‹ÙˆÓ Û fiϘ ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·Ù¤ıÂÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ªfiÙÛ·ÚË, ∑¿¯Ô˘ Î·È ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·ıÒ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·˜ Ô˘ “Ú›¯ÓÂÈ” ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Êı›ÚÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ √™∂ Ô˘ Î¿Ï˘„ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ “ΈÊ‡ÂÈ” Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡. ¢¤ÏÙ·. ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Î. ªÔÏÔ¯›‰Ë Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË Ë ÔÔ›· ˘Ô-

Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÔÈÓ‹.

∏ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

● √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·ıÒ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ·˜ Ô˘ “Ú›¯ÓÂÈ” ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Êı›ÚÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ·

ÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô √™∂ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ˜, ÁÈ·Ù› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜. ΔÂÏÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¡. ªfiÛ¯Ô˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ηٷÙÂı› Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∂›Û˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ì ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Î·È ÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜

Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ì›· ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎÂ, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘˙ËÙ‹ıËΠ˘ËÚÂÛȷ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ˘¤Ú‚·ÛË Û ÓÙÂÛÈÌ¤Ï. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÓÙÂÛÈÌ¤Ï

¡ˆÚ›ÙÂÚ· Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· Û·Ù¿Ï˜. ªÂ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Î·È ·Ô͋ψÛ˘ ÂÈÛÙ‹ÏÈˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ. √ °. ªÔ˘Ï¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙȘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ fiÙÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. √ μfiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ ¤ÍÈ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ∞ÁÚÈ¿, Ë ∞ÚÙ¤Ìȉ·, Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È Ë ∞ÈÛˆÓ›· ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ. ∂›Û˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›· Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰··ÓÔ‡Û ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÔÛfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘

Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÌÂÈÔ„‹ÊËÛ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú¯‹˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ √Δ∞ ·Ô‰Âηٛ˙ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÏϤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Û ȉÈÒÙ˜” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È Û‡Ó‰ÂÛË 100 ÂÈÛÙ‹ÏÈˆÓ ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ Û ÎÔÏfiÓ· ‡„Ô˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∂ÚÌÔ‡, ΔÔ¿ÏË, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË, ™˘Ú›‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∂›Û˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó 65 ÂÈÛÙ‹ÏÈ· ʈÙÈÛÙÈο Û ÎÔÏfiÓ· ‡„Ô˘˜ 10 ̤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi §·ÌÚ¿ÎË ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô §·Ú›Û˘ - ∞ıËÓÒÓ. ∞ÎfiÌ· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó 150 ÂÈÛÙ‹ÏÈ· ʈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û ÎÔÏÒÓ· ‡„Ô˘˜ 9 ̤ÙÚˆÓ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ¶·Á·ÛÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ∞ıËÓÒÓ, ÎfiÌ‚Ô˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜. °È· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚfi¯ÂÈÚÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ù·Ù¤ıËΠÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.646 ¢ÚÒ.

√ Î. ∞ÚÓÒ ªÂÚÈ¤Ó ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ “ ŸÏ˘ÌÔ˜” Ù˘ ∞°∂Δ ¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª√™ ÂÈ-

ÎÚ·Ù› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÛÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô ¤Ó·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ı. ª¿ÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, Ô˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Ì ۯ¤‰È· Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Lafarge ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. ¶ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î. ª¿ÌÔ˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ∞ÚÓÒ ªÂÚÈ¤Ó (Arnaud Merienne). √ Î. Merienne ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1965, Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ecole Polytechnique ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Escuela Tecnica Superior di Ingenieros di Caminos, Canales y Puertos ÛÙË ª·‰Ú›ÙË. •ÂΛÓËÛ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ ÛÙË Lafarge ÙÔ 1990 ˆ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ¢ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·Ú¯Èο ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ St Pierre la Cour Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Ù˘ Lafarge ÛÙË μfiÚÂÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋, Ì ¤‰Ú· ÛÙÔ ªfiÓÙÚ·Ï, ∫·Ó·‰¿. ΔÔ 1997 ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ Adriasebina Cementi, ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÔÚ·ÛÙ› ·fi ÙË Lafarge, ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ. ∞fi ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Ù˘ Lafarge ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ì ¤‰Ú· ÙË μȤÓÓË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ La Malle ÛÙË ¡fiÙÈ· °·ÏÏ›· ¤ˆ˜ ÙÔ 2006. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Lafarge ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔÔ ª¿ÈÔ 2008, Ô Arnaud Merienne ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ ∏Ú·ÎÏ‹˜.

™˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™À°∫§∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÙÔ ™˘-

ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ˙‹ÙËÛ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ô ‚·ıÌfi˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ÈÔÓÔÙÒÛˆÓ. √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ηٿÏÏËÏ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ¢È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ë ∞¯Ù›‰· ¶fiÏ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì·: “√È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ›ڷ ·fi ÙË ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË”. £· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›·, ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ.


ª·ÁÓËÛ›· 16 ¶ƒ√™À°∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙÔ

£fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 38˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔ £fiÏÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛË - Û˘˙‹ÙËÛË, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ·̷ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ‹˜ Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÓÈÎËÊfiÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ø˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ˙ԇ̠ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ fiÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ‚‹Ì·Ù· ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›, ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÔÈÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ ÚÔ˜ ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ·ÚÈıÌÒÓ. °È· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ë 17Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÈ· ·Ï‹ Â¤ÙÂÈÔ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙfiÙ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÒÚ· Î·È ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ, ηÏԇ̠οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ¿ÓÂÚÁÔ, ÂÚÁ·ÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÂÈÙÚÔ‹ ·ÁÒÓ·, ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›· Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÔ˘Ì Ì ··Ú¯‹ ÌÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ì ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜: -ΔËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. -ΔËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ “ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜” Î·È ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. -ΔËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. -ΔËÓ ¿ÏË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Ó¤· ηٿÙ˘ÛÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ. -¡· ʇÁÔ˘Ó ÙÒÚ· ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÚfiÈη. ∫¿Ùˆ Ë ¯Ô‡ÓÙ· ΔÚ·Â˙ÈÙÒÓ - ∂∂ - ¢¡Δ” ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∞Ϥ͢ ¶·˘Ï›‰Ë˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Ù˘ ª·˙È΋˜ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÛÙË ª∂Δ∫∞ ∞∂, “ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ 38Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ

∏̤ڷ ÌÓ‹Ì˘, ·ÁÒÓ· Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘

Δ

Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 38Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢∂¶ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÔÈ ºÔÈÙËÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó Û ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ fiÙÈ “Û οÔÈ· Û¯ÔÏ›· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ¿Û¯ÂÙ˜ Ì ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ 17˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ “ˆ˜ Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘, ·ÁÒÓ· Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “Ë Ì¤Ú· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ì›· ÛÔ˘‰·›· ·ÊÔÚÌ‹, Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó, Ó· ÂÌÓ¢ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ·fi Ù· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜, ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ÂÓË̤ڈÛ ٷ Û¯ÔÏ›·. ΔÔÓ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÓı·Ú-

Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û οı ‰Ú¿ÛË, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÛÙË ‰È¿Ï·ÛË Ô˘ ¯¿Ú·ÍÂ Ô ¡Ô¤Ì‚Ú˘ ÙÔ˘ ’73 ̤۷ ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ . Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ §˘Î›Ԣ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·Ô¯‹ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ı˜, ·¤¯ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÓ ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÂÚ·›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ √Δ∂, Ô˘ fï˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi “Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁ‹” .

∏ ∞¢∂¢À ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ 38Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ·ÎÚ·›Â˜ Î·È ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ∏ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·Ú¿ÁÂÈ ÙË Ì·˙È΋ ·ÓÂÚÁ›· Ì ̷˙Èο ı‡Ì·Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ‰È·Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜

● ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡

ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔÈ›, ȉȈÙÈÎÔÔÈ›, Ô‰ËÁ› Ì ÂχıÂÚË ÙÒÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÙүȷ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÈÛÔًوÓ. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ¤ÓˆÛË, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔ-

Ó›Ô˘, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ Û˘ÓÙ·Á‹ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù· ÈÔ ·¯ı‹ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ· ̤ÙÚ· Î·È ÌÔÓ٤Ϸ, ·˘Ù¿ Ô˘ Á¤ÓÓËÛ·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ‚›·È· Î·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, Ù· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘, ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘

∂˘ÚÒ˘. √È ·ÓÔȯÙÔ› fiÏÂÌÔÈ Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜, Ù· ·̷ٷ ÚÔÛʇÁˆÓ, Ë ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ë ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ù· ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈο Î·È ·˘Ù·Ú¯Èο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÚËÁÌ·ÙÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¤ÓÙ·¯ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ

™˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÙË ÓÂÔÏ·›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (6Ì.Ì.) Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ 38Ë Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ·ˇı˘Ó·Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ (√°∂) Î·È ÙÔ˘ ª∞™. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (10.Ì.) ÙÔ ¶∞ª∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙË ¢∂∏ μfiÏÔ˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÒÛÙ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·. “∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ı· ‰Â¯Ùԇ̠·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ¶∞™√∫,- ¡.¢.- §∞√™ Ì ÎÔ˘Ì·ÓÙ·‰fiÚÔ ÙËÓ ∂.∂.” ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. ΔÛÈÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “∏ ·ÓÙÔ¯‹ Î·È Ô ËÚˆÈÛÌfi˜, Ù· ·ÓÙÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙfi¯ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÙË ÓÂÔÏ·›·, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô˘ Ô Î·-

‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, Ù˘ ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ù˘ Ï·˚΋˜ ¿Ï˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÙÔ ¶∞ª∂ ηÏ› ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù· ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì” . ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ Î.Î. ƒ›ÙÛ· ∫ˆÙÙ‹, §. ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È °. ƒÔ‡ÛÛ·˜.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË ¢∂∏

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ (√°∂) Î·È ÙÔ˘ ª∞™

ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û·ÚÒÓÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ô Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙÚfiÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È¢ڢÓfiÌÂÓ˜ Ï·˚Τ˜ ·Ó¿ÁΘ ·Ú¿ Ù· ·›ÛÙÂ˘Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· Ì·›ÓÔ˘Ó Ôχ ÈÔ ÚÔˆıË̤ӷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙfi¯ÔÈ. ª¤Û· ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·,

ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·fi ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó, Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Ï·˚Îfi ̤وÔ, Û ÌÈ· Ï·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· Ô˘ ı· ÂÓ·ÓÙȈı› ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (10.Ì.) ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙË ¢∂∏ μfiÏÔ˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ڇıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÒÛÙ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο Î·È ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·. “∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ “¯·Ú·ÙÛÈÔ‡” Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̷̠˙Èο ÒÛÙÂ Ë ¢∂∏ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛÈÒÓ·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

“ªÏfiÎÔ” Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· Û ÏËڈ̤˜ ÁÈ· “¯·Ú¿ÙÛÈ”

∫·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

 ‰›ˆÚË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· “ÌÏÔοÚÔ˘Ó” ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·. ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ (9 .Ì.) Ë §·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó¤· ‰›ˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰›ˆÚ˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ηٿÏ˄˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂∏ ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: Δ· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Î¿ı ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ‰È·„‡‰ÂÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ηٿÛÙ·ÛË ÙÒ¯Â˘Û˘, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ: ΔËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÊfiÚˆÓ - ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˆÌÔ‡˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÂÈϤ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ ‹‰Ë “ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ” ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÙËÓ ÀÁ›· Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·, ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·ÏÏÔ‡. °ÔÓ›˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· “Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó” ÛÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›·, ÏËÚÒÓÔ˘Ì “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô - ∫.À. Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi. √È ·ÔχÛÂȘ, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, Ë “ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·” , Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, Ë ·Ï‹ÚˆÙË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ, Ï‹ÙÙÂÈ Î¿ı Ϸ˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÁÈ· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜: -ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, Û˘ÏÏÔÁÈ΋, Ì·˙È΋ ‰Ú¿ÛË Û οı ¯ˆÚÈfi Û οı ÁÂÈÙÔÓÈ¿, - Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙË Ì·˙È΋ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ¯·Ú¿ÙÛÈ·, - Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ٷ ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·. - ™Â ηӤӷ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ, Û ηӤӷ Á›ÙÔÓ· Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Ú‡̷” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

● ∞fi ÙË ‰›ˆÚË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

∞ÔÚÚ›ÊıËΠ·›ÙËÌ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ÌË ‰È·ÎÔ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔÛʇÁÔÓÙ·

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÁÈ· ¯·Ú¿ÙÛÈ ¢∂∏ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô °È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙË ¢∂∏, ÁÈ· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ‰›ÎË, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ ÊfiÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÔÊ·Óı› Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÏËڈ̋˜ ¤ÏËÁ ¯ı˜. ™ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ôϛ٘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ “Ó· ÂΉÒÛÂÈ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜” . ∏ ÚÒÙË ·›ÙËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·›ÙËÌ· Ó· ÌË ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË, ηٷ٤ıËΠ·fi

ÙÔ˘˜ Î.Î. ™Ù¤ÏÈÔ §ËÌÓÈfi Î·È ¶¿ÚË ª·ÚÎÔ˘˙¿ÓË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÂÓ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó fï˜ fiÙÈ Ë ·›ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È È‰ÈˆÙÈο Î·È ÂÂȉ‹ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏ Ì·˙› Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·Ó‹Ïı (·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·’ ‰fiÛË) ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. √ ÌÂÓ Î. §ËÌÓÈfi˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘, ÙÔÓ Ô‰ËÁ› Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Î·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. √ ‰Â Î. ª·ÚÎÔ˘˙¿Ó˘ (Â›Ó·È ¤ÌÔÚÔ˜, ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜) ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÂÎʈӋıËΠÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Ë ˘fiıÂÛË. °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜, ÂÓÒ ·Ú¤Ì‚·ÛË ˘¤Ú ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ÓÔÌÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ™ÔÊ›· ¶··ÁÈ·ÓÓ›ÙÛË Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡ÈÎ. ªfiÛ¯Ô˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘. °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏ ·Ú¤ÛÙË Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ¡ÈÎ. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi

ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÎÏ‹ÛË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. √ Î. ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÌË ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. √ Î. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ˘fiıÂÛË, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. √ Î. ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜ ·ÓÙ¤ÎÚÔ˘Û ٷ ÂÚ› ·Ó·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÌË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡-

Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÊ·Óı› ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â› Ù˘ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂Λ ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô Î. §ËÌÓÈfi˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ: “∞Ó ¤ÚıÂÈ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ù˘ ¢∂∏ Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ı· Ì ‚ÚÂÈ ÂΛ...” . ΔfiÙ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ʈӿ˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ: “ŸÏÔÈ ı· ›̷ÛÙ ÂΛ.. ¶Úfi‰Ú ‚Á¿ÏÙ ̛· ·fiÊ·ÛË. ª›· ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ‹Úˆ·˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Î. ∫Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ˙‹ÙËÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Î·È Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ∂Í‹ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘˜ ˆ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÏËı› Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÌʈӋıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ Î. ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. §ËÌÓÈÔ‡, Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ¤Î‰Ô-

ÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ÌË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ôı› Â·Ú΋˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÈÙÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠӷ Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·È Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘. √È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Î·È fi¯È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‹ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ (fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ) ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÏËı›. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¶ÚÔÒıËÛË ÌÂϤÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Δ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â¤-

ÎÙ·Û˘ ÌÂϤÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 80.000 ¢ÚÒ, ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ú¯‹. ™ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÂÙ¤ıË Â›Û˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙÔ˘ ºÔ.¢.™.∞. ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÔÓËı› ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÂϤÙË Î·È ÁÈ· ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì Ôχ ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıԇ̠ˆ˜ ºÔÚ¤·˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙËÓ ¿ÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 80.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, Û˘ÌʈӋıËΠӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· Û˘ÌÏÔ΋ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ §¿ÚÈÛ·˜ ¢À√ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, fiÏÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÌÏÔ΋. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ·ıˆÒıËηÓ. √ ¤Ó·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ıˆÒıËηÓ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‰ÈΛ·˜. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ¤ÚÛÈ Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÌÏÔ΋. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ fï˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ‰Â Ó· ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. √È ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ‰‡Ô ∞ÊÁ·ÓÔ›, ‰‡Ô ∞ÏÁÂÚÈÓÔ› Î·È ¤Ó·˜ πÚ·ÎÈÓfi˜. √È ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ πÚ·ÎÈÓÔ‡) ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ıÒÔÈ. °È· ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·fi ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ Û ‚·ÚÈ¿ ۈ̷ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ì ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘. ΔÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ‰‡Ô ÂÙÒÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌË ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ. √ ¤ÌÙÔ˜ (Ô πÚ·ÎÈÓfi˜) ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›· Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 16 ÌËÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË: ∫·È ÔÈ ¤ÓÙ ‹Û·Ó ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÂÏ› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∂ͤÙÈ·Ó ÔχÌËÓ˜ ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ·‰È΋̷ٷ. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ∞ÊÁ·ÓÔ› Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÏÁÂÚÈÓÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÂÏ› Î·È ¤·È˙·Ó “ÌÈÚ›Ì·” ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ‡ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, Ô ÈÚ·ÎÈÓfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ªÂ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÙ‡ËÛ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ -ÙÔÓ ¤Ó· ∞ÏÁÂÚÈÓfi - ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤·È˙ ¯·ÚÙÈ¿. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÊÔÏ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·˘Á¿. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ (Ô˘ ›¯Â ‰Â¯Ù› ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ÙÔ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì·¯·›ÚÈ) ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ πÚ·ÎÈÓfi Î·È ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ ‰˘Ó·Ù¿ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜, Á›ÓÔÓÙ·Ó fï˜ Ì ‰È·ÎÔ‹. ŸÏÔÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙÈÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÙÔ˘˜.

Δ. ∫.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 820 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÚÈÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

¢. ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ΔÚfiÊÈÌ· Û ¿ÔÚÔ˘˜

·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiÏ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÚÙ›‰·˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û Â·Ê¤˜ Ì ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. ™˘ÓÔÏÈο Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 820 ÎÈÏ¿ ÁÚ·‚Ȥڷ. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û „˘Á›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Û ÙÚfiÊÈÌ·, fiˆ˜ Ú‡˙È, ˙˘Ì·ÚÈο, Ù˘Ú›” ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “™˘ÓÔÏÈο ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ÙÚfiÊÈÌ· Û 820 ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ‰ËÌfiÙÈÛÛ˜ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ó· Ù· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ∞˘Ùfi ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi Ù· ÀÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·¯ÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ÈÔ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∂›Û˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ” . ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ªÔ˘ÛÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÚÔ-

∫·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì Ӥ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ıÔψ̤ÓÔ Ì˘·Ïfi ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ Ë ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔ “¶ÚÔÊËÙÈÎfiÓ” , ŒÎÙÔ ∞Ó¿ÁÓˆÛÌ·, ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË ÛÙÔ “ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›” : ÃÚfiÓÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ì·ÚÙ›· Ô˘ ÙËÓ Â›·Ó ∞ÚÂÙ‹ ̤۷ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÏfiÁËÛ·Ó. §Â›„·Ó· ·ÏÈÒÓ ¿ÛÙÚˆÓ Î·È ÁˆÓȤ˜ ·Ú·¯ÓÈ·Ṳ̂Ó˜ Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Û·ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ë Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∫·È ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∫˘‚ÂÚÓËÙÒÓ Ù· ¤ÚÁ· ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ë ÃÙ›ÛȘ, ı· ÊÚ›ÍÂÈ. Δ·Ú·¯‹ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ Õ‰Ë, Î·È ÙÔ Û·Ó›‰ˆÌ· ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ¶Ô˘ ÚÒÙ· ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ·¯Ù›‰Â˜ ÙÔ˘, ÛËÌ¿‰È fiÙÈ Î·ÈÚfi˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ٷ fiÓÂÈÚ· ÂΉ›ÎËÛË. ∫·È ÌÂÙ¿ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Ó· ÂÈ: ÂÍfiÚÈÛÙ ¶ÔÈËÙ‹, ÛÙÔÓ ·ÈÒÓ· ÛÔ˘, ϤÁÂ, ÙÈ ‚ϤÂȘ; -μϤˆ Ù· ¤ıÓË, ¿ÏÏÔÙ˜ ·Ï·˙ÔÓÈο, ·Ú·‰Ô̤ӷ ÛÙË Ûʋη Î·È ÛÙÔ ÍÈÓfi¯ÔÚÙÔ. -μϤˆ Ù· ÂϤÎÈ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÛΛ˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÙÔ̤˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Î·È ™ÙÚ·ÙËÁÒÓ. -μϤˆ ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Û·‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ و̿وÓ. -μϤˆ ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÎÚ˘ÊÒÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ›Ù ÌÔ˘, ·Á·ËÙÔ› Î·È ·Á·ËÙ¤˜ Ê›ÏÔÈ Î·È Ê›Ï˜, ·Ó ·˘Ùfi ΛÌÂÓÔ, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÚÈÓ ·fi ÙÔ 1959, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÊËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Û·ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. ¢Â›Ù ÙÔ˘˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ Î·È Ù· ŒÚÁ· ÙÔ˘˜, ‰Â›Ù ٷ ∞Ï·˙ÔÓÈο ŒıÓË, ‰Â›Ù ÙÔ˘˜ ∂ÌfiÚÔ˘˜, ‰Â›Ù ٷ ∫Ú˘Ê¿ ¡Ô‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ∞ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Ï¿‚Ô˘Ó ٷ ŸÓÂÈÚ· ∂Ή›ÎËÛË. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ·Ï·ÏÔ‡Ì Ô˘

‰ÚÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î. ™. ÷Ù˙‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi fiˆ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù¤ıËΠ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙‹ Î·È ÛÙË Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙÔ ª. ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¢ڤıËΠÂ›Û˘ Î·È Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹.

¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ¢Ú¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fiÚˆÓ Ì ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Â› Ù¿ËÙÔ˜ Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙÔ ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ ÚÔ˜ ÙË ÃÏfiË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Úfi-

™Â ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (1Ì.Ì.). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.) ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fiÚˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÒÓ Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ·ÚÔ¯‹ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÂÓÒ Ù· ̤ÏË Ù˘ ı· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2011- 2014.

Ú›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÔ-ÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1989 (ÚÔ 22 ÂÙÒÓ, Û˘ÌÔϛ٘...) ÛÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ (fiÓÂÈÚÔ, ÙfiÙÂ...) ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· parking ÂÚ›Ô˘ 170 ı¤ÛˆÓ. ŒÓ· parking ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ô˘ ÌfiÓÔ Î·Ïfi ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ “ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ” , ÛÙËÓ ÁˆÓ›· ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔÒÚ· Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ¿ÏÈ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ¢ı·ÚÛÒ˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Í·-

Ó·‰Ô‡Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ô˘ ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ¿ıË Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Èı·ÓÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ - ‰ÈfiÙÈ ÂÁÒ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÏ· Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· χÓÔÓÙ·È, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì ̛· Ì·˙È΋ “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ” . ™ÙËÓ ÔÔ›· “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” , Ô˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È, Ô˘‰Â›˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. √˘‰Â›˜. ™ÎÂÙÈÎfi˜ Î·È Ô ÕÁÈÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÁÈ· Ì·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÓËÛ›‰· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. °Ú¿ÊÂÈ ¿ÏÈ Ô ∂χÙ˘ ÛÙÔ “ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›” : ŸÔ˘ Î·È Ó· Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Îfi, ·‰ÂÏÊÔ› fiÔ˘ Î·È Ó· ıÔÏÒÓÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ™ÔψÌfi Î·È ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ŒÙÛÈ ı· ÍÂıÔÏÒÛÂÈ Ô ÓÔ˘˜ Ì·˜. ∞˜ ›̷ÛÙ ηϿ, ÁÂÈ· Û·˜.

● ÕÚ¯ÈÛ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Û ¿ÔÚÔ˘˜

¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ˆ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Â›Ó·È ‰Âο‰Â˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

ÊÙ¿Û·Ì ӷ ˙Ô‡ÌÂ, Î·Ù·Ê˘Á‹ Î·È ÛÙÂÚ¤ˆÌ¿ Ì·˜ Ë Ô›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ‹ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Ô›ËÛ˘ - ÁÈ·Ù› Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙËÓ Ô›ËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚfiÓ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ... ŒÊ˘Á ÎÈ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ Ô ƒ›˙Ô˜. ¶‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹ Î·È Â›Â, ϤÂÈ, fiÙÈ ı· Îfi‚ÂÈ ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, Î·È ı· Ì·˜ ÛÙ›ÏÂÈ Ì ̤ÈÏ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ·ÁÁÂÏ¿ÎÈ· - ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ, ‰ÈfiÙÈ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó, fiÛÔ ·fiÚ·Ù· ÎÈ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó, ÙÔ ¤ÌÂÈÚÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ı· Ù· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ, fiˆ˜ Û˘ÓÂÏ¿Ì‚·Ó οı “ÛÙÈÁÌ‹” ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 35-40 ¯ÚfiÓÈ·. £· ÂÚÈ̤ӈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ì¤ÈÏ Î·È ı· ı˘Ì¿Ì·È ... ∫·È ı· Û˘Ó¯›˙ˆ ÙȘ ·Ó¤ÊÈÎÙ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ô‰ËÏ·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ì “¿ÓÙ· ·ÓÔȯٿ, ¿ÓÙ· ¿ÁÚ˘Ó· Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÌÔ˘” . ΔÚ‡· ÛÙËÓ ÁˆÁÚ·Ê›· Ù˘ fiÏ˘ Ë ÁˆÓ›· ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔÚ‡· ̘ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÁÂÌ¿ÙË Ì ÌÂÙfiÓ. “ΔÔ ¯¿Û·Ì ÙÔ ÎÔÚÌ›, ·ÙÚÈÒÙË” Ô‡ ëÏÂÁÂ Î·È ÌÈ· ·ÏÈfiÙÂÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ parking ÎÈ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· Û¯¤‰È· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂȘ ÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜ - Û ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ‰ËÏ·‰‹. ª‹Ù ÓÔÌÈÎÔ› ›̷ÛÙÂ, Ì‹Ù ÙÔ˘˜ Ï·‚˘ÚÈÓıÒ‰ÂȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÓˆ-

¢È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ‰ÚfiÌÔ˘


√§Àª¶π∞∫√™ μ.

™ÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

ÛÂÏ. 24

Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ∂º∂Δ∂π√ ∂¢ø™∂ Δ∏ Ã∞ƒπ™Δπ∫∏ μ√§∏ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. Ãøƒπ™ ¡∞ ∂∫¢π∫∞™∂π Δ∏¡ À¶√£∂™∏ Δ√À

∞ÚÓ‹ıËΠӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ... ✔ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘: ∞fiÊ·ÛË ÛοӉ·ÏÔ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ✔ ÷ÚÌ¿Ó˘: §˘¿Ì·È Ô˘ Â›Ì·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ŒÏÏËÓ·˜ ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó “·Ó·ÁοÛÂÈ” Ó· ÂÈÓ¿ÛÂÈ, Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ·fiÊ·ÛË. ∞˘Ùfi˜ Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘. Δ·Ï·ÈÒÚËÛ·Ó Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË fiÏË Î·È Ì·˜ ¤‚Á·Ï·Ó fiÙÈ ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ˘fiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. ¶Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi fiÙ·Ó Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ Super League ‹Ù·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 17 ÙÔ˘ Ì‹Ó·; ∞Ó ‹Ù·Ó ÛÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ˆ”. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô Î. ÷ÚÌ¿Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ Û·ÊÒ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ fiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: “•Â¯¿ÛÙ ÙÔ ÁÈ· ʤÙÔ˜. Δ· ¿ÓÙ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘.

ª

·‡ÚË Ë̤ڷ ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ·ÊÔ‡ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠfiÙÈ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ηӤӷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ Â› ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ “Ó·È” ‹ “fi¯È” ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, fiÛÔ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·fi ÙÔ˘˜ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ø˜ “ÛοӉ·ÏÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ÂÓÒ ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¤·ÈÍÂ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ô˘ ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘. ™Â CAS Î·È FIFA ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ Ì¿¯Â˜. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂÁ¿ÏÔ ÛÔÎ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘˜ ·Ê·Ó›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË, fiˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ∂¶√ Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô Î·Ù‹ÚÁËÛ ÙË ‰›ÎË Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Â›Ó·È ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‹‰Ë Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ·fi ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. 줂·È· Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ¤‚·˙ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Â¿Ó ˘‹Ú¯Â ıÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ıÂÒÚËÛ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ ˆ˜ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙË “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤·ÈÍÂ Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ Ô˘ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·¤Û˘Ú·Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· (˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂¶√), η٤ıÂÛ ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô fiÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·, ηıÒ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªÔÙÛÈ‚¿ÏË Ë ÂfiÌÂÓË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Â›Ó·È ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›Ûˆ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ÂÚÈ̤ӈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë ›‰È· Ë ‰›ÎË. ΔÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË, ‰ÈfiÙÈ ‹‰Ë Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

™ÂÈÚ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó CAS Î·È FIFA

● ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ Ù˘. ∂ÁÁڿʈ˜ Ì·˜ ›¯Â ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ·fiÊ·ÛË ‚Ï·ÙÈ΋ ÚÔ˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÛ‡Ú·Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·. ∫·È fï˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ô˘ ÙÔ Î¿Ó·Ì ·˘Ùfi ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô fiÔ˘ ÙÔ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ ‹‰Ë Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ¤·ÈÍ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ·Ó¤Ï˘Û ٷ ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÔ˘Ì Ô˘ıÂÓ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ٷ fiÏ·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ CAS Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë ˘fiıÂÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· ÛÙÚ·Êԇ̠ηٿ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÂÓÒ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. £· ÙÔ˘˜ ...·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ ÊÒÙ·. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·Ú·ÓfiÌËÛ Ì ÙÔ Ó· ÌË Ì·˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·ÓÂ Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ªfiÏȘ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ ı· οÓÔ˘Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜. ™ÙËÓ πÙ·Ï›· Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒıËÎÂ, ·ÊÔ‡ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ıˆڋıËΠÌfiÓÔ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î·È fi¯È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙfiÙ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ. ŒÙÛÈ ÙÒÚ· ÙȘ ÂȉÈοÛÙËΠ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 443 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˙ËÌÈ¿ Î·È ı· ÏËÚÒÛÂÈ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ·” .

£. ¡¿ÎÔ˜: ∂ÓÙ·Ê›·ÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË: “™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋

·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ªÂ ÛÂÈÚ¿ ··Ú¿‰ÂÎÙˆÓ Î·È ·Ú¿Ù˘ˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â·Ú¯È·Î‹ ÔÌ¿‰·. ∞Ï‹ıÂÈ· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙ·Ó ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ¯ı¤˜ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓÓÔÔ‡Û ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.; £· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙÚ¤ÂÙ·È Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi” .

÷ÚÌ¿Ó˘: §˘¿Ì·È Ô˘ Â›Ì·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ŒÏÏËÓ·˜ ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ “¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘” ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂.∂.∞. Ó· ÌË Ù˘

¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ £·Ó¿Û˘ ÷ÚÌ¿Ó˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ∂.∂.∞. ˆ˜ “∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞Ê·ÓÈÛÌÔ‡” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÓÂ... Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Î. ÷ÚÌ¿ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Onsports, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ª·ÁÓËÛ›· sport-fm: “∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fiÊ·ÛË, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ÌÔ˘ ϤÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. √ Î. ªÈÙÛ·Í‹˜ › fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ Â›Ó·È ÂÈÙÚÔ‹ ·Ê¤ÛˆÓ. ∂ÁÒ Ï¤ˆ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÂÈÙÚÔ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. §˘¿Ì·È Ô˘ Â›Ì·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ŒÏÏËÓ·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÏË-

°ÎÚ¿ıÈ·: ¡ÙÚÔ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi √ ÿ‚È °ÎÚ¿ıÈ· Ù¤ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ó˘Ó Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· diariovasco.com Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ “ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿” ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂.∂.∞. Ó· ÙËÓ ·Ê·Ó›ÛÂÈ. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË Ï¤ÍË “¯¿Ô˜” ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã¿‚È °ÎÚ¿ıÈ·: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ fiÏ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ›Ûˆ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î. ª¤Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ. ∞˘Ùfi Ì οÓÂÈ Ó· ηٷϿ‚ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ı‡Ì· ÙˆÓ ‰ÈÒ͈Ӕ › ·Ú¯Èο Ô °ÎÚ¿ıÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, οÙÈ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› fiÓÔ: “ªÔÚÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ fiÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÌÙË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤·È˙ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ... ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ͤÛ·ÛÂ Ë ‰È·Ì¿¯Ë, ÙÔ ¯¿Ô˜. ¢ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó· Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÂÌ¿˜, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÙ¿ ·fi Ù· ÂÓÓ¤· ·È¯Ó›‰È· , οӷÌ ηϋ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ı· ·Ó·ÌÂÙÚÈfiÌ·ÛÙ·Ó Ì ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó.... ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÁÈ·Ù› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‹Ù·Ó ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ Î·È Û ηϋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË” .

∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ı· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÚÒÙ˜ ¯ÚÔÓÈο ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· ÂΉÈηÛÙ› Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (CAS), ÂÓÒ ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Ì Ӥ· ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· (FIFA) Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù˘ ∂¶√ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÂίÒÚËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂.∂.∞. (fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√), ÂÓÒ ı· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Ù˘ ∂¶√ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘Ô‚›‚·Û·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ∫·‚¿Ï· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙȘ ·ÂÈϤ˜ fiÙÈ “Ë ¶ÔÏÈÙ›· ı· Â¤Ì‚ÂÈ Ì ٷ ‰Èο Ù˘ fiÏ·” . ∂›Û˘ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ Î. ∑‹ÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î.·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-13, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ Ù˘ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ∫Ú·˚fi‚· Ô˘ Â›Û˘ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿, ·ÏÏ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ CAS ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

Δ™∞∫∞™ ∞§§∞ √ ª∞¡∞Δ∑∂ƒ Δ√À μƒ∞∑π§π∞¡√À £∂øƒ∂π ¶√§À ¢À™∫√§∏ Δ∏ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏

¶∞√∫

π™ÃÀƒπ∑∂Δ∞π √

¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜

«√ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ÛÙÔÓ ¶∞√»

√π Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó¤Ô ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÃÈÏÈ·ÓÔ‡ Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÂÈ Î·Ù¿ Ì›· ̤ڷ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÛÙËÓ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ “‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Ì ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ™¿ÌÚÔÎ ƒfi‚ÂÚ˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÓԯϋÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ï›Á˜ ÌfiÓÔ Ì¤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓÔÓÈο Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë. ∞˘Ùfi ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰Ôı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ı¤Ì·. ΔÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, fï˜, ÙÔ˘ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ÛÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·›ÎÙ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË, fiˆ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ·›ÎÙË Ó· ÌËÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۋψÛË Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ۷ʤ˜ ϤÔÓ fiÙÈ ...οÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·›ÎÙË. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÃÈÏÈ·Ófi ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi... ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Ì ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë (01:30 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·) Î·È Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ı· ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¤ÁηÈÚ· ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞√∫. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ù· Ì·Óٿٷ ÁÈ· ÙÔÓ §¿ÛÏÔ ªfiÏÔÓÈ ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, Ù˘ ΔÚ›Ù˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ “‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ›‰Â ÙÔ˘˜ ¶¿ÌÏÔ °Î·ÚÛ›· Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÂÛÙ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡.

ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ Â›Ó·È Ë “‚fiÌ‚·” Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ μÏ¿ÛË Δۿη, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ¿ÛÔ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂Ȃ‚·›ˆÛ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ô “ƒfiÓÈ” ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

√ μÏ¿Û˘ Δۿη˜ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ªª∂ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¶∞∂, ÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Î·È ÙȘ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â› ٷ ÂÍ‹˜: °È· ÙÔÓ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ: “ª›ÏËÛ· ·Ï¿ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÂÌÔÚÈÎfi fiÓÔÌ· Î·È ÂÈϤͷÌ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ· Ì ÙÔ “ÛÙfiÏÈÛÌ·” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì·˜ -fiÙ·Ó Î·È ·Ó Á›ÓÔ˘Ì ‰ÈÔ›ÎËÛË- ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô” . °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Ú›ÁÎÈ·˜: “ªË ‚ϤÂÙ ·ÓÙÔ‡ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ·ÎfiÌ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂȘ ¤Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ‚¿˙ÂȘ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ·. ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠fiÙÈ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ¤ÚıÂÈ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘ÌÂ, ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ì ·›ÎÙ˜. ∫·È Ó·È, Ô ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì” . °È· ÙÔ ı¤Ì· Ì ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ: “À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÒÙ˜ Î·È ...‰Â‡ÙÂÚ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ. ∫·È Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÓÙ‡ÛÔ˘Ì ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ·. ÕÏψÛÙÂ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔÓ ‚Ϥ-

ˆ, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ˘ ¿Ó ٷ Ú¿ÛÈÓ·” . ΔÔ Ò˜ ı· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜: “¶ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ̤ۈ ¯ÔÚËÁÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë Î›ÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁÔ‡˜. ∂Ì›˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ÛÙȘ 17 ¢ÂΤ̂ÚË Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ... Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘ÌÂ. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌË ‚Úԇ̠Ô‡ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ٤ÙÔÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. √ÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı· ‹ıÂÏ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÎÙË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞Ê‹ÛÙ Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ·. √ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ı· ʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ΤډË. ◊Ù·Ó ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ì·˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È fi¯È ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ·” . °È· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ™ÈÛ¤, μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘, Δ˙·‚¤ÏÏ·: “∂›· ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÈÛ¤, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ì ›Ûˆ. ∞˘Ùfi ÌfiÓÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ Î·È ÙÔÓ Δ˙·‚¤ÏÏ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ı· ÙÔ˘˜ ı¤Ï·Ì ÎÈ ÂΛÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ ·Ó Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË: “º˘ÛÈο Î·È Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË. Ÿ,ÙÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜, ı· ÙÔ ¤¯ÂÈ. ∂ȉÈο ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ı· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ı¤-

ÏÔ˘Ì ӷ ¿Ì ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Ì·˜ ·ÚÓËı› ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Ú›ÁÎÈ·, ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √º∏” . °È· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË: “∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠۠fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ·ÊfiÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ŸÙ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË, ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÂÓÂÚÁԇ̠ˆ˜ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯ÔÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·” . °È· ÙÔ Á‹‰Ô: “Δ· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. £· ‰Ô‡ÌÂ, fï˜, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ô‡ ı· Ô‰ËÁËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ȉȈÙÒÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÚfiÙ˙ÂÎÙ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi” . ∂›Û˘ ¯ı˜ Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ۠ۯÔÏ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, fiÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ‰ÒÚÔ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔÓ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ, Ô˘ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ÛfiÓÛÔÚ˜ ΔËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÎÚÔ‡ÛË ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ∞Ï ™·Ô‡ÓÙ, ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94,6 Ô ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜

ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. √ ∫‡ÚÈÔ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ˆÛÙfiÛÔ, ıˆÚ› “ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋” ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¤ÚıÂÈ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÛÙ·Ú ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹.

ª‹Ó˘Ì· ·fi ∞Ï ™·Ô‡ÓÙ ¡›ÎË Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˙‹ÙËÛ ̤ۈ Â›ÛËÌÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ∞Ï ™·Ô‡ÓÙ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ··›ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ·ıÏËÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ¶∞∂. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·: “∏ ÚfiÛÊ·ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Ì·˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ‰ÂÓ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̷̠˙› Û·˜ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ MoU Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›Â˜ ӛΘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜, Â› ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Ù˘ ∞∂∫. ∂›Û˘, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ì·˜ Â¤ÙÚ„ ӷ

·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ϤÔÓ ·fi ÙË Ó¤· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Ì›· χÛË. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ Û‚·ÛÌfi, Â›Û˘, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙË Ó¤· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÓfiÌÔ, ÒÛÙ ӷ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ·’ ¢ı›·˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ¤ÏÂÁ¯Ô (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÓÔÌÈÎfi) ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ë ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Î¿ı ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ù˘, Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ MoU, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ıÂÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜, ‡¯ÔÌ·È Î·È ˙ËÙ¿ˆ ¿ÏÏË Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙȘ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË Ó›ÎË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌfiÏȘ ‚ÚÂıÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡ÓÙÔÌ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘.

™Δ∏¡ ∞∂∫ ¢π∞æ∂À¢√À¡ Δ∞ ™∂¡∞ƒπ∞ ¶∂ƒπ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™ °π∞ Δ∏¡ ¶∞∂

¢ÈÔ›ÎËÛË ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶∞√∫

«√‡Ù ∫·Ù¿Ú, Ô‡Ù ÕÓÙ˙ÂÏÔ˜»

£ÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ∑·ÁÔÚ¿ÎË Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ˆ˜ Â›ÛËÌË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ “·ÛÚfiÌ·˘ÚË” ¶∞∂ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ̤ڷ ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÓÓÈ·ÌÂϤ˜ ¢.™. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™·Ú¿ÙÛ˘, §ÂˆÓ›‰·˜ μÂÏÏ‹˜, ∑‹Û˘ μÚ‡˙·˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·¯·˙›‰Ë˜, ™‡ÚÔ˜ ªËÏȈڛ‰Ë˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶Ô˙·Ù˙›‰Ë˜ (ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∞.™.) Î·È £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿Î˘.

ã∂™π¡√ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤Ó·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ó¤· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Δ˙ÔÓ ÕÓÙ˙ÂÏÔ˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‰È·„‡‰Ô˘Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô fiÌÈÏÔ˜ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú ʤÚÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·ÏÒ˜ Û ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ-‰È· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi-οÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫ ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ÂÎ ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÙËÚÔ‡Ó Ì›· ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·: “Œ¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú” . Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤-

ÙÔ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫. •·ÊÓÈο Ë ¶∞∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ “Ì‹ÏÔÓ ÙË ¤ÚȉԘ” Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ∏›ÚÔ˘˜, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ȉ¤· ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú” fiˆ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Sport24.gr ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂Èۋ̈˜ Ë ∞∂∫ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Â›ÛËÌˆÓ ‰È·„‡ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì›· ÍÂοı·ÚË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘: £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ì οÙÈ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜, fiÙ·Ó ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο οÙÈ ÛÔ‚·Úfi” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¶∞∂ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÌϤÎÂÈ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Δ˙ÔÓ ÕÓÙ˙ÂÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌfiÓÔ ‰‡Ô ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ÿÚË ∫ÔÛÌ¿ÙÔ Î·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ

·Ú·ÌÈÎÚ‹ ˘fiÓÔÈ· fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ∞∂∫ ¿ÌÂÛ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓÔ Ù·Í›‰È ·ÓıÚÒÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙȘ ∏¶∞ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÓÙ˙ÂÏÔ˜, ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó... ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú Ô˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “Petit Chateau” -ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô˘‰¤ÔÙ ÂͤÊÚ·Û ˘¤ÚÌÂÙÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ- ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Û˘Úı› ·fi ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó. ∫·Ù¿Ú Î·È ÕÓÙ˙ÂÏÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÛÙËÓ ∞∂∫ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·È fiÙÈ ·fi ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û Â›ÛË̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶Ô˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤-

ÓË Ë ·Ï‹ıÂÈ· ı· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ·...

™ÙȘ 2/12 Ë °™ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫. ∂ͤÏÈÍË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÙÈ ÓÂfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¡›ÎÔ˘ ¡ÔÙÈ¿ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÔÈ fiÔȘ Â·Ê¤˜ Ì ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ...ÍÂʇÁÂÈ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. ¡¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (2/12), fiÙ·Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÏ›‰· ˆ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” . ™ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂, ¡›ÎÔ˜ ¡ÔÙÈ¿˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

¢∏§ø™∂ √ ª∂™√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ª¶√À™π¡∞∫∏™ °π∞ Δ√ º∂Δπ¡√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞

«∞fi ÂÌ¿˜ ÂÍ·ÚٿٷȻ

21

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

¡∂Δ ÓÙ·È ÔÏfi„˘¯· ÛÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ª¿ÈÌ· Î·È ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘, Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜.

ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2 ¤ÁÈÓÂ Î·È ϤÔÓ ÛÙË ¡›ÎË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. “∞fi ÂÌ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜” ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘. ºÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 15.00 ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” .

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ı· ¤¯ÂÈ Â›ÛË̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ¶ÚÒÙ· ·Ó·ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË Ì ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¯ı¤˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ì·ı·Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› ·›ÎÙ˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ë ›‰È· ÙÔ˘˜ Ë ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ªÔ˘ÛÈÓ¿ÎË. “∂›‰· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÚÒÙ· ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ ÛÙËÓ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿ÓË. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ηÌÈ¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ô‡Ù ·Ó ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ‰È΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ¶ÚÔÔÓԇ̷ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÛÎÔfi Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ù· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔÓ ÏfiÁÔ: “º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó ϿıË, ÁÈ·Ù› Û ÂÚ›ÙˆÛË “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·ÙÔ˜” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· Â·ÓÔÚıÒÛÂȘ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ 100% ÙˆÓ

‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜” . ∏ ¡›ÎË ¤‰ÂÈÍ ۷ÊÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÈÏÈο Ì ¶‡Ú·ÛÔ Î·È √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ì ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ¿ÛÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ì·˜ ‚Á‹Î Û ηÏfi Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ·ÚÁ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο. ∞fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÈÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÊÔÚÌ·Ú›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛËÌ›Ô. øÛÙfiÛÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÎÏËÚ¿ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂ͛Ԣ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ” . Δ¤ÏÔ˜, Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó Ë ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ê¤ÙÔ˜ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜: “º¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. À¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ·˘Ùfi ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜. £· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·fi Ì·˜ ÂÍ·ÚٿٷÈ. ∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠fiˆ˜ Ú¤ÂÈ ıˆÚÒ ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÊÈÏÈÎfi. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”

ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ Î·È Ô ∞Ϥ͢ ∞ÏÂ͛Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘, ‡¯Ô-

∞fi ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012. ŒÙÛÈ, Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 200 ¢ÚÒ (¯Ú˘Û‹ οÚÙ·), ÂÓÒ ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ù˘ ı‡Ú·˜ 3 Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ 100 ¢ÚÒ (ÌÏÂ-·ÛË̤ÓÈ· οÚÙ·). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó Ù· “Gold” ‰È·ÚΛ·˜, ÙfiÙ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÏÂ-·ÛË̤ÓȘ οÚÙ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ¿ÎÚ˜ Ù˘ ÛÎÂ·ÛÙ‹˜ ÎÂÚΛ‰·˜. √È ÚÔÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ “Grapheteria” , Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË. Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 87 ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∂Λ ı· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›Ô ÂÓÙfi˜ Ï›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘˜.

√È ·ÚÈıÌÔ› ÛÙȘ ʷӤϘ ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ʷӤϘ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ªÈ¯¿Ï˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ 2. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Ï›Î˘ 3. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ 4. ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ 5. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÔϤ‚·˜ 6. °È¿ÓÓ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ 7. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ 8. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘ 9. §˘Ì¤Ú˘ ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜ 10. ∞ÓÙÒÓ˘ μÏ¿¯Ô˜ 11. ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘Ù›Ô˘ 12. ∏Ï›·˜ μÔ‡Ú·˜ 13. ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÎÚÙÛÈ·Ó 14. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÂÙÚ¿˜ 17. ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜

18. ™‡ÚÔ˜ ∑¿Áη˜ 21. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 23. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡·ÛÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 25. °È¿ÓÓ˘ §Ô˘Î›Ó·˜ 26. ÕÁÁÂÏÔ˜ ™Ù·˘Ú¿Î˘ 27. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ 29. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 30. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘ 31. πˆÛ‹Ê §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ 33. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··Ù˙›ÎÔ˜ 36. ™¿‚‚·˜ ªÔ˘‰Ô‡ÚÔÁÏÔ˘ 72. μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ 88. ºÒÙ˘ Δ¿ÛÛÔ˜ 89.μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÎfiÙÔ‚Ô˜ 99. °È¿ÓÓ˘ ∑·¯·Ú¿Î˘

∞ªºπμ√§∏ ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ Δ√À ∞ƒ°∂¡Δπ¡√À ª∂™√À Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ¶. ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π ª∂ Δ√¡ ¶∞√

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· πÌ·Á¿Û· ¡∂√™ “ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, ·ÊÔ‡ Ô ÕÚÈÂÏ πÌ·Á¿Û· ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ì‹Î ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô πÌ·Á¿Û·, ·ÏÏ¿ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ “Metropolitan” ÁÈ· Ӥ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞ÈÙ›·; √È Ó¤Â˜ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÙÂÙڷΤʷÏÔ, Î·È ÌÔÚ› ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ Ó· ÌË ‰È¤ÁÓˆÛ οÙÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·È̿و̷ ηıÈÛÙ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ πÌ·Á¿Û· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÚÔfiÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË Î·È ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ô Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÙfiÙ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. 줂·È·, ÛÙÔÓ

√Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ˆ˜ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ “·ÈÒÓÈÔ” . ∂›Û˘ Ô º¤ÈÛ· ¤Î·ÓÂ Î·È ¯ı˜ ıÂÚ·›· Î·È ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ıÂÛ ÙÔÓ ·›ÎÙË ÂÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÔÓÙ¤ÛÙÔ Î·È Δ˙·Ì¤Ï ∞ÌÓÙÔ‡Ó. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÂÓԯϋÛÂȘ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘

ÓÙ¤ÚÌÈ.

ªfiÚ·Ï˘: ¢ÂÓ ı· ÎÚÈı› Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ °È¿ÓÓ˘ ªfiÚ·Ï˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94,6 ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ·fi ÙÒÚ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: “°È· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ, Â›Ó·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠·fi ÙËÓ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. Œ¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ ÂÙ¿ ‹ Î·È ÂÓÓÈ¿ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È ·ÏÈfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ ı¤ÏÂÈ Î·È ÁÈ·

Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ, ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ê˘ÛÈο fiˆ˜ ›·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· οÙÈ Ô˘ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı¤-

ÏÔ˘Ì ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ, Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ôχ ηÏfi ·fi ÙÔ 1’ ¤ˆ˜ ÙÔ 90’ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi, ÌÈ· ıÂÚÌ‹ Âͤ‰Ú·, Ó· È¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ηϋ ·fi‰ÔÛË, ¤Ó·Ó ηÏfi ·ÁÒÓ· ̤۷ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì” .

22.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¡·ÓÛ› -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη)

NOVASPORTS 3 18.15 Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜-ª¿Ï·Á· -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.30 ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï-ªÈÏÌ¿Ô ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη)

NOVASPORTS 4 20.15 ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-∫·ÓÙÔ‡ -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη)

NOVASPORTS 7 21.45 ∫∫ ∑¿ÁÎÚÂÌ-∑·ÏÁΛÚȘ -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη)

¶§∞Δπ¡π

«√ ª¤ÛÈ ı· Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ» ∂π¡∞π Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË “ÃÚ˘Û‹ ª¿Ï·” ÛÙË ÛÂÈÚ¿. øÛÙfiÛÔ, Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ¯Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÙÔÓ ·›ÎÙË Ô˘ ı· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ¶ÔÈÔÓ; ΔÔÓ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ÚԂϤÔÓÙ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÊÂÙÈÓfi Ù›ÙÏÔ. “√ ª¤ÛÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÌÔ˘. ŒÎ·Ó· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “√ ª¤ÛÈ ‹Á ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙ· 13 ÙÔ˘, ÂÁÒ ‹Á· ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó 27 ÂÙÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶Ï·ÙÈÓ› Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ› ‰È·ÈÙËÙ‹. “ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ Î·È fi¯È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ªÂÙ¿ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤Ó·˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ› ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· ÌfiÓÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó”, η٤ÏËÍÂ.

ª¿Ù·È· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔÓ Δ¤‚˜ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ √π ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì¿Ù·È· ÙÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘. “√ ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË „˘¯È΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ™›ÙÈ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¿ÛÔ˜, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ̤ۈ Twitter Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Ô‡Ù ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó Ô‡Ù ‰È¤„Â˘Û·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ¢ÛÙ·ı› ʤÚÓÂÈ ÌӋ̘ ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ô Δ¤‚˜ ÂÈηÏ›ÙÔ ˆ˜ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ηٿıÏÈ„Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. “√ ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Û¯fiÏÈ· ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·” ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂ›ÛËÌ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ª¿ÓÛÙÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

¶π¡°∫ ¶√¡°∫

¡ÈÎËÊfiÚ· ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ª∂ ÙÔ ‰ÂÍ› ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ۈ̷Ù›· (∞fiÏÏˆÓ μfiÏÔ˘, °.™. μfiÏÔ˘, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ¢‡Ó·ÌË §¿ÚÈÛ·˜, ÕÌÈÏ· §¿ÚÈÛ·˜, º.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›· §·Ì›·˜), Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÙËÓ “ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË” ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›· §·Ì›·˜. ∞Ú¯Èο ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ ª·Ú·˙È¿ÚË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¤Ú‰ÈÛ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÂÛË 3-0 ÛÂÙ (11 - 1, 11 - 3, 11 - 7). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ƒ·ÎÈÙ˙‹˜ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÁÈ· “ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ” ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÂÏÈο ÙÔ˘ °È·ÓÓÔ‡ÏË Ì 3 - 2 ÛÂÙ (11 - 4, 11 - 5, 7 - 11, 9 -11, 11 - 7). ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹ÚÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶ÂÚÂÓÙ›‰Ë˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ‡ÎÔÏ· ÙÔ˘ §Ô‡‚·ÚË Ì 3 - 0 ÛÂÙ (11 - 5, 11 - 5, 11 - 2) οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 3 - 0 ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ Ó›ÎË (ÛÙÔ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÓÈ΋ÙÚÈ· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂΛÓË Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÓÈÎËÊfiÚ· ·È¯Ó›‰È·). ΔÔ ‰ÈÏfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ΔfiÌÚ· - ª·˘ÚÔÁ¤ÓË (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜) Î·È ª·Ú·˙È¿ÚË - °È¿ÓÓÔ˘ÏË (™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ∞η‰ËÌ›· §·Ì›·˜), ‹Ù·Ó ÌÈ· Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ ‡ÎÔÏ· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ΤډÈÛ·Ó Ì 3 - 0 ÛÂÙ (11-8, 11-6, 11 - 5), Î·È ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 4 - 0 ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Â› Ù˘ ™·ÎÈÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ §·Ì›·˜. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÓÙÔ›Ù˜, ∞fiÏψӷ μfiÏÔ˘ Î·È °.™. μfiÏÔ˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

¢

∂¡ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο. ∏ ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ “¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘” ÙËÓ ˘ fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂∂∞ Ó· ÌË Ù˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂıfi‰Â˘ÛË ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ¤ÁÈÓ Ì ...ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ë ∂¶√ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂Ê ÙÂ›Ô ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ · ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ì ÙË ¢fi Í· Î·È ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ó· ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı› ¿ÏÏÔ Ì ÙÔ ı¤Ì·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙȘ ...·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ¤‚·Ï·Ó “Ù·ÊfiϷη” ÛÙȘ Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜). ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÙfiÛÔ ¿‰ÈÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ηÌÈ¿ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ ˘ÔÛÙ›. ∏ ∫·‚¿Ï· Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‹‰Ë ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ÁÈ· ʤÙÔ˜, ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¯Ù˘È¤Ù·È ·fi ·ÓÙÔ‡. √È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Î·È Ì ·‚¤‚·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË °π∞ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ· Îfi μ., ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ªÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ϤÔÓ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜,

ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ‰ˆ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ì¿¯Â˜ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ (™˘Ì ‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È CAS) Î·È ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Â¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜

Ô‡ ı’ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÎÏ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ 8Ô §‡ÎÂÈÔ ™∂ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÙÂÏÈÎfi ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÙÔ 8Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠2-0 ÛÂÙ ÙÔ˘ 2Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ‚fiÏÂ˚ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ¯¿ÚËηÓ

ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ Û›ڈÛË ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ηٿÏÏËÏÔÈ ËÁ¤Ù˜ Î·È ÛˆÛÙ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È “¯ÙÈ̷ۛÙÔ˜” ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜.

ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ ›‰ÈÔ fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÂÂÈÛfi‰È·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ. ª‹ˆ˜ fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È Ó’ ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠ÁÈ·Ù› ÊÙ¿Û·Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô; ªfiÓÔ ·Ó ‰Ô‡Ì ٷ ÛÊ¿ÏÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÌËÓ Ù· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ه¯Ë ˆ˜ Ï·fi˜. ∞ÏÏÈÒ˜...

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û Ӓ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ŒÙÛÈ, ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó ϤÔÓ Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¡¤· ¤ÍÔ‰· ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÛÔ ÔÙ¤ ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË (ËıÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋) ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘.

ÕÌÂÛË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ™Δ√ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó’ ·ÓËÛ˘¯Â›, ·ÊÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÁÒÓ· fi¯È ÌfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·Ó ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ªÔÚ› Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, fï˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 22 Î·È ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜. ÕÚ· ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· “Ì·˙‡ԢӔ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ›Ûˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ΢ÓËÁ¿ÓÂ.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

⁄ÌÓÔÈ μ·ÏÓÙ¤˜ ÁÈ· °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· √ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, μ›ÎÙÔÚ μ·ÏÓÙ¤˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÛÂ˙fiÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì ÙÔÓ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ∫·Ù·Ï·ÓÒÓ ·fi ÙÔ 2008, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ 12 Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Ô ÔÏ˘Ó›Î˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ÂÎÓ¤ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜. “ªÂ ÙÔÓ ¶Â, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Î·È ·›˙Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi”, ÙfiÓÈÛÂ Ô μ·ÏÓÙ¤˜.

¡¤· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ °’ ∂ıÓÈ΋˜

ªÂÁ¿Ï· “‰ÈÏ¿”

¶ÚÒÙÔ˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ∏ª∂ƒ∞ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ™Ù· ¤ÍÈ Ì·Ù˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¤ÓÙ “‰ÈÏ¿” , ÂÓÒ ¤Ó· ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ. ∂›Û˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›¯·Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·ÎÔ‹ ·ÁÒÓ· (∞.∂. ºÂÚÒÓ-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘) ÏfiÁˆ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. √È ÌfiÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·‹ÙÙËÙ˜ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜, Â›Ó·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ (ÔÎÙÒ Ó›Î˜ Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·) ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£, ηıÒ˜ Î·È Ë ∞¶√μ (ÙÚÂȘ ӛΘ, ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜) ÛÙË °’ ÙÔÈ΋. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∂¶™£ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ̤ÙÚ· (fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÔÈÓ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ù˘), ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ‰È·ÎfiËΠӷ Â›Ó·È Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. ∏ ‚›· Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ.

ª∂°∞§∞ “‰ÈÏ¿” ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ∞.™. μfiÏÔ˜ 2004, ÙfiÛÔ Â› Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, fiÛÔ Î·È Â› ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· °Ï˘Ê¿‰·˜. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ™Ô˘˙¿Ó·˜ ™Ù·ÓfiÁ‚ÈÙ˜, fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜, “·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÚÔʤ˜” . “™˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó” ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ̤¯ÚÈ ÛÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔÓ ÕÚË.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

™∂ °.™. ∞§ªÀƒ√À ∫∞π ¶Àƒ∞™√ ª∂Δ∞ Δπ™ ∏ΔΔ∂™ ¶√À À¶∂™Δ∏™∞¡ °π∞ Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

∂ȯÂÈÚÂ›Ù·È ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‹ÙÙ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÛÔ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋.

∂¶™£

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ù˘ 8˘ ÛÙË °’ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 19/11 °Ë. ∞ÁÚÈ¿˜, 15.00, £ËÛ¤·˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-¢‹ÌËÙÚ· π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. 2002 ¡Â¿ÔÏ˘, 15.00, ∂ıÓÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ∫˘Úȷ΋ 20/11 °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞Óı. °·˙‹˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 11.30, ƒ‹Á·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ ÃÏfi˘, 15.00, ∞.∂. ºÂÚÒÓ-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ªÔÚ› ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 0-3 ·fi ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ‚·Ú‡, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› “Ì·ÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ·” ‰ÈfiÙÈ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ÛÙ¿ıËΠÔχ ηϿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ÌÔ˘Ï¿Î˘ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·fi‰ÔÛË Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚfiÙË. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£” : “ΔÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi ‰ÂÓ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ◊Ì·ÛÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏÔ› ÎfiÓÙÚ· Û ̛· ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ‰Â›Í·Ì fiÙÈ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Ù‡¯Ë Ì·˜ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ¯¿Û·Ì ̛· ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ì ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰Â-

23

μ’ ∂¶™£ ¯ı‹Î·Ì ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ Ù˘¯ÂÚfi ÁÎÔÏ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ȤÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ôχ ηϿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÔÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÔÌ¿‰·. ªÔÚ› Ó· ÌË Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ì·˜ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜. ªÂ ·ÚfiÌÔȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ٛÔÙÂ. ∂Ï›˙ˆ ·Ó¿ÏÔÁ· Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‚¿ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 Ì.Ì. Ë ÔÌ¿‰· ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È.

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ √‡Ù ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· fiÏÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô √∂∞/¡∞μ ª∂Δ∞ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, Ô √∂∞/¡∞μ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÙÌ‹Ì· Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ §¿ÌÚÔ˘ ∫·Ú‡‰· Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ· , ¶·ÏȤ˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ fiϘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔχÌÈ Î·È Ì ·Ú¤· ÙËÓ Ì¿Ï· ·ıÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓÂ Ô √∂∞/¡∞μ ηÏ› fiϘ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ıÏÔ‡ÓÙ·È, Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ . °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ §¿ÌÚÔ ∫·Ú‡‰· (ÙËÏ. 6948277836) Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÊÊ· (ÙËÏ. 6946144 428), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ¢ËÌ. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ (ÙËÏ. 6973737442) Î·È ™Ù. πˆ¿ÓÓÔ˘ (ÙËÏ. 6944435645).

ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ·fi ÙÔÓ Δ·˘Úˆfi ̤ÓÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ “¿ÛÊ·ÈÚÔÈ” , οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ï›Á˜ Û¯ÂÙÈο ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ·ÔÎÙ¿ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÂÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: “™›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î·Îfi ÍÂΛÓËÌ·, ·ÊÔ‡ ËÙÙËı‹Î·Ì ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ÔÈÔÙÈΤ˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ô Δ·˘Úˆfi˜ ‹Ù·Ó ÌÂÙÚÈfiÙ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∫ÔÈÙ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂ

ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ fiÔ˘ Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “°ÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÌÔ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜. ¶ÂÚÈ̤ӈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÙË ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙfiÛÔ ÁÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ·Ó ¿ÚÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì·˜ fiÓÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηχÙÂÚË ÔÚ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÌÊ›‚ÔÏË.

∂¶πΔÀÃπ∞ ™∏ª∂πø™∞¡ √𠶃øΔ√π ¢π∞™À§§√°π∫√π ∞°ø¡∂™ ª∂ 44 ∞£§∏Δ∂™

∞Ú›ÛÙ¢Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Ô ŸÌÈÏÔ˜ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∞¡ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ (I.P.S.C.) ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (Level 1), Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÛÙË £¤ÛË •˘ÏÔÚ¿¯Ë ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. √È ·ÁÒÓ˜ ·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ù·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Ì Ï‹ÚË ÂÈÙ˘¯›·, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ™∫.√.∂. Î·È Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·¤Û·ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·fi fiÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ ·ÛʷϤ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 44 ·ıÏËÙ¤˜, ۈ̷Ù›ˆÓ ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ I.P.S.C (International Practical Shooting Confederation) Î·È Ù˘ ™∫.√.∂. ΔȘ ÚÒÙ˜ ¤ÍÈ ı¤ÛÂȘ η٤Ϸ‚·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÌÔ‡Ú˘ (™∫√∞ªπ§), °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÂÓÙÔÏÔ‡Ú˘ (™∫√.μ.), ∫ˆÓ-

™¿‚‚·ÙÔ 19/11 ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ, ∫˘Úȷ΋ 20/11 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜ -¢¿ÊÓË ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 15.00, ∂.ª.∞.-∞Á¯›·ÏÔ˜ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ¶ËϤ·˜ -¡.∞. ¡›Î˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, πˆÏÎfi˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 19/11 §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 15.00, ΔÔÍfiÙ˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, ÕıÏÔ˜-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ-∞¶√μ ƒÂfi: ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜.

∞ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ Ó·ӛ‰ˆÓ ¢π¶§∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ó·ӛ‰ˆÓ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ›¯·Ì ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ‡ÎÔÏ· Ì 3-0 ÛÂÙ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÛÎÏËÈfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ fiÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ Î·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ¤¯·Û Ì 13 ÛÂÙ (24-26, 26-24, 22-25, 23-25). ∏ ∞ÚÁÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ڷ˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ∞ƒ°ø (™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜-°ÂˆÚÁԇϷ˜): ∫·ÏÂÛÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÔÏÔ‚Ô‡, ¶fiÏË, ¶·ÚÈÛ¿ÎË, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ΔÛ›ÙÚ·, °È·ÓÓ·ÎÔ‡, ª·ÓÔ˘ÛÔÁȈÚÁ¿ÎË, μÔ‡ÏÁ·ÚË. °È· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (14.30) Ë ∞ÚÁÒ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. À‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë Î. μ¿Ûˆ ∫·˙Ô›‰Ô˘ (ÙËÏ. 6974373947).

¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ ∂¡ø™∂ø¡

ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÙ¤˜ ∂¶™£ ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ (™∫√. μ.), §¿ÌÚÔ˜ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ (∞ƒΔ∂ª∫∞), ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··‰‹Ì·˜ (∞™™¢∏Δ∞ª), ∞ÓÙÒÓ˘ ¶ÚˆÙfi··˜ (√.¶. ™.μ). √ ŸÌÈÏÔ˜ ¶Ú·ÎÙÈ΋˜ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ™∫.√.∂. ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹

ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ù· ۈ̷Ù›· Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, Î·È Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÚÒÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ‰È¤Ú„·Ó Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜.

ª∂ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∂ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¡¤ˆÓ Î·È ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ Î·È Ë ¶ÈÂÚ›· ı· ˘ԉ¯ı› Ù· ΔڛηϷ. Δ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘˜ ÚÂfi.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÌÂٷ͇ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ √∞∫∞. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ∫∞∂, Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ∂™∞∫∂ Î·È Ù˘ ¢∂∞μ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ √∞∫∞ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔËÓ ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ªÈ¯¿Ï˘ °ÂˆÚÁ·ÓÙ‹˜, ÂÓÒ ÙËÓ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÔÈ Î.Î. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂™∞∫∂ Î. ∫ÔÓ‰‡Ï˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢∂∞μ. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÏfi ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Î·È ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ οıÂÙ·È Ë ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÂÓÒ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· 103 Î·È 105 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Î·È ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· 134 Î·È 136, ›Ûˆ ·fi ÙË Ì›· Ì·ÛΤٷ, Ù· ÔÔ›· ̤ÓÔ˘Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÎÂÓ¿, ÂÓÒ ˙ËÙ‹ıËΠÂ›Û˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù· Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÂÚΛ‰·˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ηıÒ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂΛ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠÂ›Û˘ Ë Ê˘ÛÔ‡Û· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ √∞∫∞. ∏ ‰È·ÊˆÓ›· ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ÚԤ΢„ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· 134 Î·È 136 ı· ʤÚÂÈ Î·È Ó¤·, ÙÂÏÈ΋, Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 12:00 ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÛ· ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤ÙÔÈÌË Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ √∞∫∞ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËηÓ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∫∞∂, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ηٿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. “¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯·ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËηÓ. º¤ÙÔ˜, ·Ó Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞Ï¿...” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÙÔ˘ “Δ‹Ï ÕÛÙ˘” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û‡Û΄˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÚÔËÏ¿ÎÈÛ·Ó ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ (Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÚÂȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙÔ ∞™∂∞¢ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹).

To EXTRA 5

√π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4, 11, 14, 24, 25 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 17, 23, 25, 26, 29.

™Δπ™ 21 ¡√∂ªμƒπ√À £∞ ∞¡∞¢∂πã∂π ¶π£∞¡√Δ∞Δ∞ ¡∂∞ ¢π√π∫∏™∏ ™Δ√¡ ∂ƒ∞™πΔ∂á∏ √§Àª¶π∞∫√ μ.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·... fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ¤Ó· 15ÌÂϘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰·. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› Ô‡Ù ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, Ù¤ıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË Ó· Ô‰ËÁËı› Ô ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘ÓÙËÚËı› Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Â͈‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÍÔ‰· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Á˘Ó·ÈΛ· Î·È ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. ∂›Û˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¶∞∂ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÊÂÙ›Ԣ. ∞Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ˘Ê›ÛٷٷÈ, ÙfiÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ı· ¤ÛÂÈ fiÏÔ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·Ï˘ı› Ë ¶∞∂ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¿ÓÙˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ÌÈ· ηÌ‹ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜...

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” , fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ, fï˜, Â›Ó·È ÔÈÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ηıÒ˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ÂΉËÏÒıËΠηӤӷ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶∞∂.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “•ÂÓ›·” Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ 1937” . ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 40 ¿ÙÔÌ·, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜, ηı‹ÎÔÓÙ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹˜, ÂÓÒ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ •ËÚfi˜, ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, ∑¿ÎÔ˜ ™·¯›Ó˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙·ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™‡ÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÔÌ·Ï¿. ¶ÚÒÙ· ¤ÁÈÓÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ¤‚·ÏÂ Û˘ÓÔÏÈο 108.000 ¢ÚÒ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ (ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ˆ˜ Â͈‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¤ÍÈ ˆ˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜). ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi, Ô Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÚfiÛÊÂÚ ÙȘ 59.000 ¢ÚÒ ˆ˜ Ù·ÌÂȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤-

¯ÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó. ∂›Û˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ηχ„ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ıËÙ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂›Û˘ ηٷ٤ıËΠÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ··ÏÏ·Á› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “•ÂÓ›·” . ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 19.00 ˆ˜ ÙȘ 21.00, ÂÓÒ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ˘Ô„Ë-

ÊÈfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹˜ (ÙËÏ. 6936598258), ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜ (ÙËÏ. 6932578445) Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÚ·Á¿Î˘ (ÙËÏ. 6947072464). 줂·È· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ı· ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂΉ‹ÏˆÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·‰¤Ï˘, ÂÓÒ Â›¯Â ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Î·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ Ù¤ıËΠÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ËÁËı› οÔÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ŒÙÛÈ Â¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ΛÓËÛË ÙȘ Â-

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ηÏÔ‡Ó fiÛ· ·È‰È¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·Î·‰ËÌ›· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∂∞∫ 14.00 Ì 15.30 ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Î. ªÈ¯¿ÏË ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË (ÙËÏ. 6981200088), οÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ∂›Û˘, ηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ηıÒ˜ fiÛ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ Î. ™Ù¤ÏÏ· ¶·‡ÏÔ˘ (ÙËÏ. 6944583180) Î·È ÙËÓ Î. ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË (ÙËÏ. 6932872045).

ºπ§√•∂¡∂π ∞¶√æ∂ Δ∏ ¡∞¡™π, ∂¡ø ∞¡√π∫Δ√ Δ√ ∂¡¢∂Ã√ª∂¡√ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏™ ∞º∏™∂ √ Iμ∫√μπΔ™

«∫·›ÁÂÙ·È» ÁÈ· Ó›ÎË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞ª∂™∏ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· Ó›ÎË ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ΔÔ Î·Îfi ÍÂΛÓËÌ· (ÌÈ· Ó›ÎË Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜) ηıÈÛÙ¿ ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·fi„ (22.00 ¡∂Δ) Â› Ù˘ ¡·ÓÛ› ÛÙÔ ™∂º ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. Ãı˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙË ¡·ÓÛ› Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÂÓÒ Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â›Â Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: °È· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜: “∞Ó ÛÙÔ ¡μ∞ ·Î˘Úˆı› fiÏË Ë ÛÂ˙fiÓ, ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ. ∏ ∂˘ÚˆÏ›Áη ı· Á›ÓÂÈ ÙfiÙ ÌÈ· Ï›Áη Ô˘ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ¡μ∞. ¢ÂÓ ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È ÙÒÚ·. ΔÒÚ· ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÌ·È Ô‡Ù ¤Ó·Ó ·›ÎÙË. •¤Úˆ fiÙÈ ÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Â›Ó·È ·Ó‹Û˘¯ÔÈ. ¢ÂÓ Ì ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËϤʈÓÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì ͤÚÔ˘Ó. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ÌfiÓÔ

Ò˜ ı· ÂÙÔÈÌ¿Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÒÚ·. ∞Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ¡μ∞, ı· ÙÔ ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È fï˜, οÙÈ ¿ÏÏÔ. ªÔÚ›, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È” . °È· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡·ÓÛ›: “∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ̤ڷ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì·Ù˜. ŸÏ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÁÈ· ÂÌ¿˜. ∂Ì›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ·›˙ÂÈ ˘fi ›ÂÛË. ¶·›˙Ô˘Ì Û ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜. ∞fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË “ºÂÓ¤Ú” ‰Ò, ¤Ú·Û·Ó ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ¤‰Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›¯·ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÌfiÙÔ ÎÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ԇÙ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™∂º. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ìԇ̠ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ·ÙÔÌÈο. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙË ‰ˆ‰Âο‰· Ì·˜. ∫¤ÛÂÏ Î·È ∫·ÙÛ›‚ÂÏ˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË” .

°È· Ù· ·ÙÔ‡ ÙˆÓ °¿ÏψÓ: “∏ ¡·ÓÛ› ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ·ıÏËÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ì·Ù˜ ÂϤÁ¯Ô˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜ Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋. ∏ ¡·ÓÛ› ÙÚ¤¯ÂÈ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ Û fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ ∞ÎÈÓÁοÌÏ· ÂϤÁ¯ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ. Œ¯ÂÈ Î·Ï¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙ· ÙÚ›ÔÓÙ·. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ô ª·ÙÔ‡Ì Î·È Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη. Œ¯ÂÈ ÁÂÌ¿ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋” . °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤¯·ÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ∫·ÓÙÔ‡ Î·È ∫¿¯·: “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÈÛÙ‡ÂÙ ÂÛ›˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ê·‚ÔÚ›. ŒÁÈÓ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ÌÔ˘ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËÎÂ. ΔÔ ÈÛÙ‡ÂÙ ÂÛ›˜; §¤Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÂÌ›˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ Û ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Î¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ. ∂›·

ÛÙÔÓ ∫·ÙÛ›‚ÂÏË fiÙÈ ·›˙ÂÈ ÎfiÓÙÚ· Ú˘ıÌfi. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘. ¢Ô˘Ï¤„·Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ·˘Ùfi. ∏ ÔÌ¿‰· ı· ·›ÍÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ. √È ·›ÎÙ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ʤÙÔ˜. £¤ÏÔ˘Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎÔ‡ˆ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜. ∞fi Ô‡; ∞Ó Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿, Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ›Ù fiÙÈ Ô ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·Ó ·Ó·Ó¤ˆÛË ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. ¢ÂÓ Â›Ì·È ·Ó‹Û˘¯Ô˜. Œ¯Ô˘Ì οÔȘ ÂÌÂÈڛ˜” . °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ª·ÙÔ‡Ì Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘: “•¤ÚÂÙ ÙÔÓ ª·ÙÔ‡Ì Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Â̤ӷ; ¢ÂÓ ı· ÎÚÈı› ÂΛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. £· ÙÔÓ Ì·ÚοÚÔ˘Ì ηϿ. Œ¯ˆ Î·È ÂÁÒ ·Ú¿ÔÓÔ. √È ·›ÎÙ˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ÛÎfiÈÌ· Ó· ÌËÓ ·›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›·Ì fiÙÈ Â›Ó·È

ÓˆÚ›˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· “ÛÎÔÙÒÛÂÈ” ÌÈ· ·‰‡Ó·ÌË ÔÌ¿‰·. ∞Ó Â›‰·Ù ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ı· ›‰·Ù fiÙÈ Ô ¶ÂÏÂοÓÔ˜ ¤·ÈÍ 23 ÏÂÙ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ· Ôχ. •¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ª·ÙÔ‡Ì Î·È ÙËÓ ÓÔÔÙÚÔ›·” . °È· Ù· ·ıÏËÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· Ù˘ ¡·ÓÛ› Î·È ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·¯Ù‡ËÙÔÈ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠̠ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ıÏËÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· Ì οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠“ÌȘ” Ì·Ù˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ·Ó Ìԇ̠۠“ÛÂÙ” ·È¯Ó›‰È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠‡ÎÔÏ· ηϿıÈ· Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜. μÂÏÙÈÒÛ·Ì ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∂›¯·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì „ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰›ÔÓÙÔ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. £· ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi. ŒÓ·-¤Ó·” .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

25

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¤ÎıÂÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·

“Δ·˘ÙfiÙËÙ·” ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜

‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ Î·È ™Ù·‰›Ô˘), Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ “¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 2011”, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘. √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¤ˆ˜ ÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

Δ· ̤ÏË Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ·fi Ì›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÁÌ·. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·˙Ï Ô˘ ÛÎÈ·ÁÚ·Ê› ÙËÓ “Δ·˘ÙfiÙËÙ·” Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂÈ-

¯ÒÓ. ™ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÚÒÙË ·ÚÔ˘-

Û›·ÛË, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ: ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ £·Ó¿Û˘,

∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ §‹‰·, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜, μÔÛÈÓ¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, °È·ÛÏ·ÎÈÒÙ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘, ¢·fiÓÙ· ∂ϤÓË, ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ¢ËÌÔ˘Ï‹ ª¿Úˆ, ¢È¯Ù¿ ªÂϛӷ, ∂ÛÛÂÌ¤¯ÂÚ ºÚ·ÓÙ˜-∞ϤͷӉÚÔ˜, ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Δ¿ÛÔ˜, ∑Ô‡‚·˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫·ÏÔ‡ÙÛ· μ·ÛÈÏÈ΋, ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË °ÈÔ‡ÏÈ·, ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ¡·Ù¿Û·, ∫·Ú·Ó›ÎÔ˜ ¶¿˘ÏÔ˜, ∫·Ú·Ó›ÎÔ˘ ∫ÂÚ·Û›·, ∫Ô˚Ó¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, ª·ÎÚ‹˜ £¿ÓÔ˜, ¡ÈÌ‹˜ μ·Û›Ï˘, ¶·ÏÈÔ‡Áη˜ π¿ÛÔÓ·˜, ¶·-

·Î˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ™ÔÊ›·, ¶·Ù·ÎÈÔ‡Ù˘ £Ô‰ˆÚ‹˜, ¶Ï·‚fi˜ §Â˘Ù¤Ú˘, ¶ÏÈ¿ÛÛ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¶fiÚÓ·Ï˘ ªÈ¯¿Ï˘, ƒ·ÊÙfiÔ˘ÏÔ˜ º›ÏÈÔ˜, ƒ›ÎÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜, ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏË, ƒÔ‡ÙÛÈ·˜ ∞ÓÙÚ¤·˜, ™ÎÈ·ı›Ù˘ °È¿ÓÓ˘, ™Ù·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ¢ÔÌÓ›ÎË, ™ÙÚ·ÙÔ˘‰¿Î˘ °È¿ÓÓ˘, Δ˙›Ì·˜ °È¿ÓÓ˘, Δ۷ΛÚË ¢¤ÛÔÈÓ·, ΔÛ¤ÏÈÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·, ΔÛÈÎڛη ¶·Ú·Û΢‹, ΔÛÈÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÒÛÙ·˜, ΔÛÈÔ˘‚¿Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛÈÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û›Ï˘, º·Ófi˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜, ÃÚ˘Ûfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜.

™ÙË ¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜

ŒÎıÂÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË “∂¶∞¡∞™Δ∞Δπ∫∏ ·ıˆfiÙËÙ·” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ - ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜ 22 - 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. À‡ı˘ÓË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë Î. ∞ÓÓ›Ù· ºÏˆÚÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ¢ËÌfiÛÈ· πÛÙÔÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∑·ÁÔÚ¿˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó - Î·È ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È -Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô›ËÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ “ηı·Ú‹” Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ì ÔÈËÙÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·-

Ë Ê‡ÛË, ÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜, ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ› Ó·Ô› Î·È ¿ÏÏ·. ∞ÎfiÌË, ı· ¤ÏıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂χÙË, ηıÒ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ӷ ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Ô˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔηϤÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÂÔ›ıËÛË Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ fiÙÈ Ë Ô›ËÛË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Û “¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜”, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙËÓ ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ÔÏfiÈÛÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÛÙ· ·È‰È¿. ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ χÛË-‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÙÔ›Ô Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ fï˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈËÙ‹ Ì·˜ Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ∂χÙË ÛÙËÓ ÈÔ ·ıÒ· Ì· Î·È ÙËÓ ÈÔ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ÂΉԯ‹ Ù˘.

Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂∫∂μπ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ À¶¶√. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ fï˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi -ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ì·ıËÙÒÓ - ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È ÂÈηÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: ∞·ÁÁÂϛ˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∂χÙË, ȯÓÔÁڷʛ˜ ‹ ¿ÏϘ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ‹/ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙ›¯ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÊËÁ‹ÛˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÏ¿˙ Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹ Ì ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÈηÛÙÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ô˘ “‰È·Ï¤Ô˘Ó” ÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, fiˆ˜: ÙÔ Êˆ˜,

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

πÛÙÔÚ›· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¶·Ú¿ÓÔÌË” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √ÏȂȤ ª·Û¤-¡ÙÂ¿˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. (μ¤ÏÁÈÔ, 2010. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: √ÏȂȤ ª·Û¤-¡ÙÂ¿˜. ∏ıÔÔÈÔ›: ∞Ó ∫Â˙¿Ó˜, ∂Û¤ §fiÛÔÓ, °Î·ÌÚȤϷ ¶ÂÚ¤˙, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ ∫ÔÓÙÛ¿ÚÔ‚). ∏ ÌÈÎÚ‹ Ô‰‡ÛÛÂÈ· ÌÈ·˜ ƒˆÛ›‰·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÌËÓ ·ÂÏ·ı› ·fi ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙËÓ ∞Ó ∫Â˙¿Ó˜. ∏ Δ¿ÓÈ· Î·È Ô π‚¿Ó, Ô 14¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜

·fi ÙË ƒˆÛ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Ì Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÈ¿ Î·È „‡ÙÈη ÛÙÔȯ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Δ¿ÓÈ· ˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Êfi‚Ô, ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÚ¤ÌÂÈ ÛÙËÓ È‰¤· ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ù˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ªËÙ¤Ú· Î·È ÁÈÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ‚›·È· Î·È Ë Δ¿ÓÈ· Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∂Λ, ı· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙÔ ÁÈÔ Ù˘,

ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ¤Ó· ·¿ÓıÚˆÔ Î·È ·ÚfiÛˆÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÙËÓ ·ÂÈÏ› Ì ¿ÌÂÛË ·¤Ï·ÛË... “Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Ì ·ÂÏ¿ÛÔ˘Ó, ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜” ϤÂÈ Ë ∞ÊÚÈηӋ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ∑›Ó·, ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Ô˘ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E.E. ·ÔηÏÂ›Ù·È “∫¤ÓÙÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” . ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ, ̤۷ ·fi ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ‚›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∑›Ó· ·fi ÙËÓ §Â˘ÎÔÚˆÛ›·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi fiÓÔÌ· Â›Ó·È Δ¿ÓÈ·, ÛÙÔ ÊÈÏÌ, ÎÈ ·Ï¿ ˘ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ· ·fi ÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›· (ÂÓÒ Â›Ó·È ƒˆÛ›‰· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·). ªÂÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ

ı· ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi Â¿Ó ·Ú·‰Â¯fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏ οÌÂÚ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ϤÔÓ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √È ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ Ì·˜ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ - ˘ÂÚ‚ÔÏÈο, ›Ûˆ˜ - Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ÙÔ Î¿ˆ˜ ̤ÙÚÈÔ ÊÈÓ¿ÏÂ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘, ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎˆÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û Ù¯ÓËÙÔ‡˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓÔًوÓ, ·Ó·ÏÁËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘ÓÈÛÌfi, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÓıÚÒˆÓ ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ ÚfiÙ·ÁÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË.

™ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹

£‡Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÙÒÛ˘ ™Δ∏¡ ÎÔ˘˙›Ó· ÂÓfi˜ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·‚ÔÏ‹, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ∫·ıÒ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¤Ó· ηı·Ú¿ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÙÔ›Ô, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÒÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È·Û¿Ï¢ÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜ Ù¿Í˘, ·fiÚÚÔÈ· ·Ú¿ÏÔÁˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. °È· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ› ¤Ó· ·ıÒÔ ı‡Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ¿ÏÏÔ˜ “·ÌÓfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡” ηÏÂ›Ù·È “Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”. ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ë ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ı·ÙÚÈ΋ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫¿ıÚÈÓ §›ÁÎÌ·Ó ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ “ΔÔ Á‡̷” ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Â›Î·ÈÚÔ ÂÚÒÙËÌ·: “ªÔÚ›, ¿Ú·ÁÂ, Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ Î·Îfi ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› ÌÈ· ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ı˘Û›·;”. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·˘Ù‹, Ë §›ÁÎÌ·Ó ·¤Û·Û ÙÔ ¶ÚÒÙÔ μÚ·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “£¤·ÙÚÔ - ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ”. ∏ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÓ·˜ ª·ÎÚ¿ÎË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË μ¤ÚÁ·‰Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ÕÚÙÈ” (∏›ÚÔ˘ 41) ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 21.15. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ - ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘ Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊˆÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË £¤Ô˘. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ∫·ÏÂÙÛ¿ÓÔ˜, μ›Î˘ §¤Îη, μÏ¿Û˘ ∑ÒÙ˘ Î·È ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÚΛ·˜ 90 ÏÂÙÒÓ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.15 Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20.00. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù· Δ∏¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤Ó· ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ Î.Î. ∫ÔÚÒÓ· Î·È ∫ÔÎΈӿÎË, ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ™Ù¤Á˘ Ù˘ ∂¶∞μ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô “¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·” ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Î·È Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ “ª‡ÚÙȉԘ”, ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi, ÙÔ 500 .Ã. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Â›¯Â ηı·Ú¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î. ¢ËÌ. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Û ÁÏÒÛÛ· ·fiÏ˘Ù· ηٷÓÔËÙ‹ ·fi ·È‰È¿ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÒÓ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂÌÓ¤ÂÈ. π‰È·›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ¤Î·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÂȷο ÂÎı¤Ì·Ù· Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‹˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, Ì ٷ ÂȉÈο ¯·ÏÈ¿ Î·È ÙȘ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ “ª‡ÚÙȘ”, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ˘·Ó¿Ù˘ÎÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. Δ¤ÏÔ˜, Ù· ·È‰È¿, Û ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ¿Óˆ Û ¯·ÚÙ› Ì ̷Úη‰fiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ì ÎÈ̈ϛ˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË, ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎÔ› ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ·fiÏ·˘Û·Ó ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó Ì·ÁÂ̤ӷ ÛÙË ™Ù¤ÁË.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

“Satyagraha” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔ‚ÔÏÒÓ

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™

— ΔÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË “ª‡ÚÙȘ: ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ”. ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË “ª‡ÚÙȘ”. ΔËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ª‡ÚÙȉ·˜ ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÈÎÚfi, ·ÓÒÓ˘ÌÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓfi Ù˘ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È. .Ã.) ·fi ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ºÂÚ¤˜ (ÛËÌÂÚÈÓfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ). ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ò˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ∏ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÙ·ÈÎ·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈfi Ù˘ ı· ·Ú›· “¢ÈÔ̷ٛ Î·È ªÔ‡Û˜”, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ “∞ı·Ó·Û¿¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ (9 Ì.Ì.) ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔ¤ÚÁÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. Î·È ™. ª·Ú›·˜ ∫¿ÏÏ·˜. ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË ¶·›˙Ô˘Ó: ª·Ú›· ª‡ÚÙȉ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ Ã·˚ÓÙÔ‡ÙË, ∂ÈÚ‹ÓË ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ™ÎÔ˘Ï‹, ¢‹ÌËÙÚ· ÎÔÈÓfi. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10 .Ì.-5 ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·ÌÔ‡Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ Ï˘. ΔÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ë ΔÚ›Ù˘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÔÚ¿ÓÔ °ÂÓÔ‚¤Ê· ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 29844. — ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô πÛ‹ÊË. ™ÙÔ È¿ÓÔ Ë Î·ÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓª·Ú›· ∑‹ÊÎÔ˘. ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, ÙËÏ.: 2421033250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ §›Ï·˜ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÊ›Ï ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ·ÓÊ¿˜”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜

£∂∞Δƒ√

— ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÔ˘ÚÛÂÏ¿ “∏ ∫˘Ú›· ¢ÂÓ ¶ÂÓı›” ·fi ÙÔ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. — ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· ÚÒÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012 ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· “∞Ì¿Ó! ª·˜ ÎϤ„·ÓÂ...”. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

Δ∂á∂™

— ∏ ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶ÂÚÒÚ· 6.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ú¿ÎË Ì ٛÙÏÔ: “Δ· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· - Δ· ·È‰È¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·ÔÁÂ˘Ì·˜ Î·È ÂÌ›˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË - Û˘ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÓ¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÙÒÓ Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 28/11 Î·È Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÒÚ· 19.00. Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ “¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË” (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔ ¯ÔÚˆ‰fi ™‡ÚÔ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi, Ì ı¤Ì·: “ÕÁÓˆÛÙ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜: T˙ˆÓ ∞ÚÁ‡Ú˘”. — •ÂΛÓËÛ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·fi ÙȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ - ·Ï‡ÙÚˆÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ Ù˘ ª. ∞Û›·˜. Àfi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˘ ∞ÓÙÒÓË Δ˙·Ê¤Ù· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ·fi ÙËÓ πˆÓ›·, ÙËÓ ∫··‰ÔΛ·, ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· 18.30 - 20.30 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24250-24075, 6977-912534 Î·È 6937-088034.

ŸÂÚ· º›ÏÈ °ÎÏ·˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

Δ

Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ· Ù˘ ¡. ÀfiÚ΢ “The Met: Live in HD” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19.55 Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “Satyagraha” ÙÔ˘ Philip Glass, Û ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi ÙË ¡. ÀfiÚÎË Î·È ÛÙȘ oÎÙÒ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “¢›·˘ÏÔ” Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› 11-13 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ª·˙› ı· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ 2 ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ °Î¿ÓÙÈ Î·È ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ “ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‚›·” . ΔÔ ¤ÚÁÔ “Satyagraha” (“∂ÈÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Û·ÓÛÎÚÈÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜) Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Philip Glass (Ù˘ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤Ó˘ ΔÚÈÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ “ÁÂÓÓ‹ıËΔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 1976-1983), Û ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ÔÓÛÙ·Ó˜ ÓÙ °ÈÔÓÁÎ. H fiÂÚ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ °Î¿ÓÙÈ ÂÚ› ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·‰ÈΛ· Î·È ÙÔ ÏÈÌÚ¤ÙÔ - ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ “ª·Áη‚¿Ù °Î›Ù·” , ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÈÂÚ¿ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÈÓ‰Ô˘ÈÛÌÔ‡ - ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ÛÙ· Û·ÓÛÎÚÈÙÈο. √ °ÎÏ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÔÈÚ·›· “·fiÛÙ·ÛË” ÙÔ˘ ı·ً ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ËıÂÏË̤ÓË Î·ıÒ˜ “ÙÔÓ ‚ÔËı¿ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÙ· ÛÎËÓÈο, ÛÙ· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰Ú¿ÛË” . ªÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Metropolitan Opera, Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2008. ™ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “°Î¿ÓÙÈ” Ô Richard Croft ÛÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋, fiÂÚ· ÙÔ˘ Philip Glass, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Washington Post” ·ÔηÏ› “fiÌÔÚÊÔ Î·È ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ” . ΔÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ “The Met: Live in HD” , Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Anna Bolena” ÙÔ˘ Donizetti, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 11 ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ï˘ÚÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2011- 2012, Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È, ·-

¢ı›·˜ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ Metropolitan Opera Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È

Û ÔıfiÓË ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ (HD). ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ· Î·È ÛÙËÓ 3Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in HD” Ù˘ ªetropolitan Opera, ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “Siegfried” ÙÔ˘ Wagner, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi! ΔË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ªetropolitan Opera Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞¡Δ∂¡¡∞ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ı¤·Ì·, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÔ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ï˘ÚÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ “The Met: Live in HD” , ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: Handel: “Rodelinda” , 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Gounod: “Faust” - ¡¤· ·Ú·ÁˆÁ‹, 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 “The Enchanted Island” (ΔÔ ª·ÁÂ̤ÓÔ ¡ËÛ›) - ¡¤· ·Ú·ÁˆÁ‹, 21 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 Wagner: “GÔetterdammerung” (ΔÔ §˘Îfiʈ˜ ÙˆÓ £ÂÒÓ), 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 Verdi: “Ernani” , 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 2012 Massenet: “Manon” - ¡¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Verdi: “La Traviata” , 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: www.metingreece.com.

¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ μπμ§πø¡

— ∏ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÈÌËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÎÈ·ıÈÙÒÓ ÏÔÁ›ˆÓ, ÔÈËÙÒÓ, ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Î·È ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË “ªÈÎÚ‹ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” Ù˘ ∫›ÓËÛ‹˜ Ì·˜, Ô‰fi˜ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 13, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ‹ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24270 49346 Î·È 6976622260 (Î. πˆ¿ÓÓ˘ ΔÛÒÌÔ˜). — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ¢π√¶Δƒ∞, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ΔÔ ¡‹Ì·” Ù˘ VICTORIA HISLOP, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ô‰fi˜ ™. ™˘Ú›‰Ë Ì ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ë º·›Ë Δ˙·ÓÂÙÔ˘Ï¿ÎÔ˘, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. — ΔÔ PUBLIC μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁÎÔ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Jeff Jarvis “ΔÈ ı· ¤Î·ÓÂ Ë Google” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ PUBLIC (√ÁÏ 28 Î·È π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9), Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ª·ÓÒÏË ∞Ó‰ÚȈٿÎË.

