Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.33 - ¢. 18.48’ ™∂§∏¡∏ 8 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.249 §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ., ™·‚›ÓÔ˘ ÔÛ›Ô˘, μ¿ÚÛÔ˘ ÔÌÔÏÔÁ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ºÚ›ÎË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ª·ıËÙ‹˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ·fi ÛÔ‚¿ ∂¡∞™ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÔ‚¿ ·fi ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙÔ 1Ô Δ¯ÓÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ (Δ∂∂) ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ■ ÛÂÏ. 20

«ªÔ˘ÛÈ΋» ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ

3 ÓÂÎÚÔ›

Û ÙÚÔ¯·›Ô ∫·È ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Ù· ı‡Ì·Ù·, ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi Óٷϛη ÈÎfiÓ˜ ·fiÏ˘Ù˘ Êڛ΢ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Û ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ÛÙÔ 290fi ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂÙ¿ ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, Î·È Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ΔÚÂȘ ÓÂÎÚÔ›, ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÂÏ·ÊÚ¿, fiÏÔÈ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¡Ù·Ï›Î· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· Â¤ÂÛ Û ̛ÓÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È πà ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ - fiÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο Â¤‚·ÈÓ·Ó 15 μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ - Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ›¯·Ó η٤‚ÂÈ ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ÛËÌÂȈı› Ë ÙÚ·Áˆ‰›·. ■ ÛÂÏ. 17

∏ ÌÔÈÚ·›· Óٷϛη

Ãı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ™Δ∏¡ ηٿÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfi-

ÏÔ˘, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, Ì ‰Âο‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ¤ÁÈÓÂ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ∏ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ¯ı˜ Ì ÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. £. ¡¿ÎÔ Ó· ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹, Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™Ô‡ÚÏ·, Î. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ù˘ ¡.¢ Î. ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜. ■ ÛÂÏ. 11

¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ 700 ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ■ ÛÂÏ. 20

™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ «¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘»

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· ∞Ó›¯Ó¢ÛË ˘„ËÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ■ ÛÂÏ. 16 ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ™Δ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡

¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ (¢√À∫) μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ■ ÛÂÏ. 18

√‰ÔÈÔÚÈÎfi Ù˘ «£»

∫ÈÛÛfi˜, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Â·Ó·Î¿ÌÙÂÈ

■ ÛÂÏ. 19

™ÎËÓ¤˜ «·›ÚÔ˘ οÏÏÔ˘˜» οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

∂ÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ οو ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ¢À¡∞ª∂π™ ÙˆÓ ª∞Δ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Ì ¯ËÌÈο ÙÔ˘˜

Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÌfi‰È˙·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. √È ÂÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›¯·Ó Û¿ÛÂÈ Ù· Ï·˚Ó¿ οÁÎÂÏ· ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È Ì‹Î·Ó ̤۷. ŒÓÙÚÔÌÔÈ ‰Âο‰Â˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÓËÌ›Ô. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ, ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ı· Â¤Ì‚ÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Íˆ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ■ ÛÂÏ. 8

ΔÔ˘ ¿Ú·Í·Ó ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο 800.000 ¢ÚÒ ■ ÛÂÏ. 10 ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

«ª‹ÙÚ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜» Ë ÔÏ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·

■ ÛÂÏ. 7

¡¤· Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

■ ÛÂÏ. 6

∞ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ

■ ÛÂÏ. 15

°ÂÓÈ΋ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂ ■ ÛÂÏ. 8 æËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂ ■ ÛÂÏ. 9 ∞Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi

ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 15% ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ

■ ÛÂÏ. 10

™ÙÔ 12% ·Ó‹ÏıÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ■ ÛÂÏ. 38


¶ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

2

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

°ÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù·

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. ∫ÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ù· ∞ıÏËÙÈο ™¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÓÒ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ηıËÁËÙÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∂›Û˘ ˙‹ÙËÌ· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Î·È Ì ÙËÓ ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÒÛË ÛÔ‚¿‰ˆÓ ÛÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ª‹Î·Ù ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙ· “‚·ıÈ¿” Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜; “¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ·Ó ¿ÎÔ˘Á ηÓ›˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, ı· ÂÚ›ÌÂÓ fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ, ı· ‹Ù·Ó “·ÓıfiÛ·ÚÙË” . Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙË ‰È¤„Â˘Û·Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı‡ÌÈ˙·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·Ó Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÌfiÏȘ ȉڇıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÒÚ˜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, fiÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È 700 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ï›ÂÈ ÙÔ 20% ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ ı· ÂÍÔÊÏÔ‡Û·Ì ٷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· Îfi‚Ô˘Ó ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜. £ÂÛÌÔ›, fiˆ˜ Ù· ·ıÏËÙÈο Û¯ÔÏ›· ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÙÔÔıÂÙË̤Ó˘ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· Ï‹Ú˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì Ôχ Ï›Á· ÏfiÁÈ· Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì” . ∫·È ÙÔ “Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԕ Ô˘ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜; “ΔÔ “Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԕ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙ· fiÓÂÈÚ· οÔȈÓ. √ οı ÔÏ›Ù˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ‹ Û¯¤ÛË Ì fiÛ· ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ› ıÒÎÔÈ. √ÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔÛÈÙfi Û οı ÂÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÚfiÛÎÔÙ· ÌfiÚʈÛË, ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË. √ÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹, ı· ÙËÓ Â͢„ÒÓÂÈ Ì ‚·ÛÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂÚÁ·Ï›· οı ÙÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi” ··ÓÙ¿ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜; “√È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ, ÒÛÙÂ Ë ∂§ª∂ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÊÔÚ¤· ·ÚÔ¯‹˜ ¤ÚÁÔ˘, ·ÁÒÓ· Î·È ÂÏ›‰·˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÁÔÓÈfi Î·È ÙÔ Ì·ıËÙ‹” ›Â Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. √È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘; “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fï˜ ÙÈ ¤ÁÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. √È ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û˘Ó¯Ҙ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ȥ˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙËÓ Â·ÁÚ‡ÓËÛ‹ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜. ∫·Ó¤Ó· ¢¡Δ Î·È Î·Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ı· ·ÊÂı› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË” .

ø˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ∫·ıÒ˜ ϤÓÂ, ‹Ù·Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠÂ›Û˘ Ì ¤ÚÁ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ì ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ . ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

“ÕÚÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙÒÚ·” ΔËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘, fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ “˙ˆÓÙ·Ó¿” Ì·Á·˙È¿ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯Úˆ̤ÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. “√È ÓfiÌÔÈ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, Âȉ¿Ïψ˜ ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ˙Ô‡ÁÎÏ·˜. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ˆÛÙfiÛÔ Ô ¡fiÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÈ‚ÏËı›. ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ “ÎÚ·¯” Ú¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ Î·È ·Ú·‚¿Ù˘. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÂÌ¿Ù· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‚ÈÒÛÈ̘. √ ÓfiÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Úı› ÙÒÚ· Î·È ı· ÎÈÓËıԇ̠ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘˜

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

™Â ÔÈÔ˘˜ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ; ΔÔ˘˜ ¤ÓÙÂη ÈÔ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ª¤ÛÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚ›Ô˘ 40.000 ¢ÚÒ. ∫·È fiÛÔ Î·È Ó· ϤÓ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ fiÙÈ Î¿ÔȘ ı¤ÛÂȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı fiÚÈÔ. ΔÔ ÙÈ ÏËÚÒÓ·Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ÈÎÚ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË Î¿ÔȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ ϤÂÈ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∞˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î·È ·˜ ¿„ÂÈ Ó· ÙÔ ˘fiÛ¯ÂÙ·È. ∫·È ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ì¿ÙÈ·. ¡· ÌËÓ ÎÙ˘Ëı› ‰ËÏ·‰‹ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¢∂∫√ Ì ÌÈÛıfi 1.200-1.300 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. º.™.

ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜.

ÙËÓ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. °.•.

ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘

¶È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ;

∞fi ¤Ó· ηÏfi ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô‡Ó fiÏÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ η›Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ó· Ô‡Ó ¤Ó· ηÏfi ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Î¤Ú·ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ÙÔ ‹ıÔ˜, ·ÏÏ¿ ηÈ

√È ı˘Û›Â˜ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ Ï¤ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÓÓÔ› ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÊfiÚÔ˘Ì. °È·Ù› ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤وÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Êˆ˜. ◊‰Ë Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ı· Â›Ó·È Ô ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë. ∂›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Î·È ·fi ÌÈ· ¿Ô„Ë Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ԇÙ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ì‹Î·Ì ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚fiËÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢. °È· fiÛÔ ·ÎfiÌË fï˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹; º.™.

∂ÍËÁÂ›Ù·È ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÛÙÔ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԕ ÚÔ¯ı¤˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ô Ó˘Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, “‹Ù·Ó Ì›· ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, fiÛÔ ÛÎÏËÚ‹ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Î·ı·Ú¿ ÔÏÈÙÈÎfi ‰›Ô Î·È ÔÙ¤ Û ÚÔÛˆÈÎfi. ªÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ, ÔÙ¤ fï˜ ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ‰ÂÓ ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÌfiÓÔ” . ª¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ô ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ı¤Ì·Ù· ˘ÈÔı¤ÙËÛ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‹ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο Û ̛· ÏËıÒÚ· ·fi ¿ÏϘ”.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...16ÔC.

ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...14ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...14ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ¿ÛÙ·ÙÔ˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...15ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...15ÔC.

∂¡∞ƒ•∏ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹

15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...14ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...14ÔC.

ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔ ˙ÂÛÙfi Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ Û ÌÈ· ÎÂÊ¿ÙË ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙÔ ·ÏÈfi Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔ˘˜

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ı·

O ∫∞πƒ√™

¡π∫√ ¡∂Àƒ√, ¢∏ª∏Δƒ∏ ¶∂Δƒ∏, ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫Àƒ∞Δ™√À¢∏, °π∞¡¡∞ ™∞∫∫∞

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ· ‰˘ÙÈο Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›, ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰˘ÙÈÎÔ›, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

Δ∞™√ πø∞∫∂πªπ¢∏

Î·È ÙÔÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∞ÓÔȯٿ ¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ ™¿‚‚·ÙÔ & ÂÔÚÙ¤˜

ΔÈÌ‹ ÔÙÔ‡ 8ú

ª¤Û· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÙÔ‡ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˙ÂÛÙ¿ & ÎÚ‡· ‰¤ÛÌ·Ù· ¢/ÓÛË: ∫√ÀΔƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™

¡∂∞ ∂¢∂ª - πˆ¿Ó. ∫·ÚÙ¿ÏË 39 ΔËÏ.: 24210 24674, 24190, 27024, 6937 152 407


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

∂ÓÙ˘ÒÛÂȘ

∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜

¡· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÚÔÛ·ı› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∂ͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÓÔ˘ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ οÓÔ˘Ó ıfiÚ˘‚Ô, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Û ¿ÏϘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛȈÔ‡Ó. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ÛȈ‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚ÔχÂÈ... °.•.

“∞¤Ú·˜ ӛ΢ ¤Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ë ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤Î·Ó ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡∂√™ ¢∏ª√™-¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘” , ϤÓ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. √ ·ÏÌfi˜ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÂÚ›ÛÛ„·Ó, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, Î·È “fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ı· ÛÙÂÊı› Ì ÂÈÙ˘¯›·. Δ¤ÙÔÈ· ÔÏ˘ÏËı‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›¯Â ¯ÚfiÓÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ï¤Ó fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó” .

∞ıfiÚ˘‚· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο... ¶ÚÔηÏ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο “¢‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÂı› ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ μÔÏÈÒÙË Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤Ï·‚ ÙȘ ̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ SMS ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ìو̷ÙÈο Â›Ó·È Î·È ÛËÌ·›ÓÔÓ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ Î. ∑. ª·ÎÚ‹” , Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ‰È·ÊËÌ›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Û ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ·, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ fiÙ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘ ∂Ù·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘. “£· ›¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ı¤ÛË Ù˘ Î. ∑. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Ù˘” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÓfiËÌ·.

£ÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· ΔË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ı· Â›Ó·È Ô ·˘ÚÈ·Ófi˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. π. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜”. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” Î. I. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÍÂÓ¿ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. “∂›Ó·È Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÚÔÛÙ¿, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ˆ˜ ¡Ô̿گ˘ ·¤‰ÂÈÍ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi.

™˘ÁΛÓËÛË ªÂ ÙÔ˘˜ ª¿ÁÓËÙ˜ Ù˘ÊÏÔ‡˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÓÔ̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈ· Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë. ∏ Î. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘, ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ·Ù› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ “ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙËÓ Í¯ÓÔ‡Ó” Î·È Ë ›‰È· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È Û οı ÙÈ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È.

ÃÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔʤÚÔ˘Ó ‹‰Ë, ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÔÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘. ∏ ȉ¤· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “æËÊȷΤ˜ ¶fiÏÂȘ” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË ˆ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ‚ڋΠÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÎÂÚ·ÈÒÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ internet. √È ÎÂÚ·›Â˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›·, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ HELLAS SAT, ÂÓÒ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Á. §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ¤ÁÈÓ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔʤÏË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· “ηÚˆıÔ‡Ó” ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·...

“¶ÚÒÙ· Ë ∑¤ÙÙ·” ∫ÔÏ·ÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜, ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·” Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ÔÏÈÙÈο Î·È ·ıÏËÙÈο ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. “¶ÚÒÙ· Ë ∑¤ÙÙ·” ‰È·ÙÚ·ÓÒÓÂÈ, fiÔ˘ ÛÙ·ı›, ͯÓÒÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÚÒÙÈÛÙ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜, ÌË ·Ú·Ï›ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›, Ó· ÂÍËÁ› Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘, ·ÚÎÂ›Ù·È Ó· ··ÓÙ¿: “√ ÎfiÛÌÔ˜ Ì ͤÚÂÈ, Ì ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ı· Ì ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ” .

ªÔÈÚ·ÛÈ¿ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÙÔ ¶∞™√∫ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ë ¡.¢. ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Δ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‡ÚÁÈ· ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔÈ. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ. ¶ÚÒÙÔÓ, ·Ó ı· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË ·fi ÙÔÓ Î. ¢ËÌ·Ú¿ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó Ô Î. ªÔ˘Ù¿Ú˘ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î. °ÎÈÔ˘Ï¤Î· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ÕÏψÛÙ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ô¯‹, ÌÔÚ› Ó· ÂΉËψı› ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ›Ûˆ˜ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ fi¯È Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Ì ÈÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. º.™.

§˘ËÙÂÚ‹

∞ÎfiÌË ÌÈ· Ï˘ËÙÂÚ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ʤÙÔ˜ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ 30%. ŸÛÔ Î·È ·Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. °È·Ù› ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÂÙÛÔÎÔÌ̤Ó˜. ∫·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙ÂÛÙ·ı›. ªfiÓË ÂÏ›‰·; ¡· ¤¯ÂÈ Ôχ ‹ÈÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ¶Ô‡ ÊÙ¿Û·ÌÂ; º.™.

ΔÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi; ŒÓÙÔÓË Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. “ŸÏË ÙË ¯·‚Ô‡˙· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ‰ÈÔ¯¤ÙÂ˘Û·Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ù· “Ù۷οÏÈ·” Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔÓ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ (;) ª¿ÌË ΔÛ·Ì¿˙Ë, ϤÓ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘. ™Â ›ÛÌ· οı ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÈÂÚ·Ú¯›·˜ Ô ΔÛ·Ì¿˙˘, Ô˘ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ıˆÚ› Î·È Â·˘ÙfiÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ, ÚfiÛÙ·Í (!) ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ·˘Ùfi˜ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ·, fiÔ˘ οÔÙÂ Ô ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¤‰ÈÓ ̿¯Â˜ Ì ÙÔÓ °ÎÔ‡·, Î·È ÙÒÚ· ¿ÓÙ ¿ÏÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Í‚ÚÔÌ›ÛÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ¿ Ì·˜” . ª¿ÏÈÛÙ· ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ôχ Â·›ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˘˜ ‹ÚÂ Î·È ÔÈÔ˘˜ ¿ÊËÛ” ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó “ÙÔÓ ΔÛ·Ì¿˙Ë ÙÔÓ ‹Ú ÁÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ; ∫·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ; ¢ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË; ™˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡;” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰Â fiÙÈ “ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜, Ô˘ ÙÒÚ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ë ϤÔÓ ·ÚÌfi‰È·, ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔÓ Î·Ï‡„Ô˘Ó. ∫·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ fi¯È ·fi ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡” , ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜.

∂ÓÙ›ÓÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ ∞Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” . ªÂ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔÛˆÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘Ì·ıÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Â·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯Ù¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û Û›ÙÈ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÚÔۤϢÛË Ê›ÏˆÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ÚԤ΢„ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ. √ Î. ¶·ÓÙÛ¿˜ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Î·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. º.™.

“ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·” ∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ı¤ÏËÛ ¯ı˜ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ. “∏ Û‡Á¯˘ÛË Î·È Ë ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ -ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ¤ÌÂÈÓ ·ÓÔȯÙfi, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÓˆÚ›˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·- ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ì¤ÏÂÈ· Ù˘ ∂À¢∂, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â¤‚·ÏÏ·Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹” , ›Â Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ·. “Δ· ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡∞ª ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ë fiÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ÚÈÛÌÔ› Î·È Ô˘Û›·

ŸÙ·Ó ÔÈ ÛÔÊ¿‰Â˜ ¤ÊÙÔ˘Ó...

√ Î. ¡ÈÎfiÏ·˜ ª. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ ·fi„ ¤Ó· ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ ÙfiÏÌËÌ·. ¡· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· ‰ÒÛˆ ¤Ó·Ó ÔÚÈÛÌfi ÁÈ· fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¯ÚfiÓÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ̤۷, Ì· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ·fi„ ̷ı·›ÓÔ˘Ì ÙÈ ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó. ¢.∂.∫.√: ∞ÎÚˆÓ‡ÌÈÔ, ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi. ÕÎÏÈÙÔ Î·È ·Ó¿ÏÁËÙÔ ıËÏ˘Îfi, Ô˘ ηٷÛ·Ú¿˙ÂÈ Â› ¯ÚfiÓÈ· οı ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‚¿Ú‚·ÚÔ ÙÚfiÔ. ¢ËÌfiÛÈ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ȉڇÔÓÙ·È Ì ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (‰Èο Ì·˜) ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ˆÍË ÛÎÔÒÓ (;), ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‹ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (‚Ï. “Ì·‡Ú·” ‚·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ √™∂). ª¤ÛÔ Â›Ù¢Í˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÂÈıÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ô ÔÎÙ·Ï¿ÛÈÔ˜ ·fi Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ (!) Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ 4.500 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· Î·È fi¯È ηٿÊÙ˘ÛÙÔ˜ ¯Ï¢·ÛÌfi˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· (ıˆÚËÙÈο Î·È ·Ó·ÏÔÁÈο) ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÁ·Ûȷο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ª¤ÛÔ ÂÈıÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ó· Íԉ‡ÂÈ Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÛ· Ù· ¤ÛÔ‰¿ Ù˘(!). (“™Â ¤ÓÙ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰·” - ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ). ª¤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∏™∞¶ (ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ ∞ıËÓÒÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ...) ‰ÈηȈ̷ÙÈο ¤¯ÂÈ “Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ” ÂÚ› Ù· 4.500 ¢ÚÒ, ÔÛfi ÙÚÂȘ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi Ó¤Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ÛÎÏËÚ¿ (‹ ¤ÛÙˆ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛÎÏËÚ¿) ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ÛÔ˘‰¤˜ 15ÂÙ›·˜ (!) ¶·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ “ÎÚ˘ÊÙfi” ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›· ÂÌÓ‡ÛÙËΠӷ ÌËÓ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ¢∂∫√ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙË Eurostat, ·ÚfiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜(!). §¤ÍË ÎÔÈÓ‹ Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ Î·È ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ Û ·ÎfiÌË ÌÈ· “·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓË” Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·ÂÚÁ›·(·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Û·Ó ÙÚ·ÁÈ΋ ÂÈÚˆÓ›· - Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÙfiÙÂ). §¤ÍË Û¯Â‰fiÓ ¿ÁÓˆÛÙË Î·È ÍÂıˆÚÈ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ù· - ηٿ Ù· ¿ÏÏ· - ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈο Î·È “ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈο” ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÂηÂٛ˜ ÙËÓ ·Ú·ÛÈÙÈ΋ Î·È ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ¢∂∫√. ∫·È ·ÚfiÙÈ ÔÊ›ψ Ó· ÂÍ·ÈÚ¤Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙÔ˘˜ (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜) ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÚÂ›˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ı‡Ì·Ù· Ù˘ Ï¿Ó˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÚÚ¿ÊˆÓ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰Ô‡Ï¢·Ó Ì ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜ ÛÙȘ ›‰È˜

√ Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ΔÛÈÌÏÔ‡Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ & ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ °∂§ ¡. πˆÓ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

™ÔÊ¿‰Â˜ ¤Û·Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·ıËÙÔ‡. √È ÚÔ‚ÔÏ›˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ fiÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. °ÔÓ›˜, Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ fi‰È... ¶ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ; ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›·, Ô ¢‹ÌÔ˜; 濯ÓÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠ÊÙ·›¯Ù˜. ª· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ¤Íˆ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÓfi¯Ô˘˜. ∫·È Ô›ÔÈ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ·˘ÙÔ›, Ô Î·ı›˜ Ì·˜ ı· ·Ó·ÚˆÙËı›. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ „ËÊÈ·Îfi Û¯ÔÏ›Ô, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·È‰Â›·˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ ÛÔÊ¿‰Â˜ Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË Á‡ÌÓÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∫È ·Ï‹ıÂÈ· Ò˜ Ù· ʤÚÂ Ë Ù‡¯Ë ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÔÊ¿‰Â˜ ÛÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ŸÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ, Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ 2Ô ∂¶∞§, ÙÔ 1Ô ™∂∫ Î·È ™¯ÔÏÂ›Ô ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ì ۈÚ›· ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Î·È Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ë ÔÚÔÊ‹ Ô˘ ¤Ì·˙ ÓÂÚ¿. ŒÁÈÓ·Ó ¤ÚÁ·, ‰··Ó‹ıËÎ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ Î·ÎÔÙ¯ӛ˜. ª· Î·È ¿ÏÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÔ‚¿‰Â˜ Î·È fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ Î·È ÁÚ·Ê›·. ∞Ï‹ıÂÈ· Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, Ë Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ì “Úԛη” ÙȘ ηÎÔÙ¯ӛ˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙÔ ÛηÌÓ› ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘; ¡ÙÚ¤ÔÌ·È ˆ˜ ÔÏ›Ù˘, ıÏ›‚ÔÌ·È ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÔÚÁ›˙ÔÌ·È ˆ˜ ÁÔÓÈfi˜ ÁÈ·Ù› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·... ∞˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Ù· ÌÂÁ·ÏfiÓÔ· Û¯¤‰È· Â› ¯¿ÚÙÔ˘ Î·È ·˜ ‰ÂÈ Ù· ·Ï¿ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÛÊ·Ï‹ ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. £¤ÏÔ˘Ì ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û ÔÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Δ· ‚È‚Ï›· Ó· ’Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞·ÈÙԇ̠¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ··ÈÙԇ̠ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡...” .

ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ıËÛ·‡ÚÈ˙·Ó ÛÙËÓ Î·ÌÔ‡Ú· Ì·˜, ÓÈÒıˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˆ ÙÔ‡ÙÔ, ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú¯Èο ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜-ÎËÊ‹Ó˜. √(ƒ)™∂ Û ̷˜, ÓÙÚÔ‹ Û ۤӷ ∞ÚÌfi‰ÈÂ. ∫·ÏËÓ‡¯Ù· ∂ÏÏ¿‰·... ∫·ÏËÓ‡¯Ù· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘...” .

μ‚ËÏÒÛÂȘ Î·È Â˘ı‡Ó˜ √È Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¢Ú¿ÎÔ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó:

“∫‡ÚÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¿, ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙË ÊÈÏfiÍÂÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο οı ̤ڷ Î·È ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤¯ÂÈ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Èڛ˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‚‚ËÏÒÛÂȘ ÌÓËÌ›ˆÓ, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·Ó·Áڷʤ˜ Û˘ÓıËÌ¿ÙˆÓ Î·È fiϘ ÙȘ ·ÚfiÌÔȘ ÂÌÂÙÈΤ˜ ·Û¯‹ÌȘ. ∏ ·ÏËÙ›· Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√ Û·ÏÔ˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ ∏ ˙ˆ‹ Ì ÙÔ Û·ÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ‰ÂÓ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÌfiÓÔ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ ¯·Ú¿˜ Î·È Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ·ÏÏ¿, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, οÓÂÈ Î·Ïfi Î·È ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ŒÚ¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Journal of Pediatrics ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÏÏÂÚÁÈÒÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Èı·Ófi Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ¤Î˙ÂÌ·, ·Ó ˙Ô˘Ó Ì Û·ÏÔ ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ˙ÒÓÙ·˜ Ì Á¿Ù· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙ· ·ÏÏÂÚÁÈÔÁfiÓ· Ù˘ Á¿Ù·˜ - Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¿ÏÈÔ Î·È Ù· Ô‡Ú· Ù˘. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ηÙÔÈΛ‰È·, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ΔfiÏÈ ŒÛÙ·˚Ó, ‚ÔËıfi˜ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Cincinnati College of Medicine ÛÙÔ √¯¿ÈÔ, Ô˘ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜.

∫·Ù¿Û¯ÂÛ·Ó ÙÔ... ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ Ù˘ ÂÂȉ‹ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ¢ÈηÛÙÈÎÔ› ÎÏËÙ‹Ú˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì›·˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÛ›· ÂÂȉ‹ ›¯Â ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ

È· οı fiÚÈÔ. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÌÔ˘Ù˙Ô˘ÚˆÌ¤ÓË ·fi ·ÓÙȯÚÈÛÙÈ·ÓÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ› ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È Ô‡ Â›Ó·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ˙ËÙ¿Ó ÙÒÚ· Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ Ì·˜. √ ηıÔÏÈÎfi˜ Ó·fi˜ ÛÙË ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ Û ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯¿ÏÈ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ ·Ó·Ú¯›·˜. ∫·È ¿ÓÙ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ οÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó. ΔÔ ·›Û¯Ô˜ Ù˘ ‚‚‹ÏˆÛ˘ ÈÂÚÒÓ Î·È ÔÛ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ï·fi Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› È· Ó· ·Ó¯ı› È· ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜, ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ¡·Ô‡ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚‚Ëψı› Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊÚ¿ÛË “¡π∫∏ G3” , ÙË ªËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÒÓ Ô˘ Ì·ÛÙÔ˘ÚÒÓÔ˘Ó Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ οı ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·, 5 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·) Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚‚Ëψı› ÛÙËÓ ÂÙÚÔÂ¤Ó‰˘ÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â›Û˘ ÊÚ¿Û˘ “μ√§∞ƒ∞ G1” , fiˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ◊Úˆ· Ù˘

¯Ú¤Ô˜ Ù˘, ‡„Ô˘˜ 432 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Û ̛· ÙÚ¿Â˙·. ∫·Ù¿Û¯ÂÛ·Ó ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ Ù˘ Î·È ÙÔ ¤‚Á·Ï·Ó Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÎÏËÙ‹ÚˆÓ. ™ÙË Á˘Ó·›Î· ›¯Â ‰Ôı› ÙÔ ËÏÈΛ·˜ ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÙÔ ‹Ú·Ó fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ...fi,ÙÈ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ‰È¤ıÂÙÂ. ∞Ú¯Èο Ù˘ ‰fiıËΠÚÔıÂÛÌ›· ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÂȉ‹ fï˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ, Ù˘ ηٿۯÂÛ·Ó ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ.

∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ˆÏËÙ¤˜... ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÁÈ· fiÛˆÓ Ù· fi‰È· ÔÓ¿Ó ·fi Ù· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ŸÏ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ı¤ÛË Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ͢fiÏËÙ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÂÂȉ‹ ÔÓ¿Ó ٷ fi‰È· ÙÔ˘˜ ·fi Ù· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó·. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·Ó›‰· ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· π˙·Ì¤Ï· ºÂÓÙ, Ë ÔÔ›· ÂÈÓfiËÛ ÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ˆÏËÙ‹ “ª·Ï·Ú›Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ” , Ô˘ ı· Ô˘Ï¿ÂÈ Ì·Ï·Ú›Ó˜ Î·È ›ÛÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· ÁÈ· Ù· ÔÓÂ̤ӷ fi‰È· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË

∫·ÙÔ¯‹˜ ¢ÂÛfiÙË πˆ·ÎÂ›Ì ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚‚Ëψı› Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÎÎÈÓË ÂÈÁÚ·Ê‹ “VOLOS G1” Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÚÔÙÔÌ‹! 줂·È· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÂÈÏÔ› Î·È Ù· οÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ·Ó Ù· ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó ·˘Ù¿ Û ̈·ÌÂı·ÓÈ΋ ¯ÒÚ·, fi¯È ·Ï¿ ı· ÙÔ˘˜ ÛÎfiÙˆÓ·Ó Ì ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ı· Ë‰Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Û·Èfi‚·Úη Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰˘ÙÈ΋ ¯ÒÚ· ı· ¤ÚÓ·Á·Ó ÌÂÚÈο ÌËÓ¿ÎÈ· Û ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ˘fiÁÂÈ· Ê˘Ï·Î‹˜ ·Ú¤· Ì ÂÚ›ÂÚÁ· ·È‰È¿, Û˘Ó ÙËÓ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·” Û ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∂Âȉ‹ fï˜ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ï‹Ù˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ô “ËÚˆÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” , “Ô 12Ô˜ ·›ÎÙ˘” Î·È ¿ÏÏ· ÁÂÏÔ›·, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Î.Î. ª¤Ô Î·È °È‰fiÔ˘ÏÔ ·fi ÙË ÌÈ· Ó· Îfi„Ô˘Ó ÌÂÚÈο ¯ÈÏÈ¿ÚÈη ¢ÚÒ ·fi οÔÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ͤÓÔ˘ Ô˘ ı· “·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” Î·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÓËÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ô μfiÏÔ˜ ·fi Ù· ·›Û¯Ë ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘˜ (ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ ·˘ÙÔ› “˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó” ÙËÓ ·ÏËÙ›· Î·È ÙÔ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi ÛÙËÓ fiÏË) Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÙÛÔÁÏ¿ÓÈ·, ÁÈ·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÚÒÙ· μÔÏÈÒÙ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ô·‰fi˜ Î·È ÂÍÂÁ›ÚÂÙ·È fiÙ·Ó ‚ϤÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÍÂÊÙÈÏ›˙Ô˘Ó ÈÂÚ¿ Î·È fiÛÈ·, ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙËÓ fiÏË Î¿ÔÈÔÈ ·Ï‹Ù˜. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔÈ, ÔÊ›ÏÔ˘Ó fï˜ ÚÒÙ· ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ·ÏËÙÒÓ ÍÂÊÙÈÏ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ë fiÏË ÙÔ˘˜ Ó· ʈӿÍÔ˘Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿, Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ê·ÓÂÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÈ¿ÓıÚˆˆÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ Ì·˜ ¯·‚Ô‡˙·” .

¶ÂÚ·ÈÒÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ √ Î. ¢. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÂÚ·›ˆÛË! øÚ·›· ϤÍË. ΔËÓ ·ÎÔ‡˜ Î·È ÓÈÒıÂȘ ÌÈ· ·Ó·ÙÚȯ›Ï·! £· ÛÔ˘ οӈ ÌÈ· ÂÚ·›ˆÛË, Ó· ÁÏ›ÊÂȘ Ù· ‰¿¯Ù˘Ï¿ ÛÔ˘, ŒÏÏËÓ¿Ú· ÌÔ˘. ¶ÂÚ·›ˆÛË! ŒÙÛÈ ‚¿ÊÙÈÛ·Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·˜ ¯¿ÏÈ. ¶ÂÚ·›ˆÛË! ¶ÔÈ· ÂÚ·›ˆÛË; ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô ÌÈÎÚÔ-ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ë ·Ó·ÏÁËÛ›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ¿Ó ۇÓÓÂÊÔ. ¢ÂÓ ¿ÂÈ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÂȘ Ù·˜ ∂˘ÚÒ·˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜, Ó· ‚ÚÂÈ ÏÂÊÙ¿ (Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó...). ŸÏ· Û Ï‹ÚË ‰È¿Ï˘ÛË. ¶·ÓÙÔ‡, ‚·ÛÈχÂÈ ÙÔ ¯¿Ô˜ Î·È Ë ·¿ÙË! ∫·È ̤۷ Û’ fiÏ· ÙÔ‡Ù·, Ô ‰‡ÛÌÔÈÚÔ˜ Ï·fi˜, ÛÙ·ıÂÚ¿, ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ °ÔÏÁÔı¿ ÙÔ˘! Ÿˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ˙ԇ̠̤Ú˜ ∫·ÙÔ¯‹˜ Î·È ı˘Û›·˜” .

‰È·ÛΤ‰·ÛË. √È ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ٤ÛÛÂÚ· ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ì›·˜ ¯Ú‹Û˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÙ¿ ¢ÚÒ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì·˙› Ì ̛· Û·ÎԇϷ ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó·.

∏ ªÔÓfiÔÏË ¤ÁÈÓ 75 ¯ÚfiÓˆÓ ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È ªÔÓfiÔÏË Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÁÂÓȤ˜ ¤ÁÈÓ 75 ÂÙÒÓ. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ï›Á· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÚ·¯, ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 30, Î·È ÂÍ·ÏÒıËΠ۠ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™‹ÌÂÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û 111 ¯ÒÚ˜, ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ Û 43 ÁÏÒÛÛ˜. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ Ë ªÔÓfiÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·, Ô ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ÁÈfiÚÙ·Û ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ 75Ë Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ªÔÓfiÔÏ˘ ÌÂ...¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ. ™Â ‰‡Ô ÌfiÓÔ ¯ÒÚ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÂÈۋ̈˜ ÙfiÛÔ Ë ÒÏËÛË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ fiÛÔ Î·È Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ªÔÓfiÔÏË: ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· Î·È ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜ ÚÔηÏ› Ô ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 33 ÃÈÏÈ·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ; μ·ÁÁ¤Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“ΔÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 33 ÃÈÏÈ·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ·fi Ù· ¤Áηٷ Ù˘ Á˘, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·” .

™Ù¿ı˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ÕÚ˘ ÷Ù˙‹˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘

“√È 33 ÃÈÏÈ·ÓÔ› ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ¤Áηٷ Ù˘ Á˘. ◊Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ó· ‚ϤÂȘ ÙËÓ ¯·Ú¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ È‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒˆÓ fiÙ·Ó Â›‰·Ó Í·Ó¿ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘” .

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜

“√ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 33 ÃÈÏÈ·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ı·‡Ì· £ÂÔ‡. ∫·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ” .

°È· ٤ٷÚÙË Ì¤Ú· Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ‰˘Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ °·ÏÏ›·˜, ∫›ÙÛÔ˘ ª·ÎÚ‹, ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Î·È ™·Ú¿ÊË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫·Ó¤Ó·˜ ʈÙÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙ‡ÏÔ˜, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο... ÛÎÈ·Á̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô˘ ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿˙ÂÈ, Î·È ÌÂÙ¿. “Œ¯Ô˘Ì ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÔÏÏÔ› ·fi Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ (̤¯ÚÈ ¯ı˜) ‰ÂÓ ‹Úı ηÓ›˜ Ó· ÂȉÈÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·˘Ù‹ ‚Ï¿‚Ë. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÛ·ÓÙ¿Îˉ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÈÙÈÒÓ. ΔÔ ÛÎÔÙ¿‰È, fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, ¢ÓÔ› Ù¤ÙÔȘ... ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·˜ ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÛÙÔ Êfi‚Ô ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi;” .

∫¿ÔÙ ‹Ù·Ó ‰ÚfiÌÔ˜...

°È· Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, fi¯È ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË ∏ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË, Ì ٷ ÚˆÙÔ‚Úfi¯È·, ¤ÁÈÓÂ... ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË. ∂Âȉ‹ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Î¿‰ÔÈ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Â›Ó·È Í¯ÂÈÏÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÂȉ‹ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ‰ËÌfiÙ˜ fi,ÙÈ ˘ÏÈο ¤¯Ô˘Ó, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î¿‰Ô Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ, Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, ¤ÁÈÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË. ∏ ‚ÚÔ¯‹ ÔÙ›˙ÂÈ ¯·ÚÙÈ¿, ¯·ÚÙfiÓÈ· Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο ˘ÏÈο, Ù· ‚ÚÒÌÈη ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ·Ú¿ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË Â›Ó·È ϤÔÓ fiÙÈ ·ÎÔ˘Ì‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙȘ Û˘ÓÔÈΛ˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ı¿Ó·È ÏÔÈfiÓ ·fi Û‹ÌÂÚ·, Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ Î·È ·˘Ù¿ Ù· ˘ÏÈο ‰›Ï· ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Ô˘ ·¯ÚËÛÙ‡ÙËηÓ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·... ∂§.™.

ΔfiÛË ·‰È·ÊÔÚ›·; ∂‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ˙ËÙ› Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÔ‡Ó. ŒÙÛÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Ô˘ ˆ˜ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· ÂÚ›Ô˘ 30 ¯ÚfiÓˆÓ. Ãı˜ Û ̛· ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡, ¤ÂÛ·Ó ÛÔ‚¿‰Â˜ ÂÓ ÒÚ· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÏÈÙÒÛ·Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ΔÒÚ· ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ; £· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ‡ÚÂÛË ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘; ª‹ˆ˜ ͯӿÌ fiÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi ÊÔÈÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÂȉÈΤ˜ ‰Â-

·›ÓÂÙ·È, ˆ˜ ÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ¤¯ÂÈ... ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ∫¿ÔÙ ‹Ù·Ó ‰ÚfiÌÔ˜, Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓÂ... ‰ÚÔÌ¿ÎÈ, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ... ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔÓ Î·Ù¤Ï·‚ ÌÈ· ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹˜ ·Ú¤· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ Ì·˙› ·ÚοÚÔ˘Ó Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì·˙› ÍÂ·ÚοÚÔ˘Ó fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ...Úfi‚ÏËÌ·, ¯·Ï¿ÏÈ ÙÔ˘˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜. ÕÏψÛÙÂ, ÙÈ Â›¯·ÌÂ... ÙÈ ¯¿Û·ÌÂ...

º

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÍÈfiÙËÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜; º.™.

™Â ÂÁηٿÏÂÈ„Ë

º.™.

ªÔ‡ÛÎÂÌ· √‡Ù Ô˘ ÌÂÙÚ‹Û·Ì ¯ı˜ Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÌÔ‡ÛÎÂÌ·, ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘. ¶Ï·Î¿ÎÈ· Û·Ṳ̂ӷ, ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ Î˘‚fiÏÈıÔÈ ÍÂÎÔÏÏË̤ÓÔÈ Î·È Ù· ˘Ô‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. “¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì·˜ Î·È Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÙ· Û›-

30ÂÙ›·˜

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δ È‰Ú‡ÔÓÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ “Δ· ª∞Δ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜, ηْ ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηٷÚÙ›˙ÂÈ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô È‰Ú‡ÔÓÙ·È ªÔÓ¿‰Â˜ ∞ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Δ¿Íˆ˜ (ª∞Δ) Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¶fiÏÂˆÓ Î·È Ù˘ ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È ÛÙȘ fiÏÂȘ, ¶¿ÙÚ· Î·È ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ηıÒ˜ Î·È “Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË fiÏË ÎÚÈı› ÛÎfiÈÌÔ” . £· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ “ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ οı ηÙËÁÔÚ›·˜, ı· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi 1˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˙ˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û‡Û΄Ë-Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜” . ¢ÂÓ ı· ·Ó·ÙÈÌËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ’80 Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÛÙÈÎÒÓ “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÙÈÌËıÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·

ÙÈ· Ì·˜ ¿ÚÚˆÛÙÔÈ, ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·” , ¤ÏÂÁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ËÏÈÎȈ̤ÓË ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·. ∫·È ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ... °.•.

§fiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·Ó·ÁηÛًηÌÂ Î·È Î¿Ó·Ì Ì ÙÔ π.Ã. ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ∫Δ∂§ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÙȘ ‚ÚˆÌȤ˜. ŸÌˆ˜ Ë ·¯ÚËÛ›· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ï‹Ú˘ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. ∫¿ÔÈÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·ı·Ú›ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Ì·˜.

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘

∂§.™.

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· 33 ˙ˆÒÓ, Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ı· ͤÚÔ˘Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

Èڛ˜ ÁÚ·ÌÌ‹ - ÌÔ‡ÛÔ˘Ï· ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ - ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂȉÈο ÙËÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÛÚË ‹ ΛÙÚÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Ô˘ Ó· ηıÔ‰ËÁ› ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ŸÛÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜, Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÔÌ›¯ÏË, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÒÔÈ Î·È ·‚Ï·‚›˜. √Ú·ÙfiÙ˘ Ìˉ¤Ó Î·È “Ë „˘¯‹ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÏÔ˘ÚË” ... √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Â’ ·˘ÙÔ‡. ™Â ÚfiÛÊ·ÙË ËÌÂÚ›‰· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ“ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜” , ˆÛÙfiÛÔ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· - Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏψÛÙ - ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ∏ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË fï˜ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÛÒÛÂÈ ˙ˆ¤˜. √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ¯·Ú·¯Ù› Ë ÁÚ·ÌÌ‹ - ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·˜ Û ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. Δ. ∫.

15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1980

ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 1980 ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ °. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “°È· ÙÔ 1981 ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÊ·ÛÈÛıÔ‡Ó ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȉÔÙ‹Ûˆ˜” .

·fiÁÂ˘Ì·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘” .

ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË “™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ 36˘ ÂÂÙ›Ԣ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi Ù· Ó·˙ÈÛÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ηÙÔ¯‹˜, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, η٤ÚÚ¢ÛÂ Ë Á¤Ê˘Ú· °Ô˘¤ÛÙ °Î¤ÈÙ Ô˘ ηٷÛ΢·˙fiÙ·Ó ÛÙË ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 34 ÂÚÁ·ÙÒÓ. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi ËÁ¤ÙË ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂™™¢ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÎÙfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÈ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË 28

‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È 128 ÎÔÈÓÔÙ·Ú¯ÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ. ΔÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÂͤÏÂÍ 28 ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È 138 ÎÔÈÓÔٿگ˜, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ªÂÚ›Û·, Ô˘ ÌÔ˚ÎfiÙ·Ú ·˘ÙfiÓ ÙÔ Á‡ÚÔ, ÔÎÙÒ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È 97 ÎÔÈÓÔٿگ˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ∫fiÌÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‚›· Î·È ÓÔı›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∫˘‚¤ÚÓËÛË

“™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ∞£∏¡∞, 14.

∫∞Δ∞ Ù˘ “·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋˜ Ù·ÎÙÈ΋˜” Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ¡¢, Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› “Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ¤Ó· ·ÓÙÂÏÒ˜ „‡ÙÈÎÔ ‰›ÏËÌÌ·, ·˘Ùfi Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÌË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” , ¤ÛÙÚ„ ٷ ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ¡¢ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ “ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ϤÔÓ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·ÁÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÍ¿ÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ “ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÂÈÚ· ÂÍ·¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ·˘Ùfi Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ›ıÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· Ù›ÔÙ· Î·È ˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Â›Ó·È Ë ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . √ Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ÂÌ›˜ ı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· οÙÈ Ó¤Ô ÛÙË ¯ÒÚ·, ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÍÂοı·Ú˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÂٷ͇ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÒÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Î·È fi¯È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÔÙ·Í›· Î·È ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÎÚÈÙÈ΋, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ Î·È fi¯È ÛÙÚ‚ϋ˜ Ì ¿ÁÔÓ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Û Ë̤ÙÂÚÔ˘˜” . “∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ·˘Ù‹Ó ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓËÛ˘¯Â›, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÎÏÔÁÈο ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÁÈ· Ù›ÔÙ·” Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ. °È· ÙÔ ÙÈ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‹ÙÙ· ÙÔ˘ °. ™ÁÔ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ÚfiÛˆ· ‰ÈfiÙÈ ‰È¤ıÂÙ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙÔ˘ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Î·È fi¯È Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÈÌËÙ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏψӔ . “∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ÚԉȷÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÚÔηÏ›, ‹‰Ë, Ì·‡Ú˜ ÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘” , ÚfiÛıÂÛÂ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

“æ‹ÊÔ˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫, Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· Ó¤· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·”

¡¤· Â›ıÂÛË ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 14.

ÂÚÈԉ›· ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ, ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· Î·È Ù· ª¤Á·Ú· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÂÈÙ¤ıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ Â› fiÙÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ Ó¤· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Î·È ˆ˜ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, οÔÈ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó¿Û˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È fiÙÈ Ë ¡¢ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ï¿ıË, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ï·ıÒÓ ¤Ú· Î·È ¿Óˆ ·fi ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û fiÏ· ·ÚÓËÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎfiÛÙÔ˜” ™Ù· ª¤Á·Ú· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ π.ª·ÚÈÓ¿ÎË Î·È ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘. ™˘˙‹ÙËÛ Ì ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ηÈ

ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ÛÙË ‰Â ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· οıÈÛ Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Ì ӤԢ˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·, fiÔ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô °.∫ÔÓÙÔ‡ÏË, ÂÈÛΤÊıËÎÂ

ÎÈ ÂΛ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ‹Ù·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÛÚÔ‡ÚÁÔ˘, fiÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡.ªÂÏÂÙ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, ÂÎ Ó¤Ô˘, ·fi ÙËÓ ¡¢. ∞fi ÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “∂›Ì·ÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÎÎÏËÛË Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ô¯‹. “∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ô¯‹ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ·, ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÙÔ ÂÎÏ¿‚ÂÈ ˆ˜ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·Ï›·˜.

“¡· ÌËÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙËÓ ·Ô¯‹” ˙‹ÙËÛÂ Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂

∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ηٿ ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. £∂™™∞§√¡π∫∏, 14.

“∂Ã√Àª∂ ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ÙËÓ ÈÔ ÂÈΛÓ-

‰˘ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ¤ÏÂÁ· ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ¡¢” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ “ÛÊ˘ÁÌÔ̤ÙÚËÛË” ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô Ï·fi˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·ÈÚ› ÙÔ 100% ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. °È· ÙË ¡¢ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È „‡ÙÈÎË Ë ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· οÓÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÈÔ ÙÔÏÌËÚ¿ ̤ÙÚ·. “Δ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÈÔ ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. “°È· ÙÔ ∫∫∂ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ›Â, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∏ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌËÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È “ÎÔ˘Ê¤ÙÔ” ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. °È· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ∞ÙÙÈ΋˜, °È¿ÓÓË ¢ËÌ·Ú¿ Î·È ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ‹ ÙË ¡¢ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔÓ ‚’Á‡ÚÔ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ¿ÏÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. °È· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ

Ôχ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È “‚ÚÒÌÈÎÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ” , ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̷̠ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂͤÊÚ·ÛÂ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∏ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ “§·˚΋ ™˘-

Û›ڈÛË” , ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂, Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ë °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ η ∞. ¶··Ú‹Á· ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “·fi Ù· οو” Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ. ΔÔ ∫∫∂ Î·È ÚÔÛˆÈο Ë Î· ¶··Ú‹Á· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÎÈ ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ η˜ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË,fiˆ˜ Ë ›‰È· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ . ΔÔ ∫∫∂ Û˘¯Ó¿, Â›Û˘, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ó·¯ÒÌ·Ù·” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Î. °. ¢ËÌ·Ú¿, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Î. ∞. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¡¢, fiˆ˜ .¯. Ô Î. Δ·ÙÔ‡Ï˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜, Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ËÁ¤Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù‡Ô˘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈÔ‰ÂÈÒÓ Ù˘. Œ¯ÂÈ ‰Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ, Û ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ,

ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Á˘, ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÏ. ΔÔ ∫∫∂ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÔÚÁ‹ ÛÙ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ı· ¿ÚÂÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ η ¶··Ú‹Á· ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ·ÓÔȯٿ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÚfiÛÊ·Ù·, ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ ÙÔ ∫∫∂ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ: ¢ËÏ·‰‹ fiÛÔÈ ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ı¤Ì·Ù·, ¤Ú· ·fi Ù· ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ÀÁ›· Î·È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È fi¯È Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ›ÛÂÈ Û ÔÌÈϛ˜ Ù˘ Ë Î· ¶··Ú‹Á·. ¶¤Ú· ‰Â ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” , ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ›‰È· Ë °° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ÔÌÈϛ˜ Î·È ÂÚÈԉ›˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ §ÂηÓÔ¤‰ÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜, fiÛÔ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·.

¶ÂÚÈԉ›· ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞£∏¡∞, 14.

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘

™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶ÂÈÚ·È¿, Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™Àªª∞Ãπ∞ ™Δ√¡ ¶∂πƒ∞π∞ §ÈÌ¿ÓÈ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó·ÙÚÔ‹˜” , ¡›ÎÔ §ÂÁ¿ÎË, Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ¢∂¶∞¶ (¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÂÈÚ·È¿) Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›Ë-

Û ۇÓÙÔÌË ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜ Â›Ó·È “Ì›· fiÏË ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ù˘ Ó¤·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, Ù˘ ÎÈÓÂ˙ÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ COSCO, Ì›· fiÏË ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ì·Á·˙È¿ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ì›· fiÏË ‚˘ıÈṲ̂ÓË ÛÙ·

ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ÎÈ ·’ fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ··Í›ˆÛ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË” . ” ∏ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ı· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ηٿ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ú ÁÈ· οı ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013. ¶Ú¿ÁÌ·

Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 50% ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤‰ÈÓ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” , ÚfiÛıÂÛÂ.

∏ ∫√ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ªª∂ ¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ªª∂ ›¯Â Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘

™Àƒπ∑∞ Î·È fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∞Ï .ΔÛ›Ú·˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ú·Á‰·›Â˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ΔÔÔı¤ÙËÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û ÙÚÂȘ ¿ÍÔÓ˜: ΔËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ªª∂, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

«K·ı·ÚÔ› ηÓfiÓ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÔÏÈÙ›·˜» ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: «ª‹ÙÚ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜» Ë ÔÏ˘ÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 14.

ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÙËÓ ÔÏ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û “ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì·Á·˙¿ÎÈ·” Î·È “Ê¤Ô˘‰·” , ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ “Ì‹ÙÚ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜” , ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁ¤ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª.ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÛÙË ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ˘ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁˆÁ›˜ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ›˜, ·Ú¿ Ù· ÂÌfi‰È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ì ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ÙÔÏÌËÚ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·.

“∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ” , ›Â, “Ó· ÂÁηıȉڇÛÔ˘Ì ηı·ÚÔ‡˜ Î·È ·ÏÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÔÏ˘ÓÔÌ›· Î·È ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì‹ÙÚ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜” . √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·, ÒÛÙ ÂȉÈο ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ˘fiÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È ÛÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘, ̤ۈ Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. “™Â‚fiÌ·ÛÙ” , ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi ÂÛ¿˜ Î·È ÈÛÙ‡-

Ô˘Ì fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ ‰È·Ê·Ó‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È” . ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ fiÚ·Ì· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Á›Á·ÓÙ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ...›ÓÂÈ Î·Ê¤, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ, ·Ó ÙÔ˘ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ¢ηÈڛ˜” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚȯı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ·

°. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘: À¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞£∏¡∞, 14.

ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÙÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ËıÂÏË̤ӷ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÂÚ‹ÌËÓ Ì·˜ Î·È ˆ˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ¤Úȉ˜ Î·È ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Ì·˜ ‰È·Ì¿¯Â˜, Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ “∫·È¿‰·”. “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ··Í›ˆÛ˘ Î·È Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ οÔÈÔÈ ÙÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ËıÂÏË̤ӷ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜. ª·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi Î·È “Û˘ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË” ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÎÚ›ÛÈ̘ ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ” , › ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÕÏÙÂÚ. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ “ÒÛÙ ӷ ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ̛· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÂÚ‹ÌËÓ Ì·˜” . ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηÎÒÓ Î·È Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ıÏÈ·˜ Î·È Î·Îfi‚Ô˘Ï˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‹Ú ̤ÙÚ· ‚È·ÛÙÈο Î·È ·ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÙ·, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ù· ›‰È· ̤ÙÚ· ı· ¤·ÈÚÓÂ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Â¿Ó ¤ÌÂÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ·fi ÙÔ 2000 fiÙÈ ı· ˙Ô‡Û·Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì·˜ ÛÎËÓÈÎfi. “∂›¯· ÚԂϤ„ÂÈ fiÙÈ Ô ™ËÌ›Ù˘

ı· ¤¯·Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ı· ‹Ù·Ó Ì›· ·Ú¤ÓıÂÛË Î·È ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂›¯· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Â›¯· ÂÈ ˆ˜ ı· ηٷÚÁÔ‡Û·Ó ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂȂ‚·ÈÒıËη Î·È ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ı· ÂȂ‚·ÈˆıÒ Î·È Û ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â¿Ó ‰ÂÓ Î·ı›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚÁ·ÛÙԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ∫¿ÏÂÛ Û ·ÓÔÈÎÙfi ‰È¿ÏÔÁÔ, “fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıÂÛÙˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫” Î·È Â› fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “ÀÔ¯ÚÂÔ‡ÌÂı· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ı¿„Ô˘Ì ÁÈ· ¿ÓÙ· Ù· ·ÏÈ¿ “ÁÈÓ¿ÙÈ·” Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó” ›Â. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ 2013 ı· ¯ÚˆÛÙ¿Ì 400 ‰ÈÛ. Δ¤ÏÔ˜ › fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¡¢, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, “ÂÈÙ›ıÂÙ·È ¿Ó·Ó‰Ú·” Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Ô ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. “°È·Ù› Ë ¡¢ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ¿Ó·Ó‰Ú· ÛÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÌÔÌÊ‹˜ ÁÈ· Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÈ· Î·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·; ¡· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ì·˜ Ù›ÌÈ· Î·È ·ÓÙÚ›ÎÈ· ̤۷ ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î·È fi¯È ÈÛÒÏ·Ù· Î·È ¿ÙÈÌ· Ì “non paper” Î·È fiÏÂÌÔ ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿˜” , ›Â Ô Î.∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰ÂηÂÓ-

ı‹ÌÂÚÔ˘ ı· ÙÂı› Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ó·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤Ú-

ıËΠÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ Û ∂ÏÏËÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÛÊÂÚıÔ‡Ó 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÚ·Â˙Èο ÎÂÊ¿Ï·È· ‡„Ô˘˜ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂Δ∂∞¡ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ’” ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ” ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛʤÚıËÎ·Ó ‹‰Ë 460 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi 7 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‡„Ô˘˜ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ŒÓˆÛË ΔÚ·Â˙ÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÁÚ·-

Ù¤˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 30% ·fi ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂίˆÚËı› ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ › ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì·˜ ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· ̤¯ÚÈ Î·È 30% ·fi fiÙÈ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∂™¶∞, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ì ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011. Δ¤ÏÔ˜, ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Δ·Ì›Ԣ ∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ô √¶∂ Î.Ï.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 °ÂÓÈ΋ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë °™∂∂ ∞£∏¡∞, 14.

∏ °™∂∂ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ-

̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ΋ڢÍ 24ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ηٿ ÙˆÓ “ÛÎÏËÚÒÓ Î·È ¿‰ÈÎˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘”, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. °È· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ. ∏ °™∂∂ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ “ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο οı ÛΤ„Ë ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜ ηٿ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÙÔ˘˜ 2011” Î·È ˙ËÙ¿ Ó· “ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ “¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜”. ∞ÎfiÌË, ··ÈÙ› ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ “Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ”, ̤ÙÚ· “ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 80% ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘”. ∂ÈϤÔÓ, ˙ËÙ¿ ÙËÓ “Â·Ó·¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ 13˘ Î·È 14˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙȘ ‰·ÁοÓ˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘”. Δ¤ÏÔ˜ Ë °™∂∂ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ “ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·˘ı·ÈÚÂÛÈÒÓ” Î·È Î·Ï› “fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡Ó Ì ٷ ™˘Ó‰Èοٷ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.

√È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡ ı· ·¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ∫√∑∞¡∏, 14.

£∞ ·¤¯Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÚÔÛÂ-

¯Â›˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡ ∫Ô˙¿Ó˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ “·˘ÙÔÓÔÌ›·” ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ™ÂÚ‚›ˆÓ-μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡. ∑ËÙԇ̠ÙËÓ ·ÔÛΛÚÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ™ÂÚ‚›ˆÓ-μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡, £ˆÌ¿˜ ªÂÏÈ¿˜. √ Î. ªÂÏÈ¿˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μÂÏ‚ÂÓÙÔ‡, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 90%.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

∂ÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ ·fi ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ

ŒÓÙ·ÛË Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ∞£∏¡∞, 14.

›ÛıËÛË ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÓÙÚÔ‹˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ‚Ú¿¯Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ª∞Δ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘˜.

°È· Ó’ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ª∞Δ ÂÏ‹ÊıË Î·ıÒ˜ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ˇı˘Ó ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË, ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ Á¿ÓÙ˙Ô˘˜ ÛÙȘ fiÚÙ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÒıËÛ·Ó ‚›·È· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌË Î·È Í¤ÓˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ∂™∏∂∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ÂÈÎÔÓÔÏ‹Ù˘ ÙÔ˘ Associated Press. ∂›Û˘, ˘‹ÚÍ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ÎÚÔfiψ˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ∞ÎÚfiÔÏË Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi ‚Ú¿¯Ô ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô “Associated Press” ·Ó¤ÊÂÚÂ: “Δ· ª∞Δ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ” . ∏ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ª∞Δ ‹Ù·Ó ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË Î·È ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÊfiÚÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, πˆ¿ÓÓË ª¿ÓÙË, ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞ÎÚfiÔÏ˘. √ ¤ÊÔÚÔ˜ η٤ıÂÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·Ú·ÎˆÏ‡ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ªÂ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ‰È¿ڷ͢ ·‰È΋̷ÙÔ˜, ÂÂÓ¤‚Ë Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.ÕÓ‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÙÔ Úˆ›, ‚¿ÛÂÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ¡. °‡˙Ë, Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜. ª¤Ûˆ Ù˘ Ï·˚Ó‹˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ·ˆı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜. “√È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯È-

ÛÙÔ‡Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. ™‹ÌÂÚ· η٤ÛÙÚ„·Ó ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ, ¡›ÎÔ˜ ÷ÛÔ̤Ú˘. ªÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÎÚÔfiψ˜, fiÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ 30 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙË ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ڇıÌÈÛË Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ “ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÌÂÙ¿” , ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ “¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi ÙȘ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο” . ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ΔËϤ̷¯Ô˜ Ã˘Ù‹Ú˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ù·ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‡Ù ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.” √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Â›Ó·È ıÂÌÈÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. “ΔÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÚÔÛٷ٤„Ô˘ÌÂ Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙ›· Î·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ‚¿˙Ô˘Ó 30 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÏԢΤÙÔ Î·È Ó· ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ‹, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÔȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ó· ‚‚ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·

Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “Œ¯Ô˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ¿Ú· ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ∞ÎÚfiÔÏË Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹, Ó· ‰È·Û˘ÚfiÌ·ÛÙ ‰ÈÂıÓÒ˜, ˆ˜ ¯ÒÚ· Î·È ˆ˜ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÏÂÈÛÙfi ·˘Ùfi ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ÌÓËÌ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ Î·È ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” ›Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó 30 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ -·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ÏÔ˘Î¤Ù· ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó οÔȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, Â›Ó·È Î·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜” .

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∂›Ì·ÛÙ ·Ôχو˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ, ˆ˜ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ì ٤ÙÔȘ Ú¿ÍÂȘ, fiˆ˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ì ٷ ª∞Δ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔÓÙ·È Ù·

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. “°È·Ù› Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÛÚÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Û ·ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¶Ô‡ ›ӷÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÔÁÔ, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·;” . μÔϤ˜ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ª∞Δ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·. “ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ó· ·Ï‡ԢÓ, Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È. ∂›Ì·ÛÙ ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ô ‚Ú¿¯Ô˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, Ù· ÌÓËÌ›·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó η̛· ‚Ï¿‚Ë ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›·... √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Î·È Î·Ï¿ οÓÔ˘Ó Î·È ·Ï‡ԢӔ ‰‹ÏˆÛÂ Ë Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂. ” ∂›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÔÙ˘›·, ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¢˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ¯ËÌÈο Û ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ʈÙÔÚÂfiÚÙÂÚ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ· Ì·˜, Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÎÚÔ‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜, ÛÂ

Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ¿Ú· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ·ÁÒÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ΔÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÏÈÒÙ˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “∏ ∞ÎÚfiÔÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÓÂÓfi˜. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi ÙÔ Los Angeles Î·È ÙÔ Sydney Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÏÔ˘Î¤Ù·” .

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ °™∂∂ ∏ °™∂∂ ηٷ‰›Î·Û ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‚›·˜ ηٿ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. “Δ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚›· Î·È ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ı‡Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ª∞Δ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ¿ÛÎËÛË ‚›·˜ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ - Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·ÂÚÁÔ‡Û·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∞¢∂¢À. “∂›Ó·È ¿ÍÈÔ ·ÔÚ›·˜ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÎfiÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ’’ÎÏÂÈÛÙ‹’’ ∞ÎÚfiÔÏË, ·Ó Â›Ó·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ª∞Δ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· “Ù·Íȉ¤„ÂÈ” ·fi ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞¢∂¢À.

¢È·ÍÈÊÈÛÌÔ› ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ¡¢ Δ∏¡ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ÚÔ-

οÏÂÛ·Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î. °. ¶Âٷψً, Ô ÔÔ›Ô˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. “∞˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚ڋΠχÛË Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˜, fiÙ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ì ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ¤‚·˙ ·ÊÂȉҘ Î·È Ì ÁÓˆÛÙ¿ ÎÚÈ-

Ù‹ÚÈ· Î·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·” , ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Î. ¶Âٷψً˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ¡¢ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‚Ô˘ÙËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ „¤Ì· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·” Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ªÂÙ¿ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ “‚Ú·‚Â›Ô ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜” Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÁÈ· Ù· „¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶¶√Δ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚Ú·‚›Ô. ΔËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÌfiÓÈÌË ·-

Ô˘Û›· ÙÔ˘˜, ÙË ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó “·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·”. “Èڛ˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó Ó· ÎÔÎÎÈÓ›˙Ô˘Ó, ·Ú·‰È¿˙Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‚Ô˘ÙËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ „¤Ì· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¡¢ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó. ∞˜ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 12 Ì‹Ó˜, Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ À¶¶√Δ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È”.

ŒÓÙ·ÛË Î·È Û ÔÚ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¶¤Ú·Ì· ∞£∏¡∞, 14.

™À°∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó-

‰Ô‡ÚÔ˘ Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ∑ÒÓË ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ∑ÒÓË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÔ¯ÈÎfi Â›‰ÔÌ· Û fiÏÔ˘˜ 2.000 ¢ÚÒ, Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡

Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∑ÒÓ˘, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο, ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∑ÒÓ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÙË ∑ÒÓË Ù˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ¶¿Ó·Ì·Í. ŒÍˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î·

∫·ÙÛ¤ÏË, Ë ÔÔ›· ·Ô˘Û›·˙Â Î·È ·ˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÂÂÈÛfi‰È·. °È· ηٷ‰ÈηÛÙ¤· Â›ıÂÛË ÙˆÓ ª∞Δ ÌÈÏ¿ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ª∞Δ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ, ÙÔ Úˆ› ηٿ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηٿ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ Ù˘ ¡·˘ËÁÔÂÈ-

Û΢·ÛÙÈ΋˜ ∑ÒÓ˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ - ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ - ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∑ÒÓ˘ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË: ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ›ӷ, Û˘Óԉ›· Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜” . √ ™Àƒπ∑∞ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ª∞Δ Î·È ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ù˘ ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ∑ÒÓ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

∂Ȃ‚·ÈÒÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙȘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙÔÓ √™∂ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ¢∂∫√ ∞£∏¡∞, 14.

Δ

ËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÒÓ ÛÙȘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÂÌ̤ۈ˜ -ÏËÓ Û·ÊÒ˜- Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜. “ªÈÛıÔ› ‰ÈÏ¿ÛÈÔÈ Î·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔÈ ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÙÔ›” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŸÌˆ˜, “Ù· ÛˆÛÙ¿ ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì ÙȘ ÏÔÁÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ -Î·È fi¯È Ì ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂȉÈο Û‹ÌÂÚ· - ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” › Ì ÓfiËÌ· Ô Î. ¶Âٷψً˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Î‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È “Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘” .

Ì›· ·ÚÈÛÙ›·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÏ·ÙÂȷ΋ ÏÔÁÈ΋, ›Â.∂ÈϤÔÓ, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙ·, fiÙÈ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔÓ √™∂ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÌÂٷٿ͈Ó. ∞ÎfiÌË, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· “ÛˆÛÙ¿” ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ì ÏÔÁÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, fi¯È fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù· ¯¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. “μϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¢∂∫√ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÏ¿ÛÈÔÈ Î·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔÈ ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÂÎÙfi. ∂›Ó·È Ôχ ˘„ËÏÔ› ÔÈ ÌÈÛıÔ› Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. °È· ·˘Ùfi ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, fiÙÈ ÛÎÔfi˜ Û fiϘ ÙȘ ¢∂∫√ ›ӷÈ

Ó· ÌË ¯¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘” , ÚfiÛıÂÛÂ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ √™∂ Î·È ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, › fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Î·È fiÙÈ ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, Ô˘ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·˘ÙÒÓ. ™¯ÂÙÈο ‰Â, Ì ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ Ì ÛÙÔȯ›· οÔÈ· ¿ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÔÚ› Ó· Ù· ʤÚÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·-

Ù›·˜, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û·Ù¿Ï˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·Î‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙȘ ¢∂∫√ -Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿- ·˘Ù¿ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ¢∂∫√ Û ıÂÚÌÔ΋È· ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡” . “¡· ÌËÓ Í¯¿ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¢ËÌfiÛȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜. ∫·È fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ·˘Ù¤˜ ÍÂ‹‰ËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ¤Î·Ó·Ó, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ηÚȤڷ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ¶∞™√∫, Ë ¡¢ Î·È ÙÔ ª¿·ÛÙÚÈ¯Ù Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∫∂, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ¢∂∫√ Î·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ηÏ› ÙÔÓ “Ï·fi Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ˯ËÚfi ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” . Δ· ÎfiÌÌ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∫∂, “¤‚·Ï·Ó ÙȘ ¢∂∫√ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ÔÚÁ›·Û·Ó Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÙÔ·Ù¤Ú˜ ÙÔ˘˜, ÙÒÚ· ÂÊ¢ڛÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ÏfiÁÔ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ‰‹ıÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·” . ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ¡¢ ÎÚ‡‚Ô˘Ó, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÙÈ Ë Ï‹Ú˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢∂∫√ ·ÔÙÂÏ› ‰¤ÛÌ¢ÛË ÛÙÔ ª¿·ÛÙÚÈ¯Ù Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Î·ıÂÛÙÒ˜ Á·Ï¤Ú·˜, Ì ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ

Î·È ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜. ªfiÓË Ï‡ÛË, ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ, ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ¶∞ª∂. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “™ÙȘ ¢∂∫√ Ë ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ›‰È· Ó· ‰›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë Î¿ı ¢∂∫√ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‚Á¿˙ÂÈ ¤Ú· ÌfiÓË Ù˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ¢∂∫√, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙȘ ¢∂∫√, ̤۷ ·fi ¤Ó· ¿ÚÙÈ Ì ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·, Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‚¿ÚË ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ” . “∫·È ȉ›ˆ˜, ̤۷ ·fi ÌÈ· ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó „‡ÙÈΘ Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, „‡ÙÈη ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜” ÚfiÛıÂÛÂ. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ¢∂∫√ Â›Ó·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “Èڛ˜ ÙÔÓ √™∂ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. Èڛ˜ ÙË ¢∂∏ ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÂÎÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó” ÙfiÓÈÛÂ.

“∫·Ó¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ¢∂∫√ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙ·” ˘ÂÚıÂÌ¿ÙÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¢∂∫√ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·ÊÔ‡ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÙȘ ¢∂∫√ ÙÒÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‚¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÙȘ ÂÎÔÈ‹ÛÔ˘Ó. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÈÏ¿Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¢∂∫√. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√. °›ÓÂÙ·È ÌÂϤÙË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›Â, Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ì ٷ ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √™∂, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. “ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Î·È Ê˘ÛÈο Û‚fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂΛ” ›Â Ô Î. ¶Âٷψً˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ›‰È·, “Û ¢∂∫√, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ı¿Ï·ÌÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÒÓ Î·È ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆӔ ÂȉÈο ·fi ÙËÓ ¡¢, Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û “Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜” Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ΔȘ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·‰Â¯Ù› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ¤‰ˆÛ ÛË-

ÀÂÚ„‹ÊÈÛ·Ó ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞, “·ÚÒÓ” ·fi §∞√™

æËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂ ∞£∏¡∞, 14.

ª∂Ãπ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ı· ›-

Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ √™∂ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ √™∂. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜, Ì ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ·ÚÓËÙÈο ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ô §∞√™ ‰‹ÏˆÛ “·ÚÒÓ” . ∫·Ù¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ, £·Ó¿Û˘ §Â‚¤ÓÙ˘, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌËÓ ÂÈÚ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê›, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ı‹Ó·˜, ™‡ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ √™∂, Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÔÙÂÏ› “ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Â͢ÁÈ·Óı› Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Î·È Ó· ÍÂÔ˘ÏËı›” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ·ÔχÛÂȘ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ˆ˜ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È Ù· 2/3 ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·Û¿ÊÂÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ù˘ Δƒ∂¡√™∂. √ Î. §Â‚¤ÓÙ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÂÚ› Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È “ηı·Ú¿ 1.443 ¢ÚÒ Î·È ÌÂÈÎÙ¿ 2.550” , ÂÓÒ ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” . μ‚·›ˆ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ú·‰¤¯ıËΠˆ˜ ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ, ‹ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηÓÔ-

ÓÈÛÌÔ‡ - ˆÛÙfiÛÔ, “Ì 100 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì˯·ÓÔ‰ËÁÒÓ, Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı›. °È·Ù›, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È 60 ̤Ú˜ ‹ 50 ̤Ú˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÏËÚˆı› 6 ·Ó··‡ÛÂȘ, ˘Âڈڛ˜, ¤Ó· ÛˆÚfi ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÂÈ, ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙÔ˘. ∏ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ԕ . “√È Ì˯·ÓÔ‰ËÁÔ› ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 4,5 ÒÚ˜ Ô‰‹ÁËÛË, ÌÈÛ‹ ÒÚ· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ·Ú·Ï·‚‹. √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ¤ÁÈÓ·Ó Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Î·È ‹Úı·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ƒ¤·˜. “™·ÊÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂, ·ÏÏ¿ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÛÙÔÓ √™∂ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙȘ 56.000 ÌÂÈÎÙ¿ Î·È ÛÙËÓ Δƒ∂¡√™∂ ÙȘ 65.000. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ 2010, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÂÌ›˜ οӷÌ” . ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ Ë ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ - ÌÈ·˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÛÙÂϯˆÌ¤Ó˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜ - Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÛ‹-

Ì·Ó ˆ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÏËÓ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ (Î·È Î¿ÔÈˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ) , ÔÈ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ıËÙÈÎfi Î·È ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ÔÈ ‰Â ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ, ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì ٷ ÎÂÊ¿Ï·È· ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∞Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÙÂ›Ô Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, (fiÙ·Ó ÛÙË ¢·Ó›· ÔÈ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÔÓ¿¯· ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì 18 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÙÔ 85% ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ Î. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô √™∂ Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Î¤Ú‰Ë Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ı¤ÛË Ô˘ Û˘ÌÌÂÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. √ ™. ∫·Ï·Ê¿Ù˘ (¡¢), ·ÚfiÙÈ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ οÔȘ ·fi ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Â·Ê›ÂÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂∂ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ-

‰fiÙËÛË ÙÔ˘ √™∂ ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Î·È Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ. “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Â͢Á›·ÓÛË, ·ÏÏ¿ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ì ·ÔχÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Â›Ó·È Û·Ê¤ÛÙ·ÙË” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ¶. ª·˘Ú›ÎÔ˜ (∫∫∂). “∫·Ù·„ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Î·È Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÙÔÓ Ì·ÏÙ¿. ¶Â›Ù ̷˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ηٷϋÍÔ˘Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Û·Ó ÙÔ˘˜ ∞ÁÔ‡‰ËÌÔ˘˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¢. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘. “ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÔÓ¿¯· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ √™∂ Î·È fi¯È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ” , ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ∏. ¶ÔÏ·Ù›‰Ë˜ (§∞√™). “√È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÍÂÔ‡ÏËÌ· ‰ÂÓ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤۷ ·fi ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯‹Ì·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜. μ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ Â› ÙÔÓ

Ù‡Ô ÙˆÓ ‹ÏˆÓ, ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ·” , ·ÓÙ›Â Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ª·ÓfiÏ˘ ™ÙÚ·Ù¿Î˘.


M·ÁÓËÛ›· 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ

∂ÓÒ ÂχıÂÚÔÈ Ì fiÚÔ˘˜ Î·È ÂÁÁ‡ËÛË ·Ê¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÔ‹ ¯·ÏÎÔ‡

√À¢∂ªπ∞ ÚfiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÏËÌ̇Ú˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ. ™ÙËÓ ∂ÚÒÙËÛË Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙÔ ÓËÛ›, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÙfiÏÈÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ıÂÔÌËÓ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, Û·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ì·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ” . √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙‹ÙËÛ Ì ÙËÓ ∂ÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÎÙ·ÎÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Î·È ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ, Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÁˆÁÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ë ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË, Ë ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ Î.Ï. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∑‹ÙËÛ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ·, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ú¿ÍÂÈ, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿, fiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· ÚfiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ ÁÈ· Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı¿ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ıÂÔÌËӛ˜ ‹ ¿ÏÏ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. §˘¿Ì·È, Ô˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·Ó‡·ÚÎÙ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›·”.

ΔÔ˘ ¿Ú·Í·Ó ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο 800.000 ú ÎÙÒ ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 800.000 ¢ÚÒ ¿Ú·Í·Ó ̤ڷ - ÌÂÛË̤ÚÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·fi ÙÔ fiÚÙ Ì·Áο˙ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ Î·È ÌfiÏȘ ·˘Ùfi˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÙÔ˘ ¿Ú·Í·Ó ÙÔ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∏ ÎÏÔ‹ ‰È·Ú¿¯ıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ ˆÏËÙ‹˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È °·Ì‚¤Ù· Î·È ÌÂÙ¤‚Ë Û ηٿÛÙËÌ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Ê·ÁËÙÔ‡. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Â›¯Â ·Ú·‚È·ÛÙ›. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ›¯·Ó ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÙ Ì·Áο˙ Î·È Â›¯·Ó ·Ú¿ÍÂÈ ÙȘ ÔÎÙÒ ‚·Ï›ÙÛ˜ Ì ٷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹Ù·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ ¤Û¢Û ӷ ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∫·Ó›˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È - ¤ˆ˜ ÙÒÚ· - Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔȯ›· ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ›‰Â οÔÈÔ˜ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ fiÚÙ Ì·Áο˙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ‡ÎÔÏ· Ó· ˘Ô„È·ÛÙ› ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÎÏÔ‹. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô˘Ï¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. √ μfiÏÔ˜ ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 50¯ÚÔÓÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ¿Ú·Í·Ó Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ë

̤ӷ Ì 700 ÎÈÏ¿ ¯·ÏÎfi Î·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ï·È¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ›¯·Ó ÎϤ„ÂÈ 2,5 ÙfiÓÔ˘˜ ¯·ÏÎfi, ÂÓÒ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÎÏÔ‹ ¯·ÏÎfi ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·. ∫·È ÔÈ ¤ÓÙ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

∫·Ù›¯Â ¯·Û›˜ ŒÓ·˜ 22¯ÚÔÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÂÂȉ‹, Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ ‚¿ÚÔ˘˜ 12,8 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜, ÂÓÒ ı· ‰ÈηÛÙ› Û ÚËÙ‹ ‰ÈοÛÈÌÔ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜. ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚԇ̠Á‡Úˆ Ì·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο. √È ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ÔÏÔÓ‡¯ÙȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ.

∂χıÂÚÔÈ Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÔ‹ ¯·ÏÎÔ‡ ∂χıÂÚÔÈ Ì fiÚÔ˘˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË 2.000 ¢ÚÒ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ƒÔÌ¿ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÎÏÔ‹ ¯·ÏÎÔ‡

·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ μπ√™ø§. ∞ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹, ηıÒ˜ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ. Ãı˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÔÈ ‰‡Ô ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ƒÔÌ¿, Ô˘ Â›Û˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË. ∞ʤıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ì fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó· ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó Û ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÊÔÚÙˆ-

∞Ú·Á‹ ÙÛ¿ÓÙ·˜ ΔËÓ ÙÛ¿ÓÙ· 65¯ÚÔÓ˘ Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Û ·Ì¤ÚÈÌÓË Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¿Ú·Í ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ Û ‰›Î˘ÎÏÔ. √ ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ·˜ ·ÈÊÓȉ›·Û ÙËÓ Â˙‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚Â Î·Ó Ó’ ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ∏ ÙÛ¿ÓÙ· ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.600 ¢ÚÒ. ∏ ·Ú·Á‹ Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜ ηٷÁÁ¤ÏıËΠÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË. Δ.∫.

™ÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋

¶Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· 15% ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ∂¡∞ 15% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ˘-

Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. Ãı˜ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ™ÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÙËÓ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ §¤ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜, Î. ¡. ∫ÂÚÂÓ›‰Ë ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ·fi ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ ˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ™ÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÔȘ ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-

ıËÎ·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ÃÚfiÓÈ·˜ ∞ÔÊÚ·ÎÙÈ΋˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·˜. Ãı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË ÂÚ›Ô˘ 95 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ 60% ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ 95 ÂÍÂÙ·Ûı¤ÓÙ˜ ÔÈ 15, ÔÛÔÛÙfi 15%, ›¯·Ó ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË, ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Û fiÛÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·, ÙÔ 90% ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Î·ÓÈÛÙ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ÂÈÛÓÔ‹ ÌË ˘ÁÈÂÈÓÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.

º¤ÙÔ˜ Ë 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙȘ ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ∏ Î. ∫ÂÚÂÓ›‰Ë ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹, ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Â‡¯ÚËÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÔ˘Ì ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∫˘Ú›ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÊÚ·ÍË ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘ÌÂ. ∏ ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË Â›Ó·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÁÓÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ 8% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ fï˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ 10% ¿Û¯ÂÈ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔ-

ÓÔ¿ıÂÈ·. ™ÙË §¿ÚÈÛ· ¯ı˜ ¤Î·Ó·Ó ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË 136 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ ΢ڛˆ˜ ÌÂٷ͇ 50-60 ÂÙÒÓ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 13 ›¯·Ó ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË, ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞fi ÃÚfiÓÈ· ∞ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· (Ã∞¶) ¿Û¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 500.000 ŒÏÏËÓ˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ 400.000 (80%) ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‰È¿ÁÓˆÛË, ‰ÈfiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË, ¤Ó· ·Ïfi ÙÂÛÙ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙȘ Ó¢ÌÔÓÈΤ˜ ÓfiÛÔ˘˜ ÚÈÓ ÂΉËψıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∏ ÂͤٷÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ·Ïfi ʇÛËÌ· ÛÙÔ ÛÈÚfiÌÂÙÚÔ, ¤Ó· ÂȉÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÚÔ‹ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÙÔ 2020 Ë Ã∞¶ ı· Â›Ó·È ÙÚ›ÙË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹

∞Ó·Áη›· Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ√ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¢ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Ù¿Í˘, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘, ÂÍ‹ÚÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” , Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Ô˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. μ·Û›ÏË ∫ÈÔ. ™˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ª·Ú›· ª˘ÏˆÓ¿, ∫˘ÚÈ·˙‹ ∑ËÚÁ¿ÓÔ, ¢ËÌ‹ÙÚË ™¤¯· Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Δ˙Ô˘‚¿Ú·, Ô Î. ª·Úο΢ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Î. ∫ÈÔ, ÂÓÒ ÂÈÛΤÊÙËΠfiÏ· Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, fiÔ˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ôϛ٘. μ·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÙfiÛÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ˘-

Ô‰ÔÌÒÓ fiÛÔ Î·È Ù· ÛÙÂϯȷο. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∫ÈÔ˜, ÛÙË ª·ÁÓË-

Û›· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ 400 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ §¿ÚÈÛ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜, ηıÒ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 1.000 ¿ÙÔÌ·. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Û ¤Ó· ¡ÔÌfi Ì ‰‡Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· (¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘), ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· (μfiÏÔ˘ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘), Ô˘ ·-

ÔÙÂÏ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi Â›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ Û ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ÙÔ̤·. ÀÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ‹Ù·Ó “ÛÙ›ڷ” , ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÛ̇ۈÓ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ Î. ∫ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ¢π∞™ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ¤‰ˆÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, fiÔ˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÈÔ, ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ Â-

ÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞ÏÌ˘Úfi, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ), Ì ÚÔÛˆÈÎfi 35 ·ÙfiÌˆÓ Î·È ÙÚ›· ÂÚÈÔÏÈο, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™˘˙‹ÙËÛË, Â›Û˘, ¤ÁÈÓÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â·ÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚοÎË Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞fi ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘

¢È·Î‹Ú˘ÍË ·Ú¯ÒÓ - ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ

ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, Ì ‰Âο‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ¤ÁÈÓÂ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ∏ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. £. ¡¿ÎÔ Ó· ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹, Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Î. ™Ô‡ÚÏ· Î. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ù˘ ¡.¢ Î. ¢. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜.

∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙËÓ “Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘” Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ “Ù·Ì¤Ï˜” . ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤ıÂÛ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠ̠ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. ∞ӷʤÚıËΠÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔˆı› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. “ŸÏÔÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÛÔ ÎÚ›ÛÈ̘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ›‰È· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÒÓ Ù˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘. ∂È‚Ú¿‚¢ÛË ‰ËÏ·‰‹ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·. ∞˘Ùfi Ù˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ Ï¿ÙË Û·˜. ΔfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ¯ÈÏÈÔÂÈˆÌ¤Ó·, ¯ÈÏÈÔÙ˘ˆÌ¤Ó· Î·È Ìˉ¤ÔÙ ˘ÏÔÔÈË̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ªÂ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÚÔÔÙÈ΋. ∏ ÂÈÚˆÓ›·; ∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË. √È ·fiÏ˘Ù· ˘‡ı˘ÓÔÈ, ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·Í›·˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘ÌÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔÈ, È·, Û ÌÈ· ¢ηÈÚÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Û˘ÌÌ·¯›·, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÈ; ΔËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜; ΔËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡; ΔËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔ‰ÈÔ›ÎËÛË; ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙԇ̷ÛÙÂ. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, Ì ÊÚ¤ÛÎȘ ȉ¤Â˜, ‰È¿ıÂÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÓÒÛË Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜, fiÔ˘ Î·È fiˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ªÈÏԇ̠fï˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÁÈ·Ù› Ì·˙› ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ٷ ‰›ÛÂÎÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ì·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó” , ›Â. ΔÔ “Ó¤Ô, ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì·” Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È “Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘ Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‰È·ÓfiËÙÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “ΔÒÚ· Ô˘ fiÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÚÂÔÎfiËÛÂ, ÂÌ›˜ ʤÚÓÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÈ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ

ʤÚÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÓÔȯÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ “Ù·Ì¤Ï˜”. ªÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Û οı ÙÔ̤· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ Û¤ÚÓÔ˘Ó ‹ıÔ˜ Î·È Êˆ˜, Ô˘ ‰Â ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÎÔ‹. ∏ ¡¤· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ı· οÓÂÈ ÛËÌ·›· Ù˘ ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜. ΔÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì· ı· Â›Ó·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Í›ˆÓ Ô˘ fiÏÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È Ô˘ ÙÒÚ· ÁÈ· ÚÒÙË ›Ûˆ˜ ÊÔÚ¿ ÂÌ›˜ ÙÔÏÌ¿Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍË. ª·˙› ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ. ªÂ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÛ‡ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì·˜. ŸÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ·Á·ԇ̠ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ, ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘ÌÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Î·È ı· ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜. ªÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË ‰›ÓÔ˘Ì Û fiÛÔ˘˜ ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ì·˙› Ì·˜. ¡· Á›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ Î·È Ó· Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ. ∫·È ı· ÙÔ ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· fiÏˆÓ Ì·˜. ŸÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ 2020” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹. ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ù˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiˆ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¿ÍÈ· Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ̤ÏË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¡∂√™ ¢∏ª√™ ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞ ›ӷÈ: μfiÏÔ˜-‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: √˘Ú·Ó›· ∞‚‰ÂÏ¿ÚÔ˘ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜, ™ÔÊ›· ∞‰¿Ì ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ·, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÏÙ˙ÂÚ›ÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Â.·., ∫ÒÛÙ·˜ μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∞°∂Δ, ª·Ú›Ó· μÔ‡ÏÁ·ÚË ¢·ÛοϷ, °. °·‚·Ï¿˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ™. °È·Ì¿ÎÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ∞. °Ô˘ÏÈ·Ófi˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜, Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜

·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ∞. ¢ÚÔÛÈÓfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ∞. μÂÚÁ‹˜ - ∑·Úο‰·˜, Ã. ∑È¿Ì·˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ πÁÁϤÛ˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÀÔÙ¤Ú·Ú¯Ô˜ ∫·Ú·˝ÛÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Δ∞•π, ∫·Ú·Ï‹˜ μ·Û›Ï˘ - ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ∫ÔÚ‰ÂÏ¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ȉڇ̷ÙÔ˜ ALZHEIMER μfiÏÔ˘, ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜, ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ¡ÔÛ. μfiÏÔ˘, ∫‡ÚÎÔ˘ - ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· º·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, ª·Á·ÏÈfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜ - ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ªÔ˘Ï¿˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ¡Ô̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ªÔ‡ÛÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ¶Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛοψÓ, ª·Ù˙ȿη˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ - √‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™ÔÊ›· - ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ - ™˘ÁÁڷʤ·˜, ¶··‰‹Ì· ∫›ÚÎË - ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ª·Ú·‚¤ÁÈ· £ÂÔ‰ÒÚ· - ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ¶·ÙÚÒÓË §ÂÌÔÓÈ¿ - À¿ÏÏËÏÔ˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ¶¤ÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - §ÔÁÈÛÙ‹˜, ¶Ô˘ÏÙÛ›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ™·Ì·Ï¤ÎÔ˜ º›ÏÈÔ˜ - ∞ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜, ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÚÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ - ŒÌÔÚÔ˜ •˘Ï›·˜, ΔÚ¿Á·ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ - ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜, Δ۷ηӛη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ - ∞ÁÚfiÙ˘, ΔÛ·ÎÓ‹˜ ¡›ÎÔ˜ - ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ΔÛÈfi‚ÔÏÔ˘ ª·Ú›· - ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, 懯· ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ™ÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜. μfiÏÔ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·: μÂÏ˘˙ÈÒÙË μ·ÛÈÏÈ΋ ŒÌÔÚÔ˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ À¿ÏÏËÏÔ˜ 304 ¶∂μ, ¢‹ÌÔ˘ ¡›ÎÔ˜ - ∂χıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ ∞ıËÓ¿ - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ∑ÁÎÔ‡Ú˘ ¶¤ÙÚÔ˜ √ÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ∑Ô‡ÌÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ - ŒÌÔÚÔ˜, ∫·Ú¿‚·˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ - π‰ÈˆÙÈÎfi˜ À¿ÏÏËÏÔ˜, ∫·ÙÛÈοڷ ∂˘·ÁÁÂÏ›· - π‰ÈˆÙÈ΋ À¿ÏÏËÏÔ˜, ¡¿ÛÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ŒÌÔÚÔ˜, •¿ÓıË ÕÓÓ·-ª·Ú›· - ¡ÔÛËχÙÚÈ· / ª¤ÏÔ˜ ¢∞∫∂, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ™Ô˘˝·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ™Ù·¯Ù¤·˜ ÷ڿϷÌÔ˜ - ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ ¡›ÎÔ˜ -

∞fiÛÙÚ·ÙÔ˜, ÿϷÚË ™ÔÊ›· - ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÷̛Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ - ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ¶∞. ¡¤· πˆÓ›· ¢ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ∞Ú‚·Ó›ÙË °Ô‡ÛË £ÂÔ‰ÒÚ· - °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, μ¿ÙÛÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ - ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜, °Î¤ÛÎÔ˘ ¡ÈÎÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· - ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· - º·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, ∫·Ï·Ù˙‹ ŸÏÁ· - ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, ∫·ÓÔ‡Ù·˜ ∫ÒÛÙ·˜ - À¿ÏÏËÏÔ˜ ∫Δ∂§, ∫·ÚÙÛ¿Ó·˜ μ‡ÚˆÓ·˜ - ∞fiÛÙÚ·ÙÔ˜, ∫ÔÏÒÓÈ·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ - ŒÌÔÚÔ˜, ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙԇϷ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - §ÔÁÈÛÙ‹˜, §¿˙Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ - ŒÌÔÚÔ˜, ª·Û‰¿Ó˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ŒÌÔÚÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ ∫ÒÛÙ·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, ¶··ÚÔ‡Ó·˜ ¡›ÎÔ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¶ÚÔ‚›‰·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ™ÙÂÊfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ - ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· - ¢·ÛοϷ. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞¸Ê·ÓÙ‹˜ ∫ÔÛÌ¿˜, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·‡ÏÔ˜, ∫ÂÏ·˚‰ÒÓ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ª¤ÓÙË ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ μ¿˚·, ¶·Ú··Ú¤ÎË ª·Á‰·ÏËÓ‹, ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ƒÔ˚ÏÔ‡ ª¿¯Ë, ™ÙÚÔ‡ÁÁ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, Δ˙Ô‡Ó˘ ∂˘ı‡Ì˘, ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, º¿ÙÛ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, ÷Ϥ‚· º·Ó‹. °Ï·Ê˘Ú¤˜: μÔ‡Û‚Ô˘Ú·˜ °È¿ÓÓ˘, §ÈÌ¿ÓÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ª›ÏÙÔ˜, ™Ù¿ÌÔ˘ °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜: ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ £ÂÔÏfiÁÔ˜, ∫Ú›ÎÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ªfiÛ‰ÚÔÌÔ˜ °È¿ÓÓ˘, ¶Ô˘ÚÁÈ·ÓÔ‡ - ÷ÚÌ·Ù˙‹ °ÂˆÚÁ›·, ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜. °È· ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·: °ÎÈÓ›‰Ë ªÔ˘Ï·Ì¿ÙÛË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ∫ÈÏÌ·Û¿Ó˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ªÔ‡ÙÏ·˜ ∏Ï›·˜ - Δ·ÎÌ¿Î˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ΔÛÈ·ÎÔ‡Ì˘ ∫ÒÛÙ·˜, ºÈÏÈ›‰Ë ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. ΔÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞˚‰ÈÓ›Ô˘: μ·ÏηÓÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - μ·Ì‚·Î¿ ª·Ú›·, ªÔ‡Ú¯·˜ ™‡ÚÔ˜, ΔÛÈfiÙÚ·˜ ∫ÒÛÙ·˜. ΔÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ: ∫·ÂÏ·Ú‹˜ ¡›ÎÔ˜, ¶ÔÚÙ·Ú›Ù˘, ∫ˆÓ / ÓÔ˜, ΔÛÈfi‚ÔÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·. ∞ÁÚÈ¿ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: μ·˝ÙÛ˘

ΔÔ˘ πø∞¡¡∏ °∞μ∞§∞*

¢‡Ô ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜

£Àª∞ª∞π ÙfiÙ Ô˘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛ‹ ÌÔ˘ ›¯·ÌÂ Û·Ó Î·È ÙÒÚ· ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÔÈÔÈ “η٤‚·ÈÓ·Ó”. £˘Ì¿Ì·È fï˜ ηϿ fiÛÔ Ï˘‹ıËη Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌË ¤ÁηÈÚ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· „Ëʛۈ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fiÛÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‰ÂηԯٿÚˉ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËıÔ‡Ó. ºÔ‚¿Ì·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ. ™Ù· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙfiÙ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. Δ· ͤÚÂÙÂ, Ù· ˙‹Û·Ì ̷˙›. ∫·È Ù· ηϿ Î·È Ù· ¿Û¯ËÌ·. ¶Ôχ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ·, ›¯·Ì ‰È·‚› ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙË ÌÈ· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË.

⁄Ô˘Ï· Î·È ·ÚÁ¿ ÂıÈÛًηÌ ÛÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Î¤Ú‰Ô˜, ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù·˘Ù›ÛÙËΠ۠fiÏ· Ù· Â›‰· Ì ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙË ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙfi Ì·˜ ÛÙÚ‚ϋ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Â¯ıÚfi˜ Ì·˜. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÊÙ¿Û·ÌÂ Â‰Ò Ô˘ ͤÚÂÙÂ. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÊÙ·›Í·Ì fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. §¤ˆ fï˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ¢ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿, Ì·˙›. °È·Ù› ·Ó ‰ÂÓ Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÂÌ›˜ fiÏ· ÙÒÚ·, ı· Ù· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó. ∫·È ÌÂÙ¿ ı· ÊÙ·›Ì fiÏÔÈ ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜ ·Ê‹Û·ÌÂ. ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜. Œ¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È·Ù› Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfi˜, ÒÛÙ ӷ

ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Úˆ›‰Â˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÏÏÒÓ “ÌÈÎÚÒÓ” ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÌÈÎÚ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiÏ· Ì·˙› Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÎÔ‹. ∂›Ó·È fï˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÈηÓfi Ó· ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ› Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Î·Ó ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÁÈ· Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ‰È·Ê·Ó‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘

Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ùԇ̠ˆ˜ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì οı ÌÂÌÔӈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô, Ô˘ ·˘Ù‹ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â͛ۈÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ˆ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ ·ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÙÔ ªÓËÌfiÓÈfi Ù˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ∂Û‡ ¤¯ÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔ·ÛÈÛÙ›˜ ÔÏÏ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô, ÈÛ¯˘Úfi

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∑¿¯Ô˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ∫·Ï·Ù˙‹ ∞ÁÁÂÏÈ΋. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜: ∞‰¿ÌÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, ∫˘·Ú›ÛÛ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, ƒ‹Á·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ºÈÏ›Ô˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·. ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜: ∞ϤÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∑·Ì¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÔ˘ ª·Ú›·, ªÔ‡ÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∞ÚÙ¤Ìȉ·: °·ÓˆÙ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, §¿˙Ô˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·, ¡ÔÌÈÎfi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ΔÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘: μÂÓÔ‡ÙÛÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, Δ¤ÚÔ˘ ∂ϤÓË. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜: ∑·Ú›Ê˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹, ΔÛȷηًÚ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·: ∞ÛËÌÒÚ˘ §ÂˆÓ›‰·˜, ¢ÔÍ·ÛÙ¿ÎË ∫Ô˘ÚÂÌÂϤ ŒÊË, π·ÙÚ›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶Ô‡Ï·Î·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·: ∫Ô˘ÙÛ›ÎÔ˜ μ¿ÈÔ˜, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹, ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶·ÙÚÒÓ˘ √Ú¤ÛÙ˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °È¿Î·˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, ª·ÎÚ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ΔÔ˘Ú·Ì·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ºÚ¿ÁÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜. ∫·Ù˯ÒÚÈ: ∞ÁfiÚÔ˘ ∂ϤÓË, ¢¤Ú‚Ô˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ∑ÁÚÔ˘Ì¿Ï˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: μÈÎÈÒÙ˘ πˆ¿ÓÓ˘, °ÂˆÚÁԇϷ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ¢È·ÎÔ˘Ì‹ √˘Ú·Ó›·. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜: ªfiÁη˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. ∞ÈÛˆÓ›·: ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, §¿ÌÚÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - °ÂˆfiÓÔ˜, ΔÛÈ·Ì‹Ù· ŸÏÁ·. ¢ÈÌ‹ÓÈ: ¢È‚¿ÓË ™·Î·‚¿Ï· ÷ڛÎÏÂÈ·, ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ª·ÎÚ·ÙÛ¿ º·Ó‹, ª·ÚÌ¤Ú˘ ¡›ÎÔ˜, ™Î·Ï›Ì˘ °È¿ÓÓ˘. ™¤ÛÎÏÔ: ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ∫ÔÚÙ¤ÛË ∂ÈÚ‹ÓË, ªfiÛÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ - Δ¯ÓÔÏfiÁÔ˜, ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ΔÛÔ‡ÙÛ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜. πˆÏÎfi˜: ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∑·Ê›Ú˘, ∑ÔÚÌ¿ ∞ÁÔÚ›ÙÛ·, ¶·˘Ï›‰Ë ∞ÚÁ˘ÚԇϷ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ¶¤ÙÛË ¢¤ÛÔÈÓ·, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜.

¡¤Ô ¢‹ÌÔ Ì·˜. ªÔÚ›˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·, Ì ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜. ™ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ‹ Î·È Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·‰‡Ó·ÌÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ‰˘ÛΛÓËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ı· ÎÈÓËı› Û ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜: ¢ËÌÔÙÈÎfi ‰›¯Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ì ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈΤ˜ ÚfiÓÔȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ ÊÈÏÈÎfi ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÙË ÙÔ˘ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Î·È ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹. ŒÓ· ¢‹ÌÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ, Ô˘ Ó· ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ Â-

ÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜, fiÏÔÈ Ì·˙› ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. °È·Ù› ÂÏ›˙ˆ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ·‰ËÌÔÓÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÌ›˜ ı· Ù· ¤¯Ô˘Ì ›ÛÂÈ ˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÏÏ¿. * √ πˆ¿ÓÓ˘ °·‚·Ï¿˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜, ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·” Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 12 ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘

¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞. ¡¿ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: °È· ÏÂÈÔ‰ÔÛ›· ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ê·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. Ÿˆ˜ ›Â, “Ô ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ·ÔχÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ‰Èη›ˆÌ· Â·Ó·ÚfiÛÏË„‹˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔÈ ÏÔÈfiÓ, Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ·Ó·Ó¤ˆÛË Û‡Ì‚·Û˘ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜”. ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯Ù‡ËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÈ· Ì·ÙÈ¿ Ó· Ú›ÍÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‹ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰‹ÌˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ŸÛÔÈ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ı· Â›Ó·È Ì ÂÙÛÔÎÔÌ̤ӷ ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÚfiÈη ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌ· Ì ·ÔχÛÂȘ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ª‹ˆ˜ Ë ÂÚ›ÊËÌË ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ; ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ·ÔχÛÂȘ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· Û·ÚˆÙÈ΋ Â¤Ï·ÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·Ì˘”. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Û·Ê‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ Î·È Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Û ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜, Â›Ó·È Ì¿¯Ë ÂÓÈ·›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë „‹ÊÔ˜ Â›Ó·È „‹ÊÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. æ‹ÊÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·, Â›Ó·È ·ÓÙÈÏ·˚΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË ¶∞™√∫ - ¡¢, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘”, Û ¢‹ÌÔ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ∫∫∂”.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ∏ §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË Î·Ï› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ï·fi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Û›‰Ë, Ù˘ ¡¤·˜ ∫ËÊÈÛÈ¿˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¡. °Î·Ù˙‹ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ∞. ¡¿ÓÔ.

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙÔ √ÈÓÔÔÈÂ›Ô N. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·”

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ∞

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÈÓÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·”. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÓÙfiÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î. π. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ¿ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÂÍ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ˆ˜ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ ÙÔ 1999. √ Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚˆÙÔ-

‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙfiÙÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù¤ıËΠ۠Ӥ· ‚¿ÛË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈ-

ÛÌÔ‡. ™‹ÌÂÚ· Ô Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·ı·Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘.

√ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Û˘Ó¯¿ÚË Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ÚfiÙ˘Ô, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍȈı› ·ÓÂÏÏ·‰Èο ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ‚¿ÛË”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ π. ∫·¤ÏÈÔ˜, ¢. ∫·fiÙÛ˘, ∏. ∫·Ú··Ù¿Î˘, º. ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË, °. §ÂÌÔÓ‹˜, ¶. ª·‚›‰Ë˜, ¡. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢. ªϤÙÛ·˜, ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ª. ¶··˙‹ÛË, Ã. ™Ù¿ÓÈÔ˜, Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘, ¡. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¶. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∫. ∂ÚÚÈÓ¿Î˘.

∞. ¡¿ÓÔ˜: ª·Ú¿˙ ˘ÔÛ¯ÂÛÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

“¶ÏËÌ̇ڷ ¤Íˆ, ÎÔÛÌÔÏËÌ̇ڷ ̤۷” “¶§∏ªªÀƒ∞ ¤Íˆ, ÎÔÛÌÔÏËÌ̇ڷ ̤۷ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ Î. μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô, ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜. ¶·Ú¿ ÙÔÓ Ôχ ¿Û¯ËÌÔ Î·ÈÚfi, Ë ·›ıÔ˘Û· ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¿ÎÔ˘Á ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ¿ÚÚËÎÙ· ‰Â̤ÓË Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÚ›·, “Ì ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÙËÓ ›‰È·”, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:

∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ “¢ÚfiÌÔ˘˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘, ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, fiˆ˜ Î·È Ì ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Î·È Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ™˘Ú›‰Ë Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Ë ·fiÂÈÚ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Ó· ηχ„ÂÈ Ì ·Ê›Û˜ ÙÔ 20% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ Î·È ÛÙ·ıÂÚÒÓ Ï·›ÛÈˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿

√ ¶·ÙÚȿگ˘ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÁΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ “Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ Û ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi”.

ÕÚ¯ÈÛ ·fi ÙÔ 1964, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÂÎϤ¯ıËΠ∫ÔÈÓÔٿگ˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ô˘ ¤ÓȈı ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÏÈ·-

ÓÔ‡˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÙËÓ Â·Ó¿Î·Ì„‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ¤ÚÁ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËηÓ, ÁÈ· ÙË ‰ˆ‰ÂηÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ∫∞¶√¢π™Δƒπ∞, fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· 4 ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, fiˆ˜ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∞Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û ÔÚÂÈÓfi ¢‹ÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤ÚÁÔ ÎfiÛÙÔ˘˜ 10.000.00 ¢ÚÒ. “¶ÚÔÛı¤Û·Ì fiÚÔÊÔ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ԕ, › ۯÂÙÈο, “ηٷÛ΢¿Û·Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜- ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È ÁÈ· οÔÈÔ Î·ÈÚfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ù· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÙÔÓ ¶·È‰ÈÎfi ™Ù·ıÌfi ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÙÔ μÚÂÊÔÓËÈ·Îfi ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÙȘ ‰Ô̤˜ ∫∂¶ Î·È μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ, ηٷÛ΢¿Û·Ì ∞ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Û ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∂›Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì 4 ªÔ˘Û›· Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿- πÛÙÔÚÈο-§·ÔÁÚ·ÊÈο Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, Û ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ Î·È ·Ó·Ï¿Û·ÌÂ. ∞ÁÔÚ¿Û·Ì Â›Û˘ ÙÔ ºÔ‡ÚÓÔ ÙÔ˘ μÂϤÙ˙· ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ì ÙȘ 9 ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘”.

