Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.16 - ¢. 18.03 ™∂§∏¡∏ 13 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.347 √ÓËÛ›ÌÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∂˘Û‚›Ô˘ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂Í¿ÚıÚˆÛ ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

∫‡Îψ̷ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ ªÂ ¤‰Ú· Èı·ÓÒ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÏÔοÌÈ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·

■ ÛÂÏ. 15

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÙ‹Ì·Ù·, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ·Î›ÓËÙ· Î·È «ÊÈϤٷ» ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

¢ÂÓ Ô˘Ï¿Ì ÁË, ‰ÂÓ ¿Ì ÂÎÏÔÁ¤˜ “¢∂¡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÒÏËÛ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Á˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

■ ÛÂÏ. 6

ªÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙË ÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÌË ·ÍÈÔÔÈË̤ÓË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÙ‹Ì·Ù·, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ·Î›ÓËÙ·, ·Î›ÓËÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, Û‡Ìʈӷ ˆÛÙfiÛÔ Ì ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ,

ª ∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˙ËÙ› Ë ¡¢ Δ∏¡ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ¶··ÎˆÓ-

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜, ˙ËÙ› Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· “ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ıÈÍ›·˜”. ■ ÛÂÏ. 6

«∫·Ì¿Ó˜» 790.000 ¢ÚÒ Û 101 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ■ ÛÂÏ. 30 Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· 100 ÂÈ‚¿Ù˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ «∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË»

■ ÛÂÏ. 11

Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÊÈϤٷ” ÁÈ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ù· ‰‡Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Â›Û˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ™Â ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈο ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· (∂Δ∞), fiÔ˘ Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 800 ÎÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ·. ■ ÛÂÏ. 13

¶ÚÒÙË Ë̤ڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

√˘Ú¤˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ √Àƒ∂™, Ù·Ï·ÈˆÚ›· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘

π∫∞ μfiÏÔ˘. ¢Âο‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Â› ÒÚ˜ ÛÙËÓ “Ô˘Ú¿” ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚfi, ηıÒ˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÂÌÙÈÎÒÓ. ∂›Û˘ ¯ı˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› “¤ÂÛ” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ “184”... ∏ “Ô˘Ú¿” ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚÔ‡ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ È·ÙÚfi˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ■ ÛÂÏ. 16

∏ ·Ó·‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÊÂÚ ¤ÌÔÚÔ ÛÙ· fiÚÈ· ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ¢˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì·ıËÙÒÓ-ÁÔÓ¤ˆÓ

∂›·Ó «fi¯È» ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ¢À¡∞ªπ∫√ “fi¯È” ÛÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ∫·Ó·-

Ï›ˆÓ ›·Ó ¯ı˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜. ■ ÛÂÏ. 17

■ ÛÂÏ. 11

ÀÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ∂›ıÂÛË ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ■ ÛÂÏ. 12

¶¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜...

■ ÛÂÏ. 16

∞ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ■ ÛÂÏ. 13 ¶ÈÔ „ËÏ¿ ‚¿˙ÂÈ ÙÒÚ· ÙÔÓ ‹¯Ë Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ■ ÛÂÏ. 19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∫ÒÛÙ·˜ μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ

A¶√æ∂π™

«¢·ÁÎÒÓÔ˘Ó Ù·... “‰fiÓÙÈ·” ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi»

¢‡Ô ÎfiÛÌÔÈ ¯ˆÚÈÛÙ¿ T˘ Δ·ÛԇϷ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË

™Ù· ‰‡Ô ÌÔÈ¿˙ÂÈ ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ‡Ù˜ ÙȘ ·Ó‹Û˘¯Â˜ Ë̤Ú˜. ∫ÔÈÓˆÓ›· ÓËÊ¿ÏÈ· Î·È ÎÚÈÙÈο ÔÌÈÏÔ‡Û·. ∫ÔÈÓˆÓ›· ·ÓÙȉÚÒÛ· Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ʈӷÛÎÔ‡Û·. ∫È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, “ÙÔ›¯Ô˜” . ∫·Ó¤Ó·˜ ‰›·˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓÙ›·ÏˆÓ “ÌÂÙÒˆÓ” . ∞fi ÙË ÌÈ·, ÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ ·Ó·‚Ú¿˙Ô˘Û·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ıÔÚ˘‚Ô‡ÓÙ·È. ºÚÈÎÈÔ‡Ó ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ÙȘ ÔÚ‰¤˜ ÙˆÓ ÎÔÏ·ÛÌ¤ÓˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô˘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÛÙȘ ‡Ï˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ù· ‰˘ÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÂÁÎÂÊ·ÏÈο - ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙË “˙ÂÌ·ÙÈÛÙ‹ ·Ù¿Ù·” . ΔÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο. ™˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, ‰··ÓÒÓ, ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ·ÔϤÛÂÈ ÚÔÓfiÌÈ· (ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ› ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· “¿ÚÙÈ” Î·È ÔÈ ÂÈÚ·ÛÌÔ›), ÔÈ ıÈÁ̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ·˘ıfiÚÌËÙÔÈ Ì·¯ËÙ¤˜, ΢ڛˆ˜, fï˜, ÔÈ 600.000 ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ fiÛˆÓ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÓÂÚÁ›· ‹ ˘Ô··Û¯fiÏËÛË, ÔÈ ÓÂfiÙˆ¯ÔÈ Ù˘ ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·È¿˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ô„Èψ̤Ó˘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘, ÔÈ ÏÈÌÔÎÙÔÓÔ‡ÓÙ˜ ÚÒËÓ Ù·ÎÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· Ó· ÌËÓ Îfi„Ô˘Ó ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÔÈ Ó·ÚÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÔχÙÈÌ· ¢ÚÒ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÌÈÎÚÔ·ÁÔÚ¤˜. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, οı ̤ڷ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û·Ó Î˘ÓÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË, Û·Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÏÔ‹. ∫·Ì›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÙÒˆÓ. √È ÌÂÓ Â›Ó·È Ù· “ÌÂÁ·ÏÔ·ÊÂÓÙÈο” , ÔÈ “ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜”, ÔÈ “ÎϤÊÙ˜”, ÔÈ ‰Â, ÔÈ “ÍÔ‚ÔÏÂ̤ÓÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ”, ÔÈ “·ÏÏÔÙÈÓÔ› Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ”, ÔÈ “ıÚ·Û›˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘”. °È· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù· ‰··ÓËÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈÎÔ› ÛÎÔÔ›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ÙÒÛÂÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÁÈ· Ó· Â¤ÏıÂÈ ıÂÚ·›·. °È· ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜, Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ¢ı‡ÓË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Â˘ÚˆÛÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÙË ÌÔÓ¿‰·. √È ÚÒÙÔÈ ·Ú·‚ϤÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÚȂ› Ë ˙ˆ‹ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·ÚÎÔ‡Ó ÌÂÚÈο, fi¯È Ôχ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ·, Û˘Ì‚¿ÓÙ· - ÌÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ·, ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·, ¤Ó· ‰È·˙‡ÁÈÔ, ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ‹ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √ÙÈ Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÂÚÁ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √È ÚÒÙÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚȯıԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋. √È ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· οÙÈ ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈÎfi, ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈ΋, fiˆ˜ Ë Ì·˙È΋ ·Ó˘·ÎÔ‹. (“√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ Ó· ˙ÂÈ ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ÎÙ‹ÓÔ˜” , ¤ÏÂÁÂ Ô √ÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ, ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ·Ó˘·ÎÔ‹˜.) ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿ÁÓˆÛÙË. ΔÔ Î›ÓËÌ· “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” ı· ·ÔÎÏÈ̷Έı› ‹ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı›; ΔÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔ ÈÂÚfi ·›ÙËÌ· ÌÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜; ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ·˘Ù·Ú¯ÈÛÌfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·; ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

@

ËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÏfiÓˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ô‰ËÁÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛËÌ›Ô. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. “¡· ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· “‰fiÓÙÈ·” ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜.

Δ

O ∫∞πƒ√™

∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙ¿ıËΠÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÚfiÛÊ·Ù·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈ·˜ ÎÔ¤Ï·˜. “√È Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂Ó˘ ÎÔ¤Ï·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ “¤ÊÙ·Û·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ, ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È Û·Ó “‰fiÓÙÈ·” . ø˜ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. √ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ·Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ı· ›¯·Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ÙfiÛÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ fiÙÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ì·˜ Ì ٷ “‰fiÓÙÈ·” ı· ÙÔ ‚ÚÔ‡ÌÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÂÈÚ¿ ˘ÔÌÓËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ηıÒ˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∂ÈϤÔÓ, ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÕÓÓ·˜ ªÂÓ¿ÎË - æ·ÚÔ‡‰· ·fi ÙÔ 1992, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ÎÔÏfiÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÚÈÛÙÔ‡Ó” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ. “Δ· “‰fiÓÙÈ·” Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·›ÙËÌ¿ Ì·˜. ¢›ÓÔ˘Ì ¤Ó·

¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. ™Â‚fiÌ·ÛÙ ٷ ·Ú¯·›· ÌÓËÌ›·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ÎÔÏfiÓ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·Ó¿ËÚÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËı›. ∑ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÈ· ÎÔ¤Ï·, ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· Ì·˜ ηϤÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ó ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙˆÓ ÎÔÏfiÓˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ˆ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ÎÔ¤Ï·˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÏfiÓ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰Ôı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ÂÓ ı· ¯·Ï¿ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó Ù· “‰fiÓÙÈ·” ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÈÔ Ì¤Û·. ∞Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¿ÓıÚˆÔ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μȉ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·Ú¯Èο Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· fï˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›·. ∞ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ‚fiÚÂÈÔÈ 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·.

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1...13ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 8...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...13ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 5...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3...12ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 5...12ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È Ï›Á· ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...11ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 4...11ÔC.

ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∞Ó·ÍÈÔÔ›ËÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·

ªÂ ÂÈÚˆÓ›·

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙË Â›Ó·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ÕÏÏ· ÎÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Î·Ù··ÙË̤ӷ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·Ú¯Â›Ô Î·È ÁÂÓÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È “¯‡Ì·” . ∞fi Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ÎÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÈËı› ¤ÓÙ ·fi ÙËÓ ∫∂¢ ÚfiÛÊ·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ ¤Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù··ÙËı› ÂÓÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ. ¢∏ª√.™.

∏ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· ηÙÔÈÎÔ‰Ú‡ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “£” ÁÈ· ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ Î.Î. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ∫·ԇϷ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó, Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ‰ËÌfiÛÈ·. ™ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “√˘‰¤Ó ∫Ú˘ÙfiÓ” ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ μ¤Ú· Ì›ÏËÛ·Ó Ì ··ÍȈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÈ· ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ “‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢” . √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂÈ, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË... ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·È Î·Ïfi ÛÙË ¡.¢. ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯·Û ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜... ∫∞Δ. Δ∞™.

Δ¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ √͇̈ÚÔ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ™ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ “∫·Ô‰›ÛÙÚ·” (¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È ¢‹ÌÔÈ), Ë ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ (·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘) ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÚfiÛÙÈÌÔ 6.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú¿ÓÔÌ˘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹˜ (Ã∞¢∞). √ ¢‹ÌÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â›Ó·È Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∞fi ÙË Ó¤· Ù˘ ı¤ÛË, ÚÔ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ Ù˘ ...ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Î. ∏Ï. ∫·Ú··Ù¿Î˘ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÂÓ¿ÁÔ˘Û· ·Ú¯‹, ÓÔÌÈο ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ÂÓ·ÁfiÌÂÓË ·Ú¯‹, ηıÒ˜ ÂÓ¿ÁÔ˘Û· Â›Ó·È ÙÒÚ· Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ‹ÏıÂ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ›¯Â ÛÙË ¡∞ª Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ™ÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·›¯Ù˜. £· ÏËÚˆı› ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‹ fi¯È; ∞.º.

¶·Ú·›ÙËÛË

∞.º.

ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ ¢∂À∞ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô Ù¤ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ó˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¶·Ó. μÏ¿ÈÎÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 31 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ‰fiıËΠÎÔÈÓ‹ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ô ÂοÛÙÔÙ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ù˘ ¢∂À∞. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Î. μÏ¿ÈÎÔ˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

“¢ÂÓ Â›Ó·È ÚÈ¿ÏÈÙÈ ÛfiÔ˘ Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË ÛÙÔ μfiÏÔ” , ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ¢ËÏÒÓÔÓÙ·˜ “·ÓÙ›ıÂÙË Û ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Û “·Û·Ú¤Ï·” ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂȈÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ Û οÔÈÔ ÚfiÛˆÔ, ·ÏÏ¿ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â› ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. °È· Ó· ÌËÓ ÂÎÏËÊı› Ë ı¤ÛË ·˘Ù‹ ˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›· ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·È ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÏÔÁ‹ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË.

ΔÔ˘ °. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À - Δ∂Δƒ∞¢∏

ªˆÚ›·˜ ÂÁÎÒÌÈÔÓ

ÿıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˙ËÙ¿ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. º¤ÙÔ˜ fï˜ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‹Ú ÙÔ “Ì·Ó‰‡·” ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∫·È ‹Ù·Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¯¿ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È. °È·Ù› ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ›‰·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ˆ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹ Î·È fi¯È ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹. ∂ÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· οÔÈÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, Î·È ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù›, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó. ΔÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·È ·’ fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. º.™.

¢È·ÚÚÔ‹

√ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ΢‚ÂÚÓÈ¤Ù·È ·fi ͤÓÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· Ù·¯‡ÙËÙ·, ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‰È¿ÊÔÚ· ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ. [...]ªÂÚÈÎÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi. ∫·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ¤ÁÎÏËÌ· ›ӷÈ. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ¤ÁÈÓ Û ‚¿ÚÔ˜, ¿ÏÈ, ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ. ∂ÓÒ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‹Úı 9 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË (!) Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË. [...]∫·È Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÔ‚·Úfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ÁÂÏÔ›·. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÏÔ›· ¤ÙÛÈ ·ÓÒ‰˘Ó·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰·Ó›ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ˙ËÙ¿Ó ӷ Ù˘ ·Ú¿ÍÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÔÔ‡ÓÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ì ٤ÙÔȘ ÁÂÏÔÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ·ÔıÚ·Û‡ÓÔÓÙ·È ÎÈfiÏ·˜. ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. [...] ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ı‡Ì· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ∂›Ó·È ı‡Ì· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÒÓ Ù˘ Î·È ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚÔÛ˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Á·ÏÔ‡¯ËÛ·Ó ¤Ó· Ï·fi Ì ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ ·Ú·¯Ù‹˜, Ù˘ ÎÏÔ‹˜, ÙÔ˘ ÊÈÏÔÙÔÌ·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¶·È‰Â›·˜. ∞˘ÙÔ› ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ ∫ÂÚÎfiÔÚÙ· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜. ∫·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ‚¿ÚË Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·fi. ΔÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Û‡ÓıËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È “‰ÂÓ ÏËÚÒÓˆ”. ∂›Ó·È “ÏËÚÒÓˆ. °È’ ·˘Ùfi ı· ÏËÚÒÛÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›”. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ¯ÒÚ·.

∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

∞·Í›ˆÛË ªÂ ÙfiÓÔ ··ÍȈÙÈÎfi Î·È ÂÈÚˆÓÈÎfi ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂ› ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ô ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·ԇϷ˜, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ¡.¢. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜. “¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ η̛· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯· ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÌÔ˘ Ù· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó” , ›Â Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο Ù· golden boys Ù˘ ¡.¢. Ô˘ ÙÔÈο ÂͤıÂÛ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÁÓˆÛÙfi... ∫∞Δ.Δ∞™.

“ªË ÓfiÌÈ̘ ‰·¿Ó˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜” ªÂÙ¿ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ¿ÏÏÔ˜ ¤Ó·˜ “Á·Ï¿˙ÈÔ˜” ÚÒËÓ √Δ∞ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËΠ̠ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ¶ÔÛfi 252.438, 26 ¢ÚÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ›Ó·Î· Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ¤ˆ˜ 31.12.2010 ˆ˜ “˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÌË ÂÎηı·ÚÈṲ̂Ó˜” (ÌË ÓfiÌÈ̘ ‰·¿Ó˜) Î·È ÛÙËÓ ÂÂÍËÁËÙÈ΋ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: ∂ÏÏÈ‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο (‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢™). ∂›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÙÚ›ÙˆÛ ÙÔ ...ηÎfi Ì ÙȘ Á·Ï¿˙Ș ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ; ∞.º.

∞·ÈÙ‹ÛÂȘ •ÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ȉȈÙÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·, fiˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ªËÏÂÒÓ, ∞ÊÂÙÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ϤÔÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ΔÔ fiÛÔ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘„ËÏfi ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó. ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ‹‰Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÓÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi Ù· “‚·Ú›‰È·” . μ.∫.

ŒÓ· Ôχ ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· ÎÈ ·˘Ùfi Û·Ó ·ÁÁÂÏ›·, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‚Á‹Î ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Û ÌÏÔÁÎ. 줂·È· Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·, Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈÔ˜ ÙËÓ ¤Î·Ó ·fi ÙËÓ ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ›¯Â ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∫·È ÍÂۋΈÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¢∏ª√.™.

ŒÛÔ‰· ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 650.000 ¢ÚÒ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›· Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¢ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi, ·Ó ıˆڋÛÔ˘Ì ˆ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· Â›Ó·È ¤Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. º.™.

ÕÓ¢ Ô˘Û›·˜ ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙˆÓ Î.Î. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ∫·ԇϷ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· Â›Ó·È ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ÙfiÛÔ Ô ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, fiÛÔ Î·È Ô ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Î·Ó¤Ó· ·Í›ˆÌ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢. ¢∏ª√.™.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

√ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·

™Ù· ·Ú¯·›· ‹ ÛÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË;

∏ Î. ª·Ú›· ª·Á·ÏÈÔ‡ ÁÚ¿ÊÂÈ:

∏ Î. ∫ÂÚ·Û›· æÈÒÙ· ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÁÒ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ - ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∞fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›. ∂‰Ò fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ ÛÙË ÌfiÚʈÛË. ∞˘Ùfi Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηٷÛÙÚ·ÙËÁ›ٷÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó 6 Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ·fi ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ È· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤ÛÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ fiÔ˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›·. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â·Ú΋˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ ÔÈÔ ·È‰› ËÏÈΛ·˜ 12-16 ¯ÚfiÓˆÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ 60 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· οı ̤ڷ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô; ΔÚ›ÙÔÓ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ∞˘ÙÔ› ÏÔÈfiÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·˜ ‰Ô˘Ó Î·È Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú·. ∞˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó Ï›ÁË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ·˜ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÈ ˆ˜ οÓÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi. ΔÔ ÛˆÛÙfi ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜. ΔÔ ÛˆÛÙfi ¿ÓÙ· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ∞˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·˜ ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ·˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜” .

“∫¿ÔÙÂ Ô ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ̛· ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂›ÛÎÔÔ˜ ΔÚÈʇÏÏÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ·Ú¯·˚ÛÙ‹˜. ΔÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂΛӢ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ·Ú·Ï‡ÙÔ˘, Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ › ÛÙÔÓ ·Ú¿Ï˘ÙÔ “¿ÚÔÓ ÙÔÓ ÎÚ¿‚‚·ÙfiÓ ÛÔ˘ Î·È ‡·Á ÂȘ ÙÔÓ Ô›ÎÔÓ ÛÔ˘” . √ ΔÚÈʇÏÏÈÔ˜ fï˜ Ô˘ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰È¿‚·˙ ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Î·È ‹Ù·Ó ·Ú¯·˚ÛÙ‹˜, › “¿ÚÔÓ ÙÔÓ ÛΛÌÔ‰¿ ÛÔ˘ Î·È ‡·Á ÂȘ ÙÔÓ Ô›ÎÔÓ ÛÔ˘” , ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Ï¤ÍË ÎÚ¿‚‚·ÙÔÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÎÚ‚¿ÙÈ Ô˘ ϤÌ ۋÌÂÚ·. ∫·È ÙfiÙÂ, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÙÔÓ 5Ô Ì.Ã. ·ÈÒÓ·, ÛËÎÒÓÂÙ·È ÂȉÂÈÎÙÈο Ô ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ٷ ¿ÌÊÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ŸÏÔÈ ÓfiÌÈÛ·Ó ˆ˜ οÙÈ ¤·ıÂ Î·È ÙÔÓ ÏËÛ›·Û·Ó Î·È ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Ó: - °¤ÚÔÓÙ· ÙÈ ¤¯ÂȘ; ∫·È Ô ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ··ÓÙ¿ÂÈ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ: - ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ Â‰Ò Ì ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÈ ÙË Ï¤ÍË Ô˘ ›Â Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Ô ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ, Ô ÚfiÌ·¯Ô˜ Î·È ÛÙ‡ÏÔ˜ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ô›ËÛË Î·È ÌfiÓÔ ÌÈ·˜ Ϥ͈˜ ÂÙ‹ÚËÛ ÙË ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹, ÙÈ Ó· ԇ̠ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ‰‹ıÂÓ Û ÁÏÒÛÛ· ηٷÓÔËÙ‹ Ù· ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ù· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ï·˚ÎÔ›; √È ÁÔÓ›˜ Ì·˜ ·ÏÈ¿, Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, Î·È fi¯È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ηٷϿ‚·ÈÓ·Ó, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ÔÈ ÈÔ ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ÙÒÚ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡ÌÂ! ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔÓ ¿Á. ∞ÓÙÒÓÈÔ, ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó· ÛÙÔÓ ∂ÛÂÚÈÓfi Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙÔ Ó·fi. √ Ï·fi˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ó·ÁÓÒÛÌ·Ù· fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ΛÌÂÓÔ, ÂÓÒ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Ù· ‰È·‚¿˙ÂÈ, fiˆ˜ ‹ıÂÏ ÂΛÓÔ˜, ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ӷ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Â›Ó·È ∂›ÛÎÔÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∞fi Ô‡ ¿Ú·Á ·ÓÙÏ› ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, fiÙ·Ó Ë ›‰È· Ë πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ··ÁfiÚ¢Û ÙË ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛË ÈÂÚÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ̤۷ ÛÙË £. §·ÙÚ›·; ∞Ï›ÌÔÓfi Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ٤ÎÓ· ¿Ú·Á ٤ÙÔÈˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ; ΔÈ ÏfiÁÔ ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· οÛÙÚ· ÚÔ‰›‰ÔÓÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ. ΔÈ ı· οÓÔ˘Ì ¤Ó·ÓÙÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ù·ÁÒÓ Ô˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÌÂÙ··ÙÂÚÈ΋˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜, ÌÂÙ·›ÚÔ˘Ó fiÚÈ· Ù· ÔÔ›· ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ ¶·Ù¤Ú˜, ηٷ·ÙÔ‡Ó ı›Ԣ˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ·˘Ù‹ ·ÎfiÌË ÙËÓ ¶·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜;” .

∞ÓÔ¯‡ÚˆÙË ¯ÒÚ· √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÂÚÓ¿Ì ‰‡ÛÎÔϘ Ë̤Ú˜ Û·Ó ¯ÒÚ· Î·È Û·Ó Ï·fi˜. ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ô˘ıÂÓ¿ “ʈ˜” ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÔ‡ÓÂÏ” . ¶ÔÚÂ˘Ù‹Î·Ì ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯ˆÚ›˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÂ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

√È Î·ÙÛ·Ú›‰Â˜ ÙÔ... ηχÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ ŒÓ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ ‹ÌÈÛ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ ÙÔ˘ ªÚÔÓÍ, ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· “‚·ÊÙ›ÛÂÈ” Ì›· ηÙÛ·Ú›‰· ª·‰·Á·ÛοÚ˘ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘/Ù˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘/˘. “Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ì·Ú·›ÓÔÓÙ·È. √È ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ÏÈÒÓÔ˘Ó. √È Î·ÙÛ·Ú›‰Â˜ ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ·”, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ “ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Ë̤ڷ˜” ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·˘Ùfi ‰ÒÚÔ. ∏ ȉ¤· Ê·›ÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ›¯Â ·‹¯ËÛË Î·ıÒ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 24ˆÚÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘. √ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÌÔ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÎÈ ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ÒÚÔ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÛÙË ª·‰·Á·ÛοÚË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 58.000 ›‰Ë ª·‰·Á·ÛοÚ˘ ...·‚¿ÙÈÛÙ·. ∏ ηÙÛ·Ú›‰· ª·‰·Á·ÛοÚ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ϤÔÓ ıÔÚ˘‚҉˘ ηÙÛ·Ú›‰·.

ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÊÈÏÈÔ‡ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ∏̤ڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ ¢Âη٤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ¶·Ù¿ÁÈ· ÁÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÚÚ›„Ô˘Ó ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÊÈÏÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ì ÎÔÏÏË̤ӷ Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘ ·ÚÙÂ-

··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Î·È ·Û‡ÛÙÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÓÂÚÁ›·, ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì·˜ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÌ·È, ÚÔÛʇÁˆ Û ÈÛÙÔÚÈο ΛÌÂÓ·, fiÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ‰ÂfiÓÙˆ˜. Ÿˆ˜ Ë Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÈÛÙÔÚ›·: “™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó·, ÔÈ Ì¤ÙÔÈÎÔÈ, ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ›¯·Ó ÁÂÓÓËı› Û ¿ÏÏË fiÏË, ÂÏÏËÓÈ΋ ‹ ‚·Ú‚·ÚÈ΋, ·ÏÏ¿

Ó¤Ú ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 32 ÒÚ˜. √ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 6:00 .Ì. (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙÔ Î¿ı ˙¢Á¿ÚÈ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤Ó· ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÚÂ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ∞ÎfiÌ· Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÊÈÏÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ó· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ...ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ô‰ËÁ› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Û ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ, Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Î·È ¤Ó· ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ·Í›·˜ 1.624 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ. ΔÔ ÔÙfi Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ì ηϷ̿ÎÈ Î·È Ù· ¯Â›ÏË ÎÏÂÈÛÙ¿. ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ‹Ù·Ó 32 ÒÚ˜, 7 ÏÂÙ¿ Î·È 14 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·.

“ª·Î °¿ÌÔÈ” ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Û·˜ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∏̤ڷ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ μ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ ¤Ó· ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ˜ ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÚÔ˙ Ì·ÏfiÓÈ·. ª¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘‹Ú¯Â Ì›· Á·Ì‹ÏÈ· ÙÔ‡ÚÙ·, ·Ú·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÔÏϤ˜ ÌËÏfiÈÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ‰·ÎÙ˘Ï›‰È· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜... ŸÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ ·ÚÚ·‚ÒÓˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ¤ÎÏËÍË ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘, ÕÛÏÂ˚, ¤Ó· Ó·Úfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô ∫¤Ï‚ÈÓ. ΔÔ ¿ÚÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Â›ÛËÌË Á·Ì‹ÏÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔÓ π·-

¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÛٷهÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ∞Ùı›‰·, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô‡Ù ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙÔ ·fi ∞ıËÓ·›Ô ÔÏ›ÙË. ∂›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È Ï‹ÚˆÓ·Ó ÂȉÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÊfiÚÔ, ÙÔ ÌÂÙÔ›ÎÈÔ, ›ÛÔ Ì 12 ·ÙÙÈΤ˜ ‰Ú·¯Ì¤˜. ∂›Û˘ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·Ó Ó’ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Í›ˆÌ·. √È Ì¤ÙÔÈÎÔÈ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fi¯È ÌfiÓÔÓ ·fi ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ™˘Ú›·, ÙË §˘‰›·, ÙË ºÚ˘Á›· Î·È Î·Ù¤ÎÏ˘·Ó ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ¢‹ÌÔ˘˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÂȉÈÎÔ‡˜ ¡fiÌÔ˘˜ ÙÔ 451, 450 .Ã. (ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹) Î·È ÙÔ 403, 402 .Ã. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜” . ªÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ù›ÔÙ· ÛˆÛÙfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ∞ÓÔ¯‡ÚˆÙË ¯ÒÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜, Ì¿˙ÂÈ ·fi ·ÓÙÔ‡. ∞fi ÙË Ì›· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ·¤Ï·ÛË Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔÈ. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ì¤Ó·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª‹ˆ˜ fï˜ Î·È ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ì οÔȘ ¢ı‡Ó˜, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ¿ÊˆÓÔÈ, ÌÔÈÚ·›ÔÈ Î·È ‚ˆ‚Ô›” .

∞¿ÓÙËÛË Û ۯfiÏÈÔ ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯfiÏÈÔ ÙÔ˘ ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÚÒËÓ ÓÔ̿گ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÚÔÙÔ‡ ‰È·‚¿Ûˆ ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Û¯fiÏÈfi Û·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· ÔÙ¤ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ fiÛÔ ÊÙËÓfi˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™·˜ ÔÊ›ψ, ˆÛÙfiÛÔ, ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î. ¢ËÌfiÔ˘ÏÂ. ªÂ ÙË ÊÙËÓ‹ ·Ú¤ÂÈ¿ Û·˜ ηٷʤڷÙ ӷ ÌÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÙÂ, ¿ıÂÏ¿ Û·˜, fiÛÔ ·Ó·Áη›Ô Â›Ó·È Ó· ÔÚ‡ÂÙ·È Î·Ó›˜ Ì ·ÚÂÙ‹ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜” . ™.™. ΔÔ Á·Ú Ôχ Ù˘ ıÏ›„ˆ˜ ÁÂÓÓ¿ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓËÓ.

ÓÔ˘¿ÚÈÔ. Δ· ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Ë È‰¤· ÙÔ˘˜ ÚԤ΢„ ÂÂȉ‹ Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Á·Ì‹ÏÈ· ¿ÚÙÈ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËϤ˜. ΔÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “£ÂÚÌfi Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfi Á·Ì‹ÏÈÔ ·Î¤ÙÔ” Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 1.282 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· Á·Ì‹ÏÈ· ‰ÒÚ·, ÚÔ˙ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ¯Ú˘Û¿ Û¯¤‰È·, ÂÓÒ Ì ÂÈϤÔÓ ¯Ú‹Ì·Ù· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÙÔ Ó˘ÊÈÎfi, Ë Á·Ì‹ÏÈ· ÙÔ‡ÚÙ· Î·È Ù· Ì·ÏfiÓÈ·.

“™ÙÔ ÛÊ˘Ú›” ÙÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ÊfiÚÂÌ· Ù˘ ∫¤ÈÙ Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì ΔÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ÊfiÚÂÌ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ Û ̛· Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó, fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÙËÎÂ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ √˘›ÏÈ·Ì, ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √ √˘›ÏÈ·Ì Â›¯Â ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ìfi‰·˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ St. Andrews Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜, ÙÔ 2002, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ª›ÓÙÏÂÙÔÓ ÛÙËÓ ·Û·Ú¤Ï· ÊÔÚÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰·ÓÙÂϤÓÈÔ ‰È¿Ê·ÓÔ ÊfiÚÂÌ·. √È ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ¿ÓÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì Î·ıÒ˜ ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÌfiÓÔ Ê›ÏÔÈ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÊÔڤ̷ÙÔ˜, ™·ÚÏfiÙ ΔÔÓÙ, › fiÙÈ ÙÔ ÊfiÚÂÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô˘ÏËı› ¤ˆ˜ Î·È 16.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·Ú¯Èο ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÊÔ‡ÛÙ·. ™ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ √˘›ÏÈ·Ì Î·È Ù˘ ∫¤ÈÙ Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, Ú›ÁÎÈ·˜ ÿÚÈ, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ó‡Ê˘, Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘, ºÈÏ›·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ª¤¯ÚÈ Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ʤÙÔ˜; £¤Ì˘ ΔÛÈ‚›ÎÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∞Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ √À∂º∞. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ·›˙ÂÈ Î·Ï‹ Ì¿Ï· Î·È ¤¯ÂÈ Î·ÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

/5

∞‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· √ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Û‹Ì·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· ÒÚ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˜, ·ÏÏ¿ ·Ó Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· (100), ̤¯ÚÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ηӤӷ˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. ¶Èı·ÓfiÓ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ¤Î·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È Ó· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛÂ Ù˘¯fiÓ ·Ú¿ÓÔÌË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ÊÈÏÔÙÈÌ‹ıËÎÂ, ÂÊfiÛÔÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ê˘ÛÈο, Ó· Û‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÛÈÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi; ªÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Ì‹Î ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ÎϤ„ÂÈ Î¿ÙÈ ‹ ÌÔÚ› οÙÈ Ó· Û˘Ó¤‚Ë, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·; √ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ¯Ù˘Ô‡Û ̤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¿ÁÚ˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜. ¢∏ª√.™.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“ªÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ∫˘¤ÏÏÔ˘. °È· ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ÔÌ¿‰· ¿ÂÈ Î·Ï¿. ÕÏψÛÙ ›¯Â ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋” .

μ·Û›Ï˘ ¶··˚ˆÛ‹Ê

∂›‰Â˜ Ë ¢∂∏; ∏ÏÈÎȈ̤ÓË ‹Á ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. ∫·È ·ÓÙ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· 50 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ï‹ÚˆÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ò˜ Î·È 50 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ(!) Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “‚ÁÂÈ” Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Î·Ó ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋, ÂÓÓÔ›ٷÈ. ∏ ÎfiÚË Ù˘ Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙË ¢∂∏ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙÈ Î·È Ò˜, ‹ÚÂ... ·Ú·ÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ. “ΔÔ ¤¯ÂÙ ͷӷÎÔ‡ÛÂÈ;” ÚˆÙÔ‡Û Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. √ÌÔÏÔÁԇ̠fi¯È, ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔ ·ÏÈfi “›‰Â˜ Ë ¢∂∏;” ηٷϋÁÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi... ∂§.™.

ÏÔÁÈÛÙ‹˜

“ªÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈ ÛÙ· ÏÂ˚-ÔÊ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. °È· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ‚ϤÔ˘Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” .

∫ÒÛÙ·˜ ∞‚‰¤Ï·ÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∫·È Â‰Ò Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ, Â›Ó·È Ôχ ηϿ, ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÌ¿‰·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ fiÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ∂˘¯‹˜ ¤ÚÁÔÓ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” .

¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ™Â ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ fiÏ˘. ™˘ÓÂ›· Â›Ó·È Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ·‰‡Ó·ÙË ¤ˆ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù·. ∂ÈϤÔÓ, ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜, ı·ÌÒÓ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿, Ù· ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. √È Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù·ÎÙÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. μ.∫.

¢˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË °ÔÓ›˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù· ∫·Ó¿-

™Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·Ì¤Ï· ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ, Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¤˜ ·fi Ù· ÛÚ¤È ÙˆÓ... ÊÈÏ¿ıψÓ. §Â˜ Î·È ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÒÙ· ¤ÁÈÓ ÌÏÂ, ÌÂÙ¿ ÎfiÎÎÈÓÔ, ‹ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ΔÈ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fï˜ Ë ÛÂÈÚ¿, ·ÊÔ‡ ÙÒÚ·, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ...¤ÚÁÔ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘....

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÏÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‹Ù·Ó ÔÏ˘ÏËı‹˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÁˆÓ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ªÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ˙ËÙ› Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ·ÓÔÈÎÙ¿. °È·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÔÈÙ›‰Â˜ ÁÓÒÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. °È· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï‹ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ. º.™.

¢ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È; ™˘ÌÔÏ›Ù˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ÌÂÙ·‚› ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘fiıÂÛË Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Û¯ÔÏ›·ÛÂ, ‹Ù·Ó ˆ˜ Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙË ıˆڛ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. §fiÁˆ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜; §ÔÁÈο ı· ¤ÚÂ ӷ Â-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰ÔÌ‹Ûˆ˜ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¶Ï˘Ù¿, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÚÈÛ›Ì˘, ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ƒ¿Ô˜ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ º˘ÙÈÏ‹˜” . ∂ÁηÈÓÈ¿ÛıËΠ¯ı˜ Ë §·˚΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË “¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÒÚ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û fiÏ· Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‚È‚Ï›· Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ÂÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı¤˜ ηٿ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ô˘ ·Ó·Á¤ÚıËΠ̠ÙÔ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÌ· ÙÔ˘ ¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ∫˘ÚÈ·˙‹.

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

°È· ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠμfiÏÔ˘-¶ËÏ›Ô˘ “∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ¯ı¤˜ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Ì ÙÂÏÂÊÂڛΠÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÎıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙË

Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜... º.™.

√‰fi˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∏ Ô‰fi˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ·ÔÙÂÏ› Ì›· “‰›Ô‰Ô” ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜). ∂›Û˘ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Û ԉÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙË ¡¤· πˆÓ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ŸÌˆ˜ fiÛÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ·˘ÙÔ›, fiÛÔ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. √È ÙÔ̤˜ ηı’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙȘ ·ÔʇÁÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÛÙÂÓfi˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È Ô “Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜” ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÔÏϤ˜ ÙÔ̤˜ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, fï˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηӤӷ ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. £. ∫. μ.

15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1981

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Û ϛ·ÛÌ·. ΔËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ •ÂÓ. ™Ù·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÙËÚ› Ù¯ÓÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙË ¡¿ÔÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ›Â Ô ™Ù·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ “ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Â˘Úˆ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Ë ›‰È· ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ¿ÏÏÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ” .

ÌÔ‡ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜. ∫·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·˘Í·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÁÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ¿˜” .

¶ÚÔ˜ Ó¤· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÁÚÔÙÒÓ “∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ‹˜ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¡Ô-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 620 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·ÓÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∂’ Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÙÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ÔÏfiÎÏËÚË Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÙÈÓ¿˙ ¯¿ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, fiÙ·Ó ÙÔ ªfiÈÓÁÎ 707, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓÂ, Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔ-

Ú¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘. * ... ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ‰Âη‰ÈÎfi. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ΔÛ¯›·, Ë √˘ÁÁ·Ú›· Î·È Ë ¶Ôψӛ· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· μ›ÛÂÓÁηÚÓÙ, ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿. * ... ÙÔ πÚ¿Î ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÂÈı˘Ì› ÌÈ· ¤ÓÙÈÌË Î·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

∞£∏¡∞ 14.

∞ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÚ› ÂÎÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ: ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË.™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ 4˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ·. ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· Û˘ÁÎÏËı› Ì›· ‹ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ı· ηٷÙÂı› ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÓÙ› Û‡ÁÎÏËÛ‹˜ Ù˘ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ™˘Ó‰È¿Û΄Ë, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 26 πÔ˘Ó›Ô˘ -ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ “¤Ê˘Á” ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘- ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ §ÂηÓÔ‰›Ô˘ ∞ÙÙÈ΋˜.√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË fiÏ˘ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ¿ÍÔÓ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÈÙÂÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜.™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) Û‡Û΄Ë, ÏËÓ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË, ∫ÒÛÙ·˜ £¤Ô˜ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜.

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¿Ì‚Ï˘ÓÛ˘ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔ «ˆÏËÙ‹ÚÈÔ» Ù˘ ÙÚfiÈη˜

¶·Ú¤Ì‚·ÛË °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ «™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ô˘ÏËı› ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË» ¶·Ú·›ÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˙ËÙ¿ Ë ¡¢ - √È ı¤ÛÂȘ ∫∫∂, §∞√™, ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 14.

¡

· ·Ì‚χÓÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ÙÚfiÈη ÁÈ· ” ˆÏËÙ‹ÚÈÔ“Û ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ·Í›·˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ò˜ ÙÔ 2015 ÂȯÂÈÚ› Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ªÂ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜), Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË fiÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ Á˘ Û ȉÈÒÙ˜. ” ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË -ÙfiÓÈÛÂ- ‰ÂÓ ÚfiÎÂÙ·È Ó· Ô˘ÏËı› ÂÏÏËÓÈ΋ ÁË“. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ó·‰›ψÛ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Î·È Ù· fiÛ· › ӈڛÙÂÚ· ÛÙÔ press room Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ. Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÏËÌ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ” ··Ú¿‰ÂÎÙË“ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: ” ¢ÂÓ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ÙÚfiÈη, ÙÔ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÂÌ›˜. ∞Ó Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ˘‹Ú¯Â Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ. ¢ËÏ·‰‹, Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·‚ԇϢÛË“ ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ... ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ¤ÓÙÔÓ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔÈ. ∫¿ÔÈÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜. √ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û¯ÔÏ›·Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ Ú/Û ™Î¿È: ” √ Î. ¡ÙÂÚÔ‡˙ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó Î·È ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ¡· ÙÔÓ ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Íˆ“. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤ӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη. ∞fi ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ··ÓÙÔ‡Ó ‰Â ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ù· 50 ‰ÈÛ. Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È fi¯È ÒÏËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ” ÕÏÏÔ ÂÎÔ›ËÛË, ¿ÏÏÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛË“ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: ” ŸÙ·Ó ÂÌ›˜ ÙÔ ÚÔÙ›ӷÌÂ Î·È ÚÈÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÙÔ Î¿Ó·Ì ÁÈ· Ó· ·ÂÌÏ·Îԇ̠·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ“ ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÂ-

ÁÎÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÔ ∫∫∂ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ fiÙÈ ”·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· Û·„ÂÈ Ô Ï·fi˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÓÙÂÈÙÂı› ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¡¢, ∂∂ Ô˘ Ù۷Λ˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÍÂÔ˘Ï¿ÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·“ √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Ú/Û ∞ı‹Ó· 98.4, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη ” persona non grata”. ∂›Ó·È ¿ÙÔÌ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¡· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ∂∂ Î·È Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi

ÔÏÈÙÈÛÌfi” ‰‹ÏˆÛÂ.°È· “·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡“Ô˘ ·¤Ù˘¯Â, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È Ù·ÍÈ΋ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ¯ÚÂÔÎÔ› ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚÔˆı› ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘”. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ η٤ıÂÛ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘fi ÂÎÔ›Ë-

ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ” £ÂˆÚ› ÛˆÛÙfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· fiÛÔ fiÛÔ ÙˆÓ ÊÈÏ¤ÙˆÓ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·; ∞Ó Ó·È, Ô˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡¢ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·;” ÚˆÙ¿, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Î. ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “΢‚¤ÚÓËÛË, ¡¢ Î·È ÙÚfiÈη Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ï›ÁÔ Ôχ fiÙÈ ÂÎÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ›Ù Û 5 ›Ù Û 2 ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¤ÙÛÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜”.

™˘Ó‰ڛ·ÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

TPITH 15 ºEBPOYAPI√À 2011

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi «ÊÚ¤ÓÔ» ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ∞£∏¡∞ 14.

Δ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ÌÈ· ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “ΔÔ

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¶∂Δƒ√™ ¢. ∫√Àƒ∏™ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜-√˘ÚÔÏfiÁÔ˜

28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 165 (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™ Δ.∫. 38221 Δ∏§.: 24210 30058 ∫π¡.: 6977 333922

∫§π¡π∫∏ ∞∫∂™ø 24210-30188-9 24210 22779

¤¯ˆ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¿ˆ Û ÂÎÏÔÁ¤˜. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. §›Á˜ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ·Ó¿ÏÔÁË ‰ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÛË Â›¯Â οÓÂÈ ·fi ÙÔ press room Î·È Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛÙË ¡¢. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÚ› ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› Ë ¡¢, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂÈ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘, ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘. °È·Ù› ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂʇÚÂÈ Î¿ÔÈÔ ÏfiÁÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜. ΔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÚ› ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ ıÂÚÌfi

ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “fi¯È” Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ 2014. ΔÚÔÊ‹ ¤‰ˆÛÂ Î·È Ë Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘. ™Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ›, Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔÓ Ú/Û Real-fm fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ù˘ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ÂÓ›ÔÙ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, fiÙÈ Î·È ÌfiÓÔ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ÂÎÏÔÁÒÓ Î¿ÓÂÈ Î·Îfi ÛÙË ¯ÒÚ·. “∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û οı ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È Û οı ÙÔ-

̤· Ô˘ ÎÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ Ó· ¯·ı› ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ò˜ Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Ù‹ Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›·˜” ›Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔÓ Ú/Û ™Î¿È. ∞fi ÙË ¡¢ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “‰ÂÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÙÂ Î·È ·Ó Á›ÓÔ˘Ó” Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °È¿ÓÓË ªÈ¯ÂÏ¿ÎË Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Ô‰ËÁËı› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “¢ÂÓ ÙȘ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”·Ó¤ÊÂÚ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢. ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ Â-

ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ̤ۈ ÙÔ˘ Ú/Û ∞ı‹Ó· 98.4 fiÙÈ “Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· οÓÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ ‚ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜”. ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÙȘ ‹ıÂÏ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·ÏÏ¿ ı· ‚Ï¿„Ô˘Ó ÙË ¯ÒÚ·. “∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó·È ÛΤÊÙÂÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â¿Ó Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Ú/Û μ‹Ì· FM 99,5. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙ÂÈ ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ: 500 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢

¢ÈÏ¿ÛÈ· Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‰È¿ÛˆÛ˘ “ªÔÓ·‰È΋ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË“ ∞£∏¡∞, 14.

¢

ÈÏ¿ÛÈ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ‰ËÏ·‰‹ 500 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ 2013, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ” ™˘ÌʈӋ۷Ì Û ¤Ó· ÔÛfi Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 500 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂ ÛÙȘ μڢͤÏϘ.

Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¤¯ÂÈ 440 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰·Ó›ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ù· 250 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Eurogroup, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Û˘ÓÔÏÈ΋˜ χÛ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Eurogroup Ù˘ 14˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÎÙË ÚfiÔ‰Ô˜ ˆ˜ ÙfiÙÂ, ı· Û˘ÁηϤÛÂÈ Ó¤Ô ¤ÎÙ·ÎÙÔ Eurogroup ÛÙȘ 21 ª·ÚÙ›Ô˘.

“ªÔÓ·‰È΋ ˘‡ı˘ÓË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”

‰ÂÓ ¤Ï·‚Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. √ ŸÏÈ ƒÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Û΄‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È fiÙÈ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹.

