Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.49 - ¢. 20.01 ™∂§∏¡∏ 13 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.395 † ΔÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘, ∞Á¿˘, ∂ÈÚ‹Ó˘, ÃÈÔÓ›·˜ Ì·ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË

ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ

™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ¶∞™√∫-™Àƒπ∑∞ ÛÙË μÔ˘Ï‹

™∞ª∞ƒ∞™

¢ÈϤ˜ ı˘Û›Â˜ Î·È ‰ÈÏ‹ ÌÈ˙¤ÚÈ·

ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ

***

¢ÂÓ ¤ÂÈÛ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ

°È· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ™∫§∏ƒ∏ ÎfiÓÙÚ· ¶∞™√∫-™Àƒπ∑∞

¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ∫∞¶∏ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Î·È fiÛˆÓ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó. ■ ÛÂÏ. 10

∫∫∂: ∫·Ù·ÈÁ›‰· Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ

°ÎÚ›ÓȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ

***

È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰ڛ·Û Ì ı¤Ì· ÙÔÓ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË 2012-15” ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈÂÙ‹˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Û˘, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¢ÂÓ ¤ÂÈÛ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÂÓÒ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÁÎÚ›ÓȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ■ ÛÂÏ. 6, 7, 8, 9

°

§∞√™: ¡· ʇÁÂÙ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ

***

™Àƒπ∑∞: ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ οÏ˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË

¢ÂÛ̇ÛÂȘ Δ. ªÈÚÌ›ÏË ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ

•ÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ √∫Δøªπ™π ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ¤ÚÛÈ Ì ÙÔ ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ̤¯ÚÈ ªËÏȤ˜, ›Ù ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ÁÎÚÔ˘. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ■ ÛÂÏ. 17

∞Δ∑∂¡Δ∞ Ì ‰¤Î· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Û ¢Ú›· Û‡Û΄Ë, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ η‡Û˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÚÔÔÔÈËı› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÚÚ¤ÂÈ Ù· ·ÛÙÈο χ̷ٷ ÛÙÔ ÏËÌÓ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. ■ ÛÂÏ. 13

∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ì·˙› Ì ÙË ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 201-205 Δ∏§. 24210 21612 - μ√§√™

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi «¯¿Ô˜» ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 14 ªÂ ËÁ·›Ô ÓÂÚfi ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ■ ÛÂÏ. 11

£˘ÂÏÏ҉˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘

A¶√æ∂π™

«£· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·‰‡ÛÂȘ ÛÙ· 14 ÛËÌ›·»

∞fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ...°ÎϤÙÛÔ Î·È ª·ÚÈÓ¿ÎË ΔÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ∫∞ƒ∞∫√À™∏

√ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. μfiÏÁÎÊ·ÁÎÙ ™fiÈÌÏ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì‹Ó˘Ì· ηı·Úfi Î·È ÈÛ¯˘Úfi. ¢‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË fiÙÈ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ë ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ·Ó ÎÚÈı› ÌË ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙfiÙÂ, ›Â, οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜. ¶ÔÏÏÔ› ˘¤ıÂÛ·Ó fiÙÈ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÂÁ΢ÌÔÓ›. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙˆÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ŸÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ó· ‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·ÔÏËÚÒÓÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘. ∏ ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ı· ÎÚÈı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ‹ ηχÙÂÚ· Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¡Ô 2, ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ۯ‰fiÓ ÙÂÏÂÛÈÁÚ¿ÊÔ˘. ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. √ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ ·Ó ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, ·Ó ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘ ·Ú¿ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ·ÓfiÚıˆÛ˘, ÙfiÙ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ı· ÎÚÈı› ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ı· Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¤˜. ∫·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÌfiÓÔ Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ, fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ôχو˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘. ∂›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ, Â›Û˘ , Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Èı‡ÓÔ˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÛÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ÎÈ ·Ó ÓÔÈÒıÂÈ Û ÎfiÌÌ·Ù·, ÎÔÌÌ·Ù›‰È· Î·È ÔÌ¿‰Â˜, ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Û ÌÈ· Ó‡¯Ù·, ·Ó Ë ¯ÒÚ· ‚˘ıÈÛı› ÛÙÔÓ ‚Ô‡ÚÎÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ∏ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Â˘ı›·. ∏ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÔÚı¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∫·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·. Ÿˆ˜ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ η٤ÁÚ·„ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜, ·Ó ¯·ı› Ë ·ÚÔ‡Û· Ì¿¯Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‹ıË Ô‰fi ,·ÏÏ¿ ı· ÎÈÓËı› Û ¿ÏÏ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÁÈ· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘... °ÎϤÙÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÎË. (∞fi ÙÔ μ∏ª∞ online)

 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (∫∞™) ı· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÂχıÂÚ˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ Û 14 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ·Ó·ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi 14 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ηÙfiÈÓ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÒıËÛË ÙÔ˘ ηٷ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “£· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·‰‡ÛÂȘ ÛÙ· 14 ÛËÌ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ηıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜.

ª

√ ›‰ÈÔ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫∞™ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. “°È· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ™Ù. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ “Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ηٷ‰‡ÛÂȘ. ™Ù· 14 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Î·È ÔÈ ÂχıÂÚ˜ ηٷ‰‡ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. ™˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¶. μ·Ê›ÓË, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ·˘ÙÔ„›· ÛÙ· 14 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›·, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛˆÓ. £¤Û·ÌÂ, Â›Û˘, ˘fi„Ë Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ηٷ‰‡ÛÂȘ ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ¿ÚÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ÛÙ· 14 ÛËÌ›· Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÚÎÂÙÔ›, ˆÛÙfiÛÔ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. “À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ. ŸÛÔÈ ÙȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· 14 ·˘Ù¿ ÛËÌ›· Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Â›-

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

O ∫∞πƒ√™

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...20ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 15...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 13...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...22ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...22ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...22ÔC.

Û˘, fiÙÈ ÛÙÔ £·Ï¿ÛÛÈÔ ¶¿ÚÎÔ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·‰‡ÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 2.200 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ·fiÛÙ·Û˘ 60 ÌÈÏ›ˆÓ. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ ÛÙ· 14 ÛËÌ›· ı· ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔÛٷهԢÌ ηχÙÂÚ· ÙÔ ¯ÒÚÔ. ¶Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·‰‡ÛÂȘ ÛÙ· 14 ÛËÌ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ϤÔÓ ÂχıÂÚ·, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ. μÔËı¿, ÏÔÈfiÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ Ë ·Ó·ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛˆÓ, ηıÒ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÂϤÁ¯Ô˘ÌÂ Î·È ı· ÚÔÛٷهԢÌ ηχÙÂÚ· ÙÔ ¯ÒÚÔ” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∑‹ÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È. “ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ› Î·Ó Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Ú¯·›· Ó·˘¿ÁÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ηٷ‰‡ÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÈÙÚ·› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∏ ·Ó·ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ 14 ÛËÌ›ˆÓ, ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜, ηıÒ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ı· Â›Ó·È fiϘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ Î·È ÂÌ›˜ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ϤÔÓ ÔÈÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ù·‰‡ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂÓÙ·ÙÈÎfi˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜.

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· (ÏËÓ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘) Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ‚ÚÔ¯¤˜, ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ Èı·ÓÒ˜ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¿. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÎfiÓË, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙ· ÂÏ¿ÁË 7 Î·È ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ 8 ÌÔÊfiÚ. ∞fi ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 Ì 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™˘ÓÂÚÁ·Û›·

¶Úfi‚ÏËÌ·

ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ÔÈÌ·ÓÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ӈÓ, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ÚˆÙÔÔÚ› Ì ÙÔÓ Ù·ÂÈÓfi fiÛÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Ï›ÁÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ› ÈÂÚ›˜. º.™.

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ΔÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ...! “∞Ú¤Ó·”. ∞˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ï¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∫·È ÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. §ÂÎÙÈΤ˜ ÌÂÓ ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜ Î·È ÌÂȈÙÈΤ˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. √‡Ù Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ËΈ̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó¿ ÙÔ˘˜, ·Ó·„ÔÎÔÎÎÈÓÈṲ̂ÓÔÈ ¤‚·ÏÏ·Ó Ì ̤ÓÔ˜ ÔÈ ÌÂÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰Â. ª›· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÂÏÈο Ô˘Û›· Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ÔÈÔ˜ ı· “ÛÎÂ¿ÛÂÈ” ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ‹ ÔÈ·ÓÔ‡ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ı· Â›Ó·È “ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜” ·fi ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. £. ∫. μ.

ŒÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô ÙÔÌ¿گ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡.¢. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· Û ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·. ∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ EXPOSEC 2011, Ì ı¤Ì· ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÂÈϤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÚÔοÏÂÛ Ôχ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ·, ÂÓÒ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.¢., ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡, Ì ÙÔ ¢™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. Ãı˜, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·, ˆ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ∫·È ‚¤‚·È·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙڛ̈Í ¿ÁÚÈ· ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·Ô˘ÙÛ‹, ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ “ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· Ù· Ù·Í›‰È· ÛÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜ Ù˘ “À·Ù›·˜” . ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜! °.•.

™Ù·ıÂÚfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ Ê›ÏˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ºÈÏÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ηٿ ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·, ¿ÏÏÔÈ ¿ÏÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÙÔ˘ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Î·È Ì›ÛıˆÌ· ‰ËÌÔÙÈο ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÂÓÒ Û ÚfiÛÊ·ÙË ÂÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÂÙ·ÈÚ›· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∫È Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜... ∞.º.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡Δ∂§∞∫∏

¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Ì ÙË “Û¤ÛÔ˘Ï·” ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢‹ÌÔÈ ÚÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó “·Ú·Ì¿Á·˙·”. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜. ∫∞Δ. Δ∞™

§‡ÛË ΔÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ΢ڛ·Ú¯Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™Â ÂÔ¯‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙË Ï‡ÛË ‰‡Ô ·ÎfiÌË ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∏ ÚÒÙË Â›¯Â ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›·. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. Δ· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÔÈ· ∂ȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË.

∞ÏÏ·Á¤˜ √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηıfiÚÈÛ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 8,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¤ÊÂÚ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ™ÒÌ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ 2,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·Ô‰fiıËΠÛÙ· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. μ.∫.

∞ÒÏÂÈ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∞ÎfiÌ· Î·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ÛÙȘ ηϤ˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ÚÔı¤ÛÂȘ. πÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ›, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, Ô˘ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÎfiÌË Î·È ÂÈÊ·Ó‹ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁԇ̷ÛÙÂ. ∏ μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. √ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∏ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ Â› ÂÌ̤ۈ˜. ¶·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˆ˜ “ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó” . √È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ (ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ Î.¿.) ‰ÂÓ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›·. ŸÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ (Ù˘ Alpha) ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ Ù· 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ! ŸÙ·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ·ÓÔ¯‹ Û Ӥ˜ ÊÔÚÔÂȉÚÔ̤˜... (∞fi ÙËÓ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”)

™¯Â‰fiÓ ÎÏÂÈÛÙ¿ Â›Ó·È Ù· ÛÊ·Á›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Â›ÛËÌ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ ı· Ù· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ‚ÚÂı› ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ‹Á·ÈÓ ÛÙ· ÛÊ·Á›· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û·Ó... Úfi‚·ÙÔ Â› ÛÊ·Á‹ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. Ãı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÛÊ·Á›·, ÌÈ·˜ Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÚÈÓ ÔÚÈÛÙ› ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ›¯Â ·ÚÓËı› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ı¤ÛË. ΔÒÚ· Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... ΔÔ ı¤Ì· ¿ÓÙˆ˜ Ì ٷ ÛÊ·Á›· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ. ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙÔ ÏԢΤÙÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘. ªÔÚ› Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ª. ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ó· Â›Ó·È 107 ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÙËÓ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤Ó· ...ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ‹ ÌË ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÛÙÔ ÊÔÚ¤·.

πÛÔ¤‰ˆÛË “ª¿¯Ë” ¤‰ˆÛ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÛÙ· ÙÔÈο ηӿÏÈ· Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜ ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ ÁÈ· Ó· “·ıˆÒÛÂÈ” ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ fiÏ˘, Ô˘ Ù· χ̷ٿ ÙÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È “ÁÚ·ÌÌ‹” ÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. √˘‰Â›˜ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi χ̷ Â›Ó·È Ú˘·ÓÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Û ÏËÌÓ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˜, ¿Ú· ηٿ Ôχ ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ˜, Ô‡ÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË. ∫·È ÂÓÒ Ë ›‰È· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ Î. Δ˙·Ó·ÎÔ‡ÏË Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘, Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ “·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È” ÛÙËÓ ΔRΔ ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ-ÎÔ˘Ì¿Ú· Ù˘ ̤¯ÚÈ... ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛˆ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓË̤ڈÛË, fiÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛˆ˜ ÈÛÔ‰ÒÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. ∫∞Δ. Δ∞™

∞‰È¤ÍÔ‰Ô; ¶fiÛÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜; ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚԇ̠ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÙÚfiÈη Î·È Ì·˜ ϤÂÈ “¿ÚÙ ̤ÙÚ·” . ∂Ô̤ӈ˜ Í·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ΔÒÚ· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ̤ÙÚ· 23 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·. ¶ÚÒÙÔÓ ÂÚÒÙËÌ·: £· Ù· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫; ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ù›ÔÙ·, ·ÎfiÌË ‰ËÏ·‰‹ Î·È Î·Ù·„‹ÊÈÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ·: ·ÎfiÌË Î·È ·Ó „ËÊÈÛÙÔ‡Ó, ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó; ª¿ÏÏÔÓ fi¯È. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Ï‡ÛË; º.™.

◊Ù·Ó ‰È·ÚΛ·˜ Ÿˆ˜ ϤÌ fiÙÈ Ô Ù¿‰Â ÛÂÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛˆÓ ÏÂÙÒÓ ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ¿ÙËÛ ¿Óˆ ·fi 20 ÏÂÙ¿. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Û ¤Ó· ı¤Ì·, ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒËÓ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ...Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·! £. ∫. μ.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Δ· ¿Û¯ËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ Î·È Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ¿ÏÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ √ Î. μ·Û. ÷ϷÛÙ¿Ú·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“À¤ÚÔ¯Ô!!! ¢ÂÓ Ù· ˆÚ·ÈÔÔÈÒ ÁÈ· Ó· ·ÚËÁÔÚËıÒ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ϤÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÌÈ· ÚÔ˘ÊËÍÈ¿. ∫·È ÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯·. ◊ÌÔ˘Ó Ì·ÓÈ҉˘ ηÓÈÛÙ‹˜, Û˘ÓÂȉËÙfi˜ Ì ‰‡Ô ·Î¤Ù· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË Ô˘ ›¯·, Î·È ‰ÂÓ Ï¤ˆ Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘, ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙËÓ ·È¯Ì·ÏˆÛ›· ·fi ÙÔÓ Î·Ófi. ŸÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ. ∞Ó ÌÔÚÔ‡Û· Î·È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘ ı· οÓÈ˙·!!! Ÿˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜. ∏ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Í‡ÓËÌ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì ηʤ ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î›ÓËÛË Ô˘ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ̤ڷ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ, ÚÈÓ ÙÔÓ ‡ÓÔ. ∏ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·È¯Ì·ÏˆÛ›· Î·È ·fi ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜. ΔÔ ·ÏÎÔfiÏ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. Δ· fiÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÌÂٷ͇ ¯Ú‹Û˘ Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡ Â›Ó·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ·. Δ· ÙÛ›Ô˘Ú· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó Û οı ¢ηÈÚ›·. §›ÁÔ ÔÙ¿ÎÈ Ô˘ ›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¤ÊË‚Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÌË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Î¿ÙÈ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·ÏÔÔÈ‹Ûˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì ٷ ÔÙ¿ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜ ÁÈ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο fiÙ·Ó ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÌÈ· ¢ÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Ô‡Ù ‚¤‚·È· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ Ë Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘. ∂˘ÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ˉÔÓ‹˜, ·ÏÏ¿ Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ Â›ÁÓˆÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡. 줂·È· fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë Ô ÁÔÓÈfi˜ ‹ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÊ‹‚Ô˘. ∫·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÂÂÓ‰‡ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ô ı˘Ìfi˜, ¯·Ú¿, ÂÈÙ˘¯›·, ıÏ›„Ë, ¯ˆÚÈÛÌfi˜. ΔÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÙÔ ·Ô¯ˆÚÈÛÙ›˜!!! ∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ‹Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ηÓ›˙ˆ. ∫·È Ô Êfi‚Ô˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÈÙ›· Ó· ÌË ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ Îfi„ˆ. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Î·È Ë ÔÌÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÔÚ›·˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔÓ Î·Ófi. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘, ÙÒÚ· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ Â›¯· η̛· ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘. √‡Ù ‹Ú· ÎÈÏ¿, Ô‡Ù ¿Ú¯ÈÛ· „˘¯ÔÊ¿Ú̷η, Ô‡Ù ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ›Óˆ. £¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Ó·˙ËÙÒ ˘ÔηٿÛٷٷ. ∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∫·È ‚¤‚·È·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÎfi! ¢ÂÓ Î·Ó›˜ ¤Ó· delete Î·È Û‚‹ÓÔ˘Ó fiÏ·. Ÿ¯È. ΔÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Î·ÓÈÛÙ‹. ∫·È Û·Ó Î¿ı ۯ¤ÛË ÂÁ-

ÁÚ¿ÊÂÙ·È ‚·ıÈ¿. £¤ÏÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ ÒÚÈÌÔ˜ Ó· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ªÂÙ¿ fï˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ÚÔ‹ ¢ÂÚÁÂÛÈÒÓ. ∞fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤ˆ˜ ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘. ∫·È fiÙ·Ó ÓÈÒıˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÒ Í¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË. Œ¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› Ôχ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, Ë Á‡ÛË Î·È Ë fiÛÊÚËÛË Î·È ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ì ÂÓԯϛ Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰›Ï· ÌÔ˘ Ì ·ˆı› Ë Ì˘Úˆ‰È¿ Ù˘ ÓÈÎÔÙ›Ó˘ Û ÚÔ‡¯· Î·È Ì·ÏÏÈ¿. ∞fi ·‡ÚÈÔ ÂÚÓ¿ˆ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. Èڛ˜ ÙÛÈÁ¿ÚÔ. ∫·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ Îfi„ÂÈ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÌÔÓ·¯¿ ϤÍÂȘ: ∂›Ó·È ηٷÏËÎÙÈο!!!” .

¢ÒÚ· ÛÙÔÓ ™‡ÚÔ §Ô‡Ë √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÌfiÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÚÈÌ Û ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ηٷÎÙÔ‡Ó Ù›ÙÏÔ˘˜, Ì ӛΘ, Û ·ÁÒÓ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ... ∫·È ›ӷÈ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ÔÛ¿ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÚÔÎÏËÙÈο Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓ· Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ŒÏÏËÓ·. ∞˜ ¿Ì 115 ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÏÈfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ÛÙȘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘ 1896, Ô ÓÂÚÔ˘Ï¿˜ ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜, ·fi ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ηٷÎÙ¿ Ì›· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ӛΘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ‰ÈÂıÓ‹ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ Î·È Ì¤ÓÂÈ “·ı¿Ó·ÙÔ˜” . ∂› Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ª·Ú·ıÒÓ·˜ - ∞ı‹Ó·, ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó fiÙÈ Ù¿¯· “¤ÎÏ„” ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. Œ¯Ô˘Ó ÁÚ·Ê› ¿ÚıÚ·, ÁÓÒ̘, ÎÚÈÙÈΤ˜, ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë. ™‹ÌÂÚ· ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ԇÙ Ò˜ ¤Êı·ÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÚÔ̤·˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘, Ô‡Ù Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ô ·ÁÒÓ·˜, Ô‡Ù ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘. £· ʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ Êˆ˜ Ù· ÚÈÌ Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰ÂȘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜, ·fiÏ˘ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ Ô˘ ¤ÙÚÂÍ Ì ÙÔ ¡Ô 17, ÛÙË Ï¢΋ ʷӤϷ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ §Ô‡Ë, Ô˘ ÔÙ¤ Í·Ó¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÙÚÂÍ Û ̷ڷıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜ ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ ∞ı‹Ó·˜, ∫˘·Ú›ÛÛ˘, ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÌÈ· ¯Ú˘Û‹ ·Ï˘Û›‰·. √ ηÊÂÒÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·‚¤·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘, fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·Ê¤ ÛÙÔ §Ô‡Ë, Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ.

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

μ¿ÏÙ ̛·... οÏÙÛ· ÛÙÔ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Û·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ Ú˘Ù›‰Â˜ ¶ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ƒ¤ÈÙÛÂÏ ¡Ù ªfiÂÚ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÙËΠ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Û ԇÙ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘: ∂› ¯ÚfiÓÈ· ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÏÈfi ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ú¿„ÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË ·ÏȤ˜ Ù˘ οÏÙÛ˜ Ô˘ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ‡Ê·ÛÌ·. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ Ú˘Ù›‰Â˜ ÛÙÔ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Ù˘. ™‹ÌÂÚ·, Ë È‰¤· Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ˆÏÂ›Ù·È Û 150 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯Ô˘Ó Âȉ›ÍÂÈ Î·È ¤ÌÔÚÔÈ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙË °·ÏÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. “•ÂΛÓËÛ ˆ˜ Ì˘ÛÙÈÎfi, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙȘ Ú˘Ù›‰Â˜ ÌÔ˘ ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌÔ˜” , ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ Ë ÓÙ ªfiÂÚ. “∞ÏÏ¿ ÎÔÈÌfiÌÔ˘Ó ¤ÙÛÈ Â› ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ· 40 ÙÔ Â›· ÛÙȘ ʛϘ ÌÔ˘ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ∞fi ÂÚȤÚÁÂÈ· ÔÈ Ê›Ï˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÎÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ›‰ÈÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë ¡Ù ªfiÂÚ ¤ÊÙÈ·Í ¤ÓÙ ÂΉԯ¤˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔηÏÂ›Ù·È “ΔÔ ¡ÙÂÎÔÏÙ¤” . ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ë ÚÒËÓ ÌÂÛ›ÙÚÈ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ Ô˘Ï¿ÂÈ Û›ÙÈ· ÎÈ ¤ÁÈÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. √ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘

∏ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ ¢‹ÌËÙÚ· μÈ‚‹ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜, ÂÓÒ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Â›Û˘ ÁÈ· fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ §Ô‡Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙÔ˘. ŒÓ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÔ˘ÚÂ›Ô Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÚfiÛÊÂÚ ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È Í‡ÚÈÛÌ·, ÂÓÒ Ô È‰ÈÒÙ˘ ªÈ¯·‹Ï μfi‰·˜ ¤Î·Ó ‰ÒÚÔ ÌÈ· ΢ÓËÁÂÙÈ΋ ηڷÌ›Ó·. øÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ ‰ÒÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ÌÈ· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Ú·ÙÔÌ˯·Ó‹ Ì¿Úη˜ ™›ÁÎÂÚ. Ÿˆ˜ ÚÔ›·ÌÂ, Ô ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ ‰ÂÓ ¤ÙÚÂÍ ÔÙ¤ Í·Ó¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ΔÔ 1936 ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, fiˆ˜ ηÎÒ˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂΉfiÛÂȘ. √ §Ô‡Ë˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙÔÓ ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ °È¿ÓÓË ™ÂÚ·˚‰¿ÚË (™Ê·ÈÚÔ‚ÔÏ›·) Î·È ÚfiÛÊÂÚ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ÚÔ‡¯· ÙÛÔÏÈ¿, ¤Ó· ÎÏ·‰› ·ÁÚÈÂÏÈ¿˜ ÛÙÔÓ ∞‰fiÏÊÔ Ã›ÙÏÂÚ” .

§·ÌÚfi˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ √ Î. ª·ÚÛ¤Ï ™ÔÏÔÌÒÓ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ÚÔ·ÁˆÁÒÓ Î·È ·ÔÛÙÚ·Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÓÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. μ·Û›ÏË ∫ÈÔ˘. ΔÔÓ Î. ∫ÈÔ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ· Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·. ∞̤ۈ˜ ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÂÓÒ Ë fiÏË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Â¤Ó ¢Á¤ÓÂÈ· Î·È Î·ÏÔÛ‡ÓË. ∏ Ù‡¯Ë ÙÔ ¤ÊÂÚ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÒ Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÓÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ¤ÓȈı· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·Á¿Ë Î·È ı·˘Ì·ÛÌfi. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ì ٛÌËÛ Ì ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È ÊÙ¿Û·Ì ӷ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiÔ˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·Ó Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÏÔ‡ÛÈ· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ™˘Ó‰‡·˙ ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Ô˘ Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ ·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ηÏÔÛ‡ÓË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô˘ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó . °È· ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÏÏ¿, ÂÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ͤڈ ·Ó ÔÈ ÚÔ·¯ı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ·ÍÈfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔÓ Î. ∫ÈÔ, ͤڈ fï˜ Î·È ÙÔ Î·Ù·ı¤Ùˆ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· fiÙÈ Ë fiÏË Ì·˜, Ô ¡ÔÌfi˜ Ì·˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ¤Ó· Ï·ÌÚfi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi Î·È ∞¡£ƒø¶√. £· Â›Ó·È fï˜ ¿ÓÙ· ÛÙȘ ηډȤ˜ fiÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÛˆÓ ÙˆÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ÙÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Ó· Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜ Î·È Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÙÒÚ· ÛÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÙfiÛÔ ÛÙÂÚ‹ıËÎÂ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜” .

Ó‡¯Ù·˜ ÁÈ·Ù› ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì›ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¡Ù ªfiÂÚ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔηÏ› ÙȘ οıÂÙ˜ Ú˘Ù›‰Â˜. ∏ ¡Ù ªfiÂÚ Ô‡ÏËÛ ¤Ú˘ÛÈ 12.000 ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ·Í›·˜ 50 ¢ÚÒ, Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ 25.000 Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 50.000 ÙÂÌ¿¯È·.

¶ÔÏÏÔ› ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘˜ - ‹ ¤ÛÙˆ ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ - Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·, ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ 57% ·fi ÙÔ˘˜ 1.000 ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ Û ÂıÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ 83% ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ı· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· Ù·Í›‰È· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó fiÛ· Ífi‰Â„·Ó ¤Ú˘ÛÈ. √ ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Travel Leaders Â›Ó·È Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë πÙ·Ï›·, Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ë ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· Î·È ÔÈ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‹ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· Ù·Í›‰È ·Ó·„˘¯‹˜ ʤÙÔ˜ Î·È ÙÔ 62%

ΔÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ¤Ó· ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ∞∂π-Δ∂π Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·, ·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. Δ· ªª∂ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙfiÛË ÂÚÈÙÙ‹ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÒÛÙÂ Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∂Λ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ŒÓ· ·ÓËÁ‡ÚÈ Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ˘¤ÚÌÂÙÚË ·ÁˆÓ›· ‰ÈfiÙÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁËÙ¤˜, ÂÈÙËÚËÙ¤˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ·Ú·ÛÈÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ì¤ÙÚ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Â¿Ó Î¿ı ۯÔÏÂ›Ô Â›¯Â Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ì ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ı›ÁÂÈ ÙË ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ¿Ô„Ë(;) Î·È ı¤ÛË ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÂȉÈο ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, Ô˘ ÛÙËÓ ·È‰Â›· ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›̷ÛÙ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÓ¿Ó ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÙÙfi °ÔÏÁÔı¿ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ª· ÁÈ·Ù› ı· ÚÒÙ·Á οÔÈÔ˜! ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ - 400 ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿˜ - ·fi ÙÔ Ú·ÁÈ·‰ÈÛÌfi Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÔÈ Á›ÙÔÓ˜. ¢ËÏ·‰‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙÔ ·‰È¿‚ÏËÙÔ. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÔ˘ ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÛıÂÓ·ÚÔ› ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Ú·ÁÈ·‰ÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ. ŸÌˆ˜ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂȘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ fiÙ·Ó Â›Û·È ÂÓ‹ÏÈη˜ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘. °È·Ù› ‰Â Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜; °È·Ù› ·ÔÎÏ›ԢÌ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË; °È·Ù› Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ȉȈÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ‹ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ÏÂÊÙ¿ ‹ ÁÈ·Ù› Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ ÔÏÏÔ› ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ۯÔϤ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡; ∞Ó ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ Û ÂÓ‹ÏÈΘ ÙfiÙ ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏËÁ‹ ı· ÎÏ›ÛÂÈ. ΔÔ ·Ó ı· Â›Ó·È ÛˆÛÙfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ı· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÁÔÚ¿. ∏ È¿ÙÛ· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ ·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·˘ÙÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È!” .

¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ‹‰Ë ‰È·ÎÔ¤˜. Δ· ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÔ 41% ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ÔÏÈÙ›˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó fiÛÔÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Â›Ó·È Ë ºÏfiÚÈÓÙ·, Ë ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Î·È Ë ¡¤· ÀfiÚÎË.

¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÁÈ·Ù› ¤‰ÂÈÚ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ŒÓ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ª¿ÈÔ Í˘ÏÔÎfiËÛ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙË Á·Ì‹ÏÈ· ‰ÂÍ›ˆÛË ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜, ηٷ‰ÈοÛÙËΠۋÌÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ªÂÏ‚Ô‡ÚÓ˘ Û ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ ‰˘fiÌÈÛÈ ÂÙÒÓ. “∏ ·Ôχو˜ ·ıÒ· Û‡˙˘Áfi˜ Û·˜ ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË Â› ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ·” , ›Â Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ∞ÓÙÓ¿Ó ƒÔ˘˙·ÓfiÊÛÎÈ. √ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ ÏÈÌÔ˘˙›Ó·˜ η٤ıÂÛ fiÙÈ Ë 28¯ÚÔÓË Ó‡ÊË “‹Ù·Ó ÌÂÏ·ÓÈ·Ṳ̂ÓË Î·È ÁÂÌ¿ÙË ·›Ì·Ù·” , ·ÊÔ‡ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ÙË ÁÚÔÓıÔÎfiËÛ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Î·È Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙËÓ Ó›ÍÂÈ. √ ƒÔ˘˙·ÓfiÊÎÛÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË, ÂÓÒ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. √ ‰ÈηÛÙ‹˜ › ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ì¿Ù·È· Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·fi ÙËÓ ¶°¢ª ·ÓÙÚ‡ÙËΠÌÂÙ¿ ·fi Ì›· Û‡ÓÙÔÌË Û¯¤ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ΛÓËÛ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·˙˘Á›Ô˘.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ô‡ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ¶¿Û¯· Û·˜ ʤÙÔ˜;

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÚÓ¿Ì ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ ÛÙË ºıÈÒÙȉ·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Î·È Ê¤ÙÔ˜” .

∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ...Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 1979

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“º¤ÙÔ˜ fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÂÚ¿Ûˆ ÙÔ ¶¿Û¯· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘

°ÈÒÚÁÔ˜ §‡ÙÚ·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“£· ÂÚ¿Ûˆ ÙÔ ¶¿Û¯· ÌÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, Â‰Ò ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο” .

¢‹ÌÔ˜ ª·Úο΢ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ì ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì·˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜. º¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ Ì·˜ Îfi„·ÓÂ, ı· Ì›ÓÔ˘Ì μfiÏÔ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ŒÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Î·È ¿ÓÙ· ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ¢ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÌË, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ηıÒ˜ ·fi Ù· ·Ú·Ófï˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÛÙ·ı̇ԢÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ¿ÛÂȘ fiÔ˘ Î·È fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔχÂÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ϤÔÓ Ó· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ› Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ›. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ·ÚÔ¯ÒÚËÙÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· fiÛˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘.

¶ÂÚÈÎÏ‹˜ §·ÁÈ·Ó¿Î˘

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

μ.∫.

∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŒÓ· ·fi Ù· ‰¤Î· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi, ̤¯ÚÈ ·Ϥ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ™ÙÔ °¶™ ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Î·È ¯ˆÚÔıÂÙ› ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ¯ˆÚÔıÂÙ› Ӥ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ˙ÒÓ˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ 1979, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Î·È ¿Ú· ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ∂Ô̤ӈ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ∑√∂, fiÔ˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ fiÏ˘, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ÛÂ

°È· ÔÌÔÚÊÈ¿... ÈÛÙ¿Û·Ì ÂÍ ·Ú¯‹˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ· ıˆÚÒÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Ôχ ÓˆÚ›˜... ∞ÏÏ¿ ÙÈ ÛÙÔ Î·Ïfi... ·ÊÔ‡ Ë Ê‡ÛË ÂÓ‰›‰ÂÈ ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ù˘, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜... °È· Ó· ÔÌÔÚʇÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ÛÙ‹ÏË Ì·˜.

¢

ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜, ÙÔ °¶™ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·. ∏ fiÏË ı· Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÌfiÓÔ ı· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Â͈·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈχÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ 33 Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ Δ∂∂ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ °¶™ Î·È ÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ·ÁÓÔ› ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞‰È¿‚·ÙÔ ∞‰È¿‚·ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜, ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ‰›Î˘ÎÏ· Ô˘ ›ӷÈ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÚÔ˘ ·ÁÒÓˆÓ “∂ÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· „ËÊÈÛı› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 10% Â› ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ˘¤Ú ÙˆÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈÎÒÓ, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ „‹ÊÈÛÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ηٷÚÁÂ›Ù·È ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˜ fiÚÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋, ÙÔ ø‰Â›Ô Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÙfiÛ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· ı· ÛÙ·Ï› ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . Δ· ÚÒÈÌ· ÎË¢ÙÈο ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “Δ· ÚÒ˚Ì· “ηÏÔηÈÚÈÓ¿” ÎË¢ÙÈο ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿, ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ™Â ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ‚fiÏÙ· ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ›‰·Ì ÌÂÚÈο ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Ì ˆÚ·›Â˜ Ï·ÙȤ˜ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó˜ Î·È ÈÂÚȤ˜ ÚÔÂχۈ˜ ∫Ú‹Ù˘. º˘ÛÈο ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÙÈ̤˜ ˘„ËϤ˜, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ë Û˘Û΢·Û›·, ‰ÈfiÙÈ Ù· ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ͇ÏÈÓ· ÙÂÏÏ¿ÚÈ·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÎË¢ÙÈο Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ Â›Û˘ ÙÔ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ” . Δ· ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ “Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó·. ¶Ò˜ Ó· ÎÈÓËı› Ô Â˙fi˜ ÌÂÙ¿; ∞Ó·ÁηÛÙÈο ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. £· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Î·È Ô‡ Ó· Ù· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ›; ◊ Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÙ› ÁÈ· π.Ã. Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰›Î˘ÎÏÔ; ¡·È, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. º.™.

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¶˘Ú ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ¯ı˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √È ÚÒÙÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘˜ ¤‚Á·Ï ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∞ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·... º.™.

16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

fiÏË Ì¤Û· ÛÙÔ 1981 ·fi ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: “ŒÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ 1.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ¤ÚÁ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ¡Â·fiψ˜ 1.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ηٷÛ΢‹ ˘ÔÓfiÌÔ˘ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 3.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ·ÁˆÁÔ› ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·È ∞Óı. °·˙‹ 4.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ (Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 10.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜)” . ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ¯ˆÚ›˜ Δ·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÏfiÁˆ ÂÓıË̤ÚÔ˘ “∞fi ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÏfiÁˆ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÓıË̤ÚÔ˘ Î·È ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·, Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÈÛÙÔÏÒÓ, ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÙ·ÁÒÓ. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈÙ·Á¤˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â-

ÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ‰È·ÓÔ̤·” . ™Â Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÔÈ ‰‡Ô Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ μfiÏÔ˘ “™Â Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi 1˘ ª·˝Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ οı ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ı¤ÙˆÓ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Î·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·ı¤ÙˆÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·È ∫·Ú·˚ÛοÎË” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 940 ¯ÚfiÓÈ·... Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÈ ·fi ÙÔÓ ¡ÔÚÌ·Ó‰fi Robert Guiscard Ì·›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÎÚ·Ù›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ¶ÚÈÓ 150 ¯ÚfiÓÈ·... √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜, ∞‚Ú·¿Ì §›ÓÎÔÏÓ, ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙȘ ¡fiÙȘ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô˘ ›¯·Ó Â·Ó·ÛٷًÛÂÈ. ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Âı·›ÓÂÈ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ μÚÂ-

Ù·Ófi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §ÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙȘ Ù·Èӛ˜ “∏ °¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¶ÔÙ·ÌÔ‡ ∫‚¿È” , “§fiÚÂÓ˜ Ù˘ ∞Ú·‚›·˜” Î·È “¶¤Ú·ÛÌ· ÛÙËÓ πÓ‰›·” . ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ıÂÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ DNA, ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ıÒˆÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 π. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜: ™ÙÂÓfi˜ ÎÔÚÛ¤˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Δ¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ “√‰ÈÎÔ‡ ÿÚÙË” ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fi¯È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Δ· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó ·Ó¿ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ∞£∏¡∞, 15.

Δ À¶∂ƒ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ, Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ Î. π. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ Û ÌÈ· ·ÔÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ÌfiÓÔ ·Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ‚ÈÒÛÈÌÔ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ. ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤Ó˜”. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÛÙÂÓfi ÎÔÚÛ¤” ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¿‰ÈÎÔ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi”. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ °™∂∂ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â͢: “∫·Ó¤Ó· ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ - Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÂıÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË - ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÓÒ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ, oÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ›ÓÔ˘Ó “ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ ÙˆÓ ÎÔÚÔ˝‰ˆÓ”. √ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÒÓ ‰··ÓÒÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ ·ÏÏ¿ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·, Ô‰ËÁ› Û ÏÈÙfiÙËÙ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ 13˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ·fiÏ˘Û˘, ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÓȯÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ (¯. ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÓÂÚfi Î.·), ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÙË °™∂∂ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜”.

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ì ÓfiËÌ·: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÙ·È Ì ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Ì ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ¶ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ, Â›Û˘, ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛ›·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‹ ÌÂÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ÂÓÒ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÓÙÔ‡ ̤۷ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Û˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ‚›· Î·È Ë ·ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÍÂοı·Ú·” ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔ 2009, ÙfiÓÈÛÂ, ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ 53% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È, ̤ۈ ÙÔ˘ “√‰ÈÎÔ‡ ÿÚÙË” Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÙÔ 2015 ÛÙÔ 44% fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 2003, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. Δ· ¤ÛÔ‰·, ÚfiÛıÂÛÂ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ 38% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÂȉÈÒÎÂÙ·È ÙÔ 2015 Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 43% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2000. “√ √‰ÈÎfi˜ ÿÚÙ˘ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·-

● ¶ÂÙ‡¯·Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ● ∞Ó Ì οÔÈÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌˉÂÓÈ˙fiÙ·Ó, ·Ï-

Ù·. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ, “Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì” “¶¿Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” Δ· ·ÚÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ›ӷÈ: ● ∏ ‚›· Î·È ·ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË, fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÍÂοı·Ú·.

Ï¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¿ÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜, ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ›¯·ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜. ● Œ¯ÂÈ Í‰Èψı› ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ● ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ·. ∞ԉ›ͷÌ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∫·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ● ¢¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Î¿ı ¢ÚÒ ı· È¿ÛÂÈ ÙfiÔ. ● ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËΠÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∫Ú‡‚ÔÓÙ·È ÂÙ‹ÛÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ê·‡Ï˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÏÔÁÈÛÙÈο ÌÂÁ¤ıË. ¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı› Ì ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË fi¯È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ● ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÚÈ˙Èο ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ● ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÏÔÁÈ΋. ● ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙfi¯Ô˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ● ¡¤Â˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÔÏÈΤ˜ ÁÈ· ·ÓÂÚÁ›·. ∂ÓÔÔÈԇ̠fiϘ ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Û ¤Ó·Ó ÊÔÚ¤·. ● ΔÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ● ∫·Ïԇ̷ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ú¿ÍË. ŒÙÛÈ ı· ÌÂȈı› ÙÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÁÈ· οı ‚‹Ì·. ● ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ó·˙ËÙ› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ¤ÁÈÓÂ, ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ √‰ÈÎfi ÿÚÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË.

∞£∏¡∞, 15.

Ô˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ “√‰ÈÎÔ‡ ÿÚÙË” fiˆ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔ YÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Δ· ̤ÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó ·Ó¿ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∞¤ÚÚÈ„Â ÂÌ̤ۈ˜ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∞£∏¡∞, 15.

“¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë-

ÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜, ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó ‚Áԇ̠ӈڛÙÂÚ· ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞Ó Î¿ÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ÛÙȘ ʈӤ˜ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜, ÙfiÙ ÙÔ 2012 ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê·Ó› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜” ÙfiÓÈÛ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™Â ¤Ó· Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Î·È Ï¿ıË ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. £· οÓÔ˘Ì ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ” √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ù¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· “ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜” “∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ¿Ì ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiϘ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û ۯÔÏ›· Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›·” ›Â, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜: “¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÔÚ›·- ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë οÓÂÈ ¿ıÏÔ” ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ “‰È·„‡۷Ì ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ “ÙÔÓ ¿ıÏÔ Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì Û ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÌÂÁ¤ıË Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù¿ Ì·˜” “À¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, ı· οÓÔ˘Ì ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ì Ô˘ ¿ÌÂ, ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ì·˜” ›Â, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “˙ԇ̠۠ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì·˙‡ԢÌ ٷ Û·Ṳ̂ӷ ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” ∞ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ÔÏ›Ù˘ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È ·fi ÙfiÓÔ˘˜ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜” ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ “Ûˆı‹Î·Ì ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ¢ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ, ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ì·˜, ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ¤‚·Ï·Ó ÛÙ· fi‰È·” ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â fiÙÈ “¤Ú˘ÛÈ ÁÏÈÙÒÛ·Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌ· ˙ˆÓÙ·ÓÔ›” ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “·Ê˘Ó›˙Â-

“™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ fiÙ ı· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” Ù·È Î·È Ë ∂˘ÚÒË” “¶ÔÏÏÔ› ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÔ‡Ó, Î·È ¿ÏÈ ı· ¤ÛÔ˘Ó ¤Íˆ” ÚfiÛıÂÛÂ. “À¿Ú¯ÂÈ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ Ô˘ ÎÏÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÓÙȉڿ Û ‚¿ÚÔ˜ fiψÓ. ∫·ÏÏÈÂÚÁ› Êfi‚Ô, ·ÎfiÌË Î·È ÙË ‚›·, ÙÔÓ Î˘ÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∫¿ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó fiÏ· ›‰È·. ΔÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓˆ- ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÛÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ïfi‚Ô˘ÏË ÎÚÈÙÈ΋” ÚfiÛıÂÛÂ. “ŒÚÂ ӷ Ìԇ̠ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ;”, ‰ÈÂÚˆÙ‹ıË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ϤÁÔÓÙ·˜: “∏ ·¿ÓÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹“‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. “™‹ÌÂÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ ÂÂȉ‹ ¤Ú˘ÛÈ Ì›ӷÌ ˙ˆÓÙ·ÓÔ›“›Â Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “∞Ó Û˘Ó¯›˙·Ì fiˆ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ›¯·Ì ‹‰Ë ηٷÛÙÚÔÊ‹- ı· ›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê› Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÓ·Ì ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∂ÈϤͷÌ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÙÚȈÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ“ “¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· Ï·fi. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó·

ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ùfi” ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘. “∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ı¤ÏÂÈ ¯ÚfiÓÔ, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÌÂÚÂ̤ÙÈ·. ∫¿ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿- Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì·ÎÚ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ¢È·Ú΋˜, Ôχ¯ÚÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚‹Ì·‚‹Ì·“ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ÊÚ¿ÛË Ô˘ ›¯Â ÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ› Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÊÔ‡ › fiÙÈ “Ë ‡ÊÂÛË ÚÔ¸‹Ú¯Â ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Û ̛· ¯ÒÚ· Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ŸÛÔ ·Ù¿Ì ηχÙÂÚ· ÛÙ· fi‰È· Ì·˜, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· Ì›· ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, fi¯È ¢ηÈÚȷ΋” “ΔÔ 2012 Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. “ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ı¤ÏÔ˘ÌÂ;”, ‰ÈÂÚˆÙ‹ıË, ··ÓÙÒÓÙ·˜: “ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ë ˘ÁÈ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË” ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ·

°ÎÚ›ÓȘ-ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶A™OK ∞£∏¡∞, 15.

¶ƒ√μ§∏ª∞Δπ™ª√À™, ·È¯Ì¤˜ ηٿ ˘Ô˘Ú-

ÁÒÓ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰·. ¢ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ÔÌÈÎÔ‡ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ Î·È ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ ¶¿ÚȘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘,

fiÙÈ “Ê˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·” “∞Ó ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì Ӥ· ‚¿ÚË ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜” ›Â. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÊËÛ ۷Ê›˜ ·È¯Ì¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È “·‰È·Ê·ÓÒ˜ Î·È Ì ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·” “¢ÂÓ ˘fiÛ¯ÔÌ·È fiÙÈ ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ› ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ·, ‰ËÏÒÓˆ fï˜ fiÙÈ ı· ‰ÒÛˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÎÌ¿‰· Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ∂ÏÏ¿‰·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 2013 ı· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÂÚ¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” “∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ‚ÔÚ¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÌ›˜ ‚¿˙Ô˘Ì Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú¯¤˜. £· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Á΢Úȷ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ÂÚÈÔ˘Û›· Ì·˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Î·È ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÛÙË ¯ÒÚ·” √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ

¯ˆÚ›˜ “ÎÔ‡ÚÂÌ·”, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô ŒÎÙˆÚ ¡·ÛÈÒη˜ ˙‹ÙËÛ ¿ÌÂÛË ·Ó·‰È¿ÚıˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó Ù· ‚¿ÚË Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË “ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÎfiˆÛË”. ¢ÔÌÈÎfi ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÚÔ˘Ï‹˜, ÂÓÒ Ô ¡›ÎÔ˜ ™·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÂͤÊÚ·Û ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ. ∏ ™Ô‡Ï· ªÂÚÂÓÙ›ÙË ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡Ó ·Ú¿ÔÓ· Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.

·Ú·¿Óˆ ·Ú¯¤˜ “Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¤ÛÔ‰·” ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È Û ӤԢ˜ ÙÔÌ›˜” ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ “ηٷÔÏÂÌԇ̠ÙËÓ ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›·” “‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠65.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, fiˆ˜ ›¯·Ì ‰ÂÛÌ¢Ù›” ÂÓÒ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. “£¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 40 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” ÙfiÓÈÛÂ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠˘ËÚÂۛ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ˘Á›·, ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂™À” ∫·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û fiÏ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜” ∫·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ·ÓÙÔ‡ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. “∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ‚·ÛÈÛÙ› ηٿ Ù· 2/3 ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Î·Ù¿ 1/3 ÛÙ· ¤ÛÔ‰·” ›Â Î·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ó· ÌÂȈı› ·fi 15,5% ÙÔ 2009 ÛÙÔ 1% ÙÔ 2015” ÂÓÒ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “ı· ηٷ‚ÏËı› ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” “ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· ‚‹Ì·Ù¿ Ì·˜” η٤ÏËÍÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§πOY 2011

¶ÚԂϤÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ê¤ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015

ΔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ªÂ›ˆÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiˆ˜ ¢∂∏ Î·È ¢∂¶∞, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ management ∞£∏¡∞, 15.

ª

›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiˆ˜ Ë ¢∂∏ (·fi ÙÔ 51% ÛÙÔ 34%) Î·È Ë ¢∂¶∞ (·fi ÙÔ 65% ÛÙÔ 34%), ·ÏÏ¿ Ì ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ management, ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÚԂϤÂÈ: ª¤ÙÚ· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂʤÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ªÂ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi 51% ÛÙÔ 34% Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¢∂∫√ (¢∂∏, ¢∂¶∞), Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÛÙÔÓ √¶∞¶, ¿ÓÙÏËÛË 2,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÒÏËÛË Ù˘ §∞ƒ∫√ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªÂ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂ÓÒ, Ì ٷ 23 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (Ù· 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ù· 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ), ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÂȈı› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ηٿ 14,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÊÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë ·˘ÙfiÓÔÌË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È Û ÌÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·fi fiÔ˘ ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·È ¤ÛÔ‰· 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011- 2013 Î·È 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο ¤ˆ˜ ÙÔ 2015. ªÂ Ù· ¤ÛÔ‰· ·˘Ù¿, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ηٿ ÂÈϤÔÓ 20 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015 (Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ηٿ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ). ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (‡„Ô˘˜ 11,4% ÙÔ˘ ∞∂¶) ¤ˆ˜ ÙÔ 2015, ı· Á›ÓÔ˘Ó Û 12 ÙÔÌ›˜: 1. ªÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‰·¿ÓË. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 0,9% ∞∂¶ ‹ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ● ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓfiÓ· 1 : 5 ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ● ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10% ηْ ¤ÙÔ˜ ● ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ·fi 37,5 Û 40 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ● ªÂ›ˆÛË ·ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ● ªÂ›ˆÛË ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ● ∫·ıȤڈÛË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿‰ÂÈ·˜ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÂÎÙfi˜ ¢ËÌÔÛ›-

Ô˘ ●

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â˘ı‡Ó˘ ● ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ 2. ªÂ›ˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 1% ∞∂¶ ‹ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ (eprocurement) ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ● ªÂ›ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ “™‡˙¢ÍȘ” ● ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰··ÓÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ● ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈ· Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ● ¢Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ¿ÏÏˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (.¯. ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Î.Ï.) ● ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ¿ÏÏˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (‰·¿Ó˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Δ‡Ô˘, ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶¢∂ Î.Ï.) Ì ÛÙfi¯Ô ÂÈϤÔÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 0,9% ∞∂¶ ‹ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ 3. ∫·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 0,5% ∞∂¶ ‹ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ∂·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ‰··ÓÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ● ¡¤Ô˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Û¯ÔÏ›·, ∞∂π/Δ∂π) ● ∫·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙÂψÓ›ˆÓ ● ∫·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (ÚÂۂ›˜, ÚÔÍÂÓ›·, ÁÚ·Ê›· Δ‡Ô˘ Î.Ï.) ● ªÂ›ˆÛË ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ 4. ∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¢∂∫√. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 1% ∞∂¶ ‹ 2,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ∂ÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ï¿ÓˆÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ÂÈΤÓÙÚˆÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰· √™∂ Î·È √∞™∞ ● ¡¤· Û¯¤‰È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÁÈ· Ӥ˜ ¢∂∫√ (.¯. ∂ƒΔ, ∂∞μ Î.Ï.) ● ŒÛÔ‰· ·fi Ӥ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ● ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ● ∞‡ÍËÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ 5. ªÂ›ˆÛË ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 0,5% ∞∂¶ ‹ 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·fi ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ● ªÂ›ˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ● ªÂÈÒÛÂȘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ ● ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ 6. ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 0,5% ∞∂¶ ‹ 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ªÂ›ˆÛË ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ● ¡¤Ô˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘

¯ÒÚ·˜ ● ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ● ™‡ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ● ∂·Ó·ÙÈÌÔÏfiÁËÛË È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ 7. ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ™Ùfi¯Ô˜ 20112015: 0,7% ∞∂¶ ‹ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ¶ÚÔÌ‹ıÂȘ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ● ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ● ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ● ∂¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ 8. ªÂ›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 1,1% ∞∂¶ ‹ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ªÂ›ˆÛË ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ● ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ● ∂ÓÈ·›Ô˜ ÊÔÚ¤·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ● ™Ùfi¯Â˘ÛË ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ 9. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ 20112015: 1,5% ∞∂¶ ‹ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ● ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔÈ Ù·ÎÙÈÎÔ› Î·È ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ● μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜- ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ● ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ● ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â›ÛÚ·ÍË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ● ∞‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÎÂÊ¿Ï·È· ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ● ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ● ∞Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ 10. ªÂ›ˆÛË ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 0,9% ∞∂¶ ‹ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‹ ·Ó·-

∞ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ... ∞£∏¡∞, 15.

§π°∏ ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘Ú-

ÁÔ‡ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ̤ÏË ÙÔ˘ Ì Ó¢ڷÏÁÈο ˘Ô˘ÚÁ›· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·È ı· ·ÛÎËı› ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È fiÛ· › ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· › ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı›: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·” ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ë ÔÔ›· ·ÌÊËÛ‚‹ÙËÛ fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ÙÔ 2011 ı· Â›Ó·È 3% ·ÏÏ¿ ·Ó¤‚·Û Ôχ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ 4,1%. ∞˘Ù‹ Ù˘ Ë ı¤ÛË ıˆڋıËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ fiÙÈ ¤ÏÂÁ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·-

ÊÒ˜ ÛÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ¤ÓÙÔÓ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Î.¶·Ô˘ÙÛ‹, ÙËÓ Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÙËÓ Î· •ÂÓÔÁÈ·Ó·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √Ù·Ó ÔÈ 3 ˘Ô˘ÚÁÔ› ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘ 34% Û ¢∂∏ Î·È ∂À¢∞¶, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÚÂÓ¤‚Ë Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÔÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÍÂÔ˘ÏÈ¤Ù·È Î·È ˆ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ¢∂∫√. ¶ÈÔ ‹È· ‹Ù·Ó Ë Î· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ë ÔÔ›· › ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ.

Ù˘ÍÈ·Îfi fiÊÂÏÔ˜ ● ∂·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ Û ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ Î·È ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ● ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂÎÙÒÛÂˆÓ ● ∂·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ 11. μÂÏÙ›ˆÛË ÂÛfi‰ˆÓ √∫∞ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 1,5% ∞∂¶ ‹ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ¢›Î·È˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ● ªÂ›ˆÛË ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ 26% ÛÙÔ 12% ● ¡¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ● ∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ● ∫ÔÈÓÔ› ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 12. ∞‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ √Δ∞ ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ 2011- 2015: 0,3% ∞∂¶ ‹ 0,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ● ∞‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù¤ÏË, ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ √Δ∞ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Îϛ̷η˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ● ∞‡ÍËÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ √Δ∞, ̤ۈ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ∂˘Ú‡Ù·ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‹ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÂ, ˘Ô‰Ô̤˜ (·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ), ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (¢∂∏, ¢∂¶∞, ∂§¶∂), ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ (OTE, º¿ÛÌ· ™˘¯ÓÔًوÓ), ·›ÁÓÈ· (√-

¶∞¶, η˙›ÓÔ, √¢π∂, §·¯Â›·, egaming), ÙÚ¿Â˙˜ (∞Δ∂, ΔΔ, Δ¶¢, Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜), ηıÒ˜ Î·È Û §∞ƒ∫√, Δƒ∞π¡√™∂, ∂∞™, ∂∞μ Î·È ∂§μ√. √È ‚·ıÌÔ› ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÔÈΛÏÔ˘Ó, ·fi ÔÛÔÛÙfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 34% ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÌÂÙfi¯ˆÓ, ¤ˆ˜ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ì 51% ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ. √È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ı· ›ӷÈ, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÒÏËÛË, ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, Ë Â‡ÚÂÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ë ÌÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÁÈ· οı ÙÔ̤·, ı· Á›ÓÔ˘Ó, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ● ∂¤ÎÙ·ÛË Û‡Ì‚·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ (¢∞∞) ÙÔ 2011 Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈο ·Ó·Ù˘Íȷο ÎÂÊ¿Ï·È· ● ¡¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÙÔ 2011 ● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢∞∞) ÙÔ 2012 ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ 29 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ. 2. §ÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜.

● ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2012 Ë ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÁÈ· ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÏÈ̤Ó˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÏÈÌÂÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ● ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ì·Ú›ÓˆÓ Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. 3. ∂ıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Û ȉȈÙÈο ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯‹Ì·Ù·. ™ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·˘ÙfiÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ë ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜ Î·È ÔÈ ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ● ∂Ù·ÈÚ›· ∂ȉÈÎÔ‡ ™ÎÔÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÙÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ‰Èfi‰È·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·Û΢-

‹˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Û ÂͤÏÈÍË ● ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ۯ‰›Ô˘ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √™∂ ÒÛÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ 2011 Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘ °∞πA√™∂. 4. ΔÔ̤·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙË ¢∂∏ ·fi ÙÔ 51% ¤ˆ˜ ÙÔ 34%, ÙÔ 2012, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È management ● ªÂ›ˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ¢∂¶∞ ÛÙÔ 34% ÙÔ 2011 ● ¶Ï‹Ú˘ ÒÏËÛË Ù˘ §∞ƒ∫√ ÙÔ 2011. ●

5. ÀÔ‰Ô̤˜ ‡‰Ú¢Û˘. £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˘fi ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ● ¶ÚÔÛ¤Ï΢ÛË È‰ÈˆÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∂À¢∞¶ Î·È ∂À∞£. ●

6. ¢›ÎÙ˘Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ “¤ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ” Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ● ªÂ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔÓ √Δ∂ ÙÔ 2011 ● ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È „ËÊȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2012 ● ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ 2011 ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ● ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÙÔ 2012 ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Δ·¯˘‰ÚÔÌ›·. ●

7. ∞ÁÔÚ¿ ·ÈÁÓ›ˆÓ. ● ¶ÒÏËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· η˙›ÓÔ ÙÔ 2011 ● ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ 2011 ● ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ 2011 Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √¶∞¶ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎÒÓ. √ √¶∞¶ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ¿‰ÂȘ ÛÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙ· Ó¤· Ù˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·. ¶ÒÏËÛË Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ ÙÔ 2012 ● ªÂÙÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ï·¯Â›ˆÓ ÙÔ 2011 ● ∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ √¢π∂ Î·È ‰È·‰Èηۛ·˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ 2012.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¡¢: ŒÎıÂÛË È‰ÂÒÓ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

“∂ÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘” “Œ ∞£∏¡∞, 15.

∞£∏¡∞, 15.

™Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ

ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ Û ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ Î·È ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2015 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ - ÂÎÙÒÛÂȘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Â›Ù Û ¿ÌÂÛË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ›Ù Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˜ Ï·›ÛÈÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 2015 ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi - ηٿÚÁËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο 2,5 ‰È˜. ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2015. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚԂϤÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ô ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, Ë Î·ıȤڈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ÊÔÚ¤· ·ÚÔ¯‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÛÙfi¯Â˘ÛË ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ °È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2015: ● ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ● ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔÈ Ù·ÎÙÈÎÔ› Î·È ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ● μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ - ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ● ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ● ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â›ÛÚ·ÍË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ● ∞‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÎÂÊ¿Ï·È· ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ● ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ● ∞Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ï·ıÚÂÌÔÚ›Ô˘ ŸÌˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‰Ôο ¿ÏÏ· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙË Ì›ˆÛË - ηٿÚÁËÛË ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: ● ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi fiÊÂÏÔ˜. ● ∂·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ Û ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ Î·È ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ● ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂÎÙÒÛˆÓ. ● ∂·ÓÂͤٷÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÚÔÛ‰Ôο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ̤ÙÚˆÓ: ● ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ● ªÂ›ˆÛË ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ 26% ÛÙÔ 12% ● ¡¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ● ∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ● ∫ÔÈÓÔ› ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

“¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ‚‡ıÈÛ˘ ÙÔ˘ ΔÈÙ·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È. ¢ÂÓ ı· ‚˘ıÈÛÙ› fï˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ë ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓ¤Ûٷٷ ÛÙ· fiÛ· › ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “ª›ÏËÛ ÁÈ· „ËÊÈ·Îfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Û¯ÔÏ›·, ÁÈ· ηχÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, fiÙ·Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. °È· Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 15% Î·È ¿ÂÈ ·Ú·¿Óˆ. °È· ¯¿ÚÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, fiÙ·Ó Û 18 Ì‹Ó˜ ηٷχıËΠÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ϤÂÈ Ô˘ Î·È ˆ˜ ¿ÂÈ. °È· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· fiÙ·Ó Ë ÊÔÚÔÏËÛÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÔÈ ¤ÌÌÂÛÔÈ ÊfiÚÔÈ (º¶∞ ÎÏ) Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. “ª›ÏËÛ ÁÈ· Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. “∞·ÚÈıÌÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ 18 Ì‹Ó˜, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ ·Ó Ù· ¤ÏÂÁ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ›ÛÙ¢Â. Œ¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ. √‡Ù ı· ÙÔÓ ›ÛÙ¢Â. ∞ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÒÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ›ÛÙ¢ fiÙÈ ı· ¿Ó ٷ spreads ·fi 130 ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 1000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ¿Óˆ ·fi ÙÔ 15%. Δ· ÏÔ˘Î¤Ù· Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ‡ÊÂÛË Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘.

¶ÔȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Îfi‚ÔÓÙ·È

ÎıÂÛË È‰ÂÒÓ ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜). √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ ÊÔ‚‹ıËΠӷ ÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ó¤·, ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ÌÂÙ¤ıÂÛ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·.

“¶˘Ú¿” Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ∞£∏¡∞, 15.

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È

ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¯ÈÏÈÔÂÈˆÌ¤Ó˜ ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›Â˜, ÁÈ· Ó· Û˘Áηχ„ÂÈ ÙËÓ ·Ó›ˆÙË ÙÚ·Áˆ‰›· Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ì ηٷÈÁ›‰· Ó¤ˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂. “√ Ï·fi˜ Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÏÂÙÔÌÂÚÂȷΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ.

§·˚΋ ·Ê‡ÓÈÛË, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔ ∫∫∂. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™., °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “ªÈÏ¿Ì ÁÈ· Ó›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ: 23 ‰ÈÛ. Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ ÈÔ ·Ó¿ÏÁËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂. “ŸÙ·Ó fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿ ¿Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ô‡Ù ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. ∫È fiÙ·Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó Ê˘Á‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ 40 ‰ÈÛ. Î·È 12,5% ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ·, ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ·ÁÔÚ¿, ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ȤÛÂÙ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô‡Ù ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. •¤ÚÂÙ Û ÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜; ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ fiÏË Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û·˜. ¶Ó›ÁÂÙ ٷ ¿ÓÙ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. “ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿Ì ۋÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÒ¯Â˘ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞Ó ı· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ‹ ·ÏÏÈÒ˜. “¢ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ η̛· ˘ËÚÂÛ›· ÛÙË ¯ÒÚ·. ¡· ʇÁÂÙ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ. ∫¿ÓÂÙ ηÎfi ÛÙÔÓ ÙfiÔ” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÂÎÏÔÁ¤˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË μÔ˘‰·¤ÛÙË, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ οÏÂÛ ÙËÓ “΢‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ ¤ÓÙÈÌË Ô‰fi Ô˘ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ. ¡· ·Ú·ÈÙËı› Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . √ Î. ΔÛ›Ú·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “Û‹ÌÂÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹, ·ÊÔ‡ ηÙ‰·Ê›˙ÂÈ Î·È ÍÂÔ˘Ï¿ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÙÈ̤˜ ¢ηÈÚ›·˜, ˆ˜ ÙÔ 2015, ˘ÔıË·ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” . “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Â› ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ “√‰ÈÎfi ÿÚÙË” . “√È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ “Ù›ÔÙ·” ¤ÚÂ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÙfiÛÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. °È· ÙË ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·‚ÔÏ‹, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ·Ó ¤ÂÛ·Ó ¤Íˆ Î·È ÛÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ, ‹ ·Ó ·ÏÒ˜ ÚÔ-

Ù›ÌËÛ·Ó Ó· ÌËÓ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙÔ “¶¿Û¯· ÙÔ˘ Ï·Ô‡” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ¢¯ÔÏfiÁÈÔ ·ÓÙ› ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. “¶ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ٷ ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ŒÙÛÈ fï˜, Û·Ù·Ï¿ÂÈ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· Ôχ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù›ÌËÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. “√ Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô‰ËÁ› Û ÁÎÚÂÌfi, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ¤Î‰ÔÛË Â˘ÚˆÔÌfiÏÔÁÔ˘, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ηıÒ˜ Î·È Ë ıÂÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ, Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

«ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ·, ı· ‰ÂÈ fiÛ· ÙÔ˘ Ê˘Ï¿ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜»

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¢È‹ÌÂÚË ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË £Ú¿ÎË ∫√ª√Δ∏¡∏, 15.

Δ

ËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÔÙ˘¯›·, Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ‹‰Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ªÂ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Û ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË £Ú¿ÎË, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Â› ۋÌÂÚ· ϤÍË ÁÈ· ÙËÓ...“Ù·Ì·Î¤Ú·” , ÛËÌÂÈÒÛ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜: “∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ª·˜ ÙÔ Ê˘Ï¿ÂÈ fï˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ŸÙ·Ó ¤ÏıÂÈ Ë ÒÚ·, ı· ‰ÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ fiÛ· ÙÔ˘ Ê˘Ï¿ÂÈ...”. ÎÔÓÔÌ›· ˘fi ηٿÚÚ¢ÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ó· ‚¿˙ÂȘ Î·È ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜ Ó· Îfi‚ÂȘ! ¢ÈϤ˜, ÏÔÈfiÓ, ı˘Û›Â˜, ‰ÈÏ‹ ÌÈ˙¤ÚÈ·”. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ·Ó·ÏÒıËΠÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο: ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Î·È ÙȘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ. “¶¤ÚÛÈ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠı· Ì·˜ “¤ÛˆÓ·Ó”. ™‹ÌÂÚ·, ›‰·Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ. ¢ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ! ∫È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Í·Ó¿ Ó· Ì·˜... “ÛÒÛÔ˘Ó”! ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÚÛÈ. ∞ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¶ÔÏÈÙÈ΋” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔ› Û ÔÈ· ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ϤÁÔÓÙ·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “™‹ÌÂÚ· ·ÎÔ‡Û·Ì ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÌÂ: Û ÔÈ· ¯ÒÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È.™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜; ∂ÌÊ¿ÓÈÛ ÙË ¯ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ˆ˜... “ÁË Ù˘ Â·ÁÁÂÏ›·˜”! ∫·È ·Ó¤ÁÓˆÛ ÌÈ· ¤ÎıÂÛË È‰ÂÒÓ ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ··Ú›ıÌËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ: “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·ԉ›¯ıËÎÂ, Â›Ó·È ˆ˜ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ Ô˘ ¿ÂÈ. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ. ∂Ì›˜ fï˜ ͤÚÔ˘Ì Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÙ·ÛÂ: ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ηًÊÂÈ·˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ηٿıÏȄ˘”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÍÂηı¿ÚÈÛÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó·

Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ. “™˘Ó¤ÓÔ¯ÔÈ Û ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi Â΂ȷÛÌfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “∫È ·Ó Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· Â΂ȿÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ‰Â¯ıÔ‡ÌÂ. ΔÔ˘ ÙÔ Ï¤Ì ·fi ÙÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÌË ÌÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÔ...” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÏÏÒÓ, fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË “Ù· ¤Î·Ó ÌÔ‡ÛÎÂÌ·”, ÁÈ·Ù› Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∞·ÓÙ¿ÌÂ: ΔÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ; ¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ; ¡· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙ› Ó· ÙÔ Ï‡ÓÂÈ; Ÿ¯È οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì”. Àfi ÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÛΛٷÈ, fiÙÈ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È, Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÁÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË ÙˆÓ “ı·” Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÍÔ‰ˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ. “¢ÂÓ ‹Ïı· Ó· Û·˜ ٿ͈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ¶∞™√∫, Ô˘ ÎÚ·‡Á·˙ “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ‹Ïı ÎÈ ¤ÛÙ˘„ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ ‹Ïı· Ó· Û·˜ ˆ, fiÙÈ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÂΛ Ô˘ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÚÈÓ” › Ì ·ÚÎÂÙ‹ ‰fiÛË ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ì ӈ‹ ·ÎfiÌ· ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘, fiÙÈ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ

„‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ “Ù¤ÚÌ· Ù· ͇ÏÈÓ· ÏfiÁÈ·, Ù¤ÚÌ· Ô ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÏfiÁÔ˜”. “Ÿ,ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· οӈ, ÙÔ ˘fiÛ¯ÔÌ·È Î·È ‰ÂÛ̇ÔÌ·È ·¤Ó·ÓÙ› Û·˜. ¢ÂÓ ‹Ïı· Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ¿Ûˆ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ›Â Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. 줂·È·, “‰ÈfiÚıˆÛ” ÙËÓ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·‰È˘ (Û‹ÌÂÚ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· οÔȘ) Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Â› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ·‰È˘. Ÿ¯È ·Ì¤Ûˆ˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ...∞˘Ùfi ı· ÙÔ ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Î·È ÌÂÈÔÓÔÙÈο ¯ˆÚÈ¿ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜, ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÂÈÔÓÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ fiˆ˜ ›Â, ı· Û¤‚ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ›ÛÙË, ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹. “∏ ¿ÊÈÍ‹ ÌÔ˘ ÚÔοÏÂÛ Û οÔÈÔ˘˜ ·ÓÈÎfi, ÁÈ·Ù› ›¯·Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÌÂ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡Ó ÂÓ ·Ô˘Û›· ÌÔ˘, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÙË Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì ÙË ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·. ªÂ ÁÂÏÔ›· „¤Ì·Ù· Î·È Î·Îfi‚Ô˘ÏË ÚÔ·Á¿Ó‰· ıˆÚÔ‡Ó ÌÂÚÈÎÔ› fiÙÈ ı· ÊÔ‚›ÛÔ˘Ó Î·È ı· ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Û ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜. ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È Ù· “‰ÂηӛÎÈ·” ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ Â΂ȿ˙ÂÙ·È. ∫·È È· ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏȤٷȔ ÙfiÓÈÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, fiÙÈ Ë ¡.¢. ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜.

√ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ, fiˆ˜ ÙÔ ·ÔοÏÂÛ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ “ÁÂÌ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÏÔ˘Î¤Ù·, ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È Û‚‹ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ”. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÊÔ‰Ú‹ ÚÔÛˆÈ΋ Â›ıÂÛË Î·È ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ô˘ ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. “£˘Û›Â˜, Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÏÔ˘Î¤Ù·, ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ¡.¢., Ô˘ ηْ ·˘ÙfiÓ ¤ÂÛ·Ó ¤Íˆ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (¯ıÂÛÈÓfi) ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, fiÙÈ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ·fi Ù· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ ÂÓÓ¤· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÊÙ¿Û·Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÛÙ· 14 ‰ÈÛ Â˘ÚÒ Î·È ÙÒÚ· Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ - ηٿ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿- Ù· 17 ‰È˜. “¢ÈÏ¿ÛÈ· ‰ËÏ·‰‹ ̤ÙÚ· ·’ fiÙÈ ·Ú¯Èο ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ¢¡Δ Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ” ›Â Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ·È¯ÌËÚfi ÙfiÓÔ: “∫·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ fiÙÈ Û ÌÈ· ÔÈ-

¢ÂÓ ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·fi ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

™ÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ «‰˘ÛÙÔΛ·» ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó Ù· spread... §√¡¢π¡√ 15.

T· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, οÙÈ Ô˘ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó Ù· spread ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Û ÈÛÙÔÚÈο ˘„ËÏ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ڇÓıËΠηٿ 56 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ 1.059 Ì‚. Δ· Â›‰· ·˘Ù¿ ı· “ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó” Û ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ 13,8%.Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters, oÈ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ¿˜ Ù· ˆ˜ ›ÂÛË ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÙÔ fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘-

Ô˘ÚÁfi˜ “¤‰ˆÛ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó” ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ‰Ë-

ÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰˘Û¯¤Ú·Ó ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

ΔÔ ¢¡Δ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÏfiÁÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ÛÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ √À∞™π°∫Δ√¡, 15.

“ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Δ˙ÔÓ §›ÛÎÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Frankfurter Allgemeine ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ˘ÔÙÈÌ¿ ÙÔ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °È· Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔΤ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓ” ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂∂ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2013, Ô Î. §›ÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ “˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ Ë Èı·ÓfiÙËÙ·”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi CNBC Ô Î. §›ÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ∂∂ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÔÈ Ê‹Ì˜” Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Â›Ó·È “·ÓÙÂÏÒ˜ ·‚¿ÛÈ̘.∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó Èı·ÓfiÙËÙ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 15.

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 13Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 15-042011). ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 13Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 68 Î·È 101. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 101304 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 68628 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 68650 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 101326 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 68361 68615 101037 101291 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 68223 68247 68544 68589 68593 68713 101220 101265 101269 101389 101899 101923 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 68030 68032 68059 68068 68116 68119 68129 68149 68167 68182 68189 68191 68216 68219 68228 68262 68270 68306 68321 68323 68374 68384 68398 68407 68413 68415 68454 68462 68463 68495 68523 68527 68531 68539 68562 68565 68590 68595 68620 68636 68656 68658 68668 68709 68745 68750 68753 68771 68772 68777 68781 68782 68789 68795 68799 68818 68831 68847 68848 68855 68878 68883 68892 68898 68902 68933 68944 68947 68960 68980 101050 101060 101074 101083 101089 101091 101130 101138 101139 101171 101199 101203 101207 101215 101238 101241 101266 101271 101296 101312 101332 101334 101344 101385 101421 101426 101429 101447 101448 101453 101457 101458 101465 101471 101475 101494 101507 101523 101524 101531 101554 101559 101568 101574 101578 101609 101620 101623 101636 101656 101706 101708 101735 101744 101792 101795 101805 101825 101843 101858 101865 101867 101892 101895 101904 101938 101946 101982 101997 101999. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 68000 ¤ˆ˜ 68999 Î·È ·fi 101000 ¤ˆ˜ 101999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

∫ÂÚ·Ù¤·: ¶‹Á·Ó Ó· «Î¿„Ô˘Ó» ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ∞£∏¡∞ 15.

∂ÈΛӉ˘Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Ë ‚›· ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·. ∂›ıÂÛË Ì ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ, ·fi ÔÌ¿‰· ·ÁÓÒÛÙˆÓ, ‰¤¯ıËΠ˙¢Á¿ÚÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 00.45’, fiÙ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ‚fî˜ ÌÔÏfiÙÔÊ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Â› Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÈ¯·‹Ï ¢ÂÏ›ÛË. ª¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Ù· 4 ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠ˘ÚηÁÈ¿, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÚ›· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Ô¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ʈÙÈ¿ ηٷۂ¤ÛÙËΠÙÂÏÈο ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. Δ· ‰‡Ô ·fi Ù· π.Ã. Ô˘ οËÎ·Ó ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Û ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆÔ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ, Ô ÌÂÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ ʤÚÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ∞’ Î·È Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.Δ. °Ï˘ÎÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ÂÓÒ Ë Á˘Ó·›Î· ˘ËÚÂÙ› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∫ÂÚ·Ù¤·˜. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈΛ· ·fi ÙÔ 1994.

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘

™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ¶∞™√∫-™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞ 15.

˘ı›· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÍ·¤Ï˘Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î. ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ∫∞¶∏ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Î·È fiÛˆÓ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó. √ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ™Àƒπ∑∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ·Ù›ÛÙËΠÂÈۋ̈˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ‰ËÌfiÛȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ËÁ›ÙÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ηϤÛÂÈ Ù· ̤ÏË Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËıÈ΋˜” . ™Â ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ·Ó‹ıÈÎÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ԉ¯ıԇ̠¤Ó· ȉÈfiÌÔÚÊÔ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, fiÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÂχıÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ‹ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfïӔ. ∂ÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÛȈ¿ Î·È Ó· ηχÙÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ú·ÎÙÈΤ˜”. ∫¿ÏÂÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ “Ó· ÌËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ‰ÈfiÙÈ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ıËΠÙȘ ·ÓÙÈÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ·ÚfiÌÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜”. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ª. ∫ÚÈÙÛˆÙ¿Î˘ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË fiÙÈ “Ì „‡‰Ë ÂÈÙ›ıÂÛÙÂ Î·È ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ”, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ˘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi Ù· ̤ÏË Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·Ú¿ Ù· fiÛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È”. Ÿˆ˜ › “Ô ™À¡ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ˘¤Ú ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÂÈÚËÓÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ”. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ó¤· ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, £. ¶¿ÁηÏÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Mega, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ › fiÙÈ “ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ê·Û›ÛÙ· Î·È ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·ÈÔ˜”ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚԇ̠ÂχıÂÚ· ·Ú¿ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ΔÛ›Ú·”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, Ô Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô.Œ‰ˆÛ Â›Û˘ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ·fiÂÈÚ·˜ Â›ıÂÛ˘ ÛÙÔÓ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· Δ˙¤È̘ √˘fiÙÛÔÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ϤÁÔÓÙ·˜: “∂ÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· “Ê·ÛÈÛÙÈ΋ ÓÔÔ-

ÛÙÂϯÒÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÈÔ˜ ÙȘ οÓÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi - Ï·˚Îfi ΛÓËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÔ ÍÂÊÒÓËÌ· ÚÔÛÒˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂.

™ÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¶∞™√∫ ∞fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÂΉfiıËΠÔÚÁÈṲ̂ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “›¯·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, ¶. ΔÂÚ˙fiÁÏÔ˘”.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÙÚÔ›·” ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ›¯Â ‰Â¯ı› Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Û ÂÙ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·, “·ÏÏ¿ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙÔ ¤Î·Ó Á·ÚÁ¿Ú·” “∂‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ· ‰›Óˆ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, ‰ÂÓ ı· ˘Ô·„ˆ ÛÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú·”. ∫·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ‚›· Î·È Ë ·ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÍÂοı·Ú·”. ™‡Ûۈ̷ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ηٷ‰›Î·Û·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‚›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜. “ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ‹Ù·Ó ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· Ê¿Ì ͇ÏÔ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Ú/Û Real Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜.

∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ “√‡Ù ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘ÌÂ, Ô‡Ù ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂ, Ô‡ÙÂ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ Î·È Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÎÏÂÊÙÔÔϤÌÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜, fï˜, ÂΛ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ, ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ̷˙ÈΤ˜ Î·È ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ” ‰‹Ïˆ-

ÛÂ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Î·Ù¿ §Ô‚¤Ú‰Ô˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›۷ ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ¶Âٷψً Â›ıÂÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ Ù˘ Ê·È¿˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·Û‡ÛÙÔÏˆÓ „¢‰ÒÓ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÂÈϤÁÂÙ·È ÁÈ ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· Â›ıÂÛË Ë Ë̤ڷ Ù˘ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ù· Ó¤· ·̷ٷ ÔÚÁ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ‚·ÛÈ΋ ÛÙfi¯Â˘ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Ê›ÌˆÛË Î¿ı ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓ˘ ʈӋ˜, Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î¿ıÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘”.

∫·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ë ¡¢ ™ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Î·Ù·‰›ÎË ÙˆÓ fiÛˆÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¡¢.√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙË ‚›·, ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÔÈÔ˘ Î·È Â¿Ó ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È, fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›·, fiÔÈ· ÚfiÊ·ÛË Î·È ·Ó ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ.

ΔÔ ∫∫∂ “ΔËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÒÚÈ̘ ‹ ·ÓfiËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ηٿ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ

™ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. º. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “›¯·Ì ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÓfi˜ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, fiÔ˘ ‰‹ıÂÓ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ, ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‚›·, ›Ù ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, ›Ù ÁÈ· Ó· ÂÓԯϋÛÔ˘Ó, Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó”. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ηٷ‰ÈηÛÙ¤·, ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¿ÛÎËÛ˘ ‰ÈηȈ̿وÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂχıÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· ’’ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÛı·È’’, Ë ÂχıÂÚË ‰È·Ù‡ˆÛË ·fi„ÂˆÓ ÙÔ˘ οı ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË”. ∞ˇı˘Ó ‰Â ¤ÎÎÏËÛË “fiϘ ÔÈ Ù¤Ú˘Á˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·” , ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÙÚ·ÁÈÎfi Î·È Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤Ô” Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ô ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î. James D. Watson ·fi ÔÌ¿‰· Ó·ÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ.

∂Í·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∏Ï›·˜

ª¿˙¢·Ó ÊÚ¿Ô˘Ï˜ ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏˆÓ ¶Àƒ°√™ 15.

∫¿Ùˆ ·fi ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏˆÓ ¤Ó·˜ 32¯ÚÔÓÔ˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘, ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ÂÍ·Ó¿Áη˙·Ó Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÚÙ¤ÛÈ ÛÙÔÓ ÓÔÌfi ∏Ï›·˜. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠfiÙ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó fiÙÈ ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ¤Ó·Ó ∂ÏÏËÓ· Î·È Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÛÙËÓ ∏Ï›· ˘fi ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Á ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰¤Î· ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÓÒ ‰›Ï· ·fi Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ‹Ù·Ó Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó “Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜”. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 25 ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ. √ˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, 30 ÂÙÒÓ ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ›¯Â ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ÓfiÌÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂Ï-

O ¯ÒÚÔ˜... ηÙÔÈΛ·˜ ÙˆÓ PÔ˘Ì¿ÓˆÓ «Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӈӻ

Ï¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ ˆ˜ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì ·ÌÔÈ‚‹ 25 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ‰È·ÌÔÓ‹ Û ‰ˆÌ¿ÙÈ·.

√Ù·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ∏Ï›· ÍÂΛÓËÛÂ Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÔ˘˜. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙ· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ·ÊÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ·Ó

Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÊÚ¿Ô˘Ï·˜, ·Ú·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ∂›Û˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ Ô˘ ›¯Â ÛÙ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·‹ÁÌ·Ù· Ù· Ê·ÁËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·ËÁÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜ Î·È ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ·Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÒ ·Ó¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÔ˘Ì¿ÓˆÓ Û˘ÓÂÚÁÒÓ ÙÔ˘, 30 Î·È 32 ÂÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· ΢ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ, ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ÔÏϤ˜ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ì ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù¤ÛÛÂÚȘ οÚÙ˜ ·Ó·Ï‹„ÂˆÓ Î·È 1.045 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ ‰˘Ô ÚÔ˘Ì¿ÓÔÈ. ™ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·Ú·Û¯¤ıËΠ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞Ì·ÏÈ¿‰·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ¢∂À∞ªμ

ªÂ ËÁ·›Ô ÓÂÚfi ¤ˆ˜ Î·È 90% ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘

ª

 ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 80%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 90%. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ú‹¯ıËÛ·Ó 1.070.729 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 889.804 ΢‚Èο, ÔÛÔÛÙfi 83%, ‹Ù·Ó ËÁ·›·.

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 57 ‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 436 ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ∫À∞ À2/2600/2001 Î·È Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÌÂÙÚÈÎÒÓ. ∏ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î˘Ì¿ÓıËΠ·fi 10,2-21,4 Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ (‰Â›ÎÙ˘ ˘Ê·Ï̇ڈÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ) ·fi 7 - 71 mg / Ï›ÙÚÔ Ì ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ù· 250 mg / Ï›ÙÚÔ. ™Â Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ˘Û›·˜ Ûȉ‹ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂÓÒ Û ̛· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ˘Û›·˜ Ûȉ‹ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Ì ·˘ÍË̤ÓË ıÔÏÂÚfiÙËÙ·, Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ - ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· (·ÎfiÌË Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘ 90%) - Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ·fi 7-44 mg /Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·fi 8,6-22,4 Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 10 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤‰ˆÛ ÂȘ ÙÚÈÏÔ‡Ó ÙË ‰·¿ÓË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ¢∂À∞ªμ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ·fi ‹Ș ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰Ú·ÛÙË-

ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 750 KW Î·È ÙÔ ·Ú¯Èο ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ˘ fiÊÂÏÔ˜ ÛÙȘ 3.500.000 KWh/¯ÚfiÓÔ. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ Î·È •ËڷΛˆÓ, Ë ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÈÌÔÏÔÁËı¤Ó ÂÈÛÚ·¯ı¤Ó ÔÛfi ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¢∂À∞ªμ, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ›Û˘ ·fi‰ÔÛ˘ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ·Ó·˙ËÙ› ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ.

™Δ∞Δπ™Δπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ À∏™ ™∞ƒ∞∫∏¡√À 750KW ŒÙÔ˜

ÚÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ‰È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999 Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 880.410,85 ú (300.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜), ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 352.164,34ú (120.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜) ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂¶∂ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ‰Â ˘fiÏÔÈÔ ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ. √ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ Î·È ÙˆÓ •ËڷΛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙË ¢∂∏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ·Ó¿ÏÔÁË Û‡Ì‚·ÛË. ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜

™˘ÓÔÏÈ΋ ΔÈÌ‹ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘ ¶·ÚÔ¯‹ πÛ¯‡˜ ¶·Ú·Á. (m3) (KWH)

1. 2000 3.528.654,00 2. 2001 3.682.944,00 3. 2002 4.512.075,00 4. 2003 5.946.276,00 5. 2004 5.114.129,00 6. 2005 4.041.295,00 7. 2006 6.572.674,00 8. 2007 3.813.795,00 9. 2008 3.817.238,00 10. 2009 4.258.517,00 11. 2010 4.587.383,00 ™À¡√§√ 49.874.980,00

ΔÈÌÔÏÔÁËı¤Ó ¶ÔÛfi (ú)

2.548.800,00 151.687,05 2.618.400,00 159.149,93 3.168.000,00 200.802,11 4.108.000,00 267.736,41 3.604.800,00 240.595,12 2.758.400,00 190.900,96 4.199.760,00 300.307,75 2.662.380,00 196.398,43 2.709.840,00 207.362,13 3.276.000,00 264.267,51 3.532.838,00 309.921,66 35.187.218,00 2.489.129,05

∂¯›ÚËÛ·Ó Ó· «ÂÙ¿ÍÔ˘Ó» Ì Ï·ÛÙ¿ ‰È·‚·Ù‹ÚÈ· Δ¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ Ryanair Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ª¤ÚÁηÌÔ πÙ·Ï›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ Ï·ÛÙ¿ Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¤Ó·˜ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔ §›‚·ÓÔ, οÙÔÈÎÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙ›¯Â Ï·ÛÙfi ‚¤ÏÁÈÎÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú¤ıËΠηٷ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙË Û˘Óı‹ÎË Ù˘ “™¤ÓÁÎÂÓ” ˆ˜ ÎÏÂÌ̤ÓÔ, ¤Ó·˜ 28¯ÚÔÓÔ˜ ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì Ï·ÛÙfi ‚ÂÏÁÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ¤Ó·˜ 22¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙË ™ÔÌ·Ï›·, Â›Û˘ οÙÔÈÎÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ηÙ›¯Â Ï·ÛÙfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ °Î¿Ó·˜ Î·È ¤Ó·˜ 33¯ÚÔÓÔ˜ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÎÙ‹˜ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·Ù›¯Â Ï·ÛÙ‹ οÚÙ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó Ù· Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ - ·ÏÏÔ‰·fi- ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 60, 100, 40 Î·È 45 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ·fi ÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔfiÙÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÚÔ˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ - ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·- ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ·ÁfiÚ·Û·Ó Ù· Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ·fi ¿ÁÓˆÛÙ· ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· ¤Ó·ÓÙÈ 50, 100 ·ÎfiÌË Î·È 500 ¢ÚÒ.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÂÛÙÈÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂÛÙÈÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÂÎÙ‹ÚȘ Ù¿ÊÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡. §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” , Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ˙‹ÙËÛ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∂ÊÂÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÓÔÌÈÌÔÔÈËı› Ë Ï‹„Ë ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ÂϤÁ¯Ô˘ (hot spots). Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛË, “·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ‰Èο Ì·˜ ̤۷, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‰È·Ê·Ó›˜ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÌÂıfi‰Ô˘˜, Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ÂÛٛ˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰›Ô ÂϤÁ¯Ô˘” , Î·È ˙ËÙ› Ó· ÂÈÙÚ·› “Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÊÚ¿ÙÈ· ÂÍfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÙÈı¤ÌÂı· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÛËÌÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌÓ·›Ô˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Â›ÛËÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ·ÙÂÏ‹ ÙÚfiÔ, ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Î·Ù¤ıÂÙÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¶ËÓÂÈfi, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ Â›Î·ÈÚË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ - Ë ÔÔ›· ‰È·Ù˘ÒıËΠ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2008 - ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ (monitoring) Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ÛÙË Ï›ÌÓË” . ∂›Û˘, ÛÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ, ·Ú·‰fi͈˜ ·ÔÛȈÒÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜” .

∏ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ∂›Û˘ Ë ·Ú¿Ù·ÍË “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” η٤ıÂÛ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÂÚÒÙËÛË fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ô ¶ËÓÂÈfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· - ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ - Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Û ˘ÂÚÎÔÚÂÛÌfi ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ï›ÌÓË, ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜, ÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Î·È ÙËÓ ˘Á›· Î·È ˙ˆ‹ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÙÈ Ì¤ÙÚ· ¿ÌÂÛ· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÒÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi Î·È ·ÌfiÏ˘ÓÙÔ Î·È ÔÈ· ̤ÙÚ· ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ú‡·ÓÛ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÌfiÓÔ ÛÎÔfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ Î·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi” .

™ÎÏËÚ‹ ÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·: ™ÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ» Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙȘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜

ÎËÓ¤˜ Î·È ÏÂÎÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ Û ÁË‰ÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÁÓÒÚÈÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ì·˙È΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™Â ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ë ¤ÎÚËÍË ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÛËÌÂȈı› ÁÈ· Ó· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, Ë ÔÔ›· ‰È‹ÚÎËÛ ÂÚ›Ô˘ 20 ÏÂÙ¿. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÊÚ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ “Â›Û·È Ï·ÛÔÏfiÁÔ˜” ‹ “Â›Û·È „ÈÏÈηÙ˙‹˜” ‹ “Â›Û·È ·Ó¿ÍÈÔ˜”, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∫·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â‹ÏıÂ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¶¿Ì £ÂÛÛ·Ï›·√ÈÎÔÏÔÁÈο” Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘Ú¤Ù·. √È ·Ú·Ù¿ÍÂȘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”, “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË”, “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›”, “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” Î·È “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÍÂΛÓËÛ fiÙ·Ó Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î. ªÔ‡Ù· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÂÚÁÔÏ·‚›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¡.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊıËÎ·Ó ‰‡Ô Û˘ÌʈÓËÙÈο. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÚÒËÓ ÓÔ̿گ˘ Î. º. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË. À‹ÚÍ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ô˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· “ÎÔÈÓfi Û˘ÎÔÊ¿ÓÙË”, ÂÓÒ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó¤Û˘Ú ·fi Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ Ë ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ Â› ÓÔÌ·Ú¯›·˜ ¶··ÙfiÏÈ·. Ÿˆ˜, ›Â, “˘‹Ú¯·Ó 49 ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ÂÓÒ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ “ÏËÎÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi” . ÕÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ “ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ·ÏÈ¿ ÛٷʇÏÈ·”, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ΔfiÙÂ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ-

‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· -fiˆ˜ ÙËÓ ·Ó¤ÁÓˆÛ - “Ô ÚÒËÓ ÓÔ̿گ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˘”. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Â› fiÙÈ “¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏfi ·Ó¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘ÙfiÓ”, ÂÓÒ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∏ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÊÔ‡ÓÙˆÛ Ì ʈӤ˜ Î·È ÏÂÎÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi “Ï·ÛÔÏfiÁÔ Î·È ·Ó¿ÍÈÔ”. ΔÂÏÈο Â‹ÏıÂ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ.

