Page 1

∂Δ√™ 113√¡ ¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.32 - ¢. 18.49’ ™∂§∏¡∏ ¶ƒøΔ√ Δ∂Δ.

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.248 °ÂÚ‚·Û›Ô˘, ¡·˙·Ú›Ô˘, ¶ÚÔÙ·Û›Ô˘, ∫ÂÏÛ›Ô˘ Ì·ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

¶·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ Ù˘ ÃÈÏ‹˜

ŒÈ·Û·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡... “∏ª√À¡ Ì ÙÔ £Âfi Î·È Ì ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ. ΔÛ·ÎÒıË-

η Ì·˙› ÙÔ˘˜...”. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË ÂÚȤÁÚ·„Â Ô ª¿ÚÈÔ ™Âԇς‰· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· 69 Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÃÈÏ‹, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙÔ˘. √È ‰ÂηÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜, Ô˘ ÁÈ· 69 Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¤Áηٷ Ù˘ °Ë˜, Û ‚¿ıÔ˜ 622 ̤ÙÚˆÓ, Û ÔÚ˘¯Â›Ô, ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷ ÛÙË ÃÈÏ‹, ·ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È.

∞Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∫∞¡√¡π∫∞ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÍ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ. ∏ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ı· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 67 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Ù· 78 ÏÂÙ¿. ■ ÛÂÏ. 38

∏ Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 48 ÒÚ˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜, Ô˘ ‹Û·Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙ· ¤Áηٷ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÛÙË ÃÈÏ‹, ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏ΢ÛÙ› ÛÒÔÈ Î·È ·‚Ï·‚›˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ 17Ô˘ ‰È·Ûˆı¤ÓÙ·, ÙÔ˘ 56¯ÚÔÓÔ˘ √Ì¿Ú ƒÂ˚Á¿‰·˜. ■ ÛÂÏ. 36

∑ËÌȤ˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Û 11 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√ √ ̤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40.772 ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÔÚfi ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË 11 ¢∂∫√, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÂÈ Ì·¯·›ÚÈ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ̤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙȘ ¢∂∫√

Ã

Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ¢∂∫√ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Â›Ó·È Ô ∏™∞¶ Ì 56.554 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ™Â ¤ÓÙ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰·. ■ ÛÂÏ. 7

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi

∂¤ÎÙ·ÛË Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∞. ¡¿ÓÔ˘ ***

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó Û Â›Î·ÈÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù˘ «£» ■ ÛÂÏ. 13

√ ª. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Δ√À™ 67 ÚÒÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜

ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. ■ ÛÂÏ. 11

√‰ÔÈÔÚÈÎfi Ù˘ «£»

∞Ó‹ÏÈÔ, ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·

■ ÛÂÏ. 19

™Δ∏ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‰fiıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÂÈÔ-

‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,7 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÛÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ηٷÛ΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ¯ˆÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì›· ÂÓÈ·›· ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂψÓ›Ԣ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ■ ÛÂÏ. 17

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Δ√À™ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì-

‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™Â ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È fi¯È Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. ■ ÛÂÏ. 14

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÊÔÈÙËÙÒÓ, ηıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ■ ÛÂÏ. 18 ¢ÂÓ ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó Ù· ÙÚ¤Ó· Û‹ÌÂÚ· ■ ÛÂÏ. 20 ¢ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ■ ÛÂÏ. 18 √ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ··ÈÙ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÚÈÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ... ■ ÛÂÏ. 37

∑∂ΔΔ∞ ª∞∫ƒ∏

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™·˜ ÚÔÛηÏÒ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ¡∂√™ ¢∏ª√™, ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞. ∏ ÀÔ„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑∂ΔΔ∞ ª∞∫ƒ∏


¶ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

2

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

√È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

«√È ¿ÓıÚˆÔÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜» ª›· ÙÔÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· - Δ∂ª - ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ, ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ٷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Â˘ÚÒ. ◊‰Ë ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙÒÚ· ηÏÔ‡Ó Î·È fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ·ÏÏËϤÁÁ˘· ̤ÏË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Â›Ó·È Ì›· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÛÔÓ ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ΔÔÈ΋ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ªÔÓ¿‰·. ∏ ÚÒÙË Î›ÓËÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ó· Á›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˜ ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË www.tem-magnisia.gr. √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, fiÔ˘ ÛÔ‡‰·˙Â, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÙ˘¯›·. ŸÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘, fiˆ˜ ϤÂÈ, Ì ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË °ÚËÁÔÚ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. “∏ ȉ¤· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ, ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ΔÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏ· Î·È ‰ˆÚ¿Ó. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·fi ¯fiÌÈ” . √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÍËÁ› ‚‹Ì·-‚‹Ì·, ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. “ªfiÏȘ Ìԇ̠ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ı· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÚÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È fi¯È ·ÁÔÚ¿. ΔÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÔÚ› ¤Ó·˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Ì›· ηڤÎÏ·. ∏ ·Í›· Ù˘ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì Δ∂ª, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ¢ÎÔÏ›·˜ Ì ¤Ó· ¢ÚÒ. √ ¿ÏÏÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ›Û˘ ÂÚ›Ô˘ ·Í›·˜ ‹ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·ÊÔÚ¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜. ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ô ¤Ó·˜ Ô˘Ï¿ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ”. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “™ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ·¢ı›·˜, ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘Ó‰È·ÌfiÚʈÛË. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¯Ú‹Ì·, ¿Óˆ ·fi Ù· ΤډË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ” . ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 1929 Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ۠¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ªÂ ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ ·‰Ú·ÓÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∏ ∞ÁÁÏ›· ıˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. “™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂΉÒÛ·ÓÂ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ÚÒÙ· 50 ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û οı ÔÏ›ÙË. “Δ· ÙÔÈο ‰›ÎÙ˘· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Â›Ó·È Ì›· ıÂÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È fi¯È οÔÈˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‹ Ì·ÎÚÈÓÒÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Ô˘ ·ÔÌ˘˙Ô‡Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘.

™˘˙ËÙÈ¤Ù·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘

ªÂ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ “£ÂÛÛ·Ï›·” Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÓÙÛ¿˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘˜. ΔÔ˘˜ οÏÂÛ ӷ ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡Ó ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ Ӥ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› fiÚıÈÔ˜ ̤۷ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î˘ÎÂÒÓ· ÙˆÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ οÏÂÛ ӷ ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ, Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ÈÎڛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó fiÏÔ˘˜, ¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÏÏÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Î·È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, ¤ÛÙˆ, fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ηϋ Î·È ¯ÚËÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·’ fi,ÙÈ ÂΛÓË Ô˘ ͤڷÌ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ËÏ·‰‹ ¤Ú· ·fi ÎfiÌÌ·Ù·, ¯Ú›ÛÌ·Ù·, ÈÎڛ˜ Î·È ı˘ÌÔ‡˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈ΋ Î·È Ó· ¿Ó ÛÙȘ οÏ˜. ŸÛÔ ÈÔ Ì·˙È΋ ηÈ... ηٷÎÏ˘ÛÌÈ·›· ı· Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹, ÙfiÛÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ı· ’Ó·È Ë ËıÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. º.™.

¡¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· “¢˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ¿Êı·ÚÙË” . ŒÙÛÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î. ÕÓÓ· ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ Ô˘ η٤گÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ

O ∫∞πƒ√™

ŒÓÙÔÓ· Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ϤÓÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, “ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ¢Ú›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ʛϷ ÚÔÛΛÌÂÓ˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÌÈÏÔ‡Ó Ì Ôχ ÎÔϷ΢ÙÈο ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·, ÙÔÓ ∂χıÂÚÔ Δ‡Ô, ÙÔÓ ∂ÂÓ‰˘Ù‹, ÙË μÚ·‰˘Ó‹, ÙÔ μ‹Ì·, ÙËÓ ∫˘ÚȷοÙÈÎË ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” . ∂ÈϤÔÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÔÏÏ¿ Ú·‰ÈÔʈÓÈο ̤۷ (¡∂Δ, 9.84, ALPHA) ¤¯Ô˘Ó ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘Ú›· ª·ÎÚ‹, ÛÙ· ÔÔ›· ÂͤıÂÛ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. “∏ Ì·ÎÚ¿ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔÓ Ù‡Ô fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÔ‚·Úfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ù˘ ı¤ÛÂȘ” , ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘.

Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ÙÔ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “ª·˙› ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ·Á·¿Ì” . ªÂ fiÚÂÍË Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ù˘ ÎÏ¿‰Ô, Ë ›‰È· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈ· Û ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. 줂·È· Ë ›ڷ ·fi ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Ù˘ Ï›ÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ 2007 Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¶∞™∫ ÂÎϤ¯ıËΠÛÙËÓ ŒÓˆÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÓÒÙ·ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ٷ̛·˜. °¤ÓÓËÌ·-ıÚ¤ÌÌ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÌÂ

ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Î·È Ù· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Ë Î. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·Ú¯Èο ˆ˜ ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Â› ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ηÙfiÈÓ ÛÙËÓ 5Ë ∂ÊÔÚ›· ¡ÂÒÙÂÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ, ÛÙË π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÛÙË ¢∂ª∂∫∞μ, ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û ۯÔÏ›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û π∂∫. ∞fi ÙÔ 2000 ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËΠ̤ۈ ∞™∂¶, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ Ì ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Δ∂∂. º.™.

™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ¢˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, ϤÓ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘. “∂›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ οı ˘Ô„ËÊ›Ô˘, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜” , ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ∂›Ó·È, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ηٷϋÁÔ˘Ó, “ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ, Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‚‹Ì·Ù·, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, ̤ÙÚ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘” .

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ù· ÎÂÓÙÚÈο, Ù· ‚fiÚÂÈ· Î·È ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô Ì ÓÂÊÒÛÂȘ, ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 5 Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...17ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...16ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 11...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...16ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...15ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...15ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

∫›ÓËÛË ÛÙ‹ÚÈ͢

Èڛ˜ ÏfiÁÔ

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ ÌÂÙ›¯Â ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Â›Û΄˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÂÏÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÂÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÌÈÏ›·˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· Ì·˙› Ì ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È Ó· ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. £. ¡¿ÎÔ˜ Î·È °. ™Ô‡ÚÏ·˜. ∞fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ¤¯ÂÈ Ô £Âfi˜...

°È· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù·ÓÔËÙÔ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠͷӿ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ¤ÚÁÔ ‡‰Ú¢Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Ôı› ·Ï¿ ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÎÔÈÙÔ‡Û·Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› “¤ÙÚ¯·Ó” ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¯¿ÛÈÌÔ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

∫∞Δ. Δ∞™

§‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ

“ªÈÏ¿ÂÈ” ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘

∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ›¯Â ¯ı˜ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ¢ËÌÔÙÒÓ ºÂÚÒÓ ∫¿ÚÏ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ›‰È·, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁˆÚÁÔ›, ¤‰ÂÈÍ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ï‹ÁÌ· Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ۯ‰fiÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. ™Â Â·Ê¤˜ Ù˘ Ì ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ë ∂ÓˆÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ¢ËÌÔÙÒÓ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÎfiÔÈ ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ÌËÓ ¿Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ. º.™.

¶ÔÏÏ¿ ‹Ù·Ó Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈο - ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡˜ ÓÔÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ë̤ڷ Ì ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ›‰È· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘... ʈӿ˙ÂÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â›Û˘ fiÙÈ ÂΛÓË ‰ÂÓ ı· ÛÙÚÈ̈¯Ù› ÁÈ· Ï›Á˜ ÛÙÈÁ̤˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Û ÙÂÏÂÙ¤˜ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌÔ‡. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ì ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡∞ª. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ë ›‰È· ¿ÏψÛÙÂ, “Û‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ ›ӷÈ, ª·ÁÓËÛ›· 12 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ì·˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” . Õ‰ÈÎÔ ¤¯ÂÈ;

ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋... “ŒÎÏÂÈÛ” ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£∂™™∞§ø¡ ¢À¡∞ª∏” , Ì ÙË Ó·ڋ Î·È ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ù˘ ÎÏ¿‰Ô ª¿Úı· ∫·ÚÈÒÙË ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∏ ª¿Úı· ∫·ÚÈÒÙË, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ·fi ÙȘ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Â›Ó·È Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜-¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘. ª·˙› Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °È¿ÓÓË ¶Ôχ˙Ô, Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔ 2007 Î·È 2009 Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û٤ϯԘ Ì ¢Ú›· ·Ô‰Ô¯‹ Û fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·... “ŒÙÛÈ, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·, “Ë 22¿‰· Ù˘ ӛ΢” .

•Âοı·Ú· ÏfiÁÈ· “ÀÔÛ¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ‹ ηÏÔÈ¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ı’ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ·fi Ì·˜. £· ԇ̠ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ı· οÓÔ˘Ì ¤ÚÁÔ” . ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ “ÌfiÙÔ” ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, “Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÂÓÒ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙËÓ “·Ó·Á¤ÓÓËÛË” ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘. °.•.

ª·ÏÏÈ¿ ÎÔ˘‚¿ÚÈ· ¢ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· “·Ó¿Û·” , ·Ì¤Ûˆ˜ ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÛÙËÓ ÁÎÚ›ÓÈ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‹ÏÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· ‹Á·ÈÓ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÌÈ· ËÚÂÌ›· Î·È Û˘ÓÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ì·ÏÏÈ¿ ÎÔ˘‚¿ÚÈ·, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ “ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜” . √ Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ÚÔοÏÂÛ ӤԢ˜ ÙÚÈÁÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ì fiÛ· ›Â, ‹Úı ·ÓÙÈ̤وÔ˜ ÁÈ· Ù· ηϿ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ÙÔÓ ¤Î·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯·Ó “Ì·Ù˜” , ÂÓÒ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÚÔοÏÂÛ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È ÙˆÓ “∫·Ú·Ì·ÓÏÈÎÒÓ” ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ 2008. £¤ÏÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ·;

∫·ÏÒ˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ª·˜ ÛÙÚÒÓÔ˘Ó ¯·Ï› ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜; ∫¿ÙÈ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙËÓ Deutsche Bank, οÙÈ Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ÛÚÂÓÙ, οÙÈ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘. ŸÏ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Î·ÏÔÛÙË̤ӷ. ∞ÊÔ‡ Ì·˜ ÍÂÌ¿ÏÏÈ·Û·Ó, ÙÒÚ· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ 2012 Ó· Í·Ó·‚Áԇ̠ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∫·È η¿ÎÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÂÏÈο ¿Ì· Â›Û·È Î·Ïfi ·È‰›, Ò˜ Û ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ...

∞¤Ú· ӛ΢ ªÂ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·” Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ η٤گÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ô ·Á·ËÙfi˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ·ÙÚfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜. ™˘ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÔÚıÔ‰ÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ڇÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË. ∏ οıÔ‰fi˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹, ı· ‰ÒÛÂÈ ·¤Ú· ӛ΢ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜. º.™.

º.™.

¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô

“√ÈÎÔÁÂÓÂȷο”

™Â Ì›· ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔȯ›Ô. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ 42% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ŒÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ÛÙÔ 65,6%. √È Ôϛ٘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÙȘ ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ·˘Ùfi ÙÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ. ΔÔ Ò˜; ∂›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î¿ˆ˜ Î·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜.

∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÛΤ„ÂȘ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∞fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÁÈ·Ù› Ë ÔÌÈÏ›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Imperial. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Û ÛÙ¿‰È· Î·È Ï·Ù›˜...

º.™.

∫∞Δ. Δ∞™

ŒÓ· ¿Ï˘ÙÔ, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¯ÚÔÓ›˙ÂÈ, ·˘Ùfi Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¤ıÂÛ·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È “Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚ‹˜ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘, Ì fiÏÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiˆ˜ Î·È Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” .

™Â ÁÓˆÛÙ¿ “ÏË̤ÚÈ·”... ™Â ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÏÈ¿ “ÏË̤ÚÈ·” ‚Ú¤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·” , Ì ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙ¤˜. √ Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙË Ó·˘ËÁÈ΋, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ηıÒ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ¶¿ÁÈÔ Î·È ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙÚ·› Ë ÂÈÛ΢‹ ÏÔ›ˆÓ ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË, ÚÔÛˆÈο, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î. ¢ÂÚ‚¤ÓË, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÓfiÌÈÌË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ·fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¶ÔÏÏ¿... ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙË ¢∂À∞ªμ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÎÔÈÓ¿, Ó· Ù· ÂÈχÛÔ˘Ó. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ Û¯ÔÏ›·Û Ì ÓfiËÌ· Ô Î. ª·Úο΢ “ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÛÙËÓ fiÏË. ∑ËÙ‹Û·Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÒÛÙ ӷ ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·Ú¿ ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜” .


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

™Ù·ÙÈÛÙÈο Ù¯ӿÛÌ·Ù· √ ™‡ÚÔ˜ ΔÛfi¯·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›‰· ‰‡Ô(2) ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ó· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ›¯Â ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, fiÙÈ ÙÂÏÈο ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2009, ı· ÂÎÙÈÓ·¯ı› ÛÙÔ 15%. ÕÎÔ˘Û· Â›Û˘ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ÔÈÔÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Á¤Ï·Û· ÙfiÛÔ Ôχ, fiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯· ÁÂÏ¿ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. μϤÂÙÂ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Á¤ÏÈÔ, ȉ›ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ΔÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙfiÛÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi ∂ÀÃ∞ƒπ™Δø ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜... ı·ÙÚÈÓÈÛÌÔ‡˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ, ‹Ù·Ó fiÏ· ÌÈ· ·›ı·ÓË Ê·ÚÛÔΈ̈‰›·. ¶ÔÈÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÔÚÔ˚‰¤„Ô˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ; ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈˆı› Î·È Ó· ÂÌ‰ˆı› fiÙÈ ·fi ÙÔ 1981 Î·È ÌÂÙ¿, fiÏÔÈ fiÛÔÈ Î˘‚¤ÚÓËÛ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·; ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, fi¯È ª√¡√ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó Ù˘¯‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÙËÓ Ú˘¿ÓÔ˘Ó. ∫·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ Ì·˜ ‰¿ÓÂÈ˙·Ó ¯ˆÚ›˜ ÊÂÈ‰Ò Î·È ¯ˆÚ›˜... ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ª√¡√ ∫∞π ª√¡√ °π∞ ¡∞ ∞°√ƒ∞∑√Àª∂ Δ∞ °∂ƒª∞¡π∫∞ ∫∞π °∞§§π∫∞ ¶ƒ√´√¡Δ∞; ∞fi ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË... ∞°√ƒ∞ Δ√À ∞πø¡∞, ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›·. £· Ì·˜ ÂÈ, ¿Ú·ÁÂ, ηÓ›˜ ÔÙ¤ fiÛÔ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÂΛӷ Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ·fi ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ªÈÙÙÂÚ¿Ó; ∫·Ó¤Ó·˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î. ÀÔ˘ÚÁ¤ (Ù· ›‰È· ›Â Î·È Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘) ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÏËÛÙÚÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ Â› ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÙÔ› Ô˘... Ê¿Á·ÓÂ, Â›Ó·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. ΔË ÌË ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘, ÌËÓ ÙËÓ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ Û·Ó Û˘Ó·›ÓÂÛË. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ Ù·... Ó¤· ¢ÂÎÂÌ‚ÚÈ·Ó¿ ÙÔ˘ 2008,˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÂÚ›ÂÚÁË ÛȈ‹. ∞ÏÏ¿ ·˜ ¤ÚıÔ˘Ì ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ›ӷÈ... “√ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ϤÂÈ Î·Ó›˜ „¤Ì·Ù·” . ŸÏÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ··ÍȈÙÈο ÁÈ· Ù·... GREEK STATISTICS. ∞˘ÙÔ› fiÏÔÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, Ì‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ı˘ÌËıÔ‡Ó Ù·... Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ fiÏˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ì ٷ ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ™ÙÔȯ›·, fiÙ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË; ŸÙ·Ó Ô Î. ™ËÌ›Ù˘ ‚¿ÊÙÈÛ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÛÂ... SWAP, ‹Ù·Ó ηϋ ÙfiÙÂ Ë ∂.™.À.; ΔfiÙÂ, ‹Ù·Ó ηϿ Ù· Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·; ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¿ÓÙ· ÌÔÚ›˜ Ó·... Ì·ÁÂÈÚ¤„ÂȘ, ¡√ªπª∞, ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë §ÔÁÈÛÙÈ΋, ÁÈ· Ó· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂȘ Û ™Ù·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. ª‹ˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi; Œ¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂.™.À., Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË; ΔfiÙÂ Ë ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Â›Ó·È Î·Ï‹; ∂›Ó·È ηϋ fiÙ·Ó ‰›ÓÂÈ .¯. 2,5%, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Î·È fi¯È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È 6%; ∫·È ÂÚˆÙÒ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Ì¿ıˆ: ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â‰Ò Î·È Î¿ÙÈ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ º¶∞, ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. ∞˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û·Ó À¶√Ã∂ø™∏ ÛÙ·... ÎÈÙ¿È· ÙÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ‹

οÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰·È‰·ÏÒ‰Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹; ∞ÏÏ¿ Î·È ·Ó Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È... GREEK STATISTICS, fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ fiÙÈ... ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· ¤ÍÔ‰¿ Ì·˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘; ∂ͤگÔÓÙ·È Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÊ¿·Í Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÈο; ΔËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ‰È¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‹ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ó›˜ ( ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ¢·¿Ó˜) Î·È Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ô‡ ı· ÙȘ ηٷٿÍÔ˘Ì ӷ ÂËÚ¿ÛÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ Ù· ™Ù·ÙÈÛÙÈο Ì·˜. ∫·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· 9% ‹ ÁÈ· 13% Î·È ÙÒÚ· ÁÈ· 15%. ∞˜ ÛÔ‚·Ú¢Ùԇ̠∫‡ÚÈÔÈ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿ fiÙÈ Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¢π¶§√°ƒ∞ºπ∫√ ™À™Δ∏ª∞, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â›ÛËÌÔ ‚È‚Ï›Ô Ù‹ÚËÛ˘ ∞¶√£∏∫∏™ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈο ™ÙÔȯ›·; ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ù·... Û·Ú·ÍÈοډȷ. “ΔÒÚ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 15%,›Ûˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó 8%” . ∞˘Ù¿ ›Ûˆ˜ ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ... “¶∞¡Δ∞ ∂À∫√§√¶π™Δ√”, Ô˘ ϤÂÈ Î·È Ô ÔÈËÙ‹˜, ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ·ÏÏ¿ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ì›·: √¶√À ∫∞π ∞¡ º£∞™∂π Δ√ ∂§§∂πªª∞, ∂π¡∞π ∫∞πƒ√™ √π ∫Àμ∂ƒ¡ø¡Δ∂™ ¡∞ ∞º∏™√À¡ ¶π™ø Δ√À™ Δ√ ∞ª∞ƒΔø§√ ¶∞ƒ∂§£√¡ ∫∞π ∂¶πΔ∂§√À™ ∞™ ∫√πΔ∞•√À¡ Δ√ ª∂§§√¡. √Ãπ Δ√™√ °π∞ ª∞™ √™√ °π∞ Δ∞ ¶∞π¢π∞ ª∞™” ” .

ŒÙÛÈ, ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ... √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∏ ¤·ÚÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÌÚfi˜” ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Ù˘ 17-9-2010, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ °˘ÌÓ·Ûȿگ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™·Ï·‚fiÔ˘ÏÔ˜, οÓÂÈ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ›ÁÌ· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘. Œ¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘: “∏ ¤·ÚÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ∏ ÛÂÌÓfiÙËÙ·, Ë ·ÏfiÙËÙ· Î·È Ë Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË, ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÔ˘Ó¯›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ÕÏÏÔÙÂ, ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹Ù·Ó ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ë ·Ï·˙ÔÓ›·, Ë Ô›ËÛË ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi. ™‹ÌÂÚ·, Ô ¤Ó·˜ ‚ϤÂÈ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ºı¿Û·Ì Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ˘ԂϤÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ÙÔÓ ÊıÔÓ›. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û›ÙÈ, ηχÙÂÚË ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ Î·Ïfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ó· Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó Û ηχÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘, ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌfi. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ì·˜ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ¤-

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ۷Ô˘ÓfiÂÚ· ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÛÙËÓ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë ‚ڋΠ“ʈӋ” ̤۷ ·fi Ì›·...Û·Ô˘ÓfiÂÚ·. ªÂ ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ∫ÔÚÓ ΔÛ·ÙÈη‚¿ÓÈÙ˙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Û·Ô˘ÓfiÂÚ·˜ “Wanida” , Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙË ÛÂÈÚ¿, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 40, ¤Ó·˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ‚ڋΠÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘. ª¤Û· Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ∫ÔÚÓ, ̤۷ Û ̛· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·›ıÔ˘Û·, ÁÈ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ì›˙›Ù μÂÙ˙·Ù˙›‚· ¤¯ÂÈ

ÓÙÔÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ø˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ‰Â, Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ› Î·È ÔÏÈÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹ Î·È ··Ú·›ÙËÙË, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Ô ÓÂÔÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ËÁ¿˙Ô˘Ó Ë ¤·ÚÛË, Ë Ô›ËÛË Î·È Ë ·Ï·˙ÔÓ›·. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÂÚÊ›·ÏÔ Î·È ·ÚÚˆÛÙË̤ÓÔ ÂÁˆÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì ·ÏÔ› Î·È Ù·ÂÈÓÔ›, ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜; 1. ∏ ¶·È‰Â›·, Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ÙÔ˘ ¤ÓÓÔÈ·, ı· ·›ÍÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. 2. ΔÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›·. 3. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÛÙÔȯ›Ô, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∞ÚΛ Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÔÏÈÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì ·ÏÔ›, ÛÂÌÓÔ›, Ù·ÂÈÓÔ› Î·È Ï·˚ÎÔ› ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜” .

μ›ÓÙÂÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ √ Î. º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫¿ÔÙ ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ÛÙË Ì·˙È΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿, Ì ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ¿ÏÏ· ϤÓÂ Î·È ¿ÏÏ· οÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ÔÙÂ Ë Ì¿˙ˆÍË „ËÊÔÊfiÚˆÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ÚÔۤϢÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙfiÛÔ Ì·˙È΋ Ô˘ ÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ʈӤ˜ Ê¿ÓÙ·˙·Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È ‰Ë ÙÔ ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ù¯ÓˤÓÙˆ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÌÂÚÏÔ˘ÛÎÔÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÁˆÓÈ¿ ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ÎfiÏ· Î·È ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ image makers ÙÔ˘ οı ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ¿ÚÂÈ Ì οı ̤ÛÔ Î·È ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∫¿ÔÙ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Ì‹Ó˜ ÚÈÓ, Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· Â›ÛËÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ οı ·Ú¿Ù·Í˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁοÏÔ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ôχ ÚÈÓ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ “ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È” ÛÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∏ χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È Ë Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Û˘ÓÂ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ÂÌfiÚÂ˘Ì·. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ‚¤‚·È· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÁÓ‹ÛȘ ηÚÈηÙÔ‡Ú˜ ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÍ·¿ÙËÛ˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·, fiÙ·Ó Ù· “ÍÂÊÙ¤ÚÈ·” ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ „¿¯ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ·ÓÙÔ‡ ÁÈ· ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Î·È Ó¤Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∫·È ¿ÏÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ‰Ë ÙÔ ·Ú¯ÂÈ·Îfi Ù˘ ˘ÏÈÎfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· Î·È ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ› ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‰Ôı›

‚ÔËı‹ÛÂÈ 500.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ηٿ 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ Ì‹Ó·. ∂›Ó·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶Ú·Ù˙Ô˘¿Ì Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ (ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ)” , ϤÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜.

¢È·˙‡ÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó· ∞ÁÎÈϤڷ ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ô ∫ÚÈÛÙ›Ó· ∞ÁÎÈϤڷ Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ Δ˙fiÚÓÙ·Ó ªÚ¿ÙÌ·Ó ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Á¿ÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ People. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÈηÏÂ›Ù·È ËÁ‹ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¯ÒÚÈÛ·Ó Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·˙˘Á›Ô˘. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·È‰›, ÙÔÓ ª·Í, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È “‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó

ÙÔ ÂοÛÙÔÙ Â›Ì·¯Ô ˘ÏÈÎfi. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÛÔ fiÛÔ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ΢ڛˆ˜ ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ “ÌÔÓ·‰È΋” Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ Ì·Ó›·˜ ·Ï·È¿ ÚËÙ¿ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜. ŒÙÛÈ Êı¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ΔV, ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÊÙËÓ‹˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ÊıÔÚ¿ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞˘ÙÔ› ÎÔÈÙÔ‡Ó Ì ·ÔÚ›· ÙȘ Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∞ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó. ™Â fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ¿ÏÏ· ¤ÏÂÁ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ¯fiÚ¢·Ó Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙˆÚÈÓfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ∞ӤηıÂÓ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ó٤ʷÛÎ·Ó Î·È fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ›¯·Ó ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ı· ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÛÔ ·›¯·Ó Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÙˆÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ· ÙÛÈٿٷ, ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙËÓ Î¿ı ÊÔÚ¿. ∞Ï¿ ÙÒÚ· ÂÊÂ‡Ú·Ó ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÚˆÙÔÙ˘‹ÛÔ˘Ó Ù¿¯· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈÂÈÎÒ˜ ·ÓÔ‡ÛÈÔ ÙÔ ı¤·Ì· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ ¿ÏÏ· ϤÂÈ ÙÒÚ· Î·È ¿ÏÏ· ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi. 줂·È· ·˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·Ï¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ „¢‰ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÊÙËÓ‹ ¿ÛÎËÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ Ë fiÏË ÈÛÙÔÚ›· ηıÒ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ì ÔÈÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó. £· Â·Ó·Ï¿‚ˆ Î·È ¿ÏÈ : ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙˆÚÈÓfi. √È Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·ÚÔÓÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ˆ˜ Ù· „¤Ì·Ù· ÂÚ›ÛÛ¢·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÚÁ›·˙·Ó. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù· ‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ∫·È ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∞Ï¿ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈÛÎfiÈÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙȘ Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ˘˜, ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÙÒÚ· Î·È ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ı˜. ∫·È ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÏÔÈfiÓ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. Δ· Ì·ÏÎfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó, ÔÈ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ˆÚ˘fiÌÂÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο Ù¯ӿÛÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ΔV. ŒÙÛÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ. √È ÛËÌ·›Â˜ Î·È Ù· Ï¿‚·Ú· ˘ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó, ÔÈ ÎfiÚÓ˜ Û›ÁËÛ·Ó, Ù· ηÓÔÁfiÓ· ¤Û‚ËÛ·Ó. ∫·È Ô Ï·fi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi Ù· ÙˆÚÈÓ¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ͯÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯ı˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¡· ‚ÈÒÛÂÈ Ù· Ó¤· ·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Ì·ı‹Ì·Ù·” .

Ì·˙› Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ê›ÏÔÈ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ∏ 29¯ÚÔÓË ∞ÁÎÈϤڷ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔÓ 33¯ÚÔÓÔ ªÚ¿ÙÌ·Ó ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005.

¶·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ Ô ƒÔ˜ ·fi Ù· “ºÈÏ·Ú¿ÎÈ·” √ ÚÒËÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ·fi Ù· “ºÈÏ·Ú¿ÎÈ·” ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ™Ô˘˚ÌÂÚ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ‚ÚÂÙ·Ó›‰· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ ∑fiÈ ª¿ÎÌ·Ó, Û ̛· ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, ÂȂ‚·›ˆÛ ¯ı˜ ΔÚ›ÙË ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡. √ 43¯ÚÔÓÔ˜ ™Ô˘˚ÌÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‰˘fiÙ·Ó ÙÔÓ ƒÔ˜ °Î¤ÏÂÚ, ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÎˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿ “Δ· ºÈÏ·Ú¿ÎÈ·” , ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋, ı·ÙÚÈ΋ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÛ›·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Á¿ÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ô˘›ÌÂÚ Î·È ÁÈ· ÙËÓ 25¯ÚÔÓË ª¿ÎÌ·Ó.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ‹ ı· ηٷÚÁËı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË; £·Ó¿Û˘ ¶··Ô‡Ï˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“£· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ. 줂·È· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ °È·Ù› ÔÈ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

/5

øÚ·›·, ·ÏÏ¿ ·Ú·ÙË̤ÓË ªÈ· fiÌÔÚÊË ÂÚÈÔ¯‹ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ·˘Ù‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ, ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘. Ÿˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ Î·È ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó·˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜. ΔÔ ÌÈÎÚfi ‰·Û¿ÎÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ “¿Û˘ÏÔ” ÁÈ· ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘. “™‡ÚÈÁÁ˜, ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÙÚˆÎÙÈο, “‰¿ÛÔ˜” ÔÈ ı¿ÌÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÈËı› ÔÙ¤, ·ÎÏ¿‰Â˘Ù· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ù· ‰¤ÓÙÚ·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ·...” , ϤÓ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔË ˙ËÙÔ‡Ó, ı· ÙË Ï¿‚Ô˘Ó; ∂§.™.

•ÂÚ¿ıËηÓ...

ŒÓ‚ÂÚ ∞ÓÙ¤Ì ÂÚÁ¿Ù˘

“£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ı¤Ì· ˘Á›·˜ Ó· ÌËÓ Î·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜” .

•ÂÚ¿ıËÎ·Ó ı¿ÌÓÔÈ Î·È ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËΠӷ Ù· ÔÙ›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ô˘ Ù· ‚ϤÔ˘Ó ϤÔÓ ÍÂÚ¿ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ͯÔÚÙ·ÚÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ.

Δ· ...¿ÏÏ· ÙËϤʈӷ ›¯·Ì ÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ fiÏ· Ù· ηÚÙÔÙËϤʈӷ Â›Ó·È Û·Ó ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÂΛӷ Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ·fi ·Ê›Û˜ Î·È ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ...ÎÔ˘ÙÈ¿, Ì ÙȘ ÌÈÛÔÊ·ÁˆÌ¤Ó˜ Ù˘ÚfiÈÙ˜ Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È Ù· ...¿ÏÏ· ÙËϤʈӷ. ∞ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ÁÂÌ¿Ù· ¯ÚÒÌ· Î·È ...Ê·ÓÙ·Û›· ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙȘ ¿¯·Ú˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘.

∂§.™.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û¯¿Ú˜ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ∂ÏÌÔ˘ÚÛÂÓÙ› ÂÚÁ¿Ù˘

“∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ò˜ ı· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· ÔÈ Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ ÛÙ· ηÊÂÓ›· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·” .

∏ Û˘Ó¯‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌfiÏÈΘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜. ∫·È ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Û¯¿Ú˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÓÂÚÒÓ ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÔÓËı› ÌÈ· ÌÂϤÙË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯·ÚÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙ· ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ˆ˜ ˙‡ÁË, ÒÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÓfiÌÔ˘˜ Î·È fi¯È ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Ù·Ï·ÈˆÚÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. º.™.

∏ ÎÏ‹ÛË ·fi ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi

ŒÏÂÓ· ΔÚ¿ÎÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜

“∂‡¯ÔÌ·È Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ì ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ηÓ›˙ˆ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· ›̷ÛÙÂ, ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ;” .

∞Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì¿˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ™˘ÌÔÏ›Ù˘ ¿ÊËÛ ÙÔ π.Ã. Ì ·Ï¿ÚÌ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ó· “ÙÚ·‚‹ÍÂÈ” ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. √È ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ¤ÎÔ„·Ó ÎÏ‹ÛË. 줂·È· Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ·ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ·ıÔÏfiÁÔ, Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ΔÂÏÈο Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ï‹ÚˆÛ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ¤ÌÂÈÓÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-

˙ÂÈ Ì ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÂÈ›ÎÂÈ· οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ Ó· Îfi‚ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÏ‹ÛË; º.™.

§›ÌÓ˜

°.•.

£· ÙÚ¤¯Ô˘Ó √È ‚ÚÔ¯¤˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË. Δ· ʇÏÏ· Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù’ ¢ı›·Ó ÛÙ· ÊÚ¿ÙÈ·.

30ÂÙ›·˜

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “∞fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ - μÈÔÙ¯ÓÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “ΔËÓ 12ËÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ-μÈÔÙ¯ÓÒÓ §·Ú›Û˘, Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ΔÚÈοψÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ·˘Ù‹˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÛΤ„ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” . √ ÙfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi 1/11/1980 ÛÙȘ ÂÍ‹˜ Ô‰Ô‡˜ Ù˘ fiψ˜. - ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ Ô‰fi πÎ¿ÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ªÂÙÛԂ›Ԣ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. - ∫¿ı ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘” . ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÔÌ¿‰·˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ “¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÔÌ¿‰· ÛÂÚ‚ÈÙfiÚˆÓ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›·, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È,

∫∞Δ. Δ∞™

™Â ·›ÛÙ¢ÙÔ ¯¿ÏÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·. ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ÛÙÚ›„ÂȘ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ 304 ¶∂μ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ Ï›Á· ̤ÙÚ·, Ù·Ï·ÈˆÚÒÓÙ·˜ πÃ Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜. ªÂ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ¤ÛÙˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÔÌÒÓ. °È·Ù› ‹‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ Ï›ÌÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‰›Ï· ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ·...

¶Úfi

ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· Ù· ηϿ. ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·ÈÁ›‰· fï˜ ı· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È Ë ¢∂À∞ªμ ı· ¤¯ÂÈ ‰›Î·ÈÔ Ó· ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜.

∏ ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Ì ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∫·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË. √È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ “Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È Û˘¯Ó¿-˘ÎÓ¿ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Â˙ÒÓ” . ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ·˘Ù‹ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÙfiÛÔ ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô¯‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Â˙Ô›. °È’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. £. ∫. μ.

14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1980

Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌfi˜ ÙÔ˘˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌË ÂÓÈÛ¯‡Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÏfiÁˆ ÛÂÈÛÌÒÓ. ∞ӷʤÚÔ˘Ó, ‰Â, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ: ∂·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ›¯·Ì ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Â›Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ Î·È ÛÔ‚·ÚÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜” .

ËÚÂÙËıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ “ÂÚ› ¯ÔÚËÁ‹Ûˆ˜ ·‰Â›·˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ˘Ê’ ÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ۯ¤ÛÈÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·˜ ÂȘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔÓ Î·È Ù· ¡¶¢¢ ÊÔÈÙËÙ¿˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰ÔÓ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆӔ .

¡· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ “√È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· Â͢-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ªÔÌÔ‡ÙÔ˘ ™¤Û ™¤ÎÔ, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÓÁÎfi (ÚÒËÓ ∑·˝Ú) ·fi ÙÔ 1965 ¤ˆ˜ ÙÔ 1997. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ·ÂÈı·Ï‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ÛÂÚ ∫ÏÈÊ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ, Ë Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1958 Ì ÙÔ ÚÔÎ ÂÓÙ ÚÔÏ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “Move It” . ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ 260 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰›ÛÎÔ˘˜. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 72 ÂÙÒÓ Ô

·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ê‹Ì˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È Ì·¤ÛÙÚÔ˜, AÌÂÚÈηÓfi˜ §¤ÔÓ·ÚÓÙ ªÂÚÓÛÙ¿ÈÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ “West Side Story” . ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÔ‚·Ú¿ ÂÌfi‰È· ÚÔ¤‚·Ï·Ó ÔÈ ·Ï‚·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ μÔÚÂÈÔËÂÈÚÒÙ˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ÃÂÈÌ¿ÚÚ· ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·‚›‚·Û ·˘ÛÙËÚfi ‰È¿‚ËÌ· ÛÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈχÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∂∫∞™

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ˘fi ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

∫˘‚¤ÚÓËÛË: √È ı˘Û›Â˜ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ

∞£∏¡∞, 13.

√∫Δø ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ

ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∂∫∞™) ÙËÓ ÂÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ (2010), Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Ó¤· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·fi ÙÔ 2008 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 57,5 ˆ˜ 230 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Êı¿ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙȘ 350.000. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∂∫∞™ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÁÈ· fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· Ó¤· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ Î·È Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 4%. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı· ‰È·ÎÔ› ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ ı· ÙÔ Ï¿‚Ô˘Ó fiÛÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2010 ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó Ù· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ - ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ - ı· ·˘ÍËı› ηٿ 8.000 ¿ÙÔÌ·. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ∂∫∞™ ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: - ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ηı·Úfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (·ÚȘ, ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ Î·È ‚ÔËı‹Ì·Ù·), ÌÈÛıÔ‡˜, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó Û ÌÈÛıˆÙfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 8.353,38 ¢ÚÒ. -ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 9.745,62 ¢ÚÒ. - ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 15.165,39 ¢ÚÒ. Δ· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ 2009 (‰ËÏ·‰‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 2008). ΔÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ∂∫∞™ Â›Ó·È Û ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 230 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ (·ÚȘ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜), ÌÈÛıÔ‡˜, ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· Î·È ÏÔÈ¿ ÂȉfiÌ·Ù· Ò˜ 7.607,54 ¢ÚÒ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È: ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 172,5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 7.607,55 Ò˜ 7.905,91 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 115 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 7.905,92 Ò˜ 8.104,76 ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 57,5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 8.104,77 ˆ˜ 8.353,38 ¢ÚÒ.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ∞£∏¡∞, 13.

À

fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÙÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÒÙ· ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ 2011, ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ̤۷ ÛÙÔ 2010.

Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011. “À¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ” ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ›¯Â ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÚ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ì ÙËÓ Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· - 3 ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È 1 ÙÔ˘ ∂™¶∞ - Ù· ÔÔ›· “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” , ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ÂÓÓ¤· Ù· ÔÔ›· ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ·fi ÙÔÓ √∞∂¢ Î·È ÙÔ ∂™¶∞. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ¤ÓÙ·Í˘ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Â·Ó¤ÓÙ·ÍË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙÔÈο Û‡Ìʈӷ ÂÚÁ·Û›·˜, ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÎÚ›ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿-

Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜, Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙÔ Û‡ÌʈÓÔ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·Ù·-

Ú·¯‹ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ·Ú¿Ù·Û˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ·, Ô‡ÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ٤ÙÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË. “¢ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ·Ú·Ù¿ÛÂȘ, ÂÌ›˜ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ì·˜. ∂¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Â›ÛËÌË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË, Û·ÊÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·” ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜.

∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢¡Δ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “¿ÓÙˆ˜ ÂÌ›˜ Ô‡Ù οÔÈÔ Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ· ¤¯Ô˘Ì ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ, Ô‡ÙÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, Â›ÛËÌ· Ì¿ÏÈÛÙ·” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ı· ı¤ÛÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηı·Ú¿ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Î·È Û˘˙‹ÙËÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È -Î·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË - Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó. “°È· Ó· Ù· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ, Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈο ÛËÌ›·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜. √ °. ¶Âٷψً˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‚ϤÂÈ fiÙÈ ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿, fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, οÙÈ Ô˘, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ.

¶˘Ú¿ Ù˘ ¡¢ ηٿ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ·›ÙËÌ· ÁÈ· ηٿıÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ

À„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∞£∏¡∞, 13.

¡∂∞ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠÙËÓ

ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂٷ͇ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢, ηٿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂͤٷÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∞ÊÔÚÌ‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ, ·ÊÂÓfi˜ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Ì ٷ ÔÔ›· “ı· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·” ÙÔ 2011, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡›ÎÔ˘ §¤Áη Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∂∂ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Eurostat ÛÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î. §¤Áη Ó· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÙfiÓÈÛ “ˆ˜ ϤÔÓ, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Â› ¡¢, fiÙ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤‰ÈÓ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÈ ı· ÛÙ›ÏÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÌÈ· ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “∂Ì›˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÛÈ. ∏ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Î·Ó Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › ·ÎfiÌË ˆ˜ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ÔÈ “·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” . ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, ˆ˜ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ıˆڋıËÎÂ, ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ Ë ¡¢ ÍÂΛÓËÛ ·fi “2% Î·È Î¿ÙÈ” Î·È Î·Ù·Ï‹Í·Ì ÛÙÔ 14% Î·È “ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ” . ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÂÈ ˆ˜ ÔÚıÒ˜ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ

ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Î. §¤Áη Î·È ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ô‰fi, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. “∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚÔÙ›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜: ‰ËÏ·‰‹, fi¯È ¿ÏÏ· ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ·, ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·Ú·¯ı› ÂÈÛfi‰ËÌ·” ·¿ÓÙËÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ¿گ˜ ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· Î·È £. ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘) ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó Â›ÛËÌË ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ‚¿ÛË fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ “·fi Ô‡ ı· Îfi„ÂÙÂ;” , ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ “Ò˜ ı· ÙÔÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ 7,2% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∂›Û˘, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÙÈ

“ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ¤¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û ϿıÔ˜ ‚¿ÛË” . ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ª. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È °. ΔÚ·Á¿Î˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. “√ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 ¤ÏÂÁ ÙÔÓ ™ËÌ›ÙË ·Ú¯ÈÂÚ¤· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ËıÈÎfi ·Ó¿ÛÙËÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË. ŒıÂÛÂ Î·È „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ë ¡¢ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÓÒ ‹Ú·Ù ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ 46Ë ı¤ÛË, ÙËÓ ÊÙ¿Û·Ù 40 ı¤ÛÂȘ οو, ‰ÂÓ Â›‰· ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘ÁÓÒÌË” , ›Â Ô º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜.

∫fiÓÙÚ· ÁÈ· ÙË “ÌÂÙ·ÊÔÚ¿” ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ 2009 ∞fi ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÂÏ›‰· 46 ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›·

·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ “ıÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ì¤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ (...) fiˆ˜ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÌÂÁ¿Ï· Î¤Ú‰Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ¤ÙÔ˘˜ 2008” , ͤÛ·Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ™·¯ÈÓ›‰Ë Î·È Ù˘ ¡¢. √ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ, fiˆ˜ Â¤‚·Ï·Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› (∂∑∞) Ù˘ Eurostat, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ 2009, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ηٿ 212 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹, ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙËÓ Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÃÚ. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ „‡‰ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·Ó¤ÁÓˆÛ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 46 ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘. “¢ÂÓ Â›· „¤Ì·Ù·. ™·˜ Ì›ÏËÛ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ Eurostat. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤Ú˘Á· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ Ì ‰È΋ Ì·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÂÈÒÛ·Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009, ·Îԇ̠ÎÈ ·fi ¿Óˆ ÙËÓ ·Ó‡ı˘ÓË ÎÚÈÙÈ΋ Û·˜” . ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ·ÎÏÔÈ Ù˘ ¡¢ ηÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ. “∫·È Ù· ‰‡Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. £¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ·Ù› ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙfiÙ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÙÔ 2010 ηٿ 712 ÂηÙ. ¢ÚÒ” , ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶EM¶TH 14 OKTøBPI√À 2010

Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ 11 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√ √ ̤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40.772 ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 13.

ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ 11 ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˙ËÌȤ˜(ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙÔ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â͢Á›·ÓÛ˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¢∂∫√ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ¤ÓÙÂη ÈÔ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√ ÁÈ· ÙÔ 2009 ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ “Ù˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο” . μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√, ·fi ÙÔ 2007 ÛÙÔ 2009, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٿ 31% Î·È ·Ó‹Ïı·Ó Û 1,711 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2009, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40.772 ¢ÚÒ, ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008 ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 6,5%.

