Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.15 - ¢. 18.04 ™∂§∏¡∏ 14 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.348 ¶·ÌÊ›ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ., ºÏ·‚È·ÓÔ‡ ∫ˆÓ/fiψ˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÔÓ¿-˙˘Á¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘

¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ √ÚÈÔı¤ÙËÛË ˙ÒÓ˘ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

¶ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

¢ÂÓ ˆÏÂ›Ù·È ÁË Î·È ‰È¿ ÓfiÌÔ˘ “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ ÁË” ÙfiÓÈÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ■ ÛÂÏ. 6

ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, π¿ÛÔÓÔ˜, ∫·ÚÙ¿ÏË, πˆÏÎÔ‡, ∫ÔÚ·‹, ηٷı¤ÙÂÈ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· χÛË ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ˙ÒÓ˘ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ¿ÓÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ì ÚfiÙ·ÛË Î·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, Ì ÌÔÓ¿-˙˘Á¿ ÒÛÙ ӷ “·Ó·Ó‡ÛÂÈ” Ë fiÏË ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙË Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó. ªÈ· ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· ÔÚÈÔıÂÙËı› ˙ÒÓË ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ∞. °·˙‹ - ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Ì fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ù· 30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÏËÓ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, π¿ÛÔÓÔ˜, ∫·ÚÙ¿ÏË, πˆÏÎÔ‡, ∫ÔÚ·‹ Ì ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ı· Â›Ó·È “·Ó·ÙÚÔ‹” Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ fiÏË. ■ ÛÂÏ. 11

™Â 10 ̤Ú˜ Ë ·fiÛ˘ÚÛË πÃ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË

ΔÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘

∫·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Û‚‹ÓÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÁÈ· ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ■ ÛÂÏ. 15

■ ÛÂÏ. 31

∑ËÙ› ÙÔ ∂∫μ

∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜

ŒÎÏ‚·Ó Ú‡̷ ·fi ¢‹ÌÔ - ¢∂∏

∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ■ ÛÂÏ. 12 ∂Ή‹ÏˆÛË ∫∫∂ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ■ ÛÂÏ. 12

¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜

¡· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

¶ÔÚ›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 29

“™∏ª∞¡Δπ∫∞ ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi-

‰Ô˘” ‰È·›ÛÙˆÛ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ■ ÛÂÏ. 7

ΔÔ «∞Ï΢fiÓË» ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™ÔÚ¿‰ˆÓ ƒ∂Àª∞ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ...‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi

Ù· ÎÈ‚ÒÙÈ· Ù˘ ¢∂∏ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ˙ÒÓ˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜, ·˘ı·›ÚÂÙ˜, fiÛÔ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ¢∂∏, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÒÓ˘ÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ¤Î·Ó ÚÒÙË ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ·Ó Î·È ·’

fi,ÙÈ Ê¿ÓËΠ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£”, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó... ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi. ∏ ¢∂∏ ··›ÙËÛ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙfiÙ ∞ÁÚÈ¿˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ¯¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜. √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ÛÙ‡ÏÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔÈ Ì ‰Âο‰Â˜ Â͈ÙÂÚÈο ηÏ҉ȷ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ú‡̷. ■ ÛÂÏ. 13

¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿‰ÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÚÁË̤ÓË ∂¶∞∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

«ΔÚÈÎÏÔԉȿ» ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ∞ÁÚ›Â„Â Î·È ¿ÏÈ Ô Î·ÈÚfi˜ √ ºÏ‚¿Ú˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·-

ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ÙȘ ·Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, ·fi ¯ı˜ “ı‡ÌˆÛ” Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ■ ÛÂÏ. 15

«∫fiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·» ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ■ ÛÂÏ. 7

∂¡∞ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÂÓfi Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÊıËΠ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (∂¶∞∂) Î·È Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Û ¶‹ÏÈÔ, μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ôϛ٘, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ·ÏȤ˜, ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ›. ■ ÛÂÏ. 14

■ ÛÂÏ. 29

™‡Ó‰ÂÛË Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ƒ. ºÂÚ·›Ô˘

■ ÛÂÏ. 30


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

A¶√æ∂π™

«∫Ô˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ˜ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜»

∫Ô›Ù· ÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ΔÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞∫∏

∫·È Í·ÊÓÈο Ë ¯ÒÚ· Á¤ÌÈÛ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿‰Â˜. “¡· ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ¤Íˆ” . “¡· Ì·˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ·Ï‹Ù˜” . “∂›Ó·È ¯Ô‡ÏÈÁηӘ” . “Ÿ¯È ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ·” . “Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ ÓÙ·‚·Ù˙‹‰Â˜” . “Ÿ¯È ÛÙ· ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈο ·ÊÂÓÙÈο” . (ÚÔÛÔ¯‹: Ù· ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈο Ì·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó, Ù· ¿ÏÏ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÓÔÈ¿˙Ô˘Ó). ™ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ∫ËÊÈÛ›·˜ ÁˆÓ›·, ¤‚ÏÂ· ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì·˙› Ì ‰˘Ô ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ì ÛΤÈÌÔÚÙ . “™ÈÁ¿ ·ÁfiÚÈ· ÌËÓ ÛΛÛÂÙ ÙÔ Î·ÏÙÛfiÓ” , Û¯ÔÏ›·Û·Ó ʇÁÔÓÙ·˜. ¢ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Â›·Ó ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·. ÕÏψÛÙ ÛÙ· Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ· ‹Ù·Ó Ì·˙› ÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ Ì·ÁÎȤ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈ Ì·ÁÎȤ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∂›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ “ͤÓÔÈ” Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¯ÒÚ·. √È ÌÈÛÔ› ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó È·ÛÙ› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜. -“∂Û›˜ Ù· Ê¿Á·Ù” . - “Ÿ¯È ÂÛ›˜ Ù· Ê¿Á·Ù” . “∞ӛηÓÔÈ” ! - “§·ÌfiÁÈ·” ! “¶Ô˘ÏË̤ÓÔÈ” ! - “•ÔÊÏË̤ÓÔÈ” ! ∫·È ÂΛ Ô˘ Ϙ “ÙÒÚ· ı· ÛÊ·¯ÙÔ‡Ó” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ “ͤÓÔ˜” Î·È fiÏÔÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·˘Á¿ Î·È ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ÔÈ ¯Ô‡ÏÈÁηӘ ÛÙ· Á‹‰·. ª·ÏÒÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ “Ì¿ÙÛÔÈ” . ªÂÙ¿ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì·˙›. ∏ ÂÏ›‰· ‚¤‚·È· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “ͤÓÔ˘˜” ı· ͯ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ. “∂Ì›˜ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·ÌÂ, ÂÛ›˜ ÙÈ ·Ó·Î·Ù‡ÂÛÙ” , Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ˆ Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó. μÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏψÛÙ ÙÔ˘˜ “ͤÓÔ˘˜” , ͯӿ˜ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿˜ Ó· ÚˆÙ¿˜: £· ÌÔ˘Ó ÔÈ ÎϤÊÙ˜ Ê˘Ï·Î‹; £· ÙËÓ ÏËÚÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ‡˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÛ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ó· Â›Ó·È Í¯ÂÈÏÈṲ̂Ó˜ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¿‰ÂȘ; £· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙȘ ¢∂∫√ Î·È ·ÏÏ·¯Ô‡; ∞ÏÏ¿ Û·˜ ›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È “·ÏÈ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·” . ΔÒÚ· ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ú¿ÛÈÓÔ˘˜, Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜, ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜, ÚÔ˙, Ì·‡ÚÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ·ÙÚȈÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ “ͤӈӔ . ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÁÁڿʈ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ı· Ì·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ 50 ‰È˜. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÎÔÓÔ‡Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ 50 ‰È˜... °È·Ù› ÏÔÈfiÓ Ì·˜ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó ÔÈ “ͤÓÔÈ” ; ∫·È ÌÂÙ¿ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. °È· ÔÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÈÏ¿ÌÂ; °È· ÙËÓ Î·Ù··ÙË̤ÓË; 4 ÛÙ· 10 ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù··ÙË̤ӷ (ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π™Δ∞ª∂). ∫·Ù··ÙË̤ӷ ·fi ¤ÏÏËÓ˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ ‚‚·›ˆ˜ (ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÙÛÈÊÏÈο‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ „ÈÏÈηÙ˙‹‰Â˜ Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜). °È·Ù› Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ù··ÙË̤ÓÔ˜ Ô ·ÈÁÈ·Ïfi˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ·fi ÙȘ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ οÔÈˆÓ ÏÂÊÙ¿‰ˆÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ì Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ; ÕÎÔ˘Û· ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÙËÏÂÔÚ·Û¿ÎÈ· Ó· ˆÚ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó Â›Ó·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÔ˘Û›· Ó· ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ Û ŒÏÏËÓ˜. °È· Ó· ÌËÓ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· Ù· ÔÔ›· ‹ ÚËÌ¿˙Ô˘Ó ‹ Ù· Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ Ë̤ÙÂÚÔÈ. ◊ Â›Ó·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó· Îfi‚Ô˘Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¯Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡. ∞˜ ›̷ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ʈӿÍÔ˘Ì ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ‰›Ï· Ì·˜. ∞Ó Ù· ›‰È· ϤÂÈ Î·È Ô Û˘ÚÊÂÙfi˜ Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰Ò, ÙfiÙ οÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ. ∞fi ÙÔ protagon.gr

@

ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ÂȉÈο ʤÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. “¡· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷȔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μ·Á. ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜ “fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‚ÔËı¿ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ı· ¤ÏÂÁ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÊÙËÓ¤˜ Î·È ÔÈÔÙÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Û›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÓÂÙ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û˘Á΢ڛ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‡ÎÔϘ Î·È ÚÔÛÈÙ¤˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÔÍ˘Ì¤Ó˜ Î·È Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜. Δ· ¤ÍÔ‰· Ù· ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏ¿, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Î·È ·È‰È¿” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ

ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ì·˜ Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔÚ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· 10 ¢ÚÒ ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· ¯¿ÓÂÈ Ô Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 17.000 ¢ÚÒ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. √ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÊÙËÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈÔÙÈΤ˜. “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. √È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ù· ÎÂÓÙÚÈο, Ù· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ì ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∞ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È Ù· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·Ú¯Èο ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÓfiÙÈÔÈ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...13ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 8...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...12ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 6...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...12ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 6...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...11ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 5...11ÔC.

ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ΔÈ ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó;

ÕÚÓËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜

¶Èı·Ófiٷٷ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. £· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ˆÛfiÙÔ˘ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ¢È¿ÛÙËÌ· ÎÚ›ÛÈÌÔ, fiÔ˘ Î·È ÙfiÙ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜.

√È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÌÂÁ·ÏÂ›‚ÔÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘. ∫·È ηϿ οÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ¢·ÈÛıËÛ›·, ÌÈ· ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ì›ÔÓ Î·È Ù· ÌfiÓ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËηÓ. £· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· Ì ÌfiÏȘ 850.000 ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÚ·Ê› ¤Ó· ÔÛfi ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È ‹ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ ÛÙ· Ù·Ì›· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÔÛfi ÁÈ· η̛· Ó¤· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÔÛ¿, ·ÏÏ¿ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ó· ·Ó·ÙÚ·›. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜.

º.™.

∞Ô˘Û›·

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ΔË Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∏ Ì›˙ÔÓ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÈÔ„ËÊ›· ηٷ„‹ÊÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛË ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ” Î·È ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. √È Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ fï˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ, Ú¤ÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ΔË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ∏ ›‰È· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ΢ڛˆ˜, fï˜, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ, Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¶∞¡Δ∂§∞∫∏

°È· ÙËÓ Ù·Ì·Î¤Ú·; ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ¯ıÚÔ‡˜. ¡· Ô¯˘ÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÎÙÔÓÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ ÁÈ· ÂıÓÈΤ˜ ӛΘ. ∫·È ·Ó ÔÈ Â¯ıÚÔ› ·˘ÙÔ› ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘ÌÂ. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ ÚfiÏÔ ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· Ô˘Ó ÙÈ; ŸÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÎÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ó’ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ·fi ·˘Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ Â›·Ó Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¡· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ‹Ù·Ó ÚÔÎÏËÙÈ΋; ¡· ÙÔ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ. ¡· ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ì fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û·Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηÙÔ¯‹˜; ¡· ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ›ÏÔ˘ÌÂ. ΔÔ ¤Î·Ó·Ó ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ. ∫fiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ, ̤¯ÚÈ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ¤Î·ÓÂ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ú ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘˜ ¡Ù. ™ÙÚÔ˜-∫·Ó Î·È ŸÏÈ ƒÂÓ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘ÓÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. øÚ·›· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ÚԷӷʤڷÌ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜. £· Ì·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÈ fï˜ οÔÈÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ; ΔËÓ Ù·Ì·Î¤Ú·, ‰ËÏ·‰‹. ΔÈ ı· Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ, fiÛÔ ı· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ, Ò˜ ı· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ; ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ë ∞ÎÚfiÔÏË, Ù· ˘fiÏÔÈ·; ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

√ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û η̛· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¡fiÌÔ˜ fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·Ô˘Û›Â˜ “η›ÁÂÛ·È” , ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· ηӤӷÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È “‰Èψ̷ÙÈΤ˜” ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Ó· “‰È·ÁÚ·Ê›” ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó Ù· ÚfiÛˆ· Ì ٷ ÔÔ›· Ì·˙› ‰ÈÔÈÎÔ‡Û ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ÕÏψÛÙ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, fiÙÈ ı· ‚ÁÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û fiÏ·, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∫∞Δ. Δ∞™

∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰ÈÂΉÈΛ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ˘¤Ú Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ fiÛÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Ù· ʤÚÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ¤Ú·. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙ˜, ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‚Ô‡ÏËÛË. μ.∫.

∞Ï·ÏÔ‡Ì ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ηÓ›˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë ı· ηٷϿ‚·ÈÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fi¯È ÌfiÓÔÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ∫·È ÙfiÙ ÚÔ˜ ÙÈ Ë ÔÚÁÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ; ª‹ˆ˜ ›¯·Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜; ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·... º.™.

∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ·... ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙÂϯÒÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ë ¶·È‰Â›·, Ë ÀÁ›· Î·È Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Î‡ÎÏÔ˜ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì fiÏ· Ù· “η˘Ù¿” ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Δ· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ “‚·Ú‡” Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ “‚·‰›˙ÂÈ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ” . §›Á˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÁˆÚ›Â˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÒÛÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Ó· ÂÈÛËÁËı› ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· Û˘Óԉ¢ÙÔ‡Ó ·fi ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫∞Δ. Δ∞™

¢ÂÓ ı· ›ӷÈ; ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ∞∂π Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰›ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ªÂ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Â›Ó·È Í·Ó¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· Ú‡Ù·Ó˘. 줂·È· ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÔÏÏ¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·.

∫·ıËψ̤ÓÔ˜ ™Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™Àƒπ∑∞ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÏÏÔ› ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ ‰ËÌÔÛÎÔÈÎfi ÔÛÔÛÙfi 13%, ÂÓÒ ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 2,9%. ΔÈ ¤ÊÙ·ÈÍÂ; Δ· ·›ÙÈ· ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ô ™Àƒπ∑∞ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·ıËψ̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. º.™.

ÀÔÎÚÈÛ›· √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ϤÂÈ, ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. º›ÏÔ˜ ηډȷÎfi˜ ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¿‰ÂÈ·Û” ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ·Ù› Ï¿Ì‚·Ó ÔÌfiʈÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫·È ÔÈ ¯ıÂÛÈÓÔ› ÔÌÔʈÓÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ ÙÔ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ, Ϙ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÛÔ‡Û „‹ÊÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·... ˘ÓÔıÂÚ·›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

“ªÈ· ÛÎËÓ‹ ıÏÈ‚ÂÚ‹” √ Î. ¢. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÌÈ· ÛÎËÓ‹!” . ŒÓ·˜ ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ “Í·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ‰Ë Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ’21. ¢ËÏ·‰‹, fi,ÙÈ “ÙÔ˘ η٤‚ÂÈ” ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ë ÎÂÊ·Ï‹...” . ŒÙÂÚÔ˜ Â›Û˘ ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˙‹ÙËÛ “·ÏÔÔ›ËÛË” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜-ÁÚ·Ê‹˜, Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË 21 ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∞ÏÊ¿‚ËÙÔ, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜: Ë, ˆ, ÁÁ, ˜ Î.¿. ∫Ï›ӈ Ì ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˘, Â›Û˘, ·Óı¤ÏÏËÓ· ∫›ÛÛÈÓÁÎÂÚ, Ô˘ ›Â: “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ Î˘‚ÂÚÓÈ¤Ù·È Â‡ÎÔÏ·! °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ Ï‹ÍÔ˘Ì ‚·ıÈ¿ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÙÔ˘ Ú›˙˜. ΔfiÙÂ, ›Ûˆ˜, Û˘ÓÂÙÈÛÙ›!” . ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¿Ó ӷ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· - ıÚËÛΛ· - ·ÙÚ›‰·, ¶·Ú¿‰ÔÛË, ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi!!! ∂Ó ÔÏÏÔ›˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ. ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ے ·˘Ù‹ ÙË Ï·›Ï·· ÙˆÓ ÚÔÛ΢ÓËÌ¤ÓˆÓ ËÁÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Ê˘¿‰ˆÓ ÙˆÓ...” .

∏ ÈÛÙÔÚ›· ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ √ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªËӷΛ‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÙÂÏÈο ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Î·È ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂӉȿÌÂÛ· ÎÂÓ¿. Àfi„Ë fiÙÈ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ôχ ÂÚÈÏËÙÈο. ¶ÂÚ› ÙÔ 10.000 .Ã. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÙÔ 3000 .Ã. ÂÏÏËÓÈο ʇϷ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·fi μÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ¡fiÙÔ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Û ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ô˘ ‹Ïı·Ó Û ÂÈÚËÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ∫˘ÎÏ·‰›Ù˜ Î·È ªÈÓˆ›Ù˜. ∞ÓÂÙ‡¯ıËÛ·Ó ÎÔÈÓÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔÓ ∫ÚËÙÔÌ˘ÎËÓ·˚Îfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ª˘ÎËÓ·˚Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ΔÔ 1150 .Ã. ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ΔÚÔ›· ÙËÓ ÔÔ›· η٤Ϸ‚·Ó Î·È ÙËÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó. ΔÔ 1100 .Ã. ÔÈ ª˘ÎËÓ·›ÔÈ Î·Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫Ú‹ÙË Î·È ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈÎÔ› ·ÔÈÎÈÛÌÔ› Ù· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ·Ú¿ÏÈ· Ò˜ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. √È ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÂÌÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Â› ·ÈÒÓ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ 481 .Ã. ÔÌÔÓÔÔ‡Ó Î·È Âӈ̤ÓÔÈ Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô ¯Ú˘ÛÔ‡˜ ·ÈÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ô ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ Î·È Ô ÎÏ·ÛÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. √È ÂÌʇÏÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÂÏÈο ÔÌÔÓÔÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ‚·ÛÈϤ· º›ÏÈÔ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ˘fi ÙÔÓ ‚·ÛÈϤ· ∞ϤͷӉÚÔ Î·È Î·Ù·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ¶ÂÚÛÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, Âı·›ÓÂÈ fï˜ ÚfiˆÚ· ÙÔ 323 .Ã. Î·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÂÍÔÓÙÒÓÔÓÙ·È Ì ÂÌʇÏÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜. √ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔ˜ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ƒÒÌË (20030 .Ã.). ∏ ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ‰È¯¿˙ÂÙ·È Û ‰˘ÙÈ΋ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋. √È ŒÏÏËÓ˜ ÂÍÂÏÏËÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ÌÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛ Â› 1100 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ™Ù·˘ÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶¿·, ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È ÙÂÏÈο ηٷχÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ 1453 Ì.Ã. √ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ 1821 ÓÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ 1830 ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ÔÈ μ·ÏηÓÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ, ηٿ ÙÔ˘˜

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·˘Ùfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∏ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘, Â›Ó·È Úfiı˘ÌË Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰›‰·ÁÌ·, ¤Ó·˜ ÔÚıfi˜ ÙÚfiÔ˜. ¶ÚÒÙ· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·›ÚÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¤ÚÁÔ˘. ∂›Ó·È Ù· ÛˆÛÙ¿ ‚‹Ì·Ù·. ∞˘Ù‹ fï˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ı· ‹ıÂÏ· Î·È ¿ÏÈ Ó· Â·Ó¤Ïıˆ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ Ë Ï·ıÂ̤ÓË Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÏÏËϤӉÂÙ·. √ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÔÈ ÊÚ¿¯Ù˜ ÂÎ ÌÂÙfiÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, Ì›ˆÛÂ Î·È ÛÙ¤Ó„ ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Â˘¯ÂÚÒ˜, Ô‡Ù ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô‡Ù ·fi Ù· ‰›Î˘ÎÏ· Î·È Ô‰‹Ï·Ù·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Û ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘. √È Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó „ËÊ›ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù·Û΢‹ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ; ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÓÙÚ¤ÔÌ·È Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È Í·Ó¿ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ù˘¯¤˜ ı¤Ì·. ∫·È Ë ÓÙÚÔ‹ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘, Ó· ÊÔÚÙˆı› ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜. μ·Ú‡ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Î·È ‚·ÚÈ¿ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ϯı›, fiÙÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ÂÎ ÌÂÙfiÓ ÙÔȯ›· Î·È ÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙÔ‡Ó. ∫·Ù¿ Ì›· ÛΤ„Ë ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¯·Ú¿ÍÂȘ Ì ΛÙÚÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂˆÓ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi ËÈfiÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜ (Û·Ì¿ÚÈ ·fi Ï·ÛÙȯfiÈÛÛ·). ∞˘Ù‹ ηْ Â̤ Â›Ó·È Ë ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. ŸÌˆ˜ ·Ó ·˘Ùfi Û˘Ì‚Â› ·fi fi,ÙÈ ¿ÎÔ˘Û· ÚfiÛÊ·Ù·, ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÂÈ‚ÏËı› Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ. ∫·È ȉԇ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ì·ÚÙ›·. ™ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ‹ ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË. ¶¿ÓÙ· ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ô Ï·fi˜. ∫ڛ̷” .

ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ Ë ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. Δ¤ÏÔ˜ Ô 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, Ì fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚Â› ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ” .

ΔËÓ ·ÁÂÏ¿‰· ÙËÓ ·Ṳ́ÁÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÙËÓ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ì √ Î. ∫ˆÓ. æËÊ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√È ™ÔÊÔ› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁË ™ÂÚ‚›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û‹ÌÂÚ· ÍËÏÒÓÔ˘Ó Î·È Ú¿‚Ô˘Ó Ó¤Ô˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÓ‰ËÌÔ‡Û˘ ·Á›ˆ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÂÍÂÙ¿ıË ·ÏfiÁÈÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÌË ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ η٤¯ÔÓÙ˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ó¤ÁÚ·„ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜ Δ‡Ô˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÂÚȤÂÛ·Ó ÂȘ Ï‹ÚË ¤Ó‰ÂÈ·Ó, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ Î·ı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ (!!!) ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 12.000 ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÌˉÂÓÈ΋. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ·˘ÛÙËÚÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Î·È ı· ¤ÏÂÁ· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ‹ Î·È ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ΔÚ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Al Capone ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (∏¶∞) Ô˘ ÙÔÓ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ë ∂ÊÔÚ›· Î·È fi¯È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹ Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â‰‹ÏˆÛÂ Î·È ‰ÂÓ Â‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·Ú·Ófï˜ ÎÙËı›۷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·. ÕÏϘ ¿ÏÈ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Î·ÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˜, ¤¯Ô˘Ó ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙˆÓ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ̤۷ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·ÏÔ˘Ì¤ÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. Δ¤ÙÔȘ ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›·, ¢·Ó›·, ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, °ÂÚÌ·Ó›· Î.Ù.Ï. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹ ÙËÓ ıˆÚÔ‡Ó “ª·ÁÎÈ¿” Î·È Â·›ÚÔÓÙ·È ˘ÂÚËÊ·Ó¢fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜

ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ºfiÚÔ˘˜ ηْ ·˘ÙÔ‡˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· “ÎÔÚfiȉ·” ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ›, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÂÍ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ (ÂÓÔ›ÎÈ·). ¶ÚÔ˜ Â›ÚÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û ÚfiÛÊ·ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î. ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜ “∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (30/1) Ì ٛÙÏÔ “∞Ó ‰ÂÓ ÎϤ„·Ì fiÏÔÈ Ì·˜” . ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ “fiˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, μ·ÙÔ‰›Ô˘, ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Î.Ï.” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӈ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ Ó· ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ Î·È ÁÔÓÈ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô˘ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁÚfiÙ˘ Ô˘ Ó· ÌËÓ ‰‹ÏˆÛ Ï·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ” . √ ÁÚ¿ÊˆÓ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â› 17 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË, ‹ÙÔÈ ·fi ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1958 ¤ˆ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ 1974, fiÙ ·Ô‰¤¯ıËΠ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ˆ˜ ηıËÁËÙÔ‡. ∫·Ù¿ Ù· 17 ¤ÙË ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÙËÓ Ã·ÏΛ‰·, Ì ¤‰Ú· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ £ÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÌÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÏÈÓÈÎ¿Ú¯Ë Ì ‚È‚Ï›· μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙÔ ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. √È ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÂڷȈı›. ∞fi Úfi¯ÂÈÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ʷΤÏÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, fiÙÈ Ô ÎÏÈÓÈοگ˘ ‰‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ (ÂÈÛfi‰ËÌ· ¢’ ËÁ‹˜) ˙ËÌ›· ÁÈ· ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ˘fi ¤ÏÂÁ¯ÔÓ ¤ÙË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ‰‹ÏˆÓ ΤډË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ÙȘ ˘fi ¤ÏÂÁ¯ÔÓ ¯Ú‹ÛÂȘ ‰ËÏÒıËÛ·Ó Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÂÍ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ (ÂÓÔ›ÎÈ·) 500.000 ‰Ú¯. ÁÈ· οı ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ô˘ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÚÔ ÙÚÈÂÙ›·˜ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŒÙÛÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ì„ËÊÈÛÙÔ‡Ó ıÂÙÈο Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÊÔÚÔÏÔÁËı› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ıÂÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. √ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙË ˙ËÌÈ¿ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÂÌ›ˆÓ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÍ

ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÂÊÔÚÔÏÔÁ›ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ. ∏ ·ÓٛʷÛË ·˘Ù‹ ÂÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ ÙÔÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ¤Ó· ÚÔÛÂÎÙÈÎfi Î·È ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ÙÔ §ËÍȷگ›Ô, ÙÔ π∫∞ Î·È ÚÔ ·ÓÙfi˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ Ù¯ı¤ÓÙÔ˜ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÎÏÈÓÈ΋, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙÔ ·fi ÙÔÓ ÎÏÈÓÈÎ¿Ú¯Ë È·ÙÚfi ‹ÙÔ 3.500 ‰Ú¯. ÁÈ· οı ÙÔÎÂÙfi, ÂÓÒ ·ÓÂÁÚ¿ÊÂÙÔ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.200 ‰Ú¯. ◊ÙÔÈ Â›¯·Ì ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ 2/3 Ù˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÈÛÚ·ÙÙÔ̤Ó˘ ·ÌÔÈ‚‹˜, Ë ÔÔ›· ‚‚·ÈÒÓÂÙÔ ·fi ˘‡ı˘Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ - ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Ù¯ı¤ÓÙÔ˜ - ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ˆ˜ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙ·. ∫·È ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ Â͈ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ηٿ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÙfiÙ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· - ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ. ∏ Û˘ÓÙ·¯ı›۷ ¤ÎıÂÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ú·‰fiıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Ë ÔÔ›· Âͤ‰ˆÎ ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô Ê‡ÏÏÔ ÂϤÁ¯Ô˘, fiÂÚ ÂÎÔÈÓÔÔÈ‹ıË ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÎÏÈÓÈοگË. ¢È¿ ÙÔ˘ ÚԉȷÏËÊı¤ÓÙÔ˜ ʇÏÏÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ηÙÂÏÔÁ›˙ÂÙÔ ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎ 300.000 ‰Ú¯. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÔÛfi ÊfiÚÔ˘ - ÁÓˆÛÙÔ‡ fiÓÙÔ˜ - fiÙÈ ÙÔ ¯ÈÏÈfi‰Ú·¯ÌÔ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ ÙfiÙ ÙÚÂȘ (3) ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ ∞ÁÁÏ›·˜. √ ÎÏÈÓÈοگ˘ ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ‰È¿ Ù˘ ˘fi ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Â›Ï˘Û˘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰‡Ô ηÏÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜. √ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıË. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙˆÓ ·‰È¿ÛÂÈÛÙˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó. ∏ ¿ÏÏË Ï‡ÛȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ˘Ôı¤Ûˆ˜ ‹ÙÔ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË - ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÙ·ÂÙ›·˜ - ›¯Â ÔÈÓÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙÔÓ ÎÏÈÓÈÎ¿Ú¯Ë ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ¿Ô„‹ ÌÔ˘. ΔfiÙÂ Ô Â˘Ê˘‹˜ ÂΛÓÔ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜, ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÌË ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ˆ˜ οÙÔ¯Ô˜ ‰‡Ô Ù˘¯›ˆÓ (¡ÔÌÈ΋˜ Î·È ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜) ÌÔ˘ ¤‰ˆÎ ÙËÓ ÂÍ‹˜, ÏÔÁÈ΋ ÌÂÓ ÏËÓ ÌË Û‡ÓÓÔÌË ·¿ÓÙËÛË: “ΔËÓ ·ÁÂÏ¿‰· ÙËÓ ·Ṳ́ÁÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ì” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÙfiÏÌË ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ›Û¯˘Â ÙÔ ÁÓˆÛÙfi “·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ì” . πηÓÔÔÈ‹ıËη, fiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ÙËÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ›¯Â ‹‰Ë ÌÂÙ·ÙÂı›. ∂›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔÓ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ÓÔÌÔı¤Ù˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï·Î›Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÎϤÊÙ˜, Û‡ÚÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶Ò˜ ı· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÙËÓ, ηٿ ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î. ¶¿Û¯Ô ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË, ·Ï·‚‹ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ë ÔÔ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ·Ó‹Á·Á Û “ΛÓËÌ· ÙÔ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÈ ‚È·›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Â˘ÙÂϤ˜ ·ÓÙ›ÙÈÌÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ ªÂÙÚfi, ÙÔ ÙÚ·Ì, Ù· ‰Èfi‰È· Î.Ï. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ¡ÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ›Ûˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì·˜ Ù· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο - ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¿ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ì·˜ ‰›‰·Í ÙÔ “›ıÂÛı·È ÙÔȘ ÓfiÌÔȘ” ” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘; ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Î·È ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙËÓ ›ӷ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Íˆ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” .

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∫·ÙÛ·Úfi˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

°ÈÔÚÁΛӷ ¢ËÌËÙÚfi‚· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È” .

∫ÒÛÙ·˜ ™‡ÚÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶ÂÚÓ¿Ì ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹. √È Î·Ï¤˜ ÂÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÈfiÙÈ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Á·Ô‡Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

ΔÛ¿Ì· Ú‡̷ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ì ÂÓ·¤ÚÈ· ηÏ҉ȷ ‹ Î·È ˘fiÁÂÈ·, “ÙÚ·‚Ô‡Û·Ó” ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶fiÛÔÈ; ΔÒÚ· ÙÔ „¿¯ÓÔ˘Ó, Ô ¢‹ÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ë ¢∂∏ Ô˘ ›¯Â Â›Û˘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ “·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” ÛÙ· ÎÈ‚ÒÙÈ· Ù· ‰Èο Ù˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙ¿ ÂÓÙfiÈÛÂ Ë ¢∂∏, ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı¿Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔÈ, ϤÓ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ¶Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·; ∂›¯Â Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÈ· ·ÓÔ¯‹, ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ („‹ÊÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ “Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” . ŒÙÛÈ Ù· ÔÓfiÌ·ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” . ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ›ÙÂ, fiÙÈ Î˘ÓËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ÙÚ·‚Ô‡Ó Î·Ó¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÛ¿Ì· Ú‡̷, ÎϤ‚Ô˘Ó Ú‡̷, ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ‹ Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙ· ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ· ÙÔ˘˜.... ∂§.™.

∫·Ó›˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ π∫∞; ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ηϿ ÎÚ·Ù›. ∫·ıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fï˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹... μÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ π∫∞, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙË “£” , fiÙÈ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÓÔ‡ ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘. “¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ‹Ù·Ó ÁÈ·ÙÚfi˜ ‹ ·Ú·˚·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ οÓÈ˙·Ó, ̇ÚÈ˙ fï˜ ¿Û¯ËÌ· Ô ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÛÈÁ¿ÚÔ Ô˘ ›‰· Ó· η›ÁÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÀÁ›·˜, fiÙ·Ó Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÓfiÌÔ˜ Û¯ÂÙÈÎfi˜” , ÚËÙÔÚÈÎfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ π∫∞ Ó· χÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ∂§.™.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ŒÓ· ...ÎÔ˘Ê¿ÚÈ Û οı Ï·Ù›· ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. √‡Ù ·˘Ùfi Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜, Ô‡Ù ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ÂΛÓÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙˆÓ ¶·ÏÈÒÓ, Ô‡Ù ÙÔ ¿ÏÏÔ... ·˘Ùfi ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙËÓ §·ÌÚ¿ÎË. ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηӤӷ ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ Ô˘ οÔÙ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó Û οı ¿ÚÎÔ Î·È ·È‰È΋ ¯·Ú¿. ∫¿ÔÈ· ·Ú·Ù‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ì‹Ó˜, ÂÓÒ ¿ÏÏ·, ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚ·, ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó Û·Ó ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·, ¿‰ÂÈ· Î·È ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ‹ ÁÂÌ¿Ù· Ì ÓÂÚ¿, Ì·‡Ú· Î·È ‚ÚÒÌÈη...

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

“∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ¤ÊÙÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ” , ϤÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. “°È· Ó· ¿ÚÂȘ ‰ÂÏÙ›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÙÂÏÈÎÒ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÂȘ ¤Ó·Ó ηÓÔÓÈÎfi ÌÈÛıfi Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˙ÂȘ, ·Ó ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ϤÔÓ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜...”. ªfiÓÔ... ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜. ∂§.™.

ΔÈ ÛfiÈ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜” ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜;

∞ÔηٿÛÙ·ÛË

•ÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∞ÏÏ¿ ʤÙÔ˜, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÔÚ› ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ıˆÚËı› ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜, ÒÛÙ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿, fiÛÔÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ù˘¯ÂÚfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ...

ΔËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜, ÌÂٷ͇ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ȉ›Ô˘˜, Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎψÓ, Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Ô-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î‡Ì· ηÎÔηÈÚ›·˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “¶·Ú¿ ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Â·ÏËı‡ÙËΠ‹‰Ë. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¯ÈfiÓÈ· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ΔÚÈοψÓ, §·Ú›Û˘, ∫·Ú‰›ÙÛ˘, ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫·‚¿Ï·˜. ◊‰Ë Ë Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ∫Ô˙¿Ó˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ∫·ÛÙ·ÓÈ¿ Î·È ∫Ô˙¿Ó˘-§·Ú›Û˘ ÛÙÔ ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ∫·Ù¿Ú· Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ï˘Û›‰Â˜” .

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

/5

™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ “ÙÛ¿Ì·”;

·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜

“∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙ·ÙË. ¶·ÓÙÔ‡. ™ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘” .

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¿ÓÙÏËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ¶Ú›ÓÔ “ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ ÙÔ˘ ¶Ú›ÓÔ˘ £¿ÛÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1981. ∫·ÌÈ¿ ˙ËÌ›· ‹ ‚Ï¿‚Ë ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ Ï·ÙÊfiÚ̘, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘. Δ· ¿ÓÙ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ› Ù· 300 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ” . ∏ÏÂÎÙÚÔΛÓËÙË Ë ÁÚ·ÌÌ‹ §·Ú›Û˘-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒ¿ÏÏ˘ ‰¤¯ıËΠÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ °ÂÒÚÁ. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ˘¤‚·Ï ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‚ÂÏÙÈÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·Ú¤ÛÙË Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ πˆ. ¶·Ï·ÈÔÎÚ·ÛÛ¿˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÛΤ„ˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜:

͇ÓÂÙ·È ÂȉÈο ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘. μ.∫.

Δ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÔÏ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È ˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·È‰ÈÒÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. 줂·È· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ÎÈÓËı› ÛÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË. º.™.

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1981

“™‹ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË, ˘ÈÔı¤ÙËÛ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √™∂ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 5 1/2 ÂÙÒÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·ه͈˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

√È “Δ¿È̘” Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó 1.440.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ “√ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ÂΉfiÙ˘ ƒÔ‡ÂÚÙ ª¿ÚÓÙÔ¯ ¤ÁÈÓÂ Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ù˘ μÚÂÙ·ÓÓ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÏfiÚ‰Ô ¡fiÚıÎÏÈÊ, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 12.000.000 ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ (1.400.000.000 ‰Ú¯.) ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ “Δ¿˚̘” ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘” .

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 25% ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ “∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÂÁÓÒÛıË fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÂÌfiÚˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·Ù¿ 25% ·fi 1/1/1981. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂı·, ı· ηٷ‚ÏËı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... Û‡Ìʈӷ Ì ηٷ̤ÙÚËÛË, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 46.031. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÊÚÈ΋, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÷˚Ϥ ™ÂÏ·ÛȤ ÂÓÒÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ì ÂΛӘ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ °Ô˘ÈÓÁΤÈÙ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ πÙ·-

ÏÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·.

¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Danut Lupu Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û›ڷ˜ ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ. * ... ÔÈ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÂÚÛ·›· Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Î. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜, Ô ÓÂÒÙÂÚÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·Ù·Á‹ ÁÈ· Â›ıÂÛË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘. ∫·È Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Î.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TETAPTH 16 ºEBPOYAPI√À 2011

ΔfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË ı‡ÂÏÏ· ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜

«ªÂ ÓfiÌÔ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÒÏËÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘» ∑‹ÙËÛ ӷ ÌË Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ô fiÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÒÏËÛË ∞£∏¡∞ 15.

¡

· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· fiÙÈ ˆÏÂ›Ù·È ‰ËÌfiÛÈ· ÁË Âȯ›ÚËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÂÙ¿ ÙË ı‡ÂÏÏ· Ô˘ ͤÛ·Û ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ ÁË” Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ô˘ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 15.

°È· ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÍÈÔÔ›ËÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ΔÔ̤· ∂ϤÁ¯Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∫Δ∂ Ï‹ÊıËΠηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ μ. ŒÍ·Ú¯Ô Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂›¯Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔËÁËı› Û¯ÂÙÈÎfi ÚÔÊÔÚÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ŒÍ·Ú¯Ô ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ªÈ¯. ∫·ÙÚ›Ó˘, √‰. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞ı. °ÈÎfiÓÔÁÏÔ˘.

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙÔ EFSF ∞£∏¡∞, 15.

√ ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙÔ EFSF, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ¯Ú¤Ô˘˜ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· ·˘Ùfi Ó· ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. “™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ·, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÙÔ 2013, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ¯Ú¤Ô˘˜, Û fiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏÔÁÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋.

ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÎ¤ÌÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ·ÊÔÚ¿ “Û ÒÏËÛË, ·ÏÏ¿ ·ÍÈÔÔ›ËÛË” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ·ÊÔ‡ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÔÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ” ˙‹ÙËÛ “Ó· ÌË Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ô fiÚÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÒÏËÛË” ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙË ÁË Ù˘”Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÒÏËÛ˘ ‹ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, › fiÙÈ “˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ì ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ, ‰Ô˘Ï›˜ Î·È ÌÓËÌfiÓÈ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, οı ÙÚȘ Î·È Ï›ÁÔ, οÔÈÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜”ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ˙ËÙ¿Ì Û‚·ÛÌfi” “∂Ì›˜ ÂÁÁ˘fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ô˘ÏËı› ‰ËÌfiÛÈ· ÁË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Û ÎÚ›ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ- ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÒÏËÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ó·Ù˘Íȷο”. ∂ͤÊÚ·ÛÂ, Â›Û˘, ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜- ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ-, ÂÓÒ ÂÈÙ¤ıËΠηٿ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰ÂÎÙfi ¤ÁÈÓ ÙÔ ·›ÙËÌ· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÛÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÊÚ·Û ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ

·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ò˜ ÙÔ 2015. √ Â›ÙÚÔÔ˜, ŸÏÈ ƒÂÓ, ·fi ÙËÓ Ï¢-

Ú¿ ÙÔ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÌÔÓ·‰È΋ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ¡¢ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‚¤ÚÙÈÁÎÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”ÚÔÛı¤ÙÂÈ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, °. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ì ٷ fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, Â›Ó·È Ù· 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Â›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ì ÙË Ó‡¯Ù·. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›· ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË” ›Â.¶˘Ú¿ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÔ ∫∫∂, ηÏÒÓÙ·˜ Û Ϸ˚΋ ·Ó˘·ÎÔ‹ Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË. “√ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ì›ÏÈÎÙË ·Ï‹ıÂÈ·: ∂›Ì·ÛÙ ˘fi ηÎÔÎˉÂÌÔÓ›·”ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘.“√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·Ù·ÈÔÔÓ› ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙȘ ÎÔÚÒÓ˜ ÂÚ› ÌË ÒÏËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘ ÌÔÚ› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ” ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡. “∏ ·Ó·Áη›· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È fi¯È Ì fiÚÔ˘˜ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. “£· ¤¯ÂÈ fiÓÙˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Ê˘Ï¿ÂÈ £ÂÚÌÔ‡Ï˜. ∞˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ fï˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÌÈ· ÒÏËÛË ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË 60-99 ÂÙÒÓ, Î·È ·Ó, fiÛ· ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó, ı· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔÔ›ËÛË” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ- ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ. “¡·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, fi¯È ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ·” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜.

™˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ Û‹ÌÂÚ· ∞£∏¡∞, 15.

™Â Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË £Ú¿ÎË ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·-

Ú·Û΢‹. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÊÚ¿ÎÙË ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ. £· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Â›Û˘ Î·È Ë ÔÚ›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Frontex.

μ∂∞: À„ËÏ‹ Ë «ÎÚ˘Ê‹» ·ÓÂÚÁ›· ·fi Ù· «ÏÔ˘Î¤Ù·» ∞£∏¡∞ 15.

∏ ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘Ì‚ÔËıÔ‡ÓÙ· ¿ÙÔÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Úfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ı‹Ó·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÁÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. ΔÔ μ∂∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È¿ıÂÛ˘ ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË

·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (Ÿˆ˜ ̤ÙÚÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Ë ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, √Δ∞ Î.Ï. ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ º¶∞ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ.™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· (·fi ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ °™∂μ∂∂ Î·È ·fi ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ªËÙÚÒˆÓ ÙˆÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÎÏ.) Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ΔÔ μ∂∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÍ·ÛıÂÓ›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ: - Δ· ÙÚ·Â˙Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·˘ÛÙËÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È - ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ - ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÂÏÈÎÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Î·È ÙÚ·Â˙È΋˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘, ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TETAPTH 16 ºEBPOYAPI√À 2011

¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜: ¡· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

«™ËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘» ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ‡ÊÂÛË 3% ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ∞£∏¡∞, 15.

