Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

ÛÙË TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ŒÙÔ˜ 113ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.275 ∫˘Úȷ΋ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 AÓ. ËÏ. 07.04'- ‰. 17.14' ™∂§∏¡∏ 9 ∏ª∂ƒø¡ † ºÈÏ›Ô˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ À‰Ú·›Ô˘

64 ™ÂÏ›‰Â˜

√ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·

800-11-35000 ™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£»

™Ùfi¯Ô˜ Ë Û·Ù¿ÏË Ÿ¯È Û ·ÔχÛÂȘ, ηÌÈ¿ ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Û ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Î·ÌÈ¿ ·‡ÍËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ºÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi

•∂∫π¡∏™∂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. ΔÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. ■ ÛÂÏ. 12

¯È Û ·ÔχÛÂȘ, η̛· ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Û ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Î·Ì›· ·‡ÍËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ¤Ú·Ó fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. “∂Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙË Û·Ù¿ÏË. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·, ÂÌ›˜ ··ÓÙ¿Ì ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË

«Ÿ

·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¢‡Ô ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ∂.∂., Ù˘ ∂∫Δ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ë Eurostat ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹‰Ë ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÂÈϤÔÓ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ■ ÛÂÏ. 9

«Œ¯Ô˘Ì ÛÙ‹ÚÈÍË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜» ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î. ¢ËÌ. ƒ¤·˜. ■ ÛÂÏ. 5

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∏ ¡ÙfiÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

ÛÂÏ. 11

√È ÎÚ›ÛÈ̘ Ì¿¯Â˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ 6 ¢‹ÌÔ˘˜

™·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ■

¢∏ª. ƒ∂¶¶∞™

∫Àƒ. ª∏Δ™√Δ∞∫∏™

«∏ ¡.¢. ¤Î·Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„‹ Ù˘» Δ√ ¶∞™√∫ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. ■ ÛÂÏ. 6

ÛÂÏ. 20, 21

∫. ¶∞¡∞°√¶√À§√™

«∏ „‹ÊÔ˜ fiÏˆÓ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ‹Ù·Ó ÛÔÊ‹»

¡π∫∏ μ. ªÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÂÈÙ˘¯›· 3-2 Â› ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ■

ÛÂÏ. 44

∫ƒπ™πª∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Û‹ÌÂÚ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· fiÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹. ªÂÁ¿ÏË Ë Ì¿¯Ë Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÂٷ͇ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ∂ӉȷʤÚÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ì¿¯Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ■ ÛÂÏ. 19

Δ™π¶√Àƒ∞¢π∫√ ✦√

¢π√¡À™∏™ ✦ ·fi ÙÔ 1956

™Δπ™ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ¤ÓÙÔÓË ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔÎÏËı› ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ■ ÛÂÏ. 8

∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™

∏ ÎÚ›ÛË Ì›ˆÛ 20% Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·

ÛÂÏ. 18

ÙÈ̤˜¯·ÏÈ¿ Û ¯ÔÓ‰  ÚÈ΋˜

∫. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·: §ÒÚË 1 π¿ÛÔÓÔ˜ /ÙËÏ.: 24210 21 205 ÀÔηٿÛÙËÌ·: ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 3 / ÙËÏ.: 24210 22 205

¢Â˘Ù¤Ú·-TÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· ·ÓÔȯٿ ∞£∏¡ø¡ 104 (∫√ªμ√™ ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞™) BO§O™ Δ∏§. 24210 85151 ñ 24210 63682


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

¢EI°MATA °PAºH™ Η αποχή από τις κάλπες την περασμένη Κυριακή αυξήθηκε για πολλούς λόγους, που πρέπει να προβληματίσουν το πολιτικό σύστημα. Το μείγμα, που τη δημιTÔ˘ ¢HMHTPH ούργησε, είναι πιο σύνθεƒ∞§§∏ το από εκείνο των ευρωεκλογών, όταν η αδιαφορία βρήκε διέξοδο στην αργία του καλοκαιρινού τριημέρου. Με δεδομένο το δίλημμα για δρομολόγηση βουλευτικών εκλογών, ο φόβος των συνεπειών μιας ψήφου διαμαρτυρίας είχε το δικό του μερίδιο σε αυτήν. Με αποτέλεσμα η αποστασιοποίηση από την εκλογική διαδικασία να αναδειχθεί σε δημοφιλή επιλογή, τουλάχιστον για έναν στους τρεις ψηφοφόρους. Στα ποσοστά αποχής, που ήταν ανάλογα υψηλά με των ευρωεκλογών, στράφηκε η προσοχή και για τον επιπλέον λόγο ότι πάντα μέχρι τώρα οι τοπικές εκλογές συγκέντρωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ότι οι αναμετρήσεις για τον ευρωπαϊκό σχηματισμό, όπου στον ψηφοφόρο το διακύβευμα φαινόταν πιο μακρινό. Κι επειδή δύσκολα οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι εμφανίζονται απαθείς στις εκλογικές αναμετρήσεις, η προσοχή στρέφεται στη συμπεριφορά των νέων.

Όπως το αποτέλεσμα της κάλπης, έτσι και το δικαίωμα της αποχής είναι σεβαστό. Μέχρι ενός σημείου είναι κατανοητοί οι λόγοι, οι οποίοι οδηγούν σε χαλαρή ψήφο, αν και από τη μία εκλογική αναμέτρηση στην άλλη ποικίλλουν και ίσως να διευρύνονται. Εμφανίζεται ωστόσο το παράδοξο από όσους ελεεινολογούν, ακόμη και με επιχειρήματα, τους πολιτικούς και ασκούν κριτική από τις παραλείψεις και τις ολιγωρίες τους μέχρι τα σοβαρότερα λάθη και τις στρεβλώσεις του “συστήματος” , όταν τους δίνεται η ευκαιρία να ψηφίσουν, να επιλέξουν, να αναδείξουν έστω “το μη χείρον” , να μην την αξιοποιούν. Παρότι δίνεται η δυνατότητα να δράσουν ενεργότερα, αδιαφορούν, εκχωρώντας σε άλλους το δικαίωμα της ανάδειξης προσώπων, που θα αναλάβουν τη διαχείριση της καθημερινότητάς τους. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές αναδεικνύονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες και όχι κυβερνήσεις. Ωστόσο και πάλι για όσους δεν ψηφίζουν, θα υπερισχύσει το κριτήριο άλλων ψηφοφόρων που ενδεχομένως να είναι και καταδικαστέο από εκείνους που απέχουν. Η συμμετοχή δίνει το δικαίωμα στην κριτική, αλλά κυρίως στην ελπίδα. * Είναι άξιο απορίας πώς μια χώρα, όπως η Ιρλανδία, που για το μοντέλο ανάπτυξής της εκφραζόταν θαυμασμός και από

Έλληνες πολιτικούς, καθώς για πολλά χρόνια έχαιρε άκρας υγείας, έφτασε στα πρόθυρα ενός Μνημονίου, όπως της Ελλάδας. Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης παρουσιάζεται έτοιμος να ενεργοποιηθεί, όταν απαιτηθεί, για τη στήριξη της ιρλανδικής οικονομίας, που έχει σημαντικά συρρικνωθεί, ενώ σχεδιάζονται περαιτέρω περικοπές σε δημόσιες δαπάνες. Μεγάλο μέρος του προβλήματος της ευρωζώνης προέρχεται από τις περιφερειακές χώρες της, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Όλες γνώρισαν την ύφεση, καθώς η παγκόσμια κρίση ξεδιπλωνόταν, ενώ κάποιες, όπως η Ελλάδα, απέφυγαν παρά λίγο τα χειρότερα. Η ευρωζώνη κυριαρχείται από λίγες “πυρηνικές” χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες. Η Γερμανία έχει παγώσει τους μισθούς εδώ και χρόνια, με συνέπεια να έχει σημειώσει στο ενεργητικό της μεγάλα πλεονάσματα στις τρέχουσες συναλλαγές, κυρίως μέσα στα όρια της Ε.Ε. Αντίθετα οι περιφερειακές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα ελλείμματα. Η απάντησή τους σ’ αυτήν την κατάσταση ήταν να προωθήσουν την ιδιωτική κατανάλωση και να ενθαρρύνουν τη διόγκωση στην αγορά ακινήτων. Για λίγο φάνηκε ότι αυτό λειτουργούσε και οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν υψηλοί. Ωστόσο, ήταν μια πλαστή επιτυχία, που οφειλόταν κυρίως σε φθηνές πιστώσεις. Το συνολικό χρέος στις περιφερειακές χώρες αυ-

ξήθηκε σημαντικά. Ευνοημένες από την έκρηξη των χρεών ήταν οι τράπεζες της Γερμανίας και της Γαλλίας, που συνέχιζαν να δανείζουν μεγάλα ποσά στις χώρες της περιφέρειας. Όμως το παραδοσιακό μοντέλο μεγέθυνσης με δανεικά βρισκόταν σε μη αναστρέψιμη πορεία και πλέον δεν δούλευε, καθώς, όπως αποδείχτηκε, αποδομούσε πρωτίστως την ελληνική οικονομία. Η κρίση επέκτεινε τα ελλείμματα των χωρών της περιφέρειας και οι τράπεζες των χωρών του πυρήνα τελικά συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν σε μπελάδες. Κρατούσαν ένα μεγάλο μέρος του περιφερειακού δημόσιου χρέους, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονταν αντιμέτωπες με προβλήματα χρηματοδότησης, καθώς το ευρώ υποχωρούσε έναντι του δολαρίου. Τώρα οι κυβερνήσεις σε όλη την ευρωζώνη κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τις συνέπειες των ανόητων δανεισμών τους. Το τίμημα είναι να εξαπλωθεί η λιτότητα. Ωστόσο, οι επενδύσεις παραμένουν σε καταστολή, η κατανάλωση είναι αδύναμη, η πίστωση είναι ακριβή. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ενημερωμένες σχετικά και γι’ αυτό τα επιτόκια δανεισμού δεν είναι στα επίπεδα που ήταν άλλοτε. rallis@e-thessalia.gr

O ∫∞πƒ√™ [£E™™A§IA] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...18ÔC.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ÓfiÙÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ Èı·ÓfiÓ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔÈο ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·, ‚·ıÌÈ·›· fï˜ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 5 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Ì ‚·ıÌÈ·›· ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 14 NOEMBPI√À 2010

ÈfiÙÈ ÌfiÓÔÈ ËÌ›˜ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂȘ ·˘Ù¿ ıˆÚÔ‡ÌÂÓ fi¯È ÊÈÏ‹Û˘¯ÔÓ, ·ÏÏ’ ¿¯ÚËÛÙÔÓ ÔÏ›ÙËÓ, Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÌÂÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·Ó ÙˆÓ ÏËÙ¤ˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÎÚ›ÓÔÌÂÓ ÙÔ˘Ï¿TÔ˘ £ANA™H ¯ÈÛÙÔÓ ÔÚıÒ˜ ÂÚ› ÙˆÓ Ì¤X. ™AMAPA ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¿ÏÏÔÈ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È, ÈÛÙ‡ÔÓÙ˜, fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ˙ËÌÈÒÓÂÈ fi¯È Ë Û˘˙‹ÙËÛȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÌË ‰È·ÊˆÙÈÛı‹ ηÓ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰È¿ Ù˘ Û˘˙ËÙ‹Ûˆ˜, ÚÈÓ ¤ÏıË Ë ÒÚ· Ù˘ ‰Ú¿Ûˆ˜. ¢ÈfiÙÈ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ‡ÙÔ ‰È·Ê¤ÚÔÌÂÓ ÙˆfiÓÙÈ Ôχ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, fiÙÈ Â›ÌÂı· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒ˜ ÙÔÏÌËÚÔ› ÂȘ ÙËÓ ‰Ú¿ÛÈÓ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÂÏÂÙÒÌÂÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ fiÛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÌÂÓ, ÂÓÒ ÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ë ÌÂÓ ·Ì¿ıÂÈ· ÁÂÓÓ¿ ıÚ¿ÛÔ˜, Ë ‰Â ÛΤ„Ș ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfiÓ. (£Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ - ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜. ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜)

¢

ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Û ·˘Ù‹ Â‰Ò ÙË ÛÙ‹ÏË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙·Ì ÙË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÏË ÁÈ· Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‹ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο; ¡· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜; ¶¤Ú·ÛÂ Ë ∫˘Úȷ΋ Î·È Ë Û‡Á¯˘ÛË ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ. ΔÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Â΂ȷÛÌfi, ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÙȘ ·Ó·ÁˆÁ¤˜ Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ·ÚÈıÌfi „‹ÊˆÓ Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ 1.200.000 ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ

◗ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÎfiÌÌ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ó›ÎË. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ó›ÎËÛÂ Î·È fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÂȉÔΛ̷Û ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¡.¢. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ Ë ¡.¢. ·ÒÏÂÛ 570.000 „‹ÊÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÂÊ¿ÓıË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË. §ÔÁÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ. ŸÛÔ fï˜ Î·È ·Ó ÚÔÎÏ‹ıËΠӷ Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ó· ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ËÙÙ‹ıËÎÂ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ‹Ù·Ó ÓÈÎËÙ‹˜; ¶¿ÓÙˆ˜ fi¯È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Ô˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. √ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰ÂÓ Â›‰Â ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÂÏ› ÂÓ Ï‹ÚË Û˘Á¯‡ÛÂÈ. ªÈ· ÛÙÔ Î·ÚÊ› Î·È ÌÈ· ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ. ΔÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ› οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÎÔ˘ÙÔÔÓËÚȤ˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ∫∫∂. ¶¤Ú·Ó οı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ Î·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ›‰Â ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ. §ÔÁÈÎfi Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ŸÙ·Ó ΢Úȷگ› Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷ„ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó Ì ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹, ÙÔÓ Û˘ÓÂ‹ ˘ËÚ¤ÙË Ù˘ ·ÓÙÈ-

ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ∫∫∂ Î·È fi¯È ÙÔÓ ΔÛ›Ú· Î·È ÙÔÓ ™À¡, ‹ ÙÔÓ ∞. ™·Ì·Ú¿. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Ù¿ ÙÔ ∫∫∂. ∂‰Ò Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. ∫·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙÔ ∫∫∂. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ù· ‰Èο Ì·˜ Ì¿ÙÈ· ›‰·Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ÂÚÂÈ›ˆÓ. √È Ôϛ٘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηÙ‰·Ê›˙Ô˘Ó (‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ô¯‹˜) fi,ÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ· ϤÂÈ ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜. ΔÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È fi¯È ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. ∫·È ÔÈ Ôϛ٘, ›Ù ·¤¯Ô˘Ó ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ›Ù ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ›Ù ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó Ú¤ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÈηÓÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ÓÙÈÌÔÈ. ¡· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Ó· ‰È·ÙÂı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ. ∫·È ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ, ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi ÈÎڛ˜, ÂÌ¿ıÂȘ Î·È ÚÔηٷϋ-

∞NTI§O°O™

∏ ˘ÂÚ-‰ÔÛÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ÂÈ... ∫Ï›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‹ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÛÙËÓ fi¯È Î·È ÙfiΔÔ˘ °IøP°OY ÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiΔ™π°∫§πºÀ™∏ ÙËÙ·. ∏ ∂urostat ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi - ÂÏ›˙Ô˘Ì ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2009, ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ™ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈο fiÏ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È Ë ÔÔ›· ·¤ÊÂÚ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰Â‰Ëψ̤ÓË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ÛÙÂÓˆfi Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ Û˘ÁοÏÂÛ ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌʈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηٷʇÁÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û Ӥ· ̤ÙÚ·. ΔËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰È·‚‚·›ˆÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ·fi Ù· Û˘Ó‰Èοٷ. ∏ °™∂∂ - ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â-

Ú›Ô‰Ô ·ÊˆÓ›·˜ - ¤Û¢Û ӷ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ Â·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ, Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ¢∂∫√, ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Î¿ı ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∞¢∂¢À Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ‰È·‚ϤÂÈ “ÛÎËÓÈÎfi Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È (Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη) Ì fi¯ËÌ· ÙË Ó¤· ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” , ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ·Û¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó¤· Â›ıÂÛË Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆ-

ÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ . ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ·ÓÂÚÁ›· ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 12% (fiÙ·Ó ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÊÙˆ¯‹ μÔ˘ÏÁ·Ú›· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi 9%), ÂÓÒ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ÌËӇ̷ٷ. ™Ù·¯˘ÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ 4.000 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ηÙ‰›ÎӢ ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 8 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÒÛË Ù˙›ÚÔ˘, ÂÓÒ 2

„ÂȘ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ™Ù¿ÁÎÔ˜: ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ ¿¯ÙÈ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. æ‹ÊÈÛ·Ó “ÔÏÈÙÈο” Ì ‚¿ÛË ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Á‡ÚÈÛ·Ó ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ Û ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÎfiÌÌ·Ù· ·¤¯ÔÓÙ·˜, ·‰È·ÊfiÚËÛ·Ó, ÏÔȉfiÚËÛ·Ó, ÙÈÌÒÚËÛ·Ó. ΔÒÚ· fï˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ‰›‰ÂÙ·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ϤÔÓ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜. ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο, ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ οÏ˜. ∫·È ¿ÏÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÓˆÛÙ›. £· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ηٿ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘; £· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο; ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ, ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ›Ù ·fi ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ. ∞ÊÔ‡ ÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÈηÓfiÙÂÚÔ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜ Î·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó. ΔÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Â›Ù „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰Â›Ó·, ›Ù ÙÔÓ Ù¿‰Â Î·È ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È Â‰Ò. ∞Ó fï˜ ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ‰ÂÓ ı· Ì·˜ Ó›ÁÔ˘Ó, ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ı· ›ÓÔ˘Ì ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ‰ÂÓ ı· Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›.

ÛÙȘ 10 ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Û ¯ÒÚ˜ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È 1 ÛÙȘ 2 ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·Ó ̤۷ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ‰Â ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ÂȉfiÛÂȘ. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1.500 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı› Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ ÛÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 9,6% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈ‹ÏıÂ Ë ¯ÒÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈ‚¿ÏÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi, Ô‡ÙÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ë Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∫·È ¤¯ÂÈ ‰›Î·ÈÔ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î. §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù·¿Ù˜ ÁÈ· ·ÓÒ‰˘Ó˜ χÛÂȘ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ fiÔȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÔÛÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï‡ÛˆÓ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ϤÓ fiÙÈ Ë ˘ÂÚ‰ÔÛÔÏÔÁ›· fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ıÂÚ·‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ‚ϤÂÈ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÌÔ‚ÚÔÓÙ›· ̤ÙÚˆÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ; ∞˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ ÌfiÓÔ ÂȉÈÎÔ› Â› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ËÈfiÙÂÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ÿÛˆ˜, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ›·Û˘ Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜... tsiglifisis@e-thessalia.gr


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

4 KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË “™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÓÔȯ٤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÁÎÒ‰ÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ∏ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔ ÙfiÏÌËÛ·Ó - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· - ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜”, ÙfiÓÈ˙·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë Â˘Ú‡Ù·ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËηÓ. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ Î·È fiÏÔÈ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË.

“ºˆÓ¿˙ÂÈ Ô ÎϤÊÙ˘ ÁÈ· Ó· ÊÔ‚Ëı› Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘” “¢ÂÓ Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ë ıÚ·Û‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘” , ÙfiÓÈ˙·Ó ¯ı˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ·¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∫·È ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó: “ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ó· ÂÌ·›˙ÂÈ Â› ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ı·ÏˆÚ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂΛÓÔÈ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó Î¿ı ̤ڷ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ›¯Â η̛· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â¤ÏÂÍ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¤Óԯ˘ ÛȈ‹˜. ◊ ·ÎfiÌË Î·È Ó· Ù·˘Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ͯÓÒÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÛηÛÙ‹˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘, Î·È Ì ÙË ‚ԇϷ ϤÔÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë Î. ª·ÎÚ‹. £· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÈ” ;

ªÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË “ªÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ¡Ô¤Ì‚ÚË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Â›ÁÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Ô˘ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È Î·ÌÈ¿ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙÈÛÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ “¢À¡∞ª∏ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó: “∏ ¢ı‡ÓË Ô˘ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·: “ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” , ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô, Û›ÁÔ˘ÚÔ ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·, 14 ¡Ô¤Ì‚ÚË!” . °.•.

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

줂·ÈÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË

æËÊ›˙Ô˘Ì ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ΔËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯ı˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ù· ηʤ fiÔ˘ ‚Á‹Î ‚fiÏÙ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “∞‡ÚÈÔ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ” ¤ÏÂÁ·Ó Ì ¿ıÔ˜ fiÛÔÈ ÙÔ˘ ¤ÛÊÈÍ·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¢¯ËıÔ‡Ó Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” .

¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

“∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ۷ʤ˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” , ÙfiÓÈ˙·Ó ¯ı˜ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∫·È ÚÔÛ¤ıÂÙ·Ó Ì ÓfiËÌ·, ‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË, ˆ˜ “Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ οÏ˘ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÈÚÂÙfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” .

£ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ •ÂÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹. “√ fiÁÎÔ˜ Î·È Ô ·ÏÌfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜” , ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ÛÙÂÓÔ› Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∏ ΢ڛ· ª·ÎÚ‹ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο fiÛÔ˘˜ ÙËÓ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂÓˆÙÈ΋ Î·È ·fiÏ˘Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ. ∏ Ó›ÎË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ Û ̷˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË” ¤ÏÂÁÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘.

™ÙË Ì¿¯Ë...

“ΔÔ ¤‚·Ï ÛÙ· fi‰È· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜” ¤ÏÂÁ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·Î·Ó·ÏÈ΋ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙·Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ·¤Ê˘Á ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Â¤ÏÂÍ ÙÔ ÌÔÓfiÏÔÁÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ “ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË” Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ˘¤Ú ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·.

∫¿ÏÂÛÌ· “∞¢ı‡ÓÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Ï¢Îfi, ÙÔ ¿Î˘ÚÔ Î·È Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡Ô¤Ì‚ÚË, ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÂÍÔ˘Û›·˜” ÙfiÓÈ˙ fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ∫·È ÚÔÛ¤ıÂÙ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Û ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È fi¯È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Û Ë̤ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÌË” . °.•.

æ‹ÊÔ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ™ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‹ ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·È Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È Ôϛ٘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ·Ó, ¤ÎÚÈÓ·Ó Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ οÏ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÓÙ·. ∏ ÍÂοı·Ú· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ ›ӷÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙfiÛÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. μ.∫.

°È· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ˘¤Ú ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏ Î. ∞. ª·Ú¿ÙÛ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹Ïı ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫.

∞‡ÚÈÔ ªÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÁˆÓÈÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Ë̤ڷ. °È·Ù› ·‡ÚÈÔ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂÓÒ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜: Ÿ¯È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô. £· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ·ÔʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi fiÏˆÓ Ì·˜;

™‹ÌÂÚ· Ù· ÛÔ˘‰·›· ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ΔÔ ¶∞™√∫ Ê¿ÓËΠÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ. ΔÔ Ì¤ÙÚÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ıËΠˆ˜ ηÏfi, ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. ∏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·›ÛıËÛË fï˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ˘„ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘, ¤ÙÚÂÍ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¤Ù˘¯Â Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘ ÛÙÔÓ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¤‰ˆÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÒıËÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÌÓËÌfiÓÈÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· Ê·ÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. º.™.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ™Â ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Î˘Ì¿ÓıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ë ·Ô¯‹. √È ·¤¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÂÒ‰˘Ó· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› χÛË. ∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È ÛÙËÓ Î¿ÏË, ·Ó Î·È ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ÏÔÁÈο ¿ÓÙ·, Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ Ôϛ٘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ·, ÂȉÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ‹ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ·. μ.∫.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KYPIAKH 14 N√∂ªμƒI√À 2010

΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ÀÔ˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Ó· ·ÓÙ¤¯ÂÈ. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÎϤÍÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÂÍ·ÓÙÏ› ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ì ÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ÌfiÓÈÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙȘ ¢∂∫√ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘.

¢∏ª∏Δƒ∏™ ƒ∂¶¶∞™ “¢ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙȘ ¢∂∫√” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ √È Ôϛ٘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ıˆÚ›Ù fiÙÈ Û·˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó “Ì‹Ó˘Ì·” ; ∞Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ‹ fi¯È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË; ∫·È Ò˜ ı· ÂÎÏ¿‚ÂÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘; £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ì·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. Œ‰ˆÛ·Ó Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜, ›Ù ·Ú¿Ù·ÍË Â›Ù ÔÏÈÙÈ΋, ÌÔÚ› Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ. μ‚·›ˆ˜, ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009 ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. √ Ï·fi˜ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜, ·ÏÏ¿ ÎÏ‹ıËΠӷ „ËÊ›ÛÂÈ Û ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ÎÏ‹ıËΠӷ ÂÎϤÍÂÈ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÛʷϤ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·¯ı› ÌfiÓÔÓ Ì¤Ûˆ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂΛ. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ, Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË, fi¯È ¿ÎÚÈÙË ¤ÁÎÚÈÛË, Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Î·È Ì ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ó· Ì·˜ ÙÔ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ. ∂Ì›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ˆ˜ οı ̤ڷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∏ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ. £ÂˆÚ› fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·„ËÊ›ÛÙËÎÂ, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜... ∂›Ì·ÛÙ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÕÚ· ÏÔÈfiÓ, Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ȉ›ˆ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ¤Ú·Û ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¤ıÈÍ·Ó Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ˘Ô‚¿ıÌÈÛ·Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Ì ÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ÎÈ ·˘Ùfi ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¶∞™√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÈ, ·ÓÙ¤¯ÂÈ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÂȂ‚·ÈˆÙÈÎfi fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÙ‡¯·ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙ‡¯ÂÈ, ÂÙ‡¯·ÌÂ. ª· ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı›... √È ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ ·ÏÏÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ-

∂¿Ó ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ, ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ Î·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÔÌÊ·ÏÔÛÎÔÔ‡ÌÂ, ‚‚·›ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì Â› ‰ÂηÂٛ˜, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÎÚÂÌ‹ Î·È ¿Ï˘Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜, Â›Ó·È Ì›· ÚfiÎÏËÛË Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È ‰È·Ú΋˜

Ù¢¯ı› 100%, ·ÏÏÔ‡ ›̷ÛÙ Û ̛· Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË, ·ÏÏÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ fï˜ Â›Ó·È ›‰È·. ¢Ô˘Ï‡ԢÌÂ Î·È Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜. ΔfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡ÌÂ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÂÎÏÔÁÈο ÔʤÏË ÁÈ·Ù› ı· ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ΔÒÚ· οÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÂÒ‰˘Ó˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Û ¤Ó·, Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˘Ë-

ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂¿Ó ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÔÌÊ·ÏÔÛÎÔÔ‡ÌÂ, ‚‚·›ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì Â› ‰ÂηÂٛ˜, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÎÚÂÌ‹ Î·È ¿Ï˘Ù·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜, Â›Ó·È Ì›· ÚfiÎÏËÛË Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Î·È ‰È·Ú΋˜. ™Â ı¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘, ̤ۈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÂÙ‡¯·ÌÂ: ÛÙȘ ÌÂÓ Ô‰ÈΤ˜ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜-ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤· ‰ËÏ·‰‹-Ì›· ÙÚÈÂÙ‹ ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô

∂›Ì·ÛÙ Û Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ˆÚ·ÈÔÔÈԇ̠·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜. ∏ ¡.¢. Âȯ›ÚËÛ ӷ ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ›ıÂȘ ηӤӷÓ. ∂Ì›˜ Û‹ÌÂÚ· ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·; ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·Ó Ë ÔÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ Â›Ó·È ÔÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ú¿ ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜, Ì ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ì Û ·˘Ù‹Ó, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ

ÚÂÛÈÒÓ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¿Ú· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÙfiÙ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ‹ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ı· Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ› ·ÎfiÌË ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·; À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ʈӤ˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË... ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÂÌ¿˜. ∂¿Ó ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ, ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ Î·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ

ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙË ‰Â ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂ ÂÙ‡¯·Ì ӷ ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÌÂٷٿÍÂȘ. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ ÂÈÛËÁËı‹Î·ÌÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ, Â›Ó·È Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·-

Kentro

www.kentrotzakiou.gr

Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ·, ÙÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÍÈfiÈÛÙ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ, ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÌ›˜. ◊Ù·Ó Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· οÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ӷÌ ÂÌ›˜, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó. °È· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ, ÂȉÈο Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¢∂∫√... ÿÛ·-›Û· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ̤ۈ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ, ı· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Û ¿ÏÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÔ˘Ì Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ. £· Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Îϛ̷ÎÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ÎÈ ÂΛ Â›Ó·È Ô˘ ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· οı √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰È΋ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛ›·. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ı¤ÛË Â›Ó·È Û·Ê‹˜: ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙȘ ¢∂∫√, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ª›· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ›Ûˆ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘; Δ· ̤ÏË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˜. ¶‹Ú·Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ̤۷ Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ı· ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó. ΔÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¢ڇÙÂÚÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ, ηْ ·Ú¯‹Ó Â›Ó·È Ì›· ı¤ÛË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜, Ì›·˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Ë ÔÔ›· ›ıÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› ¤Ó· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î›-

tzakiou

¶ƒ√™º√ƒ∞ •À§√™√ª¶∞ Eco ∞fi‰ÔÛ˘ 14,8 kw

¶√§Àª∂ƒ∏ 47 Tel +30 2421 028737 email info@kentrotzakiou.gr

ΔÒÚ· οÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÂÒ‰˘Ó˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ı· Ê·ÓÔ‡Ó Û ¤Ó·, Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¿Ú· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌԇ̠¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ŸÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÙfiÙ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ÓËÛË ÌfiÓÔ Û Â›Â‰Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ÚËÙÔÚ›·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·ÎÈÓËÛ›· Î·È ·˘ÙԷ΢ÚÒÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ·. ∏ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û·˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÛ·ÛÙ·Ó ÂÛ›˜ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙·Ù ·fiÏ˘ÙË ¿ÚÓËÛË ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ù Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙËÚ‹Û·Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ™·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚·Ì ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ·. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ›¯Â ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÔÎÚ‡„ÂÈ, Ó· ÌËÓ ÂȉÈÒÍÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡˜. ¶ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛË

ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ 2009, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ 2010; ∫¿ı ̤ڷ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ “ÛÎÂÏÂÙÔ›” Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ̛· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡. ∂›Ì·ÛÙ Û Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ˆÚ·ÈÔÔÈԇ̠·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜. ∏ ¡.¢. Âȯ›ÚËÛ ӷ ˆÚ·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ›ıÂȘ ηӤӷÓ. ∂Ì›˜ Û‹ÌÂÚ· ϤÌ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·; ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ·Ó Ë ÔÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ Â›Ó·È ÔÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ú¿ ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜, Ì ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ì Û ·˘Ù‹Ó, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ 2013 Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ¤Ó· ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, Ô˘ ۋΈÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË.


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KÀƒπ∞∫∏ 14 N√∂ªμƒπ√À 2010

flÚ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹... øƒ∞ ∂À£À¡∏™, ÒÚ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË, ηıÔÚÈÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ÍË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ ¶∂§∂∫√À¢∞ Î·È ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ. √ Ï·fi˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙËÓ Î¿ÏË Ô˘‰¤Ó Ï¿ıÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È... ¢ÂÓ Â›Ì·È Ù˘ ¿Ԅ˘ fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· ÊÙ·›Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. √ ÔÏ›Ù˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÈϤÁÂÈ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ‚‚·›ˆ˜ Î·È Â›Ó·È ‰È΋ ÙÔ˘, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙ·ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘, Ë fiÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Û‚·ÛÙ‹, ·Ôχو˜ Û‚·ÛÙ‹. Tπ £∞ „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ôϛ٘ - fiÛÔÈ ÙÂÏÈο „ËÊ›ÛÔ˘Ó; §ÔÁÈο Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ·Ù› Ë ·Ô¯‹ Ò˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎÚ›ÓÂÙ·È, ηْ ·Ú¯‹Ó, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ηٿ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÌÂÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο, ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ÕÏψÛÙÂ Ë ·Ô¯‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂π¡∞π ÙÂÏÈο, fï˜, χÛË Ë ·Ô¯‹; ∞¤¯Ô˘ÌÂ, ›Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. ∫·È ÏÔÈfiÓ; ¢ÂÓ ı· ÂÎÏÂÁ›; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ë ·Ô¯‹ Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· Â›Û˘ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ, ΢ڛˆ˜, ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋. ™‹ÌÂÚ· fiˆ˜ Î·È Ó¿¯ÂÈ Î·È ‰‹Ì·Ú¯Ô ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ∫·È Ì ÙÔ fiÙÈ, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ „Ëʛ۷ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ··ÏÏ·ÛÛfiÌ·ÛÙÂ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ΢‚ÂÚÓËıԇ̠۠ÙÔÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. À¶∞ƒÃ√À¡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ı¤ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ÚfiÛˆ·, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚԇ̠ӷ (Â·Ó·)ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜, Ó· (Â·Ó·)ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜, ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ...Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÙÔ ÂfiÓÈ, ›Ù „ËÊ›˙Ô˘Ì ›Ù fi¯È, ÂÌ›˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ‰‹Ì·Ú¯Ô. ™Δ∏¡ ∫ƒπ™πª∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÈ Ôϛ٘ - ‰ËÌfiÙ˜, ηٿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË Î·È ¿Ô„Ë, ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ - ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈʤÚÂȘ, ·Ú¿ Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. øÛÙfiÛÔ Ë... ıÂÛÌÈο ·˘ÙÔÓfiËÙË, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, “·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋” „‹ÊÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ÛÙÔ ·’ Á‡ÚÔ Û „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ‹ ÌË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. °È·Ù› ·Ï¿ ÂÎϤÁÔ˘Ì ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È fi¯È ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶∞¡Δø™ Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë “ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘” ÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÛÔ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈο ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË - Û·ÊÒ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ·’ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. ∏ “ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘” ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·’ ÙÔÓ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫·È Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ‚‹Ì·...

Δ

Ô ¶∞™√∫ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¡.¢. ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÂÏÈο ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË “ÎÔÏÔ‚fi” ·Ó Î·È ıˆÚ› ·˘Ùfi ÛˆÛÙfi Î·È ·Ó·Áη›Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘. ∂·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜.

∫Àƒπ∞∫√™ ª∏Δ™√Δ∞∫∏™ “∏ ¡.¢. ¤Î·Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„‹ Ù˘” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ¡.¢. ηٿÊÂÚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ “ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿” ÌÂÙ¿ ÙËÓ 7Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÒÏÂÛ ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô˘ 500.000 „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ò˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ¡¢ ‹Ù·Ó Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÓÔ‡ÌÂÚ·, ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ¶ÔÙ¤ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÈÚÚÔ‹˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¡¢ ·Ó¤ÙÚ„ ٷ ÚÔÁÓˆÛÙÈο Î·È ¤Î·Ó ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ¶ÚÈÓ ·fi ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ôχ ‰˘Ô ¶ÂÚÈʤÚÂȘ. ∂ÁÒ ÚԂϤˆ fiÙÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ, ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·Ó·-

ΔÒÚ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô¯‹, ·˘Ù‹ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. 줂·È· Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË. ªfiÓÔÓ ÔÈ ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∞Ê‹ÛÙ ‰Â, Ô˘ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Â›Ó·È, fiÙÈ Ì¤Û· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛӘ ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·

̤ÙÚËÛ˘; ª‹ˆ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ Î·È ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘; £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ „‹ÊÈÛ·Ó Î·È Ì ٷ ‰˘Ô ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ. ¢ËÏ·‰‹, Î·È Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ ‰Â, fiÙÈ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÂÏÈο ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô¯‹, ·˘Ù‹ ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. 줂·È· Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË. ªfiÓÔÓ ÔÈ ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∞Ê‹ÛÙ ‰Â, Ô˘ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë Â›Ó·È, fiÙÈ Ì¤Û· Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó,

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛӘ ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞ÚΛ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛȈËÏ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔÓ Í‡ÏÈÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ˜ Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·; ∂̤ӷ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. ŸÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ∫∫∂, Ô˘ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ˆÊÂÏ›ٷÈ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, Ô˘ Ù· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ›ÂÛË, ıˆÚÒ fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯·Ì¤Ó· Â›Ó·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ¶ÈÛÙ‡ˆ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ·, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ¡¢ Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËı›, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ̤۷ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ ÛÙ¿¯Ù˜. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. √ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Ú·Û·Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·. √È Ó¤ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ÌÂ

ÙË ¡.¢. - Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÓÙ·˜ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜; Œ¯ˆ ÙÔÓ›ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ fiÙÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ·Ó Î·È ÛˆÛÙfi˜ Î·È ·Ó·Áη›Ô˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ¤ÁÈÓ ‚È·ÛÙÈο, Úfi¯ÂÈÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÎÔÏÔ‚fi˜. ŒÙÛÈ ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÂÈχÛÂÈ, ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Û‡ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ ÛÂÈÚ¿ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó Î·È ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ›Ù ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ›Ù ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ¶ÚԂϤˆ ‰Â fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ı· Â›Ó·È Ù· Èηӿ ÛÙÂϤ¯Ë, Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ì fiÚ·Ì· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ „ËÏfiÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ·ÔʇÁÔ˘Ì ‹ fi¯È ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜; ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ‰ÒÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔ˜ ÂÎÙfiÍ¢Û ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÈ· ·ÂÈÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. °È’ ·˘Ùfi ›‰·Ì ̤۷ Û ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù· spreads ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È 215 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘. •¤ÚÂÙÂ, ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ “ÌÏfiʘ” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ȉÈο Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÌÈ· ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ï¿ÙË Û ‰‡ÛÎÔϘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √™∂. ∞˜ ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó·

‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÎÈ ·˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· ÔÏ˘‹ÌÂÚ· Ù·Í›‰È·. ∂ÈϤÔÓ, Û‹ÌÂÚ· ·Ú¿ ÔÙ¤, ı¤Ïˆ Ó· Â·Ó·Ê¤Úˆ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ¡· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ıˆÚ› fiÙÈ Î¿ÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙÔ Îϛ̷ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÎÚÈı› ·Ó·Áη›· Ë Ï‹„Ë Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ; ª¤ÙÚ· Û›ÁÔ˘Ú· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı› ·fi ÙË ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋. ¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∞Ê‹ÛÙ Ô˘ Ù· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞ÎfiÌË Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ √™∂ Î·È Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Î·È ·fi ÙË ¡¢, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∂›Û˘, ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË Ï‹„Ë ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¢ÛÙ› Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘ ı· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔÈ. £¤Ïˆ ·ÎfiÌË Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ù· ‚¿ÚË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Ù· ÏËÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰Â ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙË ¡¢, ˆ˜ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÈÏÂχıÂÚÔ ÎfiÌÌ·, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ·.


A¶√æ∂π™

7

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

∞˜ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¶fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ™

 ϛÁ˜ ÒÚ˜ ı’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÔÈ· Ë ÚÒÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙÔ Ó¤Ô, ÌÂÁ¿ÏÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜. ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·¢ı˘Óıԇ̠ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿Ó ÂÍ·›ÚÂÛË, Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜: 1. °È·Ù› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ›ڷ, ÁÓÒÛË Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. 2. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÙÔ fiÚ·Ì·, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È Î˘„¤ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. 3. °È·Ù› ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ŸÙÈ ı· ‚¿ÏÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈο Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. 4. °È·Ù› ·ԉ›ͷÌ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÂÓÈ·›· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÛÙfi¯ˆÓ. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÂÎÙÈÎfi, ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi, Î·È Û˘Ó¿Ì· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÚıÔÏÔÁÈο ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛfiÙÈÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. 5. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ÙÔÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ì Ûı¤ÓÔ˜ Î·È ·-

ΔÔ˘

¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘

ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¤Ú· ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. 6. °È·Ù› ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙË ı¤ÏËÛË Ó· Û˘ÁÎÚÔÙԇ̠¢ڇÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ. 7. °È·Ù› ‰ÂÛÌÂ˘Ù‹Î·Ì fiÙÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ì·˜, ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÌÈ· ÙÔÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ı· Û˘ÓÂÁ›ÚÂÈ Î·È ı· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. 8. °È·Ù› ·ԉ›ͷÌÂ, ÙÂÏÈο, fiÙÈ ·ÔÙÂÏԇ̠ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ. ªfiÓË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ, ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ™ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ fiψÛ˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Î. ª·ÎÚ‹, ÂÌ›˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ. °È·Ù› Ë fiÏË Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÌ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. °È·Ù› Ô μfiÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿. √ μfiÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ï¿Ì„ÂÈ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÏÔÈ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ. ∫·ÏÔ‡ÌÂ, Û˘ÓÂÒ˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó, Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, ÓËÊ¿ÏÈ·, ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ¡· ‰Ô‡Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ ¶fiÏË Ì·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· Î·È fi¯È Û·Ó ·ÂÈÏ‹. ∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙ ›‰ÈÔÈ, Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ¿Ô„Ë ‚·ı‡Ù·Ù· Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ. Ÿˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ, ¤ÙÛÈ Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ. √È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ

ÛÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ¡·, ÌÂÚÈο ·’ ·˘Ù¿. ¶ÈÛÙ‡ԢÌÂ: - ™Â ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·‰Ú·Ó‹ Î·È ··ı‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ‹ Û ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô; - ™Â ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·Û·Ê›˜ fiÚÔ˘˜, fiÔ˘ ÙÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ΢Úȷگ›, ‹ Û ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ۷Ê›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ì ηı·Ú¤˜ Î·È Û·Ê›˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ì ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘;

- ™Â ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ¤ÚÌ·ÈÔ ‰È·ÏÔÎÒÓ Î·È ·Ê·ÓÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ‹ Û ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÙË; - ™Â ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ Î·È ÊÔ‚È΋ Û οıÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ‹ Û ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ıÂÛÌÒÓ ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜; ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ -͇ÏÈÓÔ˘ Î·È ·ÓÙÈ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡- ÏfiÁÔ˘, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ¢ËÏ·‰‹, Ì ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∂Ì›˜ fï˜ ›̷ÛÙ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ú·ÎÌȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. ªÂ ÙÔ Û¿ÚˆÌ· οı ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È Î¿ı ÎfiÎÎÔ˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∫·È ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∫·È Ê˘ÛÈο Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î. ¡¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜. ªÔÚԇ̠fï˜ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÁÈ· Ù· Ó¤· ·Ú·ÁˆÁÈο ÚfiÙ˘·,

ÁÈ· ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ∞˜ ·Ó·ÌÂÙÚËıԇ̠ÏÔÈfiÓ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. °È·Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·’ fiÏÔ˘˜ ÂÏ›‰·. ∞Ó·˙ËÙ¿ ‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÚÔÔÙÈ΋. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ı· Ì·˜ ‰Ôı› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË. ΔÔ˘˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ·›ÚÓÔ˘Ì ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔÓ ÎÚÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ. ΔÔ˘˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û’ fiϘ ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. £· ÚԂϤ„Ô˘ÌÂ, Â›Û˘, ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¢È··Ú·Ù·Íȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜. Œ¯Ô˘Ì ·ÎÏfiÓËÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ı· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈο ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫·È ı· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂ Û˘Áηٿ‚·ÛË ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο, Úfi¯ÂÈÚ·, Û·Û̈‰Èο Î·È ¿ÎÔÌ„· ÔÏÈÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘, ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û·Ó ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÒÙÂÚ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ∏ ÎÚ›ÛË ı· Â›Ó·È ·Ì›ÏÈÎÙË, ·ÏÏ¿ ‰›Î·ÈË! √ ηı›˜ ÂÊ’ ˆ ÂÙ¿¯ıË!


™À¡∂¡Δ∂À•∏

8

KÀƒπ∞∫∏ 14 N√∂ªμƒπ√À 2010

ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ¤ÓÙÔÓË ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔÎÏËı› ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ “ALCO”, οÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ô¯‹˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙ› ‰¤Î· ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂ÎÙÈÌ¿ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ·Ó¤‚·Û ÙȘ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ “ALCO” ‰ÂÓ ÙȘ ÂÈı˘Ì› ÙÔ 80% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

∫ø™Δ∞™ ¶∞¡∞°√¶√À§√™ “∏ „‹ÊÔ˜ fiÏˆÓ Î·È ÂȉÈο ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ‹Ù·Ó ÛÔÊ‹” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ıˆÚÔ‡Ó Â·˘ÙÔ‡˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ∂›Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. ∂¿Ó fï˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÚÔÛ¯ÙÈο fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›·, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Ù¿ÛË ··Í›ˆÛ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ̤۷ ·fi ÙËÓ Ôχ ·˘ÍË̤ÓË ·Ô¯‹ fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ Ôχ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Ï¢ÎÒÓ Î·È ¿Î˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ∏ ·Ô¯‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‰¤Î· ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. Œ¯Ô˘Ì ÂÍ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 3,8%, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Â›Ó·È 2,5% ¿Óˆ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ. μϤÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ¤Á΢ڷ „‹ÊÈÛ ÙÔ 55% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÛˆÛÙfi ÂÔ̤ӈ˜ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È fi¯È Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ‹ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜. Œ¯Ô˘Ì ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ›‰È· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ô¯‹˜; ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ - ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ›¯·ÌÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ - ϤÂÈ fiÙÈ Ë ·Ô¯‹ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ∂›Ù ÂÂȉ‹ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ›Ù ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó. ªÂ ‚¿ÛË ÙË ÏÔÁÈ΋ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·Ô¯‹ ı· ›ӷÈ

™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ fï˜ - Î·È Û Â›Â‰Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ -Ë „‹ÊÔ˜ fiÏˆÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÛÔÊ‹. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ Ë ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ ›ÛÙËÎ·Ó ·fi Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Î·Ù·‰›Î·Û·Ó ‰È¿ Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘; √È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ÂÎÊÚ¿ÛıËΠ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∫·È Ê¿ÓËΠ·˘Ùfi ·fi Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËΠٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Û οÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ʈӤ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ› ÙÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ηٿ 60.000 „‹ÊÔ˘˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ¤·ÈÍ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οÔÈˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, fiÛÔ Î·È Ù· ηı·ÚÒ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ fï˜ - Î·È Û Â›Â‰Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ - Ë „‹ÊÔ˜ fiÏˆÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÛÔÊ‹. ∂ÎÊÚ¿ÛÙËΠ̠¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ Ë ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù·, Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Â-

Ê·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Û ·˘Ù¤˜ Ù· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Â¤‚·Ï ÙÔ ¢¡Δ, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ô˘ ı· ÙÔ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¢ÂÓ ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·; ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÒÏÂÛ ÂÚ›Ô˘ 1.000.000 „‹ÊÔ˘˜ Î·È Ë ¡.¢ ¿Óˆ ·fi 500.000 Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ ¤ıÂÛ Ì Ôχ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ∞˘Ùfi Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·Ó¤‚·Û ÙȘ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ ÛÙȘ Â›ÛË̘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ے ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ Ó·È ÌÂÓ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜, ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û ·Ó·ÙÚÔ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ;

∏ ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛÙÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÁÂÓÈÎÒ˜. μϤÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ··Í›· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂›Ó·È fï˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÔÈÔ˜ ı· ÂͤÊÚ·˙ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ı· ›¯Â ·˘Ùfi. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Â›Û˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î¿ÔÈÔ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ. ¢ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÚ·‚˯Ù› ‹ Û˘ÓÂȉËÙ¿ „ËÊ›˙Ô˘Ó Ï¢Îfi. ∂›Ó·È ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ‰‡ÛÎÔÏË. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ¤Ó· Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ·˘Ùfi Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ÙÔ˘ Î. º. ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ·˘Ùfi Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ·‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ηٷٿÍÂÈ ·˘Ù¿ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‹ ı· Ù· ıˆڋÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÙÂÏÈο ¤Ú·Û Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·, ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·;

ΔÔ 42% ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó ηÏfi

TÔ˘ ™TAYPOY ¢HMO¶OY§OY

∂Ã√Àª∂ Î·È Ï¤Ì ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂ÎϤÁÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 51 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 9 ÂÎϤÁÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·˜...

¶ƒ√∫∂πΔ∞π ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ fiÚÈÔ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÔ‡Ù·, ƒÔÓÙÔ‡ÏË, ¶Ô˘Ï¿ÎË, ∫Ô˘Ú¤Ù· Î·È °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘. ª∂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘

∏ ·Ô¯‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‰¤Î· ÌÔÓ¿‰Â˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. Œ¯Ô˘Ì ÂÍ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ Ï¢ÎÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 3,8%, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Â›Ó·È 2,5% ¿Óˆ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ. μϤÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ¤Á΢ڷ „‹ÊÈÛ ÙÔ 55% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ÛˆÛÙfi ÂÔ̤ӈ˜ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È fi¯È Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ‹ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜

ŒÙÛÈ fiˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ¿ÊËÛ ·¤Íˆ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ʇÛˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· ηٷÓÔËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ¤Ê˘Á ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ - Î·È fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ - ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù fiÙÈ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈ-

Á‡ÚÔ˘, fiÔ˘ ηٷÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ 25 ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÂÎϤÁÂÈ 10 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· 9, ÙÔ˘ Î. ªÔ‡Ù· ÙÚÂȘ Î·È ·fi Ì›· ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Î.Î. ƒÔÓÙÔ‡ÏË, ¶Ô˘Ï¿ÎË, ∫Ô˘Ú¤Ù· Î·È °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘. ™Δ√ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Û‹ÌÂÚ· ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 25 ¤‰Ú˜, ÒÛÙÂ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÔÌ¿‰· 31 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ı· Ï¿‚ÂÈ Û‹ÌÂÚ· 21 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 10, ÂÓÒ ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ 22, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ 9. ¶√π√ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ; ŸÙÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·Ó·‰Âȯı› ÓÈÎËÙ‹˜, ı· ÂÎϤÍÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¡ÔÌfi ›¯Â ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙfi ·ÓıÂÛÛ·ÏÈο. ∂¶π™∏™ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· ÂÎϤÍÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ‹Úı ÚÒÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ËÙÙËı›, fi-

ÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁ› ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ; ∏ ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂͤÏÈÍË Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û Ӥ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂΛÓÔ˜ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·‹¯ËÛË Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ¤¯ÂÈ. ªfiÓÔ Â¿Ó ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ı· ËÁ·›Ó·Ì Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Î·È ÙÔ 81% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ - Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ‰È΋˜ Ì·˜ ¤Ú¢ӷ - Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

ÛÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈοψÓ, fiÔ˘ fï˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜... ∞¡Δπ£∂Δ∞ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÊfiÛÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ, ı· Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ 12 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÂÓÒ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ, ÂÓÒ Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÌfiÏȘ ‰‡Ô Ì·˙› Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ÚÒÙÔ˜ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¡ÔÌfi... £∂øƒø fiÙÈ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‰ÚÒÓ Î·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ 50 Û˘Ó ¤Ó· ÙÔȘ ÂηÙfi ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜. ∞¶√¢∂πã∏∫∂ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û¤ÚÓÂȘ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙȘ οÏ˜ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂȘ ÙÔ 50% Û˘Ó ¤Ó·, Ì ÔÛÔÛÙ¿ ·Ô¯‹˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 40%. ΔÔ 42% ηÏfi ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‹ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·... dimopoulos@e-thessalia.gr


¶√§πΔπ∫∏

9

KYPIAKH 14 NOEMBPI√À 2010

™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ë Û·Ù¿ÏË ÙfiÓÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

√‡Ù ·ÔχÛÂȘ, Ô‡Ù ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ∞£∏¡∞, 13.

Ì›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙË Û·Ù¿ÏË. Ÿ¯È ·ÔχÛÂȘ, η̛· ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Û ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È Î·Ì›· ·‡ÍËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ¤Ú·Ó fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù›», ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘, ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹.

«∂

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ÈϤÔÓ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Â›Ó·È ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡. ™·ÚÎÔ˙› Î·È Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜. “∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·, ÂÌ›˜ ··ÓÙ¿Ì ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ηٿÊÂÚ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ -̤۷ Û’ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ- ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤ÙÛÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, “ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘” , “ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·” Î·È “‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ì¿¯Ë Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ Î·Ó›˜: ∞˘Ù‹ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜” . ∞ÎfiÌË, οÏÂÛ fiÏÔ˘˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó, ·fi Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ “fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Û›‰· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ” , ·ÏÏ¿ Î·È “fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÙËÓ Â˘ÓÔÌ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Ì·˜ ÚÔÔÙÈ΋” . ™ÙËÓ ÚÒÙË Û‡Û΄Ë, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó -ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Î·È ÙÔÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∫Δ, §. ¶··‰‹ÌÔ, Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û fiϘ ÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ- ÔÈ £. ¶¿ÁηÏÔ˜, ¢. ƒ¤-

·˜, ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, §. ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÚÔÛ‹ÏıÂ Î·È Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∏Ú. ¶ÔÏÂÌ·Ú¯¿ÎȘ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û‡Û΄Ë, Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿, ÛÙȘ 15.00, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: Ã. ¶·Ìԇ΢, ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ª. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Â˘ÚˆÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ™Ù. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛΤ„Ë, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ : Ã. ¶·Ìԇ΢, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Õ. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, Δ. ªÈÚÌ›ÏË Î·È °. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î.Î. °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÃÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ Î·È Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÎÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Eurostat Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ÛÙÔÈ-

¯Â›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªega, ‰È¤„¢Û fiÙÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ Dow Jones Newswire ÁÈ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›, fiÏÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ›Ûˆ ·fi ‰‹ıÂÓ Î·È ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜, ·ÓÒÓ˘Ì˜, ‰ËÏÒÛÂȘ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ù· 9,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿. £· οÓÔ˘ÌÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ›ıÔÓÙ·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·” . “∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ı· Â›Ó·È ·fi Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂΛ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ù¿ÏË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÌÂȈı›” , ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “•¤ÚÂÙ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ¢∂∫√, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Á˘Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÛÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ, Ô˘ ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ 2011, Î·È ¿ÏÏˆÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ̤ÙÚˆÓ Ì›ˆÛ˘ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” . ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·¿ÓÙËÛÂ: “ªÂÏÂÙ¿Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ οӷÌ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ∫ÔÈÙ¿Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ›, Ì ٷ ÓÔ‡ÌÂÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ›, ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ̤ÙÚ·, .¯. ·Ó Â›Ó·È 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÎÏ, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó” . √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙÔ 2010, ¤ÁÈÓÂ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ Û ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 6%” . “∏ ÚÔÛ·ÚÌÔ-

Á‹ Â›Ó·È ·Ú·¿Óˆ Û ·fiÏ˘Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ·Ú·¿Óˆ ·fi 14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ ÙÔ Â›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙ· 10 ‰ÈÛ. Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂Ì›˜ ÙÔ ‹Ú·Ì ÛÙ· 35 ‰ÈÛ. Î·È ÙÔ Î·Ù‚¿Û·Ì ÛÙ· 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÁÈ· ÙÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈÏ¿ÌÂ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ˘‹ÚÍ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î·Ï‡„·Ì ·fi Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ” . ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ Eurostat, Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2009.™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, Ë Eurostat ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2009 Û Â›Â‰Ô ¿Óˆ ÙÔ˘ 15% ÙÔ˘ ∞∂¶ (·fi 13,8% ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡), ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2010, ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙ· ¤ÛÔ‰·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Û 9,3%- 9,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ (·fi 8,1% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È 7,8% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜). ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Á’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÂʤÙÔ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ηٿ 4,5%.

√ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ “æ‡ÙÈΘ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™À¡ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘, ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÚ› ÌË Ï‹„˘ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, Ô Î. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù· ÚԂϤÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ı· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜.” ∂ΛÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÏÔÁÈ΋ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‚·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Â› ı‡Ú·È˜” , ÚfiÛıÂÛÂ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·‰‹ÚÈÙË ·Ó¿ÁÎË “ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ó· ËÙÙËı› Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË” .

¢˘Ó·ÌÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ

«£ÂÚÌ‹» ˘Ô‰Ô¯‹ ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ∞£∏¡∞, 13.

“£ÂÚÌ‹” ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ÛÙ· Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ¡¢, Ë ΔÚfiÈη, Â›Ó·È ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤ӷ Î·È ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙË ‚¿Ú‚·ÚË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ, ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ . “ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó Ô Ï·fi˜ ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ù· Â΂ȷÛÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ Î·È Ù˘ ∂∂ Î·È ¿ÚÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È. ΔÔ ∫∫∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 15 ¡Ô¤Ì‚ÚË, “ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ï·˚΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘”.

ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ

Î·È Ô ™Àƒπ∑∞) ηÏ› ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ηÈ

ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ô ‚’Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Ù·ÍÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Â·›Û¯˘ÓÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη”. “√È ÊÂÙÈÓ¤˜ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘ ÌÈÛıÔ‡”, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È.

Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ∞£∏¡∞, 13.

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ΔÚfiÈη˜ Ô˘ ı· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “√È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ 2015 ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ 40% ‹ Î·È 45% Ù˘ ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Â ı· ηχ„ÂÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ” . √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÛÙÔ 20% -24% Ù˘ ·ÚÈ·˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ( ·fi 40% -60%, Û‹ÌÂÚ·) ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ 2015-2020 . ∂›Û˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÒÛÙ ٷ Ù·Ì›· Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Û˘Ó¿ÍÂȘ Î·È ¿ÏϘ ·ÚÔ¯¤˜ ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2011 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ÒÛÙ ӷ ÎÚÈı› Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ◊‰Ë ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÁÚ·Ê›· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹.™¯Â‰fiÓ ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÓ¤· ÛÙ· ‰¤Î· ÂÈÎÔ˘ÚÈο ¤¯Ô˘Ó ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ... ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ-∂ıÓÈ΋˜, ∂ÌÔÚÈ΋˜, ∂Δ∞Δ ‹ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ô˘ Â› ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ Ã∞Δ∑∏£∂√ºπ§√À ∫∞£∏°∏Δ∏™ Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∏™ £ÂÔÊÚ¿ÛÙÔ˘ 60-∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓË ¡¤· ¶ÔÏÈÙ›·, §∞ƒπ™∞ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 2410-620.880 ∫ÈÓ. 6973229928


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

™ÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¡. À√ƒ∫∏, 13.

™ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÕÓÓ· ¡Ù·Ï¿Ú·, ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∏ Î. ¡Ù·Ï¿Ú·, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∂›¯· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Î·È ¯·Ú¿ Ó· Ì ‰Â¯Ù› Û‹ÌÂÚ· Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜. μÚ›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ ÛÙÔÓ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ı¤Ì·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û˘Ó·ÓÙËıÒ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂȉÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ. ∑‹ÙËÛ· ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂ Û˘Ó‰¤ÂÈ ·ÏÈ¿ ÁÓˆÚÈÌ›·, ÚÒÙ·ÚÒÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹Ûˆ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ı¤Ì·, ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi, Î·È ÁÈ· Ù· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÈϤÔÓ, ˙‹ÙËÛ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙ· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·‡ÚÈÔ ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›̷ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∫È ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÒ‰Ë Î·È ÂÚÁÒ‰Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·Û‡ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿. ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ˙ˆ‹ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ì ·›ÛıËÌ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ∂Í‹ÁËÛ· ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÛÛÈÙ›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚfiÛÊ·Ù·, ˘ÔÁÚ¿„·Ì ¤Ó· ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ ı· ‰ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Û˘ÓÔÏÈο Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ËıÈο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ” .

™Â 11 ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È 221 ‰‹ÌÔ˘˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ οÏ˘ ∞£∏¡∞, 13.

 ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ¤ÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ϤÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÙÂÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙȘ 11 ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ 221 ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÂÎϤÁÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜.∏ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ‰‹ÌÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ·fiÁÂÈfi Ù˘ ÁÈ· Ù· ÂÈÙÂÏ›· Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘, ηıÒ˜ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ›‰È· ÂÚÈıÒÚÈ· Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ˆ˜ ÓÈÎËÙÒÓ.

ª

ΔfiÛÔ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÛÔ Î·È Ë ¡¢ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÙÔ˘˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ë Ì¿¯Ë ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÌÊ›ÚÚÔË, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ (¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 40%). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “μ‹Ì·”, ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, ‰È¿ ÙÔ˘ ªÈ¯. ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË, Âȯ›ÚËÛ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ “Ì·ÁÈÎfi” ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘ οÏÂÛÂ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ “Ï¢Îfi, ¿Î˘ÚÔ ‹ ·Ô¯‹” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÂÈ ·Ì¤ÙÔ¯Ë, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ¿Ô„Ë Î·È ı¤ÛË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿ıÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÏÏ¿ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÁÈ·Ù› ͤÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ’·ÚÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ “Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ Î¿ÏË”, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “ı· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠̠ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ” . ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·”, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÂ

ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶. ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¶ÂÈÚ·È¿ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °È¿ÓÓË ª›¯· Î·È fi¯È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ Ù˘ ¡¢ μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈËı› fiÏÔ˜ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ “ÂÙ¿”, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Û ÂÙ¿ ÂÚÈʤÚÂȘ. ™ÙË ¡¢ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈÏ‹ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ¢ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ù˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÛÙ›ÏÙ ÈÔ Ë¯ËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ”. ∏ ¡¢ ıˆÚ› ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ ¶. æˆÌÈ¿‰Ë Î·È °. ¢·Î‹ ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, Ô˘, fiˆ˜

ϤÓÂ, “¤¯ÂÈ ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ˘¤Ú ÙÔ˘ ∞Ï. ∫·¯ÚÈÌ¿ÓË. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÓÒ Â˘ÓÔ˚Îfi Îϛ̷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·- £Ú¿ÎË. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ 11 ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÓÈÎËÙ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë ∫˘Úȷ΋ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∞ı‹Ó·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È Èı·Ó‹ Î·È Ë Ï‹Ú˘ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ, ÙfiÛÔ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÛÔ Î·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· “ÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È” ·fi ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ·ÚÈıÌfi “7 . ΔÔ Î˘‚ÂÚÓfiÓ ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ (°È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜), ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ (¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÔ‡Ï˘), ÛÙËÓ ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (∫Ϥ·Ú¯Ô˜ ¶ÂÚÁ·ÓÙ¿˜) Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË (ÕÚ˘ °È·ÓӷΛ‰Ë˜). ™ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜

Û›ÁÔ˘ÚË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Û ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿, ¿Ú· Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ∫Ú‹ÙË Î·È ¡fiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÌÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂÚÈʤÚÂȘ ı· ÙÔ˘˜ ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi - ÎÏÂȉ›, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 13 ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ·, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ıˆÚ› fiÙÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ú‹ÍË Δ·ÙÔ‡ÏË - ™·Ú·‚¿ÎÔ˘, Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ‰È·ÙËÚ› ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Û ̛· ·fi ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È πÔÓ›ˆÓ. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔۂϤÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÂÎϤÁÂÈ ‰‹Ì·Ú¯Ô Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ 1986 Î·È ÌÂÙ¿. ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ª›¯·˜ ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ ÎÂÚ‰ËıÔ‡Ó, Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂͤÏÈÍË ÈηӋ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∫˘Úȷ΋˜. ¢‡ÛÎÔÏË, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Î·ÙfiÚıˆÙË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, ıˆÚ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ› Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜ ÛÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ.

¶Ô‡ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›

™ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î¿Ï˜ ∞£∏¡∞, 13.

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂȘ, Ô˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ, ÙfiÛÔ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, fiÛÔ Î·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÂÈÙÂÏ›·, Â›Ó·È Û ·fiÏ˘ÙË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË „ËÊÔÊfiÚˆÓ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·›¯Â ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, fiÛÔ Î·È ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î¿Ï˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 7.Ì. Î·È ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 7Ì.Ì. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, Â›Ó·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ‹ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ ‹ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ·˘Úfi˜ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ ·ÓÔȯٿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ

Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂÓÒ ÎÏÂÈÛÙ¿ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ù· Û¯ÔÏ›· ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜.

¶Ô‡ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ™ÙÔ 12Ô §‡ÎÂÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜

¶·Ô‡ÏÈ·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·‡ÚÈÔ, ∫˘Úȷ΋ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ·, ÛÙȘ 11:30 .Ì., ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ ∂Ú˘ıÚ·›·˜. (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 173). ™ÙË ªÂÛÛËÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·‡ÚÈÔ, ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙËÓ ¶‡ÏÔ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °Î‡˙Ë, μ·Ú‚¿ÎË Î·È ªÔÌÊÂÚ¿ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÙÔ 15Ô Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙÔ 41Ô Î·È 42Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜ ÛÙÔ˘ °Î‡˙Ë, ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· 2867. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ μ·Û›Ï˘ ∫ÈΛÏÈ·˜ ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ·, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10 .Ì ÛÙÔ 12Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ ∞ıËÓÒÓ (∫ÂÈÚÈ·‰ÒÓ Î·È ™ÊËÙÈÒÓ 1-∫. ¶ÂÙڿψӷ).


¶√§πΔπ∫∏

11

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· - ¶ÔÈÔÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜

∏ ¡ÙfiÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 13,

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ȉڇÛÂÈ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋, 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ª¿ÙÌÈÓÁÎÙÔÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ η˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ΛÓËÌ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙfiÛÔ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË, fiÛÔ Î·È Ë ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.

™Ùfi¯Ô˜, fiˆ˜ ϤÓ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·ÏÔ‡˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ı· ·Ú·‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ. ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ı· ηٷÙÂı› ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ. ∂ΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂ȉ›ˆÍË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÓËÌ·, ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÈÓËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ∞¶∂ ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ı· ÍÂηı·Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Î›ÓËÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÙÈ „‹ÊÈ˙·Ó ̤¯ÚÈ ¯ı˜ Î·È Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ:ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Ô˘Ú·Áfi˜ ÚˆÙÔfiÚ· ÛÙËÓ ÈÔ ÚÔÔ‰Â˘Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¯ˆÚÒÓ Ô˘

˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ¯¤ÚÈ· Î·È ÌÔÚ› Ó· Â¤ÏıÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜.∏ ¢ËÌÔÎÚ·-

Ù›· ¤¯ÂÈ ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌ› ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ηÈ

ÚÔfi‰Ô˘, Ë ·Ô¯‹ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· η¯˘Ô„›·˜ Î·È ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛ˘” . ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ı· Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ· ı· ¤¯ÂÈ Î·ı·Ú¿ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÔÈ Ôϛ٘ Î·È ı· Ù¿ÛÛÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ·Ô¯‹˜. ∂›Û˘, ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Î›ÓËÌ· ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙÔ̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ ÔÏÈÙÈΤ˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Û ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Î›ÓËÌ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Ó¤· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ “¤Í˘ÓË” Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘

Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ·, ı· ÂȉÈÒÍÂÈ, ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ¿Óˆ Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ›‰Ú˘ÛË Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô˘‰Â›˜ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÂËÚ¤·˙ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘. øÛÙfiÛÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÎÈfiÏ·˜ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂȂ‚ÏË̤ÓË Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ΔÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ª¿ÓÙÌÈÓÁÎÙÔÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ¿Óˆ ·fi 3.000 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

12

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

“ªÏfiηڷӔ ¯¿ÚÙË fiÔ˘ Ë ¶°¢ª ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ “ª·Î‰ÔÓ›·” μ∞ƒ™√μπ∞, 13. ª∂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ

ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¯¿ÚÙË ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Ë ¶°¢ª ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ “ª·Î‰ÔÓ›·” . √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˜ (¶∞™√∫), ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ (¡¢) Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ·ÓÙ‹˜ (§∞.√.™.), ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜, Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÛÙË μ·ÚÛÔ‚›·, Î·È ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË. √ ¯¿ÚÙ˘ ˘¤ÂÛ ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ηÙÔ¯‹ ËÚˆ›Ó˘ Ã∞¡π∞, 13. °π∞ ηÙÔ¯‹ Î·È ÂÌÔÚ›· Ó·Ú-

ΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ 36¯ÚÔÓÔ˜, ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫›ÛÛ·ÌÔ Ã·Ó›ˆÓ. ⁄ÛÙÂÚ·, ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ã·Ó›ˆÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ÙÔÓ 36¯ÚfiÓÔ, ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ٤ıËΠ۠‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. Ãı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: ªÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÔÛfiÙËÙ· ËÚˆ›Ó˘, ‚¿ÚÔ˘˜ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ (225) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ¯ÈÏ›ˆÓ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ, ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÂÌÔÚ›· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ‰‡Ô Û˘Û΢¤˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ˆ˜ ̤۷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ.