∂ÈϤÔÓ, ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÔÚÚ¤ÂÈ fiÙÈ Ô Î·ı·Úfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ (Û‡ÓÔÏÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ì›ÔÓ Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ·) ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ 8 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ηÙfiÈÓ Î·È ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√ Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ë ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ¤ÓÙÂη ÈÔ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ¢∂∫√ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

√È ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ›ӷÈ: ñ √ƒ°∞¡π™ª√™ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªø¡ ∂§§∞¢√™ ∞∂ (√™∂ ∞∂) ñ ∂£¡π∫√™ ¢π∞Ã∂πƒπ™Δ∏™ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫∏™ À¶√¢√ª∏™ ∞.∂. (∂¢π™À ∞∂) ñ ª∂Δ∞º√ƒ∂™ - ª∂Δ∞º√ƒπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∂¶πμ∞Δø¡ ∫∞π º√ƒΔπ√À ∞¡ø¡Àª∏ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ (Δƒ∞π¡√™∂ ∞∂) ñ ∏§∂∫Δƒπ∫√π ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ª√π ∞£∏¡ø¡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂. (∏™∞¶ ∞∂) ñ ∏§∂∫Δƒ√∫π¡∏Δ∞ ¶∂ƒπ√Ã∏™ ∞£∏¡ø¡¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂. (∏§¶∞¶ ∞∂) ñ ∂Δ∞πƒπ∞ £∂ƒªπ∫ø¡ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∞.∂. (∂£∂§ ∞∂) ñ ∂§§∏¡π∫∞ ∞ªÀ¡Δπ∫∞ ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ∞μ∂∂ (∂∞™ ∞∂) ñ ∂§§∏¡π∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∞.∂. (∂∞μ ∞∂) ñ ∂Δ∞πƒ∂π∞ Δ√Àƒπ™Δπ∫∏™ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞.∂. (∂Δ∞ ∞∂) ñ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∂∫ª∂Δ∞§§∂À™∏™ ∫∞π ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√¢ƒ√ªø¡ (Δ∂√ ∞∂)

ñ √ƒ°∞¡π™ª√™ ¢π∂•∞°ø°∏™ π¶¶√¢ƒ√ªπø¡ ∂§§∞¢√™ (√¢π∂ ∞∂) Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ÈÔ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ¢∂∫√ ÙÔ 2009 ·Ó‹Ïı·Ó Û 1.500.526.914 ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 6,8% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2008 (1.609.586.416 ¢ÚÒ). Δ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ 2007 ·Ó‹Ïı·Ó Û 1.603.525.927 ¢ÚÒ. √È ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√, ·fi ÙÔ 2007 ÛÙÔ 2009, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٿ 31% Î·È ·Ó‹Ïı·Ó Û 1.711.311.680 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2009. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.168.761.788 ¢ÚÒ ÙÔ 2009. ΔÔ 78% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·ÌÔÈ‚¤˜, ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞fi Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÚÔ·ÙÂÈ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ (¯ˆÚ›˜ Ó·

Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40.772 ¢ÚÒ, ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 6,5% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 21.627 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 4,5%, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008. ∂ÈϤÔÓ, ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÔÚÚ¤ÂÈ fiÙÈ Ô Î·ı·Úfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ (Û‡ÓÔÏÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ Î·È ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ì›ÔÓ Ù·ÌÂȷο ‰È·ı¤ÛÈÌ·) ÙˆÓ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 11.980.408.058 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ 8 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 574.168.096 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, ‹ ÙÔ 38% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙȘ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ·Ó‹Ïı Û 1.315.000.000 ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ŸÌÈ-

ÏÔ √∞™∞, ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ √™∂, ÛÙËÓ ∂∞μ Î·È ÛÙËÓ ∂∞™. √È Î·Ù·ÙÒÛÂȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ·Ó‹Ïı·Ó Û 632.093.150 ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ √™∂, ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ √∞™∞, ÛÙËÓ ∂∞μ Î·È ÛÙÔÓ √¢π∂. √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ (Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ∂.∂. Î·È ÏÔÈ¤˜) ÁÈ· ÙȘ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ·Ó‹Ïı·Ó Û 125.728.132 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2009, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 122.938.128 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ∂ȯÔÚ‹ÁËÛË Δ·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ‰Â, ›ӷÈ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÛÙȘ ¢∂∫√ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40.772 ¢ÚÒ Î·È Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ¢∂∫√ Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Â›Ó·È Ô ∏™∞¶ Ì 56.554 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ. ™Â ¤ÓÙ ·fi ÙȘ ¤ÓÙÂη ¢∂∫√ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÍÂÂÚ-

ªÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∫fiÓÙÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂ ∞£∏¡∞, 13.

“∂ӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈÎfi ÎfiÌ‚Ô” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÚÒÙË Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ˆ˜ ı· ÙÔ Î·Ù·„ËÊ›ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ Ô §∞√™ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ “·ÚÒÓ” ηٿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÔ›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ‚‚·›ˆ˜ Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ∫·È ÚÔˆıԇ̠¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ ¶Â‰›Ô, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·fiÏËÍË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔÔ 2011 ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ÁÚ·ÌÌ‹ §È-

Ì¿ÓÈ - ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ - ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› Î·È Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ - ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. °È· Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ fiÏ· ÍÂÎÈÓ¿Ó ·’ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· - Î·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÂÚ› ˘ÔÙ·Á‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘”, ·ÏÏ¿ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô ¢. ƒ¤·˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ (1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), ÙÔ ÔÔ›Ô Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·¤‰ˆÛÂ Î·È ÛÙ· “·Ê‡ÛÈη ˘„ËÏ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎfiÛÙË Î·È ÙËÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·” : “∫¿ÓÂÙ ÏfiÁÔ ÁÈ· “‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·”, fiÙ·Ó ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·’ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·! 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È 1,2 ‰ÈÛ. Â›Ó·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ √™∂ ÁÈ· ÙÔ 2009. ªÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ;

∫·È ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˜ Ó· Ì·˜ ÙÔ ÂÈ;” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰Â, ÛÙÔÓ ÂÈÛËÁËÙ‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ™Ù·‡ÚÔ ∫·Ï·Ê¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ›¯Â ¤ÙÔÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ Û ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ô Î. ƒ¤·˜ ·ÓÙ› ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì·ÚÙ˘Ú¿ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ - Î·È ·Ó ˘‹Ú¯Â, Ë ¡¢ “Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘”. “ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‚¿ÚË, Ù· ¯Ú¤Ë. ∫·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ, Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïӔ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂͤٷÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË.

Ó¿ÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰·. √ ̤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ (ÏËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ) ·fi ÙÔ 2007 ·˘Í‹ıËΠηٿ 8% Î·È ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (www.minfin.gr) Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÙ›ÛÂÈ ÔÈ ¢ËÌfiÛȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÔÈ ¢∂∫√ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙËÁÈο Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷο Û¯¤‰È· 2011-1013. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰Ôı› ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÔÛÔÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜. H ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ¤ÁÎ˘ÚˆÓ Î·È ¤ÁηÈÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ̤۷ ·fi ‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÂÓÒ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË Û¯Â‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¢∂∫√, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ 3833/2010 Î·È 3845/2010 ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û fiϘ ÙȘ ¢∂∫√ Û˘ÓÔÏÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 200 ÂÎ. ¢ÚÒ, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.

VIS TRAVEL º£∏¡√...¶øƒπ¡∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ ∞¶√... 5 ∂Δø¡+

√¢π∫∂™-∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ (3ËÌ.) ª¶∞¡™∫√ 29-31/10 115ú 19-21/11, 26-28/11 120ú Ì Ï‹ÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹-¢ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯¤˜ SPA (2ËÌ.) §√ÀΔƒ∞ ¶§∞ΔÀ™Δ√ª√À-∫∞ƒ¶∂¡∏™π 9-10/11, 8-9/12 ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ 72ú (2ËÌ.) §√ÀΔƒ∞ ¶√∑∞ƒ - ∞°. ¡π∫√§∞√ (¡∞√À™∞) 18-19/11, 20-21/11 Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ 72ú (3ËÌ.) THERMAE SPA HOTEL (∞’ ηÙ.) ∫∞ƒ¶∂¡∏™π - ¶ƒ√À™™√ 4-6/12 (∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘) Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ 98ú ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3-5, ÙËÏ. 24210 31059-60


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶EM¶TH 14 OKTøBPI√À 2010

¶ÂÚÈԉ›· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢

¡¤· Â›ıÂÛË ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¶∂πƒ∞π∞™, 13.

›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ˘·ÈÓÈÎÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂÍ·¤Ï˘Û ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ -·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ˆ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÙÔÓ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÙËÓ ¯ÒÚ· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË- ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÙÈ ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â› ·Ó ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ›¯·Ó ‰˘ÛÊËÌ‹ÛÂÈ, ›¯·Ó ÂÈ „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “™ÎÂÊı›Ù ÙÈ ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Í¤ÓÔ ÁÈ· ͤÓÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó· ÌËÓ ‰˘ÛÊËÌ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÚÈԉ›· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ¡¢ μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ·.

∂ ΔÛ›Ú·˜

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·ÏÒ‚ËÙË ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¶∞Δƒ∞, 13.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ‚ÁÂÈ ·ÏÒ‚ËÙË ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÏÏ¿ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ·fi ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ¤ÏıÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·”. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â Â›Û˘ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÙÚfiÈη οÔÙ ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÍÂÓÒÓˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂Ì›˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ‰›Ï· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ʈӋ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ó·ÌË, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ Î·È ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘, ·Ó ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì Û ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ √™∂ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √™∂ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ ÃÀΔ∞ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶·ÙÚ¤ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÚfiÏ·Îη, fiÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô. ∂›Û˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. ΔfiÓÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚԂϤÂÈ Ó¤Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ¯ÒÚÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi ηÙÔÈ˘. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ٤ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶·ÙÚ¤ˆÓ °È¿ÓÓË ¢ËÌ·Ú¿ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ μ·Û›ÏË Ã·Ù˙ËÏ¿ÌÚÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜.

ª·˙› Ì ÙÔÓ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ Î. ∫ÈΛÏÈ· ÂÚ¿ÙËÛ·Ó Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. “◊Úı· ‰Ò, ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô

ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ˆ˜ ÙËÓ ÈÔ ‚ÚÒÌÈÎË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÂÈÒÓ ÙÔ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¿ÎÔ˘ÛÂ, ηıÒ˜, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 40%, ÔÏÏ¿ ηٷ-

ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ Î·Ó ÛÂÊÙ¤, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È Ù· “ÏÔ˘Î¤Ù·” . “◊Úı·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÏ›‰·, ‹Úı·Ì ӷ ¿Ì ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ô ÙfiÔ˜. “∞¢ı‡ÓÔÌ·È ÛÙÔÓ ·Ïfi ÎfiÛÌÔ, ÛÙÔÓ ÌÈÎÚÔ¤ÌÔÚÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ “Î·È ÙÔ˘ Ϥˆ fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·” . ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, fiÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó Ë ·Ú¿Ù·ÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¢ÎÔϛ˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÂͤÊÚ·Û fï˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Î·È ‹Ù·Ó ÚÈ˙Èο ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, fiˆ˜ ›Â, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ηıÒ˜ Î·È Ì Ӥ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¢∂∏

∞Ϥη ¶··Ú‹Á·: ∞ÓÙÈÏ·˚΋ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞£∏¡∞, 13.

∂›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋” , Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÌË ÔÚÈÛÌfi ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∑ˆÓÒÓ(∞√∑) Î·È ÁÈ· Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÚԂϤÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ӷχÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ë Î.¶··Ú‹Á· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ “ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·fi ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÎÔÚÌfi Ù˘ ¢∂∏, ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÔÈÎȷ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù˘ μ‡˘ Î·È Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ Û ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ÏÈÁÓÈÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ ÏÈÁÓÈÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜” . ∏ Î.¶··Ú‹Á· ηÙËÁfiÚËÛ ÙȘ ËÁÂۛ˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ °∂¡√¶ -¢∂∏ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û·Ó ÊÈÏÔÏ·˚΋ χÛË ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ’’·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘’’, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· „¢‰Â›ÁÚ·ÊË, ·ÔÚÔ-

Û·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÔÈÛıÔÊ˘Ï·ÎÒÓ, Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·, Ë Î.¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ “fiÏÔÈ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” ‹Úı ÙÒÚ· Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÙ·Ó Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ οÓÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ” , ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈ΋. ∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ, ÚfiÛıÂÛÂ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ·ÏÏ¿ ı· Á›ÓÂÈ Ì ηÓfiÓ˜ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ΔÚfiÈη Î·È ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ó¤· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

°È· ∞ÈÁ·›Ô -ΔÔ˘ÚΛ· ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ¤Î·Ó ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ· ÂÓÂÚÁÂȷο, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Û˘Ó‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂίÒÚËÛË Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ̠¢ı‡ÓË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÎÏ›-

Ì· ·Ú·›ÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ -ΔÔ˘ÚΛ·˜” . Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î.¶··Ú‹Á· Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ fiÚˆÓ, ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ, ÏÔ‡ÛÈˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ›Â Ë Î.¶··Ú‹Á·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓÒ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜ Î·È Ù˘ ∞√∑, Ì ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÔÈ ∏¶∞ Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ πfiÓÈÔ, fiÔ˘ fiˆ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ, Ë ΔÔ˘ÚΛ· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¡∞Δ√. ΔÔ ∫∫∂, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ¢∂∏, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÁ¯ÒÚȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÓÈ·›Ô˜ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∂›Û˘, ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Â͇ÚÂÛË Ó¤ˆÓ ËÁÒÓ ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Â·Ú΋˜ Î·È ÊÙËÓ‹ Ï·˚΋ ηٷӿψÛË Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ηٿ 30%, Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÌÂȈı› Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ë ÔÔ›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.

¢‹ÏˆÛË °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 13.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ “Û΢ÏÔη˘Á¿‰Â˜” ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁΘ Î·È ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙ÂÈ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Â› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Úԇ̠¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Áԇ̠“·fi ÙÔ ‚¿ÏÙÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Î¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ï¿ıË Î·È ·ÓÔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ” . “√È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· ‚Ï¿ÙÔ˘Ó, ‰ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Ó” , η-

Ù¤ÏËÍÂ Ô Î.∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞ÚÌÂÓÈ΋˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÚÌÂÓÈ΋˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂÍ‹Ú ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î.∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1996 Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ

∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡ÛÊÈ͢ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î.∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Ôχ ηϤ˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÛÙËÓ ·ÚÌÂÓÈ΋ ÔÌÔÁ¤ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÔÏ˘ÏËı‹˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Â› ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·. Δ¤ÏÔ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Ôχ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶EM¶TH 14 OKTøBPI√À 2010

√ÌfiʈÓÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘

ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ̤ÏË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Siemens ∞£∏¡∞, 13.

ÙÔ ªfiÓ·¯Ô ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÔÎÙÒ Ì¤ÏË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ªÈ¯. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ Î·È ¿ÏÏ· ÚÒËÓ Î·È Ó˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÁÚ·ÙÒ˜ Î·È Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ·ÚÔ˘Û›· ‚‚·›ˆ˜, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. “√È ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ - Â›Ó·È fï˜ ıÂÙÈΤ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘.

∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ¢ËÌ.¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ı· ‚Á¿ÏÂÈ Ù›ÔÙ·, ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‚ÔχÂÈ ÙË Siemens” Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ú¿Ù·ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ μ·˘·Ú›·˜, Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ô §ÂˆÓ›‰·˜ °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ˜ Î·È Ë μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛfiÓÔÁÏÔ˘ (¶∞™√∫), Ô °ÚËÁfiÚ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ Î·È Ô ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ (¡¢), Ô £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘ (∫∫∂) Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ (§∞√™). √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÚÔηٷ‚ÔÏÈο, ÁÚ·ÙÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˘˜, Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÁÚ·ÙÒÓ ÂÚˆÙ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ë ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜, ·ÚÔ˘Û›· ‚‚·›ˆ˜, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. “∏ ۇ̂·ÛË ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÌÂٷ͇ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜, ·˘Ùfi ÚԂϤÂÈ. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ‹Úı ÌÔÓ¿¯· ÁÈ· ÁÚ·Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘. “¢ÂÓ Ì ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ·˘Ùfi. ΔÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·È fiÙ·Ó ‹Á·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÈηÛÙÈÎÔ›. ∞Ó Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ, ›Ù ÁÚ·ÙÒ˜ ›Ù ÚÔÊÔÚÈÎÒ˜...” ÚfiÛıÂÛÂ. “√È ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ - Â›Ó·È fï˜ ıÂÙÈΤ˜” ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔ-

Ï‹ ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô: “ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ı· ‚Á¿ÏÂÈ Ù›ÔÙ·, ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‚ÔχÂÈ ÙË Siemens” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, ÂÚˆÙ‹ıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Â-

ÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ™Ù.°ÎÚfi˙Ô˘, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Í¤Ï˘Ì· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ˘fiıÂÛË Siemens Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Torcaso (Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·), ¯ˆÚ›˜ fï˜, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡, (ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤‰ÂÈÍ ¯ı˜ (ΔÚ›ÙË) Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·”), Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ÌÂÏÂÙËÚÔ›”. ∂ÚˆÙËı›˜ ‰Â, Â¿Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ (Î·È fiÙÂ), Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ Ô Î. °ÎÚfi˙Ô˜ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÓfi˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ Morgan Stanley ÛÙË ∑˘Ú›¯Ë, ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Torcaso ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘ ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË” . “ª·˜ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Ì ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∂·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯ˆ ÂÈ ˆ˜ Ô Î. °ÎÚfi˙Ô˜ Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Â·ÚÎÒ˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË.” “ªÂ ÙËÓ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Í¤Ï˘Ì· ÙÔ˘ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·ıÂÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˆ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘.

«◊Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ Ï·˚ÎÈÛÙ¤˜» ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¶. ¢Ô‡Î·˜ ∞£∏¡∞, 13.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi Ï·˚ÎÈÛÌfi, ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Û˘Úı› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ μ‹Ì· 99,5 Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈο ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. √ Î. ¢Ô‡Î·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙË “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, ÂÓÒ ¤ÛÙÚ„ ٷ ‚¤ÏË ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¢. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ μ·ÙÔ¤‰È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ıÏÈfiÙËÙ˜” Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· ÂȯÂÈÚ› Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ¤ÓÙ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜.∏ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔʤÚÂÈ ·fi Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ·fi

·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ı¤Ì·Ù· ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ “Û˘ÌÌ·¯›·” ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ “Ó· ›̷ÛÙ ¢¯¿ÚÈÛÙÔÈ Î·È Ó· ÌË ‰˘Û·ÚÂÛÙԇ̠ηӤӷÓ. ŸÏ· Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ.“√ ÊÈÏÔÏ·˚ÎÈÛÌfi˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÓÒÛ˘. ¶Ú¤ÂÈ Û ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·’ fi,ÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹ Ô Ì¤ÛÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜” Û˘Ó¤¯ÈÛÂ. √ Î. ¢Ô‡Î·˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙË “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. “ÿ۷Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ʤÚÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ›Û· ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙ· ˘-

‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÚÂ” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∂›Û˘, ÂÍ·¤Ï˘Û ‚ÔϤ˜ ηٿ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¢, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘, Ô Î. ¢Ô‡Î·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “˘fiıÂÛË Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜”, ·ÊÔ‡ - fiˆ˜ › - ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Ì·‡ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·, ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÌÂϤÙË ˙ËÌ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ̿ÚÙ˘Ú·˜ Ô˘ Ó· η٤ıÂÛ fiÙÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ › “οÓ ·˘Ùfi ‹ οÓ ٷ ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ· ˘¤Ú Ù˘ ÌÔÓ‹˜”.“¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÂÚ› ·ıÏÈfiÙËÙ·˜”‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶. ¢Ô‡Î·˜, ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›· ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ¤ÓÙ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜.

™˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶·ÚÔ¯ÒÓ ÀÁ›·˜

∂ÓÈ·›Â˜ ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜ ·fi fiÏ· Ù· Δ·Ì›· Û fiϘ ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞£∏¡∞, 13.

√È ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Û ·ÚÔ¯¤˜ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 2 ‰ÈÛ. Â›Ó·È ‰·¿Ó˜ Û ʿÚ̷η, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎo‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·ÚÔ¯ÒÓ ÀÁ›·˜ (™À.™.¶À.), Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ∞ıËÓ¿˜ ¢Ú¤ÙÙ·. √ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ·, ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ 2010, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 700 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 500 ÂηÙ. ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û ʿÚ̷η, ÂÓÒ ÙÔ 2011 ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈϤÔÓ Ì›ˆÛË 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ηıȤڈÛ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· Δ·Ì›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È

Ó· ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “√È Ôϛ٘” , ›Â, “ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË, fiÙÈ Ù· ηٷÓÔԇ̠ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” . ∏ ηıȤڈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ·Î¤ÙÔ˘ ·ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· Δ·Ì›·, ·ÚÓËÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜ Ï·ÊfiÓ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Î·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ™À.™.¶À. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, › ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∞ıËÓ¿ ¢Ú¤ÙÙ·, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË, Ô˘ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. “¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ¢Ú¤ÙÙ· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ ÌÂ

ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı›. ∏ Î. ¢Ú¤ÙÙ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È 93 ·Ú·ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË 1.000 Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÛÙÔÏÔÁËı›. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· › fiÙÈ ‰··ÓÒÓÙ·È 5,5 ‰È™. ¢ÚÒ ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 4,5 ‰È™. ¢ÚÒ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Ù· Δ·Ì›· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ó·ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 30% ¤ˆ˜ 40%. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÓÈ·›ˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·Î¤ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È “ηχ„ˆӔ , ηıÒ˜ Î·È ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ÛÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ê·Ú̿ΈÓ, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÂÈÙÚÔ¤˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ™À.™.¶À. Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ 2011.

¡∂√ π∞Δƒ∂π√

μ›Î˘ ª·˘Ú·Î¿Ó·-ª·ÎÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ∂ȉÈÎfi˜ ¶·ıÔÏfiÁÔ˜, ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. ∂ȉÈ΢ı›۷ ÛÙÔ 251 °.¡. ∞ÂÚÔÔÚ›·˜

øƒ∞ƒπ√ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¶ƒøπ: 09.00-13.00 ∞¶√°∂Àª∞: 18.00-20.30 ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ & ™Î‡ÚÔ˘ 16 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) μfiÏÔ˜ - Δ.∫. 38 221

ΔËÏ./Fax: 24210 23393 ∫ÈÓËÙfi: 6936 625582 e-mail: maurakana@yahoo.gr

«Ÿ¯È» Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·ÓÙÚÈÒÓ Ã∞¡π∞, 13.

ΔËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÏÔÁÈΤ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·ÓÙÚÈÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·fi Ù· ÷ÓÈ¿. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· “ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ΢ÓÈÛÌfi”. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “ª¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË” ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Ã·Ó›ˆÓ °ÚËÁfiÚË ∞Ú¯ÔÓÙ¿ÎË, ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ μÈڂȉ¿ÎË, ÙÔÓ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ∫˘‰ˆÓ›·˜-∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓfi, ÂÓÒ ÂÚ¿ÙËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ∏ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ∫Ú‹ÙË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÏÏ¿ ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. “Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÈ· ηϋ ÚÔÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ô˘ Ó· ÌË Û˘ÌʈÓ› fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÓËÛ›, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË” ›Â. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ÕÍÔÓ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ù· ÛËÌ›· ·È¯Ì‹˜. “∏ ÛÙfi¯Â˘ÛË ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ∂Ì›˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÀÔÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ “ª¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË” ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈο ‰ÂÛÌ¿. ŒÍˆ ·fi ÙȘ ÏÔÁÈΤ˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ì·ÓÙÚÈÒÓ. Œ¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜. ∏ ∫Ú‹ÙË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛˆÛÙ¿ ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 10 ™ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ™Δ∏¡

ηٿıÂÛË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ Ì ‚ÔıÚÔχ̷ٷ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË √Ì¿‰· ¢Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ η٤ıÂÛ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ” . ™ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ Ù· ¤˙ËÛ·Ó ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú· Î·È ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË Ú‡·ÓÛË, ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘. ∂›Û˘, ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙȘ Ôԛ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, “·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË √Ì¿‰· ¢Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ η٤ıÂÛ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ı¤Ì·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ·ÏÈ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∂›Û˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Ï‡ıËΠ̠ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ οÔÈˆÓ ËÁÒÓ ÔÈÎȷ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ô˘ ·Ô¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤Û· ÛÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ª¿Ó·˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ú¤Ì·, fiˆ˜ .¯. ÛÙË ı¤ÛË μ·Ì‚·ÎÈ¿, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ·fi‚ÏËÙ· ·fi ¿ÁÓˆÛÙ˜ ËÁ¤˜. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ‰Â ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ô˘ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, “ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ· ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ·” .

√ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ πˆÏÎÔ‡ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 17-10-2010 Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¤ÙÔ˘˜ 2009. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡.

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ ∞

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ª¿Ù˙·ÚÏË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘Ô„‹ÊÈ· ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë §¿ÚÈÛ·˜ Î. §›ÙÛ· §È·ÎÔ‡ÏË, ηıÒ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” η٤ıÂÛ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤۷ ·fi ÙË Ó¤· ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: ªÂ ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô √¶∂∫∂¶∂ ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘, ıˆÚÔ‡ÌÂ, ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ Ë ·ÈÚÂÙ‹ ϤÔÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi. ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÔÌ‹ ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ηٷ¯ˆÚÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ, ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·Ù·¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ √™μ∂ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÎÂÓÙÚÈο. °È· ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô - ÒÛÙ ÔÈ ÏËڈ̤˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-

Ê‹ÛÔ˘Ì ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. À‰¿ÙÈÓÔÈ fiÚÔÈ, ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË”, ›Â. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∂65, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·.

¢‹ÏˆÛË ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ °. ª·ÁÎÚÈÒÙË

ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ - ı· Ú¤ÂÈ, ÛËÌ›ˆÛÂ, Ó· ·ÔÎÂÓÙÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÏËڈ̋˜, ÒÛÙÂ Ë Î¿ı ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË, fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÏËڈ̋˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ª·ÁÎÚÈÒÙË √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠·Ó·Ù˘Íȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. “¶ÚԂϤÂÙ·È, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ı· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ Î·È Â-

ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” . ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·‡ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, fiÚÈÛ ÙÚÂȘ ÂȉÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, ·fi ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. √È ‰˘Ô ÂÈÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ·›ÙËÌ· ¿ÚÛ˘ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚ›ÛÌ·Ù·. “∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ı· Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ™˘ÎÈ¿˜ Î·È ı· Ú¿ÍÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·-

∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¤ıÂÛ ·›ÙËÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÂÚ› ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ȉ›ˆ˜ ÛÙ· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ™˘ÎÈ¿˜ Î·È ÛÙË ™‹Ú·ÁÁ·. ª›· ·›ÙËÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¶∞™∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Â˘‹ÎÔ· ÒÙ· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË. ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ϤÔÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÚËÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ οÌÔ˘. √È ÂÓˆÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ¶∞™∂ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ıÂÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜ fiÏÔÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› Ôϛ٘”.