“£· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ÁÂÓÓ·›· ‚‹Ì·Ù·” ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›-

Ô˘ Î·È ·˘Ùfi, ·Ú¿ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ô °. ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‹Ù·Ó “·Ù˘¯Â›˜” ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ΔÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Û˘Ì‚¿ÓÙ·. •Âηı¿ÚÈÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÁÂÓÓ·›· ‚‹Ì·Ù· ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ·ÓÂ·ÚΛ˜, ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi. ¢ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÂÌ¿˜ Ë

Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ì ÏÔÁÈο ÂÈÙfiÎÈ·, Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÚ›ÛˆÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔˆı›ٷÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ô °. ¶··ÎˆÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ.

∞fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˆ˜ ÙÔ 2015, ÂͤÊÚ·Û ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ÂÓÒ Ô ∂›ÙÚÔÔ˜ ƒÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ” ÌÔÓ·‰È΋ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË“ √ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó. ∂ÚˆÙËı›˜, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

μÔ˘Ï‹: ∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙÚfiÈη, ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ∞£∏¡∞, 14.

√ ·fi˯Ԙ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ˘ÚÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∞ÙÙÈ΋˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÁÎÔ‡Ê˘ ¿ÓÔÈÍ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÈÎÚ›ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÙÚfi˚η ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “÷ÈÚÂÙ›˙ˆ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÛÙËÏ›ÙÂ˘Û·Ó ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÈÛ¿ÚÈˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ø˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÔÊ›ψ Ó· ÛÙ›ψ Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ ÙÔ˘ ¤ÏÏËÓ· ‰ÂÓ ¯·Ú›˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ˘Ê·Ú¿˙ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÓÙÔϤ˜. ∞ÓÙ› Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È

ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·˜ ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙË Û‡ÓÂÛË. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ·˜ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ‰È· Ó· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÔÌÈÏ›. ∞ÚÎÂÙ¿ Ì ÙËÓ ·Ú¤ÂÈ· ÛÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ªÈ¯¿Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ “ÁÈ· ÊÙËÓ¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÙÂÚÙ›È· Î·È „‡ÙÈη ‰¿ÎÚ˘·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, Ô˘ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÌÈ· Ê·ÚÛÔΈ̈‰›·. ∏ ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÍ··Ù¿ ηӤӷ fiÙÈ ‹Ù·Ó Î·È Û˘ÌʈÓË̤ӷ Î·È Û˘ÓÂÓÔË̤ӷ. ªÔÚ› Ó· ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ΔÚfi˚η˜ fi¯È fï˜ Î·È ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÁÈ·Ù› Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ÁÈ· ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‹Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓË”,·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡-

ÏÔ˜ ª·Úο΢ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ηٿϷ‚ ÙÈ ¤ÁÈÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηıÒ˜ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÙÚfi˚η Î·È ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÊÙËÓfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈ΋. “∏ ÙÚfiÈη ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì ˆÌfi ÙÚfiÔ “ˆÏÂ›Ù·È fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÈψ̤ÓÔ” , Ë ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È ·ÊÔ‡ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ¤ÙÚ˜ ÛÙ‹ıËΠ̠·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ·ÌÊ›ÂÛË, Ë ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ ›‰ÈÔ Ù˙Ô‡ÊÈ· Â›Ó·È Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¡¢. ÿ‰È˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· 50 ‰ÈÛ. Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ¶∞™√∫ Î·È ÙÚfi˚η ϤÓ ÁÈ· 50 ‰ÈÛ. Û 4 ¯ÚfiÓÈ·” .

™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ª·ÚÙ›Ô˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∞£∏¡∞, 14.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÍÂηı¿ÚÈÛ ۋÌÂÚ·(¯ı˜) fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Eurogroup-Ecofin ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ-Á·ÏÏÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÈÔı¤ÙËÛË ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ı· ·Û¯ÔÏËı› ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘. “ΔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ªÂ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ÂÌ̤ۈ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ÂÚ› ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup Ô ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ‰‹ÏˆÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ (ÙÔ˘ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜). ¢ÂÓ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘” “ΔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘. ∫·Ó›˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÁÒ, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∞ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ·Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Ӥ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ·˘Ùfi ‹ ·Ó Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Â·ÚÎÔ‡Ó” ÚfiÛıÂÛ Ì ÓfiËÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup. ∞ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÔ‡ÚÎÈ ∫·Ù¿ÈÓÂÓ. “ŸÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi; ¢ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜” ›Â Ô Î. °.∫·Ù¿ÈÓÂÓ.

∂È̤ÓÂÈ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ¶·Ú›ÛÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘-·Î¤ÙÔ Ô˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μ.™fiÈÌÏÂ: “¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ Î·È Ì ٷ ÙÚ›· ÛÙÔȯ›· (Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È EFSF) ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘” . ∂›Û˘ Ô Î. ™fiÈÌÏ Â·Ó¤Ï·‚ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Eurogroup ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) ÛÙ¤ÏÓÂÈ “Ï¿ıÔ˜ ÌËӇ̷ٷ” ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ηıÒ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÚÈÓ ÙÔ Eurogroup, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ EFSF, “·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙ·ıÂÚ¤˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÔ˘Ì ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ì ÂÚÈÙÙ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TPITH 15 ºEBPOYAPI√À 2011

∂Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÊÔÚÔÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

¢È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ

∞£∏¡∞ 14.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ Ì ٷ Ï¿ÙÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‡ÔÙ˜ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 10, ÔÈ 4 Û˘ÌÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÊfiÚÔ Ô˘ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÂÚ¤‚·ÈÓ ٷ 500.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ Âȯ›ÚËÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ Â‚‰Ôμ¿‰· ·˘Ù‹ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛÙ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÏÏ·Á¤˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË ·˘Ù‹Ó ÁÈ· ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ. Δ· ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›·, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë Ú‡ıÌÈÛË. ∂ÙÛÈ, ÁÈ· ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË º¶∞ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÏÏËÊı› - ÂÊfiÛÔÓ ÂÓÙÔÈÛÙ› - Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜. ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·, ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· 20 Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ÙÂÙÚ¿ÌËÓ˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË 15ÂÙ›·, Â› ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ì ۇÏÏË„Ë.

ΔÙ∂: ¶ÏÂfiÓ·ÛÌ· 352 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙ· Ù·ÌÂȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 14.

¶ÏÂfiÓ·ÛÌ· 352 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· Ù·ÌÂȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011 ÛÙ· 352 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 818 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2010. H ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙ· 4,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2010 (+16%), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 3% ÛÙ· 4,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 206 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ 129 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 579 ÂηÙ.¢ÚÒ ·fi 590 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ú˘ÛÈ. √ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÌÊ¿ÓÈÛ (Û ٷÌÂȷ΋ ‚¿ÛË ¿ÓÙ·) ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 924 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010.

°. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜: ∂Í·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ∞£∏¡∞, 14.

™ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, °. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ “ÚÔÙÚÔ¤˜” Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÂÎÔ›ËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. “√ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ “ÏÈÌÂÓÈÎfi ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ª¤Û· ÛÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜,

ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. £· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÈÏfiÙÔ Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ √§¶ Î·È ÙÔÓ √§£, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â›Ù¢ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. √ °. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ì ÙÔ ∞ÙÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô √§¶, ı· ·˘ÍËı› ·fi ÙÔ 74% ÛÙÔ 94% Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘.

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ™·Ì·Ú¿˜ - ƒ·¯fiÈ

∞Ó¿ÁÎË Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ™ÙÔ «ÙÚ·¤˙È» Î·È ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ∞£∏¡∞, 14.

ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û·Ù¿Ï˘ Ì ÛÎÔfi ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÛÙË ª·‰Ú›ÙË.

ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÙÔ Á‡̷ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ Ô Î. ƒ·¯fiÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¡¢, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ∂ÏÏ¿‰· Î·È πÛ·Ó›·, ˘fi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Û‹ÌÂÚ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ì ԢÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. “™˘ÌʈӋ۷Ì ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘Í˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Û·Ù¿Ï˘, ÁÈ· ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ηÈ, ‚‚·›ˆ˜, ÁÈ· ¯¿Ú·ÍË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ -ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜- Â˘Úˆ·˚΋˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. “™˘˙ËÙ‹Û·ÌÂ, Â›Û˘, ÁÈ· ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ È· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌʈӋ۷Ì ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÎÔÈÓÒÓ Úˆ-

ÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È Ù˘ Â·Ó·ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. ∫·Ù¤ÏËÍ ‰Â ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ §·˚Îfi ∫fiÌÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Î·È ·‡ÚÈÔ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú› Ë ∂˘ÚÒË ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜”.ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÛÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ∂.∂. ™Ù·‡ÚÔ˜ ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘, Ô ‰Èψ̷ÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˜ À„ËÏ¿ÓÙ˘, Ô ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÂȉÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ÈÙÚfiÔ˘ ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÙËÓ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ μÔ‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∫Ú›ÛÂˆÓ ª·ÓÒÏ˘ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘ÚÔ‡Ù˘.

∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ∞£∏¡∞, 14.

ŒÎÙˆÛË 30% ¤ˆ˜ 50% ÛÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÙ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÙËÓ 1/1/2011 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31/12/2014, ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÛÔÛÙfi ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 30% ÂÓÒ fiÛÔÈ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÙËÓ 1/1/2015 Î·È ÂÊÂÍ‹˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 50% ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ÂÊ¿·Í ‹ Û ‰fiÛÂȘ ‹ Ì ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ 1/3 Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, (Ó. 1358/1983), Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛË. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 1 ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 Ì ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∞Ó ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1500,00ú, ÙÔ ÔÛfi ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 10,00ú ·Ó¿ Ë̤ڷ: ( 1500ú : 30 à 20% = 10,00ú ), Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ 30% Û 7,00ú

·Ó¿ Ë̤ڷ: (10,00ú à 30% = 3,00ú Î·È 10,00ú - 3,00ú = 7.00ú ) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ 2520,00ú: ( 7,00ú à 360 =2520,00ú ).

™∂μ: À¤Ú ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ «‰ËÌ·ÁˆÁÒÓ» ∞£∏¡∞ 14.

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: 2 ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011, Ì ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ∞Ó ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó· Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1050,00 ú, ÙÔ ÔÛfi ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 7,00 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ: ( 1050,00ú: 30 Ë̤Ú˜ à 20% =7,00ú ) Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ 30% Û 4,90ú ·Ó¿ Ë̤ڷ: (7,00ú à 30% = 2,10ú Î·È 7,00ú - 2,10ú = 4,90ú ) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, 1764,00ú: ( 4,90ú à 360 = 1764,00ú ). ŸÌˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛfi, (1764,00ú ), ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1980,00ú, ÔÛfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÈ Â› ÙÔ˘ 25Ï¿ÛÈÔ˘ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ·ÓÂȉ›Î¢ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ‰ËÏ .( 33,04 ∏.∞.∂. à 25 : 30 Ë̤Ú˜ à 20% = 5,50ú ·Ó¿ Ë̤ڷ Î·È 5,50ú À 360=1980,00ú ÙÔ ¤ÙÔ˜) ı· Ú¤ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ‰ËÏ. ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1980,00ú, ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ 5,50ú ÁÈ· οı Ë̤ڷ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ 15% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÊ¿·Í ηٷ‚ÔÏ‹˜.

∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û fiÛÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, “Ì ¿ÏÏÔıÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ”, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ, ¢ËÌ. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ˘˜ ·ÔηÏ› “‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì·ÏÎÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘” Î·È ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚ› fiÙÈ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, “·fi ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ȉÂÔÏË„›· ‹ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·” Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÎÏËÚ‹ Î·È ¿‰ÈÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ͢ڷÊÈÔ‡. “∏ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Ë ‰ËÌ·ÁˆÁ›· fiÚÈ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ∫·ÙËÁÔÚ› fiÛÔ˘˜ ηٷʤÚÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ˘ÔÎÚÈÛ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·Ó ı· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. “¢Èο Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‰È΋ Ì·˜ ÎÈ Ë Â˘ı‡ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √‡ÙÂ Ë ∂.∂., Ô‡Ù ÙÔ ¢¡Δ, Ô‡Ù ηÓ›˜ ı· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ, ÙÂÏÈο, ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ı¤ÏËÛ‹ Ì·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 15 ºEBPOYAPI√À 2011

∂ÓÒ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜

62 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ∏1¡1 ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÁÚ›˘ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ∞£∏¡∞, 14.

˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë (∏1¡1), ηıÒ˜ Ù· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 62. Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÁÚ›˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÈÔ ·˘ÍË̤ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÁÚ›˘ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, 62 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ (110) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜, ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √ Èfi˜ “¯Ù˘¿” ΢ڛˆ˜ ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ ·fi 30 ¤ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Û ËÏÈ˘ ·fi 30 ¤ˆ˜ 75 ÂÙÒÓ. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Û˘ÓÔÏÈο 208 ·ÛıÂÓ›˜ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÛˆÓ ·‚›ˆÛ·Ó) ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÓÔÛËÏ›· Û ª∂£ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÚ›˘. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÁÚ›˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÎfiÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ 50% fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·- ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·- ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË ÁÚ›Ë ∏1¡1.

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ™Â ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤Í·ÚÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ù˘¿ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ˙‹ÙËÛ ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ·ÛıÂÓÒÓ ÚÔۂ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ fiϘ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜.“√ Èfi˜ Â›Ó·È Û ¤Í·ÚÛË. Œˆ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹. ∞fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ªÂ Ù· ÚÒÙ·

·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ë Ï‹„Ë ·ÓÙÈÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈӔ ϤÂÈ Ô Î.§Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙ· “¡¤·”.™˘ÓÔÏÈο ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛËÏ¢Ù› ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ 208 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 110 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÓÔÛËχÔÓÙ·È. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÙÈÌ¿ ÙȘ ËÏÈ˘ ÌÂٷ͇ 30 Î·È 65 ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ηıÒ˜ ÙÔ 56% fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÔÛËÏ¢Ù› Û ª∂£ Â›Ó·È ¿Ó‰Ú˜.ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 37% fiÛˆÓ ¤Î·Ó·Ó ÂÈÏÔΤ˜ ·fi ÙË ÁÚ›Ë ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ˘ÁÈ›˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηӤӷ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ·.√È ÂÈÛÙ‹ÌÔ-

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ 300 ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÂÚÁÒÓ ›ӷ˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “À·Ù›·”, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “‚fiÌ‚· ÏÔÈÌÒ͈Ӕ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÂΛ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎÂÊı› Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ¯ı˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∫∂§¶¡√.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ·Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÎÚ‚¿ÙÈ·, ·fi ÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ηÏÔ‡Ó ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ôϛ٘ Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ¿ÌÂÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ‡·ÚÍË ÁÚ›˘ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Èfi ∏1¡1, Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈ˚ο Ê¿Ú̷η. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÁ¿, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˘„ËÏfi˜, ηıÒ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÓ¤· Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 154 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ (μ¤ÏÁÈÔ, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ™ÏÔ‚·Î›·, ∞˘ÛÙÚ›·, °·ÏÏ›·, πÚÏ·Ó‰›·, πÛ·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ºÈÓÏ·Ó‰›·).

Ó˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÙÒÚ· ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·.∏‰Ë ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÓÙ ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Â›Ó·È 2,2 ·Ó¿ 100.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜.√È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÛÙ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÓÙÈ˚ο Ê¿Ú̷η fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô„›· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÚ›Ë Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Èfi H1N1. ΔfiÓÈÛ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ Î·È ·ÎfiÌ· Ô Ôχ ˘„ËÏfi˜ ˘ÚÂÙfi˜ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Ó¤·˜ ÁÚ›˘. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ª∂£ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌ›Ô. ë∏‰Ë ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ª∂£ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂÊfiÛÔÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó.

√ÚÁÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘

√˘‰Â›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÁÚ›Ë ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜. ΔÔ˘˜ ‰ËÏÒÛ·Ì fiÙÈ ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ›ӷ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜.” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ

∞£∏¡∞ ,14.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· “‰È·ÛÔÚ¿ „¢‰ÒÓ Âȉ‹ÛˆӔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È “ηÏÏȤÚÁÂÈ· Êfi‚Ô˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÂÚÁÒÓ ›ӷ˜, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ À·Ù›·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. ∞ÊÔÚÌ‹, Ë ‰‹ÏˆÛË ÛÙ· “¡¤·” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘, fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ª¤Á·ÚÔ Â›Ó·È “‚fiÌ‚· ÏÔÈÌÒ͈Ӕ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ °ÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌ¿‰· ÁÈ·ÙÚÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û 24ˆÚË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜. “Ãı˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∫∂§¶¡√, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Úı ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜. ªÂÙ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó

¤ÁÁÚ·ÊÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó È·ÙÚÈ-

Τ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜

ÁÈ·ÙÚÒÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜, Ô ·ıÔÏÔÁÔ˜ ÔÁÎÔÏfiÁÔ˜ £·Ó¿Û˘ ∫·Ú·Ì¤Ï˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi fiÙÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ‡ÔÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÁÚ›˘.

∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª¿ÈÓ· ∞£∏¡∞ 14.

“◊‰Ë Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â‰Ò Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·ÛʷϤ˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ª¿ÈÓ·, ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛΤ„ˆÓ, fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË.“∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ Ôχ ηÏÔ‡ ËıÔÔÈÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ Ó· ÌÈÏ¿Ì ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÁÈ· οÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÒÛÙ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ‰Ôı› Í·Ó¿ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”. √ Î. ¶Âٷψً˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¤Ú·Û·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·” Î·È fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˘‹Ú¯Â Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜”. “∏ ¡¢, fiˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ¤‰ÂÈÍ fiÛÔ ·‰Ú·Ó‹˜ ‹Ù·Ó Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ó· ‰Ôı› Í·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ΛÓËÙÚ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ.


M·ÁÓËÛ›· 10

TPITH 15 ºEBPOYAPI√À 2011

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ, ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ

ÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Û˘ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ™Ù·ıÌfi˜ ¶ÚÒÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ μÔËıÂÈÒÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘.

∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ·fi ÙÔ ∫›ÓËÌ· ηٿ ¢ÈÔ‰›ˆÓ

ΔÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ ∞.Δ. μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı› ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Û ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ¢ÈÔ‰›ˆÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯ı˜ 20 ¿ÙÔÌ· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏ‹ÛË Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Û ÛÙ·ıÌfi ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. ª¤ÏË ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘. ŒÓ·˜ Ô‰ËÁfi˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È Û ·˘ÙfiÓ - fiˆ˜ Î·È Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜- ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· §¿ÚÈÛ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ¢ÈÔ‰›ˆÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, Ë Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ ∫›ÓËÌ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ı· ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘. √ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÎÏ‹ÛË, η٤ıÂÛ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·ÔÏÔÁËÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘. ∞ÚÓÂ›Ù·È Ù˘¯fiÓ ‰È¿Ú·ÍË ·‰È΋̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Û ηٷı¤ÛÂȘ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ¢ÈÔ‰›ˆÓ, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Î. ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘ÛÂÈÚÒÓÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ÛÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ‰ÈÒÎÂÙ·È ˆ˜ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ 200 ¢ÚÒ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÈӷΛ‰ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ‰Èfi‰È·. √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ πˆÏÎÔ‡ 33. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ Î. ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. Δ. ∫.

™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, fiÔ˘ ·ÚÎÂÙÔ› Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜, ÙÔÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ.∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ÂÛ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Î·È ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹. ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. “™Â ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·ÌÂ Î·È Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ù›ıÂÙ·È ϤÔÓ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘. ¶Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fï˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ê·Ú̷ΛÔ; ™Â ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·‰È¿ıÂÙ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û›ÙÈ·. ∂Λ ÁÈ· ¤Ó· ‰›ˆÚÔ, Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ı· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ê·Ú̷ΛԢ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ Ê¿Ú̷η ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È. ∂Ô̤ӈ˜ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË;

™Ù·ıÌfi˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ μÔËıÂÈÒÓ ªÂÙ¿ ·fi οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ™Ù·ıÌfi˜ ¶ÚÒÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ μÔËıÂÈÒÓ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢Ë-

∏ ∂Ù·ÈÚ›· ™Δ∞§∫√ ∞.μ.∂. Û¯ÂÙÈο Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ∏ ∂Ù·ÈÚ›· Ì·˜ Ô˘‰¤ÔÙ ··Û¯fiÏËÛ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ (À¶∂∂) Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÚÔ ÔÏ›ÁÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ¿ÏÈ ·fi “Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ηٷÁÁÂÏ›·” ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·Ó·ÏËıÒÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ. √È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÏËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ë ‰Â ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Û ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ‰Â ›ÛˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÏ·‚ÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· Ì·˜ ‚Ú¤ıËΠÚ¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Ó· ÚԂ› ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙËÚÒÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›· Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÙÔ 1972 ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ, ‰Â, Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÔ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ™Δ∞§∫√ ∞.μ.∂. ∞¡ø¡Àª∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∏§∂∫Δƒ√§√°π∫√À ∂•√¶§π™ª√À & ª∂Δ∞§§π∫ø¡ ∫∞Δ∞™∫∂Àø¡ ∞’ μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

ÙËÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜”, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ . £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ª·Ù¿Î·. £· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ·ÚÁÈÒÓ, ·fi ÙȘ 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÁÈ· Ó· ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. √È ¿ÔÚÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ μÔËıÂÈÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹-¢ÂÏÙ›Ô ¶·Ú¿‰ÔÛ˘, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi 1) ÙËÓ ÂÓÔÚ›· ÙÔ˘˜, 2) ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ √ÈÎÔÁÂÓ›·˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ‹ 3) ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜ ∫Ú·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ “√ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™YNTOME™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë Δ∂¢∫ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ

∞¡∞∫√π¡ø™∏ Δ∏™ ™Δ∞§∫√ ∞.μ.∂.

ÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¢È·ÎÔÓ›·”, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ·ÚÁ›Â˜ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∏ “¢È·ÎÔÓ›·” ‰¤¯ÂÙ·È Â›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, fiˆ˜ ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÎÏÈÓÔÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·, ηÙ„˘Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, ·È‰ÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜, ÎÔÓۤڂ˜. ∏ “¢È·ÎÔÓ›·” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ϤÔÓ, ˆ˜ ·Ú¿Ú-

∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 13.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ Δ∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Û ٷÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Δ∂¢∫, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ “™˘ÓÂÓÒÛÂȘ-π‰Ú‡ÛÂȘ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤-

ÙÔ˜ 2011-2012”.

¶¤ı·Ó ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂§∞™ “ŒÊ˘Á” ¯ı˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 87 ÂÙÒÓ Ô ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™Â ËÏÈΛ· 20 ÂÙÒÓ Î·ÙÂÙ¿ÁË ÛÙË ÃˆÚÔÊ˘Ï·Î‹. ÀËÚ¤ÙËÛ Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ ηÈ

Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∂·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ. ŒÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·Á·ıÔÂÚÁ›Â˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ŸÛÔÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó ¢·›ÛıËÙÔ Î·È Ì ·Ú¯¤˜ ¿ÓıÚˆÔ. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ÷ڷϿÌÔ˘˜, ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ.

ΔÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ

¢ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌËÓÈ·›· ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÈÔ ∞£∏¡∞ 14.

ªËÓÈ·›· ‰È·ÙÚÔÊ‹, ‡„Ô˘˜ 900 ¢ÚÒ, ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ.™ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÔÚÔ ÁÔÓ¤· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‡ÔÚÔ Î·È ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ Ë ‰È·‚›ˆÛË ÙÔ˘. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ·Ù¤Ú·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÌË ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Â͉ÈÒ¯ıË ·fi ÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ·‰ÂÏ-

ÊÒÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌËÓÈ·›ˆ˜ ÁÈ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï-

„Ë ÂÚ›Ô˘ 2.000 ¢ÚÒ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔ ∂∫∞™, Êı¿ÓÂÈ

ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 680 ¢ÚÒ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó· ·fi ÙË ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘.ªÂ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ‡„Ô˘˜ 2.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ·fi ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘. ΔÂÏÈο ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ 900 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÔÛfi Ô˘ -fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿- ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‰È·‚›ˆÛË ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Î¿ı ̋ӷ, Î·È Â¿Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ›, Ô ÁÈÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÙfiÎÔ.


M·ÁÓËÛ›· 11

TPITH 15 º∂μƒOYAPI√À 2011

ΔÔ «∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË» Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ÚÈÓ ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· 100 ÂÈ‚¿Ù˜ ÏÔ›Ô˘

ÏÏ·Á‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· 100 ÂÈ‚¿Ù˜, ΢ڛˆ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù·Í›‰Â˘·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÏÔ›Ô “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ, ˘¤ÛÙË Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. Œˆ˜ Î·È ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› fiÙÂ Î·È ÔÈÔ ÏÔ›Ô ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ (·fi ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜) Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ “™ÎÈ¿ıÔ˜ ∂ÍÚ¤˜” Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ÚÔ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

Ãı˜ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË” ·¤Ï¢Û ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì 101 ÂÈ‚¿Ù˜, Ù¤ÛÛÂÚ· πÃ Î·È 15 ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÚÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ Ù·Í›‰È, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ì˯·Ó‹. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌË Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ˆ˜ ÙÔ ÏÔ›Ô ˘¤ÛÙË ‚Ï¿‚Ë Û ̛· Ì˯·Ó‹ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ÏÔ›Ô Â¤ÛÙÚ„ ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 11.15, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈıÂÒÚËÛË ·fi ÙÔ ΔÔÈÎfi ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ¶ÏÔ›ˆÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠıÚ·‡ÛË ÂÌ‚fiÏÔ˘ Î·È ¯ÈÙˆÓ›Ô˘ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ ·ÚÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜. ∞fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ··ÁÔÚ‡ıËÎÂ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏfiˆÓ ̤¯ÚÈ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ï¿‚˘ Î·È ÚÔÛÎfiÌÈÛ˘ ‚‚·ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÎÏ¿Û˘ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ· ÓËÔÁÓÒÌÔÓ·. ŸÙ·Ó Ù· ηڿ‚È ¤‰ÂÛ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ̤۷ Û ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÍÂÊfiÚÙˆÛ ԯ‹Ì·Ù· Î·È ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. ™Â ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ı¤ÛË ‹Ù·Ó Ô‰ËÁÔ›

ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Â›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË “£” ›¯·Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÈÓ ÙȘ 9 ÁÈ· Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿. ∂›¯·Ó ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ ›·Ó: ◊ Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË (·Ó ÙÂÏÈο ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ì ԯËÌ·Ù·ÁˆÁfi ÏÔ›Ô) ‹ Ó· ÂÈ-

ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·fi ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· Ù·Í›‰È ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ¯ı˜ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È ÓÙfiÈÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿. Δ· Û¯¤‰È· fï˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜

Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ - ÂÂÈÛԉȷÎÔ‡ - ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘, Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. “£· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙÔ ÈÙ¿ÌÂÓÔ ‰ÂÏÊ›ÓÈ. ∞Ï¿ ¯¿Û·Ì ÙË ÌÈÛ‹ ̤ڷ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚËı‹Î·Ì ϛÁÔ Ì ÙÔ ÚˆÈÓfi” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™·ÓÙÔÚ›ÓË”ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÛÙȘ 14.30 Ì ÙÔ “º§∞´¡°∫ ∫∞Δ 5”. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÛˆÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›Ô˘, ÛÙȘ 3 Ì.Ì., ÙÔ˘ “º§∞´¡°∫ ¡Δ√§ºπ¡ 15”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ì ԯ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó. ∞Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Û‡ÓÙÔÌ· ›Ûˆ˜ ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ∞fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÔ‡ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂ÓÒ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

¢ÈÎËÁfiÚÔÈ: ¢›ˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ¡¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ·Ô¯‹ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √Ìfiʈӷ ¯ı˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∞ÎfiÌË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ‰›ˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∞fi ÌÂÚ›‰· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ¯ı˜ ÚÔÙ¿ıËΠηٿÏË„Ë ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ), fï˜ ÌÂÙ¿ ·fi „ËÊÔÊÔÚ›· - Î·È Ì „‹ÊÔ˘˜ 87 ¤Ó·ÓÙÈ 45 - ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË Î·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ı· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜. ∏ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ‹Ù·Ó - ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ - ηٿÌÂÛÙË ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÚ-

Á·Û›Â˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ 55 ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ - ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¢.™. §¿ÚÈÛ·˜, μfiÏÔ˘, ¶¿ÙÚ·˜, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ - ÏËÓ ÙˆÓ ¢.™. Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¤ÓÙ ™˘ÏÏfiÁˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô ÎÏ¿‰Ô˜, Û ·ÓÙ›-

ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ (.¯. Δ∂∂) ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓˆÙÈÎfi˜ Î·È Ì ‰ÈÂΉÈÎËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Â›Ó·È:Δ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ

ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó ÂÏÏ›„ÂÈ ÂÓfi˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ “ÈӷΛԢ ʷ΋˜”. Δ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ “¯Ù·Ô‰ÈÔ‡”, ÔÈ Ôԛ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· - Û ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi - “ÂÙ·›ÚˆÓ” ÙÔ˘˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋ ‡ÏË, fiÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ “ÂÙ·›ÚÔÈ” ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÎËÁÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÂΛ fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÊÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ˆ˜ “˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·” ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û·Ó “·Ù˙¤ÓÙˉ˜” Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ï¿ ‰ÈÂÎÂڷȈÙÈο. ∂ÈϤÔÓ - fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË - ÔÚ·Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏÈÁÔˆÏÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, “ηÚ٤ϔ, Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó “·ÛÊ˘Í›·” ÛÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË “ÂχıÂÚË” ·ÁÔÚ¿ ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ófiı¢ÛË ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ŸÛÔÓ·ÊÔÚ¿ÛÙËÓ·ÍÈÔÏfiÁËÛËÙÔ˘·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘-

√È «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

¢ÈÒÎÔÓÙ·È ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË ¶ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ¿ÛÎËÛÂ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Û „ËÛÙ·ÚÈ¿, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· η٤ÏËÁ Û ÙÚ·Áˆ‰›·. ŒÓ·˜ 42¯ÚÔÓÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤Ó·˜ 49¯ÚÔÓÔ˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÚfiıÂÛË Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ - Î·È ÔÈÓÈο - ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ì‹Ó˘Û˘ Ô ¤Ó·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÈÓ¿ÎˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÙ·Ó Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ

ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘ ÙÔÓ ÚÔÛ¤‚·ÏÂ. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ê¿ÓËΠӷ ¤ÏËÍ ÂΛ, fï˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â·Ó‹Ïı ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÈÛÙfiÏÈ. ª‹Î ÛÙÔ Ì·Á·˙› Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ ·ÂÈÏ›. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘ÌÏÔ΋, ¤ÂÛ·Ó ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ› - Â˘Ù˘¯Ò˜, ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ - ÂÓÒ Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘, fiˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÙÔÓ ·›ÏËÛ Ì Ì·ÏÙ¿. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¤ÏËÍ ηıÒ˜ ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ÚÈÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ·Ù‹ıËΠÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ 42¯ÚÔÓÔ˜ η٤ıÂÛ fï˜ Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË

Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘. ΔÔ Úˆ› ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 49¯ÚÔÓÔ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÚfiıÂÛË, ‚Ï·ÛÊËÌ›·, Â͇‚ÚÈÛË, ·ÂÈÏ‹, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·, ÔÏÔ¯ÚËÛ›· Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ‰›ˆÍË ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜, Â›Û˘ ·fi ÚfiıÂÛË, ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. Ãı˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ô Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì fiÚÔ˘˜ Î·È Ì ‰È¿Ù·ÍË ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. √ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÔÏÔÁÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ. ∫.

Ú›·˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ÈÔ Ì·¯ËÙÈ΋ Î·È Ì·˙È΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ÂÓÒ ÂÈÎÚ›ıËÎÂ Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ·ıËÓ·˚ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ ÁÚ·Ù‹‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·ÛÙËӌӈÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٷϋ„ÂȘ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ ªÂÁ¿ÚˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë̤ڷ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ô¯‹˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ŒÌÔÚÔ˜ ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ·˘ÙÔ˘ÚÔÏËı› ÏfiÁˆ ¤ÍˆÛ˘... ∏ ÔÈÎÙÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ·˘ÙÔ˘ÚfiÏËÛ˘ ηٷÛÙËÌ·Ù¿Ú¯Ë ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞Ï. ª·Á·ÏÈfi˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÚÔ ‰ÂηÂÓıË̤ÚÔ˘ ÂÚ›Ô˘ ÁÓˆÛÙfi˜ ¤ÌÔÚÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘, ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ı¤ÛÂÈ Ù¤ÚÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·˘ÙÔ˘ÚÔÏËı› Ì ‚ÂÓ˙›ÓË, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÛˆÛ·Ó, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 45¯ÚÔÓÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜. √ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ¤Êı·Û ÛÙÔ “·Ì‹Ó”, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (¤ÍˆÛË), ηıÒ˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÂÓÔ›ÎÈ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÌÔÚÔÈ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ·ÏÏÔ‡ ÌÂÚÔο̷ٷ... ¶ÚfiÛÊ·Ù·, fiˆ˜ ›¯Â ÁÚ·Ê› ÛÙË “£”, ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÚÔο̷ٷ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘... ™ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ, ·˘Ù¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ··ÁÔÚ¢ÙÈο. ŒÙÛÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ê˘Á‹ ÚÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÍÂÓÔ›ÎÈ·ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó.∂Í¿ÏÏÔ˘ ¤ÌÔÚÔÈ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·Á·ÏÈfi˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ‹ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜. Œ¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Î·È Ù· ¤ÓÛËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó. ™ÙÔÓ √∞∂∂ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ڇıÌÈÛË Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ‹ ÚÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 12

TPITH 15 ºEBPOYAPI√À 2011

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜

ÀÂÚÙÂÚÔ‡Ó ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ªË ÓfiÌÈ̘ ‰·¿Ó˜ 252.000 ¢ÚÒ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜

Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 14,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ, ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ÂÎηı·ÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 10,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ˘ÔÁڷʛۘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 14,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∏ ›‰È· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË ·ÛÊ·Ï‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ηıÒ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.π‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÙ¿ÚÈ· Á˘ ·fi ÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ÿÓÈ· ‹ ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó (ËÁ¤˜, Ï·ÙÔÌ›· Î.·.), Ù· ¯ÚÂfiÁÚ·Ê·, ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î.Ï., ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·ı·Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞Ó Î·È Ë ›‰È· Ë ·ÚÌfi‰È· ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Û ı¤ÛË ¯ı˜ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó Ë ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÔÚΈÙÒÓ ÂÎÙÈÌËÙÒÓ, Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‹ ÂÌÔÚÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î.·., ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î.·., Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ÔÛfi 252.428, 26 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ÔÛ¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÌË ÂÎηı·ÚÈṲ̂Ó˜ (ÌË ÓfiÌÈ̘ ‰·¿Ó˜).

™Â ÂÚÒÙËÛË Ù˘ “£” ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‰··ÓÒÓ ˆ˜ ÌË ÓfiÌÈ̈Ó, Ë ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô‡Ù ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. “ªÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ‹Ù·Ó Ì ÂÓÙ¤ÏÂÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ¤ÚÁ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÛÎÔfi ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÂÏÏÈ‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È ÁÈ ·˘Ùfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ˆ˜ ÌË ÓfiÌÈ̘ ‰·¿Ó˜”. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ›Ó·Î· Î·È ÛÙË ÛÙ‹ÏË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ˘ÔÁڷʛۘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ‡„Ô˘˜ 14,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ “¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› fiϘ ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ¤ÚÁ·, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜”. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ˘fiÏÔÈ· ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ 2010, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2.404.856 ¢ÚÒ, “ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌËÓ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜”. ™˘ÓÔÙÈο, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 14.534.668 ¢ÚÒ (Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÛʷϤ˜) Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Û 14.444.166 ¢ÚÒ Î·È 10.530.956 ¢ÚÒ, ÔÛ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÂıÓÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ¤ÚÁ· ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ı· ̷ٷȈıÔ‡Ó ¤ÚÁ·, ı· ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ı· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÚÔÌ‹ıÂȘ Î.·. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚfiÛÊ·Ù·, ¯ˆÚ›˜, fï˜, Ó· ÌÔÚ›, ·ÎfiÌË, Ó· ÂÍ·¯ı› ·ÛʷϤ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·Ó·ÊÔ-

∂›ıÂÛË ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù˘ “·‰˘Ó·Ì›· ¿ÛÎËÛ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·” ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜, ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. “∫·ÏÒ˜ Î·Ù¤Ê˘ÁÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ·ÏÏ¿ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ; ΔÔÓ Î·Ù·‰Èο˙Ô˘ÌÂ. °È·Ù› ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔ ·fiÚÈÛÙË Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿; √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ fiÊÂÈÏ ӷ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÂÓË̤ڈÛË ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ∞Ú¯‹. ŒÁÈÓ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. £¤ÏÔ˘Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. À¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÎÈ ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô Ù·Ì›·˜ ‰Ô‡Ï¢ ¤ÙÛÈ 12 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ¤Ú¢ӷ Ó· ¿ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜. ∞ÏÏ¿ fi,ÙÈ ‚Ú·‰‡ÓÂÈ, ͯÓȤٷȔ, ›Â. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ¤Î·Ó ˘¤Ú‚·ÛË ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û ¿ÙÔÌ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘. “¶ÚÔÙ¿Í·Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, ‹ıÔ˜, ÁÓÒÛË Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∂-

ÚÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ∞’/ıÌÈÔ˘˜ √Δ∞ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜, Û ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û ٤ÛÛÂÚȘ (4) Ê¿ÛÂȘ. °È· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ∞’ Ê¿ÛË Î·Ù¤‰ÂÈÍ ¯ÚËÌ·ÙÈο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1.400.000,00 ú. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ¯ı˜, ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË μ’ Ê¿ÛË Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ÂÎηı·ÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ˘ÔÁڷʛۘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ›ÙˆÓ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·. Δ· ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 10.530.956,96 ú. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ˘ÔÁڷʛۘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ· Î·È ÌÂϤÙ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 14.444.166,17 ú, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜, fï˜, Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË °’ Ê¿ÛË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ

¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÎfiÌË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ 2010, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2.404.856,13 ú, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ı· Â·ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó, Ì ‚¿ÛË Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ηÈ, Èı·Ófiٷٷ, ‰Â ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ·Ó fi¯È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 14.534.668,85 ú, ÔÛfi Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ›ÛÚ·Í‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ·˘ÙÒÓ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·Ú·ÁÚ·ÊÔ‡Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Úfi‰Ô˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙË ‚‚·›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·Í‹ ÙÔ˘˜ - ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ηٿ ÙË ¢’ Ê¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜. ∞fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ·¯ı›, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ 1985. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÔ‚·Úfi ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹-

ÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ¡¶¢¢ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÚfiÛÊ·Ù·, ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2011, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 6.100.000,00 ú, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ó¤Î˘„Â, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Ù·Ì›· ÙˆÓ ¡¶¢¢ Î·È ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ Ê¿ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ë ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘”.

°È· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ «·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ» ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ

∂›ıÂÛË ∑. ª·ÎÚ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ¶ÚfiÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ Ì›˜ ˆ˜ ·Ú¿Ù·ÍË, ¤¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∂¿Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÙfiÙ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ì Â› ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ıÂÛÌÔ‡˜ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢™, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, Ë Î. ª·ÎÚ‹ η٤ıÂÛ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ, ÙË

ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ™ÙÔ ı¤Ì·, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. ¶. ª·Ù˙ȿη˜ (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£), ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ∂¶™£ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÙ·ıÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÙÔÓ›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÙÔ ıÂÒÚËÛ ·Ú¿ÓÔÌÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë Î. ª·ÎÚ‹, Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ù˘ Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ. “∂ÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ¶fiÚÈÛÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. ∂›Ó·È ÂÈfiÏ·ÈÔ Ó· ϤÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ı· ‰Ô‡Ì ÂΛ ̤۷ ·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÔÌfiʈÓ˜, ·Ó ‹Ù·Ó ÓfiÌÈ̘ Î.¿.”. ∞ÓÙÒÓ˘ ∂. ºˆÎ›‰Ë˜


M·ÁÓËÛ›· 13

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù·, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ·Î›ÓËÙ·, fiˆ˜ Î·È ·˘Ù¿ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜

ªÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ª

ÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÌË ·ÍÈÔÔÈË̤ÓË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÙ‹Ì·Ù·, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ·Î›ÓËÙ·, ·Î›ÓËÙ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, Û‡Ìʈӷ ˆÛÙfiÛÔ Ì ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “ÊÈϤٷ” ÁÈ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ù· ‰‡Ô ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Â›Û˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™Â ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈο ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· (∂Δ∞), fiÔ˘ Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ· ·Î›ÓËÙ· (ÂÚ› Ù· 800 Î·È ϤÔÓ). 71 ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 61 ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, 14 ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, 4 ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Î·È 642 ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ™Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÎÙ›ÛÌ·Ù·. Δ· ÎÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ó Î·È Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ, Ë ÀËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Î·Ù··ÙË̤ӷ ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È 12 ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ÎÙ‹Ì·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 10 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È fiÏ· ϤÔÓ Â·Ê›ÂÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· „ËÊÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¯ˆÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ.

“ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÀËÚÂÛ›·, ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ηٷ·ÙÔ‡Ó Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È” , ·Ó¤ÊÂÚ Û٤ϯԘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Â›Ó·È 72.000 ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹Ì·Ù·- ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ 272 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, 41.000 ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ÎÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ 370 ·Î›ÓËÙ· -“ÊÈϤٷ” 70.000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ·Í›·˜ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ∂Δ∞ Î·È 34.000 ·Î›ÓËÙ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù··ÙË̤ӷ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ∂Δ∞ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ: -™ÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÔ˘ÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 17.985 Ù.Ì. Î·È ·ÈÁÈ·Ïfi˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 530 ̤ÙÚˆÓ (Û‡ÓÔÏÔ 28.585 Ù.Ì. ÙÔ •ÂÓ›·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÌÈÛıˆı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û ȉÈÒÙË). -∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ªÔ˘ÛÏ‹ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 453 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ·. -∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi Â›Û˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÎÙ·Û˘ 738 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ·. -ŒÎÙ·ÛË 9.300 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·. -∫Ù‹Ì· Î·È ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∂˘·ÁÁÂÏÈÓ¿ÎË ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘, 510 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÎÙ›ÛÌ·. -¢·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 12.468 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú·ÎÔÓÙfiÛ¯ÈÛÌ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. -ŒÎÙ·ÛË 152.578 Ù.Ì. Î·È ·ÈÁÈ·-

Ïfi˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 550 Ì. ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· (Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 163.578 Ù.Ì. fiÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÂÁÂÚıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡). -ŒÎÙ·ÛË Ì ·ÈÁÈ·Ïfi ÛÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 448.995 Ù.Ì. -¢·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 35.000 Ù.Ì. ÛÙËÓ •ÈÓfi‚Ú˘ÛË ¶ËÏ›Ô˘. -∂‰·ÊÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 663 Ù.Ì. Ì ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. -∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ™ÈÛÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û· ¤ÎÙ·ÛË 231 Ù.Ì. -•ÂÓ›· ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ, ÛÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜, Ì ‰·ÊÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 64.490 Ù.Ì. ∂›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ 1963, ˆÛÙfiÛÔ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. -•ÂÓ›· ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Ì ‰·ÊÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 14.476 Ù.Ì. ∂›¯Â ·ÓÂÁÂÚı› ÙÔ 1955. -ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡

20.536 Ù.Ì. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· •ÂÓ›· μfiÏÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 22.000 Ù.Ì. Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 11.749 Ù.Ì., ¤¯Ô˘Ó ÂίˆÚËı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÎÌÈÛıˆı› ·’ ·˘ÙfiÓ Û ȉÈÒÙ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ô˘ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó.

Δ· “ÊÈϤٷ” ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· “ºÈϤٷ” ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ‰‡Ô ·fi Ù· 40 ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ ‰Â ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ‹‰Ë ·ÂÚÔÔÚÈο Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÔÙÈΤ˜.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” , ¤ÎÙ·Û˘ 300 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛȈÙÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÌÔÚ› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ó· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ·’ ·˘Ùfi Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Û’ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ∞ı‹Ó·˜£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. °È’ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È ÎÈ ·˘Ùfi “ÊÈϤÙÔ” Û ÂӉ¯fiÌÂÓË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠۇÁ¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 8.925 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰¤Î· ı‡Ú˜ ÙÛÂÎ ÈÓ). ΔÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘fiÁÂÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ (ÂΛ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÓÙÈÔ‡ÙÈ ÊÚÈ, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î.·Ï.) ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ 1500 ÂÈ‚·ÙÒÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘·ÔÁ›ˆÛ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù‡Ô˘ “ªfiÈÓÁÎ 737” Î·È 80 ÌÈÎÚÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Â-

›Û˘ “ÊÈϤÙÔ” , ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÙÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂÈ‚·ÙÈÎfi Ì ¤Ó·Ó ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙ·ıÌfi (Ù¤ÚÌÈÓ·Ï). √ ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ “π¿ÛˆÓ” Â›Ó·È ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰fiÌËÛ˘ 5.500 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Î¿Ï˘„˘ 2752 Ù.Ì. Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÏfiˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·›ıÔ˘Û˜ ·Ê›ÍˆÓ-·Ó·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÁÚ·Ê›· ·Ú¯ÒÓ (ΔÂψÓ›Ô, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¢È·‚·ÙËÚ›ˆÓ, §ÈÌÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·), È·ÙÚ›Ô, ·›ıÔ˘Û· VIPS, ηٿÛÙËÌ· ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙˆÓ ÂȉÒÓ, ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ¯ÒÚÔ Ê‡Ï·Í˘ ·ÔÛ΢ÒÓ, ÁÚ·ÊÂ›Ô ·ÚÔ¯‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î.Ï.. ∂›Û˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfi˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¤Á·Û˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÎÙÔÏÔ›·˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ¯ÒÚÔÈ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ, ηٿÛÙËÌ· ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ΔÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 17 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ™ÙÔÓ fiÚÔÊÔ Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ·›ıÔ˘Û˜ 1133 Ù.Ì. ÂοÛÙË, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ‹ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ οı ·›ıÔ˘Û· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ 500 ·ÙfïÓ.

•ÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ηٿ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿

∞ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ •∂∫π¡∞ ·fi Û‹ÌÂÚ· 15 ºÂ-

‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ μfiÏÔ˘ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 38, ÎÙ›ÚÈÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘). ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÏÊ·‚ËÙÈο Î·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 Î·È 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ·ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÛˆÓ Ù· Â›ıÂÙ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ∞, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ μ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 Î·È 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛˆÓ Ù· Â›ıÂÙ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó °, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ¢, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ∂ Î·È ∑, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ∏, £ Î·È π, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË 25, 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ∫, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi §, ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·-

Û΢‹, ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 3, 4, 8 Î·È 9 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ª, ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 10 Î·È 11 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ¡, • Î·È √, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË 14, 15, 16 Î·È 17 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ¶, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· 18 Î·È 21 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ƒ Î·È ™, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË 22, 23 Î·È 24 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Δ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi À Î·È º Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 29 Î·È 30 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÛˆÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ã, æ Î·È ø.

¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¢.∫.Δ. 2011 ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ηو٤ڈ fiÚÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ (.¯. ∞ Ì ∞ Ì ·Ó·ËÚ›· 67% Î·È ¿Óˆ Î.Ï.): ªÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ì ·ÙÔÌÈÎfi/ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 17.000 ú. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ (¢‡Ô ¿ÙÔÌ·) Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 25.000 ú. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ (ΔÚ›· ¿ÙÔÌ·) Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 33.000 ú. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ (Δ¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, ÌÂ

ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 41.000 ú - √Ãπ ÔχÙÂÎÓÔÈ) ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ (¶ÔχÙÂÎÓÔÈ) Ì ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·: 50.000 ú. ø˜ ‰Ëψı¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÂÈÛfi‰ËÌ· (·ÙÔÌÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ‹ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÈÙ›· ‹ ËÁ‹ ·ÓÂÍ·Úًو˜ Â¿Ó ÊÔÚÔÏÔÁ›ٷÈ. ™Â ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ó¿ ·›ÙËÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¢ÂÏÙ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2006. ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË (·È‰È¿) οو ÙˆÓ ¤ÓÙ (5) ‰ÂÓ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ‰ÂÓ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛË Î·È ‰ÂÓ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ¢.∫.Δ. ∞ÎfiÌË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÔχÙÂÎÓˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ (·fi 3 ·È‰È¿ Î·È ¿Óˆ) Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÔˆÛ‰‹-

ÔÙ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ ‰›Ô “¶√§ÀΔ∂∫¡√™” Î·È Ó· ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ·È‰È¿ ¿Óˆ

ÙˆÓ ¤ÓÙ (5) ÂÙÒÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·ÓÂ-

Í¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË, ÙÔ fiÚÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È 50.000 ú.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ™Ù¤ÁË ¢È·‚›ˆÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ΔËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫Â.™.∞.∞.ª), Ì ÛÎÔfi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·, ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¶¤ÙÚÔ ΔÔÌ¿Ú·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. “ø˜ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ Û ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ì ·Ó·ËÚ›·”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Â.™.∞.∞.ª ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ ∞Ó¿Ù˘ÍË ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ - ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ Â˘·ıÒÓ ·ÙfïӔ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ù¤Á˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÌÂ∞ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È Ï‡ÛË Û’ ·˘Ùfi ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÌË ¯·ı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˙ËÙ› ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫Â.™.∞.∞.ª. ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÂÙÒÓ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô, ÌÈ·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÎÙËÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 5 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¤Ó·Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, Ë ‡·ÚÍË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ º∂∫ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ™Ù¤Á˘ ÀÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘, Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛÂ Î·È Ì ÙÔÓ °.°. ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î. °. ∫·ÙÚÈ‚¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÌË ‚›·È˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó˘·ÎÔ‹˜ μȈ̷ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÌË-‚›·ÈË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó˘·ÎÔ‹ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ÙȘ 6 Ò˜ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 135 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜).

TPITH 15 ºEBPOYAPI√À 2011

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘

™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ∂ȉ›ˆÍË ÛÙ·ıÂÚfi ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ

ıÈÌÔÙ˘È΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. ∂˘Ú. ¢ÔÓÙ¿˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ÔÈ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ¡·Ù. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ.

“ºÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶¿ÁÈ· ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘Ó·›ÓÂÛË”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ıÂÛÌÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· ··ÓÙ¿ fiÙÈ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ.

«¶·ÚÒÓ» ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘, Ë ÔÔ›· ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘

¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜. μ·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. “•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ηϿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘, ÌÔÓ·‰È΋ “Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡”, Ê˘ÛÈο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ “ÔÌڤϷ” Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›-

Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, η ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÎıÂÛË Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 2 ¤ˆ˜ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·¢ı›·˜ Ù‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯›·ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘Ô‰ÔÌ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ӷ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ê›ÍÂȘ, ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù‹ÛÂˆÓ Û 12ÌËÓË ‚¿ÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ›‰È·. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. √Ì¿‰· ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∏Ï. ÃÔ‡ÛÙË. “∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‹ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ∂›Ó·È ı¤Ì· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÔÏÏÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì “fi¯ËÌ·” ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

Δƒ∞π¡√™∂: «¡·È» ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ΔËÓ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ °∞π∞√™∂ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë §¿ÚÈÛ·˜ Î. ƒ¤Ó·˜ ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Î. ™‡ÚÔ˘ ª·ÚÌÔ‡ÙË. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏfiÁËÛ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “Jessica”, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ì ÂȉÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ È‰›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ “ηı·Ú‹˜” ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Jessica” ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ °∞π∞√™∂. √È Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È °∞π∞√™∂ ÂͤÊÚ·Û·Ó, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÌÒÓ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙË μπ¶∂ §¿ÚÈÛ·˜, ÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Δƒ∞π¡√™∂ ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ “¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ” ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶fiÏÔ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, Û˘Á¯·›ÚÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi

ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ÎÚÈÓÂ

·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √

Î. ∞ı. ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ı‹Ó·˜ - ∫·Ï·Ì¿Î·˜ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ˙‡ÁË (ÚˆÈÓfi - ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi) ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤ıÂÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ Î. ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚÔÎÚ¿ÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ı· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì›ˆÛË ¤ˆ˜ Î·È 23%. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· £ÂÌ·ÙÈÎfi ΔÚ¤ÓÔ ªÂÙÂÒÚˆÓ, ÂÓÒ Ù¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ ΔÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ÚÂ˙›Ó·˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È °∞π∞√™∂, ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ §¿ÚÈÛ·˜-μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, Ù˘ μπ¶∂-∂Δμ∞ Î·È ÙÔ˘ √§μ.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÀÁ›·-¶·È‰Â›· ·fi ÙË «£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË» ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ÀÁ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÀÁ›·˜ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛÂˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ÙÔ Ô-

Ô›Ô ‚ϤÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¯›˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ó›˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› Ì›· ÛˆÛÙ‹ χÛË Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘Ùfi ı¤Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË”. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙÈ “‚ϤÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘ÛÙÔΛ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙ· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¶·È‰Â›· Î·È Ù˘ ÀÁ›·˜, ·ÔÊ·Û›Û·Ì ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̛· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, fiÔ˘ fiÏÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ”.


M·ÁÓËÛ›· 15

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

ªÂ ÏÔοÌÈ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÍ¿ÚıÚˆÛ ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∫‡Îψ̷ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ Œ‰Ú· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Èı·ÓÒ˜ Ó· ‹Ù·Ó Ô μfiÏÔ˜

ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (™¢√∂) £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ËÁ¤˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï·ıÚÂÌÔÚ›· Ì ÊÔÚÔÎÏÔ‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ›Ûˆ˜ Î·È ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Èı·ÓfiÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ™¢√∂ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ù· ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ˘fiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ Ï·ıÚ·›· ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Ì ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ™ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯ÂÈ ÙËÚËı› οıÂ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÚıÚˆı› fiÏÔ ÙÔ Î‡Îψ̷. ∏ Ï·ıÚÂÌÔÚ›· η˘Û›ÌˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚÔ, ˆ˜ ΛÓËÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ 60%. ∏ ·Ú·ÓÔÌ›· Û˘Ó›ÛٷٷÈ: * ™ÙË ÊÔÚÔÎÏÔ‹, Ë ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘. * ™ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ԯڈ̷ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·

Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜. * ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ˆÏËıÔ‡Ó Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ÙfiÓÔ˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· οÔÈ· ͤÓË ·ÁÔÚ¿ Î·È Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ·, ÚÔÛʤÚÂÈ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÊÔÚÔÎÏÔ‹ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ.

√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ï·ıÚ·›Ô˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆ˜ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‹ ΛÓËÛ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÂÙڤϷÈÔ Ì¤Ûˆ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌÒÓ ÏÔ›ˆÓ. Δ· ÏÔ›· ‰ÂÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÊÙËÓfi Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÂÙڤϷÈÔ ˆ˜ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙËÓ

∂ÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ

√ÊÂÈϤ˜ 2 ÂÎ. ú “·Ú¤Ï·‚” Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Δ√

Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 2.087.705 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ª. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› Û ·Ó¿ıÂÛË Û ÔÚΈÙÔ‡˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™ÒÌ· ÁÈ· ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÎÔÈÓÔÔÈËı›Û˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ȉȈÙÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ ªËÏÂÒÓ, ∞ÊÂÙÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 2.087.705, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ·Ó¤ÁÓˆÛ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∫·Ù¿Û¯ÂÛË ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÔÛfi 75.075,62 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ Û ·Î›ÓËÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫·Ú٤Ϸ ·fi ȉÈÒÙË ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 31-05-2005 ¤ˆ˜ 29-122006 Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 2.650 ¢ÚÒ Î·È ·fi 29-01-2003 ¤ˆ˜ 2003-2007 ÔÛÔ‡ 29.967 ¢ÚÒ. ¢‹ÏˆÛË - fi¯ÏËÛË ÏËڈ̋˜ ·fi Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¿Ï·Û˘ ·Ú·Ï›·˜ ªËϛӷ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ·Ú·Ï›·˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Ì ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È Ï·ÎÔÛÙÚÒÛˆÓ. ¢È·Ù·Á‹ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÔÛfi 28.441 ¢ÚÒ ·fi ȉÈÒÙË Ì˯·ÓÈÎfi ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ. μ‚·›ˆÛË È‰ÈÒÙË ÁÈ· ÔÊÂÈÏ‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 22.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Â›Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ∞ÊÂÙÒÓ ÔÛÔ‡ 16.000 ¢ÚÒ. ¶ÚÔÛËÌ›ˆÛË ˘Ôı‹Î˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÔÛfi 221.253,80 ¢ÚÒ Û ·Î›ÓËÙÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÔÛÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ ϤÔÓ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘. ∫·Ú٤Ϸ ȉÈÒÙË ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ ·fi 1-1-2002 ¤ˆ˜ 3112-2010 ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ

ªËÏÂÒÓ ÔÛÔ‡ 114.431,39 ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÊÂÈÏÒÓ π∫∞ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ÔÛÔ‡ 649.140,31 ¢ÚÒ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ï‹ıÔ˜ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÔÛÔ‡ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·, ·fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı·, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Ù¤ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. £. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¯Ú‹ÛÂȘ Ôχ ÚÈÓ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ıËÙ›·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ù¤ˆ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Û ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂηı·ÚÈÛÙ›” , Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚Â Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·È ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‚¤‚·È· Û ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÙÈÌ‹. √˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛÔ ÂÙڤϷÈÔ ‚¿˙ÂÈ ¤Ó· ÏÔ›Ô ÛÙ· ÓÙ¿ÎÈ· (ÂȉÈΤ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ η˘Û›ÌˆÓ), Ô‡Ù fiÛÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ. ªÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‹Ú 25 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÂÙ·È Û ÌÈÎÚ¿ Ù¿ÓÎÂÚ (ÛϤÈ·) ‹ ·ÔıË·ÂÙ·È Û ÎÚ˘Ê¤˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË Ì·‡ÚË ·ÁÔÚ¿. √ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ψÙÒÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓfiÏÔȈÓ, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ·fi Ù· ÙÂψÓ›·, ηıÒ˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù·¯‡ÏÔ· ÛοÊË. ŒÙÛÈ Ù· ÛϤÈ· (Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›·) ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·. °È· Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› ¤ÏÂÁ¯Ô, ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·›ÙËÌ· ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi.

∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ η˘Û›ÌÔ˘ ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ ·Ôı‹Î˜ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Â›Ù Ì ·Ú¿ÓÔÌ· ‚˘Ù›·, ›Ù ̤ۈ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ “Ï¢ÎÒÓ” ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ. √È ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ·fi Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ˘fiÁÂȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÂÓÙfi˜ Ú·ÙËÚ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ›. §‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ, ÁÈ· ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ, Ì ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ·. °È· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë Ï·ıÚÂÌÔÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ê˘ÛÈο Ï·ÛÙ¿ ‹ ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÔÛfiÙËÙ˜ Ï·ıÚ·›ˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ªÂ ·˘ÙfiʈÚÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂΉ›‰Ô˘Ó Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÊfiÚˆÓ ¿Óˆ ·fi 15.000 ¢ÚÒ. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο ÁÈ· ͤÏ˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ı· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈÓ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È Î¿ıÂÈÚÍË ‰¤Î· ÂÙÒÓ.

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ “Δ√ ∑∏Δ∏ª∞ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘, ¤Á΢Ú˘ Î·È ‰›Î·È˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οÔÈÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÁÁÂÏÏfiÌÂÓÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Ì ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ̤ÙÚ· fiÛÔ ÎÈ Â¿Ó ·˘Ù¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË” . ∞˘Ùfi ‰‹ÏˆÛÂ Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù˘ ¡.¢., ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ηٿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ “™‡ÛÙ·ÛË °Ú·Ê›Ԣ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ∞˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” . √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “Ì›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË, Û ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وӔ , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì·˜ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ∂∫¢∏§ø™∏ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ı¤Ì· “√È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∫∂” . ΔËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. °. ª·Ú›ÓÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 16

TPITH 15 ºEBPOYAPI√À 2011

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ «184» η٤ÚÚ¢Û ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÎÏ‹ÛˆÓ

∞·Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÁÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜

√˘Ú¤˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙÔ π∫∞

“∞·Ú¿‰ÂÎÙ˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙȘ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ™ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ, Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜: 1) ¢ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. 2) ∑ËÙ¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÈÛÙÒÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜, ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ Î·È ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÂÓ¤˜ ÏfiÁˆ ·Ú·›ÙËÛ˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ¿ÁÔÓ˘ ÂÎÏÔÁ‹˜. 3) £ÂˆÚ› ··Ú¿‰ÂÎÙË ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞∂π, Ù· ÔÔ›· ‰Â ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. 4) ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÍÈÔÏÔÁËÙÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î. ∏Ï›· ∑¤ÁÁÂÏË, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∑‹Û˘ ∫ÔÙÈÒÓ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ‰Ú¿ÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡, Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÔÈfiÓ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó Î¿ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. º.™.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ Î·È ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. £· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î·È ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 23˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

£

˘Ìfi˜, ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, Ù·Ï·ÈˆÚ›· Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘. ¢Âο‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Â› ÒÚ˜ ÛÙËÓ “Ô˘Ú¿”, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚfi, ηıÒ˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÂÌÙÈÎÒÓ. ∂›Û˘ ¯ı˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› “¤ÂÛ” ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Ú·ÓÙ‚ԇ “184”...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

÷Ìfi˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰Âο‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô-¤ÁÎÚÈÛË ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·Ú·ÂÌÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÁÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 150 ¢ÚÒ. ∏ “Ô˘Ú¿” ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ È·ÙÚÔ‡ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ (ÁÚ·ÊÂ›Ô ¡ 13) ¤Êı·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ È·ÙÚfi˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. “¶Úfi‚·Ù· ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›·. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë... ƒ·ÓÙ‚ԇ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÏ›ÛÔ˘ÌÂ, Ê¿Ú̷η ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘ÌÂ... ∞fi ÙȘ 7 Ë ÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÂÈÚ¿. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ Û ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ μfiÏÔ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ; √‡Ù ÔÈ ·ıÔÏfiÁÔÈ Ì·˜ Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ; ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ È·. ∞˜ Á˘Ú›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ó¢ÚÔÏfiÁÔ, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› Ì·˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˘˜. ¢Ô˘Ï¤„·Ì 40 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ π∫∞ Î. ™Ô˘ÏÙ¿Ó· ∫ÔÙÛÈÎÏ›‰Ô˘. “Œ¯ˆ ‚ÁÂÈ ·fi Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘. ª¤¯ÚÈ Î¿Ùˆ ÛÙË ÛοϷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜. ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹. ∫·È ÂÚ›ÌÂÓ· ¿‰Èη, η̛· Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ·›Û¯Ô˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ª·Ú›·. “◊ÌÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi. ∂›¯· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ‹Úı· Û‹ÌÂÚ·. ªÂ Â͢ËÚ¤ÙËÛÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, ‰ÂÓ Â›¯· Úfi‚ÏËÌ·. ªÔ˘ › fï˜ Ó· ¤Úıˆ ÛÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ Ó· ÙÔ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ”, ÚfiÛıÂÛ ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜. ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘

ÂÏÂÁÎÙ‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ʈÙÂÈÓÔ‡ ›Ó·Î· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ηıÒ˜ Ô ›Ó·Î·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ô Î¿ı ¤Ó·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¯·ÚÙ¿ÎÈ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó Î·È fiÙÂ Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘. “∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù¿ÓÙËÌ·. °È·Ù› Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Èο˙ÂÙ·È, fiÔÈÔ˜ Ù· ·Ú¿˙ÂÈ”, ÛËÌ›ˆÛ ¿ÏÏÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜, Ô˘ Â›Û˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙËÓ “Ô˘Ú¿”. ∞fi ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ›Ûˆ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ “184” ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ·˘Ùfi “¤ÂÛ”, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜.“√˘Ú¤˜” ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ π∫∞, fiÔ˘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó.

√È ÁÈ·ÙÚÔ› “ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹-

Ù·Ó Ó· Û˘ÛÛˆÚ¢ıÔ‡Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·Ú·ÂÌÙÈο ÁÈ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Û˘ÓÙ·Á¤˜ ¿Óˆ ·fi 150 ¢ÚÒ. Ÿ,ÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ì·˙‡ÙËΠÙfiÛÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â›”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °È·ÙÚÒÓ π∫∞ Î. ¶. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ™Ù· È·ÙÚ›· ¿ÓÙˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË, ÎÈÓ‹ıËΠ۠ηÓÔÓÈο Â›‰·, ¯ˆÚ›˜ ÔχˆÚË ·Ó·ÌÔÓ‹, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ·Ú¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ó· ÌËÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ fiÛˆÓ ÚԂϤÂÈ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÂÍ¤Ù·Û·Ó Î·È Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. “ÕÚ¯ÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÂÎÙÔÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂. √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂, Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ÙȘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ π∫∞, Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ π·ÙÚÈÎfi˜

ŒÛÔ‰· ̤¯ÚÈ Î·È 600.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰ÂοÌËÓÔ

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô: ¶¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ ΔËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ (Δ∂¶), ̤¯ÚÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›· Î·È ÙÔ Δ∂¶ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 23.000 ¢ÚÒ. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ fï˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ.Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ù· ¤ÓÙ ¢ÚÒ ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î¿ÔȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÛÙËÓ ‚¿ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÔÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó.∞˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· ηÈÚfi ·ÎfiÌË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ··ÓÙ¿ Û‡ÓÙÔÌ·, ÂÓÒ Î·È Ë 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ∏ ›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÛÙ· ∂›ÁÔÓÙ· Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î·È ÙȘ ·Ú·ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›· Î·È ÙÔ Δ∂¶ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 23.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi Ù· 14.000 ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ∂›ÁÔÓÙ· Î·È Ù· 9.000 ¢ÚÒ ·fi Ù· ∂͈ÙÂÚÈο π·ÙÚ›·. Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙ· 65.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· Û ‰¤Î· Ì‹Ó˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ 600.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÓÒ Î·È Ù· Δ·Ì›· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÓÔÛ‹ÏÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Â›ÁÔÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Δ∂¶ ›ӷÈ, fiÔÈÔ ÂÈÛ·¯ı› ÁÈ· ÓÔÛËÏ›·. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î·Óı҉˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ı· ÙÔ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙË-

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘, fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ π∫∞, fiÙ·Ó ÚÔÛÎÔÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿Ú‰ÚÔ ÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÈ· ÏËڈ̋, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó. √ ¶π™ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›Û΄Ë, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·ÙfiÈÓ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ π∫∞”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. Δ· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ·fi ¯ı˜ Î·È fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ Î. μÔÏÈÒÙË ı· ··ÈÙËı› ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÂÚ›Ô˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂, ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞. Δ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ô˘ Ì·Ù·ÈÒıËÎ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 5000 ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡. πˆÓ›·.

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¡¿ÓÔ˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ ™Î˘ÏÏ¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘Ó/ÛÌÒÓ ™Ô‡Ú˘, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜, ¢Ú˘ÌÒÓ·˜ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™Ô‡Ú˘ Î·È ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜, ¢Ú˘ÌÒÓ·˜ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ™Ô‡Ú˘, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·˜, ¢Ú˘ÌÒÓ·˜ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÓÈÙÚÔÚ‡·ÓÛ˘.

ŒÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

Ì·, ·ÊÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·Î›ÓËÙ· Ô˘ η٤¯ÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÌÏÔÎÒÓ È‰ÈÔÎÙËÛȷ΋˜ ʇÛˆ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Û Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ı· ȤÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ‰ÚÈο ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

EÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. Î.Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ Î·È √˘Ú·Ó›· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-¶··‰¿ÎË, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ŒÏÏÂÈ„Ë √‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘.√È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ηıfiÛÔÓ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÓËÛ› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï˘Êı› Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋. ∑ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ηıfiÛÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 17

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

¢˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¯ı˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘

“Ÿ¯È” Ì·ıËÙÒÓ-ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ

¢

˘Ó·ÌÈÎfi “fi¯È” ÛÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ›·Ó ¯ı˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜, ÂÓÒ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. °ÈÒÚÁÔ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. Δ· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ·ÚÈıÌÔ‡Ó 70 Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ Ë Ù¿ÛË Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÏÏÔ› ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. ∂›Û˘ ıÂÙÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∞ÚÂÙ‹ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ԇ̠“Ó·È” Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÙÔ ∂¶∞§ μÂ-

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¢∂∫∞¢∂™ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, ηıËÁËÙ¤˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙÔ˘ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÔ˘Ó ˘fiÌÓËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÁÈ· Ù· ‰Âο‰Â˜ ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̠ψÊÔÚ›· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ‹Á·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È Ó· ÂȉȈ¯ı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ·˘Ùfi˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙÈ ı· ÂÈÛËÁËı› Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¶.™.£.). Ÿˆ˜ › ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË - Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÛË̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ıˆÚ› ÙÔ ı¤Ì· Â›ÁÔÓ, ηıÒ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê‹Ì˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. ◊‰Ë ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ηٿÏË„Ë Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‚ڋΠۇÌʈÓÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜.

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÎÔÈÙ›‰· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

∞fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È... ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ °ÂˆÚÁ›· ¶··˙¤ÙË ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È. ∫¿ı Ë̤ڷ ͢Ó¿ÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, fiÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ 7.15 .Ì. ∫·È Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ·. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ›‰ÈÔ˜ “°ÔÏÁÔı¿˜” . ∞Ó Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì›· ÒÚ· ÂΛ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. “∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∂›Ó·È Ôχ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ë ÌÂٷΛÓËÛË, Î·È ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·ÏÏÔ‡ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ó” Ì·˜ ›Â. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ μÔÈ‚fiÓ‰·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ·˘ÍËı› ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ŒÙÛÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË §˘Î›Ԣ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÂÙ¿. ∂›Û˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 22 Ì·ıËÙ¤˜. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›·; ∏ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË Î·È Ë ‰È‰·ÎÙËÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∂.ª∂.μ√ªÔ˘ÛÂ›Ô §ÈÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô‰ËÁ› Û›ÁÔ˘Ú· Û ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∞Ó¿Ù˘ÍË Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È” .

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ʋ̘ ÁÈ· ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ì ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ΔȘ ʋ̘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·„‡ÛÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” . ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ηٿÏË„Ë. Ãı˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓ‹ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ù¿¯ıËΠÔÌfiʈӷ ηٿ Ù˘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘§˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √È ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ·›ÙÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο, ÁˆÁÚ·ÊÈο Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ οÙÔÈÎÔÈ ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ·ÊÔ‡ ·È‰È¿ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ™Â fiÏ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤‚·Ï ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ, Ù· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 19 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È Ôχ

ÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î. °ÚËÁfiÚ˘ ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜, ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ı· Á›ÓÔ˘Ì ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ Î·È ı· Â›Ó·È Ï˘ËÚfi ÁÈ· ÙÚ›· ¯ˆÚÈ¿. £· Û‚‹ÛÔ˘Ó, ı· ÂÚËÌÒÛÔ˘Ó. ∂‰Ò ¤ÂÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÙÒÚ· οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿; ¶Ô‡ Ó· ¿Ó ٷ ·È‰È¿; £· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË; ª›· Ì·ı‹ÙÚÈ· Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·È ¤Ó· ·Ófi Ì·˜ › ˆ˜, ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, Ù· ¯ˆÚÈ¿ ı· ÂÚËÌÒÛÔ˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∞’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ μԇϷ ∫·ÙÛÈÌ·ÓÙÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiˆ˜ ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ‰˘Ô ÒÚ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̷ÛÙ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∏ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Â›Ó·È Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂Λ

√È Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÁÔÓ¤ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È °Ï·Ê˘ÚÒÓ Δ∏¡ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ˘ Â›Û˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜-°Ï·Ê˘ÚÒÓ. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘, fiÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ۇ̂ÔÏ· ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Ì ÙÔ˘˜ 16 Ì·ıËÙ¤˜ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› Ì ÙÔ ÂÍ·ı¤ÛÈÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °Ï·Ê˘ÚÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ Ì·ıËÙ¤˜ Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Ãı˜ ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ °ÔÓ¤ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, fiÔ˘ ÙÔ˘ ÂͤıÂÛ·Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌË Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. Δ· ·ÚÈ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔÓ Ë Âڋ̈ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤Ú-

ÁÔ˘ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÔÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ, ÙÚ›ÙÔÓ, ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ı· ÚÔÎÏËı› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. “∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÂÍËÁ‹Û·Ì ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤ıÂÛ οÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û·Ó ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ·È‰·ÁˆÁÈο Î·È ‰È‰·ÎÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ¤Ó· ÂÍ·ı¤ÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘-

ÂÚÙÂÚ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰È‰·ÎÙÈο ı¤Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ÔÏÈÁÔı¤ÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌ·ÛÙ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿, ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ΔËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ οı ۯÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ÙË ‰Ô‡Ì Í¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ì·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ fiÏ· Ù· ÔÏÈÁÔı¤ÛÈ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ °ÔÓ¤ˆÓ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÔÈ

Û¯ÔÏÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÎÚ¿ÙËÛ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Ì ¿ÏÏË Û˘Áηٷ‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. 줂·È· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ·Ó ·˘Ùfi ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È ¿Ô„Ë” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi °Ï·Ê˘ÚÒÓ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ÌÂÚ›‰· Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “√ ¢È·‰Ú·-

ÛÙÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜ Î·È Ë ∞ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ™¯ÔÏÈ΋ Δ¿ÍË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Ë ¶∞™∫ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. £·Ó¿Û˘ ∫˘ÚÙ˙fiÁÏÔ˘, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ “∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ∏ÁÂÛ›· Î·È ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·” , ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, fiˆ˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÌÈÎÚԉȉ·ÛηÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. √ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û¯ÂÙÈο Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û¯ÔÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ˆ˜ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Û ·˘Ù‹Ó ̤ۈ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ Û ÌÈ· ÔıfiÓË ·Ê‹˜.

∂Á·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ‚›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ∂°∫À∫§π√ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-

ÈÛË Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ Û ۯÔÏ›·, ηٷÁÚ¿ÊËΠȉȷ›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ‚›·ÈˆÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ̤ۈ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.


ª·ÁÓËÛ›· 18 ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË ÁÈ· ÙË μπ√™ø§ ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞

ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË, Û ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ μπ√™ø§ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤ÌÂÈÓ·Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â›ÛËÌË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ 12 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ μπ√™ø§ ∞μ∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Unibios ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì ̛· ÏÈÙ‹ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: ™Â ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜; ¶ÔÈ· ̤ÙÚ· ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ μπ√™ø§ ÛÙÔ μfiÏÔ;

¶ÔÚ›· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙËÓ Ï·-

Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÔÚ›· Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¢ÈηȈ̿وÓ, ÂÓÒ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ∂∂∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “∂ÓÈ·›· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∫›ÓËÛË” . ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜: “∞fi ÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. £¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ, ÒÛÙ fiÛÔÈ Î·È fiÛ˜ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤¯Ô˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ◊‰Ë ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ›ӷ˜ ›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÓÂÚfi Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∂Âȉ‹ ηӤӷ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï·ıÚ·›Ô˜, ÂÂȉ‹ ηÌÈ¿ ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË, ÂÂȉ‹ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ‰ÂÓ Ù· ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë ·ÎÚ·›· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, Î·È ÙÔ ·‰ËÊ¿ÁÔ ·ÓıÚˆÔ‚fiÚÔ, ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ù· ¶ÔÏÈÙÈο Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· Î·È ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ›ӷ˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Î·Ï› fiÏÔ˘˜ Î·È fiϘ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›·” .

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

ªÂ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

∫¿ÏÂÛÌ· ∞¢∂¢À ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˙È΋ Î·È ÂÓˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ∞¢∂¢À Î·È Ë °™∂∂ ·ˇı˘Ó ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ∏ ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Û ÒÚ· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡ÓÙÔÌ·. ∫˘Ú›·Ú¯· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. “∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. √‰. ¢ÚÈ‚·Ï¿˜ “fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË, ηıÒ˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó ¯Ù‡ËÌ· ÛÙË ÌÈÛıˆÙ‹ ÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “¯Ú‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ì›· ·Í›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Î·Ì›· Ú·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ºÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ÎÔ˘ÓÔ‡Ó ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·ÂÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· Û·‚Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ϤÂÈ “ÂÏ¿Ù ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Û·˜ ¿ÚÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·” . ™˘Ó·ÈÓÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∞¢∂¢À Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘

Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¶¿Ì Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÏÈÙfiÙËÙ· Ì Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ̷˙È΋ Î·È ÂÓˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 23˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ¢ÚÈ‚·Ï¿˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙ· ΢ڛ·Ú¯· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. “Δ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÂÁÁ˘‹ıËΠۯÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ, ·ÓÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·,

·›ÚÓÂÈ. ∂ÎÎÚÂÌÔ‡Ó 38.000 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Â‰Ò Î· ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Û fiÏ· Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 ¤¯Ô˘Ó ÎÔ› ·fi ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ 2,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Û‡ÌʈÓÔ˘˜. ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·-

ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ˘ÏÔÔÈÔ‡Û Û ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‚È¿ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ΔÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. √È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ¿ÓÙ· Ì ÙË °™∂∂. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë fiÏË Â›ıÂÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡” . μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ΔfiÓÈÛ·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· η٤‚Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‚ÁÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο, ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ μfiÏÔ, ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “∏ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛ·Ó Ë Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÓÔ‡ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î·È Ô Î. ¶. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ̷˙È΋ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ °™∂∂ Î. £¿ÓÔ˜ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÔÈ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁËı›, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ Ë ΔÚfi˚η fiÛÔ Î·È

ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ȥ˙Ô˘Ó Û ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó “Ì ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÛÙÔÓ ÎÚfiÙ·ÊÔ” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÂÈÙ‡¯ıËΠÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ “¤ÁÎÏËÌ·” Î·È ÔÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÓÂfiÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ Û ۇÓÙ·ÍË 350400 ¢ÚÒ Î·È ÛÙ· 67 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ÂÓÒ “ͯ·Ú‚·ÏÒÓÔ˘Ó” ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ› Î·È ÂΛ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ʤÚÂÈ ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” , ÂÓÒ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÓÙ·‚·Ù˙ÈÏ›‰Èη” ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·

·fi fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ. ™ËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·fi Ù· ÂÓÓ¤· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Ù· ÂÙ¿ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˘ÁÈ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶√∂-√Δ∞ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ڛÛ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶ÚÔ¤‚Ï„ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È “Ì·‡ÚÔ” Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 35% Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ηıÒ˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. “√È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈ’ ·˘-

Ùfi Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ·Ó¤ÊÂÚÂ. √ Î. ÷ڛÛ˘ › ˆ˜ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ ÂÚÈÔ‰Â‡Ô˘Ó Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ 23˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÚԂϤÂÙ·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ¢Ë̷گ›ˆÓ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∞¢∂¢À Î. ¢ËÌ. °È·Ï·Ì¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ¯ÔÔÈËı›. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÍ¿·Í Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û ̛· ηÙ‡ı˘ÓÛË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘. “ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ªÂ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË. ™ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔÓ›ÛıËΠˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË fiˆ˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÂÈÒıËΠ- ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ - ˆ˜ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. Δ. ∫.

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∏ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∞Ó¤ÚÁˆÓ ηÏ› Û ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ÃÒÚÔ ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ - ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (πˆÏÎÔ‡ 33) ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ fiÏ· Ù· ÎÔÌ‚Èο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ˘ ¢¡Δ - ∂∂ ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó: ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫·Ú·Ù˙ÈÒÏ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·ÙÒÓ ∫√¡Δπ, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷˚οÏ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·ÙÒÓ ∫√¡Δπ, Δ˙¤ÓË æ·Ú¤ÏË, ̤ÏÔ˜ ۈ̷Ù›Ԣ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, μ·Û›Ï˘ ∫·Ï·Ù˙‹˜, ̤ÏÔ˜ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·ÙÒÓ ª∂Δ∫∞.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ Δ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶.∞.ª∂. Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ (∂¢∂) ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰Â “Û˘ÓÂÌÔÚÊÒıË ÚÔ˜ Ù·˜ ˘ԉ›ÍÂȘ” . Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “Ë Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜, ˆ˜ fiÊÂÈÏÂ, Ì ‚¿ÛË ·È‰·ÁˆÁÈο Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ·ÚÓ‹ıËΠӷ Û˘ÌÙ‡ÍÂÈ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ›¯·Ó ÂÁÁÚ·Ê› 85 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ÙÌ‹Ì·Ù·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÌÂÙÂÁÁÚ¿ÊËÎ·Ó ¤ÓÙ (5) Ì·ıËÙ¤˜ Û ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›· Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÂÈÒıËΠ۠80. ∂Âȉ‹ Ë ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ‰ÂÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ ÎÂÓfi ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘, fiˆ˜ ›¯Â ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, οÏÂÛ ÙË Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë Ó· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi 4 Û 3 Ì ·ÚÈıÌfi, Û οı ÙÌ‹Ì·, 26 - 27 Ì·ıËÙÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ë ¢/ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Âȯ›ÚËÛË ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, Ô˘, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ÂÚ¢ÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÁÈ· ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÎˉÂÌÔÓ›·˜, ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ë ‰/ÓÛË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ‹ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˘ËÚÂÛȷο ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÛÔ˘‰ÒÓ” .


TƒπΔ∏ 15 º∂μƒOYAƒπ√À 2011

ÕÚ˘-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÛÂÏ. 20

“∂ÊÈ·ÏÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜” ÛÙÔ AEL F.C. Arena ∂ºπ∞§Δπ∫∂™ ÛÙÈÁ̤˜ ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ∞ıÏËÙÈÎÔ› ™˘ÓÙ¿ÎÙ˜, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÎÔÌÒÓ Î·È ÔÈ ÔÂÚ·Ù¤Ú Ô˘ Ù·Í›‰Â„·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· Ó· T˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÙËÓ ∞∂§ ÛÙÔ F.C. Arena. ªÂÙ¿ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘, §·ÚÈÛ·›ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Í¤ÚÂÙ ÔÈÔ ‹Ù·Ó; ¶ˆ˜ ¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ·ÏÎÔfiÏ. ŒÙÛÈ, ·ÚÎÂÙÔ› ʛϷıÏÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È Î·Ú¤ÎϘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘ SPORT F.M. ª·ÁÓËÛ›·˜, °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁԇϷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ê·Á ηÚÂÎÏȤ˜, ÎψÙÛȤ˜ Î·È ÌÔ˘ÓȤ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. √˘‰Â›˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ‰ÂÓ ÂÂÓ¤‚Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ó· ÂÎÙÔÓˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÔÚ› Ó· ›¯·Ó Û˘Ì‚Â› Î·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶™∞Δ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚ›·˜” ™ˆÙ‹ÚË ∫¤ÏÏ·, Ô ÔÔ›Ô˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Â¤ÎÚÈÓ ·ÓÔÈÎÙ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ̤ÙÚˆÓ. μϤÂÙÂ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÂÈÛfi‰È· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó, ·ÊÔ‡ ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. ∏ ¶∞∂ §¿ÚÈÛ· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈηϤÛÙËÎÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ¿ÙÔË. ΔÈ Â› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ª·ÓÙ·›Ô˜; ¶ˆ˜ “ÙÔ ·ÎÚ·›Ô Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙË Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· Ù· ‰È·ÈÙËÙÈο Ï¿ıË”. ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î¿ÔÈÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·‰ÈΛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜, ·˘ÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰¤ÚÓÔ˘Ó ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∫·È ÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹. ¶Ô‡ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷϋÍÔ˘ÌÂ; ¶ˆ˜ ÔÈ ¶∞∂ Â›Ó·È ÔÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰·. ∞Ó ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. °È· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÌÈÏ¿ ϤÔÓ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∏ §¿ÚÈÛ· ‚˘ı›ÛÙËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ οı ̛· ÔÌ¿‰· ÙÚ·‚¿ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ‰ÚfiÌÔ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ. ¡·È, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ...

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ª∂Δ∞ Δ∏ ¡π∫∏ ª∂ 2-1 ∂¶π Δ∏™ §∞ƒπ™∞™

μ¿˙ÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· ÙÔÓ ‹¯Ë

Ó›ÎË Â› Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 2-1 ÛÙÔ “AEL FC Arena” ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜, fï˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ηٿÊÂÚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞·ÏÏ·Á̤ÓÔÈ, ϤÔÓ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜, ‚¿˙Ô˘Ó ÈÔ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Â˘Úˆ·˚ο fiÓÂÈÚ·. ∏ ηٿÎÙËÛË Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢ÓÔ˚Îfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ΢ÓËÁÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙfi¯ˆÓ, ıˆÚÒÓÙ·˜ Û›ÁÔ˘ÚË ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ϤÔÓ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ Î·È ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰·, ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÈÔ Î·ÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ú¤ÛÈÓÁÎ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛΛ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÔÈ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ “ʈÙÈ¿”, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·›˙ÂÈ.™ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ “‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜”, ‹Ù·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ “η˘Ù‹” ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ∞∂§, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·È· ÛÙË Ó›ÎË. Œ¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÛÙ·ıÂÚfiÙ·ÙÔ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ¤Ó·Ó ªÚ¤Ûη Ô˘ ¤Î·Ó ¿Óˆ οو ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÙȘ ÂÂÏ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤Ó·Ó √˘Ì›ÓÙ˜, ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ Î·È “Ì˯·Ó¿ÎÈ” ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ¤Ó·Ó ªfiӯ ӷ ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Â˜ Î·È Ó· ‚ÔËı¿ Î·È ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤Ó·Ó ™·Óηڤ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¤¯·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È.∫·È ‚¤‚·È·, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ηıÒ˜ fiÏÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Û·Ó ÌÈ· ηÏÔ-

ÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓË Ì˯·Ó‹. √È Ï¿ÁÈÔÈ ÔÈÛıÔʇϷΘ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Î·È ™¤ÏÂ˙È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, Ô ¡ÙÔÏÂ˙¿È ›¯Â ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™·Óηڤ Î·È ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÙ· Ì·ÚηڛÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, fiˆ˜ Î·È Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó, ÎÚ·ÙÔ‡Û ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ (∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ Î·È ¡Ù·Ì›˙·) Î·È ¤Î·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi˜ Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó Ó· ›¯Â ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √ ªfiӯ ¤¯·Û ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ ·’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Î·ÎÒ˜ ·Î˘ÚÒıËÎÂ, ˆ˜ ÔÊÛ¿ÈÓÙ, ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘.™ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ Ë ∞∂§ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ȤÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fï˜ Û ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈο ÛËÌ›Ô, ÛÙÔ 60’, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ªÚ¤Ûη, ÂÓÒ ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ „˘¯ÚÔÏÔ˘Û›·, Ô ªÚ¤Ûη Î·È ¿ÏÈ Ì ˆÚ·›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ 63’ ÙÔ 0-2. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚÂ Ë §¿ÚÈÛ· ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 74’ Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ªÂÙ›Ó (ÙÔ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô μÂÓÂÙ›‰Ë˜ ·fi ÙÔÓ √˘Ì›ÓÙ˜). ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤·ÈÍ Ì ¤Í˘ÓË Ù·ÎÙÈ΋, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ΔÔÌ¿˜ ÛÙÔ 75’ “ÎÏ›‰ˆÛ” ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. §∞ƒπ™∞: ΔÛÔÓÙÔÊ¿ÏÛÎÈ, ªÂÏ›ÛÛ˘, μÂÓÂÙ›‰Ë˜, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˜, ¡Ù·Ì›˙·˜, ƒÔÌ¤Ô˘, ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ (70’ ƒ¤Ù˙·˜), ™›ÌÈÙ˜ (46’ ∫Ô‡ÏÈÙ˜), ªÂÙ›Ó, ªÏ¿˙ÂÎ, ΔÛÈÌ¿Ì·. √§Àª¶π∞∫√™ μ. °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ™·Óηڤ, ¡ÙÔÏÂ˙¿È, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (88’ ƒfiη˜), √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiÓ¯Â, ªÚ¤Ûη (75’ ΔÔÌ¿˜), ª·ÚÙ›Ó (93’ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙)

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ∏Ú·ÎÏ‹ ΔÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙÔ

Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 23˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· οÓÔ˘Ó ·ÔıÂÚ·›· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ·‡ÚÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ·Ô¯ÒÚËÛ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÎÙÈÌËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. √ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÂÙ¿ ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜ (ı· ÙÈ̈ÚËı› Ì ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜) Î·È Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ. ™‹ÌÂÚ· Ë ¶∞∂ ı· ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Û ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔÛ¯‹ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó.

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹.√È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 7ú (Á˘Ó·ÈΛÔ-·È‰ÈÎfi) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12, 13, 14, 17, 2628, 45 - 56 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Î·È 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) 10ú (¤Ù·ÏÔ) ÛÙȘ ı‡Ú˜ 1-12 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 14, 17 (ÎÂÚΛ‰Â˜ 206, 207), 26 (ÎÂÚΛ‰· 211, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) Î·È 45-56 (·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÎÂÚΛ‰·, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·) 30ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 13 (ÎÂÚΛ‰· 106) Î·È 27, 28 (ÎÂÚΛ‰· 111, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). 50ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 16 (ÎÂÚΛ‰· 108, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ 2.000 Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û ‰ËÌÔÙÈο Î·È Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜. 20ú ÛÙȘ ı‡Ú˜ 31-42 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·).


20

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒOYAƒπ√À 2011

T.V.

¶™∞Δ, ™√À¶∂ƒ §π°∫ ∫∞π ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∂•∂¢ø™∞¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™ °π∞ Δ∞ °∂°√¡√Δ∞ ™Δ√ AEL FC ARENA

™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1 19.00 ÕÚ˘-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™. -∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) MEGA 21.45 ª›Ï·Ó-ΔfiÙÂÓ·Ì -Z- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 21.45 μ·Ï¤ÓıÈ·-™¿ÏΠ-Z- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 ª¤ÚÌÈÁ¯·Ì-¡ÈԇηÛÙÏ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) EUROSPORT 2 20.45 ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜-∫·˙¤ÚÙ· -∑(EuroCup)

∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È·... ª

™√À¶∂ƒ §π°∫

“∫·Ï¿˙ÂÈ” ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. ÕÏÏÔ ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ªÂÙ¿ ·fi 22 ·È¯Ó›‰È· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÙ¿ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ηıÒ˜ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÙÔÓ ÕÚË Ì 2-1. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 3-1 Ù˘ ∞∂∫. ΔÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÓÈ΋ÛÂÈ, ÙfiÙ “ÎÏÂȉÒÓÂÈ” Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ӛΘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, •¿ÓıË, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ Î·È ∫¤Ú΢ڷ. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÈÛÔ·Ï›· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ (0-0).Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . .2-1 (44’ ª¤ÙÔ, 72’ ÂÓ. §Â¿Ï - 21’ √ÓÔ˘¿ÙÛÈ) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . .1-0 (73’ ÂÓ. ª¿Ï·Ì·Ó) ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . . . . . .1-2 (17’ ¡¤ÙÔ - 39’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, 75’ ºÔ˘ÛÙ¤Ú) ∫¤Ú΢ڷ-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . .3-0 (24’ ∂ÛÙ¿ÈÓ, 32’ ∏Ï.πˆ¿ÓÓÔ˘, 35’ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô) ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . .0-0 §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . .1-2 (74’ ÂÓ. ªÂÙ›Ó - 60’, 63’ ªÚ¤Ûη) Skoda •¿ÓıË-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . .3-0 (48’ ∞ÓÙÂʤÌÈ, 83’ ∫·˙¿Î˘, 89’ ¶fiÈ) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞∂∫ . . . . . . . . . . .3-1 (44’ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, 51’ μ‡ÓÙÚ·, 75’ ™ÈÛ¤ - 58’ ™ÎfiÎÔ)

 ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ ¶™∞Δ, ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ AEL FC Arena, ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ μÔÏȈÙÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ·fi ÌÂÚ›‰· ·ÓÂÁÎ¤Ê·ÏˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ∞∂§. ∏ ¶∞∂ ∞∂§ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘.