«™

ËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔfi‰Ô˘» ‰È·›ÛÙˆÛ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Ù˘ ·‰‡Ó·Ì˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ŒÎıÂÛË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ 2010-2011 ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ÚfiÔ‰Ô, ˆÛÙfiÛÔ, “·ÚÎÂÙ¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ó· ÎÈÓËıԇ̠ٷ¯‡ÙÂÚ· Î·È ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο. Àfi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔÓ ÙfiÔ”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÙ∂. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ì”, Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ŒÎıÂÛË. “¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔ› Ô Ú˘ıÌfi˜ Î·È Ë ÔÚÌ‹ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ŒÎıÂÛË Î·È ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ÎÈÓËıԇ̠ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô: ¡· ÌËÓ Í·Ó·‚ÚÂı› ÔÙ¤ È· Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˙‹Û·Ì ÚfiÛÊ·Ù·”, η٤ÏËÍÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‡ÊÂÛË 3%, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ 2010-2011, Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ∑ËÙÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌË ·Ó·Áη›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ΔÙ∂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë ∂.∂ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∏ ŒÎıÂÛË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ ‰È·‚ϤÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó Û ·Á΢ÏÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÌ·ÙÈ΋ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Â’ ¿ÂÈÚÔÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÏÏ·Á‹.∏ ΔÙ∂ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÌ‰ˆı› ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ-

ÓÙ·È ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÚ›·˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ÌÂȈı› ηٿ 3% ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ì›ˆÛË Î·Ù¿ ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 18%, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·ÈÛıËÙ¿ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‡ÊÂÛË Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 12,5% ¤Ú˘ÛÈ, ηıÒ˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ΔÙ∂ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ·˘ÍËÙÈ΋ Î·È ÙÔ 2011.

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ªÂ›ˆÛË fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. OÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ̤Û˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÂÈÒ-

ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 9% ÙÔ 2010 Î·È ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ηٿ 5% ÙÔ 2011, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ 2012. ∏ ΔÙ∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ 2,2% ·fi ÙÔ 4,7% Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ¤Ú˘ÛÈ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔ› Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ë ΔÙ∂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ‰‡Ô ̤و·: ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ΔÙ∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú›· Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ΔÙ∂ Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ù·¯‡ÙÂÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 2,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2014.

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‰··ÓÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ Î·È ‰ÔÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√ Î·È ÙËÓ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÌË ·Ó·Áη›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™˘ÛÙ‹ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙË ı¤ÛÈÛË ·ÚÈıÌËÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÃÚ¤Ô˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ Ë ΔÙ∂ ıˆÚ› fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÃÚ¤Ô˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Â›Û¢ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ΔÙ∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÛˆÛÙ¿ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÚԯȿ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ë ΔÙ∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û·ÚˆÙÈÎÒÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ‰Ô̤˜.ΔÔ ϤÁÌ· ·˘Ùfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ 2011 ı· Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È Û‡ÓıÂÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛˆÓ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ‚¿ÛË Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌˉÂÓÈÎfi ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜.

«∫fiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·» ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô

«¢ÂÓ Î·Ù·ÔÏÂÌ¿ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹» ∞£∏¡∞, 15.

∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ˆ˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ‰Ëψı¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙÔÓ ÊfiÚÔ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÚfiÛÊÔÚÔ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÌËÙÚÒÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ Â·Ï‹ı¢Û˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηıÒ˜ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÂχıÂÚ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞Ú¯‹, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο

Ì ÙÔ ‰Ëψı¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙÔÓ ÊfiÚÔ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÚfiÛÊÔÚÔ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∂›Û˘, Ë ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· ıˆÚ› ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÛ·¯ı› Û·Ê‹˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Â·Ï‹ı¢Û˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌËÙÚÒÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÌÔÚÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË, ‹‰Ë, ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÚÔÛ¯Ҙ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ï‹ı¢ÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÌËÙÚÒÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.

∂§™Δ∞Δ: ⁄ÊÂÛË 4,5% ÙÔ 2010 ∞£∏¡∞, 15.

™ÙÔ 4,5% ·Ó‹ÏıÂ Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2010, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ÙÒÛË Î·Ù¿ 6,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ ‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ ¤Ú˘ÛÈ. ΔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ (ÙÚÈÌËÓÈ·›ÔÈ ÂıÓÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›) ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ, Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 6,6% ÔÊ›ÏÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË, ÂÓÒ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ (Ì›ˆÛË ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ·‡ÍËÛË ÂÍ·ÁˆÁÒÓ), ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌfiÓÔÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚÓËÙÈο ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, fiˆ˜ .¯. ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ë ÔÔ›· οÔÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ “·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ, ÙÔ ∞∂¶ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠηٿ 0,7% ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ¤Ú˘ÛÈ, ηٿ 5,1% ÙÔ ‚’ ÙÚ›ÌËÓÔ, ηٿ 5,7% ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Î·Ù¿ 6,6% ÙÔ ‰’ ÙÚ›ÌËÓÔ (Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÚ›ÌËÓ· ÙÔ˘ 2009). ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Î·È ÂʤÙÔ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‡ÊÂÛË, Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 3%, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ·fi Ù· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ 2012.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TETAPTH 16 ºEBPOYAPI√À 2011

∫ÔÓ‰‡ÏÈ· 2,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ‰Ô̤˜ Î·È fi¯È Û ÌÂϤÙ˜

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ªÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË «ŸÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ÙfiÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ı· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi Ù· ªÓËÌfiÓÈ·»

EÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈο Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∞£∏¡∞, 15.

™˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ÌÂٷ͇ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Ì ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ˘ ™·ÚÏ ÓÙ °ÎÔÏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÓÔÙ›ˆ˜ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÛÙȘ 17 Î·È 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔ ∫ÚËÙÈÎfi ¶¤Ï·ÁÔ˜. ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ë ÊÚÂÁ¿Ù· “⁄‰Ú·” Î·È Ë ˘Ú·˘Ï¿Î·ÙÔ˜ “¶Â˙fiÔ˘ÏÔ˜” ηıÒ˜ Î·È ·ÂÚÔÛοÊË ªÈÚ¿˙ 2000, ªÈÚ¿˙ 2000-5 Î·È F16. ∞fi Á·ÏÏÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÚÂÁ¿Ù˜ “Forbin” Î·È “Cassard” ηıÒ˜ Î·È ·ÂÚÔÛοÊË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÛÙfi¯ˆÓ ÂÈÊ·Ó›·˜-‰¿ÊÔ˘˜. ∏ Û˘ÓÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰›ÎË ÙˆÓ «¶˘Ú‹ÓˆÓ» ∞£∏¡∞, 15.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó·ÚÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ˘fi ¿ÏÏË Û‡ÓıÂÛË, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ·›ÙËÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ∂ʤÙ˜ ÌÂÚÔÏËÙÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·›ÙËÛË, Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌË ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ª·ÓÒÏË °ÈfiÛ·, ¡›ÎÔ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË Î·È ∂ÚÚ›ÎÔ ƒ¿ÏÏË Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘˜ ∞ϤͷӉÚÔ ªËÙÚÔ‡ÛÈ· , ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÔÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘.

∞£∏¡∞, 15.

·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ôϛ٘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰Ô̤˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ‹ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÒÚ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ’‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÌ·’ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ŸÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÙfiÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ı· ··ÏÏ·Áԇ̠·fi Ù· ªÓËÌfiÓÈ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. £¤ÏÔ˘Ì ÂÎ·›‰Â˘ÛË-› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο- Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ì¤Û· Û ηÏÔ‡È·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› ‰¿ÓÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÓÔȯÙfi, ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÓıÚˆÈ¿˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. “∞ÏÏ¿˙Ô˘Ì ¶·È‰Â›·. ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ÔÈ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· 2010-2020 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ˙‹ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Û Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÌÂÛ·›Ô˘ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ 2011 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2020 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 370.000 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ·Á·ıÒÓ, ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ™Â ˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÈÔ ÁÔÚÁ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ı· ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó·Ê‹ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ. ∏ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. “∂›Ó·È Î·È ÎÚ›ÛË ÔÏÈÙÈ΋, ÎÚ›ÛË ·ÍÈÒÓ Î·È ıÂÛÌÒÓ”. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙË ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛË ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-

Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó 2,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Û ‰Ô̤˜ Î·È fi¯È Û ÌÂϤÙ˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÂΉÔıÔ‡Ó ÂÈÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Î·È Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. ∂›Û˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ·: ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ¢ËÏ·‰‹, Ó¤ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ï˘Î›Ԣ, ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Δ∂π, π∂∫, ∫∂ª∂ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘. ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú¿ÛˆÓ/ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢-

ÙÈ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ ·Ú¯È΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÓÙÔÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÂÎÎfiÏ·„˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· π∂∫ Û ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ì ‚¿ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· π∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÛÙ· 160 ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ¢ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Û ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∂Î·›‰Â˘ÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ª∫√. ¶·ÚÔ¯‹ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞ÓÔȯÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™¯ÔÏ›· ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. æËÊÈ·Îfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π ̤۷ ·fi ‚Ú·¯‡‚È· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈÌfiÚʈÛ˘. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÂÓfiÙÂÚ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ, fiˆ˜ ›Â, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ μ·Û›Ï˘ ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, Ë Â›Û˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞ÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú·, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, Ú˘Ù¿ÓÂȘ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È Ï˘Î›ˆÓ.

£· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ JEREMIE ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

180 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÀÔ‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ªÌ∂ ∞£∏¡∞, 15.

ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 180 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· JEREMIE ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÔÛfi ı· ‰Ôı› ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ “∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ∂ÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ™˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (ICT)”. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ù›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ JEREMIE. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù· ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÏËÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ΔÔ ÚÔ˚fiÓ, ‡„Ô˘˜ 180 ÂÎ. ¢ÚÒ, Û˘Á-

¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ÔÛfi 90 ÂΠ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” Î·È ·fi Ù· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· “ª·Î‰ÔÓ›· - £Ú¿ÎË”, “∫Ú‹ÙË Î·È ¡‹ÛÔÈ ∞ÈÁ·›Ô˘”, “£ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· - ◊ÂÈÚÔ˜” Î·È “∞ÙÙÈ΋”, 2007-2013. T· ˘fiÏÔÈ· 90 ÂΠ¢ÚÒ

ı· Û˘ÓÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· JEREMIE ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ-

‰fiÙËÛË. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂȉÈο ۯ‰ȷÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ JEREMIE, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ªÌ∂ ̤ۈ ÂӉȿÌÂÛˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (Financial Intermediaries). √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ: http://www.eif.org ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Calls For Expression of Interest http://www.espa.gr ÛÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ¡¤· Î·È ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ - ¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ http://www.digitalplan.gov.gr - ÛÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ JEREMIE Î·È °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ·ÁÁÏÈ΋.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

√È ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 53.335!

Δ· ÚÂÎfiÚ Î·È Ù· “¯·ÌËÏ¿” ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

Ȃ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÙÂÏÈο Ë ÚfiÛÊ·ÙË Úfi‚ÏÂ„Ë ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, fiÙÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢, Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ·, ÒÛÙ ӷ ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·fi ·Ú¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û 16.000, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÓÒ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó 10.600 Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ 2010, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 53.335, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ “Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· ¤ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ” . ™Â ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ ·fi ÙȘ 10.600 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ 7.000, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 2.800 ÌÂٷٿÍÂȘ ·fi ÙÔÓ √™∂ Î·È ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ·fi ÙÔÓ √∞™∞. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÂʤÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 13.000 Û˘ÓÔÏÈο. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ηٿ 15%, Î·È ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜

·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηٿ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘

∞ӷʤÚÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ Wall Street Journal

√È ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ... ∞£∏¡∞, 15.

Δ· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘ ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÌ¤Ïˉ˜ ÙˆÓ ÓfiÙÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Wall Street Journal. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ∂∂, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 42 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ‰ÂÓ

2010, ‰ËÏ·‰‹ ·fi 63.000 ÛÙȘ 53.000. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ˘-

Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÚfiÛÎÔÙ˘

Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ÔÈ πÛ·ÓÔ› Î·È ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ Ì 39 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜, 31 ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô›, ÂÓÒ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 36 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂Ô̤ӈ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡fiÙÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚ¿, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ μÔÚÚ¿. √È ŒÏÏËÓ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 18,5 ¢ÚÒ Î¿ı ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ πÛ·ÓÔ› 24,4 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ 13,8 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ·Ú¿ÁÔ˘Ó 39,5 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› 38,7 ¢ÚÒ.

Î·È ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÊfiÚÙÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·˘ÙÔÚfiÛˆË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. °È· ÙÔ Ò˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÊÂÈ‰Ò ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÚΛ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ ›Ûˆ, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ÀÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ˘ËÚÂۛ˜ ¯ˆÚ›˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·, ‹ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û˜, ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÌË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ΔÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 2004, ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ÚÔÓÈ¿ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiÙ·Ó ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ 12.141 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô¯ˆÚÔ‡ÓÙ˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÙÔ 2007 (¯ÚÔÓÈ¿ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ) Ì 11.141 Â› ϤÔÓ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÙÔ 2008 Ì 16.798 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·fi ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó ϤÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·ı› οı ̤ÙÚÔ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˘Ù¿ ϤÓ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.

’∂ÎÚËÍË ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜ ∞£∏¡∞ ,15.

∫π¡∏ª∞ “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ‰ÂÓ

ÏËÚÒÓˆ” Î·È ÛÙË ¢∂∏ ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ; ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÂÎÙÔ͇ıËÎ·Ó ÙÔ 2010 ÛÙ· 385 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi 284 ÙÔ 2009, ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·‡ÍËÛË 35,5%. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 120.000 ηٷӷψ٤˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 21 ÂΠ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ËÁ¤˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ( ∂ƒΔ, ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ÎÏ). ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ë ¢∂∏ ÚÔ¯ˆÚ› Û ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÂÓÒ Â›Ó·È ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÛÙËÓ Ï‹„Ë ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘.

™ÙÔ “ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ” ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ª∫√ ∞£∏¡∞, 15.

Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ

∞ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜: ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 15.

Ãπ§π∞¢∂™ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, 1142, ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ (∫∂∂§¶¡√). Œˆ˜ ÙȘ 09/02 Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ‰¤¯ıËΠ15.356 ηٷÁÁÂϛ˜. ∞˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û 13.124 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, 1.189 ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, 741 ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È 302 ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÛÙ·ıÌÔ‡˜, Î.Ï. ΔÔ 44,9% ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙÔ 19,6% ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (6.941 Â-

ÚÈÙÒÛÂȘ), ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÙ·¯Ùԉԯ›ˆÓ ÛÙ· ÙÚ·¤˙È· (4.253) Î·È Ì ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ˘fi ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ (1.697 ÂÚÈÙÒÛÂȘ). ∞fi ÙȘ 1.189 ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, fiÔ˘ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜, ÔÈ 462 ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÔÈ 219 ÁÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÊÔÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, ÔÈ 201 ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ÔÈ 170 ÁÈ· ÓÔÌ·Ú¯›Â˜, ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈʤÚÂȘ, ÔÈ 54 ÁÈ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÔÈ 51 ÁÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ 32 ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∞fi ÙȘ 741 ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÔÈ 584 ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. √È 36 ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›·, ÔÈ 28 ÁÈ· ÙÚ¿Â˙˜, ·fi 25

ÁÈ· ȉȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›·-È·ÙÚ›·, Î·È ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂∏, ·fi 14 ÁÈ· ȉȈÙÈο ηӿÏÈ· Î·È ÍÂÓԉԯ›·, 10 ÁÈ· ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È 5 ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÂÚ›ÙÂÚ·. √È 302 ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, 113 ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, 82 ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Δ∞Ãπ, 35 Û ·›ıÔ˘Û˜ ‰ÂÍÈÒÛˆÓ, 29 Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È 24 ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Û ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·.

∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂϤÁ¯ˆÓ. ŸÏ˜ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜

ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·fi 221 ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ (‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·ÛÙ˘ÓƠ̂˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ˘Á›·˜) Î·È ÂΉ›‰ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂϤÁ¯ˆÓ.

∂§∂°Ã√ Û fiϘ ÙȘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ·fi ÙÔ 1997 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ˙ËÙ¿ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∂ÊÂÙÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, Ì ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ˙ËÙ¿ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 600 ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15ÂÙ›·. ™ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ™·ÎÂÏÏ¿ÎÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Ì ٷ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÔÈ ª∫√, ›Ù ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â›Ù ·fi ÙËÓ ∂∂, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ Â¿Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó. ∑ËÙ¿ Â›Û˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· fiϘ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ª∫√. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ȉÈÒÙË Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

∞ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜

∞£∏¡∞, 15.

¶Ù·›ÛÌ·, ·ÓÙ› ÁÈ· ÏËÌ̤ÏËÌ·, Ë ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘

7Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (7 ¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 23891. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 23891, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ¢, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 1.600.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 23891, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+°+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 860.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 23891, Ù˘ 4˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 650.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 23891, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, 650.000 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. √ ·ÚÈıÌfi˜ 63788 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 79704 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 6449 11788 15831 18615 28486 32864 34583 39761 46648 50865 54014 59321 66689 70935 75697 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1938 3570 8562 10016 13721 13898 20348 21667 26143 29898 35855 37868 41924 43596 45525 49082 56277 62195 65247 69493 73809 78521 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 85 556 1277 2689 4117 5878 7030 7781 9083 9164 9445 10847 12239 12990 14659 15370 16552 17033 17704 19266 19737 20899 22530 23881 24641 25392 26894 27665 29277 30849 31570 32242 33286 33878 33902 35374 36466 37157 38549 39080 40532 41343 42815 44383 44814 45736 46407 47569 48120 48671 49573 50244 51786 53027 54785 55566 56938 57769 58570 60032 60783 61514 62246 63757 63935 64676 65858 67230 67961 68742 70244 71686 72567 73198 74886 76558 76889 77710 79272 79833. ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 65. ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 91. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 1. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 23000 ¤ˆ˜ 23999, ·fi 63000 ¤ˆ˜ 63999 Î·È ·fi 79000 ¤ˆ˜ 79999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 22 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011.

∂Í¿ÚıÚˆÛË Û›ڷ˜ Ô˘ ¤ÎÏ‚ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ πÃ

∞£∏¡∞, 15.

 ·Ó·‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‹ ¿ÚÓËÛË ÏËڈ̋˜ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ŒÙÛÈ, Ë ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ Ù·›ÛÌ· Î·È fi¯È ÏËÌ̤ÏËÌ·. √ Î. ƒ¤·˜ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ı¤Ì· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·‰›ÎËÌ· ı· ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÎÚ¿ÙËÛË ‹ ÚfiÛÙÈÌÔ, ÂÓÒ Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ı· ·ÛÎÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÁÎÏËÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Î›ÓËÌ· “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ¶∞ª∂ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ·Ó˘·ÎÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ÙÔ “ÌÏÔοÚÈÛÌ·” ÙˆÓ ·Î˘ÚˆÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËηÓ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. √È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘fi ÌÂٿٷÍË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ∏™∞¶ Î·È √∞™∞, ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ ·fi ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” Â›Ó·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı·

·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ.

¢È·ÍÈÊÈÛÌÔ› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ·ÎfiÌ· Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· Î·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. “∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ì ‰ÈÔÚıˆÙÈο ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‰È˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú¿‰ÚÔÌˆÓ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ‰È·ÙÂÙ·Á̤ÓË ˘ËÚÂÛ›·” . ∞ÎfiÌ·, Ô Î. ƒ¤·˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ °·ÏÏ›·, Ë Ô-

Ô›· fiˆ˜ ›Â, ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ ‰È¿Ù·ÍË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÌË ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∫√∫. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ‰Â, fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, ·Ó ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÔÈÓ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ı· ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, fiÛˆÓ Ì¤ÓÔ˘Ó Û fiÌÔÚ˜ ‹ ·Ú·Î›ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ˙‹ÙËÛ·Ó ÙfiÛÔ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢, ª·ÓÒÏ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, οÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È·, ÒÛÙ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È fi¯È Ì ·Ê·›ÚÂÛË ¿-

‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ∫√∫. “∫¿Ó·Ù ¤Ó· ‚‹Ì·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÎÈ ¿ÏÏÔ ¤Ó·. ¡· ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·‰Â›·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰Èfi‰È·. ∂¿Ó ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ, ÂÌ›˜ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ∏ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·‰È·ÓfiËÙÔ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ë ¯ÒÚ·, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ‹ ÂÌ̤ۈ˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÏÔÁÈ΋ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” . °È· ÌÈÎÚ‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·˙ÈÎfi ΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̷˙ÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ¤Î·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚‹Ì·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ fiÛˆÓ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·Ó¿ÎÚÈ‚· ‰Èfi‰È· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηÚÌ·ÓÈfiÏ·, fiˆ˜ ›Â, Î·È Î¿ÏÂÛ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜.

∫∞μ∞§∞ ,15.

∂•πáπ∞™Δ∏∫∞¡ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜

Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·‚¿Ï·˜ Û·Ú¿ÓÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ - ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·‚¿Ï·˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÏÔÒÓ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Û ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·‚¿Ï·˜, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ¤Ó·Ó Ó·Úfi ¿ÓÙÚ· ËÏÈΛ·˜ 21 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÚÒÓÙ·˜ ›Ù ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ›Ù ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÚÂȘ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ËÏÈΛ·˜ 23, 29 Î·È 31 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰È¤Ú·Í·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û·Ú¿ÓÙ· ÎÏÔ¤˜ - ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 01/01/2011 ¤ˆ˜ Î·È 17-012011. √È ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿ÛÙ˜, ‰ÚÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÂÓÙfiÈ˙·Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‹ Ù·Í›), ¤Û·˙·Ó ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ‹ ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·Í›·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ·ıfiÓÙˆÓ, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·: ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 400 ¢ÚÒ, ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ·Í›·˜ 600 ¢ÚÒ, ‰‡Ô ÏÔËÁÔ‡˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ (GPS), Ì›· ÊÔÚËÙ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ DVD PLAYER, ¤Ó· ÊÔÚËÙfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ì›· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, ¤Ó· ÌÔ˘Ê¿Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ (USB), ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, ¤ÁÁÚ·Ê·. ™Â ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤ÎÏ„·Ó ¤Ó· ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì¿Úη˜ LANCIA DEDRA Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË ∫·‚¿Ï·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÔ˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ·ÊÔ‡ ÂÚȤÏÔ˘Û·Ó ÙÔ ÎÏÂÌ̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË, ÙÔ ˘ÚfiÏËÛ·Ó, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜.

∞ʤıËΠÂχıÂÚÔ˜ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¢È·ÊˆÓ›· ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ∂χıÂÚÔ˜ ·Ê¤ıËÎÂ, ηıÒ˜ ÚԤ΢„ ‰È·ÊˆÓ›· ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜, Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁ›· ˆ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Û ·Ú·ÏÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ηٿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiıÂÛË Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë, ·ÏÏ¿ ‹Á ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ fiÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÊÔ‚ÂÚ›ÛÂÈ ÂÂȉ‹ ÂΛÓÔ˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ Â›¯Â Â͢‚Ú›ÛÂÈ Î·È Â›¯Â ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘fiÏË„‹ ÙÔ˘. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ›¯Â ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ›, ÂÓÒ Ô ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ŒÙÛÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊˆÓ›·˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ı· ÂÈχÛÂÈ ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi 15 ¤ˆ˜ 20 Ë̤Ú˜. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘˜

ÙÔ˘ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ ™Î·Ï›ÌË (μfiÏÔ˘) Î·È ™¿ÎË ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘. √ Î. ™Î·Ï›Ì˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ·fi ÙÔÓ 49¯ÚÔÓÔ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë Î·È Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ó· ÙÔÓ ÊÔ‚ÂÚ›ÛÂÈ. √ Î. ™¿Î˘ ∫¯·ÁÈfiÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·: “ª›· ÍÂοı·ÚË, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ

Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘, ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈϤ¯ıËΠÏfiÁˆ Ù˘ ÓÔÌÈο ·‚¿ÛÈÌ˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÒ͈˜ Ô˘ ·Û΋ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. Δ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È Û ·fiÏ˘ÙË ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÙÔ˘ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ô‰˘ÓËÚ‹ ¤ÎÏËÍË ÌÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¿Ô„Ë Ù˘ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÂÚ› ÚÔÊ˘Ï·Î›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ΔÔ Ï¢Îfi ÔÈÓÈÎfi ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È Ë ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘ ηٿ-

ÛÙ·ÛË Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘. ∂ÎÊÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÙÔϤ· ÌÔ˘ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ë ¿Ô„‹ ÙÔ˘ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔ¯ı¤˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, Ô 49¯ÚÔÓÔ˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi fiÚÔ (··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·). ™Â ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ·ÛÎËı› ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 49¯ÚÔÓÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ Û ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË, ‚Ï·ÛÊËÌ›·, Â͇‚ÚÈÛË, ·ÂÈÏ‹, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·, ÔÏÔ¯ÚËÛ›· Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ë ‰›ˆÍË ·ÊÔÚ¿ Û ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÎÙÂ-

ÏÔ‡Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÈÓ¿ÎˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÙ·Ó Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ ÙÔÓ ÚÔÛ¤‚·ÏÂ. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ê¿ÓËΠӷ ¤ÏËÍ ÂΛ, fï˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â·Ó‹Ïı ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÈÛÙfiÏÈ. ª‹Î ÛÙÔ Ì·Á·˙› Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ ·ÂÈÏ›. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘ÌÏÔ΋, ¤ÂÛ·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› - Â˘Ù˘¯Ò˜, ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ - ÂÓÒ Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘, fiˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÙÔÓ ·›ÏËÛ Ì Ì·ÏÙ¿. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤ÏËÍ ηıÒ˜ ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ÚÈÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAPTH 16 º∂μƒOYAPI√À 2011

¶ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· «‰·ÎÙ‡ÏÈÔ» Î·È Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

ªÔÓ¿-˙˘Á¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi

ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı· ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, π¿ÛÔÓÔ˜, ∫·ÚÙ¿ÏË, πˆÏÎÔ‡, ∫ÔÚ·‹, ηٷı¤ÙÂÈ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÁÈ· χÛË ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ˙ÒÓ˘ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ¿ÓÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ì ÚfiÙ·ÛË Î·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, Ì ÌÔÓ¿ - ˙˘Á¿ ÒÛÙ ӷ “·Ó·Ó‡ÛÂÈ” Ë fiÏË ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙËÓ Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

ªÈ· ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ó· ÔÚÈÔıÂÙËı› ˙ÒÓË ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ∞. °·˙‹ - ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Ì fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ù· 30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÏËÓ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, π¿ÛÔÓÔ˜, ∫·ÚÙ¿ÏË, πˆÏÎÔ‡, ∫ÔÚ·‹ Ì ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ı· Â›Ó·È “·Ó·ÙÚÔ‹” Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ fiÏË. ™ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ù›ıÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ¿ÌÂÛ·, ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ™Ù· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ù· ‚·ÚÈ¿ Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ fiÏ˘ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË Ó¤·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡, ı¤ÛË “ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·”.Δ¤ÏÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Ì ÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ·fiÊ·Û˘ Ì „‹ÊÈÛË Ó¤·˜ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚو٤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜. Δ· ÊÔÚÙËÁ¿ - ¿Óˆ ·fi οÔÈÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ - ı· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Û ‰È¿-

ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‹Ú˘ ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ì οıÂÙ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ‹È· ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.™Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ‹ οÁÎÂÏ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÂÓÒ Ù· ̤ÙÚ· ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÈӷΛ‰ˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó ‰ÂÓ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÂÚ·ÓÔ‡ ¿ÌÂÛ˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó ·˘Ùfi ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ʈÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡. ∏ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Î·È Ì ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂχıÂÚˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. “∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ‚¤‚·È· ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘”, ÙfiÓÈÛ Û٤ϯԘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÚ›Ó˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ Ô‰fi §·ÌÚ¿ÎË.

«∂ȯ›ÚËÛË» ÂχıÂÚ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· - ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚfïÓ, Ë Û·Ê‹˜ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ë ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Â› ÔÈÓ‹ ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

‰fiÙËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ ªª∂ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙËÓ fiÏË. Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ı· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ.

√ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜

£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ Ì ‰È·Ï·Ù‡ÓÛÂȘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÙÔÈΤ˜ ‹ ÔÏÈΤ˜, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÒÛÂˆÓ Î·È ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ Ï¿Ì˜. °È· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ ı· Û˘ÓÙ·¯ı› Î·È ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ ˘fi ·Ó·ıÂÒÚËÛË ™¯¤‰ÈÔ ¶fiÏ˘ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ì ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ı· ÂÍÂÙ·Ûı› ÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ·ÔÍËψıÔ‡Ó Î·È ÔÈ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ˆ˜ ·’ Ê¿ÛË, ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ÚԂϤÂÈ ·Ó‡„ˆÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ

‡„Ô˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. °È· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Û ¯Ú‹ÛË ¿ÌÂÛ· ı· ÚÔËÁËı› Û‹Ì·ÓÛË Î¿ıÂÙË Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ÕÓ·˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ÛȉËÚÔÙÚÔ¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ·›ÓÔ˘ Ì ÂȉÈο Ô‰‹Ï·Ù· Â› ÛȉËÚÔÙÚÔ¯ÈÒÓ. ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ Ú¿Ì˜ ∞ª∂∞ Â›Ó·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ·Ú¿ÓÔÌË Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË

26¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ˆ˜ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ

º¤ÚÂÙ·È Ó· ÔÌÔÏfiÁËÛ ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ˆ˜ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˜ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È ÙÂÏÈο Ó· ÔÌÔÏfiÁËÛ ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙÔ˜, ÂÓfi˜ 26¯ÚÔÓÔ˘, ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ”, ˆÛÙfiÛÔ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ˘fiÓÔȘ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ‰È¿Ú·ÍË ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÈÓ ·fi 10 Ë̤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË ÚÔÛ‹¯ıË ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ. ∏ ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘, Ì›·˜ 88¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜, Û˘Ó¤‚Ë ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂΛÓË ¤‚Á·ÈÓ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÁÈ· „ÒÓÈ·. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙËÓ ·ÈÊÓȉ›·ÛÂ, Ù˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÛÙfiÌ·, ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛÂ Î·È Ì ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ Ù˘ ¿Ú·Í ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ·. ΔÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ ÂÚÈ›¯Â 100 ¢ÚÒ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ›¯Â ηٷÁÁÂÏı› ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Ôı› fï˜ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· - fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi- ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ οÓÂÈ Ì‹Ó˘ÛË Î·È Ó· ‰Èˆ¯ı› ÔÈÓÈο Ô ‰Ú¿ÛÙ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙËÓ ›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÂÈ Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ Àԉȇ-

ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ οÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜, ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ˆ˜ Ê˘ÁfiÔÈÓÔ˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË - ¤ÓÙ ÌËÓÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi - Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Â›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ. ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ fï˜ ÙÔ˘ 26¯ÚÔÓÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó Î¿ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÏËÛÙ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ë 88¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ 26¯ÚÔÓÔ. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¿ÏÏË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ø˜ ΛÓËÙÚÔ Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÛÙ· Ó·ÚΈÙÈο.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ - Û ÔÏϤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ - ÂÍȯӛ·Û˘ ÏËÛÙÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú·¯ı› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∂ȉÈο Û ‚¿ÚÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·Ì· Ó’ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ fï˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ôϛ٘, fiˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ο‚·˜ ÔÙÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ¶ƒ√¶√, ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÏËÛÙ›·˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËΠӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Û Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ ñÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘, Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ì ·Î¿Ï˘ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÌfiÓË Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÓfi˜ ÛÔ˘ÁÈ¿ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ‹Ú 250 ¢ÚÒ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, Ù˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÛÂÛËÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ‰È¿Ú·ÍË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ڿ͈Ó, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ηӤӷÓ. ™ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙÔ› 20 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔÈ ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

΢ÎÏÔÊÔÚ›· Â˙ÒÓ Î·È ·Ì·Íȉ›ˆÓ.

Δ· ÚfiÛÙÈÌ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙ÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ Ù· ›‰È· Ù· ψÊÔÚ›· fiÛÔ Î·È ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. £· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ı· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì οıÂÙ˜ Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È mini bus ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛË Ô‰ËÏ·ÙÒÓ ‹ ÌÈÎÚÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ô˘ Ì ·ÎÙÈÓÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. °È· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ fï˜ ηÓ›˜ ÙfiÛÔ ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈ-

ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ·fi §·Ú›Û˘ ̤¯ÚÈ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fi‰ÔÛË Û ¯Ú‹ÛË ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ‹‰Ë Ôχ ıÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ÕÌÂÛÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÔÚ›ÙÛ·-·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ‰È·ÌÂÚ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·. ™ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı›, “ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·” - §·Ú›Û˘ Î·È ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó Î·È ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÂÓÒ ı· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ΔÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ı¤ÛË “™ˆÚfi˜” ̤¯ÚÈ “ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ·” ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. ∏ ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ‰È·ÌÂÚÔ‡˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Î·È Ì ΛÓËÙÚ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ··ÈÙËı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÈÛfi‰ˆÓ ÎfiÌ‚ˆÓ Û ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡, º˘ÙfiÎÔ˘ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη.


M·ÁÓËÛ›· 12

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

π∫∞ ¡. ∞°Ãπ∞§√À

ΔÔ ∂∫μ, ÂÓÒ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ

ªÂٷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fi¯È fï˜ ÙÔ È·ÙÚ›Ô

∑ËÙ› ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÙËÓ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π∫∞ Î. ¢. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π∫∞ Î. ∫. ∫Ô˘ÙÛÈÎfi˜, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶·ÛÈ¿ ª., Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ª. ΔÛÈ¿ÌË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™Ù¿ÓÈÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÊËÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √ Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ fiÙÈ ÔÈ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·ıÔÏfiÁÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚ˘ χÛ˘, Ì Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â·ÚΛ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈÏËÊı› ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ (¶·ıÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¶·È‰›·ÙÚÔ˜) Ó· Û˘ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, “ÙÔ π∫∞ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2001 ··ÚÈıÌ› 7.411 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· π∫∞ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ·, fi¯È ÌfiÓÔ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ªÈÎÚÔı‹ı˜, ∞˚‰›ÓÈ, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ª¿Ú·ıÔ˜, ª. μÂÏ·Óȉȿ Î.Ï. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Î·È Ë ˘ÂÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ˘ÂÚ‹ÏÈη. ∞Ó¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È‰È¿ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·È‰›·ÙÚÔ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ” .

ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 38, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˙ËÙ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. Èڛ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÁÚ·Ê‹˜. ΔË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ì¤Ú· ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó “Ô˘Ú¤˜” ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ÂΉËψı› ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô Î¿ı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Îϛ̷η Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 17.000 ¢ÚÒ. “ΔÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ “‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·Ì-

Ì·. ΔÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ 17.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÚÒÙË Îϛ̷η Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. √ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂-

ÛÙ›· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÊÙËÓ¤˜ Î·È ÔÈÔÙÈΤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ÂÈÛÊÔÚ¿ ˘¤Ú Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔ-

Ó·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È fi¯È Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ οı ¯ÚfiÓÔ˘ Ô Î¿ı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ Î·È fi¯È Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ∂›Û˘, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi Ô Î¿ı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ªÔÚ› Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ı· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

∫∫∂: À¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô “ª∂ ¢ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘

¶∞™√∫, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ πÌ›ˆÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ˘Ô¯ÒÚËÛË ·fi ΢ÚÈ·Ú¯Èο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈ·Ï¤„ÂÈ Î·È ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·” . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. °. ª·Ú›ÓÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂” , ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ô Î. °. ª·Ú›ÓÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ fiÙÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÙÔ ¡∞Δ√, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë ∫›Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∞ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Ë ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÙÔ πÚ¿Ó Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ô‰ËÁ› Û fi-

͢ÓÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Ì Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Ú›ÓÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. “√È fiϘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ‚¿ÛË ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ fi͢ÓÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÒÓ. ™Â ·˘Ù¤˜, ÏÔÈfiÓ, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ∫∫∂ η˘ÙËÚÈ¿˙ÂÈ ÙË

ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ πÌ›ˆÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ˘Ô¯ÒÚËÛË ·fi ΢ÚÈ·Ú¯Èο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈ·Ï¤„ÂÈ Î·È ·ÓÙÈ·Ï‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ï·Ô› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÂÈÚËÓÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¤Íˆ ·fi Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ÚÔÛ·ı› Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı›. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÂÈ̤ÓÔ˘Ì Ôχ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘Ú-

Λ·˜ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ¡· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ˘Û›· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î¤Ú‰Ë ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÓÔˆÏȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ª·Ú›ÓÔ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∫·‡ÛË 40 ÎÈÏÒÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙË Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· μfiÏÔ˘ ™Δ∏¡ ˘Ú¿ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ¯ı˜ ‰Âο‰Â˜ ÎÈÏ¿ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∏ η‡ÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ ӈڛ˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ˘„ÈοÌÈÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î. ÷Ù˙ËÎÒÛÙ·. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î.Î. ΔfiÏÈ·˜ Î·È ºÔÚÙÔ‡Ó·˜. ™˘ÓÔÏÈο οËÎ·Ó 40 ÎÈÏ¿ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ∞Ú¯¤˜. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ·ÊÔÚÔ‡Û ¯·Û›˜. ∏ η‡ÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û¯Âı¤ÓÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. °›ÓÂÙ·È Ì›· Ì ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ· ηٷۯÂı¤ÓÙ· Ó·ÚΈÙÈο Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘. ∂Λ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ηٿۯÔÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â οı η‡ÛË Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. Ãı˜ οËΠÔÛfiÙËÙ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ. Δ. ∫.

∂ӉȷʤÚÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ·ÚÔ˘Û›· ÔÏÏÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶∞™∫ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ “ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·” Î. £·Ó¿Û˘ ∫˘ÚÙ˙fiÁÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ·‰ÈÎË̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ ÙÔ 5% ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 25%. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· ˘‹ÚÍ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √ Î. ∫˘ÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, ·ÊÔ‡ ‰È·‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô ‰È‰·Ûηϛ·˜. ªÂ ÙÔ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ›Ó·Î· Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ 27Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 16 º∂μƒOYAPI√À 2011

ΔÚ·‚Ô‡Û·Ó ÂÓ·¤ÚÈ· ηÏ҉ȷ ‹ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ˘ÔÁ›ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·

ΔÛ¿Ì·... Ú‡̷ ·fi ¢‹ÌÔ Î·È ¢∂∏ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì·Á·˙È¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜

ƒ

‡̷ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘... ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi Ù· ÎÈ‚ÒÙÈ· Ù˘ ¢∂∏, ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ ˙ÒÓ˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜, ·˘ı·›ÚÂÙ˜ fiÛÔ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ¢∂∏ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÒÓ˘ÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ¤Î·Ó ÚÒÙË ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ·Ó Î·È ·’ fi,ÙÈ Ê¿ÓËΠ·fi ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “£” , ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó...ÎÔÈÓfi Ì˘ÛÙÈÎfi. ∏ ¢∂∏ ··›ÙËÛ ÛÙȘ 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙfiÙ ∞ÁÚÈ¿˜, Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ¯¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

“Δ· ͤÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· Ô‡ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ”, “›̷ÛÙ ηÓÔÓÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜”, Â›Ó·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ÛÙ‡ÏÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔÈ Ì ‰Âο‰Â˜ Â͈ÙÂÚÈο ηÏ҉ȷ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ú‡̷. √È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ú‡̷, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙfiËÛ fiÛÔ˘˜ ‰È¿ÏÂÍ·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó Û ÂÎÏÔÁÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û ·fi Êfi‚Ô. æ˘Á›·, ηÊÂÙȤÚ˜, ˯ÔÛ‡ÓÔÏ·, ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿„ÔÁ· ÛÙ· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶ˆ˜ fï˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi fiÙ·Ó ÔÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ú‡̷; ∞Ï¿, Ì ÙÔ “ÙÚ¿‚ËÁÌ·” Ú‡̷ÙÔ˜ ›Ù ·fi Ù· ÎÈ‚ÒÙÈ· ·ÚÔ¯ÒÓ, ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È “˙ˆṲ̂ÓÔÈ” ·fi Â͈ÙÂÚÈο ηÏ҉ȷ, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ ·‰·‹˜ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ η̛· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È “fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ Ú‡̷ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÂÙ›·”. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÌÂÙ¿ ·fi “ÂÓÙÔÏ‹” Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÎÏÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜. ∏ ¢∂∏ ›¯Â ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÔÈÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÛ¿Ì· Ú‡̷, Ì ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÔÓfiÌ·Ù·, ÔfiÙ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ›¯Â ‚ÚÂÈ ÂÙ¿ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ “·Ú¤Ì‚·ÛË”, ·ÏÏ¿ ›¯Â ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘Ó‰Âı› ˘ÔÁ›ˆ˜ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘ÏÔÔÈ› ÙËÓ “‰¤ÛÌÂ˘Û‹” Ù˘, ÔfiÙ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ›Ù ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿, ›Ù fiÛÔÈ ·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡Ó ı· ¤¯Ô˘Ó χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ¿‰ÂȘ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο. ∫·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó - ÌÈ·˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ - ÔÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¯Úfi-

√ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ÛÙ‡ÏÔ˜ Â›Ó·È “˙ˆṲ̂ÓÔ˜” Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·

O ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Î. ¢. μÂÓÙÔ‡Ú·˜

ºÔ‚¿Ì·È ¤ÎÙÚÔ· ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. ™ÙfiÈÎÔ˜

ÓÈ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·... ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢. μÂÓÙÔ‡Ú· Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î.. ¡. ™ÙfiÈÎÔ.

√ ›‰ÈÔ˜ Ô Î. μÂÓÙÔ‡Ú·˜ ÂÍËÁ› fiÙÈ Ë ¢∂∏ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·ÓƠ̂˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ›Ó·Î˜ Î·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘fi Ù˘.. “∏ ¢∂∏ Ì·˜ › ˆ˜ ı· Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ÏfiÁˆ ÎÏÔÒÓ. ∏ ∂ȯ›ÚËÛË ¤¯·Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ Ú‡̷ ηÓÔÓÈο ı· ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›ӷÈ

T· ÎÔÌ̤ӷ ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ӷ Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ‡ÏÔ ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Û ηٿÛÙËÌ·

Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÂÓÙÔ‡Ú·˜. ∞fiÏ˘ÙË ÛȈ‹ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ “‰Ô˘ÏÂÈ¿” ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ “Û˘Ó‰¤ÛÂȘ” Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ Î·Ó›˜ Î·È Û ٛÔÙ·. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û¯¤‰È· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ú‡̷ÙÔ˜... “∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Á›ÓÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. ∂ÁÒ ÌfiÏȘ ¿ÓÔÈÍ· ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙȘ 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‚ڋη ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ¢∂∏ Î·È ·fi ÂΛ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô °ÔÏÁÔı¿˜ Ì·˜. ΔÒÚ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡. ™ÙfiÈÎÔ˜, ÂÓÒ ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô Î. μÂÓÙÔ‡Ú·˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÌfiÏȘ ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢∂∏ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ “͋ψ۷Ӕ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. “μϤÔ˘Ì Û Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ (Ì·Á·˙È¿ ) Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ „˘Á›· Î·È ÎÔ˘˙›Ó˜. ∫·È ÎÔÈÙ¿Ì ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ. μϤÔ˘Ì ÎÔÌ̤ӷ ηÏ҉ȷ Ù· ÔÔ›· ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÛÙ‡ÏÔ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ͋ψÛ ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ·Ù› ¤‚·Ï ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·...” ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô Î. μÂÓÙÔ‡Ú·˜. √ ‰‹ÌÔ˜, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‹‰Ë ÙÚ›· ÎÔ˘ÙÈ¿ ·ÚÔ¯ÒÓ Ì ٷ ÔÔ›· ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Â›¯Â Û˘Ó‰Âı› ·Ú¿ÓÔÌ· ˘ÔÁ›ˆ˜, ÂÓÒ ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ¿‰ÂȘ Ù· Ì·Á·˙È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. √ Î. μÂÓÙÔ‡Ú·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi

1000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Ë ¢∂∏ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ¿‰ÂȘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ¤ÁÁÚ·Ê·.