¶ÚԂϤÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Ê¿ÛÂȘ

ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ ∞£∏¡∞, 13.

ÂΛÓËÛÂ Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ı· ÚԂϤÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂȘ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ÂȉÈο ηıÂÛÙÒÙ·. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÎÏ¿‰ÔÈ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÂÍ·ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ, Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Î¿ı ¤ÙÔ˘˜. ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Ê¿ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÓÈÛ¯˘fiÌÂÓ˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. √ Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ, ¤Ú· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ·ÍÈÔÏÔÁËÙÒÓ, ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘

‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜: Û‡ÛÙ·ÛË ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ Î·È ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ηÈ

∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ-

¡¤· ¢ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ∞£∏¡∞, 13. ∏ ™∏ª∞¡Δπ∫∏ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ

ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Û fiÛÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ·›ÙËÛË Ò˜ ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ¤ÏËÁ ηÓÔÓÈο ÛÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ÛÔÈ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi ÂÁη›Úˆ˜ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ ˆ˜ 100%, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó·

‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. √ Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ ¯¿ÚÙË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˙ÒÓ˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ (∞, μ, ° Î·È ¢) Ì ·ÓÒٷٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘ 15%, 20%, 30% Î·È 40% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 15% ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Â›Ó·È: ·) ∏ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ‚) √È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜. Á) ∏ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ¯ÚÂÔÏ˘Û›ˆÓ ‰·Ó›Ԣ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˆ˜ 10 ¤ÙË. ‰) ∏ ÂȉfiÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ò˜ ÂÙ¿ ¤ÙË. °È· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È·

ÏËÚÒÛÔ˘Ó. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚfiÓÔÈ· ¤ÓÙ·Í˘ ÔÔÙ‰‹ÔÙ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ¤ÓÙ·Í˘ Û ·˘Ùfi ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÊ¿·Í ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ó ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔÒÚ·, Ì ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ÂÍ·ÁÁÂÏı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, fiÔÈÔ˜ ÂÓÙ·¯ı› ÂÎÚfiıÂÛÌ· ı· ¤¯ÂÈ ¤ÎÙˆÛË ˆ˜ 100% Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÔÊÂÈϤÙ˘ ÂÍÔÊÏ› ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ Û ‰‡Ô-ÙÚÂȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ 95% ÙˆÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛˆÓ, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰fiÛË Ù· 300 ¢ÚÒ.

(¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ Î·È ÔÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÔÛ‚¤ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ÚԂϤÂÙ·È Ë ÚÔ΋ڢÍË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ.

•ÂΛÓËÛÂ Ë Ó¤· °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛȇıËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, Ë Ó¤· °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ı· Û˘ÏϤÁÂÈ Î·È ı· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÚÔfi‰Ô˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. °È· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 37.572 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÛÙ· 225.436 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο. ΔÔ ¶¢ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ “·Ó¿ÁÎË Û‡ÛÙ·Û˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” .

ΔÔ ÏÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙·

¢ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÙÔ “™ÙÚÔÊ¿‰Â˜ IV” ∞£∏¡∞, 13. Ãøƒπ™ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘-

ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ “™ÙÚÔÊ¿‰Â˜ IV” , Ì ÛËÌ·›· ª¿ÏÙ·˜, Ô˘ η٤Ï¢Û ÛÙÔ ÏÈ-

Ì¿ÓÈ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¡Ù¤ÚÓ·˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ΔÔ ÏÔ›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Road to Hope, ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·

·fi ÙË §È‚‡Ë ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ·fi ÂΛ Ô‰ÈÎÒ˜ ÛÙË °¿˙·. ΔÔ ÏÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ¡Ù¤ÚÓ· Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∂Ï ∞Ú›˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÏÔÈ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ˙ËÙ‹ıËΠ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È- ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÚÔ˜ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, Ô ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ÙÔ ı¿Ï·ÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ˘fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ªÔ‡ÛÈÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∂§.∞™., ˘fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ·-

ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹ Î·È ÙÔ˘ ÁÁ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ·¤‚ÏÂ·Ó ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÈÓfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ªÂÙ¿ ‰Â ÙÔÓ ·ÛÊ·Ï‹ ηٿÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘ ·ÚÂÛ¯¤ıËÛ·Ó fiϘ ÔÈ ‰˘Ó·Ù¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜. ∫·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÈÂÚ‡-

ÓËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‹Ù·Ó ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ÚÂۂ›˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È Ù˘ ª¿ÏÙ·˜. °È· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ¶ÚÂۂ›˜ ÙÔ˘˜.


KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

13


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

14

KÀƒπ∞∫∏ 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ... ¢ÓÔË̤ÓÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ Ê·ÓÙ¿ÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û›ÙÈÛ˘ ∞£∏¡∞, 13.

 ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ (‰È‹ÌÂÚ˜ Î·È ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜) ÙˆÓ Ê·ÓÙ¿ÚˆÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛÎÔȤ˜ Î·È ÁÂÓÈο Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÔÏÏÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÍÔ‰Ô‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ı· ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È ¤ÙÛÈ Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó, ΢ڛˆ˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ “μ‹Ì·” , Ë ÔÏÈÙ›· Íԉ‡ÂÈ 3,6 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ ¿-

ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·È ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 5 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÏËÚˆÙÔ‡ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ‰ÂÓ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ

ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÏËÓ fï˜ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÂÈı˘Ì› Ó· οÓÂÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙË Ì·¯ËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. “μÁ¿˙ÔÓÙ·˜” Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Û ÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È Û ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ¿Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∏

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ “μ‹Ì·” ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ. Δ· ÏÈÁfiÙÂÚ· Ù· ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Û ÙÚfiÊÈÌ·, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È Û ÎÚÂÔˆÏ›·. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ›‰È· ËÁ‹, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË fiÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ‰fiıËΠ¤Ó· ÔÛfi ÚÔ˜ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú¤Ë fï˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ıËηӔ ·fi ÙÔ 2005 Î·È ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, Ù· ¯Ú¤Ë ÁÈ· η‡ÛÈÌ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÂÍ¢ڤıËÎ·Ó fiÚÔÈ ÂÚ› Ù· 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰fi-

ıËÎ·Ó ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ŒÏÏÂÈÌÌ· - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ - ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ΢ڛˆ˜ Û ʿÚ̷η Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi, fiÔ˘ Â›Û˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂȈı›.

™·Î›‰ÈÔ Ì ‰‡Ô ÈÛÙfiÏÈ· ¤Íˆ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ∞£∏¡∞, 13. ∂¡∞ Û¿ÎÔ, Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ‰‡Ô ÈÛÙfiÏÈ·, ‚Ú‹Î·Ó ÛÙȘ 08.30 ÙÔ

Úˆ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÚÈÔÏ›· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. Δ· fiÏ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· ı¿ÌÓÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÓ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÂͤٷÛË ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.

∂Í¿ÚıÚˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 13. ¢π∫ΔÀ√ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ô˘

‰ÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÍ·ÚıÚÒıËΠۋÌÂÚ· ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ¶¤ÏÏ·˜. ∂ÁΤʷÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÔ¯ÈÎfi˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ Î·È ÙÚ›· ·ÎfiÌ· ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰˘Ô Â›Ó·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ›¯·Ó ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ‰˘Ô ηÙÔÈ˘ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙȘ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ¤·È˙·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ SMS ‹ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ÓÔÌÔ‡˜. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ì 1500 ÂÏ¿Ù˜, ‰ÂÏÙ›·, ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÙ·Á¤˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·‡ÚÈÔ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ.

¶Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊÔ‡Û ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ∞£∏¡∞, 13. ∂¡∞™ 62¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤ÊÙÈ·¯Ó Ï·ÛÙ¤˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜.

¤ÁÁÚ·Ê·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙ·Á¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ Â›¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi 42.650 ¢ÚÒ ·fi 30 ÙÚ¿Â˙˜. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜, 25 Ï·ÛÙ¤˜ ÂÈÙ·Á¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KÀƒπ∞∫∏ 14 N√∂ªμƒπ√À 2010

M‹Ó˘Ì· Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹

“ŸÏÔÈ Ì·˙› ı· ¿Ì ÙËÓ fiÏË ÌÚÔÛÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ”

ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ë ÒÚ· Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, ‹ ÒÚ· ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ¤Êı·ÛÂ. ™‹ÌÂÚ· ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. Δ˘ ‰È΋˜ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ fiÏ· Ù· ÌËӇ̷ٷ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó, Ì·˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ¡¤Ô ¢‹ÌÔ, ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·. Δ¤ÏÔ˜ È· Ì ÙÔ ·ÏÈfi, ÙÔ Êı·Ṳ́ÓÔ, ÙÔ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ. ¡¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÊÚ¤ÛΘ ȉ¤Â˜, Ì ·Ú¯¤˜, ·Í›Â˜ Î·È È‰·ÓÈο ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Û ¤Ó· ÂÏȉÔÊfiÚÔ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÚÔÔÙÈΤ˜ ·‡ÚÈÔ. ŸÏÔÈ Ì·˙›, ÂÛ›˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠Âӈ̤ÓÔÈ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, ‰˘Ó·ÌÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ˘ 2020. ø˜ ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘Û›·˜. §fiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÏfiÁÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ΔÔ ÛÏfiÁÎ·Ó - ÚfiÛÙ·ÁÌ· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô, Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi, ÚÔÛ‚ÏËÙÈÎfi Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, ÚÔ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ÀÈÔıÂÙ› ¿ÎÚÈÙ· Î·È ·‚·Û¿ÓÈÛÙ· ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ -

ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Â΂ȷÛÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·, ··ÍÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ fiÛˆÓ „‹ÊÈÛ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÂΛÓÔÓ ‹ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ·›¯·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î·È ·ÂÈÏ› Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi fiÛÔ˘˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó ÚÔ˜ Ù·˜ ˘ԉ›ÍÂȘ! ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô ∂ΛÓÔÓ!!! ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· „ËÊ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô. Ÿˆ˜ „Ëʛ۷ÌÂ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ∫·È ÔÏÏÔ› Û˘ÌÔϛ٘ „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ ¡¿ÓÔ Î·È ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÁÈ· ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ˘˜ ıˆÚ› Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÔȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘ÌÂ, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· Ì·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ∂Ì›˜ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ, fiˆ˜ ηı·Ú¿ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ˆ˜ ÌÈ· Ó¤· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ¤Ó· Â˘Ù˘¯¤˜ ¿ÓÙÚÂÌ· ¤ÌÂÈÚˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ¿Êı·ÚÙˆÓ, Ì ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ¤ÚÁÔ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÔÚ› Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ¿Ú·Á ӷ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘; Î·È ·Ó ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÙÈ ı· Ì·˜ ÂÈ; ¶Ô˘ 20, 30 ‹ Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó·

οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Î·È ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ·. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ οÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ™·Ó Ô μfiÏÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÏÈÙ›·. √ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ‹Ù·Ó ˆÌ¿ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi˜. ∫·È Ù· Ó¤· ·fi ·ÓÙÔ‡ Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ù˘ Ì·˘Ú›Ï·˜ Ì·˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó. Δ· ·ÊÂÓÙÈο ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¶ÚÒÙ· ı· Ì·˜ Ê¿ÓÂ Î·È ÙȘ Û¿ÚΘ, fiˆ˜ ΢ÓÈο ϤÓ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Î·È ÌÂÙ¿ ı· Ì·˜ Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ó. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÈ ··ÓÙ¿; ¢ÂÓ Í¤Úˆ, ÂÁÒ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤Ïˆ Â›Ó·È Ó· Á›Óˆ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÏÒ˜ „ËÊ›ÛÙ ÌÂ; ŸÙÈ Â›ÛÙ ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ Ó· ÙÚ¤¯ÂÙ ›Ûˆ ÌÔ˘, fiÔ˘ ÂÁÒ ÂÈϤ͈; √È Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ı¤ÏÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·È ı· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΛÓË Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË; ¶Ô˘ ı· ˙ËÙ¿Ó „›¯Ô˘Ï·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÏÏÈÒ˜; ◊ ı¤ÏÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶Ô˘ ı· ··ÈÙÔ‡Ó, ‰ÂÓ ı· Â·ÈÙÔ‡Ó. £· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÓÙ›-

ÛÙ·ÛË Û οı ·ÓÙÈÏ·˚΋ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿; ∏ ÚÔÎÏËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÔÔÙËÚËÙÒÓ Ù˘, ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ Û·Ê¤˜ Ï·˚Îfi Ì‹Ó˘Ì· ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ËıÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ù˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ‰ÈÂıÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÂÈÏ› Ì Ï‹ÚË ‰È¿Ï˘ÛË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ·: Ÿ¯È ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÁÚ·„ ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ¢‹ÌÔ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÛÎÔ›Ìˆ˜ ·ÔÛȈ¿Ù·È Î·È Ô˘ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ̇¯ÈÔ˘˜ fiıÔ˘˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ı¤Ì· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Î·È ··›ÙËÛ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜ ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓfi˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ‰‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û ¤Ó·Ó ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂηÂÙ›·˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ‚·Ú¿ ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È Ì ÛÙfi¯Â˘ÛË Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ˘ÏÔ-

ÔÈ‹ÛÈÌÔ. Èڛ˜ ÔÌÊfiÏ˘Á˜ Î·È Ê·ÓÊ·ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜. Èڛ˜ ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ·ÛÙ›˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜. Èڛ˜ ›¯ÓÔ˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È

·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ÙÔÓ μfiÏÔ ÌÚÔÛÙ¿.

√ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ê·›ÚÂÛ ·ÎfiÌË Î·È ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜

Œ‰ÂÛÂ Î·È Ï‹ÛÙ„ 90¯ÚÔÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ 90¯ÚÔÓ˘, Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ÙËÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ù˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ 90¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡, Ù˘ ¤-

øƒ∂™ ·ÁˆÓ›·˜ ¤˙ËÛ ÙÔ ·fi-

ÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÌÈ· 90¯ÚÔÓË ÛÙÔ μfiÏÔ. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ ÌfiÓË Ù˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ ¯Ú˘Û·ÊÈο Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 400 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ù˘ ¤‰ÂÛ ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È ¤Ê˘Á ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë 90¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Û˘Ó¤‚Ë ÚÔ¯ı¤˜ ÌÂٷ͇ 7Ì.Ì. Î·È 7.15Ì.Ì. √ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜

Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË fiÚÙ· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË ‰È¤ÌÂÓ ÌfiÓË Ù˘ ÛÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·. √ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ·-

∞Ó·ÛٿوÛË ·fi ∞Δπ∞ Û §¿ÚÈÛ· Î·È Ã·ÏΛ‰· §∞ƒπ™∞, 13. ∂¡∞ ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ πÙ¿-

ÌÂÓÔ ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ (∞Δπ∞) ¤ÁÈÓ ÔÚ·Ùfi ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Ù· ·Ú¿ÏÈ· ·fi ÙË Ã·ÏΛ‰· ̤¯ÚÈ Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·ÛٿوÛË Û fiÛÔ˘˜ ÙÔ Â›‰·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ ∞¶∂-ª¶∂, Ë ‡ÚÈÓË ÛÊ·›Ú·, Ô˘ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÌÂÙˆڛÙ˘, Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙË ÁË Î·È Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÌÂ

ÓÙÈÏËÙfi˜ ·fi ÙËÓ 90¯ÚÔÓË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÂΛÓË Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ù˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi

ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ ∫›ÛÛ·‚Ô, οÔ˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ªÂÏÈ‚Ô›·˜ Î·È ∫·Ú›ÙÛ·˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤ÁÈÓ ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÔÏÏÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ “Ô˘” ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ‹ ÌÔÚ› Ó· ¤ÂÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ - ÁÈ·Ù› ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Î·È ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· S.O.S ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ı·Ï¿ÛÛȘ ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÛοÊË ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ª¤¯ÚȘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ÁÈ· “ÙÈ” ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ.

‰ÂÛ Ì ÎÔÚ‰fiÓÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË fiÚÙ· Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ Ï˘ı› Î·È Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ¤ÓÙÚÔÌË ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÏË-

ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÎÏÔÒÓ Î·È ÏËÛÙÂÈÒÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. °.•.

∫√π¡√Δ∏Δ∞ ∞¡∞μƒ∞™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞Δ∞°°∂§π∞ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÒÚ· 02.00 Ì.Ì. Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ¤Ó· ıÏÈ‚ÂÚfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÌ¿ ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ΔÔ. ∞˘Ù/Û˘. ΔËÏÂÊÒÓËÛÂ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ÚÁ‡Ú˘ ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ˘ËÚÂÛȷο ÙË °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ Î. ŸÏÁ· §È¿ÏÈÔ˘. Δ˘ Ì›ÏËÛ Ì ÛηÈfi ÙÚfiÔ Î·È ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ Â΂ȿ˙ÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ·›ÏËÛ “·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‰ÂȘ ÙÈ ı· ¿ıÂȘ, ¿ÊËÛ ӷ ¤ÚıÂÈ Ë ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ı· ‰ÂȘ???......... Î.¿.”. ΔË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ·ÎÚfi·ÛË, ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜, Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÂÏ¿Ê·˜ Î·È Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÌÔ‡Ú· ¢‹ÌËÙÚ·. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô Î. ¡ÙÈ‚·Ó›‰Ë˜ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Ó˘Ó ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ηٷÓÔËÙ¿ Ù· ΛÓËÙÚ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ¿ Ù˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ› ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

16

KÀƒπ∞∫∏ 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ªÌ∂

∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ

∞¶∞¡Δ∏™∏ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË

¯ˆ ı¤ÛÂÈ fiÚÈÔ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ „ˆÓ›˙ˆ ÂÚÈÙÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›Û˘, ÚÔ·ÔÊ·Û›˙ˆ ÙÈ Â›‰Ë ı· ·ÁÔÚ¿Ûˆ, ÚÈÓ ¿ˆ ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ÊÙÈ¿¯Óˆ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ·ÁÔÚÒÓ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜-‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜, ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó‹ıÂȘ. “™Â οı Â›Û΄‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, „ˆÓ›˙ˆ ÊıËÓ¿ Î·È Ï›Á· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ‰ÂÓ ÍÂʇÁˆ ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÌÔ˘”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∂ϤÓË ƒ·˙‹, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜.

ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ·Ô‰Ôı›, ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜. ™ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ƒ‹Á·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “£· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∏ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ °’ ∫¶™, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ªÌ∂). ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô, ·ԂϤÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ Û·˜, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ: ∞) ™ÙÔ Â‰¿ÊÈÔ “∞›ÙËÌ· ∂ÈÙfiÈÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘”, ÙÔ˘ ∫ÂÊ. IV. “ÀÏÔÔ›ËÛË - √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿Û˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “√ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘, fi¯È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÚÂȘ (3) Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘”. μ) ™ÙÔ Â‰¿ÊÈÔ “¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ ∂ÈÙfiÈÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘”, ÙÔ˘ ∫ÂÊ. IV. “ÀÏÔÔ›ËÛË - √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡ Ù˘ ‰Ú¿Û˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ: “∏ ÙÚ¿Â˙· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ̤۷ Û ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ (˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο)”. °) ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∂.º.¢. (ΔÚ¿Â˙˜), Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢) ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂.º.¢. Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÍÂΛÓËÛ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2010”.

∏ ÎÚ›ÛË ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ∞£∏¡∞, 13.

“Œ

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÔÚÌËÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ηıÒ˜ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· Î·È ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÂÚÈÙÙ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜.

∫˘Ú›·Ú¯Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ë Ï›ÛÙ· ·ÁÔÚÒÓ ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÈÌÒÓ Î·È Ë Ï›ÛÙ· ·ÁÔÚÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª¿ÏÙ·˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚËı› Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú‹Û˘, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. “™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 95% ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ï›ÛÙ· ·ÁÔÚÒÓ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °. ª¿ÏÙ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˘ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÊıËÓfiÙÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ™Ô‡ÂÚ ª¿ÚÎÂÙ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Î. ÿÚ˘ ∫˘ÚÏ‹˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÛÈο ·Á·ı¿, ·ÏÏ¿ Û ÏÈÁfiÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ·, ·’ fi,ÙÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ȉ›ˆ˜, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜ Î·È ·Ú·ÙË-

ÚÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (∂§∫∂∫∞), Î. μ·Û›Ï˘ §‡Áη˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÊıËÓ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜. ΔËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ Ô Î. μ. §‡Áη˜ ÙËÓ ·¤‰ˆÛ ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ηϷıÈÔ‡ ÂÓfi˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Ì fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010, ·ÎÚ›‚˘Ó ηٿ 110 ¢ÚÒ (ÔÛÔÛÙfi ·‡ÍËÛ˘ 6%) ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ 1.960 ¢ÚÒ.

™Ù·ıÂÚ¿ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ‹ ÚÔÛÊÔÚ¤˜; ∏ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· fiÛÔ Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ì·Á·˙È¿ Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÏ·ÙÒÓ. ªÂÚÈÎÔ› ηٷӷψ٤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÁÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÚÔÛÊÔÚ¿, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ì›· ÛÙ·ıÂÚ¿ ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. √ Î. °. ª¿ÏÙ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ηϤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÈ· ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·fiÎÙËÛ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. Ã. ∫˘ÚÏ‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ΛÓËÙÚ· ·ÁÔÚÒÓ, Ì ηϤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ÔÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, ΢ڛˆ˜, ÛÙ· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ηٷӷψÙÒÓ ‰ÂÓ ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ›Ù ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙȘ “΢ÓËÁ¿ÂÈ” ›Ù ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙȘ ÚÔÛ¤¯ÂÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·Ïfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Îfi-

ÛÙÔ˘˜ Î·È ·Í›·˜. ª›· ¿ÏÏË Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÊÒÙÈÛÂ Ô Î. μ. §‡Áη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ Û ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÁ΢ÌÔÓ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÚÔÛÊÔÚ¿ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È “·¤Ó·ÓÙÈ” ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ‡¯ˆÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ Nielsen ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ ÙÔÌ›˜, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÚÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜ ¤Ó· Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· (82% Î·È 75%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∂ÈϤÔÓ, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ηٷӷψÙÈΤ˜ Ì¿ÚΘ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË (58%). “™˘ÓËı›˙ˆ Ó· ÂÈÛΤÙÔÌ·È ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Íԉ‡ˆ 60- 80 ¢ÚÒ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞ÁÁÂÏÈ΋ μÔ‡ÏÁ·ÚË. ∏ ηٷӷÏÒÙÚÈ· ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ „ˆÓ›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Ù· ÊıËÓfiÙÂÚ·

ÚÔ˚fiÓÙ·, ȉ›ˆ˜, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο. “√È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Û˘¯Ó¿ „ˆÓ›˙ˆ ÚÔ˚fiÓÙ· Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ë ›‰È· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ÛÙ· ÚÔ‡¯·, Ù· ˘Ô‰‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÌÔ˘ Û ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ∂›Û˘, ¤¯ˆ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Û ̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ Ôχ Î·È ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î·Ù·Ó·ÏÒÙÚÈ·. ∏ ∂ϤÓË ƒ·˙‹, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· „ˆÓ›˙ÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÈÎȷο Ì·Á·˙È¿. “æˆÓ›˙ˆ Ù· ÊıËÓfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ËÁ·›Óˆ ÁÈ· „ÒÓÈ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Íԉ‡ˆ 20-40 ¢ÚÒ, ÙË ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ ·ÁÔÚ¿˙ˆ Ù›ÔÙ· ÂÚÈÙÙfi, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ˆ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ·ÁÔÚÒÓ ÌÔ˘. ∂›Û˘, ÂÈϤÁˆ Û˘ÓÔÈÎȷο Ì·Á·˙È¿, ÁÈ·Ù›, ÏfiÁˆ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÌÔ˘, Ì ‚ÔχÂÈ Ë ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ Ì ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î·Ù·Ó·ÏÒÙÚÈ·. ∂›Û˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÂÈ Ê·ÁËÙfi Î·È fiÙÈ ÔÈ ÂÍfi‰Ô˘˜ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ Û¿ÓȘ.

™ÙË Ï·˚΋ ÁÈ· ÊıËÓ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ·’ fi,ÙÈ ÙȘ Â·Ú¯È·Î¤˜ fiÏÂȘ. ™ÙȘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ, fiÔ˘ Ô Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÈÔ ÈÂÛÙÈÎfi˜, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ Â·Ú¯›·.

“∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ηÏÏÈÂÚÁÒ Ì ‰È΋ ÌÔ˘ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ¿ÏÏ· Ù· ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÈÔ ÊıËÓ¿, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÙÔÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ºÚfiÛˆ ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÌfiÓÈÌË Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Â·Ú¯È·Î‹˜ fiÏ˘. “∞ÎfiÌ·, Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÔ˘ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‡¯·, Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ÁÈ·Ù› ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ „ˆÓ›˙ˆ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ ‚Ú›ÛΈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë ›‰È·. √ Î. μ. §‡Áη˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ fiÏÂȘ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË, ηıÒ˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ÈÔ ÌÂÁ¿Ï˜, Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ.

™Ù· 66 ¢ÚÒ Ë Ì¤ÛË ‰·¿ÓË ·Ó¿ Â›ÛÎÂ„Ë √È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, ÙÔ 58% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ „ˆÓ›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Û ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ΔÔ 23,4% ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ „ˆÓ›˙ÂÈ Û 2 ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÔ 14,6% Û 3 Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 4% Û 4 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÁÔÚÒÓ ÛÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÂÚ›Ô˘ 6,7 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÔ 45% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ „ˆÓ›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·, ‰ËÏ·‰‹ οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì›· ‚‰ÔÌ·‰È·›· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ªfiÓÔ ÙÔ 13% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ „ˆÓ›˙ÂÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi 10 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂›Û˘, ÌÂÙÚ‹ıËΠÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·Ó¿ Â›Û΄Ë. ΔÔ 55% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ê‹ÓÂÈ ¤ˆ˜ 50 ¢ÚÒ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ „ˆÓ›˙ÂÈ, ÙÔ 33% ‰··Ó¿ ·fi 51 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 100 ¢ÚÒ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 12% ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 100 ¢ÚÒ, Û ̛· Ù˘È΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ∏ ̤ÛË ‰·¿ÓË ·Ó¿ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 66 ¢ÚÒ.

ªÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÂÓ·¤ÚÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ

¡¤Â˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ 37¯ÚÔÓ˘ °·ÏÏ›‰·˜ Ô˘ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ

º›ÏÔÈ Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì ÂÚÈ‚¿ÏÏ·ÙÂ Î·È Ì ·Ó·‰Â›Í·ÙÂ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙÂ˘Ù‹Î·ÙÂ, ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Ì·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ™·˜ ˘fiÛ¯ÔÌ·È fiÙÈ ı· Ê·ÓÒ ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û·˜ ·˘Ù‹˜, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜, fiˆ˜ ¿ÓÙÔÙÂ, ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. £· ηٷ‚¿Ïψ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ËÌfiÙË, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÌÈ·˜ ηχÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ∫ø¡/¡√™ ª¶§∂Δ™∞™

ª∂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÓ·¤ÚÈˆÓ Î·È Â›ÁÂÈˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘, ÙÔ Úˆ›, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ 37¯ÚÔÓ˘ °·ÏÏ›‰·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙÚÈ·˜, Ô˘ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™Â٤̂ÚË ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ™ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ∂ª∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘. ∞fi

·¤ÚÔ˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÛÔ‡ÂÚ ԇ̷ ÎÈ ¤Ó· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù‡Ô˘ “ÙÛ¤ÛÓ·” Ù˘ ∞ÂÚÔϤۯ˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ̤ÚË Î·È Û ¯·Ú¿‰Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¢ÓËı› ¤ˆ˜ ÙÒÚ·. Δ· ›¯ÓË Ù˘ 37¯ÚÔÓ˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË Â›¯Â

ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ·Ó¿‚·ÛË ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û Û ÍÂÓÒÓ· ÙˆÓ ∫·Ú˘ÒÓ, ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ‹ Ù˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ Ù˘, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¿ ̤ۈ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂ

Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘. ™Â Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ·Ó¿‚·ÛË ÛÙÔÓ “μÔ˘Ófi ÙˆÓ £ÂÒÓ” √È ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·fi ÙË °·ÏÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙ¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ ÔÈΛÔÈ Ù˘ 37¯ÚÔÓ˘, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯·Û·Ó Ù· ›¯ÓË Ù˘.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ‰ÚÒÓ

¶ÔÈÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ

Δ

Ô ÚÒÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÈıÌ› 51 ̤ÏË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 19 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, ÔÈ 13 ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ·fi 9 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÌÔ› ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·Ù·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ 26 ¤‰Ú˜ - 10 ¤‰Ú˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, 9 Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, 3 Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ªÔ‡Ù· Î·È ·fi ÌÈ· ¤‰Ú· ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Î.Î. ƒÔÓÙÔ‡ÏË, ¶Ô˘Ï¿ÎË, ∫Ô˘Ú¤Ù· Î·È °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘.

∞fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 25 ¤‰Ú˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÔÌ¿‰· 31 ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ∞Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ 21 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 4 ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÂÓÒ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· ¿ÚÂÈ 22 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 3 ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ∞fi ÙÔ˘˜ 19 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÔÈ 12 ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÔÈ 7 ·fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ·fi ÙÔ˘˜ 13 Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ 8 ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÔÈ 5 ·fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ·fi ÙÔ˘˜ 9 ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÔÈ 5 ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÔÈ 4 ·fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÂÓÒ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· ÂÎϤÍÂÈ Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ -ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÏÔÁ‹˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜º¿Ó˘ °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ Î·È ™Ù¤ÏÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÂÎÏÔÁ‹˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ 3 ¤-

ÛÈÔ, √Ú¤ÛÙË æ·¯Ô‡Ï· Î·È ∞ÓÙÒÓË ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ¤‰Ú· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÎϤÁÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹, ∂˘‰ÔΛ· ∞‰·Ì¿ÎË Î·È Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË. ∂ÎϤÁÂÈ Â›Û˘: * ¢‡Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ÙËÓ ˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË Î·È ÙËÓ ∞ÁÁ¤Ï· μ·ÁÂÓ¿. -Δ¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈοψÓ, ÙÔ˘˜ §ÒÚÂÓ ∫·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), £·Ó¿ÛË ΔÛÈ¿Ú·, °ÈÒÚÁÔ ∫·¤ÏÔ Î·È ∏Ï›· ª·ÚÔ‡Ù· Î·È -ΔÚÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÙÔ˘˜ ºÒÙË ∞ÏÂÍ¿ÎÔ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ¡›ÎÔ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰· Î·È °ÈÔ‡ÛÂÊ ÃÚÔ˘Ì.

ªÂ Ó›ÎË ¶··ÙfiÏÈ· ‰Ú˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ μ·ÁÁ¤Ï˘ ªÔ‡Ù·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ¤‰Ú· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ·fi ÌÈ· ¤‰Ú· ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ∫Ú·ÓÈ¿ Î·È ¡›ÎÔ °Î·Ù˙‹, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ªÂ Ó›ÎË ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ∂¿Ó Û‹ÌÂÚ· ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ó·‰Âȯı› Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

ÂÎϤÁÂÈ ‰Ò‰Âη Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ˘˜ ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ª·Ú›· ª·Ì¿Ú·, ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·ÏÔÌ¿ÙÛÈÔ, £·Ó¿ÛË ∞ÁÁ¤ÏË, ÃÚ‹ÛÙÔ §È¿Ë, ∑‹ÛË °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∫ÒÛÙ· ¢ÂÛfiÔ˘ÏÔ, °ÚËÁfiÚË ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, ÃÚ‹ÛÙÔ ™È‰ÂÚfiÔ˘ÏÔ, £·Ó¿ÛË ¶·È‰‹ Î·È √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ê‡ÏË. - √ÎÙÒ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó·, ∞ÚÁ‡ÚË ªfi-

ÙÔ, ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË, ¶¤ÙÚÔ ™Ô‡ÚÏ·, §ÂˆÓ›‰· ƒ›ÓË, ¶¤ÙÚÔ ª·˙ȿη Î·È ∫ÒÛÙ· ÷Ϥ‚·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ª·ÓÒÏË ¶·Û¯¿ÏË ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. -¶¤ÓÙ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈοψÓ, ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ªÈ¯·Ï¿ÎË (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ∏Ï›· ¡¿ÓË, °ÈÒÚÁÔ ΔÛ›Áη, ∂˘ı‡ÌË ƒÂÙ˙È¿ Î·È ∫ÒÛÙ· ª¿Ú‰· Î·È -¶¤ÓÙ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ΔÛÈ¿ÎÔ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), °ÂˆÚÁ›· ∫fiηÏË-∫Ô˘‚¤ÏË, ∫ÒÛÙ· ¡Ô‡-

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ӛ΢ ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ı· ÂÎϤÍÂÈ: -¢Ò‰Âη Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ˘˜ §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ∞ÁÁ¤Ï· μ·ÁÂÓ¿, ºÒÙË ™ÎÔ‡Ú·, ÕÓÓ· ™·ÚÌ·ÓÙ¿, ∑‹ÛË °ÈÒÙÛ·, £ˆÌ¿ ¶··ÏÈ¿Áη, °ÈÒÚÁÔ Ã·Ù˙‹, §ÂˆÓ›‰· μÔ‡˙·, ÕÚË ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË, ™Ù¿ıË æˆÌÈ¿‰Ë, °È¿ÓÓË ª·ÚÏ·ÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞ıËÓ¿ °ÂˆÚÁ›Ô˘. -√ÎÙÒ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÚÁÈ·Ï‹ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ∂˘‰ÔΛ· ∞‰·Ì¿ÎË, Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË,

∞Ú¯ÔÓÙ›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë, ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, °È¿ÓÓË ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °ÈÒÚÁÔ ºÒÙË Î·È °È¿ÓÓË ¶Ôχ˙Ô. -ΔÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞Û‚¤ÛÙË ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. -¶¤ÓÙ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ §ÒÚÂÓ ∫·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), £·Ó¿ÛË ΔÛÈ¿Ú·, °ÈÒÚÁÔ ∫·¤ÏÔ, ∏Ï›· ª·ÚÔ‡Ù·, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·‚·Û›ÏË-§·˙·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. -¶¤ÓÙ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ˘˜ ºÒÙË ∞ÏÂÍ¿ÎÔ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ¡›ÎÔ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·, °ÈÔ‡ÛÂÊ ÃÚÔ˘Ì, ™ˆÙËÚ›· ª·Î·Ï¿ÎÔ˘-ºÒÙË Î·È ºÒÙË ™‡ÚÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ¤‰Ú· ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ı· ÂÎϤÍÂÈ: -¢‡Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ƒ¤Ó· ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë). -Δ¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó·, ∞ÚÁ‡ÚË ªÔÙfi Î·È ¢ˆÚÔı¤· ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË. -Δ¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈοψÓ, ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ªÈ¯·Ï¿ÎË (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), ∏Ï›· ¡¿ÓË, °ÈÒÚÁÔ ΔÛ›Áη Î·È ∂˘ı‡ÌË ƒÂÙ˙È¿. - ΔÚÂȘ ÛÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ΔÛÈ¿ÎÔ (˘. ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë), °ÂˆÚÁ›· ∫fiηÏË-∫Ô˘‚¤ÏË, ∫ÒÛÙ· ¡Ô‡ÛÈÔ Î·È √Ú¤ÛÙË æ·¯Ô‡Ï·.

ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ΔÔ˘

ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ºÒÙÔ˘, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜

Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¡. 3852/2010 (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ΔÚÈοψÓ. Œ‰Ú· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ë §¿ÚÈÛ·. ∫¿ı ÓÔÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Î¿ı ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÓÔÌÔ‡ Â›Ó·È ¤‰Ú· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙÔ ¡. 3870/2010 ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÈıÌ› 51 (¤‰Ú˜) Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ 19 ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, 13 ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, 9 ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ΔÚÈοψÓ, 9 ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ˘ Î·È ¤-

Ó·˜ ·fi ÙË ÓËÛÈÒÙÈÎË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÔ„ËÊ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ı· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ 31 ¤‰Ú˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ı· Ï¿‚Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 20 ¤‰Ú˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ 26 ¤‰Ú˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ 10 ¤‰Ú˜, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· 9, ÙÔ˘ ∂. ªÔ‡Ù· 3 ¤‰Ú˜, ÙÔ˘ ∞. ƒÔÓÙÔ‡ÏË 1 ¤‰Ú·, ÙÔ˘ ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿ÎË 1 ¤‰Ú·, ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∫Ô˘Ú¤Ù· 1 ¤‰Ú· Î·È ÙÔ˘ £. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ 1 ¤‰Ú·. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ù˘ ‚’ ηٷÓÔÌ‹˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È, ·Ú¯Èο, fiÛ˜ ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 31 ¤‰Ú˜. √È ¤‰Ú˜ Ù˘ ‚’ ηٷÓÔÌ‹˜ Ô˘ ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ηٷÓÔÌ‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÛÙÔÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Û˘Ó‰˘·-

ÛÌfi Ô˘ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·. ŒÙÛÈ ·Ó ·Ó·‰Âȯı› ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ı· Ï¿‚ÂÈ 21 ·ÎfiÌË ¤‰Ú˜ Î·È ·Ó ·Ó·‰Âȯı› ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË 22 ¤‰Ú˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÛÙÔÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, Ù·ÎÙÈÎÔ› ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÎϤÁÔÓÙ·È, ·Ó¿ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ÂÎÏÔÁ‹˜, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù·ÎÙÈÎÔ› ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÒÙË „ËÊÔÊÔÚ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô Î·ı¤Ó·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÔÈ ¤‰Ú˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ·Ó¿ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ÂÈÙ˘¯ÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó Ì›· (1) ¤‰Ú· ÛÂ

οı ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û˘Ó‰˘·ÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Î·È ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘, ÚÔÛ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ Ì›· ÌÔÓ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û οı ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙfiÛ˜ ¤‰Ú˜ Û οı ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘. ∂¿Ó Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ¤‰Ú˜ ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿ Ì›·˜ ·fi οı ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ηٿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿, ·‰È¿ıÂÙÔ ˘fiÏÔÈÔ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·Ô-

ÙÂϤÛÌ·Ù·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê›, ÔÈ ∞. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, ∫. ¶Ô˘Ï¿Î˘, ¢. ∫Ô˘Ú¤Ù·˜, £. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ Î·È ∂. ªÔ‡Ù·˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ÙȘ 5 (¤ÓÙÂ) ·fi ÙȘ 19 ¤‰Ú˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 14 ¤‰Ú˜ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ (∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ - ¶··ÙfiÏÈ·). ∂›Û˘ Ô ∂. ªÔ‡Ù·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ì›· ¤‰Ú· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ì›· ÛÙÔ ¡. ∫·Ú‰›ÙÛ˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 12 ¤‰Ú˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È 8 ¤‰Ú˜ Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ (∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ - ¶··ÙfiÏÈ·).

∂ÎÏÔÁ‹ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÎÏÂÁ› ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı· ηٷϿ‚ÂÈ, ·Ó¿ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤‰Ú˜: §¿ÚÈÛ· 10, ª·ÁÓËÛ›· 9, ΔڛηϷ 6, ∫·Ú‰›ÙÛ· 5, ™ÔÚ¿‰Â˜ 1. ™‡ÓÔÏÔ: 31 ¤‰Ú˜ (Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· 4 (Ù¤ÛÛÂÚȘ) ¤‰Ú˜, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 3

(ÙÚÂȘ) ¤‰Ú˜, ÛÙ· ΔڛηϷ 3 (ÙÚÂȘ) Î·È ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 3 (ÙÚÂȘ) ¤‰Ú˜. ™‡ÓÔÏÔ 13 ¤‰Ú˜.

∂ÎÏÔÁ‹ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÎÏÂÁ› ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı· ηٷϿ‚ÂÈ, ·Ó¿ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¤‰Ú˜: §¿ÚÈÛ· 9, ª·ÁÓËÛ›· 9, ΔڛηϷ 6, ∫·Ú‰›ÙÛ· 6, ™ÔÚ¿‰Â˜ 1. ™‡ÓÔÏÔ: 31 ¤‰Ú˜ (Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ı· Ï¿‚ÂÈ 5 (¤ÓÙÂ) ¤‰Ú˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, 3 (ÙÚÂȘ) ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, 3 (ÙÚÂȘ) ÛÙ· ΔڛηϷ Î·È 2 ¤‰Ú˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ™‡ÓÔÏÔ 13 ¤‰Ú˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ı· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó, ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ì›· ¤‰Ú· ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÎÏÂÁ› ı· ηٷϿ‚ÂÈ Ì›· ¤‰Ú· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¤‰Ú˜.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ Δ√ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ™¯ÔÏ›ˆÓ

μfiÏÔ˘, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 ¡Ô¤Ì‚ÚË Î·È ÒÚ· 12.30 ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË - ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ™∞™μ Ô˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ Î·È ÁÈ· ÙÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Ï·Ù‡ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” .

∫¿ÏÂÛÌ· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ∏ ∂¡ø™∏ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ¶Â-

ÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ √Ì¿‰Â˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ √‰ËÁÈÎfi Î·È ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶ÚÔÛÎÔÈ΋˜ Î·È √‰ËÁÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ, ˘¤Ú fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Î·È √‰ËÁÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜.

ΔÚÂȘ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ì‡ √ √ªπ§√™ ∑√¡Δ∞ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ , Ì ı¤Ì·: “√ ∞ÏÌ¤Ú ∫·Ì‡ Î·È Ë È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘” . √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ë ¢Ú. Δ›ÙÛ· ∫·Ú··Ù‹-¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. 1. °È·Ù› ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó 50 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ (4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1960). 2. °È·Ù› ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›Ô˜ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔ μfiÏÔ 1955). ∂›¯Â ·È‰Â›· ÂÏÏËÓÈ΋. ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ¿Óˆ ÛÙȘ “™¯¤ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡” . ·) “¶ÚÔÙÔ‡ ÂÌÊ·ÓÈÛÙԇ̠ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿, ı· ëÚÂ ӷ ÏÂÓfiÌ·ÛÙ Ì ÙȘ ÒÚ˜. √ ·¤Ú·˜ ÂΛ Â›Ó·È ¿ÛÈÏÔ˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë ·fiÏ·˘ÛË Î·ı·Ú¤˜. ∫È ÂÌ›˜...” . (∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ¶Δø™∏, 1956). ‚) √ ∫·Ì‡ ›Â: “¢ÂÓ ÎÚ‡‚ˆ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ô˘, fiˆ˜ ÌfiÚÂÛ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÒ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ë ‚¿Ú‚·ÚË ∂˘ÚÒË ı· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘” . 3. °È· ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ - ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Î·È Â›Î·ÈÚË. √ ∫·Ì‡ ¤ÁÚ·ÊÂ: ·) “√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó›‰ËÛË” . ‚) “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È, ÚÈÓ ·’ fiÏ·, ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ Ì ÙÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙ¿ıËη ¿ÓÙ· ·ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÌ·Ù¿Úˉ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯·Ó·Ó ÔÙ¤ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ Δπª∏™. ™˘ÌÌÂÚ›ÛÙËη Î·È Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·Ú·ÏËÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· ÔÙ¤ ÌÔ˘ Ó· ÊÙ‡Ûˆ - fiˆ˜ ÙfiÛÔÈ ¿ÏÏÔÈ - ¿Óˆ ÛÙË Ï¤ÍË Δπª∏. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ›¯· Î·È ¤¯ˆ Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ, Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜, ÌÔÚ› Ó· 믈 ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È Ó· ëÌ·È ¿‰ÈÎÔ˜. ÿÛˆ˜ ÂÂȉ‹ ‹ÍÂÚ· Î·È Í¤Úˆ, ÂÓÛÙÈÎÙˆ‰Ò˜, fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ (fiˆ˜ Î·È Ô Ô›ÎÙÔ˜) Â›Ó·È ÌÈ· Â͈ÏÔÁÈ΋ ·ÚÂÙ‹, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È È· ·Ó‹ÌÔÚ˜” 1957. ¢Ú. ∞Ú›ÛÙË ∫·Ú··Ù‹¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· °·ÏÏÈÎÒÓ

“μ·ÚfiÌÂÙÚÔ” Ô Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ, Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ

ªÂ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÈÓÂÊ›Ï Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ªÂ›ˆÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 20% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ BfiÏÔ

ª

 ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÁˆÓ›· Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÙËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÒÏÂȘ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË Á‡Úˆ ÛÙÔ 20%. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙÔ Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ, Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ·›ıÔ˘Û˜ ı· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Í·Ó¿. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔÓ Ã¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ, ÙfiÙÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ı· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ¢‡Ô ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ˆ˜ ϤÔÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ 3D Û ÔÛÔÛÙfi 10%. ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÓÙÔÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î‡ÚÈ· ı¤ÛË ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‚¤‚·È·. ¶fiÛÔ fï˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ; ¶¤Ú˘ÛÈ, ÙÚÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, “æ˘¯‹ μ·ıÈ¿” , Ë “¡‹ÛÔ˜” Î·È ÙÔ “I Love ∫·Ú‰›ÙÛ·” Ì·˙› Ì ÙÔ Avatar Î·È ÙÔ “2012” ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ. º¤ÙÔ˜ ı· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ ·Ú·ÁˆÁ¤˜; Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ¤Ú˘ÛÈ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. °È·Ù› fiÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÓÂ Ë ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ÙfiÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù· ÔÔ›· ϤÔÓ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. √ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÏÔÈfiÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ó· ·ÁˆÓÈÔ‡Ó, ·Ó Î·È fiÛÔ ı· ÂËÚ·ÛÙ› Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ÂÍ·ÚÙËı› fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ͤÓ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ Village Cinema Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛÈÌ›‰·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ 20 Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‹Á·Ó ηϿ. ªÂÙ¿ fï˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· ÙÒÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶Ï¤ÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÚÔ‚ÏËı› Ë Ù·ÈÓ›· ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÙfiÙ ›-

Ó·È Èı·Ófi Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 20%. 줂·È· ¤Ó· ηÏfi ÊÂÙÈÓfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹Ù·Ó ˆ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ˙ÒÓË. π‰›ˆ˜ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Î·È Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˙ÒÓË ‹Á Ôχ ηϿ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ‹ Ì›· Ë ÎÚ›ÛË ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ Ì ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ı· Ì·˜ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ; ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ ¤Ó· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÂÓÒ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ ÙÔ˘ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ◊‰Ë Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·Î¤-

ÙÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÔ˘fiÓÈ ÁÈ· ÙÔ ÌfiÔ˘ÏÈÓÁÎ. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛÈÌ›‰·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ‰ÒÚ· Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ̛· ¿ÏÏË Ù¿ÛË Ô˘ Ê¿ÓËΠÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ʤÙÔ˜ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Û ‚·ıÌfi Ô˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. “∏ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÈÓÂÌ¿, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∂Ì›˜ ʤÙÔ˜ ‹Á·Ì ηϿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ” ›Â Ô Î. ΔÛÈÌ›‰·˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Village Cinema ÔÈΛÏÏÂÈ. ΔÔ ·È‰ÈÎfi Î·È ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi Â›Ó·È ÛÙ· 6,5 ¢ÚÒ, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ¶¤ÌÙË 7,5 ¢ÚÒ Î·È ·fi

¶·Ú·Û΢‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ÙÈÌ‹ Â›Ó·È 8,5 ¢ÚÒ.

∞‡ÍËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ 2010 °È· ÙÔ 2010 Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÂÚ›Ô˘ 3-4% ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· η٤¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ, ˆÏ‹ÛÂˆÓ DVD Î·È ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·fi ‰ÈÂıÓ‹ -΢ڛˆ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈη- ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù·ÈÓÈÒÓ. ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÛÙȘ 3D Ù·Èӛ˜. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ôχ ÂÈÏÂÎÙÈο ¤ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÚÔ˚fiÓ.

ªÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 3% Ì 4% ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ 2010 ÚԂϤÔ˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÏ˘ÎÈÓËÌ·ÙÔÁڿʈÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ 2009 ÎfiËÎ·Ó 13.000.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û 400 ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÌÂ Î¤Ú‰Ë ¿Óˆ ·fi 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ù·Èӛ˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó ÔÈ Ù·Èӛ˜ ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜, Ë ÔÔ›· ¤ÎÔ„Â 1,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· -·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÚÂÎfiÚ. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ¶ÔÏ›ÙÈÎË ∫Ô˘˙›Ó· Î·È §Ô‡Ê· Î·È ¶·Ú·ÏÏ·Á‹, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÎÔ„·Ó ·fi 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ë Î¿ı ̛·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÙËÛ›ˆ˜ ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 2,5 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë °·ÏÏ›·, fiÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 3,5 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÈÓÂÌ¿ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¤¯ÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ·fi 180 ¤ˆ˜ 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ “ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÚ·Ù›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜ Ù· ‰È·Ê˘ÁfiÓÙ· Î¤Ú‰Ë ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 30% ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ∫¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi Ì·ıËÙ‹ ∏ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ √ÚÁ¿Óˆ-

ÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∫¡∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌfi Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ∂¶∞§ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¢π∞™ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¤Ê˘Á ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔ Û¯fiÏ·ÛÌ· ·fi ÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi §‡ÎÂÈÔ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‚fiÏÙ· ÙË Ì˯·Ó‹ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÂÚÈÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Û‹Ì· ÛÙ¿Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÓfiËÛÂ, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔÓ Î·Ù·‰›ˆÍ·Ó ‰‡Ô ‰›Î˘ÎϘ Ì˯·Ó¤˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜

Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π.∞™. Î·È fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙÔÓ Í˘ÏÔÎfiËÛ·Ó. ™Â fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¢›Î˘ÎÏ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ (“¢π∞™” ) Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ó·›ÙÈˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁÒÓ Ó· ÏËı·›ÓÔ˘Ó. ∞˘Ù‹ Ë “ÂÌÊ·Ó‹˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË” , ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ “¢π∞™” ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ·fi ÙË ÌÈ· Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ÙÔÓ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÔ˘Ó, Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó‡̷ “Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ó‡̷ ¯·ÊȉÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù¿¯· Ù˘ “ÚÔÛÙ·Û›·˜” ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fiÔ˘ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ù· ÎfiÌ-

Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ∂∂ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÔχÛÂÈ ¿ÁÚÈ· ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â›ıÂÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË, ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ô ÔÏ›Ù˘. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ Ù¤ÙÔȘ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. £¤ÏÔ˘Ó Ó· “ÛÙ‹ÛÔ˘Ó” ÛÎËÓÈÎfi Ù¤ÙÔÈÔ Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·, ÒÛÙ ӷ ηıËÏÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi ÛÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ.

Δ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ¯Ù˘¿ ¢ı¤ˆ˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, ÂÚÈÊÚÔ˘ÚË̤ÓÔ Î›ÓËÌ· ÙfiÛÔ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ ¿Ï˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ “¯ıÚfi” Ï·fi. ∏ ¿ÏË ÁÈ· ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ï·˚ÎÒÓ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· ‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ÌÔÓÔÒÏÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ηٷ-

„‹ÊÈÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô Ï·fi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÚÌËÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ· Ù·ÍÈο Û˘Ó‰Èοٷ, ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ÙË Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì ÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ¶ÚÒÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15/10, ̤ڷ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó¤· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘” .


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

¶EPIºEPEIA £E™™A§IA™ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ 38,59% ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ 34,85%

¢∏ª√™ μ√§√À ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ 37,85% ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ 35,93%

™‹ÌÂÚ· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ

√È ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ∫ ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ··ÈÙÂ›Ù·È ϤÔÓ ÙÔ 50% Û˘Ó ¤Ó· ÁÈ· Ó· ÂÎÏÂÁ› ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë fiÛÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ §∞√™. ªfiÓÔ Û ¤Ó· ¢‹ÌÔ, ·˘Ùfi Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ë Ì¿¯Ë ÎÚ›ıËΠÙËÓ ÚÒÙË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹.

∂È̤ÏÂÈ·:

™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ª¿¯Ë ÁÈ· ‰‡Ô Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÛÔ Î·È ¢‹ÌˆÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÓÙ¤ÚÌÈ. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì 38,59% (¡¢) Î·È Ô Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ì 34,85% (¶∞™√∫) Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ fiÛÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜, Ì ÚÒÙÔ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∂˘. ªÔ‡Ù·, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ∫∫∂ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ï·‚ ÙÔ 13,10% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ∂ӉȷʤÚÔÓ ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô‡ ı· Î˘Ì·Óı› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜, Ô˘ ÙËÓ ·’ ∫˘Úȷ΋ ¤Êı·Û ÙÔ 33%, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¿Î˘ÚˆÓ Î·È Ï¢ÎÒÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ, Ô˘ ÙËÓ ·’ ∫˘Úȷ΋ ¤Êı·Û ÙÔ 8,5% ÂÚ›Ô˘. ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ §∞√™ Ô˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∞ÛÙ. ƒÔÓÙÔ‡ÏË ‹Ú ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 4,44%, ÙÔ˘ Î. ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË (™Àƒπ∑∞) Ô˘ ¤Ï·‚ 3,08%, ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘Ú¤Ù· Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 2,72%, ÙÔ˘ Î. °ÂÓËÎÔÌÛ›Ô˘ (∞¡Δ∞ƒ™À∞) Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 1,69% Î·È ÙÔ˘ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 1,52%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ¤Ï·‚ ÙÔ 36,79% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ 36,14% Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡.

ÙË Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜, ¤Ï·‚ ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ ÔÛÔÛÙfi 37,85%, ÂÓÒ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙË ¡¢ 35,93%. ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˘ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙÔ ∫∫∂ Î·È ¤Ï·‚ ÙÔ 15,23% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 10,99% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ·Ô¯‹, Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ¤Êı·Û ÙÔ 40%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¿Î˘Ú·ÏÂ˘Î¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ‹Ù·Ó 9,71%.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î.Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (¡¢) 48,66% Î·È ∂˘. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ (¶∞™√∫) 42,65%. ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ô Î. ΔÛfiÁη˜ (∫∫∂) Ì 8,69%. ∏ ·Ô¯‹ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ‹Ù·Ó 29,51%, ÂÓÒ Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ 4,57%.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ÎÚÈı› Û‹ÌÂÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘∫·ÛÛ·‚¤ÙË (¶∞™√∫) Ô˘ ¤Ï·‚ 47,04% Î·È ∫. §Â‚¤ÓÙË Ô˘ ¤Ï·‚ 44,14%. ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÛÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Ô Î. μ·Û. ΔÛ·Ú¿˙˘ (∫∫∂) Ì 8,82%. ∏ ·Ô¯‹ ÙËÓ ·’ ∫˘Úȷ΋ ¤Êı·Û ÙÔ 35,88% Î·È Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ÙÔ 4,38%.

∏ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘

√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒ-

∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ÎÚÈı› Û‹ÌÂÚ·

ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. ¡. ºÔÚÙÔ‡Ó· (¶∞™√∫) 37,39% Î·È ÙÔ˘ Î. ∞. ∞Ú¤ı· (¡¢) 28,93%. ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ô Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ (¡¢) Ì 25,32%. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ¡. ∫·ÙÛÈ·ÊÔ‡Ú˘ ¤Ï·‚ 6,24%. ∏ ·Ô¯‹ ÙËÓ ·’ ∫˘Úȷ΋ ¤Êı·Û ÙÔ 37,69% Î·È Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ÙÔ 4,75%.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘ÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ¢. ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˜ 40,70% Î·È ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ (Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜) 38,75%. ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ë Î. ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· Ì 16,04%, ÂÓÒ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. °. ∫·Ú·Ûٷًڷ˜ ¤Ï·‚ 4,50%. ∏ ·Ô¯‹ ÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ ¤Êı·Û ÙÔ 28,55% Î·È Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ÙÔ 2,82%.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ÓËÛ› ı· ÎÚÈı› Û‹ÌÂÚ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë (Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜), Ô˘ ¤Ï·‚ 34,07% Î·È ÙÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹ Ô˘ ¤Ï·‚ 28,79%. ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. π. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ô˜ 19,27% Î·È ∂ÌÌ. ƒ·Ì·ÓÙ¿Ó˘ (∫∫∂) 17,87%. ∏ ·Ô¯‹ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ¤Êı·Û ÛÙÔ 38,21% Î·È Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ ÛÙÔ 3,20%.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∫È Â‰Ò Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ÎÚÈı› Û‹ÌÂÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘ 37,25% Î·È ¡. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË 25,31%. ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÔÈ Î.Î. ¢. ¡·Û›Î·˜ Ô˘ ¤Ï·‚ 22,45% Î·È ™Ù. ƒÔÌÊ·›·˜ Ì 12,12%. ∏ ·Ô¯‹ ÙËÓ ·’ ∫˘Úȷ΋ ‹Ù·Ó 23,34% Î·È Ù· ¿Î˘Ú·-ÏÂ˘Î¿ 3,33%.

¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ 48,66% ∂. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ 42,65%

¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™-ª√Àƒ∂™π√À °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘- ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ 47,04% ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘ 44,14%

√È Î¿Ï˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ √È Î¿Ï˜ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› Î·È ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È „ËÊÔÊfiÚÔÈ „ËÊ›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¯‹˜ ‹ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ ‹ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÎÏÔÁ¤·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚËı› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ·, ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰Èη›ˆÌ·. ¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ 31.12.1992, Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ ·fi 1.1.2011 ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ¢‹ÌÔ. ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Ó· ÙÔ Ú›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î¿ÏË. ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Î¿ÏË ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ 37,39% ∞. ∞Ú¤ı·˜ 28,93%

¢∏ª√™ ™∫π∞£√À ¢. ¶Ú‚Â˙¿ÓÔ˜ 40,70% ¡. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ 38,75%

¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À ÃÚ. μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë˜ 34,07% °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ 28,79%

¢∏ª√™ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ 37,25% ¡ÈÎ. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ 25,31%


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ó¤· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜“∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”

™·˙ÔÎÂÊ·ÏÈ¿ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¶Ò˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ οı ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ... ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ χÙ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‰ÚÒÓ ÛÙ· Ó¤· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÂȉÈο Û ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘. øÛÙfiÛÔ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜. √ οı ӤԘ ¢‹ÌÔ˜ ı· ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÁÚ›ÊÔ ÂÎÏÔÁ‹˜ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. √È ÙÂÏÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÛÙÔ ¢™ - ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ - ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ™ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ 49 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: ¢‡Ô ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›·, ‰‡Ô ·fi ÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·, 27 ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ πˆÏÎfi, ¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙÚÂȘ ·fi ÙËÓ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, 11 ·fi ÙËÓ ¡. πˆÓ›· Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 141.675 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 27 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: 17 ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ∞Ó¿‚Ú·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi Î·È ¤ÓÙ ·fi ÙË ™Ô‡ÚË. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 21.169 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 21 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: 12 ·fi ÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓÓ¤· ·fi ÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ (¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ) ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6.936 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘

¶ËÏ›Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 27 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: ¶¤ÓÙ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙȘ ∞ʤÙ˜, ÔÎÙÒ ·fi ÙȘ ªËÏȤ˜, ¤ÍÈ ·fi ÙËÓ ™ËÈ¿‰· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 11.563 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ “ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜” ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 27 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: ŒÓÙÂη ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ‰‡Ô ·fi ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È 14 ·fi ÙȘ ºÂÚ¤˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 12.096 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 21 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6.160 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 17 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Â›Ó·È 4.696 οÙÔÈÎÔÈ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 17 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, Ô ‰Â ÏËı˘ÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2700 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. Δ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¤ˆ˜ 10.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ̤ÏË, ·fi 10.001 ¤ˆ˜ 50.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ 11 ̤ÏË Î·È ·fi 50.001 Î·È ¿Óˆ 15 ̤ÏË.

ΔÔ ·È‰› ÌÔ˘ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙÔ “Ú” ... ™Â ÔÈ· ËÏÈΛ· Ú¤ÂÈ ¤Ó· ·È‰› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈ ÙÔ “Ú” ; ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ϤÓ ÙÔ “Ú” ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›˜, ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ “Ú” ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ΔÔ 1995, Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §ÔÁÔ‰ÈÎÒÓ §ÔÁÔıÂÚ·¢ÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰Â›ÁÌ· ·È‰ÈÒÓ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹˜: Û ÔÛÔÛÙfi 90% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ “Ú” ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ϥ͢ (.¯. ÛÙË Ï¤ÍË “ÚÚfi‰·” ) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 5.5 ÂÙÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 90% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ “Ú” ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ ̤۷ ÛÙË Ï¤ÍË (.¯. ÛÙË Ï¤ÍË “‰Ò-ÚÚÔ” ) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 50-75% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ “Ú” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ (fiˆ˜ ÛÙË Ï¤ÍË Î¿Ú-Ù·) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ËÏÈΛ· ¿Óˆ ÙˆÓ 5.6 ÂÙÒÓ. ™Â ÔÛÔÛÙfi 75% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ “Ú” ÛÙ· Û˘ÌʈÓÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· (fiˆ˜ ÛÙË Ï¤ÍË ‚ÚÔ¯‹, ÛÙÚ›‚ˆ) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·fi Ù· 4.5 ·ÏÏ¿ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÁ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Ù· 6.

∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ “Ú” Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Û‡ÌʈÓÔ; ™ÙËÓ Ù˘È΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜, ̤¯ÚÈ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÒÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙÔ “Ú” ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜. √È Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜ ·ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È: “ÔÏfiÈ” (·ÓÙ› ÚÔÏfiÈ): ÙÔ “Ú” ‰ÂÓ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ¿ÏÏÔÓ ‹¯Ô “ÏÔÏfiÈ” (·ÓÙ› ÚÔÏfiÈ): ÙÔ “Ú” ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ “Ï” “ÁÈÔÁÈfiÈ” (·ÓÙ› ÚÔÏfiÈ): ÙÔ “Ú” ·ÚıÚÒÓÂÙ·È Û·Ó “ÁÈ”

À¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜, Â¿Ó ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙÔ “Ú” ; ŒÓ· ·È‰› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ʈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÌÈÏ¿ ηı·Ú¿, ¯ˆÚ›˜ Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿ÚıÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞” ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ª·›ÓÔÓÙ·˜

Δ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi ¤ˆ˜ 300 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÎÚfiÛˆÔ Î·È ·fi 301 ̤¯ÚÈ 2000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ì·˙› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î¿ı ¢‹ÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· (Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ËÏ·‰‹) ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜: ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ô ¢‹ÌÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È, ÂÊ’ fiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËı˘ÛÌfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 2000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ‹ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È, ÂÊ’ fiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËı˘ÛÌfi ̤¯ÚÈ 2000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ΔÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÔÚ›˙ÂÈ: ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ - ΔÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ - ŸÚÁ·Ó· 1. Δ· ŸÚÁ·Ó· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ: ·) ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ‚) √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. 2. ŸÚÁ·Ó· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ›ӷÈ: ·) ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜,

‚) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Á) Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔ˘˜ (300) ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

∂ÎÏÔÁ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο, ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÚfiÔ: ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiÏÔÈ Ì·˙› ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Â›¯·Ó ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ Ì›· ÌÔÓ¿‰·. ΔÔ ËÏ›ÎÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ, ·Ú·ÏÂÈÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È Î¿ıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙfiÛ˜ ¤‰Ú˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ËÏ›ÎÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘

ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. Δ˘¯fiÓ Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÙfiÙ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙÔ “Ú” ‹ Â¿Ó ÙÔ Ï¤ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û‡ÌʈÓÔ, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙÈÌËı›, Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜, ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ʈÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È Ù˘ ¿ÚıÚˆÛ˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‹ Â¿Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ “Ú” Ó· ·Ó·‰˘ı› ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘.

¶fiÙÂ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë §ÔÁÔıÂÚ·›·; §ÔÁÔıÂÚ·›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Â¿Ó ÙÔ ·È‰› Ô˘ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ÙÔ “Ú” ‹ ÙÔ Ï¤ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο: ∂›Ó·È ÛÙËÓ ∞” ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞” . ∂ÓÔ¯ÏÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ “Ú” ÙÔ˘, ÓÙÚ¤ÂÙ·È, ÌÈÏ¿ ¯·ÌËÏfiʈӷ, ·ÔʇÁÂÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó “Ú” . ¶ÚÔÛ·ı› Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ “Ú” fiÙ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ. Œ¯ÂÈ “ÎÔÓÙfi” ¯·ÏÈÓfi, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ë ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ‹, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ “¯ÔÚ‰‹” Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ó· ÛËΈı› ÚÔ˜ ÙÔ Ê·ÙÓÈ·Îfi ÙfiÍÔ, ÂΛ fiÔ˘ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ “Ú” (ˆÛÙfiÛÔ, Ô ÎÔÓÙfi˜ ¯·ÏÈÓfi˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ô ·È‰›·ÙÚÔ˜).

‰È·›ÚÂÛ˘. ∂¿Ó ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¤‰Ú˜, ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ·Ó¿ Ì›· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ· ˘fiÏÔÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ∞Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‹ ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ ·ÚÈıÌfi ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, Á›ÓÂÙ·È ÎÏ‹ÚˆÛË. ∞Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ˜ ¤‰Ú˜, ·˘Ù¤˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·Ó¿ Ì›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜. ∞Ó ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¤-

‰Ú˜, Ë ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û· ¤‰Ú· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ˘fiÏÔÈÔ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ›ÛÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. ∞Ó ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. √È ÚÒÙÔÈ Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ Û ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘, ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ¿‰ÈÎË Â›Ó·È Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∞Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤¯ÂÙ·È ÛˆÚ›· Ù‹ÛÂˆÓ ÙÛ¿ÚÙÂÚ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛı fiÛÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË. ∂ÈϤÔÓ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÏËıÒÚ·˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ԇ̠·ÚÌÔÓÈο, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ú›ÛÊÚËÛ˘ Î·È Î·ÎÔÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ¶ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÏËÛÙ›· ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ™Ô‡ÂÚ ª¿ÚÎÂÙ °·Ï·Í›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘¯Ó¿ Û ÔÈ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎˆÌfiÔÏ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÛËÌÂ›Ô ‰Èfi‰Ô˘ ÚÔ˜ ¶‹ÏÈÔ Î·È ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ıÂÚÌ¿ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ·Ó ·Úı› ·˘Ù‹ Ë ¿‰ÈÎË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ·fiÊ·ÛË” . ∞˘Ù¿ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈÊÂÚ›·˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢∏ª∏Δƒ∞” ·ÚÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫›ÙÛÈÔ˜.