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ “ۯ‰ȿ˙ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰È·ÚıÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ¿ÍÔÓ˜: -ÃÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Îϛ̷η˜ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ‰ÈÂΉ›-

ÎËÛË, ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ, ·ÏÏ¿ Ì·¯ËÙÈο, ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ”. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛËÁËı› ηӤӷ Ó¤Ô ÊfiÚÔ, Ù¤ÏÔ˜ ‹ ‰Èη›ˆÌ· ˘¤Ú Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜”. “∫¿ÔÈÔÈ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜: Ó· ÌË ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì fiÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÂÙ·Î˘Ï‹ÛÔ˘Ì ٷ ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. ¢ÂÓ ˘Ô·ÙÔ˘ÌÂ. ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ”, ›Â Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ıÂÛ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ “·ÊÂÓfi˜ Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ·fi ÙȘ ÚÒËÓ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ËÌÈÙÂÏ‹ Û‹ÌÂÚ· ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ú‡·ÓÛË, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÚ¤‚ψÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘

Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. “√ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Â¤ÏÂÍ ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË” Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Î·È Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ¤Ó·Ó ‰‹ıÂÓ Î·Ù·¯Úˆ̤ÓÔ ıÂÛÌfi”. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë fiÙÈ “ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÂÓfi¯Ô˘˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ó¿ÚÎË ¯Ú¤Ô˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰È·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ 4 ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ;”. √ Î. ∂. ªÔ‡Ù·˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Ì›· ·ÓÙ›ÏË„Ë ¯·ÌËÏÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÊfiÚÔÈ, Ù¤ÏË ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·”. √ Î. ¢ËÌ. ªËÙÛÈÔ‡Ï˘, “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›”, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÔÎÔÚÔÌ·¯ÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘, “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜”. √ Î. º. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶·Ú¤Ì‚·ÛË” ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ: “∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì›· Ù¯ÓÈ΋ - ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ì›· Ù˘È΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ Î·È ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ·fi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∂›Ó·È ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·fi Ù· ÓÔ̷گȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·. ªÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ∂.∂. - ¢.¡.Δ.”.

«£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË»

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

∂ÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∂ÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. À¤Ú „‹ÊÈÛ·Ó 32 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ (ÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¶¿Ì £ÂÛÛ·Ï›·-√ÈÎÔÏÔÁÈο Î. ¢. ∫Ô˘Ú¤Ù·), ÂÓÒ Î·Ù·„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ (§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË, ∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›, £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜). √ ÚÒÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 109.784.419,65 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ “fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ıËÙ›·˜ Ì·˜ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜: √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ- ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË”. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ › fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¿„˘¯Ô, ·ÔÏ›ÙÈÎÔ, ‰ÂÈÏfi Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ‹Ïı ·fi ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË, ηٷÚÙ›ÛÙËΠÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘”. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” μ. ªÔ‡Ù·˜ › fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È

ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¤ÚÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ò˜ ÙË ÊÔÚÔÌ˯ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. °È’ ·˘Ùfi - ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ - fi¯È ·ÏÒ˜ ηٷ„ËÊ›˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ï·fi Î·È Ó· ÙÔÓ ÍÂÛËÎÒÛÔ˘Ì Ӓ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘. √ Î. ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ √ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” , Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ˘ÏÔÔÈ› ÙËÓ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 27,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÂÙ·Î˘Ï›ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÚËÌ·Á̤ÓÔ˘˜ ·fi Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Ôϛ٘” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î. º. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÂ ‰·¿ÓË 165 ú ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ, Â›Ó·È ·ÛÙÂ›Ô Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› οÔÈÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÙÈ ÌÔÚ›, Ù¿¯·, Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÊ·ÁÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ∂∂ - ¢¡Δ” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

O A. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™Â ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∞. ¡¿ÓÔ˜ Î·È ∞ÓÙ. ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂȈÌfi. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›·, ÂÓÒ ¿ÏÏ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Ô˘ Ì·›ÓÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÎfiÌË Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ô‰ËÁ› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ: * °È· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Û fiÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. * °È· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ÛÙÂϯˆı› Â·ÚÎÒ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË

¢ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Δ. ªÈÚÌ›ÏË ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ΔÈ Â› ÁÈ· ∫¿ÚÏ·, P˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¢È¿Ù·ÁÌ· ¶ËÏ›Ô˘, ÏÈÌ¿ÓÈ, μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‚ÈÔÌ¿˙·˜

Δ

Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ η‡Û˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÚÔÔÔÈËı› Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÚÚ¤ÂÈ Ù· ·ÛÙÈο χ̷ٷ ÛÙÔ ÏËÌÓ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¿ÊËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ˆı› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∞Ù˙¤ÓÙ· Ì ‰¤Î· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. “ŒÁÈÓ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û‡Û΄Ë, Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ì ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÂıÔ‰Èο Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË, Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë fiÏ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î.Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ì·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÙÔ-

ÓÈṲ̂ӷ, Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ‹ Û˘Á΢ڛ·, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì οı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ï‡ÛÂˆÓ Û ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Î·È Ì ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Û fiÏ· Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆӔ , ‰‹ÏˆÛÂ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ›¯Â ÚÔÂÂÍÂÚÁ·Ûı› ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ Î·È Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù· ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∂∫∞. “÷›ÚÔÌ·È ÁÈ·Ù› ˘‹Ú¯Â ıÂÚÌ‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ô μfiÏÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ χÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È” ÙfiÓÈÛÂ.

Δ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË: °È· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘ Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË ‰ÂÛ̇ıË-

ΠfiÙÈ Û 15 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÒıËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÂȉÈÎfiÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ ηÈ

Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÂχıÂÚ˘ ˙ÒÓ˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. °È· ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ¶ËÏ›Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ·Ó·ÙÂı› ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ÂÎfiÓËÛË ÂȉÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶.¢. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ À¶∂∫∞ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠηٷگ‹Ó ıÂÙÈÎfi Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÚÈÏ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¶ÚÔÂ-

ªÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ √ ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ª. ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 22 Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, 82 ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓfi˜ ÂÓfi˜ ÂÚÁ¿ÙË ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ, Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÔÈ √Δ∞ ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi, Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 26/4/2011. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂԯȷÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ÚfiÛηÈÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› 70 ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂԯȷÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ‹ ÚfiÛηÈÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› 18 ı¤ÛÂȘ, ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ πˆÏÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› 5 ı¤ÛÂȘ, ÛÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› 15 ı¤ÛÂȘ, ÛÙËÓ ∞Ú-

Ù¤Ìȉ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› 18 ı¤ÛÂȘ, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· 51, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 15, ÛÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›· 6. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 198, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÎÂÓ¤˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ı· ÚÔÎÏËı› ‰·¿ÓË 1,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ™ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘˙ËÙËı› Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¡ÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰‹ÌˆÓ Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢∏.¶∂.£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂.)” ¶Úfi‰ÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¶. ª·‚›‰Ë˜ Î·È Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰‹ÌÔ ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ӤԘ ‰‹ÌÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ, ÚԂϤÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ·ÛÎÔ‡Û·Ó, Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ò˜ ı· ηٷÓ›ÌÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-

Ù˜. ™ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·È‰ÈÔ‡, Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÔÈ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔÈ ÂÓÒ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ‹Ù·Ó ·ÓÂÓÂÚÁ¿. £· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ πÛfiÙËÙ·˜ Î·È §·˚΋˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ηÈ

∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ∞Ó·Ù˘ÍË Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ º˘ÛÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∫¤ÓÙÚÔ π·ÙÚÈ΋˜ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÏËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜.

‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. °È· ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ÔÚÁ·Óˆı› Ó¤Ô ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ú‡ˆÓ, Ô˘ ı· ÔÌÔÁÂÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶.™. μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ μfiÏÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. °È· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÚfiÏ˄˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ (°ÔÚ›ÙÛ·, ∂ÈÛÎÔ‹) ˙ËÙ‹ıËΠӷ ηٷÙÂı› Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ 2.26 ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞Ï. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞.

∏ ∫¿ÚÏ· °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¤ÁÈÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ‚¿ÛË Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙÚËÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, Ó· ˘ÎÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÛËÌÂȷΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¶ËÓÂÈfi˜-∫¿ÚÏ· Î·È Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡

§¿ÚÈÛ·˜, ÒÛÙÂ Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÓÙË ÙÔ˘ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘. °È· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ À¶∂∫∞, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ıˆÚ·Î›˙ÂÙ·È Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë Î. ªÈÚÌ›ÏË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÂÛÙÚ¿ÊË Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓË ÂÙ·ÈÚ›·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ·ÊËÓÈÛı› Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ (·Ú·ÁˆÁ‹ η‡ÛÈÌ˘ ‡Ï˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿-η‡ÛË), ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿ÛıËΠÂÈʇϷÍË ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·Ó Ë Î·‡ÛÈÌË ‡ÏË Ô˘ ı· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Â›Ó·È ‚ÈÔÌ¿˙·. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË Î·È ¤Ï·‚·Ó Â›Û˘ ̤ÚÔ˜ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¡›ÎÔ˜ ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘, ÔÈ °ÂÓÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ÕÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª·Ú›· ∫·ÏÙÛ¿ Î·È Ô ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ À‰¿ÙˆÓ ∞Ó‰. ∞Ó‰Ú·‰¿Î˘. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÏfiÁˆ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ Û ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.


M·ÁÓËÛ›· 14 √ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÂÎÔÌ‹ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘

¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ƒΔ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ”, ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓË ·fi ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ πÁÓ¿ÙÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ∂.ƒ.Δ ∞.∂. “ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·ÛË” Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ Ù˘, fiÙÈ Îfi‚ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ƒΔ Ë ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ ÚÔ‚·ÏÏfiÙ·Ó Û fiÏ· Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ηӿÏÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ÁÈ· ‰ÂηÂÓÓ¤· Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÎÔÌ‹ ÛËÌ›ˆÓ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙËÏÂı¤·ÛË Ù˘ ∂.Δ.-1, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·›ÙÈ· ‰È·ÎÔ‹˜ Ì›·˜ ÙfiÛÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ì ‰ÂηÂÓÓÈ¿¯ÚÔÓË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÈÙÂ›Ù·È ÙËÓ Â·Ó·ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ηÙfiÈÓ ÙˆÓ ¤ÓÙÔÓˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Ù˘ ÎÔÈÓfi.

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·fi ∂§Δ∞ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· ã∂™ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ ∂§Δ∞, ÙÔÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô Î. ™ÙfiÈÎÔ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. πˆ¿ÓÓË ∫·ÏfiÙ˘¯Ô ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙ· ∫¿Ùˆ Î·È ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ◊‰Ë, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ·fi ÌfiÓÈÌÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜ Î·È Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂§Δ∞ Ì ÚˆÈÓ‹ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∞fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›·˜ Î·È ·ÚÈıÌÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ™Ùfi˚ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ·ÚÈıÌÔ‡˜ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ› Û ÛËÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó (‹‰Ë ÔÚÈṲ̂ӷ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÁÚÈ¿˜/∞ÚÙ¤Ìȉ·˜.

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ∫·Ô˘Ó¿˜

“ÿԘ” ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ ™ÙȘ 626.700 ú ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û˘Ó 173.000 ú ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·

ÏÏ›ÌÌ·Ù·, ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Î·È “·ÁˆÌ¤Ó·” ¤ÚÁ·, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, Ô˘ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË. ∏ “ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿” Ù˘ Ó¤·˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· Ì ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 626.700 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙˆÓ 173.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ”, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û Ì·˙fiÙÔÔ. “∫Ú·Ó›Ô˘ ÙfiÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∫·Ô˘Ó¿˜. √ ÚÒËÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û οو ·fi ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ηÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫·Ô˘Ó¿˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ ÛÙÔÓ “∫Ô‡ÎÔ”. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ 16 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË 13 ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ê‡Ï·Î˜. √ Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÙÔ “¯¿Ô˜” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ∞™∂¶ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ù· “ÔÔ›· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‚ڋΠÔÙ¤” . ΔÚÂȘ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¶.∂ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌÂٷٿ¯ÙËÎ·Ó Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÌÂٷٿ¯ÙËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù·ÊÒÓ-ÂÎÙ·ÊÒÓ ÌÂٷٿ¯ÙËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ٷʤ˜ Î·È ÙȘ ÂÎٷʤ˜ Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Î·Ù’ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÎÙfi˜ ∞™∂¶. “À¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›·. ŸÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÚÔ΋ڢÍË ∞™∂¶ Î·È ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ٷ ÌfiÚÈ· ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Á˘Ó·›Î˜, η̛· ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ›. ΔÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›” ›Â Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ù· ÁÚ·Ê›· ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi

∂¡∞ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiϘ ÙȘ Áˆ-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ - “ÂÚÁ·Ï›Ԕ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛÂ, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π°ª∂ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π°ª∂), ˆ˜ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜, ˘‰ÚÔÁˆÏÔÁÈΤ˜, Áˆ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙ· ÓÂÚ¿, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙ˘ˆı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· - ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡ ˘Ô‚¿ıÚÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›·

‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ∫Ô‡ÎÔ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ë Â› ¯ÚfiÓÈ· “·ÁˆÌ¤ÓË” Â¤ÎÙ·ÛË, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È Â›Û˘ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ı·Ï¿ÌÔ˘, Ô˘ Â›Û˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÔÓÙ·È Ù·Ê¤˜ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜. °È· ÙÔÓ „˘ÎÙÈÎfi ı¿Ï·ÌÔ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË 6.000 ¢ÚÒ Î·È Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ÔÛÙÂÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ, ÂÓÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È 26.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·fi ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ.

∂ÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ ● √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °È¿Ó. ∫·Ô˘Ó¿˜

● ∂ÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ KÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ

˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·. √ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ›¯Â ·Ú·‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÛÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë Â›¯Â η˘ÙËÚÈ·ÛÙ›. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙÚÂȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Î·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ê‹˜ ÙˆÓ Î·ÓÙËÏÈÒÓ. ∏ ÂÚÁÔÏ·‚›· “Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡-ʇϷÍË ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È “ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÒÙË” ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Î·È ‰‡Ô ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÛÙȘ ٷʤ˜ÂÎٷʤ˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÏËڈ̋ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ˆ˜ ÌË

ÓfiÌÈÌ· ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ì¤Ûˆ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Ô‰Ô‡. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‡„Ô˘˜ 165.657 ú, Ù· ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛ ÂÙÂÚÔ¯ÚÔÓÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂίˆÚ‹ÛÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂›Û˘ Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ “¤¯·Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ·Ê‹˜ ÙˆÓ Î·ÓÙËÏÈÒÓ”. √ ¢‹ÌÔ˜ Ï¿Ì‚·Ó 60.000 ú ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÔÛfi Ô˘ ıˆڋıËΠÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi Î·È ϤÔÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ¶ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁÔÏ·‚›· ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î·È fi¯È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ·fi ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 626.700 ú. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘

·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜”. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ 11 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ٷʤ˜-ÂÎٷʤ˜ Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. Δ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÛÙȘ ٷʤ˜, ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, Ô Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÔÈÓÈο Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ∂›Û˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÂÈıˆÚËÙ¤˜

√ Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈ·, ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· “·ÓÂÎÙ‹” ηٿÛÙ·ÛË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜. “∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÓÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÓÙÚÔ‹ Â›Ó·È ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÚ·Ó›Ô˘ ÙfiÔ. √È ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË. °›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌÔ ÙË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ. ™ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ¤¯ÂÈ Î·ı·ÚÈÛÙ› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi˜, ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ÂÓÒ ÙfiÛÔ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Î·È ÛˆÚÔ‡˜ ·fi Ì¿˙·. ∏ ηı·ÚÈfiÙËÙ· - Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ̤· - Â›Ó·È ˘ÔÙ˘҉˘. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ π°ª∂

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë Áˆ-¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ù· ÙÂÎÙÔÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Ú‹ÁÌ·Ù·, ·Û˘Ó¤¯ÂȘ Î.Ï.), ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ‚·Ú˘ÙÈΤ˜, ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋ ‰È·ÛÎfiËÛË Î·È ı· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ (›‰Ô˜, ‚¿ıÔ˜, Û‡ÛÙ·ÛË ˘‰¿ÙˆÓ Î.¿.). ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁˆıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ηٷÛ΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ı· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÏ˘ÁˆıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯÙ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (ÎÙËÚȷο, Ô‰ÔÔÈ›·, ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘ Î.Ï.) Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÛÙÔ¯›Â˜. √È ÁˆıÂÌ·ÙÈÎÔ› ¯¿ÚÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈÂıÓÒ˜(ÃÒÚ˜ ∂.∂,

∏¶∞, ∫·Ó·‰¿˜) ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ οı ʇÛ˘.

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ-

Îfi ۯ‰ȷÛÌfi, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁˆÏÔÁÈο ηٷÛÙÚÔÊÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·fi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ‹ Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· fiˆ˜ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·ÔÛ¿ıÚˆÛ˘ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ‰·ÊÈΤ˜ ηıÈ˙‹ÛÂȘ Î·È ÛÂÈÛÌÔ›, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¤ÓÙÔÓ·

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÙ·Û›· ‹ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ΔÔ π°ª∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ °’ ∫¶™ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ· ÛÙË ¢Ú¿Ì·, ÙË ™¿ÚÙË, ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë ¢Ú¿Ì· fiÔ˘ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ π°ª∂, ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÙ˘ˆı› Ï‹Úˆ˜ Ë ˙ËÌ›· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÁˆÏÔÁ›·˜, ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÌÔÈÚ·›· ηÙÔÏÈÛıËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ú‚·ÓÈÙÈ¿˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™Â ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ Á·‡ÚÔ˜ Î·È Û·Ú‰¤Ï·, ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘

Δ· ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ· “ÙÚÒÓ” Ù· ÌÂÁ¿Ï· ◊ ÚıÂ Ë ∫˘Úȷ΋ Ô˘ ÙÚÒÓ ٷ „¿ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙËÚÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ı· Ê¿Ó ·‡ÚÈÔ ÌÈÎÚ¿ „¿ÚÈ·. ∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ „·ÚÈÒÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚˆÓ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. Ãı˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ ˘‹Ú¯Â ΛÓËÛË, fi¯È fï˜ Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ηٷӿψÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ·ÎÚÈ‚ÒÓ „·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÊıËÓÒÓ. √ Á·‡ÚÔ˜, Ë Û·Ú‰¤Ï·, Ë ·ıÂÚ›Ó·, Ë Ì·Ú›‰· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ È¯ı˘ÔÒϘ Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ Û˘Ó·ÁÚ›‰Â˜, Ù· Ê·ÁÎÚÈ¿, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡Ú˜ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Î·È Ë ÌfiÓË ÂÏ›‰· ÙˆÓ È¯ı˘ÔˆÏÒÓ Â›Ó·È Ó· ÙȘ ‰ÒÛÔ˘Ó Û οÔÈÔ Ì·Á·˙›, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ‹ Ù·‚¤ÚÓ·, Û ÙÈ̤˜ Ê˘ÛÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙË ÏÈ·ÓÈ΋. ∞ÈÙ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ „·ÚÈÒÓ, Ô˘ Ù· ηıÈÛÙ¿ ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Á¢ÛÙÈÎÔ› ÌÂ˙¤‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ·Í›·, ıˆÚ·Î›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì ηϿ ÏÈ·Ú¿ Ôͤ·, ‚Èٷ̛Ә, ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È ÈÒ‰ÈÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÊıËÓ¿ „¿ÚÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ¢ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ ‰‡Ô ÎÈÏ¿ Á·‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·, ›Û·-›Û· Ó· Ê¿Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ÕÏψÛÙ ÙÔ „¿ÚÈ ·Ó ÍÂÌ›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÙÚÒÁÂÙ·È. “£· Ê¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ „¿ÚÈ·. Œ¯ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÊıËÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·. √ Á·‡ÚÔ˜ 4,60 Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. √ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ì 14 Î·È Ì 18 Î·È Ì 22 ¢ÚÒ. ™·Ï¿¯È ¤¯ÂÈ Î·È Ì 12 Î·È Ì 14 ¢ÚÒ, ηı·ÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ, ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡Ú·, Ë „ÈÏ‹ 14-16 Î·È Ë ¯ÔÓÙÚ‹ 18-22, ÚÔÊfi Ì 25 ¢ÚÒ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô È¯ı˘¤ÌÔÚÔ˜ Î. ∫. ∑¤Ú‚·˜. “Œ¯Ô˘Ì ‚¤‚·È· Î·È ÙÛÈÔ‡Ú˜ ȯı˘ÔÙÚÔÊ›Ԣ, Ï·‚Ú¿ÎÈ· ȯı˘ÔÙÚÔÊ›Ԣ Î·È Ï·‚Ú¿ÎÈ· ÂχıÂÚ·. ∏ ÙÛÈÔ‡Ú· 7,99, ÙÔ Ï·‚Ú¿ÎÈ 11 Î·È ÙÔ ÂχıÂÚÔ 19,90. Œ¯ÂÈ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ ÓÙfiÈÔ, Á·‡ÚÔ, Ù· Ï·‚Ú¿ÎÈ· ·fi ÙȘ ¡Ë˜, ÙÔ ¯ÚÈ-

● “∏ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÂṲ̂ÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50% ·fi ¤Ú˘ÛÈ”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë È¯ı˘¤ÌÔÚÔ˜ Î. ∂ϤÓË ª˘ÏˆÓ¿

● “ Œ¯ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÊıËÓ¿ Î·È ÊÚ¤Ûη „¿ÚÈ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô È¯ı˘¤ÌÔÚÔ˜ Î. ∫. ∑¤Ú‚·˜

ÛÙfi„·ÚÔ Ôχ ˆÚ·›Ô. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ·fi ÙË ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÚÔ˜ Ù· Ì·Á·˙È¿. §È·ÓÈ΋ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∑¤Ú‚·˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Á·‡ÚÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁÎÚ›. Δ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ·ÊÚfi„·Ú·, fiˆ˜ Áfi·, Á·‡ÚÔ˜, Û·Ú‰¤Ï·, Ú›ÎÈ, ÎÔÏÈfi˜, Û·ÊÚ›‰È, ÙÔÓ¿ÎÈ Î·È ÛÎÔ˘ÌÚ› Â›Ó·È ÊıËÓ¿ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ȯı˘ÔˆÏ›· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ fiÙ “ÎÏ·›ÂÈ” Î·È fiÙ “ÁÂÏ¿ÂÈ” . “æ¿ÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ Û ȯı˘ÔˆÏ›Ô, ÛÙË ÁˆÓ›· πˆÏÎÔ‡ Î·È Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. √È ÙÈ̤˜ “·›˙Ô˘Ó” ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi. ∞Ó Î¿ÔÈ· „¿ÚÈ· Â›Ó·È Ï›Á·, ı· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó” ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ·ÓÛ¤ÏËÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ „¿ÚÈ·, ·ÎfiÌË Î·È Ô Á·‡ÚÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ, ÂÓÒ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÌÔÊfiÚ Î·È ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÓÓÂ-

ÊÈ¿, ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤ÊÙÔ˘Ó. “ªfiÓÔÓ Û‹ÌÂÚ· ÍÂΛÓËÛÂ Ë Î›ÓËÛË. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù›ÔÙ·, Ô‡Ù ÁÈ· ÓËÛÙ›ÛÈÌ·. ∏ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÂṲ̂ÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50% ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ™ÎÂÊı›Ù fiÛÔ Â›Ó·È ÂṲ̂ÓË ·fi ÚfiÂÚÛÈ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë È¯ı˘¤ÌÔÚÔ˜ Î. ∂ϤÓË ª˘ÏˆÓ¿. “Δ· „¿ÚÈ· Â›Ó·È ÊıËÓ¿. 3,80 Ô˘Ï¿Ì Á·‡ÚÔ, 3,80 Û·Ú‰¤Ï·, Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ Ì¤¯ÚÈ 17 ¢ÚÒ, ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡Ú· 19 ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ÌÈ· ÙÒÛË 30%, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÛË. 4 ¢ÚÒ Ë Á·Ú›‰· Ë „ÈÏ‹. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·›ÚÓÂÈ Á·‡ÚÔ, Ì·Ú›‰·, Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. ∞‡ÚÈÔ (™™ Û‹ÌÂÚ·) ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ÎÔÚ˘Êˆı› Ë Î›ÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ıÈÌÔ. ∞fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ Î·È ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÌÔ‡Ú·, ·ÏÏ¿ Û˘Ó·ÁÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ Ù· ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ϤÔÓ, ·Ú’ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Ôχ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜. ∫Ú›ÛË, ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î. ª˘ÏˆÓ¿. ∏ Ù¿ÛË Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÊıËÓ¿ „¿ÚÈ·, ÚԂϤÂÙ·È Ó·

·˘ÍËı›. “√È ÂÏ¿Ù˜ ϤÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜. ŸÙ·Ó ¤Ó· „¿ÚÈ Â›Ó·È ÊÙËÓfi, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È Á‡Û˘ Î·È ÊÚÂÛο‰·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ È¯ı˘ÔÒÏ˘. ∏ ˘ÂÚ·ÏÈ›·, Ë ı·̷ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ·ÏȤˆÓ, ·ÊÔ‡ οı ŒÏÏËÓ·˜ ϤÔÓ Â›Ó·È „·Ú¿˜, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Â˘Ú‡ÙÂÚ·. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ „·ÚÈÒÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Â›‰Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· „¿ÚÈ· ‹ „¿ÚÈ· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡, Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÊÚfi„·Ú·... Δ· „¿ÚÈ· ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó. ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË „·ÚÈÒÓ, ηıÒ˜ ·fi ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, Ì ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÓËÛÙ›·˜.

¶ÂÚ›Ô˘ 3.000 ÚÂfi ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

ªÂ ÌÈÛ¿ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Ë ª·ÁÓËÛ›· ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· √ƒπ™Δπ∫∞ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ∂›Û˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Ù· ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙ· ÚÂfi ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 3.000. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· fiÛ· ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È, ¤ÏËÍ ¯ı˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÂÏÈο Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÙÔÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ì ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÍÂÎÈ-

Ó‹ÛÂÈ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οı ‚¿Ú‰È· Ù· ÌÈÛ¿ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ Û ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó‹, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· ·ÓÙ› ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‚¿Ú‰È·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (À¶∂) £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. 줂·È· ÙfiÛÔ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, fiÛÔ Î·È Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ À¶∂ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ›¯Â Û˘ÁηϤÛÂÈ fiÏÔ˘˜ Ô

˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Û ۇÛ΄Ë. ΔÔ ›‰ÈÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ‚¤‚·È· Î·È Û ¿ÏϘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û¯ÔÏ›·˙·Ó fiÙÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓ Â›Ùˉ˜ ¯ı˜ Ô˘ ›¯Â Ì·ı¢Ù› Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓÂ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó·ÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ˘Âڈڛ˜, ·ÚÁ›Â˜ Î·È Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÚÂfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂ-

ÓÔÈ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ¿Ú· ÔÏÏ¿. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÂfi, ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 3.000 ÚÂfi. ™Â ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ·‰Â›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ 2010.

√È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ΔÔ ÙÔÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ “º·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ (ºÙ∫)” ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı¤ÓÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú¤‰ˆÛ Û ·˘Ùfi Ê¿Ú̷η ·Í›·˜ 3.000 ¢ÚÒ. “¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ºÙ∫ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ٷ Ê¿Ú̷η Ô˘ Û˘ÏϤ-

ÁÔÓÙ·È ÙÔÈο ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (∫∞¶∏ ¢.∂. μfiÏÔ˘, ∫∞¶∏ ¢.∂. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜) Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ “¶ÚÒÙ· ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ”, ηٷϋÁÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

“∫·¤ÏÔ” ÛÙ· πà Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ· η˘Û·ÂÚ›ˆÓ “∫∞¶∂§√” ‰È¿ Ù˘ Ï·Á›·˜ Ô‰Ô‡ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ∫Δ∂√, ηıÒ˜ Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ¤Î‰ÔÛË Î¿ÚÙ·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ (∫∂∫) ÁÈ· fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Û ÈÛ¯‡ οÚÙ· (∫∂∫). ∏ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ŒÙÛÈ fiÛÔÈ πˉ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ∫Δ∂√ Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi fi,ÙÈ ›Û¯˘Â ÚÈÓ, ηٿ ‰¤Î· ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ϤÔÓ 45 ¢ÚÒ Û˘Ó 9 ¢ÚÒ Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∫∂∫, Û‡ÓÔÏÔ 54 ¢ÚÒ, ·fi 44 Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ (35 Û˘Ó 9 ¢ÚÒ Ë ∫∂∫). ∂›Û˘ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ ̤¯ÚÈ 3,5 ÙfiÓÔ˘˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 68 ¢ÚÒ (55 Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È 13 Ë ∫∂∫). ¶¿ÓÙˆ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ π∫Δ∂√, fiÛÔ Î·È ÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ∫Δ∂√ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ∫∂∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ πˉ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ŸÛÔÈ ÂΉ›‰Ô˘Ó ∫∂∫ ÛÙ· ∫Δ∂√, ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ¿ÏÈ Â›Ù ÛÙ· ∫Δ∂√, ›Ù ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›·, ÁÈ· Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ∫∂∫. ΔÔ ÌÂıÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó ∫∂∫ ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ∫Δ∂√, fiÙ·Ó ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÈ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ∏ ΛÓËÛË Â›Ó·È Î¿Ùˆ 30% fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ π∫Δ∂√ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫ÔÚ‰›ÛÙ·. √È πˉ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· ÌËÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó ∫∂∫ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ∫Δ∂√. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ∫Δ∂√ ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¢∏ª√.™.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡›ÎÔ˜ μ. ™ÂÚ‚ÂÙ¿˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˜ À¤Ú˯Ԙ ηډȿ˜, Doppler - Triplex, ΔÂÛÙ ÎfiˆÛ˘, Holter ƒ˘ıÌÔ‡ - Holter ¶›ÂÛ˘, ƒ‡ıÌÈÛË §Èȉ›ˆÓ, ƒ‡ıÌÈÛË À¤ÚÙ·Û˘, ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi˜ À¤Ú˯Ԙ ∫·Ú‰È¿˜ øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿: 09.00-13.30 & 18.00-20.30 ΔÂÙ¿ÚÙË: 09.00-13.30. ™. ™˘Ú›‰Ë 28 - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 38221, μfiÏÔ˜ ΔËÏ./Fax: 24210 27770 ∫ÈÓËÙfi 697 719 4170 e-mail nikosservetas@gmail.com


M·ÁÓËÛ›· 16 ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ∂ÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Î·È ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∞ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘ Î·È ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜. √È Û˘ÛΤ„ÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °. Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ™Ô‡Ú˘ & ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘‰ÚÔÛÙÔÌ›ˆÓ, Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‰·ÛÒÓ Î·È ·ÏÛ˘ÏÏ›ˆÓ, Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘¯fiÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ã∞¢∞ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ, Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÒÚˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÚÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ. ™ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ™ÎÔ‡Ú·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘ Î. ÃÚÈÛÙ¤ÏÔ˜ ∞Á·ËÙfi˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢Ú˘ÌÒÓ·˜ Î. ¶·ÓÙ·˙‹˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜ Î. ÷ÏÎÈ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ η. ™·Ï¿Ù· - ªÔ˘ÚÙ˙‹ ∂ϤÓË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ Î. ª·Úο΢ °ÂÒÚÁÈÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î. μ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ Î. ∫ÂÏ¿Ê·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜.

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ∞fi Ù· ™ˆÌ·Ù›· •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏϋψÓ, ÂÈÛÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ì·ÁÂ›ÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È ∂ÛÙÈ·ÙÔÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20112012 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ÙËÏ. 6944625411, ÙÔÓ Î. ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ÙËÏ. 6944588101 Î·È ÙÔÓ Î. ∫ÔÛÎÈÓÈÒÙË ÙËÏ. 6973989717. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÊÔ›ÙËÛ˘: ·. ¡· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÈÂÙ‹ (3ÂÙ‹) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ‚. ¡· Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Á. ¡· Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ. ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛˆÓ: √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∞·Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, ∞Ó·ÁÁÂÏ›· ÚfiÛÏ˄˘, ∞Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÔ˘‰ÒÓ (ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ), ºˆÙÔÙ˘›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó· ¤ÓÛËÌ·, À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ¶∞ª∂ ΔÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› “Ù· Û˘Ó‰Èοٷ, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙË ÓÂÔÏ·›·, ÙȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Î·È Ì·¯ËÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ÛÙËÓ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈÎË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 9:30 .Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. √È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ‰fiÍ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û οı ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜”.

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

∫·Ì¿ÓÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Ì ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘

¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜

ª

 ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: ø˜ ÓÂÔÂÎÏÂÁ›۷ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÂ:

● ∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÛÙfi-

¯Ô ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. ● ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÙÔ̤·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ● μÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ● Δ·ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô‰ÒÓ, Ï·ÙÂÈÒÓ, Â˙Ô‰ÚfïÓ, Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, ˙ˆÓÒÓ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Î.Ï. ● ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ● ΔÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ο‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÎÔÌȉ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ● ™‡ÓÙ·ÍË Ó¤Ô˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ● ΔÔÔı¤ÙËÛË ÈӷΛ‰ˆÓ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ● ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ˘fi‰ÂÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ● ∂È‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ο‰Ô˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË, ηٿ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. ● ª¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ● ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ● ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ȉÈ΋˜ ΔËÏÂʈÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ‹˜ ÁÈ· ηٷÁÁÂϛ˜, ·Ú¿ÔÓ·, ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Û ı¤Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ● ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‡ÎÔÏˆÓ Î·È ·ÏÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿: ● ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ο‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ● ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ٷ η¿ÎÈ· ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÓÔȯٿ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ı¤Ì· ηϷÈÛıËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ Ì·˜. ● ¢ÂÓ ÂÙ¿Ì ‹ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È· Ì·˜ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ‹ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‹ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. ● ¢Â Ú›¯ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ì¿˙· Î·È ·È¯ÌËÚ¿ ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªÔÚ› Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ì ‚Ï¿‚˜ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÔÎÔÌȉ‹˜.

∞˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 2,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ˘¤‚·ÏÂ Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ó· ·Ó·‚ÏËı›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °ÂˆÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π°ª∂) Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÓÒ ı· ÂÓÙ·¯ı› Î·È ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 10,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÎÏ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ›¯Â ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 8,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰È·‰Èηۛ˜, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ ¤ÁÈÓ ‰ÈfiÙÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÙÔ ™ÒÌ· Ó· Û˘˙ËÙ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 29.500 ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (º√¢™∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ÙˆÓ ·-

∂ÍfiÚÌËÛË ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú› ∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰¿ÛÔ˜ ∫Ô˘Ú›, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¤ÁÈÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ.∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 10 .Ì. Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ·¢ı‡ÓÂÈ ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÊÔÚ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËı› ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¢¿ÛÔ˘˜ ∫Ô˘Ú› ÒÛÙÂ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ì·˙ÈÎfiÙËÙ·.

™˘Û΢¿˙Ô˘Ì ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Û Ï·ÛÙÈΤ˜, ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰¤ÓÔ˘Ì ηϿ. ● ™ÙÔ˘˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÌfiÓÔ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·fi ̤ٷÏÏÔ, ¯·ÚÙ›, Ï·ÛÙÈÎfi Î·È Á˘·Ï›. ● ΔÔÔıÂÙԇ̠ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌfi ÙÔ˘˜. ● ™˘ÌȤ˙Ô˘Ì ٷ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ÒÙÈ· Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙԇ̠ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. ∫·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜. ● ¢Â ‚Á¿˙Ô˘Ì ÔÁÎÒ‰Ë ·ÓÙÈΛÌÂÓ· (¤ÈÏ·, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Î.Ï.), ÚÔ˚fiÓÙ· ÎË¢ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ‹ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2422350223. ● ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, ÙÔÔıÂÙԇ̠ٷ ÔÁÎÒ‰Ë ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û ÛËÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰Â ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜. ● ¢ÂÓ ÂÙ¿Ì ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù¿ Ì·˜ Û ڤ̷ٷ Î·È Û ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈÎfi‰·, ¿Úη, ¿ÏÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ● ¢ÂÓ ·ÚοÚÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. ∂ÌÔ‰›-

˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ● ∂ÊfiÛÔÓ ˘Ô¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ Ì·˜ ˙ÒÔ ÓÂÎÚfi, ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ, ÂȉÔÔÈԇ̠ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2422350223 ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘. ● √È È‰ÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·ı·Ú¿. ∂ÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ÂÚÈÊÚ¿ÍÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. √Ê›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, ηıÒ˜ Ë ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ηÓfiÓˆÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÂÌ¿˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ì·˜ Ë Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Â’ ·˘ÙÔ‡ ÙË ÁÓÒÌË Î·È ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Û·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ì·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ı·Úfi˜ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”.

™ÙË ÌÂϤÙË ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π°ª∂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ¢™ ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ (ÃÀΔ∞) μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÛÙ· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. ∂›Û˘, ÙÔ ™ÒÌ· ··Û¯fiÏËÛÂ Î·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ô˘ ÚԤ΢„ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂™∂¶∞, ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙˆÓ” ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡.

π°ª∂ ™ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ π°ª∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â-

›ÛÎÂ„Ë ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙÔ˘ π°ª∂ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ “∫·ÏÔηÈÚÈÓfi”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ı· Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ π°ª∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ù· ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÓfiÚ˘ÍË ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ π°ª∂, ÛÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 250.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡.™Ù· Ï¿Ó· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ȯı˘ÔÙÚÔÊÂ›Ô ÔÚÂÈÓ‹˜ ¤ÛÙÚÔÊ·˜, Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ π°ª∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ‰È·Ú΋˜ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜. ™ÙË ÌÂϤÙË ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û §Â˘Î¿‰·, ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ∫Ú‹ÙË. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 17

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

∫·ıÒ˜ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÁÓˆÛÙfi, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘

8.500 ÂÈ‚¿Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ¤Ú˘ÛÈ Ì ÙÔ «ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË»

ÎÙÒÌÈÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ¤ÚÛÈ Ì ÙÔ ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ̤¯ÚÈ ªËÏȤ˜, ›Ù ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ÁÎÚÔ˘. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ΔÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ·Ú¿ÔÓ· ˆÛÙfiÛÔ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ ÁÈ· “·ÏÌ˘Ú‹” ÙÈÌ‹ ÛÙË Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ·fi ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™Ê˘Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¿ÏÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ô ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘, ÙÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ̤¯ÚÈ ªËÏȤ˜. ΔÔ ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ 10 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È ·fi 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ·ÚÁ›Â˜ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘). ∞fi 16 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Ì ÒÚ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi §Â¯ÒÓÈ· ÛÙȘ 10.00 Î·È ·fi ªËÏȤ˜ ÛÙȘ 15.00. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ∞ÚÈÏ›Ô˘-√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, Ù·Í›‰Â„·Ó Ì ÙÔ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË 8.500 ÂÈ‚¿Ù˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ΔÚ¤ÓÔ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Ó Î·È ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ΔÚ¤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂηı·ÚÈÛÙ›, Ì ÙȘ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ √™∂, Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ¤Ú˘ÛÈ ÎÈÓ‹ıËΠ۠˘„ËÏ¿ Â›‰·, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂÓÒ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·’ fiÙÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› (·Ó·ÏÔÁ›· 70% ÚÔ˜ 30%). ΔÔ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 109 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, Ì ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ‹ Î·È ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ 90% ηٿ ̤ÛÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ΔÚ¤ÓÔ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË Âȯ›ÚËÛË. √È ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰È˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ

ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-ªËÏȤ˜ ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 18 ¢ÚÒ Î·È 10 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∂ÈϤÔÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÈ·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ (¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ fiˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·) 10 ¢ÚÒ Î·È 6 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. °È· Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Û¯ÔÏ›· Ë Ì›ÛıˆÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ÁÔÓÈÒÓ ÙˆÓ 118 ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ∞ÌÂ∞ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ϤÔÓ 1.250 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Ë Ì›ÛıˆÛË Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· 2.500 ¢ÚÒ, ÙÈÌ‹ Ô˘ ÚÔηÏ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔÈο ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ‹Ù·Ó πÙ·ÏÔ› Î·È ÌÂÙ¿ °ÂÚÌ·ÓÔ›. ΔÔ ΔÚ¤ÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÓÙÈ˙ÂÏÔΛÓËÙ˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ‰‡Ô ·ÙÌ‹Ï·Ù˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ fï˜ Ë Ì›· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ÚÔ˜ ÂÈÛ΢‹. ∫ÈÓÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ‰‡Ô ÓÙÈ˙ÂÏÔΛÓËÙ˜.

√ ªÔ˘Ù˙Ô‡Ú˘ ΔÔ ΔÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÛÙÂÓfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Ù‡Ô˘ Decauville, Ì Ï¿ÙÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ 60 ÂηÙÔÛÙÒÓ, Ô˘ Û˘Ó¤‰Â ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÙ¿ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Â›Ó·È 28 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 12 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 1895 Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 16 ¯ÏÌ. ÙÔ 1903. §ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·‰È¿ÏÂÈÙ· 76 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. √È ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÙÔ ÔÓfiÌ·˙·Ó “ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË” ‹ “π¿ÛˆÓ ÙÔ ıËÚ›Ô”. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (º∂∫ 322/‚/245-1985) ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÈÛÙÔÚÈÎfi ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌ›Ô, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ÎÚ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÚÔ-

ÌÔÏÔÁ›ˆÓ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1971.∞fi ÙÔ 1987 ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ·fi ÙÔ 1996 Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË Â·Ó·ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-ªËÏȤ˜.∂›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, ÛÙ· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È ¿Úη Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 9 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 16 ¯ÏÌ. ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ã·Ú›Ï·Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë ÂÚ› ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô (Ï¿ÙÔ˘˜ 1 ̤ÙÚÔ˘) Ô˘ Û˘Ó¤‰Â ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, Ù· º¿ÚÛ·Ï·, ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·. ∏ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· “™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔÈ £ÂÛÛ·Ï›·˜” , ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ ı· ¤ÓˆÓ ÙÔÓ μfiÏÔ Ì ٷ ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ 1895. §fiÁˆ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÂÈϤ¯ıËΠÏ¿ÙÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ 60 ÂηÙÔÛÙÒÓ. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë Â›‚ÏÂ„Ë ·ÓÂÙ¤ıË ÛÙÔÓ πÙ·Ïfi Ì˯·ÓÈÎfi ∂‚·Ú›ÛÙÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ (Evaristo De Chirico), ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙ‹ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Giorgio

de Chirico. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó πÙ·ÏÔ› ÂÚÁ¿Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ ¯Ù›ÛÙ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔηÏ› ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ı·˘Ì·ÛÌfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ì ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÓÓ¤· Á¤Ê˘Ú˜ (ÔÎÙÒ Ï›ıÈÓ˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋), ‰˘Ô Û‹Ú·ÁÁ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· ¯Ú‹˙ÂÈ Ë Û¿ÓÈ· ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë, fiÔ˘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·Ì‡ÏË Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÊÔÚ¤· Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜. ™‹ÌÂÚ· Ë Á¤Ê˘Ú· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ Á¤Ê˘Ú· “¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ۯ‰ȷÛÙ‹ Ù˘. ∂›Û˘, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Á¤Ê˘Ú·, Ë Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ μÚ‡¯ˆÓ· (ηٷÛ΢‹˜ 1917) Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· (ÌÂÙfiÓ). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎfi, ·Ú¯Èο ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó 3 ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜ Hagans, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÚÔ˜ ªËÏȤ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠÙÔ 1903 Ì 5 μÂÏÁÈΤ˜. ∂›Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ¿Ì·Í˜ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÊÔÚÙËÁ¿Ì·Í˜.

ªÂ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ÌËӇ̷ٿ ÙÔ˘˜

ƒÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ŒÊË‚ÔÈ ÚÔο‰Â˜. ŒÍÈ ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ‹Ú·Ó ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÙÔ È¿ÓÔ Î·È ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ÚÔÎ Î·È ¤ÓÙ¯ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÔ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ·ÛÙ› ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ηıÒ˜ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÊË‚Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤ÛÔ ÂÎÙfiÓˆÛ˘, ¤ÎÊÚ·Û˘, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· fiÌÔÚÊË ·Ú¤·. ΔÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ı¤Ì· “ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÓÂÔÏ·›·” Ô˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î. ºÔ‡ÓÙ·. 줂·È· Ë ‡ÏË ˘‹Ú¯Â ·fi Ôχ ÈÔ ÚÈÓ, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙȘ ÎÈı¿Ú˜ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¡›ÎË ƒËÁ¿ÎË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È fiÏË ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÎÙfi˜ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Óı¤Ù˜, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∫·È ÁÂÓÈο ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÚ›· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Ë ∫˘Úȷ΋ §·˙¿ÎË, Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∫˘ÚÈ·˙‹ Î·È Ë ∂˘Ú˘‰›ÎË ¶·ÓÈÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÚ›· ·ÁfiÚÈ·, Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÷ϤÌ˘, Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘Ú‰Ô˘ÎÏ¿˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È “Seventh” Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ‚¤‚·È· ·fi

ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ˆ˜ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó. ∏ ∫˘Úȷ΋ §·˙¿ÎË ÂÛÙ›·Û ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ˆÚ·›· ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô “Ó· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ª¤Û· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÊÚ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÚÓ¿Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÌËӇ̷ٷ. ¶ÚÔÛˆÈο ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Î·È Ì ËÚÂÌ›”. √ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙfiÛÔ

Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·, ÂÓÒ ·ÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Î·È Ì¿ÛÔ. “∞fi ÙËÓ ™Δ’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·›˙ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ϤÔÓ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÈı¿Ú·. ¶·›˙ˆ Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘, fiÙ·Ó ¤¯ˆ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ŸÙ·Ó ÁÓÒÚÈÛ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ηχÙÂÚ· ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, Ì ÂÓıÔ˘Û›·ÛÂ, Ì ΤډÈÛÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷È. ¶·›˙Ô˘Ì ÚÔÎ ÎÏ·ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Î·È ÙÔ˘ ’80. À¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÊË‚ÔÈ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ÙË ÚÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋” ÙfiÓÈÛÂ.

ΔÈ ÌËӇ̷ٷ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋; √ μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘Ú‰Ô˘ÎÏ¿˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ó· Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ¤Ó· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Û¯¤ÛÂȘ” . ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ÁÈ·Ù› ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÌËÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ̤۷ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ÙÔ ÌÈÛ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È Ôχ ηÏfi Ô˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì ÎÈfiÏ·˜”. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÷ϤÌ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. “ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ¤¯ˆ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·›˙ˆ ÎÈı¿Ú·, ÁÈ·Ù› Ë ÎÈı¿Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë ·Ú¤· ÌÔ˘ Ô˘, fiÙ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ÍÂÛοۈ, ·›˙ˆ Î·È ¯·Ï·ÚÒÓˆ”. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ “Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˙¢fiÌ·ÛÙÂ Û˘¯Ó¿, οÓÔ˘Ì Úfi‚˜. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ·Ú¤·, ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ Î·È ÂÚÓ¿Ì Ôχ fiÌÔÚÊ·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∂˘Ú˘‰›ÎË ¶·ÓÈÔÔ‡ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ó· ·›˙ÂÈ ·ÚÌfiÓÈÔ Î·È È¿ÓÔ ÛÙÔ ÚÔÎ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. “ªÂ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ‰¤Î· ÂÙÒÓ. ™ÙÔ ·ÚÌfiÓÈÔ ·ÔÙ˘ÒÓˆ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ Î·È ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ. ∂›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·˘Ù‹ Ô˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Û·Ó ·Ú¤· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÙfiÓÈÛÂ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ˘. ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ªËÙÚfiÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ “¡·È” ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ϤÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ ÔÔ›Ô, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰›ÓÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ÌÂÚ›ÌÓ˘ Ì ¿ÏϘ ‰Ô̤˜, fiˆ˜ Ë “∂¿ÓÔ‰Ô˜”, ÔÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢. ¶ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ÿÚ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ·Ì¤ÚÈÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙ˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ Î·È ¢È·ÎÔÓ›·˜ º˘Ï·ÎÒÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜”, ÛÙÔ μfiÏÔ. “™·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, “fiÙÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÚÔۂϤÔ˘Ì Û ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·”. √ Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ·) ˘ÈÔıÂÙ› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ, “Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ηÈ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ („˘¯ÔÏfiÁˆÓ, ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ¢/ÓÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ) ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ”, ‚) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ªËÙÚÔfiÏÂȘ πÂÚ¤ˆÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘” Î·È Á) ÚÔÙ›ÓÂÈ “Ù· ˘fi ›‰Ú˘ÛË Û fiϘ ÙȘ ªËÙÚÔfiÏÂȘ “°Ú·Ê›· ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ªÂÚ›ÌÓ˘ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ∞ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙˆÓ” Ó· ‰È·Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Î·È Ì ¿ÏϘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‰Ô̤˜ ·ÚˆÁ‹˜, fiˆ˜ Ë “∂¿ÓÔ‰Ô˜” ‹ ÔÈ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÔÈ Ôԛ˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È, ϤÔÓ, ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈ˙fiÌÂÓˆÓ”. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î. ÷ڿϷÌÔ˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë ı· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ∞Á›·˜ Î·È ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰Ô˜. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ Î·È ÙȘ πÂÚ¤˜ ªÔÓ¤˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ı· „·Ï› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ¡˘ÌÊ›Ô˘, Ô ŸÚıÚÔ˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘. º.™.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (¶.√.º.∂.∂.) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (§∞∂∫ 1-25) ÙÔ˘ √∞∂¢ ¤ÙÔ˘˜ 2010-2011 ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.∞·Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: - √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ· π∫∞. - ∏ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› ˆ˜ 25 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ “™˘ÏÏfiÁÔ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ıˆÚËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ¢È¿ÚÎÂÈ· ηٿÚÙÈÛ˘: 40 ÒÚ˜ Ì ÂȉfiÙËÛË 5 ¢ÚÒ / ÒÚ·. ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: - À.¢. Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ∞ºª ∞ª∂ π∫∞ Î·È ÛÊÚ·Á›‰·. - ∞Ú. ÌËÙÚÒÔ˘ π∫∞ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘, ∞ºª, ʈÙÔÙ˘›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ ∫∂∫ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∫∂∫ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÏ. 2421028476, ™.º.∂.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ. 2421022838. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi 10.30-1.30 ÛÙÔ ∫∂∫ Ò˜ 18/4/2011.

Δ∂∂: ∑ËÙ› Û‡ÁÎÏËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¢.∂. ΔËÓ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË Û‡Û΄˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Δ∂∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· η˘Ù¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Δ∂∂ ÙÔ ÙÔÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ™Â ˘fiÌÓËÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ™›ÚÙ˙Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “̤۷ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ٷ ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ıˆÚԇ̠ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Û‡Û΄˘ ¢ÈÔÈÎÔ˘ÛÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Δ∂∂ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÎÔÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ·ÚÚ·Á¤˜ ̤وÔ, Ù· fiÛ· ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È. ™˘ÌʈÓԇ̠‰Â Ì ÙË ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂/Δ¢∫ Ë ÔÔ›· Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ Û·˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË Û‡Û΄˘ ¢ÈÔÈÎÔ˘ÛÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Δ∂∂. £· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Â›Û˘ Ì fiÏ· Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂/Δ¢∫ (ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÌÂϤÙ˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÂÙÂÚÔ·Û¯fiÏËÛË Î.¿.), ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ʈӤ˜ Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ÛÙÔ Ó¤Ô Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› η̛· Û˘˙‹ÙËÛË” .

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

¶ÚÔ˜ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÓÈ¿ ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

56 ÎÂÓ¿ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Ù· 56 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ÓÓÈ¿ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ٤ÛÛÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ›¯Â ÚÔÙ·ı› Ë Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·ı¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÂÓÓÈ¿ Û¯ÔÏ›· Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È. ∂Ô̤ӈ˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ Ó· Ù· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÃÏfi˘ Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÚÔΛԢ Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °Ï·Ê˘ÚÒÓ Ì ÙÔ ‰ˆ‰Âηı¤ÛÈÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ∂›Û˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 1Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 1Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 56, ‰ËÏ·‰‹ 40 ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È 16 ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ. Δ· ÎÂÓ¿ ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √ ·ÈÚÂÙfi˜ ¶À™¶∂ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÙ¿ıÂÛË.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÎÙÈÚÈÔÏÔÁÈο Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ·ÚÔ˘Û›· 60 ÂÚ›Ô˘ ·ÙfïÓ.ΔÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· 120 Ó‹È· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È

Û ¤Ó· ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 60 Ì·ıËÙ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÓ‹È·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÒÚ· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, fiÔ˘ fï˜ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ηıÒ˜ ¤Ó· ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ ÁÔÓ›˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë „˘¯ÔÏfiÁÔ˘. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı›¯ÙËÎÂ, ‹Ù·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÎÂÓ¿ ÛÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ.

∂ȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‰fiıËΠÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Ô˘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ̤ۈ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÎÏ¿‰ÔÈ ¶∂61 Î·È ¶∂71 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÚ›ÙÔÓ, ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂȉÈÎÔ› ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχÙÔ˘Ó Ì ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ¿ÓÙÔÙ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰·ÛοψÓ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÎÂÓ¿.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·fi ∂§ª∂ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ∂§ª∂ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.

™Â ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ “ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘, ·ÓÙ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û “Ì·ı‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÓÔ˘ıÂÛ›·˜” ÚÔ˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ... °È· ÙËÓ “Ù·Ì·ÎȤڷ” Ô‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ·... ∞˘Ù‹ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ë Ô˘Û›· Ù˘ “‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘” fiˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‰ÒÛÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ¢™ ÙˆÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ “·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ì” . ∫·ÏÔ‡ÌÂ, ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ì·ıËÙ¤˜ ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Â·ÁÚ‡ÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡, Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜, ∫·ıÔÏÈ΋˜ Î·È ¢ˆÚÂ¿Ó ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ¯ÔÔÈËı› Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘ Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ı· Ï‹ÍÂÈ Ù· ÈÔ ·‰‡Ó·Ì· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÏËÁ› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂” .∂›Û˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ª·˝Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙȘ 9 ª·˝Ô˘ Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË.

∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ °∂∂£∞ Ë ÚÔ΋ڢÍË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù¿Ù·ÍË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓÙÚÈÒÓ ÛÙ· ∞ÓÒٷٷ ™ÙÚ·ÙȈÙÈο ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· (∞™∂π) Î·È ÛÙȘ ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ À·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ (∞™™À) ηٿ ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 20112012. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 6 ª·˝Ô˘.

°È· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ª¤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÌÈ·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ∂™¶∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ¯Ú‹ÛË. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. μ·Û›Ï˘ ªÔÓÙfi˙ÔÁÏÔ˘, “Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘, fiÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÙË ÌÂÏÂÙËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÎÔÓ› Ë Ù¯ÓÈ΋˜ Ì·˜ ˘ËÚÂÛ›·. ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 3.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÁÚ·Ê›· ηıËÁËÙÒÓ Î·Ù¿ 50% ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÁÈ· fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÙÌ‹Ì·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 6-7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∞ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·È Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ·Ú¯‹ 3-4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ‰È·ÙÂı› ¤Ó· ÔÛÔÛÙÔ‡ 5% ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, fiˆ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·ÓÙÂÏ‹˜ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È “ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È” Ù· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÎÔ‹

ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ÔÛfi ·fi ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËΠÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙ· 460.000 ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· 160.000 ¢ÚÒ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· 16 ΔÌ‹Ì·Ù·, 100.000 ¢ÚÒ ÔÈ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ¤Ú¢Ó˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ı· ·ÔÓÂÌËı› ʤÙÔ˜ ÛÙȘ £ÂÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ Î·È ‹‰Ë Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ‹ ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘ ·Ó·ÁÔÚ‡ÙËÎ·Ó Û ÔÌfiÙÈÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÔÈ ÂÍ‹˜: ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڛÙÔ˜ Î·È μ¿Ûˆ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ¡›ÎÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


ª¶∞™∫∂Δ

∫Ú›ÛÈÌÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ºÔ›ÓÈη ÁÈ· ¡›ÎË ÛÂÏ. 23

™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

ªÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ª∂°∞§∏ ˙‹ÙËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ηıÒ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· “Ì·ÁÈο ¯·ÚÙ¿ÎÈ·” . ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚËıÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë, 2Ë Î·È 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ∂›Û˘ 50 ¢ÚÒ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ı‡Ú·˜ 16 ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· 108 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ™ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: * °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-34507. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-20720. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-53749. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-30249. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 80∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-32110. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-33514. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210-41717. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘ ™., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 43, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421050602. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170-μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-41951. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-50430. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ °¿Î˘ §., ∫ÚÔΛԢ 42 ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 2421028741. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ô˘ £., ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 231, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-35353. * Sport Cafe, ΔÛÈÒÓ·˜ ™., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421053887 * Malibu Cafe, ¶Ú¿ÙÙÔ˜ °., §ÂÌ¿Ó 14, ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24210 87975 * ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ™º√μ Î·È Vatos Locos. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 201, Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 15.00.

¢ÈÂıÓ‹ ÊÈÏÈο ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¡¤ˆÓ Î·È ¶·›‰ˆÓ ¢‡Ô ÛÔ˘‰·›· ‰ÈÂıÓ‹ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ∫-17 Î·È ∫-20 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ μ¿Û·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¶·›‰ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 15:00 ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 17:30. À‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù˘ μ¿Û·˜ Â›Ó·È Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÿÌÚ ªfiÓÙ·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

Ãπ§π∞¢∂™ ºπ§∞£§√π ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ ¢ø™√À¡ Δ√ “¶∞ƒø¡” ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ™Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ√¡ ¶∞√

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·È¯Ó›‰È ÁÈÔÚÙ‹ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ (ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜) Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÁÈ· ÙÔ Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √È μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ù· fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰·, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÌÂÙ¿ ·fi 20 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∂˘¯‹˜ ¤ÚÁÔ, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏ· ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È· Ì ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ë ∞∂∫ Î·È Ô ¶∞√∫ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ŸÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙË ÁÈ· Ó›ÎË Â› ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, fi,ÙÈ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔË Ó›ÎË, Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Â›Ó·È Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÂχıÂÚ·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô Î·È ¤ÌÂÈÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ Â›Ó·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. £· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÌÈ· Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ‚·ıÌÔ› ı· Â›Ó·È ÙÚÂȘ. ΔÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ‰fiıËηÓ

ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÌÂٷΛÓËÛË Ô·‰ÒÓ. ™ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÚfiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ú ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (ÂϤˆ ∫¿ÎÔ˘). ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ™ÂÚÚ·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î· Î·È Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ, Ë ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È (‰ÂÍÈ¿), ™Ù¿ıË ƒfiη (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ (ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜). √È ™¤ÏÂ˙È Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È ı· Â›Ó·È Ù· ‰‡Ô Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË, ηıÒ˜ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜. ΔËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›· ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› (Èı·Ófiٷٷ) Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, ·Ú¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ (Ú¿ÁÈÛÌ· ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ). √ πÛ·Ófi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠԇÙ ¯ı˜, ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ Ô ƒfiη ‰ËÏÒÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·›ÍÂÈ, Ô Ó·Úfi˜ ∏Ï›·˜ ª·ÚÔ‡Ï˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ÍÂοı·Ú·. √ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, Ì ÙÔÓ ¡fi ∞ÎfiÛÙ·, Ó· ·›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ‰›Ï· ÛÙÔ Ó·Úfi ̤ÛÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . √È ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη Î·È Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜, ·ÚÈÛÙÂ-

Ú¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÔÈ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ Î·È ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ Ô μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ͤÓÔ ÛÒÌ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. * ªÂ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 15.000 ¢ÚÒ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√. ∞ÈÙ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË, ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ›¯Â Ì ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∞∂§.

™‹ÌÂÚ· ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ, ·‡ÚÈÔ ÔÈ ¶·›‰Â˜ √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫-20 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. O ÚÔÔÓËÙ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ë ÔÔ›· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: ∞‚‰ÂÏ¿˜, ıÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, μ·ÏˆÙ‹˜, ∑ÂÓÔ‡ÓÈ, ∑¤Ú˘, ∑˘ÁÎÂÚ›‰Ë˜, ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ∫fiÌÓÔ˜, ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, §¤ÙÛÔ˜, ª·Î·Ó›Î·˜, ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜, ¡¿Î·˜, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, ¡ÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ê¿Î·˜, ΔÚ›ÌÌ˘, ΔÛ›Ë Î·È ÃÔϤ‚·˜. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÛÙÚÔ‰‹ÌÔ˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. μ·Û›ÏË ª·Ù˙·Ó¿ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘˙¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 13.00 ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ 28Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫-17 Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚËÙÈÎfi˜, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞ÓÙÒÓË ∫Ô˘ÚÛÔ‚›ÙË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ΔÛÈÁÁÈÓ¤, fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜, Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™£.


20

™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

ªÂ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ª∂ ÙÔÓ ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚· ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ ı· ·Ú·Ù·¯ı› ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¤‚Á·Ï ηÓÔÓÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó Î·È ¤ıÂÛ ·˘ÙfiÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ ¯·Ê, ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ú›ÓÔ˜, °ÎÔ‚Ô‡ Î·È ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ¡›ÓË. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ºÂÚ¤ÈÚ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Δ˙fiÚ‚·˜, μ‡ÓÙÚ·, ™·ÚȤÁÎÈ, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ∫·ÓÙ¤, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, §¤ÙÔ Î·È ™ÈÛ¤. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ¶·È·Ó›· Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ μfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ¤‰ˆÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û fiÛÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¶∞∂, ·ÏÏ¿ Ì›ÏËÛÂ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ ı· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ, ÌÈ· Î·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ·ÊÔ‡ ‰È¿‚·Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ηٿ 40% Â¿Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ. √ °fiÓÙÈη˜ › ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÓËÛ˘¯Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ™›ÁÔ˘Ú· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ ı· Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı›, ·ÊÔ‡ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜, Â¿Ó Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ... „·Ï›‰È, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· Ï‹ÚˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜ ›¯Â ÔÏÈÁfiÏÂÙ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ı· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó οÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ª¤Û·. Δ¤ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, fiˆ˜ ›Â Ô °fiÓÙÈη˜, Â›Ó·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

£∂øƒ∂π Δ√ ∞Àƒπ∞¡√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ √ ª∞∫∏™ ∫∞Δ™∞μ∞∫∏™

“πÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.” ÏÒÓ, Î·È ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·›ÛıËÌ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·ÚÌfi‰È· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ì·‡ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜! ŸÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Ë Û‡ÌÙˆÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÎÊ˘ÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ÂȂ‚ÏË̤ÓË Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Â›Ó·È Î·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Ë ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Î. π. μÂÎÚ‹ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ Superleague ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ηÌÈ¿ ·Úˆ‰›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” .

ËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, “ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜” ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÚÔ˜ ÙË Ó›ÎË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.

Δ

¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ: “ºˆÓ¿˙ÂÈ Ô... ÎϤÊÙ˘”

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. °È’ ·˘Ùfi οӈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÊÚ·ÁÈÛÙ› Ì ̛· Ó›ÎË Â› ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ı· ÙÔÓ›Ûˆ Î·È ¿ÏÈ, ˆ˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· Ì·˜ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηϤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡ÌÂ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· “ÓÈÁԇ̔ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜, Ó· ‚Áԇ̠ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË, fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Î·È ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÛÔ‚·Úfi˜ Â›Ó·È Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ÂÏ ƒfiη Î·È ·Ó ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “Œ¯ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ Ó¿ÚıËη Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ‰‡Ô ̤Ú˜ Û ·ÎÈÓËÛ›·. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÎÈ ¤¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ı· ·›ÍÂÈ. £· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‚¤‚·È·, ·Ó Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·-

∞˘ÛÙËÚ¿ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ∞À™Δ∏ƒ∞ ı· Â›Ó·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‰ÂÓ ‹Ú ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ οı ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‹ ÌË ÚÔۤϢÛË ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ·›. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÂÚΛ‰ˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÏËÊı› ·fi ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ·˘ÙÔ‡˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘. Δ· ̤ÙÚ·, ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ‰‡Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∞˘ÛÙËÚfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ˘. °È· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜.

ÁˆÓÈÛÙ›” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÕÏ‚·ÚÂ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “°È· ›ÎÔÛÈ Ì¤Ú˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·Í›·. Œ¯ÂÈ ·Ôı¤Ì·Ù·, ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È „˘¯Èο, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›, fï˜ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ı¤Ì· ·ÓÙÔ¯‹˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ı· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· ıˆÚ› ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÙÔÈÂ˙fiÌ·ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ οı ·ÁÒÓ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿„ÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ... ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. £· ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ·›ÎÙ˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜” .

¶·Ú·›ÙËÛË μÂÎÚ‹ ÏfiÁˆ... ª¤Ô˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Â-

ÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ˆ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂¶√, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √ Δ˙fiÓÈ μÂÎÚ‹˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ·Í›ˆÌ· ÁÈ· Ó· ÌË “ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ηÌÈ¿ ·Úˆ‰›· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” . ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “Ãı˜ (ÛËÌ. ÚÔ¯ı¤˜) ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·fiÂÈÚ· Â΂›·Û˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘, ÁÈ· ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, Ë Superleague ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î. ª¤Ô ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ· ηٷÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È ¯ıÂÛÈÓ¤˜ (ÛËÌ. ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜) “ÂÎÏ‹ÍÂȘ” ‚¤‚·È· Û’ fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÂΛ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ۯ‰fiÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂʤÛˆÓ, ·Ó·‚Ô-

¢ÚÈÌ›· Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” , ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ˆ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛÙÔ ¢.™ Ù˘ ∂¶√. ∏ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ οÓÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ... ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÂÓÒ ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ì ÙÔ ÙÈ Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙÈ ‰È·ÊˆÓ›, ı· ԇ̠fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚËÙfi: “ʈӿ˙ÂÈ Ô ÎϤÊÙ˘ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘” . ∂›Û˘ ı· ı˘Ì›ÛÔ˘ÌÂ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ›Ûˆ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë ÙÔ 2003, Ô˘ ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˜ ·Ô¯ˆÚÔ‡Û ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Î. ºÈÏÈ›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ∫·È ÂÌ›˜ ‰È·ÊˆÓԇ̠̠·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ fiˆ˜ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤ÔÙ ÛÙ›ϷÌ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÌÔÓÙ·ÚÈṲ̂ӷ dvd Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ˘ÔÎÏÔÒÓ ‰ÈfiÙÈ, ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô˘‰¤ÔÙ ÎÚ‡ÊÙËη ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘, ·ÓÙ›ıÂÙ· ¿ÓÙ· ‚Á·›Óˆ ÌÚÔÛÙ¿. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È Ì “ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡˜” Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √È ·ÏËıÈÓÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” .

ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi


™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

ª∂Δ∞ Δ∏¡ ∞¶ø§∂π∞ Δ√À ™Δ√Ã√À Δ∏™ ∞¡√¢√À ™Δ∏ ¡π∫∏

ŒÎÚ˘ıÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Ì οÚÙ˜. £· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ·fi ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ fi„ÂÈ ¶¿Û¯·.

ÎÚ˘ıÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË. ªÔÚ› Ó· ¤Ú·Û ¤Ó· 24ˆÚÔ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Î·È ÙË “ıÂÚÌ‹” ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ı¤ÛË, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.

Œ

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Blue Angels

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ÔÚÁ‹ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Î·È Ë ‹ÙÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È· Û‹Ì·ÓÂ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ÕÚ· Ù›ıÂÙ·È Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË Football League. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ӷ ‰ÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÛÙ· “¯ˆÚ¿ÊÈ·” Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ‹Á ¯·Ì¤ÓË. π‰›ˆ˜

ʤÙÔ˜ fiÔ˘ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2 ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ˯ËÚ¿ ÔÓfiÌ·Ù·, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ...ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ó˘ÌÊÒÓÔ˜ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· “‚Ú¿˙Ô˘Ó” Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ΔÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ˘·›ÙÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ‹Ù·Ó “Ï›ÁÔÈ” ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÛÂ

‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÁÔ‡ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ‹Ú ԇÙ ¤Ó·Ó ...‚·ıÌfi. 줂·È· Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛˆÚ›· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·-

Ï‹ÚˆÙÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È, ÙfiÙ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ 3,5 Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ ...¿Ê·ÓÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·Ó Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜. ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

∞fi ÙÔ˘˜ Blue Angels Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ºÙ¿Û·Ì ·ÈÛ›ˆ˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ú·Ì›ӷÌ ÈÛÙÔ› Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ·ÓÙÔ‡, ·fi ∑¿Î˘ÓıÔ Ì¤¯ÚÈ ™¤ÚÚ˜ Î·È ·fi ÕÌÊÈÛÛ· ̤¯ÚÈ °È¿ÓÓÂÓ·. √È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ-ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· ·ÚıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡ÓÙÔÌ·. £· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. £¤ÏÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· ηϤÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ì·˜, Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ·‰¿Ú· Ì·˜ ÛÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÛÙȘ 15:00 Ì ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. ŸÏÔÈ ÂΛ...” .

√π ¡.∞. ¡π∫∏™ À¶√¢∂Ã√¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ Δ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞, ∂¡ø ∞Àƒπ√ “™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π” ∏ƒ∞∫§∏™ μ. ∫∞π ¶∞¡πø¡π√™

¡Ù¤ÚÌÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂¶™£ * ∂‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÙË ÃÏfiË. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË μ’ ∂¶™£, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ‰‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ™ÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 17.00 ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 11.00 ı· “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” ÛÙÔ “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ∏ 29Ë Ë̤ڷ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÛÔ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, fiÛÔ Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ∂ıÓÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÃÏfiË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. §ÔÁÈο ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . ¢‡ÛÎÔÏ·, ÏÔÈfiÓ, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ ÌÈ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. ™ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘, ∞ÎÚfiÔÏË-¶ÚˆÙÂۛϷԘ, §Â¯ÒÓÈ·-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ∞.∂. 2002-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

Â›Ó·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ë ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ™ÎÈ¿ıÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÁË‰ԇ¯Ô ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó “ʈÙÈ¿” ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ‹ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ η٤¯Ô˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ (66 ‚·ıÌÔ›), ¢‹ÌËÙÚ· (65) Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ (64). ªfiÓÔ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È ÔÈ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

(59) Î·È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ (58). °›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ¡.∞. ¡›Î˘-¢‹ÌËÙÚ· (Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·) Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›) ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿. ∞Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÙfiÙ ϛÁÔ ˆ˜ Ôχ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Î·È Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞¶√μ. ŸÌˆ˜ ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÙfiÙ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ...·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È fiÏ· ı· Â›Ó·È Èı·Ó¿ ÛÙȘ ¤ÓÙ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜

ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞›·˜ ™.: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, °ÔÚÁfiÚ˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜. ™¤ÛÎÏÔ˘, 17.00, ∞ÎÚfiÔÏ˶ڈÙÂۛϷԘ: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ™·Îο˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ μڿη˜. ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 17.00, §Â¯ÒÓÈ·∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 17.00, ∂ıÓÈÎfi˜-ÃÏfiË: ƒÔ‡Û˘, ª·Ï¿Ê·˜, ªˆÚ·˝ÙË. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 17.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫fiÎηÏ˘, ª¤ÏÏÔ˘. °·Ù˙¤·˜, 17.00, ∞.∂. 2002-

¶√¢√™º∞πƒ√

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· √È μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ:

Football League §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-μ¤ÚÔÈ·: μÔËıfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫.

¢’ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ª·ÎÚ·ÎÒÌË: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ™·Î·Ú›ÎÔ˜ £. * ∏ Δ∂¢/∂¶™£ fiÚÈÛÂ Î·È ÙȘ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜

ÙÚÈ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ÊÈÏÈο Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ∫17 Î·È ∫20 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ μ¿Û·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ù¿‰ÈÔ ¡Â¿ÔÏ˘, 15.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-μ¿Û·˜ (∫17): ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢. , ∞’ ‚ÔËıfi˜ ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘ ∞. , μ’ ‚ÔËıfi˜ ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘ Δ. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 17.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-μ¿Û·˜ (∫20): ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ª. , ∞’ μÔËıfi˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫., μ’ μÔËıfi˜ Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ £.

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, £ÂÔ¯¿Ú˘, μÏ¿¯Ô˜. ¡Â·fiψ˜, 17.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-™·Ú·ÎËÓfi˜: °Î¿Áη˜, ∫·ÓÈ¿˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ∫˘Úȷ΋ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.30, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-™ÎÈ¿ıÔ˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ∑‹ÛÈÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. π¿ÛˆÓ ∞.ª.-£ËÛ¤·˜ 0-3 ·.·.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-¢¿ÊÓË: ∫·˝‰Ë˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 17.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜∞›·˜ ΔÚ.: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, μ·˙Ô‡Ú·˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 17.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-¶ËϤ·˜: ª·ÙÛԇη˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , 17.00, ¡.∞. ¡›Î˘-¢‹ÌËÙÚ·: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ƒÔ‡Û˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, √ÚÌ›ÓÈÔª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ∫Ô˘‚¿Ù·. ∫˘Úȷ΋ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 17.00, ∞¶√μ-∞. °·˙‹˜: ª·Ï¿Ê·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 17.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞ÂÙfi˜: ∫·¤ÛÈÔ˜, ¶Ï·Ù‹˜, °È·ÓÓ‹˜. ™ÎfiÂÏÔ˜-¢fiÍ· 3-0 ·.·.

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1 15.00 ∞∂∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ ΢¤ÏÏÔ˘ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 19.00 ∂ıÓÈÎfi˜-¶∞√∫ -∑- (∞1 fiÏÔ) 23.45 ¶Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ -ª¡∂Δ 19.15 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÏ›·˜) 21.45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ∂Δ3 15.00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. -∑- (μ’ ∂ıÓÈ΋) ™¶√ƒ+ 13.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ∑16.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ∑19.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ∑™∫∞´ 23.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) NOVASPORTS 1 17.00 °Ô˘¤ÛÙ ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜-ΔÛ¤ÏÛÈ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 §ÈÏ-ªÔÚÓÙfi -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 17.00 °Ô˘¤Û٠÷Ì-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 02.10 °Ô‰fiÈ ∫ÚÔ˘˙-∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 17.00 ¶∞√∫-∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˘ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) 22.30 ª·˚¿ÌÈ-ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· -∑- (¡μ∞) CONN-X TV1 16.00 °ÎÚÔÛ¤ÙÔ-™È¤Ó· -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜) 19.00 ÃÂÙ¿ÊÂ-™Â‚›ÏÏË -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 ∞ÏÌÂÚ›·-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) CONN-X TV2 16.30 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-∞Ófi‚ÂÚÔ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 μ¤ÚÓÙÂÚ-™¿ÏΠ-∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ª›Ï·Ó-™·ÌÓÙfiÚÈ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) CONN-X TV3 19.00 ƒfiÌ·-¶·Ï¤ÚÌÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.45 ¶¿ÚÌ·-ÿÓÙÂÚ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) EUROSPORT 19.30 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ∑EUROSPORT 2 19.00 √‡ÓÈÍ ∫·˙¿Ó-ΔÛÂÓÙ‚›Ù· -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Eurocup) 21.45 ª¤ÓÂÙÔÓ ΔÚ‚›˙Ô-∫·¯·ÛfiÏ -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Eurocup)

¢’ ∂£¡π∫∏

“∫·›ÁÂÙ·È” ÁÈ· Ó›ÎË Ô ƒ‹Á·˜ ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ›” ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›·. ™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ...Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ ·›ÎÙ˘-ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÈ̈ÚËÌ¤ÓˆÓ °Ô‡ÙÛÈÔ˘ Î·È °ÚÔ‡Ó·, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ª¿Ù˘ Î·È ªfiÛÈÔ˜ Ô˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔÓ ¶˘ÚÁÂÙfi §¿ÚÈÛ·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰·. √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Û 15 ·È¯Ó›‰È· ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Ù¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 17.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-ªÂÙ¤ˆÚ·: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÙÛÈ¿˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (ºıÈÒÙȉ·˜). °Ë. ¶˘ÚÁÂÙÔ‡, 17.00, ¶˘ÚÁÂÙfi˜-¶‡Ú·ÛÔ˜: £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÚÔÌËÏ›‰Ë˜, ™ˆÙËÚÈ¿‰Ë˜ (ºÏÒÚÈÓ·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ™Ù·ı¿˜ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜). °.¶.


22

™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

ÿÓÙÌÔÏ

√ ∂‡Ú˘ÙÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

°π∞ 3Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋. √È μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 16-17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞Ù¤ÚÌÔÓ· ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ™Ù· ÊÂÙÈÓ¿ Ì·Ú¿˙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Â›Û˘ ̤ÚÔ˜ Ô ∞√∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ Î·È ÔÈ ¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜ ¡Â˘ÚÔÎÔ›Ô˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. √È ·ÁÒÓ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ μ’ Î·È °’ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √È ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì›· ÚÔ˜ fiϘ Û ÌÔÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ۇÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂΛÓË Ô˘ ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË, ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-12 ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ™¿‚‚·ÙÔ 16/4 flÚ· 17.30: ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘-∫·ÛÙÔÚÈ¿. ∫˘Úȷ΋ 17/4 flÚ· 11.30: ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ. flÚ· 18.00: ¶ÚˆÙÔfiÚÔÈ-∂‡Ú˘ÙÔ˜.

ªÂ º›ÏÈÔ ÔÈ ·›‰Â˜ ΔÔÓ º›ÏÈÔ μ¤ÚÔÈ·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜, Û ÓÔÎ-¿Ô˘Ù Ì·Ù˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ı· ÚÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·›‰ˆÓ 2010-11. ∏ ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂‡Ú˘ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙ¤ÊıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙԯ‡ÂÈ Û ̛· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯¿ÓÙÌÔÏ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÙË Ó›ÎË Ô˘ ı· Ù˘ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο. °È· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ·›‰ˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¶∞√∫-¢Ú¿Ì· Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘-Ã∞¡£.

¢ÚÔÌ›˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ ÛÙÔÓ 6Ô ¢ÈÂıÓ‹ ª·Ú·ıÒÓÈÔ “ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜” √π ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ª·Ú·ıÒÓÈÔ “ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ·fi ÙËÓ ¶¤ÏÏ· ̤¯ÚÈ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÏÏ‹ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. √È Î¿ÙˆıÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∞Ì·Ù˙›‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜, ∞Ì‚Ú¿˙˘ °ÚËÁfiÚ˘, Δ·Ù¿ÎÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ªÔ˘Ï·Ì·ÙÛ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ, ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∑·Ê›Ú˘, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜, Çٷ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ∫›ÙÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ƒ¿ÙË ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ¶·Ú›ÛË ∞ı·Ó·Û›·, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ °ÈÒÚÁÔ˜.

∞π¢π∫∞ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÁÂÌ¿Ù· ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ‰›„· ÁÈ· Ӥ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ʈÙÔÁڷʛ˜. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ Ô˙¿ÚÔ˘Ó Ì ٷ ÌÂÙ¿ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜;. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó Ì ÙȘ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÔÈ: ∞ÛËÌ¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ (°’ ηÙËÁÔÚ›·), ¢Ô‰ÔÓÙ˙›‰Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÃÂÈÌ·ÚÈÔ‡ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ· ¢‹ÌËÙÚ·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ ∂ϤÓË, μ·ÏÛ¿ÌË ∞ı·Ó·Û›·, ∫ÔÎfiÏË πˆ¿ÓÓ·

Î·È ∫ÔÎfiÏË ∞ÁÁ¤Ï· (ηÙËÁÔÚ›· ¢’). ™Ù· ·ÁfiÚÈ·, Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‹Ú ÚfiÎÚÈÛË, ·ÏÏ¿ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‹Ú·Ó Â›Û˘ ÔÈ: ∫·Ô˘Ó¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ (°’ ηÙËÁÔÚ›·), §ÔÚı¤˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶ÔϤÓ˘ ªËÓ¿˜ (¢’ ηÙËÁÔÚ›·), ªÈ¿Ì˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ¶·ÓÙ·˙‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ¶›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ §¤ÙÛÈÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, °ÂÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·, °Ô˘ÚÓ¿ÚË ŒÊË, μ˘˙ÈÒÙ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ Î·È ÃÚÈÛÙ›Ó· ÷Ù˙‹ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ˆıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. √ °.™. μfiÏÔ˘, Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. ¢Ô˘Ï‡ÂÈ ÌÂıÔ‰Èο Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔÓ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó.

∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ, ·ÏÏ¿...

μÔÏÈÒÙÈÎË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Len Trophy

ª√¡√ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô ¶∞√ ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ì ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜. ∞‰È¿ÊÔÚÔ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·Ó ¤¯ÂÈ „˘¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ...‰˘Ó·Ì¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Ì ٷ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” , ÛÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ Ô ¶∞√ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ, ÂÓÒ ÙÔ “ˆÏËÙ‹ÚÈÔ” Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ºÂÚ¤ÈÚ·. ∞Ó Û’ ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· Ó˘¯ÙÔÂÚ·Ù‹Ì·Ù· ·ÚÎÂÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ...ΔfiÙÂ; ΔfiÙ ·‡ÚÈÔ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ó· Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . ÕÏψÛÙ ÙÔ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, fiÙ·Ó Ô‡Ù ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ô ¶∞√, Ô‡ÙÂ Ô μfiÏÔ˜ ›¯Â ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÙÚÔ...

™Δ√¡ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Len Trophy ÛÙÔ fiÏÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ™·‚fiÓ·, ˘‹ÚÍÂ Î·È ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÚÔ˘Û›·, ·ÊÔ‡ Û’ ·˘ÙfiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô μÔÏÈÒÙ˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¶¿ÚȘ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¡√μ∞ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∞1 ÙÔ 2006. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËΠÛÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ÎÈ ·fi ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. 줂·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ fiÏÔ, ·ÊÔ‡ Ô ¤Ó·˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊfi˜ ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ √.À.∫.μ., ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊfi˜ ∞ϤÎÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ Â›Ó·È ‰È·È-

ÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ı· “·Ù‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ ¯fiÚÙÔ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ·ÊÔ‡ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚ„ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂΛ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ·. ΔfiÛÔ Î·ÈÚfi Ë ¶∞∂ ·ÓÙȉÚÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ “¿ÙËÛ fi‰È” . √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜, ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¢‹ÌËÙÚ·. ŒÙÛÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó, ı¤ÙÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∫È ¿ÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÂÈ Ë ¶∞∂ ·fi ÙËÓ “ÎÏÔ‡‚·” ...

™ËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ; ™∏ª∞¡Δπ∫∞ Â›Ó·È Ù· ÚÔÛ¯‹ 24ˆÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ΔfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›‰Ô. ÕÏψÛÙ ÂͤÓ¢Û ¯ı˜ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ 15Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘. ª‹ˆ˜ fï˜ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘ ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√, ˆ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› οÙÈ ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.;

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô °.™. μfiÏÔ˘ Δ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£, ı¤ÏÂÈ Ó· “ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ” Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6Ì.Ì. ÛÙÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. £· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ Û ٛÔÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ...ÚÂÛÙ›˙; À¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ √χÌÈ· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏ‹ÙÚȘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ Î·È Ì›· ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ Ó’ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. 줂·È·, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û›ÁÔ˘ÚÔ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ fï˜, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÁÈ· ÙÔÓ °.™.μ. Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÁÈÔÚÙÈÓfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙË ‰È¿‰Ô¯Ë ηٿÛÙ·ÛË. ¡ÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÌÂıÔ‰Èο Î·È Û ‚¿ıÔ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ·ıÏÔ‡ÌÂÓË ÓÂÔ Ï·›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

ªÂÁ¿ÏÔ Ì·Ù˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ∏ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙË ¡›ÎË, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫È ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ Ô ºÔ›ÓÈη˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‰È¿ÊÔÚÔ˜, οÓÂÙ ϿıÔ˜, ·ÊÔ‡ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÈ ·˘Ùfi˜ ̤۷ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË; ∞Ú¯Èο ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ʛϷıÏÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘. ∞ÚΛ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó· Â›Ó·È ÌÂÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÏÏ¿ ̤۷ Û ʛϷıÏ· Ï·›ÛÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙËÓ ¤‰Ú·.

¡· ÌË Í¯¿ÛÔ˘Ì ¡∞ ÌË Í¯¿ÛÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙȘ 11Ì.Ì. Ó· ‰Ô‡Ì ÛÙÔÓ ™∫∞´ ÙÔ “El Clasico” ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ª¤ÛÈ ÎÈ fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ. ∏ ÂÌÙÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘...


™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

∏ ¡π∫∏ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 18.00 Δ√¡ º√π¡π∫∞ §. °π∞ Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏ ª¶∞™∫∂Δ

∞ÁÒÓ·˜ ...ÌÈÛfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÊÂÈÚÔ‡‰Ë Ó· “ÙÚ›‚ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘” ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË. 줂·È· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ÙÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ȉȷ›ÙÂÚ·, ‹Ù·Ó Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËÎ·Ó Î·È Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ. ∫ÔÈÓ‹ Â›Ó·È Ë ÂÔ›ıËÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÔÓÙ¿ÚÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¿ÏÈ Ì·˙È΋ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜, ª·ÓÒÏ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ™¿‚‚·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú¤Ù˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Î›Áη˜, £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈ·ÁÎÏ¿ÁηÓÔ˜, ¡·Ô‡Ì £˘ÌÈfi˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜, ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÒÏ˘.

Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. °È· ÙËÓ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 18.00 ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ÙfiÙ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ. ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªÂ ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ı· ÙËÓ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·›˙ÂÈ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ø˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ù˘ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ...ÌÈÛfi Ù›ÙÏÔ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ™ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜ Û’ ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë Ì ӛÎË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌfiÓÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ·Ô̤ÓÂÈ, ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘. ∫·È ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-

Ï˘ ∂·ÓÔÌ‹˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÈηÓÔ› Ó· Ù˘ ÊÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. 줂·È· Ô‡ÙÂ Ô ºÔ›ÓÈη˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‰È¿ÊÔÚÔ˜, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÙË ¡›ÎË, ÂÓÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∞Ó, ÏÔÈfiÓ, οÓÂÈ ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ Î·È ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈϤÔÓ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ·fi ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ¡›ÎË, ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· “ÎϤ„ÂÈ” ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. 줂·È· ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ı¤-

ÏÔ˘Ó Ó· ÙȘ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó. ∂Ô̤ӈ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Ì·Ù˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi Ù¯ÓÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· “fiÏ·” ÛÙË “Ê·Ú¤ÙÚ·” ÙÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ›¯Â ÛÙÔÌ·¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ¤·ÈÍ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ΔÒÚ·, fï˜, Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηϿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ Î. ∑·-

ª›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË ¡›ÎË ΔÂÏÈο Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ “ηÌ¿Ó·” ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂√∫, ÂΛÓË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÔÈÓ‹ ÌÈ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ. ∂Âȉ‹ οı ·fiÊ·ÛË ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·›ÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÎfiÛÌÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ºÔ›ÓÈη Î·È ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∞ϤͷӉÚÔ ∞ÍÈÔ‡ÔÏ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ï›„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹.

√ °.™. μ√§√À ºπ§√•∂¡∂π ™Δπ™ 6 ª.ª. Δ√À™ π∫∞ƒ√À™ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ∂™∫∞£

ªÂ Ó›ÎË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË 2Ë ı¤ÛË ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¤ÊÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·˘Ï·›· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ó· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘, Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 18.00 ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È Ì ӛÎË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, Ë ÔÔ›· ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. “∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ” ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙË ÛÂ˙fiÓ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈ΢ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙÔÓ ∫ÂÚ·˘Ófi Î·È ÙËÓ ∂∞§ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

°™ μfiÏÔ˘-ÿηÚÔÈ ª¤Û· Û ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ·’ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙfi ÙfiÓÔ. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, fiÔÈÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ì·˘Ú·ÂÙÔ‡˜” . √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË Ó›ÎË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ √χÌÈ·˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÔÈ “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó ‰Â‡ÙÂÚÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·

Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜. 줂·È· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ·ÎfiÌË Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈÎfi. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫˘ÚÏ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠ÓÙÈÛηÏÈÊȤ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÈ̈ڋıËΠ̠·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘. ΔÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ¡ÙÔ‡Ú‚·˜. ŒÙÛÈ Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¡¿ÓÔ, ∫ÒÛÙ· ™ÎÚ›Ì·, £·Ó¿ÛË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ºÒÙË ª·ÏÈÛÈfi‚·, ™Ù¤ÚÁÈÔ Ã·Ù˙fiÔ˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∞ÓÙÒÓË ¶·Ï¿Ûη, √‰˘ÛÛ¤· ¢È·ÎÔÌ‹, ™Ù¿ıË ∑Ô‡ÚË, £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, °È¿ÓÓË ª·ÎÚ˘Ó¿ÎË, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË, ∞Ó‰Ú¤· ∫fiÎη, ÕÎË ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ∫ÒÛÙ· ∞ÁÎÚ‹ Î·È £·Ó¿ÛË ¶Ôχ˙Ô.

∞Ó¿ÏË„Ë-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ¡· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ› ÂÈı˘Ì› Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜. ™‹ÌÂÚ· fï˜ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∫ÂÚ·˘Ófi ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. √È §·ÚÈÛ·›ÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ‹ÙÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÔÈ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔÈ” ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Ì ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ·È‰È¿ ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú· ·ÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ¶Ú¤Î· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ μ˘ÏÈÒÙ˘, μ¿Î˘ Δ¿Áη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ·ÙÛ¿˜, μ·Û›Ï˘ °ÈˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘, ∫ÒÛÙ·˜ °ÂÚÔÎÒÛÙ·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ˙·ÌÙ˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ¢·ÓÈ‹Ï ™·Ófi˜, £·Ó¿Û˘ °ÎÔÙ˙·-

Ú›‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÚ¤ÓÙ˘, ¡›ÎÔ˜ ∑ȤÌ˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ΔÛ·‚¤˜, ¡›ÎÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ê¤Ú·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÊÒÙ˘.

∞ÏÌ˘Úfi˜-∂∞§ ¡ÈÎËÊfiÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∂∞§. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ÁÔ‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ï·Û·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÍ¿‰· ÙÔ˘ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£. √ £·Ó¿Û˘ ºÏ‚¿Ú˘ ı· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ™Ù¿ı˘ °Î¿ÙÛ˘, ∞Ϥ͢ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, Δ¿ÛÔ˜ ™‡Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜, £·Ó¿Û˘ ™·Ófi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÙÛÈ¿˜, £·Ó¿Û˘ °ÒÁÔ˘Ï·˜, μ·Û›Ï˘ £¤Ô˜, ¡›ÎÔ˜ §ˆÚ›Ù˘, º›ÏÈÔ˜ ª·Ú‰¤Ï˘, ¡›ÎÔ˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÈÌ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªËÙÚÔ˘Ï¿˜, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ª¿Ú‰·˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∂™∫∞£ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 16/4 ∞1 ∂™∫∞£ ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÒÚ· 16.00, ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫·Ú‰., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ª·Ó·Û‹˜. ∫Ï. ∞Á. £ˆÌ¿, ÒÚ· 18.00, ∂ıÓÈÎfi˜ §·Ú.-ΔÈÙ¿Ó˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˜, ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªˆ˘Û‹˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, ÒÚ· 18.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ §·Ú.-¡›Î·È·, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ÷Ù˙‹˜, ¶·˙ÒÏ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜.

∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-∫ÂÚ·˘Ófi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, ™Ù·ı¿Î˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: °Î·Ï›‰Ô˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›˘, μÂÏÂÙ˙¿˜, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ºÂÎfi˜. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÒÚ· 18.00, ∞ÏÌ˘Úfi˜∂∞§, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∑·¯·Ú‹˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 18.00, °.™. μfiÏÔ˘-ÿηÚÔÈ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ΔÛÔÎfiÏ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ∫·ÌÔ‡Ú˘, Á˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜.

∫ÔÚ·Û›‰Â˜ ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 14.00, ¡›ÎË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ª¤ÈÂÚ, 懯·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™Ù¿ÌÔ˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÒÚ· 20.00, πˆÏΛ·-BC Volos, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: °ÈÔ‡ÙÛ·, 懯·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: °Î·Ï›‰Ô˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, μÂÏÂÙ˙¿˜.

¶·Ì·›‰Â˜ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 10.00, BC Volos-∞ÏÌ˘Úfi˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫¤ÙÔ˘Ï·˜, ªÔ˘ÁÏfi˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˘, ¶·˘Ï›‰Ô˘, ¶·˘Ï›‰Ô˘. ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 10.45, ¡. ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ª¤ÈÂÚ, ªÂÙ·Í¿˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ¶·Ú·ÁÈÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, ¶Ôχ˙Ô˘, ∫·Ì¤ÓÔ˘. “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÒÚ· 13.00, °.™. μfiÏÔ˘-∞Ó¿ÏË„Ë, ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∫¤ÙÔ˘Ï·˜, ªÔ˘ÁÏfi˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·˘Ï›‰Ô˘, ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡.

°’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫Ï. ¡. πˆÓ›·˜, ÒÚ· 18.00, ¡›ÎË μfiÏÔ˘ºÔ›ÓÈη˜ §·Ú., ÁÚ·ÌÌ·Ù›·: ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘.

23

∞1 °À¡∞π∫ø¡

™ÙË μԇϷ ·›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∞˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· (16.00) ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ μԇϷ˜ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¶ÚˆÙ¤·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·‰È¿ÊÔÚË Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÓ‰¤Î·Ù˜, ÂÓÒ ¤Ó· ÛηÏÔ¿ÙÈ ÈÔ ¿Óˆ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶ÚˆÙ¤·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜, fï˜, ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ¿Ô˘Ù. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ∂ÛÂÚ›‰Â˜, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ¢∞™∞§ Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜. ŒÙÛÈ fiÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜ fiÔÈÔ˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ Ì 0-2 ÛÙȘ ӛΘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË, ∂ϤÓË ∑‹ÙË, ∂‡Ë ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘, ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη, ÕÓÓ· ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, ÕÓÓ· Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη, ∞ÁÁ¤Ï· £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ∞ÚÈÛÙ¤· ª·ÁÎÏ¿Ú·, ∂˘Ù˘¯›· ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë ƒ·Ê·¤Ï· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË. Δ¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· Á›ÓÂÈ Ë °.™. ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÔ˘ ı· ·Ó·‰Âȯı› Ë ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™¿‚‚·ÙÔ 16/4 16.00 º∂∞-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔ. 16.00 ∂ÛÂÚ›‰Â˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 16.00 ¢∞™∞§-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 16.00 ¶ÚˆÙ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜

∫˘Úȷ΋ 17/4 16.00 ¶∞√∫-ÕÚ˘

ª¶∞™∫∂Δ

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞fi ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ (Ì ¤ÓÙÔÓ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢∫ª):

A1 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 16/4 ¡. ™Ì‡ÚÓ˘ 17:00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜, ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 16/4 ΔÚ›ÔÏ˘ 17:30 ∞Úη‰ÈÎfi˜-¶·ÁÎÚ¿ÙÈ: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, ª·ÚÌ·ÓÙˆÓ¿Î˘, °ÈÔ¯·Ï‹˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ÕÚÁÔ˘˜ 17:30 ∞∂∫ ÕÚÁÔ˘˜-∫fiÚÔÈ‚Ô˜ ∞Ì·Ï.: •ÂÓÈο΢, ¢ÂÛÏ‹˜, Δ˙ÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫fiÎÎÔÚ˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ƒÔ˝ÙÈÎˆÓ 17:30 √Ï˘ÌÈ¿‰·-°™ §·˘Ú›Ô˘: ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞., ™ÈfiÚÂÓÙ·˜, °È·ÏÈηڋ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 16/4 ¡. πˆÓ›·˜ 18:00 ¡›ÎË-ºÔ›ÓÈη˜: ΔÛÈ·Ï‹˜, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ μ., ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ∫˘Úȷ΋ 17/4 °Ú‚ÂÓÒÓ 18:00 ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚.-∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í.: ΔÛÔÎfiÏ˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ª·Ù·Ô‡Ï· (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). °’ ∞Ó‰ÚÒÓ 2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ μÔÚÚ¿ ∫˘Úȷ΋ 17/4 ∞‰¤Ó‰ÚÔ˘ 18:00 °·Ï·Í›·˜ ∞‰.-∫ÔÌÔÙËÓ‹: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÚηÙۤϷ˜, §·‰fiÔ˘ÏÔ˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). ¶ÔÏ˘Á‡ÚÔ˘ 18:00 ∞√ ¶ÔÏ˘Á‡ÚÔ˘-πˆÓÈÎfi˜ πˆÓ›·˜: μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˜, μ·Ê›‰Ë˜ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).


24

™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ù˘ “£” ™Δ∞¡Δ∞ƒ 259. °Ô˘¤Û٠÷Ì-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· 341. ƒfiÌ·-¶·Ï¤ÚÌÔ 355. ΔÔ˘ÏÔ‡˙-√Û¤Ú 464. ¡¿ÔÏÈ-√˘ÓÙÈÓ¤˙Â

1 1 1 1

2.10 1.35 2.00 1.70

¢π¶§∞ 339. ¶ÔÓÊÂÚ·ÓÙ›Ó·-μ·ÁÈÂοÓÔ 343. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. 363. ∞ÏÌÂÚ›·-μ·Ï¤ÓıÈ· 427. ∞ÚÏ-μ·ÏÂÓÛȤÓ

2 2 2 2

1.85 1.95 1.80 1.85

π™√¶∞§π∂™ 242. ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. 351. ¡È˜-ªÔÓ·Îfi 426. ªfiÏÙÔÓ-™ÙfiԢΠ428. ªÔÓÂÏȤ-∫·¤Ó 459. √Û·ÛÔ‡Ó·-ªÈÏÌ¿Ô

à à à à Ã

3.10 2.90 3.10 3.10 3.20

Ã2 1Ã Ã2 Ã2 Ã2

1.40 1.78 1.35 1.37 1.38

¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 256. ∫Ôψӛ·-™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë 366. ¶¿ÚÌ·-ÿÓÙÂÚ 371. ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· 409. ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ 465. ¶·Ú› ™.∑.-§ÈfiÓ

™√À¶∂ƒ §π°∫

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÙËÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ∞¶∂ƒƒπæ∂ Ë ∂¶√ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤‚ÏÂ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î¿ÔÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, ·˘Ù‹ ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙË Football League, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ı¤ÛË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÂÈÎ˘Úˆı›, ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ŒÙÛÈ, ÔÚÈÛÙÈο ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ Èı·Ó‹ ÌË ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ¿ÏÏÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °È· οı ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÏÏÈ‹ Ê¿ÎÂÏÔ, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â›Ó·È Ó· ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ù˘ ηٿٷ͢, ¤Ú· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ, Ù˘ Football League. ∏ ∂¶√ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÛÙÔ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÒ Ô Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ΔȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶√. ¶Ï¤ÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ Ï›Áη˜, ηıÒ˜ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË.

∞‡ÚÈÔ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·ÓÂ›ÛËÌˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ºÈÓ·Ï›ÛÙ Â›Ó·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Caprice ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È μÂÙÂÚ¿ÓÔÈ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂ›ÛËÌÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 15, 16, 18, 28.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5 1 8, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 9 7 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 2 5.

Δ√ ™∏ª∂ƒπ¡√ ¡Δ∂ƒª¶π ƒ∂∞§-ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ ¢∂™¶√∑∂π ™Δ√ ∫√À¶√¡π Δ√À ™Δ√πÃ∏ª∞Δ√™

“∂Ï ÎÏ¿ÛÈÎÔ”ÛÙË M·‰Ú›ÙË Ó‰È·Ê¤ÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, Ì ÙÔ “ÂÏ ÎÏ¿ÛÈÎÔ” ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ (Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ). ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ +8 ·fi ÙË ƒÂ¿Ï, ÂÓÒ Ë “μ·Û›ÏÈÛÛ·” ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡ 5-0 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ·.

ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ÙÔ˘ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚” ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÏ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Î·È Ë ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÓÙ¤ÚÌÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï Î·È ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï. ™ÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Ë 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÌÂÙ¿ º·Ó °Î¿·Ï ·ÁÒÓ·, Ë ª¿ÁÂÚÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘, ÙÔÓ °ÈÔ˘ ÿÈÓΘ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‚·‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. √È μ·˘·ÚÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ÂÓÒ Ë §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ ·›˙ÂÈ Ù· Ú¤ÛÙ· Ù˘ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Û ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÛÙËÚȯıÔ‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ì ӛÎË “ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó” ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ “Ì›ÓÈ” ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· Ï‹ÁÂÈ ÈÛfi·ÏÔ (“¿ÛÔ˜-‰‡Ô” ). √ ÕÚ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” ‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¤ÚıÂÈ. √ ¶∞√∫ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ (“¿ÛÔ˜” ). ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·‰È¿ÊÔÚ·, ·Ó Î·È Ë ∞∂∫ ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ı· ÔÓÙ¿-

ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¿ÛÔ. ¢ÂÓ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ٷ ¿ÏÏ· Ì·Ù˜. ™ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¿ÓÂÙ· ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ (Ã2). √ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË μ¤ÚÔÈ· (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ Èı·Ó¤˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¶ÈÂÚÈÎfi˜¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜. ™Δ∏ °∂ƒª∞¡π∞ Û ªfiÓ·¯Ô Î·È ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ì·Ù˜ Ù˘ 30˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∏ ª¿ÁÂÚÓ, Ì ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °ÈfiÎÂÚ, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ. ¶¿Ì Ì ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ô˘ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ Î·È ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” . °È· ÙËÓ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ™·Ó ¶¿Ô˘ÏÈ Â›Ó·È “ÙÂÏÈÎfi˜” . √ “¿ÛÔ˜” Ì ڛÛÎÔ ÌÔÚ› Ó· Â·ÏËı¢Ù›. £· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ∫Ôψӛ· Ë ÔÔ›· ÌÂÙÚ¿ ÂÙ¿ ӛΘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë Î·È ı· ¿Ì Ì ÙÔ Ã2. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ∞˚ÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ·fi ÙËÓ ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ (Ã2), fiˆ˜ Î·È Ë ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ ·fi ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË (1Ã). ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Á¤ÚÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ Ì ÙË ™¿ÏÎÂ. ∏ ‚¿ÛË Ì·˜ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ı· Â›Ó·È Ë °ÎÚfiÈÙÂÚ ºÈÚÙ, Ë ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶¿ÓÙÂÚÌÔÚÓ (“¿ÛÔ” ). ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ÕÔ˘ÁÎÛÔ˘ÚÁÎ ·fi ÙËÓ ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë (Ã2), ÂÓÒ Ã¤ÚÙ· Î·È ÕԢ ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÛÔ. ™Δ∏¡ ∞°°§π∞ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ 33˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚” ÁÈ· ÙÔ˘˜ “4” ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ-

ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÈ “Ì¤Ìˉ˜” Î·È ·›˙Ô˘Ì Ã2. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ªfiÏÙÔÓ Î·È ™ÙfiԢΠ›Ûˆ˜ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. ∞fi Ù· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì Î·È ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì Â› ÙˆÓ ÕÛÙÔÓ μ›Ï· Î·È ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ °Ô˘›ÁÎ·Ó ÌÔÚ› ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªÏ¿ÎÔ˘Ï. ¢Â¯Ó ¯¿ÓÂÈ Ë ªÏ¿ÎÌÂÚÓ ·fi ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ (Ã2). ∞fi ÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ƒ¤ÓÙÈÓÁÎ, Ë ÔÔ›· ÌÂÙÚ¿ ÂÙ¿ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙË §¤ÛÙÂÚ Î·È ÏÔÁÈο ı· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔ˜” ). º·‚ÔÚ› Î·È Ë ∫¿ÚÓÙÈÊ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¶fiÚÙÛÌÔ˘ı, ηıÒ˜ Î·È Ë §ÈÓÙ˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ °Ô˘fiÙÊÔÚÓÙ. ™Δ∏¡ πΔ∞§π∞ Ë ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Î·È ÔÈ Ì¿¯Â˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∏ ƒfiÌ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏÏÔ ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰·. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙË ƒfiÌ· (“¿ÛÔ˜” ). ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· Ë ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· Ì ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (Ã2). ∏ ¡¿ÔÏÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ √˘ÓÙÈÓ¤˙ (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ Î·È Ë §¤ÙÛ ÌÔÚ› ÙÔÓ “¿ÛÔ” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫¿ÏÈ·ÚÈ. £· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ÿÓÙÂÚ Î·È §¿ÙÛÈÔ ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙȘ ¶¿ÚÌ· Î·È ∫·Ù¿ÓÈ· (1Ã). “ÕÛÔ˜” Ë ª›Ï·Ó Ì ÙËÓ ™·ÌÓÙfiÚÈ·. ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ºÚÔ˙ÈÓfiÓ (Ì ¶¿ÓÙÔ‚·), ΔÔÚ›ÓÔ (Ì ƒÂÙ˙›Ó·) Î·È ∞Ù·Ï¿ÓÙ· (Ì ŒÌÔÏÈ). ¶Èı·Ó¤˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ΔÛÈÙ·Ó٤Ϸ-∞ÏÌÈÓÔϤÊÂ Î·È °ÎÚÔÛ¤ÙÔ-™È¤Ó·.

™Δ∏¡ π™¶∞¡π∞ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ƒÂ¿Ï Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ªÔÚ› Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂχÓÂÈ ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ì 5-0, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ (Ã2). ∂›Û˘, ‚ϤÔ˘Ì ӷ ̤ÓÔ˘Ó “fiÚıȘ” ÛÙ· Ì·Ù˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ë μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ∞ÏÌÂÚ›· Î·È ∂Û·ÓÈfiÏ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (Ã2). ∏ ™ÔÛȉ¿‰ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÃȯfiÓ (“¿ÛÔ˜” ), ÂÓÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Á¤ÚÓÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ √Û·ÛÔ‡Ó· Ì ÙË ªÈÏÌ¿Ô. ™ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ ª¤ÙȘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·ÚÙ·¯¤Ó· Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜. ∏ μ·ÁÈÂοÓÔ ÌÔÚ› ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÔÓÊÂÚ·ÓÙ›Ó·, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÃÈÚfiÓ·, μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰ Â›Ó·È Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË (“¿ÛÔÈ” ). ™Δ∏ °∞§§π∞, Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ §ÈÏ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ú··›Ô˘Û· ªÔÚÓÙfi, ÂÓÒ ÛÙÔ ÓfiÙÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ªÔÓÂÏȤ-ª·ÚÛ¤ÈÁ Î·È ¡È˜-ªÔÓ·Îfi, Ù· ÔÔ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·. “ª¿¯Ë” Î·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì ÙË §ÈfiÓ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Ì „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¶·Ú›. £· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ Ã2. º·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ΔÔ˘ÏÔ‡˙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË “Ï·‚ˆÌ¤ÓË” √Û¤Ú. ∫·Ï‹ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” ’ Ù˘ μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞ÚÏ. √ ·ÁÒÓ·˜ ƒÂÓ-§ÔÚÈ¿Ó Î·Ï‡ÙÂÙ·È Ì 1Ã, ÂÓÒ Ë ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ “¿ÛÔ” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ¡·ÓÛ›. ∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Û fiÏÔ˘˜ √ “∂À™Δ√Ã√™”

√ √§Àª¶π∞∫√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 21.45 Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

™Ô˘‰·›· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ™∂º ™ ÙÔ ™∂º, ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û‹ÌÂÚ· (21:45), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞1 ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó” Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô ÔÈ ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔÈ” , ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi 4Ô ÙÂÏÈÎfi ÙˆÓ ÂÚ˘ÛÈÓÒÓ Ï¤È ÔÊ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÈÂΉÈΛ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Î·È ¤Ú˘ÛÈ: ¡· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ì ‹ÙÙ· ̤¯ÚÈ 3 fiÓÙÔ˘˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ 26Ë Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ π‚·ÓÒÊÂÈÔ (ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘-

ÚÒÓ) ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∏Ú·ÎÏ‹. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ º¿ÏËÚÔ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ó›ÎË Ì +5 ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 61-65 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη (μ·ÚÎÂÏÒÓË), ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ fi¯È, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂÂȉ‹ ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ “break” ̤۷ ÛÙÔ ™∂º ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÙÂÊıÔ‡Ó ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÏÂÈÛÙfi, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ô-

ÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. °È· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô ¡ÙÚÔ˘ ¡›ÎÔÏ·˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο, ÂÓÒ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ƒ¿ÛÔ ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ (¤·ı ·ÔÎfiÏÏËÛË ¯fiÓ‰ÚÔ˘ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ·fi ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡) ·ÔÙÂÏ› Ï‹ÁÌ·. ∞fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹... ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, fiÔ˘ ∞∂∫ Î·È ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ Ù· ‰›ÓÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∏Ú·ÎÏ‹. ∏ ∞∂∫ (¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi) ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿. √ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÛÙ· πÏ›ÛÈ·. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂ-

ÛÌ· Â› ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ Ô¯Ù¿‰·. “¢ÈÏfi” ı¤ÏÂÈ Î·È Ë ∫·‚¿Ï· ÛÙË §·Ì›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ô˘ ÔÚÈÛÙÈο ̤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ Ï¤È ÔÊ. ™ÙËÓ ¶˘Ï·›·, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¶∞√∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi ƒfi‰Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· Ô ÿηÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ÏfiÁˆ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, ∏Ú·ÎÏ‹. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 25˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 17:00 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘ 17:00 ª·ÚÔ‡ÛÈ-∞∂∫ 17:00 ÿηÚÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17:00 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-∫·‚¿Ï· 17:00 ¶∞√∫-∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒ. 17:00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 21:45 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∞fi„ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· Ì ÙÔ˘˜ SÔul Jazz √rchestra

™fiÔ˘Ï - Ù˙·˙ ‹¯ÔÈ ·fi ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹ ª·Ú·‚¤ÁÈ·

Demo Mode, Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ù˘ Plenty Projects, ÚÔÛηÏ› Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi„ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ (Gold Star hall, °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È §·¯·Ó¿ 1) Ì ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹ ª·Ú·‚¤ÁÈ·. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡˜ SÔul Jazz √rchestra, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, ¤Ó· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ô ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘.

Œ¯ÂÈ ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ Û·Ó›˙ÂÈ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì·ÁÈ΋ Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ ͤÊÚÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Û¤ÚÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎÈfiÏ·˜ ÏÂÙ¿. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ¤˙ËÛ ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋, ÊÔ›ÙËÛ ÛÙÔ ˆ‰Â›Ô Niccolo Piccini ÙÔ˘ Bari ·ÚÌÔÓ›·, ·ÓÙ›ÛÙÈÍË Î·È ÊÔ‡Áη. ∂Λ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ cd Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ Exdar ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ il Manifesto ÙÔ 1998, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‡ÏËÛ 15.000 ·ÓÙ›Ù˘·. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ¤Ó·˜ ¿ÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ηϋ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ›·˜. ŒÓ·˜ ·ÎÔÚÓÙÂÔÓ›ÛÙ·˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, Û˘Óı¤Ù˘, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜.

μÚ·‰È¿ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Gianni Schicchi ÙÔ˘ Puccini (Ciesca), Zanetto ÙÔ˘ Mascagni (Silvia), Haensel und Gretel ÙÔ˘ Humperdinck (Hexe), Rigoletto ÙÔ˘ Verdi (Contessa di Ceprano), La Traviata ÙÔ˘ Verdi (Annina). Œ¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÚÂÛÈÙ¿Ï Ì ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ÛÙÔ Auditorium Eugenio Montale ÙÔ˘ Teatro Carlo Felice ÛÙË Genova Î·È ÛÙË Fiera Internazionale di Milano. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ Gruppo Caronte ÛÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙË μfiÚÂÈÔ πÙ·Ï›·. Œ‰ˆÛ ÚÔÛˆÈο ÚÂÛÈÙ¿Ï Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∏ ™¤‚Ë ª·˙¤Ú· - M¿Ì·ÏË ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ·ÙÔÌÈο ÚÂÛÈÙ¿Ï Î·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi (∞ÌÂÚÈ΋, πÛ·Ó›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›·). ™·Ó ÛÔÏ›ÛÙ ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÙËÓ ™˘ÌʈÓÈ΋

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

√Ú¯‹ÛÙÚ· μfiÏÔ˘, ÙË ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ™˘ÌʈÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Shumen (BÔ˘ÏÁ·Ú›·) ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Stanislav Ushev. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, Û ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ΢ڛˆ˜ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ: ∞. ª˘Ú¿Ù, ¡.ΔÛÔ‡¯ÏÔ˘, S.A. Kogan, C. Luret Î·È ∞. ª·ÏÙ¿. ∂›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™˘ÓfiÏˆÓ π∞ªμ√™, ∏Ãø Î·È TRIO BALKAN. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ì ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÛÔÏ›ÛÙ˜ Û ÚÂÛÈÙ¿Ï ªÔ˘ÛÈ΋˜ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ 1992, Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ È¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞/‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÙÔ 1997. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ÛË. ΔË ÛÎ˘Ù¿ÏË ı· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚ›ÊË̘ ¿ÚȘ ·fi ÁÓˆÛÙ¤˜ fiÂÚ˜ ÙˆÓ Richard Wagner, Jo ho hoe (·fi ÙËÓ ÔÂÚ· DER FLIEGENDE OLLANDER), Anton Dvorjak, Mesicku nanebi hlubokem (·fi ÙËÓ ÔÂÚ· RUSALKA) Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ‚ÂÚÈÛÌÔ‡ ΛÓËÌ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ - A. Catalani, Ebben n`andro lontana (·fi ÙËÓ ÔÂÚ· LA WALLY) Î·È U.Giordano, La mamma morta (·fi ÙËÓ ÔÂÚ· ANDREA CHENIER). ∏ ÷ڛÎÏÂÈ· °ÎÏ·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ¢.√.£. ÙËÓ ∫.√.£. ÙËÓ ŸÂÚ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÚÁ·: ¢È‰Ò Î·È ∞ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ Purcel (Belinda), Requiem Mozart, Medium ÙÔ˘ Menotti (Mrs. Gobineau), √ Polchritudo ÙÔ˘ Menotti,

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16 ∞-μ, ÙËÏ. 24210 33250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∑‹Ó·˜ ¢È·ÎÔÌ‹ Î·È ∫ÂÚ·Û›·˜ ¡Ù¿ÙÛÈÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ¢È¿ÏÔÁÔ˜” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘. — ΔË ª. ΔÚ›ÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ “∞ÔÏÏÒÓÂÈÔ˜” ÃÔÚˆ‰›·, ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Ù˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÔ “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” ÚÔÛηÏ› Û ̛· ·ÊËÁˢȷ̷ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, ı· Ì·ÙÈ΋-ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· „¿ÏÂÈ ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi Ù˘ Ù· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ∫·ÛÛÈ·Ó‹˜ ªÔÓ·¯‹˜ ÛÂ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ‰ËÌÔÙÂÙڿʈÓË Û‡ÓıÂÛË £ÂÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ £·Ó¿ÛË ÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ ¶ÔÏ˘ÎÚ¿μÔÁÈ·Ù˙‹, ·‡ÚÈÔ ∫˘ÙÔ˘˜, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ Úȷ΋ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ Ù˘ ¡. ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: πˆÓ›·˜. ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ∏— ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘. “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — μÚ·‰È¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· Ì ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹ ª·Ú·‚¤ÁÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡˜ Soul Jazz Orchestra.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

√ªπ§π∂™ - ¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ μπμ§πø¡ - ¢π∞º√ƒ∞

— ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ º§√°∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ - ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿, Ì ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, Úˆ› 10 .Ì. - 12 Ì. Î·È ·fiÁÂ˘Ì· 6-8 Ì.Ì. ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, ª. ΔÚ›ÙË Î·È ª. ΔÂÙ¿ÚÙË. º§√°∞ ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘-∞Ê‹ÛÔ˘ 6, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 24628.

∂∫¢ƒ√ª∂™

ªÂ ¿ÚȘ Î·È ÌÂÏÔÔÈË̤ÓË Ô›ËÛË

¢Y™KO§O

Δ∏ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17 - μfiÏÔ˜), ÛÙȘ 9 Ì.Ì., Ë soprano ÷ڿ °ÎÏ·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë È·Ó›ÛÙ· ™¤‚Ë ª·˙¤Ú· - ª¿Ì·ÏË, Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·. ™˘Óı¤Ù˜ fiˆ˜ Ô Gabriel Faure, Francis Poulenc, Henri Duparc, Richard Strauss, Kurt Weil, Sergei Rachmaninov, ÌÂÏÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙ›¯Ô˘˜ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÔÈËÙÒÓ fiˆ˜ ÔÈ Baudelaire, Anouil, Poushllin Î.¿. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÌÂψ‰Èο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. √ ÔÈËÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÂÍ·›ÛȘ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ÔÙÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ ¿ÚˆÌ· Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Á¿˘, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂχıÂÚË ·fi‰Ô-

ΔÔ 2003 ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi LP Ì ٛÙÏÔ ƒ·‰ÈÔÂÈÚ·Ù‹˜ Î·È ÙÔ 2007 ÙÔ Maraveyas ilegal. √ ‰›ÛÎÔ˜ ΤډÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi airplay Î·È Ôχ ıÂÙÈΤ˜

ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ∫√™ª√™ 93.6, ÙÔ Maraveyas ilegal „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ 2007. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Welcome to Greece ·fi ÙËÓ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ilegal productions Î·È ÙËÓ EMI ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. √È fiÚÙ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó 21:30. ŒÓ·ÚÍË 22:00 ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· 15 ú ÚÔÒÏËÛË: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Public, Ô‰fi˜ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Ì √ÁÏ ¡RG Energy Sports, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 64 (¤Ó·ÓÙÈ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) ∞‚‚·Â›Ô, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· - ∫Ô˘ÚÛ¿ÚÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì °ÎÏ·‚¿ÓË. ∂› ÙfiÔ˘ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ 20 ú ÛÙËÓ fiÚÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ / ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 6972205007, 6975706945. ÃÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞”, “Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο “™ÂÏ›‰Â˜” Î·È “£week”.

™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 17/4: ªÂÙ¤ˆÚ· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ - ∞Ó··˘Û¿˜ - μ·ÚÏ·¿Ì - ªÂÁ. ªÂÙ¤ˆÚÔ - ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ø.¶.: 5 - μ.¢.: 1/5. ¶¤Ì., ¶·Ú., ™¿‚.. ∫˘Ú. 28, 29, 30/4-1/5/11: ÕÓ‰ÚÔ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋ 4‹ÌÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÃÒÚ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ fiÂÚ·˜ ̤¯ÚÈ 17/4, ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20ú ÛÙË º›Ï· ∑Ë̤ÚË, 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 22-25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶¿Û¯· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 1Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿-∞Ú¿¯ˆ‚·, 8Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — °È· ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹ Ô ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ π. ÃÚÈÛÙÔ‡. flÚ· ·Ó·¯ˆÚ‹Ûˆ˜ 13.00 ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (∞3 ÁÚ·Ê›Ô) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 10.30 ̤¯ÚÈ 13.00, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜ Î·È 6977 133395, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 46044 ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5/6/2011 (·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ Úˆ›). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, 4 Á‡̷ٷ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜. ΔËÏ. 6974-881944 Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô STEFANOS TRAVEL, ÙËϤÊ.: 24210-56920. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1/5: ΔÚ›ÎÂÚÈ (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿), 14-16/5: °È¿ÓÓÂÓ·, 11-14/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· •ÂÓÈ¿, Â› ¢ηÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ª·˝Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ¶ËÁ¿‰È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηʤ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10.Ì.-12Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™∞μμ∞Δ√ 16 A¶ƒπ§π√À 2011

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· iªuse

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ Ó¤Ô “ÂÈÎÔÓÈÎfi” ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ø

“ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê”

˜ ÔÏ˘ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ iªuse, Ô ·Ó·ÏËÚÒÓ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô˘Û›·˙ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶·È‰Â›·˜ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ, ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘.

“ŸÚÓÈı˜” ÛÙË ÛÎËÓ‹ ·fi ÙË μ’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ ¢À√ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, Ô “¶ÂÈÛı¤Ù·ÈÚÔ˜” Î·È Ô

“∂˘ÂÏ›‰Ë˜”, ‚Ú‹Î·Ó ¯ı˜ ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞Á. πˆÛ‹Ê ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ Ô˘Ï› ΔÛ·Ï·ÂÙÂÈÓfi˜, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ΔËÚ¤·˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙËÛ·Ó Û ÔÈ· fiÏË ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ ‹Û˘¯·, ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÂÈÚËÓÈο... ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ŸÚÓÈı˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ·Ó¤‚ËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ı·ÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞Á. πˆÛ‹Ê, ·fi ÙË μ’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ ŒÏÂÓ·˜ ¡Ù·‚Ï·Ì¿ÓÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·Ú¿ Ù· ˯ËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¤Ù˘¯Â ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘, Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞Á. πˆÛ‹Ê Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÁÈ· ÙË Ê˘Á‹ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ª¤Û· ·fi ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ fiˆ˜ Ë ∞ı‹Ó·, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ¤Ù˘¯Â Ó· ‰È·ÎˆÌˆ‰‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˜, ÙÔ˘˜ ÎfiϷΘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ıˆڛ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¢∏ª√.™.

∫ˆÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ∏ Ù·ÈÓ›· “The Hangover Part II”, Ô˘ ·-

ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ΔÔÓÙ º›ÏÈ˜, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ Ë ÎˆÌˆ‰›· Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ (ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ R rated Ù·ÈÓÈÒÓ) Î·È ·¤Û·Û ÙË ÃÚ˘Û‹ ™Ê·›Ú· ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ∫ˆÌˆ‰›·˜ ‹ ªÈÔ‡˙ÈηÏ. √È ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ ∫Ô‡ÂÚ, ∂ÓÙ ÃÂÏ̘, ∑·Î °·ÏÈÊÈ·Ó¿Î˘ Î·È Δ˙¿ÛÙÈÓ ª¿Úı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÌÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù·ÈÓ›· ÚfiÏÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Δ˙¤ÊÚÈ Δ¿ÌÔÚ, ∫ÂÓ Δ˙¤ÔÓÁÎ Î·È ª¿ÈÎ Δ¿ÈÛÔÓ. ™ÙÔ “The Hangover Part II”, Ô ºÈÏ (ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ ∫Ô‡ÂÚ), Ô ™ÙÔ˘ (∂ÓÙ ÃÂÏ̘), Ô ÕÏ·Ó (∑·Î °·ÏÈÊÈ·Ó¿Î˘) Î·È Ô ¡Ù·ÁÎ (Δ˙¿ÛÙÈÓ ª¿Úı·) Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â͈ÙÈ΋ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë ÁÈ· ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚÙÈ ÂÚÁ¤ÓˉˆÓ ÙÔ˘ §·˜ μ¤Áη˜, Ô ™ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÔ ÚÈÛοÚÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓ›ÛÂÈ ¤Ó· ·Ïfi Î·È ‹Û˘¯Ô Á‡̷. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜, ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÂÌ›˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì ۯ‰ȿÛÂÈ. ∫·È ÌÔÚ› fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ μ¤Áη˜ Ó· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ μ¤Áη˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ª·ÓÁÎfiÁÎ ÍÂÂÚÓ¿ οı ʷÓÙ·Û›·. Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “The Hangover Part II” ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë.

ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ú¿‚‚·ÚË H ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘

¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ú¿‚‚·ÚË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2003. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ‰È‡ڢÓÂ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊÚ·ÛË.

™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· iªuse, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. “ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ÙfiÛÔ ı· ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Î·È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ÈÔ ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÂÈÎfiÓÈÛË Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶·ÓÙÛ¿˜. ¶·Ú¢ڤıËÎ·Ó Â›Û˘, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È Ô Î. ∏Ï›·˜ ÃÔ‡ÛÙ˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· iªuse, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-

ıËΠ·fi ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ π°’ ∂¶∫∞, Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂Ï-

ÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜, ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ÙÔ §›¯ÓÂÛÙ¿ÈÓ Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ iªuse, ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ô˘Ó, ̤۷ ·fi ÂÈÎfiÓ˜ ·Ê‹˜, ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈΤ˜

ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜, Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ÁÏÒÛÛ˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‰Ô˘Ó ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËϤʈӷ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ô ÍÂÓ·Áfi˜ ·fi ¤Ó· PDA ¯ÂÈÚfi˜. ∂›Û˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ˘¿Ú¯ÂÈ infokiosk. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÚÈÒÓ ÔıÔÓÒÓ ·Ê‹˜ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î˘ÏÈfiÌÂÓ˜ ·ÓÔÚ·ÌÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ οı ·›ıÔ˘Û·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∂Λ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ‚›ÓÙÂÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, Û ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË “∞ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘: ∂˘ı·Ó·Û›·”

∂ÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· „˘¯Èο ·ÛıÂÓÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ TÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏* ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, ÎÙ‹ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ë ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ٛÙÏÔ “∞ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘: ∂˘ı·Ó·Û›·” Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Ì ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹˜, ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ, ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Prinzhorn Ù˘ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ÷˚‰ÂÏ‚¤ÚÁ˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È 96 ¤ÚÁ·, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ӷ ·fi 18 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ „˘¯Èο ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1939-1944 ˘‹ÚÍ·Ó ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÓÂϤËÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ı·Ó·Û›·˜ ÙˆÓ ¡·˙›. ∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ Prinzhorn, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Â‰›ˆÍ ӷ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Δ¤¯ÓË Î·È ÛÙȘ ÂÎÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ „˘¯Èο ·Û¯fiÓÙˆÓ. ¶ÚfiıÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓıÚÒˆÓ „˘¯Èο ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓˆÓ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÊ·Ó¤ÛÙÂÚ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ‚ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂ÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˘‹ÚÍÂ Ô Hans Prinzhorn (1886-1933) „˘¯›·ÙÚÔ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ıˆÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ë ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi-

ÙËÙ· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi „˘¯Èο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¶Ú›ÓÙÛ¯ÔÚÓ, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 5.000 ÂÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1850-1930 (Û¯¤‰È·, ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘Ù¿, ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Û ‡Ê·ÛÌ·) ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˘ ·Í›·˜ ÎÙ‹Ì· Ù˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Ù˘ ÷˚‰ÂÏ‚¤ÚÁ˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ÔÏÏ¿ „˘¯È·ÙÚÈο ȉڇ̷ٷ, ÎÏÈÓÈΤ˜ Î.Ï. ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Úfiı˘Ì· ÛÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ „˘¯È¿ÙÚÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ¶Ú›ÓÙÛ¯ÔÚÓ, Ó· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÛÙË Ã·˚‰ÂÏ‚¤ÚÁË. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “∂ÈηÛÙÈο ¤ÚÁ· „˘¯È·ÙÚÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ” (1922) Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛ ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·fi ÙË ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ·ÈÛıËÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡. ∏ Ì›˙ÔÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁΈÓÈṲ̂ÓË ÙÚÂÏ‹ Ù¤¯ÓË Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â·ÓÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ‹Á·Á ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ „˘¯Èο ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›·, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ. Δ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Û˘¯Ó¿ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜

·ÈÛıËÙÈο, ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó Ì›· ÚÈ˙ÔÙÔÌÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·ÓfiÓˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο ÚÔÎÏËÙÈο ÂÓ·‡ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÚÔ‰›‰ÂÈ ÛËÌ›· Â·Ê‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì›· ‰È·›ÛÙˆÛË Ô˘ ηٷÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ÌÔÚʤ˜ „˘¯È΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ˘‹ÚÍ ÛÙ·‰È·Î‹. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ›¯·Ó È· ‰È·ÌÔÚʈı› ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ „˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ·ÓÂÚ¯Ô̤Ó˘ „˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ „˘¯Èο ÓÔÛÔ‡ÓÙˆÓ. ∂Ófi˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ÚÔηٷϋ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ¢›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Ú‡̷ٷ ÙÔ˘ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· „˘¯·ÛıÂÓÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ „˘¯ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÚÔÙÚÔ¤˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, ÂÓÒ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. √ ¶Ú›ÓÙÛ¯ÔÚÓ ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, ı¤ÏËÛ ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙË Û¯È˙ÔÊÚÂÓÈ΋ ·›ÛıËÛË Ù˘ ‡-

·Ú͢, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ‰Â ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ „˘¯·ÛıÂÓÒÓ. ª›· ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ë ËıÈο Î·È ÔÏÈÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚË, Â›Ó·È Ë ÈÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍÔÏfiıÚ¢Û˘ ÙˆÓ „˘¯·ÛıÂÓÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ÂıÓÈÎÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÁÔÓÈ΋ ··›ÙËÛË Ù˘ οı·ÚÛ˘ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓ˘ ‡Ï˘ ÁÈ· Ì›· ·Ófiı¢ÙË ÂͤÏÈÍË Ù˘ ∞Ú›·˜ Ê˘Ï‹˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ̛· ·fi ÙȘ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ “·Ó¿ÍÈ·˜ ‚›Ô˘ ˙ˆ‹˜” , ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰‹ıÂÓ Ê˘ÏÂÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. √È ·›ıÔ˘Û˜ ·ÂÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÍfiÓÙˆÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙ· „˘¯È·ÙÚ›·, ÛÙ· ¿Û˘Ï· ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ „˘¯Ô·ıÒÓ, ˘‹ÚÍ·Ó ÙfiÔÈ ·‰˘ÛÒËÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÊfiÓˆÓ Î·Ù’ ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ηٿ ÙÔ ΔÚ›ÙÔ ƒ¿È¯. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ȉ›Ô˘˜ fiÊÂÈÏ ӷ ÂÍ·Ê·ÓÈÛı› Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ıˆڋıËΠ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Ù˘ ‰ÈˆÎfiÌÂÓ˘ ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ¢ËÏ·‰‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ ÌË ÂÁÎψ‚ÈṲ̂Ó˘ ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔ-

Ú¿ ÙËÓ “¿ÁÚÈ· ¢ı·Ó·Û›·” Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ˘„ËÏfi˜. Δ· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‰ÂηÔÎÙÒ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¿ÏÏ·, ¿ÁÓˆÛÙ· ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ·ÚfiÌÔÈ· ·ÓıÚÒÈÓ· Âڈ̤ӷ. ∞ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ‚ÈÔÁڷʛ˜, Ì ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›·. √ÚÈṲ̂ӷ ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÔÈ ‰Â ‚ÈÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÈÂÚ¢ÓËı›, ¿ÏÏÔÈ ¿ÊËÛ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ›¯ÓË. √È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ÈÛÙÔÚÈο ·ÛıÂÓ›·˜ Ô˘ η٤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. √È ÈÛÙÔڛ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÈ· ÏfiÁˆ ‚·ı‡Ù·ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÊˆÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÙfiÛÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. * √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ù. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova πÙ·Ï›·˜


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 15H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.469,03

-1,26

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,15 4,14 19,14 3,81 5,82 5,87 11,3 1,09 5,04 3,42 0,72 0,85 4,48 0,52 2,01 3,95 2,65 11,3 5,77 1,3 2,93 7,32 5,78 4,91 5,27 2,28 12,18 2,43 9,5 9,12 5,27 15,46 15,75 14,9 7,87 1,25 4,69 3,31 2,75 3,05 3,15 17,68 9,42 0,46

-6,25 2.293.946 -3,04 2.556.479 -1,85 337.140 -3,79 1.369.867 -5,83 22.007 0,34 21.071 0,71 3.837 70.160 1 112.507 -3,66 35.030 -1,37 1.101.149 4.367.013 -4,88 4.946 -1,89 468.664 2,55 24.194 -2,47 109.292 -2,93 502.869 -1,82 620.415 -1,03 4.851.006 3.935 -2,66 192.074 0,83 75.509 -2,86 110.673 -3,91 47.697 -4,7 54.830 0,44 119.188 -0,98 59.178 1.706.597 -2,56 50.029 0,66 126.055 -0,57 170.450 -0,32 15.411 -0,25 7.010 -2,3 771.771 1,55 1.083.471 -2,34 2.603.809 2,18 95 8.750 -2,14 25.646 -5,86 1.036.530 -0,63 36.359 1,32 38.590 0,86 2.130 2,22 108.733

0,15 4,09 19,09 3,81 5,82 5,85 11,25 1,06 4,99 3,4 0,71 0,84 4,48 0,52 1,95 3,95 2,56 11,3 5,68 1,28 2,92 7,16 5,74 4,9 5,26 2,23 12,03 2,37 9,3 9,04 5,13 15,13 15,39 14,9 7,66 1,25 4,56 3,31 2,7 3,04 3,09 17,3 9,28 0,45

0,17 4,35 19,64 4,08 6,2 6 11,56 1,12 5,1 3,43 0,75 0,86 4,71 0,55 2,01 4,15 2,76 11,83 5,96 1,3 3,09 7,38 6 5,22 5,67 2,3 12,3 2,51 9,95 9,2 5,37 15,93 15,89 15,49 7,99 1,32 4,72 3,37 2,84 3,3 3,25 17,69 9,58 0,47

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,75 8 15,29

-1,60 -1,11 -4,26

837 2 2

6,74 8 15,29

6,9 8 15,29

6,06

1.130

0,34 0,52 0,87 0,43 1,7 0,25 0,81 0,53 0,37 0,49 0,74 1,3 0,86 0,54 8,45 0,41 1,07 0,38 0,88 1,28 0,41 0,75 1,85 5,5 0,94 3 1,22 2,45 2,46 0,33 0,48 0,6 0,47 1,26 0,78 2,42 0,38 1,25 0,52 0,76 1,81 0,58 0,45 0,67 1,08 0,56 0,41 0,3 0,55

0,35 0,52 0,97 0,43 1,76 0,26 0,9 0,55 0,38 0,53 0,76 1,3 0,91 0,55 8,56 0,44 1,09 0,41 0,94 1,31 0,44 0,75 2,09 6,12 0,94 3,1 1,32 2,5 2,75 0,36 0,49 0,62 0,47 1,3 0,8 2,49 0,4 1,25 0,54 0,78 1,87 0,63 0,47 0,67 1,08 0,56 0,43 0,3 0,56

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√)

0,35 0,52 0,9 0,43 1,74 0,25 0,9 0,55 0,38 0,53 0,76 1,3 0,91 0,55 8,56 0,44 1,09 0,39 0,88 1,28 0,43 0,75 2,09 5,87 0,94 3,1 1,28 2,48 2,75 0,35 0,49 0,6 0,47 1,29 0,8 2,49 0,39 1,25 0,54 0,76 1,81 0,6 0,47 0,67 1,08 0,56 0,41 0,3 0,55

-4,26 2,38 -1,14 -7,41 4,65 3,77 1,92

3,41 1,85 -0,12

-2,5 -2,22 -5,19 4,88 10 2,26 2,99 -5,19 -0,8 4,56 -2,78 -1,64

-4,76 4,18

1,89 -0,55 -4,76 3,08

-8,89 -8,33

51.875 350 1.800 46.300 63.780 3.520 38.186 14.040 25.624 319 700 11.350 22.644 2.111 133.523 32.792 3.730 50.666 660 1.324 300 257 124 10.765 56 15.771 7.500 173.312 8.100 3.890 250 13.766 3.882 156.038 160 814 2.728 100

4.000 20 300

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,72 1,33 0,59 0,38 0,65 5,8 0,72 1,7 0,79 0,76 0,31 0,39 0,39 0,59 1,11 0,86 0,46 0,64 1,32 35,53 1,11 0,61 1,59 0,41 0,51 0,51 3,28 1,21 0,45 0,78 0,4 0,27 0,76 0,69 4,21 1,72 0,77 1,92 2,03 0,94 0,78 0,43 0,36 4,15 0,5 2,18 0,88 0,38 0,37 0,42 0,6 0,49 0,4 0,51 1,7 0,55 0,57 0,45 0,78 0,32 0,62 0,49 0,68 0,38 2,54 0,54 3 0,82 1,08 0,51 0,64 0,35 0,91 1,39 0,36 0,72 0,82 1,2

-14,49 2,7

902.253 700

-2,7 4,29 -19,39 8,57 -8,82 2,63

212.996 8 41.018 10 55.700 2.420 2.372

-5,13 -1,15 -6,12

16.635 2.335 14.350 100

-0,84 -1,77 1,67 1,27 -2,38 -1,92 -0,3 -2,42 -6,25 1,3 3,85

1.523 8.462 3.460 1.481 9.553 1.880 6.585 15.400 49.499 83.322 23.550

-1,43 -8,48 0,58

11.425 2.340 70 30 102

-4,69

510 650

-1,27

7.269

5,88 2,72

100 427 2.400 130

-6,67

2.150 6.900

-7,55 -4,76 -1,92 -1,73 -3,51

2.850 1.740 3.000 10.011 6.896

-1,59

1.323 10 5.000 33.970

8,57 -1,55 -0,66

-5,56

10.198 4.866 950 13.445 4.050 1.430 2.670

-1,09 -6,08 2,86 -2,70

64.680 9.209 268 23.550

-2,44

750

0,72 1,33 0,58 0,38 0,65 5,8 0,7 1,63 0,79 0,76 0,31 0,35 0,37 0,59 1,09 0,85 0,46 0,64 1,32 35,11 1,09 0,59 1,55 0,39 0,49 0,5 3,25 1,21 0,45 0,74 0,4 0,26 0,75 0,65 4,2 1,65 0,77 1,87 2 0,94 0,76 0,43 0,36 4,1 0,45 2,18 0,82 0,38 0,37 0,42 0,6 0,48 0,39 0,51 1,63 0,52 0,57 0,41 0,78 0,32 0,61 0,49 0,67 0,34 2,5 0,52 3 0,82 1,08 0,51 0,64 0,35 0,9 1,36 0,32 0,72 0,82 1,17

