Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.33'- ‰. 17.07’

™ÂÏ‹ÓË 2 ∏ÌÂÚÒÓ

¶·Ú·ÛÎÂ˘Ë 14 ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.898 ∞ÔÏÏˆÓ›Ô˘, ∞ÚÚÈ·ÓÔ‡ Ì·ÚÙ., ºÈÏ‹ÌÔÓÔ˜ & À·Ù›Ô˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

∞ÂÈϤ˜, Â΂ȷÛÌÔ› Î·È Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜

¶ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ‰ÔÌ‹ Î·È ‰Ú¿ÛË

¶ÔÏ˘ÏfiηÌÔ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Î‡Îψ̷ ÛÙÔ μfiÏÔ

✓ ªÂıԉ¢fiÙ·Ó Ô ÂÁÎÏÂÈÛÌfi˜

Ì¿ÚÙ˘Ú· Û „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋... ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ Eurogroup

¢fiÛË - Á›Á·˜ 52,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™·Ì·Ú¿˜: ª·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ■ ÛÂÏ. 6, 7

✓ 44 ¿ÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË

∏ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ «ÍÂÛÎÔÓ›˙ÂÈ» Δ

· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂÌϤÎÂÙ·È Û ·¿Ù˜ ̤ۈ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ■ ÛÂÏ. 13

§fiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

™ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ

■ ÛÂÏ. 10

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÂÓÙ·ÌËÓÈÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·

■ ÛÂÏ. 16

™ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ∫·Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ■ ÛÂÏ. 9 ™Àƒπ∑∞ ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· Â›ıÂÛË ÓÂÔÓ·˙› Û ÓÂÔÏ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 10

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜

¶ƒπ°∫√À-¶∞ƒ§∞∫π¢√À ∞™º∞§π™∂π™ √§ø¡ Δø¡ ∫§∞¢ø¡ √Ã∏ª∞Δ∞ ∂.π.Ã. º.π.Ã. ∞¶√ 115ú Δ√ ∂•∞ª∏¡√ ¶Àƒ√™ ∫∞Δ√π∫π∞™ ∞¶√ 30ú Δ√ Ã√¡√ πø§∫√À 6, 2Ô˜ √ƒ√º. ª∂°∞ƒ√ ∫π™™√™

24210 22709 - 6944 902107

¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

ŒÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ªÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, fiˆ˜ Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ªÔÓ¿‰· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ¢∂¶∞¡√ª, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫ÏÈÓÈÎÒÓ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. ■ ÛÂÏ. 15

∞ ™ º ∞ § π ™ Δ π ∫ √ ° ƒ∞ º ∂ π √

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û · ÁÈ 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú Î·È 10-20 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10

∞ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó 50 ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ■ ÛÂÏ. 15

∂ÈÛÙÔÏ‹ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÛÙÔ À¶∂∫∞ ■ ÛÂÏ. 14

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 11

I‰¤Â˜, Ù¿ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË

£HTA ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·

■ ÛÂÏ. 39

∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ■ ÛÂÏ. 17


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

A¶√æ∂π™

¢‹ÌËÙÚ· °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - „˘¯ÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Gestalt

«∞ÓÔÚÂÍ›· Î·È ‚Ô˘ÏÈÌ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹»

ΔÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ... ΔÔ˘ ¡.°. ¢ƒ√™√À ∏ ÂÛ¢Ṳ̂ÓË ‰È¿„¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¯ı˜, fiÙÈ Û ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ηٷÙÂı› Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÂÚȤ¯ÔÓÙ·Ó Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ¤ˆ˜ Î·È ·‰È¿ÊÔÚË. ¢ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ‹ ÌÂı·‡ÚÈÔ... ªÂ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù›, ÌfiÏȘ ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Î·Îfi Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È, ˆ˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ó·È ·È‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ £ÂÔ‡... ™Â ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›‰ÂÈÍË Û‡ÌÓÔÈ·˜, ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ™Àƒπ∑∞, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ó· ÎfiÙÔÓÙ·È ¤Ú·Ó ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ̤ÙÚÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‹ ÙÔ ÂÊ¿·Í ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ, ˆıÒÓÙ·˜ Û ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË. ªfiÏȘ ÚÔ ÌËÓfi˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ π. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ›¯Â ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ, ¿ÚÔÓ - ¿ÚÔÓ, ·fiÛ˘ÚÛË Ú‡ıÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÂÍÈÛˆÓfiÙ·Ó ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ηıÂÛÙÒ˜ Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ˘fi ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ Â΂ȷÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ·Ó Ë ¯ÒÚ· ı· η٤ÚÚ ‹ fi¯È, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÂӉȤÊÂÚÂ. ∫·ÙfiÚıˆÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙˆÓ ∞Ó. ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙÔ˘ ∫∫∂ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î·È ÙÔÓ Ê›ÏÙ·ÙÔ Î. ∞. ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. Ãı˜, Ë Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¿ÏÈ Ó·˘¿ÁËÛÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË “‚ԇϷ” ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÚ·˘ÁÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÙÈ Ï‹ÙÙÂÙ·È ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô Î·È fiÙÈ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ. ∂Í‹ÁÁÂÈÏ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·È ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞∫∂, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. •Â¯ÓÔ‡Ó, fï˜, ÙfiÛÔ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ¿ÙÚˆÓ˜, fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‚ϤÔ˘Ó... μϤÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ· Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿. μϤÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‰˘ÛÚ·Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ù¤ÎÓ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÌÂÙ·ÎÏËÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ηٿ ÂÔ¯¤˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ¯·›ÚÔ˘Ó ÚÔÓÔÌ›ˆÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏψÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ, ‹ ‚‚·›ˆ˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. μϤÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔÓfiÌÈ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ·Ó fi¯È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¯¿ÚȘ ÛÙÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜. Δ· ‚ϤÔ˘Ó ·˘Ù¿ Î·È ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ÁÈ·Ù› ı· ¤ÚÂ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ı˘Û›Â˜, Ì Â›ÎÏËÛË ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· “Ù¤ÎÓ·” ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ı˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜. Δ· ‚ϤÔ˘Ó Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÔÏÏÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ófi˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô, ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ, fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ¿ÎÚ·... °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ô Î. ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ›¯Â ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ “·fi ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÈÚ›ٷȔ . ∂›Ó·È ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ.... (∞fi Ùo ∂uro2day.gr)

È ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÚÔÊ‹˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ¢‡Ô ÎÏÈÓÈο Û‡Ó‰ÚÔÌ· Û˘ Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Î·È ÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹, ÙËÓ ·ÓÔÚ ͛· Î·È ÙË ‚Ô˘ÏÈÌ›·. ∏ √Ì¿‰· ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ã∂¡ μfi ÏÔ˘, ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “¡Â˘ÚÈ΋ ∞ÓÔÚÂÍ›· Î·È ¡Â˘ ÚÔÁÂÓ‹˜ μÔ˘ÏÈÌ›·” Û ÂΉ‹ÏˆÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.00, ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ (ΔÔ¿ÏË 14). ∏ Î. ¢‹ÌËÙÚ· °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ ÏÔ˘, „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - „˘¯Ôı ڷ‡ÙÚÈ· Gestalt, ÙÔÓ›˙ÂÈ: “Δ· ·ÓÔÚÂÍÈο ¿ÙÔÌ·, ÚÔ Î·ÏÔ‡Ó ÌÈ· ·Ó¿ÌÈÎÙË ·›ÛıË ÛË Ô›ÎÙÔ˘, ı·˘Ì·ÛÌÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜” .

°È·Ù› ÙÚÒˆ ·Î·Ù·ÏfiÁÈÛÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÈÓ¿ˆ; ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Ù· ‚Ô˘ÏÈÌÈο ¿ÙÔÌ·, ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ¤ÂÈÙ· ¿Á¯Ô˜ Î·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÂÓÔ¯¤˜, ÂÂȉ‹ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ Ï·ÈÌ·ÚÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û¯¤ÛË Ì ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. “∏ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ ÛÒÌ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ›ӷ˜, Ô ‚Ô˘ÏÈÌÈÎfi˜ οÓÂÈ ÂÌÂÙfi Î·È Â›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÈηÓfi˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¿Óˆ-οو ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ªÈ· ‚Ô˘ÏÈÌÈ΋ Á˘Ó·›Î· Ê·›ÓÂÙ·È Ù¤ÏÂÈ·, ·˘ÛÙËÚ‹, ·Ï·˙ÔÓÈ΋, „˘¯Ú‹, ·fiÌ·ÎÚË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ù¤ÏÂÈ· ÌÔ˘ÎÒÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛηÛÌÔ‡ ÎÈ ¤ÂÈÙ· οÓÂÈ ÂÌÂÙfi. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi fï˜ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÌÔÓ·¯È΋, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›” ÂÍËÁ› Ë Î. ¢‹ÌËÙÚ· °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ·ÓÔÚÂÍ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÔ‡ÛÈ· Ì›ˆÛË ÚfiÛÏ˄˘ ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘, Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ›‰È· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “Ù· ·ÓÔÚÂÍÈο ¿ÙÔÌ·, Ì ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ·, ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÈ· ·Ó¿ÌÈÎÙË ·›ÛıËÛË Ô›ÎÙÔ˘, ı·˘Ì·ÛÌÔ‡, ·ÎfiÌ· Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∂›Ó·È ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ Ó· ÂϤÁ¯ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ·ÓÔÚÂÍÈ΋ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ϤÂÈ “¤¯ˆ ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οو ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÌÔ˘” . ŒÙÛÈ, Ë ·ÓÔÚÂÍ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ fiÚÂ͢, Ì¿ÏÏÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∏ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, ‰ÈÔ˘ÚËÙÈο, ÚÔÎÏËÙfi ÂÌÂÙfi Î·È ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fï˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¯¿ÓÂÈ ÚÔԉ¢ÙÈο ‚¿ÚÔ˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÓÔÚÂÎÙÈÎfi ¿ÙÔÌÔ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜” . ∏ ‚Ô˘ÏÈÌ›· Î·È Ë ·ÓÔÚÂÍ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜

O ∫∞πƒ√™

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÚԂϤÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ πfiÓÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÂÓÒ ·ÁÂÙfi˜ ı· ÂΉËψı› ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο.

Û Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ë ËÏÈΛ· ¤Ó·Ú͢ Â›Ó·È Ë ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ·, ·Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙË Ó·ڋ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÓÔÚÂÍ›· Î·È ÙË ‚Ô˘ÏÈÌ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ·Ú¿ ‰È·ÊÔÚ¤˜. “™Â fiϘ ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ Ú›˙˜ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ê¿ÛÂȘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ıËÏ·ÛÌÔ‡. Δ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·ÏÒ˜ Ôχ Ï›Á·. ™˘¯Ó¿ Ë ÙÚÔÊ‹, Ë ÚÔÛÙ·Û›·, Ë ·Ô‰Ô¯‹ ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó fiÙ·Ó ÂÈ˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ô ÂÓ‹ÏÈη˜ ıˆÚÔ‡Û ۈÛÙfi Ó· Ù· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÈ ÌÔÚ› Ó· Ì¿ıÂÈ ¤Ó· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜; ∏ ›‰È· ÂÍËÁ›: “ª·ı·›ÓÂÈ Ó· ·Ú¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÊȯٿ ·˘Ùfi Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ‰Ú· ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·Ú¯‹˜ “‹ ÙÒÚ· ‹ ÔÙ¤” . ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË: ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ, ·ÏËÛÙ›·, Ï·ÈÌ·ÚÁ›·, Ù¿ÛË ·ÁΛÛÙÚˆÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÛÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ ‹ ÂÚˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ” . °ÂÓÈ·ÔÓÙ·˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Èı·ÓÒ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜, Ì ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ fiÚÂ͢, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·˘ÙfiÓÔ̘ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜. “∂›Ó·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ÂÁÒ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÚÓ‹ÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó. Ÿˆ˜ Û οı ‰·È‰·ÏÒ‰Ë ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ÁÓÒÛË, ÂÚ¢Óԇ̠̤۷ Ì·˜. ∞˘Ùfi ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚË ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. ΔÔ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ Û˘˙ԇ̠̠ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì·˜ ÎÂÓfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· ˆÚ›Ì·ÓÛ˘” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. °ÂˆÚÁÔÛÔÔ‡ÏÔ˘.

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -03...11ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 01...11ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -06...10ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· -01...10ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -07...09ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ -02...09ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -04...09ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· -01...09ÔC.

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ (ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·) - ¶‹ÏÈÔ ñ ÙËÏ. 24280 96660 ÎÈÓ. 6972 265927

ÍÂÓԉԯ›Ô-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· - ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô ΔÂÙ¿ÚÙË & ¶¤ÌÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 23-25 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 20723 ñ ∫ÈÓ. 6999 894 894 ñ 6974 12 48 21

∂ϤÓË ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›·, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘ ÙËÏ.: 24280 99121 - 90006, ÎÈÓ.: 6972405836, fax: 24280 90008 e-mail: info@hotel-kritsa.gr, www.hotel-kritsa.gr


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

ΔÔ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó, ·ÏÏ¿...

£¤ÏÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó

™· Ó· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. ŒÚÂ ӷ ›¯·Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÚ›· Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙȘ Ï‹ÚˆÓ·Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ ·˘Ù¿ÚÎÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ›, Ô˘ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ı· ÌÔ˘Ó ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ 2015.

¶·›ÚÓÔ˘Ó Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ 625 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· ÌÈÎÙ¿ ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ‡ÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó. Œ¯Ô˘Ó ¿‰ÈÎÔ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Î·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜; ∫·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙÔ π¡∂/ °™∂∂ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙfiÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ “¯ÚÒÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Ó· ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ÔÈ ÂÓÙ·ÌËÓ›Ù˜ ‰ÂÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ı·ı‹Ó·È...

¢∏ª√.™.

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ”

°.•.

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ “∞Ú¯ÔÓÙ·Ú›ÎÈ” ÛÙËÓ ∂ƒΔ. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„Â Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜, fiˆ˜ ›Û¯˘Â ‚¤‚·È· fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÙÔ‡ ÎÔ› Ë ÂÎÔÌ‹ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ. Δ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÓÒ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ fiÙÈ ÙÔ ¢.™. ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. º.™.

£ÂÙÈο Û¯fiÏÈ· Δ· ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙË ·¤Û·ÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û¯ÂÙÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘. “√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ ·Ï‡ÂÈ Î·È Û˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜, fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ” ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. §Â‚¿ÓÙ˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ ıÂÙÈο ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË.

¶Ï‹Ú˘ ηًÊÂÈ·

∞˜ Û‡ÛÔ˘Ó...

Œ¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∫˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, Ë ÔÚÁ‹, Ô Êfi‚Ô˜. ∫·È Ò˜ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ÌfiÏȘ ÙÔ 4,7% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË fiÙÈ ÌÔÚ› Ì ¿ÓÂÛË Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, fiÙ·Ó ¤Ó· 50% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ‚ÂÏÙȈı› ÌÂÙ¿ ·fi 5-10 ¯ÚfiÓÈ·. ◊ fiÙ·Ó ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ıˆÚÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜.

™Ù·ıÂÚ¿

°.•.

ƒ‡ıÌÈÛË ™ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Ì ¢ÓÔ˚Îfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ¢›ÓÂÙ·È, Û˘ÓÂÒ˜, Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙÔ “‚¿ÚÔ˜” ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ∞ÚΛ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiıËÎÂ Î·È ϤÔÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó ı· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›, ‰ÈfiÙÈ ¿ÏÏË Â˘Î·ÈÚ›· Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ... μ.∫.

ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi; ÿÛˆ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› Í·Ó¿. ŒÓ· ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜ Î·È È¿ÓÂÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 7%, Ó· ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È·Ï˘ÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜. ∂ÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÒÚ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ¿‰È· ηٿÚÚ¢Û˘, ·Ó·ÌԯχÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ˘ ™ÔÊÈ·ÓÔ‡

¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÙڤϷÈÔ; “º¿Ù” (·ÎÚÈ‚fi) ËÏÂÎÙÚÈÎfi... ªÈ· ÂÎηı¿ÚÈÛË Û ¯·ÚÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·Ó¤Û˘Ú ·ԉ›ÍÂȘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ 2009. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÙfiÙ ÛÙ· 0,50 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∏ ÎÚ›ÛË ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ fiÚÙ·, “ÏÂÊÙ¿ ˘‹Ú¯·Ó” Î·È Ô˘‰Â›˜ ·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∂Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 0,70 ¢ÚÒ/Ï›ÙÚÔ. ΔÔ 2011, ¤Ú˘ÛÈ, ‹Ù·Ó ÛÙÔ 1 ¢ÚÒ. º¤ÙÔ˜ ÛÙÔ 1,30-1,40 Î·È ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜... μ·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ›ӷÈ, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ʈÛÙ‹Ú˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ‚‚·›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·Á›· ΔÚfiÈη, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¯Ù˘Ëı› ÙÔ ·Ú·- Î·È Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ΛÓËÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ ‰·ÛÌÔ‡˜, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ó· ¯¿ÓÂÈ “fiÓÙÔ˘˜” Î.Ô.Î. øÛÙfiÛÔ, Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Á‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔñ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ‚ÔËıÔ‡ÓÙÔ˜, ¤ˆ˜ ÚfiÙÈÓÔ˜... ∂ÙÛÈ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÓÙ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘, ¯¿ÓÂÈ Î·È ·fi ¿Óˆ, οÔÈÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 800 ÂηÙ. ¢ÚÒ! ™˘Ó¤‚Ë, ‰ËÏ·‰‹, fi,ÙÈ Î·È Ì ٷ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔ ‰ÈÂÙ›·˜. Δ· ·ÎÚ›‚˘Ó·Ó ÙfiÛÔ, Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ η٤ıÂÛ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Â›Ù Ô‡ÏËÛ ÎÔ„Ô¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ‰›ÏÈÙÚ· ›Ù ٷ ¤¯ÂÈ ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ, Ó· Ù· ‚ϤÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ¯·›ÚÂÙ·È... Δ¤ÏË Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ù· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰·, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ ¤ÂÛ·Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ∂·ı·Ó, ‰ÂÓ ¤Ì·ı·Ó... (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

√ ™Àƒπ∑∞ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Û fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∫·È ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, ·Ó ÛÎÂÊıԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ë ¡.¢. ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÚÒÙË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‚¤‚·È· ›¯·ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi, Á‡Úˆ ÛÙÔ 23%, Ù˘ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˘ „‹ÊÔ˘. ∫·È ÂΛ Â›Ó·È fiÏÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ÔÛÔÛÙfi. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο.

∂›¯Â Û˘Ì‚ÔÏ‹ ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, Ë ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÏÏÔ‡ ·›˙ÂÈ Ì¿Ï·, ÛÙÔ ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢∂∫√. ∂Λ Î·È ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì·ÁÂÈÚ›Ô. ª›· ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂, fiÔ˘ ÙÒÚ· ÙËÓ Î·Ù¤¯ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ˆ˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ›¯Â Û˘Ì‚ÔÏ‹ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÁ¿ÏË Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ HP Ì ÙËÓ Cosco. ∞ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›Ûˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ Ó· ÌË ÊÙ¿ÓÔ˘Ó... º.™.

Δ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÂÔ¯ÈÎÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¯ı˜ Ì ÙÔ π¡∂/°™∂∂, Ô˘ Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠfiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·ÎfiÌ· ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ. ∞˜ Û‡ÛÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ÂΛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ÔÈ ÂÔ¯ÈÎÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. μ.∫.

¶˘ÏÒÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÂηÙÚ›˜ ÙÔÌ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó 21 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 240.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ë ÁˆÚÁ›·, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ô È·ÙÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÔÈ È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ÔÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÚÔʛ̈Ó, Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ∏ÏÈΛ·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎÒÓ ÎfiÌ‚ˆÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. Œ¯Ô˘Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔ˜.

Èڛ˜ Ú‡̷ ™ÙȘ 360.000 ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¢∂∏ ̤۷ ÛÙÔ 2012 Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ηıÒ˜ ÙÔ Ê¤ÛÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 1,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ηٷӷψ٤˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ Ô˘ ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ª· ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙÂ; º.™.

ªÔÓ·‰È΋ ∞Ó ÁÈ· οÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Â›Ó·È ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∏ ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ Ï¿ıË Î¿ÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È... ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ˘, Ì fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∫·È ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi ·›ÚÓÂÈ Î·Ïfi ‚·ıÌfi. ¢∏ª√.™.

ΔÔ˘ ¶. ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¶ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ; √ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜-ÕÚ˘ ∑¤Ú‚·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜ Ó· Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ‹ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÔÈ √Δ∞ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ -Ôχ ÎÔÌ„¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷÈ- ¤ÛÔ‰· Ô˘ Ì ÙÔÓ fiÚÔ “·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο” ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¤ÚÁÔ˘ Û ·˘ÙÔ‡˜. ŸÌˆ˜ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË ÊÚ¿ÛË Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ·Ó¿ ‰›ÌËÓÔ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ ÏËÚÒÓÂÙ” ... Δ· ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘fiıÂÛË. ¶ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ 1958 Î·È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Ì ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ 1975 Î·È 1976. ªÂ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ú·Á‰·›·, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ‰ÈÔÁÎÒıËηÓ, Î·È Ì ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È, Ë È‰¤· ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ı· ¤‰ÈÓ χÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ. ª›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Â›Ó·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜, Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÙȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÂÌ̤ۈ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ. ø˜ “·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi” Ù¤ÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ, ·ÊÔÚ¿ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ∞Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ù ÔÙ¤ fï˜... ∞ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ; ∞ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·; ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ·fi ÛÎÔ˘›‰È·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ô‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ; ª‹ˆ˜ ÛÎÔ˘›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‹ ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜; ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi; ¶fiÛ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÏËÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È; ◊ Ì‹ˆ˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ¿Ó¢ ۯ‰›Ô˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ; ¶fiÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Á·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÂÂȉ‹ οÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È fiÏ· ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜; ∞Ó Î·È fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ fiÏ˘, Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ·fi Ù¤ÏË, ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ô˘ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÂÈ-

ÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ √Δ∞ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜-ʈÙÈÛÌÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÙÔÈÔ ‡„Ô˜, ÒÛÙ ӷ ηχÙÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙȘ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ‰·¿Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ‰·¿ÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Ù‹˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤Ô˘Ì ٷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Ì ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Û· ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË. ŸÙ·Ó ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÌÔÚÊ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ. ¢Â Á›ÓÂÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ÁÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÛÙˆ̤ÓÔ˜ ‰ËÌfiÙ˘ Ô˘ ÔÚȷο ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ó· Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂÂȉ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο Ë ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ¿ÏÏˆÓ fiÚˆÓ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍȘ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜”, ÔÈÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ; Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰Èο Û·˜...” .

∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˘ √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ (7-12-2012) ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ›, ÁÈ·Ù› ·ÔÏ·‡Û·Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ù‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, ÙÔÓ Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›‰ÂÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Î·È “ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘” , ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ „ËÊÈ·Îfi ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÈÛ¿ÍÈÔ Ì ٷ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Â, Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ô˘ ¤¯ÂÈ, Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi Á¤ÌÈÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÁÈ· ÔÌÈÏËÙ‹, ·fi ÂÎÏÂÎÙÈÎfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, Ô˘ ı· ˙‹Ï¢·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Ô Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙÔ 2Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, Â› ÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ȉڇÛˆ˜ “™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘” , Ô˘ ¤‰ˆÛ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛË, ¤Ï·‚ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙˆÓ ÚˆÙÂÚÁ·ÙÒÓ

Á˘ÌÓ·ÛÈ·Ú¯ÒÓ Î·È Ï˘ÎÂÈ·Ú¯ÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚˆÙÔÛÙ·Ù› Î·È ÚˆÙÔÔÚ› ÛÙËÓ ÂÎÏ·˝Î¢ÛË ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Ì ÔÌÈϛ˜, Û¯ÔÏ›· Î·È ·ÛÙÚÔ‚Ú·‰È¤˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ÙfiÛÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂʤÙÔ˜, Ù¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ·fi fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ Â·›ÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË ·˘Ù‹ ÚˆÙÔÔÚ›·. ∫·È ‡ÛÙÂÚ· ¿Ú¯ÈÛÂ, Ì ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, “∏ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ∞ÛÙÂÚÈÒÓ” . ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙfiÓÈÛÂ, Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi: ΔÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ¶fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È; °È·Ù› Ï¿ÌÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ; ¶Ò˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi; ∫·È ÏÔÈ¿ Î·È ÏÔÈ¿. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ Ù· ‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„ ٷ ÙËÏÂÛÎfiÈ·. ¶ÚÒÙ· Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ¤‰ˆÛ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎ·Ó 2000 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ 400 .Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔ 1600 Ì.Ã. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·, Â›Ó·È Û·Ó ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Ì·˜ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë, Û ηÓÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜” . ΔÔÓ 16Ô, fï˜, ·ÈÒÓ·, ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ô °·ÏÈÏ·›Ô˜, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈfi ÙÔ˘, Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Î·È ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚ¢ÓËÙ‹ ∫¤ÏÂÚ, ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë °Ë ÎÈÓÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ. ™ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ, fï˜, Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô˘ Ë ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· ‹Á·ÈÓ·Ó ¯¤ÚÈ-¯¤ÚÈ, ÌËÓ‡ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ë ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· η› ˙ˆÓÙ·Ófi˜. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, fï˜, ·Ó·Û··Û ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘, ÁϛوÛ ÙËÓ ˘Ú¿ Î·È ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜, ·Ó¤ÎÚ·Í ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Î·È fï˜ Ë °Ë ÎÈÓ›ٷÈ, Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ” . ΔËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ¿ÏÏÔ˜ ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, Ô ¡Â‡ÙˆÓ, ·Ú·‰¤¯ÙËΠÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ °Ë˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ‰È·Ù‡ˆÛ ÙË ıˆڛ· Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¤Ï͢, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÒÛË ÂÓfi˜ Ì‹ÏÔ˘ Ù˘ ÌËÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘ ÙÔ˘. ∏ ıˆڛ· ·˘Ù‹, ‰È‹ÚÎËÛ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ·fi ηӤӷ. ªÂ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ °Ë˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ηχÙÂÚ· Ù· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿ÏÏ· ̤۷ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ·, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ °Ë˜, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÂÌfi‰Èfi Ù˘ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÚÒÙÔÈ ÔÈ ƒÒÛÔÈ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, Ì ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó. ŒÛÙËÛ·Ó ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ‹Á·Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Ì ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÙËÏÂÛÎÔ›ˆÓ, Û‹ÌÂÚ· Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ·¯·Ó¤˜ Û‡Ì·Ó, Ô˘ ÌfiÓÔ Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó.

∏ ¡ASA Ì¤Ú‰Â„ ٷ ‚Ô˘Ó¿

μÚ¤ıËΠ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ

√ÚÁ‹ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ ¡Â¿Ï Ë Áοʷ Ù˘ ¡ASA Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‚Ô˘ÓÔ‡ Ù˘ πÓ‰›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ˆ˜ ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ, ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍÂ Ô ƒÒÛÔ˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ °ÈÔ‡ÚÈ ª·ÏÂÓÙÛ¤ÓÎÔ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ‹ ¢È·ÛÙËÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi, 370 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¿Óˆ ·fi ÙË °Ë. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ¤‰ÂȯÓ ÌÈ· ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔÚ˘Ê‹, Ô˘ Ë ˘ËÚÂÛ›· ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ¤Î·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·Ó·‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi The Atlantic Î·È ÛÙÔ Space.com ŸÌˆ˜, ÔÈ ¡Â·Ï¤˙ÔÈ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “§˘¿Ì·È ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ Ì ÌÈ· ÛÎÈ¿ ÛÙË Ì¤ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ” , ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ Twitter Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫Ô‡ÓÙ· ¡Ù›ÍÈÙ. ∏ NASA ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ù˘ Î·È ·¤Û˘Ú ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. “¢ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Œ‚ÂÚÂÛÙ, Â›Ó·È ÙÔ fiÚÔ˜ ™·Û¤Ú ªÔ˘˙Ù¿ÁÎ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ∫·Ú·ÎÔÚÔ‡Ì, ÛÙÔ ÎÚ·Ù›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ∫·Ư̂ڔ , ÙfiÓÈÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Ò˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ Ï¿ıÔ˜.

ªÈ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¿ÁÓˆÛÙË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¢·ÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· ÷Ә ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ÕÓÙÂÚÛÂÓ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ fiÏË √ÓÙ¤ÓÛÂ, ·fi ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ŒÛÌÂÓ ªÚ¿ÁÎÂ. ΔÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ·Ú·Ì‡ıÈ, ÌfiÏȘ 700 ϤÍÂȘ, ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “ΔÔ ™·ÚÌ·ÙÛ¤ÙÔ” Î·È ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ÕÓÙÂÚÛÂÓ, Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ‰Âο‰Â˜ ÁÏÒÛÛ˜. √ ÕÓÙÂÚÛÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1805 Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 1875. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ·Ú·Ì‡ıÈ· Â›Ó·È Ù· “∞Û¯ËÌfi·Ô” , “ªÈÎÚ‹ °ÔÚÁfiÓ·” , “Δ· ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ƒÔ‡¯· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏÈ¿” . √ ªÚ¿ÁΠ‚ڋΠÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∞گ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ηٿϷ‚ ˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÂÓ ÚÔ˜ ÙË ¯‹Ú· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· Ô˘ ¤ÌÂÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ô ¢·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ËÁ·›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ‚È‚Ï›·. √È ÂȉÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÁÚ¿ÊÙËΠfiÙ·Ó Ô ÕÓÙÂÚÛÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Î·È ‹Á·ÈÓ ۯÔÏ›Ô.

∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÚ¿ÊËηÓ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ë °Ë Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·ÛÙ¤ÚÈ·. ŒÙÛÈ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ë ¿ÏÏË ÂÈÛÙ‹ÌË, ȉ›ˆ˜ Ë ∫‚·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋ ·fi ÙÔ ª¿ÍÔ˘ÂÏ, Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ °Ë˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Ù˘ ‡Ï˘, Ô˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ÌfiÚÈ· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, fï˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙ· ÌfiÚÈ· Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë Û¯¿ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ıˆÚËÙÈο ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ 19∞ ·ÈÒÓ· Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ, °ÂÚÌ·ÓÔ‚ڷ›Ô˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, Î·È Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËΠ̠ÙȘ ‚fî˜ ÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ Î·È ÙÔ ¡·ÁηۿÎÈ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ·, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ¤¯Ô˘Ì ٷ ̤۷ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓԇ̠·˘ÙfiÌ·Ù· Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ Á˘ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙԇ̠ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì¤¯ÚÈ 330.000 ¤ÙË ÊˆÙfi˜ ÚÈÓ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔȯÙfi ‰›Ô ¢ڇ, ÁÈ· Ó· ·ÓÔȯÙԇ̠۠ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ӥ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÔÈ Î·Ù·ÔÏÂÌ‹ÛÂȘ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ, ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ Ì ϤÈ˙ÂÚ Î.¿. Î·È ÙfiÛ˜ ¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ΔÔ ÂÏ›˙Ô˘Ì” .

√ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ªÔÓ‹ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· √ Î. ™Ù·Ì¿Ù˘ μ·ÎԇϷ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ÙÔÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â¤‰ˆÛ ÛÙÔ Û‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘, Ô˘ ÂÎfiÓËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ÔÈÎÂÈÔÔÈÂ›Ù·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜. £· ı¤Ï·Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË Ó· ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ. ∏ ÌÂϤÙË Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÚÔ˜ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜. ∂›¯Â Ï¿‚ÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ Î·È Î·Ù·Ù¤ıËΠÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ. ªÔÏÔÓfiÙÈ Â›¯Â ˙ËÙËı› Ë ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙfiÙ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ηıfiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÔț˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ” .

ÿڷÍ Ì ÎÔ›‰È ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ “¿ÁÈ·˜ ̤ڷ˜” ΔÂÍ·Ófi˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ ¯¿Ú·Í ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ÌÈ· ÂÓÙ¿ÏÊ· ÏfiÁˆ Ù˘ “¿ÁÈ·˜ ̤ڷ˜” ΔÂÙ¿ÚÙË 12.12.2012. √ 39¯ÚÔÓÔ˜ ªÚÂÓÙ ΔÚfiÈ ª·ÚÙÂÏ, ·fi ÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ƒ›ÙÛÏ·ÓÙ ÃÈϘ ÙÔ˘ ºÔÚÙ °Ô˘ÔÚı, ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Î·È ÔÚ›ÛÙËΠÂÁÁ‡ËÛË 500.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÛÔ‚·Ú‹˜ Â›ıÂÛ˘ Ì ÊÔÓÈÎfi fiÏÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ∏ ÙÔÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰¤¯ÙËΠÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ¿ÓÙÚ· Ô˘ › ÙË ÊÚ¿ÛË “¤¯˘Û· ·ıÒÔ ·›Ì·” Î·È ÌÂÙ¿ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ¯¿Ú·Í ÌÈ· ÂÓÙ¿ÏÊ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ 6¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi, ·¿ÓÙËÛ “ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÁÈ· ̤ڷ” . §›Á· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·ÁÔÚÈÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ·ÓÈÎfi‚ÏËÙË ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. ™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿, ÂÓÒ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó· ÎÔ›‰È Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜; ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜

“Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ϤÌ ÂÌ›˜, ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘, ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó. ∏ ˘Á›· ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÚÔÓfiÌÈÔ fiψÓ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È È·ÙÚ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÂÈ;” . ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ó‰Ú‹˜ ÂÚÁ¿Ù˘

“¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰Ô̤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÎfiÛÙË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

“∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÀÁ›·˜, fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÏ· Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤Ó·. Ÿˆ˜ fiϘ ÔÈ ‰Ô̤˜ Û‹ÌÂÚ·, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ÀÁ›· ÓÔÛ›, fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” .

ªfiÓÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Ë ›Ûˆ fi„Ë ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. √ ÙÔ›¯Ô˜ Â›Ó·È ‚·Ì̤ÓÔ˜ Ì οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Ì·Ù·, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ›¯Ô˜... ∫·È Ó· ‹Ù·Ó ηӤӷ ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Î·Ï·›ÛıËÙÔ, ı· ÙÔ ·Ó¤¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ. ŸÌˆ˜ Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ “ÎÔÛÌÔ‡Ó” , οÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi. ŒÓ· ‚¿„ÈÌÔ ı· ‹Ù·Ó ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ.

¢∏ª√.™.

™Ù¿ıÌ¢ÛË ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡... √È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ “ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó” ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‰Ôο ϤÔÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∫·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙËÓ ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ô‰fi˜ ∂ÚÌÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ Û·Ó ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ÌËÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Û ÙÔ‡ÙË ÙËÓ fiÏË ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜...

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Ú›ıÚ· Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· οÁÎÂÏ· Î·È ÔÈ ÛȉËÚÔηٷÛ΢¤˜ ÙˆÓ ÊÚ·ٛˆÓ ÍÂÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ·ÂÈÏËÙÈο ·fi ÙÔ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Û΢Úfi‰ÂÌ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È Ù· ÂÏ·ÛÙÈο ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ô‰fi, ·ÏÏ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÏÔÈfiÓ Î·È ¿ÓÙ· ·fi ÙË Ì¤Û· ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ™Â Ó¤· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ “η›ÂÈ” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷η ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·ÈÚfi ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¿ÓÂ Î·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ...

º.™.

“∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË ∏ÏÈΛ·, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰Ô̤˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó” .

¢È·Ï˘Ì¤Ó· Ù· Ú›ıÚ· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ

μ.∫.

∂ϤÓË ∫Ô˘ÚÂÏ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜

/5

¡· ‚·ÊÙ› Ô ÙÔ›¯Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ

∂ϤÓË ™·ÓÔ‰‹ÌÔ˘ ·ÁÚfiÙÈÛÛ·

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÛÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË πˆÏÎÔ‡ Î·È °·˙‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ë¯ËÙÈο Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ŒÙÛÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ô˘Ó ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, fï˜, ‰ÂÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ¢·›ÛıËÙÔÈ.

°. ΔÛ.

∏ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÙfiÌˆÓ Ì ÌÂȈ̤ÓË fiÚ·ÛË

™ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ

¶·Ú¿ÔÓ· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜

¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÁÚ¿Ê·Ì ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

√È ÂÎÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘ “¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘-μÔÚ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔ˘˜ 224 Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ¤Ï·‚·Ó: “∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÛÌfi˜” (˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ¡.¢.) 103 „‹ÊÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú˜ 3 ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË” (˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫), 87 „‹ÊÔ˘˜ Î·È 3 ¤‰Ú˜ Î·È “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ¶·Ú¿Ù·ÍË” (˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ∫∫∂), 35 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ì›· ¤‰Ú· ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” . ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 8.12.82, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶·È‰Â›·˜: “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ∞Δ∞ Î·È Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∫·È Ù¤ÏÔ˜ ‰È·ÙÚ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ 750 ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÈ¤‰Ô˘” .

‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ £¤ÙȉԘ Ì ٷ Âٷ̤ӷ ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ›Ûˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ, ΛÓËÛË Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠıÂÙÈο. ∂‰Ò Î·È ‰˘Ô ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ¤¯Ô˘Ó ÂÙ·¯Ù› ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ·ÚÔÛ¤Ï·ÛÙÔ ÙÔ ÛËÌ›Ô. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Â›Ùˉ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. °.•.

14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

ΔÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÁˆfiÓÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ “ΔÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ 44 ÁˆfiÓÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚ› ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. √È ÁˆfiÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙË Ó¤· ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2.500 ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ ÁˆfiÓÔÈ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜” .

2.30) ·fi ÙÔÓ °. ∫Ô˘Ó‹. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‰È·Ù¤ıËΠ›ÛÙˆÛË 1.000.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ” . ∏ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ “∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™›ÙÈ Ù˘ √‰ËÁÔ‡, π. ∫·ÚÙ¿ÏË 20, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÁÔÚ¿. £· ‚Ú›Ù ÚˆÙfiÙ˘· Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ‰ÒÚ· ÊÙÈ·Á̤ӷ Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È ÁÔ‡ÛÙÔ. ¶¿ÓÙ· ÛÙÔ “Ì·˙¿Ú” ÙˆÓ √‰ËÁÒÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÎÏ‹ÍÂȘ” .

¶ÏËڈ̋ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ “∞fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ °’ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (·fi ÙȘ 8.30-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 164 .Ã... √ πÔ‡‰·˜ ª·Î·‚·›Ô˜ ·Ó·ÛÙËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙÔ˜ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜. (“÷Óԇη” ). 1287... ΔÚÔÌÂÚ‹ ηٷÈÁ›‰· ·Ó·Áο˙ÂÈ Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ 50.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. 1911... √ ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ƒfi·ÏÓÙ ∞ÌÔ‡Ó‰ÛÂÓ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ

ÚÒÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶fiÏÔ. 2000... ¶ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÛοӉ·ÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ¿ Ù˘, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Î·Ó›˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ËÚÔ˜. 2006... √ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μ·ÙÈηÓfi.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù· 34,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

¢fiÛË - Á›Á·˜ 52,5 ‰ÈÛ. ú ·fi ÙÔ Eurogroup “∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” §·ÁοÚÓÙ

÷ÈÚÂÙ›˙ˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 13.

∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘

¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÙÔ ¢¡Δ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯ÒÚ·. ∏ ›‰È· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ fiÙÈ ÌÈ· Â›ÛËÌË ·fiÊ·ÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ‹‰Ë ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ. “÷ÈÚÂÙ›˙ˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·Ó ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë §·ÁοÚÓÙ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. “Δ· ‚‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÌÂȈı› ÛÙÔ 124% ÙÔ˘ ∞∂¶ ˆ˜ ÙÔ 2020 Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο οو ÙÔ˘ 110% ˆ˜ ÙÔ 2022” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. “™Â ·˘Ù‹Ó ÙË ‚¿ÛË, ÛÎÔ‡ˆ Ó· ÂÈÛËÁËıÒ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÔ ¢¡Δ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ӷ̤ӈ fiÙÈ ÌÈ· Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ” ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘.

√ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ H ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÂÔÙ›· ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Û “ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË” ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ. “∏ Û˘Ìʈӛ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË Î·È ÚÔ˜ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¡ÙÚ¿ÁÎÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë ∂∫Δ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÒÛÙÂ Ë ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· “ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ecofin” Î·È ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

μƒÀ•∂§§∂™, 13.

Δ

Ô Eurogroup ÂÓ¤ÎÚÈÓ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÌÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË “express” , ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 124%, ÙÔ 2020. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Eurogroup Â¤ÙÚ„·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ) Ó· ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi 49,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

∏ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ı· Á›ÓÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰fiÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 34,3 ‰ÈÛ.¢ÚÒ ı· ¯ÔÚËÁËı› ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û˘ÓÔÏÈο 52,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 49 ‰ÈÛ. ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ªË¯·ÓÈÛÌfi EFSF Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 3,5 ‰ÈÛ. ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. “∏ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ÔÔ›· ÚÔËÁ‹ıËÎÂ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙȘ ›‰È˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ͤӷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ۯÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ “super” ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 52,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙ· fi‰È· Ù˘. √È ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ¯·Ì¤Ó˜. ∂›Ó·È ÌÈ· Ó¤· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ÌÈ· Ó¤· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . ∫·Ï‹ ̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. “Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÂÚÈ̤ӷÌ” , ‰‹ÏˆÛ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∏ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏfiÓÙ °ÈÔ˘ÓÎ¤Ú Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. “∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘. ÃÚ‹Ì·Ù· ı· Ú‡ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·”, ›Â. ∫·Ù¿ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÈÂÚ ªÔÛÎÔ‚ÈÛ› , Ù· 34,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ë ‰fiÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙÔ buyback. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ∫Ï¿Ô˘˜ ƒ¤ÁÎÏÈÓÁÎ , ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ EFSF, ·fi Ù· 34,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ù· 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù· 7 ‰ÈÛ.

ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ù· 11,3 ‰ÈÛ. ÁÈ· ÙÔ buyback. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2013 ı· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· 14,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞fi ·˘Ù¿ Ù· 7,8 ‰ÈÛ. ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

πηÓÔÔ›ËÛË °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ƒÂÓ ΔËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 49,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÂͤÊÚ·Û·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ŸÏÈ ƒÂÓ. √ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ‰‹ÏˆÛ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â-

·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÙÚԯȿ Î·È fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ù· 34,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi, 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È 11,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·fi ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ) ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘

™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜: ∂ÈÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÔÙ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ «27» μƒÀ•∂§§∂™, 13.

∂¡π™ÃÀª∂¡√π ·fi ÙËÓ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÂÔÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ “27” ÛÙÔ ¤ÎÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ 2012. √È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Ecofin ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÂÔÙ›·, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Â›Û˘ ÛÙÂÓfiÙÂÚ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÙÔÓ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ∂∂. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ -Ô˘ ı· Â›Ó·È Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2014- ¤ÂÈÙ· ·fi Ì·Ú·ıÒÓÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÎÏËÚ‹ Î·È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” Ë Û˘Ìʈӛ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ momentum, ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜, ÙËÓ ÂÛÙ›·Û‹ Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô.

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÂÈÚfiÛıÂÙ· 14,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, 7,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓÒ 7,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·È 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. √ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ 124% ÙÔ 2020. √ ŸÏÈ ƒÂÓ ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔχÌËÓ˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Ÿˆ˜ ›Â, ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ Î·ıÒ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â¤‰ÂÈÍ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰ÂÛ̇ÙËΠ¤ÌÚ·ÎÙ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘, ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ∂∂ Â›Ó·È Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ƒÂÓ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÏÏÒÓ ·ÏËıÂÈÒÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fiˆ˜ Î·È Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. √ ŸÏÈ ƒÂÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÓ Á›ÓÂÈ ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô ƒÂÓ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÙ·Ó ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ¶ÔÏ˘ÂÙ¤˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020 ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› Û 2,5 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ∂∂ ¤ÚÁ·.

∂Í‹Ú ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ: Δ· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó μ∂ƒ√§π¡√, 13.

∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ª¤ÚÎÂÏ ¯·ÈÚ¤ÙÈ-

Û ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ÂÍ·›ÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 14 ÒÚ˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘Ùfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. “∂ÈÙ‡¯·Ì ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ

Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. “£· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó Û·Ê‹ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÌÂٷ͇

ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ Â›‚Ï„˔ ÚfiÛıÂÛÂ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ

ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ), ı· ÂȂϤÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌfiÓÔÓ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÛÙÔȯ›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ‹ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ˘fi ÂıÓÈ΋ Â›‚Ï„Ë. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÌË ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ. “∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·” ‰‹ÏˆÛÂ. “∞Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ‚ϤÔ˘Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜” ∏ ª¤ÚÎÂÏ ÂÍ‹Ú ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔ-

Á‹ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∏ πÛ·Ó›· Ô‡ÏËÛ ۋÌÂÚ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÔÌfiÏÔÁ· Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂΉfiÛÂȘ. “∂›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·’ fi,ÙÈ ‹Ù·Ó fiÙ·Ó ÂÈÛ‹Ïı Û ·˘Ù‹Ó” ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ·¤ÎÏÂÈÛ Â›Û˘ ÌÈ· ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂∂ ÌfiÏȘ Ë ∫ÚÔ·Ù›· Á›ÓÂÈ ÙÔ 28Ô Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

√È ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ¯·Ì¤Ó˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜

™·Ì·Ú¿˜: £· ͯÚÂÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ΔÔ Ù·Í›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ μƒÀ•∂§§∂™, 13.

È ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ¯·Ì¤Ó˜” ‰‹ÏˆÛÂ, ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÙÔ˘ ∂urogroup ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹” . “√ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” ›Â Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·” .

π‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Eurogroup ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 34,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·” . “√È ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ¯·Ì¤Ó˜” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, “‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . ™Â ÓÂfiÙÂÚË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜. “ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ͯÚÂÒÛÔ˘Ì fiÏ· fiÛ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂.∂. “∞ÔηٷÛÙ‹Û·Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì·˜, ÙÒÚ· ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜” › ۯÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 34,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “’√ÛÔÈ Â¤Ó‰˘Û·Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ ¤¯·Û·Ó” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “™‹ÌÂÚ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ȤÛÂȘ Î·È ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ›, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ™‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜” . √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔˆıËı› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰Èη›ˆÛË Î·È ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· Ù· ÙÚ›·

ÎfiÌÌ·Ù· Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÎÈ fi¯È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ÙÔÓ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· “ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ̷˙› Î·È ÙȘ ÎÂÚ‰›Û·Ì” . √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi ¤¯Ô˘Ó ÛÙ¤ÚÂÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó” . √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi Ù· 52,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· 40 ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ·. ™ËÌ›ˆÛÂ, ‰Â, fiÙÈ Ì ٷ ÂÙ¿ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ͯÚÂÒÓÂÈ fiÏ· fiÛ· ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·fi ÙÔ 2010. √ˆ˜ ›Â, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‰¿-

ÓÂÈ· Û ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ·ÓÂÚÁ›·. “ΔÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Î·È ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” ›Â Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. √ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ηٿ fiÛˆÓ “›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ù›ÔÙ·, fiÙÈ ı· Ì·˜ ¤Ù·Á·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›Ó·È ̤ڷ ÂÏ›‰·˜, ̤ڷ ÂÓfiÙËÙ·˜” .

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ·ÔÙÂÏ› “ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· “ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È ÌÈ· ÔχÌËÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·”. øÛÙfiÛÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜

Û‹Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ηْ Â̤ ÙÔ Ù·Í›‰È ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ϤÔÓ” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Eurogroup ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔÓ EFSF ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 49,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â ·˘Ù¿, ÂÍ‹ÁËÛ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈο ˆ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013 ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó 52,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ ·fi ÙË ‰fiÛË Ì·ÌÔ‡ı, ÙˆÓ 34,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ù· 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù· 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È Ù· 11,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î¿Ï˘„ ÌÈ· ·Ó·Áη›· Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, “ÙÒÚ· fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙËÓ Â·Ú΋ Û˘Óı‹ÎË” , ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ fiÛ· ¤¯ÂÈ „ËÊ›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹. √ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Eurogroup ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √Ï· ·˘Ù¿, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ “ı· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚȤ‚·Ï ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . “∏ ∂ÏÏ¿‰· ΤډÈÛ ¯ÚfiÓÔ, ΤډÈÛ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ¿ÓÂÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È fi¯È Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

£· ηٷı¤ÛÂÈ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

¶∞™√∫: ¶ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ O E˘¿Á. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ∞£∏¡∞, 13.

¶ƒ√Δ∞™∏ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-

ÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ › fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ‚·ÚÈ¿ ·Ó·‹ÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ Û ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË ÛÙ· 67, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÍÔÌÔȈıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ̤ÙÚ· Ìˉ·ÌÈÓÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ-

‰ÂÛË Â›¯Â Ë ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·.

ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ .

“£¤ÏÂÈ Ô ΔÛ›Ú·˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ;” “∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú¿ÍÂˆÓ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô”, ›Â Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜). √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙÒÓÙ·È Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ. øÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· οı ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ôχ ηϋ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰Â ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∂·Ó¤Ï·‚ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı› ı¤Ì· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ Â› ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈ-

∂ÓË̤ڈÛ ƒÔ˘·ÎÈÒÙË ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹

ÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢∂∏ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı›, fï˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¶Ú¿ÍË ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ. “£ÂˆÚԇ̠˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∂urogroup Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘” ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi › fiÙÈ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ı· ‹Ù·Ó Â-

ÈÙÒÛÂȘ ÎfiÏ·Û˘, ·Ó ÙÒÚ· Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈΤ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” Ù˘ ¢∂∏ › fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Û ηӤӷ Û›ÙÈ ÙÔ Ú‡̷ ÏfiÁˆ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÚÒÙËÛ ·Ó Û˘ÌʈÓ› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ¶¿ÓÔ ∫·Ì̤ÓÔ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ¿˜ fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡Ó-

ΔÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ƒÔ˘·ÎÈÒÙË ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ “·Ó·¯·›ÙÈÛË” Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È “ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚È΋˜ ‚›·˜” . √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. √ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ “Ó· ηٷÙÂı› ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ¤ÙÔÈÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ·Ó·Áη›Â˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη” .

¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ∞£∏¡∞, 13.

∞¶√º∞™π™Δπ∫√ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ

·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë ¢∏ª∞ƒ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Eurogroup, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. “ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ƒ¤ÛÏÂÚ - ÷Ù˙ˉ¿ÎË ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ μ∂ƒ√§π¡√, 13.

¢∂¡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· Ù· ÂÌfi‰È·

Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. “Δ· ÂÌfi‰È· ‹Ù·Ó Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÌfi‰È· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ƒ¤ÛÏÂÚ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ. √È ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂȉÈÎÒÓ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ı¤Ì·Ù· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ™˘˙ËÙ‹ıËΠ·ÎfiÌË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ KfW, ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. “ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È fiÙÈ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È- ¤ÛÙˆ Ì ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ªÂÙ¿ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ƒ¤ÛÏÂÚ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ÛΈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup

™Àƒπ∑∞: ΔÂÏÈο Ô °ÎÔÓÙfi ‹ÚıÂ... ΔÛ›Ú·˜: ¡· ÌËÓ Í·Ó·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÛÈÛÌfi Ó· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ∞£∏¡∞, 13.

«£ËÛ·˘Úfi˜» ηٷۯ¤ıËΠÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë ∞£∏¡∞, 13.

ŒÓ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ıËÛ·˘Úfi ηٿۯÂÛ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Û˘Óԉ›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· §·˘Ú¤ÓÙË §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë ÛÙË μ¿ÚË. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Û ÌÂÙÚËÙ¿ , ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Ì‡ıËÙ˘ ·Í›·˜ , ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÎÏËÎÙÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÛÙ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ , Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Û ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ , ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË, ÙÔ ÃfiÓÁÎ ∫fiÓÁÎ Î·È ·ÏÏÔ‡. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÒÚ· ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ı· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔχÙÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· , ·ÊÔ‡ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ·Ôηχ„ÂÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ·ÎfiÌ· Î·È Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ “μ‹Ì·ÙÔ˜” Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ Û›ÙÈ -ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÛÙË μ¿ÚË Î·È ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË Û‡ÏÏË„Ë. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û ÛÙÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢fiÙ·Ó fiÙÈ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ “¿ÙÚˆÙÔ” ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi Ë̤Ú˜ , ·ÊÔ‡ Ë ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ›¯Â ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ›¯Â ÂÈÛÙ› fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘, ·ÚfiÙÈ Â›¯Â ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˃¿È¯ÂÓÌ·¯ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ∞£∏¡∞, 13.

Δ· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂∂, ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘, ∫ˆÛÙ‹˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Task Force), Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÃÔÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013, ηıÒ˜ Î·È Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014 - 2020 (∂™¶∞ ππ). π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ, Â›Û˘, ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ̤ۈ Ù˘ Ó¤·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜.

 ÛΈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, Ô ∂˘ÎÏ›‰Ë˜ Δ۷ηÏÒÙÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “ΔÂÏÈο Ô °ÎÔÓÙfi ‹ÚıÂ. °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ‰Âο‰Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ·Ú·ÏÏ·Á¤˜, ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÛÎÔfi: “Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÍÈfiÈÛÙË Í·Ó¿ ... ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ... ËÙÙ‹ıËΠÙÔ ÏfiÌÈ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ... Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ٷ Ì·Ó›ÎÈ· ... Ó¤· ÛÂÏ›‰· ...ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿” .

ª

∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ªfiÓÔ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È È· ‚ÈÒÛÈÌÔ. Δ· ̤ÙÚ· ¤Ú·Û·Ó. Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì ÙËÓ Î¿ı “·ÛÙÔ¯›·” ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È Ó¤Â˜ ‰fiÛÂȘ ¿ÏÈ ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜, ÁÈ· Ó· “ÌËÓ Âı¿ÓÔ˘Ì ·fi ·ÛÊ˘Í›·” ¶¿ÏÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· ÌËÓ “¯·Ï·ÚÒÛÔ˘Ì” ΔÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Î¿ı ÊÔÚ¿. ∫¿ı ÊÔÚ¿ fi¯È ˆ˜ ÌÈ· Ó¤· Ê¿ÚÛ·, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ‰ÈÔÁÎÔ˘Ì¤ÓË “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯¿ÓÔÓÙ·È fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ì Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ‰fiÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ͷӷʇÁÂÈ Ô °ÎÔÓÙfi, Î·È ¿ÏÈ ı· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ “ÙȘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÔηχÙÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ “∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Û ȉÈÒÙ˜, Ì ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·Í›·˜. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ηÙÒÙÂÚ· ÏËÚÒÌ·Ù·, Ô‰ËÁ› Û ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ô‰ËÁfi ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÏËڈ̿وÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ηıÔÚÈÛÌfi ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ∞ÓÒÓ˘Ì˜ ∂Ù·ÈÚ›˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›· ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÏÔËÁÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‚‹Ì· ÁÈ· Ï‹ÚË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ Î·È ÏÈÌÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô˘ ı· ··ÓÙ¿ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È fi¯È Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ùo ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·, ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙÔ opengov. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ÏËÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÔÓÙÔfiÚÔ˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ÁÈ· ÏÔ›· ¿Óˆ ÙˆÓ 3000 ∫√Ã Î·È ÛÙ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. ™ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ,

ÂÓÒ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ó·˘ÛÈÔÏÔ›·˜, ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ∂›Û˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ. ∏ ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 3 Ì.Ì. Î·È ·ÊÔ‡ ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.

™Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· ™ÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ı˘Û›·˜ ÙˆÓ ¿Ì·¯ˆÓ ∫·Ï·‚Ú˘ÙÈÓÒÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ fi„ÈÌÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ Ó·˙› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” . √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÂÈÛΤÊıËΠۋÌÂÚ·, Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ∫·Ï·‚Ú˘ÙÈÓÔ‡ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·, Î·È ·Ú¢ڤıË ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Ù˘

Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋˜ fiÏ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ ÙfiÓÈÛÂ: “™Ù· Ì·ÚÙ˘ÚÈο ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¿ÁˆÛÂ, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ıËÚȈ‰›·˜. √È ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ fï˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÁˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ÛËÌ·‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ ‰ÂÓ ˘¤Î˘„ ÔÙ¤. ªÂ ·˘Ù·¿ÚÓËÛË, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÛÙ¿ıËΠ·˘Ùfi˜ Ô Ï·fi˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂÒÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ԇÙ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ Ô Ê·ÛÈÛÌfi˜. ∂›Ó·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Ì Û‚·ÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Î·È Ì ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· Í·Ó·‚Úԇ̠ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙfiÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, ηٷÛÙÚÔʤ˜, ηٿÊÂÚ fï˜ Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈÔ˜. ªÂ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ·˘Ù·¿ÚÓËÛË. ∞˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÒÚ· Ô Ï·fi˜ Ì·˜. ¡· Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘” ™Â ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ËıÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÌËÓ ÙÔ Í¯ӿÌÂ. ∫·È ¤Ó· Ì¿ÚÎÔ Ó· ‹Ù·Ó, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÙÚÈÒÙË Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ª. °Ï¤˙Ô˘. √È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ì·˜ ¿ÊËÛ·Ó ¤Ó· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› Î·È „¿¯ÓÔ˘Ì ÙÚfiÔ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·’ ·˘Ùfi. √ Ï·fi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÍÂ. √Ê›ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ï·Ô› Ó· ÍÂÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ı¤Ì· ËıÈ΋˜ Ù¿Í˘. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. √π ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÏËÛÌÔÓԇ̠·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Ó· ÌËÓ Í·Ó·Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ê·ÛÈÛÌfi, ÙË ‰È¯fiÓÔÈ·, ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ó· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜” .

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

Δ¤ÛÛÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌÂÓÈο «ÙfiÍ·» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 13.

ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ “Ùfi͈Ӕ , Ô˘ οı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ı· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÊÔÚ¤· o ÔÔ›Ô˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·˜ holding ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙfiÍÔ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ∂ÏÂ˘Û›Ó·, ƒ·Ê‹Ó·, §·‡ÚÈÔ, Ù· ÔÔ›· Ì·›ÓÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ “ÔÌڤϷ” ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· ÌÔ˘Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ù˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ ¶·ÙÚÒÓ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ Î·È Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÂÓÒ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ Î·È ÂÈηÈÚÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ·Ó¿ ÂÓÙ·ÂÙ›·. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘

ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘, Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ¤ÎıÂÛË, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Û ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÂ

ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È 3ÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Ë ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÈÛʤÚıËÎ·Ó ÛÙ·

ÌÂÙÔ¯Èο ÎÂÊ¿Ï·È· ÙˆÓ √§¶ ∞.∂., √§£ ∞.∂. Î·È √§¶∞ ∞.∂. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ √§¶ ∞∂, √§£ ∞∂ Î·È √§¶∞ ∞.∂., Ù· ÔÔ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÁηϤÛÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ·ÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÂÚıÂÈÛÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ı· ÂΉÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙË ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÔÔ›· ÂÓ Û˘Ó¯›· Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·Èfi Ù˘. ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÚÈÓ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· ‰‡Ó·Ù·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ‹ Ó· ÂȉڿÛÂÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, ÂÎÔÓ› ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi

·˘Ù¿, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ fiÚˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·‰È¿ÏÂÈÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ §ÈÌ¤ÓˆÓ (ƒ.∞.§), ˆ˜ ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ‰ËÌfiÛÈ· ÀËÚÂÛ›· Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·, ˘·ÁfiÌÂÓË ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ‚) ∏ ƒ∞§ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÓÓ·ÌÂϤ˜ (9) ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ù˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ, Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ô˘ ÂÍÂȉÈ·ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¶.¢. Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ΔÔ ¢.™ Ù˘ ƒ∞§ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰Ô̈Ó, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ª›· ÁÈ· ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Ì›· ÁÈ· ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

™ÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ì ‰‡Ô Îϛ̷Θ ∞£∏¡∞, 13.

∫∞Δ∞Δ∂£∏∫∂ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ

Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ‰‡Ô Îϛ̷Θ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ì›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Ì›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ™ÙËÓ Îϛ̷η ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 42% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙˆÓ 42.000 ¢ÚÒ. °È· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 25.000 ¢ÚÒ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Â›Ó·È 22% Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi 25.001 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 42.000 ¢ÚÒ

ÚԂϤÂÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 32%. ™ÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÚԂϤÂÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 26% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ 50.000 ¢ÚÒ Î·È 33% ÁÈ· ÙÔ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÔÛfi, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÚԂϤÂÙ·È Ì›ˆÛË ÊfiÚÔ˘ 2.100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¤ˆ˜ Î·È 21.000 ¢ÚÒ. °È· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ 100 ¢ÚÒ ·Ó¿

1.000 ¢ÚÒ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ¤ÎÙˆÛË ÊfiÚÔ˘ 10% ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÂȉÈοÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó Û‡˙˘ÁÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· ‰ˆÚ¤˜. ™Â Ô,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· ÚԂϤÂÙ·È Îϛ̷η Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 10% ÁÈ· ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 12.000 ¢ÚÒ Î·È 33% ÁÈ· ÙÔ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓ. °È· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÙfiÎÔ˘˜ ηٷı¤ÛÂˆÓ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ 15% ·fi 10%.

™¯¤‰ÈÔ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜

∫·Ù·ÚÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¡¤Â˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ∫ÒÛÙ· ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Î·È °È¿ÓÓË ∫Ô˘Ú¿ÎÔ ∞£∏¡∞, 13.

Õ

ÏϘ ‰‡Ô ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÂϯÒÓ Ì¤ÙÚËÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î.Î. °È¿ÓÓË ª·ÓÒÏË, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑ÒË, ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Ì¿ÙË Î·È ªÈ¯¿ÏË °È·ÓÓ¿ÎË, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜. “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·fiÏ˘Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓÔ ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ΔÚfiÈη” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Î. ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∞¡∂§.

“¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ԇÙ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ô‡Ù ·ÊÂÓÙÈο” ÚfiÛıÂÛÂ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ì ۷Ê›˜ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. “¶Ò˜ Ó· Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, fiÙÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ıÒΈÓ;” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ∫·Ì̤ÓÔ fiÙÈ Â¤ÏÂÍÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi Î·È fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ “Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” . √ÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫.ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘: “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÁÓˆÚÈÛًηÌ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ì·˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012 Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÓÒÛ·Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÎÚÔÛˆËıԇ̠̤۷ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi, ÌÔÓÔÚfiÛˆÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜. ª·˜ ¤ÓˆÛ ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ì›· ÎÔÈÓ‹ ÂıÓÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÚÔÂχۈ˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∞fi ÂΛÓË ÙËÓ ÚÒÙË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ 10,6 % Ì 33 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È 670.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÏ¿. ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ¯¿Û·Ì 13 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, 210.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È 3 % ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ì·˜. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ì›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Û‡ÌÓÔÈ· ·fi„ÂˆÓ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ¤Ó· non paper Ô˘ ·Ú‹¯ıË, ÂÓ ·ÁÓÔ›· Ì·˜, ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â-

‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¿ÊËÛÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÌ̤ۈ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠ¯ı˜ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ΔfiÙ ÙÔÓ ›ÛÙ„· fiˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·‰È΋۷Ì ÙÔÓ ıÂÛÌfi Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶Ò˜ ¿ÏψÛÙ ӷ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó, fiÙÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ıÒΈÓ. ¶·Ú·Ï·ÓËı‹Î·ÌÂ Î·È ·‰È΋۷ÌÂ. ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ∞Ó·Ï¿‚·Ì ̷˙› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ¤Ó· ΛÓËÌ·, Ô˘ ̤ۈ Ù˘ Ô‰Ô‡ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ Û˘Ó·fiÊ·Û˘ ı· ÌÂÙÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó Û ¤Ó· Ï·˚Îfi ·ÙÚȈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, Ô˘ ı· ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û ٷ Êı·Ṳ́ӷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ı· Â·Ó·ÎÙÔ‡Û ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ›ÛÙ¢· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ÚÔÎÔ‹ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. 줂·È·, οÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜, ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ·Ó ˆ˜ ı· ‚¿˙·Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È Ó· ÂˆÌÈÛÙԇ̠ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜, ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË ·fi οÔÈÔ˘˜, “η˘Ù‹ ·Ù¿Ù·” . ™‹ÌÂÚ·, Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ηٷÚÚ¤Ô˘Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ Î·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ı¤ÏÂÈ ÎÔÛÌÔıˆڛ·, ·Ú¯¤˜, ·Í›Â˜ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘. £¤ÏÂÈ ·Ê‹ÁËÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û·Ê¤˜, ÂÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˘˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ï·˚ΛÛÙÈη ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ¿Ó¢ Ô˘Û›·˜. ∞ÓÙÈı¤-

Ùˆ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛΤ„Ë Î·È Ìfi¯ıÔ˜ ÒÛÙ ӷ ¯·Ú·¯ı› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì·˜. ∂Ì›˜, ˆ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜, οӷÌ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¢ÂÓ Â›¯·Ì η̛· ‰ÔÌË̤ÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ۯ¤‰ÈÔ, Ô‡ÙÂ Î·Ó Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ‹ ÌËÓÈ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·, Û·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ¯·ÔÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋˜. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì›· Û˘Ó¯‹ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Û οı ÙÈ ÙÔ Ó¤Ô. ¢ÂÓ ‰È·Û·ÊËÓ›˙·Ì ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ Ì·˜ ı¤ÛË ÛÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ “ÊÏÂÚÙ¿Ú·Ì Ì ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ” ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ Î·È ·Ó “ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Ì·˜ ı¤ÏÂÈ” . ŸÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÂȉÂÈÎÓ‡·ÌÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÌÈÎÚÔ‡ Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٷʤÚÓ·Ì ‹Ù·Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. Δ¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ›ı·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Íȷ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiÙ·Ó ‰È·Ï¤Á·Ì ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›·, Ù·ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ “·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ˘ fiψ˜” Î·È ·ÚÓÈfiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ Î·È ˘‡ı˘Ó˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯¤˜, ·Í›Â˜ Î·È ‹ıÔ˜ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ô˘Û›· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ı¤ÛË ·˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¤Ó· ÙÔ›¯Ô˜ ‡‚ÚˆÓ, ·ÚÔÚÌËÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È ÔÌ·‰ÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ Â˘ÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂Û¯¿Ùˆ˜ ›‰·Ì ÙËÓ ·fi-

‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ·Ó¿Ï˄˘ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ Ì·˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Û˘Ó·ÓÙԇ̠‰ÈÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÈ˙fiÓˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ÚfiÛˆÔ, ÂÓ ÙÈ Ï‹ÚË ·Ô˘Û›· Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ‰Èψ̷ÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÁ·Ó·, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜, Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Â¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Á·ËÙÔ› ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ∂› ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ οӈ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ì‚¿Ïψ Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Û·Ó ·Ïfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ì›· ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ‹ ÎÈ ·Ó ¤ÁÈÓÂ, ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË. ¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi οÔÈˆÓ ·fi ÂÌ¿˜. ŒÎ·Ó· fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û· ÁÈ· Ó· ·ÏϿ͈ ÙËÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¯·ÔÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ªÂ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·, Ì ٷ fiÔÈ· Ï¿ıË ÌÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿Ïˆ Û’ ¤Ó· ۷ʤ˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙÔÓ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‡‚ÚÂȘ Î·È Û˘ÓÔ̈ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì ·ÁÁ›˙Ô˘Ó. Œ¯ˆ ‰ÒÛÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜” .

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˘ ÁÈ· μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ™Â “·ÚÔ˘Û›·” ÙÔ˘ °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜, ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤ÂÈÙ· ·fi fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó, “Ì ‹Ú ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÌÔ˘ ›Â: ΔÒÚ· Ô˘ ‚ڋηÌ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ¿Ù ӷ ÙÔ ‰È·Ï‡ÛÂÙÂ; ” . √ Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ›Â, ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔÈ ÌÔ˘ ˙ËÙ¿˜; ¶Ò˜

Ó· Ì·˙¤„ˆ ÂÁÒ ÙÔÓ ÃÚ. ∑ÒË;” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ, Ô Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ÙËÏÂʈÓÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ∑ÒË. ¶¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô Î. ∑Ò˘ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ¿Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË Î·È fiÙÈ Î·ÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î. ∫·Ì̤ÓÔ Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˜ › fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÙÔÌ· fiˆ˜ Ô Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi.

∞¿ÓÙËÛË μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿ °È¿ÓÓË ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˘ ÂÚ› ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, Ô Î. μÔ˘ÏÁ·Ú¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ̤ۈ twitter: “∂›Ó·È Îڛ̷ Ô˘ ȉȈÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ -·fi ηı·Úfi Î·È ÌfiÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û “ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·” ·ÏÏËÏÔÂÍfiÓÙˆÛ˘ Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ” . ¶ÚÔÛˆÈο Â›Ì·È ·fi ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎÙfi˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¤¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Û ηӤӷ Â›Â‰Ô Î·È Ì ηӤӷ ÎfiÌÌ·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, fiÛÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì ÂÌϤÍÔ˘Ó Î·ı’ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¿¯Â˜, ÂÂȉ‹ ·ÏÒ˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó Ï¿ıÔ˜, ÙfiÙ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‡ÔÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·”.

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¢‹ÏˆÛË ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜:“Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·˘Ù‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ·fi ηډȿ˜ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›Ûˆ, ˆ˜ fiÏÔÈ ÂÌ›˜, ÂÓÙ·¯ı‹Î·Ì ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·ÙÚȈÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ú‡̷, ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÚÎÒ˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ͤÓ˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ™ÙÔ˘˜ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ√À™ ∂§§∏¡∂™ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó “ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë” . À¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ™˘Ó¤ÏÏËÓ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ, Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡ÌÂ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì χÛÂȘ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. Œ¯ˆ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË, fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‹Ù·Ó ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤Ó˜ Î·È fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙË̤Ó˜ Î·È Î·ÎÔ·ÈÁ̤Ó˜, ‰Â ı· ¤¯Ô˘Ó ·‹¯ËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ô˘ Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ “¿ÛÙÚÔ” ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜, ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘. ¢ÂÓ Ì·›Óˆ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹Ûˆ Ù· ΛÓËÙÚ· fiÛˆÓ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó fiˆ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ΔÔ ÙÔ›Ô ϤÔÓ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÛÎÔfi Ì·˜ Î·È ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ¢Â ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ “ı· Ú¤ÂÈ” , ›̷ÛÙ ϤÔÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ì¤ÁÈÛÙ˘ Û˘Û›ڈÛ˘. √È fiÚÙ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2013, ÈÔ ÂχıÂÚÔÈ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ·fi ÔÙ¤. ΔÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δø¡ ∂§§∏¡ø¡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ™˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· Ì·˜”. °È’ ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚËÍÈΤÏ¢ı˘ Î·È ¿ÌÂÛ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌ˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÚfiÙ·Û˘ ÙˆÓ ∞¡∂•∞ƒΔ∏Δø¡ ∂§§∏¡ø¡” .“∫¿ÔÈÔÈ ›Ûˆ˜ ÏËÛÌfiÓËÛ·Ó, ÂÌ›˜ fï˜ ‰Â ÏËÛÌÔÓԇ̠ÔÙ¤”.

ñ ∏Ã√™À™Δ∏ª∞Δ∞ ñ ™À¡∞°∂ƒª√À™ ñ ºøΔ∞ XENON ñ ∫∂ƒ∞π∂™ Δ∏§∂√ƒ∞™∂ø¡ ñ ∫∞ª∂ƒ∂™ ∞™º∞§∂π∞™

˙ÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋; ∫∞§§∂ƒ°∏ 8 ¡∂∞¶√§∏ μ√§√À (∂¡∞¡Δπ ∞°. ΔƒÀºø¡∞) Δ∏§. 24210 83999 - ∫π¡. 6932 782031


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ™Àƒπ∑∞: ∂›ıÂÛË ÓÂÔÓ·˙› Û ̤ÏË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞¶√ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘

™Àƒπ∑∞/∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Ù· ÂÍ‹˜: “™‹ÌÂÚ· (¯ı˜), ̤ÏË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ηıÒ˜ ÎÔÏÏÔ‡Û·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ, ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. Δ· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ·ÊÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÌfiÏȘ ·˘Ù¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÙÔÔıÂÛ›· ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÌÔ, Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÙÔ˘˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜. •ÂΛÓËÛ·Ó Ó· ‚Ú›˙Ô˘Ó ¯˘‰·›·, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó Î·È ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·ÊÈÛÔÎfiÏÏËÛË “ı· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó Úfi‚ÏËÌ·”. ∏ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙›, ÂȉÈο ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙÔ˘ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏ› Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÚÔηÏ› ÙÔ ·›ÛıËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™·Ê‹˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÎÊÔ‚›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ

ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ. °È· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Û ̤ÏË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· Ì·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁÂÓ¤˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Û¿ÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÙÚ·›. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ú¿ÍÂȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙË Ì›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó ·ÙÚÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ∞Δ∂ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ 40% Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘. §¤Ó ˆ˜ Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈÔÈ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ì ÌÂÚÔο̷ٷ „›¯Ô˘Ï·. √ ™Àƒπ∑∞ ÂÈı˘Ì› Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·. ¶ˆ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη. Δ· ̤ÏË Ì·˜ ‰ÂÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È, οı ›‰Ô˘˜ Ó·˙ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ı· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯·Ú·¯ı› Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ÙËÓ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ¿Ú· ÙÔ Ì¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ˆ˜ ‰Ò.”

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

§fiÁÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

™ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ∞£∏¡∞, 13.

Δ

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ (ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ) Ë ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (ŒÎÙ·ÎÙÔ ∂ȉÈÎfi Δ¤ÏÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ¢ÔÌËÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÊ·ÓÂÈÒÓ) ̤ۈ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏. ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ˙ËÙ¿ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÔÈ ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ·fiÊ·ÛË Â› Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·Ó·›ÚÂÛ˘ Ô˘ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÙÔ ¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 1101/2012 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙË ¢∂∏ (Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹) Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ” . ∞ÎfiÌË, ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙË ¢∂∏ Ó· ÌËÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 300 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ë̤ڷ Î·È ·Ó¿ ηٷӷψً Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û οı ηٷӷψً Ó· ·ÍÈÒÛÂÈ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. √È ·ÚÂÔ·Á›Ù˜ ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ (Î·È fi¯È Â› ¤‰Ú·˜) ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ. ∏ ÚˆÙfi‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ÂΉfiıËΠηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÓÙ ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔÓ °. ª˘Ù·ÏÔ‡ÏË Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫›ÓËÌ· ÕÌÂÛ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔÓ °. ∫fiÎη (Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ Î·È ·ÙÔÌÈο). ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ‚Ï¿‚Ë

ÛÙÔ ¤ÓÓÔÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ‚‚·Èˆı› Î·È Ó· ÂÈÛÚ·¯ı› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2012, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÏfiÁÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ∞˘Ù‹ fï˜ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ›Ûڷ͢ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¿ÓÙ·, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ: 1) ·ÒÏÂÈ· ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ¿Óˆ ·fi 1.000.000.000 ¢ÚÒ, 2) ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È 3) ·‰˘Ó·Ì›· ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

∞’ fiÏ· ·˘Ù¿, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÊ·Ó‹˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˘ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ‰˘Û¯ÂÚÒ˜ Â·ÓÔÚıÒÛÈÌ˘ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ‚Ï¿‚Ë ·˘Ù‹ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë Â͇ÚÂÛË ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÌË ÂÈÛÚ·¯ı¤Ó ÔÛfi ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (1 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ) ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜ Ì ÚfiÛıÂÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔ. Δ¤ÏÔ˜, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·Ó·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηٿ Ù˘ ›‰È·˜ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›.

™ÙÔ 1.230.918 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

ÕÓÂÚÁÔ˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 4 ŒÏÏËÓ˜ ∞£∏¡∞, 13.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Δ∏¡ ÎfiÏ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ 4 ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ÂÊÈ·ÏÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∫·Ù¿ ÙÔ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó‹Ïı Û 3.739.018 ¿ÙÔÌ· Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û 1.230.918. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ‹Ù·Ó 24,8%, ¤Ó·ÓÙÈ 23,6% ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Î·È 17,7% ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2011. ∏ ··Û¯fiÏËÛË ÌÂÈÒıËΠηٿ 1,4% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Î·Ù¿ 8,3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 5,3% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È Î·Ù¿ 40,2% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ °’ ΔÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (28,9%) Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ (21,7%). ΔÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ 15-24 ÂÙÒÓ (56,6%), ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙȘ Ӥ˜ Á˘Ó·›Î˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 65,4%. ∏ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô (41,0%) ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì Ù˘¯›· ∞ÓÒÙÂÚ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (28,0%). Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡-

ÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi (12,6%) Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (17,2%). ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈÛıˆÙ‹ ··Û¯fiÏËÛË, ÙÔ 43,9% ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ ÙÔ 48,2% ·Ó·˙ËÙ¿ Ï‹ÚË ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Î·È Ì ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 7,8% ·Ó·˙ËÙ¿ ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ‹ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ·Ó ı· ‚ÚÂÈ ÌÂÚÈ΋ ‹ Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ŒÓ· ÔÛÔÛÙfi ·Ó¤ÚÁˆÓ (5,2%) ·¤ÚÚÈ„Â, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ °’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2012, οÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹: ·) ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ (25,7%), ‚) ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Ô ÙfiÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (24,2%), Á) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ (24,0%). ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ “Ó¤ˆÓ ·Ó¤Ú-

ÁˆÓ” , ‰ËÏ·‰‹ fiÛˆÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ··Û¯fiÏËÛË, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 24,7% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÂÓÒ ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ (·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·fi 12 Ì‹Ó˜ Î·È ¿Óˆ ÂÚÁ·Û›·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Â›Ó·È “Ó¤ÔÈ” ‹ “·Ï·ÈÔ›” ¿ÓÂÚÁÔÈ), ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ 62,6%. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ͤÓË ˘ËÎÔfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘ËÎfiˆÓ (33,1% ¤Ó·ÓÙÈ 24,0%). ∂›Û˘, ÙÔ 72,3% ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ˘ËÎfiˆÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁfi, ÔÛÔÛÙfi ÛËÌ·ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È 51,7%. ™Â Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ì 31,0% Î·È ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Ì 29,6%. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙȘ πfiÓÈÔ˘˜ ¡‹ÛÔ˘˜ Ì 11,4% Î·È ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì 13,3%.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞ÏÌ˘Úfi˜

∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ™∂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: 1Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 - 17.00-21.00, ΔÚ›ÙË 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.3014.00 - 17.00-21.00, ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 17.00-21.00, ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 - 17.0021.00, ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 - 17.0021.00, ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 - 17.00-21.00, ∫˘Úȷ΋ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 10.00 - 20.00. 2Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ¢Â˘Ù¤Ú· ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 09.0020.00, ΔÚ›ÙË 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ∞ÚÁ›·, ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 17.00-21.00, ¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 08.30-14.00 17.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 09.00 - 16.00, ∫˘Úȷ΋ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫ÏÂÈÛÙ¿. 3Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘: 09.00 - 20.00, ΔÚ›ÙË 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, ΔÂÙ¿ÚÙË 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘: ∫ÏÂÈÛÙ¿.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 14Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 25 Î·È 72. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25672 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 72661 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 25694 Î·È 72683 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 25405 25659 72394 Î·È 72648 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 25267 25291 25588 25633 25637 25757 72256 72280 72577 72622 72626 72746 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 25004 25024 25074 25076 25103 25112 25160 25163 25173 25193 25211 25226 25233 25263 25272 25314 25365 25418 25428 25451 25457 25459 25498 25506 25507 25539 25567 25571 25583 25606 25609 25634 25639 25664 25680 25702 25712 25753 25789 25794 25821 25825 25826 25892 25899 25922 25927 25936 25977 25988 72013 72063 72065 72092 72101 72149 72152 72162 72182 72200 72215 72222 72252 72261 72303 72354 72407 72417 72440 72446 72448 72487 72495 72496 72528 72556 72560 72572 72595 72598 72623 72628 72653 72669 72691 72701 72742 72778 72783 72810 72814 72815 72881 72888 72911 72916 72925 72966 72977 72993 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 25000 ¤ˆ˜ 25999 Î·È ·fi 72000 ¤ˆ˜ 72999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

Ãı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ μ·Û. ªÂÙ·Í¿

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 94¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ∫∫∂

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô

Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 94 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. √ÌÈÏËÙ‹˜ Ô Î. μ·Û. ªÂÙ·Í¿˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ ·fi ÙËÓ 94¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ··ÁÁÂϛ˜ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

√ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 94 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜ ÙÈÌ¿Ì fiϘ ÙȘ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ Î·È ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÚÈÒÓ Ô˘ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ¤‰ˆÛ·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ˙ˆ‹, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ˙˘Áfi Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. √ÏfiÎÏËÚË Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫∫∂, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Â›Ó·È Ë ÚˆÙÔfiÚ· Ù¿ÍË, Ë ÚˆÙÔfiÚ· ‰‡Ó·ÌË, ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ù˘, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∂›Ó·È ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ù· ηٷÈÂ˙fiÌÂÓ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¿Ï˘ ÙÔ˘˜, Ó· ·Ó·-

‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο, Ë ‰È·ı‹ÎË Ô˘ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë 94¯ÚÔÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜. Ÿˆ˜ ÛˆÛÙ¿ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÙ› ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜, “‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ‰È·ı‹ÎË. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ‚·Ú‡, ÛÔ˘‰·›· ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË...” . ΔÔ ∫fiÌÌ· Ì·˜, Û fiÏË ÙËÓ 94¯ÚÔÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·̷ٷ Î·È Î‡Ì·Ù·. ∞fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ¤‰ˆÛ ̿¯Â˜ ÛÔ‚·Ú¤˜, ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, fiÛÔ Î·È Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÙÔÓ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Âʉڛ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ¿ÏË Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ∫fiÌÌ· Ù˘. ΔÔ ∫∫∂, ·Ú¿ Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ, Ï¿ıË Î·È ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„Â, ¤Î·Ó ·ÓÔȯٿ ÚÔ˜ ÙËÓ

ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ Ï·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ›ڷ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ì·ÚÍÈÛÌÔ‡-ÏÂÓÈÓÈÛÌÔ‡, ̤۷ Û ·˘Ù¿ Ù· 94 ¯ÚfiÓÈ· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞ÎfiÌ· Î·È Û ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ¤ÓÙÔÓ˘ ‰È·¿Ï˘ Ì ÙÔÓ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÌfi ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜ ÛÙÔ ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·ıÂÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ù˘ ηٿÏËÍË: ÙËÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÊfiÚÈÛ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ÛÙËÓ Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÏÔȉfiÚËÛÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ıÂÌ¿ÙÈÛ ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ, ÂÓÒ ¤‚Á·ÏÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· Ï¿ıË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ· Ì ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ÛÙËÓ ∂™™¢ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜...” , η٤ÏËÍÂ. ∞¡Δ. ºø∫π¢∏™

MIKPE™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ “ ŒÊ˘Á·Ó” ÙÚÂȘ Û˘ÌÔϛ٘ ¶¤ı·Ó ¯ı˜ Û ËÏÈΛ· 82 ÂÙÒÓ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÏÈfi˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ·ÎÓ¿Î˘. ÕÛÎËÛ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‹Ù·Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, Ù· §Â¯ÒÓÈ·. ªÂ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ª·Ú›· ·¤ÎÙËÛ ¤Ó· ÁÈÔ, ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚfi ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˜. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ΔÛ·ÎÓ¿ÎË ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙÔÓ π.¡. ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Îˉ‡ÂÙ·È ÛÙȘ 12 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. §·˙¿ÚÔ˘ Ô 62¯ÚÔÓÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÎÔÌً̈˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜

(Δ˙ÔÚÙ˙›ÓÔ˜) ¶¤ÙÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡ÛÎÔÏË Ì¿¯Ë Ô˘ ¤‰ˆÛ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·. ∞‡ÚÈÔ, Îˉ‡ÂÙ·È ÛÙȘ 11 .Ì. ÛÙÔÓ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Ô 54¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ (ÙÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ), ∫ˆÓ. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘, Â›Û˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¿ÓÈÛË Ì¿¯Ë Ì ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” .

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËΠÎÏÔ‹ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ∫ÏÔ‹ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, Û ‚¿ÚÔ˜ 47¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜.

∞fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÔÙ˘ˆÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰Ú¿ÛÙ˘ Â›Ó·È 25¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Â›¯Â ÎϤ„ÂÈ ¯Ú˘Û·ÊÈο Î·È ÚÔÏfiÁÈ·, ·Í›·˜ 8.000 ú. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Î·È ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ.

ºˆÙÈ¿ Û ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· ºˆÙÈ¿ ͤÛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›· Û ·Ôı‹ÎË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ‰˘Ô Ô¯‹Ì·Ù· ÎÈ ¤ÍÈ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¶.À., Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁË ÒÚ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊˆÙÈ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÂÎÙ·ı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∞fi ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, ÚÔ˘¯ÈÛÌfi˜, ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ‚È-

‚Ï›·, ¯·ÚÙÈ΋ ‡ÏË Î·È ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ·Í›·˜ 2.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¶.À. μfiÏÔ˘.

“∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ Û ٷ¯‡ÙË-

Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÁÎÔ ‹Ù·Ó Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Δ√™¶¶∞, Ì ı¤Ì· “∞ÛÊ·Ï‹˜ ÏÔ‹ÁËÛË Î·È ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ (¶ÈÏfiÙÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 27 Î·È ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Δ√™¶¶∞), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ÚÈ¿‰ÓË” ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ˘ ˙ˆËÚÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ì›˙ÔÓ Î·È ··Û¯ÔÏ› Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Á΢ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÂfiÌÂÓ· ·ÚfiÌÔÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙÈ “η›ÂÈ” ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÊÚÔÓÙ›‰· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∫·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ - √ʤÏË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘: °. ∫ÔÚÌ¿˜ (È·ÙÚfi˜) - À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ƒπ∞¢¡∏ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ - ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ÈÚË¿ÓÓ· (æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ - ∫ÔÈÓ. §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜), Δ√™¶¶∞ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. - ∞Ó·˙‹ÙËÛË ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ - Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘. ∞Á¿Ë ∫Ô˘ÙÛÔÎÒÛÙ· (∂Î/Îfi˜) 2Ô ∂¶∞.§ ¡. πˆÓ›·˜ 1Ô ™∂∫ μfiÏÔ˘.

∑∏Δ√À¡Δ∞π °π∞ ∂ƒ°∞™π∞ ™Δ√ ¶ƒ√ΔÀ¶√ ∂ƒ°√ª∂Δƒπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ºÀ™π∫∏™ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ & ∞¶√£∂ƒ∞¶∂π∞™ ∞ΔÀÃ∏ª∞Δø¡

¢ÂÍ›·

&

›·ÛË

∂π¢π∫√Δ∏Δ∂™: º˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ - °˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ - °Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË - ¢È‡ı˘ÓÛË - °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌ. ™¯¤ÛÂˆÓ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ - ƒÂÛ„ÈfiÓ - §ÔÁÈÛÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· - ∫·ı·Ú›ÛÙÚȘ - ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Î·Ê¤-Ì·Ú Δ∏§∂ºø¡√ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™: 6985 567189

∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∞£∏¡∞, 13.

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡

¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ˘fi„Ë Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Û ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË Î·È ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ٷ ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË.

√È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ıÔ˜ Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÎfiÛÌÔ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È¿ıÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ȉ·ÓÈÎÔ‡˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÌÂÙÚÈÎfi Τ. ÓÙÚÔ ŸÚ·Ì¿ Ì·˜, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·


M·ÁÓËÛ›· 12 ΔÚÈ‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙË 12Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14/12, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17/12 Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 18/12 Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ·: 1. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™ÒÌ·. 2. ΔËÓ ·‡ÍËÛË, Ì Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, fiψ˜ ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÂÓÛ‹ÌÔ˘. 3. ΔËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·Ú¿‚ÔÏÔ˘ ¿ÛÎËÛ˘ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. 4. ΔËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ - ÂÎ Ó¤Ô˘ Û‹ÌÂÚ· - ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ηı’ fiÏ· ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌË ÓÔÌ›ÌÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜. 5. ΔË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. 6. ΔËÓ Ï‹ÚË ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÓ Î·Ù·ÎÏ›‰È ÁÈ· ÙË 7. ÙË ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ™Δ∏ Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ·

ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2013 ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿Û˘ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ 2013. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: §‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ∞Ú›ÏÈÔ ¤ˆ˜ Î·È πÔ‡ÓÈÔ 2012, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‰··ÓÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ∞¶∂ Î·È ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶.∫.¡.Δ.ª.∂. ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ (º¿ÛË μ’)” , Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ∞¶∂ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ (ÏËÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜)”. §‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ ∞.¶.∂. Î·È ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶.∫.¡.Δ.ª.∂. Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∫¤ÓÙÚÔ ¢È·‚›ˆÛ˘ ∞ÛÙ¤ÁˆÓ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· ηÓÔÔÈËÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û ۯÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ¤ÁÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ (7Ì.Ì.) Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ı¤Ì· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¿Ï˘.

π

‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‰ÈΛ· ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¿Ì Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ, ηıÒ˜ ÙÒÚ· fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·fiÏ˘ÛË Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠Âӈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ϤÔÓ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “•ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ·fi ÙȘ 3.30 ·fi ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì›ÏËÛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÂÏÈο Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·. ΔÔ˘˜ ·Ó¤Ï˘Û· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ·ÂÚÁ›·. ¢ÂÓ ‚Á‹Î ηӤӷ˜ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ §ËÍȷگ›Ô, ÙÔ ∫∂¶, ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŸÏÔ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›·”. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô Î. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ԇ̠ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. μϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì¿˜ ÚÔÛÂÚÓ¿Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË Ó‡¯Ù·, ηıÒ˜ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹” ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. °È· Û‹ÌÂÚ· Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Î. £. ΔÛ·ÏÔ‡¯·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “·Ú¿ ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÚÔÛˆÈÎfi ı· ‚ÁÂÈ Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·fi ÛËÌ›· fiÔ˘ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› Â›Ó·È Ôχ

™‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ

● ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û ۯÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Î·È Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘

ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ΔÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÁÈ· Ó’ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ ¢.™. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÙÔ Úˆ› Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ Î·È Û˘ÌʈӋıËΠӷ οÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÔÛÙ·Û›Ô˘” .

∂›Û˘, Ô ›‰ÈÔ˜ Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·‚ÒÓ Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶Ï¤ÔÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ˘·Ó·¯ÒÚËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¤¯ÂÈ ÛÎÏËÚ‡ÓÂÈ ¿Ú· Ôχ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠۋÌÂÚ· ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÁηÏ› Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÒÔ˘ ¿Ï˘ ηٿ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √.Δ.∞. ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Û ÎÔÈÓ‹ Û‡Û΄Ë, ÊÔÚ›˜ Î·È ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›·, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ̤ˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÓÔÌÈο ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË

™˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ π¢∞à ¢.∂.

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜

™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô

μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Â›¯·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ (π¢∞à ¢.∂.), ÔÈ ÔÔ›Ô ÙÂÏÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂͤıÂÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÂÎÙÂÓÒ˜ ÙË ÓÔÌÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ™Â Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ›¯·Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο Ò˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌÈο. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì-

‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰‹ÏˆÛÂ: “™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ì Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÚÒÙÔÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· Î·È ı¤Ï·Ì ӷ ‰Ô‡Ì ·fi ÙË ÓÔÌÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο ›¯· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙË Áӈ̿Ù¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÔÏfiÁÔ˘ ª·Ú›·˜ ΔÛ›Ú· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ· Ó· Â›Ó·È „‡¯Ú·ÈÌÔÈ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ηӤӷ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Û ηӤӷ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î·Ì›· ·Ô‰Ô¯‹ η̛·˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ı· Â›Ó·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ·Ó Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î¿ÎÈÛÙË” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ª·ÓÈÙ¿ÎË fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ Û ¤Ó· fiÛÙÔ, Ô Î. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ù¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Â̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌÈο. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û οÔÈ· ΛÓËÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Í·Ó·‚ÚÂıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· 33 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ·Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È 40. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

£∂ª∞Δ∞ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Ë ÙÔÔ-

ı¤ÙËÛË ‰ÈÏÒÓ Ù˙·ÌÈÒÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ¤ıÂÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ 15ÌÂÏÒÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËηÓ. ™ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù· 3Ô Î·È 5Ô °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· μfiÏÔ˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂÙ¤‚ËÎ·Ó Â˙‹ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¤ÁÈÓ Û Ôχ ηÏfi Îϛ̷ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, “Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ›¯·Ì ÌÈ· Ôχ ÁfiÓÈÌË Û˘˙‹ÙËÛË. ªÔ˘ ¤ıÂÛ·Ó Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó Î·È ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ›Ûˆ˜ οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· Ù˙¿ÌÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ‰ÈÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· μfiÏÔ˘ ı· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· 44 ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ÈÂÚ·Ú¯È΋ ‰ÔÌ‹ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË

ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ı· ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó Ù· 44 ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È΋̷ٷ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ù˘ ·¿Ù˘, Ù˘ ·¿Ù˘ ̤ۈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·Ú¿ÓÔÌ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·›ÁÓÈ· Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

● ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ›¯·Ó ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ӷ ˆ˜ “Ì›ÓÈ Î·˙›ÓÔ” fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ

ÙˆÓ ˘·ÈÙ›ˆÓ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÚÔËÁ‹ıËΠÔχÌËÓË, ÌÂıÔ‰È΋ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ¢È·ÎÚÈ‚ÒıËΠfiÙÈ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›¯Â Û˘ÛÙ·ı› Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒıËΠÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì οıÂÙË ÈÂÚ·Ú¯È΋ ‰ÔÌ‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û‡ÓıÂÛË, ÂÓÒ Ù· ̤ÏË Ù˘ ›¯·Ó ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 34, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¿ÓÙÔÙ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÂÍ·¿ÙËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ú¯Èο, ̤ۈ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, Ù‡Ô˘ “ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·” , Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ “·Ú¿ÓÔÌÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·” , ηıÒ˜ ÂÍ··ÙÔ‡Û·Ó Ôϛ٘ Î·È ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó

·Ú¿ÓÔÌ· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜, ̤ۈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜, Û ·ÁÒÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È Í¤ÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

¢›ÎÙ˘Ô ¤ÍÈ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ °È· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘, Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÙ·Ó ‰›ÎÙ˘Ô ¤ÍÈ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (“internet cafe” Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚȘ) ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¢ÈˆÎÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ·, “Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜” , Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ οÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ÌÂÚ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Û·Ó, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ, ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Ù· ·-

Ú¿ÓÔÌ· ·›ÁÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù¤ÙÔÈ· ˘Ô‰ÔÌ‹ (˘·ÏÔ›Ó·Î˜ ÛÎÔ‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜, ‰ÈϤ˜ fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ·ÓÙ›ıÂÙË ÊÔÚ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜), ÒÛÙÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È “ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ·” . Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ӷ, ˆ˜ “Ì›ÓÈ Î·˙›ÓÔ” fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ¶·Ú›¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜-·›ÎÙ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ, fiˆ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÔ¯¤˜, fiˆ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·Ê¤, ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Î·È Ê·ÁËÙfi. ∂ÈϤÔÓ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÏ·ÙÒÓ, ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Û·Ó ÎÏËÚÒÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ (·fi 5.000 - 15.000 ¢ÚÒ). π‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘, ȉ›ˆ˜ Ù· ·Ú¯ËÁÈο, ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· “ÚÔÛÙ·Û›·˜” . ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÏϤ˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ¿ÏÏ·˙·Ó Û˘Ó¯Ҙ, ÂÓÒ ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó “‰Ëψ̤Ó˜” Û ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·. ◊Ù·Ó È‰È·ÈÙ¤Ú· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜

ÙÔ˘˜ Â·Ê¤˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û˘ÓıËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ “ÎÒ‰Èη” Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, Û ̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ô “·Ú¯ËÁfi˜” Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì·˙› Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì¤ÏÔ˜ ÚÔ¤‚Ë Û ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ·ÙfiÌÔ˘, Ì ‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÌÂıfi‰Â˘Â ÙÔÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi ÂÁÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Û „˘¯È·ÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÓÔÌfiÙ˘˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û ·Ôı‹ÎË, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. μÚ¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: * ¶¤ÓÙ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì¿Úη˜ BMW, MERCEDES, NISSAN, VW ÎÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ·Í›·˜, * ‰‡Ô ÛοÊË, ·fi Ù· ÔÔ›· ¤Ó· Ù·¯‡ÏÔÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ Î·È (1) ÊÔ˘ÛΈÙfi Ù·¯‡ÏÔÔ Ì‹ÎÔ˘˜ 8,5 Ì., Ì ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ 300HP Î·È 9,9HP, * ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ‰È·Î›ÓËÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ‡„Ô˘˜ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, * ¤ÁÁÚ·Ê· ηÙÔ¯‹˜ ¿˘ÏˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ,

* 194 Ï‹ÚË Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ì ٷ ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Ù˘¯ÂÚ¿ ·›ÁÓÈ·, * ÙÚÂȘ ÊÔÚËÙÔ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, * οÌÂÚ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜, ‚›ÓÙÂÔ, ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ›‰Ë, * ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 280.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, * ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 248 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ 140 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ∫·Ó·‰¿, * 47 ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ ∞ÁÁÏ›·˜, * Ì›· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, * ‰‡Ô Ô‰‹Ï·Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜, * Û˘Ì‚fiÏ·È· ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, * 17 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È * Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ οÓÓ·‚˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 265,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·ÔÎfiÌÈ˙·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ˙Ô‡Û·Ó ÔÏ˘ÙÂÏÒ˜ Î·È ·ÁfiÚ·˙·Ó ·ÎÚÈ‚¿ ·Î›ÓËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÛοÊË. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÊfiÚÔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ∫Ú·ÙÈΤ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È·‰Èηۛ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜.

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂§.∞™. ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Û ·¿Ù˜ ̤ۈ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È “ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ∞Ï·Ì¿Ó·, “‡ÛÙÂÚ· ·fi ¢Ú›·˜ Îϛ̷η ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο 87 ·ÙfïÓ. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È΋̷ٷ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ù˘ ·¿Ù˘, Ù˘ ·¿Ù˘ ̤ۈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·Ú¿ÓÔÌ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·›ÁÓÈ· Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Û μfiÏÔ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û˘ÓÔÏÈο 44 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 26 Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓÒ ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·Ú¯ËÁÈο Ù˘ ÛÙÂϤ¯Ë. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ “·Ú¯ËÁfi˜” Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô “˘·Ú¯ËÁÔ›”, 34¯ÚÔÓË Ë̉·‹ (·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡) Î·È 39¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 18 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È “·›ÎÙ˜” Ô˘ ηÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú¿ÓÔÌ· Ù˘¯ÂÚ¿ ·›ÁÓÈ·. ∞fi ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ¿ÏÏ· Ô¯ÙÒ Ì¤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηٷʤڷÌ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÛÙ· ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· “ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó” ·Ú¿ÓÔÌ·, ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, ÂÓÒ ·ÔÛÙÂÚÔ‡Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ·fi fiÚÔ˘˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” . °È· ÙËÓ Ï‹ÚË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ fiψÓ

ª∂Δ∞ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜, Ë ¢ËÌfiÛÈ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· (¢.√.À.) μfiÏÔ˘ (∞’-μ’) ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘ Ô˘ ·ÔηχÊıËÎÂ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ. O ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’) ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ “ÂÁÎÂʿψӔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ Ù˘ ̤ÚÔ˘˜, Ó· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙËı›, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ôηχ„ÂȘ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿و̷, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·-

∂ÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÓ‰Âϯ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Û ‚¿ıÔ˜ 10ÂÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ̤ӈÓ

∏ ∂ÊÔÚ›· “ÍÂÛÎÔÓ›˙ÂÈ” ÙÔ Î‡Îψ̷ ÙÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘ fiÎÚ˘„Ë ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Í¤Ï˘Ì· “Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” . √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ı· “ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘Ó” ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ‰fiıËÎÂ, fiÏ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ “ÂÁÎÂʿψӔ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Û ‚¿ıÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂηÂÙ›·˜. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÓÂȘ .¯. ÂÈÛfi‰ËÌ· 5.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ Ì ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û٤ϯԘ Ù˘ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘

● ŒÏÂÁ¯Ô ÁÈ· “ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” Î·È ¿ÏϘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ı· οÓÂÈ Ë ¢.√.À. μfiÏÔ˘ (∞’-μ’) ÛÙÔ˘˜ “ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘˜” ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜

·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘, ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ˆÏ‹ÛÂˆÓ (¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∂ 3 Î·È ∂ 9). ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Î·È ˆ˜ ÌÈÎÚfi η˙›ÓÔ Ì ηıÔÏÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÌϤÎÂÙ·È Û ·¿Ù˜ ̤ۈ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘¯ÂÚÒÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. “∂ÁΤʷÏÔ˜” Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ʤÚÂÙ·È 37¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÔÈÓÈÎfi ÌË-

ÙÚÒÔ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÙ¤ÏÏÔÓÙ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î.¿. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ 87 ·ÙfïÓ, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÊfiÚÔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 10.000.000 ¢ÚÒ. ªfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ı· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¢∂À∞ªμ

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂∫∞

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ŒÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi

™Δ∏¡ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ

ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 9,30 ÙÔ Úˆ›, ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ, Ì ı¤Ì· “À‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: ÀÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜”. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢/ÓÛ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î.μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ú·Ô˘Ï‹, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ ΛÌÂÓÔ-·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞ÛÙÈÎÒÓ À‰¿ÙÈÓˆÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ A. Grohman. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÁfiÓÈÌÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÎÔ‡ÂÈ, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÂÎÙfi˜ ·fi Û‡ÓÓÔ̘, Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¿ÏψÛÙ Á›ÓÔÓÙ·È. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 09:30-09:50 ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ›. 09:50-10:00 ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜- ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™. ¢∂À∞ªμ - ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË. 10:00-10:15 “¶ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ηٷӿψÛ˘”. ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢/ÓÛ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ Î·È ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ú·Ô˘Ï‹. 10:15-10:30 “∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘‰Ú·ÁˆÁ›ˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ”. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢∂À∞ªμ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÈʤÏ˘. 10:30-10:45 “¶ÔÈfiÙËÙ· fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ”. °ÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢∂À∞ªμ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÏÈÔ‡. 10:45-11:00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·. 11:00-11:15 “ÀÁÈÂÈÓfi ÓÂÚfi Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ¯ÏÒÚÈÔ. ™˘ÓÔÙÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ”. ∫›ÌÂÓÔ-·Ú¤Ì‚·ÛË ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ηıËÁËÙ‹ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤· Grohman. 11:15-11:30 “¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘”. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚÔÁÚ/ÛÌÔ‡ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢∂À∞ªμ Î. °. ∫ÔÌÓËÓ¿Î˘. 11:30-11:45 ∂ÈÛ‹ÁËÛË Δ∂∂, Î. μ·Û›Ï˘ ¶··˙‹Û˘ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. 11:45-12:00 ∂ÈÛ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. 12:00-13:00 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ- ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ- ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ.

Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ À¶∂∫∞, Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÎÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î. ™Ù·‡ÚÔ ∫·Ï·Ê¿ÙË, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi À¶∂∫∞ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ §È‚ÈÂÚ¿ÙÔ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi À¶∂∫∞, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÙÔ Á.Á. À¶∂∫∞ Î. ™ˆÎÚ¿ÙË ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂.

Δ

™ÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘, ηÏ› ‰Â ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ı ·Ó·Áη›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. “™Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ·˘Ù¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, “Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ˘fi ηٿÚÙÈÛË ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‹‰Ë ÚÔ˜ ÙÂÏÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì” , Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, “fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, Ô˘‰¤ÔÙ ٤ıËΠ٤ÙÔÈÔ ı¤Ì·, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ó¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ Ï¿‚·ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ·fi„ÂȘ ‹ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ·fi

● ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘

Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Â›‰Ô, ÁÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘fi ¤Î‰ÔÛË ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ÚÈÓ ·˘Ùfi ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÛÙȘ Ôԛ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, “·Ó·-

ʤÚıËΠfiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ Î·È fi¯È ·˘ÙÒÓ Î·ı’ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÂÈ¤‰ˆÓ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·Ó·Ï˘ÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ıÔÏfi ÙÔ›Ô Î·È Â‡ÏÔÁË ·ÓËÛ˘¯›·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ “ıˆÚԇ̠·‰È·ÓfiËÙÔ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfi-

ÏÔ˘, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÔ‚·Úfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Ì οı ̤ÛÔ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Ô˘ ÌfiÓÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” . ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ “fiÙÈ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ¿Ú¯ÈÛ ‰Â Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ “Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿” ·fi ÙÔ 2006, fiÙ·Ó Î·È ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· fiÚÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ˙˘ÌÒÛÂȘ, ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ À¶∂∫∞ ηٷʤڷÌ ӷ Â·Ó·Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶.¢. ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘, Ì Úfi‚ÏÂ„Ë Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∑√∂, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÎÙÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ”. ∫·È ηٷϋÁÂÈ: “§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ”.

∞ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÚÈËÌ¤ÚˆÓ Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¡∞ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù¿ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi fiÏÂˆÓ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “City Break” , ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙÔ 2013. π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ΢ı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÚÈË̤ڈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙ÈÒη “Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠȉ·ÓÈÎfi˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” , ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô Ï‹Ú˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‰ÈÂıÓÒ˜, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi fiψÓ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·Ó¿-

● π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ΢ı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

Ù˘Í‹ ÙÔ˘. √È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ϤÔÓ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi fiÏÂˆÓ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ City Break, fiˆ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ fiψÓ, ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ fiÏ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·Ó·„˘¯‹˜, Ô Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ô ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη “·¤Û·Û ٷ ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ηıÒ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠȉ·ÓÈÎfi˜” . ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £¤ÎÏ· ∫·Ì̤ÓÔ˘. √ Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô‡Ì η-

Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ. ∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔÛˆÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ÕÔ„‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ì Û ÔÏϤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, fï˜ Ó· Ù˘ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ¤ÓÙ˘Ô Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰‹Ì·Ú¯Ô˘, Ô˘ › fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÈ· ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ Ù˙›ÚÔ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ô μfiÏÔ˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Û fiÏË City Break. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ̤ۈ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÚÈ‹ÌÂÚ· ·fi‰Ú·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰Ôı› Û‡ÓÙÔÌ· Ï‹Úˆ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë Î. ª·ÚÙ˙ÈÒη. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

¡¤Ô ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙËÓ ∂∫¶√§ ¡∂√ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙËÓ ∂∫¶√§, Ô˘ ·fi ¯ı˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÂÏ›‰·. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫¶√§ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÷Ϥ‚·, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜” º›ÏÈÔ˘ Ëڷ Î·È ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∫∂∫∞¡∂ª Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·fi ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì·. ∞fi ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Îϛ̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÚԤ΢„ ˆ˜ Ë ∫∂∫∞¡∂ª, Ë ÔÔ›· Î·È Î·Ù›¯Â ÙÔ 8% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ∂∫¶√§, ηıÒ˜ Â›Ó·È ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜” Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ “∞ÁÚÈfiϢΘ”. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, Ë ∂∫¶√§ ÂÚÓ¿ Û Ӥ· ÂÔ¯‹ Ì ·ÚÈÔ Î·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ÙfiÛÔ Û ÙÔÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷Ϥ‚·˜ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜. ªÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜”, Ù· ‰›· ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ∂∫¶√§ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÂÓÒ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˘˜”. ∂›Û˘ Ô Î. ÷Ϥ‚·˜ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ·fi ÙËÓ ∂∫¶√§ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ECTN, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¤Ú¢ӷ˜, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È Î·Ï‹˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Î.¿.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ √ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉËψÛË-Û˘˙ËÙËÛË Ì ı¤Ì·: “™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈη Î·È ÂÚÁ·Ûȷη ‰ÈηȈ̷ٷ ÌÂÙ· ÙÔ 3Ô ÌÓËÌÔÓÈÔ”. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È Ô ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ∞ÙÙÈ΋˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ΔÂÌÔÓ¤Ú·˜, ÓÔÌÈÎfi˜, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ı¤Ì·Ù·. ΔÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞-∂∫ª ª·ÁÓËÛ›·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ¯ı˜ ÛÙËÓ øƒ§

Õ

™Ù· 98 ·Ó‹Ïı·Ó Ù· ·È‰È¿ ·fi ¿ÔÚ˜ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ˘·ÚÎÙfi Úfi‚ÏËÌ· ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ›Ù Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ›Ù Ù˘ η΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, Í·Ó·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜, ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ› ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜” .

∫§πª∞ ·Ó·ÛٿوÛ˘ Î·È ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √∂¡°∂, fiÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ Ó¤· Û˘Ó¤Ï¢ÛË. √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂™À Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ë Ï›ÛÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Î·Ó Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÚÂÌ› ˘fiıÂÛË Â›Ù ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ›ÙÂ Î·È ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó·. ∂›Û˘ ·ÊÔÚ¿ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ›Ù ·fi ·ÛıÂÓ›˜, ›ÙÂ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÁÈ· ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ŸÛÔÈ ÌÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 75% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ›Ù ·fi ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ù ·fi Ù· ÂÈı·Ú¯Èο fiÚÁ·Ó·. ŸÌˆ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ì ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ∂™À Â›Ó·È Ì·˙› Ì ٷ... ÍÂÚ¿ Ó· Î·Ô‡Ó Î·È Ù· ¯ÏˆÚ¿, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ù ¤¯Ô˘Ó ηÙËÁÔÚËı› ¿‰Èη ›Ù ÂÎÎÚÂÌ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ·Ï‹ ηÙËÁÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı›. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÛÂȘ Â›Ó·È ‰›Î·È˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ: Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ı· ‰È·Ê·ÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Î. ¡›ÎÔ˜ ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

º.™.

Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ Î·È ªÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, fiˆ˜ Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ªÔÓ¿‰· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ¢∂¶∞¡√ª, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”.

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¡ÙfiÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ‰‡Ô ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢∂¶∞¡√ª, ηıÒ˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÂÓÒ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, ÂÓÒ, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰¤Î· Ì‹Ó˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ı· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙ› ÚÒÙ· Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ª·È¢ÙÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜, ÒÛÙ ÂΛ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÚÈÔ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞.

°È·ÙÚfi˜ ÛÙËÓ øƒ§ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ¯ı˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÌÂ

‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ıËÙ›· ›¯Â Ï‹ÍÂÈ. ŒÙÛÈ Ë ÁÈ·ÙÚfi˜-·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙfiÌÔ˜ Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿ ·Ó¤Ï·‚ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ £ÒÚ·ÎÔ˜ “∏ ™ˆÙËÚ›·” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ Ë Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘ÚÙ¤ÏË - •Ô˘Ú‹ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó¤Ï·‚ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÛÙÔ ∞ÓÙÈηÚÓÈÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “£Â·Á¤ÓÂÈÔ” .

√È Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜

● Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ·Ï·È¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰¤Î· Ì‹Ó˜

ÂȉÈÎfiÙËÙ· øƒ§, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ∫ÏÈÓÈ΋ ·˘Ù‹ ¤ÌÂÈÓ Ì ¤Ó·Ó ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÁÈ·ÙÚfi øƒ§ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¡ÙfiÎÔ˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ô˘ ‹Úı ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, ı· ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤-

ÓˆÓ, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿. ∞˘Ùfi ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

¢ÈÔÈ΋ÙÚȘ ÔÈ Î.Î. ∫·Ú¿ Î·È ∫Ô˘ÚÙ¤ÏË ¢‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ‰ÈÔÈ΋ÙÚȘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û ı¤ÛÂȘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È-

ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ, Á›ÓÂÙ·È ¿ÚÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·ÂÈÒÓ Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ª·˝Ô˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› e-mail ÁÈ· ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ÏËڈ̋ ÙÔ˘ Ì‹Ó· πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· πÔ˘Ï›Ô˘. ∂›Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ıˆÚԇ̠fï˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂∫¶À, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ” . ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶ÂÚ›Ô˘ 50 Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË

∞ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ¶∂ƒπ¶√À 50 ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÂÚ›Ô˘ 98 ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ °È·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, Ô˘ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ, ηıÒ˜ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó 50 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘. ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÚ›ÛÙËΠ¤Ó· ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ. ¢‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó, ÚÒÙÔÓ, Ô ÙfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ÛÙÔ˘˜

● ¢‡Ô ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚ›Ô, ÚÒÙÔÓ, Ô ÙfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘

Ôϛ٘. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ Ì ٷ ȉȈÙÈο È·ÙÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ó¿ÁÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ·fi ÔÏϤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·” .

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ › ˆ˜ “ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘” . ªfiÏȘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ π·ÙÚ›Ԣ ·fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÚÔ¤‚Ë ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË:

“√ÏÔı‡Ìˆ˜ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÌÂÚ›ÛÙ·ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜, Ù¤ÙÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó Ù· ·ÛÙ›ÚÂ˘Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ „˘¯‹ Î·È ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ™Ù·ıÌfi ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi º·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ϤÔÓ, ÌÈ· ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÂÓfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Â›Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi π·-

∞Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ∂™À

ÙÚÂ›Ô Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘”.

∂Ì‚ÔÏÈ¿ÛÙËÎ·Ó 98 ·È‰È¿


ª·ÁÓËÛ›· 16 ∂§∞™: ºıÔÚ¤˜ Û ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ™Àªºø¡∞ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞-

ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 14.00 ÒÚ· Ù˘ 10-12-2012 ¤ˆ˜ 18.00 ÒÚ· Ù˘ 12-12-2012 ÛÙÔ μfiÏÔ, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ÁÚ·Ê›· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô Î·È ÚÔͤÓËÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÌÔÁÈ¿.

√ ¶. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ÃÚ˘-

Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: “∞Ú¯Èο ÙÔ ·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ·Ú¿ÓÔ̘ ·ÓÙÈÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, Ô˘ ÌÂ Û˘Óԉ›· ª∞Δ, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ÙËÓ ΔÔÈ΋ Ì·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ fï˜ ·ÔÛfi‚ËÛ οı ٤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ŒÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÂÓ ÙË ·Ô˘Û›· Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚fiÏÂ˘Â Î·Ï‡ÙÂÚ·. ÷ڿ̷ٷ ΔÚ›Ù˘, Ì “ı¿ÚÚÔ˜” Î·È “ÙfiÏÌË” ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ηٿÌÂÛÙ· ·fi... ÛÎÔÙ¿‰È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì·˜ ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÊÔ‡ ¤Î·Ì„·Ó ÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‰‡Ô ο‰ÚˆÓ Î·È Ì›·˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ·˜ ͤÛ·Û·Ó ÙËÓ “Ï·˚΋ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ‹” ÛÙ· 3,5 ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ· Ô˘ ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó ·ÔÛ‚Ôψ̤ӷ ÙË Ï˘Û۷Ϥ· ÙÔ˘˜ Ì¿¯Ë Ì ÙÔ “Û‡ÛÙËÌ·” . ΔfiÛË “·ÓÙ›ÛÙ·ÛË” Î·È “Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ·” ηÈÚfi ›¯·Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ! ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘, ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ì·˜ Î·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ›¯Â ʤÚÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË 15 ̤ÙÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂӉȿÌÂÛË Ê‡Ï·ÍË, ÁÈ·Ù› ¿Ú·Á ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ûı¤ÓÔ˜; ¡· ͤÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ıÚ·Û‡‰ÂÈÏÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Î¿ı ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·, fiÙÈ fiÛÔ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· Ì·˜ ¯Ù˘Ô‡Ó, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Ù›ÏÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ™ÙË ‚›· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿Ì Ì ̷˙È΋ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÚÔ‡¯ˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ Úˆ› ÛÙË ı¤ÛË “∞ÚÁÒ” ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·” .

™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË ™Δ√¡ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô ¶ÈÛÙˆÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ª·ÁÓËÛȷ΋ ¶›ÛÙË, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠۯÂÙÈο, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÍÂϤÁË ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÈ¯. ™·Ófi, °. ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹ Î·È ª·Ú›· ¡fi¯Ô˘. ∂›Û˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ı· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ÚÁ·Û›·

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÙ·ÌËÓ›Ù˜

¡

· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÂÓÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÙ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. Ãı˜, 300 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ÚÁ·Û›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∂Λ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·, ÂÓÒ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÀËÚÂۛ˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 1.600 ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ÚÁ·Û›·. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÔÈ ÂÓÙ·ÌËÓ›Ù˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô¿Ó· Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¤ÓÙ·ÛË Ì ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∑‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·, ηıÒ˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi 5% Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË °™∂∂ Î·È ÙÔ ∂∫μ ·fi ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜, ‰ˆÚÂ¿Ó Î¿ÚÙ· ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ (̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ) Î·È ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ¿-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÂÓÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜

‰ÂÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, Ì Ï‹ÚÂȘ ·Ô‰Ô¯¤˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó. “Œ¯ˆ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ۇ̂·ÛË Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¤¯ˆ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ªÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ÔÛÔÛÙfi 5% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ì·˜ ı· ¿ÂÈ ÛÙË °™∂∂ Î·È ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÛˆÌ·Ù›· ÂÚ-

Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÁÔ‰ÔÙÈο ۈ̷Ù›·” ηًÁÁÂÈÏÂ Ë ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË. ∏ ∂˘ÚÒË, ÙfiÓÈÛÂ, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ̠ÔÈÔ ‰Èη›ˆÌ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ 5% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “˘‹ÚÍ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·Ì‹Ó˘Û·Ó fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤-

¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Ô Ì‹Ó·˜ ··Û¯fiÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ì ȤÛÂȘ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÂÚÁ›·, ÙÒÚ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·. ™Â fi,ÙÈ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ı· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ŒÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ηÏfi Îϛ̷ Î·È ı· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹. ∂›Ó·È οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ª·˙› ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ Î·È ı· ȤÛÔ˘Ì ÙË °™∂∂, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÒÛÙ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ, Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ˆ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ η-

∂∫μ: ªfiÓÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ π¡∂/°™∂∂

™ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ “ÌÏfiηÚ” Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ 5ÌËÓÈÙÒÓ Δ∏¡ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ π¡∂/°™∂∂, ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ·fi ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ π¡∂/°™∂∂, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ̋Ó˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÔ¯ÈÎÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ π¡∂/°™∂∂. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó

¿ÌÂÛ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ¯ı˜ Ì ÙÔ π¡∂/°™∂∂, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi ÙÔ ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™˘Ó¤ÂÈ· ›ӷÈ

Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. “¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ “ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ì Ì ÙÔ π¡∂/°™∂∂ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘

ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ·fi ÙÔ π¡∂/°™∂∂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ·fi ÙÔ π¡∂/°™∂∂, Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¢‹ÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. “ø˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. μ·ÛÈÏ›Ԣ “Û˘ÌʈÓԇ̠·fiÏ˘Ù· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ÙÔ Ì‹Ó· fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ó· ÌËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂÓÙ·ÌËÓÈÙÒÓ Î·È ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ ÂÔ¯ÈÎÔ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ˘ËÚÂÛȷο Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È fi¯È Ì ٷ ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ì ηٷÓfiËÛË, Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·ÎÚ·›Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙË ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ˘‹Ú¯Â ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Ì¤ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ˘ÔÌÔÓ‹ ·’ fiÏÔ˘˜. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ “ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ π¡∂-°™∂∂ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ”.

ΔÔ π¡∂-°™∂∂ ∞fi ÙÔ π¡∂/°™∂∂ §¿ÚÈÛ·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ¤ÁÈÓÂ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÌËÓÈÙÒÓ Î·È ¤Ï·‚·Ó Ù· 625 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˆ˜ 5% Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË, ·ÊÔÚ¿ ‰·¿Ó˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·‡ÍËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜

™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ “΢‚ÂÚÓÒÛ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ‰È¿ Ù˘ ÊÔÚÔ·Ú·Á‹˜, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ “‚ÈÔÏ›” fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÏÂËÏ·Ù› ÙÔ ÂÓȯÚfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ‚¿Ú‚·Ú˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÊÙˆ¯‹ ·ÁÚÔÙÈ¿, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ··Ú¿‚·ÙÔ˘ ηÓfiÓ· Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¡¢ - ¶∞™√∫ ¢∏ª∞ƒ “ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” . √È ÊÙˆ¯Ô› ·ÎfiÌ· ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› Î·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ (‚Ϥ ÌÔÓÔÒÏÈ·) ·ÎfiÌ· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ì ·˘Ù¿ Ù· Ó¤· ÊÔÚÔ·Ú·¯ÙÈο ̤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ªÂ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô Ï·fi˜ ÛÙÔ 97% Î·È Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ· ÛÙÔ 3% ‰Â›¯ÓÂÈ Î·ı·Ú¿ ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË - ∂∂ - ∂∫Δ Î·È ¢¡Δ “ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰˘ÌÔ” ·˘Ùfi Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙÔ Ï·fi. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ Ì·˜ ÛÙȘ 20 ¢ÂΤ̂ÚË 2012 Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ 11 .Ì. ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÏÔÈ Ì·˙› fiÙÈ ‰ÂÓ Û·‚Ô˘Ì ÙÔ ¿ÛÚÔ Ì·˜ ÎÂÊ¿ÏÈ Û ηÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‚¿Ú‚·Ú˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ·˘ÙfiÓ Î·È ·˘Ù¤˜” .


M·ÁÓËÛ›· 18 √ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·-

ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ Û ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ı¤Ì· “¢È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜” ηٷı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÁËı› Ë ·ÚÁ›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Û·˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ ·fi ÙÔ 2005. Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 05.00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 21.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ. ŸÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ (ÓËÛÈ¿ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜), Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ‹‰Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ. 2. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÓÙfiÌÈÓÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÈÛÔÚÚÔÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÔÓÔÒÏËÛ‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ı· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÏËÛ›·ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ŒÏÏËÓ·. 3. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Î·È ÌÈÎÚÔÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÔÏÏÔ› ‰Â ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ. ŒÙÛÈ fiˆ˜ Ù›ıÂÙ·È, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÚÈ̇ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È Â‡ÚˆÛÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 4. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓÔ: ¶ÚÔÛ·‡ÍËÛË 75% Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛË ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ·Ó¿·˘Û˘ (ÚÂfi) Û ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ªfiÓÔ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È ¿Ú· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌfiÓ˜ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ∏ ÂÈϤÔÓ Ë̤ڷ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·‰È·Ó›ÌÂÈ ÙËÓ ‹‰Ë ÌÂȈ̤ÓË ›Ù· ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∂ÎÌ›ÛıˆÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ

∂§ª∂

ƒ‡ıÌÈÛË ‰·Ó›ˆÓ ·fi ¢. ™ÎÈ¿ıÔ˘

∫¿ÏÂÛÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜

ËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Î·Ù¿ ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ‰·Ó›ˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2.119.271 ¢ÚÒ, Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ (∫∂º), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÓÔÏÈο ‰·Ó›ˆÓ, ‡„Ô˘˜ 2.119.271 ¢ÚÒ. ΔÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ, ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο, ‰¿ÓÂÈÔ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1.251.000 ¢ÚÒ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ›· ‡„Ô˘˜ 753.000, 105.000 Î·È 10.271 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ÂÙÒÓ, Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÙfiÎÔÈ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË ÌÈÛ‹ ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Û˘˙‹ÙËÛË. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤ÚÂ ӷ Û˘˙ËÙËı› Û ٷÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. “ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ϤÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ªÔÛ¯·‰Ò ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË “ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ì ·›ÙËÌ· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÓÔÏÈο ‰·Ó›ˆÓ Ì·˜ ÛÙ· ÔÎÙÒ ¤ÙË. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÌÈ· ¢ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. ÕÏψÛÙÂ, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¤Ï·‚·Ó ÔÏÏÔ› ¢‹ÌÔÈ Ù˘

¯ÒÚ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, ηıÒ˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÍÈ Â˘ÓÔ˚Îfi ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ Ù˘ ÌÈÛ‹˜ ÔÛÔÛÙÈ·›·˜ ÌÔÓ¿‰·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ ÙË Ì›ÛıˆÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ (∫∂º), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “∞Ú¯È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ªÔÛ¯·‰Ò ΔÛÔÏÔ‚›ÎÔ˘ - ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË “‹Ù·Ó ÙÔ ∫∂º Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ Ô ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ-

ÎÚfi˜, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫∂º ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ 80 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠ϤÔÓ ÛÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∫∂º. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫∂º ÛÙÔ ÓËÛ›, ‰ÈfiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ٷϷÈˆÚ›· Î·È ¤ÍÔ‰·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ™ÒÌ· ·Ô‰¤¯ÙËΠÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ê·Î¤ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞), ‡„Ô˘˜ 4 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ‰Ú¿ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50.000 ¢ÚÒ.

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿

™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶∞ƒ√À™π∞™Δ∏∫∂ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙË °ÏÒÛÛ· ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‚ÈÒÛÈÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔ˘fiÓÈ·. √È ÙÂÏÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›-

ΈÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∫·ıȤڈÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ıÂÏÎÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∫·ıȤڈÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÂÈı˘ÌËÙfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜. μÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÒÛÙ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ‹‰Ë ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ Ó· ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ó· ÙË ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ıÂÏÎÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. ¢È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ. ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡

ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·. √ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó: ™ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯ˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Û ۯ¤ÛË Î·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙË Êı›ÓÔ˘Û· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÁÓÒ-

ÛˆÓ, ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ™ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙÔ “¿ÓÙÚÂÌ·” Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ” 2013 2014: ΔÔ ÂÎÙˆÙÈÎfi ÎÔ˘fiÓÈ “¶¿Ì ™ÎfiÂÏÔ” Ô˘ ‰È·Ù¤ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤ÚÛÈ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÈÏÔÙÈο ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙ›Ù˘· Î·È ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜. ∂ÎÙ‡ˆÛË 50.000 ηÚÙÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È 10.000 ·ÁÁÏÈÎÒÓ.

∫∞§∂™ª∞ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·ˇı˘Ó ÌÂ

·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ Ì·ı‹ÙÚÈ·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “¤Ú· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÔÏ›· Ì·˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ¤¯Ô˘Ó Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ô˘ ¿ÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. ΔÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ÛÔ‚·Úfiٷ٘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜. 1) √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ‰‡Ô ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÓ‹ÏÈη ·È‰È¿ ¤ÁÈÓ ·Ó¿‰Ô¯Ë ÂÓfi˜ ÔÏ˘·Ó¿ËÚÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™‹ÌÂÚ· Ô ÌÈÎÚfi˜ º Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ÌÈÎÚfi˜ º ¿Û¯ÂÈ ·fi ÙÔ Ôχ Û¿ÓÈÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ, ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ˙ˆÙÈο fiÚÁ·Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· „˘¯Ôۈ̷ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔηٷÛÙ·ÛȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞, Û ÂȉÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù·Í›‰È ÎÚ›ÓÂÙ·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÌËÙ¤Ú·˜ - ·Ó·‰fi¯Ô˘ ›ӷÈ: 89826565-7 ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ˘ (‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ª... ¡...). 2) ª·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ 3Ô˘ °∂§ μfiÏÔ˘ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÁ¯Â›ÚËÛË. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ›ӷÈ: 267/709184-28 Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ª... °...). ΔÔ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi, ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜”.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ ∂º∂Δ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· 9 ÒÚ˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψً Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∞ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó, ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÔıË·ԢÓ, ÌÂٷʤÚÔ˘Ó, ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÙÚfiÊÈÌ· ‹ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÚÔʛ̈Ó, ÙË Ì·˙È΋ ÂÛÙ›·ÛË Î·È ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋ ‹ Â›Ó·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ À∞ 14708/28-08-2007/ º∂∫ 1616/8/17/08/2007. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ó· ηÏÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 2421028476 - 2421076050. Δ¤ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈÛÙÔÔ›ËÛË.


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜: √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘

∂› Ù¿ËÙÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‡‰Ú¢Û˘

™∂ ¤ÎÙ·ÎÙË Î·ÙÂ›ÁÔ˘Û·

Δ

Ô ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÌÈÎÚÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ, fiÔ˘ ÂÍ·ÚÙÈÒÓÙ·È ·ÎfiÌË ·fi ÙȘ ˘‰ÚÔÊfiÚ˜, ·Ó Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ 2012, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ªÔ‡Ù· Î·È ÂÓÒ Â›¯Â ÚÔËÁËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ Â› ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘.

™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ ÂÍ‹˜: “∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌË ˘fiıÂÛË. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ̛· ÛÊ·›Ú· Û˘Ó·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·›ÓÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ï˘ı› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ·ÔÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó, ÂȉÈÎÔ› ÎÈ ÌË. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·›ÓÂÈ Û Ï·›ÛÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ·¤Ó·Ë Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ™¯¤‰È· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “Δ· ™¯¤‰È· ·˘Ù¿ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È Î·Ù¿‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ï›ÁÔ Ôχ ÁÓˆÛÙ¿.

Ú·›ˆÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘: “√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô ÓÔÌÒÓ ÙÌ‹Ì· ·fi ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ∫·Ì¿ÚÈ - ∫ÂÚ·Ì›‰È ¤ˆ˜ ƒ·ÎÔfiÙ·ÌÔ” . ∞ÎfiÌË, ı· ÙÂı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ ı¤Ì· ¤ÁÎÚÈÛË ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘: “∂.√. §¿ÚÈÛ·˜ - μfiÏÔ˘: ªÂϤÙË ∞ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ˘” ÚÔÂÎÙÈÌÒÌÂÓ˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ 441.406,51ú (Ì º¶∞). ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ¿Ú‰Â˘ÛË ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÂÓ ¤ÙÂÈ 2012 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿ ÛÙ· ÔÔ›· ·ÎfiÌ· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘‰ÚÔÊfiÚ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ. ∂Ì›˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ÚÔÛ·ıԇ̠̠¤ÚÁ· ÓÂÚÔ‡ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì χÛË Û ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È· ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ‰ÒÛ·Ì ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ Î·È ‹Ú·Ì ·fi ÂΛ 27 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ¤ÚÁ· ÓÂÚÔ‡” .

¡¤· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·-

Û˘ ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ·fi ΔÚ›ÎÂÚÈ ÚÔ˜ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ÁÈ· ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Ï·ÙÂÈÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ¯ÒÚˆÓ ·ÛÊ·ÏÒÓ Û ·È‰È¿ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ∂›Û˘, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ë ÚfiıÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ South East Europe (¡ÔÙÈÔ-·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË) Ì ٛÙÏÔ “MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do It Yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village” ηıÒ˜ Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ LIFE+2012 BIO WASTE, ENERGY BUILDINGS, SMART WATER. ∂›Û˘, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ Â-

°ÂˆÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ∞fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ 48Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ∂.√. μfiÏÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ 42Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ∂.√. μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· Ì ¤ÓÙÔÓ· ηÙÔÏÈÛıËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ì ÛËÌ¿ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ˆÚÈÌ¿ÛÔ˘Ì” ·fi ¿Ô„Ë ÌÂÏÂÙÒÓ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó. ÕÏψÛÙÂ, ¯ˆÚ›˜ “ˆÚÈÌfiÙËÙ·” ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÙÂÚ¿-

ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ¤Ó· ÁËÚ·Ṳ̂ÓÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiÔ˘ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Ï·ÁȤ˜ Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ ηıÈ˙‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ªÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÌˉÂÓÈÎÔ‡˜ ϤÔÓ fiÚÔ˘˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÎfiÌË Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ Î·È ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â˘ı‡Ó˘ Ù˘”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÓÙ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ, ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ·Ú·‰Ôı› ·fi ÙÔÓ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ë ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË “∞ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ 48Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ •Ô˘Ú›¯ÙÈÔ˘” Ë ÔÔ›·, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÂfiÓÙˆÓ ·fi Ù· ·Ó¿ÓÙË Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ú·ÓÔ‡˜ ·fi Ù· ˘fiÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ·fi ηٷÙÒÛÂȘ ‚Ú¿¯ˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ °ÂˆÙ¯ÓÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ ÂÎÔÓÂ›Ù·È Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÔȯ›ˆÓ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ Ì ηٷÛ΢‹ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Á΢ڛˆÓ” . ∂›Û˘ ¿ÌÂÛ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ - ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ 42Ô ¯ÏÌ. Ù˘ ∂√ μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Δπ™ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·-

ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·. ∏ ηٷÛ΢‹ ÌÈÎÚÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ À‰·ÙÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ϤÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ù˘. ªÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈ̘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Ô˘, ÂÏÏ›„ÂÈ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÛÙÚ·Ê› ÛÙȘ ˘‰Ú¢ÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ” . ∏ ›‰È· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ™ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ó¤Ô ˘‰·ÙÈÎfi ·fiıÂÌ· Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ ÂÍ‹˜:

∫·ÙÂ›ÁÔ˘Û· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

1) √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. 2) √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤Ó· 10% ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” .

ªÂ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ÂÈÏ˘ı› ÙÔ ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ·ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ̤ÙÚ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·Ófiڢ͢ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. 3) ∫·Ù·Û΢‹ ÌÈÎÚÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ◊‰Ë Ë ¢∂À∞ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆ-

Ú‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. 4) ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÚËÁÌ·ÙÒÛÂˆÓ Î·È Î·ıÈ˙‹ÛˆÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤ˆÓ ÔÏÏÒÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ı· ÂȉÂÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜.

ΔÔÔı¤ÙËÛË ÎÚ·Û¤‰ˆÓ ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÎÚ·Û¤-

CAFE BAR BISTROT ™. ™˘Ú›‰Ë 77 μfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 22266

e-mail:cafe4epoxes@gmail.com

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎÔÌ̈ÙËÚ›Ô˘ «¡Ù¤ÏÎÔ˘» Û·˜ ‡¯ÂÙ·È Ã·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ °ÈÔÚÙ¤˜ ∞¡¡∞ ¡Δ∂§∫√À

÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 39 ∞ ñ μ√§√™

✆24210 23291

‰ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡.

ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013 Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰Âο‰ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ.

Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘ÁÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: - ¢È¿ıÂÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ¢.√.À. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. - ∂ÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›· ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ΔÚ·Â˙ÈÎÔ‡ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “∞ÔηٿÛÙ·ÛË ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” . - ∂·Ó¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·ÚÈıÌ. 241/2012 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ “ŒÁÎÚÈÛË 1Ô˘ ∞¶∂ Î·È 1Ô˘ ¶∫Δª¡∂ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞ÔηٿÛÙ·ÛË ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¢ËÌ. ™¯. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ ηÙÂ›ÁÔ˘Û·, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 13.30, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ 25Ë ¢ËÌfiÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: 1. ¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∞ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ - πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2011. 2. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË Û¯Â‰›Ô˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2013. 3. ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ∂ÙËÛ›Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢Ú¿Û˘ 2013 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. 4. ∞¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∂ÈÛ΢‹ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”, Ú/ÛÌÔ‡ ‰·¿Ó˘ 6.922,66 ú Ì º¶∞. 5. ŒÁÎÚÈÛË ¶Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” Î·È Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.


M·ÁÓËÛ›· 20 ∞ÓÙ›ıÂÛË Î·ıËÁËÙÒÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Û Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂¡Δ√¡∏ Â›Ó·È Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·

Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫·ıËÁËÙÒÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ¶.∂. (¶∂∫∞°∂¶∂) ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ÌÂÚÈο ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂∫∞°∂¶∂ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· °ÎÚÈÙ˙·ÏÈÒÙË Â›¯Â ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ À¶∞π£¶∞ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ¶.∂. Î. ∫ÒÛÙ· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∂∫∞°∂¶∂: “∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Û ÌÂÚÈο ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∂Î/Û˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ - ∫·ÓÈÔ‡Ú·, ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ∂Î/Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Ù˘ ¶∂∫∞°∂¶∂ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ, Û ÌÂÚÈο ·fi Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ (‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·ÌÈ¿ ÚfiÛÏË„Ë ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ μ’ •¤Ó˘ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ, Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¿ÓÔÌ· ˘Ô¯Úˆı› Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· -Â˘Ù˘¯Ò˜- Û¯ÔÏ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ! √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ™Ô˘‰ÒÓ ¶.∂. Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∂∫∞°∂¶∂ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· °ÎÚÈÙ˙·ÏÈÒÙË, ˆ˜: ·) ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηÌÈ¿ “ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹” ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶∞π£¶∞ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ‚) ÈÛ¯‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Ë Ì ·ÚÈı. º.12/52/63/12873/°1/06-022012 (º∂∫ 253, Ù. μ’) ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË •¤ÓË °ÏÒÛÛ· (°·ÏÏÈ΋ ‹ °ÂÚÌ·ÓÈ΋) Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡. πˆÓ›·˜ Û ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒ√ª∞

flıËÛË ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ

Δ

· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¶ÚÔÒıËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∫∂∫¶∞- ¢π∂∫ Î. ¡ÈÎ. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË, ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒ√ª∞ “ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜”, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·.

¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒ√ª∞ “ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜” Î. ¡ÈÎ. ÃËÓ¿˜, “Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ‹Úı·Ì Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ Î·È ÙËÓ ∞¡∂μ√ ∞.∂. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ÂÎÚfiÛˆ-

Ô˜ ÙÔ˘ ∫∂∫¶∞-¢π∂∫ Î. ¡ÈÎ. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Î·È ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ì·˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ì ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ƒ√ª∞, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¢ڇÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó·˜ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı›˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÓÙ·¯ıԇ̠ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÚÈıÌ› 200 ÂÚ›Ô˘ ̤ÏË Î·È Â›Ì·ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ Û ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÙ¤ÎÓˆÓ, ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Î·È ÙË

ªËÙÚfiÔÏË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÂÈ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Û ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó-

ıÚÒˆÓ ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚ›ÛÂÈ Á‡Úˆ ·fi ÔÚÈṲ̂-

Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷÛÙÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈ̘. ∂ÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÒıËÛË ÛÙ· ̤ÏË Ì·˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ. Δ· ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·”. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

§‹ÁÂÈ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ √°∞, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ √∞∂∂

¢ÒÚÔ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ∞¶√ Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ (fiÛÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ) ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÙÔ˘ √∞∂∂, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. Δ· ÔÛ¿ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ı· ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· 400 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÒÚÔ, Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ηıÒ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ 3, Ù· ¢ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ (400 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘) Î·È ¶¿Û¯· (200 ¢ÚÒ), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ (200 ¢ÚÒ) ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÙfiÛÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¢ÒÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013 ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ Û˘-

ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙȘ 21 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÛÙȘ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û fiÏ· Ù· Ù·Ì›· ı· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ 30 οı ̋ӷ.

§‹ÁÂÈ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √°∞ §‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (√°∞). √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √°∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ‹ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ›ÛÙˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘, ÂÓÒ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ı· ·Ó·ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ¿ÏÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÁÚ·Ê‹˜

Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ.

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·˘ÙÔÚfiÛˆË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‹ Ù· ∂§Δ∞, fiÔ˘ ÙËÚÂ›Ù·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: - ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Δ·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ¢È·‚·Ù‹ÚÈÔ Û ÈÛ¯‡ (ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜). - ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2012. - ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (‹ ‚‚·›ˆÛË ·fi‰ÔÛ˘ ∞ºª).

- √ÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔȯ›Ô, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ Ô ∞ª∫∞ (οÚÙ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‹ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ ‹ Â›‰ÂÈÍË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘). ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘, Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Ô˘ ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. ∏ ·ÔÁÚ·Ê‹ ı· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· οı ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ¯ÔÚËÁ› Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ (·ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË, ÂÍˆÈ‰Ú˘Ì·ÙÈÎfi Â›‰ÔÌ· Î.Ï.). √ √∞∂∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ∞ºª, Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙË ¢√À Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È, ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ‚‚·›ˆÛË ·fi‰ÔÛ˘ ∞ºª. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ∞ÚÈıÌfi ªËÙÚÒÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∞ª∫∞), ÔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÚÒÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â-

˙˜ ‹ Ù· ∂§Δ∞, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘, ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó, ·Ó‹ÏÈη Ù¤ÎÓ· οو ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˘, fiˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÈÌ˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‰ÈηÈÔÚ·Í›·, Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ÛÙ· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. √ √∞∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ¢∏ª√.™.

● 0% ●

˙¿¯·ÚË - ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ ıÂÚÌ›‰Â˜, ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË ● 0% ʈÛÊÔÚÈÎfi Ô͇ ● ● º˘ÛÈ΋ ËÁ‹ ηÊ½Ó˘: ● ∞fi Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÎfiÎÎÔ˘˜ ηʤ ● ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ● ·ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ¶π∫√π¡ø¡π∞™ Δ∏§∂ºø¡∞

6936894871 6989262025 ∂§§∏¡π∫√ ¶ƒ√´√¡


ª·ÁÓËÛ›· 21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™ÙÔ 13Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ì ‚È‚Ï›· Î·È ·È¯Ó›‰È· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·

¶·˙¿ÚÈ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ȉڇ̷ٷ Î·È ¿ÔÚÔ˘˜

ӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ 13Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÊÂÚ·Ó 450 ‚È‚Ï›· Î·È ·È¯Ó›‰È· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·˙¿ÚÈ, ÂÓÒ Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó, ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙ· π‰Ú‡Ì·Ù· “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” , “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԕ , ·ÏÏ¿ Î·È Û οÔȘ ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó 2000 η¿ÎÈ· ·fi ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÂÌÊȷψ̤ÓÔ ÓÂÚfi, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·Ó·‹ÚˆÓ ºıÈÒÙȉ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙ› ·Ó·ËÚÈÎfi ·Ì·Í›‰ÈÔ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ ·˙¿ÚÈ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÚ›Ù˘, ÔfiÙÂ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÔÈ ∂’ Î·È ™Δ’ Δ¿ÍÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Î·È ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô. ∏ ÙÈÌ‹ Ô˘ ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·˙¿ÚÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂Î ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ë ‰·ÛοϷ Ù˘ ¢’ Δ¿Í˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ¯·Ú›˙Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ·Á·Ë̤ӷ, ·ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î¿ÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ôχ˙Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Î·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ˆ˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÎÂÊًηÌ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ

‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· οÔÈ· ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‰Ú¿ÛË ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ, fiˆ˜ ÔÈ ∞ıËÓ¿ °ÎÔ˘Ù˙›ÓË, ∂‡Ë ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˘, ∫ÏÂÔÓ›ÎË ∫Ô˘ÏÔ‡ÚË, ∞-

ı·Ó·Û›· μ·ÏÛ¿ÌË, ∂ϤÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ª·Ú›· ª·ÌϤÎÔ˘ Î·È ª·ÚȷϤÓÓ· ∫ÔÌÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ∞ıËÓ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ʤڷÌ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰È¿ÊÔÚ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ‚È‚Ï›· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ÛÎÔfi. ∫·È ›̷ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘ ÙËÓ

ÚÒÙË Ë̤ڷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·ÁfiÚ·Û·Ó Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ∂‡Ë ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·˙¿ÚÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ‚È‚Ï›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ª·Ú›· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô “∏ ∞Ï›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” , ·ÏÏ¿ Î·È ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ Ë ª·ÚȷϤÓÓ· ÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·˙·ÚÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î··ÎÈÒÓ ·fi ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·Ì·Í›‰ÈÔ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ˆ˜ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì η¿ÎÈ· ·fi ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ·Ó·‹ÚˆÓ ºıÈÒÙȉ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂Ì›˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı‹Î·Ì ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰Ú¿ÛË, ÁÈ·Ù› ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ϤÔÓ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÔχÙÈÌ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ì·Í›‰È· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ªÂ Ù· ÈӤϷ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜

¡¤· fi„Ë ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ·fi ¯ÚÒÌ·Ù· Ì·ıËÙÒÓ ∂¶π∞™∞¡ ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È Ì ʷÓÙ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ıÂÛË, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÔÓ Â͈ڷ˝ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ÔÌÔÚʇÓÔ˘Ó. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‹Úı·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. £¤Ì· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi, ·˘Ùfi ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Á‡ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ˙Ô˘Ó. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î. £·Ó¿Û˘ Δ·ÛÈfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ‚·ÊÙ› ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÎÂÊًηÌ ӷ ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ηıÒ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ì ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ∞Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÔ˘ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ. ŒÙÛÈ ‚¿ÊÙËÎÂ Ë ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌfiÏȘ Î·Ï˘ÙÂÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ó· ‚·ÊÙ› Î·È Ë ÚfiÛÔ„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î. ªËÏÈÒη” . √ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ì·ÚÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È‹ÚÎÂÛ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜

Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘. °È· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÚÔËÁ‹ıËΠ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙÔ ‚˘ıfi, ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÙÔ ‚Ô˘Ófi. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ˙Ô˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘ Î. °È¿ÓÓ˘ À‰Ú·›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‹Ù·Ó ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ¤È·Û·Ó ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Î·È ÔÌfiÚÊ˘Ó·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ. ∏ ‰·ÛοϷ Ù˘ ™Δ’ Δ¿Í˘ Î. ∞Ú¯fiÓÙˆ ¡Ù·ÛÔ‡ÏË Â› ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¯¿ÚËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ fiÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ôχ ηϤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜

·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ùfi-

ÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î. ¢‹ÌËÙÚ· μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. √ Ì·ıËÙ‹˜ μ·Û›Ï˘ ∫˘Ú›ÙÛ˘ › fiÙÈ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó, ÁÈ·Ù› ÔÌfiÚÊ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÏÔ‹Ù· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

3Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, ΔËÏ.: 24210 84661 | www.telonis.gr * ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ›‰Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ

∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· ∂Ï›‰· ª·ÛÌ·Ù˙‹ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ì·˙› Ì ÙË Ê‡Ù¢ÛË ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô ·‡ÏÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ fi„Ë Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ. √ Ì·ıËÙ‹˜ £·Ó¿Û˘ ¶·ÚÈÛ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÌÔÁȤ˜, ÈӤϷ, Û¿ÙÔ˘Ï·, ¯·ÚÙÔÙ·Èӛ˜ Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÔ˘ÓÙ˙Ô˘ÚˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÙÔ›Ô. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ï¤Û¯Ë ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ Ï¿‰È Î·È Ò˜ ˆÊÂÏ› ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘

∂ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶Ë-

Ï›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ Î·È ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ (ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ηËÏÂÈfi Ù˘ Î. ¡ÈÎÔϤÙÙ·˜ ∫Ô˘ÙÏ¿Áη). √ “ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘” ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ‰ÒÚ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó. °Ï˘ÎȤ˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜ ı· Á¢ÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÌÔÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ÌËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ “ÈÚÈfi ÙÔ ÕË μ·Û›ÏË” , ·ÏÏ¿ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Û ·È‰È¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË 697-8525599 ·fi ÒÚ· 6-9 Ì.Ì. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ª·ÚÙ˘Ú›·˜ ∂π∫√™π ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ √Úıfi‰ÔÍË ª·ÚÙ˘Ú›·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ μfiÏÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· Á›ÓÂÈ ‰¤ËÛË ˘¤Ú ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ƒ/™ √Úıfi‰ÔÍË ª·ÚÙ˘Ú›·, ÂÓÒ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Î·È ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙˆÓ „˘¯ÒÓ ÙˆÓ ÎÂÎÔÈÌËÌ¤ÓˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡.


∂¶™£

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

•Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™·Ú·ÎËÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·

ÛÂÏ. 26

™. ¢π∞ª∞¡Δ∞ƒ∞™

“¡· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¡›ÎË” ÛÂÏ. 23

æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÓÙÔ¿ÚÈÛÌ· ÛÙË ¡›ÎË ·fi ∞. ¶¿ÙÛË Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜

ÛÂÏ. 24

∫À¶∂§§√

“§Â˘Î‹” ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ∞∂∫ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÛÂÏ. 27

∂Àƒø§π°∫∞

ΔËÓ ∞ÚÌ¿ÓÈ ªÈÏ¿ÓÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·fi„Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÂÏ. 27

∞Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ

ÛÂÏ. 25


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

23

Δ√¡π∑∂π √ ¶∞§∞πª∞Ã√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∫∞π Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ™¶Àƒ√™ ¢π∞ª∞¡Δ∞ƒ∞™

TV

“√È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹”

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 22.15 ™ÂÙÔ˘Ì¿Ï-¶fiÚÙÔ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜) NOVASPORTS 2 21.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞ÚÌ¿ÓÈ ªÈÏ¿ÓÔ ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 3 21.00 ∑·ÏÁΛÚȘ-∞Ó·ÓÙfiÏÔ˘ ∂ʤ˜ -Z(∂˘ÚˆÏ›Áη) NOVASPORTS 4 21.00 ∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï-ΔÛÂÓÙ‚›Ù· ∑- (∂˘ÚˆÏ›Áη) √Δ∂ SPORT 2 21.30 ª¿ÁÂÚÓ-°ÎÏ¿ÓÙÌ·¯ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) √Δ∂ SPORT 4 19.00 ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ-ÕÏÂÓ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη)

ªÔÚ› οÔÈ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô; “∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÌÔÚ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Ì›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ̤ӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ¤ÓÙÂ-¤ÍÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ï¿ ·Ú·ÙËÚÒ ÙÔ ÂÍ‹˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. ŸÏÔÈ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÔÌ¿‰· Ì ÂΛÓË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-11 Ô˘ ‚Á‹Î ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ Ù· ÌÂÁ¤ıË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ·. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Î·Ó Î·È “¯Ù›ÛÙËΔ ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ë̤Ú˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙË ¡›ÎË ÂÂȉ‹ ·Ó¤‚ËΠ·fi ÙËÓ Football League 2 ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ›ÂÛË Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” .

 √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¡›ÎË ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Football League. ∏ “‰›„·” ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÁfiËÙÚÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ô ·Ï·›Ì·¯Ô˜ È· ™‡ÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂΛӷ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜.

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¶∂°π√À √ ™‡ÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙ¿Ú·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚÒÙ· ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙËÓ ‰ÈÂÙ›· 1993-85 ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ 13 Ù¤ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ ÛÙË ¡›ÎË Â›¯Â ‰‡Ô ıËÙ›˜. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ 1985 ¤ˆ˜ ÙÔ 1989 Î·È ·fi ÙÔ 1992 ¤ˆ˜ ÙÔ 1994. ª¿ÏÈÛÙ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÍÈ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÛËÌ›ˆÛ 88 ÁÎÔÏ, οÙÈ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· Ì ÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ . ™ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì›ÓÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ÂÓÒ ı˘Ì‹ıËÎÂ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ¤Ï·‚Â Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ̤ÚÔ˜. ¶ˆ˜ ‚ϤÂÙ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘ÚÈ· ΋˜; “ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Í·Ó¿ Û ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜, Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. ΔfiÛÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, fiÛÔ Î·È Ë ¡›ÎË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·ÏÔ‡˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ı¤·Ì· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˆ˜ Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ø-

ÛÙfiÛÔ, ıˆÚÒ fiÙÈ fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Èı·Ó¿. ΔÔ Ì·Ù˜ ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÈ· ηϋ ÔÌ·‰È΋ ‹ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ›Ûˆ˜ Á›ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú Ù˘ Ì›·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ·Á·Ò Ôχ Î·È ÙÈÌÒ ÙfiÛÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, fiÛÔ Î·È ÙË ¡›ÎË. ºfiÚÂÛ· ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÓÙ· ¤Î·Ó· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ª·Î¿ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ì·Ù˜ ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ Ó· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ” . À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘ÂÚÙÂÚ› οÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜; “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô Ôχ ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÈηÓÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜, ·Ó Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ˘ÛÙÂÚ› ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∫·È Ë ¡›ÎË ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÛÙÔ ÁÎÔÏ, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ™ÙȘ ÔÌ¿-

‰Â˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·›ÎÙ˘ Ô˘ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÔÓÙ·˜ Û ÁÎÔÏ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ “ÌÈÛ‹ ¢ηÈÚ›·” . ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Û ·˘Ù¿ Ù· Ì·Ù˜. ¶ÔÈ· Ë ÁÓÒÌË Û·˜; “¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙÒ Î·Ó. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿ Ó· Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙfiÛÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ·˘ÙÔ› Ù˘ ¡›Î˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÔÈ· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Ô˜ Î·È ÔÈ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓË. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÂÌÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. º˘ÛÈο Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎÚfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ, ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ù· ªª∂” .

¶Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·; “¶¿ÓÙ· Ë μ’ ∂ıÓÈ΋ ‹ Football League fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ¤Ó· ...Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ªÂ Ì›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Î¿ÔÈ· ÔÌ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ̛· ‹ÙÙ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤ÂÊÙ οو ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜. √È ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· ηÏfi ÛÂÚ› ÓÈÎÒÓ ·Ó·ÚÚȯ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÚÈ¿‰·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 24Ë-25Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” . ΔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ı˘Ì¿ÛÙ ·fi Ù· ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙ· ÔÔ›· ·›Í·ÙÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜; “√È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙË ¡›ÎË ·Ó¤Î·ıÂÓ Â›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ˘‹Ú¯Â ›ÂÛË. 줂·È·, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ӷ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ٛÔÙ·. ◊Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ Ê›ÏÔÈ, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ù· ‰›Ó·Ì fiÏ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È·. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË Â›¯· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· fiÙ·Ó ‹Ú· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙË ¡›ÎË, ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤·ÈÍ· ηٿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¿ÏÈ ¤Ù˘¯· ÁÎÔÏ. ∂‰Ò ı¤Ïˆ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ fiÙÈ ·Á·Ò Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ì ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜” .

μƒπ™∫∂Δ∞π √ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ™Àªºø¡∞ ª∂ π∞¶ø¡π∫∞ ¢∏ª√™π∂Àª∞Δ∞

∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫·˙ÈÁÈ¿Ì· ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ΛÓËÛË.

¢

√È π¿ˆÓ˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÙÂÏÂȈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜”, fï˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” Ó· ·ÔÎÙ¿ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔÓ 27¯ÚÔÓÔ °ÈÔ¯¤È ∫·˙ÈÁÈ¿Ì·. √ ∫·˙ÈÁÈ¿Ì· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Î·È Â›Ó·È Á¤ÓÓËÌ·-ıÚ¤ÌÌ· Ù˘ FC ΔfiÎÈÔ. Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ Â›Ó·È Û ËÏÈΛ·

Ù¤ÙÔÈ· (27 ÂÙÒÓ) Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù¯ӛÙË ·›ÎÙË, ‰ÈÂıÓ‹ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û 34 ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ 4 ÁÎÔÏ. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ hochi.yomiuri.co.jp, Ô ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ∑·ÎÂÚfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ FC TfiÎÈÔ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ô‡Ù ӷ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫·˙ÈÁÈ¿Ì· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ ∫·˙ÈÁÈ¿Ì· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fi ÙÔ “¡ikkansports” ÂÈηÏÂ›Ù·È ËÁ¤˜ ÛÙËÓ ΔfiÎÈÔ FC ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ π¿ˆÓ· ¯·Ê.

“À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰·” , ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎË ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë “Sports Hoski” ÙÔÓ›˙ÂÈ: “√ ∫·˙ÈÁÈ¿Ì· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ ·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ √∫ Ù˘ ΔfiÎÈÔ Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο. ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÁÈ· 1+1 ¯ÚfiÓÔ Ì ԄÈfiÓ” .

∞·ÓÙ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ºÂ˚˙¿Ï ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¶∞∂ √ ºÂ˚˙¿Ï ··ÓÙ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· 28 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ¤Ù·ÍÂ, ̤ۈ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ∞ª∫, ÙË

ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô μÏ¿Û˘ Δۿη˜ Â›Ó·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ... ‡ÊÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . √ ™·Ô˘‰¿Ú·‚·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È fiˆ˜ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ Δۿη, ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √ ºÂ˚˙¿Ï ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Ô ∫·‚·ÏÈÒÙ˘... ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÏÂ˘Ú¿ ºÂ˚˙¿Ï, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ÏÂ˘Ú¿ Δۿη, ‰ÂÓ Â›‰Â Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Δۿη˜ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” Î·È ¤ÏÂÁ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÛÙ›Ԣ˜” Ô˘ “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿˙Ô˘Ó fiÚÔ˘˜ Û ¤Ó·Ó Ú›ÁÎÈ·” .

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÙË ÌÓ‹ÌË °. ∞¸Ê·ÓÙ‹ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞.™. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ 1937 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂™∫∞£ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ 1Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÚÔ·›‰ˆÓ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÂÓfi˜ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÊÔÚ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞¸Ê·ÓÙ‹. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ·Ú¢ÚÂı› Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫ ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ·Ô ÙȘ 09.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 14.00 ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·, ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚÈοψÓ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÒÚ· 19.00 ÌÌ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂√∫ Î. °. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ Ì ı¤Ì· “∞ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. °. μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.

™˘ÌÊÒÓËÛ Ì ªÂÏÈÛÛ¿ Ô ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ Δ√ Ù˘ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡, Ô ¶·Û¯¿Ï˘ ªÂÏÈÛÛ¿˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Ë ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î¿Ô˘. ∏ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ·ÊÔ‡ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ·›ÎÙË ‹Ù·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰· Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂΛ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÂı› Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ º·‚¿ÏÈ Î·È ™Ê·ÎÈ·Ó¿ÎË Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ı· Á›ÓÂÈ Î›ÓËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙËı› Î·È ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜.ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÂÓ¿ÚÈ· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚË...


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

™∞¡Δ√™

“¶·ÚÔ‡Û· Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÌÔ˘ÓÙÈ¿Ï” √Ãπ ·ÏÒ˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ·ÏÏ¿ ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤‰ÂÈÍ ·Ó¿ÏÔÁË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ¢¯fiÌÂÓÔ˜-ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ›Ԣ-ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÓÙ·ÌÒÛÔ˘Ó... ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. “∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙfiÛÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∞Ó Â›Ó·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›·, ηχÙÂÚ· ·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜.

∫∞Δ™√Àƒ∞¡∏™

“◊ıÂÏ· Ó· ·›Íˆ ÛÙËÓ ∞∂∫, ·ÏÏ¿...”

°È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Ì›ÏËÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Í·Ó·ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∞∂∫. “£· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Í·Ó··›Íˆ ÛÙËÓ ∞∂∫, ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, fiÔ˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. “◊Ù·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ÛΤÊÙËη Ôχ. √ ¶∞√∫ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÂÁÒ ı· ¿ˆ Ó· ‰ÒÛˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Û·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ 100% Î·È Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ Î·Ïfi”, ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛ ÂÚˆÙËı›˜: °È· ÙÔ ·Ó ÛΤÊÙËΠӷ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞∂∫: “™›ÁÔ˘Ú·, ÌÔ˘ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi, ı· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· Í·Ó··›Íˆ ÛÙËÓ ∞∂∫, ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·˘Ù¤˜, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·” . °È· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘: “∞˘Ùfi ÙÔ Ï¤Ó οÔÈÔÈ... £ÂˆÚÒ fiÙÈ ·Ó ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ı· Ì Â¤ÏÂÁ·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ μÚ‡˙·˜. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘‹Ú¯·Ó, ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ¿ˆ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂΛ ¤ÏÂÁ· ˆ˜ ¿ÂÈ ÙÔ Ú¿Ì·, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫”.

√ ∞. ¶∞Δ™∏™ ªπ§∏™∂ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ °π∞ Δ√¡ ∞°ø¡∞ ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ∫∞π ∑∏Δ∏™∂ Δ√ “Δƒπ¶√¡Δ√”

¶ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ...ÓÙfi˜ ÛÙË ¡›ÎË È· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ÛÙË ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁfiËÙÚÔ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. Ãı˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ¶∞∂ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ô·‰Ô› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ™Â ·ÔÏÔÁ›· ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

°

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¢‡Ô ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ Football League Î·È ÛÙË ¡›ÎË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ì ·ÎÌ·›Ô ÙÔ ËıÈÎfi οÙÈ Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ Î·È ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Â› ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó „ËÏ¿. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ˆ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ¤‰Ú·, ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î·, ·Ó Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞fiÏÏˆÓ “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ” ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. ™Â Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÓÙ¤ÚÌÈ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· ·›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ΔÔ˘˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì›· Èı·Ó‹ Ó›ÎË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛÙ›˙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” .

√ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

ΔË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı¤ÏÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘, οÙÈ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÓÒ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ı¤ÚÌË Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜.

¶¤ÓÙ ·›ÎÙ˜ Û ·ÔÏÔÁ›· ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î¿ÏÂÛ ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÓÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¤ÛÂÈ Û ÂÈı·Ú¯Èο ·Ú·ÙÒÌ·Ù·. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ π‚¿Ó Δ¿ÛÈÙ˜, μ›ÎÙÔÚ·˜ °È¿ÎÔÌ, ∞Ϥ Í·Ó‰ÚÔ˜ ™Ô‡ÊÏ·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÔϤ‚·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ƒfi·˜. 줂·È· Â›Ó·È ÎÔÈÓfi ...Ì˘ÛÙÈÎfi fiÙÈ Î·È ÔÈ ¤ÓÙÂ Â›Ó·È Û ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ °È¿ÎÔÌ Î·È Δ¿ÛÈÙ˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜, ÂÓÒ ÔÈ ÃÔϤ‚·˜ Î·È ƒfi·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˆ˜ ÙÒÚ· Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ™Ô‡ÊÏ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÏÂÙfi, ηıÒ˜

·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.

™ÙË “¢›ÎË” Ô ∞. ¶¿ÙÛ˘ √ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ £ˆÌ·˝‰Ë ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∏ ¢›ÎË ÛÙÔÓ ™∫∞´” Ô˘ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ÛÙȘ 23.55 Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ™∫∞´. √È ÛÙË̤ÓÔÈ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı›. √ Î. ¶¿ÙÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ı· ÎÏËı› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ fiÛ· ·ÔηχÊıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ μfiÏÔ.

ªÂ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ªÔÚ› ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ·ÁÒÓ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔ-

ÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∑·ÊÂÈÚÔ‡ ‰Ë Ù¤ıËÎÂ Ô °ÚËÁfiÚ˘ ª˘ÛÙËÏÈ¿‰Ë˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ›ˆÛË. √È Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ÕÏψÛÙÂ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ ‡ÎÔϘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. ∞fi ÙËÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û· ÂÈÙÚÔ‹ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈˆÓ Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 14.00. - °Ú·Ê›· °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14). - “À‰ÚÔ¯fiÔ˜ ηʤ” (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘™Ì‡ÚÓ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡›Î˘). - ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. - Blue Club £‡Ú· 3 “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . ΔËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·fi ÙȘ 16.00 ÛÙÔ ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 7 ¢ÚÒ.

∂¶πμ§∏£∏∫∂ ª∂ 3-1 Δ∏™ ª√¡Δ∂ƒ∂´ °π∞ Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ™À§§√°ø¡

™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ë ΔÛ¤ÏÛÈ Â ÙÔÓ ¡Ù·‚›ÓÙ §Ô˘›˙ Ó· ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ÚfiÏÔ Ì¤ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ Î·È ÃÔ˘¿Ó ª¿Ù· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Í·Ó¿ ‰›¯Ù˘·, Ë ΔÛ¤ÏÛÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 3-1 Ù˘ ªÔÓÙÂÚ¤È Î·È ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜.

ª

∞fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ªÔÓÙÂÚ¤È, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ 3Ô ÏÂÙfi Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ŸÛÎ·Ú Î·È ¡Ù·‚›ÓÙ §Ô˘›˙ ÂÓÒ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿, Ô §Ô˘›˙ ¤ÛÙÚˆÛ ÁÈ· ÙÔÓ ∞˙¿Ú, Ô Ô-

Ô›Ô˜ ÛÔ‡Ù·Ú ¿Ô˘Ù. ™ÙÔ 13’Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ηÎfi Á‡ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ªÂÍÈηÓÒÓ, Ô ŸÛÎ·Ú ›ÂÛ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·Ï¿ ¤Ó· ÎfiÚÓÂÚ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙˆ˜ ÚÔ‹ÏıÂ Ë ÂfiÌÂÓË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ, Ì ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ó· ÂÚÓ¿ ¿Ô˘Ù. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ §ÔÓ‰Ú¤˙Ô˘˜ Ô ÃÔ˘¿Ó ª¿Ù· ÛÙÔ 17Ô ÏÂÙfi ¤ÂÈÙ· ·fi Ôχ ˆÚ·›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ŸÛÎ·Ú Î·È ∫fiÔ˘Ï. √ πÛ·Ófi˜ ¤ÊÙ·Û ٷ 11 ÁÎÔÏ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ 4ÔÛ˘Ó¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ “ÌÏ” . ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 27’ fiÙ·Ó ÔÈ ªÂÍÈηÓÔ› ·›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÏfiηÚÂ Ô ΔÛ¯. ªÂ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ì¿Ï· ÛÙÔ 52-48 ˘¤Ú ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ

ÛÙÔ ËÌ›ˆÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ¤‰ÂȯÓ ӷ ÂϤÁ¯ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ú˘ıÌfi Ì ÙÔÓ ΔÛ¯ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ¯ÏÈ·Úfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ª¿Ù· ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ 47’ Î·È ¤Ó· ÏÂÙfi ÌÂÙ¿ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ΔÛ¿‚Â˙, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤‚·Û ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 3-0 ÁÈ· ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. ∏ ÚÒÙË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¯ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ‹Úı ÛÙÔ 54’ Ì ÙÔÓ ΔÛ¤¯Ô Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ ¤ÂÈÙ· ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ∫ÔÚfiÓ· ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·-

Ôı¤ˆÛ ÙÔÓ ºÚ·ÓÎ §¿Ì·ÚÓ٠ηٿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ 62Ô ÏÂÙfi ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ §Ô˘›˙. √ ÕÁÁÏÔ˜ ̤ÛÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÙÚ›· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓÒ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ªÂÍÈηÓÔ› ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 3-1 Ì ÙÔÓ ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ Ó· ÓÈο ÙÔÓ ΔÛ¯ Ì ‰˘Ó·Ùfi ‰ÂÍ› ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 90’. ª√¡Δ∂ƒ∂´: √ÚfiıÎÔ, ª¤˙· (83’ ™ÔÏ›˜), ¡Ù·Ú‚›Ó, ¡Ù ¡›ÁÎÚȘ, ∞ÁÈfiÓÈ, ∫ÔÚfiÓ·, ª·Û¿ÓÙ·, ∫·ÚÓÙfi˙Ô, ™¤˙·Ú ¡ÙÂÏÁο‰Ô (83’ ∫·Ú¤ÓÔ), ª›ÂÚ, ™¤Ú¯ÈÔ. Δ™∂§™π: ΔÛ¯, π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ∫fiÔ˘Ï, ¡Ù·‚›ÓÙ §Ô˘›˙ (62’ §¿Ì·ÚÓÙ), ΔfiÚ˜ (78’ ªfiÔ˘˙˜), ª¿Ù· (73’ ºÂÚ¤ÈÚ·), ŸÛηÚ, ª›ÎÂÏ, ∞˙¿Ú, ∫¤È¯ÈÏ, ∞ıÈÏÈÎÔ˘¤Ù·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

AUSTRIAN BOYS

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ¶ƒ√∂Δ√πª∞∑∂Δ∞π °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ ª∂ Δ∏ ¡π∫∏

∞Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ - Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ›ÛÈ· ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, fiˆ˜ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™Â ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â Ôχ ηϋ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÂÓÒ ‚Á‹Î ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÙfiÛÔ ·fi Ù· ¿ÎÚ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ ∫·ÚÚ¿, ªÔÏ¿ÙÈ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘. ∞fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË, ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ‹Úı ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ °ÎfiÙÔ‚Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ·›˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ °fiÁÔÏÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Î·Ó ÛÔ˘‰·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Ì ÙÔÓ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ Ó· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, ÂÓÒ ÁÂÓÈο Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â ‰È¿ıÂÛË Î·È ›ÛÙË ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·Ó Ô ∫fiÏÂÊ ¤Î·Ó ÙÔ ÎÔÓÙÚfiÏ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤Ê¢ÁÂ Ë Ì¿Ï·, ÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ƒ¿ÓÙÌ·Ó. ¢ÂÓ ·ÚΛ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜, ı· Ú¤ÂÈ Î¿ÔȘ - ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ - ·fi ·˘Ù¤˜ Ó· ÙȘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÔ˘Ó Û ÁÎÔÏ. ªÂÙ¿ ÙÔ 60’ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ·Ó¤‚·Û ÛÙÚÔʤ˜, ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó, Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ‰›Î·È·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ê¿Û˘ Ô °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË ÔÊÛ¿ÈÓÙ. √ ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‚·-

ÛÈÎÔ› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙÂ, ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎÂ Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘˜. √È ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Â›¯·Ó ıÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ·¤Û·Û·Ó Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¿ÂÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂχıÂÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÎÏËÍË.

ΔÔ Ì˘·Ïfi ÛÙË ¡›ÎË ∞fi ¯ı˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê·‚ÔÚ›, ηıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÈÛÙ¤„ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË Ó›ÎË, ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÌÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È Ê˘ÛÈο ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ◊‰Ë Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ú›¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ηÈ

ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜) ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË. ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ô §Ô˘›˜ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÙÚ¿‚ËÁÌ· Ô˘ ˘¤ÛÙË „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ Î·È ¤¯·Û ٷ ·È¯Ó›‰È· Ì ¶·Ó·¯·˚΋ Î·È £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı›, ϤÔÓ, ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. √ £·Ó¿Û˘ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÍÂ¤Ú·Û οÔȘ ÂÓԯϋÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙË Ì¤ÛË (ÚÔÊ˘Ï¿¯ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ) Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ô πÌÚ·¯›Ì· ª· ηÁÈfiÎÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÔÌÊ·ÏÔ΋Ï˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ π‚ÔÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¡›ÎË, Ó· ·›ÍÂÈ ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÙ·Ó

Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ·ÔÛÙÔÏ‹. ∞fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡›ÎË ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡Ù ‚¿ÏȘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ.

ÕÙ˘¯Ô˜ Ô ∫fiÌÓÔ˜ ∏ ·Ù˘¯›· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫fiÌÓÔ. √ Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Â·Ó‹Ïı ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ˆ˜ Î·È Ò˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi ÙÔÓ ™Ô‡ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. øÛÙfiÛÔ, Ô ∫fiÌÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯Â ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ (˘¤ÛÙË Î¿Ù·ÁÌ· ÎfiˆÛ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¤ÏÌ·) Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û‹ÌÂÚ· Û ÌÈÎÚÔÂ¤Ì‚·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘ Ì›· ÌÈÎÚ‹ Ï¿Ì·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ì›· Î·È Î·Ï‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¡›ÎË ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÂfi, Ô ∫fiÌÓÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÔıÂÚ·¢Ù› Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û 20-30 ̤Ú˜ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË.

■ √π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π” ∂•∂Δ∞∑√À¡ Δ∏¡ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ Δ√À ∫∂¡Δƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫√À Δ∏™ ∞.∂. §∂ª∂™√À

¶ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ô ¡ÙfiÛ· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶. ¡ÙfiÛ· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ÛÙfiÂÚ Ù˘ ∞.∂. §ÂÌÂÛÔ‡, ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘.

ªÔÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ˘ÂÚÏ‹Ú˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfiÂÚ, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙË Ì›· ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÂ... ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯Ô˘˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔÏ· ª·Í›ÌÔ‚ÈÙ˜, ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, ÂÓÒ ÚԤ΢„Â Î·È Ó¤·... ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÙfiÛ· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ Ù˘ ∞.∂. §ÂÌÂÛÔ‡, Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜, ÚÔÙ¿ıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜

ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ “∫ÈÓÁÎ ∫ÔÓÁΔ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ (ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ۈ̷ÙÔ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘) Â›Ó·È 26 ¯ÚÔÓÒÓ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û·Ó ÛÙfiÂÚ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È, ˆ˜ Ô ¡Ù¿ÚÎÔ ∫Ô‚¿Û‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ªÔ˙·Ì‚ÈηÓfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, ˆ˜ Ô ¡ÙfiÛ· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, fï˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‹Ú ÙËÓ ˘ËÎÔfiÙËÙ· Î·È ϤÔÓ, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎË (15/12, 19:30) ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË. £ÂÚ·›· Î·È ·ÂÚfi‚ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¤Î·ÓÂ Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ÏfiÁˆ ÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, ÂÓÒ Û ıÂÚ·›· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· Î·È Ô ª¿ÚÎÔ ¶¿-

ÓÙÂÏÈÙ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ. ∂ÎÙfi˜ ÚÔfiÓËÛ˘ ¤ÌÂÈÓ ¯ı˜ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ¿ÙÔ˜, Ô˘ ›¯Â οÔȘ ÌÈÎÚÔÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠·ÂÚfi‚ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔË ıÂÚ·›· ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èfi‚·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ıÏ¿ÛË, ÂÓÒ Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ΔËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì ÛÙÔÓ ÃÔÛ¤ ÃÔϤÌ·˜, ηıÒ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı¤ÏËÛ ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” . ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ٷ fiÛ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ÃÔÛ¤ ÃÔϤÌ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô ÃÔϤÌ·˜ ‰ÂÓ

25

Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÈ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì Â›¯Â ¤Ó· ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘: ÃÔÛ¤, ÌË Û ÂËÚ¿˙ÂÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Â›Û·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÛÂ˙fiÓ. ªËÓ ÙËÓ ÛΤÊÙÂÛ·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” , › ·Ú¯Èο Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “™Â οÔÈÔ Ì·Ù˜ ı· Â›Û·È ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜, Û ¿ÏÏÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ı· ›۷È. ™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜. ™Â ÈÛÙ‡ˆ, ÔÓÙ¿Úˆ Û ۤӷ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ fiˆ˜ ͤÚÂȘ Ó· ·›˙ÂȘ” .

“™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‚·‰›˙Ô˘Ì Âӈ̤ÓÔÈ” ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ Austrian Boys ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ¡›ÎË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Austrian Boys: “ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ŸÏ˜ Ì·˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ì ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ¶¿ÓÙ· ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿, ¿ÏÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÂÈϤÁÔ˘Ì ӷ ÛȈԇ̠ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ÎÚ˘ÊًηÌÂ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÊÔ‚Ëı‹Î·Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë Ì·˜. ŒÙÛÈ ÂÈϤͷÌ ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ì·˜ ÛÙȘ ·Ú¿ÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ ¡›ÎË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ıÂÙÈο ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¶∞∂, ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ¶¿Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. £· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì fiÏË Ì·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ··ÈÙԇ̠·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ›̷ÛÙÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ fiÏ˘. ∞Ï¿ Ó· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘ÌÂ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ú¤ÂÈ Î·È ı· ‰Â›ÍÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î˘Úȷگ›. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÌÈ· “η˘Ù‹” ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ì ÙËÓ Ì·˙È΋ ÙÔ˘ ÚÔۤϢÛË, Ì ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, ¿ÏÏ· Î·È Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· οÓÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ club ÙˆÓ Austrian Boys ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Û ÙÈ̤˜ ÙˆÓ 10 Î·È 15 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ 5 ¢ÚÒ (Á˘Ó·ÈΛ·-·È‰Èο) ¶ÚÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÔÌ·‰È΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Û‡ÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 14.30” .

ªÂ ∫·‚¿Ï· ÔÈ ¡¤ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ∫·ÏÏÔÓ‹ Ë ¡›ÎË ª∂ Ù· ·È¯Ó›‰È Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ Ù˘ Football League ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÂÓÒ Ë ¡›ÎË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∞ÁÈ¿ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 13.00. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ Football League ÁÈ· ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 11.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∫·‚¿Ï· 13.00 ∫·ÏÏÔÓ‹-¡›ÎË μ. 13.00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 15.00 ∂·ÓÔÌ‹-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ∫˘Úȷ΋ 16/12 15.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-°È·ÓÓÈÙÛ¿ 15.00 §¿ÚÈÛ·-∂ıÓÈÎfi˜ °·˙ÒÚÔ˘


26

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

°À¡. μ√§∂´

¶¿ÏÂ„Â Ë ∞ÚÁÒ ¢∂¡ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ë ∞ÚÁÒ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂.∞. §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ¤¯·Û ÛÙÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Ì 1-3 ÛÂÙ (24-26, 25-15, 21-25, 21-25). ∏ ∞ÚÁÒ ¿Ï„ ÛÙ· ›ÛÈ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∞2 Î·È Ô˘ ›¯Â Û Ôχ ηϋ ̤ڷ ÙËÓ ‰È·ÁÒÓÈfi Ù˘ ŸÏÁ· ΔÔÛÈÔ‡‰Ë. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Ì Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ Á¤ÌÈÛ ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·fiÏ·˘Û fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì·. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi team Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi, Â·Ó·Î·ıfiÚÈÛ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞.™. ∞ƒ°ø (™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜-°ÂˆÚÁÔ˘Ï¿˜): ∫ˆÛÙ¿ÌË ∂., Δ¿ÛÛÔ˘ ∞., ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿ÛË ∞., §ÂÊ¿ÎË ª., ¶·ÚÈÛ¿ÎË π., ¢È¿ÏÏ· μ., ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ª., ¶·Ô‡ÏÈ· ª., ∫·ÏÔÊÔÚ›‰Ë ª., °ÂˆÚÁÔ˘Ï¿ ∫., μÔ‡ÏÁ·ÚË §., ∫¿ÛÙ·ÓÔ˘ §. ∂.∞. §∞ƒπ™∞™: (¶Ó¿Î·˜-¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘) ΔÔÛÈÔ‡‰Ë, ∫ÔÏÔ‚¤ÙÛÈÔ˘, ∫·Ì·ÙÛ¤ÏÔ˘, Δ›Î·, ∫·Ï·Ì¿Ù·, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË, °ÂÚÔÎÒÛÙ·, Δ¿ÛË, ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˘, ∫·Ì¤ÚË.

¶√¢√™º∞πƒ√

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ™Δ√À™ ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜:

Football League ¢Â˘Ù¤Ú· 17/12, 19.00, ∞fiÏÏˆÓ ™Ì.-∫·ÏÏÈı¤·: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ª. ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∞’ μÔËıfi˜ ∫. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜.

Football League 2 ∫˘Úȷ΋ 16/12, 15.00, ∂ıÓÈÎfi˜ ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘-∫·ÛÛÈfiË: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∞’ μÔËıfi˜ £. Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, μ’ μÔËıfi˜ Ã. ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ∫˘Úȷ΋ 16/12, 15.00, Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ π. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜.

Football League ¡¤ˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12, 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.∫·‚¿Ï·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ¢. ƒÔ‡Û˘, ∞’ μÔËıfi˜ ∫. μÏ¿¯Ô˜, μ’ μÔËıfi˜ ¶. ™·Îο˜, ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ °. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜.

¢’ ∂ıÓÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 16/12, 15.00, ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞.∂. §ÂÔÓÙ·Ú›Ô˘: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ™. ∫·ÓÔ‡Ï˘. ∫˘Úȷ΋ 16/12, ΔڛηϷ-ªÂÙ¤ˆÚ·: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜: π. ∫Ô˘˙¿Î˘.

™Δπμ√™

¶ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ï·ÛÛÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (∂¶∞∫∞μ), ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ∂∞™-Δ∂ ™∂°∞™, Ù¯ÓÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÂÈÙÂÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™∂°∞™. ŒÁÈÓ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ™∂°∞™ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ™∂°∞™ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·Ì·›‰ˆÓ-¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞’ Ó· Á›ÓÂÈ Û ‰‡Ô ÂÚÈʤÚÂȘ (μÔÚÚ¿-¡fiÙÔ˘) Ì Ӥ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∂›Û˘ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó¤ˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌfiÓÔ Î·È fi¯È Ì·˙› Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ∂∞™ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ۈ̷Ù›ˆÓ Î·È ·ıÏËÙÒÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ-ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™∂°∞™.

∏ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ Δ∏™ ∞∂¢ ª∂ Δ√¡ ™∞ƒ∞∫∏¡√ •∂Ãøƒπ∑∂π ∞¶√ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ Δ∏™ ∞’ ∂¶™£

ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, 15.00, π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ∫. ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜). ∞ÂÚÈÓÔ‡, 15.00, ¢fiÍ·-∞ÂÙfi˜: ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿˜, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, μ·˙Ô‡Ú·˜. ∫˘Úȷ΋ 16/12 ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 15.00, ∞¯ÈÏϤ·˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 15.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ª˘ÚÌȉfiÓ˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ·Ù˙‹˜.

ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂΛ Ô˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ∞∂¢ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ™·Ú·ÎËÓfi. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ.

ΔÔ ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 4 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.). 3 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: ∑¿Áη˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹). 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: °Î›Ó˘ (™ÎÈ¿ıÔ˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªfiÓË ÚÒÙË ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ÕÚË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ·Ú¤ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ...ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË Ì›· Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi ÒÛÙÂ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 13˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ∞˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË ÌÈ· Î·È Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ™·Ú·ÎËÓfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› “ÛÎÏËÚfi ηڇ‰È” . ∂›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË. ∞¤¯ÂÈ ¤ÍÈ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. 줂·È·, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ıˆÚËÙÈο ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·Ù˜ Ë “ŒÓˆÛË” ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù·Ì¤Ï· ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ›, οÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∫ÒÛÙ·˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “¶Ï¤ÔÓ Â›Ó·È ...Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì›ÓÔ˘Ì ÂΛ. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ Ì ӛΘ. º˘ÛÈο ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÌÈ· Î·È Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ôχ ηϋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛًηÌ ηٿÏÏËÏ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰Ò-

Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ •ËÚÔÊÒÙÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠ¢ÁÂÓÈο Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰‹ÏˆÛË. ∞ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·fiÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂¢ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘ Î·È º·Ú·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ı· ·›ÍÂÈ Î·È Ô ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¢¿‚ÈÔ˜, ΔÛ·Ì·‰È¿˜ (·Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜). °·Ù˙¤·˜, 15.00, ∞.∂. 2002-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: ÷ڂ¿Ï·˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ê˘Ú‹˜. ¡Â·fiψ˜, 15.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘: ¢·Ïԇη˜, ª¤ÏÔ˘, ∫Ô˘ÛÎÔ‡ÓË (·Ú. ¶··ÎψӿÚ˘). π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞ÎÚfiÔÏË: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, ∞ıËÓ·›Ô˜ (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∫˘Úȷ΋ 16/12 ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 11.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™·Ú·ÎËÓfi˜: ¢·Ïԇη˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘ (·Ú. μڿη˜).

■ ∫∞Δ∂∫Δ∏™∞¡ √∫Δø ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√

∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 11.30, £ËÛ¤·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ∫fiÎηÏ˘, ∫Ô˘‚¿Ù·. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 15.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∂ıÓÈÎfi˜: £ÂÔ¯¿Ú˘, ¶. ™·Îο˜, ¢. ™·Îο˜. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 15.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-¢‹ÌËÙÚ·: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿˜.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 15.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-¶ËϤ·˜: °ÔÚÁfiÚ˘, °È¿ÓÓ˘, ∫·ÙÛ·Úfi˜. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 15.00, ÕıÏÔ˜-¢¿ÊÓË: ª·ÙÛԇη˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ∫·ÓÈ¿˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 15.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-∞. °·˙‹˜: °Î¿Áη˜, ∫Ô˘‚¿Ù·, ∫Ô˘Ú‹. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 15.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-¡.∞. ¡›Î˘: ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ¶. ™·Îο˜, ¢. ™·Îο˜ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). ∫˘Úȷ΋ 16/12 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.∞Á¯›·ÏÔ˜: ƒÔ‡Û˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ (·Ú. μڿη˜). ∂∞∫, 15.00, πˆÏÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ∫·¤ÛÈÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ª·˚Ú¿Ì˘ (·Ú. ªÔ‡ÓÙ·ÓÔ˜). ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 15.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂.ª.∞.: μÏ¿¯Ô˜, ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·°). π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 15.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ΔÔÍfiÙ˘: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘, μ. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘ (·Ú. ƒÔ‡Û˘).

°’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12

∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞η‰ËÌÈÒÓ Ù˘ ∂¶™£:

¶·›‰Â˜ °Ë. “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” , ÒÚ· 11.00, ¡›ÎË£ËÛ¤·˜: ΔÛ·Ì·‰È¿˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 12.30, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹: °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹˜.

¶ÚÔ·›‰Â˜ ™Ô‡Ú˘, 11.00, ÕıÏÔ˜-¡›ÎË: °È¿ÓÓ˘. ∞¶√μ, 12.00, ∞¶√μ-¶‡Ú·ÛÔ˜: ∫. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 09.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜.

ª›ÓÈ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ∂ÚÌ‹, 12.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (1)-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ∫Ô˘Ú‹. ∂ÚÌ‹, 12.30, ÕıÏÔ˜-¡›ÎË (1): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ∂ÚÌ‹, 13.30, ¡›ÎË (2)-¢¿ÊÓË: ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÚÌ‹, 13.30, ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞¶√μ: μ. ª·ÁÔ˘ÏÈ·Ó›Ù˘. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-£ËÛ¤·˜: ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. * ∞fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÓÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ηٿ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ 9/12 Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔÙ˙Ô‡ÓÈÔÚ ™·Ú·ÎËÓfi˜-∂ÚÌ‹˜ (1) Î·Ù·Î˘ÚÒÓÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Ì ٤ÚÌ·Ù· 3-0.

¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ª∞Ã∏Δπ∫ø¡ Δ∂áø¡

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ øÚ›ˆÓ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫yokushinkan knock down kumite Î·È Muay Thai ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶.√.∫. Î·È Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 56 Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿Óˆ ·fi 500 ·ıÏËÙ¤˜ Û fiÏ· Ù· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ øÚ›ˆÓ μfiÏÔ˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Sempai Enzo Scibelli Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÔÎÙÒ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ıÏ‹Ì·Ù· kyokushinkan Î·È Thai boxing k1 rules Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ ÔÎÙÒ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿, Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ‰‡Ô ¯¿ÏÎÈÓ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÏfiÁˆ ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ë Î¿ı ηÙËÁÔÚ›· ›¯Â ÔÎÙÒ ·ıÏËÙ¤˜, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¤ÚÂ ӷ ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜. ∞fi ÙÔÓ øÚ›ˆÓ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ‹Ú·Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÔÈ:

¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Thai boxing k1 oriental ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô Ôχ ÛÎÏËÚÔ‡˜ Î·È ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ‰˘Ô ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙ· -85kg. ∑fiÁÎÔ˘ ¡ÈÎÔÏ·Ô˜ ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ Thai boxing ÛÙ· -75kg ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì 3-2. ™ÙÔ kyokushinkan knock down ›¯·ÌÂ: ¶·Ù·Ú¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· -70kg ÌÂÙ¿ ·fi

ÙÚÂȘ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ¤ÊË‚ˆÓ. √ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÙ· -70kg ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÓÙÔ˘˜ (‚·˙¿ÚÈ) Û ÌÈ· ¿Ù˘¯Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ·Ó Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ Ê¿Ô˘Ï. ∫¿ÏÏ˘ ÷ڿϷÌÔ˜ ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÙ· -55kg ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·›‰ˆÓ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·fi ¤Ó· ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ ·ıÏËÙ‹. ΔÔ˘ÙÔ˘ÓÙ˙ÔÁÏÔ˘ ™Ù¿ı˘ ·ÛË-

̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· -90kg ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ÛÎÏËÚÔ‡˜ Á‡ÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ¤¯·Û Ì 3-2 ÛÙ· ÛËÌ›·. §˘ÎÔ‰‹ÌÔ˜ °È¿ÓÓ˘: ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· -90kg ÛÙËÓ Î·ÙËÁfiÚÈ· ·›‰ˆÓ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi. ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘: ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ (Â˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È ÛÔ‚·Úfi) ÛÙ· -70kg ·Ó‰ÚÒÓ ÌÈ· Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ηÙËÁÔÚ›·. √ Î. Scibelli ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Â›Ó·È Û ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Î·È Î¿ÔÈ· ¤·ÈÍ·Ó Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÚÔÌÂÚ‹ ı¤ÏËÛË, ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Âӈ̤ÓË Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó Î·È ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∂‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Sempai ∫·ÙÛ·Ó‰Ú‹ °ÈÒÚÁÔ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ “™¿ÚÙ·ÎÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘. ∂›Û˘ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿

ÙȘ Ì·¯ËÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜, fiÙÈ Ù· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ HOMBU KYOKUSHIN Â›Ó·È ÂÙ¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È fiÏ· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔÓ MASUTATSU OYAMA. ∫·È Ù· 7 π∫√ (group) ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙȘ ›‰È˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ù· ›‰È· ∫∞Δ∞, ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›· (‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ kyokushin). To KYOKUSHINKAN Â›Ó·È ÙÔ π∫√6 Royama group Î·È fiÏ· Ù· ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ˙ÒÓ˜ KYU Î·È DAN Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·. ΔÔ kyokushin ÛËÌ·›ÓÂÈ “·fiÏ˘ÙË ·Ï‹ıÂÈ·” Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜” . Δ¤ÏÔ˜, Ô øÚ›ˆÓ μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ Shihan ¶·Ó·ÁÔËÏÈfiÔ˘ÏÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, Kru ∫·Ï·˚Ù˙¿ÎË ∞ÚÁ‡ÚË, Î. ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, Kru ΔÛÂÎÔ‡Ú· ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, 3-1 ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. •∂∫∞£∞ƒ√ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹ÚÂ Ô ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì ÛÎÔÚ 3-1 Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙ· ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ·. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ›¯·Ó Û ÛÔ˘‰·›· ̤ڷ ÙÔÓ ƒÔ‡ÌÂÓ ∞ÚfiÙÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ÙÔÓ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ¤Ù˘¯Â Ù· ‰‡Ô ·fi Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ 6’ Ì ÙÔÓ ∞ÚfiÙÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ∞˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ÛÙÔ 12’ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ 1-1. øÛÙfiÛÔ, Ô ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ƒÔ‡ÌÂÓ ∞ÚfiÙÛ·, ‹Ù·Ó Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ̤ڷ. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ 34’ Ô ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ· ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ Û ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ¤ÏÂÁ¯·Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û·. ΔÂÏÈο, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ÛÎfiÚ·Ú·Ó Î·È ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ª·Ú·ÎÔ˘‰¿ÎË ÛÙÔ 53’. ¶§∞Δ∞¡π∞™: ∑·ÏÔ‡ÓÙÔÎ, ¶·ÏËÁ¤ˆÚÁÔ˜, ∫Ô˘ÚÙÂÛÈÒÙ˘, ¡ÙfiÂ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¢¤ÓÙÛ·˜ (83’ ΔÛÔÓÙ¿Î˘), ∞ÚfiÙÛ·, ª·ÚÙÛ¿Î˘ (63’ °ÎÔÓ˙¿Ï˜), ¡·˙Ï›‰Ë˜, ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ (73’ Ï.Ù ∞ÁÎÈϤڷ), ªÈÚÙÛ¤Ù·. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∫. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜, ¶¿ÙÚ·˜, °ÎfiÏÈ·˜, ƒfi‚·˜, ∫Ú·ÓÈÒÙ˘ (81’ ¡Ù·ÓÙ¿Ì˘), ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘, ÷Ù˙ËÚ›˙Ô˜ (67’ ºÏÈԇη˜), ÀÊ·ÓÙ‹˜ (75’ ª˘ÚÈÒÙ˘), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, Δ˙¿Ó˘.

¡¤· ÙÔ˘ ∞.™. πˆÏÎfi˜ ™∂ Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô ∞.™. πˆÏÎfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο, οÙÈ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙËÓ 80¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ ¤Î‰ÔÛË ËÌÂÚÔÏÔÁ›ˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÁÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÛˆÌ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Ù· ‚ÔËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. √ ∞.™. πˆÏÎfi˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·Ï› ‰Â fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙËÏ. 2421049951-6977702478. ™Ù· ›‰È· ÙËϤʈӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ∫·Ï› Â›Û˘ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ·ıÏËÙÈο ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÌÈ· Î·È Â›Ó·È fi·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·fi ·ÓÙÔ‡. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ηϋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ˘Á›· Û fiÏÔ˘˜, ηϿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÌÈ· ηχÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ 2013.

™Δ√ 0-0 ∂ª∂π¡∂ ∏ ∞∂∫ ª∂ Δ∏¡ Δ√¶π∫∏ √ª∞¢∞ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂§§∞¢√™

ŸÏ· Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ... ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ∫·‚¿Ï· Î·È ∞∂∫, ÌÂÙ¿ ÙË “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· 0-0 ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” .

√È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙȘ... ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó, Ì ÙËÓ Ó· ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ... Ù‡¯Ë Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Ê¿ÛË ÙÔ˘ 30Ô˘ ÏÂÙÔ‡, fiÙ·Ó Ë Ì¿Ï· ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÏfiÁÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 31’ Û ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ¡ÙȤ. ∏ ∫·‚¿Ï· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ›ÂÛ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ù¤ÚÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ 6’ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÃψÚÔ‡ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 11’ ÙÔ Ï·Û¤ ÙÔ˘ ¡ÙfiÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi Î·È ‰ÂÓ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔÓ ∞Ú·Ì·Ù˙‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ì ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 20ÏÂÙÔ˘, fï˜, Ô ΔÛÔ‡ÚÔ˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ ۈÛÙ¿ Î·È ¤‰ÈˆÍ Û ÎfiÚÓÂÚ ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÓÛ·Ï›‚·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¿ÓËΠÛÙËÓ ∞∂∫, ÌÈ· Î·È ÛÙÔ 30’ Ô ªÔ˘Á·˝‰Ë˜ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ¯Ù‡-

ËÛ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¤‰ÈˆÍ·Ó Û ÎfiÚÓÂÚ. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÁÈ· ¤Ó·ÏÙÈ, ÌÈ· Î·È Ô ¡ÙȤ... ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ Ì¿Ï· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ª·ÓÙ¿Î˘ ¤‰ÂÈÍ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÈÔ... ÔÚÂÍ¿ÙÔÈ Î·È ÛÙÔ 56’ ¤¯·Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ

ÛÎÔÚ, fiÙ·Ó Ô ÃψÚfi˜ ‚Ú¤ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ÛÔ‡Ù·ÚÂ, Ô ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·¤ÎÚÔ˘Û ·Ú¯Èο Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï·. ™Ù· ÂfiÌÂÓ· ÏÂÙ¿, Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¤ÂÛ ·ÈÛıËÙ¿, Ì ÙÔÓ ∞√∫ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‚ÁÂÈ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ›¯·Ó... Ú›ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ô ª·ÓÙ¿Î˘ (∏Ì·ı›·˜), Ô Ô-

Ô›Ô˜ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ˘˜ ΔÛÔ˘Î·Ï¿, °È¿ÁÎÔ, ΔÛÔ‡ÚÔ, ∂ÓÛ·Ï›‚· ∫∞μ∞§∞: AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∫·Ï·ÁοÓ˘, ΔÚÈÔÙÛ¤Ú˘, ª·Ú·ÁÎfi˜, ∂ÓÛ·Ï›‚·, ¡ÙȤ, ÃψÚfi˜ (79’ √͇˙ÔÁÏÔ˘), ¶·ÁÒÓ˘, ¡ÙfiÛ˘, ¶ÏÈ¿Áη˜ (58’ ªÚ·ÙÛÈ¿ÓÈ), ∞Ó·ÛÙ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ (68’ ¡ÙÔ ™¿ÓÙÔ˜). ∞∂∫: ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ªÔ˘Á·˝‰Ë˜, μÏ¿¯Ô˜, °È¿ÁÎÔ˜, ΔÛÔ‡ÚÔ˜, ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, °ÚÔÓÙ‹˜, ƒ›Îη, ™Ù·Ì·Ù‹˜ (75’ ¶·˘Ï‹˜), ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (88’ ∫Ô˘Ú¤Ï·˜), ∫·Ù›‰Ë˜ (75’ ∫·ÙÛÈÎÔΤÚ˘).

■ £∂§√À¡ Δ∏ ¡π∫∏ ™∏ª∂ƒ∞ ª∂ ∞ƒª∞¡π, ∂§¶π∑√¡Δ∞™ ™∂ ¶ƒøΔπ∞ ™Δ√¡ √ªπ§√

¢ÂÓ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ËÓ ∞ÚÌ¿ÓÈ ªÈÏ¿ÓÔ ÛÙÔ ™∂º ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 21.00 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜:

Δ

“Œ¯Ô˘Ì οÔȘ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ‚Áԇ̠ÚÒÙÔÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (Û.Û ∑·ÏÁΛÚȘ-∂ʤ˜). ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. ∂›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÌ¿ÓÈ Î·È ı· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·˜ ¤¯Ô˘Ó Ï›Á˜ ÂÏ›‰Â˜. ∂›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ì·Ù˜ ÁÈ·Ù› ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÎÚÈı›, ·˘ÙÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· ÙË Ó›ÎË” ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∞Ó Â·Ó··˘ÙÔ‡ÌÂ, ı· ¤¯Ô˘Ì ‰‡ÛÎÔÏÔ ‚Ú¿‰˘. °ÂÓÈο ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¯Ù›˙Ô˘Ì Â¿Óˆ ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‚ϤÔ˘Ì ηӤӷ ·È¯Ó›‰È· ¯·Ï·Ú¿. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ‹ fi¯È Ó· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙÔ “TOP 16” Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ì οı ÔÌ¿‰·” . √ Δ˙Ô˜ ¶¿Ô˘ÂÏ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘,

27

∂Àƒø§π°∫∞

Õ‰ÈÎË ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶∞§∂æ∂, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠7877 ·fi ÙËÓ ∫›ÌÎÈ ÛÙË ªfiÛ¯· ÙÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· Ô˘ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï “¤Ûڈ͔ ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÌfiÏȘ 15 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ΔÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ÂËÚ¤·Û ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ -7 (21-14) ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ÂÓÒ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· (46-39). ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ -11 (54-43), ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û˘Ó‹Ïı ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë. ªÂ ÔÎÙÒ Û˘Ó¯›˜ fiÓÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηϋ ¿Ì˘Ó· ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÓÈÓÈÙ˜ ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Û ·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜ (58-57) Î·È ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ Ì 6159. ªÂ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÚÔÛˆÈÎfi ηϿıÈ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì·Ù˜ Û ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÚÚÔ›· (61-61), ÂÓÒ Ì ¤Ó· ·›ı·ÓÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ª·ÙÛÈÔ‡ÏȘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤Ú·Û ÌÚÔÛÙ¿ (66-67) ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ª·ÓΘ (7272) Î·È §¿ÛÌ (74-74) ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ‹Úı ¤Ó· ·ÎfiÌË ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ê·ÏÙÛÔÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. √ ª·ÙÛÈÔ‡ÏȘ ¯ÚÂÒıËΠÁÈ· ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÏfiÁÔ ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔÓ §fiÓÙÛ·Ú, ·˘Ùfi˜ Ì ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ ¤‚·Ï ͷӿ ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ (76-74), ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯·Ì¤ÓÔ ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ...∫›ÌÎÈ Ô ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÎfiÔ˘Ù˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ∞ÚÁ‡Ú˘ ¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘ ¯ÚÂÒıËΠ‰‡Ô Ù¯ÓÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ Î·È ·Ô‚Ï‹ıËÎÂ. ªÂ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‚ÔϤ˜ ÔÈ ƒÒÛÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 78-77, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 21-14, 46-39, 6159, 78-77. ∫πª∫π (∫Ô˘ÚÙÈÓ¿ÈÙȘ): ŸÁÎÔ˘ÛÙÈÓ 2, ºÚÈÙ˙fiÓ 13, μÈ¿ÏÙÛÂÊ 6, §fiÓÙÛ·Ú 10, ƒ›‚ÂÚ˜ 12, ªfiÓÈ· 6, ÂÔÛÙfiÊ, ∑ԢηӤÓÎÔ, ¶Ï¿ÓÈÓÈÙ˜ 16, ¡Ù¤È‚Ș 13, ¡›ÏÛÂÓ. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (¶Â‰Ô˘Ï¿Î˘): ªÚ¿ÌÔ˜ 4, ¶¿ÓÎÔ 6, ª·ÙÛÈÔ‡ÏȘ 15, §¿ÛÌ 19, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 2, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 14, ∫›ÙÛÂÓ 2, ª·ÓΘ 15, ™ÎÔÚ‰›Ï˘, ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›Ù˘.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 5, 20, 22, 29, 36. Δ˙fiÎÂÚ: 17.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 6 4 9 2 7 8 4. Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ¡· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Ì·˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÎfiÔ˘Ù˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ›ÂÛË, Î·È ÂÌ›˜ Î·È ·˘ÙÔ›. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÓÈοÌÂ. ∞˘ÙÔ› ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ó›-

ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Áԇ̠ÚÒÙÔÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “Œ¯ˆ οÓÂÈ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÚȤ˜ ÙÔ˘ ·ÚΤ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· οӈ fiÛ· ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ô ÎfiÔ˘Ù˜, Û ¿Ì˘Ó· Î·È Â›ıÂÛË” .

To EXTRA 5 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 5, 6, 9, 27, 34 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 2, 9, 11, 13, 20.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªBPπ√À 2012

AÚ¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ. ªÔÚ¿ÚÔ˘ “∂ÁÎÒÌÈÔÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔ˘” ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì·. — ŒÎıÂÛË “∫Ô‡ÎϘ Î·È Ì·ÚÈÔÓ¤Ù˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ¤ˆ˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5.00 ¤ˆ˜ 8.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. — ŒÎıÂÛË Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÎÂÚ·Ì›ÛÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ §·Ï·Ô‡ÓË Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ “ªÂÏÈÛÛÔΤÚÈ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ˘ (∫ÚÔΛԢ 29, ¶·Ï·È¿) ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. — ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË “√È Î˘ÓËÁË̤ÓÔÈ ÙÔ˘ 1909” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ò˜ ÙȘ 23 ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ÎÙ˘ ÔÈËÙÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¢. ∫Ô˘ÙÛÔ‚·ÁÁ¤ÏË Ì ٛÙÏÔ “Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡” Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È — ∏ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡Ó‹ ¡. πˆÓ›·˜ μfiÏÔ˘ ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17). ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” οı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÙËÓ ·È‰È΋ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “√ ΔÚÔÌ¿Ú·˜”, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ μÈ˙˘ËÓÔ‡.

£∂∞Δƒ√

ª√À™π∫∏ — ∏ ªfiÓÈη Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi live ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ VOX ªusic Stage. √È fiÚÙ˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 10:30 Ì.Ì. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· (10 ¢ÚÒ, ÚÒÙ· 250 ÚÔÒÏËÛË/ 12 Ù·Ì›Ô) ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‹‰Ë (Elefantas coffee bar, Casablanca cinephile, Piazza del Caffe, ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ Î·È Republic bar). ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∂Ê. “∏ £ÂÛÛ·Ï›·”. — ∏ ¯ÔÚˆ‰›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ٛÙÏÔ “ªÂψ‰Èο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·”, ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ μfiÏÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 18:30, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙÔ ∫.∂.°.∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ‚Ú·‰È¿ Ì ÙË ÃÔÚÙˆ‰›· - ÃÔÚˆ‰›· ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™·ÍfiʈÓÔ: Petra Rathmann, ÎÈı¿Ú·: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Û˘ÓıÂÛ¿È˙ÂÚ: ¡¿ÛÔ˜ ∫Ô‡ÓÙÚÈ·˜, ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË: ¡›ÎÔ˜ ∞‰Ú·ÛΤϷ˜. ¶ÚÈÓ ÙË Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙȘ 18:30, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ı· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÙÔ ı·‡Ì· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.

Ã√ƒ√™ — ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 17.00 - 19.00, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Puerto Del Tango §·¯·Ó¿ 5, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ (›Ûˆ ·fi Ù· ∫Δ∂§), Ë √Ï˘Ì›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÌÂ Û˘Óԉ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ CaRaCaTu. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi. ∫fiÛÙÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 10 ú. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 6977801377.

¢π∞º√ƒ∞ — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ∂›Û˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. flÚ˜ ¤ÎıÂÛ˘: ∫˘Úȷ΋ 16/12, ¢Â˘Ù¤Ú· 17/12 ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 13.00 Î·È 18.00 ¤ˆ˜ 21.00. ΔÚ›ÙË 18/12, ΔÂÙ¿ÚÙË 19/12 Î·È ¶¤ÌÙË 19/12 ·fi 18.00 ¤ˆ˜ 21.00.

Ãπ™Δ√À°∂¡¡π∞Δπ∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™ — ™ÙÔ ·Ù¿ÚÈ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ - ηÊÂÓ›Ԣ ÿÚÙ· (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421033250) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·˙¿ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ™‡ÏÏÔÁÔ˘ ∞ÌÂ∞ “∞ƒ°ø”. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. — ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Â˘Úˆ·ÁÔÚ¿ ¤ÚÁˆÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 13 ¤ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ £ËÏ·ÛÌÔ‡ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ·˙¿ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 11Ì Ì 6ÌÌ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 12Ì-8ÌÌ, ÛÙÔ ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ “¢. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘” Ì ÚÔ‡¯· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ì ∞Ë-μ·Û›ÏË Î·È ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 1 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. — ∏ ŒÓˆÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂÔÚÙ‹ Ù˘ (ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ù˘ ∂§∂¶∞¶) ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7:00 Ì.Ì. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÔÚˆ‰›· “πˆÓ›·”. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ΔڛηϷ ÛÙÔ “ª‡ÏÔ ÙˆÓ ÍˆÙÈÎÒÓ” Î·È ÛÙÔ “ÈÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË” ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ª›· ÂΉÚÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ë̤ڷ˜. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ› Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÂÙ¿ ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Galaxy Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ì Ú‚ÂÁÈfiÓ ·fi 24/12 - 26/12. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜ ÙËÏ. 24210-23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ªÔ˘˙¿ÎÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫·¿ - ∂ÏÏËÓfi˘ÚÁÔ˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ø.¶. 2.30, μ.¢. 1/5, ∂ÏÏËÓfi˘ÚÁÔ˜ - ı¤ÛË ı¤·Û˘: ø.¶. 1.00, μ.¢. 1/5, ∂ÏÏËÓfi˘ÚÁÔ˜ - Ú. ∏Ï›·˜: ø.¶. 1.30, μ.¢. 1/5 (ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÚ›˜ ‹ Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ‹ Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ).

“ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ fiÏË Ë fiÏË”

Œ

Ó· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ fiÏË Ë fiÏË” Î·È Ì ÔÈΛϷ ‰ÚÒÌÂÓ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó “¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË” ·È¯Ó›‰È· Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ô˘ ı· ηχÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ ÍÂÎÈÓ¿ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™ÙËÓ ·Ô„ÈÓ‹ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙȘ 17:00, Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ∞ÁÈÔ-μ·Û›ÏˉˆÓ Î·È ∞ÁÁ¤ÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÎÔÚÒÓÙ·˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÔ˘ ·Ó¿„Ô˘Ó Ù· ʈٿÎÈ· ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÙÔ “¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË” Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Ô˘ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŒÎÏËÍË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·˙› Ì ٷ ͈ÙÈο ÙÔ˘, ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ı· ʈÙÔÁÚ·ÊËı› Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ù· ÚÒÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ Ì¿ÓÙ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï·Û‹ Ù˘ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ı· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Î·È fiÏÔÈ Ì·˙›, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∏ ‚Ú·‰È¿ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. °È· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›: ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 10 .Ì.: ΔÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ı· ‰Â¯Ù› Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ı· ··ÓÙËıÔ‡Ó Î·È ı· Í·Ó·ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 10 ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Úˆ›, fiÔ˘ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÌÂÏÔ̷οÚÔÓ· Î·È ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ (Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ “∏ ™Ù¿ÓË” ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È ¶ÂÚȯÒÚˆÓ). ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 10.Ì.: ŒÓ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ı· ÛÙËı› ÛÙÔ “ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” fiÔ˘ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË. ∂ÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÌÂ

● ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÃˆÚÈfi ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Û ÛÈÙ¿ÎÈ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÁÏ˘Î¿, ˙·¯·ÚˆÙ¿, ηڷ̤Ϙ, Ì·ÏfiÓÈ·, ÎÂÚÈ¿, ÎÂÚ·ÌÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú ·fi ÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.¿. O ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ı· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

ºÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿ ºÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ΔÈÌϷϤÍË Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9:00 Ì.Ì. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Û fiÛÔ˘˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜

∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘, “ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Û ¿ÔÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘” . ∞fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ‰ÂÓ ı· ÂΉÔı› οÚÙ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· Â›Ì·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ (Ê·ÁËÙfi - Û·Ï¿Ù˜ - ÎÚ·ÛÈ¿ - ·Ó·„˘ÎÙÈο) 12,5 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. °È· ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6973 238691 - 694 510 8325. ΔË ‰È·ÛΤ‰·ÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÏÊ·‚ËÙÈο ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ∞ÏÂ͛Ԣ ÕÁÁÂÏÔ˜ (ÎÈı¿Ú·), μÔ‡˙·˜ £ˆÌ¿˜ (ÎÏ·Ú›ÓÔ), μÔ˘ÏÙÛ›‰Ë˜ ™¿Î˘ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), ¢ÂÏËÔÏ¿Ó˘ μ·Û›Ï˘ (ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ), ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), πÁÁϤ˙Ô˜ ∫ÒÛÙ·˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), §Ô‡Î·˜ ¡›ÎÔ˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ª·Ú›Ó· ∫fiÎηÏË (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ™ÎÔÙ›‰·˜ £ˆÌ¿˜ (ÙÚ·ÁÔ‡‰È), ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ (ÓÙڷ̘) Î·È Ã·ÏÎÈ¿˜ Δ¿ÛÔ˜ (ÎÈı¿Ú·).

∞fi„ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¡∞ª∞

∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔ μ·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË Δ√ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¡∞ª∞ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ B·Û›ÏË ΔÛÈÙÛ¿ÓË. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ªÂÁÁ¤˜, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ∞ÔÛÙfiÏ˘ °È·ÓÓÈfi˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÈı¿Ú· Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Ô˘ÏÈ¿˜. √ μ·Û›Ï˘ ΔÛÈÙÛ¿Ó˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· ΔڛηϷ. ∞fi Ó·ڋ ËÏÈΛ·, Ô ΔÛÈÙÛ¿Ó˘ ¤‰ÂÈÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¤Ì·ı ӷ ·›˙ÂÈ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ, ‚ÈÔÏ› Î·È Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˘ Û ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘. ΔÔ 1936 ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ¡ÔÌÈ΋ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1937 ›¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ˯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ 1937 ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›· Î·È ¤ÌÂÈÓ ÂΛ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Λ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Î·È ¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô-

● ∞ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÚ‡ÏÔ Ù˘ ÚÂÌ¤ÙÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¡∞ª∞

ϤÌÔ˘. ªÂ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·fi ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ηÙÔ¯‹˜ ÙÔ 1941, ›¯Â ‹‰Ë ηٷÁÚ·Ê› ÂÚ›Ô˘ 100 ·fi Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¤·ÈÍ Û ÔÏϤ˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ΔÔ 1946, Ô ΔÛÈÙÛ¿Ó˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÍÂΛÓËÛ ӷ ˯ÔÁÚ·Ê› ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ‰È¿ÛËÌÔ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ™ˆÙËÚ›· ª¤ÏÏÔ˘, ª·Ú›Î· ¡›ÓÔ˘ Î·È ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ΔÛ·Ô˘Û¿Î˘. √ μ·Û›Ï˘ ΔÛÈÙÛ¿Ó˘ ¤ı·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Royal Brompton ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ, ÛÙËÓ ÂÍËÎÔÛÙ‹ ¤Ó·ÙË Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ıÚ‹ÓËÛ·Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ ÚÂÌ¤ÙÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. *∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ¡∞ª∞, ∫·Ú˘ˆÙ¿ÎË 12 Ì °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ÙËÏ. 2421043339.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ Δ· “πÙ¿ÌÂÓ· ·È‰È¿” ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Badminton Δ√§ª∏ƒ∞ ‰ÈÏ¿ Î·È ÙÚÈÏ¿

¿ÏÌ·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Û ÙÚ·ÌÔÏ›ÓÔ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› ۯ‰ȷÛÌÔ› Ì ÎÔÚ‰¤Ï˜, ¿ÏÌ·Ù· ·fiÏ˘Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ·fi ‡ÚÁÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ·ÎÚÔ‚·ÙÈο ÙˆÓ “Flying Superkids”. ªÂ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ʈӤ˜ Î·È ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔÙ¯ӛ·, Ù· 30 ·È‰È¿-ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ¢·Ó›·˜, ËÏÈΛ·˜ ¤ÍÈ Ò˜ 18 ÂÙÒÓ, ηıËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È. ∏ Ó·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ¤ÓÙ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Badminton: ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (19.30), ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 (12.00 Î·È 19.30) Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16/12 (12.00 Î·È 18.30). •ÂΛÓËÛ·Ó ˆ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ı¤·Ì· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ¯ÔÚfi. º¤ÚÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ¯·Ú¿˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Î·È Ì ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∞·ÈÙ‹ıËΠ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û˘Ó¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ó· ηÚÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔχÏ¢Ú˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

√ “™ÎÚÔ˘Ù˙” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘,

ÒÚ· 11:30 .Ì., ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. Î·È ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ÚÔ‚ÏËı› Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Ù·ÈÓ›· “™ÎÚÔ˘Ù˙: ªÈ· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË πÛÙÔÚ›·”. ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ªÚ¿È·Ó ¡Ù¤ÛÌÔÓÙ ÃÂÚÛÙ (1951) ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·Û΢‹ ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∫. ¡Ù›ÎÂÓ˜, ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ΔËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Û fiÏ· Ù· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶π√¶, Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙȘ 10:00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 5:00 Ì.Ì. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Dickens 2012.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫.∏.º.∏.

29

∞‡ÚÈÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË “˙ˆÓÙ·Ó¿” ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”

¶ÚÂÌȤڷ ·fi„ ÁÈ· ÙÔ ¢∏¶∂£∂

Sold out Ë fiÂÚ· “∞˝ÓÙ·”

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹

π

‰È·›ÙÂÚ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ¤Ù˘¯Â Ë ·Û›ÁÓˆÛÙË fiÂÚ· “∞˝ÓÙ·” ÙÔ˘ Δ˙Ô˘˙¤ μ¤ÚÓÙÈ, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19.55 ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”, ·fi ÙÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, §¿ÚÈÛ·, ΔڛηϷ, º¿ÚÛ·Ï· Î·È §·Ì›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ Î·È Ó· ÚÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ› ›¯Â ۯ‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ¯Ù˜ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÛÂÈÚ¤˜. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› Î·È ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔË̤ÓË Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 20.30 Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔÒÏËÛË ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ (ÙËÏ. 2421025363). ∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ fiÂÚ· “∞˝ÓÙ·” ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ, fiÔ˘ Î·È ·›¯ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ã‰ȂÈÎfi μ·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ (fiÂÚ·) ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ ÛÙȘ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1871 ·ÚÔ˘Û›· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘„ËÏÒÓ Î·ÏÂÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· fiÂÚ· Û 4 Ú¿ÍÂȘ Î·È 7 ÛÎËÓ¤˜, Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ °ÎÈ˙Ï·ÓÙÛfiÓÈ. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó‹ ÛÔÚ¿ÓÔ Liudmyla Monastyrska, ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ÛÙË ª∂Δ, ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÛÎÏ·‚ˆ-

̤Ó˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜. ∏ Olga Borodina, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÂÚÌËÓ‡ÙÚȘ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ∞˝ÓÙ·, Ë ∞ÌÓÂÚ›˜ Î·È Ô Roberto Alagna Â›Ó·È Ô ‹Úˆ·˜ ƒ·Óٷ̤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞˝ÓÙ· Î·È ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ô George Gagnidze ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∞Èı›Ô· ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞ÌÔÓ¿ÛÚÔ. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ Â›Ó·È Ô Fabio Luisi. ∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Sonja Frisell, Ë ÔÔ›· Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, fiϘ ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ù˘ ª∂Δ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛ·Á¿ÁÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ (¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ∞¡Δ∂¡¡∞.

● §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ÚÔ‚ÏËı› Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔË̤ÓË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 26 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

150 ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜ Û ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÌÂψ‰›Â˜

¶·È‰È΋ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ª∂°∞§∏ ·È‰È΋ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ 11.30 ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷ÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂, Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ∫∂¶∫∞-¢π∂∫ Î·È ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ∞-

ÔÏÏÒÓÈÔ˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Â›Û˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ʤÙÔ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ·È‰ÈΤ˜ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ì 150 ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿ ÈÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ë ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÌÔÓˆ‰›·˜, ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ¯ÔÚˆ‰›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª¿Ú‰· Î·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤Ó˜ ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔ-

Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·È‰È΋ ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ø‰Â›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ì ̷¤ÛÙÚÔ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª¿Ú‰·. ªÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Î·È ¤ÊË‚ÔÈ ı· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ªÂ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ı· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı›· °¤ÓÓËÛË Ì ʈӤ˜, οϷÓÙ·, ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È Î¿Ï·ÓÙ· ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÈ· ÔÈÎÈÏ›· Ë¯Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ·È‰ÈΤ˜, Á˘Ó·ÈΛ˜

ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ ʈӤ˜, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ. ™Ù· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ı· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο, ¯ÔÚËÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ΔÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÍÈÔÔÈ› ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ Ì ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ™›ÚÂÚ

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ “£ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙËÌ¿ÙˆÓ”

● ™ÔÊ›· ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇη˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜

● ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË

Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔ-

ÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ (∫.∏.º.∏) ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∫.∂.∫.¶.∞- ¢.π.∂.∫) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ °·ÏÏ›·˜ 66- ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ 6Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªBPπ√À 2012

™Δ∏¡ ηٿÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘

ÙÔ˘ ™›ÚÂÚ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ μ’ ÙfiÌÔ˘ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ºπ∞§∂£, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÏfiÁÈÛÂ Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∞›ÁÏË ¢ËÌfiÁÏÔ˘ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ™›ÚÂÚ, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î·È ÚÔ˝ÛٷٷÈ. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ ΔÛԇη. ∏ ÂÓfiÙËÙ· ºÈÏÔÏÔÁÈο ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ™ÔÊ›· ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË Î·È ·ÊÔÚ¿ ·ÌÈÁÒ˜ ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∏ ÚÒÙË

ÌÂϤÙË ·fi ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ºÈÏÔÏÔÁ›·, Ì ٛÙÏÔ °ÏˆÛÛÔÊÈÏÔÏÔÁÈο ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË (ΔÚÔÈ΋ - ·ÚÔÌÔÈ·ÛÙÈ΋ Î.¿. ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ Û·Ó ÛÙ· ··‰È·Ì·ÓÙÈο Õ·ÓÙ·) ·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ £. ¡¿Î·, ηıËÁËÙ‹ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ˆ˜ Î·È Û·Ó Û ÛËÌ·›ÓÔÓÙ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ·, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. æËÊ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¡ËÌ·˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ‰Ú πÛÙÔÚ›·˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ È¯ÓËÏ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÎÈ·ı›ÙË Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘. ∏ ÂfiÌÂÓË ÌÂϤÙË ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË. ™ÙËÓ

ÂÓfiÙËÙ· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· - ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙȘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÙfiÌÔ˜. √ Î. ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙfiÌÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‰ÒÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·¯¤ÂÈ Ù· ·Á·ı¿ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯı›. ŒÓ·˜ ÙfiÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ Û˘ÚÚ·Ê‹ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÌfiÓË Ù˘. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ôχ ·ı¤·ÙÔ ÎfiÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Ô˘ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ‹Ù·Ó Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¡ËÌ¿˜ Î·È Ë πÔ˘Ï›· ∫·Ó‰‹Ï·.

ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÛÙȘ 21:00, ÁÈ· ÙË Ó¤· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ∞. °È·Ï·Ì¿ - ∫. ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË “ªÈ·˜ ÂÓÙ¿Ú·˜ ÓÈ¿Ù·”. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ “ÊÚÂÛηÚÈṲ̂ÓÔ” ÛÎËÓÔıÂÙÈο Î·È ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈο, ÂӉ‰˘Ì¤ÓÔ ÌÔ˘ÛÈο Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÂÓÔÚ¯ËÛÙڈ̤Ó˜ ÌÂψ‰›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ. ªÂ ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· Ù· “ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ” Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘, Ó· ÙÔ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·‚›·ÛÙ· ÛÙÔ Á¤ÏÈÔ, ÙÔÓ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi, ÙË Û˘ÁΛÓËÛË, ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó „˘¯È΋ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 8.00. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™. ª·‚›‰Ë. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: £·Ó¿Û˘ ∑¤Ú‚·˜, ∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ù›Ó·, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ™Ù·‡ÚÔ˜, ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¡Èfi‚Ë, ª·‚›‰Ë˜ ™‡ÚÔ˜, ª‹ÙÙ· ¡·Ù¿Û·, ª·Ï·ÌÒÙ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶·˘Ï›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ¶ÂÚ‰›ÎË ª·Ú›·, ΔÛÈÚÒÓ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô °·‚Ú‹ÏÔ˜ ªÔ˘Û΋˜.

“Δ· ÃÈfiÓÈ· ÙÔ˘ ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ” ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ª∂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Δ· ÃÈfiÓÈ· ÙÔ˘ ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒÔÌ¤Ú °ÎÂÓÙÈÁÎÈ¿Ó, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù·, Ô ªÈÛ¤Ï ˙ÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ª·Ú›∫ÏÂÚ. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ Â›Ó·È ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¯·Ú¿, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î·ÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ∂›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ËıÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ·˘Ù‹ Ë Â˘Ù˘¯›· ı· ‰È·Ù·Ú·¯ı› ·fi ‰‡Ô ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂıÔ‡Ó ‚›·È· Î·È ı· ·Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÒÚÈÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ. ΔÔ ÛÔÎ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙËÓ Â›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ, ¤Ó·˜ ÚÒËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï, Ô˘ ·ÔχıËΠÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ÂΛÓÔÓ. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌϤÎÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ, ·ÊÔ‡ Ô ∫ÚÈÛÙfiÊ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ù· ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘. °·ÏÏ›·, 2011. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ∞ÚÈ¿Ó ∞ÛηڛÓÙ, ∑·Ó ¶ÈÂÚ ¡Ù·ÚÔ˘Û¤Ó, ∑ÂÚ¿Ú ªÂ˚Ï¿Ó, ªÂÚÈÏ›Ó ∫·ÓÙfi, °ÎÚÂÁÎÔ˘¿Ú §ÂÚ›Ó˜ƒÈÓÁΤ, ∞Ó·˚˜ ¡ÙÂÌÔ˘ÛÙȤ. ¢È¿ÚÎÂÈ·: 107’.

£Â·ÙÚÈο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙË ™Ô‡ÚË ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ÂÙԛ̷ÛÂ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 22 Î·È 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÚË ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ΔÚÈ‚È˙¿ “∏ ºÚÈηÓ٤Ϸ, Ë Ì¿ÁÈÛÛ· Ô˘ ÌÈÛÔ‡Û ٷ οϷÓÙ·” . ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡Ùԇη˜ Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ §¤Ó·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÒÚ· 20:00, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™Ô‡Ú˘, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 13H™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

859,76

-1,54

0,347 0,041 0,52 6,95 1,54 0,185 0,033 1,07 0,26 0,566 0,088 1,5 0,046 0,096 0,06 0,43 0,317 16,65 0,039 0,23 0,551 0,05 0,152 2,29 0,065 1,9 0,51 0,655 4,98 1,42 0,436 3,04 0,61 1,3 2,9 0,789 1,95 4,84 0,596 1,26 0,465 0,905 1,35 5,82 1,37 3,95 0,116 0,61 0,415 0,984 0,743 5 1,11 0,64 1,35 0,585 2,66 8,92 2,16 0,083 0,3 0,596 0,239 0,15 2,52 0,8 0,18 0,449 1,15 0,662 0,032 3,29 5,69 0,024 1,03 0,058 0,036 0,607 0,217 3,65 0,1 0,155 0,158 1,83 0,133 0,973 0,281 0,767 0,517 0,24 19,78 0,129 1,78 0,34 0,67 3,5 0,12

-1,98 0,00 -1,89 3,73 -6,10 0,00 -8,33 0,00 0,00 -2,58 1,15 -3,85 0,00 3,23 0,00 -0,69 2,26 -1,77 0,00 0,00 -16,52 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,35 -1,19 0,00 0,00 0,00 -3,79 0,00 -1,36 7,93 -1,02 0,83 19,92 -3,08 -6,25 0,00 -2,88 -3,00 -3,52 -0,50 -7,20 0,00 7,24 0,00 0,00 6,38 0,91 0,00 1,50 0,00 -2,21 -1,44 -0,46 -7,78 0,00 9,96 13,27 0,00 0,00 7,10 0,00 0,00 -0,86 -0,60 0,00 0,00 -1,90 -14,29 0,00 -12,12 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 14,66 -9,91 1,44 18,00 3,19 0,00 5,21 5,74 0,00 0,00 0,00 -1,41 0,00

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

47,66 64,00 -42,22 -8,55 186,25 -45,43 -5,71

0,18 0,023 0,45 3,56 0,418 0,105 0,02

0,37 0,151 0,82 7,6 2,42 0,339 0,074

13,54 170,81 -64,37 29,31 -48,89 -4,00 0,00 59,85 90,96 28,73 -25,00 0,00 81,25 -83,11 -85,66 -19,93 -82,57 -14,80 -15,00 72,82 31,05 119,47 -0,68 1,33 32,90 -3,70 -64,59 -41,81 36,36 34,07 91,03 88,34 178,44 165,40 118,80 61,43 71,68 58,00 -42,00 65,31 12,47 -51,04 -25,70 -2,53 8,82 0,00 -45,78 -35,00 32,34 28,90 3,35 45,61 -33,33 69,80 -0,42 94,81 0,00 310,26 0,00 -10,20 117,93 15,13 28,00 -3,24 46,24 -68,00 -27,97 -26,58 -76,16 -6,18 -41,35 0,00 -48,98 -47,64 83,72 40,77 -8,90

0,115 0,18 0,034 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,9913 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,04 1,9 0,45 0,289 2,43 0,558 0,305 2,98 0,287 1,3 0,912 0,48 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,524 0,743 3,85 0,851 0,64 0,902 0,234 1,89 4,92 1,2 0,035 0,201 0,162 0,155 0,04 2,52 0,18

0,089 0,131 0,068 1,01 0,099

0,39 0,74 0,301 1,62 0,143 0,182 0,06 0,448 0,38 18,24 0,117 0,319 0,678 0,441 1,53 2,86 0,478 2,08 0,54 1,48 5,48 1,47 0,64 3,06 0,7 1,3 8,54 1,74 2,36 5,65 0,8 1,34 0,537 0,95 1,45 6 1,45 4,14 0,273 0,789 0,506 2,7 0,98 6,6 1,2 0,64 2,71 1,19 2,73 9,37 2,33 0,131 1,5 0,6 0,366 0,15 2,52 0,81 0,18 0,575 1,2 0,92 0,042 3,9 5,98 0,155 1,6 0,165 0,185 0,71 0,92 3,65 0,223 0,46 0,192 1,87 0,24

-3,77 157,38 111,02 -35,14 30,13 8,40 -14,42 -51,43 0,00 136,49 0,00

0,159 0,154 0,185 0,2 8,1 0,054 1,2 0,34 0,67 1,31 0,12

0,682 0,801 0,53 0,39 24 0,192 2,37 0,7 0,67 3,8 0,12

0,28 0,423 0,347 0,015 3,27 3,5207 0,021 0,836 0,046 0,028 0,391 0,116

ŸÁÎÔ˜

23150 0 9138 1 3348883 0 9803 0 0 89580 358 21600 0 22990 0 10310 268456 298883 0 0 51439 3389741 379709 0 0 0 0 1478474 90277 24068 81000 0 3000 0 248 2097 264484 81112 1020 2620 674455 35395 81426 110495 17112 31070 109000 0 6069809 0 0 3015 1350 0 670 0 695 2 251 3715 0 27240 100 0 0 118396 0 0 40450 7220 0 0 5642 300 0 1400 88440 98206 2346 0 0 0 3000 3920 5116 1170 50 49860 32243 0 106 9900 0 0 0 11191 0

ªÂÙÔ¯‹

∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

0,08 0,02 0,53 0,34 0,241 0,181 0,468 1,8 0,321 0,17 3,22 0,708 0,841 0,304 0,078 0,467 1,92 6,59 0,376 5,74 0,134 4,81 5,35 0,6 0,1 1,39 0,616 0,642 0,233 0,34 0,15 1,35 0,445 0,072 0,515 1,25 0,696 1,65 0,56 3,62 0,48 0,76 1,36 12,65 1,85 1,68 6,93 4,02 0,094 0,288 0,87 1,32 0,039 0,08 0,14 1,6 0,05 0,386 0,381 5,19 4,89 0,737 2,64 0,11 4,5 0,48 1,3 1,23 0,739 1,08 0,61 0,026 0,355 0,236 0,155 0,365 1,73 11,2 0,429 12,65 0,542 1,07 1,7 2,5 0,14 119 2,75 0,845 0,088 0,666 0,04 0,08 0,6 0,309 3,38 0,132 0,369

0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,41 6,92 -5,85 9,94 -0,24 0,00 5,41 1,52 -1,54 0,00 9,94 1,06 19,64 0,00 -2,37 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 -2,92 1,49 0,00 -1,46 1,60 0,00 -2,83 -2,34 3,88 -1,20 -0,88 0,00 0,00 0,00 -1,45 -1,25 -5,13 -1,18 0,43 -3,13 0,00 0,00 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,69 0,00 -0,19 -1,21 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 -1,86 -1,82 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00 -4,20 -1,14 0,00 0,00 2,85 0,00 -0,93 4,29 0,81 0,00 -0,83 0,00 1,81 0,00 -2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,74 0,00 11,14

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

0,00 -23,08 -72,11 -10,29 -54,87 96,74 26,83 0,00 28,40 44,07 6,62 8,92 -32,18 -30,91 -29,09 18,83 216,31 18,75 15,69 -77,92 -34,31 -12,55 40,79 -45,45 0,00 62,38 -11,87 71,66 3,56 -29,90 212,50 -16,67 114,98 0,00 35,53 36,61 70,59 38,66 -6,04 -2,16 46,34 0,00 105,75 1,36 52,89 47,37 8,79 42,24 4,44 75,61 52,63 -10,81 -78,33 0,00 0,00 0,00 -24,31 73,18 62,19 57,74 77,59 9,54 66,67 -10,54 -40,74 21,46 86,36 184,23 25,73 129,32 -25,71 -44,53 -23,38 -23,27 -11,84 157,06 -20,00 -22,00 63,86 -81,93 -33,49 219,55 28,21 0,00 48,75 62,72 33,25 -76,47 76,19 0,00 0,00 47,06 19,77 5,30 266,67 15,67

0,012 0,36 0,13 0,225 0,052 0,171 0,206 0,045 1,54 0,388 0,781 0,301 0,051 0,27 0,47 4,42 0,251 3,4 0,039 4,23 1,13 0,59 0,1 0,744 0,352 0,303 0,129 0,217 0,033 0,898 0,161 0,253 0,501 0,348 0,67 0,376 3,6 0,16 0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,8482 0,033 0,129 0,446 1,06 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,301 0,158 2,5 2,2 0,315 1,96 0,018 3,28 0,408 0,6266 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,225 0,17 0,139 0,251 0,592 11,2 0,416 3,18 0,331 0,935 0,475 1,58 0,14 73 1,25 0,55 0,088 0,225

0,234 0,152 2,7 0,036 0,195

0,08 0,055 1,9 0,43 0,534 0,54 0,576 1,8 0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,54 0,143 0,58 2,01 9,99 0,41 34,5 0,265 7,96 5,7 1,29 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,49 0,171 3,13 0,45 0,072 0,61 1,38 0,75 1,8 0,8 3,7 0,499 0,76 1,46 16,92 1,97 1,89 7,5 4,32 0,12 0,3 0,87 2,14 0,216 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,4 5,2 5,1 0,769 2,98 0,133 7,44 0,81 1,3 1,33 0,801 1,1 0,68 0,045 0,67 0,38 0,26 0,518 1,86 14,5 0,55 12,7 4,16 1,6933 2 2,55 0,14 120 4,6 0,944 0,374 0,69 0,04 0,08 0,679 0,435 4,09 0,16 0,448

ŸÁÎÔ˜

0 41000 0 700 0 0 0 0 3059 2000 130104 246 9775 0 10900 500 418435 0 24481 1240 400 0 418550 0 0 200 22964 0 168379 1710 0 4295624 69398 0 18705 61800 7790 75563 9080 0 2005 0 1305 4571 516500 23333 124083 293987 0 718 184799 0 0 0 0 0 0 38610 0 310 18071 11308 1500 0 0 0 10721 8432 20102 33447 0 0 8 0 0 5120 948512 0 0 35791 40 372 8675 3579 0 544 2843 1299 0 17115 0 0 0 2143 4760 0 33856

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,51

-7,27

6,25

0,198

0,895

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√)

1,64

0,61

142,63

0,4902

1,68

16656

0,295

-2,96

62,98

0,173

0,326

518

0,27

-0,37

-52,16

0,154

0,824

5563365

∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰

ŸÁÎÔ˜

28000

0,779

2,37

89,86

0,3053

0,839

1296

0,66

8,20

32,26

0,239

0,66

5446

17

0,00

0,59

13,6

17,3

400

0,675

0,00

32,87

0,45

0,75

5300

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,34

0,00

-2,58

0,289

0,439

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,65

0,00

-26,72

0,494

0,889

0

0,179

-9,60

-22,17

0,149

0,334

463

2,25

-0,88

70,45

1,12

2,36

4000

0,269

0,00

-1,47

0,15

0,54

0

0,06

0,00

-32,58

0,053

0,12

102868

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞)

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,409

0,00

89,35

0,174

0,409

0

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

8,9

0,00

49,33

5,48

9,04

76891

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,261

-1,88

18,64

0,1

0,267

11786

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,18

0,56

22,45

0,073

0,218

7075

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√)

1,98

-1,00

-16,10

1,52

2,46

1916

ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√)

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√)

0,5

0,00

72,41

0,203

0,515

0

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

7,99

-3,03

37,03

3,7035

8,39

119714

ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,23

0,00

21,69

0,14

0,282

0

ª√ç√™ (∫√)

0,88

10,00

12,39

0,485

1,24

4750 670

ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

0,54

6,30

12,73

0,201

0,635

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,073

0,00

-41,60

0,05

0,125

0

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,168

0,00

-64,26

0,12

0,5

0

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√)

4,06

-0,98

29,71

1,3

4,15

394619

¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,53

0,00

-37,65

0,361

1,13

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,279

-9,71

40,91

0,122

0,328

2750

¡∂§ (∫√)

0,068

0,00

0,00

0,0387

0,18

228

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,08

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,526

-1,87

7,57

0,23

0,583

61890

¡π∫∞™ (∫√)

1036

0,442

0,00

-18,60

0,403

0,77

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√)

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

1,42

0,00

3,20

0,724

1,836

0

√§£ (∫√)

18,65

1,36

95,70

8,8

18,74

5037

√§¶ (∫√)

14,88

-1,72

74,65

7,06

15,37

12916

√¶∞¶ (∫√)

5,36

-2,90

-21,52

3,5

7,9

1490601

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,1

1,34

0

√Δ∂ (∫√)

4,75

1,06

64,93

1,09

4,81

2253038 7199

¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

0,29

-11,04

-6,45

0,193

0,462

¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√)

0,464

9,95

-33,71

0,196

0,7

100

¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,545

-5,87

120,65

0,187

0,591

96071

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,369

-3,15

45,85

0,186

0,81

7291135

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0,033

17,86

-17,50

0,022

0,308

1000

0,26

0,00

0,00

1,3

-1,52

-30,48

1,01

0,456

16,92

-88,00

3,4

0,00

19,30

1,26

-3,82

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,89

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0

1,92

1240

0,093

3,8

10

1,54

3,51

0

170,97

0,403

1,39

116631

-2,98

26,91

2,9563

5,19

630

0,00

0,00

0,39

0,39

0

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,119

15,53

-2,46

0,053

0,186

1589

ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,616

-2,53

29,41

0,3

0,664

1400

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,057

0

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

4,01

-0,50

104,59

1,2

4,27

10640

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

0,78

0,00

-30,97

0,77

1,16

0

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,28

0,00

64,71

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,339

1,19

11,88

0,156

0,41

11598

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

1,45

-1,36

42,16

0,401

1,57

170748

™π¢ª∞ (∫√)

0,745

3,19

49,00

0,432

1,11

2600

™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√)

0,398

6,99

6,13

0,203

0,445

13708

™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

0,527

-2,23

-47,30

0,432

1,31

440

1,71

-2,29

219,63

0,43

1,8

278515

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,06

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,085

0

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

0,08

0

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

2,78

-1,42

131,60

0,8063

2,94

249508

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

0

1,27

1,60

4,10

0,76

1,68

1805 0

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,302

0,00

31,88

0,154

0,323

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,35

0,00

27,27

0,133

1,03

0

ΔπΔ∞¡ (∫√)

13,4

-3,46

15,62

10,07

16,48

21017

ΔπΔ∞¡ (¶√)

5,96

0,00

15,06

4

6,99

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

3,95

0,00

-45,69

1,5351

5,8187

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

0,624

0,00

-86,75

0,624

3,78

0

À°∂π∞ (∫√)

0,451

-3,43

80,40

0,125

0,486

111212

0,13

-21,69

12,07

0,07

0,4

3610

0,328

0,00

43,86

0,194

0,339

0

2,84

5,19

-29,07

2,7

4,9189

150

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,651

0,00

-22,41

0,412

0,94

0

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,649

-0,15

50,93

0,29

0,695

110743

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,033

10,00

-29,79

0,028

0,08

5101

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,505

-1,37

-26,81

0,4

0,778

1462


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.965.686,88 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.626.971,36 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 24.728.708,96 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.332.657,96 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 8.740.764,92 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.043.514,69 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.131.911,60

K§EI™IMO TH™ 12∏™ ¢∂∫∂ªμƒπ√À

MEPI¢IA

2.598.763,16 1.091.066,70 6.773.829,95 692.516,66 4.101.444,29 303.292,46 1.956.932,64

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 66.156.853,62 12.988.054,69 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.937.092,16 17.533.152,19 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.538.006,24 2.934.576,30 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.755.198,53 665.051,08 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 25.361.846,44 2.832.738,39 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.961.588,57 2.805.047,93 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 11.771.937,17 1.547.285,64 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.908.508,16 2.621.658,94 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 43.283.336,04 8.416.709,04 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 37.721.668,88 3.095.578,87 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 122.360.712,91 9.872.105,41 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 180.379.644,21 25.903.782,11 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 25.420.778,38 3.177.264,83 ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ 17.452.020,98 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.604.778,71 619.258,66 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.906.212,28 879.881,05 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 33.088.773,25 2.906.078,33 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 18.080.422,01 1.728.707,77 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.172.495,77 1.952.357,19 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 14.306.154,51 2.202.131,66 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.057.603,87 2.379.658,19 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.843.615,81 3.332.209,22 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 41.366.600,74 2.344.079,65

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 4,6044 6,9904 3,6506 6,2564 2,1311 6,7378 3,6444

3,61% 4,19% 2,85% 0,03% 1,04% 0,70% 0,68%

4,6735 7,2351 3,8331 6,2564 2,2057 6,9736 3,7720

4,5699 6,9205 3,6141 6,1938 2,1098 6,6704 3,6080

-3,31% 19,20% 7,30% 6,03% 32,97% 12,16% 22,37%

5,0937 14,13% 5,1192 5,0555 26,20% 5,1866 0,05% 5,2125 5,1477 13,65% 7,6802 0,07% 7,7186 7,6226 6,61% 8,6538 -0,02% 8,6971 8,5889 11,99% 8,9531 7,04% 9,4008 8,7740 32,54% 8,1858 5,77% 8,4314 8,0221 25,09% 7,6081 7,18% 7,8363 7,4559 63,55% 8,7382 6,68% 9,0003 8,6508 43,67% 5,1425 7,96% 5,1939 5,0911 36,97% 12,1857 -0,06% 12,3076 12,0638 7,96% 12,3946 0,01% 12,3946 12,3946 4,46% 6,9634 0,45% 7,0330 6,8938 33,44% 8,0008 0,68% 8,0808 7,9208 47,36% 3,0373 0,15% 3,0403 3,0312 17,20% 4,2063 -0,07% 4,2484 4,1642 10,96% 10,1221 0,08% 10,2233 10,0209 -5,27% 11,3861 -0,09% 11,5000 11,2722 3,35% 10,4589 0,56% 10,5635 10,3543 19,00% 8,7958 0,13% 8,8838 8,7078 8,87% 6,4965 -0,07% 6,5615 6,4315 -3,95% 8,8490 -0,15% 8,9375 8,7605 8,68% 10,4566 -0,02% 10,5612 10,3520 18,59% 17,6473 0,19% 17,8238 17,4708 15,86%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 26.374.213,90 1.096.169,24 24,0603 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 32.017.509,20 3.129.052,86 10,2323 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.082.161,81 4.738.305,03 4,6604 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.059.541,24 375.177,32 5,4895 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.113.559,80 1.522.551,36 2,7018 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.074.242,23 939.119,84 8,5977 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.661.850,20 798.757,27 9,5922 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.256.057,74 656.083,28 8,0113 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.511.175,13 2.681.835,57 5,4109 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.455.754,24 1.014.453,44 4,3923 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 4.168.781,16 739.937,60 5,6340 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.001.989,99 615.789,19 11,3708

0,59% 24,5415 23,8197 34,95% 0,96% 10,4369 10,1300 41,74% 0,42% 4,7536 4,6138 26,69% 0,47% 5,5993 5,4346 8,69% 0,12% 2,7558 2,6748 9,68% 0,27% 8,7482 8,5117 34,68% 0,42% 9,7601 9,4963 49,46% 0,65% 8,1515 7,9312 36,46% 0,32% 5,5056 5,3568 79,32% 0,16% 4,4692 4,3484 19,79% 0,01% 5,6340 5,5777 0,47% 0,03% 11,5982 11,2571 10,37%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 50.614.080,96 6.419.148,71 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 25.076.042,20 8.255.211,16 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 11.171.654,06 3.306.368,49

7,8849 3,0376 3,3788

0,24% 3,33% 0,00%

8,1214 3,0680 3,3788

7,8061 18,31% 3,0224 -13,54% 3,3788 0,82%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.323.484,90 10.652.259,07 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.108.577,51 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.131.260,69 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.484.048,80 420.369,98 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 22.415.718,56 8.377.964,21 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.243.177,22 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.726.689,74 691.811,44

0,6875 0,47% 8,9497 -0,13% 2,8735 14,78% 3,5303 0,22% 2,6756 -0,03% 2,9036 0,30% 2,4959 -0,15%

0,6978 9,0839 2,8907 3,5338 2,7157 2,9210 2,5333

0,6806 8,8602 2,8505 3,5162 2,6488 2,8804 2,4709

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 414.635.144,82 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 162.397.052,62 107.941.823,29

2,8315 1,5045

8,26% 3,89%

2,8315 1,5045

2,8315 31,40% 1,5045 -9,83%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

4,1833 2,8069 0,9252 2,1849 6,2048 2,1680 3,0582 7,4691 6,6075 7,3894 3,7366

0,60% 0,21% -0,18% 0,59% -0,37% 0,36% 0,64% 0,01% -0,06% -0,11% 0,05%

4,1833 2,8069 0,9252 2,1849 6,2048 2,1680 3,0582 7,4691 6,6075 7,3894 3,7366

4,1519 -19,15% 2,7788 30,51% 0,9159 48,22% 2,1631 7,00% 6,1428 9,48% 2,1463 9,80% 3,0353 -18,15% 7,4691 3,33% 6,5414 6,96% 7,3340 4,84% 3,6992 5,75%

9.410.234,51 2.249.502,01 38.386.431,61 13.675.765,48 1.912.356,58 2.066.876,74 18.587.039,23 8.507.180,02 9.198.756,84 1.482.511,01 4.242.371,90 1.956.843,46 6.253.219,32 2.044.749,09 3.701.663,92 495.594,10 38.204.121,71 5.781.928,77 11.844.325,23 1.602.886,66 4.787.362,87 1.281.210,79

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 39.516.982,53 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.486.581,99 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.796.915,69 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 26.783.236,35 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.180.108,31 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 104.023.377,97 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.644.276,48 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 13.413.973,00 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 39.786.424,00 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 3.380.579,47 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 15.119.239,82 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 107.105.143,46 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 31.349.166,92 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.166.912,38 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 79.067.552,68 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 30.485.365,32 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.547.483,36 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 9.827.660,14 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 27.822.249,24 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 30.290.098,49 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 20.865.382,08

3.576.175,32 24.886.310,04 245.139,82 5.087.251,86 16.153.071,31 27.477.184,06 3.989.327,08 1.123.949,04 3.697.334,14 1.984.610,32 1.216.535,56 8.159.988,80 3.508.262,94 1.869.522,94 6.504.055,37 9.336.259,94 307.966,30 653.286,41 2.456.569,41 10.068.170,17 5.903.035,60

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.083.372,15 10.376.670,97 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.908.161,22 3.571.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 350.640,54 344.859,55 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.624.133,53 9.069.118,85 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.751.516,84 14.232.944,94 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 13.242.656,80 53.386.901,01 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.149.610,67 4.503.906,34 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.337.632,38 150.747,96 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 752.819,38 36.307,54 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 41.156.990,14 34.927.675,17 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.858.853,62 17.214.482,49 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 847.102,75 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.496.559,57 405.549,58 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 664.103,54 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.963.393,30 657.138,33 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 705.126,93 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.605.230,77 176.952,91 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 565.554,89 58.587,46

37,97% 18,32% 8,83% 1,57% 11,60% 2,20% -0,96%

11,0501 0,27% 11,2711 10,8291 20,54% 1,4661 -0,10% 1,4661 1,4514 9,29% 15,4888 0,64% 15,4888 15,3339 17,20% 5,2648 0,87% 5,2648 5,2122 38,06% 3,6018 0,20% 3,6018 3,5748 10,34% 3,7858 0,35% 3,8804 3,7101 16,70% 12,4443 0,36% 12,6932 12,1954 15,71% 11,9347 0,28% 12,1734 11,6960 13,95% 10,7608 0,38% 10,7608 10,5456 15,45% 1,7034 0,82% 1,7034 1,6864 50,12% 12,4281 0,02% 12,4281 12,4281 4,15% 13,1256 13,06% 13,1912 13,0272 57,35% 8,9358 0,02% 8,9447 8,8911 12,58% 10,7872 6,36% 10,8951 10,6793 39,48% 12,1567 0,59% 12,2783 12,0351 34,28% 3,2653 0,39% 3,2980 3,2326 48,54% 31,0017 -0,42% 31,1567 30,7692 -0,20% 15,0434 -0,13% 15,1938 14,8930 9,69% 11,3257 0,65% 11,4390 11,2124 16,54% 3,0085 -0,09% 3,0085 2,9784 9,78% 3,5347 -0,01% 3,5347 3,4994 13,84%

0,7790 0,8143 1,0168 0,9509 0,9662 0,2481 0,2552 15,5069 20,7345 1,1783 1,2117 1,2142 8,6218 9,0362 9,0748 9,5600 9,0715 9,6532

-0,09% -0,09% 0,28% 0,73% 0,74% 0,61% 0,75% 0,63% 0,99% 0,00% 0,05% 0,05% 0,21% 0,21% 0,15% 0,15% 0,24% 0,24%

0,7790 0,8143 1,0168 0,9509 0,9662 0,2481 0,2552 15,5069 20,7345 1,1783 1,2117 1,2142 8,6218 9,0362 9,0748 9,5600 9,0715 9,6532

0,7712 0,8143 0,9965 0,9414 0,9662 0,2456 0,2526 15,3518 20,5272 1,1783 1,2026 1,2142 8,4494 9,0362 8,8933 9,5600 8,8901 9,6532

9,83% 11,06% 10,67% 17,63% 18,82% 41,05% 46,67% 60,85% 62,08% 3,05% 9,38% 9,58% 10,05% 10,63% 8,97% 9,54% 11,13% 12,25%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

141.205.400,84 866.301,86 43.899.292,87 958.331,71 75.022.419,47 50.784.735,49 38.541.527,35 11.525.680,03 8.846.647,24 548.289,64 35.392.002,03 275.251,51 11.467,59 22.587.878,03 14.213.101,52 371.261,89 19.913.193,09 42.937.128,49 30.497.534,63 31.246.087,81 2.052.031,45 1.929.335,92 48.482.381,59 7.869.421,82 671.358,64 721.881,46 274.369,47 2.212.694,02 11.162.000,67 176.864,73 105.242,20 1.205.192,42 2.145.924,79 1.246.821,79 748.084,89 156.424,08 2.308.654,26 1.128.486,62 5.021.706,38 20.306.519,89 5.751.070,04 2.954.809,35 273.518,56 2.332.531,86 1.006.068,68 982.406,92 170.809.255,54 23.370.411,30 1.575.942,27 2.355.566,20 1.001,65 24.248.296,46 3.643.759,41 1.291.353,40

13.143.307,77 76.182,30 4.902.641,84 105.772,78 8.292.351,78 5.596.530,58 4.247.682,28 1.118.063,32 822.055,91 50.372,92 41.776.103,96 249.163,24 12.879,52 28.785.320,07 17.181.089,08 362.839,48 25.374.813,95 4.087.817,07 2.928.800,81 28.175.573,88 1.810.397,44 1.334.386,52 37.219.189,03 6.911.564,41 572.375,25 72.167,76 26.105,36 221.169,51 1.147.024,86 140.147,75 88.084,77 441.442,69 175.522,71 78.137,31 61.190,26 104.408,15 259.664,52 124.753,76 487.407,92 2.105.883,70 602.221,78 263.832,18 18.737,53 2.453.080,73 65.482,51 87.694,33 17.000.306,28 2.325.866,54 2.023.329,42 230.226,25 100,00 2.430.378,50 373.922,67 5.193.578,85

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 80.949.216,88 10.075.263,98 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 78.320.177,08 18.700.175,05 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.675.061,60 294.878,00 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 39.265.143,69 4.704.250,37 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 31.707.965,99 6.098.658,20 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.742.665,52 1.257.640,02 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 288.632.154,39 45.115.888,09 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 29.733.792,58 10.374.766,37 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 642.734,95 141.795,93 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 3.252.402,85 388.550,00 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 34.417.195,52 5.874.308,15 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 87.314.299,44 10.348.399,79 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 41.953.622,82 36.941.887,15 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 8.408.737,28 3.157.087,32 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.512.398,21 2.787.739,34 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 20.275.788,40 1.667.873,72 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.522.376,14 725.906,21 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.622.938,15 707.859,90 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.641.673,81 6.586.124,80 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 26.696.803,75 2.918.728,88 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.306.341,46 1.683.422,67

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 10,7435 11,3714 8,9542 9,0603 9,0472 9,0743 9,0735 10,3086 10,7616 10,8846 0,8472 1,1047 0,8904 0,7847 0,8273 1,0232 0,7848 10,5037 10,4130 1,1090 1,1335 1,4459 1,3026 1,1386 1,1729 10,0028 10,5101 10,0045 9,7313 1,2620 1,1948 2,7301 12,2259 15,9568 12,2256 1,4982 8,8909 9,0457 10,3029 9,6428 9,5498 11,1996 14,5974 0,9509 15,3639 11,2026 10,0474 10,0480 0,7789 10,2315 10,0165 9,9772 9,7447 0,2486

1,31% 1,31% 2,23% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,01% 0,05% 0,05% -0,07% 0,29% -0,06% 0,13% 0,15% 0,49% 0,14% 0,02% -0,01% -0,03% -0,03% 0,33% 0,15% 0,73% 0,74% 0,17% 0,17% 0,17% 0,15% 1,53% 1,52% -0,11% -0,43% -0,07% -0,43% 0,16% 0,05% 0,06% 0,04% -0,13% 0,01% 0,28% 0,64% 0,74% 0,63% 0,28% 0,00% 0,00% -0,09% -0,16% 0,00% -0,09% 0,16% 0,61%

10,7435 11,3714 8,9542 9,0603 9,0472 9,0743 9,0735 10,3086 10,7616 10,8846 0,8472 1,1047 0,8904 0,7847 0,8273 1,0232 0,7926 10,5037 10,4130 1,1090 1,1335 1,4459 1,3026 1,1386 1,1729 10,0028 10,5101 10,2046 9,7313 1,2620 1,1948 2,7301 12,2259 15,9568 12,3479 1,4982 8,8909 9,0457 10,3029 9,9321 9,5498 11,1996 14,5974 0,9604 15,5175 11,3146 10,0976 10,0480 0,7867 10,2315 10,0165 9,9772 9,7447 0,2486

10,5286 11,3714 8,8647 8,9697 8,9567 8,9836 8,9828 10,1024 10,6809 10,8846 0,8387 1,0881 0,8904 0,7690 0,8273 1,0027 0,7770 10,2936 10,2047 1,0979 1,1335 1,4242 1,3026 1,1272 1,1729 9,8027 10,5101 9,8044 9,6583 1,2620 1,1829 2,7301 12,0425 15,7174 12,1033 1,4832 8,8909 9,0457 10,3029 9,4499 9,3588 10,9756 14,3055 0,9509 15,3639 11,2026 10,0474 10,0480 0,7789 10,1548 10,0165 9,7777 9,7447 0,2486

43,35% 43,40% 47,03% 38,86% 38,92% 54,10% 35,01% 9,69% 12,06% 12,26% 9,01% 9,84% 9,97% 8,22% 9,29% 9,06% 8,23% 1,89% 2,18% 11,50% 12,03% 12,36% 18,80% 53,00% 54,15% 45,31% 47,35% 45,31% 101,83% 7,69% 6,61% 12,80% 15,46% 16,37% 15,47% 28,94% 9,83% 10,73% 9,27% 0,79% 0,28% 8,78% 9,63% 17,63% 60,54% 8,78% 0,28% 0,29% 9,81% 2,32% 0,17% -0,23% 86,52% 17,38%

8,0345 14,41% 8,0345 8,0345 63,27% 4,1882 0,53% 4,1882 4,1463 32,13% 9,0718 0,14% 9,0718 9,0718 30,32% 8,3467 7,56% 8,3467 8,2632 35,50% 5,1992 5,24% 5,1992 5,1472 37,54% 10,1322 6,12% 10,1322 10,0309 41,08% 6,3976 0,59% 6,3976 6,3976 20,78% 2,8660 -0,15% 2,8660 2,8373 -1,02% 4,5328 1,31% 4,5328 4,4875 -14,24% 8,3706 0,46% 8,3706 8,3706 58,18% 5,8589 -0,36% 5,8589 5,8589 17,38% 8,4375 1,04% 8,8594 8,4375 21,42% 1,1357 0,37% 1,1357 1,1243 50,50% 2,6634 1,41% 2,6634 2,6368 17,40% 10,9452 0,17% 10,9452 10,8905 18,07% 12,1567 0,01% 12,1567 12,1567 2,58% 11,7403 0,04% 11,7403 11,7403 15,23% 10,7690 0,03% 10,7690 10,6613 4,78% 9,5112 -0,06% 9,5112 9,4161 6,62% 9,1467 -0,07% 9,1467 9,0552 8,64% 9,0924 -0,20% 9,0924 9,0015 11,59%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.339.496,20 1.964,39 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 30.803.436,95 25.185,56 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 374.077,09 301,33 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 45.322.830,45 35.872,86 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 464.986,81 466,99 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 30.000.681,48 30.059,11

1.190,9500 1.223,0600 1.241,4200 1.263,4300 995,7100 998,0600

-0,01% -0,01% 0,12% 0,12% 0,94% 0,94%

1.190,9500 1.223,0600 1.241,4200 1.263,4300 995,7100 998,0600

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.576.586,49 187.477,07 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.617.416,81 1.141.366,63 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 5.209.744,47 1.369.586,51 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.286.086,17 3.003.387,92 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.620.335,70 616.149,36 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 5.562.736,80 1.859.489,23 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 933.172,69 304.478,55 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.759.533,92 3.429.353,14 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.418.392,91 689.229,90 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.938.786,68 1.793.687,02

8,4095 1,4171 3,8039 1,7600 2,6298 2,9915 3,0648 4,0123 3,5088 1,0809

0,01% -0,01% 1,58% 0,14% 0,03% 0,01% -0,15% 0,07% 0,21% 5,18%

8,5356 1,5305 3,9180 1,8128 2,7087 3,0663 3,1567 4,0725 3,5614 1,1674

1.190,9500 5,71% 1.223,0600 5,75% 1.241,4200 12,83% 1.263,4300 12,88% 995,7100 16,68% 998,0600 16,73%

8,4095 1,4171 3,7659 1,7424 2,6035 2,9616 3,0342 4,0123 3,5088 1,0809

6,05% -30,27% 48,94% 21,25% 13,39% 15,60% 8,45% 12,21% 16,88% 32,72%

ENEP°HTIKO

∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 176.840,37 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 3.252.020,51 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.341.234,89 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 11.849.637,98 ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ 3.732.843,24 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO 540.665,86 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO 1.368.709,96 ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.385.476,97

953.330,13 5,7953 7.546.994,84 2,0182 1.411.186,96 23,7796 3.027.779,97 2,7693 1.661.561,84 4,9323 2.324.707,42 3,0172 752.734,32 4,3459 1.362.140,38 6,6815

0,02% 5,8677 5,7953 10,37% 0,00% 2,0283 2,0182 0,68% 0,66% 24,4335 23,7796 16,99% -0,32% 2,8455 2,7693 10,63% 0,30% 5,0679 4,9323 12,82% 0,23% 3,1002 3,0172 13,86% -0,50% 4,4002 4,3459 4,84% -0,11% 6,8151 6,6815 7,64%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 49.938.028,31 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.649.426,88 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 4.945.787,44

9.340.826,60 3.770.838,38 917.218,06

5,3462 2,0286 5,3922

0,98% 0,52% 0,00%

5,4531 2,0590 5,3922

5,3462 27,96% 2,0286 17,31% 5,3922 -0,49%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 3.894.643,36 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.839.120,34 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.431.062,82 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.531.791,17

744.748,05 1.740.596,54 211.070,91 4.363.622,58

5,2295 2,2056 6,7800 1,7260

6,45% 2,30% 0,03% 1,17%

5,3341 2,3159 6,7970 1,8123

5,1772 2,1835 6,7461 1,7087

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.596.082,93

1.778.281,93

2,0222

0,83%

2,0222

2,0121 -23,90%

35,85% -6,57% 4,92% 23,52%

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 2,3942 5,1323 5,0642 1,4576 1,5157 3,2839 3,3648 3,2316

0,07% 0,03% 0,01% 0,57% 0,70% -0,28% -0,04% 0,11%

2,3942 5,1323 5,0642 1,4576 1,5157 3,2839 3,3648 3,2316

2,3822 5,1066 5,0389 1,4503 1,5081 3,2675 3,3480 3,2154

-7,03% 7,30% 2,97% 31,36% -7,83% 6,59% 9,82% 7,72%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 30.948.628,45 20.530.955,40 1,5074 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.509.461,41 1.524.908,64 3,6130 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.033.700,85 2.536.758,82 1,5901 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 142.187.400,75 33.229.777,29 4,2789 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.936.507,87 1.666.364,48 2,9624 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 19.144.543,54 6.591.131,17 2,9046 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.175.078,12 6.493.784,06 0,1810 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.469.234,92 7.799.290,24 0,1884 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.421.883,98 879.445,15 2,7539 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 5.693.722,15 1.798.074,89 3,1666 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.515.580,06 546.424,02 4,6037

1,08% 0,27% 0,10% 0,01% -0,07% 0,27% 0,33% 0,05% 0,53% 0,13% 0,04%

1,5526 3,7214 1,6378 4,3003 3,0513 2,9917 0,1864 0,1941 2,8365 3,2616 4,7418

1,4622 3,5046 1,5424 4,2575 2,8735 2,8175 0,1756 0,1827 2,6713 3,0716 4,4656

46,09% 7,95% 12,17% 4,52% 8,50% 12,61% 4,99% 4,20% 6,12% 9,68% 10,50%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 49.197.036,64 2.778.349,28 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.680.483,04 575.460,78 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 16.605.177,01 1.969.670,92 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.465.288,54 475.687,45 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.842.879,37 919.794,65 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.405.678,01 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 499.406,34 42.386,80 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.709.596,10 442.298,47 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.430.642,79 1.700.335,75 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.845.072,38 322.997,52 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.257.084,93 1.495.255,07 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.129.535,33 842.802,59 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 15.702.791,41 9.052.957,56 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.127.441,92 187.518,82 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 5.458.224,00 5.563.874,37 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.326.419,07 333.252,49 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.938.602,21 439.317,14 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 800.357,10 233.373,95 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.185.044,31 157.161,44 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 120.289,39 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.336.177,98 2.890.107,76 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 1.771.562,81 140.077,13 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 658.641,43 64.947,88

0,02% 0,01% 0,58% -0,14% 0,14% 0,03% 0,46% 0,08% -0,09% -0,44% 0,02% 0,84% 0,12% 0,64% 0,54% 0,13% 0,68% 0,74% 0,25% 0,70% -0,07% -0,27% -0,06%

18,0614 13,4802 8,8519 14,2711 18,0856 12,8702 12,3712 6,2487 14,0556 12,1424 3,5510 6,3906 1,8212 6,1026 1,0153 4,1792 4,5893 3,5324 7,6534 1,3085 3,7552 13,2795 10,6482

17,5302 13,2132 8,3461 13,4556 17,0522 12,0122 11,5465 6,0649 13,6422 11,7853 3,4806 6,0254 1,7172 6,0124 0,9810 3,9404 4,3687 3,3609 7,4649 1,2456 3,5406 12,5206 10,0397

7,84% 3,64% 28,95% 5,91% 10,87% 6,63% 9,70% 21,70% 10,39% 0,11% 0,20% 64,82% 18,42% 29,27% 31,89% 3,96% 39,53% 35,28% 13,59% 30,69% 11,70% -3,51% 8,51%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.307.389,81 265.729,99 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 2.487.396,66 1.189.721,47 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.639.570,80 11.958.737,04 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.366.804,85 2.924.510,35 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.986.381,41 6.872.490,84 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 3.870.501,33 1.609.567,41 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.433.029,88 735.407,91 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.157.676,83 5.468.161,25 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.223.432,03 512.123,95

8,6832 0,01% 2,0907 16,73% 0,8061 0,88% 1,8351 0,16% 1,3076 0,52% 2,4047 -0,41% 3,3084 1,25% 2,0405 1,09% 2,3889 0,08%

8,8569 2,1325 0,8464 1,9269 1,3730 2,5249 3,4738 2,1425 2,5083

8,5095 2,0489 0,7980 1,7984 1,2814 2,3566 3,2422 1,9997 2,3411

0,00% 17,25% 27,63% 10,64% 59,97% 5,15% 11,01% 39,82% 9,68%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 133.961.778,90 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.015.523,50 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.941.255,61 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 697.917,12

4,0305 3,2576 1,7008 1,3513

4,0305 3,2576 1,7008 1,3581

4,0103 4,70% 3,2332 42,00% 1,6838 31,43% 1,3459 58,45%

73.860,96 633.635,74 264.846,66 8.129.455,17 2.462.777,46 164.643,74 406.777,99 738.169,71

33.237.113,55 2.153.560,94 4.081.115,33 516.473,20

17,7073 13,3467 8,4304 13,5915 17,2244 12,2573 11,7821 6,1262 13,7800 11,9043 3,5158 6,0863 1,7345 6,0124 0,9810 3,9802 4,4128 3,4295 7,5403 1,2582 3,5764 12,6471 10,1411

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.678.133,19 3.329.332,77 4,1084 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.116.203,55 8.096.525,79 0,5084 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.176.196,93 3.181.090,84 1,6272 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.254.640,48 1.118.085,16 4,6997 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.016.326,33 1.905.293,63 10,5056 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.003.030,29 2.181.192,30 5,5030 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 449.042,57 120.000,00 3,7420 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 563.090,24 150.492,23 3,7417 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.533.187,77 258.068,01 9,8160 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.640.025,26 341.471,29 10,6598 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.790.224,02 161.491,52 11,0856

0,01% -0,31% 0,73% -0,01%

0,44% 4,1803 4,0262 0,71% 0,5173 0,4982 4,03% 1,6435 1,6109 0,01% 4,6997 4,6997 0,01% 10,5056 10,5056 7,92% 5,5580 5,4480 3,53% 3,7794 3,7046 3,61% 3,7791 3,7043 -0,11% 9,9632 9,7424 -0,06% 10,7930 10,5799 -0,09% 11,1965 11,0025

37,85% 54,62% 37,33% -5,59% 3,96% 63,80% 29,48% 25,72% 11,16% 9,23% 7,14%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.344.948,30 11.461,60 291,8400 0,29% 294,7584 291,8400 9,92% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 9.398.753,36 46.162,83 203,6000 -0,01% 204,6180 203,6000 -0,31% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 259.419.268,68 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.462.686,07 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.425.491,22 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.655.284,63 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.654.787,63 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.229.556,28 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 709.079,69 Δ.Δ. ∂§Δ∞ HIGH YIELD √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.456.699,81 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.503.790,96

95.022.054,41 5.466.344,81 6.979.848,22 7.857.273,73 724.722,32 328.142,86 120.000,00 5.671.097,80 1.159.575,83

2,7301 2,0970 1,7802 0,5925 3,6632 3,7470 5,9090 3,2545 5,6088

0,01% -0,43% -0,15% 0,29% 0,07% -0,40% 0,07% -0,19% 0,00%

2,7301 2,0970 1,7847 0,5955 3,6724 3,7657 5,9090 3,2659 5,6088

2,7301 2,0918 1,7757 0,5895 3,6540 3,7283 5,9090 3,2464 5,6088

6,84% 60,35% 22,81% 26,09% 9,03% 3,21% 36,13% 27,99% -5,18%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.524.849,48 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 15.231.050,90 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 33.557.514,32 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.384.845,95 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 8.195.256,04 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.014.000,96 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.271.343,60 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.101.187,22

MEPI¢IA

¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3077 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,81005 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,461 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,7215 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .109,18 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,209 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .7,3325 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2852 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2391

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2577

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,79385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2143

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3086 .........................................................1,3068 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81062 .......................................................0,80948 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4662 .........................................................7,4558 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7276 .........................................................8,7154 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,26 ...........................................................109,1 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2098 .........................................................1,2082 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3376 .........................................................7,3274 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2861 .........................................................1,2843 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,24 .........................................................1,2382

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 32 √ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ‰fiÛ˘ ™Ã∂Δπ∫∞ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘

Eurogroup ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰fiÛ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/∂∫ª ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Eurogroup, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÚȯ·Ú›˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙË “Ó¤· ̤ڷ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ∞ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó fï˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ó ıÚ›·Ì‚Ô Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎfiÏ·ÊÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë ‰fiÛË Ë ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËΠÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› ·ÎfiÌË, Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ó¤· ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ Î·È ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” . Ÿˆ˜ ı· ϤÁ·Ì ·Ï¿, ı· ¿ÚÂȘ fi,ÙÈ ‰ÒÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 34,4 ‰ÈÛ., Ù· 16 ‰ÈÛ. ı· ¿Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ù· 11,3 ‰ÈÛ. ÛÙËÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÌfiÏȘ Ù· 7 ‰ÈÛ. ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. 줂·È·, ‰ÂÓ Ì·˜ ϤÓ fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· 7 ‰ÈÛ. ı· ¿Ó Û ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÙÔÎÔ¯ÚÂÔχÛÈ· Î·È fiÛ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Δ· ÂÈϤÔÓ, ÂÚ›Ô˘ 15 - 17 ‰ÈÛ., ›Ûˆ˜ ‰ÔıÔ‡Ó, ·Ó ‰ÂÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. √È Û˘Ó¤ÂȘ fï˜ Ù˘ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ ‰fiÛ˘ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ¢∂∏ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÔÈÎȷο ÙÈÌÔÏfiÁÈ¿ Ù˘, fiˆ˜ Î·È Û ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi 14,5% ¤ˆ˜ 48%. ∞˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ Î·È ÂÈۋ̈˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú¿ÙÛÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È ·fi ÙË ¢∂∏, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·ÓÙÈ̤و· Ì ÙÔ ÎÚ‡Ô ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·. ŒÓ·˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™¯ÔÏ›· ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó. ™ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ì ٷ η˘ÛfiÍ˘Ï·, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ¿ÔÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 40%. ∞˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Û·Ó “Ó¤· ̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚·Ú‡˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ - “‰È·ıÂÛÈÌÔًوӔ - ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ 25% ÌÂȈ̤ÓÔÈ, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ fiÏ· Ù· ‚¿ÚË Û ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜, ÙˆÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î¿ı ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. Ÿ,ÙÈ Î¤Ú‰Ô˜ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÌË ‚ÈÒÛÈÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¤ÚÁÔ ı· Â·Ó·ÏËÊı› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. ¡¤· ‰fiÛË ı· ÚÔ·„ÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ê˘ÛÈο ·fi Ó¤· ̤ÙÚ·. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· ÔÚıÒÛÂÈ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÊÚfiÓËÌ·, Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙȘ ÙÚfiÈΘ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· Û ÌÈ· ¿ÏÏË ∂˘ÚÒË. ªÈ· ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋, Ì ÙÔ Ï·fi ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞‡ÚÈÔ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

Δράση ενημέρωσης από διαιτολόγους - διατροφολόγους  ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ™ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ-‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ “Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Â˘ÂÍ›·˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜”, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. √È Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔȉȷÙÚÔÊÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, “ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ “·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Â˘ÂÍ›·˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÚÎÂÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÚfiÊÈÌ· ‹ Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜) Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ

¤ÏÂÁ¯Ô ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰È·-

ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ηٷ-

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ η٤گÂÙ·È Û 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·. ™ÙÔ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È “Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜,

ӷψً Î·È ·Ú·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi οÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ (.¯. ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜-ÏÈÔ̤ÙÚËÛË) Î·È Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ fiˆ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ηٷӷψً, Û˘Ó¯‹ ÂÓfi¯ÏËÛË Ì¤Ûˆ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, Ê·Í ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ. √È ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÊfi‰È·, ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û·Ó ÛÙÔȯ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-

ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 55 ¯ÚfiÓÈ·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, “Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∞fi 200.000 ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ π∫∞ ÙÔ 2005, Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 35.000 Î·È fi¯È Ì Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË. ∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘”.

΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÚÔÒıËÛ˘ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÁÂÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ηÈÚÔÛÎÔÔ‡Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔÈ. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Î·È Ó· ÌËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ Î¿ı ¤Ó· ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Â˘ÂÍ›·˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ·ÏÏ¿ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Ô‰ËÁ›Â˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˘˜‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˘˜. ∏ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢È·ÈÙÔÏfiÁˆÓ ¢È·ÙÚÔÊÔÏfiÁˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜. ∏ ˘Á›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·Á·ıfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙË ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜” .

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ ™∂ Îϛ̷ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋-„˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ŒÓ·ÛÙÚÔ √˘Ú·Ófi. Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ ·Ú¤· Ì ̷ıËÙ¤˜ ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË-·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÔÙ‡ˆÛ·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó·ÛÙÚÔ Ô˘Ú·Ófi. Δ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘. ΔËÓ È‰¤· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Â›¯Â Ë Î. ¡¤Ó· ∑‹ÛË, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ΔÔ̤· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘

™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “£¤ÙȘ” , Ë ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÙȘ ʛϘ ™ÔÚÔÙÈÌ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. ∏ ΔÔÈ΋ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ fiÛÔ˘˜ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú¿ÛË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¶¤Ë ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ “£¤ÙȘ” , ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ ¶ÚÔÌËı¤·˜ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÔÚÊÔÓÈÔ‡, ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ∂§∂¶∞¶, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î. •¤ÓÈ· ∞Ú·¿ÎË, Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘.

∏ ª·Ú› ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË Δ∏¡ Î. ª·Ú› ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ ÃˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞Ë-μ·Û›ÏË ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ηٷÍȈ̤ÓË ËıÔÔÈfi˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÈÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ “ªÂ ·Á¿Ë” Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ∞¡Δ1, ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ “·È‰ÈÔ‡” , ÙÔ˘ ª¿ÈÎ º·ÛÔÏ¿ÎË. ∏ Î. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‹Úˆ· Î·È ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÓÙ›Ù˘· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘. ∏ ª·Ú› ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙËÓ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ¢È¤ÁÚ·„ ÌÈ· Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ “ª∂ ∞°∞¶∏” , ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ∞¡Δ∂¡¡∞. ªÈ· ÂÎÔÌ‹ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ºÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ™ˆÌ·Ù›· Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ χÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ª·Ú› ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· “∫√ÀΔπ∞ ª∂ ∞°∞¶∏” , ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‡¯· Î·È Â›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·È‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. T· ÚÔ‡¯· ·ÔÛÙÂÈÚÒÓÔÓÙ·È, Û˘Û΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. E›Û˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË °ƒ∞ªª∏ ª∂ ∞°∞¶∏.

ª·ÁÈο ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·... ÛÙÔ Pantheon Plaza! ∞ÀΔ∞ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ı· ›ӷÈ

Ì·ÁÈο, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ Pantheon Plaza, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Ï·ÌÂÚ¤˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ! ∞fi 15 ¤ˆ˜ Î·È 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ Pantheon Plaza ÊÔÚ¿ÂÈ Ù· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ¯·Ú¿ ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜! ΔË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, Ô ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Pantheon Plaza Ô˘ ı· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜, ı· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙȘ ÈÔ Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÎÔÚÓ›˙˜, ÂÓÒ ı· ‰¤¯ÂÙ·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙȘ ¢¯¤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. √ ÕÁÈÔ˜ μ·Û›Ï˘, fï˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘! ¶ÔÓËÚ¿ ͈ÙÈο ı· ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ˘¤Úԯ˜ Ì·ÏÔÓÔηٷÛ΢¤˜ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÈÔ Ì·ÁÈο ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÛÙÔÏ›‰È·. ∂›Û˘, Ë ·Ú¤· ÙˆÓ ÍˆÙÈÎÒÓ ı· οÓÂÈ face painting ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ÂÓÒ ı· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÙȘ ÈÔ ÁÏ˘ÎȤ˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÈÛÙÔڛ˜, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜... Ì·Á›· Î·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË!

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÎfiÏ· Ù˘ Ì¿ÁÈÛÛ·˜ ºÚÈηÓ٤Ϸ˜ ı· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Û ‰È·ÛΉ·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ˘¤ÚÔ¯· ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈο ı¿̷ٷ, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ˘ ı· „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. §·ÌÂÚÔ› Ì¿ÁÔÈ, Âȉ¤ÍÈÔÈ ˙ÔÁÎϤÚ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› ͢ÏÔfi‰·ÚÔÈ Î·È fiÌÔÚʘ Ì·Ï·Ú›Ó˜ ı· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÁÈÔÚÙ‹ Ì ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ stand up comedy ÛÙÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi Î·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Pantheon Plaza. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Pantheon Plaza Ì ÙÚÂÓ¿ÎÈ·, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÊÔ˘ÛΈٿ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÈÛΤ-

Ù˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÎÈ ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ú¿ Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ Pantheon Plaza ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi, ÂÓÒ Ù· ÊÔ˘ÛΈٿ ·È¯Ó›‰È· ı· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙË ¯·Ú¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ! º¤ÙÔ˜, Ë Ì·Á›· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Pantheon Plaza Ô˘ ÚÔÛηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂÔÚÙÒÓ! ΔÒÚ· fiÏÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Pantheon Plaza! °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ Î. ŒÏÂÓ· ÃÔ˘ÏÈ¿Ú·, ÙËÏ.: 211 7501256, email: ech@vando.gr.

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ÃƒÀ™√μ∞§∞¡Δ∏™ μ∞™∞§√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °·ÓˆÙ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¢∂ª∂™ΔπÃ∞ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú¿ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÛÙ›·Û˘-‰È·ÛΤ‰·Û˘ “∫fiÎÎÈÓÔ˜ Club” ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ·) ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û· 700 ·ÙfiÌˆÓ ‚) ÃÂÈÌÂÚÈÓ‹ ·›ıÔ˘Û· 200 ·ÙfiÌˆÓ Á) ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ·ÙfïÓ. ŸÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÙËÏ. 2428077550 ÎÈÓ. 6983-678094. (064) (901)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (905)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi ȉÈÒÙË Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÂÌ‚·‰Ô‡ 786 Ù.Ì. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¯Ù›˙ÂÈ 434,40 Ù.Ì. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6945550560, 210-7649610 (Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·). (956)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ 881 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,3, ÚfiÛÔ„Ë 30 ̤ÙÚˆÓ, Ôχ ηϤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ηÙÔÈ˘ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (895)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì. Û ™.¢. 1,6 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡Â·fiψ˜ μfiÏÔ˘ Ì ÚfiÛÔ„Ë 15 ̤ÙÚˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÎÙ›ÛÌ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (892)

¶ø§∂πΔ∞π Û ¿ÚÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈο ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 66 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÍÈÒÛÂˆÓ 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë Î·È ™.¢. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (893)

¶ø§∂πΔ∞π Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.279 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, Ì ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 156 Ù.Ì. ÚÔ˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ¤ˆ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛfi„ÂȘ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 560 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (894)

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 116 Ù.Ì. Ë Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈΛ· Î·È 71 Ù.Ì. ʈÙÂÈÓfi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 3 ˘/‰ (1 mastrer), Û·ÏfiÓÈ-ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ· WC, ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ì·ÏÎfiÓÈ·. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™-BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210 22744, 6972 318618 www.kapaikia.gr (891)

∂À∫∞πƒπ∞ ∞°√ƒ∞™ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ√™ ™Δ∏ ¡∂∞ πø¡π∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ & °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË 33.000 ú ∫ˆ‰. ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ 0550 ÛÙÔ site Ì·˜: www. ktisis-realestate.com KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ™˘Ú›‰Ë 38 - nakos center - μfiÏÔ˜ ÙËÏ.: 6945 125 805 (916)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (933)

-----------------------------------ATLAS HELLAS ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ 2421067725 & 6972672426 À‡ı. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘ 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 °ÂˆÔÓÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 180.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì. Ì ‰ÒÌ· 70.000 °ÎÈÒÓË 80 Ù.Ì. Û 6,7 ÛÙÚ. 110.000 ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 75.000 ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. 95.000 ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 90.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 95.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. 70.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì Û 130 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. 120.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. 105.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 142 Ù.Ì. 65.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 65.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊ/ÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 √π∫√¶∂¢∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ °ÂˆÔÓÈ΋ ÁˆÓÈ·Îfi 250 Ù.Ì. 75.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 228 Ù.Ì. 85.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. √ÈÎ. 120.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 190 Ù.Ì. 80.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 110.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 70.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì. 70.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜ 310 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 40.000 ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì. 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿ÎË 7 ÛÙÚ. 50.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ¶ÈӷοÙ˜ 1835 Ù.Ì. 55.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 135 Ù.Ì. 30.000 ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì. 75.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì. 120.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì. 55.000 °ÎÈÒÓË º˘ÙfiÎÔ 8 ÛÙÚ. 60.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ. 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000

∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 180.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 55 Ù.Ì. 50.000 ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì. 75.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ & ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì. 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì. 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì. 250.000 (939)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙÔ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√: 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞: 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚÂÌ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ™Δ∏¡ ∞∫ƒ∏ ¶ƒ√ªÀƒπ√À 1.865 Ù.Ì. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞: 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º∏ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 4. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 5. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 6. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶ËÏ›Ô˘. 7. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ∞°ƒπ∞ μ√§√À, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. 8. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙËÓ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 30 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 80 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™: 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ηڷÁÈ·› ‰ÈÒÚÔÊË 150+150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔ˘˜ ∞°π√À™ ∞¡∞ƒ°Àƒ√À™ ∑. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈÔ 89 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫·Ó¿ÚË 9, ÛÙÔÓ ∞°. ∫ø¡/¡√, Ì 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, ·Ôı‹ÎË, 40.000 ¢ÚÒ. ∏. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π: 1. ∞¶√£∏∫∏ ÈÛfiÁÂÈ· 220 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ√§√À. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞-∞¡Δø¡√¶√À§√À, 70 Ù.Ì., 350 ¢ÚÒ. (924)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∞°¡∏Δø¡ 109-∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ºÀΔ√∫√, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 100 Ù.Ì. √ ·ÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 73 Ù.Ì. ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556,40 Ù.Ì., Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, 80 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, Ô‰fi˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ¡. πˆÓ›·, ÈÛfiÁÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 66Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 75Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÕÊËÛÛÔ˜, 185 Ù.Ì., ÌÂÙ¿ ˘ÔÁ›Ԣ 120 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 320 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. μfiÏÔ˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 120, 125, 127 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹.

√π∫√¶∂¢∞ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 400 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·. μfiÏÔ˜ (§·Ú›Û˘) 3.500 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË §·Ú›Û˘, Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ¡. πˆÓ›·, 89Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ȉȈÙÈÎfi Áηڿ˙. μfiÏÔ˜, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. μfiÏÔ˜, 100Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 7 ÂÙÒÓ Ì ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfi‰· 600¿ÚÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·ÓÙ‹Ú·Á·˜, ‚›Ï· Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 280 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 50 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 1.750 Ù.Ì., ÔÈÎ. 200 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ·fi 200 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‰Â‡ÙÂÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ μfiÏÔ˜ (ΤÓÙÚÔ) 24,30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 30 Ù.Ì., 38,90 Ù.Ì. μfiÏÔ, 124 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. μfiÏÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì ·Ù¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, 90 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫Ô˘ÁÈ¿ÙÈη 4.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Â›‰Ô, Ì ÓÂÚfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. (926)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™ 52 ªÂ˙/Ù· 140ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 57 ªÂ˙/Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 280 ªÂ˙/Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎ.235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 269 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125&114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ™ 41 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ™ 255 ªÂ˙/Ù· 240ÙÌ,ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ 290 ªÔÓ/ÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ™ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ, ÍÂÓÒÓ·˜ 21ÙÌ, ™.™˘Ú›‰Ë 133 (∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ™ 84 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, √ÁÏ ™ 60 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 246 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ.∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ™ 285 ªÔÓ/Λ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 252 ªÔÓ/Λ· 120ÙÌ,ÔÈÎ. 500ÙÌ ƒÈ˙fiÌ. ™ 228 ªÔÓ/Λ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ™ 261 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ 202 ªÔÓ/ÔÈΛ· 101ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ ÕÓ. μfiÏÔ˜ ™ 322 √ÈΛ· 300ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ™ 298 ªÔÓ/ÔÈΛ· 96ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ.™·Ì¿Ó. ™ 195 ªÔÓ/Λ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙ. ™ 21 ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ. 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 127 √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁ., 1Ô˜ fiÚ. 72ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ™ 237 ªÔÓ/Λ·110ÙÌ, ÔÈÎ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ™ 82 ŸÚÔÊ. ¢ÈÏ/ÔÈΛ·˜ 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ™ 15 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ ª¿Ú·ıÔ˜ ™ 304 ∫Ù›ÚÈÔ 210ÙÌ, ÔÈÎ. 333ÙÌ ª. μÂÏ·Óȉȿ ™ 283 ∫Ù›ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ı¿Ï·ÛÛ·) ™ 256 ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ™ 266 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· ™ 169 °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ™ 259 °Î·ÚÛ/Ú˜ 27,33,40ÙÌ ∞Á¯›·ÏÔ˜ ™ 75 °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ™ 292 ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 264 ¢˘¿ÚÈ 68ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫·ÏÏÈı¤· ™ 276 ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 288 ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ™ 277 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ™ 305 ΔÚÈ¿ÚÈ 115ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. ¢ËÌËÙÚ. ™ 296 ΔÚÈ¿ÚÈ 92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚÔÊ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™ 50 ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜) ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ™ 64 ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ™ 314 ΔÚÈ¿ÚÈ 103ÙÌ 3Ô˘ ÔÚÔÊ. ¡. πˆÓ›· ™ 300 ΔÚÈ¿ÚÈ109ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡.πˆÓ›· ™ 279 ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ™ 216 ΔÚÈ¿ÚÈ 81ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ™ 28 ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ 267 √ÈÎ. 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎ. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 215 √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ 203 √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ ∞ 204 √ÈÎfi‰· 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ∞ 286 √ÈÎ. 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ∞ 205 √ÈÎfi‰· 136ÙÌ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ¡. πˆÓ›· ∞ 275 √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 311 √ÈÎfiÂ‰Ô 82ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∞ 309 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ ¡. πˆÓ›· ∞ 126 √ÈÎfi‰· 85ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 56 √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ∞ 224 √ÈÎfiÂ‰Ô 820ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 151 √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ∞ 299 √ÈÎfiÂ‰Ô 808ÙÌ. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 221 √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ∞ 297 √ÈÎfiÂ‰Ô 308ÙÌ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ∞ 303 √ÈÎfi‰· 621, 191, 156 & 343ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· (º˘ÙfiÎÔ) ∞ 281 √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ ∞ 158 √ÈÎ. 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ 65 √ÈÎfiÂ‰Ô 175,5ÙÌ ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞ 254 √ÈÎ. 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ 92 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ 96 ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 229 ∞ÁÚÔÙ 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ 278 ∞ÁÚÔÙ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ∞ 260 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ 262 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∂∞ 282 √ÈÎfiÂ‰Ô 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜)

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9.ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 970 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi (235.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ηٿÛÙËÌ· 154 Ù.Ì., (198.000 ∂) 8. ¶·Ú·Ï›·, ÁÚ·ÊÂ›Ô 31 Ù.Ì., (21.000 ∂) ! 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 200 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., (21.000 ∂)! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ (120.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 500 ∂/Ì‹Ó·, (139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) 17. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., (25.000 ∂) 18. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 32 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (85.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 94 Ù.Ì. ∫‡ÚÔ˘ 54 & °. ¢‹ÌÔ˘ (470 ∂) 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (490 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. ™˘Ú›‰Ë 38 Nakos Center, 71 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ı¤· (320 ∂) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì. (250 ∂) 7. °ÎÏ·‚¿ÓË & ∂ÚÌÔ‡, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. (400 ∂) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (470.000 ∂) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (105.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (54.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.400 Ù.Ì. 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ÕÊËÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 ∂) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. (89.000 ∂))! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (89.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 ∂)! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∞˚ °È¿ÓÓ˘-¶·¿ ¡ÂÚfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.625 Ù.Ì. (250.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 30 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (45.000 ∂)! 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. (85.000 ∂)! 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (125.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 ∂)

37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 ∂) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚfiË Ô√ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 ∂) 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 ∂) 44. ÕÊËÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (145.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 ∂) 50. ªԇʷ, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (119.000 ∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (400.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (240.000 ∂) 67. ¶ÈӷοÙ˜, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 148 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 455 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓË (180.000 ∂) 68. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 Ù.Ì., Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜,300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· (80.000 ∂) 72. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 ∂) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ͇ÏÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., (95.000 ∂) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì. (189.000 ∂) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (149.000 ∂) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 Ù.Ì., (75.000 ∂) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 80. ªÔ˘ÚÙȤ˜ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ. (85.000 ∂) 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (220.000 ∂) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 ∂) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 ∂) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó·›Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (169.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂) ! 86. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (195.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞ª¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì. (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜-∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. (908)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

∂∞ 23 ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ. 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∂∞ 45 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1000ÙÌ ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂∞ 28 ¢È·Ì. 118ÙÌ πˆÏÎÔ‡ Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∂∞ 315 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚ1200ÙÌ, 2ÛÙÚ ÔÈÎ, ˘ÔÏ. ‰fiÌËÛ˘ 600ÙÌ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂∞ 223 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∂∞ 291 ∫·Ù. ÈÛÔÁ. 52ÙÌ, ·Ù. 26ÙÌ. π¿ÛÔÓÔ˜ ∂∞ 307 ∫·Ù. 70ÙÌ & ‰˘¿ÚÈ 50ÙÌ ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 19 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ §·Ú›Û˘ ∂∞ 227 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ∂∞ 14 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë ∂∞ 214 °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ∂∞ 219 °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ∂∞ 19 ∫Ù›ÚÈÔ 900ÙÌ, ÔÈÎ. 1610ÙÌ, 250ÙÌ ·Ôı., 400ÙÌ ·Ôı‹ÎË Ì ÎÔÏfiÓ˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1000ÙÌ √‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∂∞ 182 ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎ. 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂∞ 263 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ ¶. ÕÚˆ˜ ∂∞ 73 ∂·Á/ÎÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ, ¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ. ∂∞ 79 ∫Ù›ÚÈÔ 180ÙÌ, ÔÈÎ450ÙÌ.¡Â¿ÔÏË ∂∞ 74 ∂·Á/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ∂∞ 253 √ÈÎ. 4700ÙÌ, ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚ. ∂∞ 97 ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ, ¢ÈÌËÓ›Ô˘ μπ√ª∏Ã∞¡π∫√π - μπ√Δ∂áπ∫√π Ãøƒ√π μà 313 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 4000ÙÌ Û ÔÈÎ. 5600ÙÌ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ (ÁÂÚ/Ê˘Ú˜ ·Ó˘„. ÈηÓfiÙËÙ·˜) μà 287 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μà 29 μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. μà 265 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μà 27 μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μà 49 ∂·Á/ÙÈÎfi˜ - μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μà 94 ŒÎÙ·ÛË 9ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∞’ μπ.¶∂. μà 206 √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μfiÏÔ˘ μà 312 √ÈÎfiÂ‰Ô 17ÛÙÚ ∂ıÓÈ΋ √‰fi˜ (ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ μ’ μπ.¶∂.) ¶∏§π√ - ∫·ÙÔÈΛ· ¶™ 250 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶™ 87 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ÔÈÎ. 109ÙÌ ™˘Î‹ ¶™ 243 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60,40ÙÌ, ÔÈÎ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶™ 289 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶™ 136 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ,ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 208 ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ¶™ 125 ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 53 √ÈΛ· 136ÙÌ ÔÈÎ1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶™ 85 √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶™ 209 √ÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 220ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶™ 323 √ÈΛ· 284ÙÌ, ÔÈÎ. 8431ÙÌ ¡. ¶‹ÏÈÔ

¶™ 316 ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 210ÙÌ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶™ 152 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ¶™ 40 ªÂ˙/Ù˜ 120ÙÌ, ÔÈÎ. 200ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶™ 218 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¶™ 69 ¢ÈÒÚ. ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎ. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¶™ 91 ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ ªËÏȤ˜ ¶™ 165 ∫·ÙÔÈ˘ 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ¶∞ 88 √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 89 √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ ™˘Î‹ ¶∞ 90 √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË ¶∞ 301 √ÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ ªËϛӷ ¶∞ 244 √ÈÎ. 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) ¶∞95 √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 317 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 129 √ÈÎ. 10,7 & 4500ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 306 √ÈÎfiÂ‰Ô 2,5ÛÙÚ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 321 √ÈÎfi‰· 2 ‰ÈÏ·Ó¿ 600ÙÌ (¤Î·ÛÙÔ˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¶∞ 320 √ÈÎfiÂ‰Ô 305ÙÌ ∫ÈÛÛfi˜ ¶∞ 153 √ÈÎ. 2 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ¶∞ 308 √ÈÎfiÂ‰Ô 882ÙÌ °·Ù˙¤· ¶∞ 210 √ÈÎ.1177ÙÌ ¶. ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶∞ 130 √ÈÎfiÂ‰Ô 1509ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶∞ 132 √ÈÎfi‰· 4133 & 4265 ¶¿Ô˘ ¶∞ 161 √ÈÎ. 1055ÙÌ ΔÛ·ÁÎ. (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜) ¶∞ 225 √ÈÎfiÂ‰Ô 960ÙÌ, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶∞ 242 √ÈÎfi‰· 1793, 1901 & 1792ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ ¶∞ 282 √ÈÎ 496ÙÌ ªԇʷ ∫ÔÚfiË ¶∞ 310 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ ∞Ó‹ÏÈÔ ¶∞ 211 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 270 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 8ÛÙÚ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ¶∞ 133 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ(ª¤ÏÈ·) ¶∞ 63 50ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ª·Ï¿ÎÈ ¶∞ 154 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ¶∞ 164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ¶∞ 197 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶∞ 62 ∞ÁÚÔÙ/¯È· 4ÛÙÚ-7,7ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ¶∞ 02 ∞ÁÚÔÙ 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi ¶∞ 86 ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ,¶ÔÙÈÛÙÈο •ÈÓÔ‚Ú. ¶∞ 251 ∞ÁÚ/¯ÈÔ 3ÛÙÚ ·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ™˘Î‹ ¶∞ 137 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 250 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶∞ 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ∑ÂÚ‚fi¯È· •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓ/¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ. ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂μ 319 ¢˘¿ÚÈ 50ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. ∫‡ÚÔ˘ ∂μ 302 °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 40ÙÌ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· μ™ 104 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ μ™ 115 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 58 √ÈΛ· 120ÙÌ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 70 √ÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 117 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎ. 500ÙÌ ∫·ÏfiÁÂÚÔ˜ μ™ 113 √ÈΛ· 80ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 146 √ÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 145 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 60ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 149 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 78ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 148 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 85ÙÌ ¶·ÏÈfi ∫Ï‹Ì· μ™ 192 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 75ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ŒÏÈÔ˜ μ™ 71 ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· μ™ 77 ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

μ™ 109 √ÈΛ· 701ÙÌ ÃÒÚ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ μ™ 101 √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· μ™ 166 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 188 √ÈΛ· 70ÙÌ 1Ô˘ ÔÚÔÊ. °ÏÒÛÛ· μ™ 189 ∏ÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 176 √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 120ÙÌ, ÔÈÎ. 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ μ™ 102 √È˘ 20ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ÃÒÚ· μ™ 232 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 70ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 234 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 178 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 247 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 81ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 233 √ÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· (¶··ÌÂÏÂÙ›Ô˘) μ™ 177 ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 179 √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 105 √ÈΛ· 60ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 112 ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· 75ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 106 √ÈΛ· 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ μ™ 76 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· μ™ 143 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ °ÂÚÔÛÙ¿ıË °ÏÒÛÛ· μ™ 190 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· μ™ 141 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.ÛÙÚ ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· μ™ 168 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ μ™ 170 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 171 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 172 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6ÛÙÚ ∞Á. ª·Ú›Ó· μ™ 174 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ ¶·Ï·Èfi Ô›ÎËÌ· 80ÙÌ ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 180 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 184 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,400ÛÙÚ ∞ÓÙÚ›Ó· ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 187 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4074 ™ÎÏËÚ‹ μ™ 271 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6562 & 3579 Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 200ÙÌ °ÏÒÛÛ· μ™ 235 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ƒ¿¯Â˜ μ™ 239 √ÈÎfiÂ‰Ô 3642 ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 240 √ÈÎfiÂ‰Ô 5,2 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ μ™ 248 √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ ∞ÚÌÂÓfiÂÙÚ· μ™ 249 √ÈÎfi‰· 5,5 Î·È 5 ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 181 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ μ™ 186 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ μ™ 191 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 193 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 212 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· μ™ 108 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ Ì ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 114 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ μ™ 81 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ μ™ 110 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ μ™ 111 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ı¤· μ™ 139 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ °ÏÒÛÛ· (Ô‰¿Ú·) μ™ 116 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 100 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ μ™ 43 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ μ™ 44 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 140 √ÈÎfiÂ‰Ô 7,2ÛÙÚ ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· μ™ 142 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ μ™ 144 √ÈÎfiÂ‰Ô 1ÛÙÚ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ) μ™ 147 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 740ÙÌ ƒ¿¯Â˜ μ™ 150 √ÈÎfiÂ‰Ô 84ÙÌ ÃÒÚ· μ™ 183 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÓÙÚ›Ó·

μ™ 72 ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ μ™ 119 ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ μ™ 107 ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· , μ·ı˘¿˜ μ™ 118 ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ μ™ 80 √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ı¤·, ƒ¿¯Â˜ μ™ 120 √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ μ™ 241 √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 155 ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ μ™ 162 √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ μ™ 222 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ (928)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π ¤ÌÂÈÚË ÎÔÌÌÒÙÚÈ· Û ‚·Ê¤˜ Î·È ÈÛÙÔÏ¿ÎÈ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6985-928618. (117)

¢IAºOPA ¶∞§∞π√¶ø§∂π√. ∞ÁÔÚ¿˙ˆ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ¤ÈÏ· (ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, ηӷ¤‰Â˜). ∂›Û˘, ·ÁÔÚ¿˙ˆ ·ÛËÌÈο, ›Ó·Î˜, ¯·ÏÈ¿, Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜, Ù˙Ô˘ÎÌÔÍ Î·È fiÏ· Ù· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-487875 Î·È 2421050675, Î. °ÈÒÚÁÔ˜. (113)

ÿ‰Ú˘ÛË

§¤Û¯Ë˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 66, ÙËÏ. 6981-867882. (655)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 36¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ¢¯¿ÚÈÛÙË. 37¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ¢ÁÂÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 32¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ÚÔÛˆÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 32¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, Ë›ˆÓ ÙfiÓˆÓ, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË. 35¯ÚÔÓË È‰ÈˆÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÌÔÚʈ̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410549797, 6944518366. (912)

∫∂¡Δƒ√ ¶∞ƒ∞æÀÃ√§√°π∞™ ª∂§§√¡Δ√§√°π∞™

∫. ∂πƒ∏¡∏ - ∫. ƒπ¡∞ Ã∞ƒΔ√ª∞¡Δ∂π∞: ∞™Δƒ√§√°π∞: ∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞: ∫ƒÀ™Δ∞§§√ª∞¡Δ∂π∞: ∂¡√ƒ∞™∏-¢π√ƒ∞™∏: √ƒ∞ª∞Δπ™ª√™:

√π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ (ÚÒËÓ ∞™√∂∂) ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·ı‹Ì·Ù· “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Î·È “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ” , ηıÒ˜ Î·È ª·ıËÌ·ÙÈο °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ΔËϤʈÓÔ: 6946771027. (906)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (899)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (897)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (896)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™

6989176612 (915)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (902)

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (980)

PEUGEOT 306 CABRIO, 1600cc, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, H§∂∫Δƒπ∫∏ √ƒ√º∏, A/C, À¢ƒ. Δπª√¡π, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, Δπª∏ 1.999 ∂Àƒø.

PEUGEOT 206, 1400cc, 2000 ª√¡Δ∂§√, Aƒπ™Δ√, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, ∞/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, Δπª∏ 2.999 ∂Àƒø.

KIA PICANTO, 1.000cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 58.000çª., A/C, À¢ƒ∞À§π∫√ Δπª√¡π, FULL EXTRA, TIMH 3.800 EÀƒø.

CITROEN C2 VTS, 1600cc 125 PS, FULL EXTRA, ∑∞¡Δ∂™, ∞ÀΔ√ª∞Δ√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 4.700 ∂Àƒø.

BMW 116, 5£Àƒ√ 2009 ª√¡Δ∂§√, 46.000 çª., ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, 6Δ∞ÃÀΔ√, FULL EXTRA, PARKTRONIC, §∂πΔ√Àƒ°π∞ START STOP, ∂§§∏¡π∫√, μπμ§π∞ SERVICE, Δπª∏ 10.900 ∂Àƒø.

SUZUKI JIMNY 4Ã4, 1.300cc, 66.000 çª., FULL EXTRA, A/C, TIMONI À¢ƒ∞À§π∫√, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 5.500 ∂Àƒø.

MAZDA RX-8, 1.300cc, 192PS, 2006 ª√¡Δ∂§√, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ª∂ √§∞ Δ∞ SERVICE ™Δ∏ MAZDA, 1o XEƒπ ∂§§∏¡π∫∏™ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞™, ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏ ª∂ CRUISE CONTROL, 8 AIRBAGS, 18¿ÚÈ· ∑∞¡Δ√§∞™ΔπÃ∞, Δπª∏ 6.500 ∂Àƒø.

MITSUBISHI COLT, 1.300cc, 5¶√ƒΔ√, 2008 ª√¡Δ∂§√, Δ∂§∏ 135 ∂Àƒø, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, FULL EXTRA, ∑∞¡Δ∂™ ∞§√Àªπ¡π√À, μπμ§π∞ SERVICE, ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, Δπª∏ 6.500 ∂Àƒø.

CHEVROLET CRUZE, 1.600cc, MONTE§√ 2010, ∏ ¶π√ ¶§√À™π∞ ∂∫¢√™∏, ∂°°À∏™∏ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞™, μπμ§π∞ SERVICE, ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, Δπª∏ 9.500 ∂Àƒø, ∂À∫∞πƒπ∞.

Δ√À√Δ∞ COROLLA, 1.600cc, AYTOMATO-™∂πƒπ∞∫√, 1Ô Ã∂ƒπ, μπμ§π∞ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH 10.700 ∂Àƒø.

HYUNDAI ACCENT 1300cc, 4£Àƒ√, FULL EXTRA, A/C, TIMONI Y¢ƒ., ABS, 4 ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, √π∫√¡√ªπ∫√, ª∂°∞§√π Ãøƒ√π, §π°∞ Δ∂§∏, Δπª∏ 2.300 ∂Àƒø.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ

25 ú 25 ú 15 ú 35 ú 55 ú 35 ú

°È· Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Û·˜:

MA£HMATA

CITROEN SAXO 1100cc, ∞/C, ∏§∂∫Δƒπ∫∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ∫∞π¡√Àƒ°π∞ §∞™ΔπÃ∞, ¶√§À ∫∞§∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, Δπª∏ 1.800 ∂Àƒø.

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

∂ª¶∂πƒ∏ ÎÏ·ÛÈ΋ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Ì ۯÔÏÈ΋-ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ-∫·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¢›ÓÔÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210-57231, 6972-391821. (141)

Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (900)


35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

∞ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Í¤¯·ÛÙË Î·È ·ÏËÛÌfiÓËÙË ÌËÙ¤Ú· Ì·˜

MNHMO™YNA

ΔÚ›ÙË ÙÔ ÍË̤ڈ̷, ÛËÎÒıËΘ Ó· ʇÁÂȘ ›¯Â˜ ÙÔ ‚‹Ì· ÛÔ˘ ÁÔÚÁfi, Ó· Û ÚÔÏ¿‚ˆ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Û·Ú¿ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª‹Î˜ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó· ·˜ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂȘ ¿ÏÏË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘.

ºøΔ∂π¡∏™ ∫Àƒπ∞∑∏

°∂øƒ°π∞™ ∫ø¡. ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ - ∫√ºº∞

ΔÔÓ ·Ù¤Ú· Ó· ÊÈÏ‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó ı· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ÂΛ Û ÂÚÈ̤ÓÂÈ, Ó¤· ‰Èο Ì·˜ ı· ÚÔṲ̂ÓÂÈ. ◊ıÂÏ· Ó· Û ÎÚ·Ù‹Ûˆ, Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ¯·Ú›˜, Ù· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Ó· ‰ÂȘ. ∫·Ïfi Ù·Í›‰È ÂΛ Ô˘ ·˜, ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ ‚Ϥˆ Ì· ‰ÂÓ Ì ÎÔÈÙ¿˜ ÎÔ˘ÓÒ Ù· ¯¤ÚÈ· Ì‹ˆ˜ Ì ‰ÂȘ, Ì· ¤¯ÂȘ Á˘Ú›ÛÂÈ Ó· ÎÔÈÌËı›˜. £¤Ïˆ Ó· ͤÚÂȘ ˆ˜ οÔÙ ı· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ›̷ÛÙÂ Î·È ¿ÏÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂ. 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹Ù·ÓÂ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ Ê˘Á‹˜ ÛÔ˘ ÂΛ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ù’ ¿ÛÙÚ· ı· Ï¿ÌÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡.

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÒÚ· 9 .Ì.) Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∂ϤÓË - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∂˘‰·›ÌˆÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∫˘ÚÈ·˙‹ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ¡›ÎË ¶·Û¯·Ï›‰Ë Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÓÙˆÓ›· - ª·Ú›· Î·È Ô ÌÓËÛÙ‹Ú ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜, º›ÏÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∫Ô›Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ÌË ÛÙ·Ì·Ù¿˜, ÛÙËÓ ¿ÏÏË fiÏË Ô˘ ı· ·˜ ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ Û ¿ÂÈ ÛÙ· ·ÁÁÂÏÔ‡‰È·, ¤¯ÂÈ Ï·Ù›˜ Ì· Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ Ì· Û˘ ‰ÂÓ Á˘ÚÓ¿˜, ¯¿ÓÂÛ·È Ê‡ÁÂȘ Ì ·Ú·Ù¿˜ ∫·Ïfi Ù·Í›‰È Ì ¤Ó· ·ÓÙ›Ô, ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ.

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À 100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ÚÔÛÙ·Û›·

∂›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ·ÓÔȯً... ΔÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Û›ÙÈ Ì ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ·Á¿Ë ÂÓfi˜ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÁÔÓÈÔ‡. ∫¿ı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË, fiÙ·Ó ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ. ªÂ ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÈÛfiÙÈÌ· ̤ÏË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, ηÏÒÓÙ·˜ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ √Δ∂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi: 90111169169 (¯Ú¤ˆÛË 1,22 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÎÏ‹ÛË/Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º.¶.∞.).

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞™∏ªø™ - ª∂¡π∞™ °. ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘, Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: √˘Ú·Ó›· - ∞ÚÁ‡ÚÈÔ˜ ∫Ô‡ÙÚÈ·˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›· ¯· °. ª¿ÚÎÔ˘, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ - ∞ÚÂÙ‹ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “√ ∏Ï›·˜” .

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

¢∏ª∏Δƒ∞™ ¶∞¶∞°°∂§∏

MNHMO™YNA ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ˘ÈÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡, ı›Ԣ, ·ÓÈ„ÈÔ‡ Î·È ÂÍ·‰¤ÏÊÔ˘

°∂øƒ°π√À £∂√Ã∞ƒ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∏ ÌËÙ¤Ú·: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÔÛÙfiÏ˘ - ∞Ó·ÛÙ·Û›· £ÂÔ¯¿ÚË Δ· ·Ó›„È· √È ı›ÔÈ Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ πˆÏÎÔ‡, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ∂˘·Óı›· - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ú¿Û¯Ë˜, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ¶··ÁÁ¤ÏË - ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÎÔÙÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - μ¿È· °ÔÏÈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¶·Ú·Û΢‹ ¯· ¡ÈÎ. ª·ÎÚ˘ÁˆÚÁ›Ô˘, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ °ÔÏÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÁÂÏÈ΋ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ §·Áfi˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - £ÂÔ‰ÒÚ· ¶··ÁÁ¤ÏË Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

ª∞ƒπ∞™ ¢ƒÀªø¡πΔ√À ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ª∂™™∞§√Àƒ∏ ÙÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi °¤ÓÓËÛ˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §·‡ÎÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. §·‡ÎÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘ı˘Ì›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ “∫·ÙÂÚ›Ó·” .

ΔÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ 15 ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

§√À∫ƒ∏Δπ∞™ ∑∞°°∞ ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: £Âfi‰ˆÚÔ˜ - ¢‹ÌËÙÚ· ∑¿ÁÁ·, °ÂÒÚÁÈÔ˜ - ∂ϤÓË ªˆÚ·ÁȤÌÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞ÁÁÂÏÈ΋-§Ô˘ÎÚËÙ›· Î·È ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ “ª·ÏÎfiÓÈ” .

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∞ÁÁÂÏÈ΋ - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛȷӿη˜, ÕÓÓ· - °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Á‰·ÏËÓ‹ - °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ· Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ ŸÛÙÚÈ· (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi).

ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ÕÁÁÂÏÔ˜ - ª·ÙԇϷ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, ™‡ÚÔ˜ - πˆ¿ÓÓ· ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶·Ú·Û΢‹ - ∂Ï¢ıÂÚ›· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ÕÓÓ· μ·Û. ¡Ù¿ÊË, ™ˆÙËÚ›· £ÂÔ‰. 淯ԇϷ, ∂ϤÓË μ·Û. ™‡ÚÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞ÁËÛ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ Ï·ÙÚÂ˘Ù‹˜ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ·‰ÂÏÊ‹˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ı›·˜

∂À∞°°∂§π∞™ ∫∞ƒ¶∂Δ∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ· ·È‰È¿: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ºÒÙ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∞ÁÁÂÏÈ΋, ∫·ÏÏÈfiË, ÃÚÈÛÙ›Ó·, ª·Ú›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∞ı·Ó·Û›·, ∂ϤÓË, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ - ∞ÁÁÂÏÈ΋, ∞Û·Û›·, ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ §¿ÌÚÔ˜, ∞ıËÓ¿ - ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¢¤ÛÔÈÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ

•∂¡√º√¡Δ∞ ∫∂ƒ∞ªπ¢∏ ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ - ¢¤ÛÔÈÓ· ∫ÂÚ·Ì›‰Ë, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ŸÏÁ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÈÌÈÏ›· - º›ÏÈÔ˜, •ÂÓÔÊÒÓ, ¶·Ú·Û΢‹, ª·Ú›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ·Ô‡

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À Δ∞™π√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. Δ· ·È‰È¿: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Δ¿ÛÈÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ - ¶fiË ª·Ï·Î·ÛÈÒÙË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °È¿ÓÓ˘, ∞ÁÁÂÏÈ΋ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ™ÔÊ›· Δ¿ÛÈÔ˘, ÷ڿϷÌÔ˜ - Δ·Û›· Δ¿ÛÈÔ˘, ª·Ú›· ¯· ∞ÁÁ. Δ¿ÛÈÔ˘, £Â·ÓÒ ¯· ¢ËÌ. Δ¿ÛÈÔ˘, ∂ϤÓË ¯· πˆ¿Ó. ∫·„ÈÒÙË √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Ï·ÙÚ¢ÙÔ‡ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊÔ‡, ·Ô‡ Î·È ı›Ԣ ªÂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ÚÔ¿Ô˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

¢∏ª∏Δƒπ√À Ã√À™√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: AÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ· ·È‰È¿: ºˆÙÂÈÓ‹ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜, πˆ¿ÓÓ˘ - ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ÃÔ‡ÛÔ˘. Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, §¤ÍÈ·, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ΔÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ™ÔÊ›· ÃÔ‡ÛÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À Ãπ™Δ√¢√À§√À ÙÂÏԇ̠·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ μfiÏÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: £¿ÏÂÈ· Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È ª·Ú›· ¶·‹, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÁÈÒÚÁ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: μÈÎÙˆÚ›· Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·ÓÙ·˙¿Î˘, ∂ÚÌÈfiÓË °ÂˆÚÁ. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È ª·Ú›· ¶¤ÁÈÔ˘, μ‡ÚˆÓ Î·È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¶¤ÁÈÔ˘, ™ÔÊ›· £ÂÔ‰. ª·ÚÔ˘Ï¿ÎË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ª·Ú›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘, £¿ÏÂÈ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “™·ÚÚ‹˜” .


36

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012

ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó

¢∂∫∂ªμƒπ√™

14

£‡ÚÛÔ˘, §Â˘Î›Ô˘, ∞ÔÏÏˆÓ›Ô˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “∞‡ÙË ÂÛÙ›Ó Ë ·ÁÁÂÏ›·, ËÓ ËÎÔ‡Û·Ù ·’ ·Ú¯‹˜, ›Ó· ·Á·ÒÌÂÓ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √ ÌË ·Á·ÒÓ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfiÓ ·˘ÙÔ‡ ̤ÓÂÈ ÂÓ Ùˆ ı·Ó¿Ùˆ” (∞’ πˆ¿Ó. Á’ 11, 14). ∂ÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÌÂÁ¿ÏË, ÂÓÙÔÏ‹ Ì ÛËÌ·Û›·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋Ó, Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ. ∏ ·Á¿Ë, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÁÓËÛ›·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¢ÂÚÁÂÙÈο fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰È¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È’ ÂΛÓÔÓ, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·Á¿ËÓ. ∫·ÚÔ› Ù˘ ·Á¿˘ Â›Ó·È Ë Ì·ÎÚÔı˘Ì›·, Ë ·ÓÔ¯‹, Ë ÚÔı˘Ì›· ÂȘ ¤ÚÁ· ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ Î·È ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·Ó ‰È¿ ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹Ó ˆÊ¤ÏÂÈ·Ó ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Ë ÔÌfiÓÔÈ·, Ë ÂÓfiÙ˘, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë ÂÈÚ‹ÓË, Ë Â˘Ù˘¯›·. ŒÍˆ ‰Â ·fi ÙËÓ ·Á¿ËÓ ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ; ∂ÁˆÈÛÌfi˜, ÌÈÎÚÔÛ˘ÌʤÚÔÓÙ·, ·‰È·ÊÔÚ›·, ·‰ÈΛ·, ÊıfiÓÔÈ Î·È Ì›ÛË, ÂΉÈ΋ÛÂȘ, ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÈ Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹˜, fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ·Á·¿ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfiÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ˆ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋Ó, ·ÏÏ¿ ¢ڛÛÎÂÙ·È ÂȘ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. ∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È ˙ˆ‹, Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÁ‹Ó Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙÔÓ £ÂfiÓ Ù˘ ·Á¿˘. ŒÍˆ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ·Á¿ËÓ ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜, Ë ÎfiÏ·ÛȘ Î·È Ë ‰˘ÛÙ˘¯›·.

KH¢EIE™ ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ˘Èfi, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ∂À™Δ∞£π√À ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ (∂›ÎÔ˘ÚÔ ∫·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) ∂ÙÒÓ 54 Îˉ‡ԢÌ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ¶¤ÚÛ· √È ÁÔÓ›˜: ∞ϤÍÈÔ˜ - ª·›ÚË ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Δ· ·È‰È¿: ∞ϤÍÈÔ˜, ∂ÚÌÈfiÓË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ - ™ÔÊ›· ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∞ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” .

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ˘Èfi, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

°∂øƒ°π√ ¶∂Δƒ√À (Δ∑øƒΔ∑π¡√ - ∫√ªªøΔ∏) ∂ÙÒÓ 62 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ¡. πˆÓ›· 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: B·Ï·Û›· ∏ ÌËÙ¤Ú·: ¡ÈÎÔϤÙÙ· ¶¤ÙÚÔ˘ Δ· ·È‰È¿: ™˘ÌÂÒÓ, ¡ÈÎÔϤÙÙ· ∏ ·‰ÂÏÊ‹: ª·Ú›· ∑ÂÌ¤ÔÁÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

¢∏ª∏Δƒπ√ Δ™∞∫¡∞∫∏ ∂ÙÒÓ 82 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ª·Ú›· Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ˘-£ÂÔ‰ÒÚ· ΔÛ·ÎÓ¿ÎË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›·-∞ÓÙÒÓÈÔ˜ °·‚·Ï¿˜ √ ÂÁÁÔÓfi˜: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “PARK” . ¶∞ƒ∞∫∞§√Àª∂ ∞¡Δπ ™Δ∂º∞¡ø¡ Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¡∞ ¢√£√À¡ ™∂ ∂À∞°∏ π¢ƒÀª∞Δ∞.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

¢π√¡À™∏ ª¶∞§∞Δ™√À∫∞ ∂ÙÒÓ 88 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ó·fi ·fi ÙȘ 11 .Ì. μfiÏÔ˜ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ· ·È‰È¿: ¡¤Ó· - ¶¿ÓÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - °ÂˆÚÁ›· ª·Ï·ÙÛԇη Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ∫ÒÛÙ·˜ - ª·Ú›· ª·Ï·ÙÛԇη, ∞Ï›ÎË ¯· ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿, ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ¯· ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ¢ÈÔÓ‡Û˘, ¢ÈÔÓ‡Û˘ - ∫·ÙÂÚ›Ó·, ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·, ∞ÓÙÒÓ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ Î·È ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Û·˜.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΔËÏ: 24210 78910-°Ú·ÊÂ›Ô fiψ˜: 24210 33020 ∂mail: www.giro2007@otenet.gr

∞ÁηÏÈ¿ÛÙ ÙÔ - ™ÙËÚ›ÍÙ ÙÔ °È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Â‰Ò Î·È ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ΔÚ·Â˙ÈÎÔ› §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ›: Alpha Bank: 310-002101 203606 ∞.Δ.∂.: 2580102417208 ∂.Δ.∂.: 201/296008-78 Eurobank: 00260078430100174111 ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 5610-013702-501

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ªπ∞™ (1) £∂™∏™ ¢∂¶ ™ÙÔ º∂∫ 1276/3-12-2012 Δ‡¯Ô˜ °’, ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ: - ª›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “™Ù‹ÚÈÍË ∞ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ì ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ¢Â‰Ô̤ӈӔ . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (ÙËÏ.: 2108203139). ∞ı‹Ó·, 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °∞Δ™π√™ ∫·ıËÁËÙ‹˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ªπ∞™ (1) £∂™∏™ ¢∂¶ ™ÙÔ º∂∫ 1263/28-11-2012 Δ‡¯Ô˜ °’, ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. - ª›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ∞Ï˘Û›‰·” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›· (ÙËÏ. 2108203139). ∞ı‹Ó·, 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °∞Δ™π√™ ∫·ıËÁËÙ‹˜

¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ∂§§∏¡π∫√À ¢π∫ΔÀ√À ¢π∞¡√ª∏™ ∏§∂∫Δƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À ∂ȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜:

∫Àƒπ∞∫∏ 16 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2012 ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 15.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ™À¡√π∫π∞ ∞°. °∂øƒ°π√À (¶∂ƒπ√Ã∏ ÃÀ™√Ã√´¢∏ ∫∞π ª√™Ã∞Δ√À ™Δ√ Àæ√™ Δ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À, ∞¡ø£∂¡ Δ∏™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ √¢√À). ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 09.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ™Δ∏ ¡. πø¡π∞ (¶∂ƒπ√Ã∏ “ª∂Δ∫∞” ∫∞π ∂∫∞Δ∂ƒø£∂¡ √¢√À ªÀΔπ§∏¡∏™) ∫∞£ø™ ∫∞π ∏ ™À¡√π∫π∞ ¡∂∞¶√§∂ø™ (¶∂¢π√¡ ∞ƒ∂ø™, §∂øº. ∞£∏¡ø¡, ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞, √¢√™ ™¶∂Δ™ø¡) ∫∞π Δª∏ª∞ Δ∏™ ™À¡√π∫π∞™ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒø¡. ∞¶√ øƒ∞ 09.00 - 11.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: Δª∏ª∞ Δ∏™ ∞’ μπ¶∂ ∫∞π Δ√ ¢πª∏¡π. ∞¶√ øƒ∞ 08.00 - 11.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ª∂Δ∞•À Δø¡ √¢ø¡ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ - ∞¡Δø¡√¶√À§√À - ∂ƒª√À - ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏. ∞¶√ øƒ∞ 10.30 - 14.00 ¢∏ª√™ μ√§√À: ª∂Δ∞•À Δø¡ √¢ø¡ °∞§§π∞™ - ¶. ª∂§∞ - ™ø∫ƒ∞Δ√À™ - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏. ∞Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÙÔ Ú‡̷ ı· Í·Ó·‰Ôı› ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ï‹Í˘ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÈÔ ¿Óˆ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú‡̷. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù·Á‹˜, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÔ˘Ó ·Ó ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È fiˆ˜ ÚÈÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ (·Ó¿ ¢‹ÌÔ) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ (www.deddie.gr). √ ¢∂¢¢∏∂ Â›Ó·È 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂∏ ∞.∂. Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¢È·ÓÔÌ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¢¶∫∂ / ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

¢∏ª√™ μ√§√À ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∫√°ƒ∞º√À ªÂ ÙËÓ ·fi 14/11/2012 ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ (¢È·‰Èηۛ· ∂ÎÔ˘Û›·˜ ¢ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜), Ì ·ÚÈıÌfi μ.∞.μ. 769/21.11.12, Ô ·ÈÙÒÓ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ˙ËÙ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¡.455/76 Î·È 825 ∫.¶ÔÏ.¢., Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÏËÊı›۷ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞ÏÂÍ. ¢Ú¿ÎÔ˘, Ó· ‚‚·Èˆı› Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘: ∞. ŸÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ 100% ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¢1 Î·È ¢4 Ù˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¢2 Î·È ¢3 Ù˘ ȉ›·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ÕÏψ˜, Ó· ıˆÚËı›, fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ï›„ÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ‰È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜, ˘¿ÁÔÓÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ 97 ·Ú. 1 ∞¡. 2039/1939. μ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ‚‚·Èˆı›, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘fi ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙË Ù·¯ı¤ÓÙ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ÛÎÔfi Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 50% Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, fiÙÈ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÓfiÌÈÌË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: ¡· ÎÚÈı› ·fi ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, fiÙÈ Ë ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙË ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Ì ÙË ÌÂÙ·Û΢‹ -Ì ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ̤ۈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂȉfiÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ √™∫ - Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô . ÕÏψ˜: ¡· ÂÈÙÚ·› Ë ÌÂÙ·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ √™∫ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î·Ù¿ Ì‹Ó· ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Ì›ÛıˆÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi 50% ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∞˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. ΔÔ ‰Â ηٷ‚ÏËÙ¤Ô Ì›ÛıˆÌ· Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ,Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ηٿ ÓfiÌÔ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹ Ì ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ , Ô˘ ı· ÔÚÈÛÙ› Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ¢ÈοÛÈÌÔ˜ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ·ÈÙ‹Ûˆ˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë 9Ë/4/13, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ. μfiÏÔ˜ 13/12/2012 ∏ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ÚÁ˘ÚԇϷ Δ۷ηӛη

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫∏™ À¶√™Δ∏ƒπ•∏™ ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ Δª∏ª∞ ¶ƒ√ª∏£∂πø¡ ¢È‡ı˘ÓÛË: ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - 37011 μ√§√™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: £·Ó¿Û˘ ºÚ¿ÁÎÔ˘ ΔËϤʈÓÔ: 24210-74690 - Fax: 24210 -74613 - e-mail: promith.gr

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Û ¤ÓÙ˘Ë ‹ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ (online) ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2013, 2014 Î·È 2015. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηÓÔÓÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· 40 ËÌÂÚÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ: ·) ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Site ÙÔ˘ ¶.£. Î·È ‚) Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ÛÙËÓ ∂.∂. Á›ÓÂÙ·È Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ̤ÛÔ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÂΉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (™¯ÂÙ. ·Ú. 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 32 ÙÔ˘ ¶.¢. 60/2007 Î·È ¿ÚıÚÔ 38 Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2004/18/EK). ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙ¿ÏıËΠÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂ÈÛ‹ÌˆÓ ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙË 10Ë-12-2012. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·˘Ù‹˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ Δ‡¯Ô˜ ¢È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ 14-12-2012. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·˘Ù‹˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Δ‡Ô ÛÙȘ 14-122012. ™˘ÓÔÏÈÎÒ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰·¿Ó˘ ÂÙ·ÎfiÛȘ ÔÁ‰fiÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ (780.000,00 ∂), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ º.¶.∞., Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë 17-1-2013, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË Î·È ÒÚ· 14:00, Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë 18-1-2013, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 10:00. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 5% Â› Ù˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı›Û˘ ·Í›·˜ (39.000,00 ∂) Ì ϋÍË Ù˘ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‹ÙÔÈ Ì¤¯ÚÈ 19-07-2013. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤ÛÌ¢Û˘ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 19-06-2013. ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰¤ÎÙ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∏ ‰·¿ÓË ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫∞∂ 1251. ∏ ÏËڈ̋ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÏËڈ̋˜ ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù·˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24210-74690, º∞• 24210-74613. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù‡¯Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ∫Ù›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ site www.uth.gr. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Î·È ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ·fi‰ÂÈÍË, Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË fï˜ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (17-1-2013) Î·È ÒÚ· 14.00. ∏ ÚÔ¸fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· (‰ËÏ·‰‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù·˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-74556 (˘‡ı. £·Ó¿Û˘ ºÚ¿ÁÎÔ˘), Â›Û˘ - ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (www.uth.gr) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‹Ú˘ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ºÔÈÙËÙÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ªÈ¯·‹Ï ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘


°È· οı ÒÚ· / 37 ¶Aƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢EKEMμƒπ√À 2012

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË ÙËÏ. 24210-33121, ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - °È·ÓÓԇϷ˜ £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 18 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ. 24210-31690 Î·È ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ ∞Óı. °·˙‹ 147 ∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ÙËÏ. 24210-32224. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÙËÏ. 24210-31849. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: Δ˙ÔÚÌ·Ù˙fiÁÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ - ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 30 ÙËÏ. 24210-60038. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ·fi ŸÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.grz Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (2012-2013) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1: ÕÓ·˘ÚÔ˜-¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:50 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 13Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:10 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿)

7:30, 13:55. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 12:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÚÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:00 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15, 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:15,22:00. ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:30, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 13:45, 16:30 21:14. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 8:45, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 10:30, 14:05, 16:30, 19:00, 21:15. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30,14:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15,18:15, 21:10. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:50 ·Ó¿ 14Ï. Ï‹ÍË 22:00. ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 18Ï. 22:00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.2517.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.3016.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.4110.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.5814.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À

ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2012-16/6/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 μ√§√™-∞£∏¡∞ & ∞£∏¡∞μ√§√™ ̤ۈ ∞°πø¡ £∂√¢øƒø¡ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ∫˘Úȷ΋. 3. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 EXPRESS. 4. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√™-∞£∏¡∞: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ.): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÌfiÓÔ ¢∂ÀΔ.-¶∂ª¶.¶∞ƒ.). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 2421034835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞fi 1/11/2012-1/5/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/12-31/3/13 & ∞¶√ 1/11/12-11/4/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ Afi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 1. 25/12/12 & 6/1/13 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. 2. 31/12/12 ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μ√§√. 3. ΔÚ›ÙË 1/1/13: μ√§√ 16.00-™∫π∞£√ 17.40/17.50-°§ø™™∞ 18.10/18.15-™∫√¶∂§√ 18.50/19.00-∞§√¡¡∏™√ 19.25. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCats 5 & 6.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À 24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288

X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO 2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . 2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞:24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...............24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ............2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ √.∂. “∏ ∞¡∞™Δ∞™π™” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000,ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341,¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 51222, ÎÈÓ.: 6943-617255. ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 2426023255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 2421072072. 2. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333. 3.μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂È‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛË (ηı.). 2. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜, Ù· ·›ڷ¯Ù· - ÃÙ˘¿ÂÈ ÛÙËÓ... πÛ·Ó›·. 3. ∫È ¤ÙÛÈ Ù· ‰‡ÛÙÚÔ·, Ù· ·Ó¿Ô‰· - ª¿Úη ıÚÂÙÈ΋˜ ÙÚÔÊ‹˜. 4. μ‚·ÈˆÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ - ∫˘‚¤ÚÓËÛ ÙË Û·ÙÚ·›· Ù˘ ∫·Ú›·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ π‰ÚȤ·. 5. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¢ÓÔ› ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓ›˜ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. 6. √Ì¿‰· ÂÊ‹‚ˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ - √ÁÎÒ‰Ë Î‡ÙÙ·Ú·. 7. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ √˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ °Ë˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÔ˘. 8. ¶Ôχ ˆÚ·›ÔÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÊÚÔÓÙÈṲ̂ÓÔÈ ™Ù·ÊȉÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. 9. °ÂÚÌ·ÓÈ΋ Ê›ÚÌ· ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ - √ÓÔÌ·Û›· Á·ÏÏÈÎÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ. 10. ¢‹ÏˆÛË... ·ÓÙÔÙÈÓ‹ - ¶ÚÒÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡.

∫∞£∂Δ∞ 1. ∏ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ, Ô ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜. 2. ¶·È‰È¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ºÚ›ÍÔ˜ Î·È Ë ŒÏÏË (ηı.) ∞Ú¯Èο ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. 3. ∞˘Ùfi¯ıÔÓ˜ ·ÛÈ¿Ù˜ Ù˘ “ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” . 4. ∞·Û¯ÔÏ› ÔÏÏÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ - ∂›‰Ô˜ ·Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ˙ÒÔ˘, ÙÔ ÎÔ˘Ó¿‚È (ηı.). 5. ∂›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ (·Ú¯Èο) - ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Â˘Ú˘¯ˆÚ›· Î·È ·Ó¤ÛÂȘ. 6. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ·... Ì·ÁÈÎfi - ∞˘ÙÔÎÙfiÓËÛ ·ÊÔ‡ ·Ú·ÊÚfiÓËÛÂ. 7. ∞Ú¯ËÁfi˜ ÌÈ·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ (ηı.) - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘... ™. 8. §·ÙÚ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ - ÕÛÎÔ·, ·ÓÒÊÂÏ·. 9. ™˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Ì ıÚ¿ÛÔ˜ Î·È ·˘ı¿‰ÂÈ· - °ÓˆÛÙfi ı·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ “√ Á˘ÌÓfi˜ ¤ÚˆÙ·˜” . 10. ΔÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ™¤·ÚÓÙ - ∂›‰Ô˜ ÎÔÓÙ‹˜ οÏÙÛ·˜.

™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞£π∂ƒø™π™ 2. ∞£π∫Δ∞ - ∂Δ∞ 3. ∑∞μ∞ - μπΔ∞ª 4. ∞ª∂ - ∞¢∞ 5. ¡∞Δπμπ™ª√™ 6. Δ™π∫√ - ø∞ 7. ∞Δ§∞¡Δ∞™ 8. ™∂¡π√π - ∞™√ 9. ª¶√™ - ∞ƒπ∞¡ 10. ∞∂π - ∞™Δ∞ƒπ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∞∑∞¡Δπ™ª∞ 2. ∞£∞ª∞™ - ∂¶∂ 3. £πμ∂Δπ∞¡√π 4. π∫∞ - π∫Δπ™ 5. ∂Δ - ∞μ√§√ 6. ƒ∞μ¢π - ∞π∞™ 7. π∞™ø¡ - ƒΔ 8. ™∂Δ - ª∞Δ∞π∞ 9. πΔ∞ª√ - ∞™∞ƒ 10. ™∞ª - ™√™√¡π.

∫ƒπ√™ °È· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· οÓÂÙ ı˘Û›Â˜, ı· Ú¤ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Û¯¤‰È¿ Û·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ¤¯ÂÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÙ fiÏ· Ù· fiÓÂÈÚ¿ Û·˜, ·ÚΛ Ó· ÙÔ ı¤ÏÂÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-2212-35-4-23. Δ∞Àƒ√™ ∫¿ÔÈÔ ı¤Ì· ‹ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ï¿ıÔ˜ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÂÛ›˜ ηÏ›ÛÙ ӷ ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∞Ê‹ÛÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-33-2-1238. ¢π¢Àª√π ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÙ ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Î·È ÚÔÙÈÌ¿Ù ӷ ÂÚÓ¿Ù ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ ¤Íˆ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ¤¯ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Èı·Ó¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-40-39-22-34-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ΔÒÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ οÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. °È· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‚ÚÂı›Ù ̷˙› Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÎÔÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È Û·˜ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-44-38-2-13. §∂ø¡ ¢È·Ó‡ÂÙ ÓÔÌ›˙ˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜ Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Û·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. Œ¯ÂÙ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÓÈÒıÂÙ ·ÛÊ·Ï›˜. ¶ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ηÈÓÔ‡ÚȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·Ó·Ï‡ÛÙ fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-4-50-33-2. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªÂ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚‰ÔÌ¿‰·, ÔÈ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·. °È· Ó· ›ÛÙ fï˜ ‹ÚÂÌÔÈ ÌË ‰›ÓÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-40-39-22-12-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªÔÚ›Ù ÙÒÚ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÙ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Û·˜ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ¿ÚÂÙ οÔȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-29-22-12-3. ™∫√ƒ¶π√™ ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂÙ ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Û·˜ Ì ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì ÂÛ¿˜ Î·È ÙfiÙ ı· ÂÙ‡¯ÂÙ ÔÏÏ¿. ŸÛÔ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ۋÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-40-33-21-234. Δ√•√Δ∏™ ªËÓ ·Á¯ˆı›Ù ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ‚ÚÂı›Ù Û ¿Û¯Ë̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ı· Û·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÙ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û·˜. ªÂ ·ÚÎÂÙ‹ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË fiÏ· ı· Ï˘ıÔ‡Ó. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ı· ηٷʤÚÂÙ ӷ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÂÁη›Úˆ˜ Ù· ¯Ú¤Ë Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-34-29-40-38-5. ∞π°√∫∂ƒø™ Œ¯ÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Î·È ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ ÁÈ·Ù› Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ÓÈÒıÂÈ ·Ú·ÌÂÏË̤ÓÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 16-40-38-33-21-2. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ï¿ıË. ª›· Ï¿ıÔ˜ ΛÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û fi,ÙÈ ÊÙÈ¿Í·Ù ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ οÔÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ¿Ù˘¯· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ó· Û·˜ Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 39-2033-21-23-8. πãÀ∂™ π‰È·›ÙÂÚË Â‡ÓÔÈ· ¤¯ÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ‰Â¯ı›Ù ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÙÂ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜. ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ηχÙÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-35-32-12-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 38

¶Aƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢EKEMμƒπ√À 2012

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ŒÏ·, Ë Ì·ÁÂ̤ÓË ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 23.20 01.30 01.30 02.15 03.00 03.30 04.30

æ¤Ì·Ù· ÎÈ ·Ï‹ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÏÂÓ’ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ª¿Úı·, ÙÔ ÛÎ˘Ï¿ÎÈ Ô˘ ÌÈÏ¿ ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·: √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË §ˆÍ¿ÓÙÚ· √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ ÕÚıÔ˘Ú √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ™ÈÓÙ, Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ΔÚ¤ÓÔ ‰ÂÈÓÔÛ·‡ÚˆÓ √ ÌÈÎÚfi˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÙ¿ ªfiÓÔ ÂÛ‡ ™ÎȤ˜ ÛÙÔ Êˆ˜ ™ËÌÂ›Ô Art ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· ∫·Ú·‚¿Ó ™·Ú¿È πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ “∏ Ù¤ÏÂÈ· ·Á›‰·” ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ™ËÌÂ›Ô Art (∂) ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· (∂) πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÌÔ˘ (∂) ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› (∂) √ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û 360’ (∂)

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∞ıÏËÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

10.00 15.50 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 24.00

06.00 08.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.15 18.30 19.00

20.00 21.00 22.05 23.00 24.00 00.10 01.00 03.00 04.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡∂Δ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ı¤· ÙË °Ë √ Ú›ÁÎÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ¡ÙÈ˙¿ÈÓ °Î·Ï¿ ™Ù›‚Ô˘-μÚ¿‚¢ÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÛÙÔÓ ∫Ï·ÛÈÎfi ∞ıÏËÙÈÛÌfi Sport NET ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ™Ù· ¿ÎÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (™) “¶Ú¿Á·” ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) ªÂ ı¤· ÙË °Ë (∂)

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.40 08.00 09.50 10.50 11.45 12.30 13.00 15.30 17.15 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 23.50 02.30

Trust me ∏ ÏÂÁÂÒÓ· ÙˆÓ ˘ÂÚËÚÒˆÓ Mucha lucha Baby looney tunes º+ª live (∂) Christine Royal pains √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel Air ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÌÂϤÙË ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ º+ª live ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS The vampire diaries “Jarhead” “∞ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ ¿ıÔ˜”

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.30 14.40 16.05 16.10 17.10 18.00 19.00 19.05 20.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.30

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ΔÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Δ·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÃÚfiÓÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¡Ù›ÓÔ ¡Ù §·Ô˘Ú¤ÓÙȘ ƒÈ̤ÈÎ: 03.00 μ·ÏηÓÈÎÔ› ¶fiÏÂÌÔÈ 03.05 πÛÙÔÚ›· ÁÚ·Ì̤ÓË Ì ÓfiÙ˜: ∂˘˙ˆÓ¿ÎÈ ÁÔÚÁfi 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ-ª¿ÚÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “The carbage man” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

05.45 06.45 10.00 13.10 14.00 15.00 15.50 16.30 16.40 16.50 17.50 19.00 20.00 21.00 22.20 23.30 00.50 01.45 02.45 04.00 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙfiÏÙÛ ‚›Ù· ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¤· ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, οı ̤ڷ ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ·Á¿ËÛ· Sila ∫ÏÂÌ̤ӷ fiÓÂÈÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ “ºfiÓÔ˜ ÛÙÔ °ÎÚ›ÓÔ˘ÈÙ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÿ¯ÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ÷ڷ˘Á‹

06.10 07.00 11.00 11.10 12.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.40 14.50 15.50 17.00 18.00 18.10 19.00 20.00 21.15 22.30 23.15

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

00.15 07.30 08.30 09.30 10.00 11.00 12.40 12.50 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.45 17.00 17.15 17.20 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 21.45 22.00 22.55 23.00 00.30 01.30 02.00 02.30 03.00 04.30

Balkan express ŒÍ˘ÓË ˙ˆ‹ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ªËÙ¤Ú· °Ë ŒÓ·+¤Ó· ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ì˘ÛÙÈο Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· °ÂÁÔÓfi˜ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈ· ̤ڷ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ªÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ŒÙÛÈ ‚Ϥˆ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∫·Ù·Ï‡Ù˘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· “∫ÔψӿÎÈ, ‰È·ÁˆÁ‹ Ìˉ¤Ó” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ηÙÔÁÚ·Ê›· §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› (∂) À‡ı˘ÓË ÂÚÁ·Û›· ∂ԯȷΤ˜ Á‡ÛÂȘ (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ŒÓ·+¤Ó· (∂) °ÂÁÔÓfi˜ (∂)

01.30 03.30 05.30

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Super game √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ Super game ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Super game ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ FTHIS TV ∂ȉ‹ÛÂȘ 40 ·̷ٷ Adanali ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ¢Â›Í ÌÔ˘ ÙÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘ ΔÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘ μÚ¿‰˘ Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ΔËÏ·‚Ô˜ Normal life ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.15 00.15 01.15 01.30 02.15 03.00 03.45 04.45

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ΔÒÚ· ¶Ô‰ËÏ·ÙÔ‰Ú¿ÛÂȘ ∞fi ÙȘ ÕÓ‰ÂȘ ÛÙÔÓ ∞Ì·˙fiÓÈÔ Life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ™˘ÓÙ¤ÏÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ The defenders Callifornication X-player uncut The cleaner ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ America’s next top model Dance your ass off Ten years younger

∏ ŒÏÏ· Â›Ó·È ÌÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÍfiÚÎÈ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÛÙ·Á¤˜ fiψÓ. ŸÙ·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Âı·›ÓÂÈ, Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Í·Ó··ÓÙÚ‡ÂÙ·È Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ Ë Î·ÎÈ¿ ÌËÙÚÈ¿ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‡Ô˘Ï˜ Î·È Î·ÎÔÌ·ıË̤Ó˜ ÎfiÚ˜ Ù˘ ÙȘ Ôԛ˜ Ë ŒÏÏ· ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ. ∏ ŒÏÏ· ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·fi ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ Ì·ÁÂ̤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ Î·È Ó· χÛÂÈ Ù· Ì¿ÁÈ·...

ALPHA 21.00

ºfiÓÔ˜ ÛÙÔ °ÎÚ›ÓÔ˘ÈÙ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔÔÌ ª·Î §¿ÊÏÈÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒfiÌÂÚÙ ºfiÚÛÙÂÚ, ∫Ú›ÛÔÊÂÚ ªÂÏfiÓÈ, ª¿ÁÎÈ °ÎڤȘ. ΔÔ 1974, Ë 15¯ÚÔÓË ª¿Úı· ªfiÍÏÂ˚ ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ °ÎÚ›ÓÔ˘˚Ù˜ ÙÔ˘ ∫ÔÓ¤ÎÙÈηÙ. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Halloween, Ë ª¿Úı· ‰ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ÂÍȯÓÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂›ÎÔÛÈ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª·ÚÎ º¤ÚÌ·Ó, ÚÒËÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, Ô˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ Û ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ „¢‰ÔÚΛ·˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË √. Δ˙¤È ™›ÌÛÔÓ, Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÁÓÒÌË, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ì ÛÎÔfi Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›Ô.

MEGA 23.30 ¶H§IO 48 UHF

06.15 07.00 07.45 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 02.00 04.30 05.30

Everybody loves Raymond √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ Δ˙¤ÓË Î·È ∂˘·Óı›· μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ∫·Ï¿ Ó· ¿ıÂȘ ªÔ˘ ÙÔ ÎÚ·Ù¿˜ Ì·ÓÈ¿ÙÈÎÔ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È (∂) “ŒÏ·, Ë Ì·ÁÂ̤ÓË” ºˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Fashion fever ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00

∫ˆÌˆ‰›· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ΔfiÌÈ √’ ÿ‚ÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞Ó Ã¿ı·ÁÔ˘Â˚, ÃÈÔ˘ ¡Ù¿ÓÛÈ, ∫¤ÚÈ ŒÏ‚Ș.

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.00 11.30 15.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30 23.15 02.00 02.45 04.45

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫fiÓÙÚ· Î·È Ú‹ÍË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú

Jarhead ∞ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™·Ì ª¤ÓÙ˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÎ Δ˙›ÏÂÓ¯·Ï, ™ÎÔÙ ª·Î ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ, Δ˙¤ÈÌÈ ºÔÍ. √ ÕÓÙÔÓÈ “™Ô˘fiÊ” ™Ô˘fiÊÔÚÓÙ, ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ™·Îڷ̤ÓÙÔ, ÌfiÏȘ ηٷٿ¯ıËΠÛÙÔ ™ÒÌ· ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ. ∏ ‚·ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÒÚ· Ô ™Ô˘fiÊ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ ÛÎÔÂ˘Ù‹˜, ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ... ªÂ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘, Ë ‰ÈÌÔÈÚ›· ÙÔ˘ ™Ô˘fiÊ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·. ªÂÙ¿ ·fi 175 ̤Ú˜ ·Ú·Í›·˜, ·ÊfiÚËÙ˘ ˙¤ÛÙ˘, Î·È ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÂÚ›ÊËÌË Âȯ›ÚËÛË “∫·Ù·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂Ú‹ÌÔ˘”.

STAR 23.50

¶Ú¿Á· ¢Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ŸÏ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¿ÓÙÛÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·ÓÙ˜ ª›ÎÂÏÛÂÓ, ™Ù¤ÈÓ ™ÙÈÓÁΤÈÙ, ªfiÚÈ‚ÔÙ˙ ¡·‚Ú¿ÙÈÏ. ŸÙ·Ó Ô ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ ÂȉÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·, Ì·˙› Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ª¿ÁÈ·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ı¿„ÂÈ. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿ÊÔÚË, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ 25 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·! °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘, ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÛÙÔȯÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È Ì˘ÛÙÈο Ô˘ ı· ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÔ˘Ó Î·È ı· ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘...

¡∂Δ 01.00

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 13-19/12

Su - Doku ™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

EYKO§O

∞I£√À™∞ 1 Ã√ª¶πΔ: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00-20:30-00:00. ∞π£√À™∞ 2 •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:00. Ã√ª¶πΔ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:00-22:30. ∞π£√À™∞ 3 •∂¡√¢√Ã∂π√ °π∞ Δ∂ƒ∞ΔA (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30. ∞¡...: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:30-21:50-00:10. ∞π£√À™∞ 4 Ã√ª¶πΔ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00-21:30. Δπ¡∫∂ƒª¶∂§-3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: 16:20.


ŒÍÔ‰Ô˜ 39

 FLASH ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 14 ¢∂∫∂MBPIOY 2012

∂È̤ÏÂÈ· ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ mavrantza@e-thessalia.gr

Puerto!

K·Ê¤˜ Î·È ÔÙfi... ŸÏ· ı· Ù· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ E‰Ò Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ ¯Ù˘¿ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·

ΔÔ ªÏ espresso bar Û·˜ ÚÔÛηÏ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/12 Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋! ∫·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ô DJ ¡›ÎÔ˜ ∞ÛÏ¿Ó˘ Ô˘ ı· Ì·˜ Ì·Á¤„ÂÈ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘! ªÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· Ó· ÚÔ¸·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ... ÕÊËÛÛÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2423033252

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?O2@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KheO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@@@6K? O26K ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O@e O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeO2@@e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@?e?I4@@@@@@@@@@@@@0M ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? I4@@@@@@@@@@@@@@@0M? 3@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M N@@@@@@@@? I4@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@0M?hI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhe@@@@@@@? ?I4@0M ?@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@? @@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@0M I4@@@0M? ?3@@@@@@@? @@@@@@@? ?N@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@? ?J@@@@@@@? @@@@@@@? ?7@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@5? @@@@@@@? ?@@@@@@@H? @@@@@@@? ?@@@@@@@e @@@@@@@? ?@@@@@@@e @@@@@@@? ?@@@@@@@e @@@@@@@? ?@@@@@@5e @@@@@@@? ?@@@@@@He ?J@@@@@@@? ?@@@@@@?e ?7@@@@@@@? ?@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@5?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@H?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@f J@@@@@@@@? ?@@@@@f 7@@@@@@@@? ?@@@@5f @@@@@@@@@? ?@@@@Hf @@@@@@@@@? ?@@@@?f @@@@@@@@@? J@@@@Lf ?J@@@@@@@@5? 7@@@@1f ?7@@@@@@@@H? @@@@@@f ?@@@@@@@@@ @@@@@@f ?@@@@@@@@@ @@@@@@f ?@@@@@@@@@ @@@@@@f J@@@@@@@@@ @@@@@@f 7@@@@@@@@@ @@@@@@f @@@@@@@@@@ @@@@@@L?e @@@@@@@@@@ @@@@@@1?e @@@@@@@@@5 3@@@@@@?e @@@@@@@@@H N@@@@@@?e @@@@@@@@@? ?@@@@@@?e 3@@@@@@@@? ?@@@@@@?e N@@@@@@@@? ?@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@Le ?@@@@@@@@? ?@@@@@@1e ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@e ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@e ?3@@@@@@ ?@@@@@@@L? ?N@@@@@@ ?@@@@@@@1? @@@@@5 ?@@@@@@@@? @@@@@H ?@@@@@@@@? @@@@@? ?@@@@@@@@? @@@@@? ?3@@@@@@@? @@@@@? ?N@@@@@@@L @@@@@? @@@@@@@1 @@@@@? @@@@@@@@ @@@@@? @@@@@@@@ @@@@@? @@@@@@@@ @@@@@? @@@@@@@@ @@@@@? @@@@@@@@ ?J@@@@@? 3@@@@@@@ ?7@@@@@L N@@@@@@( ?@@@@@@1 ?@@@@@@H ?@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@L? ?@@@@@5? ?@@@@@@@1? ?@@@@@H? ?@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@? ?3@@@@e ?@@@@@@@@? ?N@@@@e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? @@@5e ?@@@@@@@@? @@@?e ?@@@@@@@@? @@@1e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? @@@@e ?@@@@@@@@? ?J@@@@e ?@@@@@@@@? ?7@@@@e ?@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@? @@@@@@e ?@@@@@@@@? @@@@@@e ?@@@@@@@@? ?J@@@@@@e ?@@@@@@@5? ?7@@@@@@e ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@e J@@@@@@@ ?@@@@@@@e 7@@@@@@@ J@@@@@@@L? @@@@@@@@ 7@@@@@@@1? @@@@@@@@ @@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@L @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@1 3@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ 3@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ N@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@ ?@@@@@@@@@@5 ?@@@@@ ?@@@@@@@@@@H ?3@@@@ ?3@@@@@@@@@? ?N@@@@ ?N@@@@@@@@@? @@@@ @@@@@@@@@? 3@@@ @@@@@@@@5? N@@@ @@@@@@@@H? ?@@@ @@@@@@@@e ?@@@ @@@@@@@@e ?@@@ @@@@@@@@e ?@@@ @@@@@@@@e ?@@@ @@@@@@@5e ?@@@ @@@@@@@He ?@@@ @@@@@@@?e ?@@@ @@@@@@@?e ?@@@ @@@@@@@?e ?@@@ @@@@@@@?e ?@@@ @@@@@@@?e ?@@@ @@@@@@@?e J@@@ @@@@@@@?e 7@@@ @@@@@@@?e @@@@ @@@@@@5?e @@@@ 3@@@@@H?e @@@@ N@@@@@f @@@@ ?@@@@@f @@@@ ?@@@@@f @@@@ ?@@@@@f @@@@ ?@@@@@f @@@@ ?@@@@@f @@@@ ?@@@@@f @@@@ ?3@@@@f @@@@ ?N@@@@f @@@@ @@@@f @@@@ @@@@f @@@@ @@@@f @@@@ @@@@f @@@@ 3@@@f @@@@ N@@@f @@@@ ?@@@L?e @@@@ ?@@@1?e @@@@ ?@@@@?e @@@@ ?@@@@?e @@@5 ?@@@@?e @@@H ?@@@@?e @@@? ?@@@@?e @@@? J@@@@?e @@@? 7@@@@?e @@@? @@@@@?e @@@L @@@@@?e @@@1 @@@@@Le @@@@ @@@@@1e @@@@ ?J@@@@@@e @@@@ ?7@@@@@@e @@@@ ?@@@@@@@e @@@@L? ?@@@@@@@e @@@@1? ?@@@@@@@L? @@@@@? ?@@@@@@@1? @@@@@? J@@@@@@@@? @@@@@? 7@@@@@@@@? @@@@@? @@@@@@@@@? @@@@@L @@@@@@@@@? @@@@@1 @@@@@@@@@L @@@@@@ 3@@@@@@@@1 @@@@@@ N@@@@@@@@@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@ ?3@@@@@@@@ @@@@@@ ?N@@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@H @@@@@@@@ 3@@@@? 3@@@@@@@ N@@@@? N@@@@@@@ ?@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@5? ?W2@@@@@ ?@@@H? ?7@@@@@H J@@@ ?@@@@@@? 7@@@ ?@@@@@@? @@@@ J@@@@@@? @@@@ 7@@@@@@? @@@@ @@@@@@@? @@@@ ?J@@@@@@@? ?J@@@@ ?7@@@@@@@? ?7@@@@ ?@@@@@@@@? ?@@@@@ ?@@@@@@@@? ?@@@@5 J@@@@@@@@? ?@@@@H 7@@@@@@@5? J@@@@? @@@@@@@@H? 7@@@@? @@@@@@@@e @@@@@? ?J@@@@@@@@e @@@@@? ?7@@@@@@@@e @@@@@? ?@@@@@@@@@e @@@@@? ?@@@@@@@@@e @@@@@? ?@@@@@@@@@e ?J@@@@@? ?@@@@@@@@@e ?7@@@@@? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@L ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@1 ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@L? 7@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@e ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@? N@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@@@@ @@@@@@@L 3@@@@@@@@@ @@@@@@@1 N@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?3@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?N@@@@@@@@ @@@@@@@@L? @@@@@@@@ @@@@@@@@1? @@@@@@@@ @@@@@@@@@? @@@@@@@@ @@@@@@@@@? @@@@@@@@ @@@@@@@@@? @@@@@@@@ @@@@@@@@@? @@@@@@@@ @@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@5? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@H? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ @@@@@@@5 ?@@@@@@@@5 @@@@@@@H ?@@@@@@@@H @@@@@@@? ?@@@@@@@@? @@@@@@@? J@@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@@@? @@@@@@5? N@@@@@@@5? @@@@@@H? ?@@@@@@@H? @@@@@@e ?@@@@@@@ @@@@@@e ?@@@@@@@ @@@@@@e ?@@@@@@@ @@@@@@e ?3@@@@@@ @@@@@5e ?N@@@@@@L? @@@@@He @@@@@@1? @@@@@?e @@@@@@@? @@@@@?e @@@@@@@? @@@@@?e 3@@@@@@? @@@@@?e N@@@@@@? @@@@@?e ?@@@@@@L @@@@@?e ?@@@@@@1 @@@@@?e ?@@@@@@@ @@@@@?e ?3@@@@@@ @@@@@?e ?N@@@@@@ @@@@@?e @@@@@@ @@@@5?e ?J@@@@@@L? @@@@H?e ?7@@@@@@1? @@@@f ?@@@@@@@@? ?J@@@@f ?@@@@@@@@? ?7@@@@f J@@@@@@@@? ?@@@@@f 7@@@@@@@@? ?@@@@@f @@@@@@@@5? ?@@@@@L?e @@@@@@@@H? J@@@@@1?e @@@@@@@@ 7@@@@@@?e ?J@@@@@@@@ @@@@@@@?e ?7@@@@@@@@ @@@@@@@Le ?@@@@@@@@5 @@@@@@@1e ?@@@@@@@@H ?J@@@@@@@@e J@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@e 7@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@@L @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@1 3@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@ @@@@@@ ?N@@@@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@@@ 3@@@@@ @@@@@@@@@( N@@@@@ @@@@@@@@@H ?@@@@@ @@@@@@@@@? ?3@@@@ @@@@@@@@@? ?N@@@@ @@@@@@@@5? @@@@ 3@@@@@@@H? 3@@@ N@@@@@@@e N@@@ ?@@@@@@@e ?@@@ ?@@@@@@@e ?@@@ ?@@@@@@5e ?@@@ J@@@@@@He ?@@@ 7@@@@@@?e ?@@@ @@@@@@@?e ?@@@ @@@@@@5?e ?@@@ @@@@@@H?e ?@@@ @@@@@@L?e ?@@@ @@@@@@1?e ?@@@ @@@@@@@?e ?@@@L? @@@@@@@?e ?@@@1? ?W2@@@@@@?e ?@@@@? ?7@@@@@@@?e ?@@@@? ?@@@@@@@@Le ?@@@@? ?@@@@@@@@1e ?@@@@? ?@@@@@@@@@e ?@@@@? ?@@@@@@@@@e ?@@@@L ?@@@@@@@@@e ?@@@@1 ?@@@@@@@@@e J@@@@@ ?@@@@@@@@@L? 7@@@@@ ?@@@@@@@@@1? @@@@@@ ?3@@@@@@@@@? ?J@@@@@@ ?N@@@@@@@@@? ?7@@@@@@ @@@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@@@? J@@@@@@@ 3@@@@@@@@? 7@@@@@@@ N@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@ ?3@@@@@@@? ?7@@@@@@@@ ?N@@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@? J@@@@@@@@@ @@@@@@@? 7@@@@@@@@@ 3@@@@@@? @@@@@@@@@@L? N@@@@@@? @@@@@@@@@@1? ?@@@@@@? @@@@@@@@@@@? ?@@@@@5? @@@@@@@@@@@? ?@@@@@H? @@@@@@@@@@@? ?@@@@@e @@@@@@@@@@@? ?@@@@@e 3@@@@@@@@@@? ?@@@@@e N@@@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@@@? ?@@@@@e ?3@@@@@@@@@? ?@@@@@e ?N@@@@@@@@@? ?@@@@@e @@@@@@@@@? ?@@@@@e @@@@@@@@@? ?@@@@@e 3@@@@@@@@? ?@@@@@e N@@@@@@@@L ?@@@@@e ?@@@@@@@@1 ?@@@@@e ?@@@@@@@@@ ?@@@@5e ?3@@@@@@@@ ?@@@@He ?V4@@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@@@ J@@@@?e @@@@@@@@ 7@@@@?e @@@@@@@@ @@@@@?e @@@@@@@@ @@@@@?e ?J@@@@@@@@ ?J@@@@@?e ?7@@@@@@@@ ?7@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ W2@@@@@?e ?@@@@@@@@@ 7@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ @@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ @@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ J@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ N@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?3@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?N@@@@@@@5 ?3@@@@@@@?e @@@@@@@H ?N@@@@@@@?e @@@@@@@? @@@@@@@?e @@@@@@@? @@@@@@@?e @@@@@@5? @@@@@@@?e @@@@@@H? @@@@@@@?e @@@@@@ @@@@@@@?e @@@@@@ @@@@@@@?e @@@@@5 3@@@@@@?e @@@@@H N@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@5?e ?J@@@@@? ?@@@@@H?e ?7@@@@5? ?@@@@@f ?@@@@@H? ?@@@@@f ?@@@@@ ?@@@@@f ?@@@@@ ?@@@@@f ?@@@@@ ?@@@@@f ?@@@@@ ?@@@@@f ?@@@@@ ?@@@@@f J@@@@@ ?@@@@@f 7@@@@5 ?@@@@@f @@@@@H ?@@@@@f @@@@@? ?@@@@@L?e @@@@@? ?@@@@@1?e @@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@? ?@@@@@@?e 3@@@@? ?@@@@@@?e N@@@@? ?@@@@@@?e ?@@@@? ?@@@@@@?e ?@@@@? ?N@@@@@?e ?@@@@? @@@@@?e ?@@@@L @@@@@?e ?3@@@1 @@@@@?e ?N@@@@ @@@@@?e @@@@ @@@@@?e @@@@ 3@@@@?e @@@@L? N@@@@?e @@@@1? ?@@@@?e 3@@@@? ?@@@@?e N@@@@? ?@@@@?e J@@@@L ?@@@@?e 7@@@@1 ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@5 ?@@@@?e @@@@@H ?@@@@?e @@@@@? ?@@@@?e @@@@@? ?@@@@?e @@@@@? ?@@@@?e @@@@5? ?@@@@?e @@@@H? ?@@@@Le @@@@ ?@@@@1e @@@@ ?@@@@@e @@@@ J@@@@@e @@@5 7@@@@@e @@@H @@@@@@e @@@? @@@@@@e @@@? ?J@@@@@@e @@@? ?7@@@@@@e @@@? ?@@@@@@@e @@@L ?@@@@@@@L? @@@1 J@@@@@@@1? @@@@ 7@@@@@@@@? 3@@@ @@@@@@@@@? N@@@ @@@@@@@@@? ?@@@ ?J@@@@@@@@@? ?@@@ ?7@@@@@@@@@L ?@@@@? ?@@@@@@@@@@1 ?@@@@? ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@? J@@@@@@@@@@@ J@@@@? 7@@@@@@@@@@@ 7@@@@? @@@@@@@@@@@@ @@@@@L 3@@@@@@@@@@@ @@@@@1 N@@@@@@@@@@@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@ ?3@@@@@@@@@@ @@@@@@ ?N@@@@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@@@ ?J@@@@@@ @@@@@@@@@@ ?7@@@@@@L? 3@@@@@@@@@ ?@@@@@@@1? N@@@@@@@@V ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? ?3@@@@@@5? ?@@@@@@@@? ?N@@@@@@H? ?@@@@@@@@? @@@@@@e ?@@@@@@@@? @@@@@5e ?@@@@@@@@? @@@@@He ?@@@@@@@@? @@@@@?e ?@@@@@@@@? @@@@@?e ?@@@@@@@@L @@@@5?e ?@@@@@@@@1 @@@@H?e ?@@@@@@@@5 @@@@f ?3@@@@@@@H @@@@f ?N@@@@@@@? @@@@f @@@@@@@? @@@@f @@@@@@@? @@@@f @@@@@@5? @@@@f @@@@@@H? @@@@L?e @@@@@@ @@@@1?e @@@@@@ @@@@@?e @@@@@@ @@@@@?e @@@@@5 @@@@@?e @@@@@H @@@@@?e @@@@@? @@@@@?e @@@@@? @@@@@?e @@@@@? ?J@@@@@?e @@@@5? ?7@@@@@?e ?J@@@@H? ?@@@@@@?e ?7@@@@ ?@@@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@@@?e J@@@@@ ?@@@@@@?e 7@@@@@ ?@@@@@@?e @@@@@@ ?@@@@@@?e @@@@@@ ?@@@@@@?e @@@@@@ ?@@@@@@?e ?J@@@@@@ ?@@@@@@?e ?7@@@@@@ ?@@@@@@?e ?@@@@@@@ J@@@@@@?e ?@@@@@@@ 7@@@@@@?e ?@@@@@@@ @@@@@@5?e ?@@@@@@@ @@@@@@H?e ?@@@@@@@ @@@@@@f ?@@@@@@@ @@@@@@f ?@@@@@@@ N@@@@@f ?@@@@@@@ ?@@@@@f ?@@@@@@@ ?@@@@@f ?@@@@@@@ ?@@@@@f ?@@@@@@@L? ?@@@@@f ?3@@@@@@1? ?3@@@@f ?N@@@@@@@? ?N@@@@f @@@@@@@? @@@@f @@@@@@@? @@@@f @@@@@@@? @@@@f @@@@@@@L @@@@f @@@@@@@1 @@@@f @@@@@@@@ 3@@@f @@@@@@@@ N@@@f @@@@@@@@ ?@@@f @@@@@@@@L? ?@@@f @@@@@@@@1? ?@@@L?e 3@@@@@@@@? J@@@1?e N@@@@@@@@? 7@@@@?e ?@@@@@@@@? @@@@@?e ?@@@@@@@@? @@@@@?e ?@@@@@@@@? ?J@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?7@@@@@?e ?3@@@@@@@? ?@@@@@@?e ?N@@@@@@@? ?@@@@@@?e @@@@@@@? J@@@@@@?e @@@@@@@? 7@@@@@@?e @@@@@@@? @@@@@@@?e @@@@@@@? @@@@@@@?e 3@@@@@@L ?J@@@@@@@?e N@@@@@@1 ?7@@@@@@@?e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e J@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e 7@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@@5 ?@@@@@@@@?e @@@@@@@H ?@@@@@@@@?e @@@@@@@? ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@?e ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@Le ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@@1e ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@e ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@e J@@@@@@@ ?@@@@@@@@@e 7@@@@@@@ ?@@@@@@@@@e @@@@@@@@ ?@@@@@@@@@e @@@@@@@5 ?@@@@@@@@@e @@@@@@@H ?@@@@@@@@@e @@@@@@@? ?@@@@@@@@@e @@@@@@@? ?3@@@@@@@@e ?J@@@@@@@? ?N@@@@@@@@L? ?7@@@@@@@? @@@@@@@@1? ?@@@@@@@@? @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? 3@@@@@@@@? ?@@@@@@@@? N@@@@@@@@? ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@? J@@@@@@@ ?3@@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?N@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ 3@@@@@@@ @@@@@@@@ N@@@@@@@ 3@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@ J@@@@@@@ @@@@@@ 7@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@ @@@@@@@@ 3@@@@@ @@@@@@@@ N@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@@ @@@@@@@@ ?3@@@@ @@@@@@@@ ?N@@@@ @@@@@@@@ @@@@L? @@@@@@@@ @@@@1? @@@@@@@@ ?J@@@@@? @@@@@@@@ ?7@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@? ?J@@@@@@@@ ?@@@@@@? ?7@@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@? ?@@@@@@@@@ W2@@@@6X ?@@@@@@@@@ 7@@@@@@1 J@@@@@@@@@ @@@@@@@@ 7@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@L? ?J@@@@@@@@@@ @@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@5 @@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@H @@@@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@@@@ @@@@@@5? @@@@@@@@@@ @@@@@@H? @@@@@@@@@@ 3@@@@@ @@@@@@@@@@ N@@@@@ @@@@@@@@@@ ?@@@@5 3@@@@@@@@@ ?@@@@H N@@@@@@@@@ ?@@@@? ?@@@@@@@@@ J@@@5? ?@@@@@@@@@ 7@@@H? ?@@@@@@@@@ @@@@ J@@@@@@@@@ @@@@ 7@@@@@@@@@ @@@5 @@@@@@@@@@ @@@H @@@@@@@@@@ @@@? @@@@@@@@@@ @@@? @@@@@@@@@V @@@? @@@@@@@@@? @@@? @@@@@@@@@? @@@? @@@@@@@@@? @@@L @@@@@@@@@? @@@1 @@@@@@@@@? @@@@ @@@@@@@@@? @@@@ @@@@@@@@@? ?J@@@@ @@@@@@@@5? ?7@@@@ @@@@@@@@H? ?@@@@@ @@@@@@@@e ?@@@@@ @@@@@@@@e J@@@@@ @@@@@@@@e 7@@@@@ @@@@@@@@e @@@@@@ @@@@@@@@e @@@@@@ @@@@@@@@e ?W2@@@@@@? @@@@@@@5e ?7@@@@@@@? @@@@@@@He ?@@@@@@@@? @@@@@@@?e ?@@@@@@@@? @@@@@@@?e J@@@@@@@@? @@@@@@@?e 7@@@@@@@@? @@@@@@@?e @@@@@@@@@? @@@@@@@?e @@@@@@@@@? @@@@@@@?e @@@@@@@@@? @@@@@@f @@@@@@@@@L @@@@@@f @@@@@@@@@1 @@@@@@f @@@@@@@@@@ @@@@@@f @@@@@@@@@@ @@@@@@f 3@@@@@@@@@ ?J@@@@@@f N@@@@@@@@@ ?7@@@@@@f ?@@@@@@@@@ ?@@@@@@5f ?3@@@@@@@@ ?@@@@@@?f ?N@@@@@@@@ ?@@@@@@1f @@@@@@@@ ?@@@@@@@f @@@@@@@@ ?@@@@@@@f 3@@@@@@@ ?@@@@@@@f N@@@@@@@ ?@@@@@@@f ?@@@@@@@ ?@@@@@@@f ?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?e ?3@@@@@@ ?@@@@@@@1?e ?N@@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@ ?@@@@@@@@?e @@@@@@ ?@@@@@@@@?e ?J@@@@@@ ?@@@@@@@@Le ?7@@@@@@ ?@@@@@@@@1e ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@@e ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@e ?@@@@@@@ @@@@@@@@e J@@@@@@@ 3@@@@@@@e 7@@@@@@@ N@@@@@@@e @@@@@@@@ ?@@@@@@@e @@@@@@@@ ?@@@@@@@e @@@@@@@@L? ?3@@@@@@e @@@@@@@@1? ?N@@@@@@e ?J@@@@@@@@@? @@@@@@e ?7@@@@@@@@@? 3@@@@@e ?@@@@@@@@@@? N@@@@@e ?@@@@@@@@@@? ?@@@@@e ?@@@@@@@@@@? ?3@@@5e ?@@@@@@@@@@? ?N@@@He ?@@@@@@@@@@? @@@?e ?@@@@@@@@@@? @@@?e ?@@@@@@@@@@L @@@?e ?@@@@@@@@@@1 @@@?e ?@@@@@@@@@@@ @@@?e ?@@@@@@@@@@@ @@@?e ?@@@@@@@@@@@ @@@?e ?@@@@@@@@@@@ @@@?e J@@@@@@@@@@@ ?J@@@?e 7@@@@@@@@@@@ ?7@@@?e @@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e 3@@@@@@@@@@5 ?@@@@?e N@@@@@@@@@@H ?@@@@?e ?@@@@@@@@@@? ?@@@@?e ?@@@@@@@@@@? ?@@@@?e ?@@@@@@@@@@? ?@@@@?e ?3@@@@@@@@@? ?@@@@?e ?N@@@@@@@@@? ?@@@@?e @@@@@@@@@? ?@@@@?e @@@@@@@@@? ?@@@@?e @@@@@@@@@? ?@@@@?e 3@@@@@@@@? ?@@@@?e N@@@@@@@@? ?@@@@?e ?@@@@@@@5? ?@@@@?e ?@@@@@@@H? ?@@@@?e ?@@@@@@@ ?@@@@?e ?3@@@@@@ ?@@@@?e ?N@@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ ?@@@@?e @@@@@5 ?@@@@?e @@@@@H ?@@@5?e @@@@@? ?@@@H?e @@@@@? ?@@@f @@@@@? ?@@@f @@@@@? ?@@@f @@@@@? ?@@@L?e @@@@5? ?@@@1?e ?J@@@@H? ?@@@@?e ?7@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e ?@@@@@ ?@@@@?e J@@@@@ ?@@@@?e 7@@@@@ ?@@@@?e @@@@@@ O2@@@@@@6K ?@@@@?e ?O2@@@@@@@6K @@@@@@heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@?e ?O2@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@6K ?@@@@?e O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@?e O2@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@6K ?@@@@?e O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e O2@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hfO2@@@@@@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@?e ?O2@@@@@6K O2@@@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@@@6K? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O26K ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@?e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe?@@@@?e ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@?e ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?@@@@?e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?heI4@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e I4@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I40M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e ?I4@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg I4@@@@0M ?I4@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@0Mhg ?I4@@@@@@@@@0M ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Ì ÙËÓ √Ï˘Ì›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 17.00-19.00, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Puerto Del Tango §·¯·Ó¿ 5, ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ (›Ûˆ ·fi Ù· ∫Δ∂§), Ë √Ï˘Ì›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¯ÔÚÔ‡, Û·˜ ÚÔÛηÏ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙË Ì·Á›· ÙÔ˘ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˘ ¯ÔÚÔ‡! √ ¯ÔÚfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË, ·ÓÙÔ¯‹ Î·È Â˘ÎÈÓËÛ›·. ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÒÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ fiÔ˘ ÂÁÎψ‚›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË. ∏ Â·Ê‹ ÙˆÓ Á˘ÌÓÒÓ ÂÏÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ÁË ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ηıÂÙ› ·ÚÓËÙÈÎfi ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¢ÂÍ›· Î·È „˘¯È΋ ÈÛÔÚÚÔ›·. √È ·ÊÚÈοÓÈÎÔÈ ¯ÔÚÔ› ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÚÔ˘ÛÙÒÓ CaRaCaTu. ∂›Ó·È Ì›· ¢ηÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· Î·È Ì ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¿ÙÔÌ· ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi. ∫fiÛÙÔ˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 10 ú. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 6977801377. Mail: xoroskinisi@gmail.com

¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ ˜ ÁÈ · ¤Í Ô‰Ô ■

¶·Ú·Û΢‹

ºÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ΔÈÌϷϤÍË Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9:00 Ì.Ì. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔʛ̈Ó, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Û fiÛÔ˘˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ¶Ï‹Ú˜ menu (Ê·ÁËÙfi - Û·Ï¿Ù˜ - ÎÚ·ÛÈ¿ ·Ó·„˘ÎÙÈο) 12,5 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ΔËÏ. 6945108325

™¿‚‚·ÙÔ

ªÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ, ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙË ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ª`ÂÏ›ÙÛ˜ ∫·Ê¤, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ÎÂÊ¿ÙÔ Winter Party! H ™ÔÊ›· ¡¿ÛÛÈÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¿ÛÛÈÔ, ∫ÒÛÙ· ÷ϿÙÛË Î·È ÕÁÁÂÏÔ ΔÛÈÚÈÁˆÙ¿ÎË Â›Ó·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ì ÙȘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ‰È·Û΢¤˜ ·Û›ÁÓˆÛÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û ‹¯Ô˘˜ pop, funk, swing, blues, rock & roll! ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ŒÓ·ÚÍË: 22:00, ÙËÏ. 6970999501

¶·Ú·Û΢‹ 14 & ™¿‚‚·ÙÔ 15 ÂÏ¿Ù ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÚÂÌ¤ÙÈη & Ï·˚ο ·fi ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Δ¤ÚÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘ ΔËÏ.: 2421023383 ∞Àƒ∞ SNACK BAR-CAFETERIA

info ∏ √Ï˘Ì›· ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ˙ÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™Ô‡‰·Û ¯ÔÚfi ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Choreia ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÔÚfi, ÛÙË modern jazz Î·È ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÊÚÈοÓÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜. ∞fi ÙÔ 2000 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ˘. ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ “ÃÔÚfi˜ ∫›ÓËÛË” , ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ÃÔÚÔÁÚ·Ê› Î·È ¯ÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ÔÚÔ‡ ª›ÓıË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ∞fi ÙÔ 2010 Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÃÔÚÔÁڿʈÓ.

∫˘Úȷ΋

ªÂÛË̤ÚÈ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ¤Ó· ÌÂÍÈοÓÈÎÔ Á‡̷ ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û·ÍfiʈÓÔ˘ ÛÙÔ La Marimba. ªÂÙ¿ ÙȘ 14.00 Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ÈÔ Á¢ÛÙÈο È¿Ù· Û Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÂÍÈοÓÈÎÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 46, ÙËÏ. 2421071167


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶·Ú·Û΢‹ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012

∞Ï‹ ‹ ÛÔ‡ÂÚ; TÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

√ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ۋΈÛ ÙÔ Á¿ÓÙÈ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙ· Ì·ÚÌ·Ú¤ÓÈ· ·ÏÒÓÈ· Ù˘ ·Ï‹˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË. ΔÂÏÈο ‹Á ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ¤Ú·. ∂ΛÓÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ˆ˜ “˙‡ÌˆÛË” ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ, ¤ÁÈÓ ·›ÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. √ ÂÏÈÁÌfi˜ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜, ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ˆ˜ ηÓfiÓ·˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ ΔÛ›Ú·. ∫·È ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÈÛÙ‡·Ì ÔÙ¤, Ë ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ¤ÁÈÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ¶ÚÒÙ· Ó· ‰Ô‡Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∏ ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÓ‹ÓÙ· ‰ÚÒÓ. ΔÔ Ì·Ï¿ÎÈ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ΔÛ›Ú·-ÔÈÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÔÈËı› ÙÔ ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·Ï‹˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜; ŸÌˆ˜ Ô ΔÛ›Ú·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Î·È ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ı· ÂÈ fiÙÈ ÙË ı¤ÏÂÈ ÛΤÙË, ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙË Î·È ¿‰ÔÏË. ΔÔ Ì·Ï¿ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ Ô˘, ÌÂٷ͇ Ì·˜, ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¿ÚÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. √ ΔÛ›Ú·˜, fï˜, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢∏ª∞ƒ Ô˘ ÎÔ˘ÓÔ‡Û·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. ¶Èı·Ófiٷٷ, Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÎ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜. √ ™·Ì·Ú¿˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ì·Ï¿ÎÈ Î·È ı· ÙÔ ‚¿ÏÂÈ Û οÔÈ· ÙÛ¤Ë. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, ı· ›¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ Ì›· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Ï‹˜ ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜. ŸÌˆ˜ ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È Ô ÈÛ¯‡ÔÓ ÓfiÌÔ˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ΔÈ ı· Û‹Ì·ÈÓ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ∂Í·ÚÙ¿Ù·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÙËÓ ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó. ∞ÏÏ¿ Ó·È, ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Ì ¤Ó· ¢ÚÂ¤˜ fiÚÈÔ ÁÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹, ı· ηıÈÛÙÔ‡Û ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ì›·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ô ∞Ϥ͢ ¤‚Á·ÈÓ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙÔÓ ‰È¿‚ÔÏÔ. ∫·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ; ¶Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ›Û¯˘Â Î·È ÁÈ· ÙÔÓ “Â˘Úˆ·˚Îfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi” , ÎÔÈÓÒ˜ ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ÙÂÏÈο; ΔÂÏÈο ›Ûˆ˜ Ë ·Ï‹ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÚȯÓ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·˙¿ÓÈ, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó, ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡Ó ¯ÒÚÈ·. Œ¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ùfi. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ. ™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ì›· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ· fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó .¯. ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ›, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÛÌ· ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÛÔÛÙfi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘¤Ú Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·; ª‹ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Â˘ÚˆÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi˜ ÎÚ‡‚ÂÈ ÈÔ Ôχ ÂÓfi¯ÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ “‰Ҕ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÓfiÚ̘ ÙÔ˘ “¤Íˆ” ; ª‹ˆ˜ ˘ÔÓÔ› ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÌÔÓ·ÍÈ¿˜ Ô˘ ¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó Ë Â˘Úˆ·˚ÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÙfiÙ ¤Ó· ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ; ™‹ÌÂÚ· Ô˘ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÙÂÓ›˙ÂÙ·È Ì ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi, Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¯Ҙ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ÒÛÙ ӷ ÌË ‚ÔÏÔ‰¤ÚÓÂÈ; ¡· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ˘Í›‰· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ “Û˘Ó ∞ıËÓ¿ Î·È ¯Â›Ú· ΛÓÂÈ” ‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰Ôı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô; ¡· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ fiÛ· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÎfiÔ Î·È ı˘Û›Â˜ ‹ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Ì fiÛ˜ ‰Ú·¯Ì¤˜ ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û·Ó Ù· ¢ÚÒ ÙÔ˘ Ì‹ˆ˜ Î·È ı· Î·Ï˘Ù¤Ú¢·Ó ÔÈ ‚ÈÔÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜; ¡· ‚Á¿ÏÂÈ ‹ Ó· ÌË ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· “ÌÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷” ; ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·ÙÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰ÚÔ‡Û·Ó ·ÓÙ› Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó, ı· ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÎÈ Ë ›ÛÙË, fi¯È ÙfiÛÔ Û ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÚfiÛˆ· ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, fiÛÔ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì‹ˆ˜ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î·È ‚ÂÏÙȈı› Ë ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹;

°ÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó, ÚÈÓ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÙÚ›ÌËÓÔ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ. √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ›-

Ó·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÔÏϤ˜. ŸÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ·È‰È¿ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÈÔ Ôχ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ. √È ÁÔÓ›˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ï¿ÛÙÈ¯Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. •ÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ

Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ∞ÊÔ‡ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞fi ÙË Ì›· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÌÔÚÊ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ̤ÏË Ù˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ·È‰› ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ, fiÛË ˘ÏÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı›, Ó· οÓÂÈ fiÓÂÈÚ·; ¢›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÔÓ›˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÒÚ· fï˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ·˘Ù¿ ÙÚ·‚Ô‡Ó ÌÚÔÛÙ¿, ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Ë ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ÛΤ„Ë fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ˙ˆ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

√È ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ı·‡Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘, ·ÊÔ‡ Ë ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Úfi Ï‹ÁÌ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‚È·ÛÙÈÎfi. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜.

π‰ÈˆÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏ›· TÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

•·Ó¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ·ÏÈfi ÙÚÔ¿ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÊÔÚÈÛÌfi Ô˘ ÚˆÙԉȷهˆÛ ÙÔ 2003 Ô “ÊÈÏÂχıÂÚÔ˜” Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ (ÙfiÙÂ) Ù˘ ¡.¢. Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜ “Ù· ÏÂÊÙ¿ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÎÈ fi¯È ÔÈ ÂÈϤÔÓ ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· „ˆÓ›˙Ô˘Ó” . ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë... ÛÔÊ›· ÙÔ˘ Î. ºÒÏÈ· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· (.¯. ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·) ÙÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ; £· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ӷ ÙÚÈÁ˘ÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ٷ ÎÏÂÈÛÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·; ∫È ÂÓÙ¿ÍÂÈ! ΔÔ 2003 ‹Ì·ÛÙ·Ó ÎÈÌ¿Úˉ˜. ªÂ ÙË Ì·ÁÎÈ¿ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ (‰·ÓÂÈÎfi) ·Ú¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ‰›Ó·Ì ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ªÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ٷ Ì·Á·˙È¿ Î·È ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ΔÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÎÏ·›Ó ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·Ù›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ÒÛÙ ӷ ·Ì‚Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ

Ù˘ ÎÚ›Û˘; °Ú¿Ê·ÌÂ Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚ· fiÙÈ “ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ‚ÔχÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÏËÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ¢ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â η̛· ·ÓÙ›ÚÚËÛË Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ó¤·ÊÔ ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó (Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó È‰›ÔȘ ÂÍfi‰ÔȘ) ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È fiÙ ı· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜. ¢Èο ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· οÓÔ˘Ó. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·ÓÙ›ÚÚËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÂÌ¿˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ËÌÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∫·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì·˜ Ô˘ÏÔ‡Ó Ï·˚ÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï: ìÙ· ÏÂÊÙ¿ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fi¯È ÔÈ ÒÚÂ˜î” . (“ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·” 26/6/2003). ∞˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÚÔÎfi‚ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÂÌÔÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ Ù˘ ·ÓÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ٤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ- ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜ Û·Ó ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜: ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi ΤډԢ˜, ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂȂ‚ÏË̤ӷ Ù· ¿ÓÙ·. ∏ ÌfiÓË È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Óı› Â›Ó·È Ë ÎÏ¿„·. Δ· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÎÏ·›ÁÔÓÙ·È fiÔ˘ ÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È fiÔ˘ ‚ÚÂıÔ‡Ó- ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÛÙ· ηӿÏÈ·, ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂ-

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ¢ÈÏ‹ ‹ÙÙ· ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ✒∂£¡√™: ¡¤· ·ÓÙ·ÚÛ›· ÁÈ· Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÚÔ˘ÛʤÙÈ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ✒∏ ∞À°∏: ªÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ∑ˆ¤˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ✒∏ ∂§§∞¢∞ ∞Àƒπ√: √ÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ∫fiÎηÏË ÛÙ· Ï·¯Â›·. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ¡¤Ô˜ Â΂ȷÛÌfi˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ŒÓÙ·ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ¿Ï˘ ÁÈ· ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¢∂∏. ✒Δ∞ ¡∂∞: ºÔÚÔ-·ÔÎ¿Ï˘„Ë. √È “͇ÓÈÔÈ” Î·È Ù· “ÎÔÚfiȉ·” Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜.

χÛÂȘ. √¯È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÚˆÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ÔÏÏÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ı· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÌ›ÛıÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∞˘Ùfi ̤ÓÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı›, ·ÏÏ¿ fiÛÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ ™·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô ÂÂȉ‹ ÔÏÏÔ› ›ÓÔ˘Ó Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ·Ú¿ÏÔÁË Â›Ó·È ÌÈ· ηıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÂȉ‹ Èı·ÓÒ˜ οÔÈÔÈ ı· ·Ú·ÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó. ∫È ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ÛÙÚ·‚¿ -fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ı· ÎϤ„Ô˘Ó Î·È Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ¯Ú˘ÛÔÏËÚÒÓÔ˘Ì ı· οÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·- ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ Â›Û˘ ¯Ú˘ÛÔÏËÚÒÓÔ˘Ì ‰È¿ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì·˜ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó; ªfiÓË ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ̤ڷ, ·Ú¿ ̤ڷ; ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ı· ÎϤ„Ô˘Ó ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ; ª¿ÏÏÔÓ Î˘Úȷگ› ÙÔ ÚˆÌ·›ÈÎÔ “Ô‡ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÙÒÚ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì Ú·ÎÙÈΤ˜; ÕÛ ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ” . (∞fi ÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹»)

14-12-12  

14-12-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you