Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.37 - ¢. 18.32 ™∂§∏¡∏ 11 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.369 ∞Á·›Ô˘ Ì¿ÚÙ., ∞ÚÈÛÙÔ‚Ô‡ÏÔ˘ ·.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∞fi ÁÔÓ›˜, Ì·ıËÙ¤˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ∞§§∞∑∂π ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙË

ª·ÁÓËÛ›· Ì ‰Ò‰Âη Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ›Ù ӷ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· ›Ù ӷ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∂›Û˘ Û ¤ÓÙÂη ¢ËÌÔÙÈο ˘‹ÚÍ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ·Ó¿-

ΔÚ·Â˙ÈÎfi Ú¿ÏÈ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Δƒ∞¶∂∑π∫√ Ú¿ÏÈ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ

ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Ì·Ú¿˙ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È ¤ÎÚËÍË ÎÂÚ‰ÒÓ 5,15%. ■ ÛÂÏ. 30

ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÙÛÈÁÁ·Ófi·È‰Â˜. √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÔÚ›· ÂÚ›Ô˘ 250 Ì·ıËÙÒÓ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 17

∂ȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜

ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù›·:

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ✓ ΔÚÈÒÓ Î·Ù·˙ËÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ‰‡Ô ˘fiÙˆÓ ÌÂÙ¿

ŒÌÔÚÔÈ μfiÏÔ˘

ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù˙›ÚÔ 5%-10% οو ·fi ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜... ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔ-

ÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ fiˆ˜ Ù· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ “£”. ■ ÛÂÏ. 15

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

™ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ˙ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ªËÓ‡ÛÂȘ ηٿ ∫Ô‡ÁÈ· Î·È ¶·Ù¤Ú· ηٷı¤ÙÂÈ Ô ª¤Ô˜ ■ ÛÂÏ. 19, 20

·fi ¤ÊÔ‰Ô Û ÁÈ¿Êη ÙˆÓ «¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜»

✓ ∂Ùԛ̷˙·Ó ÏËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙· Ù˘ fiÏ˘ ˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó ÏËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Û›ÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÔÏÂÌÈο ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· ηϿÛÓÈÎÔÊ Î.¿.

¶ÔÚ›· ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 12, 13

∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ó· ÏËÁ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Ù· ˘ÚËÓÈο ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ¶∞°∫√™ªπ∞ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ù˘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ π·ˆÓ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 150 Ì›ÏÈ· ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ΔfiÎÈÔ. Ãı˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÎÚËÍË ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¤‰ÈÓ ̿¯Ë ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÚËÓÈÎÔ› ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜, ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ¡Ô 3, 11 ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Ó· ÏËÁ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ■ ÛÂÏ. 31

∫Ú›ÛË Î·È ·ÓÂÚÁ›· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜

Œˆ˜ 50% ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ

ª∂Ãπ Î·È 50% ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ϤÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 14

™ÙÔ˘˜ 2.151 ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·

■ ÛÂÏ. 16

Δ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ŸÌËÚÔ˜» ÂÈÏÔÁÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ‰¿ÛηÏÔ˜-·ÈÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ¶À™¶∂

«∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜»

A¶√æ∂π™ ¶¿ÏÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi TÔ˘ £∞¡√À B∂ƒ∂ª∏

ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ “1821” Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Ì¿˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂıÓÒÓ. ™Â οı ¤ıÓÔ˜ÎÚ¿ÙÔ˜ Ë ÂıÓÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙËÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ¿ÏϘ. √ ·ÁÁÏÈÎfi˜ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›ӷÈ, ›Ûˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙË ªÂÁ¿ÏË, Ô ÈÔ ÚÒÈÌÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÔÎÙ¿ ·fi ÓˆÚ›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ™·›ÍËÚ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›· ÙˆÓ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ·›ÏËÛ ÙȘ ηٷÎÙË̤Ó˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘˜, Ô “Ï·fi˜ ·˘Ùfi˜ ·fi Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜” (fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡Û ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÚÈÊÚÔÓËÙÈο Ô ¡·ÔϤˆÓ) ÍÂÛËÎÒıËΠηٿ ÙÔ˘ ·Ï·˙fiÓ· ∫·ÚfiÏÔ˘ I Î·È ÙÔÓ ÂÍÂÙ¤ÏÂÛÂ. √ ¶Ô˘ÚÈÙ·Ófi˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ‚Ú·¯‡‚ÈÔ˘ ·‚·Û›Ï¢ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ŸÏÈ‚ÂÚ ∫ÚfiÌÁÔ˘ÂÏ, ıÂÒÚËÛ ÙÔÓ ·ÁÁÏÈÎfi ÂÌʇÏÈÔ ˆ˜ fiÏÂÌÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ “ÛÙ¤ÌÌ· Î·È ÙÔ ¤ıÓÔ˜” . ∏ ·Ó·›Ì·ÎÙË ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‚·ÛÈϤ· ·fi ÙË ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙˆÓ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, ÙÔ 1688, ‚·Û›ÛÙËΠÛÙ· ··Ú¿ÁÚ·Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÿÚË ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌÔ‡, Δ˙ÔÓ §ÔÎ, ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ (1789). ™˘ÓËı›˙Ô˘Ì ӷ Ù·˘Ù›˙Ô˘Ì ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·fi fiϘ ÙȘ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ - Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ηٿ ‰ÂηÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠÛÙË °·ÏÏ›· ÙÔ˘ 1789 Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. √È Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓÔÈ ¤ÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ··ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂıÓfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÛÙ¤ÌÌ· Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ¤Ó· ÈÙ·ÏÈÎfi fiÓÔÌ· ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢È·Ù‹ÚËÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. √ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ıÚËÛ·ÂÙ·È Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÚÈÓ ·fi ÙȘ 4 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1776. √È °¿ÏÏÔÈ Ù˘ 14˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1789 ·¤ÎÙËÛ·Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘Û›·. ΔÔ Á·ÏÏÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ÂϤˆ £ÂÔ‡ ÌÔÓ·Ú¯›·. √ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‚·Û›ÛÙËΠ·Ú¯Èο ÛÙÔÓ ‰È·ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ‹Ù·Ó ‰·ÊÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜. √ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·›Ì· Î·È Ë Ê˘ÏÂÙÈ΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÈ·›· ÙfiÙ ۇÓÔÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·: ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜. ΔËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Û ÂÓÈ·›· ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ı· Ï‹ÚˆÓ Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÎÚÈ‚¿ Ë ∂˘ÚÒË. ªÂ ÙËÓ Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚÒÛÔ˘˜ ÙÔ 1871, ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔÓ ÌÈÛ·ÏÏfi‰ÔÍÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜. √ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ ›¯Â ·‹¯ËÛË Û ‚·ÏηÓÈο ÓÂÔÛ‡Ûٷٷ ¤ıÓË-ÎÚ¿ÙË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍÂ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂıÓÈÎÈÛÌfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜. √ Ë̤ÙÂÚÔ˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜, ıÂÌÂÏ›ˆÛ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È fi¯È ÛÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·›Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ Ô π¿Îˆ‚Ô˜ º›ÏÈÔ˜ º·ÏÌÂÚ¿ÁÈÂÚ. √ ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ fiÏ· Ù· ¤ıÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÛÌÂÈÍË Ï·ÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡ÛÂ Î·È ÂÁÁ‡ËÛË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ˘Á›·˜. ΔÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› (·‰È¿‚·ÛÙÔÈ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ) ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙËÓ Ú¿ÍË Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Ô ÚˆÛÈÎfi˜. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ·fi ¤Ó·Ó ‚·ı‡ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi Î·È ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È fi¯È ÙË Ï·˚΋ ÙÔ˘ ‚¿ÛË. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ÌÈ· ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ˘‹ÚÍ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜, ÙÔ˘ ÙÛ¿ÚÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ πππ (1881-94). ∏ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÂÎ ÙˆÓ ¿Óˆ ·˘Ù‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ∫¿ı ¤ıÓÔ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ηٿ ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÂÒ˜ Ô ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ ÌÈ· ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ™Ù¿ÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÌfiÓÔ ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË 15 Û˘ÓÔÏÈο ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ¿ÏÏ· 13 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Ó¤Ô˜ Û¯ÔÏÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ë ÔÔ›· ÚÔËÁ‹ıËÎÂ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË. “∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, ·ÈÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ¶À™¶∂ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. º›ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜.

Δ

O ∫∞πƒ√™

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔηÏ› Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. “™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ºÈÏ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ “ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Û 13 ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¿ÏÏˆÓ 15 Û¯ÔÏ›ˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÔÏ›· fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ 1Ô ∞ÚÙ¤ÌȉԘ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙÔ 1Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ 2Ô ºÂÚÒÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ 3Ô ºÂÚÒÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ∂›Û˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, Û ÌÈ· ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚÈÔ¯‹, Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰Èı¤ÛÈÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ı¤ÛÂȘ. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È, Û˘ÓÂÒ˜, ¿ÌÂÛ· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ οӷÌ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ˘Ô‚¿Ï·Ì ·›ÙËÌ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û¯ÔÏ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‹‰Ë ÌÂÁ¿Ï˜. “∂›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiÙ·Ó Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÔÓ·‰Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÙË Ì›-

ˆÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi 12ı¤ÛÈÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È 10ı¤ÛÈÔ. ∂›Û˘, ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ fiÛ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÚÙÈ·. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, Û˘ÓÂÒ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜, fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜. £¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÚÔËÁËı› ηχÙÂÚË ‰È·‚ԇϢÛË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·Û˘. “ΔÔ ÎÂÓfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¡fiÌÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯¿ÚÙË Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂËÚ¤·Û ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜. ™ÙË ‰È·‚ԇϢÛË ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ. À‹ÚÍÂ, ÏÔÈfiÓ, ÎÂÓfi ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ªÂ ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó, ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó. ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ‰È·‚ԇϢÛË. ∂›Û˘, ¤ÚÂ ӷ ˘‹Ú¯Â Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÓÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∏ ¶·È‰Â›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ı‡Ì· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 0...18ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 8...18ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿, fiÔ˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...19ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...18ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 7...18ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÚfiÛηÈÚ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·˘ÍË̤Ó˜. ΔÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ÓfiÙÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ 6 Ì 7 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 Î·È ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, fiÔ˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...18ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...18ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

∏ ÎÚ›ÛË Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ...

•ÂÛËΈÌfi˜

¢ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” , Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √Ê›ÏÂÙ·È, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÍÂÓ¿ÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙȘ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 20% Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∫·È Ò˜ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, fiÙ·Ó Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ 1,70 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ; ∫·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·˘Í‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó ˘¤ÁÚ·Ê·Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÎÔÈÓÔÚ·Í›·;

•ÂÛËÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘.

¢∏ª√.™.

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·

√ÊÂÈϤ˜ ™ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ηٷӷψÙÒÓ ÚÔ˜ ÙË ¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÂÁη›Úˆ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ‰˘ÛıÂÒÚËÙ·, ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¿ÓÙ·, ‡„Ë. √ÊÂÈϤÙ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› ηٷӷψ٤˜. ¶Ï¤ÔÓ, ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„Ô˘Ó Ù· ·Û˘ÌÌ¿˙Â˘Ù·. ∂ȉÔÔ›ËÛ·Ó ‹‰Ë ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÁÈ· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È fi¯È ·ÏÒ˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÔ‡Ó Î·È ÙÒÚ· Û˘ÓÂ›˜, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔÈ Ï‡ÛË Û fiÛÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜.

¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ™Â “ÔÓÔΤʷÏÔ” ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ‹ fi¯È ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ. ™¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·Ó Î·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÛ̇ÙËΠηÙfiÈÓ ȤÛÂˆÓ fiÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ì ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ. ∫·Ïfi Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”, ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. μ.∫.

§¿ıÔ˜ ÛÙÔȯ›·; Œ‰ˆÛ ϿıÔ˜ ÛÙÔȯ›· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Û˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÃÏfi˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ 6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ. ¢ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Û ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ; Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜ Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ›Ûˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 450.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·fi ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ë „˘¯·ÁˆÁ›·, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙË ÁˆÚÁ›·, ÙËÓ ˘Á›·. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÙÈ΋...

ŒÛÔ‰· ŒÛÔ‰· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘ÍË̤ӷ ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·. ∫·È ÙÚfiÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶Ò˜; ΔÔ ‰ÚfiÌÔ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ 1Ô ™¯ÔÏÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ‹‰Ë ·Ú¿ÁÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÙËÓ Ô˘Ï¿ ÛÙË ¢∂∏. Δ· ¤ÛÔ‰·; ¶ÂÚ›Ô˘ 7.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È ¿Û¯ËÌ·. º.™.

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. ΔÂÏÈο, ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙ· ∞ÌÂ∞, ÁÈ· ÙÔ ‰›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ∂ƒ∞, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ, ˘‹ÚÍ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 2.150.000 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο, ÛÙÔ˘˜ 3.124 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘ °πøƒ°√À Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À

∂ÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∫·Ïfi ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ª·˜ ‰›ÓÂÈ ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ ÎoÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙ ԇÙ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· χÓÂÈ, Ô‡Ù ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ (Ì ‚·ÚȤ˜ ı˘Û›Â˜) Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›. ŸÌˆ˜, fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ηÓ›˜. ◊ ÁÈ· Ó· ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔ‡ÌÂ, ÙÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÔÈ ‰˘Ô ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi„˘¯Â˜, ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÏ·ÛÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¢ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Î·Ó›˜, ÙÈ ¿ÏÏÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌfiı˘ÌË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. °È·Ù› ÙÔ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ™·Ì·Ú¿ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Ë Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÙfiÎÈÔ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ηϷÌÔ‡ÚÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ŒÏÂÔ˜ È· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË... ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

¢ÂÓ Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È ∫fiÓÙÚ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ı˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· fiÛ· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜. “£· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËıԇ̠ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ∫∞Δ. Δ∞™

º.™.

∏ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ™Ù· “¡¤·” ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙË ÛÙ‹ÏË Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ˘ÛÙ, ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ªÂ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÂÓÙ¢ÍÈ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠηϿ, ·ÊÔ‡ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, fiÙÈ: - ∏ ·fiÏ˘ÙË Â˘Ù˘¯›·, Â›Ó·È “Ô ÁÏ˘Îfi˜ ‡ÓÔ˜ ÙÔ˘ ηӷ¤” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. - ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Á¤Ï·Û ‹Ù·Ó Ì “ÙËÓ ·Ù¿Î· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, “ÕÌ· Ù· Ê¿Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Á›ÓÔ˘Ì ÂÁÁ·ÛÙÚ›Ì˘ıÔÈ...” . - ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÏ¿Ùو̿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜, “Â›Ó·È ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔ˜ Î·È Ù· ‚¿˙ÂÈ fiÏ· ̤۷ ÙÔ˘” . - ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤ÎÏ·„ ·Ó Î·È “Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÂÏÈο, fiÏ· ‹Á·Ó ηϿ” . -¶ÚÔÙÈÌ¿ Ó· “Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” ÎÈ fi¯È Ì οÔÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· -ŸÙÈ ÔÈ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È “Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÌÔÚ›Ô˘” . -¶ˆ˜ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Â›Ó·È “Ó· ¤¯ÂÈ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì˘·Ïfi” Î·È ÛÙË Á˘Ó·›Î· “Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È “Û·Ó ¿ÓÙÚ·˜” ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ¿ Ù˘” . ∫È ·ÎfiÌË, ˆ˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û›, ÙÔ Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ú¤·, ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Δ˙¤È̘ Δ˙fi˘˜, ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ˘˜ ¢·Ó·Ô‡˜ Î·È ‰ÒÚ· ʤÚÔÓÙ˜, ·¯ı¿ÓÂÙ·È Ù· η‚·ÏË̤ӷ ηϿÌÈ·, ı¤ÏÂÈ Ó·...Âı¿ÓÂÈ ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ ÎÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi - ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ - ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ... ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜; ™ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÙÔ “ºÂÁÁ¿ÚÈ Ì¿ÁÈ· ÌԇηÓ˜” ... ∂§.™.

¢È·ÊˆÓ›Â˜ √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙËÓ “Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô” ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‹Úı·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ η̛· ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi, Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ˙ÒÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘. £· Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ... ∫∞Δ. Δ∞™

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ·; Δ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜; Δ· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙȘ μڢͤϘ Â›Ó·È ıÂÙÈο Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, fiÔ˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È... Û ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ™Â Ù¤ÙÔÈÔ Îϛ̷, fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ˙ËÙ› Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ Ì ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ; º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ‰˘ÛÙ˘¯›· Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ πÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ √ ÈÂÚ¤·˜ . ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫Ô‡ÚÈ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ÂÌ›˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ÎÈÓԇ̷ÛÙ Û οÔÈ· ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ· ÛËÌ›· Ù˘ (Ó·Ô‡˜, Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÚ¿Â˙˜, ∂ÚÌÔ‡ Î.Ï.) ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ı·٤˜ - Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ Ôχ ÛÎÏËÚ‹˜ Î·È ·¿ÓıÚˆ˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ™’ ·˘Ù¿ Ù· ÛËÌ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÈÌ· ۯ‰fiÓ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜, Á˘Ó·›Î˜ - Â·›Ùȉ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ÔÌ·‰fiÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ú·Î¤Ó‰˘Ù˜ Î·È Ú˘·Ú¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó fiÓÙˆ˜ ·Ó¿ÁÎË Î·È Â·ÈÙÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÂÚ› ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ Â·ÈÙ›·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·fi οÔÈÔ˘˜ ÂÈÙˉ›Ԣ˜, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙ· ÊÈÏ¿ÓıÚˆ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ - Â·›Ùȉ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ·ıÒ· ·È‰¿ÎÈ· (̈ڿ Î·È Ó‹È·) Ô˘ Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ Û·Ó “‰fiψ̷” Î·È ÚfiÎÏËÛË, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏ·ÓıÚÒÔ˘˜. ª¤Û· ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿, ÛÙÔ ¯ÈfiÓÈ, ÛÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÛÙËÓ ·Î·ı·ÚÛ›·, ÙÈ ÊÙ·›Ó ¿Ú·Á ·˘Ù¿ Ù· ·ıÒ· Î·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ· Ï·ÛÌ·Ù¿ÎÈ·, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ·¿ÓıÚˆ· ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜; ∞˘Ù¿ Ù· ̈ڿ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Û›ÙÈ Î·È ÎÚ‚·Ù¿ÎÈ, Ó¿¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙË ÛÙÔÚÁ‹, ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È (¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘˜ ‚¤‚·È·) ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÏÈfiÙ·ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó; ΔÈ ˙ˆ‹ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó; ΔÈ ˘Á›· ı· ¤¯Ô˘Ó; ªÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ “¤ÁÎÏËÌ·” , ÔÈ Ôϛ٘ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ٛÔÙÂ, fiÛÔ Î·È ·Ó Ì·˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ Î·È ·Ó Ì·˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ÙÔ ı¤·Ì· ·˘Ùfi. ¶ÈÛÙ‡ˆ fï˜ fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·: ∏ ÔÏÈÙ›· Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù˘ ˘ËÚÂۛ˜, Ô ‰‹ÌÔ˜, ¿ÏϘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔ˘Ó Û ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ·ıÒ· Î·È ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ· ̈ڿ Î·È Ó‹È·, Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó (ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó) ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙ·ÙË ËÏÈΛ· ÙÔ ÛÎÏËÚfi, ÙÔ ··›ÛÈÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ªÈ·˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, Â›Ó·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ‚¤‚·ÈÔ, ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·ÁÈ΋ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ӷ Ï¿ÛÌ·Ù·, Ì ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û·Ó fiÚÁ·Ó·, ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÛÈÙÈÎfi ÏÔ˘ÙÈÛÌfi” .

ΔÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· fiÏË Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÓ Ïfi-

∞ÓÔÈÎÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ¢. ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ËÏÒÛ·Ù fiÙÈ Â›ÛÙ ˘¤Ú Ù˘ ÈÛfiÚÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ 4 ÓÔÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›Ù ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÚÔ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ. ŒÙÛÈ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiˆ˜ Î·È Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi, ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi 141.675 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ 139.403 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∞Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi, Î·È ¿ÏÈ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰ÈfiÙÈ Ë fiÏË Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÕÚ· Ì ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ Î·È Ì ÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË; ¶¿ÏÈ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› - ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÚÔÛٿ٘ Ù˘, ·‰ÈÎÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜; ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ‚‚·›ˆ˜ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È΋ Û·˜. ŸÌˆ˜ Û·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‰ÈΛ· Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒ˜ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒ˜. ∂›Û˘ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ·Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ηٿ ÓÔÌfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ·. ∞ÏËı‡ÂÈ ·˘Ùfi Î·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÙÂ, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô Î¿ı ÓÔÌfi˜ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘; ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ÙË ÛÔÊ‹ ·ÚÔÈÌ›· “ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë fiÚÂÍË” . ŒÙÛÈ ÔÈÔ˜ Ì·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜; ¶.¯. (Î·È Ó· ÌË Û·˜ Ê·Ó› Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi) ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ “ÏÔÁÈ΋” Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· ηٿ ÓÔÌfi ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ· Î·È Ó· È‰Ú˘ı› ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ô˘ ı· ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ·; ∫‡ÚÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯· ∂Âȉ‹ ›ÛÙ ÈηÓfi˜ Î·È ÛÒÊÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÈÌËı› Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÙ ÌÈ· ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›Ù ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ›ÛÙÂ Û˘ÓÂ‹˜ Ì ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ÕÏψÛÙ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, Ë ÔÔ›· ÙÒÚ· Ï›ÂÈ, ÂÂȉ‹ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÛÌfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ˘ÂÚÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë fiÏË Â˘ÓÔÂ›Ù·È ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ·fi fiϘ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÚÂȘ ÓÔÌÔ› ·Ï¿ Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Ó Î·È Â·ÈÙÔ‡Ó” .

Ê·ÛË Ô˘ Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ; ◊ Ì‹ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜; ª¿ÏÏÔÓ. √ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ - ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ η٤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ - Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË - Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ʇÛ˘. °È·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·ÓıÚÒÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜. ∫·È ·˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ù· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ·Ú·Î¿Ì„Ô˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∞˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·Ï¿ Ù· ηӿÏÈ· Ó· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÂΛ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· ÙÔ 2004. ∞fi ÙfiÙ ¤Ú·Û·Ó 7 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ΔÔ˘Ó·ÓÙ›ÔÓ ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·ÙËÚ› ηÓ›˜ ÙȘ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, ·Ú¿ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∞ÏÏ¿ ›·ÌÂ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÒÙ· Ô ›‰ÈÔ˜ Ûο„ÂÈ ÙÔ Ï¿ÎÎÔ ÙÔ˘. ∞˜ fi„ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ÂÛÙÈ·˙fiÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÈÌ·ÚÈıÌÈΤ˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ·Ú¿ ÛÙȘ ·ÒÏÂȘ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ. °È·Ù› ÚÈÓ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸¿ÚÍÂÈ Î·È ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì˘ÛÙÈο ÂÈÚ¿Ì·Ù·. ∞˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔ˘ fiÙ·Ó ÔÈ Ï·ÓËٿگ˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È ÏËÌ̇ڈÓ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ˙ˆ‹ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË °Ë. §¤ÁÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ıÚ·Û‡ÙËÙ· fiÙÈ Ù¿¯· οÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Úfi‚ÏÂÙ·” .

¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ‰Ú¿ÛË! Áˆ ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏ· Ú‹ÁÌ·Ù· Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ̤Û˘ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ˆ˜ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ΔÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ηٷÌÂÙÚËıÔ‡Ó. Δ· ÈÔ ÂÊÈ·ÏÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, Ô˘ ¿Ú·˘Ù· - Î·È ÙÔ ÙÔÓ›˙ˆ ·˘Ùfi - ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËΠ̠¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ „˘¯Ú·ÈÌ›· ·fi ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜. ◊‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÚÔηÏ› ‡ÏÔÁ· ·Ôڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÈÛÌÔÏÔÁÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù·. ¶ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. √ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ¤ÌÙÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ¶·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·˘Ù‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÁ¯ÒÚÈÔÈ ÂȉÈÎÔ› (Ô˘ Ê˘ÛÈο Ô‡Ù ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ‹ ÂÚ›ÙˆÛË), ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· Èı·Ó‹ ‰È¤ÁÂÚÛË Î·È ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÛÂÈÛÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË

¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ı¤Ì· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÏÏ¿ ηٿ fiÛÔ fiÏË Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Û ·ÚfiÌÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, Û ٤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙÔ fiÛÔ ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ŸÌˆ˜ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙȘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÚÔÏËÙÈÎÔ› ‹ ‰ÂÈÛȉ·›ÌÔÓ˜ ı· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÔÚÁ‹ £ÂÔ‡” Î·È “·ÔÎ¿Ï˘„Ë” . ŸÌˆ˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ·ÚfiÌÔȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Û¯Â‰fiÓ ·‰È¿ÊÔÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ¤Ì„˘¯ˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ. ¶fiÛ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÎÚ·›ˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ; ¶fiÙÂ, ·Ï‹ıÂÈ·, ÂÏ‹ÊıË ·ÁÎfiÛÌÈ· ·fi-

√ Î. ¢. º. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ˙‹Û·Ì ÎÈ ·˘Ùfi! §¿ÈÊ ÛÙ¿ÈÏ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜, ÂÚÈʤÚÔ˘Ó ÙË Ì·Ù·ÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÏÙÔ‡! ΔÔ ÛÙfiÚÈ: ¶¤ÓÙ (5) ÂÒÓ˘Ì˜ Î˘Ú›Â˜ (!), ·˘ÙԷӷχÔÓÙ·È, Û ÓÂÔ-ÏÔ˘Ù›ÛÙÈΘ ηÚÈηÙ˙Ô‡Ú˜ fiˆ˜: ¶¿ÚÙÈ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ, Ì¿ÓÈ· Û ÈÛ›Ó˜, ÌfiÙÔÍ, Á‡̷ٷ Û π¡ ÚÂÛÙÔÚ¿Ó, ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔ‡¯·, ·ÎÚÈ‚¤˜ Áfi‚˜, fiÏ· ‰ËÏ·‰‹ fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ̤ÛË ∂ÏÏËÓ›‰· ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ ÙÔ˘ 2011!! ¡·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜, Â›Ó·È fï˜ Ù· “ÚfiÙ˘·” , ÌÈ·˜ “‰‹ıÂÓ” Â›Ï·ÛÙ˘, ·Ô¯·˘ÓˆÙÈ΋˜, ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ·Ó˘fiÊÔÚ· ‚·ÚÈÂÛÙË̤Ó˘ ÂÈÎfiÓ·˜ - ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÈ ·˘Ùfi Ù˘ ÓÂÔ-ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηÙڷ·Ϸ˜... ∫·ÎfiÁÔ˘ÛÙË, ÊÙËÓ‹, ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ¯·ÌËÏfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÓÂÔ-ÏÔ˘Ù›ÛÙÈÎË Û·¯Ï·Ì¿Ú· ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηӿÏÈ Ù˘ Û·¯Ï·Ì¿Ú·˜... ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ·Á·ËÙ¤˜ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜. £· ˙‹ÛÂÙÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÈÛ›Ó·, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ï¿Ì„Ë!” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™˘ÌʈÓ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ˘ÚËÓÈο ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜;

¢‹ÌËÙÚ· ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∂›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠÛÙËÓ π·ˆÓ›· ·fi ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·, ÌÔÚ› Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ” .

¢‹ÌËÙÚ· ª·Ú¿ÎÔ˘ ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“∫·È ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎfi ÛÎÔfi ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Ù· ˘ÚËÓÈο, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, fiˆ˜ ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·” .

°ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ù˙·Ó¿˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ˘ÚËÓÈο, Ô‡Ù ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. À¿Ú¯ÂÈ Êfi‚Ô˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ ¢ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ̿ÏÈÛÙ· ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ (‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ, Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô...). ¢ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ·, fi¯È ÌfiÓÔ fiˆ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÛ˜ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ·Ó ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜, fiˆ˜ Ô ÓÔÌfi˜ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û· Ó· ¤Ú·ÛÂ... Ù˘ÊÒÓ·˜ ¿Óˆ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·. ¶Ôχ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi ÓÔÌfi, Ì ٷ ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰È¿Û·ÚÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂Λ, ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ηÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ. ◊‰Ë Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÛÙÔ fi‰È. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, ·Ó Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·, fiÛ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËηÓ. ∂§.™.

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

£˘Û›· ÛÙË ı¤·

ΔÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ó·˜ ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔÌ‹˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÔً͈˜ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ηÈÚfi, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ Ù˘. ∏ ÙÔÌ‹ ¤¯ÂÈ Úfi¯ÂÈÚ· Î·Ï˘ÊÙ› ̠Ϣ΋ ¿ÌÌÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜, Ì ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ¢ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ› Î·È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÌ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. μ.∫.

ÚÔ ÌËÓÒÓ, ›¯·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Ù· ‡η ·fi ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ ‰‹ıÂÓ ·ÚÚˆÛÙË̤ӷ ÎÏ·‰È¿ Ô˘ ı· ¤ÂÊÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ... •ÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Â˘·›ÛıËÙÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜, Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi ÙË ı¤· Î·È ÙÔ ÂϤÎËÌ· ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, fiÙ·Ó Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ· ¤È·Û·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ Í¿ÏˆÛ·Ó ‰‡Ô ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‡η ÁÈ· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ª‹ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ó· ÙÔÓ ÍËÏÒÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ; §¤ÌÂ, Ì‹ˆ˜...

∞.º.

ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ª¿Ù·È· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ οÙÔÈÎÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢¤ÏÙ· ¡ÂÔ-

¯ˆÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. §fiÁˆ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË; ∫¿ÔÈÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ¯ı˜ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÚˆÈÓfi ψÊÔÚÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· ¤ÓÙ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. º.™.

¶·Ï›ÚÚÔÈ· ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ “ÙfiÓÔ” ÛÙ· ÓÂÚ¿, Ô˘ fiÙ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó Î·È fiÙ ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ˘Ô¯ÒÚËÛ (ʈÙfi ·fi skopelosnews), ·ÏÏ¿ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ·Ï›ÚÚÔÈ· ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜. “∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿. ∂‰Ò ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·...” Ì·˜ ›·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·.

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

/5

£· ÂÚ¿ÛÂÈ;

∞ÁËۛϷԘ ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˜ “Δ· ˘ÚËÓÈο Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂÈΛӉ˘Ó·. ¶ÚÔÛˆÈο ·ÓËÛ˘¯Ò ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, Ì‹ˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘ÌÂ Ó¤Ô ΔÛ¤ÚÓÔÌÈÏ” .

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

∫∞Δ.Δ∞™.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‹ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜; ªfiÓÔ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ı¤ÛÂȘ. ÕÚ· ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ “¯Ú˘Ûfi” Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ¯¿ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘; º.™.

15 ª·ÚÙ›Ô˘ 1981

£ÂÛÛ·ÏÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È fi¯È ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ¡∞Δ√ “ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂͤÊÚ·Û “ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ™ÙÚ·ÙËÁ›Ԣ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙË §¿ÚÈÛ·” ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓÒ “Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ··ÓÙ¿ Ì ™ÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¡∞Δ√, Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ 6Ô˘ ™ÙfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏϘ „˘¯ÚÔÔÏÂÌÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜”.

Ì ¤ÌÌÂÛ˜ ·È¯Ì¤˜ ηٿ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ °. ƒ¿ÏÏ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÊÔ‡ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÛÂÈÚ¿ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, fiˆ˜ ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ™ÌÔÎfi‚Ô˘, ÙÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂√∫, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ .

™Â ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â‰fiıË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ƒ¿ÏÏË, ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›Û΄‹ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ˘fiÌÓËÌ·: “ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÈÛΤ„ÂÒ˜ Û·˜ ÛÙËÓ fiÏÈÓ Ì·˜ Û·˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ì ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¿Ú· Ôχ ÙÚ·ÁÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Ì·˜. ªÂÙ¿ χ˘ Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯ı› ˘fi ‰ÈˆÁÌfiÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·Ó. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ê·ÓÙ·Ûıԇ̠ÔÈÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÍ·ıÏ›ˆÛË” .

™Â 30 ¤ˆ˜ 50 ‰ÈÛ. ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ “™Â 30-50 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÈÏÙ. Œ‚ÂÚÙ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÙ fiÙÈ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ∫∂¶∂ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ·˘Ù‹˜,

∞ÁÚÔÙÈο ¤ÚÁ· ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ƒ¿ÏÏ˘ “ΔËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË

̤¯ÚÈ ‰Â Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘” . ¡¤· ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÂÈÚ·Ù›· “¡¤· ÂÈÏÔ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÂÚÔÂÈÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. ΔËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û Ù‹ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ¿Û˘ÏÔ Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÔÂÈÚ·Ù¤˜, Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 110 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ô Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÊÔÓ ª›ÏÔÊ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ∫›Ó·˜ Î·È ƒˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ª·ÓÙ˙Ô˘Ú›· ı· ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÁÏÔ-ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1900. ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ƒÔ˘¿ÓÙ· ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Ì ‚ÂÏÁÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... Ô Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜, ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªÔÛ·ÓÙ¤Î, ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ› ÙȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔËÁ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤-

Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ÎÚ›ÛË. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙË μÚÂÙ·ÓÈ΋ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙ›·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ‰˘ÙÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ ÌÈÛfi ÂÚ›Ô˘ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ ÛÙË ¢‡ÛË. * ... fi͢ÓÛË ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÔÛÔ‚ÈÂÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÚÔηÏ› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ªfiÛ¯· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ŒÚȯ ÃfiÓÂÎÂÚ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

⁄„Ô˘˜ 4,1 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ

∞Ô‰¤ÛÌ¢Û ÙÔ ¢¡Δ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∫·Ù¿ 4,5% Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠÙÔ 2010 ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ∞∂¶ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 14.

∫∞Δ∞ 4,5% Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠÙÔ 2010 ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ∞∂¶ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·Ó‹Ïı Û 224,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 235 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009. ∏ ‡ÊÂÛË ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÚÔ‹Ïı ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ηٿ 4,9% (Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 4,5% Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ 6,5%), ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ) ηٿ 12,3%, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ 4,9% Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ 3,8%. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ∞ηı¿ÚÈÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∂ÈÛfi‰ËÌ· (∞∂∂) ÌÂÈÒıËΠ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ 2,1% Î·È ·Ó‹Ïı Û 223,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 228,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§™Δ∞Δ, Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 2,1% (ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹), Ô˘ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠ̛̠ˆÛË Î·Ù¿ 12,5% ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹ (·ÌÔÈ‚¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘) Î·È Ì Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 7,7% ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹ (·ÌÔÈ‚¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹, ηıÒ˜ Î·È ÊfiÚÔÈ Â› Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘).

ªÂ›ˆÛË 28,6% ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ·’ ‰›ÌËÓÔ 2011

√À∞™π°∫Δ√¡, 14.

Δ√ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô

(¢¡Δ) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÚÁ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) fiÙÈ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ‰fiÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4,1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Dow Jones Newswires, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘

¢¡Δ Δ˙ÔÓ §›ÛÎÈ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ë ∞ı‹Ó· Ú¤ÂÈ Ó· “‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ”. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˆ˜ Ë ·ÚÔ‡Û· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘

ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË”. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ˘Ô‰¤¯ıËΠıÂÙÈο ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ EurogrÔup ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

“ŒÎÏËÍË” ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ·fi Moody’s ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο” ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞£∏¡∞, 14.

Δ

Ô ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Eurogroup ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Moody’s, Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ “¤ÎÏËÍË” ÔÏÏÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. “∑ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ηχÙÂÚ˘ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ∑. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∑. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÙÔ Eurogroup ÂͤٷÛ ٷ “ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο” ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ (∂FSF) Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢ (ESM), Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ™ËÌ›ˆÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÏfiÁˆ “ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ” Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

Eurogroup Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘. √ ∑. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›-

ıËÛË fiÙÈ Ò˜ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 24˘ Î·È 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ¤-

¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ, Ì οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ χÛË. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF), Ô ∑. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ó Ì ÔÈÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ı· ·˘ÍËı› Ë ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· 250 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÚfiÙ˘Ô” ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 80 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘.

∞£∏¡∞, 14.

ª∂πø™∏ 28,6% ÛÙ· 1,171 ‰ÈÛ. ¢-

ÚÒ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜). Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û 7,608 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 8,460 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÚȷο Û 8,572 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 8,555 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÛËÌ›ˆÛ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 672 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 736 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈԺ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÙ∂.

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢. ∫Ô˘ÛÂÏ¿ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË

¢ÂÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ¯·ÌËÏÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ º¶∞ Û ÓËÛÈ¿ ∞£∏¡∞, 14.

Δ∏ ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ ‰ÂÓ Â-

ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Û ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢.∫Ô˘ÛÂÏ¿˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÊËÌÔÏÔÁ›·. ™Â ·¿ÓÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ πˆ¿ÓÓË ∫ÔÚ·ÓÙ‹, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘-

ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ηٿ 30% Û ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·Ú·Û¯¤ıËΠ̠ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·Á·ıÒÓ Î.Ï..), Ì Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È, ¿Ú·, Î·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜.

“Œˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·Û¯¤ıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ “‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘”. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫Ô-

Ú·ÓÙ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È Û ¿ÏϘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ “¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ ı· ›¯Â ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

ΔÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ì·˜ ÏÔ‡ÙÔ ¢È¤„¢Û ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 14.

ª

ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·. “∫·È Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ë ¿ÏÏË Â›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï ÙÂÏÈο Î·È ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ·Î¤ÙԔ›Â Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠfiÙÈ “ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù·, fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ı˘Û›Â˜ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ÂÈ‚Ú·‚¢ı›, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì”.

¡· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·, ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÁÈ·

ÙËÓ ∂˘ÚÒË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ∞¤ÓÂÈÌ ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿Ï„ Ôχ ÛÎÏËÚ¿, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¤‚·˙·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ï¿ÙË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷, ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÙfiÓÈÛÂ, Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ Ó· Ûˆı› Ë ¯ÒÚ· Î·È Ó· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿. ∂›Ì·ÛÙÂ, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó·˜, ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·-

Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙÔÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜. ∑‹ÙËÛ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ì¿¯Ë Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ó· ϤÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÔÚfiȉ· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È fi¯È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Î·ÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ˙‹ÙËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û‡ÓÂÛË Î·È ˘ÔÌÔÓ‹, ÂÓÒ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜” √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¤„¢Û ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. “¡· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·˘Ù¿” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∂›Û˘, Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË“·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·: ” ◊ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‹ ·ÁÓÔԇ̠ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÙȘ ηΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜” ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ-·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ã. ¶·Ìԇ΢, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ ıÂÛÌÔ‡ ÂÈÊ·Ó›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û ÁË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ.

›· ÒÚ· Î·È 15 ÏÂÙ¿ ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ· Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ·ÏÏ¿ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ıÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. “∞ԉ›ͷÌ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ›, fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ. ◊Ù·Ó ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ı˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∫ÂÚ‰›Û·Ì ̛· ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë. ∞ÏÏ¿ Ô ·ÁÒÓ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ¢ÓÔÌ›·˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛËÌ›ˆÓ·Ó Ù· spreads ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ıÂÙÈο ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫. ¶·Ô‡ÏÈ·, ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜: “Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ Ó· οÓÔ˘Ì” √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ϤÁÔÓÙ·˜ “οÙÈ ÎÈÓ›ٷÈ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂӉȷʤÚÔÓ

∑‹ÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∞£∏¡∞, 14.

Ô˘Û›·˜, Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ηٿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÂӉ‰˘Ì¤ÓË Û ·Î›ÓËÙ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 420% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÓÒ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È ÂÚ›-

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤Ï-

ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘. √ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¿Ù˘˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ¤Ó· ÚÒÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2013-2014, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ Û¯¤‰ÈÔ

‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙȘ μڢͤÏϘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Eurogroup Î·È ÙÔ˘ Ecofin. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ú¤ÂÈ

Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “·ÍÈÔÔ›ËÛË” Î·È fi¯È “ÂÎÔ›ËÛË” . ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË “Ì ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È·” Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¿ÌÂÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ¤ÌÌÂÛË, ¯ÚËÌ·ÙÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ̤۷ ·fi ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·ı·Ú¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈ-

Ô˘ 300% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶. “ÕÚ· Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ÌÈÎÚfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜.

ΔÚÈÛ¤: ∏ ∂∫Δ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ∞£∏¡∞ ,14.

∏ ∂Àƒø¶∞˚∫∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂∫Δ) ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Â˘ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ˘„ËÏfi ¯Ú¤Ô˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Der Spiegel. ™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “∏ ∂∫Δ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊı› Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ¯Ú¤Ë, ÂÊfiÛÔÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ÙfiÎÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ó· ·Ú·Ù·ıÔ‡Ó Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ó· ÂÈÌË΢Óı›” . ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ¿ÏϘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛıÂÙ˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ - ¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ - ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ (πÚÏ·Ó‰›· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·) Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ Ë ∂∫Δ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ Ù‡Ô, Ë ∂∫Δ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ ÔÌfiÏÔÁ· ·Í›·˜ 77 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÂÚ› Ù· 50 ‰ÈÛÂÎ. ¢ÚÒ, ·ÊÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ™˘Ó‰ڛ·ÛË Û‹ÌÂÚ· Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 14.

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

°È· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ BÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ÂÓÒ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘

™·Ì·Ú¿˜: £ÂÙÈ΋ Ë ·fiÊ·ÛË ·ÏÏ¿... ...¢ÂÓ Ì·˜ ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

™À¡∂¢ƒπ∞∑∂π ·‡ÚÈÔ (Û‹-

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶·ÌÔ‡ÎË Siemens ÁÈ· ÙÔ ÍÂÌÏÔοÚÈÛÌ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞£∏¡∞, 14.

√π ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Û¯¤-

ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ÙË Siemens, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, fiÛÔ Î·È ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó”, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ·Ú¿‰ÔÛË ¤ÚÁˆÓ fiˆ˜ .¯. Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÿÚ˘ ¶·Ìԇ΢ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ¶¤ÙÂÚ ™ÔÏÌÛ¤Ó. ¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ∞¶∂ fiÙÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Û˘Á΢ڛ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÙÂÏÌ¿ÙˆÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ “·ÏÈÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiˆ˜ ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯·ÚÈÛÙԇ̔. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ Siemens ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô Î. ¶·Ìԇ΢ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙfiÛÔ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜. ªÂ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ıÂÛ ˙‹ÙËÌ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜.

∞£∏¡∞, 14.

£

ÂÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fï˜, fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Â¤ÌÂÓÂ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Â¤ÊÂÚ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË -˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜- ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ. ªÂ fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ηٿ Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·, ı· ÌÂȈı› ηٿ ‰˘Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶. ŸÌˆ˜, ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙfiÙ -ÚÔÛ¤ÍÙÂ¿ÏÈ Ì ÌfiÓÔ Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ù·¯‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË, ı· ÂÙ˘¯·›Ó·Ì ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ”. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È “·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË” Î·È “‰Ú·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘” Ô˘ Â›Ó·È Î·Ïfi fiˆ˜ ›Â- fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË”.

“∂ÓÙfi˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜“ ∞Û˘Ìʈӛ·... ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¡¢, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Â›Ó·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘, ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. √ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ “Â›Ó·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢,

°È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ, ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ-

ÎfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ı¤Ì·.

∞¿ÓÙËÛË ¶Âٷψً ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Ô

΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó¤Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫·ÙËÁfiÚËÛ Â›Û˘ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÓfiËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ·›˙ÔÓÙ·Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙË Û‡ÁÎÏÈÛË 17 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·fi„ˆÓ, ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ”. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔÌ¿گ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

ÌÂÚ·) ÛÙȘ 4:30 Ì.Ì., ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ı¤Ì·: “∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ù˘Ô˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘”.

°È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘

∂›ıÂÛË ∫∫∂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ∞£∏¡∞, 14.

Δ√ ∫∫∂, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο

Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¡¢, ÚÔÛ¿ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· fiÙÈ Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ·‚¿ÛÙ·¯Ù· ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ¡¢ fiÙÈ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È „‡ÙÈÎË Î·È Ú˯‹ Î·È fiÙÈ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜

·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘. “∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ù· ÔʤÏË Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù· ·›ÛÙÂ˘Ù· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· Î·È ·‚¿ÛÙ·¯Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ƒË¯‹ Î·È „‡ÙÈÎË Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ¡¢ Ô˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ ο-

ÓÂÈ fiÙÈ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ Ô˘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ë ÔÔ›· ηٷϋÁÂÈ: “√ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÛÎÏËÚfi Î·È Â›ÌÔÓÔ ·ÁÒÓ· Ù·ÍÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘”.

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ °∂¡√¶ Î·È ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤Ù·Í ÙË ¢∂∏ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °. ¶Âٷψً˜ ∞£∏¡∞, 14.

∫∞¡∂π™ ‰ÂÓ ÂÓ¤Ù·Í ÙË ¢∂∏ ÛÙË ‰È·‰È-

ηۛ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢∂∏, ÙËÓ ÔÔ›· -fiˆ˜ ϤÓ“ÂÔÊı·ÏÌÈÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È Í¤Ó· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·”. ∏ °∂¡√¶-¢∂∏ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÒÛÙ ٷ fiÔÈ· Û¯¤‰È· Ó· ̷ٷȈıÔ‡Ó. “√È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔ˘ fiÏÔÈ Ì·˜, fiÙÈ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ

fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¢ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÌfiÓÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. Œ¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·È fiÓÙˆ˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈο ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÂ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤Ù·Í ÙË ¢∂∏ ̤۷ Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆӔ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Flash. √ °. ¶Âٷψً˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ ˆ˜: “Â›Ó·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÂÈ fiÏÔ˜ Ô

ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜. ÕÚ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÂÈϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ ÚfiÏÔ Î·È ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë °∂¡√¶-¢∂∏, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, “Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ¢∂∏ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÔÊı·ÏÌÈÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÁ¯ÒÚÈ· Î·È Í¤Ó· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·”. ∞Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ‰Â fiÙÈ “ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÒÛÙ ٷ Û¯¤‰È· ·˘Ù¿ Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ó· ·ÔηχÙÔÓÙ·È”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

∂ÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ∞£∏¡∞, 14.

∂¡Δ∞Δπ∫√À™ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (ÚÔ¯ı¤˜) Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™ÙË ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ·fi ¿Ô„Ë Û‡ÓıÂÛ˘ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÍÂÙ¿ÛıËÎÂ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÈ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤‰ˆÛ Â-

ÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÛÙ›·Û ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· TaxisNet Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÙÔ̤· Ô˘ ÂÔÙ‡ÂÈ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¢. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜, ‚¿ÚÔ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ º¶∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ª¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤-

ÓÂÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢. ∫Ô˘ÛÂÏ¿ Î·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηıÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÙËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ‹ Ô ÙÔ̤·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Î·È ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ë ‡·ÚÍË ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·Ï›„ÂˆÓ ÙˆÓ ‰È·-

Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÙÂψÓÂȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ë ‡·ÚÍË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ‹ ·fi ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ‹ ·fi ÙÚ›Ù˜ ËÁ¤˜ ÁÈ· ·fiÎÚ˘„Ë ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ‡Ï˘, Ë ‰È¿Ú·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· ÚÔÛÌÂÙÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ı· ÂÏÂÁ¯ı› Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰·, ÙȘ ‰·¿Ó˜, Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ‹ ˙ËÌȤ˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÌÈÎÙÔ‡ Î·È Î·ı·ÚÔ‡ ΤډԢ˜, ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ¿ÌÂÛ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, Î.¿.

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘

ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· Á›ÓÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊfiÚÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∞£∏¡∞, 14.

¢

È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊfiÚÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÊfiÚÔ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ‰›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ΔÚfiÔ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¢‹ÏˆÛ˘ ºfiÚÔ˘ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ∞fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ 1. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÌÚfiıÂÛ̘ Î·È ÂÎÚfiıÂÛ̘ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi‰ÔÛ˘ ÊfiÚÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2010 Î·È 2011, ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (°.°.¶.™.) www.gsis.gr 2. √È ˘fi¯ÚÂÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ TaxisNet Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi ¶√§.1178/ 7.12.2010, ∞¢∞41ºª∏-Δ§(º∂∫μ’/9.12.10) ∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÙËÓ °°¶™ ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û˘. 3. √È ÙÚÔÔÔÈËÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·fi‰ÔÛ˘ ÊfiÚÔ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2011 ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ¢.√.À. 4. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2010 Î·È 2011 Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ TAXISnet ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011.

∞Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ √È ˘fi¯ÚÂÔÈ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÊfiÚÔ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Û ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ fiÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë “Δ·˘ÙfiÙËÙ· ¶ÏËڈ̋˜” , ÛÙÔÈ¯Â›Ô ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÏËڈ̋˜ ÛÙËÓ

ÙÚ¿Â˙·. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ 1. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 59 ÙÔ˘ Ó.2238/1994, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 20‹ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ª·ÚÙ›Ô˘, ª·˝Ô˘, πÔ˘Ï›Ô˘, ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô „ËÊ›Ô ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ (A.º.M.) ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, Ì ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ „ËÊ›Ô 1 ÙËÓ ÂÈÎÔÛÙ‹ (20‹) Ë̤ڷ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤ÓÙÂη (11) ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜. ∂ȉÈÎÒ˜, Â¿Ó Ô ˘fi¯ÚÂÔ˜ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘

¶ÚfiÛıÂÙÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ∞£∏¡∞, 14.

™∂ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ó¤Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ-

¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È Ë ÈÚÏ·Ó‰È΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ηٷ٤ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· “Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Û ÊÂÚ¤ÁÁ˘· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ”.

∏ ÌÂıfi‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÚfiÔ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ ÂÎÙ˘ˆÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÃÔÏ·ÚÁÔ‡ (¡ÔÌÈÛÌ·ÙÔÎÔ›Ô). øÛÙfiÛÔ, Ô ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ΔÙ∂, Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÚfiÛıÂÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ “·Ó¿Û·” ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ Ú¿ÍË, Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ÂÓ¤¯˘ÚÔ Ù›ÙÏÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÈÙÏÔÔÈË̤ӷ ÛÙÂÁ·ÛÙÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ·.

ÊfiÚÔ˘ ··Û¯ÔÏ› ‹ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· ·fi Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ ¿ÚıÚÔ˘ Î·È ÓfiÌÔ˘, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛÂ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· οı ̋ӷ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÛÙ‹ (20‹) Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË Ì‹Ó·. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘. 2. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ηٿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹, ıˆÚÂ›Ù·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÏËڈ̋˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ŒÏÂÁ¯Ô˜ - ∂ÓË̤ڈÛË ¢.√.À. 1. ∏ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ °.°.¶.™., ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º.ª.À. Î·È ÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ·Ó¿ ˘fi¯ÚÂÔ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ú·Ï·‚‹˜ Î·È ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· TAXIS . 2. ∏ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ H ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË 2011 ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi 1.1.2011 Î·È ÌÂÙ¿. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË 2011 Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¢‹ÏˆÛ˘ ºfiÚÔ˘ ªÈÛıˆÙÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ∞fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi 1.1.2011 ¤ˆ˜ 30.6.2011 Î·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÁÈ· ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi 1.7.2011 Î·È ÌÂÙ¿.

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·fiÛ˘ÚÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞£∏¡∞, 14.

¶Δø™∏ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 88,2% ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 15 Ë̤Ú˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› ÛÙ· ΤÓÙÚ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ù˘ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ √¯ËÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂¢√∂) 4.685 Ô¯‹Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ 40.000 ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ 2009. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô‡Ù ÙÔ 10% ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔÛÊÔÚÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·” ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ Ù· ·¤Û˘Ú·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, Á˘Ú›˙Ô˘Ó fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›Â˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÙÔ ‰ÒÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Í›·˜ ¤ˆ˜ 3.000 ¢ÚÒ. ∞Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ηÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ‚˘ıÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ “ÓÙfiÌÈÓÔ” ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ηıÒ˜ Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ¿Ù˘· ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘, ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 3.000 ÂÌÔڛ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È ÙȘ ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ·ÁÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ πÃ, ÂÓÒ Û ÂΛÓË ÙÔ˘ 2009 ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ›¯·Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·Ï¿ ÙÔ ·¤Û˘Ú·Ó.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 14.

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË: 5, ∏̤ڷ: 2Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 14-03-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 69, 113 Î·È 142. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 69663 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 113481 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 142664 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 69685 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 113503 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 142686 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 69396 69650 113214 113468 142397 142651 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 69258 69282 69579 69624 69628 69748 113076 113100 113397 113442 113446 113566 142259 142283 142580 142625 142629 142749 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 69015 69065 69067 69094 69103 69151 69154 69164 69184 69202 69217 69224 69254 69263 69305 69356 69409 69419 69442 69448 69450 69489 69497 69498 69530 69558 69562 69574 69597 69600 69625 69630 69655 69671 69693 69703 69744 69780 69785 69812 69816 69817 69883 69890 69913 69918 69927 69968 69979 69995 113002 113020 113035 113042 113072 113081 113123 113174 113227 113237 113260 113266 113268 113307 113315 113316 113348 113376 113380 113392 113415 113418 113443 113448 113473 113489 113511 113521 113562 113598 113603 113630 113634 113635 113701 113708 113731 113736 113745 113786 113797 113813 113833 113883 113885 113912 113921 113969 113972 113982 142016 142066 142068 142095 142104 142152 142155 142165 142185 142203 142218 142225 142255 142264 142306 142357 142410 142420 142443 142449 142451 142490 142498 142499 142531 142559 142563 142575 142598 142601 142626 142631 142656 142672 142694 142704 142745 142781 142786 142813 142817 142818 142884 142891 142914 142919 142928 142969 142980 142996 ΔÀÃ∂ƒ∂™ Ãπ§π∞¢∂™ ™∏ª∂ƒ∞ √π: 69, 113 Î·È 142. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 69000 ¤ˆ˜ 69999, ·fi 113000 ¤ˆ˜ 113999 Î·È ·fi 142000 ¤ˆ˜ 142999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ¶ƒ√™√Ã∏: ·) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÚÙ›Ô˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÏ‹ÚˆÛ˘, ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· οı ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ (1/10) Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4,00 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜. ‚) °È· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ Ì ¿ÚÙÈÔ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∫Ï‹ÚˆÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi.

24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ô °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘

ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Û ÔÛÔÛÙfi 10% «∞Ó ÙȘ Ï‹ÚˆÓ·Ó fiÏÔÈ ı· ˘‹Ú¯Â ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 30%, ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ» ∞£∏¡∞, 14.

Δ

ËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ 10% Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011, ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂μ∂∞, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫. ª›¯·ÏÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ.

ΔfiÓÈÛÂ, fï˜, fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ·Ì‚Ï˘Óı› ·ÈÛıËÙ¿ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ’’∞Ó fiÏÔÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ı· ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 30% , ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ. ªÂ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë Ì›ˆÛË ı· ÂÈÙ¢¯ı› Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·Ù¿ 10%’’. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ì ÙȘ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂÙËı› ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÔı˘Ì›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÌfiÓÔ Ì 25 ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ 13 Δ·Ì›ˆÓ. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ, ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÒÛÂÈ fi-

ˆ˜ › ηÚÔ‡˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ·, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ Î. ∫. ª›¯·ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ‡ÊÂÛ˘ ˘ÔÓÔ̇ԢÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘

2010 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √∞∂∂. “ŸÛÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. ŸÛÔ Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÁˆÌ¤ÓË, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, fi¯È ·fi ÂÈÏÔÁ‹ ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁηÛÙÈο, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÔÙÂÏ›

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛÒˆÓ Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ‹ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ Î·È ·ԉ‰ÂÈÁ̤Ó˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿„Ô˘Ó. - ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ ·Ó·Áη›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÍÂ·ÁÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ··Û¯fiÏËÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠfiÙÈ Î·È ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, fiˆ˜ Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ’’‰ÈfiÙÈ ·Ú¿ Ù· fiÔÈ· ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù·, ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ì Ôχ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜, ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ Î·È ‰›Î·ÈÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›” .

¡¤Ô ηıÂÛÙÒ˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011

∞˘Í‹ÛÂȘ 8% ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ì ‰È·‰Ô¯È΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ∞£∏¡∞ , 14.

ªÂÛÔÛÙ·ıÌÈ΋ ·‡ÍËÛË 8% ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ı· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1.1.2011 Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Δ·Ì›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘. √ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÙÈ̈Ú›” fiÛÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Δ·Ì›·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 30% ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì fiÛÔ˘˜ ‰È·Ó‡Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ‚›Ô Û ¤Ó· Ù·Ì›Ô. ™Â ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηıÂÛÙÒ-

ÙÔ˜: √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó ‰È·‰Ô¯Èο Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘: ¶¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ· ¤ÙË ‹ 1.500 Ë̤Ú˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ 20 Ì‹Ó˜ ‹ 500 Ë̤Ú˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‹ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÙÔ˜. ™·Ú¿ÓÙ· Ì‹Ó˜ ‹ 1.000 Ë̤Ú˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ 12 Ì‹Ó˜ ‹ 300 Ë̤Ú˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·-

™∂ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤-

ÌÙË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ªª∂. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “ÔÈ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ¶.√.∂.™À., ¶.√.™.¶.∂.ƒ.Δ., ¶.√.∂.¶.Δ.À.ª. Î·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Δ‡Ô˘ Î·È μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÿÚÙÔ˘, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÙËÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ªª∂, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÔχÌÔÚʘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ - ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË- Ó· ·Ô‰ËÌ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì·˜ ‰Èη›ˆÌ·, ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, ÌÂıÔ‰È΋ Î·È Û˘Ó¯‹ Ì·˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÔÏÔ̤وË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ªª∂ - ÛÂ Û˘Ì·Ú¿Ù·ÍË Ì ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜- ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” .

ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ’’ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÂÈϤÔÓ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÔӛ̈˜ ÌÈ· ‚fiÌ‚· ¤ÙÔÈÌË Ó· ÂÎÚ·Á›. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜ , ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ fiˆ˜: - √ÚıÔÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ. ªÂ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ì ۯ¤‰ÈÔ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÈηӤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηٿÚÙÈÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. - ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂϤÁ¯Ô˘, ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ. √È ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜.

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô: ∫·Ù¿ÏË„Ë ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ·fi ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ-ª∞™ √ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ª¤ÙˆÔ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™)

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ηٿÏË„Ë ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÛÙ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ‰˘Ô ÒÚ˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î¿ı ·ÛıÂÓ‹ ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‹ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘Á›·˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Â›¯Â Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ (Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ó¤Ô˘˜) Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¯¿ÏÈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fiÛÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÁÈ·Ù› ‹‰Ë ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·fi οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÂÓÈο ÙË Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÌÈ·˜ Î·È ·˘ÙÔ› ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ˆ˜ Ì ·˘Ù¿ Ù· ¤ÛÔ‰· ηχÙÔÓÙ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ.... √È ÊÔÚ›˜ Â¤ÌÂÓ·Ó ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤ÚÂÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ fiˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·... ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó Ù· 5 ¢ÚÒ” .

·Û¯fiÏËÛ˘ ‹ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ÏfiÁˆ ·Ó·ËÚ›·˜ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. √È Û˘ÓÙ¿ÍÈ̘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó·Ó Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ô˘ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi 1,020 ˆ˜ 2,438 ·Ó·ÏÔÁÈο ·fi ÙÔ 1Ô ˆ˜ ÙÔ 45Ô ¤ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. √È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ÙfiÈÓ ÂÎfiÓËÛ˘ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi 1.1.2011 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹ Î·È ÌÂÙ¿.


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

ª¤Û· ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ËÁÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ

“ŸÌËÚÔ˜” ÂÈÏÔÁÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ °È· ÙÔ 2011 Ë fiÏË ı· ·ÚÎÂÛÙ› Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ

“Ÿ

ÌËÚÔ˜” ÂÈÏÔÁÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Â›Ó·È Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ËÁÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 Ë fiÏË ı· ·ÚÎÂÛÙ› Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ. ª¤Û· ·fi ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È “ÌÂϤÙ˜” Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ¿ÚÎÈÓ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜.

̤ÏÏÔÓ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ Û ÔÛÔÛÙfi 80% ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È Î·Ù¿ 20% ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. “√ ·ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ”, ›Â Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·˘ÙÔÓfiËÙ˜ Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÓÒ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ÌfiÏȘ ÛÙȘ 10.3.2011 „ËÊ›ÛÙËΠۯÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·, Ë ÔÔ›· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ º∂∫. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È Î·È ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÌÈÁÒ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÔÈ ·ÓÈÛfi‰˜ ‰È·-

‚¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ μfiÏÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ¢‹ÌÔ Ì ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·˘ÙÔÓfiÌËÛË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ∞¶∂ ÔÏÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË 25 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ ΢ڛˆ˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ·ÊÂÙËÚ›· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙȘ ∞¶∂. ∂›Û˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙËωȷ¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ “¤Í˘ÓÔ˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜”. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 2011 ¤¯ÂÈ ‰ÔÌËı› Û ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, Ù· ÔÔ›· ˘ԉȷÈÚÔ‡ÓÙ·È Û “Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ·” Î·È “Ó¤·” ¤ÚÁ·. ™Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· οı ˘ԉȷ›ÚÂÛ˘ ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÒÛÙ ӷ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ fiÔÈÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi ›¯Â ÚÔËÁËı› ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ √Δ∞. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó Â-

∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· “¤ÚÁ· Î·È Ë̤Ú˜” ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ, Ì ÙË Ó¤· fiÏË Ó· ηÏÂ›Ù·È Ó· “ÏËÚÒÛÂÈ” ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ¶ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ›¯·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÚˆı› - ¯ˆÚ›˜ Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÌfiÓÔ Ë ·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜”, ·ÏÏ¿ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ - Î·È ¤ÚÁ· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2011 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ “˘ÔÓÔÌ¢Ù›” ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· ‰Â‰Ô̤ӷ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙȘ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 30 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηıÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙȘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È “‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜”, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÙÂÏ› “Á¤Ê˘Ú·”, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¯ÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ 5ÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “∂Ì›˜ ı¤Ï·Ì ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÛËÎÒÓÔ˘Ì Ï¢΋ ÛËÌ·›· ·Ó Î·È Â‡ÎÔÏ· ı· ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÙ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ “ÁÔÓ·Ù›˙ÂÈ””, ›Â Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ·fi ÙËÓ “¿ÓÔÈ·” Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ‚ÁÂÈ ·Ó ÎÈÓËı› Û Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ıÂ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ ¢ηÈÚ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ

∂ÂÚÒÙËÛË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÁÈ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ∏ ·Ú¿Ù·ÍË “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÙÔ˘ Î. ª.

¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ η٤ıÂÛ ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ”. ™ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ۯ‰fiÓ ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ, ‹Ù·Ó ÂÎ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∫∂¢∫∂, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ 30-35.000 ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 80-90.000 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÎÔ‹ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÔ‡ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ.

√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - ¶fiÛ· ‹Ù·Ó Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010 Î·È fiÛÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Û’ ·˘Ùfi; - ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÔ ¿Óˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi fiÛÔ ı· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÈÔ ¿Óˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û’ ·˘Ùfi; - ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ·; - ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ·Úı› ¿ÌÂÛ· Ë ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÎÔ‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË Ï‹ÁÌ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘;”.

Í·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ËÁ¤˜ (Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰·, ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο, ™∞Δ∞ Î·È ∂™¶∞). ∏ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 16.927.844,24 ¢ÚÒ, ÚfiÎÂÈÙ·È, ›Ù ÁÈ· ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi, ›¯·Ó ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÒıËηÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù· ÔÊ›ÏÂÈ ϤÔÓ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ›Ù ÁÈ· ¤ÚÁ· Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈË̤ӷ Ô˘ ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘. ™ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 6.417.525,44 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¢ÚÒ Â›Ó·È 29.125.049,68, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ fiÚÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 21.714.853,34. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 7.410.196,34 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 3.708.896,34 ÛÂ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 3.701.300,00 ÁÈ· ‰·¿Ó˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∫·Ù. Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

√ÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ √ƒ∫øΔ√π ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤-

È·Û·Ó ¯ı˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙÔȯ›· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi οı ˘ËÚÂÛ›· Î·È “Ô‰ËÁfi” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ÂÓÒ Ë ¤Ú¢ӷ ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ¤ÏÏÂÈÌÌ· 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ™Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶·È‰ÈÔ‡ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠӤԘ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ·Ù› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ˆ˜ ÏËÚˆı¤ÓÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÚˆı›. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙ· ¡ÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ˙‹ÙËÛ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı› Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙÔȯ›· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘.


M·ÁÓËÛ›· 12

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

¢ÈÏ‹ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Û μfiÏÔ Î·È ÃÔÏ·

¶ÏËÛ›·Û·Ó ÙÔÓ... ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù ΔÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ

˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, ¤ÓÙ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ì›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó ÏËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Û›ÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÚ›· ÔÏÂÌÈο ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· ηϿÛÓÈÎÔÊ, ÂÙ¿ ÈÛÙfiÏÈ·, ¤Ó· ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ 38¿ÚÈ Û¤ÛÈ·Ï, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ê˘ÛÈÁÁ›ˆÓ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙÔϤ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÂÚԇΘ, ¤Ó·˜ Ê¿ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ·Û‡ÚÌ·ÙÔÈ. ™Â ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙÈÒÓ, Ë ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ 03.15 ÙÔ Úˆ›, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¢›¯ˆ˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 25 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ¿ÏÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ μ›·˜ (¢.∞.∂.∂.μ.) Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙfiÙ 22¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÈΛÌÂÓË ÏËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ Û·Ú¿ÓÙ· Ë̤Ú˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··Û¯ÔÏ› Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔÂÙ‹ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ “ÁÈ·Ù› ¿ÏÈ ÛÙÔ μfiÏÔ;”, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Û˘Ó¿Ì· ·Ï‹ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË. ΔfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ¢∞∂∂μ Î·È ÙˆÓ ∂∫∞ª ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Î·È ™·ÁÁ·Ú›Ô˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ËÁ‹, ÁÈ· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¤ÏÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ì›ÓÂÈ Î·ÈÚfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Èı·Ófiٷٷ ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. “∂Ӊ›ÍÂȘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ªÔÚ› ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ Ó· ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Î·È ·Ï¿ Ô ÃÚ. ΔۿηÏÔ˜ Ì „‡ÙÈη ÛÙÔȯ›· Ó· ÙÔ ÓÔ›ÎÈ·Û ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛ˘ Ì‹Ó·. ªÔÚ› ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ›¯Â ‚ÚÂÈ Û›ÙÈ ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ÊÔÈÙËÙ‹ Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ËÁ‹. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ı› ·fi ÙË ¢∞∂∂μ fiϘ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ª¿ÚÙÈÔ Î·È ÙˆÓ 5 ·ÙfiÌˆÓ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÔÈ· Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (ηٷÁˆÁ‹, ÂÚÁ·Ûȷ΋ Î.Ï.). ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ˘, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi οÔÈÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ·, ˘‹Ú¯Â ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ οÔÈÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓˆÓ.

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ËÌÂÚÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∞∂∂μ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘˜, η٤ÏËÍ·Ó Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÎÈ ¤ÛÙËÛ·Ó Âȯ›ÚËÛË ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈˆÎfiÌÂÓˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. “°ÈÓfiÙ·Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ¶Ô‡ ‹Á·ÈÓ·Ó, Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó, ÔÈÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó, fiÙ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙÔ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó, ÙÈ ÒÚ· ͢ÓÔ‡Û·Ó ÙÔ Úˆ›. ∫¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜ ›¯Â ηٷÁÚ·Ê›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î¿ÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ οÔÈÔÈ

ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ™ËÌÂÈÒÛÙ Â›Û˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ›‰È· ËÁ‹, fiÙÈ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi Û˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ηÊÂÓÂ›Ô Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ı·ÌÒÓ˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂›Û˘ Ë Ô‰fi˜ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚȈÚfiÊÔ˘, Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ Ô‰fi˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¤Ï¢ÛË Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. √È Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ›¯·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÏ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¿„ÔÁ·. ∞ÎfiÌË Î·È Ô... ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ›¯Â ÂÎÙÈÌËı›” . ∏ Âȯ›ÚËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙȘ 03.15 Û‡Ìʈӷ Ì ۯ¤‰ÈÔ Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∞∂∂μ, Ù· ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∂§.∞™. ÁÈ· ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ ηıÔÚÈÛÌfi ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ô‰ÒÓ, ʇϷÍË ÂÈÛfi‰ˆÓ ÛÙË ˙ÒÓË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡, ÂÎÙÚÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î.Ô.Î. ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ¤ÚÈÍ Ô‰Ô›, ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ¯‡Ù·Ù˜ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 53 ¿Ú¯È˙Â Ë Âȯ›ÚËÛË ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¶·Ú¿ı˘Ú· Î·È Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¿ÏÏË ¿ÓÙÚ˜ √Ì¿‰·˜ ∂Êfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙ·ÏÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ (∂.∫.∞.ª.) Ì·˙› Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ·Ú·‚È¿ÛˆÓ, ÂÓÂÚÁÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ fiÚÙ·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÚÈÔ‡. ™Â ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÈÊÓȉȿ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË.

● ∏ ÎÏÔ‡‚· Ù˘ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ οو ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ¤ÓÙÂ

● °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜

● ¡Ù·ÌÈ¿ÓÔ ªÔÏ¿ÓÔ

● √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ ŸÏÁ·

● °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ôχ‰ˆÚÔ˜

∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, Ù· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û Ù˙È Ù˘ ∂∫∞ª Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÎÈ ¤Ê˘Á·Ó Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË.

ÃÙ‡ËÌ· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ “¶˘Ú‹ÓˆÓ”

● ¶¿ÓÔÏÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁÈ¿Êη

ªÂ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔۛ˜

● ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔۿηÏÔ˜

ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” ηٷ˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§.∞™., “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚ¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ μ›·˜ (¢.∞.∂.∂.μ.) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∫·Ù·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ªÔÓ¿‰· (∂.∫.∞.ª.) Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ¤Ú¢Ó˜, Û ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏË-

● ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÔ˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÔÈ ¤ÓÙÂ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜

ÛfiÓÙÔ˘ 53, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √Úʤˆ˜ 21, ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¤ÓÙ (5) Ë̉·Ô› (Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·) ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È Î·È ÙÚÂȘ Ë̉·Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘, ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔۛ˜ ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1986 ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Ntamiano Bolano ÙÔ˘ Ptolemeo, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1987 ÛÙÔ ΔÂÂϤÓÈ ∞Ï‚·Ó›·˜, ΔۿηÏÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ÙÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1979 ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ: Δ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Δ˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, ηٷÛ΢‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ‚ÔÌ‚ÒÓ Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓfi ΛӉ˘ÓÔ Û ͤӷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ¿ÓıÚˆÔ Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹. Δ˘ ¤ÎÚË͢ ηٿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ·„ÂÈ ÎÔÈÓfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Û ͤӷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ¿ÓıÚˆÔ Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹. ∫·Ù¿ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √Úʤˆ˜ 21 ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ (1) Ë̉·fi˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛ‹¯ıË Ì›· Á˘Ó·›Î·. ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ›ٷÈ, ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 53, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: ΔÚ›· (3) ÔÏÂÌÈο Ù˘Ê¤ÎÈ· Ù‡Ô˘ Kalashnikov. ∂Ù¿ (7) ÈÛÙfiÏÈ·, ŒÓ· (1) ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ 0.38 special, ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ê˘ÛÈÁÁ›ˆÓ, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ™ÙÔϤ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ¶ÂÚԇΘ, º¿ÚÔ˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ (∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜), ∞Û‡ÚÌ·ÙÔÈ. ÃÂÈÚfiÁڷʘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÚÔÂÙԛ̷˙·Ó ÏËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈ· Î·È ‚·Ï›ÙÛ˜ Ù·Íȉ›ˆÓ, ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˙› Ì ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Î·È ÁÂÓÓÂÙÈÎfi ˘-


M·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

ÚÁfi ÌÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È ÂÓÙÔÈÛÌfi ÁÈ¿Êη˜ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·

›·˜ Ì ÙȘ ¤ÓÙÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·; ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” - ™¯Â‰›·˙·Ó ÏËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙·

● •·ÊÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ AÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜

Ô˘ 30 ̤Ú˜ ·fi ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ·Ú¯¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÎfi¢·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û›ÙÈ ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈı¤ÛÂȘ. ŒÚ¢Ó˜ ¤ÁÈÓ·Ó, Â›Û˘, ÛÙ· ·ÙÚÈο Û›ÙÈ· ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ÙÔ˘ ∞Ï›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÁÈ¿Êη˜ fiÔ˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÂÎÚËÎÙÈο Î·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â-

ÓÙfi˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı› Û˘ÓÔÏÈο 24 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜” .

™ÔÎ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ∞ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “ÃÚ˘Ûfi μ·Ú¤ÏÈ” , ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·È ÔÏ˘ÏËı‹ ·ÚÔ˘Û›· ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤Ê¢Á·Ó ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘

● √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ŒÎÏËÎÙÔÈ Î¿ÔÈÔÈ Á›ÙÔÓ˜, ·ÎfiÌË Î·È È‰ÈÔÎً٘ ‹ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, fiˆ˜ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊÔ˘ ‹ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ‹Ù·Ó ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ηıÒ˜ ÔÈ Û˘ÏÏË-

ÏÈÎfi Ô˘ ı· Û˘ÏϤÍÂÈ Ë ™‹Ì·ÓÛË, ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ›ٷÈ, ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √Úʤˆ˜ 21 ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· (1) Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÁÎÏÔ Î·È ÛȉÂÚÔÁÚÔıȤ˜. Δ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ηٷۯ¤ıËηÓ, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∏ ∂§.∞™. ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Ì ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ, ÂÓÒ Ì ÓÂfiÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÍ¿‰· Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜: √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘ ŸÏÁ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ1980 ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜, ¶Ôχ‰ˆÚÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1982 ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1985 ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÁÈÓ Ӥ· Âȯ›ÚËÛË Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™·ÊÔ‡˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÓÔÈÎÈ¿ÛÙËΠÚÈÓ ·fi ÂÚ›-

ŒÎÏËÎÙÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ •∞º¡π∞™ª∂¡√π ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ

Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·fi ÙÔ Úˆ› Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ¤ÊÔ‰Ô ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ∂∫∞ª ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊfi‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ‹Ù·Ó Ó· “È¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‡ÓÔ” ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔۛ˜ ˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ʈ-

ÙÈ¿˜” . Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·Ú¯Èο ˘¤ıÂÛ·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈ· ÏËÛÙ›·, ·ÏÏ¿ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ‰‡Ô ÙÂÙÚ·ÁÒÓˆÓ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ “Ì·‡ÚˆÓ Ù˙›” , ÔÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ŒÎÏËÎÙÔÈ, ‰‹ÏˆÓ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ¶·Ú’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ·Ú·-

● ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÏÏ‹„ˆÓ

ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ›¯Â ÌfiÏȘ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Ô˘ ›¯Â ÓÔÈÎÈ·ÛÙ›, Ù· ¤ÓÙ Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· -Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·- Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÂΛ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Â·Ê¤˜ Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ‰‹ÏˆÓ·Ó ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Î·È ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Î·È ™·ÁÁ·Ú›Ô˘), ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Î·ÊÂÓ›Ô, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÚÒËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ‡ÔÙÔ. ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·ÁÈ¿Êη ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Ô ¤Ó·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ʤ-

ÚÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. √È ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ™‹Ì·ÓÛ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÛÈı·Ì‹ ÚÔ˜ ÛÈı·Ì‹ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÓÒ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Ú·¯ı›, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙ· ‰‡Ô ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӷ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ÚÈṲ̂ӷ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿, ÂÓÒ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È.

50% Î·È 60% ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 104 ñ ΔËÏ.: 2421030742 ñ μfiÏÔ˜

● ∏ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Âȯ›ÚËÛË Ù˘ AÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

Êı¤ÓÙ˜ ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÌ·‰Èο Û ÒÚ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·È¯Ì‹˜ ‹ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ı˘Ú·, Ó· οıÔÓÙ·È ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‹ ·ÎfiÌË Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ Î.Ï.

¶ÔÚ›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÌ¿‰· ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Ó·ÚÒÓ,

Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜. ªÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÓÙÂ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·Ó Î·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂§∞™ Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ª∞Δ.

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1920

ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΡΑΗ 79 • ΤΗΛ.: 24210 33938 ΚΙΝ.: 6947 945613


M·ÁÓËÛ›· 14 ™ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Δ∏¡ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰È-

ÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì·˙› Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘, Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙȘ 2 Î·È 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, fiˆ˜ ‰È·‚È‚·ÛÙ› Ë ·ÚÈı. 656/21.02.2011 ŒÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·fi 23/2/2011 ¤ÎıÂÛË ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ϤÁ¯Ô˘, Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›·, Ù· ›‰È· Ù· ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ¢.™., ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: 1) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫√À ∂¶πÃ∂πƒ∂π¡ ™Δπ™ Δ√¶π∫∂™ ªª∂ ª∂§∏ Δ√À ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√À ª∞°¡∏™π∞™” , 2) ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, 3) ·ÌÔÈ‚¤˜ ªª∂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, 4) ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙÚ›ÙˆÓ ·fi ∂∞∂ª, 5) ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, 6) ‚È‚Ï›Ô ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, 7) ¯ÚÔÓÔÌ›ÛıˆÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ̤ۈ ∂∞∂ª, 8) ·ÒÏÂÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, 9) ¢∂∫∞ªª - ·ÒÏÂÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È 10) ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈ΋ ŒÎıÂÛË 2010. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ۈ̷Ù›· Î·È ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ÎÚ›ıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ηı’ fiÏ· ÓfiÌÈ̘”.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÏÔıÂÛ›· ÈÂÚ¤ˆÓ ∂∫¢∏§ø™∏ ÁÈ· ÙË ‰ÈÏÔıÂÛ›· ÈÂÚ¤ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ë ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ıÂÔÏÔÁ›·˜. £¤Ì· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Â›Ó·È “ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ·¿‰Â˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÌÈÛıÔ‡˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ‰‡Ô Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÂÈÓ¿ÂÈ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηıËÁËÙ¤˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ. ™˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈ΋ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈηχÙÔÓÙ·È”.

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ì·˜

ª¤¯ÚÈ Î·È 50% ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ª ¤¯ÚÈ Î·È 50% ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ϤÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜.

∏ “£” ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÌÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiÏÔÈ ··ÓÙÔ‡Û·Ó Î·Ù·Ê·ÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÙÚ¿˜, ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÌÔ˘ Û˘Ó‹ıÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 50%. Δ· ¿ÓÙ· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ϛÛÙ· ·fi ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ηχÙÂÚ·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÔ› Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ›. °ÂÓÈο ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ï›Á· ·’ fiÏ·, ·fi ÙÚfiÊÈÌ·, ·fi ›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÔÈÙ¿Ì ӷ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ›Ûˆ˜ Î·È Ù· ÌË ÂÒÓ˘Ì·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ™. ›Â: “Œ¯Ô˘Ì ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∫ÈÓԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ¯·ÚÙ¿ÎÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ì ¤Ú·. ªÂÙÚ¿Ì ٷ ¿ÓÙ·, fiˆ˜ ı· οÓÔ˘Ì ÂÍfi‰Ô˘˜. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ífi‰Â˘·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ô‡ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó, Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó fiÏÔÈ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ÛÙË ¢∂∏. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú·. ∂‰Ò

● Δ· ¿ÓÙ· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ϛÛÙ· ·fi ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂ٠ϤÂÈ Ô Î. ∫. ΔÛÈÙÚ¿˜

● ∏ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ™‡ÚÔ˜ Δ˙ÔÚÌ·Ù˙‹˜

ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ı· ÌÂȈı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÈÔ‚·ÓÔ‡‰Ë˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ÙfiÓÈÛÂ: ∏ ηٷӿψÛË Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚË ϤÔÓ. √È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ÌÂÈÒÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ‡¯ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ∫·È ·’ fi,ÙÈ ‚Ϥˆ ¿Ì ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fi¯È ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·ÎfiÌË ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ì·˜ ηٷı¤ÙÂÈ Î·È Ô Î. ™‡ÚÔ˜ Δ˙ÔÚÌ·Ù˙‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë

‰ËÛË, Ù· η‡ÛÈÌ·, ·ÎfiÌË Î·È ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Â‰Ô̤ÓË Ì ¿ÌÂÛ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ʤÚÓÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Î·È ·˘Ù‹ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ™ÙÔÓ √Δ∂ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÔÈ ·ÓÂÍfiÊÏËÙÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 500.000. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi ÁÈ·

ÎÚ›ÛË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ù· ·˘Á¿ Î·È Ù· ηϿıÈ·. ¶Ï¤ÔÓ ÎÈÓÔ‡Ì·È ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈο, ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, fiˆ˜ ÛÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË, ÙËÓ ˘fi‰ËÛË. ∞fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙ· ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙ·. ™ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Íԉ‡·Ì ·ÏÈfiÙÂÚ· ÙÔ Ì‹Ó· 400500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÌÂÈÒıËΠÛÙ· 350 ¢ÚÒ. Ÿ,ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙ›, Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. Δ›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘fi‰ËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÙÛ·ÁοÚË. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·, ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ˘fi-

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· “Ú¿ÛÈÓË” ηٷӿψÛË ·fi ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ ¶ƒ√Δ∞™∂π™ ÁÈ· “Ú¿ÛÈÓË” ηٷӿψÛË Î¿ÓÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú¯Èο ˆ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜, Ì·˜ “‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó” ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜, ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ì·˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î.¿. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì Û ÌÈ· ̤ڷ ÙfiÛÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, fiÛÔ˘˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ¶Ú¿ÛÈÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹ - ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ΔÔ 20% ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ηٷϋÁÂÈ ÛÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷӷψı›. - ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ÊÚ¤Ûη, ÓÙfiÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÔ¯‹˜. Δ· ¤ÙÔÈÌ· Á‡̷ٷ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÏËıÒÚ· Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ Î·È ÙfiÓÔ˘˜ ·Ï¿ÙÈ, Ï›Ô˜, ˙¿¯·ÚË Î.¿. - ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÚÂ¿ÙˆÓ ··ÈÙ› ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ÊÚÔ‡Ù·, Ï·¯·ÓÈο, ‰ËÌËÙÚȷο, fiÛÚÈ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÏÂ˘Î¿ ÎÚ¤·Ù·, „¿ÚÈ· Î·È ÁÏ˘Î¿. - ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ‰È·ÙÚÔÊÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ¯ËÌÈο

ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ (ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ˘˜) ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞ӷ·ÎψÛË - ªÂÈÒÓÔ˘Ì ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ë Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯·ÚÙ›. - ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ·Ó·„˘ÎÙÈο Û ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· Á˘¿ÏÈÓ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. - ¢ÂÓ ÂÙ¿Ì ÛÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË ‚·Ê¤˜, ‰È·Ï˘ÙÈο ‹ Ï¿‰È·. ¢ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÌÔÚÊ‹ ÛÚ¤È. ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û Â›Â‰Ô Î·ÙÔÈΛ·˜ ‹ Âȯ›ÚËÛ˘: - μÈÔÌ¿˙· ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi. - °ÂˆıÂÚÌ›· ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi. - ∏Ïȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi. - ªÈÎÚ¤˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ. - ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÈ·ÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - ∞ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ Ï¿Ì˜ ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜ Ì ӤԢ˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ηٷӿψÛ˘. - ∫Ï›ÓÔ˘Ì ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÎfiÙË (‰ÂÓ ÙȘ ·Ê‹ÓÔ˘Ì Û ηٿÛÙ·ÛË stand

by). - ¢ÂÓ Í¯ӿÌ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ. - ÷ÌËÏÒÓÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· χÛ˘ ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ Î·È ϤÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ. - √È ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 90% ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi Ù· PC. - ª·ÁÂÈÚ‡ԢÌ ¤Í˘Ó·, Û ÛÎÂ‡Ë Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÛٛ˜ Ì ÙÔ Î·¿ÎÈ ÎÏÂÈÛÙfi. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡ - ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ÁÈ· ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙ· ˘‰Ú·˘ÏÈο Ì·˜. - ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙË ‚Ú‡ÛË fiÙ·Ó ÏÂÓfiÌ·ÛÙÂ, ͢ÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ‹ ‚Ô˘ÚÙÛ›˙Ô˘Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· Ì·˜. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‚ÂÓ˙›Ó˘ ∞ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ π.Ã. ÂȉÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. - ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ψÊÔÚ›·, Ô‰‹Ï·Ù· ‹... ÂÚ¿ÙËÌ·. - ∫¿ÓÔ˘Ì ٷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ services ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Ì·˜. - ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ٷ η˘Û·¤ÚÈ·, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î·Ù·Ï‡ÙË. - ∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ-˘‚ÚȉÈο Ô¯‹Ì·Ù·. √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË - ŸÙ·Ó Ô‰ËÁԇ̠·ÔʇÁÔ˘Ì οı ¿ÛÎÔË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ‹ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. - ∂ϤÁ¯Ô˘Ì ٷÎÙÈο ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ.

Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÔ‰·. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ‰Ú·Ì·ÙÈο, ηıÒ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 54% ··ÓÙ¿ fiÙÈ Ì¤ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ̤۷. ∂›Û˘ ÙÔ 64% ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› Û ÊıËÓfiÙÂÚ· ηٷӷψÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÓÒ ÙÔ 81% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰··Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ηϿıÈ ÂÓfi˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ “ÛηÚʿψÛ” ÛÙ· 2.253 ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 2.142 ¢ÚÒ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∑ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ ··È-

ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ Û ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ∞ÁÚÈ¿, ÂÓÒ ¤Î·Ó·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ fiÙÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Ô‡Ù ̤ڷ ·fi ÙËÓ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √È ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó Ù· ·˘Ï¿ÎÈ· Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙȘ ÂÏ·ÈÔηÏÏȤÚÁÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ ∞™∂¶, fï˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ™˘ÓÔÏÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ (ÂÚÈÔ¯¤˜ ∫·ÛÙ¤ÏÈ, ¶¤ÙÛ·ÏÈ, ¢È·Û¤ÏÏ·, ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞ÓÂÌÔ‡ÙÛ·, ªÔÛÙ¿ÓÈ·) ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÍÈ ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ·ÁÚfiÙ˜ Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ì ÌÈÎÚfi ‹ ηıfiÏÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘‰ÚÔÓÔ̤ˆÓ. √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∑¿¯Ô˜, ˙‹ÙËÛ ӷ Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰È·‰Èηۛ· - ÂÍÚ¤˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Ë ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ˘‰ÚÔÓÔÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ΔÔÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Â›Ó·È ÓÙfiÈÔÈ Î·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, fiˆ˜ Ù· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ “£”

ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù˙›ÚÔ 5-10% οو ·fi ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜... ∏

ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È “ÛÙÔ Ù·Ì›Ԕ . Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÛÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì¿ÛÙÈÁ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∂›Û˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, fiˆ˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ μ’ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ “£” ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ª¤¯ÚÈ Î·È 40% Êı¿ÓÂÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ù· “ÏÔ˘Î¤Ù·” ϤÔÓ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÕÏÏ· ÙÚ›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ŸÔÈÔ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù˙›ÚÔ ›‰ÈÔ Ì ¤Ú˘ÛÈ, “ÂÙ¿ÂÈ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·” , fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ 510% οو, Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ 20-40%, ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ϤÓ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ. “∞Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì Ì›ˆÛË ÂÍfi‰ˆÓ, ··Ú·›ÙËÙ· Î·È Û ·ÎÚ·›· ÌÔÚÊ‹, ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ ÎÔÌ̤Ó˜ ϤÔÓ. ŸÏÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÚÈÓ, Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ì·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯·ı›, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ÛÙ·ı› Ë ·ÁÔÚ¿. ¶·Ï‡ԢÌ fiÏÔÈ”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °. ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ¤ÌÔÚÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÛÔÚ. “Œ¯Ô˘Ì ·fi ÙË Ì›· ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì›ˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ, ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ì·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ηϋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·fi Ì·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤Ô˘. “ŸÔÈÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì›ˆÛË ÂÓÔÈΛˆÓ, Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi. ∂›Û˘ ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ. ∫·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ Ï˘ԇ̷ÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ԇ̷ÛÙ ÎÈ ÂÌ¿˜, Ô˘ ˙ԇ̠ے ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÈÛÙÔÚ›·. ª·˜ ˙ËÙ¿Ó ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÊfiÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¯¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ˘¤Ú fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. “£· ı¤Ï·Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ ÛÙÔ Ì·Á·˙› Ì·˜. ∫·È Ô ÂÏ¿Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô ÎÈ ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ·. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÚοÚÂÈ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” . “ΔÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·. ∫ÈÓ¤˙ÔÈ, ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ¯ˆÚ›˜ ÊfiÚÔ˘˜. ∂Ì›˜ ÊfiÚÔÈ ÛÙ· ‡„Ë, º¶∞, ÂÓÔ›ÎÈ·. ΔÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ÂÌ¿˜ ηӤӷ˜” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÂȉÒÓ ‰ÒÚÔ˘ Î. ∞ÁÁ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤ÊÙÔ˘Ó. √ Ù˙›ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÂṲ̂ÓÔ˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ „ˆÓ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ïfi˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÎÙˆÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÎÙÒÛˆÓ.

● “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ● “¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ ÎÔÌ̤Ó˜ ϤÔÓ”

● “∫ÈÓ¤˙ÔÈ, ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› ¯ˆÚ›˜ ÊfiÚÔ˘˜.

·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ °. ∞Ó‰Ú¤Ô˘

∂Ì›˜ ÊfiÚÔÈ ÛÙ· ‡„Ë, º¶∞, ÂÓÔ›ÎÈ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÂȉÒÓ ‰ÒÚˆÓ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆı› Ë Î›ÓËÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ¿Ì ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” .

¶Ú¤‚Â˙·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Â›Û˘ ı· ‰˘Û¯ÂÚ¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ‰ÈfiÙÈ ¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÏ¿Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ì ÎÈ ·˘ÙfiÓ. ΔÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô μfiÏÔ˜. Œ¯ÂÈ ÌÈ· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÌÈ· π¿ÛÔÓÔ˜. ∞fi ÂΛ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ì·˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ϤÂÈ fï˜ ηӤӷ˜, Ô˘ ı· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Ô‰‹Ï·Ùfi Ì·˜, fiÙ·Ó Î·Ù‚ԇÌ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂›·ÌÂ, Ó· ¿ÚÔ˘Ì Ì˯·Ó¿ÎÈ·. ¶Ô‡ ı· Ù· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó Î·Ù‚ԇÌ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ÕÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÓ Ì¤ÙÚ·, Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÎÔÚ‡Ó˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Û ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÈ¿˜. “Œ¯Ô˘Ì Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜. ¶ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Â‰Ò Ì¤Û· Î·È ÌÂÙ¿ fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÙË Û ÂÌfiÚÔ˘˜. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó, Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ fiÏˆÓ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÈ¿˜ ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ Ê·Ó·ÚÈÒÓ” Î·È Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. “Œ¯Ô˘Ì ¿ÂÈ Û ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ¡ÔÌ·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ˆ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ¿‰ÂȘ. ¶fiÏÂȘ fiÌÔÚ˜ Ì ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢Â ϤÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ¯¿ÓÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ÂÙÔÈÌfiÚÚÔ· ÎÙ›ÚÈ· ÎÈ ÂÌ›˜” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÈ¿˜. “ΔÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÂÌ¿˜ Û·Ó Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ, ·ÏÏ¿ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∂›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ οÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î. ÃÚ. ∫fi·ÓÔ˜. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ fiˆ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈ-

¶ÏËÁ‹ ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ù˘ ∂ÔÙ›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘. ∞fi ÙÔ˘˜ 500-600 ÂÌfiÚÔ˘˜ ÛÙË Ï·˚΋ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 100 Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ·. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·Ó¤Ó·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ì ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ¶¿ÏÈ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ ÂÌfiÚÈÔ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘, ·Ó‰ÚÈÎÒÓ, Á˘Ó·ÈΛˆÓ Î·È ·È‰ÈÎÒÓ Î. μ·Û. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÈ¿˜. “∂›Û˘ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·. Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó· ÙÔ ıˆڋÛÂÈ Â¤Ó‰˘ÛË. øÛÙfiÛÔ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ‰ÂÓ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿. ¶‹Á·Ì ÚÈÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ˘ ÂÎı¤Û·Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎfiÛÙÔ˜ ÓÔÌ›˙ˆ, Ó· Ê˘Ù¢ıÔ‡Ó ¤ÓÙ ‰ÂÓ‰Ú¿ÎÈ· Î·È Ó· ÌÔ˘Ó ¤ÓÙ ·ÁοÎÈ·. ∞ÏÏ¿ ‚Ϥˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. ΔÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ÿÛ·-›Û·. ŒÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÓ¿ÓÂ, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ÏÂÙ¿, ı’ ·Ê‹ÛÂÈ ¤ÓÙ ¢ÚÒ Û ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ ·Ê‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â‰Ò, ı· ¿ÂÈ ÛÙ· ¤Íˆ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ì¿ÚÎÂÙ ‹ Ù· ·È¯Óȉ¿‰Èη, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ·fi ÔÈÎȷο ̤¯ÚÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜. “™ÎÔÙÒÓÔ˘Ó” ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. §Â›Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÚÎÈÓ Ì ¤Ó· ¢ÚÒ Î·È fi¯È Ì 5, fiˆ˜ Ù· ȉȈÙÈο. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ

ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÔÙ›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ μ·Û. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏÈ¿˜

● “£ÂˆÚÒ fiÙÈ fiˆ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÃÚ. ∫fi·ÓÔ˜

ıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÓÔ›ÎÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ “Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜” Ì ·˘ÙfiÓ, Ô˘ ÙÔ˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ô›ÎËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ, ·Ó ÙÔÓ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Ÿˆ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. ∂‰Ò ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. ¶Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜, ÁÈ· Ó· η٤‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Â›Ó·È Î·È Ë ·È‰Â›·. ¢‡ÛÎÔÏ· ηÙ‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¿ÚÎÈÓ. ¶·Ú·‰›‰Ô˘Ì ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜, ̤۷ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ...” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫fi·ÓÔ˜. “√ ¤ÌÔÚÔ˜ ‚¿˙ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› Î·È Ô º¶∞, Ó· ηÙ‚› .¯. ÛÙÔ 15%, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ 23% Â›Ó·È ˘„ËÏfi. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋. √ ηٷӷψً˜ ϤÔÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ. ΔÔ ¤¯ÂÈ „¿ÍÂÈ”.

ΔÚÂȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ª∂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Ë ∂™∂∂ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË ÙÚÈÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ: - ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ” : ™Ùfi¯Ô˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ηٷӷψÙÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ŒÙÔ˘˜ ηٿ Ù˘ ºÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÙÔÓ √∞∂¢. ™ÙË ‰Ú¿ÛË ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÔχÙÂÎÓÔÈ Î·È ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. - ∏ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ηÌ¿ÓÈ· “Δ·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ·ÓÙÔ‡ - ∞ԉ›ÍÂȘ ·’ fiÏÔ˘˜” : ∏ ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· “·‰‹ÏˆÙ·” 20 ‰È˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. - ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ηٷӷψً Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· “∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ì” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì barcode Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ٷ „ËÊ›· 520. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ô ŒÏÏËÓ·˜ ηٷӷψً˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì›·˜ Û˘ÓÂÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ŸÏÔÈ Ì·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘, ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ηٷӷψً ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘. μ·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ηٷӷψً Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ÀÔÛ¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi” .

∫ÏÂÈÛÙ‹ Ë ·ÁÔÚ¿ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Ë ·ÁÔÚ¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÒÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜ (∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î.¿.) ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÂÓÒ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÚÁ¿ÛÙËΠηÓÔÓÈο.


M·ÁÓËÛ›· 16 ¶·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ̤وÔ Û fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·fi ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Î·È Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î. μ‡ÚˆÓ ∫ÔÙ˙·Ì¿Ó˘, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰Ú¿ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙȘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÎÔÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiψÓ. £· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ̤وÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∞∂π. √ ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¶√™¢∂¶ Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓ‰ÔÙÈ΋ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÔÓ›ÌÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ΔÌ‹Ì· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤¯·Û ÙÔ 20% ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ϤÔÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 35. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. £·Ó¿Û˘ ∫Ô‡ÁÎÔÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ·fi 24 ̤ÏË ¢∂¶ Ô˘ ‰›‰·ÛηÓ, ϤÔÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 19. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶.

¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ΔÔ 2Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10 - 12 ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˘ 2012 ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £¤Ì· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· Â›Ó·È ÔÈ “∞ÁÔÚ¤˜” Î·È Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋, π‰ÈˆÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ÂÍÔ˘Û›· (18Ô˜-20fi˜ ·ÈÒÓ·˜)” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í‹ıËÎ·Ó ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

“ÃÙ˘Ôοډȷ” ÁÈ· 2.151 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ʤÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ

ÙÔ˘˜ 2.151 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 1.668 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Î·È ÔÈ 483 ·fi Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ·. ∂›Û˘ Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È Ë μÈÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√È ·ÓÙÈÁÚ·Ê›˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

¶ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ϤÔÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜, Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ Ù˘¯›Ô˘ Δ∂π ‹ ∞∂π ˆ˜ ÂÊÔ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹. ŒÙÛÈ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 100 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. ¢ËÏ·‰‹ ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‹Ù·Ó 2.050 Î·È Ê¤ÙÔ˜ 2.151. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ê¤ÙÔ˜ ·fi Ù· °ÂÓÈο Î·È Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2.151. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 1.668 ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Î·È ÔÈ 483 ·fi Ù· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ·. ∞fi ÙÔ˘˜ 1.668 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÔÈ 1.337 Â›Ó·È ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ, ÔÈ 245 ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó, ÔÈ 60 ·fiÊÔÈÙÔÈ ¯ˆÚ›˜ Â·ÓÂͤٷÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ 10%, ÔÈ ¤ÓÙ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ì Ӥ· ÂͤٷÛË ·fi Ù· ∂¶∞§ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fiÊÔÈÙÔÈ ¯ˆÚ›˜ Â·ÓÂͤٷÛË (ηÙËÁÔÚ›· 10%) ·fi Ù· ∂¶∞§. Δ· ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È Ë μÈÔÏÔÁ›·

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê›˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ·) ∞Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ê¤ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ̤ÛÔ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ‹ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ·fi ‚È‚Ï›Ô ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‹ ·fi ÁÚ·Ùfi ‰ÔΛÌÈÔ ¿ÏÏÔ˘ ÂÍÂÙ·˙Ô̤ÓÔ˘, ‹ ıÔÚ˘‚› Î·È ‰Â Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈÙËÚËÙÒÓ ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ ‹ ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤٷÛË ¿ÏÏˆÓ ÂÍÂÙ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ‰ÔÏȇÂÙ·È Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂͤٷÛ˘ Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ §˘ÎÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ ÁÚ·Ùfi ‰ÔΛÌÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙË §˘ÎÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ìˉ¤Ó. ∏ §˘ÎÂȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÈÓ‹˜ ηÏ› Û ÚÔÊÔÚÈ΋ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi Ú·ÎÙÈÎfi Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, Ù· ‰‡Ô Ù˘ ̤ÏË Î·È ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·˘Ù‹˜. Δ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi.

‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÂÓÓÈ¿ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¡ÂfiÙÂÚÔ˘ Î·È ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, 17 ÙË º˘ÛÈ΋, 731 Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È 825 ÙË μÈÔÏÔÁ›·. ΔȘ ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó 425 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 26,5%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Â¤ÏÂÍ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂χıÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ 2,7% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ,

ÙÔ ÁÚ·ÌÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ 2,5%, Ù· ·ÁÁÏÈο ÙÔ 15,9%, Ù· Á·ÏÏÈο ÙÔ 1,6% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÙÔ 2,4%, Ù· ÈÙ·ÏÈο ÙÔ 0,7%, Ù· ÈÛ·ÓÈο ÙÔ 0,6%, ÙËÓ ·ÚÌÔÓ›· ÙÔ 2,2% Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ 2,2%. ΔȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ 35% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ 583 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ÙÔ 15,6% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 261 ¿ÙÔÌ·. ∂›Û˘ ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Â¤ÏÂÍ·Ó 240 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ 14,4%, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Δ∂º∞∞ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Â›Ó·È 339.

™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ 40,6% ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ 652 ¿ÙÔÌ·, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂›Û˘ 177 ¿ÙÔÌ·, ÔÛÔÛÙfi 11%, Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË £ÂÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË, ÂÓÒ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 48,4% Â¤ÏÂÍ ÙËÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο 167 ¿ÙÔÌ·, ÔÛÔÛÙfi 10,4%, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÒÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Î·È 610 ¿ÙÔÌ·, ÔÛÔÛÙfi 38%, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

“Ÿ¯È” ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi η‡ÛË ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Δ∏¡ ·Ó¿ÎÏËÛË ¯ÔÚËÁËı›۷˜

¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ENGAL ∞.∂. Î·È ÙË Ì·Ù·›ˆÛË Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ˘fi„Ë ÌÔÓ¿‰·˜ η‡Û˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ‹ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡, ˙‹ÙËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î.Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ (‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜), ¡ÈÎ. °Î·Ù˙‹˜ (¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜) Î·È ∫ˆÓ. ¡›ÎÔ˘ (¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜). Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, “ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ù˘ ∂.∂. Î·È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¢ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ‚Ú·‰˘ÊÏÂÁ‹ ‚fiÌ‚· ÌÂÁ·ÙfiÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Â͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 100 MW ÛÙËÓ μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ıËÚÈÒ‰Ë ÌÔÓ¿‰· η‡Û˘ 1 ÂÎ. t/¤ÙÔ˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ¿ÁÓˆÛÙ˘ ·ÎfiÌË Û‡ÓıÂÛ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Û 7 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜. ∏ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙȘ ·ÓÙÈÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜, ÊÈÏÔÌÔÓˆˆÏȷΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3851/10 ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) ·ÔÊ¿ÛÈÛ (∞fi-

Ê·ÛË 1317/2010), fiÙÈ Ë ÈÔ ¿Óˆ η‡ÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ∞¶∂ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ŒÎÚÈÓÂ, fiÙÈ ÙÔ ˘fi„Ë ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ¤ÛÙˆ ÏËÚÔÊÔÚȷο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜: - ¶ÔÈ· Ë ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚԤϢÛË Î·È Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. - ¶fiÙÂ Î·È Ô‡ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Û ÔÈ· Ê¿ÛË ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÚÔÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ·fi‚ÏËÙ· (SRF) Û ۯ‰fiÓ Î·ı·Ú‹ ‚ÈÔÌ¿˙·. - ¶fiÙÂ Î·È Ô‡ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Û ÔÈ· Ê¿ÛË ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Î.¿. - ∂¿Ó Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û’ ·˘Ù‹Ó Ù˘ ˘fi„Ë ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ η‡Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ·˜ ÌËÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ fiÙÈ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ ‚ÈԉȷÛ¿ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ·

ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fi‚ÏËÙÔ. √ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·Ô‚Ï‹ÙÔ˘, fiˆ˜ Ù· SRF/RDF ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ Û‡ÓıÂÙ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ŒÙÛÈ, ¯ÔÚ‹ÁËÛ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏.∂. “·fi ÛÙ·ıÌfi ‚ÈÔÌ¿˙·˜” ÁÈ· ÙË ıËÚÈÒ‰Ë ÌÔÓ¿‰· η‡Û˘ ÙˆÓ 1 ÂÎ. t / ¤ÙÔ˜ ۯ‰fiÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶.™.μ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μπ¶∂, ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ô˘ ı· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·‡ÛË Î·È ÛÙË ‚ÈÔÍ‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‚ÈÔÍ‹Ú·ÓÛ˘/η‡Û˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ η-

Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ (ÂÚ›ÙˆÛË ∞ÙÙÈ΋˜, ∂™¢∫¡, ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∫Ú‹Ù˘, ∞¯·˝·˜, ∏Ì·ı›·˜ Î.¿.) Ô˘ ʤÚÓÂÈ “·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ” ÙËÓ Î·ÚÎÈÓÔÁfiÓ· η‡ÛË Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· ÛÙË Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂Ì›˜, ÙfiÓÈÛ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡∂, ˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È ··ÈÙԇ̷̠˙› Ì ÙÔ˘˜ ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜: ¡· ·Ó·ÎÏËı› Ë ¯ÔÚËÁËı›۷ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏.∂. ÛÙËÓ ENGAL ∞.∂. Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ̷ٷȈı› Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ˘fi„Ë ÌÔÓ¿‰·˜ η‡Û˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ‹ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡. ¡· ··ÁÔÚ¢ı› Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ¡· ÌÂÈ ÊÚ·ÁÌfi˜ ÛÙËÓ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë, ·ÓÙÈÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· Î·È Â¯ıÚÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·‡ÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‚ÈÔÍ‹Ú·ÓÛ˘. ¡· ‰È·ÌÔÚʈı› ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ì ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì·˙ÈÎÔ‡ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™Ùfi¯ÔÈ ‚¤‚·È· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ §·˚΋˜ ∂ÍÔ˘Û›·˜ Î·È §·˚΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜” .

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÂϤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘˙‹ÙËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ù˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂Ô¯‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· “¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ¡ÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·” , ÙËÓ “3Ë ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∫∂” , ÙËÓ “6Ë Î·È 12Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ∫∂” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª¿ÚÙË, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∂ÈÛ‹ÁËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÓ‡ÛË ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË.

¢·¿Ó˜ ˘Á›·˜ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË 15 Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂ-

Ù¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙË μfiÏÔ˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜, ÂÓÒ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙÔ ¡∞Δ ÛÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË.


ª·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

™˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ‰Ò‰Âη Û¯ÔÏ›·, ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÓÈ¿, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È 19 ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ

ÏÏ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2011-2012 Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ‰Ò‰Âη Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ›Ù ӷ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· ›Ù ӷ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È. ∂›Û˘ Û ¤ÓÙÂη ¢ËÌÔÙÈο ˘‹ÚÍ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÙÛÈÁÁ·Ófi·È‰Â˜. √È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÔÚ›· ÂÚ›Ô˘ 250 Ì·ıËÙÒÓ. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™Â ηٿÏË„Ë ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∂›Û˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È 20 ÂÚ›Ô˘ ı¤ÛÂȘ ‰·ÛοψÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∫ÂÚ·ÛÈ¿

ΔÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ; ™‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËηÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÙÂÏÈο Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∂›Û˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ.

∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ™ÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ÔÈ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó 30 Ì·ıËÙ¤˜. ¶Â˙‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 45 ÏÂÙÒÓ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿. √È ÁÔÓ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ¯ı˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î. ™ÔÊ›· ª·ÓÙڷΛ‰Ô˘ › ˆ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡ÌÂ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÍÂÛËΈıԇ̠ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ

¶·È‰Â›·. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÃÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̛̠· Ì ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·fi ÙÔ Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ.

¶ÙÂÏÂfi˜ ™ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ÔÈ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™Ô‡Ú˘. “À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î. ∫·Ú·Ê¤Ú˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1990 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2003 ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi ÙÔ 2004 fï˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È Ë °’ §˘ÎÂȷ΋ Δ¿ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ §˘ÎÂÈ·ÎÒÓ Δ¿ÍÂˆÓ ‹Ù·Ó 33. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ÁÔÓ¤·˜ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î. ∂ϤÓË ™· Ï¿Ù·-ªÔ˘ÚÙ˙‹ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÈÎÚ·Ù› ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ Ï˘ÎÂÈ·ÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ì·ıË-

Ù¤˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηٿÏË„Ë. ∂›Û˘ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. £· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§; √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜, ÙË °·‡ÚÈ·ÓË Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È 45 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ™Ô‡Ú˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó 115 Ì·ıËÙ¤˜.

™Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ™Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ. °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë, ÂÓÒ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÚÔ˘Û›·

™ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î. ∂˘ı‡Ì˘ ∫·Ú·Ì¤Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó ‰Âη¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È Û ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‰¿ÛηÏÔ. ∞fiÛÙ·ÛË 5,5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ·fi ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿. ∞fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ ˘‹ÚÍ ¯ı˜ Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË fiÙÈ ÙÂÏÈο ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È Û ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ, ÔfiÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ.

∫ÚfiÎÈÔ ™ÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ 23 Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÂÈÏËÌ̤Ó˜. ∂Ì›˜ fï˜ ı· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ›Ûˆ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηÙ‚ԇÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi, ηıÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı· ÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜; ∫·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÔÓ›˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È; ªÂ Ù¤ÙÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ ı· ÂÚË-

ÌÒÛÔ˘Ó. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È.

ªÈÎÚÔı‹‚˜ ™ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∂ÈÚ‹ÓË Δ¿ÙÛË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ 24 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ¢ËÌÔÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È. ∂›Û˘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηϋ ÎÙÈÚȷ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·ËÏ·Ú‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ¿‰ÈÎË. μÚÂı‹Î·Ì ÚÔ ÂÎϋ͈˜, ·ÊÔ‡ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ 1Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ˘‹Ú¯Â Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙȉڿ Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, fiˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ηٿÏ˄˘. Ãı˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡.

√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È 20 ÂÚ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‰·ÛοψÓ. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÙÛÈÁÁ·Ófi·È‰Â˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ 17Ô ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·fi ÔÎÙ·ı¤ÛÈÔ ¤ÁÈÓ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ. ΔËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜.

¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. Ÿˆ˜ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ë “£” ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ‰Ò‰Âη Û¯ÔÏ›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓÓÈ¿ ¢ËÌÔÙÈο, ‰‡Ô §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ Î·È ¤Ó· §‡ÎÂÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ. ΔÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ. ΔÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÂÚÈÓÔ‡. ΔÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ. ΔÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ΔÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÚÔΛԢ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ΔÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °Ï·Ê˘ÚÒÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ·fi ‰ˆ‰Âηı¤ÛÈÔ Û ‰Âηı¤ÛÈÔ. ΔÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô˘ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÙ·ı¤ÛÈÔ. ΔÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÃÏfi˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ. ∂›Û˘ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÔÈ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ 1Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ì ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ™Ô‡Ú˘ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ηٷÚÁ›ٷÈ.

ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, fiÔ˘ ı· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ·› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.

∂›Û˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ¢ËÌÔÙÈο: ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘ ·fi ÙÚÈı¤ÛÈÔ Û ‰Èı¤ÛÈÔ, ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ·fi ÙÚÈı¤ÛÈÔ Û ‰Èı¤ÛÈÔ, ¶ÙÂÏÂÔ‡ ·fi ÂÓÙ·ı¤ÛÈÔ Û ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ, ∑·ÁÔÚ¿˜-ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ·fi ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ Û ÙÚÈı¤ÛÈÔ, ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ·fi ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Û ‰Èı¤ÛÈÔ, 16Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÔÎÙ·ı¤ÛÈÔ Û ÂÍ·ı¤ÛÈÔ, 17Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÔÎÙ·ı¤ÛÈÔ Û ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Î·È 3Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÂÙ·ı¤ÛÈÔ Û ÙÚÈı¤ÛÈÔ.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ™ÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·ÛΛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ϤÔÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Û ·Û΋ÛÂȘ Ì›ˆÛ˘ ‰··ÓÒÓ Â› ¯¿ÚÙÔ˘, ÂÚ‹ÌËÓ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. “√È ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ fiÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ “Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·È‰·ÁˆÁÈο” ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Û˘ÌÏË-

ÚÒÓÔÓÙ·˜: “ªÂ ÔÈ· ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÏÔÁÈ΋ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¿ıËÌ· Û ÌÈ· Ù¿ÍË 28 Ì·ıËÙÒÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ 17-18 Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜;” . √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ˘Ô‚·ı̛ۈÓ, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ηٷÚÁ‹ÛÂˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ “Â›Ó·È fi¯È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‚›·ÈË ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∞ÁÓÔ› ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ.

√ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ΔÔ 5Ô ¢.™. ºÂÚÒÓ-ÃÏfi˘ Ó· Û˘ÓÂÓˆı› Ì ÙÔ 2Ô ¢.™. ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ 12Ô ¢.™. ¡. πˆÓ›·˜-°Ï·Ê˘ÚÒÓ Â›Ó·È ÈÔ ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘-

ÓÂÓˆı› Ì ÙÔ 12/ı ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÔ 4Ô ¢™ ∫¿ÚÏ·˜-∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ó· Û˘ÓÂÓˆı› Ì ÙÔ 3Ô ¢.™. ∫¿ÚÏ·˜∫·Ó·Ï›ˆÓ. ΔÔ 4Ô ¢.™. ∞ÚÙ¤ÌȉԘ-∞Á›Ô˘ μÏ·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚÔ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì ÙÔ 1Ô ¢.™. ∞ÚÙ¤ÌȉԘÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ 2/ı, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ 3/ı.

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ Â·Ó·‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ı¤ÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¢ËÏÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ› ÛÂ Ù˘¯fiÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÈÛÙfiÙËÙ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ

·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ ÁÈ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜. ∂›Ì·ÛÙ fï˜ Û·ÊÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ۯÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ËÏÈ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ˘fi ηٿÚÁËÛË Û¯ÔÏ›ˆÓ. Δ¤ÙÔȘ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ∂›Ì·ÛÙÂ, Â›Û˘, ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔ ÁÈÁ·ÓÙÈÛÌfi ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¿ÚÙÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, 6/ı Î·È 12/ı ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ μ’‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì Â·Ú΋ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, Â·Ú΋ ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ÏÔÁÈÎfi ÁÈ· Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ”.

√ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ˆ˜ “¿‰ÈÎË Î·È ·ÓÙÈ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚʈıÔ‡Ó. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂӉȷʤÚıËΠ‹Ù·Ó Ò˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ıÂÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. •Â¯Ó¿ fï˜ fiÙÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÚԤ΢„ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ηٷÚÁËı› ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë ÔÏÈÙ›· ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘” .


M·ÁÓËÛ›· 18 √ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ۋÌÂÚ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ °È¿ÓÓË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ÓËÛ› Ì ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ Ì›·˜ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÔ ÏÔ›Ô ÂÎÙÂÏ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ÓËÛ›. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÏÔ›Ô “∂ÍÚ¤˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Î·È ϤÔÓ ‰¤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÁÓÒÓÙ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙfiÛÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛÙ·ÛË Ì ٷ͛, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÎÙÒ Ì¤¯ÚÈ ‰¤Î· ¢ÚÒ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈËı› ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ Ë ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ı· ·˘ÍËı› Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·ÏËÊı› ¿ÌÂÛ· Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Â΂¿ı˘ÓÛ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ› Û ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔ›Ô “∂ÍÚ¤˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” , ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·ÏfiÁÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÏÔ›· Î·È Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÓËÛ›. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÔ¯Ïfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È fi¯È Ì Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË. √ Î. ¡¿ÎÔ˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡, ˙ËÙ¿ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· Ï¿‚ÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Á΢ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ fiÏ· Ù· ÏÔ›· Î·È Â¿Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Â΂¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ηÏÔη›ÚÈ.

ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

™ÙȘ 650.000 ¢ÚÒ Ù· ·Ó›ÛÚ·ÎÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘

™ÙË ‰È·ÎÔ‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Û ÔÏÏÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÚÔ¯ˆÚ› ̤ۈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ (¢∂À∞) Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈËı› ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˙‹ÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ¢∂À∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009 Ë ∂ȯ›ÚËÛË ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ˙ËÌ›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 140.000 ¢ÚÒ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ˘¤ÚÔÁΘ ÔÊÂÈϤ˜.

∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ˘¤ÚÔÁÎˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÛÙË ¢∂À∞ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› ηٷӷψ٤˜, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ‹ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Â›Ó·È ÂÈÏËÌ̤ÓË Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ì¤Ûˆ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ̤ۈ Ù˘ ¢∂À∞ ¿ÓÙ· ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ‰Ôı› ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘. “∏ ¢∂À∞ ¤¯ÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °.

ªÈ¯ÂÏ‹˜ “ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ¤ÊÙ·Û ϤÔÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ. ªÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÔ› ηٷӷψ٤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ. ∂Ì›˜ ·ÔÛÙ›ϷÌ ‹‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÏԇ̠ӷ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢∂À∞ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ̤ۈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á‹ÛÂÈ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ›̷ÛÙ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ı· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ì ¿ÌÂÛ·. √È ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· χÛÔ˘Ì” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ªÈ¯ÂÏ‹ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˙‹ÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢∂À∞ ‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ Ù˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. “∏ ∂ȯ›ÚËÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ “·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘

2009 Ë ˙ËÌ›· ‹Ù·Ó Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 140.000 ¢ÚÒ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∏ ¢∂À∞ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ∂ȯ›ÚËÛË. ¶Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ; ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ηٿÚÁËÛ‹˜ Ù˘ ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, ‰ÈfiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ∏ ¢∂À∞ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ı· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

°È· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜

¡. ¶‹ÏÈÔ: ¶ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ¶ƒ√™∏ª∂πø™∂π™ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο ·Î›ÓËÙ· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜. √ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ËÌÈÙÂÏ‹ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ. Δ¤ÛÛÂÚ· ÔÈÎfi‰· ÛÙË °·Ù˙¤· Î·È ÙËÓ ∫ÔÚfiË, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 380.000 ¢ÚÒ, ‰ÈÂΉÈΛ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜, Ù· ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ú·ÏËÊı›. ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ο-

ÓÂÈ Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. √È ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜, Ù· ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ˆ˜ ËÌÈÙÂÏ‹ Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ·Ú·Ï‹ÊıËηÓ. √ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏËı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ï‡ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ηıÒ˜

Ë ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ô‰ËÁËı› ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ·ÈÙ›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ÓfiÌÈ̘ ‹ fi¯È, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ‹ fi¯È ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢Ë̷گȷÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Â›ÙÚÔÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ηıÒ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÙÈ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ™∂ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·-

ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ π∫∞-∂Δ∞ª μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛı› Î·È Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛı› Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÓÔÔÈË̤Ó˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Û οı ÓÔÌfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¶·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¶·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛı› Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: -ΔÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ/‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·fi ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª. -ΔÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜. -ΔÔÓ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ (ÎÔÈÓÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ) -ΔËÓ ‡·ÚÍË fiÌÔÚˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ π∫∞-∂Δ∞ª. ΔËÓ ‡·ÚÍË ∫∂¶ ÙÔ˘ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·. -ΔÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. °È· ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Ë Ó¤· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËΠ̠ÙÔ ÓfiÌÔ 3852/10 (“¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÎÏ). Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘Á›·˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·” .

¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ∞¶√ ÙÔ 1Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¢/ıÌÈ·˜

∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏËÊı› Ù· ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ °ÏˆÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÁÈ· Ù· Â›‰· μ1 “̤ÙÚÈ· ÁÓÒÛË” , μ2 “ηϋ ÁÓÒÛË” Î·È °1 “Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË” ÛÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ∞ÁÁÏÈ΋, °·ÏÏÈ΋, °ÂÚÌ·ÓÈ΋ Î·È πÙ·ÏÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô μ2 “ηϋ ÁÓÒÛË” Î·È °1 “Ôχ ηϋ ÁÓÒÛË” ÛÙËÓ πÛ·ÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·. Δ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ ÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÊÔÚ¤·˜, Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ηÚ٤Ϸ˜ ÂÍÂÙ·˙Ô̤ÓÔ˘ ‹ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ 1Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¢.∂., Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ, ·fi 9.00 - 13.30.


¡π∫∏ μ.

∞Ô¯ˆÚ› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÛÂÏ. 21

TƒπΔ∏ 15 M∞ƒTπ√À 2011

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì ∞ÙÚfiÌËÙÔ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ÛÙȘ 18:00, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ 7˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ √¶∞¶, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:. * 5ú (Á˘Ó·ÈΛ·-·È‰Èο) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12,13,14,17,26 -28, 31-42,43 - 56 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë, 2Ë Î·È 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·), * 10ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12 Î·È 3142 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Î·È 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·), * 15ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 13,14,17, 26-28 Î·È 43-56 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Î·È 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·), * 50ú ÛÙËÓ ı‡Ú· 16 (ÎÂÚΛ‰· 108) (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). * ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. * ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: * °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507. ∫·È Ù· ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÔÚ›· √¶∞¶: * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421020720. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421053749. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421030249. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421032110. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421033514. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, 24210 41717. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘ ™., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 43, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421050602. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421041951. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421050430. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶, °¿Î˘ §., ∫ÚÔΛԢ 42 ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 2421028741 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ô˘ £., ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 231, ÙËÏ: 2421035353 Î·È ÛÙÔ Cafe Malibu, §ÂÌ¿Ó 14, ∞Ï˘Î¤˜, ÙËÏ: 24210 87975. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos

°π∞ Δ√¡ ∞Àƒπ∞¡√ ∏ªπΔ∂§π∫√ Δ√À ∫À¶∂§§√À ∞¡∞ª∂™∞ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∫∞π Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ. ∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ √∞∫∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·ˇı˘Ó ¯ı˜ οÏÂÛÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ηٷÎχÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· “˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó” ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÂÓÒ Û fiÏ· Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙ¤ÎÈ· Ù˘ fiÏ˘ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” , Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ ·›ÎÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË Î·È ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ¿ÓÙˆ˜, fiÔ˘ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È fiÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì ËÚÂÌ›· ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 2-1 ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ (ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ·), Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi. ∞Ó Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·, ·ÚΛ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÚfiÎÚÈÛË. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË. ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Î·È ªfiÓ¯Â, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹-

Ì· ÔÈ ™·Óηڤ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ªÚ¤Ûη. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ¤·ÈÍÂ Î·È Ô ª·ÚÙ›Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. Ãı˜ ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ıÂÚ·›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ ·Ó Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ªfiӯ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ ηÓÔÓÈο, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ë ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡Î· (·ÎÚ·›ÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ), ™·Óηڤ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È (ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ÂÓÒ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ı· Â›Ó·È Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ ı· Â›Ó·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô √˘Ì›ÓÙ˜ (̤۷ ‰ÂÍÈ¿), ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (̤۷ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ÔÈ ªÚ¤Ûη, ªfiӯ ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). √ ™ÔÏ¿Î˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. * √ Î. Δ¿ÛÔ˜ ∫¿ÎÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ¢Ë Ì‹ÙÚ˘ Δ¿ÙÛ˘ (∂¶™ ∏›ÚÔ˘) Î·È ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÚÛÈÒÙ˘ (∂¶™ ∫ÔÚÈÓı›·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¡·ı·Ó·‹Ï ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫·‚¿Ï·˜.

√ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ªÂ ÙÔÓ ∞ÓÚ› ∫·Ì·Ú¿ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ÏÔÁÈο ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë, ª·˙›ÓÙÛÎÈ Î·È ™ÎfiÓ‰Ú·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: πÙ¿Ó˙, ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë, ¡¿ÛÙÔ, ™ÎfiÓ‰Ú·, ªÂÏÈÛÛ¿, √ÏÈ‚¤ÈÚ·, ™·ÌÔ‡, ¢¿ÚÏ·, ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ∫·Ú·Ï‹, Δ¿ÙÔ, ¡ÂÌÂÁϤڷ, ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË, ™·ÚÌȤÓÙÔ, ªÚ›ÙÔ, º·‚¿ÏÈ, ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ, ∫·Ì·Ú¿, ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ Î·È ∞ı·Ó·Û›Ô˘.

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¢ÒÓË ∞¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË, ¤‰ˆÛ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘:

“£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË Â›Ó·È ¿‰ÈΘ Î·È ¿ÛÎÔ˜. £· ÙÔ˘ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ Super League ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ∂›Û˘, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 2 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÙfiÙ fï˜ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ù η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿. ∂Ì›˜ ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ô‡ÙÂ Î·Ó ·Û¯ÔÏËı‹Î·ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ù¤ÙÔȘ ÌÈÎÚfiÙËÙ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚ÈÒÌ·Ù· ÌÈÎÚÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ. ∫·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋, ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ηχÙÔ˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ, Û·˜ È¿Û·Ì ÎÔÚfiȉ·, ·˜ ÚÔÛ¤¯·Ù” .

ŒÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ ˙ËÙ¿ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶√, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÙfiÈÓÁÎ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ù˘ μ’ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ 7˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ √¶∞¶, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, ÊÚÔÓԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Î·È ·Ôχو˜ ˘ÁȤ˜ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ˙ËÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÓÙfiÈÓÁÎ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜ ¢¯ÂÚ‹˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂™∫∞¡” . ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ë ÔÔ›· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ¶∞∂ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √¶∞¶. ™˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ Î·È Â·˘Í¿ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÙfiÈÓÁÎ ÁÈ· ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·È¯Ó›‰È Ó· ÌË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙË Û˘Ó‹ıË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô‡ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·ÈÌÔÏË„›·. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘ÌÂ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰Â, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜ Î·È Ù· ÂÚ› “ÌÈÎÚÒÓ” ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ÙȘ ‰ÒÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ .


20

TƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

°À¡. ¶√¢√™º∞πƒ√

πÛfi·ÏÔ˜ 0-0 Ì ∞›ÁÈÓ· Ô “μfiÏÔ˜ 2004” ¢∂¡ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÓÈÎËÙ‹ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· Î·È ÛÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÁÈ· ÙËÓ 18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ 0-0 ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÔÈÔÙÈο ·È¯Ó›‰È. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ï¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ‰›Î·ÈÔ. ∞π°π¡∞: μÂÏÏ‹, °ÚËÁÔÚ›Ô˘, §¿Î·, ∫·Î·ÌÔ‡ÎË, §·‰¿, ¶ÂÏ¿ÎË, Δ˙¿ÓÓË, ª·Ù˙ȿη, ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, §È·Û¿, ∑·ÁÎÚ‹. ∞.™. μ√§√™ 2004: ∫·Óȿη, °Ô˘ÁÔ‡ÛË (30’ Ï.ÙÚ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë-75’ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘), ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ΔÚ·˚ÎÔ‚ÈÙ˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (60’ Ï.ÙÚ. ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘), ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ª·Ï·ÌÔ‡ÙË, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ∑‹ÁÚ·, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·. ™Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ 18˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∫·ÏÏÈı¤·-ÕÚ˘ ...................................2-2 ∞›ÁÈÓ·-∞™ μfiÏÔ˜ 2004......................0-0 √‰˘ÛÛ¤·˜ °Ï˘Ê.-∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰.....3-0 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋........2-0 ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.-∞‚·ÓÙ˜ ÷ÏÎ.........1-0 ¡¤ÔÈ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË-∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. .....5-1

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¶∞√∫ ...............................74-6.........48 2. ∞™ μfiÏÔ˜ 2004.............42-13.........39 3. ∫·ÏÏÈı¤· ........................39-19.........36 4. √‰˘ÛÛ¤·˜ ......................39-16.........30 5. ¡. ∂ÚÁÔÙ¤ÏË..................39-27.........29 6. ∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰. ..............40-36.........21 7. ∞›ÁÈÓ· ..............................29-30.........20 8. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı..............26-38.........19 9. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú.................25-53.........18 10. ÕÚ˘..............................18-35.........18 11. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚΋..............18-33.........17 12. ∞Ì·˙fiÓ˜ ∫·Ï. .............6-49...........7 13. ∞‚¿ÓÙ˜ ÷ÏÎ. .............8-48...........3

ŒÌÂÈÓ ÛÙÔ 1-1 Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ Ì ÙËÓ ƒÔ‰fiË √π ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ›¯Â Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Î·È Ë ·ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÙÔ˘ £fi‰ˆÚ· ∫·ÙÛ·ÌfiÚ·, ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· (1-1) Ì ÙË ƒÔ‰fiË. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÛÎÔÚ, ¤Ù˘¯Â Ë ∫¤ÎÔ˘ ÛÙÔ 64’, ÌÂÙ¿ ·fi Ê¿Ô˘Ï Ù˘ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÎÈ Â‡ÛÙÔ¯Ô Ï·Û¤ Ù˘ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ì¿Ï·˜. ™ÙÔ 77’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Û ÎÂÓ‹ ÂÛÙ›·, Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï Ù˘ ÛÎfiÚÂÚ ¿Óˆ ÛÙËÓ ‰ˆ‰Âο¯ÚÔÓË ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ª·ÚÁ·Ú›ÙË.. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¤¯·Û ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ· Ù¤ÚÌ·Ù·, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 85’ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë ∫¤ÎÔ˘ ÎÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¿Ô˘Ù Ë ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË. ª∞°¡∏™π∞∫√™: ª·ÚÁ·Ú›ÙË (78’ Ï.Ù. ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘), ∂. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∑. ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ª·ÎÚ‹ (82’ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘), ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·ÙÛÈÒÙË, ∞ÏÂÍÔÔ‡ÏÔ˘ (80’ ÷ڷϿÌÔ˘), ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ∫¤ÎÔ˘, ª‹Ù·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 9˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫·‚¿Ï·-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ .........................2-0 ƒÔ‰fiË-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ....................1-1 ªÂÙ¤ˆÚ·-¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜ .......3-0 ·.·. * ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ∫·‚¿Ï· 19, ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ 19, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 18, ªÂÙ¤ˆÚ· 11, ƒÔ‰fiË 10. √ ¶·Ì·ÙÚ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

∫∞Δ∞£∂Δ∂π ™∏ª∂ƒ∞ ª∏¡À™∂π™ ∫∞Δ∞ ∫√À°π∞ ∫∞π ¶∞Δ∂ƒ∞

™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô ª¤Ô˜ ËÓ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙˆÓ Î.Î. ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ· Î·È ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· ı· ‚ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË.

Δ

™ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ ÁÈ· fiÛ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ Â›Ì·¯Â˜ ηۤÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂÂȉ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ô “˘ÔÎÏÔ¤·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ” . ¶Ú¤ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙȘ ηۤÙ˜ (ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜). ∂ÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ∫ÒÛÙ· ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ∫‡ÚÔ˜ μ·Û¿Ú·˜ Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ £ˆÌ·˝‰Ë˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÚÔηÏ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· Ì ÙÔÓ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Î. ¶·Ù¤Ú· Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÎÏÔÈfi ¤Íˆ ·fi ·˘Ù¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜ Ó· ‚ÁÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËı›.

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î·È ÂÓÒ Ô Ê›Ï·ıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË “Û˘ÓÂÚÁ·Û›·” ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ηۤÙ˜. √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ “Ô ¶·Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ٛÔÙ·” Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηٷÚÚ›ÙÂÙ·È, ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ ˆ˜ ÛÙȘ Â›Ì·¯Â˜ ηۤÙ˜ Û˘ÓÔÌÈÏË-

Ù‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Î. ¶·Ù¤Ú· ·ÚÓ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ™ÔÊ›·˜ fiÙÈ Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú·, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ô˘ ÙÔÓ Â›‰·Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂΛ ÛÙȘ 16.15.

™Δ√¡ ∞Àƒπ∞¡√ ∏ªπΔ∂§π∫√ ∫À¶∂§§√À ∞¡∞ª∂™∞ ™Δ√¡ ¶∞√∫ ∫∞π Δ∏¡ ∞∂∫

¢ÂÓ ı· ¤ÊÙÂÈ ...ηÚÊ›ÙÛ· ‡ÙÂ... ηÚÊ›ÙÛ· ‰ÂÓ ı· ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙËÓ ∞∂∫. √È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¤¯Ô˘Ó... ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ, ‹‰Ë, 8.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi Ù· 9.000 Ô˘ ÂΉfiıËηÓ, Û˘ÓÔÏÈο, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂ Ó· ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ¶∞√∫ Ó·... ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó. ™‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· 1.000 “Ì·ÁÈο ¯·ÚÙ¿ÎÈ·”, ÔfiÙ ÙÔ sold out Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¤‰ˆÛÂ Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∑·ÁÔÚ¿Î˘, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ¿ÏψÛÙ ÚÈÓ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË Ã¿‚Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ·ÊÔ‡ Ô Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∞ÔıÂÚ·›· ¤Î·Ó·Ó fiÛÔÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ¶¿ÌÏÔ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ 33¯ÚÔÓÔ˘ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î Î·È ÔÈ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜-μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ¤Î·-

Ó·Ó ÈÔ ¯·Ï·Úfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ “ÊÚ¤ÛÎÔÈ” ·‡ÚÈÔ. ∏ Ì›ÓÈ-ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ì ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ª¿ÎË Ã¿‚Ô.

ŸÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·›˙ÂÈ Ì ¶∞√∫ Ë ∞∂∫ ΔÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞∂∫, ÌÂÙ¿ Ó›ÎË Ì ÛÎÔÚ 1-0 Â› Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ì ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” . ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫ ¿Ú¯ÈÛ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √¶∞¶ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. √ πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û ·˘ÛÙËÚfi ÙfiÓÔ Î·È Ì ÏfiÁÈ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÂÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜. “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Û fiÏÔ˘˜ Û·˜. ∫ÂÚ‰›Û·Ù ̛· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ·”, ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·... Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘.

“ΔÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ͤÚÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫. •¤ÚÂÙ ηϿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∞∂∫ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂›ÛÙ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·›ÎÙ˜, ͤÚÂÙ ηϿ ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ı¤ÏÂÈ ·›ÎÙ˜ Ì·¯ËÙ¤˜, ·›ÎÙ˜ ¿ÓÙÚ˜. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤ÚıÂÈ” , › Û ·˘ÛÙËÚfi ÙfiÓÔ Ô πÛ·Ófi˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “£¤Ïˆ Ó· ·›ÍÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÂÙÂ, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ͤÚÂÙ ӷ ·›˙ÂÙ·È. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÚÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∞˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” ... ∞ÌÊ›‚ÔÏÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· Â›Ó·È ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Áfi˜ Î·È ™¿‚‚·˜ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÙÔ √∞∫∞. ∞ÙÔÌÈÎfi ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ ¡›ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ¤·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. * √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ıËÓÒÓ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙËÓ ∞∂∫, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ª·ÏÙ¿ (∞¯·˝·˜) Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ °Ô‡ÎÔ (∏›ÚÔ˘). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞¯·˝·.

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙË ÛÙ¤„Ë ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi ªπ∞ ·ÎfiÌË Ó›ÎË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ı¤ÏÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 2-1 ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-1 ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Ì ÙÔÓ ™ÈÛ¤ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔÓ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Ó· ÂÎÙÂÏ› (ÛËÌ›ˆÛ ٷ ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ”). ∏ ∞∂∫ ¤Î·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ªÂ ÛÎÔÚ 1-0 Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ÛÙÔ 87’. √ÓÂÈÚÂ̤ÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÕÚË, ·ÊÔ‡ Ë ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ΛÙÚÈÓˆÓ” Û˘Ó‰˘¿ÛÙËΠ·fi Ì›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ... ·ÁÁÏÈÎfi 4-3. ªÂ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ, Ë §¿ÚÈÛ· ηٿÊÂÚ· Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. ΔÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ 3-3, Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ ÛÙÔ 89’ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Ó›ÎËÛ 2-1 ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂÓÒ Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÛÂÚ› ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ӛΘ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 2-1 Ù˘ Skoda •¿Óı˘. •¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ “¯Ú˘Ûfi” ‚·ıÌfi ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ (1-1). ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 26˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .....2-1 (16’ ª·ÛÙ›·, 89’ ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ-23’ ™ÔÏ¿Î˘) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-Skoda •¿ÓıË ........2-1 (39’ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, 54’ ¡Ù·Ï¤-87’ ÂÓ. ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ) ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜...............1-3 (36’ ª·¯fi - 4’, 51’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 83’ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ .................1-1 (44’ ƒÔÌ¿ÓÔ-68’ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-§¿ÚÈÛ· ........................3-3 (21’ °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, 32’ ÂÓ. ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, 75’ ª¿Ï·Ì·Ó-61’, 82’ ÂÓ. ªÂÙ›Ó, 86’ ¡Ù·Ì›˙·˜) ∞∂∫-∫·‚¿Ï· .................................1-0 (88’ ™ÎfiÎÔ) ∫¤Ú΢ڷ-ÕÚ˘ ..............................3-4 (7’ ª·˙ÓfiÊ, 32’ °Ú·ÌÌfi˙˘, 77’ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô-25’ º·Ù›, 65’ §·˙·Ú›‰Ë˜, 68’ ∫·ÛÙ›ÁÈÔ, 76’ ∫fiÎÂ) ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. .................2-1 (45’+1’ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘, 63’ÂÓ. μÈÙfiÏÔ - 12’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 26 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶....................49-14 .......64 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ....................42-21 .......54 3. ∞∂∫ ........................................42-29 .......43 4. ¶∞√∫....................................27-27 .......40 5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.....................32-24 .......38 6. ∫·‚¿Ï· .................................27-22 .......38 7. ÕÚ˘.......................................19-26 .......33 8. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ...............................21-26 .......32 9. Skoda •¿ÓıË .......................26-29 .......32 10. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ .........................24-34 .......32 11. ∫¤Ú΢ڷ .............................27-34 .......30 12. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ..........................21-30 .......30 13. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ........................25-30 .......29 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ......................17-24 .......28 15. §¿ÚÈÛ· ................................24-34 .......24 16. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ..................20-41 .......20

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 20/3, 19:00) ∫·‚¿Ï·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-∞∂∫ Skoda •¿ÓıË-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. ÕÚ˘-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ıËÓÒÓ-¶∞√∫ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ §¿ÚÈÛ·-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∫¤Ú΢ڷ


TƒπΔ∏ 15 M∞ƒTπ√À 2011

E¡ø ∂π¡∞π ™√μ∞ƒ√™ √ ∫π¡¢À¡√™ ¡∞ ª∏¡ √ƒπ™Δ∂π √ ∞°ø¡∞™ Δ∏™ Nπ∫∏™ ª∂ Δ√¡ N∞À¶∞∫Δπ∞∫√

∞Ô¯ˆÚ› Ô ¢. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙ›. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ¡›ÎË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂı› χÛË -¤ÛÙˆ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

ËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ “Ó·˘¿ÁÈÔ” ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ŒÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ÔÚÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

Δ

∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ƒ·Á‰·›Â˜ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¡›ÎË, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ·Ú’ fiÙÈ ·Ó‹Î ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ıËÙ›· ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ, ‰¤¯ıËΠӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ¡›ÎË, ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÈÎÚ‹˜ ÌÂÚ›‰·˜ Ô·‰ÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ·fi ÙfiÙÂ, Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó¤Ó‰ÔÙÔ˜. ΔÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Â›Ó·È ÊϤÁÔÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Û‚·ÛÙfi ÔÛÔÛÙfi. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ˘˜ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ μ·Ï·¯‹ Î·È ∫ÒÛÙ· ÃÚfiÓË, ·ÏÏ¿ χÛË ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ۈ ·Ó·ÎÔ›Óˆ-

Û˘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫·ÙfiÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ, μ·Ï·¯‹ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤Î·Ó ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ η٤ÛÙË ·‰‡Ó·ÙÔ, Ì ÙÔÓ Î. ÃÚfiÓË, ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ¡›ÎË Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ οÔÈˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ, ‰ÂÓ ÚԤ΢„ οÔÈ· χÛË. ŒÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2. Àfi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ¢Ë-

Ì‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ¿ÏÏÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘. ∞˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜” . ªÂÙ¿ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¶∞∂ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ 10.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ‰fiÛË ÁÈ· ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯Ú¤Ë. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Ú¿ÍÂÈ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÔÚÈÛÙ› Ô Î˘ÚȷοÙÈÎÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ë ¡›ÎË ı· ÌˉÂÓÈÛÙ› ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ

™Ô˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ¡›ÎË ÁÈ· ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‚fiÏÂ˚. ∫fiÓÙÚ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÌfi‰ÈÔ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ÊÈÓ¿Ï ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ºı›· Ì 2-3 ÛÂÙ (16-25, 2527, 25-21, 26-24, 13-15). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ §·Ì›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ¤ÓıÂÚÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¡π∫∏ μ. (ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘): ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ú·ÙÒ, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË, ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂ϤÓË, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, μÏ·¯¿ÎË πˆ¿ÓÓ·, ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ ª¿Á‰·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›· ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ºˆÙÂÈÓ‹, ∫ÈÏÈÓÙ¿ÚË ∂˘ÁÂÓ›·. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ 1-3 °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-°.™. §·Ì›·˜ 3-0.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . .10 2. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3. ºı›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. °.™. §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5. ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6. ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . .1

√ ¶Àƒ∞™√™ ¡π∫∏™∂ 1-0 Δ∏¡ ∂§∞™™√¡∞ °π∞ Δ∏¡ ¢’ ∂£¡π∫∏

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Œ¯·Û 2-1 ·fi ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ Ô ƒ‹Á·˜ Ô˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· 10Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ì·Ù˜ ·‹ÙÙËÙÔ˜.

∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÚ›ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ë ÔÔ›· ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 1-0 ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √ ƒ‹Á·˜, ¿ÓÙˆ˜, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ıˆÚ› ˘·›ÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë.

∂Ï·ÛÛfiÓ·-¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-1 ªÔÚ› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ó· ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈ· ÔÈÔÙÈο, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ï¤˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÏÈÁÔÛÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ“‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜” , ‹ÍÂÚ ÙȘ ˙ËÙÔ‡Û ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ Ó›ÎË Ì 1-0 ‹Úı ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ›¯Â ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 49’. √ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË, Ô ¡Ô‡ÛÈ·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

Ë Ì¿Ï· ‚ڋΠÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ™ÙÔ 78Ô ÏÂÙfi ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ Δ·Ó¿ÁÈ· Ô ™ÙÂÊ·Ó‹˜ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ¡Ô‡ÛÈ·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-1. ∂§∞™™√¡∞: ¡Ô‡ÛÈ·˜, §ÈfiÏÈÔ˜, •ÂÊÙ¤Ú˘, ∫ÔÙÔ‡Ì·˜ (76’ ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜), °ÂˆÚÁÔ‡Ï˘, ¡¿ÙÛ˘, ¶·Ï¿Ûη˜, ªÔÏÏ¿˜ (85’ ºÏÒÚÔ˜), ∫ˆÛÙԇϷ˜ (64’ ºÒÏÏ·˜), μ·Ï·ÒÚ·˜, ∫·ÙÛ·‚fi˜. ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ªÔ‡ÙÏ·˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, °Î¿Áη˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜ , ª·Û‰¿Ó˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ (79’ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘), ∫›ÙÛÔ˜ (73’ ¡Ô‡ÛÈ·˜), ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ¢È·Ì¿ÓÙ˘ (69’ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜).

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 ª¿ÁÂÚÓ-ÿÓÙÂÚ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 00.15 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª·ÚÛ¤ÈÁ -ª(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª·ÚÛ¤ÈÁ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ATP Masters 1000 -Z- (Ù¤ÓȘ) NOVASPORTS 4 20.00 ATP Masters 1000 -Z- (Ù¤ÓȘ) EUROSPORT 2 17.30 ∞Ï °Î·Ú¿Ê·-∞Ï ÃÈÏ¿Ï -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ∞Û›·˜) 24.00 ∂ÎÔ˘·‰fiÚ-¶ÂÚÔ‡ -∑- (∫fi· ∞̤ÚÈη ·›‰ˆÓ)

¢’ ∂£¡π∫∏

∞ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ √ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì 2-1. ¢È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶˘ÚÁÂÙfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó›ÎËÛ 2-0 ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ͯÒÚÈÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 1-0 ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Â› Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. ªÂ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó” ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ¶ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ‹Ú·Ó ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ (2-0 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜), Ë ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· (1-0 Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·) Î·È Ë £‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ (3-0 ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi §·Ì›·). Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ϤÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ Ì·Ù˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô ∞ÁÚfiÙ˘ ΤډÈÛ Ì 1-0 ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. °È· ÙËÓ 20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞ÁÚfiÙ˘-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . 1-0 ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . .1-0 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . .0-1 ªÔ˘˙¿ÎÈ-∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . . . .2-0 ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ . . . .1-2 ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ . . . . . .2-0 £‡ÂÏÏ· ¶.-§·Ì›· . . . . . . . . . . . . .3-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 20 ·ÁÒÓ˜)

√ÈÎÔÓfiÌÔ˜-ƒ‹Á·˜ 2-1 ªÂ ÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Î. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë, Ù· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ƒ‹Á·, ηıÒ˜ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ √ÈÎÔÓfiÌÔ Ì 2-1 ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∞fi ÙË Ì›· ·Î‡ÚˆÛ ηÓÔÓÈÎfi Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÂÓÒ ÙÔ˘ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ¤Ó·ÏÙÈ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·Ù·Î‡ÚˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Á›ÓÂÈ ‰ÈÏ‹ ·Ú¿‚·ÛË (ÂÈıÂÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï Î·È ÔÊÛ¿ÈÓÙ). √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 45’ ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔ‡ÏÈ Î·È ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ºÏ›ÁÎÔ˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ¤ÌÂÈÓ Ì 10 ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ¿ÛÎËÛ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË. ™ÙÔ 58’ Ô ™·ı‹˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù, ·ÏÏ¿ Ô Î. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙÔ ÁÎÔÏ ¯ˆ-

21

Ú›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ú¿‚·ÛË. ™ÙÔ 87’ Ô ∑·¯·Ú¿Î˘ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù. ∏ Ì¿Ï· η٤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ¶Ô˘Ï¿ÎË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1-1. °È· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 92’ fiÔ˘ Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÁÎÔÏ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª·ÓÙ˙·ÊÔ‡ÏË, Ì ÙÔÓ ÛÎfiÚÂÚ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ·fi ÂÌÊ·Ó‹ ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ‰›¯ˆ˜ Ô ‚ÔËıfi˜ ‰È·È-

ÙËÙ‹ Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ™·ı‹˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, °ÚÔ‡Ó·˜, ∫·ÚÏÈ¿Ì·˜ (60’ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜), ªÏfiÙÛÈη˜ (80’ ¡ÙfiÓÙÔ˜), ª·˘Ú›‰Ë˜ (57’ ª›Î·˜), ªfiÛÈÔ˜, ª¿Ù˘, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘. √π∫√¡√ª√™: ¶Ô˘Ï¿Î˘, ª¿Ú·˜, §ÈÔ‡Ûη˜, ª·ÓÙ˙·ÊÔ‡Ï˘, ∫ÔÏÔ‚fi˜, ¢ÈÁÎfi˙˘, ª·Ï‹˜, ºÏ›ÁÎÔ˜ (75’ Δ·¯ÙÈÓÙ‹˜), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¡ÈÎÔ‡ÏÈ (84’ ∫Ô˘ÙÚÔ‡ÏÈ·˜), ∑·¯·Ú¿Î˘ (46’ ¶·Ï·Ì›‰·˜).

1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ . . . . . . . . . .49-18 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . .28-6 3. ∞ÁÚfiÙ˘ . . . . . . . . . . . .23-11 4. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . .24-17 5. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . 23-13 6. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . .24-17 7. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . . . . .10-12 8. ƒ‹Á·˜ . . . . . . . . . . . . . .18-31 9. ∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . . . 19-20 10. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . . . . .16-19 11. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· . . . . . . . .12-19 12. £‡ÂÏÏ· ¶ . . . . . . . . .. 16-32 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ . . . . . 19-31 14. §·Ì›· . . . . . . . . . . . . .13-49

. .50 . .41 . .36 . .32 . .31 . .31 . .25 . . 23 . . 23 . .23 . .21 . .21 . .15 ...9

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ªÂÙ¤ˆÚ· ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞ÁÚfiÙ˘ ∞fiÏÏˆÓ §.-™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· √ÈÎÔÓfiÌÔ˜-∂Ï·ÛÛfiÓ· ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ §·Ì›·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ £‡ÂÏÏ·-¶˘ÚÁÂÙfi˜


22

TƒπΔ∏ 15 M∞ƒTπ√À 2011

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

∏ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

¡· ÙȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ¿ÚÈÛÙ· √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ μfiÏÔ˜ ˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ó¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ı¤ÏÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ÕÏψÛÙÂ, Ù¤ÙÔȘ ¢ηÈڛ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ. √ ʛϷıÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÛËΈı› Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. μÔÏÈÒÙ˜ οı ËÏÈΛ·˜ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ªÂ ÎfiÛÌÈÔ ÙÚfiÔ, ¯ˆÚ›˜ ÂÂÈÛfi‰È·, ¯ˆÚ›˜ ‚›·. √ μfiÏÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ªÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ¿ÚÈÛÙ·.

√π οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ¤˙ËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. °¤ÌÈÛ·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·Ôı¤ˆÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜, Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ 19Ô All Star Game, ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰È„¿ ÁÈ· ηÏfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÌÂÁ¿Ï· ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·.

Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ∞™Δ∞ª∞Δ∏Δ√™ ‰Â›¯ÓÂÈ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋. ªÂÙÚ¿ 15 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Ì ¢ڇ ÛÎÔÚ, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ôχ fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ͤÛ·Û ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, fiÔ˘ Î·È Û˘ÁηÙÔÈΛ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ô˘ ΤډÈÛ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. √ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›ıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û 24 ·ÁÒÓ˜ 88 ÁÎÔÏ, ‰ËÏ·‰‹ 3,6 ÁÎÔÏ ·Ó¿ ·ÁÒÓ·. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘.

ª¤ÙÚÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ¿Û¯ËÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

¢È‡ڢÓ ÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ °π∞ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·‹ÙÙËÙÔ˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ªÂ ÙÔ “‰ÈÏfi” ̤۷ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Ì’ ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÓÙÂÌ·Ú¿˙ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÙÂÓ›˙ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û’ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›ÚÚÔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ƒ‹Á·˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ¿‰ÈÎË ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ Ӓ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË.

Œ¯·Û ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∂¡ø ¤Ú·Û ..·¤Ú· ·’ fiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ô Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ ¶. “ÎfiÏÏËÛ” Û’ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ªÂÙ¿ ÙȘ ‹ÙÙ˜ ·fi ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ∞∂∫, Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ¤¯·ÛÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È ¿ÏÈ ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÂÈ. 줂·È·, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ʤÙÔ˜ ¤·ÈÍ·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›·ÏÔ, fiÓÙ·˜ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜.

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ™∏ª∞¡Δπ∫∂™ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÙfiÛÔ Ë ¡›ÎË, fiÛÔ Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Û’ ¤Ó· ÂÂÈÛԉȷÎfi ·È¯Ó›‰È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· °Ú‚ÂÓÒÓ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ΤډÈÛ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ ÙÔÓ ∞ÂÙfi, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ ÙÔ˘˜ ªfiÁ‰·ÓÔ Î·È ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ηٿ fi‰·˜ ∞ÌÂÏÒÓ· Î·È ¡›ÎË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·.

™∞ºø™ ηÙÒÙÂÚÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ÙË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, Ô‡Ù ÙË ÊÚÂÛο‰· ¿ÏÏˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ÿÛˆ˜ Ó· ÙËÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ÔÈ ·Ô˘Û›Â˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÔÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜. H ÔÌ¿‰· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰˘Ó¿ÌˆÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÂȯÓ ˆ˜ ›¯Â ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ·‡ÚÈÔ Ó· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

¢ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Û ٛÔÙ·

∏ ‚›· ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ

ª∂ ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ Âη٤ڈıÂÓ, Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ‰‡Ô fiÏÂȘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ∞∂§ ‰›ÓÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ Î·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯Ù˘¿ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ “fiÚÙ·” Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÚ›˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. ª¤¯ÚÈ ÂΛ fï˜.

∞§§√™ ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· Ù˘ Ô·‰È΋˜ ‚›·˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·ÊÔ‡ “ʛϷıÏÔÈ” Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ¤Û·Û·Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ÛȉÂÚfi‚ÂÚÁ·. ∂›Û˘, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ¤‰ÂÈÚ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏÔÛÙÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÂÏÈο, ÚÔÛٿل·Ó Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ∏ ‚›· ·›ÚÓÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜...

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Ô ¡√μ∞ ™∂ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì‹ÎÂ Ô ¡√μ∞ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ. ∫·ÙÒÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙ Û ٛÔÙ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ΔÒÚ·, ·ÂÈÏÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ·ÊÔ‡ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ¤ÁÈÓ ϤÔÓ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘.


TƒπΔ∏ 15 M∞ƒTπ√À 2011

23

°.™. ∞§ªÀƒ√À ∫∞π ∂£¡π∫√™ ™À¡∂Ãπ™∞¡ ª∂ ¡π∫∂™ ∫∞π π™√μ∞£ª√À¡ ™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

∫ˆËÏ·Û›·

∫Ô‡ÚÛ· ÁÈ· ‰‡Ô...

∫·Ï·ÌÔο Î·È ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Û ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÎÔÈÓfi‚ÈÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜

¤Ú·ÛÂ Û·Ó ...Û›ÊÔ˘Ó·˜ ·fi ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ (3-0). ŒÙÛÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ë ÔÔ›· ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Ì 1-0. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ (4-1 ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ), Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (3-0 ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜) Î·È ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ (30 ÙËÓ ∞¶√μ). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£: ¢‹ÌËÙÚ·-ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . . . . . . . . 1-0 (62’ ÷Ù˙¤Ï·˜) ∞ÂÙfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3 (22’ ∫Ô˘ÚÙ¤Ï˘, 42’, 56’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . 3-1 (50’, 82’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, 75’ ¤Ó. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ - 70’ ∫·„¿Ï˘) ™ÎfiÂÏÔ˜-ÕÓı. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . 0-3 (62’, 70’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, 78’ ¤Ó. ™. ªÔ‡ÙÔ˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . 0-1 (35’ ∫. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜) ¡.∞. ¡›Î˘-∞¶√μ . . . . . . . . . . . . . . .3-0 (47’ °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜, 66’, 89’ ¤Ó. ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . 4-1 (20’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 60’, 75’ ¡ÙÔ˘ÎfiÏ˘, 88’ ¡·ÏÌ¿ÓÙ˘ - 78’ ™·Ó›‰·˜) ¢fiÍ·-∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . .0-3 ·.·. √ÚÌ›ÓÈÔ-¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰.‰.

ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Î·È Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£, ηıÒ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ì ӛΘ Â› ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ (3-0) Î·È Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ (1-0) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙË μ’ ΔÔÈ΋ Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·Î¿ıÂÎÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ 3-0 ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë °’ ∂¶™£ Ì ÙËÓ πˆÏÎfi Î·È ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘.

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ∞’ ΔÔÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ·fi 24 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË ¤Î·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ˘„ËÏ‹ “Ù‹ÛË” Û·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ì 3-0, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη, Ë ÔÔ›· ›‰Â “ÙÔÓ ¯¿ÚÔ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ù˘” , ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο χÁÈÛ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ (1-0) Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™ÎÔ‡Ú· ÛÙÔ 89’. ¶Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ Ë ÙÚ›ÙË ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ·¤¯ÂÈ 14 ‚·ıÌÔ‡˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ì 3-1 ÛÙË ÃÏfiË. ™ÙÔ ∫ÈÔ‡È ¤ÁÈÓ ÂÂÈÛԉȷÎfi ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÁÎÔÏ (2-0) Î·È ÙËÓ ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÙȘ ·Ô‚ÔϤ˜, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜. ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ (2-0 ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi) Î·È Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ (2-1 ÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002), ÂÓÒ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-2 ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£: ÃÏfiË-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . . . .1-3 (55’ ∫Ô˘‚¿Ù·˜ - 12’, 65’ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·, 20’ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜) ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . .1-4 (5’ ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú·˜ - 16’, 65’, 82’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, 58’ ¤Ó. ÃÚ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . 2-0 (65’ ∫ÔÚ¤Ù·, 86’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . . . . . 3-2

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë °’ ∂¶™£

ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ∂¶™£ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: °. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜), ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ (¢‹ÌËÙÚ·), ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜ (∂ıÓÈÎfi˜), ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘ ™ÎÈ¿ıÔ˜, ªfiÚ·˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ¶Ï·ÙÛ¿˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∑¿Ú·˜ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), ∫¤ÚÈ (°™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·), §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (£ËÛ¤·˜), ™·ÙÂÏÈ¿Ó (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜)

(5’, 8’, 18’ ¢. ™·ÙÂÏÈ¿Ó - 13’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 68’ ∞ı. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜) ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . . . . 0-2 (7’ ∑¿Ú·˜, 35’ ∫ˆÛÙԇϷ˜) ∞.∂. 2002-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-2 (12’ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘-33’ ™Î¤ÌÈ, 93’ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¤ÏÈ·˜) ∞ÏÌ˘Úfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . . . . . . . . .3-0 (5’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 40’ ∫¤ÚÈ, 53’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜)

∂ıÓÈÎfi˜-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . . . . . . .1-0 (89’ ™ÎÔ‡Ú·˜) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . . . .0-3 ·.·.

¡›ÎË ÙÔ˘ ∞Óı. °·˙‹ ÛÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ ∞ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙË μ’ ∂¶™£ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜

ŒÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂¶™£, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ “¯Ù˘Ôοډȷ” , ·ÊÔ‡ Ë πˆÏÎfi˜ ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·‰Âȯı› ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË °’ ΔÔÈ΋: ª˘ÚÌȉfiÓ˜-ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . . . . .2-1 (40’ ªÔ‡Ú¯·˜, 84’ ª¤ÓÔ˜ - 20’ μ¤ÙÛÈη˜) ∞Á¯›·ÏÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . . . . . 4-3 (15’ °ÎÔÏÈfi˜, 38’, 78’ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, 90’ ™Á·Ù˙‹˜ - 22’, 72’ ™·Ófi˜, 55’ ÂÓ. ¶·Ú›Û˘) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . .2-1 (35’ Δ˙‹Î·˜, 61’ ª·ÁηÛÈ·Ófi˜ - 27’ ªfi˙˘) πˆÏÎfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . .3-3 (11’, 75’ ∫Ô¿Ó·˜, 22’ °Ô˘ÏÈÒÙ˘ - 12’ Δ۷ΛÚ˘, 34’, 77’ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . .3-0 ·.·.

À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË

√ ¡.√. ∞ƒ°√™Δ√§π√À ∂¶πμ§∏£∏∫∂ ª∂ 11-5 Δø¡ μ√§πøΔø¡ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ

Œ¯·Û ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Ô √.À.∫.μ.

™ÙÔ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√∂ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·ıÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ·fi 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙȘ 8Ì.Ì. ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. £· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Â›Û˘, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫√∂ Î. ¡ÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi.

ËÓ ‹ÙÙ· Ì 11-5 ÁÓÒÚÈÛÂ Ô √.À.∫.μ. ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ¡.√. ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞2 fiÏÔ. ŒÙÛÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

Δ

Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 1-1, 3-0, 5-2, 22. ∞ƒ°√™Δ√§π (∫ÚËÙÈÎfi˜): §¤ÓÙ˙Ô˜, ΔÔÚÔÛÈ¿‰Ë˜ 1, ªÂ˙›Ï˘ 1, ¢ÂϷο˜, ∫Ô˘ÙÛÈ·Ï‹˜ 4, ΔÚ·˘Ïfi˜, ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ 1, ∫·ÛÙ·Ó¿Î˘ 1, ªÈÙÛ¿ÎÔ˜ 1, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë˜ 2, ª·Ó¿‚˘, ªÔÚÊÔ‚·Û›Ï˘. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 1, °Ï‡Î·˜, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ªÏ¿Ó·˜

1, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘ 1, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜ 1, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜1. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 8˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 3-5 ¡.√. ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘-√.À.∫.μ. 11-5 °Ï˘Ê¿‰·-∫¤Ú΢ڷ 4-7 ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ 24, ∏Ú·ÎÏ‹˜ 13, √.À.∫.μ. 10, ∫¤Ú΢ڷ 9, °Ï˘Ê¿‰· 8, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 6

∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ·fi ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô ¡√μ∞ ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ô ¡√μ∞ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ, ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “μ·Û›Ï˘ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ٤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È-

¯Ó›‰È· (Ì 8-7 ·fi ÙËÓ Ã·ÏΛ‰·, 12-11 ·fi ÙÔÓ √º£, 12-11 ·fi ÙÔÓ ¡ËÚ¤· Ã. Î·È 12-7 ·fi ÙÔÓ ¡ËÚ¤· §.) Î·È ı· ÁÈ· Ó· Ûˆı› ı· Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ô ¡√μ∞ ËÙÙ‹ıËΠ8-7 ·fi ÙË Ã·ÏΛ‰·. °È· ÙÔÓ ¡√μ∞ ·fi ‰‡Ô ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ Ã·Ï¿˜, £. ∞ÚÓ¿Î˘ Î·È Δ˙·ÌÙ˙‹˜ Î·È ¤Ó· Ô ∫fiÊÊ·˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô ¡√μ∞ ¤¯·Û 12-11 ·fi ÙÔÓ √º£. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ‹Ù·Ó Ô Ã·Ï¿˜ Ì ÂÙ¿ ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜, ∫fiÊÊ·˜, ªˆÚ·˚ÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶ÏÂ̤ÓÔ˜. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô ¡√μ∞ “·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ” ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÚ›ÙÔ ÛÂÚ› Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ËÙÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ¡ËÚ¤· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Ì 12-11. √ Δ˙·ÌÙ˙‹˜ ÛÎfiÚ·Ú ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜, Ô ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜ ‰‡Ô Î·È ÔÈ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÊÊ·˜, ªˆÚ·˚ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÷Ͽ˜ Î·È ¶ÏÂ̤ÓÔ˜ ·fi Ì›·. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¡ËÚ¤·

§·Ì›·˜ Ì 12-7 ‹ÚıÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙÔÓ ¡√μ∞. ∞fi ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ã·Ï¿˜ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ¶ÏÂ̤ÓÔ˜, ∫fiÊÊ·˜ Î·È Δ˙·ÌÙ˙‹˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ μ·Û›Ï˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÏ›ÛÙ˜: £ÂÔ‰fiÛË μfiÓÙ˙Ô, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÁÎÈÒÚ˘ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ, ÿÚË Ã·Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ¶ÏÂ̤ÓÔ, £ÂfiÊÈÏÔ ∑·Ì¿ÓË (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ¶·‡ÏÔ ªˆÚ·˚ÙfiÔ˘ÏÔ, ∑·Ê›ÚË Ã·Ï¿, μ·Û›ÏË ∞ÚÓ¿ÎË, £ÂÔ‰fiÛË ∞ÚÓ¿ÎË, ªÈ¯¿ÏË ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÁÎÈÒÚË, °ÈÒÚÁÔ ª·Ï·ıÔ‡ÓË, °ÈÒÚÁÔ ∫·ÏÔ˘˙¿ÎË, μ·Û›ÏË ∞ÏÂ͛Ԣ, ™‡ÚÔ Δ˙·ÌÙ˙‹, ÃÚ‹ÛÙÔ μÔÛÈÓ¿ÎË, ™Ù¤Ê·ÓÔ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), £·Ó¿ÛË ∫fiÊÊ·, °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›). ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·: ¡ËÚ¤·˜ §·Ì. 12, ¡ËÚ¤·˜ ÷Ï. 6, ÷ÏΛ‰· 6, √º£ 6, ¡√μ∞ 0

ªÂÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 24 ·ıÏËÙÒÓ ÎÈ ·ıÏËÙÚÈÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÎÔÈÓfi‚ÈÔ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ˆ˜ ÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘Ïfi˜ Ù˘ ∫ˆËÏ·ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Δ˙È¿ÓÈ ¶ÔÛÙÈÏÈfiÓÂ Î·È ÔÈ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ˘˜ 24 ·ıÏËÙ¤˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ 2Ô˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ™¯ÔÈÓÈ¿. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Î·È ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο.

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . . . . 88-20 . .62 2. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . 57-14 . . 62 3. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ .54-34 . .48 4. £ËÛ¤·˜ . . . . . . . . .71-31 . .47 5. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . .33-24 . . 45 6. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . .45-30 . . 43 7. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . .42-27 . . 42 8. ∞›·˜ ™. . . . . . . . . . .49-39 . . 37 9. ÃÏfiË . . . . . . . . . . .36-37 . . 33 10. ∞.∂. 2002 . . . . . .37-41 . . 31 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. . . 38-42 . . 30 12. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . .27-42 . . 29 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . 36-39 . . 27 14. ∞ÎÚfiÔÏË . . . . .27-40 . . 24 15. §Â¯ÒÓÈ· . . . . . . .29-45 . . 24 16. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . 32-54 . . 24 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . .18-86 . . . 5 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . - . . . .* √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞. °·˙‹˜ . . . . . . . .69-22 . . 57 2. ¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . 61-33 . . 52 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . . 65-24 . . 51 4. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . .37-19 . . 50 5. ¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . .54-27 . . 49 6. ¢¿ÊÓË . . . . . . . . . . 43-25 . . 43 7. ÕÚ˘ ªÂÏ. . . . . . . 52-25 . . 42 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . .47-26 . . 40 9. ¶ËϤ·˜ . . . . . . . . .34-32 . . .33 10. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . .44-44 . . 36 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . .50-40 . .32 12. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . .30-44 . .26 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. . .27-46 . . 21 14. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . 31-53 . . 21 15. ∞¶√μ . . . . . . . . .24-47 . . 15 16. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . 22-63 . .12 17. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . . . . . .20-70 . . . 7 18. ¢fiÍ· . . . . . . . . . .26-95 . . . 6 * ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ √ÚÌ›ÓÈÔ¢¿ÊÓË Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

°’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (ÙÂÏÈ΋) 1. πˆÏÎfi˜ . . . . . . . . . . 50-16 . . 41 2. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . . . . .39-19 . . 35 3. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . .33-21 . . 35 4. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. . 30-21 . .32 5. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ . . . . .39-30 . .27 6. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . 37-37 . .27 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . 43-27 . .26 8. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . . . . 31-26 . . 23 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . .16-67 . . . 6 10. ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . . . - . . . .* πˆÏÎfi˜ Î·È ªÈÎÚÔı‹‚˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. ** √ ÕÚ˘ ∞Óı. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.


24

TƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

FOOTBALL LEAGUE

¡›ÎË ÛÙÔ 90’ ÁÈ· ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi

¡π∫∏ ∫∞π ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∫∂ƒ¢π™∞¡ ¶ƒøΔ∂∞ ∫∞π ∞∂Δ√

∞1 °À¡∞π∫ø¡

∂¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜

◊ÙÙ· ·fi ÕÚË ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi

√ °Ô˘›ÏÈ·Ì ∂ÓÙ˙ÂÁÎÔ˘¤Ï ‹Ù·Ó Ô “¯Ú˘Ûfi˜” ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ÛÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· Ì ÛÎÔÚ 1-0 ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÌË ΔÂÓÓ¤ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ¶Ï¤ÔÓ Ì ÙË Ó›ÎË ·˘Ù‹ ÔÈ ∞ÁÚÈÓÈÒÙ˜ ·¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ÎÔÓÙ¿ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ϤÈ-¿Ô˘Ù ¤Î·ÓÂ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ 3-2. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ô “·ÂÈı·Ï‹˜” ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ Ì ‰‡Ô ÁÎÔÏ ¤‚·Ï ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· 12 Ù¤ÚÌ·Ù·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÎË ª¿ÓÙ˙ÈÔ˘ Ì‹Î ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÛÙÔ 17’ ÚÔËÁ‹ıËΠ2-0, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 3-2 ‰È·ÌfiÚʈÛ ÛÙÔ 61’ Ô ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 26˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League (μ’ ∂ıÓÈ΋), ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢fiÍ· ¢Ú.-√º∏ .....................0-2 (7’, 94’ ∫·Ì¿Óٷ˘) μ¤ÚÔÈ·-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. .........2-0 (64’ ∞Ô˘Ú¤ÏÈÔ, 84’ ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˜) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∫·ÏÏÈı¤· .......3-1 (52’ ª·Î·ÁÈfiÎÔ, 64’ Δ˙¿Ó˘, 91’ ™ÎԇʷÏ˘ - 61’ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-πˆÓÈÎfi˜ ..................0-0 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ...........2-1 (15’ ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘, 54’ ¡·ÔÏÂfiÓÈ 59’ ƒÈÌ΂›ÙÛÈÔ˘˜) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢È·ÁfiÚ·˜ .......3-0 (41’ ΔÛÔ‡ÎÏ˘, 53’ ™·¿Ó˘, 71’ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜) ΔڛηϷ-∏ÏÈÔ‡ÔÏË .............4-0 (49’, 51’ √˘¤ÏÈÓÁÎÙÔÓ, 71’ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘, 77’ ∫fiÚÌÔ˜) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 0-1 (90’ ∂ÓÙ˙ÂÁÎÔ˘¤ÏÂ) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ .3-2 (11’ ºÚ›ÌÔÓÁÎ, 17’, 61’ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ - 49’ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë˜, 60’ ∞ÚÛÂӛ‚ÈÙ˜)

ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. √È ÌÂÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤· °Ú‚ÂÓÒÓ Ì 79-67, ÔÈ ‰Â “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤Ê˘Á·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÈÏΛ˜ Ì 69-68 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

∞ÂÙfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 68-69

(™Â 26 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ...............43-10 ....61 2. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜...............32-14 ....58 3. √º∏................................31-16 ....50 4. ΔڛηϷ ..........................33-19 ....46 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ .................33-25 ....45 6. ¢È·ÁfiÚ·˜........................28-23 ....43 7. ¢fiÍ· ¢Ú..........................32-26 ....35 8. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜.................25-31 ....33 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ....................20-34 ....31 10. μ¤ÚÔÈ·...........................24-29 ....31 11. ∂ıÓÈÎfi˜.........................27-35 ....30 12. ¶ÈÂÚÈÎfi˜.......................28-32 ....30 13. πˆÓÈÎfi˜ .........................20-29 ....29 14. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ .............28-35 ....29 15. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜.............29-30 ....29 16. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜..............19-29 ....28 17. ∞Ó·Á. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.......16-35 ....21 18. ∫·ÏÏÈı¤·......................22-38 ....17

Δ· ...ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ¤ÎÔ„Â Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÓÈÎÒÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ∫ÈÏ-

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 9, 10, 19, 20, 31

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5 4 4 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 8 0 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 4 4 2.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¡›ÎË-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. 79-67 ªÔÚ› Ó· ‰˘ÛÎÔχÙËΠÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¡›ÎË ‚ڋΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ ¶ÚˆÙ¤· °Ú‚ÂÓÒÓ Ì 79-67 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ¤ÏËÍ 24-23 Î·È ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ 44-40 ˘¤Ú Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ¡›ÎË ÛÔ‚·Ú‡ÙËÎÂ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ...ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. ŒÙÛÈ ÛÙ· ÙÚ›· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È„‹ÊÈ· ÙÈÌ‹ (50-40), ÂÓÒ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 30’ Ì 62-48. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô Ë „·Ï›‰· ¿ÓÔÈÍ ̤¯ÚÈ ÙÔ +20 (71-51) ÎÈ ÂΛ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ›ıËΠÙÔ Ì·Ù˜, Ì ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì 79-67. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ˙È‚ÂÏÂΛ‰Ô˘, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 24-23, 44-40 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 62-48, 79-67 ÙÂÏÈÎfi. ¡π∫∏ (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 21, ª. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 5 (1), ™·Ì·Ú¿˜ 2, ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ , °. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù¿ÌÔ˜ 1, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 5 (1), £˘ÌÓÈfi˜ 12, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 9, ΔÛÒÏ˘ 3 (1), ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ 2, ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 19 (3). ¶ƒøΔ∂∞™ °ƒ∂μ. (ªÔ˘ÚÔ˘˙›‰Ë˜): ªÔ˘Ìԇη˜ 5 (1), ªÔ˘Ú¿ÙÔÁÏÔ˘ 22 (3), Δ˙‹ÌÔ˘ 2, μÏ¿¯Ô˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¡ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÏÔ‚fi˜, ª›¯Ô˜ 20 (1), ™·Ófi˜ 3 (1), æ¢ÙfiÁη˜ 5, °Ú¿‚·˜ 10(1).

Λ˜ Ì 69-68. √ ·ÁÒÓ·˜ ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, ·ÊÔ‡ Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÛÎÔÚ 56-56. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÂ Ï˘ÙÚˆÙ‹ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ù˘ ¯¿ÚÈÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ‹Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÛˆÓ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. √È ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ¯ıÚÈο ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ›¯·Ó ‚Ú·¯Â›· ÎÂÊ·Ï‹ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ (31-32), fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (42-43). ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 44-50, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ∏ÌÂÚ›‰Ë˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 56-56 Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. √ ∞ÂÙfi˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ (63-57), ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ϤÍË. ªÂ ¤ÍÈ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ªfiÁ‰·ÓÔ Î·È ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó Û 63-63 Î·È ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë”. ∏ ÔχÙÈÌË ›ڷ ÙÔ˘ ªfiÁ‰·ÓÔ˘ ̤ÙÚËÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ηıÒ˜ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ì ηϿıÈ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì 68-69. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ™·ÏÈΛ‰Ë˜, ¡ÙÔ‡Ú·˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 15-11, 31-32, 42-43 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 56-56 Î.·., 68-69 ·Ú.

∞∂Δ√™ ∫π§∫π™ (∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜): ∏ÌÂÚ›‰Ë˜ 12, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 15, ∫Ô˘ÙԇϷ˜ 1, ∞.°È·¯·Ó·Ù˙‹˜, ¶·ÙÛÒÚ˘, ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ 4, μ. °È·¯·Ó·Ù˙‹˜ 14 (2), ºÏÈ¿Ù˘ 5 (1), μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 17 (4). ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 8(1), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 19 (3), ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3 (1), ¡Ù›Î·˜ 2, ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 21 (2), ΔÔÔ‡˙˘ 10, ∫·Ú·Ú‹Á·˜ 4.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞ÌÂÏÒÓ·˜ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ. ..............79-66 ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ ........72-63 ºÔ›ÓÈη˜-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ..................71-70 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË .68-69 ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í.∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂. .........................59-96 ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜-ª·Î·Ì‹ ......45-69 ¡›ÎË-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. .................79-67

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ .....................................33 2. ¡›ÎË .................................................32 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ..............................30 4. ºÔ›ÓÈη˜ §. .....................................30 5. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ................................29 6. ª·Î·Ì‹ ........................................28 7. ÕÚÁÔ˜ √Ú. .......................................27 8. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ .......................................27 9. ∞ÂÙfi˜ ∫. ...........................................27 10. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú. μÚ. ............27 11.∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂·Ó. .....................25 12. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú‚. ............................23 13. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ ...........................22 14. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. ..........................18

■ ª¶∞°∂ƒ¡-π ¡Δ∂ƒ ∫∞π ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.-ª∞ƒ™∂´° °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

“ª¿¯Â˜” Û ‰‡Ô ̤و· ¤Î· Ì‹Ó˜ ÚÈÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË. ∞fi„ (21.45 Mega) ª¿ÁÂÚÓ Î·È ÿÓÙÂÚ “Ì¿¯ÔÓÙ·È” ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ 1-0 ˘¤Ú ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· (21.45 Novasports 1) ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ “ÙÚÂÌÏ” ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ...˙ˆÓÙ·Ófi Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ ÌÂÙ¿ ÙÔ ...ÔÓËÚfi 0-0 ÛÙÔ “μÂÏÔÓÙÚfiÌ” .

¢

ª¿ÁÂÚÓ-ÿÓÙÂÚ ª›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ı· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÙÔ ıÂÛÌfi. ∏ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÙÔ ÁÎÔÏ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ “Δ˙Ô˘˙¤ ªÂ¿ÙÛ·” ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· Ì‹Ó˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi Ù·

ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·fi ÙË ™¿ÏÎÂ, ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. √ §Ô˘›˜ º·Ó °Î¿·Ï, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ 2012, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÿ‚ÈÙÛ· ŸÏÈÙ˜. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ ÌfiÓÔ Ì ̛· ÔÚ›· Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ Èı·Ófi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ›Ûˆ˜ Ó· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ·ÓÂÚÁ›·˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÔÈ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ı· ·›ÍÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ‹Ú ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÏËÓ ÙˆÓ μ¿ÏÙÂÚ ™¿ÌÔ˘ÂÏ Î·È ¡Ù·‚›ÓÙ ™Ô˘¿˙Ô, ˆÛÙfiÛÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô Δ˙È·Ì¿ÔÏÔ ¶·ÙÛ›ÓÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ §Ô‡ÛÈÔ Î·È ¡ÙȤÁÎÔ ªÈÏ›ÙÔ, Ô˘ ÚÔ-

¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ª·ÚÛ¤ÈÁ ΔË Ó›ÎË Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ “ÙÚÂÌÏ” ı¤ÏÂÈ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” , ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘... ÔÓËÚÔ‡ 0-0 ÛÙÔ “μÂÏÔÓÙÚfiÌ” . √ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ƒ›Ô º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ, Δ˙È ™Ô˘Ó ¶·ÚÎ Î·È ÕÓÙÂÚÛÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¡¿ÓÈ. √ ∞ÓÙfiÓÈÔ μ·Ï¤ÓÛÈ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔχÌËÓË ·Ô¯‹ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ª·ÚÛ¤ÈÁ Â›Ó·È Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙÔ ™·ÌÈÔÓ¿, ·ÏÏ¿ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌfiÏȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ıÌÒÓ ÛÙË Ligue 1 ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ì 2-0 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ƒÂÓ. √ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÂÛ¿Ì ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ¤Ú· ·fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ™¤˙·Ú ∞ıÈÏÈÎÔ˘¤Ù·.

ª∂°∞§∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· η٤‚·ÏÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÕÚË. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 4362 ˘¤Ú ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ‰›Î·ÈÔ, Ì ÙȘ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” fï˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì ÙȘ ∫˘ÚÈÙۿη Î·È ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· •ÂÓÔÎÒÛÙ· Ì‹Î ÛÙÔ ·ÚΤ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË ª·ÁÎÏ¿Ú· ÚÔËÁ‹ıËΠ14-11 ÛÙÔ 5’, ·ÏÏ¿ Ô ÕÚ˘ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ÚÔÛ¤Ú·Û Ì 1522 ÛÙÔ 10’. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ∫˘ÚÈÙۿη Î·È ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó, ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ “ΛÙÚÈÓ˜” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 24-34, ÂÓÒ ÛÙÔ 30’ ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 20 fiÓÙÔ˘˜ (32-52). ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í οÙÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 43-62. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 15-22,24-34 ËÌ›¯ÚÔÓÔ,32-52,43-62 ÙÂÏÈÎfi ¢È·ÈÙËÙ¤˜:¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜-¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ √§Àª¶π∞∫√™ (•ÂÓÔÎÒÛÙ·˜): ∫˘ÚÈ·Ù˙›‰Ô˘ 4, ™Ô˘ÏÙ¿ÓË 3,Δ·ÓÙÔ˘ÚfiÊÛη 5(1), ∑‹ÙË 4(1), ª·ÁÎÏ¿Ú· 14, ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË 9, ∫˘ÚÈÙۿη 4, ∑›ÊÎÔ‚ÈÙ˜, £·Ó·ÛÔ‡ÏË. Õƒ∏™ (∫ÔÙÔ‡Ï˘): §ÂÓÔ˘¿Ú 10, ¡Ù¿ÌË, ∫Ô˘˙Ó¿ÎË 12, ™˘ÚȉÔÔ‡ÏÔ˘ 19, ΔÚ¿ÓÙ·, ªÔ‡ÏË 7, ∫ÚÔ‡ÌÔÚ 14.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶ÚˆÙ¤·˜ μ.-∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. ..53-43 ¢∞™∞§-º∂∞ ..........................70-85 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ ..........68-47 ∞ıËÓ·˚Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ...69-63 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-ÕÚ˘ ...........43-62 ¶∞√∫-∂ÛÂÚ›‰Â˜ .................68-52

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (18Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ ..................................36 2. ÕÚ˘ ............................................31 3. ¢∞™∞§ ........................................30 4. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ ..................................29 5. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ..........................28 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ..................................28 7. º∂∞ ............................................. 28 8. ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏ. ........................27 9. ¶∞√∫ ..........................................26 10. ¶ÚˆÙ¤·˜ μԇϷ˜ ...................23 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. .......................20 12. ∞Ì·Ú˘ÏÏ›˜ ................................18

∂™∫∞£

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ Δ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∞.∂.μ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ Ù˘ ∂™∫∞£ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘. ∞Ó Î·È Â›¯Â ËÙÙËı› Ì 3541 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ηÙfiÚıˆÛ Ì ·ÓÙÂ›ıÂÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ó· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ó›ÎË Ì 58-43. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫, Ë ∞.∂.μ. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ÙÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ºÒÓË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË ÛÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ B.C. Volos ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 75-28.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∏ ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ‚È‚Ï›Ô

ª¿Úˆ ¢Ô‡Î·: ∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ì ÙÔ ¿‰ÈÎÔ...

Ÿ

ÛÔ ÈÔ ˙fiÚÈÎÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÎÈÔ, ÙfiÛÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÏËÌÂÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ¿‰ÈÎÔ. ∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, ÁÂÏÒÓÙ·˜, Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘˜”. ªÂ Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi μfiÏÔ˘, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª¿Úˆ ¢Ô‡Î·, ¤‰ˆÛ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ‰›ÎÈÔ Â›Ó·È ˙fiÚÈÎÔ Ôχ”, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞. ∏ ηϋ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∂ÓÙ¤¯Óˆ˜ ÎÈ ÂÈÌÂÏÒ˜”, Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ƒÔÛ¿Ó·˜ ¶ÒÔÙ·, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·Èٛ˜ Î·È ·ÊÔṲ́˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÁÈ· ÙȘ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ ‰Èη›Ô˘ Î·È ·‰›ÎÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜-‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·.

«

-∏ fiÏË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ “ΔÔ ‰›˙ÂÈ Ì ÙÔ ¿‰ÈÎÔ. ∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÙÔ ¿ÙÔ˘˜ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ô Î·ı¤Ó·˜. °È·Ù› ·Ó ı¤ÏÂȘ ÎÈÔ Â›Ó·È ˙fiÚÈÎÔ Ôχ” Â›Ó·È Ù· ÷ÓÈ¿. ™Ù¤‰ÈÎÔ, ÁÂÏÒÓÙ·˜, Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ‰fiÓÙÈ· Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Ú¤ÎÂÛÙ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, fiÛÔ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÈ ÙÔ˘˜” . ™ÙËÓ ÂÂÍ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ ÔÏϤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. ¤ÁÈÓÂ Î·È ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓÂ. ΔÈ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ Ô˘ Û·˜ ÚÂÙ·È fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, fiÙ·Ó -¶Ò˜ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; °È·Ô‰‹ÁËÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ·˘Ùfi; ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, Ó· Ù› ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· οÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ ΔÔ ¤¯ˆ ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜. £· ÙÔ Â·Ó·ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ͤÚÔ˘Î·È ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ÈÛÙÔÚÈο Ï¿‚ˆ Î·È ÙÒÚ·. ΔfiÙ ¤„·¯Ó· ÁÈ· ÙÔ “∞ıÒÔÈ Ì ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ÎÏ›ÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿. ∫·Ïfi ›‰Â‰Ô̤ӷ. Î·È ºÙ·›¯Ù˜” , ‚È‚Ï›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ̤¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÙÔÈÓ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹Û· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ Ù· ÷ÓÈ¿ Τ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙË ıÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· fiϘ ˆ˜ fiÏË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋, Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ·Ù› ·Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ôχ Ûˤӷ ‚È‚Ï›Ô Ì ÙËÓ fiÏË ˆ˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÚ·fi ÂÌ¿˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·ÓÙÈ΋ ·Í›· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, Ó· ͤÚÔ˘Ì ÚÔ˜ ÛfiÓ· Î·È Ó· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘, Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ù˘ ÂÙ· Ô‡ ı· ‚ÚÂıԇ̠οı ÊÔÚ¿. Ù˘, ÛÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÔÚ›· Ù˘ ̤۷ ÛÙÔ ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘. ∞fi Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯ˆ ‰È·‚¿- √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó, ·ÎÔÏÔ˘¯ÚfiÓÔ. 濯ÓÔÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÂÈ, ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ∫Ú‹Ù˘, ¤Û˘Ì‚› Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ÂȉÈ΋ ‰ȷ‚¿˙ÔÓÙ·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˘ÔÁÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ¯¿ÓÂÈ ÔÙ¤ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ¶·‡ÏÔ μÚÂÙ·ÓÔ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á·¿ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∂Û›˜ ‰È·‚¿˙ÂÙ Î. °‡·ÚË Ô˘ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÙfiÙ ÁÂÓÈÎfi ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙfi¢Ô‡Î·; ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ∫Ú‹Ù˘, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚ¯Ô˘˜ - ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Œ¯ˆ ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ı· ·Îԇ̷ÓÔ‡˜, ∞Á·ı¿ÁÁÂÏÔ •ËÚÔ˘¯¿ÎË. ∏ ÂÈÛÙÔÓ·Ú¯ÈÎÔ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÂÙ·È ϤÔÓ Û·Ó Â˘Ê˘ÔÏfiÁËÌ· ˆ˜ Ï‹ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙȘ 16 ∞ÚÈÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Ô‰ËÁ‹ıËη Ï›Ô˘ 1945 Î·È ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ∫Ú‹ÙË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ. ∫·È ·Ó - ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙ˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °‡·ÚË ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÙ·È Î·È ÛÙ· “ª·‡Ú· §Ô˘ÛÙÚ›ÓÈ·” ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Î·È Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ‡˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÌÔ˘ ϤÁ·Ó ӷ ‰È·Ï¤Íˆ ·Ó¿ÌÂÛ· ÎÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘. Δ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ̤ӷ ‹ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·È ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·, ·Ó Ù·Ó ÔÏÏ¿. ¶ÚÒÙÔÓ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· È‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ÎÔÌÌÔ˘‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· οӈ ÌfiÓÔ ÛÙÔÚÈο Î·È ÓÔÌ›˙ˆ ¿Ú· Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÓÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Ë ÏÂÈÔÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô, ı· ‰È¿ÏÂÁ· ÙÔ ÙÔ ‹ÍÂÚÂ, ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ „ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹‰È¿‚·ÛÌ·. ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, ÙÔ ÙÔ˘ 1945 ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÛÙ· ÷ÓÈ¿, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ Ì ‰È¿‚·ÛÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÚÔÔ˘ ›¯·Ó ʇÁÂÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰fiÙËÛ ̤۷ ÌÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰·. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ¶·‡ÏÔ˜ °‡·Ú˘ Ó· ·ÊËÁËıÒ Î·È ÂÁÒ ÌÈ· ÈÛÙÔÎ·È ÔÈÔ˘ ÂÓÙÔϤ˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÛÂ; ∞˘Ù¿ Ú›·, Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÒ, Ó· ˆ Ì ÙÔ ÁÈ· ̤ӷ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÚfiÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ù‹Ì·Ù·. ∂Λ ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ٷ¯Ô˘Ó ÂÈ ¿ÏÏÔÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª¿Úˆ ¢Ô‡Î·, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ∫·˙·¯˘‰ÚÔÌÈο -Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÂΛ Ô˘ ÙÔ˘˜. °È·Ù› ¤Ú· ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÓÙ˙¿ÎË, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1947 ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Î·È ÛÔ‡‰·Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÂ›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ - Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ μÏÔÔ˘ ÂÈϤÁÂÈ Ô Î¿ıÂ Û˘ÁÁÚ·Á›· ÛÙÔ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ΔÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÓÙ¿Î˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, ʤ·˜, Ù· ‚·ÛÈο, Ù· ·Ó·ÏÏԛʋ˜ ÂΉËÏÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1969 fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÚ¿∂¶√¡›Ù˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓȈٷ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÊÂÈ Ù· ÚÒÙ· Ù˘ ΛÌÂÓ·. Δ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÌÂٷ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ¤Ó· ÂıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÚ·ÛÙ› ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÙ·ÏÈο, Û¤Ú‚Èη Î·È Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ΔÔ “√¯˘Ú¿ ı¤ÛȘ Ù˘ˆı› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ πÏÈ¿‰· ÙÔ‡ÚÎÈη. ∏ ª¿Úˆ ¢Ô‡Î· Â›Ó·È ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡›∫Ú‹Ù˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ∞fi ÂΛ Î·È ¤¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “∏ ·Ú¯·›· ÛÎÔ˘ÚÈ¿” Î·È Ì ڷ, ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ·ÚıÂÓÔÁ¤ÓÂÙÔ˘ 1944 ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1945. ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ÕÏÏÔ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ¶Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ ∫ÒÛÙ· √˘Ú¿ÓË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ı˪ȷ ÚÒÙË ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Î·È ¿ÏÏÔ Ù· ‚·ÛÈο Ô˘ Ì·˜ ·ÓÒÓ Î·È Balkanika ÁÈ· ÙÔ “∞ıÒÔÈ Î·È ºÙ·›¯Ù˜”. Ì·Ù· Ô˘ ›¯· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤Á·Û¯ÔÏÔ‡Ó. √ ηı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÊÔ ÌÔ˘ ÙËÓ ¤‰ˆÛÂ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ı› οı ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÊÔÚ¿ Ó· ·ÊËÁËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË Ìˆ˜, ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ ¤Ó·˘ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ·ÚÈÛÙÂÚÔ›, ‰ËÌÔÎÚ¿Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È Û·Ó ÌÈ· ÚÔÛÌ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÂÙ˜, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÂÚÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٿÍË ÛÙÔ ¯¿Ô˜. ŒÙÛÈ Ú›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›·, Ì·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. ÕÓıÚˆÔÈ fiˆ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·‚Ϥˆ ÂÁÒ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. Ó· „¿Íˆ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ∫Ú‹ÓÙ›ÓÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· -Œ¯ÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ·Á·Ë̤ÓÔ Ù˘ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È fiÙÈ ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÛ˘ÁÁڷʤ·; ∞Á·¿Ù ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ ͤÓË ÏÔÁÔȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ “¶·Ú·ÙËÚËÙ‹” , ÙËÓ ÙÔÈ΋ „ËÊ›· ÙÔ˘ ¯·ÓÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡ ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓË Ù¯ӛ·; ÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ¤‚Á·ÈÓ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÁÂÚÛÙÔÓ ∂∞ª Î·È ÛÙËÓ ∂¶√¡ Ë ÓÂÔÏ·›·. ¢ÂÓ ˘∞Á·Ò ¿Ú· Ôχ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÙËÓ Ì·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜. ∂Λ ·Ó·Î¿Ï˘„· Ú¿ÁÌ·‹Ú¯Â ÓÂÔÏ·›Ô˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›¯Â ÂÓÙ·¯ı›, ͤÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. ∫·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ÁÓÒÚÈ˙· Î·È Ô˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 90% ÙÔ˘ ¯·ÓÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡. Û˘¯Ó¿ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ì·È fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ, ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÓfiËÙÔ ÌÂ Û˘ÓÙ·Ú¿Í·ÓÂ. ŒÙÛÈ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ - ∞fi Ô‡ ‚Á‹ÎÂ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ΔÔ ‰›·fi ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ‚È‚Ï›Ô... ÎÈÔ Â›Ó·È ˙fiÚÈÎÔ Ôχ” ; Ì ı·˘Ì·ÛÌfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ͤÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, -Œ¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· οÔÈÔ˜ μÁ‹Î Ì Ôχ Ìfi¯ıÔ Î·È ÎfiÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰·¿ÏÏÔ˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˘ Û·˜; ›‰È· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. μ‚·›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛοÏÔ˘˜ ÌÔ˘. √Ê›ψ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ μÏÔÓÙ¿ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÏϤ˜ ÛË̷ۛ˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ, ÙÛÔ, ÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ Ù˘ Δ¤Ù·ÚÙ˘ ¢È¿ÛÙ·Û¯ÔÏËı› ηӤӷ˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ μÏÔÓÙ¿ÎË ˆ˜ ‰›ÎÈÔ, ˆ˜ ·ÊËÚË̤ÓË ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ¤ÓÛ˘, ÙÔ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ ÙÔ˘ Á›ÁÓÂÛı·È. √Ê›ψ ·Ó Î·È Ì ‚Ô‹ıËÛ Ôχ Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ Û ÓÔÈ· Û¯ÂÙÈ΋, Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ¶·ÙÛÈÒÙË, ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ‚¿ıÔ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi. ÓÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ϤÌ fiÙÈ “ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘, ÙË ª‡ÎÔÓÔ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ Î·È ÔÏÏ¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎfi ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ô˘ ÚÒÙË ÌÔ˘ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ ¿ÏÏ· ‚È‚Ï›· Î·È Ó· ‰ˆ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÛÔ˘” . ∏ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È fiÙÈ ÛÙË ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È ÂÁÒ ÁÈ· Ù· ÷ÓÈ¿. √ӛ˜, ‰ÈfiÙÈ fiÙ·Ó ¤ÁÚ·ÊÂ Ô μÏÔÓÙ¿Î˘ ‰ÂÓ Â›‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÎÈÔ, ı· ¤ÚıÂÈ ›Ûˆ˜ Ê›ψ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ™ÙÚ·Ù‹ ΔÛ›Úη, ÛÙË Û¯¤ÛË ¯·Ó ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù· Ì˘ÛÙÈο ·˘Ù‹˜ Î·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ¿‰ÈÎÔ. ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰È·‚¿Ûˆ ‚È∫·È ÁÈ· ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÊÚ¿ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· ºÚ·ÁÎÈ¿ Î·È Û ÔÏ‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÔÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ “fiÛÔ ÈÔ ˙fiÚÈÎÔ ÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ‰Ô, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏÏÒÓ ÓÙfiÈˆÓ ·fi ÙË ‰È΋ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÎÈÔ, ÙfiÛÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÏËÌÂÚÈ¿∂È̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™˘ÓÔÌÈÏ›· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜” ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 25/3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 & 18:00-21:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.00.

Δ∂á∂™ - √ªπ§π∂™ — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ”, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ƒ›ÙÛ˘ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ I.C.P.S. (Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Strathclyde °Ï·ÛÎfi‚˘), ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË 6945067704 Î·È 2428094570. — ∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë Î·È ı¤Ì· “∏ °˘Ó·›Î· Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË ˙ˆÔÊÈÏÈ΋ ΛÓËÛË. ™ÔÊ›· Î·È §Ô˘Î›· ΔÔ¿ÏË”, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙË §·˚΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË “∫˘ÚÈ·˙‹” (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿). — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÂÚÌ·ÓfiÁψÛÛˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “π¿ÛˆÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¢fiÎÙÔÚ· ∞ı. ∫ˆÓ. ƒÔ‡ÌÔ, PhD, Ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ·fi ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏÈ¿ÌÏÈ· “ΔÔ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰ÚÔ ˆ˜ ÔˆÚÔÊfiÚÔ, ηÏψÈÛÙÈÎfi, Ê·Ú̷΢ÙÈÎfi Ê˘Ùfi Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ¿˜ ÙÔ˘”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜”, Ï·Ù›· ºÂÚ·›Ô˘.

¢π∞º√ƒ∞ — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ı· „·Ï› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ μ’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ ÙˆÓ μ’ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. μÏ·Û›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ (7-8.30 Ì.Ì.).

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 20/3: ŸıÚ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋, μÚ‡Ó·ÈÓ·¶·Ï·Èfi˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ø.¶.: 4,30, μ.¢.: 1/5, ¢Â˘Ù¤Ú· 21/3, ÒÚ· 7 Ì.Ì.: °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË-ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ¶·Ú.-™·‚.-∫˘Ú. 25-26-27/3: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜-ªÂÛÔÏfiÁÁÈ-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ∫˘Ú. 3/4: ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ (∞¯ÂÏÒÔ˘) Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ-ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ™¿‚‚·ÙÔ 19 - ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Vis Travel, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 2421031059 - 22501. — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ™¿‚‚·ÙÔ 19 Î·È ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘”, ÙËÓ ŒÎıÂÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˘„›ÊˆÓÔ˘ “∏ ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ Î·È Ë ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘” ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔÓ ∫‹Ô ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¶fiψ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È: ∫ÔÚ·‹ 79, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421033938 & 6944556087. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â˙ÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ “ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË”. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ™Ù·ıÌfi ÙˆÓ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÛÙȘ 11.15 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 38897, 6938 318195.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∞ÂÈΛÓËÙË Ë ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ªπ∞ ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ ηÈ

ÔÈΛϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÛÙfi¯ˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ÃÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∏ ÚÒÙË ÂÍfiÚÌËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. μÏ·Û›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ ÙˆÓ μ’ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ (7-8.30 Ì.Ì.), ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È fiÛˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙˆÓ °’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ, Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ı· ·Ú¢ÚÂı› Î·È ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ⁄ÌÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ π.¡. ÙÔ˘ ∞Á. Δڇʈӷ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¢’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜, Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë ÃÔÚˆ‰›· ı· ÌÂÙ·‚› Î·È ı· „¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ π.¡. ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∂›Û˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â˙ÔÔÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ “ªÔ˘Ù˙Ô‡ÚË”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÂÎı¤Ì·Ù·-‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜”. ŒÂÈÙ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ı· Â›Ó·È Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ì·˜, ÛÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ù˘ 30‹˜ ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ “∫·ÚÙȤ §·Ù¤Ó”, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., fiÔ˘ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ‰‡Ô ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ ¯ÔÚˆ‰Ô› Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔÓ ÕÏÎË ¶Ï·ÎÈ¿ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÂÓÒ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÔÏÏ¿ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÛÙȘ 7 Î·È 8 ª·˝Ô˘ Ë ÃÔÚˆ‰›· ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÃÔÚˆ‰È·Îfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ £‹‚·˜, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ÂΉÚÔÌ‹ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (¢ÂÏÊÔ›-∞Ú¿¯ˆ‚· Î.Ï.). Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ì·˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÈÌËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ √‰. ∂χÙË Î·È ¡. °Î¿ÙÛÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ £¤ÚÌ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

¢È‹ÌÂÚÔ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

∞fi Û‹ÌÂÚ· Ë... ¢Ú¿Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ

¢

È‹ÌÂÚÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ 33Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜ ¢Ú¿Ì·˜, ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 15 Î·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· 9:00 Ì.Ì., Ë ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÚ›ÙË 15 ª·ÚÙ›Ô˘ CASUS BELI - °πøƒ°√™ ∑ø∏™ 11 35mm 13 ó - μ∞º∂π∞¢∏™ Ã∞ƒ∏™ 21 35mm ™Δ∏ ™∫π∞ Δ√À ª∞Àƒ√À ∏§π√À ¢∂ªπƒ∏™ £√¢øƒ√™ 34 digi √ ¶§∞¡∂ÀΔ∏™ Δ√À °ƒ∞ªª√À - ∂À£Àªπ√À μ∞°°∂§∏™ 27 digi OEDIPUS - ªÀ§ø¡∞™ πø∞∫∂πª 23 35mm ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ Δπ øƒ∞ £∞ °Àƒπ™∂π™; ¶∞™™∞ƒ∏ ª∞ƒπΔπ¡∞ 21 35mm Δ√ Ãøƒπ√ - ¶√§ÀÃ√¡∞∫∏™ ™Δ∂§π√™ 14 35mm ™Δ∏¡ ∂•√ƒπ∞ - §∂°∞∫∏ ∫∞§§π√¶∏ 37 digi ∞º∂Δ∏ƒπ∞ Δ∂ƒª∞ - ∫π¡/ºπ∫∏ √ª∞¢∞ ¢∏ª√À ∞£∏¡∞πø¡ 2009 16 digi √ ª∞ƒπ√™ ∫∞π Δ√ ∫√ƒ∞∫𠪶√À°π√À∫∞™ °π∞¡¡∏™ 23 35mm ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢Ú¿Ì·˜ ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Δ·ÈÓÈÒÓ ªÈÎÚÔ‡ ª‹ÎÔ˘˜, Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ 35Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù·Èӛ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ÔÚ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ηٷÍÈÒıËΠÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘. ∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·Ó¤ÏÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙÒÓ, ‹Ù·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢Ú¿Ì·˜.

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Âη¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘: ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, Ì·˙ÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi, Û˘Ó‰¤ıËΠÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ Û ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ European Film Academy (EFA) ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ∂˘Úˆ·˚ο ºÂÛÙÈ‚¿Ï, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘ÁηٷÏÂÁ› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞η‰ËÌ›· ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ, ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

Û˘Ó‰¤ıËΠȉȷÈÙ¤Úˆ˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ - ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘’ fi„ÈÓ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË: “ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢Ú¿Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ...” , ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È 16 ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÙÔÌ‹ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ . ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ÚԤ΢Ù fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È¿‰ÔÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·Èӛ˜ Î·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ¶ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ‰ÂÈÏ¿ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. °Ú‹ÁÔÚ· ‚ڋΠÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÂÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù·Í›‰Â„ Û 60 ÂÚ›Ô˘ fiÏÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÚÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο οÔȘ fiÏÂȘ Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛÎÂÊÙ› ÁÈ· ʤÙÔ˜ ›ӷÈ: μfiÏÔ˜, Δ‹ÓÔ˜, ™‡ÚÔ˜, ™¿ÌÔ˜, ¶¿ÚÔ˜, ¡¿ÍÔ˜, ÿÔ˜, °È¿ÓÓÂÓ·, ¶Ú¤‚Â˙·, ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Œ‰ÂÛÛ·, ∫ÈÏΛ˜, ™¤ÚÚ˜, ÷ÏΛ‰·, ∫·‚¿Ï·, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ÷ÓÈ¿ Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¢Ú¿Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È ÙÔ ∫¿ÈÚÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂΛ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ÙËÓ §Â˘ÎˆÛ›·. ¶¿ÊÔ Î·È §ÂÌÂÛfi Ì ¿Ú· ÔÏÏ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ¯ı˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ “∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ”

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Δ¿ÎË ™·ÏÎÈÙ˙fiÁÏÔ˘ “∏ ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821- Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ·ÁÒÓ·” (∂ΉfiÛÂȘ ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡). ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·ÂÚ¢ÓËÙ‹ Î. Δ¿ÎË ™·ÏÎÈÙ˙fiÁÏÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ʈٛÛÂÈ ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ú¿ÍÂȘ ËÚˆÈÛÌÔ‡ Î·È ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ʈٛÛÂÈ fiÛ· ‰Â ÊÒÙÈÛ·Ó ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È fiÛ· ‰ÂÓ Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ë ÈÛÙÔÚ›·”, ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “∏ ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ·ÁÒÓ·” ¤Ú¯ÂÙ·È

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Δ¿ÎË ™·ÏÎÈÙ˙fiÁÏÔ˘ “∏ ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÛÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 - Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ·ÁÒÓ·”

Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ·ÁÒÓ·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Û˘ÏÏfiÁˆÓ. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ì ۇÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜: “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÔÚ› οı ÊÔÚ¿ Ó·

Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÓ‹ÌË” Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜: “√È ¿ÓıÚˆÔÈ Â‰Ò ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Îڷٿ٠˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ ÙfiÔ, Û˘Ì‚¿ÏÂÙ ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜, Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ‚ϤÔÓÙ·˜ Ì ÂÏ›‰· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘, ηıËÁËÙ‹˜ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Î·È Ô Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ μÈΤÙÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ™Ì˘ÚÓ·›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ï·ÈÛ›ˆÛ·Ó Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Ë Î. ∂ϤÓË μ·ÊÂÈ¿‰Ô˘ Î·È ÔÈ ·‰ÂÚʤ˜ Î.Î. ∫˘Úȷ΋ Î·È ™Ù·˘ÚԇϷ ™˘ÌȷοÎË, ÂÓÒ ÛÙÔ È¿ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ∑¤Ù· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘. ÕÓÓ· ∞ÚÁ‡ÚË

“√ ª˘ÛÙËÚÈ҉˘ Mr Love” ·fi ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ ∏ ÎÔÌÂÓÙ› Ù˘ Karoline Leach “√

ª˘ÛÙËÚÈ҉˘ Mr Love” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ª·ÚÙ›Ô˘: 6 Ì.Ì. & 9 Ì.Ì, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ª·ÚÙ›Ô˘: 9 Ì.Ì., ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ª·ÚÙ›Ô˘: 6 Ì.Ì. Î·È 9 Ì.Ì., ÛÙÔ “£∂∞Δƒ√ Δ√À ªÀ§√À” ·fi ÙËÓ “Creation” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ”. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ô ¡›ÎÔ˜ æ·ÚÚ¿˜ Î·È Ë ¡ÈÎÔϤٷ μÏ·‚È·ÓÔ‡. ŒÚÁÔ ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ 1997 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Î·È Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ÌÂıÔ‰Èο ÌÈ· ·›ÛÙÂ˘Ù· ΈÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÂÌ¿ÙË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Û˘ÁΛÓËÛË. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ÌÔÈÚ·›Ô, ÂÈΛӉ˘ÓÔ, Ì· ΢ڛˆ˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi Î·È ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ¿Ï·ÚË, ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ §›ÏÏ˘ ªÂÏÂ̤, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ¡·Ù¿Û·˜ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ªÂϛӷ˜ ª¿Û¯· Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘ Ù˘ ªfiÓÈη˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ηÓÔÓÈÎfi: 20 ¢ÚÒ, ÊÔÈÙËÙÈÎfi-Ì·ıËÙÈÎfi: 15 ¢ÚÒ. ¶ÚÔÒÏËÛË: Δ·ÌÂ›Ô “£Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” ÙËÏ. 2410533417 (Úˆ›: 8 .Ì. - 2Ì.Ì.).

ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÙÈÌ¿ ÙË ˙ˆfiÊÈÏË Á˘Ó·›Î· Δ√ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘

Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÁÈÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÈÌ¿ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ˙ˆÔÊÈÏÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Î·È ÙÔÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚˆÙÔfiÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ˙ˆÔÊÈÏÈÎfi ˘Ú‹Ó·, ÙËÓ “¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ŒÓˆÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ”. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î.¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë Î·È ı¤Ì· “∏ Á˘Ó·›Î· Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË ˙ˆÔÊÈÏÈ΋ ΛÓËÛË - ™ÔÊ›· Î·È §Ô˘Î›· ΔÔ¿ÏË”. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ “∫˘ÚÈ·˙‹” (∫.∫·ÚÙ¿ÏË-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 19.00.

¡¤Ô ¢.™. ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Δ√ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÃÚ›ÛÙÔ˜ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∫·„Ô˘Ú¿¯Ë˜, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ª·Ú›· ∑ËÛÔ‡ÏË, √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜/Ù·Ì›·˜: ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ™Ù˘ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, À‡ı˘ÓÔ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘: πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÏϤ˜, À‡ı˘ÓÔ˜ Δ‡Ô˘ & ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ: §¿ÌÚÔ˜ ¶Ôχ˙Ô˜, ̤ÏË: ∞¯ÈÏϤ·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫˘Úȷ΋ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓË, ºÒÙ˘ °È·ÓÓԇϷ˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢ÔÓÙ¿, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈÌÔÁÈÒÚÁÔ˜. ™ÙÔ Ó¤Ô fiÚÁ·ÓÔ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ȉڇÛˆ˜ Ù˘ ∂£∂ª, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, μfiÏÔ˘, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 14H™ M∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.662,38

5,15

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,31 5,25 20,23 5,14 6,74 0,55 6,14 11,22 0,48 1,3 5,88 3,93 0,88 0,97 0,86 4,87 0,84 2,03 4,28 1,4 3,25 1,92 12,52 0,57 7,18 1,39 3,69 7,67 6,84 4,86 5,45 1,33 0,61 2,54 2,96 10,38 0,42 0,32 8,8 5,68 15,55 15,49 16,2 8,18 1,59 5,04 3,13 3,32 3,81 3,65 17,64 9,9 0,64 0,84

6,71 0,7 9,83 5,15 3,77 4,78 0,18 9,09 4 2,26 3,15 10 6,59 10,26 4,96 7,69 3,57 5,94 4,48 5,52 2,67 5,3 5,56 10,12 6,11 5,13 3,93 6,38 6,11 7,5 5,56 7,02 4,1 7,25 3,39 10,53 10,34 3,17 5,77 7,91 1,97 3,58 5,14 8,9 0,97 4,73 11,73 6,1 0,57 3,34 4,92 6,33

2.389.391 9.446.354 274.626 2.738.438 30.398 372.079 30.566 36.135 521.604 102.817 176.879 75.328 1.698.211 6.789.627 951.122 13.616 823.144 5.354 272.909 362.871 392.395 252.713 868.428 22.524 9.215.924 5.833 175.293 128.554 218.025 33.841 75.344 16.632 149.629 816.359 3.243.694 26.233 143.245 44.468 263.656 578.970 8.293 13.794 1.113.161 2.160.344 6.080.383 165 2.754 40.348 1.403.599 78.246 57.426 1.170 116.225 96.763

0,31 5,07 20,05 4,95 6,6 0,54 5,86 11,08 0,46 1,25 5,77 3,9 0,84 0,95 0,82 4,7 0,82 1,96 4,1 1,36 3,13 1,92 12,25 0,51 6,9 1,38 3,56 7,44 6,5 4,82 5,32 1,3 0,58 2,49 2,86 10,04 0,4 0,3 8,6 5,5 14,94 15,11 15,92 7,9 1,54 5,03 3,13 3,24 3,66 3,55 17,62 9,67 0,62 0,81

0,34 5,29 20,77 5,16 6,8 0,57 6,23 11,5 0,49 1,3 5,96 3,95 0,89 0,98 0,88 4,93 0,85 2,05 4,36 1,44 3,25 1,97 12,9 0,57 7,25 1,4 3,69 7,84 6,9 5 5,46 1,35 0,62 2,55 2,97 10,41 0,43 0,32 8,88 5,7 15,69 15,65 16,45 8,22 1,62 5,05 3,16 3,34 3,82 3,67 18,26 9,93 0,65 0,86

17.158 800

7,66 17,06

7,85 17,27

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

7,83 17,27 7,75

5,67 4,67

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,4 0,46 1,13 0,48 1,84 0,3 0,62 0,5 0,48 0,36 0,47 0,63 1,23 1,41 1,62 0,65 8,6 1,53 1,22 1,12 1,19 1,34 0,5 0,77 2,1 5,69 0,99 2,85 1,22 2,61 2,63 0,47 0,49 0,42 0,72 2,6 0,49 1,35 0,74

5,26 9,52 6,6

7.240 1.670 101.874

0,39 0,38 1,11

0,41 0,46 1,16

-3,16 3,45 5,08 2,04 4,35

4.635 193.800 8.303 290 150.548

1,81 0,29 0,58 0,48 0,47

1,9 0,31 0,63 0,52 0,49

9,3 1,61 -0,81

21.511 69.920 28.420

0,44 0,6 1,12

0,47 0,63 1,25

1,89 8,33 0,7 4,79 3,39

2.237 410 6.508 13.090 12.727

14,42 1,52 6,38 8,45 7,69 0,35

116.356 10.698 168.520 1.500 10 61 2.830 1.290

1,59 0,61 8,48 1,46 1,18 1,12 1,11 1,33 0,48 0,7 2,08 5,65 0,94 2,85

1,72 0,65 8,6 1,53 1,24 1,12 1,2 1,39 0,51 0,77 2,1 5,69 1,08 2,85

36.334 2 570 9.942 3.984 18.799 765 60.010 267 12.409

2,52 2,63 0,47 0,48 0,4 0,65 2,59 0,47 1,22 0,74

2,62 2,63 0,5 0,51 0,42 0,72 2,64 0,5 1,35 0,8

1,16 1,94 9,3 -2 5 9,09 3,17 2,08 0,75 1,37

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,71 0,33 1,84 0,74 0,63 0,67 0,64 1,33 0,51 0,4 0,73 0,75 1,28 0,37 0,55 5,84 0,94 1,7 1,15 1,09 0,37 0,49 0,45 0,63 1,23 0,89 0,56 0,69 0,47 1,36 36,28 1,26 0,3 0,6 1,55 0,49 0,6 0,56 3,28 0,19 0,73 0,44 0,43 0,76 0,38 0,27 0,79 4,58 1,76 0,72 1,93 0,99 0,95 0,35 4,46 0,57 1,73 0,94 0,42 0,55 0,74 0,54 0,51 0,41 0,76 1,73 0,7 0,6 0,53 0,97 0,37 0,75 0,48 0,82 0,45 2,58 0,53 0,56 3,29 0,92 1,48 0,36 0,67 0,68 0,49 1,09 1,54 0,54 0,46 1,62 0,29 0,7 1,16

1,43 3,13 0,55 2,78 5 8,06 4,92 1,53

40.901 1.936 31.640 120 3.767 10.508 1.318 5.499

0,7 0,3 1,78 0,66 0,58 0,64 0,56 1,18

0,72 0,33 1,84 0,75 0,64 0,68 0,66 1,34

2,56 5,8

10 1.130

0,4 0,71

0,4 0,73

-1,54 8,82

7.527 55

1,28 0,31

1,31 0,37

6,82

469.320 2.720 17.465

0,9 1,7 1,12

0,95 1,76 1,17

62.812 2.040 52.880 8.140 49.165 10.983 10.533 910 2.111 50 16.630 7.218 7.650 4.101 650 14.173 26.566 7.530 26.255 20.035 1.060 12.260 463.236 2.450

0,35 0,47 0,43 0,63 1,22 0,87 0,54 0,68 0,44 1,36 34,71 1,21 0,3 0,6 1,49 0,45 0,59 0,54 3,25 0,18 0,72 0,44 0,38 0,76

0,38 0,49 0,47 0,63 1,29 0,92 0,57 0,69 0,48 1,36 36,5 1,27 0,32 0,61 1,55 0,5 0,63 0,58 3,3 0,19 0,75 0,45 0,44 0,79

-2,54

-3,92 2,27 1,61 4,24 4,71 5,66 2,99 6,82 3,03 7,46 6,78 -6,25 1,69 -0,64 6,52 3,45 -1,75

-1,35 4,88 1,33

1,28

7.100 350 217 1.102 1.100 1.000 32.519 2.736 3.055 1.800 69.018 7.587 130 7.858 12.611

0,78 4,58 1,75 0,66 1,85 0,99 0,92 0,35 4,35 0,57 1,62 0,93 0,41 0,55 0,64

0,79 4,59 1,78 0,74 1,93 0,99 0,96 0,35 4,47 0,57 1,89 0,94 0,42 0,58 0,75

350

0,51

0,52

2.456 1.558 19.395 9.100 3.521

0,7 1,69 0,64 0,59 0,5

0,8 1,81 0,72 0,63 0,53

3,37 -0,67

3.195 78.828 2.399 60.605 11.213 1.397 790 11.100 1.000 15.450 319

0,35 0,71 0,44 0,77 0,4 2,46 0,45 0,55 3,29 0,9 1,35

0,37 0,76 0,48 0,83 0,46 2,59 0,53 0,58 3,29 0,94 1,48

4,69

104.520

0,64

0,68

6,52 12,37 4,76 -8,47

19.272 203.575 47.225 10.020

0,47 1 1,42 0,54

0,5 1,09 1,55 0,55

2,65

2.600

1,13

1,16

3,23

210 3.858 500

7,59 0,64 13,5

7,59 0,65 13,5

-8,82 -4,35

719 26.100

0,62 0,21

0,63 0,23

5

14.660

0,2

0,22

-0,56 1,41 4,32 2,06 6,74 0,68 1,79 2,17 -2,33 3,77 7,25

13,43 0,58 11,11 -1,64 3,92

5,63 10,81 2,27 1,18 8,16 3,7

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√)

7,59 0,64 13,5 0,57 0,27 0,62 0,22 0,4 0,21

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,18 0,13 0,19 0,07 0,27 0,36 0,23 2,97 0,92 2,66 0,53 1,1 7,53 0,23 1,69 6,95 4,62 14 67 2,13 0,39 18,87 0,31 0,11 0,1 0,48 1 0,21 0,13 0,27 11,7 5,8 0,19 0,09

8,33

47.900 15.415 68.363 776 7.095 273.973

0,13 0,19 0,07 0,24 0,33 0,22

0,13 0,19 0,08 0,27 0,37 0,24

4,58 4,55 6,29

11.210 2.418 10.634 330 21.000 15.048

2,61 0,52 1,1 7,42 0,23 1,64

2,7 0,54 1,1 7,62 0,23 1,73

-4,29 -4,05

19 110 10 11.999

4,62 14 67 2,06

4,62 14 67 2,27

0,48 -3,13 10

225 100 134.478 400

17,84 0,31 0,11 0,09

19 0,31 0,12 0,1

18,18 -12,9

214 792

0,12 0,25

0,13 0,28

5,65

1

5,8

5,8

95.800

0,09

0,1

94.289

0,07

0,07

137 900 2.000 31.281 2.765 6.530 2.500

1,5 0,65 0,07 0,21 0,07 0,06 0,63

1,5 0,67 0,07 0,23 0,08 0,07 0,63

53.029 4.100

0,18 0,06

0,19 0,07

14.500 512

0,08 0,22

0,08 0,26

-16,22

2.326 369

0,3 0,04

0,32 0,04

5,88

27.907 16.003 1.120 48.350

0,18 2,8 0,18 0,2

0,18 2,9 0,18 0,22

4.892 100

0,21 0,87

0,22 0,87

200

1

1

3,85 4,55

6,83 6

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,66 0,07 0,22 0,08 0,06 0,63 0,18 0,18 0,07 0,04 3,7 0,08 0,22 0,09 0,78 0,31 0,04 0,08 0,14 0,18 2,84 0,18 0,21 0,26 0,22 0,87 0,08

1,54 10 -14,29 3,28

-8,33

5,88 10,53 4,76

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,52 2,3 1,3 0,61 3,3 1,12 1,88 2,23 2,2 2,52 1,58 2,86 8,1

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 12,56 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 11H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.535.112,66 5.150.883,93 4,1809 18.739.755,24 2.773.681,57 6,7563 99.088.484,03 14.123.787,67 7,0157 11.801.476,14 2.052.364,73 5,7502 286.766.618,22 107.941.823,29 2,6567 20.372.306,53 2.778.480,96 7,3322 13.247.403,40 2.386.684,47 5,5505 6.169.053,97 1.434.258,70 4,3012 8.075.302,73 1.255.378,67 6,4326 102.266.820,94 12.720.862,49 8,0393 38.161.778,75 6.191.101,06 6,1640 4.533.193,95 1.510.899,21 3,0003 11.150.454,94 1.238.881,48 9,0004 1.161.895,87 127.806,18 9,0911 146.325.622,69 11.671.098,03 12,5374 8.590.443,03 696.448,64 12,3346 7.643.775,18 1.704.676,66 4,4840 5.555.273,64 1.710.896,07 3,2470 8.023.876,67 2.358.241,46 3,4025 7.229.859,24 1.148.445,46 6,2953 24.000.716,30 3.061.747,56 7,8389 9.862.820,59 5.446.786,03 1,8108 3.169.172,76 262.243,40 12,0849

0,18% 4,2645 4,0973 -1,44% 0,05% 6,8576 6,7056 -0,19% -0,59% 7,0508 6,9631 1,39% -0,17% 5,8508 5,6927 -0,42% -0,39% 2,6567 2,6567 0,56% -0,52% 7,3322 7,2772 -1,14% -1,40% 5,5505 5,5089 -0,81% -0,84% 4,3270 4,2668 0,00% 0,23% 6,5291 6,4326 0,11% -0,30% 8,0393 8,0393 0,18% -0,14% 6,2256 6,1332 -1,48% -0,28% 3,2403 3,0003 0,09% 0,00% 9,0004 8,9329 0,50% 0,00% 9,0911 9,0911 0,61% -0,14% 12,6001 12,4434 0,06% -0,66% 12,5813 12,2113 1,41% -0,50% 4,4840 4,4616 0,34% -0,04% 3,3119 3,1821 1,68% -0,18% 3,4025 3,3770 -0,56% -0,28% 6,3740 6,2953 -3,75% -0,37% 7,9173 7,7605 1,80% -0,08% 1,8108 1,8063 -1,42% -0,13% 12,2662 11,9641 -0,43%

79.767.260,04 29.650.557,19 3.644.103,53 128.408.361,86 28.324.757,52 6.580.836,56 25.063.625,59 26.303.327,88 11.663.839,63 23.671.516,96 6.669.118,12 11.430.901,18 19.709.413,76 35.839.089,98 306.498.463,70 6.143.112,55 26.131.960,04 48.369.510,70 107.593.572,59 45.885.241,93 13.403.237,42 454.263,77 6.368.261,56 1.020.894,86 11.982.331,23 972.941,30 1.352.006,53 12.406.783,33 2.403.433,17 2.214.679,66 112.822.811,98 53.805.815,73 12.935.170,24 48.520.528,01 73.424.381,02 50.324.540,97 11.174.361,78 45.082.683,15 795.644,45 20.226.899,72 5.673.047,96 2.922.185,74 277.845,67 8.103.098,36 26.573.403,88 21.837.360,20 3.022.987,27 3.817.608,48 2.751.025,19

16,0908 12,3999 10,1414 4,5646 6,9244 7,3963 7,8677 7,9658 6,8912 7,0588 3,9269 6,9678 2,9740 5,2368 6,0074 5,8557 9,5536 10,9003 8,1317 10,0904 11,4081 1.234,5300 1.229,7400 1.152,7800 1.183,0300 943,5700 1.000,6600 3,5281 3,1037 7,7570 3,2143 10,4471 10,1777 9,1059 3,1290 9,1227 28,0796 1,1418 1,1405 10,5086 10,5911 3,2369 2,9880 4,9420 2,6167 3,2887 3,8301 197,9900 3,2508

0,19% 0,03% 0,02% 0,08% 0,32% 0,00% -0,05% 0,19% -1,53% -0,62% -0,20% 0,07% 0,02% 0,38% -0,02% 0,00% -0,05% 0,15% -0,20% 0,00% -0,01% 0,03% 0,03% -0,02% -0,02% 0,05% 0,05% 0,07% 0,13% 0,03% 0,07% 0,29% 0,24% 0,16% 0,09% 0,13% 0,24% -0,03% 0,06% -0,09% -0,09% 0,00% -0,02% 0,03% 0,05% 0,18% 0,39% 0,12% 0,07%

16,4126 12,6479 10,3442 4,5874 6,9590 7,4333 8,2611 8,2048 7,0979 7,2706 3,9956 6,9678 2,9918 5,2368 6,0074 5,8557 10,0313 11,4453 8,5383 10,5949 11,4081 1.234,5300 1.229,7400 1.152,7800 1.183,0300 943,5700 1.000,6600 3,5810 3,1503 7,8734 3,2947 10,6560 10,3813 9,1059 3,1290 9,3052 28,2200 1,1418 1,1405 10,5086 10,5911 3,3016 2,9880 4,9420 2,6429 3,3874 3,8780 198,9800 3,3483

15,9299 12,2759 10,0400 4,5304 6,8725 7,3408 7,7103 7,8065 6,7534 6,9176 3,8876 6,9155 2,9502 5,2368 6,0074 5,8557 9,5536 10,9003 8,1317 10,0904 11,4081 1.234,5300 1.229,7400 1.152,7800 1.183,0300 943,5700 1.000,6600 3,5281 3,1037 7,7570 3,1500 10,2382 9,9741 8,9238 3,1055 8,9402 27,8690 1,1332 1,1405 10,4298 10,5911 3,2207 2,9731 4,9173 2,5905 3,1900 3,8301 197,9900 3,1858

-1,04% -0,54% -3,21% -0,24% -0,83% 0,12% 0,37% -0,05% -2,99% -3,07% 0,18% -0,67% -0,84% -0,76% 2,29% 1,07% 1,34% 0,41% 0,90% 0,55% 2,48% -0,02% -0,01% 0,29% 0,29% -0,24% -0,23% -0,51% 0,33% -0,77% -1,02% -1,14% -1,07% -1,31% -1,09% -2,30% -2,81% 1,58% 1,69% 1,89% 1,93% 0,15% 1,36% 1,79% 0,76% -0,56% -2,80% -1,93% 0,21%

2,0772 6,7041 3,9087 14,9174 2,8450 6,2011 10,0191 6,0785 11,1493 7,3649 29,9948 12,3394 4,9553 1,7004 4,4435 0,9927 1,0759 5,2839 1,5642 7,2633 1,2915 16,4544 821,6600 823,0400 13,6245 5,1325 8,2449 2,6719 19,9115 4,5242 0,3786 0,4259 1,2938 1,3142 3,0301 1,7910 2,3427 1,6774 9,9249 1,8638 35,0507

2,15% 1,85% 2,57% 2,13% 1,65% 1,76% 1,67% 2,32% 1,90% 2,68% 1,23% 2,01% 0,74% 2,09% 1,75% 1,74% 2,47% 1,95% 2,06% 2,22% 2,44% 2,25% 0,23% 0,23% 1,97% 1,63% 1,64% 2,14% 1,76% 1,14% 1,61% 2,13% 1,74% 1,74% 2,12% 2,49% 1,72% 1,46% 2,24% 1,69% 2,06%

2,1811 7,0393 4,1041 15,6633 2,9446 6,4181 10,1193 6,1393 11,2608 7,4017 30,5947 12,5862 5,0544 1,7599 4,4435 0,9927 1,0920 5,3632 1,5642 7,2633 1,2915 16,4544 821,6600 823,0400 14,0332 5,2865 8,2449 2,6719 20,1106 4,5694 0,3786 0,4259 1,2938 1,3142 3,1816 1,8806 2,3427 1,6774 10,0241 1,8824 36,0146

2,0357 6,6371 3,8696 14,7682 2,8166 6,1391 9,9189 6,0177 11,0378 7,3060 29,6949 12,2160 4,9057 1,7004 4,3991 0,9828 1,0651 5,2311 1,5486 7,1907 1,2786 16,4544 821,6600 823,0400 13,4883 5,0812 8,1625 2,6452 19,7124 4,4790 0,3748 0,4216 1,2809 1,3142 2,9998 1,7731 2,3310 1,6690 9,7264 1,8265 35,0507

9,70% 13,00% 11,98% 15,16% 9,18% 7,96% 11,62% 11,75% 12,66% 10,30% 10,45% 12,12% 8,80% 15,06% 9,93% 12,56% 13,49% 9,18% 12,27% 11,61% 11,04% 11,21% 7,84% 7,84% 9,91% 12,84% 8,53% 12,98% 8,51% 6,49% 8,51% 12,82% 10,05% 10,22% 10,79% 13,91% 10,37% 10,35% 6,40% 11,04% 10,18%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.957.318,41 2.391.192,96 359.327,93 28.131.278,29 4.090.549,78 889.750,02 3.185.644,72 3.302.035,13 1.692.559,41 3.353.471,66 1.698.321,98 1.640.527,92 6.627.322,83 6.843.740,73 51.020.292,02 1.049.083,36 2.735.309,33 4.437.445,94 13.231.298,31 4.547.425,99 1.174.885,75 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 774.381,67 285.508,81 35.100.008,39 5.150.321,59 1.270.932,56 5.328.443,25 23.465.589,84 5.516.424,08 397.952,70 39.482.777,91 697.653,95 1.924.799,16 535.644,92 902.774,19 92.987,25 1.639.655,05 10.155.346,93 6.640.053,56 789.267,07 19.281,39 846.262,61

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

6.271.991,28 3.598.170,30 22.960.585,15 30.897.585,72 12.642.166,64 12.546.102,90 283.648.590,64 16.565.361,30 18.080.927,06 41.992.916,58 35.548.259,21 39.952.296,52 25.844.539,89 11.158.999,02 64.476.196,96 1.886.779,77 10.348.695,60 803.584,82 61.482.076,66 132.700.008,56 21.260.795,24 4.599.402,74 148.970,30 11.259.178,06 96.520.420,90 7.121.671,22 47.025.790,42 5.755.402,46 146.451.868,56 48.889.718,25 21.960.754,57 1.584.575,10 5.105.302,25 522.676,16 11.290.647,57 1.829.946,08 16.045.904,73 8.202.353,05 42.190.983,95 11.536.584,23 55.224.208,14

3.019.500,30 536.708,05 5.874.165,95 2.071.237,84 4.443.644,22 2.023.220,95 28.310.793,66 2.725.236,62 1.621.702,64 5.701.800,00 1.185.148,60 3.237.789,56 5.215.529,88 6.562.711,70 14.510.144,71 1.900.574,66 9.618.626,42 152.081,19 39.305.551,08 18.270.017,73 16.462.554,71 279.525,00 181,31 13.679,93 7.084.320,17 1.387.554,82 5.703.640,12 2.154.056,09 7.355.130,25 10.806.157,49 57.999.156,01 3.720.328,20 3.945.955,57 397.726,85 3.726.186,14 1.021.722,06 6.849.283,64 4.889.975,90 4.251.040,71 6.189.775,51 1.575.552,53

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

11.162.792,14 17.028.280,25 37.410.209,19 4.941.067,86 5.367.019,99 8.655.531,09 27.121.900,77 3.809.864,59 6.794.079,40 2.528.208,53 20.310.532,50 12.895.779,09 13.106.878,95 7.604.547,48 1.075.896,19 1.201.028,24 381.806,98 170.180,94 4.353.066,00 579.711,36

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6555 7,5713 0,6201 7,1189 2,6873 1,5750 1,7236 0,8958 2,2435 7,5090

1,50% 2,12% 1,71% 2,37% 2,12% 2,75% 1,68% 1,14% 1,99% 1,99%

0,6686 7,7227 0,6310 7,2435 2,6873 1,6538 1,8098 0,9137 2,3332 7,8094

0,6555 7,5713 0,6077 6,9765 2,6604 1,5593 1,6891 0,8868 2,2211 7,4339

9,12% 10,56% 11,15% 11,65% 11,69% 13,11% 10,21% 6,29% 11,66% 11,42%

17.483.624,46 1.301.004,72 13,4386 1.865.014,62 417.407,46 4,4681 3.990.493,71 479.546,32 8,3214 6.022.191,11 1.135.092,13 5,3055 11.169.931,28 910.915,61 12,2623 34.831.681,84 3.143.769,56 11,0796 14.791.760,87 1.121.587,85 13,1882 3.620.930,41 600.366,22 6,0312 5.632.675,08 2.121.838,57 2,6546 8.318.425,15 1.533.034,40 5,4261 4.499.633,46 1.943.071,29 2,3157 1.044.002,37 125.939,10 8,2897 19.631.276,28 5.674.252,89 3,4597 29.637.326,89 8.187.602,57 3,6198 1.131.496,50 136.144,70 8,3110 3.009.611,25 388.550,00 7,7458 457.931,82 375,13 1.220,7200 37.831.972,25 30.472,20 1.241,5200 672.790,30 623,11 1.079,7300 44.323.064,09 40.980,16 1.081,5700 43.935,47 43,99 998,6900 4.781.879,47 4.779,40 1.000,5200 4.523.427,89 2.863.175,18 1,5799 2.345.655,70 866.826,24 2,7060 4.395.944,61 1.597.625,87 2,7515 1.571.616,72 563.100,72 2,7910 44.783.659,63 32.182.097,85 1,3916 8.263.227,12 480.989,89 17,1796 15.097.129,49 1.062.349,12 14,2111 48.662.160,90 3.844.391,74 12,6580 9.324.599,39 12.618.445,63 0,7390 3.568.729,88 4.717.558,00 0,7565 14.736.835,81 14.006.845,64 1,0521 15.732.577,95 15.000.514,41 1,0488 5.149.540,77 397.518,88 12,9542 1.220.361,96 92.359,30 13,2132 885.561,08 48.392,52 18,2995 16.074,47 12.138,18 1,3243 91.628,61 71.742,48 1,2772 404.226,16 259.303,35 1,5589 6.683.228,41 3.217.759,60 2,0770 6.189.867,65 2.873.596,48 2,1540 4.484.194,52 1.229.146,37 3,6482 1.328.440,08 438.472,64 3,0297 9.621.948,33 6.335.575,77 1,5187 17.820.724,57 6.140.938,23 2,9020 20.768.022,72 3.837.270,31 5,4122 15.782.880,61 5.358.110,56 2,9456 29.774.677,32 13.257.213,66 2,2459 650.754,93 38.316,01 16,9839 3.492.536,56 12.088,93 288,9000 1.706.266,68 335.176,13 5,0907

0,06% -0,11% -0,65% -0,56% 1,39% 0,03% 0,44% -0,33% 0,13% 0,61% -0,65% 0,01% -0,25% -0,85% -0,89% 1,13% -0,98% -0,98% -0,85% -0,85% -0,88% -0,88% -1,42% 0,61% -0,12% 0,90% 0,12% -0,32% 0,11% -0,33% 0,09% 0,09% -0,40% -0,39% 0,19% 0,19% -0,13% -1,19% -1,19% -1,76% -0,55% 0,86% -1,64% -0,64% 0,19% 0,82% -0,59% -0,60% 0,40% 0,64% -0,67% -0,26%

14,1105 4,6915 8,6126 5,3586 12,3849 11,1904 13,3201 6,1518 2,7077 5,4261 2,3157 8,4140 3,4597 3,6198 8,3110 7,7458 1.220,7200 1.241,5200 1.079,7300 1.081,5700 998,6900 1.000,5200 1,6273 2,7872 2,8203 2,8747 1,3916 17,1796 14,3532 12,7846 0,7390 0,7565 1,0521 1,0488 12,9542 13,2132 18,2995 1,3243 1,2772 1,5589 2,1809 2,2617 3,8306 3,1206 1,5339 2,9818 5,5610 3,0266 2,2908 17,2811 294,6780 5,2434

13,3042 4,4234 8,2382 5,2524 12,1397 10,9688 13,0563 5,9709 2,6281 5,3718 2,2925 8,2068 3,4251 3,5836 8,2279 7,7458 1.220,7200 1.241,5200 1.079,7300 1.081,5700 998,6900 1.000,5200 1,5641 2,6789 2,7240 2,7631 1,3777 17,0078 14,0690 12,5314 0,7316 0,7565 1,0416 1,0488 12,8247 13,2132 18,1165 1,3243 1,2772 1,5589 2,0355 2,1109 3,5752 2,9388 1,4883 2,9020 5,4122 2,9456 2,2459 16,6442 288,9000 4,9889

-1,12% -5,17% -1,49% -6,86% 1,57% -1,92% 3,31% -0,67% -2,23% -1,19% 2,91% 1,46% 1,71% 2,40% -2,27% -5,85% -0,45% -0,44% 3,80% 3,81% 4,28% 4,29% 0,15% -5,91% -0,07% -0,58% 1,81% 1,18% 1,58% 1,05% 2,04% 2,27% 1,92% 2,18% -9,62% -9,39% -6,92% 7,46% 7,24% -0,23% 2,47% 0,62% -2,72% -1,10% -1,87% 0,61% -6,45% -3,99% -0,39% -6,55% -1,43% -4,48%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.127.224,24 20.513.435,76 6.665.051,51 214.448.866,85 7.044.226,16 1.760.575,58 5.143.539,51 45.346.314,51 3.373.757,25 44.985.214,24 75.983.024,91 188.746.697,40 3.796.722,33 10.583.607,79 13.172.592,58 229.604.782,04 7.365.283,60 272.940.463,65

2.004.467,62 6,5490 1.614.475,01 12,7059 1.150.928,42 5,7910 18.722.260,26 11,4542 1.002.709,54 7,0252 489.046,15 3,6000 932.423,06 5,5163 5.852.777,81 7,7478 546.719,50 6,1709 13.576.998,41 3,3133 19.239.810,47 3,9493 95.837.938,21 1,9694 790.786,69 4,8012 1.962.235,47 5,3936 2.427.135,67 5,4272 62.362.856,99 3,6818 868.090,24 8,4845 112.220.443,96 2,4322

0,10% 6,5621 6,4180 0,76% -0,16% 12,8330 12,5788 0,67% 0,00% 5,7910 5,7331 0,55% -0,01% 11,4542 11,4542 0,74% -0,06% 7,0252 7,0252 0,90% 0,01% 3,6036 3,5856 1,55% 0,01% 5,5163 5,4611 0,59% 0,01% 7,7555 7,7091 0,98% -0,04% 6,1863 6,1400 0,28% 0,01% 3,3133 3,3133 0,54% 0,01% 3,9690 3,9296 0,84% 0,01% 1,9694 1,9694 0,66% 0,01% 4,8012 4,7772 0,52% 0,00% 5,3936 5,3936 0,11% -0,01% 5,4272 5,4272 0,88% 0,01% 3,6818 3,6634 0,84% -0,04% 8,6542 8,3148 1,30% 0,02% 2,4322 2,4322 1,05%

45.961.327,44 28.051.165,31 22.333.415,16 11.927.868,34 1.148.459,13

3.919.802,46 11,7254 2.379.293,09 11,7897 19.962.012,71 1,1188 10.923.591,69 1,0919 441.442,69 2,6016

0,00% 11,7254 11,7254 0,14% 0,00% 11,7897 11,7897 0,39% 0,00% 1,1188 1,1188 0,34% 0,03% 1,0919 1,0919 0,99% -1,21% 2,6016 2,6016 -1,02%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.009.469,89 10.634.873,73 3.033.910,12 2.618.616,33 819.611,07 14.303.074,54 1.971.966,76

150.492,23 3.567.467,62 1.093.511,62 458.346,17 451.026,80 6.766.609,57 252.189,43

6,7078 2,9811 2,7745 5,7132 1,8172 2,1138 7,8194

1,16% 0,76% 0,43% 1,17% 1,14% 0,73% 0,73%

6,7749 2,9811 2,8577 5,8846 1,8263 2,1138 7,8194

6,6407 2,9662 2,6913 5,5989 1,8099 2,1085 7,8194

3,96% 5,89% 5,14% 8,15% 6,10% 5,05% 3,51%

18.639.914,88 6.507.158,53 4.167.858,73 2.749.506,84 1.805.890,65 12.169.321,64 49.187.089,01 38.079.535,23 23.021.116,89 37.275.832,15 1.802.641,71 9.346.144,70 1.471.142,05 705.173,32

1.074.628,44 577.347,31 359.432,59 240.428,08 324.778,46 1.648.937,66 4.547.365,27 5.948.754,08 8.407.292,47 3.439.752,59 478.948,13 3.536.260,74 144.286,12 69.089,35

17,3455 11,2708 11,5957 11,4359 5,5604 7,3801 10,8166 6,4013 2,7382 10,8368 3,7638 2,6429 10,1960 10,2067

-0,20% 0,05% -0,01% -0,03% 0,00% -0,88% 0,06% 0,01% -0,41% -0,37% -0,04% -0,03% 0,36% 0,36%

18,2128 11,8343 12,1755 12,0077 5,6716 7,4539 10,9248 6,4013 2,7793 10,8368 3,9144 2,6693 10,1960 10,2067

17,1720 11,0454 11,3638 11,2072 5,5048 7,3063 10,7084 6,3373 2,7108 10,7826 3,7262 2,6165 10,1960 10,2067

0,11% 1,13% 1,15% 1,43% -0,43% 6,90% -0,14% 0,25% 0,15% 2,60% 4,68% 1,46% 2,48% 2,46%

19.408.868,26 5.339.944,78 3,6347 4.535.563,39 297.941,05 15,2230 29.227.969,31 3.036.722,09 9,6248 31.274.990,24 3.836.478,38 8,1520 52.030.719,07 5.385.136,08 9,6619 22.171.327,03 3.000.471,01 7,3893 72.437.538,40 4.195.493,04 17,2656 6.320.173,55 579.524,88 10,9058 4.850.206,67 1.284.418,78 3,7762 17.554.675,16 2.033.824,42 8,6314 48.833.129,04 16.387.715,54 2,9799 48.400.970,01 56.863.183,65 0,8512 54.246,86 61.643,52 0,8800 35.582.701,43 40.661.512,31 0,8751 16.563.870,78 18.278.894,03 0,9062 30.349.971,76 34.679.305,25 0,8752 905.468,89 87.316,45 10,3700 1.042.965,85 100.000,00 10,4297 736.633,68 51.528,85 14,2956 212.676,53 20.510,15 10,3693 1.046.712,94 315.761,45 3,3149 47.382.079,38 15.787.764,82 3,0012 3.609.240,84 1.270.909,08 2,8399 2.345.930,76 906.639,18 2,5875 3.348.410,63 352.846,01 9,4897

-0,25% -0,16% -1,28% -0,14% -0,98% -0,95% -0,89% -0,84% -0,19% -0,91% -0,47% -0,36% -0,36% -0,88% -0,88% -0,88% -0,28% -0,28% -0,60% -0,28% -0,68% -0,49% -0,44% -0,14% -0,47%

3,8164 15,9842 9,7210 8,2335 9,7585 7,4632 17,4383 11,1239 3,7762 8,6314 2,9799 0,8512 0,8800 0,8751 0,9062 0,8840 10,3700 10,4297 14,2956 10,4730 3,3149 3,1513 2,9819 2,7169 9,6320

3,5984 15,0708 9,5286 8,0705 9,5653 7,3154 17,0929 10,7967 3,7384 8,5451 2,9501 0,8427 0,8800 0,8576 0,9062 0,8664 10,2145 10,4297 14,0812 10,2656 3,2983 2,8511 2,6979 2,5358 9,4185

-0,99% -0,23% -6,67% -0,76% -0,34% 1,52% -8,38% -2,27% -2,71% -1,36% -2,29% -2,43% -2,22% -7,26% -7,08% -7,26% -1,10% -0,94% 1,95% -1,10% -3,75% -1,91% -7,05% -0,58% -3,25%

13.379.796,84 1.395.893,77 70.685.445,25 29.210.301,03 40.334.081,43 46.040.614,79 2.007.239,63 5.006.401,07 3.717.565,27 20.257.851,42 5.312.427,37

3.697.663,43 3,6184 140.810,60 9,9133 7.676.768,49 9,2077 3.276.329,70 8,9156 12.532.554,11 3,2183 43.147.992,69 1,0670 1.856.441,98 1,0812 574.440,29 8,7153 1.186.281,54 3,1338 9.283.001,60 2,1823 521.956,16 10,1779

-0,14% 3,6546 3,5822 -0,31% 10,4090 9,8142 -0,20% 9,2077 9,1156 -0,44% 8,9156 8,8264 -0,20% 3,2183 3,1861 -0,24% 1,0670 1,0563 -0,24% 1,0812 1,0812 -0,01% 8,8896 8,7153 -0,17% 3,1338 3,1181 0,79% 2,2914 2,1387 -0,35% 10,3051 10,1016

-1,59% -1,98% 0,00% -0,42% -1,41% -0,83% -0,73% -2,90% -1,85% 4,10% -1,71%

7.551.227,09 1.872.329,13

738.721,55 10,2220 181.998,97 10,2876

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.187.597,07 303.266,96 3,9160 1.238.775,89 137.965,85 8,9789 11.439.674,00 1.258.633,22 9,0890 39.323.515,09 6.106.651,50 6,4395 61.172.177,72 8.367.508,33 7,3107 21.205.448,55 2.178.298,24 9,7349 9.564.857,23 1.061.452,86 9,0111 4.585.308,33 564.511,60 8,1226 5.502.701,29 656.082,89 8,3872 564.008.923,23 146.435.751,63 3,8516 27.955.933,18 9.107.810,08 3,0694 4.165.273,87 791.787,85 5,2606 57.676.164,32 4.890.830,52 11,7927 27.920.834,13 5.604.783,53 4,9816 12.035.965,03 1.257.640,02 9,5703 9.297.274,36 1.035.228,04 8,9809 9.062.744,75 2.995.534,33 3,0254 21.294.614,87 3.600.916,14 5,9137 3.085.162,09 2.000.373,70 1,5423 31.681.277,68 2.433.618,30 13,0182 6.725.671,79 1.572.063,44 4,2782 20.744.657,70 2.544.221,26 8,1536 12.021.642,74 4.741.039,54 2,5357 11.625.299,17 4.711.509,22 2,4674 790.635,39 120.000,00 6,5886

1,11% 4,1118 3,8768 4,67% 1,09% 9,4278 8,8891 8,19% 0,76% 9,4071 8,9981 1,47% 0,90% 6,7615 6,3751 2,72% 0,87% 7,3838 7,2376 6,75% -1,02% 9,8322 9,6376 4,17% 1,03% 9,1688 8,9210 8,69% 0,36% 8,2647 8,0414 6,09% 0,97% 8,4920 8,3033 8,12% 0,72% 3,8516 3,8516 5,57% 0,87% 3,0694 3,0387 4,16% 1,75% 5,3395 5,2080 5,54% 1,04% 11,7927 11,6748 4,72% 0,47% 4,9816 4,9318 2,85% 0,38% 9,5703 9,4746 2,04% 0,19% 8,9809 8,9809 1,99% 0,21% 3,0254 2,9951 2,88% 1,13% 6,0911 5,8546 5,43% 1,13% 1,6657 1,5423 6,99% 0,86% 13,1484 12,8880 4,24% 1,46% 4,4921 4,2354 5,98% 0,04% 8,3167 8,1536 -0,20% 0,94% 2,5737 2,5357 5,61% 0,86% 2,4921 2,4427 8,14% 1,10% 6,6545 6,5227 4,39%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,11% 10,2220 10,1198 -0,30% 0,02% 10,3905 10,2104 -0,33%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

6.307,83 1.071.526,54 49.278.477,68 880.949,37 75.425.184,52 44.353.657,87 39.372.247,66 607.234,81 239.645,72 2.268.907,44 2.977.357,55 636.243,16 3.526.710,75 644.540,40 1.169.601,45 510.936,67 128.711.047,44 672.503,30 38.345.815,43 28.442.828,69 22.100.050,74

5,64 960,57 4.799.138,33 112.104,54 9.618.846,90 6.022.157,85 4.839.834,77 68.088,17 26.239,55 254.369,51 356.997,15 73.493,64 421.074,12 73.757,96 140.090,04 58.587,46 15.923.198,49 78.658,55 5.712.310,20 2.644.389,57 2.041.386,80

1.119,0000 1.115,5100 10,2682 7,8583 7,8414 7,3651 8,1350 8,9184 9,1330 8,9197 8,3400 8,6571 8,3755 8,7386 8,3489 8,7209 8,0832 8,5497 6,7128 10,7559 10,8260

-1,40% -1,40% -0,06% 0,07% 0,07% 0,08% 0,02% -0,02% -0,02% -0,03% 0,08% 0,08% 0,15% 0,15% 0,07% 0,07% 0,14% 0,15% 0,35% -0,39% -0,34%

1.119,0000 1.119,0000 -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% 10,2682 10,0628 1,58% 7,8583 7,7797 -1,15% 7,8414 7,7630 -1,14% 7,3651 7,3651 -1,22% 8,1350 8,1350 -1,37% 8,9184 8,7400 -0,14% 9,1330 9,1330 0,14% 8,9197 8,7413 -0,14% 8,3400 8,1732 -0,57% 8,6571 8,6571 -0,47% 8,3755 8,2080 -0,35% 8,7386 8,7386 -0,25% 8,3489 8,1819 -1,74% 8,7209 8,7209 -1,55% 8,0832 7,9215 -0,59% 8,5497 8,5497 -0,58% 6,7128 6,6457 -2,77% 10,7559 10,5408 0,54% 10,8260 10,6095 0,49%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3948 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8659 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4584 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,8405 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .114,16 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2941 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,829 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3597 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3846

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3706 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3957

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2747 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3638

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3976 .........................................................1,3809 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86763 .......................................................0,85724 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4733 .........................................................7,3838 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8582 .........................................................8,7521 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,39 .........................................................113,02 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2967 .........................................................1,2812 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8447 .........................................................7,7507 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3624 .........................................................1,3461 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3874 .........................................................1,3708

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

¶Úfi‚ÏËÌ· ÔÌ·Ï‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ·ÎfiÌË ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛˆÓ

ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013 ¤ÙÔÈÌ· Ù· Δ¤ÌË ª

 ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. ™ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ· Î·È ÙÔ˘ ∞Á. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ Á˘, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 10 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞∂” Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› 20% ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ·ÓËÛ˘¯›· ¿ÓÙˆ˜ Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ·˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ÏfiÁˆ ÌË ÔÌ·Ï‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÚÔ‹˜, Ù· ¤ÚÁ· ÙfiÛÔ ÛÙȘ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·, ‰È·ÎÔÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÚÔÛ¿ıËÛ ¯ı˜, ÍÂÓ·ÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” Î·È ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô‡ ¿Ó ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ‰Èfi‰È·, Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. Δ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÔÌ·Ï¿ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰›‰˘ÌË Û‹Ú·ÁÁ· ÙˆÓ 6 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2012. “∏ ‰È¿ÓÔÈÍ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÙÚÒÌ·Ù· ÚÔ¯ˆÚ› ·fi 2 ̤¯ÚÈ 9 ̤ÙÚ·. √ ÔÏÈÛÌfi˜ Ì Û΢Úfi‰ÂÌ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 800 ÎÈÏ¿ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¶. ∫ÈÙÛ¿Î˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË. “ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙ·È Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 15 ÏÂÙ¿, fiÙ·Ó Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ‰È¤Ï¢ÛË ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ Ì›· ÒÚ· Û Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ (·ÚÁ›Â˜, ηÏÔη›ÚÈ Î.¿Ï.)” , ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ÷Ú. ∫·-

● Δ· ¤ÚÁ· ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È

● ∏ Ó¤· Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÔÙ·Ìfi

Ú·ÓÙÈÓfi˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ô‰È΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ë ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ¤ÎÙ·Û˘ 100 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ¿ÓÙˆ˜, ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2012, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ë ‰›‰˘ÌË Û‹Ú·ÁÁ· ÙˆÓ 6 ¯ÏÌ, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ë ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ∫›Û·‚Ô. ™ÙÔÓ ∫›Û·‚Ô Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ·ÎfiÌ· ‰›‰˘ÌË Û‹Ú·ÁÁ· Ì‹ÎÔ˘˜ 2 ¯ÏÌ. √È Ô‰ËÁÔ› ı· ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi Û‹Ú·ÁÁ· Ì‹ÎÔ˘˜ 3¯ÏÌ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √χÌÔ˘, ÂÓÒ Ù· ÙÔ‡ÓÂÏ ı· ÂÓÒÓÂÈ Ë Ó¤· Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡. °È· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËÎÂ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ,

ÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ, ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 25 ¯ÏÌ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, Ô˘ ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰Èfi‰È·. ™ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›·, ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ª·ÏÈ·ÎÔ‡ ¤ˆ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰Èfi‰È·. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜, ÙÔ 10% ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ πÃ Î·È ÙÔ 30% ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÂÚÓ¿ ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ì¿Ú˜. ∂› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘. ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋˜ ¯Ú¤ˆÛ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ

∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢À√ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ∂™¶∞ ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›

ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û ‰›ÎÙ˘Ô Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜, ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (À¶∂∫∞). Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì›Ú·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (21 ª·ÚÙ›Ô˘), ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ÂÓÔÔÈË̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Ì›· ı· ·ÊÔÚ¿ ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 2.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ÙÔ˘ ∫ÚÔΛԢ, Ù˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, Ù˘ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜, ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÙˆÓ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ. √ ¶ÙÂÏÂfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Î·È ı· ÂÂÎÙ·ı› Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶ËÁ¿‰È Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÒ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì Ӥ· ÌÔÓ¿‰· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ¤ÎÙ·ÛË ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ·ÔÎÙËı› ·fi ‰‡Ô ȉÈÔÎً٘ Ù˘. √È ˘fiÏÔÈ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ·ÁˆÁÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ· Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ˘Âڂ› Ù· 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ì ÙÔ 85% ÂÚ›Ô˘ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ¤Ó· ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ì·˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Î·È ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÚ›· ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÙȘ ›¯·Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È ™Ô‡Ú˘ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÁÎÚÈÛ˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ΔÛ·Ì›Ú·˜.

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÛÙÔ 70% Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √È ÂÈϤÔÓ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ. √È Ô‰ËÁÔ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ı· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î·È ¯ÚfiÓÔ, ·ÊÔ‡ ı· ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· μ·ÏοÓÈ· Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Î·ÙÛÒÓ˘, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∞.∂.” . ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÌÒÓ·, Ô Ó¤Ô˜ ·˘ÙÔÎÈ-

‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Î·È ÙÔ˘ ˘. ÀÔ‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ ‹‰Ë Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ¿ÏÏˆÓ 4 ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™ÙÔ ·ÏÈfi ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ, ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∫›Û·‚Ô. Δ· ϤÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Î¿ı ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÏÈÓÈÛÙÒÓ, Ô˘ Ù· ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ∑·‚Ú›‰Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔÓ ˘fi ηٷÛ΢‹ ÛÙ·ıÌfi Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (™∂∞) ™Ô‡Ú˘, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ™∂∞ ªÔÛ¯Ô¯ˆÚ›Ô˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ∂ÓÙÂÏ‚¿È˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÓÂÊÚÈ΋ ÓfiÛÔ-‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ∞¶√ ÙÔ 2006 Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ª·ÚÙ›Ô˘ οı ¤ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¡ÂÊÚÔ‡. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∂Ù·ÈÚ›· ¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÓˆÛË ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÃÚfiÓÈ· ¡ÂÊÚÔ¿ıÂÈ·. ∏ 10Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË, ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ª¤Ú· ¡ÂÊÚÔ‡ Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÈ΋ ÓfiÛÔ. ∏ ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ì›· Û˘Ó‹ı˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ·Ó Î·È Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Â›Ó·È È¿ÛÈÌË fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¤ÁηÈÚ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∏̤ڷ ¡ÂÊÚÔ‡” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 12Ì., ÙÔ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· “¡ÂÊÚÈ΋ ¡fiÛÔ˜ Î·È ¢ˆÚ¿ √ÚÁ¿ÓˆÓ” .

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √ÌÈÏÈÒÓ -“∏ “ÂȉËÌ›·” Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂÊÚÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘” √ÌÈÏËÙ‹˜: ¢Ú. Ã. π·ÙÚÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜

∫ÏÈÓÈ΋˜ °.¡ ¡›Î·È·˜-¶ÂÈÚ·È¿ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. -“¶ÔÚ›· Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” √ÌÈÏËÙ‹˜: π. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜/¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¢/ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¶.°.¡. §¿ÚÈÛ·˜. -“∏ ÔÚ›· ÂÓfi˜ Ï‹ÙË ·fi ÙËÓ Ë·ÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË” √ÌÈÏËÙ‹˜: ¶·Ù‹Ú ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ∞Á¿ıˆÓÔ˜ ºıÈÒÙȉԘ -“ªÈ· ∫·Ú‰È¿ - ¢‡Ô æ˘¯¤˜” √ÌÈÏËÙ‹˜: ∫. °Ú›ÌÈÏ·˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ -“ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Ï‹Ù˜ ηٿÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡” √ÌÈÏËÙ‹˜: ¢. °Ô‡ÌÂÓÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜-¡ÂÊÚÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ¢/ÓÙ‹˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶.°.¡. ¶·ÙÚÒÓ, °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. √È ÔÌÈϛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ∂ΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ π∞™ø £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi.

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ∂∫μ Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ¢øƒ∂∞¡ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó

Û¯ÂÙÈ΋ οÚÙ· ÙÔ˘ √∞∂¢, ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ (ÂÚ›Ô˘ 300 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·) ¤ˆ˜ ÙȘ 2Ì.Ì., ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÏÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 18:00, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ 7˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ √¶∞¶, ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›· ¶ËÏ›Ô˘-™ÔÚ¿‰ˆÓ ª∂ Ó¤· ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ÍÂÓԉԯ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ȉÈÔÎً٘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ı· Ù‡¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÙȘ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ı· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔÓ √∞∂∂ fiÙ·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ √°∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÓÔ¯‹˜ ·fi ÙÔÓ √∞∂∂ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÈÙ¢¯ı› ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ √°∞ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘. Δ¤ÏÔ˜ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔ› ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÌÂÈÎÙ‹˜ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‡·ÈıÚÔ.

ΔÚÈÌÂÚ‹˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ˘. ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË μπ√™ø§ ª∂ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÊfi‰È·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μπ√™ø§, ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂∫μ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘. ◊‰Ë Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ μπ√™ø§ ÂÓ‹ÚÁËÛ ·Ú¿Ù˘· ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ԣ ̤ۈ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÔχÛˆÓ. ∑‹ÙËÛ ̿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚԂϤÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ÚfiÛÙÈÌ·. √È ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÙȘ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡Ó ·Ú¿ÓÔ̘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ™Ù· ‡„Ë Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ∞£∏¡∞, 14.

™Δ∞ ‡„Ë ÛηÚʿψÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ë Ì¤ÛË

·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘, ·ÊÔ‡ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 1,677 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ οو ·fi Ù· 100 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ηıÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi Ù· Ù¤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ΔÈÌÒÓ ÀÁÚÒÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ, Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 1,677 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ·fi 1,673 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÛηÚʿψÛ ÛÙÔ 1,872 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÛÙË ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 1,799 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1,74 Î·È ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ 1,859 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. √È ¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· 1.258 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÏÈÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë Î·È ÛÙ· 644 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·fi 1.261 Î·È 648 ¢ÚÒ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ™ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ë Ì¤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 89,5 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· 99.

™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 14.

™À¡Δ∞°ª∞Δπ∫∏ Î·È ÓfiÌÈÌË Â›Ó·È Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ¤ÎÚÈÓ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶·Ó. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˘, Ì ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ (737 Î·È 738/2011). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙÔ ¡. 2753/1999 ÂÈÛ‹¯ıË Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ “Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÒÏËÛ˘” ·fi ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∂Ó Û˘Ó¯›· ÂΉfiıËÎÂ Ë ·fi 20.12.1999 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηıÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2753/1999 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÂΛÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ “ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 78 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜” Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, “ÓƠ̂̈˜ ηٷÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ” , ÂÊfiÛÔÓ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÊfiÚÔ˘ ¤ÁÈÓ ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 2753/1999.

¢È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙË °.™. ÙÔ˘ ™£∂μ ∫√π¡ø¡π∫∏ ¢ı‡ÓË Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Û ·ÍÈÔÚÂ‹ Â›‰· ˙‹ÙËÛ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. Ÿˆ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ “ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, fï˜, fiÙÈ “ÂȉÈο Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ··ÈÙÂ›Ù·È ·’ fiÏÔ˘˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Û ·ÍÈÔÚÂ‹ Â›‰· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ÕÏψÛÙÂ, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô‰ËÁ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Û Ì›ˆÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ÂͤÏÈÍË È‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÛË ÂÏÏËÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË”.

ΔƒπΔ∏ 15 M∞ƒΔπ√À 2011

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ spreads Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ

ŒÎÚËÍË ÎÂÚ‰ÒÓ 5,15% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 14.

Δ

Ú·Â˙ÈÎfi Ú¿ÏÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û Ì·Ú¿˙ ·ÁÔÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Î·È ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘. ∏ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û˘Óԉ‡ıËÎÂ Î·È ·fi ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ‰È·Û¿ ·ÓÔ‰Èο Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.600 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ·ÓÔ‰È΋ ΛÓËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ˘„ËÏ¿ ÙˆÓ 1.715 ÌÔÓ¿‰ˆÓ.

O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.662,38 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 81,48 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 5,15%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 776,76 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 6,24%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.672,70 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,49%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 291,44 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 5,22%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.746,04 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 5,96%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.043,72 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 5,95%. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì ˘„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ˘ Δ.Δ (+11,73%), Ë ∂ıÓÈ΋ (+10,12%), Ë MIG (+10,00%), Ë Eurobank (+9,83%), Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+8,90%), Ë Atebank (+7,69%) Î·È Ë ∫‡ÚÔ˘ (+7,25%).

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ spreads ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· spreads ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, η-

ıÒ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ıÂÙÈο ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ÙÔ˘ ηٿ Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Û 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ƒfiÈÙÂÚ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈ-

Û˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ (credit default swaps) ÌÂÈÒıËΠηٿ 60 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Û 985 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (9,85 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜), ÂÓÒ Ì›ˆÛË ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙ· swaps ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ¿ÓÔ‰Ô˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù˘. ΔÔ spread ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ 940 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÂÓÒ ÙÔ Úˆ› ‹-

Ù·Ó ÛÙȘ 965 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. √ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙· Nomura International ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔ ∂ΔÙ ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ÂΉÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÔÌfiÏÔÁ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ PIMCO ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô Î. ÕÓÙÚÈÔ˘ ªÔ˘ÌÛÁÔ˘fiÚı ‰‹ÏˆÛÂ: “Œ¯ˆ ÂÎÏ·Á› ¢¯¿ÚÈÛÙ·”, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Û˘Ìʈӛ· (Û.Û.: Ù˘ ∂∂) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ “Ù›¯Ô˘˜ ηٿ ÙË ÊˆÙÈ¿˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘”. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Rabobank Î. ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ª·Î °ÎÔ˘¿ÈÚ, › fiÙÈ “Ë ·fiÊ·ÛË-¤ÎÏËÍË Ó· ÂÈÙÚ·› ÛÙÔ ∂ΔÙ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ıÂÙÈ΋, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜”, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂÏ›˙·Ì - ·˘Ùfi ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿”.

°È· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Â͈‰ÈηÛÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ∞£∏¡∞, 14.

•∂∫π¡∞∂π Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Â͈‰ÈηÛÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÂÓÒÛÂˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¡. 2251/94, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, fiÛÔ Î·È Ë ·Ó·‰fiÌËÛË Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÁÈ· „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∞˘Ùfi ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) 15 ª·ÚÙ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡. 3869/2010, ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ¯Ú¤Ë ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Û˘ÓÙÚ¤-

¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ºÈÏÈÎÔ‡ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ. ◊‰Ë ÛÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·¢ı˘Óı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷӷψ٤˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ. ∞Ó·Áη›Ô Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÓÔÌÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. √È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ

ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‹ ÙËÓ ¤ÓˆÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ηٿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ‹ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ ·fi ηٿÏÏËÏ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÛÙÚˆÛ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √È ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ‹ ÙË ‚‚·›ˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ. √È ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·Ó·-

Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √È ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË”. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2011 Î·È ı· ηχ„ÂÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 28.1.2011. √È fiÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÙÚÈ¿ÓÙ· ÔÎÙÒ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ-̤ÏË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Î·È ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Ì ÂȉÈÎfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi (‰ÈÎËÁfiÚÔÈ - ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ) ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

(www.efpolis.gr) ÔÈ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó, Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÙȘ Ӥ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ¤Á΢ÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ∞Ó·ÊÔÚÈο ÙÒÚ· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Î. §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË, Î·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, Î. μ. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, ÂΉfiıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË.


¢ÈÂıÓ‹ 31

ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰˘Ô Ӥ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

¶˘ÚËÓÈÎfi˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· πÛ¯˘ÚÔ› ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› ÌÂÙ¿ Ù· 8,9 ƒ›¯ÙÂÚ Î·È ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Δ√∫π√, 14.

¢

‡Ô ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ÛÙÔÓ ∞ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3 ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚ÙÛ›, ÌÂÙ¿ ·fi ÈÛ¯˘Úfi ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌfi, ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 6,2 ‚·ıÌÒÓ. ŒÓÙÂη ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÓfi˜ Ë Ù‡¯Ë ·ÁÓÔ›ٷÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿, fï˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 2.

ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤ÎÚËÍË Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ¡Ô2, ηıÒ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚ÙÛ› ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘. √È Ú¿‚‰ÔÈ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 2 ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù‹Í˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÓÂÚfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚ÓÈ, ÔÈ È·ˆÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ „‡¯ÔÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‰˘Ô ˘ÚËÓÈÎÔ› ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜. ∏ π·ˆÓ›· ˙‹ÙËÛ ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞) ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÌ¿‰·˜ ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ °ÈԢΛÁÈ· ∞Ì¿ÓÔ. ∏ π∞∂∞ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. √ ∞Ì¿ÓÔ ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ Ô Ôχ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó¤·ÊÔ Î·È Ë ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ∏ Tepco ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· fiÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ì ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÒÛÙ ӷ ‚˘ıÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ η˘Û›ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÎ·Ï˘Êı› ÌÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ∞Ó ÔÈ Ú¿‚‰ÔÈ Î·˘Û›ÌÔ˘ ‰ÂÓ „˘¯ıÔ‡Ó, ÂÁ΢ÌÔÓÂ›Ù·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù‹Í˘ ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÚfiÎÏËÛ˘ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·. ΔËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ù˘ Tepco Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ÙÔ ÊˆÙÔÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô EPA ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË fiÏˆÓ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ È·ˆÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ 72.945 ÎÙ›ÚÈ· ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ‹ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÌÔӛ̈˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ π·ˆÓ›·. √È È·ˆÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ ÚÔÏËÙÈο 230.000 ‰fiÛÂȘ Ȉ‰›Ô˘ Û ΤÓÙÚ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ π·ÒÓˆÓ ˆ˜ ̤ÛÔ ÚÔʇϷ͢ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ¤ÎıÂÛË Û ڷ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞).∏ ÀËÚÂÛ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÂÚ›Ô˘ 185.000

Ôϛ٘ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ȉ‰›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔÏËÙÈο. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ› Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂËÚ·ÛÙ› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏ˘fiÌÂÓË Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

¢‡Ô Ӥ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÛËÌÂÈÒıËΠÈÛ¯˘Úfi˜ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌfi˜ 6,2 ‚·ıÌÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰‡Ô ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 3 ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ (ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÍÈ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜). §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ˘‹ÚÍ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Î·È ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÛÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ·Ú¯¤˜

6.000 ÓÂÎÚÔ› Î·È 50.000 ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Δ√∫π√, 14.

™√∫∞ƒπ™Δπ∫∞ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 9 ‚·ıÌÒÓ Î·È ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ·Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙË ¯ÒÚ·, Û‚‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË, ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 50.000, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ Û ̛· fiÏË ÔÈ ·Ú¯¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó 23.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™Â ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ Û¿ÚˆÛ ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ π·ˆÓ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ÙȘ 6.000. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ¡·fiÙÔ ∫·Ó, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› 15.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. ™ÙËÓ fiÏË √Ó·Áο‚· Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ªÈÁÈ¿ÁÎÈ, Ô˘ ¯Ù˘‹ıËΠÛÊÔ‰Ú¿ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Û˘Úı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1.000 ÙÒÌ·Ù·. ÕÏϘ ÙfiÛ˜ ÛÔÚÔ› ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ fiÏË ªÈÓ·ÌÈÛ·ÓÚ›ÎÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 10.000. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ π·ˆÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› Ù· ›¯ÓË ÂÚ›Ô˘ 2.500 ÙÔ˘-

‹Ú·Ó ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·fiÙÔ ∫·Ó ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚ÙÛ› ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ Î·È ˆ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ë TEPCO ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› “¿ÌÂÛË ·ÂÈÏ‹” ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. √È ·Ú¯¤˜ Â¤‚·Ï·Ó ˙ÒÓË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ·ÎÙ›Ó·˜ 20 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚ÙÛ› Î·È ‰¤Î· ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚Ó›. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ °ÈÔ‡ÎÈÔ ∂ÓÙ¿ÓÔ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ˆ˜ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ‰È·ÚÚÔ‹˜ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È “Ôχ ÌÈÎÚ‹” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ÀËÚÂÛ›·

∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ıÈÎÙÔ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë ¤ÎÚËÍË ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ∞˘Ùfi Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎÚËÍË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ›, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎÚ‹ÍÂȘ ¯ËÌÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È fi¯È ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. ∏ ›‰È· ÀËÚÂÛ›· η٤ٷÍ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ‚·ıÌ›‰· 4 Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÙ·‚¿ıÌÈ·˜ Îϛ̷η˜ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·È Ú·‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·Ú¯‹ ˘ÚËÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ASN ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷٷ¯ı› ˆ˜ ÂÈ¤‰Ô˘ 5 ‹ 6 ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ Îϛ̷η Ô˘ ¤¯ÂÈ 1 ˆ˜ 7 ‚·ıÌ›‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÙÔ˘ 1979 ÛÙÔ £ÚÈ ª¿ÈÏ ÕÈÏ·ÓÙ ÛÙȘ ∏¶∞.

ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ·Ú¯¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÂÚ›Ô˘ 8.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ √ÙÛÔ‡ÙÛÈ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· π‚¿ÙÂ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û›ÂÙ·È ·fi ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ, Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó 6,2 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ. ∏ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÛˆÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ô˘ ¯ÙÂÓ›˙Ô˘Ó Ù· ÈÛÔ‰ˆÌ¤Ó· „·ÚÔ¯ÒÚÈ· Î·È ÙȘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ fiÏÂȘ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÔÎÔÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Î·È ÔÏÏÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ¿Óˆ Û ÛÙ¤Á˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÒÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÈÎÚ·Ù› ‰ÚÈ̇ „‡¯Ô˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ó· ¯ÈÔÓ›ÛÂÈ. ª¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ›¯·Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 550.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2.500 ηٷʇÁÈ·. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ 100.000 Â›Ó·È ·È‰È¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿” . ∂ÏÏ›„ÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÓÂÚfi, η‡ÛÈÌ· Î·È ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÊԉȿÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚ·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 10.000 ÌÂÁ·‚¿Ù. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ, οÙÈ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Tepco.

μÔ‹ıÂÈ· ·fi ∏¶∞ Î·È ƒˆÛ›· √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ Δ˙¤È ∫¿ÚÓÂ˚ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎÔ› ÛÙ· ˘ÚËÓÈο ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÀÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∂ÔÙ›·˜ (NRC). “Δ· ̤ÏË Ù˘ NRC Â›Ó·È ÂȉÈÎÔ› Û ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ˙¤ÔÓÙÔ˜ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂›Û˘, Ë ÚˆÛÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Rosatom ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ È·ˆÓÈÎÔ‡˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Î·È ‹‰Ë 75 ƒÒÛÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·.

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë √Ì¿Ì· √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Â·Ó¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ π·ˆÓ›·, Ô˘ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÈÛÌfi ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ Î·È ¿ÏÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Î¿ı ··Ú·›ÙËÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ. “ƒ·Á›˙ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·” , ›Â Ô √Ì¿Ì· ηٿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ÕÚÏÈÓÁÎÙÔÓ, ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ. “∂›· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ π·ˆÓ›·˜ (¡·fiÙÔ ∫·Ó) fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë π·ˆÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. £· ÛÙ·ıԇ̠·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ Ì ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È” , ÚfiÛıÂÛÂ.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ¡¤· ÎÚ›ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ - πÛÚ·‹Ï ∞°∫Àƒ∞, 14.

¡∂∞ ÎÚ›ÛË ÌÂٷ͇ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ηÈ

πÛÚ·‹Ï ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ô ΔÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Δ‡Ô˜. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Zaman ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Â› ÒÚ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ·Ó·ÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜. ΔÔ ΔÔ˘ÚÎÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ‡ÚÎÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Û ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·ÈfiÙËÙ·, ϤÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·.

∂›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ì 37 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ∫∞ª¶√À§, 14.

Δƒπ∞¡Δ∞ ÂÙ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È 40 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Û ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ‡˙, Ë Â›ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË fiÏË. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔ˜ ηٿٷÍË” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜.

μƒ∂Δ∞¡π∞

∞ÏÎÔÔÏÈÎfi˜ ÙÚÈÒÓ... ÂÙÒÓ §√¡¢π¡√, 14.

∂¡∞ ·È‰› ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ˘Ô‚Ï‹-

ıËΠ۠ıÂÚ·›· ÁÈ· ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi Û ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ (National Health Service, NHS). ΔÔ ·È‰› ·˘Ùfi, Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔηχÊıËÎÂ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 13 ÂÙÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ıÂÚ·›· ÁÈ· ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi ·fi ÙÔ NHS ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2010, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ NHS. ∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 13 ˆ˜ 16 ÂÙÒÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚ›ı·Ï„Ë ÂÍ·ÈÙ›·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ·ÏÎÔfiÏ ÂÓÒ 106 ¤ÊË‚ÔÈ Ù˘ ›‰È·˜ ËÏÈΛ·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ıÂÚ·›· ÁÈ· ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛıËΠ·fi ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÛÙËÓ ∂∂. ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Û ‰Â›ÁÌ· 27.000 ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ 27 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂, ›¯Â ·Ôηχ„ÂÈ fiÙÈ 43% ϤÓ ˆ˜ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ÔÙ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ, 24% ·fi 3 ˆ˜ 4 ÔÙ¿, 12% ·fi 5 ˆ˜ 6 ÔÙ¿, 6% ·fi 7 ˆ˜ 9 ÔÙ¿ Î·È 6% ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ›ÓÔ˘Ó 10 ÔÙ¿ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂∂, ηٿ¯ÚËÛË ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙ·Ó ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ 5 ÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ̛· ÌfiÓÔ ¤ÍÔ‰Ô, οÙÈ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ 24% ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ.

ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

√È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ó·Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÂȘ - ÚÔ‡ÚÁÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ

∞ÈÌ·ÙËÚ‹ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¶È¤ÛÂȘ Û ‰Èψ̷ÙÈÎfi ‰›Ô ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ˙ÒÓ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Δƒπ¶√§∏, 14.

ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙËÓ ∞Ù˙·Ì›ÁÈ·, fiÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÈÓ ·fi ÙË μÂÁÁ¿˙Ë, ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ §È‚‡Ë. √È ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÒÚ· ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ·Ó Â¿Ó “ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó” Î·È ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜. ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ë G8 Û Â›Â‰Ô ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ì ÙË ¢‡ÛË Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ÛÙË §È‚‡Ë ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∞ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â› ÛÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· Úfi‰ÚÔ Ì Ϸ˚΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË. ΔÔ ∞Ï Δ˙·˙›Ú· ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, fiÙÈ Ë °·ÏÏ›·, Ë μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ “˘ÔÛ¯¤ıËηӔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ˙ÒÓ˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛˆÓ. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰È·„‡ÛÙËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘. “∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË, ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÂÏÈο, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ Δ˙ÂÊ ªÔÚ¤Ï ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô MSNBC.

μÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È Ë ∞Ù˙·Ì›ÁÈ· ∏ ÏÈ‚˘Î‹ ·ÂÚÔÔÚ›· ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙËÓ ∞Ù˙·Ì›ÁÈ· -Û ·fiÛÙ·ÛË 140 ¯ÏÌ. ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ μÂÁÁ¿˙˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ƒ·˜ §·ÓÔ‡Ê ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‹Ú·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ fiÏ˘ ªÚ¤Áη. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ªÚ¤Áη, ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘-

Ó·Ùfi Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ËÁ¤˜. ∏ ÏÈ‚˘Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ÔÈ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ·Ó Â¿Ó ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜. “√È ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ··Ù‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÌÓËÛÙ›· ÁÈ· οı ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÂÙ·ÓfiËÛÂ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘” Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ›‰ËÛ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ, ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ∑Ô˘¿Ú· Î·È ·Ó·Î·Ù¤Ï·‚·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ fiÏÂȘ - ÚÔ‡ÚÁÈ· ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ §È‚‡Ë, ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜. “∏ ∑Ô˘¿Ú· Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÒÚ·. ΔËÓ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·fi ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ù· ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜. “√È Ì¿¯Â˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·È Â›Ó·È Â‰Ò. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Û ÂÌ¿˜ Î·È ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ıÂfi Ó· ÌËÓ Ù· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó” , ÚfiÛıÂÛÂ.

¢È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë ™ÙÔ ‰Èψ̷ÙÈÎfi ‰›Ô, °·ÏÏ›· Î·È μÚÂÙ·Ó›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ȥ˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ §È‚‡ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Û·Ê‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ô‡Ù ·fi ÙÔ ¡∞Δ√. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ¤Êı·Û ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙË ƒˆÛ›· ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë. ∏ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ 8 Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. £· Á›ÓÂÈ Â›Û˘ ‰ÂÎÙ‹ ηْ ȉ›·Ó ·fi ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ÙˆÓ ∏Ï˘Û›ˆÓ. √ μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ ‰‹ÏˆÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ BBC fiÙÈ “Â¿Ó Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙfiÙ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì·ÎÚ‡ ÂÊÈ¿ÏÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÏÈ‚˘Îfi Ï·fi Î·È ·˘Ùfi ı· ηıÈÛÙÔ‡Û ÙË §È‚‡Ë ¯ÒÚ·-·Ú›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·” . ∏ °·ÏÏ›· Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·-

ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi §È‚˘Îfi ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÌfiÓÔ “ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆÔ” ÙÔ˘ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ Ï·Ô‡. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙȘ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂÚÈÔÚ›ÛıËΠηٿ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˆ˜ “ÔÏÈÙÈο ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹” . ∏ ƒˆÛ›· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi. √ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Î·È fiÙÈ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙÔÓ §›‚˘Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË ƒˆÛ›·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ˙ÒÓË ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ô ∫·Ó·‰¿˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙË ˙ÒÓË ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫·Ó·‰fi˜ À¶∂• §fiÚÂÓ˜ ∫·ÓfiÓ ÚÈÓ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ G8. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Û ̛· ÂӉ¯fiÌÂÓË ¡·ÙÔ˚΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙË §È‚‡Ë. ¢‹ÏˆÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ∞Ï ∞Ú·Ì›ÁÈ· fiÙÈ Â› ÛÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó Úfi‰ÚÔ Ì Ϸ˚΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÎÚ›Û˘. √ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ “ı· Ï¿‚ÂÈ ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ıˆÚԇ̛̠· ¡∞Δ√˚΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηÈ, ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ı· ›¯Â ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ı· ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙÔÓ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ Δ˙ÈÌÚ›Ï, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ∏ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÁÈ· ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ÔÚÊ·Ó¿ ·È‰È¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ

™ÊÔ‰Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Δ∑√Àª¶∞, 14.

¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ·fi 100 ÔÚÊ·Ó¿

·È‰È¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ Û Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ª·Ï·Î¿Ï Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÕÓˆ ¡Â›ÏÔ˘ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ™Ô˘‰¿Ó. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 42 Ì·¯ËÙ¤˜. ΔËÓ Â›ıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÔÛٿ٘ Î·È Â›Ó·È Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÁ›ÚÔ˘Ó Êfi‚Ô˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ™Ô˘‰¿Ó ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÚ¿, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎËÚ˘¯ı› ÂÈۋ̈˜ ÛÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ SOS ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ fiÏË. “√È ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¶·È‰ÈÎfi ÈÚÈfi SOS, fiÔ˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÊÔ‰Ú¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ (ÓÔÙ›Ô˘) ™Ô˘‰¿Ó (SPLA)” , ·Ó·Ê¤-

ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. “√È ·ÓÙ¿ÚÙ˜ η٤Ϸ‚·Ó ¤Ó· ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÂÚÈ΢ÎÏÒıËÎ·Ó ·fi ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ SPLA” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ¶ËÁ¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·ÚˆÁ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌËÓ Î·ÙÔÓÔ-

Ì·ÛÙÔ‡Ó, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÔʇϷΘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ˆ˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ¤Ó·˜ ÈÂÚ¤·˜ ËÁ‹ıËÎÂ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¶·È‰Èο ÈÚÈ¿ SOS, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂÓÙ¤-

ÏÂÈ ÂχıÂÚÔÈ, ÛÒÔÈ Î·È ·‚Ï·‚›˜, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û ¤Ó· ÍÂÓԉԯ›Ô, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ™Ô˘‰¿Ó º›ÏÈ ÕÁÎÂÚ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÓfiÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠ̠ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÔʇϷΘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ª·Ï·Î¿Ï. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 40 ÔÏÈÙÔʇϷΘ, fiˆ˜ Î·È 2 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÓÂÎÚÔ‡˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ. øÛÙfiÛÔ Ì¤ÏË ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ·ÚˆÁ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË, Ù· ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ fiÙÈ Â›‰·Ó Ù· ÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ·Ì¿¯ˆÓ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ˘ÚÒÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÔÏÈÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ŒÈıÔÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛٷًÛÂÈ ·fi ÙÔÓ SPLA, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·Ú-

¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ӷ ηٷۯ¤ÛÂÈ fiÏ· ÁÈ· Ó· ·ˆı‹ÛÂÈ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘. √ ŒÈıÔÚ, ÚÒËÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ SPLA, Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ ¤Ú˘ÛÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔÓ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ Δ˙fiÓÁÎÏÂ˚ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó °Î¤ÔÚÁÎ ™¿ÚÂÓÙÈÂÚ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ™Ô˘‰¿Ó ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û ¢Ú›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Δ˙fiÓÁÎÏÂ˚ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηٷ‰›ˆÍ˘ ÙÔ˘ ŒÈıÔÚ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ SPLA Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ËÁ¤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ Ô ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó fiÏ· Ï·ıÚ·›· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ·fi ÙÔ ™Ô˘‰¿Ó.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ή ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία στη Ν. Ιωνία 100 τ.μ. σε οικόπεδο 410 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6942-462867 και 6978-759733. (463) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι, επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210 87051, 6947 528143. (466) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 25 τ.μ., με πατάρι και W.C., στην οδό Ερμού αριθμ. 245, χωρίς κοινόχρηστα. Ενοίκιο προσιτό. Πληρ. τηλ. 24210 28797. (546)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με πατάρι επί της Αναλήψεως, στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση À¶√°∂π√ 120 Ù.Ì. με φυσικό φωτισμό αερισμό και πάρκιν. Πληρ. τηλ. 6974469410. (933)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (281)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου διαμπερές, επιπλωμένο ή μη, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, ηλιακός, κοινόχρηστος χώρος πάρκιν, Αναλήψεως 282 Κανάρη. Τηλ. 24210-51102, 6977-231857. (561)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 105 τ.μ. πλακάκια, κουζίνα, μπάνια (2), όλα καινούργια, έτοιμο για εγκατάσταση, σαλόνι, κουζίνα, 3 υ/δ, μπάνιο, wc. Τηλ. 2421080592, 6948-742084, ευκαιρία λόγω αναχώρησης. (444)

οικόπεδο 425 τ.μ. κεντρικό στη Νεάπολη Βόλου στην οδό Βαλτετσίου με Αναγνωστοπούλου, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6978-375363 και 6983270753.

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

Πωλείται στο κέντρο της πόλης κατάστημα γωνιακό, 50 τ.μ. με 40 τ.μ. πατάρι. Ελεύθερο, κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Ιδιώτης. Πληροφορίες 6988 974983. (382)

διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδού με μεγάλο ενιαίο χώρο με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια, βοηθητικός χώρος και προοπτική επιπλέον ορόφου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (263)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο τεσσάρων όψεων 1.403 τ.μ. στην περιοχή Καραγάτς (Βλαχάβα-Χατζηδάκη), άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. επικοινωνίας: 697-6349436, 697-5717096, 210-3822995, 6977-275849, 6942-476098. (334)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (279)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π και με “option” και για πώληση διαμέρισμα στην Κάντζα έξοδος 17 Αττικής οδού, 3ο χλμ. από Σταυρό Αγίας Παρασκευής, 500 μ. από το Μετρό, δίπλα στην ιστορική βίλα του Καμπά. Σε καινούργιο πολυτελές συγκρότημα, κατασκευή της εταιρίας “Άκτωρ” . Το διαμέρισμα είναι στον 1ο όροφο, γωνιακό, πολύ φωτεινό, με μια τεράστια γωνιακή βεράντα! Το εσωτερικό είναι 100 τ.μ. με 2 κρεβατοκάμαρες, κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, καθώς και μια σοφίτα 18 τ.μ. με φεγγίτη. Διαθέτει ενεργειακό τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, airconditioning, τέντες, σήτες, συναγερμό, εσωτερική ξύλινη σκάλα, ξύλινα πατώματα, πολλές ντουλάπες, αποθήκη στο υπόγειο, θέση σε εσωτερικό γκαράζ και σε εξωτερικό πάρκιν και πολλά καλά ακόμα! Πληροφορίες κ. Εμμανουέλα, τηλ. 6944-297177. (562)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 530 τ.μ. στον Άγιο Γεώργιο Ιωλκού σε πολύ καλή τιμή. Πληρ. τηλ. 6942-462867 και 6978759733. (461)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 280.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (987)

¶ø§∂πΔ∞π

στους Αγ. Αναργύρους διπλοκατοικία αποτελούμενη από ισόγειο 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη 3άρι διαμέρισμα ορόφου 76 τ.μ. σε πολύ καλή κατάσταση και ταράτσα με δώμα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (262)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 5ετίας περίπου 80 τ.μ., στον 4ο όροφο, διαμπερές, με 2 υ/δ, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, πάρκιν και αποθήκη στο υπόγειο, Βλαχάβα 69 στον Άγ. Κωνσταντίνο. (284)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130+70 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας (χωρίς ΦΠΑ). 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 3) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 4) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (286)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (264)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (265)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (266)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (282)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ πø§∫√À. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÁÈ· ȉÈÔ¯Ú‹ÛË 90ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155ÙÌ ÁˆÓȷ΋ Ì 3 ˘/‰ Î·È Í‡ÏÈÓË ÛÔʛٷ. ΔÈÌ‹ 155.000∂ (μ√198515) ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, A/C. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√172861) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ,1˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√200059) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1˘/‰, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√200072) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, ÛÙÔ ‰ÒÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ΔÈÌ‹ 27.500∂ (μ√200006) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ.ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√199986) ∞°π√™ μ§∞™π√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 770ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÔÔıÂÛ›·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√199738) ∞°π√™ μ§∞™π√™. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 27,5ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 50.000∂ (μ√199994) ∞°ƒπ∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 97ÙÌ, 2˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ΋Ô, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2008, ÙÈÌ‹ 120.000∂ (BO176876) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2˘/‰, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199915) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 101ÙÌ ,3˘/‰,Ù˙¿ÎÈ,Áηڿ˙,·Ôı‹ÎË ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ΋Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·,50̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ΔÈÌ‹ 205.000∂ (μ√199555) ∞¡∞§∏æ∏.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ,·Ôı‹ÎË ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√183396) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 80ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√200044) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 102ÙÌ, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, parking, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 30ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2000, 1˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 38.000∂ (μ√187808) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 59ÙÌ,Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, 1 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ Ì ™¢ 1,8.ÃÚ‹˙ÂÈ ÂÈÛ΢ÒÓ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199694) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000 (μ√192776) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ , ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO170209) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO197269) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61ÙÌ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1985, 1 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 67.000∂ (μ√199783)

¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 82ÙÌ, 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 124ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ∞ӷηÈÓÈṲ̂ÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ΋Ô,ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ê/· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· Ó· ηÙÔÈÎËı›. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√199790) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Û ȉÈfiÎÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ΋Ô˜ Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√199996) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ,2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2Y/¢, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 173ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 WC, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO194881) √•À°√¡√. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 74ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199995) √•À°√¡√. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 107ÙÌ Ì 2 ˘/‰, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÎÚ˘Êfi ʈÙÈÛÌfi, Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, ¤ÙÚ·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√200037) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035) ÃÀ™√Ã√´¢∏. ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 101ÙÌ .ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199993)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∫∂¡Δƒ√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 140ÙÌ, Ì Âȯ›ÚËÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Û 2 Â›‰·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO198136) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô 33ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÚÈ΋˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 37.000∂ (μ√199981) ¶∞§∞π∞. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Û ȉ·ÓÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ™.¢ 1,6.À¿Ú¯ÂÈ ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ÂÓÙfi˜ 125ÙÌ.ΔÈÌ‹ 255.000∂ (μ√199883)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980,Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 120.000∂ . (μ√170218) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰˘Ô ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì·ÏÎfiÓÈ, 2 ˘/‰, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ΋Ô˘, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√198516)

¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, parking Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÈÌ‹ 189.000 (μ√191077) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√167746) ª∏§π¡∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110ÙÌ,2˘/‰, 300 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 557ÙÌ. ΔÈÌ‹ 140.000∂ (μ√185511)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ, ™¢ 0,8.ΔÈÌ‹ 50.000∂ (μ√199703) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 636ÙÌ Ì ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199552) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1650ÙÌ Ì ԛÎËÌ· 27ÙÌ,ʈ˜,ÓÂÚfi,ı¤·.ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√200015) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 270Δª ™¢ 0,8 ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√200019) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ.ΔÈÌ‹ 95.000∂ (μ√199987) ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ( BO174010) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000∂ (μ√198131) §∞À∫√™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ §·‡ÎÔ˘ ªËϛӷ˜ Ì Ôχ ηϋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√199753) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË, ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÈΛ· 100ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (μ√199554) ª∞ƒ∞£√™-¶§∞∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, Û‰ 1,2,ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂ (μ√199759) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.067 ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ªËϛӷ˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√199761) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300,09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0,6, ÚfiÛÔ„Ë 18,13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ ™¢ 0,8 ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√199989) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191868) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√195774 Ã√ƒΔ√. √ÈÎfiÂ‰Ô 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì Ôχ ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√199756) (276)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ∂À∫∞πƒπ∞ ·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. ‚) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (553)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ ¶ø§∂πΔ∞π 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (554)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (555)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. ‚) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. Á) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. ‰) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (556)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (557)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶∏§π√ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (558)

∂À∫∞πƒπ∞ μ√§√™, πωλείται δυάρι 61 τ.μ. καινούργιο με parking πιλοτής. Τιμή 83.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (560)

Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂.

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (323)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ 18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 24. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 25. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 15. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 17. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 18. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 19. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 20. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 21. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 22. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 45ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏54 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ. , 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90

29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 8. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 9. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 12. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 13. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 14. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 16. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 17. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 19. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (292)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (294)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (295)

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚÂÌ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 110.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (296)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (297)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·.

∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂. ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂. πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞.

(298)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (299)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (300)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙË ™Ù·ı¿-°·ÏÏ›·˜. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (303)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

•Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (304)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 85.000∂. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 4¿ÚÈ, 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, parking, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌ. Ê/·, ÚÔ˜ 1.500∂. 4. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 83.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 48.000∂. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 82.000∂. 2. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 3. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 4. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 5. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 7. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 2. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 5. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 245.000 ∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 85.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 5. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (307)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000

∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤· OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (309)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 3) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ ‹ 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 5) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 6) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 642ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7) √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 8) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 807ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 302ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 5) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ , ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 6) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 7) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1000ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ ÌfiÓÔ 30Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ∂. 4)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 780ÙÌ 150Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi

¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. 2) ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÂÎÙfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 114ÙÌ Ì ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ 15¯ÏÌ. ·fi μfiÏÔ. 3) μfiÏÔ˜ ¢ηÈÚ›· ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û ¿ÌÂÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Ù·ıÂÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. (ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ). 4) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂. 6) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 40.000 ∂. (311)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (313)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ, (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ, (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡. πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì‡ÙÈÔ˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì., K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 192370, ∫ 394 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 8. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45000∂ K 493 9. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi η-

Ù·Û΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, 3fiÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¿, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì., ∫442 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146 14. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡. πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§∏√™” 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8,ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com

15. ∞Á, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫ 479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ 444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 422 20. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη £¤ÛË “ªÂÙÚfi” 6504.05ÙÌ, Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 389 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (314)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§./FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·, 350∂. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, 400∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ê/·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 320∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 400∂. - ¡¤· πˆÓ›· 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 350∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·. - ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜, ʈÙÂÈÓfi˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Î.Ï. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ.

- ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1. - ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. ™.¢. 1,6. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤·. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 862 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì., Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 3¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ, 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 4¿ÚÈ 114 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 2 ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¡¤· πˆÓ›· (μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·Ôı‹ÎË Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·/ı Ê/· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 273 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,23Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ™.¢. 1,8. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - √͢ÁfiÓÔ, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Ì ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1. - ª¿Ú·ıÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 622 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (315)

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (316)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì.

7.

°ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì.

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì.

¶ø§∂πΔ∞π

1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

¡Âfi‰ÌËÙÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÓfiÙÈÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ. μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 96, ¡. πˆÓ›·.

2. √π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞ ∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ, 50Ù.Ì. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘.

ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·˘ ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ∞•π√¶π™Δπ∞ - ∂ª¶π™Δ√™À¡∏ - ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ 24210 20008 / 20025 fax: 24210 20055

μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔ ‰’ fiÚÔÊÔ, 180Ù.Ì. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2). 3. ¢/ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110,00 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÏ·¯¿‚· (8) - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) (ΔÈÌ‹ οو ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·!!! - ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË). ¡¤Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.. (∫ˆ‰. 31) 4. ¢/ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125,00 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤∫ˆ‰. 31) ÓÔ. ¡¤· ÙÈÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·! (∫ 5. ¢/ÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 72,6 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (∫ˆ‰. 31) 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈ-

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ Ṳ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. (∫ˆ‰. 31) 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 12ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙË ¡. πˆÓ›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 36

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÙfi˜ μfiÏÔ˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01∞ 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90,00 Ù.Ì.(¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175,00 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. (∫ˆ‰. 31) ¡¤Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿! 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì. (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4(ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰. 31) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (™ÙË ¡¤· πˆÓ›·).∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (∫ˆ‰. 31) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘),Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. (∫ˆ‰. 31) 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì. (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· (109) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,1(ΔÈÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋!) (∫ˆ‰. 31) ¡¤Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿!

°ø¡π∞∫√ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 134 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ 3 ˘/‰, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÙÚ·Â˙·Ú›·, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È w.c. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â›Ó·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ¿Ú· Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ. (∫ˆ‰. 01)

ªÔÓ·‰ÈÎfi √ÈÎfiÂ‰Ô 536Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, Â›‰Ô, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹!

™À¡∂ƒ°∞Δ∏™: °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

™À¡∂ƒ°∞Δ∏™: ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™

(320)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

1. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 4. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 53ÙÌ Ì 12Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ 373, ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË. ∫ˆ‰. 31 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË Internet cafe ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∂˘Î·ÈÚ›·!

√π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (322)

ZHTOYNTAI Το καφέ Sugar ∑∏Δ∂π άτομα για service. Πληροφορίες στο κατάστημα πρωινές ώρες. Ιωλκού 1 με Αργοναυτών. (563) Μόνο για καθηγητές/τριες ∑∏Δ∂πΔ∞π συνέταιρος, όπως αγοράσει το μισό, πολύ επιτυχημένου φροντιστηρίου, στο κέντρο του Βόλου, λόγω αποχώρησης συνεταίρου. Τηλ. επικ. 6948 272998. (565)

∑∏Δ∂πΔ∞π

νέα κοπέλα να γνωρίζει από μπουφέ και service σε καφετέρια ως υπεύθυνη. Εργασία μόνιμη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976-862007, μόνο τις ώρες 12.00 έως 14.00. (564)

ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞

ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (290)

∂¡√π∫π∞™∂π™

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. °Ú·Ê›· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û 48ÙÌ Î·È 52ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:15 5. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· (ΔÔ¿ÏË- °·ÏÏ›·˜) 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 22ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53Ù.Ì, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Ì £Ô˘Îȉ›‰Ô˘, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 1 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, ÓÙÔ˘Ï¿˜ ÛÙÔ ¯ÔÏ, ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ì·ÏÎfiÓÈ· ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ (ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ) ∫ˆ‰. ·Î. 31

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (∫ˆ‰ 31) 5. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ (48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. (∫ˆ‰. 31) 6. ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 108 Ù.Ì. ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ) ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹! ∫ˆ‰. 31

(273)


37

ΔƒπΔ∏ 15 ª∞ƒΔπ√À 2011

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση, συμβίωση, γάμος, εχέμυθα και αποτελεσματικά. 35χρονη ιδ. υπάλληλος, πτυχιούχος, γοητευτικότατη, ακίνητα. 31χρονη δημοσίου, ψηλή, εντυπωσιακή, κατασταλαγμένη. 45χρονη δημοσίου, θυλυκότατη, ευχάριστη, κοινωνική, ανεξάρτητη. 34χρονη, επιχειρηματίας, ιδιαίτερα εμφανίσιμη, καλλιεργημένη, εξαιρετικά ευκατάστατη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (289)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (271)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (287)

Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (274)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (756)

Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (272)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (267)

∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (288)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ι. Κουτσούκος Τηλ.: 2421039163 - 26271 FAX: 2421039162

Βόλος 1-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 742/19413

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (280)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ·Ô͋ψÛË ÎÂÚ·›·˜ √Δ∂, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂Ï·ÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ™fiÚˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë Î›ÓËÛË ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ΔÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙË ÎÂÚ·›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠¿ÌÂÛ·, Ó· ‰ÒÛÂÙ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ô͋ψÛË Ù˘. ∂›Û˘ Ó· Ì¿ıÂÙ ̤ۈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙÔ fiÛ˜ ÎÂÚ·›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ¿‰ÂÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È fiÛ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÁÈ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂› ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ¤ÚÂ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·” .

M∞ƒTπ√™

15

∞ÚÈÛÙÔ‚Ô‡ÏÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∞Á·›Ô˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “ΔÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ‰‡Ó·ÌȘ £ÂÔ‡ ¤ÛÙÈÓ ÂȘ ÛˆÙËÚ›·Ó ·ÓÙ› Ùˆ ÈÛÙ‡ÔÓÙÈ” (ƒˆÌ. ·’ 16). Από όλας τας διδασκαλίας των ανθρώπων και από όλας τας εισηγήσεις, και αυτάς ακόμη τας πλέον ευχαρίστους, υπεροχήν ασύγκριτον έχει πάντοτε η αλήθεια του Χριστού, η καλή αγγελία περί της σωτηρίας του κόσμου, την οποίαν περιλαμβάνει το Ευαγγέλιόν του. Εις τα λόγια τα απλά, που περιέχονται εις το Ευαγγέλιον, ομιλεί πράγματι ο Θεός. Κρύπτεται εις αυτά μία ανωτέρα σοφία και μία δύναμις υπερκόσμιος, που προέρχεται από την πηγή της αληθείας, από τον δημιουργόν της σοφίας, τον Θεόν τον αληθινόν. Το Ευαγγέλιον του Χριστού δεν είναι ούτε φιλολογία, ούτε επιστήμη ανθρώπινη, ούτε φιλοσοφική θεωρία. Είναι δύναμις θεϊκή, που φέρει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα εις τας καρδίας και τας ψυχάς εκείνων, που το δέχονται και το ακολουθούν με πλήρη εμπιστοσύνην. Όσοι πιστεύουν εις το Ευαγγέλιον, αυτοί και γίνονται ικανοί να καταλάβουν το βαθύτερον νόημά του, να αισθανθούν την ευεργετικήν του επίδρασιν, να εννοήσουν ότι πράγματι είναι δύναμις Θεού, που οδηγεί εις σωτηρίαν.

κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

∫∂Δ∂ƒ

ΒΟΛΟΣ

∂ÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÛÙÔ ¢™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∞°√ƒ∞∑ø

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της SAL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΙ Ε.Π.Ε. (18ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. 57008), εκδόθηκε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 15.750,00 τ.μ., στη θέση “Μαυρέλια” τοπικής κοινότητας Περιβλέπτου, της δημοτικής ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (278)

¢∂À∞ªμ

∞°√ƒ∞∑ø

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (277)

Σήμερα ΔÚ›ÙË 15/3/2011 από 09.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού και ελλιπή υδροδότηση, στην περιοχή ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶§∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À ¶ø§∏™∏™ ∞∫π¡∏Δ√À Το Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προκηρύσσει φανερό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις 30 Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00 μεσημ. στα γραφεία του Ιδρύματος Γηροκομείου 59 για την πώληση των κάτωθι ακινήτων: - Διαμέρισμα 1ου ορόφου, 81,90 τ.μ. επί της οδού Αναλήψεως 61 και Βασσάνη. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 80.000 (ογδόντα χιλιάδες) ευρώ. - Διαμέρισμα 1ου ορόφου 53 τ.μ. επί της οδού Αναλήψεως 61 και Βασσάνη, νοικιασμένο με μηνιαίο μίσθωμα 250Ε. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 50.000Ε (πενήντα χιλιάδες ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα κάτωθι: 1) Διά να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν το 1/10 της αξίας της τιμής εκκίνησης του εκποιούμενου ακινήτου. 2) Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της τιμής εκκίνησης. Κάθε δε επόμενη τουλάχιστον κατά 2% ανώτερη της προηγούμενης. 3) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου των, οι οποίοι καταθέτουν τη σχετική πληρεξουσιότητα στην επιτροπή διενέργειας του πλειστηριασμού. 4) Όλα τα έξοδα μεταβίβασης (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα δημοσιεύσεως, κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Ιδρύματος, εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30-15.30) και στα τηλέφωνα 2421078910 και 2421078912.

Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√

∫∏¢∂π∞ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 17 ª∞ƒΔπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-16.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ: ΧΟΡΤΟ - ΠΑΓΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-14.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΟΤΣΗ - ΜΗΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ - ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

£øª∞ ∫ø¡. ∞§¶√À Ετών 86 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου και ώρα 12.00 από το σπίτι μας στην οδό Ιωάννου Πρίγκου 24 - Αγ. Βασιλείου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Κοιμητήριο Ανακασιάς. Βόλος 15 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Νιφορίτσα Τα παιδιά: Δάφνη Αλπού, Βάιος Σφέτσος Τα αδέλφια: Αγορίτσα Βασ. Σουφλάκου, Γεώργιος - Ελένη Αλπού, Βελισσάριος - Ευαγγελία Αλπού, Γιαννούλα Κων. Δεληστάθη, Δημήτριος - Δήμητρα Δεληστάθη, Μαγδαληνή Ιωαν. Κατσαρού Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στη Φυκιάδα, Γιάννη Δήμου - Ιωλκού.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό, εξάδελφο και θείο

∂À∞°°∂§√ ę𪶃π¢∏ Ετών 73 κηδεύσαμε την Κυριακή 13 Μαρτίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας Συληβρία 4 στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Νέα Ιωνία 15 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Ειρήνη Τα παιδιά: Μόσχος - Κωνσταντίνα, Χρήστος - Αγγελική Τα εγγόνια: Ευάγγελος, Άννα, Νικόλαος Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Φωτεινή Τσιμπρίδη, Αλέκος - Φωτεινή Τσιμπρίδη, Δημήτρης Πηλιτσίδης, Κλεάνθη χήρα Απ. Πέτση, Αθανάσιος Αργυρώ Μπακρατσά Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÔÓÙÔ·Ó·ÁÈÒÙË ∂ϤÓ˘, ∞. ∑¿¯Ô˘ 83 - §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 2421071515, ª¤ÁÁÔ˘Ú· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ™˘Ú›‰Ë 118 - ∞Óı. °·˙‹, ÙËÏ. 2421038429, ª·Û·ÁÈ¿ÓÓË ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜, μ¿Î¯Ô˘ 20 - ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 2421087770, ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·˜, πˆÏÎÔ‡ 227 - ª·‚›ÏË - ™Ù¿ÛË ∫·ÏÏÈı¤·, ÙËÏ. 2421042900. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ. 2421023508. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘, ÙËÏ. 2421066810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (·ÓÒÓ˘ÌË ¿ÚÔ‰Ô˜). ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 15 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0024.00): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. & ÀÈfi˜ √∂ ∞Ï˘Î¤˜, °¿ÙÔ˜ §·Ú›Û˘ 202, ∂ƒª∏™ §·Ú›Û˘ 170. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ™. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ™ÎÔ‡Ú·˜ ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘:

2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ª¤Û· ÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¤ÚÌ·Ù· ∫‡ÚÈ· ÚfiıÂÛË. 2. ∞ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ›. 2. ŒÌ‚ÏËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ - ∞Ú¯Èο Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Î·È ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋. 4. ∞ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ √∏∂ - °·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ªˆ¿ÌÂı. 5. ∞‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο - ∂ÈÌ‹ÎÂȘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›. 6. ¶ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ› - £ÂÙÈο ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ. 7. ΔÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ Ô͇ÙËÙ·˜, Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÓÙ·Û˘ - ∞Ú¯Èο Û¯ÔÏ‹˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. 8. ∂›Ó·È Ù· ÓÂÚ¿ ÛÙ· ÙÂÓ¿ÁË - ªÂ ÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘. 9. ∞Ú¯Èο ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ - ∞˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÍËÚ‹ ·fiÛÙ·ÍË ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ - ªÂÙ·ÏÏÈÎfi ·ÂÏÏÔ Ì ʷډ‡ ¯Â›ÏÔ˜.

∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞ƒ¶√™ - ∞¡∞ 2. π¢π√ª√ƒº√π 3. Δπ∞ƒ∞-π∞Δ∞ 4. ™∞-√™ª∞¡ 5. √¡√™-π¡∂™ 6. ™√™-∫∞Δπ√¡ 7. ∏¶π√™-™ª∞ 8. ™Δ∞™πª∞-¶¡ 9. À√-∂¡∞§π∂™ 10. ¶π™™∞-Δ∞™π.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.............................................................................100

TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∫∞£∂Δ∞ 1. °ÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ - ∞Ú¯Èο ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi. 2. º·›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÔÁÔÈ Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙÔ›. 3. ∞ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ∞Ú¯Èο Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. 4. ¡ËÛ› ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡ - ∂›Ó·È ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÔÈ Ï¢ڤ˜. 5. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ - ∫¿ÌÔÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ù¿. 6. ∞fi ÙÔ ÌÈÛfi, ÙÔ... ÌÈÛfi (ηı.) - ∫·ıÂÙ› ËıÈο ‚Ï·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. 7. ∞ÛÈ·ÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - ¶ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Û ·ÎÈÓËÛ›·. 8. ∫ËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔÈ, Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË- ∞ÈÒÓ·˜ ÙÔ˘ ™¯›ÛÌ·ÙÔ˜. 9. •ÂÓÈ΋ ¿ÚÓËÛË - £¤ÚÌ·ÈÓ·Ó Ù· Û›ÙÈ· ·ÏÈfiÙÂÚ·. 10. ∫Ï·ÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· - ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ ™ÈÓ¿ÙÚ·.

¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ

∫∞£∂Δ∞: 1. ∫πΔ™√™ - ™À¶ 2. ∞¢π∞¡√∏Δ√π 3. ƒπ∞-√™¶∞ 4. ¶√ƒ√™ - π™∂™ 5. √ª∞™ - ∫√π¡∞ 6. ™√ - ªπ∞™ª∞ 7. ƒπ∞¡Δ - ∞§Δ 8. ∞º∞¡∂π™ - π∞ 9. ¡√Δ ™√ª¶∂™ 10. ∞π∞™ - ¡∞¡™π. ∏ §À™∏ ∫Àƒπ∞∫∏™ 13-3 √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞∫ƒ√™Δ∞™π∞ - ¶ª 2. ∫ƒ∞Δπ™Δ∞ - ª√ƒ√ 3. §∂∫∂™ - ™πª∂¡√¡ 4. ∏μ∏-À¶∞-√ƒ∞™∏ 5. ƒ∞-∞ƒ∞§π∫π-øƒ 6. √Δ∞μ∞-πƒ∞∫π¡∏ 7. ¡√Δ∞∞¡∞-∞§À™ 8. √∫∞ƒπ¡∞-∞¡∞ª 9. ª∞ƒ√¡π-∞¡∞ƒπ∞ 10. ∏ªπ-∞∞ƒø¡-√∞ƒ 11. Δ∞-∞Ã-ƒ∞™Δ 12. ∂ƒ∏ª√™-√™ª∏ƒ√ 13. ™∞¢π™ª√™-∞™√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞∫§∏ƒ√¡√ª∏Δ∂™ 2. ∫ƒ∂μ∞Δ√∫∞ª∞ƒ∞ 3. ƒ∞∫π-∞Δ∞ƒπ-∏¢ 4. √Δ∂-∞μ∞ƒ√-∞ªπ 5. ™π™Àƒ∞-π¡∞Ã√™ 6. Δ™-¶∞-∞¡π∞-™ª 7. ∞Δ™∞§π¡∞-ƒΔ 8. ™∞π-πƒ∞-∞øƒ√™ 9. ª√∫∞-∞¡¡∞™ 10. ∞ª∂ƒπ∫∞¡∞-™ª∞ 11. √¡∞-π§∞ƒ√Δ∏™ 12. ¶ƒ√™ø¡Àªπ∞-ƒ√ 13. ª√¡∏ƒ∏™-∞ƒª√™.

∫ƒπ√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜, ʤÚÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›ÙÂ, ¤ÛÙˆ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Û·˜ ˙ˆ‹˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù fï˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-22-34-21-7. Δ∞Àƒ√™ √È ·ÓÙÔ¯¤˜ Û·˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Û ηÚȤڷ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Û›ÙÈ. Œ¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ԛÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÂΉfiÛÂȘ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÔ˘‰¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-30-17-6-4-9. ¢π¢Àª√™ ∏ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Û‡ÌÌ·¯fi˜ Û·˜, ‚ÔËı¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Û·˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÂÍ·›Ï Û·˜. ∫·Ï¿ ı· οÓÂÙ ӷ ›ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹ ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ‹ ·ÁÔÚ¤˜. Œ¯ÂÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ ·ÓÔȯٿ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ Á›ÓÔ˘Ó, ·Ï¿ fi,ÙÈ ı· ¯¿ÛÂÙ ‰ÂÓ ı· Í·Ó¿ÚıÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-45-21-4. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜, Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ‚·ıȤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ó ›ÛÙ ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÓÙ¿ÚÂÙ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ ÁÈ·Ù› ÁÂÓÈÎÒ˜ Â›Ó·È Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-33-26-4-1. §∂ø¡ ¢ÒÛÙ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Û·˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜, ·Ó ›ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ·ÔʇÁÂÙÂ, ·Ó ÌÔÚ›ÙÂ, Ó· ÂÈχÛÂÙ ÓÔÌÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. √È ·‰¤ÛÌ¢ÙÔÈ ÙÒÚ· ηϿ ı· οÓÂÙ ӷ ÌËÓ Â›ÛÙ ·ÚÔÚÌËÙÈÎÔ› Î·È ÂÈfiÏ·ÈÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-33-21-23-4-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ›Ûˆ˜ Û·˜ οÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ó· ÛÎÈÚÙ‹ÛÂÈ ·fi ¤Ó· Ó¤Ô ¤ÚˆÙ· ‹ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ηÏÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∫·Ï¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ٷ ·È‰È¿ Û·˜ Î·È ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ·fiÁÔÓÔ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÔ¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-7-14-19-28-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞Û¯ÔÏËı›ÙÂ Î·È ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÚÔˆı‹ÛÙ ٷ ÌÂÏÏÔÓÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Â›Û˘ Ó· Û·˜ ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜ Î·È Ó· ›ÛÙ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜. Œ¯ÂÙ ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÙ ٷ ÔÚ¿Ì·Ù¿ Û·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÚÔÚÌËÙÈΤ˜ Û·˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ȉ›ˆ˜ ÛÙ· ÂÚˆÙÈο Û·˜ ηϿ Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-11-12-34-29-4. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÛÎÔÙÛ¤˙ÈÎÔ ÓÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·fi ÙË ÌÈ· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÕÚË. ∏ ÚÒÙË Û·˜ ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÁÓÒÛË Î·È Î·Ï¤˜ ȉ¤Â˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ ÁÈ· Ù·Í›‰È· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 33-6-12-15-21-23. Δ√•√Δ∏™ ∞Ó ÚÔÛ¤ÍÂÙ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· Û·˜, Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜, ÌÔÚ› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Ó· ·Ô‰Âȯı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ªÂÁ¿ÏË Â‡ÓÔÈ· ı· ¤¯ÂÙ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÚ›Ù· ÚfiÛˆ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-10-44-34-5-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ ™‡Ì·Ó Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛٷهÛÂÈ ·fi ÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜. ∂›Û˘ Û·˜ οÓÂÈ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ·Á¿Ë Î·È ·ÚÌÔÓ›· ·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜. ∞Ó Û·˜ ʤÚÂÈ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·, ηϿ ı· οÓÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ Û·Ù¿Ï˜, ηıÒ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓ· ¤ÍÔ‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-22-12-39-54. À¢ƒ√Ã√√™ ™‹ÌÂÚ· ı¤ÏÂÙ ӷ Ì›ÓÂÙ ÌfiÓÔÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ Î·È fiÏ·, ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜ Î·È Â›Û˘ Ó· ‰Â›Ù Ô‡ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ fiˆ˜ ÂÛ›˜ Ù· ›¯·Ù ۯ‰ȿÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-33-2123-45-8. πãÀ∂™ ÕÁ¯Ô˜ ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ· ·ÚÎÂÙfi, ¤ÓÙ·ÛË Î·È Î¿ÔȘ ·ÁˆÓ›Â˜, Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›ÛÙ Û ηϋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. ∞ÔʇÁÂÙ ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ‚ÚÂı›Ù Ì ʛÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜ Î·È Û·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-12-37-44-56-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔƒπΔ∏ 15 MAPTπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ŒÚˆÙ·˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.50 23.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ √È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó √ ·ÚÁÔÓ·‡Ù˘ æ¤Ì·Ù· Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÙÛÈ ÏÂÓ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ ∏ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· “√ ¯Ú˘Ûfi˜ ÎÈ Ô ÙÂÓÂΤ˜” ∏ ηÙÛ·ÚfiÏ·, ÙÔ Á‡̷ ÎÈ Ô Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜ ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∑ˆÔÁÚ·Ê›· ∞fi Ô‡ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë ÛÎÔ‡ÊÈ· Ì·˜ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ΔÚfiÔÈ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ 13Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ “ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ‘Ì·ÛÙ ̷˙›”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Mad men ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.45 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ŒÚˆÙ·˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÚÂÏ¿ıËη” ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÔıÚ·˘ÛÙÈο ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00 21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “Wheels on meals” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ΔÔ Ù¤Ú·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙˆÓ ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӈӔ

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ª¿ÁÈÂÚ-ÿÓÙÂÚ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· °È· Û¤Ó· ™ÎÔÚÈfi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.45 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Chefs: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 1821 1821... ™‹ÌÂÚ· CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∑Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ The Oprah Winfrey show

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· (∂) ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) Outdoor & Sports (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.10 17.10 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Wipe out ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂȘ ٷϤÓÙÔ ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost ¶Ï¿Î· οÓÂȘ ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 08.30 09.00 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.05 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 02.00 02.30 03.30 04.30

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· πÂÚÔ› ›ıËÎÔÈ ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ £ËÛ·˘ÚÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘∞ÓıÚÒÈÓË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ √ ·Ô‡˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘ ªÈÎÚÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ∏ ™¿ÓÙÈ... Ê˘ÛÈο ª›Ù ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ £ÂṲ́˜ fiÏÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ‰Ú·¤Ù˘” ¢È·ÛÔÚ¿ Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “ºÔÓÈÎfi fiÏÔ ¡Ô2” The Medalist Fringe Nip/Tuck “My lucky stars” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 04.15

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 10.00

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ªÈÎÚÔ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ

17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 10-16/3/11

∞π£√À™∞ 1 a) “ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞” ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ

™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ ¶ÚÔ‚. ÛÙȘ 5.30

b) “ √ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ŸÛÎ·Ú ∞’ °˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘

¶ÚÔ‚.: 7.30 & 10

∞π£√À™∞ 2

“√π π¶¶∂π™ Δ∏™ ¶À§√À”

¶ÚˆÙ.: ¡›ÎÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∏Ï›·˜ §ÔÁÔı¤Ù˘, μ¿Ó· ª¿ÚÌ· ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!!! ¶ÚÔ‚.: 6.30, 8.30, 10.30

√ ª¿ÚÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ·ÊÔ‡ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË, ÙfiÛÔ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ‹Û˘¯Ô ª¤ÈÓ, ı· ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì ‰˘Ô Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·: ¡›Ó·. Δ· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔ ª¿ÚÙÈ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈϤÎÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Ô Ó·Úfi˜ ·‰˘Ó·ÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈ· ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ¿ Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È Ì ÙȘ... ‰‡Ô!

¡∂Δ 16.00

∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÚÂÏ¿ıËη ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1961, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, °Î¤Ï˘ ª·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ª¿Úı· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, £·Ó¿Û˘ μ¤ÁÁÔ˜.

√ ÷ڛϷԘ ª·Ú·˙ÈÒÙ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ê˘Ï·Î‹, ÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘ ∏ÚÒ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÊÙˆ¯‹, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Á¿ÌÔ ÌÂ Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ. ¶ÚÔÍÂÓ‹ÙÚ· Â›Ó·È Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË, Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Ã·Ú›Ï·Ô Ì ÙËÓ ÂÙÂÚÔı·Ï‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘, ÙËÓ πÛÌ‹ÓË, Ë ÔÔ›· fï˜ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ì ÙÔÓ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎfi Ù˘ £¿ÓÔ.

¡∂Δ 18.45

ºÔÓÈÎfi fiÏÔ ¡Ô2 ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1989, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡ÙfiÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÂÏ °Î›ÌÛÔÓ, ¡Ù¿ÓÈ °ÎÏfi‚ÂÚ, Δ˙Ô ¶¤ÛÈ.

ΔÔ ‰›‰˘ÌÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ƒÈÁΘ Î·È ªÔ‡ÚÙÔÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔÓ §›Ô °ÎÂÙ˙, ÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ ª·Ê›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂχÓÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ·Ú¿ÓÔÌ· ΤډË, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÓfi˜ ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÔ‡ ‰Èψ̿ÙË Ì ‡ÔÙ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ §›Ô, ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È Û fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ¤¯Ô˘Ó Ìϯٛ....

√ ‰Ú·¤Ù˘

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÏ ΔÔ‡ÚÈÙ˙. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÔÓ §›‚ÈÓÁÎÛÙÔÓ, ∞Ì¿ÓÙ· ¶ÈÙ, ∫¿Ú· ªfiÓÔ.

STAR 21.00

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 10-16/3/11

∂ÚˆÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1967, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∑ˆÁÚ·Ê¿ÎË. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÏÂÓ· ¡·ı·Ó·‹Ï, ™‡ÚÔ˜ ºˆÎ¿˜, ª¿ÓÔ˜ ∫·ÙÚ¿Î˘.

ŒÓ·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜, Ô ™Ù¤ÊÔ˜ ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜, ‰Ú·ÂÙ‡ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ∞›ÁÈÓ·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙÔ Î·Ï‡‚È ÂÓfi˜ ÎÙËÌ·Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ˘ ηÂÙ·Ó-¡ÈÎfiÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Î·Ù¿Ï˘Ì·. ªÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ô ™Ù¤ÊÔ˜ Í·Ó·‰›ÓÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ηÂÙ·Ó-¡ÈÎfiÏ· Ô˘ ÙÒÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ∂›Û˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜, Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô ™Ù¤ÊÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ŒÚȉԘ ÌÂٷ͇ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ Î·È ºˆÙԇϷ˜, ÌÈ·˜ ÊÙˆ¯‹˜ ÎÔ¤Ï·˜, ÂÁηٷÏÂÈÌ̤Ó˘ ·fi ÙÚÂȘ ÌÓËÛÙ‹Ú˜, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹.

∂Δ3 23.00

ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ‘Ì·ÛÙ ̷˙› ∞ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÏÔÓÙ ªÂÚ›. ¶·›˙Ô˘Ó: √ÓÙÚ¤È ΔÔÙÔ‡, °ÎÈÁÈfiÌ ∫·Ó¤, §ÔÚ¤Ó ™ÙÔΤÚ.

∞π£√À™∞ 1: √ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√ ™ (æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ)

¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30-22.00-00.30 ∞π£√À™∞ 2: DRIVE ANGRY 3D (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.15

∑√Àª¶∞π√™ ∫∞π π√À§π∂Δ∞ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) 3D: ™¿‚‚·ÙÔ: 17.15 ∫˘Úȷ΋: 15.30-17.15 √π ƒÀ£ªπ™Δ∂™ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·):¶¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15 ∏ Δ∂§∂Δ∏ (£Ú›ÏÂÚ): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45 ∞π£√À™∞ 3: ™À∑À°√™ °π∞ ∂¡√π∫π∞™∏ (∫ˆÌˆ‰›·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00-21.30-00.00

√π ∏ƒø∂™ Δ√À ¢∞™√À™: ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™ ™Δ√ Δ™πƒ∫√ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ™¿‚‚·ÙÔ: 17.00 ∫˘Úȷ΋: 15.00-17.00 ∞π£√À™∞ 4: LONDON BOULEVARD (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00-22.15-00.30

RANGO (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ∫˘Úȷ΋: 16.0018.00

Δ¤ÛÛÂÚȘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Á¿˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏ›·˜. ∏ ∫·Ì›Ï ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ˆ˜ ηı·Ú›ÛÙÚÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÂχıÂÚfi Ù˘ ¯ÚfiÓÔ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ. √ ºÈÏÈÌ¤Ú Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÓÙÚÔ·Ïfi˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ó¤Ô˜ Ô˘ ˙ÂÈ ÌfiÓÔ˜ Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û›ÙÈ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. √ ºÚ·ÓÎ, Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÈÌ¤Ú, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ô͇ı˘ÌÔ˜, ÂÓÒ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì¿ÁÂÈÚ·˜ Û ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙË... ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘, ÌÈ· ȉÈfiÙÚÔË, ·ÏÏ¿ Û˘Ì·ıËÙÈ΋ Á˘Ó·›Î·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ı· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó fiÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· “˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Î·È ı· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÊÙ¿ÓÂÈ... Ó· ëÌ·ÛÙ ̷˙›!

∂Δ1 24.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 15 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

ΔÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÓÙÈΛ‰Ë Στον απόηχο του νέου “συμφώνου για το ευρώ”, το οποίο για ορισμένους επιχειρεί να κάνει την Ευρώπη “πιο γερμανική” και των αποφάσεων των ηγετών της ευρωζώνης να ελαφρύνουν τους όρους των έκτατων δανείων προς την Ελλάδα και να ενισχύσουν τον μηχανισμό διάσωσης, οι ελληνικές μετοχές επιδόθηκαν σε ράλι των τιμών, καθώς αισθητή ήταν η αποκλιμάκωση τόσο των περίφημων spreads, όσο και του κόστους ασφάλισης των ελληνικών κρατικών ομολόγων, ενώ το κλείσιμο αντίθετων θέσεων στις αγορές των παραγώγων επιτάχυνε την ισχύ της ανόδου. Οι μετοχές ευνοούνται εξάλλου, καθώς η συμφωνία επιμήκυνσης και μείωσης του επιτοκίου είναι θετική για τις τράπεζες αφού οι τελευταίες που ελέγχουν το 17% - 19% του συνολικού χρέους της χώρας, αποτελούν κλάδο -“ατμομηχανή” για το ΧΑ. Η Citi εκτίμησε μάλιστα, πως όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση κάθε τράπεζας σε ελληνικά ομόλογα (σήμερα είναι η Εθνική) ως ποσοστό επί των κεφαλαίων της, τόσο ισχυρότερο αναμένεται να είναι το ράλι για τον τίτλο της, ενώ και η JP Morgan, ανέφερε πως, δεδομένων των αποτιμήσεων, η ελληνική αγορά θα ωφεληθεί περισσότερο από τη συμφωνία των 17 ηγετών της ευρωζώνης. Ωστόσο, ίσως είναι καλύτερα να είμαστε λιγάκι ποιο συγκρατημένοι και να μην περιμένουμε κάποια μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη άνοδο των τιμών. Προφανώς τα νέα είναι καλά για το ελληνικό χρέος, αλλά το τελευταίο παραμένει ακόμη βραχνάς, καθώς θα συνεχίσει να αυξάνεται, την ώρα που η ύφεση εμμένει. Επίσης, οι Ευρωπαίοι αναμένουν πλέον μεγάλες αποφάσεις από το εσωτερικό μέτωπο (ιδιωτικοποιήσεις, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας κτλ), καθώς η “μπάλα” δείχνει να έχει μετακινηθεί σε αυτή την φάση προς το δικό μας γήπεδο, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι όλοι είναι διατεθειμένοι να “παίξουν” με τους νέους όρους του παιχνιδιού. Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ακούγονται φωνές που τάσσονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπέρ μίας ομαλής αναδιάρθρωσης των κρατικών χρεών των ευάλωτων χωρών, δείχνει πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Πάντως, σχεδόν 12 χρόνια από τον Ιανουάριο του 1999 οπότε το ευρώ εισήχθη ως λογιστική νομισματική μονάδα και περίπου εννέα χρόνια από τον Ιανουάριο του 2002 όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος και η ευρωζώνη, που βρέθηκε στην “κόψη του ξυραφιού” εξαιτίας της κρίσης χρέους φαίνετε να εισέρχεται σε νέα φάση. Εξάλλου, όπως λέγεται, το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο έχει επενδυθεί είναι τόσο μεγάλο, ώστε η κατάρρευσή της να θεωρείται απλώς αδιανόητη, ενώ και το συνολικό κόστος από όλες τις πιθανές ζημιές στα παράγωγα και τις εγγυήσεις πιστώσεων κάθε είδους απο μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών να φθάνει στα 2,51 τρισ. δολ. Το “ελληνικό πρόβλημα” λοιπόν δείχνει να ενισχύει τελικά τις οικονομικές δομές, οδηγώντας μάλιστα σε ένα νέο στάδιο και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ ύστερα από αρκετούς αιώνες πολέμων, η εμπειρία των τελευταίων 50 ετών δείχνει εξάλλου ότι τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να αποτελεί τον στόχο για την Ευρώπη. (Από ΤΟ ΒΗΜΑ online)

ΔÈ Ó¤· ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ; TÔ˘ °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À

Κάποιος να τους μιλήσει. Στην κυβέρνηση για να μη θριαμβολογεί. Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής δεν ήταν “επιβράβευση”: λίγο πριν από τη χρεοκοπία η ευρωζώνη δίνει ακόμη μια ευκαιρία και ταυτόχρονα ανεβάζει τον πήχυ των υποχρεώσεων. Και στη Ν.Δ. για να μη φέρει πάλι την καταστροφή. Η απόφαση δεν ήταν “αυτονόητη”: χρειάστηκε δουλειά και η ίδια ήταν απούσα.

◊Ù·Ó πάντα παρούσα, απλώς είχε καιρό να σκάσει “μύτη”. Και τι μύτη... Η πυρηνική ενέργεια, ναι, ναι αυτή για σκοπούς... ειρηνικούς ντε, που σκότωσε τόσους ανθρώπους στην Ιαπωνία (και πόσους ακόμη εκεί και αλλού;), είναι εξαιρετική φιλενάδα ή και ερωμένη, για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Που, είτε κατασκευάζουν ήδη πυρηνικά εργοστάσια, είτε σκέφτονται αυτή την επιλογή για να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές, λένε... Κι αυτό, γιατί οι μνήμες από το σοβιετικό Τσέρνομπιλ, τον Απρίλιο του 1986, όσο νάναι αδυνάτισαν. Άλλο που κόσμος γεννιέται με σοβαρά προβλήματα ή πεθαίνει ακόμη στις μέρες μας, εξαιτίας εκείνης της πυρηνικής καταστροφής... Έτσι, ο... ενθουσιασμός για την πηγή αυτή, είναι ιδιαίτερα μεγάλος στην ανατολική Ευρώπη, που θέλει να απαλλαγεί από το ρυπογόνο άνθρακα, αλλά και από την εξάρτησή της από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ήδη οι ανατολικοευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να ανακαινίζουν τα υπάρχοντα πυρηνικά εργοστάσια ή να σχεδιάζουν την κατασκευή νέων. Οι κυβερνήσεις κάνουν σχέδια στην Ευρώπη, αλλά οι λαοί τους... γελούν. Στη Γερμανία - όπου η περιβαλλοντική συνείδηση έχει βαθιές ρίζες - οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 70% των κατοίκων αντιτίθεται στην πυρηνική ενέργεια. Οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν μιλήσει με ειλικρίνεια για τα επίπεδα ασφαλείας του τομέα της πυρηνικής ενέργειας και η περίπτωση της Ιαπωνίας είναι ενδεικτική μόνο, άλλωστε η Ιαπωνία είναι χώρα με πολύ υψηλά κριτήρια ασφαλείας και παρόλα αυτά... Και παρόλα αυτά, η Μέρκελ επιμένει ότι δεν έχουν να φοβηθούν τσουνάμι ή σεισμό, οι Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί, προσπαθούν κι αυτοί να διαβεβαιώσουν τον κόσμο τους, ότι δυστυχήματα σαν κι αυτό της Ιαπωνίας δεν μπορεί να συμβούν στις χώρες τους, ή οπουδήποτε στην Ευρώπη, λόγω της γεωλογίας του εδάφους. Όπως άλλωστε και οι Πολωνοί που κατασκευάζουν εργοστάσια, οι Λιθουανοί, οι Τσέχοι, οι Σλοβάκοι και οι γείτονές μας Ρουμάνοι που έχουν στραφεί στην πυρηνική ενέργεια. Τι μας περιμένει...

Δυο χρόνια πέρασαν, από τον τραγικό όσο και... περίεργο θάνατο της, πραγματικά, αγωνίστριας κρατούμενης, της Βολιώτισσας Κατερίνας Γκουλιώνη. Και απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι η μανούλα της που φροντίζει να μην της λείπουν τα λουλούδια που της άρεσαν, στον “κήπο” της, στα ψηλά του Κούκου, δεν είναι μόνο οι δικοί της άνθρωποι που δεν περνάει μέρα χωρίς να τη θυμηθούν.

Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, που η Κατερίνα ήταν δυναμικό της μέλος, μεθαύριο Πέμπτη στην Αθήνα και στο Στέκι Μεταναστών της Τσαμαδού, οργανώνει μια βραδιά στη μνήμη της. Θα προβάλουν βίντεο από τις γυναικείες φυλακές με την Κατερίνα να μιλάει, μαζί και συγκρατούμενές της γι’ αυτήν. Μουσική και ποτό θα κλείσουν τη βραδιά, γιατί “αυτό θα ήθελε και η Κατερίνα”. Εμείς μόνο με την ευκαιρία αυτής της ανθρώπινης συνάντησης στην Αθήνα, να πούμε ότι η Γκουλιώνη, αγωνίστηκε ως κρατούμενη για τη βελτίω-

ση των συνθηκών κράτησης στις φυλακές, με μαχητικότητα ιδιαίτερη όμως, αντιστάθηκε στη βάρβαρη κολπική εξέταση. “Έφυγε” την Τετάρτη 18 Μαρτίου του 2009, μέσα στο καράβι που την πήγαινε στις φυλακές της Κρήτης. Σε μια ανεξήγητη μεταγωγή από τις φυλακές της Θήβας στης ...Κρήτης, βρέθηκε νεκρή, δεμένη πισθάγκωνα με χειροπέδες και αίματα στο πρόσωπο. Φαίνεται όσο σε πολλούς ήταν η φωνή της στήριγμα και δύναμη, άλλους τόσους ενοχλούσε. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε...

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

ΔÔ ¯Ú¤Ô˜, Ë “Ì¿Ï·” Î·È ÙÔ Ú¿ÏÈ

£· Ù· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ‹ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÙË ‚È·Û‡ÓË; ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÌÔ˘ÌÔ‡ÎÈ·ÛÌ·, Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ οı ›‰Ô˘˜ “¿ÓÔÈ͢”, Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÔ ¯ÈfiÓÈ, ·Ú¿Ù·ÈÚÔ, Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi Î·È ÂΉÈÎËÙÈÎfi, ‹Úı ӷ ηı›ÛÂÈ Ì ‚›· ¿Óˆ ÛÙËÓ ¤Í·ÚÛË Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛÁÂÈÒÛÂÈ Ì ÛÎÏËÚfiÙËÙ·. ÕÏϘ “Ì¿¯Â˜” ·˘Ù¤˜, Ù˘ ʇÛ˘, Ì ÓÈÎËÙ‹, fiˆ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔÓ ‰˘Ó·Ùfi...

Τι πήραμε στις Βρυξέλλες; Αυτά που θέλαμε τόσο απλά. Αλλά και αυτά που δεν θέλαμε. Τόσο απλούστερα. Και πια οι δανειστές δεν παίζουν. Η υποχρέωση για τα 50 δισ. ευρώ σημαίνει μείωση χρέους κατά 22 μονάδες. Μπορεί να τα βρει η κυβέρνηση; Η ίδια διαφήμιζε ότι η κρατική περιουσία πλησιάζει τα 300 δισ. - ας πουλήσει. Τόσο ωμά. Η διαρκής προσαρμογή στο Σύμφωνο για το ευρώ σημαίνει μείωση μισθών και συντάξεων, ώστε να σβήσουν οι πέραν του ευρωπαϊκού μέσου όρου αυξήσεις της δεκαετίας. Μπορεί η κυβέρνηση να το επιβάλει; Πρόβλημά της. Η οικονομική διακυβέρνηση σημαίνει κοινή πολιτική στη φορολογία,

την ασφάλιση και την εργασία. Μπορεί το πολιτικό σύστημα να προσαρμοστεί σε τόσο αυστηρούς κανόνες; Ας κόψει το λαιμό του. Η δυνατότητα αγοράς ομολόγων από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό προαναγγέλλει ότι θα σταματήσει να δέχεται ο Τρισέ τα ελληνικά ομόλογα. Είναι σε θέση το τραπεζικό σύστημα να βρει αλλιώς ρευστότητα; Ας μη βρει. Από αυτήν την άποψη, τα νέα από τις Βρυξέλλες είναι καθαρά. Πρώτα η ελληνική οικονομία θα αποδεικνύει εμπράκτως ότι προσαρμόζεται και μετά θα έρχεται το φιλί της ζωής. Οι Κοινοτικοί αλλάζουν τους όρους του δανείου των 110 δισ. μόνον επειδή η Ελλάδα θα αλλάξει τους ρυθμούς ανάκτησης της ευχέρειας να

T‡Ô˜ ✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∞ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ· Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·!”. ✒ ∂£¡√™: “¶ÔÈ· Û¯ÔÏ›· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “3 ·Ó¿Û˜ 3 ıËÏȤ˜”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “§Ô˘Î¤ÙÔ Û 1.056 Û¯ÔÏ›· ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘”. ✒ ∂™Δπ∞: “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “flÚ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆӔ. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∂˘ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ‰·Ó›Ԣ Ì ·ÎÚÈ‚¿ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·”. ✒ £∂™™∞§√¡π∫∏: “™˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “√ Ó¤Ô˜ ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ”. ✒ City Press: “ΔÔ “™‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜”.

το αποπληρώσει. Λογιστικά μια χαρά βγαίνει. Αλλά βγαίνει και πολιτικά; Ίσως. Αρκεί η Ν.Δ. να κινηθεί υπεύθυνα. Και η κυβέρνηση αυτήν τη φορά να μιλήσει με ειλικρίνεια. Να καταθέσει ένα θαρραλέο σχέδιο πορείας, με χρονοδιάγραμμα. Να κάνει έστω και τώρα δίκαιη κατανομή βαρών, φορολογώντας τον πλούτο και να δεσμευτεί για δίκαιη διανομή του κέρδους - αν υπάρξει. Πάνω απ’ όλα: να εμπνεύσει για να πείσει. Αν διολισθήσει σε αυτοϊκανοποίηση και ρητορική “επιτυχίας”, απλώς θα θυμίσει ό,τι έλεγε ο Άγγλος ιστορικός Άλαν Τέιλορ: “Έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος πώς να κάνει νέα λάθη”. Από “ΤΑ ΝΕΑ”

15-3-11  

h theta ths tritis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you