0,72 1,33 0,7 0,38 0,65 5,8 0,74 1,7 0,97 0,76 0,32 0,39 0,39 0,59 1,19 0,87 0,48 0,64 1,32 36,3 1,2 0,62 1,61 0,41 0,51 0,54 3,29 1,27 0,48 0,78 0,4 0,28 0,76 0,69 4,21 1,72 0,77 1,92 2,1 0,94 0,79 0,43 0,36 4,15 0,5 2,18 0,88 0,38 0,37 0,45 0,6 0,53 0,4 0,51 1,71 0,55 0,57 0,45 0,78 0,32 0,64 0,49 0,72 0,38 2,55 0,54 3 0,82 1,08 0,55 0,64 0,35 0,95 1,44 0,36 0,74 0,82 1,23

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√)

7,6 0,52 0,25 0,41 13,5 0,61 0,13 0,18 0,15 0,16 0,07 0,93 0,22 0,19 2,68 0,7 2,41 1,1 0,16 0,11 7,79 0,26 1,25 0,28

-1,89 -7,41

5.515 46.300 188

10.708 6,67 -12,5 1,09

6.120 6.000 35.480

-5

64.597

1,26

548

-5,88

3.000 14.000

8,33 2,46

42.980 19.943 600

7,6 0,51 0,25 0,41 13,5 0,61 0,13 0,18 0,15 0,16 0,07 0,91 0,22 0,19 2,68 0,7 2,23 1,1 0,16 0,1 7,79 0,25 1,22 0,28

7,6 0,52 0,26 0,41 13,5 0,61 0,13 0,18 0,15 0,16 0,07 0,95 0,22 0,2 2,68 0,7 2,43 1,1 0,16 0,11 7,79 0,26 1,27 0,28

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

1,22 6,51 4,53 0,35 0,23 14 71,2 18,9 0,23 0,1 0,1 0,5 1,19 0,21 0,2 0,11 0,28 0,17 11,7 6,5 0,18 0,3 0,08

1,67

13.200

-0,22

39.050

60

-4,17

200 1.400 10.000

5,26

10.000

-5,56

8.000 65.075

14,29

8.000

1,21 6,51 4,4 0,35 0,23 14 71,2 18,9 0,23 0,1 0,1 0,5 1,19 0,21 0,2 0,11 0,28 0,16 11,7 6,5 0,18 0,3 0,08

1,28 6,51 4,55 0,35 0,23 14 71,2 18,9 0,23 0,1 0,1 0,5 1,19 0,21 0,2 0,11 0,3 0,17 11,7 6,5 0,18 0,3 0,08

0,05 0,07 1,5 0,67 0,17 0,39 0,05 0,1 0,27 0,18 0,44 0,08 0,05 0,53 0,12 0,16 0,3 0,04 0,04 3,7 0,76 0,06 0,34 0,09 0,22 0,89 0,2 0,04 0,08 0,1 0,13 0,23 0,18 2,8 0,16 0,26 0,22 0,37 0,73 0,16 0,34 1,8

0,05 0,07 1,5 0,67 0,17 0,39 0,06 0,11 0,27 0,18 0,44 0,08 0,05 0,54 0,12 0,16 0,34 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,34 0,09 0,22 0,89 0,2 0,04 0,08 0,1 0,15 0,25 0,19 2,89 0,18 0,26 0,22 0,4 0,73 0,17 0,34 1,8

1 4 2 1 1 3 1 2 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

1 4 2 1 1 3 1 2 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,67 0,17 0,39 0,05 0,11 0,27 0,18 0,44 0,08 0,05 0,53 0,12 0,16 0,32 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,34 0,09 0,22 0,89 0,2 0,04 0,08 0,1 0,15 0,24 0,18 2,86 0,17 0,26 0,22 0,38 0,73 0,17 0,34 1,8

1,52

1.250

10

1.220 10.054 1.195

-16,67 -1,85

1.200 5.000

-5,88 -3,03

3.000 22.260 5.050

1.050

-9,09 -6,25 -4 -5,26 0,35

1.150 9.600 46.280 8.452 902 243

-18,52 11,76 -2,67

100 5.254 1.330 2.001 10 558

-8,11 -2,7

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,92 3,65 2,47 1,3 0,61 3,3 1,09 1,8 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

4,65

5


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 14H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.231.587,19 5.141.379,48 4,1296 18.702.700,72 2.750.171,81 6,8006 96.564.413,54 13.946.547,20 6,9239 11.554.133,60 2.020.533,13 5,7184 282.922.561,04 107.941.823,29 2,6211 20.514.748,10 2.740.567,83 7,4856 13.046.120,39 2.331.617,41 5,5953 6.426.324,26 1.431.243,09 4,4900 7.767.083,37 1.209.194,24 6,4234 100.975.999,46 12.428.842,65 8,1243 37.678.910,95 6.149.425,84 6,1272 4.437.027,04 1.500.201,90 2,9576 10.138.639,10 1.135.555,42 8,9284 1.153.177,46 127.806,18 9,0229 142.993.501,43 11.488.162,69 12,4470 8.623.537,33 695.904,51 12,3918 7.677.629,64 1.705.532,29 4,5016 4.748.187,23 1.490.428,23 3,1858 8.035.095,97 2.358.037,53 3,4075 6.921.627,38 1.112.987,97 6,2190 23.911.114,36 2.981.513,02 8,0198 9.925.998,80 5.446.020,21 1,8226 3.107.646,01 260.612,73 11,9244

-1,26% 4,2122 4,0470 -2,65% -1,04% 6,9026 6,7496 0,46% -1,16% 6,9585 6,8720 0,07% -0,88% 5,8185 5,6612 -0,97% -1,47% 2,6211 2,6211 -0,79% -0,90% 7,4856 7,4295 0,93% -1,02% 5,5953 5,5533 -0,01% -0,55% 4,5169 4,4541 4,39% -0,79% 6,5198 6,4234 -0,04% -0,49% 8,1243 8,1243 1,24% -0,93% 6,1885 6,0966 -2,07% -1,58% 3,1942 2,9576 -1,33% -1,04% 8,9284 8,8614 -0,30% -1,04% 9,0229 9,0229 -0,15% -1,02% 12,5092 12,3536 -0,66% -0,48% 12,6396 12,2679 1,88% -0,91% 4,5016 4,4791 0,74% -1,55% 3,2495 3,1221 -0,24% -0,63% 3,4075 3,3819 -0,41% -1,55% 6,2967 6,2190 -4,92% -1,03% 8,1000 7,9396 4,14% -0,34% 1,8226 1,8180 -0,78% -1,26% 12,1033 11,8052 -1,75%

80.824.789,37 28.113.486,84 2.336.868,92 125.091.619,72 27.789.631,49 6.426.381,30 25.021.130,61 26.168.059,87 11.482.301,80 23.273.687,90 6.646.645,61 11.395.078,96 19.761.674,98 34.559.413,59 306.223.483,01 6.208.467,08 26.056.321,23 34.747.747,12 107.111.046,08 45.344.992,55 13.062.743,96 453.952,58 6.364.132,46 1.027.217,67 12.056.977,19 975.985,03 1.356.279,79 12.478.798,51 2.289.406,76 1.862.664,94 111.580.289,99 53.144.591,47 12.811.954,04 48.008.499,67 71.925.548,88 49.765.848,72 10.734.167,57 43.142.801,74 799.140,91 19.526.712,93 5.717.031,59 2.857.239,49 380.113,21 8.093.951,27 24.816.815,39 20.382.720,73 2.905.270,46 3.775.900,64 2.714.344,90

16,0094 12,3669 9,7086 4,5641 6,8945 7,3845 7,8879 7,9933 6,7969 7,0126 3,9398 6,9464 2,9818 5,0683 6,1076 5,9219 9,6393 11,0335 8,1850 10,1045 11,5648 1.233,6800 1.228,9500 1.159,9200 1.190,4000 946,5200 1.003,8300 3,5486 3,1360 7,7035 3,1968 10,3915 10,1030 9,0692 3,0920 9,1073 26,7867 1,1466 1,1455 10,5882 10,6732 3,2581 3,0109 4,9554 2,6329 3,2982 3,6705 196,5300 3,2583

-0,15% -0,06% 0,36% -0,01% -0,06% -0,08% -0,44% -1,10% -0,88% -1,01% -0,09% 0,09% -0,09% 0,50% 0,02% -0,13% -0,36% 0,07% -0,45% 0,00% -0,11% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,09% 0,09% 0,09% -0,03% -0,42% -0,01% 0,04% 0,05% -0,10% -0,13% -0,34% 0,51% 0,05% 0,06% 0,07% 0,07% -0,12% -0,02% -0,03% -0,11% -0,16% 0,59% -0,01% -0,02%

16,3296 12,6142 9,9028 4,5869 6,9290 7,4214 8,2823 8,2331 7,0008 7,2230 4,0087 6,9464 2,9997 5,0683 6,1076 5,9219 10,1213 11,5852 8,5943 10,6097 11,5648 1.233,6800 1.228,9500 1.159,9200 1.190,4000 946,5200 1.003,8300 3,6018 3,1830 7,8191 3,2767 10,5993 10,3051 9,0692 3,0920 9,2894 26,9206 1,1466 1,1455 10,5882 10,6732 3,3233 3,0109 4,9554 2,7119 3,3971 3,7164 197,5127 3,2664

15,8493 12,2432 9,6115 4,5299 6,8428 7,3291 7,7301 7,8334 6,6610 6,8723 3,9004 6,8943 2,9579 5,0683 6,1076 5,9219 9,6393 11,0335 8,1850 10,1045 11,5648 1.233,6800 1.228,9500 1.159,9200 1.190,4000 946,5200 1.003,8300 3,5486 3,1360 7,7035 3,1329 10,1837 9,9009 8,8878 3,0688 8,9252 26,5858 1,1380 1,1455 10,5088 10,6732 3,2418 2,9958 4,9306 2,5539 3,1993 3,6705 196,5300 3,2502

-1,54% -0,81% -7,34% -0,25% -1,26% -0,04% 0,63% 0,30% -4,31% -3,71% 0,51% -0,98% -0,58% -3,95% 4,00% 2,21% 2,25% 1,64% 1,56% 0,69% 3,88% -0,09% -0,08% 0,91% 0,92% 0,08% 0,09% 0,07% 1,37% -1,45% -1,56% -1,67% -1,80% -1,71% -2,26% -2,47% -7,29% 2,00% 2,14% 2,66% 2,72% 0,80% 2,14% 2,06% 1,38% -0,28% -6,85% -2,65% 0,44%

1,9833 6,5113 3,6367 14,2111 2,6965 5,8568 9,5931 5,7241 10,6326 6,8441 28,8183 11,9019 4,9108 1,6194 4,1964 0,9636 1,0259 5,0333 1,4792 6,8617 1,2174 15,5148 805,4600 806,8500 12,8848 4,9105 7,8116 2,5177 18,8265 4,3060 0,3587 0,4002 1,2327 1,2530 2,8989 1,7155 2,2277 1,5883 9,3185 1,7719 33,4675

-2,26% -1,46% -3,34% -2,54% -1,82% -2,26% -1,91% -2,76% -2,26% -3,37% -1,29% -1,88% -0,81% -2,59% -2,32% -1,64% -2,46% -2,12% -1,80% -2,31% -2,47% -2,68% 1,40% 1,40% -2,50% -2,31% -2,35% -2,93% -2,51% -1,68% -2,39% -3,05% -2,20% -2,20% -2,23% -2,53% -2,35% -1,90% -2,63% -1,67% -2,44%

2,0825 6,8369 3,8185 14,9217 2,7909 6,0618 9,6890 5,7813 10,7389 6,8783 29,3947 12,1399 5,0090 1,6761 4,1964 0,9636 1,0413 5,1088 1,4792 6,8617 1,2174 15,5148 805,4600 806,8500 13,2713 5,0578 7,8116 2,5177 19,0148 4,3491 0,3587 0,4002 1,2327 1,2530 3,0438 1,8013 2,2277 1,5883 9,4117 1,7896 34,3879

1,9436 6,4462 3,6003 14,0690 2,6695 5,7982 9,4972 5,6669 10,5263 6,7893 28,5301 11,7829 4,8617 1,6194 4,1544 0,9540 1,0156 4,9830 1,4644 6,7931 1,2052 15,5148 805,4600 806,8500 12,7560 4,8614 7,7335 2,4925 18,6382 4,2629 0,3551 0,3962 1,2204 1,2530 2,8699 1,6983 2,2166 1,5804 9,1321 1,7365 33,4675

4,74% 9,75% 4,19% 9,71% 3,48% 1,96% 6,87% 5,23% 7,44% 2,50% 6,12% 8,15% 7,82% 9,57% 3,81% 9,26% 8,22% 4,00% 6,17% 5,44% 4,67% 4,86% 5,71% 5,72% 3,94% 7,96% 2,83% 6,46% 2,60% 1,35% 2,81% 6,01% 4,86% 5,09% 6,00% 9,11% 4,96% 4,49% -0,10% 5,56% 5,21%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

5.048.595,88 2.273.284,92 240.700,13 27.407.927,56 4.030.696,33 870.251,32 3.172.079,24 3.273.752,60 1.689.331,81 3.318.827,85 1.687.061,89 1.640.432,36 6.627.322,83 6.818.754,83 50.137.995,69 1.048.391,81 2.703.136,65 3.149.295,64 13.086.184,50 4.487.617,37 1.129.523,66 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 730.050,59 241.794,43 34.903.323,86 5.114.229,80 1.268.128,92 5.293.585,93 23.261.510,38 5.464.417,34 400.727,23 37.625.186,43 697.653,95 1.844.200,69 535.644,92 876.975,47 126.247,41 1.633.350,29 9.425.683,74 6.179.912,25 791.526,80 19.213,18 833.054,05

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

5.984.005,67 3.471.860,79 24.217.398,62 30.037.247,29 11.822.711,10 11.718.354,24 269.580.101,88 15.605.232,99 16.053.336,22 39.023.406,30 33.934.027,82 38.237.500,08 25.381.817,78 10.566.857,18 60.647.582,78 1.831.426,86 9.867.383,19 761.343,61 57.870.876,32 124.652.132,91 19.913.830,21 4.336.781,08 146.033,85 11.037.675,85 90.570.594,15 6.980.481,32 44.236.409,69 5.386.455,26 136.911.973,28 45.718.498,68 20.660.599,50 1.518.617,49 4.886.415,07 498.361,62 10.514.898,00 1.894.134,48 15.206.466,57 7.706.118,79 39.461.590,90 10.805.783,18 53.186.576,56

3.017.169,96 533.205,53 6.659.100,79 2.113.641,44 4.384.471,38 2.000.820,57 28.101.382,39 2.726.239,07 1.509.823,89 5.701.800,00 1.177.516,36 3.212.731,80 5.168.534,31 6.525.232,49 14.452.235,05 1.900.615,44 9.618.724,08 151.262,48 39.122.210,05 18.166.411,60 16.357.705,80 279.525,00 181,31 13.679,93 7.029.262,88 1.421.545,77 5.662.892,31 2.139.447,45 7.272.313,67 10.617.273,73 57.592.167,58 3.794.462,62 3.963.987,46 397.726,85 3.627.250,26 1.104.157,33 6.825.937,38 4.851.922,39 4.234.767,28 6.098.515,63 1.589.201,41

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.487.888,83 16.793.388,00 35.113.366,79 4.912.808,06 5.121.158,93 8.592.206,09 25.567.592,75 3.803.500,92 6.441.743,65 2.521.701,37 19.104.619,02 12.975.614,64 12.218.888,31 7.550.796,66 1.401.573,87 1.676.143,76 357.426,78 170.180,94 4.003.004,22 569.979,31

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6245 7,1473 0,5960 6,7221 2,5545 1,4723 1,6182 0,8362 2,1003 7,0231

-1,55% -2,35% -1,73% -2,73% -2,58% -3,03% -1,92% -1,52% -2,65% -2,70%

0,6370 7,2902 0,6064 6,8397 2,5545 1,5459 1,6991 0,8404 2,1843 7,3040

0,6245 7,1473 0,5841 6,5877 2,5290 1,4576 1,5858 0,8320 2,0793 6,9529

3,96% 4,37% 6,83% 5,43% 6,17% 5,73% 3,47% -0,78% 4,53% 4,21%

16.706.635,02 1.270.975,02 13,1447 1.816.290,78 402.765,62 4,5095 4.448.944,01 529.279,43 8,4057 5.495.232,01 1.011.541,02 5,4325 14.561.078,38 1.219.442,25 11,9408 31.816.420,90 2.897.672,04 10,9800 14.724.340,07 1.104.865,20 13,3268 3.820.151,42 600.089,05 6,3660 5.114.944,67 1.959.917,81 2,6098 7.995.712,07 1.533.068,24 5,2155 4.547.235,61 1.946.687,16 2,3359 1.013.971,37 125.963,39 8,0497 18.951.146,84 5.530.276,88 3,4268 28.986.260,47 7.946.495,72 3,6477 1.193.923,45 137.486,03 8,6840 3.098.527,44 388.550,00 7,9746 448.246,82 375,13 1.194,9000 36.546.968,21 30.072,20 1.215,3100 678.697,29 623,11 1.089,2100 44.713.817,11 40.980,16 1.091,1100 44.141,72 43,99 1.003,3800 4.804.500,82 4.779,40 1.005,2500 4.593.384,84 2.862.578,43 1,6046 2.333.569,78 870.953,71 2,6793 4.272.586,79 1.592.885,52 2,6823 1.534.009,71 572.996,87 2,6772 43.791.424,06 32.070.821,22 1,3655 8.232.727,11 471.752,46 17,4514 14.800.448,59 1.061.115,27 13,9480 48.769.198,70 3.788.944,67 12,8714 9.152.547,74 12.590.590,69 0,7269 3.514.510,54 4.717.558,00 0,7450 15.485.724,50 14.442.400,15 1,0722 17.021.827,62 15.905.768,12 1,0702 5.386.027,16 387.949,13 13,8833 1.309.214,18 92.359,30 14,1752 1.128.849,76 55.046,90 20,5071 17.436,65 12.138,18 1,4365 569.201,45 411.263,03 1,3840 430.230,71 258.424,53 1,6648 6.626.880,78 3.173.549,10 2,0882 6.136.333,37 2.932.361,69 2,0926 4.591.068,65 1.241.098,00 3,6992 1.289.791,74 426.751,89 3,0223 9.220.654,31 6.202.799,09 1,4865 18.607.594,61 6.689.479,68 2,7816 20.194.251,31 3.647.299,17 5,5368 16.284.407,76 5.380.909,45 3,0263 28.543.986,42 13.033.320,80 2,1901 678.276,10 38.169,74 17,7700 3.491.928,29 12.081,71 289,0300 1.727.185,60 342.532,15 5,0424

0,05% 0,15% -1,06% 0,29% 0,43% 0,28% -1,26% -0,36% 0,15% 0,38% -0,64% 1,00% -0,44% -0,99% -0,76% -0,95% 0,36% 0,36% 0,51% 0,51% 0,59% 0,59% -0,22% -0,03% 0,08% 0,41% 0,07% -0,97% 0,00% -0,95% 0,03% 0,03% -1,00% -0,98% 0,04% 0,02% -0,59% -0,95% -0,96% -0,39% -0,99% 0,62% -0,08% -0,48% 0,04% 0,27% 0,27% -0,16% 0,18% -0,55% 0,56% 0,32%

13,8019 4,7350 8,6999 5,4868 12,0602 11,0898 13,4601 6,4933 2,6620 5,2155 2,3359 8,1704 3,4268 3,6477 8,6840 7,9746 1.194,9000 1.215,3100 1.089,2100 1.091,1100 1.003,3800 1.005,2500 1,6527 2,7597 2,7494 2,7575 1,3655 17,4514 14,0875 13,0001 0,7269 0,7450 1,0722 1,0702 13,8833 14,1752 20,5071 1,4365 1,3840 1,6648 2,1926 2,1972 3,8842 3,1130 1,5014 2,8581 5,6891 3,1095 2,2339 18,0810 294,8106 5,0676

13,0133 4,4644 8,3216 5,3782 11,8214 10,8702 13,1935 6,3023 2,5837 5,1633 2,3125 7,9692 3,3925 3,6112 8,5972 7,9746 1.194,9000 1.215,3100 1.089,2100 1.091,1100 1.003,3800 1.005,2500 1,5886 2,6525 2,6555 2,6504 1,3518 17,2769 13,8085 12,7427 0,7196 0,7450 1,0615 1,0702 13,7445 14,1752 20,3020 1,4365 1,3840 1,6648 2,0464 2,0507 3,6252 2,9316 1,4568 2,7816 5,5368 3,0263 2,1901 17,4146 289,0300 5,0172

-3,28% -4,29% -0,49% -4,63% -1,09% -2,81% 4,40% 4,85% -3,88% -5,02% 3,80% -1,48% 0,74% 3,19% 2,12% -3,06% -2,55% -2,54% 4,71% 4,72% 4,77% 4,78% 1,72% -6,84% -2,58% -4,63% -0,10% 2,78% -0,30% 2,75% 0,37% 0,72% 3,87% 4,27% -3,14% -2,79% 4,31% 16,56% 16,21% 6,55% 3,02% -2,25% -1,36% -1,35% -3,95% -3,56% -4,29% -1,36% -2,87% -2,23% -1,38% -5,39%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.053.021,87 17.982.873,42 6.354.009,58 206.492.112,84 6.626.236,11 1.797.654,06 4.464.852,03 46.109.736,23 2.565.609,49 43.311.760,74 87.324.350,36 181.893.816,03 3.730.698,23 10.342.148,32 13.525.719,06 230.162.979,96 6.647.830,56 281.415.983,22

1.980.639,99 6,5903 1.405.912,93 12,7909 1.091.392,45 5,8219 17.943.930,05 11,5076 939.286,15 7,0545 489.046,15 3,6758 807.138,88 5,5317 5.931.985,32 7,7731 413.428,85 6,2057 13.042.276,70 3,3209 22.022.647,50 3,9652 92.054.149,45 1,9759 774.859,35 4,8147 1.915.834,29 5,3982 2.471.775,02 5,4721 62.259.944,41 3,6968 780.340,32 8,5191 115.153.902,35 2,4438

0,01% 6,6035 6,4585 1,39% 0,01% 12,9188 12,6630 1,34% -0,03% 5,8219 5,7637 1,09% -0,03% 11,5076 11,5076 1,21% 0,00% 7,0545 7,0545 1,32% 0,01% 3,6795 3,6611 3,69% 0,01% 5,5317 5,4764 0,87% -0,01% 7,7809 7,7342 1,31% 0,08% 6,2212 6,1747 0,85% 0,01% 3,3209 3,3209 0,77% 0,01% 3,9850 3,9454 1,24% 0,01% 1,9759 1,9759 1,00% 0,01% 4,8147 4,7906 0,81% 0,00% 5,3982 5,3982 0,20% -0,26% 5,4721 5,4721 1,71% 0,01% 3,6968 3,6783 1,25% -0,02% 8,6895 8,3487 1,71% 0,01% 2,4438 2,4438 1,53%

43.025.380,62 27.844.796,58 25.958.104,44 19.722.384,03 1.176.781,04

3.666.832,11 11,7337 2.357.925,57 11,8090 23.166.852,49 1,1205 18.003.306,49 1,0955 441.442,69 2,6658

0,00% 11,7337 11,7337 0,21% 0,00% 11,8090 11,8090 0,56% 0,00% 1,1205 1,1205 0,49% -0,01% 1,0955 1,0955 1,32% 0,11% 2,6658 2,6658 1,42%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

978.015,02 10.318.343,35 2.917.386,73 2.477.329,79 793.327,34 13.592.849,51 1.923.015,27

150.492,23 3.538.148,15 1.057.821,35 453.830,40 451.026,80 6.668.318,72 252.189,43

6,4988 2,9163 2,7579 5,4587 1,7589 2,0384 7,6253

-2,32% -1,51% -0,98% -2,25% -2,05% -1,51% -1,63%

6,5638 2,9163 2,8406 5,6225 1,7677 2,0435 7,6253

6,4338 2,9017 2,6752 5,3495 1,7519 2,0333 7,6253

0,72% 3,59% 4,51% 3,33% 2,69% 1,31% 0,94%

18.113.744,07 6.483.031,05 4.151.074,86 2.482.385,63 1.805.336,28 12.605.878,83 47.537.235,75 36.785.961,10 23.028.196,04 37.380.977,18 1.793.622,59 9.011.542,94 1.544.207,97 699.130,12

1.051.797,13 577.347,31 359.432,59 220.238,66 324.778,46 1.649.152,02 4.409.545,29 5.844.196,93 8.401.538,10 3.405.063,62 478.948,13 3.375.034,12 153.968,62 69.577,59

17,2217 11,2290 11,5490 11,2713 5,5587 7,6439 10,7805 6,2944 2,7410 10,9781 3,7449 2,6701 10,0294 10,0482

-0,26% -0,18% -0,10% -0,23% -0,16% -0,48% 0,16% -0,07% -0,70% -0,25% -0,09% -0,49% -0,63% -0,63%

18,0828 11,7905 12,1265 11,8349 5,6699 7,7203 10,8883 6,2944 2,7821 10,9781 3,8947 2,7502 10,0294 10,0482

17,0495 11,0044 11,3180 11,0459 5,5031 7,5675 10,6727 6,2315 2,7136 10,9232 3,7075 2,5900 10,0294 10,0482

-0,61% 0,76% 0,75% -0,03% -0,46% 10,73% -0,47% -1,42% 0,25% 3,94% 4,16% 2,51% 0,80% 0,87%

-0,24% 0,52% 0,30% 0,19% -0,51% 0,14% 0,54% 0,39% 0,29% -0,21% -0,02% 0,07% 0,07% 0,24% 0,25% 0,24% 0,88% 0,88% 0,24% 0,88% -0,27% 0,20% 0,56% -0,23% -0,11%

3,7872 16,2535 9,8118 7,9857 9,8182 7,3352 17,6966 11,0054 3,6998 8,4215 2,9365 0,8396 0,8689 0,8855 0,9179 0,8945 10,0820 10,1474 14,5322 10,1821 3,2340 3,0777 3,0330 2,7189 9,5815

3,5708 15,3247 9,6176 7,8275 9,6238 7,1900 17,3462 10,6817 3,6628 8,3373 2,9071 0,8312 0,8689 0,8678 0,9179 0,8767 9,9308 10,1474 14,3142 9,9805 3,2178 2,7845 2,7442 2,5376 9,3691

-1,75% 1,45% -5,80% -3,74% 0,27% -0,22% -7,02% -3,32% -4,68% -3,76% -3,71% -3,76% -3,46% -6,16% -5,88% -6,16% -3,84% -3,63% 3,64% -3,85% -6,10% -4,20% -5,46% -0,51% -3,76%

0,21% 3,5684 3,4978 0,08% 10,3965 9,8024 -0,12% 9,1719 9,0802 -0,15% 8,8224 8,7342 0,17% 3,1862 3,1543 0,25% 1,0562 1,0456 0,25% 1,0708 1,0708 0,08% 8,8187 8,6458 -0,07% 3,0906 3,0751 -1,12% 2,2326 2,0838 0,09% 10,2113 10,0096

-3,91% -2,10% -0,39% -1,46% -2,39% -1,83% -1,69% -3,68% -3,21% 1,43% -2,60%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.744.309,04 4.919.534,65 4.661.687,10 301.151,39 29.337.551,10 3.019.924,54 28.669.008,39 3.625.965,57 49.962.914,30 5.139.678,60 22.422.235,15 3.087.351,23 66.512.335,04 3.796.056,70 6.228.977,53 577.313,42 4.751.353,99 1.284.211,00 15.386.653,40 1.827.075,18 47.138.749,14 16.052.672,63 47.071.556,60 56.064.246,64 53.660,91 61.754,24 36.560.680,95 41.286.771,34 16.777.412,60 18.278.998,50 29.829.662,60 33.683.152,22 892.250,26 88.499,66 1.014.738,96 100.000,00 802.070,34 55.192,58 266.556,71 26.440,81 1.026.072,27 317.280,05 45.638.739,15 15.570.497,85 3.555.114,45 1.230.754,13 2.247.112,18 867.797,53 3.242.310,70 343.467,89

3,6069 15,4795 9,7147 7,9066 9,7210 7,2626 17,5214 10,7896 3,6998 8,4215 2,9365 0,8396 0,8689 0,8855 0,9179 0,8856 10,0820 10,1474 14,5322 10,0813 3,2340 2,9311 2,8886 2,5894 9,4399

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

12.613.889,74 1.359.396,88 62.122.670,82 28.619.942,85 38.708.460,40 46.498.800,74 1.987.807,40 4.830.896,94 3.671.455,18 19.265.646,52 5.185.609,29

3.570.189,27 3,5331 137.293,13 9,9014 6.773.163,33 9,1719 3.244.007,64 8,8224 12.148.793,40 3,1862 44.023.486,65 1,0562 1.856.441,98 1,0708 558.754,33 8,6458 1.187.941,94 3,0906 9.060.700,05 2,1263 514.180,91 10,0852

7.550.765,68 2.005.495,95 1.964.933,13 1.789.895,95

738.357,07 10,2264 668.326,01 3,0008 464.544,20 4,2298 175.775,61 10,1828

-0,04% 10,2264 10,1241 -0,25% 0,01% 3,0908 2,9108 0,03% 0,01% 4,3567 4,1029 0,02% 0,15% 10,2846 10,1064 -1,34%

933.413,38 48.068.521,06 888.831,08 75.509.793,26 44.517.678,19 39.458.609,84 606.775,46 240.362,60 2.272.601,00 2.958.655,67 638.040,83 3.908.781,54 645.667,64 1.162.504,81 510.435,26 127.840.342,57 672.411,98 38.027.837,02 28.096.985,68 22.026.747,55

831,59 1.122,4500 4.575.507,41 10,5056 112.104,54 7,9286 9.543.881,70 7,9119 5.974.449,13 7,4513 4.795.773,63 8,2278 67.926,07 8,9329 26.239,55 9,1603 254.369,51 8,9343 353.935,01 8,3593 73.493,64 8,6816 466.116,60 8,3858 73.757,96 8,7539 139.513,63 8,3326 58.587,46 8,7124 15.818.211,10 8,0818 78.658,55 8,5485 5.680.644,31 6,6943 2.605.325,68 10,7844 2.031.828,00 10,8409

0,62% 1.122,4500 1.122,4500 -0,79% 0,16% 10,5056 10,2955 3,93% 0,03% 7,9286 7,8493 -0,26% 0,04% 7,9119 7,8328 -0,25% -0,02% 7,4513 7,4513 -0,07% 0,04% 8,2278 8,2278 -0,25% -0,59% 8,9329 8,7542 0,02% -0,58% 9,1603 9,1603 0,44% -0,59% 8,9343 8,7556 0,02% 0,02% 8,3593 8,1921 -0,34% 0,02% 8,6816 8,6816 -0,19% 0,06% 8,3858 8,2181 -0,23% 0,07% 8,7539 8,7539 -0,07% -0,10% 8,3326 8,1659 -1,94% -0,09% 8,7124 8,7124 -1,64% -0,32% 8,0818 7,9202 -0,60% -0,32% 8,5485 8,5485 -0,59% 0,00% 6,6943 6,6274 -3,04% -0,02% 10,7844 10,5687 0,81% -0,01% 10,8409 10,6241 0,63%

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.141.137,28 298.982,94 3,8167 1.145.683,93 134.014,90 8,5489 11.086.907,30 1.248.319,78 8,8815 38.269.746,28 6.102.764,81 6,2709 58.203.794,95 8.280.474,25 7,0290 20.502.504,89 2.149.700,66 9,5374 9.319.655,63 1.050.716,71 8,8698 4.511.360,02 564.525,32 7,9914 5.420.910,26 656.090,02 8,2624 550.093.569,17 146.435.751,63 3,7566 27.664.508,06 9.078.052,24 3,0474 3.962.148,56 784.199,24 5,0525 55.604.886,85 4.864.078,17 11,4317 27.439.462,10 5.575.711,38 4,9212 11.918.352,39 1.257.640,02 9,4768 9.021.807,80 1.021.733,69 8,8299 8.930.397,34 2.982.557,10 2,9942 20.337.763,81 3.571.129,35 5,6951 2.870.464,36 1.967.171,74 1,4592 30.147.728,05 2.377.096,84 12,6826 6.625.035,43 1.570.314,02 4,2189 19.899.926,48 2.432.441,88 8,1810 11.459.305,63 4.680.925,67 2,4481 11.626.970,02 4.681.370,06 2,4837 766.250,11 120.000,00 6,3854

-1,67% 4,0075 3,7785 2,02% -2,61% 8,9763 8,4634 3,01% -1,67% 9,1924 8,7927 -0,85% -1,83% 6,5844 6,2082 0,03% -1,76% 7,0993 6,9587 2,64% -1,79% 9,6328 9,4420 2,06% -1,08% 9,0250 8,7811 6,98% -0,57% 8,1312 7,9115 4,38% -1,20% 8,4070 8,1798 6,51% -1,76% 3,7566 3,7566 2,96% -1,10% 3,0474 3,0169 3,41% -2,48% 5,1283 5,0020 1,37% -2,13% 11,4317 11,3174 1,51% -0,89% 4,9212 4,8720 1,61% -0,78% 9,4768 9,3820 1,04% -0,73% 8,8299 8,8299 0,27% -0,68% 2,9942 2,9643 1,82% -1,94% 5,8660 5,6381 1,54% -2,36% 1,5759 1,4592 1,23% -1,86% 12,8094 12,5558 1,55% -1,40% 4,4298 4,1767 4,51% -0,90% 8,3446 8,1810 0,13% -1,78% 2,4848 2,4481 1,96% -1,60% 2,5085 2,4589 8,86% -2,34% 6,4493 6,3215 1,17%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4401 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8825 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4586 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,0293 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .119,85 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2879 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,858 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3906 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3717

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3827

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3511

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,443 .........................................................1,4257 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88427 .......................................................0,87367 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4735 ...........................................................7,384 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0474 ...........................................................8,939 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,09 .........................................................118,65 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2905 ...........................................................1,275 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8737 .........................................................7,7794 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3934 .........................................................1,3767 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3744 ...........................................................1,358

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

ª¤¯ÚÈ Î·È 20 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘

™Ù· fiÚÈ· Ó¢ÚÈÎÔ‡ ÎÏÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Taxis

Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Taxis, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÙ·Ó ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ª¿˚Ô, fiÙ·Ó ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ.

™‡Ìʈӷ Ì ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÛÂÏ›‰·, ı¤ÏÂȘ 10 Ì 20 ÏÂÙ¿, ÙÒÚ· Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÙÛÈ Î·È ¯¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜”.Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ˘ı›, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· “Ì·ÚÙ˘ÚÈÎfi ‰›ÌËÓÔ”. °È· Ó· ˘Ô‚ÏËı› Ì›· ‰‹ÏˆÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi 20 ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜ Î·È 3 ÒÚ˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ›, Ù›ıÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÓÒ ÚÔηÏÂ›Ù·È Î·È “ÌÂÙ¿ÙˆÛË ·fi ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÂÛÙ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÛÙÔȯ›·”. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·ÚÁfi Î·È Û˘¯Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·Ó Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ, Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ Ó¤ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ TAXISnet (·fi ÙȘ 6/12/2010 ÔfiÙÂ Î·È ¿ÏÏ·Í ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜) ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÎÏÂȉ¿ÚÈıμÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô fiμˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó, Ú¤ÂÈ Ó· μÂÙ·‚Ô‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙȘ ¢.√.À. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û¯Ëμ·Ù›˙ÔÓÙ·È “Ô˘Ú¤˜” ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ªËÙÚÒÔ˘ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜. ∂›Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·‰˘Ó·Ì›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ∂ 3 ÙˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ÌˉÂÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ‹ Ì ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·-

ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. “À¿Ú¯ÂÈ Ô Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ Á›ÓÔ˘Ó Ï¿ıË Î·È ÎÏËıÔ‡Ó ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿‰Èη ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ‹ ÂÎÚfiıÂÛÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛˆӔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.™ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ º¶∞, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi º¶∞ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚηχ„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı›.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ Û ·ÁÚfiÙ˜ ∞fi ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ Û ·ÁÚfiÙ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÙ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ

™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. ™Ù·‰È·Î¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÂÊÔÚÈ·Îfi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞, Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ï¿‚Ô˘Ó ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ. ∞Ó ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·ÛÙ¿ ‹ ÂÈÎÔÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘fiÓÔȘ fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È ÂÓÙÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘.

¡¤Â˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Taxis Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â¤ÙÚÂ„Â Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢.√.À. ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ηı›ÛÙ·Ù·È Ù¯ÓÈο ·‰‡Ó·ÙË Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ ̤ۈ Taxisnet ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ӥ˜ ·Ú·Ù¿ÛÂȘ Û ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ËÏÒÛˆÓ. ŒÙÛÈ: -∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Taxisnet ‹ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (√∂, ∂∂, ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î.Ï..), ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ ¢.√.À., ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηıÔÚ›ÛÙËΠ̠‚¿ÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ∞.º.ª. ÙÔ˘˜. -√È ÚÔıÂƯ̂˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ‚È‚Ï›· Á’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 5 ª·˝Ô˘ 2011, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ∞.º.ª. -∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ º.¶.∞. (Ë ÔÔ›· ¤ÏËÁ ηÓÔÓÈο ¯ı˜) ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ¢∏ª√.™.

§fiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ËÌ›·˜ - ∂ÎÚfiıÂÛÌÔ ·›ÙËÌ· ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÂÔ¯ÈÎÒÓ

§‡ÛË ∫ÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔË Ï‡ÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ∞ÈÙ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ˘„ËϤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÁÁÚ·ÊË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÂÎÚfiıÂÛÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiˆ˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ø˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ (∫∂¢∞), ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ (∫∂™¢∞). √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ºÔÚ¤·˜ ∫¤ÓÙÚˆÓ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ QLS, ÁÈ· 5Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ì ٷ ȉ·ÓÈο Ù˘ ˙ˆ‹˜, ̤۷ ·fi ¤Ó· Ì·ıËÙÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ÈÔ ÎÔÓÙ¿! ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Festival: “5 Steps Closer” ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ Festival ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ (ª·ÛÛ·Ï›·˜ 22), ÂÓÒ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Festival ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ °ÂˆÚÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (ª·Ú›ÓÔ˘ ∞ÓÙ‡· 12).

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‹Ù·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ, ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ (∫¢∞¶), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂ȯ›ÚËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 100.000 ¢ÚÒ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ∂ȯ›ÚËÛË Â›¯Â ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›

ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ë Ï‡ÛË Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙ¿ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ™ÒÌ· ¤Î·Ó ÔÌfiʈӷ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Î·Ù¿

™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ, Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

5th QLS Students Festival ΔÔ 5th QLS Students Festival - 5 Steps Closer, Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ QLS ÈÔ ÎÔÓÙ¿. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÎÔÓÙ¿ Û ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙȘ ·Í›Â˜ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ·È‰Â›·˜, ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηχÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ÔÈ Special Olympics Î·È ÔÈ ·Í›Â˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô „˘¯‹˜. ª¤Û· ·fi Ì›· ¿ÚÙÈ· ‰ÈÔÚ-

Á¿ÓˆÛË, ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó, Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÚfiÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ∞¡∂Δ√¶√À§√ÀHUTTON, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ QLS Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô, ·È‰Â›· Î·È ÁÓÒÛË.

¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (º√¢™∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÔÛÔ‡ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 10.072 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ó¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ ÔÌfiʈӷ Ù· ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ, Ï·ÎÔÛÙÚÒÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï¿ÛÂȘ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÁË¤‰Ô˘ ‚fiÏÂ˚ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ.

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ΔË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË ¤ÁÎÚÈÛË, ÏfiÁˆ ÂÎÚfiıÂÛÌ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜, Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 25 ·ÙfiÌˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiˆ˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û‹˜ ÙÔ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤ÚÂ ӷ ˘Ô‚ÏËı› ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ı¤Ì· ‹Úı ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÛ‡ÚıËΠÁÈ· ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÚÔıÂÛÌ›· Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ϤÔÓ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ΔÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ηٷ„ËÊ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÎÚfiıÂÛÌ·. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ηٿ Â¤Ó‰˘Û˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙË μ’ μπ¶∂ ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ‚ÈÔÌ¿˙·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ (μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘) ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ENGAL. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ η‡ÛÈÌË ‡ÏË ÛÎÔ˘›‰È·, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·! ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤·, Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë μ’ μI.¶E. ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚·ÚË̤ÓË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, ηıÒ˜ ÂΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ú˘ÔÁfiÓ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, Ã˘Ù‹ÚÈ·, ¶∂μ ÎÏ). ΔÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ı· Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ‰ÈÂıÓÒ˜ SRF/RDF. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÎÔ˘›‰È·, ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ Ù· ̤ٷÏÏ· Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ê˘‰·Ùˆı› ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηԇÓ. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ Î·È ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙËÓ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂). ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ SRF ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ·¤ÚÈÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ fiˆ˜: ‰ÈÔ͛Ә, ÊÔ˘Ú¿ÓÈ·, ·ÈÒÚÔ˘ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Î.·. Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜ ηÚΛÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡, ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡, ηډȷÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î.·. ∂ÈϤÔÓ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ η‡ÛÈÌ˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ SRF/RDF ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·‡ÛË Û ÙÔÍÈ΋ Ù¤ÊÚ· (Ù¤ÊÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· Î.·.) Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ”.


M·ÁÓËÛ›· 30

™ABBATO 16 A¶PI§I√À 2011

μÚÔ¯¤˜ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÛÙ¿ıÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË

ªÂ ηÏfi ηÈÚfi ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ «‚ÚÒÌÈÎÔ» Ê·ÁËÙfi, Û‡Ìʈӷ Ì Ôχ¯ÚÔÓË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¢√À∫ √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, ·Á·Ô‡Ó ÙÔ “‚ÚÒÌÈÎÔ” Ê·ÁËÙfi Î·È Û·Ù·ÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ·ıËÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌÂϤÙË ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ‰È‹ÚÎËÛ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 1110 Ì·ıËÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. “Δ· ·È‰È¿ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∞˘Ù‹ Ë ·ıËÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ·Ù› Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÊÂÓfi˜ Â›Ó·È Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó Î·ıËψ̤ӷ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·¯˘Û·ÚΛ·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£ Î. ª¤ÓÔ˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢√À∫. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î. ª¤ÓÔ Â¿Óˆ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. “ºÙ¿Û·Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” , ›Â.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Ú. ŒÓˆÛË √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ¢È·ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢È¿Û΄˘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ √˘ÁÁÚÈ΋˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ. ∏ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÙËÓ ¿ÁÈ·, ‹‰Ë ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ 2003, ÂÏÏËÓÈ΋ ı¤ÛË ˘¤Ú Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ∑‹ÛË, “Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘. ∏ ¤ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·È ÙȘ ›‰È˜ ·˘Ù¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Í›Â˜, Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë›ÚÔ˘” .

∞Ó·ÊÔÚ¿ ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙÔ ∫.À. ™ÎÈ¿ıÔ˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·Úο΢, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÎÈ ÂÓÒ Ë ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. Œ¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û·˜ ÍÂοı·Ú˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ê›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ fï˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ Î·È ·Û·Ê›˜ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ” .

ª

 ηÏfi ηÈÚfi ı· „‹ÛÔ˘Ì ʤÙÔ˜ ÙÔÓ Ô‚ÂÏ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ. øÛÙfiÛÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ı· Â›Ó·È ÓÂÊÂÏ҉˘, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û¯ÂÙÈο ÎÚ‡Ô˜, ηıÒ˜ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ‚ÚÂı› Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·. √ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜ ÙÔÏÌ¿ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ηÏfi ηÈÚfi ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ Ù˘ „‡¯Ú·˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη Â›‰ ·(ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ 20-23 ‚·ıÌÔ›). ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ¿ÛÙ·ÙÔ Î·ÈÚfi (Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ) ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜, ΢ڛˆ˜ ÙË ª. ¶¤ÌÙË Î·È ÙË ª. ¶·Ú·Û΢‹. ŒÙÛÈ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÙ·Ê›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ë̤ڷ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ, ηıÒ˜ ›Ûˆ˜ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ·fi Ù· ‰˘ÙÈο.

∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÚԂϤÂÙ·È ÓÂÊÂÏ҉˘ ηÈÚfi˜, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ ÙÔ˘˜ 14 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘˜ 6. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ÛÙȘ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (·Û¿ÏÈ), ¿Óˆ ·fi Ù· 1300 ̤ÙÚ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ̤ÙÚÈÔÈ. μÚÔ¯¤˜ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, Ì ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ó· ¤ÊÙÂÈ ÎÈ’ ¿ÏÏÔ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 12 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘˜ 4... √ ηÈÚfi˜ ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ˜. ÕÛÙ·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÙfiÛÔ ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÛÔ Î·È ÙË ª. ΔÚ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË, Ì ٿÛË ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó’ ·Ó‚·›ÓÂÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ª. ¶¤ÌÙË, ÔfiÙÂ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË.

¢∏ª√.™.

∞›ÙËÌ· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

¡· «·ÁÒÛÂÈ» Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¡· “·ÁÒÛÂÈ” Ë Ï‹Ú˘ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˙ËÙ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√¶∫∂). ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô Ë √¶∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√.¶.∫.∂.) Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ù˘ °.™.∂.μ.∂.∂. fiÛÔ Î·È ÙȘ ¶.√.∂.™.∂. ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3 Î·È 6 ÙÔ˘ ¡. 3730/2008, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÂχıÂÚÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û ̷Á·˙È¿ ηÓÈ˙fiÓÙˆÓ Î·È ÌË Î·ÓÈ˙fiÓÙˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂٷ·ÏËÛË Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ¢ı‡Ó˘ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú·‚¿ÛˆÓ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ 120.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì 400.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ∫·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙȘ 150.000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ŸÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË, fiÙ·Ó Ë ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË Âȯ›ÚËÛË ‚¿˙ÂÈ ÏԢΤÙÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiÙ·Ó Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Iª∂) Ù˘ °™∂μ∂∂ ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó 175.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÙÔ 80% ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ∂πƒ∂™π∞, fiÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·‰˘Ó·Ì›· ÏËÚˆÌÒÓ ÙfiÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3730/2008 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ‚ÈÒÛÈ̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ¶ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ›ӷÈ: -¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3 Î·È 6 ÙÔ˘ ¡. 3730/2008, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ÔÈ ¯ÒÚÔÈ

Ô˘ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ‹ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÂ

ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ë √ÏÏ·Ó‰›·, Ô˘ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ 1/1/2008.

-ª¤¯ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3 Î·È 6 ÙÔ˘ ¡. 3730/2008, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÁˆÌ· Ù˘ Ï‹Ú˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÓÙÔÓÔ Î‡Ì· ·Ó¤ÚÁˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ 99,5% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜. -√È ÌÈÎÚ¤˜ Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ì ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È fi¯È ·˘ÛÙËÚ¿ ηٷÛÙ·ÏÙÈο ̤ÙÚ·. ∏ ‰Â ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ‹ÚÈÍË Ì Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘”.

∫·Ï› ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ™Â Û‡Û΄Ë, fiÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ì¤ÙÚˆÓ, ηÏ› ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ë ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ıÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¿ÏψÛÙ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ·fi 50 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÍ‹Ú·ÓÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË Î·È Ë ¯ÚfiÓÈ· Âȉ›ˆÍË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ÚԤ΢„·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·fi χ̷ٷ, ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ „·ÚÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ı·

χÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ıˆڋ۷Ì ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘ÁηϤÛÔ˘Ì ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiÔ˘: 1) ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ë Ï›ÌÓË, 2) ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÒÛÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ, Î·È 3) Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∏ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¿ÌÂÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜”.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 1,704 ¢ÚÒ Î·È 92 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

“ºˆÙÈ¿” ·ÌfiÏ˘‚‰Ë Î·È ÂÙڤϷÈÔ ∞£∏¡∞, 15.

∫§∂π¡∂π Ë “„·Ï›‰·” ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊıËÓfiÙÂÚˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤډԢ˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ “ÎÔ‡ÚÛ·” ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 1,704 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙ· 92 ÏÂÙ¿. ™ˆÚ¢ÙÈο, ·fi ÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ÔfiÙ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÓÔ‰È΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ Î·Ù¿ 4,6 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηٿ 2,6 ÏÂÙ¿. ªÈ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È fï˜ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi Ú·Ù‹ÚÈÔ Û Ú·Ù‹ÚÈÔ, ÂͤÏÈÍË Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Î·È Û Â›Â‰Ô ÁÂÈÙÔ-

ÓÈ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ (Ì ̤ÛË ÙÈÌ‹ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÛÙ· 1,658 ÏÂÙ¿) Ë ·fiÎÏÈÛË ÙÔ˘ ÊıËÓfiÙÂÚÔ˘ ·fi ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó 32,9 ÏÂÙ¿ (1,534 ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ, 1,863 ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ), Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ó¤‚ËΠÛÙ· 1.704 ¢ÚÒ Ë ·fiÎÏÈÛË Â›Ó·È 28,1 ÏÂÙ¿ (1,605 ¢ÚÒ ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ, 1,886 ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ). ¢ËÏ·‰‹ Ë “„·Ï›‰·” ¤ÎÏÂÈÛ ηٿ 4,8 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ë ·fiÎÏÈÛË ‹Ù·Ó ÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 19,9 ÏÂÙ¿ (80 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ, 99,9 ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ) Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 16 ÏÂÙ¿ (85 ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ, 1,01 ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ). ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÂͤÏÈÍË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ fiÛÔ Î·È Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È

ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ˘„ËÏ¿ Â›‰· ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ‚¿ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ (ÙÈÌ‹ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÊfiÚÔÈ) Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ fiÔȘ

™ÙÔ 4,3% Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ μƒÀ•∂§§∂™, 15.

∞À•∏™∏ ·fi 4,2% Û 4,3%, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÏË-

ıˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Eurostat, Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠ·fi 2,4% ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Û 2,7% ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 1,6%. ΔËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ∂∂ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠ·fi 2,9% Û 3,1%%, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‹Ù·Ó 2%. ΔÔÓ ª¿ÚÙÈÔ, Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· (1,2%), ÙË ™Ô˘Ë‰›· (1,4%) Î·È ÙËÓ ΔÛ¯›· (1,9%) Î·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· (8%), ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›· (5,1%), ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· (·fi 4,6%). ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Í‹ıËΠÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Û ‰ÂηÔÎÙÒ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË, ·Ú¤ÌÂÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜ Û ¤ÓÙÂ Î·È ÌÂÈÒıËΠ۠٤ÛÛÂÚ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο (.¯. ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·ÏÏ¿ fi¯È Û Â›‰· Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 20 - 30 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Ï›ÙÚÔ).

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ì ÔÛfi 29 ÂÎ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 15.

ª∂ ÂÚ›Ô˘ 29 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ¯ÚËÌ·ÙÔ-

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ

¡¤Â˜ ·ÒÏÂȘ 1,26% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 15.

ª

 ·ÒÏÂȘ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¿ÓÔ‰Ô ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÚÓËÙÈο Â¤‰Ú·ÛÂ Î·È Ë Ó¤· Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.469,03 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 18,73 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,26%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ÎÈÓ‹ıËΠ۠‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ 44,72 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.508,41 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 1,37% Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.463,69 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ¤ˆ˜ Î·È 1,62%. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ·ÒÏÂȘ 4,06%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÔ‰Ô 3,90%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 670,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,19%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.459,78 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,43%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 247,61 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,76%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.507,97 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,22%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤-

ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.765,83 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,23%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √Δ∂(+1,55%), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó(+1,32%) Î·È Ù˘ Jumbo(+1,00%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Δ.Δ(-5,86%), Ù˘ Eurobank(-3,79%), Ù˘ Alpha

Bank(-3,04%) Î·È Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(2,47%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.530,77 -1,69%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.602,75 1,36%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.759,87 -0,94%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.374,60 +0,02%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 774,05 +1,63%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.792,87 +0,77%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.982,96

+0,37%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.533,41 -0,93%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.551,14 -2,11%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 579,01 -0,85%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.166,27 +1,55%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.150,13 -1,67%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.847,04 -1,81%, ÀÁ›·: 421,58 -1,13%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.193,64 2,09%, ÃËÌÈο: 7.900,87 +0,99%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 1.940,66 1,96%. 54 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 92 ÙˆÙÈο Î·È 44 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘(ÎÔ) +14,29%, ¶‹Á·ÛÔ˜ +11,76%, Sato+10,00% Î·È Medicon +10,00%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ¢ÔÌÈ΋ ∫Ú‹Ù˘ -19,39%, ∞ΔΔπ∫∞Δ-16,67%,μˆ‚fi˜ -14,49% Î·È Unibios-12,50%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 106,214 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 4.851,006 ÙÂÌ¿¯È·, Marfin Popular Bank Ì 4.367.013, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.603.809 Î·È Alpha Bank Ì 2.556.479 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 28,086 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 11,630, Alpha Bank Ì 10,749 Î·È √Δ∂ Ì 8,512 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 57,634 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÔÛÔ‡ 259 ÂÎ. ¢ÚÒ ˙ËÙ¿ Ë ∂.∂. Δ∏¡ ·Ó¿ÎÙËÛË 259,61 ÂηÙ.

¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۋÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ·Ú·Ù˘›Â˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009. ªÂ ‚¿ÛË ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 530 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 10 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ °ÂˆÚÁÈÎÔ‡ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÁÁ˘‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ-

¯ˆÚ› Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ı· Â-

ÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂∂ ÏfiÁˆ ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ‹ ÏfiÁˆ ÏËÌÌÂÏÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ °ÂˆÚÁÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫°¶) Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚı‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó 137,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘, ¿ÏÏˆÓ ÂÏ·›ˆÓ Î·È ÏÈ·ÚÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ

∫·È ÙÔ 2011 ÙÔ 5% Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜ ∞£∏¡∞, 15.

¶∞ƒ∞Δ∂π¡∂Δ∞π Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÂίÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ 5% Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘ÓÔ¯‹˜. ∏ ·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË Â›¯Â ÏËÊı› ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ º›ÏÈÔ˘ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘, ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ¤Ú˘ÛÈ Î·È ı· ‰È·ÙËÚËı› Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È¿Û΄˘ ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ.

¢ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË

∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ·Ú·Ù˘›Â˜ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ 2004-2009

μƒÀ•∂§§∂™, 15.

‰ÔÙ› ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰›‰ÔÓÙ·È 19.160.568 ¢ÚÒ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ Î¿Ï˘„Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ˆ˜ Ù·ÎÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞Ú›ÏÈÔ, ÂÓÒ Â›Û˘ ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·ÎfiÌË 9.722.824 ¢ÚÒ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈfiÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ∂›Û˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÙfiÏÈÔ˘, ηٷӤÌÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘˜ (·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·) ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 15.482.856 ¢ÚÒ.

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌË ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ· ‰··ÓÒÓ Î·È ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÈÙfiÈˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË 2004-2006. £· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË 122,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË 20072009, Û¯ÂÙÈο Ì ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÂÈÙfiÈÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (™∞∞/™°¶) ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÂÈÙfiÈ·˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ·Ú¤¯ÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011 ‰ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ̤ÏË ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ μ·Û›ÏË ¡È˙¿ÌË Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ ΔÛÈÎÂÏÔ‡‰Ë, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ˜ 17.00 ¤ˆ˜ 19.00. ∂›Û˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ÎÏ›ÛÂÙ ڷÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 23766 (ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¡ÔÌÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Ô‡Ù ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔ˘Ó ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.


¢ÈÂıÓ‹ 32

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

Ãπ§∏

™Ù¤ÏÓÔ˘Ó Ì ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ¿ÚıÚÔ ª. √Ì¿Ì·, ¡. ™·ÚÎÔ˙› Î·È ¡Ù. ∫¿ÌÂÚÔÓ

∂ÎÙ·Ê‹ ∞ÏȤÓÙ ÁÈ· ‰È·›ÛÙˆÛË ·ÈÙ›ˆÓ ı·Ó¿ÙÔ˘

ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÛÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ

™∞¡Δπ∞°√, 15.

∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙË ÃÈÏ‹ ‰È¤Ù·ÍÂ

ÙËÓ ÂÎÙ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ™·Ï‚·‰fiÚ ∞ÏȤÓÙ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ÓËı› Â¿Ó ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1973. √ ‰ÈηÛÙ‹˜ ª¿ÚÈÔ ∫·ÚfiÛ· ·Ô‰¤¯ÙËΠۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ ηٷ٤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ‹ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ë ÂÎÙ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ “ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √ ∞ÏȤÓÙ Ô˘ ÚÔ‹‰Ú¢Û ÛÙË ÃÈÏ‹ ·fi ÙÔ 1970, ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ·fi ÛÊ·›Ú· ̤۷ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ ÛÙÔ ™·ÓÙÈ¿ÁÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙfiÙ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ Ì ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ËÁÔ‡ÓÈ- Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ fï˜ ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ.

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ 38 ‰ÈÛ. $ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ∏¶∞ √À∞™π°∫Δ√¡, 15.

Δ√ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÙÂÏÈο Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÍÔ‰· ‡„Ô˘˜ 38 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Â› ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Ë ¤ÁÎÚÈÛË, Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ı· ÚÔˆıËı› ϤÔÓ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì¿¯Ë ÌËÓÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ƒÂÌÔ˘ÏÈηÓÔ‡˜, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÈÛÔÚÚfiËÛ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÊˆÓ›·˜, Ô˘ ı· ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ë °ÂÚÔ˘Û›· Ì „‹ÊÔ˘˜ 81 ˘¤Ú Î·È 19 ηٿ, ÂÈ·ڈÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ› Î·È ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ì 260 ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ ¤Ó·ÓÙÈ 167 ·ÚÓËÙÈÎÒÓ.

μÚ¤ıËÎ·Ó ¯·Ì¤Ó· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∂Ï °ÎÚ¤ÎÔ Î·È °ÎfiÁÈ· ª∞¢ƒπΔ∏, 15.

∏ ÈÛ·ÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›Óˆ-

Û ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ‰‡Ô ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÂÓfi˜ ÙÔ˘ °ÎfiÁÈ· Î·È ÂÓfi˜ ÙÔ˘ ∂Ï °ÎÚ¤ÎÔ, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÚÈÓ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ¤ÚÁ·, “∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ¶ÈÏ¿Ú” ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ °ÎfiÁÈ· Î·È ¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤ÓÔ ÌÂٷ͇ 1775 Î·È 1780, Î·È Ô “∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜” ÙÔ˘ ∂Ï °ÎÚ¤ÎÔ (¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˜ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˜) ÙÔ˘ 1570, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙËÓ ∞ÏÈοÓÙÂ, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ πÛ·Ó›·. √È ‰‡Ô ÂÏ·ÈÔÁڷʛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ȉȈÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹, ›¯·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ù¤¯Ó˘ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990. ∫·ÙfiÈÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·.

∂¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˙ËÙ¿ Ë °·ÏÏ›·, ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ Ë ªfiÛ¯· §√¡¢π¡√, 15.

Δ

ËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ·Ì¿¯ˆÓ, “ÂÈÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó” Ì ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ¿ÚıÚÔ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. √È ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ.

™Â Ì›· Û¿ÓÈ· ΛÓËÛË, ÔÈ ÙÚÂȘ ËÁ¤Ù˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÎÔÈÓfi ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ Washington Post, ÙË Figaro Î·È ÙÔ˘˜ Times ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. “¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë §È‚‡Ë ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ... ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÛÊ·ÁÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÚfiÏÔ ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÏÈ‚˘Î‹ ΢‚¤ÚÓËÛË” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ËÁ¤Ù˜, Â¿Ó ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ §›‚˘Ô ËÁ¤ÙË Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· “·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂÏ› ηٿʈÚË ÚÔ‰ÔÛ›·” ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ÌÂÙ¤ÙÚÂ ÙË §È‚‡Ë “Û ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú›·, Û ¤Ó· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” . “ŸÛÔ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÙÔ ¡∞Δ√ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ Ô Ï·fi˜ Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. “ΔfiÙ (Û.Û. fiÙ·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ª.∫·ÓÙ¿ÊÈ) ı· ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÚÔ˜ Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ‰È·‰Èηۛ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ËÁËı› Ì›· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ËÁÂÙÒÓ” . ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, ‰Â, ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ √∏∂ Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘.

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ∞Ï ∑·Ô˘¿¯ÚÈ ™Â Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ‹-

ıËΠÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ¡∞Δ√˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, Ô ∞˚Ì¿Ó ·Ï ∑·Ô˘¿¯ÚÈ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Ó· ÂÍÂÁÂÚıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηٿ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Â¿Ó ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·.

∂¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë ˙ËÙ¿ Ë °·ÏÏ›· ¡· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¡∞Δ√ Ï‹ÁÌ·Ù· Î·È Û ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ “ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆӔ ÛÙË §È‚‡Ë ˙ËÙ¿ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ Ó· ηÏ› ¤ÌÌÂÛ· Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ √∏∂ Ô˘ ı· ·Ú›¯Â “‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜” ÛÙȘ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¤ÛÂÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ. √È ¡∞Δ√˚Τ˜ ÂȉÚÔ̤˜ “Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ΤÓÙÚ· Ï‹„˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙË §È‚‡Ë Î·È Û ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔÈ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∑ÂÚ¿Ú §ÔÓÁΤ. •Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ Reuters ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ٤ÙÔÈ· ›‰Ô˘˜ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı› ·ÚÓËÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ηÈ

ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂȉÚÔ̤˜.

ªfiÛ¯·: ∏ ‰È·Ì¿¯Ë Ó· ÂÈÏ˘ı› ÔÏÈÙÈο ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ Î¿ÏÂÛ ÙÔ ¡∞Δ√ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛË “˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‚›·˜ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ·Ì¿¯ˆÓ” , ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂȉȈ¯ı› χÛË ‰È· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ∏ ªfiÛ¯· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Â›Û˘ ˆ˜ ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó, Û οÔȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ÚˆÛÈ΋ ı¤ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô §·‚ÚfiÊ, Â›Ó·È ˆ˜ Ù· ÂÌfiÏÂÌ· ̤ÚË ÛÙË §È-

‚‡Ë ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜.

∂ȉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Û˘ÌÌ·¯Èο ·ÂÚÔÛοÊË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÚÂȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, Ì ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÓÂÎÚÔ‡˜ ·Ì¿¯Ô˘˜. √È ÂȉÚÔ̤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ï›ÁË ÒÚ· ·ÊfiÙÔ˘ ÙÔ ¡∞Δ√ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ·Ì¿¯ˆÓ. “∞·ÓÙÒÓÙ·˜” ÛÙË ™˘ÌÌ·¯›·, Ô §›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ‚Á‹Î Û ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ‚fiÏÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ºÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ Î·¤ÏÔ ÛÙÈÏ Û·Ê¿ÚÈ, Ì·‡Ú· Á˘·ÏÈ¿ Î·È ¤Ó· Ì·‡ÚÔ Ù˙¿-

ÎÂÙ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‡„ˆÓ ÙË ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙËÓ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ §È‚‡Ë˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ∂›ÎÔÛÈ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ, Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÚԢΤÙ˜ ÙˆÓ Î·ÓÙ·ÊÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. √È ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓË “ÛÊ·Á‹” ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· Â¿Ó ÙÔ ¡∞Δ√ ‰ÂÓ ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Î·ÓÙ·ÊÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∞ÂÚÔÛοÊË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ ™‡ÚÙË Î·È ∞Ï-∞˙È˙›ÁÈ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Î·ÓÙ·ÊÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤ÏËÙÙ·Ó Í·Ó¿ Ì ÚԢΤÙ˜ ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·.

∞¤Ï¢Û ÏÔ›Ô Ì ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¶ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ 1.200 ∞ÛÈ¿Ù˜ Î·È ∞ÊÚÈηÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ù˘ ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ·¤Ï¢Û ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË μÂÁÁ¿˙Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ (π√ª). ΔÔ Ó·˘ÏˆÌ¤ÓÔ ÂÏÏËÓfiÎÙËÙÔ ÏÔ›Ô “Ionian Spirit” ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÍÂÊÔÚÙÒÛÂÈ 400.000 ÙfiÓÔ˘˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ·Ú¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÓÙ·ÊÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.

¶ÔÛfi 8.300 ¢ÚÒ Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· Ù˘

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Δ√∫π√, 15.

∂∫Δπ¡∞•∏ ÛÙ· Â›‰· Ú·-

‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ηÈÛ›Ô˘ Î·È Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ‡‰·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Tepco, ÛËÌ¿‰È ˆ˜ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ڷ‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔȯ›· ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‹Úı Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ·ÛÊ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÚ›Ô˘ 60.000 ÙfiÓˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ‡‰·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ïϯı› ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ 1,2 Î·È 3, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Û ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ôı‹Î¢Û˘. ∏ Ó¤· ̤ÙÚËÛË ¤‰ÂÈÍÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘131, Ô˘ ¤Êı·Ó ٷ 400 ÌÂÎÂÚ¤Ï ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ, fiÙ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹, ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 72 ÌÂÎÂÚ¤Ï. ΔÔ ‰Â Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi η›ÛÈÔ ÂÎÙÔ͇ıËΠÛÙ· 53 ÌÂÎÂÚ¤Ï ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·fi Ù· 1,4 Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ÙÚËÛ˘.

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ∏ Tepco, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ÁÂÓ (8.300 ¢ÚÒ) Û οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· Ù˘ ‹ ˙ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· Ù˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ˙ÒÓË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Û ·ÎÙ›Ó· 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘

ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙË ˙ÒÓË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 20 Ò˜ 30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˙ÒÓ˜ ı· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Â›Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ È·ˆÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó 48.000 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ.

À„ËÏ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û 28 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ∏ π·ˆÓ›· ‰‹ÏˆÛ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞) fiÙÈ 28 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ¤Ï·‚·Ó ˘„ËϤ˜ ‰fiÛÂȘ Ú·‰ÈÂ-

ÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ηıÒ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚ÙÛ›. ∞fi Ù· 300 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ÂÏ‹ÁË ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·, 28 ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ ‰fiÛÂȘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ¿Óˆ ·fi 100 ÌÈÏÈÛÈ‚¤ÚÙ (mSv), ÙfiÓÈÛÂ Ë π∞∂∞, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ È·ˆÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. “∫·Ó¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ÌÈ· ‰fiÛË ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ÙˆÓ 250 mSv ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Â‰ÚÂ‡Ô˘Û· ÛÙËÓ μȤÓÓË π∞∂∞. ∏ ̤ÛË ‰fiÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Û ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Â›Ó·È 50 ÌÈÏÈÛÈ‚¤ÚÙ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÊfiÙÔ˘ Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó Û 170-180 ÌÈÏÈÛÈ‚¤ÚÙ fiÙ·Ó ¿ÙËÛ·Ó Û ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi.

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ Ô “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙËÓ π·ˆ-

Ó›· ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Îϛ̷η ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜, ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘. √È ÂȉÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÎÙÈÓÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÂÓ Î¿ÔÈ· ›¯ÓË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ οو ·fi Ù· ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·. √ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ‰Ú ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ›¯ÓË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔ˚ÛÔÙfiˆÓ Ȉ‰›Ô˘-131, ηÈÛ›Ô˘-137 Î·È Î·ÈÛ›Ô˘-134, fï˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ οو ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÂÈÛÓÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ô‡Ù Ì ÙȘ ÂÓ·Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ, fiˆ˜ ›Â, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

™ÙÔÓ ∞°. μ§∞™π√ ¶ËÏ›Ô˘

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ. 3ου ορόφου, Διός 4, Νέα Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 24210-55144. (231) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου διωρόφου οικοδομής 120 τ.μ., διαμπερές, ανατολικό με σαλόνι, καθιστικό, τζάκι, 2 υπνοδωμάτια, κουζίνα, μπάνιο και wc, στην περιοχή Νέων Παγασών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (019) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 3 δωματίων και λοιπών χώρων, ρετιρέ επί της οδού Ιάσονος 137 με Ογλ. Επίσης ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 35 τ.μ., στην οδό Γκλαβάνη 80, με Αλεξάνδρας, ισόγειο. Πληρ. τηλ. 6937157940. (266) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα πάρκο - παραλία κοντά στο Πανεπιστήμιο, 86 τ.μ., 4ος όροφος, σαλόνι, χολ, 2 υπνοδωμάτια, ξύλινα πατώματα, ανακαινισμένο μπάνιο και κουζίνα, διπλά τζάμια, μεγάλη βεράντα. Πληρ. τηλ. 6980-298422. (284)

επιχείρηση κομμωτήριο, με όλο τον εξοπλισμό στο κέντρο του Βόλου, με εξασφαλισμένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6976362615. (256)

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. 3 υ/δ με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (328)

¶ø§∂πΔ∞π κτήμα κεντρικό 2 στρεμμάτων εντός οικισμού, με μικρό οίκημα, κοντά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πληρ. τηλ. 24280-94335. (292)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π α) Τεσσάρι 108 τ.μ., με 3 υ/δ, 3ος, καινούργιο, τζάκι, θέα. β) Τριάρι με 2 υ/δ, τζάκι, αποθ. πάρκιν, 3ος ορ. γ) Τριάρι οροφοδιαμέρισμα ανατολικό, καινούργιο, πάρκιν. Άναυρος. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (291)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π λόγω συνταξιοδότησης σουβλατζίδικο, αναψυκτήριο εν λειτουργία με πολύχρονη παρουσία στο χώρο και καλή πελατεία. Γωνιακό, σε κεντρικό δρόμο με εξοπλισμό ΙΝΟΧ, με αποθήκη και δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο. Πολύ καλό ενοίκιο, τιμή λογική και συζητήσιμη. Τηλ. 24210-50384 Τρίτη έως Κυριακή από 10.30 έως 23.00. (258)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΗΛΙΟ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (290)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (244)

¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 120 τ.μ. στην Ανακασιά πολύ κοντά στο Βόλο, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 3 λουτρά, υπόγειο υπερυψωμένο 60 τ.μ. με αυτόματη γκαραζόπορτα που επικοινωνεί εσωτερικά με τους ορόφους. Διαθέτει κεντρική θέρμανση, τζάκι, πολλούς βοηθητικούς χώρους, τριφασικό ρεύμα και ύδρευση όλα συνδεμένα. Φθηνά και ευκολίες πληρωμής. Τηλ. 24210-42074, 6979-308377. Μεσίτες δεκτοί. (293)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞. ∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (289)

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (659)

(052)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329)

∫. μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ ¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Λέβητας - καυστήρας Buderus Γερμανίας, 42 kal και 2) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 2.000 λίτρα. Πληρ. τηλ. 24210-42435 και 6937423684. (243)

Αρχ/των Μηχ/κός Τηλ. επικοινωνίας 24210-29211 Κιν. 6973-225414

μ√§√™ - ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμερίσματα ενός, τριών και τεσσάρων δωματίων ετοιμοπαράδοτα. (020)

(001)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, 95 τ.μ., με χώρο στάθμευσης στην πιλοτή, υπόγεια αποθήκη και αυτονομία θέρμανσης, Μαυροκορδάτου 108, Βόλος. Τηλ. 24210-47822, κιν. 6944-304335. (107)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές περιοχή Αμπελάκια και με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα και τον οικισμό, υπέροχο αμφιθεατρικό ελαιόφυτο αγροτεμάχιο μεγάλης προσόψεως, 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης πλησίον Αθηνών, ισόγειο γωνιακό κατάστημα προβολής προσεγμένης και καλαίσθητης κατασκευής κτιρίου 216 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ., δυνατότητα κατάτμησής του, ψηλοτάβανο επιτρέπει τη δημιουργία παταριού, αποκλειστική χρήση υπαίθριου χώρου 150 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

∂À∫∞πƒπ∞ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. β) Πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (285)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. β) Παραθαλάσσιο οικόπεδο 400 τ.μ. 87.000 Ε. γ) Καραγάτς 210 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (286)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (287)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. β) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. γ) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. δ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (288)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fi-

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (048)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (023)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής.

∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (033)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π

ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (037)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 ÙÌ, Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(BO189921) ∞§À∫∂™ (¶Â˘Î¿ÎÈ·). √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, ÚfiÛÔ„Ë25Ì ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202940) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3 ˘/‰, Ì ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ Î·È ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202328) §∞À∫√™.∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÎÏÈÓ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√202997)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-203365) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ¯ÔÏ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 4˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 84ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√200844) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 295ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, 2wc, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 170.000(μ√202977) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 106ÙÌ, Ì 100ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 145.000∂ (BO198135) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√203107) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000(μ√202537) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ ‰ÈÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË ‰È· Ú‡ıÌÈÛË, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000(μ√202234) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi 105ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180.000∂(μ√199913) ∞§À∫∂™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 2˘/‰, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000(μ√200944) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) ∞§À∫∂™ (¶∞¡∞°π∞). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 88ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜), ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi˜, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√-203443) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 101ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ΋Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 50̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÈÌ‹ 205.000∂(μ√199555) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™).ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 210ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 648ÙÌ, 3˘/‰, ÁÚ·Ê›Ô, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô, Áηڿ˙, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi Ù· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÈÌ‹ 360.000(μ√-203314) μ√§√™ (¶§∏™π√¡ μ∞™π§√¶√À§√À). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 125.000(μ√202700) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 81ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201033) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√-192775) ∫∂¡Δƒ√. ∫·ÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 216ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ, ™.¢ 2, 7, Ì ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ηٷÛ΢‹˜ ’60, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 420.000(μ√-203080) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-203479) ∫∂¡Δƒ√.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203480) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 126ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√-191510) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi 120ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.ΔÈÌ‹ 135.000(μ√-201377) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√-196557) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ.

ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO-197269) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 178.000(μ√202945) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 ÙÌ, 2˘‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-203104) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ¿ÚÎÈÓ Î·Ù·Û΢‹˜ 2008. ΔÈÌ‹ 126.000∂ (μ√183628) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 215ÙÌ, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 1 Ì¿ÓÈÔ, 1 WC, 1 Ù˙·ÎÔ‡˙È, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ Î·È μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√191222) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2À˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ .ΔÈÌ‹ 105.000(μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4ª¿ÓÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√ 195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 300ÙÌ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ 130ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·, Ù˙¿ÎÈ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 310.000(μ√180506) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 74ÙÌ Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ó˘ÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷, ıÂÚÌÔÛ˘ÛÛˆÚÂ˘Ù¤˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 60.000(μ√200986) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 85.000∂(μ√203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 135ÙÌ, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù¤ÓÙ˜, A/C, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√202226) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 128.000(μ√200697) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000(μ√-183741)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 48ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 40ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 190.000(μ√201379) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 135.000(μ√201530 ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ ∞£∏¡ø¡). ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 900ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÁÚ·Ê›·, ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁÈ· 408ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 780ÙÌ.ΔÈÌ‹ 900.000(μ√-203091) ¡∂∞¶√§∏ (¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™).∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ‡„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000(μ√201834)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ μ§∞™π√™ (¶∞§∏√∫∞™Δƒ√). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂(μ√199738) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 87ÙÌ, 2˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000(μ√-171801) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1995, 1 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190137) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹,. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 100.000∂(BO-198130) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹210.000∂ (μ√192822) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 1145.000∂. (μ√170218) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 80ÙÌ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√167746) ª√Àƒ∂™π. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 85ÙÌ, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË, ÓÂfi‰ÌËÙË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210.000(μ√-194830) ¶ƒ√ªÀƒπ ¶∏§π√. ∂ÍÔ¯È΋ ÔÈΛ· 65ÙÌ ·Ô Í‡ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·

ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 140.000(μ√-203318) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¢¿ÂÚÔ, ¢‹ÏÈÔ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 160.000(μ√203059) ™∫π∞£√™ (∞°π∞ Δƒπ∞¢∞).ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, 3˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, ‰›Ï· Û ·È‰È΋ ¯·Ú¿, 200Ì ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√-203063) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). ΔÚÂȘ ‚›Ï˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÙˆÓ 90ÙÌ, Û ¤ÎÙ·ÛË 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜. ΔÈÌ‹ 1.000.000(μ√-203066) ™∫π∞£√™ (∞™∂§∏¡√™). μ›Ï· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 90ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÊÈÏÔÍÂÓ› 4-6 ¿ÙÔÌ·. ΔÈÌ‹ 350.000(μ√203067) ™∫π∞£√™ (∫∞§√ ¶∏°∞¢π). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ΋Ô, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΋Ô, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹ 275.000(μ√-203061) ™∫π∞£√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡Ù¿ÓÙÔ˘). ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160ÙÌ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Ú‡̷, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4, 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 300.000(μ√202970) ™∫√¶∂§√™ ∂§π√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150ÙÌ, Û 2 Â›‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 200.000∂.(μ√167340)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 900 ÙÌ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÎÙ›˙ÂÈ 235ÙÌ, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 65.000∂(μ√201621) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 585ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 35.000(μ√-203098) ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡. √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000(μ√-203316) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000(μ√-170311) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1, 1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0, 6. ∂›Ó·È Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 93.000∂ (BO-190942) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0, 8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000(μ√202275) ∞§À∫∂™ (∞´μ∞§πøΔπ∫∞). √ÈÎfiÂ‰Ô 288ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0, 8, Ì ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÔÈΛ· 60ÙÌ.ΔÈÌ‹ 110.000(μ√-203069) ∞º∂Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√-189153) ∞º∏™™√™ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÔÈΛ· 145ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√-174010) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO-189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190143) §∂º√∫∞™Δƒ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, 2 ¯ÈÏ. ¿Óˆ ·fi ÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000(μ√-187786) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√201872) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™¢ 1, 2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 2080ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 90.000∂(μ√200826) ªπ∫ƒ√£∏μ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.023ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 50̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ΔÈÌ‹ 70.000(μ√203603) ª∏§π¡∞. OÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfi‰Ô, 1200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈΛ·˜, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÈÌ‹ 30.000(μ√-174065) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ª∞°¡∏™π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1012, 29ÙÌ ¿ÚÙÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√201895) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO190512) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÔÈΛ·, ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√167699) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 930ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 50.000(μ√174047) ¶π¡∞∫∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ, Ì ÔÈΛ· 84ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 45.000(μ√-203186) ™∫π∞£√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4, 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 80.000(μ√202971) Ã√ƒΔ√ ¶∏§π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Â›‰Ô, Ï‹Ú˘ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ΔÈÌ‹ 90.000(μ√203440) (012)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

- ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Û Â›‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ. (270)

™YNOIKE™IA 39χρονος μηχ/κός, ιδιαίτερα ελκυστικός, ψηλός, εξαιρετικός χαρακτήρας, ευκατάστατος. 43χρονος πιλότος, γοητευτικότατος, εξωστρεφής, καλλιεργημένος, ακίνητα. 42χρονος εκπαιδευτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, συγκροτημένος. 34χρονος μηχ/γός, μελαχρινός, αρρενωπός, κατασταλαγμένος, ακίνητα, επιθυμούν γνωριμία γάμου. §À¢π∞ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (014)

MA£HMATA

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των ενοτήτων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Πληροφορικής. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948-462082. (257)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

¢∞¡∂π∞ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Μικρότερη δόση μέχρι 60% ΜΟΝΟ ΕΑΝ συγκεντρωθούν σε μία τράπεζα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (016)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (007)

¢∞¡∂π∞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Μικρότερη δόση μέχρι 50%, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μικρότερο επιτόκιο: ΜΟΝΟ ΕΑΝ τα συγκεντρώσουμε σε μία τράπεζα. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (015)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (246)

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (327)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

(018)

------------------------------------

New Age Real Estate ∞ÁÔÚ¤˜ - ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔËÏ. 6941-556044 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶·Ú·Ï›·, 98 Ù.Ì.+10 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηıÈÛÙÈÎfi, ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ¿ÓÂÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. - 2¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ¿ÓÂÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 330 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. (‰ÒÌ·) ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÚÔ˜ 150 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 90 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 142 Ù.Ì., ·/ı, ™.¢. 2,4 ÌÈÛıˆÌ¤ÓË Ò˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÚÔ˜ 295 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜.

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)


36

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡-∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏

¢IKA™TIK√ ¢HMO™IEYMA σία Κυρτσά, βορειοανατολικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη ρυμοτομούμενο και νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη οδό σχεδίου πόλης. Β) Στο Ο.Τ. 315 τμήμα εμβαδού (164,68) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει νοτιοδυτικά με κοινοτικό δρόμο, βορειοδυτικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη οδό σχεδίου πόλης, βορειοανατολικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη ρυμοτομούμενο τμήμα και νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Τσαλίκη. Γ) Εκτός ορίων σχεδίου πόλης τμήμα (254,62) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Κυρτσά, βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Φιλίππου, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Τσαλίκη και νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία ιδίου οφειλέτη και ήδη ρυμοτομούμενο τμήμα. Το ρυμοτομούμενο τμήμα έχει έκταση (656,69) τετραγωνικά μέτρα. Το παραπάνω ακίνητο (μέχρι 16-4-2010) βαρύνεται με δύο (2) Προσημειώσεις Υποθήκης, εκτίθεται δε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς: α) για το οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 313 μαζί με την εντός αυτού οικία το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) ευρώ, β) για το Ο.Τ. 315 το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (18.666,00) ευρώ και γ) για το μη άρτιο και οικοδομήσιμο τμήμα του ακινήτου εκτάσεως 254,62 τ.μ. το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 15 Απριλίου 2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. (245)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ “AÂÈÊÔÚÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰·ÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ¶ƒ√™∫§∏™∏ °π∞ Δ∏¡ À¶√μ√§∏ À¶√æ∏ºπ√Δ∏Δø¡

Δ∞ ¶∞π¢π∞ Δ√À π¢ƒÀª∞Δ√™ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” ™∞™ ∂ÀÃ√¡Δ∞π ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ ∫∞π ∫∞§√ ¶∞™Ã∞ ¶∂ƒπª∂¡√¡Δ∞™ Δ∏¡ ∞°∞¶∏ ™∞™ ∫∞π À§π∫∏ ™Àª¶∞ƒ∞™Δ∞™∏.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις 4 Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, που εδρεύει στο Βόλο (Ρ. Φεραίου 119), ή του νομίμου αναπληρωτή της, πλειστηριάζεται αναγκαστικά ακίνητη περιουσία του οφειλέτη κ. Ηλία Αντωνίου του Χαράλαμπου και της Αργυρώς, κατοίκου Αγριάς Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΑΡΣΙΣ Γερανοφόρα Υδραυλικά Συστήματα Μηχανήματα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης” και το διακριτικό τίτλο “ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ” , που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, οδός Παναθηναίων και εκπροσωπείται νόμιμα, δηλαδή: Μία ισόγεια οικία εμβαδού 70,00 περίπου τετραγωνικών μέτρων, κτισμένη σε οικόπεδο εμβαδού 1.211,33 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο οικόπεδο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο Αγριάς Ν. Μαγνησίας, του Δήμου Αγριάς, του Υποθηκοφυλακείου Νηλείας και συνορεύει νοτιοδυτικά με κοινοτικό δρόμο και εν μέρει με ιδιοκτησία Ζαγκλακούτη, βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Κυρτσά, βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Φιλίππου και νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Τσαλίκη. Το παραπάνω ακίνητο ρυμοτομήθηκε από το σχέδιο πόλης Αγριάς και μετά τη ρυμοτόμηση αυτού τα εναπομείναντα τμήματα είναι τα εξής: Α) στο Ο.Τ. 313 τμήμα εμβαδού (135,34) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορεύει νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία Ζαγκλακούτη, βορειοδυτικά με ιδιοκτη-

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ™Ã√§∏ °∂ø¶√¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™ πãÀ√§√°π∞™ ∫∞π À¢∞Δπ¡√À ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™

¢∂À∞ªμ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Αύριο ∫˘Úȷ΋ 17/4/2011 από 09.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∂ÚÌÔ‡ - °·ÏÏ›·˜ και ™˘Ú›‰Ë, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

√ƒ°∞¡ø™∏ ∫∞π §∂πΔ√Àƒ°π∞ Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 20112012 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: “Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος” . Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2011. ™Δ√Ã√™ Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην “Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος” , έτσι ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. ™¶√À¢∂™ Η διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος (έναρξη 1/10/2011 και λήξη 30/09/2012) και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 45 διδακτικών μονάδων και 75 πιστωτικών μονάδων. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική γλώσσα και στις περιπτώσεις αλλοδαπού καλεσμένου διδάσκοντα στην αγγλική γλώσσα. ¶ƒ√Ω¶√£∂™∂π™ °π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À ª.¢.∂. * Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 6 μεταπτυχιακά μαθήματα. * Υποχρεωτική παρουσίαση θέματος υπό μορφή σεμιναρίου. * Εκπόνηση και επιτυχής ανοιχτή υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. À¶√æ∏ºπ√π Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Χημικών, Βιολογικών, Οικονομικών Τμημάτων, καθώς και Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Ιχθυοκομίας - Αλιείας, Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολογιών Αντιρύπανσης, Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατά κύκλο σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30). Επίσης, σημειώνεται ότι τελειόφοιτοι του επισπεύδοντος Τμήματος, καθώς και των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. δύνανται να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στο εν λόγω Π.Μ.Σ., εφόσον προβλέπουν ότι θα έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή διατριβή, όπου αυτή προβλέπεται, μέχρι την προθεσμία επικύρωσης του πίνακα των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. ¢π∞¢π∫∞™π∞ ∂π™∞°ø°∏™ 1Ô ™Ù¿‰ÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., εκτός των πτυχιούχων του επισπεύδοντος Τμήματος, καθώς και οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τ.Ε.Ι., θα κληθούν στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, αφού προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας των κατατεθειμένων δικαιολογητικών τους, να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, προκειμένου να επιτευχθεί η ομογενοποίηση των σπουδών τους με αυτές του επισπεύδοντος Τμήματος. Η εξεταστέα ύλη αυτών των μαθημάτων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.pms.apae.uth.gr). Τα εξεταζόμενα μαθήματα, των οποίων η εξέταση θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 17 Ιουνίου 2011, είναι τα κάτωθι: ∞°°§π∫∏ °§ø™™∞ ............................................(∂ͤٷÛË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 / 09:30) ∑ø√§√°π∞ ......................................................(∂ͤٷÛË 8 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 / 09:30) À¢ƒ√§√°π∞ ...................................................(∂ͤٷÛË 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 / 09:30) ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ ...............................................(∂ͤٷÛË 13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 / 09:30) √π∫√¡√ªπ∞ Δ∏™ ∞§π∂ÀΔπ∫∏™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ....(∂ͤٷÛË 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 / 09:30) √π∫√§√°π∞ ...................................................(∂ͤٷÛË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 / 09:30) 2Ô ™Ù¿‰ÈÔ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Για τους επιτυχόντες του 1ου σταδίου αξιολόγησης, ως κριτήρια τελικής επιλογής, έπειτα από συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2011, ορίζονται τα κάτωθι: * ο μέσος όρος βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων που εξετάστηκαν, * ο γενικός βαθμός διπλώματος / πτυχίου, * η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, * η επίδοση στη διπλωματική / πτυχιακή εργασία, * η επαγγελματική εμπειρία, * η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, * δύο συστατικές επιστολές, * η γνώση χειρισμού Η/Υ, * άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία και * η όλη απόδοση του υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που έχει ορισθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, με συνεκτίμηση των προσόντων και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. ∞›ÙËÛË * Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (επικυρωμένο Φ/Α). 5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένο Φ/Α). 6. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (από τη Γραμματεία του Τμήματος), όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες (Επικυρωμένο Φ/Α). Σε περίπτωση που η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική και αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο επιστημονικό τρόπο, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος. 7. Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς (επικυρωμένο Φ/Α). Για όσους υποψήφιους δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγ-

γλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα διαπιστώσει την επάρκεια με γραπτή εξέταση. 8. Δύο συστατικές επιστολές. * Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται: 1. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα. 2. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 3. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (επικυρωμένο Φ/Α). 4. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (επικυρωμένο Φ/Α). 5. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ. 6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας. 7. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή από τις 16 Μαΐου 2011 έως και τις 31 Μαΐου 2011 στο Γραφείο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπόψη κας Αλεξάνδρας Κόφφα) Οδός Φυτόκου - Τ.Κ. 38 446 Ν. Ιωνία Μαγνησίας Η σφραγίδα ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Πληροφορίες στο τηλ. 24210-93003, από τις 10:00 έως τις 13:00, από Τρίτη έως και Παρασκευή. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με την όλη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και το απαιτούμενο έντυπο της Αίτησης, δίνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://www.pms.apae.uth.gr. μfiÏÔ˜, ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2011 √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ª™ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÂÔʇÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Παναγιώτη και της Γεωργίας, το γένος Δασκαλοπούλου, που γεννήθηκε στο Μόναχο Δυτικής Γερμανίας και κατοικεί στα Σεπόλια Αττικής και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ του Σπυρίδωνος και της Παρθένας, το γένος Πετρίδη, που γεννήθηκε στο Ερλάνγκεν Δυτικής Γερμανίας και κατοικεί στα Σεπόλια Αττικής πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -------------------------

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ του Αλεξάνδρου και της Ευτυχίας, το γένος Βατούγια, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η NADINE LUISE NIEMAND (ΝΑΝΤΙΝ ΛΟΥΙΖΕ ΝΙΜΑΝΤ) του Ferdinand Fritz (Φερντινάντ Φριτζ) και της Ευγενίας, το γένος Γούλα, που γεννήθηκε στο Ντόρτμουντ Γερμανίας και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -------------------------

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Αναστασίου και της Αγγελικής, το γένος Ραφτογιάννη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Άνω Λεχώνια Βόλου και η ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΤΑΖΗ του Δημητρίου και της Αικατερίνης, το γένος Σαμαρά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 18 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30-11.30 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ - ΟΓΛ. ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ: ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΜΙΚΡΟ ΛΑΥΚΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΞΑΝΕΜΟΣ - ΚΒΟΥΛΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.30-13.30 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΦΤΕΛΙΑ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΜΜΟΥΔΙΑ - ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


37

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ “∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) μαθήματα και τέσσερα (4) εργαστήρια και τέσσερα (4) σεμινάρια, κατανεμημένα σε δύο εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα (πλήρης φοίτηση). Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απαιτεί δίδακτρα. Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20). Καθ’ υπέρβαση των παραπάνω αριθμών εισακτέων προβλέπεται η εγγραφή ενός (1) υποτρόφου εσωτερικού του ΙΚΥ, ενός υποτρόφου του προγράμματος υποτροφιών “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” και ενός αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές που έχουν άμεση συνάφεια με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Ενδεικτικός κατάλογος Τμημάτων των οποίων οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι: - Τμήματα Αρχιτεκτονικής. - Σχολές Καλών Τεχνών. - Τμήματα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Αιτήσεις αποφοίτων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ γίνονται δεκτές όταν οι υποψήφιοι έχουν ήδη είτε μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο πάνω αντικείμενα είτε αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 6.6.2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 2. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας, που επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του Εντύπου της αίτησης. 3. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους). 4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 5. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2011, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ (ΔΟΑΤΑΠ) όταν απαιτείται. 6. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. 7. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 8. Υπόμνημα εργασιών που πιστοποιεί την ποιότητα της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής πρακτικής των υποψηφίων. 9. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες. 10. Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το ΠΜΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψηφίους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας, αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsarch@arch.uth.gr συμπληρώνοντας την ειδική αίτηση που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψήφιων φοιτητών του ΠΜΣ και πραγματοποιείται σε δύο στάδια: - στο πρώτο στάδιο αξιολογείται ο φάκελος των υποψηφίων και - στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι/ιες που θα επιλεγούν από το πρώτο στάδιο θα κληθούν σε συνέντευξη. Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο για τη φυσιογνωμία του Τμήματος, όσο και για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στο http://www.arch.uth.gr/mps ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Θάλεια Μάρου, καθημερινά 11.00 - 13.00), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ τηλ. 2421 0 74242, fax: 2421 0 74244, http://www.arch.uth.gr, e-mail pmsarch@arch.uth.gr. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΖΗΣΗΣ ΚΟΤΙΩΝΗΣ Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επίκουρος Καθηγητής ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΡΟΒΑ Επίκουρη Καθηγήτρια

π¢ƒÀª∞ ™√º√∫§∂√À™ ∞Ãπ§§√¶√À§√À ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 106 78 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου, καλεί τους ενδιαφερόμενους που κατάγονται ΜΟΝΟ από τα χωριά του Πηλίου να υποβάλουν στο Ίδρυμα αιτήσεις μετά των σχετικών δικαιολογητικών, για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για Βασικές και Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αλλοδαπή, σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχα, για επιστήμες και κλάδο που επιθυμούν, για τις ως άνω σπουδές, για το Πανεπιστημιακό έτος 2011-2012. Η Διοικούσα Επιτροπή θα επιλέξει τους υποτρόφους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται για τους υποτρόφους των Βασικών σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών και για τους υποτρόφους των Μεταπτυχιακών σπουδών το ανώτερο μέχρι δύο (2) χρόνια. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται στα οχτακόσια ευρώ (800,00Ε). Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ίδρυμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της τελευταίας Πρόσκλησης στον ημερήσιο Τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοτυπίες επικυρωμένες): 1. Αίτηση που να περιέχει: α) Το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου. β) Τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της κατοικίας του και των γονέων του. γ) Την επιστήμη και τον κλάδο που πρόκειται να σπουδάσει για τις Βασικές ή τις Μεταπτυχιακές σπουδές του και δ) Την χώρα (Κράτος) που θα σπουδάσει. 2. Πιστοποιητικό Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο α) να αναγράφεται η καταγωγή αυτού ή των γονέων του ή των προγόνων του από τα χωριά του Πηλίου και όχι ο τόπος γέννησής τους, ως επίσης και η ενδεχόμενη συγγένεια προς το διαθέτη και β) η Ελληνική Ιθαγένεια του υποψηφίου, καθώς και η ηλικία του, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών. 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από το Δήμο ή Κοινότητα). 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” ή Πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό του πτυχίου τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” . 5. Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών Πανεπιστημίων να υποβάλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). 6. Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός να σπουδάσει από το πανεπιστημιακό έτος 2011-2012. 7. Εκκαθαριστικό της Εφορίας που να αναγράφει τα δηλωθέντα εισοδήματα των γονέων και του ιδίου ενδιαφερομένου, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος ή υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν υποβάλει στη ΔΟΥ φορολογική δήλωση. 8. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ, πριν την υποβολή της αιτήσεως. 9. Πτυχίο ξένης γλώσσας την ομιλούμενη στη χώρα που προτίθενται να σπουδάσει. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: α) δεν έλαβε και δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα ή Κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη και β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται, για το σχετικό έλεγχο αυτών, στο γραφείο του ιδρύματος, Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, Γ’ όροφος, Τ.Κ. 10678, διά των ΕΛΤΑ (Συστημένα), ή Courier. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το πρωί από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. στο Ίδρυμα με τον κ. Ευάγγελο Μούστο, τηλ.: 210-3838577. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

∞¶ƒπ§π√™

16

∞Á¿˘, ∂ÈÚ‹Ó˘, ÃÈÔÓ›·˜ Ì·ÚÙ., §ÂˆÓ›‰Ô˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “ŒÌÂÏÏÂÓ Ô πËÛÔ‡˜ ·ÔıÓ‹ÛÎÂÈÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Î·È Ô˘Î, ˘¤Ú ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ, ·ÏÏ’ ›Ó· Î·È Ù· Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ù· ‰ÈÂÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û˘Ó·Á¿ÁË ÂȘ ÂÓ” (πˆ¿Ó. È·’ 51, 52). Ο Θεός δεν είναι Θεός ενός έθνους μόνον. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν ήλθε να καλέση εις την σωτηρίαν μόνον το έθνος των Ιουδαίων. Η αγάπη του Θεού περιλαμβάνει όλον τον κόσμον. Και το έργον του Χριστού σκοπόν έχει ν’ αναμορφώση και να ευεργετήση όλην την οικουμένην. Έμελλε λοιπόν ο Κύριος να δεχθή τον θάνατον του σταυρού όχι μόνον χάριν του έθνους των Ιουδαίων, που πρώτοι αυτοί είχαν γνωρίσει τον Θεόν τον αληθινόν και πρώτοι εκλήθησαν εις την σωτηρίαν, αλλά και χάριν όλων των ανθρώπων. Διότι εις όλας τας χώρας υπάρχουν τέκνα του Θεού διεσκορπισμένα. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι με προαίρεσιν καλήν, που σέβονται τον Θεόν, που εκτιμούν την αλήθειαν, που θέλουν την επικοινωνίαν με τον Πατέρα τον επουράνιον. Αυτούς λοιπόν, και όλον τον κόσμον, θέλει ο Κύριος να φωτίση, να μορφώση, να κάμη παιδιά του Θεού τιμημένα, να ενώση όλους εις μίαν οικογένειαν ιεράν και ευτυχισμένην.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Αθ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Σκόπελος 16-3-2011 Αριθ. Πρωτ. 2143/193881/10 (ταυτάριθμη με την πράξη χαρακτηρισμού)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΛΕΜΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗ εκδόθηκε η με αριθμό 2143/193881/10/16-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.011,74 τ.μ., στη θέση “ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο

∞ƒ™∂¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π√À

∫∏¢∂π∞ Την αγαπημένη μας θεία και εξαδέλφη

™√ºπ∞ ∫. ∞¶√™Δ√§π¢√À (∫Àƒ√À)

Ετών 84 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 16 Απριλίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στον Άνω Βόλο. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10 π.μ. Τα ανίψια: Αργύρης - Καλλιόπη Μολιού Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο δίπλα στην εκκλησία.