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ºÏfiÁ· ª·ÁÓËÛ›·˜ (™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ) Î·È Ô ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “£¤ÙȘ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó second hand Bazaar Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙË §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. Δ· ¤ÛÔ‰· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙË ºÏfiÁ·. ΔÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ 10 ¢ÚÒ. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ÌÂ∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙȘ 23/11/2011 Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì., Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ”, Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜” ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6977863440, 24210 70202. — √ π.¡. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ¢È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ 18Ô˘ Î·È 28Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ∂ÓÔÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ π.¡. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì·: “™·Î¯·Ú҉˘ ‰È·‚‹Ù˘”. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ÂȉÈÎfi˜ ·ıÔÏfiÁÔ˜. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “¶·ÏÈ¿ Î·È ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË”. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜

ªËӇ̷ٷ ·fi ÙÔ ŒÙÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ªπ∞ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ϛÁÔ, ·ÊÔ‡ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2011. “ª›· Â¤ÙÂÈÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÌË Ï‹ÁÂÈ ÔÙ¤...” fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË°·‚·Ï¿, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “√È ∞fiÊÔÈÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” οÏÂÛ·Ó ÛÙȘ 12 ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ, ÌÈ· ·fiÊÔÈÙË Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜, ÒÚ˜ ¢ı‡Ó˘” . ∏ ™˘Ú·˚ÓÒ ∫ÔÚˆÓÈÔ‡ - ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ÛÙËÓ ∫¤Ó˘·, ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ· Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜ ΔÂÚ¤˙·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‹Ú ·’ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ Î·È ÙȘ ηٷ‚ÔϤ˜ Ù˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi Ì’ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ·Ïfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Î·ı‹ÏˆÛ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ fiÔ˘ ‹Ú ÙȘ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜. ∂›Â, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘Úˆ·›ÔÈ Û˘Ì-

ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜, Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË. ŒÙÛÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ (∂ÈÙÚÔ‹), ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ӓ ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ 2011 ∂˘Úˆ·˚Îfi ŒÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ºÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. ŸÏÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ, ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÏËÊı› ÁÈ·Ù›, ÙÔ ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ϋı·ÚÁÔ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Û ·Ó‡ÔÙÔ, Èı·ÓÒ˜, ¯ÚfiÓÔ, ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â˘·›ÛıËÙ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ Ì·˜ Î·È ÙfiÙÂ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿Óˆ Ì·˜. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜. ¶ÚÔËÁ›ٷÈ, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ Â·Ú-

ÎÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ûı¤ÓÂȘ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó›·Ù˜, ı·Ó·ÙËÊfiÚ˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÙÔ˘˜ Ï‹ÙÙÂÈ. ∂Ì›˜ Ô˘ ˙ԇ̠۠¯ÒÚ˜ “ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˜” Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· - ÎÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ·fi ÙË ÌÂÙ·‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ - ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÓÔËıԇ̠fiÛÔ Ì·˜ Ï›ÂÈ Ë ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ıÂÚÌ‹ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ. ŸÔÈÔ˜ fï˜ ÂÈÛÎÂÊı› ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜, fiÔ˘ ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ‰‡Û‚·ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙË Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙȘ ÔÏÈÁ¿ÚÈı̘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ, Û›ÁÔ˘Ú·, fiÛÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ Î·È ÚfiÛÊÔÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· Û˘ÌÔÓ¤ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘. ∑ԇ̠۠ÌÈ· ÂÔ¯‹ ‰‡ÛÎÔÏË, Û ÂÔ¯‹ ·ÔͤӈÛ˘ Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, fiÔ˘ Ë ·Í›· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹. ∞˘Ùfi˜ Ô ·Ó¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ú›¯ÓÂÈ Ì¤-

Û· ÛÙË ıÏ›„Ë Î·È ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, fi¯È ÛÙË ‚›·ÈË, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‚·ıÈ¿ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ˘. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ˙Ô‡ÌÂ Î·È ·Ï‡ԢÌÂ; ∞Ó ˙Ô‡ÌÂ Î·È ·Ï‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ‰fiÍ· Î·È ·˘ÙÔÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Ì·˜; ƒË¯‹, ¿‰ÂÈ·, ÂÓÒ Ë ˙ˆ‹, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı›, Â›Ó·È fiÓÔ˜, ¯·Ú¿ Á¤ÏÈÔ, ‰¿ÎÚ˘, ÔÌÔÚÊÈ¿, ·Û¯‹ÌÈ·. ¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô‡Ù ÛÙ· ‚È‚Ï›Ô, Ô‡Ù ÛÙÔ ¯Ú‹Ì·, Ô‡Ù ÛÙË ‰fiÍ·. ∞Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. °ÂÏ¿Ì ̷˙› Ì’ ·˘ÙÔ‡˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯·ÚÔ‡ÌÂ, ÔÓ¿Ì ̒ ·˘ÙÔ‡˜ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ۛÁÔ˘Ú·, ¤Ó· Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfi ¯¤ÚÈ ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÛÙÔÓ fiÓÔ Ì·˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ï‹ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È Ô ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜. ΔÔ Á¤ÏÈÔ ÛÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÛÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘. ∞ÓıÚˆÈ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ·ÓıÚˆÈ¿”.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 15H™ ¡√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

735,65

-3,57

0,24 0,96 0,637 0,266 0,27 1,25 0,128 0,18 0,29 0,19 13,00 0,35 0,32 1,42 0,68 4,05 0,75 0,489 0,458 8,58 0,176 2,83 4,60 0,68 0,221 0,41 0,67 3,69 0,853 2,60 0,227 0,36 0,437 0,227 1,94 6,58 0,95 3,22 1,00 1,99 2,02 0,119 0,22 0,10 0,217 0,18 0,47 0,845 0,622 3,40 3,80 0,144 1,15 0,112 0,201 0,73 0,042 0,34 1,56 1,05 0,549 0,289 0,27 1,00 0,122 2,00 0,60 0,67 1,40 0,36 0,326 0,449 0,118 3,00 0,58 1,22 0,44 0,127 0,39 0,739 0,329 0,27 7,00 5,63 1,01 0,63 0,234 0,369 1,86 0,29 0,438 0,99 0,426 1,28 0,56 0,34 1,07 14,74 1,18 1,22 6,34 2,90 0,237 0,57 1,46 0,369 0,25 3,00 2,91 0,502

0,00 -11,11 0,00 -7,96 -4,93 1,63 -1,54 -5,26 -3,01 -3,06 -2,03 0,00 -0,62 -0,70 -11,11 -0,25 7,14 -3,55 0,00 -0,23 4,76 -2,41 -2,54 0,30 -5,15 -3,76 -2,33 0,27 2,77 0,00 -7,72 5,88 -7,81 1,79 0,00 5,96 0,00 0,00 0,00 -0,50 5,76 -9,16 0,92 0,00 0,00 0,00 -6,00 -1,74 0,00 0,00 -1,55 -7,69 0,00 0,00 -11,84 4,29 -16,00 -25,11 -2,50 -0,94 0,00 -2,36 -1,82 0,00 5,17 0,00 0,00 0,00 -2,10 0,00 -0,61 15,13 7,27 -2,60 0,00 0,00 -4,76 -3,79 14,37 -6,57 4,11 0,00 -2,78 -3,92 0,00 1,61 12,50 0,00 -11,85 0,00 -2,45 -1,98 8,95 -3,76 5,66 0,00 0,00 -1,73 -6,35 -3,94 -0,94 -5,84 -0,84 0,18 2,10 -0,27 6,84 0,00 -1,69 0,40

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√)

0 3.713.611 0 50.632 5.950 520 630 6.336 1.200 29.418 240.080 0 6.872 334.889 1.074.369 11.040 5.510 2.740 0 654 24.998 3.529 57.482 10.680 50.430 9.080 34.900 37.573 40 1.100 31.340 2.600 2.261.315 6.367.593 0 2 0 0 0 12.810 448 7.340 10 0 0 0 7.548 104 18.400 1.000 11.150 1.768 0 0 5.250 10 1.055 1.042.332 850 389 0 1.899 610 4.048 91.079 0 0 0 2.100 0 60 90 38.979 48.427 0 0 410.855 425 1 208.821 2.905 0 105 269.758 0 1.011 18.689 0 6.060.416 0 535 7.153 3.370 17.248 5.400 500 100 3.389 161.148 9.789 60.431 109.234 371 411 50 39.213 6.610 2.393 2.059 210

0,00 0,946 0,00 0,259 0,25 1,19 0,125 0,177 0,285 0,175 12,72 0,00 0,29 1,40 0,68 4,00 0,72 0,48 0,00 8,41 0,161 2,83 4,57 0,67 0,221 0,39 0,665 3,62 0,853 2,60 0,218 0,351 0,428 0,222 0,00 6,58 0,00 0,00 0,00 1,94 1,60 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 0,47 0,832 0,60 3,40 3,80 0,141 0,00 0,00 0,20 0,73 0,036 0,34 1,56 1,05 0,00 0,251 0,26 1,00 0,117 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,326 0,449 0,11 2,98 0,00 0,00 0,408 0,095 0,39 0,739 0,328 0,00 6,48 5,62 0,00 0,595 0,20 0,00 1,86 0,00 0,318 0,96 0,387 1,27 0,53 0,34 1,07 14,25 1,18 1,21 6,16 2,90 0,237 0,57 1,46 0,36 0,226 2,96 2,90 0,502

0,00 1,11 0,00 0,291 0,27 1,25 0,128 0,19 0,29 0,19 13,27 0,00 0,339 1,43 0,772 4,11 0,75 0,507 0,00 8,60 0,178 2,90 4,82 0,682 0,234 0,415 0,69 3,69 0,853 2,60 0,241 0,36 0,475 0,232 0,00 6,58 0,00 0,00 0,00 2,00 2,09 0,147 0,22 0,00 0,00 0,00 0,539 0,845 0,645 3,40 3,85 0,144 0,00 0,00 0,22 0,73 0,05 0,45 1,56 1,11 0,00 0,289 0,27 1,01 0,135 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,326 0,449 0,118 3,06 0,00 0,00 0,47 0,127 0,39 0,814 0,331 0,00 7,00 5,86 0,00 0,63 0,239 0,00 2,12 0,00 0,439 1,00 0,437 1,32 0,56 0,34 1,07 14,99 1,25 1,28 6,48 3,07 0,267 0,57 1,46 0,37 0,25 3,04 2,93 0,503

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

2,32 3,99 0,719 0,305 0,825 0,373 0,06 0,595 0,40 0,211 0,423 0,881 7,56 3,21 1,35 0,551 1,90 1,05 0,90 0,43 0,41 0,248 3,10 0,397 0,69 0,68 0,239 0,723 0,48 0,62 0,59 0,393 0,399 0,185 1,43 0,537 5,92 0,39 6,00 0,22 0,794 0,48 0,125 0,47 3,03 0,686 0,237 0,638 0,29 10,13 11,20 6,73 3,36 0,439 0,30 0,23 1,98 3,70 0,462 3,25 0,145 0,588 1,92 0,90 0,46 1,59 0,65 0,432 1,16 0,695 0,053 0,50 1,75 1,36 0,37 12,58 5,37 0,29 0,00 0,147 0,209 0,82 0,593 0,08 0,699

1,31 0,00 -1,51 -1,61 -0,24 -1,58 -15,49 -1,49 0,00 0,00 0,00 -2,54 -3,94 0,00 -3,57 -5,97 0,00 0,00 -5,26 0,00 13,89 0,00 -1,90 2,06 -1,43 -2,86 0,42 -4,87 -1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 -2,47 -0,51 -2,12 0,00 -15,53 0,00 4,17 0,00 -5,02 0,00 0,00 0,47 0,00 -2,41 1,82 -0,44 -2,61 0,00 -2,60 -8,37 3,66 -1,33 0,00 2,52 0,00 -0,17 -1,54 0,00 0,00 1,92 0,00 1,65 0,00 -2,39 -7,02 -22,48 -2,23 -0,73 0,00 -4,33 -5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,53 -4,20 23,08 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

10 279 4.750 2.372 10.150 611 38.029 144 0 0 40.010 251.421 32.179 0 115 3.492 0 30 800 0 10.298 0 1.650 800 152 1.226 100 1.452.658 2.895 0 0 50 0 0 0 1 43.406 155 96.908 0 1.235 0 2.985 0 317.910 0 0 25.585 0 1.110 860 815.480 860.357 0 12.850 2.221.304 341 300 0 3.400 200 315 8.731 0 0 8.969 0 100 0 93.012 2.084.209 1.490.953 103.487 90.614 0 126.671 200 93.119 0 0 0 20 22.275 97.424 0

2,32 3,99 0,71 0,30 0,80 0,267 0,059 0,595 0,00 0,00 0,42 0,881 7,52 0,00 1,35 0,55 0,00 1,05 0,90 0,00 0,37 0,00 3,10 0,397 0,67 0,68 0,239 0,72 0,47 0,00 0,00 0,393 0,00 0,00 0,00 0,537 5,74 0,389 5,94 0,00 0,691 0,00 0,125 0,00 2,99 0,00 0,00 0,62 0,00 9,61 10,70 6,45 3,28 0,00 0,296 0,224 1,80 3,70 0,00 3,22 0,145 0,588 1,88 0,00 0,00 1,51 0,00 0,432 0,00 0,684 0,04 0,50 1,70 1,34 0,00 12,58 5,37 0,282 0,00 0,00 0,00 0,82 0,593 0,07 0,00

2,32 3,99 0,72 0,32 0,85 0,375 0,07 0,649 0,00 0,00 0,423 0,91 7,86 0,00 1,40 0,559 0,00 1,05 0,90 0,00 0,419 0,00 3,19 0,397 0,69 0,68 0,239 0,76 0,48 0,00 0,00 0,393 0,00 0,00 0,00 0,537 5,99 0,39 6,21 0,00 0,794 0,00 0,125 0,00 3,16 0,00 0,00 0,645 0,00 10,13 11,20 6,79 3,50 0,00 0,31 0,254 1,98 3,70 0,00 3,25 0,145 0,588 1,96 0,00 0,00 1,59 0,00 0,432 0,00 0,71 0,055 0,645 1,76 1,39 0,00 12,88 5,50 0,305 0,00 0,00 0,00 0,82 0,617 0,084 0,00

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

2,85 5,73 7,54

-6,25 -0,35 -2,84

1.749 2 109

2,84 5,73 7,50

2,93 5,73 7,61

7,60 0,299 0,00 0,55 0,229 0,00 0,37 1,86 7,20 0,251 0,00 1,98 14,00 55,00 17,00 0,12 0,12 2,35 0,90 0,279 0,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,11 0,00 -9,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 5.542 0 12.029 0 0 0 0 510 0 0 1 0 0 8.500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 0,00 0,261 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,17

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,049 0,031 1,07 0,06 0,064 1,41 1,35 0,67 1,12 0,64 0,085 1,28 0,026 0,095 0,197 0,168 0,00 0,00 0,25 0,00 0,12 0,08 0,039 0,51 0,045 0,10 0,18 0,87 0,09 0,108 3,70 0,76 0,051 0,08 0,14 0,05 0,244 0,72 0,14 0,39 0,04 0,08 0,07 0,11 0,10 0,29 0,233 0,17 0,09 0,092 0,38 0,26 0,642 0,39 0,54 0,032 0,78 0,134 0,08 0,173 0,51 0,12

-2,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 0,00 -0,30 0,00 0,00 -1,16 0,00 -18,75 9,20 0,00 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 -4,26 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,65 0,00 0,00 1,30 5,59 -1,10 19,48 0,00 0,00 7,72 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,76 0,00 0,00 -0,20 0,00

32.850 5.461 0 0 1.600 0 0 1.100 0 0 4.200 0 1.000 1.000 0 3.670 0 0 0 0 0 0 45.000 0 5.370 0 31.389 0 1.607 0 0 0 37.652 0 0 0 3.099 0 0 0 0 0 100 11.183 0 0 108.478 9.329 17.882 1.500 0 0 1.600 0 0 0 0 1.500 0 0 1.078 0

0,045 0,03 0,00 0,00 0,064 0,00 0,00 0,663 0,00 0,00 0,085 0,00 0,026 0,095 0,00 0,158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,035 0,00 0,038 0,00 0,18 0,00 0,075 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11 0,00 0,00 0,23 0,16 0,09 0,092 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,134 0,00 0,00 0,51 0,00

0,05 0,033 0,00 0,00 0,064 0,00 0,00 0,672 0,00 0,00 0,085 0,00 0,026 0,095 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,039 0,00 0,045 0,00 0,186 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,051 0,00 0,00 0,00 0,244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11 0,00 0,00 0,24 0,187 0,09 0,092 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,134 0,00 0,00 0,51 0,00

0,224 0,04 11,70 4,71

0,00 0,00 0,00 0,00

0 150 0 0

0,00 0,04 0,00 0,00

0,00 0,04 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,90 2,86 2,23 0,60 3,00 1,35 2,52 3,65 1,80 0,97 1,09 0,00 1,88 1,11 5,00


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 14H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.654.191,36 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.747.686,50 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 25.738.153,84 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.581.808,09 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.166.967,31 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.415.240,02 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.495.325,22

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.699.727,21 1.171.473,50 6.169.812,95 783.269,28 4.223.726,58 383.350,32 1.972.633,86

5,7984 6,6136 4,1716 5,8496 1,6968 6,3003 3,2927

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 71.778.517,13 12.852.149,00 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 98.625.505,37 21.490.353,46 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 24.752.428,17 3.473.227,24 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.051.963,22 783.278,27 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.421.552,42 2.991.774,68 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.998.966,19 3.049.609,91 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.891.191,03 1.625.811,24 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.280.946,28 2.889.214,74 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 34.422.460,17 7.195.852,83 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 11.305.955,76 1.766.449,48 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 35.790.476,58 3.263.988,17 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.441.248,47 1.483.690,38 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 135.231.659,67 11.503.576,42 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 154.715.918,51 26.903.617,73 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 8.084.714,80 2.683.200,18 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.566.591,94 1.419.942,75 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.832.777,25 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.781.895,93 716.642,67 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.628.060,46 1.018.993,45 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 27.373.111,78 2.593.107,58 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.361.345,01 999.383,91 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.835.346,69 2.486.979,09 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 19.462.679,28 2.335.482,18 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 18.165.279,94 2.719.742,25 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.574.664,77 2.764.053,98 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.410.009,42 3.869.524,68 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 45.945.649,18 2.928.872,17

5,5849 4,5893 7,1266 7,7265 7,1601 6,8858 5,4688 6,3273 4,7837 6,4004 10,9653 6,3634 11,7556 5,7507 3,0131 6,0331 3,0205 3,8818 10,4300 10,5561 9,3671 3,5526 8,3335 6,6790 7,8054 8,6341 15,6871

-0,08% 5,6128 5,5430 -19,29% 0,50% 4,6122 4,5549 0,30% 0,06% 7,1622 7,0732 2,07% 0,06% 7,7651 7,6686 4,59% 0,11% 7,5181 7,0169 -8,66% -0,97% 7,0924 6,7481 -13,60% 2,27% 5,6329 5,3594 -23,01% 0,50% 6,5171 6,2008 -13,12% 0,30% 4,8315 4,7359 -30,15% 0,11% 6,4644 6,3364 -31,51% -0,05% 11,0750 10,8556 1,23% -0,24% 6,4270 6,2998 -7,82% 0,03% 11,7556 11,7556 3,39% 0,27% 5,8082 5,6932 -35,93% 0,93% 3,0432 2,9830 -44,61% 0,51% 6,0934 5,9728 -39,04% 1,26% 3,0235 3,0145 -53,40% 0,89% 3,9206 3,8430 -31,85% -0,89% 10,5343 10,3257 -13,60% -0,64% 10,6617 10,4505 -6,56% -0,21% 9,4608 9,2734 -26,62% -0,07% 3,5881 3,5171 -3,38% 1,22% 8,4168 8,2502 -19,19% 0,04% 6,7458 6,6122 -8,24% -0,22% 7,8835 7,7273 -4,98% -0,21% 8,7204 8,5478 -10,95% 1,01% 15,8440 15,5302 -16,76%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.574.231,76 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.391.985,04 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.433.140,04 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.760.014,08 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.399.605,76 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.939.705,66 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.551.207,89 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.220.530,46 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.213.588,85 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.205.991,79 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 9.364.391,48 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.705.326,49

1.144.041,31 3.085.040,27 5.007.740,56 530.944,36 1.844.021,84 1.003.094,03 679.914,30 656.076,35 1.741.626,81 1.398.736,01 1.670.370,13 559.386,12

18,8579 7,5824 3,8806 5,1983 2,3859 6,9183 6,6938 6,4330 4,7160 3,7219 5,6062 10,1993

0,14% -0,03% 0,10% 0,08% -0,29% 0,18% 0,05% 0,08% 0,09% 0,36% 0,01% 0,66%

19,2351 7,7340 3,9582 5,3023 2,4336 7,0394 6,8109 6,5456 4,7985 3,7870 5,6062 10,4033

18,6693 -30,56% 7,5066 -31,10% 3,8418 -14,80% 5,1463 -14,38% 2,3620 -12,13% 6,8491 -16,56% 6,6269 -12,57% 6,3687 -17,07% 4,6688 -18,33% 3,6847 -4,53% 5,5501 2,22% 10,0973 -8,61%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 49.237.763,35 6.787.112,78 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.407.020,11 3.273.992,04 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.701.237,95 5.284.676,60 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 22.687.181,76 6.777.075,71

7,2546 3,7896 4,8634 3,3476

0,45% 0,36% -0,01% 0,00%

7,4722 3,9033 4,9120 3,3476

7,1821 -41,48% 3,7517 -32,44% 4,8391 -22,27% 3,3476 1,58%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.325.535,39 9.661.548,65 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 464.698,25 148.574,16 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 929.815,97 125.785,13 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.864.535,42 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.306.058,93 748.088,31 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.669.529,73 473.257,51 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.246.687,52 8.399.609,73 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.252.018,53 6.627.322,83

0,5512 3,1277 7,3921 3,4054 3,0826 3,5277 2,4104 2,9049

0,31% -0,63% -1,81% -0,10% 0,41% -0,07% -0,88% -0,13%

0,5595 3,1746 7,5030 3,4258 3,1288 3,5312 2,4466 2,9223

0,5457 -41,86% 3,0964 -35,37% 7,3182 -9,52% 3,3782 -20,82% 3,0518 -38,15% 3,5136 -0,49% 2,3863 -11,84% 2,8817 -3,15%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 389.001.765,03 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 237.634.626,98 107.941.823,29

2,6565 2,2015

0,29% 0,12%

2,6565 2,2015

2,6565 -27,19% 2,2015 -16,67%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

6,4934 2,4559 0,6855 2,2839 5,3020 1,9594 4,9279 7,1950 6,0057 7,0300 3,4581

-0,17% 0,40% -0,80% 0,00% -0,73% -1,23% -0,06% 0,03% -0,52% 0,17% -0,37%

6,4934 2,4559 0,6855 2,2839 5,3020 1,9594 4,9279 7,1950 6,0057 7,0300 3,4581

6,4447 -12,45% 2,4313 -39,25% 0,6786 -22,27% 2,2611 -22,50% 5,2490 -3,45% 1,9398 -12,93% 4,8909 -11,94% 7,1950 3,34% 5,9456 -5,94% 6,9773 0,22% 3,4235 -10,91%

15.626.007,62 2.406.453,71 34.293.262,22 13.963.581,74 1.279.495,17 1.866.524,45 19.432.393,23 8.508.609,38 8.017.290,48 1.512.138,42 3.867.997,48 1.974.066,58 10.833.039,43 2.198.308,91 4.823.411,02 670.385,07 34.968.748,51 5.822.641,60 11.481.839,53 1.633.264,59 4.429.373,52 1.280.867,85

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 44.213.732,25 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.322.686,83 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.953.388,18 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.219.236,82 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 64.214.198,09 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.020.370,55 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 50.846.975,77 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.699.074,78 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.386.476,16 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.589.263,02 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 23.269.334,50 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 88.036.246,70 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 36.613.158,57 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.524.797,99 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 69.457.062,79 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 24.625.875,17 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.982.111,14 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.407.801,68 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 33.009.964,96 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.736.704,79 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 28.445.160,51

-0,07% -0,09% 0,04% 0,05% 0,11% -0,35% 0,22%

5,8854 6,8451 4,3802 5,8496 1,7562 6,5208 3,4079

4.968.319,43 29.914.340,12 350.561,32 5.445.627,44 20.007.506,04 32.868.444,68 4.849.194,23 1.237.580,65 4.896.630,20 2.011.548,20 1.968.214,81 9.672.601,62 4.753.380,07 2.140.997,69 6.853.949,90 10.003.357,89 372.536,68 872.499,15 3.174.348,40 13.917.308,04 9.235.621,45

8,8991 1,2811 14,1299 4,2638 3,2095 3,1647 10,4857 10,2612 9,0647 1,2872 11,8226 9,1016 7,7026 8,1853 10,1339 2,4618 29,4793 13,0749 10,3990 2,7115 3,0799

0,56% -0,92% 0,07% 0,45% 0,38% 0,12% 0,13% 0,20% 0,04% 0,49% 0,01% 0,16% -0,08% 0,49% 0,48% -0,41% -0,02% -0,89% 0,05% 0,13% 0,22%

9,0771 1,2811 14,1299 4,2638 3,2095 3,2438 10,6954 10,4664 9,0647 1,2872 11,8226 9,1471 7,7103 8,2672 10,2352 2,4864 29,6267 13,2056 10,5030 2,7115 3,0799

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 6.812.151,21 10.073.393,21 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.597.154,02 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 11.718,53 12.672,34 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 10.175.348,87 11.813.798,63 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.383.477,01 15.468.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.738.864,21 54.615.979,32 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 757.561,72 3.800.435,20 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.973.347,10 279.019,33 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 399.697,33 36.739,43 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 929.012,78 62.140,26 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 20.812.008,61 18.486.268,96 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 28.808.163,72 26.151.588,54 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 768.581,28 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.564.031,56 334.035,29 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 587.756,27 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.130.500,73 503.511,41 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 633.650,29 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.247.622,38 155.144,79 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 495.671,19 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 109.946.280,71 15.075.929,15 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 605.814,55 78.517,39 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 31.878.542,34 5.367.250,42 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 708.691,28 108.470,02 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 60.186.778,61 9.229.416,92

0,6763 0,6979 0,9247 0,8613 0,8652 0,1966 0,1993 10,6564 10,8792 14,9503 1,1258 1,1016 1,1017 7,6759 7,9974 8,2034 8,5909 8,0417 8,4604 7,2928 7,7157 5,9395 6,5335 6,5212

-0,92% -0,91% -0,86% 0,10% 0,12% 0,46% 0,50% -0,34% -0,41% -0,24% -0,10% -0,19% -0,18% 0,14% 0,15% 0,24% 0,24% 0,12% 0,12% -0,01% -0,01% 0,37% -0,09% -0,09%

0,6763 0,6979 0,9247 0,8613 0,8652 0,1966 0,1993 10,6564 10,8792 14,9503 1,1258 1,1016 1,1017 7,6759 7,9974 8,2034 8,5909 8,0417 8,4604 7,2928 7,7157 5,9395 6,5335 6,5212

5,7549 -14,34% 6,5475 -26,17% 4,1299 -33,46% 5,7911 1,57% 1,6798 -34,88% 6,2373 -25,42% 3,2598 -42,68%

8,7211 -4,70% 1,2683 -6,28% 13,9886 -16,78% 4,2212 -43,87% 3,1854 1,46% 3,1014 -2,55% 10,2760 -0,78% 10,0560 -0,26% 8,8834 -1,76% 1,2743 -45,58% 11,8226 0,67% 9,0333 -27,36% 7,6641 0,39% 8,1034 -34,46% 10,0326 -44,77% 2,4372 -42,05% 29,2582 2,03% 12,9442 -6,55% 10,2950 -16,98% 2,6844 -11,09% 3,0491 -5,65%

0,6695 0,6979 0,9062 0,8527 0,8652 0,1946 0,1973 10,5498 10,8792 14,8008 1,1258 1,0933 1,1017 7,5224 7,9974 8,0393 8,5909 7,8809 8,4604 7,1469 7,7157 5,8801 6,4682 6,4560

-6,61% -5,65% 5,26% -16,57% -15,71% -43,65% -47,21% -25,65% -25,40% -23,96% 0,97% -2,00% -1,77% -8,49% -8,06% -2,40% -1,93% -5,36% -4,49% -10,31% -10,28% -13,97% -17,81% -17,78%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND

34.259.712,47 30.689.355,22 34.729.117,69 12.387.757,99 489.035,08 37.901.738,70 9.705,20 8.838,43 26.710.651,06 13.420.373,87 36.070,93 21.775.362,48 29.629.477,37 24.082.649,35 34.036.082,79 1.817.868,83 75.048,68 29.999.329,83 3.634.976,21 459.151,54 467.620,15 183.114,97 1.595.876,28 4.333.565,40 233.446,26 219.061,03 1.079.243,53 670.128,58 802.410,49 339.330,65 139.430,30 1.477.443,81 843.127,60 35.595.380,75 23.201.101,35 22.950.106,46 381.202,02 66.159,47 470.878,78 38.525,67 195.175,61 8.763.926,14 295.925,03 8.519.802,30 309.755,94

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

5.799.151,22 5,9077 4.588.940,38 6,6877 3.664.054,01 9,4783 1.287.940,86 9,6183 50.372,92 9,7083 49.108.439,86 0,7718 9.202,75 1,0546 11.004,89 0,8031 35.653.062,09 0,7492 17.179.806,87 0,7812 35.250,25 1,0233 29.063.367,51 0,7492 2.959.289,89 10,0124 2.412.690,26 9,9817 34.450.764,49 0,9880 1.809.836,35 1,0044 55.618,09 1,3494 28.187.007,12 1,0643 4.627.673,74 0,7855 572.375,25 0,8022 68.949,28 6,7821 26.105,36 7,0145 235.269,51 6,7832 782.865,30 5,5355 193.891,30 1,2040 190.007,06 1,1529 441.442,69 2,4448 67.145,92 9,9802 58.809,37 13,6443 34.003,39 9,9793 111.116,96 1,2548 179.109,14 8,2488 101.414,63 8,3137 3.778.680,71 9,4201 2.412.368,07 9,6176 2.412.979,50 9,5111 37.316,68 10,2153 4.743,82 13,9465 546.672,85 0,8614 3.624,21 10,6301 19.101,29 10,2179 875.476,98 10,0105 29.557,95 10,0117 851.076,37 10,0106 458.072,73 0,6762

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 72.847.666,42 11.434.445,23 6,3709 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 62.606.879,79 17.613.417,06 3,5545 ¢∏§√™ TOP-30 9.459.998,00 15.576.488,51 0,6073 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.303.475,00 294.878,00 7,8116 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 35.981.850,47 4.666.932,31 7,7100 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 23.709.756,84 5.834.161,32 4,0640 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.994.749,88 1.257.640,02 7,9472 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.182.553,51 897.084,13 6,8918 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 15.019.552,68 5.293.790,91 2,8372 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 269.978.902,29 49.122.998,06 5,4960 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.588.688,39 7.850.550,84 2,8773 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 724.792,94 135.168,56 5,3621 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.241.656,98 388.550,00 5,7693 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 32.711.877,59 6.685.147,12 4,8932 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 21.728.227,15 2.346.141,82 9,2613 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 27.930.713,85 2.460.331,66 11,3524 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 88.190.638,01 12.184.656,15 7,2378 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 32.739.182,55 37.938.651,20 0,8630 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.391.679,44 3.043.268,92 2,4289 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.232.088,13 3.201.115,81 9,4442 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 30.281.268,71 2.560.763,09 11,8251 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.628.888,82 918.915,80 10,4785 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.747.690,05 1.041.239,10 5,5200 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.825.443,13 670.835,28 10,1745 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 57.908.320,46 6.559.561,22 8,8281 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.416.111,08 3.054.555,88 8,3207 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 13.467.635,02 1.706.090,33 7,8939 ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 187.951,35 158,62 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.955.930,08 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.278.710,25 2.031,51 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.662.504,86 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 355.982,23 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 32.849.271,11 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 420.226,36 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 35.664.478,36 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 63.899,48 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.708.376,59 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 37.639,53 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.097.667,11 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 831.239,71 927,12 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.285.005,69 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(5) 840.963,27 831,59 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.638.499,11 209.050,51 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.852.635,74 1.474.296,56 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.965.345,66 1.410.300,91 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 3.980.426,19 2.807.347,88 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.408.916,77 611.773,53 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.836.174,31 1.557.156,90 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.471.385,46 552.070,34 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.584.941,65 3.538.231,95 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.973.908,23 656.327,64 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.818.496,51 1.864.030,34 HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.157.604,07 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 52.044.248,79 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 33.075.824,51 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 10.951.127,45 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.935.826,84 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 9.766.542,41 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 2.948.395,76 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.619.241,52 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.205.257,04

1.184,9100 1.180,4600 1.121,6900 1.151,4500 1.073,7700 1.092,3500 868,6100 870,2900 416,4700 417,2800 855,5800 857,3600 896,5800 951,0700 1.011,2800

7,8378 2,6132 2,8117 1,4179 2,3030 2,4636 2,6652 3,5568 3,0075 0,9756

982.897,30 5,2473 25.979.559,70 2,0033 1.437.045,59 23,0165 4.397.369,22 2,4904 2.398.326,21 4,5598 3.628.007,29 2,6920 746.861,02 3,9477 1.485.056,83 6,4774 383.148,97 8,3656

-0,04% 5,9077 -0,06% 6,6877 -0,28% 9,4783 -0,11% 9,6183 -0,11% 9,7083 0,13% 0,7718 0,20% 1,0546 0,14% 0,8031 0,83% 0,7492 0,84% 0,7812 0,90% 1,0233 0,82% 0,7567 -0,32% 10,0124 -0,35% 9,9817 0,17% 0,9880 0,17% 1,0044 0,24% 1,3494 -0,22% 1,0643 0,20% 0,7855 0,21% 0,8022 0,28% 6,7821 0,29% 7,0145 0,28% 6,9189 -0,79% 5,5355 -0,44% 1,2040 -0,45% 1,1529 0,66% 2,4448 -0,30% 9,9802 -0,23% 13,6443 -0,30% 10,0791 1,46% 1,2548 -0,73% 8,2488 -0,72% 8,3137 -0,20% 9,4201 0,00% 9,9061 -0,51% 9,5111 0,08% 10,2153 0,14% 13,9465 0,12% 0,8700 -0,25% 10,7364 0,08% 10,3201 0,01% 10,0105 0,01% 10,0117 0,01% 10,0106 -0,92% 0,6830

5,8486 -20,77% 6,6208 -18,92% 9,2887 -6,23% 9,5462 -6,74% 9,7083 -6,57% 0,7641 -11,53% 1,0388 1,40% 0,8031 -10,77% 0,7342 -20,60% 0,7812 -19,89% 1,0028 0,89% 0,7417 -20,61% 9,8122 -6,41% 9,7821 -7,35% 0,9781 -8,17% 1,0044 -7,79% 1,3292 -1,05% 1,0643 -1,56% 0,7776 -33,18% 0,8022 -32,72% 6,6465 -24,06% 7,0145 -23,09% 6,6475 -24,06% 5,4940 -38,19% 1,2040 -2,30% 1,1414 -3,20% 2,4448 -6,99% 9,8305 -4,81% 13,4396 -2,70% 9,8795 -4,82% 1,2423 -19,69% 8,2488 -17,09% 8,3137 -16,54% 9,4201 -5,80% 9,4252 -3,82% 9,3209 -4,89% 10,0110 2,15% 13,6676 1,70% 0,8614 6,89% 10,6301 0,52% 10,2179 1,77% 10,0105 0,11% 10,0117 0,06% 10,0106 0,07% 0,6762 2,24%