™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘ fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ

¶ÚfiÛÎÏËÛË - οÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÙÚˆÙ¿, ÔÏÏÒ Ì¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÔÈ ·Ê›Û˜, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Î›ÌÂÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, ÂÈÎÔÏÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ϤÔÓ ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÛfiÙÈÌË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ˘. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· - ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó Ù· ¿Óˆ - οو, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘” ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔÒÚ·, Ô˘ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙÔ

΢ڛ·Ú¯Ô ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· η٤ÚÚ¢Û ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÔÏ›ÙË Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÒÚ·, Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ԉ›¯ıËΠ·ÓÂ·ÚΤ˜ Î·È Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ΔÒÚ· Ô˘ ÔÈ “ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔÈ” ,

“·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔÈ” Î·È “ËÁ¤Ù˜” ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞Ó·ÏÒÛÈÌ· “ÚÔ˚fiÓÙ·” Ô˘ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ΔÒÚ·, Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ÊÚ¿ÍÔ˘ÌÂ

ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ˘˜ οı ›‰Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÙˆÓ ·˙·ÚÈÒÓ, ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÚÁÔÏ·‚Èο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ΔÒÚ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÂÌ›˜ Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ì·˜ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ì fiÚÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË. ¢ÂÓ ·¤¯Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ ·ÚÔÏÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙԇ̷ÛÙÂ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ˘ÂÚ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù›¯Ë Ô˘ ÔÚıÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó. ∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ·ÓıÚˆÈÛÌfi Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. °È·Ù› Ë „˘¯‹ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘. ΔÒÚ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ. À‡ı˘Ó· - ¢˘Ó·Ù¿ - ∫·ı·Ú¿”.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

YÔ„‹ÊÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË «£» §¿˙·ÚÔ˜ °·˚Ù¿Ó˘: ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁËı› ·fi Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÛˆ· ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

«∏

΢‚¤ÚÓËÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ηıÒ˜ ÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÓÒ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ó· Ê·Ó› fiÙÈ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁÂ›Ù·È ·fi Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÛˆ·”, ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô Î. §¿˙·ÚÔ˜ °·˚Ù¿Ó˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·. ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÈÓËÙÈο ·Ó·‹ÚˆÓ “πfiηÌÔ˜”, Ô Î. °·˚Ù¿Ó˘ Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜ Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· “Û˘Ì‚ÈÒÛÔ˘Ó” ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ı· Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. “∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ “ÛˆÙ‹ÚˆÓ” Î·È ÙˆÓ “ÂʈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÛÔÙÒÓ”

¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ›. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜. √È Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ “Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘Âڂ› Ù· “ÎÏÈÛ¤” Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. √ Î. °·˚Ù¿Ó˘ ÌÈÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ۈÛÙ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. “¶ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÂÈ̤ӈ Û’ ·˘Ùfi, fiÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ô̤˜, ̤ۈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∏ Û·Ù¿ÏË fï˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·‰ËÊ¿ÁÔ˘, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ¿-

Ì ÌÚÔÛÙ¿. °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÂÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ “§ÂÚÓ·›· ⁄‰Ú·”, Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï, Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÔÈÔÙÈο Î·È fi¯È ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁË̤ӷ ¤ÚÁ·, Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È fi¯È Ì·ÍÈÌ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∂ÓÂÚÁÔÔÈԇ̷ÛÙÂ, Ȥ˙Ô˘ÌÂ, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ Û·Ó Ôϛ٘ ÂÓÂÚÁÔ› Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÌÈ· ËÁÂÛ›· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ ı· Ê·Ó› ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ¢ı‡Ó˘”. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ··ÈÙ› fi¯È ÌfiÓÔ ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ‰ËÏ·‰‹, ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÚ¿ Ó‡ڷ ÁÈ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÚ›ÛˆÓ. “∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ¢ηÈڛ˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ “·Ó¿ÛÙËÌ·” Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ô˘ ı· ·Ó·‰Âȯı›”, ‰ËÏÒÓÂÈ. √ Î. °·˚Ù¿Ó˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÙfiÌÔ˘ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ. “∏ ·Ó·ËÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∂ÁÒ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÛÙ·˘ÚÒÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ‹ Ó· ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› η̛· ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi.

ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ë Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ -∫¿ÚÏ·˜ - ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘” Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫∂.ª∂.μ√. ª√À™∂π√À §πª¡∞π√À ¶√§πΔπ™ª√À ∫∞ƒ§∞™, Î. ™. °Î·Ó¿ÙÛÈÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í ÁfiÓÈ̘ ·fi„ÂȘ. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ” ÂͤÊÚ·Û ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ÎÂÈÌËÏ›ˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô. “ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· “Ê¿ÚÔ” ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ªÂ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. °È·Ù› Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋, ÈÛÙÔÚÈ΋, ıÚËÛ΢ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ë ÔÔ›· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û‚‹ÛÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·-

Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: * ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ºÂÚÒÓ Î·È ∫¿ÚÏ·˜, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ıÔψÙÒÓ Ù¿ÊˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ·˘ÙÒÓ. * ∫·Ù·Û΢‹ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔ˘Û›Ԣ/ ™›ÙÈ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. * ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓμÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·˜ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì·

πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï - Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. * ∞Ó¿Ï·ÛË Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È Ù· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Ì·˜. * ∞Ó¿Ï·ÛË ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ √ÈÎÈÛÌÒÓ, ̤۷ ·fi Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. * ∂Ó›Û¯˘ÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ. * ™‹Ì·ÓÛË ªÔÓÔ·ÙÈÒÓ & ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÈ·ÙËÙÈÎÒÓ ¢È·‰ÚÔÌÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. * ÕÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·Ï›ˆÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔ˘Û›Ԣ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Ô˘ ı· ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ Î·È ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. * æËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÙÈÎÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. * ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Û ÂȉÈο ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘ ∂√Δ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. * ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ô ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.

Ë Û Ë Î › Ô OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó A˘ÙÔ‰È ∞Ó‰Ú¤·˜ ∑¤Ú‚·˜,

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

£∂™™∞§π∞™

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· ¶ÔÏÈÙÒÓ”

ΔÈ Ó¤Ô Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋;

1

1. √È Ó¤ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔÌfiÏÔ ‰‡Ó·ÌË ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏ›‰·. Œ¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓÂÔÏ·›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë, ¿ıÔ˜, ı¿ÚÚÔ˜, ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ “ÙÔ Ó¤Ô”, “ÙÔ ¿Êı·ÚÙÔ”, “ÙÔ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ”, ˆ˜ fiÏ· ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙË Ê·˘ÏfiÙËÙ· ÙˆÓ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ËÌ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ø˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ıˆÚÒ ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ì‹Ó˘Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ Λ‚‰ËÏ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜.

2

2. √È £ÂÛÛ·ÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛË ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È Ù¿ÛË ÁÈ· ·ÔÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛË. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ë ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÔÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ø˜ Ó¤Ô˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ·ıËÙÈÎÔ› ‰¤ÎÙ˜ Ì›·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÒÛÙ ӷ ·Ê˘ÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıԇ̠ÔÏÈÙÈο fiÏÔÈ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ÈÛ¯˘Úfi ̤ÛÔÓ ÒÛÙ ӷ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋.

À¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜;

ÕÓÓ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘,

¢·Ó¿Ë Δ˙‹Î·∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘,

˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”

˘Ô„‹ÊÈ· Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”

1. ΔÔ Ó¤Ô Ê¤ÚÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ, ÙÔ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∫·È Ó¤Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ÌfiÓÔ Ô Ó¤Ô˜ ËÏÈÎȷο. ¡¤Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ¿Êı·ÚÙÔ˜, ¤¯ÂÈ fiÚÂÍË Î·È ÓÈÒıÂÈ ‰˘Ó·Ùfi˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÛË, ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ.

2. ∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο. π‰È·›ÙÂÚ· fï˜ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î·È ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ʤÚÓÂÈ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô, ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì “fiÏÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” . ªÂ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰Èο ÙÔ˘˜. Ÿ,ÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ‹ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎÔ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Î·È Ù· ÔʤÏË Ô˘ ·˘Ù‹ ·ÔʤÚÂÈ, Ó· ‰È·¯¤ÔÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

1. ∞Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ “ÂÙÈÎÂÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” ˆ˜ ÌÈ· a politic ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔÏÌÔ‡Ó Î·È ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ù˘ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∏ ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÚÈÓ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈo fiÏÔÈ Û˘ÓÔÌÔÏÔÁÔ‡Û·Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ stage, ÙÒÚ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ηٷ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·Ú¿‰ÔÍÔ ÎÈ fï˜ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ı· ÂÈ 8ˆÚÔ Î·È ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· χÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿ıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ.

2. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ›. √È Ù·¯‡Ù·Ù˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ·˘Ùfi-‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ÙÔ›¯ËÌ¿ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, Î·È Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì‹Ó˘Ì· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 14 ¢ÈÂıÓ‹˜ Ë̤ڷ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ù˘ÊÏÒÓ Δ˘ ¡Δπ∞™ ¢. μ√Àμ∞§√À¢∏* ∏ 15Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

Â›Ó·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Ë̤ڷ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ù˘ÊÏÒÓ, Ë Ë̤ڷ “ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ Ì·ÛÙÔ˘ÓÈÔ‡” Û˘Ì‚fiÏÔ˘ Ù˘ Ù˘ÊÏfiÙËÙ·˜. ∏ ‰È·Î›ÓËÛË Î·È Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂΛӷ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ù˘ÊÏÔ‡ Î·È Ó· ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, “ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·”, Ë ÔÔ›· Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ‚ϤÔÓÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Í›ˆÌ·, ·ÏÏ¿ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘. ΔÔ Ù˘ÊÏfi ¿ÙÔÌÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î·È ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘. ∏ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô Ù˘ÊÏfi˜ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi˜ Ì·˜, ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ‚ÔËıÔ‡˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ‚ϤÔÓÙ˜, Â˙Ô‡˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜, ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ì ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ (˯ËÙÈο Û‹Ì·Ù· ÛÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌfi‰È·, ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Û‹Ì·Ù· ·Ó¿ÁÏ˘Ê· Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Û ÁÚ·Ê‹ Braille Î.Ï.), Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÁÈ· οı ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô Ù˘ÊÏfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ‚ϤÔÓÙ·, ·Ú¿ Ì›· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ·ÍÈÔÚÂ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹, ÁÈ·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô Ì¿ÙÈ· ÁÈ· ¤Ó· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ. * ∏ ¡Ù›· ¢. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ ¢È‰¿ÎÙˆÚ ∞.¶.£., Ù. ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÀÁ›·˜-¶ÚfiÓÔÈ·˜, ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏”

¢‹ÏˆÛË ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Δ∏¡ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ª·ÁÎÚÈÒÙË Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: ∏ ÂÎΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÎÚ›Û˘. ΔÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Î·È ¯ÚfiÓÈˆÓ ·Á΢ÏÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·fi ¿ÁÓÔÈ· Î·È ·‰È·ÊÔÚ›· ·Ú¤‚ÏÂ„Â Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ◊‰Ë ·fi ÙÔ 2005 Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ˘‹Ú¯Â ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ôχو˜ ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜. ŸÌˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 2010 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚԂ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË Î·È ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ “‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË Û ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜” . ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÔÈ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ¤Û΢„·Ó ÔÙ¤ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·, ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‰È·ÛÒıËΠ¯¿ÚË ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

∂›ÛÎÂ„Ë ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· Û ∂∞™ Î·È À∂μ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· Â-

Í‹˜: ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂∞™ §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ À∂μ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË, ηıÒ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∂∞™, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘. “ª¤Û· ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì·˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ˘˜ ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰ËÏ·‰‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ì·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, Ô˘ Ë ∂∞™ §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ “Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡” ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· fiÏÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ò˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ‰›Î·ÈË Î·È ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó·Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· “ÙÈ̈Úԇ̔ ÙÔÓ “ÂÈÌÂÏ‹” ·ÁÚfiÙË, ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔ˘ÌÂ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ì ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·, fi¯È ÙÔ ·fi Ô‡ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ·. ¢›Î·ÈË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ¤ÁηÈÚË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÍ·ÙÔÌ›Î¢Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ˆ˜ Û˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Û·˜ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË Ì ‰›Î·ÈÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Û˘ÌʈÓÒ Â›Û˘ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ˆ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÎÂÓÙÚÈο Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂÁ-

Á‡ËÛË ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È fi¯È ÂÈÎÔÓÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ì›· ̤ÚÈÌÓ· Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÏϤÍÂÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤ÚÈÌÓ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ·›ÙÈÔ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ “fi¯ËÌ·” ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˘ ·ÈÙ›Ô˘ (Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ), Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ù· ‰‡Ô Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙË ¢∂∏, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô, Ó· ÌËÓ ·˘ÍËı› ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ fiÛÔÈ ¤-

¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÎfiÔ, ȉÚÒÙ· Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ó· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ˘¤ÚÔÁÎË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¿Ú‰Â˘Û˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›·, ·ÊÔ‡ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ fiÔÈÔÈ “ÛÎfiÂÏÔÈ” , ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÔÏÈÁˆÚ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì›· ÂÓÈ·›· ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ¢‹ÏˆÛ Â›Û˘ ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓÔ˜ Ì ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ηıÒ˜ fi-

√ ¢. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÚÁÈ·Ï‹ ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·Ó¤Î˘„ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ Δ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. √ Î. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ Â‰›ˆÍÂ Î·È Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿ÁÈ· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È fi¯È Ë ∂À¢∂ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∂·Ó¤Ï·‚ ̿ÏÈÛÙ· Ì ÂÌÊ·ÓÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Ô˘ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÔÈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘”. “√ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î. ∫¿ÁηÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÂÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ı¤Ì·”.

ˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Ó¤· ∞ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ∂∞™, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √™¢∂, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó, Ó· ÂÍ·ÙÔÌÈ΢ÙÔ‡Ó Ù· ÙÂÌ¿¯È· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ÙÂÌ·¯›Ô˘ Î·È ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ̤۷ ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ™Ù‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡ ∞ÁÚfiÙË, Ô˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ·ÛË Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ °˘ÚÙÒÓ˘, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËı› ›ÂÛË ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ٷ ·Ú‰Â˘ÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. °È· Ù· „˘¯·Óı‹ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ù˘ ∞Δ∂, ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Û¢Û˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Ù˘ ∂∞™, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Û ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂∞™ Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ À∂μ, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ∫Ú›ÙÛ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Á˘, ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Î·È À‰. ¶fiÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ΔÔ̤· Ù˘ Ó¤·˜ ∞ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηÓÔÓÈÛÌfi ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÓÒ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙË Ó¤· ∞ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· ª∂ ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··‰Ô‡Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. √ Î. ¶··‰Ô‡Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ

ÙȘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ú¿ ÙȘ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¶.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘-

ÙÒÓ Î·È fiÙÈ, ̤ۈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ԛˆÓ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. ¶·-

·ÙfiÏÈ·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, fiˆ˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤۷ ·fi ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªËÙÚÔ˘ÏÈ¿˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛ·Ô‡ÙÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ºÈÏ›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔfiÏ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÂÚ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ∂›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ μ·Ó¤˙˘ Î·È ÙÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ™ÒÙÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

“£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ¡. §¿ÚÈÛ·˜

Δ

Ô˘˜ 25 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ó. §¿ÚÈÛ·˜ ∂ϤÓË ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘-ª›¯Ë Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó. §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ‰È·ÊˆÓ›· Ì·˜ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È, ηıÒ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - fiˆ˜ Ë ·È‰Â›· - Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÍÒıËÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ∏ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ

ÎÚ›ÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ¿ÁÈ· ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013 ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӈÓ. £· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÙËÓ fiÏË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ηÈ

ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÁÈ· Ì·˜ Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂” . √È 25 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó. §¿ÚÈÛ·˜ ∂ϤÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘-ª›¯Ë, Â›Ó·È ÔÈ: ∞Ó‰ÚÈÔÔ‡ÏÔ˘

∂ϤÓË Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¢∂À∞ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, μ·ıÚ¿Î˘ £·Ó¿Û˘ Û˘ÓÙ/¯Ô˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, μ·ÚÛ¿Ì˘ ¡›ÎÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, °ÎÈÔ˘ÏÌ·Û¿Ó˘ ∏Ï›·˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, °ÎÔ˘ÓÙÚÔ˘Ì‹˜ ™¿Î˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÂÈηÛÙÈÎfi˜, ∑ËÛÈ¿‰Ë˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜-ÏÔÁÈÛÙ‹˜, Ù. ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÌÂÏÒÓ·, ∫·Ú·Ó›Î·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ∫·ÚÈ›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ∫ÂÊ·Ï¿˜ °È¿ÓÓ˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ∫fiÎη˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ∫ÔÏÙÛ›‰· ¢·Ó¿Ë ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜-̤ÏÔ˜ ∫¶∂ ÙÔ˘ ™À¡, ∫Ô˘ÙÛÔ‰fiÓÙË °Ï˘ÎÂÚ›· ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜-ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·, §È¿ÎÔ˘ ¢¤ÛÔÈÓ· ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ª·Î·ÙÔ‡ ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏ›· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜, ª¿Ù˙ÈÔ˜-ª·ÛÈÓfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘, ªÂÙÛÈ̤·˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ Û˘ÓÙ/¯Ô˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ªÔ˘Á¿ÙÛÈ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜-Ù¯ӛÙ˘ ˘‰ÚÔÚÚÔÒÓ, ¶·Ï¿Î·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘, Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘, ̤ÏÔ˜ ∫¶∂ ÙÔ˘ ™À¡, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜-¯ÔÚ‰ÈÛÙ‹˜ È¿ÓˆÓ, ¶·Ú¿˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ √ÈÓÔÔÈÂ›Ô Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, ¯ËÌÈÎfi˜, Δ˙È·Ù˙ÈÔ‡Ï˘ £·Ó¿Û˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, Δ˙ÈÒÏ·˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜-ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú· ªfiÚʈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜-ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ ËıÔÔÈfi˜.

“™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ”

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: æËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ “æ∏º√¢∂§Δπ√ ӛ΢ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· ÎÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈοψӔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ “™˘ÌÌ·¯›·˜ À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” Ô ·Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ¶Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ªÈ¯·Ï¿ÎË, Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: “∏ £ÂÛÛ·Ï›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ Ó· ı¤ÙÂÈ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ, Ó· ˘ÏÔÔÈ› Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈΛ, ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ, ·ÏÏ¿ Ì·¯ËÙÈο. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘... ÛȈ‹˜, ·ÏÏ¿ Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›·˜, Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ” . ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ΔÚÈοψÓ: ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ∫·ÏÏÈ¿Ú· ∂ϤÓË: ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ΔÚÈÎη›ˆÓ, μfiÙÛ·ÚË - ∑·Ú·ÎfiÙ· μ·ÛÈÏÈ΋: μÔËıfi˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘, °·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜: √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÂψÓ›Ԣ ΔÚÈοψÓ,

°ÂˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜: ∂χıÂÚÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, °ÎÚ¤ÎÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜: ÃËÌÈÎfi˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜, °ÂÓÈÎfi˜ ¢/ÓÙ‹˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ - ∫∂¡∞∫∞¶ ∞∂., °Ô˘ÁÔ˘Ï¿ÎË ∂˘·ÁÁÂÏ‹: ¡Ô̷گȷ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ¢‹Ì· - ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙÔ 2009, ª¿Ú‰·˜ ∫ˆÓ-

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜: Δ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ - ÁˆfiÓÔ˜, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¡Ô̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ª¤ÏÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ, ¡¿Ó˘ ∏Ï›·˜: ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¡√∂ ÙÔ˘ ∞¶£ Î·È ÙÔ˘ ΔÔ̤· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÓÈÎÒÓ Î·È ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞.¶.£, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∑¤ÊË: ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∂.§.ª.∂.) ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ΔÚÈοψÓ, ΔÛÈ·ÎÔ‚‹˜ ∏Ï›·˜: ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ∑ˆÛÈÌ·›·˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ΔÛ›Áη˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜: π·ÙÚfi˜ - æ˘¯›·ÙÚÔ˜. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ æ˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ΔÚÈοψÓ. ¡Ô̷گȷÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜.

™YNTOME™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ¡¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª °π∞ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ηıÒ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∫∂∫∞¡∂ª ˙ËÙ‹ıËΠ·Ú¿Ù·ÛË ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Û·Ê‹˜ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ˆ˜ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ˘¿Ú¯Ô˘Ó 60.000 ¢ÚÒ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó·

ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÊËÛ·Ó ·È¯Ì¤˜ ˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ηÓÔÓÈο. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 62.455 ¢ÚÒ. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Δ. ¶·¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·Ú¿Ù·ÛË ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÈÛÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ™ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤ÛÙË Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ·ÎÚÈ‚¤˜ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∂∫∂∫∞ Î. μ·Û›ÏË ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∫∂∫∞¡∂ª, ¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ· Ù·Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘fiÏÔÈÔ ‡„Ô˘˜ 60.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ-

Ú‡ÛÂÈ Î·È Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ ‡„Ô˘˜ 140.000 ¢ÚÒ. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ¿ÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °ÂˆÚÁԇϷ, Ë Âȯ›ÚËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÓÙÈÌÈÛı›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ¢∂∫√, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜. √ Î. ¶·¿˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ fï˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÛ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘.

ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˘˜ Δ√ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˘˜ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ “∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î˘„ÂÏÒÓ” Î·È “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋

ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÓÔÌ·‰È΋˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜” ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011. √È ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰Ú¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜: 1. ∂ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌÈÎÔ‡ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘. 2. ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. 3. ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ∂1 Ù˘ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘. 4. ΔËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÓÔÌ·‰È΋˜ ÌÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ: 1. ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ºπà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. 2. μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ √°∞ (ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ √°∞). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÏ. 24210 32946.

¡√¢∂ N¢: ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒfi‰Ë ∫Ú¿ÙÛ· ∞¶√ ÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈ-

ÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ μfiÏÔ Ë Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ƒfi‰Ë ∫Ú¿ÙÛ·-ΔÛ·ÁηÚÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 17.00: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√¢∂-™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚÔ˜ ªª∂ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ¡√¢∂. 17.30: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹. 18.00: √ÌÈÏ›· Û ÂΉ‹ÏˆÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” .

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∫¡∂ ∏ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∞∂π

μfiÏÔ˘ Ù˘ ∫¡∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ 15 Î·È 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ì ۇÓıËÌ·: “ªÂ ÙÔ ∫∫∂ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜” . ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛˆÓ: flÚ· ¤Ó·Ú͢: 20.00 ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 15 √ÎÙÒ‚ÚË: £Â·ÙÚÈÎfi, ™˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂”, §·˚Îfi-ƒÂÌ¤ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 √ÎÙÒ‚ÚË: ∞ÊȤڈ̷-ÚÔ‚ÔÏ‹: “∞ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·” , √ÌÈÏ›· ·fi ÙÔ μ·Û›ÏË ªÂÙ·Í¿, ˘Ô„‹ÊÈÔ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË, ™˘Ó·˘Ï›·.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ™∂ ‰˘Ô ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ·-

ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ η٤گÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ Î·È Ù· ™ˆÌ·Ù›· ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ- ∫·ÓÔˆÏÒÓ. ™Â ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ- ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√.¶.∫.∂.) Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÁÈ·˜. ∞˘Ù¿ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ √.¶.∫.∂. Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 23 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ & ¶Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (11:30 . Ì.), Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √.¶.∫.∂. Î. ∫ÒÛÙ· ∫fiÁÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚԂ› Û ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ‰È·ÚΛ·˜, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∞ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÁÈ· ηıÔÚÈÛÌfi ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ 8,2% ÛÙ· ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ηÙÔ¯‡ÚˆÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘, ÂχıÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÂÊËÌÂÚȉÔÒÏË-ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù‡Ô. ∂ÓÈ·›· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚÔÌ‹ıÂÈ· 10% Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜ 10% ÁÈ· ÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Â›Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈ˙fiÓÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁ›·. Ÿ¯È ÛÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ- ηÓÔˆÏ›ˆÓ” .


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ À¶∂°ƒ∞º∏ ¯ı˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú-

¯È·Î‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ë Û‡Ì‚·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë80 Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔÛ‹ÓÂÌÔ˜ ÌfiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÌÈÎÚ‹ Â¤ÎÙ·ÛË ÙË 10Ù›· ÙÔ˘ 1990 ∏ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ù‹ ÏÈÌÂÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·Ù¤ÛÙËÛ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙ·ıÌfi ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠfï˜ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ fiÚÌÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙfiÛÔ ÛÙ· ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¡fiÙÈÔ˘˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÚÔηÏÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜. ™ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜ Î.Î. ∏. •ËÙÚ·ÎÈ¿˜ Î·È ¢. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜. “∂›Ó·È Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ¡. ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÏÈÌÂÓ›ÛÎÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ì·˜ ÙËÚ‹ıËÎÂ, ·Ú¿ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” , ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜.

∏ÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ∏ ¢π∞¢π∫∞™π∞ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠ËÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔÓ √∞∂∂ Î·È ÙËÓ ∏¢π∫∞, ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÛÙË §¤Û‚Ô (6/10), ÙË μÔȈٛ· (9/10) Î·È ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ (10/10). √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∞∂∂, °. μÔ˘‰Ô‡Ú˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” , Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ §¤Û‚Ô˘ ˆ˜ ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·ÏÏ¿ ηÙfiÈÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÛÙ‹ÚÈÍË. ∂ÈϤÔÓ, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ›Ù ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‹‰Ë ÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ›ÙÂ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. °È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚Â‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ËÌÂÚ›‰Â˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·Áη›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ∏¢π∫∞ ∞.∂., fiÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Help Desk fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ 11131.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘”

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞Ó›¯Ó¢ÛË ˘„ËÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi

Ôχ οو ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ Î·È ∂ıÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÍÈÓÒÓ, ÔÏ˘¯ÏˆÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÊ·ÈÓ˘Ï›ˆÓ (PCBs) Î·È ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, Û fiÏ· Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ˙ˆÈ΋˜- Ê˘ÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·, ‚Úfi¯ÈÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÓÂÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º·ÛÌ·ÙÔÌÂÙÚ›·˜ ª¿˙·˜ Î·È ∞Ó¿Ï˘Û˘ ¢ÈÔÍÈÓÒÓ (Eº∞ª∞¢) ÙÔ˘ ∂∫∂º∂ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” , ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ·fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó›¯Ó¢ÛË ˘„ËÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÓÒٷٷ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ¤ÁÈÓ Û ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·, ‚Úfi¯ÈÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÓÂÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

∏ ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ô “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·fi ÙÔÓ ¢Ú. §ÂfiÓÙÈÔ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë, À‡ı˘ÓÔ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ º·ÛÌ·ÙÔÌÂÙÚ›·˜ ª¿˙·˜ Î·È ∞Ó¿Ï˘Û˘ ¢ÈÔÍÈÓÒÓ, ∂.∫.∂.º.∂. “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜” . °È· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ÂȉÈÎÔ‡˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ Ô˘ ÚÔÌ‹ı¢Û ÙÔ ∂º∞ª∞¢, ‚¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂º∞ª∞¢ Ì ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ª·ÚÙ›Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Â›ÁÌ·Ù·: - 5 ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÁÈ· ‰ÈÔ͛Ә, ÔÏ˘¯ÏˆÚȈ̤ӷ ‰ÈÊ·ÈÓ‡ÏÈ· Î·È ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·. - 10 ‰Â›ÁÌ·Ù· Úfi‚ÂÈÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÁÈ· ‰ÈÔ͛Ә, ÔÏ˘¯ÏˆÚȈ̤ӷ ‰ÈÊ·ÈÓ‡ÏÈ· Î·È ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·. - 1 ‰Â›ÁÌ· Úfi‚ÂÈÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÁÈ· ‰ÈÔ͛Ә, ÔÏ˘¯ÏˆÚȈ̤ӷ ‰ÈÊ·ÈÓ‡ÏÈ· - 1 ‰Â›ÁÌ· ·˘ÁÒÓ fiÚÓÈı·˜ ÁÈ· ‰ÈÔ͛Ә, ÔÏ˘¯ÏˆÚȈ̤ӷ ‰ÈÊ·ÈÓ‡ÏÈ· - 3 ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÁÈ· ‰ÈÔ͛Ә, ÔÏ˘¯ÏˆÚȈ̤ӷ ‰ÈÊ·ÈÓ‡ÏÈ· Î·È ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂ-

∞˘ÍË̤ӷ ÓÈÙÚÈο

ÙÚ‹ÛÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, Û fiÏ· Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ˙ˆÈ΋˜ Î·È Ê˘ÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËηÓ, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÍÈÓÒÓ Î·È PCBs ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ôχ οو ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ Î·È ∂ıÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· Î·È Û ηÓÔÓÈο Â›‰· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÙÚfiÊÈÌ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÔÍÈÓÒÓ Î·È PCBs ÛÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙËÓ 17/05/2010 ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ SOVEL ‹Ù·Ó fiÌÔȘ Ì ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ ÙËÓ 21/05/2010 Ô˘ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‹Ù·Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙ· Â›‰· Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·fi ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‹ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹.

∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë˜, “ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û›‰ËÚÔ˘ Î·È ¯¿Ï˘‚· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ √‰ËÁ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” . ∞ÎfiÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ÈÔÍÈÓÒÓ Î·È ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙ· ··¤ÚÈ· ·fi ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·Ù¿ fiÛÔ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ·fi ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈ‹ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ∂º∞ª∞¢ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Û ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·, ‚Úfi¯ÈÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÓÂÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

Δ· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·

√È ÙÈ̤˜ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÂÏ›Ô˘ (¡i), ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¡ÈΤÏÈÔ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ˘„ËϤ˜ Û fiÏ· Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰‡Ô ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó Ì ÛÎÔfi Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛË ˆ˜ ·ÚÓËÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù·. ™˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ „ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÂÏ›Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fi¯È Û οÔÈ· ÛËÌÂȷ΋ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ·ÈÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ·Ú·ÎÔ-

∞fi ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó›¯Ó¢ÛË ˘„ËÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ, Û οÔȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿Óˆ ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂϤÙË, “Ù· ÓÈÙÚÈο ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ” , ÂÓÒ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È fiˆ˜ Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÓÈÙÚÈÎÒÓ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ηٿÏÏËÏ·.

¢‹ÏˆÛË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜, Ì ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂϤÙ˘, ÙË ‰È·Ú΋ ̤ÚÈÌÓ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÙÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” .

∂ÓÒ ı· Â·Ó·Û˘ÓÙ·¯ı› Ë ¶Ú¿ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜

√ÈÎÔ‰ÔÌ‹: ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Δ∞ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 41 ÙÔ˘ ¡. 1249/82 Ì ı¤Ì· “ªÂϤÙË Î·È ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛÂ, ¯ı˜, ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÁÈ· Â·Ó·Û‡ÓÙ·Í‹ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶·Ó. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ΔÚ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ·ÓÙ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ηٿ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈ-

ÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Á΢ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ‹ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ›¯Â ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î. ∫·›ÙË ª·ÎÚ‹ fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞ÓÙÒÓË ∫Ô‡ÙÛÔ˘ÚÔ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂͤÏÈÍË Ë ¶Ú¿ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ fiÔȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ڈÛ˘ Ù˘ Ú¿Í˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÛÙȘ ¡. ¶·Á·Û¤˜. ÕÔ„Ë ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÂȉÈο ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·‡ÍËÛË ÁÈ·Ù› ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ¯Ú‹Ì· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ı· Â›Ó·È ‰ÈÏ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË (·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Î·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜).

™ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ À¶∂∫∞ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. £¿ÓÔ˘ ªˆÚ·˝ÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛÂ, ¯ı˜, ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· Â·Ó·Û‡ÓÙ·Í‹ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ӥ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ. °È· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÙÔ ™˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â·Ó·-

Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÚ› ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÌË Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â·Ó·Û‡ÓÙ·Í‹˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ ı¤Ì· ı· Í·Ó·Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

Ãı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜

ºÚ›ÎË Ì ÙÚÂȘ ÓÂÎÚÔ‡˜ Û ÊÔ‚ÂÚfi ÙÚÔ¯·›Ô ΔÔ˘˜ ·Ú¤Û˘Ú Óٷϛη, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÔÈÚ·›· ÛÙ¿ÛË Ì›ÓÈ ÏˆÊÔÚ›Ԣ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó - ŒÓ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜

ÈÎfiÓ˜ ·fiÏ˘Ù˘ Êڛ΢ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Û ¤Ó· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÊÔ‚ÂÚfi ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, ÛÙÔ 290Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ- £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂÙ¿ ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, Î·È Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ΔÚÂȘ ÓÂÎÚÔ›, ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÂÏ·ÊÚ¿, fiÏÔÈ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚÈÓ ¤ÚıÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ¡Ù·Ï›Î· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· Â¤ÂÛ Û ̛ÓÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È πà ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ fiÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο Â¤‚·ÈÓ·Ó 15 μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ - Î·È Â›¯·Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ›¯·Ó η٤‚ÂÈ ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÚÂȘ ‚Ú‹Î·Ó ÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ, ÂÓÒ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ¯·ÚÔ·Ï‡ÂÈ. ¢È·ÌÂÏÈṲ̂ӷ ÙÒÌ·Ù· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÂÓÒ ÛÔÎ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍÂÏÂÛÛfiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÙÚ·Áˆ‰›·. ∂› ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¤Ó· ÙfiÛÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÙÚÔ¯·›Ô ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ΔÔ ÔχÓÂÎÚÔ ·˘Ùfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÚÔ¯·›Ô Ì ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ - ÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ıËÓÒÓ-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

◊Ù·Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ¤ÍÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. Œ‚ÚÂ¯Â Î·È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÎÔÙ¿‰È. ŒÓ· πà ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ¤ÓÙ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, fiÏÔÈ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ú‡̷ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·. ΔÔ π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ¤Ó· Ì›ÓÈ Ì·˜ Ì 10 ÂÈ‚¿Ù˜, Â›Û˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ΔÔ πà ʤÚÂÙ·È Ó· ˘¤ÛÙË Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ ÛÙË ÏˆÚ›‰· ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ πà ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ÙÔ Ì›ÓÈ Ì·˜, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó Ì›· ·Ú¤·. ªÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ - Ù¤ÛÛÂÚ·, ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· - η٤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÚÓÔ‡Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË Óٷϛη Ì ԉËÁfi ¤Ó·Ó 46¯ÚÔÓÔ, οÙÔÈÎÔ ¢Ú¿Ì·˜. ΔÔ ‚·Ú‡ fi¯ËÌ· Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÎÙ‡ËÛ ÛÙÔ Ì›ÓÈ Ì·˜. ΔÔ fi¯ËÌ· ·fi ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÙ‡ËÛ ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë Óٷϛη Û˘Ó¤¯È˙ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ¤‚ÚÈÛΠÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. √ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ¤ÁηÈÚ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯ËÌ·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ôχ ÙÚ·ÁÈÎfi. ΔÚÂȘ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¤Û· Û ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‰È·ÌÂÏ›ÛÙËηÓ. ¡ÂÎÚÔ› Â›Ó·È ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·, ËÏÈ-

Λ·˜ 39, 25 Î·È 37 ÂÙÒÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. μ·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ πÃ, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ Ì·˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ - ·ÎfiÌË ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ó· ›¯·Ó Û˘ÁÁÂÓÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂Ï·ÊÚ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ̛· 24¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·. ∏ ÊÚ›ÎË ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË Ï¤ÍË ›Ûˆ˜ Ô˘ Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿. ™ÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Â›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ¿ÊˆÓÔÈ, ÂÓÒ ÛÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡. √ ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ η٤ıÂÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Ô‡Ù ٷ Ô¯‹Ì·Ù· Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

ª¤Û· Û ϛÁË ÒÚ· ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÚÔ¯·›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ, ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ∂∫∞μ Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Î·È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ˆ˜ “ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ÛÎÏËÚfi ÙÚÔ¯·›Ô Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ‹Ù·Ó ̷ο‚ÚȘ” . °È· ¤Ó· ·fi Ù· ÊÔ‚ÂÚfiÙÂÚ· ÙÚÔ¯·›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î. Δ¤Ï˘ ª·ÓˆÏ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Œˆ˜ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·-

fiÁÂ˘Ì· Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË. °È· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ ÛÙ· ‰‡Ô ·˘ÙÔΛÓËÙ·. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÔÈ 15 μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. √È ¤ÓÙ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜, fiÔ˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 10, Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Ì›ÓÈ Ì·˜, ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏ·ÛÁ›·, fiÔ˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜, fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 100 ̤ÙÚˆÓ

·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. √ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ Óٷϛη˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË Ù›ÔÙÂ Î·È fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ΔÔ fi¯ËÌ· ‹Ù·Ó ÊÔÚو̤ÓÔ Ì ¯·ÚÙÈο Î·È Â›¯Â ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ Ó· ˘‹ÚÍ ÛÙÈÁÌÈ·›· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÔ¯‹˜ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘ Óٷϛη˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ Î·Îfi Ó· Û˘Ó¤‚Ë Ì¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·...

™ÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ 55¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÚËÛÌÔ‡˜ πà ÛÙÔ μfiÏÔ

¡¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ

∞ƒÃπ™∂ ¯ı˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È

¡∂∞ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË

Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› Ë ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈÎÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ 55¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi ·fi ÙÔ μfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÌÚËÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ∏ ‰›ÎË ¿Ú¯ÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ·Ó·‚ÔϤ˜ (Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ) Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÂÎÓ¤ÂÈ ÙÔ 18ÌËÓÔ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. Ãı˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 20 ·fi ÙÔ˘˜ 30 Ì¿ÚÙ˘Ú˜. ∫·Ù¿ıÂÛ·Ó Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ ·fi Ù· Áη˙¿ÎÈ· Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û οو ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ η٤ıÂÛ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÔχÌËÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·-

fiÁÂ˘Ì·, Ì ‰È·Ï›ÌÌ·Ù·. ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ 55¯ÚÔÓÔ˘ Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÂȉ‹ ·ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ ÙÂÛÙ DNA. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 55¯ÚÔÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔχÌËÓË ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› η٤ÏËÍ·Ó ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 55¯ÚÔÓÔ˘ ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈˆÓ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î¿Ùˆ ·fi ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ΢ڛˆ˜ ·Ú¿ÓÔÌ·, Ô˘ ÂÌfi‰È˙·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ Â› ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. √ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Áη˙¿ÎÈ·˜ ÎÙ˘Ô‡Û Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Û οÔȘ ÂÚÈ-

ÙÒÛÂȘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ Ú¿Í˘ ÙÔ˘. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ 55¯ÚÔÓÔ˘ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ‰È·ı¤ÙÂÈ “·‰È¿ÛÂÈÛÙ·” ÛÙÔȯ›·. ∏ ‰›ÎË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ηÙfi¯ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÙ‹. ∫·Ó›˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ - Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ - ·fi ÙÔ˘˜ ·ıfiÓÙ˜ fiÙÈ Â›¯Â ‰ÂÈ ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË. ΔÔ ‰È·›ÛÙˆÓ·Ó Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ fï˜ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›... Δ. ∫.

Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Acellor Mittal (ÚÒËÓ ∫√¡Δπ) ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (11.Ì.), ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͇ÚÂÛ˘ χÛ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË 60 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∂∫μ. ∞fi ¯ı˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ¯ı˜, Ë ‰ÈÔ›ÎË-

ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂÈÚ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ·›ÙËÌ·, ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï¿ÓÔ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, “ı· Á›ÓÂÈ ÂÓ‰Âϯ‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ˆ˜ Ë ∫√¡Δπ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË Î·È Î·Ì›· ·fiÏ˘ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ” , ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Û˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠˆ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˆ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·È ·Ú·ÁÁÂϛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË (6.Ì.Ì) ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó¤· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫μ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 18 ΢ÎÏÔ-Ê-ÔÚȷο ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜ ∞. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘

ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿·˘Ï· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ù· ΢ÎÏÔ-Ê-ÔÚȷο Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È. μ‚·›ˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· Ó¤· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÓÔ›ٷÈ. √ Â› ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·Ó ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË, ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÷ڿϷÌÔ˜ ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, Ó˘Ó ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ÁÈ· ηӤӷ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. ∫‡ÚÈÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô “·ÚÈÔ˜” ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÚÁ› ÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ԇÙ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ˘·ÏÏËÏÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ø˜ ¤Ó·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÏÔÈfiÓ, Â‰Ò Î·È 32 ¯ÚfiÓÈ·, Ô ˘ÔÁڿʈÓ, ‹Ú ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÊ·ÛË Î·È, ÂÊ fiÛÔÓ Ô ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ÌÂٿٷÍË ·fi ÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙËÓ 01.01.2011. ∫·È ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÎÒÏ˘Ì· ÂÎÏÔÁÈÌfiÙËÙ·˜: ηӤӷ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘. ∞˘Ù¿, ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÌÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, fï˜, fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û’ ·˘Ùfi. ∫·È Ô‡Ù ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì·˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ı’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó - ·˘Ùfi ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ¿ıÔ˜, ϤÔÓ, Ô˘ ϤÁÂÙ·È “΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜” . ∂‰Ò ı· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ·, Ë ÛÙ‹ÏË ·‰È·Ù·Ú¿ÎÙˆ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ... ‚ϤÔ˘ÌÂ. Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ˙ˆ‹ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ¤¯ÂÈ ÎÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Á˘Ú›ÛÌ·Ù·. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ·fi ηډȿ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È - ÏÔÁÈο - Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙËÓ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” , ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Â›ÔÙ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. °È· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ôχ ηχÙÂÚË ¶fiÏË Ì·˜. ΔŒ§√™ ÂÙÔ‡ÙË, Ë ÌfiÓË “ÔÏÈÙÈ΋” ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÎÂÊًηÌ fiÙÈ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ, ·Ï¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ “‰ËÏÒÛÂȘ” ‹ “‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘” ÙËÓ ·Ô˘Û›· Ì·˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. Δ¤ÏÔ˜, Î·È Ùˆ §·Ò (Ì ÂÚÈÛˆÌ¤Ó˜ Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜, ·Ú·Î·ÏÒ) ¢fiÍ·. ∞fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ı· Í·Ó·Ìԇ̠ηÓÔÓÈο ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì·˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì (˘fiÛ¯ÂÛË!!) Ó· Í·Ó·‚Úԇ̠“ÙÔ ÛÙ˘Ï Ì·˜” , Ô˘ ÙÔ ë¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ, ÙÂÏÂ˘Ù·›·, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÎÈ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ·ÏÈfi˜ Ê›ÏÔ˜, ηıÒ˜ ›Ó·Ì ηʉ¿ÎÈ ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› Ì Ïȷο‰· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ó· ëÛ·È Î·Ï¿ Ú °È¿ÓÓË! °ÂÈ· Û·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

£· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ¢√À∫ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·

ΔÔ ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ ™

ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ (¢√À∫) μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ◊‰Ë ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢√À∫, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÌÈÎÚ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ Ì ÚÔ‡¯· Î·È Â›‰Ë ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 300 ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¢√À∫, ηıÒ˜ ÙfiÛÔÈ ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÔÚÔÈ ·fi ÙȘ ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢√À∫ Î. ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ 130Ù.Ì., Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ‰ÔÌ‹, Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ı· ·Ú¤¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ˚fiÓÙ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¯·ÚÙÈο Î·È Â›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, Û ·fiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÊfiÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ. ∏ Ó¤· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÔÌ‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿Û¯ÔÓÙ˜, ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ. √È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ Ì ÚÔ‡¯·, ›‰Ë ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· ¯ÚËÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÁÔÚ¿ ı· ÂÍÔÏÈÛÙ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÊfi‰È·, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÛˆÓ

Ù· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‹‰Ë ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Ë Î. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “∞Ú¯Èο ۯ‰ȿÛÙËÎÂ, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢√À∫. ™ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ, È·, ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ̤ÏËÌ· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Â›Ó·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔχÙÈÌ˘, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ‰ÔÌ‹˜, Ë ÂÓ›Û¯˘Û‹ Ù˘ Ì ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÂÊÔ‰›ˆÓ, Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜, fiˆ˜ Ô •ÂÓÒÓ·˜ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜

∞ÛÙ¤ÁˆÓ. ∏ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜” .

¢¤ÛÌ¢ÛË μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi “O ¢‹ÌÔ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡” . ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ªª∂ ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏÏÈÒÓ Î·È ÌË Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 30% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ ·ԉȉfiÌÂÓˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Á›ÓÂÙ·È “Ôχ˜

ÏfiÁÔ˜” ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. Δ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi, ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È, ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Ì·˜ Δ‡Ô Î·È ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, ¿ÏÏÔÙ Ì ÂÏÏÈ‹ Î·È ¿ÏÏÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌË Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›·. ∫·Ó›˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ·Ù› Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ οı ¯ÚfiÓÔ, ·‡Í·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ·fi 38% ÙÔ 2008 ÛÙÔ 43,5% ÙÔ 2009 Î·È 55,5% ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∂›Û˘ Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 454 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û 7 √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ - ¢∏¶∂£∂ ··Û¯ÔÏ› 213 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 140 Â›Ó·È ÂÔ¯È΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi 50%. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô‡ÙÂ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢π∂∫, ÙÔ ¢∂√μ, ÙÔ ¢√À∫, ÙË ¢∂ª∂∫∞μ, ÙÔ ¢∏∫π Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ∞ÏÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ “›‰ÈÔ ıfiÚ˘‚Ô” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

∂ÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘

∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™‹ÌÂÚ·, ¶·Ú·Û΢‹, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ηıÒ˜ Ô Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ η٤ıÂÛ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ù˘ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‰ÂÓ ÙÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞™, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ Î. ∞ÓÙ. ¶·¿, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÚËı› η̛· ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜, ÏËÓ fiÛˆÓ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ·ÓÈÛÔÌÂÚÔ‡˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È¿ıÂÛ˘

ÙˆÓ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi” Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ›, ηٿ fiÛÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜” , ÂÓÒ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·ÔηıËψıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÌÔÚÈΤ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ÁÈ· Ù· ÛÙ¤Á·ÛÙÚ· ÙˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·˘Ù¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ “ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÙˆÓ Î.Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. £· Ú¤ÂÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∂›Û˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂÁ¿ÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. “¢ÂÓ Â›Ì·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· οӈ ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÙ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

¢ˆÚÂ¿Ó ÿÓÙÂÚÓÂÙ √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÂÁηıÈÛÙ¿ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ ÎÂÚ·›Â˜ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔ internet ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ï-

ÏËÓÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›·. ∏ “ȉ¤·” ÙÔ˘ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ internet, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘, Û˘˙ËÙ‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ΔڛηϷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “æËÊȷ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞μ Î. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ HELLAS SAT, Ô˘ ÂÁη٤ÛÙËÛ ˆ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ 2001 Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ‰‡Ô ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ÎÂÚ·›Â˜. ¶ÚÔÙ¿ıËΠ̿ÏÈÛÙ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÛËÌ›·, Ô˘ ı· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. Ãı˜, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ∂∞μ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ Î. ¢ÔÛfiÔ˘ÏÔ ÂÁη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ÎÂÚ·›· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ internet ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ϤÔÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi

∫ÈÛÛfi˜, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Â·Ó·Î¿ÌÙÂÈ

“°

È· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·ÏÏ¿ Ó· ‚Á¿˙Ô˘Ì ÌÂÚÔο̷ÙÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. °È·Ù› ÂÌ›˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜” ÏfiÁÈ· ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ù˘, ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ Ì ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Â›¯Ú˘ÛÔ Ù¤ÌÏÔ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ˆ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ô ÂıÓÂÁ¤ÚÙ˘ ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘. ∏ ∞Á›· ª·Ú›Ó·, Ô Ó¤Ô˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜, Ë fiÌÔÚÊË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Â›Ó·È ÛËÌ›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· ¿ÚÎÈÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙË ÛÎÂ‹ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∫Ú˘Ì̤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ηٷÚ¿ÛÈÓ˘ ˘ÎÓ‹˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Ô ∫ÈÛÛfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi μfiÏÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˙Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· 250 ¿ÙÔÌ·. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È 40-50 ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ, ÙÔ ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÏÈ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ٷ Ì‹Ï· Î·È Ù· οÛÙ·Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∞ÚÎÂÙÔ› fï˜ Â›Ó·È Î·È Ù¯ӛÙ˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÊËÌ›˙ÂÙ·È Á· ÙÔ˘˜ ÂÙÚ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ™Â ˘„fiÌÂÙÚÔ 600 ̤ÙÚ·, ̤۷ ÛÙÔ ˘ÎÓfi ‰¿ÛÔ˜, Ô ÙfiÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË Ï·Ù›· Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÈÂÚfi˜ Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ, ‰‡Ô Ù·‚¤ÚÓ˜, ÙÚ›· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ¤Ó· ·ÚÙÔÔÈ›Ô, ¤Ó· ÎÚÂÔˆÏ›Ô, ¤Ó· Ê·Ú̷ΛÔ, ¤Ó· ͢ÏÔ˘ÚÁ›Ô, ‰‡Ô ÔˆÚÔ·ÓÙÔˆÏ›· Î·È ¤Ó· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È·ÙÚ›Ô. ∂‰Ò Î·È Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘È·ÙÚ›Ԣ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. Δ· ·È‰È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÓËÏ›Ô˘, fiÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÓÂӈ̤ÓÔ ÌÂٷ͇ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÎÚ›ıËΠÂȂ‚ÏË̤ÓË, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· ‰È¤ıÂÙ·Ó, ·Ó ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó Û ¤Ó· ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ηٷχ̷ٷ, ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È Ù¯ӛÙ˜, fiˆ˜ ÂÙÚ¿‰Â˜, ÂÓÒ ··Û¯fiÏËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì ٷ Ì‹Ï· Î·È Ù· οÛÙ·Ó·. π‰›ˆ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜, ÙÔ˘˜ ÎÙ›ÛÙ˜, ÙÔ˘˜ ÂÙÚ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ

● ∞Ó¤ÛÙ˘ ∞ÏÙ›Ó˘

● ÕÚÈ· ∫·ÚηϿ

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ● ªÂ›ˆÛË ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ● ŒÏÏÂÈ„Ë ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ● ∞Ó¿ÁÎË ÂÈÛ΢ÒÓ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ● ¡· Á›ÓÂÈ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ ● ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ● ∞Ó¿ÁÎË Î·Ù·Û΢‹˜ Ó¤Ô˘ ¿ÚÎÈÓ

ÛÎÂÒÓ. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ, ·Ó Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ã¿ÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙfiÙÂ Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË.

ŒÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi √ 37¯ÚÔÓÔ˜ ÎÚÂÔÒÏ˘ ∞Ó¤ÛÙ˘ ∞ÏÙ›Ó˘, ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, fiÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ì›ÓÂÈ. “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÊÈÏ›·˜. ʇÁÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·fi Ù· ¯ˆÚÈ¿. ∫·È fiÛÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Î·È ·Ó ›ӷÈ, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÂÓÓ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. ŒÙÛÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. Δ· ¯ˆ-

ÚÈ¿ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ì·Ú·˙ÒÓÔ˘Ó. 줂·È· ÂÌ›˜ Ô˘ ›̷ÛÙ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ηıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ηٷχ̷ٷ ÂÚ›Ô˘ 70 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √ 37¯ÚÔÓÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô ∫ÈÛÛfi˜ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÚΛ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÓÔ‹. “√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¤ÚÁÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔÓ ∞Ë-°È¿ÓÓË, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, ÒÛÙÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÿÓÈ·-∫ÈÛÛfi˜ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ” ÛËÌ›ˆÛÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÙÔ ¿ÚÎÈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÛÙ¤ÁË ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Î·È Ì Ôχ

● ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚηϿ˜

● ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ΔÛÂÏÂ‹

ÌÂÁ¿ÏÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∞ÏÙ›Ó˘.

ÚÔÓ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ μfiÏÔ” Ì·˜ ϤÂÈ Ì ‡ÊÔ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi. ∫·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∫¿ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ÔÏÈÙ›·, ÒÛÙÂ Ô Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î›ÓËÙÚÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. √È ÊÔÚ›˜ Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Î¿ÙÈ Û οÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ” . ΔfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÙ·Ó ÔÈ ÌÂÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÈ ‰Â ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ıÏÔ‡ÓÙ·È, Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÂÓÈο Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚfiÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ·Ó ‚¤‚·È· ˘‹Ú¯·Ó οÔȘ ˘Ô‰Ô̤˜. Œ¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ Ô ∫ÈÛÛfi˜; “ªfiÓÔÈ Ì·˜ ı· ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜. ∞Ó Ê‡ÁÔ˘ÌÂ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ, ÙfiÙ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ı· ÂÚËÌÒÛÂÈ” ··ÓÙ¿ Ë 35¯ÚÔÓË ÌËÙ¤Ú·.

“ªfiÓÔÈ Ì·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì·˜” ™ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ Ó¤ˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Ì ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∏ 35¯ÚÔÓË Î. ÕÚÈ· ∫·ÚηϿ Â›Ó·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. “∂ÁÒ Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘ ÛÔ˘‰¿Û·ÌÂ, Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ-‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi” Ì·˜ ›Â. ∏ ›‰È· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ-ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ‰È·ÙËÚ›, ÂÓÒ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ΢ڛˆ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·. ΔÔ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ. ¶Ò˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ˙¢Á¿ÚÈ; “¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Á·¿˜ ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÔ˘. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ∏ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. √È Ó¤ÔÈ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ‹ Û οÔÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÁˆÚÁ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ϤÔÓ” Ì·˜ ·¿ÓÙËÛÂ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔÓ ÎÈÛÛfi; “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ·Á·¿ˆ. ¢Â‡ÙÂ-

√È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ¢›Ï· ·fi ÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ó· ÙÔÔıÂÙ› ÛÙÔÓ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù· ͇Ϸ Ô˘ ÚÈÓ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÔÌËı‡ÙËÎÂ. ΔÔ˘˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ. ∏ Î. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ΔÛÂÏÂ‹ Â›Ó·È 80 ÂÙÒÓ. “∂‰Ò ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ, Â‰Ò ı· Âı¿ÓÔ˘Ì” Ì·˜ ϤÂÈ. ∏ ˙ˆ‹ ÁÈ· ¤Ó·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ÛÙÔ

¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È. ªÂ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ-›ӷ˜ ÙÔ˘ √°∞ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ‡˜ ηٷٿÛÛÂÈ Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Û ‚·ıÌfi Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È Ë 80¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· Ó· οÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜, fiÛÔ Î·È ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙÔ Úˆ› ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ Ù· ͇Ϸ. “∞Ó Â›¯·Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, ı· ·›ÚÓ·Ì ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚ÔϤ„ÂÈ Ù· ͇Ϸ. º˘Ù‡ԢÌÂ Î·È ‰ÂÓ ıÂÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ Ì·˙‡ԢÌ ٛÔÙ·. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ΋Ô Ì ÙÔÌ¿Ù˜, ÈÂÚȤ˜, ·ÁÁÔ˘ÚȤ˜, Ê·ÛfiÏÈ·. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔÓ √°∞ ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ͇Ϸ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ, Îfi„·Ì ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·Ú·Î·Ï¿ÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ͇Ϸ Ô˘ ‹Ú·Ó Î·È Ó· ˙ÂÛÙ·ıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· Íԉ¢ÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ 66¯ÚÔÓÔ ·ÁÚfiÙË Î. ∫ÒÛÙ· ∫·ÚηϿ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÙÔÔıÂÙ› Ù· Ì‹Ï· ·fi Ù· ηʿÛÈ· ÛÙȘ Û·ÎԇϘ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏÔ‡ÛÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÌÈÎÚfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. §Â›Ô˘Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·. ∞fi 1.800 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ·ÏÈfiÙÂÚ· Ô ∫ÈÛÛfi˜, ÙÒÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÏȘ 330. ΔÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ, Ì ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ ÂÏÏ›„ÂÈ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ʇÁÂÈ. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ˆÏÔ‡Ó Ù· Ì‹Ï· ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Û ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. Δ· ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· 25-30 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· ‰‡Ô ¢ÚÒ. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Î·Ù·Ï‡Ì·Ù·. “∫¿ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈ˙‹ÛÔ˘Ì” Ì·˜ ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ›‰ÈÔ˜.

∞‡ÚÈÔ, Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ


M·ÁÓËÛ›· 20 ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 694 ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ∞¶√ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-11 ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 694 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ: ¢∂01.01, ¢∂01.02, ¢∂01.04, ¢∂01.08, ¢∂01.10, ¢∂01.11, ¢∂01.12, ¢∂01.16, ¢∂01.17, ¶∂12.01, ¶∂12.02, ¶∂12.03, ¶∂12.04, ¶∂12.05, ¶∂12.11, ¶∂12.13, ¶∂14.01, ¶∂14.02, ¶∂14.03, ¶∂14.04, ¶∂14.05, ¶∂14.06, ¶∂17.01, ¶∂17.02, ¶∂17.03, ¶∂17.04, ¶∂17.05, ¶∂17.06, ¶∂17.07, ¶∂18.01, ¶∂18.02, ¶∂18.03, ¶∂18.04, ¶∂18.07, ¶∂18.08, ¶∂18.10, ¶∂18.11, ¶∂18.12, ¶∂18.13, ¶∂18.15, ¶∂18.18, ¶∂18.20, ¶∂18.21, ¶∂18.23, ¶∂18.24, ¶∂18.25, ¶∂18.26, ¶∂18.27, ¶∂18.28, ¶∂18.30, ¶∂18.31, ¶∂18.33, ¶∂18.36, ¶∂18.38, ¶∂18.39, ¶∂18.40, Δ∂01.01, Δ∂01.02, Δ∂01.03, Δ∂01.19, Δ∂01.20, Δ∂01.22, Δ∂01.25 ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜. √È ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ̤¯ÚÈ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. √È ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ www.minedu.gov.gr.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ∞¶√ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂70-¢·ÛοψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010-2011, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ∞›ÙËÛË-¢‹ÏˆÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ›Ó·Î˜ ·fi 18 ̤¯ÚÈ Î·È 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ-‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ‹ °Ú·Ê›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÚfiıÂÛ̘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ, °Ú·Ê›· ‹ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰Â ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·›ÙËÛË.

∏ ÏËڈ̋ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ ∏ ∂¡ø™∏ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ÏËÚÔÊÔÚ› Ù· ̤ÏË Ù˘ fiÙÈ ÛÙȘ 19-20 Î·È 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË) ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ¡∞Δ ÛÙȘ 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË. ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ (∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 12) ÙËÏ. 2421021102 Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ¡·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Û ·È‰È¿ Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· (∞.∂.π.) Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÔÎÙÒ (8).

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿, ÂÓÒ ·fi ı·‡Ì· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ı‡Ì·Ù·

ŒÂÛ ÛÔ‚¿˜ ÛÙÔ Δ∂∂ ∂ȉ. ∞ÁˆÁ‹˜

Œ

Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÔ‚¿, ·fi ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙÔ 1Ô Δ¯ÓÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ (Δ∂∂) ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∞fi ı·‡Ì· ‰ÂÓ ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·, ηıÒ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¤ÍÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, fiÔ˘ ¤ÂÛÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔ‚¿. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔ˘Ó ·È‰È¿ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ·, ·Ó ÚÒÙ· ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Δ∂∂, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÒÚ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·›ıÔ˘Û·, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ¤ÍÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. “•·ÊÓÈο ·ÎÔ‡Û·Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ıfiÚ˘‚Ô. ¶‹Á·Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Â›‰·Ì ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÛÔ‚¿ ¤ÂÛ ·fi ÙÔ Ù·‚¿ÓÈ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·”, ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ª·ÙԇϷ ¡¿ÓÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚¿, Ô˘ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ ¿ÙˆÌ·, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙË Ì¤ÛË ¤Ó·˜ 16¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ΔÔ Î·Îfi ı· ‹Ù·Ó fï˜ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ·Ó ›¯Â ÌÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙÔ ÎÙ‡ËÌ· ÙÔ˘ ÎÔ˘‰Ô˘ÓÈÔ‡ Î·È ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ Â›¯Â ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ∫·ıÒ˜ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ÌËÙ¤Ú· Ì ÙÔ ÁÈÔ Ù˘, ¤ÂÛÂ Ô ÛÔ‚¿˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤ÂÛÂ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔ‚¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚¿ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÌÂÙ¤‚Ë Î·È Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘. ∏ Î. ¡¿ÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙËÚËı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÂÓÒ ‚¿ÊÙËÎÂ Î·È ¤Ú˘ÛÈ. ∂›Û˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·ÈÛÙˆı› οÔÈ· ÚˆÁÌ‹ ‹ ¿ÏÏË ¤Ó‰ÂÈÍË. ¶ÚÔÛˆÈο ÂϤÁ¯ˆ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿” . ΔÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·. ∞›ÙËÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¿ÌÂÛ·

Û¯ÔÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ 2002 Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. §ÔÁÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÂȉÈÎfi ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÙfïÓ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜. ŒÙÛÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ·ÁÔÚÈÔ‡ ËÁ·›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‚ÔËı¿ ÙÔ ÁÈÔ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÔÈ ÛÔ‚¿‰Â˜. “Œ¯Ô˘Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂȉÈÎÔ‡ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ, ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ” , ›Â Ë Î. ¡¿ÓÔ˘. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “ªÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›·, ηÓ›˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿. ∞fi ı·‡Ì· ‰ÂÓ ¯¿ıËΠ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. ∫¿ÓÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

Œ¯Ô˘Ì ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ·”. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂§ª∂. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ª·ÓÒÏ˘ ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ı¤ÏÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ. £· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙÚfiÔ˘˜ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰·. ∏ ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÈ·Ù› ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙ· ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·È‰Â›· ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘. ¢ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ fï˜, Ì ¢ı‡Ó˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜” .

™ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ï›Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ú·Á-

Ì·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ 700 ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. ¶·Ú¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∑¿¯Ô˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÊÒÓ·˙·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “Èڛ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·È‰Â›·, ʤÚÙ ̷˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›·” . ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË, fiÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂‡Ë ºÈÏ›Ô˘, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο Û¯ÔÏ›· ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiÏÔ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ. ∑ËÙ¿Ì ӷ ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ηıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙ· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›·. ∫¿ÓÔ˘Ì ÂÓÓÈ¿ ÒÚ˜ Ì¿ıËÌ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ÌÔ˘ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·” . ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜

Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μ¿ÓÈ· ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˘, Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “΢ڛˆ˜ Ï›Ô˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ Ù·ÌÔ˘Ú¿ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂Âȉ‹ Ï›Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· fiÚÁ·Ó·, ¤ÓÙÂ Î·È ·Ú·¿Óˆ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈο. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Á›ÓÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ” . ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Î·È ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 30-50 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ‚È‚Ï›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘ È¿ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 12

̤¯ÚÈ Î·È 18 ¢ÚÒ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ô˘ÏÈ·Ófi˜, Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ̤¯ÚÈ Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, Ì‹ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‹ ‰ÂÓ ¤ÚıÔ˘Ó Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ›ÙÂ Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ‹ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ›Ù ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. §Ô˘Î¿˜ ∑·¯Â›Ï·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‹Úı·Ì ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡ÌÂ,

ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ù· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· ı· ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. °È·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¿ÏÏ· ϤÂÈ Î·È ¿ÏÏ· οÓÂÈ. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ̛· Ù¿ÍË ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ 10-15 ·È‰È¿, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ·. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ì οÔÈÔ Êˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ¤ÓˆÛË ÁÔÓ¤ˆÓ Î. ¡›ÎÔ˜ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˜ › ˆ˜ “ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ Â·Ê¤˜ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¤ÓˆÛ˘ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¶·Ú¿ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù· Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ÛÙÂϯÒıËηÓ. ŒÙÛÈ ·Ó·ÁηÛًηÌÂ, Ó· ÚԂԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË” . Ãı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 63 ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, ÂÓÒ ·fi Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ÂÌÂÈÚÔÙ¯ÓÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

§‹ÍË Î·Ù·Ï‹„ˆÓ

ŒÏËÍ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÈ ‰‡Ô ηٷϋ„ÂȘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


¡Ù¤ÚÌÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÛÂÏ. 26

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

“¢È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜” Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 25

™Δ∏ ¡π∫∏ ¶ƒ√∂Δ√πª∞∑√¡Δ∞π °π∞ Δ√ ¢À™∫√§√ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ¶∞πáπ¢π Δ∏™ ∫Àƒπ∞∫∏™

ΔÔ Ì˘·Ïfi ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË * •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” √§Àª¶π∞∫√™ μ.

‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ¡›ÎË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë Ë̤ڷ Ù˘ Football League 2 ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, fiÛÔ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤‰Ú·, ÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ·ÊÔ‡ ¯ı˜ Ì‹Î ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.

¢

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ÛÂÏ. 27

ª›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Ô ¶∞√∫ ÛÂÏ. 24

∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˆÊ¤ÏËÛ ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¿Óˆ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Ó¤ÙÔÈÌË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙË ¡›ÎË ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” . ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì·Ù˜ ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ·ÊÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÎÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Ë ¡›ÎË ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜. √ Î. ª·Ú¤ÓÙ˙È ¤¯ÂÈ Û˘ÏϤÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÓÙ›·ÏÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ‹‰Ë ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¡›ÎË Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ Èı·Ófi ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÙË ÌÂÛ·›· ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ‹, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ÛÙÔÓ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. ∂›Û˘ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ¡›ÎË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ô˘ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙÔ. ∏ ÈÛÔ·Ï›· Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÌÒÛÂÈ, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ fiÔ˘ fiÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ì ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ·ÚfiÙÈ ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô μÏ· ¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ fiÏÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı·Óı› ÂÓԯϋÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ª·ÏÓÙÔÓ¿‰Ô Î·È ª˘ÚÈÒÙ˘ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÈÔ ÂÏ·ÊÚ¿.

Δ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ¡›ÎË ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ˘ԉ¯ı› ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League 2 ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ·fi ¯ı˜ Ì‹Î ÙÔ ÂȉÈÎfi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ıÚ˘ÏÈ΋ “ÎÏÔ‡‚·” Ó· ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ·ÁÒÓ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ ÙË Û˘Ó¯‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ¤ÚÁ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ (‹‰Ë Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË) Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û˘ÚÌ·ÙÔÏÂÁÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙË ı‡Ú· 3. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ‰·¿ÓË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ¶∞∂, ·ÊÔ‡ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó· Á‹Â‰Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÛÙË ¡›ÎË. ŒÙÛÈ, ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ (ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ), Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ÙˆÓ °·Ï¿˙ÈˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” Î·È ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi Î·È fiÏÔÈ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó fiÙÈ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” .

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Blue

Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 (ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ), ·fi ÙȘ 18.00 ¤ˆ˜ 22.00 ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹. ∂ΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ “°·Ï¿˙ÈÔÈ ÕÁÁÂÏÔÈ” . ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 24 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6981801267 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·.

∞‡ÚÈÔ Ô ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ô °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÊÂÙÈÓ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

√È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ •ÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 14.30-15.15 Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó·, ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ª¤ÏÏÔ˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ 6936274020 (¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, (ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 60320) ÛÙȘ ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È 19.00-21.00.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

™ÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰· Ë Suzuki ¶·Ú·Û΢¿˜ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚·ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜

™Δ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ , Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 25 - 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô 6Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ 30Ë ∞Ó¿‚·ÛË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙË ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Ë SUZUKI ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™ & ™π∞ √∂, Ì ԉËÁfi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶·Ú·Û΢¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ Suzuki swift 1,6 GN Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, Ì ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞”, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂¡Δ√™ Î·È Ù· ÂÏ·ÛÙÈο HANKOOK, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ¡2 Î·È ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿٷÍË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡ ̤¯ÚÈ 2000cc.

∫À¶∂§§√ ∂¶™£

™ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. √ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™£ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ó·‚ÏËı›, ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20/10 Î·È ÒÚ· 15.00 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙË ¢¿ÊÓË ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù· ¢¿ÊÓ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 10 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶··ÊϤÛÛ· Î·È ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “ªÔ‡ÏÂÙ”. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫·ÙÛÔ‡Ú· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421085334. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘.

™ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ÔÏ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¶. ª·ÁÎÈÒÚ˘ ª∂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ ¡√μ∞, Ë Ô˘ÁÁÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ GDSE Water Polo Club, ˙ËÙ¿ ÙÔÓ ÔÏ›ÛÙ· ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÁÎÈÒÚË (Î·È fi¯È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÁÎÈÒÚË fiˆ˜ ÂÎ ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·Ú¯Èο) Û ÂȉÈο ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010 Î·È ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ı· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÁÎÈÒÚË, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∞ fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ӛΘ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹ ·ÂÏÏÔ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ·, Ù˘ ÃÏfi˘ Î·È Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂¶™£, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ªÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË Â› ÙÔ˘ £ËÛ¤· ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ∂¶™£ Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎÔÚ 4-0, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÌÊ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È ÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÌÔÚ› Ó· ÍÂΛÓËÛ Ì ‰‡Ô ÛÂÚ› ‹ÙÙ˜ ·fi ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·È ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹Ïı ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙfiÛÔ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·. ¶Ï¤ÔÓ fiÏÔÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ‰‡ÛÎÔÏË Ì¿¯Ë, fiˆ˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙÔÓ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ∂ıÓÈÎfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡. “∏ ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠˘„ËÏ¿ Â›‰· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ¤ÙÛÈ ‹ÚıÂ Ë Ó›ÎË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔÚ, Ô˘ ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. ∞˘Ùfi fï˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·fi ÙË Ì›· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ·ÁˆÓÈÛًηÌÂ Î·È Ì Ï‹ÚË Û‡ÓıÂÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿” ÙfiÓÈÛ ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù¤Î·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ: “√ ∂ıÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Ì›· ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·Ó ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ, fiˆ˜ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·. ∂›Ì·ÛÙ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠fiÙÈ ı· ‰Ôı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì·˜” .

¶·Ó¤ÙÔÈÌË Ë ÃÏfiË °È· ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÔÌ¿‰· Ë ÃÏfiË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫¤Ú‰ÈÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ™ÎÈ¿ıÔ Î·È π¿ÛÔÓ· ∞.ª. ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ 10 ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ‹Ú ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ªfiÓÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ËÙÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì 5-1, ·ÏÏ¿ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ›¯Â Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÍÂÂÚ¿ÛÙËΠ·˘Ù‹ Ë ‹ÙÙ· Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡. ¶Ï¤ÔÓ, fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹

ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi £·Ó¿ÛË ª›ÏË Ó· “ÙÚ›‚ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·” ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡: “£· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· Ì·˜, ηıÒ˜ Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ...˙ËÌÈ¿ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Á‹‰Ô. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ï·ÛÌ·ÙÈ΋. ∂Ì›˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÙÒÚ· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜. ø˜ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ¶·›˙Ô˘Ì ۷ÊÒ˜ ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË. §fiÁˆ Î·È ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÈ̤ӈ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙË ‰‡Ó·ÌË” .

ŒÌÂÈÓ ·fi ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ë ∞ÎÚfiÔÏË ∞Ô˘Û›Â˜ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ™¤ÛÎÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ª¤· Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂΛ ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·, ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. √ ¡›ÎÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Î·È ¤ÙÛÈ

ı· ¯¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· Ì·Ù˜. ∏ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÔÊÔÏfiÁ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÓÔΤʷÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈο. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË 18¿‰·, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ¤ÌÂÈÚˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ §¿ÌÚÔ ¶·Ï¿ÓÙ˙· Î·È μ·Û›ÏË ∫·Ú·Ì›ÓË, Ô˘ ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ·ÁÒÓ· ÎÚ›ÓÂÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ô Î. ª¤·˜, Ë ÔÌ¿‰· ı· ·›ÍÂÈ Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘.

ÃÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ΔËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “ºÂÚ·› ¶·ÏÏ¿˜” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÃÏfiË. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ηٿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·.

∞ÔÎÙ¿ fiÓÔÌ· ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞∂§ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ¤ÊÙ·Û ϤÔÓ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ∞∂§. ∂›Û˘, ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜.

∏ ∞∂§ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙÔ “·Ï¿ÙÈ” Ù˘ Î·È ·fi ¯ı˜ ¶¤ÌÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ı· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘. ŒÍÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ ÙÂı› Î·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘.

√È ÔÓÔ̷ۛ˜ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË- ÔÓfiÌ·Ù· Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Â‡Ë¯· Ù· ÔÔ›· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Î·È

¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ηχÙÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘- Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∞EL FC ARENA, AEL 1964

ARENA, LARISSA FC ARENA, CRIMSON PARK, QUEEN AEL PARK, AEL PALACE. H „ËÊÔÊÔÚ›· ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (www.ael1964.gr) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ „‹ÊÔ˘ οı ÊÈÏ¿ıÏÔ˘ ( Ë ÂÈ·ڈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ e-mail). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ë ÔÔ›· ÙÂÏÈο ı· ÂÈÏÂÁ› ̤ۈ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ¤·ıÏ·: ·) 3000 ¢ÚÒ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ‚) ¤Ó· 3ÂÙ¤˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÈϯı¤Ó fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ ÚÔÙ·ı› ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÎÏ‹ÚˆÛË.


¶Aƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

NOVASPORTS 3 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑(™Ô‡ÂÚ Î· ‚fiÏÂ˚) EUROSPORT 2 13.00 μڢͤϘ-ƒÔÙ μ¿È˜ ∫Ôψӛ·˜ ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη ¯fiÎÂ˚ Â› ¯fiÚÙÔ˘) 18.00 ¶ÔÌÔÚ˙¿ÓÈÓ-¢˘Ó·Ìfi ∫·˙¿Ó -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη ¯fiÎÂ˚ Â› ¯fiÚÙÔ˘) CONN-X TV1 21.30 ∫Ôψӛ·-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ-ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

ΔË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ô ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ ΔË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ʷӤϷ! ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Ó·Úfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ›¯Â ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2000, Û ·ÁÒÓ· Û¿Ï·˜ ÛÙË Ó›ÎË (8-1) ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Â› ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ¶ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ “º¤ÙÊ·” Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ™Ô‡ÚÌÂÓ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔÔ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· (∞ıÏËÙÈ΋ ∏¯Ò, 25/02/2000): “∂›‰ÂÈÍË ‰‡Ó·Ì˘ ÔÈ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘˜. ∫È ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜, ηıÒ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì ÛÎÔÚ 81! Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ìÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡î ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ¢·Á¿Ó˘ (2), Ã. ™¿Ì˘, ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ™Î·ÏÈ¿˜, ª·Ú¿ÎÔ˜ Î·È ÀÊ·ÓÙ‹˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ¡. ™¿Ì˘, ∞ÁÈÔ˘Ù¿ÓÙ˘, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ã. ∑·ÚÌ·ÎÔ‡˘, ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜” .

√È ÔÚÈÛÌÔ› μÔÏȈÙÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙ· ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞ÚÎÂÙÔ› μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ™˘ÓÔÙÈο: Football League 18/10/2010 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-μ¤ÚÔÈ·: μ’ μÔËıfi˜ ¢·Ïԇη˜ ∞. Football League 2 17/10/2010 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯ÓÒÓ-ƒfi‰Ô˜: 4Ô˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ª. 17/10/2010 Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-°È·ÓÓÈÙÛ¿: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫Ô˘˙¿Î˘ °. ¢’ ∂ıÓÈ΋ 17/10/2010 ªÂÁ. ∞ϤͷӉÚÔ˜-ªÔ˘‰·ÓÈ¿: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜ ¢., ∞’ μÔËıfi˜ Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ £., μ’ μÔËıfi˜ ¶Ï·Ù‹˜ ¢. 17/10/2010 ª·ÎÚ·ÎÒÌË-ªÔ˘˙¿ÎÈ: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜ ™., ∞’ μÔËıfi˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ π., μ’ μÔËıfi˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ ∫. 17/10/2010 ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-§·Ì›·: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ƒÔ‡Û˘ ¢., ∞’ μÔËıfi˜ μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞., μ’ μÔËıfi˜ ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜ Ã. 17/10/2010 √ÈÎÔÓfiÌÔ˜-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ∫·˝‰Ë˜ Ã. , ∞’ μÔËıfi˜ ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘ Δ., μ’ μÔËıfi˜ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ ∞. 17/10/2010 ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∂Ï·ÛÛfiÓ·: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜ ™. 17/10/2010 ªÂÙ¤ˆÚ·-¶˘ÚÁÂÙfi˜: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ™·Î·Ú›ÎÔ˜ £.

23

¡ÙÔ˘ÁÎÏ¿Ô Î·È ™·Óηڤ Û ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË ™Δπ™ ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ‰‡Ô ͤÓÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎϤ„ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Èı·Ó¿ Ó’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó “Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ” ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ºÂÚ¤ÈÚ· ¡ÙÔ˘ ÁÎÏ¿Ô Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È Ô ¤ÙÂÚÔ˜ Ô “‰ÈÎfi˜ Ì·˜” Ô ¶¿· ÷ϛʷ ™·Óηڤ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡, Û ÌÈ· ı¤ÛË Ô˘ Û·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ΔfiÛÔ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, fiÛÔ Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ª¿Î˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙÔ ¯ÒÚÔ. √fiÙÂ, ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ̿ÏÏÔÓ ı· ÙÔ˘˜ “ÌÔÛ¯ÔÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ó” Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙ·È...

¡· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ Ï›Áη ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙÔÓ Ã·‚Ȥ ΔÔÌ¿˜. √ °¿ÏÏÔ˜ ÛÙfiÂÚ fï˜, ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ·fi ÙË ÌÈ· Ô ¡ÙÔÏÂ˙¿È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ¤„·¯ÓÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ ÛÙfiÂÚ. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ...

ΔfiÔ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ∂À∫∞πƒπ∂™ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È. ŒÙÛÈ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘, Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ ºÈ Ï·Ù˙ÈÎÈÒÙË, ƒÔÏ¿ÓÙ Î·È ∫ÂÌ¿ÏÈ. ◊‰Ë, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎÔ› Û ¿ÏϘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ª·Î¿ÚÈ Ë ¡›ÎË Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘. ÕÏψÛÙÂ Ë °’ ∂ıÓÈ΋ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÂÓÒ Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ΔfiÔ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÏÔÈfiÓ...

μÁ·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ¶∞¡√¶§√™ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Í¤ÓˆÓ Ó¤ˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ

π¡∞π ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Ì· Î·È ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÓËÛÔ. ∏ √ÌfiÓÔÈ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ 10Ô ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ μÂϤ˙ ªfiÛÙ·Ú, ∞∂∫ (ÙÚÂȘ ıËÙ›˜), ¶∞√∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (‰‡Ô ıËÙ›˜), ∂Ú˘ıÚfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÕÚ˘. √ ª¿Á‚ÈÙ˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¿ÓÙˆ˜ ı· ηı›ÛÂÈ Û “Ú¿ÛÈÓÔ” ¿ÁÎÔ Î·È ı· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ∂Λ ı· ‚ÚÂÈ ·ÏÈÔ‡˜ ÁÓÒÚÈÌÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ™·‚‚›‰Ë (ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜) Ô˘ ›¯Â ·Ú¯ËÁfi ÛÙËÓ ∞∂∫ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1988-92, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ ¡¤Ó·ÓÙ ™Ù¿ÚÔ‚Ï·¯ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. £· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ 62¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi; °È·Ù› ¿Ú·Á ‚È¿ÛÙËΠӷ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ʇÁÂÈ Ì ÙË “ÚÂÙÛÈÓÈ¿” Ù˘ ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜ ÛÙËÓ ∞∂∫. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÈ “fi¯È” Û ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “ÙÚÂϷ̤ÓÔ˜” Ì ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Î·È ÙË “Ì˘Úˆ‰È¿” ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ ӷ ‰ÂÈ Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ ¿ÏÈ Ó· ‹ÍÂÚ ˆ˜ ÛÙ· 62 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Á‹‰·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜ ˆ˜ “ªÂÛÛ›·” . ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ, ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫·È ΢ڛˆ˜ ÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿ Ë ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÙÂÏÂ˘Ù·›· ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫. °È·Ù›, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹ Â˘Ù˘¯Ò˜, ¿ÓÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ΢ڛˆ˜ ̤ÓÂÈ...

ÙÔ˘ (Ù˘ ∞ÌÂÚÈηӛ‰·˜ ΔfiÌÛÔÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ™ÎÔÈ·ÓÒÓ Δ·ÓÙÔ˘Úfi‚Ûη Î·È ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜) ı· ÂΉÔıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔ ÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜

ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î. ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ¯ı˜ Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ٷ ‰ÂÏÙ›· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.

¢›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ À™™øª√™ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ¤Û¢Û ӷ ·ÔıÂÒÛÂÈ ÙÔ “¯Ú˘Ûfi” ·È‰› ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÔÓ °È¿ÓÓË ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. Δ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó, ÂÓÒ Ù· ‰Èı˘Ú·Ì‚Èο Û¯fiÏÈ· ÍÂ¤Ú·Û·Ó οı ̤ÙÚÔ. √ Ó·Úfi˜ ¿ÛÔ˜ ‚ϤÂÙÂ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ “Ô˘Ï¿ÂÈ” . ¶ˆ˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ...ÙfiÓÔ˘˜ Í·ÊÓÈ΋˜ ‰fiÍ·˜; ∞¤Ê˘Á ÙȘ ÔÏϤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Î·È ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. μϤÂÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ô “ʇϷη˜-¿ÁÁÂÏfi˜” ÙÔ˘, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ Ô˘ · ·ÓÙÔ‡Û ÛÙ· ÙËϤʈӷ, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓ˜ ¢ÁÂÓÈο ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô Ó·Úfi˜ ¿ÛÔ˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï; ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ¤Ú·Û ÌÈ· ‹Û˘¯Ë ‚Ú·‰È¿, ·Ú¤· Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∫ÏÂÔÓ›ÎË, Ë ÔÔ›· ‹Á ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ ˘„ËÏfi Â›‰Ô, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ...‰ÂÓ Ù˘ ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë, ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÂÈ ·ÏÒÛÂÈ “‰›¯Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜” ÛÙÔÓ Ó·Úfi ¿ÛÔ. ∫È Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÂÏ ÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞Ó Ô ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜ ηٷ ʤÚÂÈ Î·È Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· “·Ù¿ ÛÙË ÁË” Î·È Ó· ‰Ô˘ χÂÈ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, ÙfiÙ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ÌÈÏ¿ ÌfiÓÔ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ’ ·˘ ÙfiÓ...


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∞fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË ı· ÂÍÂÙ·Ûı› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ “∞¶√ ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË” ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ¶∞∂, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ΔÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· Ì ÂÍÒ‰ÈÎË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ı¤ÛÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: “∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‹ÌÂÚ· (ÛËÌ. ¯ı˜) Ë ÂÍÒ‰ÈÎË ‰‹ÏˆÛË - ηٷÁÁÂÏ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·fi 26-02-2008 ȉȈÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi. ¶ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ìԇ̠ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ·, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì η̛· ÚÔÛˆÈ΋ ·ÈÙ›·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, Î. ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤Ï·‚ ¤Ó· ۯ‰ȷÛÌfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. £· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ϤÔÓ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì·˜ ÁË¤‰Ô˘ ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ı¤ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È Û·Ê‹ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰›ÓÂÈ Ï·‚‹ ÁÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ¯¤ÚÈ· ÛËÎÒÓÂÈ Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ó˘¯ÙÔÂÚ·Ù‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ‚Ô‡ Û ÎÏ·Ì Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ °¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙÔÓ 31¯ÚÔÓÔ ·›ÎÙË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÓÔÔÙÚÔ›·. “ΔÔ˘ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‹‰Ë. ∞˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· οӈ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ °ÎÔ‚Ô‡” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ™ÈÛ¤ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “footmercato.net” .

£∂√¢øƒ∞∫∞∫∏™

“¡· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” ™Δ∞ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿Î˘. √ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·ÌÔıÚ¿ÎË “25 ¯ÚfiÓÈ· ÚÂÔÚÙ¿˙ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡” , ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ϤÔÓ, fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. “∏ ÚÔ‰ڛ· ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ. Œ¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÙÈ Â›Ì·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ fiÛÙÔ ÌÔ˘ ˙ËÙËı›. £· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈÊ·Ó›˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¯Ú¤Ë Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËıԇ̠fiÏÔÈ ¿ÌÂÛ·, ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·È ÂÁÒ ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏËÍ‹ Ì·˜” , ›Â. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô §ÂˆÓ›‰·˜ £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿Î˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë Î·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. Δ¤ÏÔ˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì fiÔÈÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚ›, Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË.

∫∂∫§∂π™ª∂¡ø¡ Δø¡ £Àƒø¡ £∞ ¢π∂•∞ã∂π Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ ¶∞¡πø¡π√

¡π∫√¶√§π¢∏™

ª›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ¶∞√∫

“¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË”

 ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È 49.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô ¶∞√∫ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÂÈ›ÎÂÈ· Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿”. ™ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜.

ª

∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¿ÚıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (21) Î·È fi¯È ÔÌfiʈӷ, ·ÊÔ‡ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∞. ∫·ÙÛ›Ì·˜, ›¯Â ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚ÏËı› 80.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Ô “‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜.

ŒÙÔÈÌ· Ù· Ï¿Ó· ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ¶∞√ ªÂ ÙÔÓ ∑Ï¿Ù·Ó ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ™·Ï-

ÈÁÁ›‰Ë, μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· - ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ √∞∫∞. √ μfiÛÓÈÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘... ‰fiÚ·ÙÔ˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÂÓÒ ÛÙ· ¿ÎÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ∂Ï ∑·Ú Î·È ºÈÏÔ̤ÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÂÂȉ‹ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Î·È μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· Ó· ·ÔÊÔÚÙÈÛÙÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È U23 Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÎÔ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·Ì-

Ì‹ Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ °Î·ÚÛ›· Î·È μÈÙfiÏÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰›ÙÂÚÌ·, ı· ı· Â›Ó·È (ÏÔÁÈο) ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ̤ÛÔÈ, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜, ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÿ‚ÈÙ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜, Ô ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ Â¤ÏÂÍ ÛÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰ÈÏfi ÙÔ˘˜ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ Î·È ª·ÏÂ˙¿. ™ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔÓ ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ (·ÓÙ› ÙÔ˘ ªÔ˘Û·˚ÓÙ›) Î·È ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÙÔÓ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÂÓÒ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔÓ ∫Ú¤ÛÈÙ˜. √È “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (15/10) ÙÔ Úˆ› Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ∞ı‹Ó·.

■ Ã∞¡∂π Δ√ ¶∞πáπ¢π Δ∏™ ∞∂∫ ª∂ Δ√¡ ∞ ƒ∏ ™Δ√ “∫. μπ∫∂§π¢∏™”

¢‡ÛÎÔÏ· Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂

Ï·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚË Ô ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞∂∫ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ¿ÏÈ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Î·È Ô °ÂˆÚÁ¤·˜. √ÚÈÛÙÈο ÂÎÙfi˜ Ô ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘. ΔÂÙ · ÙÂÙ ∞‰·Ì›‰Ë-ÃÈ̤ÓÂı ·ÚÔ˘Û›· °ÎÚ¤Ù·ÚÛÔÓ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ πÛÏ·Ó‰fi Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È Ô Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ›¯Â Û˘ÓÔÌÈÏ›· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÚ›Ô˘ 15 ÏÂÙÒÓ Ì ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı. √ πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜”, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ - ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÈÓ‹Ú˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô‡Ù ÙÔÓ ¡›ÎÔ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ϤÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·›ı·ÓÔ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √ ÃÈ̤ÓÂı ı¤ÏÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

“°‹Â‰Ô ÛÙË ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·” ™ÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ∞∂∫, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì›‰Ë ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ •¿ÓıË Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ •¿ÓıË Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Î·Ï‹ ÔÌ¿‰·, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· “¶ËÁ¿‰È·” . £· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ·ÊÔ‡ οı ‚‰ÔÌ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·” , ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∞fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÏ¿. ◊Úı ӤԘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ Âӈ̤ÓÔÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿” . √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. “™›ÁÔ˘Ú· Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË, ›Ûˆ˜ Î·È ·Ú¿ÍÂÓË. ∂̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÚÔηÏ› ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË Î·ıÒ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ›̷ÛÙ ϛÁÔ ›Ûˆ Û ·˘Ùfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ¢ηÈڛ˜ Û Ӥ· ·È‰È¿” .

∂˘¯¿ÚÈÛÙ· Ù· Ó¤· ÁÈ· √˘ÚÙ¿‰Ô ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¢¯¿ÚÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· Ó¤· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˚Û¤˜ √˘ÚÙ¿‰Ô. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·Û΋ÛÂȘ Ì Ì¿Ï· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο, ¤Î·Ó ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ·›ÎÙ˘ ÓÈÒıÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ fi‰È ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·. √ ¡›ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û‹ÌÂÚ· Ì ÚÔfiÓËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 10.00. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹.

∞ƒ∏™

√ √ÚÈfiÏ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· °ÎÈ¿ÚÔ Ô˘ ›¯·Ó, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·¿˜. “Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ Ï¿ÓÔ. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó Û‡ÌÌ·¯Ô Ì·˙› Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Á ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÌÈ· ̷Τٷ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜. “◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. √ ÓÔ̿گ˘ ηٷÓÔ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞∂∫, fiˆ˜ Î·È Ì ٷ ¿ÏÏ· Á‹‰·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó Û‡ÌÌ·¯Ô Ì·˙› Ì·˜. ΔËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔÓ Î. ªˆÚ·˚ÙË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜ Ô Ô-

Ô›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: “Œ¯Ô˘Ì ۯ¤‰È· Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” , ‰‹ÏˆÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÂÈ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·¿˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î..™ÁÔ˘ÚÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞∂∫ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ÂΛ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·ÏÈfi-ÈÛÙÔÚÈÎfi Á‹Â‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Û¯Â‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Ë ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‹Ș ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ.

£∂ƒ∞¶∂π∞ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ı˜ Ô ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ °ÎÈ¿ÚÔ Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÕÚË ¤Î·ÓÂ Î·È ¯ı˜ ıÂÚ·›·, fiˆ˜ Î·È Ô ∫¿ÚÏÔ˜ ƒÔ˘›˙ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ. ∞ÎfiÌ· ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ¶Ú›ÙÙ·˜ Î·È ¶··˙·¯·Ú›·˜, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Ô μ·ÓÁΤÏÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∞Ï‚·Ó›·˜. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ô √ÚÈfiÏ ı· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ §·˙·Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, ÂÓÒ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ›Ûˆ˜ ÚÔÙÈÌËı› Ô ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ Δfi¯· ÁÈ· Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ ÙÔÓ º·Ù› ÛÙÔ 4-4-2 ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡.


¶Aƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

25

EΔ√πª√™ °π∞ Δ∏¡ ΔƒπΔ∏ º∂Δπ¡∏ Δ√À ¡π∫∏ ∂π¡∞π √ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√

“¢È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜” ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ›Ù ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¤Íˆ ·fi ÙË £‡Ú· 1 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ·fi ÂȉÈÎfi ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ŸÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË £‡Ú· 1 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘.

ËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰Ô ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÙÔ˘˜ ÙÔÓÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹, ηıÒ˜ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ΔÔ Ì¤ÙÚÈÔ ÍÂΛÓËÌ·, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Û ¤ÓÙ ̷٘) ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÁÎÚ›ÓÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, Î. °ÈÒÚÁÔ ™·Ófi, Ó· ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ô˘Î ÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰· ¯¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ó· ÙÂı› ı¤Ì· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ site Ù˘ ¶∞∂ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙfiÓÈÛÂ:“ Œ¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓËÛ Ôχ ηϿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÚÒÙ· Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ‰‡Ô ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‚ÂÏÙȈıԇ̠۠οÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Ê·Ó› ÛÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ οı ÊÔÚ¿ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Â›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ì·˜”. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ì ¤ÓÙ ¯·Ê Î·È Ì ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹, ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘, ÙÔÓ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÙÂ-

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ Austrian Boys

ÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ó·Ù‹ ÚÈÓ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· οÓÂÈ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÂÓ‰Âο‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÛÙËÚȯı› Î·È ¿ÏÈ Û’ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ٤ÛÛÂÚȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ “·›˙ÔÓÙ·È” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Î·È ƒfiη ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ÂÓÒ ÔÈ ΔÔÌ¿˜ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ™·Óηڤ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Û›ÁÔ˘ÚË ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ƒfiη˜, ÕÏ‚·ÚÂ˙, √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ªfiÓ¯Â, Ì ÙÔ˘˜ ªÚ¤Ûη, ∫·ÂÙ¿ÓÔ Î·È ºÚ·ÓÙ˙È¿Ó ӷ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ οو ·fi ·ÓÙ›ÍÔ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ¤ÂÊÙÂ, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚfiÔÙ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ŸÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· Ú›¯ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÛÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÚÂÛ¿ÚÔÓÙ·˜ „ËÏ¿ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙ· ¤ÓÙ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·Ì˘ÓÙÈο ÎÂÓ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ÛÙ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÚfiÛÊ·Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› “‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜” ÛÙÔ ÌÂı·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¶ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 20 ¢ÚÒ. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·-

ıÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó ÙˆÓ ™˘Ó‰¤Û̈Ó, ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ··Ú·›ÙËÙË Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜), ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜-ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ∞ıËÓÒÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÌfiÓÔ, ›Ù ·fi

∞fi ÙÔ˘˜ Austrian Boys Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔË ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì·˜ Ì ÙÔ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ∫·Ïԇ̠ٷ ̤ÏË Ì·˜ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤Ù·ÏÔ Ù˘ £1 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ Austrian Boys, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù· Ó¤· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙȘ 9:30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” .

∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ

¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÙÔÓ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∫·Ú·˚ÛοÎË. ™Â ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞η‰ËÌ›· Ù˘ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Á¤ÌÈÛ Ì ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù· 150 ·È‰È¿ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì·˜. £· ı¤Ï·Ì Â›Û˘ Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·ÁÒÓ·, ÛÙÔ μfiÏÔ. £· ı¤Ï·Ì Â›Û˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ∑ÂÏÂÓ›ÙÛ·, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙË ‰È·Ú΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜, ηı’ fiÏË ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓÒÓ Ù˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ” .

EÃ√À¡ ¡∞ ∂¶π¢∂π•√À¡ ∞¶√ ¢À√ ¡π∫∂™ ∂¡ø Δƒπ∞ ª∞Δ™ ∂§∏•∞¡ π™√¶∞§∞

°È· fiÁ‰ÔË ÊÔÚ¿ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘  ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎfiÓÙÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Î·È ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ÒÓË.

ª

ΔÔ˘ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞ ¢‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÔÓÔ‡Û·Ó. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·, ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, fi¯È fï˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¢‡Ô ӛΘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ (Ì›· ÛÙËÓ ∞’ Î·È Ì›· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·), ÂÓÒ ÙÚ›· Ì·Ù˜ ¤ÏËÍ·Ó ÈÛfi·Ï·. ∏ ÚÒÙË ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙÒÓ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 13/2/2005 ÁÈ· ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋. √ ΔÛÈÒÏ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È Ô ¢ÒÓ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ∞∂§ ›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙfiÙ ÙË “ª·‡ÚË £‡ÂÏÏ·” Ì 2-0, Ì ÁÎÔÏ ÙˆÓ ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ 50’ Î·È ÙÔ˘ ∞ÌÔ‡Ó· ÛÙÔ 70’. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (200506) Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ πˆÓÈÎfi, ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ∞Ïη˙¿Ú ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÈÛfi·ÏÔ 00 ÛÙȘ 18/12/2005, ÂÓÒ ÈÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÏËÍÂ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙȘ 30/4/2006. √È “‚˘ÛÛÈÓ›” ›¯·Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÙÔÓ ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ÛÙÔ 28’, Ì ÙÔÓ ¶ÂÚfiÓ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ÛÙÔ 57’. √È ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Î·È

ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Ó· ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙË ¡Â¿ÔÏË ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1 ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡ ÛÙȘ 24/9/2006. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÛÙÔ 2’ Ì ÙÔÓ ª·ÎfiÚ, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ ¢ÈÁÎfi˙Ë ÛÙÔ 50’ Î·È ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ÛÙÔ 64’. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08 Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ (ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋), ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ·Ú¤ÌÂÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· (ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ). √È ‰‡Ô Ù¯ÓÈÎÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙÔÓ ΔÛÈÒÏË Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÚÊfi ÙÔ˘. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ º˘Ï‹˜ ÛÙȘ 5/3/2008 Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 1-0 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÷ڷϷÌ¿ÎË ÛÙÔ 33’, ÂÓÒ ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú Ë ·ıËÓ·˚΋ ÔÌ¿‰· ›¯Â ¿ÚÂÈ ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ì 3-1 Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Û ÂΛÓÔ ÙÔ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Ô ª·ÚȤÓÙÔ˜

Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ “¯·Ù-ÙÚÈΔ ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 49’, ÛÙÔ 74’ Î·È ÛÙÔ 89’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ. ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ∞∂§ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Ô ªÂÙ›Ó ÛÙÔ 69’. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-09 ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‹Ù·Ó Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫. ∏ “ŒÓˆÛË” ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔËÁËı› Ì 3-0 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ÛÙÔ 10’ Î·È ÛÙÔ 41’ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ªÏ¿ÓÎÔ ÛÙÔ 30’, fï˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÚ›· ÁÎÔÏ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. √ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÛÙÔ 52’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ÛÙÔ 56’ ÌÂ Ê¿Ô˘Ï, ÂÓÒ ÛÙÔ 71’ Ô Õς˜ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ º˘Ï‹˜. ªÂı·‡ÚÈÔ ΔÛÈÒÏ˘ Î·È ¢ÒÓ˘ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÁÈ· fiÁ‰ÔË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ¶ÔÈÔ˜ ¿Ú·Á ı· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜;


26

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏-ª∞°¡∏™π∞∫√™ ∫∞π ¢πª∏¡π-°.™. ∞§ªÀƒ√À Δ∞ ™∏ª∞¡Δπ∫√Δ∂ƒ∞ ¶∞πáπ¢π∞

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Ì ÓÙ¤ÚÌÈ ∫·ÓÈ¿˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: °. ∫·ÙÛ·Úfi˜.

 ٷ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, Ô˘ ˆ˜ ÙÒÚ· ÌÂÙÚ¿ ÌfiÓÔ Ó›Î˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ë ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

ª

∞fi Î·È ÎÂÈ ¤Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο Ì·Ù˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘/∞¯ÈÏϤ· Ì ÙÔÓ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ∂ıÓÈÎfi. ªÔÚ› ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 4-0 Â› ÙÔ˘ £ËÛ¤· ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÈÒÙ˜, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ӛΘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞.∂. 2002. ™ÙË μ’ ÙÔÈ΋ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â›Û˘ Ë 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∂‰Ò ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚÔÈ ı· Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ. √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË °·Ù˙¤· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, ÂÓÒ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞›·ÓÙ·. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” , ı· ˘ԉ¯ı› ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 16.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘, ª·Ï¿-

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ËÏȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1996 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ), 2. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶ÚÔ·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1997 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ), 3. ∫·ÙËÁÔÚ›· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1998 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ), 4. ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1999 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ). ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·:

¶∞π¢∂™ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡›ÎË ¢‹ÌËÙÚ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)- ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞¶√μ ÕÚ˘ ªÂÏ.-£ËÛ¤·˜ ƒÂfi : ¢È·ÁfiÚ·˜ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢È·ÁfiÚ·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¡›ÎË-¢‹ÌËÙÚ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-ÕÚ˘ ª. £ËÛ¤·˜-∞¶√μ ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¢‹ÌËÙÚ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¡›ÎË £ËÛ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ∞¶√μ-∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ƒÂfi :ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¢‹ÌËÙÚ·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-ÕÚ˘ ª. ¡›ÎË-£ËÛ¤·˜ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ƒÂfi: ∞¶√μ

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ •ËÚÈ¿, 16.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 16.00, ¢‹ÌËÙÚ·-¢fiÍ·: Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™·Îο˜, ∫·ÓÈ¿˜. ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 16.00, ¶ËϤ·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ¡Â·fiψ˜, 16.00, ¢¿ÊÓË-¢È·ÁfiÚ·˜: ∫·˝‰Ë˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ ∂Δμ∞ (¯fiÚÙÔ), 11.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-√ÚÌ›ÓÈÔ: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ∑·ÚÌÔ‡ÓË. °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞. °·˙‹˜-¡.∞. ¡›Î˘: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ª¤ÏÏÔ˘, ª·˚Ú¿Ì˘. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 11.30, ∞ÂÙfi˜-™ÎfiÂÏÔ˜: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ªˆÚ·˝ÙÔ˘, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, 16.00, ∞›·˜ ΔÚ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 16.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞¶√μ: °Î¿Áη˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, °È¿ÓÓ˘.

°’ ∂¶™£ Ê·˜, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: μڿη˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 16.00, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¶Ï·Ù‹˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ÁÚÈ¿˜, 16.00, £ËÛ¤·˜-∞.∂. 2002: ¢. ƒÔ‡Û˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 16.00, ¢ÈÌ‹ÓÈ-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ª¤ÏÏÔ˘, ª·ÙÛԇη˜, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 16.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-∞ÎÚfiÔÏË: ΔÚ˘-

ʈӛ‰Ë˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: Ã. ƒÔ‡Û˘. ∫˘Úȷ΋ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜-§Â¯ÒÓÈ·: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÏ¿¯Ô˜, ™·Îο˜. ÃÏfi˘, 16.00, ÃÏfiË-™·Ú·ÎËÓfi˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ªˆÚ·˝ÙÔ˘, ª·˚Ú¿Ì˘, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 16.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∂ıÓÈÎfi˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘, £ÂÔ¯¿Ú˘, ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: Δڛη˜. ™Ô‡Ú˘, 16.00, ∞›·˜ ™.-π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ª·ÙÛԇη˜,

™¿‚‚·ÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 16.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-ÕÚ˘ ∞Óı.: ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °Î¿Áη˜. ∫˘Úȷ΋ •ËÚÈ¿, 11.00, ΔÔÍfiÙ˘-πˆÏÎfi˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘. ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 16.00, ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °·Ï¿Ù˘, °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ∂Ú¤ÙÚÈ·˜, 16.00, ∞Á¯›·ÏÔ˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜: ª·Ï¿Ê·˜, ª·ÎÚ‹˜, ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘. •ËÚÈ¿, 16.00, ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜: °ÔÚÁfiÚ˘, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜.