•ÂΛÓËÛ Â·Ê¤˜ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

¶. ª·Úο΢: √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Δ∞ ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂ-

Ùˆ›˙ÂÈ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó, ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” Î. ¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË Ì ÙÔÓ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¶.À. Î. ¡›ÎÔ ªÈ¯·Ï¿ÎË. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ÙÔ̤·, Ô Î. ª·Úο΢ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Î. ªÈ¯·Ï¿ÎË Ù· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ¤¯ÂÈ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ·ÛΛ ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™. √ Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜, ηıÒ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηχÙÔ˘Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ʤÚÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÌ·ÈÁÌfi” ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ fiÛÔ Î·È ÙË Ó˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· χÛË. ∂›Û˘, Ô Î. ª·Úο΢ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘, ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÚÈı› ηٿÏÏËÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ı· ·Û΋ÛÂÈ ȤÛÂȘ ÛÙË Ó¤· ·ÈÚÂÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

£ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· fiÔÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ·„Ô˘Ó. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÛÙ¿ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. Ÿˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Á›ÓÂÈ ¤ÓÙ·ÍË Û οÔÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· ÂÚÈ·ÛÙÈο ‰¿ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Ë °ÔÚ›ÙÛ· Î·È Ë ∞ӈ̷ÏÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÂӉ¯fiÌÂÓ· ˘ÚηÁÈ¿˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ÂÚ¿ÙËÛ Û ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘ ÂÂÊ‡Ï·Í·Ó ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô Î. ª·Úο΢ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ.

“∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›”: √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜ ΔÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∂χıÂÚÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›” , ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ-

¿Ú¯Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÛÈÔ‡Ï˘. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ (¤ÌÔÚÔ˜), ∞Ú·Ì·Ù˙‹ μ·ÛÈÏ›· (ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔ˜), μ·ÛÈÏ›Ԣ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (ÁˆfiÓÔ˜), °ÂˆÚÁԇϷ˜ ∏Ï›·˜ (ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜), °Î·Ì¤Ù·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ (‰ÈÎËÁfiÚÔ˜), °Î·Û‰Ú¿Ó˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï (¤ÌÔÚÔ˜), ¢ËÌ¿Î˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ‹˜), ∑¤ÈÎÔ˜ ªÈ¯·‹Ï (ÂÚÁÔ‰ËÁfi˜ - Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜), ∑Ô˘ÚÓ·Ù˙‹˜ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ (ÎÙËÓ›·ÙÚÔ˜), ∏Ï›· °ÂˆÚÁ›· (ÎÔÌÌÒÙÚÈ·), ∫·Êʤ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (¤ÌÔÚÔ˜), ∫ÔÏ·Í‹˜ ∞‚Ú·¿Ì (ȯı˘ÔÒÏ˘), ∫Ô˘ÙÛÈÔ˘Ì¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›· (ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔ˜), ∫ÚÂÛÙÂ-

Ó›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (‚ÈÔÙ¤¯Ó˘), §ÈfiÏÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (ηıËÁËÙ‹˜ Δ∂π), §ÈfiÙÛÈÔ˘ ¶ËÓÂÏfiË (ÔÈÎȷο), ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ (ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜), ª¿Áη μ¿È· (ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·), ª·ÓÙ˙È¿Ú˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜), ª¿Ï·˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ (ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜), ª·ÓÙÚ¿ μÈÎÙÒÚÈ· (·ÛÊ·Ï›ÛÙÚÈ·), ªÂÏ·‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ (ÁˆÚÁfi˜), ¡Ù¿ÌÙÛÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ (ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜), ¶ÂÚÂÚ¿˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ (ηıËÁËÙ‹˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜), ƒ‹Á· ª·Ú›· (ÔÈÎȷο), ƒÈ˙¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜), ™·Ì·Ú¿˜ μ¿ÈÔ˜ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∞Δ∂), ÷ÛÈÒÙ˘ πˆ¿ÓÓ˘ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ¤ÌÔÚÔ˜), ÷Ù˙ËÏ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (·ÁÚÔÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜).


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 11

¶EM¶TH 14 OKTøBPI√À 2010

¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ∂æ∞, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÎÏÔ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ¡. ΔÛ·Ô‡ÙÔ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. “¢›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‚ÔËı¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ

ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹

μfiÏÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜” Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÓÙ·Ô-

ÎÚÈı› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ” . ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÍfiÚÌËÛË Û ÓÙfiȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È Á˘Ó·ÈΛԢ˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂æ∞, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÚÈԉ›· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë fiÏË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹˜, Ë ÔÔ›· ¢ÓÔ› ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı¤ÙÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.

Ãı˜ ‚Ú¿‰˘ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

√ ª·ÚÁ. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ 67 ÚÒÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘

ΔÔ˘˜ 67 ÚÒÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ¶∞™√∫ Î·È ¡¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË, ÚfiÛÊ·Ù·, ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ·˘Ù‹ ÙË “Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·ÎÚ·›· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô” Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ‹ıË Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜, 20 ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ·ÓÙÔ‡ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ “ÙÒÚ· ÌÔÚԇ̔ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. “∂ȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ô μfiÏÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ë fiÏË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÚΤÛÙËÎ·Ó Û ¿¯ÚˆÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË” . “™‹ÌÂÚ· Û˘ÁÎÚÔ˘fiÌ·ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” › ˆ˜ “ÛÙËÓ Ô˘Û›· οÓÂÈ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙÒÚ· ˆ˜ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰ÈÔ›ÎËÛË Û’ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Îϛ̷ ÏfiÁˆ

ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. “√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηٷ‰›Î˘ ̤ÙÚˆÓ” η٤ÏËÍÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ 67 ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È:

ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ μfiÏÔ˘: ∞ÁÎÚ‹ ª¿¯Ë: ÚÒËÓ ¤ÌÔÚÔ˜ - ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ·, ∞ÓÙ¿Ì˘ °È¿ÓÓ˘: ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ μ·Û›Ï˘: ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ∞ÛÙÚ¿˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜: ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, °ÎÂÚÌ¿Ó˘ ∞Ó‰Ú¤·˜: ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ μ·Û›Ï˘: ÌÂÙ·ÏÏÂÚÁ¿Ù˘ - Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, ∫·Ú·Î·ÓÙ¤˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘: ÙÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ∫·Ú·ÎÔ‡Û˘ ºˆÎ¿˜: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ∫·ÙÔ›ÎÔ˘ ∂ϤÓË: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜: Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜, ∫Ï›ÙÛ·˜ °È¿ÓÓ˘: Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜, ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜: ¤ÌÔÚÔ˜, ∫ˆÛÙ¿Ì˘ ∫ÒÛÙ·˜: ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞ÔÛÙÔÏ›·: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ªÔ‡ÙÔ˜ £·Ó¿Û˘: Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ª·ÚÏ·Ì¿ÓË μ¿Ûˆ: ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ª¤ÓË ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ªÔÌfi˜ ∫ÒÛÙ·˜: ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÂÈηÛÙÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶.£., ª‡ÚÈÎÓ· ∫È΋: ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ £‡ÌÈÔ˜: ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ™ÔÊ›·: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ¶··Â˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ª·ÓÒÏ˘: Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ¢∂À∞ªμ, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˜ §Â˘Ù¤Ú˘: ·fiÛÙÚ·ÙÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ™¯ÔÈÓ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘: ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏ-

Ì·Ù›·˜ - „˘ÎÙÈÎfi˜, ƒÔ‡ÓÙÔ˘ ¶·Ú·Û΢‹: ¤ÌÔÚÔ˜, ºÏ·ÌÔ‡Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜: ¢Ú ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ÷Ù˙Ë‚¿‚‚· §›Ó·: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞ÁÚÈ¿˜: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ - Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ∂§ª∂, ºÈÏ›Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˜: ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹˜. ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: ¶ÔÏ¿ÙÔ˘ ª·Ú›·: ÂχıÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜. ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜: ÷Ù˙ËÛÙÂÊ·Ó‹ - ºÈÏÈ›‰Ë ∂ϤÓË: ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ πˆÏÎÔ‡: ∞ÓÙ¿Ì˘ ∞ÚÁ‡Ú˘: ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜: ∑ËÛ›Ô˘ ª·Ú›·, ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¡›ÎÔ˜. ¢ËÌÔÙÈΤ˜ - ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ μfiÏÔ˘: μ·ÏÏ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ∫ÈÔ˘ÙÛÔÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ ÕÓÓ·: ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∫fiÊÊ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜: ËÏÂÎÙÚÔÙ¯ӛÙ˘ / Ì. ¢.™. ∂∫μ, ªÂÊ¿Ó˘ ª¿Ì˘: ËÏÂÎÙÚ. Ì˯·ÓÔÏ. Δ.∂., ª˘ÏˆÓ¿ μ·ÛÈÏÈ΋: ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¶·Î›ÚÔÁÏÔ˘ ª¿Ì˘: Û/¯Ô˜ √Δ∞, ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ £·Ó¿Û˘: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ∑ÈÒÁÔ˘ μ·ÛÈÏÈ΋: Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ·. ¢ËÌ. - ∫ÔÈÓ. ∞ÁÚÈ¿˜: ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜: Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜, ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë - ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ™ˆÙËÚ›·: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: ∞ÁÓÔ˘ÛÈÒÙÔ˘ - °·Ï·Ó¿ÎË ∂ϤÓË: Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÚÒËÓ ‰ËÌ. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, °È·Ì·Ù˙¿ÎË ƒ›Ù·: È·ÙÚfi˜ Ì·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ - Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜, ∫·ÓÙ·ÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ¡Ù›Ó· (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·): ÔÈÎȷο, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ∫∞¶∏ ¡. πˆÓ›·˜, ∫·ÚÙÛ¿Ó·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜: ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ πª∞™, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, ̤ÏÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ √∂Ãμ∂, ∫·ÙÛ·Ï‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜: Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ™Ù·‡ÚÔ˜: ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, ∫ÔÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ºÚ¤ÓÙÔ (∞ÏÊÚ¤ÓÙÔ˜): Ì˯·ÓÔ˘ÚÁfi˜, ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ - ΔÛ¿ÁÁ·ÚË ∂Ï›‰·: ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛȈÙÒÓ, ª·ÓÈ¿Ú·˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜: ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘ÔÌ˯·ÓÈÎfi˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, ª·ÏÏ‹˜ ª¿Î˘ (™˘ÌÂÒÓ): ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ̤ÏÔ˜ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘: ¤ÌÔÚÔ˜, ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ∂ıÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ª¿ÛÎÂÙ Û ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¡›ÎÔ˜: È·ÙÚfi˜ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓÒÛÙ˘, ̤ÏÔ˜ ¢.™. ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ΔÛÈÙÔ‡ÌË ¢È·Ï¯ً: ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: °·Ï¿ÓË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË: ‰·ÛοϷ, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜: ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. º·ÚÌ·ÎÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫ÂÚ·Ì›‰Ô˘ ŸÏÁ·: ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ۯ‰ȿÛÙÚÈ·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫ÔÎÙÛ›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘: Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ̤ÏÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜, ∫Ô˘Ó·Ù›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜: ÂÚÁ¿Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂∫μ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰fïÓ, §·Áfi˜ ∫ÒÛÙ·˜: ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ 2Ô §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂, ª‡ÚÈÎÓ·˜ ªÈ¯¿Ï˘: ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜.

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ 40¯ÚÔÓ˘ ÔÚ›·˜ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ ªÂ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ 40¯ÚÔÓ˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μ. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ¤ÎÏÂÈÛ ¯ı˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. √ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ Ì›ÏËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË “ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË” Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÊÙˆ¯fi ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠¢‹ÌÔ ÚfiÙ˘Ô - ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi. √ Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1964 - 1967 fiÙ·Ó Ë ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÎϤ¯ıËΠÎÔÈÓÔٿگ˘. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂΛÓÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÙÔ ¿ÚÎÈÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ô ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˜ Á¿ÌÔ˜ Î·È Ù· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¯ÔÚÔ‡, ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙÔ 1980 ˆ˜ ÙÔ 1998 Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¿ÚÎÈÓ, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÕË °È¿ÓÓË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ £∂√•∂¡π∞. ∞fi ÙÔ 1998 Ò˜ ÙÔ 2010 ¤ÁÈÓ·Ó Û¯ÔÏ›·, ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜- ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ù· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ô ¶·È‰ÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰Ô̤˜ ∫∂¶ Î·È μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ, ∞ıÏËÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Û ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∞ÁÚÔÙÈÎfi π·ÙÚÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì 2 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ì·›· Î·È ÓÔÛÔÎfiÌÔ, 4 ªÔ˘Û›· Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ - πÛÙÔÚÈο-§·ÔÁÚ·ÊÈο Û ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ Ô ºÔ‡ÚÓÔ˜ ÙÔ˘ μÂϤÙ˙· ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ì ÙȘ 9 ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘, ÙÔ ˘‰ÚÔΛÓËÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ·Ó·Ù‡¯ıËΠÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜ ÒÚÈ̘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ‹ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·˙‹˜, ÌÂϤÙË ™¢πΔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Î·È ÙÔ ∞Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜- ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜πˆÏÎÔ‡.


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 12 ¶ÂÚÈԉ›· ªÔ‡Ù· ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë μ·ÁÁ. ªÔ‡Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ “ªÂÙ·ÏÏÂÌÔÚÈ΋”, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÂÚÈfi‰Â˘Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Ô μ. ªÔ‡Ù·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙË “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô μ. ªÔ‡Ù·˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ °. §·ÌÚÔ‡ÏË, ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô §·ÚÈÛ·›ˆÓ ÂÈÛΤÊÙËΠÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ §¿ÚÈÛ·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô μ. ªÔ‡Ù·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Ì·Ú¿˙ ·ÔχÛÂˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Î·È ÛÙÔ Îϛ̷ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ οÏÂÛ ӷ ÛËÎÒÛÔ˘Ó ·Ó¿ÛÙËÌ·. “∂ȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ÊÔ‚›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ˘ÔÙ·¯ı›Ù” ›Â. “ªË Û·‚ÂÙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ∏ ‰‡Ó·Ì‹ Û·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÌÔÚ› Î·È Û›‰ÂÚ· Ó· Ï˘Á›ÛÂÈ. ∞ÚΛ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÙ ے ·˘Ù‹ Î·È Ó· ›ÛÙ Âӈ̤ÓÔÈ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ”. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ô μ. ªÔ‡Ù·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ¿Ï˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Ì ÙË ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ·ÁÚÔÙÈ¿, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù’ ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∫È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “√È ÚÒÙÔÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘, Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜. ∫È ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ›ÛÙË Î·È ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ ÙÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿, ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. ¶ÔÏÏÔ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ¤ÌÔÚÔÈ, ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, Ó¤ÔÈ, Á˘Ó·›Î˜ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙË “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË”. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â·Ó··˘fiÌ·ÛÙÂ. £· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ·. §¤Ì ÛÙÔ Ï·fi fiÙÈ ÙÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ “Ú·ÓÙ‚ԇ” Ì ÙËÓ Î¿ÏË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Î·È Î·Ì›· Ï·˚΋ „‹ÊÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú·ÌÈÛÙ› ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ù˘ ¡¢, ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÙÔ˘ ™À¡/™Àƒπ∑∞, Ô˘ Â›Ó·È “˘ËÚ¤Ù˜” Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆӔ.

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “§›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂȯÂÈÚ› ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÊȤÛÙ˜ Î·È ÂÁη›ÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ηٷ‰›ÎË Ù˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË, ηıÒ˜, Â›Û˘, Î·È Ë ÂÈΛÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 √ÎÙÒ‚ÚË. √È Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ù˘ °˘ÚÙÒÓ˘, ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.¿. ∞˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ, fï˜, ˆ˜ fiÛ· “ÎfiÏ·” ÎÈ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ fiÛ˜ “ÎÔÚ‰¤Ï˜ ÎÈ ·Ó Îfi„Ô˘Ó” ‰Â ı· ÛÙ·ıÔ‡Ó Èηӿ Ó· ÙÔ˘˜ ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ì·˙È΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫, Ì ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘”. √ Ï·fi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘ Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î·Ù·ÈÁÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ “ÔÈfiÙËÙ·” ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ “ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi” ÛÙËÓ Î¿ÏË”.

¶EM¶TH 14 OKTøBPI√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ì ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜

∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ΔÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏ˘ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Ê·Ó› Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ Î·È ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ‰˘Û¯Â-

Ú·›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÌ·Ï‹˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‚¿ÛÂȘ Î·È ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔχÙÂÎÓ˘ Î·È ÙÚ›ÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È Â˘ı‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘

‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. “∂¿Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ì ÂÎϤÍÔ˘Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ı· ÂÓÙ›ӈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ¶ÚÔˆıÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÔχÙÂÎÓ˜ Î·È ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ‰È·ÈÛو̤ӷ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‰ÂÛ̇ÔÌ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙȘ Ó˘Ó ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Â› ËÌÂÚÒÓ ÌÔ˘. ∫·Ì›· ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ· ÎÂÎÙË̤ӷ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó. ¢ÂÛ̇ÔÌ·È Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È

·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ fiˆ˜ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó Û›ÙÈÛË ·fiÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, Ù· ÌÂȈ̤ӷ ‰›‰·ÎÙÚ· Û ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ. °È· Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛË. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹” η٤ÏËÍÂ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ΢ڛ·˜ ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ·Ù› ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.

«£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜»

∂›ÛÎÂ„Ë ¶Ô˘Ï¿ÎË ÛÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶ÂÚÈԉ›· ¢ËÌ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫. ¶Ô˘Ï¿ÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ›¯·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Ó. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∏Ï›·˜ ΔÛÈ·Ì·ÓÙ¿˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·, ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ηıÒ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∏ ·ÈÚÂÙ‹ ÂÚÈʤÚÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi “¯·ÚÙ›” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘, ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈÛÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙȘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜”, ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “¢Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÔÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ‹‰Ë ÌÂȈ̤ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡, ÂÓÒ

˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÔÈÔÙÈο Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡. ªÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ì¤Ûˆ ∂§°∞ Ô˘ ηχÙÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Î·È fi¯È ̤ۈ ¶™∂∞”.

√ ¢ËÌ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÂÚÈfi‰Â˘Û ÛÙËÓ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ COCA -COLA Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiÔ˘ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜. ∏ ÛηӉ·Ï҉˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· Ï‹Ú˘ ÈηÓÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÈ·˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜, ·fi ÙË ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚË “ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋” ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û ¿ÏÏË

ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË ¯ÒÚ·. °È· ÙËÓ ÙÚfiÈη Ô˘ ηıÔ‰ËÁ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ∫ÂÊ¿Ï·È·, ΔÚ¿Â˙˜, ÈÛو٤˜ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÙÔ “›ڷ̷” Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ë ˆÌfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¶∞™√∫ ηÙ‰·Ê›˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÌÓËÌÂÈ҉˘. ª¤Û· Û 10 ÌfiÓÔ Ì‹Ó˜ ÈÛÔ¤‰ˆÛ ٷ ¿ÓÙ·, ÓÔÌÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÂÚÁÔ‰ÔÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·: * ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, * Â¤‚·ÏÏ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÚÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔ‡ ›ӷ˜, * ηٿÚÁËÛ ÙËÓ ∂°™™∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙˆÓ 592ú * ÂÓÒ Û ϛÁÔ Î·Ù·ÚÁ› ÙȘ ÎÏ·‰ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ·ԉȿÚıÚˆÛ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·Ô-

χÛÂȘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·˜, Ë ·ÓÂÚÁ›· Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ Ì ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Î·È Ë “ÊıËÓ‹” ÂÚÁ·Û›· Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ó· ·›ÚÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÂÓ›Î¢Û˘, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Ó· ÂȉÔÙ‹ÛÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ì ¿Óˆ ·fi 1 ‰ÈÛ. ú ̤۷ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· π∫∞ - √∞∂¢ ÁÈ· “Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È “·Ó¿Û¯ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÔχÛˆӔ. ŸÌˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ “¿ÚÙ· fiÏ·” ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÍfiÊı·ÏÌ· ·Ó¿ÏÁËÙË Î·È Ù·ÍÈ΋ Â›Ó·È Î·È ·ÙÂϤÛÊÔÚË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ı· ·Ó·Û¯¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‚·ÚÈ¿˜ ‡ÊÂÛ˘. £· ·ÔıÚ·Û‡ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Â΂ȷÛÙÈÎfi ‰›ÏËÌÌ· “Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ ‹ ·ÔχÛÂȘ” ! √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ù· ™˘Ó‰Èοٷ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οıÔÓÙ·È ··ı›˜. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. √ ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ “£∂™™∞§π∞™ Δ∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ ∫∞π Δ∏™ √π∫√§√°π∞™” ı· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

∂›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “£ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜” ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô˘Ï¿Î˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ∏ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ §¿ÚÈÛ·˜ (ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ 59, ·›ıÔ˘Û· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘).


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 13

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

YÔ„‹ÊÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË «£»

∞. ¡¿ÓÔ˜: £¤ÛÂȘ - ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ “·Ó·ÙÚÔ‹” ÛÙËÓ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË

‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË “£” ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “·Ó·ÙÚÔ‹” ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Â¿Ó ÂÎÏÂÁ› ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ı› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·ÓÙÈÏ·˚Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ô “ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó¤· “¯·Ú¿ÙÛÈ·” ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. £¤ÙÂÈ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi, ÌÈÏ¿ ÁÈ· “ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜” ÛÙ· “·ÓÙ›·Ï·” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ™À¡ ÁÈ·Ù› “¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

∞fi Ù· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. “μÔ˘Ófi” Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ϤÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Û·˜. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ì·È ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ì·È Á¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· ÌÈ·˜ fiÏ˘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ οı ÁˆÓÈ¿ Î·È Î¿ı Úfi‚ÏËÌ¿ Ù˘. ¡·È, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È “‚Ô˘Ófi” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙ÂÈ Î·È Û ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ›ÓÔ˘Ó Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi, ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Ú˘·Ṳ̂ÓÔ ·¤Ú· Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÙȘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È “˘ËÚÂۛ˜” ÙˆÓ √Δ∞. °È’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ “˘ËÚÂۛ˜” ÔÈ ÔÏ›-

Ù˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ·Ù› ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜. ∂Ì›˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤ˆ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÂÓÓÔÒ fiÙÈ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· Âȉ¿Ïψ˜ ı· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË. ∂¿Ó fï˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÈ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ıËÙÈο Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÚ‚·Ó¿, Ô˘ ‰ÂÓ

ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ÏËÚˆı› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ÀÁ›·, ÚfiÓÔÈ· Î·È ·È‰Â›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ™ÙËÓ

ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÔȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ ›·ÙÂ. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ ‰‹ÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ªÂȈ̤ӷ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÌÂȈ̤ӷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÛÙȘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ӥ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Î·È ¿ÓÂÚÁ˜ ÌËÙ¤Ú˜, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î¿ı ̤ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·Ó¤ÚÁˆÓ, Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ, Â›Ó·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜. ™ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ “ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÒÓ” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂ-

ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È “˘‰ÚÔΤʷÏÔ˘˜” . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È΋ Û·˜ ı¤ÛË; ∂Ì›˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È fi¯È ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË. £¤ÏÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ı· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘. ¢Èη›ˆÌ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. £¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÌÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫∫∂ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘; μϤÂÙ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜; ∏ „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË ı· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· „‹ÊÔ˜ ηٷ‰›Î˘ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ˙ˆ‹ ¢ηÈÚÈ·Îfi ÛÙ·˘Úfi. μϤÂÙ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™˘ÌÌ·¯Ô‡Ó ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ‹ È-

Îڛ˜. √È ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÔ˘Ó. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Û˘Ó¤ÂÈ·˜.∏ „‹ÊÔ˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È „‹ÊÔ˜ ηٷ‰›Î˘ Î·È ÛÙȘ ÎÔÌ̤Ó˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Û ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ‹˜ Û·˜ ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ fiÙÈ Î·È Ô ™À¡ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Û ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ·, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∏ fiÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi.

Ë Û Ë Î › Ô È ‰ Ô OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ··ÓÙÔ‡Ó Ù ˘ A ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜,

Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜,

¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜,

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÔÏÈÙ›·”

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “¡¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜, ¡¤Ô •ÂΛÓËÌ·”

˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜”

À¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘; ΔÈ ı· ÚÔÙ›ӷÙÂ;

1

1. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ı· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙÔÓ Â˙fi Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÏ¿ÙË. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì·˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ∂͇ÚÂÛË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ™‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ì ٷ ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ∞Ó·‰È¿Ù·ÍË, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ›, ·ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÊÈÏÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘.

1. ∂›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙËÓ fiÏË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÔ‚·Ú¿, ˘‡ı˘Ó·, fi¯È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰Ôı› χÛË. ªÂÁ¿ÏË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, Ì ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Û ·˘ÙfiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ∂›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÌÂ Û˘¯Ó¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È ÌÂȈ̤ӷ-ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚¤‚·È·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛˆ fï˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡, Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ‚¤‚·È· Ë ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁ› ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·.

1. ¶ÚÒÙ· ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ΛÓËÛË “¢ÚfiÌÔÈ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔÓ ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿ ÁÈ· ÌÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÚÔÙ›ӈ: ·ÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ì mini bus ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ۈÛÙfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÔΤÓÙÚˆÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ - ÙÚ·Â˙ÒÓ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ∫√∫, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ì ÁÂÚ·Ófi ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÚηÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘ÙÔÓfiËÙË Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓ ÛÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ.

2

2. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÔÈ fiÏÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ÊÈÏÈΤ˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. √Ê›ÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· “·ÓÔ›ÁÔ˘Ì” ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶Ú·ÎÙÈο ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÚÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ì ڢıÌ›ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ∞ª∂∞ Ì ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ÂÛÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. °È’ ·˘Ùfi fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì·˜.

2. ∏ fiÏË Ì·˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÊÈÏÈ΋ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ Ú¿Ì˜, ÂȉÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ô˘Û›· Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ó· ÌË ‚ÔËı¿ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ù· ∞ª∂∞. 줂·È· χÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿. ÕÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÈÛÙ¿ Ô ÓfiÌÔ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË, ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÛÙ· ∞ª∂∞.

2. ∏ fiÏË Ì·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ıÚÈ΋ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ηÎÔÊÙÈ·Á̤ӷ, ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ο‰ÔÈ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó. √È Ú¿Ì˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÂ. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. Δ· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ· Û¯ÔÏ›·, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ô‡Ù ÙȘ ˘ÔÙ˘Ò‰ÂȘ ηٷÛ΢¤˜. ∏ ·Ì¤ÏÂÈ·, Ë ¿ÁÓÔÈ·, Ô ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ Î·È Ë ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÚfiÛˆÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔ˜ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô ÕÏÏÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌÔ˘ ·˘Ùfi˜.

¢‹ÌÔ˜

B√§√Y

¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ë fiÏË Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ; ¡·È ‹ fi¯È Î·È ÁÈ·Ù›;


EÎÏÔÁ¤˜ 2010 14 √ £. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ› Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› √ μ√À§∂ÀΔ∏™ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ¯ı˜ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, Ô˘ ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ηٷÛÙÚÔʤ˜. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂı› Î·È Ó¤· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ μfiÏÔ˘ ÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ÃÏfi˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 90% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·Ú·¿Óˆ ˙ËÌÈ¿ ·˘Í‹ıËΠ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·Ó·Áη›· Ë ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ËÌ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ›, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔ‰È΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆıËı› Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ˜ ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¶™∂∞. ∂ÈϤÔÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ “μÂÚÙÈÙÛ›ÏÂÈÔ” ÛÙ· ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·, Ù· ÔÔ›· Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÛÙÚ·Ê›. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË, ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰¤ÓÙÚ·. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷϋÁÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ›.

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù·

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

Δ

Ô˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™Â ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È fi¯È Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο ˆ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ·ÊÔ‡ ˘‹Ú¯·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. “£¤Ïˆ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì·, ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ӛ΢ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙËÓ ·ÎÏfiÓËÙË ›ÛÙË ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. º·ÓÂÚÒÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ Î·È Ó· ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘” ÙfiÓÈÛÂ.

∏ Ó¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ë Ó¤· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Û‹ÌÂÚ· ·fi ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷, Ó‡̷ ηÏfiÈÛÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· Ì¿˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔ˘˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fï˜, fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÂÌ›˜. ¡· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›Ì·ÛÙ ‰Ò: ¡· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ ÔÌ¿‰·, ÔÌ¿‰· ӛ΢, ÔÌ¿‰· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ £ÂÛÛ·Ïfi. ø˜ ÔÌ¿‰· Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜, Ì·˙› Ì fiϘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜, ηÏԇ̠fiϘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Û “™˘ÌÌ·¯›· À¤Ú ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ” fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜” . √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ “£”. ∂› ‰Â Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ·˘Ùfi Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔ Ó¤Ô £ÂÛÌfi, ÙȘ ˘‡ı˘Ó˜ Î·È ÍÂοı·Ú˜ £¤ÛÂȘ

Ì·˜ Ô˘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÔ˘Ó Ù· £¤Ïˆ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ” .

√È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ μfiÚÂÈˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÙfiÓÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË: “¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ó›Î˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ªÂ ¿ÍÈÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Î·È ÂÙ‡¯ÂÈ Û ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘. ªÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó - ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ. ªÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Ô˘ ı‹ÙÂ˘Û·Ó ÛÙÔ “·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜” . ªÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ªÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ. ªÂ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ¿˜ Ì·˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ ÎÚÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ó‡̷, Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. £¤ÏÔ˘Ì ÙȘ Ӥ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓıËÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¯‹Ì· ÏfiÁÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯‹. ∂›Ó·È ‰¤ÛÌ¢ÛË. ∫·È ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ú¿ÍË” . √È 20 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “™˘ÌÌ·¯›· ˘¤Ú ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞ÊÚÔ‰›ÙË ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, πˆ¿ÓÓ· °ÎÚ›ÓÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜-ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ °Ô‡ÛÈÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∑¤Ú‚·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ˆÚÔı¤· ÷ϷÛÙ¿Ú· - ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË Úfi‰ÚÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ú·Ó¿˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¶¤ÙÚÔ˜ ªÏ¿Ó·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÁˆfiÓÔ˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ªÔÙfi˜ ÁˆfiÓÔ˜-ÂÎÙÈÌËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂§°∞, £ˆÌ¿˜ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ƒ›Ó˘ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.·., ¶¤ÙÚÔ˜ ™Ô‡Ú-

Ï·˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, μ·ÛÈÏÈ΋ ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘-¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. “¶ÚfiÙ·Û˘ ∑ˆ‹˜” , μ·Û›Ï˘ Δ¤ÁÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜, ¡›ÎÔ˜ ΔÔηϋ˜ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ °ÂˆÚÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ∂.∞.∫.∫.¡. ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ϥ‚·˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜. ∂›Û˘ ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. º›ÏÈÔ˜ Ëڷ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ª·ÓÒÏ˘ ¶·Û¯¿Ï˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ΔÔ ÏfiÁÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÚÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÚÔÔÙÈ΋˜ Î·È Ó›Î˘. “∂Ì›˜ ÔÈ 23 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ. £· ÂÎÏ·˚·ԢÌ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜, ı· ÔÚÁÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÔÌfi, ÒÛÙÂ Ë Ó›ÎË Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË”.

∫ÚÈÙÈ΋ ÁÈ· Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ·ª·ÁÎÚÈÒÙË “√È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ· 25 Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù·ÎÙÈΤ˜ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ÙȘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Â›Ó·È fiÌÔÈÔÈ Î·È Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ” . ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ªÂ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ·Ì›ÏËÙÔ˜ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ı˜ ÙȘ “Ӥ˜” ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· ÙˆÓ Í·Ó·˙ÂÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ÙÔÓ ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ “Ì·¯ËÙÈÎfi˜” Î·È “‰ÈÂΉÈÎËÙÈÎfi˜” ÓÔ̿گ˘ ‰ÂÓ ¿ÚıÚˆÛ ԇÙ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. Ÿˆ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ·Ï¿ ÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ·Ó·ÏÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ Û ‰È·ÚΛ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ fiˆ˜ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ·ԉ›¯ıËΠÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, Ô˘ ı· ¤‚Á·˙·Ó ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· η›ÚȘ ˘Ô‰Ô̤˜, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¯ı˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ οو ·fi ÙÔ ¯·Ï›, ¤ÓÂη ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. °È·Ù› ¿Ú·ÁÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·¤Ê˘Á ӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi μfiÏÔ˘§¿ÚÈÛ·˜ Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÁÈ· ÌÂϤÙË Î·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘; °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¿Ú·Á ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜-ÛÎÔ‡· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, fiÙ·Ó ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÈÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˘ Î·È Û‡ÓÙÔÌÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘; °È·Ù› ÚÔÛ¤Ú·Û fiÙÈ Ë ¿ÌÂÛË Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÏÂÍ› fiÙÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ·Ú·Í›·˜; ¶Ò˜ Î·È ‰ÂÓ ¿ÚıÚˆÛ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∫ˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚËÙ¤˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ 2013; ¶Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ Ë Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘; ∫·È ÂÂȉ‹ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ı· ηٷʇÁÂÈ ÛÙË Û˘Ó‹ıË Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙ˘ ÊÏ˘·Ú›·˜, ·Ï¿ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ: Ù· ËÌÈÙÂÏ‹ ¤ÚÁ· Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηÚÎÈÓÔ‚·ÙÔ‡Ó ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜! ÕÏψÛÙ ÔÈ Í·Ó·˙ÂÛٷ̤Ó˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÚÁ· 25 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù·ÎÙÈΤ˜ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘ Î·È fiÛÔÈ ÙȘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Â›Ó·È fiÌÔÈÔÈ Î·È Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ” .


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

ºÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

π‰È·›ÙÂÚ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ∂√∞∂¡ ÛÙÔ μfiÏÔ

fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ 27˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¡ËÛÈÒÓ (∂.√.∞.∂.¡.), Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿. ™ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ¤Ú·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ¢ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂√∞∂¡, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ë ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ μfiÏÔ˘ η ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË Î·È Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙÔ ∂μ∂ ∞ıËÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ∂μ∂ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ηψÛfiÚÈÛ·Ó Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂.√.∞.∂.¡. Î. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ¶··ıÂÔÊ¿ÓÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi-ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÓÒ‰˘Ó· ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∂›Û˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÂȉÈÎÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÓËÛÈ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô, ‹ÙÔÈ “∫Ú‹Ù˶ڿÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË” Î·È “μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô: μÈÒÛÈÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” , ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ÌÂÈÔÓÂ͛˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ë ÔÏÈÙ›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÓËÛȈÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Î·È ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ‚¤‚·È· ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ù¿. ™˘ÓÂÒ˜ ‡ÏÔÁ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ οı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ï‡ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¿ÏÏ· ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Î·È Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È ¿ÏÏ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·Û˘, Ì ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¯ÚfiÓÈÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô͢Ì̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ/·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Ì·Ù·: ·) “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË-¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿;” , Ì ‚·ÛÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ-Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ∂.√.∞.∂.¡, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·ÌÚfi-

Ô˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˜ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Ì ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ‰È¤ÍÔ‰ÔÈ Î·È fiÙÈ Î·Ó›˜ Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ÙË Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›·. ∏ ÎÚ›ÛË ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ·ÂÈÊfiÚÔ ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Î·È ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË Î·È Ë ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙÔÈο Î·È ÂÓ‰ÔÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ‚) ∏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘, η ŒÏÂÓ· ¶··˙·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ÂȉÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ “μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô: μÈÒÛÈÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 63 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ì ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶∂¶ Î·È ÙÔ ∂™¶∞, Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ 5 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔˆı› ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÌÈÎÚ‹˜ ΢ڛˆ˜ Îϛ̷η˜, ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓËÛÈÒÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ˘˜ 31 ·fi ÙÔ˘˜ 36 ¢‹ÌÔ˘˜, ÙÔ 80% Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ÙÔ 64% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Î·È Á) √ ∂. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÈÏ¿Ó˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÓËÛÈ¿ (EUROISLANDS), Ô˘ ÂÎÔÓ› ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ESPON. ™Ù· ÁÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÁÂÓÈο ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù˘ ∂∂-27 Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ÎÏÂȉȿ, Ë ÓËÛȈÙÈÎfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ÌfiÓÈÌÔ Ê˘ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο, ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÌÂÛ·, ÙËÓ ÓËÛȈÙÈ΋ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È fiÙÈ Ë ∂∂ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿. Δ· ̤ÏË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÔÌfiʈӷ ¤Î·Ó·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ó· ÂÁÁÚ·Ê› ˆ˜ ÙÔ 20Ô Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂√∞∂¡ Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fiÏ· Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ÃÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÎÚÔÛˆÔ‡-

ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ. ∂›Û˘ ÔÌfiʈӷ ¤Î·Ó·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫·‚¿Ï·˜ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ

ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂√∞∂¡ Δ¤ÏÔ˜, Ù· ̤ÏË ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ù·

Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ∂.∂. ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ·) Promotion 3E, ‚) InnoNautics Î·È Á) SHEEP Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ˘ÏÔÔÈ› Ô ∂.√.∞.∂.¡.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏ ∞fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ ΔÚÈÒÓ Δ¤ÎÓˆÓ “∏ ∞ÚÁÒ” ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ù˘ ¢∂∏. ™ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ ÂÊfiÛÔÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ∏ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ·, Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 22.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ∫∂¶, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ·fi ÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, ∞ºª ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ Î·È Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ·.

ŒÎÏÂÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ™ÙȘ ¤ÓÙ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÒ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ˘‹ÚÍ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘. ¢Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ •ËÚÈ¿. ∏ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ∫¿ÚÏ·˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂À¢∂ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ‰È¿ÓÔÈÍ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Û ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÓÂÚÒÓ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ı˘ÚÔÊÚ¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô˘ ·ÁÓÔÔ‡Û fiÙÈ ÙÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ˘‹ÚÍ ڇ·ÓÛË Î·È ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ÙȘ Ï¿‚ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ı˘ÚfiÊÚ·ÁÌ· ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÎÚȂ›˜ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ‰È¿ÓÔÈÍ‹ ÙÔ˘.

™ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Ô º. ∑ÂÌ¤Î˘ ™ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ º. ∑ÂÌ¤Î˘. ª¤Ûˆ ÁÚ·ÙÔ‡ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ηٷı¤ÛÂÈ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô º. ∑ÂÌ¤Î˘ ˙ËÙ› ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Û· ÓÔ̷گȷ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜.

¶EM¶TH 14 OKTøBPI√À 2010

°È· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡

ŒÚÁ· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Ù· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

Δ

Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Á¿ÁÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Ì ¤ÚÁ· Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Ù· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘. ∂ÈÛ‹Ì·ÓÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÂÊfiÛÔÓ Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ë ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. Δ·Û›· ∫ÔÏÏÈÔ‡ Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î. ¢. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏË. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ú‡ÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ “ÂÁΤʷÏÔ” ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ¢∂À∞ªμ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙfiÛÔ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô -ËÁ¤˜, ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜-, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∏ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 72 ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ·ÚÔ¯fiÌÂÙÚÔ, Ì·ÓfiÌÂÙÚÔ, Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ on line ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ΤÓÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ fiÏ˘, ÙÔÓ ¤ÁηÈÚÔ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ‚Ï·‚ÒÓ Î·È ‰È·ÚÚÔÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó 34 ÛÙ·ıÌÔ› ÂϤÁ¯Ô˘ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ·ÚÔ¯fiÌÂÙÚ·, Ì·ÓfiÌÂÙÚ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜, fiÚÁ·Ó· ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ on line ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. “™‹ÌÂÚ·, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ηٷÎÙ‹ıËΔ, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÈʤÏ˘. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË

ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ÂÓÒ Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ 2009, Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÓÂÚÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙ· 13.125.022 m3, ÛÙ¿ Â›‰· ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ 1998, ÂÓÒ Ù· ˘‰ÚfiÌÂÙÚ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 15.000 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· . ªÂ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÓÂÚÔ‡ “ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ıËηӔ 2.000.000 m3, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÊÔ‡ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٿ 500.000 KWh. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì›ÁÌ· ÓÂÚÔ‡, ηٿ ÙËÓ ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ¤ÙÛÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ fiÛ̈Û˘, ÂÂÙ‡¯ıË Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ (‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘Ê·Ï̇ڈÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ) οو ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 250 mg/1 Û ̤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ 2009 Î·È Û ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ 2010, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·.

¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ Ù˘ ∞˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 4.325.000 ∂, ϤÔÓ º.¶.∞., ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” Î·È ÙË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ı· Á›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ì›ˆÛË ÛÙÔ 20% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌË ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 37 Ï›ÙÚ· ·Ó¿ ˘‰ÚÔÌÂÙÚËÙ‹ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÌÂÙÚÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯ˆÓ ı· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ÔÚÈÛÙÈο.

∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ªÂ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠηٿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ·Ó·Ï‡-

ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∫ÔÏÏÈÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηӤӷ ·fi Ù· 48 ÛÙÈÁÌÈ·›· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÁÈ· ¯ÏˆÚÈfiÓÙ· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ 250 mg/Ï›ÙÚÔ. √È ÙÈ̤˜ Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ·fi 131 - 234 mg/Ï›ÙÚÔ, ÂÓÒ ‰‡Ô ·fi Ù· 48 ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÈÌ‹ ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋˜.∂›Û˘, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌˉÂÓÈο, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·. ∏ ¢∂À∞ªμ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ۠·ÈÙ‹Ì·Ù· ηٷӷψÙÒÓ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÂÛˆÙÂÚÈο ÔÈÎȷο ‰›ÎÙ˘· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (ÔÛÌ‹, ıÔÏfiÙËÙ·, Û›‰ËÚÔ) ÏfiÁˆ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÁ·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∞fi ÙȘ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 50 mg/Ï›ÙÚÔ.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ AÚÌÂÓÈ΋˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘

∫·ÚÙ¿Ï˘: ¡· ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Û΄˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î. Hovic Abrahamyan. ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î˘Ú›· ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ Î. ¡Ù›ÓÔ˜ μÚÂÙÙfi˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ºÈÏ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î. ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ÔÈ μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¡ÂÚ¿ÓÙ˙˘, ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÙÚ›Ó˘ Î·È ŸÏÁ· ƒÂÓÙ·Ú‹-Δ¤ÓÙÂ. ∞fi ÙËÓ ·ÚÌÂÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, Ô Î. Abrahamyan ËÁ›ÙÔ ‰ÂηÌÂÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜. ∫·ÏˆÛÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓÈÎÔ‡ KÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ Ì·ÎÚ·›ˆÓÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ. ∏ ΢ڛ· ∑‹ÛË ÙfiÓÈÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÈÛÙÔÚÈο ‚ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÙfiÛÔ ˆ˜ ı‡Ì·Ù· ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·È ‚›·ÈˆÓ ÂΉÈÒÍÂˆÓ ·fi ·ÙÚÔÁÔÓÈΤ˜ ÂÛٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ï·Ô› Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ηχÙÂÚ˘ Ù‡¯Ë˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∂È-

™ÙË ™˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ª. ∫·Ú·‚·Û›ÏË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔÓ ∞Ûˆfi, ÛÙË ªÂÛÛ·›· ∂˘‚Ô›·˜ Î·È ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ∂ȉÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛÔ‚·Ú‹ Ú‡·ÓÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ÔÙ·Ìfi˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‚Ï¿‚˜ Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜. ™Â ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÈıˆڋÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2010, Ë Î. ∫·Ú·‚·Û›ÏË ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ú‡·ÓÛ˘, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÈÛÚ·¯ı› Ù· ηٷÏÔÁÈÛı¤ÓÙ· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı› Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ˙‹ÙËÛ ·) Ó· ÂÈÛ¢Ûı› Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ Î·È Ó· ηٷÏÔÁÈÛıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÚfiÛÙÈÌ· ‚) Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÚÔÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ú‡·ÓÛ˘ Á) Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ‰) Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Ë ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ √‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ÒÛÙ ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó.

ϤÔÓ, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ¿ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· ‰›Î·È· ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ∞ÚÌÂÓÈ΋˜ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ 1996 Î·È Ë ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ 24˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ˆ˜ ∏̤ڷ˜ ªÓ‹Ì˘ Î·È ΔÈÌ‹˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘. ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙ· ÂıÓÈο Ì·˜ ı¤Ì·Ù·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ-·ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. Abrahamyan ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÁÈ· ÙË ıÂÚÌ‹ ˘Ô‰Ô¯‹, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ∞ÚÌÂÓÈ΋˜ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓۈ̿وÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ∑‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÌÂÓÈ΋˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙfiÓÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi

¢ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂›Û˘ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ΔÂψÓ›Ԣ, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜

ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‰fiıËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÛÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ηٷÛ΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ¯ˆÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì›· ÂÓÈ·›· ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿Ï·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂψÓ›Ԣ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· Ì›· ‚ÈÒÛÈÌË fiÏË, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· : Â¤ÎÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÎÙËÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ë’¶··Ú‹Á·’’, ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙȘ ¡. ¶·Á·Û¤˜. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Â›Ó·È 6.500 ̤ÙÚ· Î·È Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿Ï·ÛË Ï·Ù›·˜ ΔÂψÓ›Ԣ, ·Ó¿Ï·ÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È Î·Ù·Û΢‹ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ·Ú·Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ·Ó¿Ï·Û˘ Â›Ó·È 15.760 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘, ÂΛ fiÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ï·È¿ „·Ú·ÁÔÚ¿, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ·Ï·È¿ ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ Ù· ÔÔ›· Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ¯Ú‹ÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¿ÙÔ˜, ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÔÌ·Ï‹ Â›ÛÙÚˆÛË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓÂÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌË ‰È·ÙËÚ› ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ηÙÔ›ÎˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 630 ̤ÙÚˆÓ Î·È Ï¿ÙÔ˘˜ 7.30Ì. ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ï˘ÎÒÓ (Ô‰fi˜ ¶··‰¿ÎÔ˘ ) ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∞ÛηϿÌÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶Ï·˙.MÂ

ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô

Δ√ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ-

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

ٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ™¯Â‰›ˆÓ √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÛÙËÏÈÙ‡ÂÈ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ Î·Ï› ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ Û‡Û΄Ë. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ô˘Û›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙfiÛÔ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘.

ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ·˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÛÎÈ¿ Î·È Î·ıÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÌÂϤÙË Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 6.500 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ 2,40 ̤ÙÚˆÓ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌ‹Ì· ÈÛ¯‡Ô˘Ó: ΔÌ‹Ì· Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi Ï·Ù›· ΔÂψÓ›Ԣ ¤ˆ˜ Á¤Ê˘Ú· ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· -√‰fi˜ ¶˘Ú¿ÛÛÔ˘: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 150Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ 2,40Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·Ú¿ ÙÔ ¡fiÙÈÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ (Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜), ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚·Ê‹ - ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. - √‰fi˜ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 90Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1,60Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·Ú¿ ÙÔ˘

·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ (Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜), ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚·Ê‹ - ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. - √‰fi˜ §‹ÌÓÔ˘: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 205Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1,60Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·Ú¿ ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ (Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜), ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚·Ê‹ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. - §·¯·Ó¿: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 145Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1,60Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢˘ÙÈÎfi Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. £· Á›ÓÂÈ ·Ô͋ψÛË Î·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ì ϿΘ. Δ· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ˘Ê‹˜ Ï·ÎÒÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ú·ÌÒÓ. √‰fi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È √‰fi˜ ∑¿¯Ô˘: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 210Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1,60Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·Ú¿ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ΢ÎÏÔÊÔ-

Ú›·˜ Î·È Ì¿ÙÈ· Á¿Ù·˜, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‚·Ê‹ - ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. - •‡ÏÈÓË Á¤Ê˘Ú· “∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·” : Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 50 ̤ÙÚˆÓ. -ÃÒÚÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 380̤ÙÚ· ¢È·‰ÚÔÌ‹ Â› ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ - ‰ÚfiÌÔ˘. -∞ÓÒÓ˘ÌË Ô‰fi˜ (·Ï¤·): Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 55Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2,40Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ‰¤Ó‰Ú·. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù¿ËÙ· ·fi ÎÔ˘Ú·Û¿ÓÈ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Û ÈÛÙfi. -∞Ϥ· ¤ˆ˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 140Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2,40Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ‰¤Ó‰Ú·. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù¿ËÙ· ·fi ÎÂÚ·ÌÈÎfi ‰¿Â‰Ô (ÎÔ˘Ú·Û¿ÓÈ) Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Û ÈÛÙfi. - ∂›ÛÔ‰Ô˜ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 60Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2,40Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷. £· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ -∞Ϥ· ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰›Ô˘ ÕÚˆ˜: - ∞fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Â-

‰›Ô˘ ÕÚˆ˜ ¤ˆ˜ Ú¿Ì· ÚÈÓ ÙË Á¤Ê˘Ú· “•ËÚÈ¿” - Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ, ·fi ÙË Ú¿Ì· ÚÈÓ ÙË Á¤Ê˘Ú· “•ËÚÈ¿” ¤ˆ˜ Î·È ÙË Á¤Ê˘Ú· “•ËÚÈ¿” . - Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ, ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· “•ËÚÈ¿” ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ - ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ¶Â˘Î·Î›ˆÓ: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 180Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1,5Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Â› ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. - √‰fi˜ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ ¤ˆ˜ - ηϷÌȤ˜: Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 510Ì. Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2,40Ì. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·Ú¿ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. - √‰fi˜ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ ·fi ηϷÌȤ˜ ¤ˆ˜ ·ÓÒÓ˘ÌË Ô‰fi ÚÔ˜ Á‹Â‰Ô ∞ÚÁÔ‡˜ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ Ï¿ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ 5Ì. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜. -√‰fi˜ ¶Â˘Î·Î›ˆÓ ·fi ·ÓÒÓ˘ÌË Ô‰fi ÚÔ˜ Á‹Â‰Ô ∞ÚÁÔ‡˜ ¤ˆ˜ Ô‰fi ¶··‰¿ÎÔ˘ - ∞Ï˘Î¤˜ : Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ 850Ì. ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Û ΛÓËÛË Ì·˙› Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ¶ÚԂϤÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ‚·Ê‹ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ.