0,14% 6,3709 6,3709 -20,61% 0,91% 3,5545 3,5190 -45,38% 0,68% 0,6073 0,6012 -47,79% 0,89% 7,8116 7,8116 -47,20% 0,38% 7,7100 7,6329 -31,54% 0,31% 4,0640 4,0234 -16,09% 0,23% 7,9472 7,8677 -15,27% 0,26% 6,8918 6,8918 -21,74% -1,27% 2,8372 2,8088 -16,59% 0,32% 5,4960 5,4960 -6,42% -1,31% 2,8773 2,8485 -18,60% -1,72% 5,3621 5,3085 -36,95% -0,10% 5,7693 5,7693 -29,87% -0,20% 4,8932 4,8932 -7,27% -0,12% 9,7244 9,2613 -1,76% 0,28% 11,9200 11,3524 4,57% -0,10% 7,5997 7,2378 -10,19% -0,01% 0,8630 0,8544 -38,06% 0,00% 2,4289 2,4046 -17,40% -0,55% 9,4442 9,3970 -10,58% 0,01% 11,8251 11,8251 0,99% 0,03% 10,4785 10,4785 -5,87% 0,44% 5,5200 5,5200 -4,73% -0,04% 10,1745 10,0728 -0,76% 0,03% 8,8281 8,7398 -4,12% 0,13% 8,3207 8,2375 -7,06% 0,40% 7,8939 7,8150 -9,79%

-0,05% -0,05% 0,06% 0,06% 1,22% 1,22% 2,97% 2,97% -0,38% -0,37% 1,80% 1,80% -0,17% -0,17% -1,19%

0,13% -0,06% -0,07% -0,76% -0,55% -0,65% -0,97% 0,43% 0,14% 0,02%

1.184,9100 1.180,4600 1.121,6900 1.151,4500 1.073,7700 1.092,3500 868,6100 870,2900 416,4700 417,2800 855,5800 857,3600 896,5800 951,0700 1.011,2800

7,9554 2,8223 2,8961 1,4604 2,3721 2,5252 2,7452 3,6102 3,0526 1,0536

1.184,9100 1.180,4600 1.121,6900 1.151,4500 1.073,7700 1.092,3500 868,6100 870,2900 416,4700 417,2800 855,5800 857,3600 896,5800 951,0700 1.011,2800

-4,04% -4,02% -2,42% -2,38% -12,43% -12,40% -16,50% -16,47% -45,34% -45,32% -10,66% -10,63% -5,21% -5,17% -10,61%

7,8378 0,27% 2,6132 -12,82% 2,7836 -38,18% 1,4037 -10,12% 2,2800 -19,92% 2,4390 -10,53% 2,6385 -5,06% 3,5568 0,30% 3,0075 -2,78% 0,9756 -32,32%

0,15% 5,3129 5,2473 -19,77% 0,00% 2,0133 2,0033 2,40% 0,37% 23,6495 23,0165 -27,65% -0,66% 2,5589 2,4904 -13,66% 0,36% 4,6852 4,5598 -21,18% -0,70% 2,7660 2,6920 -12,26% -0,05% 3,9970 3,9477 0,19% -0,79% 6,6069 6,4774 -20,72% 0,03% 8,5329 8,3656 -6,80%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 44.486.434,49 10.084.510,54 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.685.910,01 4.360.871,01 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.561.929,41 1.395.581,30

4,4114 1,7625 5,4185

0,12% 0,53% 0,00%

4,4996 1,7889 5,4185

4,4114 -35,58% 1,7625 -26,60% 5,4185 0,57%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.555.886,41 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.671.705,79 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 1.867.989,09 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.569.184,42 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 987.885,41 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.053.507,89

675.887,86 1.634.662,77 292.478,20 3.626.918,22 1.064.511,40 328.209,81

9,6997 2,8579 6,3868 1,5355 0,9280 3,2099

-0,01% 0,08% 0,08% 0,14% 0,21% -0,36%

9,8937 3,0008 6,4028 1,6123 0,9744 3,3383

9,6027 -20,25% 2,8293 -29,21% 6,3549 1,17% 1,5201 -43,86% 0,9187 -40,98% 3,1778 -10,72%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 4.952.677,07 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 988.026,16 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 271.025,95 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 5.792.833,15

1.400.432,67 323.262,60 94.898,53 1.204.475,45

3,5365 3,0564 2,8560 4,8094

-0,12% 0,43% 0,06% -0,07%

3,5365 3,1175 2,8560 4,8094

3,5188 -20,86% 3,0411 -5,44% 2,8417 -3,11% 4,7854 -0,95%

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.187.768,78 11.958.680,57 6.232.881,28 820.533,64 1.896.756,08

446.574,87 9.661.547,95 3.183.629,01 276.806,02 642.330,84

4,8990 1,2378 1,9578 2,9643 2,9529

0,02% 0,39% 0,24% -0,17% -0,30%

4,8990 1,2378 1,9578 2,9643 2,9529

4,8745 2,57% 1,2316 -41,68% 1,9480 -30,46% 2,9495 -13,93% 2,9381 -7,52%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.601.887,32 788.185,90 2,0324 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.543.700,69 2.019.558,00 2,2498 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.867.239,18 4.055.241,86 5,1457 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.248.344,87 5.535.609,89 1,1288 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.090.724,92 4.443.828,65 2,4958 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 11.679.314,77 3.552.101,97 3,2880 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.228.578,18 479.889,94 2,5601 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.833.170,75 4.354.237,02 1,3397 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 79.624.373,93 19.570.957,00 4,0685 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.917.230,08 2.602.142,48 2,6583 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 17.319.106,77 6.596.794,71 2,6254 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 1.979.320,00 802.567,82 2,4662 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.262.687,03 441.259,78 2,8616 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.206.537,49 533.751,23 4,1340

-0,02% -0,31% 1,03% -0,63% 0,21% 0,08% -0,45% -0,62% 0,04% 0,11% 0,43% 1,02% -0,06% -0,03%

2,0934 2,3173 5,1972 1,1401 2,5707 3,3866 2,6369 1,3531 4,0888 2,7380 2,7042 2,5402 2,9474 4,2580

1,9714 -22,98% 2,1823 -13,63% 5,0428 -44,84% 1,1062 -32,75% 2,4209 -3,90% 3,1894 -0,58% 2,4833 -16,43% 1,3129 -13,43% 4,0482 3,88% 2,5786 -13,11% 2,5466 -12,49% 2,3922 -19,28% 2,7758 -4,61% 4,0100 -2,25%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 79.714.532,08 4.907.441,20 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.155.134,28 932.188,49 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.405.634,14 2.094.299,54 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.685.566,65 1.606.169,71 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.027.245,46 1.032.755,32 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.145.823,03 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.628.625,71 151.184,46 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.564.155,94 312.530,62 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 30.050.446,32 2.403.638,81 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.996.956,29 266.482,62 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 499.961,29 99.474,13 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.598.541,62 639.546,57 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 12.236.679,02 7.380.222,13 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.306.188,14 230.985,37 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.754.397,85 5.656.827,62 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.413.705,08 361.707,88 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.053.415,02 3.146.347,78 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.616.157,70 338.508,87 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 834.472,90 89.029,45

16,2436 13,0394 7,3560 12,2562 15,5189 11,5344 10,7724 5,0048 12,5021 11,2463 5,0260 4,0631 1,6580 5,6549 0,8405 3,9084 3,1953 13,6367 9,3730

-0,18% 0,03% 0,36% -0,64% 0,10% 0,25% 0,22% 0,18% 0,39% -0,11% 0,49% -0,69% 1,22% 0,00% 0,32% -0,12% -0,09% -0,40% -0,21%

16,5685 13,1698 7,7238 12,8690 16,2948 12,1111 11,3110 5,1049 12,7521 11,4712 5,2773 4,2663 1,7409 5,7397 0,8699 4,1038 3,3551 14,3185 9,8417

16,0812 -0,10% 12,9090 3,31% 7,2824 -43,21% 12,1336 -9,82% 15,3637 -10,44% 11,3037 0,62% 10,5570 -4,45% 4,9548 -10,38% 12,3771 0,28% 11,1338 7,33% 4,9757 -39,44% 4,0225 -31,51% 1,6414 -52,50% 5,6549 -12,00% 0,8405 -43,13% 3,8693 -17,05% 3,1633 -12,96% 13,5003 -10,63% 9,2793 -7,33%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.291.555,69 611.397,63 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 2.669.298,39 1.085.010,84 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.598.329,08 12.099.335,90 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.818.303,66 2.926.387,65 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.680.804,89 7.297.002,02 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.905.616,51 2.295.715,27 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.113.176,10 1.013.951,89 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 10.636.320,19 6.888.693,36 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.560.872,69 705.243,75

8,6549 2,4602 0,7106 1,6465 0,9156 2,1369 3,0703 1,5440 2,2132

0,00% -0,04% 0,68% -1,20% -0,58% -0,59% 2,89% -0,03% 0,41%

8,8280 2,5094 0,7461 1,7288 0,9614 2,2437 3,2238 1,6212 2,3239

8,4818 3,33% 2,4110 -22,96% 0,7035 -48,97% 1,6136 -18,77% 0,8973 -41,45% 2,0942 -0,18% 3,0089 -18,13% 1,5131 -26,35% 2,1689 -14,96%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 82.352.341,40 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.334.258,86 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.357.478,09 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 563.531,57

3,8084 2,8439 1,4105 1,0985

0,03% -0,13% 0,35% 0,30%

3,8084 2,8439 1,4105 1,1040

3,7894 4,31% 2,8226 -16,88% 1,3964 -41,38% 1,0941 -35,87%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 968.660,91 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.994.408,80 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.736.449,07 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 133.664,94

21.623.979,00 2.227.326,55 3.798.209,40 513.013,76

319.465,48 3,0321 193.927,25 10,2843 499.774,61 3,4745 126.614,96 1,0557

0,49% 3,1231 2,9715 -42,60% -0,13% 10,4386 10,1815 -15,26% 0,56% 3,6135 3,4398 -48,44% 0,55% 1,0979 1,0451 -47,46%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.339.709,93 3.657.232,77 3,3741 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.006.022,51 8.270.795,60 0,3635 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.561.269,63 4.221.043,71 1,3175 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.523.241,46 1.544.944,27 4,8696 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 23.127.202,73 2.301.064,50 10,0507 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.709.530,63 2.597.594,91 3,7379 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 382.236,15 120.000,00 3,1853 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 489.881,42 150.492,23 3,2552 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 343.266,47 25.288,97 13,5738 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.836.804,45 324.431,97 8,7439 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.541.577,03 474.392,60 9,5735 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.769.446,95 173.817,75 10,1799

0,55% 3,4331 3,3066 -47,08% -0,52% 0,3699 0,3562 -34,84% -0,04% 1,3307 1,3043 -42,26% 0,03% 4,8696 4,8696 -9,49% 0,03% 10,0507 10,0507 0,51% -1,66% 3,7753 3,7005 -51,46% 0,13% 3,2172 3,1535 -49,53% 0,10% 3,2878 3,2226 -49,55% -0,68% 13,8113 13,3023 -25,32% -0,30% 8,8751 8,6783 -10,86% 0,06% 9,6932 9,5017 -7,54% 0,06% 10,2817 10,1036 -1,37%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 1,91% 265,3734 260,1700 -11,23% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.082.694,53 11.848,83 260,1700 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.337.772,98 21.382,91 202,8600 -0,14% 203,8743 202,8600 0,48% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 768.983,17 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 20.302.524,96 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 12.651.987,00 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.413.608,40

271.823,58 5.685.284,15 1.896.362,46 2.924.389,63

2,8290 3,5711 6,6717 1,1673

0,27% -0,27% -0,17% 0,61%

2,9705 3,6425 6,6850 1,2257

2,8007 -24,38% 3,4997 -15,82% 6,5383 2,64% 1,1440 -38,36%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 213.177.257,75 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.014.674,87 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.427.733,88 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 719.238,84 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.478.777,28 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.182.097,90 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.146.261,84

84.298.402,06 5.443.872,21 6.587.022,50 1.475.067,77 1.033.428,44 332.486,76 252.189,43

2,5288 1,2885 1,4313 0,4876 3,3662 3,5553 4,5452

0,05% 0,37% 0,42% 0,33% 0,44% -1,54% 0,16%

2,5288 1,2885 1,4349 0,4900 3,3746 3,5731 4,5452

2,5288 5,06% 1,2853 -29,85% 1,4277 -28,87% 0,4852 -42,15% 3,3578 3,77% 3,5375 -33,29% 4,5452 -39,83%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3532 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,85345 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4427 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1238 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .104,16 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2405 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . .7,8 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3866 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3351

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4074 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3551

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3084

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3541 .........................................................1,3523 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85405 .......................................................0,85285 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4479 .........................................................7,4375 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1302 .........................................................9,1174 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,23 .........................................................104,09 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2414 .........................................................1,2396 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8055 .........................................................7,7945 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3876 .........................................................1,3856 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,336 .........................................................1,3342

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 NOEMμƒπ√À 2011

™ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

¶¿ÁˆÌ· ÙÂÏÒÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

Δ

Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8

Ô “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛËÁËı› ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ “¿ÁˆÌ·” ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÍ‹˜ Ù¤ÏË: ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ʈÙÈÛÌÔ‡, ·ÈÁÈ·ÏÒÓ, ‚ÔÛ΋˜, ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Á¿ÌˆÓ, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ. ∂›Û˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÙ¿ÛÈÌÔ ÂÌfiÚÈÔ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, “ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ “·ÁÒÌ·ÙÔ˜” ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2012, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜” .

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÓ¤ÎÚÈÓ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷ٤ıËΠÂÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ (¢∂À∞™), fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ, ¿‰ÈÎˆÓ Î·È ¿ÓÈÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó Î·È ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™·˜ Â›Ó·È fï˜ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÏÔÈfiÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÌˉÂÓÈ΋ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ï‡Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∞™∂¶) ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘

Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “¶·ÚΔ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (π™ª). ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ·Ú·‚ÚÂı› Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. £· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Δ™∞À, ηıÒ˜ Ì ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 𙪠Î. ª. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜, “ÚԂϤÔÓÙ·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÂÈÛÊÔÚ¤˜” . ∂›Û˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π™ª, ÂÓÒ ¯ı˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Âͤ‰ˆÛ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˘ ¢ËÌ. °Ô‡ÛÈÔ˘.

ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¢‹ÌÔ ‹ Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ·˘ÙÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ï‡Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ì›· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î·Ù·ÓÔ›Ù Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÒÚ· Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡” , Ô˘ Û˘Ó‰Èοٷ, Û‡ÏÏÔÁÔÈ, ÊÔÚ›˜, ÎfiÌÌ·Ù·, ‰È·Ï·ÏÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ

Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÌËӇ̷ٷ Û ÔÏϤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ™ÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ıˆÚԇ̠·‰È·ÓfiËÙÔ ÙËÓ fiÔÈ· ÚfiıÂÛ‹ Û·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‹ Ó· Ï¿‚ÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÂÚÁ·Ûȷο (¢.∂.À.∞. ™ÎÔ¤ÏÔ˘), ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË ı¤ÛË, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÂÈ-

Ï‹ Ù˘ χÛ˘ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÂÚÁ·Ûȷο, ·fi ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ „˘¯È΋ Ì·˜ ˘Á›·, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ ¿„˘¯· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·”. Δ¤ÏÔ˜ Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ “ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010”.

ªÂÙ¿ Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·

™ÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· Ô “¶Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘” √ ¶Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Î·È Ô “Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜” ÙÔ˘, ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ô‰‹Ï·ÙÔ, ¤Êı·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ μfiÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ¤Ó·ÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘ action4life Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙË §¿ÚÈÛ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÔ‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¶Ô‰ËÏ¿ÙË ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›·˜ ‰fiıËΠÛÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË ¤Ó· ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ‰ÒÚÔ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó. √È Ô‰ËÏ¿Ù˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔÓ ¶Ô‰ËÏ¿ÙË ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú¿ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ì ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô §¿ÚÈÛ·˜ fiÔ˘ Ô Î. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ ˘¤ÁÚ·„ Â›ÛËÌÔ Û‡Ì-

ʈÓÔ ÊÈÏ›·˜. ΔÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ô ¶Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ›, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· SAINT JOZHEPH. £· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, fiÙÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ŒÓ·˜ ·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ¤Ó· ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ô‰‹Ï·ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÂۂ‡ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÌÂٷΛÓËÛË ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, fiÙÈ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› ·ÚΛ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙfi¯Ô˘˜ ˙ˆ‹˜.

ªÂ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”

™ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ ∂ƒøΔ∏™∏ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”

ıˆÚ› fiÙÈ Ù· ΤÓÙÚ· ÚfiÏ˄˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌÒÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛˆÓ, ·Ú¿ ÙȘ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ΤÓÙÚ· ÚfiÏ˄˘: ΔÔ “ΤÓÙÚÔ ÚfiÏ˄˘ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ” , ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜. ∏ “ÚfiÙ·ÛË ˙ˆ‹˜” , ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ “ΤÓÙÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘” , ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈοψÓ. ∏ “ÚfiÙ·ÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘” , ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∫‡ÚÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ οÓÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰›Î·ÈˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÚfiÏ˄˘ fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Â˘ı‡ÓË; ñ ÁÈ· Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi-

‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚËÙ‹˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ 72 ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¶ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ∂Í·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÁ›·˜, ̤۷ ·fi ÙÔ ™/¡ “∫Ò‰Èη˜ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ”. ñ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ù· 72 ∫¤ÓÙÚ· ¶ÚfiÏ˄˘ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÀÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶ÚÔÁÚ·Ì-

Ì·ÙÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ñ ÁÈ· Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ 72 ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˘ fi͢ÓÛ˘ ÙˆÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛˆӔ.

ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™Àªºø¡∞ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹-

Ì·ÙÔ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ·fi ʤÙÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi “√ £·Ï‹˜” ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ μ’, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ∞’, μ’ Î·È °’ §˘Î›Ԣ, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ΔÔÈÎfi˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ·fi Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “¶·È¯Ó›‰È Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο” Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÙȘ 9.00 .Ì. ÛÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ‰È·ÚΛ·˜ ÙÚÈÒÓ (3) ˆÚÒÓ. ŒÙÛÈ ·fi ʤÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ. ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙÔ email ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜: eme_volos @yahoo.gr. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ™. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ, ÙËÏ.: 6944348872.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ - ∞.Δ.∞. Δ∏¡ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘¤Ú Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∞.Δ.∞. Î·È Ù˘ 110 ¶.ª. ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ∞Ú¯ËÁfi Δ·ÎÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ·ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô Î. ºÒÙË ∫Ú‚¿Èη. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ·ÌÔÈ‚·›· ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¢È·ÌËÓ‡Ô˘Ì ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ˆ˜ £ÂÛÛ·ÏÔ› ÂÈı˘Ìԇ̠ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÂÏÈο ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌfi ÙÔ˘˜”. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢¯‹ıËΠÛÙÔÓ ·ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô ºÒÙË ∫Ú‚¿Èη “οı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Δ·ÎÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜” Î·È ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ∞Δ∞ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÂÚÔfiÚÔ˘˜ “Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ¢ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È È‰›ˆ˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜”.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ¡¤Ô TAXIS ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ∞£∏¡∞, 15.

™∂ Ï‹ÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÈ-

¯ÂÈÚËÛȷ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiˆ˜ ÙÔ TAXISnet, ÙÔ ICISnet Î·È ÙÔ ∂lenxis ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË °°¶™ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÓÓ¤· ¤ÙË, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∏ Ó¤· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÓÒ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012 ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ TAXIS. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· ÚÔËÁ̤ӷ ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÔÔÈÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔÚȷΤ˜ ‰Ô̤˜ ÁÈ· ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” , ÙȘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ, Î·È ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÂÍÔÏÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙfiÛÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ fiÛÔ Î·È ÂʉÚÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· Û˘ÛÙÔȯ›· 300 ÏÔÁÈÎÒÓ Â͢ËÚÂÙËÙÒÓ (vservers) Ô˘ ı· ÂÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi 50 Ê˘ÛÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. ªÂ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ Ë °°¶™ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÈÛÙfi fiÛÔ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â˘Ù·Í›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ 2,09 ÂηÙ. ú ™Â Ó¤· Û‡ÏÏË„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË 47¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, Úfi‰ÚÔ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Ï·ÛÙÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶ÂÙ˙ÂÙ¿ÎÈ, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÂÈÛËÁ̤Ó˘ ∞.°. ¶ÂÙ˙ÂÙ¿ÎȘ. Œ¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó. ¶·ÓÔ‡ÛË Ù˘ ∞ÙÙÈÎ¿Ù Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ Δ˙È‚·Ó¿ÎË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÎÔÌ̈ÙËÚ›ˆÓ Nicholas. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 47¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 2.000.000 ¢ÚÒ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Û‹ÌÂÚ· (15/11/2011) ÙÔ Úˆ›, ÛÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ∞ÙÙÈ΋˜, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, 47¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 47¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∂Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ¶Ï·ÛÙÈÎÒÓ, ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 2.093.979,75 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

∞fi 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô ∫μ™ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË

ƒÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ∞£∏¡∞, 15.

È “∫·ÓfiÓ˜ ∞ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ” ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ÙÔÓ ∫μ™, ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈʤÚÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¢Â‰Ô̤ÓË Ú¤ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ (∫μ™) Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∫·ÓfiÓ˜ ∞ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÚfiÛÙÈÌ·, ÂȉÈο ΛÓËÙÚ· Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· Ó¤Ô point system ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË ÌË ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫μ™ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÔÛÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 30% ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 60% ÛÙËÓ ÂÊ¿·Í ÏËڈ̋ Î·È 40% ·Ó ηٷ‚ÏËı› Û ‰fiÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ 10 ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ fiÚÈÛÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ 100 ¢ÚÒ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ΔÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¢√À, Ì ¤ÎÙˆÛË 50%. 2. ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, point system, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰‡Ô ‚¿ÛÂˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ÔÙÚÔ‹˜ Î·È ·ÓÒٷٷ fiÚÈ·. √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜, ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. 3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ¤Î‰ÔÛ˘ ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔÈ-

¯Â›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· οı ·Ú¿‚·ÛË ›ÛÔ Ì 25% Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ·ÔÎÚ‡ÊÙËÎÂ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÓÒÙ·ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÔÙÚÔ‹˜ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 50%. 4. ∏ ¤Î‰ÔÛË Ï·ÛÙÒÓ ‹ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ë Ï‹„Ë ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ, ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ 30% Ù˘ ·Í›·˜ οı ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ‹ ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ÌË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 5.000 ¢-

ÚÒ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÓÒÙ·ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ›‰È· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Âڂ› ÙȘ 300.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÔÙÚÔ‹˜ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 50%. 5. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û 10 ›Û˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi fiÙÈ Î¿ı ‰fiÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÌÚfiıÂÛÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ÂÊ¿·Í ‹ Û ‰fiÛÂȘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 60% ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹, 40% ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û ‰fiÛÂȘ, ÁÈ· οı ‰fiÛË, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô-

Ô›· ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÏËڈ̋ Ì ¤ÎÙˆÛË ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı› Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·˘Ù‹˜. 6. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ı· ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ 30% ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı›. 7. ¢ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¿‚·ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·fi ·Ú·‰ÚÔÌ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÂÌÚfiıÂÛÌ· Î·È ‰ËÏÒıËΠÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙÔÓ ˘fi¯ÚÂÔ ÛÙÔÓ

ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢√À Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ·˘Ù‹, ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛ‹ Ù˘ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. 8. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Û ‚’ Î·È Á’ ηÙËÁÔÚ›·˜. Δ· ‚È‚Ï›· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜” ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û “·ÏÔÁÚ·ÊÈο” , ÂÓÒ Ù· “Á’ ηÙËÁÔÚ›·˜” ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û “‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈο” . √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 1.500.000 ¢ÚÒ ÙËÚÔ‡Ó “·ÏÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›·” , ÂÓÒ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ÂÙ‹ÛÈ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ 1.500.000 ¢ÚÒ ÙËÚÔ‡Ó “‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›·” . 9. ø˜ “·ÏÔÁÚ·ÊÈο ‚È‚Ï›·” ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÛfi‰ˆÓÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ·Á·ıÒÓ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ. 10. ∞˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· οı ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Î·È fi¯È ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ º¶∞.

∏ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË

“¡·È” ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Alpha Î·È Eurobank ∞£∏¡∞, 15.

Δ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ Alpha ηÈ

Ù˘ Eurobank ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ™ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Î·È ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÔÛÔÛÙfi 98,06% ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ Eurobank Î·È 99,95% Ù˘ Alpha Bank „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi Ù˘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 1,25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌÔ˘ ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙÔ ∂ÌÈÚ¿ÙÔ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú ı· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 17% ÛÙÔ Ó¤Ô ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi fiÌÈÏÔ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Reuters. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÛÔÛÙfi 73% Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ·Í›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ

·ˆÏÂÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηٿ 50%, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Alpha Bank °. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂ-

Ùfi¯ˆÓ fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2012. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Eurobank, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¡.¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ˆ˜ Ë Alpha Eurobank ı· Â›Ó·È Ë 23Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚ¿Â˙· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi 145

ªÂ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Ã∞ ∞£∏¡∞, 15.

™∂ ÎÏÔÈfi ÈÛ¯˘ÚÒÓ ȤÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜

ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÒÛË, οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 750 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 735,65 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,57%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 729,20 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ÙÒÛË ¤ˆ˜ Î·È 4,41%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 47,076 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›-

‰ÈÛ. ¢ÚÒ, 98 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¯ÔÚËÁ›Â˜ Î·È 68 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ, ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô 2.300 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÚ›Ô˘ 34.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∏ Ó¤· ÙÚ¿Â˙·, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, “ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ Û˘Ó¤ÚÁÂȘ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 650 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û ‚¿ıÔ˜ ÙÚÈÂÙ›·˜, ·Ó·ÏÔÁÈ-

ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 4,71%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 2,62% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 1,05%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Marfin Popular Bank (+1,79%) Î·È Ù˘ Jumbo (+0,27%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Δ.Δ (-22,48%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-11,85%), Ù˘ Alpha Bank (-11,11%), Ù˘ Eurobank (-11,11%) Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (-8,37%). ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (ÎÔ) +23,08%, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ∞ıËÓÒÓ +19,61%, ¡ÂÒÚÈÔ +19,48% Î·È ∂ÏÏËÓÈΤ˜ π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ +18,60%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Atebank -25,11%, Δ.Δ -22,48%, Compucon 20,00% Î·È ΔÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ -19,76%.

ο Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. √È Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· Ì›˙ÔÓ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜” . “To ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ı· ÛÙËÚȯı› Û ¤Ó· ηϿ ‰È·Úıڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÂʷϷȷ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ¡.¡·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Û χÛÂȘ ÎÂʷϷȷ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜”. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, “Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙË Û˘Á΢ڛ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜” η٤ÏËÍÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Eurobank.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∂Í·ÏÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÏËÚfi Â˘Úˆ·˚Îfi ˘Ú‹Ó· Ë ÎÚ›ÛË πÙ·Ï›·˜ Î·È πÛ·Ó›·˜

™ÙË “̤ÁÁÂÓË” ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ Â˘ÚÒ ∞£∏¡∞, 15.

̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ∂∫Δ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ - ‰ÈfiÙÈ ÂÚ› ·˘Ù‹˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô‡Ù ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Ô‡Ù ÂÈÛÙÈ΋. ∫·È Ë ·Ó¿ÌÈÍË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∏ πÙ·Ï›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÏËÛ›ÛÙÈ· Ë πÛ·Ó›·, ÂÓÒ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë °·ÏÏ›·. ΔÔ Â˘ÚÒ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÒÚ·˜ ÚԉȷÁÚ·ÊfiÌÂÓË ˆ˜ ÓÔÌÔÙÂÏÂȷ΋ ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜, ÂÓÒ Ë ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘ (πÙ·Ï›· Î·È πÛ·Ó›·) Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, Ì¿Ù·È· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Û Â›‰· ·Û‡ÌÊÔÚ·, Ë ™ÏÔ‚ÂÓ›· Â‰Ò Î·È Ë̤Ú˜ ÚÔÛ·ı› Ó· “‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı›” ÙËÓ ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 7%. ∞ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ·, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ ˆ˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi fiÚÈÔ 7% ·fi ÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙȘ 11 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¤Êı·Û ÛÙÔ ‡„Ô˜-ÚÂÎfiÚ 7,77% ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ ·fi Ù· Ó¤· ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ÛÏÔ‚ÂÓÈÎÔ‡ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 7,249% Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ §Ô˘ÌÏÈ¿Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÚȯ·Ú‹˜ fiÙÈ “ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ‰·ÓÂȷ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.

¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ë πÛ·Ó›· ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ̷οÚÈ ÙÔ Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜. ∏ “ÂͤÏÈÍË” Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙË ‚›·ÈË ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÂÈÙ¿¯˘Ó ÙȘ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· 12ÌËÓˆÓ Î·È 18ÌËÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠÛÙÔ 5,022% ·fi 3,608% Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË Ù˘ 18˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 6,27%, ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ 6,29% ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ spread (Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜) ¤ÊÙ·Û ÙȘ 452 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. Ãı˜ Ë πÙ·Ï›· η٤‚·Ï ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ Ù›ÌËÌ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ‰È¤ıÂÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15ÂÙ›· ÔÌfiÏÔÁ· ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 6,3%, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÍÂ¤Ú·Û ¿ÏÈ ÙÔ 7%.

∏ °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ “∞∞∞” ΔÔ Á·ÏÏÈÎfi spread ¤Êı·Û ÙȘ 175 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÂÓÒ ÙÔ ‚ÂÏÁÈÎfi ÛηÚʿψÛ ÛÙȘ 293 ÌÔÓ¿‰Â˜. ¶¤Ú· ·fi ÙË ‰È¢ڢÓfiÌÂÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÔÓ› ‚‚·ÈfiÙËÙ· (¤ÙÛÈ fi-

∞¶√ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·-

ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∏Ï›·˜ ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘, ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ, ÂÓÒ Â› fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó¤· ̤ÙÚ·. “À¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Î·È Â›Ù ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÌÂÚÈÎÒ˜, ›Ù ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘. ¡¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó

∞£∏¡∞, 15.

¶Δø™∏ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó· ÛËÌ›ˆÛÂ

Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô 10Ì‹ÓÔ˘ Ù· ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ΔÂÈÚÂÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2011 ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎ·Ó ÂÈÙ·Á¤˜ ‡„Ô˘˜ 1,78 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÙ‹ÛÈ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 20%. ™Â Â›Â‰Ô Ì‹Ó·, Ù· “ʤÛÈ·” ·fi ·Î¿Ï˘Ù˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 119,57 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 122,95 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È 153,63 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 193,19 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÛfi ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜.

¶ÙÒÛË 5,2% η٤ÁÚ·„ ÙÔ ∞∂¶ ÛÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 15.

ˆ˜ ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·) Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ ∞ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ˯‹ÛÂÈ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›·” , ÚÔÂȉÔÔÈ› ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Berenberg ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔfiÛÔ Ë ÙÚ¿Â˙·, fiÛÔ Î·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ΤÓÙÚÔ ÌÂÏÂÙÒÓ Lisbon Council ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ϤÔÓ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡: ∏ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Euro Plus Monitor Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ΤÓÙÚÔ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠۋÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∂ ÃÂÚÌ¿Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È, Ë °·ÏÏ›· ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 13Ë ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 17 ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ ‰Â›ÎÙ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ “ÂȉfiÛÂȘ” Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. “ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ Ì ∞∞∞ Ë °·ÏÏ›· η٤Ϸ‚ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı¤ÛË” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Lisbon Council. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ Ù¤ÏÌ· Ù˘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘. √ √√™∞ ¯ı˜ ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ∞∂¶ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ô ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ ·Ó·ÁοÛÙËΠۋÌÂÚ· Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏Ïı fï˜ ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ZEW ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË Ó¤· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ó·...

‰È·„‡ÛÂÈ ÙÔÓ ƒ¤ÛÏÂÚ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ZEW, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙÔ Ì›ÔÓ 55,2. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ‰ËÏ·‰‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ Lehman Brothers. Àfi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Îϛ̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ Â˘ÚÒ ˘Ô¯ÒÚËÛ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÌËÓfi˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÁÂÓ, ÂÓÒ ¤¯·Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘. ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,9% ÛÙ· 1,3512 ‰ÔÏ¿ÚÈ· (ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ›¯Â ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¯ı˜). ∂Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ È·ˆÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,7% ÛÙ· 104,31 ÁÂÓ.