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

μ›Î˘ ª·˘Ú·Î¿Ó·-ª·ÎÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ∂ȉÈÎfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∂ȉÈ΢ı›۷ ÛÙÔ 251 °.¡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¶ƒøπ: 09.00-13.00 ∞¶√°∂Àª∞: 18.00-20.30 ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ™Î‡ÚÔ˘ 16 ΔËÏ./Fax: 24210 23393 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∫ÈÓËÙfi: 6936 625582 μfiÏÔ˜ - Δ.∫. 38 221 e-mail: maurakana@yahoo.gr


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

∞Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ‰‡Ô ÌfiÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÈÛÔ„ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÛÙ· ÙÚÈÌÂÏ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰‡Ô (2) ¤‰Ú˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÏ·¯fiÓÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì›· (1) ¤‰Ú·. ΔËÓ ¤‰Ú· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ÏÂÈÔ„‹ÊËÛÂ. ∞Ó ÈÛÔ„ËÊ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ÙÔ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË. ™Ù· ÙÚÈÌÂÏ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÎϤÁÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ¤Ó·Ó ۇ̂ÔÏÔ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ‹Û·ÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÚÔ‰Ú‡ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÂȉÈο ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Â›ÁÔÓÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ˙ËÌÈÒÓ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜ Â¿Ó ·fi ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú΋ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂÁÁڿʈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ‹ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂À∞. ∞ÎfiÌË ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ¯·ÚÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ Â˘Ù·Í›· ÙÔ˘ ÎÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Ù¿ÊˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Ù·ÊÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ÂΉ›‰ÂÈ ÙȘ ¿‰ÂȘ Ù·Ê‹˜, ·Ú¿Ù·Û˘ Ù·Ê‹˜ Î·È ·Ó·ÎÔÌȉ‹˜ ÔÛÙÒÓ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ̤۷ Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-

ÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ‹ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηٷÚÙ›˙ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, ηıÒ˜ Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ οı ÙÔÈ΋ ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÈÎfi ‹ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÔȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ‹ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜.

Ù·˜: 50001 Î·È ¿Óˆ, ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ: 15, Œ‰Ú˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡: 9, Œ‰Ú˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ: 6. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÙÚ›· ¤ÌÙ· (3/5) ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û οı ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ‰‡Ô ¤ÌÙ· (2/5) Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›. ∞Ó Û ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÔÈ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·Ù’ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ 1·. ·ÓˆÙ¤Úˆ. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Û οı ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Û fiÏ· Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ‰ÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜

∂ÎÏÔÁ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 8 Î·È 36 ÙÔ˘ ¡. 3852/ 2010 ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î¿ı ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜: ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜: Œˆ˜ 10000, ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ: 5, Œ‰Ú˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡: 3, Œ‰Ú˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ: 2. ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜: 10001-50000, ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ: 11, Œ‰Ú˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡: 7, Œ‰Ú˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ: 4. ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙË-

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÙÔ˘ ¡. 3852/ 2010 ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜: ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜: Œˆ˜ 300, ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ: 1 (ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜). ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜: 301-2000, ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ: 3. i. °È· ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ, ηْ ·Ú¯¿˜, Ó· ˘Ô-

ÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ Â.Ì.). ΔÔ ∂ÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù‡Ô: Â.Ì. = Û„ +1 (·Ú·ÏÂÈÔ̤ÓÔ˘ 3 ÙÔ˘ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜) fiÔ˘: Û„= Û‡ÓÔÏÔ ÂÁÎ‡ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ „ËÊÔÊÔÚ›· 3= Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ii. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È Î¿ıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙfiÛ˜ ¤‰Ú˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ËÏ›ÎÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·›ÚÂÛ˘. * ∂¿Ó ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¤‰Ú˜, ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ·Ó¿ Ì›· ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ· ˘fiÏÔÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. * ∞Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‹ ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ ·ÚÈıÌfi ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, Á›ÓÂÙ·È ÎÏ‹ÚˆÛË. * ∞Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙ· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ˜ ¤‰Ú˜, ·˘Ù¤˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·Ó¿ Ì›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ οıÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜. * ∞Ó ÔÈ ¤‰Ú˜ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ¤‰Ú˜, Ë ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û· ¤‰Ú· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ˘fiÏÔÈÔ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ. * ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ›ÛÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ¤-

ÁÎ˘ÚˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ, ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. ∞Ó ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ∞Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ‰‡Ô ÌfiÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÈÛÔ„ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÛÙ· ÙÚÈÌÂÏ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰‡Ô (2) ¤‰Ú˜ Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÏ·¯fiÓÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì›· (1) ¤‰Ú·. ΔËÓ ¤‰Ú· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ÏÂÈÔ„‹ÊËÛ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∞Ó ÈÛÔ„ËÊ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ›, ÙÔ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË. ™Ù· ÙÚÈÌÂÏ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÎϤÁÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ·fi ¤Ó·Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∞Ó ÈÛÔ„ËÊ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ‰‡Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∞Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÈÛÔ„ËÊ‹ÛÔ˘Ó, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË.

∏ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ OÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

∫·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË √π √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ª· -

ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Î·È ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤Ï ÙÈÔ “ª¤ÓÔ˘Ì £ÂÛÛ·Ï›· √ÈÎÔÏÔÁÈο” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù· Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈÊ ÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ - ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ʈӋ ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ıÂÛÌfi, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ (¶ÂÏ·ÛÁfi˜) Î·È Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ ¶·Ú‰·Ï›-

‰Ë˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ fï˜ Ë Î· Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙË Ù˜ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·, ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ‰È·Î‹Ú˘Í·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ › Ó·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÒÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ-

΋ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiψÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·˘ÙÒÓ Û ‰ËÌÔ„‹ ÊÈÛÌ· ¤Ù˘¯Â Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ Î‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô¯‹ Î·È ÙÔ Ï¢Îfi ‹ ¿Î˘ÚÔ. ∏ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙÔ ÓÂÔÊ·ÛÈÛÌfi Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ fiÏˆÓ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·ÏÔ‡Ó fiÛÔ˘˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ ÚÔ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË „Ë-

Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚfiÓ” Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ “ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË” ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎË ÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘‹ÚÍ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ·ÚÈÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Â˘¿ÏˆÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰ˆÓ, ÁÈ· ÌÈ· fiÏË ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘.

™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÛÙÔÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ηıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. √È ÏÔÈÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ (ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Î·È ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ) Â›Ó·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó. ∞Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÈÛÔ„ËÊ‹ÛÔ˘Ó, Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË.

™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÛÙÔÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜, Ù·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·È, ηٿ ÛÂÈÚ¿, ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ηıÂÓfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. √È ÏÔÈÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ (ÂÈÙ˘¯fiÓÙ· Î·È ÂÈÏ·¯fiÓÙˆÓ) Â›Ó·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ∞Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÈÛÔ„ËÊ‹ÛÔ˘Ó, Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢, ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÎÏ‹ÚˆÛË. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ‹Û·ÓÙÔ˜ ÛÙË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ„ËÊ›·˜ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í˘. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ÂÈÙ˘¯ÒÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÌË Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÏÂÈÔ„‹ÊËÛ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. √È ÏÔÈÔ› ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

22

KÀƒπ∞∫∏ 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·

ªÂȈ̤Ó˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ̋ψÓ, ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘

ª

ÂȈ̤Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ̋ψÓ, ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ‰È·Ù¤ıËΠÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,45 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. ∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÈÌÒÓ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηÚfiÙˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ¤ÏËÍ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 70% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™

∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr ÕÚÈÛÙË ÔÈÔÙÈÎÒ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î˘Úȷگ› Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ ¶ËÏ›Ô˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,60 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘Ï‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,45 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·, ÌÂȈ̤ÓË ·ÈÛıËÙ¿ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹. ∞ÈÙ›·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¤ˆ˜ Ìˉ·ÌÈÓfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ·ÚÓËÙÈο Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ›Ù ÛÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ

ÙfiÛÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·‰È¿ıÂÙ˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ™˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ Ê¤ÙÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì‹ÏˆÓ Â›Ó·È Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‡ÊÂÛ˘. “∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Î. ¡›Î. ∫¿ÂÏ·˜ “‹Ù·Ó ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· ¿ÚÈÛÙË ÔÈÔÙÈÎÒ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÈ̤˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤Û·Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂȈ̤Ó˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¤Ú˘ÛÈ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,60 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Ó· ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ηٿ 0,45 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ¿ÓÙ·. ΔÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ì‹ÏˆÓ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜. √È ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ∞ÈÙ›· Ê˘ÛÈο ·ÔÙÂÏ› Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ∂›Ó·È Îڛ̷, ÁÈ·Ù› Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙË ÔÈÔÙÈÎÒ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË. ¢ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ηÈ

ÂÈϤÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Û ·fiÁÓˆÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠʤÙÔ˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ∫¿ÂÏ·˜.

∂ÏÈ¿ Î·È ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ∞ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηÚfiÙˆÛ˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÙÔ˘ ηÚÔ‡. ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜ ·¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓˆÓ ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÌÔ ˘ÚËÓÔÙÚ‹Ù˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 70% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È ¿ÓÙ· Û fiÛ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¤ÓÙÔÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ô ˘ÚËÓÔÙÚ‹Ù˘ ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÂÏÈ¿˜ ηÈ

ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ÛÔ‰ÂÈ¿. ∞fi ÙÔÓ ˘ÚËÓÔÙÚ‹ÙË ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ê‡ÏÏ·, ¿ÓıË Î·È Î·ÚÔ› ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘. ™Ù· ʇÏÏ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂȉÒÓ ÛÙÔ¤˜, fiˆ˜ ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹˜ (ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜), Û¯‹Ì·ÙÔ˜ C (‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜), ‚ÔıÚ›Ô (ÙÚÈÙÔÁÂÓ‹˜ - ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹) Î·È ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ - ·ÓÔȯً. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, ʇÏÏ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÌÂÙ¿ÍÈÓ· ÓËÌ¿ÙÈ·, fiÙ·Ó Ë ÚÔÓ‡ÌÊË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ó˘Ìʈı›. ™ÙȘ Ù·ÍÈ·Óı›Â˜ Ù· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ¿ÓıË Â›Ó·È Â›Û˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÌÂÙ¿ÍÈÓ· ÓËÌ¿ÙÈ·. √È ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ ÚÔÓ‡Ìʘ ηÚÔ› ÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È, Ì·˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ıÂÚÈÓ‹ ÙÒÛË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÒÚÈÌˆÓ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ˆ˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÙÒÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈ-

ÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, Ë ÙÒÛË ÙˆÓ Î·ÚÒÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÔÙÚ‹ÙË. “ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î. °È¿Ó. ∞Ï¿Î˘ “Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ηÚÔ‡ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È Ô ˘ÚËÓÔÙÚ‹Ù˘ Î·È ·Ó Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ, ηıÒ˜ ÙÒÛË Î·ÚÔ‡ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ 70% ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÙ‹Ì·Ù· Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞Ï¿Î˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ, fiˆ˜ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÈÌÒÓ ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘. “√È ÙÈ̤˜ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ “Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜ Î·È ·Û‡ÌÊÔÚ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ¯ÔÓÙÚÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÍÙÚ· ·Úı¤ÓÔ˘ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 2,50 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ™Â ‰‡Û‚·Ù˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì ÌÈÎÚ‹ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Û‡ÌÊÔÚË Ë ·Ú·ÁˆÁ‹” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∞Ï¿Î˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÚÒÛÈÌÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ì ‚·ıÌÔ‡˜ Ô͇ÙËÙ·˜ ·fi 1,5 ̤¯ÚÈ Î·È 2 ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 2 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÁÈ· 0,9 ¤ˆ˜ Î·È 1,5

ÛÙ· 2,10, ÁÈ· 0,5 ̤¯ÚÈ Î·È 0,8 ÛÙ· 2,30 Î·È ·fi 0,1 ̤¯ÚÈ Î·È 0,4 ÛÙ· 2,50 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. °È· ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÔÈ ÙÈ̤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ 1,31 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ‚·ıÌfi Ô͇ÙËÙ·˜ 8, ÛÙÔ 1,34 ÁÈ· 7, ÛÙÔ 1,37 ÁÈ· 6, ÛÙÔ 1,40 ÁÈ· 5, ÛÙÔ 1,43 ÁÈ· 4 Î·È ÛÙÔ 1,46 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ‚·ıÌfi Ô͇ÙËÙ·˜ 3. ∏ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ηٿ 0,04 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‚·ıÌfi Ô͇ÙËÙ·˜ ·fi 8 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¿Óˆ. ∂›Û˘, ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÂÚÛÈÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›· Ì ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ·fi ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ Î·Ù¿ 0,10 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ Î·È ÎfiÎÎÈÓˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÂÛԉ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÂÏȤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ 0,60 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· 260 ÙÂÌ¿¯È· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1,30 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· 110 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÔÈ ÙÈ̤˜ ·Ú·Ï·‚‹˜ Ù˘ ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÏÈ¿˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ 0,40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· 200 ÙÂÌ¿¯È· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 0,80 ÁÈ· Ù· 110 ÙÂÌ¿¯È· ¿ÓÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔ ÂÎıÏÈÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ̤¯ÚÈ Î·È 500 ÎÈÏ¿ ÂÏ·ÈÒÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 12%, ·fi 501 ̤¯ÚÈ Î·È 900 ÎÈÏ¿ ÛÙÔ 10% Î·È ·fi 901 ÎÈÏ¿ Î·È ¿Óˆ ÙÔ ÂÎıÏÈÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 8%.

™ÙÈÁ̤˜ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜ Î·È ¿ÏÈ pemagnisias@sep.org.gr •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ›¯·Ó ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿, ÔÈ ∞ÂÚÔÚfiÛÎÔÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˜ ÂÂÙÂȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. §˘ÎfiÔ˘Ï·, ¶ÚfiÛÎÔÔÈ Î·È ∞ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ 6Ô ™‡ÛÙËÌ· ∞ÂÚÔÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È §˘ÎfiÔ˘Ï· ·fi ÙÔ 3Ô ™‡ÛÙËÌ· ∞ÂÚÔÚÔÛÎfiˆÓ ¡. πˆÓ›·˜, ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ 111 ¶Ù¤Ú˘Á·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ¤ÎıÂÛË ·ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÌÔ‡, ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌË.

¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ˆ˜ ÔÈ ∞ÂÚÔÚÔÛÎÔÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ì ÌÈ· ÙfiÛÔ Û‡ÓıÂÙË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÂÚÔÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ¿ÏψÛÙ ¤Ó· ·È‰› ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ Ó· ›ٷٷÈ; Œ¯ÂÈ ·Í›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ∞ÂÚÔÚfiÛÎÔÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ˘ ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ÂÓÙÚ‡ÊËÛ·Ó ÚÔÛˆÈο ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ·ÂÚ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È Â›Û˘ ‰È·ÎÚ›ıËηÓ. º˘ÛÈο ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ·Ó·ÓÂÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· §˘ÎfiÔ˘Ï· ÙÔ˘ 7Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ ¯ı˜ ÛÙÔ ·Ú·-

‰ÔÛÈ·Îfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¡. ƒ¤Ô˘ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·ÓÙ˙¤·. ™Ùfi¯Ô˜ Ê˘ÛÈο Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ó·˘ËÁÈ΋ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∞˜ ÌË Í¯Óԇ̠ˆ˜ ÔÈ ¡·˘ÙÔÚfiÛÎÔÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ͇ÏÈÓ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÛοÊË ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÎˆËÏ·Û›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·. √ ¡. ƒ¤Ô˜, ¤Ú· ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· Î·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ¡·˘ÙÔÚÔÛÎÔÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi Îϛ̷ fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· “·ÁÁ›ÍÔ˘Ó” ÙËÓ ¶·Ú¿‰ÔÛË. ƒfiÙ· ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ 58Ô ™‡ÛÙËÌ· ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘. ™Â ÌÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙ‡-

Ô˘Û·, fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (fiˆ˜ ·Ó·-

ÎËÚ‡¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·˘Ùfi Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘), ÂÓÒ Ë ÂΉÚÔÌ‹ ı· Û˘Óԉ¢Ù› Î·È Ì ¿ÏϘ ÂӉȷʤ-

ÚÔ˘Û˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ۯÂÙÈο, Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ ȉÈfiÙ˘˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, ÙˆÓ 58 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ 58Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜! ∂Ì›˜ Ó· ¢¯Ëıԇ̠ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·! Δ¤ÏÔ˜, ÛÙ· ÿÓÈ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ∞Á¤ÏË Î·È Ë √Ì¿‰· ÙÔ˘ 1Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ∫·Ù·ÛÎËÓˆÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” , ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È Ó· „˘¯·ÁˆÁËıÔ‡Ó. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿ÏψÛÙ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÂΛ. °Â˘ÛÙÈ΋ ÈÓÂÏÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ÔÈ... Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ Ï˘ÎÔÔ‡ÏˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÓÔÛÙÈÌfiٷٷ ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ·! ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÚÔÌÔÓ¿˜


KYPIAKH 14 NOEMBPI√À 2010

23


¶∂ƒπ∏°∏™∏

24

KÀƒπ∞∫∏ 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

¶·Úı¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ÷˚ÓÙÔ‡ ¶ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ Î·È ·Ó¿‚·ÛË ÛÙÔ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ £Ú¿Î˘

°

È· ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ƒ Ô ‰ fi  Ë ˜, ÙËÓ Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ‚Ô˘Óԯψڛ‰· Ù˘ μ·ÏηÓÈ΋˜, ¤¯Ô˘Ì ͷӷÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ˘¤ÚÔ¯· ‰¿ÛË ÙÔ˘ º Ú · Î Ù Ô ‡, ̘ ·fi ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Ú·Ó‹, ·˘¯¤Ó˜ Î·È ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ ÛÙÔ¤˜ Ô˘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› ηÓ›˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ. ΔÔ ·Úı¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÎÙÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ¤ÍÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ‰·ÛÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ‚Ô˘ÓÔÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ ƒÔ‰fi˘, Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙfiÍÔ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È •¿Óı˘. Δ· ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ¢Ú¿Ì·˜ ›ӷÈ, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ™ Ë Ì ‡ ‰ · ˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¶·ÁˆÓ¤ÚÈ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔ˘, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ∂ Ï · Ù È ¿ ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ™Î·ÏˆÙ‹ Î·È ÙÔ ™È‰ËÚfiÓÂÚÔ, ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙ¿ÎÔ‚·˜, ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ §   › ‰ · ˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ͢Ï›·˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

∫›ÌÂÓÔ-ʈÙÔÁڷʛ˜:

∫Àƒπ∞∫√™ ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ΔÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ Δ Û › ¯ Ï · ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È •¿Óı˘ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÎÔ˘‰Ôڤ̷ÙÔ˜ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ƒÔ‰fi˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ •¿Óı˘ ÎÈ Â›Ó’ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ à · ˚ Ó Ù Ô ‡, Ô˘ ÁÂˆÊ˘ÛÈο ηχÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒÔ‰fi˘, Ì ‰È¿ıÂÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙfiÛÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈη ‰¿ÊË Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ∂ıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ Ù˘ ƒÔ‰fi˘ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ÙË NATURA 2000. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â‰·ÊÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜, ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÌÈÎÚÔÎϛ̷, ÔÈ ‚·ıȤ˜ ÙÔ̤˜ ÙˆÓ ÔÙ¿ÌÈˆÓ ‰ÚfïÓ, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙË ıÂÚÌ‹ ˙ÒÓË Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ‰¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¿ÚÌ· Ù˘ ƒÔ‰fi˘ Î·È ÂÒ·Û·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰· Ô˘ Ù›Ó·Í ÛÙ· ‡„Ë ÙËÓ ÏËıˆÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚË ¿ÁÚÈ· ·Ó›‰· Ô˘ ÙÔ ÚÔÙ›ÌËÛÂ Î·È ÙÔ ÂÓÔÈΛ.

✭ Δ· ·Úı¤Ó· ‰¿ÛË Ù˘ ƒÔ‰fi˘ ÁÂÓÓ‹ıËηÓ, ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û fiÏÂȘ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÏÂÙ‹Ú˜ ÎÈ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÁÂÓ›˜. ∫·È Ù¤ÙÔÈÔÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ›̷ÛÙ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ηÙÔÈÎԇ̠ÌÈ· ¯ÒÚ· ¯Ú˘Û¿ÊÈ, ·ÏÏ¿ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÙÔ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ‚¿Ú‚·Ú· Ì ÙËÓ ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì·˜... ¢‡ÛÎÔÏ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ò˜ Ù· ‰¿ÛË ·˘Ù¿ Ë Ì¤ÛË ·ÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂‰Ò ı¿ÚıÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÎËÓÔ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ·ÎÚÔ‚·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ· ¯ÏˆÚÔÏ›‚·‰· Ù˘ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰¤Ô˘˜. ∂‰Ò ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô “·¤Ú·˜” Ù˘

·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ - ʇÁÔÓÙ·˜ - Ì·˙› ÙÔ˘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ì·Á›·˜ ÌfiÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∫·È ı’ ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ÌÔÓ¿¯· Î·È ÙÔ ‚ϤÌÌ·, Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È ›Ûˆ˜ Û ¤Ó· ÎÏ·‰› ÛË̇‰·˜ ‹ ÊÙÂÏÈ¿˜. °È· Ó· Í·Ó¿ÚıÂÈ Î·È Ó· Ùfi‚ÚÂÈ ·ÙfiÊÈÔ, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ fiˆ˜ Ù’ ¿ÊËÛÂ...

✭ ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÁÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ô §ÂÈ‚·‰›Ù˘ ̤ۈ Ù˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏ˘ •¿Óı˘. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÓÔ̷گȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ •¿Óı˘ ‰È¿ÓÔÈÍ·Ó, ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ·Ó Î·È ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÔÏ›ÙË ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ô˘ fiÌÔÈfi˜ ÙÔ˘ - ÈÛÙ¤„Ù Ì - ‰ÂÓ Â›‰· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ •¿Óı˘ - ¢·ÛÈÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ∂ڇ̷ÓıÔ˘ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ‰¿ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ¤ÎÏËÍË ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ηıÒ˜ ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ٷ ·›ÛÙÂ˘Ù· ·˘Ù¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ˙ÒÓ˘ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 1.280 ̤ÙÚˆÓ, ÁÈ· Ó· ηÙËÊÔÚ›ÛÔ˘Ì ‡ÛÙÂÚ· Ò˜ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË ÙÔ˘ §ÂÈ‚·‰›ÙË Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÔ ‰·ÛÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∂ڇ̷ÓıÔ˘. μ·ÚȤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È È‰¤Â˜ ·›ÚÓÂÈ Ô ·Ó·‚¿Ù˘ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ Ï·ÁÈÒÓ ÙÔ˘ ȉÈfiÌÔÚÊÔ˘ Î·È ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ·Ó¿¯ˆÌ· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒÔ‰fi˘. ∏ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı› ηÓ›˜ ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÎÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ԇ̠¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ì ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙԇ̠˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ›, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÚfiÛÔ, Ù· Ê˘ÏÏÒÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ÎÚ›ÓÔ˘˜ Î·È Ù· ˘ÁÚ¿ Ó¿Ì·Ù· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ηٿ ̤ÚÔ˜. ∏ ·ÊÂÙËÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÈÌÔ ÛÙ· ·¤Ú·ÓÙ· ‰¿ÛË Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ‰·ÛÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∂ڇ̷ÓıÔ˘.

™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ˘ Ù· ‰¿ÛË Ù˘ ∫ԇϷ˜

√È ÛÎȤ˜ Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ·Û‡ÏÏËÙÔ...

✭ ∂›Ì·ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Ó· ‰Ô‡Ì fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ì·˜ ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÌÈ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ‰¿ÛË Î·È ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Úı¤ÓÔ ·˘Ùfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi, ¿ÓÂÙÔ Î·È Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ. ¶·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ ‰·Û·Ú¯Â›Ô Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·, ÌÔÚÒ Ó· ˆ, ÙÔÓ ÂÚÈËÁËÙ‹, ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô, Ó· ·ÔÌÔÓˆı› ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·È Ó· ‰È·Û¯›˙ÂÈ fiÛÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÎÚ˘Ì̤Ó˘ ÷˚ÓÙÔ‡. ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Â˘ı›· ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯ÈÓÔˆÚÈÓfi ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡. ¶·Ú·Ì˘ı¤ÓȘ ÛÙÔ¤˜ ·fi ÎÏ·‰È¿ ˘ÚÔÎfiÎÎÈÓ· Î·È ¯Ú˘Û·Ê›˙ÔÓÙ· ̤ÏË ÛË̇‰ˆÓ, ÔÍÈ¿˜ ÎÈ ÂÚ˘ıÚÂÏ¿Ù˘ οÓÔ˘Ó ·fiÙÔÌË, Û˘Ó¯‹ ÎÈ ·‰È·Ù›ÌËÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· Ô͇, ·˘ÙÔ‰È·Ï˘fiÌÂÓÔ Î·È Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ʈ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÍ·¸ÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÚʤ˜ Î·È ÔÈ ÎÔÚÌÔ› ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ïfi¯ÂÚ· ¯·ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙË Ê‡ÛË Ô˘ ı·ÚÚ›˜ ˆ˜ ı· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ Á·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ı· ͯ˘ıÔ‡Ó ·fi ̤۷ ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ͈ÙÈο, ÔÈ ÓÂڿȉ˜ Î·È Ù’ ·ÂÚÈο ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ™Ù·Ì·Ùԇ̠۠οı ¯·Ú¿‰ÚˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, Û οı ·Ó·ÊÈÏËÙfi ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È Û οı Ù˘¯‹ Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ··ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì ˯ËÙÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È fiÓÂÈÚ· ˘ÂÚ‚·ÙÈο ·fi ÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÙfiÌÔ Ù˘ ÚÔ‰fiÈ·˜ ʇÛ˘. ™Ù·Ì·Ùԇ̠۠ËÁ¤˜ Î·È ·Ó¿‚Ú˜. ™Ù·Ì·Ùԇ̠ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹-

ıÈ· Ï¿ÛË Ô˘ ·Ó¤‚Ú·ÛÂ Ë Ó˘¯ÙÈ¿. ™Ù·Ì·Ùԇ̠ÛÙȘ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔÚÚÔËÌ¿ÙˆÓ. ™Ù·Ì·Ùԇ̠ÛÙ· Ï·Áο‰È· ÙˆÓ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·Ï¿‚Ô˘ÌÂ ÙˆÓ ·¯Ú¿ÓÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ·ÁÚÈÔÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÈ¿˜, ÙÔ˘ ‚¿ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÈÒÓÈˆÓ Ì‡ÚˆÓ Ô˘ ÂÎÏ‡Ô˘Ó ·fi Ù· ÛˆıÈο ÙÔ˘˜ Ù· ÏÈÁÓ¿ ÎÔÚÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ÙÚ˘ÊÂÚÒÓ ‚ÔÙ·ÓÈÎÒÓ ÂÊË‚·›ˆÓ. ∫·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÏfi‰Ú·Ì· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÌÂ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Á˘ÌÓ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ¶¿Óˆ, οو, ̤۷ Ì·˜ ·ÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÊıfiÁÁÔÈ, ÔÈ ÙÚÈ‚fiÏÔÈ Î·È Ù’ ·ÎÎfiÚÓÙ· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÂÚ›Ù¯ӷ ͇ÏÈÓ· ÈÓ·Îȉ¿ÎÈ· Ô˘ Û ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·˘Ù¿. ™Â ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Í‡ÏÈÓÔ Û¯Â‰È¿ÎÈ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÚÔ˜ “¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ-£¤ÛË £¤·˜, μÔÙ·ÓÈÎfi ∫‹Ô” . AÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ Ù·ÂÈÓfi ‚ÂÏ¿ÎÈ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ·ÏÒ‚ËÙˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰Ú˘ÌÔ‡. ΔÔ Á‹ÈÓÔ ¿ÙˆÌ· Â›Ó·È ÂÚ›Ù¯ÓÔ ÎÈ ÔÏfiÁ˘Ú· Ë Ê‡ÛË ÛÙËÓ ÈÔ Ù¤ÏÂÈ· ÒÚ· Ù˘. Δ· Û¯¤‰È·, ÔÈ ÌÔÛÎȤ˜, ÔÈ ›Ó·Î˜ Î·È ÙÔ ‚Ô˘ÎÔÏÈÎfi ‰Ú¿Ì· Á›ÓÔÓÙ·È ‚ÔÚ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ Ô˘ Ù· ÚÔ˘Ê¿Ó ¿ÏËÛÙ·. ¶·Ú·ÌÂÚ›˙Ô˘Ì ÎÏ·‰È¿, ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈ· Ê˘ÏÏÒÌ·Ù· Î·È ÛÎÈfiʈÙ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì·Ï·Îfi ·˘Ùfi ‰È¿‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜. ∫È ÂÓÒ ÔÈ ÛȈ¤˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·Ù·fi‰È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ¤˜ ÛÙË ¯Ú˘Û·Ê¤ÓÈ· Á·Ï‹ÓË ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ∫‹Ô˘, ÌÈ· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ‚Ô‹ ·ÏÏfiÎÔÙˆÓ Ï·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙÂÚÂÙ›˙ÂÈ Ì˜ ÛÙËÓ ¿ÂÈÚË ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Á·Ï‹Ó˘ Û·Ó ÔÌÔ‚ÚÔÓÙ›· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ Ì‹ÙÚ·˜ Î·È Ì·˜ ηıËÏÒÓÂÈ. °˘ÚÓ¿Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙ· Ú·Ó‹ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋˜ ‚Ô‹˜ ÎÈ ›Û· Ô˘ ηٷʤÚ-

ÓÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ÎÈ ·¤ÚÈÓÔ ÙÚÈÔ‰ÈÛÌfi ÌÈ·˜ Ê·ÌÂÏÈ¿˜ ˙·Úη‰ÈÒÓ Ô˘ ›Ù·ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÍÂÚfi ¯·Ï› ÙˆÓ Ê˘ÏÏˆÌ¿ÙˆÓ Ì ÌÈ· ΛÓËÛË ¿ÂÈÚ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ¯¿Ú˘. ∏ ·fiÙÔÌË ·˘Ù‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˙·Úη‰ÈÒÓ Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ¤Ó·Ó ÚˆÙfiÁÔÓÔ ÙÚfiÌÔ Ô˘

ÁÂÓÓ¿ÂÈ Ë ¿ÏË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÔÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘‰·›ÌÔÓÔ˜ º‡Û˘. °˘Ú›˙Ô˘Ì ·Ì›ÏËÙÔÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ·Ú¿Î·Ì„˘. ∫È ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‚ÔÙ·ÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ. ∞fi ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ô‡Ù ·Ó·ÁÓÒÛÈÌË. øÛÙfiÛÔ Î·È Ì¤Û· Â‰Ò ÛÙÔ ·Úı¤ÓÔ - ÎÈ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ - ‰¿ÛÔ˜ Û˘Ó·ÓÙԇ̠¤Ó· ΢ÓËÁfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÎ˘Ï› ÙÔ˘ ÎÈ ÂÓ·ÁÒÓÈ· ÙÔ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ¢ÂÓ ·ÊÔ˘ÁÁÚ¿˙ÂÙ·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·ÁˆÓ›· Ì‹Ù ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ù·È ¤ÙÛÈ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÎÔ˘˝ÓÙ˜ ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔ‚fiψÓ. ∂› ϤÔÓ Ì¤Û· ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎÚÔÔ‰›˙ÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ΢ÓËÁÒÓ Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÂÎ·È‰Â˘Ì¤Ó· Û΢ÏÈ¿ ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ıËÚ·Ì¿ÙˆÓ. ∫Ú·‰·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηڷÌ›Ó˜ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ‚ÏÔÛ˘ÚÔ› ¤ˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔÈ... ¶·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ô˘ Ô‰ËÁ› Û 12 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙË ı¤ÛË ¶·ÁÔÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·, ·fi fiÔ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó¿‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ŒÙÛÈ ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ fiÏˆÓ Í·Ó·‚Á·›ÓÔ˘-

¢È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·Úı¤ÓÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜


2 / EK¢H§ø™EI™

¶EPIEXOMENA - ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: §˘‰›· ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˘ - MӋ̘ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÛÛ·˜ ·fi ÙËÓ ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿

3

¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

ªÂ¡Ô˘ Νέες ιδέες, παλιές αξίες

- «¶ÓÔ‹ ÛÙËÓ ¤ÙÚ·» ·fi ÙË μ¿Ûˆ ∫·ÙÚ¿ÎË - ∏ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙ· ¤ÚÁ· °. ª·˘ÚÔ˝‰Ë

4

- ∂ÈÎfiÓ˜ ¶·‡ÏÔ˘ ∫·Ú·Ó›ÎÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ - ∂ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘

5

∞ºπ∂ƒøª∞: °∂øƒ°π√™ ª¶∞§Δ∞Δ∑∏™ - ÕÁÓˆÛÙ· ·Ú¯Âȷο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ «Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ» - ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ì ڛ˙˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹

Προεκλογικά ο πρωθυπουργός προσέγγισε μέσω ίντερνετ εκείνη την ηλικιακή ομάδα, η οποία εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά αποχής. Στη διαδικτυακή συνομιλία παρότρυνε τους νέους να γίνουν φορείς αλλαγών στη χώρα. ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Η πολιτική χρειάζεται να διαβάƒ¿ÏÏË ζει με ακρίβεια και να αντιδρά με έξυπνο τρόπο στις διαθέσεις μιας γενιάς, η οποία γυρίζει την πλάτη στην κάλπη, ενώ σε εποχές κρίσης παρουσιάζει τάσεις φυγής, καθώς είναι πιο ευάλωτη στην απειλή της ανεργίας. Κάθε μορφή συζήτησης που έρχεται στο προσκήνιο, κάθε τρόπος συλλογισμού, που έχει να κάνει με τους νέους, έχει το νόημά του. Σε μια δεκαετία, κατά την οποία πλέον δεν μπορούν να ζήσουν με το όραμα των Ολυμπιακών Αγώνων όπως την προηγούμενη, αλλά αναζητούν ακόμη κάτι καινούριο, μια άλλη αφήγηση για το μέλλον της χώρας. Πολλοί θα υποστηρίξουν ότι για να αντιστραφεί το κλίμα χρειάζονται προγράμματα, πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικές. Όσο όμως οι συνταρακτικά καινούριες ιδέες του νέου αιώνα αργούν να προβάλλουν, οι αλλαγές

ʈÙfi: §¤Ï· KÚ·Ù›‰Ë

στην ερμηνεία παλιότερων αρχών διατηρούν τη σημασία τους.

6-7 8-9

- √ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Â›ÏÔÁÔ˜ ÛÙË «‰›ÎË ÙˆÓ ÂÍ» Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1922

10-11

12

- ∏ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ï˘ÚÈ΋ Ô›ËÛË Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· - §·˚ο ÚÔÌËӇ̷ٷ Î·È ÚÔÌ·Ó٤̷ٷ

13

- «ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙˆÓ ΔÚÈΤڈӻ ·fi ÙÔÓ ∞. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

14

- Δ· Ó¤· «ÃÚÔÓÈο» ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ °. ¢ÚÔÛ›ÓË: ™˘Ó¤ÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ - ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ ηٿ ÙËÓ 5Ë Î·È 4Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· .Ã.

15

- πηÓfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û οı ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - «™Ì‡ÚÓË, Û˘ÁÁÓÒÌË» ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¢Â‡ÙÔ˘

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

rallis@e-thessalia.gr

Μελίνα Κανά: Μουσική βραδιά με παλιά και νέα τραγούδια

- ºÏ¤ÁÔÓÙ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ °. ª·ÏÙ·Ù˙‹

- °. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ - £. ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘: ™˘Óı¤Ù˜ Ì ·ÛÙ›Ú¢ÙË ÌÂψ‰ÈÎfiÙËÙ· - √È ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÙÔ›ˆÓ ·fi ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ ÕÓÛÂÏ ÕÓٷ̘

Όταν αλλάζει ο τρόπος ζωής, αυτό προϋποθέτει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Με τις μεταβολές που μπορεί να επιφέρει στο πεδίο της αυτογνωσίας. Ο φόβος μπροστά στο άγνωστο, όπου προέχει η διατήρηση όσων υπάρχουν παρά η επέκταση σε περισσότερα, οδηγεί σε επαναπροσδιορισμούς: από τους συμβολισμούς του κοινωνικού στάτους μέχρι τις υπάρχουσες αξίες. Σε δύσκολες εποχές, όπως η σημερινή, υπάρχει το έδαφος για μια παραδειγματική στροφή: προς την επανεξέταση διαστάσεων, που έχουν να κάνουν με τον ανθρωπισμό, με την αντικατάσταση της ατομικότητας με σχέσεις πιο συνεκτικές. Με την αλληλεγγύη, που είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη συνύπαρξη στην κοινωνία. Με την ταύτιση που είναι χρήσιμη ώστε να γίνει αρμονικότερη η συμβίωση σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες και υπάρχουν πάντα δικαιολογημένες ανησυχίες για το αν ανάλογα επιχειρήματα ως χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, που θέλουμε για τους ίδιους και τα παιδιά μας, μπορούν να κερδίσουν εύκολα έδαφος σήμερα. Ωστόσο, μέσα από συζητήσεις, ακόμη και με διαφωνίες, η διορατικότητα μπορεί να ενισχυθεί. Το απόθεμα της κατανόησης μπορεί να εμπλουτιστεί.

¶ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

Ρομαντική κωμωδία με ανατροπές στη Ν. Ιωνία Με την ταινία “(500) μέρες με τη Σάμερ” σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουέμπ συνεχίζονται την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου οι προβολές της Κινηματογραφικής Κοινότητας του Δήμου Ν. Ιωνίας. Οι προβολές γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη και Αναπαύσεως) στην Ν.Ιωνία κάθε Παρασκευή στις 9:30 το βράδυ. Διάθεση εισιτηρίων 8:30 μ.μ. (ΗΠΑ, 2009. Σκηνοθεσία: Μαρκ Γουέμπ. Ηθοποιοί: Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Ζόε Ντεσάνελ). Ερωτας μετ’ εμποδίων στην πικρόγλυκη αυτή ρομαντική κωμωδία όταν ο νεαρός είναι έτοιμος να ερωτευτεί, ενώ η νεαρή δεν πιστεύει στον έρωτα. Αν και ζει στην σύγχρονη, κυνική εποχή, ο Τομ πιστεύει στον κεραυνοβόλο έρωτα. Η Σάμερ δεν πιστεύει ούτε στο ελάχιστο σε οποιαδήποτε μορφή έρωτα, αλλά αυτό δεν σταματάει τον Τομ από το να προσπαθεί αδιάκοπα να κερδίσει την καρδιά της. Πραγματικά πολύ καλή ανεξάρτητη ταινία, συναισθηματική με λίγο κωμωδία και πολύ ερωτικό προβληματισμό, όλα δοσμένα σε ρεαλιστικό περιτύλιγμα. Εδώ δεν θα δείτε το κλασικό boy meets girl. Εδώ η γυναίκα θέλει χαλαρότητα και ο άνδρας παρακαλάει για σχέση! Θα δείτε 500 μέρες, από τη ζωή ενός ζευγαριού, από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Η ταινία χρησιμοποιεί το αφηγηματικό back and forth, π.χ. πρώτα θα δείτε την ημέρα 490, μετά την μέρα 001, μετά την μέρα 320, την μέρα 040, την μέρα 430 και πάει λέγοντας. Με αυτόν τον τρόπο, ο σκηνοθέτης Marc Webb, πετυχαίνει να μας θυμίζει πάντα τις νομοτέλειες στις οποίες υπόκεινται όλες σχεδόν οι ερωτικές σχέσεις, όσο όμορφες και να φαίνονται, κάνοντας όμως στο τέλος της ταινίας και ένα αναιρετικό σε όλα τα προηγούμενα σχόλιο, αφήνοντας έτσι ένα παράθυρο ανοιχτό στους ρομαντικούς για να πιστεύουν... Εξαιρετική κομεντί, ισορροπώντας ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία, χωρίς εξεζητημένες λύσεις και ευκολίες στην αφήγηση, που μου άφησε άριστες εντυπώσεις. Η “ασύγχρονη” αφήγηση, είναι διασκεδαστική και ευρηματική αλλά καθόλου τυχαία. Θα αποζημιώσει και όσους έχουν περισσότερες απαιτήσεις με το παραπάνω, εφόσον η ταινία έχει και βάθος και πλάτος. Και ανατροπές και ενδιαφέρον για την εξέλιξη της ιστορίας του Τομ και της Σάμερ, αφού όσα συμβαίνουν στο στόρι, αφορούν εκατομμύρια ψυχές. Άρα υπάρχει η πολυπόθητη ταύτιση. Συνοπτικά, η ταινία διαθέτει έναν φρενήρη ρυθμό, κλιμακωτή ανάπτυξη, συμπαγείς κι ολοκληρωμένους χαρακτήρες και πάνω απ’ όλα μεράκι και διάθεση από έναν εμπνευσμένο δημιουργό.

Η Μελίνα Κανά θα ακολουθήσει μονοπάτια της πολύχρονης πορείας της στο ελληνικό τραγούδι την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου στη “Νυχτωδία”. Μαζί της ο Μιχάλης Παπαζήσης.Μέσα σε μία ζεστή και ακουστική ατμόσφαιρα θα μας μαγέψει με τις μελωδίες από όπου την πρωτογνωρίσαμε, αλλά και θα μας εκπλήξει με την πρώτη παρουσίαση κάποιων ακυκλοφόρητων τραγουδιών. Τα τραγούδια των Σωκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακωσταντίνου, Νίκου Ξυδάκη και Παντελή Θαλασσινού θα αναμιχθούν με κομμάτια νέων τραγουδοποιών οι οποίοι θα τη συντροφεύουν και θα την πλαισιώνουν μουσικά. Ιδιαίτερη στιγμή της παράστασης θα είναι η αναφορά σε κομμάτια που έχουμε αγαπήσει από σημαντικούς Έλληνες συνθέτες όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Λοΐζος, Διονύσης Σαββόπουλος και Μάνος Χατζηδάκις, που θα μετατρέπει τις βραδιές όχι μόνο σε ένα μουσικό ταξίδι στα τραγούδια που έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει από τη Μελίνα Κανά, αλλά και σε ένα πέρασμα από αξέχαστα τραγούδια μεγάλων συνθετών, όπως τα διαβάζει και τα ερμηνεύει η αγαπημένη τραγουδίστρια. Επί σκηνής τη συντροφεύει ο Μιχάλης Παπαζήσης με τη χαρακτηριστικά ιδιαίτερη φωνή του που ξεχώρισε και στις συνεργασίες του με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννη Ρασούλη, Σταύρο Κουγιουμτζή, Γιώργο Καζαντζή, ερμηνεύοντας τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Τους ερμηνευτές πλαισιώνουν τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί: Κώστας Παπαγεωργίου στις κιθάρες, Χρήστος Πρόιος στα πλήκτρα, Τάκης Φραγκούς στο μπάσο, Γιώργος Βασιλάκης στο μπουζούκι και το λαούτο. Τον ήχο φροντίζει ο Σταύρος Σικιανάκης.

Παιδαγωγικές διαστάσεις του θεάτρου στη Ν. Ιωνία Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα “Κοινωνικοπαιδαγωγικό Θέατρο και Μουσικοκινητικές δραστηριότητες” και εισηγητή τον εμψυχωτή - παιδαγωγό Μανώλη Φιλιππάκη θα πραγματοποιηθεί στο ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, 6.00 μμ. - 8.00 μμ. (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Νέας Ιωνίας (Σταδίου και Μανδηλαρά) και στο ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010, 6.00 μμ. - 8.00 μμ. ΚΔΑΠ Βασδέκειο (Μυτιλήνης και Χαλκηδώνος). Ο Μανώλης Φιλιππάκης έρχεται από την Κρήτη, όπου έχοντας δημιουργήσει το δικό του εργαστήρι μουσικοθεατρικών και μουσικοκινητικών δράσεων με κατεύθυνση στο κοινωνικοπαιδαγωγικό θέατρο, για παιδιά και ενήλικες, δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών να γνωρίσουν και να προσεγγίσουν τη μέθοδό του. Tο θέμα του σεμιναρίου αναφέρεται στη μουσική και στη κίνηση με απώτερο σκοπό τη δράση. Eίναι ένα ευχάριστο βιωματικό θέμα που δίνει στο παιδαγωγό και στο γονιό τη δυνατότητα να παίξει και να δημιουργήσει μαζί με άλλους, αναγνωρίζοντας τελικά τη σπουδαιότητα τέτοιων δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Θα παρουσιαστούν παιχνίδια συνεργασίας, ομάδας, εμπιστοσύνης, επαφής κλπ, με κίνηση και λόγο. Το θέμα του σεμιναρίου από τη φύση του αγγίζει τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς, γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Επίσης απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και γενικά σε όλους όσους ασχολούνται με παιδιά και θέλουν να βάλουν την εμψύχωση στην καθημερινή τους διδασκαλία. Το σεμινάριο, έχει ελεύθερη είσοδο, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε: Καθημερινά 9π.μ. -1.00μ.μ. και 5μ.μ.-9.00μ.μ. Για το σεμινάριο της Πέμπτης 18-11-2010 ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: τηλ:24210 - 91316, ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ: τηλ: 24210-68978 Για το σεμινάριο της Παρασκευής 19-11-2010 ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ: τηλ: 24210-99113


EK¢O™EI™ / 3 ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

∏ ËıÔÔÈfi˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi

Λυδία Κονιόρδου: Τα θέατρα να γίνουν σχολείο γόνιμου διαλόγου

Έ

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

χει χαρακτηριστεί μια από τους κορυφαίες ελληνίδες ηθοποιούς, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της σε ερμηνείες του αρχαίου ελληνικού δράματος. Η αρχή έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 παίζοντας την Αντιγόνη - υπό την καθοδήγηση του Αλέξη Μινωτή- στις “Φοίνισσες” του Ευριπίδη, για να ακολουθήσει μια δεκαετής συνεργασία με το “Θέατρο Τέχνης” του Καρόλου Κουν. Επόμενοι σταθμοί το “Θεσσαλικό Θέατρο”, το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Κλυταιμνήστρα στην “Ηλέκτρα” του Σοφοκλή και στον “Αγαμέμνονα” του Αισχύλου, Ηλέκτρα, έτσι όπως την απέδωσε συγγραφικά ο Ευριπίδης, Μήδεια σκηνοθετημένη από τον Ανατόλι Βασίλιεφ, Εκάβη στις “Τρωάδες” του Ευριπίδη. Αυτές είναι μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες ερμηνείες της Λυδίας Κονιόρδου που συγκλόνισαν κοινό και κριτικούς. Σήμερα επιστρέφει για πρώτη φορά μετά από το 1987 στο “Θέατρο Τέχνης”, όπου πρωταγωνιστεί στη θεατρική μεταφορά της νουβέλας “Κυρία Κούλα” του Μένη Κουμανταρέα και σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη. Παράλληλα σκηνοθετεί την “Τρισεύγενη”, το μοναδικό θεατρικό έργο του Κωστή Παλαμά, για την Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.

∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ Â˙ÔÁÚ·Ê‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Â˙ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘... Δεν είναι πρώτη φορά που ένα πεζογράφημα προσαρμόζεται για τις ανάγκες ανεβάσματος στη θεατρική σκηνή και μάλιστα με επιτυχημένο τρόπο. Το θέμα είναι πώς ακριβώς γίνεται κάθε φορά αυτή η μεταφορά, πώς παρακάμπτονται οι δυσκολίες ώστε να διατηρηθεί το πνεύμα και όχι το γράμμα του κειμένου. Στην περίπτωση της “Κυρίας Κούλας” έχει κρατηθεί η ουσία του λογοτεχνικού έργου, διατηρώντας τους διαλόγους - όπου αυτοί υπάρχουν - σχεδόν ατόφιους. Και δημιουργώντας συγχρόνως μια άλλη δομή, που είναι πιο κοντά στις ανάγκες του θεάτρου. Ο τρόπος που έχουν δομηθεί τα μέρη είναι καθαρά θεατρικός και όχι αφηγηματικός. Το δε αφηγηματικό κομμάτι έχει μετατραπεί σε ένα εσωτερικό μονόλογο της κ. Κούλας, ο οποίος συνδέει τις σκηνές του έργου. ¶ÔÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ¤Ó·˜ ËıÔÔÈfi˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ô ı·ً˜; Μέσα από μια κοινά αφόρητη ιστορία - όπως και το ίδιο έργο λέει - ο Μένης Κουμανταρέας επιτρέπει να δούμε μέσα από το μικρό το μεγάλο. Μέσα από μια κοινή, συνηθισμένη ερωτική σχέση μιας μεσήλικης γυναίκας με ένα νεαρό φοιτητή έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την αναζήτηση της ψυχής προς την υπέρβαση. Μπορεί να γίνει αυτό μέσω του έρωτα, μπορεί να γίνει με ένα βήμα προς την ελευθερία. Την υπέρβαση των συμβάσεων που μας κρατούν δέσμιους στην καθημερινότητα και μας επιβάλλουν ρόλους, που είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε. Αξίζει να επιδείξουμε τόλμη και να αφεθούμε σε αυτό που δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό είναι μια παντοτινή πρόκληση, και ίσως αυτή η πρόκληση είναι που κάνει την ανθρωπότητα να προχωρά. Επιτρέπει αυτό το έργο με λιτό τρόπο να δούμε αυτό που είναι πανανθρώπινο, διαχρονικό και κινεί συγχρόνως την ανθρώπινη μοίρα. Ταυτόχρονα το έργο διαθέτει χιούμορ, φέρνει στην επιφάνεια λεπτές ανθρώπινες και καθημερινές στιγμές που όλοι τις αναγνωρίζουν. Μας παγιδεύει σε κάτι που είναι γνώριμο και αισθανόμαστε οικεία και βολικά, αλλά και μέσα από εκεί μας επιτρέπει να δούμε το αβυσσαλέο, το μεγάλο. ∫·Ù¿ fiÛÔ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ›Ù Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Î·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·; Σε όλους του θεατρικούς ρόλους, που παίζουμε στο θέατρο, συναντάμε αυτοβιογραφικά στοιχεία. Κύρια δουλειά του ηθοποιού είναι να μπορεί να κάνει δικό του το κείμενο. Όσο περισσότερες εμπειρίες έχει και αντλεί από τον εαυτό του και τον περίγυρο, τόσο περισσότερο πλούσια είναι η ερμηνεία

∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ٷ ÂÚÈÙÙ¿ Î·È ÙËÓ ÊÏ˘·Ú›· Î·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ·. ∏ ÎÚ›ÛË ‰ÈfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. Δ· ı¤·ÙÚ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ

του. Επομένως έχοντας διανύσει την μισή μου ζωή ξέρω ότι έχω τη δυνατότητα να αντλώ στοιχεία από πολλές εμπειρίες και έτσι να συνθέσω το πρόσωπο της Κούλας. Δεν θα μπορούσα να ταυτίζομαι με την κα Κούλα και να δουλεύω σε ένα λογιστικό γραφείο. Κομμάτια ωστόσο από τις προσωπικότητες των άλλων ανθρώπων βρίσκονται και στην δική μου προσωπικότητα.

ανθρώπους του 21ου αιώνα. Το πώς π.χ. ένα άτομο θα ενταχθεί σε μια κοινωνία και πώς θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του, το πώς μια κοινωνία αποδέχεται το πραγματικό και του δίνει δικαίωμα να υπάρχει.

√ ËıÔÔÈfi˜ ·›˙ÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ˙ˆ‹; Το ύφος το δίνει αρχικά το ίδιο το έργο, αλλά και ο ίδιος ο σκηνοθέτης με τον τρόπο που το διαβάζει. Ο ηθοποιός καλείται με τα μέσα που διαθέτει, εμπειρία, φαντασία, τεχνική, να υπηρετήσει τον συγγραφέα και το όραμα του σκηνοθέτη. Η δουλειά μας είναι μεν απολύτως συνθετική, διαθέτει ωστόσο και κάποιες σταθερές. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε κάποιους άξονες, ακριβώς επειδή αυτή η δουλειά είναι ομαδική.

∂ȉ¤¯ÂÙ·È ¤Ó· ÎÏ·ÛÛÈÎfi ΛÌÂÓÔ - fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿ - ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË; Φυσικά και μπορεί να γίνει αυτό. Παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη ότι επρόκειτο για ένα έργο ηθογραφίας, που αφορούσε στους ανθρώπους μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας οι οποίοι εμποδίζουν ένα νεαρό κορίτσι να εκφρασθεί ελεύθερα. Το έργο όμως ξεπερνά τα όρια της ηθογραφίας. Και εάν επιχειρηθεί ν’ ανεβεί σήμερα με αυτό τον τρόπο δεν θα προκαλέσει κανένα ενδιαφέρον, θα κουβαλά όλη την σκόνη του παρελθόντος. Έχει την δυνατότητα να το μεταφέρεις στη σύγχρονη εποχή-όχι ντύνοντας αυτό με σύγχρονα κουστούμια- αλλά προσδίδοντας σε αυτό ένα σύγχρονο προβληματισμό.

™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ ı·ÙÚÈÎfi ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÎËÓÔıÂÙ›ÙÂ Î·È ÙËÓ “ΔÚÈÛ‡ÁÂÓË” ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; Ανήκει στα μεγάλα ποιητικά έργα και είναι γραμμένο με την δομή του ποιητικού θεάτρου, όπως είναι η τραγωδία ή τα έργα του Σαίξπηρ. Πρόκειται για ένα έργο που το κατατάσσουμε στο θέατρο των ιδεών. Δεν πρόκειται φυσικά για μια ηθογραφία. Κάθε εποχή αναζητά έργα που την αφορούν και είναι κοντά στο πνεύμα της. Το σημαντικό σε αυτό το έργο είναι ότι μας επιτρέπει να το ξαναδιαβάσουμε και σήμερα. Να βρούμε το νόημα που έχει για τους

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘; Αυτό που προέχει είναι να πετάξουμε τα περιττά και την φλυαρία και να κρατήσουμε το απολύτως απαραίτητα. Η κρίση διόλου δεν είναι ευχάριστη, οφείλουμε ωστόσο να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις. Τα θέατρα δεν πρόκειται να κλείσουν αλλά είναι αναγκαίο να επικεντρωθούν στο ουσιώδες, ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον, όλο και περισσότερων ανθρώπων. Να αποτελέσουν χώρο ζύμωσης μεταξύ των νέων ανθρώπων και να γίνουν ένα γόνιμο σχολείο διαλόγου.

Mνήμες μικρασιάτισσας από την Άννα Βαγενά “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘” ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Η “Αγγέλα Παπάζογλου”, μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις των τελευταίων δέκα χρόνων, που έχει παιχτεί σε σχεδόν όλες τις πόλεις της Ελλάδας και σε πόλεις του εξωτερικού (Βρυξέλλες, Νότια Ιταλία, Βελιγράδι και πρόσφατα ταξίδεψε στη Γερμανία και τη Σουηδία), θα παρουσιαστεί την Κυριακή 21 Νοεμβρίου και ώρα 9μ.μ. στο θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου. Πρόκειται για παράσταση που αγαπήθηκε όσο λίγες παραστάσεις στον τόπο μας. Την ονόμασαν “μάθημα ιστορικής μνήμης”, “παρακαταθήκη πατριωτισμού”, “ρεσιτάλ γεμάτο Ελλάδα”, “το γλωσσικά ωραιότερο, θεατρικά πιο πύρινο και εκπαιδευτικά πολυτιμότερο γεγονός στο θέατρο για πολλά χρόνια”. Παραλλήλισαν τον λόγο της με εκείνον του Μακρυγιάννη. Έτσι οι μνήμες και ο λόγος αυτής της σπουδαίας μικρασιάτισσας, της Αγγέλας Παπάζογλου, γυναίκας του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου, όπως της διηγήθηκε στον γιο της Γιώργη Παπάζογλου, έγιναν μέσα από το στόμα, τον λόγο και την ψυχή της Άννας Βαγενά που την ενσαρκώνει όλα αυτά τα χρόνια, κτήμα όλου του κόσμου, πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Ενδεικτικές είναι οι κριτικές για την παράσταση στον αθηναϊκό Τύπο: “..πρόκειται για μια συγκλονιστική εμπειρία, μια βαθιά κατάδυση στον Έλληνα λόγο και στη λαϊκή ψυχή... Έχει μόνον ήθος. Ένα ήθος άκρας ευγένειας, λαϊκής αρχοντιάς (ναι, υπάρχει κι αυτή η αρετή) εγκαρτέρησης, υπόγειας επικοινωνίας με μια παράδοση ευσέβειας προς κάθε ουσιώδη και απλό, πολύτιμο και αναγκαίο, προς κάθε τιμαλφές και ριζιμιό..... Η Άννα Βαγενά ενσαρκώνει συνταρακτικά την Αγγέλα Παπάζογλου. Λιτή, άμεση, ευθύβολη, ακριβής στους χρόνους, κεντάει βελονιά-βελονιά, ιστορεί με την παλιότερη σημασία της λέξης...” (Κώστας Γεωργουσόπουλος, ΤΑ ΝΕΑ, 12/06/2000). “Το κείμενο της παράστασης, που με ευαισθησία συνέθεσε σε θεατροποιημένο μονόλογο ο Λάμπρος Λιάβας, διέθετε αμεσότητα, διαύγεια, αυθεντικότητα, απλότητα, λαϊκή σοφία, αλλά και μια διαδρομή σε 30 χρόνια ελληνικής ιστορίας, φιλτραρισμένα μέσα από τη ζωή μιας γυναίκας, που αν και αγράμματη, κατάφερε να συμπυκνώσει νοήματα χρόνων σε λίγες μεγαλειώδεις φράσεις... Η Βαγενά αποδείχτηκε μία σπάνια δεξιοτέχνης, κυρία των εκφραστικών της μέσων, πλάθοντας μια ξεχωριστή προσωπικότητα, που μπορεί ως αφετηρία της να είχε την Αγγέλα Παπάζογλου, αλλά κουβαλά πάνω της όλη την Ελλάδα...” (Κριτική Μ. Παπαδοπούλου 6/7/2001 “ΤΟ ΒΗΜΑ”). Οι συντελεστές της παράστασης: Το ρόλο της Αγγέλας ερμηνεύει η Άννα Βαγενά. Επιλογή κειμένου, από το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου “Ονείρατα της άκαυτης και της καμμένης Σμύρνης”. Θεατρική προσαρμογή, επιλογή τραγουδιών και μουσική επιμέλεια: Λάμπρος Λιάβας Σκηνικά - κοστούμια: Μάριος Σπηλιόπουλος Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλ.24210 32818 και την ημέρα της παράστασης στο τηλ.24210 78164 Το ταμείο λειτουργεί 11-13 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Μαθητικό - φοιτητικό 15 ευρώ. Ισχύουν ειδικές τιμές για οργανωμένους συλλόγους.


4 / EIKA™TIKA ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¯·Ú¿ÎÙÚÈ·˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘

“Πνοή στην πέτρα” από τη Βάσω Κατράκη

Χ

TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

αρακτηρίστηκε ως η γυναίκα που εμφύσησε με την απαράμιλλη τεχνική την ζωή στον άμορφο όγκο μιας πέτρας. Ο λόγος φυσικά για την μεγάλη χαράκτρια Βάσω Κατράκη, την οποία τιμά το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με την διοργάνωση της έκθεσης: “Βάσω Κατράκη - Πνοή στην πέτρα”, παρουσιάζοντας έως τις 31 Ιανουαρίου 2011 αντιπροσωπευτικά έργα όλων των περιόδων της μεγάλης σε προσφορά αυτής ελληνίδας χαράκτριας.

Προσωπικότητα με έντονες πολιτικές ανησυχίες και με ένα σπάνιο ήθος, που την ακολούθησε πιστά σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής της, άφησε πλούσια παρακαταθήκη το έργο όσο και την αγωνιστική της στάση απέναντι στα πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την γενιά της. Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών-Μουσείο Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό, από το οποίο προέρχεται ο δανεισμός των περισσότερων έργων. Την επιλογή τους καθόρισαν δύο βασικοί άξονες: ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του έργου της και η συνάφεια της χαρακτικής της Βάσως Κατράκη στην πέτρα με τα γλυπτά έργα της Κυκλαδικής τέχνης του προϊστορικού Αιγαίου - και ταυτόχρονα, η επιθυμία να δοθεί μια όσον το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της συνολικής δημιουργίας της. Στην έκθεση παρουσιάζονται ξυλογραφίες και χαρακτικά σε πέτρα, σχέδια, πέτρινες μήτρες, ζωγραφισμένα βότσαλα, φωτο-

γραφίες, καθώς και υλικό τεκμηρίωσης. Την παρουσίαση διαφωτίζουν, περαιτέρω, τα κείμενα του καταλόγου τα οποία προσεγγίζουν από διάφορες οπτικές το έργο της χαράκτριας, ώστε να προκύψει μια γλαφυρή της ψυχοσύνθεσης της δημιουργού και της δύναμης της τέχνης της. Οι μύθοι της Κατράκη αναφέρονται σε πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες, οι εικόνες της καθηλώνουν, κατατείνοντας προς ένα ιδεόγραμμα που παραπέμπει στην ουσία του νοήματός τους. Μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές του κάθε θέματος, παρακολουθούμε τις σκέψεις και τους στόχους, το αισθητικό ιδανικό της, το πέρασμα σε φόρμες εντονότερης συναισθηματικής φόρτισης. Από τα πρώτα σπουδαστικά της έργα μέχρι τις μετέπειτα μνημειακές της προτάσεις, η πρόσληψη και η απόδοση της ανθρώπινης μορφής είναι η κυρίαρχη αισθητική-θεματική επιλογή της δουλειάς της στην οποία η ενδελεχής μελέτη και ο διά-

λογος με την ελληνική τέχνη - από την προϊστορία μέχρι τις λαϊκές-παραδοσιακές εκφάνσεις της - παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Οι αναγωγές και οι αντιστοιχίες με τις μορφές των κυκλαδικών ειδωλίων είναι κάτι περισσότερο από ισχυρές - η μελέτη και το ενδιαφέρον της για την κυκλαδική τέχνη, ως σταθερά σημεία αναφοράς και έμπνευσης παραμένουν αμείωτα καθόλη τη δημιουργική της πορεία.Στις επιμηκυσμένες, αρχετυπικές μορφές των συνθέσεών της, με την αφαίρεση και τη βαθιά επεξεργασμένη απλοποίηση της φόρμας τους, η Κατράκη προάγει το ίδιο όραμα, πλάθει ένα σύμπαν εικόνων, καταθέτει μια στάση ζωής και μια κοινωνική διαμαρτυρία, εμβαθύνει στον πυρήνα της ύπαρξης, επικεντρώνεται στo πεπρωμένο του ανθρώπου, εξισορροπώντας απόλυτα το πάθος και την ανάτασή του μέσα από την υποβλητική αντίθεση του άσπρου-μαύρου. Και δίπλα στην τέχνη της χαρακτικής, σε άμεση αλληλεξάρτηση μ’ αυτήν, η ζωή της. Ο Πόλεμος, η Κατοχή και η Αντίσταση. Οι ανατάσεις, οι προσδοκίες και οι διαψεύσεις - καταβολές και βιώματα που καθορίζουν κάθε προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης και ανάλυσης της χαρακτικής της.

™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË ¤ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

Η ανθρωποκεντρική ζωγραφική στα έργα του Γιώργου Μαυροΐδη TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει την έκθεση “Γιώργος Μαυροΐδης: Ανθρωποκεντρική ζωγραφική 1947-2003” έως τις 5 Ιανουαρίου 2011, μια έκθεση η οποία αποσκοπεί να φέρει στο φως τις σημαντικότερες ζωγραφικές προσεγγίσεις της ανθρώπινης μορφής του αείμνηστου Καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ. και διακεκριμένου ζωγράφου. Εκατό και πλέον μνημειακοί πίνακες μαζί με εβδομήντα περίπου πολύτιμα σχέδια φανερώνουν την εικαστική του ανθρωπογεωγραφία. Δεν είναι συμπτωματική η φράση του Γιάννη Τσαρούχη για το έργο του Μαυροΐδη ότι “κάθε φορά που πιάνει το πινέλο στα χέρια του, είναι έτοιμο να μεταφράσει την όρασή του, το νόημα των πραγμάτων, στη γλώσσα της ζωγραφικής που κατέχει”. Η δουλειά του οριοθετεί το δικό του μύθο προσφέροντάς μας την πιο ρεαλιστική εικόνα του εύθραυστου και συνάμα αναντικατάστατου κόσμού μας. Στο έργο του δεν υπάρχει τίποτε το αμφίβολο και το διφορούμενο. Ζωγραφίζει μορφές οικείες, αρνούμενος κάθε εξιδανίκευση. Εραστής τόσο της αλήθειας όσο και της ελευθερίας επιχείρησε να αγγίξει το νόημα της αιωνιότητας μέσα στον καθημερινό και εφήμερο βίο. Ο ίδιος, εξάλλου, γράφει “Ζωγραφίζω από μικρό παιδί και τα έργα μου πιστεύω πως γίνονται για να μιλούν για τη ζωή ζωγραφικά. Τα περιστατικά κι οι περιπέτειες μιας μακριάς ζωής πρέπει να γίνουν ένα με τη ζωγραφική μου προσπάθεια, όπως και λίγα πρόσωπα, άντρες και γυναίκες, που τα θυμάμαι πάντα με αγάπη σαν όνειρα απραγματοποίητα γιατί έτσι είναι η ζωή”. Όπως αναφέρει ο επιμελητής της έκθεσης, Τάκης Μαυρωτάς “Ο Μαυροΐδης ζωγραφίζει μορφές οικείες, καθημερινές, υποδηλώνοντας την πίστη του ότι η Γη δεν είναι έτοιμη για να την εγκατοικήσουν άγιοι. Εραστής τόσο της αλήθειας, όσο και της ελευθερίας, επιχείρησε να αγγί-

ξει το νόημα της αιωνιότητας μέσα στον καθημερινό, τον εφήμερο βίο. Στο έργο του απουσιάζει κάθε τι αμφίβολο και διφορούμενο. Ο ζωγραφικός του μύθος εξυφαίνεται μέσα από την ανθρωποκεντρική του εικαστική αφήγηση, προσφέροντάς μας την πιο γοητευτική εικόνα του εύθραυστου, μα συνάμα και αναντικατάστατου κόσμου μας. Από τις αρχές του ’60, όταν αρχίζει να διαφαίνεται το προσωπικό του ύφος, έως και το 2003 σταθερά καλλιέργησε τη ζωγραφική αντίληψη των δύο διαστάσεων, δίνοντας έμφαση στην πλαστικότητα των μορφών. Η ελληνική παράδοση, οι νεκρικές προσωπογραφίες του Φαγιούμ, η μεγάλη ιστορία της τέχνης των ανώνυμων

και των επώνυμων καλλιτεχνών του Αιγαίου και της Κύπρου, από την εποχή των κυκλαδίτικων ειδωλίων έως τις δημιουργίες των λαϊκών απογόνων τους, τροφοδότησαν την αδιάλειπτη ζωγραφική του δράση. Τα ελαιοχρώματα αποτελούν το κυρίαρχο υλικό με το οποίο ορίζει τον πλαστικό του χώρο. Η ζωγραφική του δεν υποτάσσεται σε κανόνες ή σε προκαθορισμένες κατευθύνσεις. Ο πλούσιος κόσμος των ανθρωποκεντρικών του σχεδίων φανερώνει την άμεση σχέση τους με τη ζωγραφική του πράξη και την εμμονή του απέναντι στο αμετάθετο Είναι. Στα πολυάριθμα σχέδιά του διακρίνουμε την επιθυμία του να συλλάβει την κίνηση της έκφρασης στην αέναη εναλλαγή της. Το ενδιαφέρον του ε-

πικεντρώνεται στο παρόν, για να μη λησμονηθεί ανάμεσα σε χαμένες και ξεχασμένες αναμνήσεις. Τα σχέδια αυτά ορίζουν πάντα τις δυνατότητες του δημιουργού μεταξύ της ιδέας και της τελείωσής της...”. Γενικά, ο εικαστικός του κόσμος αναδεικνύει μια βαθιά χρωματική αίσθηση που πηγάζει από απτές και φυσικές καταστάσεις. Ο φωτισμός του είναι καθαρά χρωματικός, αφού εκπέμπεται μέσα από το ίδιο το χρώμα, διατηρώντας την αυτοτέλειά του. Ο Μαυροΐδης εκμεταλλεύεται με αυστηρότητα αυτήν την απέραντη ελευθερία που του παρέχει το χρώμα για να εκφράσει το φως και τον κόσμο των μορφών του. Οι αισθητικές του εντυπώσεις βασίζονται στη λαμπρότητα, τη διαφάνεια και τη σκοτεινότητα των χρωμάτων. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι ζωγράφισε πίνακες χρησιμοποιώντας άλλοτε γαιώδη χρώματα και άλλοτε μόνο το άσπρο και το μαύρο, εναλλάσσοντας σκοτεινά και φωτεινά σημεία. Γνωρίζοντας τα μυστικά του συναισθηματικού παλμού του χρώματος και της ατέρμονης γοητείας του αυθορμητισμού, χρησιμοποιεί την αφαίρεση και όχι την πρόσθεση μιας σειράς λεπτομερειών.