™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶™∞Δ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶™∞Δ, ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙËÓ ¶∞∂ ∞∂§ ÁÈ· Ù· ·Ó‡·ÚÎÙ· ̤ÙÚ· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞∂§-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ Ì·˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ AEL FC ARENA, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ªª∂ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜, ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ıÂÛË ·fi Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È Î·Ú¤ÎϘ, ÂÓÒ ¯Ù‡ËÛ·Ó Ì ÎψÙÛȤ˜ Î·È ÌÔ˘ÓȤ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ·Ú·ÁˆÁfi ÙÔ˘ SPORT FM ª·ÁÓËÛ›·˜, °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁԇϷ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤Ï·Ì„·Ó ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÂÓ¤‚Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·ÏÒ˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Ë ¶∞∂ ∞∂§, ¤Î·Ó ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜-̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶™∞Δ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∂Ï¢ıÂÚ›·” Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ∫¤ÏÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ô‹ıËÛ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ˘ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ô‡Û· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰·˜. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ. ∂›Ó·È Îڛ̷ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Ë ∞∂§, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Á‹‰Ô,

Ó· ÌË ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ Î·È ¤ÚÌ·È· ÛÙȘ ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ¯Ô‡ÏÈÁηÓ. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶™∞Δ, ηÏ› Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ∂¶√ Î·È Superleague, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› ÛÙÔÓ ¶™∞Δ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ıˆÚ›·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÂÚ›Û·ÛÙÔÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜”. ∂›Û˘, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ë ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Nova™¶√ƒ FM 94,6, °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁԇϷ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ó·Ó‰ÚË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ “∞∂§ FC Arena”. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌfi ÂÎÚÔÛÒˆÓ ªª∂ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· §¿ÚÈÛ·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë Super League ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‚›·˜. £ÏÈ‚ÂÚ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ·Ôχو˜ ı¤ÛË ÛÙ· Á‹‰·. ∏ Super League ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Ù˘ ¿Ó·Ó‰Ú˘ Â›ıÂÛ˘ ·ÓÂÁÎ¤Ê·ÏˆÓ Î·È Â‡¯ÂÙ·È Ù·¯Â›· ·Ó¿ÚÚˆÛË

ÛÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î. °. °ÂˆÚÁԇϷ”.

¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.: ÕÓ·Ó‰ÚË Â›ıÂÛË ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁԇϷ, Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È Ó¤· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “H ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ¿Ó·Ó‰ÚË Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ¯ı˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ AEL FC ARENA (ª∞¡Δƒπ°∞§), Ô μÔÏÈÒÙ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ Î·È Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˙ËÙ¿ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ËıÈÎÔ› ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ›. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì Ӥ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, ı· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ·” .

∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∞∂§ ÕÌÂÛË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ÛÙÔ AEL FC ARENA ¤‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ §¿ÚÈÛ·. √È “‚˘ÛÛÈÓ›” ¯·Ú·ÎÙËÚ›-

˙Ô˘Ó ˆ˜ ËıÈÎfi ·˘ÙÔ˘ÚÁfi ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞∂§: “¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔ Á‹‰fi Ì·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ·ÓÔ›ÎÂÈÔ ÙÚfiÔ... ¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô... ∫·Ù·Ï‡ÂÙ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ fiÏÂˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜... §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ˆ˜ “ÚÔ·ÁˆÁfi˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘... ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ô ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓfi˜: ŒÓ·˜ ‚ÔËıfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹ ··ÁfiÚ¢Û ÛÙËÓ ∞∂§ Ó· ʇÁÂÈ Ì ӛÎË ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ͤ¯·Û ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÊÛ¿ÈÓÙ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔËÁËı› 1-0 ÛÙÔ AEL FC ARENA. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ˙Ëٿ٠ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ... ª‹ˆ˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÂÚ› “ËıÈÎÒÓ ·˘ÙÔ˘ÚÁÒÓ” Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÙfiÛÔ Û‹ÌÂÚ· fiÛÔ Î·È ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘; ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ı› οÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·Ú·ÁÔÓÙÈο. ÕÏψÛÙÂ, Ë ¶∞∂ ∞∂§ 1964 ηٷ‰›Î·Û ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ 12 ÒÚ˜ ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ¶ÔÈÔ˜ ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘ Ô˘ ÚÔËÏ¿ÎÈÛ ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÔÈÔ˜ ÚÔηÏ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ fiÏ˘; ª‹ˆ˜ ‹Ù·Ó “ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ” Ô·‰Ô› Ù˘ ∞∂§, ÔÈ 30 ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÊÔ˘ÛΈÙÔ›) ÛÙË ÛÔ˘›Ù·, Ô˘ Ì ¿ÛÂÌÓ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ¤ÚÈ¯Ó·Ó “Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿” , Â› ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·; ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘, Ë ·ÚÔ˘Û›· 30 ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∞∂§ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ¤Ú·Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·Ù‹ÚËÙË. ª‹ˆ˜ οÔÈÔÈ “¯¿ÎÂÚ˜” ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ì ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ; ª‹ˆ˜, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì ÔÙ¤ Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ; ◊Ì·ÚÙÔÓ...”.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 22 ·ÁÒÓ˜)

1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . . . .42-10 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . .37-15 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . .23-20 4. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . . .33-26 5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . .24-20 6. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . . .21-25 7. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . .24-21 8. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .14-19 9. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . .17-21 10. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . .20-25 11. Skoda •¿ÓıË . . . . . . . . .21-24 12. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . .22-26 13. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . .14-24 14. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . .14-20 15. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . . .16-28 16. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . .18-36

. . .57 . . .50 . . .34 . . .33 . . .31 . . .31 . . .31 . . .28 . . .27 . . .27 . . .27 . . .26 . . .24 . . .22 . . .18 . . .16

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 19/2 17.15 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∫¤Ú΢ڷ 19.30 ∫·‚¿Ï·-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 19.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 20/2 15.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 17.15 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı.-ÕÚ˘ 19.30 ∞∂∫-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 19.30 •¿ÓıË-§¿ÚÈÛ·

■∂ Ã∂π

™∏ª∂ƒ∞ √

∞ƒ∏™ √

√¶√π√™ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™

19.00 Δ∏ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ ™. °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ÕÚ˘. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ÁÈ· ÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ “32” ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 19.00 ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ú¤ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. ΔÔ... 120% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, fiˆ˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯·Ï‹ÙÛÔ˜. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ΛÙÚÈÓˆÓ” ͤÚÂÈ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·‹ÙÙËÙÔ. “Œ¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰· Î·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ™ÂÓÙ ∂ÙÈ¤Ó ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ 120% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜. ΔÔ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜”, ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ªÈ¯·Ï‹ÙÛÔ˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∫·È ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È fiÙ·Ó ·›˙ÂȘ Ì ·›ÎÙ˜ Ù‡Ô˘ ΔÔ˘Ú¤ Ô˘ ÙÔÓ ‹Ú ·fi ÙËÓ ª¿ÚÙÛÂÏfiÓ·, Â›Ó·È Ì›· ÚfiÎÏËÛË. ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÊÔÚ (∞ÓÙÂÌ·ÁÈfiÚ) Ù˘ ηÈ

·›˙ÂÈ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙËÓ ƒÂ¿Ï. ∏ ·Í›· Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·”. ∫·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·Ï‹ÙÛÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ™ËÊ¿Î˘. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ÕÚË ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ù· Á¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ™›ÙÈ, fiÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ÕÚË, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·‹ÙÙËÙÔ ÙˆÓ “ΛÙÚÈÓˆÓ” ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜”. √ ÕÚ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ÙÔ˘˜ ™ËÊ¿ÎË, μ·ÓÁΤÏÈ, ª›ÙÛÂÏ, °ÎÈ¿ÚÔ, §·˙·Ú›‰Ë, ¶Ú›ÙÙ·, º·Ù›, ¡¤ÙÔ, Δfi¯·, ∫fiÎÂ, ªÔÌ·ÓÙ›ÁÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ª¿ÓÛÙÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. √ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ª·ÓÙÛ›ÓÈ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: ÷ÚÙ, °Î›‚ÂÓ, Δ¤ÈÏÔÚ, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ˜, ∑·Ì·Ï¤Ù·, ªfi·ÙÂÓÁÎ, ∫. ΔÔ˘Ú¤, ∫ÔÌ·Ó›, ∫ÔÏ¿ÚÔÊ, §¤ÛÎÔÙ, ƒ¿ÈÙ º›ÏÈ˜, μÈÂ˚Ú¿, °. ΔÔ˘Ú¤, ™›Ï‚·, ª¿ÚÈ, Δ¤‚Â˙, ¡Ù˙¤ÎÔ, ª·ÏÔÙ¤ÏÈ, Δ˙Ô, ª. Δ˙fiÓÛÔÓ.


TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

21

∏ ¡π∫∏ ¢∂¡ ¶∏ƒ∂ μ∞£ª√ ™∂ ¢À√ ™∂ƒπ ∞°ø¡∂™ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ Ã∞¡√¡Δ∞™ ∫∞π ∞¶√ Δ∞ °π∞¡¡πΔ™∞ (1-0)

°’ ∂£¡π∫∏

ªË‰¤Ó ÂȘ ÙÔ ËÏ›ÎÔÓ...

√È ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. Ó›ÎËÛ·Ó 2-1 ÙÔÓ ∞ÂÙfi ™Î.

 ...¿‰ÂÈ· ¯¤ÚÈ· Á‡ÚÈÛÂ Ë ¡›ÎË ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· ÙË Football League 2. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘.

ª

μ·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û· ‹Ú·Ó ÔÈ ¶fiÓÙÈÔÈ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÂÛ ¯ı˜ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ 22˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °` ∂ıÓÈ΋˜ (Football League 2) ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 2-1 ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ™Î‡‰Ú·˜ Î·È “ÍÂÎfiÏÏËÛ” ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÔÔ›· ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ∂ıÓ. ºÈÏÈÈ¿‰·˜, ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ Î·È ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜. ∫·È Ù· ‰‡Ô Ù¤ÚÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Î·È ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 73` Ì ÙÔÓ μÂÏÒÓË, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∫ÔÌ‚ÔÏ›‰Ë˜ (61`, 74`), ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Î‡‰Ú·˜ Ì›ˆÛ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ô πÓÂÌÔÏ›‰Ë˜ ÛÙÔ 78`. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ù· ÂÍ‹˜:

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÈÎÚ‹ Á‡ÛË Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ¡›ÎË ·fi ·ÁÒÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ “ı‡Ù˘” ‹Ù·Ó Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 10. ªÂ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·˘Ù‹ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤ÌÂÈÓ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫·ÏÏÔÓ‹ Î·È ¤ÓÙ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Football League. ŸÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Â›‰·Ó ÙË ¡›ÎË Ó· ¯¿ÓÂÈ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ̤۷ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ¢¤¯ıËΠÁÎÔÏ ¿ÏÈ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ, ηıÒ˜ ·‰Ú¿ÓËÛ·Ó ÔÈ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ Î·È Ô ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¯Ú›ÛÙËΠÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ 39’. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ›. 줂·È· Ô μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ °È¿ÓÓ˘ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ·›ÍÂÈ. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔı¤ÚÌ·ÓÛË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Ù¤ıËΠ“ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” . ∂›Û˘ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ ·Ú·ÔÓ¤ıËΠÁÈ· fiÓÔ ÛÙÔ ‰ÈΤʷÏÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ó· ÌËÓ ÚÈÛοÚÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. ΔË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ Î·Ù¤Ï·‚·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘Ù›Ô˘ Î·È Ô ∏Ï›·˜ ª·ÎÚ¿Î˘ (ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÁÁ·ÚË ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. √ ∫˘Ù›Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿, Ô ¶ÂÙÚ¿˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, Ì ÙÔÓ ¡·‚·Ú¤Ù ӷ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ˆ˜ ̤۷-‰ÂÍÈ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ 4-3-3 Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ë Ù¯ÓÈ-

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-ƒfi‰Ô˜ 1-0 ∞›·˜ ™·Ï.-∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. 2-0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ.-∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 2-0 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-∫fiÚÈÓıÔ˜ 0-0 ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-μ‡˙·˜ 0-1 ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜-¶·Ó·¯·˚΋ 0-0 ¶∞√ ƒÔ˘Ê-÷ÓÈ¿ 4-2 √ ·ÁÒÓ·˜ ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ‹¯ıË, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΋ ËÁÂÛ›·. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Ô ª·˚Ì¿Î˘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ Δ¿ÛÛÔ˘, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ η٤Ϸ‚·Ó ÔÈ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ (‰ÂÍÈ¿), ¶··‰‹Ì·˜ (ÛÙfiÂÚ) Î·È ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). ø˜ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ¶ÂÙÚ¿˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ¡·‚·Ú¤Ù (̤۷ ‰ÂÍÈ¿) Î·È ¡¿ÛÙÔ (̤۷ ·ÚÈÛÙÂÚ¿). ΔËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÚÈϤٷ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ∫˘Ù›Ô˘ (‰ÂÍÈ¿), ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ (Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ). ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÓˆıÚfi ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ¡›ÎË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‚ÂÏÙȈ̤ÓË. ™ÙÔ 60’ Ô Î. ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ¤‚·Ï ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔÓ ∫·Ï·ÌÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤·ÈÍ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ‚Ô‹ıËÛ ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË, Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜. øÛÙfiÛÔ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ‹Á·Ó ...¯·Ì¤Ó˜ Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ‹ÙÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

ΔÔ Îϛ̷ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‚·Ú‡ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Î·È ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ù· ‰¿ÎÚ˘· ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰¤¯ıËΠÂ›ıÂÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· (¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Â·ÎfiÏÔ˘ı·), ÂÓÒ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÚÎÂÙÔ› ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. °π∞¡¡πΔ™∞: ∫ÂÏ¤Î˘, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜, μ¤ÚÁÔ˜, ™ÂÌÂÚÙ˙›‰Ë˜ (67’ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜), ª‹ÙÛÈη˜, ™Ô˘Ï›‰Ë˜, °. πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ (68’ ºˆÙÈ¿‰Ë˜), ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (88’ ¡. πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜), π·ÛˆÓ›‰Ë˜. ¡π∫∏: ª·˚Ì¿Î˘, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ΔÛÂÚΤ˙Ô˜, ¶··‰‹Ì·˜, ª·ÎÚ¿Î˘, ¡¿ÛÙÔ˜ (80’ ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜), ¶ÂÙÚ¿˜, ∫˘-

Ù›Ô˘, ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘ (65’ μÏ¿¯Ô˜), ¡·‚·Ú¤Ù (60’ ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘), ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜.

™Ô˘‰·›· ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ ÁÈ· ¡›ÎË ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ‚fiÏÂ˚ ¤Î·ÓÂ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-0 Ù˘ ∞∂ §¿ÚÈÛ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. Δ· ÛÂÙ: 25-23, 25-23, 25-23. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Ô °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È Ô ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Î·È ·fi ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ë ºı›· Î·È Ô °.™. §·Ì›·˜. √È ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰‡Ô Á‡ÚˆÓ Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘.

ª∂Δ∞ Δ∏ ¡π∫∏ ª∂ 9-6 ∂¶π Δ∏™ ∫∂ƒ∫Àƒ∞™ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

“μϤÂÈ”Ï¤È ÔÊ Ô √.À.∫.μ. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫. μfiÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË Ó›ÎËÛ Ì 9-6 ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·.

√È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ôχ ηϿ ÛÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∂ÈıÂÙÈο Ô √.À.∫.μ. ÛÙËÚ›¯ıËΠÁÈ· ÙÚ›· ÔÎÙ¿ÏÂÙ· ÛÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË, Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú ٤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËΠÙË ...ÛÎ˘Ù¿ÏË ‹ÚÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ Ì ‰‡Ô ‰Èο ÙÔ˘ ÁÎÔÏ “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ. √ √.À.∫.μ. ›¯Â ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠ2-1 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì ÙÔ˘˜ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË Î·È ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂӉȿÌÂÛ· ›¯Â ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ô Ã¿Ó‰·ÓÔ˜. ™ÙË ‚’ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠ̠ÙÔÓ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ‰‡Ô ·ÎfiÌË

ÁÎÔÏ Î·È ÙÔÓ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë ¤Ó·. √È ¶Ô˘Ï›‰·˜ Î·È ∫ÔÚ¿Î˘ Ì›ˆÛ·Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Ô °Ï‡Î·˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ μ·Ì‚Ô˘Ó¿ÎË ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 6-3 Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. √È ∫ÂÚ΢ڷ›ÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ì Â› ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 1-3 Ì›-

ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ (7-6). ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Ù· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Î·È ÔÈ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘, ¶··ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿-

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ΔÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. √ÎÙÒ ‰˘Ó·Ù¿ ˙¢Á¿ÚÈ· Ú›¯ÓÔÓÙ·È ÛÂ... ‰fiÛÂȘ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ “16” , ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË (21.45), Ì ÙË ª›Ï·Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙË ™¿ÏΠ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ª›Ï·Ó ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ∫·Û¿ÓÔ, º·Ó ªfiÌÂÏ Î·È ∂Ì¿ÓÔ˘ÂÏÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ¶›ÚÏÔ, ∞ÌÚÔ˙›ÓÈ, §ÂÁÎÚÔÙ¿ÏÈÂ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë ΔfiÙÂÓ·Ì ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› Ù˘ ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ (2-1) Î·È ·Û¯›˙ÂÈ ÁÈ· Ì›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. √È “ÂÙÂÈÓÔ›” ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ Δ˙›Ó·˜, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ª¤ÈÏ, ∫·ÌÔ‡Ï, ∫ÈÓÁÎ, ÿÓÙÏÛÙÔÔ˘Ó Î·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ªfiÓÙÚÈÙ˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠Â¤Ì‚·ÛË ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛΈÏËÎÔÂȉ›Ùȉ·˜. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ μ·Ï¤ÓıÈ· Ô √˘Ó¿È ŒÌÂÚÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ∞ÏÌ¤Ï‰·, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ª¿Ù· Î·È ª·ÙȤ. ∏ ™¿ÏΠÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË Â› Ù˘ ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ Ì 1-0, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÏȘ ÛÙË ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË Î·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

μ·ıÌÔÏÔÁ›· (20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∫fiÚÈÓıÔ˜ 26-14 37 2. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 25-9 36 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. 24-16 35 4. ƒfi‰Ô˜ 24-16 33 5. ¶·Ó·¯·˚΋ 25-14 33 6. μ‡˙·˜ 21-15 31 7. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ 18-17 31 8. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. 22-19 30 9. ∞›·˜ ™·Ï. 22-25 28 10. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 20-23 26 11. ¶∞√ ƒÔ˘Ê 21-22 24 12. ÷ÓÈ¿ 21-28 22 13. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ 10-14 21 14. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. 14-19 21 15. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 16. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. * ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ·Ù¤·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-ºˆÎÈÎfi˜ ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-∫·ÏÏÔÓ‹ ∂·ÓÔÌ‹-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ∫Ô˙¿ÓË-∑¿Î˘ÓıÔ˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. °È·ÓÓÈÙÛ¿-¡›ÎË ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.-∞ÂÙfi˜ ™Î. ƒÂfi: ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.

0-1 2-2 1-1 2-2 0-0 0-0 1-0 2-1

μ·ıÌÔÏÔÁ›· (22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 9-6. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ªÈÚ¿Î˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜. Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ·: 2-1, 4-2, 1-3, 2-0. √.À.∫.μ. (∑. ª·ÚÈÓ¿Á˘): ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘ 4, °Ï‡Î·˜ 1, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ªÏ¿Ó·˜, ª·Ú·ÛÏ‹˜, ª˘ÎÔÓÈ¿Ù˘, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, °. ª·ÚÈÓ¿Á˘, ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ΔÛȷӿη˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜ 2, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ 2. ∫∂ƒ∫Àƒ∞ (¶. ª·˝ÎÔ‚ÈÙ˜-£. ™Ù¤ÏÈÔ˜): ¶ÔÏ˘Ì¤Ú˘, ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ∫ÔÚ¿Î˘ 1, ÿӉ·ÓÔ˜ 1, ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ 1, ™Ô˘ÈÒÓ˘, ¢Ô‡ÎÔ˜. ¶··ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ¶Ô˘Ï›‰·˜ 1, °È·ÓÓÈÒÙ˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ 1, ¶·ÈÎÈÓfi˜, ΔÚÈ‚˘˙¿˜, μÚ·‰‹˜.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: √.À.∫.μ.-∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . 9-6 ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . .13-10 ∏Ú·ÎÏ‹˜-°Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . .7-7

H ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. ∫·ÏÏÔÓ‹ 23-11 37 2. ∂·ÓÔÌ‹ 30-17 36 3. ºˆÎÈÎfi˜ 30-19 35 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 16-14 35 5. ¡›ÎË 19-17 30 6. ∫Ô˙¿ÓË 23-24 28 7. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. 15-14 28 8. ∞ÂÙfi˜ ™Î. 23-18 27 9. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 19-17 27 10. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 29-26 25 11. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 20-21 25 12. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 14-17 25 13. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. 15-18 25 14. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 15-20 24 15. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ 18-25 24 16. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó . 18-30 21 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ 13-31 14 * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÚÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó., ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù., ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜, ∫·ÏÏÔÓ‹ Î·È ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.. ** ∂ÎÎÚÂÌ› ÙÔ Ì·Ù˜ ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-ºˆÎÈÎfi˜.

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 19/2 ¡›ÎË-∫Ô˙¿ÓË ∫˘Úȷ΋ 20/2 ºˆÎÈÎfi˜-∞ÂÙfi˜ ™Î. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ∫·ÏÏÔÓ‹-¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú.-√‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. ∑¿Î˘ÓıÔ˜-∂·ÓÔÌ‹ °È·ÓÓÈÙÛ¿-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ƒÂfi: ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.


22

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

ΔÔ ·ÓÙ›Ô ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ

¡›ÎË ∂˘ÚÒ˘ √™√ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ˜ ·fi ÔÙ¤ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÛÙfi¯Ô Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÂÚÓÔ‡Û ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ¤Ú·Û ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ·fi AEL F.C Arena Î·È ¤‚·Ï ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ôı‹ÎË ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ; ¶ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯·›ÚÔÓÙ·È Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ì ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ì ·ÙÔÌÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È.

∞Ó‚·›ÓÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¶¤Ù˘¯Â Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¤ÊÙ·Û ٷ ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ; ¶Ò˜ Î·È Ù· ¤ÓÙ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â›Ó·È ·fi “¯Ú˘Û¿ÊÈ” . °È·Ù›; ∂Âȉ‹ fiÏ· ¤‰ˆÛ·Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ∞∂∫, ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó·ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ. ª‹Î ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ “ÂÙÛ›” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô Ô˘ ÙÔÓ ¤‚Á·Ï ·fi Ù· ·˙‹ÙËÙ·.

¢ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ª∂°∞§∏ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó’ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯·ÛÂ Ë ¡›ÎË μ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ· ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ·ÊÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ Î·È ¤¯·Û·Ó ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi. º˘ÛÈο, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ·ÎfiÌË. ∏ ¡›ÎË ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∞ÚΛ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.

Δ∏¡ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. √ 34¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ÙÔ ¿ÏÏÔÙ “Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ (1994, 2002) ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙË “™ÂÏÂÛ¿Ô” , ΤډÈÛ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ (1997 Î·È 2002) ÙË “ÃÚ˘Û‹ ª¿Ï·” , ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Ê¿ÛÂˆÓ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, Ì 15 Ù¤ÚÌ·Ù·. •ÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ∫ÚÔ˘˙¤ÈÚÔ, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÛÙËÓ ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ, ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÛÙËÓ ÿÓÙÂÚ, ÙË ƒÂ¿Ï, ÙË ª›Ï·Ó. ªÈ· ηÚȤڷ ÁÂÌ¿ÙË ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜, ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì· Î·È ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ...

√ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ¢∂¡ ‚Ϥˆ Ò˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ¤ÏÂÁÂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞∂§. ∫·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ. ŒÛÙËÛ ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ AEL F.C Arena Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ Ì ̷ÂÛÙÚ›· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ªÔÚ› Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜, fï˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ fiÛ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ù˘ Â·Ú¯›·˜. ∂›Ù ̷˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ›Ù fi¯È...

ŒÎÏÂÈÛ ٷ ÛÙfiÌ·Ù· ∞ƒ∫∂Δ√π ‹Ù·Ó ÔÈ Î·ÏÔıÂÏËÙ¤˜ Ô˘ fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‰È¤‰È‰·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ...ʋ̘ ÛÙËÓ È¿ÙÛ·. ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙË Ó›ÎË Ù˘ Â› ÙÔ˘ ∞ÌÂÏÒÓ·, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ...ÛÙfiÌ·Ù·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ “ÁÔÓ¿ÙÈÛ” ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÎÙ˘ Ô˘ Ó· ˘ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ‰›Î·È· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜.

∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ª∂Δ∞ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ, Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÙÒÙÂÚÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯·Û·Ó ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. √ ƒ‹Á·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, Ì ¤Ó· ÌfiÏȘ ‚·ıÌfi ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË “¯Ú˘Û¿ÊÈ” Â› ÙÔ˘ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·ÎÔ‡. √ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ì‹Î ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·.

™ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ ı·٤˜

∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ‹Á ÛÙ· ...Ù¿ÚÙ·Ú·

Δ√ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Â›Ó·È ·fi ̤ÙÚÈÔ ¤ˆ˜ ηÎfi. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê·‚ÔÚ›, Ô‡Ù ·¯Ù‡ËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∫È fï˜, Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó’ ·¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ηÈ

√π ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. √È ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ¯¿ıËÎ·Ó Î·È Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ϤÔÓ Â›‰Ô. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ AEL F.C. Arena Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ··Ú¿‰ÂÎÙ· ·Ófi ÙˆÓ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ›¯·Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο. Ãı˜ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ‰fi͘ ÙÔ˘˜. ªÂ ÌfiÏÈÎË ÂÈÚˆÓ›· Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‹Á ‚fiÏÙ· ÛÙ· ...Ù¿ÚÙ·Ú·.

¤ÓÙ ·fi Ù· ϤÈ-ÔÊ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ¤¯·Û ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿. ∞Ó Î·È Â›¯Â ηχÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫Ú·ÓԇϷ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ·fi‰ÔÛ˘. ¢¤¯ÙËΠÁÎÔÏ ·fi ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË Î·È ¤¯·Û ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ŒÙÛÈ ·Ï¿...

∞·Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ∞¶∞ƒ∞¢∂∫Δ∂™ ÛÙÈÁ̤˜ ÂÍÂÏ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔ AEL F.C. Arena. ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÈÎڷ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· Í¤Ê˘Á·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊ Ô Ú ¿ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó Ë ÔÏÈÙ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ, Ë ‚›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì¤Ú˜ ...Ï·ÌÚ‹˜ ‰fiÍ·˜. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ·ıÏÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ¯ÚÒÌ·, Ô‡Ù ÙfiÔ. ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙ˜.


TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

23

√ ∂£¡π∫√™ ¡π∫∏™∂ 3-1 Δ√¡ ∞°ƒ√Δπ∫√ ∫∞π ¢π∞Δ∏ƒ∏™∂ Δ√ +2 ∞¶√ Δ√¡ ∞§ªÀƒ√ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

¢’ ∂£¡π∫∏

∫Ú¿ÙËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿

∞ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜

Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ∞’ ∂¶™£, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (3-1) ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙË μ’ ΔÔÈ΋ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ...Á¿˙ˆÛ Ì 5-0 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ÂÓÒ ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Ë πˆÏÎfi˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÕÚË ∞ÓıÔÙfiÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙȘ “ÁΤϘ” ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë “ÌÔÓÔÌ·¯›·” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∞ÁÚÔÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ “Ô‡ÏËÛ ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ ÙÔÌ¿ÚÈ ÙÔ˘” . ΔÂÏÈο ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË Ì 3-1 ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂ¤Ú·Û ·ÓÒ‰˘Ó· Î·È ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (3-1). ∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¤Ê˘Á ·ÏÒ‚ËÙË ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ (1-0) Î·È ÏËÛ›·Û ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. ∂Λ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô £ËÛ¤·˜ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ Ì 1-0 ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. ΔÔ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. √ ÙÔÈÎfi˜ ∞fiÏÏˆÓ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì 2-0, ·ÏÏ¿ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË Ì 3-2. ∏ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ÂÓÒ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ “ÎfiÏÏËÛ·Ó” 0-0 ÛÙÔ ÓËÛ›. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞’ ΔÔÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . 0-1 (75’ °Î›Ó˘) ∞.∂. 2002-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 4-0 (6’, 38’, 52’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜, 22’ ∫Ô˘‚·Ú¿˜) ∞ÏÌ˘Úfi˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . 3-1 (53’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 65’ ∞Ú·›ÙÛ·˜, 67’ ∫¤ÚÈ 82’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘) ∂ıÓÈÎfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .3-1 (3’ ª›ÏÙÔ˜, 6’ ¤Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, 65’ ∑·-

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ¤Ó· ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·È¯Ó›‰È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ Û ÂÙ¿ ·ÁÒÓ˜. √ ƒ‹Á·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜.

™’

¶‡Ú·ÛÔ˜∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ 2-0 ∞ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ªÂ “fiÏÔ” ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ·ÔÛ¿ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ¿ÁÔÓÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, fiÔ˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌË, ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ

ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ∂¶™£ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¡Ù›Î· (∞ÎÚfiÔÏË), ∞ÚÁ‡ÚË (∞ÏÌ˘Úfi˜), ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ∫˘ÏÂÚÈÒÙË (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓË (¢‹ÌËÙÚ·), ∫fiÚ‰· (¶ÚˆÙÂۛϷԘ), ∫ÔÚ¤Ù· (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), ∫·ÙÛÈ¿ÎË (§Â¯ÒÓÈ·), ∞. ΔÛÔ˘Ú¤ÏË (∂ıÓÈÎfi˜), Δ˙Ô‚¿Ú· (∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002) Î·È °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ (ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜).

ÙÛ¿È - 52’ ∫·ÎÏÈ¿˜) §Â¯ÒÓÈ·-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (59’ ∫·ÙÛÈ¿Î˘) ∞ÎÚfiÔÏË-∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . .0-0 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . . .2-3 (26’ ªÔ˘˙·Ï‹˜, 32’ Δ۷ӿη˜ - 70’, 77’, 85’ ÂÓ. °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘) ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞›·˜ ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0 π¿ÛˆÓ ∞ª-ÃÏfiË . . . . . . . . . . . . . 0-3 ·.·.

™·ÚˆÙÈÎfi˜ Ô ∞Óı. °·˙‹˜ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¤-

Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Ì 5-0. ŒÙÛÈ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£ Î·È ϤÔÓ ·¤¯ÂÈ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ¢‹ÌËÙÚ· ‹Úı ÈÛfi·ÏË 0-0 Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú “‰ÈÏfi” ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ Ì 1-0 ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· Î·È ÚÔÛ¤Ú·Û ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ Ù˘ ‚·ı-

ÌÔÏÔÁ›·˜. √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ (3-1), ÂÓÒ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ (6-2 ÙË ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡) Î·È Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ (4-1 ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ). μ·ıÈ¿ “·Ó¿Û·” ‹ÚÂ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 92’ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì 2-1. øÚ·›Ô ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¢¿ÊÓË Î·È ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì 3-2. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 20˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË μ’ ΔÔÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢fiÍ·-ÕÚ˘ ªÂÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 (1’, 47’ ∫Ô˘ÊÔÁÂÒÚÁÔ˜, 6’ ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, 28’ ∫. ª·Û‰¿Ó˘, 30’ ÷ÚÙÔʇϷη˜, 69’ °. ª·Û‰¿Ó˘) √ÚÌ›ÓÈÔ-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-4 (79’ ∫¿Ô - 20’, 38’ ÃÈÛ¿È, 31’ ª·Î·Ú·Ù˙‹˜, 72’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞£-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . 2-1 (71’ ∞ÏÂÍ›ÂÊ, 92’ ™Ù. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘ - 30’ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) ¡.∞. ¡›Î˘-∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 (15’ ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, 40’, 54’ ¡Ù. º¤˙Ô - 78’ ÂÓ. ÃÈÔ˘Û¤ÈÓ) ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . 0-0 ¢È·ÁfiÚ·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 0-1 (90’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘) ∞¶√μ-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0 ∞ÛÙ¤Ú·˜-ÕÓı. °·˙‹˜ . . . . . . . . . . . . . .0-5 (3’, 12’ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, 26’ °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜, 64’ ™. ªÔ‡ÙÔ˜, 75’ ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘) ¢¿ÊÓË-∞›·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 (30’ ¤Ó. ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘, 33’ ÿÙÛÈÔ˜, 91’ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜ - 42’ ¡. ºÒÙ˘, 78’ ΔËÓÈ·Îfi˜)

¶¤Ú·Û ÚÒÙË Ë πˆÏÎfi˜ Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 15˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË °’ ∂¶™£ ‹Úı·Ó ...ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ ÁÈ· ÙËÓ πˆÏÎfi, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·›ÍÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. ∫¤Ú‰ÈÛ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔÓ ÕÚË ∞ÓıÔÙfiÔ˘ Ì 3-0 Î·È ÚÔÛ¤Ú·Û ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ·fi ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ (1-0). ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË °’ ΔÔÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. . . . . . . . .3-2 (5’, 77’ Ã. ∫Ô˘ÏÎÔ˘Ù¿Ú·˜, 25’ ¶. ªÔ‡Ú¯·˜ - 47’ ÂÓ. ¶·Ú›Û˘, 52’ ™·Ófi˜) ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . .1-0 (69’ ¶··Ó›ÎÔ˜) ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. . . . . . . .1-1 (65’ §Ô˘Î¿˜-20’ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜) ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-ΔÔÍfiÙ˘ 0-5 (10’, 25’, 68’ ΔÛ¤Ó·, 40’ ∫·„ÈÒÙ˘, 82’ ΔÛ·ÙÛ¿Ó˘) πˆÏÎfi˜-ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . . . . . . . .3-0 ·.·.

∂¡ø “∂™¶∞™∂” Δ√ ¡π∫∏º√ƒ√ ™∂ƒπ Δ√À ƒ∏°∞ ™Δ∏¡ ∂§∞™™√¡∞

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ¶‡Ú·ÛÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ 57’ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿-¿Û· ÙÔ˘ ∞ÚÛ¤ÓÔ˘ Î·È Ì ÛÔ˘Ù ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0. ™ÙÔ 75’ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 2-0. √ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ô ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ Ì ÛÔ˘Ù ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ

ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜ (68’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (84’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜), °Î¿Áη˜ (46’ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜), ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ª·Û‰¿Ó˘, ªÔ‡ÙÏ·˜, ¢È·Ì¿ÓÙ˘, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜. ∞¶∂ƒ∞¡Δπ∞∫√™: ΔÛ¿Ì˘, ªÔ‡ÌÔ˘Ú˘ (72’ ƒÔ‡ÓÙ˘), ΔÏÔ‡·˜, ªÈÛÌ›Î˘ (62’ §Â-

Ù¿Î˘), ∫·Ùۛη˜, ¶·Ó·ÎÔ‡ÏÈ·˜, £·ÌÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÂÊ·Ï›‰Ë˜, ªÔ˘Á·ÙÛÈ¿˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∑‹ÛÈÌÔ˜ (58’ ∞Ú. ¡Ù·‚·Ú›ÓÔ˜).

∂Ï·ÛÛfiÓ·-ƒ‹Á·˜ 1-0 ΔÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÁÒÓˆÓ “¤Û·Û” ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á· ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂ-

√ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤¯·Û Ì 2-0 ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Í·ÓÂÌ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ËÙÙ‹ıËΠ̠2-0 ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . √ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ·¤ÎÙËÛ “Û˘ÁοÙÔÈÎÔ” ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·ÊÔ‡ Ë ∫·ÏÏÈı¤· “¤È·-

Û” ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘. ΔÔ 0-1 ¤Î·ÓÂ Ë ∞‰·Ì¿ÎË Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 18Ô ÏÂÙfi. ™ÙÔ 84’ Ô ¶∞√∫ ¤Ù˘¯Â Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·. ∏ ¡ÙÈÌÈÙڛ‚ÈÙ˜ Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ¶·Ú¿Û¯Ô˘ ·fi ÎÔÓÙ¿ ¯Ú›ÛÙËΠÛÎfiÚÂÚ, Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. μ√§√™ 2004: ∫·Óȿη, °Ô˘ÁÔ‡ÛË (85’ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘), ¶ÂÏÂ-

ÎÔ‡‰·, ΔÚ·˝ÎÔ‚ÈÙ˜, ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ· (75’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë), ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ∑‹ÁÚ· (60’ ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ô˘), °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶∞√∫: ÷ڷϷÌ›‰Ô˘ (89’ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘), ΔÛÂϤÎÔÁÏÔ˘, ΔÛȿη (87’ μÏ·ÛÈ¿‰Ô˘), ™‡ÚÔ˘, ªÔ˘Ú·Ù›‰Ô˘, °Î·Ù˙ÔÁÈ¿ÓÓË, ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘, ¶·ÓÙÂÏÈ¿‰Ô˘, ∞‰·Ì¿ÎË, μ·Ú‰·Ï‹ (68’ ¶·Ú¿Û¯Ô˘), ¡ÙÈÌÈÙڛ‚ÈÙ˜.

ÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0, ·fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ÿÌÔ˘ ÛÙÔ 55Ô ÏÂÙfi ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÓÈÎËÙ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ‰Â ‰ÈÂΉ›ÎËÛÂ Î·È ‰¿ÊÓ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. √ ƒ‹Á·˜ ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ʇÁÂÈ ·’ ·˘Ù‹, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó˘·ÚÍ›·. ∂§∞™™√¡∞: ¡Ô‡ÛÈ·˜, μ¿ÏÏ·˜ (62’Δ˙fiÏ·˜ ), ∫·Ú·Ù˙fiÏ˘, £·Ó¿Û˘, ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜, ¡¿ÙÛ˘, ÿÌÔ˜, ºÏÒÚÔ˜, ∫ˆÛÙԇϷ˜ (75’μ·Ï·ÒÚ·˜ ), ∫·ÙÛ·‚fi˜ (87’ ªÔÏ¿˜), §ÈfiÏÈÔ˜. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ™Ê˘Ú‹˜ , °Ô‡ÙÛÈÔ˜, ∑·¯·Ú¿Î˘ (75’ ª¿Ù˘), μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ∫·ÚÏÈ¿Ì·˜, ÷Ù˙‹˜, ª›Î·˜, ªÏfiÙÛÈη˜ (62’ μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ), §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, ªfiÛÈÔ˜ (62’ ™·ı‹˜), ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜.

∞ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·‡ÍËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¶˘ÚÁÂÙfi. √ √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ¤Ú·Û Ì ӛÎË 1-0 ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¶˘ÚÁÂÙfi˜ “ÛÙÚ·‚Ô·ÙÔ‡Û” ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· ʤÚÓÔÓÙ·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË. ™ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, ÓÈÎËÙ‹˜ Ì 2-0 Ù˘ £‡ÂÏÏ·˜ ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ Î·È ÛÙËÓ 4Ë Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 2-1 ÙÔ˘ ªÔ˘˙·Î›Ô˘. ∏ ∂Ï·ÛÛfiÓ· “¤Û·Û” ÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ¤ÓÙ ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ 1-0 Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ ÍÂ¤Ú·Û ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ Ô ƒ‹Á·˜ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ 6Ë. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ·Ó¤‚ËΠ̠ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ 7Ë ı¤ÛË, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·‹ÙÙËÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·, Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 3-1 Ù˘ Ô˘Ú·ÁÔ‡ §·Ì›·˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 17˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜: ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ 2-1 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 1-0 ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ 0-0 ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-£‡ÂÏÏ· ¶. 2-0 ªÂÙ¤ˆÚ·-§·Ì›· 3-1 ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ 2-0 ∞fiÏÏˆÓ §.√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. 0-1

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 17 ·ÁÒÓ˜) 1. √ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú. 38-16 2. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 24-6 3. ∞ÁÚfiÙ˘ 21-10 4. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 22-13 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 20-15 6. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 17-26 7. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 16-12 8. ªÂÙ¤ˆÚ· 9-11 9. ∞fiÏÏˆÓ §. 13-14 10. ªÔ˘˙¿ÎÈ 14-18 11. £‡ÂÏÏ· 12-23 12. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· 11-18 13. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜ 15-25 14. §·Ì›· 11-36

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ªÔ˘˙¿ÎÈ-™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· ƒ‹Á·˜-∞ÁÚfiÙ˘ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ªÂÙ¤ˆÚ· £‡ÂÏÏ·-¶‡Ú·ÛÔ˜ §·Ì›·-∞fiÏÏˆÓ §. ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi˜-√ÈÎÔÓfiÌÔ˜ ΔÛ·Ú.

41 34 30 29 25 23 22 21 20 19 18 17 12 9


24

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

μ’ ∂£¡π∫∏

∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∫∂ƒ¢π™∂ 65-54 Δ√¡ ∞ª¶∂§ø¡∞

“¢ÈÏfi” Ô √º∏ ÛÙË ƒfi‰Ô

“Δ·›ӈÛ” ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ

ªπ∞ “Ì·ÏˆıÈ¿” ÙÔ˘ π‚¿Ó ƒÔ‡ÛÂÊ Ì¤Û· ÛÙÔ ...·ÏÈfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ Î·Ó·‚¿ÙÛÔ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· (0-1) Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ŒÙÛÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ¤¯ÂÈ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞™ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ 22˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙË Football League “Ú¿ÁÈÛ·Ó Î·Ú‰È¤˜” Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Ó· οÌÙÂÈ ÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ Ô˘Ú·ÁÔ‡ ∫·ÏÏÈı¤·˜ Ì 4-3. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎÚ›ıËΠÛÙÔ 84’ Ì ÙÔÓ ºÔÊ·Ó¿ Ó· Ï˘ÙÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙËÓ 22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔڛηϷ-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 1-0 (80’ ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-μ¤ÚÔÈ· 3-2 (6’, 15’ °¤ÛÈÙ˜, 9’ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ 39’ ª¿ÚÌ·˜, 91’ ∫Ô˘ÙÛÔÛ‡ÚÔ˜) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 0-1 (6’ °ÎÔ‡ÚÌ·) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 1-1 (89’ ªÈÏfiÛÎÔ‚ÈÙ˜ - 87’ ª·Î·ÁÈfiÎÔ) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. 2-0 (7’, 60’ §ÈÛÁ¿Ú·˜) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. 1-0 (90’ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜) πˆÓÈÎfi˜-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 0-1 (60’ √‡ÏÌÂÚ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-√º∏ 0-1 (4’ ƒÔ‡ÛÂÊ) ∂ıÓÈÎfi˜-∫·ÏÏÈı¤· 4-3 (4’, 84’ ºÔÊ·Ó¿, 28’, 58’ μ·ÛÈÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ - 20’ ¡Ù·ÎfiÏ, 25’ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜, 80’ ª·ÚÔ˘Î¿Î˘)

μ·ıÌÔÏÔÁ›· (22Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 33-7 53 2. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 28-13 48 3. √º∏ 26-14 42 4. ¢È·ÁfiÚ·˜ 27-18 41 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 27-19 40 6. ΔڛηϷ 22-17 36 7. ¢fiÍ· ¢Ú. 30-23 31 8. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 20-23 29 9. ∂ıÓÈÎfi˜ 25-30 29 10. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 17-26 27 11. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 18-25 26 12. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 24-27 26 13. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ 26-29 25 14. μ¤ÚÔÈ· 20-23 25 15. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ 24-25 23 16. πˆÓÈÎfi˜ 19-29 19 17. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰. 13-31 17 18. ∫·ÏÏÈı¤· 15-32 12

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 6, 20, 21, 22, 31

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9 7 0 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 3 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 8 9 2.

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË “Ù·›ӈÛ” ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞ÌÂÏÒÓ· Ì 65-54 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ·ÏÏ¿ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÙÔ ...‰ÒÚÔ Ô˘ Ù˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” . ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 75-68 ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¡›ÎË 75-68 “ÃÚ˘Û‹” ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ù‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÎÔÚ˘Ê‹ ›¯Â Ë ¡›ÎË ·ÏÏ¿ ÙËÓ ¤¯·ÛÂ. ™ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· Ì 75-68 Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∞ÌÂÏÒÓ·.

·›ÎÙ˘ Ù˘ ∞∂∫ ÎÈ Â›ÛËÌ· Â›Ó·È Ô ¡Ù›ÓÔ ¡ÙÚÈÙ˜. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ∫ÚÔ¿Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ∞∂∫ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡ÙÚÈÙ˜, Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÔÓ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “μÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Â‰Ò Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÙÂÏÈο fiÏ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ıÂÙÈο ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ. ∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ·Ó‹Îˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÂÚÈ̤ӈ ÌÂ

∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂ıÓÈÎfi˜ 49-9 52 2. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 75-16 50 3. £ËÛ¤·˜ 58-26 40 4. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ 46-30 39 5. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 37-24 39 6. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 36-21 36 7. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 27-20 36 8. ÃÏfiË 31-30 30 9. ∞›·˜ ™. 40-35 28 10. ™·Ú·ÎËÓfi˜ 25-36 26 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 31-33 24 12. ∞.∂. 2002 33-38 24 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 27-32 21 14. ∞ÎÚfiÔÏË 24-35 21 15. §Â¯ÒÓÈ· 23-39 18 16. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 28-45 18 17. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ 17-77 5 18. π¿ÛˆÓ ∞.ª. * √ π¿ÛˆÓ ∞.ª. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

* ◊ÙÙ· Ù˘ N›Î˘ ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÌÂÏÒÓ·˜ 65-54 ∏ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· fiÙÈ ‰ÂÓ ...·ÛÙÂȇÂÙ·È. ΔÔÓ “ÁÔÓ¿ÙÈÛ” Ì 65-54 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ·›˙ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ›ÎÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·fi ÙË ¡›ÎË ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ·ÚΤ Ì Ôχ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ 5’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó ‹‰Ë 8-2, ÂÓÒ Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠16-9. ∞fi ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ÙË Ó›ÎË ı· ÙËÓ ¤‰ÈÓÂ Ë ¿Ì˘Ó·. ™ÙÔ 13’ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‹Ú ‰È·ÊÔÚ¿ 12 fiÓÙˆÓ (24-12), ·ÏÏ¿ ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Ù· “fiÏ·” . ªÂ ηϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ fiÓÙÔ˘˜ (30-26) ÛÙÔ 19’, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ηϿıÈ ÙÔ˘ ªfiÁ‰·ÓÔ˘ (32-26 ÛÎÔÚ ËÌȯÚfiÓÔ˘). ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È„‹ÊÈ· ÙÈÌ‹ (44-33 ÛÙÔ 25’). ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠51-43 Î·È “ÙÔ ÓÂÚfi ›¯Â Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ” . √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÔÙ ‹Á ӷ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ, ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ªfiÁ‰·ÓÔ˜ Î·È ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ì ‡ÛÙÔ¯· ÙÚ›ÔÓÙ·. ŒÙÛÈ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‹Ú ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ì 65-54. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¢ÂÏËÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ - ªÔÛ¯ÔÙfiÁÏÔ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 16-9, 32-26 ËÌ›¯ÚÔÓÔ, 5143, 65-54 ÙÂÏÈÎfi. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜12 (2), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 11 (1), ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¡Ù›Î·˜, ªfiÁ‰·ÓÔ˜ 16 (1), ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ΔÔÔ‡˙˘ 5, ºÚÔ˘ÛÎÏÈ¿˜ 15 (1), ∫·Ú·Ú‹Á·˜ 2. ∞ª¶∂§ø¡∞™ (∫Ô˘ÙÛԢΤڷ˜): μÏ·¯Ô‡Ï˘ 9 (2), °Î·Ó¤ÙÛ·˜ 14, ∞ÎÛ¯¤ÚÔÁÏÔ˘, ∫·ÙÛ›Ì·˜ 8 (1), ªËÏÈÒÓ˘ 7, ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ 6, ¶·Ú·Û΢¿˜, °Ú¿‚·˜, °Ï˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, °Ô‡Ï·˜ 10 (2).

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£

μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (20Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞. °·˙‹˜ 2. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 3. ¢‹ÌËÙÚ· 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. 5. ¡.∞. ¡›Î˘ 6. ¢¿ÊÓË 7. ÕÚ˘ ªÂÏ. 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 9. ¶ËϤ·˜ 10. ∞ÛÙ¤Ú·˜ 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ 12. ¢È·ÁfiÚ·˜ 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 14. ∞¶√μ 15. ∞›·˜ ΔÚ. 16. ∞ÂÙfi˜ 17. √ÚÌ›ÓÈÔ 18. ¢fiÍ·

59-20 32-17 55-33 53-22 47-24 37-22 47-22 39-22 30-22 39-40 44-34 28-32 24-41 23-39 25-49 20-54 20-68 26-86

50 44 43 42 42 37 36 34 33 30 29 26 18 15 15 9 7 6

°’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ (15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” , ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ¤‰ÈÓ·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È ‹Ù·Ó Èı·Ófi Ó· “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÔ˘Ó” , ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹ÏÂÁÍ·Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì 17-10. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÙ›‚Ô Î‡ÏËÛÂ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Ó· ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È Ì ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ (33-23). ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë “·Ê˘Ó›ÛÙËΔ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô. ∫Ô˘Ù›Ó·˜ Î·È ΔÛÒÏ˘ ‚Ú‹Î·Ó ÙËÓ Â˘ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ (63-61) ÛÙÔ 35’. ΔÔ Ì·Ù˜ ·¤ÎÙËÛ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÔÙ¤ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ŒÙÛÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹Ú ÙË ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Ì 75-68. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ·ÚÂÓ›‰Ë˜ - §fiÚÙÔ˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-10, 33-23, 50-42, 75-68. ∞ƒ°√™ √ƒ∂™Δπ∫√ (™Ô‡ÏÈÔ˜): ºˆÙÈ¿‰Ë˜ 4, ¶Ô˘ÏÈÒÓ˘,™ÂÌÂÚÙ˙›‰Ë˜, ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜, ¶·ÓÙ·˙‹˜ 19 (2), μ›Ï·˜ 20 (4), ¢·Ú·‚›Áη˜ 5, ∫ÒÙÙ·˜ 16, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ 14 (1), μ·Ú‰·ÎÔ‡Ï˘. ¡π∫∏ (∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜): ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 14, Ã. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ 6, ™Ù¿ÌÔ˜, ™·Ì·Ú¿˜ 2,

ª. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ , £˘ÌÓÈfi˜ 24, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 7 (1), ΔÛÒÏ˘ 7 (1), ª˘ÛÙÈÏÈ¿‰Ë˜ 8 (1).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú.μÚ.-¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú.74-58 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . 81-48 ∞ÚÁÔ˜ √Ú.-¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-68 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË-∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . .65-54 ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂·Ó.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. 57-68 ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜-ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . .47-58 ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í.-ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . 47-94

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÌÂÏÒÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 2. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 5. ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 7. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 8. ª·Î·Ì‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 9. ∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏΛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 10. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫Ú. μÚ. . . . . . . . . . .22 11.∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ∂ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 12. ¶·Ó‰ÂÛÛ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .19 13. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 14.∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞Í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

∂¡ø ∏ ∞∂∫ £∞ ¶∞π•∂π ª∂ ∫√™ª√ ™Δ√ ∫À¶∂§§√

À¤ÁÚ·„Â Ô ¡ÙÚÈÙ˜ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ÙË ÊfiÚÌ· ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÒ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫ fiÙÈ ı· ‰ÒÛˆ ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜” .

ªÂ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ªÂ ÁÂÌ¿Ù˜ Âͤ‰Ú˜ ı· ˘Ô‰Â-

¯Ù› Ë ∞∂∫ ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √¶∞¶. ∏ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 100.000 ¢ÚÒ ÙËÓ “ŒÓˆÛË” ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ı· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ 23Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Úˆ-

Ù·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÊÂÛ˘ ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ó Ë ÙÈ̈ڛ· ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ∞∂∫ ı· ÂͤÙÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙȘ 2 ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ›‰ÈÔ, ·ÛÊ·ÏÒ˜, ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ Ë ÙÈ̈ڛ·

1. πˆÏÎfi˜ 36-12 31 2. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28-15 29 3. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 27-15 29 4. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ. 26-17 28 5. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 40-19 25 6. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. 29-31 23 7. ª˘ÚÌȉfiÓ˜ 30-24 21 8. ΔÔÍfiÙ˘ 22-23 17 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 11-48 3 10. ÕÚ˘ ∞Óı. * √ ÕÚ˘ ∞Óı. ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ô ·ÁÒÓ·˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜-πˆÏÎfi˜ (16/2).

∏ ∂™∫∞£ °È· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂™∫∞£ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: °˘Ó·›Î˜ ∞Ó¿ÏË„Ë-πˆÓÈÎfi˜ 71-28 ¡›ÎË-¶Ú. °ˆÓÈ¿ 36-68 ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰.-πˆÏΛ· 45-32 ŒÊË‚ÔÈ ∞ÏÌ˘Úfi˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65-60 °™ μfiÏÔ˘-¡›ÎË 64-71 BC Volos-∞∂μ¢ 85-41 ¶·›‰Â˜ ∞Ó¿ÏË„Ë-BC Volos 68-60 ∞∂μ¢-∞ÏÌ˘Úfi˜ 64-40

Ù˘ ∞∂∫ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. √ ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” , ÿÚ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ηٿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· Ù˘ ¶∞∂ ˙‹ÙËÛ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â‰ÈηṲ̂ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫, fiÔ˘ ÔÈ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÔÈÓ‹ Ì›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÂÈÛfi‰È·. ∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂÌÙfi, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· (Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi 14 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ) οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÌfiÓÔ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο. ΔÔ “·ÚÒÓ” ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫, Õ΢ Δ¿Î˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜

¢π∞º√ƒ∞

- ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 3) ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿, ȉڇÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÚÒÙ˘ √‰ËÁÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ë Î. ª·Ú›Ó· §·ÌÚ¿ÎË-¶Ï¿Î·, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘, Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ı¤Ì·: “¶Ô›ËÛË Î·È ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋. ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ò˜ ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË” . — ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ·fi ÙËÓ Î. ªÔÓÙÂÛ¿ÓÙÔ˘, ÓÔÛËχÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂.∂.™. μfiÏÔ˘, Ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ·fi ÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏÈ¿ÌÏÈ·, Ì ı¤Ì· “¶ÚÒÙ˜ μÔ‹ıÂȘ” , ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “£ÂfiÊÈÏÔ˜” (Ï·Ù›· ºÂÚ·›Ô˘). — ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ™ÔÊÈ¿‰Ë˜ Î·È ÔÈ º›Ï˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ϤÍÈÌÔ Î·È ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÏÂ̷͛ÙÔ˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park, ÛÙȘ 15 Î·È 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 25853. ∏ ·›ıÔ˘Û· Â›Ó·È ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 17.00-22.00. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜” ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙÔ “Ã∂¡π∞” μfiÏÔ˘, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì.. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. π. æ·ı¿˜ Î·È Ô Î. ¶. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿ ÎÂÊÈÔ‡ Î·È ÍÂÊ·ÓÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 09.00, ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. ∫·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÊÔÚ¤ÛÙ ÙȘ ˆÚ·›Â˜ Ì¿ÛΘ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 25422, 29974 - 52484 - 46095. — To ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∏̤ڷ ™Î¤„˘ ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 17.30 ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘˜, Ô‰fi˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ∞Ì·Û›·˜ Î·È ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù˘ √Ì¿‰·˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ √Ì¿‰·˜ SOS Î·È ·Ï·È¿ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 .Ì. - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

ªÔ˘ÛÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ˘˜ Red Wine Band

O

È RED WINE BAND Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÒÚ· 21.30, ÛÙË “¡˘¯Ùˆ‰›·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 98, Ì ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ “¡˘¯Ùˆ‰›·” Î·È “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” √È RED WINE BAND ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ¡˘¯Ùˆ‰›· Ù· 6 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∫Èı¿Ú˜, Û·Ífiʈӷ ,·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Ï‹ÎÙÚ· Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÎÚÔ˘ÛÙ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ Î¤ÊÈ , ÂÓÒ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜, ÙÔ˘ §¿˙·ÚÔ˘, Ù˘ ∂‡Ë˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Ì¤ıÂÍË Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. ΔÈ ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì “ÛÒ·˜ Ù·˜ ÊÚ¤Ó·˜” , ÁÈ·Ù› ˙ԇ̛̠۠· “ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , ·ÊÔ‡ Á‡Úˆ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó “ÛËÌ›· Î·È Ù¤Ú·Ù·” , ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ Ì›· “·¯Ù›‰·” ÌÔ˘ÛÈ΋˜... ¤ÙÛÈ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ÔÈ RED WINE BAND ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.

√È RED WINE BAND ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ¡˘¯Ùˆ‰›· Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Û¯‹Ì·: ªÈ¯¿Ï˘ ¶fiÚÓ·Ï˘: ÎÈı¿Ú· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ∞ÁÁ¤Ï· °·ÓˆÙ‹: ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ∞Ϥ͢ μ·ÁÂÓ¿˜: Û·ÍfiʈÓÔ, ™Ù¿ı˘ ª¿ÈÌ·˜: ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·, §¿˙·ÚÔ˜ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˜: Ì¿ÛÔ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ªÂÚfiË μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË: ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ, Ï‹ÎÙÚ·,

¡›ÎÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘: Ï‹ÎÙÚ·,Ì¿ÛÔ, ∂‡Ë ºÈÏ›Ô˘: ÙÚ·ÁÔ‡‰È, μ·Û›Ï˘ ªÏ·˙‹˜: Ù‡Ì·Ó·, ¡›ÎÔ˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜: ÎÚÔ˘ÛÙ¿, £¤ÌȘ μ·ÁÂÓ¿˜: ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˙¤: Û·ÍfiʈÓÔ. ¶·›˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Í¤ÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÛÙÔȯ›· ÚÔÎ, ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘, Ú¤ÁÁÂ Î·È tango, Û ÂÎÙÂϤÛÂȘ Ô˘ ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ·.

√È RED WINE BAND ÛÙ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‡·Ú͢ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 500 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Û ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÎfiÌ·, ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ˆ˜ Support group Ì ÙÔ˘˜ £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §¿ÎË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, μ·Û›ÏË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶¿ÓÔ ∫·ÙÛÈÌ›¯·, ª¿ÓÔ •˘‰Ô‡˜, §·˘Ú¤ÓÙË ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ¡›ÎÔ ΔÛ·ÎÓ‹ Î.¿. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, fiˆ˜ ÔÈ M·Ú›· ∫·ÚÁ·‰Ô‡ÚË, π¿ÛÔÓ·˜ ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜, ¡›Ó·, πÔÚ‰¿Ó˘ ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϤÓË ∞ÌÔ˘Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Î.¿. ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ 2 ÌÔ˘ÛÈο CD: ΔÔ “∂ÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” Ì 13 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ª¿ÈÌ· Î·È ÙÔ “ŒÍÈ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÓ Ùˆ ˆÎ·ÓÒ” Î·È Ì 6 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ∞ϤÍË μ·ÁÂÓ¿ . ªÂÚÈο ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ‰‡Ô CD, ηıÒ˜ Î·È Ë “∞¯Ù›‰·” ÙÔ˘ ∞ϤÍË μ·ÁÂÓ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘.

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ

∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·fi ¤ÚÁ· ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· ¶π™Δ∂À√Àª∂ fiÙÈ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ıÂÌÈÙfi˜ ¤Ó·˜ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “ƒ›˙˜” ¤ÚÁˆÓ (ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È Î·Ù·Û΢ÒÓ) ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘Ô‚ÏËÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ (∫ÔÚ·‹ 79), Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÛÙ›¯Ô˘˜: “∂›Ó·È Û·Ó ÙȘ Ì˘ÛÙ‹ÚȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜/ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿/ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· ÏÂÓ Ó· Ë Ì·Ì¿ ÌÔ˘” . 줂·È· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ Û‡ÓÔÏË Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Δ¤¯ÓË, Ë ÔÔ›· ·Ó·‰›‰ÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÂÓ Û¯‹Ì·ÙÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·Ó Ì ̷ÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·¤ÌÂÓ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi, ˘ÚËÓÈÎfi “ˆÛ¿Ó” - ·Ú·¤ÌÂÈ ¿ÓÙ· Û ÌÈ· ÌËÙ¤Ú·. ªÈ· Á·ÏÔ˘¯Ô‡Û· ‰È·ÚÎÒ˜ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ‹ ¤Ó· ·Ú¯¤Ù˘Ô Û˘Ì‚¿Ó Â›Ó·È Ë ª‹ÙÚ·, Ë ƒ›˙· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ∏ Ù›ÎÙÔ˘Û· Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙÔ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ ·Â›˙ˆÔÓ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ∞ÂÈ¿ÚıÂÓÔ˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ, ηٿ ÙÔÓ ÈÂÚfi ∫·‚¿ÛÈÏ·, ÙËÓ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ‡·ÚÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ °Ë, Ë ÎÔÈÓ‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, Ë Ú›˙· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· Î·È ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ Ê˘ÏÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÚÒÓ, Ë ¶·Ó·ÁÈ¿, Ë Á˘Ó·›Î·, Ì¿Ó· ‰È΋ Ì·˜ Î·È Ì¿Ó· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜.

∫È ·ÎfiÌË Ô √˘Ú·Ófi˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ÂÈ ¿ÛÙÚ· ÎÈ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. √ ∞ÛÙ¤Ú˘ °Î¤Î·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜: ™ÙȘ “ƒ›˙˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ì¿Ó·, ÙË Á˘Ó·›Î· - ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ì¿Ó·, ÙȘ ηڢ¿Ùȉ˜, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· “Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜” , ÙȘ ¶·Ó·ÁȤ˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ı˘ÌËÙ·ÚÈÒÓ Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ı·Ó¿ÛÈÌÔ “Â‰Ò Î·È ÙfiÙ” , ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ. √È “ÚÔṲ̂ÓÔ˘Û¤˜” ÙÔ˘ (ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ Û ¤Ó· ÔÈËÙ‹, “ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ Â˘Ù˘¯ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ” , fiˆ˜ ·˘ÙÔÛ˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ô ∞. °. Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ “ÚÔÛηÚÙÂÚÔ‡Û˜” ) Â›Ó·È Â›Û˘ ¤Ó·˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜ Á˘Ó·ÈΛԘ ¯ÔÚfi˜, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ Î˘·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ‰¤ÓÙÚ·-Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ú›˙˜̷ÛÙÔ‡˜. ¶Ò˜ Ó· ͯˆÚ›ÛÂȘ ¿ÏψÛÙ ¤Ó· ÎÔÚÌfi ‰¤ÓÙÚÔ˘ ·fi ÌÈ·Ó ˘‰Ú›· ‹ ¤Ó· ·ÓıÈṲ̂ÓÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÎÔÚÌ›; ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ›¯ÓÔ˜ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ·Ô˘Û›·˜, Ì·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞. °.: ΔÔ ËÂÈÚÒÙÈÎÔ ÈÚÈÚ›, ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ ÊfiÚÂÌ· Ù˘ ÈÔ ÊÙˆ¯‹˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ù· ÎÂÓÙË̤ӷ ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÙÔ “ÎÔ˘Ù› Ù˘ Ì·Ì¿˜ Ì ÙȘ ¢¯¤˜” , Ù· Ù¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ì ÎÚ˘Ê¤˜ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ ÎÈ Â˘¯·ÚÈÛٛ˜ Ô˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó Â˘Ï·‚Èο ÌËÙÚÈο ¯¤ÚÈ·. ¶·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· ÌÈ·Ó Ô-

ÌÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ì˘ÛÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ °·‚ÚÈ‹Ï ¶ÂÓÙ˙›ÎË, ÙËÓ ÎÔÈÒ‰Ë „ËÊ·Ú›ıÌËÛË ¿Óˆ Û ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·Í·ÚÈÛÙ‹. ∫·È Ì·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹, ÙÔ §ÈÙfi¯ˆÚÔ ¶ÈÂÚ›·˜. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤ÚË °Î¤Î· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ô ·Ú¢ÚÂı›˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜- ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜ - Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÁÂÓ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ó· Ù· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ Û·Ó ¤ÍÔ¯· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÓȉÈÔÙÂÏÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜. √ Î. ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÙfiÛÔ ÙÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, fiÛÔ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘. ∏ ŒÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10 ÙÔ Úˆ› Ì 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

°È¿ÓÓ˘ ΔÛ›ÁÎÚ·˜ §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ŒÓˆÛË ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› Ù· ̤ÏË, ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜, Ô˘ fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ, ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ì·˜ ΤÊÈ, ÌÂ˙¤, ÎÚ·Û› Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ æ·ı¿ Î·È Ã·Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶·ÚÎ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 12 ¢ÚÒ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î¿ÚÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ÃÚ˘ÛÔ¯ÔÂ›Ô ∫ÂÚ·Ì›‰·, ™˘Ú›‰Ë Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 24210 35434, 6947 682188 Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∞ÓÙÒÓË ∑ÈÔ‡Ú·, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1, ÙËÏ. 24210 33500, 6944443021. — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ™˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ “º›ÏÈ· °Ë”, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (ÚÒËÓ La Nuit). ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Ê›ÏÔÈ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË. ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌfiÓÔ. - ™ÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ∞·ÓÙ·¯Ô‡ °ÏˆÛÛˆÙÒÓ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 194), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ “°È¿Óη” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 2421066144, 6972873744 6983516941, fax 2421041155, 6984773396. - ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ·ÓÙ·ÌÒÌ·ÙÔ˜, ¯·Ú¿˜ Î·È ÁÏÂÓÙÈÔ‡ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Ù˘, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘. ™ÙË ‚Ú·‰È¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ÛÙËÓ ÔÓÙȷ΋ χڷ, Ô ¶¿ÚȘ §ÂˆÓȉ¿Î˘ ÛÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ ÛÙÔ ·ÚÌfiÓÈÔ. ΔË ‚Ú·‰È¿ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6948173814, ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë˜ ∫ˆÓ. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ 6979757670, ∏Δ¤¯Ó˘ ÏÈ¿‰Ô˘ ¡Ù›Ó·. “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·∫›ÚÈÎÔ”, (‚’ fiÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÚÔÊÔ˜) ı· Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÛË Ì ËÂÈÚÒÙÈÎÔ ÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÁϤÓÙÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ Î·È ÒÚ· 21.00, ÛÙÔ ÃÔ˘ÛÈ·‰¿. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 28/02/2011. ΤÓÙÚÔ “°È¿Óη” flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∫¤ÊÈ, 18:00 - 21:00. ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋: 10.00 - 13.00. ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚfi˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·. √È ∏ÂÈÚÒÙ˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 58768, 24210 55808). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÛηÏ› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™Ô˘›·˜ ¶·ÏÏ¿˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∫¿ÚÙ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ §¤Û¯Ë˜. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô‡ÏÌ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û·˜. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ “√ÈÓÔˆÏ›ÔÓ” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6977619917 Î·È 6944501184. — √È “ÿˆÓ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Δ√ ∫∞¡∞ƒ∞∫π (∫‡ÚÔ˘ 93-95), 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 8:30 Ì.Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Ì ÌfiÏÈÎÔ ¿ÚˆÌ· πø¡π∞™ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ·’ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈΛÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (ÙÈÌ‹ οÚÙ·˜ 18ú). ∫¿ÚÙ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È: ™Ù· °Ú·Ê›· Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75 ¡. πˆÓ›·) ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË 7-9 ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· SEICO (∞ı. ∞˚‚·˙fiÁÔ˘) ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· μ·ÛÈÏ›Ԣ - •¿ÓıË (¯ÚÒÌ·Ù· - ÛȉËÚÈο) ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. - ΔÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ê›ÏˆÓ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜” ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜ “∞ƒ°ø” , ∞ıËÓÒÓ 30, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, Ì ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ‚¿Ú‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 152 (ÙËÏ. 2421071877 Î·È 6980286636). — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘. — ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘›·˜ Palace ı· Á›ÓÂÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ ¢√À∫, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜, ¯ÔÚÔ‡ Î·È ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Û ̛· ı·ÙÚÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

¢Y™KO§O

∫√¶∏ ¶πΔ∞™ - Ã√ƒ√π

25

∞‡ÚÈÔ Ì ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì·

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

TPITH 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ªÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ™Ù. ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ¢∂∫∞ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ‚È‚Ï›·, ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Û‡ÏÏÔÁÔÈ. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ Î·È “˘¿Ú¯ÂÈ” ·ÎfiÌË ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜. “Œ¯ÂÈ ÚÈ˙ÒÛÂÈ ÛÙÔ Î‡ÙÙ·Úfi Ì·˜ Î·È fiÙ·Ó Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ‰˘ÛÎÔχÂÈ, ÙfiÙÂ Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ Ì ÙÔ ·Ú·ÔÓÈ¿ÚÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ÙÔÓ Î·ËÌfi Ì·˜ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ·Ù› “fiÏ· Â›Ó·È ¤Ó· „¤Ì· ÌÈ· ·Ó¿Û· ÌÈ· ÓÔ‹” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë. “Œ¯ˆ ÌÈ· Ì¿Ó· Ô˘ Â›Ó·È ‚Ú¿¯Ô˜, ¤¯ˆ ÌÈ· Ì¿Ó· Ô˘ Â›Ó·È ‚Ô˘Ófi, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ· ÔÙ¤ ÌÔÓ¿¯Ô˜ fiÙ·Ó ‰·ÎÚ‡˙ˆ ÎÈ fiÙ·Ó ÔÓÒ” Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ó·ÁԇϷ ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ƒÔ‰·Î›‰Ë. ∂›Û˘, Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ™¿‚‚· ™˘ÚȉˆÓ›‰Ë ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫›ÙÛ· ·fi ÙÔ §ÈÙfi¯ˆÚÔ ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ “∞ƒ°ø” ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6980286636.

∏ ÎÔ‹ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Park ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¢ڤıËΠۯ‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ì ٷ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‰Ë˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ∂›Û˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¢·Ì›ÁÔ˜ Ì ÙÔ ÁÏ·Ê˘Úfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÔÌÈÏ›·˜ Ù·Í›‰Â„ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÔ˘Ì·Ó¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ‹Ú Ì Ôχ ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ¿ÔÎÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· οÓÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜.

TPITH 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘

πÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ È· ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ 20 - 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· “‰˘Ô Û˘Ó” ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17), Ì ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Ë Î·È Ô” ÙˆÓ °ÈÔ‡ÏË ΔÛ·ÁηڿÎË Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∫ÔÌfiÁȈÚÁ·, Ô˘ ·fi 15 ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ °Î¿˙È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË. ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔ ‚Ú¿‰˘ Û ¤Ó· Ì·Ú. ∞˘Ù‹ ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜, ¢·›ÛıËÙË, ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÁÂÌ¿ÙË ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ê‡ÏÔ. ∞˘Ùfi˜ Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ‡ÏË. ª·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó. ∫·È fiÛÔ Î·È Â¿Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó, ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó, ÛÙ·

°

ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÚ›· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ΔË ÌÔÓ·ÍÈ¿, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·Á¿Ë Î·È ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ. ™Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ËıÔÔÈÔ› Î·È ÎÔÈÓfi ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì·˙› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ı· ÂÚÈÏ·ÓËıÔ‡Ó Ì ΈÌÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ı· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì fiÏ· ÂΛӷ Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· Ô˘ ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˙ËÙ¿ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘: ΔËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, ¤Ó· ‚ϤÌÌ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ οıÂÙ ‰ÈÏ¿ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË... ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ™. º‡ÙÚÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞. ∫ÔÌÔÁÈÒÚÁ·˜, °. ΔÛ·ÁηڿÎË. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: MËÓ¿˜ §˘ÚÈÛÙ‹˜. DJ: ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¡ÙÔ˘Ï¿Î˘. flÚ˜ Î·È Ë̤Ú˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜: 7 ¢ÚÒ. ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘: 55 ÏÂÙ¿.

™ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘

ΔÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ∏ °ƒ∞º∏ Â›Ó·È Ï‡ÙÚˆÛË, Ë ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Ê˘Á‹, ·ÏÏ¿ Ë ÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ› ÙÂÏÈο Ó· Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∞˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, ηıÒ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·È¯Ó›‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ - ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ - ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. √È ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ÎÈ ·‚›·ÛÙ· ̤۷ Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰ËÁËÙÈ΋-ÂÌ„˘¯ˆÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË §Â˚ÌÔÓ‹. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ̤۷ Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, fiÙ·Ó Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·fi Ù· “Ú¤ÂÈ” Î·È Ù· “ÁÈ·Ù›” Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∞˘Ùfi fï˜

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔÛ‰ÔΛ· ÎÈ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰‡Ô ·È‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·. ΔÔ ÚÒÙÔ Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ 8 - 10 Ì.Ì. ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 10 - 15 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 12 - 2 ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi 6 - 10 ¯ÚfiÓˆÓ. ª¤Û· Û ¤Ó· ‹ÚÂÌÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù· ·È‰È¿ ·ÎÔ‡Ó fiÌÔÚʘ ÈÛÙÔڛ˜-·Ú·Ì‡ıÈ· ÎÈ ¤ÂÈÙ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· ‹ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ›‰È· ΛÌÂÓ· ¿ÓÙ· Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Â ı˘Ì›˙ÂÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Û¯ÔÏÈÎfi Ì¿ıËÌ· Ì ηٷÛÙ·ÏÙÈΤ˜ Ù˘ ¤ÌÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ‹ÚÂÌÔ, ¯·Ï·Úfi Î·È ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜

ÊÔ‚›Â˜ ÎÈ ·Ó·ÛÙÔϤ˜, ηıÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ ÏfiÁÔ. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ò˜ ÙÔ ª¿ÈÔ ÎÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¤Íˆ ·fi ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ› ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÏÔÁ› ηӤӷ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÚ·Ê‹ ÎÈ ›Ûˆ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÒıËÛË ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ù¤¯ÓË Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó›ˆÙË ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È ¿Ê·ÙË ¯·Ú¿. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421024816. À‡ı˘ÓÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ 24210-65644.

“º›‰È· ÛÙÔ ™ÎÔÚÈfi”: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÓÔ˘¿Ú Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ∫. ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 19/2 ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ Î·Ê¤ Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÔ˘˙Ô˘Ú¿ÎË “º›‰È· ÛÙÔ ™ÎÔÚÈfi” . ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÏÔ΋. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ‰Ú¿ÛË. ∂›Ó·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂›Ó·È ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÓÔ˘¿Ú Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ

ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ·/Ì ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· ·Í›Â˜, Û˘Ó‹ıÂȘ, ÊÈϛ˜, ÂΉ›ÎËÛË, ËıÈ΋, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜... Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ - Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ - ËÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜. Δ· “º›‰È· ÛÙÔ ™ÎÔÚÈfi” Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰È·˘Á‹˜ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ “ÂÏÏËÓÈÎÒÓ

¯Ú˘ÛÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ” (Ô˘ ÌfiÏȘ Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó). ∏ ›Ûˆ ·˘Ï‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ Ù˘ “ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” , ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ÙÔ trafficking, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì·Ê›·˜-·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô Ú·ÙÛÈÛÌfi˜, Ù· Â·Ú¯È·Î¿ ÛÙÚÈÙÈ˙¿‰Èη, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Û 300 ÛÂÏ›‰Â˜.

μÚ·‰È¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ μƒ∞¢π∞ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “ÃÚ˘ÛfiÛÎÔÓË” (ηχÙÂÚË Ù·ÈÓ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¿ÙÚ·˜ 2009) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9:30 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ∞ı‹Ó·. ™‹ÌÂÚ·. ªÈ· fiÏË Û ‰È·Ú΋ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ô˘ ¯Ù›˙ÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ÚfiÛˆÔ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ›¯ÓË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ù˘. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŒÓ· ÂÚÒÙËÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ï‹ı˘. ΔÚÂȘ ‹ÚˆÂ˜ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙË ÚˆÁÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË Î·È ÙÔ Ó·ÓÈÎfi fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ª›· ·Ú·‰Ô¯‹ Î·È Ì›· Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË. ŒÓ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÍÂΛÓËÌ·. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¿ÙÚ·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 24816, ÒÚ˜ 9.Ì. - 11 Ì.Ì.

“√ ¶·Ó”: ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 20/2 Ô º˘ÛÈÔÏ·-

ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ∞ˉÔÓÔʈÏÈÒÓ ÕÓˆ μfiÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 9 .Ì. ÛÙȘ ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ψÊÔÚÂȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ “4” Ì ·ÏÈ¿ ÚÔ‡¯·, Á¿ÓÙÈ· ηÈ... fiÚÂÍË ÁÈ· ηı·ÚÈfiÙËÙ·. √ ŸÌÈÏÔ˜ ηı·Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÔÈÎÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, ÌÈ· Ô˘ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ¯ÒÚÔ˜ fï˜ ÙˆÓ ∞ˉÔÓÔʈÏÈÒÓ ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ó·‚¿ÛÂȘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. “™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·ÛË Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÈÙÈÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ¯ÒÚÔ˘ Ì ·ÛÙÈο ÛÎÔ˘›‰È·” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎÒ˜.

μÚ·‰È¿ Ì›Ú·˜

∂Ή‹ÏˆÛË °ÏˆÛÛÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘

Δ∏¡ ¶¤ÌÙË 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‚Ú·‰È¿ ‰ÔÎÈÌ‹˜ Ì›Ú·˜ ·fi ÙËÓ ∞ıËÓ·˚΋ ∑˘ıÔÔÈ›·. ¢ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ‰ˆÚ¿Ó: KONIG PILSENER, DUVEL, KRUSOVICE ª∞Àƒ∏. ™˘Óԉ¢ÙÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ·ÚÌÔÓ›· Á‡ÛˆÓ: ∞˘ıÂÓÙÈ΋ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·Ù·ÙÔÛ·Ï¿Ù·. ¶ÔÈÎÈÏ›· Ì ÁÂÚÌ·ÓÈο ·ÏÏ·ÓÙÈο Î·È ÏÔ˘Î¿ÓÈη. ÃÔÈÚÈÓfi Ì ‰·Ì¿ÛÎËÓ·. ∫¤˙ ÎÔ‡¯ÂÓ (ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂȉfiÚÈÔ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ù˘Ú›). ΔÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ: 12 ú. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 2421060007 Î·È www.ariadnivolos.gr.

ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙËÓ “∂ÛÙ›·” ÙÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi. ™Â ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη Ôχ fiÌÔÚÊ· Î·È Ì ÌÂÚ¿ÎÈ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÓÙ˘Ì¤Ó· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÙÔϤ˜ ηÚÓ·‚·ÏÈÔ‡. ΔÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó, ¯fiÚ„·Ó, ¤Ù·Í·Ó ÛÂÚ·ÓÙ›Ó˜, ¤·ÈÍ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È·.

ΔÔ ΔÌ‹Ì· √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ë √Ì¿‰· ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi.

ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì., Ô °ÏˆÛÛÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ‚Ú·‚¢ıÔ‡Ó Â›Û˘ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÏÏËÓfiÁψÛÛ˜ Î·È Î·ÏÏÈÂ›˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 14H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.642,70

1,28

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,54 4,5 20,6 4,39 6,57 0,6 5,8 11,13 0,56 1,33 5,39 3,89 0,88 1,12 0,87 4,56 0,82 2,3 4,5 1,61 3,5 2,02 12,5 0,61 7,48 1,47 3,98 7,51 6,55 4,39 5,15 1,46 0,68 2,65 3,27 10,8 0,49 0,37 9,22 5,75 14,06 14,03 16 7,5 1,59 4,52 3,2 3,4 3,36 3,7 15,79 9,2 0,71 0,89

885.276 3,21 1.389.826 0,73 290.256 0,92 928.817 2,66 14.834 -1,64 157.976 4,32 66.319 6.919 -5,08 712.145 57.791 2,67 48.200 0,52 8.480 2.412.814 2,75 6.754.549 -3,33 738.070 2,93 9.260 -3,53 791.828 12.941 1,12 99.908 0,63 354.561 -1,13 237.031 -1,46 44.307 0,81 343.395 5,17 34.702 1,49 2.473.010 2,8 19.276 0,25 265.462 1,21 93.004 0,77 137.034 5,02 37.156 3,62 203.237 -0,68 5.250 -1,45 47.027 -1,12 468.526 778.149 0,37 25.155 58.149 15.618 0,55 104.803 5,7 402.283 3,23 4.805 0,21 4.762 2,96 412.901 -0,79 1.546.796 1,92 2.969.824 -1,31 650 2,24 312 -0,29 53.008 -1,75 515.154 3,93 95.229 2,87 94.416 1,10 3.701 1,43 39.027 -2,20 58.100

0,53 4,27 20,6 4,27 6,28 0,59 5,56 11,12 0,55 1,32 5,27 3,87 0,86 1,11 0,86 4,4 0,82 2,26 4,39 1,56 3,44 2,01 12,3 0,57 7,26 1,43 3,9 7,39 6,48 4,22 4,98 1,45 0,67 2,6 3,21 10,75 0,46 0,36 9,15 5,5 13,9 14 15,5 7,42 1,56 4,52 3,2 3,3 3,32 3,51 15,56 9,11 0,7 0,87

0,56 4,5 21,15 4,48 6,6 0,63 5,83 11,33 0,61 1,38 5,39 3,95 0,92 1,14 0,92 4,6 0,87 2,35 4,59 1,66 3,56 2,11 12,64 0,63 7,54 1,47 4,02 7,57 6,67 4,4 5,2 1,47 0,7 2,71 3,33 10,9 0,5 0,39 9,35 5,75 14,09 14,27 16 7,77 1,6 4,59 3,2 3,44 3,54 3,74 15,9 9,2 0,72 0,91

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

17,07 8,04

1,73 2,16

12 2

17,07 8,04

17,1 8,04

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,36 0,35 1,09 0,51 1,82 0,3 0,64 0,51 0,49 0,27 0,52 0,6 1,31 1,41 1,8 0,6 8,59 1,54 1,18 1,12 1,51 1,35 0,54 0,82 2,18 5,31 1,04 2,9 1,06 2,68 2,46 0,48 0,52 0,41 0,68 2,74 0,43 1,43 0,34

-7,69

-2

14.770 690 115.101 550 2.674 195.750 3.225 145 59.563

0,36 0,33 1,07 0,51 1,82 0,29 0,59 0,51 0,49

0,38 0,35 1,14 0,53 1,83 0,3 0,64 0,51 0,51

8,33 -1,64 3,97

59.560 94.259 40.200

0,45 0,58 1,25

0,52 0,61 1,31

20 2.090 900 10.572 5.741

1,8 0,56 8,5 1,53 1,17

1,8 0,62 8,59 1,56 1,23

-5,18 -0,95 -4,61

416.229 10.450 41.140 3.520 100 23 399 100

1,36 1,34 0,53 0,75 2,18 5,31 1,03 2,9

1,58 1,43 0,58 0,82 2,18 5,85 1,05 2,9

0,37

24.550

2,66

2,68

-1,8 -1,62 7,14 3,23

-1,64 0,12 -1,67 -7,36 0,75 9,33

-4 4

6.550 100

0,47 0,51

0,49 0,52

-2,86 2,24

10.367 365 31.463 60 13.981

0,67 2,74 0,42 1,29 0,33

0,7 2,74 0,44 1,43 0,36

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,82 0,15 0,37 1,82 0,69 0,66 0,74 0,61 1,31 0,72 0,43 0,79 0,78 1,37 0,34 0,67 5,81 0,79 1,68 1,28 1,09 0,36 0,47 0,45 0,63 1,13 1 0,64 0,78 0,28 1,41 34,94 1,21 0,3 0,63 1,53 0,42 0,65 0,58 3,24 0,25 0,7 0,39 0,31 0,82 0,4 0,34 0,75 4,9 1,84 0,81 1,9 0,97 1,12 0,46 4,34 0,56 2,81 0,93 0,45 0,58 0,5 0,58 0,6 0,49 0,77 1,76 0,79 0,64 0,57 0,81 0,41 0,57 0,79 0,42 0,9 0,49 2,63 0,53 0,57 3,12 0,98 2,04 0,38 0,76 0,65 0,54 1,06 1,37 0,43 0,4 1,81 0,29 0,69 1,15

-1,2

47.375 8.000 700 1.035 200 11.764 90.740 80 935 50

0,81 0,14 0,36 1,78 0,68 0,61 0,66 0,59 1,3 0,72

0,84 0,15 0,37 1,82 0,76 0,67 0,76 0,61 1,31 0,72

-2,5 2,24

200 20 1.000

0,78 1,37 0,34

0,78 1,37 0,34

-1,25

191.320 4.020 21.525 11.300 14.430 2.000 11.655 6.499 56.002 97.424 1.100 19.491 42.070 4.420 3.965 8.510 1.518 3.568 5.357 35.679 25.062 5.654 13.856 14.609 16.480 2.202 700 59 1.000 3.540 2.020

0,79 1,64 1,21 1,05 0,35 0,47 0,42 0,63 1,05 0,91 0,62 0,71 0,27 1,3 34,8 1,2 0,3 0,6 1,42 0,41 0,63 0,55 3,19 0,25 0,7 0,35 0,31 0,74 0,4 0,34 0,75

0,81 1,75 1,3 1,16 0,39 0,47 0,46 0,7 1,14 1,02 0,64 0,79 0,29 1,43 35,49 1,25 0,3 0,64 1,6 0,45 0,66 0,59 3,26 0,25 0,74 0,39 0,31 0,82 0,4 0,36 0,77

2.180 10.080 780

1,77 0,76 1,87

1,86 0,81 1,92

116.909 12.000 874 8.200 11.253 20.758 900 4.975 13.310 100

1,1 0,44 4,3 0,52 2,8 0,85 0,42 0,55 0,43 0,58

1,16 0,47 4,45 0,56 2,93 0,93 0,47 0,61 0,51 0,58

-8,33 -1,68 -2,47 3,23 7,55

210 1.050 53.950 9.404 5.340

0,77 1,76 0,75 0,6 0,53

0,77 1,86 0,83 0,65 0,58

5,13 -1,72 -2,47

260 58.050 331.378

0,4 0,56 0,73

0,41 0,6 0,85

7,14 -5,77

227.163 10.780

0,86 0,49

0,96 0,5

-8,62 1,79 0,65

65 7.735 27.872 4.297

0,53 0,56 3,12 0,97

0,54 0,58 3,13 0,99

-2,56 3,17 3,85

25.798 300 2.800 140.822 2.038

0,75 0,63 0,52 1,03 1,37

0,79 0,65 0,54 1,11 1,46

-6,98 -4,23

10.400 700

0,39 1,81

0,42 1,81

2,99 1,77

80 2.430

0,69 1,12

0,69 1,17

4,11

993 3.000

7,6 0,76

7,6 0,76

-3,23 7,69 -4 4 -2,78

5.000 667 500 150 44.370

0,3 0,67 0,24 0,52 0,35

0,3 0,71 0,24 0,52 0,37

2,78 -8 4,76 10,45 7,02 0,77 5,88

4,92 -6,03

-8,7 7,62 8,7 3,23 8,33 3,7 6,82 -0,34 -0,82 -1,56 -2,55 -4,55 -1,52 -1,69 1,25 -7,41 -2,78 2,63 5,13 -2,44 3,03

1,25 -0,52 3,7 4,55 -2,69 1,82 -2,77 8,14 -2,17 -3,33 16,28

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√)

7,6 0,76 9,74 0,38 0,3 0,7 0,24 0,52 0,35 0,17

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,15 0,24 0,08

4,35

16.739 26.668 28.015

0,15 0,22 0,08

0,16 0,24 0,08

0,29 0,48 0,22 3,55 1 2,11 0,54 1,1 7,5 0,25 1,55 7 4,57 14 69,1 2,84

-3,33 2,13

677 1.670 76.367

0,28 0,43 0,21

0,29 0,49 0,22

2,43

2.660 6.581 475 30 11.160 1.353

2,06 0,54 1,1 7,5 0,25 1,55

2,16 0,54 1,1 7,5 0,25 1,55

200

4,57

4,57

6,77

2.434

2,66

2,86

18,89 0,34 0,1 0,12 0,44 1,16 0,21 0,12 0,26 13 4,4 0,2 0,1

2,05 6,25 -9,09

510 50 120.807 13.000

18,5 0,33 0,1 0,12

18,9 0,34 0,1 0,12

-4,55 -3,7

20 129.618 3.450

0,21 0,12 0,25

0,21 0,12 0,27

-9,09

1.500 171.916

0,2 0,1

0,2 0,11

15.271

0,07

0,08

-8

11.146

0,23

0,25

-14,29

111.082 1.400 2.000 50.365 100

0,06 0,58 0,16 0,19 0,08

0,07 0,58 0,16 0,2 0,08

2.000 4.430

0,09 0,26

0,09 0,29

300

0,04

0,04

381 50.545 2.510 7.366

0,19 0,18 2,76 0,18

0,2 0,19 2,91 0,2

19.807 18.300

0,2 0,89

0,22 0,91

2,18 4,17

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,56 0,07 0,23 0,15 0,06 0,58 0,16 0,19 0,08 0,04 3,7 0,09 0,26 0,11 0,16 0,44 0,04 0,06 0,19 0,18 2,88 0,19 0,26 0,21 0,9 0,09

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,97 3,96 1,64 1,4 0,58 3,3 1,12 1,86 2,47 2,2 2,52 1,85 2,86 3,96

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

6,67 5,56

-18,75

-5,26 0,35

-4,55


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 11H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.466.349,29 19.577.505,07 104.986.346,37 12.375.058,78 305.795.852,11 21.709.465,76 14.138.368,43 6.413.106,54 8.542.862,79 105.367.235,61 40.978.137,49 4.896.186,86 11.968.881,37 1.500.527,44 154.792.427,33 8.874.838,02 8.143.194,71 5.962.018,30 8.358.845,17 7.755.424,00 24.945.231,36 10.077.002,17 3.312.513,81

5.163.528,83 2.770.832,31 14.177.270,47 2.062.454,41 107.941.823,29 2.846.970,60 2.405.131,70 1.434.258,70 1.271.098,06 12.782.430,04 6.246.875,37 1.525.352,51 1.270.879,24 157.806,18 11.797.489,50 699.859,11 1.759.285,36 1.746.158,09 2.377.076,92 1.161.155,13 3.080.396,17 5.446.786,03 262.298,12

4,3510 7,0656 7,4053 6,0002 2,8330 7,6255 5,8784 4,4714 6,7209 8,2431 6,5598 3,2099 9,4178 9,5087 13,1208 12,6809 4,6287 3,4144 3,5164 6,6791 8,0981 1,8501 12,6288

0,25% 0,05% -0,14% 0,08% 0,12% -0,26% 0,07% 0,26% 0,60% 0,37% 0,24% 0,34% 0,08% 0,08% 0,08% 0,13% -0,02% -0,20% 0,24% 0,10% 0,19% 0,06% 0,24%

4,4380 7,1716 7,4423 6,1052 2,8330 7,6255 5,8784 4,4982 6,8217 8,2431 6,6254 3,4667 9,4178 9,5087 13,1864 12,9345 4,6287 3,4827 3,5164 6,7626 8,1791 1,8501 12,8182

4,2640 7,0126 7,3498 5,9402 2,8330 7,5683 5,8343 4,4356 6,7209 8,2431 6,5270 3,2099 9,3472 9,5087 13,0224 12,5541 4,6056 3,3461 3,4900 6,6791 8,0171 1,8455 12,5025

2,57% 4,38% 7,02% 3,91% 7,23% 2,81% 5,05% 3,96% 4,59% 2,72% 4,85% 7,09% 5,17% 5,23% 4,72% 4,26% 3,58% 6,92% 2,77% 2,12% 5,16% 0,72% 4,05%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

79.476.796,93 30.155.624,17 3.623.976,35 130.418.735,80 28.663.733,39 6.332.880,22 25.620.635,52 27.473.575,09 12.528.636,85 25.042.360,69 6.718.816,04 11.465.188,20 19.900.817,82 36.354.358,01 306.220.311,54 6.136.315,18 26.379.556,92 48.218.666,82 110.464.109,01 46.308.030,16 13.231.948,22 454.829,00 6.375.973,25 1.023.385,20 12.011.162,97 974.388,49 1.353.972,71 12.407.822,67 2.902.787,18 2.258.580,11 114.104.409,61 54.162.771,74 12.977.787,77 49.448.401,37 91.557.989,96 51.862.098,73 11.466.284,32 45.285.761,35 11.570.428,31 21.244.902,07 5.673.914,21 2.960.117,80 275.727,14 8.050.406,04 27.338.322,16 22.667.193,46 3.217.425,83 3.913.526,30 2.979.366,40

4.916.245,69 2.417.751,13 357.312,07 28.558.212,33 4.146.909,89 866.131,35 3.187.480,22 3.314.658,32 1.696.629,20 3.403.510,25 1.695.317,88 1.641.565,69 6.627.322,83 6.870.262,91 50.998.022,45 1.049.083,36 2.759.157,32 4.509.072,84 13.327.832,12 4.592.418,94 1.168.638,18 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.019,57 938.196,01 288.739,35 35.237.633,62 5.172.735,28 1.272.161,73 5.381.708,06 29.020.340,70 5.578.200,24 404.533,81 39.741.717,46 10.175.428,57 2.021.073,73 535.644,92 923.572,88 92.987,25 1.639.655,05 10.397.624,90 6.872.589,62 833.305,07 19.711,68 916.196,23

16,1662 12,4726 10,1423 4,5668 6,9121 7,3117 8,0379 8,2885 7,3844 7,3578 3,9632 6,9843 3,0028 5,2916 6,0046 5,8492 9,5607 10,6937 8,2882 10,0836 11,3225 1.236,0600 1.231,2300 1.155,5900 1.185,8700 944,9700 1.002,1200 3,5289 3,0940 7,8222 3,2381 10,4708 10,2014 9,1882 3,1550 9,2973 28,3444 1,1395 1,1371 10,5117 10,5927 3,2051 2,9652 4,9098 2,6293 3,2982 3,8610 198,5400 3,2519

0,11% 0,07% 0,96% 0,08% 0,06% -0,03% -0,01% -0,05% -0,27% 0,06% 0,08% 0,14% 0,15% 0,60% 0,06% 0,02% 0,06% -0,08% 0,11% 0,03% -0,02% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% -0,14% -0,14% -0,08% -0,07% 0,10% 0,13% 0,11% 0,13% 0,10% 0,22% 0,02% 0,69% 0,04% 0,04% 0,06% 0,06% 0,08% -0,03% 0,00% -0,08% 0,08% 0,62% 0,05% 0,07%

16,4895 12,7221 10,3451 4,5896 6,9467 7,3483 8,4398 8,5372 7,6059 7,5785 4,0326 6,9843 3,0208 5,2916 6,0046 5,8492 10,0387 11,2284 8,7026 10,5878 11,3225 1.236,0600 1.231,2300 1.155,5900 1.185,8700 944,9700 1.002,1200 3,5818 3,1404 7,9395 3,3191 10,6802 10,4054 9,1882 3,1550 9,4832 28,4861 1,1395 1,1371 10,5117 10,5927 3,2692 2,9652 4,9098 2,6556 3,3971 3,9093 199,5327 3,3495

16,0045 12,3479 10,0409 4,5325 6,8603 7,2569 7,8771 8,1227 7,2367 7,2106 3,9236 6,9319 2,9788 5,2916 6,0046 5,8492 9,5607 10,6937 8,2882 10,0836 11,3225 1.236,0600 1.231,2300 1.155,5900 1.185,8700 944,9700 1.002,1200 3,5289 3,0940 7,8222 3,1733 10,2614 9,9974 9,0044 3,1313 9,1114 28,1318 1,1310 1,1371 10,4329 10,5927 3,1891 2,9504 4,8853 2,6030 3,1993 3,8610 198,5400 3,1869

-0,58% 0,04% -3,20% -0,20% -1,01% -1,03% 2,54% 4,00% 3,96% 1,03% 1,10% -0,44% 0,12% 0,28% 2,24% 0,96% 1,42% -1,50% 2,85% 0,48% 1,71% 0,10% 0,11% 0,53% 0,53% -0,09% -0,08% -0,49% 0,01% 0,07% -0,29% -0,92% -0,84% -0,42% -0,27% -0,43% -1,90% 1,37% 1,39% 1,92% 1,94% -0,84% 0,59% 1,12% 1,24% -0,28% -2,01% -1,66% 0,24%

-0,30% 2,2362 0,79% 7,0571 -0,42% 4,2475 0,56% 15,9570 0,63% 3,0522 0,77% 6,6695 -0,23% 10,2299 -0,63% 6,2958 -0,15% 11,3743 -0,58% 7,6697 -0,15% 31,1792 0,36% 12,6206 0,47% 5,0626 0,51% 1,7903 0,12% 4,5318 0,85% 1,0035 0,20% 1,0945 2,98% 5,4874 0,20% 1,5879 -0,42% 7,3856 -0,70% 1,3181 -0,60% 16,8717 -3,51% 861,6400 -3,51% 863,0700 -0,31% 14,3832 0,38% 5,3507 -0,20% 8,4234 0,28% 2,7208 -0,16% 20,5778 0,76% 4,7493 -0,21% 0,3872 0,28% 0,4334 -0,17% 1,3216 -0,16% 1,3415 0,36% 3,2551 0,70% 1,9004 -0,04% 2,3916 0,99% 1,7133 0,00% 10,5285 1,17% 1,9266 -0,29% 36,8031 0,80% 0,6838 -0,49% 7,9198

2,0871 6,6538 4,0047 15,0451 2,9195 6,3796 10,0273 6,1712 11,1491 7,5704 30,2621 12,2494 4,9137 1,7298 4,4865 0,9935 1,0675 5,3522 1,5720 7,3117 1,3049 16,8717 861,6400 863,0700 13,8247 5,1430 8,3392 2,6936 20,1704 4,6553 0,3833 0,4291 1,3084 1,3415 3,0691 1,7918 2,3796 1,7047 10,2158 1,8694 35,8181 0,6704 7,7645

12,47% 13,29% 15,90% 17,32% 13,17% 12,19% 12,84% 14,60% 13,80% 14,30% 12,56% 12,43% 8,97% 17,04% 12,11% 13,79% 13,75% 11,71% 13,97% 13,49% 13,33% 14,03% 13,08% 13,09% 12,65% 14,21% 10,88% 15,04% 11,03% 10,68% 10,98% 14,81% 12,42% 12,51% 13,35% 15,11% 12,68% 12,71% 11,75% 13,64% 12,59% 11,60% 13,39%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ.

6.432.024,90 3.690.237,31 23.172.402,07 31.381.577,40 13.143.846,81 13.057.333,02 287.984.142,48 16.866.013,22 18.293.853,52 46.947.338,88 36.222.335,76 40.126.850,72 26.016.566,58 12.004.363,16 65.931.958,80 1.926.709,08 10.367.843,36 821.971,52 62.642.165,69 135.540.269,23 22.081.962,57 4.716.048,31 156.218,93 11.806.748,45 99.840.355,87 7.244.910,31 48.271.576,43 6.197.878,34 150.825.475,08 51.234.135,19 22.138.721,08 1.578.404,12 5.138.701,26 533.569,67 11.066.401,94 1.849.185,30 16.589.122,76 8.457.940,30 44.611.697,20 11.843.489,47 56.634.387,65 11.468.002,21 38.463.390,44

3.020.166,00 2,1297 549.062,04 6,7210 5.728.372,09 4,0452 2.064.964,76 15,1971 4.457.050,94 2,9490 2.026.280,32 6,4440 28.432.724,27 10,1286 2.705.694,80 6,2335 1.624.430,62 11,2617 6.151.800,00 7,6315 1.184.983,82 30,5678 3.243.069,27 12,3731 5.241.820,97 4,9633 6.939.785,12 1,7298 14.548.884,64 4,5318 1.920.023,92 1,0035 9.614.968,82 1,0783 152.038,43 5,4063 39.450.072,52 1,5879 18.351.867,14 7,3856 16.753.144,54 1,3181 279.525,00 16,8717 181,31 861,6400 13.679,93 863,0700 7.149.668,30 13,9643 1.394.630,99 5,1949 5.730.620,12 8,4234 2.277.990,21 2,7208 7.402.788,85 20,3741 10.895.493,54 4,7023 57.169.654,01 0,3872 3.641.595,48 0,4334 3.888.296,65 1,3216 397.726,85 1,3415 3.569.680,91 3,1001 1.021.722,06 1,8099 6.936.295,68 2,3916 4.936.583,90 1,7133 4.279.571,77 10,4243 6.209.029,61 1,9075 1.581.166,98 35,8181 17.105.971,96 0,6704 4.953.747,69 7,7645

ENEP°HTIKO

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

5.363.236,69 27.763.329,16 6.799.214,38 21.175.600,75 13.549.121,98 1.337.498,61 394.698,35 4.516.000,62

MEPI¢IA

8.506.603,83 3.829.308,26 2.522.709,92 13.102.374,65 7.625.939,27 1.400.005,35 171.474,49 586.776,43

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6305 7,2502 2,6952 1,6162 1,7767 0,9554 2,3018 7,6963

0,99% -0,12% -0,20% -0,17% 1,21% 0,13% -0,36% -0,34%

0,6415 7,3771 2,6952 1,6970 1,8655 0,9745 2,3939 8,0042

0,6179 7,1052 2,6682 1,6000 1,7412 0,9458 2,2788 7,6193

13,01% 13,71% 12,02% 16,07% 13,61% 13,36% 14,56% 14,20%

ENEP°HTIKO

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.056.752,28 11.054.771,81 3.027.318,02 2.709.805,68 847.080,86 14.586.961,38 2.048.359,71

150.492,23 3.642.702,57 1.072.709,12 458.690,70 451.026,80 6.788.468,19 252.189,43

7,0220 3,0348 2,8221 5,9077 1,8781 2,1488 8,1223

0,11% -0,08% 0,06% -0,17% 0,15% 0,04% -0,19%

7,0922 3,0348 2,9068 6,0849 1,8875 2,1488 8,1223

6,9518 8,83% 3,0196 7,80% 2,7374 6,94% 5,7895 11,83% 1,8706 9,65% 2,1434 6,79% 8,1223 7,52%

19.162.460,73 6.530.082,19 4.171.544,92 2.868.741,58 1.809.226,76 11.893.776,58 50.202.958,73 38.755.069,52 23.889.781,18 38.114.916,12 1.824.721,22 9.807.007,74 1.065.649,23 717.712,68

1.088.163,42 577.347,31 359.432,59 249.151,73 321.182,07 1.668.419,01 4.606.019,34 5.949.996,39 8.411.936,47 3.463.671,27 481.849,19 3.646.136,07 102.699,03 69.089,35

17,6099 11,3105 11,6059 11,5140 5,6330 7,1288 10,8994 6,5135 2,8400 11,0042 3,7869 2,6897 10,3764 10,3882

0,27% 0,04% 0,10% 0,47% 0,27% -0,48% 0,13% 0,17% 0,36% 0,12% 0,36% 0,13% 0,11% 0,14%

18,4904 11,8760 12,1862 12,0897 5,7457 7,2001 11,0084 6,5135 2,8826 11,0042 3,9384 2,7166 10,3764 10,3882

17,4338 11,0843 11,3738 11,2837 5,5767 7,0575 10,7904 6,4484 2,8116 10,9492 3,7490 2,6628 10,3764 10,3882

1,63% 1,49% 1,24% 2,13% 0,87% 3,26% 0,63% 2,01% 3,87% 4,19% 5,33% 3,26% 4,29% 4,29%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

18.239.695,71 1.913.271,31 4.108.770,88 6.536.392,09 10.781.954,82 33.338.164,44 15.121.057,55 3.708.797,07 5.784.630,46 8.580.709,83 4.470.982,94 1.095.912,72 20.647.931,92 31.301.105,31 1.204.064,25 3.089.935,30 656.406,19 39.104.638,91 785.306,26 46.173.328,88 45.213,84 4.920.859,43 4.677.824,33 2.379.082,83 4.522.906,33 1.620.662,54 47.563.456,67 8.483.305,40 15.618.797,56 49.528.350,09 9.974.809,30 4.081.809,26 14.496.850,73 15.853.448,68 5.575.734,67 726.491,61 1.016.904,82 15.317,22 48.734,20 358.321,22 6.972.180,31 6.585.554,23 4.318.428,75 1.591.274,84 10.275.923,59 19.850.115,34 21.752.104,94 16.447.204,81 31.348.624,80 667.125,65 3.672.299,15 1.875.001,06

1.310.579,36 425.125,07 478.162,30 1.184.952,96 867.423,86 2.918.699,59 1.127.755,38 603.108,64 2.112.852,56 1.533.006,97 1.860.426,35 129.897,43 5.690.822,91 8.243.510,40 136.144,70 388.550,00 520,22 30.472,20 698,16 40.980,16 43,99 4.779,40 2.866.127,79 861.348,46 1.577.710,15 562.502,54 32.789.184,27 492.027,11 1.056.585,67 3.895.787,12 12.953.063,20 5.182.558,00 13.791.452,90 15.144.899,41 402.998,40 51.545,00 52.953,63 12.138,18 40.009,57 224.093,01 3.208.054,25 2.952.335,05 1.228.061,54 496.835,20 6.427.534,76 6.454.044,72 3.955.413,17 5.307.800,53 13.463.380,27 38.143,30 12.305,70 339.877,50

13,9173 4,5005 8,5928 5,5162 12,4299 11,4223 13,4081 6,1495 2,7378 5,5973 2,4032 8,4368 3,6283 3,7971 8,8440 7,9525 1.261,7900 1.283,2900 1.124,8300 1.126,7200 1.027,7500 1.029,6000 1,6321 2,7620 2,8668 2,8812 1,4506 17,2415 14,7823 12,7133 0,7701 0,7876 1,0511 1,0468 13,8356 14,0943 19,2037 1,2619 1,2181 1,5990 2,1733 2,2306 3,5165 3,2028 1,5987 3,0756 5,4993 3,0987 2,3284 17,4900 298,4200 5,5167

1,00% 2,08% 1,98% 0,33% 0,75% 0,76% 0,57% 0,67% 0,35% 0,79% -0,15% 0,71% 0,17% 0,12% 1,44% 0,49% 0,31% 0,31% -0,29% -0,29% -0,13% -0,13% 0,17% 0,79% 0,49% 1,00% 0,55% 2,06% 0,52% 2,05% 0,55% 0,55% 1,68% 1,69% 1,23% 1,24% 0,63% -0,66% -0,66% 0,91% -0,17% 0,87% 0,81% 0,36% 0,88% 1,39% 0,95% 0,34% 0,63% 0,89% -0,02% 1,25%

14,6132 4,7255 8,8935 5,5714 12,5542 11,5365 13,5422 6,2725 2,7926 5,5973 2,4032 8,5634 3,6283 3,7971 8,8440 7,9525 1.261,7900 1.283,2900 1.124,8300 1.126,7200 1.027,7500 1.029,6000 1,6811 2,8449 2,9385 2,9676 1,4506 17,2415 14,9301 12,8404 0,7701 0,7876 1,0511 1,0468 13,8356 14,0943 19,2037 1,2619 1,2181 1,5990 2,2820 2,3421 3,6923 3,2989 1,6147 3,1602 5,6505 3,1839 2,3750 17,7961 304,3884 5,6822

13,7781 4,4555 8,5069 5,4610 12,3056 11,3081 13,2740 6,0880 2,7104 5,5413 2,3792 8,3524 3,5920 3,7591 8,7556 7,9525 1.261,7900 1.283,2900 1.124,8300 1.126,7200 1.027,7500 1.029,6000 1,6158 2,7344 2,8381 2,8524 1,4361 17,0691 14,6345 12,5862 0,7624 0,7876 1,0406 1,0468 13,6972 14,0943 19,0117 1,2619 1,2181 1,5990 2,1298 2,1860 3,4462 3,1067 1,5667 3,0756 5,4993 3,0987 2,3284 17,1402 298,4200 5,4064

2,41% -4,48% 1,72% -3,16% 2,96% 1,11% 5,03% 1,28% 0,83% 1,93% 6,80% 3,26% 6,66% 7,42% 4,00% -3,33% 2,90% 2,91% 8,13% 8,14% 7,31% 7,32% 3,46% -3,96% 4,12% 2,64% 6,12% 1,55% 5,66% 1,49% 6,34% 6,48% 1,82% 1,99% -3,47% -3,35% -2,32% 2,39% 2,28% 2,34% 7,22% 4,20% -6,23% 4,55% 3,30% 6,63% -4,94% 1,00% 3,27% -3,77% 1,82% 3,51%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.233.674,92 20.770.113,10 6.360.691,60 212.541.058,73 7.421.984,80 1.807.048,69 5.307.280,37 50.302.165,40 3.463.889,99 46.598.845,99 63.540.768,75 190.555.198,50 3.834.464,29 10.749.735,39 15.845.744,92 229.186.731,16 7.120.169,81 258.008.905,39

2.025.894,85 1.635.875,91 1.098.041,96 18.601.410,03 1.058.569,78 502.850,67 964.384,98 6.510.514,26 559.670,03 14.091.812,00 16.143.458,31 97.010.909,19 800.314,05 1.994.243,48 2.911.637,22 62.459.731,67 841.417,29 106.539.225,60

6,5323 12,6966 5,7928 11,4261 7,0113 3,5936 5,5033 7,7263 6,1892 3,3068 3,9360 1,9643 4,7912 5,3904 5,4422 3,6694 8,4621 2,4217

0,02% 0,01% 0,04% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01% -0,02% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,08% 0,01% 0,04% 0,01%

6,5454 12,8236 5,7928 11,4261 7,0113 3,5972 5,5033 7,7340 6,2047 3,3068 3,9557 1,9643 4,7912 5,3904 5,4422 3,6694 8,6313 2,4217

6,4017 12,5696 5,7349 11,4261 7,0113 3,5792 5,4483 7,6877 6,1583 3,3068 3,9163 1,9643 4,7672 5,3904 5,4422 3,6511 8,2929 2,4217

0,50% 0,60% 0,59% 0,49% 0,70% 1,37% 0,35% 0,70% 0,58% 0,34% 0,50% 0,40% 0,31% 0,05% 1,16% 0,50% 1,03% 0,62%

46.503.232,70 28.685.875,87 22.157.618,76 10.839.640,45 1.181.980,16

3.968.310,46 2.434.991,98 19.819.911,77 9.954.385,65 441.442,69

11,7186 11,7807 1,1179 1,0889 2,6775

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,43%

11,7186 11,7807 1,1179 1,0889 2,6775

11,7186 11,7807 1,1179 1,0889 2,6775

0,08% 0,32% 0,26% 0,71% 1,87%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

19.959.148,13 4.453.624,21 29.895.218,85 32.372.067,37 53.769.213,06 20.328.033,91 74.696.074,85 6.455.468,00 4.984.324,48 18.074.128,93 51.503.909,96 50.991.375,24 56.026,92 35.651.212,32 16.465.226,05 30.695.011,80 634.190,28 1.070.177,92 324.650,91 205.622,98 1.105.045,07 49.140.430,95 3.860.617,69 3.629.468,95

5.345.318,39 287.794,49 3.125.714,22 3.830.903,20 5.383.051,64 2.742.569,68 4.337.198,07 576.088,34 1.284.612,89 2.004.432,51 16.730.858,43 57.953.398,32 61.643,52 40.951.906,47 18.278.894,03 35.256.170,32 59.564,72 100.000,00 22.525,69 19.314,04 321.063,84 15.810.125,91 1.345.003,46 370.589,24

3,7339 15,4750 9,5643 8,4502 9,9886 7,4120 17,2222 11,2057 3,8800 9,0171 3,0784 0,8799 0,9089 0,8706 0,9008 0,8706 10,6471 10,7018 14,4125 10,6463 3,4418 3,1082 2,8703 9,7938

0,64% 0,30% 0,89% 1,08% 0,53% -0,08% 0,69% 0,52% 0,26% 0,73% 0,77% 0,79% 0,79% 0,88% 0,88% 0,87% 1,00% 1,00% 0,41% 1,00% 0,29% 0,68% 0,46% 0,60%

3,9206 16,2488 9,6599 8,5347 10,0885 7,4861 17,3944 11,4298 3,8800 9,0171 3,0784 0,8799 0,9089 0,8706 0,9008 0,8793 10,6471 10,7018 14,4125 10,7528 3,4418 3,2636 3,0138 9,9407

3,6966 15,3203 9,4687 8,3657 9,8887 7,3379 17,0500 11,0936 3,8412 8,9269 3,0476 0,8711 0,9089 0,8532 0,9008 0,8619 10,4874 10,7018 14,1963 10,5398 3,4246 2,9528 2,7268 9,7203

1,71% 1,42% -7,26% 2,87% 3,03% 1,83% -8,61% 0,41% -0,04% 3,05% 0,94% 0,86% 0,99% -7,74% -7,63% -7,75% 1,55% 1,64% 2,78% 1,54% -0,06% 1,59% -6,06% -0,15%

13.987.017,71 1.579.169,39 71.857.481,58 30.054.171,02 42.284.407,39 48.054.878,44 2.038.059,17 5.373.847,70 3.824.161,34 21.039.656,34 2.515.171,40 5.497.690,96

3.797.310,16 157.405,22 7.687.271,36 3.289.488,49 12.928.409,24 44.338.034,24 1.856.441,98 598.494,58 1.197.019,10 9.451.991,17 961.223,19 531.585,46

3,6834 10,0325 9,3476 9,1364 3,2707 1,0838 1,0978 8,9789 3,1947 2,2259 2,6166 10,3421

0,78% 0,65% 0,21% 0,35% 0,41% 0,43% 0,43% 0,61% 0,09% 0,19% 0,08% 0,47%

3,7202 10,5341 9,3476 9,1364 3,2707 1,0838 1,0978 9,1585 3,1947 2,3372 2,7474 10,4714

3,6466 9,9322 9,2541 9,0450 3,2380 1,0730 1,0978 8,9789 3,1787 2,1814 2,5643 10,2645

0,18% -0,81% 1,52% 2,05% 0,20% 0,73% 0,79% 0,03% 0,05% 6,18% 2,68% -0,12%

7.638.259,66 1.879.666,58

746.459,74 182.127,98

10,2326 10,3206

0,05% 0,25%

10,2326 10,4238

10,1303 10,2432

-0,19% -0,01%

2,34% 1.171,7400 1.171,7400 2,34% 1.168,0300 1.168,0300 -0,16% 10,1751 9,9716 0,12% 7,9568 7,8772 0,12% 7,9395 7,8601 0,22% 7,4984 7,4984 0,03% 8,2971 8,2971 -0,13% 9,1526 8,9695 -0,13% 9,3624 9,3624 -0,13% 9,1540 8,9709 0,14% 8,4278 8,2592 0,14% 8,7446 8,7446 0,19% 8,4051 8,2370 0,19% 8,7657 8,7657 0,21% 8,4456 8,2767 0,21% 8,8148 8,8148 0,36% 8,2567 8,0916 0,36% 8,7328 8,7328 0,27% 6,8007 6,7327 0,07% 10,8169 10,6006 0,05% 10,8894 10,6716

1,59% 1,50% 0,66% 0,09% 0,10% 0,57% 0,59% 2,48% 2,66% 2,48% 0,47% 0,54% 0,00% 0,06% -0,61% -0,49% 1,55% 1,55% -1,50% 1,11% 1,08%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

1.259.930,83 1.373.556,17 1.045.902,39 12.100.627,14 41.373.911,40 63.979.252,50 22.395.838,56 10.711.080,78 4.687.521,05 5.514.695,87 584.507.010,54 28.401.776,83 4.353.946,17 60.951.361,06 28.214.605,77 12.257.135,00 9.659.996,76 9.215.104,24 22.128.634,44 3.210.288,51 33.241.381,10 6.808.391,98 22.337.294,37 12.629.443,38 11.858.702,29 825.920,23

311.748,53 146.274,53 105.688,27 1.264.023,04 6.122.592,52 8.496.293,22 2.191.870,71 1.190.094,80 568.138,02 656.075,76 146.435.751,63 9.107.339,62 805.996,97 4.907.588,96 5.570.591,31 1.257.640,02 1.047.795,60 2.991.862,32 3.612.985,59 2.018.205,31 2.458.262,28 1.572.700,14 2.646.916,35 4.793.601,25 4.710.268,83 120.000,00

4,0415 9,3903 9,8961 9,5731 6,7576 7,5303 10,2177 9,0002 8,2507 8,4056 3,9916 3,1186 5,4019 12,4198 5,0649 9,7461 9,2194 3,0801 6,1248 1,5907 13,5223 4,3291 8,4390 2,6346 2,5176 6,8827

-0,02% 0,64% 0,12% 0,37% 0,36% -0,39% -0,21% -0,21% -0,12% -0,23% 0,00% -0,11% 0,31% -0,24% -0,07% -0,01% 0,14% -0,04% -0,19% -0,04% -0,15% 0,32% -0,10% -0,26% -0,04% 0,20%

4,2436 9,8598 10,0940 9,9082 7,0955 7,6056 10,3199 9,1577 8,3951 8,5107 3,9916 3,1186 5,4829 12,4198 5,0649 9,7461 9,2194 3,0801 6,3085 1,7180 13,6575 4,5456 8,6078 2,6741 2,5428 6,9515

4,0011 9,2964 9,7971 9,4774 6,6900 7,4550 10,1155 8,9102 8,1682 8,3215 3,9916 3,0874 5,3479 12,2956 5,0143 9,6486 9,2194 3,0493 6,0636 1,5907 13,3871 4,2858 8,4390 2,6346 2,4924 6,8139

8,03% 13,15% 2,76% 6,87% 7,79% 9,96% 9,34% 8,55% 7,76% 8,35% 9,40% 5,83% 8,38% 10,29% 4,57% 3,91% 4,70% 4,74% 9,20% 10,35% 8,28% 7,24% 3,29% 9,72% 10,34% 9,05%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

6.605,12 1.121.966,42 50.110.303,23 896.227,93 76.759.705,12 45.328.597,63 40.372.039,58 618.138,61 245.663,91 2.353.338,94 3.065.697,92 642.675,58 3.531.620,88 646.543,41 1.326.054,26 516.438,39 132.418.939,27 686.913,09 38.978.270,79 29.230.949,56 22.626.185,52

5,64 1.171,7400 960,57 1.168,0300 4.924.808,42 10,1751 112.636,04 7,9568 9.668.060,66 7,9395 6.045.116,65 7,4984 4.865.775,12 8,2971 67.537,24 9,1526 26.239,55 9,3624 257.084,51 9,1540 363.758,44 8,4278 73.493,64 8,7446 420.177,76 8,4051 73.757,96 8,7657 157.011,53 8,4456 58.587,46 8,8148 16.037.798,45 8,2567 78.658,55 8,7328 5.731.477,85 6,8007 2.702.351,98 10,8169 2.077.813,20 10,8894

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,344 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4568 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,7562 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .112,15 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3065 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,877 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,328 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . .1,343

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3537

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3229

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3467 .........................................................1,3306 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84168 .........................................................0,8316 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4717 .........................................................7,3822 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7737 .........................................................8,6686 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,37 .........................................................111,03 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3091 .........................................................1,2934 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8928 .........................................................7,7982 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3307 .........................................................1,3147 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3457 .........................................................1,3296

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ̋ψÓ

™˘Ó¿ÓÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋

Y™Δ∂ƒ∞ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘

ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¿ÎË. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 150 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ϤÔÓ ÙÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ı· ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì¤Û· ·fi ¯ÔÚËÁÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¢ı‡ÓË ·›ÚÓÂÈ ϤÔÓ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ◊‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÒÏËÛ˘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯¿ÚÙË 3D Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È. ª¤Û·

›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂.∞.™. ¶ËÏ›Ô˘, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Î·È ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÌËÏÔηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¶Ô˘Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ·fi ¯·Ï·˙fiÙˆÛË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ·¿ÓÙËÛ ٷ ÂÍ‹˜: “°È· ÙȘ Î·Ï˘ÙfiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔÓ ∂§.°.∞. ˙ËÌȤ˜, Ô˘ ÚÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¯·Ï·˙fiÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010 Û ÌËÏÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÙˆÓ ¢.¢. ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¶Ô˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Î. ∑‹ÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ˙‹ÙËÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∂.∞.™. ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Û ۯÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ˘fiÌÓËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î. ∑‹ÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜. ªÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ Â›Ï˘Û˘ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi, Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÚfiÏËÎÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘.

∞Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙËÓ ÈӷΛ‰· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¶∂∞∂∞ ∞°¡ø™Δ√π ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙËÓ ÈӷΛ‰· ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘-¢™∂, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ Ù˘, Ô˘ ˙ËÙ¿ “ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ” , ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Î·È ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ›” . Ãı¤˜ ηٿ ÙȘ 9.15 ÙÔ Úˆ›, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂∞∂∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ §¤Ê·˜ “‹Á· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· (ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜), ÁÈ· Ó· Ù· ·Óԛ͈” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂ΛÓÔ Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛ· ·Ì¤Ûˆ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤ÏÂÈÂ Ë ÈӷΛ‰· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜” . ∞̤ۈ˜ Ô Î. §¤Ê·˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∞ÚÂÙ‹ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ‹Á·Ó Î·È ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘

·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ ı· ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi οı ·Ú¯‹ Î·È ÊÔÚ¤· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÔÚÈÛÙ› ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚË-

Ì·ÙÈÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ¤ÏıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙȘ μ·ÏηÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜.

∂›Û˘ ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ΢ڛˆ˜ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤وÔ Î·È Ó· ¯·Ú·¯ı› ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ηıÈÛÙ¿ ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË” .

¶ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

™˘ÁÎÚfiÙËÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ™Δ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” (¿ÚıÚÔ 76 ÙÔ˘ ¡.3852/10) ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ô˘ ı· ÏËÊı› Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ (2/3) ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ı· ÚԂ› Û ۇÛÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ÂÓfi˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÚÙÈÛÙ› Ì ̤ÏË Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ηÏÔ‡ÓÙ·È

Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌfiÙ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ‚) ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ, Á) ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ‰) ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Î·È Ù· ÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·, Â) ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÛÙ) ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ,

˙) ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë) ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı) ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È È) ‰ËÌfiÙ˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ‰˘fiÌÈÛË ¤ÙË, ÂÓÒ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ (25) ¤ˆ˜ ÂÓ‹ÓÙ· (50) ̤ÏË. ™Â ÔÛÔÛÙfi ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (1/3) ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔ-

Ú¤ˆÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÈϤÔÓ Ì¤ÏË, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË, ‰ËÌfiÙ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 ∞ÏÌ˘Úfi˜. ŸÏ˜ ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔȯ›· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ÙËϤʈÓÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË, e-mail)” .

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡

ΔËωȿÛÎÂ„Ë Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª∂ ÙËωȿÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. √ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ. “∂›Ó·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηıÒ˜ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Û˘ÛΤ„ÂȘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Â›Ù ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ›Ù fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÛΤ„ÂȘ” , ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·-

ÛË Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. “ªÂ ÙËÓ ÙËωȿÛÎÂ„Ë - ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ - οÓÔ˘Ì Ú¿ÍË ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÊÔ‡ ÔÈ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú-

¯Â˜, ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‹ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÌÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë Û ¿ÏÏË fiÏË. √ ηı¤Ó·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓıÚˆÔ-

ÒÚ˜ Ô˘ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È. μ‹Ì· - ‚‹Ì· ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÌÈ·˜ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È Î·È Â͢ËÚÂÙ› Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÒÛÙ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙËωȿÛÎÂ„Ë ˘‹Ú¯Â, ¿Ú· ‰ÂÓ ··ÈÙ‹ıËΠ‰·¿ÓË ÚÔÌ‹ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙËωȿÛ΄˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙȘ ¤‰Ú˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Û §¿ÚÈÛ·, μfiÏÔ, ΔڛηϷ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·.

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: §¿ıÔ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη Δ∏ ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ì·˙È΋ Î·È ¿ÌÂÛË ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË ¡∂Δ 105.8 Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ¤Ó· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌÂÓ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ·ÔÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·fi ÎÚ›ÛÈÌ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ” . ∞ӷʤÚıËΠˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ √¶∞¶ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·Í›· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ÈÛÔÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ √¶∞¶ Û ÌfiÏȘ Ì›· ÙÚÈÂÙ›·. ∂ÂÛ‹Ì·Ó Â›Û˘ fiÙÈ Ù· 71,000 ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ 13.5% Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌ· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÔÛ·ÊËÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ Ù· ‰È¤ÂÈ, ÂÓÒ ÙÔ 40% ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ñ ΢ڛˆ˜ ÁË - Â›Ó·È Î·Ù··ÙË̤ÓÔ - ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ fiÚÈ·, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfi‰ÔÍË ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Û ÌfiÏȘ 4 ¤ÙË.

¢ÈÔÚ›· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ÔÈ ¢π√ƒπ∞ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰›-

ÓÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ( √.¶.∫.∂ ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ¤Ï·‚ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô˘ ›ӷÈ: -“¡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤Ó˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ∫Ô˘ÛÂÏ¿ Û ‡ıÂÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹: -√ ηı’ ‡ÏË ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› Ì ÛÙÔȯ›· fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 14/12/2010 ‰ÂÓ Â¤ÊÂÚ·Ó Î·Ì›· ·Ôχو˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Î·ÓÈÎÒÓ. -£· ‰Ôı› ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÈÔÚ›· ‰Âη¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. -£· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÓÔ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÙÂÏÂÛÈÁÚ¿ÊÔ˘.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ∞Ó¿ÎÏËÛË 188 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ¶Â˙fi ∞£∏¡∞, 14.

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

·Ó¿ÎÏËÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Peugeot ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ 407, 807 Î·È Expert ÂÎÙÂÏ› Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Lion Hellas, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∏ ·Ó¿ÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ 188 Ô¯‹Ì·Ù·, Ì ‡ÚÔ˜ Ï·ÈÛ›ˆÓ: - °È· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· PEUGEOT 407 Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· diesel Î·È Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ·fi VF36DRHF821780339 ¤ˆ˜ Î·È VF36DRHRH21753838 - °È· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· PEUGEOT 407 Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· diesel Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ·fi VF36DRHRJ21615152 ¤ˆ˜ Î·È VF36DRHRJ21753171 - °È· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· PEUGEOT 807 Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· diesel Î·È Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ·fi VF3EBRHKH13378075 ¤ˆ˜ Î·È VF3EBRHRH13381638 - °È· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· PEUGEOT EXPERT Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· diesel Î·È Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ·fi VF3XCRHKH64172594 ¤ˆ˜ Î·È VF3XVRHKH9Z011714 ™Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· Û Ôχ Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ‚·Ï‚›‰· Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÎÂÓÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ Ù˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂӉ¯fiÌÂÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ˘Ô‚Ô‹ıËÛ˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∏ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Û˘ÛÙË̤Ó˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÛ΢·ÛÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ PEUGEOT Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚·Ï‚›‰·˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÎÂÓÔ‡, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Lion Hellas ∞.∂. ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210 5761101.

™ÙȘ ›‰È˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ∂1 Î·È ∂9 ∞£∏¡∞, 14.

™Δπ™ ›‰È˜ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ËÌÂ-

ÚÔÌËӛ˜ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (∂1) ı· ˘Ô‚ÏËı› ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÂʤÙÔ˜ ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂9). √È ‰ËÏÒÛÂȘ ∂9 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο, ÂÓÒ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜, Ë ÚÔıÂÛÌ›· Â›Ó·È Ë 30‹ πÔ˘Ó›Ô˘. ∞˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿, Û‡Ìʈӷ, Â›Û˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ∂9 ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜, ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. °È· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ, ¤ˆ˜ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘.

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ

™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ÙÚfiÊÈÌ· - ÔÙ¿ ∞£∏¡∞, 14.

Â Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÔÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·ıÒ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÁÂÓÈο ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÂÔ¯¤˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· “Ú¿ÏÈ” ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ Ô˘ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ‚›ˆÛ ̛· ÎÚ›ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙ· ¿Ï¢ڷ, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÙÚÔʛ̈Ó. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÏ¿ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰ÂÈÏ¿ - ‰ÂÈÏ¿ ÌÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙËÓ Â›ÙˆÛË ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙ· ÎfiÛÙË ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ì ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÂÛÙÈÎfiÙÂÚ· ηχÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÈÌ‹˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ·Ó·„˘ÎÙÈο Ù˘ Î·È ÌÔÚ› Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ú¿‰ÔÍË ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·, ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤-

¯ÂÈ ˘„ËÏ¿ ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‡ÍËÛ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÙÈÌ‹ Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈϤÁÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi Ù· ·˘ÍË̤ӷ ·Ôı¤Ì·Ù¿ Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ˙ËÌȤ˜ ηıÒ˜ Ô‡ÙÂ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ ·Ó¤ÎÔ„Â ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È

¿ÏÏÔÈ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔÈ Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¢‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÌÈÛÎfiÙˆÓ, Û˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ¿ÚÙÔ˘ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¿ÚÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤Ó˜ ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ‡„Ô˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ˆÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ˙¿¯·Ú˘ Î·È ÙˆÓ ·Ï‡ڈÓ.

√È ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·ÎfiÌË, ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ì ÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ó¤ÔÈ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔÈ Á›ÓÂÙ·È ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ· ÎÔÛÙÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞¶∂, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ “¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ï›Ô˜ Ó· ο„Ô˘Ó” , ηıÒ˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÏÂ‡ÚˆÓ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2008 Ô˘ ÔÈ Ì‡ÏÔÈ Î·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙȘ Ôԛ˜ Ô˘‰¤ÔÙ ¤ÎÙÔÙ ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó ÚÔ˜ Ù· οو, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÈ̤˜ - ·Ó Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ - ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 20% Ì 25% ·fi ÂΛӷ Ù· Â›‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÒÛÙÂ Î·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË ÛÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. Ÿˆ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ó·Ê¤-

¶ÚfiÛÙÈÌ· 789.500 ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ ∂º∂Δ Û 101 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÚfiÊÈÌ· ∞£∏¡∞, 14.

¶ƒ√™Δπª∞ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 789.500 ¢ÚÒ, Â¤‚·ÏÂ Ô ∂º∂Δ Û 101 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔʛ̈Ó, ÔÈ Ôԛ˜ ηÙ›¯·Ó ÙÚfiÊÈÌ· ÌË Î·ÓÔÓÈο, ÓÔıÂ˘Ì¤Ó·, ÌË ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‹ ÌË Û˘ÌÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓ· ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, Û οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·Ô-

ÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙȘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ô ∂º∂Δ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔʛ̈Ó, ÙfiÛÔ Û ÚÔÏËÙÈÎfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ηٷӷψÙÒÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √ ∂º∂Δ Î·Ï› ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó.

ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â› ÛÂÈÚ¿ ÌËÓÒÓ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ΔȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Â·Ê¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ (Ë ÙÈÌ‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 80 Ì 90 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi). ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÍÈÛÔÚÚÔ› ÙȘ ·Ó·ÙÈÌËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ·Ù¿Ù·˜ ·ÏÏ¿ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ∂ÌÔÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÌÔÚ›· Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÂÓÒ Ì ¤ÓÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıÒ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ ˘¿ÁÂÙ·È Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘ ΤډԢ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÌÂȈ̤ÓË - ηٿ ηÈÚÔ‡˜- ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ hedge funds ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ ÂÍ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ hedge funds Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Î·È ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÈÎfiÓ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Û ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÂÓÒ Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·Î˘Ï‡ÂÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο Û fiÏ· Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.

ªÂ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙȘ 1.642,70 ÌÔÓ¿‰Â˜

∞ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ ∞ıËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 14.

∏ ∂¡Δ√¡∏ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ¯·-

Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ fï˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.642,70 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 20,80 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,28%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο, ÎÈÓ‹ıËΠ۠‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ 37 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.651,69 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 1,84% Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.614,49 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û ¤ˆ˜ Î·È 0,46%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 768,93 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,93%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.687,33 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,80%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 304,69 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,57%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.733,40 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,29%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ

2.026,35 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,34%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘ (+5,70%), Ù˘ Alpha Bank (+3,21%), ÙÔ˘ √¶∞¶ (+2,96%), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (+2,87%) Î·È Ù˘ Marfin Popular Bank +2,75%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Atebank(-3,53%) Î·È Ù˘ Δ.Δ (1,75%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.720,98 -1,51%

μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.823,14 +0,58% ∂ÌfiÚÈÔ: 2.110,34 +0,54% ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.469,30 +1,56% ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 962,53 +1,37% ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.850,26 +0,97% ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.098,77 +2,78% ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.855,29 +3,97% Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.755,54 +2,64% Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 737,98 -1,94% ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.064,43 -

0,79% ΔÚ¿Â˙˜: 1.443,18 +1,40% ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.385,20 +0,69% ÀÁ›·: 845,05 +0,34% ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.487,60 +1,43% ÃËÌÈο: 8.109,72 +2,92% ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.303,88 +0,35% 93 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 71 ÙˆÙÈο Î·È 52 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡Ï˘ +16,28%, ∞ÏÔ˘Ì‡Ï +10,45%, Logismos +9,33% Î·È ∂§∞™Δƒ√¡ +8,70%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∂ÏÊ›ÎÔ(ÎÔ) 18,75%, ∞ΔΔπ-∫∞Δ -14,29%, ªÔ¯Ïfi˜ -9,09% Î·È Ã·Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘ 9,09%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 95,761 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Marfin Popular Bank Ì 6.754.549 ÙÂÌ¿¯È·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.969.824, ∂ıÓÈ΋ Ì 2.473.010 Î·È MIG Ì 2.412.814 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ Â-

Ù·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 18,310 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √Δ∂ 11,687, Marfin Popular Bank Ì 7,595 Î·È √¶∞¶ Ì 6,524 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 64,772 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ALPHA BANK: . . . . . . . . . . .4,50 ATEBANK: . . . . . . . . . . . . . . .0,82 μπ√Ã∞§∫√: . . . . . . . . . . . . . . 4,50 ∂§§∞∫Δøƒ: . . . . . . . . . . . . . .3,98 ¢∂∏: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,50 COCA COLA: . . . . . . . . . . . .20,60 ∂§¶∂: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,51 ∂£¡π∫∏: . . . . . . . . . . . . . . . .7,48 ∂UROBANK: . . . . . . . . . . . . .4,39 ∫À¶ƒ√À: . . . . . . . . . . . . . . . .3,27 JUMBO: . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,39 Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√: . . . . . . . . .3,36 ªÀΔπ§∏¡∞π√™: . . . . . . . . . 5,75 MOTOR OIL: . . . . . . . . . . . .9,22 √¶∞¶: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 √Δ∂: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,50 ¶∂πƒ∞πø™: . . . . . . . . . . . . . . . 1,59 ΔπΔ∞¡: . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,79 MARFIN POPULAR BANK: 1,12 MARFIN INVESTMENT GROUP: . . 0,88.


¢ÈÂıÓ‹ 31

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

°È· ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ

∞ÂÚÁ›Â˜ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ∫Ú›ÛÈÌË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ∫∞´ƒ√, 14.

Δ

ËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ Ù˘ ÌÂÙ¿ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÂÔ¯‹˜ ‰È·Ó‡ÂÈ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙË Ó¤· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, “ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘” Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ΔÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜. ™Â ¿ÏÏÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤ÁÓˆÛ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó Ó‡̷ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌÔ„˘¯›·˜ Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú, ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. √ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ›¯·Ó ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fï˜, Ë Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ηٷÎχÛÙËΠͷӿ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ô˘ ‡„ˆÓ·Ó ÙȘ ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ÛËÌ·›Â˜. ™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ ‚Á‹Î·Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ‚Á‹Î·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Î·È Ì ÔÏÈÙÈο, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ·” Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ηٷÛÙÔÏ‹

ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ∫˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÊÒÓ·˙·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÂÌ›˜ Î·È Ô Ï·fi˜ ›̷ÛÙ ¤Ó·” . √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ›·Ó fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ·Ó “Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘” Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. √È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¢Â˘Ù¤Ú·, ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ηÙfiÈÓ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∞ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ fiÏÔ Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ™‡Á¯˘ÛË ÂÈÎÚ·Ù› Î·È Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÓ ÎÏÂÈÛÙfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙÔ Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÌ¿‰· ∞ÈÁ‡ÙÈˆÓ Î˘‚ÂÚÓÔ-·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠̤ÏË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. “™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì Ì ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi [...] ÁÈ· Ó·

ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜” ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ô √˘·¤Ï °fiÓÈÌ, Û٤ϯԘ Ù˘ Google, Ô˘ ¤ÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·È Ô ÌÏfiÁÎÂÚ ∞ÌÚ ™·Ï¿Ì ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ Î·È Ó· ÙȘ ı¤ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ.

¢¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ √È ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ó· “·ÁÒÛÔ˘Ó” Ù˘¯fiÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘˜, ·Ó¤ÊÂÚ ·fi„ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ‰Èψ̿Ù˘ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›. “™˘ÌÂÚ·›Óˆ fiÙÈ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÛÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰Èψ̿Ù˘ ·˘Ùfi˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ‰Èψ̿Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ô ªÔ˘Ì¿Ú·Î Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ̤ۈ

‰ˆÚÔ‰ÔÎÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∏ ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ‹Ù·Ó Ë ∂Ï‚ÂÙ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ, ·‡ÚÈÔ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ú¢ӷ ·fi ÙȘ ·ÈÁ˘ÙȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ∏ ¤Ú¢ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi 40 ̤¯ÚÈ Î·È Û 70 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 80 Î·È 81 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô ÂοÛÙÔÙ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÈÛıfi Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰Â¯ı› ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ·Ô‰Ô¯¤˜, Ô‡Ù ӷ ÂȉÔı› Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô‡Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ‹ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ È‰ÈÔÎÙËۛ˜.

™Â ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î

∫Ú›ÛÈÌË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, ÁÚ¿ÊÂÈ Û ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ Ë ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Ï ª·ÛÚ ∞Ï °ÈÔ˘Ì, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ËÁ¤Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ ‹ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÒÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿ÏÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÛÔÎ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‹‰Ë ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË fï˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ·Ó ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¤¯·Û ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÏÈÔı‡ÌËÛ ÂÓÒ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔÔ‡Û ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ï·fi, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ·Ó¤ÊÂÚ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ∞Ï ∞¯Ú¿Ì, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ·ÓÂ›ÛË̘ ËÁ¤˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·„¢Ûı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·.

™Â ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ M. ªÔ˘Û·‚›

EÂÈÛfi‰È· Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ηٿ ‰È·‰ËψÙÒÓ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 14.

ª∂ Ú›„Ë ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ÚÔÛ·ı› Ë ·ÛÙ˘-

ÓÔÌ›· ÙÔ˘ πÚ¿Ó Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Δ¯ÂÚ¿ÓË. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·‰Ëψ٤˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ™Â ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚›. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ËÁ‹ ÙÔ˘ BBC Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ πÚ¿Ó, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÈÚ·ÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Â›Ó·È “¯·ÔÙÈ΋” , Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó η٤‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· fiˆ˜ “ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·” . ™ÔÚ·‰ÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ͤÛ·Û·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ŒÓÁίÂÏ·Ì, ÂÓÒ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. πÛ¯˘Ú¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Kaleme.com ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ

ÚfiÏÔ “·Ú·ÙËÚËÙ‹” . “ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÚ›· [...]. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤ÚÈÍ·Ó ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· πÌ¿Ì ÃÔÛ½Ӕ › ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜. √È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. “ΔÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ ∫‡Ì·” ÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ËÁÔ‡ÓÙ·È Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚› Î·È Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ªÂ¯ÓÙ› ∫·ÚÔ˘Ì›, ˙‹ÙËÛ ¿‰ÂÈ· Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÂÈ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙË Ï·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ 32Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·ÙËÁÔÚ› ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË fiÙÈ ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ

“ÃÂÚÛ·›· ‰ÈÒÚ˘Á·” ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ∫›Ó·-∫ÔÏÔÌ‚›· §√¡¢π¡√, 14.

∫π¡∞ Î·È ∫ÔÏÔÌ‚›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ

ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ “¯ÂÚÛ·›·˜ ‰ÈÒÚ˘Á·˜” , ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿, Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì¤Ûˆ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙËÓ ·ÎÙ‹, Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi ˆÎ·Ófi Ì ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÙ‹ ÛÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ÃÔ˘¿Ó ª·ÓÔ˘¤Ï ™¿ÓÙÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, “∂›Ó·È Ì›· ·ÏËıÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·” . ΔÔ Ì‹ÎÔ˘˜ 220 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ¶·Ó·Ì¿, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ∫ÈÓÂ˙ÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú·Á‰·›· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∫›Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÌ‚›·. ™‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ·ÓÒÓ˘Ì˜ ËÁ¤˜ ·fi Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï Δ¿˚̘, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ 791 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ªÔ˘·Ó·‚ÂÓÙÔ‡Ú· Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ΔÔ ‰Â ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 7,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙËÓ ∫ÈÓÂ˙È΋ ΔÚ¿Â˙· ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Ù˘ ∫›Ó·˜.

¶ÔχÓÂÎÚÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú· Δ∂°∫√À™π§∞§¶∞, 14.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ‰¤Î· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ √Ó‰Ô‡Ú· fiÙ·Ó ¤Ó· ‰ÈÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Let 419 Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ™·Ó ¶¤‰ÚÔ ™Ô‡Ï· Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ΔÂÁÎÔ˘ÛÈÁοÏ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜. “∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰¤Î·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÒÌ·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô §Ô˘›˜ ƒÔ̤ÚÔ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ô˘ ›¯Â ·ÔÁÂȈı› ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ √Ó‰Ô‡Ú·˜, 240 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §·˜ ªÂÛ›Ù·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ΔÂÁÎÔ˘ÛÈÁοÏ·, Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:00 ÙÔÈ΋ ÒÚ·.

™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÂÙ¿ ı‡Ì·Ù· ÛÙË ™ÔÌ·Ï›· ª√°∫∞¡Δπ™√À, 14.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ÂÙ¿ ¿ÓıÚˆÔÈ

∞›Á˘ÙÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË.

™Â ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ô ªÔ˘Û·‚› √È ∞Ú¯¤˜ ÛÙÔ πÚ¿Ó ¤ıÂÛ·Ó ÙÔÓ ËÁ¤ÙË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ªÈÚ¯ÔÛÂ˝Ó ªÔ˘Û·‚› ÛÂ

ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fiÂÈÚ· Ó· ÙÔÓ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 18 ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı›.

¤¯·Û·Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰ÂηÂÙ¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªÔÁηÓÙ›ÛÔ˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ™ÂÌ¿Ì Î·È ÌÈ·˜ ÊÈÏÔ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ™Ô‡ÊÈ, Ù˘ Õ¯ÏÔ˘ ™Ô‡Ó· Ô˘¿Ï Δ˙·Ì¿· (ASWJ), Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∞ÊÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙË ™ÔÌ·Ï›· (Amisom). √È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ‚›·È˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙËÓ ÛÔÌ·ÏÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· Â›ıÂÛË ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÂÌ¿Ì Û ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ASWJ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ. 1ου ορόφου σε μονοκατοικία, ταράτσα δική του, γωνιακό, φωτεινό, αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, χωρίς κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο, θέα στο Πήλιο, 3 κρεβατοκάμαρες, παρκέ, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 w.c., περιοχή Χρυσοχοΐδη. Ενοίκιο 340 Ε. Πληρ. τηλ. 2424034049 και 2424033657. (822) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος με αυτόνομη θέρμανση 3άρι με 2 κρεβατοκάμαρες στην οδό Χρηστομάνου 4 με Μαυροκορδάτου. Πληρ. τηλ. 2421050747, κιν. 6940771143. (924)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (719)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, με 3 δωμάτια, 3 λουτρά και βεράντες 200 τ.μ., στην οδό Ανθ. Γαζή-Περραιβού, με υπόγεια αποθήκη και 2 κλειστά πάρκιν. Ενοίκιο 700Ε/μήνα. Πληροφορίες τηλ.: 24210 35132, 6932 461197 και 6972 254646. (888)

¶ø§√À¡Δ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (717)

¶ø§√À¡Δ∞π

στο Μετόχι Αργαλαστής μέσα στον οικισμό τρία (3) οικόπεδα. Το 1ο οικόπεδο είναι 1,5 στρέμμα, το 2ο οικόπεδο με κτίριο μέσα, περίπου μισό στρέμμα και το 3ο οικόπεδο είναι περίπου μισό στρέμμα. Πωλούνται και άλλα διάφορα οικόπεδα. Πληρ. τηλ. 2423054282 και 2423054011. (861)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Ιωνία γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. με κατοικήσιμη οικία 202 τ.μ. πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις Σ.Δ. 2,1 Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (702)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ισόγειο κατάστημα ημιγωνιακό 60 τ.μ. με πατάρι επί της Αναλήψεως, στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ίδια διεύθυνση ΥΠΟΓΕΙΟ 120 τ.μ. με φυσικό φωτισμό - αερισμό και πάρκιν. Πληρ. τηλ. 6974469410. (933)

στην Αγριά με μοναδική θέα τη θάλασσα πολυτελούς κατασκευής βίλα λίγων ετών 225 τ.μ. σε οικόπεδο 518 τ.μ., μεγάλος χώρος υποδοχής 5 υ/δ, 3 μπάνια, χώρος εργασίας, ανεξάρτητη κουζίνα, βοηθητικοί χώροι, στεγασμένη θέση στάθμευσης, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (703)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι καινούργιο 3ος με 2 υ/δ, μπάνιο, αποθ., πάρκιν, τζάκι, κέντρο, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (986)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ή ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής “ΘΕΟΔΩΡΟΥ” λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6982252170. (759)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (987)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437

1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ. με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ. + 40 τ.μ. γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Εστίας - Αφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (720)

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¶ø§∂πΔ∞π καινούρια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (925)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (926)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π καινούρια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (927)

¶ø§∂πΔ∞π ·) Γκαρσονιέρα καινούρια, νοικιασμένη 27 τ.μ., τιμή 39.000. ‚) Πωλούνται γκαρσονιέρες καινούριες, κεντρικά, άριστης ποιότητας κατασκευής. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (928)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

εξαιρετικής θέσης και μεγάλης προβολής κτίριο συνολικής επιφάνειας καταστημάτων και γραφειακών χώρων 760 τ.μ., με δυνατότητα κατάτμησης, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (704)

·) ΒΟΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟ κατάστημα μεγάλης προβολής και αξίας με συνολικούς χώρους 400 τ.μ. Ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, μεγάλη ευκαιρία επένδυσης. μ) κατάστημα με συνολικούς χώρους 200 τ.μ. εισόδημα πάνω από 15.000 Ε ετησίως. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (929)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., 3 επιπέδων, με θέα το Πήλιο, ιδανικής διαρρύθμισης, χώρος υποδοχής με τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, 4 υ/δ, μπάνιο, 2 wc, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (705)

·) Τριάρι 101 τ.μ. 3ος όρ. 2 υ/δ, 2 wc, ανατολικό, πάρκιν, καινούριο, φ/α, τζάκι. ‚) Τριάρι 95 τ.μ. 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, πάρκιν, τζάκι, καινούριο, εξαιρετική τιμή. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (930)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

πανέμορφη βίλα 86 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις στην Αγχίαλο, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, σε οικόπεδο 650 τ.μ. μοναδικά διαμορφωμένο κήπο και σ.δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (706)

·) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ. τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. ‚) Πωλούνται δυάρια καινούρια από 88.000 Ε. γ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (931)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 102ÙÌ, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, parking, ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, 1À/¢, ª¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ (μ√195783) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1 ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ¿ÛÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 90.000∂ (μ√92573) ∞§À∫∂™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 30ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2000, 1˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 38.000∂ (μ√187808) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 160ÙÌ Ì ΋Ô, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√188563) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 138.000∂ (μ√195489) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009, 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (μ√177181) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÂ›Ô - ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√192775) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ-Û¯ÔÏ›Ô, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 44.000 (μ√192776) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67,85ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·Ù·Û΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√174228) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (BO197269) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì 3 ˘/‰, 1 ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 350.000∂ (BO197717) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 78.000∂ (μ√196681) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (μ√196557) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ (μ√191496) ¡∂∞¶√§∏. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + Wc, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂ (BO175152) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107ÙÌ, 3À/¢, ¿ÚÎÈÓÁÎ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√196697) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104,5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË 173ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 WC, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ·Ôı‹ÎË, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 140ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (BO194881) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197857)

¶∞§∞π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ, Ì ·˘Ï‹ 38ÙÌ Î·È ı¤·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (μ√192228) ¶∞§∞π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰È·ÌÂÚ¤˜ 80ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO166864) Ãπ§π∞¢√À. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 160ÙÌ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì bar Î·È ·˘Ï‹, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. ΔÈÌ‹ 190.000∂ (BO196035)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°ƒπ∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 240ÙÌ, 160ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 6 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, 2 WC, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 700.000∂ (BO197115) ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ 2010, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, 1À/¢, 2 Â›‰·, ΋Ô, Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (μ√195526) ∞§ªÀƒ√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 317ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, Ì ΋Ô Î·È ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197001) ∞º∂Δ∂™. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, 4 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ΋Ô Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÚÔ˜ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÒÓ·, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÓÙ› 4.000∂ / ¤ÙÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197605) ∞º∏™™√™. ¡Âfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Î·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ ·fi 38ÙÌ ¤ˆ˜ 146ÙÌ. ΔÈÌ‹ ·fi 83.000∂ ¤ˆ˜ 296.000∂ (μ√194759) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, 3 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 220.000∂ (μ√192822) ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112ÙÌ, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ.ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√190572) ª∏§π∂™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤·, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ηٷÛ΢‹˜ 1980,Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1600ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 120.000∂. (μ√170218) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 62ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, ËÏÈ·Îfi˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 (BO194217) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 À/¢, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√195493) ¶§∞Δ∞¡π¢π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75ÙÌ, 2˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ÙÔÔıÂÛ›·, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (μ√187618) ¶√ƒΔ∞ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, 2À/¢, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, parking Û ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ΔÈÌ‹ 189.000 (μ√191077) ™Δ∞°π∞Δ∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 400ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 5 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 3 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 170.000∂ (BO197860)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞º∂Δ∂™. OÈÎfiÂ‰Ô 1880ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ΔÈÌ‹ 120.000∂ (BO197534) ∞º∏™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ( BO174010) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ 1,1, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 40.000 (BO197002) ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›Â‰Ô 556ÙÌ, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√ 191905) ∞°π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ô, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (BO194017) ¢πª∏¡π. √ÈÎfiÂ‰Ô 282ÙÌ, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√187661) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 7630ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›Ó·È Â›‰Ô, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤¯ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË. ΔÈÌ‹ 160.000∂ (BO197236) ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.016ÙÌ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ∞¤¯ÂÈ 250Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (BO195262) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Â›Â‰Ô 3.695ÙÌ, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 200Ì ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO194549) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂ (μ√193978) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Â›Â‰Ô 3.695ÙÌ, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 200Ì ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ - ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (BO194549) ∫π™™√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1098ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ∞ÈÁ·›Ô, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 57.000∂ (μ√193978) ª∞ƒ∞£√™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.020,35ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√193499) ª√Àƒ∂™π. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛÔ„Ë Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÈÎÏÈÓ¤˜. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√191899) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446,40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 320,000∂ (μ√195259) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (μ√196289) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 300,09ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Î·È Î¿Ï˘„˘ 0,6, ÚfiÛÔ„Ë 18,13Ì. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (BO195330) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.250ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√191868) Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8 Û Ôχ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Ì ı¤·, Â›‰Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡. ΔÈÌ‹ 60.000∂ (μ√193969) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ΔÈÌ‹ 110.000∂ (μ√195774 ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfi‰Ô1.100ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190512) (714)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ. ανατολικό διαμπερές με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (400)

PROTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (708)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘

∫ÈÓËÙfi: 6979726165

E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277Ù.Ì., ™.¢. 2, 60.000ú.

2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70Ù.Ì., 80.000ú. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000ú. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61Ù.Ì., (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000ú), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000ú. 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550Ù.Ì., 350.000ú. 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60Ù.Ì., ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450ú (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000ú), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000ú. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ 61-107Ù.Ì., ·fi 1700ú/Ù.Ì. ∫ 388. 2. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415. 3. μ√§√™ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46Ù.Ì., ∫ 94. 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110Ù.Ì., ·fi 1600/Ù.Ì. ∫ 234. 5. ∞¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100Ù.Ì. & 72Ù.Ì., ∫ 218. 6. ¡. πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371. 7. ¡. πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372. 8. ¡. πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374. 9. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 375. 10. ¡. πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84Ù.Ì., 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376. 11. ¡. πø¡π∞ 48,5-115Ù.Ì. ·fi 1350ú/Ù.Ì., ∫ 100-127. 12. ¡. πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-277. 13. ¡. πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46-86Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 278-284. 14. ¡. πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93-102Ù.Ì., ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286. 15. ¡. πø¡π∞ ÃÚ. §Ô‡ÏË, 128Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2008, ∫ 291. 16. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 76.5 Ù.Ì., 1Ô˘ fiÚÔÊÔ˘, ∫ 483. 17. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121Ù.Ì., 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476. 18. ¡. πø¡π∞ 90 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450. 19. ∞§À∫∂™ 85Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449. 20. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267. 21. ∞§À∫∂™, ÁηÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË, 1Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÙ. 2009, ∫441. 22. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65Ù.Ì., 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 419. 23. ∫∞¶∞∫§π, 45 Ù.Ì-107 Ù.Ì, ·fi 1450/Ù.Ì K 424. 24. ∞§À∫∂™, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛÎ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 18002200ú/ Ù.Ì ∫ 425. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305. 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 Ù.Ì., ∫ 183. 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149. 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301. 5. ¡. πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394. 6. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82Ù.Ì., ¯Ú›˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11. ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ.126Ù.Ì., ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392. 2. ∞§À∫∂™, 127Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 156Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358. 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164Ù.Ì., 3fiÚÔÊË, ∫ 297.

4. ∞§À∫∂™ 209Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 270Ù.Ì., ∫ 233. 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 250Ù.Ì., ı¤·, ∫ 198. 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 95Ù.Ì., ∫ 298. 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, ™˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150Ù.Ì., ∫ 313. 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65Ù.Ì., 60Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203. 9. ∞º∏™™√™, 71-145Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ. ∫ 370. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200Ù.Ì., ˘fi ηٷÛÎ., ·fi 2000ú/Ù.Ì.. ∫ 210. 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104Ù.Ì., ∫ 67-72. 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏËÊÙ¤ÚË, 320Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 1800Ù.Ì.. ∫ 216. 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 170Ù.Ì., ∫ 186. 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 403Ù.Ì., ∫ 192. 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500Ù.Ì., ∫ 386. 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250Ù.Ì., ∫ 482. 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 300Ù.Ì., ∫ 320. 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240Ù.Ì., ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491Ù.Ì., ∫ 411. 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 634Ù.Ì., ∫ 323. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πø¡π∞, 100Ù.Ì., Û ÔÈÎÔ. 171Ù.Ì., ∫ 401. 2. ∞°ƒπ∞ 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 405Ù.Ì., 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120Ù.Ì., ∫111. 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55Ù.Ì. (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 Ù.Ì., K 447. 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000Ù.Ì., fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000ú, ∫445. 5. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 60 Ù.Ì, Û ÔÈÎfi. 146 Ù.Ì, ∫442. 6. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160Ù.Ì. ËÌÈ˘. 70Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 502Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338. 7. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418. 8. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 53Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121 Ù.Ì., Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414. 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/ÎÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.100Ù.Ì. & 200Ù.Ì. ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫ 348. 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73Ù.Ì. & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373. 4. ¡. πø¡π∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 40Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ∫ 125. 5. ¡. πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38Ù.Ì.-54Ù.Ì., ∫ 131-133. 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200ú/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32Ù.Ì., ∫50. 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37Ù.Ì., ∫54. 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 Ù.Ì., ∫454. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304. 2. ¡. πø¡π∞ 570Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8, ∫ 343. 3. ∞§À∫∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8 Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 141Ù.Ì. ∫ 352 4. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588Ù.Ì., ™.¢. 0,4, ∫ 242. 5. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470Ù.Ì.,

6. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 130,12 Δ.ª. ª∂ ™.¢. 1,4 (ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (∫ˆ‰. 31) 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 218,96 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜-ÙڛʷÙÛÔ Û ÏfiÊÔ (∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘), Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫fiÏÔ. (∫ˆ‰. 31)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01 3. √π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞ ∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„Ë ÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈ ÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ, 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô ‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ÛÙÔ ‰’ fiÚÔ ÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢ Û˘ ‰‡Ô (2). 4. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰. ·Î.15 5. ¢/ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 110,00 Ù.Ì. Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μÏ·¯¿‚· (8) - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) (ΔÈÌ‹ οو ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·!!! - ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË). ¡¤Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. (∫ˆ‰. 31) 6. ¢/ÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘

700ú/Ù.Ì. ∫ 49. 6. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639Ù.Ì., ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311. 7. ∞°. ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. ∫ 343 8. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K 220 9. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ‰˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 10. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273Ù.Ì., ∫ 182. 11. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350. 12. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300Ù.Ì., ∫ 41. 13. ∞°ƒπ∞ 350-700Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ Û¯¤‰ÈÔ, 210ú/Ù.Ì. ∫ 387. 14. ª∏§π¡∞ 1640Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356. 15. ª∏§π¡∞ 615Ù.Ì., ∫ 381. 16. ª∏§π¡∞ 695Ù.Ì., ∫ 382. 17. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ∫ 146. 18. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, ÔÈÎÔ. 928Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫ 368. 19. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790Ù.Ì., ∫ 38. 20. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194. 21. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416. 22. ™∫π∞£√™, 4000Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248. 23. ™∫π∞£√™, 225Ù.Ì., ™.¢. 0,8, ∫ 329. 24. ª∏§π∂™ 10.000Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈÒÚÔÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481. 25. ∞§À∫∂™ 224.17 Ù.Ì., ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480. 26. ¡.πø¡π∞ 359.70Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, K 448. 25. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478. 28. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” 4000Ù.Ì., ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181. 29. ¡H∂™ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580Ù.Ì., ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000Ù.Ì.. ∫ 252. 2. ¢πª∏¡π 3500Ù.Ì., ∫ 232. 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625Ù.Ì., ∫ 341. 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350Ù.Ì. ∫ 295. 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963Ù.Ì., 15.000ú/ÛÙÚ¤Ì ∫ 296. 6. ∂£¡.√¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ∫fiÌ‚Ô˘ 17.000Ù.Ì., ∫ 52. 7. ª∂§π™™∞Δπ∫∞ ı¤ÛË “ª∂Δƒ√” ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6504.05 Ù.Ì., Ì ı¤· ¶‹ÏÈÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫ 389 8. ª¶√Àº∞, 1515Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76Ù.Ì., ∫ 365. 9. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000Ù.Ì. ∫ 145. 10. ª¶√Àº∞ ı¤ÛË “¶∞ƒ∞¢∂π™√™” 12000Ù.Ì., 80Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 226. 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜” 4067Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417. 12. ª∏§π¡∞, 4122Ù.Ì., ∫ 369. 13. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695Ù.Ì., ∫ 378.

8. ¶ø§√À¡Δ∞π ¡Âfi‰ÌËÙÔ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÓfiÙÈÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ ÛÌfi˜, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿ÚÎÈÓ. μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ 96, ¡. πˆÓ›·. 125,00 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (86) - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ÓÔ. (∫ˆ‰. 31) 7. ¢/ÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 72,6 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (∫ˆ‰. 31) 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 84ÙÌ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹.. (∫ˆ‰. 31) 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 12ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙË ¡. πˆÓ›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰.36

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì ™.¢. 2,4

Î·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∫ˆ‰. ·Î. 15-87 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-80 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓÙfi˜ μfiÏÔ˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01∞ 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 90,00 Ù.Ì. (¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175,00 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÈÔ ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. (∫ˆ‰. 31) 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 63,82 Ù.Ì. (ÃÚ‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘) Â› Ù˘ ∫. ¶·Ï·Ì¿ (50) Û √ÈÎfiÂ‰Ô 100,59 Ù.Ì. ÌÂ Û .‰. 2,4 (ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜!) (∫ˆ‰. 31)

ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 190Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶Ë Ï›Ô˘. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ∞•π√¶π™Δπ∞ - ∂ª¶π™Δ√™À¡∏ - ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ 24210 20008 / 20025, fax: 24210 20055

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·Ú-

14. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986Ù.Ì., ∫ 380. 15. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333. 16. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007Ù.Ì. ∫ 84. 17. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4070Ù.Ì., ∫ 400. 18. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479. 19. ™À∫∏ 1004,71 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 20. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500Ù.Ì., ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443. 21. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422. ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (745)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·, 350∂. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ, 400∂. - μ·ÛÛ¿ÓË Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2¿ÚÈ, 54 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ê/·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 320∂. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 400∂. - ¡¤· πˆÓ›· 2ÌÈÛ¿ÚÈ, 76 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, 350∂. - ΔÚÈÎÔ‡Ë Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 3¿ÚÈ, 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 500∂. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 2¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‚·Ì̤ÓÔ, 350∂. - ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ÁÚ·Ê›·, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋) ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 232 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 128 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 136 Ù.Ì., ™.¢. 2,1. - ∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 47 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË.

Ù¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 4. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 6. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 53 Ù.Ì. Ì 12Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ 373, ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹! ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË. (∫ˆ‰. 31)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. ¶·Ó¤ÌÔÚÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205,41 Ù.Ì. Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·). (∫ˆ‰ 31)

- ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 43 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì. - ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì. ™.¢. 1,6. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 124 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77,50 Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋, Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· Û 6 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. - ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤·. - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 862 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì., Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, 3¿ÚÈ, 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ™Ù·ı¿ ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. - ∫¤ÓÙÚÔ, 5¿ÚÈ, 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ™¤ÊÂÏ, 3¿ÚÈ, 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 2¿ÚÈ, 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηٿÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ï¤‚ËÙ· Ê/·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, 2¿ÚÈ, 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

5. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 96ÙÌ (48ÙÌ Î¿ı fiÚÔÊÔ˜) Î·È ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 76ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 403,40ÙÌ. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘ Ì 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 80ÙÌ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. (∫ˆ‰.31)

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. °Ú·Ê›· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û 48ÙÌ Î·È 52ÙÌ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 5. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ( ΔÔ¿ÏË°·ÏÏ›·˜ ) 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ 22ÙÌ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ . ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01∞ 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÊÚÂÛÎÔ‚·Ì̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á.. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ∫ˆ‰. 31

(711)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

- ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi 3¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 4¿ÚÈ, 108 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· πˆÓ›· (Â› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·/ı Ê/·, ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË. - ¡¤· πˆÓ›· (ª∂Δ∫∞), 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ‰˘¿ÚÈ 51 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ·/ı Ê/·. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì ·/ı Ê/· Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ·/ı Ê/·. √ÈÎfi‰· - ¡Â¿ÔÏË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 518 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 15,54 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 105 Ù.Ì., Ì ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿Ï˄˘, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 143,50 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 10,16 Ù.Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - √͢ÁfiÓÔ, ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Ì ÚfiÛÔ„Ë 10Ì. Î·È ™.¢. 2,1. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Á¯›·ÏÔ˜ (ı¤ÛË ™ÙÔ˘›) ÔÈÎfi‰· 4.000 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 326 Ù.Ì. ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1. - ª¿Ú·ıÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 622 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, 30.000∂. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (746)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (747)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ Δ∏§. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 32 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 94 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 68 Ù.Ì. 65.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì. 175.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂

∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 431 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 476 Ù.Ì. 220.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 82 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 131 Ù.Ì. 130.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 470 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 292 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì. 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ °·˙‹ 200 Ù.Ì. °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢¤ÏÙ· 470 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì. 229.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶Â˘Î·Î›ˆÓ 300 Ù.Ì. 200.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 638 Ù.Ì. 185.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °·ÏÏ›·˜ 40 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 81 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35 Ù.Ì. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 90 Ù.Ì. √ÁÏ 100 Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 80 Ù.Ì. ΔÔ¿ÏË 60 Ù.Ì. (751)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹.

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (753)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 15. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 17. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 18. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 19. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 20. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 21. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 22. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 23. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 45ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∏ 54 24. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 54ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∑13 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ 10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂ 18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22

11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.265ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 8. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 9. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ° 3 10. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ 10 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 7. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 13. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 15. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 16. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 17. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 18. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 19. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 20. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 21. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 22. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 23. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (722)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000.

∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (726)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (724)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (725)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 24210-47316 ∫π¡. 6978-393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì., 85.000∂. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì., 90.000∂. ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 195 Ù.Ì., 95.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 160 Ù.Ì., 95.000∂. ∫·Ó¿ÚË 154 Ù.Ì. 100.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 200-400-1.500 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞. °·˙‹ 220 Ù.Ì, ÁˆÓ›·. °·Ì‚¤Ù· 145 Ù.Ì., 140.000∂. ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. √͢ÁfiÓÔ 232 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 395 Ù.Ì. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 120.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 175-300 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 230 Ù.Ì., 120.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì., 50.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 215 Ù.Ì. ÕÁ. °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì., 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. ¡Â¿ÔÏË 200-500 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 2.200-8.500 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300-4.000 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. √π∫π∂™ ™˘Ú›‰Ë 3 ‰ˆÌ., 78.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 3 ‰ˆÌ., 95.000∂. ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 90.000∂.

æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ¢È¿ÎÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊË. πˆÏÎÔ‡ 4 ‰ˆÌ. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. μÏ·¯¿‚· 3 ‰ˆÌ., 140.000∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ., 85.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ÕÁ. μ·Û›ÏÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ., 115.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ó¤·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 31 Ù.Ì., 25.000∂. °·˙‹ 31 Ù.Ì., 35.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì., 37.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 42 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 37 Ù.Ì., 37.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 25 Ù.Ì., Ó¤·. ™Ù·ı¿ 30 Ù.Ì., 38.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶¿ÚÎÔ 48 Ù.Ì., 38.000∂. °·˙‹ 57 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 67 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 58 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 65 Ù.Ì. 67.000∂. ™˘Ú›‰Ë 52 Ù.Ì., Ó¤Ô, 75.000∂. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 53 Ù.Ì., 52.000∂. ¡. πˆÓ›· 54 Ù.Ì., 54.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 80 Ù.Ì., 80.000∂. ΔÚÈÎÔ‡Ë 90 Ù.Ì., Ó¤Ô. ÕÓ·˘ÚÔ 92 Ù.Ì., 145.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô, 130.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 95 Ù.Ì., Ó¤Ô. ∫·ÏÏÈı¤· 76 Ù.Ì., Ó¤Ô, 120.000∂. ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì., 60.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ∫·Ó¿ÚË 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ∞Ó¿ÏË„Ë 130 Ù.Ì. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì., 125.000∂. •ÂÓ›· 120 Ù.Ì., Ó¤Ô. ƒÔ˙Ô‡ 107 Ù.Ì., Ó¤Ô. °ƒ∞º∂π∞ °·˙‹ 97 Ù.Ì., 105.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 125 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì., 65.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 50 Ù.Ì., 68.000∂. ª∞°∞∑π∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 35 Ù.Ì., 87.000∂. πÏ›ÛÈ· 103 Ù.Ì., 155.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 77 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Î·È 70 Ù.Ì. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 42 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 230 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 100 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (728)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (727)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 7 ÂÙÒÓ 29.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎ. 83.000. 2. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 58.000. 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000. 4. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. 5. ∞Ï˘Î¤˜: £¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì., 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.000 ηÈÓ. fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË: 1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 / 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 68.000. 2. ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 109.000. 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 5. ¡. ∞Á¯›·Ï. 90 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ.+50% ÔÈÎÔ‰. Î’ ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌËÛ. 107.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 89 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 89 Ù.Ì. 194.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ).

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ηÈÓ. (ÎÔÌϤ) 185.000. 2. ∞ı. ¢È·Î. 129 Ù.Ì. (1991), 1Ô˜ 150.000 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000. 4. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000 ηÈÓ. (ÎÔÌϤ). ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 133 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜, ·Ôı. 30 Ù.Ì. + Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ¤ÙÔÈÌË 290.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 548.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000, ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 440 Ù.Ì. ÁˆÓ. 350.000. 5. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÚÒÙË) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·. 6. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 105 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ‰fiÌËÛË 290.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. (ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·) ÔÏ˘ÙÂÏ., 3 Â›‰·, ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. 870.000. 8. ™ÒÚÔ˜ (ı¤·) 220 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 590.000. 10. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì 185.000 11. (¶·ÏÈ¿) 73 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. 119.000 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 190.000 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 16 ÛÙÚ¤Ì. 200.000 √π∫√¶∂¢∞ 1. £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 176 Ù.Ì. ÁˆÓ. 75.000. 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ. 59.000. 3. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000. 4. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. 120.000. 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 460.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (Û.‰ 1,4) 78.000. 8. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ. 218 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 135.000 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ. 10. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (Û.‰. 1,6) 198.000. 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 198.000, 200 Ù.Ì. (Ï·˙) 98.000, 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 102.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000, Ï·˙ 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 140.000. 12. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì.+(¿‰ÂÈ· 2010 220 Ù.Ì.) 85.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°. ™Δ∂°∂™ 1. ƒÔ˙Ô‡ 39 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 42.000. 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 150.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÈÛÔÁ. 115 + ˘fiÁ. 95 + ËÌȈÚ. 105 (11 ÂÙÒÓ) 470.000. 4. ¡. πˆÓ›· 45 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. ÁˆÓ. (ÂÓÔÈÎ. 270) 79.000. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) - ÍÂÓˆÓ. Û ÔÈÎÔ. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000. 6. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 130 Ù.Ì. Ì·Á·˙› Û ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛÔÁ. 48.000. 9. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000. 10. ∞ÓÙˆÓÔ. 56 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÏ˘Ù. 150.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 95 Ù.Ì., 3Ô˜ ηÈÓ. 490∂. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚ. ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. 1000 ∂. 3. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì.+(20 Ù.Ì.) 650 ∂ 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 1Ô˜ 50 Ù.Ì. 330 ∂, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1Ô˜ 77 Ù.Ì. 400 ∂, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ 77 Ù.Ì., 4Ô˜ 450 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (729)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·.

7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (730)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (733)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·.

∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (734)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·È-

ÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (736)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎÔfiÂ‰Ô 517 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ 21 ̤ÙÚ·, ı¤·, 75.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 10,20, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË (¢È¿ÎÔ˘), 20 ̤ÙÚ· Ï¿ÙÔ˘˜, ™.¢. 2,1, ·ÓÙ› 85.000∂. 3. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 83.000 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 48.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 185.000∂. 2. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 3. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 4. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 2. 3¿ÚÈ 105 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 100.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 5. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 245.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· οو √ÚÌÈÓ›Ô˘ (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ) 76 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 160 ÔÈÎfi‰Ô, ηÏÔÚÈʤÚ, 130.000∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 95.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 4. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 5. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 42 Ù.Ì., ·ÓÙ› 90.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂.

2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 3. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 5. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (738)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 65 Ù.Ì. Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ (90.000 ¢ÚÒ). 9. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤· OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (740)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°ƒπ∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 3) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ ‹ fiÏÔ Ì·˙› ‹ 500ÙÌ ‹ 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 5) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. 6) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ∂. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 7)√ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 8)√ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 807ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 302ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. μ√§√™ 1)∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂.

5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 6) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ , ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 7) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 9) ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ Ì ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ ÁηÚÛÔÓȤڷ 36ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 128ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 239ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3000ÙÌ, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂. 2) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 85ÙÌ Ì ‰È΋ Ù˘ ·˘Ï‹ 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 634,29ÙÌ ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 168,41ÙÌ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ó··Ï·›ˆÛË Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100ÙÌ Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.200ÙÌ Ì ÔÈΛ· 60ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 ∂. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ Ì ÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ‰˘Ô ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û‡ÓÔÏÔ 160ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002 Ì ı¤· 50Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 270.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ ‰ÒÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. 4) ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÂÎÙfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∂À∫∞πƒπ∞ 1) ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3,358ÙÌ. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 110.000 ∂. 2) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 114ÙÌ Ì ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ ÌfiÓÔ 15¯ÏÌ ·fi μfiÏÔ. 3) μfiÏÔ˜ ¢ηÈÚ›· ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û ¿ÌÂÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· . ™Ù·ıÂÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË (ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ). 4) ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1557ÙÌ Ì ı¤·, ‰ÚfiÌÔ, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ Û ‹Û˘¯Ô Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45,000 ∂. (742)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ (ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÂÓÔ›ÎÈÔ). - ¢˘¿ÚÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· fiÓÂÈÚÔ, ı¤· fiÏÔ˜ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - 120 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›Ô, ∫·Ú·Á¿Ù˜. - °Ú·ÊÂ›Ô 37 Ù.Ì., 1Ô˜, ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô (¿Óˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. - °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·: 110 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô˜ 110 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. ∂ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ì 16.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ·ÏÈ¿ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ μfiÏÔ˘, ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. (744)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες για την προώθηση επώνυμων αρωμάτων και φυτικών καλλυντικών, ποσοστά 40% και άνω. Επίσης μάνατζερ δικτύου MLM. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (332)

∑∏Δ∂πΔ∞π φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για να εργαστεί ως υπεύθυνος σε φαρμακείο στο Βόλο. Πληρ. τηλ. 2421058364, 6944624694. (922)

∏ RE/MAX ¢√ª∏

Κτηματομεσιτικό Δίκτυο

∑∏Δ∂π

για συνεργάτες στο γραφείο, άντρες ή γυναίκες που έχουν προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων ή άτομα τα οποία πρόσφατα έκλεισαν την επιχείρησή τους. Αποστολή βιογραφικών: FAX: 2421020055. EMAIL: remax.domi.volos@gmail.com. Τηλ. 24210-20008 - 20025. (798)


36

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δ∏™ Μαθηματικών με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών, σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, αλλά και σε φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2421055960, 6972853903. (872)

Καθηγητής

ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου σε πολύ προσιτές τιμές. Τηλ. 6972 338024. (949)

Καθηγητής

ºπ§√§√°√™ με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει όλα τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972 683773. (950)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ και προσωπικά δάνεια, ανεξαρτήτως Τειρεσία, μόνο με Α.Φ.Μ. και έναρξη επαγγέλματος, χωρίς προκαταβολή. Κύριος Γιώργος, τηλ. 6980 219103. (892) Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (712)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÈÒÚÁÔ˜, ÙËÏ. 6984558843-6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (760)

™YNOIKE™IA 33Ã√¡∏ εκπαιδευτικός, ψηλή, εντυπωσιακή, καλής οικογενείας, ακίνητα. 44χρονη επιχειρηματίας, ιδιαίτερα ελκυστική, επικοινωνιακή, καλλιεργημένη, ευκατάστατη. 39χρονη ιδ. υπάλληλος, λεπτή, φινετσάτη, χαμηλών τόνων, μορφωμένη, ακίνητα. 45χρονη δημοσίου, εξωστρεφής, εκλεπτυσμένη, γοητευτικότατη, ανεξάρτητη. Ζητούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά, τηλ. 2410-549797. (755)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (699)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τετράμηνη καθυστέρηση, παίρνετε μετρητά άμεσα το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών σας. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη τη Θεσσαλία. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00 - 22.00, κα Εύα Αγαπίου, 2421500605, 2415001301, 6983-084661. (477)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (700)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (715)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (754)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (707)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÏ. 6988888850-6988888804.

Παραψυχολογίας, Μελλοντολογίας, κ. ΕΙΡΗΝΗ - κ. ΡΙΝΑ: χαρτομαντεία 25 Ε, αστρολογία 25 Ε, καφεμαντεία 15 Ε, κρυσταλλομαντεία 35 Ε, ενόραση-διόραση 55 Ε, οραματισμός 35 Ε. Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (046)

°È· ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԕ

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (716)

∫∂Δ∂ƒ

(643)

∫∂¡Δƒ√

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ - ∂¶∞π¡√™

∞°√ƒ∞∑ø

∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (718)

∞°ƒ√Δπ∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ ¶∏§π√À

ΕΔΡΑ: ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ Τ.Κ. 37001 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΗΛ. 2426022450-22840 FAX: 22950 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΤΗΛ. 2426022685 - FAX 22805

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 Η πρόταση αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κατά την κρίση σας είναι επιστημονικά αποδεκτά για την καλλιεργητική φροντίδα των δέντρων αχλαδιάς και μηλιάς και για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής τους δυνατότητας. Οι προδιαγραφές των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σκευασμάτων και δραστικών ουσιών, κ.λπ. που θα προσφερθούν, κατά την κρίση σας, να εντάσσονται πλήρως στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Στην πρόταση που αναφέρετε, το ποσοστό έκπτωσης για κάθε προσφερόμενο είδος, την αρχική τιμή κατά μονάδα, τη δέσμευση ότι η τιμή και η έκπτωση θα είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα που θα είναι σταθερές οι τιμές, το χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ποσοτήτων, το χρόνο παραγγελίας, τον τρόπο πληρωμής, το χρόνο της παρεχόμενης πίστωσης, την επιστημονική υποστήριξη, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι θα καταστήσει την προσφορά σας πιο αξιολογήσιμη και αξιόπιστη. Γίνεται μνεία ότι θα υπογραφεί σχετική σύμβαση με το μειοδότη. Οι ενσφράγιστες προσφορές να κατατεθούν στη Γραμματεία του Συν/σμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 25/2/2011. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον επιτροπής που θα ορίσει το Δ.Σ. του Συν/σμού και θα σας γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού. Ζαγορά, 14/2/2011 Για τον Αγροτικό Συν/σμό Ζαγοράς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡ. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 7-2-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 7156/202783 πε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως)

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (645)

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Σπυρίδωνα Κονιδάρη, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 304,40 τ.μ. στη θέση “Αγ. Στέφανος” Τοπικής Κοινότητας (πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος) “Τσαγκαράδας” του Δήμου “Ζαγοράς - Μουρεσίου” με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

- Παρασκευή βράδυ. Αισθάνθηκα ενοχλήσεις στο θώρακα που προοδευτικά πύκνωναν. Από ιατρική άγνοια έσπευσα να ενοχοποιήσω την καρδιά μου, αν και δεν μου έχει δώσει αφορμή στο παρελθόν. Η κατάσταση χειροτέρευε κι έπρεπε ν’ αποφασίσω η ίδια. Τα παιδιά είναι μακρυά, ούτε καν τους τηλεφώνησα, θα τους χαλούσα τη βραδιά, η ζωή τους ανήκει, δεν τα κάναμε για να τα έχουμε δίπλα μας στα γεράματα να μας φυλάνε, όσο είμαστε στα πόδια μας τουλάχιστον. Δεν θέλησα να χτυπήσω ούτε την πόρτα του διπλανού μου, είναι ο καλός μου γείτονας, ο κ. Θωμάς Μυστιλόγλου με τη σύζυγό του Γιώτα, αν και έχω το θάρρος να τους ξυπνώ και νύχτα, αν χρειαστεί. Ούτε στην “από κάτω” πήγα, την Άρτεμη Παντέ, μιλάμε για πολύ συντρέχτρα, γνωστή στην πολυκατοικία. - Βράδυ Παρασκευής πού να βρεις γιατρό! Ντύνομαι, λοιπόν, γρήγορα και παίρνω ταξί, ούτε καν το αυτοκίνητό μου, κατευθείαν στα “Επείγοντα Περιστατικά” του Νοσοκομείου. Εκεί περνώ από τη διαδικασία της “Διαλογής” . Είναι τρεις υπάλληλοι που σε προωθούν στην κατάλληλο γιατρό ανάλογα με τη φύση του προβλήματός σου. Περιμένοντας τη σειρά μου τις παρατηρούσα. Αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να είναι “οπλισμένες” με πολύ υπομονή για να αντέχουν τον κάθε ασθενή ή τον συνοδό του να απαιτεί ή να διαμαρτύρεται για κάτι. Α, ναι, πλήρωσα και τα πέντε ευρώ κανονικά, είναι θέση μου να μην ενταχθώ στο κίνημα “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ” . - Κάποια στιγμή άκουσα τ’ όνομά μου απ’ το μεγάφωνο. Με οδήγησαν στο εσωτερικό, σ’ ένα μεγάλο χώρο που ήταν διαμορφωμένος σε μικρά διαμερίσματα - ιατρεία με παραβάν και ανά δύο κρεββάτια το καθένα. Τα πάντα άστραφταν από καθαριότητα. Γιατροί και νοσηλεύτριες ήταν καταπάνω στους ασθενείς. Έβλεπες εκείνους τους γιατρούς διαρκώς στο πόδι να δίνουν μεγαλοφώνως και με κινήσεις των χεριών τους εντολές στις νοσηλεύτριες για εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών επειγόντως! Οι δε νοσηλεύτριες να “τρέχουν” από ασθενή σε ασθενή, με άλλα λόγια ένα μικρό πανδαιμόνιο! “Κορίτσι μου” , είπα στη νοσηλεύτρια που μου πήρε αίμα, “με τέτοιους ρυθμούς δουλεύετε μέχρι το πρωί;” και μου απάντησε: “Α, πού να δείτε άλλες φορές τι γίνεται, σήμερα είμαστε χαλαρά!!!” . - Οφείλω να επαινέσω και δημόσια τη συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, πρόκειται για την κ. Άρτεμη Νικολάου. Την ευχαριστώ που με φρόντισε αλλά κυρίως για την ευγένεια και την καλωσύνη της. Ο γιατρός της βάρδιας που γνωμάτευσε το καρδιογράφημά μου ήταν ο κ. Νικόλαος Νικολούλης, νέος καρδιολόγος, καταγόμενος από τη γείτονα Λάρισα. Δεν έχω λόγια, ο εν λόγω γιατρός μου χαμογέλασε, μου κουβέντιασε, μου εξήγησε, με ενεθάρρυνε: “Πήγαινε, καλή μου, σπίτι σου και κοιμήσου ήσυχα, μη φοβάσαι, η καρδιά σου δεν έχει τίποτα” . - Όντως κοιμήθηκα ήσυχα. Ξημέρωσε Σάββατο. Ήθελα να αισιοδοξώ, είχε και λιακάδα, αλλά πάλι κάτι δεν πήγαινε καλά, το ένιωθα. Προς το απόγευμα άρχισα να ανησυχώ. Να μην τα πολυλογώ, πήρα πάλι το δρόμο για το Νοσοκομείο στα “Επείγοντα” . - Αυτή τη φορά με παρέλαβε γυναίκα γιατρός, μια γλυκιά φυσιογνωμία, ένα πρόσωπο ήρεμο, γαλήνιο, με δύο γαλανά μάτια να με κοιτάζουν επίμονα λες και προσπαθούσαν να διεισδύσουν στο πρόβλημά μου. Εγώ της εξηγούσα τα συμπτώματα και ό,τι είχε προηγηθεί το περασμένο βράδυ προσκομίζοντας και τις εξετάσεις μου. Θα μπορούσε - κάλλιστα - βασιζόμενη στη χθεσινή διάγνωση του καρδιολόγου και με μια νέα στηθοσκόπηση απ’ την ίδια να με... “ξεπετάξει” μια χαρά. Τουναντίον! Έδωσε αμέσως εντολή για περαιτέρω εξετάσεις και επανάληψη - προσέξτε το - επανάληψη των χθεσινών εξετάσεων! Εδώ είναι και η υπευθυνότητα της γιατρού. Πρόκειται για την κ. Αικατερίνη Ξηροκώστα, παθολόγο, την οποία ευχαριστώ και επαινώ δημόσια για τη συνέπεια στο λειτούργημά της. - Όταν συναντάς τέτοιους γιατρούς και μάλιστα σε δημόσιο ίδρυμα, το να επικαλεστείς το στερεότυπο “τιμούν το ιατρικό λειτούργημα” το βρίσκω ανεπαρκές μπρος στο μεγαλείο που επέδειξαν οι συγκεκριμένοι γιατροί, οι κ.κ. Νικ. Νικολούλης και Αικ. Ξηροκώστα, όχι μόνον σαν γιατροί αλλά κυρίως σαν άνθρωποι και επιμένω σ’ αυτό, στέκομαι ιδιαίτερα στη συμπεριφορά τους προς τον ασθενή την οποίαν και εξαίρω. - Τιμή, λοιπόν, σε μας τους Βολιώτες να έχουμε τέτοιους γιατρούς. Τιμή στο Νοσοκομείο που υπηρετούν, το Νοσοκομείο μας, το “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ” - για να μνημονεύουμε και τους ευεργέτες ομογενείς εξ Αιγύπτου - τιμή στον κλάδο τους. - Αξίζει να αναφέρω και το εξής περιστατικό. Ενώ όλα εξελίσσονταν με τους έντονους ρυθμούς που περιέγραψα πιο πάνω, ξαφνικά ακούμε φωνές, ποδοβολητά και να!! “Μπουκάρουν” μέσα τραυματιοφορείς μαζί και συγγενείς αλλόφρονες φέρνοντας, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, μια νεαρή λεχώνα. Αμέσως όλοι οι γιατροί σπεύδουν στη λεχώνα αφήνοντας τους άλλους ασθενείς. Συναγερμός! Ήρθαν γρήγορα κι άλλοι γιατροί και πλαισίωσαν τη μισολυπόθυμη γυναίκα, περίπου δέκα γιατροί σύνολο, άλλος της έπαιρνε την πίεση, άλλος της έκανε ένεση, παλεύοντας την περίπτωση όλοι μαζί. - Συμπέρασμα: Τελικά πρέπει να είμαι μεμψίμοιρος, κακοπροαίρετος, κακοήθης ή προκατειλημμένος για να μην αναγνωρίζεις το έργο που συντελείται στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο. Ας μην τα διαγράφουμε όλα με σκεπτικό τις οικονομικές ατασθαλίες στο χώρο της Υγείας που δεν είναι και ο μόνος χώρος όπου έδρασαν “λαμόγια” και “μιζαδόροι” . Ας σεβαστούμε πάνω απ’ όλα το ανθρώπινο δυναμικό, ναι, υπάρχουν γιατροί που σκύβουν με ευλάβεια πάνω στον ασθενή και νοσηλεύτριες που ξεπερνούν τον εαυτό τους υπηρετώντας τους ασθενείς. Τα είδα με τα μάτια μου και το θεώρησα υποχρέωσή μου να τα φέρω στη δημοσιότητα. - Πείτε μου κι εσείς, τέλος πάντων, τι περισσότερο να ζητήσεις όταν βλέπεις ότι γίνεται το ανθρωπίνως δυνατό; Με εξαιρετική τιμή και πολλές ευχαριστίες Χρυσάνθη Βουτσά Εκπαιδευτικός Βόλος


37

ΔƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√À∞ƒπ√À 2011

™˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ

¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ∞£∏¡∞, 14.

ΔÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂȉÒÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÔÈ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈΘ ÛÙÔϤ˜ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÊÏÂÎÙ˜, ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÚÔ‡¯·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ¿ÚÙÈ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÛٛ˜ ʈÙÈ¿˜ (Ù˙¿ÎÈ·, ÎÂÚÈ¿, ÙÛÈÁ¿Ú· ·Ó·Ì̤ӷ) Î·È Â›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ̤۷. °È· ÙȘ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈΘ ÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ·È‰Èο ÚÔ‡¯·: 1. ∂Ó‰‡Ì·Ù·, ÁÈ· ·È‰È¿, ̤¯ÚÈ 7 ÂÙÒÓ (‡„Ô˜ 1.34Ì), ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÎÔÚ‰fiÓÈ· Î·È ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÂÚ›ÛÊÈ͢, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÔ˘ÎԇϷ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. 2. ∂Ó‰‡Ì·Ù·, ÁÈ· ·È‰È¿, ÌÂٷ͇ 7 Î·È 14 ÂÙÒÓ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÎÔÚ‰fiÓÈ·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÔ˘ÎԇϷ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÙˆÓ 7,5cm ‹ ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÂÚ›ÛÊÈ͢, Ì ÂχıÂÚ˜ ¿ÎÚ˜. Δ· ÎÔÚ‰fiÓÈ· (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο), ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÔ˘ÎԇϷ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÏ·ÛÙÈο, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÙÈÚ¿ÓÙ˜ ÒÌˆÓ Î·È Ù· ÎÔÚ‰fiÓÈ·, Ô˘ ‰¤ÓÔ˘Ó, ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. 3. Δ· ·È‰Èο ÂÓ‰‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÎÔÚ‰fiÓÈ· Î·È ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÂÚ›ÛÊÈ͢, Ì ÂχıÂÚ˜ ¿ÎÚ˜, Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÙˆÓ 14cm, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ıÒڷη Î·È Ù˘ ̤Û˘. 4. Δ· ·È‰Èο ÂÓ‰‡Ì·Ù·, Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ó· ‰¤ÓÔ˘Ó,

ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂχıÂÚ˜ ¿ÎÚ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÔ˘ÎԇϷ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. 5. Δ· ·È‰Èο ÂÓ‰‡Ì·Ù·, Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ó· ‰¤ÓÔ˘Ó, ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó ‰Â̤Ó˜ ˙ÒÓ˜ ‹ ʷډȤ˜ ψڛ‰Â˜, Û·Ó ˙ÒÓ˜ (¿¯Ô˘˜ 3cm Î·È ¿Óˆ), Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ 36cm Û ̋ÎÔ˜, ÌÂÙÚË̤Ó˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ï˘Ù¤˜ Î·È ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ô˘ ·˘Ù¤˜ ‰¤ÓÔÓÙ·È. 6. ∫ÔÚ‰fiÓÈ· ‹ ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÂÚ›ÛÊÈ͢, Û ·È‰Èο ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È, οو ·fi ÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ‹ ÙÔ ÛÙڛʈ̷ ÙÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜. 7. ∫ÔÚ‰fiÓÈ· ÂÚ›ÛÊÈ͢, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÎÔÚ‰fiÓÈ·, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚÈÊÒÌ·ÙÔ˜, Û ̷ÎÚÈÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜. 8. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÌËÚÒÓ, Ù· ·È‰Èο ÂÓ‰‡Ì·Ù· ÂÈÙÚ¤-

ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈο ÎÔÚ‰fiÓÈ·. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈο ÎÔÚ‰fiÓÈ, οو ·fi ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ·ÁÈ‰Â˘ÙÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿, Û fiÚÙ˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ‹ Û ¿ÏÏ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. 9. ∂Ó‰‡Ì·Ù· Ì ̷ÎÚÈ¿ Ì·Ó›ÎÈ·, ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 0-14 ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚ‰fiÓÈ·, Ô˘ Ó· ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó, ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ì·ÓÈÎÈÔ‡. Δ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ·È‰Èο ÂÓ‰‡Ì·Ù· ı· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È, Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. Δ· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÛÚ¤È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó, ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ: - ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ›ÂÛË - ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ - Ó· ÌËÓ ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 50ÔC

- Ó· ÌËÓ ÙÚ˘Ëı› ‹ η› ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ: - ¡· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ Ù˘¯fiÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÚÔʇϷ͢, ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ‰È¿ıÂÛ˘, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. - ¡· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ, ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÚÔʇϷ͢, ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛÚ¤È. - ¡· ÌËÓ „Âο˙Ô˘Ì ·¢ı›·˜, ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Èı·Ó¤˜ ‚Ï¿‚˜, ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. - ∂Âȉ‹ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‡ÊÏÂÎÙ˜ Ô˘Û›Â˜, Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ӷ „Âο˙Ô˘ÌÂ, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÊÏfiÁ·˜ ‹ Û ˘Ú·Îو̤ÓÔ ÛÒÌ·. - ¡· ÌËÓ Î·Ó›˙Ô˘ÌÂ, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. - ¡· Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜. - ¡· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË, Û ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ Î·È Î·Ï¿ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. - ∞ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÛÚ¤È, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “ªfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË” , ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È, ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ ηٷӷψÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ·fi ÌË Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ·fi ·È‰È¿, ÂÂȉ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· (fiˆ˜ .¯. ¢ÊÏÂÎÙfiÙËÙ·) Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˘ ¯Ú‹Û˘, ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜.

§fiÁˆ ÙˆÓ ·Ó·Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ ∫›Ó·

«∞ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È» ‰ÈÂıÓÒ˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ §√¡¢π¡√, 14.

∞ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi Û ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó·ÏÒÙÚÈ· ¯ÒÚ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË.∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔıÂÛÌÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÌÚÂÓÙ ¿ÁÁÈÍ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ù· 104,30 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· 103,86 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î¤Ú‰Ë 2,93 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ “ÎÏ›ÛÈÌÔ” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔıÂÛÌÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ·ÚÁÔ‡ ·Ó‹ÏıÂ, ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÛÙ· 86,52 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· 85,80 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 22 ÛÂÓÙ˜ ÛÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ “ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÒıËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ∫›Ó·˜” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙËÓ

Commerzbank. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘ ∫›Ó·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË 27% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ƒfiÈÙÂÚ - ηٿ 38%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ªÏÔ‡ÌÂÚÁÎ -, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ٤ٷÚÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È¿¯˘Û˘ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÙËÓ Commerzbank ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ô Î›Ó-

‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÍ·ψı›, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ Î‡Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ ÂÈÙ›ÌÈÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” .

°È· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ·Ï ÿÌÏÈ, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È fi¯È Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ˆıÔ‡Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. “√È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ “·ÓÙȉÚÔ‡Ó” ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ¤¯Ô˘Ó “·ÓÙȉڿÛÂÈ” ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ∏ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙË̤ÓË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ï ÿÌÏÈ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ˘·ÈÓÈÛÛfiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô, Û ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Â›‰Ô, ÙÔ˘ √¶∂∫. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ “Ë ÙÈÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı› ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰Â‰Ô̤ӷ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˘. Δ· Â›‰· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘„ËÏ¿” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

º∂μƒ√À∞ƒπ√™

15

√ÓËÛ›ÌÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∂˘Û‚›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘ “∂Ó ÙË Î·Ú‰›· ÌÔ˘ ¤ÎÚ˘„· Ù· ÏfiÁÈ¿ ÛÔ˘, fiˆ˜ ·Ó ÌË ·Ì¿ÚÙˆ ÛÔÈ” (æ·ÏÌ. ÚÈË’ 11). Τα πολύτιμα πράγματα τα φυλάττουν οι άνθρωποι εις το ασφαλέστερον μέρος. Και τα λόγια του Θεού, τον ανεκτίμητον αυτόν θησαυρόν, πρέπει να κρύψη ο Χριστιανός εις το βάθος της ψυχής του και της καρδίας του. Εάν τα λόγια του Θεού σταθούν μόνον εις τον νουν ως μία απλή γνώσις, είναι εύκολον να λησμονηθούν και δεν ημπορούν να δώσουν μεγάλην ωφέλειαν. Δι’ αυτό πρέπει να τα κρύψωμεν βαθύτερα. Εάν τα εκτιμήσωμεν ως πραγματικόν θησαυρόν, πρέπει να τους δώσωμεν την καλυτέραν θέσιν μέσα εις την καρδίαν μας. Και τότε υπάρχει ασφάλεια, ότι δεν θα τα λησμονήσωμεν ποτέ και ότι θα επιδράσουν περισσότερον εις ολόκληρον την ζωήν μας. Αυτά θα μας συνδέουν με τον Θεόν και Πατέρα. Αυτά θα είναι ο καλός σύμβουλός μας. Αυτά θα μας βοηθούν να αποφεύγωμεν την αμαρτίαν. Αυτά θα μας δίδουν θάρρος εις τον αγώνα της ζωής, προθυμίαν εις το καλόν, παρηγορίαν εις τας θλίψεις. Αυτά θα εγκαταστήσουν εις την ψυχήν μας την χαράν και την ευτυχίαν.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Το λατρευτό μας γιο, αδελφό και θείο

∞£∞¡∞™π√ μ∞™π§∂π√À

Ετών 48 κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και ώρα 4 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Κυρίλλου 40 και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς, φίλους και όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Οι γονείς: Νικόλαος - Ερμιόνη Τα αδέλφια: Μαρία - Ιωάννης Μπριζολάκης Τα ανίψια: Ιωάννης - Σοφία, Νικόλαος - Ερμιόνη και Μπέμπα

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∞£∞¡∞™π√ ∞ƒμ∞¡πΔ∏

Ετών 67 κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Κοιμητηρίου. Η σορός θα βρίσκεται εντός του Ιερού Ναού από τις 10 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Μαρία - Κλεάνθης Σταυρόπουλος, Γιώργος Αρβανίτης, Δήμητρα - Σπύρος Γκρος, Νίκη - Παρασκευάς Τσάγγαρης Τα εγγόνια Τα αδέλφια: Ζαφείρης - Φωστήρα Αρβανίτη, Τασούλα Καλμούτη, Γραματική - Χριστόφορος Συμεωνάκης, Κοκόνα Καραμανλή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Κοιμητηρίου.

Την αγαπημένη μας αδελφή, θεία και γιαγιά

∂§∂¡∏ ∞£. º∞§∫∏

Ετών 86 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 15 Φεβρουαρίου και ώρα 12η μεσημβρινή από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Τα αδέλφια: Νικόλαος - Μαρία Κωνσταντίνου Τα ανίψια: Φούλη Κοπσέλη - Χρυσικοπούλου, Σωτήρης - Ιωάννα Κοπσέλη, Ζήσης - Μαρία Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος - Ανθή Κωνσταντίνου, Φιλιώ Κωνσταντίνου Τα εγγόνια Οι λοιποί συγγενείς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∂ªª∞¡√À∏§ ¶∞¶∞¢√¶√À§√

Ετών 87 που πέθανε, κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Αϊδινίου. Η σορός θα βρίσκεται στο σπίτι μας στο Αϊδίνι την Τετάρτη, ώρα 7 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα τέκνα: Σωτήριος και Ζωή Παπαδοπούλου, Δημήτριος και Δήμητρα Παπαδοπούλου Τα εγγόνια: Μάριος - Νεκτάριος - Αλεξάνδρα - Κορίνα - Μάνος Πέτρος - Μάνος - Σάντρα Τα αδέλφια: Αλέξανδρος - Γεώργιος - Παναγιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ª·ÓÈ¿ÙË - ¶··ÚÚ‹Á· ∂ϤÓ˘, °·ÏÏ›·˜ 39 - ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙËÏ. 2421038167, ¶ÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100 - ™ÙÚ. ™·Ú¿ÊË, ÙËÏ. 2421033380, °Îfi‚· - ªÔ˘˙ÈÓ¤ÎË ∞ı·Ó·Û›·˜, ΔÔ¿ÏË 70 (ÌÂٷ͇ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË), ÙËÏ. 2421024043. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ÃÔϤ‚· πˆ¿ÓÓË, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂Ï¿˜ 186‚’ - ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜), ÙËÏ. 2421044496. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: §·Ù˙ÒÓË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 110, ÙËÏ. 2421062776. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∞∫∂™ø” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ϤÎÔ˘ ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∏Ê·›ÛÙÔ˘ Î·È ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ - ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢¤Ú˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ - °¤Ê˘Ú·, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £ÂÔ‰ÒÚ· ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY

∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00

∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏

T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..........................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .......................................2421070931 - 2421071022 ...........................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .............................2421070931 - 2421075319 ..........................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ......2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ........... 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ......................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.....................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ....................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .............................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .........................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ..........................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..............................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...........................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ................................. 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ........................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ............................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. ......................... 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜................................. 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .........................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ .........................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ............................................ 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ .......................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ......................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .......... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ .......................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ................. 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘................................ 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ............................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...........................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ...................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ....................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ..............24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ............................................................24210 29400.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H........................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ...............................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ...............................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .....................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY..............................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..........................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY .........................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏......................................................................199 EKAB:.....................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .....................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ ..................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .......................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ........................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ .........................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..............................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ........................................................10400 EXPRESS SERVICE ................................................................1154 HELLAS SERVICE .................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .......................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.........................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..............................................................6948475814 MËϛ˜......................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.............................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY............................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO .......................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ........................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ..........................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ...............................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)...................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ 2410 237811 ¶I§OTO™ .................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .........24210 24628

TA•I

PA¢IOTA•I .............................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .......................................... 24210 61000 A°PIA™ ....................................................................24280 92502 BE§E™TINOY ............................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN........................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ Oƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂ΉËÏÒÛÂȘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. 2. ¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ. - ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÚÓËÛË. - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 3. ¢È¿ÎÚÈÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. - ΔÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ (ÁÂÓ.). 4. ∞fi Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ·... ÙÚ›·. - ∂›Â‰Ë ÊÔÚÙËÁ›‰·. 5. ¶fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ª¿ÚÓË. - ¢¤Î·ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘. - ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ πÙ·ÏÔ‡ ÙÂÓfiÚÔ˘ ™Î›·. 6. ƒ‹Ì· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·. 7. ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (ηı.). 8. ΔÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ¯ÒÌ·. - ∂¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. 9. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. - “...·›˜ ÂÛÙÈ ·›˙ˆÓ, ÂÛÛ‡ˆÓ” (∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜). 10. ΔÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ʤÚÓÂÈ Û˘¯Ó¿ οÔÈ· ·Ó·ÛٿوÛË. - π‰ÈˆÌ·ÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ. 11. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Ë ıˆÚ·ÎÈ΋ (ÁÂÓ.). 12. ¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. - ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ· (ÁÂÓ.). ∫∞£∂Δ∞: 1. ™Â ÛÙÚ·ÙÒÓ· ı· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì (·ÈÙ.). 2. ª›· ·fi ÙȘ ÂÓÓ¤· ªÔ‡Û˜. - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ. 3. ∫·È ·ÓÂÌÔfi‰·Ú· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È. - ¶fiÏË Ù˘ Ë °È¿ÏÙ·. 4. ¡Â˘ÚÈο Ù· ·›ÙÈ¿ ÙÔ˘. - ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ... ˯›. - °·ÏÏÈ΋ fiÏË Û˘Ó‰Â̤ÓË Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μ·Ó °ÎÔÁÎ. 5. ¢È·ÚÚ¤ÂÈ ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ŒÓ·˜ πfiÏ˘ÙÔ˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘. - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. 6. “√ ÂÓ... Á¿ÌÔ˜” , ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÓ¤˙ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - °È· ÙÔ ÊÈÏ› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È... ‰‡Ô. 7. ªÂ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û¯ÂÙÈΤ˜. - ™·ÈÍËÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 8. ∏ οÛÙ· ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ™¿ÚÙË. - ¢ÈÂıÓ‹˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜. - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 4· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. 9. ªfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Á›ÓÔÓÙ·È. - ∞Ó¿ÏÔÁË Ì ÛÙ¤ÌÌ·. - μÂÏÁÈ΋ fiÏË. 10. ¶ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. - ∂ÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.).

ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

11. ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. - ∞fi Ù· ÔÎÙÒ Ù·... ÌÈÛ¿. - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. 12. ¶fiÏË Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. - ŸÂÚ· ÙÔ˘ ΔÔÌ¿. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶ƒøΔ∞°ø¡π™Δ∏, 2. ƒøª∞π∞ - √ ∫∞´¡, 3. √ ™∞ƒ∞Δ™∏™, 4. ™π ∞πª∞Δ√™, 5. ∫∞™Δ∞ - §√, 6. ∞™Δƒ√™ - ¡∞π, 7. ∏§π∞™ - À¶∞ƒ, 8. Δ√Δ - Δ∞¡∞°ƒ∞, 9. ∏ °∂§∞™Δ∏ - ∏∞¢, 10. ƒπ™∂§π∂ - °∏, 11. π∫ - ∫∞¶¡π™Δ∂™, 12. √∏∂ - ™∞ - ¡∂√™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶ƒ√™∫§∏Δ∏ƒπ√, 2. ƒø™π∞ - §√°π∫∏, 3. øª∞ - ™∞´Δ∂™, 4. Δ∞ƒ∞Δ™∞ - §∂∫, 5. ∞π∞ - ™Δ∞ - ∞§∞™, 6. °∞Δ∞ - Δ™π¶∞, 7. ™π§√ - ¡∂Δ∞, 8. ¡√∏ª√™À¡∏ - π¡, 9. ∞™∫π - ¶∞ - Δ™∂, 10. ™∞ - Δ∂¡∞°∏ - Δ√, 11. ΔπΔ√ - ∞ƒƒ∞°∂™, 12. ∏¡ - ™∫π - ∞¢∏™.

∫ƒπ√™ ∫¿ÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Ù· ¤¯ÂÙ ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰Â›Ù fiÏ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5433-45-6-21-23. Δ∞Àƒ√™ ∂Âȉ‹ fiÏÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi Û‹ÌÂÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Û·˜, ÂÛ›˜ ÌËÓ Ì›Ù Û ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, fiÛÔ Î·È ·Ó Û·˜ ÚÔηϤÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-3044-2-12-34. ¢π¢Àª√π ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ‚ϤÂÙ ÈÔ Î·ı·Ú¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-55-45-3-21. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∫Ú˘Ê¤˜ ÛΤ„ÂȘ, Û¯¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÛÔ¯‹ fï˜ ÛÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â¿Ó Â›ÛÙÂ... Û ۯ¤ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 57-3-22-12-34-9. §∂ø¡ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Û ÂÛ¿˜, ÎÏ›ÛÙ ÎÈÓËÙfi, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ, ÎÔÈÌËı›Ù ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ Î·È Î¿ÓÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤Ï·Ù ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Ó· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-9-18-44-348. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì·˙¢Ù›Ù fiÏÔÈ Ì·˙›, Ê¿ÙÂ, ‰È·ÛΉ¿ÛÙÂ Î·È ÂÚ¿ÛÙ Ôχ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 85-40-55-34-21-23.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ª·˙¤„Ù ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÂȉ‹ ı· ¤¯ÂÙ ٿÛÂȘ Û·Ù¿Ï˘ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈο ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-3-22-12-34-9. ™∫√ƒ¶π√™ ªÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ· Û Â›Â‰Ô Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜, ηχÙÂÚ· fï˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-22-34-56-7. Δ√•√Δ∏™ ªËÓ Â›ÛÙ ۋÌÂÚ· ̤۷ ÛÙ· Ó‡ڷ, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ Î·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Û·˜ ‹ fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÁÓÒÌË Ì ÂÛ¿˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û·˜ ·Á·Ô‡Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-45-63-30-2318. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi ÙȘ ÛÎÔÙÔ‡Ú˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5044-34-5-33-21. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ¿ Û·˜ ı· Î˘Ì·Óı› Û ηϿ Â›‰· Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, Ù· ÂÚˆÙÈο ‰ÂÓ Ù· ¯¿ÓÂÙÂ, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, fi,ÙÈ ÚfiÙ·ÛË ¯·ı› ¯¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-55-67-89-2. πãÀ∂™ ™·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ¯·Ú›Ù ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·! ªËÓ ·ÊÂı›Ù fï˜ ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-3022-34-5-2.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TƒπΔ∏ 15 º∂μƒ√ÀAƒπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

™Ô‡ÂÚ Û·ÏÔ˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜-¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √ ·ÚÈÔ˜ ¶ÈÁÎÔ˘˝ÓÔ˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ¢ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ∏ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· “ÕÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √ ·Ú·Ì˘ı¿˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √ §fiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ∫ÈÎ ª·ÙfiÊÛÎÈ, Ô ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∞fi Ô‡ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ë ÛÎÔ‡ÊÈ· Ì·˜ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ∂›‰· ÙË °Ë Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÕÌ˘Ó· ˙ÒÓ˘ ∞fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ï·ÙÚ¿‚· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ “ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜”

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 20.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “™Ô‡ÂÚ Û·ÏÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ÃÚÈÛÙ›Ó·” ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘Ì ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ Eurovision 2011 ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡·ÚΈÙÈο Î·È ÂÁΤʷÏÔ˜ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

21.00 22.00 23.00 24.00 00.15

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ How do i look Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Chefs: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ 1821 1821... ™‹ÌÂÚ· Torchwood πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Trace evidence Sea rescue The Oprah Winfrey show

18.00 18.50 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 04.00 04.30

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 02.15 03.15 04.15 05.00

07.30 08.00 09.00 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 02.00 02.30 03.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Mad men ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

£E™™A§IA TV

21.25 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· “Wheels on meals” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “An American vampire story”

15.30 17.45 18.45 19.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 04.20 04.50 05.20

ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Pre-game show ÕÚ˘ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Shark ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost Next top model ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ΔÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ∂Ù¿ Ë̤Ú˜ Burt Wolf: Ÿ,ÙÈ ÙÚÒÌ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ‰È„·ÛÌ¤ÓˆÓ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ∏ “ηΛ·” ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ “°Ï¤ÓÙÈ, ÏÂÊÙ¿ ÎÈ ·Á¿Ë” ¢È·ÛÔÚ¿ Cinemania (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 4Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔËÏÂfiÚ·Û˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.45 00.45 01.45 02.45 04.45

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫Ú›ÛÈÌË ·fiÊ·ÛË” The Mentalist ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Nip/Tuck “∫¿ÔÙ ÛÙËÓ ∫›Ó·” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 10-16/2/11

10.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ï¤Ù˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›·: ƒ¤ÌÚ·ÓÙ 1606-1669 √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ™Â ı¤ÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ªÈÎÚÔ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 10-16/2/11

“√ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞” ¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· 12 ŸÛÎ·Ú ªfiÓÔ ÛÙÔ “ODEON §π¡Δ√” ¶ÚÔ‚.: 7.30 & 10

∞π£√À™∞ 2: ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË - Δ -

Ù¿ÚÙË: 17.15 ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 15.15 - 17.15 BURLESQUE (ªÈÔ‡˙ÈηÏ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15-21.45-00.15

∞π£√À™∞ 2

a) “45 m2” √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÂχıÂÚÔ˜... ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ¤ÎÏËÍË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! ¶ÚÔ‚.: 6.30 & 10.30 b) “ΔÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÎÓÔ˘” ¶ÚÔ‚.: 8.15

¶›ÙÂÚ ¡Ù›ÓÎÏ·Ù˙, Δ˙¤È̘ ªÂÏÔ‡ÛÈ, Δ˙¤ÈÛÔÓ §È, Δ˙ÔÓ ™Ï¿ÙÂÚ. ŒÓ· ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰Ú ™¿ÈÌÔÓ ª·ÚÛ›ÓÈÛÙÂÚ, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Î˘ÓËÁfiÛ΢ÏÔ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Shoeshine ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó·... ÌÈÏ¿ÂÈ. ΔÔ ÛÎ˘Ï› ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ 12¯ÚÔÓÔ Δ˙·Î, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ô ª·ÚÛ›ÓÈÛÙÂÚ Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÔʇϷο ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÓÔ˘Ó ¤Ó· Û·Ù·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÂÈÏ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ fiÏË, ÌfiÓÔ Ô ™Ô‡ÂÚ ™Î‡ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â¤Ì‚ÂÈ!

¡∂Δ 16.00

ÕÚ˘-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÕÚ˪¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” , Û ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ªÈ¯¿ÏË ΔÛÒ¯Ô˘.

√ ÕÚ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ·fiÚıËÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÙÔ˘ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “32” ÙÔ˘ Europa League. Δ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÛÙÂÚÂÒÌ·ÙÔ˜, Δ¤‚Â˙, ™›Ï‚·, ¡Ù˙¤ÎÔ, °È¿ÁÈ· ΔÔ˘Ú¤, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘, ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Á‹‰Ô, fiÔ˘ Ô ÕÚ˘ ·ÁÓÔ› ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √ ÕÚ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘, ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Û ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16” .

∞¡Δ1 19.00

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ Eurovision 2011 ∂ȉÈ΋ ÂÎÔÌ‹, Ë ÔÔ›· ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Ù· ˘Ô„‹ÊÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÂÏÈÎfi, Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· ÙË §¤Ó· ∞ÚÒÓË.]

∞fi„ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ƒΔ Ù· ˘Ô„‹ÊÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ 56Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ Eurovision. ∏ ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‚Ú·‰È¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÂÏÈÎÔ‡, ÚԤ΢„ ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÔÈ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: “Come with me” ∫fiÎÎÈÓ· ÷ÏÈ¿, “The time is now” μ·Ï¿ÓÙˆ ΔڇʈÓÔ˜, “÷ÌÔÁ¤Ï·” ΔÚÈËÌÈÙfiÓÈÔ, “It’s all Greek to me” ∞ÓÙÈÁfiÓË æ˘¯Ú¿ÌË, “Watch my dance” §Ô‡Î·˜ °ÈÒÚη˜ feat Stereo Mike Î·È “I don’t wanna dance” Nikki Ponte.

¡∂Δ 20.00

∞π£√À™∞ 1: Δ√ ª√ÀΔƒ√ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00-20.00-22.00-00.00

∞π£√À™∞ 1

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· º. ¡ÙÈÛ¿Ô. ¶·›˙Ô˘Ó:

111111111111111111111111111

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 18.45 19.20 21.00

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

04.30 06.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou √È ÎËÔ˘ÚÔ› ÙÔ˘ MEGA ∂ȉ‹ÛÂȘ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ª›Ï·Ó-ΔfiÙÂÓ·Ì ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ¶ÚÔ‰ÔÛ›· ŒÓÔ¯‹ ·Á¿Ë ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

∞π£√À™∞ 3: Δ√ ∂Δ∂ƒ√¡ ∏ªπ™À (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00-19.0021.00-23.00 ∞π£√À™∞ 4: ∑√Àª¶∞π√™ ∫∞π π√À§π∂Δ∞

(∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ªÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) 3D: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 15.30-17.30 Δ√ ∞¢ÀΔ√ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· 3D) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30-22.00-00.30

∫Ú›ÛÈÌË ·fiÊ·ÛË ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ªÂÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÂÚÙ ƒ¿ÛÂÏ, ™Ù›‚ÂÓ ™›ÁηÏ, ÿÏÈ ª¤ÚÈ.

ΔÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ªfiÈÓÁÎ 747, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Ô Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ °ÎÚ·ÓÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÛÈ̘ ˘Ô„›Â˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ªfiÈÓÁÎ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·›ÙÈ·, ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÒÛÙ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞. ªÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎÚÔ‡Û˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È Ô °ÎÚ·ÓÙ, Ì·˙› Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜, ÂÈ‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì˘ÛÙÈο ÛÙÔ 747. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‚fiÌ‚· Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Î·È Ó· ÂÍÔÏÔıÚ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜...

STAR 21.00

ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜ ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎÏ ÃfiÊÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¤‚ÈÓ ∫Ï¿ÈÓ, ªÈÛ¤Ï º¿ÈÊÂÚ, ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¤ÈÏ.

ΔÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙˆÓ fiıˆÓ. ŒÓ· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¤ÚˆÙ·˜ ·›˙ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó Û ΈÌÈÎÔÙÚ·ÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂ÚˆÙÈο ÌÂÚ‰¤Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰˘Ô ˙¢Á¿ÚÈ· Ì ϿıÔ˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜, ÓÂڿȉ˜, ‰¿ÛË Î·È Ì·ÁÈο Ú·‚‰È¿ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ôχ¯ÚˆÌË ·Ï¤Ù· ÂÓfi˜ Ì·ÁÈÎÔ‡ ÔÓ›ÚÔ˘. ΔÔ “ŸÓÂÈÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹˜ Ó‡¯Ù·˜” , ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ, Â›Ó·È ÌÈ· Û¿ÙÈÚ·. ™·ÙÈÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· Â›‰· Î·È Ì fiÏ· Ù· ̤۷ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ.

∂Δ1 24.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011

∞ÏÏ¿˙ÂÈ ο κόσμος, αλλάζουμε κι εμείς. Οι συ-

ªÂ ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ Αρκετά κάτω από το 1 δισ. ήταν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της προηγούμενης κυβέρνησης, που δεν είχε τη σημερινή πίεση. Η κυβέρνηση Παπανδρέου επεξεργαζόταν TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË σενάρια αποκρατικοποιP¿ÏÏË ήσεων, τα οποία θεωρούνταν υπεραισιόδοξα για την είσπραξη μερικών μόνο δισ., από την εκτέλεση ενός προγράμματος για συγκεκριμένες ΔΕΚΟ. Μέχρι τώρα η ενασχόληση με το θέμα εξαντλούνταν σε εξαγγελίες πώλησης κάποιων μετοχικών μεριδίων λίγων δημόσιων επιχειρήσεων. Κάποιοι επιμένουν στην αποκρατικοποίηση μερικών μόνο ζημιογόνων επιχειρήσεων για την απαλλαγή του δημοσίου από τα ελλείμματά τους, χωρίς ίσως να λαμβάνουν υπόψη πόσοι θα ενδιαφερθούν για ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις. Όταν η διαδικασία μέχρι σήμερα κινείται με το σταγονόμετρο, είναι επόμενο να προκαλεί απορία πώς μπορούν να βρεθούν 50 δισ. μέσα στην επόμενη πενταετία και από αυτά 15 δισ. στη διετία, ενώ η αρχική πρόβλεψη για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν μέχρι 3 δισ. Η πρόταση της τρόικας ξεσήκωσε σφοδρές αντιδράσεις από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι διαπιστώνουν ότι υπάρχει τεράστια ακίνητη περιουσία του κράτους, ακίνητα που μένουν εγκαταλελειμμένα και ανεκμετάλλευτα, ενώ συνεχώς απαξιώνονται. Ενδεχομένως μέσα από σωστό έλεγχο θα μπορούσε να εξεταστεί το ζήτημα της αξιοποίησης, που ανώδυνα θα συνέβαλε στην ελάφρυνση του χρέους και κατ’ επέκταση του ελληνικού λαού από θυσίες στις οποίες υποβάλλεται σήμερα. Είναι όμως εύλογο το ερώτημα ποιο δόγμα θα ακολουθήσει στο εξής η κυβέρνηση για αποκρατικοποιήσεις, για τις οποίες δεν είχε εκφραστεί ανάλογη πολιτική βούληση. Πόσο μάλλον, όταν μέχρι πρότινος υπήρχε αντίσταση υπουργών για λιγότερο ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων για το Μνημόνιο. Για την αξιοποίηση κρατικής περιουσίας σε τέτοια έκταση και σε τόσο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα προκύπτει το ζήτημα της διασφάλισης της διαφάνειας της διαδικασίας και βέβαια της ανάλογης ταχύτητας για να προχωρήσει. Ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κάτω από την πίεση των ξένων και χωρίς να προέρχεται, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό, από ανάλογη κυβερνητική πρωτοβουλία; rallis@e-thessalia.gr

Τραα-βάτε με κι ας κλαίω Δ˘ ª·Ú›·˜ ÃÔ‡ÎÏË

Το ζήτημα - για να καταλάβουμε- ποιό είναι; Το ύφος ή το περιεχόμενο των “ιταμών” δηλώσεων; Το ζήτημα είναι ποιός εκστόμισε οτι θα πωληθεί δημόσια ακίνητη περιουσία αξίας 50δις ή οτι θα πωληθεί για να σώσουμε... το σπίτι; Η αλήθεια είναι οτι οι άλλοι μας φέρονται όπως τους επιτρέπουμε να μας φέρονται. Όμως, το χαρίεν ύφος με το οποίο ο κύριος Bob Traa παρομοίαζε την ελληνική οικονομία με Mercedes και το “less fakellaki” που υπέδειξε με φιλο-

νήθειές μας, οι ανάγκες μας, τα θέλω και τα πρέπει μας... Έφτασε και η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία να επανατοποθετηθεί και να αναθεωρήσει το γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και τα στοιχεία που θα βγάζει για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, να έχουν αντίκρισμα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Έτσι βγήκαν εκτός της μηνιαίας μέτρησης για την πορεία του πληθωρισμού 10 προϊόντα και εντάχθηκαν 26 καινούργια. Και είναι μια κοινωνική “ακτινογραφία” να δούμε τι βγήκε, τι διαγράφηκε από τον τιμάριθμο γιατί δεν χρησιμοποιείται ή η ζήτησή του περιορίστηκε δραματικά, και τι καινούργιο θα προσμετρείται στο εξής, στο βάρος του περιβόητου καλαθιού της νοικοκυράς: Η ρετσίνα, το άλλοτε must της ελληνικής μας... λεβεντιάς, περνάει στην ιστορία, μαζί με τα φιλμ και την εμφάνιση-εκτύπωση φωτογραφιών ή τα σπίρτα. Εισέρχονται θριαμβευτικά η...λεύκανση των δοντιών, οι ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών, τυριά και βούτυρα με καταπολεμούν (!) χοληστερίνη, ο καφές εσπρέσο παρακαλώ, η μαστογραφία (ευτυχώς) και διάφορα ντεσού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μαζί με τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές. Ο κόσμος αλλάζει, είπαμε. Άλλο που δεν αλλάζει πάντα προς το καλό, όπως το εμπεδώσαμε εσχάτως...

Μια από τις αλλοδαπές μανάδες που βγάζουν το χειμώνα, καθισμένες στις πλάκες της Ερμού και άλλων πεζόδρομων, με τα μωρά να κοιμούνται κατάχαμα...Η φωτογραφία είναι της περασμένης βδομάδας, που οι Αλκυονίδες έσκυψαν με φροντίδα πάνω στην πόλη, χουχουλιάζοντας αυτές τις άστεγες, περιπλανόμενες, θύματα άγριας εκμετάλλευσης, μωρομάνες. Την προπροηγούμενη βδομάδα, που ο Φλεβάρης... φλέβιζε, αυτά τα μωρά στις εισόδους των καταστημάτων προσπαθούσαν να ζεσταθούν από το ανοιγόκλειμα της πόρτας και τις ριπές του κλιματιστικού... “Κάνουμε μεγαλύτερο κακό, όταν βοηθούμε αυτό τον κόσμο”, λένε οι ειδικοί και για να το λένε θα γνωρίζουν. Πώς να προσπεράσεις όμως τόση δυστυχία, ακουμπώντας στο μπαστούνι του ορθολογισμού;

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô˘, ÌfiÏȘ 10 ËÌÂÚÒÓ, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∞ÓËÊfiÚÈÛ ӈڛ˜-ÓˆÚ›˜, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Úı› Î·È Î¿ıÈÛ Ì ¿ÓÂÛË ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÔ¯ÒÚÈ, Ô˘ ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·Èٛ˜ Î·È ·ÈÙÈ·Ù¿ Ù˘ Á¤ÓÂÛ‹˜ ÙÔ˘. ŸÌÔÚÊË Î·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙÂÚË fï˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜...

παίγμονα διάθεση , χαρακτηρίζουν τον άνδρα. Μπέρδεψε και εκείνος και οι έτεροι των πιστωτών το ρεαλισμό που υπαγορεύει η ιδιότητα τους με τον πειρασμό του πολιτικού κυνισμού. Ωραία, τους “μαλώσαμε” έστω και με καθυστέρηση και εκείνοι “μαζεύτηκαν”. Αυτό ήταν; Έληξε το εθνικό ψυχόδραμα; Γιατί νομίζω ότι το δράμα έπεται. Το περίγραψαν με τις προκλητικού ύφους δηλώσεις τους οι 3+1 αριθμομέτρες: δις και άλλα δις για να μειωθούν έλλειμμα και χρέος καθώς όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν φθάνουν. Και αν (δικαίως) δεν μας αρέσει ο τρόπος των τροικανών, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητα του εκλιπόντος συμβούλου του πρωθυπουργού Tomaso Schioppa και του εκπροσώπου

της Ελλάδας στο ΔΝΤ, Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Και οι δυο επισήμαναν ότι η χώρα δεν έχει απομακρυνθεί από το χείλος της πτώχευσης και θα χρειαστούν τουλάχιστον 15 χρόνια για να συνέλθει. Συμμερίζεται τις εκτιμήσεις τους η κυβέρνηση ή όχι; Γιατί τα νούμερα που ακούγονται είναι τρομακτικά. Τρομακτικά διότι δείχνουν ότι τα δυσκολότερα έπονται. Και αυτό μπορεί να μην το λέει η κυβέρνηση αλλά ισχύει αφού δεν διέψευσε τα περί πωλήσεως αλλά τα ονομάζει “αξιοποίηση”. Ισχύει, άν κρίνουμε και από την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που λέει ναι στις ιδιωτικοποιήσεις αρκεί να μην είναι “εκποίηση”. Δηλαδή όλος ο καυγάς για το επικοινωνιακό πάπλωμα; Εκτός αν λειαίνεται το

T‡Ô˜ ✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “Δ· “¤Í˘Ó· ˘Ê¿ÛÌ·Ù·” ı· ÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·!”. ✒ ∂£¡√™: “™˘ÁÓÒÌË ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÌÂÙ¿ ÙË ı‡ÂÏÏ·”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∫ˆÌÈÎÔΔÚ·Áˆ‰›·. ™˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÙÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· 50 ‰ÈÛ.”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¶·›˙ÂÈ ı¤·ÙÚÔ Ì “ÙÚÔ˚Îfi” fiÏÂÌÔ. ¢ÂÓ ‰È·„‡‰ÂÈ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. ✒ ∂™Δπ∞: “¶ËÁ‹ Û·Ù¿Ï˘ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·”. ✒ ∏ª∂ƒ∏™π∞: “™ÙËÓ Îfi„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ë ·ÁÔÚ¿”. ✒ ∏ μƒ∞¢À¡∏: “∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ·”. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË „¿¯ÓÂÈ Ó¤Â˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “∞ÛËÌÈο ∞∂”. ¶ÔÈ· ›ӷÈ, fiÛÔ ·Í›˙Ô˘Ó Î·È Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó”. ✒ City Press: “¢È¯·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· “·ÛËÌÈο” ÙˆÓ 50 ‰ÈÛ.”. ✒ Metro: “ΔÚÔ˚Îfi˜” fiÏÂÌÔ˜”.

έδαφος για εκλογές. Ο μιθριδατισμός μας , όμως, από την παρατεταμένη κρισιολογία , δεν μας επιτρέπει να δούμε καθαρά αυτό που έγραφε ο Ελύτης: “Ο μόνος δρόμος που μας απομένει τώρα είναι ο κίνδυνος. Είναι η μαυριδερή εκείνη γραμμή που σχηματίζεται δεξιά, στο βάθος, η γεμάτη βράχια κοφτά, ξέρες, ύφαλα, ρουφήχτρες, απονέρια. Μένουμε σταματημένοι μεσοπέλαγα. (...) Στροφή, λοιπόν, όλο δεξιά και πρόσω καταπάνω στον κίνδυνο. Δεν γίνεται αλλιώς. Ή θα συνθηκολογήσεις και θα μείνεις από τους εδώθε ή θα περάσεις πέρα. Προσοχή. Κανένας μη λιγοψυχήσει”. Από το protagon.gr

15-02-11  

h theta ths tritis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you