Ετών 85 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 16 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Νέα Ιωνία 16 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Διονύσης - Χρύσα Τα εγγόνια: Άρης, Έλενα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου. Αντί στεφάνων παρακαλούμε τα χρήματα να δοθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¡π∫√§∞√ ∫∞ƒ∞¡Δ∞™π√

Ετών 102 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 16 Απριλίου και ώρα 12.00 μεσημβρινή από το σπίτι μας στην οδό Τερτσέτη 2 στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 16 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Ευσταθία Τα παιδιά: Ευάγγελος - Αφροδίτη Καραντάσιου, Ευθύμιος Καραντάσιος Τα εγγόνια: Νικόλαος, Ευσταθία Τα αδέλφια: Στυλιανή χήρα Χρ. Μουρμούρη, Θεοδώρα χήρα Στ. Πλαγερά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∫ÔϤÙÛÔ˘” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011: ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ªÔ˘Û›Ô˘ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45,

14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010)

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™

∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400.

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¡·ÁÎfiÚÓÔ...: ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚ›˙Ô˘Ó ∞Ṳ́ÓÈÔÈ Î·È ∞˙¤ÚÈÔÈ - ΔÔ ÚÒÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘. 2. ∂›Ó·È ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ‰¿ÓÂÈÔ - ™˘ÌʤÚÔÓ, fiÊÂÏÔ˜. 3. ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ™ÚÈ §¿Óη - ...ÕÚÌÛÙÚÔÓÁÎ: ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ù˘ Ù˙·˙. 4. ¢ÈÏfi... ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û ÍÂÔ‡ÏËÌ· - ∫·ÙÔÈΛ·... Á·Ï·˙Ô·›Ì·ÙˆÓ - ª¤Û· ÛÙËÓ... ·ÎÌ‹. 5. ÕÛÎÔË ‰·¿ÓË - ™˘Ì‚ÔÏÈο Ë ·ÓÒÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ·. 6. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘... Ë̤ڷ˜ - ∞Ú¯Èο ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ - ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜. 7. Δ˘¯ÂÚfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÙÚ¿Ô˘Ï·˜ - ™˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ·Ú¯Èο. 8. ∂ÈÊÒÓËÌ· ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ - ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. 9. πÛ·Ófi˜ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙ‹˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ...¡Ù ™ÔÚ: Á‹Â‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - ∫Ú·˘Á‹ fiÓÔ˘. 10. ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· (·Ú¯Èο) - ª¤ÙÚÔ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ÛÙȘ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ì 4.047 Ù.Ì. - ¡·˘ÙÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ·. 11. ªÈÛfi... „¤Ì· - ŒÁÚ·„ ÙÔ “º¿Ô˘ÛÙ” - ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜. 12. ∞ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ· - ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·Ô‡ÙÛÈ. 13. Œ¯ÂÈ ¯ˆÓ¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ - ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ™Ù¤ÎÈ... ˘ÔÎfiÛÌÔ˘ - √ ‚·ıÌfi˜ Ô͇ÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÊıfiÁÁÔ˜. 2. ∞˘Ùfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜ (ȉȈÌ.) - ªÔ˘Î¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¿ÈÛÌ· ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ.

3. ∞Û‹Ì·ÓÙÔ˜... ÙÔ˘ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘ - æ¿ÚÈ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ - ∞ıfiÚ˘‚Ô... Ê›‰È. 4. ¶fiÏË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï - ÷ÚÙÔ·›ÁÓÈÔ ÁÈ·... Û·ÏÔ‡Ó - Δ· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. 5. ¶fiÏË Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ∫¤Ó˘·˜ - ∫¤ÓÙÚÔ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (·Ú¯Èο). 6. ∫·È ÎÔÏÔ·ıÈ·... Û ·˘Ùfi - ∞ÌÔÈ‚‹ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ·˜ (Í.Ï.). 7. ∞ÁÓ¿... ·ÈÛı‹Ì·Ù· - ÀfiÁÂÈÔ ¯·Ú¿ÎˆÌ·. 8. §·Ú˘ÁÁÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ °·Ï·Ù›·˜ - ÃÙ‡Ô˜... ÚÔÏÔÁÈÔ‡. 9. ¶ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ÛÂ... ÛοÌÌ· - ∫·Ù·Ú¿ÛÈÓ·... ÏÈ‚¿‰È·. 10. ∂Ù·ÈÚÈÎÔ›... ·‰ÂÏÊÔ› - ŒÓ· ÁχÎÈÛÌ· - ™·Ṳ̂ÓË... ‚›‰·. 11. ...ƒÈÓÙ: ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - ∏ ÊÙˆ¯fiÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ - ¶fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 12. ∂›‰Ô˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Ì ÎÚ¤·˜ Î·È Ï·¯·ÓÈο - ∂˘·Á¤˜ ›‰Ú˘Ì·. 13. ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿ Ì ÙËÓ fiÛÊÚËÛË πÛÙÔÚÈ΋ ΈÌfiÔÏË Ù˘ Â·Ú¯›·˜ §·Áη‰¿. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞ƒ∞ª¶∞Ã-∞§º∞ 2. ∞Δ√∫√¢π∞º√ƒ√ 3. ∫√§√ª¶√-§√Àπ™ 4. √™√-¶∞§∞Δπ∫ª 5. ™¶∞Δ∞§∏-∞∞∞ 6. ∏ª-√™∂-∂™∂π™ 7. ª¶∞∫∞ƒ∞™-∫Δ∂§ 8. √πª∂-√ªπç∏ 9. ªπƒ√-¶∞§∂∞à 10. À¶∞-∞∫ƒ-√ƒΔ™∞ 11. æ∂-°∫∞πΔ∂-√À¡ 12. √ƒº∂∞™-∞ƒμÀ§∞ 13. ™√¢∞-∂°∫∞πƒ√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞∫√º∏ª√-Àæ√™ 2. ∞Δ√™ª¶πª¶∂ƒ√ 3. ƒ√§√™-∞ªπ∞-º¢ 4. ∞∫√-¶√∫∂ƒ°∂∞ 5. ª√ª¶∞™∞-√∞∫∞ 6. ¶∞Δ∂ƒ√-∫∞™∂ 7. ∞¢√§∞-∞ª¶ƒπ 8. Ãπ-∞§∂™π∞-Δ∞∫ 9. ∞§Δ∏™-ç√∂ƒ∞ 10. ∞º√π-∂∫§∂ƒ-μπ 11. §√À-∞πΔ∏-Δ√Àƒ 12. ºƒπ∫∞™∂-∞™À§√ 13. ∞√™ª∞-§∞Ã∞¡∞™.

∫ƒπ√™ ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̛· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÎfiÌË. ÀÔÌÔÓ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-44-56-7-21. Δ∞Àƒ√™ ¶ÔÏÏ¿ fiÌÔÚÊ· ÏfiÁÈ· ¤¯ÂÙ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ۋÌÂÚ·, Ù· ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ fiÔ˘ ·ÎÔ‡Ù ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÛ›˜ ÎÚ·Ù›ÛÙ ÌÈÎÚfi ηϿıÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÁˆı›Ù ·ÚÁfiÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-11-23-4-9. ¢π¢Àª√π ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, Ù· ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ Û ̛· ÛÂÈÚ¿, ηÈÚfi˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙÂ Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ Û¯¤ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-20-1123-45-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ó¤ÌÂÏÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ™¿‚‚·Ùfi Û·˜. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ›ÓÙÚÈÁΘ ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·Ù› ı· ¯·Ï·ÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-2055-32-1-12. §∂ø¡ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ٷ ÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜, fi¯È ÛÙËÓ ·ÚfiÛÂÎÙË Ô‰‹ÁËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-12-5-4. ¶∞ƒ£∂¡√™ Ÿ¯È ÛÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·˘Ù¿ Ù· Ï›Á· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-19-33-2128-7. ∑À°√™ ŸÛÔ Î·È Ó· ı¤ÏÂÙ ۋÌÂÚ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È, ı· ¤ÚıÂÙ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-44-34-5-21. ™∫√ƒ¶π√™ ªÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›Ù ۋÌÂÚ·, ı· ı˘ÌËı›Ù οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÙ ¿ÏÏÔÙ ·fi ¢¯¿ÚÈÛÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Î·È ¿ÏÏÔÙ ·fi ıÏ›„Ë. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-33-6-32-1. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ۋÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Ô˘ ÂÚ¿Û·ÙÂ Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒÛÂÙ ˙‹ÏÈ·, Ó· Ì·ÏÒÛÂÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È Ó· ¯·Ï¿ÛÂÙ ÙË ‚Ú·‰È¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-44-34-56-21. ∞π°√∫∂ƒø™ ∞Ó Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ٷ Ó‡ڷ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ÁÂÓÈÎÒ˜ ‰È¿ıÂÛË, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· ›ÛÙ ÛÎÂÊÙÈÎÔ›, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈο ÙÔÓ ¿ÓıÚˆfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-44-35-49-3. À¢ƒ√Ã√√™ ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ ¯·Ï·Úfi Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌËÓ ÙÔ ··Û¯Ôϛ٠‰È·ÚÎÒ˜ Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ı¤Ì·Ù·. ¢ÒÛÙ ÌÈ· ̤ڷ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-5-67-12-3. πãÀ∂™ ∞ÚfiÛÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-10-33-45-321.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

À¶∂ƒ™πμ∏ƒπ∫√™

√ ˘ÂÚÛÈ‚ËÚÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÂÓÒÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ·ÈÒÓ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì ÙËÓ ∫›Ó· ÙfiÛÔ ·ÚÌÔÓÈο Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈο. ª¤Û· ÛÙ· 9.288 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ·ÚÙËÚ›·˜, ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ıÂÛ¤ÛÈÔ ÙÔ›Ô Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Ô Á˘ÌÓfi˜ ÔÊı·ÏÌfi˜. ŸÙ·Ó Ë Ó‡¯Ù· ÏÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÛË, Ë ı¤· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÈÔ Ôχ. ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‹ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜. 줂·È· ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÍÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î¿ı ÛÈı·Ì‹ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘, È¿ÓÔ˘Ó ÎÔ˘‚ÂÓÙÔÏfiÈ, ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Â›ÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ·›˙Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ‹ ·Ï¿ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÁοϘ ÙÔ˘ ªÔÚʤ· Û ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ηÌ›Ó·˜ ÙÔ˘˜... À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ¤Ó· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ‚·ÁfiÓÈ, fiÔ˘ Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ·ÛÚfiÌ·˘ÚˆÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÛηÎȤڷ˜. ¢ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰¤Î· ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ ¿ıÏËÌ· ÛÙË ƒˆÛ›·! √È Â›‰ÔÍÔÈ ÛÙڷٿگ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¿Ó ÛÙÔ ‚·ÁfiÓÈ Ì ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· “Û·¯Ì·Ù›Ó” , Î·È Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜! ΔÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ μÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ˆ˜: “·Ó ¯·ı› Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜, ÙÔ ÛοÎÈ Î·È Ë ‚fiÙη ı· ¯·ı› Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” ... ∫·Ïfi Ù·Í›‰È.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“¢ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ ÁÈ· ÙȘ Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ·ÓfiËÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ” ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ ƒ¤ÙÈ 1889-1929 ΔÛ¯ÔÛÏÔ‚¿ÎÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ƒ¤ÙÈ ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ - Selezniev Alexey Sergeevich Gothenburg 1920 ∫¿ÚÔ ∫·Ó 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Ng3 e6 6.Nf3 Bd6 7.Bd3 Nbd7 8.Qe2 Qe7 9.0ñ0 0ñ0 10.Ne4 Nxe4 11.Qxe4 f5 - 12.Qe2 c5 13.Re1 Nb6 14.dxc5 Bxc5 15.a3 Qf6 16.c4 Bd7 17.Bg5 Qg6 18.b4 Bd4 19.Nxd4 Qxg5 20.Nxe6 Bxe6 21.Qxe6+ Kh8 22.c5 Nc8 23.Qxf5 Qxf5 24.Bxf5 b6 25.Rad1 a5 26.Bxc8 Raxc8 27.cxb6 axb4 28.a4 Ra8 29.b7 Rab8 30.Rd7 Rf5 31.Re4 b3 32.Rb4 Ra5 33.g3 b2 34.Rxb2 Rxa4 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 1/5

§Y™H 35.Rd8+! [35... Rxd8 36.b8Q+-] 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿), ÙËÏ. 2421023394, ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿, ÙËÏ. 2421071321, ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181 - °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 2421058580, ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜, ∂ÚÌÔ‡ 157 ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ. 2421023530. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ, °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜), ÙËÏ. 2421037633. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜, §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 2421060038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§πOY 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 16 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∞Á¿Ë ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.15 08.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 15.00 17.30 18.00 19.00 20.10 21.00 23.00 23.45 00.00 01.00 01.30

KfiÎÎÈÓÔ - ∫›ÙÚÈÓÔ - ªÏ (∂) ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ ¶ÔÓÙÈÎÔÌÈÎÚÔ‡Ï˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ (∂) ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ (∂) ÿӷ ªÔÓÙ¿Ó· “ª·ÌԇϷ˜ ∞.∂.” Mediterraneo §·˙·Ú›Ó˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (∂) ∫‡ÂÏÏÔ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (∑) Δ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ - πÂÚ‹ fiÏË ∂ıÓÈÎfi˜ - ¶∞√∫ (∑) √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ “πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ηÏËÓ‡¯Ù·” ªÈÎÚÔÊ›ÏÌ: ÔÈ Ù·Èӛ˜ (∂) ¶Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ª) ª›ÌËÛȘ ڿ͈˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ú¿ÏÈ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂)

07.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.15 21.15 21.45 23.45 23.50 03.00

¶H§IO 48 UHF

111111111111111111111111111

10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.45 04.30 05.30

•ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ªÈ· fiÏË Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ ÙÔ˘ μÂ˙Ô‡‚ÈÔ˘ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco News Eco Engineering °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· Deadliest Catch Human Weapon M‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doctor Who Fifth gear ª˜ ÛÙÔ Îϛ̷ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÎÔÈÏ¿‰· Ì ÙÔ˘˜ χÎÔ˘˜” ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Gangland ∫¿ÔÙ ÛÙÔ πÚ¿Ó Dead Tenants The Oprah Winfrey Show ∏ ʇÛË Á‡Úˆ Ì·˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.15 06.45 06.55 07.10 07.40 08.10 08.25 08.40 08.55 09.55 10.00 11.00 11.45 12.15 13.00 16.15 18.45 21.00 22.00 00.05 02.00 04.00

§¿Û˘ √ ÿÚÈ Î·È Ô ÎÔ˘‚¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚÔ˘˜ º›Óϸ ÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi Transformers cybertron ª¿ÚÓ˘ Little people ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ· “Barbie fashionistas” “Barbie Mariposa” Kid songs ÃÂψÓÔÓÈÙ˙¿ÎÈ· ª·ÎÔ‡ÁÎ·Ó TV Weekend best of Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Lifestyle “ª¿ÚÌÈ ƒ·Ô˘Ó˙¤Ï” “ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡” “∏ ¿ÁÓˆÛÙË Î˘Ú›·” Witness Genius

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (∂) ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

21.00 21.25 23.00 24.00 01.30 02.30

12.50 14.00 14.50 16.00 17.13 17.15 18.00 19.00 20.00 21.00 22.15 00.15 00.30

03.30 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Mommy ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ÎÈ ÂÁÒ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Mega star ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Fifty fifty OÈ ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ Mega °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Money Drop Safe sex ∂ȉ‹ÛÂȘ “√‰ÔÈÔÚÈÎfi Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ El Greco, Δ√” °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ŸÏ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘ ∂ÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘, √ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 08.00 09.00 10.15 12.00 13.00 13.30 15.20 15.30 16.30 17.40 17.50 20.00 21.00 23.20 01.20 01.30 03.20 04.20 05.00 05.15

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ £· ‚ÚÂȘ ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ §›ÙÛ·.com “¶ÔÏ˘Ù¯ӛÙ˘ Î·È ÂÚËÌÔÛ›Ù˘” √ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ‰‡Ô ·ÙÛ›‰Â˜ Î·È ÙÔ ÔÓËÚfi ÔÓÙ›ÎÈ” Cook smart by Coca Cola ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Steps ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÛˆÊÂÚ›Ó·” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂ÁÒ, ·˘Ù‹ Î·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘” OLA 11+ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ºÔÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ” ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

05.30 07.00 07.30 08.30 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 20.30 21.30 22.00 23.00 01.30

03.30 05.00

§·‚‡ÚÈÓıÔ˜ (∂) √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ª›Ù ÛÙÔ ÙÚ·›ÓÔ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢È·ÛÔÚ¿ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ (∑) “∏ μ›‚ÏÔ˜: πˆÛ‹Ê” ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ª·ı‹Ì·Ù· È¿ÓÔ˘” Δ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ My Lai ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È Ì›· 3Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ηχÙÂÚˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

06.15 07.00 09.30 10.00 10.30 10.50 11.20 11.45 12.10 12.20 12.50 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 23.15 01.00 03.15

OÈ Ì¿ÁÈÛÛ˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Angel’s frends Lazy Town Power rangers operation overdrive “√ π¿ÛÔÓ·˜ Î·È ÔÈ ıÂÔ› ÙÔ˘ √χÌÔ˘” ªÔÌ Ô ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ Ben 10: Alien force √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ª·Í ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Monster high ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞Á¿Ë ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ Gossip girl The Listener ∂ȉ‹ÛÂȘ “Happy feet” “Mr Nice guy” Snakes on a plane √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂΉ›ÎËÛË

111111111111111111111111111

18.00 18.45 21.00 22.00 23.30

∞ÓÔȯÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ª·Ï¤ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ (∂) √È ªÔ‡ÓÙÂÓÌÚÔ˘Î˜ “∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ” Δ·ÈÓ›· Ì ÙÔ˘˜ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ, ¡Ù·˚¿Ó ∫‹ÙÔÓ, Δ˙¤Ú·ÏÓÙÈÓ ¶¤ÈÙ˙, ∂. Δ˙. ª¿ÚÛ·Ï, ªˆÚ‹Ó ™Ù¤ÈÏ ÙÔÓ, ™·Ì °Ô˘ÒÙÂÚÛÙÔÓ.

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 04.00

ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶fiÎÂÚ bonus

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· - ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· - ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ “∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÌÈ·˜ ̤ڷ˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time °ÂÁÔÓfiÙ· •¤ÓË Ù·ÈÓ›· - £Ú›ÏÂÚ “¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Û ¤Ó· ÊÚÈÎÙfi fiÓÂÈÚÔ” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÛÔ˘

10.20

02.30

£E™™A§IA TV 07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00

06.00 07.00 10.00

01.30 02.30 06.45 07.45 08.45

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘, 7 (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) ªË Ì·‰¿˜ ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ Eȉ‹ÛÂȘ How clean is your house? ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ (∂) °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ Botrini’s Project (∂) Greek idol Live “쉤ÏϘ” ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ·Ù›; (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ª˘ÛÙÈο Î·È „¤Ì·Ù· ‹ (Ë Ó‡¯Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Â‰Ò) (∂) °Ï˘Î¿ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Manchester United Manchester City (∑) ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ - ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (∑) 5’ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂)

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 14.00 14.15 14.15 15.45 16.45 16.50 19.00 20.00 21.00 00.30 02.15 03.15 04.15 04.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

√DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 14-20/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 14-20/4/11

∞π£√À™∞ 1: a) “RIO” ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ӷ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ 6.15 ™∞μ.: 4.15 & 6.15 ∫Àƒ.: 12, 4.15 & 6.15

∞π£√À™∞ 1: HOP 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45-17.45 ∫˘Úȷ΋: 11.45-13.45-15.45-17.45 ∫√∫∫π¡√™ √Àƒ∞¡√™ (∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15 SUCKER PUNCH (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· - æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45-22.00

Δ∏§. 2421024311

b) “™∞¡°∫∞∏ ∏ ¶√§∏ Δø¡ ∫∞Δ∞™∫√¶ø¡” ¶ƒ√μ.: 8.15 & 10.15 ∞π£√À™∞ 2 a) “∑√Àª¶∞π√™ & π√À§π∂Δ∞” ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ӷ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ™∞μ. ÛÙȘ 6 ∫Àƒ.: 11.45 & 6 b) “∏ À¶√°ƒ∞º∏” Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÃˆÚ·Ê¿ ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 2: YOGI BEAR 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ™¿‚‚·ÙÔ: 17.15 ∫˘ Úȷ΋: 12.45-15.00-17.15 SCREAM 4 ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-21.30-00.00 ∞π£√À™∞ 3: HANNA ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30-22.45 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30 ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30 ∫˘Úȷ΋: 12.30-14.30-16.30 ∞π£√À™∞ 4: RIO 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ/ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.00-18.00 ∫˘Úȷ΋: 12.00-14.00-16.00-18.00 ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30 ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀ´∞ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·)¶ ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15

∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤È̘ ¡ÙfiÓÙÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÛÈ ª¤ÙÎÂ˚ÏÊ, ™Ú›ÁÈ· ™¿Ú·Ó, §¿Ú˘ ª›ÏÂÚ.

∏ ¶Ú›ÁÈ·, Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Û ¤Ó· ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓË ˆ˜ Â›Ó·È ∞ÌÂÚÈηӛ‰·, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ °ÎÚ¿ÁÎÂÚ Î·È ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ¤ÏÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ë fiÌÔÚÊË πÓ‰‹, Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÙÔ˘ ·Ôηχ„ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ ¶Ú›ÁÈ·, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÁÔÓ›˜ Ù˘ ÙËÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó...

STAR 13.45

∏ ‚›‚ÏÔ˜: πˆÛ‹Ê Δ·ÈÓ›· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Roger Young, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90. ¶·›˙Ô˘Ó: Paul Mercurio, Ben Kingsley, Lesley Ann Warren, Monica Bellucci, Martin Landau.

√ ·ÙÚȿگ˘ πˆÛ‹Ê ·Á·¿ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë È‰È·›ÙÂÚË ·˘Ù‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î¿ÓÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ·‰¤ÚÊÈ· Ó· ÙÔÓ ÌÈÛÔ‡Ó Î·È ÙÂÏÈο Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ. √ πˆÛ‹Ê, ÛÎÏ¿‚Ô˜ ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ. ŸÙ·Ó ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ù· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ º·Ú·Ò, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ·fi ÙÔ ÏÈÌfi. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ϤÔÓ Î·È Û‚·ÛÙfi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ Í·Ó¿ Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô º·Ú·Ò ÙÔ˘˜ ÚÔÛηÏ› Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ˆ˜ ÂfiÙ˜ ÛÙË Ê¿ÚÌ· Ì ٷ ˙Ò·.

∂Δ-3 17.00

∂ÁÒ, ·˘Ù‹ Î·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ ∫ˆÌˆ‰›·, ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªfiÌÈ Î·È ¶›ÙÂÚ º·Ú¤ÏÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚, ƒÂÓ¤ ∑ÂÏ‚¤ÁÎÂÚ, ÕÓÙÔÓÈ ÕÓÙÂÚÛÔÓ, ∫ÚȘ ∫Ô‡ÂÚ, ªfiÓÁÎÔ ªÚ¿Ô˘ÓÏÈ.

√ ΔÛ¿ÚÏÈ ª¤ÈÏÈÁÎÂ˚Ù˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ƒÔÓÙ ÕÈÏ·ÓÙ, ηÏfi‚ÔÏÔ˜ Î·È Ú¿Ô˜, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÔÈÔ˜ ‹ οÙÈ ÙÔÓ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ·. ΔfiÙÂ, Ô ‹Û˘¯Ô˜ ΔÛ¿ÚÏÈ ÂÚÓ¿ÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ ÂÁÒ, Ô Ì·ÓÈ·Îfi˜, ‚¿Ó·˘ÛÔ˜ ÷ÓÎ. ªÈ· ̤ڷ Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, fï˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ··ÈÙËÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓÔ „˘¯ÈÛÌfi ÙÔ˘: Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÌÈ· ¯·ÚÈو̤ÓË Ê˘Á¿‰·, ÙËÓ ∞˚Ú›Ó, ̤¯ÚÈ ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ΔÂÏÈο, ηٷϋÁÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÚˆÙ¢Ù› ·Ú¿ÊÔÚ· Î·È Ó· ηٷ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∏ ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ·Ó Ô ΔÛ¿ÚÏÈ ‰ÂÓ ¤¯·Ó ٷ Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÂÓ¤‚·ÈÓÂ Ô Ã·ÓÎ - Â›Û˘ ÙÚÂÏ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ∞˚Ú›Ó - ÙȘ ϤÔÓ ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÛÙÈÁ̤˜...

∞¡Δ-1 21.00

πÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ηÏËÓ‡¯Ù· ∫ˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 2008, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏¶∞, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÎÌ·Ó, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 95’. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÓÙ·Ì ™¿ÓÙÏÂÚ, ∫¤ÚÈ ƒ¿ÛÂÏ, °Î¿È ¶ÈÚ˜, ∫fiÚÙÓÂ˚ ∫ÔÍ.

√ ™Î›ÙÂÚ, ·Ïfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ·Ó‹Î οÔÙ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÎÏËÚ¿, ÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÂÏ›‰Â˜ fiÙÈ ÌÈ· ̤ڷ ı· ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙË ‚·ÚÂÙ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È fiÙ·Ó ÌÈ· ̤ڷ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, °Ô˘¤ÓÙÈ, ı· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ Ù· ‰˘Ô Ù˘ ·È‰È¿. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó Ù· ·Ó›„È· ÙÔ˘ Í·ÏÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó, Ô ™Î›ÙÂÚ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ fiÏË ÙÔ˘ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁËı› ÙȘ ÈÔ ÙÚÂϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË, ÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·, ÙËÓ ∞Ú¯·›· ƒÒÌË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ... ¿ÎÚË ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔÓ ™Î›ÙÂÚ Î·È ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜. ∫·Ù¿ ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÚfiÔ, fï˜, fiÙ·Ó ÍËÌÂÚÒÓÂÈ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó Î¿ı ·›ı·ÓÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·...

∂Δ-1 21.00


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 16 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

ªÂÙ¿ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÙÔ... ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘

ΤΟ ΙΧ έχει καταστεί στη χώρα μας το καλύτερο φοροεισπρακτικό μέσο μετά το ακίνητο. Έχουμε και λέμε: Δασμοί εισαγωγής, ΦΠΑ, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας, κάρτα ελέγχου καυσαερίων, διόδια, ΚΤΕΟ, φόροι στη βενζίνη και το πε-

τρέλαιο κίνησης... ΕΝΑΣ ολόκληρος φοροεισπρακτικός μηχανισμός κινείται γύρω από το αυτοκίνητο, ενισχύοντας με εκατοντάδες εκατομμύρια το δημόσιο κορβανά. ΝΟΜΙΖΩ ότι πουθενά αλλού στον κόσμο το αυτοκίνητο δεν έχει τέτοια μεταχείριση, όπως έχει στην Ελλάδα. Και να έχει, τουλάχιστον οπουδήποτε αλλού υπάρχει και ανταπόδοση. ΕΙΤΕ αυτή λέγεται δρόμοι σύγχρονοι και ασφαλείς, είτε φθηνότερο καύσιμο, είτε μικρότεροι φόροι και διόδια, είτε απουσία τελών κυκλοφορίας. ΑΦΟΡΜΗ για το σχόλιο ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός μου. Ανά διετία είναι υποχρεωμένος ο ΙΧής να ελέγχει το όχημά του στο ΚΤΕΟ, ιδιωτικό ή δημόσιο. Μόνον που από φέτος είναι υποχρεωμένος ο αυτοκινητιστής να επιβαρυνθεί και το κόστος έκδοσης κάρτας καυσαερίων, ακόμη κι αν βρίσκεται σε ισχύ αυτή που έχει... ΜΕ λίγα λόγια: Αν έχεις ΚΕΚ που λήγει π.χ. τον Αύγουστο και η προθεσμία να ελέγξεις το όχημά σου είναι τώρα τον Απρίλιο, επιβαρύνεσαι θέλεις δεν θέλεις με έκδοση ΚΕΚ από το ΚΤΕΟ, αν και η ΚΕΚ που έχεις, δεν έχει λήξει...

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ σε βάρος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κρουσμάτων βίαιης αποδοκιμασίας πολιτικών. Το αποκορύφωμα ήταν με την επίθεση στον Κ. Χατζηδάκη, αλλά στο μεταξύ αρκετοί πολιτικοί έγιναν αποδέκτες οργισμένων συμπεριφορών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κ. Σημίτης, ο Θ. Πάγκαλος, αλλά και ο Γ. Παπανδρέου, όταν δέχτηκε σε γερμανικό πανεπιστήμιο διαμαρτυρίες φοιτητών. Παρότι ο θυμός δικαιολογείται για ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης που το βιοτικό του επίπεδο κλονίζεται, η οργή εύκολα μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες έως καταστροφικές διαστάσεις, με θύματα ακόμη και αθώους πολίτες, παρά να δώσει μακροχρόνιες λύσεις. Προέχει να μπουν σε τάξη τα δημόσια πράγματα και οι θεσμοί. Από την απόρριψη σύσσωμου του πολιτικού κόσμου, χρησιμότερη είναι η αλλαγή του άρρωστου συστήματος των τελευταίων δεκαετιών. Την περίοδο των γιορτών λειτουργούν πάντα καλύτερα οι δίαυλοι επικοινωνίας του πολιτικού με τον εκλογέα. Δεν είναι τυχαίο ότι η εξειδίκευση των μέτρων του μεσοπρόθεσμου πακέτου μεταφέρθηκε μετά το Πάσχα, καθώς η περίοδος ενδείκνυται για να αμβλυνθεί η δυσαρέσκεια των πολιτών. Είναι όμως το διάστημα αυτό αρκετό να αποκατασταθεί η χαμένη λάμψη του πολιτικού στα μάτια του μέσου Έλληνα πολίτη; Για το συγκεκριμένο επεισόδιο με τον Αν. Λοβέρδο, όπως και για προηγούμενα, η κυβέρνηση έριξε τα βέλη της στη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Προτιμότερο όμως είναι η πολιτική τάξη να επιχειρεί να ρίξει γέφυρες προς τη μεριά της κοινωνίας ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Αυτή η σχέση δεν μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική, αν δεν πιάσει το σφυγμό της, αν δεν αγγίξει τα προβλήματά της. Ίσως όμως και από τη μεριά της η κοινωνία να πρέπει στο εξής να αρχίζει να πιστεύει περισσότερο στις δυνάμεις της παρά στη βοήθεια που μπορεί να δώσει στην πορεία το χέρι ενός από μηχανής θεού.

Άλμα έκανε η ανεργία στο 15,1%, με 33 χιλιάδες ανέργους σε ένα μόλις μήνα. Καθώς μια βαθιά αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία, οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν επίσης για άλλη μια φορά ότι αυξάνεται το ποσοστό της με πολλαπλάσιο ρυθμό στις νεότερες ηλικίες.

Ειδικά στη Μακεδονία η ανεργία “χτυπά κόκκινο”. Είναι όμως αμφίβολο αν ένας νέος από τη Θεσσαλία, που διαβάζει τα παραπάνω, μπορεί να νιώσει παρηγοριά, που η περιοχή του βρίσκεται κάπου στη μέση της πανελλήνιας κατάταξης στους δείκτες ανεργίας. Δεν είναι εύκολο να εκλογικευτεί μια επαγγελματική απόρριψη, η αποδοχή του γεγο-

νότος της απώλειας της εργασίας, λέγοντας ότι είναι απλά ένα σημείο των καιρών, καθώς πολλοί είναι αυτοί, που εμπλέκονται αυτήν την εποχή στην ίδια κατάσταση. Όμως όσο τραυματική κι αν είναι αυτή η απώλεια, εξακολουθεί να είναι προτιμότερο, ειδικά για ένα νέο, να παραμένει θετικός. Για ένα νεοαπολυμένο είναι μάλιστα αρκετά δελεαστικό να χάσει την πειθαρχία που χρειάζεται η εργασία και να αποκτήσει γρήγορα μια χαλαρή στάση απέναντι στη ζωή. Αφού προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής, μια έξυπνη λύση θα ήταν να δει σε τι πραγματικά είναι καλός, να βρει δυνατά σημεία να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του. Αφού πάρει μια βαθιά ανάσα, να αναζητήσει μια καινούρια κατεύθυνση, που μπορεί να δώσει ελπίδα. Είναι γνωστό ότι ο χρόνος είναι γιατρός. Πόσο μάλλον για όσους τον έχουν μπροστά τους. Κανείς όμως δεν θα ήθελε αυτά τα νιάτα κακοξοδεμένα.

ŸÙ·Ó Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ‚fiÏÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹, ÙÔ “∫ÔÚ‰fiÓÈ” Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για υπουργική απόφαση που έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Δεκέμβριο και ανεβάζει το κόστος ελέγχου στο ΚΤΕΟ, έστω κι αν ορισμένα ιδιωτικά έχουν αφομοιώσει την τιμή και δεν την αύξησαν τόσο όσο έπρεπε.

T‡Ô˜

ΣΟΥ λέει το υπουργείο, περνάς ΚΤΕΟ, πάρε και μια ΚΕΚ με 9 ευρώ “καπέλο” , έστω κι αν εσύ έχεις πληρώσει την ΚΕΚ σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο πριν ένα μήνα...

✒∂£¡√™: “¢ˆÚÂ¿Ó ÁË Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÚfiÙ˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ºˆ˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™:“°Î¿Ê· ÔÏ΋˜ ·fi ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘”. ✒∂™Δπ∞: “∫Ú·˘Á·Ï¤· ·ÓÈηÓfiÙ˘”. ✒∏ ∞À°∏: “™ÙÚ·ÁÁ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶·È‰Â›·”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “√ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Ù¿ÊÚÔ”.

ΤΗΝ πληρώνεις δηλαδή διπλά, για να ενισχύσεις προφανώς τον κρατικό κορβανά και όχι φυσικά για να προστατευθεί το περιβάλλον από τα καυσαέρια. ΓΙΑΤΙ κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε και τη λειτουργία των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, όπως εκείνου του συνεργείου μέτρησης καυσαερίων, που έχει κάτι χρόνια να εμφανιστεί στους δρόμους και η τύχη του αγνοείται... dimopoulos@e-thessalia.gr

ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

¢˘Ô ÙÚ˘ÁfiÓÈ·

προσδιορισμού του εισοδήματός τους αλλά έως τώρα μάλλον δεν αποδίδουν ιδιαίτερα.

Δ√À π. ∫. ¶ƒ∂T∂¡Δ∂ƒ∏

Δπ £∞ ∂∫∞¡∂, λοιπόν, μια λογική και πρακτική κυβέρνηση; Θα καθιέρωνε την έκπτωση από το εισόδημα όλων των δαπανών που προέρχονται από τέτοιες επαγγελματικές κατηγορίες.

∞∫√Àª∂ ª∏¡∂™ τώρα ότι ο εφιάλτης της κυβέρνησης στα δημόσια έσοδα είναι η φοροδιαφυγή. Την οποία όλο κυνηγούν και όλο δεν καταφέρνουν να πιάσουν διάφοροι “ανεπαρκείς” μηχανισμοί. Σωστά; Σωστά. ∞¶√ ¶√À ¶ƒ√∂ƒÃ∂Δ∞π, όμως, αυτή η φοροδιαφυγή; Η ίδια η κυβέρνηση φαίνεται να θεωρεί ότι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες πρωταγωνιστούν στο άθλημα - και τα στοιχεία μάλλον την επιβεβαιώνουν... ∂π¡∞π, ∫Àƒπø™, κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών από γιατρούς και δικηγόρους έως τεχνικούς. Για τους οποίους κατά καιρούς εξαγγέλλονται ειδικοί έλεγχοι και άλλες διαδικασίες

∂Δ™π, £∞ ∂¶πμƒ∞μ∂À√Δ∞¡ με μείωση φόρου ο συνεπής πολίτης που επιλέγει να κάνει νόμιμα τις συναλλαγές του μαζί τους. Και, ταυτοχρόνως, ο κάθε φορολογούμενος θα μετατρεπόταν σε φανατικό φοροεισπράκτορα: θα κυνηγούσε τον γιατρό ή τον ηλεκτρολόγο ή τον υδραυλικό ή τον εκπαιδευτικό με τα ιδιαίτερα για να πάρει απόδειξη ώστε να εκπέσει το ποσό από το εισόδημά του! ª’ ∂¡∞¡ ™ª¶∞ƒ√, δυο τρυγόνια. Τα “μαύρα” θα γίνονταν φοροαπαλλαγές για τον συνεπή φορολογούμενο και, ταυτοχρόνως, φορολογητέα

ύλη για τον φοροφυγάδα. ∞¡Δ’ ∞ÀΔ√À, όμως, τι κάνει η κυβέρνηση; Συζητάει να καταργήσει την φοροαπαλλαγή των ιατρικών δαπανών! Ποιος θα πάει μετά σε γιατρό να του ζητήσει απόδειξη; Γιατί να το κάνει; Και με ποιο όφελος; ∂π¡∞π ¶∂ƒπ¶√À η ίδια λογική που ισχύει σήμερα με τον ΦΠΑ. Ποιος θα προτιμήσει να πληρώσει τον υδραυλικό ή τον μηχανικό 23% ακριβότερα λόγω ΦΠΑ, αν μπορεί να τον πληρώσει κάτω από το τραπέζι και να γλιτώσει το 23%; ∂Δ™π, §√π¶√¡, φτάνουμε στο βασικό ερώτημα. Τι κίνητρο δίνει η κυβέρνηση στον πολίτη ώστε να διαμορφώσει σύννομη φορολογική συμπεριφορά; Κανένα! Αντιθέτως, ανεβάζοντας τους φόρους κάνει πιο ισχυρό το κίνητρο για την αποφυγή τους.

¢π√Δπ ∂¢ø θα πρέπει να δούμε την ωμή αλήθεια. Η “μαύρη” συναλλαγή που παράγει φοροδιαφυγή ζει και βασιλεύει ως μαζικό φαινόμενο όχι επειδή ολιγωρούν κάποιοι εισπρακτικοί μηχανισμοί, αλλά επειδή συμφέρει. ∫∞π ªπ∞ §√°π∫∏ και πρακτική κυβέρνηση, λέω εγώ, θα την αντιμετώπιζε αποτελεσματικά αν μπορούσε να την καταστήσει λιγότερο συμφέρουσα ή αν έδινε συγκεκριμένα κίνητρα σε όποιον φορολογούμενο επέλεγε να την αρνηθεί. Μια τέτοια κυβέρνηση θα διεύρυνε τις φοροαπαλλαγές και δεν θα τις έκοβε. Θα προσπαθούσε να κάνει τον κάθε φορολογούμενο συμμέτοχο στην προσπάθειά της. ∞§§∞ √Ãπ να του ζητάει να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή πληρώνοντας κι από την τσέπη του! Από “ΤΑ ΝΕΑ”

16-4-11  

h theta toy savatoy

Advertisement