EIKA™TIKA / 5 ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

¶ÚÔ‚ÔϤ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜

Εικόνες του Παύλου Καρανίκου από μακρινές γωνιές του κόσμου

Τ

ο φωτογραφικό οδοιπορικό σε Υεμένη, Ισλανδία, Ουζμπεκιστάν, Περού, Ινδία, Βραζιλία, Σιβηρία, Γροιλανδία, Καμπότζη, ο Παύλος Καρανίκος το χαρακτηρίζει ένα μακρύ προς την Ιθάκη. Ακολουθούν προορισμοί, όπως Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ιρλανδία, Βιετνάμ, Μαρόκο, Κίνα σε έναν κύκλο προβολών εικόνων που εμπλουτίζεται διαρκώς από χρόνο σε χρόνο.

Με αφορμή τις παρουσιάσεις των φωτογραφιών, που οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε οι βολιώτες να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, ο Π. Καρανίκος μιλά για την ενασχόλησή του με τη φωτογραφία, μια αγάπη χωρίς σύνορα... “Η σχέση μου με την φωτογραφία αρχίζει από την παιδική μου ηλικία, όταν κέρδισα την φωτογραφική μου μηχανή στο “κλίν”. Όμως η καριέρα στην Πολεμική Αεροπορία δεν άφηνε χρόνο, αλλά έδινε ευκαιρίες για αξιοποίηση αυτής της τάσης. Έτσι η συγκυρία με έφερε στο Βόλο και στον “Δίαυλο” όπου έκανα τα πρώτα φωτογραφικά μου βήματα. Βγαίνοντας στη σύνταξη το 2005 και μη μπορώντας να βάλω τον εαυτό μου στην άκρη, ασχολήθηκα με τη φωτογραφία και τα άλλα χόμπι μου, το θέατρο, τα ταξίδια και το σπίτι μου. Αν και το θέατρο με κράτησε αρχικά περισσότερο και το οποίο παραμένει στα ενδιαφέροντά μου, τα ταξίδια και η φωτογραφία, που συνδυάζονται άριστα, με τράβηξαν στο δικό τους δρόμο. Από το τέλος του 2006 άρχισα να κάνω τα μεγάλα ταξίδια γεγονός που συνέπεσε με την σύσταση της Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου. Η φωτογραφική Λέσχη Βόλου που ουσιαστικά αποτελεί την ενήλικη όψη του “Διαύλου” είναι πρώτα από όλα μια ομάδα φίλων που προσπαθούν μέσα από τη δραστηριοποίησή τους στο χώρο της φωτογραφίας να εκφράσουν ανησυχίες και όνειρα. Η Λέσχη είναι ένα φόρουμ που ο κάθε νέος μπορεί να δοκιμάσει να εκφραστεί φωτογραφικά, αλλά και να πάρει βοήθειες για να ανεβάσει τις γνώσεις του στην τέχνη της φωτογραφίας. Προσπαθεί μέσα από τα δρώμενα που οργανώνει, (εκθέσεις, διαγωνισμούς, παρουσιάσεις και διαλέξεις) ή συμμετέχει να δώσει μια ακόμα πολιτιστική χροιά στην πόλη του Βόλου και όπου αλλού κληθεί. Εδώ ακριβώς συνδυάζεται η δική μου παρουσία. Συνεργάζομαι από τότε με τουριστικά γραφεία του Βόλου, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και στο διάστημα αυτό έχω κάνει περί τα 25 ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Τα ταξίδια που κάνω επιλέγονται μεν από τα τουριστικά γραφεία, αλλά βρίσκονται και στην σφαίρα του ενδιαφέροντος μου. Επιπλέον βέβαια κάνω και προσωπικά ταξίδια σε επιλεγμένους προορισμούς. Κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό, ακόμα και αν το έχεις ξανακάνει, γιατί πάντα βλέπεις κάτι που δεν είδες την άλλη φορά, συνοδεύεις άλλους ανθρώπους, διαφορετικούς ανθρώπους, ανθρώπους με διαφορετικά ενδιαφέροντα και συναντάς εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους στη χώρα που πηγαίνεις. Έρχεσαι σε επαφή με άλλες κουλτούρες, άλλες νοοτροπίες, άλλες συμπεριφορές, άλλα ήθη και έθιμα και βέβαια δέχεσαι καταιγισμό εικόνων που σε χαροποιούν, σε εκστασιάζουν, σου φέρνουν λύπη ή και θυμό καμιά φορά αλλά πάντα νοιώθεις ότι και πάλι έγινες πλουσιότερος. Πολλές από τις εικόνες που μαζεύεις σε σημαδεύουν και μένουν στη μνήμη για καιρό, όπως ένας πιτσιρίκος στο Περού, ένας ουρακοτάγκος στην Ινδονησία, ένα παγόβουνο στη Γροιλανδία, μια κηδεία στην Κελέβη, οι μαθητές βαρκάρηδες στην Καμπότζη, μια νύφη στο Ουζμπεκιστάν, ένα κοριτσάκι αβορίγηνας στην Αυστραλία, ένας πιστός στη Σρι Λάνκα και τόσες άλλες. Γνωρίζοντας διαφορετικούς ανθρώπους αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτοί, πλούσιοι ή φτωχοί έχουν τα ίδια αισθήματα και τις ίδιες ανάγκες με σένα και σε λίγο γίνεσαι ένα με αυτούς. Η αλήθεια είναι πως όσο ποιο φτωχή είναι η χώρα τόσο ποιο απλοί και προσιτοί είναι οι άνθρωποι και αυτό το βλέπεις παντού, από το Περού μέχρι την Νέα Ζηλανδία, από τη Βραζιλία μέχρι την Καμτσιάτκα της Σιβηρίας, από την Γροιλανδία μέχρι το Βιετνάμ και από την Υεμένη στην Ιαπωνία.. Μετά από κάθε ταξίδι, επιστρέφοντας στην κα-

Εικαστικές αναζητήσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ™Â ¤ÚÁ· ÙÔ˘ BÚÂÙ·ÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ª¿ÈÎÏ ∫ÚÂÁÎ-ª¿ÚÙÈÓ TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

θημερινότητα της πόλης σου και της ζωής σου, νοιώθεις ότι κάτι έχει αλλάξει και αυτό το κάτι είναι που σε σπρώχνει να φύγεις ξανά και ξανά... Αυτές λοιπόν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που με γεμίζουν και με πλουτίzουν θεώρησα ότι είναι καλύτερα να τις μοιραστώ με φίλους, γνωστούς αλλά και άγνωστους ανθρώπους που θα ήθελαν να ταξιδέψουν, αλλά για κάποιο ή για πολλούς λόγους δεν μπορούν. Συνειδητά διάλεξα να γίνει αυτό όχι σε ένα ψυχρό χώρο διαλέξεων αλλά σε

ζεστούς και ζωντανούς χώρους, όπως ένα καφέ. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε πέρυσι με εφτά προβολές (Υεμένη, Ισλανδία, Ουζμπεκιστάν, Περού, Νότια Ινδία, Ρίο ντε Τζανέϊρο και Σιβηρία) και συνεχίζεται φέτος ήδη με την Γροιλανδία και την Καμπότζη. Ακολουθούν άλλοι προορισμοί, όπως Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ιρλανδία, Βιετνάμ, Μαρόκο, Κίνα και πολλά άλλα. Νοιώθω πως βγήκα στον δρόμο για την Ιθάκη και πράγματι εύχομαι νάναι μακρύς ο δρόμος...” .

Λίγα πράγματα έχουμε ακούσει στην Ελλάδα για τον βρετανό Μάικλ Κρεγκ-Μάρτιν και για το έργο του. Ενός καλλιτέχνη που άνοιξε νέους εκφραστικούς δρόμους στην σύγχρονη τέχνη και που θεωρήθηκε - όχι άδικα-ως προπομπό της “Brit Art” στα χρόνια της δεκαετίας του ’70. Η ζωή και το έργο του χαρακτηρίζονται από μια σταθερή απλότητα, ενώ ο ίδιος ποτέ δεν συνέδεσε την εξέλιξη της δουλειάς του με τα χρήματα, που φέρνει η αναγνώριση και οι εκθέσεις σε μεγάλες γκαλερί ανά τον πλανήτη. Το υπογραμμίζει άλλωστε και ο ίδιος:“Θέλω οι πίνακές μου να είναι τόσο απλοί που το περιεχόμενό τους να μοιάζει προφανές, αλλά και τόσο σύνθετοι ώστε να παρέχουν μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για αισθητικό και νοητικό παιχνίδι”. Να, που έχουμε όμως τώρα την ευκαιρία να δούμε από κοντά νέους πίνακες έργα στην γκαλερί “Gagosian” της Αθήνας έως τις 17 Δεκεμβρίου. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη του ατομική έκθεση στην Ελλάδα. Στα πρώιμα έργα του ο Κρεγκ-Mάρτιν ενσωμάτωνε συχνά έτοιμα αντικείμενα στα γλυπτά του και έκανε σαφείς αναφορές στον Αμερικανικό Μινιμαλισμό. Τόσο ο τρόπος με τον οποίον ελέγχει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του όσο και η διαύγεια με την οποία χειρίζεται την εννοιολογική τέχνη απεικονίζονται ξεκάθαρα σε έργα όπως το “Μια βελανιδιά” (1973), το οποίο αποτελείται από ένα ποτήρι με νερό τοποθετημένο σε ένα ράφι και ένα κείμενο γραμμένο από τον ίδιον στο οποίο ισχυρίζεται ότι το ποτήρι με το νερό είναι στην πραγματικότητα μια βελανιδιά. Αυτό το ενδιαφέρον για τη σημασιολογία •το παιχνίδι ανάμεσα στον λόγο και το αντικείμενο• παραμένει η βασική θεματολογία του έργου του. Τη δεκαετία του 1990 ο ίδιος στράφηκε στη ζωγραφική και ανέπτυξε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ύφος που ξεχωρίζει για τα ακριβή, αδρά περιγράμματα που ορίζουν επίπεδες επιφάνειες πολύ ζωηρών χρωμάτων. Με τη μεγάλη ακρίβεια στην τεχνική του, χρησιμοποιεί τη σύνθεση για να εξερευνήσει τις συνάφειες στον χώρο, αντιπαραθέτοντας χρώματα σε πολλαπλά επίπεδα. Ζωγραφίζει σύνολα από γράμματα τα οποία μπορεί να σχηματίζουν μερικές διαφορετικές λέξεις. Σχεδιάζει επίσης εξεζητημένα βιομηχανικά αντικείμενα. Οι λέξεις που ζωγραφίζει αναφέρονται συχνά σε αφηρημένες αξίες και έννοιες, ενώ τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί είναι γνωστά και υπαρκτά. Όμως, δεν ζωγραφίζει μία συγκεκριμένη καρέκλα, ένα παπούτσι ή ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά μία αφηρημένη φόρμα για το καθένα την οποία επαναλαμβάνει σε όλο το έργο του. Κατά την άποψή του, ο αμφιλεγόμενος συνδυασμός γραμμάτων και σχηματικών περιγραμμάτων βιομηχανικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης προσφέρει στους θεατές τη δυνατότητα να δώσουν πολλές διαφορετικές προσωπικές ερμηνείες στους πίνακές του. Στα νέα και ζωηρόχρωμα έργα του, τα οποία είναι ζωγραφισμένα με ακρυλικά χρώματα πάνω σε αλουμίνιο εξακολουθεί να διερευνά την έννοια της πραγματικότητας και της αναπαράστασης στην τέχνη. Έχοντας δομήσει μία σειρά ελεύθερων συνειρμών και νοημάτων που πηγάζουν από τους αισθητικούς περιορισμούς που ο ίδιος έχει επιβάλει στον εαυτό του - σαν αυτούς που εμπεριέχει άλλωστε και η γλώσσα δημιουργεί απεριόριστες κατά τα φαινόμενα παραλλαγές. Κάθε πίνακας βασίζεται σε μια λέξη όπως “τέχνη” ή “σύμβολο” - την οποία την αντιμετωπίζει ταυτολογικά, ενσωματώνοντας τα γράμματα της λέξης τα οποία παραθέτει σε διαφορετικό μέγεθος το καθένα, σε γραμμικά σχέδια αντικειμένων καθημερινής χρήσης όπως παπούτσια, σφυριά, λαμπτήρες, παραμάνες και καρέκλες, πάνω σε έντονο μονόχρωμο φόντο.


6 / °EøP°IO™ M¶A§TATZH™ ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

Άγνωστα αρχειακά δεδομένα για την πολιτική ταυτότητα του “ευγενέστατου των Ελλήνων” ŒÚ¢ӷ ÛÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 88¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË “‰›ÎË ÙˆÓ ¤ÍÈ” Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜

Μ

·˜ ‰›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÊÔÚ¿ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, Û ̛· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜, ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜, ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ΔÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÏÙ·Ù˙‹, ÙÔÓ “¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ” fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔοÏÂÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜” °. μÏ¿¯Ô˜.°È· ÚÒÙË ÏÔÈfiÓ ÊÔÚ¿, ·ÓÔ›ÁÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ, ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÂÚ‡ÓËÙ· ·Ú¯Âȷο ‰Â‰Ô̤ӷ Û ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜, ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ŒÏÏËÓ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡. To ÛËÌÂÚÈÓfi ı¤Ì·, ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÎÙ›ÓÂÙ·È fï˜ Ôχ ·Ú·¤Ú·, ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂϤÙË Ì·˜ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ “ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜”, Î·È Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Û ‚¿ıÔ˜ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ª·ÏÙ·Ù˙‹ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÛÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi - ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ, οÔÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÏÙ·Ù˙‹, ÌÈ·˜ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ÁÈ· 1/4 ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ Û ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜. ∂Ófi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §·Ú›Û˘, ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ÂͤÏÂÍ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÎÈ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ıÂÚÌ‹ fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, Û Âͤ¯Ô˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Ù˘ ˙ÔÊÂÚ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ Ô˘ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÏ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ 1922 Î·È Ï›ÁÔ ÚÔÙÔ‡ Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ·, ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹, Ó· ÌËÓ ÂÈ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·. √ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙË ‰›ÎË, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ‰›ÎË ÙˆÓ ÂÍ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ¤ÍÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÚÂȘ ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Û ı¿Ó·ÙÔ ÎÈ ÂÎÙÂϤÛÙËηÓ. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Î·È ·ÏÈfiÙÂÚË ‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘, Û˘ÁηٷÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡.∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ 1908, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1922 ÔfiÙÂ Î·È ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ıËÙ›·, ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÊϤÁÔÓÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜: ∞fi ÙÔ ∫ÚËÙÈÎfi, ÙÔ μÔÚÂÈÔËÂÈÚËÙÈÎfi Î·È ÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi, ̤¯ÚÈ ÙÔ £Ú·ÎÈÎfi Î·È ÙÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi. ∫Ú›ÛÈ̘ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ‹Ù·Ó Î·È fiϘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÎÏ‹ıËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ◊Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·ÔÎÙÔ‡Û ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ ‰·ÊÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÏËÓ ÙˆÓ ¢ˆ‰ÂηӋۈÓ. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó, ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ Ì›· ¿Ô„Ë, “Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi” ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ˘‹ÚÍÂ Û˘¯Ó¿ ȉȷÈÙ¤Ú· ÚÔԉ¢ÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Û‚·ÛÙ¤˜ Î·È Ë ·‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. √ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ªÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ·fiÏ˘Ù· Û‚·ÛÙ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∂Ê’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡Ù·Ó, ı· ‹Ù·Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÎÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘, ÂÊ’ fiÛÔÓ ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∞fi Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë M·ÁÓËÛ›·˜

Προσωπικότητα με ρίζες στην τοπική

Ο

Γεώργιος Μπαλτατζής γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1868. Φοίτησε ως μαθητής στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Στη συνέχεια σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αμέσως μετά συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία. Επανερχόμενος, ασχολήθηκε με τον διπλωματικό κλάδο και βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μετέχοντας ως μέλος της επιτροπής για την συνομολόγηση της ειρήνης μετά τα γεγονότα του “ατυχούς” πολέμου του 1897, διαχειριζόμενος το ζήτημα με ιδιαίτερη διπλωματική δεξιότητα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πρωθυπουργικής θητείας του Θεοτόκη διετέλεσε Νομάρχης Μαγνησίας. Στη συνέχεια αναμίχθηκε με την πολιτική και το 1902 πρωτοεξελέγη βουλευτής Αλμυρού με το κόμμα του Γ. Θεοτόκη, όπως το 1905 και 1906. Εκείνη την εποχή ήταν ο πλουσιότερος Έλληνας βουλευτής και παράλληλα, ιδιαίτερα αγαπητός στα λαϊκά στρώματα, παρά την υψηλή κοινωνική του θέση.

● Δ· ΛÌÂÓ· Î·È Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÈ΋ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·fi ÙËÓ ÂÎÔÓÔ‡ÌÂÓË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ - ÂÈÛÙËÌÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î. ∞ÓÙ. ΔÛÔÏ¿ÎË, Ì ı¤Ì· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ 1881-1940 ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ŒÊ˘ °·˙‹. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÌÂÚÈ΋ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÏÙ·Ù˙‹ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

Το 1908 ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Θεοτόκη. Υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του Γούναρη. Μετά την προσάρτηση των λεγομένων Νέων Χωρών πολιτεύτηκε στη Δράμα, όπου και εκλέχθηκε βουλευτής στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 1915. Το ίδιο έτος (1915). Το ίδιο έτος (1915) ανέλαβε υπουργός Συγκοινωνιών και το 1920 υπουργός Γεωργίας και αμέσως μετά, το 1921 υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Γούναρη, καθώς και αναπληρωτής υπουργών Ναυτικών. Πήρε μέρος στις διασκέψεις του Παρισιού και του Λονδίνου μαζί με τον πρωθυπουργό Δημήτριο Γούναρη, του οποίου ήταν το δεξί του χέρι. Το 1922 χρημάτισε πάλι υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Μετά τη μικρασιατική άτακτη υποχώρηση και την ταυτόχρονη επανάσταση που εκδηλώθηκε και που ολοκλήρωσε τη Μικρασιατική καταστροφή, συνελήφθη μαζί με τους άλλους πολιτικούς και τον αρχιστράτηγο Χατζηανέστη και καταδικάστηκε κατά τη “δίκη των έξι” του έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών σε θάνατο. Τουφεκίστηκε στις 15 Νοεμβρίου του 1922 στο Γουδί. Κατά τη διάρκεια της θητείας του έγινε αποδέκτης σημαντικών τιμητικών διακρίσεων και παρασήμων. Ήταν παντρεμένος με τη Χαρίκλεια Μαυροκορδάτου, κόρη του Νικόλαου Μαυροκορδάτου. Γιοι του ήταν ο Νικόλαος Μπαλτατζής - Μαυροκορδάτος, ο οποίος πολιτεύτηκε κι αυτός και διετέλεσε υφυπουργός κι ο Εμμανουήλ.

MÈ· ·ÁÓÔË̤ÓË ÈÛÙÔÚÈο Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Στα “Θεσσαλικά Χρονικά” (έκτακτη έκδοση, 1935) γίνεται μια εντελώς περιληπτική αναφορά στο πρόσωπο του πολιτευτή Γεωργίου Μπαλτατζή, συγκαταλεγόμενου ανάμεσα στις εξέχουσες προσωπικότητες της περιοχής του Αλμυρού, ανάμεσα σε άλλα γνωστά ονόματα της επαρχίας, όπως του στρατηγού Φράγκου, των μελών των οικογενειών Δημοκωστούλα, Αργυρόπουλου κ.ά. Μεσολάβησαν από τότε επτά περίπου δεκαετίες, προτού γίνει μια νέα συνοπτική αναφορά στο πρόσωπό του, σε τοπικό επίπεδο, από την ερευνήτρια Νίτσα Κολιού αρχικά και πιο πρόσφατα, από τον γνωστό πολιτικό της περιοχής μας, τον κ. Γεώργιο Σούρλα, μέσα από τη συγγραφική του εργασία με τίτλο “Οι πολιτικοί της Μαγνησίας”. Στο μεταξύ, μόνο σε συγγράμματα εθνικού ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκαν αποσπασματικές αναφορές στον ίδιο, δικαιολογημένα μάλιστα, καθώς η μοίρα τον έφερε συνδεδεμένο με την τραγικότερη περίοδο της νεότερης ιστορίας μας. Ίσως η έλλειψη της καταγωγής του από την περιοχή της Μαγνητικής περιφέρειας (ως αυτόχθονα), συντέλεσε κι αυτή στην ιστορική του απαξίωση. Είναι λυπηρή η ομολογία ότι κανείς, απολύτως κανείς μέχρι σήμερα, 90 σχεδόν χρόνια μετά την εκτέλεσή του, δεν αφιέρωσε μια εξειδικευμένη, επαρκή αναφορά στο πρόσωπό του. Ακόμα και τα αναφερόμενα στις εγκυκλοπαίδειες και ιστορικού χαρακτήρα θεματικές συλλογές και περιοδικές εκδόσεις γενικής φύσης βιογραφικά του στοιχεία είναι λειψά, ανεπαρκή, ατεκμηρίωτα, και ενίοτε ανακριβή. Ο Μπαλτατζής αποτελεί μία ακόμα από τις μεγάλες προσωπικότητες στην ιστορία της Μαγνησίας, γηγενών και μη, που προσμένει καρτερικά (επί ματαίω;) την αναγνώριση της θυσίας του από την επίσημη πολιτεία, σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο. Σήμερα, 90 περίπου χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του έτους 1922, θεωρήσαμε σκόπιμο, διερευνώντας σε βάθος το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, να αναδείξουμε τους σταθμούς της πολιτικής σταδιοδρομίας της μεγάλης αυτής προσωπικότητας που συνέδεσε το όνομά και την καριέρα του με τον πολιτικό στίβο και με την περιοχή του Αλμυρού και τη Μαγνησία, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες πολιτικές μορφές στην ιστορία της περιοχής αλλά και ευρύτερα. Κάποια από τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνάς μας, έχουμε την τιμή να καταστήσουμε γνωστά μέσα από τις σελίδες των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, στις παραγράφους που ακολουθούν, και σκιαγραφούν τον λησμονημένο πολιτικό του τόπου μας. Εξαιρετική σύμπτωση, η αναμόχλευση πέρσι του ζητήματος της “δίκης των έξ” από τον εγγονό του εκτελεσθέντα Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, Μιχάλη σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της μνήμης και μετά θάνατο απαλλαγής από την κατηγορία και το όνειδος της εθνικής προδοσίας, που βαρύνει την ιστορική μνήμη των έξι εκτελεσθέντων. Σήμερα 88 χρόνια μετά, με μία πρωτοφανή στα δικαστικά χρονικά και εξαιρετικής σημασίας, ιστορική για το νομικό μας πολιτισμό απόφαση, έγινε αρχικά δεκτή από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου η αίτηση αναψηλάφισης της δίκης, την οποία υπέβαλλε ο εγγονός του εκτελεσθέντος, χρησιμοποιώντας νέα στοιχεία υπέρ της αθωότητας του Πρωτοπαπαδάκη, προκειμένου αυτή τη φορά η δίκη να διεξαχθεί με τους όρους της τακτικής δικαιοσύνης, κι όχι πολιτικής πράξης υπό τον δικαστικό μανδύα. Το δικαστήριο δεν έφτασε τελικά στη διερεύνηση της ου-

σίας της υπόθεσης, αρκούμενο στην παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Η τελική αυτή δικαιοδοτική κρίση, δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ξεκάθαρα ότι αποτέλεσε μια συνολική - ιστορικά έστω - δικαίωση των έξι εκτελεσθέντων ως υπευθύνων της Μικρασιατικής καταστροφής, παρ’ όλα αυτά αποτελεί ένα μοναδικό προηγούμενο στη δικαστική και πολιτική ιστορία της χώρας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε τα γεγονότα, ιδωμένα από τη σκοπιά και της τοπικής πολιτικής σκηνής, που συνδέθηκε άμεσα με τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις, μέσω του Γεωργίου Μπαλτατζή. Ο Μπαλτατζής, συγκαταλέγεται αναμφίβολα ανάμεσα στις κορυφαίες πολιτικές φυσιογνωμίες του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Πρωτοκλασάτο στέλεχος του Θεοτοκικού (Λαϊκού) κόμματος, ανέλαβε για πρώτη φορά Υπουργός Εξωτερικών στις 21 Ιουνίου 1908, σε ακόμα μια κρίσιμη περίοδο για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Toν Μπαλτατζή τον συναντούμε για πρώτη φορά σε κάποιο δημόσιο αξίωμα το 1897. Το έτος 1900 τον συναντούμε στη θέση του Νομάρχη Βόλου. Διατέλεσε μάλιστα πρώτος πρόεδρος της ιδρυθείσας την ίδια χρονιά “Φιλοδασικής Ένωσης Βόλου”, ιδρυτικά μέλη της οποίας υπήρξαν ο Ν. Γεωργιάδης, ο Κ. Γκλαβάνης κ.α. και σκοπό είχε την προστασία των δασών της περιοχής. Στις αρχές του 1901 κυοφορούταν η επανάληψη της διπλωματικής δραστηριοποίησής του. Την ίδια εποχή, καταλέγεται, ανάμεσα σε άλλες προσωπικότητες της εποχής, μεταξύ των ιδρυτικών μελών της υπό σύσταση “Γεωγραφικής Εταιρίας”, σωματείου με σκοπό την ανάδειξη της Γεωγραφίας ως επιστήμης. Ο Μπαλτατζής εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το έτος 1902, σε ηλικία 34 ετών. Ήταν ο “Θεοτοκικός” υποψήφιος της εκλογικής περιφέρειας της επαρχίας Αλμυρού. Αντιπάλους στην αναμέτρηση αυτή είχε τους πολιτευτές Ευστ. Ρακόπουλο (Ζαϊμικό), Αριστ. Αργυρόπουλο και Γάτσο (Δεληγιαννικούς), ως ανεξάρτητους τον Καλτσέτα, καθώς και τους αξ/κούς Γ. Σπανίδη και Μ. Γιαταγάνα, αλλά και τους δικηγόρους Β. Παπαγεωργίου και Δ. Παπαρίζο. Το έτος 1903 (Μάρτιος) υποστήριξε τη διάκριση των δασών σε κοινοτικά (δημοτικά) και δημόσια, καθώς και την υποχρέωση του δημοσίου να μην καταλαμβάνει κοινοτικές δασικές εκτάσεις, ζητώντας να μην κηρυχθούν ως τέτοιες, εκείνες που περιλαμβάνονταν στο κτηματολόγιο της Υψ. Πύλης, πριν την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Επανεξελέγη και στις εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1905 και 1906 και αναδείχθηκε ως ο ισχυρότερος πολιτικός παράγοντας της επαρχίας Αλμυρού. Την περίοδο αυτή συνεργάζεται με το τοπικό Καρταλικό κόμμα, το οποίο πρόσκειται στο κόμμα του Θεοτόκη. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1907, (ημέρα θεμελίωσης της Ν. Αγχιάλου), ο Μπαλτατζής έκανε, στα πλαίσια του παρατεθέντος στο Δημαρχείο του Αλμυρού δείπνου, πρόποση προς τον Διάδοχο. Στις εκλογές του 1910 ο Μπαλτατζής απέτυχε να εκλεγεί. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, σκάρωσαν τότε το ακόλουθο σκωπτικό ποιηματάκι αφιερωμένο στον ίδιο: Στον Μπαλτατζή Στα μαύρα ντυμένος/ στα μαύρα θε νάσαι εκλογή θα θυμάσαι/ και πάντα θα κλαις. Και να μαυρισμένος/μας φεύγεις με φόρα κρυφά τέτοιαν ώρα/που πας δεν μας λες; Η ιδιαίτερη προσωπική του δυναμική, τον έφερε σε ρήξη με την ηγεσία της τοπικής παράταξης, ιδιαίτερα με τον τοπικό “κομματάρχη” Αντώνιο Καρτάλη, ήδη από το έτος 1907. Ο Μπαλτατζής, υπήρξε μεν πολιτικά εξαρτημένος από τον κραταιό τοπικό Καρταλικό κομματικό σχηματισμό, εκτενή αναφορά για τη παρουσία του οποίου στην πολιτική ιστορία του Βόλου θα πραγματοποιήσουμε σύντομα, δεν μπορούσε όμως να παρεκκλίνει σε καμία περίπτωση από το πορτρέτο της ηγετικής φυσιογνωμίας, η οποία του αναγνωρίστηκε στη μεγαλύτερη περίοδο της πολιτικής του δραστηριοποίησης. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το θέμα απασχολούσε ακόμα και την εθνική ειδησεογραφία του Αθηναϊκού τύπου, καθώς οι δύο βουλευτές συγκαταλέγονταν ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη της κυβερνητικής παράταξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο σχολιάζεται η ρήξη μεταξύ των δύο ισχυρών πολιτευτών της Μαγνησίας στον Αθηναϊκό τύπο της εποχής. Ο Μπαλτατζής μάλιστα, σκεφτόμενος να “αποσκιρτήσει” από το Καρταλικό κόμμα, αναφερόταν ότι προσπαθούσε να πάρει με το μέρος του τοπικούς κομματάρχες και δημάρχους του Καρταλικού κόμματος, ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει έντονα την τοπική κοινότητα μέσα στο επόμενο έτος (1908). Από τους πρώτους που αναφέρονται ότι τάχθηκαν στο πλευρό του Καρτάλη ήταν ο (Καρταλικός) γνωστός και ιδιαίτερα δημοφιλής στο Βόλο πρώην δήμαρχος Παγασών Ν. Γεωργιάδης, που με την εν γένει παρουσία και προσφορά του, ε-


°EøP°IO™ M¶A§TATZH™ / 7 ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜

ιστορία και δράση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή δραίωσε μια ακλόνητη υστεροφημία στο πολιτικό και όχι μόνο - γίγνεσθαι της Μαγνησίας. Αξιοσημείωτο είναι οπωσδήποτε το γεγονός ότι ο Μπαλτατζής, κατέχοντας μια ισχυρή για την εποχή του πολιτική ταυτότητα, χρησθείς μάλιστα υπουργός των Εξωτερικών, φαίνεται ότι την περίοδο αυτή κατόρθωσε να κατισχύσει πολιτικά του Αντ. Καρτάλη μέσα στις τάξεις της Θεοτοκικής παράταξης. Αυτό είχε βέβαια ως αποτέλεσμα την πιθανότητα ο Μπαλτατζής, παραμένοντας στο στρατόπεδο του κυβερνητικού κόμματος, να παραγκωνίσει τον Καρτάλη από την πρωτοκαθεδρία των Θεοτοκικών σε τοπικό επίπεδο. Πέραν τούτου, μια πιθανή αποχώρηση του Καρτάλη από το κυβερνητικό στρατόπεδο του Λαϊκού κόμματος, δημιουργούσε διάφορες υποθέσεις και προφανείς επισφάλειες γι’ αυτό καθ’ αυτό το μέλλον του ως πολιτευτή. Η διατήρηση άλλωστε της κορυφής, φάνταζε το ίδιο, ει μη και δυσκολότερη με την αναρρίχηση σ’ αυτήν. Η πολιτική ζωή του τόπου, διήγαγε περίοδο πολυκύμαντη, ταραχώδη, που επιφύλασσε αναρίθμητους αιφνιαδιασμούς και ανατροπές. Το ίδιο το εκλογικό σύστημα, με τη δυνατότητα επιλογής και στήριξης από τον ψηφοφόρο πλειόνων υποψηφίων, ακόμα και από αντίπαλο πολιτικά χώρο, δημιουργούσε ένα ισχυρό διακύβευμα στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις που ακολουθούσαν τον συνήθως πρόωρα τερματισμένο βίο των κυβερνητικών σχηματισμών της ίδιας περιόδου. Ο δήμαρχος Παγασών (Βόλου) Νικ. Γεωργιάδης, ο οποίος παρέμεινε στο δημαρχιακό θώκο για μια οκταετία (1799 -1807) με τη στήριξη του Καρταλικού κόμματος, τέθηκε ευθύς εξ αρχής και μάλλον απρόσμενα στο πλευρό του Μπαλτατζή. Η αποσκίρτησή του από τις τάξεις του Καρταλικού κόμματος προξένησε όπως ήταν επόμενο ιδιαίτερη αίσθηση στην τοπική κοινωνία. Αφορμή για το γεγονός φαίνεται ότι στάθηκε κάποια έριδα μεταξύ του Καρτάλη και του Γεωργιάδη, η οποία σχηματίσθηκε λόγω της αποκαλύψεως κάποιων “καταφώρων καταχρήσεων” στο δήμο Βόλου, “αίτινες εμείωσαν εις βαθμόν μέγαν το κύρος και το γόητρον το οποίον έχαιρε το Καρταλικον κόμμα εν Νομώ Μαγνησίας...”. Η συγκρουσιακή πορεία μεταξύ των δύο κορυφαίων πολιτευτών της Μαγνησίας, Καρτάλη και Μπαλτατζή αποτελούσε γεγονός το οποίο απασχολούσε έντονα το πολιτικό στερέωμα της Ελλάδας, ιδίως σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο. Από την πλευρά μάλιστα του κυβερνητικού επιτελείου, καταβλήθηκε προσπάθεια σύγκλισης και πολιτικής συμφιλίωσης των δύο ανδρών, με την μεσολάβηση του τότε υπουργού των Οικονομικών (Σιμόπουλου), στις αρχές του Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ο Βόλος στις αρχές του 20ου αιώνα ενασκούσε πολύ σημαντική επιρροή στις εξελίξεις της περιόδου, αποτελώντας τη σημαντικότερο αστικό κέντρο των βόρειων επαρχιών του ελληνικού κράτους μέχρι το 1912. Η οικονομία της περιοχής είχε γνωρίσει σημαντική άνθηση, γεγονός το οποίο επιδρούσε στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, το οποίο ήταν υψηλότερο σε σχέση με αυτό των γύρω περιοχών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Με αποτέλεσμα και την πρωτοποριακή παρουσία του Βόλου σε πολλούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους και στην πολιτική ζωή. Σε πολιτικό λοιπόν επίπεδο, η περιοχή της Μαγνησίας, ιδίως η επαρχία του Βόλου, βρέθηκε να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στις εξελίξεις της εποχής. Στην ίδια παράμετρο, περιοχή του Αλμυρού, ακολούθησε το ρεύμα της εποχής αναδεικνύοντας σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, η παρουσία και συμμετοχή των οποίων στις ζυμώσεις της εποχής μόνο ως αμελητέα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Μπαλτατζής εξελέγη ξανά βουλευτής Αλμυρού του Λαϊκού κόμματος στις εκλογές της 1-11-1920. Στις 26-8-1922 παραιτήθηκε από την κυβέρνηση (ήταν Υπουργός εξωτερικών).

∏ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Â·Ú¯›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Η παρουσία του στην περιοχή του Αλμυρού τοποθετείται χρονικά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα με την απόκτηση ενός τουλάχιστον τσιφλικιού στη θέση Τσιγκέλι, στα παράλια του δυτικού Παγασητικού. Μετά την απελευθέρωση - προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) τα παλιά τσιφλίκια, πέρασαν στην ελληνική επικράτεια και διατηρήθηκαν ως περιουσιακές ενότητες στην παλιά τους μορφή, μεταθέτοντας παράλληλα και την ευθύνη για το διαχειρισμό της προβληματικής η οποία τα συνόδευε, στο ελληνικό κράτος. Δύο από αυτά, στην περιοχή Τσιγγέλια, αγοράστηκαν από την οικογένεια Καρτάλη και τον Γ. Μπαλτατζή.Η έντονη δραστηριοποίησή του με την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωμα, από το 1902 κι έπειτα, τον φέρνει εμπλεκόμενο με τις σημαντικές εξελίξεις της επαρχίας. Ένα από σημαντικότερα θέματα τα οποία ανεφύησαν κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας, το 1907, τον έφερε πρωτοστατούντα στο ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων της Αν. Ρωμυλίας στην επαρχία, με τη δημιουργία των προσφυγικών οικισμών της Ν. Αγχιάλου και της Ευξεινούπολης. Σε σχόλιο μάλιστα της εφημερίδας “Πανθεσ-

■™˘ÁΤÓÙÚˆÛË BÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ ÛÙÔ BfiÏÔ ÙÔ 1920 σαλική” αναφέρεται η προτροπή ότι “την εκτέλεσιν των έργων πρέπει να αναλάβη ο βουλευτής κ. Γ. Μπαλτατζής”. Πρόκειται για πολύ σημαντικά έργα υποδομής τα οποία σχετίζονταν με την εγκατάσταση των προσφύγων στην επαρχία (αποξηραντικά, οδοποιίας κ.λπ.). Ίσως οι τσιφλικάδες να είδαν, διαμέσου της διαδικασίας της εξεύρεσης της αναγκαίας εδαφικής έκτασης για την αποκατάσταση των προσφύγων της Ανατολικής Ρωμυλίας, την ευκαιρία να αποκομίσουν σημαντικά χρηματικά οφέλη, από τις αποζημιώσεις οι οποίες θα τους επιδικάζονταν ως ιδιοκτήτες των τυχόν απαλλοτριούμενων γαιών. Έτσι ο Μπαλτατζής φέρεται υποστηρικτής της ιδέας της οριστικοποίησης της παραμονής των προσωρινά εγκαταστημένων στον Αλμυρό Αγχιαλιτών προσφύγων στην ίδια περιοχή, πλησίον δηλαδή της πόλης, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα πολύ σημαντικό για την επαρχία, καθώς επρόκειτο, κατά τον ίδιο, περί προσφύγων “δεδοκιμασμένης φιλοπονίας και φιλοπατρίας” . Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε από δημοσιεύματα της εποχής, τόσο ο Αντώνιος Καρτάλης όσο και ο Μπαλτατζής, ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν τα κτήματά τους, δεχόμενοι ως αποζημίωση το αρχικό τίμημα της αγοράς τους. Μάλιστα στην εμπλοκή του αυτή δέχθηκε έντονη αντιπολιτευτική κριτική. Υποστηρικτής του Μπαλτατζή και της άποψής του, υπήρξε ο γνωστός Αλμυριώτης λόγιος και ιστοριοδίφης Νικόλαος Γιαννόπουλος. Από επιστολή2 του προς τον βουλευτή Καραπάνο, πληροφορούμαστε μάλιστα σημαντικά στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παραθαλάσσιου τσιφλικιού του Μπαλτατζή, οποίος κατείχε έκταση το ένα από τα δύο “Τσιγγέλια”, 4.000 στρεμμάτων, όση περίπου κατείχε στην ίδια περιοχή (το άλλο Τσιγγέλι) και ο Καρτάλης. Το τσιφλίκι του μάλιστα το είχε αποκτήσει αντί τιμήματος 200.000 δραχμών. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ν. Γιαννόπουλο, το τίμημα αυτό ήταν υπερβολικό, και οι πωλητές της έκτασης υπήρξαν “έξυπνοι και τυχηροί” , εννοώντας ότι εκμεταλλευτήκαν τον Μπαλτατζή. Βόρεια του τσιφλικιού, προς την περιοχή δηλαδή της σημερινής Αγχιάλου, εκτείνονταν οι εκτάσεις του τσιφλικιού του Παναγή Τοπάλη, το οποίο ήταν το ευφορώτερο κατά τον Γιαννόπουλο, όλης της επαρχίας, ανώτερης επομένως αξίας από τα δύο Τσιγγέλια.Υπέρ της άποψης αυτής του Μπαλτατζή συνηγόρησε και ο δήμαρχος της πόλης, ο Αριστείδης Αργυρόπουλος. Τελικά επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των Αγχιαλιτών στο κτήμα του Ηπειρώτη στην καταγωγή τσιφλικά Παναγή Τοπάλη, αντί τιμήματος 50.000 λιρών, γεγονός το οποίο φέρεται να προκάλεσε αντιδράσεις στην πόλη του Αλμυρού, με την υποκίνηση και υποστήριξη βέβαια του Μπαλτατζή και με το αιτιολογικό ότι θα θίγονταν τα οικονομικά συμφέροντα του Αλμυρού. Είναι μάλιστα γεγονός ότι η δημιουργία ενός σημαντικού οικιστικού πυρήνα μεταξύ της πόλεως του Βόλου και του Αλμυρού, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στην στα οικονομικά δεδομένα της περιοχής. Τα τσιφλίκια αυτά απέφεραν πάγια ετήσια πρόσοδο στους ιδιοκτήτες, καθώς η καλλιέργειά τους παραχωρούταν με τη μορφή της ενιαύσιας μισθωτικής σχέσης, η οποία προέκυπτε κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε κατοίκους της περιοχής. Το τσιφλίκι “Τσιγκέλι” Μπαλτατζή, όπως και του Καρτάλη, αγοράστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο το 1908 για να διανεμηθούν στους πρόσφυγες της Ευξεινούπολης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού το 1908, το τίμημα της αγοράς των δύο “Τσιγκελιών” του Αλμυρού ανερχόταν σε 400.000 δρχ. το κάθε ένα (το αντίστοιχο τίμημα για την αγορά του κτήματος Τοπάλη στο οποίο ανοικοδομήθηκε η Ν. Αγχίαλος, ανήλθε σε 1.544.000 δρχ. Η είσπραξη του πολύ σημαντικού αυτού ποσού από τον Μπαλτατζή θα αποτελέσει έναν από τους λόγους του χαρακτηρισμού του ως τον πλουσιότερο Έλληνα βουλευτή. Η ενασχόληση του Μπαλτατζή με το ζήτημα των τσι-

φλικιών, θα εξακολουθήσει βέβαια και στο μέλλον. Μάλιστα στο 1921, θα εμπλακεί στο ζήτημα της απαλλοτρίωσης και διανομής των εκτάσεων αυτών, από τη θέση του Υπουργού της Γεωργίας, στην οποία διορίστηκε μετά την τις εκλογές του 1920 και την ήττα των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου.Η αρωγή και μέριμνα την οποία προσέφερε στην τοπική κοινωνία της επαρχίας του Αλμυρού ο Μπαλτατζής, ήταν πολυδιάστατη. Αφορούσε στην πραγματοποίηση δωρεών, ενέργειες για τη δημιουργία έργων υποδομής, όπως λ.χ. την ίδρυση δημοτικών σχολείων, στον Αλμυρό, την Ευξεινούπολη και την Αγχίαλο, την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής, την καταβολή χρηματικών επάθλων στους αθλητικούς αγώνες “Κρόκια” κ.ά.

∂›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Λίγες μόνο μέρες πριν ο Μπαλτατζής αναλάβει τις τύχες του υπουργείου Εξωτερικών, θα τύχει μιας σημαντικής τιμητικής διάκρισης, με την ομόφωνη ανακήρυξή του ως επίτιμου προέδρου του Σοσιαλιστικού Εργατικού Συνδέσμου. Μετά από πολύμηνες εσωκομματικές διαβουλεύσεις, έγινε στις 22 - 6 - 1908 δεκτός με ενθουσιασμό ο αναμενόμενος ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Θεοτόκη. Μεταξύ των νέων υπουργών, ήταν και ο Γεώργιος Μπαλτατζής, βουλευτής της επαρχίας Αλμυρού, έχοντας όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εκλεγεί στο βουλευτικό αξίωμα μέσα από τις τάξεις του τοπικού τοπικού Καρταλικού κόμματος. Με την επιλογή του ως υπουργού των Εξωτερικών, κατέλαβε τη θέση του σημαντικότερου μαζί με εκείνη του Οικονομικών θέση στην Κυβέρνηση Θεοτόκη. Η υπουργοποίηση του Μπαλτατζή χαιρετίστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό. Οι προσδοκίες της χώρας στο πρόσωπο του “ευγενέστατου των Ελλήνων” ήταν μεγάλες, όπως αυξημένες ήταν και οι ανάγκες της εκπροσώπησης της Ελλάδας στις κρίσιμες για τη χώρα διεθνείς εξελίξεις της εποχής. Η κατάληψη της θέσης του υπουργού από τον Μπαλτατζή, δεν αποτέλεσε όμως δικαίωση μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλους τους οπαδούς του, και ακόμα παραπέρα, για την περιοχή του Αλμυρού στην οποία πολιτευόταν και η οποία του έδωσε τη δυνατότητα να εκλεγεί στο βουλευτικό αξίωμα. Η πόλη του Αλμυρού υποδέχθηκε με πανηγυρισμούς το γεγονός. Η “Θεσσαλία” έγραψε ότι “άπας ο λαός της πόλεως του Αλμυρού πάσης κομματικής αποχρώσεως συνήλθε δια βεγγαλικών φώτων και μουσικών εις την πλατείαν, συνεκρότησε συλαλλητήριον και επανηγύρισε”. Ο Μπαλτατζής με την ανάληψη των καθηκόντων του βρέθηκε ενώπιον σημαντικών εξελίξεων στην περιοχή της Βαλκανικής. Την ίδια ακριβώς περίοδο 6 (22) Ιουνίου του 1908, ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη το κίνημα των Νεότουρκων, δημιουργώντας στο επόμενο διάστημα σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής για την Ελλάδα, η οποία προσπάθησε να συνεργαστεί με το νέο Οθωμανικό καθεστώς, Ανάμεσα στους επιδιωκόμενους στόχους ήταν και ο τερματισμός του ένοπλού Μακεδονικού Αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου (1906) είχε χάσει τη ζωή του στην Πέλλα και ο καταγόμενος από το χωριό Μηλιές του Πηλίου οπλαρχηγός Κώστας Γαρέφης, ο οποίος είχε εκστρατεύσει στη Μακεδονία και ανέπτυξε σημαντική δράση, επικεφαλής ένοπλής ομάδας, με τις ευλογίες της Κυβέρνησης αλλά και του θρόνου.

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Εκτός όμως από την πανελλαδική απήχηση την οποία είχε η κατάληψη της θέσης του Υπουργού των Εξωτερικών από τον Γεώργιο Μπαλτατζή, το γεγονός είχε και σημαντικό διεθνή αντίκτυπο. Ο “εκατομμυριούχος”, όπως συχνά τον αποκαλούσαν βουλευτής, αποτελούσε, σύμφω-

να με μια πρόχειρη ανασκόπηση των γεγονότων, κόκκινο πανί για την Τουρκική πολιτική ηγεσία. Όταν το 1897 είχε βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη συνεργαζόμενος με τον Ν. Μαυροκορδάτο και λαμβάνοντας μέρος σε διπλωματικές ενέργειες που αφορούσαν τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών, υποδαύλιζε τον πρεσβευτή πεθερό του, ως μέλος της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, προκειμένου να κρατήσει επιθετική στάση, με αποτέλεσμα να μην αποφευχθεί ο “ατυχής” και εν πολλοίς άσκοπος και ζημιογόνος πόλεμος του έτους 1897. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι θεώρησαν πρόκληση την κατάληψη της θέσης του Υπουργού εξωτερικών από τον Μπαλτατζή, φοβούμενη βέβαια την έναρξη ενός νέου γύρου όξυνσης στις σχέσεις των δύο κρατών και την απώλεια του θετικού κλίματος, το οποίο είχε δημιουργήσει η επικράτηση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη την ίδια περίοδο. Την ίδια εποχή ο Μπαλταζής θα γνωρίσει άλλη μία τιμητική προς το πρόσωπό του διάκριση, με την απονομή του διασήματος του Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρος, από το Βασιλιά Γεώργιο τον Α’, για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα. Τον Ιανουάριο του 1909 με Β.Δ. δέχτηκε την τιμητική διάκριση του Σταυρού των Ταξιαρχών.

ÀÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Το Φεβρουάριο του 1915 ο Μπαλτατζής χρίστηκε υπουργός της Συγκοινωνίας. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο αθηναϊκής εφημερίδας για το πρόσωπο του νέου υπουργού: “Ο υπουργός της συγκοινωνίας κ. Γ. Μπαλτατζής είνε ανήρ εκτάκτου μαθήσεως, απόγονο; Της μεγάλης οικογενείας των Μαυροκορδάτων. Διακρίνεται δια τας ιστορικάς του γνώσεις και την περί τα διπλωματικά ζητήματα ειδικότητά του, χρηματίσας επανειλημμένως υπουργός των Εξωτερικών. Ο κ. Μπαλτατζής δεν είνε ειδικός δια το υπουργείον όπερ ανέλαβε αλλά δια της φιλοτίμου φιλοπονίας αναμφιβόλως υπόσχεται πολλά να κατορθώση”. Πραγματικά ο Μπαλτατζής άρχισε σύντομα τη δράση του στο νέο του πόστο. Την 1η Μαρτίου, επιθεώρησε το Ταχυδρομικό μέγαρο της Αθήνας, ενώ ήταν αυτός ο οποίος εγκαινίασε την τηλεφωνική γραμμή Αθήνας Θεσ/νίκης, στις 18-3-1915. Τα εγκαίνια της σύνδεσης τα οποία συνέπεσαν χρονικά με την ανάληψη του υπουργείου από τον Μπαλτατζή, τελέστηκαν με κάθε επισημότητα, με την παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δηλαδή του πρωθυπουργού Γούναρη, του βασιλιά, του διαδόχου και του πρίγκιπα Γεώργιου.

¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Στις 8 Μαΐου του 1915 ο Μπαλτατζής με το αντιτορπιλικό “Πάνθηρ” έφτασε στο λιμάνι της από διετίας απελευθερωμένης πόλης της Καβάλας, συνοδευόμενος από ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου. Του επιφυλάχθηκε πανηγυρική υποδοχή από 20.000 συγκεντρωμένους κατοίκους οι οποίοι τον ζητωκράυγαζαν. Μεταξύ των επισήμων ήταν ο νομάρχης Θες/νίκης (Γούδας), ο Ραβίνος, ο Μουφτής, η Ισραηλινή κοινότητα της πόλης, ο Δήμαρχος Καβάλας (Τερμεντζής) κ.α. Λίγο αργότερα ο Μπαλτατζής εμφανίστηκε στον εξώστη του Διοικητηρίου και εκφώνησε στο συγκεντρωμένο πλήθος των Καβαλιωτών τον λόγο του. Ανέπτυξε επίσης εκτενώς το πρόγραμμα το κόμματος σε επίκαιρα ζητήματα, όπως η αποκέντρωση των Υπουργείων, η ενίσχυση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και της εργατικής τάξης και την επίλυση του αγροτικού ζητήματος με τη δημιουργία μικρόν ιδιοκτησιών στους τομείς της αγροτικής και παραγωγής και της κτηνοτροφίας, υποστηριζόμενων από τη δημιουργία “γεωργικών συνδέσμων”, ενώσεων δηλαδή οι οποίο θα παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα της μεγάλης ιδιοκτησίας λόγω της συγκέντρωσης των μικών κεφαλαίων. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόθεση της κυβέρνησης να επιδιώξει την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και την τροποποίηση διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για το σκοπό αυτό. Επισήμανε ακόμα την αναγκαιότητα της μόρφωσης του εκκλησιαστικού κλήρου, καθώς και την ενίσχυση της μόρφωσης του διδακτικού προσωπικού στα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης, όπως επίσης και τη ανάγκη ίδρυσης πρακτικών σχολείων, εμπορικών, βιομηχανικών και ναυτικών, “ίνα η ελληνική νεότης θωρακισθή δι’ όλων των εφοδιών άτινα απαιτούνται όπως αντιμετωπίση τας ανάγκας και τους κινδύνους και τον ανταγωνισμόν του σύγχρονου κοινωνικού βίου”.

∂ÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡ Ο Μπαλτατζής είχε βρεθεί μεταξύ εκείνων οι οποίοι υπέστησαν διάφορες διώξεις και, ειδικότερα των εκτοπισθέντων σε διάφορα απομακρυσμένα νησιά αντιβενιζελικών πολιτικών και άλλων προσωπικοτήτων, από την Κυβέρνηση Βενιζέλου. Ανάμεσά τους, μεταξύ άλλων κι ο επίσκοπος Λάρισας Αρσένιος, που εκτοπίσθηκε στα νησάκια Στροφάδες (νότια της Ζακύνθου).


8 / °EøP°IO™ M¶A§TATZH™ ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

∏ ·Ï˘Û›‰· ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ 1921 Û ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi

Φλέγοντα εθνικά θέματα στα χέρια του Γ. Μπαλτατζή ο 1921 αποτέλεσε το έτος κατά το οποίο λήφθηκαν σε διεθνές επίπεδο οι σημαντικότερες ίσως αποφάσεις για το Μικρασιατικό. Η ζυγαριά, κάτω από το βάρος των διεθνών εξελίξεων, θα έκλινε ανεπιστρεπτί σε βάρος της ελληνικής διπλωματίας και εν τέλει, σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων στη Μικρασιατική χερσόνησο. Το παιχνίδι για την Ελλάδα χάθηκε ουσιαστικά το 1921. Το δίλημμα της στρατιωτικής διαχείρισης της κατάστασης υπήρξε κρίσιμης σημασίας. Κάτω από συνθήκες έντονης ψυχολογικής φόρτισης, αποφασίστηκε η προέλαση του στρατεύματος στα βάθη της Τουρκίας, πέρα από το Σαγγάριο. Η επαπειλούμενη επίθεση με στόχο την Άγκυρα, την οποία η ελληνική πλευρά άφηνε να διαρρεύσει, και η οποία θα οδηγούσε στην πλήρη κατάρρευση του αντίπαλου στρατοπέδου, αποσκοπούσε να χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό επιχείρημα, ως μοχλός πίεσης για την ευνοϊκή υπέρ της Ελλάδας επέμβαση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αποτέλεσε κατ’ ουσίαν μάλλον διπλωματικό ελιγμό, παρά στρατιωτικό. Το ίδιο περίπου επιχείρημα έγινε προσπάθεια να προβληθεί και στην απειλή μιας άλλης ενέργειας, την δήθεν απόπειρα κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τον ελληνικό στρατό. Τη μεγαλύτερη περίοδο του 1921 ο Μπαλτατζής βρίσκεται στη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών.

Τ

Σύμφωνα με την άποψη του στρατηγού Βίκτωρα Δούσμανη, ο οποίος παραθέτει στοιχεία της περιόδου 1920 - 1922 προσπαθώντας να αιτιολογήσει την αποτυχία της Ελλάδας στον στρατιωτικό τομέα, ο Μπαλτατζής υπήρξε ο μόνος υπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος αντιτάχθηκε στην κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με τις επιλογές της οποίας ο βασιλιάς τοποθετήθηκε επικεφαλής του στρατεύματος προκειμένου να μην διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις και οι όποιες αποφάσεις εκπορεύονται από την κυβέρνηση του Γούναρη, αλλά αποτελούν προσωπικές επιλογές του βασιλιά. Ο Μπαλτατζής λοιπόν κατά τον Δούσμανη, ήταν ο μόνος ο οποίος “εφέρθη νομοταγώς και ειλικρινώς” απέναντι στο βασιλιά, σκεπτόμενος ακόμα και να παραιτηθεί μπροστά στην επιλογή του Γούναρη να συνεργάζεται με τον Παπούλα, ενόσω στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις της Μικράς Ασίας λάμβαναν χώρα κάτω από την άμεση εποπτεία του Γούναρη, όχι επομένως του βασιλιά, ούτε του Γενικού Επιτελείου, οι οποίοι φαινομενικά και μόνο είχαν τη διεύθυνση των επιχειρήσεων. Τελικά άγνωστο γιατί, ο Μπαλτατζής δεν προχώρησε στην παραίτηση. Τουναντίον, κλήθηκε να διαχειριστεί το ακανθώδες ζήτημα της εκπροσώπησης των εθνικών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη θέση του υπουργού των Εξωτερικών βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα συνδυασμό γεγονότων, αντίπαλων πολιτικών θέσεων και διεθνών συμφερόντων. Παράλληλα αρχίζει το αγωνιώδες μπαράζ διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Οι Έλληνες σε ένδειξη καλής θέλησης υποχωρούν στη γραμμή άμυνας του Σαγγάριου, υπό την ελαφρά πίεση των άτακτων του Κεμάλ. Ουσιαστικά το παιχνίδι σε στρατιωτικό επίπεδο έχει ήδη χαθεί. Η πολιτική ηγεσία το γνωρίζει και ελπίζει μόνο σε διπλωματική λύση, με σκοπό να σωθεί τουλάχιστο ο θύλακας της Σμύρνης, ή έστω να προστατευθούν οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας. Η ελληνική κυβέρνηση εγκαταλελειμμένη από τους συμμάχους της και με την Κομμουνιστική πλέον Ρωσία, το μεγαλύτερο κατά παράδοση αντίπαλο δέος της Τουρκίας να υποστηρίζει ανοικτά τους Κεμαλικούς, βρέθηκε σκληρά απομονωμένη σε διπλωματικό επίπεδο. Όπως απομονωμένο βρέθηκε και στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στα βάθη της Τουρκικής χερσονήσου. Γι’ αυτό οι διαβουλεύσεις διεξάγονταν με πλήρη μυστικότητα. Ποιος θα μπορούσε να ανακοινώσει και τι να πει; Στην ουσία η καταδικαστική για το Μικρασιατικό ζήτημα απόφαση είχε ήδη εκδοθεί, ερήμην της Ελλάδας. Έμενε μόνο η εκτέλεσή της, λίγους μήνες αργότερα. Ό,τι ακολούθησε, το 1992, με την δραματική κορύφωση των γεγονότων ως τον Αύγουστο του 1922 ήταν μόνο ιστορία. Ήταν το χρονικό ενός προδιαγραμμένου τέλους, ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Τα υπόλοιπα δεν ήταν παρά λεπτομέρειες.Αυτό ήταν και το ιστορικό πλαίσιο των εξελίξεων κάτω από τις οποίες ο Γεώργιος Μπαλτατζής ανέλαβε να πρωταγωνιστήσει, ηγούμενος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, σηκώνοντας στους ώμους του το βάρος των γεγονότων. Θα πλήρωνε με τη ζωή του, λίγους μήνες αργότερα, τις προσωπικές αλλά και τις κυβερνητικές επιλογές τις οποίες συμμερίστηκε. Στο μεταξύ, είχαν αρχίσει οι διαβουλεύσεις για την κατάρτιση της διπλωματικής αντιπροσωπείας η οποία θα υποστήριζε τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό. Ο Μπαλτατζής αργότερα το ίδιο έτος, από τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών, θα βρεθεί μεταξύ των ηγετών της ελληνικής αποστολής. Όπως θα δούμε αναπληρωτής του ορίσθηκε ένας άλλος βουλευτής της Μαγνησίας, ο Καρτάλης. Από δημοσίευμα της εποχής πληροφορούμαστε την αιτία της διττής αυτής εκπροσώπησης των Θεσσαλών υπουργών, που είχε να κάνει με την ενίσχυση του κόμματος σε τοπικό επίπεδο, εν όψει της επικείμενης αναπληρωματικής εκλογής, λόγω του θανάτου ενός βουλευτή της επαρχίας Βόλου (Καρακίτη). Μάλιστα ο νέος πρωθυπουργός (Καλογερόπουλος), αξίωσε από τον Γούναρη, επικαλούμενος αρνητικό διεθνή αντίκτυπο, να μην περιληφθούν οι Καρτάλης και Μπαλτατζής στην ελληνική αντιπροσωπεία. Την ίδια όμως περίοδο, ο Μπαλτατζής ήταν ήδη επιφορτισμένος με τη συλλογή των απαραίτητων για την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων διπλωματικών εγγράφων, τα οποία θα απέστειλε στην ελληνική αντιπροσωπεία όταν αυτή έφτανε στο Λονδίνο. Στις 30 Ιανουαρίου οι πρεσβευτές της Αγγλίας και

της Γαλλίας επισκέφθηκαν τον Μπαλτατζή στο υπουργείο των Εξωτερικών. Η επίσκεψη είχε “τόνον απολύτως φιλικόν” και διάρκεσε δυόμισι ώρες, έγινε δε στα πλαίσια των προγραμματισμένων κάθε Παρασκευή παρουσιάσεων των πρεσβευτών στο υπουργείο. Παράλληλα διαδιδόταν φήμη σύμφωνα με την οποία ο Μπαλταζής φερόταν ως ο μοναδικός υποψήφιος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην επικείμενη διασυμμαχική Διάσκεψη του Λονδίνου. Την 1-2-1921 ο Μπαλτατζής έγινε αποδέκτης ψηφίσματος των ακτημόνων αγροτών του δήμου Φερρών, το οποίο εκδόθηκε μετά από συλλαλητήριο το οποίο συγκροτήθηκε στο Βελεστίνο. Με το ψήφισμα γινόταν διαμαρτυρία για την προθεσμία της υποβολής δηλώσεων από τους συνεταιρισμούς για την κολλιγική εσοδεία, για την ακύρωση προγενέστερων διαταγμάτων απαλλοτρίωσης τσιφλικιών και άλλα θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των κολίγων.

∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ª·ÏÙ·Ù˙‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹ (15-2-1921) Στις 13:00 της 15ης Φεβρουαρίου, στο Υπουργείο των Εξωτερικών (ο Μπαλτατζής διατελούσε αναπληρωτής υπουργός) συνήλθε υπουργικό συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν τα τελευταία τηλεγραφήματα του ευρισκόμενου στο Λονδίνο Καλογερόπουλου, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής, η οποία παρακολουθούσε την εκεί διάσκεψη των Δυνάμεων. Ο Μπαλτατζής διάβασε στο συγκληθέν υπουργικό συμβούλιο το κείμενο των δηλώσεων, στις οποίες είχε προβεί το προηγούμενο βράδυ στην συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, μετά τη λήξη της οποίας, ο Μπαλτατζής, μαζί με το Γούναρη, είχαν διαβιβάσει “δια του ασυρμάτου” τηλεγράφημα στον Καλογερόπουλο, από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Την ίδια μέρα επιτροπή βουλευτών των Φιλελευθέρων, συναντήθηκε με τον Μπαλτατζή προκειμένου να ενημερωθεί για την στάση, την οποία η κυβέρνηση όφειλε να τηρήσει. Ο Μπαλτατζής ενημέρωσε τους απεσταλμένους των Φιλελευθέρων σχετικά με τη βούληση της κυβέρνησης περί ολοκληρωτικής απόρριψης της πρότασης των συμμάχων. Δημοσίευμα της εποχής την επόμενη μέρα σχολίαζε ότι “τοιουτοτρόπως όλα τα κόμματα ευρέθησαν σύμφωνα”.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η Εθνοσυνέλευση. Μόλις άρχισαν οι εργασίες της Εθνοσυνέλευσης, ο Μπαλτατζής πήρε πρώτος απ’ όλους τους βουλευτές το λόγο και ανέπτυξε τις κυβερνητικές θέσεις όσον αφορά τη διαχείριση του Μικρασιατικού ζητήματος κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Λονδίνου: “Την 13/26ην Ιανουαρίου 1921 ο τότε πρόεδρος του υπουργικού Συμβουλίου και υπουργός των εξωτερικών κ. Δ. Ράλλης έλαβε την ακόλουθον ρηματικήν διακοίνωσιν της εν Αθήναις πρεσβείας της Γαλλικής δημοκρατίας... (κ.λπ.). Στο τέλος της ημερήσιας διάσκεψης αναγνώσθηκε σε πανηγυρική ατμόσφαιρα το ιστορικό ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης:

ΔÔ æ‹ÊÈÛÌ· Μεθ’ ο αναγινώσκεται το κάτωθι ψήφισμα:

“∏ ™˘Ó¤Ï¢ÛȘ, ÌÂÙ¿ Ù·˜ ÁÂÓÔ̤ӷ˜ ˘fi Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ Â·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Û·Ó Â› ÙÔ‡ÙÔ˘ Û˘˙‹ÙËÛÈÓ, ÔÌÔÊÒÓˆ˜ η› ·Ì„ËÊ› ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È: 1ÔÓ) ∞‰˘Ó·Ù› Ó· ·ԉ¯ı‹ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛÈÓ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÙˆÓ ™Â‚ÚÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ıˆÚ› ÙÔ ÌÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ fiÚÈÔÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰Èη›ˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔÓ fiÏÂÌÔÓ ı˘ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÁÒÓˆÓ ÚÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛÈÓ ÂȘ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÂχıÂÚÔÓ, ÙÔ ‰Â ‰˘Ó·Ì¤ÓËÓ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛË ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÂÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. 2ÔÓ) ¶·Ú¤¯ÂÈ ÂȘ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ §ÔÓ‰›Óˆ ÂÏÏËÓÈÎ‹Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛÈÓ ¤Ó· Î·È ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÂχۈ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛË ÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ËÌÒÓ ™˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ŒıÓÔ˜, ¢ÁÓÒÌÔÓ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È¿ ÙÔ ·Â›ÔÙ ÂȉÂȯı¤Ó ˘’ ·˘ÙÒÓ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰Èη›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÂÔ›ıËÛÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ ÂÈÌ›ÓË ÂȘ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛÈÓ ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›·Ó Ë ∂ÏÏ¿˜ ¢ڛÛÎÂÙ·È ÂȘ ·fiÏ˘ÙÔÓ ·‰˘Ó·Ì›·Ó Ó· ‰Â¯ı‹”.

ÀÔ˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Ένα άγνωστο στην περιορισμένη - έως και μηδαμινή ιστορική βιβλιογραφία κεφάλαιο της πολιτικής σταδιοδρομίας του Μπαλτατζή, είναι αυτό που αναφέρεται στη θητεία του ως Υπουργού Γεωργίας. Στις παραμονές της ανάληψης του Υπουργείου Εξωτερικών της κυβέρνησης των Αντιβενιζελικών του Γούναρη (Λαϊκό κόμμα), ο Μπαλτατζής ήταν ήδη Υπουργός Γεωργίας. Μεί-

ζον ζήτημα το αγροτικού κόσμου της Θεσσαλίας πρώτιστα αλλά και της περιοχής μας ιδιαίτερα της δυτικής Μαγνησίας (περιοχές Αλμυρού και Βελεστίνου) ήταν το αποκαλούμενο “Αγροτικό”, η διανομή δηλαδή από το κράτος των εκτάσεων των παλιών τσιφλικιών. Το ίδιο ζήτημα απασχολούσε έντονα και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Μακεδονίας. Τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στη δράση του πρωτοπόρου “Αγροτιστή” της περιοχής μας Αλ. Μέρου, ιδρυτή και εκδότη της εφημερίδας “Ταχυδρόμος” του Βόλου, το αγροτικό ζήτημα έτεινε προς διευθέτηση. Από τη μια όμως, λόγω των απαιτήσεων των παλιών ιδιοκτητών, των τσιφλικάδων της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να πετύχουν διογκωμένες αποζημιώσεις, από την άλλη ένεκα του ρευστού πολιτικού status των πρώτων δεκαετιών του 20 αιώνα, που οδηγούσε στο σχηματισμό σαθρών και αδύναμων κυβερνητικών σχημάτων, συνδυαζόμενο μάλιστα με τις πρωτοφανείς για τη χώρα γεωπολιτικές μεταβολές (εδαφικές, πληθυσμιακές και οικονομικές), στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων, μεσολαβούντος και του Ά παγκοσμίου πολέμου, το ζήτημα των απαλλοτριώσεων παρείλκε και χρόνιζε. Από τη θέση αυτή, ο Μπαλτατζής, παλιός τσιφλικάς και ο ίδιος, ο πάλαι πλουσιότερος βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, κλήθηκε να δώσει λύσεις και κυρίως απαντήσεις, στο καυτό πρόβλημα της αποκατάστασης των κολίγων και ακτημόνων του κάμπου. O Mπαλτατζής ορκίσθηκε υπουργός Γεωργίας της κυβέρνησης Καλογερόπουλου στις 24-1-1921. Στις 25 Ιανουαρίου του 1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση που προέκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε Συντακτική, καθώς θεωρήθηκε αναγκαίο να τροποποιηθεί εξ ολοκλήρου του ισχύον Σύνταγμα. Στα πλαίσια της Eθνοσυνέλευσης στις 25 Ιανουαρίου του έτους 1921, Ο Μπαλτατζής δήλωνε για το “αγροτικό”: “Ως υπουργός της Γεωργίας και ως Θεσσαλός βουλευτής θα καταβάλλω πάσαν προσπάθειαν δια να εφαρμοσθή συντόμως ο νόμος περί αποκατάστασης των ακτημόνων καλλιεργητών”.

√ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ù˘ 16˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1921 Το απόγευμα της 15ης και το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου, διοργανώθηκε από την Πανεργατική ένωση του


°EøP°IO™ M¶A§TATZH™ / 9 ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

Βόλου συλλαλητήριο, με αφορμή την αύξηση της τιμής του ψωμιού, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκαν ταραχές και προκλήθηκαν σημαντικές φθορές σε καταστήματα της πόλης. Σε άρθρο του τοπικού τύπου της 17ης Φεβρoυαρίου, με τίτλο “Τα ταραχώδη γεγονότα του Βόλου - αναρχική μορφή ενός συλλαλητήριου” περιγράφονται “θλιβεραί σκηναί αι οποίαι... έδωκαν την εικόνα της αναρχίας και της οικτρότητος, η οποία προέρχεται από έλλειψιν πειθαρχίας της μάζας και την έλλειψιν πάσης επιβολής εκ μέρους των αρχών”. Στο συλλαλητήριο μετείχαν πάνω από 6.000 άτομα. Μεταξύ εκείνων οι οποίες δέχθηκαν επίθεση, ήταν και οι οικίες των επιφανών Βολιωτών πολιτικών Γκλαβάνη και Σπυρίδη. Η αδυναμία των τοπικών αρχών να τιθασεύσουν τον όχλο, που με πρωτοστάτες νεαρούς, κάτω των 20 ετών ή ακόμα και ανήλικους εργάτες πραγματοποίησαν εκτενέστατες καταστροφές στα πάσης φύσεως καταστήματα αλλά και σε σπίτια στο κέντρο της πόλης, υποχρέωσε τον εισαγγελέα Εφετών της Λάρισας να μεταβεί το βράδυ της ίδια ημέρας στο Βόλο, μαζί με το Νομάρχη και τον Διοικητή της Χωροφυλακής, με τη συνοδεία ισχυρής στρατιωτικής δύναμης. Την επόμενη το πρωί λίγο έλλειψε να προκληθεί σύρραξη μεταξύ των εξοργισμένων (παθόντων) επαγγελματιών και εργατών, που αποφεύχθηκε με τη μεσολάβηση του στρατού. Απεστάλη μάλιστα και τηλεγράφημα στην κυβέρνηση, με το οποίο οι αγανακτισμένοι Βολιώτες ζητούσαν την άμεση κήρυξη στρατιωτικού νόμου στην περιφέρεια του Βόλου, τη διάλυση της Πανεργατικής Ενώσεως ως εστίας αναρχισμού, την αυστηρότατη τιμωρία του Μπεναρόγια και των λοιπών υπαιτίων, την τηλεγραφική απόλυση του καθηγητή της Εμπορικής σχολής του Βόλου Παπαϊωάννου, “ως διδάσκοντος Κομμουνιστικάς αρχάς” και την απέλαση των άεργων ξένων καπνεργατών, αλλά επιπλέον και τη δίωξη της τοπικής αστυνομικής και εισαγγελικής αρχής για την αδράνεια την οποία υπέδειξαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Πάραυτα άρχισαν και οι συλλήψεις: Αβραάμ Μπεναρόγιας, Β. Κανάβας και Σαρέγλου, ήταν οι πρώτοι από τους 60 συνολικά συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και μία Ρωσίδα, η Ιφιγένεια Ταουρσκάια. Στις 20-2-1921 ο Μπαλτατζής με τηλεγράφημά του πραγματοποίησε την ακόλουθη δήλωση για τις ταραχές του Βόλου:

“ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰È¤Ù·ÍÂÓ ·˘ÙfiıÈ ·Ú¯¿˜ ÂÓÂÚÁ‹ÛˆÛÈÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂÙ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˜ Ï‹„ÈÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ™˘Ó¤ÛÙËÛ ‰È’ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÂȘ ˘Ô˘ÚÁ›ÔÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ó¿ÁÎËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÂÓ μfiψ ·ÔÛÙ·Ï›Û˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. ∞¤ÛÙÂÈÏÂÈÓ ªÔ›Ú·Ú¯ÔÓ ∫ÒÙÛËÓ ·˘ÙfiıÈ Û˘ÓÂÓÓÔËı‹ ÚÔÛˆÈÎÒ˜ ÂÚ› ÏËÙ¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ÌÂÙ¿ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ∂ÊÂÙÒÓ §·Ú›Û˘”.

√ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Στις 26 Μαρτίου ο Μπαλτατζής δέχθηκε στο υπουργείο των Εξωτερικών την επίσκεψη του απερχόμενου πρωθυπουργού Καλογερόπουλου, ο οποίος λίγη ώρα πριν είχε ανακοινώσει στο θρόνο την παραίτησή του. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας χρίστηκε οριστικά υπουργός των Εξωτερικών και στις 5:45 μ.μ. ο μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος όρκισε τη νέα κυβέρνηση στα ανάκτορα. Στα πλαίσια της νέας αυτής κυβέρνησης, ένα άλλος μεγάλος πολιτικός της περιοχής της Μαγνησίας, ο βουλευτής Βόλου Αντ. Καρτάλης ανέλαβε τις τύχες του υπουργείου της Περιθάλψεως. Δύο από τα έντεκα Υπουργεία ανατέθηκαν σε βουλευτές της περιοχής μας. Από το σημείο αυτό ξεκινάει μια ατελείωτη αλυσίδα κρίσιμων διπλωματικών επαφών, συνομιλιών και διαβουλεύσεων, με αντιπροσώπους από των Δυνάμεων της Αντάντ, της Τουρκίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Παραθέτουμε όσες από αυτές ανακοινώθηκαν επίσημα στα μέσα της εποχής. Η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης, τα συμφέροντα των Δυνάμεων, οι διεθνείς εν γένει εξελίξεις, σε συνδυασμό και με την εγχώρια πολιτική όξυνση, εύλογο είναι ότι δημιουργούσαν καθεστώς αβεβαιότητας όσον αφορά τις εξελίξεις στην στρατιωτικο - πολιτική σκακιέρα του Μικρασιατικού, κυρίως όσον αφορά την αντικειμενικότητα των ανακοινούμενων ειδήσεων. Από την άλλη ο ρόλος του τύπου, δεν ήταν πάντοτε ξεκάθαρος, εφόσον, βέβαιο είναι ότι ενίοτε τα δημοσιεύματα εκπορεύονταν από την προώθηση εθνικών, διεθνών ή άλλων πολιτικών απόψεων και συμφερόντων. Κυρίως όμως η ελληνική πλευρά είχε να αντιπαλέψει με την τουρκική προπαγάνδα, τις ψευδείς αναφορές του τουρκικού τύπου, όπως και τα επίσημα ανακοινωθέντα, τα οποία βέβαια στόχευαν στη στρέβλωση της εικόνας των στρατιωτικών επιχειρήσεων, με προφανή σκοπό την μεταστροφή της διεθνούς διπλωματίας και την ανατροπή της συνθήκης των Σεβρών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της επικρατούσας κατάστασης λαμβάνουμε από την τοποθέτηση του Μπαλτατζή στη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης τη 31ης Μαρτίου, οπότε τέθηκε το ζήτημα της επάρκειας της ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης για τις εξελίξεις στο Μικρασιατικό μέτωπο. Να τι είπε ο Μπαλτατζής, οποίος αντιλαμβανόταν πλήρως και έδινε τη δέουσα βαρύτητα στο ρόλο και την σημασία της δια του τύπου πληροφόρησης: “...τα δημοσιευθέντα υπό του ξένου τύπου ημέτερα ανακοινωθέντα

γράφων προκειμένου να εκδοθεί η διπλωματική ιστορία της Ελλάδος (το βιβλίο εκδόθηκε στη Γαλλική γλώσσα), όταν οι δύο Έλληνες πολιτικοί συνάντησαν τον Πουανακαρέ, ο Γούναρης αντίκρισε την αυστηρότατη όψη του Γάλλου πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τον Φραγκούλη, ο Βενιζέλος, ευθυνόταν για την καλλιέργεια ανθελληνικού πνεύματος στη Γαλλία, με αποτέλεσμα ο Γούναρης να γίνει δεκτός ως ο πλέον επικίνδυνος εχθρός. Ο Πουανακαρέ, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, απευθυνόμενος προς τους Γούναρη και Μπαλτατζή, είπε: “Θα μπορούσα κύριοι, να μην δεχθώ να επικοινωνήσω με τους πολιτικούς οι οποίο κατά τον πολεμικό αγώνα που η Γαλλία διεξήγαγε με τους συμμάχους της, υπονόμευσαν αυτή και τα συμφέροντά της όπως συνηθίζεται να κάνουν οι αντίπαλοι. Διάβασα ως πρόεδρος τότε της Δημοκρατίας, έγγραφα τα οποία μαρτυρούσαν την εχθρότητά σας κατά της Γαλλίας. Δεν θα με πείραζε αν ήσασταν ανέκαθεν εχθροί της Γαλλίας. Αλλά τούτο ακριβώς με θίγει, ότι υπήρξατε άλλοτε φίλοι της Γαλλίας. Εν τούτοις είμαι έτοιμος να σας ακούσω, όχι όμως ως φίλους”. Ο Πουανκαρέ φαίνεται μάλιστα να υπήρξε τόσο αδιάλλακτος, ώστε χρειάσθηκε ο Γούναρης, να επικαλεσθεί την ακαδημαϊκή ιδιότητα του Γάλλου πολιτικού, ως λόγιου και ιστορικού, προκειμένου να τον πείσει να εξετάσει τουλάχιστον κάποια έγγραφα διπλωματικής φύσεως.

¶ÚÔ˜ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ■ O ÕÁÁÏÔ˜ Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ڤۂ˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô °. M·ÏÙ·Ù˙‹˜ ‹Ù·Ó Y. E͈ÙÂÚÈÎÒÓ

ήσαν εντελώς επαρκή όπως διαψυθώσι τα εχθρικά ανακοινωθέντα... Εν πάση περιπτώσει είμαι υποχρεωμένος να ποίησωμαι την δήλωσιν ότι ήκουσα μετά μεγάλης προσοχής την παρατήρησιν (σ.σ. περί των ελληνικών ανακοινωθέντων) του αξιοτίμου εκ Ψαρρών πληρεξουσίου, λίαν σοβαρώς ομολογώ και ανταποκρινόμενος εις τας σημερινάς ανάγκας, αλλά και η Κυβέρνησις έχει τας αυτάς αντιλήψεις δι’ ο και προέβην εις την αναδιάρθρωσιν του Γραφείου του Τύπου, ούτως ώστε να δυνηθώμεν να διαφωτίζωμεν εν παντί την κοινήν γνώμην εν τη αλλοδαπή και να αντιτάσσωμεν την αλήθειαν εις τας κυκλοφορούσας έξω ψυδολολογίας, ων γνωρίζετε καλώς πάντες οι εν τη αιθούση ταύτη την πηγήν και τους σκοπούς”. Και διευκρινίζει: Ομιλώ περί οργανώσεως και του Γραφείου του Τύπου του κέντρου και περί γραφείων τύπου εις απάσας τας πρεσβείας. Ελπίζω δε ότι όταν θα λάβω την τιμήν να υποβάλλω εις την Συνέλευσιν τον προυπολογισμόν του υπουργίου των Εξωτερικών, θέλετε με συντρέξει εις τούτο δια της ψηφίσεως των σχετικών πιστώσεων”. Στην ίδια εξ’ άλλου συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ο Γούναρης και ο Μπαλτατζής διέψευσαν με κατηγορηματικό τρόπο τις φήμες περί αποδοχής εκ μέρους της ελληνικής διπλωματικής αποστολής των Ιταλικών προτάσεων για το Μικρασιατικό, σύμφωνα με τις οποίες θα επέρχετο ανατροπή της εγκαθιδρυμένης ελληνικής κυριαρχίας στην περιοχή της Σμύρνης.

√ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ “ÂȘ ¶·ÚÈÛ›Ô˘˜”. √ ∞ÓÙ. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Παρακάμπτοντας για ευνόητους λόγους στην παρούσα δημοσίευσή μας το εκτενέστατο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην έρευνα και καταγραφή την οποία έχουμε πραγματοποιήσει για τις διπλωματικές ενέργειες, επαφές και αποφάσεις του Μπαλτατζή τους επτά κρίσιμους πρώτους μήνες της υπουργικής του θητείας, φθάνουμε στον Οκτώβριο του 1921. Μετά την αναχώρηση του Μπαλτατζή με την ελληνική αντιπροσωπεία για τη Γαλλία ο Καρτάλης (σημαντικό στέλεχος της κυβέρνησης Γούναρη) αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει εντός Ελλάδος την κυβερνητική πολιτική, από τη θέση

O °. M·ÏÙ·Ù˙‹˜

του αναπληρωτή Υπουργού των Εξωτερικών. Η επιλογή του Καρτάλη καταδεικνύει ίσως δύο ειδικότερες πτυχές. Αφ’ ενός τη προϋπάρχουσα συνεργασία του Μπαλτατζή με την ιστορική πολιτική οικογένεια του Βόλου και αφ’ ετέρου τον σημαντικό ρόλο των πολιτικών της περιοχής σε επίπεδο εθνικό. Οπωσδήποτε η περιοχή της Μαγνησίας, με τη διττή αυτή εκπροσώπηση, μπορούσε να υπερηφανεύεται για την δια των δικών της πολιτικών εκπροσώπηση των κρίσιμων ελληνικών εξωτερικών θεμάτων. Στις 8 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Ταχυδρόμος” τηλεγράφημα της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με το οποίο ανακοινώθηκαν από τον Καρτάλη οι εξελίξεις τω εθνικών ζητημάτων. Έγινε μάλιστα από τον ίδιο και σύσταση στους προσκεκλημένους διευθυντές των εφημερίδων, να αποφεύγονται δημοσιεύματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις σε διεθνές επίπεδο. Αφορμή για τις συστάσεις του Καρτάλη αποτέλεσε η έντονη διαμαρτυρία προς τον ίδιο του Ιταλού πρέσβη για την αντι-ιταλική αρθρογραφία του ελληνικού Τύπου. Εδώ διαφαίνεται για μια ακόμα φορά ο διεθνής αντίκτυπος των δημοσιευμάτων των εμπλεκόμενων χωρών. Παράλληλα την ίδια μέρα (7-10-1921) ο Καρτάλης δέχθηκε την επίσκεψη του αφιχθέντα από τα Ιεροσόλυμα μητροπολίτη Βιζύης. Αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης συνεχιζόταν με αμείωτο ενδιαφέρον. Έτσι ο Βελγικός τύπος εξέφραζε την ελπίδα ότι οι Δυνάμεις θα εκτιμήσουν τις θυσίες της Ελλάδας. Στις 8 Οκτωβρίου αναγγέλθηκε επίσης η άφιξη του Μπαλτατζή στη γαλλική πρωτεύουσα: “Αφίχθησαν εις Παρισίους οι κ.κ. Γούναρης και Μπαλτατζής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δημοσίευση της είδησης ότι ο πρέσβης της Ιταλίας (Μοαντάνα) επισκέφθηκε στο υπουργείο των εξωτερικών τον Καρτάλη, προς τον οποίον διατύπωσε τα παράπονά του για την αντιιταλική αρθρογραφία μερίδας του Αθηναϊκού τύπου, απέσπασε μάλιστα την υπόσχεση του Καρτάλη να προβεί στις αναγκαίες συστάσεις.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ªÈÏÏÂÚ¿Ó Î·È ¶Ô˘·Óηڤ Στις 8-10-1921 η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο Παρίσι. Ο Γούναρης με τον Μπαλτατζή παρακάθησαν σε γεύμα με τον Έλληνα επιτετραμμένο (Μεταξά) στην ελληνική πρεσβεία με τον οποίο “συνειργάσθησαν επί πολλού”. Το ίδιο απόγευμα ενεγράφησαν το βιβλίο παρουσιάσεων του Γάλλου προέδρου της Δημοκρατίας (Μιλλεράν) προκειμένου να τον επισκεφθούν. Το ίδιο βράδυ ο Γούναρης συνάντησε τυχαία στο γνωστό κοσμικό νυχτερινό κέντρο “Περρό” τον Μπηρ, αλλά δεν συνομίλησε μαζί του, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στην Daily Mail. Αμέριστο παρουσιάζεται και το ενδιαφέρον του συνόλου του Αγγλικού τύπου, επικείμενης και της επίσκεψης της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Παράλληλα ο εκπρόσωπος των Κεμαλικών Μπεκίρ Σαμί, μολονότι στερούμενος επίσημης εξουσιοδότησης από την Πύλη και την Άγκυρα, γευματίζει με τον Μπριάν στο “Και Ντ’ Ορσέ”. Έτσι η Daily Telegraph σχολίαζε την διαφαινόμενη πρόθεση της Γαλλίας να αποφύγει οποιαδήποτε μεσολάβηση στην ελληνοτουρκική διαφορά. Αιτία αποτελούσε κατά την ίδια εφημερίδα το κυβερνητικό καθεστώς των Αθηνών “του οποίου η ύπαρξις αποτελεί επιχείρημα ανθελληνικής πολιτικής, το οποίον ενισχύει αυτήν εις την διατήρησιν του φιλοτουρκισμού της”. Ο Μπαλτατζής με το Γούναρη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Γαλλική πρωτεύουσα επισκέφθηκαν και τον Γάλλο πρωθυπουργό Πουανακαρέ. Όπως αναφέρει ο Αντώνιος Φραγκούλης, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΚτΕ και στον οποίο είχε ανατεθεί από τον η συλλογή των επίσημων εγ-

Επιπλέον η ελληνική πλευρά συναισθανόμενη την κρισιμότητα των περιστάσεων και την ανάγκη να πιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη των Άγγλων, φαίνεται να πραγματοποιούσε τη σκέψη να διορίσει τον Μπαλτατζή στη θέση του πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο, προκειμένου να έχει μόνιμη και ισχυρή διπλωματική παρουσία και εκπροσώπηση στο Λονδίνο. Η θέση της Αγγλίας εν προκειμένω διαγραφόταν ως η πλέον καίρια στο ζήτημα της υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, φερόμενης ως θετικά διακείμενης υπέρ των ελληνικών αιτημάτων. Η είδηση η οποία διέρρευσε στον τύπο αναφέρει τα εξής: Στις 3 Νοεμβρίου (κατά το νέο ημερολόγιο) το Αγγλικό περιοδικό “Near East” δημοσίευσε την εξής: άποψη: “Ο Έλλην Πρωθυπουργός και ο κ. Μπαλτατζής υπουργός των Εξωτερικών έφθασαν εις Λονδίνον μετά βραχείαν εν Παρισίοις διαμονήν. Η αποστολή των είναι και δύσκολος και λεπτή, αλλ’ αναμφιβόλως εν Αγγλία θα εύρωσι πάσαν προθυμίαν προς διευκόλυνσιν κατά το δυνατόν, του έργου των. Αλλά σκόπιμος προσπάθεια αγνοίας των γεγονότων δεν δύναται να χρησιμεύση. Ήδη από της τελευταίας εν Λονδίνω διαμονής της ελληνικής αποστολής απεδείχθη ότι οι Έλληνες είναι ανίκανοι να κρατήσωσι τους Τούρκους υπό την κυριαρχίαν των και ότι κάθε προσπάθεια υποταγής των Τούρκων εμβάλλει την Αγγλίαν εις προστριβάς με μεγάλην μερίδα του Μουσουλμανικού κόσμου. Μία πρακτική λύσις του προβλήματος της Μ. Ασίας πρέπει να ευρεθή. Εκείνη ήτις ήθελε ελάχιστα αδικήσει την Ελλάδα είναι η αποχώρησις των Ελλήνων εκ Μ. Ασίας υπέρ της Μ. Βρετανίας. Η Αγγλική κοινή γνώμη αποστρέφεται πάσαν άλλην εντολήν εις το εξωτερικόν και αναμφιβόλως θα υπάρξη μεγάλη αντίδρασις εν τη χώρα δια την αποδοχήν προσθέτου ευθύνης. Αλλά η έκτασις της ευθύνης θα είναι ασήμαντος. Η Ελλάς ενδιαφέρεται κυρίως δια την ασφάλειαν των χριστιανικών εν Μικρά Ασία μειονοτήτων. Οι Τούρκοι προβάλλουσι την δύναμίν των εάν αφεθώσι μόνοι, προς υπεράσπισιν των συμφερόντων των μειονοτήτων και όσον αφοράν την Κιλικίαν φαίνεται ότι οι Γάλλοι επείσθησαν. Η παρουσία Άγγλου υπάτου Αρμοστού εν Σμύρνη θα αποτελή εγγύησιν δια την ακριβήν εκτέλεσιν των Τουρκικών υποσχέσεων και θα κατανικήση τους Ελληνικούς φόβους. Μετά μίαν ορισμένην παρέλευσιν ετών θα καταστή δυνατόν να διαρρυθμισθή το ζήτημα αναλόγως. Εάν οι Τούρκοι συμπεριεφέρθησαν καλώς δεν θα υπάρχη ανάγκη παρουσίας του Άγγλου υπάτου αρμοστού. Ποιος αμφιβάλλει ότι δεν θα υπάρξη πιθανότης αθετήσεως των Τουρκικών υποσχέσεων, εάν αρθή πάσα αφορμή ερεθισμού;”. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η απήχηση την οποία είχε στον τοπικό τύπο της Μαγνησίας η παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας, με τον πασίγνωστο στην περιοχή της Μαγνησίας Μπαλτατζή, στο Λονδίνο. Σε εκτενές πρωτοσέλιδο άρθρο με τον τίτλο “Προς την ανεπανόρθωτων συμφοράν” γίνεται ευρεία ανάλυση της κατάστασης σε διπλωματικό επίπεδο, με γνώμονα την αδυναμία της ελληνικής πλευράς να επιτύχει κάποια συμφέρουσα λύση στο πρόβλημα. Παράλληλα γίνεται η ορθή εκτίμηση ότι η ουδετερότητα των Άγγλων οφείλεται στη διένεξή τους με τη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Αγγλική πρωτεύουσα ο Μπαλτατζής και ο Γούναρης έλαβαν μέρος σε δεξίωση η οποία παρατέθηκε προς τιμήν τους στην Βουλή των Κοινοτήτων. Την ίδια περίοδο, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Λονδίνο, ο Γούναρης με το Μπαλτατζή προγευμάτισαν με τον φιλοβενιζελικό Σερ Κρόνσφιλντ, οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Λόυντ Τζωρτζ. Αποτελεί βέβαια γεγονός ότι οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς έπρεπε να αντιπαρέλθουν και την Βενιζελική αντιπολίτευση. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 1921, ο Γούναρης ο οποίος βρισκόταν στο Λονδίνο, διαπίστωσε τον αντίκτυπο της αντικυβερνητικής πολιτικής του Βενιζέλου, ακόμα και απέναντι στην Αγγλία, τη μοναδική από τις δυνάμεις η οποία παρουσιαζόταν υποστηρίκτρια της Ελλάδας εκείνη την εποχή.


10 / °EøP°IO™ M¶A§TATZH™ ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

√È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹

Ο τραγικός επίλογος στη “δίκη των εξ” με την εκτέλεση στις 15 Νοεμβρίου 1922 ι εξελίξεις του 1922 οδήγησαν την κυβέρνηση του Γούναρη στην αποδοχή της αδυναμίας μεταστροφής της βούλησης των Ανταντικών συμμάχων υπέρ των ελληνικών αιτημάτων στο Μικρασιατικό. Η φημολογία για επικείμενη παραίτηση του Μπαλτατζή από υπουργό των Εξωτερικών δεν επιβεβαιώθηκε. Ο ίδιος παρέμεινε στο πόστο του και μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Πρωτοπαπαδάκη. Η κριτική την οποία δέχθηκαν για την αποτυχημένη έκβαση των διαπραγματεύσεων με τις Δυνάμεις οι κυβερνητικοί παράγοντες εκ μέρους των Βενιζελικών, υπήρξε όπως ήταν αναμενόμενο δριμύτατη. Ιδιαίτερα ο Γούναρης με τον Μπαλτατζή, μοιράστηκαν τις σφοδρότερες επιθέσεις του τύπου, γενόμενοι αποδέκτες διάφορων πικρόχολων, ειρωνικών και σαρκαστικών για τις πολικές επιλογές δημοσιευμάτων και σχολίων. Προτού ακόμα συντελεστεί η κατάρρευση τoυ μετώπου, είχε αρχίσει να γίνεται λόγος για απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους της διαφαινόμενης αποτυχίας. Η καταστροφή του Αυγούστου ήρθε να δικαιώσει την αντιπολίτευση και να εξεγείρει το λαϊκό συναίσθημα. Μεθοδικές κινήσεις εκ μέρους της επαναστατικής επιτροπής προκάλεσαν την εκδήλωση γενικευμένης δυσμένειας σε βάρος της πολιτικής ηγεσίας.

Ο

Συνεπακόλουθη υπήρξε η δίωξη των κυβερνητικών παραγόντων ως υπαιτίων της τραγωδίας και η παραπομπή τους σε δίκη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η περίφημη “δίκη των εξ”. Ο επίλογος δόθηκε στις 15 Νοεμβρίου, όταν με συνοπτικές διαδικασίες εκτελέστηκε η επιβληθείσα, την ίδια εκείνη ημέρα, ποινή του θανάτου, δια τουφεκισμού. Ανάμεσα στους έξι εκτελεσθέντες ήταν και ο Γεώργιος Μπαλτατζής. Μια σκοτεινή σελίδα, είχε έλθει να επισφραγίσει, ως πικρός επίλογος, ένα από τα μελανότερα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας.

Θεοτόκης, Γούναρης, Στράτος Μπαλτατζής και Λεωνίδας συσκέφθηκαν με την παρουσία του Εξαδάκτυλου. Η σύσκεψη αφορούσε την έναρξη της Κεμαλικής αντεπίθεσης...

∏ «‰›‰˘ÌË Ì·ÛÎfiÙ» ÙÔ˘ °Ô‡Ó·ÚË...

Για τις δραματικές εξελίξεις, οι οποίες ακολούθησαν τις επόμενες μετά την καταστροφή ημέρες, πληροφορίες αντλούμε από μαρτυρία του Α. Λιβιεράτου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μπαλτατζής απομακρύνθηκε έγκαιρα, αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται να διωχθεί. Στο μεταξύ όμως οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της τελευταίας διετίας είχαν ήδη συλληφθεί. Ο Μπαλτατζής προτίμησε αντί της ντροπιαστικής φυγής, να παραδοθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει από κοινού με τους υπόλοιπους συναδέλφους του τις κατηγορίες οι οποίες έμελλε να του αποδοθούν. “√È

∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ™‡ÏÏË„Ë, ·Ó·ÎÚ›ÛÂȘ, ηÙËÁÔÚ›· √ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˜ ∏ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘

Mετά την αποχώρηση από τις Κάννες ο Μπαλτατζής επανήλθε στη Ρώμη. Εκεί τον συναντούμε στις 22 Ιανουαρίου, αναμένοντας τις τελικές προτάσεις της Αγγλικής κυβέρνησης απέναντι στις ανθελληνικές Γαλλοϊταλικές θέσεις. Στο μεταξύ, η πολιτική κρίση η οποία είχε ξεσπάσει στην Ιταλία, παρέτεινε την εκεί διαμονή του και εν αναμονή της νέας κυβερνήσεως δημιουργούσε προσκόμματα στη διασυμμαχική μεσολάβηση. Σκωπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας “Εστία” αναφέρεται στις απανωτές ατυχείς συγκυρίες τις οποίες συνάντησε ο Μπαλτατζής, ως “δίδυμος μασκότ “του Γούναρη στη θητεία του ως υπουργός των Εξωτερικών.

∏ ÔÈΛ· ª·ÏÙ·Ù˙‹, ÛËÌÂ›Ô ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Προ της διαφαινόμενης ολοκληρωτικής αποτυχίας, Γουναρικοί και Στρατικοί αποφασίζουν να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του κυβερνητικού σχηματισμού. Η απόφαση των Γουναρικών λήφθηκε κατόπιν σύσκεψης των κορυφαίων στελεχών του κόμματος, στην κατοικία του Μπαλτατζή, το πρωί της 6ης Μαΐου του 1922. Στην ίδια κατεύθυνση συμφώνησε και το κόμμα του Στράτου. Μετά από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, επήλθε διάσταση στις απόψεις των Γούναρη και Μπούσιου. Νέα σύσκεψη ακολούθησε στο σπίτι του Μπαλτατζή αργά το ίδιο βράδυ, μέχρι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες. Δύο μέρες αργότερα, ο Πρωτοπαπαδάκης ανέλαβε επικεφαλής της νέας κυβέρνησης ενώ ο Γούναρης μετακόμισε στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Μπαλτατζής διατηρήθηκε στο υπουργείο των Εξωτερικών. Εν μέσω των υπολοίπων κρίσιμων εθνικών θεμάτων, ο Μπαλτατζής δέχθηκε στις 14 του μήνα και την επίσκεψη του Σέρβου πρεσβευτή (Μπαλούχτσιτς), εν προκειμένω περί κάποιας φήμης διενέργειας αυτονομιστικού κινήματος στη Μακεδονία από Βούλγαρους εθνικιστές. Εν μέσω όλων αυτών των γεγονότων ο Μπαλτατζής βρισκόταν επί μονίμου βάσεως στο στόχαστρο του αντιβενιζελικού τύπου. Ως “Διπλωματική αδράνεια” τιτλοφορούταν αρθρογράφημα το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15ης του Μαΐου, σύμφωνα με το οποίο, η αδράνεια της ελληνικής διπλωματίας “ενσαρκώθη εις το πρόσωπον του κ. Μπαλτατζή. Και ο παχύσαρκος υπουργός, επηρεασθείς από τα τελευταία καύματα, εσταύρωσε φακιρικώς τας χείρας και εφησυχάζει, επαφεθείς παθητικώς εις την φοράν των πραγμάτων και εις την τύχην των γεγονότων”. Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε με την ευκαιρία των αποκαλύψεων των ωμοτήτων του Κεμάλ κατάτων χριστιανών της Μικράς Ασίας, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να εξεγείρει κατά τον αρθρογράφο την Αγγλική κοινή γνώμη, η οποία με τη σειρά της θα διαμόρφωνε τη στάση του Φόρειν Όφις. Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε και η εκπροσώπηση της ελληνικής κυβέρνησης στους γάμους του Σέρβου βασιλιά από τους Μπαλτατζή και Θεοτόκη στο Βελιγράδι, απ’ όπου επέστρεψαν στις 29 του μήνα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βελιγράδι ο Μπαλτατζής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας και τον Τσεχοσλοβάκο πρωθυπουργό Μπένες. Στις 15 Ιουνίου, στο Τατόι συγκλήθηκε συμβούλιο υπό την προεδρία του Κωνσταντίνου. Οι Γούναρης, Θεοτόκης, Στράτος, Πρωτοπαπαδάκης και Μπαλτα-

τζής συζήτησαν με τον Έλληνα αρχιστράτηγο την διαμορφωμένη κατάσταση, από στρατιωτικής απόψεως. Την προηγούμενη, τα ίδια κυβερνητικά στελέχη είχαν συναντηθεί με τον Χατζηανέστη, ο οποίος προέβη σε ανακοινώσεις περί της ικανοποιητικής από κάθε άποψη κατάστασης του στρατεύματος. Στις 17 Ιουνίου ο Μπαλτατζής δέχθηκε τις επισκέψεις του Άγγλου και Ιταλού επιτετραμμένου. Στη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης της 18ης Ιουνίου, ο Μπαλτατζής κατέθεσε δύο νομοσχέδια σχετικά με την επίλυση του “αγροτικού” ζητήματος. Την επόμενη της σύντομης παρένθεσης, οι υπουργικές συσκέψεις επαναλείφθηκαν για τον Μπαλτατζή. Στο υπουργείο των Στρατιωτικών τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη μελέτησαν την διαμορφωμένη κατάσταση. Την ίδια μέρα ο Μπαλτατζής δέχθηκε την επίσκεψη των επιτετραμμένων των συμμάχων, οι οποίοι ζητούσαν πληροφορίες για τις αναμενόμενες ελληνικές αποφάσεις. Τα “διαβούλια” για την οριστικοποίηση των ελληνικών αποφάσεων συνεχίζονταν καθημερινά. Οι “πέντε” όπως αποκαλούνταν τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και μετέπειτα εκτελεσθέντες πολιτικοί, συσκέφθηκαν εκ νέου και στις 27 Ιουνίου. Στις αρχές του Ιουλίου, το κλίμα και οι μεταφερόμενες στην κοινή γνώμη πληροφορίες υπήρξαν συγκεχυμένες. Οι απαιτήσεις των Τούρκων, η κωλυσιεργία των συμμάχων, αυξημένη ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης, τίποτα άλλο δεν άφηναν να γίνεται ορατό, παρά μια απεγνωσμένη προσπάθεια για επίτευξη ειρηνευτικού συμβιβασμού. Στις 16 του μήνα στο υπουργείο των Εξωτερικών οι “πέντε” διασκέφθηκαν εκ νέου. Η Ελλάδα ήταν πλέον απελπισμένη. Η οικονομία βρισκόταν στα όριά της, ίσως και πέρα από αυτά. Οι σύμμαχοι αδιαφορούσαν απέναντι στις ελληνικές εκκλήσεις για διευθέτηση, ενώ οι Ρώσοι, δια του

πρεσβευτή τους στην Άγκυρα (Αράλωφ) εξακολουθούσαν την παροχή υποστήριξης προς την τουρκική πλευρά, προσπαθώντας να επιβάλλουν ακόμα και τη συμφιλίωση του Κεμάλ με την Πύλη, “προς διευκόλυνσιν των πολιτικών της Μόσχα σκοπών”, όπως ανέφερε πολιτικό σχόλιο της εποχής. Για “αγλαείς κατά της Ελλάδας καρπούς τους οποίους θα αποδώσουν οι μεγαλοφυείς ανοησίες του Μπαλτατζή και των πατρώνων του”, γίνεται λόγος σε αντιπολιτευτικό δημοσίευμα στα τέλη του Ιουλίου

∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1922 - ∏ ÙÂÏÈ΋ ·ÁˆÓ›· Ο Αύγουστος μπήκε με τους χειρότερους για την Ελλάδα οιωνούς. Ο Πουανκαρέ εγκατέλειπε το Λονδίνο, ενώ οι δύο μεγάλες δυνάμεις αλληλοκατηγορούνταν για την αποτυχία της διάσκεψης. Στις τρεις του μήνα ο Μπαλτατζής μετείχε σε κυβερνητική σύσκεψη στο υπουργείο των Εξωτερικών, όπου συζητήθηκε η άρνηση εκ μέρους των συμμάχων αποδοχής της αυτονόμησης της Μικράς Ασίας. Στις 11 Αυγούστου ο Μπαλτατζής δέχθηκε την επίσκεψη του Άγγλου επιτετραμμένου Μπέτινγκ, όπως επίσης και του Μοντάνια. Οι “πέντε” συνεδρίασαν την ίδια ημέρα στο υπουργείο των Εξωτερικών. Οι Γάλλοι αρκέστηκαν στην αποστολή υπηρεσιακού φακέλου. Τις κρίσιμες εκείνες ώρες, τις οποίες αναμενόταν η πρόσκληση της Ελλάδας στην συμμαχική Διάσκεψη, ο Μπαλτατζής αρκέστηκε να επισημάνει ότι ο αποσταλείς φάκελος της Γαλλίας αφορούσε τη μετάθεση ενός Γάλλου προξένου. Το μεσημέρι της 12ης Αυγούστου συσκέφθηκαν στο Υπουργείο Στρατιωτικών ο πρωθυπουργός και οι Γούναρης, Θεοτόκης και Μπαλτατζής. Νέα σύσκεψη ακολούθησε στην οικία του Μπαλτατζή την ίδια νύχτα. Δύο ημέρες αργότερα οι

·Ú¯ËÁÔ› fï˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÙ·ÓÔÂÌ‚ÚÈ·Ó‹˜ ÂÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â‰Ú·¤ÙÂ˘Û·Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÛΤÊıËÛ·Ó Î·Ó ÂÚ› Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÛˆÙËÚ›·˜ ÙˆÓ. √ °. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ ÌË Î·ÙÔÚıÒÛ·˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛË ÌÂÙ¿ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÌË ÁÓˆÚ›˙ˆÓ ÔÔ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÂÏ¿Ì‚·ÓÔÓ Ô‡ÙÔÈ, ·ÂÌ·ÎÚ‡ÓıË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÂÁη›Úˆ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰˘ÓËıÒÛÈÓ ÔÈ ‰ÈÒÎÙ·È ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÒÛÈ ÚÔ˜ Ô›·Ó ηÙ‡ı˘ÓÛÈÓ ÂÙÚ¿Ë. Δˆ ÚÔ¤ÙÂÈÓÔÓ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ó· ·¤ÏıË ÂȘ ∂˘ÚÒËÓ ‰È· Ó· Ûˆı‹ Î·È Ô˘¤ÚÔ¯Ô˜ ÂΛÓÔ˜ ¢·ÙÚ›‰Ë˜ ·‹ÓÙËÛ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜: √ °Ô‡Ó·Ú˘ Î·È ÔÈ ÏÔÈÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ Î·È Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ·› ¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÂȘ Ù·˜ Ê˘Ï·Î¿˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÌÂÙ’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· ÌË ˘¿Ú¯ˆÛÈÓ ÂȘ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó, ˆ˜ ı· ‰È·ڿ͈ ÂÁÒ ÙËÓ ·ÙÈÌ›·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚÈÛıÒ ÙÔ‡ÙˆÓ ‰È· Ó· ÛÒÛˆ ÙÔ Û·ÚΛÔÓ ÌÔ˘; ™Ù›Ϸ٤ ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔÓ ‰È· Ó· Û‡ۈ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ. ∫·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó fiÏÔÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Û·ÓÙÔ˜ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÙ˘ÊÂΛÛıËÛ·Ó ˆ˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ΔÈÙ¿Ó˜. ¶ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Â·˘ÙÔ‡˜ ¢ÁÂÓ‹ ı‡Ì·Ù· Ù˘ Ì·Ó›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙˆÓ, ·ÏÏ’ ¤‰ˆÛ·Ó Ô‡Ùˆ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÓÙ· ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfiÓ ÎfiÛÌÔÓ ·fi ·Û˘ ‰ÈÒ͈˜ Î·È ÂΉÈ΋Ûˆ˜. ∞ÏÏ¿ Ô›ÔÓ ÚÔ˜ Ô›Ô˘˜ Û˘ÁÎÚ›ÓˆÌÂÓ; ¶Ô›Ô˘ ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfiÓ ‚¿ıÔ˜ ÚÔ˜ Ô›ˆÓ ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfiÓ ‡„Ô˜ ·Ú·‚¿ÏψÌÂÓ;”.

™ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Στις 12 Οκτωβρίου εκδόθηκε και το διάταγμα περί συστάσεως και λειτουργίας εκτάκτου στρατοδικείου προς εκδίκαση των, κατά των υπαιτίων της εθνικής καταστροφής, κατηγοριών. Πρόεδροι της ανακριτικής επιτροπής και του έκτακτου στρατοδικείου ανέλαβαν οι υποστράτηγοι Θεόδωρος Πάγκαλος και Αλέξανδρος Οθωναίος αντίστοιχα, αφού είχαν λάβει σαφείς διαβεβαιώσεις από τον Πλαστήρα ότι θα εκτελεστεί οιαδήποτε απόφαση του στρατοδικείου. Βοηθοί του Πάγκαλου ορίστηκαν οι συνταγματάρχες Ι. Καλογεράς και Χ. Λούφας.

¢›ÎË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Η κατηγορία είχε δύο βασικούς άξονες: την αποτυχία σε στρατιωτικό, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Στην ουσία κρίθηκαν δικαστικά τόσο οι στρατιωτικές, όσο και οι πολιτικές επιλογές των αξιωματούχων της περιόδου 1921 - 1922, δικάστηκε με λίγα λόγια ο τρόπος ενάσκησης της διακυβέρνησης, η αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης. Δικάστηκε η συγκεκριμένη πολιτική, όχι τα πρόσωπα. Κύριος άξονας της κατηγορίας βασίστηκε στην πεποίθηση των βενιζελικών ότι αν είχαν υιοθετηθεί οι επιλογές της περιόδου διακυβέρνησης του Βενιζέλου, η καταστροφή θα είχε αποφευχθεί. Γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκε δίκη σκοπιμότητας. Κατέληξε κατά τη διάρκεια της αποδεικτι


°EøP°IO™ M¶A§TATZH™ / 11 ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

κής διαδικασίας σε μια πολιτικο - στρατιωτική ανασκόπηση των τελευταίων ετών. Πολύ συχνά οι μάρτυρες καλούνταν να διατυπώσουν υποκειμενικές κρίσεις, όχι να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ή μη το κατηγορητήριο. Η επιτυχία του Δικαστηρίου έγκειται στο ότι κατέθεσαν μάρτυρες, όχι μόνο από το στρατόπεδο των Βενιζελικών, αλλά και των αντιβενιζελικών, των φιλικά δηλαδή προσκείμενων πολιτικά στους κατηγορούμενους. Η κοινή γνώμη είχε ήδη προετοιμαστεί μέσω της προπαγάνδας του τύπου. Κοινή είναι η πεποίθηση των μελετητών των γεγονότων, ότι ούτε δόλος αποδείχθηκε όσον αφορά τις αποδιδόμενες στους οκτώ κατηγορίες, αλλά και πολύ περισσότερο η κατηγορία της εσχάτης προδοσίας στερούταν νομικής βασιμότητας, ένεκα του ότι το έδαφος της Μικρασίας, δεν αποτελούσε ελληνικό έδαφος, αλλά περιοχή υπό την ελληνική κατοχή και διοίκηση, με βάση την υπάρχουσα διασυμμαχική συμφωνία. Πολύ δε περισσότερο, όσες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν εκτός των ορίων του θύλακα της Σμύρνης, έλαβαν χώρα σε έδαφος τρίτης χώρας. Στις 2-11-1922 η Αγγλική κυβέρνηση χαρακτήρισε τη δίκη δικαστική δολοφονία. Κατά τη διάρκεια της δίκης παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Ζαΐμης και στη συνέχεια η κυβέρνηση Κροκιδά. Την παραμονή της έκδοσης της απόφασης σχηματίστηκε στρατιωτική Κυβέρνηση υπό τον Στ. Γονατά. Η δίκη των οκτώ υπευθύνων της τραγωδίας, παρ’ όλο το ανορθόδοξο θεσμικό, συνταγματικό και δικονομικό πλαίσιο του έκτακτου στρατοδικείου, καταβλήθηκε προσπάθεια να περιβληθεί με κάθε επισημότητα και να τηρηθούν κάποιες θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, κομμένες όμως και ραμμένες στα μέτρα των δικαστών και να παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη ως “δίκαιη”. Καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου και παραβιάζοντας κατάφωρα τις αρχές της δικονομικής τάξης, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα χρήσης δημοσίων εγγράφων ως αποδεικτικών στοιχείων από τους κατηγορούμενους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων (έφεσης), έλαβε χώρα χωρίς την παρέμβαση της επίσημης δικαστικής Αρχής της εποχής. Καταστρατηγήθηκαν ή δεν επετράπη να εφαρμοστούν σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων της ποινικής δικονομίας. Η δίκη συνεχίστηκε κανονικά και μετά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Δημητρίου Γούναρη, οποίος είχε προσβληθεί από τύφο και νοσηλεύτηκε σε βαρύτατη κατάσταση μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής του.

™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘

Ù¿ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ˆ‰ËÁ‹ıËÌÂÓ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û·Ó ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙËÚ›Ô˘ ÂȘ Ù· ·fi Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ Ù˘ ‰›Î˘ ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ Ì·˜. ∂Ș Ù· ÚfiÛˆ· fiÏˆÓ ËÌÒÓ ‹ÙÔ Î·Ù·Ê·Ó‹˜ ϤÔÓ Ë ÎfiˆÛȘ ÂÎ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ˘¤ÛÙËÌÂÓ Â› ‰¤Î· Î·È ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯›˜ Ë̤ڷ˜...”. Τις δραματικές εκείνες ώρες, ο μικρότερος γιος του Μπαλτατζή, ο Νόλης, κατάφερε να φτάσει μέχρι τα δωμάτια των επτά κρατούμενων. Ήταν ο μοναδικός από τους οικείους των επτά υπόδικων που το κατόρθωσε. Σύμφωνα με όσα εξιστορεί ο Γούδας, τον βοήθησε η στολή του ανθυπίλαρχου που φορούσε. Αυτή χρησίμευσε ως “εισιτήριο” για τους Μικρασιάτες και Κρήτες φρουρούς στους οποίους είχε ανατεθεί η φρούρηση των επτά. Ο Νόλης Μπαλτατζής μετέφερε στον πατέρα του το αισιόδοξο μήνυμα, ότι κάποια κυρία, προσπάθησε να παρακαλέσει το προηγούμενο απόγευμα τον Πάγκαλο, προκειμένου αυτός να μεριμνήσει για την τύχη του Θεοτόκη. Ο Πάγκαλος φαίρεται να της έδωσε την απάντηση:

“ΔÈ Ï¤Ù ΢ڛ· ÌÔ˘; ∞ÏÏ’ ›Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÁÏ˘ÙÒÛË... ¡· ÙÔÓ ıˆڋÙ ÓÂÎÚfiÓ ·fi ÙÒÚ·. ∞Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ηӤӷ ª·ÏÙ·˙‹ ‹ ÁÈ· ηӤӷ °Ô‡‰·, ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Û·˜ ¤‰È‰· οÔÈ·Ó ÂÏ›‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ £ÂÔÙfiÎËÓ Ó· ÙÔÓ ıˆڋÙ ÙÔ˘ÊÂÎÈṲ̂ÓÔÓ ·fi ÙÒÚ·”.

∏ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ª·ÏÙ·Ù˙‹ Επειδή η περιορισμένη έκταση του σημερινού δημοσιεύματος δεν μας επιτρέπει δυστυχώς την παράθεση λεπτομερειών της δίκης, πολύ δε περισσότερο την παράθεση σχολίων σχετικά με τις καταθέσεις και άλλα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκειά της, κυρίως μάλιστα κάποια αναφορά στο κεφάλαιο το οποίο αφορά τα κυριότερα σημεία της απολογίας του Μπαλτατζή το οποίο έχουμε καταγράψει. Ο ίδιος άρχισε την απολογία του τονίζοντας αυτή θα είναι “από διττής απόψεως ελλιπής”. Αφ’ ενός λόγω της απουσίας του (ασθενή) Γούναρη, του επικεφαλής της κυβερνητικής πολιτικής, του οποίο η απολογία θα έπρεπε να προηγηθεί, αφ’ ετέρου λόγω της αδυναμίας επίκλησης δημοσιών εγγράφων, ως αποδεικτικών στοιχείων, η δυνατότητα χρήσης των οποίων είχε αποκλεισθεί από το Δικαστήριο, “ενός στοιχείου υπερασπίσεως εκτάκτου σπουδαιότητος και σημαντικότητος... επί του οποίου θα εβάσιζον ίσως το κυριώτερον των επιχειρημάτων της υπερασπίσεώς μου και της απολογίας μου” όπως ανέφερε”. Αφού αντιπαρήλθε με συντομία τις αποδιδόμενες κατηγορίες σχετικά με το δημοψήφισμα για την επάνοδο του βασιλιά Κων/νου και τον οικονομικό αποκλεισμό της Ελλάδας, διάστημα κατά το οποίο δεν κατείχε τη θέση του θέση του Υπουργού, όπως επίσης και το στρατιωτικό σκέλος του κατηγορητηρίου, αναφέρθηκε στη διαταγή της έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων που δόθηκε το Μάρτιο του 1921 από το Λονδίνο, τονίζοντας ότι εκείνη την εποχή ήταν μόνο αναπληρωτής του Πρωτοπαπαδάκη (υπουργού των Εξωτερικών). Ο Μπαλτατζής διατύπωσε τελικά την άποψη ότι ο συνδυασμός των κυβερνητικών μεταβολών σε Γαλλία και Αγγλία, σε συνδυασμό με την επιτευχθείσα στο μεταξύ Γαλλο - Κεμαλική συμφωνία, οδήγησαν σε επιζήμιο για την Ελλάδα αποτέλεσμα, καθώς επέφεραν σημαντική χρονοτριβή στην επικείμενη συμμαχική συνδιάσκεψη. Η ελληνική πλευρά, μολονότι συναισθανόμενη τον κίνδυνο από την καθυστέρηση, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Τότε σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Μπαλτατζής, η επιχείρηση προς την Κωνσταντινούπολη θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης για την επίσπευση της συνδιάσκεψης. Ο Μπαλτατζής έκλεισε την απολογία του με τα εξής λόγια:

“∞fi Ù˘ ·fi„ˆ˜ ·˘Ù‹˜ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Âο̷ÌÂÓ fi,ÙÈ ‹ÙÔÓ ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÚÔÛÂʤڷÌÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ÙfiÔÓ Ì fiÏËÓ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·Ó Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛÈÓ, fi,ÙÈ Â›¯ÂÓ Ë „˘¯‹ Ì·˜, fi,ÙÈ Â›¯ÂÓ Ë Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Î·È Ë ‰È¿ÓÔÈ¿ Ì·˜, ›Ó ‰Â ÂÎ

■ O N. £ÂÔÙfi΢

ÙˆÓ ÊÔ‚ÂÚˆÙ¤ÚˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÈ·‡ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·Ó ÂÊı¿Û·ÌÂÓ Ó· ÚÈÊıÒÌÂÓ Â‰Ò ÂȘ ÙÔ Â‰ÒÏÈÔÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰È· ÙÔ ··ÈÛÈÒÙÂÚÔÓ ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫‡ÚÈ Úfi‰ÚÂ, ÙË Û˘ÁΛÓËÛÈÓ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›·Ó, ÙËÓ ÔÔ›·Ó ËÛı¿ÓıËÛ·Ó ÔÈ ÂΛ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÙËÓ Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÌÂı· ‚·ı‡Ù·Ù· ̤¯ÚÈ ÙˆÓ Ì˘¯·ÈÙ¿ÙˆÓ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜. ∂‰ÒÛ·ÌÂÓ fiÙÈ Â›¯·ÌÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ÙfiÔÓ Ì·˜. ∂Ș ËÌ¿˜ ·fiÂÈÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÂÙ”.

Ο ίδιος ο νεαρός Μπαλταζής μετέφερε την είδηση ότι ο Άγγλος πρεσβευτής ανακοίνωνε το ίδιο απόγευμα την πεποίθησή του ότι τα διαβήματα της αγγλικής κυβερνήσεως θα τελεσφορήσουν. Σύμφωνα με όλες λοιπόν τις ενδείξεις, η τύχη του Μπαλτατζή κρίθηκε την τελευταία στιγμή. Οι δικαστές υπέκυψαν, κατά την πλέον προφανή εκδοχή, στις πιέσεις της Επαναστατικής Επιτροπής.Έτσι λοιπόν στις 15 Νοεμβρίου, 7:15 π.μ., και μετά από δραματικές διαβουλεύσεις, ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθωναίος διάβασε την τελική ετυμηγορία του δικαστηρίου: “∫·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ... °.

ª·ÏÙ·Ù˙‹Ó... ÂȘ ÙËÓ ÔÈÓ‹Ó ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘” ... Αμέσως μετά οι καταδικασθέντες μεταφέρθηκαν στις φυλακές Αβέρωφ. Στους μελλοθάνατους δόθηκε προθεσμία δύο ωρών προκειμένου να αποχαιρετίσουν συγγενείς και φίλους. Εκεί ξετυλίχθηκαν οι δραματικές σκηνές του αποχαιρετισμού των έξι μελλοθάνατων από τους συγγενείς τους.

∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ∂Ï›‰Â˜ Î·È ‰È·„‡ÛÂȘ

√È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙˆÓ

Ο Μ. Γούδας, ένας από τους οκτώ κατηγορούμενους υπήρξε μάρτυρας της τελευταίας αγωνιώδους νύχτας των έξι και μας έδωσε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες των όσων διαδραματίσθηκαν μετά την λήξη της ακροαματικής διαδικασίας. Μετά λοιπόν το πέρας της διαδικασίας στο ακροατήριο, ακολούθησε ολονύχτια διάσκεψη του Δικαστηρίου. Λόγω της αργοπορίας και της διαφαινόμενης διαφωνίας των δικαστών όσον αφορά το μέγεθος της ποινής και τα πρόσωπα (ο Μπαλτατζής ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα, για τα οποία οι δικαστές αμφιταλαντεύτηκαν έντονα ως προς το είδος της ποινής, η οποία θα επιβαλλόταν) έσπευσε να απαιτήσει ομόφωνη καταδικαστική απόφαση ο Πάγκαλος. Ο Εμπρέ, Γάλλος δημοσιογράφος και πολιτικός και συγγραφέας του βιβλίου με τον τίτλο “Κουρελόχαρτο”, ακολουθεί την ίδια άποψη σχετικά με την ταλάντευση των δικαστών για την καταδίκη του Μπαλτατζή σε θάνατο, η οποία είχε διαφανεί μάλιστα διαρκούσας ακόμα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Ετσι κατά τον ίδιο στις 13 Νοεμβρίου η Επαναστατική Επιτροπή απηύθυνε στο Βενιζέλο που βρισκόταν τότε στη Λωζάνη τηλεγράφημα, με το οποίο αναγγέλλονταν ότι πολλά μέλη του Επαναστατικού Δικαστηρίου είχαν κηρυχθεί υπέρ της καταδίκης σε θάνατο, χωρίς όμως να εκτελεσθεί η ποινή και ότι κάποια άλλα μέλη σκέφτονταν να αθωώσουν τον Μπαλτατζή και τον Θεοτόκη. Σύμφωνα πάντως με τον Γούδα, ο Μπαλτατζής φαινόταν πεπεισμένος για την καταδίκη του. Αναφέρει χαρακτηριστικά για τις δραματικές ώρες της αγωνιώδους αναμονής της έκδοσης της απόφασης: “∞È ·Ô-

Στο διάδρομο των φυλακών ο Γ. Μπαλτατζής βημάτιζε νευρικά, ενώ γύρω του η γυναίκα και τα παιδιά του έκλαιγαν. Τους μοίρασε ό,τι μικροπράγματα είχε πάνω του κι ετοιμάσθηκε να δώσει στη γυναίκα του και τη βέρα του, αλλά μετάνιωσε.

ÏÔÁ›·È ÂÂÚ·ÙÒıËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ ηٿ ÙÔ ÌÂÛÔÓ‡ÎÙÈÔÓ... ÔÈ Â-

- ∞˘Ùfi ¿ÊËÛ Ì ӷ ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ûˆ ·ÎfiÌË. Œ˙ËÛ· ÙfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ Ì·˙› ÛÔ˘, ÒÛÙ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û ·Ô¯ˆÚÈÛıÒ ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ ÓÔ‹. £· ÛÔ˘ ÙËÓ Ê¤ÚÔ˘Ó ‡ÛÙÂÚ·... Κάποια στιγμή ο Μπαλτατζής φέρεται να είπε απευθυνόμενος προς τον Χατζηανέστη:

- ∂Ó ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, ηٿ ÙÚfiÔÓ Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔÌÂÓ ÙËÓ ˙ˆ‹Ó Ì·˜! Ο Μπαλτατζής στη συνέχεια απευθύνθηκε στα παιδιά του:

- •¤ÚÂÙ ÂÛ›˜ Ò˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘. ª›· Â›Ó·È Ë ı¤ÏËÛ›˜ ÌÔ˘: ¡· ÌËÓ ÂÈ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ ‰ËÌfiÛÈÔÓ ˘ËÚÂÛ›·Ó. ∞Û¯ÔÏËı›Ù ÂȘ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ, ·ÏÏ¿ ÌË ˙ËÙ‹ÛÂÙ ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ‰ËÌfiÛÈÔÓ ·Í›ˆÌ·. ŸÛÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÌÈÎÚÔ› Î·È Ù·ÂÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÍÈÔÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î¿ÙÈ ·ÓÒÙÂÚÔÓ. ∂ÁÒ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÒ, ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÛ›˜. Φίλησε τα παιδιά του και τους ψιθύρισε:

- ΔÔÓ ÓÔ˘Ó Û·˜ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È ÛÙË ÌËÙ¤Ú· Û·˜... Ύστερα στράφηκε προς τον γυναικάδελφο του στρατηγό Σούτσο:

- ™ÂȘ fiÙ·Ó ı· ȉ›Ù ÙÔÓ μ·ÛÈϤ· - ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÂÓÓÔÒ - Ó· ÂÈ›Ù ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÙÔ “÷›Ú ∫·›Û·Ú! √È ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔÈ Û ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó”!... Αγκάλιασε τη νύφη του, σύζυγο του αδελφού του Νόλη, την ασπάστηκε στοργικά και της είπε: ¡· ÌÔ˘ ÊÈ-

Ï‹ÛÂȘ Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·‚È‚¿ÛÂȘ ÙËÓ Â˘¯‹ ÌÔ˘!

Με νοσοκομειακά αυτοκίνητα οι κατάδικοι μεταφέρθηκαν από την οδό Μεσογείων στο Γουδί, συνηθισμένο τόπο των εκτελέσεων. Στον τόπο των εκτελέσεων είχε αρχίσει απ’ τα ξημερώματα κίνηση στρατιωτικών τμημάτων. Λέγεται μάλιστα ότι η συμμετοχή στρατιωτών στο εκτελεστικό απόσπασμα υπήρξε αντικείμενο έντονης διεκδίκησης μεταξύ κάποιων στρατιωτών. Τέτοια ήταν η εικόνα για τους υπόδικους, η οποία είχε περάσει στην κοινή γνώμη από τον τύπο της εποχής. Κάποτε η συνοδεία τον αυτοκινήτων έφτασε “στον τόπο του μοιραίου”. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν και οι μελλοθάνατοι κατέβηκαν. Ο Μπαλτατζής απόλυτα ψύχραιμος, πλησίασε τον Στράτο και κουβέντιασε μαζί του. Εκείνος προσέφέρε τσιγάρο σ’ αυτόν και στον Θεοτόκη. Άναψαν κι οι τρεις από το ίδιο σπίρτο. Ύστερα πήγαν προς τον άρρωστο Γούναρη και μαζί με τον Πρωτοπαπαδάκη τον κράτησαν για να μην πέσει. Όταν τοποθετήθηκαν στο χώρο της εκτέλεσης, ο μοίραρχος τους ρώτησε αν θέλουν να τους δέσουν τα μάτια. Τότε ο Μπαλτατζής φώναξε δυνατά: Όχι. Την ίδια απάντηση έδωσαν και οι άλλοι με νεύματα. Ο Μπαλτατζής στήριξε το μονόκλ του. Ο ιερέας έψαλλε τις τελευταίες ευχές. Στις 11:26. ακούστηκε το πρόσταγμα του επικεφαλής του αποσπάσματος: - Επί σκοπόν! Με το τραγικό παράγγελμα “πυρ”, 31 τουφέκια, έκοψαν το νήμα της ζωής, τριών πρώην πρωθυπουργών, δύο υπουργών και ενός στρατηγού. Ο Θεοτόκης κι ο Μπαλτατζής έγειραν ελαφρά προς τα πίσω κι ύστερα έπεσαν μ’ έναν υπόκωφο θόρυβο στο υγρό έδαφος. Λίγο αργότερα οι έξι λοχίες έριχναν με τα περίστροφά τους την χαριστική βολή στους έξι... Τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν υπό δρακόντειες δυνάμεις ασφαλείας στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών για να ενταφιαστούν αυθημερόν με συνοπτικές διαδικασίες στις 2:30 μ.μ. Ακολούθησε ανακοίνωση, η οποία έλεγε:

“ΔËÓ 11ËÓ Î·È 30’.Ì. Ù˘ Û‹ÌÂÚÔÓ, ÂȘ ÙÔÓ ·Ú¿ Ùˆ °Ô˘‰› ¯ÒÚÔ ÂÍÂÙÂϤÛıË ÂÓ Ï‹ÚÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Ù¿ÍÂÈ, Ë ı·Ó·ÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛȘ ÙˆÓ ¤Í ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙˆÓ ˘fi ÙÔ˘ ∂ÎÙ¿ÎÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈΛԢ, ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜, ‹ÙÔÈ ÙˆÓ ··ÚÙÈÛ¿ÓÙˆÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¶. ¶ÚˆÙÔ··‰¿ÎË, ¢. °Ô‡Ó·ÚË, ¡. ™ÙÚ¿ÙÔ˘, °. ª·ÏÙ·Ù˙‹ Î·È ¡. £ÂÔÙfiÎË, ˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ Ù˘ ‹ÙÙ˘ °. ÷Ù˙·Ó¤ÛÙË. Δ˘ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ÚÔËÁ‹ıË Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ηı·›ÚÂÛȘ Î·È Ë ı›· ÌÂÙ¿Ï˄Ș ÂÓ Ù·È˜ Ê˘Ï·Î·›˜ ∞‚¤ÚˆÊ. √È ÓÂÎÚÔ›, ÌÂÙ·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ¿Ú·˘Ù·, ÂȘ ÙÔ ∞’ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›ÔÓ, ·Ú‰fiıËÛ·Ó ÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ Ù·Ê‹Ó. ¶ÚÔ Ù˘ ÂÎÙÂϤÛˆ˜ ÔÈ Î·Ù¿‰ÈÎÔÈ, ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ÂÚ› Ù˘ ˘ÛÙ¿Ù˘ ıÂÏ‹ÛÂÒ˜ ÙˆÓ, Ô˘‰¤Ó ›ÔÓ”. Ανακοινωθέν Εκτάκτου Επαναστατικού Στρατοδικείου 15 Νοεμβρίου 1922”. Λίγο αργότερα έφτασε στον τόπο της εκτέλεσης ο Σωτήρης Ψαρρός, συνοδευόμενος από τέσσερις άνδρες, ο οποίος αναζήτησε τα ίχνη της εκτέλεσης και αναφέρεται μάλιστα στον Μπαλτατζή και μας καταθέτει την άγνωστη μαρτυρία: “∂¯ˆÚÔ‡ÌÂÓ fiÏÔÈ ÁÔÚÁÒ˜ Î·È ¿ÊˆÓÔÈ.

∂Ș ·fiÛÙ·ÛÈÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ·ÈÌ·ÙÔ‚·Ê‹ ÙfiÔÓ, ÙÔ˘˜ ‰È¤Ù·Í· Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÒÛÈ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ›ÏÔ˘˜ ÂȘ Ù·˜ ¯Â›Ú·˜ ÂÏËÛÈ¿Û·ÌÂÓ ÙÔÓ ¡¤ÔÓ °ÔÏÔÁÔı¿Ó. Δ· ËÌ›ËÎÙ· ·›Ì·Ù·, ·Ó·Ì›Í ÌÂÙ¿ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, ÙÚȯÒÓ, ¯ˆÌ¿ÙˆÓ, Ë ·Ó·ÛٿوÛȘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÎÓÒÓ ·ÙËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ›¯ÓË Ù˘ ‰È·Û‡ÚÛˆ˜ ÙˆÓ ÙˆÌ¿ÙˆÓ Â› ÙˆÓ ¯ˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔ‡ Î·È Ï›ÛÙ· ¤ÙÂÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ‰ÂÓ ·Ê‹Î·Ó Ô˘‰¤ ÙËÓ ÂÏ·¯›ÛÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·Ó ÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÌÔ˘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÚÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ΔfiÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ‰ÂÈÎÓ‡ˆÓ ÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ, ÂÊ ‹˜ Â¿ÙËÛÂÓ ¤Î·ÛÙÔÓ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ¤Êı·Û·Ó ÂȘ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÙÔ˘ ª·ÏÙ·Ù˙‹, ÂȘ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ÁÔÓ˘ÂÙ› Â› ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ·Û¿˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÎÏ·›ˆÓ ˆ˜ Ó‹ÈÔÓ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·ÙÔÚıÒÛ·ÌÂÓ Ó· ÙÔÓ ·ÓÂÁ›ڈÌÂÓ. Ì·˜ ‰‹ÏˆÛÂÓ fiÙÈ Â›ÓÂ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÛÙÂÓfi˜ ÙÔ˘ ª·ÏÙ·Ù˙‹. ªÂ ÂÛ˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓËÓ Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ „˘¯‹Ó ÂÂÙÂϤ۷ÌÂÓ ÙËÓ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈΈٿÙËÓ ÙˆÓ ÂÓı›ÌˆÓ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛÙÈÒÓ”.

∏ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ª·ÏÙ·Ù˙ÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Δεν διασώθηκαν στοιχεία για τον απόηχο και τις πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες επέφερε ο θάνατος του Μπαλτατζή στην περιοχή του Αλμυρού. Ωστόσο σε τοπικό τουλάχιστο επίπεδο, τα στελέχη του κόμματός του φαίνεται να διατήρησαν κάποια ενεργή πολιτική παρουσία, ατομικά αλλά και ως κομματική οντότητα. Το Δεκέμβριο του 1923 συναντούμε μια δήλωση του “Μπαλτατζικού” στελέχους, πολιτευτή και υποψήφιου βουλευτή Αλμυρού Νίκου Περιστέρη, ως υποψηφίου της ενωμένης αντιπολίτευσης, η οποία αναφέρει τα εξής: “Δ˘Á¯¿-

ÓˆÓ ÂÔÈı‹ÛÂÈ ·ÓÙÈ‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎfi˜ Û˘ÏÏËÊı›˜ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÓ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈÎfiÓ Î›ÓËÌ· Î·È ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı›˜ ˘‰›¯ıËÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·Ú’ ÔÏfiÙËÙÔ˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÔÚÊ·ÓÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ ÔÏÈÙ¢ÙÔ‡ Ì·˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹, ÂÁÎÚ›ÓˆÓ ‰È· ÙËÓ ·fiÊ·ÛÈÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜ ÂÚ› ·Ô¯‹˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÔÛ‡ÚˆÓ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿Ó ÌÔ˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ˇı˘Ó· ¤ÎÎÏËÛÈÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·¤¯ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ Û˘ÌÔϛٷ˜ ÌÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍËÁÒ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ô¯‹˜ Ô›ÙÈÓ˜ ΢ڛˆ˜ ›Ó ٷ ÏËÊı¤ÓÙ· ‰È· Ù·˜ ÂÎÏÔÁ¿˜ ÓÔı¢ÙÈο ̤ÙÚ·. ¶Ú¿ÙÙÔÌÂÓ ‰Â ¿ÓÙ· Ù·‡Ù· ·Ú¿ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓËÓ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·Ó ËÌÒÓ”.


12 / AP£PA ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

Γ. Κωνσταντινίδης Θ. Καρυωτάκης: Συνθέτες με αστείρευτη μελωδικότητα

Η

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

δημιουργία του μετά τα πρώτα του έργα που χαρακτηρίζονται από έντονη δηκτικότητα και νεανική ανησυχία, πλημμυρίζει από θερμό λυρισμό, μεγάλη αρμονική γνώση και λεπτότητα αισθήματος που ξεχωρίζει και διαποτίζει όλα του τα έργα και ιδιαίτερα τα τραγούδια του, πολλά από τα οποία είναι υποδείγματα του είδους και πολύτιμη προσφορά στην Ελληνική Μουσική. Αναφερόμαστε σ’ έναν σημαντικό συνθέτη της εποχής μας - γεννήθηκε στο Άργος το 1903 και πέθανε στην Αθήνα το 1978 - και είναι ο Θεόδωρος Καρυωτάκης, ξάδελφος του ποιητή Κ. Καρυωτάκη, του οποίου μελοποίησε και πέντε ποιήματά του. Ο Θεόδωρος Καρυωτάκης σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών από δεκατεσσάρων χρονών με τον Φ. Οικονομίδη. Έκανε ιδιωτικά μαθήματα, αρμονία και σύνθεση με τον Δημήτρη Μητρόπουλο (1925-1932) και ενορχήστρωση τρία χρόνια με τον Μάριο Βάρβογλη. Παράλληλα σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διορίστηκε στην Τράπεζα Ελλάδος όταν τελείωσε τη Νομική Σχολή, αλλά μετά από μερικά χρόνια παραιτήθηκε.Η μουσική γι’ αυτόν ήταν πιο σημαντική. Την πρώτη του συναυλία την έδωσε στο “Παρνασσό” τον Απρίλιο του 1936 με δικά του έργα. Στη συνέχεια πολλές από τις συνθέσεις του παίχθηκαν στο εξωτερικό. “Η Μικρή Συμφωνία” και η 1η Σονάτα για βιολί είχαν μεγάλη επιτυχία καθώς παίχθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας, στο Παρίσι, το Μόναχο, τη Βιένη, τη Ν. Υόρκη και τη Ρώμη.Οι κυριότερες συνθέσεις του είναι: Μουσική στον Ίωνα του Ευρυπίδη, το Μπαλέτο, ο Προμηθεύς, το παραμυθόδραμα “του φεγγαριού το λουλούδι” για ορχήστρα έγραψε τη Σπουδή πάνω σε δύο ελληνικά τραγούδια. “Η Μπαλάντα” για πιάνο, έγχορδα και κρουστά γράφτηκε το 1939 και την ίδια χρονιά παίχτηκε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου των Αθηνών με μαέστρο τον Αντίοχο Ευαγγελάτο και σολίστ τη Μαρία Χαιρογιώργου - Σιγάρα στην οποία είναι και αφιερωμένη. Η έξοχη “Μικρή Συμφωνία” για ορχήστρα εγχόρδων παίχτηκε για πρώτη φορά το 1942. “Η Σερενάτα” για μικρή ορχήστρα με μαέστρο τον Ανδρέα Παρίδη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάστηκε το 1966. Έγραψε ο Θεόδωρος ο Καρυωτάκης και πολλά φωνητικά έργα. Τρία τραγούδια α καπέλα για χορωδία χωρίς οργανική συνοδεία. Έξι τραγούδια “Τα ερωτικά” σε στίχους Ουράνη για μεσόφωνο, φλάουτο και άρπα. Τέσσερα τραγούδια “Μι-

κρές Φωτιές” σε στίχους Μυριβήλη. Το Ορατόριο Άσμα Ασμάτων “Αιθρίες” για φωνή, κλαρινέτο, τσελέστα, έγχορδα και κρουστά σε στίχους Ελύτη. “Ο θάνατος του Έκτορα” από την Ιλιάδα, ραψωδία, σε μετάφραση Α. Πάλλη για δύο αφηγητές, υψίφωνο, μεσόφωνο, μικτή χορωδία και 17 όργανα και πολλά έργα για πιάνο και μουσική δωματίου. Προσπαθώ να συγκεντρώσω και άλλα στοιχεία για τον Καρυωτάκη που θα μας είναι πολύτιμα και θα μας βοηθήσουν να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Γιάννης Κωνσταντινίδης: Από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες της Ελληνικής μουσικής του 20ου αιώνα, τόσο της κλασικής, όσο και της ελαφράς, στην οποία διέπρεψε με το ψευδώνυμο “Κώστας Γιαννίδης”. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1903 από εύπορη οικογένεια με καταγωγή από τη Ζαγορά Πηλίου. Τα πρώτα μαθήματα πιάνου και αρμονίας τα πήρε σε πολύ μικρή ηλικία όταν ακόμα ήταν στη Σμύρνη. Τις παραμονές της Μεγάλης Καταστροφής του 1922 με πολύ δύσκολες και περιπετειώδες συνθήκες κατέφυγε στη Γερμανία. Εκεί επί δέκα χρόνια σπούδασε μουσική, πρώτα στη Δρέσδη και μετά στο Βερολίνο στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία και στο Ωδείο Στερν (Βιολιστής), Ανώτερα Θεωρητικά και σύνθεση και ενορχήστρωση. Στο Βερολίνο συνδέθηκε φιλικά με τον Νίκο Σαλκώτα - διάσημος δάσκαλος του δωδεκάφθογγου συστήματος για τον οποίο θα αφιερώσουμε ολόκληρο άρθρο. Ο Κωνσταντινίδης για να εξασφαλίσει τα έξοδά του αναγκάζεται να παίζει πιάνο σε καμπαρέ, θέατρα, ντάνσιγκ, κινηματογράφους (ήταν τότε η εποχή του βωβού) και στο ραδιόφωνο. Ως συνθέτης εμφανίζεται για πρώτη φορά στο θέατρο του Στράλσουντ στη Βόρεια Γερμανία με την οπερέτα “Το Μικρόβιο της Αγάπης” το έτος 1927. Μετά από τέσσερα χρόνια φεύγει από τη Γερ-

μανία και εγκαθίσταται στην Αθήνα όπου για τριάντα χρόνια και για λόγους βιοποριστικούς εργάζεται στο μουσικό θέατρο, γενικά στον ελαφρό χώρο με το ψευδώνυμο Κώστας Γιαννίδης για να μην συγχέεται με το συνθέτη Γρηγόρη Κωνσταντινίδη που είχε ήδη καθιερωθεί στον ίδιο χώρο. Το 1962 αποσύρεται οριστικά από το χώρο αυτό και ασχολείται με το κλασικό του έργο βασισμένο στο δημοτικό τραγούδι.Η συνθετική μου εργασία - όπως έλεγε και ο ίδιος - χαρακτηριστική για την ευαισθησία της τροπικής επεξεργασίας των μουσικών θεμάτων στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση του λαϊκού μουσικού πλούτου της Ελλάδας.Τόσο ως Κώστας Γιαννίδης με τις 50 οπερέτες, τις πολυάριθμες επιθεωρήσεις, τα διεθνή βραβεία ελαφρού τραγουδιού και τα αμέτρητα πανελλήνια σουξέ, όσο και ως Γιάννης Κωνσταντινίδης, εμφανίζεται παντού και πάντοτε απόλυτος κυρίαρχος των εκφραστικών μέσων που μεταχειρίστηκε. Ιδιαίτερα στις κλασικές του συνθέσεις - ολιγάριθμες μας αποκαλύπτεται ένας καλλιτέχνης με σπάνια ευαισθησία και κατάρτιση, προικισμένος με αστείρευτη μελωδικότητα, με αρμονική τελειότητα και ενορχηστρωτική σοφία. Με το ψευδώνυμο Κώστας Γιαννίδης καλλιέργησε με επιτυχία το μουσικό είδος της οπερέτας, της επιθεώρησης και του ελαφρού τραγουδιού. Για το τραγούδι “Ξύπνα αγάπη μου” που ερμήνευσε η Νάνα Μούσχουρη πήρε Α’ βραβείο το 1960 και Γ’ βραβείο το 1961 για το τραγούδι “Τα δυο σου γκρίζα ματάκια” που ερμήνευσε η Άντζελα Ζήλεια. Το 1962 τιμήθηκε με το Α’ βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης για τις “Αλυσίδες” που ερμήνευσε η Καίτη Μπελίντα. Ο Κώστας Γιαννίδης έγραψε και για το

Μουσικό θέατρο οπερέτες όπως “Κουμπάρα” , “Έτσι είναι η ζωή” (λιμπρέτο Ευαγγελίδη), “Κορίτσια της παντρειάς” (Λιμπρέτο Ευαγγελίδη - Σακελλαρίου), “Ρεπορτάζ” λιμπρέτο Δ. Γιαννουκάκη) κ.ά. Ονομαστές οι οπερέτες αυτές. Σύνθεσε ακόμα και μουσικές κωμωδίες - επιθεωρήσεις όπως η ΑΛΕΠΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 1940, ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΜΑΣΚΩΤ, Περιπέτειες στην Επαρχία, Ζήτω ο Ρωμηός (Μ. Τραϊφόρου 1947) κ.τ.λ. Ο Κώστας Γιαννίδης δημιούργησε την Ελαφρά Ορχήστρα της ΕΡΤ και στο χρονικό διάστημα 1952-59 ήταν διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων. Έγραψε όμως και σοβαρή θεατρική Μουσική όπως για τον “Χορό των Λωποδυτών” του Ανούιγ.Ας θυμηθούμε μερικά από τα ελαφρά τραγούδια του “Καλό σου ταξίδι”, “Συγνώμη σου ζητώ”, “Συγχώρεσέ με”, Θάρθω μια νύχτα με φεγγάρι, Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου, Λες και ήταν χθες, Σπιτάκι μου παλιό, το τραγούδι της Μαρίνας, τα δικά σου τα μάτια, Μια φορά μονάχα ζούμε, Πόσο λυπάμαι για τα χρόνια που πήγαν χαμένα, Βαρκαρόλα, Δεν φταις εσύ, Παίξε τσιγγάνε, χθες το βράδυ ονειρεύτηκα, θα σε πάρω θα με πάρεις, Ο Γιάννος και η Παγώνα, Μια γυναίκα, κ.τ.λ.Ας θυμηθούμε τις ταινίες “Ο Μεθύστακας”, “Τελευταία αποστολή”, “Οι Γερμανοί ξανάρχονται”, η μουσική είναι του Κώστα Γιαννίδη. Ως Γιάννης τώρα Κωνσταντινίδης συνέθεσε υπέροχα έργα για ορχήστρα όπως “Δωδεκανησιακές σουίτες”, “Μικρασιατική Ραψωδία”, “Τρεις ελληνικούς χορούς”, “Κυκλαδίτικος χορός”, “Μουσική δωματίου: 22 τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα για πιάνο, 44 παιδικά κομμάτια σε λαϊκά θέματα (για πιάνο), τρεις Σονατίνες για πιάνο σε κρητικούς λαϊκούς χορούς, σε ηπειρωτικούς λαϊκούς σκοπούς. Τραγούδια: 5 τραγούδια της προσμονής σε ποίηση Ταγκόρ (ινδός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, μουσικός και φιλόσοφος, Βραβείο Νόμπελ) για μεσόφωνο και πιάνο 8 Δωδεκανησιακά και 8 Μικρασιατικά τραγούδια για μικτή χορωδία a capela. Έγραψε ακόμα σκηνική μουσική για διάφορα θεατρικά έργα όπως “Γιέπε ο βουνίσιος”. Από τα συμφωνικά του έργα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών έπαιξε σε α’ εκτέλεση Από τα Δωδεκάνησα και Πρελούντιο Οστινάτο”. Το έργο αυτό αργότερα ενσωματώθηκε στη “Μικρασιατική Ραψωδία” που διεύθυνε ο Βύρων Κολάσης. Ο Αλ. Συμεωνίδης διηύθυνε “τους τρεις ελληνικούς χορούς” τον Νοέμβριο του 1986. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης υπήρξε και έξοχος ζωγράφος, ιδίως σκιτσογράφος, σε μεσοπολεμίστικο γερμανικό στυλ καρικατούρας τύπου cross. (Τα ορχηστρικά “ΑΠΑΝΤΑ υπάρχουν σε διπλό CD Lyra 0169 με μαέστρο τον Βύρωνα Φιδετζή και σχετικά βιογραφικά και άλλα στοιχεία στις δημοσιεύσεις του Λάμπρου Λιάβα).Το 1984 έσβησε σεμνά και αθόρυβα ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ή Κώστας Γιαννίδης όπως ακριβώς είχε ζήσει. Σήμερα εκτιμώντας τη διχασμένη του δημιουργία ανακαλύπτουμε ένα συνθέτη πρώτου μεγέθους.

Οι ασπρόμαυρες εικόνες αμερικανικών τοπίων από το φακό του Άνσελ Άνταμς TÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏* Πραγματοποιήθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Αμερικανού Άνσελ Άνταμς (19021984) στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1902 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και υπήρξε ο μοναχογιός του επιχειρηματία Charles Hitchook Adams και της Olive Bray. Σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών έμαθε μόνος του να διαβάζει τις νότες και να παίζει πιάνο. Η αγάπη του για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σύντομα εγκατέλειψε το σχολείο με σκοπό να γίνει επαγγελματίας πιανίστας. Ωστόσο, μια εκδρομή στο Yosemite National Park, που έκανε το 1916 με την οικογένειά του, άλλαξε ριζικά τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο πάρκο ο πατέρας του δώρισε μια φωτογραφική μηχανή Kodak Νο1 Box Brownie με την οποία ο μικρός Ansel έκανε την πρώτη του λήψη. Για τα επόμενα χρόνια της ζωής του το πάρκο αυτό γίνεται ο αγαπημένος φωτογραφικός του προορισμός. Κατά τη διάρκεια της μακράς του καριέρας ο Άνσελ Άνταμς αποτύπωσε συστηματικά τα τοπία των δυτικών πολιτειών της Αμερικής. Κουβαλώντας στην πλάτη του, του μεγάλου μεγέθους, φωτογραφική μηχανή, περιόδευσε την Καλιφόρνια, την Αλάσκα, την Αριζόνα, το Κολοράντο, το Νέο Μεξικό

και το Τέξας.Ίδρυσε το 1932 μαζί με ομοτέχνους του από το Σαν Φρανσίσκο της ομάδας F64, που άλλαξε την έως τότε επικρατούσα αντίληψη γύρω από την αισθητική της φωτογραφίας, που ήθελε τις φωτογραφίες να μοιάζουν με ζωγραφικά έργα, εισήγαγε και υποστήριξε με έργα και κείμενα, τη λεγόμενη καθαρή φωτογραφία, την ακριβή δηλαδή αποτύπωση της πραγματικότητας. Ο Άνσελ Άνταμς υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους φωτογράφους του 20ού αιώνα, γνωστός για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες τοπίων και εθνικών πάρκων των ΗΠΑ. Στις μοναδικής αισθητικής ποιότητας και εξαιρετικής τονικής στιλπνότητας εικόνες του αποτύπωσε με εμβληματικό τρόπο την ομορφιά της αμερικανικής φύσης. Απαθανάτισε την αμερικανική φύση επιβλητική και μεγαλειώδη, αδάμαστη και άθικτη από τον άνθρωπο. Στις φωτογραφίες του ο Άνσελ απέδωσε όλη την τονική κλίμακα, από το λευκό μέχρι το μαύρο, με πολλές ενδιάμεσες διαβαθμίσεις του γκρίζου, με αποτέλεσμα οι εικόνες του να χαρακτηρίζονται από άρτια φωτογραφική σαφήνεια. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός τρόπου λήψης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης, που ανέπτυξε ο Άνταμς, έμεινε γνωστός ως θεωρία του “Ζωνικού Συστήματος” και επηρέασε τις μεταγενέστερες γενιές τω φωτογράφων. Η έκθεση αυτή είναι μια σημαντική έκθεση, που για πρώτη φορά θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό έρ-

γα του μεγάλου αυτού φωτογράφου. Τις 72 πρωτότυπες εκτυπώσεις, που απαρτίζουν την έκθεση, τις επέλεξε ο ίδιος ο καλλιτέχνης κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του, ως αντιπροσωπευτικές της δημιουργίας του και τις παρέδωσε λίγο πριν από το θάνατό του στη φροντίδα της κόρης του Anne Adams Helms. Ο Άνταμς συγκαταλέγεται όχι μόνο στους σπουδαιότερους φωτογράφους του 20ού αιώνα, αλλά και στους πρωτοπόρους που αγωνίστηκαν και κατόρθωσαν να επιβάλλουν τη φωτογραφία ως αυτόνομη τέχνη, απελευθερώνοντας από το φορτικό ζυγό της ζωγραφικής. Υπήρξε, άλλωστε ένας εκ των ιδρυτών του Φωτογραφικού Τμήματος του Μουσείου

Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης.Ο Άνταμς οδηγήθηκε στη φωτογραφία από την αγάπη του για μια φυσική ομορφιά του ορεινού, κυρίως, αμερικανικού τοπίου. Τα φημισμένα του τοπία μοιάζουν άχρωμα σαν να προηγούνται ή να έπονται της παρουσίας του ανθρώπου στη γη. Ως αφοσιωμένος μαχητής για την προστασία του περιβάλλοντος ο Άνταμς θέλησε να αποκαλύψει το κάλλος του φυσικού τοπίου της χώρας του, μια από τις θεμελιώδης συνιστώσες που διαμόρφωσαν την εθνική τους συνείδηση. Στις μοναδικής αισθητικής ποιότητας και εξαιρετικής τονικής στιλπνότητας εικόνες του απαθανάτισε με εμβληματικό τρόπο τη φυσική ομορφιά της πατρίδας

του. Η αμερικανική φύση αναδύεται επιβλητική και μεγαλειώδης, αδάμαστη και άθικτη από τον άνθρωπο. Μέσα από το έργο του υπερασπίστηκε την επιτακτική ανάγκη διάσωσης του φυσικού τοπίου από την αλματώδη βιομηχανική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα υπήρξε για χρόνια μέλος της οργάνωσης Sierra Club, που είχε σκοπό την προστασία και την εξερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος. Για το καλλιτεχνικό του έργο τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις στη διάρκεια της ζωής του, όπως το 1996, όταν εκλέχτηκε μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και το 1980, όταν έλαβε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Το 1985 ένα χρόνο μετά το θάνατό του, η κορυφή της Σιέρα Νεβάδα ονομάστηκε προς τιμήν του Ansel Adams. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πλούσια αρθρογραφία και πλήθος θεωρητικών βιβλίων γύρω από τη φωτογραφία, με κυριότερα τα τεχνικού χαρακτήρα εγχειρίδια The Camera, The Negative και The Prit. Οργανωμένες επισκέψεις μαθητών σχολείων έγιναν, απήλαυσαν τις φωτογραφίες και τη φύση. * √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ù. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova πÙ·Ï›·˜


AP£PA / 13 ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

Η αρχαία ελληνική λυρική ποίηση και τα ανθρώπινα προβλήματα

Η

TÔ˘ £.∫. ¶∞¶∞£øª∞´¢∏

αρχαία ελληνική ποίηση αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από την εποχή. Τις αρχές της μπορεί κανείς να τις σημειώσει, σε παλιά άτεχνα λαϊκά τραγούδια. Σαν τεχνική όμως η λυρική ποίηση άρχισε να φαίνεται από τα μισά του 8ου αιώνα π.Χ. και έφτασε ως τα μισά του 5ου αι. π.Χ. Τότε έφτασε σε μεγάλη ακμή και διαδόθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η αρχαία ελληνική λυρική ποίηση ήταν σύνθετη δημιουργία, για ανάγνωση, δηλαδή, και για τραγούδι, με συνοδεία μουσικού οργάνου (λύρα - λυρική ποίηση), καθώς και για χορό. Προήλθε από την ανάγκη έκφρασης προσωπικών συναισθημάτων τού ελεύθερα αναπτυσσόμενου πολίτη. Ας μην ξεχνάμε, ότι μια καλύτερη πολιτική και κοινωνική οργάνωση χαρακτήριζε την εποχή ανάμεσα στον 7ο και τον 5ο αιώνα π.Χ., την ελληνική κοινωνία. Ας θυμηθούμε επίσης ότι περίπου την ίδια εποχή στην Ιωνία οι φυσικοί Φιλόσοφοι προσπαθούν να συλλάβουν και να διατυπώσουν κάποιο σταθερό νόμο μέσα στην αδιάκοπη αλλαγή που υπάρχει στη φύση και που κάποια αντιστοιχία πρέπει να υπάρχει και στην κοινωνική τάξη. Οι Έλληνες έκαναν πράξη το “... πολλών ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω...” του Ομήρου και το “... κατά γνώσιν και θεωρίαν...” του Ηροδότου. Μοναρχικά πολιτεύματα και αυθαίρετες εξουσίες καταργήθηκαν και οι πολίτες συμμετείχαν με υπευθυνότητα και με βάση το γραπτό δίκαιο, στα κοινά και στην εξουσία. Ο άνθρωπος πολίτης - άτομο, λοιπόν, βρίσκει και έχει την ευκαιρία να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του και τις συγκινήσεις του με την ποίηση. Μια ποίηση απλή, που δεν είναι βέβαια όμοια με τη δική μας, όπως την έχουμε και την καταλαβαίνουμε ή δεν την καταλαβαίνουμε σήμερα, όχι όμως λιγότερο ανθρώπινη. Πιάνει τα κλασικά θέματα ζωής και πάνω σ’ αυτά δίνει υψηλές ιδέες, λαμπρά δείγματα έκφρασης σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων, παθών. Χαρά, λύπη, ενθουσιασμός, απογοήτευση, αγάπη, έχθρα, τόλμη και τόσα άλλα που πλημμυρίζουν την ανθρώπινη ψυχή, εξωτερικεύονται με ποικιλία ρυθμού, γλώσσας, μουσικής. Η ελεύθερη, από μέτρα και άλλα στοιχεία, σύγχρονη ποίηση, μας ξεμάκρυνε από αυτά. Το μεγάλο όμως περιεχόμενο της λυρικής ποίησης, πάντα ενδιαφέρον, απλό και ουσιαστικό, βρίσκεται στις ψυχικές και συναισθηματικές δονήσεις, τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα, τα εθνικά γενικά, τα ατομικά, στις θέσεις που παίρνει ή που πρέπει να παίρνει το άτομο πολίτης μπροστά στα προβλήματα ζωής. Η Λυρική ποίηση όσο απόμακρη και να είναι, πάντα όμως κλασική - συντέλεσε στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου με θέσεις και ιδέες για την ατομική ζωή, την πολιτική ελευθερία και την πνευματική, το άνοιγμα του δρόμου για τη φιλοσοφία. Είναι γι’ αυτό που με αυτήν εδώ την προσπάθεια θα δοθεί ένα δείγμα και λιγοστά σχόλια. Ελπίδα πάντα ο αναγνώστης να τρέξει σε κάποιες πηγές, όπου θα δει πολλά και ενδιαφέροντα. Θα σταθούμε για λίγο σε έναν γνωστό και από άλλους τομείς (Νομοθέτης - άρχοντας) λυρικό ποιητή, το Σόλωνα, που ζώντας σε μιαν εποχή δύσκολων κοινωνικών αγώνων, πέρα από την πολιτική του δράση ασχολήθηκε και με την ποίηση. Πλάτωνας και Δημοσθένης επαινούν το Σόλωνα σαν ποιητή. Οι πολιτικές του ελεγείες στάθηκαν μοναδικές, συμβουλευτικές και βοήθησαν όσο τίποτε άλλο τους συμπατριώτες του. Θεωρεί ο Σόλων

ότι η “ύβρις” (αδικία, περηφάνια) τιμωρούνται από τους θεούς (πόσο διαφέρει από το δικό μας: “Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται...;” και ο φανατισμός και ο υπερκορεσμός, οδηγούν στην “ύβρι”. Από την τυφλή σύγκρουση συμφερόντων η πόλη (κράτος) καταστρέφεται γι’ αυτό και γράφει αυτά τα λίγα που παραθέτω από την “Ευνομία” του: «∫·Î¿ Ï›ÛÙ· fiÏÂÈ ‰˘ÛÓÔÌ›Ë ·Ú¤¯ÂÈ...» (̇ÚȘ ÛÙËÓ fiÏË Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ë ·ÓÔÌ›· ÁÂÓÓ¿ÂÈ). ∂ÓÒ: «... ¢ÓÔÌ›· ‰’ ‡ÎÔÛÌ· Î·È ¿ÚÙÈ· ¿ÓÙ’ ·ÔÊ·›ÓÂÈ...» (Ë Î·Ï‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏ· Ì ٿÍË Î·È ·ÚÌÔÓ›· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ...). «ÙÚ·¯¤· ÏÂÈ·›ÓÂÈ...» Ù· ¿ÁÚÈ· ÁÏ˘Î·›ÓÂÈ. «ΔÔÈÛ ·‰ÈÎÔ›Û’ ·ÌÊÈÙ›ıËÛÈ ¤‰·˜...» (ÙˆÓ ·‰›ÎˆÓ Ù· fi‰È· Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ì ‰ÂÛÌ¿ (Ê˘Ï·Î›˙ÂÈ). «·‡ÂÈ ÎfiÚÔÓ...» (·‡ÂÈ ÙȘ ·ÎfiÚÂÛÙ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ). «‡‚ÚÈÓ ·Ì·˘ÚÔ›...» (ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· Ù·ÂÈÓÒÓÂÈ...). «·‡ÂÈ ‰’ ¤ÚÁ· ‰È¯ÔÛٷۛ˘...» (ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È¯fiÓÔÈ·...). «Â˘ı‡ÓÂÈ ‰Â ‰›Î·˜ ÛÎÔÏÈ¿˜...» (Â·ÓÔÚıÒÓÂÈ ÙȘ ÛÙÚ„fi‰ÈΘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ...). «·‡ÂÈ ‰’ ·ÚÁ·Ï¤Ë˜ ¤ÚȉԘ ¯fiÏÔÓ...» (ηٷ·‡ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ù˘ ÔϤıÚÈ·˜ ¤Úȉ·˜...). Στις Υποθήκες του Προς Αθηναίους θαυμάστε μερικούς στίχους, προσέξτε τα σύγχρονα γεγονότα και προβλήματα και κάνετε τις προεκτάσεις κατά την κρίση σας: “... ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Êı›ÚÂÈÓ ÌÂÁ¿ÏËÓ fiÏÈÓ (ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜) ·ÊÔÚ‰›ËÛÈÓ. ·ÛÙÔ› ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·ÛÈ ÂÈıfiÌÂÓÔÈ ‰‹ÌÔ˘ Ô ∏ÁÂÌfiÓˆÓ ¿‰ÈÎÔ˜ ÓfiÔ˜, Ô›ÛÈÓ ÂÙÔ›ÌÔÓ ‡‚ÚÈÔ˜ ÂÎ ÌÂÁ¿Ï˘ ¿ÏÁ· ÔÏÏ¿ ·ı›Ó. √˘ Á·Ú Â›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù¤¯ÂÈÓ ÎfiÚÔÓ...” . (Όμως οι ίδιοι οι πολίτες θέλουν να καταστρέψουν τη μεγάλη πόλη τους, με τις απερισκεψίες τους, πειθαρχώντας

στις πλεονεξίες τους και οι υπερόπτες δημαγωγοί που είναι αναπόφευκτο να πλάθουν μεγάλα κακά εξαιτίας της αλαζονείας τους...). Και αφού μιλήσει ο Σόλων γι’ αυτούς, που στην πόλη (κράτος) θα πλουτίσουν με άδικα έργα (πλουτούσιν δ’ αδίκοις έργμασι πειθόμενοι...), γι’ αυτούς που αρπάζουν και κλέβουν τα δημόσια και ιερά, γι’ αυτούς που δεν φοβούνται τους σεβασμούς θεσμούς της Δίκης (ουδέ φυλάσσονται σεμνά θέμεθλα Δίκης), θα σημειώσει πως η τέτοια διαγωγή φέρνει σαν αναπόφευκτη συμφορά τη δουλεία ή πορκαλεί εμφύλιες έριδες (ες δε κακήν ταχέως ήλυθεν δουλοσύνην ή στάσιν έμφυλον επεγείρει), για να κλείσει το στίχο αυτόν με το “Γιατί πολύ γρήγορα από τα εσωτερικά κακά το πολυθρύλητον άστυ (το φημισμένο κράτος μας) φθείρεται από τους πολιτικούς συλλόγους, που είναι αγαπητοί σ’ αυτούς που αδικούν. (Εκ γαρ δυσμενέων ταχέως παολήρατον άστυ, τρύχεται εν συνόδοις τοισ αδικούσι φίλαις). Αλλά και το άλλο το έξοχο “πλείστα κακά δυσνομίη παρέχει” (προξενεί πολλά δεινά στην πόλη η κακή διοίκηση) - ενώ - “ευνομίη δ’ εύκοσμα και άρτια πάντ’ αποφαίνει” (η καλή διοίκηση όλα τα παρουσιάζει με αρμονία και τάξη), αλλά και “... άμα τοίσσι αδικούσι αμφιτίθησι πέδας...” (συγχρόνως με δεσμά τα πόδια των αδίκων περιβάλλει τους φυλακίζει, τους περιορίζει). Πλείστα όσα άλλα προβλήματα της ζωής υπάρχουν, με τα οποία καταπιάνονται οι λυρικοί ποιητές και όχι μόνο αυτοί που αναφέρθηκαν. Όμως πρέπει να τελειώνω με το απλό και σοφό του Ελύτη: “Η ποίηση στην πληρότητά της δεν είναι ούτε καλή, ούτε κακή, είναι ό,τι η φύση, δεν είναι ούτε καλή, ούτε κακή: Απλώς είναι”.

æ‹ÁÌ·Ù· ·Ú¿‰ÔÛ˘

Λαϊκά προμηνύματα και προμαντέματα T˘ ∞ƒ°Àƒø™ ª∞ª∞§∏ - ∫√¶∞¡√À Τα προμηνύματα και προμαντέματα χρησιμοποιούσε παλιότερα ο άνθρωπος ως δείχτες για ν’ αρχίσει και να τελειώσει τις εποχικές εργασίες του. Οι κάτοικοι της ελληνικής υπαίθρου - όπως οι αρχαίοι πρόγονοί μας και οι βυζαντινοί - πίστευαν ότι μπορούσαν να προμαντέψουν τα μελλούμενα με διάφορα μέσα. Τα “Καζαμλίκια” (όπως έλεγαν στον Αίνο τα προγνωστικά) που είχαν σχέση με τη φύση, τον ήλιο και τ’ αστέρια ήταν πολλά και κάθε μήνα ιδιαίτερα. Έτσι, αν το φεγγάρι είχε “αλώνι” (σύννεφο γύρω του) και η μύτη του (το άκρο) έβλεπε το νοτιά, τότε περίμεναν βροχή. Όταν ο ουρανός ήταν κόκκινος στη Δύση, καθώς βασίλευε ο ήλιος, τότε η επόμενη μέρα θα ήταν καλή, ενώ αν είχε σύννεφα, τότε θα έβρεχε. Το καλοκαίρι, τη μέρα της γιορτής του Προφήτη Ηλία προμάντευαν τον καιρό του χειμώνα που θα ëρχόταν, αλλά και ολόκληρου του χρόνου. Έτσι αν τότε “μπουμπούνιζε”, προμάντευαν ότι θα είναι βροχερό και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αν το φεγγάρι ήταν γεμάτο, θα είχαν βροχές όλο το χρόνο κι αν στη δύση του ήλιου μαζεύονταν σύννεφα θα είχαν βαρυχειμωνιά. Τα “μερομίνια” επίσης του Αυγούστου, οι πρώτες έξι μέρες του μήνα (φυσικά με το παλιό ημερολόγιο) έδιναν πληροφορίες για τον καιρό ολόκληρου του επόμενου χρόνου καθώς κάθε μέρα (πρωί και απόγευμα) αντιστοιχούσε σε δύο μήνες, π.χ. “1η Αυγούστου με τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η 2 Αυγούστου με τον Μάρτιο και Απρίλιο κ.ο.κ. Στη διάρκεια του Φθινοπώρου πολλές γιορτές σηματοδοτούσαν την αρχή των βροχών, της χειμωνιάς και της βαρυχειμωνιάς και ιδιαίτερα οι γεωργοί κανόνιζαν ανάλογα τις εργασίες τους. Π.χ. έλεγαν: “Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε” ή “του Σταυρού σταύρωνε και δένε (τα καράβια)”. “Αν βρέξει τ’ αι - Λουκά, κλάψε τα βαρικά (τα χωράφια)” ή “τ’ αγίου Λουκά σπείρε κουκιά” (στις 18 Οκτωβρίου). Τον Νοέμβρη, τον Άι - Γιώργη (στις 3 του μηνός) τον έλεγαν “Μεθυστή” καθώς τότε άνοιγαν τα καινούρια κρασιά, ενώ τον άι Μηνά και τον άι Φίλιππο (στις 11 και στις 14) τους συνέδεσαν με την αρχή του χειμώνα και σε πολλά μέρη με το πρώτο χιόνι: “Τ’ άι - Μηνός εμήνυσα και τ’ άι - Φιλίππου αυτού ’μαι” (εννοείται το χιόνι). Αυτή η μετεωρολογική παροιμία προετοίμαζε τους αγρότες μας για τον χειμώνα. Η γιορτή βέβαια του άι - Φιλίππου συνδέεται και με την αρχή του Σαραντάμερου (σαράντα μέρες για τα Χριστούγεννα) και την αρχή της νηστείας. Οι μέρες του χειμωνιάτικου φθινόπωρου είναι πολύ μικρές και οι γεωργοί ήξεραν πως οι εργασίες τους έπρεπε να είναι σύντομες. Έλεγαν χαρακτηριστικά: “Του Σαραντάμερου η μέρα, καλημέρα, καλησπέρα” . Μπαίνοντας και προχωρώντας στο χειμώνα κι άλλες γιορτές προμηνούσαν τον καιρό και τις εργασίες. Τ’ άι - Αντρέα (στις 30) “αντριεύει το κρύο” ενώ τη γιορτή “Εισόδια της Θεοτόκου” (στις 21), παρετυμολογώντας, συνέδεαν με την είσοδο του χειμώνα και την έλεγαν “Μισοσπορίτισσα” ή “Αρχισπειρίστρα” ή “Πολυσπορίτισσα”, ανάλογα με τη φάση που έπρεπε να είναι σε κάθε τόπο η σπορά. Ο Άγιος όμως που συνδέθηκε με μία σημαντική αστρολογική παρατήρηση και ένα σπουδαίο μετεωρολογικό προμάντεμα ήταν το μήνα Νοέμβρη, ο άγιος Πλάτωνας (στις 18 του μηνός). Τότε έλεγαν: “Στις δεκα φτά, στις δεκοχτώ πέφτει η Πούλια στο γυαλό και πίσω παραγγέλνει: Μήδε στανίτσα στα βουνά, μήτε γεωργός στους κάμπους”. Οι γεωργοί έπρεπε λοιπόν να τελειώνουν με τη σπορά και οι κτηνοτρόφοι να κατέβουν στα χειμαδιά τους, καθώς παρατηρούσαν την πορεία ενός ουράνιου συμπλέγματος. Ο αστερισμός της Πούλιας (οι Πλειάδες) παρέμενε πάντα σπουδαίος για το λαό: “Απ’ όλα τ’ άστρα τ’ ουρανού η Πούλια είν’ το κεφάλι”, έλεγαν οι ποιμένες, οι γεωργοί προσδιόριζαν την ώρα, στη διάρκεια της νύχτας, από την παρατήρηση αυτού του αστερισμού. Η πορεία της Πούλιας λοιπόν οργάνωνε πολλές φορές τον χρόνο γεωργών και κτηνοτρόφων. Η ανατολή της λίγο πριν από την ανατολή του ήλιου, στα τέλη του Μάη έφερνε το καλοκαίρι και η αντίστοιχη δύση της στις 17-18 του Νοέμβρη, πριν την ανατολή του ήλιου, σημάδευε την αρχή του χειμώνα. Ο Νοέμβρης ονομαζόταν και μήνας των Πλειάδων γιατί καθώς ο αστερισμός αυτός μεσουρανούσε τα μεσάνυχτα, ήταν ορατός ολόκληρη τη νύχτα απ’ το λαό μας. Το φαινόμενο ήταν αξιοπαρατήρητο τόσο από τους αρχαίους (Ησίοδος) όσο και από άλλους λαούς οι οποίοι άρχιζαν το έτος τους από το μήνα Νοέμβρη. Ο Άγιος Πλάτωνας που συνέπιπτε με τη δύση αυτού του αστερισμού έδινε τη μαντική του καιρού για όλο το χρόνο, ιδιαίτερα όμως για τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι αν ο καιρός ήταν καλός τούτη τη μέρα, δεν θα ερχόταν βαρυχειμωνιά μέχρι τις γιορτές. Αξιοπρόσεχτο είναι το λαϊκό παραμύθι που θέλει την Πούλια να είναι αδερφή του Αυγερινού, του λαμπερού αστεριού που επίσης παρατηρούσε ο λαός μας: “Τα δυο παιδιά υπέφεραν από την κακιά μητριά τους (η πούλια μεταμορφώθηκε σε αρνάκι κι έπειτα σε δέντρο - μηλιά) και παρακάλεσαν το Θεό να τους γλιτώσει και να τους πάρει στον ουρανό, πράγμα που έγινε κι έτσι από τότε λάμπουν και οι δυο στον ουράνιο θόλο”. Προμηνύματα όμως έπαιρνε ο λαός μας και από τα ζώα τα οποία πρόσεχε ιδιαίτερα. Όταν τινάζονταν τα πρόβατα ήξεραν πως θα βρέξει, ενώ αν αυτά έτρωγαν με βουλιμία, ερχόταν το χιόνι. Καθώς στις αρχές του Δεκέμβρη έσφαζαν τα γουρουνόπουλα, εξέταζαν τη σπλήνα του. Αν το χοντρό τμήμα ήταν γυρισμένο πίσω, τότε ο χειμώνας ερχόταν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα μεγάλα κρύα είχαν περάσει. Ακόμη και το σεισμό πίστευαν πως μπορούσαν να προγνώσουν. Αν επρόκειτο αυτός να συμβεί, τα ζωντανά ήταν ανήσυχα, έτρεχαν πέρα δώθε ή έτρεχαν προς την αντίθετη κατεύθυνση απ’ όπου θα προερχόταν ο σεισμός. Οι τρίχες επίσης της γάτας και του βοδιού ανασηκώνονταν, λίγες ώρες πριν. Αυτά και πολλά άλλα ήταν μηνύματα και μαντέματα που είχαν ανάγκη όλο το χρόνο, για να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους κοντά στα ζώα και στη γη τους, με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν, ενάντια στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι άνθρωποι παλαιοτέρων εποχών, για να εξασφαλίσουν τη ζήση τους...


14 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

∏ Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÌÂ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi

“Το χρονικό των Τρικέρων” από τον Απ. Παπαθανασίου “ŸÏ‚ÈÔ˜ fiÛÙȘ ÈÛÙÔڛ˘ ¤Û¯Â Ì¿ıËÛÈÓ” (∂˘Ù˘¯‹˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ πÛÙÔÚ›·Ó) ∂˘ÚÈ›‰Ë˜

Σ

TÔ˘ ∫ø™Δ∞ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À

την πλούσια εργογραφία του ακάματου και καταξιωμένου δικηγόρου, ιστορικού και συγγραφέα Απόστολο Δ. Παπαθανασίου έρχεται να προστεθεί και το νεοεκδοθέν βιβλίο με τίτλο “Το χρονικό των Τρικέρων”. Πρόκειται για ένα αξιόλογο βιβλίο που έλειπε από την τοπική μας βιβλιογραφία. Καλαίσθητο και εντυπωσιακό στην εμφάνιση, αλλά και πλούσιο σε περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόλυτη ανταπόκριση μορφής και περιεχομένου. Τούτο οφείλεται τόσο στην ευαισθησία του ευπατρίδη συμπολίτη μας, όσο και στην πνευματική και επιστημονική του συγκρότηση. Η φιλομάθειά του για την Ιστορία του τόπου μας και γενικά της όλης πατρίδας μας τον έχουν καταστήσει σπουδαίο και επιφανή ιστοριογράφο, τούτο το διαπιστώνει κανείς από τα πολλά πονήματά του που μέχρι στιγμής είδαν το φως της δημοσιότητας. Όσοι τα μελέτησαν, εκφράστηκαν με πολύ κολακευτικά λόγια και τον συγχάρηκαν θερμά. Είναι κατ’ εξοχήν ιστορικός και ιδιαίτερα μελετητής της Ιστορίας των Μεσαιωνικών χρόνων και δίκαια τον χαρακτηρίζουν ως Μεσαιωνοδίφη. Ο λαμπρός, μεθοδικός και ακάματος ερευνητής δεν ανατρέχει μόνο στις ιστορικές πηγές και δεν ξεφυλλίζει τις δέλτους της Ιστορίας μέσα στο γραφείο του, αλλά χωρίς να φείδεται κόπων και δαπανών επισκέπτεται επιτόπια τόσο τους ιστορικούς τόπους της πατρίδας μας, αλλά και του εξωτερικού. Έτσι τα όσα γράφει είναι τεκμηριωμένα και αναμφισβήτητα. Αυτά όλα τα αντιλαμβάνεται ο κάθε φιλίστορας διαβάζοντας τα περισπούδαστα βιβλία του, που συνεχώς πλουτίζουν την ελληνική βιβλιογραφία. Στα βιβλία του, που ανατρέχουν ιστορικοί και φοιτητές της Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων, ανακαλύπτουν έναν πραγματικό θησαυρό πληροφοριών, τεκμηριώνοντας έτσι τις επιστημονικές εργασίες τους ή τις διδακτορικές διατριβές τους. Τα κείμενα των πονημάτων του είναι ακριβή, διασταυρωμένα γλαφυρά και ιδιαίτερα αντικειμενικά και αναφέρονται μόνο στην ιστορική αλήθεια. Έχουσα υπόψην της όλη τη σοβαρή και πλούσια ιστορική κατάρτιση του εκλεκτού μας ιστοριοδίφη και την αγάπη του για το ευλογημένο νησάκι της Παναγίας των Τρικέρων κ. Αποστόλη Παπαθανασίου, η συσταθείσα προ έτους “Ειδική Ενοριακή Επιτροπή Διασώσεως και Αναδείξεως Κειμηλίων Ενορίας Τρικέρων (Ε.Ε.Ε.Δ.Α.Κ.) για την ιστορία του Τρίκερι και της νησίδας Παλαιά Τρίκερι και ο πάντα πρόθυμος Απ. Παπαθανασίου δέχτηκε την πρόταση και δεν άργησε να συγγράψει το πολύ αξιόλογο πόνημά του, το οποίο παρέδωσε στην προαναφερθείσα επιτροπή. Το βιβλίο εκδόθηκε με δαπάνες (Δέηση) του καταστήματος Ορθοπεδικών ειδών του Α. Κυριαζή (Ερμού 231, Βόλος), καθώς και με προσφορές των πνευματικών τέκνων του πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδ. Μπατάκα. Το βιβλίο σχήματος 14Χ21cm αριθμεί 58 σελίδες. Το εξώφυλλό του κοσμείται με χρωματιστή φωτογραφία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Τρικεριώτισσας, στην οποία εικονίζεται η Θεοτόκος δεξιοβρεφοκρατούσα. Ως γνωστό, η εικόνα βρέθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1825 κάτω από τη ρίζα αγριελιάς. Ακόμη στο εξώφυλλο εικονίζεται και το πρόπυλο της Ι. Μονής και η ανατολική πτέρυγά της. Στο οπισθόφυλλο εικονίζεται ένα μαργαριτάρι μέσα στο όστρακό του - συμβολική παράσταση. Η επιμέλεια της έκδοσης και οι φωτογραφίες τόσο του εξωφύλλου, όσο και αυτές που παρατίθενται στην κάθε ενότητα είναι του π. Θεοδ. Μπατάκα. Η γλωσσική επιμέλεια και οι διορθώσεις του κειμένου έγιναν από το Γιάννη Δ. Πατρίκο, φιλόλογο-τ. Λυκειάρχη Ε.Τ. Τη μεταφορά του κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή την πραγματοποίησε η φιλόλογος Αθηνά Γαλλιού. Το βιβλίο προλογίζεται από την Ε.Ε.Ε.Δ.Α.Κ.Ε. Τρικέρων και αναφέρεται ότι η συσταθείσα επιτροπή στις 18 Μαρτίου 2010 διοργάνωσε στο Πνευματικό Κέντρο της Ι.Μ. Δημητριάδος επιτυχή εκδήλωση που περιελάμβανε ομιλίες ειδικών και προβολή δύο ντοκιμαντέρ για την εύρεση της εικόνας και την

ιστορία του χωριού Τρίκερι. Τα ντοκιμαντέρ τα σκηνοθέτησε ο π. Θεοδ. Μπατάκας όπ.π. Ιδιαιτέρως στον πρόλογο τονίζεται ότι αυτή την ημέρα “ο συμπολίτης μας δικηγόρος εμβριθής μεσαωνοδίφης και πολυγράφος συγγραφέας επιστημονικών διατριβών για τη Μαγνησία και λάτρης της νησίδος Π. Τρίκερι κ. Απόστολος Παπαθανασίου ευγενώς φερόμενος μας ενεχείρησε το περισπούδαστο πόνημά του με τίτλο “Το χρονικό των Τρικέρων”, μια ευσύνοπτο τεκμηριωμένη ιστορία της ναυτικής κωμοπόλεως και Βιγλάτορα του Παγασητικού Τρίκερι...”. Τέλος, ευχαριστεί εκθύμως τον διακεκριμένο επιστήμονα κ. Απόστολο Παπαθανασίου για την ευγενή και φιλόθρησκο χειρονομία και εύχεται η Παναγία να πρεσβεύει διηνεκώς στο μονογενή Υιό Της για τον ίδιο και την οικογένειά της. Το κυρίως μέρος του βιβλίου απαρτίζεται από τα κεφάλαια: 1) “Το χρονικό των Τρικέρων”. Εδώ ο συγγραφέας ξετυλίγει το κουβάρι της Ιστορίας του Τρίκερι και αναφέρεται στη ναυτική πολιτεία του Τρίκερι, που οι απαρχές της ξεκινούν από το νησάκι Παλαιό Τρίκερι, οι κάτοικοι του οποίου λόγω των πειρατικών επιδρομών αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και να μετοικήσουν σε διάφορες θέσεις της απέναντι από το νησί στεριάς και στο τέλος να καταλήξουν στην κορυφή του βουνού, όπου σήμερα είναι η κωμόπολη των Τρικέρων και όπως σημειώνει ο συγγραφέας “...στάθηκε στη συνέχεια διαχρονικά στο πέρασμα των αιώνων”, “Φωτεινό Μετέωρο” ιστορικής μνήμης, τιμής και αναφοράς, “Αγλάισμα” του χώρου του, εθνικού παλμού “Κορωνίδα, αλλά και ρωμιοσύνης” καμάρι. Έτσι νιώθω κι εγώ, θέλοντας να καταθέσω ελάχιστες ιστορικές αναφορές σε έκφραση, αλλά και σε εκδήλωση τιμής και θαυμασμού στο χώρο και τον τόπο” . Ακολούθως, αναφέρεται στη χωροταξική θέση του νησιού, την αρχαία ονομασία του “Κικύνηθος” , όπως αναφέρουν οι γεωγράφοι Σκύλαξ και Στράβων και άλλοι, τους οικισμούς του νησιού Άγιοι Ανάργυροι, Αγ. Τριάδα, Αγία Σοφία και Αγ. Ιωάννης, όπου υπήρχαν και οι ομώνυμοι ναοί, όπως μαρτυρούν τα υπάρχοντα και σήμερα ερείπια. Οι ναοί κατεστράφησαν από τους σεισμούς ή από τις επιδρομές πειρατών κάθε μορφής και εθνότητας που λυμαίνονταν το Αιγαίο. Οι επιδρομές αυτές ανάγκασαν και τους κατοίκους του νη-

σιού να μετοικήσουν στο τέλος του 17ου αι. στο βουνό του Διός, που ονομάστηκε Τρίκερι. Για την ονομασία του επικρατούν πολλές εκδοχές. Έτσι το όνομα “Κικύνηθος” έπαψε να μνημονεύεται και πλέον το συναντά κανείς στις σημειώσεις των αρχαίων γεωγράφων και Ιστορικών όπ.π. Ακόμη ο συγγραφέας αναφέρεται στη σύνθεση των κατοίκων και τονίζει ότι είναι ξενόφερτοι. Πράγματι, άλλοι ήρθαν από τη Μάνη, μετά τα Ορλωφικά και άλλοι από την Ήπειρο στα χρόνια του Αλή Πασά. Τα ονόματα Κουμπουρέλος, Μπογατσέλος, Μανιάτης, Σπηλιώτης είναι μανιάτικα, ενώ τα ονόματα Γανωτής, Καλαϊτζής, Γιαννάκης κ.ά. είναι ηπειρώτικα. Ακόμη αναφέρει τη συμβολή των Τρικέρων στον υπέρ της Ανεξαρτησίας αγώνα του 1821 και μάλιστα σημειώνει ότι στο Τρίκερι ιδρύθηκε η επαναστατική “Εφορεία Τρικέρων” από τον Αθ. Τσακάλωφ το 1818. Ομολογουμένως η προσφορά και η συμμετοχή των Τρικεριωτών στον κατά ξηρά και θάλασσα αγώνα κατά το 1821-1827 ήτο σημαντική. Στις μάχες του Αλατά και της Παναγιάς το Τρίκερι βοήθησε και από στεριά και από θάλασσα. Για τη συμβολή τους στον κατά θάλασσα αγώνα ο Όθωνας τους τίμησε με μετάλλια και εθνόσημα. Στη συνέχεια ο συγγραφέας αναφέρεται στην παράδοση για την εύρεση της εικόνας, το κτίσιμο της Μονής, τη σύνταξη της ιεράς ακολουθίας - Υμνωδίας που ψάλλεται κατά την ημέρα της εορτής (10η Σερπτεμβρίου). Τέλος, αναφέρεται στις ασχολίες των κατοίκων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Δημητριέων Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγ. Κωνσταντά, καθώς και του Αργύρη Φιλιππίδη, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη της ναυτιλίας στο Τρίκερι σημειώνεται κατά τον 18ο αι. με τη ναυπήγηση μεγάλων πλοίων που ταξίδευαν σε Ανατολή και Δύση (Πονέντη και Λεβάντη). Τη ναυτοσύνη των Τρικεριωτών ακολούθησαν και οι Ζαγοριανοί και ναυπήγησαν και αυτοί αρκετά πλοία.

“Αμφιλύκη”: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής Ντίνου Μιχελή Η λέσχη ανάγνωσης καθηγητριών και το βιβλιοπωλείο Χάρτα προσκαλούν την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και ώρα 19.30, στην παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Ντίνου Μιχελή “Αμφιλύκη” από τις εκδόσεις Καλέντη.Για το βιβλίο θα μιλήσει ο φιλόλογος Διονύσης Λεϊμονής.Θα ακολουθήσει ανάγνωση ποιημάτων από τον ίδιο το δημιουργό με συνοδεία κιθάρας από τον κ. Κώστα Νέλλα, καθηγητή μουσικής.Στο χώρο θα εκτίθενται και πίνακες του ποιητή.Ο Ντίνος Μιχελής γεννήθηκε στη Λαμία το 1947. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και καρδιολογία στη Δ. Γερμανία. Είναι μέλος του εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει ζωγραφίσει τις εξής ενότητες: “Ποδοσφαιριστές” (1985), “Τάνκερς” (1987), “Μεγάλα γυμνά” (1989), “Μοτοσικλετιστές” (1993), “...Και ιδού ίππος..” (1994), “Μεταμορφώσεις Ι” (1995), “Μεταμορφώσεις ΙΙ” (1996), “Μταμορφογενέσεις” κύκλος 1ος (1997), “Μεταμορφογενέσεις” κύκλος 2ος (1998), “Εντυπώματα” (2000), “Μοτοσικλετιστές ΙΙ” (2003), “Πυγμάχοι” (2004-2005).Έχει κάνει πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και πινακοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι μέλος της εταιρείας Ελλήνων λογοτεχνών.’Εχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές “Poema”, “Άσμα Εσώτερον”, “Δίσεκτη εποχή”, “Μαλιακός”, “Το χάος και το Φως”, “Μεταμορφογενέσεις”, “Ο λανθάνων Ιούνιος” και “Η σαγήνη του σκότους”. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα γερμανικά και τα αγγλικά.

Έτσι τρικεριώτικα και ζαγοριανά πλοία πήραν το όνομα “Ζαγοριανά καράβια” . Εντυπωσιακά είναι και τα ενθυμήματα που βρήκε ο συγγραφέας σε διάφορα εκκλησιαστικά βιβλία της Ι.Μ. Ευαγγελιστρίας, που αναφέρουν διάφορα συμβάντα της εποχής που έλαβαν χώρα εκεί τον καιρό στο Τρίκερι. Καταλήγοντας αναφέρει ότι “όπως όλοι γνωρίζουμε και οι ιστορικές καταγραφές του χώρου μαρτυρούν, από τα παλιά χρόνια οι Τρικεριώτες υπήρξαν ονομαστοί στον ελλαδικό μας χώρο για τη ναυτική παράδοση του τόπου τους. Και την παράδοση αυτή, μια προγονική θεοφύλακτη κληρονομιά, στοργικά τη διαφύλαξαν οι αιώνες και τη μετουσίασαν σε σκοπό ζωής και απασχόλησης βίου στις μεταγενέστερες γενεές των Τρικεριωτών”. Ακόμη τονίζει ότι κατά τους χρόνους της τουρκικής σκλαβιάς “έστησαν ναυτοσύνης τρόπαια”, αλλά και σήμερα το Τρίκερι έχει πολυάριθμο αλιευτικό στόλο και είναι ένα από τα αλιευτικά κέντρα της πατρίδας μας. Έτσι το Τρίκερι με τους γραφικούς οικισμούς και τα νησάκια του Π. Τρίκερι, Μικρά και του Αλατά και την Πρασούδα με τα ιστορικά βυζαντινά μοναστήρια, συμπληρώνουν το περίγραμμα του χώρου του Παγασητικού. Ακόμη ο συγγραφέας αναφέρεται για την Ιστορία ότι από το 1947 μέχρι το 1953 στο νησάκι Π. Τρίκερι λειτούργησε στρατόπεδο πολιτικών κρατουμένων, πρώτα ανδρών και μετέπειτα γυναικών. Το Β’ κεφάλαιο “Η δημοσιονομική θέση της περιοχής και χώρας των Τρικέρων και η εφαρμογή του Δικαίου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας”. Σ’ αυτό το κεφάλαιο ο συγγραφέας αναφέρει ότι το Τρίκερι ανήκε στα “Βακούφια” χωριά του Πηλίου κατά την Τουρκοκρατία ως “νήσος Μπιλπιτζέ” και υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Καπουδάν πασά και είχε προσαρτηθεί στο “Σαντζάκιο” των 35 νήσων του Αιγαίου Πελάγους, οπότε προσέλαβε το χαρακτηριστικό Χασίου και στο Τρίκερι έδρευε εκπρόσωπος του πασά “Ζαμπίτης” για την είσπραξη των φόρων κ.λπ. Ακόμη μας πληροφορεί ότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο το Πήλιο και τη χώρα των Τρικέρων εκτός από την εφαρμογή θεσμών του Χριστιανικού δικαίου ίσχυαν παράλληλα θεσμοί εθιμικού δικαίου όπως το “Κεπήνιον” και “Νικιάχιον” , καθώς και το “Τράχωμα”. Ο θεσμός του “Κεπηνίου” ήταν θεσμός του ισχύοντος Οθωμανικού δικαίου και αφορούσε το γάμο, που ήταν γάμος άνευ ιερολογίας και τελούνταν και ελύετο ενώπιον Τούρκου ιεροδικαστή (Καδή), ενώ ο θεσμός του Τραχώματος ήταν ελληνικός και σύμφωνα με το θεσμό ο πατέρας του κοριτσιού εκτός από την προίκα έδιδε στο γαμπρό και χρήματα ως δώρο για το γάμο. Ο θεσμός αυτός δημιουργούσε καταστάσεις εκμετάλλευσης και καταργήθηκε αργότερα από το Πατριαρχείο. Τέλος, ο συγγραφέας μας πληροφορεί ότι από το 1831 με απόφαση του Πατριάρχη Κων/πολεως το Τρίκερι αποσπάστηκε από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Επισκοπής Σκιάθου-Σκοπέλου και ανακηρύχτηκε Εξαρχία και οι ιερείς είχαν τον τίτλο του Πατριαρχικού Εξάρχου. Η Εξαρχία Τρικέρων διήρκεσε μέχρι το 1962. Το έγγραφο ίδρυσης βρίσκεται στα αρχεία της Φιλαρχαίου Εταιρείας Όθρυος Αλμυρού. Το πόνημα κλείνει με τις σημειώσεις που επεξηγούν και συμπληρώνουν τα κείμενα. Κλείνοντας και εμείς συγχαίρουμε θερμά τον εξαίρετο συγγραφέα για το νέο του αυτό πόνημα και την Επιτροπή της Διάσωσης και Διαφύλαξης των Κειμηλίων της Ενορίας των Τρικέρων, καθώς και τους χορηγούς της έκδοσης και παρακαλούμε εκθύμως όλους τους ευλαβείς και ευσεβείς χριστιανούς της περιοχής μας να προμηθευτούν το βιβλίο, γιατί το αντίτιμο που θα καταβάλουν για την αγορά του θα συμβάλει στη διάσωση των εκλεκτών ιερών κειμηλίων των εκκλησιών του Τρίκερι. Η Παναγία θα τους ευλογεί και θα τους είναι προστάτης, παραμυθία και βοηθός.


EK¢O™EI™ / 15 ¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘

Η Ελλάδα των Βαλκανίων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ.

Τ

TÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

ο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Ν.Π. Γουλανδρή, υλοποιώντας τους φιλόδοξους στόχους που έχει τάξει στη δραστηριότητά του διοργανώνει αυτή την περίοδο δύο σημαντικές εκθέσεις που συνοδεύονται από εκδόσεις πολύτιμες για την κατανόηση των εκτεθειμένων και την επιστημονική τους διερεύνηση. Την επόμενη Κυριακή θα ασχοληθούμε με τη μεγάλη έκθεση για την χαράκτρια Βάσω Κατράκη. Σήμερα η προσοχή μας θα εστιαστεί σε μια πρωτότυπη έκθεση κι ένα επιστημονικό βιβλίο που τη συνοδεύει, βίο των ανθρώπων της 5ης και 4ης π.Χ. χιλιετίας στο χώρο των Βαλκανίων.

Η έκθεση αφορά στην παρουσίαση των νεολιθικών ευρημάτων του ελληνικού χώρου που διακρίνονται σε ανθρωπόμορφα ειδώλια, Ζωόμορφα Ειδώλια και Σκεύη, Ομοιώματα Σπιτιών και αντικειμένων, Χάλκινα εργαλεία και όπλα, Υπολείμματα Μεταλλουργικών δραστηριοτήτων, Λίθινα εργαλεία και Όπλα και Σφραγίδες. Η έκθεση και το ομότιτλο βιβλίο επιγράφονται: “Η Ελλάδα στο ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. (έκδοση Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2010, σ.σ. 126). Την επιμέλεια της έκθεσης και του Καταλόγου έχει ο Νίκος Παπαδημητρίου με τη συνεργασία της Ζωής Τσιρτσώνη. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών και αφορά τις νεολιθικές εγκατοικήσεις στο χώρο των Βαλκανίων και της Κοιλάδας του Δούναβη. Αυτό το ξεχασμένο παρελθόν της Ευρώπης και τις σχέσεις της Ελλάδας με τα Βαλκάνια στη νεολιθική εποχή, έρχεται να παρουσιάσει η έκθεση και να διερευνήσουν τα κείμενα του Καταλόγου που τη συνοδεύουν. Την έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2011, για τα ευρήματα του Βαλκανικού χώρου έχει οργανώσει το Institute for the Study of the Ancient World του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Ινστιτούτα Βαλκανικών χωρών, ενώ την παρουσίαση των 90

αντιπροσωπευτικών αντικειμένων από ελληνικές νεολιθικές τοποθεσίες έχει αναλάβει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4). Η Νεολιθική εποχή με τις τρεις εξειδικευμένες περιόδους της, την Αρχαιότερη Νεολιθική, τη Μέση και τη Νεότερη Νεολιθική, αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση του ανθρώπου σε μόνιμο χώρο. Κι αυτό συνέβη όταν εγκατέλειψε την κυνηγετική περίοδο που του εξασφάλισε τα προς το ζην και ανακάλυψε τους σπόρους και την καλλιέργεια της γης, γεγονός που αποκτούσε μόνιμη εγκατοίκηση και αποθηκευτικούς χώρους για τα προϊόντα της γης. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πυκνοκατοικημένοι οικισμοί με έντονη κοινωνική διαστρωμάτωση, σύνθετες θρησκευτικές τελετές, πυκνό δίκτυο ανταλλαγών και σημαντικές κατακτήσεις στον τομέα της μεταλλουργίας. Πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα αστικά κέντρα της Μεσοποταμίας στα 4.500 π.Χ. στη νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης αναπτύχθηκε ένας αξιοθαύμαστος πολιτισμός με ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογία, κατά τα μέτρα της εποχής, και σύνθετα συστήματα συμβολικής αναπαράστασης. Οι κάτοικοι των Βαλκανίων της Νεολιθικής περιόδου ήταν οι πρώτοι που υιοθέτησαν το νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης που στηριζόταν στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έτσι το σπίτι, στις μόνιμες πλέον εγκατοικήσεις, έγινε το επίκε-

ντρο της κοινωνικής ζωής και ο άνθρωπος άρχισε να διερευνά και να αξιοποιεί άγνωστες ώς τότε πτυχές του υλικού και πνευματικού κόσμου. Παρόλα αυτά με την έναρξη της 4ης χιλιετίας, οι περισσότεροι από τους πολιτισμούς αυτούς άρχισαν να απαξιώνονται από τις έντονες πληθυσμιακές μετακινήσεις, τις κλιματικές αλλαγές και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Η περιοχή των Βαλκανίων διέθεταν μια πληθώρα τέτοιων οικισμών και η Ελλάδα ακόμη περισσότερους και σημαντικότερους. Το ξεχασμένο αυτό παρελθόν της “Παλαιάς Ευρώπης” διαπιστωμένο από τις στρωματικές αρχαιολογικές έρευνες και την ακριβή ραδιοχρονολόγηση των ευρημάτων με τον Άνθρακα 14, έρχεται να αποκαλύψει η έκθεση που διοργάνωσε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, που περιλαμβάνει 200 νεολιθικά αντικείμενα, από 22 Μουσεία των Βαλκανίων και από 90 αντιπροσωπευτικά δείγματα των Νεολιθικών οικισμών της Ελλάδας. Βέβαια τα εκτεθειμένα αντικείμενα δεν εκπέμπουν τον εντυπωσιακό χαρακτήρα των ευρημάτων της Κλασικής Αρχαιότητας, ωστόσο αποτελούν τεκμήρια επιστημονικής έρευνας που πιστοποιούν την πρόοδο του νεολιθικού ανθρώπου τόσο στον τομέα των παραγωγικών του δυνατοτήτων, όσο και στον αντίστοιχο του πολιτισμού.

Τα ελληνικά ευρήματα που παρουσιάζονται στον Κατάλογο προέρχονται από 14 Μουσεία και ερευνητικά κέντρα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το Μουσείο του Βόλου με τα νεολιθικά ευρήματα του Σέσκλου και του Διμηνίου, που μια πρώτη προσέγγισή τους επιχείρησε ο Δ. Ρ. Θεοχάρης, αλλά συστηματοποίησε επιστημονικά με την μαρξιστική ερευνητική μέθοδο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο αρχαιολόγος καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης. Η επανέκθεση που πραγματοποίησε πριν είκοσι πέντε χρόνια στο Μουσείο Βόλου, έδωσε την ευκαιρία στην επιστημονική μελέτη της νεολιθικής περιόδου να προσεγγίσει με διαφορετική οπτική τα ευρήματα. Τα κείμενα που καταχωρούνται στον Κατάλογο είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά για την πορεία του νεολιθικού πολιτισμού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Εκτός από την εκτεταμένη εισαγωγή του επιμελητή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Νίκου Παπαδημητρίου, υπάρχουν δοκίμια των Δημ. Γραμμένου, Ιωάννη Ασλάνη, Rene Truil, Κώστα Κωτσάκη, Κωσταντίνου Ζάχου και Ζωής Τσιρτσώνη, οι οποίοι προσεγγίζουν ποικιλοτρόπως το θέμα, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη οπτική στη μελέτη των νεολιθικών ευρημάτων.

σης Φιλολόγων, “Η επαρχία Ιστιαίας στο έργο του Γεωργίου Δροσίνη”. Την ίδια θέση παίρνουν και άλλα κείμενα, ενώ γίνονται και αναφορές σε εκδηλώσεις

για τον ποιητή με αφορμή κυρίως την επέτειο των 150 χρόνων από τη γέννησή του. Μεταξύ των άλλων αι της γνωστής ποιήτριας Χρυσάνθης Ζιτσαίας για τον τάφο του Δροσίνη στην Κηφισιά, όπου φίλοι του πήγαν παλιότερα και φύτεψαν μια αμυγδαλιά, το δέντρο που τραγούδησε ο Δροσίνης με το πανελλήνιο γνωστό τραγούδι “Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά...”. Τώρα η Χρυσάνθη Ζιτσαία καταθέτει τους δικούς της στίχους: “™ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÛÔ˘, ¢ÚÔÛ›ÓË ÌÔ˘, ÌÈ· Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ·Óı›ÛÂÈ, ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÙË Ê‡Ù„·Ó ·ÓÙ› ÁÈ· ΢·Ú›ÛÛÈ, ∫È Â›·, ηÏfiÙ˘¯Ô˜ ÂÛ‡, „˘¯‹ ¢ÏÔÁË̤ÓË Ó· ̤ÓÂÈ ›Ûˆ Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ Û· Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ·ÓıÈṲ̂ÓË”. Στην αμυγδαλιά επίσης του Δροσίνη θα σταθεί και ο Στρατής Μυριβήλης με το ποίημά του, που μεταφέρεται επίσης στα “Χρονικά” : “™ÙÂÊ¿ÓÈ ‰¿ÊÓ˘ Ì’ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ʇÏÏ· ÌÏÂÁ̤ÓÔ ÛÙ· ·ÛË̤ÓÈ· ÛÔ˘ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÙ¤ÎÂÈ ¢ÚÔÛ›ÓË Ì ÂÚ›ÛÛÈ· ¯¿ÚË. ª· ÂÁÒ ·fi ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÔ˘ ÙËÓ ·ÓıÈṲ̂ÓË ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ı· ëıÂÏ· Ó· ÛÔ˘ Îfi„ˆ ‰ÚÔÛÂÚfi ÎψӿÚÈ” . Οι επιμελητής του τόμου, τέλος, Νικ. Μαυρολέων, Ελένη Βαχάρη και Άννυ Κορκολή ξεδιπλώνουν στις σελίδες και επιστολές ακόμα μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Αθήνας, ύστερα από επισκέψεις τους στο Μουσείο Δροσίνη. Είναι κείμενα θαυμασμού δωδεκάχρονων παιδιών από τη συγκροτημένη αυτή εστία μνήμης του Δροσίνη, τόσο ώστε μαθήτρια του 42ου Δημοτικού Σχολείου να σημειώνει πως “ο Γεώργιος Δροσίνης είναι και δικός μου παππούς” . Είναι να χαίρεται, αλλά και να θαυμάζει κανείς τέτοιες πρωτοβουλίες από το σύλλογο “Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη”. Το ίδιο να χαίρεται και για τον μόνιμο χορηγό των εκδόσεων Σπύρο Βαχάρη, ένα φαινόμενο ανιδιοτελούς προσφοράς για την έκδοση όλων των βιβλίων του Μουσείου. Φαινόμενο που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα, νομίζω.

Τα νέα “Χρονικά” του Μουσείου Γ. Δροσίνη: Συνέπεια στην προβολή της μνήμης του ποιητή TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ £ˆÌ¿ Αμετακίνητοι στη συνέπειά τους για τη συντήρηση και την προβολή της μνήμης του Γεωργίου Δροσίνη οι “Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη” στην Κηφισιά, κινούμενοι σε μια ευθύγραμμη διαδρομή, φέρνουν στο φως τον Ζ’ τόμο τους σε μεγάλο σχήμα, με τον τίτλο “Χρονικά” (Κηφισιά 2010, σ.σ. 267). Ο τόμος ανήκει κι αυτός στη σειρά των 21 αυτοτελών εκδόσεων του πνευματικού αυτού συλλόγου, που κινούμενος με συνέπεια από το 19098, όταν ιδρύθηκε, συντηρεί και προβάλλει τη μνήμη του Δροσίνη. Έχοντας δηλαδή ως δεδομένο και αφετηρία το Μουσείο Δροσίνη στην Κηφισιά - το ίδιο το σπίτι του ποιητή - εξακτινώνει τη δράση του στον πνευματικό χώρο, αλλά παράλληλα απλώνεται και σε γεωγραφικές περιοχές πέρα από την Αθήνα. Θα έλεγα πως ο σύλλογος είναι πιστός τηρητής της προτροπής του ίδιου του Δροσίνη, η οποία μπαίνει ως μότο στα “Χρονικά”: “Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποστολή για έναν άνθρωπο από το να φωτίζει με το ψυχικό του φως τις αφώτιστες, τις σκοτεινές ψυχές και δεν έχουμε τίτλο πνευματικής ευγενείας ανώτερο από τον τίτλο του διδασκάλου”. Προηγείται εισαγωγή του Νικ. Β. Μαυρολέοντα, υπεύθυνου δημοσιεύσεων του συλλόγου κι ακολουθεί εκτεταμένη αναφορά στην “καταπληκτική βραδιά” της 10ης Μαρτίου 2009 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Δροσίνη. Στη διάρκεια μάλιστα της βραδιάς ακούστηκε και η φωνή του ίδιου του ποιητή σε απαγγελία του το 1946

τετράστιχων από το ποίημά του το “Μοιρολόι της όμορφης” , μια εγγραφή που πραγματοποίησε ο Ηλίας Βενέζης. Έρχεται ύστερα το άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή Βασίλη Αναγνωστόπουλου “Ο ευκέλαδος Δροσίνης” κι ακολουθούν κείμενα πνευματικών ανθρώπων για τον ποιητή: Αγγελικής Βαρελλά, Μάνου Ελευθερίου, Ηλία Μάρκου, Ευάγγελου Μόσχου, Τούλας Σουβαλιώτου-Μπούτου, Ανδρέα Σακκαλή, Σπύρου Ταλιαδούρου, Νίκου Δέτση, Σταύρου Ιντζεγιάννη, Παναγιώτη Μεντεσίδη, Παναγιώτη Νικητέα, Γεωργίου Σιμιτζή, Δημήτρη Παπαθανασόπουλου, Γιώτας Παπαδημητρίου, Νικ. Β. Μαυρολέοντα, Αντώνη Κεραμόπουλου. Δίνονται ύστερα διάφορα επεξηγηματικά σχόλια, καθώς και απόψεις μεγάλων πνευματικών ανθρώπων για το Δροσίνη, ακόμα και ξένων, όπως του Γάλλου μεταφραστή ελληνικών ποιημάτων Clement. Είναι αυτός που υψώνει το Δροσίνη σημειώνοντας πως “οι τόσοι παινεμένοι αρχαίοι μας δε τον ξεπέρασαν σε γοητεία και απλότητα σκηνών” . Στον τόμο αυτό δίνονται επίσης και αποσπάσματα δημοσιευμάτων του ποιητή, ακόμα και για την παραμονή του Γιάννη Ψυχάρη με το Δροσίνη στη Ζαγορά πριν από το 1900. Ακόμα: Μεταφέρεται ολόκληρο το δημοσίευμα συνεργάτη της “Θεσσαλίας” για μιαν άγνωστη πτυχή της φυσιολατρείας του Δροσίνη στη Ζαγορά, με κέντρο αναφοράς μια άγρια καστανιά σε βαθύ δάσος της Ζαγοράς. Ξέχωρη θέση στα “Χρονικά” και η μελέτη του Αναστάσιου Στέφου, προέδρου της Πανελλήνιας Ένω-


16 / EK¢O™EI™

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi

“Σμύρνη, συγγνώμη” από το βιβλίο του Θεόδωρου Δεύτου Tο Λύκειο Ελληνίδων Βόλου και ο Σύλλογος Αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής “Άγιος Ιωσήφ” οργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Θεόδωρου Ι. Δεύτου “Σμύρνη, συγγνώμη”, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνογαλλικού Σχολείου (Σπυρίδη - Ρ. Φεραίου). Για το συγγραφέα και το βιβλίο θα μιλήσει η φιλόλογος Ελευθερία Μπουλαμάτση-Παναγιωτακοπούλου. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός και διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ, Σπύρος Μαβίδης. Συμμετέχει η Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών “Ίωνες” με το μέλος της, Ίριδα Κουφογάζου, η οποία θα τραγουδήσει μικρασιάτικα τραγούδια, ενώ τμήμα της χορευτικής ομάδας του Λ.Ε.Β. θα χορέψει μικρασιάτικους χορούς. Το μυθιστόρημα “Σμύρνη, συγγνώμη”, από τις εκδόσεις “Καστανιώτη” είναι το τρίτο του βιβλίο του συγγραφέα. Πρόκειται για ένα ταξίδι σε χρόνους και τόπους μεγάλων ανατροπών. Μια ιστορία μέσα στην Ιστορία. Από τα αρώματα της Ανατολής έως τους προσφυγικούς καταυλισμούς της Κοκκινιάς, και από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τη Μικρασιατική καταστροφή. Mία διαδρομή στο άγνωστο που ξεκινά όταν δύο αδέλφια από το Κορδελιό παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους: ο Πέτρος κυνηγά το όνειρο στη θάλασσα, ενώ η αδελφή του, Ευτέρπη, το αναζητά στη Σμύρνη: στην πόλη του πλούτου και του έρωτα, του πολιτισμού και της υψηλής αισθητικής. Στη γοητεία της αρχοντικής πολιτείας με τα ιδιαίτερα χρώματα και τις γεύσεις, με τους ήχους και τις μυρωδιές της. Στον ίδιο τόπο, όμως, όπου και η μοίρα οργανώνει το δικό της σχέδιο, που θα κλονίσει για πάντα τη ζωή τους, αλλά και τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ένα μυθιστόρημα για τις πιο έντονες, τις πιο ελπιδοφόρες, αλλά και τις πιο ζοφερές στιγμές μιας πόλης που αγαπήθηκε, υμνήθηκε, και εξακολουθεί να μας πονάει ακόμα. Αλλά ο Δεύτος προεκτείνει τα συμβάντα στο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο πέραν της Σμύρνης, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και στα πολιτικά δρώμενα της Ευρώπης των ορέξεων, συμφερόντων, ανακατατάξεων και ανατροπών στο τέλος του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Και όπως έγραψε ο συγγραφέας, Πέτρος Τσερκέζης “το βιβλίο αυτό θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει βιβλίο της ελπίδας και της προσδοκίας, ένα χρονικό της ήττας και των τρομερών διαψεύσεων, μια ακτινογραφία των λαθών, μια τοιχογραφία του Ελληνισμού που προσπαθεί να συγκροτηθεί και να σταθεί στα πόδια του...”

Παρουσίαση του βιβλίου της Βάνας Βενέτη “Οταν το κόκκινο της κερασιάς έφερε έρωτα” της Βάνας Βενέτη παρουσιάζεται στις 18 Νοεμβρίου (7 μ.μ.) στο Public. Μια γυναίκα τολμά να ξαναγαπήσει. Μπορεί αυτό να είναι ένα νέο λάθος ή μια νέα αρχή. Φορά πέπλα, συναντιέται με νεράιδες, αφήνεται. Βαδίζει ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, πηγαίνει στα παραμύθια που της αλαφρώνουν την ψυχή και την πάνε ταξίδια στην ομορφιά, στην αγάπη, στον έρωτα και στην αλήθεια...Η Βάνα Βενέτη γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πήρε master στους τομείς του Αστικού, του Εργατικού και του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στον Εργατικό Τομέα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα υπηρετεί ως Ειρηνοδίκης. Στο πρώτο της βιβλίο Κι άλλες χαρές θα `ρθούν με λόγο λιτό, απέριττο, ευρηματικό, με ευχέρεια στο γράψιμο, αποτυπώνει καταστάσεις βιωμένες από τα παιδικά της χρόνια διατυπωμένες με πρόωρη ωριμότητα. Ο Αντώνης Σαμαράκης είχε χαρακτηρίσει τα γραπτά της “έξοχη εργασία”. Η `Ελλη Αλεξίου όταν πρωτοδιάβασε κείμενά της την αποκάλεσε “άξια συνάδελφο”. Το βιβλίο της έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε Νότια Αφρική, Αμερική και Αυστραλία αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές. Το διήγημά της Στα λέπια του πάγου τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο Νεοελληνικού Διηγήματος από το Πνευματικό Πρακτορείο Νότιας Αφρικής το 1990. Η Dolly Dalka από το Γιοχάνεσμπουργκ την πρότεινε στην Πορτογαλική Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Ο Ευάγγελος Ανδρέου από το Εuropean Art Center γράφει ότι έχει κατακτήσει το μέτρο επεξεργασίας του δύσκολου λογοτεχνικού είδους της πρόζας και ότι άγγιξε τις συγκινήσεις του.

¢IA¢POME™ / 14 NOEMBPIOY 2010

“ªÔÓ˙¿È”: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ∫Ï·›Ù˘ ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘

Ικανότητα προσαρμογής σε κάθε περιβάλλον α Μπονζάι είναι ιδιαίτερα απαιτητικά στη φροντίδα τους. Χωρίς να σου ζητάν σχεδόν τίποτα, είναι απαραίτητο για ν’ αναπτυχθούν σωστά, να τους δίνεις όλη σου τη προσοχή, σε καθημερινή βάση. Ακούγεται εύκολο. Και κακά τα ψέματα, είναι πολύ εύκολο να φροντίζεις κάτι που δεν πρόκειται να σου παραπονεθεί ποτέ, να απαιτήσει ποτέ, να γκρινιάξει ποτέ. Εκεί είναι και ο κίνδυνος όμως. Ότι τα μπονζάι χρειάζονται και κάτι ακόμα πέρα από φροντίδα και αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο. Υπομονή.

Τ

Tης Eλισάβετ Ε. Σπαντιδάκη lylle.spantidaki @gmail.com

ªÂ ÙÔ “ªÔÓ˙¿È” Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì·˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÛÎÂÌ̤ӷ, ›Ûˆ˜ Î·È fi¯È. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Î¿ÓÂÈ... ªÂ ÙÔ “ªÔÓ˙¿È” Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ‰‡Ó·Ì˘. Δ·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi ›‰Ô˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ fiÛÔ “ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜” ÎÈ Â˘¿ÏˆÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒıÂÈ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û’ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹...

Υπομονή χρειαζόταν και η Ελένη. Υπομονή για να βρει τον εαυτό της, να μεγαλώσει τα παιδιά της, να μάθει τον νέο τόπο όπου μετακόμισε οικειοθελώς προκειμένου να είναι μαζί με τον άντρα της ζωής της. Όλα αυτά, πρέπει να σκαλίσει με υπομονή ο γιος της για να μάθει την αλήθεια για τη ζωή της. Μέσα από κείμενα, σενάρια και σημειώσεις, ο Αλέξανδρος καλείται να ανασυνθέσει την αληθινή ζωή της μητέρας του και της ταυτότητας της που δεν ήξεραν ποτέ, ούτε εκείνος ούτε η αδερφή του, η Ειρήνη. Η Ελένη ξενιτεύτηκε, εγκαταστάθηκε στην Κολομβία ακολουθώντας τον Κάρλος, τον άντρα που ερωτεύτηκε όντας ακόμα φοιτήτρια. Εκεί θα βρει διαφορετική ζωή, θα εισχωρήσει και θα γίνει μέλος μιας κοινωνίας και μιας οικογένειας και μαθαίνει όχι μόνο στις ξένες συνήθειες αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό. Η Κ. Σωτηριάδου με πολύ απλό τρόπο, μιλάει για την αυτογνωσία. Ένα μυθιστόρημα, που δε θα μπορούσε κανείς να βάλει τον ορισμό “ενηλικίωση” δίπλα, αλλά σίγουρα την έννοια της ωρίμανσης. Κι όχι μόνο για την Ελένη. Η Ελένη είναι η αφορμή. Η Ελένη είναι μεν η κύρια πρωταγωνίστρια αλλά στην ουσία ρόλο σημαντικό κρατά και ο Αλέξανδρος του συμπρωταγωνιστή. Κι ας φαίνεται μόνο στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο. Η Ελένη είναι αυτή που ανακαλύπτει, που ρισκάρει, που βρίσκει τι θέλει και τι όχι, που οι εμπειρίες που αποκομίζει από τις αποφάσεις της αλλά και απ’ αυτά που της είναι γραμμένα, παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Αλλά ο Αλέξανδρος τραβάει την προσοχή με τον δικό του τρόπο κι κινείται σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, μάλλον μην εμφανές. Ο Αλέξανδρος και το δικό του ταξίδι είναι κάτι που μπορούμε μόνο να εικάσουμε μέσα από την ιστορία της μητέρας του με τον ένα και μοναδικό τρόπο που γίνεται: μέσα από την ανάγνωση. Ο ίδιος γίνεται αναγνώστης στην θέση μας, και ο αναγνώστης έχει ό,τι χρειάζεται για να μπει στη ψυχολογία του. Η πρωταγωνίστρια θα μάθει τη δύναμη της προσπάθειας και της αποτυχίας. Αυτή είναι που θα την κάνει πιο δυνατή. Αυτή η αποτυχία είναι κι αυτή που θα οδηγήσει τον Αλέξανδρο σε μια άρνηση που δικαιολογημένα δεν αιτιολογείται περισσότερο. Η Ελένη θα επιστρέψει στην Ελλάδα όχι ηττημένη, αλλά έχοντας κλείσει τον κύκλο της. Η δύναμη που έχει αποκομίσει από τις εμπειρίες της στην Νότια Αμερική, οι κίνδυνοι στους οποίους έθεσε τον εαυτό της και το κουράγιο της να μην συμβιβαστεί σε μια ζωή που δεν θα επιθυμούσε καμία σύζυγος και μητέρα παιδιών αποδεικνύονται τα σημαντικότερα εφόδια για εκείνη. Δε θα μείνει σε μια ζωή επειδή πρέπει να εκπληρώσει κάποιους ρόλους. Όπως χρειάζεται να πάρει το ρίσκο με τα μπονζάι της, έτσι κάνει και με τον εαυτό της και τολμά για δεύτερη φορά να “μετεμφυτευτεί”. Έτσι όπως μπορεί να μην έχει επιτυχία για τα κοντόσωμα αυτά δέντρα, έτσι μπορεί να μην έχει και για την ίδια. Αλλά είναι τα πράματα τόσο απλά; Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η διάθεση του πνεύματος. Έτσι, η Ελένη βγαίνει για ακόμα μία φορά νικήτρια. Η Κ. Σωτηριάδου έχει έναν πρωτότυπο τρόπο να μας διηγηθεί την ιστορία της. Μέσα από ένα σενάριο, μπερδεμένο με το ημερολόγιο της και τις σημειώσεις της, καταφέρνει να υφάνει χωρίς κενά, χωρίς “τρύπες” την ιστορία της πρωταγωνίστριάς της. Δεν αναλώνεται σε τίποτα, με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τα βασικά. Οι περιγραφές αφαιρούνται κατά κανόνα και

περιορίζονται πλέον στο ελάχιστο αποτελώντας ιδιότυπη την μυθιστορηματική της γραφή. Αυτή που αναγνώστης δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλείται σε εκατοντάδες περιττές σελίδες. Τα νοήματα μπορούν να αποδοθούν πλέον καλύτερα με μινιμαλιστικό τρόπο. Ανατολίτικη λογική κι αυτή. Αν προσέξει ειδικά κανείς την διακόσμισή τους θα καταλάβει πως στο απλούστερο βρίσκεται η μεγαλύτερη ομορφιά. Η ουσία... Το λέει και ο Ρίτσος: “... το περίσσιο είναι ψεύτικο.” Το μυθιστόρημα, χωρίς να είναι κάτι μοναδικό, κάτι που να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία πλοκής, είναι αρκετό για να προσδώσει στον αναγνώστη κάτι παραπάνω από μια απλή ανάγνωση. Τον κερδίζει, ακριβώς γιατί δεν προσποιείται, δε φορά τη μάσκα που δεν επιτρέπει πρωτίστως στους συγγραφείς να μην διαισθάνονται τι γίνεται γύρω τους και, στη συνέχεια στους αναγνώστες να παραπλανούνται. Η Κλαίτη Σωτηριάδου διατηρεί τη μετριοπαθή της στάση με αξιοπρεπή τρόπο που ίσα-ίσα, μάλιστα, ιντριγκαρει τον δέκτη του γιατί ασυναίσθητα, θα τον κάνει να κοιτάξει λίγο περισσότερο βαθιά απ’ ό,τι σκόπευε. Ένα μυθιστόρημα που επιτρέπει στον χρόνο να περάσει ευχάριστα, στον αναγνώστη να παρακολουθήσει μια απλή ιστορία και στο τέλος να του μείνει μ’ ένα απλό χαμόγελο. Με το “Μπονζάι” η συγγραφέας μας μεταδίδει κάτι που ίσως το κάνει εσκεμμένα, ίσως και όχι. Αλλά το κάνει... Με το “Μπονζάι” ο αναγνώστης ανακαλύπτει μέρος και της δικής του δύναμης. Ταυτίζεται με το ιδιόμορφο αυτό είδος δέντρου και διαπιστώνει πως όσο “μικροσκοπικός” κι ευάλωτος μπορεί να νιώθει, στην πραγματικότητα, μπορεί να προσαρμοστεί σ’ οποιοδήποτε περιβάλλον. Αρκεί να υπάρχει υπομονή...

(ΜΠΟΝΖΑΪ ΚΛΑΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ)


¶∂ƒπ∏°∏™∏

25

KÀƒπ∞∫∏ 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‰·ÛÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∂ڇ̷ÓıÔ˘

Ì ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ, ·fi fiÔ˘ ·ÓËÊÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. ∂‰Ò Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÛÙ·˘ÚÔ Í·ÊÓÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ¯ÙÈÛÙfi ΢ÎÏÈÎfi Ûοψ̷ Ì ÙȘ ¤ÙÚÈÓ˜ ·Ó·‚·ıÌ›‰Â˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Â·ÚΤÛÙ·ÙË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÎÈ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¯ˆÚԇ̠ÛÙÔÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.460 ̤ÙÚˆÓ ¶›Ûˆ Ì·˜ ¯·Ú¿˙ÂÈ Ë ‰·ÛˆÌ¤ÓË ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.608 ̤ÙÚ· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ›Û· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ó›ÁÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹ Ì¿˙· ÙˆÓ ÎˆÓÔÊfiÚˆÓ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÒÛÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·Úı¤ÓÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ.

✭ ΔÒÚ· ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ì Ì ‹Ș Î·È ÁÏ˘ÎȤ˜ ÎÏ›ÛÂȘ Î·È ¿Óˆ ÛÙË Ê˘ÏÏÔÛÙÚˆÌÓ‹ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÔÍÈ¿˜. Δ· ‰¤ÓÙÚ· ÔÚıÒÓÔÓÙ·È ÂÏÒÚÈ· Î·È ÛÂ Û˘ÛÙ¿‰Â˜ ‰Âο‰ˆÓ ·Ó‡„ËÏˆÓ ÎÈ Â˘ı˘ÙÂÓÒÓ ÎÔÚÌÒÓ. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ‰›Î·È· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÍÔ¯fiÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ¯¿Ú·Í˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ·fi ÙË ‰·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ •¿Óı˘. ΔÔ ÌÂϤÙËÛ Ì ÙfiÛË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‚·‰›ÛÂÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ. ¢È·Û¯›˙Ô˘Ì ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔ‰fiÈÔ˘ ‰Ú˘ÌÔ‡ Û ÌÈ· ·¤Ó·Ë Ï·ÁÈ¿ Û·Ṳ́ÓË ı·‡Ì·Ù· Î·È ËÁ·›· ·ÚÒÌ·Ù·. ŒÙÛÈ ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ì ·‰È¿ÎÔ· ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚÈ˙¿ÙÔ Î·È ˘ÚÊfiÚÔ ÏÈ‚·ÓˆÙfi Ù˘ Ï·‡Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡. ™Â ÌÈÛ‹ ÒÚ· ‚Á·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ÔÍÈ¿˜, ÂÓÒ Á‡Úˆ Ì·˜ ÍÂÌÔ˘Î¿ÚÂÈ ¤Ó·˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi˜ ΋Ô˜ ·fi ÏÔÁ‹˜ ˘¤ÚÔ¯· Ú¤ÌÓ·, Τ‰Ú·, ·ÁÚÈÔÌÔÏfi¯Â˜, ‚Ôϛ٘ Î·È ÎÚ›ÓÔ˘˜. ∞¤Ú·ÓÙ˜ ÎÔÈÏ¿‰Â˜, Ù˘¯¤˜ Î·È ÏÈÔ‰ÚfiÌÈ· Í·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Â¿Óˆ ÛÙȘ ı·ÏÂÚ¤˜ Î˘Ì·ÙˆÛȤ˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ Ù˘ ƒÔ‰fi˘. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ¿ÓÙ· ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛˆÛÙ¿ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Â›ÌÔÓ·, ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙÒÚ· ÌÈ·Ó Â˘ı›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ‹È· ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÎÔڇʈÛ˘. ∂χıÂÚ· ¿ÏÔÁ· ¯ÏÈÌÈÓÙÚ›˙Ô˘Ó ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜. ÕÏÔÁ· ‰›¯ˆ˜ ·ÙÚ›‰· Ô˘ ‚fiÛÎÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÏfiË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ªÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ˘„ÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ͉¿ÛˆÙË ÎÔÚ˘Ê‹ Ô˘ ÙËÓ ÙÚ·‚ÂÚÛ¿ÚÔ˘Ì ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ⁄ÛÙÂÚ· Í·Ó·Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ÔÍÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·‚ԇ̠ۯ‰fiÓ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÚfi ÙÔ˘. ΔÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ¯·ÌËÏÒÓÂÈ Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ È· ̤۷ ·fi ÌÔÓ·‰È΋˜ Ô-

™Ë̇‰Â˜, ¤Ï·Ù· Î·È ÔÍȤ˜

ÌÔÚÊÈ¿˜ ÏÈ‚·‰ˆÙ¿ Î·È ¯ÏÔÒ‰Ë ÂÎÙ¿ÚÈ· Ô˘ Á·ÏËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÙÈı¿Û¢ÙÔ ‚ϤÌÌ·. √È ÔÍȤ˜ Á˘ÌÓÒÓÔ˘Ó ·fi ʇÏÏ·, ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÂÚÁ· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛfiÚÔ˘˜ Î·È Î·Ú›‰È· ηٷÎfiÎÎÈÓ·. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ÔÍȤ˜ Ì ηÚÔ‡˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜, Ó· ÊÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÛ›ÛÙÈ· ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÌÒÓ· ·ÊÔ‡ Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ‚ÂÏ¿ÎÈ· ÛÙȘ ¤ÙÚ˜ ‹ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ· Ì·˜ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÚÔ Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‰·ÛÔfiÚÈÔ Ù˘ ÔÍÈ¿˜. ΔÔ Ì¿ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰¿ÛÔ˜ Â›Ó·È ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ, ηıÒ˜ ÔÈ Á˘ÌÓ¤˜ ϤÔÓ ÏfiÁˆ ˘„Ô̤ÙÚÔ˘ ÔÍȤ˜ Ì ٷ ·Ó‡„ËÏ· ÊÈÏÓÙÈÛ¤ÓÈ· ÎÔÚÌÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÙÚËÙ˜ ÛÙÔ¤˜ ̘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ‚¿‰ÈÛÌ· Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi Î·È Û·ÁËÓ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ. ∂›Ó·È ÙfiÛ˜ ÔÈ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ó›ÛÈˆÓ ÙÔ›ˆÓ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒÔ‰fi˘ Ô˘ ¿ıÂÏ¿ Ì·˜ Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ٷ ‰Èο Ì·˜, Ù˘ ÓÔÙÈfiÙÂÚ˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠·Ú¿ Ó· Ù· ıˆڋÛÔ˘Ì ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ οو ·fi Ù· ·Ì¤ÙÚËÙ· ·˘Ù¿ ˘fiÏ¢η Ù‡¯Ë Ù˘ ‰·Ûԯψڛ‰·˜ Ì οÌÔÛ· ˙ÈÎ-˙·Î ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ͷÊÓÈο ÎÈ ·fiÙÔÌ· Û ¤Ó· ͤʈÙÔ, Ì¿ÏÏÔÓ ÊÙÈ·¯Ùfi. ¢ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÌÈ· ÏÔ˘Ú›‰· ÍÔ˘ÚÈṲ̂Ó˘ Á˘, Á˘ÌÓ‹˜ ·fi ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Â‰Ò Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ 12-13. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Û˘ÓÔÚȷ΋ ÏÔ˘Ú›‰· Ù˘ ÂÏÏËÓÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÙÔÌ‹˜. ∏ ÏÔ˘Ú›‰· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ʷډȿ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ Ì ÌÈ· ÙÛÈÌÂÓÙÔÎÔÏÒÓ·, ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ÙÔ ∂ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÙÔ bp, Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÂıÓÔÁÚ·ÌÌfiÛËÌÔ. ∏ ÏÔ˘Ú›‰· ÙÔ˘ Ê·ÏÎÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÍȤ˜ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∂‰Ò ¤¯ÂÈ Ï›ÁÔ ˙fiÚÈÎÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ôχ. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË fï˜ Û·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Â›Ó·È Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋. ∏ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤ÓË ÎÔÚ˘ÊԇϷ ÙÔ˘ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ˘, Ì ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.827 ̤ÙÚ·, Á˘ÌÓÒÓÂÙ·È Í·ÊÓÈο Î·È Ì·˜ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂ›Ô ÌÈ·˜ ÔÏ˘Û‹Ì·ÓÙ˘ ı¤·˜ ˘Ô‰·˘Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ì·Á›· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Ë‰ÔÓÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ. ŸÌˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ· ÚÈÓ ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ˘ ÂÚÓ¿Ì ̤۷ ·fi ÙË ¯ˆÛÈ¿ ÌÈ·˜ ‚·ıÈ¿˜ ÙÔÌ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›-

Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ Í¯·Ṳ̂ÓË ¤ÙÚÈÓË ÎÚË›‰· Ù˘ Ô¯‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ. ¶ÔÏ˘‚ÔÏ›·, ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜, ÙÚ‡˜, ·Ó·‚·ıÌÔ› Î·È ˘fiÁÂȘ ÛÙÔ¤˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ·Ó ·‡Ï·Î· Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜. ª·˜ ‹Ú ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Ҙ ‰Ò, ÙÔ Î·ı·Úfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ‰˘Ô ÒÚ˜ ·Ú¿ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ. ∞ÊÔ‡ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ˆ˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ›ÁÌ·, ·ÓÔÚıÒÓÔ˘Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÁÈ· Ó· ͉ȷχÓÔ˘Ì ÙÈ ‚ϤÔ˘Ì ÔÏfiÁ˘Ú¿ Ì·˜. ŒÙÛÈ, ηٿ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿, Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ‚·ıȤ˜ ·˘Ï·ÎÒÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈÎˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ. ∞Ó·ÙÔÏÈο Ì·˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ô ¯·ÌËÏfi˜ ÔÚÂÈÓfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶·›ÎÈÔ˘, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Î·È ÛÙËÓ Â˘ı›· ›Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ¢¤ÚÂÈÔ. §›ÁÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ‚Á·›ÓÂÈ ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ¤Ó·˜ ·fiÙÔÌÔ˜ Î·È ÌÈÎÚfi˜ ÎÒÓÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ºÂÁÁ¿ÚÈ Ù˘ ™·ÌÔıÚ¿Î˘. ∂ÓÙÂÏÒ˜ ÓfiÙÈ· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â˘Ú‡ ÛÙ¤ÚÓÔ Ù˘ £¿ÛÔ˘ Î·È ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ô Ì˘ÙÂÚfi˜ ÎÒÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÈÔÓfiÚÔ˘˜. ™Ù· ‰˘ÙÈο Ì·˜ ηÌ˘ÏÒÓÂÈ Ô ·ÚÎÂÙ¿ „ËÏfiÙÂÚÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ º·Ï·ÎÚÔ‡, ÂÓÒ ‰›Ï· ÙÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ‰ˆ, ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔÌ‹, ÙÔ ¶·ÁÁ·›Ô. ∏ ‰È·˘Á‹˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ì·˜ ηıËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙËÊÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶·Úı¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ.

‰˘ÛË Î·È ÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ̤۷ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÔÏ˘ÏfiηÌÔ ‰Ú˘Ìfi, Î·È Ì ÌÈ· ¿ÂÈÚË ÔÈÎÈÏ›· ‚ÔÙ·ÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ó· Ì·˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·È ·ÈÛıËÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÂÍÔ¯È΋ ÂÈÏÔÁ‹. Δ· ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ôχ Ï›ÁÔ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰·ÛÈÎÔ‡ ÚÔÌ·¯ÒÓ· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û·Ó ‚ÂÓÙ¿ÏÈ· ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ·Ó·¿ÓÙ¯· Ó· Ì·˜ Ì˘Â› ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÏÒ‚ËÙ˘ Î·È ·Úı¤Ó·˜ ‰·ÛÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.540 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ Î·È ÚˆÙÔÔÚÂÈ·Îfi ʈ˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ̤۷ ·fi ÙȘ οıÂÙ˜ ÚÔ¤˜ ÙˆÓ ‰È¸ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÎÙ˘ÊψÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏÓÙÈÛ¤ÓÈˆÓ ÎÔÚÌÒÓ. ª·›ÓÔ˘Ì Ì οı ÚÔʇϷÍË ÁÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÛȈÒÓÙ·˜ ÎÈ ·ÎÔ˘ÚÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˘˜ ÛÊ˘ÁÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ ·Ó¿Û˜ ÂÙÔ‡Ù˘ Ù˘ ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ·˜ ʇÛ˘. √È ÂÏÒÚȘ ÔÍȤ˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÍÂÊÏÔ˘‰›˙Ô˘Ó Ù·

Ê˘ÏϤÓÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÏÏÈ¿ ÎÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ˘„ˆı› Ô ·Î¤Ú·ÈÔ˜ Î·È ÂÚÈÔ‡ÛÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔÓ ‡Ê·ÓÂ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÍÂ Ë ÌÔ›Ú· ÂÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ˆ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿ÊˆÓÔ˘˜ ÎÈ ÂÎÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜. ¶ÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ۷ ¯·Ì¤ÓÔÈ Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÛÊȯً Î·È ·Î‡Ì·ÓÙË Û˘ÛÙ¿‰· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÚÌÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ Âȉ·¤‰ÈÔ Ê˘ÏϤÓÈÔ Ù¿ËÙ·, ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î˘Ì·ÙÔÂȉ›˜ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ Î·È ˘ÎÓ¤˜ Ê˘ÏÏÔÙÒÛÂȘ ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÈÛÙfi ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ Û·Á‹Ó˘ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ¢‰·ÈÌÔÓ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷÓÈÒÛÂÈ. £· ÙÔ Í·Ó·Ò! ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÎÈ Ô‡Ù ·ÎÚÔ¿ÛÙËÎÂ Ë „˘¯‹ ÌÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ı·‡Ì·Ù·, Ì ٤ÙÔȘ ÂÓÔÚ¿ÛÂȘ... ΔÔ ·‰È·Ù¿Ú·ÎÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡, Ì fiÏÔ ÙÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Û ·Ú¿ÏÏËÏË Î·È Â˘ı›· Û˘ÌÏÔ΋ Ì ÙÔ ·Úı¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ºÚ·ÎÙÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ Ì·ÁÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ Ï·ÁÓ›·˜ Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÏÒ-

✭ ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÎÏ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Â›Ó·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfiÙ·ÙË. ÕÏÏÔ ‚ϤÌÌ·, ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÏ˘Î·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘, Ù· ʇÏÏ· ÎÔÎÎÈÓ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ˆÚÈÌfiÙÂÚÔ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÂΛӷ Ù· ÛÎÏËÚ¿ οıÂÙ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. EÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ʇÁÂÈ ‰ÂÍÈ¿ Ì·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ·Úı¤ÓÔ˘ ‰Ú˘ÌÔ‡, fiÔ˘ ˙ÂÈ ÎÈ ·Ó·Ó¤ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ·, ‰È·ÙËÚËÙ¤· Ê˘ÛÈο ÌÓËÌ›· ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ. √È ‹¯ÔÈ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÎÏÈه˜ Î·È ÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ Á˘, ÔÈ ‰·ÛÈΤ˜ ÓÔ¤˜, Ù· ˯ÂÚ¿ ÎÂϷˉ›ÛÌ·Ù· ÎÈ ÔÈ ÌÂÙ¿ÍÈÓ˜ ÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ì·˜ ÚÔÛÁÂÈÒÓÔ˘Ó Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì·ÁÈ΋ Î·È ıÂÛ¤ÛÈ·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÓÈÒı·Ì ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Ë ‰È›Û-

ΔÔ ÎÔψӿÎÈ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ∂ÏÏ¿‰·-μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ÓÂÎÚ‹ ˙ÒÓË 300 ̤ÙÚ· οو ·fi ÙÔ °˘ÊÙfiηÛÙÚÔ

‚ËÙÔ ÎÈ ˆÚ·ÈÔÙfiÎÔ. ¶Ò˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· „˘¯È΋ ‰È¿Û¯ÈÛË Ó· Á˘Ú›ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÂÚ›ÏÔÎˆÓ Î·È ·ÛÙ·ıÒÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ·Ó¿ÏÁËÙ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È Ù· ËıÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ “ÎÔÛÌÈ΋˜” ˙ˆ‹˜; ΔÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ Ì·˜ ‰›‰·Í ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ÓÔ‹˜ Î·È ÛÙÔ ÊÏÔÈfi Ù˘ ·Úı¤Ó·˜ Á˘ Î·È ÙÔ˘ Á¿ÚÁ·ÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∫È ·fi Ù¤ÙÔÈ· Â›Ó·È ¿ÌÏÔ˘ÙË Ë Ê‡ÛË Ù˘ ƒÔ‰fi˘ Î·È Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·... À°. 1.- °È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜: ∏ ÚÒÙË: ∂Ú¯fiÌÂÓÔÈ ·fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤Ûˆ ∂°¡∞Δπ∞™ ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ÁÈ· ÙË ¢Ú¿Ì· Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ˆÚ·›· ̷ΉÔÓÈ΋ fiÏË Î·Ù¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÚÔ˜ ¶·Ú·Ó¤ÛÙÈ Î·È ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË. §›ÁÔ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ‚ϤÔ˘Ì ÌÈ· ÈӷΛ‰· ÚÔ˜ ÕÓˆ ∫·Ú˘fiÊ˘ÙÔ Î·È §ÂÈ‚·‰›ÙË. ™ÙÚ›‚Ô˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÎÈ ·ÓËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· 16 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ §ÂÈ‚·‰›ÙË ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙË Î·È ÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ÙÔ˘ ∂ڇ̷ÓıÔ˘, fiÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË ÔÚ›· ¤ÓÙ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË: ∞fi ÙËÓ •¿ÓıË ·›ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ù· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· Î·È ÙË ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË. ™Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË, ‰Ò‰Âη ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ™Ù·˘ÚÔ‡ÔÏË. ™Â Ì›· ·fi ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ì ÙÔ §˘ÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÈӷΛ‰· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÛÙÚÔÊ‹ (‰ÂÍÈ¿) ÁÈ· ÙÔ ·Úı¤ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ÷˚ÓÙÔ‡. ∞Ó‚·›ÓÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙË ÙÔ˘ §ÂÈ‚·‰›ÙË Î·È ÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ÙÔ˘ ∂ڇ̷ÓıÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ‰Ú˘ÌÔ‡ ·¤¯ÂÈ ÙÚ›· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. À°. 2.- ∂ÎÙfi˜ ·fi fiÛ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÈÔ ¿Óˆ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ: ·/ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË ÙÔ˘ §ÂÈ‚·‰›ÙË Ô˘ Â›Ó·È Ô „ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢·ÛÈÎfi ÈÚÈfi ÙÔ˘ ∂ڇ̷ÓıÔ˘. ŒÓ· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ηÙËÊÔÚÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ¤Ó·Ó ¤ÍÔ¯Ô ÂÍÒÛÙË ·fi fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ηٷÚÚ¿ÎÙË. ‚/ ÙÔ˘˜ fiÍÈÓÔ˘˜ Δ˘ÚÊÒÓ˜ (ÂÙÚÒ‰Ë ÁˆÏÔÁÈο Û¯‹Ì·Ù·) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ §ÂÈ‚·‰›ÙË, Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ì ÎÈfiÛÎÈ.


T√ B∏ª∞

26

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 14 NOEMBPI√À 2010

¢ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ √ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŸÏ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜, ı· Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï›· ∫·Ú··Ù¿ÎË, “ÍÂÎÈÓ¿ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ì¿ıËÛË. °È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ηÙfiÈÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Î·È Â·ÊÒÓ Ô˘ ›¯·ÌÂ, ηٷʤڷÌ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÛÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÁÈ· ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÓfiÙËÙ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜” . °È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·Ù·: - ∂ÎÌ¿ıËÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 50 ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2Ô Â›Â‰Ô Ì¿ıËÛ˘ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË (16.00-18.30). - •¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜: ∞ÁÁÏÈο Î·È πÙ·ÏÈο Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 50 ˆÚÒÓ ÁÈ· οı ÙÌ‹Ì·, οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË (18.00-21.00). √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô (ÁÚ·ÊÂ›Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘) Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ∂›Û˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·›ÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ˘Ó¿„Ô˘Ó Î·È ÊˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ‰Ôı› ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 24280 - 78703 Î. ª·Ú›· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘.

√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (∂√™) ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂›Û˘, ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ Ê˘ÙÒÚÈÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Ó¤· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (∞ıËÓÒÓ 57- ‰›Ï· ÛÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô) ‹ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ. ªÔ˘ÎÒÚÔ (ÙËÏ. 6937101975) Î·È ∫. ¢·ÌÈ·Ófi (ÙËÏ. 6932526356).

flÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ı‡Ó˘

ΔÔ˘

ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∞ÏÌ˘ÚÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜, Ó¤Ô˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Ó¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ª·ÁÓËÛ›·. ÕÓÂÌÔ˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi˜, ·¤Ú·˜ ÂÏ›‰·˜, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·¤Ú·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜ ·fi Ì·˜.

¢ËÌfiÙÈÛÛ˜ Î·È ¢ËÌfiÙ˜, οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù˘ ™Ô‡Ú˘, ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜, Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘, ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ÌfiÓÔ Ë̤Ú˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì·! √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ì·˜ “¢À¡∞ª∏ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” η٤ÎÙËÛ ÛÙËÓ ÚÒÙË „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË! ΔÈÌ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 49% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÔÓ¿¯· ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙÔ Ó· ¯ÚÈÛÙ› Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ∫˘Úȷ΋. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ Û˘Ó-

‰˘·ÛÌfi Ì·˜ “¢À¡∞ª∏ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ÁÈ· Ó’ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÔ˘Ó Ù· fiÓÂÈÚ·, ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜, Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∂È‚Ú¿‚Â˘Û·Ó, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Â¤ÏÂÍ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÓˆÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ·Ì·ÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. •Â¤Ú·Û·Ó, fiÏÔÈ Ì·˙›, ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜, ÂÌfi‰È· Î·È ·Ó·ÛÙÔϤ˜ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó Âӈ̤ÓÔÈ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ̤۷ Û ηÈÚÔ‡˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. º›Ï˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ì¤Ú· ÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿¯Ë˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ı‡Ó˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∏ οÏË ÛÙȘ 14/11 Ú¤ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˙› ‹Ú·ÌÂ, Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ ∫˘Úȷ΋. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÔÈ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, Ë ÓÂÔÏ·›· Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ ÁÎÚ›˙Ô Î·È ·‚¤‚·ÈÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜, Î·È Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË. Œ¯Ô˘Ó, fï˜, ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ·fi ÙËÓ Î¿ÏË ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢À¡∞ª∏ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” Î·È ·Ó·ÎË-

Ú‡ÛÛÔÓÙ¿˜ ÙËÓ, ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. Œ¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›, ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·fiÊ·ÛË Â˘ı‡Ó˘ ‰È·ÙÚ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÛÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤‰ÈÔ, fiÚ·Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Â˘ËÌÂÚ›·˜. ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙÈÛÛ˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ë Ù˘È΋ ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙÔ˘ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˙› ÂÙ‡¯·Ì ÛÙȘ 7/11. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜! ∞¢ı‡Óˆ οÏÂÛÌ· ·ÁÒÓ· Î·È Ó›Î˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·ÏÒ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Î·È ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ Û·˜ Û ÂÓfiÙËÙ·, Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Û˘ÌfiÚ¢ÛË ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ے ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ì ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, Û’ ¤Ó· ¢‹ÌÔ Ô˘ Ì·˜ ·Í›˙ÂÈ! ΔÔ 49% Ù˘ ÚÒÙ˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ó· Á›ÓÂÈ ·ÊÂÙËÚ›· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘, Ó· ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Û ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ·fiÊ·ÛË, Û ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·! ŸÏÔÈ Ì·˙› ›̷ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ, fiÏÔÈ Ì·˙› ›̷ÛÙ ÓÈÎËÙ¤˜! ∏ Ó›ÎË Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Â›Ó·È Ó›ÎË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡!

∫·Ù·Ù¤ıËΠÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›·

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ ŒÓ· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ŸıÚ˘Ô˜ η٤ıÂÛ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √¶∞∞Ã, Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· “ŸıÚ˘˜ ∞.∂.” . ª¤Ûˆ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. “∫·Ù·Ù¤ıËΠ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Â›Ó·È “¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ŸıÚ˘Ô˜, Ë ÁË ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ·, ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Î·È Ù˘ √ıÚ˘›‰Ô˜, ÙÔ˘ ∞›ÔÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·... Ë ÁË, ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡!” . ªÂ ÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÂˆÊÂÏËı› ÔÛfi ϤÔÓ ÙˆÓ 100.000, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ·fi ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û Â›Â‰Ô ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ηÓ›˜ ÊÔÚ¤·˜ (∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ‹ ¢‹ÌÔ˜) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë “ ŸıÚ˘˜ ∞.∂.” .ªÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË °·ÏÏ›·.ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ŸıÚ˘Ô˜ - Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (·ÁÚÔÙÈÎÒÓ, ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ) Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ËıÒÓ - Âı›ÌˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. ™ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ, Û˘Ó‰ڛˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ·ÁÚÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ √ÚÂÈÓ‹˜ ŸıÚ˘Ô˜, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È‹ÌÂÚ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Á‡ÛˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ∂›Û˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Û ¤ÓÙ˘·

ªª∂ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÙˆÓ ËıÒÓ, Âı›ÌˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ̤ۈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤ÛÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÒÓ ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÌË Ì ÛÙfi¯Ô ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi (·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÌÂÙ·Ô›ËÛË, Ù˘ÔÔ›ËÛË) Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ¤ÓÙ˘· Î·È ·Ê›Û˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ŸıÚ˘˜.

™ÙË °·ÏÏ›· ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË °·ÏÏ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ: - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙÔ Salon d’ agriculture ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ú¯¤˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 (·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÚÔÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô). - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ªÔÓ·Îfi - Monte Carlo ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÒÓ Á‡ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÚÔ‚ËÁΛ·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi 26- 29 ¡oÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Á‡ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011. ∞ÎfiÌË, ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È‹ÌÂÚ˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÈ

ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË-ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÚÔ‚ÔÏ‹ ËıÒÓ-Âı›ÌˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, “ηٷ٤ıËΠ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ , ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “∏ ÂÚÈÔ¯‹ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ŸıÚ˘Ô˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÂÎÏ›Ô˘Ó ·ÓÙÂÏÒ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ΢ڛˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›Ԣ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ›ÙÂ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .


T√ B∏ª∞

Δ√À

A§ªÀƒ√À

27

KYPIAKH 14 NOEMBPI√À 2010

ŸÏÔÈ Ì·˙› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ∏

“¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·” ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi, ÂÓˆÙÈÎfi Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÚfiÛˆÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ “¯Ú›ÛÌ·” Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·ÓÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ¤Ù˘¯Â ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÔÏÈÙÈο Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ ΔÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ‰ËÌÔÙÒÓ ÙËÓ ÚÒÙË Ã·Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ∫˘Úȷ΋, ηıÒ˜ ÙÔ 43% ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ‰È¢¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì¿˜ ÛÙ‹ÚÈÍ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÛÙȘ 7 ¡Ô¤Ì‚ÚË, ·ÔÙÂÏ› Ó›ÎË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ¤‚·Ï·Ó Û ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ȤÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ. √È ‰ËÌfiÙ˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ Ï¢Îfi Î·È ¿Î˘ÚÔ, ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÏÈÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. ∂Ì›˜ Ï¿‚·Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ Ì·˜ „‹ÊÈÛ·Ó, Ì·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Ó›ÎË ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ‰È΋ Ì·˜.

¡· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Â›Û˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠‹ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷. £¤Ïˆ Ó· ηϤۈ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ·›¯·Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡Ô¤Ì‚ÚË, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜. ∂Ì›˜ ·ÍÈÔÏÔÁԇ̠ÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ “ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜” . √ ¢‹ÌÔ˜ Ô˘ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÌfiÓÔ ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›· Î·È ¯Ú¤Ë. ¢ÂÓ Â›¯Â ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ô‡Ù ÌÈ· ÌÂϤÙË, Ô‡Ù ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¿ÏÏ·Í ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ. ¢ÈÔÈ΋۷Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È ‡ÊÔ˜, Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙÈÌÈfiÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ∏ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı‹Î˜. ÷ڿͷÌ ÙË Ó¤· ÔÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∂ÎÔÓ‹Û·Ì ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÚÔÔÙÈ΋˜ ‡„Ô˘˜ 2 ÂηÙ. ú, ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 50 ÂηÙ. ú, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¢’ ∫¶™. Δ· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÚ·Ì·, Û¯¤‰ÈÔ, ÌÂϤÙ˜, ÁÓÒÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∑ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·ÌÂ. √È ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÔÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘.

™√Àƒ¶∏

∏ „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Û ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ Î·È fi¯È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Û Ë̤ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÌË. ™Â ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È fi¯È Û ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È ‡ÊÔ˜, ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È fi¯È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÚfiÛÈÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ù·Ú¯ÈÎÔ‡˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÍÂÎÈÓ¿Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ìˉ¤Ó. ΔÒÚ· ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ΔÔ˘˜ ηÏÒ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙›. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‹ıÔ˜ Î·È ‡ÊÔ˜ Î·È Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∑ËÙ¿Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·ÌÂ. ∞¢ı‡ÓÔÌ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÒ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Ì ηı·Ú¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞¢ı‡ÓÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ Ï¢Îfi, ÙÔ ¿Î˘ÚÔ Î·È Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 ¡Ô¤Ì‚ÚË, ·ÏÏ¿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·Îψ̷ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∂ÁÒ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÂÓ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ·fi ηӤӷ ÎfiÌÌ·, ·fi η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË, ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ·fi Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ì „ËÊ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ·Ù› ηٿÊÂÚ· Ó· ÂÓÒÛˆ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ·ÁˆÓ›ÛÙËη Î·È Î·Ù·ÍÈÒıËη ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∞fi ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ «∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ»

∂Áη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ «ÕÙÏ·˜» Ì ÔÚ›· ÛÙËÓ ŸıÚ˘ Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡ “ÕÙÏ·˜” ÛÙËÓ ŸıÚ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” . ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “EÁηÈÓÈ¿Û·Ì ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·fi μÚ‡Ó·ÈÓ· ¤ˆ˜ ÙÔÓ (¶·ÏÈfi) ¶Ï¿Ù·ÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛÂ Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙË ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÒÛ·Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “∞Δ§∞™” , ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÈÙ¿Ó˜ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜ Î·È Â›Ó·È Ì‹ÎÔ˘˜ 9.000 Ì. ÂÚ›Ô˘, ‹Úı·Ó Ó· ÙÔ ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ ¯·ÚÔ‡Ó ÂÓ‹ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ̤ÚË (μfiÏÔ Î·È ·ÏÏÔ‡). •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ·fi ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ٷ ‰‡Ô ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË μÚ‡Ó·ÈÓ· Î·È ÙÔ ∫ÈfiÛÎÈ Ô˘ ηٷÛ΢¿Û·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡. ∫·ÙfiÈÓ ÂÈÛ‹Ïı·Ì ̤۷ ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÌÈÛ‹ ÒÚ· Êı¿Û·Ì ÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘ μÚ‡Ó·ÈÓ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔı‹Ú˜ Ô˘ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Î·È ÙÔ ı·‡Ì·Û·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÓ‹ÓÙ· ¿ÓıÚˆÔÈ... ª¤Û· ·fi Ì›· ·Ó¤ÌÔÚÊË Ê‡ÛË Êı¿Û·Ì ÛÙÔ ÂṲ̂ÓÔ ¤ÙÚÈÓÔ ‰›ÙÔÍÔ ÁÂʇÚÈ Î·È ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ̤Ú˜ Î·È ¤ÚÁ· ·ÓıÚÒˆÓ, Ì ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ ‰ÚfiÌˆÓ Ì¤Û· Û ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, Ì ÎÔ‹ ·ÈˆÓfi‚ÈÔ˘ Ï·Ù¿ÓÔ˘ Î·È ¿ÏϘ Ù¤ÙÔȘ ˆÚ·›Â˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ... ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ οو ·fi Ù· fiÌÔÚÊ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤·È˙ Ì ÙË Ê˘Û·ÚÌfiÓÈο ÙÔ˘ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, οӷÌ ̛· ÌÈÎÚ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÁÂ-

∂ÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÌ‚Ú›ˆÓ ™Â Ê¿ÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙË ™Ô‡ÚË. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ·Ú·Î›ÌÂÓ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ (ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙÚÒÛÂȘ ηٷÛ΢‹ ÙÔȯ›ˆÓ) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ¡Ë˜.

£Â·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙË ™Ô‡ÚË ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ “√È ¡‹Â˜” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ μ¤ÚÓ “√ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û 80 Ë̤Ú˜” ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ 2010/2011. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7.00 Ì.Ì. Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· ÂÓfi˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘, Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™Ô‡Ú˘. ∂›Û˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û΋ÛÂȘ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ ı·ÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙË ¢ËÌ‹ÙÚË ¡¿ÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ (7 Ì.Ì.).

£Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

Ê˘Ú¿ÎÈ, Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ë ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ Î·È Ô ∂√™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÙË ÌÂϤÙË Î·È Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∑Ô‡Ë Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙÂÍ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÓÂÚÔÔÓÙ‹... ∫·ÙfiÈÓ Ì¤Û· ·fi ‰È·‰ÚÔÌ‹ οو ·fi ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È ‰¤ÓÙÚ·, Êı¿Û·Ì ÛÙÔ

ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ “ÕÙÏ·ÓÙ·” , ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÙÔ˘ ΔÛÈÁÎÂÓÔڤ̷ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›Û·Ì Êı¿Û·Ì ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÙÔÍÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÁÂʇÚÈ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡, ÛÙÔ ÎÈfiÛÎÈ ÛÙÔ ª·Ù¿˙È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Êı¿Û·Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÙÂÛÛÂÚ¿ÌÈÛÈ Î·È ÂΛ Ì·˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ù· ψÊÔÚ›·,

ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¯·Ú‹Î·Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÁÓˆÚ›Û·Ì ÔÏϤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÁÓˆÚ›Û·Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È Á›Ó·Ì ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÈÔ ˆÚ·›ˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ, ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” .

™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ËıÔÔÈÔ›. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË (8 Ì.Ì.), ÂÓÒ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24220-24857 (˘‡ı˘ÓË Î. ™ÔÊ›· ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘). ∂Ì„˘¯ˆÙ‹˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡¿ÓÔ˜.


FOOTBALL LEAGUE 2

ŸÏ˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¡›Î˘ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ÛÂÏ. 44

KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

¢’ ∂£¡π∫∏

ªÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÛÂÏ. 31

● “∂ÎÛÙÚ·Ù›·” ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÁÒÓ·

∞ƒ∫∂Δ√π ºπ§∞£§√π ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ ∂¡π™ÃÀ™√À¡ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ∞Àƒπ√ ™Δπ™ ™∂ƒƒ∂™

∫∞ª¶π√¡∞Δ√

“∫·˘Ùfi” ÓÙ¤ÚÌÈ ÿÓÙÂÚ-ª›Ï·Ó ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·”

ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›Ï· ÙÔ˘ ™

˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (19.30, Novasports 2) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì “fiÏÔ” ÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›·, ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ӛ΢ Â› Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ÂΉڿÌÔ˘Ó ÛÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ fiÏË. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ Ë ¶∞∂ ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı¢Ù› 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ÛÂÏ. 30

ª¶∞™∫∂Δ

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÂÏ. 30

¶·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ¤ÎÙË ¤ÍÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ¤¯·Û·Ó ÌfiÓÔ Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÓÒ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È ·¤Û·Û·Ó ÈÛÔ·Ï›Â˜ ·fi ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ˜, ÂÓÒ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ “‰ÈÏfi” Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÏÔÈfiÓ, ÚԂϤÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÔÓÔÌ·¯›· ·‡ÚÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È. 줂·È· Ì›· ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈ΋, ηıÒ˜ Ô ™·Óηڤ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ΔÔÌ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¡ÙÔÏÂ˙¿È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· ¤¯ÂÈ Î·È Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ηϋ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ “º·›·Î˜” . ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Â›Ù ÙÔÓ ƒfiη, ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·›ÍÂÈ Í·Ó¿ Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2, ›Ù ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË ÂÊfiÛÔÓ ÂÈϯı› ÙÔ 4-5-1 Î·È Ô ª·ÚÙ›Ó ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÚfiÛˆ· ı· Â›Ó·È Ù· ›‰È·, ·ÊÔ‡ οو ·fi ‰ÔοÚÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ô ™¤ÏÂ˙È ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ô ÕÏ‚·ÚÂ˙ Û ÚfiÏÔ “ÎfiÊÙË”, Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ªfiӯ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.

¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi Ì·Ù˜. ŒÙÛÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ›Ù ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· (Ù· Ô‡ÏÌ·Ó ÙˆÓ Austrian Boys ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ∂∞∫ ÛÙȘ 13.00), ›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÊÚfi-

ÓÙÈÛ ӷ ÚÔÌËı¢Ù› 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË ı‡Ú· 8 ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ. ªÂ Û¯ÂÙÈ΋ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· οوıÈ: “°È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ë ¶∞∂ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 20 ¢ÚÒ. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó ÙˆÓ ™˘Ó‰¤Û̈Ó, ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ··Ú·›ÙËÙ· Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜), ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ (Austrian Boys, ™º∂√μ, Vatos Locos). √È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜-ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÌfiÓÔ, ›Ù ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ›Ù ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¤Íˆ ·fi ÙË £‡Ú· 8 ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ °Ë¤‰Ô˘ ™ÂÚÚÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·fi ÂȉÈÎfi ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‡‚ÚÂˆÓ Î·È Ù˘¯fiÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÎfiÛÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Û‡ÌʈÓË ¿ÓÙ· Ì ٷ ·ıÏËÙÈο ȉÂ҉˔.


KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

T.V. ™‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ALPHA 14.15 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ -∑(ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) 01.00 °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ -ª(ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) NOVASPORTS 1 16.00 Œ‚ÂÚÙÔÓ-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 18.10 ΔÛ¤ÏÛÈ-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 §ÈfiÓ-¡È˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 14.00 ∑ÂÓ›Ù-ƒÔÛÙfiÊ -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 21.00 ºÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÛÂ-°ÎfiÈ·˜ -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) 23.30 μ¿ÛÎÔ ¡Ù· °Î¿Ì·-™¿Ô ¶¿Ô˘ÏÔ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) 02.15 ¡ÈÔ‡ÂϘ √ÏÓÙ ªfiȘ-ƒ¿ÛÈÓÁÎ ∫ÏÔ˘Ì -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 3 12.50 ™·ÚÙ¿Î ¡¿ÏÙÛÈÎ-Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) NOVASPORTS 4 13.15 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ World Tour Masters 1000, ÙÂÏÈÎfi˜ ‰ÈÏÔ‡ -∑- (Ù¤ÓȘ) 16.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ World Tour Masters 1000, ÙÂÏÈÎfi˜ ÌÔÓÔ‡ -∑- (Ù¤ÓȘ) CONNX TV SPORTS 1 16.30 ÃfiÊÂÓ¯·˚Ì-ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 20.00 ÃȯfiÓ-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) CONNX TV SPORTS 2 14.30 Õ·¯ÂÓ-¡ÙÔ‡ÈÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 18.30 ª¿ÁÂÚÓ-¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 22.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-ÃÂÙ¿Ê -∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) CONNX TV SPORTS 3 18.00 ™·Ú·ÁfiÛ·-™Â‚›ÏÏË -∑(¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ)

ÃπÃ√¡

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ K·Ù·ÈÁÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ì ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ ÃȯfiÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·›˙ÂÈ Ì ÙË ƒÂ¿Ï. √ ¶ÚÂÛÈ¿‰Ô ÙÔ˘ Ù· ›¯Â... Ì·˙Â̤ӷ ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ·fi Ù· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÔ˘ Ô “∂ÎÏÂÎÙfi˜” ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ: “∏ ÃȯfiÓ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √Ì¿‰· Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·È¯Ó›‰È, Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·›˙ÂÈ fiÏ· ÛÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÈ̈Ú›ٷÈ. ª·Î¿ÚÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔÙ¤ÈÛÔÓ Î·È fiÙ·Ó ·›ÍÔ˘Ó Ì ̷˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜” Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÃȯfiÓ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ›‰ÈÔ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ô ¶ÚÂÛÈ¿‰Ô ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜: “∂› fiÙÈ ¯·Ú›Û·Ì ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. ¶ÔÈÔ˜ ÛÙÔÓ ...Ô Â›Ó·È ·˘Ùfi˜, Ô˘ ı· ÛÎÂÊÙ› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ∞fi Ô‡ ÎÈ ˆ˜ Ô‡; ∞fi Ô‡ ÍÂʇÙÚˆÛ ·˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜; ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ηӿÁÈ·˜ Î·È ¤Ó·˜ Ôχ ηÎfi˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜. ∞ÊÔ‡ ηÓ›˜ ÛÙË ƒÂ¿Ï ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÙÈ ı· ÂÈ Û‚·ÛÌfi˜, ı· ÙÔ˘ ÙÔ ˆ ÂÁÒ ·fi Â‰Ò ” › ·Ú¯Èο ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ŸÙ·Ó ÊÙ‡ÓÂȘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û ÂÛ¤Ó·. ∂›ÙÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎfi˜, ›Ù ÂÁÒ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ ...” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÁÒ ı· ÙÔÓ ¤‚·˙· ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÃȯfiÓ! ¢ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ̤ӷ f .

29

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

¶√ ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ ...ηχÙÂÚÔ Ô‰Â‡ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∂›Ó·È ÌfiÓË ÚÒÙË Î·È ·‹ÙÙËÙË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ·›˙ÂÈ Î·Ïfi Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·, ÂÈı·Ú¯›· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ; √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. “∞ӷηÙ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·” Î·È ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ŒÙÛÈ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ∞ÓÙÒÓË ÃÚËÛÙÔÌ¿ÓÔ, ªÈ¯¿ÏË ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ª·ÓÒÏË ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ, ª¿ÓÔ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏË, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Û ·È‰È¿ ‚Á·Ï̤ӷ ·fi Ù· ...ÛÏ¿¯Ó· Ù˘. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi.

¡· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ...·Ú¿‰ÔÛË Δ√ ¤ÌÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. √ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈfi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ‰ÂÓ ¤‚Á·ÏÂ Î·Ó¤Ó·Ó “¿ÛÔ” , ·ÊÔ‡ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Ô˘ ‰È·Èً٢ÛÂ, ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ηӤӷ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ (‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜). ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ·Ú¿ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ...·Ú¿‰ÔÛË

ªfiÏȘ Ì›· ÊÔÚ¿ ª√§π™ Ì›· ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Ô ¢. ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ◊Ù·Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÔfiÙÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤¯·Û ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙ‡ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. √È ‰‡Ô ‹Ù·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2008-09 (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∞∂∫ 1-5 Î·È ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-•¿ÓıË 1-0) Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¤Ú˘ÛÈ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη (√º∏-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ 0-1).

ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ, fiÔ˘ ΤډÈÛ·Ó Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô.

™˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ...ηχÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ

¶¤Ú·Û ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ.

™Δ∞ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ªÈ¯¿ÏË ∫›ÙÛÈÔ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Δ∞∞ £Âfi‰ˆÚÔ §È·ÎfiÔ˘ÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009-10. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‚ÔÏÂ˚ÌÔÏ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÛÙ˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ; ∞˘ÙÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ›Ó· Ó· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó, ÂÓÒ fiÓÙ·˜ “ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ” ·ÁfiÚ·Û·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙȘ Ì¿Ï˜ Ô˘ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û’ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ˙Ô˘Ó ÛÙË ...ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ...ηχÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ.

∂¡∞ Û‡ÓÙÔÌÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤Î·ÓÂ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∫ÔÎfiÙÔ‚ÈÙ˜. ◊Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-2001 fiÙ·Ó ¤ÌÂÈÓ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ÌfiÏȘ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ (Ì›· ‹ÙÙ· ·fi ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ Î·È ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi ∞ÛÙ¤Ú·). √ ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ÕÏϘ ÂÔ¯¤˜ ÙfiÙÂ...

◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ¢∂∫∞∂¡¡∂∞ Û˘ÓÔÏÈο Ì·Ù˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞’ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ™’ ·˘Ù¿ ÌÂÙÚ¿ 16 ‹ÙÙ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜. ª¿ÏÏÔÓ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË Î·È Ó· Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË.

∞fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-05 Δ√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ô˘ Ô √Ï˘ ÌÈ·Îfi˜ μ. ‹Ú ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ̤۷ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ‹Ù·Ó Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2004-05 ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, fiÙ·Ó Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ Â›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÈÛÔ·Ï›· 0-0. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ›¯Â ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 198990 ÔfiÙÂ Î·È Â›¯Â ËÙÙËı› Ì 1-0. ™ÙÔ ÂÚÛÈÓfi Ì·Ù˜ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ›¯Â ¯¿ÛÂÈ Ì 2-1. √ μfiÏÔ˜ ‹Ù·Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·‰È¿ÊÔÚÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ™¤ÚÚ˜ “η›ÁÔÓÙ·Ó” ÁÈ·

∞ÎÔ‡ÂÈ ¿Ú·Á ηÓ›˜; ™Δ∏¡ ÚÔÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ıÏË Ù¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ ™Ù·˘ÚԇϷ, ¡›ÛÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Î·È Δ˙ÈÓÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ ÙÔ˘ ¡√μ∞. ∂›Û˘, ¤ÓÙÂ Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙÚȘ, ‰‡Ô ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÔÈ ∂˘·ÁÁÂÏ›· °È· Ï›‰Ë, ∞ÓÙˆÓ›·-∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ Î·È ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÔÈ ∂˘ ·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë, ™ÔÊ›· ΔÛÈÔ˘Ú›‰Ë-¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ∑·ÓÙÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ηÌ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ (Ì·˙› Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎfiÌË ·fi ÙȘ ηٷ‰‡ÛÂȘ), ·Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÏÏÈ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÙÔ˘ ∂∞∫, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó „ËÏ¿ ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ó·˘Ù·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∫ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË ÌÈÎÚÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ¿ÌÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ÈÛ›Ó·˜ ÙÔ˘ ∂∞∫. ∂›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞ÎÔ‡ÂÈ ¿Ú·Á ηÓ›˜;

ΔÒÚ· Ô‡ ÙÔ˘˜ ı˘Ì‹ıËÎÂ... ª∂Δ∞ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË (Ô˘ ‚¿ÏıËΠӷ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿), ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ Ë ÂÊÔÚ›· Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Î·È ÚÒËÓ Í¤ÓÔ˘˜ ¿ÛÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÂÌ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ï¿Ì‚·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÌÂ... ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤ÍÈ ÂÙÒÓ. √È ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÂÌ¤ ¿ÁÁÈ˙·Ó ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ë ÂÊÔÚ›· ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ∏... ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∫·ÚÂÌ¤ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó “ÂÓÙ¿ÍÂÈ” ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢Ó˜. √È Í¤ÓÔÈ ¿ÛÔÈ “ÙÛ¤ˆÛ·Ó” Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È ÙËÓ ...¤Î·Ó·Ó. ∂›Ó·È È· ·ÚÁ¿...


30

KÀƒπ∞∫∏ 14 N√∂ªμƒπ√À 2010

πΔ∞§π∞

∏ ∞£§∏Δπ∫∏ ∂¡ø™∏ μ√§√À ¢πª∏¡π√À ™Δ√ Ãøƒ√ Δ√À ª∞°¡∏™πøΔπ∫√À ª¶∞™∫∂Δ

•Â¯ˆÚ›˙ÂÈ “ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ª·ÓÙÔÓ›Ó·”

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË

∂•∞πƒ∂Δπ∫∞ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηٿٷ͢. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ “ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ª·ÓÙÔÓ›Ó·” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ “·˘Ï·›·” Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∏ -Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜- ÿÓÙÂÚ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË “Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ·” Î·È ÚˆÙÔfiÚÔ ª›Ï·Ó ÛÙÔ “Δ˙ÈÔ˘˙¤ ªÂ¿ÙÛ·” , Û ̛· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁfiËÙÚÔ, ¤¯ÂÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·fiÛÙ·ÛË ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ. 줂·È· ÔÈ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· Û ٤ÙÔÈ· Ì·Ù˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜. πÓ˙¿ÁÎÈ Î·È ¶¿ÙÔ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù˘Èο ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô μ¿ÏÙÂÚ ™¿ÌÔ˘ÂÏ Ë ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ô˘Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙËÓ ÚÒÙË Â›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ πÓÙÂÚ. ∫·È ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ·Ú¿ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔÓ Ó˘Ó Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ∑ÂÓ›Ù, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ™·Ï¤ÙÈ, Î·È Ó· “‰¤ÛÂÈ” Ë ˘fiıÂÛË ÂÚ› Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ Ó· ηχ„ÂÈ Â¿ÍÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÚ·„·Ó πÙ·ÏÔ› Î·È ƒÒÛÔÈ, Ô ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ƒfiÌ· ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· Î·È Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì›·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ. πÙ·ÏÈο ªª∂ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ Ô ªÂÓ›ÙÂı ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙË ª›Ï·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ, Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘. ¡· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ı¤ÏÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ª›Ï·Ó, ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ ∞ϤÁÎÚÈ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÿÓÙÂÚ” › ·Ú¯Èο Ô ∞ϤÁÎÚÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ·: “°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÙ¤ÚÌÈ. •¤Úˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ·ÏÏ¿ ͤڈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ª›Ï·Ó Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, fï˜, Á›ÓÂÈ Î·È “Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ” ÌÂÙ¿ ÙȘ ӛΘ Ì ÙËÓ ª¿ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›·”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÿÓÙÂÚ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §¤ÙÛ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠηϿ. Œ¯·Û ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ”, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Ì·Ù˜”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ù˘ ηٿٷ͢ §¿ÙÛÈÔ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ (13:30) ÛÙÔ “√Ï›ÌÈÎÔ” Ù˘ ƒÒÌ˘ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ¡¿ÔÏÈ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙȘ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‹ÙÙ˜ Ô˘ ÙËÓ “¤ÚÈÍ·Ó” ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: §¿ÙÛÈÔ-¡¿ÔÏÈ ª¿ÚÈ-¶¿ÚÌ· ªÔÏfiÓÈ·-ªÚ¤ÛÈ· ∫¿ÏÈ·ÚÈ-Δ˙¤ÓÔ· ¶·Ï¤ÚÌÔ-∫·Ù¿ÓÈ· ™·ÌÓÙfiÚÈ·-∫Ȥ‚Ô √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-§¤ÙÛ ÿÓÙÂÚ-ª›Ï·Ó

● ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ∞∂μ¢ ÛÙË μ’ ∂™∫∞£

● ∏ ÔÌ¿‰· ·›‰ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘

ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ʤÙÔ˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ˘ËÚÂÙ› Û ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· “‰¤ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ô˘ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ÕÏψÛÙ Ì ÙfiÛÔ Î·Ïfi ÚfiÛÙÂÚ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ë ∞∂μ¢ Ó· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂™∫∞£. ™Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤‰ˆÛ Ì ∞ÏÌ˘Úfi, §Â¯ÒÓÈ·, ¶ÂÚÚ·È‚fi Î·È £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ‹Ú·Ó ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ·ΔÔ˘ ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi Î·È ÂÊË‚ÈÎfi μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ÙÌ‹Ì·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. •ÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·√ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÓۈ̿وÛË ·ÈÚÈ·ÎÔ ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÎÙÒÓ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞ıÏËÙÈÎ·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Ô΋˜ ŒÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ô˘ Ì¿‰·˜ ,Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ηχÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. ◊‰Ë Ù¤ÛÛÂÚ· Ù˘ μ’ ∂™∫∞£. º¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÂÌ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi Î·È ¤ÍÈ ·fi Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Û Ôχ ÌÂÁ¿ÙÔ ·È‰ÈÎfi Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÏÔ ‚·ıÌfi, ηıÒ˜ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Î··Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÚÈıÌfi˜ ¿ÎÚˆ˜ ÈηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÛÙÔ˘˜ Ê›ÓÔÔÈËÙÈÎfi˜. ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙ· “ÔÚÙÔηϛ” Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·›‰ˆÓ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÓÙ‡ıËÎ·Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈ¿˜ (Û¤·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÓÙÂÚ 33 ÂÙÒÓ) ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚÏË„Ë, ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∫·Ú‰›ÊˆÛË, Ô Δ·Íȿگ˘ ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ ÙÛ·, ÙÔ μ.C.Volos Î·È ÙÔÓ °.™.μfiÏÔ˘, (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ 27 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ∞Ó¿ÏË„Ë), Ô ™Ù¿ı˘ °Î›Î·˜ (ÛÌÔÏ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ 35 ÂÙÒÓ) ·fi ÙÔÓ ∫¤ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ›ÓÙ·˘ÚÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰Ú˘Û˘ Ù˘ ∞∂μ¢ ‹Ù·Ó Ô ¶·Ó·ÁÈÒΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘Ù˘ Δ‡Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÔÚÓÙ 34 ÂÙÒÓ) Â›Û˘ ·fi ÙÔÓ ∫¤™‡ÚÔ ∫·ÙÛ·ÊÔ‡ÚË Î·È ÙÔÓ ∫ÒÓÙ·˘ÚÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ Î·È Ô ÕÁÁÂÛÙ· ª·ÓÈ¿ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¤Ó·Ó ÏÔ˜ °ÎfiÛ˘ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ó¤Ô Û‡ÏÏÔÁÔ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÓÔ‹ ÛÙÔ 19 ÂÙÒÓ) ·fi ÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·. Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. “¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈԪ ÙËÓ ∞∂μ¢ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ô ™Ù¤¯¤˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘, ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, Ê·ÓÔ˜ ª·ÓÙ›‰Ë˜, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ï˘ÛÙfi˜ ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ·ÎÒÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ۈ̷Ù›Ô, Ô˘ ÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ó· ʤÚÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ŒÙÛÈ ‹Ú·Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ȉڇÛÔ˘Ì ÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÚÔÔÓËÙ¤˜ 1Ë ·ÁˆÓ. ∞∂μ¢-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 8Ë ·ÁˆÓ. Ó·ÚÔ‡˜ Û ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË fiÚÂÍË ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 2Ë ·ÁˆÓ. ¡∞ ¡›Î˘-∞∂μ¢ 9Ë ·ÁˆÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ 3Ë ·ÁˆÓ. ∞∂μ¢-°™ ¢ÈÏfiÊÔ˘ 10Ë ·ÁˆÓ. Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÁοÏÈ·Û·Ó 4Ë ·ÁˆÓ. BC Volos-∞∂μ¢ 11Ë ·ÁˆÓ. ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Î·È 5Ë ·ÁˆÓ. ∞∂μ¢-¶Ï·Ù‡Î·ÌÔ˜ 12Ë ·ÁˆÓ. ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÛÙÔ ¤Ì6Ë ·ÁˆÓ. ∞Ṳ́ÓÈÔ-∞∂μ¢ 13Ë ·ÁˆÓ. „˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfi7Ë ·ÁˆÓ. ∞∂μ¢-Õ‰ÌËÙÔ˜ μÂÏ. 14Ë ·ÁˆÓ. ÁÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 170 ·ıÏËÙ¤˜.

6-16 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ·ÏÌ·Ù҉˘ Ì ÙËÓ ¶¤ÚÛÈ “ηÙ‚¿Û·Ì” ÔÌ¿‰Â˜ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ (·Ó‰ÚÈÎfi, ÂÊË‚ÈÛ˘Ó¯‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ-·ıÏËÎfi, ·È‰ÈÎfi, ·Ì·›‰Â˜, Ì›ÓÈ), ÂÓÒ ÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ÏÂÈÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÌ‹Ì· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ·ÏÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÓÓ¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ( ÂÊË‚ÈÎfi, Ï¿ Û Ôχ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ™›ÁÔ˘Ú· Ì ·È‰ÈÎfi, ‚’ ·È‰ÈÎfi, ·Ì·›‰ˆÓ, Ì›ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÛÙ‡ˆ ÓÈ, superÌ›ÓÈ, ÚÔÌ›ÓÈ, ·Î·‰ËÌ›· Î·È fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿Ì›ÓÈ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ) Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰· ÁÈ· ÙË μ’ ∂™∫∞£. øÛÙfiÛÔ ‚·ÛÈÛÙ· ÙÔÈο Î·È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Îfi˜ ÛÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ʤٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÚÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÈÓÒÓÔÓÙ·È. ‰È¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ›ӷÈ, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÏË Ì·˜ ¯·Ú¿ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙË ÓÂÔÏ·›· ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ó· ·ıÏ›ٷÈ, ·fi ÙÔ Ó· ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ‡Û ‰È·ÊfiÚÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÌ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ™‡Ù˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÊÔ‡Ú˘, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÏÏÔÓ Ù˘. £¤ÏÔ˘Ì ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ó· Â›Ó·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÓ· ‰È··È‰·ÁˆÁ‹ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿ Ù· Ì¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·È‰È¿, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËÎ·È Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ï· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ Ì·ÙÔ˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Δ‡Ì·˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: ÙÛÈ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›Ó“™Ù·‰È·Î¿ ÚÔˆıԇ̠·È‰È¿ ·fi Ù·È. ÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁ‰·. £· Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ·ÁfiÚÈ· Î·È ·Ó ‚Ϥ·Ì Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ·Ó‰ÚÈÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi 6 ¤ˆ˜ 16 ÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ∞΋ ÔÌ¿‰· Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·È∂μ¢ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ê˘ÙÒÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.6972564055, ÚÈÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·˜ ÛÙfi‹ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 17:00-22:30 ¯Ô˜” . Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 09:00-14:00 Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ ıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∞∂μ¢ Â›Ó·È Ë Î·Ù·°˘ÌÓ·Û›Ô˘. Û΢‹ ÂÓfi˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ Ì¿Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÎÂÙ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÌËÓ›Ô˘. “£· ı¤Ï·Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Î. ª·Ï·Ì·Ì ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ Ù›ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎÚÈ‚Ò˜, fiÔ˘ ˘¿ÚÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiÏˆÓ ¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· paintball Î·È ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ. ŒÙÛÈ fiÏ· Ù· ·È√¡√ª∞ ∏§π∫π∞ £∂™∏ ‰È¿ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ‡Ì·˜ 27 Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ Û’ ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ·Ú¿Ï¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ó¤ÏÔ˜ 16 Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ÏËÏ· ÎÈ ¿ÏϘ °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÚÌÂÓ›‰Ë˜ 14 Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËΔ·Íȿگ˘ ª·Ï·Ì·Ù›Ó˘ 27 ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ Ù˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™·Ú¿ÓÙ˘ 18 ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ∞¯ÈÏϤ·˜ πˆÛËÊ›‰Ë˜ 15 ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¢‹Ì·˜ 15 ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓ٠ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ™Ù¿ı˘ °Î›Î·˜ 35 ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿∞ϤͷӉÚÔ˜ ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ 15 ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ™‡ÚÔ˜ ƒfiÛÈÔ˜ 14 ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÏÒÓÈ·˜ 15 ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÛÔ˘Ì ÙÔ fiÓÂÈÚfi √‰˘ÛÛ¤·˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 17 ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ì·˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ™‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛ·ÊÔ‡Ú˘ 32 ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ‡ÕÁÁÂÏÔ˜ °ÎfiÛ˘ 19 ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ Ì·˜. ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ 16 ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 34 ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ∏ ·Î·‰ËÌ›· ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÔÁÈ¿ÓÓ˘ 16 ¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈ¿˜ 33 Û¤ÓÙÂÚ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ‡¶¿ÚȘ ¶·Ï¿Û˘ 19 Û¤ÓÙÂÚ Ì· Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ £ˆÌ¿˜ ÷گ·Ú‹˜ 20 Û¤ÓÙÂÚ ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜

fiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÌÂÙÚ¿ Ë ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. º¤ÙÔ˜ Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË μ’ ∂™∫∞£, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ÂÓÒ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È 170 ·È‰È¿, ·ÚÈıÌfi˜ Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘.

ª

√È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞∂μ¢

ΔÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi


KYPIAKH 14 NOEMBPIOY 2010

31

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ∞fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ó·-

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘

™∫∞ª¶∞¡∂μ∞™ª∞Δ∞ ¶∞ƒ√À™π∞∑√À¡ √π ¶Àƒ∞™√™ ∫∞π ƒ∏°∞™ ™Δ∏ º∂Δπ¡∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

ªÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·... È· Ì›· ·ÎfiÌË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, ÙfiÛÔ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

°

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¶∂°π√À ™Â ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ƒ‹Á·, ¿ÏÏ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÙÔ˘˜ ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ì ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜. º˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘°ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜, Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ μÂ-

ÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŸÌˆ˜ ÂȉÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ÙÔ ...Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ™ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î. ª·Î¿ÏË Ï‡ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ë ÔÌ¿‰· ËÙÙ‹ıËΠÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 2-1 ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó›ÎË Î·È ÂÓÒ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›¯Â ʤÚÂÈ ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì 1-1 ÛÙË ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·

Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË Î·È 0-0 ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ· ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ÚÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ Ì “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÁÔ‡ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·ÎÔ‡. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â› Ù˘ £‡ÂÏÏ·˜ Ì 2-0, Ë ‹ÙÙ· ÛÙÔ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· Ì 1-0 Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ӛΘ Ì ÙÔ 2-0 Â› Ù˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. √È ÚÒÙ˜ ӛΘ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ·Ó‚› ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ÙÒÚ· Ó· Â›Ó·È 7Ô˜ Ì ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÂÓÒ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó Î·È „ËÏfiÙÂÚ· ·Ó Û οÔÈ· Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·-

˙fiÙ·Ó Ì ۇÓıÂÛË ·Ó¿Á΢ ÏfiÁˆ ÔÏÏÒÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ fiÙÈ Ô ‹¯Ë˜ Ù¤ıËΠÔχ „ËÏ¿ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÊfiÚÙˆÛ Ì ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂËÚ¤·Û ·ÚÓËÙÈο. ¢‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÛÙËÓ 10Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ∏ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÈÔ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ó›ÎËÛ·Ó Û ̷٘-ıÚ›ÏÂÚ ÙÔÓ ∞ÂÚ·ÓÙÈ·Îfi Ì 4-3, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ·fi ÙÔÓ ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ·ÁÈÎfi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÔÏ΋ÂÚ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ 0-0 ÛÙÔ ¶ÂÙÚˆÙfi Ì ÙË £‡ÂÏÏ·, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË. ∏ ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 1-0, ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á·

™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ì ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù· ÁÎÔÏ ÙÔ˘˜:

∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›-

√¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√

™Àª.

Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÁÎÔÏ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜.

°∫√§

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ . . . . . . .7 . . . . . . . . . . . . .2 ¡›ÎÔ˜ ª·Û‰¿Ó˘ . . . . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . . . . . 1 ∫ÒÛÙ·˜ ∫›ÙÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . . . . . ∞ϤÎÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ . . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . . . . . ™‡ÚÔ˜ ¡Ô‡ÛÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . .1 §ÂˆÓ›‰·˜ °Î¿Áη˜ . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . 1 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘ . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . ∞ÔÛÙfiÏ˘ Δ·Ó¿ÁÈ·˜ . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜ . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . .°ÈÒÚÁÔ˜ °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . .μÏ¿Û˘ ™Ùԇη˜ . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . .ªÈ¯¿Ï˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . °È¿ÓÓ˘ º·ÛÔ˘Ú¿Î˘ . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . μ·Û›Ï˘ ªÏfiÙÛÈη˜ . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . ª¿Î˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . μ·Ï¿ÓÙ˘ ∫fiÎη˜ . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÚÛ¤ÓÔ˜ . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . .°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . .°ÈÒÚÁÔ˜ ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . ™‡ÚÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . .¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÂÊ·Ó‹˜ . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .1 ÷ڿϷÌÔ˜ ªÔ‡ÙÏ·˜ . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . .-

√¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√ ™Àª. °∫√§ ¡›ÎÔ˜ μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ . . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . . . . . .2 ™‡ÚÔ˜ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . 1 ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·¯·Ú¿Î˘ . . . . . . . . .7 . . . . . . . . . . . . . . ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . .2 °È¿ÓÓ˘ ªfiÛÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . .1 °ÈÒÚÁÔ˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . .1 ÿÚ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÚÔ‡Ó·˜ . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . £ˆÌ¿˜ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜ . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . .°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÎÏ·¿Ó˘ . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈ·ÓÙ‹˜ . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . . . . . . . ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÛÈ¿˜ . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·ı‹˜ . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . £·Ó¿Û˘ ª¿Ù˘ . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . .°ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙‹˜ . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . ™¿‚‚·˜ ª·˘Ú›‰Ë˜ . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . . ¡›ÎÔ˜ ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ê˘Ú‹˜ . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . . ¡›ÎÔ˜ ¶ÚÔ‚È¿˜ . . . . . . . . . . . . . .2 . . . . . . . . . . . . . .¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜ . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . .μ·Û›Ï˘ ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ª·Î¿Ï˘ . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . Δ¤Ï˘ ∞ÏÂ͛Ԣ . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . .-

ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 2-0 Î·È ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Ì 3-0. √È ·ÔÙ˘¯›Â˜ ·˘Ù¤˜ ¤ÚÈÍ·Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· fiÏˆÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ›‰Â ÙÔÓ ƒ‹Á· Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ΤډÈÛ·Ó 1-0 Î·È ‹Ú·Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Û·, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ ¤¯·Û·Ó 3-1 ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿. √È ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û·ÊÒ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ·. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “¶ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË Ì οÏÂÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ˆ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘. Δ· ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ¿Û¯ËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ (Ì›· ‹ÙÙ· , Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›· ÂÎÙfi˜) ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Î‹ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ Î·È Ó· ‰ÒÛˆ χÛÂȘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ¶ÂÙ‡¯·Ì ̛· ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ , ‰‡Ô ӛΘ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Î·È Ì›· ‹ÙÙ· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ϤÔÓ Û ı¤ÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ê˘ÛÈο Ì ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ·ÎfiÌË „ËÏfiÙÂÚ·. ∏ ¯·Ì¤ÓË „˘¯ÔÏÔÁ›· Â·Ó‹Ïı ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÂÎÏÔÁÒÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¢ÓÔ˚΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ª·˜ Â¤ÙÚ„ ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÎÏËÚ¿, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ Ë Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë Ù·ÎÙÈ΋. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÓÒ fiÏ· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·Ï¿, ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο, Û ¤Ó· ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ı¤Ì· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó. √ ÛÔÊfi˜ Ï·fi˜ ϤÂÈ fiÙÈ “Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· οÛÙÚ· ¤ÊÙÔ˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ” . ∂‡¯ÔÌ·È ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ·fi ÙȘ ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜ οÔÈÔÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÚÚˆÛÙËÌ¤ÓˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÁˆÈÛÌÒÓ, ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ ∫ÂÎfiÔÚÙ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÙËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜, ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È fiÛÔ˘˜ ›ÛÙ„·Ó Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ” .

¶√¢√™º∞πƒ√ ªÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ‰‡Ô ӛΘ, ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ Î·È Ù¤ÚÌ·Ù· 6-4. ™ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ӛΘ Î·È ·fi Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ‹ÙÙ· Ì ÁÎÔÏ 5-2, ÂÓÒ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È Ì›· ‹ÙÙ· Ì 1-2 Ù¤ÚÌ·Ù·. ™˘ÓÔÏÈο 23 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ª·Û‰¿ÓË, ∫›ÙÛÔ, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Î·È ÛÙ· ÂÙ¿ Ì·Ù˜. √ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ÛÎfiÚÂÚ ¯Ú›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ª·Û‰¿Ó˘, ¡Ô‡ÛÈ·˜, °Î¿Áη˜ Î·È ™ÙÂÊ·Ó‹˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ƒ‹Á·˜ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ‰‡Ô ӛΘ, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‹ÙÙ˜ Ì ٤ÚÌ·Ù· ÂÙ¿ ˘¤Ú Î·È 13 ηٿ. ™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ӛΘ Î·È Ì›· ‹ÙÙ· Ì ÁÎÔÏ 5-5, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È ÙÚÂȘ ‹ÙÙ˜ Ì 2-8 ÁÎÔÏ. ΔË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ÊfiÚÂÛ·Ó ˆ˜ ÙÒÚ· 24 ·›ÎÙ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ (∫Ô˘ÛÈ¿˜, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ™Ê˘Ú‹˜). √È μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∑·¯·Ú¿Î˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙÈ· ÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ó Î·È ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. ¢‡Ô ÁÎÔÏ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È Ô ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ Î·È ·fi ¤Ó· ÔÈ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ªfiÛÈÔ˜.

™ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Ì ªÂÙ¤ˆÚ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 2˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¢È¿‚·˜ ∫·Ï·Ì¿Î·˜ Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ÙȘ “΢·ÓfiϢΘ” Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÈÛÈfi‰Ô͘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‚·ıÌÒÓ ‹ ‚·ıÌÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÓÒ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙÚȘ: ∞ÁÁ¤Ï· º¤ÁÁÂÚ, ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫·ÏÔ˘‰¿ÎË, ∞ÊÚÔ‰›ÙË ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ ¤ÏÏ· ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, º·Ó‹ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘, ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ª·ÎÚ‹, °ÈÒÙ· ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓË, ∑·ÊÂÈÚ›· ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, πˆ ¿ÓÓ· ÷ڷϿÌÔ˘, ŒÏÂÓ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∑ˆÁÚ·ÊÈ¿ ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ™ÔÊ›· ∫·ÙÛÈÒÙË, ∂ϤÓË ∫Ô ÛÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¢‹ÌËÙÚ· ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶··Û·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÕÓÓ·-ª·Ú›· ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿, ŸÏÈ· ∫¤ ÎÔ˘, ª˘ÚÛ›ÓË ª‹Ù·. ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ¶¿ÓÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔÓ Î. £ÂfiÊÈÏÔ ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë Î·È ÙËÓ Î. μ·ÛÈÏÈ΋ ∫ˆÛÙ·Ú¿ Ù˘ ∂¶™ ∏›ÚÔ˘. °.¶.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

32

KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού- Σπυρίδη: Κατάστημα 32 τ.μ. με πατάρι 32 τ.μ. και κατάστημα 53 τ.μ. με πατάρι 53 τ.μ. Τηλέφωνο: 210-8947035, 6932-878712. (288) μ√§√™, ενοικιάζονται Ερμού-Ροζού: Κατάστημα 34 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. και κατάστημα 35 τ.μ. με πατάρι 26 τ.μ. Τηλέρωνο: 210-8947034, 6932878712. (289) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα σε νεόδμητη οικοδομή. Πολυμέρη 149 απέναντι από το Γεν. Νοσοκομείο Βόλου ισόγειο 54 τ.μ., υπόγειο 40 τ.μ., με δυνατότητα κατασκευής παταριού 54 τ.μ. και μικρού εσωτ. ασανσέρ 2 ατόμων. Ενοίκιο 1.800 Ε. Τηλέφωνο 6972586980. (347) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα σε νεόδμητη οικοδομή Πολυμέρη 149 απέναντι από το Γεν. Νοσοκομείο Βόλου. Σαλοκουζίνα, δωμάτιο, wc, ατομικό φυσικό αέριο. Κατάλληλο για ιατρείο. Ενοίκιο 380 Ε. Τηλέφωνο 6972586980. (348) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 185, στον 1ο όροφο, χολ. σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, ψυγείο, ηλεκτρ. κουζίνα, πλυντήριο, κεντρική θέρμανση φυσικό αέριο, κατάλληλο για νέους εκπαιδευτικούς. Ενοίκιο 350 Ε. Τηλέφωνο 6972-586980. (349)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (392)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 4άρι, με πάρκιν και αποθήκη, στη Ν. Ιωνία Βόλου. Πληρ. τηλ. 6939 237467. (492)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π κρεπερί στο κέντρο του Βόλου (σε πεζόδρομο). Πληρ. τηλ. 6996550990. (394) μfiÏÔ˜, ¡¤· πˆÓ›·, ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 4 ετών, οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 94 τ.μ., με αποθήκη, εντοιχιζόμενη κουζίνα, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα “πλαίσιο” , κουφώματα “exalco” , τέντες, μεγάλες βεράντες, διαμπερές, άνετο, αυτονομία, επί της Μυριοφύτου στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 6932-553653. (480) ∫§ø™™√ª∏Ã∞¡∂™ 100 αυγών πωλούνται σε τιμή προσφοράς. Κατάλληλες για κότα, ορτύκια, φασιανούς, πέρδικες και άλλα. Εγγύηση στην επιτυχία. Τηλ. 24410 41243, 694 5812511. (516)

¶ø§∂πΔ∞π

καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 125 τ.μ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948-078270. (558)

γωνιακό ισόγειο κατάστημα 136 τ.μ., πατάρι 68 τ.μ., στην είσοδο του ΞΕΝΙΑ Βόλου, κατάλληλο για κέντρο εστίασης, Ίντερνετ καφέ σπορ, κ.λπ., με πρασιά και φαρδιά πεζοδρόμια. Πληροφορίες τηλ. 24210 246.46 κιν. 694.45.24.915. (511)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

∞. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ 113 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ë96, ƒÔ˙Ô‡-°·ÏÏ›·˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 500∂. 2.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450 ∂. μ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. 2¿ÚÈ· 57 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌ/‰· (ΤÓÙÚÔ) Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·fi 340∂. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë-∫·ÛÛ·‚¤ÙË-∫·Ó¿ÚË (οو °·˙‹) ·fi 190∂. 2. 2¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡, 280∂. 3. 2άρι 52 τ.μ., όροφος 3ος, ρετιρέ, διαμπερές, Δον Δαλεζίου-Φεραίου, 280Ε. 4. ∂› √ÁÏ (π∞™√¡√™) ∞¡∞Δ√§π∫√ ÚÂÙÈÚ¤, 2 À/¢, ·Î¿Ï˘ÙÔ, 300∂. 5. 3άρι 72 τ.μ., όροφος 1ος, Ισιδώρου, μόνο 200Ε. 6. 3¿ÚÈ, 73 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ∫·ÚÙ¿ÏË-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 300∂. 7. 3¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-°·Ì‚¤Ù·, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 85 Ù.Ì., ·ÓÙ› 320∂. 8. 2ÌÈÛ¿ÚÈ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-∂ÚÌÔ‡, 65 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·˘ÙÔÓ., 330∂. 9. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (√Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, º.∞. ·˘.Ù., parking (pilotis) 350∂. 10. 2¿ÚÈ 57 Ù.Ì., ™fiψÓÔ˜-·Ú·Ï›·, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÈψ̤ÓÔ, lux ÎÔÌϤ, 450∂. 11. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (¤Ó·ÓÙÈ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘) 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÎÔÌϤ, parking 330∂. 12. ∑¿¯Ô˘-μ‡ÚˆÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 80 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, º/∞ ·˘Ù., parking, 380∂. 13. 3¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, º.∞., 300∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 400 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. Όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος, 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 350∂. 3. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 480 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 6. °Ú·ÊÂ›Ô 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, 55 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ôı‹ÎË, 350∂. 7. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 800 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ (512)

¶ø§∂πΔ∞π

¶∏§π√-∫∞§∞ ¡∂ƒ∞

¶ø§√À¡Δ∞π

Μπροστά στη θάλασσα, πρώτη, απέραντη θέα στο Παγασητικό και το Πήλιο, σε τρία επίπεδα 265 τ.μ., δύο είσοδοι, δύο υπόγεια parking, playroom, spa, τζάκι, μεγάλα μπαλκόνια, αυλή, 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, ταράτσα με πέργκολα και ΒΒQ, πωλείται υπό κατασκευή. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΤΗΛ 6974334218. (027)

μονοκατοικία 130 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151, mail: mpaganas.gr (479)

Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (166)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (189)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία ενός έτους στο Φυτόκο, 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., μοναδική, πανοραμική θέα την πόλη και τη θάλασσα, 3υ/δ, 2 μπάνια, μεγάλα μπαλκόνια, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (172)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ∞

κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, ,καινούργια υπό κατασκευή διαμερίσματα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα wc, τζάκι, υπόγεια αποθήκη, πλήρως αυτόνομα χωρίς κοινόχρηστα, από 115.000Ε. ΤΗΛ.6977054597 και 6974334218. (010)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∞

καφετέρια στην παραλία της Αγριάς σε ποσοστό 50% ή 100%. Διαθέτει επιπλέον άδειες πολύ προνομιούχες. Τιμή άριστη. Δεκτός διακανονισμός. Πληρ. τηλ. 6981-516669. (351)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 w.c., σε οικοπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (430)

·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο, σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση. ‚) Πωλούνται δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (431)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 w.c., σε οικόπ. 150 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (432)

γωνιακό, καινούργιο, ανατολικο-μεσημβρινό διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 3ο όροφο, με άριστη ποιότητα κατασκευής - 2 Υ/Δ, γραφείο, 2 λουτρά, ενεργειακό ιταλικό τζάκι, ιταλική κουζίνα και αυτόνομη θέρμανση, με ατομικό λέβητα φυσικού αερίου. Παγασών 41. Τηλ. 6972 691669, 6976 515081. (361)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 142 ΔËÏ. 24210-30835 ∫ÈÓ. 6977-2087522 √π∫√¶∂¢√, Σουτραλί 4.970 τ.μ. (κτίζει), ρεύμα-νερό, 100.000 Ε. (475)

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 142 ΔËÏ. 24210-30835 ∫ÈÓ. 6977-2087522 μ√§√™ κέντρο, διαμέρισμα 56 τ.μ. 1 υ/δ, σαλοκουζίνα, 69.000 Ε. (476)

¶ø§√À¡Δ∞π: ¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (173)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά αξιόλογη μονοκατοικία 3ετίας 175 τ.μ., άνετοι χώροι υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, 2 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με μπάρμπεκιου, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (174)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π

αυτοτελές, επαγγελματικό κτίριο προβολής 1.100 τ.μ., σε 2 επίπεδα, με θέσεις στάθμευσης και επιπλέον βοηθητικούς χώρους. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (175)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μοναδικά διαμορφωμένος κήπος, Σ.Δ. 1,6 Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (176)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ, με 3 υ/δ, 2 w.c., τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 (433)

περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ, κτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (192)

Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (177)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A. ¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ ¶ÔÏ. ªË¯/Îfi˜ ΔËÏ. 24210-34437, 6932-523629, 24250-24037 Πωλήσεις-κατασκευές, ανακαινίσεις. Μελέτη-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τακτοποιήσεις Η/Χ-σοφιτών-υπογείων κ.λπ. χώρων. (318)

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 142 ΔËÏ. 24210-30835 ∫ÈÓ. 6977-2087522 μ√§√™ κέντρο (Μεταμόρφωση), διαμέρισμα 74 τ.μ., διαμπερές 74.000 Ε. (477)

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ κοντά στην πλαζ, 30μ. από θάλασσα, 188 τ.μ. και 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα, ταράτσα με φανταστική θέα, πέργκολα και BBQ, τζάκι, 3υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ξενώνας, καινούργιες υπό κατασκευή, άριστη κατασκευή, από 230.000Ε. ΤΗΛ.6974334218 (009)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) α’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ. 2) γ’ όροφος διαμέρισμα 87,17 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη διεύθυνση Πολέμη-Καρβούνη. Επίσης πωλείται δυάρι α’ ορόφου 50 τ.μ. με γκαράζ στη διεύθυνση Ισιδώρου. Πληρ. τηλ. 6945-996095 και 2421035535. (269)

¡. ∞°Ãπ∞§√™

Μονοκατοικία 128 τ.μ.

¢. ª∂§∂Δπ√À & ™π∞ ∂.∂. EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 142 ΔËÏ. 24210-30835 ∫ÈÓ. 6977-2087522 ∞°. ™Δ∂º∞¡√™, οικόπεδο 625 τ.μ. 90.000 Ε. (478)

PROTO

Πωλείται αξιόλογη, κεντρικότατη μονοκ/κία 128 τ.μ. συν 50 τ.μ. ημιυπόγειο, με προοπτική ορόφου σε οικόπεδο 343 τ.μ., πολύ μεγάλη σαλονοτραπεζαρία με τζάκι, καθιστικό, κουζίνα, 2 υ/δ, με προοπτική τρίτου κ.ο.κ. Μια ματιά... χίλιες λέξεις!!! (χωρίς μεσιτική αμοιβή). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

∞§À∫∂™ ¶ø§∂πΔ∞𠉛Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 3 Â›‰· 500 Ù.Ì., ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ·Î·ÙÔ›ÎËÙË, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi, 4 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 4 Ì¿ÓÈ·, 3 Ù˙¿ÎÈ·, ÈÛ›Ó· Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË, ·›ıÔ˘Û· SPA Ì ÌÈÎÚÔÈÛ›Ó·-˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ¯·Ì¿Ì, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ ÁÈ· 3-4 π.Ã., ·˘Ï‹, ΋Ô˜, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ·, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∞‰·Ì¿ÎË. ΔËÏ. 6974-033394. (481)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§. 6936-850192/24210-34437 1. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2. ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση & θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης & μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12 (ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 257.000 ευρώ). 3. ΜΕΖΟΝΕΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.μ.+40 τ.μ., γωνιακή με θέα το Πήλιο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Αταλάντης & Εστίας. Τιμή: 260.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 4. ΜΕΖΟΝΕΤΑΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, ΕστίαςΑφροδίτης. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 197.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 5. Ισόγειο κατάστημα στη Λάρισα 150 τ.μ.+35 τ.μ. υπόγειο (τακτοποιούνται 35 τ.μ. επιπλέον στο πατάρι) Ηρ. Πολυτεχνείου & Κολοκοτρώνη. (268)

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (180)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (181)

(182)

•Â¯·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÛÙË ÁË!!! Στην πιο ωραία και ήσυχη περιοχή της Αγχιάλου στο Στούπι, πωλείται αξιόλογο οικόπεδο (ποτιστικό περιβόλι), 4.000 τ.μ. με 70μ. πρόσοψη και 57μ. βάθος. Ιδανικό και για 2 κατοικίες ή εξοχικά. Δόμηση 200 τ.μ. συν 200 τ.μ. ημιυπόγειο. Ευκαιρία!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

2 øƒ∞π√Δ∞Δ∞ √π∫√¶∂¢∞ Δø¡ 6.000 Δ.ª. ∂∫∞™Δ√ Στη Δημητριάδα της Ν. Αγχιάλου και στα 300 μ. από τη θάλασσα πωλούνται 2 όμορα αρδευόμενα ελαιοπερίβολα/οικόπεδα των 6.000 τ.μ. έκαστο συν αποθήκη, με δική τους γεώτρηση, δόμηση 240 τ.μ. ή 2 κατοικίες των 120 τ.μ. για το καθένα οικόπεδο ξεχωριστά (πωλούνται και ενιαία 12.000 τ.μ.) Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

33

KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

μ√§√™ -¡. πˆÓ›·

και στην ευρύτερη περιοχή... πωλούνται παντός είδους ακίνητα, μονοκ/κίες (μεζονέτες) διαμ/τα παλαιά και καινούργια, οικόπεδα χερσαία και παραθ/σια, εξοχικά, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι και αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα... Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

¡. ∞°Ãπ∞§√™

και στην ευρύτερη περιοχή... πωλούνται παντός είδους ακίνητα, μονοκ/κίες (μεζονέτες) διαμ/τα καινούργια και παλαιά, οικόπεδα χερσαία και παραθ/σια, εξοχικά, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, κτηματο-οικόπεδα / ελαιοπερίβολα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

∑ËÙÂ›Ù·È Ù˘¯ÂÚfi˜...!!! για την αγορά οικοπέδου στη Νέα Αγχίαλο, γωνιακό, ανατολικό, 700 τ.μ. (ή το μισό 350 τ.μ.) με πρόσοψη σε 20μετρο δρόμο, δόμηση 1.120 τ.μ. και ύψος 11,50μ. (πιλοτή συν τρεις ορόφους)... Τιμή έκπληξη... λόγω μνημονίου!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

∂À∫∞πƒπ∞!!! Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ωραιότατο γωνιακό οικόπεδο 520 τ.μ. με φανταστική και αναφαίρετη θέα. Εντός του οικοπέδου υπάρχει αποθήκη 56 τ.μ., η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και ως εξοχική κατοικία. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °.¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 82,5ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 8.

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (178)

£·Ï·ÛÛÈÓfi Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ·!!! στο Μάραθο πωλούνται (2) δυσεύρετα οικόπεδο φάτσα θάλασσα 430 και 4.460 τ.μ. Η πανοραμική τους θέα θα σας αφήσει άφωνους. Επίσης, στην περιοχή πωλούνται οικόπεδα των 300, 400, 450 και 1.010 τ.μ. με φανταστική θέα. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

∞ÍÈfiÏÔÁ· ÔÈÎfi‰· Καραγάτς γωνιακό 404 (ή το 1/2). Καραγάτς 383,50 τ.μ. Καραγάτς 184 τ.μ. δόμηση 147 τ.μ. Νέα Δημητριάδα 213 τ.μ. Ν. Ιωνία γωνιακό με πρόσοψη σε πάρκο 205 τ.μ. με σ.δ. 2,10. Αλυκές 2 οικ. των 400 τ.μ. (το ένα είναι γωνιακό πλησίον οδού Λυδίας). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

7. ¶·Ú·Ï›· 0 ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115ÙÌ, 1√À ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰, w/c, Ì¿ÓÈÔ. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ Ì °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 10.

•∂-¶ø§∂πΔ∞π

54 στρεμ. μονοκόμματο ποτιστικό ελαιοπερίβολο με 1.200 περίπου δέντρα στην περιοχή Μικροθηβών και στη θέση Τσαϊράκη, 1.500 μ. από τον κόμβο Μικροθηβών προς Αερινό, με καινούργιο τοπογραφικό (75.500Ε!!! δηλ. 1.400Ε/στρέμμα). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (513)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 0 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35

220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈ-

√π∫√¢√ª∏ •∂¡π∞

∞) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞ , Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ΔÛÔÔÙÔ‡, ÛÙÔÓ μ’ fiÚÔÊÔ, 50ÙÌ. π‰ÈfiÎÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· À„ËÏÒÓ ¶ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ •∂¡π∞, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· , ÛÙÔÓ ¢’ fiÚÔÊÔ, 180ÙÌ. ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‰‡Ô (2).

∞™Δπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfi‰Ô

Ì‹ 100.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63 4. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 100ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∞Á.™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. ¢ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ Î·È 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-54 8. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-81

15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. 3 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 19. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 20. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 21. ∞ӷηÛÈ¿ ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 262ÙÌ. Û 3.200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· μ69 22. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 14. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 16. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 23. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 24. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77

25. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (‚ÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 6. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 190 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. °π∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ∫π¡. 6992 500 005

8. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 9. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 10. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 11. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 12. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 13. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞19 16. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 17. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 18. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 19. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 20. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 21. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 22. ∫·ÏÏÈı¤· 2¿ÚÈ 47ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ75 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (203)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (204)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (205)

6. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-80 7. ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¢ÈÒÚÔÊË ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 200ÙÌ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01

∂¡√π∫π∞™∂π™ 2. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 3. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 9. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 281,23ÙÌ Ì ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 121,44ÙÌ Î·È ÚfiÛÔ„Ë 14Ì ÛÙËÓ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.∫

11. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ·) 78ÙÌ Ì 58ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ ‚) 74ÙÌ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:01

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·È ı¤· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙȘ ∞Ê‹ÛÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:15-78 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:30 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:10

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 6. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 73ÙÌ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· 2 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, οو ·fi Ù· ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·.∫ (185)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

34

KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√ Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (208)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ.

Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (209)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì.

2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (210)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 26032, 25216 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ÙÈÌ‹ 98,000 ∂. 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 170.000 ∂. 3. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 48.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ ∞°. ∫ø¡/¡√™ 1. 128. Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ Ì 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ· - ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 3 wc, 2 parking, ·Ôı., 2 Ù˙¿ÎÈ·. 2. 79 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, parking, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ. 3. 72 Ù.Ì. 3Ô˜ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· parko, ı¿Ï·ÛÛ·. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ’∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì., 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂ 4 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜, Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9 ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 430 ∂. (211)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11

6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (212)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα.

5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (213)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (214)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ Î·ÈÓ. 52.000∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ηÈÓ. 4. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 2Ô ÔÚ. ηÈÓ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ÎÂÓÙÚÈÎfi.

8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓ. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ.+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ÕÓ·˘ÚÔ˜. 14. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 5Ô˜ ÔÚ. ÚÂÙÈÚ¤ ÏÔ˘Í. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ °. ¢‹ÌÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ÏÔ˘Í. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 145 Ù.Ì. 54Ô˜ ÔÚ. 5ÂÙ›·˜ ÏÔ˘Í. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 118 Ù.Ì. Ì ı¤· ηÈÓ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡+¿ÚÎÈÓ. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ 2Ô˜+3Ô˜ ÔÚ. 90.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÏÔ˘Í Î·ÈÓ. 400∂. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 360∂. 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 360∂. 4. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 28 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. ÏÔ˘Í 200∂. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 74 Ù.Ì. 72 Ù.Ì. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ηÈÓ. 130 Ù.Ì. 700∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ∫Ï‹Ì· (º˘ÙfiÎÔ˘) 1.000 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚfi ηχ‚È. ΔÈÌ‹ 37.000∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. 15. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 760 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô, 70.000∂. (215)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 45.000∂. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ 230 Ù.Ì. 43.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 165 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 77.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ 230 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.075 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· 215.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 150 Ù.Ì. 100.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ Û ʷډ‡ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 155.000∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì. 125.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8 ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 105.000∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ÏËÛ›ÔÓ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 5.000 Ù.Ì. 220.000∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì. 65.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Δ∂¡π™ 130 Ù.Ì. 63.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 180 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 80.000∂. ¡. πˆÓ›· 271 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 ÚfiÛÔ„Ë 17Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 565 Ù.Ì., 170.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

35

KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.250 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 150.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÎÙ›˙ÂÈ 200Ì. 140.000∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤‰Ô˘ 85.000∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 ÙÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ôχ ηÏfi, 160.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 220.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 88.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 500 Ù.Ì. Ì ı¤· 75.000∂. ÕÊËÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 15.000∂. ªËϛӷ-∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 730 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 30Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 85.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ¿Óˆ ·Ú·Ï›·, ¢ηÈÚ›·, 23.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 3.000 Ù.. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤· 65.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 50.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ º·Ú›ÓÙ· 1.500 Ù.Ì. 48.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 390 Ù.Ì. Ì ı¤· 40.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 200.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 108 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 175.000∂. ¡. πˆÓ›· 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂηÙfi ÙÂÙÚ., 150.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, Ì ¿ÚÎÈÓ, 185.000∂. ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 1Ô˜ ÔÚ., 175.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (216)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿

ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. Ευκαιρία, πωλείται εργοστάσιο 650 τ.μ. σε 7 στρ. οικόπεδο στα Λεχώνια. 6. Οικόπεδο 5.200 τ.μ. με πομόνα, κοντά θάλασσα, Κάτω Λεχώνια. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (219)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300

Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (220)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 2 ‰ˆÌ., ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 146 Ù.Ì., parking, ÌfiÓÔ 45.000 ∂. 2. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Τιτάνων ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì., Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٷÛÎ. ’92, parking,ÏÔ˘Í, ηÏÔÚÈÊ¤Ú (º/∞), ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 135.000∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 5. ∏ÌÈ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË, „ËÏÔÙ¿‚·ÓË ¡. πˆÓ›·, 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 50.000∂. 7. ¡Â¿ÔÏË, 2.970 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÌfiÓÔ 60.000. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. 9. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 353 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20Ì., ÌfiÓÔ 60.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘, 52 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı¤· ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘) parking pilotis, 98.000∂. 2. 2¿ÚÈ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ôı‹ÎË ·ÓÙ› 104.000 ∂ Î·È ¿Óˆ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 102.000 ∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 192.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂ 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 95.000∂. 2. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 125.000. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., Ì›ÛıˆÌ· 340∂ ·ÓÙ› 85.000∂. 4. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 5. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 6. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· οو √ÚÌÈÓ›Ô˘ (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ) 76 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 160 ÔÈÎfi‰Ô, ηÏÔÚÈʤÚ, 130.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 95.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ¡Â¿ÔÏË ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 464 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20 Ì., ÌfiÓÔ 135.000 ∂ 4. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 5. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 6. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. °Ú·Ê›· ∂ÚÌÔ‡-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, 170.000∂. 2. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂, ÙÔ ÌÈÛfi 135.000 ∂. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 2 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 200.000∂. 3. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ (ÕÓˆ μfiÏÔ˘) 755 Ù.Ì., ‰ËÌ. ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 150.000∂ Î·È 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. 6. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (218)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu ∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ Ë fiÏÔ Ì·˙› Ë 500ÙÌ Ë 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. 6) ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45ÙÌ Î·È 60ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 5) μ›Ï· Û ÙÚ›· Â›‰· 340ÙÌ Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3600ÙÌ Ì ı¤·. 6) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. ∞ƒ°Àƒ∂´∫∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 887ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 316ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. 4) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 5) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 6) ™Â ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ηٷÛ΢‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 95ÙÌ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 58ÙÌ Î·È 39ÙÌ. ¢ÂÎÙfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ™Â Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 7) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 8) ¡¤· πˆÓ›· ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 230ÙÌ ¤ÙÔ˜ 2002.ΔÈÌ‹ 220.000 ¢ÚÒ. 9) ¡¤· πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 228ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô.ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8.960ÙÌ Ì ÔˆÚÔÊfiÚ· 500Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.600ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 390ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ Ì ˆÚ·›Ô ΋Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 89ÙÌ Ì¤Û· Û ˆÚ·›Ô ΋Ô. (221)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ¶ƒ√Δ∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À μ√§√™ ñ™˘Ú›‰Ë - ¢›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì. ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· 153 Ù.Ì. Ì ·›ıÚÈÔ 150 Ì. 285.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ 60 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñπÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 98.000∂ ñ°ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì 1 wc & ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì. 238.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 2 ÂÙÒÓ ÌÈÛıÒÌ·Ù·. ™∫π∞£√™ ñ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. 120.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñÕÓ·˘ÚÔ˜: °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,1% Î·È ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ñ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. 135.000∂ ∞¡∞∫∞™π∞ ñ√ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ §∂Ãø¡π∞ ñ√ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 130000∂ ª¶√Àº∞ ñ√ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73 Ù.Ì. 155.000∂ ñ°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂

ñ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù·. 105.000∂ ñ°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & Parking. 220.000∂ ñ°ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 132 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 3˘/‰, °Î·Ú¿˙ & ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. 280.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∞°ƒπ∞ ñ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ñ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞ ñ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 85.000∂ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞ ñ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ μ√§√™ ñ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË Parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ°Ú·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË - ¶ÂÙڤϷÈÔ. ñ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô Û 2ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 130 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ΋Ô & 2 ı¤ÛÂȘ Parking. ñ°Ú·ÊÂ›Ô 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™. ™˘Ú›‰Ë ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ñ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. ™ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (222)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165 E-mail: stspiliopoulos@online-solutions ¢π∞£∂Δ√Àª∂ ∞∫π¡∏Δ∞ Δƒ∞¶∂∑π∫√À √ªπ§√À ∫∞Δ∞ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ - ¡. πˆÓ›· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 277,3 Ù.Ì. 60.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÁÚ/¯ÈÔ 2.015 Ù.Ì. 12.000 ∂. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ (ª·Ú¿ıÈ), ·ÁÚ/¯ÈÔ 5.114 Ù.Ì. 10.000 ∂. - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÂÓÙfi˜) 5.338 Ù.Ì. 143.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ¶Â˘Î¿ÎÈ·, ‚›Ï· 297 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì. 350.000 ∂. - °Ú·Ê›Ô, ∫ÔÚ·‹-∂ÚÌÔ‡ 58 Ù.Ì. 45.000 ∂. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 70 Ù.Ì. 80.000 ∂. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. - μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫448 - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫449 - ¡. πˆÓ›·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 ÙÌ, 2 À/¢, Ì ÔÏÏ¿ extra, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, 130000∂, K450 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 58-95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 94000160000∂, ∫455 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 21-95 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 37000165000∂, ∫456 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 42-121 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 79000-223000∂, ∫467 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. - ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜.

43.000∂. ∫301. - N. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 82 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 65000∂, ∫11 - ∞ı‹Ó·-¶Ï·Ù›· ∞ÌÂÚÈ΋˜: °Î·ÚÛÔÓȤڷ 24,78 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, ·˘Ï‹ ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÂÙڤϷÈÔ, 25.000 ∂. ∫477. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ªÈÎÚfi: 135 Ù.Ì. (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 180.000 ∂, ∫482. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞ӷηÛÈ¿-∂ÈÛÎÔ‹, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘), Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 198 Ù.Ì., 55000∂, ∫447 - ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 À/¢, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ,350000∂, ∫111 - ∞ÂÚÈÓfi ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 145.38 Ù.Ì., 65000∂, ∫445 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 150.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ¡. ¶·Á·Û¤˜ μfiÏÔ˘: √ÈÎfiÂ‰Ô 224,17 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶.∫ 60%, ™.¢. 0,8, 80.000 ∂, ∫480. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ªËÏȤ˜- ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ∫481. - ¶‹ÏÈÔ-§·ÌÈÓÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.204 Ù.Ì, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, 85.000 ∂, ∫478. - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. - ∞ÂÚÈÓfi, √ÈÎfiÂ‰Ô 30000 Ù.Ì., 35000∂, ∫446 - ™˘Î‹˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1004,71 Ù.Ì., 45000∂, ∫444 - ∞Á¯›·ÏÔ˜ Â·Á/ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞’ ¶ÚÔ‚, Ì ÎfiÌ‚Ô, 4500 Ù.Ì., 220000∂, ∫443 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

36

KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ÕÊËÛÛÔ˜, ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 37.000 ∂, ∫479. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. §√π¶∞ ∞∫π¡∏Δ∞ - μfiÏÔ˜ £¤ÛË ™Ù¿ıÌ¢Û˘ 8-18ÙÌ,ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 12000-14000∂, ∫451-452 - ∞Ôı‹ÎË 3-9 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 5000∂, ∫453 (224)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ì ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 3¿ÚÈ 94 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Î·È ÂÈψ̤ÓË. - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 64 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 85 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÁˆÓȷ΋ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞Ï˘Î¤˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· Û 6 Ì‹Ó˜ ÂÚ›Ô˘. - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 61 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ 17,25 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 303 Ù.Ì. Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·˘Ï‹, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 206 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·‰ÔÙ¤· 12/10. - ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋, ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 232 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 128 Ù.Ì. - ¡¤· πˆÓ›· (∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘), ‰ÈÒÚÔÊË, ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋ ÔÈΛ· Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì., ™.¢. 2.1. - ∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 38 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 47 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, ÙÚÈ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. - ™Ù·ı¿, ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 115 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ËÏÈ·Îfi˜, 3 a/c. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË.

- ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙÚÈ¿ÚÈ 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ÙÚÈ¿ÚÈ 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 53 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ηٿÏÏËÏÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 108 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ Ì ¿ÚÎÈÓ. √ÈÎfi‰· - ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘, 30.000∂. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.500 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. (225)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6982389108 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 480 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 8.000 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 4 ‚›Ï˜. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 3. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ï‡‚È· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 12,185 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 1.000.000. 4. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 5. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È 6.000 Ù.Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ı¤ÛË §˘¯Ô‡Ú· ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 8. Θεσσαλονίκη, οικόπεδο 5.853 τ.μ. με 1.000 τ.μ. κτίσμα, στην Εγνατία Οδό, θέση Διαβατά. 9. Θεσσαλονίκη, αγροτεμάχιο 48,5 στρέμματα, κοντά στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών (MERCEDES). 10. Βόλος, στα Χάνια οικόπεδο 77.800 τ.μ., 600μ. από τον περιφερειακό Δράκειας-Χανίων, 1.500.000. 11. Ελαιοπερίβολο στην είσοδο της Δράκειας 5.550 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1·. ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 215 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Û 3 Â›‰·, 3 À/¢, 2 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È 4 ›Ûˆ, Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ì ·˘Ï‹, Áη˙fiÓ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È Î·È Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 1. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 150 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. 3. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 75 Ù.Ì. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜, ·Ôı‹ÎË, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ¡¤· πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ· Î·È ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Ì ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, Û ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 4. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘, 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÈÌ‹ 75.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™¤ÛÎÏÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì., Û 625 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ª∂Δ∫∞ §¤ÚÔ˘ 22, 60 Ù.Ì., 2 ˘/‰ 20ÂÙ›·˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ·˘Ï‹. 2. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80

Ù.Ì., 2 À/¢, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25ÂÙ›·˜, 330 ¢ÚÒ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 2. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 139, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÍÂÓÒÓ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.000 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, air condition, T.V. Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (227)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (228)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Áˆ-

ÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (229)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ REFINSE ∫ÔÚ·‹ 30-3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ. 24210-76407 Fax: 24210-76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974-618083 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫‡ÚÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2¿ÚÈ, 51ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊ 85.000∂ ∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 80.000∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ fiÚ., 87ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 78.000∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 80 Ù.Ì. 1Ô˘ ,2Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 160.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘ -2Ô˘ +ÛÔʛٷ 154 ÙÌ, 210.000∂ ¡Â¿ÔÏË, 111ÙÌ, 30ÂÙ›·˜, 135.000∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 330Ù.Ì 490.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·ÛÎ. 65Ù.Ì/102 ÔÈÎ., 60.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË - ı¤· 130ÙÌ 165.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ¶·Ú·Ï›· ·fi 220000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË °˘Ó·ÈΛ· ›‰Ë-∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ∫∂¡Δƒ√ 30000 ∂ÓÔ›ÎÈÔ ¡∂√∫§∞™π∫√ Û›ÙÈ ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË 1.500∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˘ 50ÙÌ 100.000∂ ∂ÓÔ›ÎÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi, 170ÙÌ+170ÙÌ, 1.200∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 240ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÛÙ· ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πø¡π∞™ 140ÙÌ220.000 ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °Ú·ÊÂ›Ô 2Ô˘ 33ÙÌ 45.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455ÙÌ ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000∂ ¡. πˆÓ›· 203ÙÌ Ì ™.¢ 2.4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ· 220.000∂ ¢Ú¿ÎÂÈ· 600ÙÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 60.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 514ÙÌ, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋, 150.000∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 4050, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 200.000∂ ÿÓÈ·, ı¤ÛË πÛÈÒÌ·Ù·, 14.000ÙÌ, 70.000∂ ∞Á. °È¿ÓÓË-¶ËÏ›Ô˘ 5200 Ù.Ì ·ÌÊÈı/Îfi 110000 (230)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì. 270.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂

∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 420.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 10 ÛÙÚ. •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì. 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ (231)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (232)

ZHTOYNTAI

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φιλόλογος, κάτοχος Proficiency και με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και της γραφής braille, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6986178122. (428) ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ για μαθητές Λυκείου, και ECDL για όλες τις ηλικίες. Πληρ. τηλ. 6907688727. (354) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει Μαθηματικά και Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και φοιτητές. Κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ. Πληρ. τηλ. 24210-55960, κιν. 6972-853903. (352)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. (482)

™YNOIKE™IA 42¯ÚÔÓÔ˜ ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ γοητευτικός, κοινωνικός, ευκατάστατος. 45χρονος εκπαιδευτικός, ευχάριστος, καλού χαρακτήρα, εμφανίσιμος, ακίνητα. 55χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, καλαίσθητος, φινετσάτος, ευκατάστατος. 39χρονος δημοσίου, ευπρεπέστατος, καλλιεργημένος, εμφανίσιμος, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (193)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (186) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (179)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (191)

º∞ƒª∞∫√¶√π√™ Ì ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ∑∏Δ∂πΔ∞π ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙË fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· - ·ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ e-mail: xkol99@otenet.gr, fax 24220-24686 Î·È ÙËÏ. ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ 24220-24686. (393)

∑∏Δ∂πΔ∞π

βοηθός κομμώτριας από το στούντιο ομορφιάς. Πληρ. τηλ. 24210-23291. (427)

∏ Met LiFe - ALICO Ζητεί 2 άτομα για στελέχωση τμήματος πωλήσεων ηλικίας 28-30 ετών. Τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου. Προσφέρονται πάγιες αμοιβές, επαγγελματική εξέλιξη. Πληροφορίες: 24210 29144, ώρες 10 π.μ. 12μ., κ. Κατερίνα Κόκκαλη. e-mail: kokkali.katerina@yahoo.com. (157)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (483)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ϤÙˆÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ΔÂÈÚÂÛ›· & ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (065)


37

KYPIAKH 14 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∂À∞°°∂§√™ °πøΔ∏™ §√°√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏™ ·ıÔÏfiÁÔ˜ ʈӋ˜ αναλαμβάνει παθήσεις λόγου και ομιλίας και φωνής, εγκεφαλικά-τραυλισμό και μαθησιακά σε παιδιά και ενήλικες. Αντωνοπούλου 83, Βόλος (άνωθεν Αγροτικής Τράπεζας). Τηλ. 6973-029347, 6907377693. (383)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (187)

ΒΟΛΟΣ

¢∂¡ £∞ ¢∂ã∂π - O κ. Φίλιππος Καλίκης δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονομαστική του εορτή. - Ο κ. Φίλιππος Μαχαιράς, Γαζή 260, δεν θα δεχθεί επισκέψεις για τη σημερινή ονομαστική του εορτή, λόγω απουσίας. -------------------------------------------

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ του Αναστασίου και της Ευαγγελίας, το γένος Μπατζιά, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΜΠΑ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, το γένος Ντόντου, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ ¶§∏ƒø™∏™ £∂™∂ø¡ ¢.∂.¶. ™Δ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πεδίον Άρεως, Βόλος, Τ.Κ. 38334, Πληρ. κα Τσικάκη, τηλ. 2421074112, FAX: 2421074169 1. Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Στατική” (Αρ. Προκ. 10776/4-10-2010, ΦΕΚ 1031/26-102010/τ.Γ’). Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-1-2011. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ιδρύματος (www.uth.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος (παράδοση οίκοι) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ

ANAKOINΩΣH

λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

¢∂À∞ªμ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ªÂ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °∂øƒ°π√À, ÙËÏ. 6988888850 - 6988888804. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (292)

™¶Àƒ√¶√À§√™ Ã∞ƒπ§∞√™

¢π¶. ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 101 ¡.π. μfiÏÔ˘ ΔËÏ. 24210-81404, ÎÈÓ. 6974-719512 Αναλαμβάνει υπεύθυνα: - την έκδοση οικ. αδειών - μελέτες, κατασκευές έργων - ρυθμίσεις με τον Ν. 3843/2010 ημιυπαίθριων χώρων υπογείων πιλοτών - επισκευές, αναπαλαιώσεις οικιών και διαμερισμάτων - διάφοροι προϋπολογισμοί ιδ. έργων (317)

Τη ¢Â˘Ù¤Ú· 15/11/2010 από 09.00 έως 13.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στη συνοικία ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ και πλημμελής υδροδότηση στη συνοικία ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À Από το 1974

Μαζί με την 1η Ασφαλιστική ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ πρόληψη και υγεία με σιγουριά στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Κέντρα Υγείας. Για προσωπική πληροφόρηση κ. Χατζηαγγέλου. Τηλ. 6977988497. (183)

¢¶∫∂/¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΗΨΕΩΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ) ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Η ΔΕΗ Α.Ε./Περιοχή Βόλου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης εργασιών Ï‹„ˆ˜ ÂӉ›ÍÂˆÓ από τους μετρητές των καταναλωτών ΔΕΗ του Υποπρακτορείου ΖΑΓΟΡΑΣ. Τα σχετικά τεύχη θα χορηγούνται στα Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. / Περιοχή Βόλου, οδός Λαρίσης - Τζαβέλα από 16.11.2010 μέχρι 25.11.2010 και από ώρα 08.00 π.μ. έως 13.00 (κ. Μόσχου Αικατερίνη, τηλ. 2421065661). Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών η 25.11.10, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. στη Γραμματεία της ΔΕΗ/Περιοχής Βόλου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26.11.2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στα Γραφεία της ΔΕΗ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ÂÙ‹ÛÈ· με δικαίωμα παράτασης 6 μηνών. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 24210-65661, εσωτερικό 176, κ. Μόσχου Αικατερίνη. ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

ΔƒπΔ∏ 16 ¡√∂ªμƒπ√À 2010

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Βόλου ενημερώνει σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος ότι έληξε η υποβολή κατάθεσης μελετών και αδειών για την κατασκευή του υπαίθριου σκοπευτηρίου πήλινου στόχου στη θέση “Κάργκο” του Δημοτικού διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΕ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ: ΓΑΤΣΟΥ - ΓΑΖΗ - ΠΑΓΑΣΩΝ - ΜΑΓΝΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΣΚΗ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ: ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ. ΑΠΟ ΩΡΑ 13.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 17 ¡√∂ªμƒπ√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΡΜΗΔΟΝΩΝ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. ΑΠΟ ΩΡΑ 11.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ: Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-10.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΩΛΚΟΥ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΗ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

5Ë À¶∂ £∂™™∞§π∞™ ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√” ∞¶. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “Αχιλλοπούλειο” αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις Διατάξεις του Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/23-12-03) 2. Το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ73/87) 3. Τις Διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ50/88) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.2072/92 (ΦΕΚ125/92τ.Α) 4. Τον Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/91 τ.Α) 5. Τις Διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2071/92. 6. Τον Ν.2519/97. 7. Την αρ.ΔΥ/39832/97 απόφαση ( ΦΕΚ 1088/97 τ.Β ) “ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥ” 8. Την ΔΥιγ/41255/92 (ΦΕΚ 97/93τ.Β ) Υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥιγ/οικ.25338/10/5/93 (ΦΕΚ 376/93 τ.Β ) όπως συμπληρώθηκε με την ΔΥ13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ.Β ) 9. Τον Οργανισμό του Νοσ/μείου. 10. Τον Ν.2716/99. 11. Τον Ν. 2737/99. 12. Τον Ν. 2955/01 13. Τον Ν.2889/01 14. Τον Ν.3106/03 15. Τον Ν.3172/03 16. Τον Ν.3252/04 17. Toν Ν.3293/04 18. Τον Ν.3527/05 19. Τον Ν.3754/09 19. Τον Ν.3868/10 20. Tην αποχώρηση του Δ/ντή Ουρολογίας Καραδαγλή Ι (31-7-10) λόγω συνταξιοδότησης. 21. Την αρ. Φ6/18794/29-10-10 απόφαση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. 22. Την αρ. 21/30-9-10 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ουρολογίας για το Νοσοκομείο, κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’. Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. 3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής ειδικότητας. 4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος. Οι υπηρετούντες ιατροί στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο ΕΣΥ μέχρι 31/12/10 εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της προκήρυξης (Ν.3754/09 άρθρο 4). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αίτηση -Δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό. 2. Αντίγραφο πτυχίου. 3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. 4. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας. 5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται: - Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος. - Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της. 6. Πιστοποιητικό γέννησης. 7. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 Ν.2519/97, δηλαδή Ιατρική προϋπηρεσία προκειμένου για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών, σε Νοσ/μεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε φορείς Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε Ιδιωτικό τομέα και ελεύθερο επάγγελμα. Προκειμένου για θέσεις ΕΒ και ΕΓ προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Κλινική εμπειρία για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών και εμπειρία για θέσεις ΕΒ και ΕΓ. Επιστημονικό έργο. Εκπαιδευτικό έργο. Ανταπόκριση στο Ιατρικό λειτούργημα προκειμένο