«ºÔ‚¿Ì·È ¤ÎÙÚÔ·, Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·» √ Î. ™ÙfiÈÎÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ÌfiÏȘ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜ ı· Ê·Ó› ÔÈÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó Ú‡̷ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, “Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. °›ÓÔÓÙ·È ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÔÚÈṲ̂ӈÓ, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÁˆÓ›· ηٷÓÔËÙ‹ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·. μϤÔ˘Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ “ÙÛ·Ú‰¿ÎÈ·”, fiÔ˘ Ë ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ı· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ... ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·Á¯ÒÓÂÈ ÙÔ Ò˜ ı· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÚ·‚Ô‡Ó ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi. °È· Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙË ¢∂∏ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÓfiÌÈ̘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂‰Ò ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Â›Ó·È ÙÔ Í‚fiÏÂÌ· ÔÚÈṲ̂ӈÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÛÂ˙fiÓ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó Ú‡̷ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ Î. μÂÓÙÔ‡Ú·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÁÚ·Ù‹ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÌÔÚ› Ó· ÍËÏÒÛÂÈ ÛËÌ›· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. “¢ÂÓ ›ÛÙ¢· fiÙÈ ı· ˘‹Ú¯Â Ù¤ÙÔÈÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ú‡̷ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ë ¢∂∏ Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜, ‰ÂÓ ı· ÙÔ Í¤Ú·Ì” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™ÙfiÈÎÔ˜.

∏ ¢∂À∞ªμ ·Ó·˙ËÙ› ÙÚfiÔ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË

ΔÚÂȘ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ·Ù› ÂÚÈ›¯·Ó ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ ¡¤Â˜ ËÁ¤˜ Î·È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ë ¢∂À∞ªμ. ™Â ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ËÁ¤˜ Ì ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ Î·È ·ÚÛÂÓÈÎfi ÔÈ Ôԛ˜ ÛÊÚ·Á›ÛÙËÎ·Ó ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™Ùfi˚ÎÔ˜, ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∞ÁÚÈ¿˜, ÷ӛˆÓ, ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ËÁ¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÔ¯¤˜, Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ:

-ΔÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Î·È Ã·Ó›ˆÓ Â›Ó·È ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Ì Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ¯ÏˆÚ›ˆÛË. -ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô. -∏ ËÁ‹ “ª·ÓˆÏ¿ÎË” ·fi ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ ËÁÒÓ “∞ÓÂÌÔ‡ÛÛ·˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÚÛÂÓÈÎfi. ∏ ËÁ‹ Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ë ¯ÚËÛÈ-

ÌÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË. Î·È Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. - ΔÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ “¡È¿Ì·Ù·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î·È Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. - ªÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ·ÚÛÂÓÈÎfi - ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ - ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ “∫Ó·‚¿ÎÈ”, Ô˘ Â›Û˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. - ΔÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ËÁÒÓ “ªÔ‡ÚÌÔ˘ÏÔ” Î·È “ªÔÚÛÈ¿” ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ “ÙÚ‡ÈÔ ÏÈı¿ÚÈ” Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٿÏÏËÏÔ ÚÔ˜ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË. ªÂÙ¿ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ì ÛÎÔfi ÙË

¯ÏˆÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ ·fi ËÁ¤˜ Î·È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÚÔ˜ ‡‰Ú¢ÛË ÓÂÚfi, Ë ∞ÁÚÈ¿ ϤÔÓ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ˜ ‚Ú‡Û˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ “ªÔ‡ÚÌÔ˘ÏÔ” Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙË ÁÂÒÙÚËÛË “ÙÚ‡ÈÔ ÏÈı¿ÚÈ”. ∏ ¢∂À∞ªμ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙ¿ Ӥ˜ ËÁ¤˜ Î·È ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi.


ª·ÁÓËÛ›· 14 √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ “‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË” “∏ ÁÓÒÛË Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË, ›-

Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, Â›Ó·È ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙȘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÙËÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ÙËÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. °È¿ÓÓË ¶·Ó¿ÚÂÙÔ, Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ȉÈο ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Á΢ڛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∏ ·È‰Â›·, ̤ۈ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙËÓ ÎÏÂÙÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ·Ú·ÛÈÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ‰ÔÌ‹ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·” . √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ “Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË Â›Ó·È ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹”, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÎÔÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› οı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÒÛÙ ӷ οÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘: °È· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ π∂∫ Ô˘ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ∫∂∫ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÚÔ΋ڢÍË. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ÎÚÈÓ ·Ó·Áη›Ô “ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ıÂÙÈο ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù· ·ÚÓËÙÈο. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÔÈ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¤ÚÁÂȘ” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ªÈ¯·Ï¿ÎË ı· ÂÈÛÎÂÊı› ·‡ÚÈÔ, ·fi ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ∂-65, ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· §Ëı·›Ô˘ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™ˆÙ‹Ú·˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿‰ÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÚÁË̤ÓË ∂¶∞∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

«ΔÚÈÎÏÔԉȿ» ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹

Œ

Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÂÓfi Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÊıËΠ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (∂¶∞∂) Î·È Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Û ¶‹ÏÈÔ, μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ôϛ٘, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ·ÏȤ˜, ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı›˙ËÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ê¿ÎÂÏÔÈ (200 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ) Â›Ó·È ÛÙÔÈ‚·Á̤ÓÔÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ ‰Âο‰Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÏÈfi ÁÚ·ÊÂ›Ô fiÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·˙Â Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (∂¶∞∂) ÛÙËÓ ÚÒËÓ ÓÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ∂¶∞∂, ÂÓÒ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ∂›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È οÔÈÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ò˜ ı· Ï˘ı› Î·È ·fi ÔÈÔÓ ı· Ï˘ı›. ∏ ∂¶∞∂ Â›Ó·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ Âͤٷ˙Â Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜, ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ¿ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (°√∫) ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ıËÙ›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ ¤ÏËÁ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2011. ŸÌˆ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘... √ ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ÏÂ ·Ú¿Ù·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ‹ ¤ÛÙˆ ̤¯ÚÈ ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÔfiÙ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· fiÚÈ˙ Ò˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›. ¡Ô̿گ˘ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜, Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·ÎfiÌË Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Û ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ - Ó˘Ó ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ - Ó¤ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÎÔÏÏÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÔÈ fiÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ˘fiÏÔÈË ‰È·‰Èηۛ·, ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î.Ï. Î·È Ó· ‰Ôı› Ë ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È Ó· ÎÈÓËı› Î·È Ë ·ÁÔÚ¿.

÷ÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË μÚÂı‹Î·Ì ¯ı˜ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶∞∂. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ÎÙ˘Ô‡ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ› ÚˆÙÔ‡Û·Ó Ô‡ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Ó· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ... √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ηÈ

ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶∞∂ Î. ¢ËÌ. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ô˘ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÌÂٷٷ¯ı› ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ˜ ıÂÛÌfi˜ “Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‹ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜” ı· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÂÓÒ ¿‰ÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‹ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘; ∫·È Â¿Ó fi¯È, ÙfiÙ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô; º˘ÛÈο ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÙfiÙ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ·fi Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜; ∂›Û˘ Î·È Ë Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹. ª›· ¯·ÔÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ fiˆ˜ ϤÓ Ì˯·ÓÈÎÔ› “ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı›, ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂-

¶∞∂ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ¤ˆ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÏÈ, fiÏË ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂȉÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ Î·ı›˙ËÛË” fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ›. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú·¿Óˆ ÂÌfi‰ÈÔ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜” . √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜: “™·˜ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ì ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ıËÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ∂¶∞∂, ™Ã√¶ Î·È ·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÏfiÁˆ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜” . ŸÌˆ˜ ·fi ÙfiÙ η̛· ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ‹Úı ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ◊‰Ë ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ̤۷ ÛÙÔ 2011 100 ÂÚ›Ô˘ Ê¿ÎÂÏÔÈ, ¿ÏÏÔÈ 60 ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 40 ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ 2010. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙˆÓ ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ÙÔ ™Ã√¶.

™ÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Î·È ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÓ ¶¤ÌÙË 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ı¤Ì· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â Ô Ó¤Ô˜ ıÂÛÌfi˜ ·fi ÙȘ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ◊‰Ë ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ◊‰Ë ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙ· ı¤Ì·Ù· “ÔÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ” fiˆ˜ Î·È ÔÈ “Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÚ·Ê›ˆÓ” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÎÙfi˜ ·’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 24˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜

ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ó¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ¤ÓıÂÚÌË Î·È ¤ÌÚ·ÎÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ “¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ £ÂÚÌÔÎË›Ô˘” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. μ·Û›ÏË °È·ÁÈ¿ÎÔ Î·È ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫∂Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °È¿ÓÓË ∫ÔÏÔ‚fi ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. “∏ ȉ¤· Â›Ó·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˜ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÂÎÙ·ı› ̤ۈ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ·Ú·-

‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Î. μ. °È·ÁÈ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ Î. °. ∫ÔÏÔ‚fi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›ӷÈ: - ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (¯Ú‹ÛË ÊÈÏÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ), Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (¯Ú‹ÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜), Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ). ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ 3 kg CO2 ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÈ· οı ϛÙÚÔ Î·˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ıÂÚÌÔÎË›ˆÓ. ∏ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Ì ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (‚ÈÔÌ¿˙· + ·ÓÙϛ˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô-

‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ: ¢Ú·ÛÙÈ΋ ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ú˘·ÓÙÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ, ÌfiÓÈ̈Ó, ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. “∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û ¢Ú›· Îϛ̷η ˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎËÈ·ÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηْ ·Ú¯‹Ó, Ë ÔÔ›· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ıÂÚÌÔÎËÈ·ÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â›Ó·È ÌË ‚ÈÒÛÈ̘” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÁÈ¿ÎÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÓÂÚÁfi Â-

ÌÏÔ΋ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ: °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫∂Δ∂∞£), °ÂˆÔÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Wageningen University, Department of Plant Sciences, Horticultural Supply Chains √ÏÏ·Ó‰›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ΔÚÈοψÓ, ηٿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‚·ÛÈ΋ Î·È ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙ· ıÂÚÌÔ΋È· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÛÙÔ “ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi” ˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÚÌÔ΋ÈÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎËÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


ª·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

μÚÔ¯ÂÚfi˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì ¤Í·ÚÛË ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿

«£‡ÌˆÛ» Ô ºÏ‚¿Ú˘ “√

ºÏ‚¿Ú˘ ÎÈ ·Ó ÊÏ‚›ÛÂÈ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· Ì˘Ú›ÛÂÈ” , ϤÂÈ Ô Ï·fi˜ Ì·˜. √ ºÏ‚¿Ú˘ ÊϤ‚ÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È, ˆ˜ “·Ó Ù‡¯ÂÈ Î·È ı˘ÌÒÛÂȘ ̘ ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ ı· Ì·˜ ¯ÒÛÂÈ” . √ ºÏ‚¿Ú˘ ÏÔÈfiÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ì ÙȘ ·Ï΢ÔÓ›‰Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘, ·fi ¯ı˜ “ı‡ÌˆÛ” Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ Û ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙ ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

Ãı˜ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ¤ÂÛ ÊÚ¤ÛÎÔ ¯ÈfiÓÈ ‡„Ô˘˜ ‰¤Î· ÂηÙÔÛÙÒÓ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·‚·Ù‹Ú˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜. √ ηÈÚfi˜ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Â›Ó·È ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜, ΢ڛˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÁÓÒÛÂȘ, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·ÎfiÌË Ôχ „˘¯Ú‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙȘ 25 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÌÂÙ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ „˘¯Ú‹ ·˘Ù‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “ª¿ÚÙ˘ Á‰¿ÚÙ˘” . ªÂÁ¿Ï· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿Û·ÚÙ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜, Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈ ÓÂÊÒÛÂȘ Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› Û‹ÌÂÚ· ·fi 0-13 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ì¤ÙÚÈÔÈ. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡ ÎÔÚÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ú¯Èο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÓfiÙÈÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰·. ∏ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘, ı· Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÚÌ‹

ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë̤ڷ, Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Ó· Ó¤Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ÂÏ¿ÁË, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ, ÂÓÒ Ë ˘ÁÚ·Û›· ı· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi Ù· ‰˘ÙÈο, Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ·. ™Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ı· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ ·fi ÙË Ó‡¯Ù· Î·È fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ Î. £. Δ·ÎÔ‡‰Ë˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¯ÈfiÓÈ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜

ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¿Óˆ ·fi Ù· 1000 ̤ÙÚ· ˘„fiÌÂÙÚÔ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¤ÊÙÂÈ. ™¯ÂÙÈ΋ ÌfiÓÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ̤۷ ÛÙË ∫˘Úȷ΋, ·Ó Î·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Î·È ÔÈ Ì¤ÁÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 9-10 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ‚ÚÔ¯¤˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘-

Ù¤Ú·˜ Ì ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙ·‰È·Î¿ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔÚÈ¿‰Â˜ Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. ∞Ó Î·È Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· ·ÎÚÈ‚‹ ÚfiÁÓˆÛË, ÁÈ· ÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÚԂϤÂÙ·È ÌÈ· Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤ÓÙÔÓ· ‚ÚÔ¯ÂÚfi ηÈÚfi Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ, ÁÈ· ¯ÈfiÓÈ· Î·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∂›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÎfiÌË ·Û·Ê‹˜ Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÙÚÔÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈ΢ÎÏÒÓ· ÂÌÔ‰ÈÛÌÔ‡ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È „˘¯Ú‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‹ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘, Ì ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂËÚ·ÛÙ› Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù¿ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÌÔ‰ÈÛÌfi, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ 5-6 Ë̤Ú˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ¤Ó·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ηÈÚfi˜ Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ›¯Â Êı¿ÛÂÈ Ù· 17,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 35 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ¤ÂÛ 1,9 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ¤Êı·Û 18,6 ‚·ıÌÔ›, fiÙ·Ó Ë Ì¤ÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ·˘Ùfi Â›Ó·È 1,5 ‚·ıÌfi˜ Î·È Ë Ì¤ÛË Ì¤ÁÈÛÙË 11,8 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘.

∞‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙȘ 8 Ì.Ì. ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 Ì.Ì.

∫·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Û‚‹ÓÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÁÈ· ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ™Â ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. £· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ı· Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 8 ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ “Scafebar” (·fi Ù· ·Ú¯Èο Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ Ϥ͢ smoking Î·È cafe bar). √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ “·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ‰›ˆÚÔ Ù˘ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ ı· Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ӷ

Ù· ÎÂÚÈ¿ Î·È Ù·... ÙÛÈÁ¿Ú·” ! √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÔÈÔ ı· ÙÔ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·˘Ùfi ‰È· ÓfiÌÔ˘ Û fiÏÔ˘˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ Ôχ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘” Î·È ÚԂϤÔ˘Ó “ÏÔ˘Î¤Ù·” Û 20.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Î·È ÙȘ Ù·‚¤ÚÓ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ ηÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ı·-

£ÂÚ·¢ÙÈ΋ È·Û›· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÔÌ¿‰· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ πÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ™Ù·Ó›ÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ È·Û›·˜ Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ È·Û›·˜ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·˘ÙÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢Ó˜, ÂÈʤÚÂÈ ÎÈÓËÙÈο, „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÔʤÏË, ÂÓÒ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·‰Ú‹˜ Î·È ÏÂÙ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ›Ï˄˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÏfiÁÔ˘.

ÌÒÓ˜ ÌfiÓÔÓ ÌÈÎÚÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·ÊÂÓ›ˆÓ. ŸÛÔ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Ì·Ú ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È, ÙfiÛÔ ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È, ηıÒ˜ - fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó - ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Ô˘ ÂÏ‹ÁË ÚÒÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È 50%. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È ‰È·‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ “Ù·ÊfiϷη” , ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ηٿ 10-30%. ∞fi ¯ı˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÂÛÙ›·Û˘-‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ·Ó Î·È fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜, “Ë ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË

‚‚ȷṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û ÌÈ· Ë̤ڷ” . √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ °™∂μ∂∂ ÛÙȘ 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Úˆ› ÂΛӢ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ∂∫μ Î·È ∞¢∂¢À. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›-

Ô˘. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ì·Ú, ÌÂ˙‰ÔˆÏ›·, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, Ô˘˙ÂÚ›, „ËÙÔˆÏ›·, ÈÙ۷ڛ˜, ηÊÂÓ›·, Ϥۯ˜ Î.·Ï.) Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ¿‰ÂÈ· ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ (ÌÔ˘˙Ԣ͛‰Èη, ÎÏ·Ì Î.·Ï.), ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‰›‰ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ̤¯ÚÈ 31 ª·˝Ô˘ 2011. ¢∏ª√.™.

∞ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·

¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∏ √Ì¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ªË ∫·ÓÈÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Û fiϘ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜: ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î.Ï. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ fï˜ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯӿÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰Â ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘. ªfiÓÔ Ë Î·ıÔÏÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ. ª¤ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ (̤۷ Û’·˘Ùfi Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È ÌÈ· ηı·Ú‹ ¿Î·ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·). ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÁÈ· “ηı·Ú¿” Ì·Á·˙È¿. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌË Î·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚ› ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô Î·Ófi˜, Û ηÓÈÛÙ¤˜ Î·È ·ıËÙÈÎÔ‡˜ ηÓÈÛÙ¤˜. ∏ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ “·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈÎÔ‡” ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ “ηÓ›˙ÂÈÓ” ·ÓÙÔ‡ ›ӷÈ, fiˆ˜ οı ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÂÏÔ›·. ¶Ô‡ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Ô ·ÎÙÈ‚ÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·; ∫·È, Â›Û˘, Ë “·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛË” ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ôϛ٘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ 82% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Ì·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û’ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜, Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ Î·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙÔÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈÌ·” .


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· Û¯ÔÏ›· ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ∞ıÏËÙÈο ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∞’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, η ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ 2Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ fiÙÈ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ÙÌ‹Ì·Ù· Û ÙÚ›· (3) ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΔ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë Î. ∑‹ÛË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘, Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: “À¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÔÈÙÒÓÙˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ηٿ ÔÛÔÛÙfi 25-30%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÈϯı¤ÓÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙȘ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ Î·È Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ◊‰Ë Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û 53 ·fi Ù· 58 °Ú·Ê›· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Î. ∑‹ÛË, η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ.

√ÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Ë̤ڷ˜ ∫.∏.¶.√.™. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ÔÌÈϛ˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· Â›Î·ÈÚ·, fiˆ˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿıÏȄ˘, ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜, ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 23· Ì ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, BfiÏÔ˜, ÙȘ ÒÚ˜ 18.0021.00. ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ΔÂÙ¿ÚÙË 16/2/11 º¿Ú̷η: Û˘Ó¤ÂȘ ¯Ú‹Û˘ Î·È ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘˜, ∫ÒÛÙ·˜ •ËÚÔÌÂÚ›Ù˘ - æ˘¯›·ÙÚÔ˜. -ΔÂÙ¿ÚÙË 16/3/11 π‰È·›ÙÂÚ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÈÛÌÔ‡, ª·ÓˆÏ¿-∫·ÏÙÛ¿ æ˘¯ÔÏfiÁÔÈ. - ΔÂÙ¿ÚÙË 13/4/11 ∞fi ÙË £Ï›„Ë ÛÙËÓ ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë, ∂ϤÓË ΔÛÈÓÙ˙‹Ú· æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜- æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·. -ΔÂÙ¿ÚÙË 18/5/11 ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘, ¢¿ÊÓË ºÈÏ›Ô˘ ∫ÔÈÓ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ - æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·. - ΔÂÙ¿ÚÙË 15/6/11 ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÕÁ¯Ô˘˜- μȈ̷ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ô˘, æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·.

TETAPTH 16 ºEBPOYAPI√À 2011

ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜ ÚÔÛÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó

¢ˆÚÂ¿Ó Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ √¶∞¢, √∞∂∂

Ì·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ë̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. Ãı˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì ÙË ÌË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È Ì ÙÔÓ √∞∂∂ ÛÙ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ π∫∞ Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÌÔÈ‚‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˜ Ì ٷ ‰‡Ô Δ·Ì›·, ˆÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ۯ‰ȷÛÙ› Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, ÚÔÛÂÏ‹ÊıË Ì ۇ̂·ÛË Ì›· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. μÔÏÈÒÙË, ı· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·.∏ ªÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú’ fiÙÈ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË Î·È Â›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ, ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ∞fi ÙÔ˘˜ 40 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜, 24, ηıÒ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Â›ÙÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËηÓ, ›Ù ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÍ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËηÓ. ∏ ÙÔÈ΋ ªÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 25 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÁÈ· 1400 ·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓfi˜ ÔÊı·ÏÌÈ¿ÙÚÔ˘, ÂÓfi˜ „˘¯È¿ÙÚÔ˘, ÂÓfi˜ ηډÈÔÏfiÁÔ˘, ‰‡Ô ·ıÔÏfiÁˆÓ, ÂÓfi˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˘, ÂÓfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡, ‰‡Ô ÔÚıÔ‰ÈÎÒÓ, ·ÎÙÈÓÔÏfiÁˆÓ, ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 19, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ‹ ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 40 ÁÈ·ÙÚÒÓ... ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· οı 1300 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜... ΔÔ π∫∞ Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 184 ·fi ÙȘ 07:00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 07:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂›Û˘, ÙËÏÂʈÓÒÓÙ·˜

∂ȉfiÙËÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ

√Ì·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ë̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘

ÛÙÔ 184 ‹ ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π∫∞, ηıÒ˜ Î·È Ù· ∫∂¶, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›·.ΔÔ π∫∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÚÔ, ı· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂. √È ·Ú·ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‹ ÛÙ· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ·˘Ùfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·.°È· ÙȘ ¿-

‰ÂȘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ∂Δ∞ª, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. “∂›Ó·È Ï›ÁÔÈ, ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·, ·˘ÙÔ› ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞. ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Î·Ó¤Ó·˜, fiˆ˜ ηًÁÁÂÈÏ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. μÔÏÈÒÙË.ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ȉȈÙÈο ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ π∫∞, ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ Ê˘ÛÈο. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Â›‰·, ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÈÛΤÊıËΠÚfiÛÊ·Ù· Ù· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ˘Ô‰Ô̤˜,

™Â ÂȉÈÎfi Έ‰ÈÎfi (Ì ·ÚÈıÌfi 40) Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª Ì ÙȘ ∞¶¢ ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ 16 - 24 ÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 80% ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ (‰ËÏ. ¤ˆ˜ 591,65 ¢ÚÒ) ¤ˆ˜ 12 Ì‹Ó˜.ª¤¯ÚÈ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓË ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ 2010 (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ¢ÂΤ̂ÚÈÔ). ∞˘Ù¿ ÚԂϤÂÈ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂȉfiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ 80% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜ (·’ ÛÙ¿‰ÈÔ) Î·È ÛÙÔ 70% ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÌʈÓËı› Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ (‚’ ÛÙ¿‰ÈÔ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ: ∂¿Ó ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘Ô‚ÏËı› ∞¶¢ Ì ϷÓı·Ṳ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ÂȉÔÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ ∞¶¢ Ì ̷ÁÓËÙÈο ̤۷. ∂¿Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı›, ·fi ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÈϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÓÒ ‰ÂÓ ÙȘ fiÊÂÈÏ·Ó, ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ˆ˜ ·¯ÚˆÛًو˜ ηٷ‚ÏËı›Û˜ ‹ Ó· Û˘Ì„ËÊÈÛÙÔ‡Ó. √È ∞¶¢ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 28/2/2011 ı· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÌÚfiıÂÛ̘ (¯ˆÚ›˜ ΢ÚÒÛÂȘ). √È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ 10Ô˜ /2010, 11Ô˜/2010 Î·È 12Ô˜/2010 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ıˆÚËıÔ‡Ó ÂÌÚfiıÂÛ̘ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·‚ÏËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 28/2/2011.

¢È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi

μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó ‰‡Ô Ì·ı‹ÙÚȘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο μÚ·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Â›‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ·¤Û·Û·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰‡Ô Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ 5Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, Ë §‹‰· ∞‰·Ì¿ÎË-ΔÚ¿ÓÙÔ˘ Î·È Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶·Úı¤ÓË-∞ÓوӷοÎË.√ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·‰È·Ï›Ùˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘.“™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ó· ‚Ú›ÛΈ Ù· Û˘ÓÙ·ÎÙÈο Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·” Ì·˜ ›Â Ë §‹‰·. ∂ÚˆÙËı›۷, ·Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¿ıËÌ·, Ì·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‚¤‚·È· Ì·ıËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó Ù· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο “ÓÂÎÚ‹” ÁÏÒÛÛ·, ·Ó Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË Î·È ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο ÔÏϤ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ì·˜ Ì¿˜ ‚ÔËı¿ Ó· ͤÚÔ˘Ì ٷ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ›¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ Á‡Û˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ. ∏ ›‰È· ·Ó Î·È ¤ÁÚ·„ Ôχ ηϿ ÛÙ· ·Ú¯·›· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹. Δ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙË ‰ÈÎËÁÔÚ›·. ΔÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·. “Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‰‡-

√È ‰‡Ô Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËηÓ

ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÔËÙ¢ÙÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ” Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ∞-

Ó·ÛÙ·Û›·. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ùfi˜ Ô˘ ͤÚÂÈ Ù· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. øÛÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ıˆÚÔ‡Ó ¿ÛÎÔË ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο”. √ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ Î. ¶·ÓÙ·˙‹˜ º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈο Û¯fiÏÈ·, ÙȘ ÏÂÍÈÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÚÔ¿ÁÂÙ·È Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜. ∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ì·˜ ÂÛÙ¿ÏË ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÙÚÈÒÓ”.ΔÈ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙ· ·Ú¯·›·; “∫˘Ú›ˆ˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÏfiÁԔ̷˜ ·¿ÓÙËÛÂ. ∂ÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ù· ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ Ù· Û˘Ì·ıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· ÌËÓ Ù· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È, ı· ÙÔ ¤Î·Ó·Ó.™‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô Ì·ı‹ÙÚȘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ °ÏˆÛÛÈÎfi ŸÌÈÏÔ μfiÏÔ˘.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û fiÏ· Ù· §‡ÎÂÈ·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ‰Ú¿ÛË ÛÙÔ 6Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô

√È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ ΔÔ 50% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰·Ó›ÛÙËΠ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙ·ıÂÚÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜

∞ÔÛÙfiÏ˘, Ë Ã·ÚԇϷ Î·È Ë πˆ¿ÓÓ· ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·, ·ÓÙ› Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰·ÓÂÈÛÙ› ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠfi¯È Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi ‰ˆÚ¤˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ 6Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÈ‚Ï›Ô, ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi” . ™ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ‚È‚Ï›·, οÓÔ˘Ó Ì·ıËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘. ™ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 2.500 Ù›ÙÏÔÈ ‚È‚Ï›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ¸¿ÚÍÂÈ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, Ò˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜ Û ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î. ª·Ú›· ª·Ú·Ì·Ù˙‹. ªÂ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ™Â οı ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‰È·Ó›ÌÂÈ Î·È Ó· ‰·Ó›˙ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ 50% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰·ÓÂÈÛÙ› ¤Ó· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ 260 Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ 130 ¤¯Ô˘Ó ·¢ı˘Óı› ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ™ÙË “£” Ì›ÏËÛ·Ó ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ∞ÔÛÙfiÏ˘ °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û οı ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›·. ∫Ú·ÙÔ‡Ó Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜, ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘. “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ı¤Ïˆ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÔÎÙ‹-

ÛÔ˘Ó ÈÔ ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. ∫˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·” Ì·˜ ›Â. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙÔ facebook Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ÷ÚԇϷ ¶ÚÈ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÂÓfi˜ ¤ÊË‚Ô˘. 줂·È· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ¿ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË,

fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ, ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ªÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‚È‚Ï›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ πˆ¿ÓÓ· ªÂÙÛ¿ÓË ÛËÌ›ˆÛÂ: “∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∫·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ™ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó, fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó” . √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ˆÊ¤ÏÈÌË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, ÁÈ·-

Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÂÓÂÚÁÔ‡Ó. ∂›Û˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ, ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ 80 ·ÁÔÚ¤˜ ‚È‚Ï›ˆÓ” . ™‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ¯ÔÚfi, ı¤·ÙÚÔ. ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ª·Ú›· ΔÛ·Áηϛ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ı¤Ì· ÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘.

¢ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó fï˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ

¡ËÈ·ÁˆÁ›· Ì ÙÚÂȘ Ì·ıËÙ¤˜... ¶∂ƒπ¶√À 30 Â›Ó·È Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÂÙ¿ Ó‹È· ÙÔ Î·ı¤Ó·, Î·È ·Ó ÙËÚÔ‡Ù·Ó Ô ¡fiÌÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ¤ÏÏÂȄ˘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı¤Ì· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‹ ηٿÚÁËÛ˘ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÚ›· Ó‹È· Î·È ‰‡Ô ÚÔÓ‹È·. √ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ; ∏ ÈÔ ÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·Ù·ÚÁÔ‡Ù·Ó, ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÌËÓ ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È Ó· Ù· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ªÈÎÚ¿ ÓËÈ·ÁˆÁ›· Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. 줂·È· ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·Ó, 200

ÂÚ›Ô˘ Ó‹È· ı· ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Ì ÌÈÎÚfi ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ¯ˆÚÈ¿.. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È· Î·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ʤÙÔ˜ ÛÙ· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó 1955 Ó‹È· Î·È 1064 ÚÔÓ‹È·, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó 1747 Ó‹È· Î·È 1051 ÚÔÓ‹È·. À¿Ú¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Á‡Úˆ ÛÙ· 200 ¿ÙÔÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Ó‹È·. ª¿ÏÈÛÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÚÈÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ë ·‡ÍËÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ΔÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 20062007 Ù· Ó‹È· ‹Ù·Ó 1505 Î·È Ù· ÚÔÓ‹È· 1254. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ·ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ÙÔ˘ ¢Ú˘ÌÒÓ·, ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ·Î›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÓËÈ·ÁˆÁ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ÌÈÎÚfi ÏËı˘ÛÌfi. ∂Ó‰ÂÈ-

ÎÙÈο ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ ÊÔÈÙÔ‡Ó ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· Ó‹È· Î·È ÚÔÓ‹È·, ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·fi ‰‡Ô Ó‹È· Î·È ÚÔÓ‹È·, ÛÙË ∞Ó¿‚Ú· Ù¤ÛÛÂÚ· Ó‹È· Î·È ‰‡Ô ÚÔÓ‹È·, ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÛÛÂÚ· Ó‹È· Î·È ÙÚ›· ÚÔÓ‹È·, ÛÙË μÚ‡Ó·ÈÓ· ‰‡Ô Ó‹È· Î·È ¤Ó· ÚÔÓ‹ÈÔ, ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜ ÙÚ›· Ó‹È· Î·È ¤ÓÙ ÚÔÓ‹È·, ÛÙÔ 2Ô ∑·ÁÔÚ¿˜ Ù¤ÛÛÂÚ· Ó‹È· Î·È ÙÚ›· ÚÔÓ‹È·, ÛÙÔ ¶Ô˘Ú› ‰‡Ô Ó‹È· Î·È ¤Ó· ÚÔÓ‹ÈÔ, ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ‰‡Ô Ó‹È· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÓ‹È·, ÛÙË ÃÏfiË ¤Ó· Ó‹ÈÔ Î·È ‰‡Ô ÚÔÓ‹È·, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ μÏ¿ÛÈÔ ‰‡Ô Ó‹È· Î·È ¤Ó· ÚÔÓ‹ÈÔ, ÛÙÔ §·‡ÎÔ ¤Ó· Ó‹ÈÔ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÓ‹È·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ Ù¿¯ıËΠηٿ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‹ ηٿÚÁËÛ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ›¯Â ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

™∫√¶∂§√™

ÿڷÍË ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ™Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¯¿Ú·Í˘ Ù˘

¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ¿ÌÂÛ· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÓËÛ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙË ¯ÂÚÛ·›· ˙ÒÓË, Ë ÔÔ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˘ “°Î›Î·” Î·È Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ΢ÏÈΛÔ, ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∂›Û˘, ı· ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙ› Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· 25ÂÙ›·˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÚÁ·.

ΔÚÈÌÂÚ‹˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙË μπ√™ø§ ∞¡∞μ§∏£∏∫∂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙË μπ√™ø§, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘ Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ μπ√™ø§ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ·ÔχÛˆÓ.

∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜

fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∏ ∂§ª∂ ÙfiÓÈÛ ͷӿ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÁÈ· η̛· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÚÁËÛË Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ù· ˘‰ÚÔΤʷϷ Û¯ÔÏ›· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó, Ù· ÔÏ˘ÏËı‹ ÙÌ‹Ì·Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ Î. ™ˆÎÚ¿-

Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂§ª∂ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÎÔÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¶·Ú¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, Ì ı¤Ì· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞¶√ ÙËÓ fiÏË Ù˘ §·Ì›·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ™ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÒÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰fiıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ·ÓÔȯٿ ̤و· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë °.°. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ›¯Â ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

¡· ‰ÈÂΉÈÎËıÔ‡Ó ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ¢Ú¿ÎÂÈ·-∞Á¯›·ÏÔ ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ η٤ıÂÛ·Ó ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÚÒÙËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ΔË ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ıËÚȈ‰›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ Î·È ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙfi Î·È ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ‰‹ÌÔ Ë ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È Ë ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ì·ÚÙ˘ÚÈο ¯ˆÚÈ¿ Ì ‚¿ÛË ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ º‡ÏÏÔ Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ 99/2000 ¶.¢. Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ 97 ∞ /16-3-2000 ÁÈ· ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ÙÔ 333/1998 ¶.¢. Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ 277/16-12-1998 ÁÈ· ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. √È 118 οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÛÙȘ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1943, Î·È Ë ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÙÔ 1944 (ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÂÌÚËÛÌfi 957 ηÙÔÈ˘ ·fi ÙȘ 960 Ô˘ ›¯Â ÙfiÙÂ Ë ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜) Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÒÓÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 1999, fiÙ·Ó ÙÔ ÙfiÙ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙË ÓÔÌÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi ‹ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù˘ fiÏ˘ ·fi Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜. ∂ıÓÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Â·ÓÔÚıÒÛÂȘ. ∞˜ ÌËÓ Í¯Óԇ̠¿ÏψÛÙ fiÙÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·. °È· ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë - ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì›·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÓÔÌÈ΋˜, ÁÈ· ÙË ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ıËÚȈ‰›·˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È¿ıÂÛË ÙÔÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ¢ÂÛ̇ÂÛÙ fiÙÈ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÿÁ˘ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ‹‰Ë ‰Èη›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË; £· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ 2 ·˘ÙÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜; £· ÚԂ›Ù ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì›·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÒÓ Ì·˜;

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË È‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ˆ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÈϤÔÓ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Ù˘ ¢√À, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÓÂÚÁ‹ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› οı ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ¯›ÏȘ ÂÓÙ·ÎfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· ÂηÙfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ì›· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ Â͢ËÚÂÙ› Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·›ÛÙ¢ÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·ÊÔ‡ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘, ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› Ë ¢√À ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ Ù˘ Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘.

¡¤Ô ¢™ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ™ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó Î·È Û˘Ó‹Ïı·Ó Û ™ÒÌ· ÔÈ ÂÍ‹˜: ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ¶Ú¿· Úfi‰ÚÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫fiÌÓÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, μ¿ÈÔ˜ ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °È¿ÙÛÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, πˆ¿ÓÓ˘ •˘ÓÔÁ·Ï¿˜ Ù·Ì›·˜ Î·È Ì¤ÏË ¢¤ÛÔÈÓ· °È¿ÎÔ˘, ¡·ÔϤˆÓ ∞‰¿ÌÔ˜.

¡¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ £ÂÛÛ·ÏÔ› ¶Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ∫·Ù¿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÎϤ¯ÙËηÓ: ™ÙË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÔÈ: ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °ÈÒÚÁÔ˜, Iˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˜, ΔÛÔ‡ÚÁηӈ μ¿Ûˆ, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÒÛÙ·˜, ªÔ˘ÚÁÂÏ¿˜ ª¿Ì˘, ™‰Ú·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓ/Ó·, ΔÛ›˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜, M¿ÚÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÔÈ: ∫·ÏÔ‡‰Ë ∂‡Ë, ∫·Ó¿ÎË ∫·ÙÂÚ›Ó·. ™ÙËÓ ÂÍÂÏÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÔÈ: °Ô˘ÁÔ˘ÏÈ¿˜ ¢ËÌ., ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË, ™ÎÂÓÙ¤Ú˘ ¡›ÎÔ˜ Î·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÔÈ: ªfiÓÈ·˜ ¡›ÎÔ˜, §ÒÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘.

TETAPTH 16 ºEBPOYAPI√À 2011

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ

È ¤Ú¢Ó˜ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ª¤Û· ªÂٷΛÓËÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ fiÏË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂȉÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· fiÁ‰ÔË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· “ECOMOBILITY” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ECOCITY Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ªÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “√È ª·ıËÙ¤˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó, ÔÈ ¶fiÏÂȘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È, Ë ∫ÔÈÓˆÓ›· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ›ٷȔ , ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ. ™ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ôϛ٘ Î·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂٷΛÓËÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô μfiÏÔ˜, ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “°È· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ECOCITY Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ȉڇ̷ٷ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÊÔÚ›˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Îԇ̠ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈο, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜” . À‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ECOMOBILITY ÛÙÔ μfiÏÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ∫. ª·ÚÙ˙ÈÒη, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌ. ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ë º. ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË, ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ.

√È ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ fiÏ˘ Ë ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ›ӷÈ: Afi ÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘: ª·ıËÙ¤˜: ¢‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, ∑ÔÚÌ¿˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ¶··‰Ô‡ÏË ŒÌ˘, ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ¶·ÙÛÔ‡Ú·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶ÈÙÛÈÒÚË ¢¿ÊÓË-ŒÏË, ™È·ÓÙ›‰Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, Δ˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ £¿ÓÔ˜. Y‡ı˘ÓÔÈ K·ıËÁËÙ¤˜: §ÔÓÙÚ›‰Ô˘ ¶·Ú·Û΢‹ (¢È¢ı‡ÓÙÚÈ·), ÕÓÓ· μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÕÓÓ· ∫ˆÛÙ¿ÎË. ∞fi ÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘: ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÔÈ: ƒ·ÊÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘, ª›¯Ô˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Δ˘Ê·ÔÁÏÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋-ÃÚÈÛÙ›Ó·, °È·ÙÚ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∞ÚÌÂÓ¿Î˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ÔÈ: •Ô‡ÚÁÈ· ∞ÁÁÂÏÈ΋, ªÔ˘Ï¤ ƒÂÊ¿Ù, ÃÔÙ˙fiÏÏË ¡ÙfiÓ·ÚÓÙ, ª·ÏÙ›Ó

μ·ÁÁ¤ÏË, ª·ÚÛ¤Ï μ·ÁÁ¤ÏË, Rizai Mortaza. Y‡ı˘ÓÔÈ K·ıËÁËÙ¤˜: ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ (¢È¢ı˘ÓÙ‹˜) Î·È ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Ù˙¿Î·˜. √È ·Ú·¿Óˆ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂COMOBILITY ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë √Ì¿‰· Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÁ·Û›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ECOCITY ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛ΋ӈÛË ECOCAMB.

√ÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜

«Ÿ¯È» ÙÔ˘ ¢.™. ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ΔÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ÒÌ· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ÙË ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¡·ÓÔÔ‡ÏÂÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ·fi ȉÈÒÙ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Û ¶Ô˘Ú› Î·È ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ·ÚÔ˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÈÒÓ. ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ™ÒÌ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙ· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 50 Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÙȘ ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËηÓ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È Ù¿¯ıËΠηٿ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈηÈÚÔÔÈ‹ıËΠ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û¯Â-

ÙÈο Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¡·ÓÔÔ‡ÏÂÈÔ, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ. “™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ Âڋ̈ÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ÚÔÛ·ıԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ‰ËÌÔÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˘ÏÔÔÈ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛË ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ”. ∏ Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ı· ·ÔÚÚÈÊı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÚÈÛÂ, Ì ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ù· Ó¤· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ (∂∞¶), Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ΔÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞¶ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î.Î. £. ªÚ›˙˘ Î·È ∫. §¿ÛÎÔ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô “fiÏÂÌÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Î·È ∞∂§ ÛÂÏ. 20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

πÛfi·ÏÔ˜ 0-0 Ô ÕÚ˘ Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. ÛÂÏ. 20

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡ ∂∫ª∂Δ∞§§∂ÀΔ∂π Δ∏¡ ∂¢ƒ∞ ª¶√ƒ∂π ¡∞ Δ∂ƒª∞Δπ™∂π ™Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ ¶∂¡Δ∞¢∞

∂˘ÓÔ˚Îfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

È ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ “AEL FC Arena” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ.

√ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÌÔ›Ú·ÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ∞∂§, ¤ÌÂÈÓ ·fiÏ˘Ù· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ›‰È· ‰È¿ıÂÛË Î·È Ù· ÔÎÙÒ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ϤÔÓ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ·. ∞Ó Ú›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿, Ì ∏Ú·ÎÏ‹, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, •¿ÓıË Î·È Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙÔÓ ÕÚË Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ôχ ηϿ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ, Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ·fi ÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ·fi ÙËÓ •¿ÓıË. ŒÎÙÔÙÂ, Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÚÂȘ ӛΘ (Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ∞∂∫ Î·È §¿ÚÈÛ·) Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Ì ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔ˘˜ “4” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ı· ·Ï¤„ÂÈ Ì ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó...

Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ¤¯·Û ¤ÍÈ Ì·Ù˜) ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÛÙȘ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ. £· Â›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù·ÎÙÈ΋˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ™Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ Ì ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤ÊÙ·Û ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ηıÒ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· (ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂§) ‹Ù·Ó Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ∂∞∫. √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (Ì ¤ÓÙ ÁÎÔÏ) Î·È ÚÒÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜, ı· ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÂÓÒ Ô §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÂÙ¿ ΛÙÚÈÓ˜, ı· Ï›„ÂÈ ·fi ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ∫¤Ú΢ڷ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. * ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∫-20 ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

£¤ÏÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ∏Ú·ÎÏ‹

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂ ∏Ú·ÎÏ‹

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ÕÚÛÂӷϪ·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 21

¡π∫∏ μ.

ŸÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ· “¡ÈÎËÙ‹ÚÈ·” ÛÂÏ. 23

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÈηӋ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰˘Ó·Ùfi˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ì 2-1 (¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·ÔÛ¿ÛÂÈ

∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12, 13, 14, 17, 26-28, 45 ñ 56 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Î·È 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·)

10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 14, 17 (ÎÂÚΛ‰Â˜ 206, 207), 26 (ÎÂÚΛ‰· 211, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) Î·È 45-56 (·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 13 (ÎÂÚΛ‰· 106) Î·È 27, 28 (ÎÂÚΛ‰· 111, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). 50ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 16 (ÎÂÚΛ‰· 108, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ 2.000 Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ‰ËÌÔÙÈο Î·È Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 31-42 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: -°Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507 ∫·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 30249. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 33514. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘ ™., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 43, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421050602. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170 ñ μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 41951. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 50430. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, °¿Î˘ §. , ∫ÚÔΛԢ 42 ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 2421028741. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ô˘ £., ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 231, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421035353. -¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ¶., ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 11, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 27950. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 12:30.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™ μ.

£¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¡Ô˘ÌϤÓÛÂ Ô ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ √ °∫∞ª¶ƒπ∂§ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ ‹Úı ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ¤Ú·ÛÂ, ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹, ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ “AEL FC Arena” . øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ÂͤÊÚ·Û ‹‰Ë ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ¡Ô˘ÌϤÓÛÂ, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÃÈÏ‹˜, fiÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ªfiη Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Á·‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ·. √ “ΔÛ¤ÙÛ” , fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó, ·ÔÎ¿Ï˘„ ˆ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡Ô˘ÌϤÓÛ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ: “¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ı· Û˘˙ËÙÔ‡Û· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ. ŸÏ· fï˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜”.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∂¶™£ Δ√¡ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂¶™£ ¤Ù˘¯Â ‰ÈηÛÙÈ΋ Ó›ÎË, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙˆÓ Î.Î. μ·˝ÙÛË, ¶·‹, ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÁÈ· ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ó¤Ô˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¢.™. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘˜ Î. ª¿ÈÌ· Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ·ÔÚÚÈÙÈ΋ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ۈ̷Ù›· Ô˘ ›¯·Ó ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÙÔÌÈο ·fi ̤ÏË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ˘Ô‚ÏËı› Ó¤· ·›ÙËÛË, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ۈ̷Ù›·.

ª‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂§ η٤ıÂÛÂ Ô °. °ÂˆÚÁԇϷ˜ ∂•πΔ∏ƒπ√ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹Ú ¯ı˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ıˆÚ›· ÙÔ˘ “AEL FC Arena” ·fi Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞∂§ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ §¿ÚÈÛ·˜, fiÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛ ηٿıÂÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ıÂÛÂ Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂§ Î·È Î·Ù’ ·ÁÓÒÛÙˆÓ.

∞¡∞¢∂πã∏∫∂ π™√¶∞§√™ 0-0 ª∂ Δ∏ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™. °π∞ Δ√À™ “32” Δ√À °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

∞ÓÔȯً Ë ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÕÚË ‡ÙÂ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” . √ ÕÚ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·fiÚıËÙË ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 0-0 ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ·ÁÁÏÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ.

ŒÙÛÈ, Ô ÕÚ˘, ı· Ù· ·›ÍÂÈ fiÏ· ÁÈ· fiÏ· ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ηıÒ˜ ÙÔ 0-0 ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ÕÚ˘ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ·Ì˘ÓÙÈο, ÌËÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÎÂÓ¿ Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ë ™›ÙÈ, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ηχÙÂÚ·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÕÚË, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯·Ï‹ÙÛÔ˜, ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì 4-4-1-1. ŒÙÛÈ, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ™ËÊ¿Î˘ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, §·˙·Ú›‰Ë˜ Î·È ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÂÓÒ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÔÈ ª›ÛÂÏ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È μ·ÓÁÎÂÏ› (‰ÂÍÈ¿). √ º·Ù› Ì ÙÔÓ ¶Ú›ÙÙ· ‹Ù·Ó ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ¯·Ê, ‰ÂÍÈ¿ Ô ¡¤ÙÔ, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ™·Î¿Ù·, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô Δfi¯· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ô ªÔÌ·ÓÙ›ÁÈ·. ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ Ê¿ÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 9’. √ ™›Ï‚· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Ì ˆÚ·›· ΛÓËÛË, ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù ·ÏÏ¿ Ô ™ËÊ¿Î˘ ¤ÂÛ ÛÙËÓ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Î·È ¤‰ÈˆÍ ÙËÓ Ì¿Ï·. ™ÙÔ 11’ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ Û ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙÔ˘ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜ Ì ÙÔÓ ª›ÙÛÂÏ, ·ÏÏ¿ ÛˆÛÙ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ™ÙÔ 39’ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ™›ÙÈ Ã·ÚÙ, ¤Î·Ó ϿıÔ˜, ηıÒ˜ ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Î·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ Ê¿Ô˘Ï. √ ¡¤ÙÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ·¢ı›·˜ ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¤Ê˘Á ϛÁÔ ¿Ô˘Ù.

∫·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Âη٤ڈıÂÓ Î·Ï¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰‡Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ‹Ù·Ó Û ηϋ ̤ڷ. ™ÙÔ 57’, Ô ƒ¿ÈÙ º›ÏÈ˜ ¤Î·Ó ÌÈ· ˆÚ·›· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë Ì¿Ï· η٤-

ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ™ËÊ¿ÎË. ™ÙÔ 62’ Ô Δfi¯· ‚ڋΠ¯ÒÚÔ Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ÷ÚÙ. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi (63’) Ë ™›ÙÈ ¤ÊÙ·Û Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. √ ª¿ÚÈ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ¡Ù˙¤ÎÔ ¤È·Û ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fï˜ Ô ™ËÊ¿Î˘ ¤‰ÈˆÍ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ÎfiÚÓÂÚ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÕÚË ‹Úı ÛÙÔ 66’, fiÙ·Ó Ô ¡¤ÙÔ ¤Î·Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ·fi ‰ÂÍÈ¿, Ì ÙÔÓ Ô Ã·ÚÙ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Ì ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË Û ÎfiÚÓÂÚ. ™ÙÔ 67’, Ô ÕÚ˘ ¤¯·Û ÌÈ· ·ÎfiÌË Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›·, fiÙ·Ó ·fi ¿Û· ÙÔ˘ ™·Î¿Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ª›ÙÛÂÏ, Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤Î·Ó ˆÚ·›· ÓÙÚ›ÌÏ·, ÛÔ‡Ù·ÚÂ, fï˜ Ë Ì¿Ï· ÎfiÓÙÚ·Ú ÛÙÔÓ ª¿ÚÈ Î·È ¤ÙÛÈ ¤ÌÂÈÓ ÙÔ 0-0. ™ÙÔ 70’, Ô ¡Ù˙¤ÎÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Î·Ó ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ηٷϋÁÂÈ Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù ·fi

ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ™ËÊ¿ÎË. ™ÙÔ 89’, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ∫ÔÏ¿ÚÔ‚, Ô ª·ÏÔÙ¤ÏÈ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤È·Û ηϿ Î·È Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜. ™ÙÔ 92’, Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜ ¤Î·Ó ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fï˜ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ 0-0 ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ôχ ηÏÔ‡ πÛ·ÓÔ‡ ‰È·ÈÙËÙ‹, ª·Á¤ÓÎÔ. ∞ƒ∏™: ™ËÊ¿Î˘, μ·ÓÁΤÏÈ, ª›ÛÂÏ, §·˙·Ú›‰Ë˜, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ, ¶Ú›ÙÙ·˜, º·Ù›, ™·Î¿Ù·, Δfi¯·, ¡¤ÙÔ (88’ ∫·ÛÙ›ÁÈÔ), ªÔÌ·ÓÙ›ÁÈ· (71’ ΔÛ¤˙·ÚÂÎ). ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™: ÷ÚÙ, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜, ƒ¿ÈÙ º›ÏÈ˜ (77’ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ), ¡Ù˙¤ÎÔ (84’ ™·Ì·Ï¤Ù·), ∫ÔÏ¿ÚÔ‚, ªfi·ÙÂÓÁÎ, ª¿ÚÈ, ™›Ï‚·, ∫ÔÏfi ΔÔ˘Ú¤, Δ¤‚˜, °È·ÁÈ¿ ΔÔ˘Ú¤.

∞πê∏ƒ∏ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∂•∂¢ø™∂ ∏ μ√§πøΔπ∫∏ ¶∞∂ ª∂ Δ∏¡ ∞∂§ ¡∞ ∞¶∞¡Δ∞

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÎfiÓÙÚ· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.-§¿ÚÈÛ·˜ ÎfiÓÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ηϿ ÎÚ·Ù›. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ó¤· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∞∂§, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ fiÏË £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· Ù˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∞Ó ÁÚ¿Ê·Ì ‚È‚Ï›Ô ı· ‚¿˙·Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¡ÙÚÔ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ΔË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ‰ÒÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ì·˜ Û ΢ÚȷοÙÈÎË ·ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹, ÛÙȘ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÂÏÈο, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, fiϘ ÔÈ ·ÚÔÈ̛˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: “ʈӿ˙ÂÈ Ô ÎϤÊÙ˘ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘” . ∫Ô˘Ú·ÛًηÌ È· Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Û·˜ Ô˘ ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ÎÚ‡„ÂÙ ÙË Á‡ÌÓÈ· Û·˜ Î·È ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÛ¿˜, ÙÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó È· ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ‰‡Ô ·˘ÙÔÁÎÔÏ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÛÒÛÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË (ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2006-2007). √ÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ “ª∞¡Δƒπ-°∞§” ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ı· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÚÈÓ Î·Ó ‚ÁÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·fi Ù· ·›Û¯Ë Ô˘ ›¯·Ù ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ÙË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË Ô˘ ÚÔÛ·ı‹Û·Ù Â΂ȷÛÙÈο Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙÂ. ∏ ÓfiÌÈÌË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÎÔfi ›¯Â Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ·‰¿Ú· Ì·˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ÌfiÓÔ. ∞Ó ÙÔ ÂÙ‡¯·ÌÂ, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηχÙÂÚ· ÂÛ›˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈÏ¿ÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ŸÛ˜ ‰Â ÊÔÚ¤˜ ÎÈ ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠̠ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ·Í›· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ›̷ÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÂȘ ·ÓÒÙÂÚÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÔÈ Â˘¯ÂÙ‹ÚȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ μfiÏÔ, ‰ÈfiÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·ı·Ú¿ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›·. ÕÏψÛÙÂ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ‹Ù·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË Ó· Û·˜

ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ó· Û·˜ Ú›ÍÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ·Ù› fiÏË Ë £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· Û·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ fiϘ ÔÈ ·ÚÔÈ̛˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜: “Ô Âı·Ì¤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ÎÏ¿ÓÂÈ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ match programme Ù˘ ¶∞∂ ∞∂§ (ÛÂÏ. 20) Ì ٛÙÏÔ “∏ ¯·Ú¿ ÙˆÓ ·Ó‡·ÚÎÙˆÓ” , Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ fiÏÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÌÚËÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ, Ó· Û·˜ ԇ̠fiÙÈ ...ı· Ì·˜ Ï›„Ô˘Ó. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ú¿ÁÌ· ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ È‰·ÓÈ΋ ÂÏ·ÙÂȷ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜, Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. ∫·ÏÒ˜ Ù· ·È‰È¿! ∂›Û˘ Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙË μ’ ÂıÓÈ΋. ¶ÚÒÙÔÓ, Ó· ÂΉ›‰ÂÙ ÂȉÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ “ª∞¡Δƒπ-°∞§” , fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÌÔ˘Û›· ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·Á›Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰¤ÚÓÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ì›· ·ÎfiÌË Î·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Â›Ó·È Ó· ‚¿˙ÂÙ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ù· Úfi‚·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰›Ï· ÛÙÔ Ì·ÓÙÚ› ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ¤ÍÔ‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÚÓfiÓ ‰È· ÙÔ˘ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÌÂÙÈÎfi ·Ófi Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹Û·Ù ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜ ı· Û·˜ ·Ú·¤Ì„Ô˘Ì Û ̛· ·ÎfiÌË ·ÚÔÈÌ›·: “fiÛ· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ·ÏÂÔ‡ Ù· οÓÂÈ ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ÚÈ·” Î·È ÁÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜, Û ÂÛ¿˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· events Î·È Â› ¯fiÚÙÔ˘ Î·È Â› ¿ÁÔ˘, ·ÊÔ‡ ›ÛÙ ϿÙÚÂȘ ÙÔ˘ life style Î·È ÙÔ˘ fame story, “Ó· ÛÚˆ¯Ùԇ̠ÎÈ fiˆ˜ ¤ÛÔ˘Ì” . ¶ÚÈÓ ÎÏ›ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Û·˜ ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ÌfiÏȘ Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ·, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ˆÚ·›·, ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ. ŸÛÔ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜, ÓÈÒıÔ˘Ì fiÏÔÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ì·˜. ÕÓÙ ÁÂÈ·, Δhis is Volos!” . Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â·Ó‹Ïı Ì Ӥ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Í·Ó¿ Ì ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ÚÔ-

ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ¶∞∂ ∞∂§. ∞˜ fi„ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂ Î·È ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù·˘ÙÈÛÙԇ̠̠Â›Â‰Ô ÔÌ¿‰ˆÓ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· οÔÈˆÓ “‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈӔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÙÔ “ª∞¡Δƒπ°∞§” , ·ÔÚԇ̠ˆ˜ ‰ÂÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙÔ ÂÌÂÙÈÎfi ·Ófi, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓËÚÙË̤ÓÔ Â› 90 ÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÓÙ¿ÏÂÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ϤÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ internet Î·È ÌÔÚ› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó οÔÈÔÈ “‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ” ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÚ‡„Ô˘Ó ‹ Ó· ·Ú·ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·.

ÀfiÓÔȘ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ¶ËÏ·‰¿ÎË ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶ËÏ·‰¿ÎË, ηıÒ˜ Ë ¶∞∂ ∞∂§ Âͤ‰ˆÛ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ›‰ËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘, fiÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Èı·ÓÒ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Û¯›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ë “ÚfiÔ‰Ô˜” ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ “·Ú¿ÁÔÓÙ˜” . Ÿˆ˜ ı· ¤¯ÂÙ ηٷϿ‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¤Ûˆ ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ Î·È Ó· ·¢ı˘ÓıÒ Û ·˘ÙfiÓ Û ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·. ÕÏψÛÙÂ, Ô‡Ù ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, Ô‡ÙÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞∂§ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ “·Ú¿ÁÔÓÙ·” . ∂Ì›˜ ı· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÔÎÙÒ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∂›Ù ٷ ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ›Ù fi¯È, ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ı· ·Ó·˙ËÙ‹Ûˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË, ÁÈ·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi - ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› - ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ı¤ÛË” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒI√À 2011

™∏ª∂ƒ∞ £∞ ∫ƒπ£∂π ∞¡ ∂ƒ£∂π ∏ ª¶§∂ ∫∞ƒΔ∞ Δ√À μƒ∞∑π§π∞¡√À °π∞ ¡∞ ∂¡π™ÃÀ™∂π Δ∏ ¡π∫∏

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ¶ÂÓÙÚ›ÓÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ, fiÔ˘ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ·‰Ú¿ÓËÛ·Ó Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ ¤ÍÔ‰Ô, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ·fi Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Ì·Ù˜ ·Ô˘Û›·˙Â Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, ·ÊÔ‡ ıˆÚÂ›Ù·È -ÎÈ fi¯È ¿‰Èη- Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔ „ËÏfi ·È¯Ó›‰È ·fi ÙÔ ÙˆÚÈÓfi ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. Ãı˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÚÂfi Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË. ∂ȉ›ˆÍË ÙÔ˘ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó Â›Ó·È Ó· ÓÙÔ¿ÚÂÈ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. Δ¤ÏÔ˜, ¯ı˜ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· Ë ·ÏÏ·Á‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ Football League 2. ∏ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 23˘ Ë̤ڷ˜ Î·È fiÚÈÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”.

ÁˆÓ›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙÚ›ÓÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÌÏ οÚÙ· ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ÁÈ·Ù› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Ì›ÓÔ˘Ó ...ÔÚÊ·ÓÔ› ÛÙËÓ Â›ıÂÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÌ‚fiÏÈÌ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û οÔÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ∂ÈϤÔÓ ·ÎfiÌË Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ¶ÂÓÙÚ›ÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶∞∂, ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ηٷ٤ıËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ‰Ôı› Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔÈ ·fi 30/6/2010. øÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÌÏ οÚÙ· ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ “ÔÓÔΤʷÏÔ” ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Â˘¯‹ fiÏˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙËı› Ô ¶ÂÓÙÚ›ÓÈÔ, ·ÊÔ‡ ϤÁÂÙ·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈηÓfi ΢ÓËÁfi. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¡›ÎË ı· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÎÏ·ÛÈÎfi Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ª·Ù›·˜ ŸÏÈ‚ÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ªÂÙ¿ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” Ì ÙÔÓ °ÎÈÔ˘‚ÂÓÈÚÁÎ›Ó ∫fiÛÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Úı οÔÈÔ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î·È Ë ¡›ÎË ¤ÌÂÈÓ ÌfiÏȘ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ΋ÂÚ, ÙÔÓ ºÒÙË Δ¿ÛÛÔ Î·È

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘

ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ª·˚Ì¿ÎË, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÌÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÚÂȘ ÔÚÙȤÚÔ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÈ̈ڛ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÓÙÔÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¡›Î˘, Ë ÔÔ›· ·ÓÙ› Ó· ηχÙÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. Δ· ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ·¤ÊÂÚ·Ó ÌˉÂÓÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË.

∫·Ù‹ÊÂÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ. ŸÛÔ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÎÚ›ÓÈ· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· Î˘Ï¿ Î·È Ë ¡›ÎË Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÍÂÓ› ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÁÎÔÏ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ™Â ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ·Ú·‚È¿ÛÙËÎÂ Ë ÂÛÙ›· Ù˘

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ “SEE YOU”. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂÓȉȿÙ˘ Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ‚Ú·‰È¿. ∏ ÒÚ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 22:30. ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 (Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘. ΔËϤʈÓÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ 6948582233, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 25 ¢ÚÒ.

■ ∞ ƒ™∂¡∞§-ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ “™À°∫ƒ√À√¡Δ∞π” °π∞ Δ√À™ “16” Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ÀfiÛ¯ÔÓÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·... ÿÛˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÈÔ ı·̷ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ “Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” ·fi„ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ÕÚÛÂÓ·Ï Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó (ȉ›ˆ˜ Ë ‰Â‡ÙÂÚË), “ÌÔÓÔÌ·¯Ô‡Ó” ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Û ÌÈ· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· Ë ...ÊÙˆ¯‹ ƒfiÌ· (Ù·Ï·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·) ·Ó·ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙËÓ ˙¿ÏÔ˘ÙË ™·¯Ù¿Ú ÛÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ”. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 21.45.

ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô πÙ·Ïfi˜ ¡›ÎÔÏ· ƒÈÙÛfiÏÈ.

ƒfiÌ·-™·¯Ù¿Ú

ÕÚÛÂÓ·Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ™Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi„ ÛÙÔ “Emirates”. ∏ ÕÚÛÂÓ·Ï ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, fiÙ·Ó Ë ÔÚ›· Ù˘ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο. √È “ηÓÔÓȤÚˉ˜”, ‚·ÛÈÎÔ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‡ÎÔÏË Ó›ÎË Â› Ù˘ °Ô˘Ï‚˜ Ì 2-0 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √ ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁÎ¤Ú ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ª·Î·Ú› ™·ÓÈ¿, ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ΔfiÌ·˜ μÂÚÌ¿ÂÏÂÓ Î·È §Ô‡Î·˜ º·ÌÈ¿ÓÛÎÈ, ÂÓÒ ·ÌÊ›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ™·Ì›Ú ¡·ÛÚ›. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÛÂÚ› 16 Û˘Ó¯ÒÓ ÓÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ (1-1 Ì ÙË ÃȯfiÓ) ı¤ÏÂÈ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ›. √ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫¿ÚϘ ¶Ô˘ÁÈfiÏ Î·È °ÂÊÚ¤Ó. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÔÏÏ¿ÎȘ ÛÙÔ ıÂÛÌfi, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ 2006 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ, fiÙ·Ó Î·È ÔÈ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÙÚfi-

·ÈÔ Ì 2-1. ¶¤Ú˘ÛÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ó· Ï‹ÁÂÈ ÈÛfi·ÏÔ 2-2 Î·È ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” Ì 4-1 ¯¿ÚË Û ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ, ·ÚfiÙÈ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï ÚÔËÁ‹ıËÎÂ. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1999/2000 ˘‹ÚÍ ÙÔ

ÚÒÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ì ÛÎÔÚ 11 ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË Î·È Ó›ÎË Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì 4-2 ÛÙÔ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚”. ™ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ∂ÌÔ˘¤ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ô ∑ÂÚ¿Ú ¶ÈΤ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜

£¤Ì· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ƒfiÌ· Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ·ÊÔ‡ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌË Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ™·¯Ù¿Ú ¡ÙfiÓÂÙÛÎ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì›· ηϋ ÔÚ›· ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡, ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜, ƒÔ˙¤Ï· ™¤ÓÛÈ, ¤Î·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ¡¿ÔÏÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¿ÌÂÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ƒ·ÓȤÚÈ, Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚·ÛÈÎfi ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘ Âͤ‰Ú·˜ ºÚ·ÓÙÛ¤ÛÎÔ ΔfiÙÈ, ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ Î·È ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤ÚÙ˙ÈÔ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·Ú·Í›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Â›ÛËÌÔ ·ÁÒÓ· ·fi ÙȘ 8 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ªÈÚÙÛ¤· §Ô˘ÙÛ¤ÛÎÔ˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ ºÂÚÓ·ÓÙ›ÓÈÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ∫fiÌÈÓ, ∫Ô‡ÙÛÂÚ Î·È ™ÙÂ·Ó¤ÓÎÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2006/07, Ì ÙÔ˘˜ “Ù˙È·ÏÔÚfiÛÈ” Ó· ıÚÈ·Ì‚Â‡Ô˘Ó ÛÙË ƒÒÌË Ì 4-0, ·ÏÏ¿ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ì 1-0 ÛÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ. ™ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙË ƒfiÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ª¿ÚÎÔ ∫·Û¤ÙÈ Î·È ∑ÂÚÂÌ› ªÂÓ¤˙, ÂÓÒ ·fi ÙË ™·¯Ù¿Ú ¡ÙfiÓÂÙÛÎ ÔÈ √ÏÂÍ¤È °Î¿È Î·È ƒ·˙‚¿Ó ƒ·Ù. ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô √ÏÂÁοÚÈÔ ªÂÓÎÂÚ¤ÓÛ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·.

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ:21.45 ÕÚÛÂÓ·Ï-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) ™¶√ƒ+:19.00 ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) NOVASPORTS 1:21.45 ƒfiÌ·™·¯Ù¿Ú -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3:19.45 ∑·ÏÁΛÚȘ-ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) 21.45 ™È¤Ó·-¶·ÚÙÈ˙¿Ó -∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) CONN-X TV1:19.30 ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·ÿÓÙÂÚ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) CONN-X TV2:19.30 ™·ÌÓÙfiÚÈ·-Δ˙¤ÓÔ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) CONN-X TV3:19.45 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ™ÂÓ ¶¿Ô˘ÏÈ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

ª¶∞™∫∂Δ

ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜:“™ÎÏËÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋” ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ¤ÂÛ ˆ˜... ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›· ÛÙË ¯ÒÚ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ›‰ËÛ˘, ηıÒ˜ Ô “¡ÙÔ‡ÓÙ·” ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÔ 2008 ‹Ú ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ... ¯¤ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¤‚·Û ¿ÏÈ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ¤ˆ˜... ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ÛÂÚ‚È΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÈÏËÌ̤ÓË Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙÔ ™∂º. “¶·›ÚÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ó· οÓÂȘ ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ Í‡ÓËÛ· ¤Ó· Úˆ› Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Ú·ÈÙËıÒ. ∏ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘,” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍ‹ÁËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· ËıÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜: “£· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ Î¿Óˆ ·˘Ùfi ÚÈÓ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∞ÈÛı¿ÓıËη, fï˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó ËıÈ΋ ÌÔ˘ ¢ı‡ÓË Ó· ÂÚÈ̤ӈ. ª›· Ë̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÈÓ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη Î·È ¤¯ˆ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™ÂÚ‚›·˜ (ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜, ∫¤ÛÂÏÈ, ŒÚÙÛÂÁÎ), ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ ¶¤ÛÈÙ˜ Î·È Ô ·›ÎÙ˘ ÌÔ˘ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ¡ÙÔ‡ÛÎÔ ™·‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ÀÔÏfiÁÈÛ· ˆ˜ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó ·Ó ›¯· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘.” √ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ η٤ÏËÍÂ: “ŒÎ·Ó· fi,ÙÈ ¤ÚÂÂ. ∫¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜, ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿. ªfiÓÔ Ó· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ ˆ˜ ÂΛ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤ÊÙÈ·Í· ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ §ÈÔ˘ÌÏÈ¿Ó·˜, fiÔ˘ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÒËÓ ÁÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚ÈΤ˜ ‰ËÌÔÎڷٛ˜, ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÌ¿˜”.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∏ ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿

Δ

∞ fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔ AEL F.C. Arena Î·È Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı¿ ÙÔ˘, Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ì Ï˜ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· “¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·” Ì ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜. √È ‰Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ ÂͤÏËÍ·Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·, ÁÈ·Ù› ıˆÚԇ̠ˆ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı fiÚÈÔ. ª· οı fiÚÈÔ...

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ∞Ï‹ıÂÈ·, Ì ٤ÙÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ı· ÂÎÙÔÓˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·; ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ÂÎÚËÎÙÈÎfi Î·È Ë ›ÂÛË ÌÂÁ¿ÏË. Δ· ·Ófi Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞¯. ª¤Ô˘ Î·È Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó ηٿÙ˘ÛÙ·, ÂÌÂÙÈο. ŒÂÛ ͇ÏÔ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο, Ú›¯ÙËÎ·Ó ÎfiÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ·Ï·˙ÔÓ›· Û’ fiÏË Ù˘ ÙËÓ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·. ∫·È Ë ¶∞∂ ∞∂§ ›¯Â ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ‚ÁÂÈ Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÌÚ·ÙÛ·Ú¿‰Â˜” , ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÔÈ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı fiÚÈÔ Â˘Ú¤ÂÈ·˜. ªÂ ·ÚÔÈ̛˜ ÁÈ· Âı·Ì¤ÓÔ˘˜, Ì ̷ÓÙÚÈ¿ Î·È Úfi‚·Ù·. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù›; °È· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ı· Ê·Ó› ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›‰Ô; °È·Ù› Û ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ê·Ó›. ∂Λ ‰fiıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ· fiÛ· ÂÌÂÙÈο ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ AEL F.C. Arena. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤‚·Ï ÏÒÚË ÁÈ· ∂˘ÚÒË, Ë §¿ÚÈÛ· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. ª¤¯ÚȘ ÂΛ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È μÔÏÈÒÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ˙ԇ̠ÛÙËÓ ›‰È· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. §ÔÈfiÓ Ô‡Ù ›¯·ÌÂ, Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ì ӷ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ٛÔÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ·. √È μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÓÙÔ‡. ªÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· (ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ·ÓıÚÒÈÓË Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·) Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û “¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË” Î·È Ô˘ “ÊÔ‡ÓÙˆÛ” Î·È ¿ÏÈ Ê¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿. ª· Ô˘ıÂÓ¿. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·... À.°. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ¯ı˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÂÂȉ‹ “ÙfiÏÌËÛ” Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÛ· ÈÛÙ‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§, ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. 줂·È· ÚÒÙ· ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ¤Î·Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. √‰‹ÁËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ıÚ›·Ì‚Ô Ì¤Û· ÛÙÔ AEL F.C Arena Î·È fi¯È ª∞¡Δƒπ-°∞§. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔÓ ÂÎı›·˙·Ó. ΔÈ ¿ÏÏ·Í ͷÊÓÈο; ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ¿Ô„Ë; ªÚ¿‚Ô ÛÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Ô˘ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔÓ Û˘˙ËÙ¿ Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·. ¢›Î·È· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ∂°°ƒ∞º√ Ù˘ ∂¶√ ¤ÊÙ·Û ¯ı˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˘ ª·Ù˙ȿη. ª’ ·˘Ùfi Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË, Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ›˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ÕÚ·; ÕÚ· ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÚΛ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ÙȘ “΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó” , ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

“∫›ÙÚÈÓÔ˜ ˘ÚÂÙfi˜” ¢∂∫∞Δƒ∂π™ Û˘ÓÔÏÈο ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ΔÚÈÙÛÒÓ˘ ÛÙÔ AEL F.C. Arena. √È ¤ÍÈ ·fi ·˘Ù¤˜, ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û·Ó Û ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ŒÙÛÈ, Ô √˘Ì›ÓÙ˜ (ÂÎÙfi˜ Ì ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi) Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٤ÛÛÂÚȘ ΛÙÚÈÓ˜ Î·È Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÂÙ¿ (‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Ì ∫¤Ú΢ڷ Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi) ∂›Û˘, Ô ™·Óηڤ ¤ÊÙ·Û ÙȘ ¤ÍÈ, Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÙȘ ÙÚÂȘ Î·È Ô ¡ÙÔÏÂ˙¿È ÙȘ ¤ÍÈ. “∫›ÙÚÈÓÔ˜ ˘ÚÂÙfi˜” ·ÂÈÏ› ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ôχ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜...

∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÂ›ıÂÛË ™Δπ™ 19 ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ›¯Â ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ∏ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÒÓ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, (ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó Ì ∫·‚¿Ï· Î·È ∂ÚÁÔÙ¤ÏË). ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¤„ÂÈ 17 ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È 14 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ÓÂÈÚÂ̤ÓË ÔÚ›· Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÕÛ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘...

“ªË¯·Ó‹” ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™∂ “Ì˯·Ó‹” ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› ʤÙÔ˜ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔı› Û ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û 20 ·ÁÒÓ˜ 75 Ù¤ÚÌ·Ù·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚ¿Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË Ì›ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ...¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋, Ì·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ¢ı›·.

ŒÍ·ÏÏÔÈ ÛÙÔÓ £ËÛ¤· ∂•∞§§√π Â›Ó·È fiÏÔÈ ÛÙÔÓ £ËÛ¤· Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ·. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ ʈӿ˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¢ÂÓÂ-

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤Î·Ó ...‰ÒÚÔ ÛÙË ¡›ÎË ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ‰ÂÓ ÙÔ ‰¤¯ıËÎÂ. ªÂ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ...ÁÔÓ¿ÙÈÛ·Ó ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÌÂÏÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ¡·Ô‡Ì £˘ÌÓÈÔ‡ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ). ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∂∞§ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∫˘ÚÏ›‰Ë (Û¤ÓÙÂÚ) Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘. ΔÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Î·È Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÊÔ‚ÂÚ‹ ̤ڷ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ) Ì 25 fiÓÙÔ˘˜ Î·È ÙÚ›· ÙÚ›ÔÓÙ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÏÂ͛Ԣ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ) ¿ÓÙˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ∞ÌÂÏÒÓ·.

μ.∫.

Ï¿‚·, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ıÓÈÎfi ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ·. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ı· ÂÍÂÏȯÙ› ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘ÛÈο ·ÔÎÙ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ...

∏ ÚÒÙË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡›Î˘ °π∞ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ë ¡›ÎË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ì ̛· ·ıÏ‹ÙÚÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ ·ÓÂÏ-

Ï‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ∂ϤÓË ∞ÁÈÒÙË, ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜” . ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË Ó·ڋ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ μ’ ÛÙ· 100 Î·È 200Ì. ÚfiÛıÈÔ.. ΔÔ ÓÂÚfi Ì·›ÓÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÛÙ’ ·˘Ï¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô, Ì· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡›Î˘.

•Â¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ· Δ∏¡ ·ÚıÂÓÈ΋ Ù˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . Δ· “¡ÈÎËÙ‹ÚÈ·” ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ. ™ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, ·ÊÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 1400 ÁÔÓ›˜ Î·È Û˘ÓÔ‰Ô› ÙˆÓ 400 ÌÈÎÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ·’ fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË §·Ì›·, ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜. £· ‹Ù·Ó ¿ÙÔÔ ÏÔÈfiÓ Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ¶¤ÙÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ Ô˘ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ¤ÙÚ¯ ...Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂›Û˘, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ∞ϤÎÔ˘ ªÂÙ·ÊÙÛ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ (ÔÏÏÔ› ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘). ΔÔ ÚÒÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÙÂÛÙ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ‹Ù·Ó οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ. ¶¿ÂÈ ÁÈ’ ¿ÏÏ· ÙÒÚ·.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

23

ª∂°∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ ™∏ª∂πø™∂ ∏ ∏ª∂ƒπ¢∞ “∞’ ¡π∫∏Δ∏ƒπ∞ 2011” ¶√À ¢π√ƒ°∞¡ø™∂ ∏ ∂ƒ∞™πΔ∂áπ∫∏ ¡π∫∏

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· (¡√μ∞) 32. ª¤Ù· ÃÚ‡Û· (√∂∞/¡∞μ)

 ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∞’ ¡ÈÎËÙ‹ÚÈ· 2011” . ¶ÂÚ›Ô˘ 400 ·È‰È¿ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË ºıÈÒÙȉ· ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “√Ï˘ÌÈÔӛ΢ μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÔÚ› ‰›Î·È· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ·.

M

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ◊‰Ë ·fi ÙÔ Ê˘ÙÒÚÈfi ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ٷϤÓÙ· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÂÎÚfiÛˆÔ ÙËÓ ∂ϤÓË ∞ÁÈÒÙË, Ë ÔÔ›· ΤډÈÛ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÒÚ· Ë ¡›ÎË ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÚÔ‡Û· Î·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. ¶ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‹Ú ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∫√∂ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜ “¡ÈÎËÙ‹ÚÈ· 2011” Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘ ¤Î·Ó·Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Î·È Û˘ÓÂ›˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó 400 ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔ-ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·fi 14 Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi μfiÏÔ, §¿ÚÈÛ·, ΔڛηϷ, ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È §·Ì›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ Á¤ÌÈÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘. √È ·ıÏËÙ¤˜ 8 ÂÙÒÓ ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û fiÏ· Ù· ÛÙ˘Ï ÛÙ· 50 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÔÈ 9¯ÚÔÓÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Ú›¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÁÈ· 50Ì. Î·È 100Ì. ÂχıÂÚÔ. “æ˘¯‹” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÙfiÓÈÛ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ “ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¡›ÎË. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂΛ Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¿„ÔÁ· Ë ËÌÂÚ›‰· Ì·˙› Ê˘ÛÈο Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘. ∂›Û˘ ¿ÍÈÔÈ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ‹Ù·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î. μ·Û›Ï˘ ∫·ÙÛÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ˆ˜ ·Ï˘Ù¿Ú¯Ë˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿” . ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤‰ˆÛ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ·Ú¿ÁÔÓÙ·: “∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ, ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÌÈ· ·È‰È΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÎÔχ̂ËÛ˘. ∂›Ó·È Ë ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ó· ‚ϤÂȘ ·È‰È¿ 8 Î·È 9 ÂÙÒÓ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜ ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ηÏÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ̤۷ Û ·ıÏËÙÈο Ï·›ÛÈ·. ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ·È‰È¿ ·fi ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÙ‡¯·ÌÂ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 35 ÌÈÎÚÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÙËÓ ¯·Ú¿ Ù˘ ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ ·›ÚÓÔÓÙ·˜

¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ: “∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜. ŸÏÔÈ ı·‡Ì·Û·Ó ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ·ÈÛı·Óıԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ٤ÙÔȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ∫È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ‰ÂfiÓÙˆ˜ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·ıÏËıÔ‡Ó” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞‰·Ì¿ÛÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∞Í›˙Ô˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ “¡ÈÎËÙËÚ›ˆÓ” Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ·. ªÔ˘ ı‡ÌÈÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÈı˘Ì›· Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ıÂÛÌfi˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” . √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË “¡ÂÚ¿ ™¤ÏÈ” Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· “À‰ÚÔΛÓËÛË” Î·È “À‰ÚÔ‰ÔÌ‹” ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ô˘ ‰È¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜.

√È ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ¶Ôχ ηϿ Ù· ‹Á·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙ· “∞’ ¡ÈÎËÙ‹ÚÈ· 2011” . ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ë ¡›ÎË, Ô ¡√μ∞, Ô √∂∞/¡∞μ, Ô √À∫μ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ η٤Ϸ‚·Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤ÛÂȘ:

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ÂχıÂÚÔ 1. ∞¯Ï·‰ÈÒÙË ÕÓÓ· (√∂∞/¡∞μ) 6. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (¡√μ∞) 8. ∫·Ï·Ô‰¿ ª·Ú›· (√À∫μ) 9. ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë ª·Ú›· (√À∫μ) 10. °È·ÓÓÔ˘ÏÈ¿ÎË ∂ϤÓË (¡√μ∞) 11. ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·πˆ¿ÓÓ· (¡›ÎË) 12. ∑¿ÓË ª·Ú›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 13. μÏ¿¯Ô˘ ∞Á·ı‹ (¡√μ∞) 14. ªÂÓÙÂΛ‰Ô˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· (¡›ÎË) 15. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ªÂÏ. (¡›ÎË) 16. ∂˘ı˘ÌÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Ó‰Ú. (¡›ÎË) 19. §·¯·Ó¿ ¡ÈÎÔϤٷ (¡√μ∞) 20. ¶·Ú›ÛË Ã·Ú›ÎÏÂÈ· (¡›ÎË) 23. ª¤Ù· ÃÚ‡Û· (√∂∞/¡∞μ) 25. ∞Á·ıÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· (¡√μ∞) 27. °ÎÈfiÛÈ· ∞ÏÂÍ›· (¡›ÎË) 28. ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿ÎË ™Ù¤ÏÏ· (√∂∞/¡∞μ) 29. ÷ڛÛË ª·Ú›· (√À∫μ) 32. §Ô˘Ì¿ÎË ∫˘Úȷ΋ (¡›ÎË) 42. ¢È·Ì¿ÓÙË ∫·ÛÛÈ·Ó‹ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.)

∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ÂχıÂÚÔ 2. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ (√À∫μ) 3. ¢ÂÛοٷ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 5. ∫·Ú¿ÌÔ˘Ï·˜ ¡›ÎÔ˜

∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ‡ÙÈÔ 5. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ π¿ÛˆÓ (√∂∞/¡∞μ) 10. ™Ô˘ÏÈÎÈ¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 12. ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿˜ ª¿ÚÎÔ˜ (√À∫μ) 13. ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¡›ÎË) 16. ÷ϷÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ. (¡›ÎË) 17. ªÂÚÁÈ¿˜ ∫ˆÓ.-¶·Ó·Á. (√À∫μ) 19. °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ ™ˆÙ‹Ú˘ (√À∫μ) 20. ª¿ÓÙË ª·Ù¤Ô (√∂∞/¡∞μ) 24. ∫ˆ‚›Ó˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (¡›ÎË) 28. ª·Ì·Ï›ÙÛ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (√À∫μ) (√∂∞/¡∞μ) 7. ™Ô˘ÏÈÎÈ¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 8. ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (√∂∞/¡∞μ) 9. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ £·Ó¿Û˘ (¡›ÎË) 11. ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¡›ÎË) 12. ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ (√À∫μ) 13. ∫Ô˘ÙÛԇ΢ §ÂˆÓ. (¡›ÎË) 15. ∑·¯·Ú¿Î˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (√À∫μ) 16. ΔÛÈÌÂÚ›‰Ë˜ μÂÏ. (¡›ÎË) 18. ΔÛ¿ÙÛ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜ (¡›ÎË) 19. §·ÌÚÈ¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√À∫μ) 24. ª¤Ù·˜ °È¿ÓÓ˘ (√À∫μ) 26. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·Á. (¡›ÎË) 27. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ (¡√μ∞) 33. ª·Ì·Ï›ÙÛ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (√À∫μ) 34. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ √Ú¤ÛÙ˘ (√∂∞/¡∞μ) 35. ∫Ú·Ù›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) 37. ªÂÚÈ¿˜ ∫ˆÓ.-¶·Ó·Á. (√À∫μ) 41. ™·Ófi˜ °È¿ÓÓ˘ (¡√μ∞) 51. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 53. ª·Ó٤Ϸ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) -. ∞Ú‚·Ó›Ù˘ ªÈ¯¿Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) ∂™ -. ΔÛÈÚÈÁˆÙ¿Î˘ ª·ÓÒÏ˘ (√∂∞/¡∞μ) -. Δ˙‹Ì·˜ ¡È΋ٷ˜ (√∂∞/¡∞μ)

-. ¶··ÎÔÛÌ¿˜ ¡›ÎÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) -. ™·ÚÚ‹˜ °È¿ÓÓ˘ (√∂∞/¡∞μ) -. μ‹Ù·˜ £ˆÌ¿˜ (√∂∞/¡∞μ) -. ¢ËÌËÙÚ¿˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ (¡√μ∞)

∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ 50Ì. ÂχıÂÚÔ

∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ 100Ì. ÂχıÂÚÔ

1. ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘ (√∂∞/¡∞μ) 2. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ °È¿ÓÓ˘ (¡›ÎË) 4. ™Ù¿ÌÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 5. ª·Ú¿ÎÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 6. ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘ ¡›ÎÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 11. ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÒÛÙ·˜ (√À∫μ) 12. ∫·Ú·Ê›ÏÔÁÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·˜ (√À∫μ) 16. ∞ÁÈÒÙ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ (¡›ÎË) 22. ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘ ª¿ÚÈÔ˜ (¡›ÎË) 23. ¡È˙¿Ó˘ ÕÚ˘ (√À∫μ) 25. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ. (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) 26. °ÎÈÓ›‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜ (¡›ÎË) 28. ∫ÔÚˆÓÈ¿‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (¡›ÎË) 29. ™·‚‚·Ó¿Î˘ ªÈ¯¿Ï˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) 31. ƒÔ‡ÛÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) -. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ (¡√μ∞) -.∞ÊÂÙ›ÙÛ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) -. μ·ÏÈ·Ó¿ÙÔ˜ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) -. ∞Ó·ÛÙ·Û¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (√∂∞/¡∞μ) -. §È¿ÛÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) -. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (√∂∞/¡∞μ)

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ 50Ì. ÂχıÂÚÔ 1. ¶··˚ˆ¿ÓÓ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· (√À∫μ) 2. ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë μ. (¡›ÎË) 3. ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ª·Ú. (¡›ÎË) 5. ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ™Ù·˘Ú. (¡›ÎË) 6. §Ô‡· ªÈÏ›ÙÛ· (√∂∞/¡∞μ) 7. ƒ¿ÙË ª·ÚÈϛٷ (√À∫μ) 8. •˘ÓÔÌ›ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· (¡√μ∞) 11. ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ∞Óı‹ (√∂∞/¡∞μ) 16. ™¿ÌÈÔ˘ §›Ó· (√À∫μ) 17. •˘ÓÔÌ›ÙË ∞ÚÂÙ‹ (¡√μ∞) 18. ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË ∫ÏÂÔÓ›ÎË (√∂∞/¡∞μ) 20. ª¿ÓÙ˙È·ÚË μ·ÛÈÏÈ΋ (¡›ÎË) 24. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë ∞Ï›ÎË (√À∫μ) 29. ªfiη πˆ¿ÓÓ· (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) -. ΔÚ‡· ™ÔÊ›· (¡√μ∞) -. ¢ÔÌÙ˙›‰Ë ª·Ú›· (¡√μ∞)

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ 100Ì. ÂχıÂÚÔ 4. ™Ù¿ÌÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· (√∂∞/¡∞μ) 5. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (¡√μ∞) 6. ∑¿ÓË ª·Ú›Ó· (√∂∞/¡∞μ) 8. ª·ÚÌ·Ú¿ §˘‰›· (√∂∞/¡∞μ) 14. §Ô˘Î¿ÎË ∞ı·Ó·Û›· (¡›ÎË)

2. ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ (¡›ÎË) 3. ¢ÂÛοٷ˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 5. ∫·Ú¿ÌÔ˘Ï·˜ ¡›ÎÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 7. ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (√∂∞/¡∞μ) 9. ÷ڛÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (√∂∞/¡∞μ) 15. ª·Ó٤Ϸ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.)

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ‡ÙÈÔ 3. ™Ù¿ÌÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· (√∂∞/¡∞μ) 6. ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú.-πˆ·Ó. (¡›ÎË) 9. ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë ª·Ú›· (√À∫μ) 10. ∫Ô˘Ù›Ó· ¡ÈÎÔϤٷ (¡√μ∞) 11. ∂˘ı˘ÌÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Ó‰Ú. (¡›ÎË) 12. ¡ÙfiÓÙË ¢¤ÛÔÈÓ· (√∂∞/¡∞μ) 13. Δ˙Ô‚¿Ú· ª·Ú›· (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) 14. °ÎÈfiÛÈ· ∞ÏÂÍ›· (¡›ÎË) 20. §Ô˘Î¿ÎË ∞ı·Ó·Û›· (¡›ÎË) 23. ∞Á·ıÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· (¡√μ∞) 25. ÷ڛÛË ª·Ú›· (√À∫μ) 27. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË £ˆÌ·‹ (¡›ÎË) 28. ™Ù¿ÌÔ˘ ∞ÚÂÙ‹ (√∂∞/¡∞μ) 29. ª·ÎÚ‹ ∞ı·Ó·Û›· (¡›ÎË) 31. ∞‚‰ÂÏ·ÚÛ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·

∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ 50Ì. ‡ÙÈÔ 3. ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ˘ (√∂∞/¡∞μ) 4. ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ °È¿ÓÓ˘ (¡›ÎË) 5. ªÈ·Ú›Ù˘ ∞ÏÂÍ. (¡›ÎË) 7. ∫·Ú·Ê›ÏÔÁÏÔ˘ ¡ÈÎ. (√À∫μ) 9. ¶·Ó¿ÁÔ˜ ¡›ÎÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 16. ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ ¶·Ó·Á. (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) 17. ™·‚‚·Ó¿Î˘ ªÈ¯¿Ï˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) 20. ƒÔ‡ÛÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.)

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ 50Ì. ‡ÙÈÔ 1. ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë μ. (¡›ÎË) 2. ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ª. (¡›ÎË) 3. §Ô‡· ªÈÏ›ÙÛ· (√∂∞/¡∞μ) 5. ™¿ÌÈÔ˘ §›Ó· (√À∫μ) 6. •˘ÓÔÌ›ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· (¡√μ∞) 8. ÷Ù˙ËÂÊÚ·Ì›‰Ë ™Ù·˘Ú. (¡›ÎË) 9. •˘ÓÔÌ›ÙË ∞ÚÂÙ‹ (¡√μ∞) 11. °ÎfiÛÈÔ˘ ª·Ú›· (√∂∞/¡∞μ) 18. ∫Ô‡ÙÓ· ∂ÈÚ‹ÓË (√∂∞/¡∞μ) 22. Δ·Ì¿ÎÔÁÏÔ˘ ÕÓÓ· (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.) -. ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË ∫ÏÂÔÓ›ÎË (√∂∞/¡∞μ)

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· 2. ∞¯Ï·‰ÈÒÙË ÕÓÓ· (√∂∞/¡∞μ) 3. ∫Ô‡ÙÓ· ¡ÈÎÔϤٷ (¡√μ∞) 4. μÏ¿¯Ô˘ ∞Á·ı‹ (¡√μ∞) 5. °È·ÓÓÔ˘ÏÈ¿ÎË ∂ϤÓË (¡√μ∞)

∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ÂÙ·ÏÔ‡‰· 3. ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ (¡›ÎË) 6. °·ÓˆÙ‹˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘

ΔÔ ¢π∫ΔÀ√

(√∂∞/¡∞μ) 7. ÷ڛÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (√∂∞/¡∞μ)

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ÚfiÛıÈÔ 2. ª·ÚÌ·Ú¿ §˘‰›· (√∂∞/¡∞μ) 3. §·¯·Ó¿ ¡ÈÎÔϤٷ (¡√μ∞) 4. ¡ÙfiÓÙË ¢¤ÛÔÈÓ· (√∂∞/¡∞μ) 6. ∫·Ï·Ô‰¿ ª·Ú›· (√À∫μ) 10. ¶·Ú›ÛË Ã·Ú›ÎÏÂÈ· (¡›ÎË) 11. §Ô˘Ì¿ÎË ∫˘Úȷ΋ (¡›ÎË) 12. ªÂÓÙÂΛ‰Ô˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· (¡›ÎË) 13. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ªÂÏ. (¡›ÎË) 14. ∫·Ù·ÚÙ˙›‰Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ (¡√μ∞) 16. Δ˙·ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË (¡√μ∞) 18. ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿ÎË ™Ù¤ÏÏ· (√∂∞/¡∞μ) 19. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›· (√À∫μ)

∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ 50Ì. ÚfiÛıÈÔ 3. °·ÓˆÙ‹˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (√∂∞/¡∞μ) 5. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ (√À∫μ) 8. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ £·Ó¿Û˘ (¡›ÎË) 9. ∫·Ï·Ìԇη˜ ∫ÒÛÙ·˜ (¡›ÎË) 11. ∑·¯·Ú¿Î˘ ¶·Ó·Á. (√À∫μ) 13. ΔÛÈÌÂÚ›‰Ë˜ μÂÏ. (¡›ÎË) 16. ª¤Ù·˜ °È¿ÓÓ˘ (√À∫μ) 20. §·ÌÚÈ¿‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜ (√À∫μ) 23. ∫·‚¿˙˘ ÷ڿϷÌÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 24. ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ (√À∫μ)

∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ 50Ì. ÚfiÛıÈÔ 1. ™Ù¿ÌÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 4. ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘ ¡›ÎÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 5. ∞ÁÈÒÙ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ (¡›ÎË) 9. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ) 12. ¡È˙¿Ó˘ ÕÚ˘ (√À∫μ)

∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ 50Ì. ÚfiÛıÈÔ 1. ¶··˚ˆ¿Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· (√À∫μ) 2. ƒ¿ÙË ª·ÚÈϛٷ (√À∫μ) 4. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ª·ÚÈÓ›Ù· (¡√μ∞) 7. ÷ڛÛË ∂ϤÓË (¡√μ∞) 9. °Î¿Áη ∞Ó·ÛÙ·Û›· (¡›ÎË) 10. ª¿ÓÙ˙È·ÚË μ·ÛÈÏÈ΋ (¡›ÎË) 21. ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ (√À∫μ)

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË

CS ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·:

ªÂϤÙË Î·È ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙË ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË Î·È ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ: ñ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ñ ªÂÛ›Ù˜ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ ñ ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ñ ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘˜/ªË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ñ Δ¯ÓÈÎÔ‡˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ñ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ (∂Ï. ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Ì Msc ÛÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Msc ÛÙË ÃˆÚÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂›Û˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÌÂÈÚ›· Û ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, 16.00-21.30 ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ΔÔÔıÂÛ›·-∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·

¢π∫ΔÀ√ CS

∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 4 & π¿ÛÔÓÔ˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210 33858 ∫ÈÓ. 6977 693775 °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¶√§√ ¶∞π¢ø¡

¶ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË μ’ Ê¿ÛË √.À.∫.μ. Î·È ¡√μ∞ ª∂ ÙÔ˘˜ √.À.∫.μ. Î·È ¡√μ∞ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ¶·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1997 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ). ∫·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· ›¯Â Î·È Ô √∂∞/¡∞μ Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÚ›ÙÔ˜, ÂÓÒ ÌÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË §·Ì›· ÔÈ ¡ËÚ¤·˜, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È ¶ÚˆÙ¤·˜. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: √.À.∫.μ. (¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÓ·˜, £ˆÌ¿˜ ªÂÊÛÔ‡Ù): ª¿ÓÔ˜ ¶¿ÎÔ˜, ¡›ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛȷӿη˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •ËÚfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷̛Ù˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÈÔ˘Ï·ÊÏ‹˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÓÒÏ˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ™‡ÚÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, °È¿ÓÓ˘ ¢›Ï·˜, ¡›ÎÔ˜ ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, ªËÓ¿˜ ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÿÚ˘ Δ˙·Ì¿˙˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ °·Ï¿Ó˘, °È¿ÓÓ˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜. ¡√μ∞ (¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜): £ˆÌ¿˜ ΔÛ·Ì‹Ú·˜, ∞ÔÛÙfiÏ˘ Δ˙È¿Ó˘, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ μ·ÏÈ¿ÓÙ˙·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ª›ÏÙÔ˜, £·Ó¿Û˘ ΔÛÈ¿Ì˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ô‡ÚÙ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÓÙÈΛ‰Ë˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ºÒÙ˘ ºÈÏ›Ô˘, ¡›ÎÔ˜ ÃÔ‡ÛÈÔ˜, ÿÚ˘ §·ÁˆÓ›‰Ë˜. √∂∞/¡∞μ (¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÊÊ·˜): ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ Δ·ÛÈfi˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ¿ÎÔ˜, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∑¿¯·Ú˘, ÿÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫·˚Ì·Ï›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô‡ÙÓ·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, √Ú¤ÛÙ˘ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜, ºÔ›‚Ô˜ ¶Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏Ï›·˜ ª·Ï·ÌÔ‡Û˘.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 10Ô fiÌÈÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ ·›‰ˆÓ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-√.À.∫.μ. 2-25, √∂∞/¡∞μ-¶ÚˆÙ¤·˜ 20-5, ¡ËÚ¤·˜-¡√μ∞ 8-14, √.À.∫.μ.-¶ÚˆÙ¤·˜ 30-3, ¡√μ∞-√∂∞/¡∞μ 19-2, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË¡ËÚ¤·˜ 8-8, ¶ÚˆÙ¤·˜-¡√μ∞ 0-23, ¡ËÚ¤·˜√.À.∫.μ. 6-20, √∂∞/¡∞μ-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË 5-4, √.À.∫.μ.-¡√μ∞ 10-2, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË-¶ÚˆÙ¤·˜ 13-1, ¡ËÚ¤·˜-√∂∞/¡∞μ 8-9, ¡√μ∞-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË 15-5, ¶ÚˆÙ¤·˜-¡ËÚ¤·˜ 0-5 ·.·., √∂∞/¡∞μ-√.À.∫.μ. 3-15.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. ¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. √∂∞/¡∞μ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4. ¡ËÚ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. ¶ÚˆÙ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ıˆÚÔ‡Ó ˘‡ı˘ÓË ÛÙÔÓ £ËÛ¤· ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· Î·È ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ıÓÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¢ÂÓÂÏ¿‚·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó “‚¿ÏÛ·ÌÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÏ›˙ÂÈ ϤÔÓ ‚¿ÛÈÌ· Û ·Ú·ÌÔÓ‹.

Δ

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ófi˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ. ŸÔÈÔ˜ ¤‚·˙ ÚÒÙÔ˜ ÁÎÔÏ ı· ΤډÈ˙Â, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÌ¿˜ Ì·˜ ¢ÓfiËÛÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. √ £ËÛ¤·˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂËÚ¿ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÌÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‹Ù·Ó ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ë ¤‰Ú· ı· ·Ô‰Âȯı› ÔχÙÈÌÔ “fiÏÔ” ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜. ¢‡Ô ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È Ô £ËÛ¤·˜ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÙ¿ Ì·Ù˜ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ∞.ª., ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰·” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

“ºˆÓ¿˙ÂÈ” ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Ô £ËÛ¤·˜ ŒÍ·ÏÏÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔÓ £ËÛ¤· ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÚËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔ¤‚Ë Î·È Û ηٷÁÁÂÏ›· ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ºÚ‡‰·˜. ™Â ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚· Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ...·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ £ËÛ¤· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈÔÈ, Ù¤ÏÔ˜ Ë ÎÔÚÔ˚‰›·. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ë ·ÓÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̛̠· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Â›ıÂÛË Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ë ÔÔ›· ÎÏÈÌ·ÎÒıËΠÂÈΛӉ˘Ó· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ (Û ¤Ó· ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ‹Û˘¯Ô ·È¯Ó›‰È Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ) Ì ÙȘ ·ÛÙ›˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ¿Ó¢ ÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì·˜ ¡›ÎÔ˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚· ÛÙÔ 30Ô ÏÂÙfi (fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ıÓÈÎfi) ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· “ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¿ÁÔÓÙ·” ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Û˘Óԉ›·˜ ÙÔ˘. ∞Ï‹ıÂÈ· ·ÚÈÔÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÔÈÔ˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰ÈÔÈΛ

¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-πˆÏÎfi˜ ÁÈ· ÙË °’ ÙÔÈ΋

“ºˆÙȤ˜” ¿Ó·„Â Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚· ÙÔ ¿ÌÔÈÚÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜; £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ì ˘ËÚ¤Ù˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÒÓ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·˜ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜... ∂Ì›˜ ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·˘Ù‹˜ Î. ™‡ÚÔ˘ ∫·ÓÔ‡ÏË. ∂›Û˘ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÚËÙÈÎfi˜, Â¿Ó ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜, ı· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ ÙË ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÏÏÔ ¯fiÌÈ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ £ËÛ¤· ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÌÂ-

ÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ·ÚfiÙÈ ÁÈ· Ù· §Â¯ÒÓÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ.

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ªÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ £ËÛ¤·. ∏ ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 18 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ 15Ë ı¤ÛË ÂÏ›˙ÂÈ ‚¿ÛÈÌ· Û ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ §¿Î˘ ™ÈÒÌÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¶Ï¤ÔÓ ‚ϤÔ˘Ì ʈ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ. ¶ÂÙ‡¯·Ì ̛· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠ˆ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÛˆıÔ‡ÌÂ. ŒÁÈÓ ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ›¯Â fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Â-

™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ °’ ∂¶™£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙËÓ Î. ∫Ô˘‚¿Ù· Î·È ÙÔÓ Î. °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ.

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ™ÎÔÙÂÈÓfi˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (£ËÛ¤·˜), ∫¿Ô (√ÚÌ›ÓÈÔ), ∫·Ú·‰ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ÁfiÚ·˜), 3 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: °Î›Ó˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), 2 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘ (™ÎfiÂÏÔ˜), ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫ÚÔΛԢ), 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∑¿Ó·˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ (∞. °·˙‹˜), °. ªÔ‡Ú¯·˜ (ª˘ÚÌȉfiÓ˜), ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ (ªÈÎÚÔı‹‚˜). ∂›Û˘ Ì 30 ËÌÂÚÔÏÔÁȷΤ˜ Ë̤Ú˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ °. £¤Ô˜ Î·È ÙÔ˘ £ËÛ¤· ¢. ∞ÏÈ¿Ù˘ Î·È Ì 15 Ë̤Ú˜ Ô Ã. ªÔ‡ÙÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·.

™¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÛοÎÈ

∏ ¡π∫∏ ∫∂ƒ¢π™∂ ª∂ 3-0 ™∂Δ Δ∏¡ ∞∂§ ™Δ∏ §∞ƒπ™∞ °π∞ Δ√ °À¡∞π∫∂π√ μ√§∂´

∏ ™∫∞∫π™Δπ∫∏ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (∞√¢μ-∂∞∫) Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ™Î·ÎÈÛÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∂™™∫∂) ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Ù· ™¯ÔÏÈο ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ™Î·ÎÈÔ‡ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011. Δ· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ™¿‚‚·ÙÔ 19 Î·È ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ (ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜μ·Û¿ÓË). ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ, ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È §˘Î›ˆÓ, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂°∞§∏ Ó›ÎË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ÛÔ˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤Ù˘¯Â Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È “΢·ÓfiϢΘ” ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ô˘ÛÈÒÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ, Ì ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· „˘¯‹˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 3-0 ÛÂÙ (25-23, 25-23, 25-23) Ù˘ ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜.

ΔÔ EXTRA 5

ŒÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÂÙ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÈÔ „‡¯Ú·È̘ Î·È ‰›Î·È· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞.∂. §∞ƒπ™∞™ (°ÎfiÙÛ˘ £ˆÌ¿˜): ¡ÈÎÔÏÈ¿‰Ë ª·Ú›·, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ¶·Ú·Û΢‹, Δ˙ÈÔ˘‚¿Ú· °Ï˘ÎÂÚ›·, ∏ÏÈ¿‰Ë ¡Èfi‚Ë, ΔÚÈÎfiÁÈ· ºˆÙÂÈÓ‹, ¢ÚÔÛÔ‡ÏË ª·Ú›·, §ÈfiÚ· ∂ϤÓË, ∫ÔÚÒÓ· ÃÚ˘Û¿ÓıË, ΔÛ¤ÓÔ˘ ∫ÂÚ·Û›·, °Î·ÓÈ¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›·.

√π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 7, 14, 27, 30, 32.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5 3 7, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 8 6 3 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 6 2.

∂ÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ª ¡π∫∏ μ√§√À (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜): ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ú·ÙÒ, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ ª¿Á‰·, ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË ∂˘ÁÂÓ›·. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: “£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȤ˜ ÌÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Û οı ·È¯Ó›‰È ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ fï˜, Ë ÔÌ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·‹ÙÙËÙË ÁÈ· 11 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞.∂.§. Â›Ó·È Ë 3Ë ÊÔÚ¿ Ô˘ ʇÁÔ˘Ì ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô (ηıÒ˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ӛΘ ηٿ ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË Ì 3-2 Î·È 3-0 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ, Ë ÔÌ¿‰· ʤÙÔ˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ù˘ ·Û·‰fiÚˆÓ: Ù˘ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ¶·¿ ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ªfiÛ¯Ô˘ ÏfiÁˆ ÊfiÚÙÔ˘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∂ϤÓ˘ ™Ùԇη ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙËÓ Ó¢ڷÏÁÈ΋ ı¤ÛË ‰fiıËΠχÛË ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ, ηıÒ˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ·ÁˆÓÈÛı› ˆ˜ ·Û·‰fiÚÔ˜ Ë ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ °Ï˘ÎÂÚ›· ΔÚÈ-

‡Ï· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ù˘ ·˘Ùfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÏÔ Ù˘. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ Ë ¡·˘ÛÈο ∞ʤÓÙÔ˘ ÂÓÒ Î·È Â‰Ò ˘‹ÚÍ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÊÈÏfiÙÈÌ· Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Ó¤· Ù˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. ∂›Û˘, ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙËÓ ∞’ ÔÌ¿‰· ÔÈ ·ÁÎÔÚ·Û›‰Â˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ∂Ú·ÙÒ ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ ª¿Á‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ: ª·Ú›Ó· ∫ÔÏÔ‚Ô‡ (Ë „˘¯‹ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜) Î·È ÔÈ ÎÔÚ·Û›‰Â˜ ∂ϤÓË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ∞ÓÙˆÓ›· ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹ ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ø˜ ‰È·ÁÒÓȘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜: ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ó·ӛ‰ˆÓ Ë ∂ÈÚ‹ÓË ΔÛÔ˘Ú¤· Î·È Ë πˆ¿ÓÓ· μÏ·¯¿ÎË (‹Úı Ì ÌÂÙÔ›ÎËÛË ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ ·fi ÙÔÓ ™.º.¶. ÷ӛˆÓ). ∞ÏÏ·Á‹ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ï›ÌÂÚÔ Î·ıÒ˜ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È: Ë ¡ÈÎÔϤٷ ºÔÚÏ›‰· Î·È ŸÏÁ· ∫·Ï·Ù˙‹ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ı‹ÙÚȘ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ÂÓÒ Î·È Ë ∞Óı‹ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÛÙÔÓ μfiÏÔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙËÓ ı¤ÛË ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·›ÎÙÚȘ: ∂˘ÁÂÓ›· ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË Î·È ª·Ú›· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘

(Ô˘ ‹Úı·Ó Ì ÌÂÙÔ›ÎËÛË ÏfiÁˆ ÛÔ˘‰ÒÓ ·fi ÙËÓ ¡. °ÂÓÈ¿ Î·È ÙÔÓ °.™. §·Ì›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∫ÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ηıÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙËÓ ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜ Ì ıËÙ›· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚. ªÂ fiÏÔ Ì·˜ ÙËÓ Ôχ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·Ô‰Ú¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Ï·ÚÈÛÈÓ‹ fiÏË Ì ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ·” . £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙË μ’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·¢ı›·˜ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ô °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È Ô ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·fi ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ë ºı›· Î·È Ô °.™. §·Ì›·˜. √È ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰‡Ô Á‡ÚˆÓ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ªÔ˘ÛÈ΋

¢π∞º√ƒ∞

—ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 3) ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿, ȉڇÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÚÒÙ˘ √‰ËÁÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ë Î. ª·Ú›Ó· §·ÌÚ¿ÎË-¶Ï¿Î·, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “¶Ô›ËÛË Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋. ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ò˜ ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË” . — ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ·fi ÙËÓ Î. ªÔÓÙÂÛ¿ÓÙÔ˘, ÓÔÛËχÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂.∂.™. μfiÏÔ˘, Ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ·fi ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏÈ¿ÌÏÈ·, Ì ı¤Ì· “¶ÚÒÙ˜ μÔ‹ıÂȘ” , ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜” (Ï·Ù›· ºÂÚ·›Ô˘). — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜” ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙÔ “Ã∂¡π∞” μfiÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì.. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. π. æ·ı¿˜ Î·È Ô Î. ¶. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿ ÎÂÊÈÔ‡ Î·È ÍÂÊ·ÓÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 09.00, ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. ∫·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÊÔÚ¤ÛÙ ÙȘ ˆÚ·›Â˜ Ì¿ÛΘ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 25422, 29974 - 52484 - 46095. — To ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∏̤ڷ ™Î¤„˘ ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 17.30 ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘˜, Ô‰fi˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ∞Ì·Û›·˜ Î·È ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ √Ì¿‰·˜ SOS Î·È ·Ï·È¿ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó. — ∏ ÙÛ·ÁÂÚ› “∑ÒÁÈ·” ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜ - ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘ ∫·ÓÙ›ÎÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 20/2/11 ¤ˆ˜ 6/3/11. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:00 ¤ˆ˜ 23:00. ΔËÏ.: 24210 30424. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 17/2 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - √ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘: “ΔÔ Î·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜” (ÙÔ ·ÏÈfi ÌÂÁ¿ÏÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ÛÙË Ó‹ÛÔ ¶Ú›ÁÎËÔ ∫ˆÓ/ÔÏË). ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì ۯÂÙÈÎfi dvd. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

“ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·” Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

T

o ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË “ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ŒÙÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Û˘ÁÁڷʤ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17. ÙËÏ. 24210 24816).

™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÂÚÌËÓ›·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È: ∂‡· £ÂÔ¯·Ú¿ÎË. ÃÔÚ‡ÂÈ Ë ª·Ú›· ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘. M›· ‚Ú·‰È¿ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ Ï¿È ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¢È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ΔÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÙÔÓ ŒÚˆÙ· Û ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ΔÔ “ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·” ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù·

ϤÔÓ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Î·È ÂÚˆÙÈο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. √ ªÂÁ¿ÏÔ˜ ™ÎÈ·ı›Ù˘ ¶Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ô Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Ù˘ ʇÛ˘, Ô ·Ïfi˜ Î·È ÏÈÙfi˜, ÁÓÒÛÙ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ô ·ÔÏÔÁËÙ‹˜ ÌÈ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÔÓÂÈÚÈ΋ ·Ó·fiÏËÛË ÂÓfi˜ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ¤ÚˆÙ·. ™·Ó fiÓÂÈÚÔ Ï¿È ÛÙÔ Î‡Ì·, ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜, fiÔ˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ı¤Ì· ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·, Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ

ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Ì·˙› Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Î·È “ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó” ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Î·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· “‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋” ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô ı¤·Ì· Î·È ·ÎÚfi·Ì·, fiÔ˘ Ë Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi. ∂ÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜ Â›Ó·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ËıÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜ fiÔ˘ ÂÌÓ¤ÂÙ·È ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ› Ì ¤Ó·Ó Úˆ-

∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ ÃÔ˘ÛÈ¿‰·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ∫. ÃÔ˘ÛÈ¿‰· ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ∑ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ÙË Ó·ÓÈ΋ Ù˘ ËÏÈΛ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ·Ú¯Èο ˆ˜ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È¿ÊÔÚ˜ ™¯ÔϤ˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ 4 ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (2005, 2006, 2007, 2009), ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ (2007), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2010). Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÚÈÏËÛÛ›ˆÓ (2004,2005) ÛÙÔ

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “T˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ NÙ K›ÚÈÎÔ”

ÙfiÙ˘Ô ÙÚfiÔ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ΔÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙÔ È¿ÓÔ

Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ë ∂‡· £ÂÔ¯·Ú¿ÎË, ¯ÔÚ‡ÂÈ Ë ª·Ú›· ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 21.30.

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ ÃÔ˘ÛÈ¿‰·

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ (2007), ÛÙËÓ ∫∏’ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¶·ÚÓ·ÛÛfi˜” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Ù˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ‚Ú·‚Â›Ô ·fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (2008), ÛÙË 2Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË ∂È-

ηÛÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ UNESCO, fiÔ˘ Ù˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ¤·ÈÓÔ˜ (2009), ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô HILTON, fiÔ˘ Î·È ‰È·ÎÚ›ıËΠ̠¤·ÈÓÔ (2009), ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

∞¯·ÚÓÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (2010), ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ºÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¶·ÚÓ·ÛÛfi˜” (2010) 2Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ Î·È ‰È·ÎÚ›ıËΠÂ›Û˘ Ì ¤·ÈÓÔ. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ o ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù¤¯Ó˘ §ÂfiÓÙÈÔ˜ ¶ÂÙÌÂ˙¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜: “√È ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ù˘ ηÏÏÈÙ¤¯Óȉ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ·ÂÎfiÌÈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ Î·È ÌÓËÌÂÈÒ‰Ë Û ̤ÁÂıÔ˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÏÔ΋ ÙˆÓ fiÁÎˆÓ Î·È

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Ù· ·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ¿Óˆ Û οıÂÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ÂÓÒ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‡Ï˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜. πÛÔÚÚÔÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Ì ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ÁˆÌÂÙÚ›· Î·È ÙÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ ÌÔÙ›‚Ô ÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÛÎÈÒÓ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÔÈΛԢ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜” . ¶›Ó·Î¤˜ Ù˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ªÂ ÙÔ ÂÈηÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ÔÏÏÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ™Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ΢Úȷگ› ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂ Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ, Ë ÓÂÎÚ¿ ʇÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜.

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË, ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ, ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ ΤÊÈ, ÌÂ˙¤, ÎÚ·Û› Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ æ·ı¿ Î·È Ã·Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË, Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 20.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶·ÚÎ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 12 ¢ÚÒ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î¿ÚÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ÃÚ˘ÛÔ¯ÔÂ›Ô ∫ÂÚ·Ì›‰·, ™˘Ú›‰Ë Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 24210 35434, 6947 682188 Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞ÓÙÒÓË ∑ÈÔ‡Ú·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1, ÙËÏ. 24210 33500, 6944443021. — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ “º›ÏÈ· °Ë”, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (ÚÒËÓ La Nuit). ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌfiÓÔ. — ªÂı·‡ÚÈÔ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 194), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “°È¿Óη” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 2421066144, 6972873744 - 6983516941, fax 2421041155, 6984773396. — ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÓÙ·ÌÒÌ·ÙÔ˜, ¯·Ú¿˜ Î·È ÁÏÂÓÙÈÔ‡ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Ù˘, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‚Ú·‰È¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ÛÙËÓ ÔÓÙȷ΋ χڷ, Ô ¶¿ÚȘ §ÂˆÓȉ¿Î˘ ÛÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ ÛÙÔ ·ÚÌfiÓÈÔ. ΔË ‚Ú·‰È¿ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6948173814, ¶ÂÚ√È RED WINE ÎÔ˘Ï›‰Ë˜ ∫ˆÓ. BAND Î·È ÔÈ Ê›6979757670, ∏ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÏÈ¿‰Ô˘ ¡Ù›Ó·. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞ÛηÏÔ‡Ó Û ‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÛ‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ô21.30, ÛÙË “¡˘¯Ùˆ‰›·” (2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 98), Ì ÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ “¡˘¯Ùˆ‰›·” Î·È “μ¿ÌÌ· ÛË Ì ËÂÈÚÒÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¡˘ÎÙfi˜” . 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°È¿Óη” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∫¤ÊÈ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·. √È ∏ÂÈÚÒÙ˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 58768, 24210 55808). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∫¿ÚÙ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ §¤Û¯Ë˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û·˜. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ·‡ÚÈÔ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ “√ÈÓÔˆÏ›ÔÓ” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6977619917 Î·È 6944501184. — √È “ÿˆÓ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Δ√ ∫∞¡∞ƒ∞∫π (∫‡ÚÔ˘ 93-95), 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 8:30 Ì.Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Ì ÌfiÏÈÎÔ ¿ÚˆÌ· πø¡π∞™ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ·’ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈΛÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∫¿ÚÙ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È: ™Ù· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75 ¡. πˆÓ›·) ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË 7-9 ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· SEICO (∞ı. ∞˚‚·˙fiÁÔ˘) ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· μ·ÛÈÏ›Ԣ - •¿ÓıË (¯ÚÒÌ·Ù· - ÛȉËÚÈο) ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ (7-9 Ì.Ì.). — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘. — ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘›·˜ Palace ı· Á›ÓÂÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¢√À∫, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜, ¯ÔÚÔ‡ Î·È ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Û ̛· ı·ÙÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÊ·ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È πı·ÎËÛ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ›Ù· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ “¶·ÏÈfi ¶·Ó‰Ô¯Â›Ô” (ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù·ıÌÔ‡ §ÂˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Δ∂§). Δ· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙËÓ fiÌÔÚÊË ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿ Î·È πı¿ÎË. — ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ΔÔ ∫·Ó·Ú¿ÎÈ” ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 18∂. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊ. ÙËÏ.: 6934595537 Î·È 24280-92758. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘, ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 26-2, ÒÚ· 10 .Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘.

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ - Ã√ƒ√π

25

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∏ ·Ô„ÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

ªÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ ∞Á¯›·ÏÔ˜:

∫Ô‹ ›Ù·˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “∫fiÎÎÈÓÔ˜ Club” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (¢∏.∫.∂.¡.∞.) - ¯ÔÚˆ‰›·, ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ - ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÒÓ, ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·˙ÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ·fi Ù· ÂÊË‚Èο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ ¢∏.∫.∂.¡.∞. ˙¤ÛÙ·Ó·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Îϛ̷ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ ÛÙ· ‡„Ë Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ∫fiÎÎÈÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ·˜ Î. ª›ÙÛ·˜ ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ı‡ÌÈÛ·Ó ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡.

“ŒÊ˘Á” Ô Ï·˚Îfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÌÂÛ›Ó˘ ∞£∏¡∞, 15.

∂ºÀ°∂ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, Ô Ï·˚Îfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÌÂÛ›Ó˘. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 14.45, ·fi ÙÔ ΔÚ›ÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜ ÛÙË ¡›Î·È·. √ °. ∫·Ú·ÌÂÛ›Ó˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1931. ΔÔ 1960 ıÚÈ¿Ì‚Â˘Â ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ “™ËÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿” . §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ “Δ¿Ì·ΔÔ‡Ì·” ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÔ˘: “ΔÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ, ¡Ô. 2” (1971), “ª·›ÚË ª·Ú¿ÓÙË” (1971), “∞Á¿˜ Î·È ·Ú¿ÔÓ·” (1984), “£· ʇÁˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘” (1985), “™Â ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·” (1990). ªÂÙ¤¯ÂÈ, Â›Û˘, ÛÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜: “ƒÂÙÛ›Ó· Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, 3” (1964), “∏ ÚÂÌ¤ÙÈÛÛ·, ¡Ô.3” (1982) Î.¿. ∞fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶‹Ú·Ó Ù· ÛÙ‹ıÈ· ÌÔ˘ ʈÙÈ¿” , “∫¿„ Ì ӷ ËÛ˘¯¿Ûˆ” , “∂Û¤Ó· ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¿ÍÈ˙ ·Á¿Ë” , “∏ ·ÓÙÚÂ̤ÓË” , “Δ· ÌÂÏÈÙ˙·ÓÈ¿ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·” , “£· ʇÁˆ ÎÈ ·˜ ÔÓÒ” , “ΔÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ Ô fiÓÔ˜” , “ΔÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ” , “•ËÌÂÚÒÓÂÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÛÔ˘” , “Δ˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ù· ·È‰È¿” , “ΔÛÈÊÙÂÙ¤ÏÈ Ì ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ” Î.¿.

ÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· - ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÔÈËÙ‹ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡ ¡. °Î¿ÙÛÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. - ∫.√. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (π‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” ) Î·È ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¶ÔÈΛÏ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ˘fi ÙËÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ΔÛÈ·‚¤. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Ì ٛÙÏÔ “∞Ó ı˘ÌËı›˜ Ù’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘” , ı· ‰Ôı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÒÚ· 8.00 Ì.Ì. (ÙËÏÂÊ. 6974-881944).

M

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡. °Î¿ÙÛÔ˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, Ô ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, Ô ™Ù. •·Ú¯¿ÎÔ˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ‡ÙÛ˘, Ô §Ô˘Î. ∫ËϷˉfiÓ˘ Î.¿., ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ - Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ - ·˘Ù‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÔÏ›ÛÙ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤Ú· ·fi ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡. °Î¿ÙÛÔ˘ (ÂÈ̤ÏÂÈ· ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ‹˜ °. Δ˙‹Î·˜), Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î. ¶. ÷Ù˙‹Ó·˜ (ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÔÈËÙ‹, ÂÓÒ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó 25 ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÌÂÏÔÔÈË̤ӷ ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡. °Î¿ÙÛÔ˘, fiˆ˜ “™ÙÔ §·‡ÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¯ÔÚfi˜” , “ÿÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ” , “ÕÛÚÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ” , “ª›ÏËÛ¤ ÌÔ˘” , “√ °È¿ÓÓ˘ Ô ÊÔÓÈ¿˜” , “¶‹Ú˜ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ” , “™Â fiÙÈÛ· ÚÔ‰fiÛÙ·ÌÔ” , “∞Ó ı˘ÌËı›˜ Ù’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘” , “™›ÙÈ ÌÔ˘” , “£· ’ÚıÂÈ ¿-

ÛÚË Ì¤Ú· Î·È ÁÈ· Ì·˜” , “ªÂ ÙÈ Î·Ú‰È¿”, “Ô ª·‡ÚÔ˜ ‹ÏÈÔ˜” , “ÙÔ ‰›¯Ù˘” , “ª¿Ó· ÌÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿˜” Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: ∂È̤ÏÂÈ· - ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ∂Ή‹ÏˆÛ˘: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË √Ú¯‹ÛÙÚ·˜: ¢ËÌ. ΔÛÈ·‚¤˜. ∞ÊËÁËÙ‹˜: ¶¤ÙÚÔ˜ ÷Ù˙‹Ó·˜. ™ÔÏ›ÛÙ: ¶¿Î·˜ £Ëڛ̷¯Ô˜, °ÎfiÏÙÛÈÔ˘

£¿ÏÂÈ·, ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘. ªÔ˘ÛÈÎÔ›: ª‹ÙÛÈÔ˜ ¢ËÌ. È¿ÓÔ, ª‹ÙÛÈÔ˜ Δ¿ÛÔ˜ ÎÈı¿Ú· ÎÏ·ÛÈ΋, μÏ·¯ÔÁÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ - ∫Èı¿Ú· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜ - ∞ÎÎÔÚÓÙÂfiÓ, °ÎfiÁÎÔ˜ °È¿ÓÓ˘ - ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ∑ÈÒÁ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, °ÂÏ·‰¿Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - Ì¿ÛÔ, °ÂÁÁÂÓ›‰Ë˜ ¶·ÓÙ. - π. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ - ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ΔÛÈ·‚¤˜ ¢ËÌ. - Ó¢ÛÙ¿. ∂›Û˘, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ÌÈ· Û¿ÓÈ· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›·, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ Ù˘ Δ˙ÔÎfiÓÙ·” Î·È ÛÙȘ ı·˘Ì¿ÛȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ (∞’ Î·È μ’ Ì¤ÚÔ˜) Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Û›ÁÓˆÛÙË ÔÚ¯‹ÛÙÚ· “∂¡ø¢∂π∞” (15 ÌÔ˘ÛÈÎÔ› - ÛÔÏ›ÛÙ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ - ÛÔÏ›ÛÙ), Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ∫·Ú‚Ô‡ÓË Î·È ·ÊËÁËÙ‹ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. §¿ÚÈÛ·˜ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ” Î. ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿ÓÔ.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÂÈ̤ÏÂÈ· ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˘ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘ ¢. ªÔÚ¿ÚÔ˘

μÈ‚Ï›Ô - ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ∂¡∞ ‚È‚Ï›Ô - ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ

ÛÎÈ·ı›ÙË ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË Ì ٛÙÏÔ “¡· ›¯ÂÓ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Û·˝Ù˜! - ∂Ù¿ ·Á·ËÙÈο ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô˘ Î·È Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηʤ Ã∞ƒΔ∞ Î·È ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8:00 Ì.Ì. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-ηʤ Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ) ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜. £· ÚÔ‚ÏËı› Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª¿ÁÁÔ˘ “∏ ºfiÓÈÛÛ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ªÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË” . ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÚˆÙfiÙ˘· ¤ÚÁ· Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ - 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô˘, “ÛÙ· ÂÙ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ï¤¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ Â‰Ò ÙÔÓ ··‰È·Ì·ÓÙÈÎfi ÙfiÌÔ Ë ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÚÔÍÂÓȤ˜, ·ÚÚ·‚ˆÓÈ¿ÛÌ·Ù·

Î·È Á¿ÌÔ˘˜. £· ‰ÂÈ Ó· ÂÍ˘Ê·›ÓÔÓÙ·È Âȉ‡ÏÏÈ· Ê·ÓÂÚ¿ Ì·, ÙÔ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ, ¯Ô¯Ï¿˙ÔÓÙ· οو ·’ ÙËÓ ÓÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÎÚ·˘Á‹. μϤÌÌ·Ù· Ô˘ ÏÔÍÔ‰ÚÔÌÔ‡Ó ÚÔ˜ ¿ÁÚ·Ó ÙÔ˘ οÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔıËÙÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘. ∂Ú·ÛÙ¤˜ Î·È ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÛÂÏ›‰· Û ÛÂÏ›‰· ¿ÏÏÔÙ ·ÛıÌ·›ÓÔÓÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ, Í·Ó¿: ÙÔ ÈÔ Û˘¯Ófi, ÛȈÒÓÙ·˜ Î·È ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ ̘ ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ Ï·¯Ù¿Ú·. ŒÊË‚Ô˘˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ, Ï›· ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜ Î·È Ê·Ú̷Έ̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿Î·Óı· Ù˘ ÈÎÚ‹˜ ·Á¿˘” . √ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓıÔÏÔÁ›Â˜, ÂÓÒ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ‰‡Ô Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ. μÈ‚Ï›· ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ∞fi ÙÔ 1983 ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ̤ÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ™˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ¤ÓÙ˘· ̤۷ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ¢È¢ı‡ÓÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ª∂Δ∞πêπ√ ªÈ· fiÏË ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ Â›Û˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘: ¶ÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔÓ ∞ÏÊfiÓ˜, ΔÂÏÂÙ¤˜ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘ Î·È ¶·Ó‰·ÈÌfiÓÈÔ.

ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Elliott Erwitt ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÈÏ Î·È ÙË ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Elliott Erwitt, Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 20:30. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë˜ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Î·È ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÁÓˆÛÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Elliott Erwitt, ÂÓfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÎˆÌˆ‰›·, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÂÈÚˆÓÈο Î·È ·Ú¿ÏÔÁ· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √ Erwitt ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1928 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·fi ƒÒÛÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ¤Ú·Û ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ¤ÊË‚Ô˜ ÛÙÔ Hollywood fiÔ˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Magnum, ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 20 ʈÙÔÁÚ·ÊÈο Ï¢ÎÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂı› Û ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ˘Û›· Î·È ÁηÏÂÚ› ·Ó¿ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ.

BÚ·‰È¿ Ì›Ú·˜ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ∞Àƒπ√ ¶¤ÌÙË 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‚Ú·‰È¿ ‰ÔÎÈÌ‹˜ Ì›Ú·˜ ·fi ÙËÓ ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·. ¢ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ‰ˆÚ¿Ó: KONIG PILSENER, DUVEL, KRUSOVICE ª∞Àƒ∏. ™˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ·ÚÌÔÓ›· Á‡ÛˆÓ: ∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù·. ¶ÔÈÎÈÏ›· Ì ÁÂÚÌ·ÓÈο ·ÏÏ·ÓÙÈο Î·È ÏÔ˘Î¿ÓÈη. ÃÔÈÚÈÓfi Ì ‰·Ì¿ÛÎËÓ·. ∫¤˙ ÎÔ‡¯ÂÓ (ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂȉfiÚÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ù˘Ú›). ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ: 12 ú. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 2421060007 Î·È www.ariadnivolos.gr.

BÚ·‰È¤˜ fiÂÚ·˜ ÛÙ· 80 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ √ ª√À™π∫√™ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §¿ÚÈ-

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÚ¿ÚÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1957. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˜ Δ¤¯Ó˜ Ì ÙË Ã. ª˘Ù·Ú¿ Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ Î·È Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (1975-1978). ªÂϤÙËÛ ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙȘ ∫·Ú˘¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ Ì ÙÔÓ πÂÚÔÌfiÓ·¯Ô °ÂÚ¿ÛÈÌÔ. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ¯·Ú¿ÎÙ˘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ÂΉfiÛˆÓ. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 28 ·ÙÔÌÈΤ˜. Œ¯ÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ 17 ‚È‚Ï›·.

