Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶Ò˜ ·ÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.277 † ª·Ùı·›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÔ‡, πÊÈÁÂÓ›·˜ Ì¿ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

•¤Û·Û ÌÂÙ¿ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ∞. ª¤ÚÎÂÏ

∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ «fiÏÂÌÔ˜» ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ™·ÚÎÔ˙›

■ ÛÂÏ. 7, 8, 9

™ÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·Ó·ıˆڋıËΠÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ■ ÛÂÏ. 39

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.07 - ¢. 17.13’ ™∂§∏¡∏ 11 ∏ª∂ƒø¡

ΔÈ Ï¤ÂÈ ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ £ÂÙÈ΋ Ë °·ÏÏ›· ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ■ ÛÂÏ. 6, 7

Δ· οÛÙÚ· Ô˘ ¿ÓÙÂÍ·Ó, ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó

∏ ª∞Ã∏

Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ·ÏÏ¿ ¿Ù˘¯Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2-2 ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ πÛÔÊ·Ú›ÛÙËΠ̠·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ■ ÛÂÏ. 25

∏ Ó›ÎË ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË - ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi - ΔÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¿ÚˆÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - √È ËÙÙË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÂÍ‹Ïı·Ó ÓÈÎËÙ¤˜

√È ÓÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ √È Ó¤ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ 8 ¢‹ÌÔ˘˜

∞ƒ£ƒ√

¶∞ƒ∞¶√§πΔπ∫∞

¡ÈÎËÙ¤˜ Î·È ËÙÙË̤ÓÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∞ȯ̤˜, ÈÎڛ˜, ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 3

ÙÔ˘ £.Ã. ™·Ì·Ú¿ ■ ÛÂÏ. 2

™Ã√§π∞ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË Î·È ÙÔ˘ ¢. ƒ¿ÏÏË ■ ÛÂÏ. 48

■ ÛÂÏ. 11 ¤ˆ˜ 18

∂Áη٤ÏÂÈ„·Ó 40 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙË ™˘Î‹ Δƒ∂π™ √˘ÎÚ·ÓÔ› ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó 40 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ “¶ÔÙfiÎÈ” ™˘Î‹˜. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤ˆ˜ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÂÙ¿ ÛÙÔ “¢¤ÏÙ·” ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 20

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ■ ÛÂÏ. 19

∞ÓÙÈηÙÔ¯È΋ ÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ■ ÛÂÏ. 19

∑¤ÙÙ·

Ã. μÔ‡ÏÁ·Ú˘

™˘ÓÂÚÁ·Û›·, fi¯È «Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹»

ΔÔ ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ¤¯·Û ÁÈ· 21 „‹ÊÔ˘˜

ΔÈ Ï¤ÂÈ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ■ ÛÂÏ. 13

√È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ·’ Î·È ‚’ Á‡ÚÔ˘ ■ ÛÂÏ. 17

Õڈ̷ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ∏ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÌÈ· ·fi ÙȘ 9 ÌfiÏȘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ■ ÛÂÏ. 16

¡›ÎÔ˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜

ŒÓ·˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ë Ó›ÎË Ì·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” ■ ÛÂÏ. 2, 15

¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

■ ÛÂÏ. 35

∫ˉ‡ÙËÎÂ Ô ¡. ªÚÈÛ›Ì˘

■ ÛÂÏ. 20


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ

¡›ÎÔ˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜

«•Âοı·Ú· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ë Ó›ÎË Ì·˜»

¡ÈÎËÙ¤˜ Î·È ËÙÙË̤ÓÔÈ ÕÏÏÔÈ ÁÂÏ¿ÓÂ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÏ·›ÓÂ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó: ñ ÷›ÚÂÙ·È Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. Œ‰ˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë οو ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›: ∏ ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞™√∫ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏϤ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ΔÔ˘ ¶ÈÙÛÈÒÚË. ¶ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì £∞¡∞™∏ Ã. ™∞ª∞ƒ∞ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ·fi ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ‰¤¯ÙËΠԢΠÔÏ›Á· ¯Ù˘‹Ì·Ù· οو ·fi ÙË ˙ÒÓË. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÍ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ∫. ª‹ÙÚÔ˘ ÙÂÏÈÎÒ˜, ÏfiÁˆ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ, ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÔÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î·È Ó· ÌËÓ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ˘‚ÚÈÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈηÈÒıËÎÂ. ∂›Ó·È È· Ô ÚÒÙÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌ› Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. ñ ∂Ï·ÊÚÒ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∫Ï‹ıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ª‹ÙÚÔ˘ - ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù· ηٿÊÂÚÂ. ¶¿Ï„ Ҙ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ‚Á‹Î ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ‰›Ô. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, fiÛÔ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó ˘„ËÏ¿, ‹Ïı Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Î·È ·Ó ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ fiÏÔ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ñ ÷›ÚÂÙ·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞. ¡¿ÓÔ˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 15%. ¢ÂÓ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Ô ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÔÛÔÛÙfi ۯ‰fiÓ 11%, ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÛÂ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚’Á‡ÚÔ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. ΔËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ÔÚ›· ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› „‹ÊÈÛ·Ó ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ñ “∫Ï·›ÂÈ” Î·È Ô‰‡ÚÂÙ·È Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∂¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË. ™·Ù¿ÏËÛ ÔÏÏ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú›ÛÌ·. ÀÔÙ›ÌËÛ ÚfiÛˆ·, ˘ÂÚÙ›ÌËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÌÂ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ›ÂÛ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÓ·fiıÂÛ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ¯¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ·‰›¯ıË Ó· Â›Ó·È ·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ·. ™›ÁÔ˘ÚÔ˜ Î·È ˘ÂÚÊ›·ÏÔ˜ η٤ÏËÍ ӷ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏË Ë ¯ÒÚ· “Ú·Û›ÓÈÛ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â›Ù¢ÁÌ·, ·ÚÓËÙÈÎfi ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. ™’ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô: ñ ∂›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤¯·ÛÂ Ô Ã. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ªfiÏȘ ÁÈ· 21 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ μ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ, ·Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ (¿ÁÁÈÍ ÙÔ 49%) ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ı·‡Ì· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘. ∫·È fï˜ ΤډÈÛÂ. ∫·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ۯ‰fiÓ Ì ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ. ñ ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. ¢Ò‰Âη ·Ú¿ ¤ÓÙ ÂÙ¤ıË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ¿ÓÂÛË. ñ ΔËÓ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÙÔ˘ 2006 ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÙËÓ ·ÓÙ·Ì›„Ô˘Ó. ∫·È ÔÚıÒ˜ ·ÓÂÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô, ÙËÓ fiÚÂÍ‹ Ù˘ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙȘ ÊÚ¤ÛÎȘ ȉ¤Â˜ Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ó· ÙȘ Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿ÍÂÈ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ. ñ √È Ó›Î˜ ÙˆÓ °. ªÈ¯ÂÏ‹ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÙÔ˘ ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙÔ˘ ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∂ȉÈο ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ì·ÚÔ˘ÙÔηÓÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙˆÓ ΔÚÈΤڈÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ¤Ó·˜ ËÙÙË̤ÓÔ˜. ñ √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ıÂÙÈο ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ, ÏËÓ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È Î·ÌÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ñ ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ԇÙ ¤Ó· ‰‹ÌÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫¿ÔÈÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜. ¡ÂfiÙÂÚ· fï˜ ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, Ù· ÚfiÛˆ·, ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌË Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯Ҙ... ™‹ÌÂÚ· ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙÔ Î·È ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٿÊÂÚ·Ó ÙÔ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ¡· ¯¿ÛÂÈ Ë ¡.¢. Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜.

Í·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 57,79% ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜, Ó˘Ó ÎÔÈÓÔٿگ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÂÍÂϤÁË ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ¤È·Û ‹‰Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘Ú›·Ú¯ˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ÙȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯Ì¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ. “•Âοı·Ú· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ë Ó›ÎË Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚÂ Î·È ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. “∏ Ó›ÎË Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋. °È· 16 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÎÔÈÓÔٿگ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ÌÔ˘ ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ ÚÂۂ‡ÂÈ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÌÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÚÒÙË ‰‡Ó·ÌË. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÌÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο. √ÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ·Ú¯Èο ‰ÂÓ ›ÛÙ„· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . ∂›¯· ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ›ÛÙËη Î·È ¿ÏÏ·Í· ¿Ô„Ë fiÙ·Ó ÂÓËÌÂÚÒıËη Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È fiÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÈÂÚ·Ú¯Ë̤Ó˜ Î·È ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¤È·Û·Ó ·fi ¯ı˜ ÎÈfiÏ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. “∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÚÔÛˆÈο, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÚˆÓ. ¢ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™¯Â‰È¿Û·ÌÂ Î·È ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Û ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ‚¿ÛË. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÛÙË ÁˆÚÁ›·, ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÈ›·. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÓfiÙÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...19ÔC.

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. £· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Û˘ Â›Ó·È Ë Û ۈÛÙ‹ ‚¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ÍÂÎÈÓÒ ¿ÌÂÛ· Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˆ˜ Ó˘Ó ÎÔÈÓÔٿگ˘ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. “∂›Ì·È Úfi‰ÚÔ˜ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ó· ‰ÈÔÈ΋ۈ ÙÔ ¢‹ÌÔ Â›Ó·È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Û ÌÈÎÚ¤˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÂΛÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ‰ÈÔÈÎÒÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¢‹ÌÔ˘˜ ÙˆÓ 1.700 ηÙԛΈÓ. ΔÈ ¤ÚÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÂϤÛÂÈ; ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù·¯Úˆ̤ÓÔÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· ‚Úˆ Î·È ÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÌÔ˘. ™ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ¤¯ˆ ÂÈÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁÔ Î·È Â›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi. ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û fiÏ· Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √È fiÚÔÈ ·ÔÚÚÔÊ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÌÔ˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈ΋ οÔÈÔÈ Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËη fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›‰· ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÛ̇ÔÌ·È Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ. ™ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ¤¯Ô˘Ì ۯÔÏ›· Î·È ¤Ó· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚÂ›Ô ˘fi‰ÂÈÁÌ· Î·È ÚfiÙ˘Ô. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏÈÌÂÓÈο ¤ÚÁ·, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. º. °ÎÔ‡·. ∏ Ó˘Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ٷ ÏÈÌÂÓÈο Ì·˜ ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ºÔÚÙÔ‡Ó·˜.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÓfiÙÈÔ˘˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...18ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...17ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...18ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...18ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∫Ú‹ÙË, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÂÓÒ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ηٷÈÁ›‰Â˜. ΔÔ Úˆ› Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 2 Ì 4 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ’‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Ì ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ¶ƒøΔ√ ¢∏ª√Δπ∫√ ™Àªμ√À§√ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Ì 1.137 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜. ∂›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ì·˙› Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌfiÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÔÚÊÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰ÒÛ·ÌÂ. £¤Ïˆ Â›Û˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÎÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, ÙË Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ, ÙȘ ÎfiÚ˜ ÌÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· ÁÈ· ÙËÓ ›ÎÚ· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·. ∞ÏÏ¿ Ó· ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È μ·Ú‡. √ æ∏§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂™∂ƒπ¢∏™


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

•¤Ê˘Á·Ó ªÂ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. √ Î.ª‹ÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È Ì ¿ÏϘ ·Û¯‹ÌȘ, ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ¤Ó· ...Ì‹Ó˘Ì·. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ηı·Ú¿ Î·È Í¿ÛÙÂÚ· ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÒÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ·‰È·ÊfiÚËÛ ÁÈ· fiÛ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô. ªfiÓÔ Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î·È ÂÎÙÚ·¯‡ÓÔÓÙ·È. ∫∞Δ. Δ∞™

™Ù›ÁÌ· ªÂÙÚË̤ÓÔ˜, ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¤‰ˆÛ Ì ÌÈ· ÏÈÙ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ” ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∂Ó Ì¤Ûˆ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “£¤Ïˆ ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ΢„¤ÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜, ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù· ¯·Ì¤Ó· Ï·˚ο ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘, ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î¿ı ̤ڷ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ¶ÚÒÙ· ÏÔÈfiÓ Ë fiÏË Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘” . °.•.

√‡Ù ¤Ó·˜; √‡Ù ¤Ó·˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˜” ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞˘Ùfi Î·È ·Ó Â›Ó·È “ÂÈÙ˘¯›·” ÁÈ· ÙË ¡.¢... °È·Ù› ÌÔÚ› Ù· ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘˜ ·‡ÍËÛ ٷ ÔÛÔÛÙ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fï˜ Ë ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ¤ÛÙˆ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈο, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË Ó›ÎË Û οÔÈÔ ¢‹ÌÔ. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡.¢. Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. º.™.

™ÙÔÓ ·¤Ú·... •¤ÊÚÂÓÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ÛÙ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ Â·ÓÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË, ÌfiÏȘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. º›ÏÔÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔÓ Û‹ÎˆÛ·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ, ˘fi ‰‡ÛÎÔϘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û˘Óı‹Î˜, Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÁϤÓÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ‡ÙË Ë Ó›ÎË ı· Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË ÛÙÔÓ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, Ì· ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜... μ.∫.

™ÙÔ “fi‰È” Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜

“™Ê·Á‹”

“™ÙÔ “fi‰È” ÛËÎÒıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜. Ÿˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ Euro 2004” , Ì·˜ ›Â Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ì ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜ ÙÔ˘. ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˘ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÚȤÁÚ·Ê ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ÁÈfiÚÙ·Û·Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ÙÔ ›ÛÙ¢Â, Ô‡ÙÂ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ fiÙÈ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ Â›Û˘ Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ۛÁÔ˘ÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·˘Ùfi ÂÎÙÈÌÔ‡ÛÂ. ∏ οÏË Á‡ÚÈÛ ٷ ¿Óˆ-οو Î·È ÙÔ ÙÈ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ fiÏË, Û·˜ Ϥˆ, ·fi ÙÔ Euro 2004, ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ٤ÙÔȘ ¯·Ú¤˜...” . ª¿ÏÈÛÙ· Ô ›‰ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Î·È ÓËÊ¿ÏÈÔ˜, Ì·˜ › fiÙÈ ÛÙËÓ ÌË ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ‚¿Ú˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘, ›¯Â ·ÚÎÂÙfi ÎfiÛÌÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ÙÔÓ ™‡ÚÔ ƒ¿Ô Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘” . Ÿˆ˜ Î·È ¤Î·ÓÂ...

¢Â‡ÙÂÚË Ê‡ÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Î.∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, Ô˘ η̛· ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª‹ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ∫·ԇϷ, Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §ÂÌÔÓ‹ ÁÈ·Ù› ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∫·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔ˜ “‰È·ÁÚ·Ê‹” ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙË ¡.¢, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰Ôı› ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙ· fiÔÈ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÔÏÈÙÈο ·‰È¤ÍÔ‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. √ Î. ∫·ԇϷ˜ ˙‹ÙËÛ ¯ı˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·Ú·ÈÙËı› Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ·fi ÙË ¡√¢∂ “ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·” Î·È ÂÈÙ¤ıËΠ̠ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, º›ÏˆÓ· ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë.

∂§.™.

∫ÂÚ‰ÈṲ̂ÓË √È ÚÒÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ΔȘ ÚÒÙ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î.¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÓÒ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÙÔ Úˆ› Î·È Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÙˆÓ Î.Î. ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË Î·È ¶ÈÙÛÈÒÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·... √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ º.∫Ô˘‚¤Ï˘, Ë ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË, Ô ¡. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ª. ∫·Ú¯ÚÈÌ¿Î˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘Á¯·ÚÔ‡Ó, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÈ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Ë ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ “ÎÔÚ˘Ê‹˜” , Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ·Ó·ÍÈfiÈÛÙ˜. ª›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì ηٿıÂÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ ¿ÌÂÛÔ Â›Û˘ ‚‹Ì· ı· Â›Ó·È Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ ÓÂÚfi Î·È ÔÈ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ı¤Ì·Ù· “sos” ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ∫˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È Ë Î·Ù‹ÊÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 21 ÌfiÏȘ „‹ÊÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ › ‹Ù·Ó ˆ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÏÂÙ›ˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. °.•.

¢ÂÓ ÙÔ ¿ÊËÛ ӷ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ∞¿ÓÙËÛË ÛÙȘ “˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜” Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎÂ Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶·Ù·ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ñÔ˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÙÈÛÂ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜- ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜. √ Î. ªÔ‡Ù·˜ ›Â, ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô‡ ‹Á·Ó ÔÈ 7500 „‹ÊÔÈ Î·È Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ‹Û˘¯Ô ÙÔ ∫∫∂”. °È· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ªËÙÚfiÔÏ˘, fiÔ˘ - fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ - Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‹Úı ÚÒÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‰È·ÊÔÚ¿... ∏ οÏË fï˜ ¤·ÈÍ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¿Û¯ËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ ∞ÔÛÙfiÏË ¶··ÙfiÏÈ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· -‰‡Ô ÌÔÓ¿‰ˆÓ - ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, Ë ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ÙËÓ Ó›ÎË. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ηٿÊÂÚ - Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi- Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ΔÚÈοψÓ, §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÔÎÙÒ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙÂÏÈο Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ô˘ ıˆڋıËΠۛÁÔ˘ÚÔ˜. ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÎfiÓÙÚ˜ Î·È “ÎÔÚÒÓ˜” ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘ Î. ªÔ‡Ù· ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· “˘fiÁÂȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜...” Δ. ∫.

∫∞Δ. Δ∞™

μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜

ªÂ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚÔ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘. ∏ ›‰È· ÚÔÛˆÈο Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ Ì ÙËÓ “Ì¿¯Ë” ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÈÛ¯˘Úfi ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â. ¶ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ı· Ù˘ ·ÚÓËı› „‹ÊÔ ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË fiÙ·Ó ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜... ∫∞Δ. Δ∞™

√ÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ΔËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ¯¿ÓÙÈη ¤ÍÈ ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Óı˘Ô„‹ÊÈfi ÙÔ˘ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ηٿÊÂÚ ӷ Â·ÓÂÎÏÂÁ› ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙËÓ ÔÚȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 21 „‹ÊˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ì ÌÈ· ÏÈÙ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· “Ó›ÎË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘” . ∫·È ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ ı· Â›Ó·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

ª¤¯ÚÈ Úˆ›·˜ ΔÔ ÁϤÓÙÈ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÔ‡‰È·ÛÌ· Î·È Ë ·ÁˆÓ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ‰˘Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ͤÊÚÂÓÔ˘˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ÎÔÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Û ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ, Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ϤÓ ˆ˜ “‰ÂÓ ¿ÓÙ¯ ÙËÓ ›ÂÛË Î·È ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· ÂÈÓ›ÎÈ·” . °.•.

∞Ô¯‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ∏ ·Ô¯‹ ÚÂÎfiÚ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁÈı¤·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∞Ó‹Ïı ÛÙÔ 81,5%, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 58%, Â›Û˘ ·Ô¯‹ ÚÂÎfiÚ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¢‹ÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ‚·ÛÈ΋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·: ŸÙÈ Â›Ó·È ÔÚÂÈÓfi˜, Ì ‰‡ÛÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ. ∫.

ª›· ·fi ÙȘ ÂÓÓÈ¿ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Á˘Ó·›Î˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Â›Ó·È Î·È Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î. ŒÊË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË-∫fiÛÛÈ·‚· Ë ÔÔ›· ÂÍÂϤÁË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜-÷ÏÎˉfiÓ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, ¯‹Ú· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›·, ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ·Ó·ÎÔ‹, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘, Ù˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ‰¤¯ÙËΠӷ ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤· ÚÔÔÙÈ΋” ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 52,9%. Δ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Ó¤· Ù˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√È ÓÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔ̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ‹ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ӛ΢, Ì ηٿÏÏËϘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ÂÚ› ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÌÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ͇ÏÈÓ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ŒÏÏËÓ· Ô‡Ù ÙÔÓ ›ıÔ˘Ó fiÙÈ ‹Ú·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ¤‰ˆÛ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· ÂÛÙ›·ÛË ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο, ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ “ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘” ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. √ ÎÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· Ì·˜ ÏËÁÒÓÔ˘Ó” , ÂÓÒ ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·›¯·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. “¢ÂÓ Ì·˜ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ï‹ıÂÈ· Ò˜ ÌÔÚ› Î·È ÙÔ Ï¤ÂÈ ·˘Ùfi Ô ÎÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘; ∞fi fiÙ ÙfiÛË “ÊÚÔÓÙ›‰·” ÁÈ· ÙË ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÙ·Ó ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰Ë ηٿ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÔÈ Ôϛ٘ ÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ Û¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÍ; ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ÎÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ›Ûˆ: ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ô¯‹ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·. “∂Ì›˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ ‹Ú·Ì” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó, ˙ËÙÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, ·fi fiÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi; ∫·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ¯¿ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· “οÛÙÚ·” (‚Ï. ¢‹ÌÔ˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜) ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ‰ÔÛÎÔ‹ÛÂȘ; ΔÔ ∫∫∂, ‰È¿ Ù˘ η˜ ¶··Ú‹Á·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ì·˙È΋ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ οÏ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Â›Ó·È ·Ù˘¯‹˜ ÁÈ·Ù› ı· ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÁÈ·Ù› ϤÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›ıÔ˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ. ∂ȉÈο ÙÔ ∫∫∂, Ô˘ ‚Á‹Î ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙȘ οÏ˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ·˘Ùfi. √È ‰ËÏÒÛÂȘ fï˜ Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ. √

ÂÈı˘ÌÒÓ ‰È·Î·Ò˜ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ §∞√™ Î·È ¡¢, ÎÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÈÏ “‰¤ÛÙ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙË ¡¢” , ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ÎÔ ™·Ì·Ú¿ Ì ÎÚ˘Êfi ·Ú¿ÔÓÔ fiÙÈ “‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û” ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÔ˘Ùڈ̤ÓÔ˜ Ó· “·›ÍÂÈ Ì¿Ï·” Ì ÙȘ “·ÓÔȯ٤˜ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜” Ô˘ Ù¿¯· ·Ê‹ÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ÎÔ˜ ΔÛ›Ú·˜ - Î·È ·˘Ùfi˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ - ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·¤¯Ô˘Ó, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì ÛÙÚ‚Ïfi ÙÚfiÔ ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜, ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. AÏ‹ıÂÈ·, ‹ıÂÏ· Ó· ͤڈ, ÙÔ ÂÚ›Ô˘ 50% Ù˘ ·Ô¯‹˜ ‰ÂÓ ¤ÂÈÛ ԇÙ ÙÔÓ ÎÔ ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘; ◊ Ì‹ˆ˜, ¿Ú·ÁÂ, ÌfiÓÔ fiÛÔÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο ÌËӇ̷ٷ; ∞˜ ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡ÌÂ, fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·›¯·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ıˆÚÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÔ‚·Úfi. ∞˜ ÌËÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ˆ˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÂÊÂÍ‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÁÓÒÚÈÌÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡ ÙȘ Ì¿˙˜, fi¯È ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ӈÓ. ∞˜ ÌËÓ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Û η̛· Ù¯ÓËÙ‹ fiψÛË Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ·˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘Ù‹ Ì¿˙· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÍÈÊÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌË Ô‡Ù Ô‰ËÁÂÙ›ٷÈ. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ıÚ¤ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙˆÚÈÓÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÎËÓ›Ô˘, ηıÒ˜ ‚Ϥˆ, ‰ÂÓ Ï¤Ó ӷ ‰È‰·¯ıÔ‡Ó. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·›¯·Ó ÂÂȉ‹ ¿ÓÙ· ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ù¿¯· ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜. ¶Ï·ÓÒÓÙ·È ÔÈÎÙÚ¿. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÂÛÙ¿ÏË Ë¯ËÚfi Î·È Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. ∞˜ „¿ÍÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ·ÏÏÔ‡ ÁÈ· ÓÈÎËÙ¤˜. ∞˜ Ì·˙¤„Ô˘Ó fiÛÔ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜ ·¤ÌÂÈÓÂ Î·È ·˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂Ó ·Ó¿ÁÎË, ·˜ Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÏ›ÛÔ˘Ó Û οÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È fi¯È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó - ÂȉÈο Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ - Ì ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ӛ΢ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‹Ú·Ó ÙfiÛ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∞˘Ù¿ fiÏ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¡ÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ô¯‹. ∞˜ ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ¯·Ì¿ÚÈ. ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ. °È·Ù› ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÈ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ·˘Ùfi Ì οı ÙÚfiÔ Î·È Ì¤ÛÔ. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ Â› ˆ˜ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Ï·fi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË, ·ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·È-

∫·È ÙÒÚ·; ΔÔ˘ ™√º√∫§∏ °. ª∏Δƒ√À

∞˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙÂ, ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ı· ÛÙ·Ï› ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È·Ù› ·˘Ùfi; §ÔÁÈ΋ Ë ·ÔÚ›·. ¢ÂÓ ı¤Ï·Ì ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜... ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ›ӷÈ... “Î·È ÙÒÚ· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È; ΔÈ ¿Ú·Á ̷˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;” . ¶ÚÔÊËÙ›˜ Î·È ˘ı›Â˜ ÙÔ˘ Ì·ÓÙ›Ԣ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó!... ΔÔ Ó· ‰ÂȘ fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·fi Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔÓÙ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜ Ì·˜, fiÛ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ·Ó οӷÓÂ, fiÛ˜ “ÚÔÛ¿ıÂȘ” Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ÊÈ¿Ûη ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ “ηٷϋÛÙ¢ÛË” fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ. ΔˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ÃÙ˘‹ıËÎ·Ó ·Ï‡ËÙ· fiϘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ËÏÈ˘. ∞ÓÂÚÁ›·, ÏÈÙfiÙËÙ·, ÌÈ˙¤ÚÈ· Á¤ÓÓËÛ·Ó ¤Ó·Ó Ó¤Ô Í¯·Ṳ̂ÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. Δ· ÓÈ¿Ù· Ì·˜ ʇÁÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·... √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÌ·‰Èο ÛÙȘ

ÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ‚›Ô Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∫ÔÈÓÒ˜, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ Ì ۷ڈÙÈΤ˜ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÓfiËÛ ÂȉÂÈÎÙÈο” .

MÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÈ; √ Î. ∞ı. ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ò˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ· Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ì Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (Ô˘ ¿ÏÏ· ¤ÏÂÁ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο ¤Ú·Í ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·) ‹ÏıÂ Î·È Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÌÂÛ·›ˆÓ·˜ ¯¿ıËÎ·Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó. ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È Ì·Ú·ÛÌfi˜. ΔÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¯·ÌËÏ¿, ηÓ›˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ÁÂÏ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÛÎÔ˘ÓÙÔ˘ÊÏ¿ÂÈ - ·Ú··Ù¿ÂÈ Ô ÎÔÛÌ¿Î˘ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë “™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋” ΢‚¤ÚÓËÛË. √ ÌfiÓÔ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘. ŒÚ¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ÙÚfiÈη, Ӥ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ¶fiÛ· ¿ÏÏ· fï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ, Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘, Ô Ôχ·ıÔ˜ Ï·fi˜ Ì·˜; ∞ÓÂÚÁ›· - ÏÔ˘Î¤Ù· ·ÓÙÔ‡, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. ∞fi ÙÔ À¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿, ¤ÁÈÓ À‹Ú¯·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÏԇ̷ÛÙ ÂÌ›˜ ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘ Ó· ÙÔ˘ Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ºfiÚÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ì·˜ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ·ÎfiÌË. ª‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ; ¡· ‚¿ÏÂÈ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·, Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ›‰Ë ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔ „ˆÌ› - „ˆÌ¿ÎÈ. “√˘Î ·Ó Ï¿‚ÔȘ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÌË ¤¯ÔÓÙÔ˜” ϤÂÈ Ô ∫Àƒπ√™ ª∞™ ∫∞π £∂√™ ª∞™, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Û·˜ ¤Ú· ‚Ú¤¯ÂÈ. ∂Û›˜ Î·È Ù· ªª∂ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ª·‡ÚÔ ÕÛÚÔ Î·È Ô˘ Û·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ٤ÙÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∞Ó‹ÎÂÙ ÛÙËÓ ∂§πΔ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ˙ˆ‹ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù·Ï·›ˆÚÔ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ے ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿ÏÈ. ŸÏ· Ù· ›¯·ÙÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ΠÚˆı˘Ô˘ÚÁ¤, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ™¯¤‰Èfi Û·˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∞Ó¤¯ÂÈ· - ·ÓÂÚÁ›· - ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Ì·Ú·ÛÌfi˜, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. •ÂÔ‡ÏËÌ· ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ‰ËÏ·‰‹. Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ÌfiÓÔ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ Ù· ÛÎÂÊÙ›Ù Ô˘ Ù· ·Ó·Áο˙ÂÙ ӷ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡-

ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ¯ÒÚ˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. √ ÊfiÚÔÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È Ù· ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏ· Û¯¤‰È·, Ô˘ ÙfiÛÔ ‰È·ÊËÌÈÛًηÓ Ì fiÏ· Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÛËÌ›ˆÛ·Ó Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÒÛÂȘ! £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿, Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÁÓˆÛÙ¿. ¢ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì fï˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜. ª·˜ “ÂÍ·ÁÚ›ˆÛ” Ë fi„ÈÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙÔ˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ‰‹ÏˆÛË, “fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÌÂÛ·›· ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË” ! ∞Ï‹ıÂÈ·, ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Î·Ó›˜, ·fi ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ۈًÚ˜ Ì·˜, ÔÈÔ˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· Ì·˜ ‰È·ÛÒÛÂÈ; ∞Ó ÂÓÓÔÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ï·ıÂ̤Ó˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ÌfiÓÔÓ ›Ûˆ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· οÔÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÛÂÈ. ∫·È ÙÒÚ· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜; ΔÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜; ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì fi,ÙÈ Ì·˜ ·¤ÌÂÈÓÂ; ∫·È ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÔÈ ·¤Íˆ “Ê›ÏÔÈ Ì·˜” , ÁÈ· Ó· Ì·˜ “‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó” ; °ÓÒÌË Ì·˜ ›ӷÈ, fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·, ÔÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ. ¢ÈηÈÔÏÔÁ›· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ “ÛˆÙ‹Ú˜” , ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÙfiÙ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ù·

ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ¤¯ÂÙ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ·fi ηÈÚÔ‡ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Û ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ, Ì ÙËÓ ·ıÚfi· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÌÈ·˜ Î·È Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó· ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ. •¤¯·Û· fï˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, οÓÙ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ʇÁÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ó· ··ÏÏ·Á›Ù ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ÕÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› (ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜), ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fï˜ ηٿ ÙÔÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ¤ÛÙ ÌÔ˘ Ò˜ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó; ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. (§ËÛÙ›˜ - ‚È·ÛÌÔ› - ÔÚÓ›· - Ó·ÚΈÙÈο). °Î¤ÙÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜, Ë Î¿ÔÙ ÂÚ‹Ê·ÓË Î·È ·ÍÈÔÚÂ‹˜, Ë ÎÔÈÙ›‰· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Á›Ó·Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì·˜ ηٷÓÙ‹Û·Ù ‰·ÎÙ˘ÏÔ‰ÂÈÎÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¿ ÙËÓ ÀÊ‹ÏÈÔ. Èڛ˜ πÛÙÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ £ÚËÛ΢ÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ò˜ ı· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜; ∑ԇ̠ÛÙÈÁ̤˜ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ (‚Ϥ Ӥ˜ οÚÙ˜ Ì ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· - ÌÈÎÚÔÙÛ› ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì·˜). ∂Ì›˜, fï˜ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ì·˜ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙ· ∫Àƒπ√ Î·È £∂√ ª∞™, Ô˘ ÂÛ›˜ ÙÔÓ ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ª·ÌˆÓ¿, ÙÔÓ £∂√ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. æ∏§∞ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·‰¤ÏÊÈ· ÌÔ˘ ÂÓ Ãƒπ™Δø. ∏ ¶·Ó·Á›· Ì·˙› Ì·˜. Œ¯ÂÈ Ô £∂√™!!!”.

¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ; √ Î. ¢ËÌ. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Ó‹ÌÔÚÔÈ, “ÙÚÒÌ” ÙË ÌÈ· ÛÊ·ÏÈ¿Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË... ∫È Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ; ª¤Û· ÛÙÔ “Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ” ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÌfiÓÔ “ÛˆÛ›‚ÈÔ - ˙ˆ‹˜” , Ô “ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ëÓ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÒÓ! ÷ϷÚÔ›, ÛÙȘ ¿ÓÂÙ˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ (Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜) ÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÎÔÌÏÈ̤ÓÙ· ·˘Ù¿ÚÂÛ΢ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, ÙÔÓ Ôχ·ıÔ Ï·fi Ì·˜! ¶Ô‡ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜, Ë ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜; Δ›ÔÙ·! ™Èˆ‹. ÕÎÚ· ÙÔ˘ “Ù¿ÊÔ˘ ÛȈ‹” , Ϙ Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ì ̤Ú˜ ∂Ù·ÂÙ›·˜... (§¤ÙÂ;). ∫È fï˜, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ı· “ÏËÚÒÛÂÈ” ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜” Ù˘ fiÔÈ·˜ Ì·Ù·Èfi‰Ô͢ ÂÍÔ˘Û›·˜... - §˘¿Ì·È, Ô˘ Û‹ÌÂÚ·, Ï›ÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂʤÚË Î·È ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘, Ï›ÂÈ Ë ¿ÏÏË Ì·ÙÈ¿, ·ÎfiÌË Î·È Ë Ô˘ÙÔ›· ‹Ù·Ó ÌÈ· οÔÈ· χÛË!” .

¯Â›ÚÈÛÙ·, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·!! Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ·fi Û˘Ó·›ÛıËÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ·Ó fi¯È Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙ·ÙÔ, ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿, ·ÙÚȈÙÈο ÊÂÚfiÌÂÓ·, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË. √È Í¤ÓÔÈ “Ê›ÏÔÈ” Ì·˜ Ù˘ ∂.∂. ÙfiÙ ı· ¯·ÚÔ‡Ó, ı· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ı· Ì·˜ ˘ÔÛ¯ÂıÔ‡Ó ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ, ·Ï¿ Î·È ı· “˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó” , fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·... ¶ÚÒÙ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿ÚÓËÛ‹˜ Ì·˜ Ë ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ◊‰Ë ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË 11 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÌËÓfi˜, ·Ó ‰ÂÓ ··ÙÒÌ·È, Ë ¤Á΢ÚË Î·È Â›ÛËÌË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ªÈÏÏȤÙ, ‰ËÌÔÛ›Â˘Û fiÙÈ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ¤Î·Ó ۯÂÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂.∂. ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û’ ·˘Ù‹Ó, ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. £· Ì·˜ ˘ÔÛ¯ÂıÔ‡Ó fiÙÈ Â¿Ó Ù· ‚Úԇ̠̠ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÙڤϷȷ, ÙfiÙ ٷ ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È Ù· ÔʤÏË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ı· Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È ›Ûˆ˜ fiÏ· ‹ ÌÂÚÈο Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ŒÓ· fï˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂıÓÈ΋ ÂÓfiÙ˘ Î·È ÔÌÔ„˘¯›· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚÔ˘ÛÒÓ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ï›ÁÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫·È ΢ڛˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∞˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. £· ‰Ô‡ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÓˆÚ›˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

/5

“¶·Á›‰·” ÕÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· πÃ Î·È ‰›Î˘ÎÏ· Â›Ó·È Ë Û¯¿Ú· ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ª·Û‰¤ÎË. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ηı›ÛÂÈ” , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊÙ› ÙËÓ “·Á›‰·” Î·È ¤ÛÂÈ Ì¤Û·, Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÚfiÎÏËÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˙ËÌÈ¿, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› Ô‰ËÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ. °.•.

“ºÔ˘ÛΈ̤ÓÔÈ” ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÕÛ· ∫·ÙÛÔ‡‰· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞˘Ùfi ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ÂÌ›˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫·ÙÛ·Ì¤ÎÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“ΔÈ Ó· ÂÚÈ̤ӈ; ŸÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ôχ ¯¿ÏÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ¿ÓÙÔÙ ÂÏ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ªfiÓÔ ·˘Ùfi. ΔÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÂÓÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ÃÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ· ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚıËΠηӤӷ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›‰·Ì οÙÈ Î·Ïfi Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È fiÛÔ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì” .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ŒÎÏËÎÙÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÙ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∏ ¤ÎÏËÍË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ÔÚÁ‹, Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “˘¤ÚÔÁΘ Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ¯ÚÂÒÛÂȘ” , ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ “Ù· ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ· ÔÛ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٷӿψÛË” . √È Ôϛ٘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∂ÈϤÔÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ˘˜” ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·Ú¤Ï·‚·Ó Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È fiÙ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ Ù¯ÓÈÎÔ› Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙÚËÙ¤˜, ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Ë ¯Ú¤ˆÛË Ë ·Ó¿ÏÔÁË, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. μ.∫.

∫·È ¿ÏÈ ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ™Â Ì·‡ÚÔ ¯¿ÏÈ ‹Ù·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹, ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Û ·ÚÎÂÙfi˜, ÙÔ ¯·ÚÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Ô˘ ÚÔÛ¤ÙÚÂÍ·Ó ÒÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· ¤ÙÔÈÌ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ›‰·Ó Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›‰·Ó... ∫·È ¿ÏÈ ÔÈ ›‰È˜ Á˘Ó·›Î˜, ÙÚ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ˙fiÚÈ. √È Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÔÈ Î·ÎÔÏËڈ̤Ó˜ ·ÏÏ¿ ηÈ...·Ï‹ÚˆÙ˜ ηı·Ú›ÛÙÚȘ, Ì¿˙„·Ó fi,ÙÈ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó, ÂÓÓÔ›ٷÈ... ∂§.™.

¢‡Ô ÔÚ›˜ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘Ó¤ÂÛ·Ó Ì ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó·

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ...Ï›ÊÙÈÓÁÎ ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ˆ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ηÓ·Ôı‹Î˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, Ô˘ ÎÙ›ÛÙËΠÙÔ 1926, ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 80, ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∂Âȉ‹ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â›Ó·È ϤÔÓ Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÏfi Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Î·È Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. ™ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜, Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿....

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÔÚ›˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô‡Ù ÙÔ ¢¡Δ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì›· ÔÚ›· ˆ˜ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÊÔÈÙËÙÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. º.™.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ™Â ÙÚÂȘ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ŸÁÏ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi °·Ì‚¤Ù· Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÌÔÚÈο Î·È ÂÛÙ›·Û˘, fiˆ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜-ı¤·ÙÚÔ. ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, Â˙Ô› Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ŸÌˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· οÔÈÔÈ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ‰›Î˘ÎÏ· ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù· Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì Ì˯·Ó¤˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂ÍfiÚÌËÛË ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ “ÕÌÂÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ̤ۈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ª¤Û· ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ı· ηٷÚÙÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ “ªÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÈÌËı› Ë 7Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∏ÚÒÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ¡ÂÔÏ·›Â˜ ∂∫√¡-“ƒ. ºÂÚ·›Ô˜” , Ë ∫¡∂ Î·È Ë ¡ÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÈ Ôԛ˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¡ÂÔÏ·ÈÒÓ Î·È ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ” . ∂ÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ √√™∞ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ “∂ÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ √√™∞ ƒfiÛÂÚ Î·È ƒfiÔ˘ÓÙ˜ Î·È Â›¯·Ó Ì·ÎÚ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ù· ÂÎÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ·, ÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙË

¯‡ÙËÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û Â˙Ô‡˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ οÔÈÔÈ Â›Ó·È Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ›Ù ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ›Ù ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·... £. ∫. μ.

¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó... ™Â η΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÛÙËÓ Ô‰fi μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÌÂٷ͇ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ Î·È ª·‚›ÏË ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Á¿Ù˜, ηıÒ˜ ÚÔ Î¿ÔÈˆÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ fiÙ·Ó Î·È ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ô‰fi. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Î·È fiÛÔÈ ÂÚÓÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÂΛ, Ë Ô‰‹ÁËÛË Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ·fi ÙȘ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜. ÕÌÂÛ·, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ·˜ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÒÓ Ôϛ٘ ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢.°.

16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË À‰Ú‡Ûˆ˜, ∞Ô¯ÂÙ‡Ûˆ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ μfiÏÔ˘” . ¢‹ÏˆÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “∫ÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ› Ë ¢ÂÍÈ¿” “√ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔ¤‚Ë Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰ËÏÒÛÂȘ: “∞ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ· ÙË ¢ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó· ÂÈÛ›ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÔÔÙ‰‹ÔÙ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ¤ÌÌÂÛ· ‰ÂÓ, ·ÏÏ¿ ۷ʤÛٷٷ, ÂȯÂÈÚ› Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ›‰È· ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·” .

ÚÂ›Ù·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿. √È ›‰ÈÔÈ ÂÈÛ‹Ì·ÈÓ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Ù˘ ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” .

∂ÈÛ‡‰ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ “ŒÓÙÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ú·ÙË-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... Ô Ù˙fiÎÂ˚ Gordon Richards

¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞È-

οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Lingfield Park. ™ÙËÓ 34¯ÚÔÓË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ 4.870 ·fi ÙȘ 21.843 ÎÔ‡ÚÛ˜ Î·È ı· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ 26 ÊÔÚ¤˜. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÔÈ ¡·˙› È‰Ú‡Ô˘Ó ÙÔ °Î¤ÙÔ Ù˘ μ·ÚÛÔ‚›·˜. ª¤Û· Û ÙÚ›· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¤ÁÎÏÂÈÛÙÔÈ ∂‚Ú·›ÔÈ ·fi 450 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó ÌfiÏȘ 37.000.

Á‡ÙÔ˘ Ô ∞ÓÔ˘¿Ú ·Ï ™·ÓÙ¿Ù, ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˘ °Î·Ì¿Ï ∞ÌÓÙ¤Ï ¡¿ÛÂÚ. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ·ÁÒÓ·˜ ƒÂ¿Ï-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (75-73) ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ULEB. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 47 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ FIBA Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 24 ÔÌ¿‰Â˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹

∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ›Ûˆ˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¯ÒÚ˜ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ËÏÒÓÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

¶∞ƒπ™π, 15.

“∞Ó‡ı˘ÓË” Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ª¤ÚÎÂÏ

™Δπ™ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ™ÔÛÈ·-

ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, ̤۷ ·fi ÌÈ· “·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÂÓˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” , ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Î·Ó ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ “√Ì¿‰· ÙˆÓ 20” Î·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. “√È Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜” ›Â, “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜” . ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ¿ÚÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜. “∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fï˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·‰È˘ Î·È ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜: ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÛÙ· Ê¿Ú̷η Î.¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÓ Î·È ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ¿ÏÏÔ˘˜. ∂¿Ó ıÂÏ‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ı· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ϿıË Ì ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” , ›Â Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∏ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜, ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì fiÚ·Ì·. £¤ÏÔ˘Ì ·ÓÔȯ٤˜ ÎÔÈӈӛ˜, Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì·˜ ̤ۈ Î·È ÌÈ·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÚÂۂ‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË” . “°È· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÔÏÈÙÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛËÌ·‰Â̤ÓË ·fi ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘. Δ¤ÙÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Êfi‚Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔϤıÚȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‚›Ô. ∂ȉ›ˆÍË Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÚÔÛ·ıԇ̔ η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™Â Ì›· ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ‰Ú¿ÛË, fiˆ˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ë ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹˜. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜” ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÛÙȘ fiÏÂȘ, ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋, ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÁÈ· ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰Ú¿ÛÔ˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ”.

∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ “fiÏÂÌÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 15.

ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó πÚÏ·Ó‰›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ͤÛ·Û ۋÌÂÚ· Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ù˘ ∞. ª¤ÚÎÂÏ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÛÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ (ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘) ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â͈ı‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Û ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÓÔ‰Èο ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·.

“∞˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·˘ÙÔÂȂ‚·ÈÔ‡ÌÂÓË ÚÔÊËÙ›·. ∞˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û¿ÛÂÈ Ï¿Ù˜. ∞˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. “√ÚÈṲ̂ÓÔÈ, fiˆ˜ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ¯ÒÚ˜ Ì ˘„ËÏ¿ Â›‰· ¯Ú¤Ô˘˜, ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈ·˜ Èı·Ó‹˜ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ” , ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È “ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜” . “∂›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ √√™∞, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÏËıÒÚ· Û˘Á¯·ÚËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·ÏˆÛÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ª·ÚÙ›Ó √ÌÚ› Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ “ÔÏÈÙÈÎfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡” . ™ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô

¶∞ƒπ™π, 15.

Δ∏¡ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë °·ÏÏ›· -“ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ Û ¿ÏϘ ËÁÂۛ˜” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™Â Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÁÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙÔ 2009, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ªfiÓÈÌÔ˘ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢. ¶Èı·Ó‹ ¤ÓÙ·ÍË Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ÛÙÔ ªË¯·ÓÈÛÌfi ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ‹ fi¯È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â fi,ÙÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2009, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ Ë ¡¢. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ı· ÌÂȈı› ηٿ 6%. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· Û˘ÌʈÓ›, ‰È·ÊˆÓ› fï˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë °·ÏÏ›· ‰ÂÓ ÂÈ̤ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ı¤ÛË Ô˘ ˘ÔÛÙË-

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ §Ô˘›˜ ∞ÁÈ¿Ï·, ÂÓÒ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™ÂÁÎÔÏ¤Ó ƒÔ˘·ÁÈ¿Ï ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó, fiˆ˜ ›Â, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √√™∞ ∞Ó¯ÂÏ °ÎÔ˘Ú›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

∂›ıÂÛË ª¤ÚÎÂÏ Î·Ù¿ ™Ú¤ÓÙÂÚ ÎÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ ªÂ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ™Ú¤ÓÙÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·Ó¤‚ËÎÂ Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (CDU) ÛÙËÓ ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë. “Δ· ¿ÓÙ· ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È. ∂¿Ó ÙÔ Â˘ÚÒ ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ÙfiÙÂ Ë ∂˘ÚÒË ı· ·ÔÙ‡¯ÂÈ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÂÓfiÛˆ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘. ∞fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi Ù˘, ™ÔÛȷωË-

ÌÔÎÚ¿ÙË Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ °Î¤Ú¯·ÚÓÙ ™Ú¤ÓÙÂÚ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÿӘ ÕȯÂÏ, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. “ΔÔ SPD ¤‰Ú·Û ÂÈfiÏ·È·” ‰‹ÏˆÛÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜. “ΔÔ 2000 Ô ™Ú¤ÓÙÂÚ Î·È Ô ÕȯÂÏ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ·ÁÓfiËÛ·Ó fiÏ· Ù· Û‹Ì·Ù· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË [...] ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ ÂΛ-

ÓÔÈ Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Â›Ó·È ·Ó‡ı˘ÓÔÈ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ CDU, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÚ›Û˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÂÓÒ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰È¿ÛˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ÙÂÚ-

Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·Ó·¯·ÈÙÈÛı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. “Δ· ¿ÓÙ· ‰È·Î˘‚‡ÔÓÙ·È. ∂¿Ó ÙÔ Â˘ÚÒ ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ÙfiÙÂ Ë ∂˘ÚÒË ı· ·ÔÙ‡¯ÂÈ” ª¤ÚÎÂÏ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘. “∏ ȉ¤· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ. ªÈ· ȉ¤· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÈÛ¯‡ Î·È Â˘ËÌÂÚ›· ÛÙËÓ ‹ÂÈÚfi Ì·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. ∂Ó·fiÎÂÈÙ·È Û ÂÌ¿˜. ∂Ó·fiÎÂÈÙ·È Û ÂÌ¿˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ¿Á΢ڷ˜, ÌÈ·˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ·Ó¤ÊÂÚÂ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù˘¯fiÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ̤ۈ Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Reuters. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÒÛÙ ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ó· ÌËÓ Í·Ó·Û˘Ì‚Â›” › ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ ¡. ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

£ÂÙÈ΋ Ë °·ÏÏ›· ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. “ª¤Ûˆ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 0,05% ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 400 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 200 ‰ÈÛ. ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. * √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË “Â·¯ıÒÓ” fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù›ÔÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Â›ÛËÌÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Û·Ó ÙÔÓ °. ∫·Ì›ÓË Î·È ÙÔÓ °. ªÔ˘Ù¿ÚË, Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤Íˆ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù›¯Ë, ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÈηӤ˜ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈËı›. ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ì›ÁÌ· Î·È Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ÂÚÒ-

ÙËÌ· Â¿Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Î·È Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “∂ÁÒ Â›Ì·È ¿ÓÙ· ıÂÙÈÎfi˜ Û ·˘Ù¿” .

“√ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡̷ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯·Ó Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·. ¶·ÚÔ˘Û›· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤-

ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ™·ÚÎÔ˙›, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ï·fi ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Î. ™·ÚÎÔ˙› ÂȂ‚·›ˆÛ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ôχ ıÂÙÈΤ˜, fiˆ˜ ›Â, ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ∂˘ÚÒË, ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. “ªÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË

Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ÌÈ· Ú¿ÛÈÓË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ›Â Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √È ‰‡Ô ËÁ¤Ù˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢, ̤۷ ·fi ÙË ™˘Óı‹ÎË. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜, ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ı‡Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ı· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¤ÛÔ‰· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. “Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿” , ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, “ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ¤Ó· ÊfiÚÔ ÛÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ˆ˜ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ fiÔÈ·˜ Ó¤·˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂∂” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPITH 16 NOEMBPI√À 2010

Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

¶∞™√∫: ¡›ÎËÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ∞£∏¡∞, 15.

Δ

· ÙÂÏÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ. ∏ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤ÁÂÈÚ ˘¤Ú ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÎÙÒ ·fi ÙȘ 13 ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ: ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ∫Ú‹Ù˘. ∏ ¡¢ ›Ù ÌfiÓË Ù˘, ›Ù ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Û ¤ÓÙ ÂÚÈʤÚÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∏›ÚÔ˘, £ÂÛÛ·Ï›·˜, πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. “™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó›ÎËÛ·Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂΛӘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË”, ÛËÌ›ˆÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Real FM Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ‹Ú ̛· Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ·Ô¯‹ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “η̛· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ¿, Â¿Ó ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó”. √ Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È “¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ηٷ‰›Î˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·¤Ù˘¯Â”. √ ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó. “¡· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ˘ËÚÂÙ› ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜”, ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜. “¢ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÂÁˆÈÛÌÔ› Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÙÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È, Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. Ãı˜ ÔÈ Ôϛ٘ Â·Ó·‚‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ È-

Û¯˘Ú‹ ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ - Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ - ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, Ì ۇÌÌ·¯Ô ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì”. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÌÈ· ηı·Ú‹ ÙÚÈÂÙ›· ÛÎÏËÚ‹˜, ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, “fiÔ˘ fiÏÔÈ Ì·˙›, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È Ôϛ٘, Ì ˘„ËÏ‹ ·›ÛıËÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ·ÙÚȈÙÈÎÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜, ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ÒÛÙ ӷ ‚Áԇ̠̠·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Û˘ÓÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜” Î·È fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆӔ. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ò˜ ÔÚ‡ÂÙ·È, ı· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” ,Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∂ÈϤÔÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. “∞ÏÏ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ Ì ÙÔ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó Ï·ÛÙ¿ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿ Î·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ‹Ú·Ó Î·È ·fi ÙȘ ¯ÙÂÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÔÈÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È ÔÈÔ˜ fi¯È. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂ

ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· ·ÂÌÔÏ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¯¤˜ Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· οÓÂÈ ›Ûˆ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ”, ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ Ì ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÎÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ”. “¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, Ì ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Î·È ÙÔÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi”, ÙfiÓÈÛÂ, ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â ˆ˜ “fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ì ηı·ÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚËÙÈο fiÏÔÈ Ì·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ì”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â¿Ó Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÙÂı› ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË, Ô Î.. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÌÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ıÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙË ¯ÙÂÛÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂ÈϤÔÓ, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ó· ·ÚıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘ÌÂ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË fiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ì·˜” Î·È fiÙÈ, Û˘ÓÂÒ˜, “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›Ô Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘”.

ªÂ ˘Ú¿ ηٿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

πηÓÔÔ›ËÛË §∞.√.™. ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 15.

πηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔÓ §·˚Îfi √Úıfi‰ÔÍÔ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi ·fi ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §·.√.™. °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙË ¡¢, ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Î·È Â› fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ §·.√.™., ÙfiÛÔ Ô Î. ∫·Ì›Ó˘ fiÛÔ Î·È Ô Î. ªÔ˘Ù¿Ú˘ Â›Ó·È ÚÔÓÔÌÈ·ÎÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋. ΔÔ ›‰ÈÔ Û٤ϯԘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §·.√.™. fiÙÈ Ë ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ¡¢ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ·ԉ›¯ıËΠÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠÂ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛÂ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ “„¢ÙÔ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ·¤ÚÚÈ„Â Ô ÎfiÛÌÔ˜” ÙËÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ¡¢ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “Î·È ÛÙ· ÙÚ›· Ô˘Ï¤Ó Ô˘ ÔÓÙ¿ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘

¡¢, ¤¯·Û ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜” ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ÈΛÏÈ·, ¢Ú¿ÎÔ Î·È °ÎÈÔ˘Ï¤Î·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ “Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜”. “ªÂ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÂÈ Ô ™·Ì·Ú¿˜ Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Î·È ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √ §·.√.™. ¯ÚÂÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” › ÙÔ ›‰ÈÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ §·.√.™. ™ÙËÓ ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ (fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §·.√.™.) Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ -·ÏÏ¿ fi¯È ·fiÏ˘Ù·- ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ GPO Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ª¤Áη, Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “›̷ÛÙ ÛÙÔ 7% Î·È Î¿ÙÈ”.“∂›Ì·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·ÏÏ¿ fi¯È ·fiÏ˘Ù·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿Í·Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ë Û˘ÓÂ‹˜ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÙ‡¯·Ì fiÛ· ı¤Ï·ÌÂ. ¶ÏËÚÒÛ·Ì ÙËÓ Û˘ÓÂ‹ Ì·˜ ÛÙ¿ÛË” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË.√ §·.√.™. ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ÛÙÚ·Ê› fiˆ˜ ϤÓ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈÚÚfi˘, ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ù· ÔÔ›· Î·È ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ, Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓÒ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰È·, ‰ËÏ·‰‹ fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË “fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ì οÙÈ ÛˆÛÙfi ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ, fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ì οÙÈ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ Î·Ù·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ì·˜” . ™ÙÔÓ §·.√.™. ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, “fiÔ˘ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹Á·Ì ηϿ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ §·.√.™. ÚÔ˜ ÙË ¡¢, Ë ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Û˘Û›ڈÛ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙ‹ÚÈÍ fiÛÔ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÓ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË, Î·È ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ∫ÈΛÏÈ· Î·È ÙÔÓ Î. ¢Ú¿ÎÔ, fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §·.√.™. ¤ÚÈÍ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·fi ÙÔ §·.√.™. ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ “‰ÒÛ·Ì ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ Δ·ÙÔ‡ÏË” Î·È ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È “ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ÚıÂ Î·È Ë ¡¢; ™Ù‹ÚÈÍ ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔÓ Δ·ÙÔ‡ÏË, Î·È Î¤Ú‰ÈÛ”.

™ÙÚÔ˜-∫·Ó

√È ŒÏÏËÓ˜ ηٷÓfiËÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∞£∏¡∞, 15.

ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¤ÁÈÓ ηٷÓÔËÙfi ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂͤÊÚ·Û ۋÌÂÚ·, ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô France Inter Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ù· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÂȉÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ Î·È Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ. “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó›ÎËÛ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™ÙÚÔ˜∫·Ó, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ó›ÎËÛÂ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¤ÁÈÓ ηٷÓÔËÙ‹ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È fiÙÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ Û˘Ì‚Â›, ·Ú¿ ÙÔ ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó, ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÂÏÈο Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ΢‚¤ÚÓËÛË”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 √È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞£∏¡∞, 15.

∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ “Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· fiÙÈ ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘ı‡ÓË, Ô˘Û›· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·” , ·ˇı˘ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. “ªÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÏ˜ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¯·Ú›ÛÙËΠ۠ηӤӷӔ , ÙfiÓÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÚˆÙ·Ú¯Èο fï˜ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û ¿ÁÔÓ· ̤و· Î·È ·‰È¤ÍÔ‰Ë ¿ÚÓËÛË. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› ÛÙËÓ Ú¿ÍË” . ∂Ù¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (∂μ∂∞), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª›¯·ÏÔ˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ‰Ú¿ÛË. “√ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Î. °È¿ÓÓË ™ÁÔ˘Úfi, ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î. °ÈÒÚÁÔ ∫·Ì›ÓË, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Î·È ÙÔ˘˜ ηÏ› ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ∞ÙÙÈ΋ Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜. ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÔÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ °. ∫·Ì›ÓË Î·È °. ™ÁÔ˘Úfi, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ı‹Ó·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∞ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È Ì·˙› Ì ÂΛӘ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ôχ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ∂™∞ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Û ı¤Ì·Ù· ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ fiˆ˜ ÂÍËÁ› ›ӷÈ: ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ. ŒÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÌÈ·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜, ·ˇı˘ÓÂ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ¯·ı› ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. “ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ, ·Ï‡ÔÓÙ·˜, ¿ÓÈÛ·, ÛÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Î·È ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, ÙfiÏÌË Î·È Ú·ÏÈÛÌfi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

°È· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË

πηÓÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÎÚ›ÓÈ· ÛÙË ¡.¢. ∞£∏¡∞, 15.

ø

˜ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙÈÌÔ‡Ó Î·È ÛÙË ¡¢ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘. ¢ÂÓ Ï›ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ì ÔÚÈṲ̂ӷ “Á·Ï¿˙È·” ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈʤÚÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›·. ¶ÔÏÏ‹ ÁÎÚ›ÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÏÏ·ÍÂ... ¯ÚÒÌ· ÌÂÙ¿ ·fi 24 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘ ¯ÚÂÒÓÂÈ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ -fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›· “Á·Ï¿˙È·” ÛÙÂϤ¯Ë - Â¤ÌÂÓ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Ì‹ÎÂ Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ¤ÛÙˆ ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘. ∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡¢ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó’ ·Ê‹ÓÂÈ Ô ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‹ÙÙ·˜. “™ÙÔÓ 20ÂÙ‹ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô ÌÔ˘ - ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ - Ô˘‰¤ÔÙ ·ÚÓ‹ıËη Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ¢ı‡Ó˜, ›Ù ÌÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó Â›Ù fi¯È. ΔÔ ›‰ÈÔ Î¿Óˆ Î·È ÙÒÚ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∞ı‹Ó·, ¶fiÏË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜” , ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÂÚÌËÓ›·, ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ‰ÂÓ ·˯› ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÔ˘. °È· ̤ӷ ¤ÎÏÂÈÛ ¤Ó·˜ ˆÚ·›Ô˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘” ºˆÓ¤˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ·, ÂÈÏÔÁ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ì Ûı¤ÓÔ˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ™Â Ï¿ıÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ¡¢ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·¤‰ˆÛÂ Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ. °ÎÚ›ÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢Ú¿ÎÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ô˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊfiÚËÛÂ. ¶ËÁ¤˜ Ù˘ ¡¢ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ “Á·Ï¿˙È·” ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˘ÔÁ›ˆ˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ Δ·ÙÔ‡ÏË, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ŒÏÛ· ¶··‰Ë-

ÌËÙÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ‹ÚÂ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛÙËÓ ∞Ú牛·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÂÍÂϤÁË Ô ·ÚÂÛÙfi˜ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘. √ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ›¯Â ÛÙ· ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜.

™‡ÛÎÂ„Ë ™ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¡¢ Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒËÁ›ÏÏ˘. ™ÙË ¡¢ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·-

ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, Û Â›Â‰Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤ÓÙ ÂÚÈʤÚÂȘ, fiÙ·Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ Î·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 2009 ‰ÂÓ ı· ¤·ÈÚÓ ԇÙ ̛·. ΔÔÓ›˙Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÂΛ fiÔ˘ ¯¿ÓÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, Ë ¡¢ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi, ηıÒ˜ ÔÈ ÓÔÌÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ 2009 Ë ¡¢ ‹Ù·Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û ¤ÍÈ ÓÔÌÔ‡˜, ÂÓÒ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÏÂÈÔ„ËÊ› Û 33.

“∏ ¡¢ Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¡¢ ÂΛ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË ÁˆÓ›· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Û ÚfiÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹. ¶·ÚÔ˘Û›·Û ̿ÏÈÛÙ· ÙÚÂȘ ¯¿ÚÙ˜ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡Úˆ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û‹ÌÂÚ·. “∞Ó Á›ÓÔÓÙ·Ó ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·‡ÚÈÔ, Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Û‡ÛÙËÌ·”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ô¯‹˜ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Ì›· Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. “∏ ¡¢ Û fi,ÙÈ ÙËÓ ·ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ Ë ˘„ËÏ‹ ·Ô¯‹ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È Ì›· ·ÔÚÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ Â΂ȷÛÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ¶∞™√∫. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜

Ôϛ٘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋. “ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi ÂÛÙ¿ÏË” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢. √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‹ÙÙ˜ Ù˘ ¡¢ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰‹ÌÔ˘˜ Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ›¯Â ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·, οÙÈ Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÎfiˆÛË ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÊÔÚ›· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÛÔ ı· ¤ÚÂ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¡¢ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ̛· ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈı˘Ì› Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· οÓÂÈ, ˘ÂÓı‡ÌÈÛÂ, fï˜, ˆ˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˆ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fi¯È, fï˜, Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿.

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ Δ‡Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 15.

“√È ŒÏÏËÓ˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ∫ÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞ı‹Ó·” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ ÙˆÓ Financial Times Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ë Ó›ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ “ŒÏÏËÓ· Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ì›ÓË” . √È New York Times ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔfi ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ Associated Press, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ΤډÈÛ·Ó ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â‰Ò Î·È 24 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. √È ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘ ΤډÈÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ӛΘ ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ 1986, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∏ Á·ÏÏÈ΋ Le Monde ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔfi Ù˘ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â‰Ò Î·È 24 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚ-

ÁÔ˘ ∫·Ì›ÓË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ ¿Óˆ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ΔÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ΤډÈÛ Ì ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÌÈ· ·Ô¯‹ ÚÂÎfiÚ ¿Óˆ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Le Monde ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔfi Ù˘, fiÔ˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ì›ÓË ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË. “∏ ŒÏÏËÓ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Wall Street Journal. “√È Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ‰ÈÂ‡Ú˘Ó·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ηıÒ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÂÎfiÚ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·›¯Â ·fi ÙȘ οÏ˜” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. “ΔÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ΤډÈÛ Ì ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ·Ô¯‹-ÚÂÎfiÚ ¿Óˆ ÙÔ˘ 50% Î·È Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ËÌÔ„ËÊ›-

ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Le Figaro. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ù· ÚˆÈÓ¿ ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ∞˘ÛÙÚȷ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈ΋ ›‰ËÛË Ì ٛÙÏÔ “√È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·Ú¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜” ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ ʇÏÏÔ Ë ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫Ô˘Ú›Ú” , Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ ÔÈ ÚˆÈÓ¤˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‹‰Ë ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› “ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜” , ÂÎÙÈÌ¿ Ë ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Neue Zurcher Zeitung (N∑Z). ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë “¡∑∑” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÈÙ˘¯Â›˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ›¯Â ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ì ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ

ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ¶∞™√∫, Â¤Ù˘¯Â ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ӛΘ Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë “¡∑∑” . ™ÙȘ ¤ÓÙ˘˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘ Ù˘ ÒÚ·˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓ¿ ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ∞˘ÛÙÚȷ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈ΋ ›‰ËÛË Ì ٛÙÏÔ “√È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·Ú¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜” ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ ʇÏÏÔ Ë ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫Ô˘Ú›Ú” , Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηıÒ˜ ÔÈ ÚˆÈÓ¤˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‹‰Ë ÓˆÚ›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜. ™Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ∞˘ÛÙÚȷ΋˜ ƒ·‰ÈÔʈӛ·˜ ÙÔÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ÂÍ‹Ïı·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÔÙ›ÌËÛ ˆ˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∞Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi 24 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈfi˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘ ΤډÈÛ Ì ۯ‰fiÓ 52% ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÂÓÒ Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡È΋ٷ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ù˘ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ 40% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈfi˜ ÙÔ˘˜, °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, ÚÔËÁ›ÙÔ Ì 52,5% ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ 60% ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ™ÙËÓ Â›‰ËÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∫Ô˘Ú›Ú” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ıˆڋıËÎ·Ó ˆ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TƒπTH 16 NOEMBPI√À 2010

∞Ô¯ÒÚËÛË ·fi „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ μ·ÙÔ¤‰È ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙË ¡¢

√ÌÈÏ›· Ù˘ Á.Á. ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜

¶··Ú‹Á·: £· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∫∫∂

∞£∏¡∞, 15.

∞£∏¡∞, 15.

Δ

Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ “·‡ÚÈÔ ı· ›̷ÛÙ ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ” , ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∫∫∂, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞. ¶··Ú‹Á· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·fi„ ÛÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜.∏ Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ “√ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·„‡ÛÂÈ ÙË Ï·ıÚÔ¯ÂÈÚ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ¤ÁÎÚÈÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ‚¿Ú‚·Ú· ̤ÙÚ·”, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¡¢ › fiÙÈ “‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿” . ∏ Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ “Â›Ó·È ÎÚÂÌ¿Ï· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi”.

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ë Î. ¶··Ú‹Á· ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ı¤ÏÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·˚Îfi ̤وÔ, ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ÙËÓ Ï·˚΋ ·Ê‡ÓÈÛË, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ï·˚΋˜ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÙËÓ Ï·˚΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ı· ÍÂÛ¿ÛÂÈ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÍÂÂṲ̂Ó˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÍÔÊÏË̤Ó˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, Â›Û˘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο”. ∫·Ì›· Û˘Ó·›ÓÂÛË, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜, ¯ÂÈڷʤÙËÛË Î·È ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Ì ÙÔ ∫∫∂, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ï·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›·, Ë Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙËÓ Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›· , ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ΔÚfiÈη ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓË”. 줂·È·, ÚfiÛıÂÛÂ Ë °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ‹Ïı ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰· ·ÚfiÛÎÏËÙË, Ô‡Ù Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ. ΔËÓ fiÚÙ· ¿ÓÔÈÍ ‰È¿Ï·Ù· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ◊Ù·Ó ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ë ÙÚfiÈη Ó· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ fi͢ÓÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. Ÿˆ˜ ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·, ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¿ÏÏÔıÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙȉڷÛÙÈο ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ·, Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Î·ı·Ú¿ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, Ì fi¯ËÌ· ÙÔÓ Ì·ÌԇϷ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∞ÓÙȉڷÛÙÈο ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ Û ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. Ÿˆ˜: 1. ƒÈ˙È΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ

Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ‚·ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛˆÓ. 2. °ÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË, ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·È‰Â›·˜, ˘Á›·˜, ÚfiÓÔÈ·˜, 3. ¶ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ·ÈÁÈ·ÏÒÓ, ÔÚÂÈÓÒÓ fiÁΈÓ, ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·, ·ÙÂÏ›ˆÙÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜. 4. ∞·Ú¿‰ÂÎÙË Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔÔ›ËÛË - Ó·ÙÔÔ›ËÛË 21 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη, ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·, Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¶∞™√∫ Î·È ¡¢. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·Ï-

Ï·ÎÙÈ΋ χÛË Î·È ÙÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÛıÂÛ ÙÒÚ· Â›ÁÂÈ Ô Ï·fi˜ Ó· ÔÚıÒÛÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ù˘ ∂∂, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ·ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. √ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ·fi ¯¤ÚÈ ¯·Ì¤ÓÔ˜, ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á· Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ì·˙Èο Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∂›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÚˆÙÔfiÚ· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ‹ Î·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ¶∞ª∂.

∂ÓÒ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Û˘Ó·›ÓÂÛË, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì·

™ÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 15.

™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤ıÈÍÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ï·›ÛÈÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 ¤ÊÂÚÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, Ô °. ¶Âٷψً˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, Ì ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Î·È ÙÔÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi”. ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “ŸÙ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÎÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ Ï·›ÛÈÔ”. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â ˆ˜ “fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈ-

ÛÙ¿ÛˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ì ηı·ÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚËÙÈο fiÏÔÈ Ì·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ì”. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ̛· ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈı˘Ì› Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ÀÂÓı‡ÌÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˆ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fi¯È, fï˜, Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿. ΔËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚ› Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ΔËϤ̷¯Ô˜ Ã˘Ù‹Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· “Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô‡ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο”.£¤ÏÔ˘Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù· ηٷ‰Èο۷ÌÂ, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. Ã˘Ù‹Ú˘, ÌÈÏÒ-

ÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “Flash”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô Î. Ã˘Ù‹Ú˘ ›Â: “§¤ˆ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ ı· ¤ÚÂÂ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈο ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ηٷ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤ÛÙˆ. √‡ÙÂ Î·È ·˘Ùfi ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ.” ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙ·ıÌfi, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË; ŸÙ·Ó ÂÈı˘Ì›˜ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ¤¯ÂȘ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÓÔÌ›· Ë ∞ÍȈ̷ÙÈ΋ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ÛÔ˘ ϤÂÈ ’¤Ï· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠ÛÙ· Ì›˙ÔÓ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο’ Î·È ÂÛ‡ Ù˘ ··ÓÙ¿˜ Ì ∂ÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÙ¿ÂÈ Î·È ÎÈÓ›ٷÈ, ÌfiÓÔ Û˘Ó·›ÓÂÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ.” ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·¤Ù˘¯Â Ë ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ¡¢, οÏÂÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋.¶ÈÛÙ‡ˆ - ›Â Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Â›Û˘ ÛÙÔÓ “Flash” - fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·˘Ùfi Ô˘ › ¯ı˜, ·ÏÏ¿ Ôχ ÈÔ Û·ÊÒ˜ Î·È Ì Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı¿ÚÚÔ˜, ¤-

ÚÂ ӷ ÙÔ Â›¯Â ÂÈ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. “∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· οÓÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Î·Ï¿ ı· οÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ·fi Ù· Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ï¿ıË, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Û ̛· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.” Δ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ‰È·ÊÒÓËÛ ϤÁÔÓÙ·˜:“∂¿Ó Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ οı ıÂÛÌÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Î·È Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi, Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Á·ıfi, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙfiÙ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ÂÈΛӉ˘ÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË. ¢ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È ·Ôχو˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Î·È ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ë ÔÔ›· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋”.

¢¤ÛÌ¢ÛË §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë 1250 ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ∞£∏¡∞, 15.

ΔËÓ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ÔÈ 1250 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ̤ۈ ∞™∂¶ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÛÙÔÓ °ÂÓÈÎfi √ÁÎÔÏÔÁÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫ËÊÈÛÈ¿˜ “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ”. Ÿˆ˜ Â·Ó¤Ï·‚Â, ̤۷ Û ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛÏËÊı› Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 876 ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. “◊Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ·Ó¤Ï·‚· Ó· ÂÈÙ·¯‡Óˆ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Â›Ì·È

ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ó· Ϥˆ fiÙÈ ÙËÓ Ê¤ÚÓˆ Û ¤Ú·˜”, ÙfiÓÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì Ú¿ÍÂȘ ··ÓÙԇ̠“Û fiÛÔ˘˜ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÔχÛÔ˘Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ŒÏÂÁ·Ó „¤Ì·Ù·”. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙfiÓÈÛ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ¤Ó·˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È 30 ·ÛıÂÓ›˜.

ΔËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ‹ ÌË, ÙˆÓ ¤ÓÙ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ó· ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ËÁ¤˜ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜- Ë ¡¢ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Î·È Ó· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌË ·Ú·ÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì˘ÛÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ £. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ, ∂˘. ª·ÛÈ¿ÎÔ, ∞Ï. ∫ÔÓÙfi Î·È °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶. ¢Ô‡Î·.

ƒfiÏÔ ÂÈÚËÓÔÔÈÔ‡ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 15.

ΔÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞ÓıÈÌÔ Î·È ÙÔÓ Ó¤Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ › fiÙÈ ÛÙ¿ıËΠfiÚıÈÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ. “∞Ó ˙Ô‡ÛÂ Ô Ì·Î·ÚÈÛÙfi˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋” ›Â Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ŒÎ·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î. ªÔ˘Ù¿ÚË Î·È ·ÊÔ‡ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ ÏÔÁÈο, ·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË “Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ” . √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ªÔ˘Ù¿ÚË, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ı· ÙÔÓ ÂÈÛÎÂÊı› Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·.

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 15.

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 215, ∫Ï‹ÚˆÛË: 5, ∏̤ڷ: 5Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 15-11-2010) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 5Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 83 Î·È 164. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 164503 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 83385 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 83407 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 164525 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 83118 83372 164236 164490 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 83004 83301 83346 83350 83470 83980 164098 164122 164419 164464 164468 164588 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 83019 83027 83063 83078 83080 83131 83141 83155 83164 83170 83172 83211 83219 83220 83252 83280 83284 83288 83296 83319 83322 83347 83352 83377 83393 83413 83415 83425 83466 83502 83507 83510 83528 83529 83534 83538 83539 83546 83552 83556 83575 83588 83604 83605 83612 83635 83640 83649 83655 83659 83690 83701 83704 83717 83737 83787 83789 83816 83825 83873 83876 83886 83906 83924 83939 83946 83948 83973 83976 83985 164004 164024 164042 164057 164064 164066 164091 164094 164103 164137 164145 164181 164196 164198 164249 164259 164273 164282 164288 164290 164329 164337 164338 164370 164398 164402 164406 164414 164437 164440 164465 164470 164495 164511 164531 164533 164543 164584 164620 164625 164628 164646 164647 164652 164656 164657 164664 164670 164674 164693 164706 164722 164723 164730 164753 164758 164767 164773 164777 164808 164819 164822 164835 164855 164905 164907 164934 164943 164991 164994 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 83000 ¤ˆ˜ 83999 Î·È ·fi 164000 ¤ˆ˜ 164999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ªRB ÌÂÙ¿ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

™ÙÔ 4% Ë „·Ï›‰· ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 15.

ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ MRB Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 14 ñ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ· 1.022 ·ÙfïÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 27,2%, Ë ¡¢ 23,2%, ÙÔ ∫∫∂ 8,6%, Ô §∞√™ 4,1%, Ô ™Àƒπ∑∞ 2,6%, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 1,8% Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 1,7%. “ÕÏÏÔ ÎfiÌÌ·” ·¿ÓÙËÛ ÙÔ 7,4%.

∏ ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË „·Ï›‰· ÛÙÔ 7,1% ˘¤Ú ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ 4,3% ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ï¢Îfi ‹ ¿Î˘ÚÔ, ÛÙÔ 15,6% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ 3,5% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÂÈ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ. ™ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ô °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Û ıÂÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ (32,5) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ∞ÓÙ.™·Ì·Ú¿˜ (29,6). √È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi (40,9) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (45,5). ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 9,1% ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ (35,5% ¤Ó·ÓÙÈ 26,4). “∫·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô” ··ÓÙ¿ ÙÔ 35,9%. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 13,6 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¡¢ (31,3% ¤Ó·ÓÙÈ 17,7%). “∫·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ·” ··ÓÙ¿ ÙÔ 43,3%.

∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ (46,4%) ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ΤډÈ˙ ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ·‡ÚÈÔ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ӛ΢ ÁÈ· ÙË ¡¢ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 18,9%. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ˜ ·ÔÎfiÌÈÛ ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔʤÏË ·fi ÙȘ οÏ˜, ÔÈ Ôϛ٘ ··ÓÙÔ‡Ó Û ÔÛÔÛÙfi 28,6% fiÙÈ Â›Ó·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ Î· ¶··Ú‹Á· Î·È ÙÔ ∫∫∂ (23,9%) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ηÈ

ÙË ¡¢ (20,2%). ŸÙ·Ó Ë ›‰È· ÂÚÒÙËÛË Ù›ıÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰ÈfiÏÔ˘ (“¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶∞™√∫” ‹ “™·Ì·Ú¿˜ Î·È ¡¢” ), ÙÔ 45,3% ıˆÚ› fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ‹ Û›ÁÔ˘Ú· ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¤Ó·ÓÙÈ 33,2% Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë ¡¢. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ (57,1%) ıˆÚ› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ۯ‰fiÓ ÙÔ 80% ıˆÚ› Û›ÁÔ˘ÚË ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Û›ÁÔ˘ÚË ÙË Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ “ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙÔÓ ÔÏ›ÙË” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ۯ‰fiÓ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·Ô¯‹ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Ù ˆ˜ ÂÓÂÚÁ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÔÏÈο ›Ù ˆ˜ Ï‹ÚË ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· 15% ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ıˆÚ› Èı·Ófi Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÚÎÔÁÈ¿ÓÓË (Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋) ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 15.

√È ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 1,5 Ì 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜ Î·È Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “ÂÓÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· Δ·Ì›·, ÙËÓ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÀÁ›· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó “ÛÎÏËÚ‹ ÛÙ¿ÛË” , Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ (∂°™™∂). ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘-

Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂°™∂∂ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ·ÌÔÈ‚¤˜ ηÙÒÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ú‡ıÌÈÛË, fï˜ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÂΛӘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ù·¯ı› ˘¤Ú ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ∂-

ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¢ÂÏÈÍ›·. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ¡∂Δ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û “Û˘Ó¯‹ ‰È·‚ԇϢÛË ÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” . ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ‹‰Ë “ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó›” ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∏ °™∂∂ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ı› ηٷÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ∂°™∂∂ Î·È ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· Ô¯˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ (N 1876/90) Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË Û‡Ì‚·ÛË. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ΔÚ·Â˙Ô¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ √Δ√∂ ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁË-

ÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ “ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÛÎfi ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘” . “ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ (ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ) ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÓÔÌ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ‰È·Ûˆı› Ì ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Ô‡Ù ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙˆÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Â›ÏÔÁÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √Δ√∂. √È ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÁÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ “ÂÎÙÒÛÂȘ” ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È.

Œˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô Ó¤Ô˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ ı· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÓfiÌÔ Ô

ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ò˜ Ù· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∂Λ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ™∫∞´, ÚԂϤÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û “ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ¢ÂÏÈÍ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ “Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÈ· ÂÚÁ·Ûȷ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ·” . ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ (√ª∂¢), ÂÓÒ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™∂¶∂, Î·È ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψً ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ.

∂ÂÈÛfi‰È· Û ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Ì ̛· ÙÚ·˘Ì·Ù›·

ŒÓÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜ ∞£∏¡∞, 15.

ª›· Á˘Ó·›Î· ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ηٿ ÙË Ï‹ÍË ÔÚ›·˜ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. √Ì¿‰· Ó·ÚÒÓ ¤Ù·Í ¤ÙÚ˜ Û ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙˆÓ ª∞Δ ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿Ó·„ ʈÙȤ˜ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. √Ì¿‰· ‰È·‰ËψÙÒÓ ¤Ù·Í ¤ÙÚ˜ Û ‰È-

ÌÔÈÚ›· ª∞Δ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘. ∏ ‰ÈÌÔÈÚ›· ·¿ÓÙËÛ οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰ˆÓ ÎÚfiÙÔ˘-Ͽ̄˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô fiÔ˘ Î·È ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÂÓÒ ¿Ó·„·Ó Î·È ÊˆÙȤ˜ Û ο‰Ô˘˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË. M›· Á˘Ó·›Î· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ۠ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙo ÌÏÔÎ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ

Ô˘ Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ™ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ ˘‹ÚÍ ·„ÈÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ¢¤ÏÙ·, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∏ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·Ú¯Èο ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ “∞ÏÊ·” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ÎÔÌ›ÛıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜” . ∏ Ó·ڋ Á˘Ó·›Î· ʤÚÂÈ ÙÚ·‡Ì·Ù·

ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ Î·È ÌÒψ˜ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÒÌÔ Î·È ÙÔ fi‰È. ™¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ˘fi ÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ë Á˘Ó·›Î· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∞ÎfiÌË, ÊıÔÚ¤˜ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¿Úη˜ BMW ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÷ÏÎÔÎÔÓ‰‡ÏË Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ.ŒÓ· ¿ÙÔÌÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË Î·È ªfiÙ·ÛË ÂÂȉ‹ ÂÙÔ‡Û ¤ÙÚ˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÈÎÚ·Ù› ËÚÂÌ›·.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 11

TPITH 16 NOEMBPI√À 2010

¶ÔÈÔÈ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi οı ÂÓfiÙËÙ· (ÚÒËÓ ¡ÔÌfi), ·fi οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÛÂÈÚ¿ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·˜

ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÈÚÂÙfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

Δ

· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ı· È¿ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.ΔÔ ÚÒÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÈıÌ› 51 ̤ÏË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 19 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜, ÔÈ 13 ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¤Ó·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ·fi 9 ̤ÏË ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË ∞ÁÁ¤Ï· μ·ÁÂÓ¿ . . . . . . . . . . . . . . .8401 º. ™ÎÔ‡Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .6612 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ªÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ∂˘‰ÔΛ· ∞‰·Ì¿ÎË . . . . . . . . . . . . . .7467 Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË . . . . . . . . . . . . . .6039 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ªÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ §ÒÚÂÓ ∫·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ £·Ó¿Û˘ ΔÛÈ¿Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . .7457 °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·¤ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . .7260 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ªÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ºÒÙ˘ ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ . . . . . . . . . . . .7230 °ÈÔ‡ÛÂÊ ÃÚÔ˘Ì . . . . . . . . . . . . . .5605

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤‰Ú· ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤‰Ú·, ÂÓÒ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤‰Ú· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ Â›Û˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÎϤÁÂÈ ‰¤Î· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÓÓ¤· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¤Ó· ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ¤ÍÈ ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È ¤ÓÙ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ (§¿ÚÈÛ·˜), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·ÁÓËÛ›·˜), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜), μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˜ (ΔÚÈοψÓ). ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ ª·Ú›· ª·Ì¿Ú· . . . . . . . . . . . . . . .9.490 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÏÔÌ¿ÙÛÈÔ˜ . . . . . . . . .8.753 £·Ó¿Û˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜ . . . . . . . . . . . .8.397 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §È¿˘ . . . . . . . . . . . . . .7.517 ∑‹Û˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . .6.780 ∫. ¢ÂÛÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . .6.082 °ÚËÁfiÚ˘ ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ . . . .6.074 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™È‰ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . .5.757 £·Ó¿Û˘ ¶·È‰‹˜ . . . . . . . . . . . . . .5.620 √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ê‡ÏË . . . . . . . . . . . . .5.572 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫Ô¿Ó·˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ . . . . . . . . . . . . .5232 ªÔÓÙfi˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ . . . . . . . . . . . . .5229 ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË . . . . . . . . . .4452

¶¤ÙÚÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ . . . . . . . . . . . . . .4234 §ÂˆÓ›‰·˜ ƒ›Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . .3841 ¶¤ÙÚÔ˜ ª·˙ȿη˜ . . . . . . . . . . . .3712 ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ . . . . . . . . . . . . . .3679 °. ∫›ÙÛÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3612 °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ . . . . . . . . . . . . . .3608 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ª·ÓÒÏ˘ ¶·Û¯¿Ï˘ . . . . . . . . . . .1206 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ∏Ï›·˜ ¡¿Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .7098 °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛ›Áη˜ . . . . . . . . . . . . .6967 ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ƒÂÓÙ˙È¿˜ . . . . . . . . . . . . .6836 ¡Ù›ÓÔ˜ ª¿Ú‰·˜ . . . . . . . . . . . . . .6509 ∂ϤÓË ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ . . . . . . . . . .6269

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . .6138 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ °ÂˆÚÁ›· ∫fiηÏË-∫Ô˘‚¤ÏË . . . . . . .6060 ∫ÒÛÙ·˜ ¡Ô‡ÛÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .5436 √Ú¤ÛÙ˘ 淯ԇϷ˜ . . . . . . . . . . . .5326 μ. §¤Ì·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4281

∞ÓÙÒÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . .5173 ªÂ›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ªÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜

™ÙÔ μfiÏÔ Û‹ÌÂÚ· Ô ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ √ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.00 Ì.Ì. ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

√È ˘fiÏÔÈ˜ ªÂÈÔ„Ëʛ˜ - “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜”3 ¤‰Ú˜ μ. ªÔ‡Ù·˜ ¡. °Î·Ù˙‹˜ μ. ∫Ú·ÓÈ¿˜ - “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›”ª›· ¤‰Ú·. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ - £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”ª›· ¤‰Ú·. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘ - “ª¤ÓÔ˘Ì £ÂÛÛ·Ï›·- √ÈÎÔ-§√°π∫∞” ªÈ· ¤‰Ú·. ¢ËÌ. ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ - “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” ª›· ¤‰Ú·. £ÂÔÊ. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘. ™∏ª.: ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·, Â›Ó·È fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ‹ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜.

¶ÔÈÔÈ ı· ηı›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ¤‰Ú·Ó· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¡¤Ô «·›Ì·» ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¡¤· ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ì ÔÏÏ¿ “¤ÓÛËÌ·” ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È “ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜” ·fi ÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙËÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔÓ §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÙÔÓ ∏. •ËÚ·ÎÈ¿ Î·È ÙÔÓ Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ, Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› §. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∂. ΔÛ¿Ì˘, ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, ∞ıËÓ¿

ª·˚Ú¿ÌË Î·È ¡. ªfiÛ¯Ô˜, ª·Ú›· ΔÛÈ¿ÌË Î·È ¡›ÎÔ˜ ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ ı· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ °. πÁÁϤÛË, ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ÙÔ˘˜ Î.Î. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ Î·È ∫ÔÓÙ¿ÎË ·fi ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Î·È ÙÔÓ Î. £ˆÌ¿ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ¶ÔÏÏ¿ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Î·È Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ıËÙ‡ÛÂÈ ÌÈ· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÂÙÚ·Âٛ˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.

ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Î.Î. ª·‚›‰Ë˜, ∫·Ú··Ù¿Î˘, ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, ∫·Ô˘Ó¿˜. ªÂ ıËÙ›· ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ÂÓÒ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó Ë Î. ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, Ô Î. ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô ¢. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, Ë Ã·Ú¿ ∞ÁÎÚ‹. ∞fi ÙÔ˘˜ “·ÏÈÔ‡˜” ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ Î·È Ô °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ·fi ÙÔ˘˜ “¢ÚfiÌÔ˘˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜”.¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË, ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·ıÒ˜

¤¯Ô˘Ó ıËÙ‡ÛÂÈ Û ı¤ÛÂȘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ, ÂÓÒ “¿Êı·ÚÙÔ˜” ıˆÚÂ›Ù·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘. ΔËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô Î. ™ÙÒÈÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎϤ¯ıËΠÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ηı›ÛÂÈ Ô °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °. πÁÁϤÛ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ “ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó” ÌÂÙ¿ ·fi 8 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ °. ªÔ˘Ï¿˜ Î·È ∞. ª·Ù˙ȿη˜. Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. μÂÚÁ‹˜∑·Úο‰·˜, ∫. ªˆÈÛ›‰Ë˜, °. ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ Î·È Δ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘, ¤-

¢È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

OÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË-‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘‹ÚÍ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, ηıÒ˜ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÂͤÏÂÍ ¢‹Ì·Ú¯Ô ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯·Ó ·Ú·‰Ôı› ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÈ Û¿ÎÔÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ¤ÍÈ Û¿ÎÔÈ ·fi ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û¿ÎÔ˘˜ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔ ÏÔ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Û¿ÎˆÓ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ηıÒ˜ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË Î·È Â˘ÎÔ-

ÏfiÙÂÚË. ∏ ηٷ̤ÙÚËÛË-‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ·. π‰È·›ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈο ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÔ˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Â›Ó·È 21 Î·È ‹‰Ë Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ (Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.magnesia.gr) ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË fiÏˆÓ Û˘ÓÔÏÈο ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (·’ Î·È ‚’ Á‡ÚÔ˘), Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¡∞ª Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∏ ·Ó¿ÚÙËÛË Û˘ÓÔÏÈο ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·’ Î·È ‚’ Á‡ÚÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÓË̤ڈÛË fiÏˆÓ Î·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó Â¤ÏıÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÙÚ¿ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Â›Ó·È ÂÙ¿ ËÌÂÚÒÓ. ∫·ÙfiÈÓ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·Î‹Ú˘ÍË - ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÈ·ڈÛ˘ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù· ÙÂÏÈο Î·È ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. Δ. ∫.

¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiˆ˜ ÔÈ Î.Î. ∑¿¯Ô˜, ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ Î·È ¡ÔÌÈÎfi˜.√ Î. ¡›ÎÔ˘

·fi ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ÂÎϤ¯ıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 12

TPITH 16 NOEMBPI√À 2010

™˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, Û ·’ Î·È ‚ Á‡ÚÔ

ΔÔ ·˙Ï ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

¢

È·Ù‹ÚËÛ·Ó Ù· “οÛÙÚ·” ÙÔ˘˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹.∂Í·›ÚÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ∞ÁÚÈ¿ fiÔ˘ ¤¯·Û ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ô˘ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¤‰ˆÛ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi Ù˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Â›Ù ‰È·Ù‹ÚËÛÂ, ›Ù ·‡ÍËÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ηٷÁÚ¿ÊËΠÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋.

™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 53,16% ¤Ó·ÓÙÈ 43,45% ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 59.793 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 27.047, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¿Î˘ÚˆÓ - Ï¢ÎÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 11,91% (3.220 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·). √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤Ï·‚Â Û˘ÓÔÏÈο ÔÛÔÛÙfi 53,16% Î·È 12.666 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (¤Ó·ÓÙÈ 37,50% Î·È 11.347 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ì 46,84% Î·È 11.161 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (33,96% Î·È 10.274 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋). ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ΤډÈÛ ÙË “Ì¿¯Ë” Ì 12,5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ∏ ·Ô¯‹ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 56,51% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 42,54% Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 25.443 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜, „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 11.066, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· - ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ·Ó‹Ïı·Ó Û 1.318 (11,91%). √ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ¤Ï·‚ 56,27% ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ (36,34% Î·È 4.734 ÛÙ·˘ÚÔ›). ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤Ï·‚ 43,73% Î·È 4.263 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 29,44%. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤¯·Û ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· Ù˘ ∏ ·Ô¯‹ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 41,88% ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 11,58 ÌÔÓ¿‰Â˜ (30,30%) ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. Õ΢ڷ - ÏÂ˘Î¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 236 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (7,77%). √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ “οÛÙÚÔ” Ù˘ ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È ‹Úı ÚÒÙÔ˜. ∏ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ¤Ï·‚ ÙÔ 50,12% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ (1.405 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·) ¤Ó·ÓÙÈ 49,88% (1.398 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·) ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ - ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ· . ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ 46,52% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì 38,73%. ™ÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›· Ë Î. ª·ÎÚ‹ ·‡ÍËÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘.

™ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Û˘ÓÔÏÈο 2.192 „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ 3.677 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜. ∏ ·Ô¯‹ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 40,39% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 27,60% Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· - ÏÂ˘Î¿ ÛÙÔ 8,03%. ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ΤډÈÛ Ì 57,59% Î·È 1.161„ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (52,84% ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ), ÂÓÒ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 42,41% ¤Ó·ÓÙÈ 35,92%. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ‹Ù·Ó Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙËÓ ·Ô¯‹. ∫·Ù¿ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·, Ô˘ ·fi 36,11%, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÛÙÔ 46,09%. ∞fi ÙÔ˘˜ 4.387 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜

„ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ οÏ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ 2.365, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· - ÏÂ˘Î¿ ·Ó‹Ïı·Ó Û 207 (ÔÛÔÛÙfi 8,75%).√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠ÔÛÔÛÙfi 57,78% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ 42,22%. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ‹Ù·Ó 47,95% Î·È 35,94% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ Ë ·Ô¯‹ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 47,97% ·fi 33,70% Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜. Δ· ¿Î˘Ú· - ÏÂ˘Î¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ 10,09% (128 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·). ∞fi ÙÔ˘˜ 2.439 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 1.269. ∫·È ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·-

ÎÚ‹ Ì 52,06% Î·È 594 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, (37,02% Î·È 556 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÛÙȘ 7/11), ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Ì 47,94% Î·È 547 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ (¤Ó·ÓÙÈ 33,22% Î·È 499 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·). ™ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ™ÙÔ 41,70 ¤ÊÙ·Û ˆÛÙfiÛÔ Ë ·Ô¯‹ (31,54% ÙËÓ ·’ ∫˘Úȷ΋). ∞fi ÙÔ˘˜ 837 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 488, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· - ÏÂ˘Î¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ 9,63% (47 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·). √ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì 50,34% (222 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·) Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ì 49,66% (219 ÛÙ·˘ÚÔ›). Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‹Ù·Ó 45,47% (241 ÛÙ·˘ÚÔ›) Î·È 39,06% (207 ÛÙ·˘ÚÔ›). ™ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤Ï·‚ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 49,07% ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù¿ 18,36% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ 5.473 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈ 3.116. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¿Î˘ÚˆÓ - Ï¢ÎÒÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 8,47% (264 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·). √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ¤Ï·‚ ÙÔ 52,49% ¤Ó·ÓÙÈ 47,51% ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‹Ù·Ó 47,58% (1.655 ÛÙ·˘ÚÔ›) Î·È 40,97% (1.425 ÛÙ·˘ÚÔ›) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÓÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 58,52% ¤Ó·ÓÙÈ 53,43% ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ∏ ·Ô¯‹ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 37,24% (27,63% ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋). ∞fi ÙÔ˘˜ 2.790 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜, „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 1.751, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· - ÏÂ˘Î¿ ·Ó‹Ïı·Ó Û ÔÛÔÛÙfi 8,45% (148 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·). √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ 58,52% ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ (938), ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Ì 41,48% Î·È 665 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Î·Ù¿ 10% (31,48% Î·È 588 ÛÙ·˘ÚÔ› ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋). ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

¶ÔÈÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÙȘ 49 ¤‰Ú˜

ΔÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ™ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Û· ‰‡Ó·ÌË ÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 49 ‰ÚÒÓ, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 29 ¤‰Ú˜ (15 ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ ∂ÓfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËηÓ).√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ 13 ¤‰Ú˜, Ë “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” ÙÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˘ 4 ¤‰Ú˜ Î·È ÔÈ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ 3 ¤‰Ú˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 15 ¤‰Ú˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, 7 ¤‰Ú˜ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, 3 ¤‰Ú˜ Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ Î·È 2 ¤‰Ú˜ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 6 ¤‰Ú˜, Ë ·Ú¿Ù·ÍË “¡∂√™ ¢∏ª√™- ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞” 3 ¤‰Ú˜, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” Ì›· ¤‰Ú· Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÍË “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Â›Û˘ Ì›· ¤‰Ú·. ™ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ‰‡Ô ¤‰Ú˜ ·›ÚÓÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ì›· ¤‰Ú· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈ ‰‡Ô ¤‰Ú˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· Û οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÔÈ ‰‡Ô ¤‰Ú˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È Ë Ì›· ÛÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹. ™Â ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, πˆÏÎfi, ∞ÈÛˆÓ›· Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¤‰Ú· Û οı ¢‹ÌÔ. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ 49ÌÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ›ӷÈ:

∞Á¯›·ÏÔ˜ ª·Ú›· ΔÛÈ¿ÌË . . . . . . . . . . . . . . . . .548 ∏. ∫·Ú··Ù¿Î˘ . . . . . . . . . . . . . . .516 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· °. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .454 - ¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜-¡¤Ô •ÂΛÓËÌ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜) °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .2.300 °. ªÔ˘Ï¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.434 ∞. μÂÚÁ‹˜-∑·Úο‰·˜ . . . . . . . . .1.331 Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . .1.287 °Ú. πÁÁϤÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .1.227 ∞Ó. ª·Ù˙ȿη˜ . . . . . . . . . . . . . .1.127 ¡¤· πˆÓ›· ∫. ªˆ¸Û›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . .1.298 °. ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . .1.159 Δ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ . . . . . . . . . . . .1.040 ∞ÁÚÈ¿ ÷Ú. ∑¿¯Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .1421 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ £. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ 565 ∞ÚÙ¤Ìȉ· ¡. ¡ÔÌÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1210 - ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ . . . . . . . . . . .1.745 μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . .1.663 ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .1.507 °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .1.329 §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . .1.085 §. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ . . . . . . . . . . . . .1.085 ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . .997 ∫. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË . . . . . . . . . . . . . .936 ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .934

∂. ΔÛÈ¿Ì˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .927 Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .897 ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .864 ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη . . . . . . . . . . . . .864 ¡. ªfiÛ¯Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .802 ¢. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .783 ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.835 ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . .1.051 ÷ڿ ∞ÁÎÚ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879 °. ∫·Ô˘Ó¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848

ºˆÙÂÈÓ‹ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË . . . . . . . . . . . . .828 ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . .688 ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .1.077 πˆÏÎfi˜ ∞ıËÓ¿ ª·˚Ú¿ÌË . . . . . . . . . . . . . . .299 ∞ÈÛˆÓ›· ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .644 ∞ÁÚÈ¿ ¡. ™ÙfiÈÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .858 ∞ÚÙ¤Ìȉ· ™. ÷ÏÎÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578

- §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∞. ¡¿ÓÔ˜ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÚÒÙ˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜) ∞. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .751 ∫. ¡›ÎÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .710 ¡. πˆÓ›· ª. ∫ÔÓÙ¿Î˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . .688 -¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜) £. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .426 ¡. πˆÓ›· °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .965


∂ÎÏÔÁ¤˜ 2010 13

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ª›ÏËÛ ÛÙË «£» ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ÔϤÌËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ù˘ Û¯¤‰È·

ª·ÎÚ‹: ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, fi¯È fï˜ Î·È «Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹» «∞¤‰ÂÈÍ· fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÔ˘ ˙ËÙ›ٷÈ, ÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È Î·È ÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È Ì ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·»

ÚÓ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÙ˘¯Ô‡Û· Ó· ÂÎÏÂÁ› ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ª›· ÌfiÏȘ Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Î·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙËÓ ÔϤÌËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ù˘ Û¯¤‰È·.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√

- ¶ÔÈÔ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ · ӷ̤ÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘; - μÁ·›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÔ Î·È ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·. ∏ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Ë̤ڷ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Û ‚¿ıÔ˜. ™Â fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ÁÈ· Ù›ÔÙ· ·fi fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó. ∫¿Ó·Ì ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ì ¢Ú¤ÂÈ·, Ì ‹ıÔ˜, Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, Ì ÔÏÈÙÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. √È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ηٿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ô˘ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‹Ù·Ó ·ÌÈÁÒ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÊ›ϷÌ ӷ ÙȘ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û‚·ÛÙfi Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Ë ‰È¿ıÂÛË Â›Ó·È Â›Û˘ ·Ôχو˜ ‰Â‰Ô̤ÓË. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ¡· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ fï˜ fiÙÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ʈӋ, fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ï¿ıÔ˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ. √Ùȉ‹ÔÙÂ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘

Ô¯‹. ΔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋.

- ºÙÈ¿Í·Ù Ì˯·ÓÈÛÌfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ı¤ÛÂÙ ¿ÏÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ;

- ¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. ª‹ÙÚÔ˘ Û ÙÔÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ;

- ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ··ÍÈÒ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ô‡Ù ·fi ÔÈfiÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ô‡Ù Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÛÎÂÊıÒ ÁÈ·Ù› ϤÁÔÓÙ·È. ™Â fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿, ·¤‰ÂÈÍ· fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÔ˘ ˙ËÙ›ٷÈ, ÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È. ∫·È ÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È Ì ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÓÈÎËÊfiÚ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ηϿ. - ∞Ó‚¿Û·Ù ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û·˜ ηٿ Ô Ï‡ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘... £· ‹Á·ÈÓ ›Ûˆ˜ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ ηχÙÂÚ·; - ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·¿ÓÙËÛË Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘.

- ∞ÚÓÔ‡Ì·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘, ·ÚÓÔ‡Ì·È Î·È Ó· ÙȘ ÂÈÎÚ›Óˆ. - ™·˜ ÔϤÌËÛ·Ó Î·È ÔÈÔÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ¡¢; ∂ΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹. £· ¤ÚÂÂ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ¤¯ÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·’ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË, fiˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜. £· ‹Ù·Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ηχÙÂÚÔ Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ó· Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚË. ∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ë ·-

- ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ı· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ, fiˆ˜ ›·, Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·, ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÚfi˜. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ. ŸÏÔÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ, ÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ÙÔ˘˜ ̇¯ÈÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÁÒ Ó· ·Ó·‰Â›Íˆ. √Ê›ψ Ó· ÙÈÌ‹Ûˆ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ıËÎ·Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ›ӷÈ

Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈÎÚfi„˘¯Â˜ Î·È Ì›˙ÂÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ, Ô˘ ›¯·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔϤÌËÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·˜ ÎÚÈıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ¢ı‡Ó˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο. - ¶ÔÈÔÈ Û·˜ Û˘Ó¯¿ÚËÛ·Ó; √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Û·˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ; - ¡·È, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘(™™ ÚÔ¯ı¤˜). ÕÏÏÔ˜ ηÓ›˜. ªÂ ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ ΤÓÙÚÔ Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∫›ÙÛÈÔ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡√¢∂. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÌÔ˘. - √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û¿˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ; - Ÿ¯È ·ÎfiÌË. ∫·Ó›˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο, Ô‡ÙÂ Î·È ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÌÔ˘, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰ËÌfiÛȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.

√‡Ù ¤Ó·Ó ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ë ¡.¢. ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

¡›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜

52,34% (¤Ó·ÓÙÈ 47,66% Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹), ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 50,18% (¤Ó·ÓÙÈ 49,82% ÙÔ˘ Î. Ã. μÔ‡ÏÁ·ÚË), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô Î. ¡ÈÎ. ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 57,79% (¤Ó·ÓÙÈ 42,21% ÙÔ˘ Î. ∞Ú¤ı·), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 56,43% (¤Ó·ÓÙÈ 43,57% ÙÔ˘ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙË), ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÂÏ‹˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 55,15% (¤Ó·ÓÙÈ 44,85% ÙÔ˘ Î. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë) Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ μ·Ê›Ó˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 52,96% (¤Ó·ÓÙÈ 45,70% ÙÔ˘ Î. ¶. μÏ¿ÈÎÔ˘). 줂·È· Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ̤ÙÚËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ¢‹ÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫. ∏ ¡¢ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË - ıÚ›ÏÂÚ Â·ÓÂÍÂϤÁË Ô Î. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ 219 „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÍÈ ¢‹ÌÔÈ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ›ӷÈ: ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Ó˘Ó Î. °ÈÒÚÁÔ ¶·Û¯fiÔ˘ÏÔ Ì ÔÛÔÛÙfi 53,53%, Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ ÌÂ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Î. ¡ÈÎ. ª·Ï¿ÎÔ Ì ÔÛÔÛÙfi 58,45%, ∫ÈÏÂÚ¤Ú Ì ӤÔ

¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Î. ƒ›˙Ô ∫ÔÌ›ÙÛ· Ì ÔÛÔÛÙfi 55,89%, º·ÚÛ¿ÏˆÓ ÌÂ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Î. ÕÚË ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ Ì ÔÛÔÛÙfi 53,03%, ∞ÁÈ¿˜ ÌÂ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Î. ∞ÓÙÒÓË °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú· Ì ÔÛÔÛÙfi 58,95% Î·È ΔÂÌÒÓ ÌÂ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ Î. ∫ˆÓ. ∫ÔÏÏ¿ÙÔ Ì ÔÛÔÛÙfi 56,50%. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫. ªÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ Â›Ó·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ΔÚÈÎη›ˆÓ ÙÔ˘ Î. ÃÚ. §¿· Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ Î. ªÈ¯. Δ·Ì‹ÏÔ (¢‹Ì·Ú¯Ô Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·) Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÙ¿ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √ Î. §¿·˜ ÂÍÂϤÁË Ì ÔÛÔÛÙfi 53,79% (¤Ó·ÓÙÈ 46,30% ÙÔ˘ Î. Δ·Ì‹ÏÔ˘). ΔÔ ¶∞™√∫ Â›Û˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜: ∫·Ï·Ì¿Î·˜ fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ¢ËÌ. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 53,06% (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î. μ˘Ú. ªÔ˘Ù›Ó· Ì ÔÛÔÛÙfi 46,94%), º·Úη‰fiÓ·˜ fiÔ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È Ô Î. ∫ˆÓ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 51,87% (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î. ∞ı·Ó. ∑ÈÒÁÎÔ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 48,13%). ∏ ¡¢ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ¶‡Ï˘ fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ∫ˆÓ. ∫Ô˘ÊÔÁ¿˙Ô˜ (Ó˘Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶‡Ï˘) Ì ÔÛÔÛÙfi 51,56% (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î. ∞ÔÛÙ. ¶·ÓÙ¤Ú· Ì ÔÛÔÛÙfi 48,44%). ™ÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ù· ‰‡Ô ÌÂ-

Á¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ó¤Ô˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∏ ¡.¢. ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ∫ˆÓ. ¶··Ïfi˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 54,35% (¤Ó·ÓÙÈ 45,65% ÙÔ˘ Î. μÂÚ›ÏÏË). ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó’ ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¡. ¢. ∏ ¡. ¢. ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜: ¶·Ï·Ì¿ fiÔ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È Ô Î. ¶·ÙÛÈ·Ï‹˜ Î·È ªÔ˘˙·Î›Ô˘ fiÔ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È Ô Î. °. ∫ˆÙÛfi˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¢‹ÌÔ˘˜: ™ÔÊ¿‰ˆÓ fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ª¿Ì˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 54,37% (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î. ΔËϤ̷¯Ô˘ ¶ÒÔÙ·), §›ÌÓ˘ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ¢ËÌ. ΔÛÈ·ÓÙ‹˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 57,82% (¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ΔÔ˘ÏÈ¿ Ì ÔÛÔÛÙfi 42,18%) Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁÈı¤·˜ fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô Î. ∫·Ó·‚fi˜.

“°·Ï¿˙È·” Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡›ÎË ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¡¢ ·ÔÙÂÏ› Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ-

΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘.

¶ÚÔ˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘ ∏ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙÂϯÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·Áڷʤ˜ ‹ ÂÈÏ‹ÍÂȘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Î·È ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· - ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË- ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ “·fi ÙÔ Î¿ı Û٤ϯԘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ” . ™ËÌ›ˆÛ ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ΔÔ ¶∞™√∫ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó Î·È Û ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¢‹ÌÔ - ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ - Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›¯Â Â›ÛËÌË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·ÓÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ù˘ fï˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∏ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· “ÈÛÙˆı›” Û ηӤӷ ÎfiÌÌ·. ∏ ¡¢ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÎÚ›·, ÁÎÚ›ÓÈ· Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ∞Ó Î·È Ë Î. ª·ÎÚ‹ ¤¯·Û ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηٿÊÂÚ fï˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¡¢ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009. ∞fi Ù· ÙÂÏÈο ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ̛· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¡¢ ·fi Ì›· ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚ›Ô˘ ÌÔÓ¿‰Â˜. ™Â Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û ۇÓÔ ÏÔ 25 ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ ¶∞™√∫ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 18 ¢‹ ÌÔ˘˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú‹ Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓË Û›·˜. √È ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, ›ӷÈ: ™ÙÔ Ó¤Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - ÙÔÓ ÚÒÙÔ Û ÏËı˘ÛÌfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ¤ÎÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰Èο - Ô Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi

fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ı· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˘˜. √Ùȉ‹ÔÙ ‚Ï¿ÙÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ı· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ì·¯ËÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜.

¡¢: ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÓÂÚÁ¿ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉÈfiÙËÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ì·˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÊÈÎÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·! ∏ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ οو ·fi ·ÓÙ›-

ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ˘fi ÙË ‰ÈÏËÌÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞.™√.∫., ηٿÊÂÚ ӷ ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÁÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË “ÓÔÔÙÚÔ›·” Ì·˜. Δ˘¯fiÓ Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ‰ÂÓ

›¯·Ó Ô˘‰ÂÌ›· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ø˜ ÎfiÌÌ· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË “™πø¶∏ƒ∏ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞” ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚÌËÓ›·. √Ê›ÏÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ “π¢π∞” ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ϤÔÓ Û ÛÙÂϤ¯Ë ·ÍÈfiÏÔÁ·, Èηӿ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌ· ηÈ

fi¯È ÛÙÔ˘˜ “ÂÎÌÂٷχÔÓÙ˜” ÙË ÛΤË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ηٷ͛ˆÛË, Ô˘ ÙËÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Û ÌË ·ÚÂÛÙ¤˜ “ÚÔÛΛÌÂÓ˜” ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ È‰¤· Ì·˜, ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ Û˘ÌÔÚ¢ıԇ̠̠ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·Î¿ıÂÎÙÔÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜!

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

μ›Î˘ ª·˘Ú·Î¿Ó·-ª·ÎÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ∂ȉÈÎfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∂ȉÈ΢ı›۷ ÛÙÔ 251 °.¡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¶ƒøπ: 09.00-13.00 ∞¶√°∂Àª∞: 18.00-20.30 ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ™Î‡ÚÔ˘ 16 ΔËÏ./Fax: 24210 23393 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∫ÈÓËÙfi: 6936 625582 μfiÏÔ˜ - Δ.∫. 38 221 e-mail: maurakana@yahoo.gr


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 14

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶Ô‡ ΤډÈÛ·Ó, Ô‡ ¤¯·Û·Ó Ô Ó¤Ô˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜

™˘ÁÎÚÈÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶Ò˜ ηٷÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ „‹ÊÔÈ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜

ª

 3861 „‹ÊÔ˘˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ”, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙË ¡¢. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ¤Ï·‚ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ 170.273 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 49,44% Î·È 13 ¤‰Ú˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ·‡ÍËÛ Û ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡..

∂È̤ÏÂÈ·: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

™ÙË ª·ÁÓËÛ›·

49.295 „‹ÊÔ˘˜ (30,97%) Î·È ÛÙÔÓ μ’ 58.776 „‹ÊÔ˘˜ (47,02%). ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·‡ÍËÛ Û ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· “ÎÏ›ÛÂÈ Ë „·Ï›‰·” ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘. ™ÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ fiÔ˘ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ›-

¯Â ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ó›ÎË Ì 33268 „‹ÊÔ˘˜ (38,62%), ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ‹Úı ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì 29627 „‹ÊÔ˘˜ (49,43%). ∏ ·Ô¯‹ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ηٿ 20% Î·È ϤÔÓ, ÂÓÒ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ¤Ï·‚ 30314 „‹ÊÔ˘˜ (50,57%), ¤Ó·ÓÙÈ 31300 „‹ÊˆÓ (36,34%) Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ì›ˆÛ·Ó ÙȘ „‹-

ÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·. ™ÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ¤Ï·‚ 38.728 „‹ÊÔ˘˜ (50,8%), ¤Ó·ÓÙÈ 34.944 „‹ÊˆÓ (42%) Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ¤Ï·‚ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ 37.538 „‹ÊÔ˘˜ (49,2%), ¤Ó·ÓÙÈ 29.508 „‹ÊˆÓ (35,5%) Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ¶·Ú·ÙËÚ›ٷÈ

∏ “„·Ï›‰·” ˘¤Ú ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ¤Ï·‚ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ 38.936 „‹ÊÔ˘˜ (46,77%), ¤Ó·ÓÙÈ 36.330 „‹ÊˆÓ (36,18%), Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· “ÂÎÙÔ͇ıËΔ ÛÙȘ 44.306 „‹ÊÔ˘˜ (53,23%) ·fi 36.961 „‹ÊÔ˘˜ (36,80%), Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË Û „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ μ’ ∫˘Úȷ΋, Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜. √ ηχÙÂÚÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì 26.303 „‹ÊÔ˘˜ (56,65%) Î·È ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì 6561 „‹ÊÔ˘˜ (55,22%). √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‹Úı ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì 1342 „‹ÊÔ˘˜ (52,38%) Î·È Ì ‚Ú·¯Â›· ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì 4.176 „‹ÊÔ˘˜ (50,82%). ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤Ï·‚ 20.125 „‹ÊÔ˘˜ (43,35%), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ 2049 „‹ÊÔ˘˜ (46,86%), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ 2999 „‹ÊÔ˘˜ (48,05%) Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 1423 „‹ÊÔ˘˜ (48,38%) ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¤Ï·‚ 5.320 „‹ÊÔ˘˜ (44,78%), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ 2324 „‹ÊÔ˘˜ (53,14%), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ 3243 „‹ÊÔ˘˜ (51,95%), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 1518 „‹ÊÔ˘˜ (51,62%), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 1220 „‹ÊÔ˘˜ (47,62%) Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 4042 „‹ÊÔ˘˜ (49,18%).

√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ Î·È ÚÒÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ¤Ï·‚ 174.134 „‹ÊÔ˘˜, ÔÛÔÛÙfi 50,56% Î·È 31 ¤‰Ú˜ ÛÙÔ ·ÈÚÂÙfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™Ù· 1775 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Â› 717.896 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ 383.170 ÂÎÏÔÁ›˜, ¤Ó·ÓÙÈ 481.911 ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ¿ ¤‰Ú˜ ÛÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 51 ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ù·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÚÂȘ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∂˘. ªÔ‡Ù· “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” , Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ 57.831 „‹ÊÔ˘˜ (13,10%), Ì›· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡ÏË “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” , Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ 19.592 „‹ÊÔ˘˜ (4,44%), Ì›· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” , Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 13.571 „‹ÊÔ˘˜ (3,08%), Ì›· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¢. ∫Ô˘Ú¤Ù· “ª¤ÓÔ˘Ì £ÂÛÛ·Ï›· √ÈÎÔÏÔÁÈο” , Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 12.015 „‹ÊÔ˘˜ (2,72%) Î·È Ì›· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. £. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” , Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 7.444 „‹ÊÔ˘˜ (1,69%). ¢ÂÓ ¤Ï·‚ ¤‰Ú· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ı. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ “∫ÔÈÓfiÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” , Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ 6.720 „‹ÊÔ˘˜ (1,52%). Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔÓ μ’ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ Î·È ÂÎÏÂÁ¤ÓÙ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ù· ‹Á ηχÙÂÚ· ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ 62.574 „‹ÊÔ˘˜ (39,32%) Î·È ÛÙÔÓ μ’ 66.221 „‹ÊÔ˘˜ (52,98%). √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌËӇ̷ٷ...

¡È΋ÙÚÈ· Ë ·Ô¯‹ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ∏ ·Ô¯‹ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈ΋ÙÚÈ·

Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. Ÿ¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ·Ô¯‹ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤Êı·Û ÙÔ 47,65%... ™ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Û Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÂÎfiÚ ·Ô¯‹˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì 52,45%... ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ οÏ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó 383.170 „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ¤Ó·ÓÙÈ 481.911 Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·Ô¯‹ ·fi ÙÔ 32,87% Ó· “ÂÎÙÔÍ¢ı›” ÛÙÔ 47,65%... ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¿Î˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ οÏ-

˜. øÛÙfiÛÔ Ù· ¿Î˘Ú· ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¿Î˘Ú· ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ οÏ˜ 18.702 ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Û fiÏË ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· (4,88%), ¤Ó·ÓÙÈ 26.022 Ô˘ ›¯·Ó ‚ÚÂı› ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ (5,40%). ∂›Û˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 20.061 ÏÂ˘Î¿ (5,24%), ¤Ó·ÓÙÈ 14.572 (3,02%) Ô˘ ›¯·Ó ‚ÚÂı› ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋. ™ÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÂÎfiÚ ·Ô¯‹˜ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 52,68%, ¤Ó·ÓÙÈ 32,45% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. æ‹ÊÈÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ 65.564 Ôϛ٘, ¤Ó·ÓÙÈ 93.707 Ô˘ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¡ÔÌfi Ù· ¿Î˘Ú· ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¤Êı·Û·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ 8,58%, ¤Ó·ÓÙÈ 8,08% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ Û ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ ‹Ù·Ó Ô ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì 47,37%, ηıÒ˜ „‹ÊÈÛ·Ó 93.201 Ôϛ٘, ¤Ó·ÓÙÈ 111.445 Ô˘ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋ (37,06%). ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi 177.080! Δ· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ 10,69% (9959), fi-

Ù·Ó ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ ‹Ù·Ó 9,89% (11.020). ΔÚ›ÙÔ˜ Û ·Ô¯‹ ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ¡ÔÌfi˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 44,69% („‹ÊÈÛ·Ó 84.225) ·fi 152.287 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜. ™ÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Ë ·Ô¯‹ ‹Ù·Ó 31,91%, ηıÒ˜ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ 103.839. Δ· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌfi ¤Êı·Û·Ó Ù· 7.959 ÚÔ¯ı¤˜, ¤Ó·ÓÙÈ 7.955 ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ (ÛÙ· ›‰È· Â›‰·). ™ÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 44%, ¤Ó·ÓÙÈ 30% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. æ‹ÊÈÛ·Ó 140.174 Ôϛ٘, ¤Ó·ÓÙÈ 173.218 Ô˘ ›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. Δ· ÏÂ˘Î¿ ‹Ù·Ó ÚÔ¯ı¤˜ 5%, ¤Ó·ÓÙÈ 2% ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋ Î·È Ù· ¿Î˘Ú· 5% Â›Û˘, fiÛ· Î·È ÙËÓ ∞’ ∫˘Úȷ΋.

™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ƒÂÎfiÚ ·Ô¯‹˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ μ’ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰Ë-

ÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤Êı·Û ÙÔ 52,45%, ·ÊÔ‡ ·›¯·Ó 57.735 „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ÂÓÒ „‹ÊÈÛ·Ó 52.333. ™ÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Â›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ 65.431 Ôϛ٘. ∂›Û˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ 5.744 ¿Î˘Ú· Î·È ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (10,98%), fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó 6.356 (9,71%). ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ·Ô¯‹ ÎÈÓ‹ıËΠ۠¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· Î·È ¤Êı·Û ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ 35,75%, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ÙÔ 5,27%. æ‹ÊÈÛ·Ó 13234, fiÙ·Ó ÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Â›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ 14519. ™ÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ Ù· ¿Î˘Ú·ÏÂ˘Î¿ ‹Ù·Ó 4,57%. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë ·Ô¯‹ ¤Êı·Û ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ 40,43%, ¤Ó·ÓÙÈ 35,88% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. Δ· ¿Î˘Ú· ÏÂ˘Î¿ ÛÙÔÓ μ’ Á‡ÚÔ ‹Ù·Ó 3,49% ¤Ó·ÓÙÈ 4,38% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Û˘ Ë ·Ô¯‹ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¤Êı·Û ÙÔ 46,05%, ¤Ó·ÓÙÈ 37,69% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. Δ· ¿Î˘Ú· ÏÂ˘Î¿ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ 5,65% ¤Ó·ÓÙÈ 4,75% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ë ·Ô¯‹ ¤Êı·Û ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ 31,28% ·fi

28,55% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ÛÙÔ 3,32% ·fi 2,82% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë ·Ô¯‹ Â›Û˘ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠˘„ËÏ¿ Â›‰· ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ŒÊı·Û ÙÔ 43,31%, ·fi 38,21% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. Δ· ¿Î˘Ú· ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¤Êı·Û·Ó ÙÔ 4,84% ·fi 3,20% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

Ë ·Ô¯‹ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ŒÊı·Û Û ÔÛÔÛÙfi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ 34,56%, ¤Ó·ÓÙÈ 23,34% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. Δ· ¿Î˘Ú· ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¤Êı·Û·Ó ÙÔ 4,25% ¤Ó·ÓÙÈ 3,33% ÛÙÔÓ ∞’ Á‡ÚÔ. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 15

TPITH 16 NOEMBPI√À 2010

ªÂÙ¿ Î·È ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·ıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Û ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ™ÎfiÂÏÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ·fi ÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ.

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ∞fi 21 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ 13 ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¢ÈÔϤÙÙ·˜ ¢ËÌ. Ì . . . . . . . . .343 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË - ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ ªÔÛ¯·‰Ò 274 ∫fiÏÏÈ·˜ Δ·Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 ¶·Û¯¿Ï˘ ¶·Û¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 ∑Ï·ÙÔ‡‰Ë˜ ∞ı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 ªÔ‡ÚÙ˙Èη˜ πˆ¿Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . .180 ΔÛfiÏ·˜ ∫ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 ª·ÛÛÔ‡ÚÔ˜ ÃÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 ∫·Ú·Ûٷًڷ˜ ∫˘Ú. . . . . . . . . . . . . . . . .153 ÷ÏÎÈ¿˜ ¡ÈÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 ª·ıËÓfi˜ ∑·¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 §ÈÁÓfi˜ ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 ¶·Û¯¿Ï˘ ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

∞fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È: ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˜ ¢ËÌ. ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ¶·ÙÛ¿˜ πˆ¿Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 ƒÔ‰·Ó¿ÎË - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ· ª·ÚÈÁÒ . . . . . .208 ∫ÔÊÈÓ¿˜ º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ∑˘Ì·ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ. . . . . . . . . . . . . . . .198

∂›Û˘, ÂÎϤÁÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÏ¿ÛÛÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÈ ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È ΔÚ·ÎfiÛ·˜ £ÂÔ‰., ηıÒ˜ Î·È Ô ∫·Ú·Ûٷًڷ˜ °ÂÒÚ. ˆ˜ ‹ÛÛÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·.

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ™ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ 17 ı· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ∂ÎϤÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹ ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ™ÎÔ‡Ú·˜ ∫ˆÓ. Ì . . . . . . . .204 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ∞ÁÁÂϤÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· . . . . . . . . . . . .198 ∫·Î·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ∞ı. . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Δ˙Ô˘‚ÂϤ΢ ∞Á. . . . . . . . . . . . . . . . . .131 º‡‚Á·˜ °ÂÒÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 º·‰¿Î˘ ∞ı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ πˆ¿Ó. . . . . . . . . . . . . . . . .126 §·ÁÔ˘‰¿Î˘ °ÂÒÚ. . . . . . . . . . . . . . . .121 ¢È·Ì¿ÓÙÔ˘ - ™·Ï·‰‹ÌÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· .116 ¶··‰·˘›‰ ª¿¯Ë . . . . . . . . . . . . . . . .111 ΔË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ ÃÚ. ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, μ·Ê›Ó˘ ¡›Î. Ì 274 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ¶·ÙÛ‹˜ °ÂÒÚ. 260. ∂›Û˘, ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÔÈ Î.Î. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜ πˆ¿Ó., ¶·ÙÛ‹˜ ∂Ï¢ı., ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ ∂Ì. Î·È °Î›Î·˜ πˆ¿Ó.

™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÔ Ó¤Ô 17ÌÂϤ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶. μ·Ê›ÓË: ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¶·Ó. Ì . . . . .191 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ∑·ÊÂÈÚԇϷ . . . . . . . . . .121 ∞Á¿ÏÏÔ˘ ¡ÈÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∫ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . .94 ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ªÈ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 ™Ô˘Ù˙Ô‡ÎË μ·Û. . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ¶·Ó. . . . . . . . . . . . . . . .77 ªÂÛ›Ó˘ ºÈÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 μ·ÛÈÏ›Ԣ ªÂÏÔ̤ÓË . . . . . . . . . . . . . .66 ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ı· ηÙÔ¯˘Úˆı› Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ºÏˆÚÔ‡˜ ∂Ï. Î·È ª·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ· μ., ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ·fi 60 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘.ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ: ¶·Ó. μÏ¿ÈÎÔ˜ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ¢ÚÔÛ¿Î˘ ∫ˆÓ. Ì . . . . . .193 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ. . . . . . . . . . . . . . . .126 £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÷ڛÎÏÂÈ· . . . . . . . . . . . . .123 ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘ ∞. . . . . . . . . . . . . . . . .94 ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ μ·Û. . . . . . . . . . . . . . . . .83 ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ªÈ¯. . . . . . . . . . . . . . . . . .82

∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶ÔÛÔÛÙ¿, „‹ÊÔÈ, Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ

ÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÂÈʇϷÛÛÂ Ô ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi˜ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √ Â·ÓÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ηٿÊÂÚ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ô Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÍÂηı¿ÚÈÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÍÂϤÁË Ô Î. ¶. μ·Ê›Ó˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “™ÎÈ¿ıÔ˜ flÚ· ∂˘ı‡Ó˘” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˘ ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 40,70% Î·È 1.375 „‹ÊÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 38,75% Î·È 1.309 „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™ÎÈ¿ıÔ˜ ŒÚÁ· ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” ÙÔ˘ Â·ÓÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ Î·È ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 16,04% Î·È 542 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ë “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. °. ∫·Ú·Ûٷًڷ Î·È ÔÛÔÛÙfi 4,50% Î·È 152 „‹ÊÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Û ۇÓÔÏÔ 4.865 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ „‹ÊÈÛ·Ó 3.476. Δ· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 3.378, Ù· ¿Î˘Ú· Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ 98, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 28,55%. øÛÙfiÛÔ, ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÙÔÓ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È ÙÂÏÈο ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 51,78% Î·È 1.674 „‹ÊÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˘ ‹Ú ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ì ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 48,22% Î·È 1.559 „‹ÊÔ˘˜. ™ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂÈÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ, ηıÒ˜ ÛÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó 3.344 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÛÙÔ 31,28%. Δ· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ 3.233 Î·È Ù· ¿Î˘Ú· ÏÂ˘Î¿ 111.

™ÙË ™ÎfiÂÏÔ √ÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.ΔËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ô Û˘Ó‰˘·-

√ Â·ÓÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘

√ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ °. ªÈ¯ÂÏ‹˜

ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋ À¤Ú‚·ÛË” ÙÔ˘ Ó˘Ó ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÚÒÙÔ˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 34,07% Î·È 1.123 „‹ÊÔ˘˜.ΔË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ “™˘ÓÂÚÁ·Û›· ŸÚ·Ì· ¶ÚÔÔÙÈ΋” ÙÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹ Ì ÔÛÔÛÙfi 28,79% Î·È 949 „‹ÊÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. °È¿Ó. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô, ÔÛÔÛÙfi 19,27% Î·È 635 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ë “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∂ÌÌ. ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓË, ÔÛÔÛÙfi 17,87% Î·È 589 „‹ÊÔ˘˜.™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 5.511 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 3.405. Δ· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 3.296, Ù· ¿Î˘Ú· Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ 109, Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 38,21%. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 55,15% Î·È 1.637 „‹ÊÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 44,85% ÙÔ˘ Ó˘Ó ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë Î·È „‹ÊÔ˘˜ 1.331. ™ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ „‹ÊÈÛ·Ó 3.119 ¿ÙÔÌ·, Ù·

¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 2.968, Ù· ¿Î˘Ú· Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ 151, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 43,41% ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ.

™ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÍÂηı¿ÚÈÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ. ªÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 52,96% Î·È Ì 609 „‹ÊÔ˘˜ Ô Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË” ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‹ÚıÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢˘Ó·ÌÈÎfi ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ∞‡ÚÈÔ” ÙÔ˘ Ó˘Ó ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μÏ¿ÈÎÔ˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 47,04% Î·È 541 „‹ÊÔ˘˜. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 1.793 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ οÏ˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó 1.203. ∏ ·Ô¯‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 32,91%, Ù· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 1.150, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ 53.

Δ· Ó¤· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

√È ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÒÙÔÈ ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ

∞‡ÍËÛ ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙËÓ ·Ô¯‹

¡. ¶‹ÏÈÔ: ÕÓÂÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÛÙÔ ‚ã Á‡ÚÔ ¢È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ηٿÊÂÚ ۯÂÙÈο ¿ÓÂÙ· Ó· ÂÎÏÂÁ› ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ‹Ù·Ó Ë ·Ô¯‹, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 46,05%.™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 37,39% Î·È 2.869 „‹ÊÔ˘˜.∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë “∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∞. ∞Ú¤ı·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 28,93% Î·È 2.220 „‹ÊÔ˘˜. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ, Ì ÔÛÔÛÙfi 25,32% Î·È 1.943 „‹ÊÔ˘˜.

√ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜

Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” Î. ¡›Î. ∫·ÙÛÈ·ÊÔ‡Ú˘ Ì 6,24% Î·È 479 „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ë “∞ÓÔȯً ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÔÏÈÙÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ™. ∑ÈÒ-

Á·, ÔÛÔÛÙfi 2,11% Î·È 162 „‹ÊÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 12.928 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÔÈ 8.056. Δ· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 7.673, Ù· ¿Î˘Ú· Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ 383, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 37,69%.∏ ηٿÛÙ·ÛË, Û fi,ÙÈ Â›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¿ÓÙ·, ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÙÂÏÈο ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 57,79% Î·È 3.803 „‹ÊÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔÛÙÔ‡ 42,21% Î·È 2.778 „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ∞. ∞Ú¤ı·.™ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ „‹ÊÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ 6.975 ¿ÙÔÌ·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ¿. Δ· ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 6.581, Ù· ¿Î˘Ú· Î·È Ù· ÏÂ˘Î¿ 394, Ì ÙËÓ ·Ô¯‹ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 46,05%. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ΔÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ™ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ı· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ì 16 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 27 ÂÎÏÂÁ¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ¤ÍÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ı· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ∞. ∞Ú¤ı·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿Á. (ªËÏȤ˜) . . . .494 ∑Ô‡˙Ô˘Ï· ¡ÈÎÔϤٷ (™ËÈ¿‰·) . .427 ºÏ¤Ú˘ ∞ı. (™ËÈ¿‰·) . . . . . . . . .345 °È·ÓÓÈfi˜ ªÈ¯. (ªËÏȤ˜) . . . . . . . .344 ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÈÏÙ. (∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹) 343 §ÂÁ·ÓÙ‹˜ ∫ˆÓ. (ªËÏȤ˜) . . . . . . .331 ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ¢ËÌ. (ªËÏȤ˜) . . . .302 ¶··Ì·Úο΢ ∫ˆÓ. (∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹)272 ™Ù·Ì·Ù¿˜ ¶·Ó. (ΔÚ›ÎÂÚÈ) . . . . . . .270 ª·Ï·Ì¿Ù˘ ∂˘ÛÙ. (™ËÈ¿‰·) . . . .259 ºÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ª·Á‰·ÏËÓ‹ (ΔÚ›ÎÂÚÈ) 255 ¢È·ÓÂÏÏ¿Î˘ πˆ¿Ó. (∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹) 240 ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ª·Ú›· (∞ʤÙ˜) .236 μ·˝ÙÛ˘ ÃÚ. (∞ʤÙ˜) . . . . . . . . .211 ¢ÂÏ‹˜ πˆ¿Ó. (™ËÈ¿‰·) . . . . . . . .169 ∫ÔÚÓÔ‡ÙÔ˜ °ÂÒÚÁ. (ªËÏȤ˜) . . . .165

∏ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ 6 Û˘ÓÔÏÈο ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜: ∞Ú¤ı·˜ ∞. ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ (ªËÏȤ˜), ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ £Âfi‰. (∞ʤÙ˜) .516 °Ú·Ì̤ÓÔ˜ ∂˘ÛÙ. (ªËÏȤ˜) . . . .298 °ÎfiÙÛÈη˜ ªÈ¯. (ªËÏȤ˜) . . . . .271 ª·Ï·ıÔ‡Ó˘ πˆ¿Ó. (™ËÈ¿‰·) .163 ƒ‹Á· - ™ÎÔ‡Ú· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË . . . . .159

™ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ Î.Î. μ·ÎԇϷ˜ ™Ù. (™ËÈ¿‰·) ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ¡Ùfi‚·˜ ∂˘¿Á. (∞ÊÂÙÒÓ) Ì 283 „‹ÊÔ˘˜, §ÂÌÔÓ‹˜ ÕÁÁ. (ΔÚ›ÎÂÚÈ) 269, ∞ÁÁÂÏ‹ - ™·ÓÔ‰‹ÌÔ˘ ÷ÚÈÙÒ (∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹) 207, ηıÒ˜ Î·È Ô Î. ∫·ÙÛÈ·ÊÔ‡Ú˘ ¡›Î. (∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹) ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘”.


∂ÎÏÔÁ¤˜ 2010 16 ΔÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Δ√ Ó¤Ô 27ÌÂϤ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· “∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ ∫¿ÚÏ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘” (¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘): ÷ڿϷÌÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ .......................558 ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ª·Ù˙È¿Ï˘ .......................535 ÷ڿϷÌÔ˜ ¶¿Û¯Ô˜ .....500 ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ........................494 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ...469 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·‚·Ó¿Î˘ ...448 ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ 411 ¡›ÎÔ˜ ªÔÌfiÙ˘ ..........410 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ .401 μ·Û›Ï˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ...........379 ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚÈÛÙ·ÓÙÒÓ˘ ...................356 °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÎfiÙÛÈη˜ .....311 ∞ÚÂÙ‹ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘μÈÛ‚›ÎË .................................308 £ÂÔ¯¿Ú˘ ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ ..308 °È¿ÓÓ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ...290 ∞ÔÛÙÔÏ›· ª·ÎÚ‹∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰· ......................268

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∏ ÌÔÓ·‰È΋ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËΠ۠Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, Ì›· Á˘Ó·›Î· ÛÙÔ «ÙÈÌfiÓÈ» ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∂›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ 9 ÌfiÏȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ ·ÓÂÏÏ·‰Èο

›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÓÓÈ¿ ÌfiÏȘ Á˘Ó·›Î˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∏ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÍÂϤÁË ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 60,55% ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô, ı· ÙÔÓ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó. °¤ÓÓËÌ·-ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ Â›Ó·È ·fi Ù· Ó¤· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ‰Ô˘Ó Ó· ÚÔԉ‡ÂÈ.

ÌÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏԂϤÔ˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û ¤Ó· Ó¤Ô ¿ÙÔÌÔ. ∫·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, fiÔ˘ ÂΛ ‰›ÓÂÈ ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ¡.¢. Î. ∫·Ó¿ÚË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÈÛfi·ÏÔ Î·È Ë ¢ËÌ·Ú¯›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, fiÔ˘ Ë Ù‡¯Ë ‰ÂÓ “¯·ÌÔÁÂÏ¿” ÛÙËÓ Î. §·˝ÙÛÔ˘. “∫¿ı ÂÌfi‰ÈÔ Û ηÏfi” ı· ÂÈ ÙfiÙÂ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓË ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ıÂÙÈο Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÓfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ¿ÏÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ fï˜ ÙÒÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ºÂÚ¤˜, ÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. “ª¤ÓÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚÔ› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Î·È ÂÓˆÙÈ΋˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. Œ¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ηÏfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. √È ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ó¤· ¢‹Ì·Ú¯Ô Ì ¤Ó· Ôχ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi, 60,55%. ªÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, fiÓÙ·˜ Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Á˘Ó·›Î· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÓÓÈ¿ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û 325 ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ˆ˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›‰Ô.

∂Ï¿ÛÛÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤· ∂Ô¯‹” : ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡·Û›Î·˜ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜) °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚÒÓ·˜ .............456 ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ ....................291 “∫›ÓËÛË ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” : ™Ù¿ÌÔ˜ ƒÔÌÊ·›·˜ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜) ∂ϤÓË ∞ÏÂ͛Ԣ ..................196.

∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Î·È ϤÔÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∞fi Ù· Ì·ıËÙÈο Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘. ∞ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ˆ˜ Ì·ı‹ÙÚÈ·, ÎÚ¿ÙËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË ÛËÌ·›· ÛÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ôχ ηϋ˜ ÔÚ›·˜ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ Ì·ı‹ÙÚÈ·. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ̤۷ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·, fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Ô Î·ÓÔÓÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰‡Ô ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ı¤Ì·Ù· ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÙÔ ¤Î·Ó ÛÙÔ Imperial College ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, fiÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈΤ˜ Ù˘ ÛÔ˘‰¤˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. ™ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤· ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ΔËÏÂÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·Ó‹˜ Û ‚·ıÌfi Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ‚¿˙ÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Ï¿ÓÔ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ‚‹Ì· ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ 2006, fiÔ˘ Ù›ıÂÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ù˘ “∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ºÂÚÒÓ” . ∏ ›‰È· ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȯ·Ú·ÎÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰Ë-

ΔÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫. §Ô‡ÏË

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ηٿ 595 „‹ÊÔ˘˜

Δπª∏Δπ∫∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ Î. ∫ÒÛÙ· §Ô‡ÏË, Ù¤ˆ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ·¤ÓÂÈÌÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙÔÓ π. ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. §Ô‡Ï˘ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠª¤Á·˜ ∂˘ÂÚÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ π. ¡. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÚÈ˙È΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ¡·Ô‡ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™ÈÙÈÔ‡ °·Ï‹Ó˘ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÓıÚfiÓÈÛË ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔ ˉ¿ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ·¤ÓÂÈÌ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ ÙÔÓ ÙÈÌËÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ “Ô ∂›ÛÎÔÔ˜ Ù˘ ηډ›·˜ Ì·˜” .

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÂ›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· “∞‰¤ÛÌ¢ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ºÂÚÒÓ ∫¿ÚÏ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘” : ¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜) ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶·ÚÛ¿˜ ..........640 ∑‹Û˘ ™·Ù¿Û˘ ................637 ¶·‡ÏÔ˜ ∫ÔÎÎfiÏ·˜ ............452 °ÈÒÚÁÔ˜ £ÂÔ¯¿Ú˘ ..........337 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÏÏËοÚ˘ 304

ÕÓÂÙË Ó›ÎË §·˝ÙÛÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ªÂ 1.794 „‹ÊÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿, Ô˘ Û ÔÛÔÛÙfi ·ÁÁ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 20%, ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ∞ÓÙˆÓ¿ÎË Î·È ÂÎϤ¯ÙËΠ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ηٿÊÂÚÂ Î·È ·‡ÍËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ·fi ÙÔÓ Î. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË Î·Ù¿ 595 „‹ÊÔ˘˜. ¶Ôχ ˘„ËÏfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 56%. ªÂ ÔÛÔÛÙfi 60,55% Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ ∫¿ÚÏ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘” Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÍÂϤÁË Ó¤· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “∞‰¤ÛÌ¢Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ºÂÚÒÓ ∫¿ÚÏ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘” Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ¤Ï·‚ ÔÛÔÛÙfi 39,45%. ™Â Û¯¤ÛË fï˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·. ∫·Ù·Ú¯¿˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜

13.575, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 6.295 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ, ÔÈ 5.731 ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÔÈ 1.549 ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ 13.575 „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 8.884, ÂÓÒ Ù· 378 ‹Ù·Ó ÏÂ˘Î¿ Î·È ¿Î˘Ú·. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¤Ï·‚ 5.150 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 60,55% Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË 3.356 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 39,45%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ë ·Ô¯‹ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Î·Ù¿ 11%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 23,34% (3.168 ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó) Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÛÙÔ 34,56% (4.691 ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ „‹ÊˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÛÙȘ 1.199 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 1.794 „‹ÊÔ˘˜. ∞Ó¿ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ë Î.

§·˝ÙÛÔ˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 73,36% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ÙÔ 26,64%, ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 45,20% Î·È Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ÙÔ 54,80%, ÂÓÒ ÛÙËÓ

ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 60,19% Î·È Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ÙÔ 39,81%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·‡ÍËÛ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ Î·Ù¿ 24,95% Î·È Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ηٿ 13,05%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·‡ÍËÛ ٷ ÂÎÏÔÁÈο Ù˘ ÔÛÔÛÙ¿ ηٿ 21,45% Î·È Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ηٿ 17,07%, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·‡ÍËÛ ٷ ÂÎÏÔÁÈο Ù˘ ÔÛÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î·Ù¿ 19,82% Î·È Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ηٿ 7,84%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ ÂÓÓÈ¿ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ ηٿ ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ 19 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 56%. ™ÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ·Ô¯‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ ÛÙÔ 29,44% Î·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙÔ 34,27%. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 17

TƒπΔ∏ 16 NOEMBPI√À 2010

ÕÁÁÈÍ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÏÏ¿ ÙÔ «ıÚ›ÏÂÚ» ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÂʇϷÛÛ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘: ªÂ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ÕÚÈÛÙÔ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË ‰ÈÎËÁÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋

Õ

ÁÁÈÍ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 48,66%. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ, ·Ú¿ ÙÔ Û·Ê¤˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÙˆÓ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÎÏÂÁ›, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 49,92%. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ϤÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ¯·Ì¤ÓË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÁÔÓ›˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ 1948 ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ¤Ì·ı ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ Á˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊÔÈÙ¿ ÙÔ 1971. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ˘ËÚÂÙ› ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ¤Ê‰ÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1971 ¤ˆ˜ 1973. ∞ÛΛ Ì·¯fiÌÂÓË ‰ÈÎËÁÔÚ›· ·fi ÙÔ 1973 ¤ˆ˜ ÙÔ 1982 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ 1982 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙË °Ú·ÌÌ·Ù‹ μÔ‡ÏÁ·ÚË - ºÂ›‰·, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ μfiÏÔ˘. Œ¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿, ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó·, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË, Ô˘ Â›Ó·È ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·ÙÂÏ› Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡.¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. ΔÔ 1991 ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ¢∏∞¡∞ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ™ÙÂÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ 1994 Î·È ¿ÏÈ Ì ÙË ¢∏∞¡∞ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜.H ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ 1998. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2002 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·˙Ô‡Ú·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎϤÁÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, Û ÛË-

ÌÂ›Ô Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ·ÚÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∞ÚıÚÔÁÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ª·ÁÓËÛ›·.ΔÔ 2006 ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ËÁËı› „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ¶ÂÚÓ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘. ™ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÎÏÂÁ›, ηıÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi 46,10%, ¤Ó·ÓÙÈ 53,90% ÙÔ˘ ·Óı˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ 2006 Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢‡Ó·ÌË-¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ¤Ï·‚ 4.151 „‹ÊÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ‹ÙÙ·˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006, ˆ˜ “‰›ÓÂÈ Ó¤Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ¢ÂÓ ÙÔ ‚¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ Î·È ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∂ӉȿÌÂÛ· Î·È ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡.¢. ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›·.√È ÊÂÙÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘” ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηıÒ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÔÛÔ-

ÛÙfi 48,66%. øÛÙfiÛÔ, Ë ¡.¢. Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ. ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÎÏÂÁ›, ηıÒ˜ ¤¯·Û Ì ÙËÓ ÔÚȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 21 „‹ÊˆÓ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ΔÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞fi 27 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ı· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ªÂ 16 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ı· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Â·ÓÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, Ì 10 Ë ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Î. ™. ΔÛfiÁη. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Î·È ÛÙ· 54 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ¤Ï·‚ ÔÛÔÛÙfi 50,08%, ÂÓÒ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÔÛÔÛÙfi 49,92%. ™ÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô Ó˘Ó ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi 17 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜ Ì ¤ÓÙÂ, Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ¤Ó·Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ÂÎϤÁÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¶·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.254 ΔÛ·Ì›Ú·˜ ∏Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809 ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ ¢ËÌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .751 ™·ÚÚ‹˜ ∞ı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692 ∂Λ˙ÔÁÏÔ˘ πˆ·Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667 ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜ ∞Ó·ÚÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .631 ¶··‰ËÌÔ˘Ï¿˜ ∂˘ÛÙ. . . . . . . . . . . . . . . . . .619 ª·ÁÎÏ¿Ú·˜ ∞ı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .595 ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ∏Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580 ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .565 ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û. . . . . . . . . . . . . . . . . . .565 ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 ¢ÂÏËÛÙ¿ı˘ ÃÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 ΔÛÈÏÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458 ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . .439 ¶ÚÈ¿ÁÁÂÏÔ˜ °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429 ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢‡Ó·ÌË- ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÙÔ˘ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÎϤÁÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜: ∂ÛÂÚ›‰Ë˜ ¢ËÌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.137 ¢·Ï·ÎÔ‡Ú·˜ ∏Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.082 ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ∫ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . .959 ∫·ÏϤ˜ ¡ÈÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .817 °Îfi‚·Ú˘ ∂˘·ÁÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .816 ∫Ô˘ÙÌ¿Ó˘ ¡ÈÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .767 ª·ÌÔ‡Ú·˜ μ·Û. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640 ªÏ¿Ó˘ ¶·Ó.- ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙ˘ . . . . . . . . .564 ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ ∫ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÈ· ¤‰Ú· Î·È ÂÎϤÁÂÈ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Î. ™·‚. ΔÛfiÁη.

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË

ªÂ ÙÔ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È Ó· Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È

ŒÛ·Û·Ó «Î·Ú‰È¤˜» ÚÔ¯ı¤˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ∞ÚÈıÌÔ› Î·È ÔÛÔÛÙ¿ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∫˘Úȷ΋˜ ªÂ ÙËÓ ÔÚȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 21 „‹ÊˆÓ Â·ÓÂÍÂϤÁË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 50,08% ¤Ó·ÓÙÈ 49,92% ÙÔ˘ ·Óı˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË. √ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ¯ÒÚÈ˙·Ó ·fi ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ô¯‹, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË 484 „‹ÊÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. ™ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË-ıÚ›ÏÂÚ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢‡Ó·ÌË- ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÚÒÙÔ˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 48,66% Î·È 6.742 „‹ÊÔ˘˜.

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÙÔ˘ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ Ô-

ÛÔÛÙfi 42,65% Î·È 5.909 „‹ÊÔ˘˜. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ™·‚. ΔÛfiÁη, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÛÔÛÙfi 8,69% Î·È 1.204 „‹ÊÔ˘˜. ™Ù· 54 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ‹Ù·Ó 20.596. ΔËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ οÏ˜ 14.519 „ËÊÔÊfiÚÔÈ. μÚ¤ıËÎ·Ó 13.855 ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, Ù· ¿Î˘Ú· Î·È ÏÂ˘Î¿ ‹Ù·Ó 664 (4,57%), ÂÓÒ ·›¯·Ó 6.077 „ËÊÔÊfiÚÔÈ, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 29,51%. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ Î.Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘.§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔfiÙÂ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÛÙ· 54 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â·ÓÂÍÂϤÁË Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿

ÙˆÓ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ¯ÒÚÈ˙·Ó ·fi ÙÔÓ ·Óı˘Ô„‹ÊÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ∂ÈÎÚ¿ÙËÛÂ, ‰Â, Ì ÙËÓ ÔÚȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 21 „‹ÊˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÙÔ˘ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ¤Ï·‚ 6.279 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 50,08%, ÂÓÒ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢‡Ó·ÌË- ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÙÔ˘ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË 6.258 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 49,92%.™Â Û‡ÓÔÏÔ 20.596 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Á‡ÚÔ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó 13.234. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 35,75%, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¿Î˘ÚˆÓ-Ï¢ÎÒÓ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 5,27% (697 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·).∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 484 „‹ÊÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 370 „‹ÊÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

“√ÚÈ·Îfi” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì 21 „‹ÊÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¿. ∂˘¯·ÚÈÛÙ› fiÛÔ˘˜ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Â·Ó·Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÔÚÈ·Îfi. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ηٿ 21 „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. º›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ, ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì›ÏËÛÂ. ∂È·ڈÛ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ Î·È ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ Â›Ó·È Ô ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ ¢‹ÌÔ. ŒÎÚÈÓ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÌ›˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÙËÓ ·ԉ¯ıÔ‡ÌÂ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó ηÏfi ·ÁÒÓ·. ŒÓ·Ó ¤ÓÙÈÌÔ ·ÁÒÓ·. °È·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙ‡·ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰›Ï· Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi. ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ∞‡ÚÈÔ ı· οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì·˜”.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 18 ΔÔ Ó¤Ô 21ÌÂϤ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Δ√ Ó¤Ô 21ÌÂϤ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·-

ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜: ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· “¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” (¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘): £Âfi‰ˆÚÔ˜ ªÚ›˙˘ 927 ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿ 519 ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÛÎÔ˜ 499 §¿˙·ÚÔ˜ ™ÎfiÚÚ·˜ 358 ∫˘ÚÈ·˙‹˜ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë˜ 339 ¡›ÎÔ˜ §·Ì·‰¿Ú˘ 275 ¡›ÎÔ˜ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ 263 ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÙÛÈÊfi˜ 262 ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÂÏÂ‹˜ 253 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ 246 ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˜ 230 ªÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ º·ÙÒÏÈ· 228 ªÂ›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·, “¡¤ÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·”: ∫ÒÛÙ·˜ §Â‚¤ÓÙ˘ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜) ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË-ΔÛ·Ú¿˙Ë 499 °ÂˆÚÁ›· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ 365 ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶›ÙÛÔ˜ 340 ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁÔ˜ 319 £ÂÔ‰ÒÚ· ΔÛȿη-μÔ‡ÏÁ·ÚË 310 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÃÈÒÙ˘ 227 ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ °·Ú˘Ê¿ÏÏÔ˘ 211 ∂Ï¿ÛÛÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·, “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË”, μ·Û›Ï˘ ΔÛ·Ú¿˙˘ (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜).

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ √π ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ º. ∫Ô˘‚¤Ï˘, £·Ó. §Â‚¤ÓÙ˘, ¡. ΔÛԇηÏ˘ Î·È °ÚËÁ. æ·ÚÈ·Ófi˜ η٤ıÂÛ·Ó ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: ∏ °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ËÌÂÚÒÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂÈÒıËΠ¯ˆÚ›˜ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ËÌÂÚÒÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û 50, 40 ·ÎfiÌË Î·È Û 20 ÒÚ˜, Ôχ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 60 ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ¡. 3833/3-3-2010 Ì ٛÙÏÔ “Â›ÁÔÓÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” . ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ Δ¯ÓÈΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010. ™Â ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˘ËÚÂۛ˜ ¿ÏÏˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ÌË ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÌÂٷ͇ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë “Â› ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ηٿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›: £· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ô‰ÔÈÔÚÈÎÒÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ;

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∫. §Â‚¤ÓÙË

∂ÈÎÚ¿ÙËÛË ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ∏ ∑·ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÙÔ “ÎÏÂȉ›” Ù˘ ¿ÓÂÙ˘ ӛ΢ ÙÔ˘

ÙȘ 602 „‹ÊÔ˘˜ ·Ó‹ÏıÂ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘-∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ÙÔ˘ ·Óı˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· §Â‚¤ÓÙË. √ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ·¤Û·Û ÙÔ 56,43% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ÙÔ 43,57%, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 40,43%. ∏ ∑·ÁÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ.

¡¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘-∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È ·¤Û·Û ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ 63,60%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙË Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÓ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ Ì 4,5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚ¿. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·fi ÙÔ˘˜ 8.140 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ 4.849, ÂÓÒ Ë ·Ô¯‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 40,43%, ηıÒ˜ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó 3.291 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ÙÔ˘˜ 4.849 „Ëʛ۷ÓÙ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 101 ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È 68 ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·” ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ¤Ï·‚ 2.641 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 56,43%, ÂÓÒ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¡¤ÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜-∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂ÓˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· §Â‚¤ÓÙË ¤Ï·‚ 2.039 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 43,57%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ë ·Ô¯‹ ·˘Í‹ıËΠηٿ 406 ¿ÙÔÌ· Î·È ÔÛÔÛÙfi 4,55%. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ë ·Ô¯‹ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ 35,26% Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 41,26%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë ·Ô¯‹ ‹Ù·Ó

ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ 36,65% Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ 38,41%. ∞fi ÙÔ˘˜ 8.140 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, 4.556, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÔÈ 3.585 ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ¯ÈÏ›ˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ô˘ ›¯Â Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ¤Ï·‚ 1.640 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 63,60%, ÂÓÒ Ô Î.

§Â‚¤ÓÙ˘ 933 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 36,40%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ·‡ÍËÛ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 237 Î·È Û ÔÛÔÛÙfi ηٿ ÂÚ›Ô˘ 12,5 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ›‰Â ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ηٿ 91 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi ÌÈÛ‹ ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·. ™ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, fi¯È fï˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi, ÒÛÙ ӷ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Û „‹-

ÊÔ˘˜ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ¤¯·ÛÂ Î·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 50, ÂÓÒ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ·‡ÍËÛ ٷ ÂÎÏÔÁÈο ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙ¿. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ¤Ï·‚ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ 1.152 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 53,23%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ¤Ï·‚ 1.106 „‹ÊÔ˘˜ Î·È 52,24% ÔÛÔÛÙfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ¤Ï·‚ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ 906 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 41,87%, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ‹Ú 1.011 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 47,76%. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›”

√ ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ∞¶√ ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ ƒÔÓÙÔ‡ÏË, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” ¤ÁÈÓÂ Ë Î·ÙˆÙ¤Úˆ ‰‹ÏˆÛË: ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ· Ù˘ ÂÚ›Û΄˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜. ∏ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ∂Ì›˜ ÚÔÙ›ӷÌ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÚ›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛًηÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ·, ›¯·Ì ÚÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ԉ›¯ıËÎÂ, ÛÙËÓ Î¿ÏË, fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› ÚÔ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÈÚÂÙÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ›Ï˄˘, Û˘Ó·fiÊ·Û˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰Ëı› ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-

ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜. ∏ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·È ÛÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂›ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ›Ù ·˘Ù¿ ı· Ì·˜ ηٷÈÔ‡Ó, Ì ԉ˘ÓËÚ¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ Î. ¶··Ùfi-

ÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ˆÚ·›Ô ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2010, ÁÈ·Ù› ÙÂÏÈο ÓÈÎËÙ‹˜ ·Ó‰›¯ıË Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·.

√ ¶. ª·Úο΢ ∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Ó¤· ÂÈÛÙÔÏ‹ ∞ÓÙ¿ÓÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, η٤ıÂÛ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ Î. ª·Úο΢

˙ËÙ› ¿ÌÂÛ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÂÓÒ ı¤ÙÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈο Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡. ∏ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÚοÎË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙfiÛÔ Û ‰ËÏÒÛÂȘ, fiÛÔ Î·È Û Â›Î·ÈÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, ÙÔ πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ∂·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ı¤Ì·, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ÚÔ˜ ÂÛ¿˜, ÛÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ‰›ÓÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÍÂ-

ηı·Ú›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ Â¿Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ı· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ Ú¿ÍË ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜. ¶ÚÔÛˆÈο, ı· ıˆڋۈ ÙË ÌË ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ˆ˜ Ì›· ·ÎfiÌË ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÂÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ 2013 Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡; £· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ¤ÁηÈÚË ·¿ÓÙËÛË Î·È ÛÙË ¢∂ª∞; ™Â ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó;”.


M·ÁÓËÛ›· 19

ΔƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

™˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 27 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ „¢‰ÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜

∞ÓÙÈηÙÔ¯È΋ ÔÚ›· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜

Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Ì̤Ó˜ ‰¿‰Â˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Î˘ÚȷΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ∫‡ÚÔ˘, ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ·ÓÙÈηÙÔ¯È΋ ÔÚ›· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¯ı˜ 27 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ „¢‰ÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÛÙËÓ Î·Ù¯fiÌÂÓË ∫‡ÚÔ.

¢‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·Ì-

∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ∫‡ÚÈˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, η٤ÏËÍ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, fiÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. ¶·ÚfiÌÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ϤÓ “‰ÂÓ Í¯ÓÒ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ, ÙÂÙ·ÚÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, °È¿ÓÓ˘ ¶·Û¯·Ï‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 27 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËΠÙÔ „¢‰ÔÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ ÙÔ Î˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. √È ªÂÁ¿Ï˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ù˘ ηٷ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ 1.619 ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È Ë fiÏË Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Û¯·Ï‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ∫˘Ú›ˆÓ Â›Ó·È Ôχ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ∫˘Ú›ˆÓ ηٿÊÂÚ·Ó Î·È Ì·˜ ¤Ú·-

Û·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÍÂÚÈ˙ˆÌÔ‡ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ∫‡ÚÈÔÈ. √È ∫‡ÚÈÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó Î·È Ì fi,ÙÈ fiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ¶·ÚfiÌÔȘ ·ÓÙÈηÙÔ¯ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â-

Ûٛ˜ ∫˘Ú›ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙËÓ ΔÛ¯›·. ∂ÚˆÙËı›˜ Ò˜ ‚ϤÂÈ Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Û¯·Ï‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜, fiÛÔ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. 줂·È· Ë ΔÔ˘ÚΛ· ı¤ÏÂÈ Ó· ¯ÚÔÓÔÙÚȂ›, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌËÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· χÛË ‰›Î·ÈË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋. “ŸÛÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÙÔ¯‹ Î·È ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÂÌ›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÚıÂÓÔÁ¤ÓÂÛË ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· χÛË ‰›Î·ÈË, ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË, ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È È‰ÈÔÎÙËÛ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞‰¿ÌÔ˜ ªÔ˘˙Ô‡Ú˘. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 250 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

°ÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÂÓfi„ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

∞fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ·‡ÚÈÔ ÔÈ ‰‡Ô ÔÚ›˜ •∂∫π¡√À¡ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÔÈ ÂÎ-

‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Ì ÙȘ ÔÚ›˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÈ· ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÚ›˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘Ó¤ÂÛ·Ó Ì ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ‰È¿ıÂÙ·Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∞∂π μfiÏÔ˘ Ù˘ ∫¡∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ∂›Û˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó‹ÌÂÚ·

Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÚ›˜. ∏ Ì›· ÔÚ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙËÓ ÔÚ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÚ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™). ™ÙËÓ ÔÚ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¶∞ª∂, Ë ¶∞™À, Ë ¶∞™∂μ∂, √°∂, ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··ÚÚ‹Á·˜” Î·È ÙÔ ™∞™μ. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ë ÊÂÙÈÓ‹ 37Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ì·˜ ‚Ú›-

ÛÎÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ÙȘ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ, ÙË ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì ÛÎÏËÚfi ÙÚfiÔ, ηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ù· ÌÔÓfiÏ¢ڷ ‚¿ÚË Ô˘ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ë ÙÚfiÈη” . ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ··ı›˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ Â·ÁÚ˘ÓÔ‡ÌÂ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ʈÙÂÈÓfi fiÚ·Ì· Î·È “ÛÙ·ıÌfi” ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÙÔ˘ 2010. ΔÈÌ‹ Î·È ‰fiÍ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ÈÛÙÔ› ÛÙ· ÔÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜” .

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÁÂÓÈΤ˜ Û˘-

Ì·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞ÓÙ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: √È £ÂÛÛ·ÏÔ› Ôϛ٘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ,ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÏÏ·Ï¿ ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ,̤ۈ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ·Ô¯‹˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÚfiÏË ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫. ™Â Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ΤډÈÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ¤¯·Û ÔÚȷο ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ƒ∞™∏™ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë

ÓÂχÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÓÙȉڿÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ °È¿ÓÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘

ÚÔˆı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›ˆÓ. ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fï˜ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··Ú›˙Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÂχÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÙÔ ª∞™ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢ƒ∞™∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ù· ıËÚ›· ÙÔ˘ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ¢ƒ∞™∏ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË. ™Ù‹ÚÈÍ ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ∫·Ì›ÓË Î·È ªÔ˘Ù¿ÚË Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜. ∂Ó›Û¯˘Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÊÈÎÙ¿. ∂Ï›˙ˆ Ó· ÙÔ ÓÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÔÏÏÔ› ·Ú·ÈÙË̤ÓÔÈ, fiÛÔÈ ·¤¯Ô˘Ó ÂÂȉ‹ Ù¿¯· “Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ”. ¡· Ô˘ fï˜ ¿ÏÏ·ÍÂ.


M·ÁÓËÛ›· 20

TPITH 16 NOEMBPI√À 2010

∂ÓÒ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÚÂȘ √˘ÎÚ·ÓÔ› ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì¤Ûˆ ΔÔ˘ÚΛ·˜

∂Áη٤ÏÂÈ„·Ó 40 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ «¶ÔÙfiÎÈ» ™˘Î‹˜ ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¤ˆ˜ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘, ›¯·Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÂÙ¿ ÛÙÔ «¢¤ÏÙ·» ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘

ª

›· ·ÎfiÌË ˘fiıÂÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ··Û¯ÔÏ› ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¤ÁÈÓ - Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ - ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ì ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Î·È Ì ÛÎÔfi ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ˘Ô„›Â˜. ΔÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰¤Î·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ √˘ÎÚ·ÓÔ› ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ 40 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· “¶ÔÙfiÎÈ” ™˘Î‹˜. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÂÙ¿ Ó· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “¢¤ÏÙ·” ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ∞Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜, fï˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Á‡Úˆ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÂÓÙfiÈÛ ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ· ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¤Ó· ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ - ÙÔ “BIANCA” - ÛËÌ·›·˜ √˘ÎÚ·Ó›·˜. ™Â ·˘Ùfi Â¤‚·ÈÓ·Ó ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÏËÛ›·Û ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› ·Ú¯Èο ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿, ˘‹ÚÍÂ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™˘Î‹˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ˆ˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Ó· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û ÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞̤ۈ˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Í›‰Â„·Ó. √È ÙÚÂȘ √˘ÎÚ·ÓÔ› Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 50, 24 Î·È 23 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÔ˘˜ Ú˘ÌÔ˘Ï΋ıËΠ·fi ÙÔ ÛοÊÔ˜ “ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ °ÏÒÛÛ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √È ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„Â Î·È ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹-

ÛÔ˘Ó ˆ˜ ›¯·Ó ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 40 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “¶ÔÙfiÎÈ” ™˘Î‹˜. ™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹, ηٿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÏÈÌÂÓÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÚÔ‡¯·. ΔÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛοÊÔ˜ ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ √˘ÎÚ·ÓÔ› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÈÛ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∂Ù¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ó· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ “¢¤ÏÙ·” ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÌË ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó. √È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. √È ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Û΋ıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋ Ú¿ÍË Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ. √È √˘ÎÚ·ÓÔ› ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È ∞-

ΔÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ 40 „˘¯¤˜ Û ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜

ÛÈ¿Ù˜, Ù·Í›‰Â„·Ó ̤¯ÚÈ Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·’ fiÔ˘ Î·È ·Ú·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ›¯ÈÛ Û ηı¤Ó·Ó 3.000 ¤ˆ˜ 5.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ηÈ

Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÔÈ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ı·Ï¿ÛÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fï˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô «·ÓÙ›Ô» ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ªÚÈÛ›ÌË ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ªÚÈÛ›ÌË ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜, Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ™ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘, ÛÙÔ μfiÏÔ, „¿ÏË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ΔÔÓ ÂÈ΋‰ÂÈÔ ÂÎÊÒÓËÛÂ Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ¤Î·Ó ̛· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ¡›ÎÔ ªÚÈÛ›ÌË. ™ËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ªÚ›ÛÈÌ˘ ‰›‰·Í ‹ıÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û˘¯Ó¿ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ ˆ˜ “¿Óˆ ·’ fiÏ· ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . √ ¡›ÎÔ˜ ªÚÈÛ›Ì˘, Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 93 ÂÙÒÓ, ‹Ù·Ó Ôχ ·Á·ËÙfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ◊Ù·Ó ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ Î·È ÂÈÙ¤ÏÂÛ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÈÙ˘¯›·. ÕÛÎËÛ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ·ÎfiÌË Î·È Û ËÏÈΛ· Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ı· ÙÔ ¤Î·Ó·Ó. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Î·È ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈΤ˜. √ ¡›ÎÔ˜ ªÚÈÛ›Ì˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ·, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËÎÂ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ¡ÔÛËÏ¢fiÙ·Ó Û ȉȈÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ fiÏÔ

·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: √ ¡›ÎÔ˜ ªÚÈÛ›Ì˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1917 ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ª·Ú›Î· ∞ÏÂÍ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÎÙËÛ·Ó ÌÈ· ÎfiÚË, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û·Ó Û ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¤Î·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔÔ 1948 ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ‰È‰¿ÎÙˆÚ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ 1950 ‚ÔËıfi˜ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-

ÌÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È ÙÔ 1969 ˘ÊËÁËÙ‹˜ Ù˘ √Êı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∞fi ÙÔ 1950 ‹Ù·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›¯Â ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 60 ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ¤Á΢ڷ ÂÏÏËÓÈο Î·È ‰ÈÂıÓ‹ È·ÙÚÈο ÂÚÈÔ‰Èο. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1942 - 1945. ∞fi ÙÔ 1964 ‹Ù·Ó ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ‚‰ÔÌ·-

‰È·›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∂ÌÚfi˜” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·Ú¯·›Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘. ∂ÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ 1974 Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1976. ∂·ÓÂÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ 1977. ΔÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÂÍ·›ÚÂÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Ô ÃÚ˘Ûfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘

Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞’. ΔÔ 2000 ‰ÒÚÈÛ ÙËÓ È‰ÈfiÎÙËÙË ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤Ú˘Á· “¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ªÚÈÛ›ÌË”. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÒÚÈÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹ Ù˘ “ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ Ù˘ ӛ΢” Î·È ËıÔÔÈÔ‡ ™ÔÊ›·˜ μ¤ÌÔ. √ ÂÎÏÈÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ Î·È ¤¯·Û ÙÂÏÈο ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ “ʇÁÔÓÙ·˜” Ï‹Ú˘ ËÌÂÚÒÓ.


TƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

™ÙÔ “„˘Á›Ԕ Ì‹ÎÂ Ô ∫¿ÎÔ˜ ÛÂÏ. 28

™√À¶∂ƒ §π°∫

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ¿Ù˘¯Ô˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 2-2 ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÛÂÏ. 25

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

ÀËÚÂÛÈ·Îfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô °È¿ÙÛÂÎ °ÎÌÔ¯ ÛÂÏ. 26

√ ∞ƒª∞¡Δ√ ª∞ƒ∂¡Δ∑π ™Δ√ ™∏ª∂ƒπ¡√ ºπ§π∫√ Δ∏™ ¡π∫∏™ ª∂ Δ∏¡ ∞.∂. ¢πª∏¡π√À

ΔÛÂοÚÂÈ ™·˚ÓÙ› Î·È “ÚÂ˙¤Ú‚˜”

º

ÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË. ™ÙȘ 15.15 ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË, fiÔ˘ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ˘fi ‰ÔÎÈÌ‹ ™·Ì ™·˚ÓÙ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∂Ï·ÊÚ‡˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··‰‹Ì·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

√§Àª¶π∞∫√™

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ÁÈ· ªÈÚ·Ï¿˜ ÛÂÏ. 26

ª’ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘. ™ÙȘ 15.15 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÔÓ ™·Ì ™·˚ÓÙ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 23¯ÚÔÓÔ §È‚ÂÚÈ·Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·.∂›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÚÔ‡Û˘. ∂›Ó·È ‚Ú·¯‡ÛˆÌÔ˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘. 줂·È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ı· ‚ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Ô ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ΢ÓËÁfi˜ ı· οÓÂÈ ÙËÓ “·ÚıÂÓÈ΋” ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·.∂›Û˘ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ó· ‰ÂÈ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ıˆÚËÙÈο ‚·ÛÈÎÔ› ı· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Â›Ó·È “ÊÚ¤ÛÎÔÈ” ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··‰‹Ì·˜ ‹Ù·Ó Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÈÛı¿ÓıËΠÂ-

ÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ fi‰È Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ 36Ô ÏÂÙfi ·fi ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·.ŸÏÔÈ ·Ú¯Èο ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ıÏ¿ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔÓ ¿ÊËÓ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÂÏÈο Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ, Ô˘ ‰È¤ÁÓˆÛ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔ ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È fi¯È ıÏ¿ÛË. ŒÙÛÈ Ô Ó·Úfi˜ ·›ÎÙ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ¯·Ï·Úfi ÙÚ¤ÍÈÌÔ ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙ› Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰·. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÂÈ, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ fiÛÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο. Ãı˜ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ¤‰ˆÛ ÚÂfi ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÂÈ ÚÔfiÓËÛË, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Á˘ÌÓ·ÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘.Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ΔfiÙÂ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club ∞fi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Ï¿-

‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË:“MÂÙ¿ ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ˙‹Û·Ì ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·”, ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Â›Ó·È Ë ¡·‡·ÎÙÔ˜. ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· Û fiÏ· Ù· ·‰¤ÚÊÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌfi˜ Ì·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 (ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”), ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¢ÂÓ Û ·Ê‹Û·Ì ÌfiÓË ÔÙ¤. ªfiÓÔ ¡›ÎË. ¿ÓÙ·, ·ÓÙÔ‡”.

∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÂ˚ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È 40 ¢ÚÒ Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÒÚ˜ 11:00-13:00 Î·È 19:00-21:00) ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60320.


22

TƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

μÚ¿‚¢ÛË ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ∞√¢μ-∂∞∫

√ ¶Àƒ∞™√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ∞Àƒπ√ ™Δ∏ ¡. ∞°Ãπ∞§√ Δ∏¡ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂¶™£

√¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ı· ‚Ú·‚‡ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË: ∞) ΔÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ ÙÔ 2010 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û √Ï˘Ìȷο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ¡¤ˆÓ, ™ÈÁηÔ‡ÚË 2010, ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 8Ë ı¤ÛË (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÂÏÈÎfi), ‚·ÏηÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È 3Ë ı¤ÛË Î·È ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÌfiÓÔ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. μ) ΔÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌfiÓÔ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÌË √Ï˘Ìȷο ·ıÏ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ. √È ·ıÏËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ˆ˜ ¿ÓˆıÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ˘fi ‚Ú¿‚¢ÛË ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ. √ ∞√¢μ ·Ú·Î·Ï› Ó· ÂÈÛ˘Ó·ÊıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ô˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∂ÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ∞√¢μ, ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∂› ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÈ, Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ·ÁÒÓ˜ fiˆ˜: ¢ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ·ÂÏÏ·, ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, √Ï˘ÌȷΤ˜ Ë̤Ú˜ Ó¤ˆÓ Î.Ï. π‰È·›ÙÂÚ· ˆ˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ¡¤ˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È ÁÈ· οı ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

* ΔÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §·Ì›·

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›ÁÎ ™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ŒÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘. ∞ÈÙ›· ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙ¿ıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ë¯ËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ¯ı˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ÂÍ‹˜: “∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 16/11/2010 ÛÙȘ 15:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ŒÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Super League. Δ· ı¤Ì·Ù· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ¢È¿Ù·Í˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1. ∞›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ë¯ËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ù˘ 09/11/2010 Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ Super League. 2. ¢È¿ÊÔÚ·”.

ªÂ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ §È·ÓÔÎÏ¿‰È Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚfiÙË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ì 4-0, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ì ÙË §·Ì›·, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. ª¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÚÂȘ ÚÔÔÓËÙ¤˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. √ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ‰Ô‡Ï¢ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ fiÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È.

“¶ÚÔ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë ËÚÂÌ›· ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ™›ÁÔ˘Ú·, ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, ÈÛÙ‡ˆ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ ıˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÙfiÛÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, fiÛÔ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: “∂›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹. ¢ÂÓ ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂ

ÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓ‰Âο‰·, ÌÈ· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› ʤÙÔ˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∞√∫ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·” . √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÛÙÂÚËı› ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ °Î¿Áη Î·È ∞ÚÛ¤ÓÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË, ÂÓÒ Ô ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

√ ƒ‹Á·˜ ∂‡ÎÔÏ· Ô ƒ‹Á·˜ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ËÌÈ-

ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 4-0 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. √ ƒ‹Á·˜ ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜, ηıÒ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ˘ԉ¯ı› ÙË §·Ì›·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi, Â›Û˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. “∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Ì·Ù˜, ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÌÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÔÌ¿‰· ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÙÂÓ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ŸÌˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÒ ˆ˜ ‹Ù·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á·, ηıÒ˜ Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› - ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ - ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Â‡¯ÔÌ·È Ë Ù‡¯Ë Ó· ÌË Ì·˜ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §·Ì›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë.

■ √π ¡∏™πøΔ∂™ ∂º∂ƒ∞¡ 1-1 ª∂ Δ∏ ¢∞º¡∏ ™∂ ∂• ∞¡∞μ√§∏™ ∞°ø¡∞ Δ∏™ μ’ ∂¶™£

πÛÔ·Ï›· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈÒÚÁÔ˜, ÃÚÈÛÙ›Ó˘, ™Ù. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜, °Ï‡ÎÔ˜, ª·Î·Ú·Ù˙‹˜ (55’ ™ÎÈ·ı›Ù˘), ÃÈÛ¿È, ÃÚ˘Û¿Óı˘ (65’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜), ™fiÓÈ. ¢∞º¡∏: ª·ÚÙ˙Òη˜, ¡·ÌÏ‹˜, ∞Ï‚·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∑Ô˘ÌÔ‡Ï˘, ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘, ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘, ÿÙÛÈÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (65’ ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘), ∫·ÙÛ·Úfi˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ (70’ ¶·ÛÈ¿˜). * √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÊ‡Ï·Í·Ó ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ·.

ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ‹Úı ÈÛfi·ÏË 1-1 Ì ÙË ¢¿ÊÓË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÂÍ’ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂¶™£, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ TÂÙ¿ÚÙË Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘-∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∫·Ïfi Ì·Ù˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, fiÔ˘ Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ë ¢¿ÊÓË ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1. ŒÁÈÓ ·ÓÔÈÎÙfi ·È¯Ó›‰È Ì ʿÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, fï˜, Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜. øÛÙfiÛÔ, ÙË Ó›ÎË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·Ó ‹Ù·Ó „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ¢¿ÊÓË ‰ÂÓ ·›ÏËÛ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÒÏÂÛ·Ó Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ 17’. √ ™fiÓÈ ‚Ú¤ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ª·ÚÙ˙Òη, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ ÙÔÓ Ï·Û¿ÚÂÈ, ÌÂ

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂˘ı‡ÌË ¢·Ï·Ì¿Áη Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰¤¯ıËΠfiÌÔÚÊË Î¿ıÂÙË ¿Û· Î·È Ï¿Û·Ú ÙÔÓ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¶·¯‹ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ¢¿ÊÓË ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È ¤¯·Û ٤ÛÛÂÚȘ ÛÔ˘‰·›Â˜ ¢ηÈڛ˜, Ì ÙÔ˘˜ ¶··-

‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ∫·ÙÛ·Úfi Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Û ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô. 줂·È· Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÚÈÔʇÏÏË ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ...ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÂÏÈο Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ÛÙÔ 72’. √ ™Ù. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ÃÈÛ¿È ‹‰ËÍ „ËÏfiÙÂÚ· ·’ fiÏÔ˘˜ Î·È Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 1-1, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™∫√¶∂§√™: ¶·¯‹˜, ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘ (76’ °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜), ™ÙÈ‚·¯Ù‹˜, ∫·Ú·-

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ Ú¤ÊÂÚÈ Ô˘ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÒÚ· 15.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ΔÛ·ÚÙÛ¿Ó˘, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÒÚ· 15.00, ∂ıÓÈÎfi˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞. ¢·Ïԇη˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÒÚ· 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘÃÏfiË: ª·ÙÛԇη˜, ¶Ï·Ù‹˜, °È·ÓÓ‹˜.


TƒπΔ∏ 16 NOEMμƒπ√À 2010

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ &... ·Ú·Û΋ÓÈÔ ∂πÃ∞¡ ·Ê‹ÛÂÈ “·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜”. ŒÙÛÈ, ›·Ó Ó· ÙÔ˘˜ “χÛÔ˘Ó” ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ, Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË “„˘¯‹” ÙÔ˘˜. ∞fiÏ·˘Û·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË „˘¯È΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù·ÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÊÈϛ˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ∏ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ “√ÌfiÓÔÈ·˜” ÏÔÈfiÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ Î·È ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·’ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∫¿ÓÙÈ· ’91”, Û ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ηÈÚfi ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘. √È μÔÏÈÒÙ˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· “ÊÈÏfiÍÂÓÔÈ” ÂÓÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ Ì 53. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ˆ˜ ¿ÚÈÛÙÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜, ‰ÂÍÈÒıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ “·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜” ÙÔ˘˜ Û ÁÓˆÛÙfi ΤÓÙÚÔ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÔ Î¤ÊÈ ÎÚ¿ÙËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÁÓ‹ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔÓ ˘ÁȤÛÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÂÎÙfiÓˆÛ˘.

∫Ú. ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ: “ªÔ˘ Ï›ÂÈ Ë ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁΔ

∞ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ¿ÊËÛÂ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Û ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. √ ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì›ÏËÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰È·‚fiÏÔ˘˜”, ÛÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ “‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ù¤Ú·” ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Â› ˆ˜ “ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·˘ÙfiÓ”. “°È· Ó· Â›Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÌÔ˘ Ï›ÂÈ Ôχ Ë Ú¤ÌÈÂÚ ÏÈÁÎ. Œ¯ˆ ηϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. Œ¯ˆ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÂΛ ÔfiÙ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ...”, › ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ô 25¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ “̤ÓÙÔÚ¿” ÙÔ˘: “Ô ÛÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÎÁÈÔ˘ÛÔÓ Â›Ó·È Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘. ªÂ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËη ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Î·È Ì ¤Ì·ı ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¿ÏÏÔÙ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ÎfiÔ˘Ù˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜”, ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜: “∂›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂȘ Ì ÙÔ ∑Ô˙¤. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. √È Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·˘ÙfiÓ.¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∂›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¢¯·ÚÈÛÙÈ¤Ì·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Ì·˙› ÙÔ˘”.

¶∞∂ ¶∞¡πø¡π√™

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÔÊÂÈÏ‹” ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÚÙÂ Î·È ˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1.242.028 ¢ÚÒ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ›Ó·Î· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¶∞∂, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ °™™ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇԢÌ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 11/11/2010. ∂Âȉ‹ ›Ûˆ˜ Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó, Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· “¤ÏÏÂÈÌÌ·” 2 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ô‡Ù ÔÌÔ›ˆ˜ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ 3,4 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ “ÌÂÈÒıËΔ Í·ÊÓÈο Û 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ì οÔÈÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ... ∏ ¶∞∂ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÈ ‰Ú·¯Ì‹ Û ηӤӷ Î·È ¤¯ÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 1.242.028 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÔÛfi ÙÔ˘ “·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜” ÙˆÓ 2 ÂÚ›Ô˘ ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰È¤ÚÚ¢Û ÚÔ˜ Ù· ªª∂, Â›Ó·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (̤¯ÚÈ 30/6/2011) Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÂΛÓË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÔÚ›, ·Ó ı¤ÏÂÈ, Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË ÛÂ˙fiÓ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ “¤ÏÏÂÈÌÌ·” (·ÎfiÌ· Î·È Î¤Ú‰Ô˜)”.

¡· ÙÔÓ Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÂȯÂÈÚ› Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ οو ·fi ÙÔ ÌÈÛfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÙ¢¯ı›. T˘ √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ϤÔÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ· fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·, ·fi ÙËÓ ÎÔχ̂ËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ, Ó· Ù· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚ÈÒÛÈÌ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜.

¢‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔ.ΔÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ‹ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ “ÎÏÔ‡‚·” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “Ô¯˘Úfi” ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ. ¡˘Ó Î·È ·Â›...

¢Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∂¡¡∂∞ ÛÙÔ˘˜ 11 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ Â›¯Â ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜. ∂ȉÈο Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘, ¤‚Á·Ï “Ì¿ÙÈ·” ªÂ ...ÌfiÏÈÎË “ÈÙÛÈÚÈο‰·” Î·È ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ͤÓÔ ·›ÎÙË ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ¡· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û Ӥ· ·È‰È¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó.

ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜

ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ∫¿ÛÙÚÔ ÂȘ ‰ÈÏÔ‡Ó

ºπ§π∫√ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ 200 Î·È ϤÔÓ ¿ÔÚÔÈ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Á‡̷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜.

Δ√À™ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ∫¿ÛÙÚÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ŸÌˆ˜ Î·È Ô ¯ıÂÛÈÓfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ¤¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ÙÔÓ ∫¿ÛÙÚÔ ·fi ÙË μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÛÔ Ô “μÔÏÈÒÙ˘” ∫¿ÛÙÚÔ, fiÛÔ Î·È Ô “™ÂÚÚ·›Ô˜” ·›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ¡Ô 5 ÛÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘˜. ™˘ÌÙÒÛÂȘ...

“∏ ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ËÚÂÌ›·” “∏ ¡π∫∏ ¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚ¿Û·Ì ÙȘ ÂÙ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ηÏfi ÁÈ· ÙËÓ ËÚÂÌ›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜” › ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË, fiÛÔ Î·È ·Á¯Ò‰Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘ Â› ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡. ∫È Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌ ‰ÂÓ Â›¯Â ηıfiÏÔ˘ ¿‰ÈÎÔ... ∏ ¡›ÎË ı¤ÏÂÈ ËÚÂÌ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ. ∞Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Ú¤ÓÙ˙È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ·...

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· “¢∂¡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË. ∂ӉȷʤÚÔÌ·È Ó’ ·Ó·Ï¿‚ˆ ÌfiÓÔ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ÿÛˆ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ¿Úˆ οÔÈÔ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÎÚ‹˜ ÂÚˆÙËı›˜ ·fi ÙË “£”. √ ∂ÏÏËÓÔ·˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ. £¤Ì· ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔȘ ʋ̘ ¿ÏψÛÙ ÙȘ ‰È¤„¢ÛÂ Î·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜.

¶·Ó›Û¯˘ÚË ÛÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” ∞¡ Ë ¡›ÎË ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‹ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· “Á˘Ú›ÛÂÈ” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi;

¶¿ÂÈ ÎÈ Ô ¡ÈfiÏÈ·˜... ∂§À™∂ ¯ı˜ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜. ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ̛· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜

ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ, Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 1,5 ¯ÚfiÓÔ˘, ›Ù ÂÂȉ‹ ·ÔχÔÓÙ·È, ›Ù ÂÂȉ‹ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ¶ÚÒÙÔ˜ ›¯Â ʇÁÂÈ Ô §¿Î˘ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÙÔ˘ 1969 ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋. √È ˘fiÏÔÈÔÈ (∫¿˙ÈÌÈÚ °ÎfiÚÛÎÈ, °È¿ÙÛÂÎ °ÎÌÔ¯, ¶È¤ÙÚ ¶¿ÎÂÚÙ, μ·Û›Ï˘ ¢·ÓÈ‹Ï, ÃÔ˘·Ó ƒ·ÌfiÓ ƒfiÙÛ· Î·È °ÈÙ˙¿Î ™Ô˘Ì) ›¯·Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂Ș ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ, Ô 72¯ÚÔÓÔ˜ ϤÔÓ °È¿ÙÛÂÎ °ÎÌÔ¯ (›¯Â ıËÙ‡ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÙ›· 198385) Á‡ÚÈÛ ¯ı˜ ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ “ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘” ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÊ˘ÁÂ Ô ¡ÈfiÏÈ·˜ Î·È Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô °ÎÌÔ¯ ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜. °È·Ù› ¿Ú·Á “¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó” ·fi ¯ı˜ ʛϷıÏÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡”;

¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ™Δ√ “ÛÊ˘Ú›” ‚Á‹Î ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘, ¤‚Á·Ï ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È “ηı·Úfi˜” Î·È ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. ŒÙÛÈ, Ë ...ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È Ù· ̤ÚË Ì·˜ “ÔÚÁ›·Û”. ∫‡ÎÏÔÈ ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ...·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÏË̤ÚÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· Û‹ÌÂÚ· ›Ûˆ˜ ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂. papathanasiou@e-thessalia.gr

∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜: ΔÈÌ‹ Ë ÎÏ‹ÛË ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ •ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ì ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÛÙËÓ μȤÓÓË. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜:”ΔÈÌ‹ Ë ÎÏ‹ÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋”. ªÂ Ó¤· ÚfiÛˆ· ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÛÙËÓ μȤÓÓË. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÂÛ·Ó Ù· ÊÒÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÙˆÓ “º·È¿ÎˆÓ” Ô˘ ÎÏ‹ıËΠÛÙË “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË”. “∂›Ó·È ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ“› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛÂ:”ΔÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Î·È ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηÏfi Û‡ÓÔÏÔ. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ٷϤÓÙÔ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜. À¿Ú¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ÔÏÏ¿”. °È· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ·Ó¤ÊÂÚÂ:”√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰·. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚¤‚·È· fiÙÈ ‰ÂÓ ¿Ì ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì“”. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ “Euro 2012” ÙfiÓÈÛÂ:”ΔÔ ¯¿ÛÌ· ÙˆÓ Ê·‚ÔÚ› Ì ٷ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞Ó Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ Ì ÙÔ Î·Ïfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ı· Â›Ó·È fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÔÈ: Δ˙fiÚ‚·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ºˆÙ¿Î˘, ªfiÚ·˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÓ¤, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, μ‡ÓÙÚ·, ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™Èfi‚·˜, Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫·Ê¤˜, ª¿ÎÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ™·Ì·Ú¿˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜.


24

TƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 24.00 ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ-ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) EUROSPORT 2 20.00 ∞Ó‚›Ï-ÕÏÌ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ -∑(Eurocup) 21.45 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-¶∞√∫ -ª(Eurocup) ™¶√ƒ+ 14.50 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑-

º∂ƒ∂´ƒ∞

“ΔÈÌ‹ ÌÔ˘ Ô ¶∞√” ∫√§∞∫∂Àª∂¡√™ ·fi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, ÏËÓ fï˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ˘ Á›ÓÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË, Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·Ê·ÙÈ΋. “ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ó· ‚Ϥˆ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Î·È ÚÂÛÙ›˙” , ›Â Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ “A Bola” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ˆ ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·fi ÙÔ fiÛÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÌ¿‰·” . ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÈηÏÂ›Ù·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô 64¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ¶fiÚÙÔ, Â›Ó·È ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ ¡ÈfiÏÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Â›Ó·È „ËÏ¿ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ÂÈÙÂÏÂ›Ô ıˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ χÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” , ·ÚfiÙÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô ºÚ¤ÈÙ·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘. ΔÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ª¿Ï·Á· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù· ‹Ú “ÁÂÚ‹” ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÛÂÚ‚È΋ “Blic” Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÔÈÙ¿ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÕÓÙÈÙ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ηıÒ˜ ÙÔ Î·Û¤ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 1,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.

ΔÚÂÏfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ªÈÚ·Ï¿˜ ¢ËÌÔÛ›Â˘Ì· Á·ÏÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi! ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Football365.fr” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. “¢·ÓÂÈÎfi˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ԄÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ 2,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û˘Ìʈӛ·), Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ, ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ (23 ÂÙÒÓ) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ∂¿Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË ı· Ê¿ÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡...

√ ∏ƒ∞∫§∏™ “¢∞ª∞™∂” ª∂ 1-0 Δ√¡ ∞ ƒ∏ ™Δ√ ∫∞ÀΔ∞¡Δ∑√°§∂π√

™√À¶∂ƒ §π°∫

¡›ÎËÛ ·fi ...Ù‡¯Ë

™ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘

 ¤Ó· Ù˘¯ÂÚfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÔÏÙ¿ÓÈ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 1-0 ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ “ÁËÚ·Èfi” Â› ÙˆÓ “ÎÈÙÚ›ÓˆÓ” ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙȘ ӛΘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜.

ª

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ √˘˙ÈÔ˘Ó›‰Ë Ì ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÔÏÙ¿ÓÈ ‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ªÂ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ˘˜ 15 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È “¤È·Û” ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ Ô˘ ·ÁÓÔ› ÙË Ó›ÎË ·fi ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ (1-0 ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·) ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë Ó›ÎË ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Â› ÙÔ˘ ÕÚË ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô “ÁËÚ·Èfi˜” ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 6-0 (21/03/2004) ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ÛÙË ¡¤· ∂˘Î·Ú›·. ªÂ 4-2-3-1 ·Ú¤Ù·Í·Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô Ù¯ÓÈÎÔ›. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ‹Ù·Ó Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· -·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿- ÔÈ ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, ÃÔÛ¤ÌÈ, ∫·ÙÛ·Ì‹˜ Î·È ∫˘ÚÈ·˙‹˜. ™Ù· ¯·Ê ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ °Î·ÚÛ›·-¡Ù¿ÓÈ, ÛÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ™ÔÏÙ¿ÓÈ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ª¿Ú· (ΤÓÙÚÔ), ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ Ô °È¿ÎÔÌ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ÕÚË ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ™ËÊ¿Î˘ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· -·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿- ‹Ù·Ó ÔÈ ª›ÛÂÏ, √ÚÈfiÏ, §·˙·Ú›‰Ë˜ Î·È μ·ÓÁΤÏÈ. ™Ù· ¯·Ê ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ

¡·ÊÙ›-¶Ú›ÙÙ·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ∫¿Ï‚Ô (·ÚÈÛÙÂÚ¿), Δfi¯· (ΤÓÙÚÔ), ÷‚›ÙÔ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ô ƒÔ˘›˜. ΔÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á¤ÌÈÛ·Ó Ô‡Ù ÙÔ ÌÈÛfi ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ...‰Èη›ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. ∫·Ù¿ ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, ÙÔ -ÏÔ‡ÛÈÔ Û ϿıË Î·È ËÌÈÙÂÏ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÏÏ¿ ÊÙˆ¯fi Û ڢıÌfi- ·È¯Ó›‰È ·Ú‹Á·Á ʿÛÂȘ. ∞ÊÔ‡, ÏÔÈfiÓ, Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÁÂÈÒıËΠÛÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ Δfi¯·, Ô ∫·ÙÛ·Ì‹˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ¤ÂÈÙ· ÙȘ... ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ. °È·Ù› ·˘Ùfi ¤Î·Ó ·ÓÙ› Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ- fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï· ÙÔ˘ ÛÙÚÒıËΠ“ÛÙÔ È¿ÙÔ” ÌÂÙ¿ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ª›ÛÂÏ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ï¿ıË, ‰Â, ·fi ÙȘ ¿Ì˘Ó˜ “Á¤ÓÓËÛ·Ó” ÙÚ›· ηϿ Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ -Ù· ÔÔ›·, fï˜, Û·Ù¿ÏËÛ·Ó ÂÓ·ÏÏ¿Í Ì ·‰‡Ó·Ì· ÛÔ˘Ù, ÔÈ ™ÔÏÙ¿ÓÈ, ∫¿Ï‚Ô Î·È Ã·‚›ÙÔ. “¢È·ÎÚÈÙÈÎÔ›” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï·: ¢ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Â’ Ô˘‰ÂÓ› Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙÔÓ ...‡ÓÔ fiÛˆÓ Â›¯·Ó... ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ó· ÙÔ˘˜

·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ¤ÙÛÈ, fï˜, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ (ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ™›ÛÈÙ˜) ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂÌÊ·ÓÒ˜ ÈÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜. ¶·ÚfiÏÔ, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚Ú·‚¢Ù› ÁÈ’ ·˘Ùfi ·fi ÙȘ ‰‡Ô ...ÔÚıfi‰Ô͘ ·fiÂÈÚ˜ ÙÔ˘ ™ÔÏÙ¿ÓÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ (Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ·¢ı›·˜ ÛÔ˘Ù), ÙÂÏÈο ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ۠ÌÈ· Ù˘¯ÂÚ‹ Ê¿ÛË. ΔÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∞ÏÁÂÚÈÓÔ‡ (fiˆ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÂÈÙ·) ¤„·¯Ó ÙÔÓ ª¿Ú·, ÙÂÏÈο ‚Ú‹ÎÂ... ‰›¯Ù˘· ÛÙÔ 74’Î·È -·ÎfiÌ· ÎÈ ¤ÙÛÈ- ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” ÌÈ· Ó›ÎË Ô˘ (¤ÛÙˆ Î·È ÛÙ· ÛËÌ›·) ÙÔ˘ ¿ÍÈ˙Â. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (∞¯·˝·˜) ∫›ÙÚÈÓ˜: π¿ÎÔÌ, ¡Ù¿ÓÈ, ÃÔÛ¤ÌÈ Ã·‚›ÙÔ, √ÚÈfiÏ, §›Ì· ∏ƒ∞∫§∏™: ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÈ·Ì‹˜, ÃÔÛ¤ÌÈ, ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·, ¡Ù¿ÓÈ, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ (55’ ™›ÛÈÙ˜), ™ÔÏÙ¿ÓÈ (96’ ∫·ÙÛÈο˜), ª¿Ú· (86’ ∏ÏÈ¿‰Ë˜), °È¿ÎÔÌ ∞ƒ∏™: ™ËÊ¿Î˘, √ÚÈfiÏ, ¡·ÊÙ›, ∫¿Ï‚Ô, Δfi¯·, ƒÔ˘›˜ (72’ ΔÛ¤˙·ÚÂÎ), ª›ÛÂÏ, ÷‚›ÙÔ, §·˙·Ú›‰Ë˜, μ·ÓÁΤÏÈ, ¶Ú›ÙÙ·˜ (82’ §›Ì·).

■ √ ∞™Δ∂ƒ∞™ ∂Ã∞™∂ 1-0 ∞¶√ Δ∏¡ ∫∞μ∞§∞ ™Δ∏¡ Δƒπ¶√§∏

“ºÈÏfiÍÂÓÔ˜” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ™ ÙËÓ ÈÔ “ÊÈÏfiÍÂÓË” ÔÌ¿‰· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÎÔ‡ÚÛ·˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì ÛÎÔÚ 1-0. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ¯·Ú¿ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÓÙ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ ÛÙÔ 62’, ÔÈ “·ÚÁÔÓ·‡Ù˜” Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ӛΘ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ·ÁÓÔ› ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È fiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ, ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‚¿Ó·˘ÛÔ ÙÚfiÔ. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ë ÔÔ›· ÁÓÒÚÈ˙ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘, ÙȘ ›¯Â “‰È·‚¿ÛÂÈ” ηϿ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ì›· Î·È Î·Ï‹! ™ÙËÓ ÎfiÓÙÚ·, Û·Ó ÎfiÌÚ·... ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË μÏ¿¯Ô˘ ›Â˙·Ó Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‹ÏÂÁ¯·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∂›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ Ì¿Ï·. ŸÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ “ÂÁηٷÛÙ¿ıËΔ Û ˙ÒÓ˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔÓ °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÓÈÒıÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ 44’ ¤‰ÂȯÓ fiÙÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ...ÎÔÈÌ›ÛÂÈ

ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ˆ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ¤ÊÂÚÓÂ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛÙÔ 44’ ·ԉ›¯ıËΠˆ˜ ‹Ù·Ó „¢‰·›ÛıËÛË. √ √ÁÎÌ¤ÙÛÂ, ÛÙË Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ηϋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙËÓ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ‰ÔηÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÙÂÁÎÚ¿. ΔÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÚÂÂ Î·È ÛÙÔ 62’ ¤ÁÈÓ ÙÔ ...ÌÔÈÚ·›Ô. √ ∞ÌÓÙÔ‡Ó ¤‚Á·Ï ̛· ·Ú¿ÏÏËÏË Î·È Û˘ÚÙ‹ Û¤ÓÙÚ· ·fi ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô √ÓÔ˘¿ÙÛÈ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∞fi ’ÎÂÈ Î·È

¤ÂÈÙ·, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜. ∫·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÊıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·... ∞™Δ∂ƒ∞™ Δƒ.: ¡ÙÂÁÎÚ¿, ΔÛ·ÌÔ‡Ú˘, √ÚfiıÎÔ, √˘ÚÈÌ¿ÚÈ, ¶Ô˘Ï›‰Ô, ∫·Ú¤Ú·, ª·ÛÙ›·, §·‰¿Î˘ (65’ ∞Ú¿˜), ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, √˘ÓÙfiÙ˙È (63’ ºÔÚÙÔ‡Ó˘), ∫ÚȘ (56’ ƒÔÌ¤ÚÙÔ) ∫∞μ∞§∞: °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜, ¶ÂÙο΢, ÃÚÁÎfi‚ÈÙ˜, ¡ÙÔ˘ÁÎÏ¿Ô, ΔfiÌ·ÛÈÙ˜, ∫·ÚÓÙfiÛÔ (82’ £Âo‰ˆÚ¤Ï˘), ∞ÌÓÙÔ‡Ó √ÁÎÌ¤ÙÛÂ, ¡ÙÈ (55’ μÔ˘ÙÛ›ÙÛ‚ÈÙ˜), √ÓÔ˘¿ÙÛÈ (92’ °È¿ÓÓÔ˘), ¡ÙÈÎÚfiÎ.

™∞™¶∂¡™ ȉȷ›ÙÂÚÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌ·Ú¯›·, ÎÚ›ıËΠÛÙÔ... Ó‹Ì·! ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÔÏÙ¿ÓÈ ÛÙÔ 74’ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ÕÚË, Û ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‹Úı·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 2-2 Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ë ∫·‚¿Ï· ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· (10) ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô ¶∞√∫ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ÛÙÔ 93’ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∞∂∫ Ì 2-1, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜, Î. °È¿¯Ô˜, ‰ÈÂÎfi„ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 0-0. ∏ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: ¶∞√∫-∞∂∫ ...................2-1 (45’ ºˆÙ¿Î˘, 93’ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·68’ ÂÓ. §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-§¿ÚÈÛ· .1-1 (22’ ™ÈÛ¤-7’ ∫Ô˘˙¤Ó) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..........‰ÈÂÎfiË ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı. ..............0-1 (35’ Δ¿ÙÔ˜) ∫¤Ú΢ڷ-•¿ÓıË ............1-1 (94’ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜-92’ μ·ÛÈϷο΢) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∫·‚¿Ï· ....0-1 (62’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ) ∏Ú·ÎÏ‹˜-ÕÚ˘ ..............1-0 (74’ ™ÔÏÙ¿ÓÈ) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ..............2-2 (63’ ª¤ÏÈÙ˜, 79’ ÂÓ. §ÂÔ˙›ÓÈÔ - 10’ ª·ÚÙ›Ó, 45’ ÂÓ. √˘Ì›ÓÙ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 10 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ..........20-5 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ......15-8 3. ¶∞√∫ .....................12-9 4. ∞∂∫ .......................16-11 5. ∫·‚¿Ï· ...................10-8 6. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ...................8-6 7. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ...12-11 8. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ..........8-10 9. ÕÚ˘ ..........................6-9 10. ∫¤Ú΢ڷ ............11-10 11. §¿ÚÈÛ· ...................8-8 12. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ .10-13 13. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ..........9-13 14. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ...........7-14 15. •¿ÓıË ...................7-14 16. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ...........6-16

..21 ..21 ..17 ..16 ..15 ..15 ..14 ..13 ..13 ..13 ..11 ..11 .....0 .....9 .....8 .....7

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 20/11 17.15 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ÛÙ¤Ú·˜ 19.30 •¿ÓıË-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 19.30 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫˘Úȷ΋ 21/11 15.00 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 17.15 ÕÚ˘-∫¤Ú΢ڷ 17.15 §¿ÚÈÛ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 19.30 ∫·‚¿Ï·-∞∂∫ 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫


TƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒI√À 2010

√ √§Àª¶π∞∫√™ B. ∞¡∞¢∂πã∏∫∂

π™√¶∞§√™

2-2 ª∂

Δ√¡

25

¶∞¡™∂ƒƒ∞´∫√ ™Δπ™ ™∂ƒƒ∂™

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ·ÏÏ¿ ¿Ù˘¯Ô˜ πÛÔÊ·Ú›ÛÙËΠ̠·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ‰Â Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 2-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, “·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ·Ó” ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜, ‰¤¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÁÎÔÏ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ì·Î‰ÔÓÈ΋ fiÏË Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ (2-2). ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ¿ÓÙˆ˜, ‰¤¯ıËΠÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ˘¤‰ÂÈÍÂ Ô Î. ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ¤¯·Û ÙÚÂȘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË. ™˘Ó¯›ÛÙËΠ¤ÙÛÈ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÛÙȘ 19 ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚÂȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ (15 ‹ÙÙ˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2, Ì ÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ™¤ÏÂ˙È Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ¡ÙÔÏÂ˙¿È Î·È ΔÔÌ¿˜, Ì ÙÔ˘˜ ƒfiη Î·È ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê. √È √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ªfiӯ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜, ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÔÈ ™ÔÏ¿Î˘ Î·È ª·ÚÙ›Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ. √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔÓ ƒ¿ÓÙÌ·Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô Ï¿ÁÈÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √È μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª·ÁÔ˘·Ó¤ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ, ÂÓÒ Ô ∫¿ÛÙÚÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê. ¶ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ·fi ÙËÓ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï· ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ™Ô˘Ì›ÓÈÔ Î·È §ÂÔ˙›ÓÈÔ. √ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô ª¤ÏÈÙ˜ ›¯Â ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÏÔ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, ÂÓÒ Ô ¡Ù·Ï¤ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ¢˘Ó·Ù¿ Ì‹Î ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. Œ·ÈÍ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ›Â˙·Ó „ËÏ¿, ΢ӋÁËÛ·Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ¤ÊÂÚ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ™ÂÚÚ·›ˆÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ¿ÎÚ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ì ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜. ∏ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰Ô‡Ï„ ¿Ú· Ôχ ηϿ Ì ÙÔ˘˜ ƒfiη Î·È ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì¿¯Â˜, ÔÈ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ™¤ÏÂ˙È ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÛÙ· ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÂÈıÂÙÈο. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÚÂȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜. ™ÙÔ 4’ Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ô ™ÔÏ¿Î˘ ‹Ú ÙËÓ ÚÒÙË ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ªfiӯ Ì Ӥ· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ƒ¿ÓÙÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï·. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, ÛÔ‡Ù·Ú ·fi Ï¿ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ·ÈÊÓȉȿ˙ÂÙ·È, ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï·. øÛÙfiÛÔ, Ë ÙÚ›ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχ-

ÙÔÓ ¡Ù·Ï¤ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ¿Ô˘Ù ΈӔ ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ™ÎfiÚÂÚ: 63’ ª¤¶AN™EPPA´KO™ ÏÈÙ˜, 79’ ÂÓ. §ÂÔ˙›- O§YM¶IAKO™ B. ·fi ¢ÓÔ˚΋ ı¤ÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ¿Â¤ÊÂÚÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ. √ ™ÔÓÈÔ-10’ ª·ÚÙ›Ó, 45’ Û· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. Ï¿Î˘ ¿ÏÏ·Í ÙË Ì¿Ï· Ì ÙÔÓ √˘ÂÓ. √˘Ì›ÓÙ˜ °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 45’ fiÔ˘ Ô Ì›ÓÙ˜, Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ¿∫›ÙÚÈÓ˜: 12’ ¶·™ÔÏ¿Î˘ ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ·Ú ÁÈ· ÙÔÓ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ Ì¤Û· ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜, 45’ μÔ30. ƒ¿ÓÙÌ·Ó 1. °È·ÎÔ‡Ô‚ÙȘ ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜, 75’ ∫¿ÛË ·fi ηÓÔÓÈ΋ ı¤ÛË. √ μÔÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÚÙ›Ó Î·È Ô ·˘Ùfi˜ 27. ÕÏ‚·ÚÂ˙ 25. ™¤ÏÂ˙È ÛÙÚÔ, 88’ ∞ÛÏ·Ó›ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·11. ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ë˜ 31. ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ‰Ë˜, 89’ ª¤ÏÈÙ˜4. μÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ (5. ∫¿ÛÙÚÔ 74’ Ï.Ù.) ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿Ì¤ÓË, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ÛÔ˘Ù ÙÔ 0-1. 48’ √˘Ì›ÓÙ˜, 56’ 20. ª·ÁÔ˘·Ó¤ 4. ΔÔÌ¿˜ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, 78’ ÙÚ„ ̤۷ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ô ΔÔ ÁÎÔÏ Â¤‰Ú·Û ıÂÙÈο ÛÙËÓ ∫¿ÛÙÚÔ 5. ∫¿ÛÙÚÔ 3. ¡ÙÔÏÂ˙¿È ‰È·ÈÙËÙ‹˜, Î. ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ˘¤„˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™¿¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫·Ïfi8. ª¤ÏÈÙ˜ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‰ÂÈÍ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤ÎË ΔÛÈÒÏË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹ÏÂÁÍ·Ó ·Ô˘ÏÔ˜ (∂¶™ ª·ÎÂ(21. ∞ÛÏ·Ó›‰Ë˜ 86’) 21. ƒfiη˜ ‰ÔÓ›·˜) Ó·ÏÙÈ. √ √˘Ì›ÓÙ˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ fiÏ˘Ù· ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈ25. ™Ô˘Ì›ÓÈÔ 8. √˘Ì›ÓÙ˜ μÔËıÔ›: Δڇʈӷ˜ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ, Ì ÙÔÓ ∞ÚÔ‡, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· (22. ∞Ó¿ÎÔÁÏÔ˘ 74’) 26. ªfiӯ (∫¤Ú΢ڷ˜), °ÂˆÚ26. §ÂÔ˙›ÓÈÔ 77. ™ÔÏ¿Î˘ ÁÂÓÙÈÓfi ̤ÛÔ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË Ì¿ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ· Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘˜ ÁÈ¿‰Ë˜ (∂¶™ ∫Ô˙¿7. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (10. ªÚ¤Ûη 59’) Ó˘) Ï· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ƒ¿Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó 18. ¡Ù·Ï¤ 9. ª·ÚÙ›Ó ÓÙÌ·Ó, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-2, ÛÎÔÚ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙÔ (11. ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ 82’) Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 13’ Ì·ÎÚÈÓfi ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î· ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 18’ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ù›Ó Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ “∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ” ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘Ù ÛÙÔ ·ÈÎ·È ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË ÈÔ ›Ûˆ. ¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ §ÂÔ˙›ÓÈÔ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ¤Íˆ √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÂÂʇϷÍ ‰˘Û¿Ú·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÈÊÓÈÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ‰È·ÛÙ› Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ (ÌÏfiηÚ ÙË ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiηıÒ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰¤¯ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ì¿Ï·). ‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÏ·Ù¤ÚÌ·Ù·, “ÂÙÒÓÙ·˜” ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ªÂÙ¿ ÙÔ 25’ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. ™’ ·˘Ùfi ‚¤‚·È· Û˘‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ¿ÓÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì 4-4-1-1, Ì ÙÔÓ ª·ÚÓÙˆ˜, ÛÙÔ 39’ ¤ÊÙ·Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1-1, Ì ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤-

2

2

Δ√¡π™∂ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™∞∫∏™ Δ™πø§∏™

“∫ψÙÛ‹Û·Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜...” ™ÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜, ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ “¤Ù·Í” ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈο: “◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¿ÊËÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŒÁÈÓ ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·Ù˜, Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, fiÔ˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÂϤÁÍ·Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Â˘Ù˘¯‹Û·Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ›·Ì ˆ˜ Ù›ÔÙ· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ì” ÙË Ó›ÎË. ™˘Ó¯›Û·Ì ӷ ·›˙Ô˘Ì ÂÈıÂÙÈο Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Î·È ªÚ¤Ûη ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È ¯¿Û·Ì ‰‡Ô Ôχ ÛÔ˘‰·›Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ì” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ Î·È Ì›ˆÛ ÙÔ ÛÎÔÚ Û 2-1 Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· fiÏ· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Û Û ÙÂÓو̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ›, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Ó›ÎË.™ÙÂÓÔ¯ˆÚËı‹Î·Ì Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË, Û’ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ ÌÔÚ› Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜, fï˜ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÈÎÚ¿ Û˘Ó·È-

Ûı‹Ì·Ù·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڷÌ”.

∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜: ¢Â›Í·Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜, ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ: “£¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ŒÁÈÓ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·È¯Ó›‰È, Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Î·È fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Ì‹Î·Ì ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ, ‰Â¯ı‹Î·Ì ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ÁÎÔÏ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· “͢Ó‹ÛÔ˘Ì” Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘.™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2 ÌÈ· Ôχ ηϋ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ÌÂÙÚ¿ ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯¿Û·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶›ÛÙ¢· ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶‹Ú·Ì ÙÂÏÈο ÙÔÓ ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË”.

Ó·ÏÙÈ Ô˘ “ÛʇÚÈÍ” ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ 78’ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Û 2-2. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÙÔ Ì·Ù˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË “Ï‹ÚˆÛ·Ó” ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó Ì ÙËÓ ÈÎÚ›· Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì‹Î ÛÙÔ ‚’̤ÚÔ˜ Ì ÙÔÓ “·¤Ú·” ÙÔ˘ 2-0 ˘¤Ú ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·ÂÈÏ› ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· Ì “Ê·ÚÌ·ÎÂÚ¤˜” ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 50’-55’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ Î·È Ó· “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ 52’ Ô ªfiӯ Ì Ì·ÏÈ¿ “ÙÚ‡·” ‚ڋΠÙÔÓ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ̤۷ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ï¿Û·Ú ¿Óˆ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ì ÙÔÓ ƒ¿ÓÙÌ·Ó Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ê¿Û˘ Ô ™ÔÏ¿Î˘ ÛÔ‡Ù·Ú ¿Ô˘Ù. ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 54’, Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ÛÔ‡Ù·Ú ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ‰ÂοÏÂÙÔ (55’-65’) ‹Ù·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∫·È ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 61’ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡Ù·Ï¤ Ì ÙÔÓ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ‰ÂÓ ·¤ÊÂÚ ηÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi (Ô ¡ÙÔÏÂ˙¿È ÚfiÏ·‚Â Î·È ¤‰ÈˆÍ Û ÎfiÚÓÂÚ), ÛÙÔ 63’ ÔÈ ™ÂÚÚ·›ÔÈ Ì›ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Û 1-2. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Âȯ›ÚËÛ ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿, Ì ÙÔÓ ª¤ÏÈÙ˜ Ó· ÓÈο ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Î·È Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÂÈıÂÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 71’ Ô ªÚ¤Ûη, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 59’ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ¤¯·Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, Ì ÙÔÓ ƒ¿ÓÙÌ·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂÛÙ›·˜. ∫·È ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, ÛÙÔ 78’ Ô ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ “ηٷ‰›Î·Û” ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √È ∫¿ÛÙÚÔ Î·È °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÌÔÓÔÌ¿¯ËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ¤ÂÛ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯fiÚÙÔ, Ì ÙÔÓ Ú¤ÊÂÚÈ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÚË ‚ԇϷ. √ §ÂÔ˙›ÓÈÔ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ì „‡¯Ú·ÈÌÔ ÛÔ˘Ù ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ...¿ÓÔÈÍÂ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·›˙ÂÈ ÂÈıÂÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 81’ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤¯·Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜ Ô ª·ÚÙ›Ó ÂÍ Â·Ê‹˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ƒ¿ÓÙÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ۈًÚÈ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ 2-2 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ™ÙÔ 85’ Ô √˘Ì›ÓÙ˜ Ì ÛÔ˘Ù ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ¿Ô˘Ù, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ.


26 ™ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÚÔÛʇÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∞∂∫ ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ∫ÒÛÙ· ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, Ë ¶∞∂ ∞∂∫ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘”, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË ÙfiÛÔ Ì ڛ„ÂȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú·, fiÛÔ Î·È ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ·ÏÏ¿ ·ÚÂÎÙÚ¿ËÎ·Ó ·ÓÙ› Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫, ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë Â›ÛËÌË ∞∂∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ ·fi ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞√∫, ˆÛÙfiÛÔ ıˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ô˘ ›¯Â Ë ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi Ù·... ·ÏÒÓÈ· ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ì‹Î·Ó ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ, ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙˆÓ ™¿ÙˆÓ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÂÓÒ Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û¯¤ÛË Ì ÂΛÓÔÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·... √È ÚÔ‚ÔÏ›˜ Ô˘ ¿Ó·„·Ó fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ¤‰ˆÛ ¿ÏÏÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ù¤ÙÔȘ ÒÚ˜ ¤Ú· ·fi ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∏ ÌfiÓË Ù·Ï·ÈˆÚ›· - Î·È ·˘Ù‹ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ - ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ ·›ÎÙ˜ ı· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û ÎÔÓÙÈÓfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì¿ÓÈÔ. ™Â ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÎË, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù· ¤ÚÁ· ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ù· Á‹‰· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ΔfiÙ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ì›· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙˆÓ ªª∂ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ̤ڷ ‹Ù·Ó Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÕÚÓ·Ú °ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ Î·È ÙÔÓ μ·Û›ÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë.

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

¶Èı·Ó‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÓÂ˚ ∞ÚÎÂÙ¤˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °Ô˘›ÁÎ·Ó ¤¯ÂÈ Ô °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÈ Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÂȂ‚·›ˆÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ô ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹, ª¿ÈÎ º›Ï·Ó: “√ °Ô˘¤ÈÓ ¤‚Á·Ï ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ‚¿Ï·Ì ٷ ‹Á ÌÈ· ¯·Ú¿”. √ ƒÔ‡ÓÂ˚ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ∞Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘.

TƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

À¶∏ƒ∂™π∞∫√™ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ ™Δ√¡ ¶∞√ √ ∂§§∏¡√¶√§ø¡√™ ª∂Δ∞ Δ√ “¢π∞∑À°π√” ª∂ ¡π√¶§π∞

ªÂ °ÎÌÔ¯ ÚÔÛˆÚÈÓ¿... ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ› Î·È Â›ÛËÌ· Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ Ì ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Ó· χÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ. “ºÂ‡Áˆ Û·Ó Ê›ÏÔ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫Ô˙·Ó›Ù˘ Ù¯ÓÈÎfi˜. ÀËÚÂÛÈ·Îfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ô 72¯ÚÔÓÔ˜ °È¿ÙÛÂÎ °ÎÌfi¯.

ΔÂÏÈο ÙÔ Û›ÚÈ·Ï Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 12 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Ó· χÓÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ. ∏ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Î. ¡. ¶·Ù¤Ú· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Î. ¡. ¡ÈfiÏÈ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Î. ¡ÈfiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÓÙ·ÌÏ Î·È ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ οı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜”. ΔÔ Îϛ̷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ √∞∫∞ Â› Ù˘ ∞∂§ Ì 1-1 ‹Ù·Ó ‚·Ú‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ô˙·Ó›ÙË Ù¯ÓÈÎfi, Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ó¤·˜ ÛÂ˙fiÓ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÚ·ÁÈÎfi ı¤·Ì·.ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÛÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ˆ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Ù¯ÓÈÎfi ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÙÔÓ °È¿ÙÛÂÎ °ÎÌÔ¯, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ·. √ 72¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ site Ù˘ ¶∞∂, ϤÁÔÓÙ·˜: “∂›Ì·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· fiÛÔ ÌÔ˘ ˙ËÙËı›. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿”. √ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ ¤Î·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ site ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·¤‰ˆÛ· ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ï‹-

Úˆ˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∑‹Û·Ì ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍ›ÙËϘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÓÙ·ÌÏ Î·È Â‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› Ù˘ ·Í›˙ÂÈ. ºÂ‡Áˆ Û·Ó Ê›ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÂÓ¤ÚÁËÛ· ¿ÓÙÔÙ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ ¡›ÎÔ Î·È Û·Ó ¤Ó· ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È Û·Ó ¤Ó· Ôχ ηÏfi Ê›ÏÔ. ΔÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Ù· ηχÙÂÚ· ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. ŸÏÔÈ Ì·˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÚÔÛˆÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜. §¤Ì fiÙÈ Ô ¡›ÎÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·”. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë 73Ë ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ·fi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

∏ Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·, Δ˙È·Ó ¶È¤ÚÔ °Î·ÛÂÚ›ÓÈ, ª·ÚıÂÏ›ÓÔ °Î·ÚÛ›· ΔÔÚ¿Ï, ÷‚Ȥ ∞ÁΛÚÂ Î·È ¡ÙȤÁÎÔ ™ÈÌÂfiÓÂ.

ŒÓ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÙ ı· ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ˘... √ ºÂÚ¤ÈÚ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ ·fi ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ¶fiÚÙÔ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜. À‹ÚÍ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ √ ºÂÚ¤ÈÚ· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Á˘ÚÔÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ÙÔ ¤‚·ÏÂ, fï˜, οو Î·È ÌÂÙ¿ Ù· 60 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ¶fiÚÙÔ. ∞fi ÙÔ 2006, fiÙ·Ó Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ˘˜ “‰Ú¿ÎÔ˘˜”, ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÚÈÒÓ ÛÂÚ› ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ 4-3-3. ™‡ÛÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‚Á‹Î ÛÙË ª¿Ï·Á· Î·È ·ÔχıËΠÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ¢Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Δ˙È·Ó ¶È¤ÚÔ °Î·ÛÂÚ›ÓÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜... “°Î¿ÛÂÚÛÔÓ” , fiˆ˜ ÙÔÓ Â›¯·Ó “‚·ÊÙ›ÛÂÈ” ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ Δ˙¤ÓÔ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ οıÈÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÁÂÓÔ‚¤˙È΢ ÔÌ¿‰·˜. √ °Î·ÛÂ-

Ú›ÓÈ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ÛÙ· “ÙÛÈÎfi” Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó¤‚·Û ÙË Δ˙¤ÓÔ· ÛÙË Serie A ÙÔ 2006 Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔ 2008-09, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ Δ˙¤ÓÔ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ¤‚Á·Ï ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È 3-4-3. º¤ÙÔ˜, Ï‹ÚˆÛ ÙÔ Î·Îfi ÍÂΛÓËÌ· Î·È Â› “·ÓÙ›Ô”. ΔÚ›ÙÔ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ª·ÚıÂÏ›ÓÔ °Î·ÚÛ›· ΔÔÚ¿Ï, ›Ûˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008 ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ ÛÙË ™·Ú·ÁfiÛ· - Ô˘ ÙfiÙ ·ÎfiÌ· ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ΔÔÚ¿Ï ¤‚·Ï ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙËÓ √˘¤Ï‚·, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤‚·Û ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‹Ú ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú, ÙËÓ ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, ÙËÓ 6Ë. ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ™·Ú·ÁfiÛ· ÙÂÏ›ˆÛ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. Δ¤Ù·ÚÙË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÷‚Ȥ ∞ÁΛÚÂ, ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ¤Ú·Û ÔÙ¤ ·fi ÙËÓ √Û·ÛÔ‡Ó·. ΔËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ οıÈÛÂ Ô ªÂÍÈηÓfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶·ÌÏfiÓ· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Á‡ÙËΠÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÁÈ· 8 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‚Á‹Î ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ÙÚÈÂÙ›· ÛÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, ÂÓÒ Ô 52¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰‹ÁËÛ ÛÙ· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2002 Î·È ÙÔ˘ 2010. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡ÙȤÁÎÔ ™ÈÌÂfiÓÂ. ¶·Ú·Ù¿ÛÛÂÈ... ÎÔÌ¿ÓÙÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ·›ÎÙ˜, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ΔËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ 2006, ÙËÓ ∂ÛÙÔ˘‰È¿ÓÙ˜, ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∞ÂÚÙÔ‡Ú·. ¶‹Ú ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫Ï·Ô˘ÛÔ‡Ú· Ì ÙË ƒ›‚ÂÚ ¶Ï¤ÈÙ. ™ÙË ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô ‰ÂÓ Ù· ‹Á ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜. ™ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, ‚¤‚·È·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· μÔÚÂÈÔÂ˘Úˆ·›Ô ÚÔÔÓËÙ‹. Œ¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡ ºÚ·ÓÎ ƒ¿ÈηÚÓÙ.

■ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ £∞ ∫∞¡√À¡ ∫ƒ√À™∏ ™Δ∏¡ ™∂¡Δ ∂Δπ∂¡ °π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À μ∂§°√À ∞™√À

∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ªÈÚ·Ï¿˜ ŒÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ÕÌÂÛ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ı· οÓÔ˘Ó ÎÚÔ‡ÛË ÛÙË ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ¤Ó· ÔÛfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ¿˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÙÚÂȘ ‰fiÛÂȘ ̤۷ Û ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÂÙÒÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÎfiÌË Î·È

̤۷ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜, ηıÒ˜ ÙfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ȤÛÔ˘Ó, ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜ Ó· Ȥ˙ÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂͤÊÚ·Û ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ó· Ï‹ÍÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË °·ÏÏ›·, ¤¯ÂÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·˘Ùfi Ó· Û˘Ì‚Â› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì·›ÓÂÈ Û ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηÏÂ›Ù·È Ì¤-

Û· Û ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ·È¯Ó›‰È·, Â¿Ó ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∫·Ú·˚ÛοÎË” , ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙËÓ ∞∂∫. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· - Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ - Â¿Ó Î·Ù·ÎÙËıÔ‡Ó Ó›Î˜ ı· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ™ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ (ÓÔÎ-¿Ô˘Ù Ì ıÏ¿ÛÂȘ πÌ·Á¿Û· Î·È ªÚ¿‚Ô), Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ·Ó Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ ‰ÂÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÊÙ¤ÚÓ·.


TƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

√ ∞¡Δø¡∏™ ªÀƒπΔ∑∏™ ∞¡∞§À∂π ™Δ∏ “£” Δ∞ ∞πΔπ∞ Δ∏™ ª∂Δƒπ∞™ ∞ƒÃ∏™ Δ∏™ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏™

“¶Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·” ª

¤ÙÚÈ· ·Ú¯‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ‰ÒÛÂÈ ·È¯Ó›‰È· Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÛÙË “£” Ù· ·›ÙÈ· ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ‚·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÔÌ¿‰·. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ‹ÍÂÚ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ʤÙÔ˜ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¿ÓÂÛË, Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· ‰ÂÓ “¯·ÌÔÁ¤Ï·Û” ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ η̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÎfiÓÙÚ·Ú ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·, Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ∫·È Ù· ÙÚ›· Ì·Ù˜ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÏËÍË ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Ê‡ÏÏÔ ·ÁÒÓ·. ΔÔ ÌfiÓÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ∫Ô˙¿Ó˘, fiÔ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ

ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ıÂÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ ÛÙÔ ·ÚΤ. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÛÙË “£” ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›ÛˆÓ. “∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ, ÙÔ ÂÓÙÔ›˙ˆ ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÙ˘Ï ·È¯ÓȉÈÔ‡, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ª¿ÏÈÛÙ· ‰›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÔ˘Ù, Ú¿ÁÌ· ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘Ù¤Ú Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÓÙ¿‰·˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·, ‰ÂÓ ‰Â›Í·Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ∂ÓÒ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚ· Ù· ÛÔ˘Ù, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô. ∫È fiÛÔ Î˘ÏÔ‡Ó Ù· ÏÂÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÔ˘Ù,

ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·Á¯ÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ˘Ô›ÙÔ˘Ó Û ϿıË” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∞˘Ùfi Ô˘ Ì ·ÓËÛ˘¯Â› ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·Ïfi ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. øÛÙfiÛÔ fiÙ·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ·ÔÙÂÏ› “‰›ÎÔÔ Ì·¯·›ÚÈ” . °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi ‰›ÓÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, fiÔ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ηϿ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fï˜, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜” . √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ıˆÚ› fiÙÈ ‰‡Ô ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªfiÁ‰·ÓÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ˘‰·›Ô ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ı· Ì·˜ ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ·. ∏ ·Í›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ·-

ÁˆÓÈÛÙÈο. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. 줂·È· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¤ÙÔÈÌÔ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, fï˜, ı· ÙÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì·˙› Ì·˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· Â›Ó·È ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·’ fi,ÙÈ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·” . ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ Î. ª˘ÚÈÙ˙‹ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚·Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. “∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ›¯·Ì Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·Ú¯‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÛ¿Û·Ì ÌfiÓÔ Ì›· Ó›ÎË. øÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚ο ÁÈ· Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÙÚ›· Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ Î·È ¤Ó· ÂÎÙfi˜ Ì ÙËÓ ∞ÍÈÔ‡ÔÏË Î·È Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ “Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·” . ∞ÚΛ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙË ¡›ÎË Û ÊÈÏÈÎfi ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËΠÛÎÔÚ. ∞fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ ªÈ¯¿Ï˘ ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ Î·È ∑·Ê›Ú˘ ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÈÏΛ˜. ∂›Û˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠے ¤Ó· ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ú·Ú‹Á·˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Èı·Ófiٷٷ ı· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ‹ fi¯È.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ŸÛ· ·È‰È¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ (ÙËÏ. 6972032720), ∫ÒÛÙ· ∫˘ÏÂÚÈÒÙË (ÙËÏ. 6944589779), £Âfi‰ˆÚÔ ΔÔ‡ÛÈ· (ÙËÏ. 6936485585) Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ (ÙËÏ. 6973031032).

■ ¢∏§ø¡∂π √ Ã∞Δ∑∏μƒ∂ΔΔ∞™ °π∞ Δ√¡ ∞ ƒ∏ ¶√À ™∏ª∂ƒ∞ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ∏¡ ∞∑√μª∞™ ™Δ√ EUROCUP

“™Ùfi¯Ô˜ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ” Δ

Ô ÚÒÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ EuroCup ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Â›Ó·È Ô ÕÚ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙËÓ ∞˙fi‚Ì·˜, √ ÕÚ˘ ‚Á‹Î “˙ˆÓÙ·Ófi˜” ·fi ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηıÒ˜... ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙË ™fiÊÈ· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙË §Ô˘ÎfiÈÏ ∞ηÓÙ¤ÌÈÎ (78-74). ™ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÌÔÚ› Ó· ËÙÙ‹ıËÎ·Ó 93-92, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ™·ÚÔÓ ¡ÙÚÔ‡ÎÂÚ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·Á¯ˆÙÈ΋ Ó›ÎË ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Â› ÙÔ˘ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 ∞Ó‰ÚÒÓ, ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 21:00 ÙËÓ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ∞˙fi‚Ì·˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ.

√ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë‚Ú¤ÙÙ·˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. °È· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ Eurocup ʤÙÔ˜: “∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú¯Èο Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔÓ Î¿ı ·ÁÒÓ· ͯˆÚÈÛÙ¿. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ ÌÔÚԇ̠ÒÛÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·” . °È· ÙÔ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞˙fiÊÌ·˜: “∏ ∞˙fiÊÌ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË ÔÌ¿‰· ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÛÔ¯‹. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ì·˜, ÙÔÓ ·ÓÙ›-

·Ïfi Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” . °È· ÙÔ Ò˜ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ÕÚË: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· fi-

ÏÔ˘˜ Ì·˜. ∂ÁÒ ¤ÌÂÈÓ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÌÔ˘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÕÚ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›·. ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ. ¢ÂÓ ·›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ì·˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ Ó· οÓÂÈ ÒÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË Ó›ÎË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ηıÒ˜ ›̷ÛÙ ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜” . °È· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÕÚË: “∫·Ù·Ú¯‹Ó ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ Ì·˜ ‚ÔËı¿ Î·È Ì·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û οı ̷˜ ‚‹Ì·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÈÛı·Óı› Ô‡Ù ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ·›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈ΋. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÕÚË Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· οÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜”.

27

EUROCUP

¶ÚÒÙÔ “Ù˙¿ÌÔÏ” ÁÈ· ¶∞√∫ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Δ√ ÚÒÙÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ EuroCup ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¶∞√∫ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜. √ ¶∞√∫, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÂÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 92-70 Â› Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “¢ÈÎÂʿψӔ , ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ (21.00) ÁÈ· ÙÔÓ 6Ô fiÌÈÏÔ. √ ¶∞√∫ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ·Ú¯Èο Ó· “·Ï¤„ÂÈ” ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ·fi Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, Û˘Ó¤‚·Ï ÒÛÙ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÁÚÈÛË Ù˘ ULEB ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞√∫. ΔËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο Á‹‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û‹ÌÂÚ· Ô ¶∞√∫ Î·È Ô ™Ô‡Ï˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ÔÚ›· ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. “•ÂÎÈÓ¿Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· Û ̛· η˘Ù‹ ¤‰Ú·. ∏ ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ·˘Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi, Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË Ô˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ Ô ¶∞√∫ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Eurocup Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ̤ۈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÂÌÂÈڛ˜, Ó· ‚Úԇ̠ڢıÌfi ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ı· Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜” ÌÂÙÚ¿ Ì›· Ó›ÎË Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∫fiÚ·Ù˜, ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1987, fiÙ·Ó ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ Ì ÛÎÔÚ 88-86, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ ·›ÎÙË ÙÔÓ Ó˘Ó Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘, ¡›ÎÔ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙȘ 21:30 Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú˘ÛÈ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ∏Ï›· ∑Ô‡ÚÔ˘, ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, fiÔ˘ ηÙÂÙ¿ÁË 4Ô˜, ηÏÂ›Ù·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÚ›· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫·ÓÙÔ‡. º¤ÙÔ˜ Ô ‹¯Ë˜ Â›Ó·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Ô £·Ó¿Û˘ ™ÎÔ˘ÚÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈÌË. “•ÂÎÈÓ¿Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ Eurocup ¯ˆÚ›˜ Ó· ›̷ÛÙ 100% ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ ıÂÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ڢıÌfi. ∏ ∫·ÓÙÔ‡ Â›Ó·È Ì›· ¿Ú· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ ¤‰Ú· ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË, ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο, ÂÓÒ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· ¯ˆÚ›˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ∂˘ı‡Ì˘ Δ۷ηϤÚ˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘.


28 FOOTBALL LEAGUE 2

∞ӷηٷٿÍÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √È ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ √Ì›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2 Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¯ı˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ϤÔÓ Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ Î·È Ë ƒfi‰Ô˜. √È ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÈÛÔ·Ï›· (1-1) ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·fi ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÏÏÒÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÔ‰›Ù˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 2-1 ÙÔ˘ μ‡˙·ÓÙ·, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÎÚ›ıËΠ̤۷ Û ¤Ó· ÙÚ›ÏÂÙÔ, Ì ÙÔ˘˜ ªÂÁ·Ú›Ù˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ 53’ Î·È ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· Í·Ó··›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ 55’. √ μ‡˙·˜, ¿ÓÙˆ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ô˘ ›¯Â Ô ™ÙÚ·Ù¿Î˘ ÛÙÔ 64’. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0 Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, Û ¤Ó· ÂÂÈÛԉȷÎfi ·È¯Ó›‰È, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ 70’ Ô ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. ™ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . .0-1 ¶∞√ ƒÔ˘Ê∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. . . . . . . . . .1-1 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . . .2-0 ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. . . . . . .0-0 ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . .0-2 ƒfi‰Ô˜-μ‡˙·˜ . . . . . . . . . .2-1 ¶·Ó·¯·˚΋-∫fiÚÈÓıÔ˜ . .1-1 ÷ÓÈ¿-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . .0-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

1. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . .11-7 16 2. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . .12-8 16 3. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . .12-8 15 4. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . .11-9 15 5. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . .10-6 14 6. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ .11-8 13 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. . . .8-6 13 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. 8-8 12 9. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . .8-9 12 10. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 10-13 12 11. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . .6-8 10 12. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . .4-5 9 13. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . .6-9 9 14. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . .7-12 9 15. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . .6-7 8 16. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 3, 7, 12, 29, 31

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Super 3 Â›Ó·È 4 7 3, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 1 1 8, Î·È Ù˘ ÙÚ›Ù˘ 4 1 1.

TƒπΔ∏ 16 N√∂ªBƒI√À 2010

√ ªÏ·Ù Ó¤Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ; ‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÏ·Ù Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ .

√ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ƒˆÛ›·˜ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÎfiÔ˘Ù˜ Ù˘ ª·Î¿ÌÈ ΔÂÏ ∞‚›‚ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ¿ÓÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ... ·¤Ú·.“£¤ÏÔ˘Ì ÚÒÙ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÏ·Ù Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÕÚË, ™ÂÚÁÎ¤È ΔÛÂÚÓfiÊ. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋... È¿ÙÛ· ÛÙË ƒˆÛ›· ¤¯ÂÈ “‚Ô˘›ÍÂÈ” ˆ˜ Ô ªÏ·Ù ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ªfiÛ¯· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ÙÔ 2007 ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ÙÔ 2005. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó... ∞fi ÙËÓ ∂√∫ ¿ÓÙˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ˆ˜: “·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· Ì οÔÈÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. £· ‰Ô‡Ì ·ÚÁfiÙÂÚ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹”. ™›-

■ °π∞ Δ∏ ¢π∞πΔ∏™π∞

ÁÔ˘Ú·, fï˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¢Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È Â›Û˘ ˆ˜ Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜, ›Ù ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÏ·Ù, ›Ù οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú›ÍÂÈ... ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÔÏ·‚¤˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...

√È ÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ê‹‚ˆÓ Œ¯ÔÓÙ·˜... ‚·ÚÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, Ë ∂ıÓÈ΋ ∂Ê‹‚ˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ڢıÌÔ‡˜ ÚÔÂ-

Δ√À ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π

ÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ (21-31/7). √ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏ·ÛÛfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 17 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi Ù¯ÓÈÎfi ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ: §·ÚÂÓÙ˙¿Î˘, ¶ÏÔ˘Ì‹˜ (∞ÈÁ¿Ïˆ), ∫·Ì¿Ú·˜ (√™º¶), ∞ÁÚ·‚¿Ó˘, ΔÛfiÓÙ˙Ô˜ (ª·ÚÔ‡ÛÈ), ΔÚÈÔ‰¿Î˘ (°™ ∫ËÊÈÛÈ¿˜), μÏ¿¯Ô˜ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ¢ËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú·ÁÎfi˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ΔÛÈÏÔ‡Ï˘ (ºÔ›ÓÈη˜ §¿ÚÈÛ·˜), ΔÛÂÏÂÓÙ¿Î˘ (∞∫ ∞ÛÙ¤ÚÈ·), ª·ÚÔ‡Áη˜ (¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ), ªÔ¯ˆÚ›‰Ë˜ (ÕÚ˘ £ÂÛ/ӛ΢), ª‹ÙÛÈ·ÏÔ˜ (∞√∫ μ¤ÚÔÈ·˜), ¢ÂÏËÁÈÒÚÁ˘ (ª·ÓÙÔ˘Ï›‰Ë˜).

¶∞√∫-∞∂∫

™ÙÔ “„˘Á›Ԕ Ì·›ÓÂÈ Ô ∫¿ÎÔ˜ ™Â “ÙÈ̈ڛ·” ÁÈ· ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ı· ı¤ÛÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∫¿ÎÔ, ¤ÂÈÙ· ·fi Ù· Ê·ÏÙÛÔÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¶∞√∫ Î·È ∞∂∫. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÓÙ¤ÚÌÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ Î·È ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ó Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∫∂¢ ‰ÂÓ ÛÎfi¢ ӷ ÙÔÓ ÔÚ›ÛÂÈ Û ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ. ΔÈ̈ڛ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ªÈÙÛ›‰Ë. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∫¿ÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÈ̈Ú›ٷÈ. √ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, °ÈÒÚÁÔ˜ ª›Î·˜, ÙÔ˘ ¤‚·Ï ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi ‹Ù·Ó: ·) Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ª·ÓˆÏ¿ ÛÙÔ 78’ Ë ÔÔ›· ÎÚ›ıËΠȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ·˘ÛÙËÚ‹ ηÈ, ‚) Ë Î·Î‹ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹. °È· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ ∫¿ÎÔ ˆ˜... ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È Ô ¶∞√∫, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª›Î·˜ ›¯Â ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë: °È· ÙËÓ “ÛηÚÈ¿” ÙÔ˘ Δ˙ÂÌÔ‡Ú ÛÙÔÓ °Î·ÚÛ›· ÛÙÔ 38’, Ô ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ › ÛÙÔÓ ∫¿ÎÔ fiÙÈ ÔÚıÒ˜ ¤‰ÂÈÍ ΛÙÚÈÓË ÛÙÔÓ ·›ÎÙË Ù˘ ∞∂∫, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔÓ °Î·ÚÛ›· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·Ϥ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ Î›ÙÚÈÓË. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 88’ (§·Áfi˜ ÛÙÔÓ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·), Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª›Î·˜ ¤‰ÂÈÍ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ηıÒ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ›Â: “∂Û‡ ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÓÙ ̤ÙÚ·. ∂ÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰·. ÕÚ· ›¯Â˜ Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·fi Â̤ӷ” . ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: √ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‚ϤÂÈ ÙȘ Ê¿-

ÛÂȘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÈϤÈ. °È’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫∂¢. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ·Ô‚ÏËı› Ô Δ˙ÂÌÔ‡Ú Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰Ôı› ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔÓ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·. ∫·È (Ì·˙› Ì ÙËÓ ¿‰ÈÎË ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ª·ÓˆÏ¿) ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ı· ÙÂı› Ô ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˜ Ú¤ÊÂÚÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÛ¯›˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ı· ÙÂı› ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ó· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫ Î·È ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, Ë ∫∂¢ ‰ÂÓ ÛÎfi¢ ӷ ÙÔÓ ÔÚ›ÛÂÈ Û οÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ô ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

ŸÌˆ˜ Î·È Ô ‚’ ‚ÔËıfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÚËÙ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÈÙÛ›‰Ë˜, ı· ÙÂı› ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Î‡ÚˆÛË ÂÓfi˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÛÙˆ Î·È ÔÚȷο, Ô ·›ÎÙ˘ Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó. √ £Ú·ÎÈÒÙ˘ ‚ÔËıfi˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ. °È· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, £·Ó¿ÛË °È¿¯Ô ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì·, Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Èı·Ófiٷٷ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·Îfi„ÂÈ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÈ̈ڛ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª‹ÙÛÈÔ˜ Ô˘ ‰È·Èً٢۠ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. √ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∏ÂÈÚÒÙË Ú¤ÊÂÚÈ, ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ¤‚·Ï ¯·ÌËÏfi ‚·ıÌfi.

FOOTBALL LEAGUE

™Ô˘‰·›Â˜ ӛΘ ÁÈ· √º∏ Î·È μ¤ÚÔÈ· ∞Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ Ì 01 ·fi ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ô √º∏ ηٿÊÂÚ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÎÔ˘¤È ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 2-1 Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ù˘ Football League (μ’ ∂ıÓÈ΋). ∏ μ¤ÚÔÈ· Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·˚ÙÈÒÙË ÛÙÔ 90’ ¤Ê˘Á ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ì 3-2, Û’ ¤Ó· “¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi” ·È¯Ó›‰È. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 0-2 Ì ÙÔÓ ∫·Ï› Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿”, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ƒ·ÔÓ¤ Î·È Ã·Ù˙ËÚ›˙Ô˘, ÚÈÓ ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙËÓ „˘¯ÚÔÏÔ˘Û›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÂÛÂ Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË Football League ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ‹Úı·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 1-1. ™Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, Ì ӛÎË ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Ì 3-0. √ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Â¤ÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Ì 2-0. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ӛΘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· πˆÓÈÎfi, ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Â› ÙˆÓ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. πÛfi·ÏÔ 2-2 ¤ÏËÍ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙË ƒfi‰Ô. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . .2-0 (40’ ∫·Ô‡ÓÔ˜, 83’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜) ∫·ÏÏÈı¤·-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· .0-3 (69’ KÒÙÛÈÔ˜, 73’, 80’ ª·Î·ÁÈfiÎÔ) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . .1-0 (85’ ¶·Ô˘Ï‹˜) πˆÓÈÎfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . .2-1 (2’ ¡Ù º·Ú›·, 88’ °È·˙ÈÙ˙fiÁÏÔ˘ ·˘Ù. - 40’ °È·˙ÈÙ˙fiÁÏÔ˘) ¢È·ÁfiÚ·˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .2-2 (29’ ¶Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, 44’ Δ·Ú·¯Ô‡ÏÛÎÈ - 9’ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, 95’ ™ÎÏÈÔ›‰Ë˜) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-ΔڛηϷ . . . .2-0 (19’ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, 91’ £¿ÓÔ˜) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-μ¤ÚÔÈ· . .2-3 (34’ ƒ·ÔÓ¤, 51’ ÷Ù˙ËÚ›˙Ô˜-14’, 20’ ∫·Ï›, 90’ ™·˚ÙÈÒÙ˘) √º∏-¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . .2-1 (63’ ÂÓ., 76’ °ÎÔ˘¤È59’ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ) ∂ıÓÈÎfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (72’ ÷ÓÈÒÙ˘ - 90’ ¡·ÔÏÂfiÓÈ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 9 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . .19-3 2. √º∏ . . . . . . . . . . . .11-3 3. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . .11-6 4. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . .12-9 5. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . .10-7 6. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . .7-7 7. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . .13-9 8. ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ . . . . .9-10 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . .8-11 10. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . .9-9 11. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . .10-11 12. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . .9-12 13. ΔڛηϷ . . . . . . . . . .7-7 14. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . .5-10 15. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . .10-15 16. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . .9-13 17. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . .8-15 18. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . .5-15

25 22 20 17 15 13 12 12 12 11 11 10 10 9 8 8 6 5


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ μπμ§πø¡

— ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 18 ¡Ô¤Ì‚ÚË ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Public (√ÁÏ - ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘) Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ¿Ó·˜ μÂÓ¤ÙË “ŸÙ·Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ù˘ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ¤ÊÂÚ ¤ÚˆÙ·” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , Ë Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ™ÔÚÔÙÈÌ›ÛÙÚȘ. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ª·›ÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË °·‚·Ï¿. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. — To §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¢Â‡ÙÔ˘ “™Ì‡ÚÓË Û˘ÁÓÒÌË” ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÔÁÚ·ÈÒÓ (™˘Ú›‰Ë - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘). ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· οÓÂÈ Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ∂Ï¢ıÂÚ›· ªÔ˘Ï·Ì¿ÙÛË - ¶·Ó·ÁȈٷÎÔÔ‡ÏÔ˘.

¢π∞º√ƒ∞

— ™ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” , ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 10∂. — OÈ “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” ¡. πˆÓ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” . ™ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ı· Â›Ó·È Ô Î. æ·ı¿˜ Î·È Î. §. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πø¡π∞” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË - ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ∞˚‚·Ï› Î·È Ù· ªÔÛ¯ÔÓ‹ÛÈ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ÛÏÈ· ̇ÚÈ· ·̷ٷ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù’ ∞˚‚·Ï›...” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (™Ù·‰›Ô˘ - ª·Ó‰ËÏ·Ú¿). ΔȘ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ·ÙÚ›‰Â˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô Ô Î. £Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÔÓÙ¿Ú·˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. — √ ŸÌÈÏÔ˜ ∑fiÓÙ· μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7.30 Ì.Ì., ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ Ì ı¤Ì·: “√ ∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì‡ Î·È Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘” . √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ë ¢Ú. Δ›ÙÛ· ∫·Ú··Ù‹ - ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘, ÔÈ ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ 18Ô˘ Î·È 29Ô˘ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›ˆÓ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂ÓÔÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘. £¤Ì· “∏ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘” . √ÌÈÏËÙ¤˜: ∞Ú¯ÈÌ. ™Â‚·ÛÙÈ·Ófi˜ ∑ÂÚ‚fi˜, ƒ·ÏÏÔ‡ ªÂÚÙÛȈٿÎË - „˘¯ÔÏfiÁÔ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ Úˆ›, ÁÈ· ÙË ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (∞Ó·ÙÔÏ‹) ∞ÁÈ¿˜. 2. 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋, ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÁÈ· §È‚¿‰È √χÌÔ˘-Á‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘. 3. 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË, ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿ (·ÚÙÔÎÏ·Û›·)-∞Ó¿‚Ú· (Á‡̷). ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 (ÒÚ˜ 10.00-13.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘) Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044, ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ Bansko μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙȘ 19-20-21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô LET’S GO, °ÎÏ·‚¿ÓË 36·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 33662. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ª·Ï¤ÙÔ˘ ªÔÏÛfiÈ (Ì ÛÔÏ›Ù ÙˆÓ Ì·Ï¤ÙˆÓ) “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë, ™˘Ú›‰Ë 30 (2Ô˜ ÔÚ.), ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì., ¶·Ú·Û΢‹ 6.30, ÙËÏ. 24210 23935. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘ÚÚ·¯ÈˆÙÒÓ “°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û ºÏÒÚÈÓ·-¶Ú¤Û˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ÛÙȘ 27 Î·È 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 65ú. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6974-357852, ÒÚ˜ 10.00-13.00. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÂÍfiÊÏËÛË. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: * ∫˘Úȷ΋ 21/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ªËÏȤ˜ - ªԇʷ: ø.¶.: 3 - μ¢: 1/5. * ∫˘Úȷ΋ 28/11/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋: §Â¯ÒÓÈ· - ÕÓˆ °·Ù˙¤· - ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·: ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1/5. * ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ ¢Â˘Ù¤Ú· 4-5-6/12/10: ªÈÛÙÚ¿˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ - Â˙ÔÔÚÈ΋ /ÂÚÈËÁËÙÈ΋: •ÂÓ¿ÁËÛË Î·È Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ηÛÙÚfiÔÏË Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210-24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236.

ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ™. μfiÛÛÔ˘ - ¢. ΔÛ·ÎÓ‹

¢

‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Old Town. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “¢˘Ô ¶È¿Ó· - ¢˘Ô ºˆÓ¤˜” Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙËÓ ÁÓÒÚÈÌË ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙËÓ ™ÔÊ›· μfiÛÛÔ˘ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô Δ¿ÛÔ ∫·Ï·Ê¿ÙË.

∏ ™ÔÊ›· μfiÛÛÔ˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·, Û˘Óı¤Ù˘, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Î·È ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜. ∂˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1984, fiÙ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙË Ã·Ì¤ÓË ÈÛÔÚÚÔ›· (‰È΋ Ù˘ Û‡ÓıÂÛË Î·È ÛÙ›¯ÔÈ). ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘. ª·˙› Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙÔ 1991 ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ Eurovision, Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÕÓÔÈÍË. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ¤ÁÈÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ì ¤Ó· ηÏÔηÈÚÈÓfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ªÏ·˙¤” (Blase) Ì ٛÙÏÔ “∂Û‡” . O Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ï·Ê¿Ù˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË ∫·‚¿Ï·. ™Ô‡‰·Û È¿ÓÔ Î·È ıˆÚËÙÈο ÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È Ù˙¿˙ È¿ÓÔ˘. Œ¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÔÏϤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫ÔÚÎÔÏ‹, ÙÔÓ ª›ÌË ¶Ï¤ÛÛ·, ÙÔÓ §¿ÎË ¶·¿, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ

Î.¿. Î·È ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ∞ÏÈÌ¤ÚÙË, Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ∞¡Δ1, “ηÏÔÌÂϤٷ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È” . ∏ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È fï˜ Ì ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË ΔÛ·ÎÓ‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ›‰È· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ʤÙÔ˜ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‰È·¯ÚÔ-

ÓÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰Èο ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ “√π ºπ§√π ª√À ∂πª∞π ∂°ø” Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· fiˆ˜ Ô “§‹ÛÙ·Ú¯Ô˜ ¡Ù·‚¤Ï˘” Î·È Ë “μÔ˘ÙÈ¿” Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ª·˙› ÙÔ˘ Ô MC YINKA, ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì º›ÏÈÔ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη Î·È Ë Ó¤· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ∫·ÛÛÈ·Ó‹ §ÂÈ„¿ÎË, Ô˘ Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ΔÔ Old Town ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¶·Á·ÛÒÓ 25 Î·È ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ 24210 34000.

∞‡ÚÈÔ Ì ·ÏÈ¿ Î·È Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·

ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ªÂϛӷ ∫·Ó¿ ∏ ªÂϛӷ ∫·Ó¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔÓÔ¿-

ÙÈ· Ù˘ Ôχ¯ÚÔÓ˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·‡ÚÈÔ ÛÙË “¡˘¯Ùˆ‰›·” . ª·˙› Ù˘ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶··˙‹Û˘. ª¤Û· Û ̛· ˙ÂÛÙ‹ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ı· Ì·˜ Ì·Á¤„ÂÈ Ì ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ·fi fiÔ˘ ÙËÓ ÚˆÙÔÁÓˆÚ›Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ı· Ì·˜ ÂÎÏ‹ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î¿ÔÈˆÓ ·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ª¿Ï·Ì·, £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¡›ÎÔ˘ •˘‰¿ÎË Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹ £·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ı· ·Ó·ÌȯıÔ‡Ó Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ó¤ˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÂ‡Ô˘Ó Î·È ı· ÙËÓ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈο. π‰È·›ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ı· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ fiˆ˜ ÔÈ ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘,

ª¿ÓÔ˜ §Ô˝˙Ô˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È

ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È ·Á·‹ÛÂÈ ·fi ÙË ªÂϛӷ ∫·Ó¿, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤Ó· ¤Ú·ÛÌ· ·fi ·Í¤¯·ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, fiˆ˜ Ù· ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È Ù· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ·Á·Ë̤ÓË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. ∂› ÛÎËÓ‹˜ ÙË Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶··˙‹Û˘ Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ȉȷ›ÙÂÚË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ͯÒÚÈÛÂ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, °È¿ÓÓË ƒ·ÛÔ‡ÏË, ™Ù·‡ÚÔ ∫Ô˘ÁÈÔ˘ÌÙ˙‹, °ÈÒÚÁÔ ∫·˙·ÓÙ˙‹, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ. ΔÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÛÙȘ ÎÈı¿Ú˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÚfiÈÔ˜ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ·, Δ¿Î˘ ºÚ·ÁÎÔ‡˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ¿Î˘ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ. ΔÔÓ ‹¯Ô ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ™ÈÎÈ·Ó¿Î˘.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “ºıÈÓÔˆÚÈÓÔ› ¢È¿ÏÔÁÔÈ”, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ Î·È πÙ·ÏÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. — OÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË μ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤ˆ˜ 30/11. — ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¡›Ù·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “Δ¤¯Ó˘ ¶·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù·” ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ηıËÌÂÚÈÓ¿) 10.00-13.00 Î·È 18.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 10.00-13.30. ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜), ÙËÏ. fax: 2421031701, email: dekiriko@kodv.gr, dekiriko-kodv.gr. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30, ı· Á›ÓÔ˘Ó, ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË §¿ÚÈÛ·˜ - ªÔ˘ÛÂ›Ô °.π. ∫·ÙÛ›ÁÚ·, Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “°Ï˘ÙÈ΋/∞fiÛÙÔÏÔ˜ ºÚ·Ù˙ÔÏ¿˜ - ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋/¡›ÎÔ˜ ºÚ·Ù˙ÔÏ¿˜” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011. — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™

29

™˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: ªÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ªπ∞ ÎÔÚ˘Ê·›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 11. 30 .Ì. ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÙÔ 28Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ªÂÙ¿ Ù· ÚÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘ ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ™Ô¤Ó Î·È ™Ô‡Ì·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ È·Ó›ÛÙ˜ Vladimir Milosevic, Rudina Ciko, ∞Ó·ÛÙ¿ÛË °È·ÎÔ˘Ì‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ªÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¡È˜, ÙÔ 28Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ™Ì‡ÚÓË Ì ٛÙÏÔ “∏ ™ªÀƒ¡∏ ∫∞¶√Δ∂...” . ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ë ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÃÔÚˆ‰›· Î·È √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘, Ë √Úıfi‰ÔÍË ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÃÔÚˆ‰›· Î·È √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘, Ë √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ 2Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ ∞¯·ÚÓÒÓ ˘fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ª·ÎÚ‹. ™Ù· ΛÌÂÓ· Î·È ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ı· Â›Ó·È Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÂÓÒÈÔÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡. ŒÓ·˜ ÙfiÔ˜, ÌÈ· ÂÔ¯‹, ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, ÌÈ· Â˘Ú‡Ù·ÙË ÔÈÎÈÏ›· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·ÎÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ, ı· ·Ó·Û˘Óı¤ÛÂÈ Î·È ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ 28Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. √ ÙfiÔ˜ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ¯ÈÏÈÔÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓË Î·È ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÛÛ· ™Ì‡ÚÓË , Ë ˙ËÏÂ˘Ù‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ πˆÓ›·˜ Ò˜ Ù· 1922 - ÌÔÈÚ·›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘. 28 ¯ÚfiÓÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ˘fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ª·¤ÛÙÚÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ηÏÏÈÙ¯ÓÈο Û‡ÓÔÏ· ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ ™Ì‡ÚÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ø‰Â›Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 28Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÔÚˆ‰È·ÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 3Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ (18,19 - 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011).

∂Ή‹ÏˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ √Ì¿‰Â˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ √‰ËÁÈÎfi Î·È ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ Î·È √‰ËÁÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ˘¤Ú fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È √‰ËÁÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜.

ΔƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

∏ ÌÂψ‰È΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë

ª∂ ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ

È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·È‰Â›·, ¤Ó·˜ ÚfiÏÔ˜ Ì ¿ıÔ˜ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ηÈ... ÂÌ¿ıÂȘ ÚÔÛˆÈΤ˜. ªÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌÔ‡ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÛÙÈÎÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë (·ÓÙ›ÛÙÈÍË - Ë Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·).

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

∂Âȉ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ȉÈfiÙ˘Ô Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (‰ËÏ. Ù· ∫ϤÊÙÈη, ÔÈ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔÈ Ú˘ıÌÔ› Î·È Îϛ̷Θ, ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÙÚfiÔÈ Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ÂÏÏËÓÈο...!). ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο ›‰Ë, ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÌÂψ‰›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙËÓ fiÂÚ· Î·È ÙÔ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ‰È·ÚÂ‹˜ Û˘Óı¤Ù˘, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙË ¡›Á‰Ë ∫··‰ÔΛ·˜ ÙÔ 1892 ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1911 ÊÔ›ÙËÛ ÛÙÔ ∑ˆÁÚ¿ÊÂÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÛÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Î·È ·fi ‰Ò‰Âη ¯ÚÔÓÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ̷ı‹Ì·Ù· È¿ÓÔ˘ Î·È ·ÚÌÔÓ›·˜, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â·Ê‹ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÊÈÏfiÌÔ˘Û· Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1911 ‹Á ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ÓÔÌÈο ÛÙË ™ÔÚ‚fiÓË Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ÛÙËÓ ∂χıÂÚË ™¯ÔÏ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηٷٷÁ› ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜, Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ªÈ˙¿ÓÈ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ∞ÂÙÔÚ¿¯Ë˜ Î·È ÛÙË ™È¿ÙÈÛÙ·. ¶‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ - ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ 8˘ ªÂÚ·Ú¯›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ªÈ˙·Ó›Ô˘. ΔfiÙ ̿ÏÈÛÙ· ·fiÎÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. ΔÔ 1913 Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÛÙËÓ ŸÂÚ· Ù˘ μȤÓ˘ ·›˙ÔÓÙ·Ó Ë fiÂÚ· “§fiÂÓÁÎÚÈÓ” ÙÔ˘ μ¿ÁÎÓÂÚ. ◊Ù·Ó ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË Ë ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·˘Ù‹ Ë fiÂÚ·, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÔÌÔ›ÚË, ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ Î·È ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (Îϛ̷Θ) Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÌÂψ‰È΋˜ Î·È ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘Óı¤ÙÂÈ. ªÂ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· “∞¯Ù›‰·” , “¡·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ μ·Ï·ˆÚ›ÙË, “√ ÙÚ‡ÁÔ˜” Û ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô›ËÛË, “§‹ıË” , Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ª·‚›ÏË ÙÔ 1917 ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 1921 ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘. ∫·È ÚÒÙ· Ë “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ÙÚ›· ÂÏÏËÓÈο ı¤Ì·Ù·” , ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ∫ϤÊÙÈÎÔÈ ÃÔÚÔ› ·›¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ∫ÔÏÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ ÊÈϤÏÏËÓ· °Î·ÌÚÈ¤Ï ¶ÂÚÓ¤. ΔÔ 1929 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·›¯ÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÔ˘›Ù·” . ∞fi Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÛÎËÓ‹ Â›Ó·È Ë fiÂÚ· ∑Âʇڷ, ÙÔ ª·Ï¤ÙÔ, Ô “¶Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜” , ÙÔ “√Ú·ÙfiÚÈÔ ¶·‡ÏÔ˜” . ∏ ÛÎËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ “πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÂÓ Δ·‡ÚÔȘ” , ·Ó¤‚ËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ μ·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú›ÏË ÙÔ˘ 1941, ÙÔ “ƒ¤Î‚ÈÂÌ” ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ ÁÈ· 4 ÛÔÏ›ÛÙ ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË, Ù· ¯ÔÚÔ‰Ú¿Ì·Ù· “∫˘Ú¿ ºÚÔÛ‡ÓË” Î·È “£Ë-

“ΔÔ Ó˘ÊÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ” Î·È “√ ıÂÔÌ·›¯Ù˘” ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 9.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô 10 ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ °È¿Ó ¡Ù ÿÚÙÔÁÎ “ΔÔ Ó˘ÊÈÎfi ÎÚ‚¿ÙÈ” Î·È ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7.30 Ì ÙËÓ ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›· “√ ıÂÔÌ·›¯Ù˘” Â›Û˘ Ì ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô 10 ¢ÚÒ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” . ΔË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ “¡˘ÊÈÎfi ∫Ú‚¿ÙÈ ” ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë §·ÚÈÛ·›· ËıÔÔÈfi˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡¤ÏÈ·, ÂÓÒ ÛÙÔÓ “£ÂÔÌ·›¯ÙË” ÙËÓ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ›¯Â Ô Ï·ÚÈÛ·›Ô˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¡ÙÈÎÔ‡Ï˘. °È· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ” Ë ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ √. °. ∞. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10 - 2 ÙÔ Úˆ› Î·È 6 - 9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÙËÏ: 2410 - 534313.

ŒÚÁ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ∞. º·Ó·Î›‰Ë Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¡. ºÚ·Ù˙ÔÏ¿ ª∂£∞Àƒπ√

Û‡˜” . °È· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ¤ÁÚ·„ ¤ÓÙÂ Û˘Ìʈӛ˜ Ë ÙÂÙ¿ÚÙË ¤¯ÂÈ ˘fiÙÈÙÏÔ “¢ˆÚÈ΋ ‹ ¶›Ó‰Ô˜” ·›¯ÙËΠÙÔ 1945 Ì ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ∞ıËÓÒÓ Î·È ‰È‡ı˘ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞ÎfiÌ· ¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘. ∞fi “Ù· ÃÔÚÈο Î·È ¶·Ú·ÏÏ·Á¤˜” ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ “∫‡ÚÈÂ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” Â›Ó·È Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ӷ Û ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· “ª√ΔπVO” . ŒÁÚ·„ ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ÎÔÓÙÛ¤ÚÙ· ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·›¯ÙËΠÙÔ 1958 Ì ÛÔÏ›ÛÙ ÙË Ã·ÈÚÔÁÈÒÚÁÔ˘ - ™ÈÁ¿Ï· Î·È Ì·¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ ∞. ¶·Ú›ÛË Î·È ∫ÔÓÙÛ¤ÚÙ· ÁÈ· μÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ Î·È √Ú¯‹ÛÙÚ·, ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. “√ ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ ·Á¿˘” Â›Ó·È ¤ÓÙ Ì·Ï¿ÓÙ˜ ÁÈ· ÌÂÛfiʈÓÔ Î·È È¿ÓÔ Û Ô›ËÛË §. ¶ÔÚʇڷ, ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 1925. Δ· ¢¤Î· ÙÚ›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÕÁÁÏˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù· ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1945. ΔÔ 1920 ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ 40 ÂÚ›Ô˘ ÌÂψ‰›Â˜ Ù˘ Ã›Ô˘ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ πÌ. ¶ÂÚÓÒ Î.¿. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÌÔ˘ÛÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÎÚÈÙÈ΋ Ì ÔÏϤ˜ ͤÓ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Á·ÏÏÈΤ˜, ·ÁÁÏÈΤ˜, ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Î·È ‚¤‚·È· Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜, “μ‹Ì·” , “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” . °È· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰È·Ù¤ÏÂÛ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‰ÈÓÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ King’s College ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ΔÔ 1919-21 ‰È·Ù¤ÏÂÛ ϤÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ‰È‰¿ÛÎÔ-

ÓÙ·˜ Ó¤· ÂÏÏËÓÈο ÛÙË ™ÔÚ‚fiÓË. ΔfiÙ ›¯Â Û˘ÛÙ·ı› ¤Ó· Ó¤Ô ΔÌ‹Ì· ·fi ÙÔÓ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹ °¿ÏÏÔ πÌ¤Ú ¶ÂÚÓÒ. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Óı¤Ù˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÎÚ¿Ì· “ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÁÔÚÔÊÔ‚›·˜” fiˆ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÚÌ‹, ÙÔ ÏÔ‡ÙÔ, Ù· ı¤ÏÁËÙÚ·, Ù· ËÚˆÈο ÎÔÚ˘ÊÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ Á¤ÓÓËÛÂ Î·È ·Ó¿ıÚ„ ÙËÓ ∂˘Ù¤ÚË. ™ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1949 Ô ª. ¢Ô‡ÓÈ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “Èڛ˜ ÙÔÓ ¶ÂÙÚ›‰Ë” ı· ‹ÌÂı· Ùˆ¯fiÙÂÚÔÈ Û ȉ¤Â˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¿ÌÙˆ¯ÔÈ Û ·ÎÌ·›Â˜ Û˘ÌʈÓÈΤ˜ ÂÈÙ‡ÍÂȘ” . ŸÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙËÓ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙfiÙ fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÁÈ·Ù› Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ÙÈÌ‹ıËΠ̠‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘, ÙÔ˘ ¶ÚÈÌÈ¤Ú ¢/ÓÙ‹ Ù˘ “ƒÂ‚‡ ªÔ‡˙Èηϔ , ÙÔÓ ºÂÏ›Í ª·ÚÙ‡, ÙÔÓ ƒÂÓ¤ ¡Ù˘ÌÂÓ›Ï Î·È ÁÈ·Ù› ÎÚ›ıËΠ¿ÍÈÔ˜ Ó· ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÂÍ ›ÛÔ˘ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ Û˘Óı¤ÙË ™ÈÌ¤ÏÈÔ˘˜ ÛÙË °·ÏÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›·. ∫·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Ï¤ÍË ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜ ‰ÈfiÙÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1977 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ıˆÚÔ‡Û ·Ó Î·È Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ‰È·ÚÂ›˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ÙÔÓ ∞ÏÌ¤Ú μfiÏÊ (1914), ºÏÔÚ¿Ó ™ÌÈÙ Î·È ∞ÏÌ¤Ú ƒÔ˘Û¤Ï (1919), (°¿ÏÏÔÈ Û˘Óı¤Ù˜), ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ Î·È ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù· ·‰ÈΛ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÎÚÈÙ˜ ÁÓÒ̘.

¶¤ÌÙË 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË §¿ÚÈÛ·˜ - ªÔ˘ÛÂ›Ô °.π. ∫·ÙÛ›ÁÚ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “°Ï˘ÙÈ΋/∞fiÛÙÔÏÔ˜ º·Ó·Î›‰Ë˜ - ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋/¡›ÎÔ˜ ºÚ·Ù˙ÔÏ¿˜”. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 9 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ºÚ·Ù˙ÔÏ¿, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ Δ¿Î˘ ª·˘ÚˆÙ¿˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ª¤Û· ·fi Ù· ÌÓËÌÂÈ·ÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÚÁ·, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ºÚ·Ù˙ÔÏ¿, Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20002009, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ¯ÒÚÔ-Ï·›ÛÈÔ ¤ÎÊÚ·Û˘, Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Û˘. ¶˘Ú‹Ó·˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓÔ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÈÛÔÚÚÔ› Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ, Û ۯ¤‰ÈÔ Î·È ¯ÚÒÌ·, Û ΛÓËÛË Î·È ÛÙ¿ÛË. √ Δ¿Î˘ ª·˘ÚˆÙ¿˜, ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁχÙË ∞fiÛÙÔÏÔ˘ º·Ó·Î›‰Ë Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “√ º·Ó·Î›‰Ë˜ Û fiÏË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙȘ ȉÈÔÌÔÚʛ˜ (‰È¢ڇÓÛÂȘ, ÚˆÁ̤˜, Ô¤˜ ÎÙÏ.) ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ηٷ‰˘ı› ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰˘ı› Ë ÁÏ˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË. ∏ ·Ú¯·˚΋ Î·È ÚˆÙfiÁÔÓË ÁÏ˘ÙÈ΋ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ¢Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÙÔ ·›ÛıËÌ· Î·È ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙË ¢·Ó‹ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™Ô˘Û¿Ó ª›ÂÚ Δ∏

¢·Ó‹ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™Ô˘Û¿Ó ª›ÂÚ ÙÈÌ¿ ÙÔ 51Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÃÚ˘Ûfi ∞ϤͷӉÚÔ Î·È ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÚfiÛÊ·ÙË Ù·ÈÓ›· Ù˘ In a better world, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Â›ÛËÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢·Ó›·˜, ÛÙ· ŸÛÎ·Ú ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ Ù·ÈÓ›·˜. ∏ 50¯ÚÔÓË ™. ª›ÂÚ, ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ 1991, Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ∏ ºÚfi˘ÓÙ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÀÔı¤ÛÂȘ, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ˘Ú‹Ó· Î·È ÙȘ ‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·ıÈÂÚÒıËΠ̠ÙȘ Έ̈‰›Â˜ √ ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ (1999), ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ÂÓÒ ÙÔ 2000 ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÛԢˉÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ - ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË ÎÔÌÂÓÙ› ªÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, Ì ËÚˆ›‰· ÌÈ· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ ÛÙË ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ¤‰ˆÛ ÛÙË ª›ÂÚ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙ› Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘, Ó· Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂÈ Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Ù˘ ÂÚÁ·Ï›·, Ó· ÂÍÂÏȯı› Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ 2002 Ì ÙȘ ∞ÓÔȯ٤˜ ηډȤ˜, Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¢fiÁÌ·ÙÔ˜ ’95, ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈÏÂÎÙÈο ÂÓۈ̿وÛ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ô˘ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, ΢Úȷگ› Î·È ÛÙÔ √˘Î ÂÈı˘Ì‹ÛÂȘ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ÛÔ˘ (2004), ÂÓÒ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ªÂÙ¿ ÙÔÓ Á¿ÌÔ (2006) Ô ‹Úˆ·˜, ¤Ó·˜ ¢·Ófi˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙȘ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ πÓ‰›·˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÍÔÚ›· ÙÔ˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙȘ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

“(500) ̤Ú˜ Ì ÙË ™¿ÌÂÚ” ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

πÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û Έ̈‰›· Î·È ‰Ú¿Ì·

ª

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “(500) ̤Ú˜ Ì ÙË ™¿ÌÂÚ” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚÎ °Ô˘¤Ì Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. (∏¶∞, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·ÚÎ °Ô˘¤Ì. ∏ıÔÔÈÔ›: Δ˙fi˙ÂÊ °ÎfiÚÓÙÔÓ-§¤‚ÈÙ, ∑fi ¡ÙÂÛ¿ÓÂÏ).

ŒÚˆÙ·˜ ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ÈÎÚfiÁÏ˘ÎË ·˘Ù‹ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ Έ̈‰›· fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÚˆÙ¢Ù›, ÂÓÒ Ë Ó·ڋ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ∞Ó Î·È ˙ÂÈ ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË, ΢ÓÈ΋ ÂÔ¯‹, Ô ΔÔÌ ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ ¤ÚˆÙ·. ∏ ™¿ÌÂÚ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ¤ÚˆÙ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÔÓ ΔÔÌ ·fi ÙÔ Ó· ÚÔÛ·ı› ·‰È¿ÎÔ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ηϋ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ù·ÈÓ›·, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ì ϛÁÔ ÎˆÌˆ‰›· Î·È Ôχ ÂÚˆÙÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, fiÏ· ‰ÔṲ̂ӷ Û Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·. ∂‰Ò ‰ÂÓ ı· ‰Â›Ù ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi boy meets girl. ∂‰Ò Ë Á˘Ó·›Î· ı¤ÏÂÈ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· Î·È Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ ÁÈ· Û¯¤ÛË! £· ‰Â›Ù 500 ̤Ú˜, ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ∏ Ù·ÈÓ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi back and forth, .¯. ÚÒÙ· ı· ‰Â›Ù ÙËÓ Ë̤ڷ 490, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ì¤Ú· 001, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ì¤Ú· 320, ÙËÓ Ì¤Ú· 040, ÙËÓ Ì¤Ú· 430 Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Marc Webb, ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÙȘ ÓÔÌÔÙ¤ÏÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È fiϘ ۯ‰fiÓ ÔÈ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, fiÛÔ fiÌÔÚʘ Î·È Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È, οÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ¤Ó· ·Ó·ÈÚÂÙÈÎfi Û fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Û¯fiÏÈÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ·-

Ú¿ı˘ÚÔ ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÈÛÙ‡ԢÓ... ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ÈÛÔÚÚÔÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Î·È ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·, ¯ˆÚ›˜ ÂÍÂ˙ËÙË̤Ó˜ χÛÂȘ Î·È Â˘ÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, Ô˘ ÌÔ˘ ¿ÊËÛ ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∏ “·Û‡Á¯ÚÔÓË” ·Ê‹ÁËÛË, Â›Ó·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Î·È Â˘ÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·. £· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Î·È fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, ÂÊfi-

ÛÔÓ Ë Ù·ÈÓ›· ¤¯ÂÈ Î·È ‚¿ıÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜. ∫·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ΔÔÌ Î·È Ù˘ ™¿ÌÂÚ, ·ÊÔ‡ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfiÚÈ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „˘¯¤˜. ÕÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏ˘fiıËÙË Ù·‡ÙÈÛË. ™˘ÓÔÙÈο, Ë Ù·ÈÓ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÊÚÂÓ‹ÚË Ú˘ıÌfi, ÎÏÈ̷Έً ·Ó¿Ù˘ÍË, Û˘Ì·Á›˜ ÎÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ‰È¿ıÂÛË ·fi ¤Ó·Ó ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi.

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ËıÔÔÈ-

Ô‡ ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ ı¤ÏÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ì›· Ù·ÈÓ›· Ì ı¤Ì· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ 33 ÃÈÏÈ·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ, Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ 700 ̤ÙÚ· οو ·fi ÙË ÁË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È·Ûˆı¤ÓÙˆÓ, ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∏ Plan B Entertainment, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ 33 ¿ÓÙÚ˜ ¤Ú·Û·Ó 69 Ë̤Ú˜ 700 ̤ÙÚ· οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ™·Ó ÃÔÛ¤. ™ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ∂ÓÙÁοÚÓÙÔ ƒÂ˚ÓfiÛÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚfiÛÊÂÚ ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÚıÚÔ Ù˘ ¯ÈÏÈ·Ó‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ El Mercurio. ◊‰Ë Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ √ÚÙÔ˘ı¿Ú Á˘Ú›˙ÂÈ Ì›· Ù·ÈÓ›· Ì ٛÙÏÔ √È 33, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ 2012.

31

ºˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ∂¡∞ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂ-

ÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, “ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›” ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “™ÎËÓ¤˜ Î·È ›¯ÓË ÌÈ·˜ ÙÒÛ˘. ΔÔ Δ›¯Ô˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ Ê·Îfi ÙˆÓ ÊˆÙÔÁڿʈӔ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °Î·›Ù Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ̤¯ÚÈ ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™Â ·˘Ù‹Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È 140 ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ¤ÚÁ· 21 °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÊˆÙÔÁڿʈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜. √È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ‚›ˆÛ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ··ı·Ó¿ÙÈÛ·Ó ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈο ÂΛӷ Ù· Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 1989, Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ Checkpoint Charlie, ÙËÓ Ï·Ù›· ¶ÔÙÛÓÙ¿ÌÂÚ, ÙËÓ ¶‡ÏË ÙÔ˘ μÚ·‰ÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÙÔ ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ Δ›¯Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ¿ ÙÔ˘. ∂›Û˘, Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı· ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô, fiˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶ÔÙÛÓÙ¿ÌÂÚ ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÚÂÈ›ˆÓ ÙÔ˘ Δ›¯Ô˘˜ ˆ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡ η̂¿ ·fi ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜.

ŒÎıÂÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ Î·È ∂ÊË‚ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ ∞¶√ ÙȘ 28 Ò˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›-

∏ ÔÂÚ¤Ù· “ΔÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ “√χÌÈ·” ∏ ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÃÈÏÈ·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ·fi ÙÔÓ ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ

ΔƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

°ÔËÙ¢ÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· °È·ÓÓ›‰Ë ∞¶√ ÙÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ Â-

ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ˆ˜ Ù· ηÌ·Ú¤ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο ı¤·ÙÚ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓÓ›‰Ë ÛËÌ¿‰Â„ ÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹. √ °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·, ·Ó·‰Â›¯ÙËΠ۠ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û˘Óı¤ÙË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘, Ô˘ ··ı·Ó¿ÙÈÛ·Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ μ¤ÌÔ, Ù˘ ¢·Ó¿Ë˜ Î·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °Ô‡Ó·ÚË. ∏ ÔÂÚ¤Ù· “ΔÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” , ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜, Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “√χÌÈ·” , ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔȯ›· Ù˙·˙ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙÔ Ù·Ú·Á̤ÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙÔ 1927, fiÙ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ™Î·ÏÎÒÙ·, Ô °È·ÓÓ›‰Ë˜ ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÚÙ μ¿ÈÏ. ΔËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙË ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤-

Ï·‚Â Ô §¿ÌÚÔ˜ §È¿‚·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÂÓ›‰Ë˜. ΔËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÂˆÌ›ÛÙËÎÂ Ô °È¿ÓÓ˘ •·ÓıÔ‡Ï˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011 (7, 9, 14, 16, 28 Î·È 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 8, 10, 12, 15, 17, 22, 24 Î·È 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 15, 17 Î·È 23 ª·ÚÙ›Ô˘, 3, 9, 13, 15 Î·È 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ - ΔȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙȘ 19.00 Î·È Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÛÙȘ 20.00). ΔËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ∂§™ ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜

∞ÏÈÛ¿Ê˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ú·‚›‰Ë˜. ™ÎËÓÔıÂÙÔ‡Ó Ë ™ÔÊ›· ™˘Ú¿ÙÔ˘ Î·È Ô §¿ÌÚÔ˜ §È¿‚·˜, ÂÓÒ Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÂÙ˙ÈÎÒÊ. ΔÔ Ì·Ï¤ÙÔ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê› Ë ÛÎËÓÔı¤ÙȘ, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ¡ÙÂÎÒ Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¡›ÎÔ˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˜, ª¿ÓÈ· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶·‡ÏÔ˜ ª·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∑·¯·Ú¿Î˘, ¡›Ó· §ÔÙÛ¿ÚË, ∂˘‰ÔΛ· ÷-

Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÈÁ·Ïfi˜, πˆ¿ÓÓ· ºfiÚÙË, ∂ϤÓË ¢¿‚Ô˘, ÿÚ˘ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘, ∂ÏÈÓ›ÎË ∑ÂÚ‚Ô‡, Δ˙›Ó· ºˆÙÂÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. √ °È·ÓÓ›‰Ë˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓÔ˘Î¿ÎË, ÙÔÓ ¶ÔÏ ¡ÔÚ, ÙÔÓ ∞ϤÎÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ Î.¿., ÌÂÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi 50 ÂÈıˆڋÛÂȘ, ÔÂÚ¤Ù˜ Î·È ËıÔÁڷʛ˜, ÂÓÒ 100 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Û ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. ΔË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏ·ÊÚfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â¿ÍÈ· ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ŸÏ˜ ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Á¿ËÛÂ Î·È ÌÂϤÙËÛ Ì ¿ıÔ˜. ¶·ÚfiÙÈ ‹Ù·Ó ÁÂÚÌ·ÓÔÙÚ·Ê‹˜, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÔÓ¤ÂÈ ÌÈ· Á·Ï·ÙÈ΋, ÈÌÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋ ÏÂÙfiÙËÙ· Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·, ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·‡ÁÂÈ· Î·È ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›· ÛÙË ÁÚ·Ê‹, Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ƒ·‚¤Ï. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

Ô˘ 2011 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÊÂÙÈÓ‹, 4Ë ŒÎıÂÛË ¶·È‰ÈÎÔ‡ Î·È ∂ÊË‚ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μÈ‚Ï›Ô˘ (∂∫∂μπ) Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂΉÔÙÒÓ ·È‰ÈÎÔ‡-ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ΉÔÙÒÓ μÈ‚Ï›Ô˘ (™∂∫μ) Î·È ÙÔ˘ ∫‡ÎÏÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ (πμμÀ) Î·È ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ HELEXPO, ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Ë̤ÚÔ˘, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó’ ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ó· Ù·Íȉ‡ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·È‰È΋˜ Î·È ÂÊË‚È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Ô ÂÈÛΤÙ˘ ı· ‚ÚÂÈ fiÏË ÙË ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ Î·È fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¶·È‰È΋ °ˆÓÈ¿ (ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ 5-12 ÂÙÒÓ) Ì ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ (13-17 ÂÙÒÓ), ÙË °ˆÓÈ¿ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È °ÔÓ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÙÔ˘ “ªÈÎÚÔ‡ ∞Ó·ÁÓÒÛÙË” - ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ ∂∫∂μπ ÁÈ· ·È‰È¿ (http://www.mikrosanagnostis .gr/) Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛˆÓ.


32

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

TƒπΔ∏ 16 N√∂ªμPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 15∏™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.509,85

0,84

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,85 4,68 20,26 4,3 6,02 17,14 0,52 6,2 10,3 0,49 1,33 5,25 4 0,68 1,23 0,82 3,9 0,76 2,16 3,65 2,11 3,7 1,81 12,16 0,69 7,19 1,14 3,58 5,51 5,62 3,93 4,66 1,55 0,58 3,07 4,56 3,18 8,8 0,33 0,26 7,49 4,31 10,88 12,08 12,8 6,08 3,15 4,78 3,48 2,52 3,03 2,94 15,74 9,3 0,67 0,6

1,52 5,52 -1,15 -0,33 2,33 -0,8 1,88 -2 -0,75 2,14 -0,99 -0,81 2,09 -1,3 -0,46 -2,67 -4,09 -1,86 -4,23 -0,9 -2,04 4,68 1,85 2,18 -0,51 0,65 -3,13 5,45 -0,97 0,88 -2,15 -0,23 3,13 4 -0,13 -1,6 1,02 0,17 3,9 1,33 -2,48 1,7 -3,33 0,4 -2,26 0,68 0,51 -4,29 -3,23

569.760 1.056.367 323.930 663.789 14.034 61.573 45.156 10.290 35.036 149.164 63.805 124.171 15.138 757.004 400.390 62.508 13.347 183.844 4.771 46.273 218.895 102.990 115.613 226.332 7.748 3.048.584 2.587 282.775 60.647 45.499 19.110 7.743 13.670 48.176 1.320.211 8.529 954.947 7.466 95.563 32.274 15.451 76.378 199 113 367.828 504.410 1.092.183 225 5.867 11.363 267.705 30.063 63.394 153 282.940 31.220

0,82 4,57 19,19 4,3 6 17 0,51 6,1 10,2 0,49 1,33 5,04 4 0,66 1,23 0,81 3,86 0,76 2,14 3,65 2,1 3,64 1,81 12,07 0,66 7,18 1,14 3,41 5,34 5,54 3,91 4,55 1,55 0,55 3,06 4,46 3,18 8,8 0,31 0,24 7,45 4,3 10,74 11,95 12,32 5,94 3,14 4,78 3,48 2,45 3,03 2,89 15,61 9,3 0,67 0,59

0,86 4,72 20,48 4,42 6,16 17,5 0,53 6,3 10,35 0,51 1,36 5,32 4,26 0,68 1,25 0,83 3,96 0,79 2,19 3,75 2,21 3,77 1,92 12,37 0,7 7,43 1,18 3,6 5,51 5,67 4,05 4,71 1,59 0,6 3,13 4,59 3,29 8,95 0,34 0,26 7,56 4,42 10,9 12,37 12,8 6,1 3,29 4,79 3,61 2,53 3,13 2,96 16,19 9,43 0,7 0,62

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,19 15,41

0,98 0,00

1.389 0

7,19 0

7,19 0

2.250

0,36

0,38

37.262 4.320 3.993 341.011 500 50 79.236

0,89 0,34 1,32 0,21 0,53 0,49 0,46

0,94 0,36 1,38 0,24 0,53 0,49 0,48

3.602 58.200 3.000 50 100 440 2.019 1.770 3.990 50 10.001 45.345 20.737

0,38 0,38 1,04 0,9 1,58 0,56 8,69 1,15 0,96 0,83 0,68 1,24 0,49

0,4 0,39 1,04 0,9 1,58 0,62 8,81 1,18 1 0,83 0,73 1,34 0,52

-0,85

200 150 1.150 5

1,96 4,46 0,75 3,5

1,96 5,26 0,76 3,5

0,43

44.380

2,3

2,36

4,35 -5,19 6,5 2,56

2.450 3.175 155 1.200 2 13.390

0,45 0,42 0,72 0,73 2,62 0,38

0,47 0,43 0,73 0,74 2,62 0,4

-4,76 -2,44

17.827 1.000

0,4 0,8

0,43 0,8

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√)

0,38 0,5 0,91 0,36 1,37 0,23 0,53 0,49 0,46 0,38 0,38 0,38 1,04 0,9 1,58 0,56 8,81 1,18 1 0,83 0,69 1,3 0,5 0,73 1,96 5,16 0,76 3,5 1,04 2,34 2,6 0,46 0,42 0,72 0,73 2,62 0,4 1,45 0,4 0,8

-1,09 -0,72 9,52 -1,85 2,08 -4,17 -5 -0,95 3,45 -3,45 -1,67 1,01 1,22 -1,43 -0,76 -1,96 2,08 6,17

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,19 0,34 1,69 0,57 0,38 0,59 0,51 1,05 0,72 0,43 0,83 0,72 0,71 1,27 0,31 0,68 6,15 0,68 1,72 1,16 1,22 0,34 0,36 0,39 0,62 0,73 0,7 0,54 0,63 0,55 1,87 31,31 1,11 0,31 0,55 2 0,33 0,4 0,55 3,37 0,46 0,8 0,25 0,31 1,12 0,61 0,34 0,62 4,91 1,72 0,55 1,41 0,99 0,88 0,33 4,15 0,56 3 0,78 0,54 0,64 0,45 0,56 0,55 0,48 0,25 1,46 0,6 0,7 0,56 0,97 0,4 0,65 0,84 0,43 0,72 0,48 2,77 0,88 0,52 3,95 0,72 3 0,38 0,72 0,6 0,49 0,76 0,31 1,26 0,4 3,22 0,34 0,38 1,53

3,03

58.130 235

0,19 0,34

0,2 0,34

3,64 2,7

190 30 442

0,54 0,38 0,57

0,57 0,38 0,6

-2,78

5.864

1,04

1,08

2,9

710

0,71

0,71

-0,81 1,49 1,78

110 20.537 520 5.750

5,87 0,67 1,68 1,16

6,15 0,68 1,72 1,16

17.592 200

0,31 0,36

0,34 0,36

1.000 2.210 6.953 70 1.200 120 80 1.952 5.113 8.070 4.165 150 120 50 560 50.550

0,62 0,73 0,69 0,54 0,62 0,54 1,87 30,51 1,09 0,3 0,52 2 0,33 0,4 0,53 3,33

0,62 0,77 0,71 0,54 0,63 0,55 1,87 31,64 1,11 0,31 0,57 2 0,33 0,4 0,56 3,37

2.552

0,78

0,82

6,9 -7,44

30.580 11

0,28 1,09

0,31 1,33

-1,59

95

0,6

0,62

3.400

1,55

1,73

-0,7

160

1,36

1,41

2,33

78.570

0,86

0,88

-3,26

2.200

4,15

4,25

-1,54 -2,17

22 1.500 880 3.480 450

3 0,78 0,5 0,63 0,42

3 0,78 0,54 0,64 0,45

-2,67

39.293 3.099

0,25 1,45

0,27 1,52

-4,11

500

0,66

0,7

3,19 -8,45 -3,45

706 646 3.721 114.184

0,89 0,38 0,64 0,82

0,97 0,4 0,69 0,88

-4

47.127

0,72

0,77

2,21 -3,7 -5,95 1,41

450 360 9.969 4.632 4.381

2,54 0,82 0,52 3,95 0,7

2,77 0,88 0,54 4,19 0,77

1,69 4,26 -1,30 -3,13 -1,56

1.200 21.010 200 1.380 10.378 47.785 22.895

0,35 0,7 0,59 0,46 0,76 0,31 1,25

0,38 0,74 0,6 0,49 0,78 0,32 1,3

-2,13

1.037

2,97

3,47

-1,52

2.069

0,65

0,66

200

0,6

0,6

1.800 232

0,67 0,23

0,74 0,23

-7,69

-2,78 -1,56 1,85 2,75 -1,04 -6,06

0,6

7,6 0,65 9,74 0,4 0,6 0,46 0,38 0,72 0,23

OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,88 0,79 0,21 0,17 0,16 0,1 12,56 0,48 0,4 0,18 2,96 1,02 2,17 0,44 7,3 0,24 1,56 6,85 4,8 14 0,19 61 2 0,32 18,42 0,25 0,1 0,13 0,4 1,2 0,38 0,13 0,3 0,34 12,94 4,25 0,14 0,13

145.590 100

0,75 0,21

0,82 0,21

12.950 104.590 2.181

0,16 0,08 12,56

0,16 0,1 12,56

-2,44

2.491 51.749

0,38 0,18

0,4 0,18

0,46

1.540 2.000

2,16 0,44

2,18 0,44

-4 -6,59 5,55 -2,04

2.050 18.308 5 2.809

0,24 1,51 6,85 4,8

0,24 1,6 6,85 4,86

0,5

150

2

2

100 20 10.358 5.000

18,42 0,25 0,1 0,13

18,42 0,25 0,1 0,13

-1,64

1.250

1,14

1,33

-7,14

8.684

0,13

0,14

1.734

0,12

0,13

66.014

0,06

0,07

2.954

0,25

0,28

-11,11 -1,69

4.300 500

0,08 0,58

0,08 0,58

-4,55

17.892

0,2

0,22

3.500

0,05

0,06

20.000

0,09

0,09

-5 1,37 6,25 -4,44 3,57

6.253 3.250 4.580 97.359 3.403

0,19 2,9 0,16 0,4 0,28

0,19 2,96 0,17 0,47 0,29

-9,23

55

1

1

-2,05

25

2

2

-9,84

5

4,03

4,03

-12,5

-7,41

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,06 0,1 1,5 0,68 0,33 0,08 0,26 0,23 0,08 0,58 0,15 0,21 0,09 0,06 3,7 0,09 0,45 0,1 0,18 0,54 0,05 0,05 0,2 0,3 0,19 2,95 0,17 0,43 0,29 1 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,89 3,96 1,64 1,4 0,59 2,9 1,14 1,91 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 4,03

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

-2,7 -4,17

ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

ΔƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 12H™ ¡√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.841.495,41 4.965.069,81 4,3990 19.482.405,49 2.835.155,99 6,8717 106.568.230,27 14.898.808,97 7,1528 12.677.034,02 2.152.153,56 5,8904 293.269.081,41 107.941.823,29 2,7169 22.148.133,37 2.936.837,48 7,5415 14.244.513,01 2.481.835,76 5,7395 6.287.449,98 1.436.721,33 4,3762 9.198.282,56 1.415.920,49 6,4963 105.102.606,51 13.012.844,35 8,0768 37.544.000,03 5.884.521,76 6,3801 4.925.523,05 1.595.242,91 3,0876 13.079.379,80 1.428.252,01 9,1576 2.629.734,22 284.806,18 9,2334 160.885.624,87 12.418.451,05 12,9554 8.614.094,34 690.428,24 12,4765 3.479.035,49 659.551,34 5,2749 8.296.622,58 1.823.915,53 4,5488 6.372.844,20 1.952.095,74 3,2646 8.188.996,08 2.390.613,88 3,4255 9.176.294,71 1.383.422,20 6,6330 26.001.947,21 3.334.453,50 7,7980 10.140.050,01 5.480.870,00 1,8501 3.317.305,15 269.362,18 12,3154

0,15% 4,4870 4,3110 -12,64% 0,27% 6,9748 6,8202 -17,35% 0,80% 7,1886 7,0992 -20,87% 0,43% 5,9935 5,8315 -15,50% 0,47% 2,7169 2,7169 -23,53% 0,52% 7,5415 7,4849 -16,43% 0,66% 5,7395 5,6965 -19,88% 0,37% 4,4025 4,3412 -18,45% 0,00% 6,5937 6,4963 -14,81% 0,31% 8,0768 8,0768 -8,97% 0,00% 6,4439 6,3482 -19,63% 0,70% 3,3346 3,0876 -22,27% 0,37% 9,1576 9,0889 -11,98% 0,37% 9,2334 9,2334 -11,57% 0,50% 13,0202 12,8582 -14,67% 0,30% 12,7260 12,3517 -25,60% 0,19% 5,3804 5,2222 -10,54% 0,20% 4,5488 4,5261 -13,28% 0,88% 3,3299 3,1993 -14,90% 0,28% 3,4255 3,3998 -7,41% 0,59% 6,7159 6,6330 -13,30% 0,12% 7,8760 7,7200 -21,34% -0,04% 1,8501 1,8455 -4,12% 0,69% 12,5001 12,1922 -15,80%

82.025.296,34 27.878.966,74 3.218.969,91 141.953.669,45 30.541.771,60 8.350.812,70 25.717.797,08 27.984.672,71 13.381.934,58 7.375.971,20 25.920.217,82 11.650.757,51 20.042.997,03 35.972.523,32 312.465.270,40 5.763.760,56 26.778.595,31 51.258.426,60 112.471.804,67 47.942.018,14 14.395.695,93 389.601,43 6.455.645,19 680.504,20 12.332.985,47 1.023.184,12 1.384.819,28 3.359.634,74 12.689.771,77 3.542.901,11 2.481.084,55 118.584.602,91 57.377.920,61 13.446.719,75 52.101.210,07 95.030.078,36 54.937.531,00 12.723.009,11 50.766.144,72 11.375.982,59 51.982.547,44 26.149.561,75 5.623.599,45 3.289.677,81 312.719,58 8.338.733,39 36.363.917,22 27.652.470,40 3.280.276,10 4.370.130,40 3.282.770,64

16,5474 12,6242 10,5150 4,6287 7,0973 7,5575 7,9182 8,2925 7,7713 3,9165 7,3515 6,9937 3,0243 5,2451 6,0543 5,9659 9,4637 10,8696 8,1745 10,0211 11,4216 1.251,6500 1.246,6200 1.152,5500 1.182,6200 966,5900 1.024,9500 4,5715 3,5845 3,1057 7,9926 3,2961 10,8238 10,5530 9,4616 3,1914 9,5932 28,6847 1,1209 1,1180 9,7521 10,4233 10,4987 3,2854 3,0065 4,9132 2,6312 3,3707 3,9274 204,5100 3,2992

0,16% -0,23% -1,04% -0,37% 0,06% -0,29% -0,16% 0,70% 1,95% -0,24% 0,95% -0,15% -0,17% -0,32% -0,19% -0,26% 0,19% 0,31% -0,09% -0,01% -0,10% -0,08% -0,08% -0,05% -0,05% 0,04% 0,04% -0,20% -0,39% -0,05% 0,05% -0,21% -0,34% -0,28% -0,27% -0,28% -0,39% -0,47% -0,04% -0,04% -1,47% -0,02% -0,02% 0,02% -0,13% -0,42% -0,02% -0,20% -0,43% 0,05% -0,34%

16,8783 12,8767 10,7253 4,6518 7,1328 7,5953 8,3141 8,5413 8,0044 3,9850 7,5720 6,9937 3,0424 5,2451 6,0543 5,9659 9,9369 11,4131 8,5832 10,5222 11,4216 1.251,6500 1.246,6200 1.152,5500 1.182,6200 966,5900 1.024,9500 4,5944 3,6383 3,1523 8,1125 3,3785 11,0403 10,7641 9,4616 3,1914 9,7851 28,8281 1,1209 1,1180 9,7521 10,4233 10,4987 3,3511 3,0065 4,9132 2,6575 3,4718 3,9765 205,5326 3,3982

16,3819 12,4980 10,4099 4,5940 7,0441 7,5008 7,7598 8,1267 7,6159 3,8773 7,2045 6,9412 3,0001 5,2451 6,0543 5,9659 9,4637 10,8696 8,1745 10,0211 11,4216 1.251,6500 1.246,6200 1.152,5500 1.182,6200 966,5900 1.024,9500 4,5372 3,5845 3,1057 7,9926 3,2302 10,6073 10,3419 9,2724 3,1675 9,4013 28,4696 1,1125 1,1180 9,5571 10,3451 10,4987 3,2690 2,9915 4,8886 2,6049 3,2696 3,9274 204,5100 3,2332

AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.273.662,95 3.103.142,61 2,0217 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.487.227,34 562.376,61 6,2009 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.507.141,68 5.476.143,99 3,7448 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.877.307,95 2.126.851,97 13,5775 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.419.197,80 4.566.185,37 2,7198 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.621.695,65 2.077.827,24 6,0745 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 278.172.088,77 29.374.070,13 9,4700 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 15.576.130,14 2.715.541,48 5,7359 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 17.975.427,94 1.711.801,41 10,5009 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 43.930.141,61 6.151.800,00 7,1410 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 34.281.547,66 1.188.873,07 28,8353 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 36.803.674,30 3.246.303,47 11,3371 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 25.077.394,73 5.727.215,16 4,3786 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 894.834,39 184.359,42 4,8537 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.461.334,61 7.382.773,85 1,5524 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 62.436.071,14 14.764.498,66 4,2288 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.774.319,45 1.947.004,94 0,9113 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.623.829,66 9.667.195,88 0,9955 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 762.839,21 151.905,40 5,0218 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 57.565.032,29 39.810.555,06 1,4460 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 126.803.665,45 18.554.407,11 6,8342 ¢∏§√™ TOP-30 20.189.295,27 16.573.600,37 1,2182 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.350.219,44 279.525,00 15,5629 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 143.972,91 181,31 794,0900 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.880.207,25 13.679,93 795,3400 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 539.707,61 182.803,01 2,9524 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 88.947.027,41 6.795.673,18 13,0888 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ 8.117.903,47 4.221.853,83 1,9228 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 6.748.025,65 1.409.138,79 4,7888 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.190.233,34 5.721.488,67 7,8983 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.553.655,36 2.242.301,22 2,4768 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 146.961.029,15 7.652.799,77 19,2036 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 49.863.228,01 11.364.225,93 4,3877 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 21.904.897,75 60.431.409,73 0,3625 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.316.015,68 3.326.170,35 0,3957 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 1.005.054,26 124.282,94 8,0868 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.805.998,31 9.891.068,76 8,0685 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 46.736.137,67 6.130.781,82 7,6232 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 41.878.720,03 4.974.028,12 8,4195 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.503.449,79 3.737.186,71 1,2050 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 485.545,45 397.726,85 1,2208

0,38% -0,17% 0,49% 0,07% -0,14% 0,19% 0,16% 0,26% 0,09% 0,52% 0,13% 0,07% 0,24% 0,66% 0,05% 0,20% -0,48% 0,12% 0,02% 0,25% 0,11% 0,36% 0,23% -0,92% -0,92% -0,04% 0,36% 0,28% -0,35% 0,28% 0,20% 0,29% 0,18% 0,25% 0,23% 0,07% 0,07% 0,02% 0,14% 0,13% 0,14%

2,1228 6,5109 3,9320 14,2564 2,8150 6,2871 9,5647 5,7933 10,6059 7,1767 29,4120 11,5638 4,4662 4,9508 1,6067 4,2288 0,9113 1,0104 5,0971 1,4460 6,8342 1,2182 15,5629 794,0900 795,3400 2,9819 13,4815 1,9805 4,9325 7,8983 2,4768 19,3956 4,4316 0,3625 0,3957 8,0868 8,0685 7,6232 8,4195 1,2050 1,2208

1,9813 -31,33% 6,1389 -33,31% 3,7074 -34,40% 13,4417 -29,39% 2,6926 -20,45% 6,0138 -26,60% 9,3753 -25,85% 5,6785 -29,63% 10,3959 -24,65% 7,0839 -34,80% 28,5469 -28,52% 11,2237 -20,59% 4,3348 -26,67% 4,8052 -24,06% 1,5524 -28,96% 4,1865 -24,86% 0,9022 -21,80% 0,9855 -24,25% 4,9716 -25,84% 1,4315 -26,68% 6,7659 -29,10% 1,2060 -28,50% 15,5629 -29,91% 794,0900 -28,77% 795,3400 -28,75% 2,8934 -29,17% 12,9579 -27,82% 1,9036 -24,72% 4,7409 -28,27% 7,8193 -23,81% 2,4520 -26,05% 19,0116 -23,85% 4,3438 -24,25% 0,3589 -23,78% 0,3917 -26,29% 8,0059 -4,49% 7,9878 -4,46% 7,6232 -8,62% 8,4195 -6,78% 1,1930 -18,13% 1,2208 -17,56%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.957.002,32 2.208.368,04 306.132,68 30.668.088,92 4.303.311,32 1.104.976,75 3.247.931,35 3.374.698,84 1.721.970,88 1.883.286,56 3.525.827,39 1.665.894,41 6.627.322,83 6.858.361,74 51.610.464,85 966.123,71 2.829.616,35 4.715.741,84 13.758.799,66 4.784.096,21 1.260.394,60 311,27 5.178,53 590,43 10.428,55 1.058,55 1.351,11 734.900,76 3.540.146,70 1.140.779,08 310.421,60 35.976.923,08 5.301.100,77 1.274.202,26 5.506.617,69 29.777.280,01 5.726.711,51 443.546,25 45.291.377,02 10.175.428,57 5.330.409,91 2.508.760,74 535.644,92 1.001.312,08 104.015,00 1.697.194,56 13.820.347,53 8.203.851,38 835.227,70 21.368,62 995.019,71

1,69% 3,38% 14,30% 2,76% 2,73% 13,27% -7,02% -12,42% -20,19% -0,46% -10,09% 2,67% -4,18% 13,12% 6,04% 4,06% 0,28% 2,85% -5,57% -0,43% 6,03% 2,97% 3,02% -0,55% -0,51% -1,35% -1,32% 2,48% 2,31% -0,69% -1,07% 1,05% 1,57% 0,80% -1,97% 2,54% -0,59% 8,24% -0,14% 0,04% -0,27% -2,90% -2,72% -0,36% 1,37% 1,95% -8,54% 1,41% 6,91% -2,18% 0,44%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

619.214,81 66.188,91 9,3553 316.878,41 33.233,43 9,5349 2.405.457,15 257.084,51 9,3567 9.211.367,48 3.182.340,94 2,8945 1.756.663,34 1.052.663,82 1,6688 15.895.724,96 7.127.065,71 2,2303 8.292.108,00 5.168.902,25 1,6042 42.250.155,32 4.415.871,01 9,5678 10.967.657,38 6.360.641,16 1,7243 48.702.142,22 1.458.656,32 33,3884 2.946.693,80 450.649,16 6,5388 4.527.217,82 1.549.551,62 2,9216 10.836.955,16 17.203.698,70 0,6299 36.159.819,50 4.996.744,05 7,2367 5.185.257,57 8.827.832,11 0,5874 26.602.337,70 3.964.052,36 6,7109 6.351.868,30 2.554.698,74 2,4863 20.584.064,52 13.989.437,91 1,4714 13.139.159,30 8.024.107,29 1,6375 1.100.323,76 1.265.192,65 0,8697 366.761,81 173.565,74 2,1131 4.311.299,42 608.722,35 7,0825

0,06% 9,3553 9,1682 -14,73% 0,07% 9,5349 9,5349 -13,66% 0,06% 9,3567 9,1696 -14,72% 0,09% 3,0392 2,8656 -27,82% 0,29% 1,7522 1,6521 -27,65% 0,19% 2,2303 2,2191 -23,90% 0,21% 1,6042 1,5962 -25,74% 0,25% 9,6635 9,3764 -30,88% 0,04% 1,7415 1,6898 -23,85% 0,13% 34,3066 33,3884 -28,76% 0,20% 6,7186 6,5388 -33,22% 0,18% 3,0019 2,9216 -31,42% 0,06% 0,6425 0,6299 -27,41% 0,20% 7,3814 7,2367 -29,06% 0,00% 0,5977 0,5757 -29,08% 0,26% 6,8283 6,5767 -31,25% 0,07% 2,4863 2,4614 -23,59% 0,30% 1,5450 1,4567 -29,39% 0,16% 1,7194 1,6048 -31,69% 0,28% 0,8871 0,8610 -21,59% 0,32% 2,1976 2,0920 -25,86% 0,35% 7,3658 7,0117 -24,37%

16.814.559,45 1.293.518,01 12,9991 3.409.126,21 432.374,87 7,8847 7.461.107,32 1.358.514,39 5,4921 10.585.638,76 972.186,48 10,8885 12.860.030,37 1.218.764,93 10,5517 15.439.228,37 1.175.241,78 13,1371 3.709.753,07 610.753,23 6,0741 8.036.267,29 1.538.419,94 5,2237 4.109.815,21 1.809.988,04 2,2706 1.130.699,15 139.834,82 8,0860 19.302.787,02 5.754.674,18 3,3543 29.484.971,33 8.297.468,90 3,5535 1.145.302,39 134.167,55 8,5364 3.496.641,82 388.550,00 8,9992 633.573,68 540,29 1.172,6600 36.338.401,15 30.472,20 1.192,5100 731.815,95 698,16 1.048,2100 43.024.084,06 40.980,16 1.049,8800 42.318,01 43,99 961,9300 4.605.231,01 4.779,40 963,5600 1.067.830,32 350.512,38 3,0465 721.039,23 153.404,20 4,7003 4.469.598,41 2.889.783,90 1,5467 2.579.853,09 945.605,53 2,7283 3.881.698,35 1.480.358,26 2,6221 1.448.584,03 552.133,17 2,6236 47.975.242,11 36.195.536,99 1,3254 8.433.069,68 522.564,67 16,1378 14.673.175,93 1.085.298,70 13,5199 46.552.233,59 3.916.390,79 11,8865 8.713.989,30 12.393.707,03 0,7031 4.593.872,88 6.407.236,72 0,7170 12.553.534,26 12.829.848,31 0,9785 15.173.682,21 15.623.234,99 0,9712 4.153.191,54 261.152,32 15,9033 1.182.516,52 73.145,00 16,1667 657.068,83 29.343,25 22,3925 3.126.531,03 358.410,17 8,7233 664.303,98 73.493,64 9,0389 3.665.873,80 416.851,94 8,7942 675.556,60 73.757,96 9,1591 1.377.137,45 156.629,68 8,7923 536.231,17 58.587,46 9,1527 140.167.701,60 16.494.507,49 8,4978 709.536,35 78.950,81 8,9871 42.251.949,87 5.843.617,70 7,2304 28.994.209,82 2.739.688,49 10,5830 22.200.059,58 2.076.871,46 10,6892 14.652,08 12.138,18 1,2071 38.324,09 32.805,07 1,1682 291.244,95 185.151,24 1,5730 6.116.324,48 2.945.870,99 2,0762 5.383.821,47 2.644.157,25 2,0361 3.593.433,14 905.190,87 3,9698 1.895.875,09 618.603,20 3,0648 9.184.182,95 6.195.712,13 1,4823 14.123.119,34 5.273.060,51 2,6784 23.055.225,81 4.167.081,16 5,5327 13.448.922,77 4.535.268,94 2,9654 29.867.757,67 13.849.148,06 2,1566 768.797,56 38.132,00 20,1615 3.494.614,47 12.030,16 290,4900 1.801.883,54 357.221,55 5,0442

-1,02% -1,26% -1,88% -2,27% -1,54% -0,41% 0,93% -0,85% -0,67% -0,38% -0,64% -0,27% -1,24% -0,89% -0,12% -0,12% -0,33% -0,33% -0,35% -0,35% 0,47% -0,16% -0,23% -1,68% -0,78% -1,21% -0,60% -1,05% -0,59% -1,06% -0,62% -0,62% -1,06% -1,06% -1,18% -1,16% -1,10% -0,20% -0,19% -0,31% -0,31% -0,28% -0,28% -0,35% -0,35% -0,24% -0,20% -0,23% -0,30% -0,31% 0,59% -0,23% -0,90% -3,06% -0,35% -1,01% -1,44% -1,23% -0,41% -0,94% -0,88% 0,07% -1,83%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

13,6491 8,1607 5,5470 10,9974 10,6572 13,2685 6,1956 5,2237 2,2706 8,2073 3,3543 3,5535 8,5364 8,9992 1.172,6600 1.192,5100 1.048,2100 1.049,8800 961,9300 963,5600 3,0770 4,7473 1,5931 2,8101 2,6877 2,7023 1,3254 16,1378 13,6551 12,0054 0,7031 0,7170 0,9785 0,9712 15,9033 16,1667 22,3925 8,7233 9,0389 8,7942 9,1591 8,7923 9,1527 8,4978 8,9871 7,2304 10,5830 10,6892 1,2071 1,1682 1,5730 2,1800 2,1379 4,1683 3,1567 1,4971 2,7521 5,6848 3,0469 2,1997 20,5143 296,2998 5,1955

12,8691 7,79% 7,8059 20,64% 5,4372 22,54% 10,7796 6,56% 10,4462 3,63% 13,0057 6,19% 6,0134 9,88% 5,1715 8,59% 2,2479 -3,01% 8,0051 10,13% 3,3208 -2,43% 3,5180 -6,38% 8,4510 -14,64% 8,9992 1,40% 1.172,6600 5,19% 1.192,5100 5,23% 1.048,2100 -4,46% 1.049,8800 -4,43% 961,9300 -2,68% 963,5600 -2,64% 2,9856 -24,28% 4,6063 -2,76% 1,5312 4,96% 2,7010 15,93% 2,5959 10,15% 2,5974 9,58% 1,3121 5,27% 15,9764 20,40% 13,3847 3,47% 11,7676 19,61% 0,6961 5,86% 0,7170 6,95% 0,9687 18,88% 0,9712 20,21% 15,7443 48,29% 16,1667 50,18% 22,1686 45,65% 8,5488 -3,82% 9,0389 -3,36% 8,6183 -3,34% 9,1591 -2,88% 8,6165 -1,52% 9,1527 -0,62% 8,3278 -3,84% 8,9871 -3,01% 7,1581 -5,69% 10,3713 -0,15% 10,4754 1,11% 1,2071 -15,85% 1,1682 -16,68% 1,5730 4,75% 2,0347 -6,74% 1,9954 9,18% 3,8904 5,89% 2,9729 2,16% 1,4527 4,01% 2,6784 5,64% 5,5327 13,49% 2,9654 6,86% 2,1566 4,42% 19,7583 29,64% 290,4900 4,25% 4,9433 -7,49%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.556.559,41 23.818.918,81 6.545.429,90 209.928.041,23 8.824.726,09 1.788.857,68 5.965.574,53 49.002.263,81 4.234.724,34 57.795.358,77 62.731.334,96 185.480.284,50 3.794.471,22 11.311.234,79 20.157.740,08 263.816.347,49 7.368.370,31 218.819.012,78

2.047.004,24 6,6226 1.895.162,31 12,5683 1.138.516,65 5,7491 18.568.117,79 11,3058 1.274.295,47 6,9252 502.850,67 3,5574 1.091.849,04 5,4637 6.409.798,50 7,6449 692.239,42 6,1174 17.518.705,35 3,2991 16.108.120,22 3,8944 95.247.573,40 1,9473 797.364,56 4,7588 2.101.603,08 5,3822 3.752.692,30 5,3715 72.654.061,22 3,6311 884.377,52 8,3317 91.507.739,38 2,3913

0,01% 6,6358 6,4901 1,75% 0,04% 12,6940 12,4426 1,99% 0,08% 5,7491 5,6916 -1,67% 0,01% 11,3058 11,3058 2,43% 0,01% 6,9252 6,9252 0,30% 0,09% 3,5610 3,5432 -1,61% 0,01% 5,4637 5,4091 -1,07% 0,00% 7,6525 7,6067 3,50% -0,13% 6,1327 6,0868 5,58% 0,00% 3,2991 3,2991 0,93% 0,02% 3,9139 3,8749 0,04% 0,01% 1,9473 1,9473 2,69% 0,01% 4,7588 4,7350 2,55% 0,00% 5,3822 5,3822 0,81% 0,10% 5,3715 5,3715 0,68% 0,01% 3,6311 3,6129 2,34% 0,00% 8,4983 8,1651 2,16% 0,02% 2,3913 2,3913 3,66%

51.183.373,45 29.640.571,61 20.821.721,49 9.908.946,24 1.169.367,06

4.378.064,23 11,6909 2.526.829,16 11,7303 18.701.469,70 1,1134 9.217.229,35 1,0750 441.442,69 2,6490

0,00% 11,6909 11,6909 0,48% 0,00% 11,7303 11,7303 1,34% 0,00% 1,1134 1,1134 1,36% -0,05% 1,0750 1,0750 2,23% 0,11% 2,6490 2,6490 7,60%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

334.184,98 150.017,35 126.004,36 1.303.260,05 6.063.651,38 9.124.466,32

22.379.230,73 2.311.875,81 9,6801 10.454.308,50 1.221.968,75 8,5553 4.197.005,99 526.572,58 7,9704 5.271.905,44 656.351,53 8,0321 554.548.750,24 146.435.751,63 3,7870 27.638.572,57 9.110.853,84 3,0336 4.282.995,03 824.552,49 5,1943 58.259.936,30 4.969.364,18 11,7238 27.186.197,58 5.512.473,14 4,9318 11.943.702,09 1.257.640,02 9,4969 9.757.256,77 1.089.099,51 8,9590 8.855.477,57 2.967.069,59 2,9846 19.731.541,22 3.388.183,07 5,8236 3.147.659,78 2.096.818,86 1,5012 34.175.841,88 2.646.842,29 12,9119 6.521.767,91 1.554.872,53 4,1944 28.029.118,87 3.400.400,48 8,2429 12.151.611,25 4.845.814,29 2,5077 11.382.125,79 4.758.753,94 2,3918 786.316,04 120.000,00 6,5526 1.010.151,93 150.492,23 6,7123 11.313.921,11 3.873.066,70 2,9212 2.953.495,53 1.115.785,24 2,6470 2.616.422,62 474.782,66 5,5108 800.880,57 451.357,47 1,7744 13.992.351,44 6.778.890,63 2,0641 1.951.794,11 252.189,43 7,7394

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

0,34% 9,7769 9,5833 -15,59% 0,12% 8,7050 8,4697 -19,92% 0,29% 8,1099 7,8907 -20,30% 0,20% 8,1325 7,9518 -20,30% 0,35% 3,7870 3,7870 -20,71% 0,29% 3,0336 3,0033 -16,69% 0,07% 5,2722 5,1424 -23,51% 0,15% 11,7238 11,6066 -23,06% 0,15% 4,9318 4,8825 -8,96% 0,13% 9,4969 9,4019 -9,60% 0,34% 8,9590 8,9590 -12,64% 0,08% 2,9846 2,9548 -9,97% 0,29% 5,9983 5,7654 -23,26% 0,43% 1,6213 1,5012 -24,39% 0,29% 13,0410 12,7828 -22,03% 0,01% 4,4041 4,1525 -23,32% -0,11% 8,4078 8,2429 -7,95% 0,41% 2,5453 2,5077 -26,71% 0,42% 2,4157 2,3679 -27,71% 0,36% 6,6181 6,4871 -23,36% 0,38% 6,7794 6,6452 -23,22% 0,13% 2,9212 2,9066 -19,02% 0,10% 2,7264 2,5676 -11,77% 0,46% 5,6761 5,4006 -24,69% 0,18% 1,7833 1,7673 -24,14% 0,13% 2,0641 2,0589 -12,84% 0,16% 7,7394 7,7394 -19,18%

19.886.293,85 6.438.145,81 4.150.310,92 2.814.886,45 1.734.477,93 12.899.287,73 53.306.396,53 37.627.472,09 23.004.157,19 38.010.604,24 2.025.899,18 10.933.429,45 692.364,65

1.137.036,20 577.347,31 359.432,59 249.151,73 310.794,71 1.897.129,30 5.022.689,58 5.963.883,87 8.419.839,91 3.557.148,64 558.405,94 4.173.675,50 69.630,59

17,4896 11,1513 11,5468 11,2979 5,5808 6,7994 10,6131 6,3092 2,7321 10,6857 3,6280 2,6196 9,9434

-0,40% -0,38% -0,51% -0,37% -0,40% -0,28% -0,40% -0,35% -0,24% -0,23% 0,10% -0,15% -0,16%

18,3641 11,7089 12,1241 11,8628 5,6924 6,8674 10,7192 6,3092 2,7731 10,6857 3,7731 2,6458 9,9434

17,3147 10,9283 11,3159 11,0719 5,5250 6,7314 10,5070 6,2461 2,7048 10,6323 3,5917 2,5934 9,9434

-1,69% -1,98% -0,21% 3,73% 2,62% 5,64% 2,00% 2,79% -3,03% 6,29% 12,00% -4,75% -0,57%

19.192.562,46 5.363.031,18 3,5787 3.700.571,02 260.903,47 14,1837 30.750.121,43 3.052.611,67 10,0734 29.547.127,09 3.854.164,34 7,6663 51.809.775,69 5.492.932,02 9,4321 16.777.159,72 2.504.326,62 6,6993 81.747.681,06 4.424.152,00 18,4776 6.013.176,58 2.192.266,64 2,7429 5.534.966,35 520.178,25 10,6405 4.749.894,83 1.283.218,26 3,7015 16.346.293,84 1.963.263,16 8,3261 51.114.884,62 17.664.502,35 2,8936 50.980.966,13 61.725.517,42 0,8259 52.445,72 61.643,52 0,8508 34.328.197,74 37.585.772,09 0,9133 17.230.326,51 18.278.894,03 0,9426 31.362.541,79 34.336.091,31 0,9134 361.271,01 35.668,06 10,1287 1.016.058,91 100.000,00 10,1606 179.758,07 12.932,40 13,8998 1.336.841,50 408.804,80 3,2701 46.586.686,82 15.969.486,27 2,9172 1.467.034,28 494.244,26 2,9682 3.496.408,38 370.058,72 9,4483

-0,25% 3,7576 -1,81% 14,8929 -1,69% 10,1741 -0,34% 7,7430 -0,19% 9,5264 -2,51% 6,7663 -2,10% 18,6624 -0,50% 2,7978 -0,55% 10,8533 -0,10% 3,7015 -0,69% 8,3261 -0,78% 2,8936 -0,85% 0,8259 -0,84% 0,8508 -1,74% 0,9133 -1,74% 0,9426 -1,74% 0,9225 -0,76% 10,1287 -0,76% 10,1606 -0,68% 13,8998 -0,15% 3,2701 -0,52% 3,0631 -0,82% 3,1166 -0,93% 9,5900

3,5429 14,0419 9,9727 7,5896 9,3378 6,6323 18,2928 2,7155 10,5341 3,6645 8,2428 2,8647 0,8176 0,8508 0,8950 0,9426 0,9043 9,9768 10,1606 13,6913 3,2537 2,7713 2,8198 9,3774

5,14% 11,11% 15,73% 13,23% 9,66% 9,18% 24,68% 1,64% 6,40% 8,89% 3,68% 13,63% 12,87% 13,99% 18,12% 19,15% 18,12% 1,29% 1,61% 15,62% 6,11% 9,45% -1,06% 4,48%

15.530.865,20 4.362.878,08 3,5598 1.695.621,36 167.571,58 10,1188 71.189.278,88 7.768.219,68 9,1642 29.415.329,94 3.343.795,45 8,7970 4.721.136,20 798.308,33 5,9139 44.889.345,35 13.976.263,06 3,2118 48.816.408,39 46.361.906,32 1,0529 1.977.577,45 1.856.441,98 1,0653 6.308.108,89 711.498,89 8,8659 3.954.243,28 1.265.607,06 3,1244 23.074.924,96 10.674.454,03 2,1617 2.776.406,97 1.067.653,81 2,6005 5.351.567,27 529.573,39 10,1054

-0,67% 3,5954 3,5242 11,41% -0,52% 10,6247 10,0176 9,94% -0,24% 9,1642 9,0726 0,85% -0,39% 8,7970 8,7090 0,94% -0,19% 6,0913 5,7365 0,27% -0,31% 3,2118 3,1797 7,11% -0,41% 1,0529 1,0424 7,32% -0,40% 1,0653 1,0653 7,78% -0,55% 9,0432 8,8659 -4,80% -0,39% 3,1244 3,1088 3,35% -0,42% 2,2698 2,1185 -12,18% -0,49% 2,7305 2,5485 -6,70% -0,67% 10,2317 10,0296 10,18%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.187.274,97 6.576,92 1.117.111,25 1.896.939,77

794.916,97 5,64 960,57 184.061,53

10,2995 1.166,7400 1.162,9700 10,3060

-0,07% -4,64% -4,66% -0,20%

10,2995 1.166,7400 1.162,9700 10,4091

10,1965 0,19% 1.166,7400 1,16% 1.162,9700 1,06% 10,2287 3,40%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3626 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8479 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4541 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,369 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,31 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3428 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,1355 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3749 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3822

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3933

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3615

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.320.647,25 1.312.153,85 1.196.654,19 12.035.975,42 39.851.619,16 65.128.623,74

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

3,9518 8,7467 9,4969 9,2353 6,5722 7,1378

0,30% 0,30% -0,54% -0,07% 0,39% 0,37%

4,1494 9,1840 9,6868 9,5585 6,9008 7,2092

3,9123 -37,20% 8,6592 -29,54% 9,4019 -2,83% 9,1429 -19,86% 6,5065 -23,89% 7,0664 -21,93%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3653 ...........................................................1,349 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8496 .......................................................0,83942 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,469 .........................................................7,3796 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3877 .........................................................9,2753 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,54 .........................................................112,18 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3455 .........................................................1,3294 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1518 .........................................................8,0541 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3776 .........................................................1,3612 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,385 .........................................................1,3684

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 35

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

£· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ÂÚÈÔ¯¤˜

∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

Ҽ

Ú¤ÓÔ” ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÂΉÒÛÂÈ ¿‰ÂÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ‹ ÌÈÎÙÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË Ï‹„Ë Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Û¯Â‰›Ô˘ fiÏ˘ μfiÏÔ˘, ÂÌÔÚÈο ‹ ÌÈÎÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚·‰fiÓ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ̤¯ÚÈ 300 Ù.Ì. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ fiÏ˘. °È· ÙËÓ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ¶¢/23-2/6-3-87 Ô˘ ÙȘ ηٷٿÛÛÂÈ Û ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ™Â ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙÔ ¡. 1337/1983, ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë ¯Ú‹ÛË “°ÂÓÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ÂÚȯfiÌÂÓ· Ù˘ “°ÂÓÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜” ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ ÀÂÚ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ¶ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·). ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÂÚ·ÁÔÚÒÓ ‹ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÂÓÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚfiÔÈ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙȘ ·Û¿ÊÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚÔʛ̈Ó.

√ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË (ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË, ΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2006) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “...ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ °ÂÓÈ΋ ∫·ÙÔÈΛ· Î·È ∞ÌÈÁ‹˜ ∫·ÙÔÈΛ· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÔÈ ‰Â ˙ÒÓ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô ˙ˆÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÁÔÚÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ›Ù ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰Â›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ (Ô˘ ηٿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË, ·ÊÔ‡

·fi ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯Ú‹ÛË Á˘), ›Ù ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰Â›·˜ ÁÈ· ªÈÎÙfi ηٿÛÙËÌ· ...” . ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ۷ʤÛÙÂÚ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (¿ÚıÚÔ 78 ¡. 3463/2006) fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı¤ÙÔ˘Ó Î·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹-

ÙˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È ÙȘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÂȉÈÎfiÙÂÚÔÈ fiÚÔÈ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ fiÛˆÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÏË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÙËÓ 84·/1995 ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ 494/2009 ∞¢™ Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡, Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ - fiÚÔÈ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ” ˙ËÙ› ˘Ô‚ÔÏ‹ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ “ªÂϤÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘” ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· „ËÊ›ÛÂÈ ·fiÊ·ÛË Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 78 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ó·ÊÂÚı›۷ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ô˘ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¶¢/23-2/6-3-1987 Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ: ™Â ÂÚÈÔ¯¤˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Û¯Â‰›Ô˘ fiÏ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂ÌÔÚÈο ‹ ªÈÎÙ¿ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ¶¢/23-2/6-3-87) Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚·‰fiÓ (·ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘) ̤¯ÚÈ 300 Ù.Ì. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ” .

¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¶ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “∂›Ì·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ¤Ó· “ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰È·ÚΛ·˜” . ªÈ· Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·ÓÙÈÏ·˚΋ ı‡ÂÏÏ· Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· ʤÚÂÈ: ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÌÂÚÔο̷ٷ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¡¤· ÊÔÚÔÏËÛÙ›· Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ı· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi Ù· Ï·˚ο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¡¤· Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ̤ۈ ÙÔ˘ “ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘” , ÁÈ· ·Ê·›Ì·ÍË, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013, 2,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¡¤Ô ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ì ÛÙfi¯Ô ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¶·Ú·¤Ú· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û ηÙËÁÔڛ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ¢Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ¢∂∫√. ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ fiÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ̤ۈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ‡„Ô˘˜ 500 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011 Î·È Û˘ÓÔÏÈο 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013 Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ·‡ÍË-

ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ¶ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ηٿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË - ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÀÁ›·˜. ¡¤Â˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. ∂È‚ÔÏ‹ Ú¿ÛÈÓˆÓ ÙÂÏÒÓ. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Â›ıÂÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜. “∫¿Ùˆ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ Ù˘ ÎÚ›Û˘” . √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. £· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Â΂ȷÛÙÈο ÁÈ· Ó· ¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Î¿Ùˆ ÔÈ ÌÈÛıÔ›

Î·È Ù· ÌÂÚÔο̷ٷ, ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÛÙȘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÏËÛÙÚÈο ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. ¡· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ï‡ԢÌ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ‰‡Ó·Ì˘. ¡· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ∏ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ù˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙË ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Á‡„Ô” .

¢È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛˆÓ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫√¡Δπ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ 60 ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ‹ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÈ· ÙȘ 60 ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô Û‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ “‹ fiÏÔÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·”. ∞ԉ›¯ÙËΠÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿ fiÏÔÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Ô˘ ÂÙ‡¯·ÌÂ. º˘ÛÈο ›̷-

ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÒÚÈÌÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙ‹ ›ڷ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· Î·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì Û ηÌÈ¿ ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÂȯÂÈÚËı› Ì ÙÔ “¯Ú‡ÛˆÌ·” Î·È ÙËÓ “ÂÍ·ÁÔÚ¿” Ù˘ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔ˘Û›·˜ ÂÍfi‰Ô˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. °È· ÙÔ ¢™ Ë “ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË” Ì ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ ÙÔ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·fiÏ˘ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÔÚ·ÛÙ› Ë ÛȈ‹ Ù˘. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ·ÔÙÚ¤„·Ì ÙȘ 60 ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ ¤ÙÛÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. £· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ó¤Ô ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ Ì·˜ ηÏ› Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ì·˜ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È Û·Ê›˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘. ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ·ÔÙÂÏ› ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ë ·ÒÏÂÈ· ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ·˜ ı¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜” .

ΔÔ 2Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™˘ÌfiÛÈÔ Δ√ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂-

ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 2Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™˘ÌfiÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 15.30 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace.

∫·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· fiÚ·Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ “ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Â·›Û¯˘ÓÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ (Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜) Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·ÙÔÌÈ΋˜ Â·ÈÙ›·˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ·Ê›Û˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Δ˘ÊÏÒÓ Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì·˜ ı· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Δ˘ÊÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›‰Ԕ .

ª·ı‹Ì·Ù· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÏ·›·˜ “ŒÓÛÙ·ÛË” ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ™¯ÔÏ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· Web Design, Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌÔ fiÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi πÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÎÔÓÙ¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ‰È·ÚΛ 2 (‰‡Ô) Ì‹Ó˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È μ‚·›ˆÛË ™Ô˘‰ÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ ECDL Hellas. Δ¤ÏÔ˜ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· Â›Ó·È Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ Â¿Ó ÂÁÁڷʛ٠̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30/11 ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 15% Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ ECDL ∂ÏÏ¿˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÏ·›·˜ “ŒÓÛÙ·ÛË” , Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (¡ÈÎÔÌˉ›·˜ Ì ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421090025, Ì ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 08.30-15.00.


M·ÁÓËÛ›· 36 ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ μÔ‡ÏÁ·ÚË Û ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔ

™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞Á·ËÙ¤ ¶¿ÓÔ, ÛÔ˘ ‰È·‚È‚¿˙ˆ Ù· ıÂÚÌ¿ ÌÔ˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÛÔ˘ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Â‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· ηϋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Ó¤· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ì ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. ∂›Ì·È ¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘”.

ŒÓ·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ∏/À ·Ó¤ÚÁˆÓ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÏ·›·˜ “ŒÓÛÙ·ÛË” Î·È Ë ™¯ÔÏ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚˆÈÓfi Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌÔ ÙÌ‹Ì· ∏/À ·Ó¤ÚÁˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 80 ˆÚÒÓ (2 Ì‹Ó˜), fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ∏/À, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ECDL Progress - Core, ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ∏/À (μ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜), Windows XP (ÃÚ‹ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ú¯Â›ˆÓ), Word 2003 (∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘), Excel 2003 (§ÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ·), Access 2003 (μ¿ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ӈÓ), Power Point 2003 (¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ), Internet Explorer 7.0 & Microsoft Outlook 2003 (¢È·¯Â›ÚÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈӈӛ˜). ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‰›ÓÂÙ·È Û ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÂÓÒ Â¿Ó ÂÁÁڷʛ٠̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30/11, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 20%. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÏ·›·˜ “ŒÓÛÙ·ÛË” Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (¡ÈÎÔÌˉ›·˜ Ì ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421090025, Ì ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 08.30-15.00.

ª·ı‹Ì·Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ∂›Û˘ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÏ·›·˜ “ŒÓÛÙ·ÛË” Î·È Ë ™¯ÔÏ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌÔ ÙÌ‹Ì· ∏/À ÂÓËÏ›ÎˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 100 ˆÚÒÓ (3 Ì‹Ó˜) fiÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ∏/À, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ECDL Progress - Core, ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ∏/À (μ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜), Windows XP (ÃÚ‹ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ú¯Â›ˆÓ), Word 2003 (∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘), Excel 2003 (§ÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ·), Access 2003 (μ¿ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ӈÓ), Power Point 2003 (¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ), Internet Explorer 7.0 & Microsoft Outlook 2003 (¢È·¯Â›ÚÈÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈӈӛ˜). ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ‰›ÓÂÙ·È Û ÈÛfiÔÛ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÂÓÒ Â¿Ó ÂÁÁڷʛ٠̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30/11, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 15%. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÔÏ·›·˜ “ŒÓÛÙ·ÛË” Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (¡ÈÎÔÌˉ›·˜ Ì ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË) ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421090025, Ì ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 08.30-15.00.

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

“¡ÂÎÚÒÓÂÈ” ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ “º·Ú‰‡” Ô˘ ¤ÛÊ˘˙ ·fi ˙ˆ‹

∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÎÚ›ÛË ª

›· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÓ¿ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‚ÈÒÓÂÈ Î·È ÛÙÈÁ̤˜ ÂÁηٿÏÂȄ˘. ΔÔ ¿ÏÏÔÙ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙȘ ηϤ˜ Ë̤Ú˜, ÙfiÙ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÛËÌÂ›Ô ¤Ï͢ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰‡·˙·Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Á·ıÒÓ Ì ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™ËÌ›·, Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ fiÏ˘, ‹Ù·Ó ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “™Ù¿ÛË ª·˘ÚÔÌ¿ÙË” , Û‹ÌÂÚ· ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ... ™ÙË ÏˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ۯ‰fiÓ ¤Ó· ÛÙ· ÙÚ›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ Î·È fiˆ˜ ϤÓ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂΛ ·ÁÔÚ¿˜ “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔÔÙÈ΋ ¤Ó·Ú͢ Ó¤ˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ·˘Ù¿” . ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ·ÏÈfi ηÊÂÓÂ›Ô “Δ¤Í·˜” ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂΛ fiÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. °ÂÌ¿ÙÔ ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, Ì Û·Ṳ̂ӷ Ù· Ù˙¿ÌÈ· Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ê›Û˜ ÎÔÏÏË̤Ó˜ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ·Ú¿ı˘Ú·, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚ›ÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì›·˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ÂÚÓ¿ Ì›· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ¿Ô„Ë Ô˘ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ú›ÛÈÏ·˜. ¢È·ÙËÚ› ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ·, fï˜ ·˘Ù‹ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂṲ̂ÓË. ª›· ÙÒÛË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ª›· ÙÒÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿

● ∏ Ô‰fi˜ ∞Ó··‡Ûˆ˜

● ∏ Î. π̤Ϸ ¶ÏÔ‡ÓÙÔÚ·

● ∫ÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿

● √ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ÃËÓ¿˜

● √ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·ÛÌ·Ù˙›‰Ë˜

● √ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª¤Ï˘

● √ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ú›ÛÈÏ·˜

Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÂÓÈο Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Â›Ó·È ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” . √ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª¤Ï˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Ì ¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, “Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ÂṲ̂ÓË ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Î·È Û ̛· ÙÒÛË Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ 50%. ∞fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ˘¿Ú-

¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· οÓÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ™Â ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ì·Á·˙È¿. ∞ÎfiÌË Ë ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ “ÙÚ·‚Ô‡Ó” ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ” . ΔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ó·Ï‡ÂÈ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ÃËÓ¿˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Î¿ı ·ÁÔÚ¿. ŸÌˆ˜ ¤¯ÂÈ

Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË Úfi‚ÏËÌ·. ª¿ÏÏÔÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. Œ¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘fi ÙÔ˘” . ∞Ê‹ÓÔ˘Ì ÙË ÏˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¡¤· πˆÓ›·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Ó··‡Ûˆ˜, fiÔ˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̛· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ŸÌˆ˜ Î·È Â‰Ò Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿. ∫·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ ‰Ò

● √ “º·Ú‰‡˜”

Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÓÔ›ÎÈ·ÛÙ· Ì·Á·˙È¿. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹Úı ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó ÙË ‰È΋ Ù˘ Âȯ›ÚËÛË. ŸÌˆ˜ ÙË ‚Ú‹ÎÂ Ë ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. π̤Ϸ ¶ÏÔ‡ÓÙÔÚ·, “ÂÌ›˜ ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ›Ûˆ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÂÌ¿˜. √È ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ™¯Â‰fiÓ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ì ÙË ÌÈÛ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·’ fi,ÙÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜” . ¢‡ÛÎÔÏ· Î·È Û ̛· ‰ÈÏ·Ó‹ Âȯ›ÚËÛË. √ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·ÛÌ·Ù˙›‰Ë˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ΛÓËÛË Â›Ó·È ÂṲ̂ÓË. ∂ÁÒ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· ·’ ·˘Ù¤˜. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Â›Ó·È Ôχ η΋. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·”.


M·ÁÓËÛ›· 37

ΔƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÛıˆÙÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÒËÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, ÂÓ ˙ˆ‹ Î·È ÌË...

§¿ıË Û ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË §

¿ıË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Û ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. ∑ËÙÂ›Ù·È .¯. Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÈÛıˆÙÔ›(!), ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ηıÒ˜ Î·È ·Ôı·ÓfiÓÙ˜... ¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ‹‰Ë Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜, ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°°¶™) Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

°ÓˆÛÙfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ ÂÈÙ‹‰Â˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ 2004, ·ÏÏ¿ ›¯Â ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ¤ÛÔ‰· ¤Ó· ¢ÚÒ, ηÏÂ›Ù·È Ì ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Ù˘ °°¶™ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÁÈ· ÂÚ·›ˆÛË ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ... ÕÏÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ¤ÍÙÚ· ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÁÈ·Ù› ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·Ó›ˆÓ, ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Êı¿ÓÂÈ Ù· 250 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË, ÙÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË 700 ¢ÚÒ... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‰ÈÎÈÒÓ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. °È· Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ 2800 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 1000 ¢ÚÒ... √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ï·ıÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‹ Î·È ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó ‹ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ™Ù· Ï¿ıË Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹, ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› Î·È ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ

∞£∏¡∞, 15.

¶∞¡∂§§∞¢π∫∏

¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÁψÛÛÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ “ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡: ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â·ÚΤ˜ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ¿ÓÂÛË ·Ú¿ÁˆÁ˜ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÔÚıÔÁÚ·ÊË̤ӷ (΢ڛˆ˜ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο), ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, Û˘ÓÔ„›˙Ô˘Ó Ì ۯÂÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‹ ¢ڇÙÂÚ· ΛÌÂÓ· Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ηٿ ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈӔ . √È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ: “ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÂÚ›ÛÙ·Û˘, ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏfiÁÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜

‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î.·Ï. ∂›Û˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıË Û ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ‹ ÛÙ· ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ì· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∂›Û˘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÊfiÚÔÈ ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÂÎÎÚÂÌÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜. ∞ÎfiÌË Û ¿ÏÏ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂڷȈı› ‹‰Ë ‹ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔÂڷȈı›. “∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ëψı› Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜, ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚ› Î·È ı· ÂΉÔı› ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜. ∞Ó ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÔÔ›ËÛË, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚ› Î·È ı· ÂΉÔı› ÛËÌ›ˆÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÂΉÒÛÂÈ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ÂÊfiÛÔÓ Ë Âȯ›ÚËÛË ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ›ӷÈ

ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ º¶∞”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜.

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·

ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÂÓÂÚÁ‹. ∞Ó ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¿ÏÈ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó, ̤¯ÚÈ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÌÏÔοÎÈ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· “ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›·

ÙÔ˘˜” , ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· 2000-2009... √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù˘Èο ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fï˜ Â›Ó·È ÌÈÛıˆÙÔ›. “¶ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂™À, ηıÒ˜ Î·È Ì ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ .¯. ÙÔ 2005 Î·È ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009. ∂›Û˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Û ÌË ˘ÔΛÌÂÓÔ˘˜

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋, ÂÓÒ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ı· Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ 2000-2009. °È· οı ¯Ú‹ÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Î·ı¿ÚÈÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ηٷ‚ÔÏ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ˘·¯ı› ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË. ªfiÏȘ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi. ∂ÊfiÛÔÓ ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ÌÔÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈο ÁÈ· fiÛ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ı¤ÏÂÈ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ı· Â›Ó·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 20% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÙ¯ÓÒÓ ÛÙÔ ™Ù∂ ηٿ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ºÔÚÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·Î˘Úˆı› ˆ˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ë ‰È¿-

Ù·ÍË ÙÔ˘ ¡. 3888/2010 Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ. ∏ ŒÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚ·›ˆÛË Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚ› ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Î·È ÛÙËÓ

6Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË. ∞ÎfiÌË, Ë ŒÓˆÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÏÂfiÓÙÂÈÔ Û‡Ì‚·ÛË” ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÂΛÓË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ ¡. 3888/2010 Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ¢√À Ó· Â·ÓÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·„Ô˘Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÚ¿Â˙·. ∂ÊfiÛÔÓ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, ÂÍÔÊÏËı› ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘, ÙfiÙ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 10% Â’ ·˘ÙÔ‡. ∏ ÚÒÙË ‰fiÛË Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. √ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘, ÚÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËڈ̋ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘. ∂ÊfiÛÔÓ Â¤ÏıÔ˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û ·˘Ùfi, ÙfiÙÂ Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· ηٷ‚ÏËı› ̤¯ÚÈ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Â¤ÏıÔ˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÙfiÙÂ Ë ÏËڈ̋ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·-ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È fiÛÔÈ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ∏ ¢.√.À. Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›·˜. ∂ÊfiÛÔÓ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ˘·ÁˆÁ‹˜, ÙfiÙ ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi, Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› Ì ÙÔ 20% ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›, ̤¯ÚÈ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

“∂›ÁÔ˘Û· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ ÏfiÁÔ”

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË ÁψÛÛÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜, ÙÔÓ ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ˘fiÙ·ÍË, ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ì ÂÌÚfiıÂÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·ÊÔÔ›ËÛË”. Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› “ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ˆ˜ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙËÓ ‚·ıÌ›‰· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ¤ÌÊ·Û˘ ηٿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, Ì Â›ÁÔ˘Û· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ ÏfiÁÔ”. ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¿ÓÙˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ, Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi, “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (ÚÒÙÔÈ

‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ), ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‹ ÂıÓÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‹ ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋”. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ηٷϋÁÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “∏ ÓËÊ¿ÏÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· Ô‡Ù ÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ì fiÛ· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÂÁ΢ÚfiÙÂÚË ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ηٷÚÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ÂÈÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‰È-

‰·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ηıÒ˜ Ô ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘”. ∞fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ, ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û˘Ó¿ÁÂ-

Ù·È fiÙÈ Ë ÁψÛÛÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ , ÙfiÛÔ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi, “ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê›ٷÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘

ÁÏÒÛÛ·˜ ‹ “ÂÈΛӉ˘ÓË ¤ÏÏÂÈ„Ë”. ∏ ÓËÊ¿ÏÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· Ô‡Ù ÙÔÓ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi”. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ù· ÁψÛÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÔ›· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì “Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜, ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏfiÁÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜, Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, Î.Ï. ¡· ÛËÌÂȈı›, Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ ‚·Û›ÛÙËΠ۠ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ 2003 ¤ˆ˜ ÙÔ 2006.


¢ÈÂıÓ‹ 38 ∞˚Ù‹

™Ô‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ¯ÔϤڷ ¶√ƒΔ-√-¶ƒ∂¡™, 15.

¶ÔÏÏÔ› Ôϛ٘ ÛÙËÓ ∞˚Ù‹ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ Î˘·ÓÔÎÚ¿ÓˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂȉËÌ›· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ Ô˘ ıÂÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·. √È Ôϛ٘ ÂÙÔ‡Û·Ó ¤ÙÚ˜ Î·È ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Û οÔÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ÔÈ Î˘·ÓfiÎÚ·ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡Â¿Ï. ∏ ÂȉËÌ›· Ù˘ ¯ÔϤڷ˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û 900 Ôϛ٘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Í·ÚÛË Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏË ÙË Ó‹ÛÔ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √∏∂ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ÂÈ ‰È·„‡ÛÂÈ ÙȘ ʋ̘ - Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Î˘·ÓfiÎÚ·ÓÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡Â¿Ï Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÓfiÛÔ ÛÙËÓ ∞˚Ù‹.

¶ÈÔ ·ÚÁ‹ Ë ÂÓËÏÈΛˆÛË ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓıÚˆÔ √À∞™π°∫Δ√¡, 15.

√ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÓËÏÈÎÈÒÓÂÙ·È Ôχ ÈÔ ·ÚÁ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡Â¿ÓÙÂÚÙ·Ï, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Â˘Úˆ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· Ó¤· ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ôχ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ã. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ·˘Ù‹ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÈÔ ·ÚÁ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ·È‰È΋ ËÏÈΛ· Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛÊ·ÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Ì·˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË PNAS (ÃÚÔÓÈο Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘ ¡Â¿ÓÙÂÚÙ·Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 30.000 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. “Δ· ‰fiÓÙÈ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ηıÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î¿ı Ë̤ڷ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, οˆ˜ Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Δ¿ÓÈ· ™ÌÈı, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ Î·È ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÂϤÙ˘. “√È ÚÒÙÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ì·˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Î¿ÙÈ Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· fiÛˆÓ ÂÙÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ·È‰› fiÙ·Ó ¤ı·Ó” , ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ¿ÏÏ· ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ıËÏ·ÛÙÈο ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›¯·Ó ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË Î‡ËÛË, fiÙÈ Ë ÓËȷ΋ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÎÔ‡Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ¤ÊÙ·Ó·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ËÏÈΛ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ∂›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÙÔ fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ™ÌÈı Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘ ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∂ͤÏÈ͢ ª·Í ¶Ï·ÓÎ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¡Â¿ÓÙÂÚÙ·Ï ¤‚Á·˙·Ó ÈÔ ÓˆÚ›˜ ‰fiÓÙÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.

TPITH 16 NOEMBPI√À 2010

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ

μ·ı·›ÓÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ƒøª∏, 15.

È ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔÓ Δ˙È·ÓÊÚ¿ÓÎÔ º›ÓÈ ‚·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·ÎfiÌË Î·È Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ “∫·‚·ÏȤÚ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÛÙ·ıÒ˜, ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, Èı·Ófiٷٷ ÛÙ· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·„ËÊÈÛÙ›, ›Ù ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· ›Ù ÛÙË μÔ˘Ï‹, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¿ÏÏ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.√ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·Ú·ÈÙËı› ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÌÔÌÊ‹˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô º›ÓÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ È‰¤· Â·Ó·‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. √ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ ‰È·ÙËÚ› Â›Û˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ¤Ó·

ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÙÔ 1995, fiÙ·Ó Î·Ù¤ÚÚ¢ÛÂ Ë ÚÒÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ §·Ì¤ÚÙÔ ¡Ù›ÓÈ.√ º›ÓÈ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ˘¤Ú ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ “ÂıÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘”. ∂›Ó·È fï˜ ·Û·Ê¤˜ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÁÎÚÔÙËı› -Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·- ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜.μ·ÛÈÎfi ηı‹ÎÔÓ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â˘ÓÔ› ÙÔ “§·fi Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜”, ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ.∂¿Ó ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ Î·-

ٷʤÚÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ Û 70 Ë̤Ú˜. √ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ÚÔÙÈÌ¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ. √È ÂÎÏÔÁ¤˜,

ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ó· ÌËÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ‰›Î˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ fiÛÔ Â›Ó·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.

¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ

¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÂÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ·Ó·ËÚ›· μƒÀ•∂§§∂™, 15.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚfiÙÂÈÓ ۋÌÂÚ· ¤Ó· Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Ù· ÂÚ›Ô˘ 80 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ò˜ Ë ∂∂ Î·È ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. Δ· ÂȉÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‰ÂηÂÙ›· ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ·Ó·ËÚ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ¯ÔıÂÙË̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ.Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó, ηٿ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÔÈÓˆÓÈο ÔʤÏË, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. £· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ˘Ô‚ÔËıËÙÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Í›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· 30 ‰ÈÛÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2012, ÌÈ· “∂˘Úˆ·˚΋ ¶Ú¿ÍË ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜” Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¢ÚfiÛÈÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. “°È· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÛÙȘ „ËÊȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë μ›‚È·Ó ƒ¤ÓÙÈÁÎ, ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, £ÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È πı·Á¤ÓÂÈ·˜. “ªÈ· Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È Ë ı¤ÛÈÛË, ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÚÔÙ‡ˆÓ ÁÈ· ¢ÚfiÛÈÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∞Ó¿ÏÔÁ· ̤ÙÚ· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÙfiÛÔ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ¶Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ‰ÂÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ÂÌfi‰È· ηٿ ÙË ‰È¿‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ: ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·Ó·ËÚ›· Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜). ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020 ÌÈ· ∂˘ÚÒË ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∂›ÙÚÔÔ˜. ∏ ·Ó·ËÚ›·, ‹È· ‹ ÛÔ‚·Ú‹, Ï‹ÙÙÂÈ ¤Ó· ÛÙ· ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 80 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ Î·È ϤÔÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 75 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ó·ËÚ›· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙË Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó. ¶Ôχ Û˘¯Ó¿, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÏfiÁˆ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÊÚ·ÁÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÏfiÁˆ ‰È·ÎÚ›ÛˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹.

™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¤ÍÈ ÛËÌ›ˆÓ ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÛÙ·

¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Ù· ̤۷ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Û ÈÛfiÙÈÌË ‚¿ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜: Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ë Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, ÒÛÙ fiÏ· Ù· ·Á·ı¿ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È Ó· ÚÔˆıËı› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ˘Ô‚ÔËıËÙÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙËÓ ∂∂ (“Â˘Úˆ·˚΋ Ú¿ÍË ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜”). ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ∏¶∞, Ë ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ Ù· ÚÔÛ¯‹ ¤ÙË. 2. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹: Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ˆ˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∂∂ Û ÈÛfiÙÈÌË ‚¿ÛË, ̤ۈ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ªÚ¿ÈÁ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ٷ ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ‡ÎÔÏ· ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌÔ˘ ÌÔÚÊfiÙ˘Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi

‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, fiˆ˜ Ù· ‚È‚Ï›·. 3.ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ∂∂ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ·ÛÊ·ÏÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ¿Ù˘˘ ÂÚ›ı·Ï„˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. 4. ∂˘Ú‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ (̤ۈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·) Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ: ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ȉ›ˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, fiˆ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛˆÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. 5. ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË: ·‡ÍËÛË Ù˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ı¤Ì·Ù· ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‚Ú·‚›Ԣ ÁÈ· ÙȘ ¢ÚfiÛÈÙ˜ fiÏÂȘ. 6. ™˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË: ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ηıÒ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÌfi‰È· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ηÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÚÔÒıËÛË ‰ÔÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô.

¶‹‰ËÍ·Ó ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó

¢Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ› ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Û ԢڷÓÔ͇ÛÙË ÛÙË ™·ÁÎ¿Ë ™∞°∫∞∏, 15.

ºˆÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ԢڷÓÔ͇ÛÙË 30 ÔÚfiÊˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™·Áο˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 42 ¿ÓıÚˆÔÈ. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÛÎËÓ¤˜ ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÏÔ› ‹‰ËÍ·Ó ·fi Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÊÏfiÁ˜. √ ·Ú¯ÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÎÙÒ ÓÂÎÚÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÓÂfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ¡¤· ∫›Ó· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·˘Í‹ıËΠڷÁ‰·›· Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 42.∞˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ ÂΉËÏÒıËΠ·Ú¯Èο Û ÛηψÛÈ¿, ÚÈÓ ÂÂÎÙ·ı› ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Δ˙ÈÓÁοÓ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ 20 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηÙԛΈÓ.¶ÂÚ›Ô˘ 90 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜. √È 55 ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÌÈÛÙ› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ¤ÓÙ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔÓ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó 156 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚ· ·fi 80 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Ë ÔÔ›· ηٷۂ¤ÛÙËΠ٤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

ΔƒπΔ∏ 16 N√∂ªμƒπ√À 2010

™ÙÔ 126,8% ¤Êı·Û ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat

™ÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ∞£∏¡∞, 15.

ÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÂÓÒ ·Ó·ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ 126,8% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ·Ó·ıˆڋıËΠηٿ 1,8% Î·È ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 11,7% ÙÔ˘ ∞∂¶.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Eurostat (General government deficit and debt Greece), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ (ESA 95), ÙfiÛÔ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· fiÛÔ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ó·ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ Ó¤ˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜: ΔÔ 2006 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 5,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ (12,1 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2007 ÛÙÔ 6,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ (14,4 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2008 ÛÙÔ 9,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ (22,3 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2009 ÛÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ (36,1 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜: ΔÔ 2006 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 106,1% ÙÔ˘ ∞∂¶ (224,2 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2007 ÛÙÔ 105% ÙÔ˘ ∞∂¶ (238,5 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2008 ÛÙÔ 110,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ (261,3 ‰ÈÛ. ú) ΔÔ 2009 ÛÙÔ 126,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ (298 ‰ÈÛ. ú) ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Eurostat ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ‹ÙÔÈ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÙÂÏÈο ·ԉ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÀËÚÂۛ˜.

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “∫Ï›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·-

Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Â› Ù· ¯Â›Úˆ ·fi ÙË Eurostat ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ 2010. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·ıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2014 ı· Á›ÓÂÈ Ì ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ Î·È ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô‡Ù Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ, ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‰ÂÛÌ¢Ù›. £· Á›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ” . “[...] Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÔηχÙÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2009, fiÔ˘ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤ÊÙ·Û ÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ Ù· 36,2 ‰ÈÛ. ú ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ÈfiÁΈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ Âȉ›ӈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË Eurostat ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ·Ó·ıˆڋıËΠ·fi ÙÔ 13,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ 15,4% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ 36.150 ÂÎ. ú. ªÈ· ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1,8 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜

̤ÓÔ Î·È ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. “¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô‡Ù Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‰ÂÛÌ¢Ù›. £· Á›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ” .

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙȘ μڢͤÏϘ

ÙÔ˘ ∞∂¶. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜: * ŒÓÙ·ÍË ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 0,7% ∞∂¶). * ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙˆÓ √Δ∞ (·‡ÍËÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 0,9% ∞∂¶). * ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ˘ 2009 (·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 0,2%). ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ 2009 ·Ó·ıˆڋıËΠÛÙ· 298.032 ÂÎ. ú ‹ 126,8% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÙÔ 115,4% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÌÈ· ·‡ÍËÛË 11,4 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ∞∂¶. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÂÍ‹˜: * ŒÓÙ·ÍË ¢∂∫√ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ (·‡ÍËÛË

¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ 7,75% ∞∂¶ ‹ 18.204 ÂÎ. ú). * ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ off-market swaps (·‡ÍËÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ηٿ 2,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ 5.530 ÂÎ. ú). ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Eurostat ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï¿ÓËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 6% ÙÔ˘ ∞∂¶, ‰ËÏ·‰‹ ۯ‰fiÓ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ¿Óˆ ·fi 20 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ú ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›ӷÈ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ·Ú¿ ÙË Ó¤· ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚË ·ÊÂÙËÚ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷʤÚÓÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ· -Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. “∏ Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· Á›ÓÂÈ Ì ÈÛÔÚÚÔË-

ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ μڢͤÏϘ, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë Eurostat ÂÈ·ڈÛ ·Ôχو˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ó¤· “ÙÚ‡·” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Û˘ÓÂ›· Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈΤ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚ‡·˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ Ë ÙÚfiÈη Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Ë ÂÈϤÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ‹ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÂÙ›·˜, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∞Ì·ÓÙ¤Ô ∞ÏÙ·Ê¿˙, ·¤Ê˘Á ӷ ÙÔÔıÂÙËı›, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ë ÙÚfiÈη Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ 2010, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ó· ÌÂȈı› ηٿ 4 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚˆı›, ·ÏÏ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ›.

ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˙ËÙ› Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

Δ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡

ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2011 ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 6 ‰ÈÛ. ú. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·fi ÙË μȤÓÓË, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ μ›ÙÔÚ ∫ÔÓÛÙ¿ÓÙÛÈÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ıÈÛÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. “Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2010 ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ›¯Â ÙÂı› fiÙ·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫Â-

ÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Û˘ÌÌÔÚʈı› Î·È ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 2011, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì Ӥ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ì¤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ÛÎÂÊı› ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. “¶·Ú¿ Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Ê¤ÙÔ˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı›. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ. ¶Ú·ÎÙÈο, ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2011 ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 22 ‰ÈÛ. ú, ÛÙ· 16 ‰ÈÛ. ú. ¢ËÏ·‰‹ ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011 Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· 2 ‰ÈÛ. ú, ϤÔÓ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÙÚÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË. ∂¿Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ‰ÈÂÙ›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 20 ‰ÈÛ. ú, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô.

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ. √È ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔÈ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Ù‡Ô˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ, ∞Ì·ÓÙ¤Ô ∞ÏÙ·Ê¿˙.

∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ·fi Ù· ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ· ı· Â›Ó·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓÒÓ Ifo ÷Ә-μ¤ÚÓÂÚ ∑ÈÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ʇÏÏÔ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. “√˘ÛÈ·ÛÙÈο ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∑ÔÚÓ¿Ï ÓÙÈ ¡ÂÁÎfiÛÈÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ıˆÚ› ·›ı·ÓÔ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë

∞£∏¡∞, 15.

Δ√ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂÈʤÚÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ı· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 13%, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏÒÛˆ˜ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÛÙ· ·‰È·Ó¤ÌËÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ 20% ·fi ÙÔ 24%. ª¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2011. ∞Ó Î·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÔÌ‹, ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2011 ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙ· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ºÔÚÔÏÔÁÈο ∫¤ÓÙÚ·, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ Ó· ·ÛΛ ‰È·Ú΋ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜.

™ÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ú ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ∞£∏¡∞, 15.

∂∫Δ: ∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ 2011 ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 15.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›ÓÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÙË μÔ˘Ï‹

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. “ºÚÔÓÒ ˆ˜ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›· Â›Ó·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·’ fiÛÔ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›·” Î·È Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∑ÈÓ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ‰¿ÊÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚԂ› ÛÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ η›ÙÔÈ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ı· Ï‹ÍÂÈ Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Î·È ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. “Δ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ· Â›Ó·È Ôχ, Ì· Ôχ, ˘„ËÏ¿ Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· Ù· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ∂ÁÒ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ Ó· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ¤ÛÂÈ, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Î·È ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ. √ ∑ÈÓ ·ÔʇÁÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘.

™Δ√ 1,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ú ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ ıÂÙÈÎfi, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ·Ó·ÎfiËÎÂ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÂΉfiıËÎ·Ó 16.618 ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜, ·ÚÈıÌfi˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ΔÂÈÚÂÛ›· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. 줂·È·, Ë Ì›ˆÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ¶Ï¤ÔÓ ÛÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Â›Ó·È 159.662 ·Í›·˜ 1,478 ‰ÈÛ. ú. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‰ÂοÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 107 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Î·È Û ·Í›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÂÚ›Ô˘ ηٿ 1,2 ‰ÈÛ. ú. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ï‹ÚˆÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 12.757 ·Í›·˜ 19.953.686 ú. ∏ Â›‰ÔÛË ·˘Ù‹ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 116.358 Î·È ÛÙ· 187.663.552 ú Û ·Í›·.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Ì ÙÔ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

∂ÈÏÂÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ

™ÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη

∞£∏¡∞, 15.

∞£∏¡∞, 15.

Δ√ ÂÈÏÂÎÙÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂÓ-

ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, fiÙÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Û ηı·Ú¿ Ù¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.

‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ (Coca Cola 3E, √¶∞¶, ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ), ÏËÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ¿ÓÔ‰Ô, ¿Óˆ ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.500 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ¿ÓÔ‰Ô˜ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ıËÎÂ Î·È ·fi ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË Eurostat ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ, ÔfiÙ ›¯Â ÚÔÂÍÔÊÏËı› ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Ù¿ÛË, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.509,85 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 12,65 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,84%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 714,92 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,27%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.591,37 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ·ÓÂ·›ÛıËÙË ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,01%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 270,32 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,77%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.611,43 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,23%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.887,05 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,24%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ì ˘„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola 3E (+5,52%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (+4,68%) Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶ (+3,90%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (-2,67%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (-2,48%), ÙÔ˘ Δ.Δ (-2,26%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (-2,15%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-2,04%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.644,80 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.227,45 0,65%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.751,45 +0,02%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.393,10 +1,14%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.105,76 +0,04%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.176,01 +1,21%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.943,52 +1,08%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.126,66 -1,20%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.280,27 +3,28%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 632,98 -1,13%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.673,56 +1,33%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.426,58 -1,42%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.259,10 +5,26%, ÀÁ›·: 1.061,09 +0,37%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.309,14 0,64%, ÃËÌÈο: 6.449,86 -2,15%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.853,76 +0,90%. 56 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 84 ÙˆÙÈο Î·È 53 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞μ∂¡πƒ +9,52%, Imperio +6,90%, Rilken +6,50% Î·È ¡∂§+6,25%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: P. C Systems 12,50%, ∞ΔΔπ-∫∞Δ -11,11%, Epsilon Net -9,23% Î·È ¡ÂÒÚÈÔ 8,45%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 68,928 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 3.048.584 ÙÂÌ¿¯È·, Intralot Ì 1.320.211, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 1.092.183 Î·È Alpha Bank Ì 1.056.367 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 22,209 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Coca Cola 3E Ì 6,475, Alpha Bank Ì 4,917 Î·È √¶∞¶ Ì 4,661 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 57,195 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

√È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ∂∫Δ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â› ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¿ÏÏ· “ÎÚ›ÛÈÌ·” ˘Ô˘ÚÁ›· Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006-2009, fiÙÈ “Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2014 ı· Á›ÓÂÈ Ì ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ Î·È ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ô‡Ù Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ, ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ‰ÂÛÌ¢Ù›. £· Á›ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ, ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ Î·È ÙË ÌÂٿٷÍË

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‹ ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ (.¯. ¯·ÌËÏfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô). ™ÙÔ “ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆӔ , Ù›ıÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ˘Á›·, ¢∂∫√ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚÔ˚‰Â¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿: “∞fi Ù· 3,8 ‰ÈÛ. Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009, Ù· 3,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (1,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ 10 ¢∂∫√ Î·È ÙÚÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ÚÔ˜ Ù· οو ÙˆÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ √Δ∞, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ¡¶¢¢).

μƒÀ•∂§§∂™, 15.

§fiÁˆ Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ·fi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜

∫∞£∏™ÀÃ∞™Δπ∫∂™ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù·

¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Ó¤·˜ “ÙÚ‡·˜” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ۠fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘, Û˘ÓÂ›· Ù˘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ 2009 ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ μڢͤÏϘ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi” . ∂ͤÊÚ·Û·Ó ‰Â, ÙËÓ Ï‹ÚË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ë Eurostat ÂÈ·ڈÛ ·Ôχو˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜” Ì ·Úfi‚ÏÂÙ˜ - fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ- Û˘Ó¤ÂȘ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜. “ªÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È ‰È·Ê·Ó‹” ›Â Ô Î. ∞ÏÙ·Ê¿˙. ΔÔ ·Ó Ë ÂÈϤÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ‹ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÂÙ›·˜, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ë ÙÚfiÈη Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, › Ì ÓfiËÌ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ì·ÓÙ¤Ô ∞ÏÙ·Ê¿˙ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¿ÓÙˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, ˘ÂÚıÂÌ¿ÙÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙË Eurostat Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙË

“∞fi Ù· 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, Ù· 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (0,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ 10 ¢∂∫√ Î·È ÙÚÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È 2,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË ÚÔ˜ Ù· οو ÙˆÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ √Δ∞, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ¡¶¢¢). ¶¿ÓÙˆ˜, fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó, ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ÂÈΛÌÂÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. °È· Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯Ú¤Ô˘˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Eurogroup Î·È Ecofin, Ô˘ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “ª¤Áη” Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·-

ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·fiÎÏÈÛË 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘Êı› Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ 13% Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂٿٷÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ¯·ÌËÏfi ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 23%. ∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ¢∂∫√ ̤ۈ ‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ʤÚÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ıˆÚÂ›Ù·È Èı·Ó‹ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂÙ›· ÙÔ˘ “·ÁÒÌ·ÙÔ˜” ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÓÒ Ë ÙÚfiÈη ı· ·Û΋ÛÂÈ ȤÛÂȘ ÁÈ· Ù·¯‡ÙÂÚ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·.

∏ ÙÚfiÈη “Û˘˙ËÙ¿” ÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ̤ÙÚˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· ∞ÔÎÏ›ÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜™ÙÔ Eurogroup Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (ΔÚ›ÙË) ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Eurogroup Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi Û ‰‡Ô ¤ÙË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ı· ηٷÛÙÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ Eurogroup ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2006 - 2009. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔ Eurogroup fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2010 ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‡„Ô˘˜ 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ı· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ Eurostat Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 16% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘

2009 ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 2009 fi¯È Û ¤Ó·, ·ÏÏ¿ Û ‰‡Ô ¤ÙË, ÒÛÙÂ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÂÍÂÏȯı› ÈÔ ÔÌ·Ï¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ÛÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·¤ÎÏÂÈÛÂ, ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ºÈÁηÚfi” (‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË) Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚˆı› ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ‡ÙÔ, ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” . “∞˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î¿Ó. £· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ·Ó” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. Ÿˆ˜ › ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ “Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ” . “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ¢È·„‡۷ÌÂ, ‹‰Ë, fiÛÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ë

∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘. ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ “ŸÔÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏËÊıÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2010, ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ Ô˘ Ë ¡¢ ›¯Â ¤ÁηÈÚ· ÚԂϤ„ÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¡¢, ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈηϤÛÙËΠ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙÈ Ë fiÔÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È - ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ οÏÂÛ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ “Ó· Ì·˜ ÂÈ ·Ó Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È

ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat, Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ Ù˘ ∂∂, fiÔ˘ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙÒÚ· Ù· ¤‚·Ï·Ó ̤۷ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ΛÓËÛË-ÚfiÊ·ÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ù· ‚·Ú‡Ù·Ù· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο-·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, Ô˘ ı· ·ÚıÔ‡Ó” . ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ §∞√™ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. √ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙË, ¯ÚÔÓÈο ÂÈÏÂÁ̤ÓË Î·È ÔÏÈÙÈο ÛÎfiÈÌË, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÂȉÚÔÌ‹˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ-¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Û ∞ı‹Ó· Î·È μڢͤÏϘ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·fi ÌfiÓË Ù˘ ηӤӷ Ó¤Ô Ì¤ÙÚÔ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού- Σπυρίδη: Κατάστημα 32 τ.μ. με πατάρι 32 τ.μ. και κατάστημα 53 τ.μ. με πατάρι 53 τ.μ. Τηλέφωνο: 210-8947035, 6932-878712. (288) μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού-Ροζού: Κατάστημα 34 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. και κατάστημα 35 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. Τηλέρωνο: 210-8947034, 6932878712. (289)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (392)

¶ø§OYNTAI μfiÏÔ˜, ¡¤· πˆÓ›·, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 4 ετών, οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 94 τ.μ., με αποθήκη, εντοιχιζόμενη κουζίνα, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα “πλαίσιο” , κουφώματα “exalco” , τέντες, μεγάλες βεράντες, διαμπερές, άνετο, αυτονομία, επί της Μυριοφύτου στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 6932-553653. (480)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 125 τ.μ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948-078270. (558)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ∞ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, ,καινούργια υπό κατασκευή διαμερίσματα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα wc, τζάκι, υπόγεια αποθήκη, πλήρως αυτόνομα χωρίς κοινόχρηστα, από 115.000Ε. ΤΗΛ.6977054597 και 6974334218. (010)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ. μεγάλος χώρος υποδοχής, 5 υ/δ, 3 μπάνια, γραφείο, αυτόνομη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, χώροι στάθμευσης, λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 3άρι 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο αποθηκευτικοί χώροι σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μοναδικά διαμορφωμένος κήπος, Σ.Δ. 1,6 Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

¶ø§∂πΔ∞π ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, ΕστίαςΑφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 5. Ισόγειο κατάστημα στη Λάρισα 150 τ.μ.+35 τ.μ. υπόγειο (τακτοποιούνται 35 τ.μ. επιπλέον στο πατάρι) Ηρ. Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη. (268)

περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ, κτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (180)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, πέργκολα και BBQ, τζάκι, 3υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ξενώνας, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή, από 230.000Ε. ΤΗΛ.6974334218 (009)

¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό, καινούργιο, ανατολικο-μεσημβρινό διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, με άριστη ποιότητα κατασκευής - 2 Υ/Δ, γραφείο, 2 λουτρά, ενεργειακό ιταλικό τζάκι, ιταλική κουζίνα και αυτόνομη θέρμανση, με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου. Παγασών 41. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (361)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 w.c., σε οικοπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (430)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο, σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση. ‚) Πωλούνται δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (431)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 w.c., σε οικόπ. 150 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (432) ∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2 w.c., τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (433)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È

προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (181)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞

Μπροστά στη θάλασσα, πρώτη, απέραντη θέα στο Παγασητικό και το Πήλιο, σε τρία επίπεδα 265 τ.μ., δύο είσοδοι, δύο υπόγεια parking, playroom, spa, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, αυλή, 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, ταράτσα με πέργκολα και ΒΒQ, πωλείται υπό κατασκευή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ 6974334218. (027)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì. 270.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 420.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 10 ÛÙÚ. •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì. 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ (231)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4

2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. ñ 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. ñ 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 21. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 22. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 23. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 6. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 7. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 8. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 9. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 10. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 11. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 13. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 15. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 17. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 22. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 11. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞ 88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 19. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 21. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 23. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 24. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 25. ∫·ÏÏÈı¤· 2¿ÚÈ 47ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ75 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (202)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (204)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000.

Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (206)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (207)

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (208)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000

3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (209)

7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (210)

∞¶√ 1925

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì.

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ.

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (213)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (214)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (216)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 2 ‰ˆÌ., ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 146 Ù.Ì., parking, ÌfiÓÔ 45.000 ∂. 2. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Τιτάνων ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì., Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٷÛÎ. ’92, parking,ÏÔ˘Í, ηÏÔÚÈÊ¤Ú (º/∞), ÔÈÎfi‰Ô

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °.¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 82,5ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 8.

150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 135.000∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 50.000∂. 7. ¡Â¿ÔÏË, 2.970 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÌfiÓÔ 60.000. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. 9. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 353 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20Ì., ÌfiÓÔ 60.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘, 52 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı¤· ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘) parking pilotis, 98.000∂. 2. 2¿ÚÈ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ôı‹ÎË ·ÓÙ› 104.000 ∂ Î·È ¿Óˆ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 102.000 ∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 192.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 95.000∂. 2. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 4. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 5. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· οو √ÚÌÈÓ›Ô˘ (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ) 76 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 160 ÔÈÎfi‰Ô, ηÏÔÚÈʤÚ, 130.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 95.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈ-

∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ Ë fiÏÔ Ì·˙› Ë 500ÙÌ Ë 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 6) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 887ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 316ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈ-

7. ¶·Ú·Ï›· 0 ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1√À ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30

220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈ-

10.

Ûfi, fiÏÔ 225.000. 3. ¡Â¿ÔÏË ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 464 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20 Ì., ÌfiÓÔ 135.000 ∂ 4. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 5. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 2 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 200.000∂. 3. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ (ÕÓˆ μfiÏÔ˘) 755 Ù.Ì., ‰ËÌ. ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 150.000∂ Î·È 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (218)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu

√π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞

∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞ , Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔÓ μ’ fiÚÔÊÔ, 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· , ÛÙÔÓ ¢’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2).

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfi‰Ô

Ì‹ 100.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 4. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∞Á.™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. ¢ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ Î·È 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-54 8. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-81

Ì‹ 50.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 6) ™Â ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ηٷÛ΢‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 95ÙÌ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 58ÙÌ Î·È 39ÙÌ. ¢ÂÎÙfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ™Â Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 7) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. 9) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô.ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.600ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 390ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ Ì ˆÚ·›Ô ΋Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. (221)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 52 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, καινούργιο προσόψεως, 1 υ/δ με πάρκιν. 10. 53 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, 20ετίας σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, α/θ πετρελαίου. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·.

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 190 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ∫π¡. 6992 500 005

13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 1.002 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (223)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions ¢π∞£∂Δ√Àª∂ ∞∫π¡∏Δ∞ Δƒ∞¶∂∑π∫√À √ªπ§√À ∫∞Δ∞ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ - ¡. πˆÓ›· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 277,3 Ù.Ì. 60.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÁÚ/¯ÈÔ 2.015 Ù.Ì. 12.000 ∂. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ (ª·Ú¿ıÈ), ·ÁÚ/¯ÈÔ 5.114 Ù.Ì. 10.000 ∂. - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÂÓÙfi˜) 5.338 Ù.Ì. 143.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ¶Â˘Î¿ÎÈ·, ‚›Ï· 297 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì. 350.000 ∂. - °Ú·Ê›Ô, ∫ÔÚ·‹-∂ÚÌÔ‡ 58 Ù.Ì. 45.000 ∂. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 70 Ù.Ì. 80.000 ∂. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44

6. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-80 7. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂¡√π∫π∞™∂π™ 2. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 3. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 281,23ÙÌ Ì ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 121,44ÙÌ Î·È ÚfiÛÔ„Ë 14Ì ÛÙËÓ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.∫

11. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·È ı¤· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙȘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:15-78 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:10

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 73ÙÌ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· 2 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, οو ·fi Ù· ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·.∫ (185)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. - μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫448 - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫449 - ¡. πˆÓ›·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 ÙÌ, 2 À/¢, Ì ÔÏÏ¿ extra, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, 130000∂, K450 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 58-95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 94000160000∂, ∫455 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 21-95 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 37000165000∂, ∫456 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 42-121 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 79000-223000∂, ∫467 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. - ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. - N. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 82 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 65000∂, ∫11 - ∞ı‹Ó·-¶Ï·Ù›· ∞ÌÂÚÈ΋˜: °Î·ÚÛÔÓȤڷ 24,78 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÂÙڤϷÈÔ, 25.000 ∂. ∫477. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ªÈÎÚfi: 135 Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 180.000 ∂, ∫482. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞ӷηÛÈ¿-∂ÈÛÎÔ‹, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘), Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 198 Ù.Ì., 55000∂, ∫447 - ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 À/¢, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ,350000∂, ∫111 - ∞ÂÚÈÓfi ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 145.38 Ù.Ì., 65000∂, ∫445 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi.

366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 150.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ¡. ¶·Á·Û¤˜ μfiÏÔ˘: √ÈÎfiÂ‰Ô 224,17 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶.∫ 60%, ™.¢. 0,8, 80.000 ∂, ∫480. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ªËÏȤ˜- ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ∫481. - ¶‹ÏÈÔ-§·ÌÈÓÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.204 Ù.Ì, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, 85.000 ∂, ∫478. - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. - ∞ÂÚÈÓfi, √ÈÎfiÂ‰Ô 30000 Ù.Ì., 35000∂, ∫446 - ™˘Î‹˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1004,71 Ù.Ì., 45000∂, ∫444 - ∞Á¯›·ÏÔ˜ Â·Á/ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞’ ¶ÚÔ‚, Ì ÎfiÌ‚Ô, 4500 Ù.Ì., 220000∂, ∫443 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ÕÊËÛÛÔ˜, ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 37.000 ∂, ∫479. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. §√π¶∞ ∞∫π¡∏Δ∞ - μfiÏÔ˜ £¤ÛË ™Ù¿ıÌ¢Û˘ 8-18ÙÌ,ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 12000-14000∂, ∫451-452 - ∞Ôı‹ÎË 3-9 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 5000∂, ∫453 (224)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 3¿ÚÈ 94 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Î·È ÂÈψ̤ÓË. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋ Ì ¿ÚÎÈÓ.

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

- ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· Û 6 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 206 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· 12/10. - ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋, ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 232 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 128 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË, ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì., ™.¢. 2.1. - ∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 47 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙÚÈ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. - ™Ù·ı¿, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 115 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙÚÈ¿ÚÈ 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ÙÚÈ¿ÚÈ 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηٿÏÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 108 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. √ÈÎfi‰· - ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, 30.000∂. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (225)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (226)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·.

2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. Ευκαιρία, πωλείται εργοστάσιο 650 τ.μ. σε 7 στρ. οικόπεδο στα Λεχώνια. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (219)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος για απασχόληση σε εμπορική επιχείρηση, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, για εργασία κυρίως εντός αλλά και εκτός εργασιακού χώρου. Απαραίτητα αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: dimitra3107@yahoo.gr (535)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

√π∫√¡√ª√§√°√™ με μεταπτυχιακό στα οικονομικά, με μικρή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο με κάρτα ανεργίας, ζητεί εργασία σε λογιστικό γραφείο ή λογιστήριο εταιρείας/εργοστασίου. Πληρ. τηλ. 6982-208701. (534)

™YNOIKE™IA 42¯ÚÔÓÔ˜ ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ γοητευτικός, κοινωνικός, ευκατάστατος. 45χρονος εκπαιδευτικός, ευχάριστος, καλού χαρακτήρα, εμφανίσιμος, ακίνητα. 55χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, καλαίσθητος, φινετσάτος, ευκατάστατος. 39χρονος δημοσίου, ευπρεπέστατος, καλλιεργημένος, εμφανίσιμος, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (193)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186)

κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (483)

∞°√ƒ∞∑ø

·˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984558843 - 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (536)

παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∫∂Δ∂ƒ ¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (191)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

ZHTOYN EP°A™IA

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (065)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 2-11-2010 Αριθμ. Πρωτ. 6005/170708

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Σπυρίδωνα Γιανούκου, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρκατηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 5.060,00 τ.μ., στη θέση “Καβούρι” Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Ιωνίας του Δήμου Ν. Ιωνίας, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ν. Ιωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος


45

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¢‹ÏˆÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∂˘¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ οÏ˜ Î·È ¿ÛÎËÛ·Ó ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ·Ô¯‹ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ̷˜ ··Û¯ÔÏ› Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Û¯¤ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÏ›ÙË. £· ‹Ù·Ó fï˜ ¿‰ÈÎÔ Ó· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ì·˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·-

›¯·Ó ·ÓÙ› Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ™˘Á¯·›Úˆ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·›Úˆ ÁÈ· ÙË ÛÎÏËÚ‹ Î·È ÌÂıÔ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013. ™˘Á¯·›Úˆ Â›Û˘ ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÂÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ ÔÈ Ô-

K›ÓËÌ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ È‰Ú‡ÂÈ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘

ϛ٘ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó, Ù˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿Ó ÙÔ μfiÏÔ ÌÚÔÛÙ¿. ™˘Á¯·›Úˆ Â›Û˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È Â˘ı‡Ó˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ ı· ÛÙËڛ͈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÙÔÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ÁÈ· Ì›· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜ Û˘Á¯·›Úˆ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ·

¢È·Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Siemens ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ºfiÏÎÂÚ °ÈÔ‡ÓÁÎ ∞£∏¡∞, 15.

∞£∏¡∞, 15.

ΔËÓ ›‰Ú˘ÛË ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù· ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ (¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 206). √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘Óı¤Ù˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Â¿Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙË ¯ÒÚ· Î·È Û ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ı¤Ì· ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ¤ÚÁ· £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ™ÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ÃÈÏ‹˜ fiˆ˜ ÙÔ “¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∂Ì‚·Ù‹ÚÈÔ” , ÙÔ “Canto General” Î·È Û ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· “ŒÓ·˜ ŸÌËÚÔ˜” . ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ º›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ £øƒ∞•, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÛÎÔfi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ıÒÚ·ÎÔ˜. ∞fiÏ˘ÙÔ˜ Î·È ¯ÂÈÌ·ÚÚ҉˘, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì·˜ Û˘Óı¤Ù˘ ηٷÈ¿ÛÙËΠ̠fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏ·. ∫˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘ÛÙÂÚÔÊËÌ›· ÙÔ˘. ∂ÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ › “‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Î·È ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” , Ì›ÏËÛ Ì ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË, ÙÔÓ ∫·Ú˘ÙÈÓfi Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· , ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› “∫ÚËÙÈÎfi˜ ·Ô‡˜” Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙ·ÁÌ· Î·È ÙËÓ Â˘¯‹ “ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂÒÙÂÚÔÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜” . “∞˘Ù‹ - › - Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋” Î·È ·¤Ê˘Á ӷ ÂÂÎÙ·ı› Û ÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË, ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ.

∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È Â‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. £ÂˆÚÒ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ÙÈ ¯ÚÒÌ· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ οı ¢‹ÌÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÔÈÔ ÎfiÌÌ· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ΤډÈÛÂ. ™˘Á¯·›Úˆ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ¤‰ˆÛÂ. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ” .

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Ê˘Á‹˜, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔ˘ ˘fi‰ÈÎÔ˘ ÚÒËÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Siemens ∂ÏÏ¿˜ ºfiÏÎÂÚ °ÈÔ‡ÓÁÎ, ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ˘fiıÂÛË. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌÔÊÒÓˆ˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰¤ÔÓÙ·, ÚԤ΢„ fï˜ ‰È·ÊˆÓ›· ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ™.μ·Ï˘Ú¿ÎË Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ °ÈÔ˘ÓÁÎ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î. μ·Ï˘Ú¿ÎË ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· Û‡ÛÙ·ÛË Û˘ÌÌÔÚ›·˜ Î·È ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¤ÁÎÏËÌ· Î·È Â›¯Â ÂÁη›Úˆ˜ ηϤÛÂÈ Û Âͤٷ-

ÛË ÙÔÓ Î. °ÈÔ‡ÓÁÎ, ı· ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ê˘Á¿‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ºfiÏÎÂÚ °ÈÔ‡ÓÁΔ , ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤Ê˘Á ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹ıÂÈ·”. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÚˆÙ¢fiÓÙˆ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” , ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÔÚ›· Ò˜ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ì ٤ÙÔÈ· η›ÚÈ· ı¤ÛË ÛÙË Siemens ÙÂÏÈÎÒ˜ ‰È¤Ê˘ÁÂ: “™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÌË ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” . ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂΉfiıËΠ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏË„‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó.

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

æ∏ºπ™ª∞

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος “ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ” επί τη αναγγελία θανάτου του Ιατρού, τ. Υπουργού

¡π∫√§∞√À ª¶ƒπ™πª∏ αποφάσισε ομόφωνα: 1) Να εκφράσει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του αειμνήστου Νικολάου Μπρισίμη. 2) Να παρακολουθήσει αντιπροσωπεία της την εκφορά του θανόντος. 3) Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στην οικογένεια του εκλιπόντος. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

¶∂ª¶Δ∏ 18 ¡√∂ªμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: Ν. ΠΑΓΑΣΕΣ - ΠΕΥΚΑΚΙΑ - ΑΛΥΚΕΣ - ΣΩΡΟΣ Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΑΛΥΚΕΣ - ΜΙΜΙΚΟΣ - ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΑΛΥΚΕΣ - ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30-11.30 ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΡΟΥ - ΤΕΡΜΑ ΛΥΔΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΛΕΡΟΥ - ΑΛΩΠΙΟΥ - ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

£∂™™∞§π∞ (§∂§∞) ¡π∫. ¶ƒ∂¶∞§∞ Ετών 84 κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και ώρα 4.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αφήσσου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Άφησσος 16 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Ειρήνη - Μάνθος Καλούτσας, Γεώργιος - Ειρήνη Πρεπάλα Τα εγγόνια: Μαρία - Νίκος, Αρτέμης, Νίκος, Κώστας Τα αδέλφια: Ιωάννης - Γαρυφαλλιά Ζαχαρίου, Ασημίνα Απ. Σγαρδώνη, Φανή Γεωργ. Ζαχαρίου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

¡√∂ªμƒπ√™

16

Ματθαίου αποστόλου και ευαγγελιστού “Σπουδάσατε βεβαίαν υμών την κλήσιν και εκλογήν ποιείσθαι” (Β’ Πέτρ. α’ 10) Όταν λάβη ο άνθρωπος μίαν πρόσκλησιν τιμητικήν ή επιτύχη εις μίαν εκλογήν, καθήκον έχει να φανή άξιος της προσκλήσεως ή της εκλογής, με την οποίαν τον ετίμησαν. Αλλά ποία πρόσκλησις και εκλογή είναι τόσον τιμητική, όσον εκείνη που έλαβεν ο Χριστιανός από τον Θεόν; Είναι ο Χριστιανός καλεσμένος να βαδίση τον δρόμον της αρετής, να μορφωθή υιός του Θεού, ν’ αναδειχθή κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Ο Θεός τον εκάλεσεν εις την σωτηρίαν. Ο Θεός τον εφώτισε διά να πιστεύση. Ο Θεός τον εδιάλεξε να γίνη πολίτης του Ουρανού. Ποία τιμή και ποία ευτυχία ημπορεί να παραβληθή με αυτήν; Εν τούτοις υπάρχει κίνδυνος να εκπέσωμεν από τα μεγάλα αυτά προνόμια. Υπάρχει φόβος να αδιαφορήσωμεν, να παρασυρθώμεν από την ματαιότητα και την αμαρτίαν του κόσμου. Αλλά δι’ αυτό ο Απόστολος μας κάμνει προσεκτικούς. Και προτρέπει να καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν, διά να γίνη βεβαία και αποτελεσματική η τιμητική αυτή πρόσκλησις του Θεού.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

Αλμυρός 11-11-2010 Αριθ. Πρωτ. 2397/178549

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Δημητρίου Ζήκα, κατοίκου Λαμίας, εκδόθηκε η με αριθμ. 2396/178547/11-11-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 20.000,00 τ.μ. στη θέση “Μπόζαλο - Λούτσα” Δημοτικού Διαμερίσματος Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√ ª∞°¡∏™π∞™ æ∏ºπ™ª∞ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, σήμερα Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 09:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά το άγγελμα θανάτου του μεγάλου δωρητή του Επιμελητηρίου

¡π∫√§∞√À ª¶ƒπ™πª∏ και εξέδωσε ομόφωνα το παρακάτω Ψήφισμα: 1. Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία του Επιμελητηρίου. 2. Σύσσωμο το Δ.Σ. να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία. 3. Να κατατεθεί αντί στεφάνου στη μνήμη του χρηματικό ποσό στο Ίδρυμα “Ορφανοτροφείο Βόλου” . 4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο. 5. Να επιδοθεί αντίγραφο του παρόντος στην οικογένεια του μεταστάντος. Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ

∫∏¢∂π∞ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∞¡∞™Δ∞™π∞ ƒ∞ºΔ∞∫∏ Ετών 88 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 16 Νοεμβρίου και ώρα 2.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου - Ν. Κοιμητηρίου. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από την 1.30 μ.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 16 Νοεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Αικατερίνη και Νικόλαος Σιμιτσιάδης, Επιφάνειος και Καλλιόπη Ραφτάκη, Κωνσταντίνος και Ουρανία Ραφτάκη Τα εγγόνια: Αναστασία, Νικόλαος, Νικόλαος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Ν. Κοιμητηρίου.


46/ °È· οı ÒÚ· º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™·Î΋ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, πˆÏÎÔ‡ 311 - ¢ (™Ù¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ. 2421043398, ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 18, ÙËÏ. 2421031690, ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ∞Óı. °·˙‹ 147∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜), ÙËÏ. 2421032224, μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙËÏ. 2421031849. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË, ÙËÏ. 2421033121. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï¿ÁÁ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 58, ÙËÏ. 2421062176. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): °È·ÓÓÔ˘Ù¿Î˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜-ÛڈÓÔ˜, ¢. £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ™·Ì¿Ó·Á·, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 151, ∞ÊÔ› £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 114, ªË¯¿Ï·ÚÔ˜ §·Ú›Û˘ 203, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹-∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): §Ô˘ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙ. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 110 ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30

™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘:

TƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπOY 2010 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓ-

* 25/12/10 Î·È 1/1/11 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphin XV.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/°-Δö ∞§∫À√¡∏ ¶·Ú·Û΢‹ 22/10, 29/10, 5/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 23/10, 30/10, 6/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 08.15, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 24/10, 31/10, 7/11: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985

TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. °È’ ·˘Ù¿ ϤÌ ˆ˜ ¿Ó ¯·Ì¤Ó·. 2. ∂ӉȷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÙÔ˘˜ (ÁÂÓ.). 3. ΔÔ˘ ÂÁÒ.. ÙÒÛË (ηı.). - °·ÏÏÈÎfi... ·Ï¿ÙÈ.- ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ °‡˙Ë. 4. ¢›‰·Í ٷ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ (ÁÂÓ.).- ÕÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. 5. ™ÙÂÚÂ›Ù·È ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. - ΔÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiÙ·Ó ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈο ·Ú¯Èο (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. - ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ˘fiÏÔÈÔ. 7. ∫·È ·˘Ùfi˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ. - ¶Ô˘ÏÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙ· Ì·Î¿ÏÈη. 8. ™’ ·˘Ùfi, ÔÈ ÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ΔÔ ÙÚ˘¿ÓÈ, ÛÙËÓ Î·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· (·ÈÙ.). - ¶ÔÏÏ·Ï¿ÛÈfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÎÙ¿ÚÈÔ. 9. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÙ¤˜. 10. √ ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ “∫fiÚ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ” (ÍÂÓ.). - ∫ÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ. 11. ¶ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. - ¢ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ... ÛÎÔÙ¿‰È. 12. ∂›ÎÏËÛË Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ ÛÙË §·ÎˆÓ›· (ÁÂÓ.). - ª·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∂Ú‚¿Ó. - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÔÚ›· ‹ ¤ÎÏËÍË. 2. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ (ÁÂÓ.). - ª¿Ù·ÈÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. 3. ŒÏÏÂÈ„Ë ÏÂÙfiÙËÙ·˜. 4. °Ú¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Ì·˜. - ¶ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. - “∏... Ù˘ ·˘Á‹˜” , ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·ÛfiÓ·. 5. ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ˙ˆÓÙ·Ófi ÈÛÙfi, ˙ˆÈÎfi ‹ Ê˘ÙÈÎfi. - √ÌËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜. 6. ∫¿ÙÈ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂȉÈÒÎÂÙ·È. - °ÓˆÛÙfi˜... ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘ (ηı.). 7. ΔÔ ÌÈÎÚfi ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘. - √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 8. ∏ ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. - °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 9. ™¯ËÌ¿ÙÈ˙Â, ·Ú¯Èο, ÌÈ· ¢ˆ‰ÂοÔÏË. - Õ‰ÈÎÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ̛· ¤ÓÓÔÈ·. 10. ¢ÂÈÓfi˜ ‹Ù·Ó Ô Ì˘ıÈÎfi˜ πfiÏ·Ô˜. - ¶¿ÓÙÔÙ ¢¯¿ÚÈÛÙË.

ÓËÛÔ.

11. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ºÈÏ›Ô˘˜. - √ ƒÔ‰·Ófi˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. 12. ª·˜ ‰›ÓÂÈ ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. - ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· (Ì ¿ÚıÚÔ). ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂¡Δπª√Δ∏Δ∞, 2. ¡∂√§∞π∞ - ¡∞¡∞, 3. Δ∞¶∂Δ∞ - ∞ƒ∞¢∞, 4.§ √¶ - ™∞∫√ƒ∞º∂™, 5. ª√ƒ - ππ - ∞ª∏¡, 6. √ §π¡√™ - √™∂™, 7. §∏ƒ - ™Δ√∂™ - ™∞, 8. √™π∞ - ∏ƒø∞™, 9. ∫ƒ∞™π - §√Δπ, 10. ™∫∞∫π -∞™∞º∏™, 11. ∞∂ - ∂ª∞ - ∞ƒ∞Δ∂, 12. ∞™π∞Δπ∫∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂¡Δ√ª√§√°π∞, 2. ¡∂∞¶√§∏™ - ∫∂∞, 3. Δ√¶ - ƒπƒπ∫∞, 4. π§∂™ - ∞ƒ∫∂π, 5. ª∞Δ∞π√™ ∞™ª∞, 6. √π∞∫π™Δ∏™ - ∞Δ, 7. Δ∞ - √ƒπ∞, 8. ∞ƒ∞ - ∂ø - ™∂∫, 9. Δ∞ƒ∞ª√™∞§∞Δ∞, 10. ∞¡∞º∏™ - ™√º∞, 11. ∞¢∂¡∂™ - Δ∏ƒø, 12. ∂¡∞™ - ™∞ƒπ™∞.

∫ƒπ√™ °È· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ¿ÂÈ Î·Ï¿ Î·È Ë Ì¤Ú· Û·˜ ·Ê‹ÛÙ ›Ûˆ Û·˜ fiÛ· Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÓ¤ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-33-23-45-21. Δ∞Àƒ√™ ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÓÈÒıÂÙ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ›ÛÙ ‹ÚÂÌÔÈ Î·È „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 1430-29-22-12-3. ¢π¢Àª√π ∞·ÁÎÈÛÙÚˆı›Ù ۋÌÂÚ· ·fi „‡ÙÈΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È „‡ÙÈΘ ÂÏ›‰Â˜. μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2022-12-45-6. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÈÔ Î·Ï‹ ̤ڷ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ Ó· ͯˆÚ›ÛÂÙ ÂȉÈο ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-9-34-7-33-23. §∂ø¡ ¶Ôχ ÎÙËÙÈÎÔ› ı· ›ÛÙ ۋÌÂÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Á·¿ÙÂ, Û‹ÌÂÚ· ›Ûˆ˜ Û·˜ ‰Ôı› ¤Ó· ΤډԘ ‹ Ì›· ÂȂ‚·›ˆÛË Ô˘ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÂÚÈ̤ӷÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-45-32-12. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÏ›ÛÂÙ ̛· Û˘Ìʈӛ· Ôχ ÛÔ˘‰·›·, ˙ËÙ‹ÛÙ ¤Í˘Ó· Ì›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‹ Ì›· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi Û·˜ ÚfiÛˆÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-39-22-12-34-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô͇ÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Û·˜. ªËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-3-22-12-34-9. ™∫√ƒ¶π√™ ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·Ó ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi Û·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Î·È ·ÔʇÁÂÙ ӷ οÓÂÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-50-33-45-23-12. Δ√•√Δ∏™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı· Û·˜ ʤÚÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ· Î·È Ì·˙› ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2011-23-4-3. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ô‰Ô¯‹ ·’ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-1044-56-7-2. À¢ƒ√Ã√√™ √È Ê›ÏÔÈ Û·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ËÁ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÈ· ÂÛ¿˜, ·ÏÏ¿ ÂÛ›˜ ı· ›ÛÙ Ì ٷ ·Ú¿ÔÓ¿ Û·˜ Î·È ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-21-23-45. πãÀ∂™ ∏ Í·ÊÓÈ΋ ·Á¿Ë Ô˘ ı· ‰Â›ÍÂÙ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ÙÔÓ ÂÎÏ‹ÍÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· η˘Ùfi ‚Ú¿‰˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-3022-12-34-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

TƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Rocky II ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 00.10

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜ -¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ∫·Ú·‚¤ÏÏ· Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ºÚÔ˘ÙÔ›· ™Â ‹¯Ô ÂχıÂÚÔ ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· “¡˘ÌʛԘ ·Ó‡ÌÊ¢ÙÔ˜” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ∏ ÎÔ˘ÎÏ·Ôı‹ÎË √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· Δ·Í›‰È· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ıÓÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ “ÿÏÔÔ˘ÈÓ 6: ∏ ηٿڷ” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.15 21.00 22.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “°È· fiÏÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “¢¤Î· ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Â› Ù˘ °Ë˜: ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡

24.00 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ Big Brother Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

17.00 17.45 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ The years younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· America’s next top model Split ends ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ World’s deadliest animals 44 ÏÂÙ¿ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Free The Oprah Winfrey show

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 24.00 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Δ¤¯ÓË Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Eureka Friday night lights Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

07.30 08.00 08.30 09.30 09.50 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.10 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

111111111111111111111111111

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

111111111111111111111111111

21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “∏ ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· “An American vampire story” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë ∫¿ÚÌ· °È· ÙËÓ ÕÓÓ· °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ·‡ÚÔ˜ Ì ΔÔÍfiÙË

18.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ÂÓ·ÙfiÓ Î·È ¡ÂÊÂÚ›ÙË √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ª·ÚÌ·ÚfiÛ· ªÈÎÚÔ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.15

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ·, ªÔÌ, Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “Rocky II” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “ŒÓ· ÙÚÂÏfi, ÙÚÂÏfi ηÏÔη›ÚÈ” Jericho

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV 06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00

√ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ΔÔ „¿ÚÂÌ· √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞Ú·ÎÙÈο ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ™ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ ÏÂÔ¿Ú‰·Ï˘ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫¿ÏÏÈÔ ¤ÓÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ” ¢È·ÛÔÚ¿ Cinemania ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë. 08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles 2 ™·‚‚·ÙÔÁÂÓÓË̤Ó˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ “£· ÎϤ„ˆ ÙË Ó‡ÊË” ∂ÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ Big bang ™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡ ∫ÚȘ ÎÚÔ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1979, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, Δ¿ÏÈ· ™¿ÈÚ, ª¤ÚÙ˙˜ ª¤ÚÂÓÙÈı.

√ ƒfiÎÈ ª·ÏÌfi·, Ô˘ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· Á›ÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÎÈ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘ÁÌ·¯‹ÛÂÈ Í·Ó¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·È, fiÙ·Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÚÈÓÁÎ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ¤ÊÙ·Û ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË ¯ˆÚ›˜ ÙÂÏÈο Ó· ÙËÓ ·‰Ú¿ÍÂÈ, Ô ƒfiÎÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÌÈ· ‹ÚÂÌË, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ˙ˆ‹ Ï¿È ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ÕÓÙÚÈ·Ó. ªÂ ÙÔ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜, ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÈ ¤Ó· ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û‡ÓÙÔÌ· ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·È.

STAR 21.00

£· ÎϤ„ˆ ÙË Ó‡ÊË ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶ÔÏ °Ô˘›Ï·ÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶¿ÙÚÈÎ ¡Ù¤ÌÛÂ˚, ªÈÛ¤Ï ªfiÓ·ÁηÓ, ∫¤‚ÈÓ ª·Î ∫ÈÓÙ.

√ ΔÔÌ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ˙ˆ‹: Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜, Û¤ÍÈ Î·È Í¤ÚÂÈ fiÙÈ ¿ÓÙ· ÌÔÚ› Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Ã¿Ó·, ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ Ê›ÏË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ŸÏ· ΢ÏÔ‡Ó È‰·ÓÈο, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ã¿Ó· ʇÁÂÈ ÛÙË ™ÎÔÙ›· ÁÈ· ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔfiÙÂ Ô ΔÔÌ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÎÂÓ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂΛÓË Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û Á¿ÌÔ ÌfiÏȘ Á˘Ú›ÛÂÈ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÿӷ fï˜ ÙÔÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Í·ÊÓÈο ÙÔ˘ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙ› Ì ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ™ÎÔÙÛ¤˙Ô, ÙÔÓ ∫fiÏÈÓ.

MEGA 21.50

∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1991, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤ÚÈ ƒÈ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÈÌ ª¿ÛÈÓÙ˙ÂÚ, ÕÏÂÎ ª¿ÏÓÙÔ˘ÈÓ, ∞ÚÌ¿ÓÙ ∞Û¿ÓÙÂ.

1948. √ ÍÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ï¤È ÌfiÈ ΔÛ¿ÚÏÈ ¶ÂÚÏ ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ∂›Ó·È fiÌÔÚÊÔ˜, ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙË ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË ÎfiÚË ÙÔ˘ “‚·ÛÈÏÈ¿” ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ, §ÈÔ˘ ÃfiÚÓÂÚ. §›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ Á¿ÌÔ, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜, ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ÂÚÁ¤ÓÈ΢ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∂Λ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· μ›ÎÈ ÕÓÙÂÚÛÔÓ Î·È ı· ¿ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì·˙› Ù˘, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

¡∂Δ 22.00

∫¿ÏÏÈÔ ¤ÓÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1965, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¿ÓÔ˘ °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë. ¶·›˙Ô˘Ó: ª›Ì˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ›· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, ¡›ÙÛ· ª·ÚÔ‡‰·.

∏ £¿ÏÂÈ·, ÎfiÚË ÙÔ˘ Û·ÁÎÔÚ·Ì̤ÓÔ˘ Ì·Î¿ÏË ¶˘ı·ÁfiÚ·, Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔÓ ¯·˙fi §¿ÎË, ÁÈÔ Ù˘ ÓÂfiÏÔ˘Ù˘ ΢ڷ-∫·Ù›Ó·˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÚ¤„ÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘. √ ÂÚ¯ÔÌfi˜ ·’ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ı›Ԣ Ù˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ Ù˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Êȯı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÔȯÙfiÌ˘·ÏÔÈ Î·È ‚ϤÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÈ. ªÂ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ë £¿ÏÂÈ· ı· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÂÏÈο ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ÎÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘, Ô º¿Ó˘, ı· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙË ª·ÓÈ¿ÙÈÛÛ· Ô˘ ·Á·Ô‡ÛÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi.

∂Δ3 23.00

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311 £∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 11-17/11 ∞π£√À™∞ 1

“√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡√™” ¶ƒ√μ.: 07.30 & 10 ∞π£√À™∞ 2

“μƒÀ∫√§∞∫∂™ °π∞ ∫§∞ª∞Δ∞” ¶ƒ√μ.: 8.30 & 10.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 11-17/11/10 ∞π£√À™∞ 1: ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁÏ.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 17.45, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.15, 16.00, 17.45. Δ√ ∞™Δ∞ª∞Δ∏Δ√ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: SAW 7 3D (£Ú›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.30. ∞ƒ£√Àƒ 3: √ ¶√§∂ª√™ Δø¡ ¢À√ ∫√™ªø¡ (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁÏ.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00, 18.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. THE TOWN (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ∏ıÔÔÈÔ›: ªÂÓ ÕÊÏÂÎ, ∫ÚȘ ∫Ô‡ÂÚ. ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00. ∞π£√À™∞ 3: √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ª∞Ã∏Δ∏™ Δ√À ∞¡∂ª√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜): ∫˘Úȷ΋: 13.00, 15.15. RED (¢Ú¿Û˘): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 00.15. £∞ ™À¡∞¡Δ∏™∂π™ ∂¡∞¡ æ∏§√ ª∂§∞Ãπ¡√ ∞¡¢ƒ∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00. ∞π£√À™∞ 4: (°)§À∫∞∫π∞ 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ): ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 14.30, 16.30. √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ª∞Ã∏Δ∏™ Δ√À ∞¡∂ª√À (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15. ª∂Δ∞ºÀ™π∫∏ ¢ƒ∞™Δ∏ƒπ√Δ∏Δ∞ 2 („˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.15, 00.15.

ÿÏÔÔ˘ÈÓ 6: ∏ ηٿڷ Δ·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙Ô ΔÛ·¤Ï. ¶·›˙Ô˘Ó: ¶ÔÏ ™Ù›‚ÂÓ ƒ·, ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ¶ÏÂ˙¿Ó˜, ª¿ÚÈ·Ó Ã¿ÁÎÂÓ.

√ ª¿ÈÎÏ ª¿ÁÈÂÚ˜, Ô ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ cult Halloween Ô˘ ›¯Â ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô Δ˙ÔÓ ∫¿ÚÂÓÙÂÚ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎÙË Ù·ÈÓ›· ÙÚfiÌÔ˘ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ô ª¿ÁÈÂÚ˜ ·ÊÔ‡ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ fiÏË Ã¿ÓÙÔÓÊÈÏÓÙ ÙÔ˘ πÏÈÓfiȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ·Ó„ȿ ÙÔ˘ Δ˙¤ÈÌÈ §fiÈÓÙ. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›¯Â ··¯ı› ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Û·Ù·ÓÈÎÒÓ ‰Ú˘›‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÛٿ٢·Ó ÙÔÓ ª¿ÁÈÂÚ˜.

∂Δ1 00.10


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

48

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 16 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010

∫ÔÓÙ¿ στις 39.000 τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια του

∂ÈÏÔÁ¤˜ Ì ڛÛÎÔ Ο Γ. Παπανδρέου πήρε το πολιτικό ρίσκο με την προώθηση του Γ. Καμίνη και του Γ. Μπουτάρη για τη θέση των Δημάρχων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Με επιλογές προσώπων, TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË που δεν διέθεταν τα συP¿ÏÏË νηθισμένα χαρακτηριστικά των πολιτικών και με τα ισχύοντα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αντισυμβατικές, καθώς έθεταν εν αμφιβόλω εμπεδωμένα μοντέλα. Κόντρα σε λογικές για πιο “πολιτικές” υποψηφιότητες, από τη διάσταση που δίνεται στο πολιτικό, με την έννοια της αναγνωρισιμότητας. Ειδικά η υποψηφιότητα του νέου δημάρχου της πρωτεύουσας προτεινόταν, όταν υπολειπόταν του αντιπάλου του κατά πολύ στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ένα από τα συνηθισμένα κλισέ που ακούγεται πριν κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι το σύνθημα της ανανέωσης. Με στόχο την ανάδειξη νέων προσώπων, για την οποία θεωρητικά δεν υπάρχει αντίρρηση, αν και πολλές φορές στην πορεία ακολουθείται η πεπατημένη. Παρόλα αυτά η ανανέωση, σε συνδυασμό με αξιοποίηση αποδεδειγμένα ικανών της παλιάς φρουράς, μπορεί να δημιουργήσει ανάχωμα στην απαξίωση της πολιτικής κυρίως από τους μικρότερους σε ηλικία ψηφοφόρους. Έτσι η λέξη “άφθαρτος” πρωταγωνιστεί. Όταν μάλιστα αυτός είναι και νέος θεωρείται ότι πρόκειται για ιδανικό συνδυασμό. Η επικράτηση του πρώην Συνήγορου του Πολίτη και ενός πετυχημένου επαγγελματία στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας έδειξε πάντως ότι το νεαρό της ηλικίας δεν είναι μοναδικό διαβατήριο για τη συγκέντρωση περισσότερων ψήφων, αλλά πιο πολύ η έξωθεν καλή μαρτυρία. Άλλωστε καλύτεροι πολιτικοί αποδεικνύονται όσοι επικοινωνούν με όλες τις ηλικίες. Νέο αίμα μπορεί να μπει κι από όσους προηγουμένως έχουν ολοκληρώσει έναν κύκλο επιτυχημένης επαγγελματικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να ενθαρρυνθούν κι άλλοι με κοινωνική καταξίωση, ανοιχτό μυαλό να ασχοληθούν με τα κοινά. Σε ένα όλο και πιο απαιτητικό και υποψιασμένο εκλογικό σώμα, που αντιλαμβάνεται ότι παλαιότερες πρακτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, καθίστανται αναγκαίες οι υπερβάσεις. Τα προβλήματα των πόλεων, όπως και της χώρας, είναι αρκετά μεγάλα για να διορθωθούν από όσους περιορίζονται σε κλασικές πολιτικές επιλογές. rallis@e-thessalia.gr

β΄γύρου των εκλογών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο σύνολο των τεσσάρων νομών. Σίμωσε τις 6.000 στο δήμο του Βόλου, και εμφάνισε σημαντικό ποσοστό σε όλους τους δήμους της Μαγνησίας. Είναι γνωστό ότι υπήρξαν παρατάξεις, που βγήκαν εκτός από τον α’ γύρο, οι οποίες προέτρεπαν τους ψηφοφόρους τους να εκφραστούν με τον τρόπο αυτό. Τουλάχιστον σε δημόσιες δηλώσεις, γιατί υπήρξαν και άλλες προτροπές, υπόγειες, που, καθώς λέγεται, έδιναν άλλες κατευθύνσεις. Πέραν όμως της όποιας γραμμής, που δεν διαπέρασε, και δεν θα μπορούσε, το εκλογικό σώμα, η επιλογή, κυρίως του λευκού, αλλά και του άκυρου, είναι πολιτική επιλογή για μεγάλο κομμάτι κόσμου, κυρίως της αριστεράς, που δεν αφορά αυτή την εκλογική αναμέτρηση και μόνο. Το λευκό και το άκυρο, είναι μια ενεργητική στάση και συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και διαφοροποιείται με σαφήνεια από την αποχή. Το λευκό και το άκυρο, στην ερμηνεία της πρόθεσης του ψηφοφόρου, είτε υποδηλώνει αγανάκτηση και αντίδραση στις συνέπειες της λειτουργίας του σημερινού πολιτικο-οικονομικού συστήματος, είτε εκφράζει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης προγραμμάτων και πολιτικών ενάντια στο γερασμένο και παρηκμασμένο οικονομικοκοινωνικό σύστημα. Είναι δηλαδή πολιτικό μήνυμα και στάση, ίσως η μοναδική μπροστά στην παθητικότητα μεγάλου κομματιού της κοινωνίας, αλλά και την πολυδιάσπαση της έκφρασης στο ριζοσπαστικό, συντεταγμένο πολιτικό χώρο. Το ζητούμενο είναι, αυτό το πολιτικό μήνυμα, να έχει και ρεαλιστικό, χειροπιαστό αποτέλεσμα, που θα υπερβαίνει τα κομματικά σχήματα και τις συνδικαλιστικές περιχαρακώσεις, θα δίνει νόημα και προοπτική και θα ανατρέπει την απαισιοδοξία και ένα αίσθημα ματαιότητας για αγώνες στη σημερινή πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Γίνεται;

ΔÔ ‚Ú¿‰˘ των εκλογικών αποτελεσμάτων, προχθές, έξω από το εκλογικό κέντρο Σκοτινιώτη δυο δήμαρχοι, ένας απερχόμενος και ένας νυν, “καλωδιωμένοι” μιλούν στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και μπορεί ο κ. Μαβίδης - πρώτος σε σταυρούς εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος του Καλλικράτειου δήμου Βόλου - να βρίσκεται στο... φυσικό του χώρο, ο Κυριάκος Μήτρου όμως, φαίνεται...παράταιρος, αλλά παρά ταύτα συνεπής σε όσα εξαρχής είχε δηλώσει και υποστηρίξει για την υποψηφιότητα στο δήμο Βόλου. Γι’ αυτή του τη στάση εγκαλέστηκε χθες, ενώ μιλούσε σε ζωντανή σύνδεση με την ΤRT, όπου τον βλέπουμε στη φωτογραφία, από το δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο - υπερβολικό και εξόχως άκομψο στο ρόλο του, αναμφίβολα- με αποτέλεσμα να υπερβεί και ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος τα εσκαμμένα και να ξεφύγει στην εκδήλωση της ικανοποίησής του για το αποτέλεσμα στο δήμο Βόλου. Απ’ ό,τι είδαμε από αυτό το τηλεοπτικό επεισόδιο, κρατούμε μόνο την αξιοπρεπέστατη στάση της Ζέττας Μακρή, που στο από πάνω “παράθυρο”, παρακολουθούσε, τέρας ψυχραιμίας, παντελώς αμέτοχη.

T‡Ô˜

ºøΔ√: ¶. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

°È· Ó· ··ı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÎËÓ‹, ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙ·ıÂÚfi Ó· Ú›¯ÓÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÏË ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, Ôχ ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ. π‰›ˆ˜ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹, ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ Ô Î·ÈÚfi˜ Û˘ÓˆÌfiÙËÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ì ÙȘ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ‚·ÚȤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ¿ÏϘ ‚fiÏÙ˜, Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ˜ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ...

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∫·È ÙÒÚ· Ù· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·...”. ✒∂£¡√™: “¡›ÎË-™Ù·ıÌfi˜. ª‹Ó˘Ì· °ÈÒÚÁÔ˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “™ÒıËΠ·fi ÙÔÓ... ÁÎÚÂÌfi Ì “‰ÂηӛÎÈ·” ·fi ∞ÚÈÛÙÂÚ¿-¢ÂÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·Ô¯‹”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “æ‹ÊÔ˜-∞Ó¿Û· ÂÓ fi„ÂÈ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ”. ✒∂•¶ƒ∂™: “ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜”. ✒∂™Δπ∞: “¶ÔÈÔ˜ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “¶Ú·Û›ÓÈÛÂ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. 8 ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È 185 ‰‹ÌÔÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Û‹ÌÂÚ· ÎfiÓÙÚ· Û ΢‚¤ÚÓËÛË-ÙÚfiÈη”. ✒∏ª∂ƒ∏™π∞: “ªÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ¤Ó· ÓfiÌÔ”.

∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜

¢‹ÏˆÛË

¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜

Εμφανώς ενισχυμένος βγαίνει ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου δίνουν ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα, σε σύγκριση με εκείνα του πρώτου γύρου, για τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. Πάντως, και η προχθεσινή αναμέτρηση “σημαδεύτηκε” από τα πρωτοφανή ποσοστά αποχής σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς άγγιξε το 54% στις περιφέρειες και το 51% στους Δήμους.

Στη δήλωσή του το βράδυ της Κυριακής ο Γ. Παπανδρέου τόνισε ότι “οι πολίτες με την ψήφο τους ζήτησαν τη συνέχιση της πορείας της χώρας, απαίτησαν την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και απέρριψαν τις Σειρήνες της αποσταθεροποίησης”. Επιπροσθέτως, επιχείρησε να βάλει τέλος στην εκλογολογία και απηύθυνε έκκληση σε όλα τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στη χώρα και τις επόμενες γενιές.

Η μεγάλη ανατροπή έγινε στην Αθήνα, όπου ύστερα από 24 χρόνια, ο Δήμος πέρασε στα χέρια υποψηφίου που υποστηρίχτηκε από το ΠΑΣΟΚ, τον Γ. Καμίνη. Αναμφισβήτητα, ο ίδιος αποτελεί το πρόσωπο των αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς χωρίς να είναι επαγγελματίας πολιτικός, κατάφερε να ανατρέψει την πρωτοκαθεδρία της Ν.Δ. στην Αθήνα. Σε αντίθεση με άλλους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, που διέθεταν κομματικές περγαμηνές και μακρά πορεία στην πολιτική.

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

∞Ó·ÙÚÔ¤˜

ªËӇ̷ٷ

ª·˜ “ÙÛÂοÚÔ˘Ó”

Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει για το Nομό Μαγνησίας μετά και τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών σε επίπεδο Δήμων; Πως η Ν.Δ. δεν κατάφερε να εκλέξει ούτε έναν “γαλάζιο” Δήμαρχο, παρά τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Άραγε, η ηγεσία της Ν.Δ. σε τοπικό επίπεδο θα κάνει την αυτοκριτική της; Θα αναλάβει τις ευθύνες που τις αναλογούν; Ερωτήματα, που πρέπει να απαντηθούν και μάλιστα άμεσα...

Και πώς να μη βγαίνει ενισχυμένος ο πρωθυπουργός, όταν τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών δείχνουν νίκη του ΠΑΣΟΚ σε 8 από τις 13 Περιφέρειες, καθώς και σε 91 Δήμους έναντι 52 της Ν.Δ.; Σε ορισμένες, μάλιστα περιπτώσεις, “πράσινοι” υποψήφιοι πέτυχαν στο β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών μεγάλες ανατροπές σε Δήμους-κλειδιά, την ίδια ώρα που η Ν.Δ. μετρούσε στα δάχτυλα του ενός χεριού αντίστοιχες ανατροπές.

Από την πλευρά του ο Αντ. Σαμαράς τόνισε στο δικό του μήνυμα πως “η Ν.Δ. βγαίνει ανανεωμένη, δυνατή και υπεύθυνη από την εκλογική αναμέτρηση”, προσθέτοντας πως “οι πολίτες ζήτησαν αλλαγή πορείας της χώρας”. Αλλά μάλλον, οι πολίτες έστειλαν μήνυμα στη Ρηγίλλης, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα στις περιφέρειες και τους μεγάλους Δήμους, είναι ξεκάθαρο πως δεν συνιστούν την περίφημη “ολική επαναφορά” της προηγούμενης εβδομάδας...

Και μόλις ολοκληρώθηκαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές να’ σου η τρόικα στην Ελλάδα. Τα στελέχη της βρίσκονται από χθες στην Αθήνα και ζητούν περιορισμό του δημόσιου τομέα και ψαλίδισμα της χρηματοδότησης των ΔΕΚΟ. Καθώς επίσης και δραστικές περικοπές στα Νοσοκομεία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Και αφού “τσεκάρουν” την πρόοδο του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, τότε θα ανάψουν το “πράσινο φως” για την εκταμίευση της γ’ δόσης, ύψους 9 δισ. ευρώ. °.•.

16-11-10  

∂Áη٤ÏÂÈ„·Ó 40 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙË ™˘Î‹ ∫ˉ‡ÙËÎÂ Ô ¡. ªÚÈÛ›Ì˘ ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô °›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜...

16-11-10  

∂Áη٤ÏÂÈ„·Ó 40 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙË ™˘Î‹ ∫ˉ‡ÙËÎÂ Ô ¡.