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-£ËÛ¤·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-∞¶√μ ¢‹ÌËÙÚ·-∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ¢È·ÁfiÚ·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ƒÂfi: ¡›ÎË

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ¡›ÎË-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ƒÂfi: ¶‡Ú·ÛÔ˜

7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-£ËÛ¤·˜ ∞¶√μ-ÕÚ˘ ª. ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ- ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ¡›ÎË-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒÂfi: ¢‹ÌËÙÚ·

3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)- ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¶‡Ú·ÛÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¢¿ÊÓË ¡›ÎË-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ƒÂfi: ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹

8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¶√μ-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ £ËÛ¤·˜-∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÕÚ˘ ª.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-¡›ÎË ¢‹ÌËÙÚ·-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒÂfi: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜- ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-∞¶√μ ¡›ÎË- ÕÚ˘ ª. ¢È·ÁfiÚ·˜ -ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¢‹ÌËÙÚ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ƒÂfi: £ËÛ¤·˜ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∞¶√μ-¡›ÎË £ËÛ¤·˜-¢È·ÁfiÚ·˜ ÕÚ˘ ª.-¢‹ÌËÙÚ· ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ƒÂfi: ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¡›ÎË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ¢È·ÁfiÚ·˜-∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ ¢‹ÌËÙÚ·-∞¶√μ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-£ËÛ¤·˜ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-ÕÚ˘ ª. ƒÂfi: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¶ƒ√¶∞π¢∂™

5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÕÚ˘ ª.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) £ËÛ¤·˜-¢‹ÌËÙÚ· ∞¶√μ-¢È·ÁfiÚ·˜ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-¡›ÎË ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)

1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-¢¿ÊÓË ∞.∂. .¢ÈÌËÓ›Ô˘-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¶‡Ú·ÛÔ˜-¡›ÎË ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)

6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕÚ˘ ª.-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢¿ÊÓË-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘

4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢¿ÊÓË-¡›ÎË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ƒÂfi: °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¶‡Ú·ÛÔ˜ ¡›ÎË -∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ƒÂfi: ¢¿ÊÓË 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-¢¿ÊÓË ¶‡Ú·ÛÔ˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¡›ÎË ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ƒÂfi: ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢¿ÊÓË-¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ¡›ÎË -√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ƒÂfi: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¶‡Ú·ÛÔ˜ -∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¢¿ÊÓË ƒÂfi: ¡›ÎË 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-¡›ÎË ∞.∂. .¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-¢¿ÊÓË ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)

Δ∑√À¡π√ƒ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-∞.∂. 2002 √ÚÌ›ÓÈÔ -√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-£ËÛ¤·˜ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √ÚÌ›ÓÈÔ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ∞.∂. 2002-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)- ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-£ËÛ¤·˜ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ -√ÚÌ›ÓÈÔ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞.∂. 2002 £ËÛ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ √ÚÌ›ÓÈÔ-£ËÛ¤·˜ ∞.∂. 2002-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ £ËÛ¤·˜-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)- ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞.∂. 2002-√ÚÌ›ÓÈÔ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ £ËÛ¤·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞.∂. 2002 ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-√ÚÌ›ÓÈÔ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ∞.∂. 2002-£ËÛ¤·˜ √ÚÌ›ÓÈÔ-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ƒ√Δ∑√À¡π√ƒ ∞’ fiÌÈÏÔ˜ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢È·ÁfiÚ·˜-∞¶√μ (1) ¶‡Ú·ÛÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-∂ÚÌ‹˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1)-¡›ÎË (1) ƒÂfi: ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1)

2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¶√μ (1)-¶‡Ú·ÛÔ˜ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1)-¢È·ÁfiÚ·˜ ∂ÚÌ‹˜-¡›ÎË (1) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1) ƒÂfi: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1) 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢È·ÁfiÚ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1)-∞¶√μ (1) ∂ÚÌ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ƒÂfi: ¡›ÎË (1) 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¶√μ (1)-∂ÚÌ‹˜ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1)-¡›ÎË (1) ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒÂfi: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢È·ÁfiÚ·˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1) ¡›ÎË (1)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1) ∂ÚÌ‹˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1) ƒÂfi: ∞¶√μ (1) 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1)-∞¶√μ (1) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1)-∂ÚÌ‹˜ ¡›ÎË (1)-¢È·ÁfiÚ·˜ ƒÂfi: ¶‡Ú·ÛÔ˜ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¶√μ (1)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1) ¶‡Ú·ÛÔ˜-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1) ∂ÚÌ‹˜-¢È·ÁfiÚ·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)- ¡›ÎË (1) ƒÂfi: ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1) 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢È·ÁfiÚ·˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ (1) -¶‡Ú·ÛÔ˜ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1)- ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1) ¡›ÎË (1)-∞¶√μ (1) ƒÂfi: ∂ÚÌ‹˜ 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1)-∂ÚÌ‹˜ ¶‡Ú·ÛÔ˜-¡›ÎË (1) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(1)-ª·ÁÓËÛÈ·-

Îfi˜ (1) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(1)-∞¶√μ (1) ƒÂfi: ¢È·ÁfiÚ·˜

μ’ ŸÌÈÏÔ˜ 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ £ËÛ¤·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2) ¡›ÎË (2)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ∞¶√μ(2) -ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(2)-£ËÛ¤·˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2)-¡›ÎË (2) ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2)-∞¶√μ(2) ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ £ËÛ¤·˜-¡›ÎË (2) ∞¶√μ(2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(2) ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2) 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¶√μ(2) -£ËÛ¤·˜ ¡›ÎË (2)-ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(2)-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2)-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2) 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ £ËÛ¤·˜-ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-∞¶√μ(2) ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2)-¡›ÎË (2) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(2) 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2)-£ËÛ¤·˜ ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2) ∞¶√μ(2) -ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2) ¡›ÎË (2)-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(2) 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2)-£ËÛ¤·˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜(2) -√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.(2) ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹(2)- ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ¡›ÎË (2)-∞¶√μ(2)


27

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δ√ ∂∞∫ ™∂ Δ√Àƒ¡√À∞ ª¶∞™∫∂Δ Δ√¡ ∞¶√§§ø¡∞ ¶Δ. ∫∞π Δ∏ ¡π∫∏ §∂À∫∞¢∞™

∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘  ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ÚÔËÁÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Î·È Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∂∞∫ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ô ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ Î·È Ë ¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜.

ª

√ Δ·Íȿگ˘ ∑·ÚÒÓ˘

∞ƒ™∏ μ∞ƒø¡

“™¿ÚˆÛ” Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰È¤Ú„·Ó, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 75 ÎÈÏÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ƒÔ˘ÛÙ¿Ó˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ 110 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·Û¤, 131 ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ Î·È 241 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 105 ÎÈÏÒÓ Ô Δ·Íȿگ˘ ∑·ÚÒÓ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜-Ó¤Ô˘˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ 95 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·Û¤ Î·È 125 ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ Î·È 220 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ +105 ÎÈÏÒÓ Ó¤ˆÓ-·Ó‰ÚÒÓ Ô ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ™Ù·˘Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ 102 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·Û¤, 120 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ Î·È 222 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· +105 ÎÈÏÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÚÒÙ¢ÛÂ Ô ª¿ÓıÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙¿˜, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ 117 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ ·Ú·Û¤, 140 ÛÙÔ ˙ÂÙ¤ Î·È 257 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ.

EURO CUP

√È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙˆÓ ÕÚË, ¶∞√∫ Î·È ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ “∫Ï‹ÚˆÛ” ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Euro Cup ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. √ ÕÚ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ì·˙› Ì ∞˙fiÌ‚·˜ (√˘ÎÚ·Ó›·), ÿÔÂÏ °Î·Ï›Ï °ÎÈÏÌfi· (πÛÚ·‹Ï) Î·È ΔÛÂÓÙ‚›Ù· ∑¿ÁÎÚÂÌ (∫ÚÔ·Ù›·), ÂÓÒ Ô ¶∞√∫, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ 6Ô ÙȘ ª¤ÓÂÙÔÓ ΔÚ‚›˙Ô (πÙ·Ï›·), ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ (πÛ·Ó›·) Î·È ƒÔ¿Ó (°·ÏÏ›·). Δ¤ÏÔ˜, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ 5Ô Ì·˙› Ì °·Ï·Ù¿Û·Ú·˚ (ΔÔ˘ÚΛ·), ∫·ÓÙÔ‡ (πÙ·Ï›·) Î·È °ÎÚfiÓÈÁÎÂÓ (√ÏÏ·Ó‰›·). ∏ ÚÂÌȤڷ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi οı fiÌÈÏÔ ÚÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 16, fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· Ó¤· ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÁÎÚÔ˘ ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∫ÒÛÙ·˜ •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍ¿ÁÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÚȯıÔ‡Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” Ì·Ù˜ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ª∂¡Δ-∞.∂. ¶˘Ï·›·˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiÎÚÈÛ˘ ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24/10 ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ·fi ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú¿Ì·˜ ‹ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ¢∞™ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı·

‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ó· Ù›ıÂÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, ÔÌ¿‰· Ô˘ Â›Û˘ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞1, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. Ô ∞fiÏÏˆÓ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙË ¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜, Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √ Î. •ÂÓÔÎÒÛÙ·˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ·˘Ùfi ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ £·Ó·ÛÔ‡ÏË Î·È ™Ô˘ÏÙ¿ÓË,

·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·›ÎÙÚȘ. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿: “Œ¯Ô˘Ì οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ Ë £·Ó·ÛÔ‡ÏË Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Â‰Ò Î·È 15 Ë̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ Î·È Ë ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi Ì›· ÙÂÓÔÓÙ›Ùȉ· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ∂Ï›˙ˆ Ó· Ù˘ ¤¯Ô˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÂÌ›˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÎÏËÚ¿ ‰ÈfiÙÈ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ¤¯Ô˘Ì ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ¶ÙÔ-

ÏÂÌ·˝‰·˜ Î·È ÙË §Â˘Î¿‰· ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· Ù· Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È” . * √ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ∂æ∞, Ù· ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÁÏ˘ÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∂›Û˘, ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ∞ÂÈÎfiÓÈÛË ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

°π∞ Δ∞ ∂¶∂π™√¢π∞ ¶√À ™∏ª∂πø£∏∫∞¡ ™Δ√¡ ∞°ø¡∞ πΔ∞§π∞-™∂ƒμπ∞

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

™ÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ¶Ï·ÙÈÓ› ™

ªÂ ∫·‚¿Ï· ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜

ÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· πÙ·Ï›·-™ÂÚ‚›·, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ UEFA ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÎfiË Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ Û ‚›ÓÙÂÔ ÙȘ ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. “™ÔηڛÛÙËη Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ™ÂÚ‚›·. Œ¯ˆ ηΤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‚›· ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ı˘Ì›˙ˆ Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Ë UEFA ¤¯ÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ‚›· ÛÙ· Á‹‰·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ™ÂÚ‚›· ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ‚·ÚÈ¿ ÙÈ̈ڛ·.

¢ÂηÂÓÓ¤· Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·fi ÙȘ ÛÂÚ‚ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ΔÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô π‚¿Ó ªÔÁÎÓÙ¿ÓÔÊ, Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙË °¤ÓÔ‚·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012 ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙË ™ÂÚ‚›·. “¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ· Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∞Á·Ò ÙËÓ ¯ÒÚ· ÌÔ˘ Î·È Ù· ¤¯ˆ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘” , ›Â Ô π‚¿Ó ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔʇϷΘ, ·fi ÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ Ô˘ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡ Ô·‰Ô‡ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·, ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ΔfiÌÈÛÏ·‚ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜, Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â˘ÓÔ› Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi˜ Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·, ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ “™ÏfiÌÔ” Ì›ÏËÛ Û ÈÙ·ÏÈÎfi ª¤ÛÔ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜...

“∂›¯·Ì ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ʈÙÔ‚ÔÏ›‰Â˜ ·fi Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· ›‰Ë ·ÏÈ›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °ÎÚ¿ÌÛÎÈ. Δ· ›¯·Ì ‚¿ÏÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ Î·È Ì‹Î·Ì ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ™¤Ú‚Ô˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ӷ˙ÈÛÙ¤˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂıÓÈÎÈÛÙ¤˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛÛfi‚Ô˘” , ÚfiÛıÂÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “√È ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ‹Ù·Ó 50-60 ¿ÙÔÌ· Î·È fi¯È 300 Ô˘ ÁÚ¿„·ÙÂ. ∂¿Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ı· ›¯·Ì ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û·˜” ... ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ 19 ·ÙfiÌˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÛÂÚ‚ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÿ‚ÈÙÛ· ¡Ù¿ÙÛÈÙ˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ “§Ô˘›Ù˙È ºÂÚ¿ÚȘ” Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰ÂηÂÙ¿ ™¤Ú‚ˆÓ ÛÙË °¤ÓÔ‚· ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ πÙ·Ï›·-™ÂÚ‚›·, Ë ÛÂÚ‚È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÈ “ÛÙÔ” ÛÙÔ˘˜ ¯Ô‡ÏÈÁηӘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÈÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. Δ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ¤ÂÛ ͇ÏÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηڷÌÈÓȤÚÔÈ, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ˙ËÌȤ˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ó· ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÙˆıÈ: 1Ë ·ÁˆÓ. (24/10) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∫·‚¿Ï· 2Ë ·ÁˆÓ. (14/11) ªÂÙ¤ˆÚ·-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 3Ë ·ÁˆÓ. (28/11) ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 4Ë ·ÁˆÓ. (19/12) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-ƒÔ‰fiË 5Ë ·ÁˆÓ. (9/1) ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜: 23/1, 6/2, 20/2, 13/3, 27/3.

£ÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. √ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ §¿Úӷη˜ ÛÙȘ 12:10 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÌÈ· ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ∞∂∫. √ ª¿Á‚ÈÙ˜ ı· È¿ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡ÛÎÔ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Î‡Ì· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ϤÔÓ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÎÈfiÏ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ 62¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÈÎfi Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Îϛ̷.


28

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

μÚ·‚‡ÂÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ √ √Δ√ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ fiÛÙÔ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û·Ó ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË Ì ÙÔ “Dr. Walter Bensemann” Ô˘ ı· ÙÔ˘ Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ÿÛˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ (1920) ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Kicker, Dr. Walter Bensemann. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚Ú·‚›Ԣ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘, ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. “◊Ù·Ó Î·È ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·È‰›· Ù˘ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fiÏ·˘ÛÂ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ªÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ÎÈ Ô ŸÙÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, Konig Otto” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ˘˜ 10.000 ¢ÚÒ. ¶¤ÚÛÈ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ™¤˙·Ú §Ô˘›˜ ªÂÓfiÙÈ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ›¯·Ó ÙÈÌËı› ÔÈ: ºÚ·ÓÙ˜ ª¤ÎÂÌ·Ô˘ÂÚ, ∞ÏÊÚ¤ÓÙÔ ÓÙÈ ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È º¤ÚÂÓ˜ ¶Ô‡Ûη˜.

∑∞¡∂Δπ

“¢‡ÛÎÔÏ· ı· ¤ÚıÂÈ Ô ª¤ÛÈ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ” ¢À™∫√§∞ Ô Ã·‚Ȥ ∑·Ó¤ÙÈ Î·È Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Δ‡Ô. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÔÈ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡, fï˜ Ô ÔχÂÈÚÔ˜ Ì·Î ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. “√ ª¤ÛÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·” , ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È fiÏÔÈ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. øÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÚ› ηÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÿÓÙÂÚ, ·¿ÓÙËÛÂ: “ø˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Û·˜ Ϥˆ ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·” .

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 15, 24, 26, 33, 44. Δ˙fiÎÂÚ: 12.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ∂¶Δ∞æ∏ºπ√™ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 1, 5, 3, 6, 7, 2, 2.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 6, 30, 33, 34.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7 6 7, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 8 0 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 9 8.

√ ∞ƒÃ∏°√™ Δ∏™ Δ™∂§™π μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√ ™Δ√Ã∞™Δƒ√ Δ∏™ “μ∞™π§π™™∞™”

“μϤÂÈ” Δ¤ÚÈ Ë ƒÂ¿Ï ËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ Δ¤ÚÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “sport” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÛÙfiÂÚ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” .

Δ

√È “ÌÂڤӯ˜” ʤÚÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÛfi Î·È ÙÔÓ ¶¤Â, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ƒÂ¿Ï ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ “ÌÏ” ÚԤ΢„Â, ÂÂȉ‹ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ·ÍÈÒÓÂÈ 5,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2012. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È Ô Δ¤ÚÈ Â›¯·Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2004 ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007, fiÙ·Ó Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ‹Á ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ.

£¤ÏÔ˘Ó Î·È º·ÌÈ¿ÓÔ ÔÈ ª·‰ÚÈϤÓÔÈ æËÏ¿ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô §Ô˘›˜ º·ÌÈ¿ÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Tuttomercatoweb” , Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘.

∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ ·›ÎÙË ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚¿ÏÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫·Ú›Ì ªÂÓ˙ÂÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÒÚ· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÍ› ÂÍÙÚ¤Ì.

ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ º·ÌÈ¿ÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ∞Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·ÓÔ‡˜ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2013, ÂÓÒ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û 10 ·ÁÒÓ˜ (Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ) Î·È ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ 2 ÁÎÔÏ.

™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Δ√ £ƒπ§∂ƒ ª∂ Δ∏¡ ∞°√ƒ∞¶ø§∏™π∞ Δ√À ∞°°§π∫√À ™À§§√°√À

À¤Ú Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∂

ÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˘ ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ¤ÎÏËÍË Û fiÛÔ˘˜ ›‰·Ó ÙÔÓ ∫¿Ô˘Ù Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ˆ˜ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÛ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ú¿ÍË Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙˆÓ “√Ú¿ÓÈ” ... “◊ıÂÏ· ÙfiÛÔ Ôχ Ó· ·›Íˆ ·ÊÔ‡ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó›ÎË Î·È ·›˙·Ì Ôχ ηϿ. √ ÁÈ·ÙÚfi˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚ„Â. ŸÙ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿ÎÔ˘Û ÔfiÙ ۈÛÙ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ì ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì·˜” , η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ Ô ∫¿Ô˘Ù.

˘¯¿ÚÈÛÙ· Ù· Ó¤· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ·ÊÔ‡ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Ó·ÈÚ› Ù· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ¤Í·˜ ÔÈ ÃÈΘ Î·È Δ˙ÈϤÙ. “∞˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Δ¤Í·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ºÏfiÈÓÙ. ∏ Mill Financial, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Liverpool Echo, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ Δ˙ÔÚÙ˙ Δ˙ÈÏ¤Ù Î·È ΔÔÌ ÃÈΘ Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Royal Bank Ôf Scotland ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Ó¤· ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” .

∞ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ∫¿Ô˘Ù √ ¡ÙÈÚÎ ∫¿Ô˘Ù ÊÔ‚¿Ù·È ˆ˜ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ı· ÙÔÓ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ·Ú¯Èο ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÙÔÓ ÂÍ¤Ù·Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Ì ÙËÓ ™Ô˘Ë‰›· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÙÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Êfi‚Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ó· ʇÁÂÈ ÙÔ Ú‹ÍÈÌÔ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ô ΔfiÚ˜

fi‰È ÙÔ˘. “ΔÔ Ú‹ÍÈÌÔ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ

ÁÈ· ÙËÓ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜. ∂ÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ÊÔ‚¿Ì·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. √ ηı¤Ó·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·Ï¿. ΔÔ ›‰ÈÔ È-

ªÂ ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔ “°ÎÔ‡ÓÙÈÛÔÓ ¶·ÚΔ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ. √ πÛ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙÔÓ ƒfiÈ ÃfiÙ˙ÔÓ. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Â›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ªÏ¿ÎÔ˘Ï Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰Âη‹ÌÂÚË ıÂÚ·›· Ì‹ÎÂ Î·È ¿ÏÈ Û ڢıÌÔ‡˜ ÚÔfiÓËÛ˘.

ΔÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·ÙËÁÔÚ› Ô ªÂÓ·ÁÈÔ‡Ó Δ√ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·ÙËÁfiÚËÛÂ Ô °ÈfiÛÈ ªÂÓ·ÁÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ·¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÓÔÓÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ı· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ̤ÛÔ Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯·. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ “ÌÏ” ›¯·Ó ‰È·ÁÓÒÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘Ùfi Ô˘ ›‰Â Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘˜. √ ªÂÓ·ÁÈÔ‡Ó Ô˘ ‹Ù·Ó ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÓÙ ÂÎ. ϛژ Ô˘ Ífi‰Â„Â Ô ƒfiÌ·Ó ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë fiÏË ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁË. Œ‚Á·Ï· ÙÚÂȘ ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ Î·È ÙÚÂȘ ˘¤ÚË¯Ô˘˜ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÌÔ˘ ›·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ· Î·È ‹Ù·Ó ·Ï¿ ¤Ó· ÛΛÛÈÌÔ. √fiÙÂ Î·È ÂÁÒ ‹Á· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ fiÙ·Ó Î·È ÌÔ˘ ›·Ó ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛΛÛÈÌÔ. ™ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó οÙÈ ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ fiÛÔ Î·È Ó· Û˘Ó¤ÎÚÈÓ·Ó ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰È¤Ê˘ÁÂ. ∂›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚ·‡Ì· ÛÙÔÓ ·¯›ÏÏÂÈÔ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÓÔ. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËıÒ ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ‚‹Ì· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÂÓ·ÁÈÔ‡Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ‹ÚÂ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘.

“°Ï˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ” °¤˜ Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ “∫§∂ºΔ∂™” Ì·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ª¿ÚÈÔ °È¤˜ Ú›¯ÓÂÈ Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ §Â¿ÓÙÚÔ ƒÈÓ·Ô‡ÓÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·fiÎÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Î·È Ô Ì·Î Ù˘ ª›Ï·Ó, Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ “°ÈÔ‡‚” . ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Itasportpress.it” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÙËÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÔχÂÈÚÔ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi ·Ì˘ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓË. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ∫Ȥ‚Ô, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘, ηıÒ˜ ›¯Â Û˘Óı¤ÛÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¿ ª·ÓÙÔ‚¿ÓÈ, fiÙ·Ó Ô °È¤˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÂÚfiÓ·. ∞˘Ùfi Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ Èı·Ófi, Â›Ó·È ˆ˜ Ô °È¤˜ ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ - ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ. ∂›Û˘, ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™¿ÓÙÈ ∫·ıfiÚÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˆ˜ Ë “°ËÚ·È¿ ∫˘Ú›·” Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ‡„Ô˘˜ 14 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ·fi ÙË μÈÁÈ·Ú¿Ï.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ - ¢π∞º√ƒ∞ — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ™ÔÊ›·˜ °·Ï·ÓÔ‡ Ì ı¤Ì·: “∫·ÙÔÈ΋ÛÂȘ” Î·È ÙÔ˘ ∫·Ï‰‹ Δ¿ÎË Ì ı¤Ì·: “Learning From º·Ú›ÓÙ·” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 25/10/2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — •ÂÎÈÓÔ‡Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ™Ù¤ÁË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ› Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ΔÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë Î. ∏ÏÈ¿‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·. ΔËÓ ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î¿ı ∫˘Úȷ΋ 12 - 1 ÙÔ Úˆ›, Ì ¤Ó·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ 17/10/2010, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù·: ·Ú¯¿ÚÈˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜ οı ΔÂÙ¿ÚÙË 8 - 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ¤Ó·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20‹ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. À‡ı˘ÓË ÃÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î. ΔÛÔ˘¯ÓÈο ¶fiË. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙË ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6948173814. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î. ™Ù˘Ï›‰Ô˘ ∂ϤÓË Î·È Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∏Ï›· ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948597440 Î·È 6972038832 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. — √È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ π. æ·ı¿ Î·È ÙÔ˘ ¶. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. — ∏ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” Î·È ÙÔ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ, ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·” ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ ÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. flÚ˜ Â›Û΄˘ 9 .Ì. - 9 Ì.Ì.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

29

∞fi ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿

“√ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ∑ÔÚÌ¿” ·fi ÙÔÓ ¡Ù›ÓÔ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË TÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

Δ

· ø‰Â›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›·, ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ٷϤÓÙ· Ô˘ ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. ∏ ··Ú›ıÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂÚȤÎÏÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ú·Ï›„ÂˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔÓ ·ÔʇÁˆ. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Û’ ¤Ó· ·fi Ù· ٷϤÓÙ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÔ‡‰·Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È ¿ÓÔÈÍ ÌÂÙ¿ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Û ·ÓÒÙÂÚ˜ ÛÔ˘‰¤˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·Í›ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ È·Ó›ÛÙ· ¡Ù›ÓÔ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÚÒÙË ·’ fiÏÔ˘˜ ‰È¤ÁÓˆÛ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ë ·Â›ÌÓËÛÙË Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ºÈÏÔÙ¤¯ÓˆÓ” ŒÚÛË ™·Ú¿ÙÛË Î·È Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘. √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÔ˘ ª·-

ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË, Ù· ÚÂÛÈÙ¿Ï, ÔÈ Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ Ì ‰È¿ÛË̘ ™˘ÌʈÓÈΤ˜ √Ú¯‹ÛÙÚ˜ Î·È ÃÔÚˆ‰›Â˜, ÙÔÓ Î·Ù·Í›ˆÛ·Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·˘ÛÙËÚfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙȘ È·ÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÌËÓ›˜. ªÂ ÙË ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›·, ¤-

¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÈÛıËÙÈ΋, ‰‡ÛÎÔϘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› ‰ÈÂıÓÒ˜. ªÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Û CD Ì ٛÙÏÔ “Zorba’s Dance” (√ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ∑ÔÚÌ¿) Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ΢ڛˆ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È. √ ¡Ù›ÓÔ˜ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰È·-

Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Â‰Ò ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÛfiÏÔ È¿ÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ, ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi Ï·˚ο ÌÔÙ›‚·, Ô˘ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ Ô ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜, Ô˘ Â› ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¤ÏÂÁÂ Ô È·Ó›ÛÙ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÎÈ ¤‰ˆÛ·Ó ÓÔ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ª·ÓfiÏË ∫·ÏÔÌÔ›ÚË, ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ˉ¿ÎÈ, °È¿ÓÓË æ·ı¿ Î·È ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È È·ÓÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÔ˘ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË, Ì·˙› Ì ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ˆ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÔÚ¯‹ÛÙÚ·.

— √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ì ı¤Ì· “¶ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ. √ÌÈÏËÙ‹˜ Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421025422 - 27066 - 52484.

ªÂψ‰ÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ Û μfiÏÔ - ∞ÁÚÈ¿

∂ÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô Old Town

OÈ “ªÔ˘ÛÈÎÔ› I¯ÓËÏ¿Ù˜” Û Ӥ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

™Â Ô Î·È ÚÔÎ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì ÙÔ˘˜ DomiNo

∂∫¢ƒ√ª∂™

∞¶√ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË Î·È ÁÈ· fiÏË ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÔÈ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ π¯ÓËÏ·ÙÒÓ! ¶ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ó¤Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚfiÓ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘. √È ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ™ÎËÓ‹ ∏∞À∞ΔΔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÓÒ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Â›Ó·È Ë ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÛÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ ¡˘¯Ùˆ‰›·˜! √ ͯˆÚÈÛÙfi˜ ‹¯Ô˜ ÙˆÓ π¯ÓËÏ·ÙÒÓ Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ “∂›Ì·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È” Ì·˙› Ì ÁÓˆÛÙ¿ ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ Î·È ÚÔÎ ÛÎËÓ‹˜ Û ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜, ÊÚ¤ÛÎÈ· ‰È¿ıÂÛË Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈ π¯ÓËÏ¿Ù˜ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙfiÛÔ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, ı· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ó‡¯Ù˜ Ì·˜. ™ÙË Ó¤· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈο Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ cd ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “ÕÚ¯ÈÛ ӷ Ê˘Û¿” Û ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÚÁÈ·Ï‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓË, ÒÚÈÌË Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∫¿ı ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÌÈ· ηٿıÂÛË „˘¯‹˜, ¤Ó·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘ “ÃÚfiÓÔ˘ ÙÔ Δ·Í›‰È” fiˆ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ªÔ˘ÛÈÎÔ› π¯ÓËÏ¿Ù˜ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó!

Δ√ Old Town ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÙËÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Ì¿ÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ˘˜ DomiNo Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÌfiÏȘ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ pop Î·È rock ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Í¤Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‹¯Ô Î·È ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ϤÔÓ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ ·ÊÔ‡ Ë rock ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÏÈΛ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ì¿ÓÙ· ÙˆÓ DomiNo Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫¿ÎÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ Christine Allise ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÚfiÙ· ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚Ú·‰È¿ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙÂ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÔχˆÚ˜ Úfi‚˜ Â› ÛÎËÓ‹˜ Î·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ˘˜ DomiNo ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Dj Î·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÛÙÔÓ Power fm °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ›ӷÈ: ¢¤ÛÔÈÓ· ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (ºˆÓ‹ / ºˆÓËÙÈο), μ·Û›Ï˘ μÔψٿ˜ (¶È¿ÓÔ / ¶Ï‹ÎÙÚ· / ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË), ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·Ú·Û·˝Ó˘ (∫Èı¿Ú˜ / ºˆÓËÙÈο), £·Ó¿Û˘ ∫·Ú·Û·˝Ó˘ (ª¿ÛÔ / ºˆÓËÙÈο / ∂ÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË), ¶¤ÙÚÔ˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (Δ‡Ì·Ó·) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034000 / ¢È‡ı˘ÓÛË : ¶·Á·ÛÒÓ 25 ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ï·ÈÒÓ.

— O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ¶Ú¤Û˜ - ºÏÒÚÈÓ· - ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË 20-21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 2421023789, 10 - 12 .Ì. ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Δπ∫π¡Δ∑∏, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: §È‚¿‰È √χÌÔ˘-°‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË 24/10. √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›·-∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ (¶··ÚÔο‰Â˜) ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË 24/10. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ (Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘) ÛÙȘ 6.30, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 25ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 15ú ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ̤¯ÚÈ 15 ÂÙÒÓ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë ÍÂÓ¿ÁËÛË. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ (Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜) 6973 215361 Î·È 6972 307506.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— √È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ - μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30‹ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÚ. ∂Ù. ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ: ™ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ πˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ∑¿ÚÎÔ˘, ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §·Áη‰È¿˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ μ˘ÙÔ˘Ì¿ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ¶ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 15 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “√ §‡¯ÓÔ˜” ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 160, ÙËÏ. 2421032916.

¢Y™KO§O

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 17/10/10 ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ∞ÁÚÈ¿ - ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ø.¶.: 3,30 - μ.¢.: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋ 23-24/10/10, ∫ÂÚΛÓË - ª¤Ï˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙË Ï›ÌÓË, ‚·Úο‰·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ª¤Ï˜. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ∫˘Úȷ΋ 31/10/10 μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫. ∫ÂÚ·ÛÈ¿ - §¤Û¯È·ÓË - ∫. ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1.5.

Su-Doku

— ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “πø¡∂™” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÍ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ - ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ù· ¶ÚÈÁÎËfiÓÓËÛ· ·fi ¶·Ú·Û΢‹ 22 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ: ™Ù· ÁÚ·Ê›· “πø¡∂™” , ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75, ¡. πˆÓ›·, ÙËÏ. 24210-60900 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË, 7-9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 Ì °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210-21607 (ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ).


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™Ù·ıÌÔ› ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÏÔ‡˙ §ÔÙڤΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∂∫∞Δ√¡Δ∞¢∂™ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞ÓÚ› ÓÙ ΔÔÏÔ‡˙-§ÔÙÚ¤Î, ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ ηχÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔ ÙËÓ Belle epoque (ÙËÓ “fiÌÔÚÊË ÂÔ¯‹” ) ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ΔÂÏÏÔÁÏ›Ԣ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 170 ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Orsay ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Toulouse Lautrec ÛÙÔ ∞ÏÌ›, ÙËÓ fiÏË Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ °·ÏÏ›·˜ ·fi fiÔ˘ ηٷÁfiÙ·Ó Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ∂ÎÙ›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÎÂÈÌ‹ÏÈ· Î·È ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ‰ÈÏ¿ ¤ÚÁ· ÙˆÓ §ÔÙÚ¤Î Î·È μ·Ó °ÎfiÁÎ, ÔÎÙÒ Û¯¤‰È· ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ˘‹ÚÍ ʛÏÔ˜ ÙÔ˘ §ÔÙÚ¤Î, Ù· ÔÔ›· Ú›¯ÓÔ˘Ó Êˆ˜ ÛÙÔ fiÛÔ ÔÈ ‰˘Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÂËÚ¤·Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ΔÂÏÏÔÁÏ›Ԣ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£ (ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¶ÈοÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÃÔ˘¿Ó ªÈÚfi), ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ §ÔÙÚ¤Î, ·ÏÏ¿ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, Î·È Ë ∫Ú·ÙÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô Ù¤ˆ˜ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ∞¶£ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª¿ÓıÔ˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ΔÂÏÏÔÁÏ›Ԣ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÙÈÌԇ̠ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê›Û· Î·È ÙËÓ ·Ê›Û· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋”. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ΔÂÏÏfiÁÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÂÓÒ Ù· Â›ÛËÌ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 25 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011.

“√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ª∂ ÙÔ ª·Ï¤ÙÔ ÙÔ˘ P. I. Tchaikovsky “√ ∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” (¤Ó·ÚÍË ÚÔÒÏËÛ˘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ª·Ï¤ÙˆÓ ªÔÏÛfiÈ Î·È ™ÔÏ›ÛÙ ÙˆÓ ª·Ï¤ÙˆÓ ªÔÏÛfiÈ, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙȘ 8,9,10,11 Î·È 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·ÎÏÔ˜ “ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ” (ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ 21.00, ÂÓÒ ÛÙȘ 11/12 Î·È ÛÙȘ 17.00 Î·È ÛÙȘ 12/12 ÛÙȘ 11.30). ΔÔ ‰›Ú·ÎÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ P. I. Tchaikovsky Î·È Û ÏÈÌÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ Marius Petipa ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Vasiliy Vainonen Î·È ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙˆÓ Anna & Anatoliy Nezhnye.

Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ̤ÏÔ˜ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Î·È ·fi ÙÔ ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÙÂÏ› ÙË ÁÓËÛÈfiÙÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ fiıˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. ™Â ÌÈ· ·‰È·›ÚÂÙË ÂÓfiÙËÙ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡ Î·È Ô›ËÛ˘ ·ÓÙÈηıÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÈ΋ ÓÔ‹ ÙÔ˘ ·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÙÔÓ ˘„ËÏfi ÙfiÓÔ ÙÔ˘ ÎϤÊÙÈÎÔ˘ ‹ ÙÔ Ï˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ÓËÛÈÒÙÈ΢ ÌÂψ‰›·˜, ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘, ÙȘ ¯·Ú¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ ÙÔ˘, Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Â›Ó·È ¤ÌÌÂÛË: ŸÙ·Ó ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ ÓÈÒÛÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ οÙÈ ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô Ï·fi˜ ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ·Ê·ÈÚ› ÙÔ ÂÚÈÙÙfi, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‡ÂÈ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÊÚ¿ÛË, ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙË Ú›Ì·, ÙÔ Ú˘ıÌfi, ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ï¤ÍÂȘ Î.¿., ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· fï˜ ·˘Ù‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ fiÚÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÓÓÔԇ̠fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 - ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi, ÙÔ ÎϤÊÙÈÎÔ Î.Ù.Ï., ÂÓÒ Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÓÓÔԇ̠fiÏ· Ù· ÓÂfiÙÂÚ·, fiˆ˜ Ï.¯. ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ª¿ÚÌ· °È¿ÓÓË Ì ÙȘ ÛÙ¿ÌÓ˜, ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ηÓÙ¿‰· ‹ Ù· ÚÂÌ¤ÙÈη. √È ›‰ÈÔÈ fiÚÔÈ ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·È ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∏ χڷ, ÙÔ Ï·ÁÔ‡ÙÔ, Ë ÁοÈÓÙ·, Ë ›È˙·, ÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î.¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ∂ÓÒ ÙÔ ‚ÈÔÏ›, ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ, Ë ÎÈı¿Ú· Î.¿., Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ï·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ï·˚ο fiÚÁ·Ó·. ª¤Û· ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¯ÔÚ¢ÙÈο, Âȉ˘ÏÏȷο, ÂÈο, ËÚˆÈο, ÂÚˆÙÈο, ‚·Î¯Èο ‹ ÂÈ΋‰ÂÈ· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ·, ·Ó·ˉ¿ fiÏË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ηٷÓ›ÍÂÈ Ë ‰Ô˘Ï›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÒÓˆÓ. ª¤Û· ÛÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Û˘Ó·›ÛıËÙ· ÌÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ë ÔÔ›· ÈÛfiÙÈÌË Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ·Ï‹ Â͈ÙÂÚ›ÎÂ˘Û‹ Ù˘ Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ô›ËÛË Ù˘ ÛÎÏ·‚ˆÌ¤Ó˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ı·‡Ì·˙ ÙfiÛÔ Ôχ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈËÙ‹˜ Ô °Î·›ÙÂ,

™∏ª∂ƒ∞ ÛÙȘ 8:00 Ë ÒÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¶·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ - ηÊÂÓ›Ԣ Ã∞ƒΔ∞ (ª. ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 10-16, ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∂ÚÌÔ‡), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (·ÎÔ˘·Ú¤Ï·˜) Ù˘ ∂ϤÓ˘ Δ˙ÈÒÚÙ˙Ë. ∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÏÈ¿. μ¿ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ 2011. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ϤÓ˘ Δ˙ÈÒÚÙ˙Ë ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ª·Ú›· ªfiÛ¯Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· ÛÙËÓ ∞™∫Δ ∞ı‹Ó·˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙȘ ÒÚ˜ 10:00- 13:00 Î·È 18:00 - 22:00. ∏ ∂ϤÓË Δ˙ÈÒÚÙ˙Ë ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫˘·ÚÈÛÛ›· Î·È Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. Δ· ÚÒÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù· ‹Ú ÙÔ 2003 ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ∞ÚÁ‡ÚË. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∑. ∞Ú‚·Ó›ÙË, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̷ı‹Ì·Ù· ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶. ™¿ÌÈÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ °. °Ô˘ÚÙ˙‹. ∂ÈÛ‹¯ıË ÙÔ 2004 ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙËÓ

Ì·˜ ¿ÊËÛ ۋÌÂÚ· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÓÒÓ˘Ì·, Ú·„ˆ‰È·Î¿, Ô˘ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÏÔ˚ÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ÌÂÁ·Ï›Ô, ÌÈ· ‰ÚÔÛÈ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi˜ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÒÙÂÚÔ˜, ηٿ Ôχ, ·fi Ù· ÊÔÏÎÏfiÚ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. √È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ÔÚ¯ËÛÙÚÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÔÌÈÌÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ ·fi ÙÔ μÔÚÚ¿. √È ·ÓÙÔÌÈÌÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÔÛÊÈϤÛÙÂÚÔ ı¤·Ì·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Û‡˙¢ÍË ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ıˆÚËÙÈ΋ ‚¿ÛË ÎÏÈ̿ΈÓ, Ú˘ıÌÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î.¿. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ¯ÚÒÛ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ù· ¯ÂÏȉˆÓ›ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÏÔÈ¿ οϷÓÙ·, Ù· ÂÚÁ·ÙÈο, ÔÈ ·ÙÈÓ¿‰Â˜, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ - ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Ï‹ıÔ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ - Ù· ·ÎÚÈÙÈο Î.¿., Ù· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ Ï˘ÚÈÎfi Î·È ÂÚˆÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯·›· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ·ÎÏÔ˘˜: ΔÔÓ ∞ÎÚÈÙÈÎfi, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ ÛÙÔÓ 8Ô Î·È 10Ô ·ÈÒÓ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·ÎÚÈÙÒÓ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔÓ ∫ϤÊÙÈÎÔ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È Î·Ù¿ Ù· ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ò˜ ÙÔ 1821 ÎÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÔ¯‹˜, ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓÂÒÙÂÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡: ∞ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ï¢ÙÂÚÈ¿, ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ·, ¯·Ú¿, ı¿Ó·ÙÔ, ·Á¿Ë. ƒ˘ıÌÈο, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜. ™Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÂχıÂÚÔ Ú˘ıÌfi - Ô˘ ‰ÂÓ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ̤ÙÚ· - fiˆ˜ Â›Ó·È .¯. Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ Ù¿‚Ï·˜ Î·È ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ú˘ıÌfi, fiˆ˜ Â›Ó·È .¯. Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·È. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, fiˆ˜ Î·È Ë μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌÔÓfiʈÓÔ Î·È ÛÙÔ ÌÔÓfiʈÓÔ ·˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÔÊ›ÏÂÈ Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘. ∂Í·›ÚÂÛË

·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏ˘ÊˆÓÈο. √ ·‰Ú‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ ·˘Ù‹˜ ÙڛʈÓ˘ ‹ ÙÂÙڿʈÓ˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÈÛÔÎÚ¿ÙË ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÊˆÓ‹ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÔÏ˘ÊˆÓÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·. ™Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ·‰È¿ÚÚËÎÙ· Î·È ·‰È¿Û·ÛÙ· Âӈ̤ÓË Ì ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ë Ì›· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ù˘ ¿ÏÏ˘. ∂ΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ı· ‚ÚÂÈ Ì¤Û· Û’ ·˘Ù¿ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. ∫¿ı ̤ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ›‰Ô˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÛÎÏ·‚È¿˜. ™ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ·Óı›˙ÂÈ ÙÔ ÎϤÊÙÈÎÔ Î·È ÙÔ ·ÚÌ·ÙˆÏÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ËÚˆÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ¤Ó· ÂÈÎfi ·Ó·Ê٤ڈ̷. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ◊ÂÈÚÔ Â›Ó·È Û ڢıÌfi ÙÔ˘ ∑·ÁÔÚ›ÛÈÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ (5¯ÚÔÓÔÈ). π‰ÈfiÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜, ÂχıÂÚ˜ Ú˘ıÌÈο, ÁÓˆÛÙ¤˜ Û·Ó ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ‹ ÔÈÌÂÓÈÎÔ› “ÛοÚÔÈ” (Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ‚ÔÛ΋), fiÔ˘ ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÊÏÔÁ¤Ú·˜ Î·È ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÓÂÎÚÒÓ. ™ÙÔ ¶ˆÁÒÓÈ, ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∏›ÚÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·Ï‚·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Û˘ÚÙÔ‡ ÛÙ· “ÙÚ›·” . ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ °ÂÓÔ‡ÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÏ˘ÊˆÓÈÎÒÓ ÂÓÙ·ÙÔÓÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, fiÔ˘ Ô ÚˆÙÔÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î· - ϤÁÂÙ·È “·ÚÙ‹˜” , ÁÈ·Ù› ·›ÚÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ - Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿ÓÙÚ·˜ - ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Û·Ó “Á˘ÚÈÛÙ‹˜” Î·È Ô ¯ÔÚfi˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ “›ÛÔÓ” , fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ù· ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ϤÁÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ Û˘ÚÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ï·Ì·ÙÈ·ÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÛ¿ÌÈΈÓ, Ô˘ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ Â›Ó·È Ô ÙÛ·ÎÒÓÈÎÔ˜, Ì ٷ Û˘Ó¯‹ ΢ÎÏ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô “¶‡ıÈÔ ÓfiÌÔ” Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Â›Ó·È ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡, ·ÚÁ¿ Î·È ÂχıÂÚ· Ú˘ıÌÈο, Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈο ÙÚ·¤˙È·, ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ¿ÏÏ· Â›Ó·È “ÎϤÊÙÈη” Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Ó ÚfiÛˆ· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ π∏’ Î·È π£’ ·ÈÒÓ·. ™ÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÎÚ·Ù› Ô

›‰ÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ¯ÔÚÒÓ Ì ·˘ÙfiÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙË ª¿ÓË Ù· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ÂÏÂÁÂÈ·Îfi ‡ÊÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÙÚ·ÁÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ú¯·˚ÎÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ. ∏ ª·Î‰ÔÓ›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚˆÙÔÙ˘›· Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ Ú˘ıÌÒÓ Î·È ·Ú·Ì‚ÔÏ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÛfiÏÔ. ™Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ¢. ª·Î‰ÔÓ›·˜ (∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¡¿Ô˘Û·, μ¤ÚÔÈ·), fiˆ˜ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ¤¯ÂÈ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÏ›ÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÌÂ Û˘ÚÙÔ‡˜, ηϷ̷ÙÈ·ÓÔ‡˜, ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ‡˜ Î·È ¯·Û¿Èη Ì fiÚÁ·Ó· Ô‡ÙÈ, ηÓÔÓ¿ÎÈ, χڷ, ·˘Ïfi. ™ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ fiˆ˜ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ∏›ÚÔ˘ (°È¿ÓÓÂÓ·, ¶Ú¤‚Â˙·), ηıÒ˜ Î·È ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, ¯¿ÏÎÈÓ· fiÚÁ·Ó· ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË (ÎÔÚÓ¤Ù˜, ÙÚÔÌfiÓÈ·) Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Û·Ífiʈӷ. ªÂ Ù· fiÚÁ·Ó· ·˘Ù¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ÙÔÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÙÂÚÔʈӛ˜. ™ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË Ë ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ Û˘ÁÁÂÓ‡ÂÈ Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÁÂÓÈο ÙË ÓËÛÈÒÙÈÎË ÌÔ˘ÛÈ΋. ™ÙÔÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÁÔ›, ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ¯ÔÚÔ›, Û·Ó ÙËÓ “ηڷÁÎÔ‡Ó·” , ÙËÓ “Û‚·ÚÓÈ¿Ú·” ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÈ ¯ÔÚÔ› ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢. ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙˆÓ ∞ÁÚ¿ÊˆÓ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÔÈ ÈÂÚÔÚÂ›˜ ¯ÔÚÔ› Â›Ó·È ·ÚÁÔ› Û ڢıÌfi ÙÛ¿ÌÈÎˆÓ Ì ‚·ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ ‚ÈÔÏ›. Δ· ÈÛÙÔÚÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÓÒÚÈÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚË ¿ÓıÈÛË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ’21. ÿ‰ÈÔÓ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È Î·È ÔÏÏ¿ ηıÈÛÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ƒÔ‡ÌÂÏ˘, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ê˘ÛÈο Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ‰fiÓËÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

EÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “ÿÚÙ·”

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ϤÓ˘ Δ˙ÈÒÚÙ˙Ë ∞™∫Δ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 2009 ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶. ÷ڷϿÌÔ˘˜. Œ¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰¤Î· ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ì›· ‰˘·‰È΋ Î·È ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì›· ·ÙÔÌÈ΋. ∏ ·ÚÔ‡Û· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÙÔÌÈ΋. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ʤÙÔ˜ ˆ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ ›‰È· ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘: Ë Î¿ı ̤ڷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋. ŒÓ· Ù·Í›‰È, Ô˘ Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÈÎfiÓ˜, Ì˘Úˆ‰È¤˜, ¯ÚÒÌ·Ù·. ªÈ· ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÛˆ ·˘Ùfi ÙÔ Ê¢Á·Ï¤Ô Ù˘ “ÛÙÈÁÌ‹˜”, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ηڤ - οÚÂ, Û ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ¯·ÚÙ› Ì ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È ·ÎÔ˘·Ú¤Ï˜. °È· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù‹˜ ∂. Δ˙ÈÒÚÙ˙Ë Ë ¢Ú. ª·Ú›· ªfiÛ¯Ô˘, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓË ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: “Δ· ¤ÚÁ· Ù˘ ∂ϤÓ˘

Δ˙ÈÒÚÙ˙Ë ¤¯Ô˘Ó ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ Ù˘ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘ ·fi„ÂȘ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ Ì ΤÓÙÚÔ ı¤·Û˘ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ: Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈ ÂÏȤ˜, ÙÔ ·-

ÓÙÈÎÚÈÓfi ÁÂʇÚÈ, Ù· Û›ÙÈ·, ÙÔ ÙÚ·ÈÓ¿ÎÈ Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ·ÚÔ˘Û›· ·‰ÈfiÚ·ÙË... ∏ ∂ϤÓË Δ˙ÈÒÚÙ˙Ë ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ™Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÓËÌÔÓÈ΋ ·Ó·˙‹-

ÙËÛË. ∞ÔÔÈÂ›Ù·È ÙË ÛÙ·ÙÈÎfiٷٷ Î·È Ì ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ·ÏfiÙËÙ· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Ê·Îfi Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÛËÌ›· ÂÛÙ›·Û˘. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, ÔÙÈÎfi ‚›ˆÌ· Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi Ù˘ fiÚÈÔ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÓÔÙ›˙ÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ì ÏÂÙ¤˜ ÛÙÚÒÛÂȘ ˘‰ÚÔ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì ·ÓÂ·›ÛıËÙ· ·ÁÁ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÈÓ¤ÏÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ú¢ÛÙÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ı·ً ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ı¤·ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. Δ· ̤۷ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·: ÏÈÁÔÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙ›, Ë ÌfiÓË ‡ÏË ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙȘ ÈÔ ‰È·˘Á›˜ Ù˘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ, ۯ‰fiÓ Ê·ÛÌ·ÙÈ΋. Δ· ÙÔ›· ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ڤԢÛ˜ ÊÈÏÌÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ë ‰È¿Ê·ÓË, ¿˘ÏË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈ› ÙÔÓ „˘¯ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ ·Ó·ı˘Ì¿Ù·È, ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ-ÛÙÈÁÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÂÔ¯ÒÓ”.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ÿ‰Ú˘Ì· ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË: ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ÌÂÍÈοÓÈÎÔ ÛÈÓÂÌ¿ Δ√ ÿ‰Ú˘Ì· ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÎÔ-

ÁÈ¿ÓÓ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ù˘ §Ô˘Î›·˜ ƒÈοÎË “ŸÓÂÈÚ· Û ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ·”. ™ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú - Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÌfiÓÔ Û ‰‡Ô ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ - Ë ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ۯ‰fiÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ·, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÙȘ ·Á¿˜ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ¤Ó·˜ ¿ÁÚÈÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ -fiÏÂÌÔ˜, ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ‰ÈÒÍÂȘ, ÚÔηٷϋ„ÂȘ- ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ º·ÓÂڈ̤Ó˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÔÙ ÛÙ¤Á·˙ ÙÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô º·ÓÂڈ̤Ó˘, fiÔ˘ ÊÔ›ÙËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÁÂÓȤ˜ ∫˘Ú›ˆÓ ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÛÙ· ‰‡Ô. ™ÙËÓ Ù·ÈÓ›·, ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‹ ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·È‰È¿ ÌÈ·˜ Û¿ÓÈ·˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Ô˘ ·¿ÁÎÈ·Û·Ó ÂΛ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi Úfiı˘ÌÔ˘˜, ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÁÈ· Ì›· Ó¤· ˙ˆ‹ fiÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó, ›Ûˆ˜, Ù· fiÓÂÈÚ· Ó· ·Óı›˙Ô˘Ó. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù˘ ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ “√ ÕÏÏÔ˜” (2004), Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Û ÌÈ· ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Û˘, ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÂÍÈηÓÈÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ªÂÍÈηÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÚÂۂ›· ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ·fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ Ù·Èӛ˜ Ì˘ıÔÏ·Û›·˜ Î·È ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ë ‚ˆ‚‹ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÚfiÛÊ·Ù·, Ì Û¿ÓÈÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÛÔ μ›Ï·, Ì ٛÙÏÔ “The Revenge of Pancho Villa” (1936), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙˆÓ ∂ÓÙÌÔ‡ÓÙÔ Î·È º¤ÏÈÍ ¶·ÓٛϷ. £· ÚÔ‚ÏËı›, Â›Û˘, Ë Ù·ÈÓ›· “ΔÔ ·Î·Ù¿‚ÏËÙÔ ªÂÍÈÎfi” , (1973) Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶ÔÏ §ÂÓÙÔ‡Î, Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ªÂÍÈηÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Δ˙ÔÓ ƒÈÓÙ, Ô˘ ¤˙ËÛ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ûٿ٘ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙË ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∂Ï›· ∫·˙¿Ó “Viva Zapata!” (1952), Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ Δ˙ÔÓ ™Ù¿ÈÓÌÂÎ Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÏÔÓ ªÚ¿ÓÙÔ ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÙËÓ ÙÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘ “Fernando de Fuentes” (1936), Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÌÂÍÈηÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È ∞˚˙ÂÓÛÙ¿ÈÓ “Que Viva Mexico!” , Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ÛÙÂÓfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, °ÎÚÈÁÎfiÚÈ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚˆÊ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 210 3418 550.