Û·˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘. 80 ¯ÚfiÓÈ· ÏÔ‡ÛÈ·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Î·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÂÌ¿ÙË ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ Ì ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙȘ 25 Î·È 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙË ÊÈÏfiÍÂÓË ·›ıÔ˘Û· ™˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ §¿ÚÈÛ· (¢ø§). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚Ú·‰È¤˜ fiÂÚ·˜ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ë ∞Ó‰ÚÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· Î·È ÙÔ °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ ŸÂÚ·˜ ÙÔ˘ ¢ø§. ™ÔÏ›ÛÙ ı· Â›Ó·È Ë ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË soprano ª˘ÚÙÒ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, Ë mezzo soprano ∂ϤÓË §ÈÒÓ· Î·È Ô ÙÂÓfiÚÔ˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ΔÛ¤ÙÛÈÏ·˜. ™ÙÔ È¿ÓÔ ı· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÙÈÛÙ¿Î˘. ΔË ‰È‡ı˘ÓÛË ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·¤ÛÙÚÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÙÈÛÙ¿Î˘. ¶ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ¢ø§.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 15H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.620,59

-1,35

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,53 4,42 20,53 4,3 6,61 0,65 5,73 11,21 0,56 1,32 5,49 3,9 0,85 1,09 0,82 4,7 0,8 2,24 4,47 1,56 3,49 2,09 12 0,57 7,3 1,39 3,93 7,45 6,73 4,45 5,1 1,47 0,67 2,62 3,16 10,68 0,46 0,36 8,9 5,65 14,66 14,19 15,94 7,4 1,57 4,52 3,05 3,3 3,25 3,79 15,66 9,12 0,69 0,87

-1,85 617.994 -1,78 2.099.103 -0,34 245.911 -2,05 1.538.335 0,61 2.406 8,33 932.939 -1,21 94.013 0,72 5.179 728.051 -0,75 44.847 1,86 148.878 0,26 1.149 -3,41 1.656.156 -2,68 6.588.679 -5,75 796.228 3,07 36.494 -2,44 590.266 -2,61 3.195 -0,67 103.991 -3,11 260.092 -0,29 247.058 3,47 105.502 -4 384.473 -6,56 15.395 -2,41 3.112.293 -5,44 11.450 -1,26 301.162 -0,8 65.658 2,75 187.325 1,37 32.643 -0,97 72.363 0,68 10.080 -1,47 19.304 -1,13 349.143 -3,36 778.113 -1,11 20.426 -6,12 109.830 -2,7 9.772 -3,47 163.647 -1,74 343.647 4,27 7.573 1,14 3.084 -0,38 367.276 -1,33 770.045 -1,26 2.874.295 399 -4,69 11.363 -2,94 36.650 -3,27 482.568 2,43 131.842 -0,82 241.263 -0,87 1.350 -2,82 33.740 -2,25 41.270

0,53 4,27 20,5 4,26 6,41 0,61 5,73 10,88 0,55 1,31 5,28 3,86 0,85 1,09 0,81 4,6 0,8 2,23 4,43 1,54 3,42 2,03 12 0,57 7,15 1,37 3,86 7,4 6,52 4,37 5,09 1,45 0,66 2,58 3,16 10,57 0,45 0,36 8,9 5,62 14,01 14 15,6 7,32 1,57 4,32 3,05 3,25 3,25 3,68 15,5 9,11 0,68 0,86

0,56 4,54 20,9 4,45 6,61 0,71 5,87 11,3 0,58 1,35 5,49 3,9 0,89 1,13 0,89 4,72 0,84 2,3 4,62 1,65 3,55 2,13 12,62 0,61 7,56 1,49 4,01 7,6 6,74 4,56 5,22 1,48 0,69 2,65 3,31 10,9 0,49 0,38 9,32 5,85 14,8 14,33 15,95 7,6 1,61 4,52 3,16 3,38 3,43 3,93 15,79 9,12 0,71 0,91

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

16,81 7,98

-1,52 -0,75

2 42

16,81 7,98

16,81 8,12

2,78

4.650 500 33.652

0,36 0,35 1,05 0,51 1,83 0,3 0,58 0,48 0,48 0,29 0,48 0,58 1,28 1,41 1,78 0,6 8,49 1,54 1,16 1,12 1,38 1,34 0,51 0,82 2,15 5,74 1,04 2,96 1,06 2,61 2,57 0,47 0,52 0,38 0,66 2,74 0,42

0,37 0,35 1,11 0,51 1,85 0,3 0,64 0,52 0,51 0,29 0,53 0,6 1,31 1,41 1,8 0,6 8,59 1,57 1,18 1,12 1,5 1,41 0,56 0,82 2,16 5,8 1,04 2,96 1,06 2,68 2,58 0,49 0,52 0,41 0,68 2,74 0,44

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

0,37 0,35 1,05 0,51 1,83 0,3 0,63 0,52 0,49 0,29 0,49 0,6 1,3 1,41 1,78 0,6 8,59 1,55 1,16 1,12 1,49 1,37 0,52 0,82 2,15 5,8 1,04 2,96 1,06 2,64 2,57 0,49 0,52 0,4 0,68 2,74 0,43

-3,67 0,55 -1,56 1,96 7,41 -5,77 -0,76 -1,11

1.426 110.220 1.185 685 93.316 100 8.681 157.160 16.400

0,65 -1,69

60 100 620 7.407 5.141

-1,32 1,48 -3,7

63.670 11.474 63.399

-1,38 9,23

1.200 85

2,07

10

-1,49 4,47 2,08

36.108 1.005 4.600

-2,44

1.270 712 157.221

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,43 0,35 0,8 0,15 0,36 1,82 0,71 0,64 0,73 0,64 1,31 0,65 0,43 0,79 0,78 1,38 0,32 0,67 5,81 0,78 1,68 1,28 1,01 0,36 0,47 0,44 0,67 1,16 0,98 0,62 0,76 0,27 1,4 34,85 1,2 0,3 0,63 1,53 0,43 0,62 0,58 3,26 0,26 0,71 0,45 0,29 0,87 0,4 0,31 0,75 4,8 1,82 0,81 1,9 0,97 1,08 0,46 4,31 0,55 2,84 0,9 0,47 0,58 0,5 0,58 0,6 0,49 0,81 1,71 0,77 0,68 0,6 0,88 0,39 0,52 0,8 0,39 0,89 0,49 2,57 0,54 0,57 3,13 0,93 2 0,38 0,77 0,64 0,57 1,04 1,43 0,42 0,44 1,81 0,29 0,66 1,17

-4,35 1,74

90 1.428

1,43 0,34 0,8 0,15 0,34 1,82 0,65 0,63 0,7 0,63 1,31 0,65 0,41 0,79 0,78 1,26 0,32 0,67 5,81 0,78 1,65 1,24 0,99 0,36 0,47 0,44 0,62 1,1 0,95 0,62 0,75 0,27 1,4 34,8 1,19 0,3 0,61 1,53 0,43 0,61 0,56 3,19 0,26 0,71 0,4 0,29 0,76 0,39 0,31 0,75 4,8 1,77 0,81 1,8 0,97 1,07 0,46 4,25 0,55 2,8 0,9 0,47 0,58 0,49 0,58 0,6 0,49 0,81 1,71 0,76 0,61 0,58 0,79 0,38 0,52 0,78 0,39 0,87 0,48 2,53 0,54 0,56 3,13 0,9 2 0,38 0,77 0,6 0,54 1,03 1,36 0,39 0,42 1,81 0,29 0,64 1,12

38,81 7,89 3,33 1,43 -8,33 -9,62

770 4.146 160.564 100 100 1.186 10.062 30

7,6 0,76 13,5 0,41 0,31 0,7 0,22 0,47

2,94 -2,44 -2,7 2,9 -3,03 -1,35 4,92 -9,72

0,73 -5,88

-1,27

-7,34

-2,22 6,35 2,65 -2 -3,13 -2,56 -3,57 -0,71 -0,26 -0,83

37.981 160.247 23.700 805 506 130 39.295 220 4.000 745 60

405 20

454.691 2.419 3.015 278 2.000 17.765 9.600 38.576 47.750 900 11.110 30 145 2.807 6.880 6.092

2,38 -4,62 0,62 4 1,43 15,38 -6,45 6,1 -8,82 -2,04 -1,09

10.940 14.325 3.458 16.216 10.000 17.020 11.500 3.966 1.001 4.000 3.020 2.015 60 777 60 2.904

-3,57

21.503

-0,69 -1,79 1,07 -3,23 4,44

2.845 1.300 525 12.830 50 3.700 26.631 100

5,19 -2,84 -2,53 6,25 5,26 8,64 -4,88 -8,77 1,27 -7,14 -1,11

0,32 -5,1 -1,96

100 200 26.480 42.215 1.726 70 1.070 14.019 51.275 230 141.590 5.200 601 3.140 11.207 1.230 8.165 50

1,32 -1,54 5,56 -1,89 4,38 -2,33 10,00

9.183 1.299 13.198 87.847 54.646 449 1.520

-2,28 1,89

1,43 0,37 0,83 0,15 0,36 1,82 0,74 0,64 0,78 0,65 1,31 0,65 0,43 0,79 0,78 1,38 0,32 0,67 5,81 0,81 1,68 1,29 1,08 0,36 0,47 0,49 0,67 1,18 1,07 0,63 0,8 0,27 1,47 35 1,26 0,3 0,63 1,53 0,43 0,65 0,61 3,26 0,27 0,75 0,46 0,3 0,87 0,4 0,36 0,77 4,8 1,85 0,81 1,9 0,97 1,15 0,46 4,32 0,56 2,84 0,96 0,47 0,62 0,57 0,58 0,6 0,49 0,81 1,72 0,81 0,7 0,61 0,88 0,4 0,56 0,82 0,39 0,94 0,5 2,57 0,57 0,58 3,15 0,95 2 0,38 0,79 0,64 0,57 1,09 1,48 0,43 0,44 1,81 0,29 0,68 1,17

7,6 0,76 14,61 0,41 0,31 0,74 0,22 0,47

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 0,76 13,52 0,41 0,31 0,71 0,22 0,47

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,35 0,16 0,14 0,24 0,07

-12,5

49.023 1.050 2.150 94.578 40.885

0,34 0,16 0,14 0,22 0,07

0,36 0,16 0,14 0,26 0,07

0,31 0,49 0,21 3,55 1 2,14 0,57 1,1 7,5 0,26 1,55 6,7 4,58 14 69,1 2,87

6,9 2,08 -4,55

286 598 161.362

0,29 0,46 0,21

0,31 0,5 0,22

1,42 5,56

1.901 10 3.253

2,06 0,57 1,1

2,19 0,57 1,1

4 -4,29 0,22

18.140 10.185 1.000 321

0,26 1,54 6,7 4,56

0,26 1,56 6,71 4,61

1,06

5.486

2,7

2,96

18,97 0,35 0,1 0,12 0,44 1,06 0,21 0,12 0,27 13 4,4 0,2 0,1

0,42 2,94

427 50 90.279 1.430

18,9 0,35 0,1 0,11

18,98 0,35 0,11 0,12

-8,62

65

1,06

1,06

3,85

7.107 2.020

0,12 0,26

0,13 0,28

3.320 18.724

0,18 0,09

0,2 0,11

36.457 240

0,07 0,07

0,07 0,07

11.020 120 16.457 555 18.652 8.800 2.300 30.100 1.250

0,6 0,07 0,23 0,14 0,06 0,55 0,16 0,19 0,08

0,61 0,07 0,24 0,14 0,07 0,59 0,16 0,2 0,08

3.709

0,25

0,26

10.000

0,06

0,06

5,56 -0,35 -5,26

35.041 1.533 51.235

0,18 2,78 0,18

0,19 2,88 0,2

-4,76

16.820 1.000

0,19 0,9

0,21 0,9

-3,23

25

2

2

-5,88 -6,67

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,6 0,07 0,23 0,14 0,07 0,56 0,16 0,2 0,08 0,04 3,7 0,09 0,26 0,11 0,16 0,44 0,04 0,06 0,19 0,19 2,87 0,18 0,26 0,2 0,9 0,09

7,14

-6,67 16,67 -3,45 5,26

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,97 3,96 1,64 1,4 0,58 3,3 1,12 1,8 2,47 2,2 2,52 1,85 2,86 3,96

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 14H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.443.318,53 19.542.760,01 104.760.323,36 12.371.221,22 305.050.889,96 21.644.813,65 14.100.039,00 6.412.420,60 8.496.906,40 105.298.146,69 40.868.981,10 4.866.008,96 11.948.614,59 1.497.991,26 154.382.306,76 8.835.442,61 8.145.732,49 5.964.118,66 8.359.246,39 7.738.393,06 24.935.568,13 10.082.521,52 3.306.483,03

5.161.888,06 2.770.832,31 14.176.339,23 2.062.454,41 107.941.823,29 2.843.715,80 2.405.131,70 1.434.258,70 1.271.098,06 12.779.397,84 6.246.875,37 1.525.352,51 1.270.932,33 157.806,18 11.791.072,92 699.859,11 1.759.252,70 1.746.304,53 2.377.076,92 1.161.155,13 3.079.632,68 5.446.786,03 262.298,12

4,3479 7,0530 7,3898 5,9983 2,8261 7,6115 5,8625 4,4709 6,6847 8,2397 6,5423 3,1901 9,4015 9,4926 13,0932 12,6246 4,6302 3,4153 3,5166 6,6644 8,0969 1,8511 12,6058

-0,07% -0,18% -0,21% -0,03% -0,24% -0,18% -0,27% -0,01% -0,54% -0,04% -0,27% -0,62% -0,17% -0,17% -0,21% -0,44% 0,03% 0,03% 0,01% -0,22% -0,02% 0,05% -0,18%

4,4349 7,1588 7,4267 6,1033 2,8261 7,6115 5,8625 4,4977 6,7850 8,2397 6,6077 3,4453 9,4015 9,4926 13,1587 12,8771 4,6302 3,4836 3,5166 6,7477 8,1779 1,8511 12,7949

4,2609 7,0001 7,3344 5,9383 2,8261 7,5544 5,8185 4,4351 6,6847 8,2397 6,5096 3,1901 9,3310 9,4926 12,9950 12,4984 4,6070 3,3470 3,4902 6,6644 8,0159 1,8465 12,4797

2,50% 4,19% 6,80% 3,87% 6,97% 2,63% 4,76% 3,95% 4,03% 2,68% 4,57% 6,43% 4,98% 5,05% 4,50% 3,79% 3,61% 6,95% 2,78% 1,89% 5,15% 0,77% 3,86%

79.407.403,93 30.194.749,90 3.661.845,35 130.370.303,39 28.652.966,02 6.334.511,23 25.603.432,63 27.444.623,53 12.446.783,62 24.933.264,20 6.725.382,31 11.481.225,60 19.906.112,07 36.594.385,30 306.114.505,11 6.137.669,50 26.400.122,80 48.320.990,80 110.332.821,12 46.324.724,63 13.239.365,20 454.472,86 6.371.002,24 1.023.660,70 12.014.436,38 974.807,37 1.354.559,21 12.418.679,19 2.904.684,99 2.134.817,68 114.190.933,92 54.149.925,17 12.980.078,97 49.452.760,30 91.502.907,45 51.842.507,32 11.541.595,58 45.291.310,43 11.583.337,64 21.230.083,97 5.677.862,12 2.963.945,12 275.950,16 8.053.716,73 27.287.963,52 22.617.157,86 3.238.765,76 3.914.989,26 2.980.869,18

4.915.013,79 2.416.916,41 358.791,03 28.522.059,74 4.146.779,89 866.131,35 3.187.480,22 3.314.558,69 1.695.893,30 3.403.470,59 1.695.317,88 1.641.565,69 6.627.322,83 6.870.262,91 50.998.022,45 1.049.083,36 2.759.157,32 4.509.072,84 13.327.832,12 4.592.418,94 1.168.638,18 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.019,57 938.196,01 273.516,01 35.234.772,74 5.169.395,64 1.272.161,73 5.380.861,83 28.973.475,97 5.577.365,46 404.533,81 39.702.917,28 10.175.428,57 2.018.291,52 535.644,92 923.572,88 92.987,25 1.639.655,05 10.378.855,50 6.859.801,08 833.305,07 19.711,68 916.196,23

16,1561 12,4931 10,2061 4,5709 6,9097 7,3136 8,0325 8,2800 7,3394 7,3258 3,9670 6,9941 3,0036 5,3265 6,0025 5,8505 9,5682 10,7164 8,2784 10,0872 11,3289 1.235,0900 1.230,2700 1.155,9000 1.186,1900 945,3800 1.002,5500 3,5320 3,0960 7,8051 3,2409 10,4751 10,2032 9,1905 3,1582 9,2952 28,5306 1,1408 1,1384 10,5188 10,6000 3,2092 2,9676 4,9118 2,6292 3,2971 3,8867 198,6100 3,2535

-0,06% 0,16% 0,63% 0,09% -0,03% 0,03% -0,07% -0,10% -0,61% -0,43% 0,10% 0,14% 0,03% 0,66% -0,03% 0,02% 0,08% 0,21% -0,12% 0,04% 0,06% -0,08% -0,08% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,09% 0,06% -0,22% 0,09% 0,04% 0,02% 0,03% 0,10% -0,02% 0,66% 0,11% 0,11% 0,07% 0,07% 0,13% 0,08% 0,04% 0,00% -0,03% 0,67% 0,04% 0,05%

16,4792 12,7430 10,4102 4,5938 6,9442 7,3502 8,4341 8,5284 7,5596 7,5456 4,0364 6,9941 3,0216 5,3265 6,0025 5,8505 10,0466 11,2522 8,6923 10,5916 11,3289 1.235,0900 1.230,2700 1.155,9000 1.186,1900 945,3800 1.002,5500 3,5850 3,1424 7,9222 3,3219 10,6846 10,4073 9,1905 3,1582 9,4811 28,6733 1,1408 1,1384 10,5188 10,6000 3,2734 2,9676 4,9118 2,6555 3,3960 3,9353 199,6031 3,3511

15,9945 12,3682 10,1040 4,5366 6,8579 7,2587 7,8719 8,1144 7,1926 7,1793 3,9273 6,9416 2,9796 5,3265 6,0025 5,8505 9,5682 10,7164 8,2784 10,0872 11,3289 1.235,0900 1.230,2700 1.155,9000 1.186,1900 945,3800 1.002,5500 3,5320 3,0960 7,8051 3,1761 10,2656 9,9991 9,0067 3,1345 9,1093 28,3166 1,1322 1,1384 10,4399 10,6000 3,1932 2,9528 4,8872 2,6029 3,1982 3,8867 198,6100 3,1884

-0,64% 0,20% -2,59% -0,11% -1,04% -1,00% 2,47% 3,89% 3,32% 0,59% 1,20% -0,30% 0,14% 0,94% 2,21% 0,98% 1,49% -1,29% 2,72% 0,52% 1,76% 0,02% 0,03% 0,56% 0,56% -0,05% -0,04% -0,40% 0,08% -0,15% -0,20% -0,88% -0,82% -0,40% -0,16% -0,45% -1,25% 1,49% 1,51% 1,99% 2,01% -0,71% 0,67% 1,16% 1,24% -0,31% -1,36% -1,62% 0,29%

1,12% 2,2613 1,60% 7,1698 1,33% 4,3041 1,20% 16,1486 0,98% 3,0820 1,25% 6,7529 1,14% 10,3467 1,27% 6,3759 1,22% 11,5134 1,38% 7,7758 0,93% 31,4696 1,06% 12,7539 1,34% 5,1302 1,24% 1,8126 0,68% 4,5628 1,05% 1,0140 1,31% 1,1088 0,08% 5,4917 1,11% 1,6055 1,17% 7,4718 1,28% 1,3350 1,23% 17,0795 -0,08% 860,9600 -0,08% 862,3900 1,02% 14,5302 1,11% 5,4101 0,98% 8,5056 1,25% 2,7548 1,03% 20,7889 1,12% 4,8023 0,96% 0,3909 1,22% 0,4387 0,95% 1,3342 0,96% 1,3544 0,93% 3,2852 1,42% 1,9274 1,13% 2,4186 0,78% 1,7267 1,21% 10,6555 0,88% 1,9434 0,62% 37,0312 1,00% 0,6906 1,34% 8,0258

2,1105 6,7601 4,0581 15,2258 2,9480 6,4593 10,1419 6,2497 11,2854 7,6752 30,5440 12,3788 4,9793 1,7513 4,5172 1,0039 1,0815 5,3564 1,5894 7,3971 1,3217 17,0795 860,9600 862,3900 13,9659 5,2000 8,4205 2,7273 20,3773 4,7073 0,3870 0,4343 1,3209 1,3544 3,0975 1,8172 2,4065 1,7181 10,3390 1,8857 36,0401 0,6771 7,8684

13,73% 15,10% 17,44% 18,73% 14,28% 13,59% 14,13% 16,06% 15,19% 15,88% 13,61% 13,62% 10,43% 18,50% 12,88% 14,98% 15,23% 11,80% 15,23% 14,81% 14,78% 15,43% 12,99% 13,00% 13,80% 15,48% 11,96% 16,48% 12,17% 11,92% 12,04% 16,21% 13,49% 13,60% 14,40% 16,75% 13,95% 13,59% 13,10% 14,64% 13,29% 12,72% 14,90%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ.

6.504.329,06 3.749.185,68 23.521.669,39 31.771.983,10 13.266.070,25 13.207.502,24 291.209.864,01 17.078.404,01 18.512.680,95 47.597.301,64 36.602.563,32 40.555.540,37 26.363.761,22 12.125.943,16 66.375.181,56 1.936.791,91 10.502.924,40 822.600,53 63.521.025,41 137.106.900,96 22.365.432,60 4.774.154,66 156.095,86 11.797.467,05 100.836.977,27 7.442.259,07 48.740.356,41 6.053.112,17 152.786.664,38 51.802.423,19 22.350.900,08 1.597.389,23 5.213.122,25 538.687,39 11.673.590,62 1.875.505,77 16.825.141,77 8.523.496,64 45.191.246,91 11.951.080,83 56.982.154,09 11.586.372,90 38.979.350,95

3.020.166,00 2,1536 549.057,51 6,8284 5.738.232,21 4,0991 2.065.846,19 15,3796 4.455.026,39 2,9778 2.024.298,75 6,5245 28.426.415,45 10,2443 2.705.375,56 6,3128 1.624.004,07 11,3994 6.151.800,00 7,7371 1.186.371,10 30,8525 3.243.445,80 12,5038 5.241.747,88 5,0296 6.924.035,14 1,7513 14.546.944,41 4,5628 1.910.034,91 1,0140 9.614.968,82 1,0924 152.038,43 5,4105 39.565.760,35 1,6055 18.349.896,39 7,4718 16.753.144,54 1,3350 279.525,00 17,0795 181,31 860,9600 13.679,93 862,3900 7.148.033,47 14,1070 1.416.892,24 5,2525 5.730.416,18 8,5056 2.197.267,36 2,7548 7.422.904,31 20,5831 10.894.838,20 4,7548 57.171.320,18 0,3909 3.641.304,92 0,4387 3.907.393,22 1,3342 397.726,85 1,3544 3.730.966,03 3,1288 1.021.722,06 1,8356 6.956.654,50 2,4186 4.936.201,75 1,7267 4.283.545,24 10,5500 6.210.835,14 1,9242 1.581.078,00 36,0401 17.110.990,81 0,6771 4.953.929,73 7,8684

ENEP°HTIKO

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

5.426.680,09 28.283.407,78 6.875.194,21 21.395.934,93 13.734.964,31 1.368.660,64 398.726,86 4.540.050,22

8.505.034,56 3.844.842,23 2.523.823,01 13.087.478,83 7.637.153,88 1.420.767,31 171.474,49 583.780,34

0,6381 7,3562 2,7241 1,6348 1,7984 0,9633 2,3253 7,7770

1,20% 1,46% 1,07% 1,15% 1,22% 0,83% 1,02% 1,05%

0,6493 7,4849 2,7241 1,7165 1,8883 0,9826 2,4183 8,0881

0,6253 7,2091 2,6969 1,6185 1,7624 0,9537 2,3020 7,6992

14,38% 15,38% 13,22% 17,40% 15,00% 14,30% 15,73% 15,40%

18.363.660,30 1.965.924,52 4.118.933,98 6.604.475,80 11.059.735,49 34.317.481,26 15.212.222,62 3.714.652,63 5.814.515,73 8.636.123,64 4.461.687,03 1.105.358,82 20.671.815,56 31.068.936,19 1.225.911,51 3.101.271,86 660.205,61 39.331.120,74 785.426,72 46.180.559,03 45.234,16 4.923.086,28 4.733.262,02 2.403.277,81 4.553.693,30 1.631.089,62 47.763.899,04 8.505.338,83 15.746.435,91 49.429.643,35 9.845.976,63 3.842.338,33 14.442.108,06 15.933.365,59 5.584.019,98 726.415,99 1.020.201,91 15.344,22 48.815,93 355.898,79 6.958.733,52 6.621.901,96 4.451.773,40 1.595.109,53 10.325.226,49 20.052.674,19 22.065.105,96 16.520.819,28 31.553.764,85 670.019,94 3.674.541,57 1.898.119,99

1.307.435,71 430.132,24 477.104,34 1.176.838,64 867.546,10 2.960.469,40 1.127.472,78 603.108,64 2.111.756,79 1.533.006,97 1.860.426,35 129.897,43 5.690.822,91 8.194.216,68 136.144,70 388.550,00 520,22 30.472,20 698,16 40.980,16 43,99 4.779,40 2.866.127,79 861.348,46 1.577.710,15 562.502,54 32.784.540,70 490.838,88 1.061.045,76 3.868.406,12 12.732.109,86 4.857.558,00 13.671.921,62 15.144.899,41 403.694,51 51.545,00 53.474,36 12.138,18 40.009,57 224.093,01 3.207.987,75 2.952.402,29 1.226.147,94 496.835,20 6.419.721,06 6.464.445,96 3.932.208,38 5.301.369,73 13.452.736,88 38.143,30 12.305,70 339.877,50

14,0456 4,5705 8,6332 5,6120 12,7483 11,5919 13,4923 6,1592 2,7534 5,6335 2,3982 8,5095 3,6325 3,7916 9,0045 7,9817 1.269,0900 1.290,7200 1.125,0000 1.126,9000 1.028,2100 1.030,0600 1,6514 2,7901 2,8863 2,8997 1,4569 17,3282 14,8405 12,7778 0,7733 0,7910 1,0563 1,0521 13,8323 14,0929 19,0783 1,2641 1,2201 1,5882 2,1692 2,2429 3,6307 3,2105 1,6084 3,1020 5,6114 3,1163 2,3455 17,5659 298,6000 5,5847

0,92% 1,56% 0,47% 1,74% 2,56% 1,48% 0,63% 0,16% 0,57% 0,65% -0,21% 0,86% 0,12% -0,14% 1,81% 0,37% 0,58% 0,58% 0,02% 0,02% 0,04% 0,04% 1,18% 1,02% 0,68% 0,64% 0,43% 0,50% 0,39% 0,51% 0,42% 0,43% 0,49% 0,51% -0,02% -0,01% -0,65% 0,17% 0,16% -0,68% -0,19% 0,55% 3,25% 0,24% 0,61% 0,86% 2,04% 0,57% 0,73% 0,43% 0,06% 1,23%

14,7479 4,7990 8,9354 5,6681 12,8758 11,7078 13,6272 6,2824 2,8085 5,6335 2,3982 8,6371 3,6325 3,7916 9,0045 7,9817 1.269,0900 1.290,7200 1.125,0000 1.126,9000 1.028,2100 1.030,0600 1,7009 2,8738 2,9585 2,9867 1,4569 17,3282 14,9889 12,9056 0,7733 0,7910 1,0563 1,0521 13,8323 14,0929 19,0783 1,2641 1,2201 1,5882 2,2777 2,3550 3,8122 3,3068 1,6245 3,1873 5,7657 3,2020 2,3924 17,8733 304,5720 5,7522

13,9051 4,5248 8,5469 5,5559 12,6208 11,4760 13,3574 6,0976 2,7259 5,5772 2,3742 8,4244 3,5962 3,7537 8,9145 7,9817 1.269,0900 1.290,7200 1.125,0000 1.126,9000 1.028,2100 1.030,0600 1,6349 2,7622 2,8574 2,8707 1,4423 17,1549 14,6921 12,6500 0,7656 0,7910 1,0457 1,0521 13,6940 14,0929 18,8875 1,2641 1,2201 1,5882 2,1258 2,1980 3,5581 3,1142 1,5762 3,1020 5,6114 3,1163 2,3455 17,2146 298,6000 5,4730

3,35% -2,99% 2,20% -1,48% 5,60% 2,61% 5,69% 1,44% 1,41% 2,59% 6,57% 4,15% 6,78% 7,26% 5,88% -2,98% 3,50% 3,50% 8,15% 8,16% 7,36% 7,37% 4,68% -2,99% 4,83% 3,30% 6,58% 2,06% 6,07% 2,01% 6,78% 6,94% 2,33% 2,50% -3,50% -3,36% -2,96% 2,57% 2,44% 1,65% 7,02% 4,77% -3,19% 4,80% 3,93% 7,54% -3,00% 1,57% 4,03% -3,35% 1,88% 4,79%

ENEP°HTIKO

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

830.841,24 1.061.682,72 11.069.594,36 3.039.446,15 2.724.974,85 853.169,66 14.671.707,38 2.062.378,59

120.000,00 150.492,23 3.625.223,69 1.072.709,12 458.690,70 451.026,80 6.788.468,19 252.189,43

6,9237 7,0547 3,0535 2,8334 5,9408 1,8916 2,1613 8,1779

0,60% 0,47% 0,62% 0,40% 0,56% 0,72% 0,58% 0,68%

6,9929 7,1252 3,0535 2,9184 6,1190 1,9011 2,1613 8,1779

6,8545 9,70% 6,9842 9,34% 3,0382 8,46% 2,7484 7,37% 5,8220 12,46% 1,8840 10,44% 2,1559 7,42% 8,1779 8,26%

19.218.971,73 6.540.401,89 4.181.168,69 2.876.429,44 1.814.932,09 11.854.957,63 50.306.346,38 38.842.531,91 23.916.446,28 38.074.060,42 1.832.612,73 9.806.423,36 1.070.600,86 721.284,89

1.088.163,42 577.347,31 359.432,59 249.151,73 321.182,07 1.659.532,38 4.593.033,45 5.949.996,39 8.411.936,47 3.463.671,27 481.849,19 3.641.015,80 102.699,03 69.089,35

17,6618 11,3284 11,6327 11,5449 5,6508 7,1436 10,9527 6,5282 2,8432 10,9924 3,8033 2,6933 10,4246 10,4399

0,29% 0,16% 0,23% 0,27% 0,32% 0,21% 0,49% 0,23% 0,11% -0,11% 0,43% 0,13% 0,46% 0,50%

18,5449 11,8948 12,2143 12,1221 5,7638 7,2150 11,0622 6,5282 2,8858 10,9924 3,9554 2,7202 10,4246 10,4399

17,4852 11,1018 11,4000 11,3140 5,5943 7,0722 10,8432 6,4629 2,8148 10,9374 3,7653 2,6664 10,4246 10,4399

1,93% 1,65% 1,48% 2,40% 1,19% 3,48% 1,12% 2,24% 3,99% 4,07% 5,78% 3,40% 4,78% 4,80%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.235.363,40 20.719.833,72 6.363.162,43 212.580.614,07 7.424.508,31 1.807.391,71 5.276.029,49 50.406.912,91 3.465.685,20 46.570.398,21 64.443.347,01 190.892.384,97 3.835.246,56 10.736.083,51 15.853.454,53 228.978.958,33 7.124.031,01 257.606.156,86

2.025.894,85 1.631.309,03 1.098.385,26 18.595.434,47 1.058.569,78 502.850,67 958.463,93 6.519.908,93 559.670,03 14.080.547,38 16.366.900,07 97.153.301,14 800.301,40 1.991.628,62 2.912.095,27 62.380.424,01 841.417,29 106.323.955,02

6,5331 12,7014 5,7932 11,4319 7,0137 3,5943 5,5047 7,7312 6,1924 3,3074 3,9374 1,9649 4,7923 5,3906 5,4440 3,6707 8,4667 2,4228

0,01% 0,04% 0,01% 0,05% 0,03% 0,02% 0,03% 0,06% 0,05% 0,02% 0,04% 0,03% 0,02% 0,00% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05%

6,5462 12,8284 5,7932 11,4319 7,0137 3,5979 5,5047 7,7389 6,2079 3,3074 3,9571 1,9649 4,7923 5,3906 5,4440 3,6707 8,6360 2,4228

6,4024 12,5744 5,7353 11,4319 7,0137 3,5799 5,4497 7,6925 6,1614 3,3074 3,9177 1,9649 4,7683 5,3906 5,4440 3,6523 8,2974 2,4228

0,51% 0,63% 0,59% 0,55% 0,73% 1,39% 0,37% 0,77% 0,63% 0,36% 0,53% 0,43% 0,34% 0,06% 1,19% 0,54% 1,09% 0,66%

46.413.211,55 28.690.499,11 22.017.811,90 10.840.571,05 1.175.304,63

3.960.364,57 2.434.980,09 19.691.680,63 9.951.551,95 441.442,69

11,7194 11,7826 1,1181 1,0893 2,6624

0,01% 0,02% 0,02% 0,04% -0,56%

11,7194 11,7826 1,1181 1,0893 2,6624

11,7194 11,7826 1,1181 1,0893 2,6624

0,09% 0,33% 0,28% 0,75% 1,29%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

20.220.236,40 4.487.740,03 30.618.456,56 32.735.360,19 53.993.321,32 20.562.675,90 76.505.636,89 6.543.980,20 5.009.027,56 18.212.660,60 51.706.719,61 51.579.023,90 56.758,24 36.531.820,85 16.869.776,63 31.330.124,94 697.367,52 1.082.673,46 388.708,54 208.010,39 1.123.984,65 49.702.884,38 3.920.362,34 3.660.049,18

5.345.318,39 287.399,97 3.126.613,29 3.832.374,19 5.366.581,76 2.747.317,47 4.326.730,73 576.088,34 1.284.612,89 2.004.432,51 16.589.258,92 57.871.299,27 61.643,52 40.960.555,74 18.278.894,03 35.125.628,15 64.746,90 100.000,00 26.827,52 19.314,04 321.063,84 15.799.184,16 1.345.003,46 370.589,24

3,7828 15,6150 9,7929 8,5418 10,0610 7,4846 17,6821 11,3593 3,8993 9,0862 3,1169 0,8913 0,9207 0,8919 0,9229 0,8919 10,7707 10,8267 14,4892 10,7699 3,5008 3,1459 2,9148 9,8763

1,31% 0,90% 2,39% 1,08% 0,72% 0,98% 2,67% 1,37% 0,50% 0,77% 1,25% 1,30% 1,30% 2,45% 2,45% 2,45% 1,16% 1,17% 0,53% 1,16% 1,71% 1,21% 1,55% 0,84%

3,9719 16,3958 9,8908 8,6272 10,1616 7,5594 17,8589 11,5865 3,8993 9,0862 3,1169 0,8913 0,9207 0,8919 0,9229 0,9008 10,7707 10,8267 14,4892 10,8776 3,5008 3,3032 3,0605 10,0244

3,7450 15,4589 9,6950 8,4564 9,9604 7,4098 17,5053 11,2457 3,8603 8,9953 3,0857 0,8824 0,9207 0,8741 0,9229 0,8830 10,6091 10,8267 14,2719 10,6622 3,4833 2,9886 2,7691 9,8022

3,05% 2,34% -5,04% 3,99% 3,77% 2,83% -6,17% 1,79% 0,46% 3,84% 2,20% 2,17% 2,30% -5,48% -5,36% -5,49% 2,73% 2,83% 3,33% 2,72% 1,65% 2,82% -4,60% 0,69%

14.107.027,08 1.597.593,63 71.991.099,18 30.167.569,01 42.085.089,67 48.339.035,88 2.053.816,32 5.414.438,79 3.860.031,66 21.188.232,55 2.524.250,86 5.536.541,36

3.796.307,45 157.405,22 7.687.271,36 3.289.488,49 12.766.819,55 44.259.801,68 1.856.441,98 598.494,58 1.197.019,10 9.451.437,53 960.457,19 531.370,89

3,7160 10,1496 9,3650 9,1709 3,2964 1,0922 1,1063 9,0468 3,2247 2,2418 2,6282 10,4194

0,89% 1,17% 0,19% 0,38% 0,79% 0,78% 0,77% 0,76% 0,94% 0,71% 0,44% 0,75%

3,7532 10,6571 9,3650 9,1709 3,2964 1,0922 1,1063 9,2277 3,2247 2,3539 2,7596 10,5496

3,6788 10,0481 9,2714 9,0792 3,2634 1,0813 1,1063 9,0468 3,2086 2,1970 2,5756 10,3413

1,06% 0,35% 1,71% 2,43% 0,98% 1,52% 1,57% 0,79% 0,99% 6,94% 3,14% 0,62%

7.638.711,47 1.885.514,00

746.459,74 182.127,98

10,2333 10,3527

0,01% 0,31%

10,2333 10,4562

10,1310 10,2751

-0,19% 0,31%

-3,14% 1.134,9300 1.134,9300 -3,14% 1.131,3700 1.131,3700 0,39% 10,2147 10,0104 -0,02% 7,9554 7,8758 -0,02% 7,9381 7,8587 -0,04% 7,4953 7,4953 0,08% 8,3039 8,3039 0,16% 9,1674 8,9841 0,17% 9,3786 9,3786 0,16% 9,1688 8,9854 0,06% 8,4328 8,2641 0,06% 8,7502 8,7502 -0,03% 8,4029 8,2348 -0,02% 8,7639 8,7639 -0,07% 8,4398 8,2710 -0,06% 8,8095 8,8095 -0,16% 8,2438 8,0789 -0,16% 8,7192 8,7192 -0,23% 6,7852 6,7173 0,01% 10,8177 10,6013 0,00% 10,8896 10,6718

-1,60% -1,68% 1,05% 0,08% 0,08% 0,52% 0,68% 2,65% 2,83% 2,65% 0,53% 0,60% -0,03% 0,04% -0,67% -0,55% 1,39% 1,39% -1,72% 1,12% 1,08%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

1.270.031,61 1.373.564,86 1.049.600,59 12.152.663,37 41.584.169,20 64.282.993,01 22.423.518,73 10.796.537,67 4.709.336,00 5.556.030,91 587.216.769,25 28.498.649,33 4.379.856,20 61.188.633,77 28.312.376,58 12.292.891,05 9.673.047,20 9.241.671,41 22.227.703,90 3.227.201,76 33.353.870,20 6.858.766,86 22.414.918,58 12.645.804,32 11.930.890,89

311.748,53 146.265,18 105.688,27 1.263.655,14 6.122.592,52 8.493.671,15 2.189.954,53 1.190.094,80 568.138,02 656.075,76 146.435.751,63 9.107.339,62 805.996,97 4.907.489,13 5.570.033,59 1.257.640,02 1.047.795,60 2.991.862,32 3.611.210,76 2.018.205,31 2.458.063,75 1.572.700,14 2.646.916,35 4.787.720,12 4.710.432,93

4,0739 9,3909 9,9311 9,6171 6,7919 7,5683 10,2393 9,0720 8,2891 8,4686 4,0101 3,1292 5,4341 12,4684 5,0830 9,7746 9,2318 3,0889 6,1552 1,5990 13,5692 4,3611 8,4683 2,6413 2,5329

0,80% 0,01% 0,35% 0,46% 0,51% 0,50% 0,21% 0,80% 0,47% 0,75% 0,46% 0,34% 0,60% 0,39% 0,36% 0,29% 0,13% 0,29% 0,50% 0,52% 0,35% 0,74% 0,35% 0,25% 0,61%

4,2776 9,8604 10,1297 9,9537 7,1315 7,6440 10,3417 9,2308 8,4342 8,5745 4,0101 3,1292 5,5156 12,4684 5,0830 9,7746 9,2318 3,0889 6,3399 1,7269 13,7049 4,5792 8,6377 2,6809 2,5582

4,0332 9,2970 9,8318 9,5209 6,7240 7,4926 10,1369 8,9813 8,2062 8,3839 4,0101 3,0979 5,3798 12,3437 5,0322 9,6769 9,2318 3,0580 6,0936 1,5990 13,4335 4,3175 8,4683 2,6413 2,5076

8,89% 13,16% 3,12% 7,36% 8,34% 10,51% 9,57% 9,42% 8,26% 9,17% 9,91% 6,19% 9,02% 10,72% 4,95% 4,22% 4,84% 5,04% 9,74% 10,93% 8,65% 8,03% 3,65% 10,00% 11,01%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(6) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

6.397,62 1.086.754,22 50.292.547,36 896.060,03 76.736.507,71 45.309.997,61 40.405.152,69 619.138,83 246.090,97 2.357.146,87 3.067.507,67 643.083,92 3.530.707,09 646.405,17 1.234.894,63 516.127,36 132.207.949,90 685.842,17 38.889.466,51 29.278.151,60 22.626.595,42

5,64 1.134,9300 960,57 1.131,3700 4.923.526,14 10,2147 112.636,04 7,9554 9.666.918,13 7,9381 6.045.116,65 7,4953 4.865.775,12 8,3039 67.537,24 9,1674 26.239,55 9,3786 257.084,51 9,1688 363.758,44 8,4328 73.493,64 8,7502 420.177,76 8,4029 73.757,96 8,7639 146.317,96 8,4398 58.587,46 8,8095 16.037.298,73 8,2438 78.658,55 8,7192 5.731.477,85 6,7852 2.706.512,13 10,8177 2.077.813,20 10,8896

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,351 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8375 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4567 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,7255 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,21 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3124 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,8335 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3317 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3503

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3611

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,33

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3537 .........................................................1,3375 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83917 .......................................................0,82912 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4716 .........................................................7,3821 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,743 .........................................................8,6382 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,44 .........................................................112,08 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,315 .........................................................1,2993 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8492 .........................................................7,7552 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3344 .........................................................1,3184 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,353 .........................................................1,3368

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TETAPTH 16 º∂μƒOYAPI√À 2011

ªÂ ¤Ó·ÚÍË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi ÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘

ΔÔ «∞Ï΢fiÓË» ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ∏

‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “∞Ï΢fiÓË” ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÏÎÈÒÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ™∞™ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ‰Ôı› Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¡∂§ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô, ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ “∞Ï΢fiÓË” ÂÎÙÂÏÔ‡Û ¤Ú˘ÛÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-™ÎÈ¿ıÔ˜-μfiÏÔ˜.Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ʤÙÔ˜ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙË 1.30’ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÓÒ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· μ. ™ÔÚ¿‰Â˜-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË-μ. ™ÔÚ¿‰Â˜-μfiÏÔ. ΔÔ “∞Ï΢fiÓË” ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 1125 ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È 173 πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ 132 πÃ Î·È ‰¤Î· ÊÔÚÙËÁ¿. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· 26 ÎfiÌ‚ˆÓ, ¤¯ÂÈ ‚‡ıÈÛÌ· 3,6 ̤ÙÚ·, Ì‹ÎÔ˜ 99,8 Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 20 Ì. ¡·˘ËÁ‹ıËΠÙÔ 1994 ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÂÙ‹ÛÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙËÁÔ‡Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “¶·Ó·Á›· ¶¿ÚÔ˘”, ÛËÌ·›·˜ ª¿ÏÙ·˜, ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜-™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ·fi 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ·fi ÙÔ ÂÈ‚·ÙËÁfi-Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ̤¯ÚÈ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ μfiÏÔ˘-μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ÙÂÏ› Û ·ÎÈÓËÛ›·. ΔÔ ™∞™ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ô‰‹-

ÁËÛ Û ÙÂÙÚ¿ÌËÓË ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÔÏÏ¿ ÓËÛÈ¿ Ù˘ ¿ÁÔÓ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË. √È ·ÎÙÔÏfiÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÓËÛÈ¿ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, η٤ıÂÛ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È ·ÎÙÔÏfiÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √È ÏÔÈÔÎً٘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔ-

ÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ¿ÌÂÛ·. ∑‹ÙËÛ·Ó Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë ÚÔ›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ 50% Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· οı ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ηٷٛıÂÙ·È Ô Â›Ó·˘ÏÔ˜ (ÂȉÈÎfi

Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘) Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 3% Â› ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ Ó·‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È ·ÎÙÔÏfiÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Â›Û˘ ıÂÙÈΤ˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ·¯ıÔÊÔÚÈÎÒÓ Î·È ÏÂÌ‚Ô˘¯ÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (Ù¤ÏË ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ) οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (™∂∂¡) Î·È Ë ŒÓˆÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ¢∏ª√.™.