ŒÓÙÔÓË ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔ 2012 ¡· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Â˘ÚÒ, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë UBS ÛÙËÓ 26Û¤ÏÈ‰Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ Ì ٛÙÏÔ “Super-Volatility, The Sequel” (˘ÂÚÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·, ÙÔ Û‹ÚÈ·Ï), ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Â˘Úˆ·˚Îfi ÓfiÌÈÛÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô·Ô‰ÒÛÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. √È ·ÁÔÚ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ 2012 Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó fiˆ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ë ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfi-

ÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÈ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Û ·‰‡Ó·Ì˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·Ù˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ô˘Û›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÓÙÔÓÔÈ ·ÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ÙËÓ πÙ·Ï›· ϤÔÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·. Èڛ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÏËÁ›Û˜ ¯ÒÚ˜, Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ‚ÈÒÛÈÌË Ì›ˆÛË ÛÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈϤÍÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, η̛· ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ΔËÓ ›‰È· ÛÙ¿ÛË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ë ∂∫Δ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·˘ÛÙËÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. Δ¤ÏÔ˜, Ë UBS Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÒÏËÛË ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÂÚϛӷ Î·È ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú¿ÏÈ ÙÔ 2012. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÙÔ 2012 ηٿ 2,3% ·fi 1,8% ÙÔ 2011. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌfiÏȘ 0,2% ÙÔ 2012, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Ú˘ıÌfi ·‡ÍËÛ˘ 0,7%.

∞fi ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ù· ÚÒÙ· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÁÈ· º∞¶ ∞£∏¡∞, 15.

M›ˆÛË ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ

„ËÊÈÛÙ›, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Ô Î. ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ‰˘Ô ̤Ú˜, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·ÎfiÌË Ó· ¤¯Ô˘Ì ۈÛÙ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÈÛÚ·ÍÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› › fiÙÈ “Â¿Ó ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ù· ÙÂ-

ÙÚ·ÁˆÓÈο Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ- Ê˘ÛÈο ÙÒÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Í·Ó¿ ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÒÚ·” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ-ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ

∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ. “◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ÚÒÙ· ΛÌÂÓ· Ì ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜, ˘fi ÌÔÚÊ‹ ۯ‰›ˆÓ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Û˘Ìʈӛ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÓÔÁÚ·Ê› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ fiÔȘ ÓÔÌÈÎÔ‡-Ù¯ÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶Ï·ÛÎÔ‚›Ù˘.

¶Δø™∏ Û ÔÛÔÛÙfi 5,2% η٤ÁÚ·„ ÙÔ

∞ηı¿ÚÈÛÙÔ ∂Á¯ÒÚÈÔ ¶ÚÔÈfiÓ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∞∂¶ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì›ˆÛË 7,4% ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È Ì›ˆÛË 8,3% ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ê¤ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 5,5%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡.

∞ÔÛÙÔÏ‹ Ó¤·˜ ·ÚÙ›‰·˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

¡∂∞ ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛËÌÂȈ̿-

ÙˆÓ, ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 352.157 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 79.123 Â›Ó·È ¯ÚˆÛÙÈο, Ù· 112.367 Â›Ó·È ÈÛÙˆÙÈο Î·È Ù· 160.667 Â›Ó·È ÌˉÂÓÈο. ™˘ÓÔÏÈο, ¤¯Ô˘Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙ› 4.979.893 ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Ô ÚfiÛıÂÙÔ˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚‚·Èˆı› ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,042 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∞˘ÍË̤ӷ Î¤Ú‰Ë Î·È ˆÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Jumbo ∞£∏¡∞, 15.

∞À•∏™∏ ηٿ 7,69% ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Jumbo, ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯Ú‹Û˘ (πÔ‡ÓÈÔ˜ 2011-πÔ‡ÏÈÔ˜ 2012), Ù· ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 17,91 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 16,63 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 120,55 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 116,47 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 3,50%. ΔÔ ÌÈÎÙfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 47,96% ¤Ó·ÓÙÈ 46,66% Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÚÔ ÙfiΈÓ, ÊfiÚˆÓ, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛˆÓ, (EBITDA) ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 25,58 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 24,25 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 5,47%. Δ· ÂÓÔÔÈË̤ӷ Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 21,81 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 3,41%.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 32 ªÂ “·„ÈÌ·¯›Â˜” ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∞£∏¡∞, 15.

∞¡√π•∞¡ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·ÙËÛ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 38˘ ÂÂÙ›Ԣ ·fi ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ì ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÔÚ›· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›·, Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ΔÔ Úˆ› ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó “·„ÈÌ·¯›Â˜” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ÙÔ˘ “ÎÏÂÊÙÔfiÏÂÌÔ˘” ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶∞™¶, Ì ÙÔ “Âȯ›ÚËÌ·” ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ̤ÏË ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ - ·Ó Î·È Ë ¶∞™¶-∞∂π ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜ Î·È ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™√∫ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. √È Û˘ÌÏÔΤ˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ, ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. Δ· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó Û¯ÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ë Î¿ıÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ë ¶·ÙËÛ›ˆÓ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ª¿ÚÓË ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ¶·Ù‹ÛÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ™fiψÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜. - ∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ™¯ÔϤ˜ Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2011-2012 Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011.

27¯ÚÔÓÔ˜ Ì·¯·›ÚˆÛ ı·ÌÒÓ˜ ηÊÂÓ›Ԣ £∂™™∞§√¡π∫∏, 15.

¡∂∞ƒ√™ ·ÏÏÔ‰·fi˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÌfiÎ Ì·¯·›ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ı·ÌÒÓ˜ ηÊÂÓ›Ԣ ÛÙÔ ƒÈ˙Ô¯ÒÚÈ ¶¤ÏÏ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ. Δ· ¿ÏÏ· ÙÚ›· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔ ÔÈ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜. √ 27¯ÚÔÓÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ˘‹ÎÔÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜, ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÙÂÏÈο ·fi ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙË 1 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ·fi ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Ì ÙÔÓ 47¯ÚÔÓÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ, ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ. ∫·ÙfiÈÓ, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô, ‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·’ fiÔ˘ ¿Ú·Í ¤Ó· Ì·¯·›ÚÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Ì·Ó›· ÛÙÔ Ì·Á·˙›. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ. £·ÌÒÓ˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ı·Ó¿ÛÈÌ· ¤Ó·Ó 45¯ÚÔÓÔ ¿Ó‰Ú· Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ¤Ó·Ó 44¯ÚÔÓÔ ÎÈ ¤Ó·Ó 31¯ÚÔÓÔ ÔÌÔÂıÓ‹ ÙÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰‹ÌˆÓ ˘¤Ú fiÛˆÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ̤ۈ ¢∂∏

∑ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ Îfi‚ÂÙ·È ÙÔ Ú‡̷ ∞£∏¡∞, 15.

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ (¶∂¢∞) ηÏ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢∂∏ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ú·ÎÙÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÍ·ÓÙÏËı› Ë ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û fiÛÔ˘˜ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó -‰›ÓÔÓÙ·˜ “ÔÏÈÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë” ÛÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ› ÙÔ Ú‡̷ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‰˘Ó·Ì›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÔÏÈÙÈο ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊÂÏ›·˜, ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ (¶∂¢∞) ·Ó¤Ï·‚ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ fiÛˆÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∂¢∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜. ∂›Û˘, ‰È·ÊˆÓ› Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¤ÏÔ˘˜ HÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ∂∂Δ∏¢∂, ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ¢∂∫√ (¢∂∏, ∂À¢∞¶ Î.Ï.) ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ú‡̷ ‹ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‹ fi¯È ÊfiÚˆÓ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ŒÓˆÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÔÏÈÙÈο ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Ó· ÌË ‰È·ÎÔ› Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÛÙȘ ·‰‡Ó·Ì˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜, ÏfiÁˆ

ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Î.Ï.” .

∞ÂÚÚ›ÊıË ·›ÙËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜

ÌË ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ∂∂Δ∏¢∂.

¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ: ¶ÔÏÈÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ë Â›ÛÚ·ÍË ÊfiÚˆÓ ·fi ¢∂∏ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∫∂¢∂, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‹ ÌË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛıÂÙ˘ ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ¢∂∏, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ Ô-

Ì·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ù· Û˘ÓÂÈÛÚ·ÙÙfiÌÂÓ· Ì ÙË ¢∂∏ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ fiÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ “Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙË ‰È·Ú΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë Î·Ù¿ÚÁË-

ÛË ÙˆÓ ÂÈÏÂÎÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË” . √ ‰‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘, ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓfiÌÔ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ï·ıÒÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·-

∞ÂÚÚ›ÊıË ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ·›ÙËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰È·Ù·Á‹˜ Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ 90¯ÚÔÓË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∏ ˘fiıÂÛË ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔfiÙ ı· ÂΉÈηÛıÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·. ∏ 90¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1.104 ¢ÚÒ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÚÔ¯‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù˘ ‰È·ÎÔ› ÙÔ Ú‡̷ ·fi ÙË ¢∂∏. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ë Û‡ÓÙ·Í‹ Ù˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 900 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·fi Ù· ÔÔ›· 500 ÏËÚÒÓÂÈ Û Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙË ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Î·È ¤ÛÔ‰·. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ‰Â fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, ·Ú¿ÓÔÌË Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜.

√È ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ 18¯ÚÔÓÔ˘ Û §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘

ª·ıËÙ‹˜ “™·ÌÔ˘Ú¿È” ¤ÛÂÈÚ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ∞£∏¡∞, 15.

™√μ∞ƒ∞ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ô 18¯ÚÔÓÔ˜ ¶ÔψÓfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÂÈÛ¤‚·Ï Û ۯÔÏ›o Î·È ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ Û›ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ì ¤Ó· Û·ı›. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ηٷı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Á·ÈÓÂ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ì·ıËÙ‹˜, ·fi fiÔ˘ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘, Ô 18¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ·ÏÏfiÎÔÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË. ∫¿ÙÈ fï˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÓ‹ıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ÿÛˆ˜, ϤÓÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·Ó Ô ªÈ¯¿Ï˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· Ó· ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ Î·Îfi. “ΔÔÓ ÏËÛ›·Û· fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Ì ÁÓÒÚÈÛÂ... ◊Ù·Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÌfiΔ ϤÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¢ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ·˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “ΔÔ ·È‰› ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›-

ÚÈ Â›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∂›¯Â Á›ÓÂÈ ÂÈıÂÙÈÎfi. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ‰ÂÓ ÚfiÛ¯Â, ‹Ù·Ó ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÁÂÏÔ‡ÛÂ. ¶‹Á·ÈÓ ÛÙË μ’ §˘Î›Ԣ, fï˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· Ù¿ÍË. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÂÏ¿ÎË Û ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ, fiÙ·Ó Î·Ï¤Û·Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Â·Ê‹ Ì ÙÔ ·È‰› Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ì·˜ › fiÙÈ Ë ÂΛÓË ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Á·¿, ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÂÓÒ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔÓ Â›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ô ·ÙÚÈfi˜ ÙÔ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ‰Â¯fiÙ·Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË” .

√È ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Ë ·fi‰Ú·ÛË... ™ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ ÏÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi fiˆ˜ ÍÂÙ˘Ï›¯ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∂ÈÎfiÓ˜ ¿ÁÚȘ Ô˘ ·fi ı·‡Ì· ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ÏÔ˘ÙÚfi ·›Ì·ÙÔ˜... √È ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›.

ΔÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ Â› Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∫ËÊÈÛ›·˜ 213. √ 18¯ÚÔÓÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ¤Ó· Í›ÊÔ˜. Èڛ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜, ÙÔ ‚Á¿˙ÂÈ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È Û fiÔÈÔÓ ¤‚ÚÈÛΠÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÚÈ˙·Ó ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ó¤Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÌfiÎ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· οÓÂÈ Î·Îfi... Ÿˆ˜ ϤÓÂ, Ô ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÌÚÔ-

ÛÙ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. √ ¶ÔψÓfi˜ ÙÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ, fï˜ ·fi Ì·Ó›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Í¤Ê˘ÁÂ Ë Ê‡Ï·Î·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Ù˘ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ÙËÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹. Èڛ˜ Ó· ÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÙÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ì ÙÔ Û·ı› ÛÙÔ ÎÂ-

Ê¿ÏÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi. “∫·ıËÁËÙ¤˜ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÙÔÓ ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô fï˜ ·˘Ùfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂʇÁÂÈ... ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ·Ú¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È ÙË ÛΛ˙ÂÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ˘‰ÚÔÚÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ” ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ʇÁÂÈ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ʈӿ˙ÂÈ”. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÂΛ... Ÿˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, Ë ÙÚÂÏ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. √ ¶ÔψÓfi˜, Û ηٿÛÙ·ÛË Ì·Ó›·˜, ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·›·, ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ Î·È Ù˘Ï›ÁÂÙ·È ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ·Î·Ù¿ÏËÙ˜ ÎÚ·˘Á¤˜. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π.∞™. Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, fiÚÌËÛ·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ ÚÔÙÔ‡ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ∞fi ı·‡Ì· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ı‡Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë Ê‡Ï·Î·˜ Î·È Ô ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞Á›· ŸÏÁ·”.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

™Â ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ

ÛÏȘ ·ÔχÛÂȘ οı ̤ڷ... ¶ ∞£∏¡∞, 15.

¿Óˆ ·fi ¯›ÏȘ ·ÔχÛÂȘ ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· η٤ÁÚ·„Â Ô √∞∂¢ ·fi ÙȘ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ϋ͈˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™Â ·˘Ù¤˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 76.000 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÏfiÁˆ ϋ͈˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 84.168, ‹ ηٿ 13,82%, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √∞∂¢, ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2010. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 1.842 ¿ÙÔÌ·, ‹ ηٿ -0,26%, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· -Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (-1,87%). ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -5,36% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010) Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙȘ 23.706 (ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 20,13% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -11,56% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 107.287, ÙÔ 68,68% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 63,86% ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ (65.474) Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ -1,65% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 (109.091).

∞›ÙËÌ· ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ™ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 93,48% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ 5,14% Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙÔ 1,38%. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 188.092 ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ -25.243 ¿ÙÔÌ·, ÔÛÔÛÙfi -11,83%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙÔ 85,91% Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙÔ 4,46% Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙÔ 3,98% Â›Ó·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ-Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÙÔ 3,10% Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÏÔÈ-

Ô› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ 2,07% Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 75.633, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -9,72% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· (83.778) Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -17,43% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 2010 (91.594). √È ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 33.606 (·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 24,94% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 7,57% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010), ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙȘ 73.681 (·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 91,00% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ

ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ (¶.√.∂.™À.) ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶·ÓÙÂÏ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÍÔÌÔȈıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ∂Δ∞¶-ªª∂ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ.∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÛÙÔ ∂Δ∞¶-ªª∂ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ªª∂.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚÔÓ›ˆ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ. √È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٿ 67.065 ¿ÙÔÌ·, ‹ ηٿ 30,84%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È Î·Ù¿ 8.482 ¿ÙÔÌ·, ‹ ηٿ 3,07%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· -Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ (6,12%). À„ËÏfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ë Ï‹ÍË Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·Ó‹Ïı·Ó Û 107.287. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¯¿ıËÎ·Ó 55.360 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ (75.633) ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 18%. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 693.417 ¿ÙÔÌ·, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ì›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √È 287.026 Â›Ó·È ¿Ó‰Ú˜ (ÔÛÔÛÙfi 41,39%) Î·È ÔÈ 406.391 Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ (ÔÛÔÛÙfi 58,61%). ™ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ·fi 30-54 ÂÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 62,58% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· οو ÙˆÓ 30 ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 27,98% Î·È ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 9,44%. ™ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 46,69% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¤ˆ˜ ÙËÓ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 35,35%, ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ 16,77% Î·È ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 1,18%.

°™EE: 4,1 ÂηÙ. ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, 4,5 ÂηÙ. ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È (¿ÓÂÚÁÔÈ Û˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ)

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

∫·ÙËÁÔڛ˜ Û 17 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ £∂™™∞§√¡π∫∏, 15.

™À¡√§π∫∞ ‰ÂηÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ̷ٷȈı› Ë ·Ú¤Ï·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û “¤ÎÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹‰Ë Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. ΔË ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ›¯Â ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú·.

º·ÚÛ¤Ú ¤ÛÙÂÏÓ ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ‚fiÌ‚·˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ £∂™™∞§√¡π∫∏, 15.

°ƒ∞¶Δ∞ ÌËӇ̷ٷ Ì „¢‰Â›˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¤-

ÛÙÂÏÓ ¤Ó·˜ 41¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ·fi ÙË ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∂›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘, ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ, ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ÕÌÂÛ˘ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ˆÚÔÏÔÁȷ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ∞fi ÙËÓ „ËÊȷ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÚԤ΢„ fiÙÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ ›¯·Ó ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ·fi ÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ 41¯ÚÔÓÔ˘. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô Û˘Û΢¤˜ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì›· οÚÙ· SIM Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ÛÙ· „ËÊȷο ·ÔıË΢ÙÈο ̤۷ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓÙÔ›ÛıËÎ·Ó Î·È Ù· ·ÂÈÏËÙÈο ÌËӇ̷ٷ.

∞ÎfiÌË Î·È Ì ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ Ë Ï‹„Ë DNA ∞£∏¡∞, 15.

∞£∏¡∞, 15. ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ√π ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ-

Á·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Û ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ™∫∞´ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂-∞¢∂¢À ™¿‚‚·˜ ƒÔÌfiÏ˘. “∞fi ÙÚ›ÌËÓÔ Û ÙÚ›ÌËÓÔ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, 4,1 ÂηÙ. ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, 4,5 ÂηÙ. ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È - ¿ÓÂÚÁÔÈ Û˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ - Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Ó· ıÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ƒÔÌfiÏ˘. √ Î. ƒÔÌfiÏ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ÚfiÛÊ·ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û οı Û›ÙÈ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ù˘¯‹ ‰‹ÏˆÛË, ·˘Ùfi ı· Û‹Ì·ÈÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ì 1,5 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ. √ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π¡∂/ °™∂∂-∞¢∂¢À ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ 300.000 ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜ Û ۇÓÔÏÔ 1 ÂηÙ. ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚ› Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ì ٷ Ù·Ì›· Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi.

ÀÔ¯ÚˆÙÈÎfi ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ·fi 1.1.2012 ÀÔ¯ÚˆÙÈÎfi ı· ηٷÛÙ› ·fi 1.1.2012 ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Á˘ Î·È ÙÔ ÔÈÎfiÛÈÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î˘Ú›· ∞ıËÓ¿ ¢Ú¤ÙÙ·, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Skai 100,3. ∏ ΢ڛ· ¢Ú¤ÙÙ· ›Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: “ΔÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ı¤ÏÂÈ ¿Ú· Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌ·. À¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fï˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Á˘ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎfiÛÈÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ·fi 01/01/12 Î·È ÙfiÙÂ

È· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¿ÂÈ Ì Ôχ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁfiÛËÌÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË.” . ∂ÚˆÙËı›۷ ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ì Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ë Î˘Ú›· ¢Ú¤ÙÙ· ·¿ÓÙËÛÂ: “™ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2011, Ë ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì Û ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∞˘Ùfi ı· ÂÈʤÚÂÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ȉ›ˆ˜ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ∂Δ∂∞ª ‚¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ π∫∞ ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ‰ËÏ·‰‹ 600 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ... Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÂȉ‹ ›¯·Ó ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Ù· Ù·Ì›·, ÂÂȉ‹ ›¯·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚ-

∏ Ï‹„Ë ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂ-

Á·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. °È·Ù› ÛÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÂٷ͇ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó 1,6 ÚÔ˜ 1, ÛÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¤¯Ô˘Ì 0,7 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔ˜ 1 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô” . Δ¤ÏÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÔÏÔÎÏË-

ÚÒıËΠÌÈ· ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ π∫∞ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ 50 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈ 4 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË ·fi 15 ¤ˆ˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÓÔÌ· Î·È 10.000 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË...˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ 10.000 Ô˘ Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ› ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ Ì·˜ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ·fi 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·...” .

ÓÔ ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË DNA ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙË ‚›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ı›ÁÔÓÙ·È Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ÔÓÙ·Í‹˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ DNA, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, ‰ÂÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 2, 5, 7 Î·È 9∞, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ÛÎÔfi˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ì ÙË Ï‹„Ë ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ - ˘¤ÚÙÂÚÔ˜ ·fi Ù· ÊÂÚfiÌÂÓ· ˆ˜ ıÈÁfiÌÂÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË DNA, ÂÈÚfiÛıÂÙ·, Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ηıÒ˜ “ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÔÏfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Â›Ó·È ˘¤ÚÙÂÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “√È ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, Ô‡Ù ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜. ŸÔÈÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” . √ Î. ∫ÔÓÙ·Í‹˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ‰ÈˆÎÙÈο fiÚÁ·Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË DNA Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘Ù‹ “‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ó¯ı› ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ηÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰˘ÛÙÚÔ›·˜, ÙË ‰È¿ Ù˘ ·Ó·ÁηÈÔ‡Û˘ ‚›·˜ Ï‹„Ë ·˘ÙÔ‡” .


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ªÂÙ¿ ·fi 17 ·ÁÒÓ˜ ·‹ÙÙËÙË, ¤¯·Û Ì 3-1 ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ·

ÿϷÛ ÙÔ ÛÂÚ› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Û·Û” ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› “Œ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ηıÒ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ˘¤ÛÙË ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂÙ¿ ·fi 17 Ì·Ù˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÕÏÙ·¯ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û 3-1. ∏ ∂ıÓÈ΋, Ë ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜, ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘, ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ Ì ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı’ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Ù¯ÓÈÎfi. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ‹ÙÙ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙȘ 22/6/2010, fiÙ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ‹ÙÙ·, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Ì ÛÎÔÚ 2-0. ∞˜ ¿ÚÔ˘ÌÂ, fï˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹... ªÂ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·Ú·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ÕÏÙ·¯, ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ηıÒ˜ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ... ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫·›ÓÔ. √È ‰ÈÂıÓ›˜, Û·ÊÒ˜ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË, ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ï¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÏÂÙ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Ó·-

ÚÔ‡ ÔÚÙȤÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 17’, ηıÒ˜ Û ÌÈ· Â›ıÂÛË ÙˆÓ ƒÔ˘Ì¿ÓˆÓ, Ô ª·˙›ÏÔ˘ ¤ÛÙÚˆÛ ÛÙÔÓ ΔfiÚÁÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ‰˘Ó·Ùfi, ¢ı‡‚ÔÏÔ ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∫·›ÓÔ (0-1). √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ‰¤¯ıËΠÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÁˆÓ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó’ ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó Ú˘ıÌÔ‡˜, fï˜ Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·. ŒÙÛÈ, ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. ™ÙÔ 34’ Ì ·¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ·fi Ù·... ·ÏÈ¿, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ª·ÏÁÎÚ·ÓÙ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÌÂÈÓÂ... ¿Á·ÏÌ· (1-1). ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Ë ∂ıÓÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηٿ Ôχ ηχÙÂÚË, ηıÒ˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ۈÛÙ¿ ÙËÓ Ì¿Ï· ÙfiÛÔ

·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fï˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ¤Ó· ¯ÏÈ·Úfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª¿ÎÔ˘, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ·ÍÈfiÏÔÁË Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ 1-1. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤Ú·Û·Ó ÔÈ: ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Î·È ºˆÙ¿Î˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˘, ÷ÚÈÛÙ¤·, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ª¿ÎÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, fï˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ¤Íˆ ·fi Ù·... ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜. √È ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ 61’, ÌÂÙ¿ ·fi ‚·ıÈ¿ Ì·ÏÈ¿, Ô Δ·Ó¿Û Ì ÛÔ˘Ù - ÎÂÚ·˘Ófi ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ¤ÁÚ·„ ÙÔ 2-1. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ‰È¿Ù·ÍË

Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ηıÒ˜ ¤Ú·Û ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ (ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÓ¤) Î·È ‰ÂÍÈ¿ Ô ºˆÙ¿Î˘ ÛÙËÓ ÙÚÈϤٷ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ¯·Ê ‹Ú·Ó ÔÈ Δ˙ÈfiÏ˘ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ó· ¤¯ÂÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û¯‹Ì·, fï˜, Ë ∂ıÓÈ΋ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠÈηӋ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÁÎÔÏ. √È ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ™¿ÓÙÔ˜ ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë (ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Δ˙ÈfiÏË), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ó¿Û˜ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ë ƒÔ˘Ì·Ó›· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ (80’), fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ª·ÓÈ¿ÙË Î·È ª·ÏÂ˙¿, Ô ∫›ÙÛÈÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 3-1. ∂§§∞¢∞: ∫·›ÓÔ, ª·ÓÈ¿Ù˘, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜), ª·ÏÂ˙¿˜, Δ˙ÈfiÏ˘ (76’ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜), ª¿ÎÔ˜ (46’ ºˆÙ¿Î˘), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫ÔÓ¤ (64’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜), ÷ÚÈÛÙ¤·˜ (46’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘), §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ™·Ì·Ú¿˜). ƒ√Àª∞¡π∞: ª·ÏÁÎÚ·ÓÙ¿Ó, ¶·, °Î·Ì¿Ó (64’ ∫ÈڛΘ), °ÎÔ˚¿Ó, ƒ¿ÓÙÔ˘, ΔfiÚ˙Â, ¡Â¿ÁÎÔ˘ (85’ °ÎÚÈÁÎfiÚÂ), ¶ÈÓÙ›ÏÈ (46’ §·˙¿Ú), Δ·Ó¿˙ (67’ ∫ÈÙÛ›Ô˘), ™Ù¿ÓÎÔ˘ (78’ ∫fiÙÛÈÙ˜), ª·˙›ÏÔ (46’ ¡ÈÎÔ˘Ï¿Â).

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ του Παναγιώτη και της Ιουλίας, το γένος Λιάγκα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στις Μικροθήβες Δήμου Βόλου και η ΕΛΕΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ του Γεωργίου και της Ανδρομάχης, το γένος Λιάπη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στην Κάτω Γατζέα Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στην Κάτω Γατζέα Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Αντωνίου και της Ευαγγελίας, το γένος Σιδέρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Αισωνίας Δήμου Βόλου και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥ του Αποστόλου και της Τσελέτα-Μαρίας, το γένος Μπελαβόντα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας Δήμου Βόλου, πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Αισωνίας Δήμου Βόλου. -------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΤΙΚΑΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, το γένος Μανώλη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΚΥΡΑΤΣΩ ΡΗΝΟΥ του Νικολάου και της Ερατώς, το γένος Μήτσιου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

ANAKOINΩΣH ¢∂∏ ∞.∂. ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Μετά από αίτηση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) Α.Ε., προγραμματίστηκε η ενίσχυση της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 KV Y/Σ ΒΟΛΟΣ ΙΙ Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ, στη θέση που είχαμε πτώση ενός πυλώνα στις 7-32011 (Καθαρά Δευτέρα), λόγω έντονης χιονόπτωσης και επικράτησης σφοδρών ανέμων. Το ανωτέρω συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης για ένα 24ωρο περίπου των καταναλωτών που τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ Λαύκου (Ν. Πήλιο και Νησιά Β. Σποράδων) και διακοπές εκ περιτροπής το επόμενο διήμερο σε τμήματα των ανωτέρω περιοχών, έως την αποκατάσταση του πυλώνα από συνεργεία της Μεταφοράς με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου συμβάντος τον επερχόμενο χειμώνα, αποφασίστηκε η αντικατάσταση τριών (3) πυλώνων (σε α’ φάση) της ΓΜ 150 ΚV Y/Σ ΒΟΛΟΣ ΙΙ - Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ και συνεπώς απαιτείται να τεθεί αυτή εκτός τάσης για δύο 48ωρα και συγκεκριμένα: Afi ¶·Ú·Û΢‹ 18/11/11 Î·È ÒÚ· 15.00 ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 20/11/11 Î·È ÒÚ· 15.00 καθώς επίσης ·fi ¶·Ú·Û΢‹ 25/11/11 Î·È ÒÚ· 15.00 ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 27/11/11 Î·È ÒÚ· 15.00 Στα ανωτέρω διαστήματα, η τροφοδοσία του Υ/Σ Λαύκου θα γίνεται από δύο (2) γραμμές Μέσης Τάσης του Υ/Σ ΒΟΛΟΣ ΙΙ, η ισχύς των οποίων οριακά επαρκεί για την κάλυψη των φορτίων του Υ/Σ ΛΑΥΚΟΥ με ικανοποιητική (εντός αποδεκτών ορίων) ποιότητα τάσης. Είναι πιθανόν όμως, ανάλογα με τη ζήτηση των φορτίων, να απαιτηθούν ολιγόωρες εκ περιτροπής διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τμήματα του Ν. Πηλίου και των νησιών των Β. Σποράδων. Για τον ανωτέρω λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών (καθώς επίσης και των Δημοτικών Ενοτήτων Αγριάς και Αρτέμιδας) να περιορίσουν τις ηλεκτρικές καταναλώσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, στα χρονικά διαστήματα που προαναφέραμε, ζητούμε δε την κατανόησή τους για τις απαραίτητες ολιγόλεπτες διακοπές κατά τη διάρκεια των χειρισμών (έναρξη και λήξη των δύο 48ωρων), προκειμένου να γίνει δυνατή με τις λιγότερες συνέπειες στην ομαλή ηλεκτροδότησή τους η εντελώς αναγκαία ως ανωτέρω ενίσχυση της Γ.Μ. 150 KV.

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ¢π∞°ø¡π™ª√À ∞¡√π∫Δ√™ ª∂π√¢√Δπ∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™ °π∞ Δ∏ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ Δ√À ¶ƒ∞™π¡√À Δ√À ¶∞¡£∂™™∞§π∫√À ™Δ∞¢π√À Δª∏ª∞ I: ∞¡∞£∂Δ√À™∞ ∞ƒÃ∏ I.1) ∂¶ø¡Àªπ∞, ¢π∂À£À¡™∂π™ ∫∞π ™∏ª∂π√(-∞) ∂¶∞º∏™ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (E.T.A. A.E.) ΒΟΥΛΗΣ 7 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10562 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 3ος όροφος Τηλ. +30 210 333 9526, Φαξ: +30 210 333 9418 Δª∏ª∞ II: ∞¡Δπ∫∂πª∂¡√ Δ∏™ ™Àªμ∞™∏™ II.1) ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του Πανθεσσαλικού Σταδίου II.2) ™À¡Δ√ª∏ ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ Δ∏™ ™Àªμ∞™∏™: Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή εκ μέρους του Αναδόχου υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου της Εγκατάστασης, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: - Τη συντήρηση πρασίνου των περιοχών διαμορφωμένου ή μη τοπίου, των αγωνιστικών και προπονητικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου της Εγκατάστασης. - Τη συντήρηση και τεχνική διαχείριση της λειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων - δικτύων. - Την κατασταλτική-διορθωτική συντήρηση, η οποία συνίσταται: α) Στην αποκατάσταση και γενικώς αντιμετώπιση οποιασδήποτε ζημιάς, ασθένειας, όσον αφορά την καλή φυτική υγεία και ανάπτυξη των περιοχών διαμορφωμένου ή μη τοπίου, και των προπονητικών χώρων και β) στην αποκατάσταση, επισκευή και γενικώς αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλάβης, φθοράς, ελαττώματος ή δυσλειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων της Εγκατάστασης. - Την τεχνική διαχείριση του πρασίνου και του αρδευτικού δικτύου της Εγκατάστασης πριν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αγώνων και προπονήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. ¶ÚÔÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ∞ÌÔÈ‚‹: 95.000,00 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ¢È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘: ένα (1) έτος Δª∏ª∞ III: ¡√ªπ∫∂™, √π∫√¡√ªπ∫∂™ ∫∞π Δ∂áπ∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ πππ.1 ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ∂ÁÁ˘‹ÛÂȘ ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: Για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού χιλίων εννιακοσίων (1.900,00 Ε) ευρώ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με το 10% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του κατά περίπτωση αναλογούντος Φ.Π.Α. πππ.2 ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: (α) φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει μια μόνο συμμετοχή στο Διαγωνισμό, είτε συμμετέχει ατομικώς είτε ως μέλος ένωσης προσώπων. Σε περίπτωση που Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων Διαγωνιζομένων ή μελών ενώσεων προσώπων που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό από το ίδιο πρόσωπο. πππ.3 °ÂÓÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό απαιτείται: (α) να έχουν την έδρα τους σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε κράτος, το οποίο έχει υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (W.T.O.), να λειτουργούν αποδεδειγμένα νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερθείσες χώρες και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, (β) να έχουν συσταθεί νόμιμα και να ασκούν συνεχή παραγωγική δραστηριότητα επί μία τουλάχιστον τριετία πριν τη δημοσίευση της παρούσας Προκήρυξης. (γ) να διαθέτουν και να αποδεικνύουν την απαιτούμενη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και αρδευτικών δικτύων αντίστοιχης κλίμακας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης (βλ. άρθρο 7.4. της Προκήρυξης) και της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Προσάρτημα Α’). Δª∏ª∞ IV IV.1 ¢π∞¢π∫∞™π∞ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα της ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ και ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙËÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿. IV.2 ¶ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù¢¯ÒÓ: 01.12.2011 IV.3 ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Ë 13.12.2011 και ώρα 11:00. Κατά την ίδια ημέρα θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. IV.4. Απαιτούμενος ¯ÚfiÓÔ˜ ÈÛ¯‡Ô˜ προσφορών τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. ∏ ŒÁÎÚÈÛË ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 360/20.07.2011 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ “∂§§∏¡π∫∞ Δ√Àƒπ™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.” . ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 √ ¢π∂À£À¡ø¡ ™Àªμ√À§√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ §∞ª¶ƒ√À

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 102 τ.μ., 1ος όροφος, διαμπερές, επιπλωμένο ή όχι, 2 υ/δ, κουζίνα, καθ.-σαλόνι-τραπεζαρία, ηλιακός, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κεντρική θέρμανση φ/α, κοινόχρηστος χώρος, πάρκιν, Αναλήψεως 282-Κανάρη. Τηλ. 6977597754 και 24280-99004. (876) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 γκαρσονιέρες επιπλωμένες, με αυτόνομη θέρμανση, με a/c, μπάρμπεκιου, πάρκιν και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051, 6947528143. (877) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα σε καινούργια οικοδομή επιπλωμένη ή μη 30 τ.μ., με μπαλκόνι, αυτόνομη θέρμανση - μπόιλερ, 1ου ορόφου, στην οδό Βουλγαροκτόνου με Θειρών στη Ν. Ιωνία. Ενοίκιο 180 Ε (μη επιπλωμένη), 200 Ε (επιπλωμένη). Πληρ. τηλ. 6998773757. (089)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση χειροποίητων κοσμημάτων “ΑΩΤΟΝ” 10ετούς λειτουργίας με σταθερή πελατεία, Αντωνοπούλου 116, με ειδικό χώρο για πάγκο εργασίας. Τηλέφωνο, ώρες καταστημάτων 24210-37302. (882)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

α) Πωλείται γκαρσονιέρα 27 τ.μ. ρετιρέ στην Κασσαβέτη, πλήρως ανακαινισμένη 26.000 Ε. β) Καινούργιο δυάρι 40 τ.μ. 4ος ορ. 53.000 Ε. γ) Καινούργιο δυάρι 59 τ.μ. 3ος ορ. 72.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (104)

οικόπεδο 425 τ.μ., στην περιοχή Νεαπόλεως, οδός Αναγνωστοπούλου με Βαλτετσίου. Πληρ. τηλ. 6983-270753. (988)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ α) Τριάρι 90 τ.μ., 5ετίας, με κλειστή κουζίνα, πάρκιν, αποθήκη 108.000 Ε. β) Τεσσάρι 124 τ.μ. ρετιρέ 10ετίας, 165.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (105)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε σημείο χαμηλής όχλησης, προσεγμένης κατασκευής, μεγάλος χώρος υποδοχής με open plan κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, γραφείο, επιπλέον γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική αυλή. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (766)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Καινούργια μεζονέτα 100+50 τ.μ. 195.000 Ε. β) Τεσσάρι διαμ/σμα 124 τ.μ. καινούργιο υπό κατασκευή, περιοχή Αναύρου. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (106)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ ¶ø§∂πΔ∞π

ΤΗΛ. 6936-850192/2421034437/6932-523629

μονοκατοικία διετίας στην περιοχή του Φυτόκου, 3 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με ανεμπόδιστη θέα την πόλη και το λιμάνι της 3 υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (762)

1) Ετοιμοπαράδοτη Μεζονέτα Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) Μεζονέτα Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) Οροφοδιαμερίσματα 94 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταώροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο λουξ δυάρι 57 τ.μ., Ανθ. Γαζή 292294. Έτος κατασκευής 2004. (920)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 379 τ.μ. με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία που θα προσφέρει μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (764)

¶ø§∂πΔ∞π στην πανέμορφη Μακρινίτσα παραδοσιακή μεζονέτα 98 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη με επιπλέον ανεξάρτητο ξενώνα 74 τ.μ. σε οικόπεδο 402 τ.μ. όλες οι σύγχρονες ανέσεις, τζάκι, δάπεδα και κουφώματα από ξύλο. Παραδίδεται επιπλωμένο, πλακόστρωτη αυλή με πέργκολες και μπάρμπεκιου, αποθήκη, απεριόριστη θέα στον Παγασητικό και εύκολη πρόσβαση. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (765)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” M·Î·ÚÒÓ· KˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫∞¡∞ƒ∏ 8, 24210-22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργιο διαμέρισμα 90 τ.μ. 1ος, με 2 υ/δ, μπάνιο, w.c., πάρκιν, α/θ, φ/α με ανεξάρτητο λέβητα, κάτω από την Πολυμέρη στον Άγιο Κωνσταντίνο. (776)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (770)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση 30 χρόνων με υδραυλικά - θέρμανσης - κλιματισμός. Λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 6977-072368. (109)

ΑΛΥΚΕΣ

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται καινούργιο διαμέρισμα 101 τ.μ. με πολλά έξτρα και θέα στη θάλασσα. π√¡π∫∏ ∞.∂. 24210-31321 6936-747540 (989)

∂À∫∞πƒπ∞ π¿ÛÔÓÔ˜: Πωλείται γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. με κτίσμα 114 τ.μ. και 93 τ.μ. πατάρι με Σ.Δ. 2,7. Πολύ καλό εισόδημα. ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΑ Τηλ. 6944-504791 (107)

∂À∫∞πƒπ∞ °·Ì‚¤Ù·: Πωλείται οικόπεδο 155 τ.μ. με πρόσοψη 8,5 μ. και Σ.Δ. 2,1. Τιμή: 110.000 Ε. ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΑ Τηλ. 6944-504791 (108)

¶ø§∂πΔ∞π σε μία από τις καλύτερες γειτονιές της Ν. Ιωνίας γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1 με οικία 202 τ.μ. Kapa ikia ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ BASSOMPIERRE Ο.Ε. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (763)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎÔ. 605ÙÌ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ &¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎ. 335ÙÌ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ., ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ. ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 530ÙÌ, 540 & 490ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫∞ƒ∞°∞Δ™

√ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfi‰· 1.212ÙÌ, 1.408 & 1.650ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2.400ÙÌ, Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, 300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700ÙÌ, Ì ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2.300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800ÙÌ, ∞ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ. ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1 ÛÙÚ., ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1.000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi., 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2.770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 5.900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1.650ÙÌ & 2.770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ. & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ. & 1,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1.177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á.πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ., ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ. (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï.) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8.000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ. ¢›ÙÚÔÔ √È˘ ,75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ. & 7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ÕÁ. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ. & 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ., ∫Ï‹Ì· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ. & 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2ÛÙÚ., ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ. & 12,5ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì. ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2.200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ (803)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp. Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑∏Δ√À¡Δ∞π ñ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· Î·È ÔÈ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓÔÈΛ·ÛË. ñ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈΛ·ÛË Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ & ¿ÚÎÈÓ. ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™ ñ π∞™√¡√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô

370 Ù.Ì. Ì ÎÙ›ÛÌ· 114 Ù.Ì. & 93 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Ì ™.¢. 2,7. ¶Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·. μ√§√™ ñ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ 98 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, W.C., ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ·/ı, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈÓÔ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 155.000ú ñ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 116 Ù.Ì. 3 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì ·/ı, Ê/·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. 155.000ú ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ¶›Ûˆ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 WC, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, È·ÙÚ›Ô. 100.000ú ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 2 a/c & ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 75.000ú ñ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 110 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, WC, ·Ôı‹ÎË & parking. 150.000ú ñ ∑∞Ã√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ 125 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, parking. 140.000ú ñ ∫∂¡Δƒ√: ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô, 187 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & ¿ÚÎÈÓ 350.000ú ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 17.000ú ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 5ÂÙ›·˜, 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ê/· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. 59.000ú ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 375 Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ΋Ô. 130.000ú ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 91 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 129 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ∞/C. ¢›Ï· Û ¿ÚÎÔ. 115.000ú ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ. ¶∂. μfiÏÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2.400 Ù.Ì. & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ 1.200 Ù.Ì. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞’ μπ. ¶∂. μfiÏÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.285 Ù.Ì. Ì ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ 3.050 Ù.Ì. Ì fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Áηڿ˙. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ‹ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ñ ΔÔ¿ÏË: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ - Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 70 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÔÓ·‰È΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ñ ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Ì WC & 5% ·fi‰ÔÛË. 70.000ú ñ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì 5% ·fi‰ÔÛË. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ™∫π∞£√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ¤ÎÙ·ÛË 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, 800 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÎÙ›ÛÌ· 1.500 Ù.Ì. Ì 31 ‰ˆÌ¿ÙÈ· & 70 ÎϛӘ. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, bar, ÈÛ›Ó·. 1.650.000ú ñ πÛfiÁÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 36 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÈÌ‹ 110.000ú √π∫√¶∂¢∞ ∞∏-°π∞¡¡∏™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÛÙË ı¤ÛË “¶Ï¿Î·” ÛÙÔÓ ∞Á. πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÂ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ¢fiÌËÛË ÁÈ· ηÙÔÈ˘ 715 Ù.Ì. Î·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο 1840 Ù.Ì. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÈÌ‹ 230.000ú μ√§√™ ñ °∞ªμ∂Δ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 8,5 Ì. ™.¢. 2,1. 110.000ú ñ ™øƒ√™: √ÈÎfiÂ‰Ô 561 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. 100.000ú ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡ 2.049 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÏÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 50 Ù.Ì. ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ªÂ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ª∂§π™™π∞Δπ∫∞ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Û Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. 150.000ú ª¶√Àº∞ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 500 Ù.Ì., ™.¢. 200 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 70.000ú & 1.000 Ù.Ì., ™.¢. 320 Ù.Ì.. ÕÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.495 Ù.Ì. Ì 22 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ÛÙË ı¤ÛË ™Ô˘Ú‚È¿, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ªÂ ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 166 Ù.Ì. 145.000ú ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.650 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 310 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 244 Ì. ºÀΔ√∫√ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ı¤ÛË “§Ô˘˙›ÓÈÎÔ” 23.390 & 9.000 Ù.Ì. ∂•√Ãπ∫∞ ª∏§π¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 160.000ú ª∏§π∂™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙȘ ªËÏȤ˜ 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ΋Ô Î·È ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 137.000ú ñ ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000ú ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÈÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ· 49 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 78 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 50Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 115.000ú §∂Ãø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÈÛ›Ó· 72 Ù.Ì. & Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ΋Ô. ª¶√Àº∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ªԇʷ Ì ‰fiÌËÛË 152 Ì. ™∫π∞£√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÂ 2 ˘/‰ & ηıÈÛÙÈÎfi. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ 95.000ú ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - √È˘ ñ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤-

ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 180 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, ·/ı & 2 ı¤ÛÂȘ parking. ñ ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê/· & Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 380ú ñ ∫√À¡Δ√ÀƒπøΔ√À - ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 90 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, wc, Ì¿ÓÈÔ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ & Ê/·. 380ú ñ π∞™√¡√™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Ì 2 ˘/‰. ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. 400ú ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ñ °∞ªμ∂Δ∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì, ‰›Ï· ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 250ú ñ ºπ§. ∂Δ∞πƒπ∞™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì 60 ·Ù¿ÚÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘. ñ ¡∂∞¶√§∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 15 Ù.Ì. Ì ¢.∂.∏., ‡‰Ú¢ÛË, Ê/·, Ì ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. °Ú·Ê›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ñ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 104 Ù.Ì. Ì 2 wc & 3 ¯ÒÚÔ˘˜. £¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ñ π∞™√¡√™: °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô 120 Ù.Ì. (807)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 2421025000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165

www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com ¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ 1. ¢ÈÌ‹ÓÈ ı¤ÛË §¿ÌÈ· 5.200ÙÌ 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ π¿ÛÔÓÔ˜ 3. ¡.πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ÕÓÔÈÍË, 3 ÔÈÎfi‰· ·fi 125 ¤ˆ˜ 300Ù.Ì. 4. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ‰˘¿ÚÈ Ì ·Ôı‹ÎË 5. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ μfiÏÔ˘, ÔÈÎ. 3.045ÙÌ 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 5.700ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* 8. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·fi 70ÙÌ 9. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500-5.500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133ÙÌ 11. ª·Ï¿ÎÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 12. ¶‹ÏÈÔ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* 13. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 30ÙÌ 7ÂÙ›·˜. 14. ∞Ï˘Î¤˜, ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÂÙ. ηÙ. 2009. 15. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 16. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎ. 2.590 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 17. μfiÏÔ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. 19. ∞Ï˘Î¤˜, ‚›Ï· Û 5 ÛÙÚ¤Ì. 160 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 20. μfiÏÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000 ¢ÚÒ. 21. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi‰· 300 Ù.Ì. ·fi 30.000 ¢ÚÒ. 22. μfiÏÔ˜ ∫··ÎÏ›, ÁηÚÛÔÓȤڷ 36.000 ¢ÚÒ. 23. ∞Ï˘Î¤˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 26 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 24. ∞Ï˘Î¤˜, Ì·Á·˙› 33 Ù.Ì. Î·È 45 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/Ù.Ì. ∫101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ ∫110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ 2fiÚÔÊÔÈ ∫118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ ·fi 1600∂/Ù.Ì. ∫234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘ 100ÙÌ & 72ÙÌ ∫218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ 4ÔÚfiÊÔ˘ ∫267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫272,275,277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫282 9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ∫285 & 286 10. ¡. πø¡π∞ 3¿ÚÈ 79ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ∫371 11. ¡. πø¡π∞ ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫372 12. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫374 13. ¡. πø¡π∞ 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘ & 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ú¤ÏÈ· 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫419 17. ∫∞¶∞∫§π 47ÙÌ & 75ÙÌ ∫424 18. ∞§À∫∂™ ‰È·Ì/Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 1800-2200∂/ÙÌ ∫425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫449 20. ¡. πø¡π∞ 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ & 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫455 & 476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ∫305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂§∞™, 102ÙÌ ∫183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ∫149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫301 5. ¡. πø¡π∞ 83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ∫11 7. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿Á. ∂ÏÏ¿˜, 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ÙÈÌ‹ 45000∂ ∫493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ∫497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 126ÙÌ, ηٷÛÎ.2005 ∫392 2.∞§À∫∂™ 127ÙÌ, Û ÔÈÎ.156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫358 3. ∞§À∫∂™ ÓÂfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË ∫297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ ∫297 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤· ∫198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ ∫298 7.¶§∞Δ∞¡π¢π∞ Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ ∫313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫203 9. ∞º∏™™√™ 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ∫370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 2000∂/ÙÌ ∫210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™ 71-104ÙÌ ∫67 & 72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË 320ÙÌ, Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ∫216

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 2421025000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail:stspiliopoulos@gmail.com 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ, Û ÔÈÎ. 170ÙÌ ∫186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎ. 403ÙÌ ∫192 15. ™∫π∞£√™ “Δƒ√À§√™” ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎ. 2.500ÙÌ ∫386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎ.250ÙÌ ∫482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎ.300ÙÌ ∫320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎ.491ÙÌ ∫411 19. ª∏§π∂™ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ, Û ÔÈÎ.634ÙÌ ∫323 20. ¡. πø¡π∞ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎ. ∫484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞ 100ÙÌ, Û ÔÈÎ.171ÙÌ ∫401 2. ∞°ƒπ∞ 174ÙÌ, Û ÔÈÎ.405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√ 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎ.198ÙÌ ∫447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡ 145ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÈÓÔ‡, 65000∂ ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·Ù. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 60ÙÌ, Û ÔÈÎ. 146ÙÌ ∫442 6. ∞§À∫∂™ ¤·˘ÏË 160ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 70ÙÌ, Û ÔÈÎ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 53ÙÌ, Û ÔÈÎ. 121ÙÌ, (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘) ∫62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı‹ÎË, 17 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ∫348 3. ¡. πø¡π∞ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ΢‹ 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ ∫373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ ∫1 & 130 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 3854ÙÌ ∫131-133 6. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 35ÙÌ ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ ∫54 9. VOLOS PALACE ηٿÛÙËÌ· 28-32ÙÌ ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70% ∫304 2. ¡. πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ™.¢. 0,8 ∫343 3.∞§À∫∂™ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ 700∂/ÙÌ ∫49 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫311 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ ∫182 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÁˆÓÈ·Îfi, 350ÙÌ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫350 7. ∞¡∞∫∞™π∞ ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ ∫41 8.∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 210∂/ÙÌ ∫387 9. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫356 10. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ ∫381 11. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ ∫382 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ∫146 13. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ ÔÈÎ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫368 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ 790ÙÌ ∫38 15. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫194 16. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∫416 17. ™∫π∞£√™ 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫248 18. ™∫π∞£√™ 225ÙÌ, ™.¢. 0,8 ∫329 19. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 20. ¡. πø¡π∞ 360ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL 122.000∂ ∫448 21. §∞ª¶π¡√À 8.204ÙÌ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335ÙÌ ∫478 22.™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4.000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∫181 23.¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 24. ∞§À∫∂™ ÔÈÎ. 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ ∫352 25. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ - ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎ. 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫413 26. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÔÈÎ. 4.600ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫220 27. ¡∏∂™ ÔÈÎ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3.800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫485 28. ¡. ∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎ. 300ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫495 29. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4.580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1.000ÙÌ ∫252 2. ¢πª∏¡π 3.500ÙÌ ∫232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5.625ÙÌ ∫341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ· 11.350ÙÌ ∫295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8.963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚÂÌ. ∫296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ ∫52 7. ª¶√Àº∞ 1.515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ ∫365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7.000ÙÌ ∫145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ÕÁ. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4.067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫417 10. ª∏§π¡∞ 4.122ÙÌ ∫369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ ∫378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™ÈÌÒÙ˜” 6.986ÙÌ ∫380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ∫333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4.007ÙÌ ∫84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4.070ÙÌ ∫400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10ÛÙÚÂÌ. Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· ∫479 17. ™À∫∏ 1.004ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4.500ÙÌ,

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰· 3.550ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (808)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (809)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (810)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 69 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 14ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. πˆÓ›· ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 67 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330 Ù.Ì. Î·È 382 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫‡ÚÔ˘ 157 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, Ì·˙› Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÚÔ˜ ÒÏËÛË.

(783) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ™˘Ú›‰Ë 28 Ù.Ì., ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (811)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 26.000 ∂. §ÒÚË, ÚÂÙÈÚ¤ 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 4Ô˜ ÔÚ. 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 28 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 27.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 53 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 40 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ ÁˆÓÈ·Îfi 55.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ fiÚ. 58.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 75 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜ 2Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+∞Ôı. 95.000 ∂. ºÈÏÏÂÏ‹ÓˆÓ, 5ÂÙ›·˜ 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˜ fiÚ., 145.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, 100.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 82 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 65.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ “μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜” , ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 190.000 ∂. ™Ù·ı¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 65 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, 65.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ 70 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹, 62.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 55 Ù.Ì. Û 117 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 55.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, 62.000 ∂. ∞ӷηÛÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊÔ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 85 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘Ï‹ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 195.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 20 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 160 Ù.Ì. Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÈÏÔÙ‹, 240.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 120 Ì., ∂˘Î·ÈÚ›· 138.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ, 60 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ 68.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ °·Ì‚¤Ù·, ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 192 Ù.Ì. (9Ã22), ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 2,1 80.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 4.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì ı¤· 55.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 300 Ù.Ì. 14,5 ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. 50.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ 140 Ù.Ì. 28.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., ÙڛʷÙÛÔ, 130.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 117 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 55.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, 1.300 Ù.Ì. 120 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 90.000 ∂. ªËϛӷ, 182 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 400 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000 ∂. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 90.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ 1060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.200.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ 9.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 300.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÓˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ 420 Ù.Ì. Ì ı¤· μfiÏÔ Û ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ 25.000 ∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 2.400 Ù.Ì. ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 28.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 570 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Ú‡̷-ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 16 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Ì ÛÙ¤ÚÓ· 36.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 7.800 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi Î·È ÂÏȤ˜, 30.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·Ú·ÏÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 300 Ù.Ì., 33.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, 6.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 65.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 48.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 28.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 35.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 3.000 Ù.Ì. Ì ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 25.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 35 Ù.Ì. ÌÔӛ̈˜ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 68.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÂÓÔÈÎÈ·-

Ṳ̂ÓÔ ÌÔӛ̈˜ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 4.000 ∂, ÙÈÌ‹ 1.800.000 ∂. ∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ù¿ÚÈ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÁÚ·Ê›· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 35.000 ∂. °Ú·ÊÂ›Ô Û ·Ú·Ïȷ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 30 Ù.Ì. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 35.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∑¿¯Ô˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 450 ∂. (812)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 15. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 16. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 17. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 18. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000 ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 19. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 20. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 21. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 22. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 23. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 24. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 73ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ¡1 19. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 20. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 21. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 22. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22

10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 20. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 21. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 22. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 23. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 24. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 25. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 26. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 27. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 28. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 29. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 32. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 33. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 34. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 35. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 36. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 37. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 14. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 15. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 16. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 28ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô ∏16 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 7. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 9. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 10. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 11. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 12. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 14. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 15. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 16. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 17. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 18. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 19. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 20. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 21. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 22. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 23. πˆÏÎÔ‡ 2 ÁÚ·Ê›· 88,40ÙÌ. Î·È 76,23ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓȷο ∑16

24. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∏15 25. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏15 26. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 40ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·¤ÚÈÔ °8 27. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 28. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (792)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. 110.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 67.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 185.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (795)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). (798)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 40.000, ÎÂÓÙÚÈ΋, 27 Ù.Ì. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 5ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 5ÂÙ›·˜, ÎÂÓÙÚÈ΋, 43.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ º. πˆ¿ÓÓÔ˘, 3Ô˜ fiÚ., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 30.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜, ∑¿¯Ô˘, 1Ô˜ fiÚ., 40.000∂. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ∞Ï˘Î¤˜ ·fi 30 Ù.Ì. - 37 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7. ¢˘¿ÚÈ 48 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 10ÂÙ›·˜. 8. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 5ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 9. ¢˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, Û Ï·Ù›·. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 78 ÙÌ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÏÔ˘Í, ¿ÚÎÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ, ¡Â¿ÔÏË, 70 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., Û Ï·Ù›·, ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏÔ˘Í. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ., ÏÔ˘Í. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, Ì ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 21. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 20 Ù.Ì. Î·È 23 Ù.Ì., ÂÈψ̤ӷ, 200∂. 2. ¢˘¿ÚÈ· 55 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÂÈψ̤ӷ, 350∂. 3. 4¿ÚÈ, ÁˆÓÈ·Îfi, 140 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 4. ¢˘¿ÚÈ, ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. (μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘). 6. ™ˆÚfi˜ 600, 620, 590 Ù.Ì. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 10. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 110.000∂. 11. ∞ÁÚÈ¿ 320 Ù.Ì. Î·È 280 Ù.Ì. 12. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Î·È 200 Ù.Ì. 13. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ÕÁ. μÏ¿Û˘ 560 Ù.Ì. Ì ı¤·. 2. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Î·È 1.000 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 4. ªԇʷ 350, 400, 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 5. ¡Ë˜ 8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 100 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 6. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ. Ì 150Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 100 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 9. ¡Ë˜ ‚›Ï· 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, ÏÔ˘Í. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. πˆÓ›· (£ÂÈÚÒÓ) 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 85 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 6. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 65 Ù.Ì. ÔÈΛ·. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 1.100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi˜, 20.000∂. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., 80.000∂. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì., 76.000∂. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 27.000∂. 5. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., 60.000∂. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 10 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜-·Ì˘Á‰·ÏȤ˜, 50.000∂. 7. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 120.000∂. 8. ∫ÚfiÎÈÔ 50 ÛÙÚ. ÔÙÈÛÙÈο, 120.000∂. 9. ∞ÁÚÈ¿ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi) 17 ÛÙÚ., 200.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·Ì¤ÏÈ 12 ÛÙÚ. ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ. 11. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, ʈ˜. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 7.800, ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÓÂÚfi, 27.000∂. (800)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 138 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 235 Ù.Ì.

¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 93,70 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 88,90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 51,10 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 56,70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, (ΤÓÙÚÔ) 26,70 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 34,10 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Î¿Ï˘ÙÔ. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 110,75 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 81 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì Áηڿ˙. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. μfiÏÔ˜, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 63 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. μfiÏÔ˜, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. √π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¡. πˆÓ›· 400 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 fiÈÛıÂÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜, ∫·ÏÏÈı¤· 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, 116 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 4.200 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 8.796,6 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªԇʷ, ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. (801)

ZHTOYNTAI Από εμπορική εταιρεία ∑∏Δ√À¡Δ∞π άντρες-γυναίκες, 28 έως 45 ετών, ευπαρουσίαστοι, ευγενικοί, με ικανότητες επικοινωνίας, για καθημερινή 3ωρη απασχόληση. Απολυτήριο Λυκείου. Τηλ. 6979-021006. (554)

∑∏Δ∂πΔ∞π: Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση (Γραφείο Συμβούλων - Λογιστικές, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες) που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30 - 40 ετών. Προσόντα που απαιτούνται: 1) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 2) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα - Προϋπηρεσία. 3) Άριστη γνώση Η/Υ -Προγραμμάτων Λογιστικών Πακέτων SingularLogic, Κεφάλαιο - Μισθοδοσίας. 4) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 5) Άριστος χειρισμός ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1159 κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 20/11/2011. (111)

™YNOIKE™IA Εξαιρετικά εμφανίσιμες κυρίες κάθε ηλικίας, καλλιεργημένες, οικονομικά ανεξάρτητες, ελεύθερες, διαζ/νες, χήρες, αναζητούν τον άνθρωπο της ζωής τους. Αν ψάχνετε και εσείς το ίδιο απευθυνθείτε: §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (782)

MA£HMATA ºπ§√§√°π∫∞: Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Κείμενα, παραδίδονται από αριστούχο, απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου, τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6975-737227. (562)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στη στατιστική, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 2421070284, 6934-616565. (860)

¢IAºOPA ¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ Διανομή πετρελαίου κατ’ οίκον, άριστη ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Τηλ. 24210-63904. (781)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977-233409, 6977-071554. (778)

∞¡π∂§ ∫ÔÚ˘Ê·›· ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·ÚÒ. Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά, οικονομικά, 100% επιτυχία, εχεμύθεια, λύσιμο αρνητικής ενέργειας, άνοιγμα τύχης, αγγελικά φυλαχτά. Δέχεται μόνο με ραντεβού. ΒΟΛΟ-ΛΑΡΙΣΑ τηλ.: 6974 456215 (110)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (767)

¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (775)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È παλιά κοσμήματα Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (768)

ELIN Διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον στις καλύτερες τιμές. Πληρ. τηλ. 6934-010182. (780)

∞°√ƒ∞∑ø

κάτοχος πτυχίου (Michigan State University) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ σε παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977-272192, 2428094792. (784)

16

ª·Ùı·›Ô˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È Â˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡ “Σπουδάσατε βεβαίαν υμών την κλήσιν και εκλογήν ποιείσθαι” (Β’ Πέτρ. α’ 10) Όταν λάβη ο άνθρωπος μίαν πρόσκλησιν τιμητικήν ή επιτύχη εις μίαν εκλογήν, καθήκον έχει να φανή άξιος της προσκλήσεως ή της εκλογής, με την οποίαν τον ετίμησαν. Αλλά ποία πρόσκλησις και εκλογή είναι τόσον τιμητική, όσον εκείνη που έλαβεν ο Χριστιανός από τον Θεόν; Είναι ο Χριστιανός καλεσμένος να βαδίση τον δρόμον της αρετής, να μορφωθή υιός του Θεού, ν’ αναδειχθή κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Ο Θεός τον εκάλεσεν εις την σωτηρίαν. Ο Θεός τον εφώτισε διά να πιστεύση. Ο Θεός τον εδιάλεξε να γίνη πολίτης του Ουρανού. Ποία τιμή και ποία ευτυχία ημπορεί να παραβληθή με αυτήν; Εν τούτοις υπάρχει κίνδυνος να εκπέσωμεν από τα μεγάλα αυτά προνόμια. Υπάρχει φόβος να αδιαφορήσωμεν, να παρασυρθώμεν από την ματαιότητα και την αμαρτίαν του κόσμου. Αλλά δι’ αυτό ο Απόστολος μας κάμνει προσεκτικούς. Και προτρέπει να καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν, διά να γίνη βεβαία και αποτελεσματική η τιμητική αυτή πρόσκλησις του Θεού.

π∞Δƒπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À

Βόλος, 15 Νοεμβρίου 2011

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. BIG-BEN ΝΤΕΛΕΔΗΜΟΣ Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (771)

æ∏ºπ™ª∞ Με το άγγελμα του θανάτου του ιατρού - μέλους του Συλλόγου μας

¢∏ª∏Δƒπ√À Ã. °√À™π√À συνεκλήθη εκτάκτως το Δ.Σ. του Ι.Σ.Μ. και μετά από εισήγηση του προέδρου αποφάσισε ομόφωνα: 1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 2. Να καταθέσει στεφάνι και χρηματικό ποσό σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της πόλης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ματθαίος Δραμητινός

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Αύριο ¶¤ÌÙË 17/11/2011 από 07.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στις ªÈÎÚÔı‹‚˜, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στη δεξαμενή Μικροθηβών. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 T.Θ.: 311 Πληροφορίες: E. Nέτσικας Τηλ.: 24210-26271 - 39163 Fax: 24210-39162

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρήστος Πανάγος

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τη λατρευτή μας κόρη, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂À∞°°∂§π∞ μ√À§°∞ƒ∏

Ετών 53 κηδέψαμε Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Βουτσά 1. Η νεκρώσιμη ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. Η μητέρα: Αικατερίνη Βούλγαρη Τα παιδιά: Mαρία - Ιωάννης Ορφανός, Μαλάμω - Δημήτριος Βασιακός Τα αδέλφια: Γεώργιος - Ελευθερία Βούλγαρη, Ελευθέριος Βούλγαρης Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

Βόλος 11-11-2011 Αρ. Πρωτ. 5665/129695

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Βαΐου και Ελένης Τασιόπουλου κατοίκων Αγ. Λαυρεντίου εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 4.829,00 τ.μ. στη θέση “Ράχες” Τοπικής Κοινότητας “Αγ. Λαυρεντίου” της Δημοτικής Ενότητας “Αρτέμιδας” του Δήμου “Βόλου” με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√™ Την αγαπημένη μας μητέρα, θεία

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

¡√∂ªμƒπ√™

μ∞™π§∂π∞ °∂øƒ°∞§∞¢∞∫∏

Ετών 97 κηδεύσαμε τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας Λ. Ειρήνης 123 και στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Ευχαριστούμε συγγενείς, φίλους και όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος. Ν. Ιωνία 16 Νοεμβρίου 2011 Η κόρη: Κωνσταντίνα Σταυρίδου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∂§∂¡∏ ª∞§∂Δ™π∫∞

Ετών 68 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Διοσκούρων 14, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 11.30 Π.Μ. Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 Ο σύζυγος: Παντελής Τα παιδιά: Μαρία Μαλέτσικα-Αντώνης Ηλιάκης, Σοφία Μαλέτσικα Ο αδελφός: Αθανάσιος Σάμιος Τα εγγόνια: Ελένη, Σταυρούλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

§√À∫∞ °∂øƒ°. °π∞§∞ª∞

Ετών 86 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 1 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Θεσσαλίας 20, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ν. Ιωνία 16 Νοεμβρίου 2011 Η σύζυγος: Aικατερίνη Τα παιδιά: Μαρία - Δημήτριος Τα εγγόνια: Iνώ - Δημήτριος, Αικατερίνη - Σελήνη, Μενέλαος Τα δισέγγονα: Λουκάς, Αθηνά Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. Ας μας επιτραπεί αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη στέγη φιλοξενίας Ανηλίκων Βόλου Ε.Π.Α.Β. Εθνική Τράπεζα.


38/ °È· οı ÒÚ· Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: °ÂÚÔ‚·Û›ÏË ∞fiÛÙÔÏÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ÙËÏ. 24210 42822, ∫·Ú·Î¿Ó· πˆ¿ÓÓË, μÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›ÙÔ˘ 20-ªfiÙÛ·ÚË - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ÙËÏ. 24210 61456, ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË ¢‹ÌËÙÚ·˜, ΔÔ¿ÏË 61™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÏ. 24210 31432. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÔ˘ÚÌ¿ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·˜, ∞Óı. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ÙËÏ. 24210 34240. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 67 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 24210 80868. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30) ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, Δ˙¤Î·˜ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∫fi·ÓÔ˜-∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ∞ÁÚÈ¿, μÔÏÈÒÙ˘ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ªfiÏÈ·˜ - ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ΔÛÈÁÁÈÓ¤ ∫·Ó¿ÏÈ·, °·Ï¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫Ô˘ÙÏԇη ∂˘Ù¤ÚË ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹-

ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.30, 12.00, 13.55, 19.30. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.30, 12.00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.12, 7.35, 10.03, 12.03, 13.15, 13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 19.35, 21.04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.12, 7.35, 10.00, 12.00, 13.12, 13.48, 14.48, 16.45, 18.00, 19.30. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.05, 20.05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 50, 06 30, 07 00 *20*35 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 15 *35 55, 14 15 *35 55, 15 15 *35, 16 00 25 *50, 17 15 *35 55, 18 15 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35 55, 21 15 *35 55, 22 20 *40, 23 00 *30. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 35, 07 *00 *30 55, 08 15 *35 55, 09 15 *35 55, 10 15 *35 55, 11 15 *35 55, 12 15 *35 55, 13 20 *45, 14 10 *35, 15 00 25 *50, 16 20 *50, 17 20 *45, 18 10 *35 55, 19 15 *35 55, 20 15 *35, 21 00 *30, 22 00 *30, 23 00 *30. ∫˘Úȷ΋: 07 00 *30, 08 10 50, 09 *30, 10 05 *35, 11 05 *35, 12 05 *35, 13 05 *35, 14 05 *35, 15 05 *35, 16 15 *55, 17 *35, 18 05 *35, 19 05 *35, 20 05 *35, 21 05 *35, 22 00 *30, 23 00 *30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05 20, 06 00 30 *50, 07 *05 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 40, 13 *00 20 40, 14 *00 20 40, 15 *00 25 50, 16 *15 40, 17 *00 20 40, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 20 40, 21 *00 20 45, 22 *10 30, 23 *00. ™¿‚‚·ÙÔ: 06 05 *30, 07 *00 20 40, 08 *00 20 40, 09 *00 20 40, 10 *00 20 40, 11 *00 20 40, 12 *00 20 45, 13 *10 35, 14 *00 25 50, 15 *15 45, 16 *15 45, 17 *10 35, 18 *00 20 40, 19 *00 20 40, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ∫˘Úȷ΋: 06 30, 07 *00 40, 08 20, 09 *00 30, 10 *00 30, 11 *00 30, 12 *00 30, 13 *00 30, 14 *00 30, 15 *00 40, 16 *20, 17 *00 30, 18 *00 30, 19 *00 30, 20 *00 30, 21 *00 30, 22 *00 30, 23 *00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ·fi ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00.(ΔÚ.-¶ÂÌÙ.-¶·Ú.): 6:30, *7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, *14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:40, 18:20, 19:00, 19:40, 20:20, 21:00, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, *10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, *14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. ™ËÌ›ˆÛË: * ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.00, 11.30, ∞.ª. 13.45, 14.36, 16.30, 21.14. ™¿‚‚·ÙÔ: 9.00, 11.30, 14.40, 19.45. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30. (∞.ª. 13.45: ∞Ó¿‚·ÛË ·fi ∞. ªÂÚÈ¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ∞ӷηÛÈ¿). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.05, 8.15, 10.30, 12.30, 13.55, 16.00, 17.30, 19.00, 21.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.45, 10.30, 12.30, 14.00, 19.00, 21.10. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 12.30, 18.45, 20.30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6.30, 7.15, 8.30, 12.00, 13.50, 14.40, 16.15, 18.15, 21.10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 8.30, 11.30, 13.50, 18.00, 20.00. ∫˘Úȷ΋: 8.30, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7.15, 9.30, 14.15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7.15, 13.15. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ™¿‚‚·ÙÔ: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. ∫˘Úȷ΋: *9.30, *10.30, *11.30, **15.30, ***16.30. * ªÂÙ¿‚·ÛË ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. ** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¶·Á·ÛÒÓ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏ›Ô˘ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. *** ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.2521.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.1717.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210-39723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (12/9/11 - 17/6/12) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ:01.30, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00,

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞fi 1/11/11-31/3/12 ∞fi μfiÏÔ, ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ∫Àƒπ∞∫∏ 1/1/12: ∞ÏfiÓÓËÛÔ 12.00 - ™ÎfiÂÏÔ 12.26/12.35 °ÏÒÛÛ· 13.10/13.15 - ™ÎÈ¿ıÔ 13.35/13.45 - μfiÏÔ 15.25. μfiÏÔ 18.00 - ™ÎÈ¿ıÔ 17.40/17.50 - °ÏÒÛÛ· 18.10/18.15 - ™ÎfiÂÏÔ 19.50/19.00 - ∞ÏfiÓÓËÛÔ 19.25. 24/12/11, 31/12/11 Î·È 6/1/12 ¢∂¡ £∞ ∂∫Δ∂§∂™Δ√À¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞. Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∞ ∂∫Δ∂§√À¡Δ∞π ª∂ Δ√ ™À™Δ∏ª∞ ∂¡∞§§∞°∏™. ∞fi Ù· Flyingcat 5 & Flyingcat 6 1/1/11-28/12/11 ∞∫π¡∏™π∞ FC 5. 29/12/11 - 31/03/12 ∞∫π¡∏™π∞ FC 6. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ΔÚ›ÙË 1/11/11-ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 11/4/12 & ΔÚ›ÙË 17/4/12-¶¤ÌÙË 31/05/12 & ¢Â˘Ù¤Ú· 10/9/12-ΔÂÙ¿ÚÙË 31/10/12 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, °ÏÒÛÛ·.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . .24280 76886

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072…

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÎfiÌ̈Û˘ - ªÂ ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ... ÔÏfiÎÏËÚÔ - ∂ÓÙÔÏ‹ Ô˘... ·ÎÈÓËÙÔÔÈ›. 2. ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂ (·Ú¯Èο) - ŸÓÔÌ· fiÏÂˆÓ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. 3. Œ¯ÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ·˘Ùfi - ∂›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú‹Ì·Ù·. 4. ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Ù¿ÁÌ· - √ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. 5. ª¤Û· ÛÙËÓ... „›¯· - °ÂÈÙÔÓÈÎfi Ì·˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 350. 6. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ∞ÂÚ›ÛÎÂÙÔ. 7. ... ª·ÚÛfi: ËıÔÔÈfi˜ - T· ¤¯Ô˘Ó Ù· ... ¯¿‰È· - ∞Ú¯·›Ô ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ºÔÈӛ΢. 8. ¶ÚÔÛı¤Ùˆ Û οÙÈ ÓÂÚfi - ∑·Ó ÓÙ’ ...: °·ÏÏ›‰· ËÚˆ›‰· Î·È ·Á›·. 9. ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·ÚÔ‡ - ª¤Û· ÛÙÔ... Û›ÙÈ. 10. ∞·›ÙËÛË ... ÓË›Ô˘ - ÕʈÓÔ˜... Áfi˘ - ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ηÓÔ‡. 11. √ ·ÚÈıÌfi˜ 6 - ÃÔ˘¿Ó ƒ·ÌfiÓ...: ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ - ¢‡Ô... ¤ÌÙ·. 12. ◊Ù·Ó Î·È Ô Ì˘ıÈÎfi˜ π·ÂÙfi˜ - ∞ÈÒÓÈ·, ·ÓÙÔÙÈÓ¿. 13. £ËÏ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ - ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡. ∫∞£∂Δ∞ 1. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi¯ÈÛÌ· ÎÔÊÙÂÚÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ - ™ÈˆËÏfi. 2. ¶ÚÔÛÔÈËÙfi - °ÓˆÛÙ‹... Ë Ì¿ÓÙÚ· ÙÔ˘. 3. πÙ·Ïfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÚfiÎ - ∞Ú¯·›Ô fiÓÔÌ· Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ - ¢‡Ô ÛÙËÓ ...·Ù¿Ù·. 4. ºÏÂÁÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·ÊÙÈÔ‡ - ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÔ˘ÛÈ΋. 5. μÈ‚Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙ‹ıËÎ·Ó - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÁÁfiÓÈ. 6. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ... Ô ·ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜ - ÃÙÈṲ̂ӷ. 7. ∂›Ó·È ·fiÚ·ÙÔ˜ Ì Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ - º‡Ï·Á Ì ÙȘ ∂ÛÂÚ›‰Â˜ Ù· ¯Ú˘Û¿ Ì‹Ï· (ηı.) - πÙ¿ÌÂÓÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ (·Ú¯Èο). 8. Õ˯Ô... ÛfiÏÔ - ª˘ıÈÎfi˜... Չ˘ - Δ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. 9. √ÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ - ŸÌÔÈ·... ÔÈÔÙÈο. 10. Õ„ËÙÔ - •ÂΛÓËÌ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ - °¿ÏÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ 11. ÕÓ·ÛÙÚ· - ¶ÓÔÌ...: ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∫·ÌfiÙ˙˘. 12. °·ÏÏÈ΋ fiÏË - ∞ÓÙÚ¤·...: °ÂÓÔ˘¿Ù˘ Ó·‡·Ú¯Ô˜ - ∞ıÏËÙÈο ·Ú¯Èο.

19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

13. §›ÌÓË ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ - ∞Ú¯Èο Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ηÏÒÓ Ù¯ÓÒÓ - ¶·ÏÈ¿ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡ΔIA: 1. ∞ºƒ√ - ªπ™√ - ∞§Δ 2. ∫Δ∂ - ∞¶√§§ø¡π∞ 3. √π¡ø¢∂™ - √ª∞§∞ 4. ¡∞πΔ∂™ - ∞∫√™ 5. πà - πΔ∞§π∞ - Δ¡ 6. Δ∂Δ∞ - ∞™À¡∂Δ∞ 7. ™√ºπ - â - ΔÀƒ√™ 8. À¢∞Δø¡ø - ∞ƒ∫ 9. ¶∞ƒ∞°π¡øª∞ - πΔ 10. ∞Δ∞ - °™ - Δ∞ª¶∞ 11. ™Δ - ƒ√Δ™∞ - ¶∂ 12. ΔπΔ∞¡∞™ - ∞∂¡∞∞ 13. √∫∞¶π - π§∞ƒÃ√™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞∫√¡π - ™ø¶∞™Δ√ 2. ºΔπ∞ÃΔ√ - ∞ΔΔπ∫ 3. ƒ∂¡π - ∂ºÀƒ∞ - Δ∞ 4. √ΔπΔπ¢∞ - ƒ∞¶ 5. ∞¢∂Δ∞ - ∞°°√¡π 6. ª¶∂™∞ - ÃΔπ™Δ∞ 7. π√™ - §∞¢ø¡ - ™™π 8. ™§ - ∞π™ - ¡øΔ∞ 9. √§√∫∞ÀΔøª∞ - ∞∞ 10. øª√ - ¡À - ∞ª¶∂ƒ 11. ∞¡∞™Δ∂ƒ∞ - ¶∂¡Ã 12. §π§ - ¡Δ√ƒπ∞ - ∞√ 13. Δ∞∞§ - ∞™∫Δ - ª∞™

∫ƒπ√™ ∫¿ÓÙ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ ÙÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-3-2-11-23. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÂÂȉ‹ Ë ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÎfiÌË Ó· Û·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ì fiÏÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ Î·È ÌËÓ Ô‰ËÁ›ÛÙ Û ·ÎÚfiÙËÙ˜, ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ¯·Ï¿ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 41-20-33-48-5-8. ¢π¢Àª√π ∞ÔÎÔ›Ù ۋÌÂÚ· ·fi Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ Û·˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ÍÙ ·Ú¤Â˜ Î·È Î¿ÓÙ ·Ú¤· ÌfiÓÔ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ·Á¿Ë Î·È ¯·Ú¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 744-32-4-30-40. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞Ú¯›ÛÙ ӷ οÓÂÙ ۯ¤‰È· Û‹ÌÂÚ·, Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙ ӷ ÛΤÊÙÂÛÙ ıÂÙÈο Î·È fiÏ· ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ÂÛ›˜ Ù· ¤¯ÂÙ ۯ‰ȿÛÂÈ Î·È Ù· ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-4022-34-12-4. §∂ø¡ ∫Ï›ÛÙ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Û·˜ Ù· ·˘ÙÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌË ‰›ÓÂÙ ÛËÌ·Û›· Û ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰Èο Û·˜ ÚfiÛˆ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-44-32-12-34-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™‹ÌÂÚ· fi,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ›Ù ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ó· ÛÙÂÓ·¯ˆÚȤÛÙÂ Î·È Ó· Ó›ÁÂÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-33-21-28-3-6.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªÂ ΤÊÈ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ÂÛ›˜ ı· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ¤¯ÂÙ fiÚÂÍË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 840-33-23-4-21. ™∫√ƒ¶π√™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ Î·È Ó· ÂÈÛÙ›Ù fiÙÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, fiÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÙÔ ·ÔʇÁÂÙÂ, οÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 59-40-33-2-12-3. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÙ ÁÈ· οÔÈ· ÊÈÏÈο Û·˜ ÚfiÛˆ·, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ˙‹ÏÈ· ·fi ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ÛÎËÓ¤˜ ˙ËÏÔÙ˘›·˜ Ì·˙› Ì η‚Á·‰¿ÎÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 48-30-22-13-29-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ªÈ· ÂͤÏÈÍË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· Û·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· Û·˜ οÓÂÈ Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4-3033-21-23. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Â¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÌϤÍÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-30-22-12-34-9. πãÀ∂™ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·, ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ‚Á›ÙÂ Â¿Ó Á›ÓÂÙ ʇÁÂÙ ÁÈ· Ì›· ‚fiÏÙ· ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ‹ Ô˘ ı· Û·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ËÚÂÌ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-22-12-34-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Fish tank ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 ºÒÙ· ·Ú·Î·ÏÒ 08.30 ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ 09.00 ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ 09.30 ªÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ 10.00 ™˘˙‹ÙËÛË ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ 14.00 √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ 15.00 ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ (∂) 15.30 √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ (∂) 16.00 √È Δ˙fiÓ·˜ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ 16.30 ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· 17.00 Escape (∂) 19.00 √ ıËÛ·˘Úfi˜ Ù˘ ∞ÁÁÂϛӷ˜ 20.00 ™·Ó ·‰ÂÏʤ˜ 21.00 ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ 22.00 Δ·Í›Ì (∂) 23.00 “Fish Tank” 01.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.30 04.00 05.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºˆÙfiÛÊ·ÈÚ· (∂) Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· (∂) √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ Euroleague ª¿ÛÎÂÙ (∑) «√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ™ÏԢΠ¡·ÓÛ›» ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÈÊÈÊ›” Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ (∂) ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ™·Ó Û‹ÌÂÚ· (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 00.30 00.45 01.45 02.45 03.45 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∂ȉ‹ÛÂȘ 50-50 ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ LAPD ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ Masterchef-UK (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.10 07.30 10.15 11.15 12.50 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.30 01.30 02.30 04.45

√ ¢·›ÌÔÓ·˜ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ™·Ú›Ù·, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Made in STAR ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÈΛٷ “∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÓÙÂη” ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Supernatural “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏ›” Medium

06.50 08.00 09.40 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Zidane” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó Ï¢ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “Love object”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

05.00 07.00 07.45 09.45 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ª·˙› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.15 18.30 19.00 20.45 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.00 03.30 04.30

ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ - ∞Û›· Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË °Ë Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂χıÂÚÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Roscoe ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ: º·ÁËÙ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “∫¿ı ηÙÂÚÁ¿Ú˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘” ª˘ıÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ™Ù· fiÚÈ· ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) √ ËÏ›ıÈÔ˜ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Î¿ÚÏÂÙ ¶›ÌÂÚÓÂÏ ™ÎËÓ¤˜ ·fi ¤Ó· Á¿ÌÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

¢Y™KO§O

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Fab 5 ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Grey’s anatomy ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë (∂) Greek §fiÏ· ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ŒÏÏË Î·È ÕÓÓ·

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·ÁÁÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚ· ÕÚÓÔÏÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¤ÈÙÈ Δ˙¿Ú‚Ș, ª›Î·ÂÏ º·ÛÌ¤ÓÙÂÚ, ∫›ÚÛÙÔÓ °Ô˘fiÚÈÓÁÎ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 117’.

∏ ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓË ª›·, Ô˘ ˙ÂÈ Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ Î·È ÙË ÌÔÓ·¯È΋ ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ÚÔηÏ› ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘, ÛÙȘ ·Ú¤Â˜, ·ÓÙÔ‡. ∞Ô‚¿ÏÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÚÓ¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÛÎÔ· Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓË Ù˘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ Úfi‚˜. ªÈ· ̤ڷ, Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Ê›ÏÔ Ù˘ Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘.

∂Δ1 23.00

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÈÊÈÊ› ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÚÂÎ ∫¿ÓÈ‚Ûη. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶ÔÏ ¡Èԇ̷Ó, §›ÓÙ· ºÈÔÚÂÓÙ›ÓÔ, ¡Ù¤ÚÌÔÓÙ ª·ÏÚfiÓÂ˚, ™Ô‡˙·Ó ª¤ÚÓ˜. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 84’.

ŒÓ·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ÚÒËÓ ÏËÛÙ‹˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ¤·ı ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹. ™ÙÔ ›‰Ú˘Ì· fiÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È, ÌÈ· Ó·ڋ ÓÔÛÔÎfiÌ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·¿ÙË Î·È, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÚÔ‰ÒÛÂÈ, ÙÔÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ‰Â¯Ù› Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÏËÛÙ›· Ì·˙›. ™ÙÔ ÎfiÏÔ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Úfiı˘Ì·, Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ÓÔÛÔÎfiÌ·˜ Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· ÙË ¯¿ÛÂÈ... ¡∂Δ 00.30

∫¿ı ηÙÂÚÁ¿Ú˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.45 05.00

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) √ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜ ƒ¤ÈÌÔÓÙ √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) ÕÓÓ· μ›ÛÛË: ŸÛÔ ¤¯ˆ ʈӋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.00 24.00

¢Y™KO§O

EYKO§O

06.00 07.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.00 09.30

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

∫ˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1969 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÓÙ˙·˜, ∞ÈÌÈÏ›· À„ËÏ¿ÓÙË, μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, •¤ÓÈ· ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 98’.

ŒÓ·˜ ÊÙˆ¯fi˜ Ó¤Ô˜, Ô £fi‰ˆÚÔ˜, ÌÈÎÚԄ‡Ù˘ Î·È Î·Ù·ÊÂÚÙ˙‹˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ıÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË, ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. √ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ı›Ԙ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ £fi‰ˆÚÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ΔfiÙÂ Ô „‡Ù˘ ·ÓÈ„Èfi˜ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÂÙ·È ¿Û¯ËÌ·, ÂÓÒ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÒ˙ÂÈ ÌÈ· ‚ÔËıfi˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡, Ë ¡·Ó¿, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È ÂÚˆÙ¢ı› ηıÒ˜ ¤„·¯Ó ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û›ÙÈ. ∂Δ3 19.00

∏ Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001 Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ™fiÓÙÂÚÌÂÚÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÚÙ˙ ∫ÏÔ‡ÓÂ˚, Δ˙Ô‡ÏÈ· ƒfiÌÂÚÙ˜, ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, ÕÓÙÈ °Î·ÚÛ›·, ŒÏÈÔÙ °ÎÔ˘ÏÓÙ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 107’. √ ¡Ù¿ÓÈ ŸÛÈ·Ó ÌfiÏȘ ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠfï˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ۯ‰ȿÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ “ÎfiÏÔ” ÙÔ˘. ΔÚ›· η˙›ÓÔ ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ Δ¤ÚÈ ª¤ÓÂÓÙÈÎÙ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈ, ÂÓÒ Ë “Ï›·” ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ! ∏ ÏËÛÙ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ ˘ÁÌ·¯›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ §¤ÓÔÍ §ÈԇȘ Î·È ÙÔÓ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ∫Ï›ÙÛÎÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ª¤ÓÂÓÙÈÎÙ, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜ Î·È ‡Ô˘ÏÔ˜, ÂΉËÏÒÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Δ˜, ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈ. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, Ô ¡Ù¿ÓÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ·. ŒÙÛÈ ‰¤Î· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜... ··ÙÂÒÓ˜ ·’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜...

STAR 22.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 18.45 19.45 20.45 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.15 05.15 05.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· °È· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹ Ten years younger ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÀfiÁÂÈÔÈ ÎfiÛÌÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· Doctor Who ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO News The good wife CSI ª·˚¿ÌÈ: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ £¤Ì· ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ The first 48 That’s entertainment ΔÔ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· (∂) Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 10-16/11/2011 ∞π£√À™∞ 1 √π ∞£∞¡∞Δ√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.45, 22.15, 00.30 ∞π£√À™∞ 2 √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À Δ∂¡ Δ∂¡: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À ª√¡√∫∂ƒ√À 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15 √π ∞£∞¡∞Δ√π 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 23.00 ∞π£√À™∞ 3 √π ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ Δ√À Δ∂¡ Δ∂¡: Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À ª√¡√∫∂ƒ√À: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.15 ™∂πƒ∏¡∂™ ™Δ∏ ™Δ∂ƒπ∞ (∂§§∏¡π∫∏ ∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.45 ¶ø™ ¡∞ ∫§∂æ∂Δ∂ ∂¡∞¡ √Àƒ∞¡√•À™Δ∏ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.00 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ (ª∂Δ/¡√) - (∫π¡√Àª∂¡∞ ™Ã∂¢π∞): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.45 ∞π£√À™∞ 4 √ μ∞™π§π∞™ Δø¡ §π√¡Δ∞ƒπø¡ 3D (ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17.00 √π ∞£∞¡∞Δ√π 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00


40 TÂÙ¿ÚÙË 16 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶ÔÏÏÔ› ‚ÔÏÈÒÙ˜, ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ Î·È

M NÔ˘ ¢‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ 20% Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Û ËÏÈΛ· ۯ‰fiÓ Ì ÙÔ 50%. “ÃÙ˘¿ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ” ΢TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ú›ˆ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔP¿ÏÏË ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ. Ÿˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Â›ÛËÌ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˘„ËÏ¿, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ‹Ù·Ó ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ Ù˘. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˙ÔÊÂÚfi ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤Ù·Í·Ó ·fi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÙÈΤ˜. ∫¿ı ۇÁ¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙfi Ù˘ Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓÒ Û·ÓÈfiÙÂÚ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ŸÌˆ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ fiÙÈ “ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiÏÔ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁ·, ·fi fiÛÔ˘˜ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ÙȘ ÚÔʤÚÔ˘Ó. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∫¿ÔÈÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ٷϤÓÙ·, ÛÙ· ÚÔÛfiÓÙ· ‹ ¤ÛÙˆ ÛÙȘ ÌÂÙÚË̤Ó˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ, Û ËÏÈ˘ Ô˘ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‚·Ú‡ÙÂÚ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. Δ· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÚ·Ù¿ ÁÈ· ηÈÚfi, ηıÒ˜ ı· Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ¯ÚfiÓÈ· ı· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ‹‰Ë Ï˘ËÚfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·Ê‡ÛÈÎÔ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ó›˜ Û ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ˙ËÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜. ∏ ÚËÙÔÚÈ΋ ÁÈ· “¯·Ì¤ÓË ÁÂÓÈ¿” ¤¯ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. ¶fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ· ‰ÂÓ ı· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ì ٷÍÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·‰ÈÎÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÁÂÓÂÒÓ; rallis@e-thessalia.gr

ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ·. μÔÏÈÒÙ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·-¿ÏÏÔÈ Î·È Î¿ı ̤ڷ- ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ Â‡ÎˆÓ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó. ΔÚ¤¯Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·... ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ıÏËÙ¤˜, Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ¢ÚÔÌ›˜ ˘Á›·˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ fiÛˆÓ ÙÚ¤¯Ô˘Ó, ·ÓÙfi˜ ηÈÚÔ‡. ªÂ ˙¤ÛÙË Ô˘ ˙·Ï›˙ÂÈ Î·È ÎÚ‡Ô Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÙÚ¤¯Ô˘Ó. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ, ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÎÔ˘ÙÛÔÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÛıÌ·›ÓÔ˘Û· ‹ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ›Ûˆ ·fi ÁÂÚÔ‡˜ ‰ÚÔÌ›˜ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Î·Ù·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎfiÓË ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜-Ì·˜ ΢ÓËÁ¿ÂÈ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì ے ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ˘¿ÎÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û·Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ΛÓËÛË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÂÌÌÔÓ‹ Î·È ·Ó¿ÁÎË; ¶ÂÚ›Ô˘ 15.000 ‰ÚÔÌ›˜ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÎÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÛÙ›Ԙ, ·Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂȘ fiÙÈ ¤Î·Ó ÙÔ ÎÚ‡Ô Ù˘... ·ÚÎÔ‡‰·˜, ¤‚ÚÂ¯Â Î·È Ê˘ÛÔ‡Û ‚ÔÚÈ¿˜ Í˘Ú¿ÊÈ. ¶ÔÈÔ˜ ΢ÓËÁÔ‡Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÏÔÈfiÓ; §¤ÓÂ, ˆ˜ Ì·˜ ‹Ú ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ë ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi fï˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ÔÈ “·ÏÈÔ›” ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¢È¿‚·˙· fiÛ· ¤ÏÂÁ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. “ÕÏÏÔ˜, ϤÂÈ, ÙÚ¤¯ÂÈ ÁÈ· „˘¯ÔıÂÚ·›· Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜. ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÎÈÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÚÒÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ù‡„ÂȘ. ÕÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Û ٿÍË Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË” . ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿‰ÈÎÔ. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ¢Â˘Ù¤Ú· Úˆ›-Úˆ›, ·Óٿ̈۷ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ‰˘Ô Ù·ÎÙÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÚÔÌ›˜. ∫·È ÙÔ ÎÚ‡Ô ı¤ÚÈ˙Â Î·È Ë ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÊÙ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙË Î·È Ì·˜ ÌÔ‡Û΢Â. “ΔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ›Â Ë ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰˘Ô. ◊Úı·Ì Ì·˜ Î·È ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· Ù·ÚÙ¿Ó, Ï›Á˜ ·fi ÙȘ ¤ÁÓÔȘ...” . ¶È¿ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È ˆÊÂÏ›. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ.

∞Ó¿ÁÎË Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ΛÓËÛ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ï˘Û›‰· ·fi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ,

Ô˘ Û·Ó ·ÁηÏÈ¿ ˙¤ÛÙ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ›‰Ú˘Ì·, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¶·È‰Â›·˜,

Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·Ù¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ÁÓÒÛË, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·˘Ù·Í›· Î·È Î·ıÔÏÈÎfi ·Á·ıfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘ Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Â›Ó·È Â¤Ó‰˘ÛË, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜, Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡ÌÂ.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

∞ÌÓfi˜ Â› ÛÊ·Á‹; ¶ÔÈÔ˜ Ó· ͤÚÂÈ... ΔfiÛÔÈ Î·È ÙfiÛÔÈ “·ÌÓÔ›” ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, È·: ∞ÔχÛÂȘ, ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË, ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ·ÏËÚˆÛÈ¿, ÌÈÎÚ¤˜, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ·ÊfiÚËÙ· ‚·Û·ÓÈÛÙÈΤ˜ “ÛÊ·Á¤˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¤˜, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜; ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ ˙ˆÓÙ·Ófi Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·. °È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È Â›Ó·È Û ϛÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜...

∏ Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

◊Ù·Ó ‰¤Î· ̤Ú˜ Û·Ó ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜. √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘Ì˘ÎÓÒıËΠ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÌÂٷ͇ ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù·Û˘, ÌÂٷ͇ ÂÏ›‰·˜ Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘. ∂›¯·Ì ٷ ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ¤ÌÚ·ÎÙ· È· Î·È Ô¯ÏÔÎÚ·ÙÈο ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÂÓfi˜ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÛfiηÚ ÂÓÙfi˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ë ¿ÌÂÛË ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘. ∏ ·Ú·›ÙËÛË ÂÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ë ÚÒÙË ¿Ù¯ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∂›¯·Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ̤۷ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ Î·È ÈÛ¿ÚÈı̘ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙ· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù·. √ Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿

Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “Ó¤Ô˘” ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙȘ ÚÔÛÁ›ˆÛÂ. ∂›‰·Ì ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô Î. º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˘ ·fi ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. ∑‹Û·Ì ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Û ÈÔ ÎÂÓÙÚÒ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË Â›Û˘ ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· Ï·˚ÎÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, Ô˘ ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ì ÛËÌ·›Â˜ ¢ηÈÚ›·˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÔȯ›· Ì‹Î ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∂›‰·Ì ÌÂÙ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·Ì‹¯·ÓË Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ΔÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Ô˘ ۋΈÓ ·fi ÙÔÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ıÚfiÓÔ, ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·˜ “ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ” οı ̤ÙÚÔ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˙‡ÙËΠ·fiÙÔÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÈÔ ·Ï·‚¤˜ Ù˘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Ú¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ ·Ó¤Íԉ˜ ÎÚ·˘Á¤˜ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó, Ô‡Ù ÙËÓ ›‰È·. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÛΤ„Ë Èı·ÓÒ˜ ËÛ‡¯·ÛÂ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ “‰È·Ï¤ÍÙÂ: ̤۷ ‹ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” Ë Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ËÛ‡¯·ÛÂ. ™·Ó Ó· ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÏÔÈ Ó· ·Ó·ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÙÈ Ú·Á-

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “™˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Â˘ÚÒ”. ∂£¡√™: “•ÂΛÓËÌ· Ì ηı·Ú¿ ÏfiÁÈ· Û fiÏÔ˘˜”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “ªÂÈÒÛÂȘ ¤ˆ˜ 52% ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψӔ. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∫·ÚÌfiÓ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ”. ∂™Δπ∞: “∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÙ‡¯Ë”. ∏ ∞À°∏: “ªÈ· ·’ Ù· ›‰È· ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ¶··‰‹ÌÔ˘”. ∏ μƒ∞¢À¡∏: “¶fiÛÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂÊ¿·Í”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞Ï‹ıÂȘ Î·È ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ·fi ¶··‰‹ÌÔ”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∂Ï›‰· ÁÈ· ÙÔ Ï·fi ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·”.

Ì·ÙÈο ·›˙ÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Î·È fiÛÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ΔÈ ·Ô̤ÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÁÎÚ›˙· 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘; ªÈ· ıÔÏ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈο. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ¯ÒÚ˜ Ì¿˜ ¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ›ÛÙˆÛË- Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ë -ηٿ Ê·ÓÙ·Û›·Ó ÔÏÏÒÓ ÂıÓÈÎÔÊÚfiÓˆÓ- Û‡ÌÌ·¯Ô˜, Ë ƒˆÛ›· ÙÔ˘ ÙÛ¿ÚÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ. √‡Ù ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ‰ÂÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ˘ÔÛ¯ÂÙÈΤ˜ Û ¢ÚÒ. ™·Ó Ó· ÙÔ ’¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·fiÊ·ÛË fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ Ô‰Â‡Ô˘Ì ٷ¯‡Ù·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞˘Ùfi Ô˘ ηٿϷ‚ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Î·Ù·ÓfiËÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. “Δ· „¤Ì·Ù· Ù¤ÏÂȈ۷Ӕ, “ÔÈ Ì¿ÛΘ ¤ÂÛ·Ó” , Î·È ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙› ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· ¿„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¤Íԉ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‚ÔϤ˜, Ù· ·È¯Óȉ¿ÎÈ· Î·È ÙȘ ˘ÔÓÔ̇ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ. ¢ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¿ÏÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È·. °È· ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¤ÁÈÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ Ù˘. £· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ¯¿ÚË; ∞fi ÙËÓ «∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏»

16-11-2011  

h theta ths tetarths