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘

∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∑·ÁÔÚÈ·ÓÒÓ ∫·Ú·‚ÈÒÓ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

T

o §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· ∑·ÁÔÚÈ·Ó¿ ∫·Ú¿‚È· Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 20.00 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘. ¶ÚÒÙÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô KÒÛÙ·˜ §È¿˘, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ª·ÓÒÏË °Î·ÁοÎË Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞ÚÌÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ∑·ÁÔÚÈ·Ó¿ ∫·Ú¿‚È·” ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‚È‚Ï›Ô˘. Á‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙ· ÌÂٷηÙÔ¯Èο ¯ÚfiÓÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ı· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙ·ÙË ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ “ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘” ̤ڷ˜, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ë Ó·˘ÙÈÏ›· Ù˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜, Ô °ÚËÁfiÚ˘ ∫·ÚÙ·¿Ó˘, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î·È Û˘Ó¯ÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘, ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¡. Ã. ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ Á‡Úˆ ÛÙ· 20 ∑·ÁÔÚÈ·Ó¿ ηڿ‚È· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘, Î·È ¿ÌÂÛ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘, Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÛηÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. √È ÔÌÈϛ˜ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ù· ÊËÌÈṲ̂ӷ ηڿ‚È· Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ‰È·Óı›˙ÂÙ·È Ì ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë √Ì¿‰· ÃÔÚÔ‡ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘.

£’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Î‡ÚÈ· ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ “∑·ÁÔÚÈ·Ó¿ ∫·Ú¿‚È·” ·fi ÙÔÓ ª·ÓÒÏË °Î·ÁοÎË, ¯ËÌÈÎfi Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚ¢ÓËÙ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÃÔÚ¢ÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ: ªÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÍÈÛÙfiÚËÛË Ù˘ ÂÔÔÈ›·˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÈÛÙÈÔÊfiÚˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÙÔÈΤ˜ (¶‹ÏÈÔ) Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ (μ·ÏοÓÈ·) Û˘Óı‹Î˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ (1881). ΔË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ÚfiˆÚË ¿ÓıÈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·. ΔËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ı·Ï¿ÛÛ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ·ÓÈ¿. ∂›Û˘, Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÃÔÚ¢ÙÔ‡ Î·È ∞Ë-°È¿ÓÓË, ˆ˜ Ó·˘ÙÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÚÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÏÔÈÔÎً٘ ηÂÙ·Ó·›Ô˘˜ Î·È ÛÙ· η›ÎÈ· ÙÔ˘˜. £· ÂÍË-

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÙÚÈÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÁ΢ÎÏ›ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ª·Î·ÚÈÛÙÔ‡

ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ë ÙÚÈÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂Á΢ÎÏ›ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ª·Î·ÚÈÛÙÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÙÔ˘ ·fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙÔ˘ 3Ô˘ ΔfiÌÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “ªËӇ̷ٷ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ 1974 - 2008” ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂΉÔÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ô ∂ΉÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶. ∫˘ÚȷΛ‰Ë Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÈ-

ÌÓ‹ÛÙÔ˘ ¶ÚÔηıË̤ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÓ›·˜. √ ÙfiÌÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ∂fiÚÙÈ· ªËӇ̷ٷ Î·È Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›· Î·È ∂Î·›‰Â˘ÛË, Ù· ÔÔ›· Ô ª·Î·ÚÈÛÙfi˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ηٿ ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋˜ Î·È ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜ 1974 - 1998 Î·È 1998 - 2008. ΔÔÓ ÙfiÌÔ ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô ªË-

ÙÚÔÔÏ›Ù˘ ™ÂÚÚÒÓ Î·È ¡ÈÁÚ›Ù˘ Î. £ÂÔÏfiÁÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÎÙÂÓ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑ÔÚÌ¿˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Û٤ϯԘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Ù˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÙfiÌÔÈ Ì ٛÙÏÔ˘˜ “¶ÔÈÌ·ÓÙÔÚÈη› ∂Á·ÎÏÈÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 1974 1998” Ô ÚÒÙÔ˜ Î·È “§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈη› ∂Á·ÎÏÈÔÈ 1974 2008” Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜.

ΔËÓ ÁÂÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ∂ÈÊ¿ÓÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, πÂÚÔ΋ڢη˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ù¤ÎÓÔ ÙÔ˘ ª·Î·ÚÈÛÙÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ √È ÙÚÂȘ ÙfiÌÔÈ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È: ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: ªËÙÚÔfiψ˜ 62, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 47 Î·È ÛÙË ™ÙÔ¿ μÈ‚Ï›Ô˘ ¶Â˙Ì·˙fiÁÏÔ˘ 5, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 49 Î·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ: μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “§‡¯ÓÔ˜”, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 160.

“¶·Ú¿ ÙÚ›¯·!” ÁÈ· ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

ª·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ¶∞ƒ∞ ÙÚ›¯·! Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜

ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ, ÒÚ· 9.15 Ì.Ì. ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞¯ÈÏÏ›ÔÓ Ì ›ÛÔ‰Ô 6ú. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· Ô˘ ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÔÏϤ˜ ‰fiÛÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó Ò˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÁÚÔıÈ¿ ÛÙËÓ Î·ıÂ-

ÛÙË΢›· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó, Ì ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ ΔÛԇη˜, §¿ÚÈ· ∫·ÌÓ‹, ÕÓÓ· ∫·ÌËÏ¿ÎË, §Ô˘Î›· ª¤ÏÏÔ˘, °È¿ÓÓ· º·Ï΋, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °·Ú¤Ê˘. ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Pas Mal ‰Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ¤ÍÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ΤÊÈ Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ªÂ ‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛԇη.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

31

¡¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ª∂ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË ÛÙ‹ÚÈ͢

ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÛÈÓÂÌ¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ - fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡›ÓÔ˜ ºÂӤΠªÈÎÂÏ›‰Ë˜ - ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ 23Ô ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÚÂÌȤÚ˜ Î·È ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ì ¤ÓÙÂη Ù·Èӛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ “¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜” Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ 21 ¤ˆ˜ ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ¡›ÓÔ˜ ºÂӤΠªÈÎÂÏ›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÔ˘‰·›Â˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ. ŒÊÂÚÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ª·ÓÔ˘¤Ï ÓÙ √ÏÈ‚¤ÈÚ· Ì ٛÙÏÔ “∏ ·Ú¿ÍÂÓË ˘fiıÂÛË Ù˘ ∞ÓÙ˙¤ÏÈη”. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÔÚ¿Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÂη Ù·Èӛ˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì›· ÂÏÏËÓÈ΋ (∏ ∞ÓÙ·ÚÛ›· Ù˘ ∫fiÎÎÈÓ˘ ª·Ú›·˜). √È ˘fiÏÔÈ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: Snap, ∏ ·Ú¿ÍÂÓË ˘fiıÂÛË Ù˘ ∞ÓÙ˙¤ÏÈη, Les petits ruisseaux, The Ambulance, Chantrapas, Over Your Cities Grass Will Grow, √ ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ, ∫¿ÔȘ ¿ÏϘ ÈÛÙÔڛ˜, Die Fremde, L’ uomo Nero. ¶ÚÂÌȤڷ ı· οÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ ª¤ÏÈ ÙÔ˘ ™ÂÌ›¯ ∫·Ï¿ÓÔÁÏÔ˘ Ô˘ ı· ÛËÎÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÙÔ Machete ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ Ì ÙËÓ Î·ÏÙ ÊÈÁÔ‡Ú· ¡Ù¿ÓÈ ΔÚ¤¯Ô, Ë Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë (™ÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ) ª·¯·ÈÚÔ‚Á¿ÏÙ˘, Ë Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ∞Ì¿˜ ∫È·ÚÔÛÙ¿ÌÈ Ì ٛÙÏÔ °Ó‹ÛÈÔ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ, ÙÔ Essential Killing ÙÔ˘ °. ™ÎÔÏÈÌfi‚ÛÎÈ - Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‚Ú·‚¢Ù› ·fi ÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ. ΔÔ ·ÊȤڈ̷ “∫·ıËÌÂÚÈÓfi˜ º·ÛÈÛÌfi˜” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù·Èӛ˜ ÙˆÓ ∂Ï›· ∫·˙¿Ó, §Ô˘› ª·Ï, ÿÓÁÎÌ·Ú ª¤ÚÁÎÌ·Ó, ªÂÚÓ¿ÚÓÙÔ ªÂÚÙÔÏÔ‡ÙÛÈ, ÂÓÒ ·ÊȤڈ̷ Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ “Û·ÁÁ¤ÙÈ ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ”. ¢È¿ÛË̘ ÙÚÈÏÔÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó, Â›Û˘, ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì·. ™Â ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, ÙÚÈÏÔÁ›Â˜ (ÙÚÂȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ) ÙˆÓ ª·Û¿ÎÈ ∫ÔÌ·ÁÈ¿ÛÈ, ∞ÓÙÚ¤È μ¿ÈÓÙ·, ªÈÏ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜, Δ˙ÔÓ °Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ë “ÙÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∞Ô‡” ÙÔ˘ ™·ÙÈ·Ù˙›Ù ƒ¤È. √È “ÎÏfiÔ˘Ó” ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Â›Û˘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª¿ÛÙÂÚ ∫‹ÙÔÓ, ΔÛ¿ÚÏÈ ΔÛ¿ÏÈÓ, ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ª·ÚÍ, ¶›ÙÂÚ ™¤ÏÂÚ˜, ∑·Î Δ·Ù›, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÓ›ÓÈ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÊȤڈ̷ Ì ٷÈӛ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980. ™˘ÓÔÏÈο, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 Ù·Èӛ˜ ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ∞fiÏψÓ, ΔÚÈ·ÓfiÓ Î·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘. ΔÔ “¶·ÓfiÚ·Ì·” ı· Ú›ÍÂÈ ·˘Ï·›· Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ù˘ ™ÔÊ›· ∫fiÔÏ· Somewhere, Ë ÔÔ›· ‚Ú·‚‡ÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜.


32

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα των Αθανασίου και Δέσποινας Κολτσίδη, κατοίκων Αλμυρού, εκδόθηκε η με αριθμ. 2133/160986/11-102010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.245,570 τ.μ. στη θέση “Παραλία” Δημοτικού Διαμερίσματος Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

™∏ª∂πø™∏: 1) ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË ¯Ú‹ÛË 2008/2009. 2) ™Ù· ·Î›ÓËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË 9.900.000,00 ¢ÚÒ ˘¤Ú ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰·Ó›ˆÓ ÙˆÓ. 3) ∏ ÌË ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 100% ÙÔ˘ ηٷ‚‚ÏË̤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. 4) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË 2006.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Βλιώρα Ιωάννη, κατοίκου Σέσκλου Μαγνησίας εκδόθηκε η με αριθμό 5516/158877/12-10-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3147/2003 για έκταση εμβαδού 4.239,80 τ.μ. στη θέση “Άνω Σπαρτιάς” Δημοτικού Διαμερίσματος Σέσκλου του Δήμου Αισωνίας με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως γεωργικής μορφής της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και δεν διαχειρίζεται με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, ως εμπίπτουσα στις διατάξεις της παραγρ. 6 εδάφιο β’ του άρθρου 1 του Ν. 3147/2003, που αντικατέστησε την παραγρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 1734/1987 (Εποικιστικές εκτάσεις). Αρμόδια για την τυχόν αλλαγή της χρήσης της, τυγχάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αισωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου α.α. ΖΑΧ. ΧΑΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ŒÎıÂÛË ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ √ÚΈÙÔ‡ ∂ÏÂÁÎÙ‹ §ÔÁÈÛÙ‹ ¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ªÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “μ∂ª∂∫∂¶ ∞μ∂∂” ŒÎıÂÛË Â› ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ∂ϤÁÍ·Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “μ∂ª∂∫∂¶ ∞μ∂∂” Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ 30˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·. ∂˘ı‡ÓË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘· Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÂΛӘ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·fi Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Ù Û ·¿ÙË Â›Ù Û ϿıÔ˜. ∂˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙ‹ ∏ ‰È΋ Ì·˜ ¢ı‡ÓË Â›Ó·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÁÓÒÌË Â› ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ì·˜. ¢ÈÂÓÂÚÁ‹Û·Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ì·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚfiÙ˘· ∂ϤÁ¯Ô˘. Δ· ÚfiÙ˘· ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÔÚʈÓfiÌ·ÛÙ Ì ηÓfiÓ˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁԇ̠ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Â‡ÏÔÁ˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi Ô˘ÛÈÒ‰Ë ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÛ¿ Î·È ÙȘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Â›Ù Û ·¿ÙË Â›Ù Û ϿıÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ÛÎÔfi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÓÒÌ˘ Â› Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÏ›‰ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘ ‡ÏÔÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηıÒ˜ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Â›Ó·È Â·Ú΋ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ Ì·˜ ÁÓÒÌ˘. μ¿ÛË ÁÈ· °ÓÒÌË Ì ∂ÈʇϷÍË ∞fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ì·˜ ÚԤ΢„·Ó Ù· ÂÍ‹˜: 1) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ‚¿ÛË ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ·ÚÈıÌ. 205/88 Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ¡. 2065/1992, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ ÏfiÁˆ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Ó· ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì·˜, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚԂϤ„ˆ˜ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÏfiÁˆ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË, ¤ÚÂ ӷ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∞Ó Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë Úfi‚Ï„Ë, ÙÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ı· ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ú 239.049,67 ÂÚ›Ô˘. ∞fi ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ÔÛfi ú 15.242,70 ı· ‚¿Ú˘Ó·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ú 223.806,97 ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. 2. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘¯fiÓ ˙ËÌ›·˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi “ ∂ÈÙ·Á¤˜ Û ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ” Û˘ÓfiÏÔ˘ ú 329.160,33 Î·È ·fi “∂ÈÛÊ·Ï›˜ - ∂›‰ÈÎÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Î·È ¯ÚÂÒÛÙ˜ ” Û˘ÓfiÏÔ˘ ú 1.248.202,86, ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë Û˘ÓfiÏÔ˘ ú 213.201,51 Ë ÔÔ›· ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ ÔÛfi ú 400.000,00 Ì ÈÛfiÔÛË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹Ûˆ˜. °ÓÒÌË Ì ∂ÈʇϷÍË ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ “μ¿ÛË ÁÈ· °ÓÒÌË Ì ∂ÈʇϷÍË” , ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â‡ÏÔÁ·, ·fi οı ԢÛÈÒ‰Ë ¿Ô„Ë, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ Â›‰ÔÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘· Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›·. £¤Ì· ŒÌÊ·Û˘ Èڛ˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈʇϷÍË ÛÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÂÊÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ 01.07.2006 ¤ˆ˜ Î·È 30.06.2010, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó Î·È ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó. ∏ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∞Ó·ÊÔÚ¿ Â› ÕÏÏˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ Î·È ∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∂·ÏËı‡۷Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 43· Î·È 37 ÙÔ˘ ∫.¡. 2190/1920. ∞ı‹Ó·, 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 √ √ƒ∫øΔ√™ ∂§∂°∫Δ∏™ §√°π™Δ∏™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ¡. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞.ª. ™.√.∂.§. 11821 ™√§ ·.Â.Ô.Â. ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 3

ª¤ÏÔ˜ Ù˘


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫ΔøBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 14H™ √∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.541,76

-2,52

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,57 5,2 17,99 4,87 6 17 0,68 6,16 9,2 0,58 1,44 5,83 3,98 0,88 1,61 1,05 3,64 0,93 2,39 3,93 2,44 4,02 2,49 11,85 0,85 8,03 1,14 3,03 5,7 5,85 4,1 4,82 1,88 0,65 3,03 4,41 0,54 3,99 8,2 0,48 0,37 7,63 4,44 11,59 12,9 11,66 5,5 3,97 4,68 4,26 2,5 3,98 3,09 15,77 10 0,79 0,68 0,79 0,69

-2,48 463.746 -6,14 1.418.106 -1,32 595.312 -5,44 1.642.319 -0,17 5.718 -2,47 80.887 -2,86 60.987 -1,12 13.874 25.562 -1,69 209.825 -0,69 22.015 2,1 60.514 286.489 -2,22 997.262 -1,83 988.426 -5,41 197.103 -1,62 7.192 -4,12 225.232 83.538 -1,75 91.925 2,52 317.944 -2,19 52.132 4,62 162.385 -0,08 540.335 -1,16 2.508 -6,41 6.253.375 -4,2 19.992 -3,81 168.127 -2,06 45.455 -0,85 117.563 0,99 23.360 -1,63 11.214 0,53 2.212 -2,99 68.945 -0,33 83.017 -4,13 356 -5,26 15.973.269 -0,25 5.391.630 1,23 14.563 64.935 9.306 -1,55 115.550 0,23 554.546 -1,36 536 -2,27 4.456 -1,35 672.518 -0,54 431.856 -2,46 1.447.257 -2,09 1.260 2,9 434 0,4 50.231 -4,33 237.263 -2,22 159.643 -0,82 20.209 1.000 -1,25 75.988 -2,86 57.894 -1,25 206.407 2,99 46.690

1,54 5,2 17,91 4,86 5,96 16,82 0,67 6,12 9,08 0,57 1,42 5,71 3,88 0,87 1,6 1,05 3,63 0,93 2,37 3,83 2,39 4 2,34 11,7 0,84 8,03 1,14 3,03 5,7 5,81 3,99 4,81 1,85 0,64 3 4,4 0,53 3,94 8,06 0,46 0,36 7,59 4,4 11,4 12,9 11,41 5,45 3,93 4,5 4,14 2,48 3,98 3,07 15,7 10 0,79 0,68

1,62 5,64 18,36 5,24 6 17,5 0,72 6,35 9,39 0,59 1,48 5,84 3,98 0,92 1,65 1,13 3,8 0,99 2,42 4,07 2,56 4,17 2,49 12 0,87 8,71 1,2 3,16 5,85 5,95 4,1 4,97 1,91 0,68 3,06 4,73 0,59 4,11 8,27 0,49 0,38 7,83 4,6 11,59 13,3 11,82 5,62 4,17 4,73 4,28 2,58 4,22 3,17 16,13 10 0,81 0,71

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,74 16,47

-0,90 0,00

100.001 0

7,59 0

7,81 0

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√)

0,44 0,76 1,05 0,4 1,3 0,3 0,53 0,49 0,53 0,4 0,43 0,42 0,91 1,18 1,8 0,65 8,65 1,07 0,98 0,68 0,83 1,85 0,57 0,53 2,48 5,05 0,84 3,7 1,11 2,32 2,7 0,47 0,52 0,46 0,75 2,81 0,4 1,5

-2,22

3.001

0,43

0,45

-3,67 -2,44 -2,26 -16,67 -1,85 -1,85

59.337 1.855 15.325 896.648 2.200 1.110 69.934

1,05 0,39 1,29 0,29 0,53 0,48 0,53

1,12 0,41 1,36 0,37 0,54 0,49 0,55

2,38 -2,33 1,11

620 23.960 3.990

0,41 0,41 0,9

0,43 0,43 0,91

-1,45 -3,49 -1,6 -3,39

3.300 2.981 1.000 6.325 140 12.552 1.100 106.543

0,65 8,46 1,07 0,98 0,65 0,82 1,85 0,56

0,71 8,65 1,08 0,99 0,68 0,87 1,89 0,6

-3,5 3,48 -5,62 -0,54

1.290 310 13 870

2,32 4,51 0,84 3,42

2,57 5,22 0,84 3,72

-0,43

13.650

2,3

2,34

2,17 1,96 2,22 -2,6 -5,7 -4,76

22.300 500 100 6.000 150 37.642

0,44 0,51 0,45 0,73 2,72 0,39

0,49 0,52 0,46 0,75 3,07 0,42

1,41 -1,83

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,45 0,78 0,43 0,34 1,76 0,93 0,39 0,61 0,64 1,02 1,24 0,35 0,79 0,77 0,83 1,25 0,37 0,74 5,59 0,61 1,72 1,1 1,22 0,35 0,37 0,43 0,69 0,81 0,82 0,69 0,76 0,71 1,8 33,28 1,2 0,34 0,52 2,08 0,33 0,41 0,56 3,32 0,5 0,76 0,25 0,36 0,93 8,26 0,61 0,34 0,65 4,92 1,73 0,85 1,39 1,1 0,86 0,32 4,7 0,59 3,65 0,85 0,49 0,6 0,46 0,54 0,57 0,5 0,32 1,67 0,66 0,86 0,6 0,95 0,43 0,72 0,66 0,68 0,94 0,62 2,9 0,82 0,59 3,79 0,72 2,7 0,44 0,63 0,6 0,5 0,83 0,38 1,61 0,39 3,47 0,37 0,35 1,14

11.242 -4,88 11.227 4,88 11.566.754 -5,56 203 175 3,33 4.200

0,44 0,77 0,4 0,33 1,76 0,81

0,49 0,8 0,45 0,34 1,76 0,93

6,76 -6,1 -6,74 0,81 -5,13

264 30.050 45.238 580 100 36 150 70 2 1.704

0,6 0,56 1 1,24 0,35 0,7 0,75 0,83 1,25 0,37

0,62 0,65 1,05 1,24 0,35 0,79 0,82 0,83 1,25 0,37

-1,61 14,67 -1,79

13.400 430.243 4.250

0,61 1,45 1,1

0,62 1,8 1,14

-7,5

2.260 6.112

0,35 0,37

0,36 0,4

1.000 1.400 1.690 480 5.000 80 8.232 4.603 1.914 2.163 2.035 2.010 706 44.415 60.645 2.255 15.405 4.650 3.200 142

0,68 0,8 0,8 0,69 0,75 0,71 1,8 33,15 1,2 0,31 0,5 1,96 0,31 0,41 0,54 3,3 0,5 0,75 0,25 0,36 0,78

0,72 0,82 0,82 0,69 0,76 0,8 1,8 34,45 1,23 0,35 0,53 2,15 0,33 0,42 0,59 3,36 0,5 0,79 0,27 0,37 0,93

1.500 10 20 115 2.601 10.520 2.780 112.221 13.366 81 2.552 225 3.835

0,34 0,65 4,92 1,73 0,75 1,33 1,1 0,86 0,31 4,51 0,57 3,45 0,85

0,34 0,65 4,92 1,78 0,85 1,4 1,1 0,92 0,34 4,7 0,6 3,65 0,85

-4,76 -14,81

4.790 14.074 100

0,59 0,44 0,54

0,63 0,58 0,54

-5,88 4,37 1,54 -4,44

10.600 40 4.531 700

0,32 1,67 0,61 0,86

0,32 1,67 0,67 0,86

900 2.500

0,95 0,43

0,95 0,43

1,54 2.875.149 6,25 10 -2,08 63.900

0,65 0,68 0,93

0,71 0,68 0,97

1,23 1,72 -1,3 -5,26 -2,22 1,61 1,69

330 25.328 550 4.800 2.000 4.100 16.580 100

0,76 0,57 3,79 0,72 2,7 0,42 0,63 0,6

0,83 0,6 3,79 0,77 2,7 0,45 0,66 0,6

-2,35 -2,56 0,63

137.912 67.847 25.442

0,81 0,37 1,5

0,88 0,4 1,64

-3,17 16,36 -2,86 -19,48

4,55 -4,71

-5,33 -1,97 -1,64

-3,26 -2,38 -3,45 -0,9 -1,96 -2,56 -3,85 8,14

3,03 1,56 0,2 -1,7 7,59 -2,11 -5,49 -5,88 -1,67 5,8

-2,78 -9,52

3.880 3.789

0,33 1,14

0,36 1,31

200 199.120 402 250

7,6 0,65 9,74 0,39 0,49

7,6 0,69 9,74 0,39 0,49

1.572

0,97

0,99

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,66 9,74 0,39 0,49 0,46 0,41 0,98

-4,35

-1,01

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,25 0,97 0,63 0,24 0,15 0,17 0,1 12,56 0,46 0,39 0,23 3,03 1,35 2,2 0,4 7,61 0,26 2,12 7,24 4,7 14 0,22 61 2,46 0,33 18,43 0,34 0,12 0,14 0,4 1,29 0,38 0,16 0,29 0,25 16,75 5,79 0,15 0,15 0,15

1,61 4,35

-6,12 -9,3

-5,59

4,25 4

0,97 0,58 0,23 0,15 0,17 0,1 12,56 0,46 0,39 0,23 3,03 1,35 2,19 0,4 7,61 0,26 2,11 7,24 4,65

0,97 0,64 0,24 0,16 0,17 0,1 12,56 0,46 0,39 0,23 3,03 1,35 2,22 0,4 7,61 0,26 2,15 7,24 4,7

88.515 800 450 12.840 1.000 210 304 900

0,2 61 2,36 0,28 17,93 0,34 0,11 0,14 0,4

0,22 61 2,49 0,34 18,9 0,34 0,12 0,15 0,4

1.964

0,15

0,16

16,75 5,72 0,15 0,15

16,75 6 0,15 0,15

0,08 0,09 1,5 0,56

0,09 0,09 1,5 0,61

0,08 0,34 0,19 0,13 0,59 0,12 0,27 0,13 0,08 3,7 0,1 0,48 0,16 0,18 0,59 0,05 0,06 0,2 0,29 0,24 2,87 0,25 0,38 0,26 1,06 0,09

0,09 0,35 0,19 0,14 0,59 0,12 0,3 0,14 0,09 3,7 0,1 0,48 0,18 0,18 0,59 0,05 0,06 0,2 0,3 0,25 3,09 0,27 0,39 0,28 1,06 0,09

20.593 207 9.382 40 32.760 3.094 977 3.550 79.300 500 5.870 1.938 50 60 8.763 31.560

15,79 -1,6 6,45 -2,49 6,25 9,09 -6,67

1,22

52 180 13.654 10.850

12,5

3.681 80

-6,45

5.700

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,09 0,09 1,5 0,58 1,7 0,09 0,35 0,19 0,13 0,59 0,12 0,28 0,14 0,09 3,7 0,1 0,48 0,18 0,18 0,59 0,05 0,06 0,2 0,3 0,25 3,01 0,26 0,38 0,26 1,06 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,95 3,96 1,78 1,4 0,65 2,92 1,14 2,13 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,87

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

2.340 5.000 -7,14

11.289

-6,67 16,67

25.500 2.900 24.700

11,11

195

-10

620

3,45 4,17 0,67 4 2,7 -7,14 -0,93

200 32.555 1.905 10.244 6.000 12.000 45.000


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 13H™ √∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.696.342,64 5.014.163,40 4,7259 20.749.899,28 2.791.227,21 7,4340 119.949.120,62 15.021.795,44 7,9850 13.745.771,50 2.160.781,13 6,3615 331.641.696,23 107.941.823,29 3,0724 24.043.919,69 2.963.035,51 8,1146 15.870.752,93 2.487.328,51 6,3806 6.741.451,02 1.436.721,33 4,6922 10.327.904,86 1.464.360,08 7,0528 111.007.356,98 13.051.653,73 8,5052 43.833.005,50 6.153.845,96 7,1229 5.612.658,32 1.604.960,37 3,4971 14.617.561,55 1.489.564,32 9,8133 2.945.341,91 297.806,18 9,8901 175.813.659,50 12.577.183,34 13,9788 9.455.339,20 691.704,09 13,6696 3.722.395,28 659.551,34 5,6438 9.152.360,64 1.862.508,31 4,9140 6.924.138,44 1.973.551,08 3,5085 8.678.592,61 2.399.799,56 3,6164 9.918.480,84 1.404.706,80 7,0609 29.120.498,77 3.426.644,14 8,4983 10.414.400,16 5.570.595,03 1,8695 3.632.543,22 272.478,01 13,3315

1,03% 4,8204 4,6314 -6,15% 1,27% 7,5455 7,3782 -10,59% 1,70% 8,0249 7,9251 -11,66% 1,04% 6,4728 6,2979 -8,75% 2,17% 3,0724 3,0724 -13,52% 1,17% 8,1146 8,0537 -10,08% 1,67% 6,3806 6,3327 -10,93% 1,62% 4,7204 4,6547 -12,56% 1,31% 7,1586 7,0528 -7,51% 1,13% 8,5052 8,5052 -4,14% 1,81% 7,1941 7,0873 -10,27% 2,00% 3,7769 3,4971 -11,96% 1,11% 9,8133 9,7397 -5,68% 1,11% 9,8901 9,8901 -5,28% 1,32% 14,0487 13,8740 -7,93% 1,20% 13,9430 13,5329 -18,49% 0,95% 5,7567 5,5874 -4,28% 1,22% 4,9140 4,8649 -6,32% 1,01% 3,5787 3,4383 -8,54% 0,73% 3,6164 3,5893 -2,25% 0,68% 7,1492 7,0609 -7,71% 1,43% 8,5833 8,4133 -14,28% 0,21% 1,8695 1,8648 -3,12% 1,10% 13,5315 13,1982 -8,85%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.519.881,11 27.789.997,45 2.977.026,30 144.867.156,17 31.158.375,28 8.607.138,45 26.954.368,87 29.905.083,54 14.728.733,19 7.346.469,91 28.837.210,91 11.658.851,14 20.478.805,68 35.548.472,18 317.736.444,58 5.888.159,86 27.373.157,66 52.405.965,95 116.188.870,71 48.845.961,24 16.056.686,86 383.906,36 6.527.019,18 671.476,68 12.350.229,34 1.022.538,63 1.383.901,03 3.468.624,32 12.686.239,84 3.536.280,86 2.235.639,19 121.322.523,18 58.729.965,89 13.769.980,20 53.917.296,46 96.367.161,65 56.588.591,05 12.617.415,23 53.493.554,00 11.319.211,31 53.608.992,90 26.531.472,84 5.619.700,70 3.556.055,06 324.797,23 8.344.006,91 38.972.472,29 27.574.077,74 3.287.554,19 4.416.052,40 3.401.169,28

4.954.636,71 2.177.300,21 283.878,59 30.990.155,61 4.325.795,14 1.135.267,68 3.254.409,12 3.393.524,35 1.734.812,96 1.882.121,87 3.693.385,95 1.665.864,34 6.627.322,83 6.864.576,96 51.697.247,35 966.123,71 2.854.684,13 4.765.728,97 13.888.510,95 4.862.119,47 1.399.201,68 303,36 5.178,53 581,77 10.428,55 1.058,55 1.351,11 749.193,27 3.515.252,26 1.136.238,18 271.920,44 36.264.856,90 5.339.906,87 1.273.425,21 5.563.731,60 30.119.834,27 5.764.327,44 444.583,27 47.956.528,73 10.175.428,57 5.418.578,68 2.546.766,25 535.644,92 1.056.150,11 107.515,00 1.690.198,01 14.385.257,84 8.034.253,92 841.166,65 21.457,43 1.021.584,97

16,8569 12,7635 10,4870 4,6746 7,2029 7,5816 8,2824 8,8124 8,4901 3,9033 7,8078 6,9987 3,0901 5,1785 6,1461 6,0946 9,5889 10,9964 8,3658 10,0462 11,4756 1.265,5300 1.260,4000 1.154,2000 1.184,2700 965,9800 1.024,2700 4,6298 3,6089 3,1123 8,2217 3,3455 10,9983 10,8133 9,6909 3,1995 9,8170 28,3803 1,1155 1,1124 9,8936 10,4177 10,4915 3,3670 3,0209 4,9367 2,7092 3,4321 3,9083 205,8100 3,3293

-0,04% -0,08% -0,62% -0,01% -0,06% 0,02% 0,97% 1,56% 0,70% 0,00% 0,83% 0,06% 0,24% -0,80% 0,28% 0,10% 0,13% -0,60% 0,76% 0,02% 0,05% 0,01% 0,01% 0,04% 0,04% 0,17% 0,17% 0,22% -0,03% 0,23% 0,12% 0,04% -0,07% 0,00% 0,28% -0,12% 0,43% -0,83% -0,02% -0,03% 0,67% 0,00% 0,00% -0,07% 0,08% 0,03% 0,55% -0,21% -0,70% 0,10% 0,05%

17,1940 13,0188 10,6967 4,6980 7,2389 7,6195 8,6965 9,0768 8,7448 3,9716 8,0420 6,9987 3,1086 5,1785 6,1461 6,0946 10,0683 11,5462 8,7841 10,5485 11,4756 1.265,5300 1.260,4000 1.154,2000 1.184,2700 965,9800 1.024,2700 4,6529 3,6630 3,1590 8,3450 3,4291 11,2183 11,0296 9,6909 3,1995 10,0133 28,5222 1,1155 1,1124 9,8936 10,4177 10,4915 3,4343 3,0209 4,9367 2,7363 3,5351 3,9572 206,8391 3,4292

16,6883 12,6359 10,3821 4,6395 7,1489 7,5247 8,1168 8,6362 8,3203 3,8643 7,6516 6,9462 3,0654 5,1785 6,1461 6,0946 9,5889 10,9964 8,3658 10,0462 11,4756 1.265,5300 1.260,4000 1.154,2000 1.184,2700 965,9800 1.024,2700 4,5951 3,6089 3,1123 8,2217 3,2786 10,7783 10,5970 9,4971 3,1755 9,6207 28,1674 1,1071 1,1124 9,6957 10,3396 10,4915 3,3333 2,9907 4,8873 2,6821 3,3291 3,9083 205,8100 3,2627

3,60% 4,52% 13,99% 3,78% 4,26% 13,63% -2,75% -6,93% -12,81% -0,80% -4,51% 2,75% -2,09% 11,69% 7,65% 6,31% 1,61% 4,05% -3,36% -0,18% 6,53% 4,11% 4,16% -0,40% -0,37% -1,42% -1,38% 3,79% 3,01% -0,48% 1,77% 2,57% 3,21% 3,29% 0,41% 2,81% 1,73% 7,09% -0,62% -0,47% 1,18% -2,96% -2,79% 2,12% 1,85% 2,44% -5,83% 3,26% 6,39% -1,56% 1,35%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 6.731.604,86 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.795.318,98 ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 22.223.713,01 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 30.666.293,97 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 12.931.973,04 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.339.643,30 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 147.884.199,21 ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 142.857.021,41 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 16.602.052,70 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 18.948.504,24 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 47.867.443,58 ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. 36.348.374,28 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. 37.830.331,23 GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. 27.645.661,19 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. 960.292,00 CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.293.178,95 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 65.751.488,34 ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. 1.838.801,23 ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.178.339,83 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 801.278,12 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 60.643.569,75 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 133.842.172,12 ¢∏§√™ TOP-30 22.065.164,54 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 4.580.460,81 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 149.418,19 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 11.291.366,61 ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 597.924,33 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ 94.439.105,84 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ 8.491.496,18 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 7.346.862,83 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 46.993.833,01 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 5.857.592,60 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 153.095.737,25 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 51.459.869,42 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 22.696.236,98 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.413.625,85 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 1.035.954,73

3.120.225,33 563.446,57 5.432.724,15 2.153.316,19 4.607.051,91 2.087.505,82 15.033.694,96 14.508.688,76 2.751.268,13 1.732.703,42 6.151.800,00 1.198.957,98 3.273.355,14 6.020.680,55 190.676,97 7.534.969,73 14.788.872,72 1.949.563,04 9.659.758,50 151.864,60 39.958.291,45 18.611.989,46 16.850.041,67 279.525,00 181,31 13.679,93 189.067,80 6.861.054,80 4.308.786,77 1.460.349,13 5.773.171,60 2.253.971,92 7.726.082,13 11.484.950,36 60.760.567,55 3.406.147,82 126.004,08

2,1574 6,7359 4,0907 14,2414 2,8070 6,3902 9,8368 9,8463 6,0343 10,9358 7,7810 30,3166 11,5571 4,5918 5,0362 1,6315 4,4460 0,9432 1,0537 5,2763 1,5177 7,1912 1,3095 16,3866 824,1300 825,4000 3,1625 13,7645 1,9707 5,0309 8,1400 2,5988 19,8154 4,4806 0,3735 0,4150 8,2216

2,57% 2,29% 3,21% 2,28% 2,18% 2,94% 2,20% 2,31% 2,49% 2,48% 3,11% 2,18% 1,67% 2,18% 1,98% 2,17% 2,28% 2,14% 2,38% 1,94% 2,29% 2,39% 2,92% 2,44% -0,33% -0,33% 2,47% 2,31% 2,08% 2,06% 1,93% 2,51% 1,89% 1,76% 1,88% 2,47% 0,43%

2,2653 7,0727 4,2952 14,9535 2,9052 6,6139 9,9352 9,9448 6,0946 11,0452 7,8199 30,9229 11,7882 4,6836 5,1369 1,6886 4,4460 0,9432 1,0695 5,3554 1,5177 7,1912 1,3095 16,3866 824,1300 825,4000 3,1941 14,1774 2,0298 5,1818 8,1400 2,5988 20,0136 4,5254 0,3735 0,4150 8,2216

2,1143 -26,72% 6,6685 -27,55% 4,0498 -28,34% 14,0990 -25,94% 2,7789 -17,90% 6,3263 -22,79% 9,7384 -22,98% 9,7478 -23,19% 5,9740 -25,97% 10,8264 -21,53% 7,7188 -28,95% 30,0134 -24,85% 11,4415 -19,05% 4,5459 -23,10% 4,9858 -21,21% 1,6315 -25,35% 4,4015 -21,00% 0,9338 -19,07% 1,0432 -19,82% 5,2235 -22,08% 1,5025 -23,04% 7,1193 -25,40% 1,2964 -23,14% 16,3866 -26,20% 824,1300 -26,08% 825,4000 -26,06% 3,0993 -24,13% 13,6269 -24,09% 1,9510 -22,84% 4,9806 -24,64% 8,0586 -21,48% 2,5728 -22,40% 19,6172 -21,43% 4,4358 -22,64% 0,3698 -21,47% 0,4109 -22,69% 8,1394 -2,90%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

81.652.916,69 9.954.399,89 8,2027 48.042.194,16 6.173.489,05 7,7820 43.106.698,36 5.006.546,57 8,6101 4.536.651,77 3.664.741,85 1,2379 498.466,46 397.726,85 1,2533 553.592,42 56.271,85 9,8378 332.822,80 33.233,43 10,0147 2.529.518,92 257.084,51 9,8393 268.226,56 176.376,48 1,5208 9.871.334,09 3.319.304,83 2,9739 1.856.468,53 1.063.546,95 1,7455 16.445.181,26 7.155.932,01 2,2981 8.757.657,73 5.242.860,71 1,6704 44.975.694,82 4.419.336,54 10,1770 11.266.805,65 6.401.078,30 1,7601 53.523.869,59 1.534.351,36 34,8837 3.175.855,05 452.984,30 7,0110 4.851.244,29 1.573.078,29 3,0839 11.242.577,43 17.267.992,86 0,6511 37.746.732,58 5.025.767,40 7,5106 5.509.572,93 8.855.154,06 0,6222 28.783.603,60 3.976.955,03 7,2376 6.702.462,75 2.569.351,92 2,6086 22.082.957,74 13.928.891,66 1,5854 13.721.224,67 8.071.254,96 1,7000 1.322.411,60 1.436.587,44 0,9205 378.076,00 173.565,74 2,1783 4.452.268,36 610.916,18 7,2879

0,43% 8,2027 8,1207 -2,87% 0,42% 7,7820 7,7820 -6,71% 0,63% 8,6101 8,6101 -4,67% 1,99% 1,2379 1,2255 -15,90% 1,99% 1,2533 1,2533 -15,37% 1,05% 9,8378 9,6410 -10,33% 1,06% 10,0147 10,0147 -9,31% 1,05% 9,8393 9,6425 -10,32% 1,80% 1,5208 1,5208 1,27% 1,68% 3,1226 2,9442 -25,84% 1,94% 1,8328 1,7280 -24,33% 2,21% 2,2981 2,2751 -21,59% 2,15% 1,6704 1,6537 -22,67% 2,27% 10,2788 9,9735 -26,48% 2,01% 1,7777 1,7249 -22,26% 2,01% 35,8430 34,8837 -25,57% 2,92% 7,2038 7,0110 -28,40% 1,65% 3,1687 3,0839 -27,61% 2,05% 0,6641 0,6511 -24,97% 2,41% 7,6608 7,5106 -26,37% 2,30% 0,6331 0,6098 -24,87% 2,67% 7,3643 7,0928 -25,86% 1,89% 2,6086 2,5825 -19,83% 2,76% 1,6647 1,5695 -23,92% 2,39% 1,7850 1,6660 -29,08% 2,38% 0,9389 0,9113 -17,01% 2,23% 2,2654 2,1565 -23,58% 2,29% 7,5794 7,2150 -22,18%

16.452.097,77 1.293.847,73 12,7156 3.169.950,19 414.396,62 7,6496 7.338.190,88 1.412.575,38 5,1949 10.045.701,04 974.518,27 10,3084 2.036.505,54 200.000,00 10,1825 15.935.556,69 1.196.137,49 13,3225 3.810.957,86 635.119,87 6,0004 7.819.501,32 1.541.289,96 5,0733 4.131.820,42 1.809.654,72 2,2832 1.132.997,54 141.159,38 8,0264 19.307.873,86 5.754.674,18 3,3552 29.636.173,35 8.297.467,27 3,5717 1.174.559,77 133.023,98 8,8297 611.101,63 540,29 1.131,0700 35.444.862,59 30.816,93 1.150,1800 717.225,09 698,16 1.027,3100 42.164.903,40 40.980,16 1.028,9100 41.364,88 43,99 940,2600 4.501.358,56 4.779,40 941,8200 1.182.424,94 358.837,12 3,2952 739.267,23 157.295,81 4,6999 4.433.236,14 2.876.565,54 1,5412 2.087.870,00 764.948,42 2,7294 3.814.852,91 1.489.205,39 2,5617 1.419.899,13 555.646,05 2,5554 48.221.584,11 36.807.367,01 1,3101 8.368.830,61 532.320,94 15,7214 14.729.546,08 1.100.680,64 13,3822 45.999.283,11 3.967.360,81 11,5944 8.760.358,40 12.602.801,53 0,6951 4.537.276,91 6.407.236,72 0,7081 12.677.477,00 13.198.653,19 0,9605 14.879.340,54 15.623.234,99 0,9524 2.584.914,63 159.928,49 16,1629 1.656.710,75 101.090,17 16,3884 318.063,20 13.727,00 23,1706 3.184.039,58 357.436,45 8,9080 678.061,97 73.493,64 9,2261 3.722.765,53 413.619,29 9,0005 691.092,53 73.757,96 9,3697 1.405.559,03 156.629,68 8,9738 546.824,85 58.587,46 9,3335 145.740.942,28 16.609.970,65 8,7743 732.373,07 78.950,81 9,2763 44.927.423,43 5.876.270,95 7,6456 28.900.134,13 2.745.188,96 10,5276 21.874.521,62 2.058.349,00 10,6272 15.301,08 12.138,18 1,2606 28.195,31 23.091,06 1,2210 6.256.065,93 2.975.580,84 2,1025 5.174.449,20 2.603.269,62 1,9877 2.994.868,20 783.321,02 3,8233 1.862.174,99 618.603,20 3,0103 9.005.669,23 6.216.357,20 1,4487 15.194.359,95 5.736.574,06 2,6487 21.665.079,60 4.028.075,53 5,3785 12.826.701,82 4.384.499,48 2,9255 29.723.862,03 14.144.289,61 2,1015 770.093,17 37.932,90 20,3015 3.523.397,14 12.562,37 280,4700 1.860.635,02 357.920,02 5,1985

0,89% 0,83% 0,88% 0,63% 0,00% 1,20% 1,41% -0,29% 1,94% 0,36% 1,50% 2,19% 0,45% 0,27% 0,27% -0,51% -0,50% -0,40% -0,40% 1,74% 2,02% 1,58% 0,45% 0,59% -0,21% 0,64% 0,49% 0,71% 0,52% 0,68% 0,67% 0,70% 0,71% 0,80% 0,75% 1,69% 0,08% 0,08% -0,01% -0,01% 0,25% 0,26% 0,57% 0,58% 0,44% 0,26% 0,27% 0,95% 0,94% 2,42% -0,06% 1,75% 1,36% 0,57% -0,39% 1,04% 0,63% 0,23% 0,58% -0,16% 1,00%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13,3514 7,9173 5,2468 10,4115 10,2843 13,4557 6,1204 5,0733 2,2832 8,1468 3,3552 3,5717 8,8297 1.131,0700 1.150,1800 1.027,3100 1.028,9100 940,2600 941,8200 3,3282 4,7469 1,5874 2,8113 2,6257 2,6321 1,3101 15,7214 13,5160 11,7103 0,6951 0,7081 0,9605 0,9524 16,1629 16,3884 23,1706 8,9080 9,2261 9,0005 9,3697 8,9738 9,3335 8,7743 9,2763 7,6456 10,5276 10,6272 1,2606 1,2210 2,2076 2,0871 4,0145 3,1006 1,4632 2,7215 5,5264 3,0060 2,1435 20,6568 286,0794 5,3545

12,5884 5,44% 7,5731 17,05% 5,1430 15,91% 10,2053 0,89% 10,0807 0,00% 13,1893 7,69% 5,9404 8,54% 5,0226 5,46% 2,2604 -2,47% 7,9461 9,32% 3,3216 -2,41% 3,5360 -5,90% 8,7414 -11,70% 1.131,0700 1,46% 1.150,1800 1,49% 1.027,3100 -6,37% 1.028,9100 -6,34% 940,2600 -4,87% 941,8200 -4,84% 3,2293 -18,10% 4,6059 -2,77% 1,5258 4,59% 2,7021 15,97% 2,5361 7,61% 2,5298 6,73% 1,2970 4,05% 15,5642 17,29% 13,2484 2,42% 11,4785 16,67% 0,6881 4,65% 0,7081 5,62% 0,9509 16,69% 0,9524 17,89% 16,0013 50,71% 16,3884 52,24% 22,9389 50,71% 8,7298 -1,78% 9,2261 -1,36% 8,8205 -1,07% 9,3697 -0,64% 8,7943 0,52% 9,3335 1,35% 8,5988 -0,71% 9,2763 0,11% 7,5691 -0,28% 10,3170 -0,67% 10,4147 0,53% 1,2606 -12,12% 1,2210 -12,91% 2,0605 -5,56% 1,9479 6,59% 3,7468 1,98% 2,9200 0,34% 1,4197 1,65% 2,6487 4,47% 5,3785 10,33% 2,9255 5,42% 2,1015 1,75% 19,8955 30,54% 280,4700 0,66% 5,0945 -4,66%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.643.841,25 23.760.636,70 6.691.500,58 205.846.284,20 8.945.901,79 1.818.848,84 5.886.631,37 49.484.926,90 4.318.073,10 62.276.198,11 71.014.243,94 182.613.812,63 3.836.449,94 11.556.944,67 21.702.538,42 188.072.626,81 7.424.617,07 206.220.993,39

1.914.396,60 6,6046 1.891.909,89 12,5591 1.147.313,14 5,8323 18.241.753,02 11,2843 1.290.573,39 6,9317 508.628,65 3,5760 1.079.851,53 5,4513 6.485.007,46 7,6307 706.270,19 6,1139 18.903.942,44 3,2943 18.252.915,79 3,8906 94.039.236,47 1,9419 808.153,07 4,7472 2.148.220,55 5,3798 4.017.196,86 5,4024 51.979.544,55 3,6182 890.511,13 8,3375 86.590.745,18 2,3816

0,01% 6,6178 6,4725 1,47% 0,05% 12,6847 12,4335 1,91% 0,32% 5,8323 5,7740 -0,25% 0,03% 11,2843 11,2843 2,23% -0,02% 6,9317 6,9317 0,40% 0,26% 3,5796 3,5617 -1,10% 0,01% 5,4513 5,3968 -1,30% 0,06% 7,6383 7,5925 3,31% 0,04% 6,1292 6,0833 5,52% 0,01% 3,2943 3,2943 0,78% 0,09% 3,9101 3,8711 -0,05% 0,01% 1,9419 1,9419 2,40% 0,01% 4,7472 4,6997 2,30% 0,00% 5,3798 5,3798 0,77% 0,10% 5,4024 5,4024 1,26% 0,01% 3,6182 3,6001 1,98% 0,02% 8,5043 8,1708 2,23% 0,02% 2,3816 2,3816 3,24%

53.532.712,51 30.015.996,31 21.519.598,51 10.551.658,06 1.159.492,72

4.584.185,82 11,6777 2.559.182,08 11,7287 19.328.612,29 1,1134 9.851.984,53 1,0710 441.442,69 2,6266

0,00% 11,6777 11,6777 0,37% 0,00% 11,7287 11,7287 1,32% 0,02% 1,1134 1,1134 1,36% 0,04% 1,0710 1,0710 1,85% 0,25% 2,6266 2,6266 6,69%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

339.123,74 150.662,84 126.004,36 1.311.799,27

42.787.058,84 6.059.350,91 7,0613 71.527.107,13 9.317.000,72 7,6771 24.775.370,11 2.352.716,21 10,5305 10.933.209,68 1.223.971,84 8,9326 4.120.984,50 486.011,34 8,4792 5.531.112,67 656.347,83 8,4271 596.567.028,57 146.435.751,63 4,0739 29.017.260,70 9.110.397,30 3,1851 4.577.114,47 820.877,94 5,5759 64.356.748,43 4.984.443,79 12,9115 28.087.680,22 5.524.110,43 5,0846 12.392.157,58 1.257.640,02 9,8535 10.504.246,94 1.112.640,68 9,4408 9.043.657,86 2.954.221,42 3,0613 21.337.696,44 3.443.338,90 6,1968 3.439.761,07 2.123.053,65 1,6202 36.765.031,29 2.675.784,22 13,7399 6.786.738,26 1.559.405,39 4,3521 29.256.299,86 3.520.221,21 8,3109 13.140.531,23 4.846.334,15 2,7114 12.407.273,47 4.774.883,60 2,5984 863.125,83 120.000,00 7,1927 1.108.347,81 150.492,23 7,3648 11.992.280,07 3.900.443,04 3,0746 3.034.375,18 1.104.787,27 2,7466 2.814.519,41 482.224,00 5,8365 864.574,23 451.357,47 1,9155 14.582.750,66 6.807.832,88 2,1421 2.033.218,36 252.189,43 8,0623