∫·Ù·Û΢‹ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ·Ú·Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ

∏ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ¶Â˘Î¿ÎÈ· - ∞Ï˘Î¤˜ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â˙ÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ∏ ηٷÛ΢‹ ·ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ï¿ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÙ¿ÌÈÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› ‰ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯ›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ʈÙÈÛÌfi, ¯ÒÚÔ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÁοÎÈ·, Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ú¿Ì˜ ·Ó·‹ÚˆÓ.

∞Ô˘Û›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÎÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂϤÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ‰‹ÌÔ˘˜, Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂı› ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÌÂϤÙ˜, °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (°.¶.™.), ‹ ™¯¤‰È· √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹˜ ¶fiÏ˘ (™Ã√√∞¶). ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶∂.Ãø.¢∂., ÂÓÒ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÂÎÔÓÂ›Ù·È Ì ·Ó·ı¤ÙÔ˘Û· ·Ú¯‹ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÂȂϤÔ˘Û· ·Ú¯‹ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ-

‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ fiÙÈ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ . ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÌÂÏÂÙ‹ÙÚÈ·˜ Î·È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ °¶™. “∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ °.¶.™. μfiÏÔ˘, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‹‰Ë Ù˘ μ’ Ê¿ÛË, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ Â-

ÚÈÔ¯‹˜ ̤۷ Û ·˘Ùfi Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘’ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Û‡ÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ô ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÎÔÈÓ¿ ı¤Ì·Ù· Ó· Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛË̘ Î·È fi¯È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜.

∂ÚÒÙËÛË ∫Ô˘‚¤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÍËÚ·Û›· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· √ μ√À§∂ÀΔ∏™ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈ-

ÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ η٤ıÂÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ı¤Ì· “ÂÂÈÛfi‰È· ÍËÚ·Û›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” : ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ À‰ÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∞Ó¿Ï˘Û˘ À‰·ÙÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ˘‰·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰¤¯ÂÙ·È, Â‰Ò Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ›ÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÙË Û˘Óԉ‡ÂÈ, Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÙË ÛÔ‚·Ú‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¶ËÓÂÈÔ‡, ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂϤÙË, Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ™·¯¿Ú·, ηıÒ˜ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÍËÚ·Û›·˜ ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2070- 2100, ı· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÚÈ̇ÙËÙ· Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙ·Û˘. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ ‚ÈÒÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·- Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·- ¤ÓÙÔÓ·, ·ÎÚ·›· Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÍËÚ·Û›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi Ù· ̤۷ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1986 ¤ˆ˜ Î·È 1992. Δ· ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÍËÚ·Û›·˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú‰Â˘fiÌÂÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, Ì ¿ÌÂÛÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ Î·È ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 1989-1990, Ë ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ·fi ÙË Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ÂÏ·ÙÙÒıËΠηٿ 70% Î·È Ë ·Ú‰Â˘fiÌÂÓË Ì ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÓÂÚfi ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÈÒıËΠηٿ 90%. ∂›Û˘, Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ <ηÚÛÙÈÎfi> Û‡ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ï‹„Ë ÓÂÚÔ‡ ηٿ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ȉȈÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÂËÚ¤·Û ·ÚÓËÙÈο Ù· ˘‰·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÀÔ˘ÚÁÔ›: £· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÚfiÁÓˆÛ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÍËÚ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂϤÙ˘, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ۷ʋ ηıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÍËÚ·Û›·˜.

™ÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™¶πƒ√ª∂Δƒ∏™∂π™ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ™ÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ÙËÓ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

ŒÚ·ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi ∞¶√ ÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ¢Â-

ÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ô ¤Ú·ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 18 ªËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٿ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∞ÀΔ∂¶∞°°∂§Δ∞ ¯ı˜ Ë ∂È-

ıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Î·ÚË ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 170.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Êˆ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ, ·ÚfiÙÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ì ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ fiÚˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ. ◊‰Ë ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â͈‰›ÎÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù·Ì›·, ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÏËı› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ÂÚÒÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ·Ï‹ÚˆÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫.√.¢.μ. ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ù·ÌÂȷ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù·.

√ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ªπ∞ Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ ‰Â-

ο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, fiˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ¯ˆÚÔıÂÙ‹ıËΠϿıÔ˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛÂ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÁÈ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Û ·˘Ùfi. ΔË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ô˘ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ Î. ∫·ÓÙfiÏ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ËÁÂÛ›· Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜,. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, “ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÂÏ‹ÊıË ˘fi„Ë Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔÈÎÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È fi¯È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” . ª¤¯ÚÈ Ó· ‰Ôı› ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, Û˘ÌʈӋıËΠ¯ı˜ , Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ì ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È ÛÙËı·›· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂›Û˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ˘·›ıÚȘ ‚Ú‡Û˜ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÓÔÈÍË ‰ÚfiÌÔ˘ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ . ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ··ÁfiÚ¢ÛË ‰È¤Ï¢Û˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ.

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

¶ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

∑ËÙÔ‡Ó ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” Ë ¶Ú·ÎÙÈ΋ ÕÛÎËÛË, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘.

∏ ÔÚ›· ‹Ù·Ó ÔÁÎ҉˘ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·¤Û·Û ʤÙÔ˜ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù· ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 16. ™ÙË £fiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ÔÚ›·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο, Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›·, Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È Â›Ó·È Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ¢fiÌÓ· ∫·Î·Ó¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “οı ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì ٷ ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Î·È Ù· ¢ËÌÔÙÈο. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Â›Ì·ÛÙ Û ÌÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· οÓÂÈ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Â·Ú΋˜. º¤ÙÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ

ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 50-60 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °Îfi‚·Ú˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Î·‰ËÌ·˚ο ¤ÙË Î·È Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. “∂ȉÔÔÈԇ̠οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ˆ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì ¿Óˆ ·fi 100 ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ 200-250 ¿ÙÔÌ·. ∂›Û˘ ·ÚÁÔ‡Ó Ôχ ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÂÓÒ Îfi‚ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Â›Ì·ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ, Ó· Îfi‚Ô˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ. Δ· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ “Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԕ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ·ÚΛ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ̤۷, Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ. £¤ÏÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∞Ó‹Û˘¯ÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. √ ÙÂÙ·ÚÙÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÌÏÈ·Ó›Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· Ì·˜ ›ӷÈ

ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. Èڛ˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Ù˘¯›Ô Ì·˜, ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ì Û ۯÔÏ›Ô. ∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË” . √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ï˘ › ˆ˜ “ͯ›ÏÈÛ ٷ ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ì·˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜. ¶ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ‰ÂÓ ÚÔÛÊÂÚfiÓÙÔ˘Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Ù˘¯›Ô” .

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡

™ÙȘ 700 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. °ÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ-

‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Î·È ·ÊÔÚ¿ fiÏ· Ù· ªÔ˘ÛÈο ™¯ÔÏ›·. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È 700 ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Û ÌÔ˘ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ªÔ˘ÛÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ¯¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· 500 ÒÚ˜” . ¶¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Ó ı· Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ì Ï‹Ú˜ ˆÚ¿ÚÈÔ, ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ‹ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ∞Ó Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ì Ï‹Ú˜ ˆÚ¿ÚÈÔ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó 30 ¿ÙÔÌ·. √È ÁÔÓ›˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÎÈÓËÙÔ-

ÔÈËıԇ̠·ÓÂÏÏ·‰Èο, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂϯˆı› Ù· Û¯ÔÏ›· Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂ, Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ŒÔ˘Ì ÎÔ˘Ú·ÛÙ›, Ó· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ οı ¯ÚÔÓÈ¿, Ó· ÍÂÎÈÓ¿Ó ٷ Û¯ÔÏ›· Ì ÎÂÓ¿ 500 Î·È ¿Óˆ ˆÚÒÓ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÁÈ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ, ·ÊÔ‡ Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ fiÚÈÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤ÏËÍ ¯ı˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙÔ 1Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™‡ÚÔ˜ ™ÈÔ‡Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠӤԘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ °·Ú‰›Î·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞‡ÍËÛ ÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο

¢ÈÂıÓ‹˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™∏ª∞¡Δπ∫∏ ·‡ÍËÛË ÛËÌ›ˆÛ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1993-2008 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Û ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ·fi ̤ÏË ¢È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¢∂¶) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ÙÔÈÎfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÌfiÚÂÛÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜ Ì ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∞∂π. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ οı ∞∂π ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘, Ì ٛÙÏÔ “∂ÏÏËÓÈΤ˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¢ËÌÔÛȇÛÂȘ 19932008” . ∞fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·Ú‹Á·Á·Ó ÙÔ 80,8% ÙˆÓ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ Û ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ¤Ï·‚·Ó ÙÔ 76,2% ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ. Δ· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿Ó Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, ÔÈ

‰ËÌfiÛÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ˘Á›·˜, ÔÈ ÏÔÈÔ› ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ (.¯. ∞η‰ËÌ›·), Ù· Δ∂π. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ 92.456 ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËηÓ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·‡ÍËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 27 ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ √√™∞, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∞˘Ù‹ Ë Â›‰ÔÛË ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ 2007, Ì 820 ‰ËÌÔÛÈ-

‡ÛÂȘ ·Ó¿ 1 ÂÎ. ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ 17Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ √√™∞, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë π·ˆÓ›·, Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›·.

¶ÚfiÔ‰Ô˜ √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÔ-

‰Ô, ·Ú¿ Ù· ÌfiÏȘ 22 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ù· ̤ÏË ¢∂¶ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó 2.457 ÂÚÁ·Û›Â˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷٿÛÛÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‰ËÌÔÛȇۈÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 20 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ 4,8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. °È· ÏfiÁÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ›¯Â ÙÔ 1993 ÂÚ›Ô˘ 20 ̤ÏË ¢∂¶ Î·È ÙÔ 2008 ›¯Â 391, fiÙ·Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ∞ıËÓÒÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰È¤ıÂÙ·Ó 2.050 Î·È 2.200 ̤ÏË ¢∂¶ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹Ù·Ó 12.146, Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ·ÓÂÏÏËÓ›ˆ˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù·˘Ùfi-

¯ÚÔÓ·, fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈ̘ ‰ÈÂıÓÒ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ 2008 ÙÔ 60% Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙÂÚÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÌfiÏȘ 30% ÙÔ 1993. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2004-2008 Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ 48,4% ·ÊÔÚ¿ Û ÂÈÛً̘ ˘Á›·˜ (π·ÙÚÈ΋, º·ÚÌ·ÎÔÏÔÁ›·), ÙÔ 36,5% Û ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ (º˘ÛÈ΋, ÃËÌ›·, μÈÔÏÔÁ›·, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋), ÙÔ 20,5% Û Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÛً̘ (ÂÈÛً̘ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ), ÙÔ 12% ÛÙȘ ÁˆÔÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ 6,9% Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÛً̘ (æ˘¯ÔÏÔÁ›·, √ÈÎÔÓÔÌÈο, ¶·È‰·ÁˆÁÈο, ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ‰›Ô ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ (∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, πÛÙÔÚ›·) Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹, fiˆ˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∞∂π, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈο ÌÈÎÚ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒ˜” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÌÂÈÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚfi, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó

∞Ó‹ÏÈÔ, ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·

Δ

Ô ∞Ó‹ÏÈÔ, ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ‚ÁÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ÔÏÏ¿ Â͈ÎÏ‹ÛÈ·, ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ·. √È 300 ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Ó· 40% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÏÈΛ·, ÂÏ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Ô›ˆÓ˜. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ˘ÂÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. ¢Ô˘ÏÂȤ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Êı›ÓÂÈ, ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È, Ù· ¿ÓıË Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. ∂›Û˘ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ¶ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Ó¤· Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi;

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

øÛÙfiÛÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰ÂÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·Ófi. ◊‰Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ Ì ÂÓÂÚÁ‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ó ÁÏ˘Î¿, Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, ÏÈÎ¤Ú Î·È ¿ÏÏ· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ∞Ó‹ÏÈÔ Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 380 ̤ÙÚˆÓ, Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ¤Ó· ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÛÙ· ¯·ÌËÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ˘‹Ú¯Â Ë ·Ú¯·›· fiÏË ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, ÎÙÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ·. ™ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∞ÓËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ‰¤Î· Î·È ϤÔÓ Â͈ÎÏËÛÈÒÓ Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÂΛ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∏ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, Ô ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜, Ë ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ, Ô ÕÁÈÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜, Ô ™Ù·˘ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, Ô Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜, Ô ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, Ë º·ÓÂڈ̤ÓË, Ë ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· Â͈ÎÏ‹ÛÈ· Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÈÂÚfi˜ Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ì·ÚfiÎ, ͢ÏfiÁÏ˘Ù· Ù¤ÌÏ·. ΔÔ ¯ˆÚÈfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ù·‚¤ÚÓ˜, ÙÚ›· ηÊÂÓ›·, ¤Ó· ·ÚÙÔÔÈ›Ô, ¤Ó· Ì·Î¿ÏÈÎÔ Î·È ¤Ó· ÎÔÌً̈ÚÈÔ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ÌÈ· ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ù¤ÛÛÂÚ·-¤ÓÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ.

∞ӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË... ∏̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 ÙÔ

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·: ● ŒÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚfi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ● ¶Ôχ ·Ú·È‹ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· ● ΔÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Êı›ÓÂÈ ● ∞Ó·ÈÌÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ● ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ● √È Ó¤ÔÈ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

● ™¿‚‚·˜ °ÂÚÌ¿Ó˘

● ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫·ÚηϿ˜

● ÷ڛÎÏÂÈ· §·Ú‹

Úˆ›, Ì ÙÔ Î·ÈÚfi Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ‚ÚÔ¯ÂÚfi, Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ Ì·Î¿ÏÈÎÔ, ÂÓÒ ·ÏÈ¿ ‹Ù·Ó Î·È ÎÚÂÔˆÏ›Ô. °‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ ‰Âη¤ÓÙ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÓÂfiÙÂÚÔÈ, οıÔÓÙ·È Û·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ. “ΔÔÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ” Ì·˜ ϤÂÈ ¤Ó·˜. “∂›Ó·È Ë Ì¤Ú· Ô˘ ÂÌ›˜ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÏËÚˆıԇ̔ . ª¤Ú· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ŒÛÙˆ Î·È ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ›ӷ˜ ÙÔ˘ √°∞, ÌÂٷ͇ 350580 ¢ÚÒ, Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó· Ù·ÎÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ¢›Ï· ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Î¿ıÂÙ·È Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ Î. ™¿‚‚·˜ °ÂÚÌ¿Ó˘. ∞ÁÚfiÙ˘ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. “ªÂ›Ó·Ì ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi Ù· Ì‹Ï·, Ù· οÛÙ·Ó· Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √È Ó¤ÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó Ì¤ÏÏÔÓ. ΔÔ 60% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Â›Ó·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ. ÕÌ· ʇÁÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ·fi ÙË ˙ˆ‹, ÔÈÔÈ ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó;” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ™ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ì ¤ÓÙ ·È‰¿ÎÈ·. º¤ÙÔ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËΠ̠ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ∫ÈÛÛÔ‡ Î·È ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. “∞ÎÔ‡Á·ÌÂ Î·È ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜. ∞fi ʤÙÔ˜ Ù›ÔÙ·” ÙfiÓÈÛ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ¿Óˆ ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·-

Îfi ‰ÚfiÌÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ˆÚÈ¿, ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ, ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜. ™ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ. Œ¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÁÈ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘. ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‹ÍÂÚ·Ó fiÙÈ ı· ¿Ó ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô Î·È ÂΛ ı· ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜. ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·fi Ù· ËÁ·‰¿ÎÈ· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤۷ ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓ›Ô, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ Î. 72¯ÚÔÓÔ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹ ∫·ÚηϿ. ¶ÚÒËÓ ·ÁÚfiÙ˘, Ó˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ √°∞, Ì·˜ ϤÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ∞ÏÏ¿ Ó· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ∏ ÌÈÎÚÔηÚ›· ¤¯ÂÈ Ù۷ΛÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ̋ψÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ú·ÙË̤ÓÔ. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi; ¢›Ï· ÙÔ˘ οıÂÙ·È Ô 68¯ÚÔÓÔ˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ™Ô˘Ï‰¿ÙÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÌËÓÈ·›· Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. “¶·ÏÈ¿ ÊÙÈ¿¯Ó·Ì ˆ˜ ¯ˆÚÈfi ÔÏÏ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¿ÂÈ Î·È ·˘Ùfi. º¤ÙÔ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ôχ ¿Û¯ËÌË. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

Î·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ √°∞ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ οˆ˜ Ù· ÎÔ˘ÙÛÔÂÚÓ¿ÂÈ. ™ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·›ÓÂÈ Ô ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔٿگ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿. √ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¤ÓÙ ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Ó· ηı›ÛÂÈ Û ¤Ó· Ì·Á·˙›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ “ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ı˘Ì¿Ì·È, fiÙ·Ó ‹Ì·ÛÙ·Ó ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Ì·˜ ¤‰ÈÓ ¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Î·È Â͢ËÚÂÙԇ̷ÛÙ·Ó. ΔÒÚ· ÔÈÔÓ Ó· ÚˆÙÔÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜” . £· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘; “√ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ı· Ù· οÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. √ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ı· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Î·È ı· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫·ÚηϿ˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ϤÂÈ: ΔÒÚ· Ô˘ ›̷ÛÙ ϛÁ· ¯ˆÚÈ¿ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙfiÛ˜. ªÂ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Î¿ı fiÛÔ ı· ÙÔÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ; ªÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ·. ∂›¯·Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ϤÁ·Ì ¿ÌÂÛ·, fi,ÙÈ Úfi‚ÏËÌ· ›¯·Ì” .

ŒÌÂÈÓ·Ó ÔÈ 40¿Úˉ˜ ™ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Û˘Ó·ÓÙԇ̠ÙÔÓ 42¯ÚÔÓÔ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ ∫·ÚηϿ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ˆ˜ ·ÁÚfiÙ˘ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡; “ΔÔ ÚÒÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÈ-

ÎÚÔηÚ›·˜ ÛÙ· Ì‹Ï·. ◊Ù·Ó Î·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Î·È Û ¿ÏϘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ‹ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È Ù· ηÏψÈÛÙÈο Ê˘Ù¿. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ¿ÓıË ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆÏ‹ÛÂȘ. ∂›Û˘ Ë ÎÚ›ÛË ÂËÚ¤·ÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÂÓÒ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Î¿ÙÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. ∏ ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ·Ó Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈ‚›ˆÛË ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ¶Ï¤ÔÓ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. √ Ó¤Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ï›ÁÔ Î·È ·’ fiÏ·, fiˆ˜ ·ÁÚfiÙ˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ÂÚÁ·Û›· Û ÌÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο” Ì·˜ ··ÓÙ¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÂÎ̷ٛ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. √ Î. ∫·ÚηϿ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¤ÌÂÈÓ ΢ڛˆ˜ Ë ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ’60 -’70. “ŒÌÂÈÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ë ‰È΋ Ì·˜ Ë ÁÂÓÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ 40¿Úˉ˜, ÁÈ·Ù› ˘‹ÚÍ·Ó Ù· ηϿ ¯ÚfiÓÈ·, 1985-2000, Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. √È ÓÂÒÙÂÚÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” ›Â.

™ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ¶ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ. ∫·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù˘¯ÂÚÔ› ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiˆ˜ ÛÙÔ ¶Ô˘Ú›, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó

ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó „ˆÌ›. ∂‰Ò Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ë Î. ÷ڛÎÏÂÈ· §·Ú‹ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ˙˘ÌÒÓÔÓÙ·˜ Ë ›‰È· Ù· „ˆÌÈ¿. “∞fi ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡Ì·È ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ô˘ ÚÒÙ· ›¯Â Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘. ∂‰Ò ÁÂÓÓ‹ıËη Î·È Â‰Ò ¤ÌÂÈÓ· ÙÂÏÈο” Ì·˜ ϤÂÈ. ΔÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ‚Á·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ÎfiÔ Î·È ·ÁÒÓ·. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¶Ô‡ Ó· ËÁ·›Ó·ÌÂ; ™ÙËÓ ÔÏÈÙ›·; ∂‰Ò Â›Ó·È Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜” ··ÓÙ¿. ∏ ›‰È· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. “ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì›ӷÌ ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚfi, ÂÓÒ ÙÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ·, ηıÒ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. £· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘; ∏ ›‰È· ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÚÒÙËÛË: ¶Ô‡ Ó· ‚ÚÂÈ ·Ú¯‹ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏ· Ù· ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ¿Ó ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿; ŒÓ· ·ÎfiÌË Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ù· ·Ú·È¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. “∞fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ” ÂÈÛ‹Ì·Ó ̛· ÌfiÓÈÌË Î¿ÙÔÈÎÔ˜.

∞‡ÚÈÔ, Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ∫ÈÛÛfi


M·ÁÓËÛ›· 20 ∂˘Úˆ·˚΋ Ó‡¯Ù· ¯ˆÚ›˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Δ√ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ √‰È΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ-

·˜ “¶¿ÓÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ “Responsible Young Drivers” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û 14 fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ٛÙÏÔ “∂˘Úˆ·˚΋ ¡‡¯Ù· Èڛ˜ ∞Ù˘¯‹Ì·Ù·” , ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ·ÏÎÔfiÏ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ VOX Music Stage (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·).

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ •∂∫π¡∏™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ ∏ÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ (∫∏º∏), Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢√À∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜ 66. ΔÔ ∫∏º∏ Â›Ó·È ªÔÓ¿‰· ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fiÏ˘Ù· (ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ¿ÓÔÈ·, Ù‡ÊψÛË, ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌfiÓÈ̘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜), ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ù· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È ÔÌ·‰È΋ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÙËÏ. 2421033578.

∞fiÛ˘ÚÛË πà ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ™∂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¤ıËΠ·fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙÚÈ¿ÓÙ· Î·È ϤÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÈÎÔÏÏ‹ıËΠÙÔ ÂȉÈÎfi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ·Ï·È¿ π.Ã. ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Â¿Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ù· η٤¯Ô˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÙÔ˘˜, Ó· Ù· Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó Û ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. √È ‰ËÌfiÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421080959 & 24210-64744 Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÈӷΛ‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

∞ÂÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂

∞‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ™

 ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·Ù¤ÏËÍÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·‚ԇϢÛË ÌÂٷ͇ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Arcelor Mittal ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË 60 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË (6Ì.Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÁηÏÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÂÙ·ÈÚ›· Èı·Ófiٷٷ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ 60 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÔÌ·‰È΋ ·fiÏ˘ÛË 60 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘Ù‹ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ı· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ˆ˜ “Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó, ˆ˜ Ë ∫√¡Δπ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË Î·È Î·Ì›· ·fiÏ˘ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û‹ÌÂÚ· (6.Ì.Ì) ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫√¡Δπ Û˘ÁηÏÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ∂∫μ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÈ Î.Î. ∫ˆÓ. °ÂˆÚÁԇϷ˜ Î·È μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °ÂˆÚÁԇϷ “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÌÂٷ͇ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ .

™ÙË μªΔ∂ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ μªΔ∂ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ™ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ

20% ¤ˆ˜ 30% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °.°. ÙÔ˘ ∂∫μ ∫ˆÓ. °ÂˆÚÁԇϷ, “ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ì ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . Ãı˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ μªΔ∂, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÔÚÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, “ÙÔ ∂∫μ, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› Ì ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ˙ËÙ¿ Ó· ÔÚÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ì ÁÚ·Ù¿ ÛÙÔȯ›· Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·˙‹-

ÙËÛË Î·ÏfiÈÛÙˆÓ Ï‡ÛˆӔ . °πøƒ°√™ •À¡√™

∞ÂÚÁ›· ÛÙÔÓ √™∂ ™Â 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ∫·Ó¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ √™∂ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ·fi Î·È ÚÔ˜

ÙÔÓ μfiÏÔ. ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ (¶√™), ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛËÌ›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ‹‰Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ÙÔ˘˜. “°ÎÚ›˙· ÛËÌ›·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙȘ ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô √™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡.

™˘ÁηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙ· ΔڛηϷ

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Δ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏËÏÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ μfiÏÔ˘, §¿ÚÈÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (6Ì.Ì.) ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ΔÚÈοψÓ. ™¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ μfiÏÔ˘¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷٛıÂÓÙ·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “- ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜: ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ÙËÓ °™∂∂ ˆ˜ ıÂÛÌfi, Ó· ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· Û¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰È¿ ÓfiÌÔ˘ ··ÁfiÚ¢ÛË ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ¤˜ Ù˘. ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ê·Ó› ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, fiÙÈ ¿Ì ÁÈ· ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó. - ∞ÂÚÁ›Â˜: √È 24ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ οı ̋ӷ ‹ ‰›ÌËÓÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ Î·È ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ô˘ıÂÓ¿, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-

̤ӈÓ. - §·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ - øÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜: √È ÌÂÁ·ÏÔηٷÛÙË̷ٿگ˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ Î·È ÚÔÊ¿ÛÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È Û˘Û›ڈÛË fiÏˆÓ Ì·˜, Ó· ÌËÓ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ. -13Ô˜ - 14Ô˜ ªπ™£√™: ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ¤Ó· ÂÓȯÚfi Â›‰ÔÌ·, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È

Û‡ÓÙÔÌ· ÌÂıԉ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÌÈÛıÔ› ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰Ò‰Âη, Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ ·Á›‰·. - ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§: ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ ΢ڛˆ˜ ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›. ŸÌˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ( „ÈÏ¿, ¯ÚfiÓÔ, ÛËÌÂ›Ô ÒÏËÛ˘, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÎÏ ). ΔÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙ› ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ οÚÙ·˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘, Ì ÈÛ¯‡ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È Û ÙÈÌ‹ ÊıËÓfiÙÂÚË Î·Ù¿ 30% ÂÚ›Ô˘. - ∞ÎÚÈ‚¿ Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ: Δ· Ì·Á·˙È¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó. ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ó· ȤÛÔ˘Ì ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ. - ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηٿ ÙˆÓ Super market: ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ ·Ú¤Â˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi „ÒÓÈ· Û super market. ª·›ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· Ì·Á·˙› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ı· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Î·È Ó· ηÙ¢-

ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÔÌ·‰Èο ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ŸÙ·Ó ¤ÏıÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ Ì·˜, ı· ··ÈÙԇ̠ӷ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ¤ÎÙˆÛË 15%. ∞Ó Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ÙfiÙ fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ì ٷ ηÚfiÙÛÈ· Ì·˜ ÁÂÌ¿Ù· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. - ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηٿ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ηʤ: ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì Û ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û οÔÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ηʤ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ∞˘Ùfi ı· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ηʤ ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ, Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ηʤ. - øÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜: Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÎÚ·Ù› ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·Ú¯›·. √ ÓfiÌÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ 9 ÙÔ Úˆ› Ì 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ™∂§¶∂, Ì ‚·ÛÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘” .


∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™:

™ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰·

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

ÛÂÏ. 26

¡π∫∏ μ.

∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘: ¶¿Ì ÁÈ· “‰ÈÏfi” ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÛÂÏ. 25

∂¡ √æ∂π Δ∏™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ª∂ Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√ ™Δ√ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ

∞ÏÏ·Á¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ΔÛÈÒÏ˘ Ô Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÌÈ· ¤‰Ú· fiÔ˘ ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Û ¤ÓÙÂη ·È¯Ó›‰È· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û ∞’ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· (Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÈÙ˘¯›· ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-05 Ì 4-0).

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ÛÂÏ. 24

•ÂΛÓËÛÂ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÂÏ. 28

√ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Â›Ó·È Ê‡ÛË ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û οı ̷٘ (ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ ∞Ïη˙¿Ú ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó), ˆÛÙfiÛÔ, ·Ì˘ÓÙÈο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘. £· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÌË ‰Â¯ıÔ‡Ó ÁÎÔÏ (ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Ú›¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ·Ó Î·È Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÂÓ‰Âο‰·, Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂ› Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∫È ·˘Ùfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ªÚ›ÙÔ, ¶ÂÚfiÓÂ Î·È ∫·Ì·Ú¿. “√ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶∞∂. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜, ηıÒ˜ Ô ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ÛÙfiÂÚ, ·’ fiÙÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ¡ÙÔÏÂ˙¿È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ™·Óηڤ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ó· οÓÂÈ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ›‰Â ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ì˘ÓÙÈο Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ΢ÓËÁÔ‡˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Û¯‹Ì· ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔÓ

ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, ·ÓÙ› ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔÓ ¶¿ÔÏÔ ºÚ·ÓÙ˙È¿ÓÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎfi˜ ¯·Ê, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Î·È ÂÈıÂÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó (·ÔıÂÚ·‡ÙËÎÂ) Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ “·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜” ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÚÔ‡Û˘ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . Ãı˜ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ›, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË.

√ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË ÁÈ· ÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ù›ıÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ô °ÎÚÂÁÎfiÚ μÈÓÈ¿Ï. √ °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÓȈÛ ¤Ó· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙË Á¿Ì·, ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠˘¤Ú˯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ηı·Úfi˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛÂ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. Ãı˜ Ô μÈÓÈ¿Ï ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Î·È Ô ªÚ›ÙÔ, ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ¢ÒÓ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, ÂÓÒ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ô˘Û›· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙ›ÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘. Ãı˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ¤‰ˆÛ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ÌÈÎÙ‹ Ù˘ Football League ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·¯Ú¿ÌË. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÂÏ›ˆÛ ÈÛfi·ÏÔ Ì 11. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 55’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚfiÓ ·fi ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ º·‚¿ÏÈ Î·È ÛÙÔ 75’ Ô μȉ¿Ï˘ Ì ÛÔ˘Ù ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ.

√ ΔÛÈÓÈ¿Ú˘ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÈ¿Ú˘ Ù˘ ∂¶™£ ∞ıËÓÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. §ÂˆÓ›‰· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë (∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜) Î·È ™‡ÚÔ °Ô˘ÚÁÈÒÙË (∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜). Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ™‡ÚÔ˜ ™ÂÏ›ÌÔ˜ ·fi ÙËÓ §·ÎˆÓ›·.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¶ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔȯ›˙ÂÈ 20 ¢ÚÒ. √È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ٷ Ô‡ÏÌ·Ó ÙˆÓ ™˘Ó‰¤Û̈Ó, ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ··Ú·›ÙËÙË Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜), ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜-ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‹ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ∞ıËÓÒÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜, Ì Â›‰ÂÈÍË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÌfiÓÔ, ›Ù ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ (Ë ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜), ›Ù ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¤Íˆ ·fi ÙË £‡Ú· 1 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, ·fi ÂȉÈÎfi ÂΉÔÙ‹ÚÈÔ, ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ŸÏÔÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙË £‡Ú· 1 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘.

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ Austrian Boys ∞fi ÙÔ˘˜ Austrian Boys Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔË ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÌ¿‰· ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ Ì·˜ Ì ÙÔ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. ∫·Ïԇ̠ٷ ̤ÏË Ì·˜ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ÏÈÁÔÛÙ¿ 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤Ù·ÏÔ Ù˘ £1 ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ Austrian Boys, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù· Ó¤· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙȘ 9:30 ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” .


22

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

™ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ÔÏ›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ª·ÁÎÈÒÚ˘ ª∂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ ¡√μ∞, Ë Ô˘ÁÁÚÈ΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ GDSE Water Polo Club, ˙ËÙ¿ ÙÔÓ ÔÏ›ÛÙ· ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÁÎÈÒÚË Û ÂȉÈο ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010 Î·È ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î·È ı· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·ÁÎÈÒÚË, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿.

ª¶∞™∫∂Δ

™Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ô ¶∞√∫ Δ∏¡ ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ¶˘Ï·›· Ô ¶∞√∫. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 74-58 ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, Û ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, Î·È ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫ ‹Ù·Ó Ô ƒfiÔ˘ÏÈ ª¿ÚÛ·Ï Ì 24 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô §¿˙·ÚÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ì 18 ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ›·ÏÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-27, 39-37, 5651, 74-58. √ πηÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ›¯Â ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙËΠÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙË Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È ÌfiÚÂÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÚÔËÁËı› Ì 7-0. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË (9-9), ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ” Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 12-1 Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∫·Ï·ÌfiÎË Í¤Ê˘Á·Ó Ì +11 (21-10), ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ô ª¿ÚÛ·Ï ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ÛÙÔ 7 (27-20). ª¿ÚÛ·Ï Î·È ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ “¤‰ÂÛ” Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ¶∞√∫. ªÂÙ¿ ÙÔ 2727 Î·È Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 12-10 ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÛÙÔ +2 (39-37). √ ¶∞√∫ ›¯Â ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó πηÚÔ, Ô˘ “¤‚ÏÂ” ÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ›. ΔÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÛÂÚ› 6-0 ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “Ì¿˙„·Ó” ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ -5 (56-51). ¶ÂÚ›Ô˘ ÔÎÙÒ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ô πηÚÔ˜, Ì ÌfiÓÈÌË ·ÂÈÏ‹ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔÓ ∫·Ï·ÌfiÎË, ÏËÛ›·Û ÛÙÔ -4 (58-54), ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛ. √ ¶∞√∫, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙÔÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ¤¯ÂÈ... ΤÊÈ·, ‰ÂÓ ÎÔ›Ù·Í ›Ûˆ ηÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÂÈÏËı›, ¤ÊÙ·Û ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 74-58. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-27, 39-37, 5651, 74-58 ¶∞√∫ (™Ô‡Ï˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜): ª¿ÚÛ·Ï 24 (2), ∞Ú¿˘, ª·Î°ÎÚ·ı 8, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¢¤‰·˜ 4, ™È̘ 6, °ÎÚ¤È 8, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 18, °È·ÓӷΛ‰Ë˜, ∫·ÏϤ˜, °ÎÂÙÛ¤ÊÛÎÈ 6. π∫∞ƒ√™ ∫∞§§π£∂∞™ (ÕÚ˘ §˘ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘): ΔÔ˘Ù˙È·Ú¿Î˘ 3, ∞Á·‰¿ÎÔ˜ 2, ∫Ú¿ÛÈÙ˜, ∫·Ú¿ÌÔ˘Ï·˜ 2, ¶ÔÏ˘Ù¿Ú¯Ô˘ 4, ΔfiÌÛÔÓ 13, ∫·Ï·Ìfi΢ 16 (2), ∫¿ÚÔÏ 11 (1), ª·ÎÕÏ·ÚÓÈ 4, ∫ÂÚ·ÛÔ‚›Ù˘ 1, ∫·Ùԇʷ˜, ¶ÂÙÚÔ‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ 2.

∏ √ª∞¢∞ Ã∞¡Δª¶√§ Δ∏™ ∞°ƒπ∞™ ∫∞Δ∞§∞ªμ∞¡∂π Δ∏¡ ∫∂¡∏ £∂™∏ ¶√À ¢∏ªπ√Àƒ°∏£∏∫∂ ™Δ√¡ μ√ƒ∂π√ √ªπ§√

™ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ô Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ·Ó‰ÚÒÓ.

√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÓ‹ ı¤ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞Ú¯¤Ï·Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· (Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2). ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËΠ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ °.∂. ºÏÒÚÈÓ·˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÎÂÓ‹˜ ı¤Û˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ŒÙÛÈ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ (·›ÎÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜) ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ. √ ·Ó¿ÍÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∫. ∂ÏÏ¿‰·˜ (Ì 10 ӛΘ Û 10 ·È¯Ó›‰È·) Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009 - 2010, Ô ÔÔ›Ô˜

¤¯·Û ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·Ú¿˙ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ì ÙÔÓ ª›ÏˆÓ· °È·ÓÓÈÙÛÒÓ (26-28) Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ ∂ıÓÈ΋, ·Ó˘ÁËÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· (Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙȘ 44 ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). °›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÙÔ 5Ô ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ∂‡Ú˘ÙÔ, ∞°∂ μfiÏÔ˘, √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘) Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ã¿ÓÙÌÔÏ ∞Ó‰ÚÒÓ. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ›ӷÈ: ∞.√. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÕÚÙ·˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢›·˜ ¶ÔÏ›¯Ó˘, ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞̇ÓÙ·˜ ∞Ì˘ÓÙ·›Ô˘, ª›ÏˆÓ·˜ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ¢Ú¿Ì· 86 Î·È ¶fiÓÙÈÔÈ ∫ÈÏΛ˜. √Ì¿‰Â˜

Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ, Ì Ôχ¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ 3Ô ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ‹‰Ë ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ËÏÈÎÈ·ÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ (·Ì·›‰ˆÓ, ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ, Ì›ÓÈ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ). ŸÏÔÈ ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÁÚÈ¿˜ (‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·›ÎÙ˜, ʛϷıÏÔÈ) ÈÛÙ‡ԢÓ

ˆ˜ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ÚfiÎÏËÛË Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·-Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘fiÛ¯ÂÛË ÛÙȘ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ›Ûˆ. ∏ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÿÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ˘fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛÈ¿· Î·È ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞ı·Ó·Û·Ú¿ÎË. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·-

ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, ÂÓÒ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ Î·È ÙÔ˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÈÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ◊‰Ë ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ıÂÙÈÎfi ÙÂÛÙ ÛÙËÓ §·Ì›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ºı›·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÊÈÏÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÕÚË. °È· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (μ·ÏηÌÂÏ‹˜, ∫·ÔÙ¿˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ºÈÏ›Ô˘, ™Â̤ÚÁÂÏ˘, ∞ÚÎÔ˘‰¤·˜, ∞‰¿Ì, ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ºÔ˘ÚÏ‹˜, ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ¶·Ó¿ÁÔ˜), ÂÓÒ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ: ¶Èӷο °ÈÒÚÁÔ˘ (¤Ú˘ÛÈ ·Ô˘Û›·˙ ÏfiÁÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ), ∑È·Ì¿ ∫ÒÛÙ· (Ô ∞ÁÚÈÒÙ˘ ÂÍÙÚÂÌ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ¯ÚÔÓË ·Ô˘Û›·), ∫ÒÙÛÈÔ˘ μ·Û›ÏË (·fi ∞ÂÚˆfi Œ‰ÂÛÛ·˜) Î·È ¶ÂÓÙÂÚ›‰Ë ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ (·fi ∞.√. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜). ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ªÔ‡ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ (ÏfiÁˆ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∫·ÙÛÈÓ¿ °È¿ÓÓË (ÏfiÁˆ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ), ÂÓÒ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÏ·ÈÒÓ ™ÈÔ‡Ú·˜ ∞μ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô.

√§Àª¶π∞∫√™ ∫∞π ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ¶∂ƒ∞™∞¡ ∞¡∂Δ∞ ™Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À ∫À¶∂§§√À ª¶∞™∫∂Δ

¶ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔÈ” Ã

ÛÈÙ˜ 9, ∫·ÙÛÈ‚¤Ï˘, ¡›ÏÛÂÓ 6.

ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‰˘ÛÎÔÏ›· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó Ì 85-57 ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÛÙÔ “÷ÏÎÈÔÔ‡ÏÂÈÔ” Ù˘ §·Ì›·˜, ÂÓÒ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Â›Û˘ ‡ÎÔÏ· ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÛÛÔ‡ ÛÙË ƒfi‰Ô Ì 84-62.

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 5785 ™Â... ÂÚ›·ÙÔ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ù· “·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ·” ÙÔ˘ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó 85-57 ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÛÙÔ “÷ÏÎÈÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î·È ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶∞√∫ Û ‰ÈÏÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (29/12/2010 Î·È 9/2/2011). Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 11-20, 27-37, 3966, 57-85 ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û ¿Ì˘Ó· Î·È Â›ıÂÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ Î·È Ì ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ™·ÓÔ‡ÏË-ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë Ó·... ÔÚÁÈ¿˙ÂÈ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ™ÎÔ˘ÚÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ÂÈÍ (29 Ï¿ıË) fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· Â›‰·

Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ‹Ú ·fi Ù· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ‰ÂÓ ·ÂÈÏ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË. øÛÙfiÛÔ, Ë ¿ÓÂÙË - fiˆ˜ ÚÔÌËÓ˘fiÙ·Ó -Ó›ÎË Ù˘ ‹ÚÂ... ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô, fiÙ·Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú‹Î·Ó ÙȘ χÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ˙ÒÓ˘ ÙˆÓ “√Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ” Î·È ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ +23 (58-36) Î·È ÛÙÔ +27 Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (66-39). ™ÙÔÓ... Â›ÏÔÁÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó π‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ¤‰ˆÛ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 85-57 ‚ڋΠÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ §·Ì›·˜, Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ Û·ÚˆÙÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ¶∞¡∂§§∏¡π√™ (£·Ó¿Û˘ ™ÎÔ˘ÚÙfiÔ˘ÏÔ˜): •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ˜ 5 (1), ª¤ÈÏÈ 14 (2), √ÛÙÔ˚Ù˜ 9, ª¿È·Ú˜ 9, ∫Ú¿ÌÂÓ¯ÔÊÙ 8 (1), ∫ÔÌԉȤٷ˜, ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ™ÎÏ¿‚Ô˜, Δ۷ηڤÏ˘, ªÚ¿Ô˘Ó 10. √§Àª¶π∞∫√™ (¡ÙÔ‡Û·Ó π‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 3, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ 6, §Ô‡Î·˜ 2, ™·ÓÔ‡Ï˘ 15 (1), ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 9 (1), ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 6, ∫¤ÛÂÏÈ 9 (1), ∂ÚÙÛÂÁÎ, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ 20, ΔÂfiÓÙÔ-

∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒ.-¶∞√ 62-84 ÕÓÂÙË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹ÚÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤Ú·Û·Ó ¿ÓÂÙ· ·fi ÙÔ “μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ” , fiÔ˘ ¤Î·Ì„·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÛÛÔ‡ ƒfi‰Ô˘ Ì 84-62, Û ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó (29/12 Ë ÚÒÙË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, 9/2 Ô ·ÁÒÓ·˜ Ú‚¿Ó˜) ÛÙÔ˘˜ “4” ÙÔÓ ÕÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ú ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ‰‹ÏˆÛ ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-24, 34-50, 4669, 62-84 √ ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ·ÈÊÓȉ›·Û ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÊÂÙÈÓfi Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· “Ì·˙¤„Ô˘Ó” ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È Ó· “ηı·Ú›ÛÔ˘Ó” ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÈ fiÏ·˜ ‰ÂοÏÂÙÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ 13-3 Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 5Ô ÏÂÙfi Ô ∫ÔÏÔÛÛfi˜, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” , Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔÏ·˜ Î·È ª·Ù›ÛÙ, ¤ÙÚÂÍ·Ó ¤Ó· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 217 Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÛÙÔ +4 (24-20). ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·

ÙÔ˘ ÛÙ· ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÂÈıÂÙÈο (11 ¤Ó·ÓÙÈ 5 ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ) ηÈ, Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔÏ·˜ Ó· ÂÎÙÂÏ› ·fi ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È ÙÔÓ ª·Ù›ÛÙ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ηϿıÈ·, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÙÚÂÍ·Ó ¤Ó· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 26-14, ‹Ú·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 16 fiÓÙˆÓ (50-34) Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÎÏ›‰ˆÛ·Ó” ÙËÓ ˘fiıÂÛË-Ó›ÎË. Δ˘È΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Ì ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ (ª·Ù›ÛÙ, ™¿ÙÔ, ¡›ÎÔÏ·˜) Î·È ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ 9 ·Û›ÛÙ. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 84-62 ‚ڋΠÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Ì›· ¿ÓÂÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ̿ٷȷ Ì ÙÔÓ ΔÛ¿ÌË (15.) Ó· “Ú›ÍÂÈ” ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∫√§√™™√™ ƒ√¢√À (°È¿ÓÓ˘ ™Ê·ÈÚfiÔ˘ÏÔ˜): ∫·Ï¿ı˘ 9, ∫·˘Î‹˜ 5 (1), ∞˘ÁÂÓÈÎfi˜, Δ˙fiÚÓÙ·Ó 5, π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ 3 (1), ª·ÓˆÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 6 (2), ºÔÚÓÙ 7, ÷ڛÛ˘ 2, ΔÛ¿Ì˘ 15 (2), ¶·¿˜ 1, ¶›ÙÂÚÛÔÓ 9 (1). ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (∑¤ÏÈÌÈÚ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 2, Δ¤ÈÙ˜ 4, ª¿ÚÈÙ˜ 7, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 2, ª·Ù›ÛÙ 19, ºÒÙÛ˘ 2, ™¿ÙÔ 17 (1), ¡›ÎÔÏ·˜ 18 (3), ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 3, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 6 (1), μÔ˘ÁÈԇη˜, ∫·Ï¿ı˘ 4.


¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· Î·È ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì¿ÛÎÂÙ

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

∞fi ÙËÓ ∫∂¢/∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ ∏ÌÂÚ›‰· ñ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ∫ÚÈÙÒÓ , ηıÒ˜ Â›Û˘ Ù· ÁÚ·Ù¿ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο tests ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ·ÍÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ , Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÔ˜ ∫.∂.¢./∂.™.∫∞.£. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹-‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÈΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ - ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ÙÔ˘˜ . ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ : ∞ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÂÛÙ: ∂.∞.∫.§∞ƒπ™∞™ , ·fi ÒÚ· 16.00 ¤ˆ˜ 17.30 (˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ √§ø¡ ÙˆÓ ÌË ·ÍÈÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¢È·ÈÙËÙÒÓ) . ∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰·-Û˘ÁΤ ÓÙÚˆÛË: ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ICBS Larissa Business College (5Ô ¯ÈÏ Ô‰Ô‡ §∞ƒπ™∞™ ¡π∫∞π∞™) , ·fi ÒÚ· 18.00 ¤ˆ˜ 20.00 (˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÎÚÈÙÒÓ). °Ú·Ù¿ ÙÂÛÙ : ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ICBS Larissa Business College (5Ô ¯ÈÏ Ô‰Ô‡ §¿ÚÈÛ·˜¡›Î·È·˜) , ·fi ÒÚ· 20.15 ¤ˆ˜ 21.00 (˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌË ·ÍÈÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¢È·ÈÙËÙÒÓ) . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· , Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È “·ÓÔȯً” Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ fiÛˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ , ÚÔÔÓËÙÒÓ , ·ıÏËÙÒÓ Î·È ª.ª.∂. ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ∫∂¢/∂™∫∞£ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-11 , ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·È‰È¿˜ . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ¢¯Ëıԇ̠۠fiÏÔ˘˜ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ , Ì ˘Á›· Î·È ÚfiÔ‰Ô”.

√ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ÕÓÙÚÈÙ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ fiÏÔ √

™¤Ú‚Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ÕÓÙÚÈÙ˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ¢Ô‡Ì· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ fiÏÔ ·Ó‰ÚÒÓ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Û °Ï˘Ê¿‰·, Ã›Ô Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ÕÓÙÚÈÙ˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ∫·Ù·ÏÔ‡ÓÈ·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚ Ù¯ÓÈο ηı‹ÎÔÓÙ· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÂıÓÈ΋ π·ˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ 2002 ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °Ï˘Ê¿‰·, ÛԘ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ “ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÈÛ” Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ø˜ ·›ÎÙ˘ “Á‡ÙËΔ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÔÏ˘Ìȷο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÙÔ 1984 ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È ÙÔ 1988 ÛÙË ™ÂÔ‡Ï.

23

§¤Ù ӷ “Ê¿ÂÈ” Î·È ÙÔÓ ¢ÒÓË; μ∞ƒÀ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢ÒÓË, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Û ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. §¤ÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ...Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢ÒÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô; §¤ÙÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª¿Á‚ÈÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, Ó· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ Û Ӥ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÔÌ¿‰·˜; °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ...