∫·ÓÔÓÈο ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙÔ «∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË» ∫·ÓÔÓÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi - ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Ù˘ ‚Ï¿‚˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ì˯·Ó‹, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ãı˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿, ηıÒ˜ ÙÔ ÏÔ›Ô ÂÈÛ΢·˙fiÙ·Ó. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÁÈÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ ÏÔ˘˜ Î·È - ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ - ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ˘¤ÛÙË ‚Ï¿‚Ë Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜

Ù· ÓËÛÈ¿. ΔÔ ÏÔ›Ô Â›¯Â ·ÔχÛÂÈ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ˘¤ÛÙË ‚Ï¿‚Ë Î·È Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” Â¤‚·ÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ 101 ÂÈ‚¿Ù˜. ªÂÙ¤ÊÂÚ 14 ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· πÃ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù·Í›‰Â„·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔ “ºÏ¿ÈÓÁÎ ∫·Ù”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ, Èı·Ófiٷٷ, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û‡ÛÎÂ„Ë ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.

ªÂ ·›ÙËÌ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ΔÂψÓ›Ô

¶ÔÚ›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ªÂ ·ÚÈÔ ·›ÙËÌ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÚ›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 20 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ù· ‰Ú·Ì·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÏÏÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÚ›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ∫›ÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞¡Δ∞ƒ™À∞ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÏfi¯·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›ÙÂ Â›Ó·È Í¤ÓÔ˜ ›Ù ŒÏÏËÓ·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÛÎÂÙÈÎfi ¤ÁÈÓÂ Ë ÔÚ›· ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔÈ Î·È Û ηıÂÛÙÒ˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔÈ

ΔË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì·˙› ÙÔ˘ ¯ı˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, “Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ∂ÌfiÚˆÓ Î·È ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÊÂÙÒÓ “∏ ÕÊËÛÛÔ˜”. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Î. ∞Ó. ∞Ú·‚¿Ó˘, η٤ıÂÛ ˘fiÌÓËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiˆ˜: √ ·ÓÂ·Ú΋˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË, Ú‡ıÌÈÛË ‹ ÂÎÙÚÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢-

·fi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛÙ›ÁÌ· fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏÈ̷Έı› Ô ·ÁÒÓ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ù· ۈ̷Ù›·, ÔÈ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ı¤Ì·. ŒÙÛÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙË Ú‹-

ÍË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∑ËÙ¿Ì ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. °È· ÂÌ¿˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È Ô ‰Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜ ÁÈ· Ó· ÎÙ˘ËıÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ›‰ÈˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ›. Œ¯Ô˘Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ŒÙÛÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈԇ̠ÙÔ ı¤Ì·, ·ÊÔ‡ ÂÎÙÈÌԇ̠ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ú·Ô›ËÛË Î·È ·ÔÛÈÒËÛË ÙˆÓ Ô˘ÛȈ‰ÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ΔÂψÓ›Ԣ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ŒÁÈÓ ¯ı˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ÙÈÎfi, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ·fiÎÙËÛË °·Ï¿˙È·˜ ™ËÌ·›·˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·.√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÚˆÁfi˜ Û fiÏ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ô˘ ı· ¤ÚÂ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ›¯·Ó ˘ÏÔÔÈËı›. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜”.∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌË Û˘Ó·›ÓÂÛË Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô˘ ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ-

ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· “·Û΋ÛÂˆÓ Â› ¯¿ÚÙÔ˘” . ÕÏÏ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È fi¯È Ë ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ì¤Ûˆ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Û ÛÙÂÓÔ‡˜ Û ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ÕÏψÛÙ fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÎÔϤÁÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂȉÈο ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÛˆÛÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘”.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ √∂μ∂ª ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂μ∂∂ ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ Ì·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂μ∂∂ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ √.∂.μ.∂.ª ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ∫. ∫fiÁÈ·˜, ∂˘. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ , ∞ı. ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜, ∂˘. ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ΔÚ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜, ¡. ΔÛ›ÚÔ˜ Î·È °. ª·ÓÙ¿˜ . °È· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏ‹˜ Û 80 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, ‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÙÔ 15% Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 80% Â› ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÙÂÏÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 50%. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 100 ¢ÚÒ. ¡· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ √∞∂∂. ¡· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ›ӷ˜. ¡· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙÔ ¶¿Û¯·. ¡· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¡· ıÂÛÈÛÙ› ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù· 2/3 ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈӔ. °È· ÙÔ ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi: ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Û fiϘ ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙȘ ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ·fi 45% Û 20%. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi fiÚÈÔ 15.000 ú Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi 30.000 ú ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 5.000 ú ÁÈ· οı ·È‰›. ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚfiÛˆˆÓ. ∂ÙËÛ›· ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ·Ó·Áη›· ›‰Ë Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ¡· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ (∫›Ó·). ¡· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¡· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¡· ‚ÁÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Δ∂πƒ∂™π∞. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÏfiÁÈÛÙ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·”.


M·ÁÓËÛ›· 30 ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂ-

ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (N. 3669/2008) ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ™Â ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ¢ËÌ. ƒ¤·, ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “·Ó Î·È ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Â› ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ “ΔÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (¡. 3669/2008) Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , Û·˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ì ‰‡Ô ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì·˜, ηıÒ˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÙȘ Ï¿‚ÂÙ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Û·˜ Î·È Ó· ÙȘ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÙ ÛÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô˘ ı· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ: -∫·Ù¿ÚÁËÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ: ∏ ı¤ÛÈÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡. 3263/04 ‰ÂÓ Â¤ÊÂÚ ηӤӷ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈο ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʤÚÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¯ˆÚ›˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙÒÛÂȘ, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË. - ∞Ó·Ï˘ÙÈο ΔÈÌÔÏfiÁÈ·, Δ¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÈÌÒÓ: ∏ ηıȤڈÛË Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·ÏÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÚı‹ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ (π√∫) Ô˘ Â›Ó·È ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û·˜, ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (Δ∂∂ - ™∂μ - ∂ÚÁÔÏËÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ), ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÂÎ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È fï˜ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Î·È ÂÓÈÛ¯˘ı› ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ì¤ÛˆÓ” .

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ú›„Ë ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û ڤ̷ Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÀÁ›·˜) ˙ËÙ› Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ÓËı› Ë Ú›„Ë ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û ڤ̷ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ ÁÚ·Ùfi ·›ÙËÌ· - Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ÃÚ. ∫·Ú·˙Ô‡Ë - ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ ¤ÁÈÓ Â›ÛÎÂ„Ë Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ‹ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ‰˘ÛÔÛÌ›·. “°È’ ·˘Ùfi ·Ú·Î·Ïԇ̠ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·˘ÙÔ„›· ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Û·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË” .

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

ªÂ ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó‰Âı› ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘

ª

 ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Û˘Ó‰Âı› ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ·ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, “Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi, ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ª¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Û˘ÌʈӋıËΠˆ˜ Ë ¯Ú¤ˆÛË ı· ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È fi¯È ÙÔÓ Î¿ı ‰ËÌfiÙË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÛÙË ÃÏfiË. ◊‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, fiˆ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓËı› ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈηÈÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ·ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ¿ÓÙÏËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ó· Â¤ÏıÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ÕÌÂÛ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÂϤÙË. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈ-

ÛÌfi Î·È Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı›. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Ôχ ηÏfi Îϛ̷. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ÌÂ-

Á¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÌÔÚˆÓ ϤÔÓ ¢‹ÌˆÓ οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¯‹ ·fi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜” .

∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁηϤÛÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢-

ÛË ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÁÔÓ›˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿, ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÙÔ μ¤ÓÂÙÔ. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì οı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÛÙÂÈÏ·Ó Û·Ê¤˜ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚË” . Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂¢∫∂ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘, fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌÔÓ›ÌˆÓ ‹ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ˙ËÙ› Ë ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

ªÂ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ¶ƒ√™§∏æ∂π™ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ

‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Î·È fi¯È ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙÔ ¤Ó· ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿, ˙ËÙ› Ë ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ù· ÎÂÓ¿ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ‰¤Î·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ï›Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› Û ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, ·È‰È·ÙÚÈ΋˜, ·ıÔÏÔÁ›·˜, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔÈ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿, Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Û οÔÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ fï˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ˘ÔÁڷʤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÎÂÓ¿ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ◊‰Ë ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi ¯ˆÚÈ¿, fiˆ˜ ™˘Î‹, •ÈÓfi‚Ú˘ÛË, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó 350 ÂÚ›Ô˘ ˘ÔÁڷʤ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÌÂٷΛÓËÛË, ηıÒ˜ ‰È·‚ϤÔ˘Ó ˆ˜

ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ·Ô„ÈÏÒÓÂÙ·È ·fi È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ∏ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÒ ·Ú›¯Â ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔ ΔÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÂÈÔ π·ÙÚÂ›Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ™˘Î‹ Î·È ÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË. ªÂ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiÔ˘ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ‰‡Ô ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÊËÌÂڛ˜

Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î¿Ï˘Ù˜. ΔË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ “Ï·˚Îfi” ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ·ÔÙ‡ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÔÈ ÔÏÈÁfiÌËÓ˜ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ì¿ÏˆÌ· Î·È fi¯È χÛË. ∂›Û˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·fi ¯ÂÚÛ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ÓËÛ›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‰È΋ Û‡Ó‰ÂÛË, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂Âȉ‹ fï˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÍÔ‰·, ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÁÈ· ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜. √È ÂÊËÌÂڛ˜, Ù· ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· Î·È Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂™À, ı· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›. ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ¤ÓÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Î·È ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

√ ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ √π ∂∫¶§∏∫Δπ∫∞ ˆÚ·›Â˜ ηÈ-

ÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ, ÓÙfiÈˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ, Ô˘ ÙÈÌÔ‡Ó Ì Í¯ˆÚÈÛÙfi Û‚·ÛÌfi ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, Ô˘ ¯ÚÔÓÈο Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙË ‰ÂÈÏ‹ ¤ÛÙˆ, ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, Á¤ÌÈ˙ ¿ÓÙ· ÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÎÈ ·Á·ÏÏ›·ÛË, ÚÔṲ̂ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÔ¯‹ Î·È ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÂʤÙÔ˜, Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ „˘¯ÔÏ·ÎÒÓÂÈ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ™ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÈÂÚ¤ˆÓ ÎÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ „·ÏÙ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, Ô˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ıˆÚÂ›Ù·È “„·ÏÙÔ¯ÒÚÈ” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡, Ô ÙÔÈÎfi˜ ªÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· ÙÔ˘, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·fi ÎfiÛÌÔ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË Ó¤· ıËÙ›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·’ ÙË Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÊÔ‡ Ô ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ Ó¤Ô, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ, ÔÈ ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ - Î·È ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™ÙfiÈÎÔ˜ ·ˇı˘Ó·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÎÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, Úfi‰ÚÔ, °ÎfiÏÙÛÈÔ °È¿ÓÓË, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË °ÈÒÚÁÔ, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ ∫ÒÛÙ·, Ù·Ì›· Î·È Δ˙·‚¤ÏÏ· ∞ϤÎÔ, ̤ÏÔ˜ Î·È ·’ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ “∞ÁÓ¿ÓÙÈ” ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ‰ÚÔÛfiÏÔ˘ÛÙÔ˜ Î·È Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ ™ÙÚÔÊ›ÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂͤÏÂÍ·Ó Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ™‡ÏÏÔÁÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ƒ¤Ô˘ÏË ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ™·Ì·Ú¿ ¡Ù›Ó·, ƒ¤Ô˘ÏË ∂ϤÓË, ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓË μÏ¿ÛË Î·È ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘Ú˘‰›ÎË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó Û “ÛÒÌ·” Î·È Ó· ÚȯÙÔ‡Ó “Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ·” ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √ÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÙÔ ¶¿Û¯· Ô˘ ÎÔÓÙÔ˙˘ÁÒÓÂÈ... μϘ


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

¶ÚÔ˜ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÒÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ 50%

™Â 10 ̤Ú˜ Ë ·fiÛ˘ÚÛË πÃ

™Ù· 172 ÂÎ. ú ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 15.

™∂ 172,3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ Â-

∞£∏¡∞, 15.

Δ

ÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ÛÙË ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Û· ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› Ù· ̤ÁÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ì ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 50%, ·ÔÙÂÏ› Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÂΉfiıËΠۋÌÂÚ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÙfi˜ ÂÚ›Ô˘ 10 ËÌÂÚÒÓ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛ˘ÚÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫À∞ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ·ÊÔÚ¿ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ë ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ¤ˆ˜ 31-12-1998, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ 2.000 ΢‚Èο. ∏ ·fiÛ˘ÚÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 20-12-2011, ̤ۈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ √¯ËÌ¿ÙˆÓ Δ¤ÏÔ˘˜ ∫‡ÎÏÔ˘ ∑ˆ‹˜ (√Δ∫∑). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∫À∞ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙ¿‰È·: ∞) √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· Û ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ √Δ∫∑ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ·Ú·Ï·‚‹˜. ΔÔ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛË, Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· Ì˯·ÓÈο ÙÔ˘ ̤ÚË Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜. μ) ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· √Δ∫∑ ÂΉ›‰ÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ì¤Û· Û 8 Ë̤Ú˜. °) ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ √Δ∫∑ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢) ∏ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂÛ›· ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂΉ›‰ÂÈ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË Ú¿ÍË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜. ∂) ΔÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ™Δ) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‹ ÈӷΛ‰ˆÓ, ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÏ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. °È· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ 2.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÔÛ˘-

ÚfiÌÂÓÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂίÒÚËÛË ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛ˘, ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÙÂψÓÂȷ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Ë Ú¿ÍË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ‚‚·›ˆÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È: ·. ∞›ÙËÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô. ‚. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó. 1599/86 ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘

·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ‹ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂίÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛË ıˆÚË̤ÓË ÁÈ· ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ·fi ¢ËÌfiÛÈ· ∞Ú¯‹. °. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂίˆÚËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛ˘ÚÛ˘. ™ÙËÓ ∫À∞ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ô¯‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, ˘ÚηÁÈ¿, ÂÌÚËÛÌfi ‹ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi

∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹, ηıÒ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ô¯‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·‰Â›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û ÛËÌÂ›Ô Û˘ÏÏÔÁ‹˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ Δ¤ÏÔ˘˜ ∫‡ÎÏÔ˘ ∑ˆ‹˜ (√Δ∫∑), ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ·˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 300 ¤ˆ˜ Î·È 2800 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ̤¯ÚÈ 900 ΢‚Èο Î·È ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋˜ ·Í›·˜ ¤ˆ˜ 6.000 ¢ÚÒ, ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ı· Â›Ó·È 300 ¢ÚÒ. ∞fi 901 - 1400 Î.Â. Î·È ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ·Í›· ¤ˆ˜ 8.000 fiÊÂÏÔ˜ 960 ¢ÚÒ ∞fi 1401-1600 Î.Â. Î·È ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ·Í›· ¤ˆ˜ 11.000 fiÊÂÏÔ˜ 1430 ¢ÚÒ ∞fi 1601-2000 Î.Â. Î·È ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ·Í›· ¤ˆ˜ 14.000 fiÊÂÏÔ˜ ¤ˆ˜ 2800 ¢ÚÒ.

∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 1,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·

∞˘ÍË̤ÓË Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ¶Ú›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 15.

∫∞Δ∞ 50 % (·fi 2000 ÛÂ 3000

‚·Ú¤ÏÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ) ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ¶Ú›ÓÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ “PA-35” , ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 1,8 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Energean Oil & Gas, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶Ú›ÓÔ˘, Ë ÁÂÒÙÚËÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶Ú›ÓÔ˜ 5000” Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· 5.000 ‚·Ú¤ÏÈ· Î·È ÚԂϤÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 20 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ̤۷ ÛÙÔ 2011. ΔÔ 2010 ·Ú‹¯ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ·fi Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‚·Ú¤ÏÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ 2011 Ô ÛÙfi¯Ô˜ ›-

Ó·È Ó· ·˘ÍËı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ηٿ 50% ÛÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‚·Ú¤ÏÈ·. ΔË ÁÂÒÙÚËÛË PA35, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‚¿ıÔ˜ 2.327 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. “√È Û˘Ó¯›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Î·È ÂÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÔÚı‹, ηıÒ˜ ·fi

ÙÔ 2008 ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ̤۷ ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· $100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÊfiÛÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·ıÈfi˜ ƒ‹Á·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ & ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Energean Oil & Gas. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶·¿˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Kavala Oil Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· “¡fiÙÈ· ∫·‚¿Ï·” ÙÔ˘ ¶Ú›ÓÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ¢ηÈÚȷ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: ™‹ÌÂÚ·, ÙÒÚ·, ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ

ÈÙ·Á¤˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 8,60% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È Ì›ˆÛË 2,11% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ΔÂÈÚÂÛ›·˜ ∞∂. ™Â ÙÂÌ¿¯È· ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Û 17.851, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 4,29%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È ·‡ÍËÛË 0,92% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. √È ·Ï‹ÚˆÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Û ÙÂÌ¿¯È· Û 12.713 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 6,39% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È Ì›ˆÛË 13,21% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ™Â ÔÛ¿ ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó‹Ïı·Ó Û 20,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 1,35% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È Ì›ˆÛË 23,84% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011.

∫·ıÔ‰È΋ ÙÚԯȿ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 15.

¶ΔøΔπ∫∂™ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹

Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. ∞ÚÓËÙÈο Â¤‰Ú·Û·Ó ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙfiÛÔ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÈ· ÙÔ ‰’ 3ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ spread ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.620,59 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,35%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 101,315 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

∞ӷηÏÔ‡ÓÙ·È ÌÔÓ٤Ϸ πà Ù˘ Suzuki ∞£∏¡∞, 15.

∞¡∞∫∞§√À¡Δ∞π Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· SUZUKI ÌÔÓÙ¤ÏÔ Grand Vitara 2.4L, ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ A.∂.μ.E. fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∏ ·Ó¿ÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ 454 Ô¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ú¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008 ¤ˆ˜ ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È Ì ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ‡ÚÔ˜ Ï·ÈÛ›ˆÓ ·fi JSAJTDA4V00100061 ¤ˆ˜ JSAJTDA4V00201579. ™Ù· Ô¯‹Ì·Ù·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ô ÙÂÓوًڷ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË / ·ÓÙÏ›·˜ ÓÂÚÔ‡ / Û˘ÌÈÂÛÙ‹ A/C Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÓÈÔ‡. §fiÁˆ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÂÓوًڷ, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔÎÏËı› ıÚ·‡ÛË ÙÔ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÔÚı‹˜ Ù¿Û˘ ÙÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È ıfiÚ˘‚Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÂÁÁڿʈ˜ ̤ۈ Û˘ÛÙË̤Ó˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÛ΢·ÛÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ SUZUKI Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË.

æËÊȷΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ 60 ÂÎ. ¢ÚÒ Ì¤Ûˆ ™¢πΔ ∞£∏¡∞, 15.

¶ƒ√™∫§∏™∏ 60 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂È-

‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ô-

ı‹Î˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ∂Λ ϤÔÓ, ı· Ú›ÍÔ˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ı· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜” .

‰È΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· æËÊÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.¶. “æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” , ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ª¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÚÁÔ ™¢πΔ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ÙÔ ∂.¶. “æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” .


32

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011


¢ÈÂıÓ‹ 33

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

ŒÎÎÏËÛË ª. √Ì¿Ì· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‚›·ÈË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ

∫·˙¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ Ô ·Ú·‚ÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¡ÙfiÌÈÓÔ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ Û ∞›Á˘ÙÔ Î·È Δ˘ÓËÛ›·

˘Ùfi Ô˘ ÔÏÏÔ› ÊÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓÙfiÌÈÓÔ Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ªÂÓ ÕÏÈ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÂÓÒ Ë ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ ÙËÓ ÂÏ›‰· Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û πÚ¿Ó, ÀÂ̤ÓË Î·È ª·¯Ú¤ÈÓ, fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi Ù· ·ÔÏ˘Ù·Ú¯Èο ηıÂÛÙÒÙ·. ª¤Û· Û 24 ÒÚ˜, ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ ª·¯Ú¤ÈÓ, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Î·È ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı›. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ‹Ù·Ó ¯·ÔÙÈ΋, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚›·ÈˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. “£¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·” ÊÒÓ·˙ ÙÔ ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜, ÂÓÒ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ì ڛ„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ. ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ fiÏË πÛÊ·¯¿Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi πÚ¿Ó, fiÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ¿ÙÔÌ·. √È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ “¶Ú¿ÛÈÓÔ ∫‡Ì·” - ÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ ÙÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ - ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙ·È Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚› Î·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÂ¯ÓÙ› ∫·ÚÔ˘Ì›. ™Â Ì›· Â›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘, ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔÓ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ªÔ˘Û·‚›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ 32Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∂ÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÛÙÔ ª·¯Ú¤ÈÓ, ¯ÒÚ· Ô˘ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ûț٘, ·ÏÏ¿ ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È ·fi Ì›· ÛÔ˘ÓÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·È ÛÊ·ÈÚÒÓ ·fi ηԢÙÛԇΠÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ›¯Â η٤‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÈÈÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ “∏̤ڷ √ÚÁ‹˜” , ÂÓÒ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÛÈÈÙÒÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ‰‡Ô ‰È·‰Ëψ٤˜ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ΔËÓ ΔÚ›ÙË, Ô ÛÈÈÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ √˘¤Ê·Î, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤¯ÂÈ ÙȘ 18 ·fi ÙȘ 40 ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÒÌ·. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ¿ÏÏÔ, Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÈÈÙÒÓ Î·È ÛÔ˘ÓÈÙÒÓ. √È ‰È·‰Ëψ٤˜ ··ÈÙÔ‡Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÂÎϤÁÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ Ï·fi, Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ “fiÏÔÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ” Î·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏÈÙÒÓ. Ÿˆ˜ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Facebook Î·È ÙÔ

Δ∑√Àª¶∞, 15.

ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. √È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ™¿Ï¯ Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·› ÌÈ· ÂͤÁÂÚÛË fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. √È Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ.

Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 15.

ŒÎÎÏËÛË √Ì¿Ì· ÁÈ· ËÚÂÌ›·

Twitter. ∞Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË, fiÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Î·È ÊÈÏÔ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ¶ÂÚ› ÙÔ˘˜ 3.000 ‰È·‰Ëψ٤˜, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‚Á‹Î·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™·Ó·¿ ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™·ÌÈ›Ó. “√ Ï·fi˜ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜” ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ ‰È·-

‰Ëψ٤˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. μ›·È· ÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ fiÏË Δ¿È˙, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ™·Ó·¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Âο‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó. √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙË “ÌË ··Ú·›ÙËÙË” ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÓÒ ÊˆÙÔÚÂfiÚÙÂÚ ÙÔ˘ BBC ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Í˘ÏÔÎÔ‹ıËΠ¿ÁÚÈ· ·fi ¿Ó‰Ú˜

∂ÓÙfi˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ∫∞´ƒ√, 15.

T√ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› “Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÓÙfi˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Û ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È ¤Ó·Ó Úfi‰ÚÔ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ Ì ÂÈÚËÓÈÎfi Î·È ÂχıÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. “ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ˙ËÙ› ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, fiÙÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ª∂¡∞. √ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ Â›Û˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë Â› Ì·ÎÚfiÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ȉڇÛÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ· fiÙ·Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙ¿ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÂÔ¯‹. ∏ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ˙ËÙ¿ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› ÂÓÙfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Û ̛· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ Úfi‰ÚÔ. ∏ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ì›· ÔÎÙ·ÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Asharq al-Awsat, Û·Ô˘‰·Ú·‚È΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ Ë ˘Á›· ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙË ıÂÚ·›·. “∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο, ÂÈÚfiÛıÂÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. øÛÙfiÛÔ ËÁ‹ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ªÔ˘Ì¿Ú·Î ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ˜.

Δ· “˘Ú¿” ÙÔ˘ ÛÙÔ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙË ‚›·ÈË Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ ¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Ô ÔÔ›Ô˜ οÏÂÛ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ‚È·ÈfiÙËÙ˜ ηٿ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ” ›Â Ô ª. √Ì¿Ì· Î·È Î¿ÏÂÛ ٷ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯Èο ηıÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ “ÂÈÚÚÔ‹” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ËıÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË. “∂›Ó·È ÂÈÚˆÓÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ” ÚfiÛıÂÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. “√È Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ٷ fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ” ›Â, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ηٿ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ (smartphones, twitter), ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÙÔ˘˜. “√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ·˘Ùfi” ‰‹ÏˆÛÂ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ›‰· ÙÔ˘ “fiÙÈ ı· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ› ÛÙË ‚›·” . ∂ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ô ª. √Ì¿Ì· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· Û ·˘Ùfi. “ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” ›Â. “∞˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ì ËıÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ πÚ¿Ó, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÔÈ ∏¶∞ ‰ÂÓ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ” , ÚfiÛıÂÛÂ, fï˜, fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ›‰· ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÁÈ· ÌÈ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ӈڛÙÂÚ· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙË ¢‡ÛË Ó· ÌËÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. √ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó˘·ÎÔ‹.

∂ÈϤÔÓ 44 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 1,25 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ¤ÎÚËÍË ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ √À∞™π°∫Δ√¡, 15.

∞§§√À™ 44 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó-

ıÚÒÔ˘˜ ¤ÚÈÍ Û ·ÎÚ·›· ÊÙÒ¯ÂÈ· Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ë ÔÔ›· ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÌ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ. Δ· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ· Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÚˆÙ›ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. √ ƒfiÌÂÚÙ ∑¤ÏÈÎ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ ÔÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ÙÈ̤˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ “¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÂÈ-

ΛӉ˘Ó· Â›‰·” , ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 29% ¤Ú˘ÛÈ, Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÏȘ 3% ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ˙ÂÓ›ı ÙÔ˘˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008. ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ·›· ÊÙÒ¯ÂÈ· ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰·¿ÓË 1,25 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜, 1,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. “√È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 15% ÌÂٷ͇ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È π·ÓÔ˘·Ú›-

Ô˘ 2011, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ 3% οو ·fi ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÙÔ 2008” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ·fiÙÔ̘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ, ÙË ˙¿¯·ÚË Î·È Ù· ‚ÚÒÛÈÌ· ¤Ï·È·, Î·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ú˘˙ÈÔ‡, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜. ŸÌˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·, Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘fi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜: ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ

∂Èı¤ÛÂȘ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ì 211 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó

ÌfiÓÔ 24 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÚ·›· ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÂÓÒ ¤-

¯Ô˘Ó ‚˘ı›ÛÂÈ Û ·˘Ù‹Ó 68 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÏÔ˘˜.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ 211 ¿ÓıÚˆ-

ÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Δ˙fiÓÁÎÏÂ˚ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó ·fi ÂÈı¤ÛÂȘ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙ·ÙÒÓ, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ™Ô˘‰¿Ó, ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. “¢È·ÎfiÛÈÔÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È 109 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ¿Ì·¯ÔÈ Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Á˘Ó·›Î˜, ·È‰È¿ Î·È ÈÂÚ›˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ™Ô˘‰¿Ó Δ˙¤È̘ ∫ÔÎ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌfiÏȘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÌËÙ›· º¿ÓÁηΠÙ˘ Δ˙fiÓÁÎÏÂ˚ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ 10 ¿ÓıÚˆÔÈ ˘¤Î˘„·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 211 ÓÂÎÚÒÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÛÔ˘‰·ÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÔÏÈÙ›· Δ˙fiÓÁÎÏÂ˚ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ Δ˙ÔÚÙ˙ ŒÈıÔÚ, ÚÒËÓ ·ÓÒÙÂÚÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÛÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÙËÛÂ.

™Â ‰›ÎË ·Ú·¤ÌÂÙ·È Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ªπ§∞¡√, 15.

Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Û ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ “ƒÔ‡ÌÈÁÎÂ˚Ù” ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈηÛÙ‹˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘. √ ∫·‚·ÏȤÚ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÎfiÚÓ¢ÛË ·ÓËÏ›ÎˆÓ - ÁÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Â·Ê‹ Â› ÏËڈ̋ Ì ÙËÓ ·Ó‹ÏÈÎË ª·ÚÔÎÈÓ‹ ∫·Ú›Ì·, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ƒÔ‡ÌÈ- Î·È Ù˘ ηٿ¯ÚËÛ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Áηχ„ÂÈ fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÂÚÈ‚fiËÙ· ¿ÚÙÈ ÛÙË ‚›Ï· ÙÔ˘ ÕÚÎÔÚÂ... ∏ ÚÒÙË ‰ÈοÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÔÚ›ÛıËΠÁÈ· ÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ó›ÎË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, Ô˘ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ∫·‚·ÏȤÚÂ Î·È ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ·‰È΋̷ٷ. “¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ٛÔÙ· ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi” ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 34 ∞ƒ∂π√™ ¶∞°√™

∫·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ Ë Â›Û¯ÂÛË ·fi ·Ï‹ÚˆÙÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·Ó Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ” ∞£∏¡∞, 15.

∫·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, fiÙ·Ó Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ·ÔχÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿ÓÔÌË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, fiÛÔ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÏËڈ̋˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ‹ ‰˘ÛÙÚÔ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, Ë Â›Û¯ÂÛË ·ÛÎÂ›Ù·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙÈÎfi ∫Ò‰Èη Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ηϋ˜ ›ÛÙ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËıÒÓ. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÛÙÂÚ›ˆÛ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ 1993 Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ‡„Ô˘˜ 14.000 ¢ÚÒ. ŸÙ·Ó ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ fiÙÈ ı· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ, ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÁÈ· 10 Ë̤Ú˜ ÏfiÁˆ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ·Ô˘Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹ fi¯È. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËı› ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. √È ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ ·ÔÊ¿ÓıËÎ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ·fiÏ˘Û‹˜ ÙÔ˘ Ë Âȯ›ÚËÛË fiÊÂÈÏ ӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË.

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ 9,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ·fi ∂§°∞ ∞£∏¡∞, 15.

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 9,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ∂§°∞ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ 2010 ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·›ÙÈ· (¯·Ï¿˙È, ·ÁÂÙfi˜, ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ·, ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ÏËÌ̇ڷ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó 6.567 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ, ∞Ú牛·˜, Œ‚ÚÔ˘, ∏Ì·ı›·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∫ÈÏΛ˜, ∫Ô˙¿Ó˘, ª·ÁÓËÛ›·˜, ¶¤ÏÏ·˜, ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È ºÏˆÚ›Ó˘. √È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

£· ÙÂıÔ‡Ó Û ÈÛ¯‡ ÙÔ 2013, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·

∂ÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÈ‚·ÙÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 15.

fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2013 Ù›ıÂÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ù· ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ΔÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÂÈfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÏˆÊÔÚ›· Î·È Ô‡ÏÌ·Ó. ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ ‹ ˙ËÌ›·˜ Ù˘ ·Ó·ËÚÈ΋˜ ηڤÎÏ·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÎÈÓËÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.

ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏËÚÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ (∂∫) Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Â› ÂÓfi˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜, ÂıÓÈΤ˜ Î·È ‰È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ̠ψÊÔÚ›· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ (¿Óˆ ÙˆÓ 250 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ).

∂Î·›‰Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ∏ Ó¤· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ ‰‡Ô ˆÚÒÓ, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂٷ͇ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, ̤ۈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÈÏÔÁ‹, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÈ‚¿ÙË, Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Î·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÔÛfi, ›ÛÔ Ì ÙÔ 50% Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› ¤Ú· ÙˆÓ 90 ÏÂÙÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÓ·Î Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ Ù·Íȉ›Ô˘, ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ô˘ ı· ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó·Áη›· ÙË ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Û ÍÂÓԉԯ›Ô,

Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙ¤Á·Û˘, ÁÈ· ‰‡Ô Ó‡¯Ù˜ ηٿ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Î·È ¤ˆ˜ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· οı Ӈ¯Ù·. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ı· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‹ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Δ· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÒÏÂÈ·˜ ‹ ˙ËÌ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÛ΢ÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ηÙÒÙÂÚ·

·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÛ¿, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ 220.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÈ‚¿ÙË Î·È 1200 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·ÔÛ΢‹. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÙÔ ∂∫ Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ‰Ôı› ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂∂, ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ó·-

Óˆı› Ì›· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿.

£ÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù· √È Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ‰Ò‰Âη ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∞˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ‹ ÌÂȈ̤ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÎfiÌË, ηχÙÔ˘Ó ÙË ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÚfiÛ‚·ÛË

ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ô‡ÏÌ·Ó ı· ÂÎ·È‰Â˘ı› ÛÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Â·Ú΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÂÈ‚¿Ù˜ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 36 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚Ô‹ıÂÈ·, ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ì ÌÂȈ̤ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÈϤÔÓ ¯Ú¤ˆÛË. “∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∂ÌÂÚȤ¯ÂÈ Ì›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ηıÒ˜ ÚÔÛٷهÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜, ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·ÓÙÛ¿Ó (∂§∫, πÙ·Ï›·). ΔÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi „‹ÊÈÛÌ· (‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó·fiÊ·Û˘, 3Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË) ÂÁÎÚ›ıËΠ̠504 „‹ÊÔ˘˜ ˘¤Ú, 63 ηٿ Î·È 89 ·Ô¯¤˜.

¡›ÎËÛ 1-0 ÙË ª›Ï·Ó ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·”, ÂÓÒ μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È ™¿ÏΠ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 1-1

ΔfiÙÂÓ·Ì ·fi Ù· ·ÏÈ¿... ™ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” . ∏ ΔfiÙÂÓ·Ì ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ӛÎË 1-0 Â› Ù˘ ª›Ï·Ó, ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ∫Ú¿Ô˘˜ Î·È ¤Î·Ó ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “8” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ¿ÏÏË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰·, Ë ™¿ÏΠ¤·ÈÚÓ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 Ì ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· ÛÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” .

ª›Ï·Ó-ΔfiÙÂÓ·Ì 0-1 ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ¶›ÙÂÚ ∫Ú¿Ô˘Ù˜ Ë ΔfiÙÂÓ·Ì Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÙËÓ ª›Ï·Ó ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û ̛· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚfiÎÚÈÛË √ ÕÁÁÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ §¤ÓÔÓ ÛÙÔ 80’. √È “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯·Û·Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ Ì ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi, ª¿ÚÈÔ °¤˜, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÂÓÒ Ë ΔfiÙÂÓ·Ì ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÓˆÚ›ÙÂÚ·.

● º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘

™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô º·Ó ÓÙÂÚ º¿·ÚÙ ÛÔ‡Ù·Ú ‰˘Ó·Ù¿ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 42’ Î·È Ô ∞̤ÏÈ· ·¤ÎÚÔ˘Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ÎfiÚÓÂÚ. ∏ ΔfiÙÂÓ·Ì ¤¯·Û ͷӿ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ º·Ó ÓÙÂÚ º¿·ÚÙ ÛÙÔ 49’ Ó· Á˘ÚÓ¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ó· οÓÂÈ „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi Ï·Û¤, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ Ï›ÁÔ ¿Ô˘Ù. ŒÚÂ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 50’ ÁÈ· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ª›Ï·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜, Ì ÙÔÓ °Î·ÙÔ‡˙Ô Ó· οÓÂÈ Û¤ÓÙÚ·, ÙÔÓ °¤˜ Ó· È¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿

·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ÙÔÓ °Îfi̘ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ÎfiÚÓÂÚ. ΔÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ·ÛÙfi¯ËÛ Û Ӥ· ÎÂÊ·ÏÈ¿ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ÛÙÔ 60’ Ô °¤˜ ‹Ú Ӥ· ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ¤‰ÈˆÍ ͷӿ Ô °Îfi̘. ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ‹Úı ÛÙÔ 80’, ·fi ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙË ΔfiÙÂÓ·Ì. √ §¤ÓÔÓ ‹Ú ÙËÓ Ì¿Ï· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· Î·È ¤Ê˘Á ٷ¯‡Ù·Ù· ·fi ‰ÂÍÈ¿, Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·¤Ê˘Á ÙÔ Ù¿ÎÏÈÓ ÙÔ˘ °¤˜, ÙÚ¿‚ËÍ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¡¤ÛÙ· Î·È ¿Û·Ú ÛÙÔÓ

∫Ú¿Ô˘Ù˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ï¿ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∞̤ÏÈ·. ™ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ë ª›Ï·Ó ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ì ÙÔÓ ƒÔÌ›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ‡Ù·Ú ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ·Ï¿ ΤډÈÛ ÎfiÚÓÂÚ. ∞fi ·˘Ùfi Ô πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ì ·Ó¿Ô‰Ô “„·Ï›‰È” , ·ÏÏ¿ ›¯Â ÚÒÙ· ÛÚÒÍÂÈ ÙÔÓ ¡ÙfiÛÔÓ Î·È ÙÔ Ù¤ÚÌ· ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛÂ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: §·ÓÔ˘¿ (°·ÏÏ›·) ∫›ÙÚÈÓ˜: ºÏ·ÌÈÓ›, °¤˜, °Î·ÙÔ‡˙Ô ªπ§∞¡: ∞ÌÈ¿ÙÈ (18’ Ï.ÙÚ. ∞̤ÏÈ·), ∞Ì¿ÙÂ, ¡¤ÛÙ·, °¤˜, ∞ÓÙÔÓ›ÓÈ, °Î·ÙÔ‡˙Ô, ΔÈ¿ÁÎÔ ™›Ï‚·, ºÏ·ÌÈÓ›, ∑¤ÂÓÙÔÚÊ (46’ ¶¿ÙÔ), ƒÔÌ›ÓÈÔ, πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜. Δ√Δ∂¡∞ª: °Îfi̘, ΔÛfiÚÏԢη (59’ Ï.ÙÚ. °Ô‡ÓÙÁÎÂ˚Ù), °Î·Ï¿˜, ¡ÙfiÔ˘ÛÔÓ, ∞ÛÔ‡ ∂ÎfiÙÔ, §¤ÓÔÓ, ¶·Ï¿ÛÈÔ˜, ™¿ÓÙÚÔ, ¶›ÂÓ··Ú (77’ ∫Ú¿ÓÈÙÛ·Ú), º·Ó ÓÙÂÚ º¿·ÚÙ (62’ ªfiÓÙÚÈÙ˜), ¡ÙÂÊfiÂ.

μ·Ï¤ÓıÈ·-™¿ÏΠ1-1 πÛfi·Ï˜ 1-1 ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È ™¿ÏΠÛÙÔ “ªÂÛÙ¿ÁÈ·” . ¶ÚfiÛˆÔ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ Ô ƒ·Ô‡Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘, Î·È ¤ÙÛÈ ¤-

ÁÈÓ Ì 71 Ù¤ÚÌ·Ù· ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙË Ï›ÛÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ªÂ ÙÔ 6Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™Ôω¿‰Ô ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÔÈ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” ÛÙÔ 17’ ·fi ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÙÔ˘ ª·ÙȤ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔχÙÈÌÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∏ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ‹Ù·Ó ˘fiıÂÛË ÈÛ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ηıÒ˜ Ô ÃÔ˘Ú¿‰Ô ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ƒ·Ô‡Ï Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ 64’ ÛÎfiÚ·Ú ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ¡ÈÎÔÏ¿ÂÊ (ƒˆÛ›·) ∫›ÙÚÈÓ˜: ƒÈοÚÓÙÔ ∫fiÛÙ· ª·Ù›, ™ÌÈÙ˜ ∫fiÎÎÈÓË: 93’ ™ÌÈÙ˜ (2Ë Î›ÙÚÈÓË) μ∞§∂¡£π∞: °ÎÔ˘¿ÈÙ·, ªÈÁΤÏ, ¡·‚¿ÚÔ, ƒÈοÚÓÙÔ ∫fiÛÙ·, ª·ÙȤ (79’ ÕÏÌ·), ª·Ó¤Á· (68’ μÈı¤ÓÙÂ), ΔÔ¿Ï, Δ›ÓÔ ∫fiÛÙ·, ¡ÙÔÌ›ÓÁΘ (68’ ÃԷΛÓ), ™Ôω¿‰Ô, ∞ÓÙÔ‡ÚÈı. ™∞§∫∂: ¡fiÈÂÚ, √˘ÙÛ›ÓÙ·, ä‚ÂÓÙ˜, ª¤ÙÛÂÏÓÙÂÚ, ™ÌÈÙ˜, º·ÚÊ¿Ó (79’ ¡ÙÚ¿ÍÏÂÚ), ∫ÏÔ‡ÁÎÂ, ª¿ÙÈ, ÃÔ˘Ú¿‰Ô (83’ ∂ÓÙÔ‡), ƒ·Ô‡Ï, ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú (90’ ÃÔ˘ÓÌ›Ó).


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, ταράτσα δική του, γωνιακό, φωτεινό, αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο, θέα στο Πήλιο, 3 κρεβατοκάμαρες, παρκέ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 w.c., περιοχή Χρυσοχοΐδη. Ενοίκιο 340 Ε. Πληρ. τηλ. 2424034049 και 2424033657. (822) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος με αυτόνομη θέρμανση 3άρι με 2 κρεβατοκάμαρες στην οδό Χρηστομάνου 4 με Μαυροκορδάτου. Πληρ. τηλ. 2421050747, κιν. 6940771143. (924) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 100 τ.μ., διαμπερές, πλήρως επιπλωμένο, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστοι χώροι, πάρκιν, Αναλήψεως 282 - Κανάρη. Πληρ. τηλ. 24210-51102, 6977-231857. (998)

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (987)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (717)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (719)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με πατάρι επί της Αναλήψεως, στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση À¶√°∂π√ 120 Ù.Ì. με φυσικό φωτισμό αερισμό και πάρκιν. Πληρ. τηλ. 6974469410. (933)

¶ø§√À¡Δ∞π στο Μετόχι Αργαλαστής μέσα στον οικισμό τρία (3) οικόπεδα. Το 1ο οικόπεδο είναι 1,5 στρέμμα, το 2ο οικόπεδο με κτίριο μέσα, περίπου μισό στρέμμα και το 3ο οικόπεδο είναι περίπου μισό στρέμμα. Πωλούνται και άλλα διάφορα οικόπεδα. Πληρ. τηλ. 2423054282 και 2423054011. (861)

τριάρι καινούργιο 3ος με 2 υ/δ, μπάνιο, αποθ., πάρκιν, τζάκι, κέντρο, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (986)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ. ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοιν/στα στη Ν. Δημητριάδα - Αλκήστιδος με Ηφαίστου σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση. (Ιδανικό για ταβέρνα καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ” Πληρ. τηλ. 2421049989, 6973-011689. (999)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ή ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής “ΘΕΟΔΩΡΟΥ” λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6982252170. (759) ¶ø§∂πΔ∞π το πιο κεντρικό περίπτερο του Βόλου, Δημητριάδος - Καρτάλη, γωνία, λόγω διορισμού, ανακαινισμένο, 2 ψυγεία, συσκευή καρτών, πλήρης εξοπλισμός, συμβόλαιο έτοιμο για νέο περίπτερο. Εξασφαλισμένη καθημερινή πελατεία. Τιμή 7.000 Ε, συζητήσιμη. Πληρ. τηλ. 24210-36341 και 24210-26874 και 6984-027314. (997)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (713)

οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ. διαμπερές, 2ου ορόφου, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι - κουζίνα, 2 wc, τζάκι, πολυτελούς κατασκευής, κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως, Βόλος. Τηλ. 6986-877677. (001)

¶ø§∂πΔ∞π με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μονοκατοικία 270 τ.μ., 3 υ/δ (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, α/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, ξενώνας, κλειστός χώρος στάθμευσης 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (702)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

στην περιοχή Καλλιθέας Ν. Ιωνίας, πρόσωπο σε πάρκο, προσεγμένης κατασκευής νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., με θέα το Πήλιο και την πόλη, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, κλειστό parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (703)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Παλαιών αυτόνομο γωνιακό κατάστημα 230 τ.μ., ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (704)

¶ø§∂πΔ∞π σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Ν. Ιωνίας και σε δρόμο χαμηλής όχλησης, οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 χτίζει 357 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (705)

¶ø§∂πΔ∞π πλησίον Παγασών και 2ας Νοεμβρίου, διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου, 3άρι, 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, αποθηκευτικοί χώροι, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (706)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ. + 40 τ.μ. γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας - Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (720)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (744)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (747)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙Ô-

Ó¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (749)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (752)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹

Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (753)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (725)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000.

∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (726)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (733)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, 5ÂÙ›·˜. 2. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-50 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈο, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓ. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 12ÂÙ›·˜, 4Ô˜ ÔÚ., ∫·Ó¿ÚË. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ ÔÚ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ∞‰Ì‹ÙÔ˘, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓ›·, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ., ƒÔ˙Ô‡. 17. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 260 Ù.Ì. (Ì ÛÔʛٷ) ÏÔ˘Í, ∫·Ó¿ÚË. 19. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ, 425∂, ηÈÓ. 2. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 3. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 8ÂÙ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 2Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 7. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 56 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. 8. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÏÔ˘Í, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 116 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 8. √ÁÏ 126 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 10. ¡. πˆÓ›·, °ÂÛıËÌ·Ó‹˜, 190 Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

11. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 107 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈο. 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 3. ª·Ï¿ÎÈ 4.600 Ù.Ì., ÂÏ·ÈÒÓ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi 65.000∂. 5. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ. 6. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·. 7. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 80.000∂. 8. ¡Ë˜ ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï·, 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.450 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚ‹ ÎÏ›ÛË, 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 11. μ˘˙›ÙÛ·, ·ÏÈfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ÎÙ›ÛÌ· ‰ÈÒÚÔÊÔ 47.000∂. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ ÎÙ‹Ì·, 75 ÛÙÚ., ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ›ÛË, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 80.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 65 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 60.000∂. 2. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 100 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 110.000∂. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 78 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ∞ÁÚÈ¿ 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 60 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. ∫·Ú·˚ÛοÎË 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. (735)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂.

∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (736)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). 9. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤· OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (740)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζο-

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

νέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¡. πø¡π∞ 1/4 ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. (737)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ μ√§√™ ñ ™˘Ú›‰Ë - ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË 7% ñ ™˘Ú›‰Ë - ¢›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ •ÂÓ›· - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· 153 Ù.Ì. Ì ·›ıÚÈÔ 150 Ì. 250.000∂ ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ∞°. Δƒπ∞¢∞ - ∞¡ø μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·Ôı‹ÎË & parking. ¶ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ η˘ÛÙ‹Ú·. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 220.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∂› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 98.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì 1 wc & ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì. 238.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 2 ÂÙÒÓ ÌÈÛıÒÌ·Ù·. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 61,40 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 58.000∂ ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™∫π∞£√™ ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿-

ıÔ˘. 110.000∂ ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì. - 230.000∂ ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 400.000∂ ñ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 310.000∂. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. ñ ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·: 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞§À∫∂™: √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. 120.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞¡∞∫∞™π∞: √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ª∏§π¡∞: √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èψ̤ÓË Û ËÌÈÒÚÔÊÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 46 Ù.Ì. Ì 1 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi, ¿ÚÎÈÓ 68.000∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ñ ∫¤ÓÙÚÔ: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì Parking. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. 190.000∂ ¡. πø¡π∞: ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô & 5Ô Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË & ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. 140.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 59 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∞§À∫∂™: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 173 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 85 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ÀÔÏ›ÂÙ·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. 110.000∂ ∞°ƒπ∞: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ °∞Δ∑∂∞: ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·ñ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 100.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ μ√§√™ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π.∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ °Ú·ÊÂ›Ô 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™. ™˘Ú›‰Ë ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. *¶ÚÔÒıËÛË ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ - ÂÈÛ΢·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ÚÒÙ˘ ÎÏ¿Û˘. (743)

∑∏Δ∂πΔ∞π φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για να εργαστεί ως υπεύθυνος σε φαρμακείο στο Βόλο. Πληρ. τηλ. 2421058364, 6944624694. (922)

∑∏Δ√À¡Δ∞π άτομα με εμπειρία στο χώρο του δικτυακού μάρκετινγκ, ηλικίας άνω των 30 ετών. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (000)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δ∏™ Μαθηματικών με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, αλλά και σε φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2421055960, 6972853903. (872)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6974-463106. (002)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ και προσωπικά δάνεια, ανεξαρτήτως Τειρεσία, μόνο με Α.Φ.Μ. και έναρξη επαγγέλματος, χωρίς προκαταβολή. Κύριος Γιώργος, τηλ. 6980 219103. (892) Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (712)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (707)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (718)

∞°√ƒ∞∑ø ™YNOIKE™IA 32¯ÚÔÓË δημοσίου, ελκυστικότατη, ψηλή, ευκατάστατη, επικοινωνιακή. 34χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος, θηλυκή, ευχάριστη προσωπικότητα, ακίνητα. 35χρονη επιχειρηματίας, ψηλή, εντυπωσιακή, στιλάτη, ιδιαίτερα ευκατάστατη. 46χρονη επιχειρηματίας με επίπεδο και έμφυτη ευγένεια, γοητευτικότατη, συγκροτημένη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά, τηλ. 2410-549797. (755)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (699)

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (715)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÏ. 6988888850-6988888804. (643)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (754)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (700)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (716)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες για την προώθηση επώνυμων αρωμάτων και φυτικών καλλυντικών, ποσοστά 40% και άνω. Επίσης μάνατζερ δικτύου MLM. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (332)

∏ RE/MAX ¢√ª∏ Κτηματομεσιτικό Δίκτυο

∑∏Δ∂π

για συνεργάτες στο γραφείο, άντρες ή γυναίκες που έχουν προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων ή άτομα τα οποία πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: FAX: 2421020055. EMAIL: remax.domi.volos@gmail.com. Τηλ. 24210-20008 - 20025. (798)

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (645)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ του Δημητρίου και της Μαρίας, το γένος Σουλιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στις Αχαρναί Αττικής και η ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΑΡΣΑΜΗ του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας, το γένος Δημάκου, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και κατοικεί στη Ν. Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 17 - ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210-24783

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα νούμερα της λαχειοφόρου του ετήσιου χορού του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011 είναι τα εξής: 1) Το νούμερο 9037 κερδίζει μία καραμπίνα BERETTA. 2) Το νούμερο 6916 κερδίζει μία καραμπίνα BERETTA. 3) Το νούμερο 3482 κερδίζει μία τηλεόραση 32’ LED. To Διοικητικό Συμβούλιο

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 18 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΕΙΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΧΟΥ - ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

∫∂¡Δƒ√ Παραψυχολογίας, Μελλοντολογίας, κ. ΕΙΡΗΝΗ - κ. ΡΙΝΑ: χαρτομαντεία 25 Ε, αστρολογία 25 Ε, καφεμαντεία 15 Ε, κρυσταλλομαντεία 35 Ε, ενόραση-διόραση 55 Ε, οραματισμός 35 Ε. Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (046)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τετράμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών σας. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη τη Θεσσαλία. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00 - 22.00, κα Εύα Αγαπίου, 2421500605, 2415001301, 6983-084661. (477)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (756)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÈÒÚÁÔ˜, ÙËÏ. 6984558843-6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (760)

«™˘ÁÁÂÓÈ΋» ·¿ÙË 700.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 15.

ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ Â›¯Â “ηÚˆı›” Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤·ÈÚÓ 5-6 ÂȉfiÌ·Ù· ÚfiÓÔÈ·˜ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ. H ˘fiıÂÛË ·ÔηχÊıËΠÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÒÓ˘ÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÔÏ›ÙË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∂ÈÏ‹ÊıËΠÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ›¯Â ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ì ÎÚ·ÙÈο ¯Ú‹Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ì·˙› Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ∞ª∂∞ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·˘Ùfi˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ·ıÚfi· ÂȉfiÌ·Ù·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤·ÈÚÓ 5 Ì 6 ÂȉfiÌ·Ù· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ Â› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· (2002-2010). ™˘ÓÔÏÈο ›¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È 713.000 ¢ÚÒ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19982002, ηıÒ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·¿Ù˘, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù¤ıËΠ۠‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë °. ™ÁÔ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰È·Ù¿¯ıËΠ∂¢∂. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ™ÁÔ˘Úfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “·fi ÙÔ 2003 Ô˘ ÂÌϤÎÔÌ·È ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Ì οı ¢ηÈÚ›· ˙ËÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì·, Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó Ú¿ÍÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜” ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ·Ú·Ù˘›Â˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„‹ ÙÔ˘˜.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 7-2-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 452/10568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Άννας Στοιβαχτή, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 3.213,39 τ.μ. στη θέση “Μιχέικα” Τοπικής Κοινότητας “Κισσού” του Δήμου “Ζαγοράς - Μουρεσίου” με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 8-2-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 403/9367

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Αριστοτέλη Σιάρρα, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 403/9367/8-22011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 711,44 τ.μ. στη θέση “Κλήμα Φυτόκου” της Δημοτ. Ενότητας Μακρινίτσας του Δήμου Βόλου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

16

¶·ÌÊ›ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘ÙÒ “¶·›‰Â˘Â ˘ÈfiÓ ÛÔ˘ Î·È ·Ó··‡ÛÂÈ ÛÂ Î·È ‰ÒÛÂÈ ÎfiÛÌÔÓ ÙË „˘¯‹ ÛÔ˘” (¶·ÚÔÈÌ. Îı’ 17). Η καλή ανατροφή των παιδιών, με βάσιν την πίστιν και την ευσέβειαν και την αγάπην προς το καλόν, είναι το ευγενέστερον και τιμιώτερον καθήκον και έργον των γονέων. Από την εκτέλεσιν του καθήκοντος αυτού όχι μόνον τα παιδιά θα ευεργετηθούν, αλλά και οι γονείς θα έχουν πλουσιωτάτην ανταμοιβήν. Τα παιδιά θα είναι δύσκολον να έχουν εξέλιξιν κακήν, εφ’ όσον έλαβαν εις το σπίτι των τα βάσεις της χριστιανικής μορφώσεως και ζωής. Το χριστιανικόν παράδειγμα των γονέων και αι καλαί συμβουλαί των είναι τα ωραιότερα μαθήματα, που τα παιδιά είναι δύσκολον να τα λησμονήσουν. Αντιθέτως υπάρχουν αι καλύτεραι ελπίδες, ότι θ’ ακολουθήσουν τον δρόμον της αρετής και επομένως θ’ αναπαύσουν τους γονείς των και θα τους δίδουν αφορμάς ικανοποιήσεως και χαράς. Εάν ο νέος έμαθεν ενωρίς να σέβεται τον Θεόν και τας εντολάς του, έχει τα καλύτερα εφόδια διά να προκόψη εις την κοινωνικήν του ζωήν. Περιττόν δε να είπωμεν, ότι θα σεβασθή τους γονείς του, θα ενδιαφερθή διά τους αδελφούς του και θα είναι τιμή και καύχημα της οικογενείας του.

∂¡ø™∏ μ∂¡∑π¡√¶ø§ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Μαγνησίας να παρεβρεθούν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου PARK. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα στις 21.00. Ως θέματα προς συζήτηση: - Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός 2010. - Ενημέρωση ως προς το σύστημα εισροών - εκροών. - Ωράριο λειτουργίας. - Τιμές πώλησης καυσίμων. - Γενικά θέματα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τσαβές Άγγελος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κόπανος Αντώνιος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 2421026271 - 39162 - 39163 FAX: 2421039163-2 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 15-2-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 565/14113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Καντάν Αγλαΐας, κατοίκου Γερμανίας, εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 4.882,86 τ.μ., στη θέση “Ρόγγια Πάλτσης” Τοπικής Κοινότητας Αργαλαστής Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις του. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου (Αργαλαστή). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

KH¢EI∞ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∂ªª∞¡√À∏§ ¶∞¶∞¢√¶√À§√

Ετών 87 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Αϊδινίου. Η σορός θα βρίσκεται στο σπίτι μας στο Αϊδίνι σήμερα Τετάρτη, ώρα 7 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα τέκνα: Σωτήριος και Ζωή Παπαδοπούλου, Δημήτριος και Δήμητρα Παπαδοπούλου Τα εγγόνια: Μάριος - Νεκτάριος - Αλεξάνδρα - Κορίνα - Μάνος Πέτρος - Μάνος - Σάντρα Τα αδέλφια: Αλέξανδρος - Γεώργιος - Παναγιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 295, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª¿Ú·˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, KOZANH §·Ú›Û˘ 234, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜ - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30

™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. æ¿ÚÈ· ‹... ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·. - ™˘ÁÎÈÓ› ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 2. ¶ÚÔ·ÙÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó¿ÌÂÈÍË. - ∏Úˆ›‰· ÁÓˆÛÙÔ‡ ·È‰ÈÎÔ‡ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. 3. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÚfiıÂÛ˘. - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 4. “ºˆÎ›ˆÓ” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. - ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Û ʇÏÏÔ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. 5. ∫·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜. - ∞ÂÈÏ‹ ηٿ ÙÔ˘... ‚·ÛÈÏÈ¿. 6. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. - ªÔÚÊ‹ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. 7. Δ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ì›· ·ÚÂÙ‹ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. Œ¯ÂÈ Ù· ÈÔ „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ (ÁÂÓ.). - ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÂÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 9. ∏Úˆ›‰· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºÏÔÌ¤Ú (Ì›· ÁÚ·Ê‹). - √ÙÈο... ‰ÔοÚÈ·. 10. ∞Ú¯ËÁfi˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. - πÛ·ÓÈÎfi ¿ÚıÚÔ. 11. μÂÏÁÈ΋ fiÏË. - μ·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ πÚ¿Î, Ô˘ ·ÓÂÙÚ¿Ë, ÙÔ 1958, ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ú·ÍÈÎfiËÌ·. 12. ∞ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi Ì›· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ (ÍÂÓ.). - ÀÔÓÔ› Î·È ÙÔ ·È‰› (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 2. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È Ù· “·ÓÂÎÙ¿” (ÁÂÓ.). - ¶fiÏË Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. 3. ª·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜.

4. ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ.- Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 9‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. - ∫·ı›ÛÌ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜. 5. ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ fiÓÔÌ·. μÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›·. 6. °ÂÚÌ·Ófi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ΔÌ‹Ì· Â›ÏÔ˘. 7. ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. - ΔËÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ (ÁÂÓ.). 8. ™˘ÓÔÏÈο, ·Ó... ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›. - μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. - ŒÓ· Û‡ÌʈÓÔ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 9. ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. - ¶›ÓÂÙ·È Î·È ·ÁˆÌ¤ÓÔ. °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 10. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË (Ì ¿ÚıÚÔ). - ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˘. 11. √ “ÌÂı‡Ûٷη˜” ·ÏÈÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈÙ·ÎÙÈο, Û·Ó ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi. 12. ŸÓÔÌ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. £∂∞Δƒπ¡π™ª√π, 2. ∞ƒΔπ∞ - ∞™∂ §∞, 3. §∞´∫∞ - À√ƒ∫∏™, 4. ∞Δ∞ - ™∞Δπ, 5. ªø - ¡π - ΔπΔ√, 6. ∫∞Δ∞∫ƒπ¡ø, 7. º∞ƒª∞∫∂π∞, 8. À¡π ™∞ƒ∞∫π, 9. §πª∞¡π - ∞πø¡, 10. ƒ∞™∞ - øƒ∞ - Δ™π, 11. ∫√π§√Δ∏Δ∞™, 12. ∞π∞ - ¶∞§∞Δπø¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. £∞§∞ª√ºÀ§∞∫∞, 2. ∂ƒ∞Δø ∞¡π™√π, 3. ∞Δπ∞ - ∫ƒπª∞π∞, 4. Δπ∫ - Δ∞ª - ∞ƒ§, 5. ™∞∞ƒ - Δ∞π¡ - √, 6. ∫∞¡∞ - πøΔ∞, 7. ¡∞ÀΔπ∫∂™ §∏ƒ, 8., π™√π - ƒπ∞ - ∞Δ∞, 9. ™∂ƒ - Δπ∞ƒ∞ - ∞Δ, 10. ∫∞π¡ - π™Δπ∞, 11. √§∏ - Δø - ∫ø™, 12. π∞™π√ ªπ¡π√¡.

N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏

T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..........................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .......................................................2421070931 - 2421071022 ............................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ..............................................2421070931 - 2421075319 ...........................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .......................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì............................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜..................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ........................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ....................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ....................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .........................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .............................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..........................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ...........................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. .................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..............................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...........................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ.................................................. 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ........................................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ................................................. 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú........................................... 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ................................................. 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ..........................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..........................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ............................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜........................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ........................... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ........................................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘.................................. 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘................................................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ............................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ............................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘....................................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ....................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ..............................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ............................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ........................................................................................100

∫ƒπ√™ ¶ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ϤÙ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Û ¤Ó· ηÏfi Û·˜ Ê›ÏÔ, Ì¿ıÂÙ ·fi ÚÈÓ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÌÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-11-23-49-8. Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ÌË ÊÙ¿ÓÂÙ ÛÙ· ¿ÎÚ· Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı›Ù ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-28-47-37-33-4. ¢π¢Àª√π ªÚÔÛÙ¿ Û ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ı· ‚ÚÂı›Ù ۋÌÂÚ· Ô˘ ı· Û·˜ ÂÍ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÂÙ ¿ÌÂÛ· ı¤ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-40-33-21-23-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û·˜ ÍÂΛÓËÌ·, fï˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ οÔÈÔ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4033-23-45-9. §∂ø¡ ∫Ú˘Ê¿ fiÓÂÈÚ·, ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Û‹ÌÂÚ·, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Î·Ïfi Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-50-33-45-3-22. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∫·Ï¤˜ Â·Ê¤˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ·, Ù‡¯Ë ı· ¤¯ÂÙ fiÏÔÈ ÂÛ›˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 4/9, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔ¯‹ Û ̛· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Ì οÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-5-44-34-56-2. ∑À°√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, Ú¤ÂÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÂÙ ӷ Â›Ó·È Û ‹ÚÂÌÔ ÙfiÓÔ, ·ÔʇÁÂÙ Â›Û˘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜, ÁÈ·Ù› ı· ÛÙÂÓ·¯ˆÚËı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 59-40-33-12-34-8. ™∫√ƒ¶π√™ °È· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ôڛ˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜, ÌÈÏ‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û·˜ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁÒÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-6-4-22-34-9. Δ√•√Δ∏™ ∞ÔʇÁÂÙ ۋÌÂÚ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-665-78-3. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· Û·˜ Î·È Û·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-6-5-4423-47. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÔÏÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ʤÚÓÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ ·ÔʇÁÂÙ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-23-14-39-58-4. πãÀ∂™ ¶ÏËÛÈ¿ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÌÈÏ‹ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘ Î·È Í¯¿ÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-33-23-12-5.

TH§EºøNIKO KENTPO ................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ......................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY...............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ...........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ..........................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ......................................................................................199 EKAB: .....................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ......................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜...................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ........................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜............................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..........................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...............................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .........................................................................10400 EXPRESS SERVICE.................................................................................1154 HELLAS SERVICE ..................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ........................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· .........................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...............................................................................6948475814 MËϛ˜.......................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY....................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY ............................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO........................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ........................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ .................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...........................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .........................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .......2410 237811 ¶I§OTO™ ..................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..........................24210 24628

TA•I

PA¢IOTA•I ..............................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™........................................................... 24210 61000 A°PIA™ .....................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.............................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ........................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∫√∫∫π¡∏ ∫∞ƒΔ∞!

Ÿˆ˜ Û fiÏ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù·, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ ÛοÎÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÛÙÔÓ ·›¯ÙË, Ô˘ ı· ˘Ô¤ÛÂÈ Û ·Ú¿و̷, ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ù·... ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·. ™ÙÔ ÛοÎÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ù· Ú¿Ì·Ù· Â›Ó·È ÈÔ ·Ï¿ Î·È ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ οÚÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜. ∏ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛηÎÈÛÙ‹˜, ‹Ù·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1960 fiÙ·Ó Ô ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤Ë̘ º›ÛÂÚ ·ÁÓfiËÛ ÂȉÂÎÙÈο Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯ÂÈÚ·„›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ë ÌË ÎfiÛÌÈ· ÂÚÈ‚ÔÏ‹, Ë ÌË ¤ÁηÈÚË ÚÔۤϢÛË, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ ‹ ηʤ, Ë ¯Ú‹ÛË ÎÈÓËÙÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È 3ÌËÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ›˜ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂȘ” ∞Ó·ÙfiÏÈ °È‚ÁȤÓÈ‚ÈÙ˜ ∫¿ÚÔ‚ 1951¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1975

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

∫¿ÚÔ‚ ∞Ó·ÙfiÏÈ (2725) - μ›ÎÙˆÚ ∫ÔÚÛÓfiÈ (2665) 29Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛοÎÈ ª¿ÁÎÔ˘È ºÈÏÈ›Ó˜ 03.08.1978 ∞ÓÔȯÙfi ¿ÓÔÈÁÌ· ƒ¿È §Ô¤˙ 1.Â4 Â5 2.π˙3 πÁ6 3.∞‚5 ·6 4.∞·4 π˙6 5.0-0 πxÂ4 6.‰4 ‚5 7.∞‚3 ‰5 8.‰xÂ5 ∞Â6 9.π‚‰2 πÁ5 10.Á3 Ë6 11.μÂ2 ∞Ë7 12.π‰4 πxÂ5 13.˙4 πÁ4 14.˙5 Ëx˙5 15.πx˙5 ¶Ë8 16.πxÁ4 ‰xÁ4 17.∞Á2 π‰3 18.∞ı6 ∞˙8 19.¶·‰1 μ‰5 20.∞x‰3 Áx‰3 21.¶x‰3 μÁ6 22.∞x˙8 μ‚6+ 23.ƒı1 ƒx˙8 24.μ˙3 ¶Â8;; 25.πı6 ¶Ë7 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 4/5

§Y™H

26.¶‰7!! ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ª∞Δ 26...¶‚8 [·Ó 26...∞x‰ 27.μ˙7) 27.πx˙7 ∞x‰7 28.π‰8+ 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· TÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - °È·ÓÓÔ˘Ï¿, £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 18 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421031690, ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ∞Óı. °·˙‹ 147∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜), ÙËÏ. 2421032224, μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙËÏ. 2421031849. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË, ÙËÏ. 2421033121. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘Úԇ̷ÏÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 15, ÙËÏ. 2421066000. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 16 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™˘ÌÌÔÚ›· ÂÚ·ÛÙÒÓ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.45 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √ ·ÚÈÔ˜ ¶ÈÁÎÔ˘˝ÓÔ˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ √È ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ∏ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· “™˘ÌÌÔÚ›· ÂÚ·ÛÙÒÓ” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √ §fiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ∫ÈÎ ª·ÙfiÊÛÎÈ, Ô ‰È¿‚ÔÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ‚Ô˘Ó¿ ∂›‰· ÙË °Ë Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ “ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜”

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶ÔÈÔ˜ ¤ÓÈÍ ÙË ªfiÓ·;” ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· “ŸÙ·Ó Ï›ÂÈ Ë Á¿Ù·” ∂ȉ‹ÛÂȘ Champions NET ÕÚÛÂӷϪ·ÚÙÛÂÏfiÓ· ƒfiÌ·-™·¯Ù¿Ú ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

18.00 18.15 18.30 20.00 21.00 21.45 23.45 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 00.15 01.45 02.45 03.45 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ How do i look Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Chefs: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Invisible worlds Sex-The revolution Torchwood πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Trace evidence Sea rescue The Oprah Winfrey show

17.00 18.00 18.50 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 04.00 04.30

06.00

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ Art Uber Alles ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

£E™™A§IA TV

16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Fantasy mission force” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È”

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.05 17.15 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Shark ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost European poker tour ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

07.30 08.00 09.00 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ΔÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ƒ·ÎÔÛ˘ÏϤÎÙ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ∞Ú·ÎÙÈο ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.45 00.45 01.45 02.45 04.45

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞fi‰ÂÈÍË ˙ˆ‹˜” The Mentalist ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Nip Tuck “∫·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 24.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›·: ™ÈÙ¿Ô 1630-1707” Δ·Í›‰È· ·Ó·Î·Ï‡„ÂˆÓ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·: ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ™Ù· ›¯ÓË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∞ÓÂÌÔ‰·Ṳ́ӷ ‡„Ë” ∂ȉ‹ÛÂȘ

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 10-16/2/11

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 10-16/2/11 ∞π£√À™∞ 1: Δ√ ª√ÀΔƒ√ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00-20.00-22.00-00.00

∞π£√À™∞ 1

“√ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞” ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· 12 ŸÛÎ·Ú ªfiÓÔ ÛÙÔ “ODEON §π¡Δ√” ¶ÚÔ‚.: 7.30 & 10

∞π£√À™∞ 2: ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - Δ -

Ù¿ÚÙË: 17.15 ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 15.15 - 17.15 BURLESQUE (ªÈÔ‡˙ÈηÏ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15-21.45-00.15

∞π£√À™∞ 2

a) “45 m2” √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÂχıÂÚÔ˜... ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ¤ÎÏËÍË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! ¶ÚÔ‚.: 6.30 & 10.30 b) “ΔÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÎÓÔ˘” ¶ÚÔ‚.: 8.15

∞π£√À™∞ 3: Δ√ ∂Δ∂ƒ√¡ ∏ªπ™À (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00-19.0021.00-23.00 ∞π£√À™∞ 4: ∑√Àª¶∞π√™ ∫∞π π√À§π∂Δ∞

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1972, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ·ÁÁ¤ÏË ™ÂÚÓÙ¿ÚË. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù›ÓÔ˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿Úˆ ∫ÔÓÙÔ‡, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜, °ˆÁÒ ∞Ù˙ÔÏÂÙ¿ÎË.

ªÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ Ï¤È ÌfiÈ, Ô ƒ¤ÓÔ˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· Û¯ÔÏ‹ ÁÈ· Ï¤È ÌfiÈ. √ ·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ Δ˙fiÚÙ˙˘ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘. √ ƒ¤ÓÔ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Î·È ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ. ∂Λ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜: ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÔËÙ‡ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛȘ Î˘Ú›Â˜. √ ƒ¤ÓÔ˜ ı· ÂÚˆÙ¢Ù› ÙËÓ ŒÏÂÓ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÈ· ÎfiÚË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.

∂Δ1 12.00

ŸÙ·Ó Ï›ÂÈ Ë Á¿Ù· ∫ˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1962, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Û›Ï˘ ∞˘ÏˆÓ›Ù˘, ƒ¤Ó· μÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜, ºÏˆÚ¤Ù· ∑¿ÓÓÓ·.

ªÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ. ŒÓ·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ó¤Ô˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ‚ÔËıfi Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË ÓÔÌ›˙ÂÈ ÁÈ· ÎfiÚË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ŒÓ·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÎfiÚË Î·È, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ Ó¤Ô ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÎfiÚ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Ì ·ÛÙ›· ·ÚfiÔÙ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â¤Ú¯ÂÙ·È ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Ï‡ÓÔÓÙ·È ¿·ÓÙ˜ ÔÈ ÁÚ›ÊÔÈ.

¡∂Δ 18.30

∞fi‰ÂÈÍË ˙ˆ‹˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ¤ÈÏÔÚ Ã¿ÎÊÔÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘, ªÂÁÎ ƒ¿È·Ó, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÔÚ˜.

™Â ¤Ó· ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ë ÕÏȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Δ¤ÚÈ £ÔÚÓ, ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹ ÔÌ‹ÚˆÓ. √ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ··ÁˆÁ‹˜ ·fi ·ÓÙ¿ÚÙ˜, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ï‡ÙÚ· ‡„Ô˘˜ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∫·È ÂÓÒ Ô £ÔÚÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘, ¤Ó· ÊÏÔÁÂÚfi Âȉ‡ÏÏÈÔ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙËÓ ÕÏȘ. ΔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi, ̤۷ Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚›· Î·È ÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi; ∞ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÎÔ‡ÚÛ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜...

STAR 21.00

ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∫Ô‡ÎϘ Master chef ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ ¶ÚÔ‰ÔÛ›· ŒÓÔ¯Ë ·Á¿Ë ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55

¶H§IO 48 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

(∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) 3D: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 15.30-17.30 Δ√ ∞¢ÀΔ√ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· 3D) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30-22.00-00.30

ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √ÏȂȤ ¡·Î¿˜, ∂ڛΠΔÔÏÂÓÙ·Ófi. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Ó ¶ÔÏ ƒÔ˘‚, ∑Ô˘Ï› ºÔ˘ÚÓȤ, ª·ÚÈÏÔ‡ ªÂÚ›.

∫·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜, Ù· Û¯ÔÏ›· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. Δ· ·È‰È¿ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÛÙ›· Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÍÂÛ·ÏÒÓÔ˘Ó ˘fi ÙÔ... ¿ÁÚ˘ÓÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ÔÌ·‰·Ú¯ÒÓ. √ μÂÓÛ¿Ó, ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ ϤÔÓ, ·Ó·ÔÏ› ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ηٷÛ΋ӈÛ˘ ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ °·ÏÏ›·. ∞˘Ùfi˜, 10 ÔÌ·‰¿Ú¯Â˜ Î·È 80 ·È‰È¿ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜. ∞Úfi‚ÏÂÙ· Û˘Ì‚¿ÓÙ·, ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ù·Í›Â˜, Ù· ÚÒÙ· ÊÈÏÈ¿, Ù· ÚÒÙ· ÛÎÈÚÙ‹Ì·Ù·, ·È‰È¿ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ù˘¯›Â˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ù· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ı· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›.

∂Δ1 24.00

∞ÓÂÌÔ‰·Ṳ́ӷ ‡„Ë ∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1970, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÌÂÚÙ ºÔ˘¤ÛÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ›ÌÔıÈ ¡Ù¿ÏÙÔÓ, ÕÓÓ· ∫¿ÏÓÙÂÚª¿ÚÛ·Ï, Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó °ÎÏfi‚ÂÚ.

ŸÙ·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ŒÚÓÛˆ, Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¤·˘Ï˘ Wuthering Heights, Á˘Ú›˙ÂÈ ·fi ÙÔ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ʤÚÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÎÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙÔ Ã›ıÎÏÈÊ, ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ·Ï‹Ù¢ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∂ÓÒ ·Ú¯Èο Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ŒÚÓÛˆ, Ô Ã›ÓÙÏÂ˚ ÎÈ Ë ∫¿ıÚÈÓ ‰Â Û˘Ì·ıÔ‡Ó ÙÔ ·È‰›, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫¿ıÚÈÓ Î·È ÙÔ Ã›ıÎÏÈÊ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Ô Ã›ÓÙÏÂ˚. ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ŒÚÓÛˆ, Ô Ã›ÓÙÏÂ˚ Á˘Ú›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ Ì·˙› ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ºÚ¿ÓÛȘ. ¶·›ÚÓÂÈ Ù· ËÓ›· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ã›ıÎÏÈÊ Û·Ó ˘ËÚ¤ÙË, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙËÓ ∫¿ıÚÈÓ.

μ√À§∏ 22.10


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011

ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· “Διακονία” θα λειτουργήσει στη Γαλ-

™ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ Μέσα στην καρδιά του χειμώνα η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια ευκαιρία να κινηθεί η αγορά, να χτυπήσει εντονότερα κι η δική της καρδιά. Γίνεται παράλληλα η TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË αφορμή να εκφραστεί με μεγαλύτερη φαντασία και επινοητικότητα μια διάθεση προσέγγισης, από πολλά ζευγάρια που προσπαθούν να ανταποκριθούν στο “πνεύμα” της ημέρας, αφιερώνοντας χρόνο και χρήμα. Υπάρχουν βέβαια κι άλλοι, που μπορεί να διαθέτουν αυτά τα αγαθά, αλλά χωρίς να έχουν τον κατάλληλο σύντροφο να τα μοιραστούν, μόνοι τους καθώς είναι, δέχονται μάλλον την πίεση, παρά την “ευλογία” της ημέρας. Παρότι τα έθιμα του Αγίου Βαλεντίνου είναι εισαγόμενα, οι βάσεις των σχέσεων έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στο δυτικό κόσμο. Το πρότυπο της ρομαντικής ζωής δεν έχει εκλείψει ποτέ από τη βιομηχανία του κινηματογραφικού θεάματος. Τα τελευταία χρόνια συντηρείται μάλιστα συχνότερα και από το τηλεοπτικό θέαμα, κατά την επίμονη αναζήτηση συντρόφων, από τον αστικό μέχρι τον αγροτικό πληθυσμό, για τις ανάγκες εκπομπών των καναλιών. Κυρίως όμως το ζευγάρι ως αξία προσπαθεί, παρά την αύξηση των διαζυγίων και στον τόπο μας, να παραμείνει σταθερό, μέσα σε ένα ευρύτερο πλέγμα ανθρώπινων σχέσεων. Επιμένει να διεκδικεί το ζωτικό του χώρο. Ως καταφύγιο μέσα στους πυρετώδεις ρυθμούς της σύγχρονης ζωής. Σταθερό, περισσότερο από άλλα συστήματα στήριξης, τα οποία παρέχει η κοινωνία, από τον κύκλο των φίλων έως τις συγγενικές ή τις επαγγελματικές σχέσεις, που μπορεί πολλές φορές να διαβρώνονται πολύ περισσότερο. Εξακολουθεί να είναι σημαντικό μέσα στην αποξένωση και στον ατομικισμό. Έτσι παρά τη φούρια για λουλούδια ή σοκολατάκια, που έρχεται κάθε χρόνο στα μέσα του Φλεβάρη, η αφοσίωση, το αίσθημα, το πάθος, ή έστω η παρηγοριά, δεν εξαντλείται μέσα σε μια μέρα του χρόνου, όσο θα παραμένει διαρκής η ανάγκη. Άλλωστε κι οι ανθρώπινες καρδιές δεν είναι πάντα φανταχτερές. Χτυπούν συνήθως στους ρυθμούς αισθημάτων και φόβων, που μεταβάλλουν το ρυθμό τους από μέρα σε μέρα. rallis@e-thessalia.gr

ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Δ√À °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À

Τρεις ερωτήσεις κρίσεως. Eφόσον η κυβέρνηση έκοψε επισήμως τον αέρα στους τρεις επικεφαλής της τρόικας και επειδή από παντού ως γνωστόν τους διαολόστειλαν αυτές τις μέρες, τους παίρνει να επιστρέψουν πάλι - αυτοί οι ίδιοι τρεις - τον Μάιο σαν να μην τρέχει κάστανο; Eπί της ουσίας στην αιφνίδια ελληνοτροϊκανή σύγκρουση το ύφος των τριών ενόχλησε ή όσα είπαν; Tο ενδεχόμενο να πουληθεί κρατικός πλούτος έφερε την αποστροφή ή ότι το ανακοίνωσαν οι ξένοι; Συνήθως

λίας και Γλάδστωνος, Σταθμός Α’ Κοινωνικών Βοηθειών από τη Μητρόπολη, ως παράρτημα του Συλλόγου Συμπαράστασης Κρατουμένων, του “Εσταυρωμένου”. Θα είναι κάθε μέρα ανοιχτός μέχρι το μεσημέρι, θα στηρίζεται σε προσφορές βολιωτών (ρουχισμό, τρόφιμα, παιδικές τροφές κ.λπ.) και θα απευθύνεται βεβαίως, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Βόλου, σε απόρους της πόλης. Όλα καλά ώς εδώ και αυτονόητα θα συμπλήρωνα, από την Εκκλησία και την αποστολή της. Αλλά, από τους απόρους για να τύχουν τη βοήθεια της Εκκλησίας, δεν ζητείται όπως θα περίμενε κανείς, χαρτί απορίας, ανεργίας ή άλλο χαρτί που να αποδεικνύει την πραγματική τους ανάγκη. Ζητείται “συστατική επιστολή από την ενορία τους, από το Κέντρο Συμπαράστασης Οικογένειας της Μητρόπολης ή από το Σύλλογο Συμπαράστασης Κρατουμένων”... Σαν πιστοποιητικό “θρησκευτικών φρονημάτων” μου ακούγεται αυτή η συστατική επιστολή της ενορίας, που ακυρώνει την πρόθεση και κάνει την κίνηση να χάνει τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα. Επιπλέον, βάζει τον έχοντα ανάγκη, στη διαδικασία να περάσει ένα γραφείο, όπου πιθανόν δεν γνωρίζει κανέναν γιατί ας πούμε δεν εκκλησιάζεται τακτικά ή καθόλου, να παρακαλέσει για να του δοθεί βοήθεια. Εγώ ξέρω ότι η αγάπη προσφέρεται χωρίς όρους. Η ανθρωπιά δεν έχει δόγματα, χρώματα και σημαίες. Η προσφορά, δεν προϋποθέτει “συστατική επιστολή”. Και πόσο μάλλον αν προέρχονται από την Εκκλησία...

Μπορεί να τόχουν στα χέρια τους και τα παιδιά μας και να μην το ξέρουμε. Είναι ένα νέο παιχνίδι, για ipad - από τα ηλεκτρονικά που παίζουν στα δάχτυλα οι πιτσιρικάδες - με τίτλο “Smuggle Truck”, στα ελληνικά... “φορτηγό των λαθρομεταναστών”. Ο παίκτης, έχει στόχο να κρατήσει τους λαθρομετανάστες ξαπλωμένους στο φορτηγό, ενώ αυτό τους περνάει από τα σύνορα ενός κράτους παράνομα βεβαίως...Ψάχνοντας στο ίντερνετ για αυτό το “παιχνιδάκι” με τις ζωές των ανθρώπων από τη μια, αλλά και τους κανόνες και νόμους ενός κράτους από την άλλη, βρήκα πως η ιδέα του, ξεκίνησε από το γεγονός ότι ο εμπνευστής ήθελε να επικρίνει το γεγονός ότι η νόμιμη μετανάστευση δεν είναι εύκολη στην Αμερική κι ότι γιαυτό το “ενοχλητικό” θέμα, μπορούσε κανείς να μιλήσει με διαδραστική...σάτιρα. Σα να μου φαίνεται ότι πολλοί στρογγυλοκάθονται πάνω στην άνεση, την ελευθεριότητα της σάτιρας, καθώς και την ποικιλία των ορισμών της. Γι’ αυτό κι έφτασε να γίνει παιχνίδι, ένα φορτηγό με στοιβαγμένους, μελαχρινούς ασφαλώς ανθρώπους, να περνάει μέσα από τα πυρά των συνοριακών φυλάκων...

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

∏ Ôχ·ıË ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ë Ï·Ù›· Ô˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∫·ıfiÏÔ˘ Ï›ÁÔ, ·ÛÊ·ÏÒ˜. ∞ÏÏ¿ ¯¿ıËΠ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ, ÌÈ· ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÙÔ Áη˙fiÓ, ÌÈ· ÂÈÌÂϤÛÙÂÚË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ; ¢˘Ô-ÙÚ›· ·ÁοÎÈ· Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·È Î¿ÙÈ ·ÛıÂÓÈο ‰ÂÓÙÚ¿ÎÈ·, ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Â›Ó·È fiÏ· ÎÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔÏ›‰È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ˘ ¶Ï·Ù›·˜ Ù˘ fiÏ˘...

στην πολιτική οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα στα κείμενα που τις καλύπτουν. Παραδείγματος χάρη, μερικοί έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στις νευρικές κυβερνητικές αντιδράσεις μετά την επίδειξη του ιμπέριουμ της τρόικας. Και διαπίστωσαν ότι οι τουφεκιές είναι με άσφαιρα. Πάνε στον τύπο, όχι στην ουσία. Δηλαδή οι διαψεύσεις δεν... διαψεύδουν εντελώς και κατηγορηματικά ότι υπήρχε συζήτηση με τους τροϊκανούς για την εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Oμοίως στην “απολογία” τους οι τρεις μάγοι με τα δώρα άφηναν να εννοηθεί ότι αυτό το θέμα - φωτιά ήταν στο τραπέζι. αρα αυτό που ακούγεται από προ-

χθές στα κεραμίδια είναι γάτα. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί εστιάζονται στη θέση: οι τροϊκανοί μίλησαν για πράγματα που δεν τους έπεφτε λόγος και άρα είναι υπόλογοι για υπέρβαση αρμοδιοτήτων. Η αντιπολίτευση κάνει πάρτι και εμμένει ότι το παιχνίδι ήταν στημένο, γιατί ήταν προφανές ότι οι τρεις μίλησαν με βάση στοιχεία που κάποιος έδωσε. Και εδώ που τα λέμε πώς γίνεται να μιλάνε για έσοδα πενήντα δισ. ευρώ και αυτό ακριβώς το νούμερο να προκύπτει και από τη μελέτη που αποκάλυψαν χθες “τα Νέα”; Συμπέρασμα: το θέμα της Παρασκευής δεν έκλεισε και θα το ξαναβρούμε σύντο-

T‡Ô˜ ✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “Ÿ¯È ·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë, ·ÏÏ¿ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË...”. ✒ ∂£¡√™: “™ˆÛ›‚ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÊ¿·Í ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “Δ· ÌÈÏ‹Û·Ì ٷ Û˘ÌʈӋ۷Ì”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¶ˆÏËÙ‹ÚÈÔ Û 598 ÓËÛÈ¿ ‚¿˙ÂÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ✒ ∂•¶ƒ∂™: “ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È πÚÏ·Ó‰›·”. ✒ ∂™Δπ∞: “ª·˜ Ù˘ÊÏÒÓÂÈ Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜”. ✒ ∏ ∞À°∏: “£¤·ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ.”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∏ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ù· 50 ‰ÈÛ.”. ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “§·˚΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ù۷Λ˙ÂÈ ÙÔ Ï·fi”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “Δ· “·ÊÂÓÙÈο” ÂÈ̤ÓÔ˘Ó: μÚ›Ù ٷ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ”. ✒ City Press: “ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·”. ✒ Metro: “∂ÎÏÔÁÈÎfi˜ Èfi˜ ¯Ù˘¿ ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘”.

μα μπροστά μας. Eίπαμε στους τροϊκανούς ότι πουλάμε ακίνητη περιουσία ή δεν τους είπαμε; Eάν το πρότειναν οι ίδιοι γιατί κατάλαβαν ότι το συζητάμε; Και εν πάση περιπτώσει τι θα γίνει στο τέλος; Θα πουλήσουμε ή δεν θα πουλήσουμε; Tο ζουμί μέσα στο οποίο βράζει η κυβέρνηση προήλθε από το στυλάκι του Ντερούζ και τις αφ’ υψηλού υποδείξεις του Τόμσεν; Μέχρι στιγμής οι απαντήσεις δείχνουν περισσότερο παιχνίδια με τις λέξεις. Μόνο που όπως έλεγε ο Βολταίρος: “Η μεγάλη χρησιμότητα των λέξεων είναι να κρύβουν τις σκέψεις μας”. Από ΤΑ ΝΕΑ

16-2-11  

h theta ths tetarths

16-2-11  

h theta ths tetarths

Advertisement