2,27% 7,4144 6,9907 -18,22% 1,98% 7,7539 7,6003 -16,03% 1,83% 10,6358 10,4252 -8,18% 1,86% 9,0889 8,8433 -16,39% 1,70% 8,6276 8,3944 -15,22% 1,98% 8,5324 8,3428 -16,38% 1,91% 4,0739 4,0739 -14,70% 1,34% 3,1851 3,1532 -12,53% 2,09% 5,6595 5,5201 -17,89% 2,51% 12,9115 12,7824 -15,27% 0,89% 5,0846 5,0338 -6,13% 0,77% 9,8535 9,7550 -6,20% 1,22% 9,4408 9,4408 -7,94% 0,99% 3,0613 3,0307 -7,66% 1,89% 6,3827 6,1348 -18,34% 2,20% 1,7498 1,6202 -18,39% 1,65% 13,8773 13,6025 -17,03% 0,82% 4,5697 4,3086 -20,44% 0,63% 8,4771 8,3109 -7,19% 2,39% 2,7521 2,7114 -20,76% 2,04% 2,6244 2,5724 -21,47% 2,08% 7,2646 7,1208 -15,88% 2,06% 7,4384 7,2912 -15,76% 1,71% 3,0746 3,0439 -14,77% 1,00% 2,8290 2,6642 -8,45% 2,09% 6,0116 5,7198 -20,24% 2,19% 1,9251 1,9078 -18,10% 1,23% 2,1421 2,1367 -9,55% 2,05% 8,0623 8,0623 -15,81%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

20.132.420,39 6.494.673,53 4.176.642,21 2.779.748,99 1.881.428,14 14.020.299,30 54.011.820,15 37.281.676,59 23.158.563,68 38.356.201,54 2.064.312,07 11.617.799,23 631.243,49

1.150.583,05 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.017.157,01 5.140.065,06 5.964.456,83 8.419.694,59 3.579.212,35 557.871,28 4.349.578,24 63.386,25

17,4976 11,2492 11,6201 11,1569 5,5530 6,9505 10,5080 6,2506 2,7505 10,7164 3,7003 2,6710 9,9587

1,06% 0,57% 0,56% 1,09% 0,99% 0,47% 0,09% 0,44% 1,38% 0,94% 0,40% 0,37% 0,99%

18,3725 11,8117 12,2011 11,7147 5,6641 7,0200 10,6131 6,2506 2,7918 10,7164 3,8483 2,6977 9,9587

17,3226 11,0242 11,3877 10,9338 5,4975 6,8810 10,4029 6,1881 2,7230 10,6628 3,6633 2,6443 9,9587

-1,65% -1,12% 0,43% 2,43% 2,11% 7,99% 0,99% 1,84% -2,38% 6,59% 14,23% -2,88% -0,41%

18.648.873,56 5.363.865,52 3,4768 3.300.907,29 243.446,29 13,5591 29.360.472,62 2.955.649,78 9,9337 28.494.789,12 3.878.773,64 7,3463 52.432.836,38 5.657.288,87 9,2682 15.678.947,93 2.430.089,66 6,4520 79.536.523,26 4.419.961,95 17,9948 5.972.567,25 2.204.234,72 2,7096 5.332.149,60 518.378,08 10,2862 4.596.615,19 1.283.093,37 3,5824 15.929.991,18 1.970.919,47 8,0825 49.895.911,26 17.839.660,11 2,7969 50.253.584,53 62.924.719,98 0,7986 50.271,99 61.164,74 0,8219 33.621.625,95 37.289.182,20 0,9016 16.995.480,37 18.278.697,37 0,9298 30.421.682,88 33.737.654,94 0,9017 209.362,20 21.001,39 9,9690 999.377,95 100.000,00 9,9938 98.614,29 7.080,76 13,9271 1.295.625,76 412.338,76 3,1421 45.104.892,43 16.005.020,68 2,8182 3.431.946,96 371.596,72 9,2357

0,64% 3,6506 0,84% 14,2371 0,33% 10,0330 0,41% 7,4198 1,37% 9,3609 0,10% 6,5165 0,65% 18,1747 1,00% 2,7638 0,59% 10,4919 -0,07% 3,5824 0,69% 8,0825 0,75% 2,7969 0,73% 0,7986 0,74% 0,8219 0,62% 0,9016 0,63% 0,9298 0,62% 0,9107 0,59% 9,9690 0,59% 9,9938 1,50% 13,9271 0,50% 3,1421 0,35% 2,9591 0,61% 9,3742

3,4420 13,4235 9,8344 7,2728 9,1755 6,3875 17,8149 2,6825 10,1833 3,5466 8,0017 2,7689 0,7906 0,8219 0,8836 0,9298 0,8927 9,8195 9,9938 13,7182 3,1107 2,6773 9,1664

2,15% 6,21% 14,13% 8,50% 7,76% 5,15% 21,42% 0,41% 2,86% 5,38% 0,65% 9,83% 9,14% 10,12% 16,61% 17,53% 16,60% -0,31% -0,06% 15,85% 1,96% 5,73% 2,13%

15.351.312,43 4.388.676,11 3,4979 1.731.912,35 172.941,15 10,0145 71.721.844,08 7.814.468,56 9,1781 29.396.986,80 3.366.563,58 8,7320 5.091.282,97 867.779,40 5,8670 45.545.870,68 14.352.344,50 3,1734 49.257.727,42 47.583.608,41 1,0352 1.943.233,50 1.856.238,51 1,0469 6.595.030,74 748.067,27 8,8161 4.019.390,37 1.300.525,31 3,0906 24.377.345,85 10.881.412,17 2,2403 3.010.523,85 1.116.397,82 2,6966 5.303.732,39 532.790,56 9,9546

0,08% 3,5329 0,60% 10,5152 0,33% 9,1781 0,43% 8,7320 -0,06% 6,0430 0,15% 3,1734 0,15% 1,0352 0,16% 1,0469 0,28% 8,9924 0,33% 3,0906 1,36% 2,3523 1,00% 2,8314 0,26% 10,0790

3,4629 9,9144 9,0863 8,6447 5,6910 3,1417 1,0248 1,0469 8,8161 3,0597 2,1955 2,6427 9,8799

9,47% 8,80% 1,00% 0,19% -0,53% 5,83% 5,51% 5,92% -5,34% 2,23% -8,99% -3,25% 8,53%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.411.261,30 6.897,28 1.171.689,74 1.910.012,95

809.903,71 5,64 960,57 185.690,78

10,3855 1.223,5700 1.219,7900 10,2860

-0,04% -0,10%

10,3855 1.223,5700 1.219,7900 10,3889

10,2816 1,02% 1.223,5700 6,08% 1.219,7900 6,00% 10,2089 3,20%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4101 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8792 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4571 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,234 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .114,43 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3386 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,0695 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4088 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4145

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88623 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4258

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3933

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.445.069,03 1.447.209,17 1.213.811,01 12.981.207,74

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,2612 9,6056 9,6331 9,8957

2,29% 4,4743 2,49% 10,0859 1,71% 9,8258 1,92% 10,2420

4,2186 -32,28% 9,5095 -22,62% 9,5368 -1,43% 9,7967 -14,13%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4129 ...........................................................1,396 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88096 .......................................................0,87041 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,472 .........................................................7,3825 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2525 .........................................................9,1417 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,66 .........................................................113,29 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3413 .........................................................1,3252 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0856 .........................................................7,9888 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4116 .........................................................1,3947 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4173 .........................................................1,4004

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

35


¢ÈÂıÓ‹ 36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ·fi ÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ÛÙË ÃÈÏ‹

∂ÊÈ¿ÏÙ˘ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·‚¤‚·ÈÔ ™∞¡Δπ∞°√, 14.

ºˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ·Ó ÙË ÛÎfiÓË ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·ÛÙÂÚÔÂȉÒÓ §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™, 14.

∂¡∞ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ÛÎfiÓ˘

Ô˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÙËÏÂÛÎfiÈÔ Hubble ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ÕÚË, Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜ Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÛÙÂÚÔÂȉ›˜. ∏ ÌÂϤÙË ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ ›Ûˆ˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÎfiÓË ÙÔ˘ ∏ÏÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ P/2010 A2, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 120 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙË ˙ÒÓË ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÔÂȉÒÓ, ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰È·ÛÙËÌÈÎÒÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÙÚԯȤ˜ ÙÔ˘ ÕÚË Î·È ÙÔ˘ ¢›·. ΔÔ Hubble ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜, ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ÛÒÌ· Û ۯ‹Ì· “Ô ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˘ Û‡ÓÓÂÊÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı˘Ì›˙ÂÈ Ô˘Ú¿ ÎÔÌ‹ÙË. √È ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi Î·È ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹, Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ‹ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Ï›Á· ÂηÙÔÛÙ¿. ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Û˘Ì·Á¤˜. “¶ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÈÌÌÈÒÓ ı· ÂÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, Û·Ó ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰·” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ Δ˙Ô‡ÈÙ, ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÛÙÔ ¡Ù¤È‚Ș Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. “™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Ôχ ·ÚÁ¿” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Δ˙Ô‡ÈÙ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Nature, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ P/2010 A2 Â›Ó·È fi,ÙÈ ·¤ÌÂÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚÔÂȉ‹ ̤ÛÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ fiÙ·Ó ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ‚Ú¿¯Ô, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 3 ¤ˆ˜ 4,5 ̤ÙÚˆÓ. ∏ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤‚Ë Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Á‡Úˆ ÛÙ· 17.500 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ fiÏÔ˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È Ô ËÏÈ·Îfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÙË ÛÎfiÓË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó ¤ÙÛÈ ÌÈ· Ô˘Ú¿ ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÎÔÌ‹ÙË. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Î·È ¤ÚÂ ӷ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ̷ıËÌ·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÛÎfiÓ˘. “√È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÎfiÓË ÙÔ˘ ∏ÏÈ·ÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È fiÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ÎÔÌËÙÒÓ Î·È fiÛË ·fi ÙËÓ ÂÍ·¤ÚˆÛË ÎÔÌËÙÒÓ” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¢Ú Δ˙Ô‡ÈÙ.

ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ, Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ 69 Ë̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘, fï˜ ÔÏÏÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÔÈ 33 Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô. “™·Ó ·Ù¤Ú·˜, ı· ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÚ˘¯Â›Ô. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ı¤Ì· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Î·È ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌ¿Ì·È È· ηϿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë”, ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ô ∞ÏÊfiÓÛÔ ∞‚¿ÏÔ˜, ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ºÏÔÚ¤ÓÛÈÔ Î·È ÙÔ˘ ƒÂÓ¿Ó, ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Û ‚¿ıÔ˜ 600 ̤ÙÚˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÁË. ™Â ¤Ó·Ó ÙÔ̤· ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘, “Ô ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÔÙ¤, ·Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Δ˙›ÌÈ ∫·ÚÓÙfiÓ·, ·Ù¤Ú·˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ŸÌˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 33 ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔ. √ÎÙÒ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ, Ô fiÌÈÏÔ˜ ™·Ó ∂ÛÙÂÌ¿Ó Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ™·Ó ÃÔÛ¤ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ, Â›Ó·È Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. ∂›Û˘ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ı· ¿ÚÂÈ 2.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· (1.450 ¢ÚÒ) ·fi ¤Ó·Ó ·ÓÒÓ˘ÌÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È 10.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ÙÔÓ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ º¿Úη˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó ı· ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ ÌfiÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· ÔÚ˘¯Â›· ÙÔ˘ º¿Úη˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫ÔÈ¿Ô (‚fiÚÂÈ· ÃÈÏ‹) ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ™·Ó ÃÔÛ¤. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô, fiÔ˘ ÔÈ Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏÔ› ÌÈÛıÔ› (1.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ Ì‹Ó·) ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. “ªÔ˘ › “Â›Ì·È ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Âı¿Óˆ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜” ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ë ™›Ï‚È· ™ÂÁÎfi‚È·, ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ μ›ÎÙÔÚ, Ë ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÌËÓ Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘. “¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÔÚ˘¯Â›Ô. ºÔ‚¿Ì·È Ù· ˘fiÁÂÈ· ÔÚ˘¯Â›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹, ηÌÈ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ fï˜ Ù· ÔÚ˘¯Â›· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÌÈ· ηÙÔÏ›ÛıËÛË, ÌÈ· ÙÒÛË ‚Ú¿¯ˆÓ. ∂ÁÒ Ï¤ˆ ÊÙ¿ÓÂÈ, ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÔʤڷÌ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô √Ì¿Ú ƒÂ˚Á¿‰·˜, ÁÈÔ˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 33.

“™·˜ ·Ú·‰›‰ˆ ÙË ‚¿Ú‰È·”

√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‚ϤÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. “¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È. ªÔÚ› Ó· Âı¿ÓÂȘ ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi. √ ηı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, ÂÙÂÚÔı·Ï‹˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ Ô ›‰ÈÔ˜.

ŸÏÔÈ ÛÒÔÈ ªÂ ÙËÓ ·Ó¤Ï΢ÛË Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰È·ÛÒÛÙË Î·È Û ¯ÚfiÓÔ Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó, Ë Âȯ›ÚËÛË ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ÛÙËÓ ÃÈÏ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ ‹Ù·Ó Ô 54¯ÚÔÓÔ˜ §Ô˘›˜ √˘ÚıÔ‡·, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÌ„‡¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÂȉÈο ÙȘ ÚÒÙ˜ 17 Ë̤Ú˜, fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›. Δ· ‰Èο ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹Ù·Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ “ÂÛÙ¿ÏË” ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ¤ÁÚ·Ê “›̷ÛÙ ηϿ” . ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË ÍÂΛÓËÛ ̛· ÙÈÙ¿ÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ

ÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂ȉÈο ÙÚ˘¿ÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰Èfi‰Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ 33 ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÓÒ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙÔ Ò˜ ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏ·ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û fiÏË ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ù˘ NASA. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÍÂΛÓËÛ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜), ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. °È· ÙËÓ ·Ó¤Ï΢ÛË Î¿ı ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚ› Ù· 40 ÏÂÙ¿. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰È·ÛˆÛÙÒÓ, ¤Ó·˜ ¤Ó·˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ο„Ô˘Ï· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. √È ÚԂϤ„ÂȘ ‹ıÂÏ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ΔÂÏÈο ‰È·„‡ÛÙËηÓ... ∂›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ “ı·‡Ì·” ! ∂Λ ¤Íˆ, ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ™·Ó ÃÔÛ¤, ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷, ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ‰Âο‰Â˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó, Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÏÂÔÙÈο Û˘ÓÂÚÁ›· Î·È ÊˆÙÔÚÂfiÚÙÂÚ. ÕÏψÛÙÂ, Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·Ì̤ӷ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜.

“™·˜ ·Ú·‰›‰ˆ ÙË ‚¿Ú‰È· ÎÈ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ‰Â ı· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ”, ›Â Ô √˘ÚıÔ‡· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó ¶ÈÓȤڷ, ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ. “∂›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È ÃÈÏÈ·Ófi˜”, ÚfiÛıÂÛÂ, Ì ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ÏÈÁ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜. √ ºÚ¿ÓÎÏÈÓ §fiÌÔ˜, ÚÒËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ Î·È Ô‰ËÁfi˜ Ù·Í› ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú·, › fiÙÈ “·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘”. ∞fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ô ∞ÚÈ¤Ï ΔÈÎfiÓ· °È¿Ó˜, 29 ÂÙÒÓ, Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙË Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ∂ÛÂÚ¿ÓÛ· -‰ËÏ·‰‹ “∂Ï›‰·” - ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 600 ̤ÙÚˆÓ. √È ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ªfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Ó¢ÌÔÓ›· Î·È ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ıÂÚ·›·. ¶Èı·ÓÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ËÏÈΛ· ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô, ÙÔÓ 63¯ÚÔÓÔ ª¿ÚÈÔ °Îfi̘, Ô˘ ‹‰Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ Î·È ·ÓÂÏ·ÛÙËΠ̠ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì¿Ûη˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ηٿÏËÍË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó ¶ÈÓȤڷ, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ‰È·Ûˆı¤ÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ, ¤Ó·Ó ÚÔ˜ ¤Ó·Ó. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Â·ÈÓ¤ıËΠÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰È¤Ù·Í ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ËÁ¤Ù˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔÏÈ‚›·˜ Œ‚Ô ªÔڿϘ ‹Á ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ ª·Ì¿ÓÈ, fiÙ·Ó ‚Á‹Î ·fi ÙË ÛÙÔ¿ ÎÈ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ ¶ÈÓȤڷ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘.

¢ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘

∫·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ˆÚ›˜ ...Ô‰ËÁfi μ∂ƒ√§π¡√, 14.

™Δ√ ÎÔÓÙÈÓfi ̤ÏÏÔÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı·

··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ πà ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ΔÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Made In Germany (MIG) Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› οÌÂÚ˜, ·ÔÛÙ·ÛÈfiÌÂÙÚ· ϤÈ˙ÂÚ, ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο Ù· ÙÚÔ¯·›· Î·È Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔΛÓËÛË ÈÔ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. “ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi fi,ÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. √ Ô‰ËÁfi˜ ÌÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿. ∞˘Ùfi

ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Û ·ÎÙ›Ó· 70 ̤ÙÚˆÓ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ AFP o ƒ·Ô‡Ï ƒfi¯·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ MIG ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ ·ÏÈfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Tempelhof ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ fi¯ËÌ· ¤Î·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ, ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ Û ÌÈ· ‰È¿‚·ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ì ηÚfiÙÛÈ. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ηıfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚfiÔÙˆÓ, ÙÂÏÈο fï˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ. ΔÔ MIG, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜.

“™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ô ƒfi¯·˜. “™Â ¤ÓÙ Ì ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiˆ˜ Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ·Ôı‹Î˜. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ [...] ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Û 10-20 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙȘ fiÏÂȘ, Ù· ÂÌfi‰È· ı· ¤-

¯Ô˘Ó ·Úı› Û 20-30 ¯ÚfiÓÈ·” ÂÎÙ›ÌËÛÂ. ΔÔ MIG, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·˘ÙfiÓÔÌo fi¯ËÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ Google, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 225.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. ΔfiÛÔ Ë Google fiÛÔ Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ 2007 ÛÙÔ DARPA Challenge, ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·˘ÙfiÓÔÌ· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜. ™˘ÓÔÏÈο 35 ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ù¤ÏÔ˜, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ fiÏË ªÚ¿Ô˘ÓÛ‚·˚Î ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ fi¯ËÌ· Leonie, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ηÓÔÓÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

ªÈ· ·Ï‹ ÂͤٷÛË ÌÂÙÚ¿ Ù· Â›‰· ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘ Û‡Ìʈӷ Ì ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÌÂϤÙË

¢È¿ÁÓˆÛË ÚÔÛÙ¿ÙË ·fi Ù· Ô‡Ú· §√¡¢π¡√, 14.

ª

È· ·Ï‹ ÂͤٷÛË Ô˘ ÌÂÙÚ¿ Ù· Â›‰· ÌÈ·˜ ÚˆÙ½Ó˘ ÛÙ· Ô‡Ú·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÂÛÙ PSA ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË PLoS One, Ù· Â›‰· Ù˘ ÚˆÙ½Ó˘ MSMB ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈıÂÙÈÎfi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË.

“∏ ÚˆÙ½ÓË Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÓȯÓ¢ı› ÂÂȉ‹ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ô‡Ú·. ªÔÚ› ‰˘ÓËÙÈο Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Û ¤Ó· ·Ïfi ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters Ô Ã¤ÈÏÈ √˘›Ù·ÎÂÚ ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Cancer Research UK, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. √ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ÂͤٷÛË Ô‡ÚˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÂȉÈÎfi ÚÔÛÙ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÁfiÓÔ, ‹ PSA. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË Â›Ó·È fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ „¢‰‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› ¿ÓÙÚ˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ıÂÚ·›· ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ∏ MSMB ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ∏ ÚˆÙ½ÓË ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ˘ÁÈ‹ ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ·‰¤Ó·. ∏ ÌÂϤÙË ‚·Û›ÛÙËΠ۠ۇÁÎÚÈÛË ÈÛÙÒÓ Î·È ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô‡ÚˆÓ 350 ·Ó‰ÚÒÓ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·.

∫ÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ôχ ÔÈ ÙÚÔÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ √È ÙÚÔÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· οı ¯ÚfiÓÔ Û ÌÂȈ̤ÓË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ó Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. √ ¶√À, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÌÂÏË̤Ó˜ ÙÚÔÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ (NTDs), ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 17 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÓfiÛÔ˘˜, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ËıÂÏË̤ӷ ·Ú·ÌÂÏÔ‡Ó, Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ù‡-

ÊψÛË, ‚Ï¿‚˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ·ÎfiÌ· Î·È ı¿Ó·ÙÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ıÂÚ·›˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, fiˆ˜ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÙÚ˘·ÓÔۈ̛·ÛË (ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ Chagas)Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È Ô ‰¿ÁÎÂÈÔ˜ ˘ÚÂÙfi˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶√À ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. “√È ·Ú·ÌÂÏË̤Ó˜ ÙÚÔÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ˘Á›· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¿ÏψӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶√À ª¿ÚÁηÚÂÙ ΔÛ·Ó. “√È ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙË ıÂÚ·›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ, fï˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Â›Ó·È ÊÙˆ¯Ô›

Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘ËÚÂۛ˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î. ΔÛ·Ó. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÔχÓÛÂȘ Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ï›ÁˆÓ ÌËÓÒÓ, ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ‹ ËÌÂÚÒÓ“fiˆ˜ Ô ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈÎfi˜ ‰¿ÁÎÂÈÔ˜ ˘ÚÂÙfi˜, ÙÔ ¤ÏÎÔ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÔ‡ÏÈ Î·È Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi 5 ˆ˜ ÂÙ¿ ·Ú·ÛÈÙÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, fiˆ˜ Ë Ï‡ÛÛ·, ÙÔ ÙÚ¿¯ˆÌ·, Ë Ï¤Ú·, Ë ÏÂ˚ÛÌ·Ó›·ÛË ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÂÏÂÊ·ÓÙ›·ÛË. √ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ò˜ ÙÔ 2015 Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ.

∂Í·Ï›ÊıËΠ·Ûı¤ÓÂÈ· ‚ÔÔÂȉÒÓ √ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜ Èfi˜ ÙÔ˘ Ù‡ÊÔ˘ ÙˆÓ ‚ÔÔÂȉÒÓ, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ô‰Âο-

ÙÈ˙ ÔÏfiÎÏËÚ· ÎÔ¿‰È· Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÌÔ˘, ¤¯ÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È °ÂˆÚÁ›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ (FAO) ∞˘Ùfi ı· ηıÈÛÙÔ‡Û ÙÔÓ Ù‡ÊÔ ÙˆÓ ‚ÔÔÂȉÒÓ ÌfiÏȘ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔÁÂÓ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi Èfi Ù˘ ¢ÏÔÁÈ¿˜. “∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010, o FAO Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ô Èfi˜ ÙÔ˘ Ù‡ÊÔ˘ ÙˆÓ ‚ÔÔÂȉÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙËÓ ∞Û›·, ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙËÓ ∞Ú·‚È΋ ÃÂÚÛfiÓËÛÔ Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛË ÚÔfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∏ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ BBC. √ Èfi˜ RPV Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÚÔηÏ› ˘ÚÂÙfi, ¤ÏÎË ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ‰È¿ÚÚÔÈ·, Ó¤ÎÚˆÛË ÙˆÓ ÏÂÌÊ·‰¤ÓˆÓ Î·È ÙÂÏÈο ı¿Ó·ÙÔ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ 80 Ì 90 ÙÔȘ ÂηÙfi ÙˆÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚Ô‡‚·ÏˆÓ Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ‹ÂÈÚÔ. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ù‡ÊÔ˘ ÙˆÓ ‚ÔÔÂȉÒÓ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ ·¤Ù˘¯·Ó ÏfiÁˆ ÂÏÏÈÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ¢ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙȘ ÂÌfiÏÂ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó Î·È Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ FAO ÔÊ›ÏÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÂͤٷÛ˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÂÎÙÚÔÊ›˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· ¿ÚÚˆÛÙ· ˙Ò·. O OHE ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ¢ÏÔÁÈ¿˜ ÙÔ 1979. ∏ ÂfiÌÂÓË ÈÔÁÂÓ‹˜ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› Û¯ÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌ· ·fi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È Ë ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·.

ΔÚ›ÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙË °·ÏÏ›·

∫·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢√Àμ§π¡√, 14

∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ˙ËÙ¿ Ó· Ô‰ËÁËı› Ë ¯ÒÚ· Û ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ ·ˇı˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÁÚ·Ù‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ Ë πÚÏ·Ó‰›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ™Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ ÌÔÚ› Ó· ΢‚ÂÚÓ¿Ù·È Ë πÚÏ·Ó‰›· ·fi Ì›· ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ “΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÛˆÙËÚ›·˜” . ΔÔ Î‡ÚÈÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÈÚÏ·Ó‰È΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ º›Ó °Î¿ÂÏ Î·ÏˆÛfiÚÈÛ ÌÂÓ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ, ·ÏÏ¿ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ŒÓÙ· ∫¤ÓÈ Â›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ı· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ 1987 fiÙ·Ó ÙÔ º›Ó °Î¿ÂÏ ÛÙ‹ÚÈ-

Í ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ „‹ÊÔ˘˜. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ÿÌÔÓ °Î›ÏÌÔÚ Î·È ŒÓÙ· ∫¤ÓÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ªÚ¿È·Ó ∫fiÔ˘ÂÓ, fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË.

™ÙË °·ÏÏ›· ΔÚ›ÙË Ë̤ڷ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô˘ ÚÔˆı› Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. øÛÙfiÛÔ, ·˘ÍË̤ӷ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ¶¤ÌÙË, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌˆÓ SNCF, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·fi Ù· ‰¤Î· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ TGV Î·È ¤Ó· ÛÙ· ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ Û˘ÚÌÔ› ÛÙÔ ÌÂÙÚfi, ÙÔÓ ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È ÙȘ Ù·¯Â›Â˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÁÂÌ¿ÙÔÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ ·ÚÎÂÙÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ CNN, ¿Óˆ ·fi ¤Ó·

ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Á‹Î·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· 10 ·fi Ù· 12 ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û η‡ÛÈÌ·. √ °¿ÏÏÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¡ÙÔÌÈӛΠªÔ˘ÛÂÚfi ¤Û¢ÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÂÓ˙›Ó˘” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÌËÓ Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô ¤ÏÏÂȄ˘ η˘Û›ÌˆÓ. ∏ ηٷӿψÛË ‚ÂÓ˙›Ó˘ ·˘Í‹ıËΠ·˘Ù‹Ó ÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË °·ÏÏ›· ηٿ 50%, ηıÒ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ·ÓÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. “§¤ˆ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜: ÌËÓ ¿Ù ӷ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú Û·˜, ‹ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ·Ôı¤Ì·Ù· η˘Û›ÌÔ˘, ‰ÂÓ ı· Ù· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÙÒÚ· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙË °ÂÚÔ˘Û›·. ¶ÚԂϤÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 60 ÛÙ· 62 ¯ÚfiÓÈ· Ò˜ ÙÔ 2018.

∏ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Ì·Ù·›ˆÛ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ‰ÂÍ›ˆÛË ÏfiÁˆ ÎÚ›Û˘ §√¡¢π¡√, 14.

∏ μ·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ Ì·Ù·›ˆÛ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÎÈÁ¯·Ì Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ¿ÙÔÔ Ó· Á›ÓÂÈ Û ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈÚÔ‡˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ıˆÚ› fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·˘Ù‹˜, Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ›‰È· Ë μ·Û›ÏÈÛÛ· Î·È Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ οı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚ›Ô‰Ô, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sun ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ 13˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ª¿ÎÈÁ¯·Ì ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 50.000 ÛÙÂÚϛӘ Î·È Â›¯·Ó ÚÔÛÎÏËı› 1.500 ¿ÙÔÌ·.

™Â ηٿÛÙ·ÛË ÛÎÏ·‚È¿˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ πÚ¿Ó μƒÀ•∂§§∂™, 14.

√È Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û “ηٿÛÙ·ÛË ÛÎÏ·‚È¿˜” ÛÙÔ πÚ¿Ó, ηًÁÁÂÈÏ ۋÌÂÚ· ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô ªÔ¯·Ì¿ÓÙ ªÔÛÙ·Ê·Â˝, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ ÈÚ·Ó‹˜ ™·ÎÈÓ¤¯ ªÔ¯·Ì·ÓÙ›-∞ÛÙÈ·Ó›, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈηÛÙ› Û ı¿Ó·ÙÔ ‰È¿ ÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÔȯ›·. √ ªÔÛÙ·Ê·Â˝, Ô˘ ˙ÂÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÚȤÁÚ·„ Ì ÌÂÏ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛ Â›Û˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó. √ ªÔÛÙ·Ê·Â˝ ¤Î·Ó Â›Û˘ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ΢ÚÒÛÂȘ “ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜” Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· “ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆӔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÈÚ·ÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË. “™ÙÔ πÚ¿Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÁÓÔ› ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› Ù˘ fiÚÔÈ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ªÔÛÙ·Ê·Â˝.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ªÂÁ¿ÏË ÙÒÛË 2,52% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 14.

™∂ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË

‰˘Ó·ÌÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ·Ó Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈfiÚıˆÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÙÒÛ˘. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.541,79 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 39,90 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,52%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 753,87 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 3,17%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.731,54 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,06%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 285,20 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,73%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.704,80 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,91%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.996,46 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,93%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ì ¿ÓÔ‰Ô 2,10% Î·È 0,23% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ Î·È Ù˘ Jumbo. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-6,41%), Ù˘ Alpha Bank (-6,14%), Ù˘ Eurobank (5,44%) Î·È ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ (-4,33%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.688,40 3,03%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.240,10 -0,74%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.755,52 -3,08%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.349,75 1,65%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.278,40 -1,14%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.237,18 -1,86%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.140,43 +0,12%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.188,69 -0,36%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.103,32 -1,22%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 719,50 -1,42%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.513,91 -0,54%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.632,83 -4,61%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.457,33 -1,15%, ÀÁ›·: 1.810,26 -2,55%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.266,25 -0,37%, ÃËÌÈο: 6.662,82 +1,80%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.195,17 -1,82%, 54 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 114 ÙˆÙÈο Î·È 47 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Œ‰Ú·ÛË +16,67%, ÕÏÊ· °ÎÚ›ÛÈÓ +16,36%, ∫·Ú‰·ÛÈÏ¿Ú˘ +15,79% Î·È ¢›·˜ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ +14,67%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ -19,48%, ∞μ∂¡πƒ -16,67%, ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘ -14,81% Î·È ∂˘ÚˆÛ˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ -10,00%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 151,126 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:Vell Group Ì 11.566.754 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ıÓÈ΋ Ì 6.253.375, ∫‡ÚÔ˘ Ì 5.391.630 Î·È ¡ËÚ‡˜ Ì 2.875.149 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 52,007 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ∫‡ÚÔ˘ Ì 21,627 , Coca Cola Ì 10,777 Î·È Eurobank Ì 8,266 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 56,862 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

ƒÂÎfiÚ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹

™ÙÔ 12% ÛηÚʿψÛÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ¶·Î¤ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∞£∏¡∞, 14.

Δ

Ô ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 12%, ¤Ó·ÓÙÈ 11,6% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Î·È 9,6% ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2010 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó‹Ïı Û 4.439.296 ¿ÙÔÌ·. √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó‹Ïı·Ó Û 607.035 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó‹Ïı Û 4.261.458 ¿ÙÔÌ·. Δ· 607.035 ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È Ô ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2004, ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÔ¯Èο ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ.

√È ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 52.866 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 (Ì›ˆÛË 1,2%) Î·È ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 9.473 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 (·‡ÍËÛË 0,21%). √È ¿ÓÂÚÁÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 130.328 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 (·‡ÍËÛË 27,3%) Î·È Î·Ù¿ 24.671 ¿ÙÔÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 (·‡ÍËÛË 4,2%). ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, ηٿ ÂÚÈʤÚÂÈ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (14,3%), ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË (13,4%), Ë ∞ÙÙÈ΋ (13,3%), Ë ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (13,3%) Î·È Ë ◊ÂÈÚÔ˜ (13%). ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٿ ʇÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 15,7% Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙÔ 9,4%, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ËÏÈΛ·˜ 15-24 ÂÙÒÓ (32,6%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ËÏÈÎȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ 25-34 (15,8%) Î·È 35-44 ÂÙÒÓ (10,4%). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 14% ·fi 11,6% ʤÙÔ˜. * ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 10,1%.

¶·Î¤ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ™˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË Û˘Ó¿-

∞£∏¡∞, 14.

™∏ª∞¡Δπ∫∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ-

ÛΤ„ÂˆÓ ÛÙ· ȉȈÙÈο ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È È·ÙÚ›· Î·È ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ˘Á›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ù˘ Hellastat. ŒÙÛÈ, ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 20%. ™‡Ìʈӷ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ π∫∞, Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ È·ÙÚ›· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 20%. ΔÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘: μ¿ÛÂÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ¿Óˆ ·fi 10%. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ. ™Â ıÂÛÌÈÎfi Â›‰Ô, Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ¶.¢. 84/2001,

ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË. ∏ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·Ó¿Û¯ÂÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ fiÔ˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ¤Ó· ›‰Ô˜ “ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ›Ù ӷ ÌËÓ ·ÔχÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ›Ù ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÏ·ÊÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο 400.000 ¿ÙÔÌ·. °È’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢ı› 980.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÌ·‰ÔÔÈËı› Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ·Î¤ÙÔ, ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ӤԢ˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ı· ·ÊÔÚ¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÛˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∞fi Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 660.000 ¿ÙÔÌ·.

√È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ √È ÂÓÙ·Á̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÂȯÔÚËÁËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ¤Ó·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛÔ ·ÚÈıÌfi ÌË ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ø˜ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª Î·È Ù˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ∂Δ∂∞ª, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ π∫∞ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‹ Û˘ÓÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ˘¤Ú ºÔÚ¤ˆÓ Î·È ∫Ï¿‰ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∂Δ∂∞ª ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·, ˆ˜ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞∂Δ∞ª Î·È ÛÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÙÔ π∫∞ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ‹ Û˘ÓÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ˘¤Ú ºÔÚ¤ˆÓ Î·È ∫Ï¿‰ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂›Û˘ ˆ˜ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤Ó-

ÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· Î·È ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·‰Â›·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ·˘Ù¿ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ΔÔ ÔÛfi ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È: -100% ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. ø˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÛÔÛÙÈ·›Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔ‡ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ/ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ. -100% ÁÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ 50 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ø˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÛÔÛÙÈ·›Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔ‡ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ/ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ 1.800 ¢ÚÒ. -100% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ø˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÛÔÛÙÈ·›Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛÔ‡ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ/ ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ 1.300 ¢ÚÒ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 18 Ì‹Ó˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 12 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› 6 Ì‹Ó˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË.

¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ ÙȘ 31-12-2010. °È· Ó· ˘·¯ı› ÌÈ· Â-

ȯ›ÚËÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ˘·ÁˆÁ‹˜. ∏ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·fi ¤Ó· (1) ̤¯ÚÈ ÔÁ‰fiÓÙ· (80) ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi ÌË ÂȯÔÚËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÁÈ· ‰ÂηÔÎÙÒ (18) Ì‹Ó˜.

¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜

√È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ: -¡· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ηıÂÛÙÒ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ÌËÓÒÓ. -¡· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ۇ̂·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ‹ Ôϛ٘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂.∂. ‹ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙË ¯ÒÚ·.

∞ÓÂÎfiË ÙÔ 2010 Ë ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ˘Á›·˜

∏ ÎÚ›ÛË Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔ π∫∞ ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ 51%. ™ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰fiıËΠ‰ÈÔÚ›· 12 ÌËÓÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ÌÂÙÔ¯È΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÓıÂÛË. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÊÔÚ›˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÂÁη›Úˆ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔÎÏËı› ·ÔÂ¤Ó‰˘ÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¤ÍÔ‰Ô˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó

Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ÙÒÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Èı·ÓfiÓ ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

√È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ˘Á›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË. Δ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È È·ÙÚ›· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙË ‚Ú·‰Â›· ›ÛÚ·ÍË ÏËÚˆÌÒÓ ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ

‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÚÔηÏ› ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ ÚÔ¤˜ Î·È ˘„ËϤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘. ΔÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂχıÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ›‰Ú˘Û˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË. ∞ÎfiÌ·, Ù· ÎÚ·ÙÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· 15ÂÙ›·. °Ú·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ΤÓÙÚˆÓ, ηıÒ˜ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ··ÈÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 18 Ì‹Ó˜. ™ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Hellastat ·Ó·Ï‡Ô-

ÓÙ·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ 262 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Δ· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2009 ·˘Í‹ıËΠηٿ ÂÚ›Ô˘ 7%, Û 407,62 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fï˜ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ófi‰Ô˘. ∏ ̤ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı Û 4,3% (ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·: -6,8%). ΔÔ 61% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ 2008. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÔÚȷο, Û ÂÚ›Ô˘ 112 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ÚÔ ÊfiÚˆÓ Î¤Ú‰Ë ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 2,7% ÛÙ· 86,45 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ 82% ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙÔ 2009 ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜. ∞’ ·˘Ù¤˜, ÙÔ 47,4% ‚ÂÏÙ›ˆÛ ٷ Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ 2008. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì¤ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠2,5%.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ 700 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù· spreads

∞£∏¡∞, 14.

∞£∏¡∞, 14.

£· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÏfiÁˆ ÌÂȈ̤Ó˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ

ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô ª.ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ › fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ̤۷ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂ Û ∂ÏÏËÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÛÊÂÚıÔ‡Ó 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÚ·Â˙Èο ÎÂÊ¿Ï·È·, ‡„Ô˘˜ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∂›Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂Δ∂∞¡ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ “∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒ Î·Ù’ √›ÎÔÓ” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛʤÚıËÎ·Ó ‹‰Ë 460 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi 7 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‡„Ô˘˜ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ŒÓˆÛË ΔÚ·Â˙ÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÁÚ·Ù¤˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ 30% ·fi ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂίˆÚËı› ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÒÛÙ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û Ӥ˜ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ 2,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ı· ·˘ÍËı› ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ηٿ 7% ÂÚ›Ô˘, ‹ÙÔÈ ÛÙÔ 17%.

Ú‡ÛÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ·Ó·Áη›ÔÈ fiÚÔÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, Ë ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶¢∂ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi °ÂˆÚÁÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÁÁ˘‹ÛˆÓ, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÏÈ›·˜, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™˘ÓÔ¯‹˜, Î.¿., Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı› Û 3,71 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∞Ó Î·È ‰È·ÎËÚ˘Á̤ÓË ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ÚÔˆıËı› Ì ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¶¢∂, ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÌfiÏȘ 2,13 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 236 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ÌËÓ·›· ‚¿ÛË. ∏ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ¯·-

ÌËÏ¿ Â›‰·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ· 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙȘ ÊÂȉˆÏ¤˜ ÂÎÙ·ÌȇÛÂȘ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÈÛ-

∫·ıËψ̤ӷ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÚÁˆÓ -·ÎfiÌË Î·È ÒÚÈ̈Ó- ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÙ¿ÍÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙ· ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË

Î·È ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ª.ÃÚ˘ÛÔ¯Ô›‰Ë˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂∂, ∑·Î ¶ÔÓÛ¤. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ԉ›ÍÂȘ Î·È Î·Ù·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·ıËψ̤ӷ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‹‰Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ·˘ÍË̤ÓÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ.

Δ¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÈÌÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ∞£∏¡∞, 14.

™Δ∞ Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· ÂΉÔ-

ı› ÙÔ ¢ÈÔÚıˆÙÈÎfi-™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, Â›Ó·È ∞£∏¡∞, 14.

¶§∏°ª∞ ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ë ÎÚ›ÛË. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÈÛÙˆÙÈο fiÚÈ·, ηٷÚÁÔ‡Ó ÙȘ ¿ÙÔΘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ Ӥ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 1 ÂηÙ. ÏÈÁfiÙÂÚ˜ οÚÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ “¡¤·” , ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô „·Ïȉ›˙Ô˘Ó ÙȘ οÚÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 20%. Δ· ¯Ú¤Ë ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÈÔ ÂÈÛÊ·Ï‹ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Ô˘ ϤÔÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· “ÎfiÎÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ·” . ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ηٷӷψÙÈο, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î¿ÚÙ˜, ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ 13,4%, ÂÓÒ Ù· ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ ÌfiÓÔ ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, Ë ÚÒÙË Î›ÓËÛË Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 50% Ù· ÈÛÙˆÙÈο fiÚÈ· ÛÙËÓ

ηٿ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ¢È¿Ù·Í˘ 8/2010 (¿ÚıÚÔ 342 ·Ú. 6) Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¢ÈÔÚıˆÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı›, ÂÓÙfi˜ 20 ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ηٷ٤ıËηÓ, ·fi ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ›

ÙÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÚıˆÙÈÎÔ‡-™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô: - ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· Ê¿Ú̷η, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ·›ÙËÛË ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¢ÈÔÚıˆÙÈÎfi-™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ, ·-

ӷ̤ÓÂÙ·È ¤Î‰ÔÛË Ó¤Ô˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. - ŸÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÈÌÔÏÔÁËı› Ì ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ Ù˘ 8˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ›ӷÈ

ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÚıˆÙÈÎÔ‡-™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. - ªÂ ÙËÓ ›‰È· ‚‚·›ˆÛË, ı· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.

“æ·Ï›‰È” ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜

∞fiÛ˘ÚÛË 1 ÂηÙ. ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ fiÚÈÔ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙȘ 8.000 - 10.000 ¢ÚÒ, ·˘ÙfiÌ·Ù· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Û 5.000 ¢ÚÒ ÒÛÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÏËڈ̋˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ˘„ËÏ¿ ÈÛÙˆÙÈο fiÚÈ·, ¿Óˆ ÙˆÓ 2.500 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ fiÚÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 1.000 - 1.500 ¢ÚÒ Î·È ·˘Ùfi ˘fi ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÚÔÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ οÚÙ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ Ë ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50% ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ηÚÙÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ¿ÙÔÎË ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi οÚÙ· Û οÚÙ·.

¶ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ˘‹Ú¯·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ó· “ͯ¿ÛÔ˘Ó” ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÔÈÔ˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ Â›Ó·È ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÂÈÙfiÎÈÔ, Î·È ·˘Ùfi ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ÙÚ¿Â˙˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÊÂȉˆÏ¤˜ ·-

ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÈ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∂ÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 5% ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Î·Ó οÔÈÔ˜ Ì ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ 3%. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÍ·ÚÁ‡ÚˆÛË ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ηٿ ηÓfiÓ· ̤ۈ ·ÁÔÚÒÓ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ì ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÂÈ-

¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ. §fiÁˆ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ô Ù˙›ÚÔ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì Ï·ÛÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ·¤¯Ô˘Ó ·fi Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∂›Û˘, ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ fiÚÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÍÂÏËÚÒÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·fi ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÙËÓ “Îfi„Ô˘Ó” , ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó¤ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ŒÙÛÈ, Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 1 ÂηÙ. ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 5,2 ÂηÙ. ·fi 6,2 ÂηÙ. Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·.

∫∞Δø ·fi ÙȘ 700 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ù· spreads ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÂηÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· fiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ˘¤Ú Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÛÙȘ 660 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÛËÌ¿‰È, fiÙÈ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÁÈ· 2Ë Ë̤ڷ. Ãı˜, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ 8,77% ¤Ó·ÓÙÈ 9,11% ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ. ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‚ÔËı¿ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· Â›‰· Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ¤ÓÙÔÎÔ˘ ÁÚ·μμ·Ù›Ô˘ μ¤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔμÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi 5%. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔμfiÏÔÁ· ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ¤¯ÂÈ ÛËμ·ÓÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛμÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂȉÈο ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 25 Ë̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. √È ÙÈμ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔμÔÏfiÁˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙË μÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ·Ó¿μÂÛ· ÛÙ· ÔμfiÏÔÁ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›μËÓÔ, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÂÈÙfiÎÈ¿ ÙÔ˘˜ μÂÈÒıËηÓ. ∞˘Ùfi ÛËμ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ μÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔμÔÏfiÁˆÓ ·fi ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË Ó¤· ‚Ô˘ÙÈ¿ Ô˘ Ú·Áμ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· spreads Ù· ÔÔ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙȘ 645 μÔÓ¿‰Â˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔμÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ¤ÓÙÔÎÔ˘ ÁÚ·μμ·Ù›Ô˘ μ¤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi 5%. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ˘„ËÏfi, ·ÏÏ¿ Û˘ÌʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙȘ 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 4,85%, ‹ÙÔÈ Û ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·fi ÙÔ 2,20% Ù˘ 12˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË Ô √¢¢∏à ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÚ›ÌËÓˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ì ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi 900 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÚ›ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÛÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·fi‰ÔÛË Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 3,98%. ¶Ï¤ÔÓ, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÂÈÙfiÎÈÔ ·ÎfiÌË Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 3,5%.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 “ª·¯·›ÚÈ” ÛÙÔ „ˆÌ› ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ηٷӷψ٤˜ Â¿Ó ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ £∂™™∞§√¡π∫∏, 14.

∫∞ªπ∞ ·‡ÍËÛË ‰Â ı· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË, fï˜, ˆ˜ ‰Â ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ¿ÏϘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Û ¿Ï¢ڷ Î·È º¶∞, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√∞∂), ªÈ¯¿Ï˘ ªÔ‡ÛÈÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. ÕÏψÛÙÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ¤ÓÙ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ηٷӷψ٤˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÎÚÈ‚fi, ÂÓÒ ÔÛÔÛÙfi 46,9% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ, ˆ˜ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘, ı· ÚԂ› ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷӿψۋ˜ ÙÔ˘. ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Interview, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (μ∂£) Î·È ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∞ÚÙÔÔÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó “„‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, Û ÔÛÔÛÙfi 80,2%, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ (82,7%), Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ Â¿Ó ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ „ˆÌ›, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù„˘Á̤ÓÔ ‹ ÚÔ„Ë̤ÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÚÙÔÛ΢·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, fiÙ·Ó Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ï‡ÚÔ˘ ·fi Ù· ·ÚÙÔÔÈ›·, ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 46,6%. ªÂÈÔ‡ÌÂÓË ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ 2005 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ηٷӿψÛË „ˆÌÈÔ‡, Ì ÙÔ 48,1% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 52,9% ÙÔ 2008 Î·È 53,3% ÙÔ 2005. ª¤Ú· ·Ú¿ ̤ڷ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ „ˆÌ› ÙÔ 23,8%, ÂÓÒ ÌÈ· Ì ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ 25%. ΔÔ 78% ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÌÈÛfi ÎÈÏfi „ˆÌ›, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2005 Î·È 2008, (77,5% Î·È 76% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·), ÂÓÒ ¤Ó· ÎÈÏfi ¿ÚÙÔ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ 17,8%, (ÁÈ· 2005 Î·È ÙÔ 2008 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 19,8% Î·È 19,6%). ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٷӷψً, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ „ˆÌÈÔ‡, ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Â›Ó·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ·fiÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÙÈÌ¿Ù ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ „ˆÌ›, ÙÔ 30,2% ·¿ÓÙËÛ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Î·ı·Úfi, ÙÔ 21,6% ‰ÈfiÙÈ ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙÔ 40,7% ÂÂȉ‹ Û›ÁÔ˘Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ηχÙÂÚ· ˘ÏÈο Î·È ÙÔ 52,5% ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ· ˙ËÙ¿ ÙÔ 53,1% ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈÎÈÏ›· (14,2%) Î·È ÈÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ (14,2%). ¶ÔÛÔÛÙfi 74,2% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÊÔ‡ÚÓˆÓ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·ÚÙÔÔÈÔ‡˜. ΔÔ 70% ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˙›ÚÔ˘, 22% ·Ú¤ÌÂÈÓ ›‰ÈÔ˜ Î·È 6% ·˘Í‹ıËÎÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ 86% ··ÓÙ¿ fiÙÈ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘, ÔÛÔÛÙfi 10% ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 1% ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ΔÔ 44% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·ÚÙÔÔÈÈÒÓ ··ÓÙ¿ Ôχ/·ÚÎÂÙ¿ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ 53% ‰ËÏÒÓÂÈ Ï›ÁÔ/ηıfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Â fiÙÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· (86%), ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ ηʤ ˆ˜ ÚfiÊËÌ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÈ Ù‡Ô˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ı· Û·˜ ÂӉȤÊÂÚÂ, ÙÔ 58% ··ÓÙ¿ “ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

ªÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - Eurostat - AfiÎÏÈÛË 2,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∞£∏¡∞, 14.

È ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ∂urostat ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 2009 ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·Ôχو˜ Û‡ÌʈÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 2,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 14,5%. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂urostat ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 15,5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ∂urostat Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·Ôχو˜ Û‡ÌʈÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 2,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÛˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 14,5%, ‹ÙÔÈ ÎÈÓÂ›Ù·È 0,7% ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚ˘ÛÈÓfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ-

Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 15,5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Â·ÏËı¢ı› Î·È ÂÈÛËÌÔÔÈËı› ÛÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÎÏÈÛË ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 13,6%. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Ó¤· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·Ú·ÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ˘ËÚÂÛ›·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÙˆÛË ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÙÂÏÈÎÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 7,8% Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì Èı·Ó‹ Â›ÙˆÛË Î·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, fiÔ˘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚԂϤÂÈ Ì›ˆÛË ÛÙÔ 7%, ¤Ó·ÓÙÈ 7,6% Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ.

ªÂÈÒıËÎÂ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈ-

ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 1,7% ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË. Δ· ‰¿ÓÂÈ· Û ¢ÚÒ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ˙ÒÓ˘ ¢ÚÒ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì Ú¿ÍÂȘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 94,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì 95,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‰È·ÙÚ·Â˙È΋ ·ÁÔÚ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂∫Δ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Reuters. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 49,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

™ÂÓ¿ÚÈ· ÂÍ·ÁÔÚÒÓ ÛÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ ∏ ÌÂϤÙË ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ı¤Ì· ÂÍÂÙ¿ÛıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘Ú-

ÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚȤÁÚ·„ ˆ˜ Ì‹Ó· ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Deutsche Bank, HSBC Î·È Lazard ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ı· ÂȉÔı› ÛÙË ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ Î·È ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂΛÓË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ò˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ÂÓfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘ÏÒÓ· Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ÏÒÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ıˆÚ› ˆ˜ Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙËÓ Ù·¯Â›· ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂∫Δ, Ó· ¢ÓÔ› ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÂÓ¿ÚÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÍ·ÁÔÚÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È fiˆ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜, “fiÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó μ fiÏÔ˘˜” . ŒÓ· ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ μ ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔμÈÎfi Δ·μÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, ÂͤÏÈÍË Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ˘¤Ú ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰ËμfiÛÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô˘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ªarfin Ó· Û˘˙ËÙ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ μ ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÚÒÙ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ʋ̘.

°ÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ

ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Û ¯ÒÚ˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ˙ËÙ› Ë Bundesbank μ∂ƒ√§π¡√, 14.

√ ¢π√π∫∏Δ∏™ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜

ÙÚ¿Â˙·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÛËÌ·›ÓÔÓÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ˘¤Ú Ù˘ ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘, ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, ı· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ı¤ÛË ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Bundesbank ÕÍÂÏ μ¤ÌÂÚ, Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. √È ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ΢ÚÒÛÂȘ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯ÚÂÒÓ, “fiÔ˘ ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô” . ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Û ÎÚ¿ÙË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÌfiÓÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “Δ· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· (ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ÎÂÊ¿Ï·È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î¿ı ¯ÒÚ· ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È fi¯È ·fi ÎÔÈÓÔ‡, fiˆ˜

ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ̤ۈ Â˘ÚˆÔÌÔÏfiÁˆÓ” , ›Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Reuters. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÕÍÂÏ μ¤ÌÂÚ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ıËÙ›· Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2011. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ·Ú·Ù·ı› ¯ÚÔÓÈο Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF), ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ.

“(ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘) ÂÓ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ÂȉÈο ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚËı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÚÔıÂÛÌ›·” , ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Û ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ∂∂ Î·È ¢¡Δ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ËıÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (moral hazard), ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” , ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, Commerzbank, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Deutsche Welle, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú¿Ù·Û˘ ÛÙËÓ ÂÍfiÏËÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̛· Û˘Ó¯‹ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ Í¤ÓË ‚Ô‹ıÂÈ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÙÔÓ ª¿ÈÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ‰·Ó›ˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2012. Δ· ÔÛ¿ ı· ·Ú¯›-

ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 2013 Î·È ÌÂÙ¿. øÛÙfiÛÔ, ÙfiÛÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ ¢¡Δ, ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÈÌË΢Óı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ.∏ °ÂÚÌ·Ó›·, ˆÛÙfiÛÔ, ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ È‰¤· ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÂÓÒ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ∏ ÂÍ·ÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ, ¤ÍÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ÂÓfi˜ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡, ¤¯ÂÈ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÛΛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

™Â “ηٿÏÏËÏÔ” Â›Â‰Ô Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ϤÂÈ Ë ∂∫Δ

Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Â›Ó·È Û “ηٿÏÏËÏÔ” Â›‰Ô, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂∫Δ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌËÓÈ·›Ô Ù˘ ‰ÂÏÙ›Ô, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ΔÔ

∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÂÈÙfiÎÈ· Ù˘ ∂∫Δ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô, ·fi„ÂȘ Ô˘ ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Î·È ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ΔÚÈÛ¤ ÛÙȘ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¯¿ÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, fiÙ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÒÁÂÈfi Ù˘. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘, ÕÍÂÏ μ¤ÌÂÚ, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∫Δ, ‰‹ÏˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ Ë Â˘ÚˆÙÚ¿Â˙· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘ ÁÈ· ·fiÛ˘ÚÛË Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢. ∏ ∂∫Δ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· 63,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ, ª¿ÈÔ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÌfiÏȘ ÛÙÔ 3% ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘. H ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ Î·È fi¯È ΢ÎÏÈ΋, › ÙËÓ ¶¤ÌÙË Ô §ÔÚ¤ÓÙÛÔ ª›ÓÈ ™Ì¿ÁÎÈ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂∫Δ, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·ÔÙÂÏ› ‚·Ú›‰È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 41

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 O∫Δøμƒπ√À 2010

ΔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÔÈ Î.Î. ¶ÚÈÓȈٿ΢, ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ∫Ô˘Ú‹˜

∫·Ù·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ∞£∏¡∞, 14.

ÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ η٤ıÂÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ηٿ ÛÂÈÚ¿, Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶ÚÈÓȈٿ΢, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ “∞∫ƒ√¶√§π™ ∞Ã∂¶∂À”, Ô ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡¢ ™¿‚‚·˜ ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ MIG ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜. ∏ ηٿıÂÛË ÙÔ˘ Î. ¶ÚÈÓȈٿÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÎÈÓ‹ıËΠÛÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, fiˆ˜ ›·Ó, fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÔÌfiÏÔÁÔ ÙˆÓ 280 ÂÎ. ¢ÚÒ ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ› ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂ÚÁ·Û›·˜, fiÛÔ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘Ú‹˜. “√ˆÛ‰‹ÔÙ ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ô Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÁÈ· ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·... ∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ‹ÍÂÚ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ·Ù› ÂÓËÌÂÚˆÓfiÙ·Ó Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ù·ÎÙÈο ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó” , ʤÚÂÙ·È Ó· ›Â Ô Î ¶ÚÈÓȈٿ΢. ∞ÎfiÌ·, Ô Î. ¶ÚÈÓȈٿ΢, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2005 2007 Ù· ‰ÔÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Ìfi‰·, ÂÓÒ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ÙˆÓ 280 ÂÎ. ¢ÚÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ Ù˘ ¡∞ª, ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÙÔ ÂΉÒÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ô˘ ‹ÚÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, Ô Î. ¶ÚÈÓȈٿ΢ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ‹Ú 4.200.000 ¢ÚÒ, ·ÌÔÈ‚‹ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, Ù· ÔÔ›· ı· Â¤Ó‰˘Â Û ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë “∞∫ƒ√¶√§π™” , Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ì Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓË ¶·Ï·ÈÔÎÚ·Û¿ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔÓ Î. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë.

∫·Ù¿ıÂÛË ™. ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡¢ ™¿‚‚·˜ ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ÙfiÛÔ Û ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋, ‰‹ÏˆÛ ¿ÁÓÔÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ì ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶∞™√∫ ı¤ÛÈÛ·Ó, ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÙËÓ ÔÚ›·, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‹ ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙË ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô Î. ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û ˘¤Ú‚·ÛË Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜” . ∫·È Ô Î. ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ηٷϋÁÂÈ: “™Â

fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÁÒ ¤‰ˆÛ·, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, Ï‹ÚÂȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∞fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ˆ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÔÏÈÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ‰È΋ ÌÔ˘ Ï¿ÙË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶∞™√∫, Ô Î. ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋, fiÙÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ›¯Â Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ÂÓÒ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ Ô ÙfiÙ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔÓ ¤„·¯Ó ÂÂȉ‹ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ӷ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ϤÁ¯Ô˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ Î. °Î·ÚÁοӷ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó.

∫·Ù¿ıÂÛË °. ∫Ô˘Ú‹ √ ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ À. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ∫Ô˘Ú‹˜ ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Ó˘fiÛٷٷ Î·È Ê·È‰Ú¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Ù· ÂÚ› ÚÔÛ˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ” Î·È ·ÚÓ‹ıËΠÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙÂ

ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Â›Ó·È ÂÔÙÈÎfi˜ Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô Î. ∫Ô˘Ú‹˜ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤Î·Ó ÙÔ “ηÏfi premarketing ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘” ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “¶ÔÈÔ˜ ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ; ΔÈ ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ˆ; ŸÙÈ ÙÔ Â›¯· οÓÂÈ ÂÁÒ; °È· ÙfiÛÔ ËÏ›ıÈÔ Ì ÂÚÓ¿ÙÂ;” ∫·Ù¿ ÙÔ ¶∞™√∫, Ô Î. ∫Ô˘Ú‹˜ ÂȂ‚·›ˆÛ ·˘Ùfi Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î. §ÈfiÁ·, fiÙÈ ·Ú¢ڤıË ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ¢Ô‡Î· Î·È ÙÔ˘ Î. §˘ÎÔ˘Ú¤˙Ô˘, ÙfiÙÂ Û˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙˆÓ ÎÎ ™ÔÊÔÎÏ‹ Î·È £fi‰ˆÚÔ˘ ¶ÚÈÓȈٿÎË, fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞ÎfiÌ·, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô Î. ∫Ô˘Ú‹˜ ‰È¤„¢Û ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ μ·ÁÁ¤ÏË ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÔÌfiÏÔÁÔ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÈÂÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. Ÿˆ˜ ›·Ó, Ô Î. ∫Ô˘Ú‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “˘‹ÚÍ ÚËÙfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ô˘ ¤Êı·Û ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ 21/2/2007” Î·È fiÙ·Ó ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi, ·¤‰ˆÛ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È fi¯È ÙÔÓ ›‰ÈÔ. Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô Î. ∫Ô˘Ú‹˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÛËÌ›ˆÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ Î. ¢Ô‡Î· Ì ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·ÓÙ› Schuldshein, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ȉÈԯ›ڈ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ “·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ”. √‡Ù ·¿ÓÙËÛÂ, fiˆ˜ ›·Ó, Û ÔÈ· Û˘Ìʈӛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È.

¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÚÔ¯ÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜

∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰··ÓÒÓ Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ∞£∏¡∞, 14.

™Δ∏¡ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜

‰·¿Ó˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÛÙԯ‡ÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ™‡ÌʈÓË Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÏËÓ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ø˜ “Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘” ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ηٿ 100 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË ·ÔÛÎÔ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ¿Óˆ ·fi 20%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∏Ï›·˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, ıÂÒÚËÛ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˆ˜ “ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÙÔÌ‹ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜” Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. “ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ë

¶ÔÏÈÙ›· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·Á‹˜ Û ·ÁÔÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ΔÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÚԂϤÂÈ ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔÓ √∞∂∂ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ π∫∞ Î·È Ô √¶∞¢ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù·Ì›·. “√ ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ‚ϤÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ - Î·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ‚ϤÂÈ ÙÈ Ê¿Ú̷η ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔÌ‹ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÌÈ· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ë ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÁȈӿ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ ˆ˜ “Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË, Û˘ÓÂ›· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÌÈ·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ÚÔÎÏËÙÈ΋, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË” . √ Î. μ·ÁȈӿ˜, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘ π∫∞, “ۯ‰ȿÛÙËÎÂ, ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎÂ Î·È Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ

ÙÒÚ·, Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË. “ΔÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ı· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·’ ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È” , ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢. À¤Ú ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ë √˘Ú·Ó›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ¶··‰¿ÎË (§∞√™), Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚÂ, ˆ˜ “ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÌÂÛË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· - Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ Â›¯·Ì ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤ f . £ÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÚÈÙÛȈٿ΢, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘, “‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ÂÙË Ì ÙÔ ϤÁÌ· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘” . ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ˆÛÙfiÛÔ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ “ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ÏfiÁˆ ·˘ÍË̤Ó˘ ·Ó¿Á΢ ÙÔ˘˜ Û ʷÚ̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹” - ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· “Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È” . ∫·Ù¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (∫∫∂), ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Û˘Ì‚·Ùfi, Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ÙˆÓ

ÌÂÁ·ÏÔ¯ÔÓ‰ÚÂÌfiÚˆÓ Ì ÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜, ÙˆÓ ·ÍÈfiÙÈÌˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÂÍ·ÁˆÁ¤ˆÓ” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÔÛÎÔÔ‡Ó “Ó· Û˘ÛÎÔÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ¯Ú˘ÛfiÛÎÔÓË Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘” . “ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ π∫∞, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ‰·¿ÓË ÙˆÓ 340 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. ŒÓ·˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜ Ì ¤ÌÊÚ·ÁÌ·, ·‚›ˆÛ ηÙfiÈÓ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi, Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ˙ËÙ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. “ΔÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÙÔ˘˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÔÈ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ıÂÚ·¢ÙÈο ̤۷ Î·È ˘ÏÈο. ∞fi ÎÂÈ Î·È ÌÂÙ¿, ηÓ›˜ ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙÂÚËı› ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È, ›ÙÂ Â›Ó·È Ô ‰È·‚ËÙÈÎfi˜, ›ÙÂ Ô Î·ÚÎÈÓÔ·ı‹˜” . “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙÂÚËı› ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ·Ó·Áη›Ô, Ì ‚¿ÛË ¿ÓÙ·, ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ·Ú·‰Ô¯‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜.

ŸÏ· Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞£∏¡∞, 14.

Δ∂™™∂ƒπ™ ·ÏÏÔ‰·Ô› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ηıÒ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ˘Ù›Ó·˜ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ Â›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi “ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ 5:20 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ 21, ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·, fiÏÔÈ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ™ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÈÛÙfiÏÈ·, ÂÓÒ Û ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ ‰‡Ô ηϿÛÓÈÎÔÊ Î·È ‰‡Ô ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜.,¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶ÂÈÚ·È¿. ∂ÚÂ˘Ó¿Ù·È Ù˘¯fiÓ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ.

ΔÔ À∂£∞ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜ ∞£∏¡∞, 14.

∂¡∞ “ÛÔ‚·Úfi” Î·È “¯ÚÔÓ›˙ÔÓ” Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ˘ÚÔÌ·¯Èο ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¿¯Ë˜ §¤Ô·ÚÓÙ ‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË “Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ‰È·Ê·Ó‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ πˆ¿ÓÓË ∫ÔÚ·ÓÙ‹, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Leopard 2. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2005, ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÚÔÌËı‡ÙËΠ15.000 ‚Ï‹Ì·Ù· 120 mm, Ù‡Ô˘ DM 63, ÙÔ 2006, ÛÂ Û˘Ìʈӛ· “·Î¤ÙÔ” Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 298 ·ÚÌ¿ÙˆÓ Leopard 2” . Ÿˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÙÔ À¶∂£∞ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘, “ÛÙȘ 27-9-10, ÙÔ ∫À™∂∞, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠÌÂ Â˘Ú‡Ù·ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 42.360 ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÌ¿ÙˆÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 30.360 Ì ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÔȯÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È 12.000 Ì ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·” . ∏ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙÔ °∂™ ÚÔ¤‚Ë Û ‰ÈÂıÓ‹ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ Î·È ˆ˜ ϤÔÓ Û˘ÌʤÚÔ˘Û· Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ÂÎÙÈÌ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· 9.000 ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù· 6.084 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‚Ï‹Ì·”.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Ì ∑ÒË Î·È ∫ÈΛÏÈ· ∞£∏¡∞, 14.

“ª∂ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô˘-

ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡” , ‰‹ÏˆÛ ·fi„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞ÙÙÈ΋˜ μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ· Î·È ÙÔÓ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë Ù˘ ¡¢ ÃÚ‹ÛÙÔ ∑ÒË, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ô˘ ÂȉÈο ÛÙË ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜”. “¶¿Óˆ ·fi fiÏ· fï˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÈ·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ”, ÚfiÛıÂÛÂ.


42

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

™‡Ìʈӷ Ì ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ

πÛ¯˘Úfi ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi Ô ¤ÚˆÙ·˜ ∞£∏¡∞, 14.

√ ¤ÚˆÙ·˜ - fiÙ·Ó ‰ÂÓ “ÔÓ¿ÂÈ” ÌÔÚ› Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ˆ˜ ÈÛ¯˘Úfi ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi, ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ì ٷ Ê¿Ú̷η ηٿ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Ô˘ Ô˘Ï¿Ó ٷ Ê·Ú̷Λ·, Û‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. √ ¤ÚˆÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ëı› ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, fï˜ Ë ·Ó·ÏÁËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ›¯Â ÙÒÚ· ÂÚ¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο ˆ˜ ··Ú·Ù‹ÚËÙË. ∏ Ó¤· ÌÂϤÙË, ·fi ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™Ù¿ÓÊÔÚÓÙ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ (SUNY), Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi PLoS ONE, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC Î·È ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ “°Î¿ÚÓÙÈ·Ó” , “πÓÙÂ¤ÓÙÂÓÙ” Î·È “Δ¤ÏÂÁÎÚ·Ê” , ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·Á¿Ë Î·ıÈÛÙ¿ ÈÔ ˘ÔÊÂÚÙfi ÙÔÓ ÛˆÌ·ÙÈÎfi fiÓÔ. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÂÓÙÔ›˙Ô-

ÓÙ·È ÛÙȘ ›‰È˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ë Â˘ÊÔÚ›· Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·›ÛıËÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¤ÚˆÙ·, ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ fiÓÔ˘, fiÙ·Ó .¯. οÔÈÔ˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ η›ÂÈ. “√È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ¤ÚˆÙ·, Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÓÔ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÕÚıÔ˘Ú ÕÚÔÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ʇÛË ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· Î·È Ù˘ ·Á¿˘ Â‰Ò Î·È 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, ÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÎÔη›ÓË ‹ fiÙ·Ó ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·” , ÚfiÛıÂÛÂ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì “ÊÚ¤ÛÎÈ·” ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜, ÒÛÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿

ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¤ÓÙÔÓ·) ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÎÔÈÙ¿Ó ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, ÂÓÒ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Û ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ fiÓÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ (fMRI). √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ¤ÓȈı·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ fiÓÔ, fiÙ·Ó ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi Ù·›ÚÈ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ˆÚ·›Ô ·ÏÏ¿ ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‹ ·ÏÒ˜ ¤Ó·Ó Ê›ÏÔ. ∏ ¤Ú¢ӷ ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ô ¤ÚˆÙ·˜ Ì›ˆÛ ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ fiÓÔ Î·Ù¿ 12% Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÈÔ fiÓÔ Î·Ù¿ 45%. ∞ԉ›¯ÙËΠÂ›Û˘ fiÙÈ Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÂÚˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ “·Ê·›ÚÂÛ˘” , ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Û οÙÈ ¿ÏÏÔ, ÒÛÙ ӷ ͯ·ÛÙ› Ô fiÓÔ˜, fï˜ ÔÈ ‰‡Ô ̤ıÔ‰ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÓÂ˘ÚˆÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ. ∏ ηٷÔ-

ϤÌËÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ̤ۈ ÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙȘ “·ÓÒÙÂÚ˜” Î·È ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·fi ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ì¤Ûˆ ¤ÚˆÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÚˆÙfiÁÔÓ˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ô ÂÈÎÏÈÓ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜, ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÈÔÂȉÒÓ Î·È ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ Ó·ÚÎÔÌ·ÓÒÓ. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ›·Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ¿ıÔ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Ì ¿ÏÏ· ›‰Ë ÂıÈÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó¢ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ¶ÔÏ °Î›ÏÌÂÚÙ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡Ù¤ÚÌÈ, Ë Ó¤· ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë, ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ “ηÙÒÊÏÈ fiÓÔ˘” ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏfi ÙÔ˘˜ (Û˘ÓÂÒ˜ ÔÓ¿Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·), ÂÓÒ ÔÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó Î·È ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi fiÓÔ.

∞fi ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·

ªÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙË ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ∏ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞. √È ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi “¯Ù‡ËÌ·” , ηıÒ˜ Ë ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÂÓÒ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ̤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜. ∞›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌÔ˘¯ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Î·È Ì¤ÓÂÈ ·Ô‡ÏËÙÔ. °ÂˆfiÓÔÈ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·˘ÙÔ„›Â˜ ÛÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı›, ηٿ fiÛÔ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› Ë ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Î. ¡›ÎÔ

§È¿ÓÔ, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10% ¤ˆ˜ Î·È 50%. √È ˘fiÏÔÈ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Û ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ™Ô‡ÚË, ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ÎÏ‹ıËΠÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∂§°∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ˙ËÌȤ˜.

™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ù· ‹‰Ë Û˘ÏÏÂÁ̤ӷ ‚·Ì‚¿ÎÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈο ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ӷ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 25% Ù˘ ËÚÙË̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÁÈ· ÙÔ ÌË Û˘Ïϯı¤Ó ·ÎfiÌË ÚÔ˚fiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈÔÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ÏfiÁˆ ÙÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ·fi ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ο„˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ı·

Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. √È ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˜ ·˘Ù¤˜ ˙ËÌȤ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (¤ÓÙÔÓ˜ ¿Î·ÈÚ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ), ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙÔ Úfi‰ÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ, ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Û ηٿÛÙ·ÛË ·fiÁÓˆÛ˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. ªÂ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, ÒÛÙ ӷ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÙËÓ ÂÍ·ÙÔÌ›ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ.

∂ÁÎÚ›ıËÎ·Ó 72 ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ۯ‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ΔËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 72 ۯ‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ °ÂˆÚÁÈΤ˜ ∂ÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 20072013 “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” http://www.agrotikianaptixi.gr Î·È http://msb.agrotikianaptixi.gr. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 3,15 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1,77 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ıËÛ·˘Úfi ÙÔ˘ ∞Ï‹ ¶·Û¿

¶ÚÔ˜ ·ÂÚÁ›· ÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞1

Δƒπ∫∞§∞, 14.

∞£∏¡∞, 14.

•ÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‡ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Û ÙÔÔıÂÛ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È £ÂfiÂÙÚ·˜, Ô˘ ÂÈο˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ıËÛ·˘Úfi ÙÔ˘ ∞Ï‹ ¶·Û¿. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î¿ÌÂÚ·˜ ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ıËÛ·˘Úfi˜, Û ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÛËÌÂ›Ô Î·È Û ÔÈ· ÔÛfiÙËÙ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Û˘Úı› Ô ıËÛ·˘Úfi˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È fi¯È Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÓÒ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ªª∂ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂‰Ò Î·È ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·˘Ùfi Û¯¤‰ÈÔ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰Âο‰Â˜ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Í¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ıËÛ·˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ∞Ï‹ ¶·Û¿. ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, fiÔ˘ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ηÊÂÓ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡.

™Â ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ η٤ÏËÍÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÌÂÈ‚ÔÌ¤ÓˆÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙÔ √∞∫∞, ‰‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ. ™ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó 151 „‹ÊÔÈ ˘¤Ú Î·È ÌfiÏȘ 24 ηٿ.

∫ÈÓ‰‡Ó„·Ó Ó· ÓÈÁÔ‡Ó 42 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ ∞£∏¡∞, 14.

™Â ÓËÛ›‰· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Œ‚ÚÔ˘ ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎ·Ó 42 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 11 Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÚ›· ·È‰È¿, ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó ·fi Ù· ÔÚÌËÙÈο ÓÂÚ¿ Î·È Ó· ÓÈÁÔ‡Ó. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË √ÚÂÛÙÈ¿‰·˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi . ÕÌÂÛ· ÔÚÁ·ÓÒıËΠÂȯ›ÚËÛË ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÔÏÈο Î·È ‚¿ÚΘ. √È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛηÚʷψ̤ÓÔÈ Û ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ÓËÛ›‰· Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ÔÙ¿ÌÈ· Ï¤Ì‚Ô ÛÙËÓ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Œ‚ÚÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜, ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÛÙË ÓËÛ›‰·, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Î·È ·ÁÓÔ›ٷÈ.

∂£¡π∫√ π¢ƒÀª∞ ¡∂√Δ∏Δ∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης του κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας Βόλου, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 47.440,53 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για ένα (1) έτος. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν ε› ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡: 1. Αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, νομίμως επικυρωμένο, η οποία να ευρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 2. Αντίγραφο άδειας ραδιοδικτύου Α’ τάξεως. 3. Κατακύρωση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, από όπου να προκύπτει ότι η εταιρεία διαθέτει τουλάχιστον εκατό (100) άτομα προσωπικό για ασφάλεια και φύλαξη. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα, στα γραφεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, δ/νση: Αναστασίου Τσόχα 36, Αμπελόκηποι, Διεύθυνση Προμηθειών, 4ος όροφος, στις 15/11/2010, ημέρα: Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι κάθε μέρα από τις 08.30 - 14.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τη Διεύθυνση Προμηθειών, 4ος όροφος, 407 γραφείο, τηλέφωνα: 210-6417107, 108, 109, 113. * Τιμή τεύχους διακήρυξης: 90,00Ε. * Αριθμός Διακήρυξης: 62/5-8-2010. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΗΣ του Περικλή και της Όλγας, το γένος Αντωνίου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ του Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος Γκουτζούνη, που γεννήθηκε στην Ευξεινούπολη Αλμυρού Μαγνησίας και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ του Ιωάννη και της Γαρυφαλλιάς, το γένος Ξυνογαλά, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας Μαγνησίας και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ του Κωνσταντίνου και της Στεργιανής, το γένος Φλούδα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στα Άνω Λεχώνια Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στα Άνω Λεχώνια Μαγνησίας. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ του Δημητρίου και της Καλλιόπης, το γένος Βασταρδή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ του Κων/νου και της Φωτεινής, το γένος Μάνεση, που γεννήθηκε στην Αθήνα (Δήμος Αθηναίων) και κατοικεί στην Ανακασιά (Δήμος Ιωλκού) Νομού Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στην Αργαλαστή Ν. Μαγνησίας. ------------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΤΣΙΚΑΣ του Γεωργίου και της Μαγδαληνής, το γένος Κουταντέλια, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ του Δημητρίου και της Γεωργίας, το γένος Γκράτσα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Διμήνι Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 17 √∫Δøμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΚΟΛΙΟΣ, ΑΧΛΑΔΙΕΣ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, Μ. ΑΜΜΟΣ, ΦΤΕΛΙΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΚΟΡΑΗ - ΕΡΜΟΥ - ΣΕΦΕΛ. ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - Π. ΜΕΛΑ - ΙΑΣΟΝΟΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι 64 τ.μ., δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία με δύο μπαλκόνια, στον 1ο όροφο, 28ης Οκτωβρίου 197, ιδανικό και για οικογένεια. Πληρ. τηλ. 6932210174 και 210-2112591. (275) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικότατο κατάστημα 65 τ.μ.+πατάρι στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου, ανάμεσα από Ερμού-Σωκράτους. Πληρ. τηλ. 6977 468751, 6944 623816, 2421023367. (710)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 87 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα, Εθν. Αντιστάσεως 4 με Καλλινίκου. Πληρ. τηλ. 6978-183885. (757) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π καινούργια γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972-302661. (777) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα 3 δωματίων επί της οδού Ογλ με Ιάσονος 5ου ορόφου. Κατάστημα επί της οδού Γκλαβάνη 80 και γκαρσονιέρα επί της οδού Φιλελλήνων με Αλεξάνδρας γωνία χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6937-157940. (802)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (709)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Διπλοκατοικία 1ου ορόφου, 120 τ.μ., μεγάλες βεράντες, parking, στη Νέα Δημητριάδα Βόλου. Πληρ. τηλ. 6958993357. (774)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Δυάρι 65 τ.μ. ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και κλιματισμό επί της Ισιδώρου 86, Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-63197, 6974-876738. (776)

∂À∫∞πƒπ∞

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. Τιμή 155.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (169)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π studios 2χωρα στην Αγ. Δημητρίου 48, δίπλα στο Υπουργείο σε νεόκτιστη οικοδομή. Δωρεάν internet και κοινόχρηστα. Τηλ. 6977825299, κος Ντίνος. (801)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 3 στρέμματα με νερό (πομώνα), ρεύμα, 500 μ. από τη διασταύρωση του δρόμου του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου Βόλου. Πληρ. τηλ. 2310-307100. (761) ¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ-ΠΤΕΛΕΟΣ οικόπεδο 8 στρ. πάνω στο κύμα 80μ. αμμουδιά. Τηλ. 697 488 6097. (606) ¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ-ΠΤΕΛΕΟΣ βίλα 250 τ.μ. με 3 κρεβατοκάμαρες, 3 μπάνια, θέρμανση, τζάκι και απέραντη θέα στον Παγασητικό. Τηλ. 697 488 6097. (607)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργιο διαμπερές τριάρι 80,5 τ.μ. με αποθήκη και θέση στάθμευσης, 1ος όροφος Μαγνήτων με Κοραή γωνία. Πληροφορίες τηλ. 6936-856653. (784)

καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (067)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μεγάλη ανεξάρτητη αποθήκη και εξαιρετικά διαμορφωμένος κήπος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (432)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (433)

υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλέον ξενώνας με ανεξάρτητη κουζίνα και μπάνιο, βοηθητικοί χώροι, parking 2 αυτοκινήτων Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (434)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (435)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ α) ¶ø§∂πΔ∞Ι δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση. β) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 (760)

¶ø§∂πΔ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (450)

διαμπερές τριάρι 75,4 τ.μ. 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση στην οδό Ρ. Φεραίου 2 και Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Πληροφορίες τηλ. 6936856654. (783)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¶ø§√À¡Δ∞π

επαγγελματικός χώρος 130 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου και πλησίον Ερμού, καλύπτει ολόκληρο τον όροφο άψογης αισθητικής διωρόφου κτηρίου. ιδανικό για γραφεία ή φροντιστήρια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (436)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (438)

ª√¡∞¢π∫∏ ∂À∫∞πƒπ∞ (ÁÈ· ȉÈÒÙ˜) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, υπερπολυτελούς κατασκευής, νεόδμητες: - Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ: 1. 125 τ.μ.+40 τ.μ., 190.000 ú 2. 150 τ.μ.+60 τ.μ., 250.000 ú 3. 150 τ.μ.+60 τ.μ., 270.000 ú - ΠΑΡΑΛΙΑ (πάρκο Αγ. Κων/νου) 1. Β’ όροφος 128 τ.μ., 255.000 ú 2. Δ’-Ε’ όροφος 155 τ.μ., 365.000 ú ΤΗΛ. 6932-523629 24210-34437 (667)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ. διαμπερές, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 wc, τζάκι, πολυτελούς κατασκευής, κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως Βόλος. Πληρ. τηλ. 6986-877677. (719)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAVVANAKIS C.A.

NIKΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ Πολ. Μηχ/κός

Τηλ. 24210-34437, 6932-523629, 24250-24037 ¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1. Μοναδική ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, 110 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 210 τ.μ. με κήπο πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. 4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων και Εστίας. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. 5 Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 55 τ.μ. με 1 Υ/Δ, WC, Α/Κ, με ξύλινο δάπεδο, αυτόνομη θέρμανση Φ/Α, ηλεκτρικά ρολά και μεγάλα μπαλκόνια περιμετρικά, Ανθ. Γαζή 292-294 κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (046)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ. 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση, στην οδό Ρ. Φεραίου 2 με Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Πληροφορίες τηλ. 6936-856654. (782)

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ καινούργιο

¶ø§∂πΔ∞π

οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (759)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (439)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (441)

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130

Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (469)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (473)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (474)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. Αγ. Στέφανο, (Σωρός) ημιτελής μεζονέτα τριών επιπέδων 380 τ.μ. στα κτισίματα σε οικόπεδο 600 τ.μ. με φανταστική θέα Βόλο, θάλασσα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. Βόλος, (κέντρο) 26 τ.μ. ισόγειο, τιμή 13.000 Ε. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. μfiÏÔ˜, 79 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ê¿ÙÛ· ÛÙË ™Ù·ı¿. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. √π∫√¶∂¢∞ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∞Ó‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi‰· 833 Ù.Ì., 257 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÎÙ‹Ì· 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ‡È. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. (477)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 86 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 91 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 115 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 85 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 52 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, καινούργιο προσόψεως, 1 υ/δ με πάρκιν. 10. 53 τ.μ. Αγ. Κωνσταντίνος 2ος, 20ετίας σε άριστη κατάσταση, διαμπερές, α/θ πετρελαίου. 11. 48 Ù.Ì. 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 12. 32,50 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 128 Ù.Ì. 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 16. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 18. 110 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË °·Ù˙¤·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 126 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 86 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. 150 Ù.Ì. ÔÈΛ· Ì 2 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛοϷ 15ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ›ÛÔ‰Ô ÛÙË °·Ù˙¤·.

12. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì., Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ ÛÙË °·Ù˙¤·. 13. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 14. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 365 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 3. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 1.002 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (483)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (35.000 ∂), ∫ÔÚfiË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (479)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› Ë 500ÙÌ ‹ 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 6) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·.ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 425ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 55.000 ¢ÚÒ. 6) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂ-

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

Ì¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 7) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 887ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 316ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 6) ™Â ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 95ÙÌ ¿ÚÎÈÓÁÎ ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 58ÙÌ Î·È 39ÙÌ.¢ÂÎÙfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ™Â Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 7) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.350ÙÌ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 390ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ Ì ˆÚ·›Ô ΋Ô. (481)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (486)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™)

Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653-6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ∑¿¯Ô˘ 42 Ù.Ì. studio 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢À∞ƒπ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ú‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞.

¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 29 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (488)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (489)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2¿ÚÈ, 51ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊ 85.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘ ,2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 ÙÌ, 210.000∂ ¡Â¿ÔÏË, 111ÙÌ, 30ÂÙ›·˜, 135.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 30000 ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi, 170ÙÌ+170ÙÌ, 1.200∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140ÙÌ220.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455ÙÌ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110000 (490)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20

7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ (9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 19. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 20. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 21. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50

8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 15. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 16. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞19 17. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ μ23 18. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 20. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 21. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 22. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 23. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (463)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (465)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (466)

¢π∫À∫§∞ ¶ø§∂πΔ∞π

PIAGGIO LIBERTI 50 κυβικά μαύρο με λίγα χιλιόμετρα σε άριστη κατάσταση με έξτρα βαλιτσάκι και πλαϊνό σταντ. Πληρ. τηλ. 6944554254. (627)


45

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫Δøμƒπ√À 2010

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (425)

Το PORTARIA HOTEL & SPA ενδιαφέρεται για:

∞π™£∏Δπ∫√-ª∞™∂ƒ ÛÙÔ Spa-Health Club. Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail στο manager@portariahotel.gr ή fax στο 24280-99066. (736)

™YNOIKE™IA 37¯ÚÔÓË, γιατρός, ψηλή, εντυπωσιακή, χαμηλών τόνων. 40χρονη ιδ. υπάλληλος, άριστης εμφάνισης, ευχάριστη προσωπικότητα. 38χρονη δημοσίου, ελκυστικότατη, συγκροτημένη, ακίνητα. 45χρονη, εισοδηματίας, άψογης εμφάνισης, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (451)

MA£HMATA

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973566992. (246)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ·Úًو˜ ΔÂÈÚÂÛ›· Î·È ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (515)

∫∞§§π∂ƒ°∏ª∂¡√™ με ωριμότητα, όμορφος και αρρενωπός, δυνατός και τρυφερός συνοδός ζητεί ενδιαφέρουσες ντάμες. Τηλ. 6956540908, Χρίστος. (625)

º√πΔ∏Δƒπ∞ Φιλοσοφικής Σχολής παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6982-971507. (758)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. (779)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (447) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (440)

∞°√ƒ∞∑ø τοις μετρητοίς παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972002809. (448)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙËÏ. 6984-558843, 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (762)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (514)

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2010-2011 στα μαθήματα: 1. Φυσιολογία Φυτών. 2. Γεωργική Φαρμακολογία. Η πρόσκληση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται στο site του Πανεπιστημίου www.uth.gr. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή 22-10-2010 στη Γραμματεία του Τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση (παράδοση Οίκοι): Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, οδός Φυτόκου - Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38446 Βόλος, τηλ. 2421093155, FAX 2421093144 Αρμόδια κ. Τόλια - Μαριόλη Αθηνά. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Παλιούρα Νικόλαου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής εκδόθηκε η με αριθμό 5398/155501/6-10-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 8.487,80 τ.μ. στη θέση “Κακογιάννη” του Δημοτικού Διαμερίσματος Λαύκου του Δήμου Σηπιάδος με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σηπιάδος - Λαύκος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δρ. Δασολόγος

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

∫∞§§π√¶∏™ §∞∫∫∞

τελούμε αύριο Σάββατο 16 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (Θειρών και Σινώπης Ν. Ιωνία Βόλου) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 15 Οκτωβρίου 2010 Τα παιδιά: Δημήτριος και Ελένη Λάκκα, Αθανάσιος και Γλυκερία Λάκκα Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι της στην Κουκουράβα.

√∫Δøμƒπ√™

15

§Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ™·‚›ÓÔ˘ ÔÛ›Ô˘, μ¿ÚÛÔ˘ ÔÛ›Ô˘ “∞Á·¿Ù ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ˘ÌÒÓ, ¢ÏÔÁ›Ù ÙÔ˘˜ ηٷڈ̤ÓÔ˘˜ ˘Ì¿˜, ηÏÒ˜ Ôț٠ÙÔȘ ÌÈÛÔ‡ÛÈÓ ˘Ì¿˜” (ª·Ùı. Â’ 44). Το ν’ αγαπά κανείς τους συγγενείς, τους φίλους, τους ευεργέτας, αυτό είναι και φυσικόν και εύκολον διά τον καθένα. Εκείνο όμως, που ιδιαιτέρως εξευγενίζει τον άνθρωπον και τον κάμνει ομοίωμα του Θεού, είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Την αγάπην λοιπόν αυτήν ζητεί ο Κύριος από όλους τους οπαδούς του. Θέλει να έχη τόσον θέσιν και δύναμιν εις την καρδίαν μας η αγάπη, ώστε να μη περιορίζεται εις ολίγους, αλλά να περιλαμβάνη και αυτούς τους εχθρούς. Και εκείνους λοιπόν, που τρέφουν έναντίον μας διαθέσεις κακάς, εκείνους που ζητούν να μας συκοφαντήσουν, να μας ζημιώσουν, να αφαιρέσουν ίσως και την ζωήν μας, οφείλομεν να τους αγαπώμεν. Και πρέπει η αγάπη μας να δειχθή και με έργα, εάν τούτο είναι δυνατόν. Εάν εκείνοι μας καταρώνται και μας υβρίζουν και μας κακοποιούν, ημείς πρέπει να λέγωμεν καλά δι’ αυτούς και να είμεθα πρόθυμοι να τους ευεργετήσωμεν. Εις το μίσος των θ’ αντιτάξωμεν ημείς την αγάπην μας.

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À Με την υπ’ αριθμ. 378/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (εκουσία δικαιοδοσία) ιδρύθηκε και αναγνωρίστηκε σωματείο με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” , που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας, με σκοπό κάθε μορφής και φύσης οικονομική ενίσχυση των μελών του σε περιπτώσεις “ανατροπών ζωής” , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού. Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΑΜΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

πø∞¡¡∞ ¢π∞ª∞¡Δ∏

που πέθανε χθες Τετάρτη 14 Οκτωβρίου κηδέψαμε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 15 Οκτωβρίου 2010 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Δημήτρης - Μιράντα Γεωργαλή, Αντώνης - Μαρία Φωκίδη Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας γιο, σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

°∂øƒ°π√ ¡Δ√μ∞

Ετών 64 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βελεστίνο. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η μητέρα: Ελένη Σίγουρα Η σύζυγος: Αγγελική Τα παιδιά: Αντώνης και Ζωή Ντόβα, Κωνσταντίνος και Φραγκίσκη Ντόβα, Χρήστος και Αποστολία Ντόβα, Μαρία και Νίκος Τσουμπέκος Τα εγγόνια: Γεώργιος, Αγγελιάνα, Αγγελική Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Χρήστου Παναγιώτου, Νίκος και Βασιλική Σίγουρα, Βασιλική χήρα Αλέξανδρου Σίγουρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τον αγαπημένο μας αδελφό και θείο

°∂øƒ°π√ ª¶∞ƒΔ∑√

Ετών 72 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Διομήδη Κομνηνού 11, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Τα αδέλφια: Μαρία χήρα Νικ. Χριστοδούλου, Χρήστος Μπάρτζος, Μιλτιάδης - Ασπασία Μπάρτζου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

Ã∞ƒπ∫§∂π∞™ ∫∞ƒ∞¡∞™π√À - ª∏§π¡∏

τελούμε μεθαύριο Κυριακή 17 Οκτωβρίου κατά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο, για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα αδέλφια: Σοφία χήρα Κων. Ζαφρακοπούλου - Μηλίνη, Λάμπρος - Ελευθερία Καρανάσιου, Απόστολος - Βασιλική Καρανάσιου Τα ανίψια: Βασίλης - Βιργινία Καρακατσάνη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τη λατρευτή μας αδελφή, ανιψιά και θεία

μ∞ƒμ∞ƒ∞ π. Ã∞§∫π∞

Ετών 77 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου (Κοιμητηρίου). Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος - Ευγενία Χαλκιά Η θεία: Μαρία Ζαμπά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


46/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 2421033133, ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (ÛÙ¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿), ÙËÏ. 2421052600, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ. 2421066936. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 97·’ (ÌÂٷ͇ ∞. °·˙‹ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 2421025533. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª¿ÙÛÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 53, ÙËÏ. 2421066333. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹-

ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À,

∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968

TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524Z

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ ∏ÂÈÚÒÙ˘ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔ˘ “¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÙ¿Ó˘” . 2. ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ - √ ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙË ÛηӉÈÓ·‚È΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·. 3. ∂ÈÛÊ·Ï‹˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ - ŒÎÊÚ·ÛË ÂÈÙ˘¯›·˜. 4. ª˘ıÈÎfi˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ - ∫fiÏÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. 5. ∞Ó·fiÊ¢ÎÙË ‹ ÂȂ‚ÏË̤ÓË. 6. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ¶ÚÔÙÚÂÙÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. ∂ÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· - ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó·ÚÍË ‹ ÂÎΛÓËÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ¡ËÛ› ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - ™˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ∞fi Ù· Ï›Á·... Ï›Á· - ∂ÌÔ‰›˙ÂÈ Ì›·... ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÕÚıÚÔ. 10. ∞Ú·‚ÈÎfi ÎÚ·Ù›‰ÈÔ - ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 11. ¢È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. 12. ∞Ú·‚È΋ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ™˘Ú›·˜ - ΔfiÔÈ Ï·ÙÚ›·˜ (˘ÔÎÔÚ.). ∫∞£∂Δ∞ 1. ªÂÁ¿ÏÔ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÚÂÙfi. 2. Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ºÂÏ›ÓÈ - ¶ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ (Ì ¿ÚıÚÔ). 3. “...‰‡Ô ·ÊÂÓÙ¿‰ˆÓ” , Ù›ÙÏÔ˜ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ °ÎÔÏÓÙfiÓÈ - •ÂÓÈ΋ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. 4. ¶·Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· ÎψÛÙÈ΋ ‡ÏË - ¶ÚÔʤÚÂÙ·È Ì ٷ ¯Â›ÏË - ™˘ÓËıÈṲ̂ӷ Ù¤ÙÔÈ· ÎÚ‚¿ÙÈ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. √ ÙfiÌÔ˜ ¤¯ÂÈ... ‰‡Ô. 6. ∂›Ó·È Î·È Ë ‚ϷΛ· - ª¤ÙÚ· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÏÔ›ˆÓ (ÁÂÓ.). 7. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ™’ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÔÈ... ÊÙˆ¯Ô›. 8. ∫Ô˘˙ÈÓÈο ÛÎÂ‡Ë - ¢¤Î·ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ - ªÔÓÔÏÂÎÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. 9. ¶fiÏË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∫Ô˙¿Ó˘ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì·.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ¶·Ú·Û΢‹ 8/10, 15/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 9/10, 16/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 10/10, 17/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

10. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 2 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 11. ΔÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÍÂÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ fiÚÔ˘ - ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â‚¿ÏÏÂÙÔ ˆ˜ ·ÙÈ̈ÙÈ΋ ÔÈÓ‹. 12. ∞˘Ù‹ ʤÚÓÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· - ◊Û·Ó Î·È ÔÈ ∞ÙÚ›‰Â˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞ªº√ƒ∂∞™-√∫∞ 2. π√π-√¶§π™ª√™ 3. £À§∞∫√π-∞√ÀΔ 4. π™π™¡π∫π∞ 5. √π∞∫π™Δ∏™ 6. ∏§π∞™-∂§∞ 7. πª∞Δπø¡-∫∞π¡ 8. π§π∞-¢π∫∞¡¡∞ 9. §∞™¶∂™-°∫ 10. ¢∞™ª√π-∞Δ√∫∞ 11. ∫∞ƒÀ™Δ√ 12. ª√À™∞-μ∞™∞¡∞. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞π£π√¶π∞ 2. ª√À™π-ªπ§∞¡√ 3. ºπ§π∞-∞§∞™ 4. ∞™∫∏Δπ™ª√™ 5. ƒ√∫-π§π-¶√Δ∞ 6. ∂¶√À™πø¢∂π™ 7. ∞§π-Δ∞¡π™-Àμ 8. ™π¡∏™-∞ƒ∞ 9. ™∞π™-∫∞ƒΔ∞™ 10. ∞ª√∫-∂∞¡-√∫∞ 11. ∫√Àπ™§π¡°∫ 12. √™Δ∞-∞¡∞∫∞™∞.

∫ƒπ√™ ∞ÔʇÁÂÙ ÙÔ˘˜ η‚Á¿‰Â˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ٷ ‰Èο Û·˜ ¿ÙÔÌ·, Â›Û˘ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 29-3-1-28-2-33. Δ∞Àƒ√™ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-7-9-23-11-6. ¢π¢Àª√π ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ‰ÂÓ Û·˜ ‚ÔËı¿ Û‹ÌÂÚ·, ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-28-2-11-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Û ۯ¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-20-11-23-9-4. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ Ú›¯ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË, ÌËÓ ÙÔ ‚¿˙ÂÙ οو fï˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2610-33-28-1-19. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, ÂÚˆÙÈÎfi Î·È Í¤ÁÓÔÈ·ÛÙÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 420-11-23-49-6.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ Ë̤ڷ Û·˜ ÈÔ ¯·Ï·Ú‹ ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Û ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-22-12-5-8. ™∫√ƒ¶π√™ £· Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-23-4-5. Δ√•√Δ∏™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ¤ÍÔ‰· Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ Û·Ù¿Ï˜ Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜, ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÙ Â›Û˘ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-522-12-34-9. ∞π°√∫∂ƒø™ √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Â‡ÛÙԯ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-5-39-2. À¢ƒ√Ã√√™ ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ‚È·ÛÙÈÎÔ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ó· οÓÂÙ ۋÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-22-12-8-4. πãÀ∂™ ∞Ê‹ÛÙ ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-30-22-12-34-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 √∫ΔøμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

√È ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ª›Î˘ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √È ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ∂ÏÏ¿‰· ‰¤Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ “ŒÓ·˜ ·¤ÓÙ·ÚÔ˜ ÏÂÊÙ¿˜” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∫ÈÎ ª·ÙfiÊÛÎÈ√ ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ Õ·ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ·ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ ∂ÍÈÛÙÔÚÂ›Ó Î·È ÈÛÙÔÚÂ›Ó ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÕÚË √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· “¶ÚÒÙ· ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ”

09.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.40 24.00

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.30 21.00 22.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “§·ıÚÂÈ‚¿Ù˘ ÛÙËÓ ÙڤϷ” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· fiÓÂÈÚ· Ô˘ Á›Ó·Ó ˙ˆ‹ “ºÙˆ¯·‰¿ÎÈ· Î·È ÏÂÊÙ¿‰Â˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢¤Î· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÈÛÒ Û ۤӷ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Û‡Ì·Ó: ¢È·ÛÙËÌÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ

24.00 24.05

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.20 19.00 20.00 21.00 22.00

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother “√È ¿ÁÁÂÏÔÈ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÚÏÈ: ¢Ú¿ÛË ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ·” Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿

00.15 01.15 02.30 03.30 03.45

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.00 02. 35

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·ÈÓ›· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

01.00 02.00 03.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Ten years younger Gordon’s great escape America’s next top model How to look good naked ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·ÛÔ‡ÎÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Battle 360 Planet science: ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÈΛӉ˘Ó· ·È¯Ó›‰È· Anne Frank The Oprah Winfrey show

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 08.30 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.00 19.50 20.50 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.00 03.30

√ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ¶Ï·Ó‹Ù˘ °Ë-∂›ÁÔÓ ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ∞Ó‹ÏÈÎÔÈ ·ÓıڷΈڇ¯ÔÈ √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·

10.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.40 00.40

°’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ· ˙Ò·-ۇ̂ÔÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜-¡Ù·‚›ÓÙ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ °ÎÔÏÙÛfiÊ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 24.00 00.50 02.15 03.15 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Master chef “¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ μÂÓ٤ٷ °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor ∫¿ÚÌ· Grey’s anatomy ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· °È· ÙËÓ ÕÓÓ· Super Ì·Ì¿˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™ÙÚ›‚ÂÈÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓÔ˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 23.00 02.00 02.15 03.15 04.15 05.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ ∏ ÒÚ· ÙÔ˘ ηٷӷψً ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ Auto ALTER Eureka: Ë fiÏË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Karen Sisco Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.45

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

01.45 03.30

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¶fiÎÂÌÔÓ, Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜” “Shaft: √ Ì·‡ÚÔ˜ ¿ÓıËÚ·˜” “ΔÔ Ì¿ÙÈ 3” “ªËÓ Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂȘ”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂¡∞ƒ•∏ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 21/10/10

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 14-20/10/10

Δ∏§. 2421024311

™∞μμ∞Δ√ 16/10 & ∫Àƒπ∞∫∏ 17/10 ™π¡∂∞∫ ¶

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

∞π£√À™∞ 1

“SHREK ∫π ∂ª∂π™ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞” ª∂Δ∞°§. ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 4.30 & 6.30 ∫Àƒ.: 11.30, 04.30, 06.30 ∞π£√À™∞ 2

“THE KARATE KID” ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 04.45 & 07.15 ∫Àƒ.: 11.00, 04.45, 07.15

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 1: BURIED: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15-00.15 WINX: Δ√ ªÀ™Δ∏ƒπ√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (ª∂Δ.): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15-17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.30-17.15 EAT PRAY LOVE: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30 ∫˘Úȷ΋: 14.30-21.30 ∞π£√À™∞ 2: √ £ƒÀ§√™ Δø¡ π¶Δ∞ª∂¡ø¡ ºƒ√Àƒø¡ 3D: ¶¤ÌÙË 14/10: 18.15-20.30 ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚ ‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 15-16-17/10: 19.30-21.45 ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË 18-19-20/10: 18.15-20.30 ™∞¡ Δ√ ™∫À§√ ª∂ Δ∏ °∞Δ∞ 2 (ª∂Δ) 3D: ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30-17.30 ∫˘Úȷ΋: 13.00-15.30-17.30 ¶πƒ∞¡Ã∞™ 3D: ¶¤ÌÙË 14/10: 22.45 ∫˘Úȷ΋ 17/10: 00.00 ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË 18-19-20/10: 22.45 RESIDENT EVIL 3D: ªfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ: 00.00 ∞π£√À™∞ 3: SHREK 4 (MET.): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45 ∫˘Úȷ΋: 12.15-14.00-15.45 ¢øƒ∏Δ∏™ ™¶∂ƒª∞Δ√™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45-22.00-00.15 ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 17.30-19.4522.00-00.15 ∞π£√À™∞ 4: √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ∂•√ƒ∫π™ª√™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30-22.30-00.30 ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.45-18.30 ∫˘Úȷ΋: 12.45-14.45-16.45-18.30

¶ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¿È·Ó º›ÏÈ, Δ˙¤Û ªÚ¿ÓÙÊÔÚÓÙ, ÕÓÙ·Ì ªÈÙ˜, Δ˙ÔÓ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ.

™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Êfi‚Ô. °È· 70.000 Â˙ÔÓ·‡Ù˜, Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÿ‚Ô Δ˙›Ì· ‹Ù·Ó οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ◊Ù·Ó Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. √ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ‚Ú·‚Â›Ô Oscar ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜, ∫ÏÈÓÙ ÿÛÙÁÔ˘ÓÙ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÛÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘: √È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Âı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙË