Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.35'- ‰. 18.46’

™ÂÏ‹ÓË 1 ∏̤ڷ˜

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.850

ΔÚÈÙË 16 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú §ÔÁÁ›ÓÔ˘ ÂηÙfiÓÙ·Ú¯Ô˘, ¢ÔÌÂÙ›Ô˘, ΔÂÚÂÓÙ›Ô˘ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

ΔÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ... ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ê·Ú̿ΈÓ

ª·ÚÙ‡ÚÈÔ ÁÈ· 21¯ÚÔÓÔ ‚ÔÏÈÒÙË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÎÎÏËÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·

■ ÛÂÏ. 12

°È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ¡π∫∏ μ. «ÕψÛ» ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ıÚȷ̂‡ÔÓÙ·˜ Ì 2-0 Â› ∫·ÏÏÔÓ‹˜ ■ ÛÂÏ. 23, 25

¡¤Â˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ¶È¤ÛÂȘ Â› ȤÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Ï‹„Ë ÎÈ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ-ÛÔÎ ÁÈ· ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ˘Á›· ÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÏfiÁˆ Ù˘ Ôχ ÛÎÏËÚ‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Ù˘ ∂∫Δ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÂÓÒ Ȥ˙Ô˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜, Ì ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔÓ √°∞ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ó¤Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÈÌÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ■ ÛÂÏ. 7

■ ÛÂÏ. 24, 25

¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ô‡Ù ¯ÚÂÔÎÔ›· Ô‡Ù ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ■ ÛÂÏ. 6 13 ‰ÈÛ. ÔÊÂÈϤ˜, 19 ÂηÙ. ÌfiÏȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ... ■ ÛÂÏ.

10

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ «μ·Ú‡˜» ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· Û¯ÔÏ›·

■ ÛÂÏ. 13

«°¿ÁÁÚ·ÈÓ·» ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ηψ‰›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 13

ª √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™ËÌ¿‰È· ÎfiˆÛ˘ Î·È ÈÛÔ·Ï›· 1-1 Ì ∫·ÏÏÈı¤·

ª¤ÚÎÂÏ

∫Ú›ÛÈÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜

ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 25% ˙ËÙ› Ë Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ■ ÛÂÏ. 15


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012

∞ÂÈÏ› Ë ∂ÊÔÚ›·

“™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘” “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ËıÈ΋˜” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ∞ÎÚfi·Ì· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÔÌfiʈÓÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ì›‚ÂÙ·È Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ¢∏ª√.™.

ªÂ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÂÈÏ› Ë ∂ÊÔÚ›· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· ÊfiÚÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔËı›. ŸÙ·Ó fï˜ Ë ∂ÊÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ÁÈ·Ù› Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹; ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô; °È·Ù› Ë ∂ÊÔÚ›· ıˆÚ› “‡ÔÙÔ˘˜” ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰Èη›ˆÌ·, fiÙ·Ó Ë ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË; ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜. ¶fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· Á›ÓÔ˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ‰›Î·ÈÔ Î·È ÛˆÛÙfi ÎÚ¿ÙÔ˜; ™ÙË... ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·ÚÔ˘Û›· ›Ûˆ˜; Δ. ∫.

ΔÔ˘ ¡›Î·Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”

ΔÔ “ÎÙ¤ÓÈÛÌ·” Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ªfiÓÔ ÂÓË̤ڈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÓË̤ڈÛ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ÙËÏÂÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ∂›Ó·È ÂÔ˘ÛÈÒ‰Ë, Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË (‰‡Ô ‹ Î·È ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ) Î·È Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ï¿... ·Ú·Ï›ÔÓÙ·È. À¿Ú¯ÂÈ “ÛÔ˘‰‹” ÁÈ· Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ηÙÔ¯‹˜ ÂÓfi˜ ‹ ‰‡Ô ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ οÓÓ·‚˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤Ù˘¯Â Ó· Ù· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘). ∞˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó. ∞Ó ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ì ÙËÓ... ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› Ô ÔÏ›Ù˘, Ï·ÓÒÓÙ·È... ªÔÚ› Ë ËÁÂÛ›· Ó· “ÊÈÌÒÓÂÈ” ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‰ÂÓ ÊÈÌÒÓÔÓÙ·È fï˜ fiÛÔÈ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ‹ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. Δ. ∫.

ÿϷÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ã¿Ï·Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¶··Ì·Úο΢, ÁÈ·Ù› ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË. √ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÏËÎÙÈÎfi˜. √‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ “¤Û·Û ٷ ÙËϤʈӷ” , ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi ÙÔ... ÊÔ‚ÂÚfi, Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚı› ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∂¤ÏËÍ ÙË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ. £ÂÒÚËÛ fiÙÈ ·‰È΋ıËÎÂ Î·È ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶·ÓÙÛ¿, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ “Ï¿ıÔ˜” Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ. “∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ¶·ÓÙÛ¿ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” . ∫·ËχÙËΠÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘” ›Â Ô Î. ¶··Ì·Úο΢, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ. Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¿ÓÙ· Ë “£” Â›Ó·È ·ÓÔȯً Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ·fi„ÂȘ fiψÓ, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. °. ΔÛ.

¡· ÎÔÈÙ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË, Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰È¯·Ṳ̂ÓË- Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘- ÙÔ ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ˆ˜ “·ÚÁfiÌÈÛıÔ” . √ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ Ï›ıÔ ‚·Ï¤Ùˆ... ¶ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÔÈÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ £·Ó¿ÛË §˘ÚÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ· ı¤ÏÂÈ Ë ÙÚfiÈη §¿ıÔ˜. ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿ıÔ˜ οÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη. °È·Ù› ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÍ·‹ÌÂÚÔ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÚÈÂÙÈÒÓ; ∞˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï. ΔfiÙ ӷ ‰Â›Ù fiÛÔ „ËÏ¿ ı· ¿ÂÈ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ªÂ οÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜ ˆ˜ ·Ó ›¯·Ì ÂÎÏÔÁÈο ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ›Ûˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ù· ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ. °È·Ù› Ë ·ÓÂΉȋÁËÙË, ·Ó˘fiÏËÙË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÙÚfiÈη Ì ÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÂÈÏ› ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ϤÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È ™Àƒπ∑∞ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ;). ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÒÚ· ı˘Ì‹ıËΠӷ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ‰fiÛË, Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ı› ÛÙ· ÂÍ ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ıË. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ (·Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·) ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÌË Â·ÓÂÎÏÔÁ‹˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, Ó· ÛÎÏËÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ¢∏ª∞ƒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋, ˘‡ı˘ÓË Î·È ÓËÊ¿ÏÈ· ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÙËÚ› ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ôχ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÒÏÂȘ Î·È ‰È·ÚÚÔ¤˜. √ÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿ Ù· ÛÙ‹ıË Ù˘ ÁÈ· 15.000 ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. (∞fi ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·”)

ª‹Ó˘Ì· ÂÛÙ¿ÏË ¢ÂÓ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Î·È ÙÔ Ï¤Ó ¢ı¤ˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏË Ë̤ڷ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ Î·È ÙȘ ·È¯Ì¤˜ ÙÔ˘. “£ÂˆÚԇ̠ˆ˜ ÌÈ· ·ÂÚÁ›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∫·Ê¤, ÂÚ›ÙÂÚ·, οı ÌÔÚÊ‹˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì¿ÚÎÂÙ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ¤ÌÔÚÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ηٿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú·, ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi” .

μÔÏÙ¿ÚÂÈ ∂ΉËÏÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ -‰ËÌfiÛÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ÛʇÚÈ˙·Ó ·‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘. ΔÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙ· Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ΔÒÚ· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ϤÔÓ. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ôϛ٘ ÙȘ ‚ϤÔ˘Ó. ∞˘ÙÔ› Ò˜ ‰ÂÓ ÙȘ ‚ϤÔ˘Ó; ◊ Ì‹ˆ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ Û Ӥ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜; ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· -fiÛÔ Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ Î·È ·Ó ›ӷÈ- fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ ÙÔÓ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ “ªÂÚÛÂÓÙ¤˜” Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ô‰ËÁfi Ó· ‚ÔÏÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞˘ıfiÚÌËÙ· fiÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È: ∫·Ï¿ ·˘Ùfi˜ Ô‡ ËÁ·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜; Δ. ∫.

£· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó ¡¤· “ηÙÚ··ÎÈ¿” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË ‚ڋΠÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÛËÏ›· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ™˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·Ï¿ Ó· ·˘ÍËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÓÔÛ‹ÏÈ· ȉȈÙÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·fi 15% ÛÙÔ 30%. μϤÂÙÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ... ∫·È Ë Ͽη Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı· Í·Ó·ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ¡· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ô‡ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ó. °. ΔÛ.

ª›˙˜... ∂ÎÙÂٷ̤ÓË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ˘‹ÚÍ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, fiˆ˜ Ê¿Ú̷η, È·ÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Â›‰Ë ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÚfiÛÙÈÌ· 350 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ 22 ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰ˆÚÔ‰Ô΋ÛÂÈ, ‹Ù·Ó Î·È ŒÏÏËÓ˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Û˘Ó¤ÏÂÍÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ Î·È Ù· ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Î.Î. ¶ÂfiÓË Î·È ªÔ˘˙·Î›ÙË ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËηÓ. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ·Ôηχ„ÂȘ ‹ ı· „¿¯ÓÔ˘Ì ¿ÏÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙË Ï›ÛÙ·; ¢∏ª√.™.

“¡· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘” ŸÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ ÛÙË ¢∏ª∞ƒ ÙÔ Îϛ̷ ÔÏÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ¶¿ÚÈ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ù·¯ı› ˘¤Ú Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰fiÛË ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È Û˘ÓÂȉËÛÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. “∂ÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ ı· ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ΔÔ “ÂÌ›˜” ÙÂÏ›ˆÛ” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÒıËÎ·Ó ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ¿Ô„Ë ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÂϤ¯Ë... ∫∞Δ. Δ∞™

™ÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ìˉ¤Ó ™ÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÙÚfiÈη, ÂÌ̤ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ۯ‰fiÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ Î¿ı ÓfiÌÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÈÏÔ‡Ó ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ÂÎÙÔ͇ıËΠ۠ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÔÛÔÛÙ¿, ÔÈ ÌÈÛıÔ› ¤ÁÈÓ·Ó ÌÈÛıÔ› μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËηÓ, ·ÏÏ¿ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·, οÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÕÚ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ìˉ¤Ó. ΔÒÚ· Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈ ÙÚÔ˚ηÓÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜. ÿÛˆ˜, Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ı˘Ì›ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Â›Ó·È Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ÛÔ‚·Ú‹ Â¤Ó‰˘ÛË, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜, fiÔ˘ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∫·È ·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùfi ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ °. ΔÛ.

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

¢‡ÛÎÔÏÔ ™Â οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Á›ÓÔÓÙ·Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fiÏ˘Û˘. ∞˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ Â›Ó·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ù· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó; ¶Ô‡ ı· ¿Ó ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜; ª¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ... °. ΔÛ.

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 10 È Î· ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 20


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√È ÂÊËÌÂڛ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ √ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¢Ô‡Ú·˜, ηډÈÔÏfiÁÔ˜ - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂™À, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ¤ÎÏËÍË ‰È¿‚·Û· ÙÔ ¿ÚıÚÔ - ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î. ∫ÂοÙÔ˘, ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ 13/10. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ, Ô˘ fiÊÂÈÏÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Û·˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ, ÚÔÙÔ‡ ÚԂ› ÛÙ· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “...Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· ÎÈÓ‰‡Ó„Â, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ øƒ§, ‹Ù·Ó ¿Ê·ÓÙÔÈ” . ¶ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ȉ›·˜ - ·Ó Î·È fiÊÂÈÏ ӷ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘ÈÔıÂÙ› ¿ÎÚÈÙ· fi,ÙÈ Ù˘ ϤÂÈ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ - ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û·˜ ÂÈÛ˘Ó¿Ùˆ ÙÔ ∂›ÛËÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÊËÌÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fiˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÙÔ ·Ó·ÚÙ¿ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË 11/10/12, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÂÊËÌÂÚ‡ˆÓ ÛÙËÓ øƒ§, Ô‡Ù ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˜ Ô‡Ù ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜, Û ηÓÂÓfi˜ Ù‡Ô˘ ÂÊËÌÂÚ›·. ¢ÂÓ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙Â Ô ÎÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÂÚ ٷ ηӿÏÈ· Î·È ˙‹ÙËÛ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÀËÚÂÛ›·˜; μ‚·›ˆ˜ Î·È ÙÔ ‹ÍÂÚÂ. ∞Ï¿ ‹ıÂÏ ӷ ÛÙ‹ÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ...Û·Ô˘ÓfiÂÚ·, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ∫·È Ô˘ ‚¤‚·È· ¢ı¤ˆ˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó, ÛÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·fi ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. √˘‰Â›˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÓÙÂ Î·È Î·Ï¿, ÁÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÒÓ, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·Ù›ÓÂÙ·È. Œ¯ÂÈ fï˜ ·Î¤Ú·È· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊË̤Ú¢Û˘! ¡· Û˘ÓÂÓÓÔԇ̷ÛÙÂ... ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ Û·˜, ı· ÙËÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· fiÙÈ ·ÚÎÂÙ¿ “Ô‡ÏËÛ” ÙÔ ı¤Ì· ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÚÈÓ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË “È·Û¿ÚÈÎÔ” ÛÙfiÚ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·” .

∞¿ÓÙËÛË Û˘ÓÙ¿ÎÙË: ∞Á·ËÙ¤ Î. ¢Ô‡Ú·. ∏ ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∞˘Ùfi ÂÛ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ. ¶ÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ·Ó ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ ‹ fi¯È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô; ∞Ó ·˘Ùfi ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ˆ˜ ÛÔ‚·Úfi Âȯ›ÚËÌ·, ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ›ıÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó. ŸÙ·Ó Ô ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÚÈÓ ¿ÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÊËÌÂÚ›· ‹ fi¯È; ∫·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÈ Ó· οÓÂÈ; ¡· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ...ÌÔÈÚ·›Ô; ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ ηϿ ¤Î·ÓÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ηÈ

ÂÓ‹ÚÁËÛ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ∞ÊÔ‡ ηÓ›˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÎÏ‹ÛÂȘ. ΔÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË; ¡· ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘; ∞Á·ËÙ¤ Î. ¢Ô‡Ú·, ÂÛ›˜ ›ÛÙ ηډÈÔÏfiÁÔ˜, Ôχ ηÏfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. ∏ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. °È·Ù› ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ı¤Ì·; °È·Ù› Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ øƒ§; ∂›Ó·È Ù˘¯·›Ô; ΔÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡Ó ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó “ÛÙË̤ÓË” ; ∞˜ ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡ÌÂ. √ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· “¯ˆÚ›ÛÂÈ” Ì·˙› ÙÔ˘˜; √ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÛˆÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∫·È ·˘Ùfi, ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ, ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›) Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔ ÂÍ‹˜: ∂Û›˜ ÛÙ›ϷÙ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ (ÁÈ·ÙÚfi Î. °. °ÂˆÚÁ·‰¿ÎË) fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ (ÙÂÏÈο Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘). ∂›Û˘ ·fi ÙÔ 9ÌÂϤ˜ ¢™ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÙËı› ÙÚ›· ̤ÏË. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜; ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ›‰È· fiÏË ˙Ô‡ÌÂ Î·È ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ. ∂Ì›˜, Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ·Ù› “Ô˘Ï¿ÂÈ” . ª·Î¿ÚÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ó· ‰Ô‡Ï¢ “ÚÔÏfiÈ” Î·È ÂÌ›˜ Ó· ÌË ÁÚ¿Ê·Ì ·Ú¿‰·... ¶¿ÓÙ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ...

ΔÔ ·Ó¿ÏÁËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫Ú¿ÙÔ˜ ı· ÂÈ ‰‡Ó·ÌË, ÈÛ¯‡˜, ·Ú¯‹, ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙ›·. ∂›Ó·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó, Ô˘ Â›Ó·È ¿‰Èη Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÛˆÛÙ¤˜ χÛÂȘ. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Â›Ó·È Î·È Ì¤ÓÂÈ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˜ Î·È ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡ ÁÈ·Ù› ˙ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û ÌÈ· ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙË ¯ÒÚ·. ∫·È ȉԇ Ë ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ Â›Î·ÈÚÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ª¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ıÈÍ›·˜, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ËıÈ΋˜ ˘fiÛÙ·Û˘, ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Ì ·Ê¿ÓÙ·ÛÙË ˘ÔÌÔÓ‹, ·ÓÔ¯‹ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË, ˘ÔʤÚÔÓÙ·˜

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ªÂÙˆڛÙ˜ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ™‚ÒÏÔÈ ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÕÚË Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÙ¤ ÚÔÛÊÂÚı› ÚÔ˜ ÒÏËÛË ı· Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÌÂÙˆÚÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 125 ÌÂÙˆڛÙ˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ̤ٷÏÏÔ, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∫·Ï·¯¿ÚÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· È¿ÛÂÈ 340.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. “∫·Ï‡ÙÔ˘Ì ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ˘ÏÈÎÒÓ” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ¡Ù¿ÚÈÏ ¶ÈÙ, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ‰È·ÛÙËÌÈÎÒÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Heritage Auctions. √ÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˆÏËıÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ Ï›ÁˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛfiÙËÙ· ÛÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ¢È¿ÛÙËÌ·...” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÈÙÒÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÌÂÙˆڛÙË ·fi ÙÔÓ ÕÚË. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËηÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿-

·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ Î·Îfi fï˜ Î·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ·Ó¿ÏÁËÙÔ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ‡˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â. ÿ‰ÚˆÛ ÙÔ ·˘Ù› ηÓÂÓfi˜ (ÙˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ) ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, fiÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰Ú¿Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· Û ÔÏϤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, Ô˘ ¿ÏÏÔÈ Â›¯·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ fi¯È, ÛÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘; ™˘ÁÎÈÓ‹ıËΠηÓ›˜ ÂÎ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÙÔ ÎÔ˘Îԇψ̷ Ì ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ (ÙÚfiÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘) ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÂÓÒ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ͇Ï¢Û˘, Â·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙȘ ͢ÏfiÛÔÌ˜; √È ËÁ¤Ù˜ Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡Ó Î·È Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ‚ϤÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. ¡·, fï˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË, ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó Â˘ı‡ÓË Î·È ÓÙÚÔ‹, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÎfiÙÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ Û‹ÌÂÚ·: ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·Ú¤ÌÂÈÓ ·Ïfi˜ ı·ً˜ Ì ÌfiÓË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Ë Ó¤· ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 1,50 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÔ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ Ó· ‰Ôı› ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ̤¯ÚÈ 15/10 ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ì ÙfiÛ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË; ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ Î·˘Ùfi ı¤Ì·; ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛÔ ÎÏÂÌ̤ӷ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ˜ Û·Ù¿Ï˜ Î·È ·Ù·Ûı·Ï›Â˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ˜ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÏËÛÙ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÙÈ ‹Ù·Ó ÌÈ· χÛË Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔʤÚÔÓÙ˜; ∞˘Ù¿, fï˜, Â›Ó·È ÁÈ· ÒÙ· ÌË ·ÎÔ˘fiÓÙˆÓ. ºÙ·›Ì fï˜ Î·È ÂÌ›˜, ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ٷ ÎÔÚfiȉ· Î·È Ù· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿‰ÈÎÔ Ô ™·›ÍËÚ fiÙ·Ó Â› ÙÔ ÂÈÙ˘¯¤˜ “¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› χÎÔÈ, ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ (ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘) ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÚÓÈ¿” . ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂÙ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ˘ÁÈÒ˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ Î·È fi¯È Û·Ó „˘¯Ú‹ ÂÍÔ˘Û›·, ¿ÚÙ ›Ûˆ ÙË Ó¤· ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” .

ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂÙˆڛÙË ·fi ÙÔÓ ÕÚË, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ Î·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÌÂÙˆڛÙË ¶›ÎÛÎÈÏ Ô˘ ¤ÂÛ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ¿Óˆ Û ÌÈ· ™Â‚ÚÔϤ٠ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË.

√ ™Ú›ÓÁÎÛÙÈÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ªÔÚ› Ô ªÈÙ ƒfiÌÓÂ˚ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ∫ÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ‰ÂÓ ¿ÂÈ ›Ûˆ, ·ÊÔ‡ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÓıÂÚÌÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ªÚÔ˘˜ ™Ú›ÓÁÎÛÙÈÓ. √ ÚÔÎ ÛÙ·Ú ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Û ‰‡Ô ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ √¯¿ÈÔ Î·È ÙËÓ ∞˚fi‚·. “√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞˚fi‚· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÙȘ ›‰È˜ ·Í›Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Ô ªÚÔ˘˜ ™Ú›ÓÁÎÛÙÈÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Δ˙ÈÌ ªÂÛ›Ó·. “√È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ú›ÓÁÎÛÙÈÓ ı· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. “°ÎÂÛÙ ÛÙ·Ú” Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ªÈÏ ∫Ï›ÓÙÔÓ.

∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÏÔÈ Ì·˜ ͤÚÔ˘Ì ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 2012 ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› Û ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË (Ì›· °·ÏÏ›· ÚÈÓ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1789). √ ÙfiÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚËÌÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ··ÓˆÙ¿ ÌÓËÌfiÓÈ· ÂÌÓ‡Ûˆ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ê·Ì›ÏÈ·˜. Δ¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Ê·Ì›ÏȘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ·Ê¤ÓÙË Î·È ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠοو ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ ÎÔÙ˙·Ì¿Ûˉ˜, Ê˘Ï¿Ú¯Ô˘˜ ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ fiÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ fiÚÈ˙ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‚ÈÏ·¤ÙÈ, Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ¶Ï‹ıË ·Ó¤ÚÁˆÓ, ˙ËÙÈ¿ÓˆÓ (ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÙ¿ÍÂȘ οÙÈ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ê¿Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Ú·›Ô˘˜), ÂÍ·ıÏÈˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÂÚÁÈ·Ó¿Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÛ·ÎÈṲ̂ÓË ‚ϤÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÙÚÈ·Ó‰Ú›· (™·Ì·Ú¿˜ Ô Â›ÏÂÎÙÔ˜-μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ô ÛÊÔ‰Úfi˜-∫Ô˘‚¤Ï˘ Ô ÌÈÎÚfi˜) Ì ¿ÎÚ·ÙË ÂÈı˘Ì›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ fi,ÙÈ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ë ÙÚfiÈη. ¢ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÙ¤ ‰ÈfiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÚfiÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈ· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·! ™ÙËÓ ·È‰Â›· Îfi„Ù ·fi ‰ˆ, ·fi ÂΛ, 500 ÂÎ. ¢ÚÒ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ʤÙÔ˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Û ·ÂÏÈÛ›· Î·È Ì ÙÔ ÊfiÚÔ Ù˘ ‰ÂοÙ˘ (fiÏ· Ù· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó) ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ê˘ÙÔ˙ˆÂ›, ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙È¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ϙ ÎÈ ¤ÂÛ ϤÚ· ÛÙËÓ fiÏË Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÂÏÈÛ›·˜ ÏfiÁˆ ÂÏÏÈÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ó· ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿ ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘. √È ¿ÏÏÔÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂıÓÈο Ì·˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÛÙÚÈÌÒ¯ÙËÎ·Ó ÛÙË ÁˆÓÈ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ ™fiÈÌÏ ӷ ¯Ï¢¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÙȘ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Ù· Ó¤· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· Ô˘ Úfiı˘Ì· ÙÔ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈο” ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·¿ÙËÛË Ô˘ ¤Ú·Í ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù۷ΛÛÔ˘Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ. √È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÓÔÌÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›· ÁÈ·Ù› Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ë ÈÛfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Â›Ó·È Û¿ÓȘ ¤ÓÓÔȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜... ...‰ÈÒÍ·Ì ÙÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ‚¿Ï·Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÛÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·˜... ...Á›Ó·ÌÂ Ô ¢ÈÔÁ¤Ó˘ Ô˘ Ì ·Ó·Ì̤ÓÔ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Ì·˜ „¿¯ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÛˆÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÓÙ¿Ï· ÌÂÛË̤ÚÈ...” .

ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ™Ú›ÓÁÎÛÙÈÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ì¿Ì·, ·ÊÔ‡ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ô √Ì¿Ì·.

¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÛÙȘ “120 Ë̤Ú˜ ÛÙ· ™fi‰ÔÌ·” ∏ ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤· Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ª·Ú΋ÛÈÔ˘ ÓÙ ™·ÓÙ “120 ∏̤Ú˜ ÛÙ· ™fi‰ÔÌ·” , ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ “·ÎÚ·›·˜ ¯˘‰·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘” . ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ËıÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Dongsuh Press fiÙÈ ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ· ·ÔÙÂÏ› Û¿ÓÈÔ ‰Â›ÁÌ· ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ fiÏ· Ù· ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÌfiÏȘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ “¯˘‰·›Ô Î·È ˆÌfi” . 줂·È·, ·Ó Î·È ÂÂÙÚ¿Ë Ë ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ıˆÚÂ›Ù·È “‚Ï·‚ÂÚfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜” Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì¤Û· Û ÂȉÈ΋ Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ Û ¿ÙÔÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙˆÓ 19 ¯ÚfiÓˆÓ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο; ∞ÚÂÙ‹ °Î·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·

“∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ˙ËÙ› Ë ÙÚfiÈη ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ, Ë ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢Ù›, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ì ÂÓÙÂÏÒ˜” .

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÚԇη˜ ʇϷη˜

“∫·Ì›· ¿ÏÏË ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ôχ ÈÂÛÙÈÎÔ› Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Û fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ” .

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢ÈÔÏ·Ù˙‹˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¿ÏÏÔ, ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ó· ‰›ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı›. ∫·È ıˆÚÒ ˆ˜ ·˘Ùfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Í¤ÚÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘Ô·„ÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο” .

ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙˯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÏÔÁÈÛÙ‹˜

“∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘Ô·„ÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ϥˆ Â›Ó·È ˆ˜ ı· ˘Ô·„ÂÈ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·ÏÏÈÒ˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È, ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012

/5

Èڛ˜ ʈ˜ μ˘ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Â›Ó·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫ÔÚ·‹ ̤¯ÚÈ ÙË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ÕÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ù· ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙË Ó‡¯Ù·. ¢∏ª√.™.

∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ªÂ ÙÔ ‰Âο¯ÚÔÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ù˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙËÏÂʈÓÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Ù· ‚ÚÂÈ Ô‡Ù ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô‡Ù Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ fiÙ·Ó ‹Úı Ì ÙÔ ∫Δ∂§ Ë ÒÚ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∞fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ ñ ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ›¯·Ó ‰Ôı› Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Î·È fiÚıȘ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¤ÚÈÌÓ·, ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ÌÈÎÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È;

∫·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ

¢.ƒ.

¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ·ÚοÎÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÊÙ¿ ¶Ï·Ù·ÓÈÒÓ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Ô‰fi ∞¯ÈÏϤˆ˜. √ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·Û¯›ÛÂÈ, ̤ڷ ‹ Ó‡¯Ù·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·˘Ùfi, ı¤ÙÂÈ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ΛӉ˘ÓÔ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‡, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Â›Ù ӷ η٤‚ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ›Ù ӷ ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÙÔÓ ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· π.Ã., ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó· ÏÂÚÒÛÂÈ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì ·Î·ı·Úۛ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ...

ΔÔ˘·Ï¤Ù˜ ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ...·¤Ú·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηı·Ú‹ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÔÙÂÏ› ‚ÈÙÚ›Ó· Ù˘ fiÏ˘. ¢.ƒ.

∫ÏÂÈÛÙfi ÊÚ¿ÙÈÔ ªÔÚ› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·Ó Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËψı› ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù›ÔÙ· fï˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ·‡ÚÈÔ ‹ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ΔÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ó· ›ӷÈ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÎÏÂÈÛÙ¿ ·fi ʇÏÏ· ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÛÎÔ˘›‰È·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ۯ‰fiÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ. °È· Ó· ÌËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· Î·È ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÓÂÚÔÔÓÙ‹˜, Ì‹ˆ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÌÔÚ› ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ; °.ΔÛ.

∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË ™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ȉÈÔÎً٘ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙ· ÔÔ›· Ë ı¤Ú-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ “∂ÓÒ ¤ÏËÍ ¯ı˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ŸÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ Ì ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘” . √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ “ΔȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤Ûˆ˜, ÂÓÈ·›· ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. ΔË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ‰È¿‚ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· Δ¯ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏϋψÓ, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎÏ¿‰Ô˘ ª.∂.” . ∞ÂÚÔ„ÂηÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÎÔ˘ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÂÚÔ„ÂηÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ‰¿ÎÔ˘ ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ™˘Î‹˜, ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘, ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ˙Ò· ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÌÂÏÈÛÛÔÙÚfiÊÔÈ Ù· ÌÂÏ›ÛÛÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡. ∂›Û˘, ÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ

Ì·ÓÛË Â›Ó·È Ì ÂÙڤϷÈÔ. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡Ó fiÙÈ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Ì ÂÙڤϷÈÔ, ʇÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ ‰Ô˘Ó” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ¶ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó, ‰Â, ˆ˜ “‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Îϛ̷ ÙÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· ÙÚ·‚¿ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘” . ΔËÓ ÙÂÏÈ΋, ¿ÓÙˆ˜, ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ fiÙ·Ó „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó Û›ÙÈ, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜, ı· ÚÔÛı¤Ù·Ì ÂÌ›˜...

°.•.

16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1982

·Ú·ÁˆÁÔ› Ó· ÌËÓ Ì·˙¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏ·ÈfiηÚÔ 20 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ „ÂηÛÌfi” . ¢ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ‰‡Ô Ï¿ÛÙÈÁÁ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ “™ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ¤ÁÈÓ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ‰‡Ô Ï·ÛÙ›ÁÁˆÓ ‰¿ÊÔ˘˜, ‚¿ÚÔ˘˜ 80 ÙfiÓÓˆÓ Ë Î¿ı ÌÈ·, Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÛÈÏfi Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ μfiÏÔ˘. ™¯ÂÙÈο ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÔÌfiÚÚ˘ı̘ ÂÙ·Èڛ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹” .

ÙÈÎÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi ·˘Ù¤˜ ‹ ·fi ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ê‡ÏÏˆÓ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ·ÚÔÏÈÛÌÔ‡ ÏÔ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÚfiÎÏËÛË Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ·Á΢ÚÔ‚fiÏÈ· ·ÚÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ” .

√‰ËÁ›Â˜ ÛÙ· §ÈÌÂӷگ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ “∂Á΢ÎÏ›Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ¯Ú‹ÛÙ˘ ¯ËÌÈÎÒÓ ‰È·ÛÎÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÂÚÈÛÙ·-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1975... ∞Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ë ‰›ÎË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÁÈ· Ù· ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1973. ™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ οıÔÓÙ·È 33 ¿ÙÔÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. 1994... √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ §ÔÁÔı¤Ù˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Û ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¶ÂÈÚ·È¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 1995... ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢fiÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ‡

ÃÒÚÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘. 1999... √ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Δ·Ì¿ÎÔ˜ ηٷÎÙ¿ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÛÙÔ 34Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ÓfiÚÁ·Ó˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫›Ó·. 2002... ŒÂÈÙ· ·fi 17.000 ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.000 ÂÎÏÂÎÙÔ› ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ·, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Ì οı ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·. °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Ó¤·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 220 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ

°ÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÙÔ 2013

∏ ª¤ÚÎÂÏ ·ÔÎÏ›ÂÈ “·ÓÂͤÏÂÁÎÙË” ¯ÚÂÔÎÔ›·

§π™∞μ√¡∞, 15.

∏ ¶√ƒΔ√°∞§π∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ

ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÏÈÁÌÒÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ì ÁÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜, ‰‹ÏˆÛ ·fi„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μ›ÎÙÔÚ °Î¿Û·Ú, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2013. “∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÊÈÎÙ‹ (...) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÏÈÁÌÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ Ô °Î¿Û·Ú ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ, ·ÊÔ‡ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “√ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2013 Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋” ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, οÙÈ Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÙ¢¯ı› ΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ·fi 8 Û 5, Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÚfiÛıÂÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ 4%, Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. √ ̤ÛÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ı· ·˘ÍËı› ·fi ÙÔ 9,8% ʤÙÔ˜ ÛÙÔ 13,2% ÙÔ 2013, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. “∏ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· Û‹Ì·ÈÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜” ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ 78 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÛÙË ¯ÒÚ·, ÚfiÛıÂÛÂ Ô °Î¿Û·Ú. “£· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ (...) ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ì·˜” ÁÈ·Ù› Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ “ı· ˘fiÎÂÈÓÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÂÔÙ›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ” η٤ÏËÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ¿Û˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ԉ¯Ù› ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. ∂‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó·, ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› ÔÈ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·‰‹ÏˆÛ·Ó ηٿ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· §ÈÛ·‚fiÓ· Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ fiÏÂȘ.

∂¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó” fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ £ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ μ∂ƒ√§π¡√, 15.

ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â˘ÚÒ, fï˜ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó” ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “∂Èı˘Ìԇ̠ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, fï˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ‰ÂÍ›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿ ƒÈοÚÓÙÔ ª·ÚÙÈÓ¤ÏÈ ªÂÚÔοÏ. ∏ Î. ª¤ÚÎÂÏ Â›¯Â ‹‰Ë ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ˘¤Ú Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÌÈ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó “·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘”

∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓ٠›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÛË ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ÔÚ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη

(∂∂, ∂∫Δ, ¢¡Δ). √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘˙ËÙËı› Ô “Ú˘ıÌfi˜” Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ÚÂÒÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘-

Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ıÂÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜, ηٿ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, Û‡Ìʈӷ Ì ηϿ ÏËÚÔÊÔÚË̤Ó˜ ËÁ¤˜ Ù˘ ∂∂. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈ˙·Ó ÔÈ ›‰È˜

ËÁ¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Ú›· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ÚÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi

Der Spiegel: ∑ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· μ∂ƒ√§π¡√, 15.

¶ø™ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜

‰ËÏÒÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· 25.000 ¢ÚÒ, Ó· ÂÌ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi 52 ÂηÙ. ¢ÚÒ; ΔÈ ÂÈϤÔÓ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2010 ΤډÈÛ 5.588 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÛÙÂÈÏ 19,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi; ∫·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ Ó· ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi 9,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰‹ıÂÓ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ; ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ¤ÚÂ ӷ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Û ÂΛÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌfiÓÔ Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜: ŒÓ· “°. ¢.” , ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ „ËÏ¿ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ 54.000 ÔÓfiÌ·Ù· ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙÔ 2009 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2011 ¤‚Á·Ï·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ Ï›ÛÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚÔÛÎÂϤÛÙÂÚË ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ï›ÛÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Î·È È‰ÈfiÎÙËÙ· ·Î›ÓËÙ· - ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÂΛӷ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó. ∞ÏÏ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚ›-

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

Ù·È Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú¿‰ÔÍË: √È Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÈÛو٤˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÎÔ› ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ‹ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎfïÓ. ∫·È ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‚Á¿˙Ô˘Ó ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ. °È· Ì‹Ó˜ ÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∏ Ï›ÛÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 1991 ¤ÏÏËÓ˜ ȉÈÔÎً٘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ¶ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î¿ÙÈ. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2010 Ë ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ÙfiÙ ·ÎfiÌË ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ÔÌfiÏÔÁfi Ù˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì›· „ËÊÈÔÔÈË̤ÓË Ï›ÛÙ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·-

ÚÈ·ÛÌÒÓ Ì ÛÙÔȯ›· ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ HSBC ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, fiÔ˘ ›¯Â ηٷÙÂı› Û˘ÓÔÏÈο 1,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂ÓÒ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÌÈÛfi ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ϤÔÓ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. ªfiÓÔ ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÂÏÈο -ÌfiÓÔ‰¤Î· ÔÓfiÌ·Ù· ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™¢√∂. ΔfiÙ ‰ÂÓ ‰È·‚›‚·Û fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ “ÂÌÈÛÙ¢fiÙ·Ó ÙËÓ ∞Ú¯‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜. √ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. ∂› ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËΠÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ -Î·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™ÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙÔ˘ ˘‹Ú¯Â fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ¤Ó· ÛÙÈÎ USB Ì ٷ ‹‰Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›· ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ: Ë Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ. ∞ÏÒ˜ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙȘ ¤-

Ú¢Ó˜. ∞ÏÏ¿ Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ™¢√∂ ¤Ú¢Ó˜ -Ô‡Ù ÂÓË̤ڈÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· ›¯Â ¯·ı›. ªfiÏȘ Ô Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¤Ì·ı ÁÈ· Ù· ¯·Ì¤Ó· ÛÙÔȯ›· Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı˘Ì‹ıËΠÙÔ ÛÙÈÎ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Î·È ÙÔ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ì ٷ¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. Ÿˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ “fiÙÈ Î·Ó›˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙfiÛÔ Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ªÈ· ¿ÏÏË Ï›ÛÙ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ “η˘Ù‹” : ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÂÚ›Ô˘ 60 ÔÏÈÙÈÎÒÓ, fi¯È fï˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·›¯Â ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ηÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿. ∞ÚÎÂÙÔ› ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ› Â›Ó·È ‡ÔÙÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÈÎÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· fï˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηÚȤڷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤. ™˘Ó‰¤ÂÙ·È Â›Û˘ Ì ¤Ó· Ì·ÊÈfi˙ÈÎÔ Î‡Îψ̷ ÙÔÎÔÁχʈÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤‚Ï·„·Ó: ΔÔ ª¿ÈÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙË ‚fiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ·, Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË.

Œ¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ¿ÏËÛÙÔÈ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈÎÔ›” , ϤÂÈ Ô 75¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÎÔ‡Ú˘, Ô˘ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Transparency International ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ, ˯› ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Í·ÊÓÈο ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹‰Ë ÔÏÏ¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ΔÒÚ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ÔÈ ÈÛو٤˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÚÔÙÈÌ¿ ηÓ›˜ Ó· ˆÚ·ÈÔÔÈ› ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ΢‚ÂÚÓ¿ ÌÈ· ·Ó›Î·ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË, Ë ›‰È· fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó¤Î·ıÂÓ, ·Ú·ÔÓÂ›Ù·È Ô ª·ÎÔ‡Ú˘. °È· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, Ë Ù¿ÍË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ¿ÚÚˆÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ÌÈ·˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÎˆÌfiÔÏ˘ 14.000 ηÙÔ›ÎˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔ ™¢√∂ ·Ó·Î¿Ï˘„ 2,8 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ -·‰‹ÏˆÙ·. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÂÚ›Ô˘ 1500 ¢ÚÒ. ΔÔ π∫∞, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂÙÂÙÚ¿Ë ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Û ÊÔÚ¤· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ȉÈÔÙÂÏÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ π∫∞ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¿‰ÂÈ· ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ԇÙ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, Ô‡Ù ·ÏÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÌ‚¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Û ʛÏÔ˘˜ ‹ ÁÓˆÛÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ù· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÏÔ› Ôϛ٘ ˙ËÌ›ˆÛ·Ó Ù· Ù·Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘: ∞fi ‰‹ıÂÓ 700 Ù˘ÊÏÔ‡˜ ÛÙËÓ ∑¿Î˘ÓıÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌfiÓÔ 60 ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó. ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÎfiÏ· ¯¿ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜ ƒ·ÎÈÓÙ˙‹˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

ÕÏÏË ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ Ó‡¯Ù·...

™‹ÌÂÚ· Ë Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ

∞ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜

∞£∏¡∞, 15.

¡¤Â˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜

∞£∏¡∞, 15.

 ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙ. ª·ÓÈÙ¿ÎË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ı· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, fiÙÂ Î·È ·fi ÔÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÂÓÒ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ͤÚÔ˘Ó ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË.

¶ÂÚÈÎÔ¤˜... ˘Á›·˜: 950 ÂηÙ. ¢ÚÒ

™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

™ÙȘ 17:00 ÍÂΛÓËÛÂ Ô Ó¤Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÙÚfiÈη Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤‰ˆÛ ϛÛÙ· ÂÚÈÎÔÒÓ Ì ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ 950 ÂηÙ. ú. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÔÛ¿: - 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞fi ÙË ıÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ -200 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞fi ÙË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Ì ‚¿ÛË ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· -300 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞fi ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ -200 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Û ∂√¶ÀÀ & √°∞ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ (Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 30%) -100 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ¯Ú‹Û˘ ÁÂÓÔÛ‹ÌˆÓ ¶ËÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Á ηϿ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó¤Ô Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη.

§›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 20:00 ÍÂΛÓËÛÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÓÈÙ¿Î˘, Ë ÔÔ›· ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·, ÂÓÒ Ô Î. ª·ÓÈÙ¿Î˘, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÚÔ¯ˆÚ¿. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ıÂÙÈο” ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Î. ª·ÓÈÙ¿Î˘ ›¯Â ˘ÂÚ·Ì˘Óı› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 15.000 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ 40.000, ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 200.000 ˘ÂÚηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ 150.000. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÁÈÓ Ӥ· Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÂÓÒ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ¿ÊÈÍË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙȘ 14:00 ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· 15 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· ¿ÂÈ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔÌ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ›Ûˆ˜ “‚¿ÏÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› Ù˘” ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ·fiÏ˘ÛË, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ fï˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÂÙÈÒÓ Ô˘ ÂΛ ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ˆÚÈÌ¿ÓÛˆÓ. ∂ÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ› Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·Ú·ıÒÓȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÚԤ΢„ Ӥ· ÂÌÏÔ΋ ηıÒ˜ Ë ÙÚfiÈη ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÂÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÌÈÛıfi ηıÒ˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 50% ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ (·fi ÌÈÛıÔ‡˜ ¤ˆ˜ 24 ÌËÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ 12) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ·fi 6 Û 3 Ì‹Ó˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ › ˆ˜ Ë ÙÚfiÈη “˙ËÙ¿ ÙË Ì¿Ó· Ù˘ Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘” √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÎfiËÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÒÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ μÚÔ‡ÙÛ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ∂ÌÏÔ΋ ÚԤ΢„Â Î·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ıÒ˜ Ë ÙÚfiÈη ÂÈ̤ÓÂÈ Û ¤Ó· ¿ÌÂÛÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· 15.000 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª·ÓÈÙ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ô¯ÒÚËÛ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ MEGA fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ú·ÈÙËı›.

∞‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 09:00 Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜, °È¿ÓÓË μÚÔ‡ÙÛË. ∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ôχ ÛÎÏËÚ‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Ù˘ ∂∫Δ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, ÂÓÒ Ȥ˙Ô˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÀÁ›·˜, Ì ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔÓ √°∞ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ó¤Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÈÌÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ › ˆ˜ “˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ‰ÚfiÌÔ˜” ÁÈ· ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È Â›¯Â ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜: ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: ΔÈ Û˘˙ËÙ‹Û·Ù ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi; π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜: ΔÔÓ ÂÓË̤ڈ۷ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ¿Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. £· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Î·È ÌÂÙ¿. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: ÕÚ· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÎÏÂȉÒÛÂÈ Ù›ÔÙ· ̤¯ÚÈ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜; π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜: ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ. ΔÔ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ, ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ fï˜. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ̤ÙÚ· Ó· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰·; π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜: Δ· ̤ÙÚ· ı· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Eurogroup. ΔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: ΔÔ Eurogroup ÁÈ· fiÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È, Î. ˘Ô˘ÚÁ¤; π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜: ¢ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌ·. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜: ÕÚ· Ô ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· Û·˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘; π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜: ª¤Û· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË.

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ International Herald Tribune

™·Ì·Ú¿˜: ªÔÓ·‰È΋ ÚfiÎÏËÛË Ë ÎÚ›ÛË ∞£∏¡∞, 15.

Aπ™π√¢√•√™ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı·

Ï¿‚ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÂÌÊ·Ó›ÛıËÎÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ International Herald Tribune, ·’ fiÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÒÚ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ·ÔÙÂÏ› “ÌÈ· ı·̷ÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ˆ˜ fiÙ·Ó ‹Ïı ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ·ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ˆ˜ “·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó” ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “∂Ì›˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˆ˜ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÚfiÎÏËÛË, οÓÔÓÙ·˜ fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ì·˜ Î·È Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· 5 ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ Ë ¯ÒÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËı› ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· Ï¿ıË Î·È Ó· ‰ÂÈ Ò˜ ı· Ù· ·ÔʇÁÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË:

·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· -¡· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ -¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·- ¡· ‰ÒÛÔ˘Ì ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜

ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ Ù· fiÛ· ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Ï·˚ÎÈÛÌfi. “∏ ∂ÏÏ¿‰· -›Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜- Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË, Ô˘ Ù˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙¤˜ Ù˘, ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˙ËÙ¿ÂÈ Û·Ó ÁË ¤ÚËÌË ÙË ‚ÚÔ¯‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ·Ù› ı· ÈÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈ· Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, Ë ’‰Ú·¯ÌÔÊÔ‚›·’ ” ∂ÎÙ›ÌËÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ “Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈË̤Ó˜, Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÂÍÔÊÏË̤Ó˜ Î·È Ì ÙËÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÍÂÂÚ·ÛÙ›, Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο” ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô

¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Ï·˚΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜, ·Ó·Áη›Â˜, ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, fiÏÔ Î·È ÈÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fï˜ ˆ˜ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÒÚ·, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ’Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÚ·Áˆ‰›·’, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, ı· Â›Ó·È ÌÈ· ı·̷ÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜” ™ËÌ›ˆÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÙ˘¯›· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÁÈ·Ù› -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ- “·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ- Î·È ı· ÂÙ‡¯ÂÈ- ÙfiÙ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

Ù˘ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÈÔ Âӈ̤ÓË” ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › ˆ˜ Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞fi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó, ı· Á›ÓÔ˘Ì ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, οÔÈÔÈ ÛΤÙÔÓÙ·Ó Ó· Ì·˜ ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ’πÊÈÁ¤ÓÂÈ·’. ΔÒÚ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì·˜. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È È· Ó· ÌË ÙÔ˘˜ ‰È·„‡ÛÔ˘Ì”.

°π∞ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË. ∞ÓÙ› ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÙfiÔ˘ Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘ Û‡Û΄˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ηıÒ˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó “ÏԢΤÙÔ” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜.

∂ÈÙ˘¯‹˜ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ ∞. ƒÔ˘·ÎÈÒÙË

∞£∏¡∞, 15.

∂¶πΔÀÃ∏™ ‹Ù·Ó, Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙȘ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Â¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÁÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ·ÈÌ·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ. √ Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÌÂٷʤÚıËÎÂ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È, ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. π·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ·ÊÔ‡ Á›ÓÂÈ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡˜. √ Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÙÔ Úˆ› ·Ú¯Èο ÛÙÔ ∞ÈÁÈÓ‹ÙÂÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ∞ÙÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ËÌÈÎڷӛ˜ Î·È ·‰È·ıÂÛ›·. ∞fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÚԤ΢„ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È̿و̷ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ¿ÌÂÛ·.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

°ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¡. ª·ÓÔ‡‰Ë˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √ÚıÔ·È‰ÈÎfi˜ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙÔ ¶¡ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ DUKE University USA. ªÂÙÂÎ·È‰Â˘ı›˜ ÛÙÔ Kantonsspital Liestal, ∂§μ∂Δπ∞, ÛÙÔ Universitatsklinikum Carl Gustav Cavus, ¢Ú¤Û‰Ë, °∂ƒª∞¡π∞ Î·È ÛÙÔ McGill University, ªfiÓÙÚ·Ï, ∫∞¡∞¢∞™. ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ 9.00-13.30 & 18.00-21.00 ÂÎÙfi˜ ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 65-°·˙‹, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 26166 Δ∫ 38333 - μfiÏÔ˜ ∫ÈÓ.: 6936 979400


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÚÓËı› ÙȘ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ∞£∏¡∞, 15.

¡∞ ·ÚÓËı›, “¤ÛÙˆ ÁÈ· ÌÈ· ÊÔ-

Ú¿”, ÙȘ “·Ú¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ” Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ˙ËÙ› Ë °™∂∂ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË “ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˜”. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÚfiÈη ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ù˘ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜” ÚÔÛ¤ıÂÛ “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÊ›ÏÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ¤ÛÙˆ ÊÔÚ¿ Ó· ·ÚÓËı› ÙȘ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÌʈӋÛÂÈ “Û ·˘Ù¿ Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ηÙ‰·Ê›˙Ô˘Ó Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ·fiÁÓˆÛË”, ÙfiÙ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È “·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙ˜”.

∞ÂÈϤ˜, ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ› ·fi ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ ηٿ ª›ÛÙË ∞£∏¡∞, 15.

£Àª∞ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÒÓ Î·È ·-

ÂÈÏÒÓ ·fi ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ Ô ¡›ÎÔ˜ ª›ÛÙ˘. ∏ ¢∏ª∞ƒ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ã˘Ù‹ÚÈÔ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Î. ª›ÛÙ˘ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Corpus Christi. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¢∏ª∞ƒ: “∫¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ‡˜ ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ˘˜ ηٿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ ÚÔËÏ¿ÎÈÛ·Ó Î·È ·›ÏËÛ·Ó ÙÔÓ ¡›ÎÔ ª›ÛÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂȉÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. ΔÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ›¯Â ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ì Ûı¤ÓÔ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÌfiÏȘ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ Ã˘Ù‹ÚÈÔ. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÂÓfi¯ÏËÛ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ΔÔ˘˜ ϤÌ fiÙÈ Ë ‰È΋ Ì·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ù·È. £· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ¤‰ÈÓ ¿ÓÙ· Û ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÈ ÓÔÛÙ·ÏÁÔ› ÙÔ˘ Ê·ÛÈÛÌÔ‡ ¤Î·Ó·Ó οı ÙÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó” . ∏ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·¿ÓÙËÛ Ì ̛· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ÔÔ› ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÊÙ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÎÈ ·˘ÙÔ› ϤÓ fiÙÈ „ȯ·Ï›˙ÂÈ. ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ηٷÎÚ·˘Á‹ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ë ¿ıÏÈ· Ô-

“ Ÿ¯È” ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ Û ·ÏÏ·Á¤˜-ÛÔÎ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο

∞¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ¯ÒÚ· ∞£∏¡∞, 15.

Δ

Ë ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ÙÚfiÈη ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¢∏ª∞ƒ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÙ·Û›·” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›”. “∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ·” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿.

∏ Î. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ·Ú¤ÂÌ„Â Û ۯÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘, Ù˘ 4˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ΔÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û η̛· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Î·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ›. ∞Ó Ë ÙÚfiÈη ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏË ›ÂÛË, ÙfiÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Ù˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ËÁÂÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜-ÛÔÎ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ΔÚfiÈη Î·È “Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜ Î·È Î·Ù¿Ï˘ÛË ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ , fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. “¢ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ηӤӷ Ù· fiÛ· ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ΔÚfiÈη” ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙËÓ ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÚfiÎÂÈÙ·È, ηٿ ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙË ¢∏ª∞ƒ, Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ηٿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ. ∏ ı¤ÛË Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÎÔÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÔÏÈÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂∂ fiÙÈ Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ “ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› Û ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô.

√È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÚ› ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Â›Ó·È ‚¿ÛÈÌ· Î·È ÈÛ¯˘Ú¿. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â¤ÚÚÈ„Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Í¤Ó˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ۠ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓԉԯ›Ô. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ÙfiÙ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙÔ 2008, fiÙ·Ó fiÏ· fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜, ¤ÚÂ ӷ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÂıÓÈÎfi Û˘Ó·ÁÂÚÌfi Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· Ô˘ ÙfiÙ ı· ‹Û·Ó ‹È· Î·È ·ÓÂÎÙ¿” .

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ¤ıÂÛ ÙË ¯ÒÚ· Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÚԯȿ ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰˘Ô ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÌfiÓÈÌË ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠Â› Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ÙˆÓ 31.5 ‰È ¢ÚÒ” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÒÚ· Â›Ó·È “Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË Ó· ·Ó·ıˆÚËı› ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. Ÿ¯È fï˜ Ó· ·Ó·ıˆÚËı› ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” . ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÛÙÂÈÏ ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙȘ

¢ı‡Ó˜ Ù˘ ¡¢, Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο. “ΔÔ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È ¿ÏÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÌÌÔÓ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜” . “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÂÓÙÂÙ·Á̤ÓË Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. πÛ¯‡ÂÈ ¿Ú· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ” ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fï˜, Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÚÂÚÌËÓ›˜ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÛıÂÓ·Ú¿ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘” . “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· ÛÙ¤ÚÂÔ ÂıÓÈÎfi ̤وÔ Î·È Ì·˜ Ï˘› Ë ¿ÁÔÓË Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÂÈ Ó· Ô¯˘Úˆı› ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÈο Ë ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘” ›Â, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. •Âηı¿ÚÈÛÂ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫: “ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ı· ÎÈÓËı› Î·È ÙÒÚ· ÙÔ ¶∞™√∫. £¤ÏÔ˘Ì fï˜ ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ì ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi, ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. ¡· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙË ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·” .

°™∂∂

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

ª›¯·ÏÔ˜: ∞˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙfi Î·È ·fi ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÛÙÔ Δfi΢Ô. “™ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ηÌ‹ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù˘ ∂∫Δ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ› ÙÔ˘˜ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù·ÎÙÈ΋. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, Ô‡Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ÂÓ Ù· ÈÛÙ‡ԢÓ. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ô Î. ΔfiÌÛÂÓ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ı· ÂÈÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ‡ÊÂÛË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÁÁÓÒÌË. øÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘-

∞£∏¡∞, 15.

√π ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂ-

ÏÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂μ∂ ∞ı‹Ó·˜, ∫. ª›¯·ÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Ë ‰fiÛË ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô Ù¯ÓÈÎÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ, ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ

ı› Ó· ·Ú·ÏËÚ›, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ Î·È ÂÈÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” . “∞Ó ¢¡Δ, ∂.∂. Î·È ∂∫Δ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÌÔÓÔ‹ÛÔ˘Ó, ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞, ·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞˜ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó Î·È ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜ Î·È ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÏÔÓ›ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹”.

°∂¡√¶: ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙË ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ∞£∏¡∞, 15.

Δ√¡ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓË-

ÛË ÚÔˆı› ÙËÓ Ï‹ÚË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ë °∂¡√¶ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜).

Ìfi‰ÈÔ Û ·˘Ù¿ Ù· Û¯¤‰È· Î·È fiÙÈ “Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË “ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ” ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . ªÂ ¿ÏÏË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë °∂¡√¶ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹

‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¢ª∏∂) ˆ˜ ÂȉȷÈÙËÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ “∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ËÏÂ-


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ·

ΔÛ›Ú·˜: ™¯È˙ÔÊÚÂÓÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ “ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; ¶ÔÈÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ;”

∞£∏¡∞, 15.

°

È· “Û¯È˙ÔÊÚÂÓÈÎfi ÎÚÂÛ¤ÓÙÔ” Î·È “·‡ıÌÂÓÔ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ·fi„ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∏ÂÈÚˆÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÁÈ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ, “...fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ...” . ∂›Û˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ñ Ù·ÊfiϷη. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜. £· ÙȘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì” . √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ›ڷ̷ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ - ÛÔÎ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÂÚ·›·. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο Ï·›ÛÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË , ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋˜ ‰È¿Û΄˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¿, ÂÊfiÛÔÓ ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ¿ÛÎËÛ ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ §·Ô‡, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi › ˆ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÊÔ‰ÚfiÙ·ÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈʇϷÍÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∫Ô˘‚¤ÏË. “√ ÌÂÓ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, -› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο-, ›¯Â ÙÔ ÛÙÈοÎÈ Ì ÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÙÔ˘, Ô ‰Â ∫Ô˘‚¤Ï˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÔÈÎÔ‰ԇ¯Ô˜ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿Û¯ËÌ·, Ô˘ Ë Â›ıÂÛË Û ÂÚÁ·Ûȷο ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” . ∫¿ÏÂÛ Â›Û˘ ÙÔÓ §·fi, Ó· ·-

ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘˜ “Ù˙¿Ì· Ì¿ÁΘ” Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÊfi‰Ô˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙˆÓ Î·È fi¯È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ô˘ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” .

“£· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÙ·Ó ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ì” ∞¿ÓÙËÛË Û fiÛÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ ÎÚ˘Ê‹ Âȉ›ˆÍ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ¤‰ˆÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ‹ Âȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤Ó· “ˆÚ·›Ô ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‰Ú¿ÎÔ” ÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ı¤ÏÂÈ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·. ÀÂÚıÂÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÚfiÛıÂÛ “√ Î. ™fiÈÌÏ ·fi ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË Â› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ÁÈ·Ù› ı· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡ÌÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ʈӿ˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ∞˘Ùfi Ô˘ ηٷÓÔÔ‡Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ¤ÙË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ; ÀÊ›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· ¢ÚÒ, ·Ó ı· ‰È·Ï˘ı› ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Û˘ÓÔÏÈο ‹ ·Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ [...] √È Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ‰fiÓËÛ˘, ·Ó ‰È·Ï˘ı› ÙÔ Â˘ÚÒ ı· Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ Î·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· fiÏË

ÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ “Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·” ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. ™ËÌ›ˆÛÂ, ‰Â, fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÙ·Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍ·¤Ï˘Û Ӥ· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∂˘.μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÚÔÛٿ٢Â.

“ Œ¯Ô˘Ì ۯ¤‰ÈÔ” √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ “Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‚¿˙ÂÈ “ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . “Œ¯Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Î·È Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ Ì·˙› Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì Ï¿ÙË ÁÈ· Ó· ¿Ì Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ” . ÀÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›·, fiÙÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, fiÙÈ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ı· ‰ËÌ¢ıÔ‡Ó ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. “Œ¯Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ·ÎfiÌË, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ™Àƒπ∑∞.

™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ªÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; ¶ÔÈÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ™Àƒπ∑∞. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ı· ηٷÚÁËı›” . “∞Ó ¤ÚıÔ˘ÌÂ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÏÈÙfiÙËÙ· ÙfiÙ ı· Âı¿ÓÂÈ Î¿ı ÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Î·È Â·Ó¤Ï·‚Â: “ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ı· ηٷÚÁËı›’ ı· ·Î˘Úˆı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ fiˆ˜ „ËÊ›ÛÙËÎÂ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË” . ∂·Ó¤Ï·‚Â, ‰Â, ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ڋÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ·¿ÓÙËÛÂ: “∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÙÛˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â¯ıÚfi ÌÔ˘. ¢ÂÓ ı· οӈ fï˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “ŸÙ·Ó οÙÛˆ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª¤ÚÎÂÏ ı· ͤÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ù˘ Siemens, Ô‡Ù ÛÙȘ ·Ù˙¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘” .

“∂ÁÒ Â›Ì·È Î·ı·Úfi˜” “∂›Ì·È ηı·Úfi˜ Î·È ¤ÓÙÈÌÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ. “¶ÔÈÔ˘˜ ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜; ª‹ˆ˜ οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ‹ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ fiÔÈÔÈ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ™Àƒπ∑∞, ‹ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ - ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ; ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›; ΔÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Î·È Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ -‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ï›ÛÙ·. ∫·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Â¿Ó ı· ÂÈÛÚ·¯ı› ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi fiϘ ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤Ú-

ıÔ˘Ó Ù· ηٿÙ˘ÛÙ· ̤ÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹” . √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, “Ô Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ë ÌË ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÂÍÔ˘Û›· Ó· Ô‰ËÁËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ı¤ÛÂÈ ı¤Ì· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙfiÓÈÛÂ: “£· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì [ÂÎÏÔÁ¤˜] fiÙ·Ó ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÔ˘ÌÂ’ ÈÛÙ‡ˆ ı· Â›Ó·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ÂıÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞fi Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó Ô‡Ù ٷ ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, Ô˘ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰È·ÏÔ΋, › fiÙÈ “·Ó ÙÔ 1821 ›¯·Ì ªª∂ Ó· Â΂ȿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÙfiÙ ÔÈ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ› ı· ̤ӷÓ ¯ˆÚ›˜ Ï·fi” . ∂ÎÙ›ÌËÛÂ, ·ÎfiÌË, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË, ı· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ. ∫·È ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·Ú·Ï·Ó¿Ù·È ·fi ÙÔÓ Ì·Ó‰‡· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛ˘ÛÙËÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÊÔÚ¿ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. “ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙ› Ù· Ê·ÛÈÛÙÈο ȉÂÒ‰Ë Ù˘” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ∞Ï.ΔÛ›Ú·˜.

∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ™ÎÏËÚ‹ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘, ™›ÌÔ˘ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, ÛÙÔÓ ∞Ï.ΔÛ›Ú·: “√È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ, ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Í·ÊÓÈο Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ȉ¤·! ∫·Ó¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ” .

¢›ÌËÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ

¶ÚÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ ∫∫∂ ∞£∏¡∞, 15.

¢πª∏¡∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍfiÚÌË-

ÛË ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÚÔ΋ڢÍ ÙÔ ∫∫∂ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, “Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜” Î·È ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÏ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. “Δo KKE ·¢ı‡ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÌÂ Û˘Ó¤-

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 90 ¯ÚfiÓÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘. ∫·Ï› οı ÂÚ-

¯Â› ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ∫∫∂, ÒÛÙ ӷ Á›-

Ó·, Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ¿ÏË ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ Ó›ÎË” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. “∏ ÎÚ›ÛË ‰˘ÛÎÔχÂÈ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ·Ú¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ˘Ô¯Úˆı‹Î·Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ 902. √È ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. Δ· ¤ÛÔ‰· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·ÚÎÂÙ¿” ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ ∫∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ fiÚˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ‚Ô˘-

Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘.

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

¡fiÌÈÌË Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˜ ·¤Ï·ÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ∞£∏¡∞, 15.

¡√ªπª√ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ·¤Ï·ÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ηٷ٤ıËΠÁÈ· ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ∂’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¶¢ 114/2010 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ “ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Î·È ·ÓÈı·ÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á· ‹ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· 2005/85/∂∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Î·È ·Ó·Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á·” . ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶¢ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Ó¤Ô Â‰¿ÊÈÔ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ ¶.¢. 114/2010 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÎÚ¿ÙËÛË ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÂȉÈο ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3, ÂÊfiÛÔÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÙËÓ Â¤‚·Ï·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ë ·›ÙËÛË ·Û‡ÏÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 8” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∂’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™Ù∂ ÛÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 176/2012 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ (Úfi‰ÚÔ˜ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏÈ΋ £ÂÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· Ë ¿Ú‰ÚÔ˜ ª·ÚϤӷ ΔÚÈÔÏÈÙÛÈÒÙË), ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ˘‹ÎÔÔ˜ ÙÚ›Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‹ ·ÓÈı·ÁÂÓ‹˜, Ô˘ ·ÈÙÂ›Ù·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ ÚfiÛÊ˘Á· Î·È ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Û‡ÏÔ˘, ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Î·È ÂÎÎÚÂÌ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰Èηۛ· ·¤Ï·Û˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘fi ÎÚ¿ÙËÛË Î·È Ë ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Û‡ÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÂÏ·‡ÓÂÙ·È. ∞Ú¯Èο, Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ. ΔÒÚ· Ì ÙÔ ˘fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ ¤Ó· ¤ÙÔ˜. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ·Ú¿Ù·ÛË ‰fiıËΠηıÒ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ Ô˘ ˘‹ÎÔÔ˜ ÙÚ›Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Ó· ·Ê‹ÓÂÙ·È ÂχıÂÚÔ˜.

A.CISSE - ¶·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì A.CISSE ·Ó›Û¯˘ÚÔ Ì¤ÓÙÈÔ˘Ì ÈÂÚÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, 20ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·. §‡ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÚÁ·Ûȷο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ, Ù‡¯Ë. ∂·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔÛÒˆÓ, χÛÈÌÔ Ì·Á›·˜. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 100% ÂÓÙfi˜ 48 ˆÚÒÓ. ¢ˆÚÂ¿Ó Ê˘Ï·ÎÙ¿. ¢¤¯ÔÌ·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ∂ÏÏ¿‰· - Â͈ÙÂÚÈÎfi.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ¶Ú¿ÍË ·ÓÙÂΉ›ÎËÛ˘

ŒÓ·˜ ÓÂÎÚfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

∞πª∞Δ∏ƒ√ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ¤Ó·Ó ÓÂÎÚfi ÎÈ ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›· ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ, fiÙ·Ó Ì›· Á˘Ó·›Î· ¤‚Á·Ï fiÏÔ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘ÚÔ‚ÔÏ›. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠ̤۷ ÛÙÔ ∫Ù‹ÚÈÔ 9 fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ. ∏ 37¯ÚÔÓË ‰Ú¿ÛÙȘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÌÂٷ͇ ƒÔÌ¿ ηÈ, fiˆ˜ ÚԤ΢„Â, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿ÍË ·ÓÙÂΉ›ÎËÛ˘. Δ· ı‡Ì·Ù· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ∑ÂʇÚÈ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹. ∏ ‚ÂÓ٤ٷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ƒÔÌ¿, Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙÔ ∑ÂʇÚÈ, ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ô ÓÂÎÚfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈÔ˜ Ù˘ 37¯ÚÔÓ˘ ›¯Â ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ 33¯ÚÔÓÔ˘, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ, ÂÓÒ “¤·È˙·Ó” Ì fiÏ·. Δ· fiÏ· ‹¯ËÛ·Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ∑ÂʇÚÈ ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛÂ Î·È ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ Ó·Úfi ‰Ú¿ÛÙË ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË. √ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÓÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ò˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ÌfiÓÔÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∞fi ÙÔÓ ·ÓȯÓÂ˘Ù‹ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ, ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË, ıˆÚËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ‹, ‡ÏË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ ¿ÚÎÔ˘ Â›Ó·È ·Ê‡Ï·ÎÙË, ÂÓÒ ÙÔ fiÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÓÂÙ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¯¤ÚÈ Ì ¯¤ÚÈ Î·È ·fi οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚ›Êڷ͢.

ΔÚ·Áˆ‰›·

∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ 15¯ÚÔÓË ∞£∏¡∞, 15.

£ƒ∏¡√™ ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿... ŒÓ· ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌfiÏȘ 15 ÂÙÒÓ ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙË ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¶·›‰ˆÓ ¶ÂÓÙ¤Ï˘, ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Î·Ù¤ÏËÍÂ, ·ÊÔ‡ ‹Ú ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ Èı·Ófiٷٷ Ê¿ÚÌ·ÎÔ. ŒÓ· ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ 23 ›Ûˆ˜ Ú›ÍÂÈ Êˆ˜ ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙÈ ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÒıËÛ ¤Ó· ·È‰› 15 ÂÙÒÓ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ıÚ›ÏÂÚ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÍÂΛÓËÛ ϛÁ· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ÁÔÓ›˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙËÓ ›ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ÛÔʛٷ fiÔ˘ ›¯Â ÎÏÂȉˆı› ηÈ, fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘, ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Êı·Û·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ηÈ, ·ÊÔ‡ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· Ì‹Î·Ó ̤۷ Î·È Â›‰·Ó ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÂṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Û ÏÈfiı˘ÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¢›Ï· ÙÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ÌÔ˘Î·Ï¿ÎÈ· ¿‰ÂÈ· Î·È ¤Ó· ÛËÌ›ˆÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍËÁÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ¤ÛÚˆÍ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. ΔÔ ·È‰› ÌÂٷʤıËΠ̠·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·ÚÁ¿. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÙË ÛÒÛÔ˘Ó. ¶Ï¤ÔÓ, Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ·Èٛ˜ Ô˘ Ô‰‹-

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

∞›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ª·˘Ú·Á¿ÓË ÛÙË μÔ˘Ï‹

13 ‰ÈÛ. ÔÊÂÈϤ˜, 19 ÂηÙ., ÌfiÏȘ, ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ... ∞£∏¡∞, 15.

∞π™£∏™∏ ÚÔηÏ› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ÔÌÔÏÔ-

Á›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË ÛÙË μÔ˘Ï‹ -ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ› ÈÂÛÙÈο Ó¤· ̤ÙÚ·- fiÙÈ ·fi Ù· 13 ‰ÈÛ. Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó 1.500 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ÌfiÏȘ 19 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ, ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ùo Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¿ÁÁÈÍ ٷ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÂÂϤÁËÛ·Ó 1.500 ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ë ÔÊÂÈÏ‹ οıÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 13 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ÌfiÏȘ 19 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 29,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰ÈÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó, ηıÒ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÚfiÛÙÈÌ· ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ ηÈ

™ÙÔȯ›ˆÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë Â›ÛÚ·ÍË 283 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ì ‰È·‰Èηۛ˜-ÂÍÚ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ôff shore ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ∫Ú·Ó›‰È, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ï‹Ú˘ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ηıÒ˜ ÙfiÛÔ Ë ¢√À ∫Ú·Óȉ›Ô˘ fiÛÔ Î·È Ë ¢√À ¡·˘Ï›Ô˘, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ıËηÓ, ‰‹ÏˆÓ·Ó ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÙȘ ÂϤÁÍÔ˘Ó. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ off shore, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 184, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·˘Ú·Á¿ÓË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û 161 ·fi ·˘Ù¤˜ ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜ ƒ·ÎÈÓÙ˙‹˜

‰ËÏÒÓÂÈ: “∞Û΋۷Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙË ¢√À ∫Ú·Óȉ›Ô˘ Ó· ÙȘ ÂϤÁÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡” √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢√À Δڇʈӷ˜ ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “°È· Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, fiÛÔÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¤Ó· ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙfiÛÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÒÛÙ ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙȘ ÂÊÔڛ˜ Ó· ΢ÓËÁ¿Ì ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÊÂÈϤÙ˜” ŒÓÙÔÓË Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË 127 ÂÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ∞∂π ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜

™·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ∞£∏¡∞, 15.

Ô Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÂΛÓÔ Ù˘ ÂÊÂÙÈÓ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real fm, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “∞ıËÓ¿˜” Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Δ∂π Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ, ÔfiÙ ʷ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì “ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋” „‹ÊÔ, ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÛÙÔ Δ∂π ¶ÂÈÚ·È¿.

Δ

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·È‰Â›·, ·ÏÏ¿ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” . ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ù· 40 ∞∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù· 500 ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó, ÌÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. √ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 10% Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÔÏ›· Ì ϛÁÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Ì Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ 1.600.000,00 ú Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ‰fiÛË ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙ· π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012. ∞ÎfiÌË ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ¯›ÏȘ ÙÂÙÚ·ÎfiÛȘ Û·Ú¿ÓÙ· ÈÛÙÒÛÂȘ, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÓÓ¤· (9) ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· Δ∂π. √ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔ‰Ú›ˆÓ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¶√™-

Ì· Î·È Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜” .

™¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· ÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ·

¢∂¶), Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (√™∂¶) Δ∂π Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ (∂∂∂) Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∞ıËÓ¿” , ·¿ÓÙËÛ ¿ÌÂÛ· Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ 3 Ù·Ì›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ÀÔÛÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘ÔÛÈÙÈ-

ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ › fiÙÈ: “∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÏÂÙfi ˙‹ÙËÌ·. À¿Ú¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˙‹ÙËÌ·. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Û ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ¤¯Ô˘Ì ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ì·ıËÙÒÓ Ù· ÔÔ›· Ì·˜ ıÏ›‚Ô˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ì ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. £· ‰Â›Ù Ôχ Û‡ÓÙÔ-

∞fiÊ·ÛË Ì ÙË ÔÔ›· ı· ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ ı· ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏ¿ ı· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ϤÁÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ‚È‚Ï›· ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜. “ªÂÏÂÙ¿Ì ¤Ó· ÙÚfiÔ ÒÛÙ ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· Ó· ÌËÓ Ù· ÂÙ¿Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û οıÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·, Ó· ‰›‰ÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ›‰È· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÌ›˜ ÁÈ·Ù› Ó· Ù· ÂÙ¿ÌÂ, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Û·Ù¿ÏË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 20-30 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. £· ÙÔ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ë Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Û οı ÛÂÏ›‰· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔ˘Ù˙Ô˘ÚÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÌÂ Â˘Ù·Í›· ı· Ù· ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ.

∂ÈÛ‹Ì·Ó Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜

ªËÙ·Ú¿Î˘: 4 ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ

Î·È Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡fiÙ˘ ªËÙ·Ú¿Î˘ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ International Herald Tribune. Ÿˆ˜ ›Â, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜: Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜

Â›Ù¢ÍË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiˆ˜ ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÙˆÓ ™˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô‡Ù ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡۷Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Á›ÁÓÂÛı·È. øÛÙfiÛÔ Â› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÎfiÌË, ‰ÚfiÌÔ˜ ‰‡-

ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ªËÙ·Ú¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÓÒ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠12,649 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙfi¯Ô˘ 13,510 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ

‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ Herald Tribune, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ̛· Û˘Ìʈӛ·, ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Î·È Ë ∂˘ÚÒË Ó·


M·ÁÓËÛ›· 11

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜

§‡ÛË Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ “π¿ÛˆÓ” Ô ÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” Î. ¢ËÌ. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. √ Î. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. μ·Û. ¡È˙¿ÌË, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤Ï·‚ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “π¿ÛˆÓ” , fiÔ˘ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ë ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù¤ıËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. μ·Û. ∫·Ú·Ï‹, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌË ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ “π¿ÛˆÓ” . √ Î. ∫·Ú·Ï‹˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ۇÏÏË„Ë, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı›. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ï‡Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛ‹˜ Ù˘ Î·È Ì¤Ûˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ‹ ‰ÈÂıÓÔ‡˜, Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ “‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ 18,5 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› Ì ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ú. ª·Û‰¿Ó˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Ú·ÎÙÈο ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Ù˘ “π¿ÛˆÓ” , ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈο” . À¤Ú Ù˘ χÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Ù¿¯ıËÎÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î. μ·Û. ¡È˙¿Ì˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ ÛΤÙÔÓÙ·È ÔÏÈÙÈο, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Êı¿ÓÂÈ Ë ÒÚ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‚Á¿-

∞£∏¡∞, 15.

● ¶ÔχˆÚË Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” . “°ÏÒÛÛ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” η٤ÏËÍÂ.

°È· ÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·ÔÛ‡ÚıËΠÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ª·Û‰¿ÓË ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi “ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË” , ‡„Ô˘˜ 15.000 ¢ÚÒ. ∞fi ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ó·ÁÓÒÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚ¿Â˙· Î·È ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ™ËÌÂÈÒıËΠ̿ÏÈÛÙ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË

ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú· Î·È ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ï‹, ηıÒ˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÌÂÚ›‰È·, ÂÓÒ Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÒÛ·Ì 3000 ¢ÚÒ Û ¤Ó·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹, ÂÓ ÁÓÒÛË Ì·˜ fiÙÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿...”. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË “‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì·” ... ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛȷ΋ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ 90% ·˘ÙÒÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2012, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÏËÊı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50.000 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ (∂-

∞∂ª). ™ÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÙ¿ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∂∞∂ª, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. √È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ï‹ÁÔ˘Ó ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÙÔÓ ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· Ù˘ ∂∞∂ª Î. ∫. §Â‚¤ÓÙË Ù¤ıËΠ˙‹ÙËÌ· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÔÈ·˜ ·fiÊ·Û˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Î. ª·Û‰¿ÓË ÁÈ· ÙË ÌË ÂÎÏÔÁ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ¯ı˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÏË ·Ô˘Û›·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ··ÚÙ›·. ΔÂÏÈο ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ª·Û‰¿ÓË ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì 50.000 ¢ÚÒ ¤Ï·‚ 16 ıÂÙÈΤ˜ „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÓ¤· ̤ÏË ‰‹ÏˆÛ·Ó ·ÚÒÓ Î·È ‰‡Ô fi¯È.

√È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÀΔ√æπ∞ ÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ fiÏ˘

˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· οÓÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 100 ¿ÙÔÌ· Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ “˙ˆÓÙ¿ÓÈ·” Î·È ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ‰Ôı› ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ηٷϋ„ÂȘ Î·È ·Ú·ÓƠ̂˜ Î·È fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È “¿ıÚÔÈÛÌ· Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” . ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∂Âȉ‹ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ȉ›· ¿Ô„Ë, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ı· ·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Û·˜ ··ÓÙԇ̠ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷı¤Û·Ù ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û·˜, fiÙÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ ÌfiÓÔ 100 ̤-

™ÙÔÓ “·¤Ú·” Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

ÙÚ· ·˘Ù‹˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÂηÙfi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. •¤ÚÂÙ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (fiˆ˜ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÈÛıËÙÈ΋, ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÓÙÈ˙¿ÈÓ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ÔÈÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ηı·ÚÈfiÙËÙ· Î.Ï.) Î·È fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Â¤Ó‰˘Û·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ì ˘¤ÚÔÁÎÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ·ÔÙÂÏ› Î·È ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Î·È ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ηٷÊı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË. ∫¿ı ̤ڷ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤ÓÙ ÙÔ Úˆ› fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. πÛ¯˘Ú›˙ÂÛÙ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˙·ÚÓÙÈÓÈ¤ÚˆÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ı· Û·˜ ··ÓÙÔ‡Û·Ì fiÙÈ ÚÒÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ

̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Í¤ÚÂÙ Â›Û˘ fiÙÈ Û ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË fi¯È ÙfiÛÔ ÙˆÓ ı·ÌÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‚fiÏÙ·, Â›Ó·È ÈηÓÔ› ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ; ™·˜ ÚˆÙ¿Ì ·ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â ÁÈ’ ·˘Ùfi Û ÔÈ· fiÏË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÂÛ›˜ Û ‰ÚfiÌÔ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ Ù¤ÌÓÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ·ÌÈÁÒ˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È¤Ï¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ˘ÚηÁÈÒÓ; ª‹ˆ˜ ÂÛ›˜ Ô˘ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÛÙ fiÙÈ Â›ÛÙÂ Ô ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ fiÏ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÙ ÂÈÙfiÔ˘ Û ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ Ó· ¤¯ÂÙ ȉ›·Ó ¿Ô„Ë ‚ϤÔÓÙ·˜ Î·È ÌfiÓÔ˜ Û·˜ fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÌfiÓÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ¿ÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË;” . °È· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó: ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ fiÙÈ Ù· Ì·Á·˙È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÊԉȷÛÙ› Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ·

ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ë Ó¤· ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÛÙȘ ÚÔÛfi„ÂȘ ·˘ÙÒÓ, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ ’12 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Ó¤· ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ‰‡Ô ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ›ÛÔÓ ¤ÍÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2012 ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¿ı ηٿÛÙËÌ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ı· Û·˜ ϤÁ·Ì ·ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â Ô ıÂÛÌÈÎfi˜ Û·˜ ÚfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ó· ÚÔ·Û›˙ÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, Ó· Û˘Óı¤ÙÂÈ Ù˘¯fiÓ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ› Ù˘¯fiÓ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÂΛӘ Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ› Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÎÏËÚ¿ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜” .

™Δ√¡ “·¤Ú·” Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ ηÓÔÓÈο ı· ÍÂΛӷÁ ۋÌÂÚ· (¯ı˜), ηıÒ˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ·¤‚Ë ¿Î·ÚË. √È Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó ÂÙڤϷÈÔ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “¢ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‰ÂÓ Ô˘Ï¿Ì ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘” , ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. √È ›‰ÈÔÈ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ˆ˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÛÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ÂÂÎÙ·ı› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ¿ÏϘ χÛÂȘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·Ûı› ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ӷ ıˆÚ·ÎÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·Î›ÓËÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiϘ ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÓÔı›·˜, ηٷ‰ÔÏ›Â˘Û˘ Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. √ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Â›Û˘, ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÓfiÌÔ 4072/2012, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ì ٷ Û¯¤‰È· ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÛÚÔÒÓ ÂÎÚÔÒÓ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜, Û‡ÛÙËÌ· GPS ÛÙ· ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Î·È ÛÙ· ψٿ ̤۷ Î·È Ë È¯ÓËı¤ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ì ڷ‰ÈÔ˚ÛfiÙÔ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηٷ٤ıËΠÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, “ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Î·È Î·ÚÙ¤Ï ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ, Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ η˘Û›ÌˆÓ, ÛÙËÓ Â͛ۈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Û’ ¿ÏÏÔ ¤Ó· “¯·Ú¿ÙÛÈ” ÛÙËÓ ‹‰Ë ¿‰ÂÈ· ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . √È Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÓÒ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÛÚÔÒÓ-ÂÎÚÔÒÓ fiÁÎÔ˘ η˘Û›ÌˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 1,35 ¢ÚÒ/Ï›ÙÚÔ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ “ʈÙÈ¿” ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ◊‰Ë, ‚‚·›ˆ˜, ÔÏÏ¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ -Î·È ÊıËÓfiÙÂÚ˜- ÌÔÚʤ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÂʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È 50% ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ (ηıÒ˜ Ë ÙÈÌ‹ ı· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË Î·Ù¿ 40%) Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÙÈÌ‹˜, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ 2.000 Ú·Ù‹ÚÈ·.


ª·ÁÓËÛ›· 12

ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012

∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 21¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ˙ËÙ› ·ÂÏÈṲ̂ӷ ‚Ô‹ıÂÈ·

ΔÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ... ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙ· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÛÙÔȯ›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Û ¤Ó·Ó 21¯ÚÔÓÔ Ó·Úfi, ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi Û¿ÓÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡. Δ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·, ÂÓÒ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ÙËÓ Ô˘Û›· ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· Ù· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÏËÚˆı›. √ ∂√¶ÀÀ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó. “§¤Ó ÛÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ “¤ı·Ó” , ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ” ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙË “£” Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 21¯ÚÔÓÔ˘ °È¿ÓÓË Î·È ·ÂÏÈṲ̂ÓË ˙ËÙ› ‚Ô‹ıÂÈ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÛÙÔ ·È‰› Ù˘.

√ 21¯ÚÔÓÔ˜ Ó·Úfi˜ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÚˆÙÔ·ı‹ ·ÓÔÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. Δ· ·ÔηÏÔ‡Ó “·È‰È¿ Ù˘ Á˘¿Ï·˜” ·ÊÔ‡ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ, ·ÛʷϤ˜ Î·È ÚԂϤ„ÈÌÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÂÈÏËÙÈ΋ -ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘- ‰È·Ù·Ú·¯‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜, Û˘¯Ó¤˜, Î·È ÌË ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓ˜ ÛÙË ıÂÚ·›· ÏÔÈÌÒÍÂȘ. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ Û˘Ó¯Ҙ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È ¤Ó· ·Ïfi ÎÚ‡ˆÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›Ô. ªÂ Ì¿ÛΘ, Á¿ÓÙÈ· Î·È Ê¿Ú̷η ÚÔÛ·ı› Ó· ˙‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ...··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê·Ú̿ΈÓ... ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜, ı· ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹. °È· ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô¯ÙÒ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Hizerna ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ‡ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 1.200 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù›. Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜, ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤-

°Ú·Ê›· ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο Û ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ™ÎfiÂÏÔ °ƒ∞º∂π∞ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘

ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. Δ· °Ú·Ê›· ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Ãı˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ë ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û˘ÓËÁfiÚËÛ ˘¤Ú Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Ó¤Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Ì¤Ûˆ Ù˘ ›‰È·˜ ‰ÔÌ‹˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘.

ÓÂÈ· Î·È Ô ∂√¶¶À. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‰‡Ô ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·fi ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. √È ÏÔÈÌÒÍÂȘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë ÌÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÛË„·ÈÌ›·. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, οӷÌ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ì ‰È¿ÁÓˆÛË Ó¢ÌÔÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂΛ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë fiÚÙ·. ΔÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ϤÔÓ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, fiˆ˜ Î·È Ô ∂√¶¶À, ÁÈ·Ù› Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÙÔ ÚÔÌËı‡ÂÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ›ÛÙˆÛË. ŸÏÔÈ Ì¿˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÙÔ ÚÔÌËı‡ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ∂√¶¶À ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰›Î·ÈÔ, ÙÔ˘˜ ηٷϷ‚·›Óˆ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ı· Âı¿ÓÂÈ Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì ηχ„ÂÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 21¯ÚÔÓÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∏ ›‰È· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÓÔ-

ÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÏÔÈÌÒ͈Ó, fiÔ˘ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜, ÂÓÒ Ô Ó·Úfi˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‹‰Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÛÏ‹Ó·˜. “ΔÔ ·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·›· ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ù· Ê¿Ú̷η Ì¿˜ Ù· ÚÔÌ‹ı¢ ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ì·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ Ù· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ÚÔÏËÚÒÛÔ˘Ó” . √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÚÔÏËڈ̋ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ ı¤Ì· Ó· Ï˘ı› Ì οı ÙÚfiÔ. “£· ÚÔÏ‹ÚˆÓ· ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ÌÈÛıfi˜ 980 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ fiÙ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı¤ÏÂÈ 1200 ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ˆ Î·È Ï‡ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Î·Ó›˜. ™Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÛËÎÒÓÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· „ËÏ¿, ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Â›Û˘. §¤Ó ÛÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ “¤ı·Ó”, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ˆ” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ. “ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È ˆ˜ Ì ¤¯ÂÈ Î˘ÚȇÛÂÈ ϤÔÓ Ë ·ÂÏÈÛ›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚Ú›ÛΈ χÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯·ı› ÌÈ· ˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙÔÓ Î˘-

● √ 21¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û˘Ó¯Ҙ ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ Î·È ¤Ó· ·Ïfi ÎÚ‡ˆÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›Ô ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÎÂÒÓ· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜” , η٤ÏËÍÂ. √ ∂√¶ÀÀ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ê¿Ú̷η ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô °È¿ÓÓ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ì ›-

ÛÙˆÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÏËÚˆı›. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ «•ÂΛÓËÌ·» Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔÓ πÚÏ·Ó‰fi Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶ÔÏ ª¤ÚÊÈ

«∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓË Ù˘» ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ πÚÏ·Ó‰Ô‡ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶ÔÏ ª¤ÚÊÈ (™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· πÚÏ·Ó‰›·˜) ÙÔ “•ÂΛÓËÌ·” ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË - Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “√È ∞ÁÒÓ˜ Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË” . ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ‰fiıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔÓ›ÛÙËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ·. √ÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ô Paul Murphy, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ πÚÏ·Ó‰›·˜ (·‰ÂÚÊÔÔÈË̤ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ “•ÂÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜” ), Ô ∞ÓÙÚ¤·˜ ¶·ÁÈ¿ÙÛÔ˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “•ÂΛÓËÌ·” , ÂÓÒ ·Ú¤Ì‚·ÛË ¤Î·ÓÂ Ô £ˆÌ¿˜ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” . √ πÚÏ·Ó‰fi˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÏË-

● ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¶ÔÏ ª¤ÚÊÈ (ÛÙÔ ‚‹Ì·) ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜

ı˘ÛÌfi. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù·ÍÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ì›· ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂˘ÚÒË Î·È ÂȉÈο ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ◊‰Ë ÔÈ Ï·Ô› Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ì¿¯Â˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ª¤ÚÊÈ. ∂›Û˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›-

Û˘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ Û ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Î·È ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì·˙› Ì ٷ 25.000.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Â›Ó·È Ù· ı‡Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ¿ÁÚÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞˘Ù‹ Ë ÏÈÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi fiÏÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Û˘ÓÔÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ›Â Ô Î. ª¤ÚÊÈ. Δ· Â˘Úˆ·˚ο Î¤Ú‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ˜ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ‡-

„Ô˘˜ 3 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi-ÚÂÎfiÚ ÎÂÚ‰ÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Î·È ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤ÓÙÔÓ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ·̷ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÏÌËÚ¿ ̤ÙÚ· Ì ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ÂıÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·ÓÂÏÏ‹˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ “•ÂÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜” , ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˆ˜ “ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Á‡ÚÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ÌÈ· Ó¤· “Â›ıÂÛË” Ó· Â›ÎÂÈÙ·È. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ı· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ì·˜ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, fï˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÂÚ-

Á›Â˜ Î·È Ì·˙ÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·. ŒÓ· Ì·˙ÈÎfi ·ÂÚÁÈ·Îfi ·̷ Ì ηٷϋ„ÂȘ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›·, ηıÒ˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÁÂÓÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊÚ¤ÓÔ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¶ÔÏ ª¤ÚÊÈ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ 19Ô ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ¤¯ÂÈ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ “∫‡Ì·Ù· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜” , Ë ÔÔ›· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ¤Ú·Û ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˙ÂÈ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ÂÓfi˜ πÚÏ·Ó‰Ô‡ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜. ™ÔÊ›· ª·˘Ú·ÓÙ˙¿


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

ªÂ ÌˉÂÓÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ

“μ·Ú‡˜” ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· Û¯ÔÏ›· ª

 ÙÔ “ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ” Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÚԂϤÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ 2011, ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Íԉ‡ÙËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 248.312,69 ¢ÚÒ Û ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Íԉ‡ÙËÎ·Ó 224.092,06 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ 2012 ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ 243.480 ¢ÚÒ, Ë Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ÒÛÙ ӷ ηٷÓÂÌËı› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∏ ÔÚ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÛ΢ÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ¢. º·Ï·ÁÁ¿Ú˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™. ª·ÚÙ˙ÈÒη, “Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ‰›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ› Ù· Û¯ÔÏ›· Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·Ú¿ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÔÌ·Ï¿” . √ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fi-

ÙËÛË ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ·Ó Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ (™∞Δ∞ Î·È ™∞Δ∞ Û¯ÔÏ›ˆÓ). √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔًوÓ, ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

∞ÌÂٷΛÓËÙË Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÂÚ›Ô˘ ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤ÁÈÓ Â›Û˘ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÁÈ· ÙÔ 2012 ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› 2 ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ 243.480 ¢ÚÒ, Ë Ì›· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜, ÒÛÙ ӷ ηٷÓÂÌËı› ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂¶, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ™¯ÔÏÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙȘ ··Ú·›-

● ŸÏ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ·Ó Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ËÁ¤˜

ÙËÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ 2011, ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Íԉ‡-

ÙËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 248,312,69 ¢ÚÒ Û ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Íԉ‡ÙËÎ·Ó 224.092,06 ¢ÚÒ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤-

¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ·fi ÙËÓ ∂¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ η̛· ·¿ÓÙËÛË. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢∂¶ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ √™∫ Î. ∏Ú·ÎÏ‹ ¢ÚÔ‡ÏÈ·, Ì ·›ÙËÌ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ì¤ÛˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. ∂›Û˘, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Û ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂¶, ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ™¯ÔÏÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ú·¯ÒÚËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, fiˆ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÊıÔÚÒÓ Î.Ï.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ¤¯Ô˘Ó ‚˘ıÈÛÙ› ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜

¢ˆÚÂ¿Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË

°¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ηψ‰›ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π ηÓÔÓÈο ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹

„˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ·fi ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, “ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙË ÚfiÎÏËÛË „˘¯ÔÈÂÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¿Á¯Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Û ηıËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙȘ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶·ÓÙÛ¿, “Ë ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÙÔÓÈÒÓ, Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ηٿıÏȄ˘, ·Á¯ˆ‰ÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, „˘¯Ôۈ̷ÙÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î.¿., ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó Ì ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÏÔÈfiÓ Ù˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ (∂™√æÀ) ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û ı¤Ì·Ù· Û¯¤ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË, 6 Ì.Ì.8 Ì.Ì., ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË Ôϛ٘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ∏ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-35.417. √È ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ¤ˆ˜ 6 Û˘Ó‰ڛ˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Î·È ‚ÔËıËÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∂›Û˘ Â¿Ó ÎÚÈı› fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·Ú·¤ÌÂÙ·È Û ¿ÏϘ ‰Ô̤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ (∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ∫∂£∂∞, ªÔÓ¿‰· Altzheimer Î.Ï.). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û ÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ (.¯. ı¤Ì·Ù· ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜). ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û ÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∂™√æÀ Î·È Â›Ó·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

™∂ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ηψ‰›ˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÔڛ˜ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÒÓ Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· fiÔ˘ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÏÔÒÓ ¤Ï·‚·Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉËÌ›·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ Û˘ÌÌÔڛ˜ ¯·ÏÎÔı‹ÚˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ Î·È ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Ó Ù· ηÏ҉ȷ ÁÈ· Ï›Á· ¢ÚÒ, ¤¯Ô˘Ó ‚˘ı›ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ÂÎÙ›Ó·Í ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿ “ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜” Û ·˘ÙfiÓ. ∏ ÙÈÌ‹ ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ Êı¿ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· 6 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Û ·Ú¿ÓÔÌ· ¯˘Ù‹ÚÈ·. °È· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚÙËÁ¿, Ù· ÔÔ›· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· Ù· ÎÚ‡‚Ô˘Ó Û ·ÛʷϤ˜ ÛËÌÂ›Ô ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Î·È “¯Ù˘Ô‡Ó” Û ÙÚˆÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê‡Ï·ÍË Î·È Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÂΉÈο˙ÂÙ·È Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ó· ÎϤ‚ÂÈ Î·Ï҉ȷ, ÂÓÒ ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË “¯¿ıËΔ ηıÒ˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÈηϤÛÙËΠÙÔ ¡fiÌÔ ÂÚ› ¯Ú‹Û˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. Ãı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ 25.500 ¢ÚÒ ÁÈ·

Ì., ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô 600 Ì., ·fi ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 90 Ì., ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞ÁËÛ¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ì., ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ 600 Ì., ·fi ÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· 1.000 Ì., ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 250 Ì. Î·È ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞ 400 ̤ÙÚ·.

ªÂϤÙ˜ Û ȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›·

● √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηψ‰›ˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 7.400 ̤ÙÚˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 25.516 ¢ÚÒ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶.™. μfiÏÔ˘

ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 7,5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ, ηıÒ˜ “ÚËÌ·Á̤Ó˜” Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¿Úη Î·È Ï·Ù›˜. “ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎϤ„ÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‚˘ı›ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ù· ηÏ҉ȷ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ·› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡” ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚԂ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηψ‰›ˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 7.400 ̤ÙÚˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 25.516 ¢ÚÒ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË, ÏfiÁˆ Â›ÁÔ˘Û·˜ ·Ó¿Á΢ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ ηÏ҉ȷ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ù˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ù˘ πˆÏÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ fiˆ˜ Ï·Ù›˜ Î·È ·È‰ÈΤ˜ ¯·Ú¤˜. ∞fi ÙÔÓ Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·-

ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÌÂÈÔ‰fiÙ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· ™&μ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √.∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÂÎÏ¿ËÛ·Ó 200 ̤ÙÚ· ηÏ҉ȷ, ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞Ï·Ì¿Ó·˜ 350 Ì., ·fi ÙË ∑¿¯Ô˘ 250 Ì. ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ 600 Ì. ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ 800Ì., ·fi ÙËÓ Ô‰fi ¶··‰¿ÎÔ˘ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 200 Ì., ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ΔÛ·Ï·¿Ù· 160 Ì., ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 50 Ì., ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ 120 Ì., ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∂χÙË 400 Ì., ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ›‰Ë 210 Ì., ÙËÓ Ô‰fi ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ¤ˆ˜ ÙË ÏÔÍ‹ Á¤Ê˘Ú· 270 Ì., ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 500 Ì., ÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ 6Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ 300 Ì., ·fi Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ™ÂÙÛÒÓ 100

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜, ‰È·ÊÒÓËÛ ÙÔ ∫∫∂. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ϥ˜ ÌÂϤÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÎÔÓ› Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˆ˜ Ë Á¤Ê˘Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËı› Î·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚·ıÌfi Ù˘¯›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √ Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù˘¯›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜. ∏ ÌÂϤÙË ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 3.000 ¢ÚÒ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¡∂μ√ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó fiÏ· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ηıÒ˜ ·˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙ›·. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ 26 Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È 18 Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.


M·ÁÓËÛ›· 14

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

∂›ÛÎÂ„Ë ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ μfiÏÔ˘

√ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘

ã∂™ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-

ÓÔȯٿ ı· Â›Ó·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ Ô˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÌÔÚÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂™∂∂.

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ Û ˘fi ηٿÏË„Ë Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· £∂™™∞§√¡π∫∏, 15.

¶ƒ√∫∞Δ∞ƒ∫Δπ∫∏ ¤Ú¢ӷ ·-

Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ª·‰ÂÌÏ‹˜, Û¯ÂÙÈο Ì ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ˘fi ηٿÏË„Ë Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· fiÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 7Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ Î·Ù·ÏË„›Â˜ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂÏ›· Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎÏ›‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î˘ÏÈÎÂÈ¿Ú¯Ë ÛÙÔ Î˘ÏÈΛÔ, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÎÙÒ Ì¤Ú˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂™∂∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÂÌÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂™∂∂, ÛÙËÓ Ô‰fi ªËÙÚÔfiψ˜ 42 Î·È ÒÚ· 12 Ì. ∏ οıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ı· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ψÊÔÚ›· ·fi ÙËÓ ∂™∂∂ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÙËÏ. 2421025479 Î·È 2421022366). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ¯·Ì¤ÓË. √È ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ηıÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 26˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ ÌÈ· ·ÂÚÁ›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›·, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∫·Ê¤, ÂÚ›ÙÂÚ·, οı ÌÔÚÊ‹˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì¿ÚÎÂÙ, Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ηٿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú·, ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi. ∞˜ ÂÓÒÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ “·ÚÒÓ” ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰È·‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈο ηٿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ì·˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·” .

√∂μ∂ª ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ - ̤ÏË ÙˆÓ ‰‡Ô √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë √∂μ∂ª ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞¢∂¢À (ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜) ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ì ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9.30 .Ì. Ãı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

● ∞ÓÔȯٿ ı· Â›Ó·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, Ì ÙË 2Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙˆÓ Ù·Í› Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙˆÓ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∂›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë °™∂μ∂∂ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ √∂μ∂ª ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ (Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ÂÌfiÚÔ˘˜) Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ̷˙È΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ 18˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ë ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, Ë ·Ú¿ÏÔÁË ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ÀÔ‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ºÙˆ¯ÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¯ÒÚ· Î·È ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÏ›‰·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ-

΋˜. ∞ÔÙÚ¤ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ı ÛΤ„Ë ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÂÓÒ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Ë ·ÓÂÚÁ›·. ∏ ¯ÒÚ· ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌ› ÂÈΛӉ˘Ó·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ “Îfi„ÂÈ” Î·È Î¿ı Á¤Ê˘Ú· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË Î·È Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜” .

Δ· Ù·Í› Èڛ˜ Ù·Í›, ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ı· Ì›ÓÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ·Í› Î·È ∞ÁÔÚ·›ˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙ· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ηÏ› Ù· ۈ̷Ù›· Ù·Í› Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ Ù·Í›, ηÓÔÓÈο ÚԂϤÂÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ.

∂∫ª ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰·, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ô̤˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ™ÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ‰Ô̤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¡. Alzheimer & ™˘ÁÁÂÓÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ Â›Ó·È ‰‡Ô, ÙÔ √ÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 50 ·ÛıÂÓ›˜ Ì οı هÔ ¿ÓÔÈ·˜ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 30 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Ù· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÂÓÒ ‰›ÓÔ˘Ó ¯¤ÚÈ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È oÈ ¿ÏÏÔÈ ıÂÛÌÔ› ˘Á›·˜, Â›Ó·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ·Ó¤¯ÂÈ·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ıˆÚ·Î›˙Ô˘Ì ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‰Ô̤˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜.

∞ÓÔȯٿ ÂÌÔÚÈο, ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜

ΔÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

¡¤· ÂÎΛÓËÛË Ë ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ “∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘

ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 18 ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË ·ÔÙÂÏ› Ú¿ÍË Â˘ı‡Ó˘ Î·È ÂÏ›‰·˜, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÎΛÓËÛË ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙË “Ï˘ÎÔÛ˘ÌÌ·¯›·” Ù˘ ∂∂” , ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·ˇı˘Ó·Ó Ù·ÍÈÎfi, ÂÓˆÙÈÎfi οÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·¯ËÙÈÎfi, ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÍÂÛËΈÌfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Œ¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÌËÓ ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ “Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È” Î·È ÙÔ˘ “¯·Ì¤ÓÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘” Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚ-

● ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›

¶∞ª∂ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË fiÏÔÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ, Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ô˘ ‚Ú›-

Ù·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó·

Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ¿ÏË, ÁÈ· Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ¡· ·ÂÁÎψ‚ÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ ·˘Ù·¿Ù˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∂∂. ¡· ÍÂÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó ·fi ÙȘ Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂Ó˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ Û °™∂∂, ∞¢∂¢À, ∂∫μ, ÙȘ ËÁÂۛ˜ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó, ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· Ó¤· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ªÈÏ¿Ó ÁÈ· ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ÁÈ· ·ı¤ÙËÛË ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ, ÁÈ· ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÈÔ ‰›Î·È˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û Á˘¿ÏÈÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÂÍ·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Ó· ÙȘ ÂÎÊ˘Ï›ÛÔ˘Ó, Ó· ÙȘ ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó, Ó· ›ӷÈ


M·ÁÓËÛ›· 15

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

¢›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ∂∫μ, ∞¢∂¢À Ì ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ¤· ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ηٿ ÙˆÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ∞¢∂¢À (ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜) ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ì ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 9.30 .Ì.

¡

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

Δ· Û˘Ó‰Èοٷ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ηıÒ˜ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. “™˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞¢∂¢À ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Í·Ó¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÏÁËÛ›· fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌÈÛıfi Ù˘ ∂°™™∂, Ô˘ ı· Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÚÔ˜ Ù· οو fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ∫·Ù·ÚÁÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ì ÓfiÌÔ! ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È. ∞·ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 67 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ù¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÙË Ì·‡ÚË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›·, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÛÙÔ ÂÊ¿·Í Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÚ¢ÛË Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔ-

● Δ· Û˘Ó‰Èοٷ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ηıÒ˜ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

Ó·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È, Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ Î·È Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ·Á·ı¿, Ô˘ Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ª¤Û· ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÚÈÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ̤ۈ Ù˘ Âʉڛ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ Î·È Ì ¿ÌÂÛ˜ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ (¶·È‰Â›·, ÀÁ›·, ¶ÚfiÓÔÈ·, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË) ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο. ™ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÌÂÓÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ˘Ê·Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Î·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙȘ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Ó¤Ô ÂÒ‰˘ÓÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. √È Ó¤Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜

·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ÌÈÛıÔÏÔÁÈο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο-Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ Î·È ÌÔÓfiÏ¢Ú˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ·›” ηٷϋÁÂÈ Ë ∞¢∂¢À.

¢ÈηÛÙÈÎfi ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ √ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÂÓÙ›ÓÂÙ·È. ΔÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô £‹‚·˜ Ì ÙË 263/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ÙËÓ Â‚‰Ô-

Ì¿‰· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ·fiÏ˘ÛË Î·È ˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·fiÏ˘Û˘, ÂȉÈο fiÙ·Ó Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜. ∂›Û˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÊ˘Ï·¯ı› ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÓfi˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¿ÓÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¿‰ÂÈ· ÌËÙÚfiÙËÙ·˜. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ ‰Â ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·Û·ÊÔ‡˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

∂›ÛÎÂ„Ë ¡›Î. ª¿ÓÂÛË ¯ı˜ ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 25% ˙ËÙ› Ë Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ¶ƒ√Δ∞™∏ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÌÈÛıÒÓ Î·Ù¿ 25%

¤ÊÂÚ ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ “Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, fiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı˘Û›Â˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ÙfiÙ ˘‹ÚÍ ·Ô‰Ô¯‹. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ...Ó¤· ÛˆÙËÚ›·, ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ 25% ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô‰˘ÓËÚ¤˜ Î·È ˙ËÙ‹ıËΠÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ. ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÙfiÛÔ

ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ Û μfiÏÔ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÛÙ‹ÚÈÍ -ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘- ÙȘ ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞∂ Î. ¡›Î. ª¿ÓÂÛË. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, ı· ÙÂıÔ‡Ó Û „‡¯Ú·ÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÏËı› ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÏ˘ı› 150 ¿ÙÔÌ· Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó 200 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ηÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ë ÔÔ›· Ï‹ÁÂÈ Û ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜. ∞fi ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞ÚÔ‡ÚÁÔ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·, Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ¶ÚfiÙ·ÛË Ì›ˆÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ 25%, ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· 8Ë ∂ª∞∫ Î·È ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ‹ÚÈ· ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 8˘ ∂ª∞∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, “Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 8˘ ∂ª∞∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË μπ.¶∂. §¿ÚÈÛ·˜. ∂¿Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ‹‰Ë ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏϘ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ 8˘ ∂ª∞∫ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹, ηıÒ˜: 1. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈÎfi ∂ıÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô (¶∞£∂&∂65) Ì Ó¢ڷÏÁÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù· Δ¤ÌË, fiÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‹Ú·ÁÁ·, Ì‹ÎÔ˘˜ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. 2. ¢È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ΔÂÌÒÓ 4 ¯ÏÌ & ¶Ï·Ù·ÌÒÓ· 2 ¯ÏÌ). 3. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ (ŸÏ˘ÌÔ˜-∫›ÛÛ·‚Ô˜-¶‹ÏÈÔª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ÛÙ· fiÚÈ· ªÂÙÛfi‚Ô˘) Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. 4. ¢È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ¯ÂÚÛ·›Ô˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ (¶ËÓÂÈfi˜ ÔÙ·Ìfi˜ Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ª¤Á‰Ô‚· Î·È ™ÌÔÎfi‚Ô˘). 5. ∫·Ï‡ÙÂÈ ¯ËÌÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ μπ.¶∂. (‰‡Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜) Î·È ÏËıÒÚ·˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Û ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ΔڛηϷ. 6. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›· (∞.Δ.∞., 1Ë ™ÙÚ·ÙÈ¿, ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ¡∞Δ√). 7. ¢È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÎÔÌ‚Èο ÛËÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ fiˆ˜ Ô ·ÁˆÁfi˜ η˘Û›ÌÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ô ·ÁˆÁfi˜ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘. 8. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ (¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· (¶‹ÏÈÔ & ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ) Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. 9. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›ÛËÌ· ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë ∂ª∞∫ ∞ıËÓÒÓ Î·È 10. ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ‰ÈfiÙÈ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ™Ù·ıÌfi Ù˘ μπ.¶∂. §¿ÚÈÛ·˜. ∂›Û˘ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î. ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ı¤Ì· “∫·ÚÙ¤Ï ÂÎÎÔÎÎÈÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÔÈ ÂÎÎÔÎÎÈÛÙ¤˜, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Á΢ڛ·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, ›Ù ‰›ÓÔ˘Ó ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹, ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ›Ù ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, ¯ˆÚ›˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈÌË ÙÈÌÔÏfiÁËÛË, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ 2011 ÔÈ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Ô‡ÏËÛ·Ó Ì ÂÌÔÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ̤¯ÚÈ 60 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ÙÈÌ‹ ηÙڷ·ÏËÛ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· 38 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÎÔÎÎÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ∂∞™, ¤¯Ô˘Ó


M·ÁÓËÛ›· 16

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

™ÎÈ¿ıÔ˜

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ›¯·Ó ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ

63¯ÚÔÓÔ˜ ‹È ¯ÏˆÚ›ÓË

ΔÚ›· Ù· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∞ª∂™∏ ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓfi˜ 63¯ÚÔÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷӿψÛ ÔÛfiÙËÙ· ¯ÏˆÚ›Ó˘. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô 63¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ -fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘ÓÓ· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ŒÁÈÓ fï˜ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ 63¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ fiÔ˘ ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰È·ÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ªÂ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ -Ô˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯Â ÂȉÔÔÈËı› Î·È ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ- ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘. ΔÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.

ŒÚ¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘ ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· ∞º∞¡Δ√π ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ

ÏËÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÏËÛÙ¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó 47¯ÚÔÓÔ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô, ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÙÔ fi‰È Î·È ‹‰Ë ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠ۠¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È ÏËÛÙ¤˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ª›· ÛÊ·›Ú· ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ ÛÙÔ fi‰È. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ¤Ú¢Ó˜ Û fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜. √Ì¿‰Â˜ ‰›ˆÍ˘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÎÙ¤ÓÈ˙·Ó” ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì ÔÏÔÚfiÛˆ˜ ÎÔ˘ÎԇϘ, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. √ ¤Ó·˜ ·Ú¯Èο ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ “ÏËÛÙ›· Ù· ÏÂÊÙ¿” . √ ¿ÓÙÚ·˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› Î·È ÙfiÙ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ¿ÏϘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ΔË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÛÙÔ fi‰È Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÙÚ¿ËÛ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜

ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Ô ‰ÈηÛÙËÚÈ·Îfi˜ fiÁÎÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ 2014 ¤Ô ÙÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. Δ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ∑·ÁÔÚ¿˜, ªËÏÂÒÓ Î·È ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ë ‰ÈηÛÙËÚȷ΋ ‡ÏË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ë ‡ÏË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘.

¡

Ú·Û΢‹ Î·È ÛÙÔ ÈÓ¿ÎÈÔ, Û οı ‰ÈοÛÈÌÔ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È 20-25 ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (16.00 ¤ˆ˜ 17.00) ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ›. ∫¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ‰Èο˙ÔÓÙ·È Ù·ÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ (΢ڛˆ˜ ‰·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜). ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ) 94 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2014. ¶ÔÏϤ˜ fï˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜. ª¤Û· ÛÙÔ 2012 ÂΉfiıËÎ·Ó 160 ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÛ¿ ¤ˆ˜ 20.000 ¢ÚÒ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚ›· ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ·, μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛˆÓ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‹‰Ë ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÛÙ· ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·˘Ùfi. ΔÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ “ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È” Ì ÂÈϤÔÓ ‰ÈηÛÙËÚȷ΋ ‡ÏË, ÂÓÒ ‹‰Ë Â‰Ò ÎÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌfiÏȘ ÔÎÙÒ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÈηÛÙ¤˜. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2014... ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂ... ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ªÔÚ› Ù˘Èο ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ “ÂÚËÌÒÓÔ˘Ó” ·fi ˘ËÚÂۛ˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fï˜ fiÙÈ Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Á›ÓÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂȉÈο ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È ¯ÏÈ·Ú¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ Ù›ıÂÙ·È Î·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó. “ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ π∫∞ Î·È fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Ì ٷ ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·” ÚfiÛıÂÛÂ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›·, ÁÈ· ÙÔ 2012, ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 67 ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∫¿ÔȘ ÂΉÈοÛÙËηÓ, ¿ÏϘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÌÈÛ¤˜. ™ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó 54 ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ªËÏÂÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û 40 ˘Ôı¤ÛÂȘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÎÙËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. Δ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ‰ÈηÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· Â-

ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË “‰‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÚËÓÔ‰ÈÎÒÓ, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û ¤ÍÈ.

“ª›ÓÈ” ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ‰È·ÙËÚ›ٷÈ, Ë ‰ÈηÛÙËÚȷ΋ ‡ÏË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹. ∂›Ó·È ¤Ó· “Ì›ÓÈ” ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛÔ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ™ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ÕÏÏÔÈ ¤ÍÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ì ۇÓÙ·ÍË Î·È Âʉڛ·. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â› 28 ¤ÙË Î·È Ô ÌÈÛıfi˜ Ù˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 800 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ‰‡Ô ‰ÈηÛÙ¤˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¶·-

∞ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ 62¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ °π∞ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ı· Û˘Ó¯È-

ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ 62¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. √ ¿ÓÙÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ‰ËÏÒıËΠÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔfiÙÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ¤Ú¢Ó˜. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √Ì¿‰· 25 ·ÙfïÓ, ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, “ÎÙ¤ÓÈ˙·Ó” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ‰‡Û‚·ÙË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ªÂ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ٷ fi‰È·. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô ¿ÓÙÚ·˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Ó· ÂÚ·Ù¿. ΔÔ ›‰ÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È

¤ÛÙÚ„ fï˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰fiıËÎÂ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ fiÙÈ Âı¿ıË ¤Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û ̛· ‰‡Û‚·ÙË ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ∂Λ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂ-

¯›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú·, ¯ˆÚ›˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. £· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ 24ˆÚÔ. ÕÏψÛÙ ÚԂϤÂÙ·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ¤ˆ˜ 72 ÒÚ˜. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚË Ë ·Ó·ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙ‹ - ‰È·ÛÒÛÙË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î. μ·Û›ÏË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜

ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÊÔÚ¿ ›‰È· Ì ÙÔÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔ‡¯·, Âı¿ıË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ “∫·ÏÏÈı¤·” ÛÙÔ μfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›·, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘, fiˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ›Â, ÌfiÓÔ Ô˘ ›¯Â Ôχ ηÈÚfi Ó· ¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ı˘ÌfiÙ·Ó Û ÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰fiıËΠÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› Î·È Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› Ô ¿ÓÙÚ·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·È Û ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ª∞∫ Ì ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ Û·ÏÔ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂÓˆÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘. √ 62¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi fï˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó

°È· ÌÂÙ¿ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014 ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. °È· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ 2013 ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2013 ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜, ÁÈ· ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013 ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÁÈ· ÌÈÛıÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ “·ÛÊ˘ÎÙÈ¿” ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ·ÊÔ‡ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ (˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 20.000 ¢ÚÒ, ·fi 12.000). √È ÏÈÁÔÛÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ‰ÈηÛÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó -ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ- 500 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛˆÓ Ì ÂÈϤÔÓ ‰ÈηÛÙ¤˜ (›¯Â ÂÍ·ÁÁÂÏı› ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈÔ ·›ÙÈÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘, ÂÓÒ ¿ÌÂÛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ.

∞ÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Δ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ

ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 1810-2012 ·ÂÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ªÂÙ¿ ·fi Ù· ÂÍÔÓÙˆÙÈο ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ˘ÔÛÙ› Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ¤Ó· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÁÈ· ¤ÎÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÁËÙË Î·È ‚·ıÈ¿ Ù·ÍÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·Ú¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì·-


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

∂ÂÚÒÙËÛË £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË ÁÈ· ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ™∂ ÂÂÚÒÙËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡-

Ó·ÌË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È “ËıÈ΋ ÚfiÎÏËÛË Ë ·ÚÁÔÌÈÛı›· ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘”. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙË ıÂÛÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÂÙÒÓ, ÛÙË ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ıÂÛÌÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ÂÎÙÚÔ‹˜, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÔÓ·‰È΋ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘ -Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡- ÙÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ·) √ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ‚) ∏ ıÂÛÌÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›·, Ì ÙËÓ ¤ÎÓÔÌË ·Ú·¯ÒÚËÛË ÓÔÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ·ÛΛ ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ʤÚÂÈ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, Ô ·ÈÚÂÙfi˜ ¯ˆÚÈÎfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. Á) ∏ ·Ô˘Û›· ¯ˆÚÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂËÚ¿ÛÂÈ ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÙfiÛÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È, fiÛÔ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‹ ·Ó ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÚÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ Ï‹Ú˘ ·‰˘Ó·Ì›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘Ú·Áfi ÛÙȘ ÂÓÙ¿ÍÂȘ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙȘ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·! ‰) √ ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “·Î¤Ê·ÏÔ˜” Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÔÏÈÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û Â›Â‰Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. Â) ÿÛˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fi ËıÈÎÔ-ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÔÈ¿: √ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜ ÔÏÈÙÈο Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔÓ ·¯˘Ïfi ÌÈÛıfi ÙˆÓ 3 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂΉÔı› ÔÌfiʈÓÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô: - ∂›Ù ӷ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ÓÔÌÔıÂÙË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÈÚÂÙfi ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, - ›Ù ӷ ˙ËÙÂ›Ù·È Â˘ı¤ˆ˜ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÛÎËı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ›ÂÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎË-

∑ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘

∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ªÌ∂

Δ

ËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˙ËÙ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË.

ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ˙ËÙ› ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi, ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ӥ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤Ú· ·fi ΢ڛ·Ú¯Ë ı¤ÛË Ì·˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒıËΠÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈfi Ì·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‚¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (2014-2020), Â›Ó·È Ì›· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Á΢ÏÒÛˆÓ. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙ› Ì ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∏ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ Ô-

‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ªÌ∂ ¤‰ˆÛ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì Ú·ÎÙÈο ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ Â›¯· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔ-

Ì›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·, ·ÏÏ¿ Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ∂›Ì·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ó¤·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË.

∫·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜ Ô˘ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Â¿ÚÎÂÈ· (ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋) ÁÈ· Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÔ˘Ó Û ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔÈο. ∂›Û˘ ·ÚÓËÙÈο ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fi ÂÓÈ·›Ô ÊÔÚ¤· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Û·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Û ۷˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÔ˘ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¿ÌÂÛ˘ ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ “¡¤·˜ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙȘ ªÌ∂” , ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ¿ÌÂÛ· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2013 Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÚ·Ù¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ fiÚÔÈ ·fi οı ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔÈ Î·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÙÒÚ·, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” .

™‡ÛÎÂ„Ë ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ∂Àƒ∂π∞ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ı¤Ì·

ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÈÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§¶ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓˆÌÂÚ›Ù˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ MED CRUISE ™Ù·‡ÚÔ˜ ÷Ù˙¿ÎÔ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 25 ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚË ÚÔÒıËÛË

ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ∂§πª∂ Â›Ó·È Ë ÈÛfiÚÚÔË Î·È Ë ÈÛfiÙÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿-

ÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞.∂., Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢/ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ∂√Δ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘, ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∂ÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ˆÌ·Ù›ˆÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘, ŒÓˆÛË ¡·˘ÙÈÎÒÓ ¶Ú·ÎÙfiÚˆÓ, ∞ÛÙÈÎfi

ÛÙ˘ÓÔÌ›· μfiÏÔ˘, ™‡ÏÏÔÁÔÈ Δ∞•π, Δƒ∞π¡√™∂, ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·, ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ∂ÊÔÚ›· ¡ÂˆÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜, ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘, Ô ·ÂÚÔÏÈÌÂӿگ˘ ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ¡·˘ÙÈÎfi ∂¶∞§, Hellas Airlines, ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ, μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ & ªÔ˘Û›ˆÓ ¢√∂¶∞¶ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

√ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ ÁÈ· ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ΔÔÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∂˘ÚÒ˘ ™Δ√ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ô

¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ΔÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô fiÚÁ·ÓÔ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Î·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ı· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ÛÙËÓ Governance Committee, Ë ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ı¤Ì·Ù· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ Î·È ‰È·ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈο fiÚÁ·Ó·. Δ· ‚·ÛÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ›ӷÈ: - ¶ÚÔÒıËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¢ËÌÔÎڷٛ˜. - ∂ÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÛÙ· ˘fi ¤ÓÙ·ÍË ÎÚ¿ÙË. - ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Î›ÓËÙÚ· ÒÛÙ ӷ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. - ∂ÎÚÔÛˆ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. - ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Î·È ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȤ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. - ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ-ÂÚÈÔ¯ÒÓ. - ∂ÈÙËÚ› ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ· ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂ-

ÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ˘¤ÁÚ·„ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘: - ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. - μ‚·›ˆÛË ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ. ™˘ÓÔÏÈÎfi ‚‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ÔÛfi 91.429,06 ú. ™Ù· 85.552.317 ú Êı¿ÓÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤ÚÁˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Â›Û˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂ-


M·ÁÓËÛ›· 18 ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∏ ∞∫∞¢∏ªπ∞ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ,

¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓË ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ηıÈÂÚÒÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË 50% ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜, ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. √È ÂÁÁڷʤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 18.00 - 21.00 ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÓfiÛÔ˘ Alzheimer (Ô‰fi˜ °·˙‹ Î·È Ã·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 65, ›Ûˆ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·) ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢·fiÓÙ· ∂ϤÓË (6934755715) Î·È Î. ΔÛÈÚÔ‡ÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙË (6989402916). ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ì ·ÚÈıÌfi ÎÏ‹Û˘ 2251054739 Î·È ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÎÏ‹Û˘: 6970069007 Î·È 6981067776, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ email: academy@aigaion.org. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û οı ·›ÙËÛË Â›Ó·È: √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ, ÙËϤʈӷ Î·È email ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÚÈıÌfi˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘, ∞ºª (ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢) Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ¤ÎÙˆÛ˘ (οÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÊÔÈÙËÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‚‚·›ˆÛË ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Î.Ï.). ∫¿ı ۇÏÏÔÁÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÎÙÒÛˆ˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 50%. ™Ù›ÏÙ ηٿÏÔÁÔ ÌÂÏÒÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û οÔÈ· ·fi ÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ÛÙÔ academy@aigaion.org.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ Δ√ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ∫·‚¿Ï·˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 65 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ ∫·‚¿Ï·˜ “ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜” (1947 - 2012). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiψÓ, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ, Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÌӋ̘ Î·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 5 Î·È 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË, fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ¢‹ÌÔ ∫·‚¿Ï·˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ó· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ó¤· ‰Ú¿ÛË Î¿ÔÈˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ªÈ· ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘ËÚÂÙ› Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiψÓ, ·ÎfiÌË ‰Â ÂÓÛÙÂÚÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹ Ù˘. ∞Ó·ÏfiÁÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË “∞Á›· ™ÔÊ›·” Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

∂Ó¤ÎÚÈÓÂ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÚÔÒıËÛË ¤ÚÁˆÓ Û ¶‹ÏÈÔ - ™ÔÚ¿‰Â˜ ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, Δ‡¯Ë ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ªÂϤÙ˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3.781.675,6 ¢ÚÒ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: - ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ÌÂϤÙ˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ˘Ô‡” ¶.∂. ΔÚÈοψÓ, ÚÔ¸. 100.000 ¢ÚÒ (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘: “™‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘ ۯ‰›Ô˘ ¯ˆÚÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ fiÏ˘ (™.Ã.√.√.∞.¶) ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘” , ÚÔ¸. 146.491,65 ¢ÚÒ (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ - ∞ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ & ™ÔÚ¿‰ˆÓ” , ÚÔ¸. 400.000 ¢ÚÒ (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∫·Ù·Û΢‹ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ” , ÚÔ¸. 10.500 (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Ù¢¯ÒÓ Î·È ‰·¿Ó˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂Ó›Û¯˘ÛË ·Ó·¯ˆÌ¿ÙˆÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· √ÌÔÚÊÔ¯ˆÚÈÔ˘” , ÚÔ¸. 15.000 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘, Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∫·Ù·Û΢‹ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ √ÌfiÏÈÔ ¶·Ï·Èfi˘ÚÁÔ˜” , ÚÔ¸. 40.000 (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Â·-

∞¶√ ÙË ™¯ÔÏ‹ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, ·fi fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΔÚ¿Â˙·˜ ∞›Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ·ÈÌÔÏË„›· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012. °È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì Ӥ˜ ÊȿϘ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ·›Ì·, Ë ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ·ÈÌÔÏË„›· ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 9.00 ¤ˆ˜ 13.00” .

Ó·ÏËÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™‹Ì·ÓÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙËı·›ˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ ∂·Ú¯È·Îfi-∂ıÓÈÎfi √‰ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¶.∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” , ÚÔ¸. 150.000 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ “∞ÔηٿÛÙ·ÛË (¿ÚÛË Î·Ù·ÙÒÛˆÓ) ÙÔ˘ ∂·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¶. ∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” , ÚÔ¸. 37.041,66 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∞Ó¤ÁÂÚÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ” , ÚÔ¸. 2.200.000 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: “ÕÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ & ∂·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” , ÚÔ¸. 65.000 ú (Ì º¶∞).

- ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ÌÂϤÙ˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “∞ÁÚÔÙÈ΋ √‰ÔÔÈ›· ÃÚ‹ÛË 2012” , ÚÔ¸. 500.000 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶.∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜)” , ÚÔ¸. 500.000 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘: “ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ·ÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Δ7 (Á¤Ê˘Ú·˜ ÿÙÔÏ˘) ÛÙË Ã.£.: 11+788.50 ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “∫·Ù·Û΢‹ ∂.√. ¡. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ™ÔÊ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi Ã.£.: 9+274,59 (°ÂʇÚÈ·) ¤ˆ˜ Ã.£.: 17+811.35” ” , ÚÔ¸. 16.000 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ÌÂϤÙ˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: ºˆÙÈÛÌfi˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË - º‡Ï·ÍË ™ËÚ¿ÁÁˆÓ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ (¢’ ∂Ú-

ÁÔÏ·‚›·), ÚÔ¸. 73.800 ú (Ì º¶∞). - ŒÁÎÚÈÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ¶Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙ‡ÏˆÓ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶.∂. ΔÚÈοψӔ , ÚÔ¸. 10.000,00 ú (Ì º.¶.∞.). - ŒÁÎÚÈÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ¶Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÈÛ΢‹ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙȘ Û‹Ú·ÁÁ˜ °ÎÚfi·˜, ªÂÛÔ¯ÒÚ·˜ Î·È ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜” , ÚÔ¸. 9.100,00 ú (Ì º.¶.∞.). - ŒÁÎÚÈÛË ‰·¿Ó˘ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ∂¶∞ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “ŒÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ (ΔÌ‹Ì· Ã.£. 0+350 ∂ø™ Ã.£. 2+200)” , ÚÔ¸. 8.742,29 ú (Ì º.¶.∞.).

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂηÙfi ¿ÙÔÌ· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∂¤ÎÙ·ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” •∂¶∂ƒ¡√À¡ ÙÔ˘˜ 100 ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙfiÓÔÌ˘ Î·È ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, ·ÁÔÚ¿ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙÚÔʛ̈Ó, ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, „˘¯ÔÛ˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÔÈ ‰‡Ô ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Ì›· ‰ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Â͢ËÚÂÙ› ¿ÙÔÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ºÂÚÒÓ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÁÈ·

∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∞›Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ

Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∫¿ÚÏ·˜, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ηْ Ô›ÎÔÓ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔχÏ¢Ú˘ ˆÊ¤ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›Ù ÏfiÁˆ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, ›Ù ÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ›Ù ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·Û›·˜, ›Ù ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ “μÔ‹ıÂÈ·

ÌÂÛ· Û fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™Â ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ‰Ô̤˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‚ÔËıfi˜. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˘ÏÒÓ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ Î·È È‰›ˆ˜ Û fiÛÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ. ÿÚË ÛÙËÓ ÔχÙÈÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·˘ÙfiÓÔÌË ‰È·‚›ˆÛË ‰Âο‰ˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ·fiÏ˘Ù· ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ø˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È

Á·ÓˆÌ¤ÓË ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜” . ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ: 1) ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, 2) ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·, 3) Û˘Óԉ›· Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ΤÓÙÚÔ ˘Á›·˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, 4) ηı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, 5) ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ - ·ÁÔÚ¿ Ê·Ú̿ΈÓ, ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î.¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ï‹Úˆ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰·, ‰È·‚ÈÔ‡Ó ÌÔÓ·¯Èο ‹ Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔÈ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24250 24290 (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ) Î·È 2425350100 / 6979551998 (™ÙÂ-

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ∞¶√ ÙÔ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ “Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘: “ΔÔ ÓËÛ› Î·È ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi” ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ Î·È ÔÏ˘‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· §¿ÛηÚË ¶. ∑·Ú¿ÚË. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô Û‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘, fiÔ˘ ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯·ÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ “Break A Move” ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÙȘ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ∞ıËÓ¿ °ÎÔ‡‚ÂÚË, ÕÓÓ· ∑·Ú¿ÚË, ™Ù¤ÏÈÔ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË Î·È ∂‡Ë ΔfiÏÈ·. ¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹ ¶ÂÏÂοÓÔ˘, ·‹˘ı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ Δ·‚¤Ï˘, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. §¿ÛηÚ˘ ¶. ∑·Ú¿Ú˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì›ÏËÛÂ Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘


M·ÁÓËÛ›· 19

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

∞ÓÔȯً Û‡ÛÎÂ„Ë ¯ı˜ ÛÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

£· ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙÔ ∂™¶∞ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›

¡

· ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¢.∂. ÂÈÛÙÔÏ‹ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢.∂. ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÔȯً Û‡ÛÎÂ„Ë Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙ· Ó¤· ̤ÙÚ·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ Û ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÔȯً Û‡ÛÎÂ„Ë Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, ÙÔÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛ·Ó Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ̤ÏË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ Δ∂∂ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∂›Û˘ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ·¤¯Ô˘Ó ·fi fiϘ ÙȘ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂȘ (‰ÈÏ. Ì˯·ÓÈÎÔ› ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÚÁÔÏ‹Ù˜, ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ÌÈÛıˆÙÔ›, ÂÏ. Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) Û ÂÈÙÚÔ¤˜, Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯ı˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ̤ÏË Ù˘ ∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰· Î·È Ó· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 80% ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÔȯً˜ Û‡Û΄˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Δ∂∂ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ·Ú·›ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡, Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ ÙË ÏÂÈ-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Δ∂∂

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, Ó· ‰Èˆ¯ıÔ‡Ó ÂÈı·Ú¯Èο ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂, Ô˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ó· ÌÏÔηÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤ۈ ∂™¶∞ fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì˯·ÓÈÎÔ›, Ó· ÌÏÔηÚÈÛÙÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Ì˯·ÓÈÎÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ¿‰ÂȘ Î·È ÌfiÏȘ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 100 ʤÙÔ˜... ¶¿ÓÙˆ˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û‡Û΄Ë, ̤¯ÚÈ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ·Î›ÓËÙ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘

Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÓÒ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘. “¶ÏËÚÒÓˆ οı ̋ӷ 500 ¢ÚÒ ÛÙÔ Δ™ª∂¢∂ Î·È ÌÔ˘ Ù· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ó¤· ÔÏ. Ì˯·ÓÈÎfi˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› 40% 45%, ÂÓÒ ÂÊfiÛÔÓ ÂÈ‚ÏËı› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 35%, ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ “ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ” . ∞fi ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË, Ë fiÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ó· Â›Ó·È Ì·˙È΋, ·fi fiÏÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Δ∂∂, ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Ï·ÊfiÓ Ô˘ Ù¤ıËΠÁÈ· ÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ. “ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÊÙˆ¯ÔÔÈ› Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÂÈ, ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, Ë ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ·ÓÙ¯ÓÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡Û΄Ë, ·ÊÔ‡ ·fi Ù· 1800 ̤ÏË Ô‡Ù 15-20 ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËηÓ, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋

ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √È Ì˯·ÓÈÎÔ› ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó: -“ΔË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, Ì ¤ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. -ΔËÓ ‡·ÚÍË È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. -ΔËÓ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∞, ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙÔ˘, ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ ∂Δ∞∞ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¡. 2469/1997 Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. -ΔËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ¶ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ¶·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂ. -ΔËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ú Ô˘ ·ÒÏÂÛ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ·Ï¯ËÌ›˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¡. 2084/1992, ÚÔ˜ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ì·˜, ‡„Ô˘˜ ϤÔÓ ÙˆÓ 600 ÂÎ. ú. -ΔËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó¿ÏÁËÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘

ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ¿‰È΢ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘. -ΔË ÌË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ Î·È ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ¿‰ÈÎÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ 35% ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ. -ΔËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÈÂÚ·Ú¯Ë̤ÓÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¶¢∂ Î·È Ì Â·ÚΛ˜ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔ Δ∂∂ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ: -“ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiϘ ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À. -ΔËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Δ∂∂ ÛÙÔ ∂Δ∞∞ Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂¢∂ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ ÁÈ·: -¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ Î·È ÙˆÓ ΔÔ̤ˆÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·˜. -ΔȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ∂Δ∞∞ Î·È ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ‰È·‰Èηۛ·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ÀÁ›·˜ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. -ΔËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞/ ∫Ï¿‰Ô˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ∂¢∂ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÏÔ‹ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. -ΔË ÓÔÌÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 600 ÂÎ. ú. -ΔË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÙÔ˘ ∂Δ∞∞ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. -ΔËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ˘ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ Δ∂∂. -ΔËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ”.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ª∂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÍÂΛÓË-

ÛÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∞.™. “¢∏ª∏Δƒπ∞™”. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú¿ÛË ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14/10, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ Ù¤ÏÂÛÂ Ô ™Â‚. Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÛÙÔ πÂÚfi ¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜ (ΔÚ‡·). ∫·Ù’ ·˘Ù‹Ó Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ Ì›ÏËÛ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙËÓ ÈÎÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ¤ÏÏÂȄ˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ‰Â ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ ÁÔÓ›˜ Ó· Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË Î·È ÙȘ ·ÎÙ¤˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÛ·È, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ·ÁˆÁ‹˜”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, Ô˘ Â›Ó·È “∞Á·Ò ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘”: “ΔËÓ ·Á·Ò ¿Ú· Ôχ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÙËÓ ‚Ϥˆ ηı·Ú‹, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· Î·È ÙË ‚ÚÒÌ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔıÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜”.

πÂÚ·ÙÈΤ˜ ™˘Ó¿ÍÂȘ ∏ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ı· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ πÂÚ·ÙÈΤ˜ ™˘Ó¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ ÂÎÎÏ/ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ¶·ÙÂÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∏ 1Ë °ÂÓÈ΋ πÂÚ·ÙÈ΋ ™‡Ó·ÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10 .Ì. ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ı· ÙÂϤÛÂÈ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi.


M·ÁÓËÛ›· 20 √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ ¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™À°∫∞§∂πΔ∞π ÛÙË Ì›· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ı¤Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: -∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎ. ¤ÙÔ˘˜ 2012. -¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ - πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2009 Î·È 2010. -¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2010. -¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2009 Î·È 2010. -¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2010. - ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ¤ÎıÂÛ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‚’ Î·È Á’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ú/ÛÌÔ‡ 2012. - ∫·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÍËÚÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú›. - ŒÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘ Ì ٛÙÏÔ: “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . - √ÚÈÛÌfi˜ ÌÂÏÒÓ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ΔËÏÂÌÂÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ ¢È·ÚÚÔÒÓ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” .

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË “¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” (º∂∫ 87/Ù‡¯Ô˜ ∞ 707.06.2010), Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤ÚÁÔ˘.

μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¢ËÌ. ΔÛÔ‡ÙÛ·. ŒÚÁÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ›ӷÈ: 1. ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ 2. ∏ ÚÔÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. 3. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. 4. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ¿ÏÏˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‹ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Û ·Î›ÓËÙ·. 5. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÂӉ¯ÔÌ¤ÓˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. 6. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. 7. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. 8. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. 9. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ ¶·Á›ˆÓ, ÂÓË̤ڈÛË Ì ÙȘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

10. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ - ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ¯Ú‹Û˘ Î.Ï. Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi, ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ Î·È ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˘ ‚¿Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ÓÔÌÈο, Ù¯ÓÈο, ÔÏÂ-

Ô‰ÔÌÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, ÙˆÓ ™˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ (∫ÔÈÓˆÊÂÏ›˜, ¢.∂.À.∞., ÌÔÓÔÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ∞.∂.).

¢ÈÏ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ë 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¢ÈÏ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ë 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÈÌÒÓÙ·È Ô ÔÏÈÔ‡¯Ô˜ ∞Á. ¢Ë-

Ì‹ÙÚÈÔ˜ Î·È Ë ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÛËÌ·ÈÔÛÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¡.¶.¢.¢., ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øÊÂÏ›·˜, ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ 25˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰‡ÛË Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÂÓÈ΋ ʈٷÁÒÁËÛË Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 25˘, 26˘, 27˘ Î·È 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012.

∫¿ÏÂÛÌ· Û ·ÂÚÁ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ∞ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ “ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ï‹„˘ Ó¤ˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· ·¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‹ ÌË Ì ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜” .

π∞™√¡√™ 96, 3Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§.: 24210 32205 e-mail: pari@votrebeaute.com.gr

site: www.votrebeaute.com.gr

¶·Ú‹ P¤Ô˘

øÚ¿ÚÈÔ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â˘Ù¤Ú· 10.00-19.00 ΔÚ›ÙË-¶·Ú·Û΢‹ 10.00-20.00 (ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ)

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 79 ÙËÏ.: 24210 35652

∏ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∏

μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Î·Ù¤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ & ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶.£.), ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ӷ ȉڇ̷ٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â‰Ò Î·È 24 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÏÏÈÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶.£. Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ‡„Ô˘˜ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2010-2012, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ‰·¿Ó˜ ¢∂∏, √Δ∂ Î·È ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓÔÈΛ·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‡„Ô˘˜ 4,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·˘Ù‹ fï˜, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ó¤Ô ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ηıÒ˜ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ï‡ÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-2011. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÌË ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ∂Δ∂¶ Î·È ∂∂¢π¶, ÔÈ ÌË ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ¶¢ 407/80, ηıÒ˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ηıÈÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶.£. ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ªfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ·Ó ÂÎÙ·ÌÈ¢ÙÔ‡Ó ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË 82 Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó. ∂Âȉ‹ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÚˆÙ¿ÛÙÂ: 1. ΔÈ ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ οÓÂÙ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶.£. Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÌfiÓÈÌË ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ fiÚˆÓ; 2. §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜; Œ¯ÂÙ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘; 3. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ Û ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·‡ÛË Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘


M·ÁÓËÛ›· 21

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

¡¤· Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ “√ÈÓfiÓÂ˘Ì·” ÁÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Î·Ù·ÏË„ÈÒÓ ¡∂∞ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô-

Ì¿ÎÚ˘ÓÛË ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∂§.∞™., ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë. ◊Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË Â¤Ì‚·ÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙ· ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ √ÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜. ™Â ¤ÊÔ‰Ô Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Â›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÂΛ ÙÔ “ÛÈÙÈÎfi” ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÂ›Û˘ ¯·ÏÎfi˜ Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 500 ÎÈÏÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. √È ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ∫¢∞À.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ

ªÓ‹Ì˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ∂

Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ 68Ë ∂¤ÙÂÈÔ Ù˘ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi Ù· ™ÙÚ·Ù‡̷ٷ ∫·ÙÔ¯‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ. ª·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ 16Ô˘ Î·È 30Ô‡ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌ›Ô, ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ı˘Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ê˘Ï·Î¤˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ∫›ÙÚÈÓË ∞Ôı‹ÎË, ·fi ÙȘ ∞ÓÙÈÛÙ·ÛȷΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒ˜ ÂÎÙÂÏÂ-

Ûı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ÛÙÔ 6Ô ¯ÈÏ. Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ (¡. πˆÓ›·-§Ô‡ÏË Î·È

¢ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ

¶ÚÔÒıËÛË Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ À¶√°ƒ∞º∏∫∂ ·fi ÙÔÓ ·Ó·-

ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ™Ù. ∫·Ï·Ê¿ÙË Ë ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ ÔÚÈ-

πø§∫√À 18 & ∂ƒª√À, μ√§√™ Δ∏§. 24210 27974

ÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶¶∂ƒ∞∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “™‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ™¤ÛÎÏÔ˘ Ì ÙȘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ ¢∂À∞ªμ”, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂϤÙ˘ 560.880 ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ô ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 16.260.600 ú. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ¢∂À∞ªμ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›-

ÌÔÓÒÛÂȘ ª∞¡Δ∑πƒ∏ ˘‡ı˘Ó·...! ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ªË¯·ÓÈÎfi ¡ÈÎfiÏ·Ô ª·ÓÙ˙›ÚË Î·È Ù· ηχÙÂÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÌÔÓˆÙÈο ˘ÏÈο & ¯ÚÒÌ·Ù·

■ ■ ■

∫Ú‹Ù˘) ı· Á›ÓÂÈ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÂÓËÏ›ÎˆÓ ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 8 Ì.Ì. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ

ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ¤ÌÙË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÚ›ÙË °˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ì ı¤Ì· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÔÓÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÒÚ˜ 9.00 ¤ˆ˜ 10.30 Î·È 11.30 ¤ˆ˜ 13.00, ·fi ΔÚ›ÙË 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ, ÙËÓ 19Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 .Ì. Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ·È·Ó›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ˆıÈÓfi ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Á›ÓÂÈ ÊˆÙ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ fiψÓ. ∏ ¤·ÚÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜ ÛÙÔ ∏ÚÒÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 8 .Ì. Ù˘ 19˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë ‰Â ˘ÔÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹˜ ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì. Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜.

™ÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛË Ù·Ú·ÙÛÒÓ, ˘ÔÁ›ˆÓ Î.Ï. ■ £ÂÚÌÔÚfiÛÔ„Ë ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∂Ó›Û¯˘ÛË & ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ. ■ ΔÛÈÌÂÓÙÂÓ¤ÛÂȘ & ÚËÙÈÓÂÓ¤ÛÂȘ. Gunite ■ ∞ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· & ˘·ÏԸʿÛÌ·Ù·. ■ ∂ȉÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜

Ã∞ƒ. ¡π∫. ª∞¡Δ∑πƒ∏™ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 115 μfiÏÔ˜ (38333) ÙËÏ. (fax): 2421059759, ÎÈÓ.: 6974710101 www.renovat.gr - email: harmantz@otenet.gr

ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ˘‰¿ÊÈ·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 8 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·Û΢‹˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ˘‰Ú·˘ÏÈ΋, Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘), ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔ-

ÓËı› ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÁˆÁfi Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 2.155 ̤ÙÚˆÓ, Ù· 350 ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ (º160, 16 ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÒÓ) ÁÈ·Ù› ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÁˆÁfi˜ ˘fi ›ÂÛË Î·È ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. Δ· ˘fiÏÔÈ· ̤ÙÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÁˆÁfi ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ PVC Ì ‰È·ÙÔ̤˜ º200 Î·È º150. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÈ ·fi ÂΛ Ù· χ̷ٷ ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ.

H AÃ∂¶∞ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘ ∂¶π™∫∂æ∏ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ AÃ∂¶∞, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1922 Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ AÃ∂¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Chapter 13 AÃ∂¶∞ μfiÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ √ÓÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ ¡›ÎÔ ¡ÙfiÎÔ, È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Î·È ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ AÃ∂¶∞ μfiÏÔ˘ Chapter 13, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘. √ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ Ë ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.


ª¶∞™∫∂Δ TƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

πÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ˙Ô˘Ó ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÛÂÏ. 27

ª√À¡Δπ∞§ 2014

ΔË ™ÏÔ‚·Î›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ÛÂÏ. 26

ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ “‰ÈÏfi” Ë ¡›ÎË Â› Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ Ì 2-0

ÛÂÏ. 23, 25

∂¶™£

ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙˆÓ ÓÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÂÏ. 26

∂™∫∞£

™ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÂÏ. 27

∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·Ú·¯ÒÚËÛ 1-1 ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·

ÛÂÏ. 24, 25


TƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

23

∏ ¡π∫∏ £ƒπ∞ªμ∂À™∂ ª∂ 2-0 ∂¶π Δ∏™ ∫∞§§√¡∏™ ∫∞π ∞¡∂μ∏∫∂ ™Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ £∂™∏ Δ∏™ FOOTBALL LEAGUE

μ’ ∂£¡π∫∏

Œ‚·Ï ...ÌÔ˘ÚÏfiÙÔ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË

Δ¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹

ÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ Ë ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ...Ù·Â›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫·ÏÏÔÓ‹ ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-0 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ºÏ›ÁÎÔ˘ (28’) Î·È ÙÔ˘ μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ (89’). Õ„ÔÁË ·fi Ù·ÎÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘ ‹Ù·Ó Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ Football League “ÛηÚʿψÛ” ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ “ªÔ˘ÚÏfiÙÔ” ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ¤‚·ÏÂ Ë ¡›ÎË. ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹ ‹ÙÙ· Ì 2-0 ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ“‰È·‚·Ṳ̂ÓË” ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ì ۈÛÙ‹ Ù·ÎÙÈ΋ ‹Ú ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏÂ. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ú· ·fi οÔÈ· ÛÔ˘Ù ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ·›ÏËÛ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛË.

√ μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ¡›Î˘

ÓÙ›·Ï· ηڤ ÛÙÔ 8Ô ÏÂÙfi. ¶ÚÒÙ· ∞fi ÙÔÓ °È¿ÎÔÌ Ô ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂË “¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹” Ú¿ÛÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ·Ì·ÚοÚÈÛÙÔ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ‹Ù·Ó ºÏ›ÁÎÔ. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ê¿Û˘ Ô ™ÎfiÚÂÚ: ÂfiÌÂÓÔ Ó· ȤÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ™ÎԇʷÏ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۤ28’ ºÏ›ÁÎÔ˜, ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÓÙÚ· ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Ô ∫ÒÙÛÈÔ˜ ‚ÚÈÛÎfi89’ °È¿ÎÔÌ ¶ÂÚÈÎÏ‹ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ Ù·Ó Û η›ÚÈ· ı¤ÛË ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‹Á·ÈÓ ӷ ∫›ÙÚÈÓ˜: ¶Ò˜ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ‰È·ÁÚ·Ê› ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫·˙¿Î˘, 29. ª¿·˜ √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÍÂΛÓËÛ ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛ˘ 21. ÙÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Â¤ÌÂÈÓ·Ó, ∫ÒÙÛÈÔ˜ ‰È¿Ù·ÍË 4-2-3-1 Î·È Ì ÙÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ڷÎÔ‡ÙÛË. 12. ÈÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ 6. æÈ¿ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ª¿· Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ¤ÁηÈÚ· æÈ¿ÓÔ˜, Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Îfi¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ 54’ Ô §ÂÔ˙›ÓÈÔ ‚Ú¤ıËΠ(7. °¿Ï·˜ 65’) 11. ª‹ÙÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ٷ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶ÈÔ ·Û ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fi‰È· ÚÔ ÙÔ˘ Δ¿ÓÙÈÙ˜. 20. ™ÂÚÊ¿ 5. μ¤ÚÙ˙Ô˜ Ó·Ï˘ÙÈο Ô ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛ˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÂÚÈÔ¯‹. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‰¤ªË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÈÊÓȉȷÛÙ› ÛÙ· ∫fiÎÎÈÓË: 4. ∫ÒÙÛÈÔ˜ 55. ™·Ì·Ú¿˜ ΠÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ¡›Î˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ¯ıËΠÙËÓ Ì¿Ï· ·fi ÙÔÓ ™ÂÚÊ¿, fiÚÒÙ· ÏÂÙ¿, Ë ¡›ÎË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ90’ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ æÈ¿ÓÔ (‰ÂÍÈ¿), ª‹ÙÛË (·ÚÈÛÙÂ14. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ 14. ƒÈ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ̈˜ ÛÔ‡Ù·Ú „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ∂›Û˘ ¤Ó· Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈ΋. μ·ÛÈÎfi Ù˘ ̤ÏËÚ¿), μ¤ÚÙ˙Ô, ™·Ì·Ú¿ (Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î). ™ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ‚ÔϤ ÙÔ˘ ∫ÒÙÛÈÔ˘ ÛÙÔ 59’ 26. Δ¿ÛÈÙ˜ 22. ™ÈÏÈÁ·Ú‰¿Î˘ Ì· ‹Ù·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ƒÈÎ·È ÌÈ· ·‰‡Ó·ÌË ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·(23. ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë˜ 70’) (30. °Îfi‚·˜ 79’) ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛË, Δ‚ÂΤÏ˘ ˙ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Δ¿ÛÈÙ˜ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê), ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ 20. ™ÎԇʷÏ˘ ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ Ó· ÂÎ(ª·Î‰ÔÓ›·˜) 25. ª·ÚÛ¤ÏÔ ™ÎԇʷÏ˘ (‰ÂÍÈ¿), Δ¿ÓÙÈÙ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÛÙÔ 62’ ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ·Ó ÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ˘˜ ÎÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (22. °È¿ÎÔÌ 83’) 26. §ÂÔ˙›ÓÈÔ Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙÔÓ ∫·Ú·ÎÔ‡ÙÛË. μÔËıÔ›: ¶¿ÙÚ·˜, 1. Δ¿ÓÙÈÙ˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ¿ÊËÓ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇÙÈÎfi ÎÚ›ÎÔ Ì ÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë Â¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ fï˜ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË 9. ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¯ÔÈ. ÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ˘ 69’. √ §ÂÔ˙›ÓÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›Ë(11. ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ 72’) (ª·Î‰ÔÓ›·˜) (10. √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ 78’) ∫·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙÔ Ù‹Ì·ÙÔ˜. Û ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛÔ‡Ù·Ú 7. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 10. °ÎÔÓ˙¿Ï˜ 18’. √ ∫·˙¿Î˘ ¤ÛÙÚˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ô Δ›ÌÔ˜ ∫·Ì ‰‡Ó·ÌË. ∏ Ì¿Ï· ÎfiÓÙÚ·ÚÂ Î·È 46. ºÏ›ÁÎÔ˜ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ·fi ÙÔ ËÌÈ34. ∫·˙¿Î˘ ‚·Î¿˜ Â¤ÏÂÍ ·ÚfiÌÔÈ· Ù·ÎÙÈ΋ (4-2-3ÁÈ· ηϋ Ù‡¯Ë Ù˘ ¡›Î˘ ¤Ú·Û ‰›Î‡ÎÏÈÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ 1). ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¤·ÈÍÂ Ô ª¿·˜, Ï· ·fi ÙÔ ‰ÂÍ› ‰ÔοÚÈ (ÎfiÚÓÂÚ). Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ϛÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ÂÂÓÒ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÃˆÚÈ·∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÍÈfiÏÔÁË Í› οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (‰ÂÍÈ¿), ™ÂÚÊ¿ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ∫ÒÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ›¯Â ÙËÓ ÙÛÈÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ (ÛÙfiÂÚ). ™ÙÔ Î¤Ì¤ÓË Î·È Ì ÛÔ˘Ù ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ (0-1). Ófi Ì·Ù˜. ηÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ, ÓÙÚÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ™ÈÏÈÁ·Ú‰¿Î˘, √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô π‚¿Ó Δ¿ÛÈÙ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·ÏÏ¿ ÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ª·ÚÛ¤ÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ §ÂÔ˙›ÓÈÔ Î·È ª·ÓÔ‡ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ËÚÂÌ›·, ηıÒ˜ ‹ÍÂÚ ÛÙËÎÂ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÛÔ Ó· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ (‰ÂÍÈ¿ fiÙÈ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶Ô˘ÚÙÔ˘Ï›‰Ë. √ ÓÂÔÂÈÛÂÏΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ∫·Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÛÙÔ 31’ Ô §ÂÔ˙›ÓÈÔ ‚Ú¤ıËΠ۠ηϋ ı¤ıÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·Ûٿ›¯Â ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÚ·ÎÔ‡ÙÛË. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ¤Ú·Û وÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ ÛÙÔ 73’ Îfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∫·˙¿Î˘. ÌÂÓÔÈ ÏËÛ›·Û·Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 25’, fiÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۤÓÙÚ·, Ì ÙÔÓ °¿Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢∫·Ï¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ· ÙË ¡›Ï· Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ Ù› η΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÎË ÛÙÔ 35’ fiÙ·Ó Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ ‚Á‹Î ÛÙËÓ ¢ÂÓ ¯·Ú›ÛÙËÎÂ Ô ºÏ›ÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ºÏ›ÁÎÔ˘ Ô˘ ηڷ‰ÔÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÂηÏÏ¿ Ô ª¿·˜ ÂÂÓ¤‚Ë ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÎfiÓÙÚ·, ·ÏÏ¿ Û ı¤ÛË Ï¿ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿. ø¢˘Ó·Ù¿ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ¿Û· ÙÔ˘ Û˘Ì·›ÎÙË ÎfiÚÓÂÚ. ÛÙfiÛÔ Ë Û¤ÓÙÚ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÙÔ˘. ∂›Û˘ ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÊÈøÛÙfiÛÔ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ∫·ÏÏÔ‰ÂÓ ‚ڋΠοÔÈÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Ì ÂÓ‹˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÙÚ›· ÏÂÎÈ ·Ó Ë ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· ‰ÂÓ Â›¯Â ηϋ ÂÁÚ·ÌÌ‹˜. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ Ë ÙÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· (28’). √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÈÛÙÚÔÊ‹. Ó‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 4Ô ÏÂÏÈ΋ ¿Û· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘ÛÂ Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÔοÚÈ, fiÔ˘ ÂÙ¿ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠Ùfi. √ °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Ï›ÁÔ Ó·Ù‹, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ¯ıËÎÂ Ô Δ¿ÓÙÈÙ˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹. ™Â ¤Íˆ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ê·Ó› ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ Ô Δ¿ÓÙÈÙ˜. ‚ڋΠÙËÓ Ì¿Ï· ·ÏÏ¿ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÈÊÌÈ· Ê¿ÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙ· “΢·ÓfiÏ¢η” ÎÔ‡ÙÛË, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi √ Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÓȉ›·Û ÙÔÓ ª¿· Ô˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ÚÔηڤ (44’), Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ÛÙÔÓ ª·Ù· ÁÎÔÏfiÛÙ. ¯Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙÔ› ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤ÛˆÚÈÓ¿. ∏ Ì¿Ï· ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ºÏ›ÁÎÔ ÓÔ‡ÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ‡Ù·Ú „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù. ∏ ¡›ÎË ÂÈÛΤÊıËΠ·ÂÈÏËÙÈο Ù· ·‚·Ï ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘˜ °ÎÔÓۿς˜ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ Î·È μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÎÔ˘Ú·ÛÌ¤ÓˆÓ Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È ™ÎԇʷÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ì ÙÔÓ Δ›ÌÔ ∫·‚·Î¿ Ó· ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ ÙÚÂȘ ÂÈıÂÙÈÎÔÁÂÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ª∂°∞§∏ ‹Ù·Ó Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ÛÙ¿øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ·fi ÙÔÓ °ÎÔÓ∏ ¤ÌÓ¢ÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ó· ÙÔ‰ÈÔ Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. ˙¿Ï˜ ÛÙÔ 90’ Ô Î. Δ‚ÂΤÏ˘ ‰ÂÓ ¯·Ú›ÛÙËÎÂ Î·È ·¤‚·Ï ÔıÂÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÏ¢™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ÎfiËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 2.000 ÙÔÓ πÛ·Ófi... Ù·›· ÏÂÙ¿ ‰ÈηÈÒıËΠÛÙÔ 89’. √ ∫˘ÚÈ¿ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ¤ÁÈÓ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛڿ͈Ó... ÎÔ˜ ›ÂÛ ÙÔÓ ∫ÒÙÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ∂¡Δ∞™∏ ÚÔÎÏ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤Û ϿıÔ˜. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡›Î˘ ΤډÈÛ Δ√¡ ...∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÌÈÌ‹ıËÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›ÁÎÔ˜. ∞- ÙÚËÛ˘. ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ¤Ú·Û ·Û›ÛÙ ÛÙÔÓ °È¿ÎÔ̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 0-1 ·ÓÙ› Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ, Û˘Ó¤ÛÙËÛ ...ËÚÂ- ∂ÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, οÌ, Ô ÔÔ›Ô˜ “ÂÎÙ¤ÏÂÛ” ÙÔÓ ª¿· Ì›· ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜, Ô˘ ÙÔÓ “ÛÙfiÏÈÛ·Ó” Ì ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ Ù· ¤‚·Ï·Ó Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ. ∂˘ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 0-2. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›Ù˘¯Ò˜, fï˜, ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ‰ÂÓ ‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ... ·ÚÎÂÙ¿ “Á·ÏÏÈο” . ‰È Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙÔ 90’ ΔÔ ›‰ÈÔ Â›¯Â οÓÂÈ Î·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ô °ÎÔÓ˙¿Ï˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ·¢ı›·˜ ÎfiÎÎÈ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘ Â› Ù˘ ∫·ÏÏÔÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ... ÓË ÁÈ· ¯Ù‡ËÌ· ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ÛÙÔÓ √˘¤Ó‹˜. ÏÈÓÁÎÙÔÓ. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Ë ÌÂÁ¿ÏË ∂¡Δ√¡√™ ‹Ù·Ó Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ™ÙÔ 13’ £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙËı› Î·È ÙËÓ ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘¯›· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ¤Í·ÏÏ· Ô ∫·˙¿Î˘ ¯Ù‡ËÛ ÂÎÙfi˜ Ê¿Û˘ ÙÔÓ μ¤ÚÙ˙Ô, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú›Ô‰Ô 2010-11 (·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË °’ ∂ıÓÈ΋), Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚȤηÓÂ Î·È Ô ∫ÒÙÛÈÔ˜ ÛÙÔ 83’ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘, ·Ï- Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ›ÛÙ¤˜, Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¤Ó· “ÎÔ˘‚¿Ï¿ Ô˘‰Â›˜ ÙÈ̈ڋıËÎÂ. ‰ÈÔ ÛÎÔÚ (1-0)...

KA§§ONH - NIKH

0

TÔ ÙÚ›ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ

2

™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Football League ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∂Λ “Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó” Ë ¡›ÎË, Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Î·È Ë ∫·ÏÏÔÓ‹, Ì ÙÔ˘˜ ™ÂÚÚ·›Ô˘˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿.. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ (1-0 ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi), ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· 1-1, Ô˘ ·¤Û·Û ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” . √ ·ÁÒÓ·˜ ¢fiÍ·-∂·ÓÔÌ‹ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ, ÁÈ·Ù› Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ ı‡ÌÈ˙ ...Ï›ÌÓË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙÒ‰Ë ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÛ ¯ı˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì·. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· (16.30), ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ó·¯·˚΋-μ‡˙·˜ . . . . .2-1 (47’ ªÚ¤Ûη, 93’ √ϛ۠- 12’ μÂϤÙ˘) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . .1-1 (55’ ÂÓ. °È·˙ÈÙ˙fiÁÏÔ˘ - 26’ ∑·¯fiÚ·) ∞fiÏψÓ-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. .0-0 °È·ÓÓÈÙÛ¿-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 1-0 (65’ πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·ÏÏÈı¤·1-1 (41’ ∫fiÏÂÊ - 74’ º·ÚÈÓfiÏ·) ∫·ÏÏÔÓ‹-¡›ÎË μ . . . . . .. 0-2 (28’ ºÏ›ÁÎÔ˜, 89’ °È¿ÎÔÌ) ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙.-ºˆÎÈÎfi˜ .4-0 (17’ °ÎfiÁη˜, 22’ ªÂÎÈ¿Ú˘, 48’, 70’ ∑˘ÁÎÂÚ›‰Ë˜) ∫·‚¿Ï·-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . 1-1 (10’ ¡ÙȤ - 79’ ª¤Î·˜) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-§¿ÚÈÛ· .0-1 (60’ ÷ÛÔ̤Ú˘) ¢fiÍ· ¢Ú.-∂·ÓÔÌ‹ ·Ó·‚ÔÏ‹ ƒÂfi: ∏Ú·ÎÏ‹˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . .7-4 . . . . 10 2. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . 4-1 . . . . 10 3. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . 7-5 . . . .10 4. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . 4-2 . . . .10 5. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . 7-4 . . . . . 9 6. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . 7-7 . . . . . 9 7. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . 3-3 . . . . . 8 8. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . 4-2 . . . . . 7 9. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . 6-6 . . . . .7 10. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . .9-9 . . . . . 7 11. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. . . .7-4 . . . . . 6 12. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . .3-1 . . . . . 6 13. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . 3-4 . . . . . 6 14. ∏Ú·ÎÏ‹˜ £. . . . .5-5 . . . . .5 15. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . 2-2 . . . . . 5 16. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . .2-4 . . . . . 5 17. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ. . . .3-4 . . . . . 4 18. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . .5-9 . . . . .3 19. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . .2-5 . . . . . 2 20. μ‡˙·˜ . . . . . . . .2-7 . . . . . 2 21. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . 2-6 . . . . .1 * ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ., ∞fiÏψÓ, ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ £.. ** ¢fiÍ· ¢Ú. Î·È ∂·ÓÔÌ‹ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (20-21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-¢fiÍ· ¢Ú. ∂·ÓÔÌ‹-°È·ÓÓÈÙÛ¿ ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ.-¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ £. ∫·ÏÏÈı¤·-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ §¿ÚÈÛ·-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. ¡›ÎË-∫·‚¿Ï· ºˆÎÈÎfi˜-¶·Ó·¯·˚΋


24

TƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

O O§Àª¶π∞∫√™ B. ¶∞ƒ∞Ãøƒ∏™∂ π™√¶∞§π∞ 1-1 ™Δ∏¡ ∫∞§§π£∂∞ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ª∂Δ∞ ∞¶√ ∫∞∫∏ ∂ªº∞¡π™∏

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÂÎfiË ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÏfiÁˆ ÂÓfi˜ ·Ófi Ô˘ ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ¤¯ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙË Ó›ÎË, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÈÛÔ·Ï›· ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Ì 1-1.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ºˆÙfi: ¶. °π∞¡¡∞ƒ√™ ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó η΋, ·fiÚÚÔÈ· Î·È Ù˘ ÎÔ‡Ú·Û˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∏ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË, ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ Ì ÙÔÓ º·ÚÈÓfiÏ· ÛÙÔ 74’ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ 41’ Ô ∫fiÏÂÊ. ΔÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∑Ô‡ÁÚ·˜ ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ·Ófi Ô˘ ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‚Ôη٤‚·ÈÓÂ, ̤¯ÚÈ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·. ŸÛÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ›‰·Ó ¤Ó·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. Δ· Ï¿ıË ÔÏÏ¿, ·fiÚÚÔÈ· Î·È Ù˘ ÎÔ‡Ú·Û˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ÂÏÏÈ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ô‡Ù ̛· ¿Û·, ¤¯·Ó·Ó ‡ÎÔÏ· ÙË Ì¿Ï·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ú˘ıÌfi, Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ¤ÙÔÈÌË Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ηٿÊÂÚ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ›¯Â ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ó· “Á˘Ú›ÛÂÈ” ÙÔ Ì·Ù˜ Î·È Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜

ŒÍÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ·Ú¤Ù·Í ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ¤ÍÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ΔÚÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ °fiÁÔÏÔ˜ Î·È ªÔÏ¿ÙÈ Î·È ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Á¿Ì· (ıÏ¿ÛË), ÂÓÒ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË ·’ ‚·ıÌÔ‡. √È ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ô˘ οıÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂§, ‹Ù·Ó ÔÈ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ∞ÓȤÙÂ Î·È ª·Î·ÁÈfiÎÔ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-1-1. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· οıÈÛÂ Ô °Î›ÙÎÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫·ÚÚ¿˜ Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ °ÎfiÙÔ‚Ô˜ Î·È ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ, Ì ÙÔÓ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ˆ˜ ÛÙfiÂÚ (ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ), ηıÒ˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Î·È ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, ÔÈ ¶·¿˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È °ÂÓÁο (·ÚÈÛÙÂÚ¿) ¤·ÈÍ·Ó ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜, Ì ÙÔÓ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚÔ ÚfiÏÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∫fiÏÂÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. √ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÊÔÚ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· (›¯Â ·›ÍÂÈ ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ì ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· ÛÙ· ª¤Á·Ú·) Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ì Ï·Û¤ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ.

™˘Ó¯›˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ófi, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ΔÔ ·’ 45ÏÂÙÔ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î. ∑Ô‡ÁÚ·, Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ô “¿Ú¯ˆÓ” ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂÍ·È-

Ì¿‰Â˜. ∏ ∫·ÏÏÈı¤· ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ë ÔÔ›· ÛÙÔ 6’ ·›ÏËÛ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ™ÎfiÚÂÚ: Ì¿Ï·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ 41’ ∫fiÏÂÊÂȯ›ÚËÛÂ Ô ¡Ù·ÎfiÏ ¤Íˆ ·fi 74’ º·ÚÈÓfiÏ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Ú·Û ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫›ÙÚÈÓ˜: ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜, °Î›ÙÎÔ˘. 1. °Î›ÙÎÔ˜ °ÎfiÙÔ‚Ô˜-¡Ù· 1. ∫·ÙÛÔ‡Ï˘ ™ÙÔ 13’ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ê˘™›Ï‚·, 27. ∫·ÚÚ¿˜ 20. ™Ù·‡ÚÔ˘ Á·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË, Ô ¶ÈÓ‰Òº·ÚÈÓfiÏ·, 14. ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ 29. ƒÔ˘ÛÛ¿Î˘ Ó˘ ¿Û·Ú ÛÙÔÓ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙÂ, ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ 13. °ÎfiÙÔ‚Ô˜ 40 ºÂÚ¤ÈÚ· Ì ÙÔÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi Ó· ÌËÓ 34. ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ ∫fiÎÎÈÓË: 88’ 5. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ οÓÂÈ Î·Ï‹ Û¤ÓÙÚ· (ÂÚ›ÌÂÓ ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ 7 ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ë˜ 8. ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô ∫fiÏÂÊ) Ì ÙÔÓ (2Ë Î›ÙÚÈÓË) 6. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˘ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙË Ì¿Ï· (22. ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜ 93’) 17. ¶·¿˜ Û ÎfiÚÓÂÚ. 77. ¡Ù· ™›Ï‚· ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∑Ô‡ÁÚ·˜ ¢‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 15’, Ô (15. °·Ï¿Ó˘ 80’) (9. ª·ÚÔ˘Î¿Î˘ 63’) (∫Ô˙¿Ó˘) ¡Ù·ÎfiÏ ‚Ú¤ıËΠÚÔ ÙÔ˘ °Î›Ù77 °ÂÓÁο 8. ∫·ÏÙÛ¿˜ ÎÔ˘, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ √10. √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ 55. ªÔ˘ÛÙ·Ê›‰Ë˜ μÔËıÔ›: Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Á‹Î ¤ÁηÈÚ· Î·È (24. ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜ 66’) ΔÛÈ·Ì¿˙˘, 11. º·ÚÈÓfiÏ· ∫Ô˘Ù˙È·ÎÔ˘Ù˙›‰Ë˜ (88. ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ 91’) Ì ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÏfiη9. ∫fiÏÂÊ (∫Ô˙¿Ó˘) Ú ÙË Ì¿Ï·, ÁÈ· Ó· ¯·ı› ηϋ (20. ∞ÓȤÙ 70’) 99. ¡Ù·ÎfiÏ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 41’, fiÔ˘ ·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·- Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ªÂÙ¿ ·fi ¿„ÔÁÔ Û˘Ó‰˘·ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi. ÛÌfi ÙÔ˘ °ÂÓÁο Ì ÙÔÓ ¶·¿, ÙÔ Ù™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ·Ófi ¤ÁÚ·ÊÂ: “∏ ÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ∫fiÏÂÊ, Ì ÙÔÓ ÚÔ·Á¿Ó‰·, Ù· „¤Ì·Ù· Î·È Ë ÚÔ˘μÔ‡ÏÁ·ÚÔ Ó· Ï·Û¿ÚÂÈ Â‡ÛÙÔ¯· ÙÔÓ ÊÈ·ÓÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È ·fi ÙË ∫·ÙÛÔ‡ÏË, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0 ÁÈ· ÙÔ Ê˘Ï·Î‹ Ó· ͤÚÂÙ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Û·˜ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ÛÒÓÂÈ” . ªfiÏȘ Ô Î. ∑Ô‡ÁÚ·˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 44’, ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ·Ófi ˙‹ÙËÛ ӷ η٤‚ÂÈ ·fi Ù· ο- ¶·¿ ¤Ê˘Á „ËÏ¿ ¿Ô˘Ù, ÁÈ· Ó· ¯·ÁÎÂÏ· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÎÂÚΛ‰·˜, ÁÈ· ı› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·ÎÔ‹ ÛÙÔ ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ 9’. ªÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· οÓÂÈ ÙÔ 2-0 Î·È Ó· ÙÔ Ì·Ù˜ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔ› ÂÎ “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ °ÂÓÁο ¤Ó¤Ô˘ ÛÙÔ 17’, ηıÒ˜ ÙÔ ·Ófi ·Ó·ÚÙ‹- ‚Á·Ï ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ·fi ıËΠ۠¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, „ËÏ¿ ÛÙËÓ ÎÂÚ- ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ô ∫fiÏÂÊ ·Î›‰·. √ ·ÁÒÓ·˜ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ¤Ù˘¯Â Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, Ì ÙÔÓ ∫·ÙÛÔ‡·fi ÔÎÙ¿ÏÂÙË ‰È·ÎÔ‹, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÏË Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÂÍ Â·Ê‹˜ ÙÔ Ï·Û¤ ·Ófi ¤Î·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ̤۷ ·fi ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ó· ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹. ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È Ó· ¿Ó ÛÙ· ·Ô- ∫·Ï‡ÙÂÚË Ë ∫·ÏÏÈı¤· ‰˘Ù‹ÚÈ· ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ 33’. ΔÂÏÈο ÙÔ ·Ófi ·- ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ, ÙÔ Ì·Ù˜ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ì ÙË ¿Î·È Û˘ÓÔÏÈο ·›¯ıËÎ·Ó 18 ÏÂÙ¿ η- ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ∫·ÏÏÈı¤· ·Ó¤‚·˙ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. §fiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ‰ÂÓ ÓË Î·È ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ·›¯ıËΠÔ‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ë ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Á·›ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔ- ÓÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂÙ¿ ÙÔ 60’. ΔÔ ‚ÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ Ú˘ıÌfi, ˆÛÙfiÛÔ, ˘- ÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ‹Ú¯Â ¿Á¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÈıÂÙÈο, ÙÔ ¤Ó· ϿηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ıÔ˜ ‰È·‰Â¯fiÙ·Ó ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË. ŒÁÈÓ ¤Ó· Ï¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹‰˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È Ì ϛÁ˜ ηϤ˜ ÂÈıÂ- ÛÔ˘Ó ÙË Ì¿Ï·, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂ-

O§Àª¶π∞∫√™ B. - KA§§I£EA

1

1

√ ¡Ù·ÎfiÏ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘ Î·È ÛÙÔ 47’ ÙÔÓ ÚfiÏ·‚ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ∫·ÚÚ¿˜ Î·È Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤‚Á·Ï ÙË Ì¿Ï· ÎfiÚÓÂÚ. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô °ÂÓÁο ¤Ê˘Á ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∫·ÙÛÔ‡ÏË. ™ÙÔ 54’ Ô ¡Ù·ÎfiÏ Ó›ÎËÛ ÛÙÔ ÛÚÈÓÙ ÙÔÓ ™ÙÔÁÈ¿ÓÔÊ, Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÔ‡Ù·ÚÂ, Ì ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· Ì ٷ fi‰È·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘ ÛÙÔ 63’ ¤Ú·Û ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÔÚ, ÙÔÓ ª·ÚÔ˘Î¿ÎË, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ Ó·Úfi ¡·Ô˘Ì›‰Ë, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÙÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¡Ù·ÎfiÏ. ∏ ∫·ÏÏÈı¤· ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ›¯Â ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ 74’. ªÂÙ¿ ·fi ˆÚ·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô ª·ÚÔ˘Î¿Î˘, Ì‹Î ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· Î·È Ô º·ÚÈÓfiÏ· Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· Âȉ›ÍÂÈ Î¿ÔȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÛٛ˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙÔ 77’, fiÙ·Ó Ô ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï, Ì ÙÔÓ ÚÔˆıË̤ÓÔ °ÎfiÙÔ‚Ô Ó· È¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ÙË Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 81’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª·ÚÔ˘Î¿ÎË ¤Ê˘Á ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹. ΔËÓ ÚÒÙË ÙËÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÏÂÙfi. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ∑Ô‡ÁÚ· ‚ڋΠÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜ 1-1, Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ·Ô¯ˆÚ› ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿-


TƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

À¶√°ƒ∞ªªπ™∂ √ Δ∂áπ∫√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∞ª∞¡∞Δπ¢∏™ ª∂Δ∞ Δ√ “¢π¶§√” ™Δ∏ ªÀΔπ§∏¡∏

“◊Ì·ÛÙ·Ó Ôχ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ” ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Δ›ÌÔ˜ ∫·‚·Î¿˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηϋ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ’ ·˘Ù‹.

∫·‚·Î¿˜: ∫·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ¡›Î˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·¤‰ˆÛ ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤ÌÙÔ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·È¯Ó›‰È ̤۷ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜. ∏ ÎfiˆÛË -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘- ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋. ŒÁÈÓ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ¯ˆÚ›˜ Ê¿ÛÂȘ, ¤Ó· Ì·Ù˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ ı· ¤ÏÂÁ·, ·fi ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. °È· Ì·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ¤ÍÙÚ· ΛÓËÙÚÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Í›· Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û Ôχ ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ◊Ì·ÛÙ·Ó Ôχ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Û fiÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¶ÂÙ‡¯·Ì ÁÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘ÂÚÔ¯‹ ·fi ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ªÂÙ¿ ‰È·¯ÂÈÚÈÛًηÌÂ

ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÚÂ” ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎÔ‡. øÛÙfiÛÔ Ô Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ ÎÚ¿ÙËÛ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ¡›ÎË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË: “ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚ‡. Œ¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË. ™ÙË

¡›ÎË Ê¤ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ·Ó ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÙ fiÙÈ Ë ¡›ÎË Â›Ó·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘.

™ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô Δ›ÌÔ˜ ∫· ‚·Î¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜: “¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜), fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ Ì 2-0. ∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘. ™˘Á¯·›Úˆ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ¤ÓÙ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜, ›¯·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 90Ô ÏÂÙfi, ·Ó·Áο۷Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Û ·ıËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯¿Û·ÌÂ. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ì·˜ ‹Ù·Ó ηϋ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Ÿˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛًηÌ ٷ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÎÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÙÙ·. £ÂˆÚÒ ˆ˜ Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ¿Ì ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ó›ÎË, Ô‡Ù ӷ ·ÔÁÔËÙ¢fiÌ·ÛÙ ·fi ÌÈ· ·ÔÙ˘¯›·. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¿ÏÏ· 35 ·È¯Ó›‰È·” . “∞Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜ Ë ¡›ÎË Ì·˜ ·›ÏËÛ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∂›¯Â ¤Ó· ηÏfi ÛÔ˘Ù Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÁÎÔÏ ·fi ‰‡Ô ηΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰Â¯ı‹Î·Ì ÁÎÔÏ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ȥ˙·ÌÂ Î·È Â›¯·Ì ηÏfi Ú˘ıÌfi. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ Ì¿ıÔ˘Ì Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ Î·È fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ï·ıÒÓ. ∫¿Ó·Ì ‰‡Ô Ï¿ıË Î·È Ù· ÏËÚÒÛ·Ì Ôχ ·ÎÚÈ‚¿” η٤ÏËÍÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜.

À¶√™Δ∏ƒπ•∂ ™Δπ™ ¢∏§ø™∂π™ Δ√À ª∂Δ∞ Δ√ Δ∂§√™ Δ√À ∞°ø¡∞ ª∂ Δ∏¡ ∫∞§§π£∂∞ √ °. μ∞∑∞∫∞™

“ªÂ›Ó·Ì ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÔ ÏËÚÒÛ·Ì” ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·¤‰ˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ Ì·Ù˜: “™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ∫·ÏÏÈı¤· ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚË Î·È ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÁÎÔÏ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È Ù· Ï¿ıË Ì·˜” . ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î·:

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ “ŸÛÔ Â›¯·Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›‰Â ¤Ó·Ó ηÏfi √Ï˘ÌÈ·Îfi. ŸÙ·Ó Ì›ӷÌ ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ˆ˜ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϋ. ∫È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ∞Ó ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ›¯·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ›¯·Ó ΛÓËÛË, ηϋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ì¿Ï·˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ, Ì ÙÔÓ ∫fiÏÂÊ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. √È ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜, Ì·˜ ÂËÚ¤·Û·Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÂfiÌÂÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›. √ ∫fiÏÂÊ Â›¯Â Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ·

∏ ∫·ÏÏÈı¤· Â›Ó·È ÈÔ ¤ÙÔÈÌË ÔÌ¿‰· Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠηχÙÂÚ·. ∞Ó Ìԇ̠ے ¤Ó· Ú˘ıÌfi, ·›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ∫˘Úȷ΋ Û ∫˘Úȷ΋, Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Î·È ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ò. Œ‰ˆÛ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ ¤‰ˆÛ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, ›¯·Ì ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, fiÙ·Ó Ë ∫·ÏÏÈı¤· ¤‚·ÏÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ì·˜ ¤‚·Ï ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÙÔ ÁÎÔÏ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÁÔËÙ¢fiÌ·ÛÙÂ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ¤¯·Û ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÈ Û ¿ÏÏ· Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∂›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙÔ ‚·Ú‡ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ·ÁÒÓˆÓ” . °È· ÙÔ ·Ó Ù· ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙfiÓÈÛÂ: “¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÂÚÂ›Ù·È „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ª‹Î ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ¢ÂÓ ¤·ÈÍ ·ıËÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È ·›ÎÙ˜ ›¯·Ó ηϋ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì·˜, ˆ˜ ÔÌ¿‰·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· οÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿” .

¶·ÓÙ¤Ï˘: ∏ ηχÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ¡›ÎÔ˜ ¶·ÓÙ¤Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı·

25

ªÈÎÚ¿ ÌÈÎÚ¿ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¢∂∫∞√ÃΔø ÏÂÙ¿ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ·›¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ηıÒ˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∑Ô‡ÁÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ‰È¤ÎÔ„Â ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚ÔËıÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ ‹Á·Ó, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ ·Ófi Ô˘ ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ó· η٤‚ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ·Ófi ‰ÂÓ Â›¯Â ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜ ¢·ÈÛıËÛ›·. ™Â ÔÏÏ¿ Á‹‰· ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·Ófi Ì Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜, Ù· ÔÔ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· η٤‚Ô˘Ó... ™Δ√ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ô Î. ª¤Ô˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 100 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Δ· 50 Û ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· 50 ÛÙÔ˘˜ Austrian Boys. ∞ÀΔ∏ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÈÛÔ·Ï›· Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÒÙË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙ· ÂÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ, fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÍÈ Ì·Ù˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÂÙÚÔ‡Û ¤ÓÙ ӛΘ Î·È Ë ∫·ÏÏÈı¤· Ì›· ÙÔ 2001, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙfiÙ ÛÙÔ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫Ô˘ÚÌ·Ó¿. ∞¶√ ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ›‰·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ª·Ù›·˜ ªÔÏ¿ÙÈ, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡Ù‚¿ÏȘ Î·È ª·Ù›·˜ ∫¿Û¯ÈÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú· ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„·Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ¿Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜. §π°√Δ∂ƒ√™ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ∫·‚¿Ï· Î·È ºˆÎÈÎfi. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ¤ÁÈÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ì¤ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·, ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜...

ÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‚’ ̤ÚÔ˘˜ ˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. “°È· Ì·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. ∞ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› ÂÈÙ‡¯ıËΠÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› ÛËÌÂÈÒıËΠÂ› ÂÓfi˜ Ôχ ηÏÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ªÂ ‚¿ÛË, fï˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì·˜ ·‰ÈΛ. ¢ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ôχ ηϿ, ‰Â¯ı‹Î·Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë ÍÂΛÓËÛ ·fi Ê¿Ô˘Ï Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÔÊÛ¿ÈÓÙ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Â›¯·Ì ηıÔÏÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ‚Á·›Ó·ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÙfiÛÔ ·fi Ù· ¿ÎÚ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ª¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó “ÁÂ̛۷Ì” ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ Ì·˜

ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙË ÈÛÔ·Ï›·. ∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ï¤„·ÌÂ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹. Œ¯Ô˘Ì ·‰È΋ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› Û οı ·È¯Ó›‰È ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÁÎÔÏ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηχÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Œ¯Ô˘Ì ηϋ ÔÈfiÙËÙ· ·ÈÎÙÒÓ ·fi ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰Â›Í·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ fiÙÈ ·ÙÔ‡Û·Ì ηχÙÂÚ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, Â¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-10. ∞fi ÂΛÓË ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ó›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. Δƒπ∞ ÁÎÔÏ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ -̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜- Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ù· ÙÚ›· Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Í¤ÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ªÔÏ¿ÙÈ, °ÂÓÁο Î·È ∫fiÏÂÊ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÈÛÙ› ÛÎfiÚÂÚ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ̷٘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ, ÛÎfiÚ·ÚÂ Î·È ‰¤¯ıËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÁÎÔÏ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË Ù˘ Foootball League Ì ÂÓÓ¤· Ù¤ÚÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¿Ì˘Ó· (Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹) Ì ÂÓÓ¤·


26

TƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

∏ ∂£¡π∫∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 21.30 Δ∏¡ ™§√μ∞∫π∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∞ Δ√À ª√À¡Δπ∞§ 2014

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA: 21.30 ™ÏÔ‚·Î›·-∂ÏÏ¿‰· -∑- (ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) 19.30 πÚ¿Ó-¡. ∫ÔÚ¤· -∑- (ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) OTE SPORT 1: 21.30 ™ÏÔ‚·Î›·-∂ÏÏ¿‰· -∑- (ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) OTE SPORT 2: 20.00 §ÂÙÔÓ›·-§›¯ÙÂÓÛÙ·˚Ó -∑(ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) 22.00 ¶Ôψӛ·-∞ÁÁÏ›· -∑- (ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) OTE SPORT 3: 21.00 μÔÛÓ›·-§ÈıÔ˘·Ó›· -∑- (ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï) EUROSPORT: 17.15 πÚ¿Î-∞˘ÛÙÚ·Ï›· -∑- (ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï)

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· (™Â 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . .12-2 2. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .13-2 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .12-2 4. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . . .12-5 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5 6. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . . . . . . . .5-4 7. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . .12-12 8. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . . . . . . .9-9 9. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . .12-11 10. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 11. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . .8-11 12. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . .7-10 13. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . .4-14 14. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . .8-16 15. ∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . . . .5-10 16. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . .2-10

. . . . . . . .15 . . . . . . . .13 . . . . . . . .12 . . . . . . . .10 . . . . . . . . .9 . . . . . . . . .8 . . . . . . . . .7 . . . . . . . . .7 . . . . . . . . .7 . . . . . . . . .6 . . . . . . . . .4 . . . . . . . . .4 . . . . . . . .3 . . . . . . . . .3 . . . . . . . . .2 . . . . . . . . .2

™ËÌ.: √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÎÚfiÔÏË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ ÕÚ˘-¢‹ÌËÙÚ· ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞›·˜ ™. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ £ËÛ¤·˜- ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ∞.∂. 2002-∂ıÓÈÎfi˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -™·Ú·ÎËÓfi˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (™Â 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . .17-2 2. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .12-6 3. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . .12-6 4. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .6-4 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . . . . . . . . .6-6 6. ∞Óı. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . .8-4 7. ÕıÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-7 8. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . . . . . . . .7-8 9. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . . . . . . .4-7 10. ∞™ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . .6-4 11. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . . . .6-7 12. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . . .12-11 13. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . . . . .3-11 14. ∂.ª.∞. . . . . . . . . . . . . . . . .4-8 15. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2-9 16. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . . . . . . .1-13

. . . . . . . .15 . . . . . . . .13 . . . . . . . .12 . . . . . . . . .9 . . . . . . . . .9 . . . . . . . . .8 . . . . . . . . .8 . . . . . . . . .7 . . . . . . . . .7 . . . . . . . . .5 . . . . . . . . .5 . . . . . . . . .4 . . . . . . . . .4 . . . . . . . . .3 . . . . . . . . .1 . . . . . . . . .1

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔÔÍfiÙ˘-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∂.ª.∞. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-¡.∞. ¡›Î˘ ¢È·ÁfiÚ·˜-∞Óı. °·˙‹˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞Á¯›·ÏÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢¿ÊÓË ÕıÏÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. πˆÏÎfi˜ -¶ËϤ·˜

. . . . . . . . .6 . . . . . . . . .4 . . . . . . . . .4 . . . . . . . . .3 . . . . . . . . .3 . . . . . . . . .3 . . . . . . . . .0 . . . . . . . .-2

™ËÌ. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÓ‹ -2 ‚·ıÌÔ‡˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-π¿ÛˆÓ ∞.ª. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜- ∞¯ÈÏϤ·˜ ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.- ¢fiÍ· ∞ÂÚ.

ÙËÓ ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ™ÏÔ‚·Î›· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2014. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 21.30 Î·È ı· ÌÂÙ·‰Ôı› “˙ˆÓÙ·Ó¿” ·fi ÙÔ Mega. ∏ Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ 7Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ·¢ı›·˜ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜.

ªÂ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË μÔÛÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚·. ™ÙËÓ ÛÏÔ‚·ÎÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· “·›˙ÂÙ·È” Ë ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ 7Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˘˜ Î·È Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ì¤ÓÂÈ ÈÔ ›Ûˆ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Èfi‚·. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÙfiÙÂ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ (Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›) ‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯·Ê. ∫·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ μÔÛÓ›·. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ı· Â›Ó·È Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜, ·ÊÔ‡ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿-

ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ §Â‚¿ÓÙÂ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™¿ÓÙÔ˜ ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ∏ Èı·Ó‹ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ∫·ÚÓ¤˙Ô˜, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, Δ˙ÈfiÏ˘, ª·ÓÈ¿Ù˘, ºÔÚÙÔ‡Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ‹ ¡›Ó˘, ™·Ì·Ú¿˜, °Î¤Î·˜.

∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ™ÎÚÙÂÏ Î·È μ¿È˜ ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ÔÈ ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÚÙÂÏ Î·È μÏ¿ÓÙÈÌÈÚ μ¿È˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜ Ì ÙË §ÂÙÔÓ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (2-1) ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·ÚÔ›. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ¤¯·Û ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÎÂÊ·ÏÈ¿˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο. ¶ÈÔ ¯·Ï·Úfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ¶ÂÛοڷ, Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ›‰È· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ª¿ÚÂΠÿÌÛÈÎ. √

̤ÛÔ˜ Ù˘ ¡¿ÔÏÈ ¤Î·Ó ¯·Ï¿ÚˆÌ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÂÈ‚·Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi Û˘Ó¯›˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙ›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ª¿ÚÂÎ ™·¿Ú· Ë ÂıÓÈ΋ ™ÏÔ‚·Î›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ, ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÎfiÚÂÚ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §ÂÙÔÓ›·, ÂÍ‹Ú ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤ıÂÛ ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË. “∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ·Ú¯›Û·Ì Ôχ ηϿ, ÚÔËÁËı‹Î·Ì Ôχ ÓˆÚ›˜ Ì 2-0, ·ÏÏ¿ Â·Ó··˘Ù‹Î·ÌÂ. ™Ù·Ì·Ù‹Û·Ì ӷ ·›˙Ô˘Ì Ì ¿ıÔ˜ Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “£· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¿Ì˘Ó˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∫Ú·ÙÔ‡Ó Î·Ï¿ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ·›˙Ô˘Ó Ì ·›ÛÙ¢ÙË ˘ÔÌÔÓ‹ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. £· ·›ÍÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙË §ÂÙÔÓ›· Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Î·-

χÙÂÚÔ ÁÈ· Ì·˜. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ıˆÚԇ̠ˆ˜ Â›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì·˜. ∏ ™ÏÔ‚·Î›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÛÙ·Ú fiˆ˜ Ô ª¤ÛÈ ‹ Ô ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. °È· Ì·˜ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ¤ÓÙÂη ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹‰Ԕ .

√È ¿ÏÏÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ 7Ô fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï 2014, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, Ë μÔÛÓ›· ÛÙȘ 21.00 ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∏ §ÂÙÔÓ›· ÛÙȘ 20.00 ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ §›¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 3 ·ÁÒÓ˜) 1. μÔÛÓ›· . . . . . . . . .12-2 2. ™ÏÔ‚·Î›· . . . . . . .5-2 3. ∂ÏÏ¿‰· . . . . . . . . .4-1 4. §ÈıÔ˘·Ó›· . . . . . . .3-3 5. §ÂÙÔÓ›· . . . . . . . . . 3-8 6. §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ . . . .1-12

.....7 .....7 .....7 . . . . .4 . . . . .0 . . . . .0

•∂¶∂ƒ∞™∂ ∫∞π Δ√ ∂ª¶√¢π√ Δ√À ∂£¡π∫√À ∫∞𠶃√∂§∞À¡∂π ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

“¶¤ÓÙ ÛÙ· ¤ÓÙ” Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤ÓÙ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ (Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù˘ ηٿٷ͢ ™ÎÈ¿ıÔ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-0, ÂÓÒ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞.∂. 2002 Ì 3-1. ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô £ËÛ¤·˜. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ “‰ÈÏfi” Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· Ì ÛÎÔÚ 3-0. ΔËÓ ¤ÎÏËÍË ¤Î·ÓÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤Û·Û ‚·ıÌfi ·fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜:

°’ ηÙËÁÔÚ›· (™Â 2 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞¯ÈÏϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .5-2 2. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0 3. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ . . . . . . . . . . . . .2-1 4. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .6-5 5. ¢fiÍ· ∞ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . .3-5 6. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . . . . . . . . .1-5 7. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . . . . .0-2 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . .2-4

°È· Ó›ÎË ÛÙËÓ ªÚ·ÙÈÛÏ¿‚· ™

ÛÈ·˜) ∞ÎÚfiÔÏË-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . 0-3 (9’, 55’, 90’ ÂÓ. ∞ÚÛ¤ÓÔ˜) ¢‹ÌËÙÚ·-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . .1-1 (12’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘-20’ ªÔ‡ÚÓÙ·) ∞›·˜ ™.-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . 0-3 (32’ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, 62’, 82’ ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜) ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . 3-1 (8’ ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜, 19’ ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ, 52’ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘-85’ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 0-1 (94’ ÂÓ. μ. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘) ∂ıÓÈÎfi˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . .0-2 (86’ ™Ê¿Î·˜, 89’ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ . .1-1 (80’ ∫ÔÚ¤Ù·-94’ ÂÓ. ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘)

∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ¿ÏÏË Ì›· Ó›ÎË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “¤ÓÙ ÛÙ· ¤ÓÙ” , ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘

·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¢¿ÊÓ˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1 Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ2Ë ı¤ÛË ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·, ÂÓÒ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¢È·ÁfiÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-1 ÙËÓ ∂.ª.∞. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ΔÔÍfiÙ˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. . . . . . . 0-1 (89’ ª·Ùı·›Ô˘) ∂.ª.∞.-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . 1-2 (6’ ∫ˆÙԇϷ˜-14’ ™·Ó›‰·˜, 15’ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜) ¡.∞. ¡›Î˘-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . .1-1 (78’ ΔÛ·Áηڿ˜-50’ ª·ÁÎÈÒÚÔ˜) ∞Óı. °·˙‹˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . .3-0 (44’, 62’ ÂÓ., 81’ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘) ∞Á¯›·ÏÔ˜-ÕıÏÔ˜ . . . . . . . . . . .1-1 (4’ ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜-9’ °Î¿Ì·˜) ¢¿ÊÓË-πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . . . 1-2 (70’ ÂÓ. ¶·Ï¿ÛÛ˘-52’ ∫·Ì¤Ú˘, 73’ ÂÓ. πÛ¿) ¶ËϤ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . .1-2 (84’ ∫·Ï·Ó¿È-65’ ¡. ªÈ·Ú›Ù˘, 75’ ∫·Ú¿ÓÙ·ÁÏ˘)

ªfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜

ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙË °’ ÙÔÈ΋, ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ “˙¢Á¿ÚˆÛ” ÙȘ ӛΘ Ù˘, ·ÊÔ‡ ΤډÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÛÎÔÚ 3-1. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Ô ∞ÂÙfi˜ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, fiÔ˘ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â 5-0 ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌȉfiÓ˜ Î·È ¤Ú·Û ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 2-1 ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ∞¯ÈÏϤ·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. . . 3-1 (Δ· ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ¡ÈÊÔÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ 62’ Î·È 81’ Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ ÛÙÔ 75’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ) ¢fiÍ· ∞ÂÚ.-π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . 1-0 (20’ ÷ÏÈÌÔ‡Ú‰·˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ . .1-2 (30’ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜-45’ ·˘Ù. ÃÚ. ™Ù¤Î·˜, 80’ ∑¿ÚÚ·˜) ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.-ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . .5-0


TƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

Δ∞ ∞ ¡ø §∂Ãø¡π∞ °π∞ ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ £∞ ∞°ø¡π™Δ√À¡ º∂Δ√™ ™Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£

∑Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜...

27

∞’ °À¡∞π∫ø¡

Œ¯·Û Ì ¢ڇ ÛÎÔÚ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √‡Ù ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηÙfiÚıˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÁÓÒÚÈÛ·Ó ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· Ì 4-0 ·fi ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ÛÙ· ÚÒÙ· ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ¤¯·Ó·Ó Ì 2-0. ∫ÔÓÙÔÌ›¯Ë (5’, 42’) ªÂÏÈÛÛÔ‡ (7’) Î·È §¿ÁÈÔ˘ (60’) ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙȘ ÓÈ΋ÙÚȘ. ∞Δƒ√ª∏Δ√™: ªÂÏ¿ÎË (67’ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ô˘), ¶Ï˘Ù¿, ªÂÏÈÛÛÔ‡, ¶¤ÙÛÈ·, ∫·ÚÚ¿, ª·˘ÚÔÂȉ¿ÎË (67’ ÷ÏÎÈ·‰¿ÎË), ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË (76’ £¤Ô˘), ™·¯ÈÓ›‰Ô˘, °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∫ÔÓÙÔÌ›¯Ë, §¿ÁÈÔ˘. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: ÷Ù˙ËÏ·˙¿ÚÔ˘, ∫ÏfiÓÙ˙·, ΔÛÈÏÈÒÓË (27’ ∂Ï. ™¯Ô˘Ï‹), ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡ÚÌÔ˘ (65’ ª. ™¯Ô˘Ï‹), ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘, °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (37’ ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘), ΔÛÈÚ‰¿ÓË, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, °¿ÙÛÈÔ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. °È· ÙËÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∫·‚¿Ï·-¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6 ÕÚ˘-∂Ï›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . . . 4-0 ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-∫Ú‹ÛÛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-°Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

ÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ˙Ô˘Ó ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ §¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¤Î·˜ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÚ›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘.

π

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∞Ú¯Èο οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÈÒÓ ÓÈÎÒÓ Î·È ¤ÍÈ ËÙÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fï˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·ÍÂ. ªÂ ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ¶Ú¤Î· ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ›¯Â ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ù˘¯Â ¤ÍÈ Ó›Î˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚÈÒÓ ËÙÙÒÓ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ∫ÂÚ·˘Ófi Î·È ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Ì ٷ º¿ÚÛ·Ï· ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. Δ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¤¯·Û·Ó 76-73 ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞1, ·ÊÔ‡ Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. “◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ÙÔ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÛÂ Ë Ù‡¯Ë. ÿ۷Ì ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Î·È ÙÂÚÌ·Ù›Û·Ì ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜. πÛÔ‚·ıÌ‹Û·Ì Ì ٷ º¿ÚÛ·Ï·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Ì·˜ Û˘Ó¤ÊÂÚ ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜. ŸÏ· ‹Úı·Ó ·Ó¿Ô‰·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë Ù‡¯Ë Ì·˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ Î·È ·Ó‚‹Î·Ì ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¤ η˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “£ÂˆÚÒ ˆ˜ Ë ¿ÓÔ‰fi˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·ÈË. ª·˙› Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηٷ‚¿ÏÏ·Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∫·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ηχ„Ô˘Ì ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ‚ÂÏÙÈÒÛ·Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·ÚΤ, οÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ” . √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚfiÛÙÂÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó·ÚÔ‡˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ μ·Û›Ï˘ ∫· ÙÛÈÎÏ‹˜, ÂÓÒ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜ (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ) ·fi °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ó¿Î˘ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ), °È¿ÓÓ˘ ∫·ÊÂÙ˙fi Ô˘ÏÔ˜ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ), ºÚ›ÍÔ˜ 懯·˜ (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ) ·fi °.™. μfiÏÔ˘, Ô ªÈ¯¿Ï˘

ΔÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¶§∂´ ª∂∏∫∂ƒ ¡›ÎÔ˜ °·Ï·Ó¿Î˘, ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛ¿·˜.

™√ÀΔπ¡°∫ °∫∞ƒ¡Δ ∞ÚÁ‡Ú˘ μ·Ú·Ï‹˜, ªÈ¯¿Ï˘ ∫Ï›ÙÛ·˜, ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ª¤Ù·˜, °È¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÚ›ÍÔ˜ 懯·˜.

™ª√§ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ó¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒÔ‰ÔÏ¿Î˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ ™˘ÏÂfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ Δ˘¯¿Ï·˜.

¶∞√À∂ƒ º√ƒ°√À√ƒ¡Δ Δ¿ÛÔ˜ °ÈÔÌÏ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÊÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶Ú¿Ù˙Ô˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ÂÌÂÓÙ˙ÂÙ˙›‰Ë˜.

™∂¡Δ∂ƒ μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÈÎÏ‹˜, ¶Ï¿ÙˆÓ ∫¤ÙÔ˘Ï·˜.

ΔÛ¿Ì·˜ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ) ·fi ¡¤· ª¿ÎÚË, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ËÏÂfiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ·fi ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÂÓÒ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫Ï›ÙÛ·, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË “‰‡Ô” . ΔÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ‹Ù·Ó Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂™∫∞£, fiÔ˘ ¤¯·Û·Ó Ì 66-58 ·fi ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ∞ÁÈ¿˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ¤-

‰Ú· Ë Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ∏ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÛÙÂÓ·¯ÒÚËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ¶Ú¤Î·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜- “ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙË ¤ÙÔÈÌË. øÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙȘ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ·. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ۈÛÙ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ʤÙÔ˜. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı¤Ùˆ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ηϋ ÔÚ›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” .

μ’ °À¡∞π∫ø¡

√ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·” Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, Ë ÔÔ›· Â› 16 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË ˘ËÚÂÙ› Ì ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÈÌ‹ıËΠ¤ÚÛÈ ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ù˘ ÔÌ¿‰·: “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛÙÔȯ›Ô, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ Á˘Ó·›Î˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÈ· Î·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. 줂·È· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ Ï¿Ù˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ˆ “Ì·ÙÒÛÂÈ” ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› ·Á·Ò ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÚÔԉ‡ÂÈ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ¶Ú¤Î· Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ. º¤ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ·ÈÎÙÒÓ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ·Á¿Ë ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” .

∞Ú¯‹ Ì ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ª·ÁÓËÛÈ·Îfi

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë ™ °.™. μfiÏÔ˘-∂∞§ 88-61 ™ÙÔ˘˜ “4” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂™∫∞£ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÂÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› Ù˘ ∂∞§ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ì 88 -61. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÛˆÛÙ¤˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ¤ÙÚÂÍ ¤Ó· ÛÂÚ› 19-0 ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙËÓ ∂∞§ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì ÛÎÔÚ 33-14 ™ÙÔ 2Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ›” ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ 20 fiÓÙˆÓ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ë-

ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ÂÈıÂÙÈο Î·È ·Ì˘ÓÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ë ÔÔ›· ÛÙÔ 4Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ¤ÊÙ·Û ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ˘˜ 30 fiÓÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎfiÚ 88 -61 ¿ÊËÛ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ∫ÔÛÌ¿ÙÔ Ô˘ ›‰Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. ∫·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫˘ÚÏ›‰Ë˜ Î·È ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ ͯÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ªfiÙ˘ Î·È ¶Ú¿·˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 33-14, 51-32 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 67-46, 88-61 (ÙÂÏÈÎfi). °.™. μ√§√À (∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜-¡Ù¿Î˘): ∫Ô˘ÚÔ˘¿Î˘, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 13, ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 3 (1), ª·ÏÈÛÈfi‚·˜ 6, ™Î·Ì¿Áη˜ 4, ¢È·ÎÔ˘Ì‹˜ 4, ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ 20, ∞ÁÎÚ‹˜ 5, ∫˘ÚÏ›‰Ë˜ 16, §Ô˘Î›‰Ë˜ 7 (1), ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ 6 ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜ 3. ∂∞§ (ª¿ÌÌÔ˜): ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 4, ÷Ù˙ËÙÔ‡ÚÓÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘ 11(2), ªÈÛÈ¿Î˘ 9, ¶Ú¿·˜ 11(1), ÷ÓÙ˙·Ú›‰Ë˜ 5, ª·Û‰¤Î˘ 6, ªfiÙ˘ 15(3), ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2, μ·Ú‰·ÎÔ‡Ú˘.

1. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-0 2. ∂Ï›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1 3. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . . . . . . . . . . . . . .7-3 4. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2 5. ∫Ú‹ÛÛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-6 6. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 7. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8 8. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6 9. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . .0-7 10. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . .0-12

™Â ...Á˘Ó·ÈΛ· ¯¤ÚÈ· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜

¡π∫∏™∞¡ ∂∞§ (88-61) ∫∞π º∞ƒ™∞§∞ (66-59) ∫∞π ¶∂ƒ∞™∞¡ ™Δ√ º∞´¡∞§ º√ƒ Δ√À ∫À¶∂§§√À ∂™∫∞£

ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂™∫∞£ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó °.™. μfiÏÔ˘ Î·È ∞Ó¿ÏË„Ë ÌÂÙ¿ ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ ∂∞§ Ì 88-61 Î·È ÙˆÓ º·ÚÛ¿ÏˆÓ Ì 66-59 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂Λ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ÿηÚÔÈ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ™Ù· Ù¤ÏË ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, ·ÏÏ¿ Ë ·ÎÚÈ‚‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È Ë fiÏË Ô˘ ı· ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 2 ·ÁÒÓ˜)

™£ ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚË ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï· ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ì 66-59 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ‹Ú·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì ... ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì‹Î·Ó ...ÊÔ˘ÚÈfi˙ÔÈ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ +15 ÛÙÔ 26’. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ· º¿ÚÛ·Ï· ÏËÛ›·Û·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÔ‚·Ú‡ÙËÎÂ Î·È ‹Ú ÙË Ó›ÎË Ì 66-59. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-17, 20-15, 14-13, 12-14 ∞¡∞§∏æ∏ (μÏÈÒÚ·˜): °. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ 24 (5), ºˆÙÈ¿‰Ë˜, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ 6, £. ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ 9 (1), ΔÛ·‚¤˜ 8, ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ 10 (1), ª·ÎÚ‹˜, ΔÛ·ÎÈÚfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, ªËÙÚÔ˘Ï¿˜ 5 (1), ∫ˆÛÙ¿Ì˘, ™Ù¿ÌÔ˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞Ó¿ÏË„Ë-º¿ÚÛ·Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . .66-59 ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . .53-63

........6 ........6 ........6 ........3 ........3 ........3 ........3 . . . . . . . .0 ........0 ........0

ªÂ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ηıÒ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙȘ ¶ÈÂÚ›‰Â˜ ªÔ‡Û˜ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. √È ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· ¿ÍÈ˙·Ó ÙË Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÌfiÏȘ ÛÙÔ 3’ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ∫¤ÎÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 41’ Ë ∫·ÙÛÈÌÔ‡Ú· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 1-1. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ›ÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ·Ú¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ¶π∂ƒπ¢∂™ ª√À™∂™: ΔÛÈÒÏË, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ΔÛÈÓÈ¿ÚÔ˘, √. ∫·ÙÛÈÌÔ‡Ú·, ∫. ∫·ÙÛÈÌÔ‡Ú·, ΔÂÛÂÚ›‰Ô˘ (85’ ∑·ÚˆÙ‹), ∑ÈÒÁ· (75’ μÔ‡ÏÁ·ÚË), ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÈ¿‰Ô˘, ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘, ∫·Ú·Û›ÌÔ˘, ™Î·Ì·Ú‰ÒÓË (80’ ∫ÒÏÙÛË). ª∞°¡∏™π∞∫√™: ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘ (50’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÈ·), ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, °·Á¿Ú· (87’ ΔÚfiÎÂ), ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ª‹Ù·, ∫¤ÎÔ˘, §È¿ÎÔ˘, ™È‰ÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ (68’ ÷ڛÛË). Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . 1-1 ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜-ª¤ÓÙÂη˜ ∫·Ï. . . . . . . . . . . . . .2-2 ΔڛηϷ 2011-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . . . . . . . . .2-0 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ΔڛηϷ 2011 . . . . . . . . . . . . . . 2-0 . . . . . . . . 3 2. ª¤ÓÙÂη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 . . . . . . . . 1 3. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 . . . . . . . . 1 4. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . .1-1 . . . . . . . . 1 5. ¶ÈÂÚ. ªÔ‡Û˜ . . . . . . . . . . . . . .1-1 . . . . . . . . 1 6. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋ . . . . . . . . . . . . . .0-2 . . . . . . . . 0

°.™. Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (Ù¤ÚÌ· ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ) Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ٷ ·ÚfiÓÙ· ̤ÏË.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ™ÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Ã¿ÚË Δ˙›Î·, ªÈÏÙÈ¿‰Ë Δ˙ÈfiÙ˙ÈÔ˘ Î·È °È¿ÓÓË ÃÚÈÛÙ¿ÎË ¤ˆ˜ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ¢Â‡ÙÂÚ· Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 13:30 Î·È ΔÚ›ÙË - ¶·Ú·Û΢‹ 10:00 - 13:30 Î·È 18:30 - 21:00. — ŒÎıÂÛË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ “¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜” Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ £ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ “¶·ÙÚȿگ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿Ó”, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (§ÂˆÊ. ™Ù·‰›Ô˘ Ì ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ¤ˆ˜ ÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ˜ 9.00 .Ì. - 9.30 Ì.Ì. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 27-28 ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ (ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ª1) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈ∏ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “™Ù··ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞π§π√™ ÙÈÎfi˜ ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™, π∂ƒ√π §√°√π”, Ù˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫Ô‡ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÎË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8:00 ÛË”. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ›Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ π°’ Ó·È ·ÓÔȯً: ™¿‚‚·ÙÔ ∂.¶.∫.∞, ÛÙÔ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi 10.00-14.00 Î·È 17.00-21.00 Î·È ∫˘ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘. Úȷ΋ 10.00-18.00.

μπμ§π√ — ∏ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ª·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙË ¯ÔÚˆ‰›· §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· BookCrossing μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË: “ΔÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÎÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ô‰ËÁfi˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ó¿ÁÓˆÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ê‹ÁËÛË. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

ª√À™π∫∏

∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÛÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ μfi— ∏ ºÏfiÁ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏÔ˘ “1Ô˜” Î·È “£¤ÙȘ” Î·È Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ - Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓÈÒÓ ·È“μÂÚÁ›Ó·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ÃÚ˘ÛÔ‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ Î·È Ô ÎfiÎÎÈÓ· Ì‹Ï·” Ù˘ ∞Óı‹˜ ¶ÈÂÚ›‰Ë ÛÙȘ 18.30 ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ù¤¯Ó˘ “ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË”, (∞ÓÙˆ°˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17 - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜). °È· ÙË Û˘ÁÁÚ·ÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ê¤· Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: ∫›ÚÎË ¶··∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfi‰‹Ì·, ∂ϤÓË ª·ÚοÎË, ¡¤Ó· ∑‹ÛË, ∂ϤÓË ÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ·ÎÔÏÔ˘Ì.Ì., ÁÈ· Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ‡ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÎÏËÍË. ·Ú͢ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ ·ÊȤڈ̷ “¤Ó·˜ ª¿ÓÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ...” ·fi ÙÔ˘˜ ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ ÂÚÌËÓ›·, ∏Ï›· ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ È¿ÓÔ - ÂÚÌËÓ›·, ªÂÚfiË μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ. — √ “™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÚÈÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∫·Ê¤ ™·ÓÙ¿Ó (ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù·) ·fi ÙȘ 9:30 Ì.Ì.

¢π∞º√ƒ∞ — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” ¡. πˆÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 17/10 Î·È ÒÚ· 5.30 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ. ™ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î.Î. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘ Î·È æ¿ı·˜. — ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ·fi ÙȘ 9:00 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 11:00 Ì.Ì. Ë Î¿‚· “√ÈÓÔÌ¿ıÂÈ·” (¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 72, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421030903) Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ Ô›ÓÔ˘”, Ì ‰ÔÎÈ̤˜ ‰˘Ô ÎÚ·ÛÈÒÓ (ÌÂÙ¿ ÙȘ 21:00) ηıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ÂȉÈ΋ ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÓÈÎfi ‰ÒÚÔ. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ (™. ™˘Ú›‰Ë 130) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ™˘˙‹ÙËÛË ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ΔÚ·¤˙˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ “¶ÚfiÏË„Ë”, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 20/10 ÛÙËÓ πÂÚ¿ ∫ÔÈÓԂȷ΋ ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ¶·ÚÓ·ÛÛ›‰Ô˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËϤʈÓÔ 24210 35915 Î·È 6977133395, 24210 82457, 6944368171. — ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 21/10. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24210-21102, 6973542472, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ·fi 9.00 ¤ˆ˜ 11.00 ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ 3˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ §Ô˘Î¿ÓÙ·, ∞Ï˘Î¤˜, ÛÙȘ 12:00 Ì. ÛÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î¿ÚÙ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›·. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 20-21/10 ÂΉÚÔÌ‹ Û ∫Ô˙¿ÓË-™È¿ÙÈÛÙ·-∞È·Ó‹. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. — √È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘-μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙȘ 20 Î·È 21/10 ÂΉÚÔÌ‹ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 45 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î¿ı ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì· 6-9 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 57228. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ™¿‚‚·ÙÔ 20/10: ∂Ù‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ¶·ÚÓ·Û›‰Ô˜ - Á‡̷ ÛÙÔ ÃÚÈÛÛfi ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ∞Ó·¯.: 06.00 ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210-24290, 6976 904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, 21/10, ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ÙÔ §È‚¿‰È √χÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210-64783, 62554, 61498. — ∏ ŒÓˆÛË ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂.¶.º.∞.) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â˙ÔÔÚ›· 5,5 ¯ÈÏ. ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹: ∫¿ÛÙÚÔ øÚÈ¿˜ - ¶Ú. ∏Ï›·˜ - ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 21/10. ∫fiÛÙÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ 10 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 2 ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ª·Ï·ÙÛfi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 6974216290, https://sites.google.com/site/epfamag/ Î·È ÛÙÔ Facebook: ∂¡ø™∏ ¶ΔÀÃπ√ÀÃø¡ ºÀ™π∫∏™ ∞°ø°∏™ ª∞°¡∏™π∞™ (∂.¶.º.∞.). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ Û μÂÚÁ›Ó· - ¶¤ÏÏ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ Δ·Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ªÂÏÈÙÛÈÒÙË μ¤Ù· ÛÙÔ ÙËÏ.6945825115 ‹ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∫ˆÛٛη ÕÓÓ· ÙËÏ. 6973995120. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜-∞Ú¿¯ˆ‚· ÛÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ

ΔƒπΔ∏ 16 √∫ΔøBPπ√À 2012

∞Ú¯›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Ù·Í›‰È· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 9:30 ÌÌ, Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤Ú·Ù·”, Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË, ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “¡›ÎÔ˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜” ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ò‰Âη ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù·Í›‰È Û ∂˘ÚÒË, ∞Û›· Î·È ∞ÌÂÚÈ΋ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “ΔÔ ÛÈÓÂÌ¿ (Ì·˜) Ù·Íȉ‡ÂÈ”.

∞ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ë ƒÒÌË. √È ÙÚÂȘ ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ù‹˜ “Έ̈‰›·˜ ·Ï¿ ÈÙ·ÏÈο” ª¿ÚÈÔ ªÔÓÈÛÙ¤ÏÈ, ¡Ù›ÓÔ ƒ›˙È Î·È ∂ÙfiÚ ™ÎfiÏ· ÛÙ· “ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤Ú·Ù·” (1617/10) Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó 14 ÂÂÈÛfi‰È· Ì Ô͇, ‰È·‚ÚˆÙÈÎfi, Û·ÚηÛÙÈÎfi, ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔ ÛÏ¿ÛÙÈΠ̤¯ÚÈ ÙË Ê¿ÚÛ·, ·fi ÙÔÓ ª¿ÛÙÂÚ ∫›ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ª·ÚÍ Î·È ·fi ÙÔ ∑·Î Δ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÔ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ºÂÏ›ÓÈ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ô “Ì¿ÁÔ˜” ºÂÏ›ÓÈ, Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ¤Á¯ÚˆÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘, “πÔ˘ÏȤٷ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ” (23-24/10), οÓÂÈ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙÔÓ ÔÓÂÈÚÈÎfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ì ȉ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ¡›ÓÔ ƒfiÙ· Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÙÔ˘ Δ˙¿ÓÈ ÓÙÈ μÂÓ¿ÓÙÛÔ. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Î·È “british sense of humour” . √ πÙ·ÏÔÛΈÙÛ¤˙Ô˜ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ π·ÓÔ‡ÙÛÈ Ì ÙÔÓ “¶fiÏÂÌÔ ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” (30-31/10), ÌÈ· ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û¿ÙÈÚ· Ì ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ - ʈÙÈ¿ Î·È Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ ÚÔ‹, ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ∞ÁÁÏ›·˜ (§ÔÓ‰›ÓÔ, ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÎ ™ÙÚÈÙ 10) Î·È ∏¶∞ (√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜). ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ Â·Ú¯›·˜, ÚÒÙ· Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÏÔ˘ÙÚfiÔÏË Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Ì ÙÔÓ “∞ÁÈ·ÛÌfi” (6-7/11) ÙÔ˘ ΔÔÌ ƒÈ‚ Î·È ÌÂÙ¿ Û ÌÈ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ΈÌfiÔÏË Ù˘ ∫ÔÚ-

● ªÂ Ù· “ªÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤Ú·Ù·” οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

ÓÔ˘¿Ï˘ Ì ÙÔ˘ “£ÂÔ‡ ÙÔ ¯fiÚÙÔ” (13-14/10) ÙÔ˘ ¡¿ÈÙ˙ÂÏ ∫fiÔ˘Ï. ∏ ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ· ·¤¯Ô˘Ó Ôχ. ŸÌˆ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ë ÚˆÙÔÙ˘›·, Ë ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi “black humour” ÙÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·ÓÔ‡ ÕÏ‚·ÚÔ ªÚ¤¯ÓÂÚ (“ÿÏÈ· ̤ڷ ÁÈ· „¿ÚÂÌ·” , 20-21/11) Ì ÙÔÓ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÛÌfi Î·È ÙË ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ΈÌÈ΋ ÊϤ‚· ÙÔ˘ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘ √Ú¿ÙÈÔ˘ ª·Ï·¤Ï (“™ÈˆËÏfi˜ Á¿ÌÔ˜” , 27-28/11). ¢˘Ô ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ‰È·Ì·ÓÙ¿ÎÈ·, Ô˘ Ì·˜ Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ÓÔ˘‚¤Ï ‚·ÁÎ (Ó¤Ô Î‡Ì·) ¿ÊËÛ ÂÔ¯‹. ŒÓ·˜

“·ÙÚȿگ˘” ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ΔÚÈÊfi, ÛÙȘ “¢˘Ô ∞ÁÁÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ (ËÂÈÚˆÙÈ΋) ∂˘ÚÒË” (4-5/12) ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì¿ıËÌ· ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ Î·È ‡ÊÔ˘˜ Ì ÛÎËÓÈÎfi ÌÈ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÍÔ¯‹ Ù˘ √˘·Ï›·˜ ÙÔ˘ 1900. ŒÓ·˜ ¿ÍÈÔ˜ Â›ÁÔÓÔ˜, Ô ¶·ÙÚ›˜ §ÂÎfiÓÙ, Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi “∂Ú·ÛÙ‹ (Û‡˙˘ÁÔ) Ù˘ ÎÔÌÌÒÙÚÈ·˜” (1819/12) Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙË μÚÂÙ¿ÓË ÙÔ˘ 1990, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË, ÙË ÏÂÙfiÙËÙ·, ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ Ê›ÓÔ Ó‡̷ Ù˘ dramedie francaise. ∏ πÓ‰›· Á›ÓÂÙ·È ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙË... ¡¤· ∞ÁÁÏ›·. ∫Ï·ÛÈÎfi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ (Î·È ¿ÏÈ) Ì ÙÛ¿È Î·È Û˘Ì¿ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ Δ˙ÔÓ ª¿-

ÓÙÂÓ, Ô˘ (·Ú)·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ “∂͈ÙÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Marigold” (18-19/12), ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ Δ˙·˚Ô‡Ú ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ πÓ‰ÈÒÓ, ÙË “ƒÔ˙ ¶fiÏË” ÙˆÓ ª·¯·Ú·ÁÈ¿‰ˆÓ, ÁÈ· Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙË... Û‡ÓÙ·ÍË. ∞fi ÙËÓ πÓ‰›· ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ·ÊȤڈ̿ ÛÙÔ Ó¤Ô ΔÂÍ·Ófi ÛÎËÓÔı¤ÙË °Ô˘¤˜ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, “Δ·Í›‰È ÛÙÔ Darjeeling” (26-27/12). ΔÚÂȘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·‰ÂÏÊÔ› ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ. √ Â͈ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Ôχ¯ÚˆÌ˘ πÓ‰›·˜, ÔÈ ÛÂοӘ Û ·ÚÁ‹ ΛÓËÛË, ÔÈ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÔÈ ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÂÚÛÔÓ-ÈÎÔ‡ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘. √ ÕÓÙÂÚÛÔÓ ÈÛÔÚÚÔ› ÌÂٷ͇ Έ̈‰›·˜ Î·È ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ “ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô ÛÎÔfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È” . Δ¤ÏÔ˜, Ô “ŒÚˆÙ·˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡” (2-3/1/2013). ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ·Úfi‚ÏÂÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ 2012, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ˘Ô‰fiÚÈÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È È‰È·›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ ¡ÙÂÛÏ¿ (ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi °¿ÏÏÔ ·Ù¤Ú· Î·È ∂ÏÏËÓ›‰· ÌËÙ¤Ú·, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi μfiÏÔ). ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ú 3,50.

Δ›ÌËÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ʤ‰ÚˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ 13/10, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ʤ‰ÚˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ı¤Ì·: “√ ŒÊ‰ÚÔ˜ ∞Óı˘›·ÙÚÔ˜ (À°) ÷ڿϷÌÔ˜ ¶ÔÚÏ›ÁÁ˘, Ë ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘” Î·È “∏ ª¿¯Ë ÙÔ˘ ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¤Û¯Ë Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, Ô ·È‰. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔ‡Ï˘, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô Δ/¯Ë˜ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ μ·Ú¤Ï·˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ 32 Δ∞•À¶, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ À/ÁÔ˜ Â.·. Î. °ÎÔ˘˙‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, Ô ∞ÓÙ/‰Ô˜ Ù˘ ∂∞∞™ Î. μ‡ÚˆÓ ¶ÂÙÌÂÙ˙¿˜, Ë Î. ΔÛÔÔÙÔ‡ μÈÎÙˆÚ›· Ù·Ì›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, Ô Î. ª¿Î˘ °·ÚÌ‹˜ ·ÓÙ/‰Ô˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ “∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘” , Ô Î.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂

● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË

ÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™∂∞¡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÊ. ∞Óı˘È¿ÙÚÔ˘ Ã. ¶ÔÚÏ›ÁÁË, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÂÊ. ∞Í/Îfi˜ Î. ÃÚ›ÛÙÔ˜ •ÂÓ¿Î˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔÓ ÂΉfiÙË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡, Î. ¡. ∫·Ú¤ÏÏÔ˜, Ô˘

‰È·Ê¿ÓÂȘ ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ 1885. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ μ·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜, ¿ÓÔÈÍÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™∂∞¡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÊ.

‰‹Ì·˜ Ì ı¤Ì·: “∏ ª¿¯Ë ÙÔ˘ ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘” , fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ʈÙÔÁڷʛ˜, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÔÏÈÛÌfi˜, ·fi ÙË Ì¿¯Ë Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘, Ì ‰È·Ê¿ÓÂȘ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂∞¡ Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶·˘Ï‹˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. °Ô˘˙‹ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ, ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹, ÙÔÓ ÂΉfiÙË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î. ¡. ∫·Ú¤ÏÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ‰È¤ıÂÛ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÊ. ∞Óı˘È¿ÙÚÔ˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ¶ÔÚÏ›ÁÁË, ÙÔÓ ÂÊ. ∞Í/Îfi Î. ª·ÓÙÔ‡‰Ë ∏Ï›·, ÁÈ· ÙË ‰ˆÚ¿ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ·fi ÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘. ∞Ó·ÌÓËÛÙÈÎÔ‡˜ Â·›ÓÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÎÂÚ·ÌÈο ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË Î. ∫·Ú¤ÏÏÔ Î·È Î. °ÎÔ˘˙‹ Ù˘ ∂∞∞™, ÔÈ


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™ÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ Rolling Stones ∞£∏¡∞, 15.

Δ∂§√™ ÛÙȘ ʋ̘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ƒfiÏÈÓÁÎ ™ÙfiÔ˘Ó˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ ¡ÈÔ‡·ÚÎ ÙÔ˘ ¡ÈÔ˘ Δ˙¤ÚÛÂ˚ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹. ΔÔ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÛÙÔ Facebook fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙȘ 25 Î·È ÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÏϘ ‰‡Ô ÛÙȘ 13 Î·È ÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¡ÈÔ‡·ÚÎ ÛÙÔ ¡ÈÔ˘ Δ˙¤ÚÛÂ˚, ÛÙȘ ∏¶∞. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “50 and counting” (“50 Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÌÂÙÚ¿Ì” ). √È Rolling Stones ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ Í·Ó¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔ 2007 Î·È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ “A bigger bang”.

¡¤Â˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” §¿ÚÈÛ·˜ ∞¶√ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË

¶¤ÌÙË 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” §¿ÚÈÛ·˜, Â› Ù˘ Δ. μÂÏËÛÛ·Ú›Ô˘ Î·È ¶ËÓÂÈÔ‡ 9 (Ï·Ù›· ∂‚Ú·›ˆÓ) οÓÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÁÈ· ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ı·ÙÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·, ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë, Û·ÙÈÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛË: “√ Â˘Úˆ·›Ô˜... η›ÁÂÙ·È Î·È ÙÔ Â˘ÚÒ... ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ·È!”. £· ‰ÔıÔ‡Ó ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ οı ¶¤ÌÙË - ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ ÒÚ· 9 Ì.Ì. Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ۠ΛÌÂÓ· Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¡ÙÈÎÔ‡ÏË, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û‡Á¯ÚÔÓ·, ÂÈıˆÚËÛȷο ÓÔ‡ÌÂÚ· Ì Ôχ ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ì ÌÈ· “·ÓÂϤËÙË Î·˘ÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿” ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. ∏ ÚˆÙfiÙ˘Ë, ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ £¤ÌË ™·Ì·ÓÙ˙‹ Î·È ÔÈ ·Ó¤ÌÔÚʘ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ™·Ú›ÔÁÏÔ˘, Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó Û ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â› ÛÎËÓ‹˜, Ì ÙȘ ÂÍ·›ÚÂÙ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ: ¢ËÌ‹ÙÚË ºˆÙ›Ô˘, ŒÏÂÓ·˜ °Ú¿‚·ÏÔ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¡ÙÈÎÔ‡ÏË Î·È ∂‡·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. OÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È 8 ¢ÚÒ Î·È 5 ¢ÚÒ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ - ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·È‰È¿ Î·È ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. πÛ¯‡Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Ù·

ΔƒπΔ∏ 16 √∫ΔøBPπ√À 2012

29

¶ÔÏ˘Ô›ÎÈϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ·ÎÏÔ

∞˘Ï·›· ÁÈ· Ù· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2012”

Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ì ٷ ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË, Ô ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·”, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÛÌfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚˆı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡, ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È ∫¤ÓÙÚ· ¡ÂfiÙËÙ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” Î·È “Art Place” , ı¤·ÙÚ· ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Î·È ÛÙÔ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 20:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 - ∞ϤͿӉڷ˜) Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË. ∏ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ¤¯ÂÈ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶Ô˘ÏÈÔ‡. ™Ô‡‰·Û ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÛÙ· Δ∂∂, ÂÓÒ ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·-

● ªÂ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2012”

ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘, Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙË. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì ¤ÓÙÔÓÔ Êˆ˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ÛÎÈ¿, Ì ˘ÏÈο fiˆ˜ Ï¿‰È·, ·ÎÚ˘ÏÈΤ˜, ·ÛÙ¤Ï Î·È ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜ ÂÓÒ Ë ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙ¿‰È·. ∏ ∂ϤÓË ∫·Ï·Ì·Ï›ÎË ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔÔÁڷʛ˜ Î·È ÓÂÎÚ‹ ʇÛË Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Û ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Á˘Ó·›Î·, ·È‰›, ʇÛË Î.¿. Ì ·Ê·È-

ÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 18:00 - 21:00.

ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¡. °Î¿ÙÛÔ˜ - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂȈӔ ÔÈ ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ, ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ Î·È ªÂÚfiË μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ·‡ÚÈÔ ΔÂ-

Ù¿ÚÙË 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20:30 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “¡›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜ ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ... ¡›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ª¿ÓÔ” . ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ Ì ÙÔ Û˘Óı¤ÙË ª¿ÓÔ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È fiÏ· Û Ô›ËÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ Û ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÛÔ˘‰·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ fiˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ‡ÙÛ˘, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ •·Ú¯¿ÎÔ˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÓ¿ÛÈÔ˜, Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘. √È “ΔÚÂȘ ªÔ˘ÛÈÎÔ›” Ì¿˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÌÈ· Ï‹ÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÂÓ ÚfiÛˆÔ ÙÔ ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ ˆ˜ ÔÈËÙ‹ - ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜ ˆ˜ ÙÚ˘ÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘, Ì ‚·ÛÈ΋ ÚfiıÂÛË fï˜ Ó· Í·Ó·ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

°È· ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜

∫›ÓËÛË ·Á¿˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ ªπ∞ ͯˆÚÈÛÙ‹ ΛÓËÛË ·Á¿˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‹Úı ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·fi ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‰·ÛοψÓ, o Erich Î·È Ë Jutta Gade, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ¯·Ú¿ Û ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì›·˜ Ê›Ï˘ ÙÔ˘˜ Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ Madaus Ô˘ Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ›‰·, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™Î¤ÊÙËÎ·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· - ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ì›· ÁÈÔÚÙ‹, fiÔ˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Î·È ¤·È˙·Ó fiÚÁ·Ó·, ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿ Î·È Ù· ‰È¤ıÂÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Â› ÏËڈ̋. ŒÁÈÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁϤÓÙÈ, fiÏÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜

● ∞fi ÙË ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ

ÛÙÔ Û‚·ÛÙfi ÔÛfi ÙˆÓ 5.250,00 ¢ÚÒ Â›¯·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Ù· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. Δ· ¢.™. Ù˘ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ÙÔ˘˜

ÙÚÂȘ ÂÈÛΤÙ˜, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿. ΔÔ˘˜ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ¿ÁËÛ·Ó Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, fiÔ˘ fiÏÔÈ Ì·˙›, ·È‰È¿ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·fiÏ·˘Û·Ó ËÏÈÔÚ›ÙÈη ‰¤ÛÌ·Ù·. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ÚÔ‡¯· Î·È ÙÚfiÊÈÌ·. Δ· ¢.™. Ù˘ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë Ú¿ÍË ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ·Á¿Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜.

™Â ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ Richard M. Ryan Û Â›ÙÈÌÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ó·ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ η-

ıËÁËÙ‹ Richard Ryan ˆ˜ Â›ÙÈÌÔ˘ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” , ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘

ÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘ÌfiÛÈÔ Ì ı¤Ì· ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ £ÂˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔ-ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Û˘˙ËÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ryan. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÌfiÛÈÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. √ Richard M. Ryan, Ph.D., Â›Ó·È ÎÏÈÓÈÎfi˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ıˆÚËÙÈÎfi˜

‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Rochester fiÔ˘ η٤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ π·ÙÚÈ΋˜, Î·È Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Warner ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ª·˙› Ì ÙÔÓ Edward L. Deci ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË £ÂˆÚ›· ÙÔ˘ ∞˘ÙÔ-ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ (Theory of Selfdetermination), ÌÈ· ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÓˆÛÙ‹ ıˆڛ· ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ΛÓËÙÚ· Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔ-

ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ∂˘‰·ÈÌÔÓ›·˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ Ryan Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì ¿Óˆ ·fi 250 ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ¿ÚıÚ·, ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ‚È‚Ï›· Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÙÂÚÔ-·Ó·ÊÔÚÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 70 ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤¯ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ Û ÌÂÁ¿Ï· Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Â·Á-

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi μ·ÏοÓÈ· μfiÏÔ˜ √ ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ

∞ϤͷӉÚÔ˜ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÓÂ̤ÓË ·˘Ù‹ ÂÚÈÔ¯‹, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ̛· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· ›ӷÈ: “μ·ÏοÓÈ· - μfiÏÔ˜: ∂‰Ò Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ô ‰Ú·Îfi˜” Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· ÛÌ›ÍÂÈ fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, ̤۷ ÛÙ· ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ο‰Ú·. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ï·È¿ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÌÈÎÚÔÁÏ˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· Î·È Ù˘ ª¿Úˆ˜ ÀÊ·ÓÙ‹ “ªÂÏÈÛÛÔΤÚÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÔΛԢ 29, ÛÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 26 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·.

¡¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ™ÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ ¶fiÙ˜ √π ™ÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ¶fiÙ˜

Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 9.30 ÌÌ (·ÎÚÈ‚Ò˜) ÛÙÔ Î·Ê¤ ¶Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ· (¶. ªÂÏ¿ Î·È Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË) ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹ Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “ŒÓ·˜ ÕÏÏÔ˜ ∫fiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜: √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÕÌÂÛË


M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· 30

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

“¢˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 19. °‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘ ÌÈÎÚ¤˜, ÏÈÏÈÔ‡ÙÂȘ ÊÏÔÁ›ÙÛ˜, Û·Ó Û›ı˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘... μ˘ıÈṲ̂Ó˜ ÎÈ ·˘Ù¤˜ ̤۷ ÛÙ· ÓÂÚ¿, Ó’ ·Ó·‰Â‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î¿ı Ù˘ ΛÓËÛË ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ‹ Ù· fi‰È· Ù˘ - ¤Ó· ÎÔÏȤ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi Ù˘, Û·Ó ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙ’ ·ÊÙÈ¿ Ù˘, fiÙ·Ó Ù· Î¿Ï˘Ù ÙÔ ÓÂÚfi... ¡· ÙÚÂÌÔ·›˙Ô˘Ó, Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Í·Ó¿... ∂›¯· ·ÔÌ›ÓÂÈ Ó· ÙË ¯·˙‡ˆ, ‰ÂÓ ›ÛÙ¢· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. Õψ۷ ÙÔ ¯¤ÚÈ, Ó· ÏËÛÈ¿Ûˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ‰ˆ ·fi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙȘ Ï·Ì˘Ú›˙Ô˘Û˜ ÎԢΛ‰Â˜ - Î·È ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ΢ÎÏÒıËΠ·fi ‰Âο‰Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ï¿Ì„ÂȘ, ÌÈÎÚ¿ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î¿ı ÌÔ˘ ΛÓËÛË... ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘, Ù· fi‰È· ÌÔ˘... ΔÚfiÌ·Í·. “∫¿ÙÈ·, οÙÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÌÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ... μϤˆ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· Á‡Úˆ ·fi Ù· ÎÔÚÌÈ¿ Ì·˜, Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó” . °¤Ï·ÛÂ. “¢ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ·, ¯·˙Ô‡ÏË ÌÔ˘. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù›, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ÕÌ· Â›Ó·È ıÂÔÛÎfiÙÂÈÓ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÏÂȘ ÎÈ ·’ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ʈÙÈÛÌfi, ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·Ê¤ÁÁ·ÚË... ™·Ó Ó· ηıÚÂÊÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Î·È Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜. ªÔ˘ ë¯ÂÈ Í·Ó·Û˘Ì‚Â›, ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, Û’ ¤Ó· ÓËÛ› Î·È ÌÔ˘ ›¯·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙfiÙ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È” . ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹Ûˆ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÌÔ˘ ·’ ·˘Ù‹ ÙË Ì·Á›·, ·fi Ù· ÛÙÚ·˜ Î·È ÙȘ Ô‡ÏȘ Ô˘ ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ÎÔÚÌÈ¿ Ì·˜. “¶¿ÁˆÛ·, ı· ‚Áˆ” ›Â Ë ∫¿ÙÈ· ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÎÙ‹. ∫È ÂÁÒ ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ›Ûˆ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯¿Ûˆ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ·˘Ùfi ı¤·Ì·, ÁÈ· fiÛÔ ·ÎfiÌ· ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ. ª·˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿ Ë ·Ó·Ï·Ì‹ Ù˘ ıڿη˜ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ›¯·Ì ·Ó¿„ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÎÈ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ϤÔÓ Ó· Û‚‹ÛÂÈ. ∂›¯·Ì ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ù· Ì·˙‡ԢÌ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, fiÙ·Ó ÌÔ˘ ›Â Ë ∫¿ÙÈ·: “ΔÈ Ï˜, ̤ÓÔ˘Ì ‰Ò, Ó· ÎÔÈÌËıԇ̠ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜;” . ∂ÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËη Ì ÙËÓ È‰¤·. ∫·È, ·ÊÔ‡ ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ηı›Û·Ì ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤Ûη˙ ÙÔ ··Ïfi Î˘Ì·Ù¿ÎÈ, Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ·ÁηÏÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ ‚˘ıÈ˙fiÙ·Ó, Ô˘ ¯·ÓfiÙ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó¿„·Ì ÙË ÊˆÙÈ¿ Ì ٷ ÍÂÚfiÎÏ·‰· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ, ›·Ì ÈÛÙÔڛ˜, ÁÂÏ¿Û·ÌÂ, οӷÌ ¤ÚˆÙ· ηÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ¤Û·Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ıÈṲ̂ÓÔÈ Í·Ó¿ ‰›Ï· ÛÙË ÊˆÙÈ¿, Ô˘ ›¯·ÌÂ Û˘Ó‰·˘Ï›ÛÂÈ, ÎÔÈÙ¿˙·Ì ÙÔ Ô˘Ú·Ófi, Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÙÔÓ ÏËÌ̇ÚÈ˙·Ó. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤ÊÙÂÈ - Î·È ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, Ϙ ÎÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÈÒÓÈ·. ∫·È, Û·Ó Ó’ ¿ÊËÓ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈ· Ô˘Ú¿, ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ¯Ú˘Û·ÊÈ¿ Ô˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. “μϤÂȘ, ÙÔ ‚ϤÂȘ;” Ì ÚÒÙËÛÂ Ë ∫¿ÙÈ·. “ΔÔ ‚Ϥˆ, Ó·È” Ù˘ ·¿ÓÙËÛ·. “ŒÎ·Ó˜ ¢¯‹;” . ∂›¯· οÓÂÈ, ÌÈ· ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ÂÈÛÈı¿Ó·ÙË Â˘¯‹ - Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÈ· ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹. ΔÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Û·Ó Ó· ‚˘ı›ÛÙËΠÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰Ò, ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, Î·È Ó· ’Û‚ËÛÂ. “•¤ÚÂȘ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿-ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÚÈÓ ÁÂÓÓËıÔ‡ÌÂ, ÎÈ ÂÌ›˜, ÎÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÎÈ ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜;” ÙË ÚÒÙËÛ·. “§Â˜ ¯·˙¿” ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ. “∞ÊÔ‡ ÙÔ ’‰·ÌÂ

“ªÈÏ¿ˆ ÛÔ‚·Ú¿. ΔÔ Â›‰·Ì ÙÒÚ· ÁÈ·Ù›, fiÙ·Ó ¤ÂÊÙÂ, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Ô˘ ÙÔ Êˆ˜, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ò˜ Â‰Ò ¤Ú·Û·Ó ¯ÚfiÓÈ·” . “™Ù·Ì¿Ù· Ó· Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ì·È ·ÓfiËÙË. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ‚ϤÔ˘Ì οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ” . “°›ÓÂÙ·È, ÛΤ„Ô˘ Ï›ÁÔ...” . “∞ÓÔËۛ˜ Ϙ - Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÁÈ·Ù›. £Â˜ Ó· ÌÔ˘ ÙË Û¿ÛÂȘ, Ó· Ì οÓÂȘ Ó· ÓÈÒÛˆ ËÏ›ıÈ·;” . “Ÿ¯È, ‚Ú ·Á¿Ë ÌÔ˘, ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È - ¿Ì· ÙÔ ÛÎÂÊÙ›˜ Ï›ÁÔ...” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Î·Ó· Ó· ÙËÓ ¿Úˆ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘... ŒÛڈ͠¤Ú· ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘. “¶·Ú¿Ù· ÌÂ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ fiÚÂÍË. ∫·È Ó‡ÛÙ·Í·, ηÏËÓ‡¯Ù·” . ªÔ˘ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË. ∞¤ÌÂÈÓ· ÌfiÓÔ˜, Ì ْ ¿ÛÙÚ· ÌÔ˘ - Î·È ÙËÓ ·ÓfiËÙË ·ÚÂÍ‹ÁËÛ‹ Ì·˜ Ó· Ì ÔÓ¿ÂÈ. ™ÙËÓ ‡ÏË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ˘‹Ú¯Â ϤÔÓ ¿ÓÙ· ÛÎÔÈ¿. ¢˘Ô ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÌÈÛıÔ˘˜ ÌÚ¿‚Ô˘˜ ÙÔ˘ §‡ÎÔ˘, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜, ¤Î·Ó·Ó ÌfiÓÔÓ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ΔȘ Ó‡¯Ù˜ ¤‚·˙·Ó ÙȘ Ì¿Ú˜ Î·È ‰ÈÏÔÎÏ›‰ˆÓ·Ó. ŸÛÔ˘˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ì¤¯ÚȘ ‰Ò, ¿Ì· Ô ‹ÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË „ËÏ¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó Î¿ÙÈ Ó· Ê·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ¤‰Èˆ¯Ó·Ó. ÕÌ·, ¿ÏÈ, ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÛÔ˘ÚÔ˘ÒÓÂÈ, ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ‚Ú·‰È¿. ŒÓ· Úˆ›... ªÂ ÙÔ ÚfiÁÂ˘Ì· ›¯·Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·fi ÒÚ·, ›¯·Ì ÛÎÔÚÈÛÙ› fiÏÔÈ ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ªfiÓÔÓ Ô ∫ÒÛÙ·˜, ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘, ¤ÎÔ‚Â ¿ÛÎÔ· ‚fiÏÙ˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Î·Ó ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ‡ÏË, Ó· ‚ÁÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. “°È· Ô˘ ÙÔ ’‚·Ï˜, Û·ÏÂ̤ÓÂ;” ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÁÂÏÒÓÙ·˜ Ô ™›ÓÔ˜, Ô˘ ›¯Â ‚¿Ú‰È· Ì ÙÔÓ £ÂÚÌ·ÛÙ‹ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú·. “¶·˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ;” . √ ∫ÒÛÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·Û›·. “™Ô˘ ÌÈÏ¿ˆ, ‚Ú Ì¿ÛÙ·Ú‰Â, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡˜;” ¤Î·Ó ÙfiÙÂ Ô ™›ÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÈ· ÛÚˆÍÈ¿, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂÚÌ·ÛÙ‹. √ £ÂÚÌ·ÛÙ‹˜, Ì ÌÈ· ·ÎfiÌË ÛÚˆÍÈ¿, ÙÔÓ Â¤ÛÙÚ„ ϤÁÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ÛÔ˘ ’¯Ô˘Ó ̿ıÂÈ ÂÛ¤Ó· ÙÚfiÔ˘˜, fiÙ·Ó ÛÔ˘ ÌÈÏ¿Ó Ó’ ··ÓÙ¿˜;” √ ™›ÓÔ˜ ÙÔÓ ¤Ûڈ͠¿ÏÈ ›Ûˆ - ÎÈ ¤ÙÛÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó, Û·Ó Ó· ¤·È˙·Ó Ì ÌÈ· Ì¿Ï·, Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ¯·Ì¤Ó·, Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˙·Ï›˙ÂÙ·È Î·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó·

ΔËÓ ÒÚ· ÂΛÓË ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙȘ ·Ôı‹Î˜ Ë ¢Ú¿Î·ÈÓ·, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚ›· ÚÔÌ‹ıÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ê·ÁËÙfi. ∂›‰Â ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÎÈ ¤‚·Ï ÙȘ ʈӤ˜. “ΔÈ Î¿ÓÂÙ ÂΛ; ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ‹Û˘¯Ô...” . “¶·›˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ÙfiÈ. ∂Û¤Ó· ÙÈ Û ÎfiÊÙÂÈ;” Ù˘ ·¿ÓÙËÛÂ Ô ™›ÓÔ˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ·ÙfiËÙÔ˜. ∏ ¢Ú¿Î·ÈÓ· ¤ÙÚÂÍÂ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Ì·ÎÚÈ¿. ΔfiÙÂ Ô £ÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ÙË ÁÚ¿ˆÛ ·fi Ù· ÌÚ¿ÙÛ· Î·È ÙË Û‹ÎˆÛÂ Û·Ó Ô‡Ô˘ÏÔ, ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. “•¤ÚÂȘ fiÛÔ Ôχ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ Ó· Û ¿Úˆ ·fi ›Ûˆ; ∂›Ó·È Ô˘ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ôχ Ù’ ·ÁÔÚ¿ÎÈ· - ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Â‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó... ÕÛ Ô˘, ÎÈ ÂÛ‡, Û·Ó ·ÁÔÚ¿ÎÈ, ›‰È· ›۷È...” . °ÂÏÔ‡ÛÂ, ÍÂηډÈ˙fiÙ·Ó, ÂÓÒ Ë ¢Ú¿Î·ÈÓ· ¯Ù˘ÈfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÎψÙÛÔ‡ÛÂ... “ªÈ· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜... Ó· Ì ÂÚÈ̤ÓÂȘ. £· Ù· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ˆÚ·›· ÔÈ ‰˘Ô Ì·˜, ı· ‰ÂȘ” . ΔËÓ ¤Ù·Í οو, Û·Ó ¿‰ÂÈÔ Û·Î›, ÎÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÁÂÏÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ·. ∏ ¢Ú¿Î·ÈÓ· Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ¯Ù˘È¤Ù·È Û·Ó Ï˘ÛÛ·Ṳ̂ÓË Î·È Ó· ΢ÏÈ¤Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ÂÓÒ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ¤ÙÚ¯·Ó ‰¿ÎÚ˘·. “ŸÛÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ...” ›Â Ô ™›ÓÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÚˆÍÈ¿ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ·, “Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ÙÔÓ ‰ÈÒÍÔ˘Ì ·fi ‰ˆ. ∞ÚÎÂÙ¿ ÙÔÓ Ù·˝Û·ÌÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fiÏÔÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ó· ÙÔ ·›˙ÂÈ ÙÚÂÏfi˜, Ô ¯·Ú·ÌÔʿ˘” . ™ÙÂÎfiÌÔ˘Ó fiÚıÈÔ˜, ÌÚÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ÎÂÏÈÔ‡ Ì·˜. ¶ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, fiÏÔ ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ, Ì ٷ ÂÚÈ‚fiÏÈ· Î·È Ù· ÌÔÛÙ¿ÓÈ·, ÙÔÓ ÂÏ·ÈÒÓ· Ì ٷ ÛÙ·¯ÙÈ¿ Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ· Ó· Ï·Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ÂÈÏÈÓÔ‡, ÙȘ ÚÔ‚·Ù›Ó˜ Ó· ‚fiÛÎÔ˘Ó Ì·Î¿ÚȘ Î·È Ù· ÚÒÙ· ·ÚÓ¿ÎÈ· Ó· ΢ÓËÁÈÔ‡ÓÙ·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÈÁ‡Úˆ... ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ÁÎÚÂÌfi˜, ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˜ ·fi Ù· ‚¿Ù· Î·È Ù· Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó’ ·ÛËÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ÕÎÔ˘Û· ÙËÓ fiÚÙ· Ó’ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ∫¿ÙÈ·˜: “ΔÈ ÎÏ›ÛÙËΘ Â‰Ò Ì¤Û·; ¢ÂÓ ¤ÛηÛ˜ ·’ ÙË ˙¤ÛÙË;” . “£· ¿ˆ Ó· ÙÔÓ ‚Úˆ” Ù˘ ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á˘Ú›Ûˆ Ó· ÙËÓ ÎÔÈٿ͈. “¶ÔÈÔÓ ı· ·˜ Ó· ‚ÚÂȘ; ∫·È, Á‡ÚÓ· ·fi ‰ˆ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÌÈÏ¿ˆ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘” . ™ÙÚ¿ÊËη Î·È Ù˘ ›·: “ΔÔÓ §‡ÎÔ, Ô˘ ‚¿Ï·Ì ӷ Ê˘Ï¿ÂÈ Ù·

Ì·˙¤„ÂÈ... √‡Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›” . “¡· ÙÔÓ ‚ÚÂȘ... ∫È ·˘Ùfi˜ ı· Û’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ...” Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ıÏÈÌ̤ÓË ÎÈ ÂÈÚˆÓÈ΋. “Œ¯ÂȘ Ù›ÔÙ· ηχÙÂÚÔ Ó· ÚÔÙ›ÓÂȘ;” . ∞ӷۋΈÛ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. “ÕÛ Ô˘... ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘ÌÂ; £· ¿ˆ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÒÚ· ·Ì¤Ûˆ˜” , Â¤ÌÂÈÓ·. ∫·È ÙÔÓ ‚ڋη, ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË, Ó· ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ù’ ·Ôı¤Ì·Ù· - Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· fiÛÔ Â·ÚÎÔ‡Û·Ó Î·È ÙÈ Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ... “ªÔÚÒ Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ;” ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·. “∫·ÏÒ˜ ÙÔÓ ∞‰·‹... ªÈÛfi ÏÂÙfi” . μfiÏ„ ¤Ó· ۷Λ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ‹Úı ÎÔÓÙ¿. “∂›Ì·È fiÏÔ˜ ·ÊÙÈ¿” . “ªÔÚÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÛÙÔÓ £·Ó¿ÛË, ÙÔÓ ·ÏÈfi £·Ó¿ÛË, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ §‡ÎÔ;” . “∞ÊÂÏ‹ ¤ÚÂ ӷ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Ó· Û ʈӿ˙Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ ·ÚΛ ÙÔ ∞‰·‹˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ £·Ó¿Û˘ ‰Ò. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÓÓÔ›˜ ¤¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÛÙÔ ˆ; ¶¿Ú’ ÙÔ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·fiÊ·ÛË. ∫·È ϤÁÂ, ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ, ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” . “Δ¿ ’Ì·ı˜ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿;” . “§Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÙ›Ô, Ô‡ ’Î·Ó·Ó Ô ™›ÓÔ˜ ÎÈ Ô £ÂÚÌ·ÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ·Ï·‚fi;” ΔÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ˘ÂÚÔÙÈÎfi, Û·ÚηÛÙÈÎfi... “∞ÛÙÂ›Ô ÙÔ ıˆÚ›˜;” . “ªËÓ Â›Û·È ÙfiÛÔ ·˘ÛÙËÚfi˜. ÿÛˆ˜ Ï›ÁÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·ÛÙ›Ô. ∂›Ì·ÛÙ ÛηṲ̂ÓÔÈ, ÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ Â‰Ò Ì¤Û·, ÌfiÓÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ... ¢Â˜ ÙÔ Û·Ó Í¤Û·ÛÌ·. ÕÛ Ô˘... ‰ÂÓ ¤·ı ٛÔÙ· Î·È Î·Ó›˜. ∫È ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ı¤Ì·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ›‰Ú˘Ì·, Ó· Ù·˝˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ·Ó·‹ÚÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· χÛË Ì ÙÔÓ ˙·‚fi, Â›Ó·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ fiÏË Ì¤Ú·, Ó· ÙÂÌÂÏÈ¿˙ÂÈ. ∞ÏÏÈÒ˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ı’ ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ ÙÔÓ ‰ÈÒÍÔ˘Ì” . “ªÈÏ¿˜ ÛÔ‚·Ú¿;” . “∞ÛÊ·ÏÒ˜ - Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰È΋ ÌÔ˘ Ë ¿Ô„Ë, Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Ô˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó” . “∫·È ÁÈ· ÙË ¢Ú¿Î·ÈÓ·; ŒÌ·ı˜ ÙÈ Ù˘ ¤Î·ÓÂ, ÙÈ Ù˘ ›Â Ô £ÂÚÌ·ÛÙ‹˜;” . ™·Ó Ó’ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘, Ó· ÛÔ‚¿Ú„Â. “∞˘Ùfi... ∞˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì·. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Û·Ú¿ÓÙ· ÙfiÛÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÎÈ Ô‡Ù ÙÚÈ¿ÓÙ· Á˘Ó·›Î˜, ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ. ∫¿ÔÈÔÈ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· η‚·Ù˙ˆıÔ‡Ó ÎÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·fiÌÂÈÓ·Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì ٷ Ô˘ÏÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ‰›Î·ÈÔ; ∂›Ó·È ÈÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹; ¡· ‰ÂȘ Ô˘, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ı· ÙÔ ‚Úԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì” . “ΔÈ ‰È¿ÔÏÔ ÂÓÓÔ›˜; ™·Ó ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ;” . “∫ÔÈÓfi‚ÈÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÎÔÈÓÔÎÙËÌÔÛ‡ÓË ÎÈ ¤ÙÛÈ; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· ‹ Ù· ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÔÓ¿¯· ÂΛ Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ; ∫ÔÈÓfi Ê·ÁËÙfi, ÏÔÈfiÓ, ÎÔÈÓ¿ ·Á·ı¿ Î·È ÛÙ¤ÁË, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÓ¤˜ ÎÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÎÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜, ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ ÛÂÍ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ‰›Î·ÈÔ;” . Δ· ›¯· ¯·Ì¤Ó·, ›¯· ·ÔÌ›ÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˙ˆ. ∫È fiÙ·Ó Î¿ˆ˜ Û˘Ó‹Ïı·, ÛÙÚ¿ÊËη ÎÈ ¤Ê˘Á· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˆ ϤÍË. “™Î¤„Ô˘ ÙÔ, ı· ‰ÂȘ fiÙÈ ¤¯ˆ ‰›ÎÈÔ...” ÌÔ˘ ÊÒÓ·ÍÂ. ∫·È ÛÙËÓ ∫¿ÙÈ·, ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙÈ ı¿ ’ÏÂÁ·; ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó’ ·ÔÊ·Û›Ûˆ, ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó· Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ. “§ÔÈfiÓ, ÙÈ ¤ÁÈÓÂ, ÙÈ Â›·ÙÂ;” ÚÒÙËÛ ÌfiÏȘ Ì ›‰Â. “∂› fiÙÈ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Í·Ó·Û˘Ì‚Â›...” .

(∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 15∏™ O∫Δøμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

834,99

1,23

0,308 0,041 3,06 0,499 3,64 1,96 0,16 0,036 1,07 0,116 0,365 0,08 1,22 0,046 0,08 0,06 0,365 0,26 17 0,06 0,218 0,33 0,039 0,149 2,29 0,069 1,9 0,51 1,24 5,2 1,43 0,37 3,06 0,46 1,3 2,68 0,863 1,69 4,62 0,57 1,01 0,344 0,78 1,24 4,66 1,05 3,63 0,111 0,75 0,38 0,7 0,743 4,21 0,98 0,64 1,4 0,465 2,24 8,71 1,69 0,09 1,05 0,118 0,189 0,106 2,52 0,677 0,18 0,349 0,851 0,614 0,032 3,65 5,08 0,037 1,35 0,073 0,064 0,468 0,135 3,65 0,115 0,155 0,179 1,57 0,17 0,842 0,236 0,35 0,296 0,246 16,3 0,08 1,79 0,38 0,67 3,67

9,22 0,00 2,00 0,00 -19,47 5,95 -14,89 2,86 0,00 0,00 2,53 11,11 0,00 0,00 -15,79 0,00 1,39 -0,76 1,49 0,00 6,34 -4,35 0,00 1,36 0,00 -1,43 0,00 0,00 5,98 -1,89 0,00 -17,59 0,00 -9,63 0,00 0,00 14,91 -3,43 -1,28 0,00 0,00 0,58 5,98 3,33 1,97 5,00 1,97 -5,93 29,31 1,88 0,00 0,00 -3,22 -4,85 0,00 0,00 0,00 -1,75 1,75 0,00 -4,26 -12,50 3,51 0,00 0,00 0,00 2,73 0,00 0,00 -1,05 2,50 0,00 0,00 1,20 -13,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 -6,28 -2,48 0,00 2,31 2,16 0,00 -1,33 -10,87 -6,32 1,27 0,00 0,00 0,00 -0,54

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

31,06 64,00 18,69 -44,56 -52,11 264,31 -52,80 2,86

0,18 0,023 1,6671 0,45 3,64 0,418 0,16 0,012

0,353 0,151 3,5183 0,82 7,6 2,07 0,637 0,074

-49,34 74,64 -67,61 5,17 -48,89 -20,00 0,00 35,69 56,63 31,44 15,38 -5,22 8,55 -86,82 -85,94 -19,93 -81,50 -14,80 -15,00 227,18 36,84 121,02 -15,72 2,00 0,22 -3,70 -67,28 -36,36 18,18 27,98 82,69 50,97 105,99 128,74 100,97 29,25 31,58 45,20 -44,50 103,25 2,98 -65,17 -25,70 -17,93 -3,92 0,00 -43,78 -48,33 11,44 25,87 -19,14 57,89 133,33 0,85 -21,25 37,66 0,00 247,18 0,00 -30,20 61,27 6,78 28,00 7,35 30,56 -50,67 -5,59 -7,59 -57,62 -27,67 -63,51 0,00 -41,33 -47,64 108,14 20,77 16,44

0,115 0,171 0,034 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,5521 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,051 1,9 0,45 0,289 2,43 0,558 0,24 2,98 0,287 1,3 0,912 0,48 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,524 0,743 3,85 0,851 0,64 0,902 0,234 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,164 0,04

0,09 0,131 0,068 1,01 0,099

0,39 0,438 0,424 1,58 0,147 0,221 0,06 0,427 0,271 17,36 0,117 0,359 0,45 0,441 1,53 2,86 0,5 2,08 0,54 1,48 5,48 1,47 0,64 3,06 0,559 1,3 8,7 2,52 3,2 5,88 0,75 1,06 0,36 0,793 1,31 4,91 1,1 3,8 0,273 0,789 0,506 2,7 1,29 7,09 1,2 0,64 3,22 1,19 2,34 8,71 2,5 0,131 1,5 0,169 0,366 0,165 2,52 0,684 0,18 0,648 0,894 0,92 0,042 3,67 5,56 0,155 1,6 0,165 0,289 0,836 0,92 3,65 0,223 0,48 0,192 1,75 0,296

-19,18 17,45 20,82 -33,51 7,24 -32,77 -13,94 -45,71 0,00 147,97

0,159 0,154 0,185 0,2 3,9 0,054 1,2 0,38 0,67 1,31

0,685 0,44 0,344 0,39 31,42 0,135 2,37 0,7 0,67 3,8

0,171 0,28 0,423 0,347 0,015 3,3 3,3499 0,033 0,773 0,046 0,028 0,391 0,123

ŸÁÎÔ˜

18121 0 49306 0 3 2888675 9 27760 0 2860 24766 4530 11550 0 2007 0 10 24401 345622 10000 6200 8660 3373682 39632 0 1801 0 0 2252880 74225 99650 1000 0 3656 0 0 1743 197516 47308 100 0 107875 14561 13128 84438 1710 28770 6550 20 1444107 0 0 105 1800 0 0 0 35553 2 0 300 300 403 5640 0 0 25236 0 0 610 7380 0 0 9459 26358 0 0 0 800 20013 0 0 0 18887 12192 0 41600 20 0 3414 4299 6 932 0 0 0 2672

ªÂÙÔ¯‹

∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

0,12 0,08 0,022 0,48 0,349 0,25 0,086 0,576 1,8 0,33 0,133 3,45 0,514 0,944 0,304 0,067 0,436 1,67 6,91 0,37 4,49 0,048 4,98 4,12 0,69 0,1 1,52 0,451 0,668 0,182 0,37 0,08 2,23 0,27 0,072 0,57 0,892 0,595 1,33 0,503 3,62 0,322 0,76 0,875 13,93 1,7 1,53 6,96 3,65 0,094 0,289 0,611 1,69 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,373 0,268 4,46 4,27 0,58 2,78 0,12 4,33 0,48 2,1 0,719 0,41 0,872 0,374 0,026 0,28 0,3 0,141 0,389 1,61 14 0,429 9,15 0,404 1,08 1,21 1,96 0,14 110 2,54 0,84 0,088 0,577 0,04 0,08 0,374 0,25 3,38 0,132

0,00 0,00 0,00 0,00 -5,42 -13,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,71 9,83 -2,58 0,00 0,00 0,00 -3,47 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 -0,72 0,00 0,00 -6,75 -0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 -5,59 0,00 -1,72 -0,56 -1,00 0,00 -3,27 0,00 3,87 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 2,35 2,82 -1,05 0,00 -6,00 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,27 0,00 -0,89 -1,16 -3,33 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,24 0,11 0,00 0,00 1,82 0,00 1,44 0,00 -1,23 0,00 0,00 -0,54 0,00 -0,92 0,00 -1,01 0,00 0,00 -3,05 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 -0,40 -2,31 0,00

0,00 0,00 -15,38 -74,74 -7,92 -53,18 -6,52 56,10 0,00 32,00 12,71 14,24 -20,92 -23,87 -30,91 -39,09 10,94 175,12 24,52 13,85 -82,73 -76,47 -9,45 8,42 -37,27 0,00 77,57 -35,48 78,61 -19,11 -23,71 66,67 37,65 30,43 0,00 50,00 -2,51 45,83 11,76 -15,60 -2,16 -1,83 0,00 32,38 11,62 40,50 34,21 9,26 29,15 4,44 76,22 7,19 14,19 -86,67 0,00 0,00 0,00 -26,86 21,82 39,38 37,74 39,76 15,35 81,82 -13,92 -40,74 8,81 8,94 57,69 1,51 40,60 -25,71 -56,25 -2,60 -30,20 -6,04 139,23 0,00 -22,00 18,52 -86,53 -32,86 127,44 0,51 0,00 37,50 50,30 32,46 -76,47 52,65 0,00 0,00 -8,33 -3,10 5,30 266,67

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

0,12 0,012 0,36 0,13 0,25 0,038 0,124 0,181 0,045 1,54 0,355 0,808 0,301 0,052 0,217 0,47 4,42 0,221 4,02 0,04 4,06 1,13 0,65 0,1 0,744 0,352 0,303 0,145 0,217 0,033 0,898 0,161 0,072 0,253 0,501 0,348 0,67 0,35 3,6 0,16 0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,8482 0,021 0,129 0,446 1,04 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,315 1,96 0,018 3,28 0,225 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,275 0,17 0,139 0,251 0,592 14 0,416 3,18 0,331 0,935 0,45 1,58 52,11 0,902 0,55 0,088 0,225

0,234 0,152 2,61 0,036

0,12 0,08 0,06 2 0,43 0,534 0,54 0,576 1,8 0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,6 0,147 0,58 1,86 9,99 0,41 34,5 0,265 8,1 6,54 1,65 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,485 0,171 3,13 0,328 0,108 0,61 1,1 0,75 1,45 0,8 3,7 0,389 0,76 1,09 16,92 1,8 1,89 7,5 4,32 0,12 0,3 0,655 2,14 0,28 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,318 4,6 4,62 0,65 2,98 0,133 7,44 1,035 2,2 0,84 0,484 0,918 0,64 0,1 0,789 0,46 0,287 0,518 1,67 14,5 0,72 10,3 4,69 1,6933 1,75 2,08 0,14 120 4,6 0,84 0,39 0,577 0,04 0,08 0,532 0,435 4,09 0,16

ŸÁÎÔ˜

0 0 23389 0 126 20100 0 0 0 0 0 112549 100 550 0 0 0 280301 0 0 423 0 0 599268 0 0 246 1590 0 0 0 1600 3967990 7620 0 6800 5400 5160 15057 3500 0 750 0 0 4268 197670 15825 94951 629839 1500 940 4796 20 0 0 0 0 0 3850 0 10 69571 2123 200 0 0 0 7029 3451 115430 500 0 0 105 0 619 0 260758 10 0 31579 0 3742 0 1100 0 150 449 0 0 6475 0 0 0 21575 4059 0

ªÂÙÔ¯‹

∫ƒ∂∫∞ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

ŸÁÎÔ˜

0,34

4,94

6,58

0,195

0,45

2

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,437

0,46

-8,96

0,198

0,895

10722

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

0,93

3,33

37,59

0,4902

1,06

600

0,249

0,00

37,57

0,171

0,297

0

0,26

2,36

-53,93

0,154

1,0732

6665919

∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

0,698

-0,29

70,12

0,2753

0,8294

10909

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

0,539

0,00

8,02

0,239

0,655

0

17

0,00

0,59

13,6

17,59

25

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

§∞ªæ∞ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,666

0,00

31,10

0,364

0,75

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,345

0,00

-1,15

0,291

0,459

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,731

0,00

-17,59

0,26

0,889

0

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,234

0,00

1,74

0,149

0,334

0 3549

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√)

1,62

1,25

22,73

1,01

1,72

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√)

0,405

0,00

48,35

0,15

0,54

0

ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√)

0,069

-1,43

-22,47

0,053

0,136

45800

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,409

0,00

89,35

0,174

0,409

0

ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

ª∂Δ∫∞ (∫√)

7,78

-1,52

30,54

5,48

8,48

10684 124340

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,15

-5,06

-31,82

0,1

0,24

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,128

12,28

-12,93

0,073

0,187

2000

1,99

-1,49

-15,68

1,34

2,46

3941

0,499

5,05

72,07

0,203

0,515

3

6,9

-0,72

16,55

3,76

7,19

119510 110

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

0,21

9,95

11,11

0,13

0,282

0,996

-0,20

27,20

0,485

1,24

171

0,5

0,00

4,38

0,201

0,635

13647

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,084

0,00

-32,80

0,059

0,13

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,14

0,00

-70,21

0,12

0,5

0 301770

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

3,78

3,85

20,77

1,3

3,81

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,412

0,00

-51,53

0,361

1,28

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,223

0,00

12,63

0,122

0,328

0

¡∂§ (∫√)

0,081

-16,49

19,12

0,0387

0,136

9409

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,071

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,474

-0,84

-3,07

0,23

0,727

47626

¡π∫∞™ (∫√)

0

0,442

0,00

-18,60

0,403

1

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√)

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

1,16

-1,69

-15,70

0,72

1,836

795 793

√§£ (∫√)

14,4

-1,23

51,10

8,8

15,35

√§¶ (∫√)

12,94

-2,34

51,88

7,06

14

700

√¶∞¶ (∫√)

4,24

-0,24

-37,92

3,5

8,54

1268982

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,1

1,34

0

3,6

1,41

25,00

1,09

4,11

1762950 2000

√Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

0,308

10,00

-0,65

0,252

0,462

¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√)

0,41

0,00

-41,43

0,187

0,7

0

¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,38

-1,55

53,85

0,187

0,566

20995

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,519

6,79

105,14

0,16

0,81

13612802

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,078

0,00

95,00

0,022

0,42

0

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,46

0,00

-21,93

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

0,17

-11,46

3

0,67

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

0,788

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,18

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

0,26

0

1,01

2

65

-95,53

0,125

4,25

80

5,26

1,54

4,3

10

-0,13

69,46

0,39

0,847

38945

0,24

6,91

3

4,68

200

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,063

0,00

-48,36

0,053

0,186

0

ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,517

4,87

8,61

0,3

0,607

960

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,057

0

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

2,72

-0,37

38,78

1,2

2,75

255

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

0,96

0,00

-15,04

0,81

1,16

0

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,349

0,00

105,29

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,32

-1,54

5,61

0,156

0,52

2240 114885

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

1,25

-2,34

22,55

0,401

1,89

™π¢ª∞ (∫√)

0,769

0,00

53,80

0,432

1,11

0

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√)

0,366

0,83

-2,40

0,203

0,509

353

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

0,88

0,00

-12,00

0,6

1,31

0

™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

1,28

-0,78

139,25

0,43

1,38

73371

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

0,016

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,06

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,208

0

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

0,08

0

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

2,52

-1,56

109,94

0,8063

2,78

131597

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

1,24

0,00

1,64

0,76

1,68

0

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,22

0,00

-3,93

0,162

0,415

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,46

0,00

67,27

0,133

1,03

0

13,95

-4,84

20,36

10

15,44

41437

ΔπΔ∞¡ (¶√)

6,49

0,00

25,29

4

6,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

3,79

0,00

-61,91

2,1

9,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

2,08

0,00

-55,84

0,96

4,71

0

ΔπΔ∞¡ (∫√)

À°∂π∞ (∫√)

0,282

1,08

12,80

0,125

0,349

97673

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,122

0,00

5,17

0,071

0,4

1700

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,132

0,339

0

3,3

0,00

-17,58

3

4,9189

100

Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,491

9,84

-41,48

0,412

1,19

550

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,595

1,02

38,37

0,29

0,678

24420

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,033

-2,94

-29,79

0,027

0,089

8300

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,677

0,00

-1,88

0,331

0,79

0


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 32

ΔƒπΔ∏ 16 O∫Δøμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 12H™ √∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.710.565,89 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.734.754,71 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 21.967.915,81 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.344.539,15 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.069.257,90 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.067.499,53 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.732.691,29

MEPI¢IA

2.586.487,35 1.101.210,07 6.766.564,79 700.311,64 4.125.220,85 317.211,70 1.984.956,78

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 4,1410 6,1158 3,2465 6,2037 1,9561 6,5177 3,3919

0,36% 1,58% 1,89% 0,02% 1,87% -1,22% 1,90%

4,2031 6,3299 3,4088 6,2037 2,0246 6,7458 3,5106

4,1099 -13,04% 6,0546 4,29% 3,2140 -4,58% 6,1417 5,13% 1,9365 22,05% 6,4525 8,50% 3,3580 13,89%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 43.148.449,49 13.047.568,64 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.490.107,79 17.833.497,35 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.967.300,87 3.021.769,83 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.525.881,60 642.029,03 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.888.690,60 2.860.184,79 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.561.503,43 2.835.650,18 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 9.715.761,54 1.563.012,47 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 18.719.534,16 2.640.337,62 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 32.648.878,45 8.511.933,45 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 38.277.753,91 3.185.299,51 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.866.666,63 9.740.789,71 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 165.780.826,48 26.026.895,31 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 20.185.885,21 2.853.778,00 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 17.248.698,16 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.694.713,73 643.012,35 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.486.580,26 899.436,98 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.806.068,40 2.918.850,81 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 17.767.975,05 1.798.640,37 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.408.650,55 2.011.803,60 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 14.944.456,85 2.195.865,74 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 20.808.291,04 2.343.324,47 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 33.633.594,85 3.333.045,88 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 41.316.926,71 2.417.716,90

3,3070 5,0742 7,6006 8,6069 7,3033 6,8984 6,2160 7,0898 3,8357 12,0170 12,3056 6,3696 7,0734 3,0019 4,1908 10,5472 11,5820 9,8786 8,6533 6,8057 8,8798 10,0909 17,0892

1,48% 3,3235 3,2822 -18,07% 0,21% 5,0996 5,0361 11,18% 0,17% 7,6386 7,5436 5,50% 0,24% 8,6499 8,5423 11,38% 0,20% 7,6685 7,1572 8,11% 0,64% 7,1054 6,7604 5,42% 1,49% 6,4025 6,0917 33,62% 0,99% 7,3025 7,0189 16,57% 2,26% 3,8741 3,7973 2,17% -0,18% 12,1372 11,8968 6,46% 0,01% 12,3056 12,3056 3,71% 2,02% 6,4333 6,3059 22,06% 2,19% 7,1441 7,0027 30,28% 3,26% 3,0049 2,9959 15,84% -0,51% 4,2327 4,1489 10,55% -0,80% 10,6527 10,4417 -1,30% -0,52% 11,6978 11,4662 5,13% -0,52% 9,9774 9,7798 12,39% -0,08% 8,7398 8,5668 7,11% -0,97% 6,8738 6,7376 0,62% -0,64% 8,9686 8,7910 9,06% -0,33% 10,1918 9,9900 14,44% -0,28% 17,2601 16,9183 12,19%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.809.877,56 1.099.032,52 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 27.154.187,55 3.025.830,30 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.609.408,77 4.786.931,39 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.440.944,25 434.471,59 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.539.400,35 1.693.352,39 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.163.960,14 940.925,68 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.898.985,97 772.873,09 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.551.099,11 656.130,82 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.283.289,30 1.754.243,85 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.741.662,33 1.120.965,36 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.948.260,72 1.058.314,11 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.325.539,86 563.656,38

21,6644 8,9741 4,3053 5,6182 2,6807 7,6137 7,6325 6,9363 3,5818 4,2300 5,6205 11,2223

1,63% 1,41% 1,15% -0,43% -0,32% 0,91% 1,93% 1,02% 3,27% 0,20% 0,01% -0,40%

22,0977 9,1536 4,3914 5,7306 2,7343 7,7469 7,7661 7,0577 3,6445 4,3040 5,6205 11,4467

21,4478 8,8844 4,2622 5,5620 2,6539 7,5376 7,5562 6,8669 3,5460 4,1877 5,5643 11,1101

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 48.826.033,59 6.459.474,83 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.477.061,90 3.028.892,16 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 13.509.663,36 4.922.609,28 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.572.191,33 3.726.342,38

7,5588 3,1289 2,7444 3,3739

2,42% 1,82% 0,60% 0,00%

7,7856 3,2228 2,7718 3,3739

7,4832 13,41% 3,0976 0,52% 2,7307 -21,89% 3,3739 0,68%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.678.208,72 10.661.450,15 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.084.401,30 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.308.596,88 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.539.182,25 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.877.531,73 8.379.418,30 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.993.661,30 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.788.448,92 718.530,09

0,6264 8,7545 1,8528 3,4862 2,6109 2,8660 2,4890

1,31% -0,38% 1,42% 0,03% -0,26% 0,05% -0,12%

0,6358 8,8858 1,8639 3,4897 2,6501 2,8832 2,5263

0,6201 25,71% 8,6670 15,74% 1,8380 -29,83% 3,4723 0,30% 2,5848 8,90% 2,8431 0,87% 2,4641 -1,23%

21,51% 24,31% 17,04% 11,24% 8,83% 19,27% 18,93% 18,15% 18,70% 15,36% 0,23% 8,93%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 320.464.283,60 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 143.151.304,85 107.941.823,29

2,1884 1,3262

1,87% 0,66%

2,1884 1,3262

2,1884 1,56% 1,3262 -20,52%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9884 2,6078 0,8111 2,0787 6,2554 2,0982 2,9081 7,4278 6,5651 7,3599 3,6938

0,35% 1,57% 0,98% 1,12% -0,41% -0,46% 0,34% 0,01% -0,24% -0,06% -0,12%

3,9884 2,6078 0,8111 2,0787 6,2554 2,0982 2,9081 7,4278 6,5651 7,3599 3,6938

3,9585 -22,92% 2,5817 21,25% 0,8030 29,94% 2,0579 1,80% 6,1928 10,38% 2,0772 6,27% 2,8863 -22,17% 7,4278 2,75% 6,4994 6,28% 7,3047 4,42% 3,6569 4,54%

9.042.812,90 2.267.273,78 35.778.028,52 13.719.386,25 1.507.794,70 1.858.982,41 17.684.868,18 8.507.697,50 9.377.812,93 1.499.148,14 4.105.741,93 1.956.796,43 5.951.734,32 2.046.581,02 3.778.870,63 508.747,37 37.958.866,32 5.781.875,62 11.796.224,08 1.602.760,86 4.730.396,86 1.280.629,31

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 41.058.076,71 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.271.444,17 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.745.925,39 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 25.033.315,66 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.386.437,66 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 103.572.321,00 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.916.385,20 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.112.331,15 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 41.497.943,15 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.130.779,28 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 15.869.969,44 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 67.748.952,42 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 29.330.623,66 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.203.489,74 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 74.121.404,36 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 27.916.164,20 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.590.711,29 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.113.442,75 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.743.005,56 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 31.550.508,26 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 21.155.224,68

3.870.722,84 25.260.362,82 251.650,49 5.133.847,45 16.557.099,83 28.245.998,60 4.141.522,55 1.131.781,21 3.993.976,98 2.011.177,44 1.282.394,16 8.310.986,61 3.324.026,63 1.908.874,50 6.510.894,49 9.371.550,82 307.586,90 686.462,47 2.547.484,28 10.655.206,96 6.195.711,73

10,6073 1,4359 14,8854 4,8761 3,5264 3,6668 12,0527 11,5856 10,3901 1,5567 12,3753 8,1517 8,8238 8,4885 11,3842 2,9788 31,1805 14,7327 10,8904 2,9610 3,4145

0,14% -0,51% -1,09% 2,52% 0,07% 0,07% 0,12% 0,07% 0,15% 2,11% 0,02% 2,74% 0,03% 1,89% 2,49% 2,28% -0,43% -0,50% -1,07% -0,46% 0,08%

10,8194 1,4359 14,8854 4,8761 3,5264 3,7585 12,2938 11,8173 10,3901 1,5567 12,3753 8,1925 8,8326 8,5734 11,4980 3,0086 31,3364 14,8800 10,9993 2,9610 3,4145

10,3952 1,4215 14,7365 4,8273 3,5000 3,5935 11,8116 11,3539 10,1823 1,5411 12,3753 8,0906 8,7797 8,4036 11,2704 2,9490 30,9466 14,5854 10,7815 2,9314 3,3804

15,71% 7,04% 12,64% 27,86% 8,03% 13,03% 12,07% 10,62% 11,47% 37,19% 3,71% -2,28% 11,17% 9,76% 25,74% 35,51% 0,38% 7,43% 12,06% 8,05% 9,97%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.949.139,66 10.440.781,50 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.955.810,74 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 337.625,21 341.604,50 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.672.000,05 9.504.089,16 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.171.752,42 14.232.944,94 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 12.975.348,27 56.498.718,16 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 856.518,30 3.638.639,04 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.384.633,74 171.705,14 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 843.278,85 45.667,04 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 42.126.425,76 35.846.128,01 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 21.098.980,46 17.700.626,20 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 833.082,52 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.426.739,60 409.469,81 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 644.023,59 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.957.847,17 676.935,87 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 683.243,56 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.640.265,32 186.798,01

0,7614 0,7943 0,9884 0,9124 0,9254 0,2297 0,2354 13,8880 18,4658 1,1752 1,1920 1,1941 8,3687 8,7630 8,8012 9,2633 8,7810

-0,47% -0,48% -0,08% -0,97% -0,96% 2,50% 2,17% -0,14% 0,26% 0,01% 0,02% 0,01% 0,13% 0,13% 0,15% 0,15% 0,12%

0,7614 0,7943 0,9884 0,9124 0,9254 0,2297 0,2354 13,8880 18,4658 1,1752 1,1920 1,1941 8,3687 8,7630 8,8012 9,2633 8,7810

0,7538 0,7943 0,9686 0,9033 0,9254 0,2274 0,2330 13,7491 18,2811 1,1752 1,1831 1,1941 8,2013 8,7630 8,6252 9,2633 8,6054

7,35% 8,33% 7,58% 12,87% 13,80% 30,59% 35,29% 44,05% 44,34% 2,78% 7,60% 7,76% 6,82% 7,28% 5,69% 6,14% 7,57%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

546.478,08 123.927.587,55 712.828,64 35.058.935,22 894.187,67 74.303.846,78 42.280.124,44 37.126.254,73 29.440.475,57 9.182.822,51 535.405,24 36.299.640,97 169.518,36 10.846,35 23.323.421,12 13.900.913,55 354.809,43 20.051.936,02 40.596.278,44 29.581.917,70 31.471.686,62 1.991.333,31 1.841.133,16 49.608.846,18 6.190.462,10 619.836,19 534.684,82 212.699,64 1.719.564,05 6.112.783,64 169.907,48 110.156,40 1.197.166,55 2.476.158,88 1.496.018,22 639.892,58 163.588,23 2.262.655,97 1.104.591,40 4.989.846,15 20.722.511,17 21.501.135,56 3.140.755,19 491.125,23 2.295.489,99 938.202,82 977.682,21 213.058.267,21 26.411.979,31 1.630.258,30 2.423.798,48 1.000,52 3.072.323,21 3.020.054,81

58.587,46 14.017.598,10 76.182,30 4.991.054,87 108.001,98 8.988.195,63 5.648.127,19 4.426.496,89 2.776.859,50 873.551,45 50.372,92 43.546.823,35 156.798,23 12.399,56 30.338.242,79 17.180.942,58 355.852,17 26.080.805,04 3.968.501,66 2.896.267,73 29.215.263,25 1.810.121,03 1.318.012,57 39.006.643,79 5.881.002,95 572.375,25 68.782,22 26.105,36 221.169,51 977.960,77 138.079,48 94.386,92 441.442,69 204.916,24 95.369,19 52.956,56 115.046,38 259.664,52 124.753,76 498.626,12 2.140.803,24 2.252.491,18 280.282,85 33.808,51 2.515.939,45 68.171,51 87.224,93 21.208.398,35 2.628.951,02 2.141.562,28 239.933,11 100,00 307.014,19 482.958,75

9,3276 8,8409 9,3569 7,0244 8,2794 8,2668 7,4857 8,3873 10,6021 10,5121 10,6288 0,8336 1,0811 0,8747 0,7688 0,8091 0,9971 0,7688 10,2296 10,2138 1,0772 1,1001 1,3969 1,2718 1,0526 1,0829 7,7736 8,1477 7,7749 6,2505 1,2305 1,1671 2,7119 12,0838 15,6866 12,0833 1,4219 8,7138 8,8542 10,0072 9,6798 9,5455 11,2057 14,5267 0,9124 13,7624 11,2087 10,0459 10,0466 0,7612 10,1020 10,0052 10,0071 6,2532

0,13% 1,23% 1,23% 1,52% 3,46% 3,46% 3,56% 2,11% -1,08% -0,04% -0,04% -0,38% 0,01% -0,39% -0,39% -0,38% 0,02% -0,39% 0,27% 0,25% 0,07% 0,07% 0,47% 0,06% 2,24% 2,25% 1,53% 1,54% 1,53% 4,36% 0,61% 0,60% -0,15% -0,40% 0,00% -0,40% -0,63% 0,04% 0,05% -0,09% -0,13% 0,00% -0,28% 0,12% -0,96% -0,15% -0,28% 0,00% 0,00% -0,48% 0,09% 0,00% 0,01% 4,36%

9,3276 8,8409 9,3569 7,0244 8,2794 8,2668 7,4857 8,3873 10,6021 10,5121 10,6288 0,8336 1,0811 0,8747 0,7688 0,8091 0,9971 0,7765 10,2296 10,2138 1,0772 1,1001 1,3969 1,2718 1,0526 1,0829 7,7736 8,1477 7,9304 6,2505 1,2305 1,1671 2,7119 12,0838 15,6866 12,2041 1,4219 8,7138 8,8542 10,0072 9,9702 9,5455 11,2057 14,5267 0,9215 13,9000 11,3208 10,0961 10,0466 0,7688 10,1020 10,0052 10,0071 6,2532

9,3276 8,6641 9,3569 6,9542 8,1966 8,1841 7,4108 8,3034 10,3901 10,4333 10,6288 0,8253 1,0649 0,8747 0,7534 0,8091 0,9772 0,7611 10,0250 10,0095 1,0664 1,1001 1,3759 1,2718 1,0421 1,0829 7,6181 8,1477 7,6194 6,2036 1,2305 1,1554 2,7119 11,9025 15,4513 11,9625 1,4077 8,7138 8,8542 10,0072 9,4862 9,3546 10,9816 14,2362 0,9124 13,7624 11,2087 10,0459 10,0466 0,7612 10,0262 10,0052 9,9070 6,2532

8,47% 17,96% 18,00% 15,34% 26,90% 26,94% 27,12% 24,80% 12,81% 9,47% 9,63% 7,26% 7,50% 8,03% 6,03% 6,88% 6,28% 6,03% -0,77% 0,22% 8,31% 8,73% 8,56% 15,99% 41,44% 42,32% 12,93% 14,23% 12,93% 29,64% 5,00% 4,14% 12,05% 14,12% 14,40% 14,13% 22,38% 7,64% 8,38% 6,13% 1,18% 0,23% 8,84% 9,10% 12,87% 43,81% 8,84% 0,27% 0,27% 7,32% 1,02% 0,05% 0,07% 19,69%

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 51.040.874,46 10.300.114,09 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 72.468.393,08 18.813.474,74 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.532.933,78 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 29.046.683,26 4.722.021,06 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 26.329.649,25 6.127.198,32 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.278.621,98 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 286.694.182,85 47.007.947,80 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 38.045.374,64 13.240.327,52 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 616.325,57 141.795,93 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.962.003,68 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.952.590,83 5.879.843,92 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 83.109.349,68 10.319.598,55 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 37.616.866,48 37.086.033,89 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 7.721.689,06 3.138.573,40 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.382.991,04 2.901.090,81 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 21.419.464,19 1.771.206,35 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.423.492,71 726.187,09 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.609.384,74 709.960,70 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.147.693,56 6.563.947,98 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.927.222,49 2.872.418,31 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.182.243,23 1.694.986,99

4,9554 3,8519 8,5898 6,1513 4,2972 8,1729 6,0988 2,8734 4,3466 7,6232 5,7744 8,0535 1,0143 2,4603 10,4730 12,0932 11,5996 10,7180 9,4680 9,0263 8,9571

2,51% 2,09% 3,14% 2,55% 1,42% 1,29% 0,24% -0,71% -0,60% 0,65% -0,26% 0,21% 1,69% 0,72% -0,21% 0,01% 0,03% 0,09% -0,05% -0,07% -0,38%

4,9554 3,8519 8,5898 6,1513 4,2972 8,1729 6,0988 2,8734 4,3466 7,6232 5,7744 8,4562 1,0143 2,4603 10,4730 12,0932 11,5996 10,7180 9,4680 9,0263 8,9571

4,9554 3,8134 8,5898 6,0898 4,2542 8,0912 6,0988 2,8447 4,3031 7,6232 5,7744 8,0535 1,0042 2,4357 10,4206 12,0932 11,5996 10,6108 9,3733 8,9360 8,8675

0,70% 21,52% 23,40% -0,14% 13,68% 13,80% 15,14% -0,76% -17,76% 44,06% 15,68% 15,89% 34,42% 8,45% 12,97% 2,05% 13,85% 4,28% 6,13% 7,21% 9,93%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 3.352.140,24 2.821,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23.704.644,24 19.430,79 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 370.293,95 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37.334.684,97 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 494.185,18 518,38 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 29.729.231,08 31.113,26

1.187,9700 1.219,9500 1.219,9600 1.241,5000 953,3300 955,5200

-0,01% 0,00% 0,16% 0,16% 1,34% 1,34%

1.187,9700 1.219,9500 1.219,9600 1.241,5000 953,3300 955,5200

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.565.758,94 188.428,70 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.614.304,00 1.151.101,73 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.423.784,32 1.377.404,58 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.011.963,38 3.006.158,78 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.631.452,71 648.697,17 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.110.224,28 1.762.356,57 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.138.725,54 374.106,12 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.624.599,06 3.450.578,74 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.336.323,01 688.004,38 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.562.349,16 1.794.218,18

8,3096 1,4024 3,2117 1,6672 2,5150 2,8997 3,0439 3,9485 3,3958 0,8708

0,23% 0,20% 1,89% -0,48% -0,84% -0,55% -0,37% 0,28% 0,19% 1,01%

8,4342 1,5146 3,3081 1,7172 2,5905 2,9722 3,1352 4,0077 3,4467 0,9405

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

1.187,9700 5,45% 1.219,9500 5,49% 1.219,9600 10,88% 1.241,5000 10,92% 953,3300 11,72% 955,5200 11,75%

8,3096 1,4024 3,1796 1,6505 2,4899 2,8707 3,0135 3,9485 3,3958 0,8708

4,79% -30,99% 25,76% 14,85% 8,44% 12,05% 7,71% 10,43% 13,11% 6,93%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.294.967,03 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 16.355.199,03 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 33.016.982,10 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.444.988,66 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.894.038,48 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.639.423,99 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.278.835,11 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.602.535,64

934.095,26 5,6686 8.117.946,79 2,0147 1.380.030,33 23,9248 3.001.424,46 2,8137 1.684.705,22 4,6857 2.303.939,60 2,8818 751.358,33 4,3639 1.300.307,66 6,6158

0,19% 5,7395 5,6686 7,95% 0,00% 2,0248 2,0147 0,51% 1,84% 24,5827 23,9248 17,70% -0,57% 2,8911 2,8137 12,41% -0,32% 4,8146 4,6857 7,18% -0,62% 2,9610 2,8818 8,75% -0,32% 4,4184 4,3639 5,28% -0,17% 6,7481 6,6158 6,58%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 45.100.689,88 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.372.229,28 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.214.769,55

9.384.627,27 3.855.131,67 966.137,49

4,8058 1,9123 5,3975

2,21% 1,35% 0,00%

4,9019 1,9410 5,3975

4,8058 15,02% 1,9123 10,58% 5,3975 -0,39%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.706.768,96 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.435.239,85 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.463.964,08 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.700.008,33

628.361,29 1.768.637,56 218.827,38 4.419.645,31

4,3077 1,9423 6,6900 1,5160

1,30% 0,65% 0,04% 1,51%

4,3939 2,0394 6,7067 1,5918

4,2646 11,91% 1,9229 -17,72% 6,6566 3,53% 1,5008 8,49%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.472.523,71 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 212.287,63

1.783.081,03 90.102,13

1,9475 2,3561

0,42% 0,44%

1,9475 2,4032

1,9378 -26,71% 2,3443 -8,51%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.303.811,53 1.498.288,87 11.035.700,98 3.577.777,53 476.076,10 1.352.267,34 2.443.352,50

646.614,40 297.390,09 8.261.785,03 2.478.485,94 145.270,48 407.000,18 790.030,54

5,1094 5,0381 1,3358 1,4435 3,2772 3,3225 3,0927

0,16% 0,01% 1,82% 0,01% -0,56% -0,30% -0,51%

5,1094 5,0381 1,3358 1,4435 3,2772 3,3225 3,0927

5,0839 6,82% 5,0129 2,44% 1,3291 20,39% 1,4363 -12,22% 3,2608 6,37% 3,3059 8,44% 3,0772 3,09%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 27.370.685,03 20.832.897,47 1,3138 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.514.546,39 1.544.756,21 3,5698 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.988.880,38 2.553.649,59 1,5620 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 124.631.550,52 29.325.201,12 4,2500 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.032.712,55 1.723.234,56 2,9205 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.734.268,07 6.591.131,17 2,8423 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.174.501,81 6.657.441,00 0,1764 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 882.117,46 4.696.575,00 0,1878 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.362.817,28 887.167,46 2,6633 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.872.258,20 1.860.902,36 3,1556 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.445.365,47 537.682,19 4,5480

1,78% 0,21% -0,47% 0,01% -0,37% 0,04% 0,28% 0,21% -0,92% 0,28% 0,18%

1,3532 3,6769 1,6089 4,2713 3,0081 2,9276 0,1817 0,1934 2,7432 3,2503 4,6844

1,2744 3,4627 1,5151 4,2288 2,8329 2,7570 0,1711 0,1822 2,5834 3,0609 4,4116

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 50.716.104,23 2.901.365,66 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.876.495,63 595.628,89 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.116.744,81 2.003.257,33 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.679.126,57 489.734,56 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.765.455,64 944.389,72 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.334.943,39 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 590.863,04 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.491.534,89 432.337,92 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.402.950,06 1.725.961,35 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.945.044,01 329.619,29 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.626.946,63 1.601.293,90 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.235.812,77 792.903,45 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 15.196.599,32 8.846.104,47 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 735.089,84 188.437,50 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.902.822,28 5.565.084,58 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.422.766,30 369.526,02 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.729.990,83 440.220,49 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 658.064,32 233.675,69 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 834.280,11 159.419,48 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 105.800,90 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.424.824,88 2.937.070,68 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.903.988,35 144.690,78 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 655.442,10 65.206,46

17,4801 13,2238 7,5461 13,6383 16,6938 12,0605 11,1359 5,7629 13,5594 11,9685 3,5140 5,3422 1,7179 3,9010 0,8810 3,8502 3,9298 2,8161 5,2332 1,1066 3,5494 13,1590 10,0518

0,12% 0,03% 1,31% -0,88% -0,28% -0,05% 0,33% -0,22% 0,11% -0,38% 0,01% 1,44% 3,18% 2,99% 1,36% -0,62% 1,75% 1,94% 2,61% 1,43% -0,24% -0,03% -0,12%

17,8297 13,3560 7,9234 14,3202 17,5285 12,6635 11,6927 5,8782 13,8306 12,2079 3,5491 5,6093 1,8038 3,9595 0,9118 4,0427 4,0870 2,9006 5,3117 1,1509 3,7269 13,8170 10,5544

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.343.806,04 270.223,96 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.677.560,41 1.297.699,48 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.393.894,10 11.966.372,61 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.943.173,38 2.829.121,87 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.827.395,56 6.948.078,24 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.298.688,29 1.760.431,11 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.360.044,12 760.528,94 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 9.388.478,10 5.581.325,66 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.234.263,40 532.750,32

8,6736 1,2927 0,7015 1,7472 1,1266 2,4418 3,1032 1,6821 2,3168

0,00% 1,06% 2,13% -0,66% 1,54% -0,41% 0,70% 0,30% -0,53%

8,8471 1,3186 0,7366 1,8346 1,1829 2,5639 3,2584 1,7662 2,4326

8,5001 1,2668 0,6945 1,7123 1,1041 2,3930 3,0411 1,6485 2,2705

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 133.079.249,74 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.117.060,75 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.141.503,87 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 541.734,51

3,9983 2,3757 1,4887 1,0489

0,01% 1,95% 1,95% 2,58%

3,9983 2,3757 1,4887 1,0541

3,9783 3,87% 2,3579 3,56% 1,4738 15,04% 1,0447 22,99%

33.283.674,11 2.153.883,92 4.125.305,87 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.662.453,75 3.333.267,71 3,7988 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.590.486,08 7.976.375,85 0,4501 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.255.614,45 3.199.946,29 1,3299 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.378.740,44 1.151.209,55 4,6723 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 19.864.299,49 1.903.176,39 10,4374 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.992.995,73 2.175.269,61 3,6745 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 373.143,35 120.000,00 3,1095 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 468.026,98 150.492,23 3,1100 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.561.078,67 263.366,85 9,7244 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.753.408,32 356.868,62 10,5176 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.775.644,39 161.578,26 10,9894

27,33% 6,66% 10,19% 3,82% 6,96% 10,20% 2,32% 3,87% 2,63% 9,30% 9,16%

17,3053 6,45% 13,0916 2,69% 7,4706 15,42% 13,5019 6,28% 16,5269 7,46% 11,8193 4,92% 10,9132 3,68% 5,7053 14,49% 13,4238 8,63% 11,8488 0,65% 3,4789 0,15% 5,2888 44,67% 1,7007 17,29% 3,9010 -16,13% 0,8810 18,45% 3,8117 0,56% 3,8905 24,25% 2,7598 11,08% 5,1809 -21,17% 1,0955 14,95% 3,5139 10,86% 13,0274 0,39% 9,9513 7,55%

1,89% 3,8653 3,7228 1,35% 0,4580 0,4411 2,05% 1,3432 1,3166 0,01% 4,6723 4,6723 0,01% 10,4374 10,4374 2,36% 3,7112 3,6378 1,40% 3,1406 3,0784 1,33% 3,1411 3,0789 -0,32% 9,8703 9,6515 -0,15% 10,6491 10,4387 0,01% 11,0993 10,9070

-0,11% -27,50% 11,07% 5,34% 37,83% 6,77% 4,12% 15,26% 6,37%

27,46% 36,89% 12,24% -6,14% 3,28% 9,38% 7,59% 4,49% 10,13% 7,78% 6,21%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr 0,59% 287,9813 285,1300 7,39% PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.280.897,63 11.506,49 285,1300 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10.151.319,87 49.886,30 203,4900 -0,01% 204,5075 203,4900 -0,37% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 251.022.795,98 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.599.489,66 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.174.639,16 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 808.756,96 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.720.711,82 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.193.290,83 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 559.883,56 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 712.129,51 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 13.348.707,63 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.475.324,88 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.762.629,47

92.814.067,05 5.440.212,33 6.518.902,86 1.396.142,23 764.266,81 328.115,54 120.000,00 262.648,04 5.619.558,61 1.159.575,83 2.875.625,56

2,7046 1,3969 1,5608 0,5793 3,5599 3,6368 4,6657 2,7113 2,3754 5,5842 1,3085

0,01% 3,68% 1,24% 1,76% 0,30% -0,54% 1,95% 1,19% 2,92% 0,01% 1,51%

2,7046 1,3969 1,5647 0,5822 3,5688 3,6550 4,6657 2,7181 2,3754 5,5842 1,3150

2,7046 1,3934 1,5569 0,5764 3,5510 3,6186 4,6657 2,7045 2,3695 5,5842 1,3020

5,84% 6,81% 7,67% 23,28% 5,96% 0,17% 7,49% 8,17% -8,89% -5,59% 20,12%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . .1,2971 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,80745 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4591 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,6591 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .102,1 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2091 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . .7,41 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,2682 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,2661

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2851

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2712 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2408

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§∞ƒπ√ ∏.¶.∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,298 .........................................................1,2962 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80802 .......................................................0,80688 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4643 .........................................................7,4539 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6652 ...........................................................8,653 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,17 .........................................................102,03 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2099 .........................................................1,2083 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4152 .........................................................7,4048 ¢√§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2691 .........................................................1,2673 ¢√§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,267 .........................................................1,2652

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·-


√ÈÎÔÓÔÌ›· 33

ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ·Á›‰· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜

™Â ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜

π√μ∂: ™ÙÔ 6,6% Ë ‡ÊÂÛË ÙÔ 2012

∞£∏¡∞, 15.

™Â ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 834,99 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 10,13 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,23%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 841,16 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓÂ Î¤Ú‰Ë ¤ˆ˜ Î·È 1,98%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 57,019 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 306,09 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,86%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 929,34 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,46%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+6,79%), Ù˘ Eurobank (+5,98%), Ù˘ Alpha Bank(+5,95%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+5,19%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (4,84%), Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (1,71%) Î·È Ù˘ ª∂Δ∫∞ (1,52%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 2.747,54 -1,49%, ∂ÌfiÚÈÔ:1.296,78 -0,41%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο:1.764,68 3,67%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ:2.506,77 +1,18%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·:2.444,00 +1,24%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜:1.851,70 +2,61%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:801,40 -0,39%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:468,11 +0,21%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜:990,93 +1,41%, ΔÚ¿Â˙˜:337,57 +5,19%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:6.365,13 +1,49%, ÀÁ›·:160,75 +0,78%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜:1.631,23 -0,88%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:1.136,95 +2,27% ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 60 ÌÂÙÔ¯¤˜, 75 ÙˆÙÈο Î·È 22 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Logismos +29,31%, Forthnet +14,91%, ªË¯·ÓÈ΋ (Ô) +12,28% Î·È Audiovisual +11,11%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Alpha ∞ÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· -19,47%, Euromedica -17,59%, ¡∂§16,49% Î·È ∞Ã√¡ ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ -15,79%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 13.622.408 ÙÂÌ¿¯È·, ∫‡ÚÔ˘ Ì 6.65.919, ∂ıÓÈ΋ Ì 3.968.990 Î·È Cyprus Popular Bank Ì 3.373.682 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 8,709 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 6,879, √Δ∂ Ì 6,357 Î·È Coca Cola 3E Ì 5,883 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË

∞£∏¡∞, 15.

ÙÔ 6,6% ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÂʤÙÔ˜ Ë ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÛÙËÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ π√μ∂ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 6,9%. °È· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 24,2% Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ÛÙÔ 1,5%.

Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ¤ÛÂÈ Û ·Á›‰· ¯Ú¤Ô˘˜. ·Ó Û˘Ó¯ÈÛı› ÙÔ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ¤ÓÙÔÓ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ·. ∏ Û‡ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Û ‚ÈÒÛÈÌ· Â›‰· ÎÚ›ÓÂÙ·È “·fiÏ˘Ù· ÂÊÈÎÙ‹ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋” , ·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞∂¶.

ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ; ™ÙËÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π√μ∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Â›Ó·È Ì·Ú·ıÒÓÈ·, ˆÛÙfiÛÔ “¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜” , ηıÒ˜ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÔÙ¤ Û ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÂÓÒ Ô Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Û ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜. ΔÔ π√μ∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Ì¤ÙÚÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 2013 Ô‰ËÁ› Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙˆÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013, Û fiÏ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. πÛ¯˘Úfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙË “‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Â›Ó·È Ë ÙˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÂ

Û¯¤ÛË Ì ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ (fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ 120% ÙÔ 2020).

ªÂ›ˆÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÔÈ ˘„ËϤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Ó¯‹, Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌË ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 8,5% ∏ ‹È· ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÂÙÚÈ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ̤-

ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì ÙÒÛË 3%. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÁÈ· ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (¯. ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·) Î·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Â›Ó·È Ù· ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ Î·È “·ÈÛıËÙ¤˜ ÂȉڿÛÂȘ” ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ 2013. ΔÔ π√μ∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ó‹ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ÏfiÁˆ ˘ÔÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Î·È ÂÏ·ÊÚ¿, ËÈfiÙÂÚË ÙÒÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ΔÔ 2012 ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÙÒÛË 23,5% ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ.

ŒÚ¯ÂÙ·È Ó¤· ·ÚÙ›‰· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ∞£∏¡∞, 15.

ΔËÓ 11Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì 196.287 ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Δ· 122.402 ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Â›Ó·È ¯ÚˆÛÙÈο, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ì¤ÛÔ˜ ÊfiÚÔ˜ 1.340 ¢ÚÒ, Ù· 15.744 ÈÛÙˆÙÈο Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 58.141 ÌˉÂÓÈο. Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÎηı·ÚÈÛÙ› 5.416.010 ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 3.681.142 Â›Ó·È ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ (Ì ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 6,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 1.650 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ), ÔÈ 441.397 ÈÛÙˆÙÈΤ˜ (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 261,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ ÂÚ›Ô˘ 500 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ) Î·È ÔÈ 1.293.471 ÌˉÂÓÈΤ˜. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ¤¯ÂÈ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∫·ÓÔÓÈο Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Û fiÛÔ˘˜ ·ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 12/10/2012 .

∫·ÓÔÓÈο ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ·ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ∞£∏¡∞, 15.

∞‡ÍËÛË 11% Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ô √∞∂¢

™Â 772.579 ·Ó‹ÏıÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

™Ù· 772.579 ¿ÙÔÌ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞·Û¯ÔÏ‹Ûˆ˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ (√∞∂¢) ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ. ∞fi ·˘Ù¿, 320.245 Â›Ó·È ¿Ó‰Ú˜ (ÔÛÔÛÙfi 41,45%) Î·È 452.334 Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ (ÔÛÔÛÙfi 58,55%). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 1,84%, (‹ ηٿ 14.456 ¿ÙÔÌ·) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 11,12% (‹ ηٿ 77.320 ¿ÙÔÌ·) ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚÔÓ›ˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ηٿ 0,99%, ‹ 3.333 ¿ÙÔÌ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È Î·Ù¿ 23,06% ηٿ ‹ ηٿ 63.641 ¿ÙÔÌ·, ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË (3,44%) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ 2012 ·Ó‹Ïı Û 119.009 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· 37.029 Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ Î·È 81.980 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 7,87% ‹ 15.888 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ

‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙÔ 85,25% Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙÔ 7,84% Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙÔ 2,79% Â›Ó·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ÔÈÎÔ‰fiÌÔ-Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÙÔ 1,98% Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÙÔ 1,73% Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÏÔÈÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ (·ÁÚÔÙÈο) Î·È ÙÔ 0,40% Â›Ó·È ÏÔÈÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 30.350 ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Î·Ù¿ 21.987 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ΔÔ 63,75% ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙËÓ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ·fi 30-54 ÂÙÒÓ, ÙÔ 26,43% Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 30 Î·È ÛÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ¿Óˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 9,83%.

ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ (47,13%), Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Î·È ÙÔ 17,43% ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (¤ˆ˜ 3Ë °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 34,32%, Î·È ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 1,12%. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (92,73%), Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ ˘‹ÎÔÔÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 5,72% Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÙÔ 1,55%. ∞fi ÙȘ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ·ÒÏÂÈ· 11.375 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ηٿ 2.739 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. °ÂÓÈο ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔÈ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 87.577, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 54,24% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· (56.778) Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 4,53% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 (83.778). √È ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 25.492 (·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 49,08% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -5,23% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011), ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙȘ 33.070 (·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 67,66% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -14,27% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011) Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙȘ 26.276 (·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 18,73% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 11,47% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 58.562, ÂÓÒ ÙÔ 56,47% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 59,03% ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ (36.825) Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ -10.56% Û ۯ¤ÛË

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, fiÙÈ Î·Ù¤‚·Ï οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. ∏ ÏËڈ̋ Ù˘ ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ π∫∞-∂Δ∞ª, ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ∂Δ∂∞ª ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Δ∞¶π§Δ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 22/10/2012 Î·È Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Δ∞¶-√Δ∂ ÛÙȘ 26/10/2012. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞, Û˘ÓÈÛÙ¿ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 12/10/2012 Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÀÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙȘ 22/10/2012 Î·È ÌÂÙ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ̛· ÌfiÓÔ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜.

ÀÔ¯ˆÚ› Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ∞£∏¡∞, 15.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Â›‰· Ô˘ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÃÚ¤Ô˘˜ (psi) ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ. ŒÙÛÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ, Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ 17,03% Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ (spread) ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 52 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 21 ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210-48125, 24210-48053. (039) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. ¶·ÙÚfiÎÏÔ˘ 3, ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-84984 Î·È 6976-633544. (055) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘-ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ·ÈÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693 Î·È 2421038427. (116) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6939237467 Î·È 24210-81867. (114)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (848)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) μfiÏÔ˜, ÎÂÓÙÚÈο, ÙÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 5ÂÙ›·˜, 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, 400 ∂Àƒø. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ∞/£ º/∞, 350 ∂Àƒø. Á) ΔÚÈ¿ÚÈ ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜, 3Ô˜, ı¤·, ÔÚ/Ì·, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, 270 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (106)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ·) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙË °·Ú¤ÊË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô), 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·›ÚÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ‚) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙË ™˘Ú›‰Ë, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·›Ú-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-083275. (083)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 120 Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi - Û·ÏfiÓÈ ÛÙȘ ¡¤Â˜ ¶·Á·Û¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977 - 895959. (847)

ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012 ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫∞ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÕË °È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45-55 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Ù˙¿ÎÈ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-488400 Î·È 6974-660520. (732)

¶ø§∂πΔ∞π Û¿ÓÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 635 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ·ÓÔȯÙfi ÛÙË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (833)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΔÚÈ¿ÚÈ 95 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ËÏÈ·Îfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Ï¤‚ËÙ· ·ÂÚ›Ô˘ Î·È A/C (ÙÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋). ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6973 779326, 6947 325438. (089)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· 300 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 300 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 370 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 46 ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Û·ÓÛ¤Ú Î·È „‡ÍË/ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6942-667270. (859)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ¡. πˆÓ›·˜ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 183 Ù.Ì. Û ÙÚ›· Â›‰·, Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ fiÏË ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 4 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (831)

¶ø§√À¡Δ∞π ¶ø§OYNTAI §√°ø À°∂π∞™

¶ø§∂πΔ∞π ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 81 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 171 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢¤ÏÙ· ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421078595 Î·È 6976-158678. (117)

√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì., 80.000∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛÛ· Ì 57 Ì. Ê¿ÙÛ·,105.000∂. ªÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô “π∞™ø¡” ª·Î·ÚÒÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· ∫·Ó¿ÚË 8, ÙËÏ. 24210 22824 ÎÈÓ. 6973-585390 www.iasonmesitiko.gr (844)

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¿ÚÈÛÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi-Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰ Ì ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÓÂÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (832)

ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.895 Ù.Ì., Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÚfiÛˆÔ 59 ̤ÙÚˆÓ Û ·ÛÊ·Ïو̤ÓË ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰fi. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (834)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 16,65 ̤ÙÚ· Î·È ™.¢. 2,1 Û ‹Û˘¯Ô Î·È ·ÓÔȯÙfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ √͢ÁfiÓÔ˘, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÙÔÈΛ· Î·È ¿‰ÂÈ· Û ÈÛ¯‡. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ›Û˘ ·Í›·˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (835)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. (858)

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (875)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 26 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 24.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 4Ô˜, 20 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÈψ̤ÓË, 25.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 36 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ w.c., Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 36.000∂. √͢ÁfiÓÔ 4Ô˜ ÔÚ., 29 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 36.000∂. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 25 Ù.Ì., 30.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 33 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, 3Ô˜, ·Û·ÓÛ¤Ú, 35.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 40.000∂. °Ú·ÊÂ›Ô ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 25 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ., ¢ηÈÚ›·, 26.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ Î‡Ì· 33 Ù.Ì., 50.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35

·) μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005, ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ∞Í›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›·! ‚) ªËÏȤ˜ 1,5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ªÔÓ·‰È΋ ı¤·. 19.000 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (105) (841)

JEEP GRAND CHEROKEE 2.7, 4Ã4 DIESEL, ∞ÀΔ√ª∞Δ√, ¢∂ƒª∞Δπ¡√ ∏§∂∫Δƒπ∫√ £∂ƒª∞π¡√ª∂¡√ ™∞§√¡π, ∏§π√ƒ√º∏, 17∞ƒπ∞ ZANTO§∞™ΔπÃ∞, FULL EXTRA, Δπª∏ 8.900 ∂Àƒø.

BMW 316 COUPE, 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ∏§∂∫Δƒπ∫∏ ∏§π√ƒ√º∏, ∑∞¡Δ∂™, ∞¡∞ƒΔ∏™∏, μπμ§π∞ SERVICE, Δπª∏ 2.500 ∂Àƒø.

OPEL CORSA 1400 SPORT, 2006 ªONTE§√, Aƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ABS, ZANTE™ ∞§√Àªπ¡π√À, 4 AEƒ√™∞∫√π, A/C, FULL EXTRA, Δπª∏ 4.990 ∂Àƒø.

PEUGEOT PARTNER, 1400cc, E¶πμ∞Δπ∫√, 2004 ª√¡Δ∂§√, ª∂°∞§√π Ãøƒ√π, FULL EXTRA, A/C, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, Δπª∏ 4.500 ∂Àƒø.

Δ√À√Δ∞ COROLLA, 1400cc, 4£Àƒ√, 2000 ª√¡Δ∂§√, FULL EXTRA, A/C, Δπª∏ 2.900 ∂Àƒø.

SMART 800, DIESEL PASSION, 72.000KM, °À∞§π¡∏ √ƒ√º∏, FULL EXTRA, 4 AIRBAGS, A/C, BOOK SERVICE, Δπª∏ 5.900.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ªÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, ÙÈÌ‹ 6.700 ¢ÚÒ.

Mini Cooper 1600cc, 2003 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, 17¿ÚÈ· ˙·ÓÙÔÏ¿ÛÙȯ·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, full extra, 6.900 ¢ÚÒ.

PEUGEOT 207 SPORT, 2007 ª√¡Δ∂§√, ∑∞¡Δ∂™, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, Δπª∏ 6.950 EÀƒø.

CHEVROLET SPARK, 1.000cc, 5£Àƒ√, √∫Δøμƒπ√™ 2011 ª√¡Δ∂§√, 1Ô Ã∂ƒπ, ™∞¡ ∫∞π¡√Àƒ°π√, FULL

FORD FOCUS C-MAX 1600, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¶√§Àª√ƒºπ∫√, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL

CHEVROLET MATIZ 1.000cc, 2008 ª√¡Δ∂§√, 5£Àƒ√, μπμ§π∞ SERVICE, ABS, A/C, FULL EXTRA,

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142, 24210-28777 6937-775383

¢À∞ƒπ∞ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 57 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 48.000∂. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 58 Ù.Ì., 8ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÔÚ., 70.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46 Ù.Ì., 72.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ÕÁÈÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ ¡. πˆÓ›·, 1Ô˜ ÔÚ., Ê/·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 40.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 73 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 110.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ™Ù·ı¿ 77 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, 115.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 143.000. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÚfiÛÔ„Ë Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 145.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, μÔ˘ÙÛ¿, 81 Ù.Ì., 79.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ, ¡. πˆÓ›·, 83 Ù.Ì., 85.000∂. ¡. πˆÓ›· ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ËÌÈÙÂϤ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ (ÛÙ· ÛÔÊ·Ù›ÛÌ·Ù·), 71 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎfi, 320.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 112 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., Ù˙¿ÎÈ, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ, ÌfiÓÔ 115.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ôχ ηϋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË, 168.000∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË, 25 Ù.Ì., Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÁÂÒÙÚËÛË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 120 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 125.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË. ÕÊËÛÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 72.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜, 40.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., 120.000∂. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 65.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 240 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 168.000∂. ÕÁ. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 400 Ù.Ì. 120.000∂. ÕÊËÛÔ˜ ¢ηÈÚ›·, 230 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ôχ ηϋ ı¤·, 50.000∂. º˘ÙfiÎÔ 670 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 80.000∂. º˘ÙfiÎÔ 3.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ÂÏȤ˜, 65.000∂. º˘ÙfiÎÔ 4.000 Ù.Ì. ı¤·, 50.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÌÂٷ͇ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Â›‰Ô, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 120.000∂. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 850 Ù.Ì. Â›‰Ô, 60.000∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ 720 Ù.Ì. ¿Óˆ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ •ÂÓ›·, 72.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 7.000 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ì ı¤· ÏËÛ›ÔÓ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªËÙÚfiÔÏ˘, 77.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∂˘Î·ÈÚ›·, ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1. ΔÈÌ‹ 115.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 670 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™.¢. 1, 180.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.048 Ù.Ì. ÂÌÚfi˜ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÙ›˙ÂÈ 1.250 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 950.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 600 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 120Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 26.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 40.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 1.850 Ù.Ì., 9.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 4.000 Ù.Ì. Ì 140 ÂÏȤ˜, 20.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜ 20.000∂. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 10.000 Ù.Ì. Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 23.000∂. ªËϛӷ 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000∂. ¶¿ÏÙÛË 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 200.000∂. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 35 Ù.Ì., ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750∂, 140.000∂. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 90 Ù.Ì., 47.000∂. °·˙‹-ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 67.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ΔÚ›· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 24, 26 Î·È 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈ̤˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 25.000∂, 27.000∂ Î·È 34.000∂. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 100 Ù.Ì., ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· È·ÙÚ›Ô. ™∫π∞£√™ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 32 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ 100% ÏËÚfiÙËÙ·, 1.100.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 55 Ù.Ì., 1.300∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 1.200∂. °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ‚ϤÂÈ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., Ì w.c., 210∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›· ÙÚÈ¿ÚÈ 300∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 280∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 87 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, °·˙‹ 420∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÚÔ˜

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (877)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (6 ÂÙÒÓ), ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 110.000. 2. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 40 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 31.000. 3. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 25.500. 4. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 660 Ù.Ì., 15.000. 5. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000. 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 31 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ‰È·ÌÂÚ‹˜, 25.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 42 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 32.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. ∑¿¯Ô˘, 49 Ù.Ì., 1Ô˜ (2005), 50.000. 2. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 59.000. 3. μÏ·¯¿‚· 51 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 89.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 90 Ù.Ì., (7ÂÙ›·˜) Ì ∞¶√£∏∫∏ Î·È ¢π¶§√ ¶∞ƒ∫π¡, 150.000. 2. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 3. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120 Ù.Ì., 1Ô˜, ÁˆÓ., 89.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜, 128 Ù.Ì., 88.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô, ·Ó·ÎÈÓ., 530.000. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, 2 ·Ôı‹Î˜, 385.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ‹, 78.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1). 1·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 300 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û 4 ÛÙÚ. (Δπª∏ ∂À∫∞πƒπ∞™). 1‚. ∫·ÏÏÈfiψ˜ ÌÂ˙ÔÓ., 40 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔÎ/Λ·, ·˘ÙfiÓÔÌË, ·Ó·Î·ÈÓ., 45.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1Á. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 210.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 2. √ÁÏ ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 93.000. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰. 120 Ù.Ì., 98.000. 4. ™ˆÚfi˜ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì., 210.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜, ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì./180 Ù.Ì., 175.000. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (2) ˘ÓÔ‰ˆÌ. / ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 135.000. 8. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 611 Ù.Ì., 65.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. §Â˘Î¿‰Ô˜ 360, 380, 440 Ù.Ì., ·fi 200∂/1 Ù.Ì. (∂À∫∞πƒπ∞). 2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 15.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 3. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 35.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 4. ªËϛӷ 2 ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 70.00 (∂À∫∞πƒπ∞). 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 79.000. 6. ªԇʷ (∫ÔÚfiË) 27 ÛÙÚ¤Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ηٷÏËÎÙÈÎfi, 3.250.000. 7. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√) ÛÙÔ Î‡Ì· 590.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. 18.000 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. 24.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ¢π∞ª¶∂ƒ∂™, 365.000. 10. º˘ÙfiÎÔ 680 Ù.Ì., Δ∂ƒ∞™Δπ∞ £∂∞, 89.000, §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 29 ÛÙÚ¤Ì. Î·È 4,4 ÛÙÚ¤Ì. 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ∞Ï˘Î¤˜, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ¶‹ÏÈÔ Î.Ï. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì., ÈÛÔÁ., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 1·. °·ÏÏ›·˜ 45 Ù.Ì.+˘ÔÁ.+·Ù. (∫∞§√!) 150.000. 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ (ÂÓ. 200), 63.000. 3. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ, 140.000.

7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 170 Ù.Ì.+137+100 Ù.Ì. (¡√π∫π∞™ª∂¡√)! 8. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 78 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 105.000. 9. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. °¿ÙÛÔ˘ ÈÛÔÁ., 70 Ù.Ì., 250. 1·. ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜, 120 Ù.Ì. (∫√ª¶§∂!) 440∂. 2. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ÁˆÓÈ·Îfi, 1.150 Ù.Ì. 3. ƒÔ˙Ô‡ 32 Ù.Ì.+28 Ù.Ì., 3Ô˜, 220∂. 4. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ÂÈψÌ., 250. 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 90 Ù.Ì., 4Ô˜, 290. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ (879)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6930 589565

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. (880)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (864)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·.

μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (865)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974 471076 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1·. 3¿ÚÈ·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, 87 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 75.000∂ Î·È 72 Ù.Ì., ·ÓÙ› 59.000∂. 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 30 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÌfiÓÔ 24.000∂. 2. 2¿ÚÈ·, 42 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2012, μÏ·¯¿‚·, ∞ÓÙ/Ûˆ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, 57.000∂. 3. 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., fi„ˆ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 250∂, Ê/·, 42.000∂. 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 55.000∂. 5. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ê¿ÙÛ· 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 63 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 96 Ù.Ì. 75.000 ∂. 6. 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ¿Óˆ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘), ηٷÛÎ. 2000, ‰È·ÌÂÚ‹, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 3Ô˜, ·fi 80.000∂. 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, ÈÛÔÁ., Ì ·˘Ï‹, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 75 Ù.Ì., ·˘ÙÔÓ. ÂÙÚ. 52.000∂. 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ·, 87 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ·ÓÙ› 75.000∂ Î·È 59.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. 9. 2¿ÚÈ 63 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜°·Ì‚¤Ù·, ∞Δ√ª. º/∞-A/C, ÌfiÓÔ 43.000∂. 10. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘-∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 60.000 ∂. 11. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (√͢ÁfiÓÔ) 3¿ÚÈ, 63 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, ηٷÛÎ. 2007, PARKING, ÚÔ˜ 1.200∂ ÙÔ Ù.Ì. 12. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 13. ∞Ï˘Î¤˜, ÈÛÔÁ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2010, Ì ·˘Ï‹, ÂÈψ̤ÓÔ, lux, 100.000∂. 14. 4¿ÚÈ, 116 Ù.Ì., °·˙‹-√ÁÏ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ê/· Î·È ÁÚ·Ê›Ô, 85.000∂. 15. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 16. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 17. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 37.000∂. 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 19. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 20. ª·Ï¿ÎÈ, 2.300 Ù.Ì., ÙÔ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ 80.000∂. 21. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 120.000∂. 22. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 68.000∂. 23. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 24. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 4¿ÚÈ, 124 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 95.000∂. 25. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ∫·ÏÏÈı¤·, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ 23.000∂. 27. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ºÂÚ·›Ô˘, 2¿ÚÈ, 52 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ηٷÛÎ. 2002, ∞ÀΔ. ÂÙÚ. ·Ôı‹ÎË, 52.000∂. 28. 2¿ÚÈ, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, 47 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 43.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· ÏËÛ›ÔÓ ∫ÔÚ·‹-ºÂÚ·›Ô˘, 52 Ù.Ì., 1Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ‹, PARKING, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·fi 80.000 Î·È 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 84 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, 4Ô˜, 5Ô˜, ·fi 1550∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∞Δ√ª. º/∞, ÏËÛ›ÔÓ °·˙‹-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, ÂÓÔÈÎ. 350∂, ·ÓÙ› 70.000∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 6. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. 7. ΔÚÈ¿ÚÈ Î·Ù·ÛÎ. 2011 ÛÙËÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·.Ê.·., 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. √͢ÁfiÓÔ, 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, Ï‹ÚË ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ·ÙÔÌ. Ê/·, 85.000∂. 2. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë-

ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 76.000 ∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 100.000. 5. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 6. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 7. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, 150.000∂. 8. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ (∂ÈÛÎÔ‹˜) 71 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 162 ÔÈÎfi‰Ô, 100.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ¶ø§∏™∂π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi, 10.000∂. 2. ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶ƒ√¶√, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 30 ÂÙÒÓ, Ì ¿‰ÂÈ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 633 Ù.Ì., ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, 120.000 ∂ Î·È 533 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· πˆÏÎÔ‡. 3. √ÈÎfi‰· ÁˆÓȷο, ·Ó·ÙÔÏÈο (∫·Ú·Á¿Ù˜) 370 Ù.Ì. 4. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ∞ÁÚÈ¿, ‰›Ï· ÍÂÓ. “Valis” , ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 435 Ù.Ì., ÔÈΛ· 200.000∂. 2. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ÁˆÓȷο, ÌfiÓÔ 45.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 205.000∂ Î·È 150.000∂. 4. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 120.000∂. 6. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, fiÈÛıÂÓ HYUNDAI, 5.200 Ù.Ì., ·Ï·È¿ ∂. Ô‰fi˜ ÎÙ›ÛÌ·Ù· 2.400, ·ÓÙ› 750.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (868)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π FORD MONDEO 1800 cc Ì 70.000 ¯ÏÌ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6939237467. (115)

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 36¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ηÏÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË. 29¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÛÔ‚·Ú‹, ·Î›ÓËÙ·. 35¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, Ôχ ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·Î›ÓËÙ·. 40¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. 36¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944-518366. (882)

MA£HMATA √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (849) ∞Ú¯·›·, ¤ÎıÂÛË, ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÈÛÙÔÚ›·, Ï·ÙÈÓÈο, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¿ÚÈÛÙË ·fiÊÔÈÙË ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ∞.¶.£. ΔÈ̤˜ Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ÏÈÎfi, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ˘ 135 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· 4ˆÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. (¢ËÌÔÙÈÎfi-°˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ) ΔËÏ. 6978-890901. (752)

ºÀ™π∫√™

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞¶£, Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6973 625353. (096)

ZHTOYNTAI

∫∂¡Δƒ√ ƒø™π∫∏™ °§ø™™∞™

∏ ÂÙ·ÈÚ›· “£∞§∞™™π√™ ∫√™ª√™”, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ,

Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÚÔÍÂÓ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ. ¶Ù˘¯›· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ∞™∂¶ ‹ ‰ÈÂıÓÒ˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË180 - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. ΔËÏ. 24211 05328. (103)

∑∏Δ∂π ˆÏËÙ¤˜/ˆÏ‹ÙÚȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 40. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ∏ÏÈΛ· 30-45, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÌÂÈÚ›· Û ˆÏ‹ÛÂȘ ηٷӷψÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (§È·ÓÈ΋). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ: ÕÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛÙ›ÏÙ ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·˜ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ e-mail: info@thalassioskosmos.gr ‹ ÛÙÔ fax: 24410-71999. (124)

º√πΔ∏Δ∏™

ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Â› Ù˘¯›ˆ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈ΋˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈÌ‹ ÚÔÛÈÙ‹. ΔËÏ. 6945-394010 Î·È 24210-83091. (014)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

£¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ηÚȤڷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜; ∂›Ì·ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ: ∫·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ÂχıÂÚÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, Û˘Ó¯‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘„ËÏÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛˆÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ. ΔËÏ. 6974-045564. (109)

ZHTOYN EP°A™IA

∫˘Ú›· ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Ôχ ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Ê‡Ï·ÍË ·È‰ÈÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-517780. (846)

™YNOIKE™IA ∞°°∂§√™ Club °ÓˆÚÈÌÈÒÓ. °ÓˆÚÈ̛˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ¯Â̇ıÂÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ΔËÏ. 2410-611155,

°∂ƒª∞¡π∫ø¡ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6932501753. (003)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ ÙÔ˘ ∞.¶.£., Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Û ÁÎÚÔ˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 70284, 44985, 6934-616565. (824)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£, οÙÔ¯Ô˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜, Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6979 513848.


36

ΔƒπΔ∏ 16 √∫Δøμƒπ√À 2012

¢IAºOPA ¶∞§∞π√¶ø§∂π√ ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÓٛΘ, ·Ï·È¿ ¤ÈÏ·, ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ÛÈÊÈÓȤÚ˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÚ·Â˙·Ú›Â˜, ÎÔÌÔ‡˜, ÁÚ·Ê›·, ‚È‚Ï›·, ‰›ÛÎÔ˘˜, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, ¯·ÏÈ¿, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Ù˙Ô˘Î-ÌÔÍ, ÌÈÌÂÏfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∞ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯Ú˘Û·ÊÈο. ∫·ı·Ú›˙ˆ, ·‰ÂÈ¿˙ˆ ˘fiÁÂÈ·, ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·Ï·È¿ Û›ÙÈ·. Δ·¯Â›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ¿ Û·˜ Î. ¡π∫√™ & Î. ™√º∏ ΔËÏ. 24210-41583 & 6908986861 (586)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (830)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (836)

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (837)

μ√§√™

∞°√ƒ∞∑ø

∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ‹ÚÈÔ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‹ ÂÓ¯˘ÚÈ¿˙Ô˘Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο - ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ·Û‡ÁÎÚÈÙ˜ ÙÈ̤˜. ∂Ï¿Ù ÁÈ· ÌÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı· ‰Â›Ù ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 195 - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 42905. (850)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (842)

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (839)

ΔÔ HOTEL

¢∂À∫∞§πø¡

ÚÔÛʤÚÂÈ ‰›ÎÏÈÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ 100 ∂/Ì‹Ó·, ̤۷ Û ¿ÚÎÔ 6 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ·È‰È΋ ¯·Ú¿, ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Î·È ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ıÒ˜ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ê·ÁËÙÔ‡ Ì 35% ¤ÎÙˆÛË Î·È Ô˘ÏÌ·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421046509, Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. (125)

¶∞¡∂§§∏¡π√™ ∞°ø¡∞™ ∫√ƒ∞™π¢ø¡ Δ∞∂-KWO-DO ™Δπ™ 13/10/2012 ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ °∫√°∫π¡√À¢∏, ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Δ∞∂ KWO-DO “¡ÈÎfiÌ·¯Ô˜” , Ô˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·›‰ˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ÃÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

¶∂ª¶Δ∏ 18 √∫Δøμƒπ√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 11.00 ¢∏ª√™ ƒ. º∂ƒ∞π√À: ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∞ƒª∞ƒ∞ £∂√¢øƒ√À - ¶§∏™π√¡ ∫√ªμ√À μ∂§∂™Δπ¡√À - ¶∂ƒπ√Ã∏ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À £∂™™∞§π∞™. ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 12.00 ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À: ¶∂ƒπ√Ã∏ Δ∂ƒª∞ ∂À∞°°∂§π™Δƒπ∞™ ∫∞π ∞§ø¡π∞.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 19 √∫Δøμƒπ√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 13.00 ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À: ∫√À∫√À¡∞ƒπ∂™ Δƒ√À§√™ - ∑√ƒª¶∞¢∂™ - Ã.À.Δ.∞. - ∞°. ∞¡Δø¡π√™ - ∫∂ƒ∞π∂™ ºΔ∂§π∞. ∞¶√ øƒ∞ 09.00 - 15.00 ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À: ∫π™™√™. ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜.

∂£¡π∫√ ª∂Δ™√μπ√ ¶√§ÀΔ∂á∂π√ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ∂.ª. ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙ· º∂∫ 961/14-9-2012 Ù.°’ Î·È º∂∫ 1005/19-9-2012 Ù.°’ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ¤ÓÙ (5) ı¤ÛÂˆÓ ¢∂¶ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ã√§∏ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δ√ª∂∞™ “ºÀ™π∫∏™” ∞ÚÈıÌ. ¶ÚÔ΋ڢ͢ 17636/26-7-2012 (º∂∫ 981/14-9-2012 Ù.°’) - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ¶˘ÚËÓÈ΋ º˘ÛÈ΋ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜” . ™Ã√§∏ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Δ√ª∂∞™: “¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™ª√À ∫∞π ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ Δ∂áπ∫ø¡ ∂ƒ°ø¡” ∞ÚÈıÌ. ¶ÚÔ΋ڢ͢ 17640/26-7-2012 (º∂∫ 981/14-9-2012 Ù.°’). - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: “¢ÔÌÈΤ˜ ªË¯·Ó¤˜ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫·Ù·Û΢‹˜ ŒÚÁˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡” . ∞ÚÈıÌ. ¶ÚÔ΋ڢ͢ 17628/26-7-2012 (º∂∫ 1005/19-9-2012 Ù.°’) - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: “¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫·Ù·Û΢‹˜ ŒÚÁˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡” . ™Ã√§∏ ª∏Ã∞¡√§√°ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Δ√ª∂∞™: “μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏™ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™” ∞ÚÈıÌ. ¶ÚÔ΋ڢ͢ 14548/28-6-2012 (º∂∫ 1005/19-9-2012 Ù.°’) - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: “™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ” . ™Ã√§∏ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π Δ√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Δ√ª∂∞™: “ΔÀ¶√°ƒ∞ºπ∞™” ∞ÚÈıÌ. ¶ÚÔ΋ڢ͢ 14540/28-6-2012 (º∂∫ 1005/19-9-2012 Ù.°’) - ª›· (1) ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ: “∫ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÃˆÚÈÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 9-12-2012. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈ¢ı›Û˜ ÛÙÔ º∂∫ ¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, ÛÙȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ™¯ÔÏ‹˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ: 210-7721684, ™¯ÔÏ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ: 2107723451, ™¯ÔÏ‹˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ: 210-7723538, ™¯ÔÏ‹˜ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ Î·È ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ: 210-7722761. √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ™πª√™ ∂À£Àªπ√À ™πª√¶√À§√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 15-10-2012 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 16182

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÂÈ fiÙÈ: ™ÙȘ 29-10-2012 Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì. ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¤‰Ú· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ), Ê·ÓÂÚ‹ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ·ÁÚÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2013-2016. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 1. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ºÂÚÒÓ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ƒ√Àª∞¡π ÂÎÙ. 3.075 Ù.Ì. ¶∞§π∞ª¶∂§∞ ÂÎÙ. 3.535 Ù.Ì. Ã∞μ√À∑π ÂÎÙ. 25.500 Ù.Ì. ™∫∞ºπ¢∂™ ÂÎÙ. 9.500 Ù.Ì. 2. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ∫√∫∫π¡∞™ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: §√À∫π ÂÎÙ. 17.645 Ù.Ì. ª∞Àƒ√°π∞ ÂÎÙ. 13.896 Ù.Ì. ª∞§∞ª∞Δπ¡∞ ÂÎÙ. 30.575 Ù.Ì. §∞Ã∞¡√∫∏¶√™ ÂÎÙ. 1.976 Ù.Ì. √™¶ƒπ√Δ√¶√™ ÂÎÙ. 6.750 Ù.Ì. ∞ªª√À¢∂™ ÂÎÙ. 33.500 Ù.Ì. ∫∞ª¶∞¢π∫∞ ÂÎÙ. 27.000 Ù.Ì. ∫√∫∫π¡∂™ ÂÎÙ. 20.053 Ù.Ì. 3. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ¡Δ∞ª∞ƒπ∞-°∂§∞¢∞ƒπ∞ ÂÎÙ. 17.126 Ù.Ì. ¡Δ∞ª∞ƒπ ÂÎÙ. 22.951 Ù.Ì. ¡Δ∞ª∞ƒπ ÂÎÙ. 19.144 Ù.Ì. 4. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ∂§∂À£∂ƒ√Ãøƒπ√À ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: §øƒπ¢∂™ ÂÎÙ. 81.318 Ù.Ì. 5. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ: ∞¶∞°√ƒ∂Àª∂¡√ ÂÎÙ. 74.000 Ù.Ì. √Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, Ô˘ ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·È Ì ȉȈÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ. ∂ÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ 1/10 ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ÂÙËÛ›Ô˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔ‡, Û ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ Ù. Δ.¶. & ¢·Ó›ˆÓ ‹ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÍÈfi¯ÚÂÔ ÂÁÁ˘ËÙ‹ Î·È ‚‚·›ˆÛË ÌË ÔÊÂÈÏ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ (·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÙËÏ. 2425350216). ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

√∫Δøμƒπ√™

16

§ÔÁÁ›ÓÔ˘ ÂηÙÔÓÙ¿Ú¯Ô˘, §ÂÔÓÙ›Ô˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “√ ÂÁ›ڷ˜ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÓ ÂÎ ÓÂÎÚÒÓ ˙ˆÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ù· ıÓËÙ¿ ÛÒÌ·Ù· ˘ÌÒÓ” (ƒˆÌ. Ë’ 11). ¶¤ÓıÔ˜ ‚·Ú‡ Î·È ıÏ›„ÈÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂȘ ÙÔÓ Ù¿ÊÔÓ ÚfiÛˆ· ·Á·ËÙ¿ Ì ‰¿ÎÚ˘· Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜, Ì ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛÈÓ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆfi˜ ÙˆÓ Â¯¿ıË ÔÚÈÛÙÈÎÒ˜, ¯ˆÚ›ÛıË ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÈˆÓ›ˆ˜. ∞ÏÏ¿ ‰È¿ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙ˘. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·Ê·ÓÈÛÌfi˜, Ô‡Ù ·ÈÒÓÈÔ˜ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi˜. ΔÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·Ó¿ÛÙ·ÛȘ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ˜ Î·È ˙ˆ‹ Ó¤·, ·Û˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ Î·Ï˘Ù¤Ú· ·fi ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹Ó. ∫·È Ì·˜ ÙÔ ÂÁÁ˘¿Ù·È ·˘Ùfi Ë ¤Ó‰ÔÍÔ˜ ·Ó¿ÛÙ·ÛȘ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂¿Ó Ô £Âfi˜ Ì ÙËÓ ¿ÂÈÚÔÓ ‰‡Ó·Ì›Ó ÙÔ˘ ·Ó¤ÛÙËÛ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ Ӥ·Ó ˙ˆ‹Ó, ˙ˆ‹Ó ̷ηڛ·Ó, Ô £Âfi˜ ¿ÏÈ ı· ·Ó·ÛÙ‹ÛË Ì›·Ó ËÌ¤Ú·Ó Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. Δ· ÛÒÌ·Ù·, Ô˘ ÙÒÚ· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÁËÓ, ı· Ï¿‚Ô˘Ó ‡·ÚÍÈÓ Ó¤·Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘fiÎÂÈÙ·È ϤÔÓ ÂȘ ı¿Ó·ÙÔÓ. ∂Ê’ fiÛÔÓ ·ÓÂÛÙ‹ıË Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÔÌÔ›ˆ˜ ı’ ·Ó·ÛÙËıÔ‡Ó ÂȘ Ó¤·Ó ˙ˆ‹Ó Î·È fiÛÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂȘ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ™ˆÙ‹Ú· ÙˆÓ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À μfiÏÔ˜ 15/10/2012 ∞ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 113545/°¶-26520

¶∂ƒπ§∏¶Δπ∫∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ∂∫ªπ™£ø™∏™ ∞∫π¡∏Δ√À √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ: ∂ÎÙ›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ë ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “πø¡π∞” ÂÌ‚·‰Ô‡ 223,78 Ù.Ì. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÕÏÛÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ (ηÙÒÙÂÚÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·) 6.000 ¢ÚÒ ‹ÙÔÈ 500 ¢ÚÒ ϤÔÓ ¯·ÚÙÔÛ‹ÌÔ˘. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢Ë̷گȷÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ 29Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 12.00 Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· Â›Ó·È ¿ÁÔÓË, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 11.00 .Ì. Ù˘ ȉ›·˜ Ë̤ڷ˜. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÊÔ‡ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ‹ μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÁÈ· ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛË Û’ ·˘Ùfi, ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÔÛÔ‡ 600 ¢ÚÒ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È fiÚÔÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ & ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜, ÙËÏ. 24213 53149 - 155 (¢È‡ı˘ÓÛË: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜). √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔÔÓ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·‰ÂÏÊfi, ıÂ›Ô Î·È ·Ô‡

∏§π∞ ª¶∂∫√À™∏ ∂ÙÒÓ 80 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· Ì·˜ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi À··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ¢ÈÌ‹ÓÈ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ÃÚ˘Û¿ÓıË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÚËÁfiÚ˘ - ∂ϤÓË ªÂÎÔ‡ÛË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÈ¿ °ÂˆÚ. ªÂÎÔ‡ÛË, ¶ËÓÂÏfiË ∂˘Ú. ∞Ú¿Ë, ¡·˘ÛÈο ∑ˆËÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ϤÎÔ˜ ∑ˆËÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™‡ÚÔ˜ - ™Ù·˘ÚԇϷ ª·Ù˙›Ó·, ∂˘ı˘Ì›· ∂Ï¢ı. ∞ÛÎÈÙ‹ Δ· ·Ó›„È· Δ· ÂÁÁfiÓÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ Δ™π§√°§√À ∂ÙÒÓ 84 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙÔ˜ ·Ú. 69 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘·Óı›· Δ· ·È‰È¿: ¢¤ÛÔÈÓ· ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ - ∂ÈÚ‹ÓË ΔÛ›ÏÔÁÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∏Ú·ÎÏ‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª¿ÚÈÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È·


°È· οı ÒÚ· / 37 TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 94 - §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-43893, ∫ÔÌÌ·Ù¿ ∂ϤÓ˘ °. ¢‹ÌÔ˘ 131 - ∫‡ÚÔ˘ ÙËÏ. 24210-48941, ªfiÏË-ª¤Ë ª·Ú›·˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 233 - μÏ·¯¿‚· ÙËÏ. 24210-31030 Î·È ƒÔ˚ÏÔ‡ - °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ §ÂÂÓÈÒÙË 6 - ™ÎÔ˘Ê¿ ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ ÙËÏ. 24210-81480. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫fiÎη - •ÂÓ¿ÎË ∞ÛËÌÒ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 114 - °·ÏÏ›·˜ ÙËÏ. 24210-24449. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μ˘˙ÈÒÙË ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 103 ÙËÏ. 24210-61116. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∫ÔϤÙÛÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘, ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿

20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:45, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00.

§∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ: 04.45 express, 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 21.00. ·fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00 express, 10.30, 12.00 express, 13.30, 15.00 express, 16.30, 18.00 express, 20.00 express, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ: 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30 ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ TÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È ™·‚‚¿ÙÔ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏-

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr

MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . . . . . . . . . .2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . 24280 76886

TA•I

PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . 24210 61000 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 ∞fi Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 19/9/12-Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 31/10/12 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . .24250 22725 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ANø §EXøNIøN . . . . . . . . .24280 93389 °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡. 2. ŒÍÈ... οÓÔ˘Ó ÌÔÓ¿‰· - £ËÏ˘Îfi˜ ·ÂÙfi˜. 3. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚÔÙfiÓÙ· - ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ (Â›ÚÚ.). 4. ∞Û‡ÌʈÓÔ... ı¤Ì· - §¤ÍË Ì·ÁÂÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Œ‰ˆÛ ْ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ‰È·ÛÙÚÔÊ‹ - √ÚΈÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 5. ¶fiÏË Ù˘ πÓ‰›·˜ - ºÈÙ›ÏÈ ÁÈ· ÙÛ·ÎÌ¿ÎÈ· - °¿ÏÏÔ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜. 6. ÀÁÚ·Û›· - ºÈÏÈÎfi... ‰¿ÓÂÈÔ. 7. §Ô˘Î‹˜...: ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ μÈΤϷ - √ÈÓÔÓÂ˘Ì·Ù҉˜ ÔÙfi. 8. ∂ÈÊÒÓËÌ· ÂȉÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ÚÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (Ì›· ÁÚ·Ê‹) - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ·ÔÚ›·. 9. ª¤Û· ÛÙËÓ... Ô˘Ú¿ - ∫ÔÓÙ¿ Û ÓÂÚ¿ ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó ª›· ÚfiıÂÛË. 10. μÔ˘Ófi Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜ - °ÂˆÚÁÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. 11. ¶ÔψÓÈΤ˜ ·ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜ - ∂›ÚÚËÌ·... ‰È·ÎfiÓˆÓ ∞Ú¯·›ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. 12. ŸÓÂÈÚÔ (·Ú¯.) - ƒÔ‡¯Ô ÈÂÚ¤· - ∞˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ (ȉȈÌ.). 13. ΔÔ Ê˘Ùfi Ï·„¿Ó· - ∞Ó·›‰ÂÈ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ôχ Ì˘·Ïfi ·˘Ùfi˜. 2. ∞ÌÈÁ¤˜ - •˘ÏÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. 3. £Â·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÃÈÔ˘ §¤ÔÓ·ÚÓÙ - ¶·ÏÈfi˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ ηڿÙÂ. 4. ¶ÒÌ·, ‚ԇψ̷ - πÛÙÔÚÈ΋ fiÏË Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ™Ù·˘ÚÔÏÂÍÈÎfi˜... ıÂfi˜. 5. °¿ÏÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ - ¢ÈÏfi Á›ÓÂÙ·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ì‡Á·. 6. ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÓ ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· - ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Í¤¯·ÛÙ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ∑ÈÚ·ÚÓÙfi - ¶ÚfiıÂÌ· ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌÔ‡. 7. “Δ· ¿ÓÙ·...” : ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˘ - ªÈÎÚ¿ οÛÙÚ·. 8. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È... οو - ...·Ï ∞Ú¿Ì: ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ - ∂‰Ò... ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ √ ·ÚÈıÌfi˜ 209 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 9. ΔÌ‹Ì· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ (·Ú¯Èο) - μϤÂ... Û·Ó ·Ú¯·›Ô˜ - ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË. 10. ∞fi ÔÏÏÔ‡˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi - ŒÓ·˜... ÷Ó.

ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ·: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘, TÂÙ¿ÚÙ˘). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: KA£HMEPINA & ∫Àƒπ∞∫∏: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ Î·È TÂÙ¿ÚÙ˘). * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

13. ¶ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ - ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ Ì·˜ ¯ÔÚfi˜. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶∞¡Δ√∫ƒ∞Δ√ƒ∞™ 2. ∂∫Δ∞ - ∞∂Δ√ª∞¡∞ 3. Δƒ∞¶∂∑π - Δ∞ª∞ª 4. ∂∞ - ∞§∞ - ™∞¢ - ª∞ 5. πΔ∞ - π™∫∞ - π∫∞ƒ 6. ¡√Δπ∞ - ∞Δ√∫√ 7. §∞ƒ∞™ - ƒ√Àªπ 8. ª¶π™ - ¡Δπ∞ - ª¶∞ 9. Àƒ - πΔπ∂™ - ∞¶√ 10. ∞π¡√™ - §π™°∞ƒπ 11. §√Δ - ∂Δπ ∫∞ƒ∂™ 12. √¡∞ƒ - ƒ∞™√ - ∞Δ√ 13. ™π¡∞¶π - £ƒ∞™√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶∂Δ∂π¡√ªÀ∞§√™ 2. ∞∫ƒ∞Δ√ - ¶ƒπ√¡π 3. ¡Δ∞ - ∞Δ§π - ¡Δ∞¡ 4. Δ∞¶∞ - π∞™π√ - ƒ∞ 5. ∂§π∞ƒ - Δ™∂ 6. ∫∞∑∞™ - ∞¡π - Δƒπ 7. ƒ∂π - ∫∞™Δ∂§π∞ 8. ∞Δ

∫ƒπ√™ °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‚Ú›Ù ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ηχÙÂÚ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÛÙ ¿‰Èη Î·È ÙÚ¤¯ÂÙ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-33-12-37-7-22. Δ∞Àƒ√™ ªÂ ¤ÓÙÔÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ‰È¿ıÂÛË Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ¤¯ÂÙ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÂÙÂ, Ô˘ ›¯·Ù ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ÚÔÏ·‚·›ÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3033-21-23-4. ¢π¢Àª√π ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙË ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·ÛË, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ·Ú¤· Ô˘ Û·˜ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È ‚Á›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 844-32-34-5-12. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∂Âȉ‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÍÂʇÁÂÙ Ì οı ÙÚfiÔ ·fi ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-33-2-12-37-10. §∂ø¡ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÊÔÚÙˆı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· ¿Ù οÔ˘ ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-44-32-12-30-17. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÔÚ›Ù ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ Ì ÈÔ ‹ÈÔ ÙÚfiÔ ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› ÙÔ ¿ıÔ˜ Û·˜ Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Ô˘ ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-30-29-33-22-12.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø

∑À°√™ ∂¿Ó Á›ÓÂÙ·È, ·ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ Û·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÊˆÓÈÒÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-32-34-1329. ™∫√ƒ¶π√™ ªËÓ Â›ÛÙ ÙfiÛÔ ÂÁˆÈÛÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì ηٷÓfiËÛË Î·È ‰Èψ̷ٛ· ı· ηٷʤÚÂÙ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-2-11-23. Δ√•√Δ∏™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ·, Â¿Ó Á›ÓÂÙ·È, Ó· οÓÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÓÙÔÓÔ˘ Ù۷ΈÌÔ‡ Î·È ·Ó Á›ÓÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Û·˜, ›Ûˆ˜ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fiÏ˘ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-44-2-11-23. ∞π°√∫∂ƒø™ ŒÓÙ·ÛË Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙ˜ ·Èٛ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ‰È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ Û·˜ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙÂ Î·È ·˘Ùfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-22-12-34-5. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ›ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÊÂȉˆÏÔ› ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÛÙÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ·Á·Ô‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-3-11-23-4. πãÀ∂™ ªÂ ÔÏϤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ٷ Ó‡ڷ Û·˜ Î·È ÌÈÏ‹ÛÙ ‹ÚÂÌ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-44-32-34-12-28.


TËÏÂfiÚ·ÛË 38

TƒπΔ∏ 16 OKTøμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÔ ‰fiψ̷ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 13.15 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.10 19.00 19.10 19.25 19.30 20.00 21.10 21.55 22.00 23.15 00.10 01.45

∏ ¯·Ú¿ Î·È ÙÔ °Ô˘ÓÙÔ‡Ó √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ÕÚıÔ˘Ú ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ ª·ÙȤ˜ Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ ªËÓ ·Ù¿Ù ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ∂ÈÎfiÓ˜ Δ· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ΔÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∏ ÌÈÎÚ‹ §Ô˘ÏÔ‡ √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ∂›Ì·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó ∫Ï‹ÚˆÛË Ï·˚ÎÔ‡ Ï·¯Â›Ô˘ ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ √È Ì·¯ËÙ¤˜ Ù˘ ÛÎÈ¿˜ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ∂ÎÙfi˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ∞΢‚¤ÚÓËÙ˜ ÔÏÈÙ›˜ “¶fiÏÂÌÔ˜ Ó‡ڈӔ ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.20 10.50 11.30 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.30

¶fiÎÂÌÔÓ Ãiaolin showdown Mucha Lucha ºª Live Christine Christine Δrauma √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel air ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ªÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ º+ª Live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “To ‰fiψ̷” ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.05 21.00 21.25 23.00 23.50 01.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªË ÌÔ˘ ÂȘ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “ªËÓ ÂÚˆÙ‡ÂÛ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∂Ï·ÛÛfiÓ· 100 ¯ÚfiÓÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 16.15 17.15 17.45 18.00 18.15 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.10 01.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· Over the islands of Africa ∑Ò· Û ΛӉ˘ÓÔ Challenges ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ¡ÙÈ˙¿ÈÓ √ ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ù·Ô˘ÓÙÔÓ Sport NET ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙË Ì·Ì‹ Zoom ∂ȉ‹ÛÂȘ ∑ÔÔm “ΔÛ¿ÎÈ ΔÛ·Ó: ¡ew police story”

05.45 06.45 10.00 11.00 11.50 12.50 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.30 01.00 01.15 02.15 03.15 04.30

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· mega TÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ Î·È Î¿ÙÈ °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ªÔÈÚ·›Ô˜ ¤ÚˆÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¿Ì ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ™ÏÔ‚·Î›· - ∂ÏÏ¿‰· ¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¶¿Ì ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ Masterchef ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ™Î˘Ï›ÛÈ· ˙ˆ‹ ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜

06.10 07.00 10.00 12.00 12.50 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.10 03.10 04.10 04.45

∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· Asi Super Game ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (E) Super Game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (E) Super Game ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) Fthis TV ∂ȉ‹ÛÂȘ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· Eȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Grey’s anatomy Private practice √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ΔËÏ·‚Ô˜ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Brothers & sisters

111111111111111111111111111 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.00 02.30 03.00 04.30

Balkan express ∞ÏËıÈÓfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯¤‰ÈÔ ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ∞ Ï· ηÚÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ÃˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¢È·ÎÔ¤˜ ª˘ıÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ “Δ˘ Ó‡¯Ù·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù·” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· “√ ÎÚ¿¯Ù˘” ™Ù· fiÚÈ· ¶Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; ∞ Ï· ηÚÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ŒÓ·+¤Ó· °ÂÁÔÓfi˜

09.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10

KoÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜: KÒÛÙ·˜ °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ· μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ §·ÓÁÎ §·ÓÁÎ ÛÙÔ ™ÂÌÚÔ‡Ó

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.30 20.55 21.55 22.00 23.15 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.45

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ TÒÚ· ∏Ôw do I look It’s me or the dog Life Top chef Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂co news CSI, New York OÈ Ó¤ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ μ·ÔÚ¿ÎÈ ‰Ò‰Âη ÂÙÒÓ ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∂ntertainment this week America’s next top model M·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.15 03.30 04.30

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ Frasier O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È “ªy super ex-girlfriend” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: EȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ª¤Î·˜ Telemarketing C.S.I. New York Patras aller retour

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· √È Hi...‰Â̤ÓÔÈ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Telemarketing Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ Call4cash ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ª·˙› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙÔ˘¿Ó ºÔ‡ÎÔ˘·. ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ 111’, Ì ÙÔ˘˜ Δ˙¤ÈÌÈ ºÔÍ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÔÚ˜, ¡Ù·ÁΠÿÙÛÈÛÔÓ Î.¿.

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎÙÈÛ˘ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘, Ô ÌÈÎÚÔηÎÔÔÈfi˜ ÕÏ‚ÈÓ ™¿ÓÙÂÚ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÂÏ› Ì ÙÔÓ Δ˙¿ÛÂÚ, “ÂÁΤʷÏÔ” ÌÈ·˜ ÏËÛÙ›·˜, Ô˘ ·¤‰ˆÛ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜... 43 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û Ì¿Ú˜ ¯Ú˘ÛÔ‡! ŸÌˆ˜ Ô Δ˙¿ÛÙÈÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·‰‡Ó·ÌË Î·Ú‰È¿, Û‡ÓÙÔÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ï›ÁÔ ÚÔÙÔ‡ Âı¿ÓÂÈ, Ó· ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔÓ ÕÏ‚ÈÓ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ŒÓÙÁÎ·Ú ∫ϤÓÙÈÓ, Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ Δ˙¿ÛÂÚ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ªÚ›ÛÙÔÏ, Ô˘ ÙÒÚ· È· ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡, ÂÌÊ˘Ù‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÕÏ‚ÈÓ ÌÈ· ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢‹ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ‰fiψ̷...

STAR 22.00

ΔÛ¿ÎÈ ΔÛ·Ó: New police story ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÓÈ ΔÛ·Ó, Ì ÙÔ˘˜ Δ˙¿ÎÈ ΔÛ·Ó, ª·Î ªÔ, ¡›ÎÔÏ·˜ ΔÛÂ, °Ô˘›ÓÈ §¤ÓÁÎ, ΔfiÓÈ ÃÔ Î.¿.

√ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ °Ô˘›ÓÎ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Î·È Ô ÈÔ Û‚·ÛÙfi˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¤Ó·˜ ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Î·Ì›· ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ‹ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó. ŸÏ· ·˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÌÈ· Û˘ÌÌÔÚ›· ·fi ÎϤÊÙ˜ Î·È ı· ÏËÛÙ¤„ÂÈ ÌÈ· ÙÚ¿Â˙·. √ °Ô˘›ÓÎ ıˆÚ› ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÚfiÛÌÂÓÔ ı· Û˘Ì‚Â›. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °Ô˘›ÓÎ ı· ¤ÛÂÈ Û ÂÓ¤‰Ú· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ı· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó. ªÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙȘ Ù‡„ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓÔ¯¤˜ Î·È Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·; ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ...

¡∂Δ 01.00

√ ÎÚ¿¯Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1964, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 95’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ºÔ‡ÓÙ·, ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡, Δ¿ÎË ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ¡›ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, °ÈÒÚÁÔ ªÔ‡ÙÛÈÔ, °È¿ÓÓË μfiÁÏË, ∂ϤÓË ∞ÓÔ˘Û¿ÎË Î.¿.

∏ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙ‹ °ÈԇϷ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ȉ¤· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ, Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙÔ Ú›¯ÓÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ. ∏ ¯·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ϤÍË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÚÂÏ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì·˙› Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Δ¿ÛÔ, ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙË ª›Ó·, ÌÈ· Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Î·È ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÊÏÂÚÙ Ù˘ °ÈԇϷ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÂÚˆÙÈο. °È· Ó· ÌËÓ ÍÂÓÈÙ¢Ù› Ô ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÙÂÏÈο Ì ÙË ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙ‹, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ó Û·Ó ¤Ó·Ó ˘ÔÙ·ÎÙÈÎfi Ù˘ ·ÊÂÓÙÈΛӷ˜...

∂Δ3 23.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 11-17/10/12 ∞I£√À™∞ 1 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00. √ £∂√™ ∞°∞¶∞∂π Δ√ Ã∞μπ∞ƒπ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:00-22:15. ∞π£√À™∞ 2 BARBIE ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π ∏ POP STAR (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45. ∏ ∞ƒ¶∞°∏ ¡Ô 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:00-00:15. ∞π£√À™∞ 3 BRAVE (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. ™Δ∏¡ ƒøª∏ ª∂ ∞°∞¶∏ ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30. RESIDENT DEVIL: ∏ Δπªøƒπ∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 00:00. ∞¡Δπª∂Δø¶√π ª∂ Δ√ Ã√¡√ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:45. ∞π£√À™∞ 4 ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 3 3D: √π ºÀ°∞¢∂™ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ª√¡√ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: 17:00.


16-10-12  

16-10-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you