∞Ó¿ÏÔÁ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi ∞§§∞°∂™ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. 줂·È·, ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎÔ‡, ÏÔÁÈο ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÊÔ‡ ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡˜, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ.

¶πΔ∂§√À™ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ªÔÚ› Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· Ó· ÙË ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Û·Ì ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤·ÈÚÓ ̷ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ηÙfiÚıˆÌ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Euro 2004, fï˜ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙ ‹Ù·Ó ·fi ̤ÙÚÈÔ, ¤ˆ˜ ...„˘¯Ô‚Á·ÏÙÈÎfi. ΔÒÚ·, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ οÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. μϤÔ˘Ì ӤԢ˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. μϤÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Ï¿ÓÔ Î·È Ó· ÌË ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ¡· ÙÚ¤¯ÂÈ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ê¿ÛÂȘ, Ó· ‰ÈÂΉÈΛ. ∫·È ̤۷ Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÛÙ¤ÚÈ” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó Ô “¯Ú˘Ûfi˜” ÌÈÎÚfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙË Í·ÊÓÈ΋ ‰fiÍ· Î·È Ì›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÙfiÙ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ ÊÙ¿ÓÂÈ Ôχ „ËÏ¿. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì ¿„ÔÁË Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Î·È Ì ÌfiÏÈÎÔ Ì˘·Ïfi. ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›·, ÙfiÙÂ... Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì ÙȘ ‰‡Ô ӛΘ Â› Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ù˘, ¤‚·Ï ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ôı‹ÎË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰Â‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÔÌ›ÏˆÓ Î·È Ó· ¿ÂÈ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ Euro. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÔÊ›ÏÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÛÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ·Ï¿ ÛÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ÊÚfiÓÙÈÛ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÓ›ÌÂÈ Ù· ‡ÛËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· Δ˙ÈfiÏË. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ˆ˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” . ¶¿Ì ÁÈ’ ¿ÏÏ· ÏÔÈfiÓ.

ªfiÓÔ Ë ∞∂§ ¶ƒ√∂∫§√°π∫∏ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Î·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, fiÛÔ Î·È

ÕÓÔÈÍ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜

ΔڤϷÓ ÎfiÛÌÔ Δ√ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ¤¯ÂÈ ‚·Ïı› Ó· ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ÊÂÚ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ Î·È ÈÛÔ·Ï›· ̤۷ ÛÙÔ √˘¤ÌÏÂ˚ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. º˘ÛÈο Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ fiÌÈÏÔ Ì 10 ‚·ıÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› Ô‡Ù ¤Ó· ÁÎÔÏ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁÒÓ˜. ª·˙› Ì ÙËÓ §Â˘ÎÔÚˆÛ›· (ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ) Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û ÂÓÓ¤· ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È·ÛÙ› Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘˜.

ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÓfiÌÈÛÌ· Δ∏¡ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ë °ÂˆÚÁ›· ÛÙÔ 91’ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ıˆÚËÙÈο ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 6Ô˘ √Ì›ÏÔ˘, ÔÌ¿‰· Ù˘ ª¿ÏÙ·˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË §ÂÙÔÓ›·, ÂÓÒ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ì 1-0 ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËΠÛÙÔ 91’. ¶ÏËÚÒıËΠ̠ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÓfiÌÈÛÌ·.

Ù˘ ∞∂∫ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¿ÏÈ ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ·’ ÙÔ “ÁÈÔʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜” . ΔÂÏÈο ÌfiÓÔ Ë ∞∂§ ηٿÊÂÚ ̤۷ Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ È‰ÈfiÎÙËÙÔ Á‹‰Ô, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “·Ï¿ÙÈ” . √ ¢‹ÌÔ˜ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¶ËÏ·‰¿ÎË ¤‰Ú·Û ¿ÌÂÛ·. ŒÙÛÈ ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ϤÔÓ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÛÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜. ÕÛ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ “ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜” Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ √∞∫∞...

∂› ÙÔ “Ó·È”

∞ƒ∂™ Î·È ...·ÓËÁ‡ÚÈ· ¯ı˜ ÛÙÔ ∂∞∫. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi 2,5 ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ë 25·Ú· ÈÛ›Ó·. ¢fiıËΠÛÙ· ۈ̷Ù›· ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Î·È Ë ÈÛ›Ó· ÂÎÌ¿ıËÛ˘. ∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÌÔÚ› Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ 50¿Ú· ÈÛ›Ó·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙÔ fiÙ ı· ÏÂÈÙÔ˘Ú Á‹ÛÂÈ. 줂·È·, ¯ı˜ ˘‹ÚÍ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ °.°.∞, ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ · Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ ˆ˜ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ¶fiÛÔ ¿ÌÂÛ·; √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ...ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘  ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ¡· ¯·Úԇ̠ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ·; ŒÙÛÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·...

Ã

¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ·ÊÔ‡ ·¿ÓÙËÛ ηٷʷÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ë Î˘Úȷ΋ ÔÌ¿‰·. √ “¡ÙÔ‡ÛÎÔ” , ·Ó Î·È ·Ú¯Èο ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ Í·Ó·ÛΤÊÙËÎÂ. ÕÏψÛÙ ÔÈÔ˜ ı· ¤ÏÂÁ fi¯È Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¿ÁÁÈ˙ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ; ŒÙÛÈ Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ “ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ” ·fi ·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, fiÔ˘ ‹‰Ë ¤È·Û·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÈ °ÂˆÚÁ·ÌÏ‹˜ Î·È ªÔ˘ÚÔ˘Ù˙›Î·˜.


24 ¢’ ∂£¡π∫∏

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ∫˘Úȷ΋˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 16.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-£‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡: ™ˆÛÒÓ˘, ¢fiÛÎÔÚ˘, °ÂˆÚÁ›· ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ (ºıÈÒÙȉ·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ƒ‹Á·˜ (ºˆÎ›‰·˜). °Ë. §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, 16.00, ∞ÁÚfiÙ˘-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: ª·ÓÔ‡Ú·˜, ª·Ó·Û‹˜, ∫Ô˘Ú¤ÓÙ·˜ (ΔÚÈοψÓ), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ™Ù¿ı˘ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜).

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞¶∂∫§∂π™∂ Δ√¡ £∏™∂∞

∞¶√ Δ√ ∫À¶∂§§√

∂¶™£ ∫∂ƒ¢π∑√¡Δ∞™ Δ√¡ ª∂ 4-0

∂ÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ∂‡ÎÔÏ· ƒ‹Á·˜, ¶‡Ú·ÛÔ˜, “¯ÈÙÛÎÔÎÈÎfi” ÊÈÓ¿Ï ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ

AEK

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¢‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ Ô ¡›ÎÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·˘Ùfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË. √ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οΈÛË ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô “§‡Ì” ¤Î·Ó ¯ı˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ıÂÚ·›·, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ °ÂˆÚÁ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ·ÙÔÌÈÎfi, Î·È ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ïԛ̈ÍË ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›. √ ª¿ÎÔ˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο.

∫·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ‰Â›ÎÙË Euro Club Index Ù˘ Infostrada. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Û ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂȉÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ™ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ (οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÙÔ ranking Ù˘ UEFA), ÚÔËÁÂ›Ù·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì 4.043 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ (3.834), ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ (3.800), ΔÛ¤ÏÛÈ (3.764) Î·È ÿÓÙÂÚ (3.564). ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ 44Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· (Û.Û. ¤¯·Û·Ó ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ) Ì 2.707 ‚·ıÌÔ‡˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È 61Ô˜ (ÛÙÔ ¡Ô 63 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ) Ì 2.584 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¶∞√∫ (99Ô˜ Ì 2.347 ‚·ıÌÔ‡˜), ∞∂∫ (113Ë Ì 2.288 ‚·ıÌÔ‡˜) Î·È ÕÚ˘ (147Ô˜ Ì 2.181 ‚·ıÌÔ‡˜). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 200 ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηٿٷ͢ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÙÚÂȘ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ∞¶√∂§ (107Ô˜ Ì 2.318 ‚·ıÌÔ‡˜), Ë √ÌfiÓÔÈ· (144Ë Ì 2.194 ‚·ıÌÔ‡˜) Î·È Ë ∞ÓfiÚıˆÛË (182Ë Ì 2.070 ‚·ıÌÔ‡˜).

√ ∂ıÓÈÎfi˜ ‹Ú ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·È ¤Ú·Û ÛÙÔ˘˜ “8”

™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Ô °™∞ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÂÙ¿ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙË μ’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ Ì ÙÔ˘˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô, ¶‡Ú·ÛÔ, ¶ÚˆÙÂۛϷÔ, ∂ıÓÈÎfi, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÃÏfiË Î·È ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. °È· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› Ë ÔÎÙ¿‰· ·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ.

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∞.∂. 2002ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 0-3 ™ÙË °·Ù˙¤· Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ Úfi‚ÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÁË‰ԇ¯Ô ∞.∂. 2002. ∂ÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 3-0 ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ê·‚ÔÚ› Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ μÂÏÂÛÙÈÓȈÙÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜ ¤Î·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, ·ÊÔ‡ ¤·ÈÍ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ Ì ÌÈÎÚfi ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û ÙÔÓ ƒ‹Á· Ô˘ ¤·ÈÍ Ì ÙÔÓ “·¤Ú·” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 25’ Ì ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ÙÚfiÔ. √ ∑·¯·Ú¿Î˘ Âȯ›ÚËÛ ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ ‹Ú ÙËÓ ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ηٷϋÁÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‚ڋΠÙÔ ¤Ó· οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ, “¤ÛηÛ” ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ¤ÂÈÙ· ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Î¿ıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. ΔÔ 0-2 ÛËÌÂÈÒıËΠ̠ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (46’), ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÚÓÂÚ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ∑·¯·Ú¿Î˘ Î·È Â‡ÛÙÔ¯Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Î·È ÛÔ˘Ù ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÛÙÔ 58’. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ 0-3 ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 65’ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∑·¯·Ú¿ÎË Î·È ÛÎfiÚÂÚ Í·Ó¿ ÙÔÓ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ Ì ÛÔ˘Ù. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ “¯·Ù ÙÚÈΔ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 87’ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¤Ó·ÏÙÈ (ÙÔ Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜), ·ÏÏ¿ “ÓÈ΋ıËΔ ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ¢Ô‡Î·. ∞.∂. 2002: ¢Ô‡Î·˜, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ∫Ô‡ÚÙÈ, ∫fiÚÌ·˜, ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (75’ ªÈÎÔÚ¿ÚÔ˜), μ¤ÚÁÔ˜ (35’ Ï.Ù. ∫ˆÛÙ¿Î˘), ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ºÈÏ›Ô˘, ªÂ˚ÓÙ‹˜, ™·ÚÚ‹˜, Δ˙Ô‚¿Ú·˜ (70’ Ï.Ù. ΔÛÈÒÙ·˜). ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ∑·¯·Ú¿Î˘, ∞ÏÂ͛Ԣ, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ (70’ ™·ı‹˜), °ÂˆÚÁ›Ô˘, ΔÛÈ·ÓÙ‹˜, ºÔ˘ÚÎÈÒÙ˘ (65’ ¶ÚÔ‚È¿˜), μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ª·Î¿Ï˘, °¿ÚÔ˜ (46’ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜), ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜.

ÙÔÓ ™Ùԇη Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶··Ó›ÎÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜. ŒÙÛÈ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ Ô ª·Û‰¿Ó˘ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È Ô ∑·Ú›Ê˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô ∑·Ú›Ê˘ ¤Î·Ó ÙÔ 2-0 ÛÙÔ 51’ Î·È ÂÓÒ ÛÙÔ 78’ Ô º·ÛÔ˘Ú¿Î˘ ¤¯·Û ¤Ó·ÏÙÈ, ÛÙÔ 90’ Ô ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ, Ô˘ Ì Ï·Û¤ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 3-0. ¶Àƒ∞™√™: ¶‡Ú·ÛÔ˜: ™Ùԇη˜, Δ·Ê›Ï˘ (46’ ªÔ‡ÙÏ·˜), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫fiÎη˜, °Î¿Áη˜, ª·Û‰¿Ó˘ (60’ ºÔ‡Î˘), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, º·ÛÔ˘Ú¿Î˘ (80’ ª¿ÓÙÛÔ˜), ∑·Ú›Ê˘, °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ. §∂Ãø¡π∞: ªÔ‡ÙÔ˜, ∫·ÙÛÈ¿Î˘, ∫fiÓÙÚ˘, Δ˙ԇ̷˜ (51’ °ÎÔ˘Ó¤Ï·˜), ¶··Î˘Ú›ÙÛ˘, ª·Ú·ÁÎfi˜ (63’ μ·Ï·ÚÔ‡ÙÛÔ˜), ™È·Ì¤ÙÈ, ∫Ï‹Ì˘, ¶··Ó›ÎÔ˜, ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÷Ù˙ËΈÛÙ‹˜ (73’ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜).

¶ÚˆÙÂۛϷԘ-£ËÛ¤·˜ 4-0 ∂ÎÏËÎÙÈÎfi˜ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ¤Ú·Û Ì ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ªÔÚ› Ë ÚfiÎÚÈÛË Î·ı’ ·˘Ù‹ Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Ù¤Î· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÏËÍË, fï˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ӛ΢ Ù˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔοÏÂÛ ·›ÛıËÛË. °È· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ‰‡Ô ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯Â Ô ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ ÛÙÔ 25’ Î·È ÛÙÔ 79’, ÂÓÒ ÂӉȿÌÂÛ· Ô °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ 2-0 Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 56’ Î·È Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ 3-0 ¶ƒøΔ∂™π§∞√™: ∞Ú¿˘, ∞Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (75’ ™È·ÚӷʤÚ˘), °. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ƒ¿Ù˘, ∫fiÚÎÔ˜, ¢. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, μ. ™È·Ì·Ó›ÎÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (75’ ΔÛÈÚÈÁÎÔ‡Ï˘), ∫fiÚ‰·. £∏™∂∞™: ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, ∂˘ı. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (46’ ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜), ∫. ∫·Ú·ÁÁ¤Ï˘, πˆ¿ÓÓÔ˘, ¡. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜, ¶ÔÏ›Ù˘, ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (60’ ÃÚ. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘), ¶. ∫·Ú·ÁÁ¤Ï˘, ∫fiÚÌ·˜, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (46’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜), ª¤ÎÔ˜.

∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∂ıÓÈÎfi˜ 1-2 ¶‡Ú·ÛÔ˜-§Â¯ÒÓÈ· 3-0 Èڛ˜ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤Ù˘¯Â Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË Â› Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· Ì 3-0. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ·›ÏËÛ·Ó ÌfiÏȘ ÛÙÔ 1’ ÌÂ

ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ηٷÎÙÔ‡Ó ÙË Ó›ÎË Ì 2-1 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ª·Ó٤η ÛÙËÓ

ÂÎÓÔ‹. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ 12’ Ì ÙÔÓ °ÂˆÚÁԇϷ, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ·›ÏËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ª›ÏÙÔ ÛÙÔ 23’, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ 53’ Ì ÙÔ ·’ ¢ı›·˜ Û˘ÚÙfi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ∫fiÎη. √È ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ÛÙÔ 69’ fiÙ·Ó Ô ¢È¿ÎÔ˜ ‚ڋΠ̠ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔÓ ∫ÈÙ›Ô˘ Ô˘ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-1. ŸÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·Ú¿Ù·ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ 90’ Ô ª·Ó٤η˜ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ª›ÏÙÔ˘ Î·È ΔÛÔ˘Ú¤ÏË Î·È Ì Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 1-2 Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ÂÓÒ ÔÈ ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: Δ˙¤Î·˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, °Î¤ÚÙÛÔ˜ (56’ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜), ¢È¿ÎÔ˜, ∞Ó. ÃÔÓ‰Úfi˜, ªÚ¿Ì·˜, °ÂˆÚÁԇϷ˜ (46’ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), ÃÚ. ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, ∫ÈÙ›Ô˘, ΔÛ¿È (68’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘), ™ÎÔ‡Ú·˜. ∂£¡π∫√™: ∫Ô˘ÙÛÈÚ›Ì·˜, ∫·„ÈÒÙ˘, ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜, ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ∞¯Ì¿ÙÈ, ¶·Ú›Û˘, ∫fiη˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ (78’ ª·Ó٤η˜), ∫. ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘, ∑·ÙÛ¿È (91’ ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘), ª›ÏÙÔ˜ (92’ ¶Ô‡ÏÈÔ˜).

™ÎÈ¿ıÔ˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 0-2 ¡ÈÎËÊfiÚ· ¤Ú·Û ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·˜” Ì ۯÂÙÈ΋ ¿ÓÂÛË ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™Ù·ÌÔ˘Ï¿ÎË Î¤Ú‰ÈÛ Ì 2-0 ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Ì ٷ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ô ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ ÛÙÔ 25’ Î·È Ô ∞ÏÂÍ›ÂÊ ÛÙÔ 31’, ÂÓÒ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÎÔÚ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÎÙÒ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™∫π∞£√™: ¶·¿Ú·˜ (70’ ¶·Û¯¿Ï˘), ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¤ÏÈ·˜, ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜, ∫·ÓÙ·Ú¿Î˘ π, ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘, ∫·ÓÙ·Ú¿Î˘ ππ, ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, ¡Ù¿ÌÙÛÈÔ˜, ∫˘·ÚÈÛÛfi˜, ª·ÓˆÏÈfi˜, ™·Óȉ¿˜. °.™. ∞§ªÀƒ√À: ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜, ªÔ‡Ú¯·˜, ΔÛ¿ÙÛÔ˜, ÿÓÔ˜, ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ªÈÚÙÛ¿È (46’ ∫¤ÚÈ), μÔ‡ÏÁ·Ú˘, μ. °ÎÂÔÚÁΛÂÊ, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜ (60’

ÃÂÈÏ¿˜), ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ (46’ ∫Ú·Ó¿˜), ∞ÏÂÍ›ÂÊ.

∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-ÃÏfiË 1-2 ¶ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ë ÃÏfiË Ó›ÎËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi Ì 2-1 Î·È ÙÔÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ªfiÏȘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi, Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ¶¿Û¯Ô˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 0-1 Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ÂÓÒ ÛÙÔ 55’ Ô ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ ÛËÌ¿‰Â„ ۈÛÙ¿ ·fi Ù· 11 ̤ÙÚ· οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 0-2. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ, Ô˘ ›¯·Ó ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ∫·Ú·‰‹Ì· ÛÙÔ 30’, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 1-2 Ì ÙÔÓ 15¯ÚÔÓÔ ∫·ÎÏÈ¿ ÛÙÔ 74’. ∞°ƒ√Δπ∫√™: ª¿ÓÔ˜, ∫›ÙÛÈÔ˜, ¡È¿Î·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ∫·Î·Û‹˜), ¢Ô˘˙¤Ó˘, ΔÛfiÁη˜, °ÎÈÓ›‰Ë˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫·ÎÏÈ¿˜ (70’ ¶Ô˙ÈfiÔ˘ÏÔ˜), ∫·Ú·‰‹Ì·˜, ™¤ÚÙ˙ÈÔ. ç√∏: ∑ԇη˜, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ∫·ÙÛ›Î˘, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘, ΔÚ›Áη˜, ¶·ÁÒÓ˘ (70’ ∫·Ó·ÏÈÒÙ˘), ΔÛ·Ì¿˙˘, ∫Ô˘‚¿Ù·˜ (60’ ¶·ÛÈ¿˜), ¶¿Û¯Ô˜ (75’ ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜), ∫·Ú·Ù˙›‰Ë˜, ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜.

∞Á. ¶·Ú·Û΢‹∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 3-1 ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “8” ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Ì 3-1. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Û ʿÛÂȘ, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜, ÂÓÒ fiÏ· Ù· ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ·ÊÔ‡ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÛÙÔ 50’ fiÙ·Ó Ô ∞. ™·ÙÂÏÈ¿Ó ·¤Ù˘¯Â Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·fi ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË, ηٿÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜. √ 14¯ÚÔÓÔ˜ º¿Ó˘ ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 ÛÙÔ 54’, ÂÓÒ ÛÙÔ 60’ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ô ∑¿Áη˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 2-0. ™ÙÔ 73’ Ô ∫Ú‚·Ù¿˜ ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ∫·ÚÚ¿ Ô˘ Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ Ì›ˆÛ Û 2-1, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 85’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 3-1 ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∫Ô¿Ó·. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ª·ÏÏÈ·Úfi˜, ªÈ¯·‹Ï, μ·Ê›‰Ë˜, ™ÈÁ¿Ï·˜, ¢ËÌÔ‡ÙÛ˘, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, °Î›Ó˘, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (58’ °¤Ó˘), ∫Ô¿Ó·˜ (86’ ™ÈÒÌÔ˜), ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘ (65’ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜), ∑¿Áη˜. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™: ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·˜, ∞. ™·ÙÂÏÈ¿Ó, ºÚ¿ÁÎÔ˜, ∞. ∑¿Ó·˜, ΔÛ¿È, ∫·ÚÚ¿˜, ∫Ô˘ÛÎÔ‡Ó˘, ∫Ú‚·Ù¿˜, ¢. ∑¿Ó·˜ (70’ ¢Ô˘˙¤Ó˘), ¢. ™·ÙÂÏÈ¿Ó, ™‡„·˜.


¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

√ ªπÃ∞§∏™ ∫√ÀΔ™√°π∞¡¡∏™ ¢π¡∂π Δ√ ™À¡£∏ª∞ °π∞ “¢π¶§√”

Δ∏™

25

¡π∫∏™ ™Δ∏¡ ∫√∑∞¡∏

“¶¿Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜” ÚÔÊÔÚ¿ ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.

ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Â·Ó·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2 Ì ÙË ¡›ÎË Ó· ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤Ú·Ó Ù˘ ηٿÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Ì ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ӛ΢ ̤ۈ Ù˘ “£” , ·ÊÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¶¿Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ “·Ù‹ÛÔ˘Ì” ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹” .

Δ

∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇ οÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” , ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14 (ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ), ·fi ÙȘ 18.00 ¤ˆ˜ 22.00 ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∂ΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ “°·Ï¿˙ÈÔÈ ÕÁÁÂÏÔÈ” . ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 24 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6981801267 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜

∫ÔÌ‚È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ë Î˘ÚȷοÙÈÎË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ™ÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ Ì›·˜ ·ÓÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ı· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ë ∫Ô˙¿ÓË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· Á›ÓÂÈ “Û›ÙÈ” Ù˘. øÛÙfiÛÔ, ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Ì ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ηٿÎÙËÛË “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜: “™ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ¿Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ “·Ù‹ÛÔ˘Ì” ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. 줂·È· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‡ÎÔÏË ı· ›ӷÈ. ŸÏ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ¡›ÎË ·›˙Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ 120% ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ¡›ÎË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ οÓÂÈ Î·È Ë ∫Ô˙¿ÓË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË, ·Û¯¤Ùˆ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ. ™ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÍÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È ‰‡Ó·ÌË, ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ. ¡· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘

ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ô °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÊÂÙÈÓ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ó· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ·ÛÙ ۈÛÙ¿ ·fi Ù· ¿ÎÚ·. ŒÙÛÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ¢ηÈڛ˜ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î¿ÔÈÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜” . ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ∫Ô˙¿ÓË-¡›ÎË ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. §˘ÌÔ‡‰Ë˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶¿ÙÚ· Î·È ∞˚Ó·Ï‹. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂¶™ ª·Î‰ÔÓ›·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫·Ú·ÓÙÒÓ˘ ·fi ÙËÓ ∏Ì·ı›·, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô Î. °È·ÓÓ·Îfi˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·.

ºÈÏÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ì ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ë ¡›ÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ¯ı˜ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Û ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ·, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-0. √ ∞ÚÌ¿ÓÙÔ ª·Ú¤ÓÙ˙È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ “ÚÂ˙¤Ú‚˜” , ηıÒ˜ Î·È ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜, ÂÓÒ Ù· ÁÎÔÏ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ∞ÚÁ‡Ú˘ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Ì ̷ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù Î·È Ô

ƒÔÏ¿ÓÙ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ªÂ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ¤·ÈÍÂ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ¢. ªfiÁ‰·ÓÔ˜. ¡π∫∏: ª·˚Ì¿Î˘, ºÏ¿ÌÔ˜, ™ˆÙÚ›Ó˘, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÚÁ‡Ú˘, ∑¿Áη˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹˜, ª·Û›·˜. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ Δ¿ÛÛÔ˜, ¢Ú·Á¿Ù˘, ºÈÏ·Ù˙ÈÎÈÒÙ˘, ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, ∫ÂÌ¿ÏÈ, ƒÔÏ¿ÓÙ. ∏ƒ∞∫§∏™: ™ÔÏ·Ú›‰Ë˜, ¡¿ÎÔ˘, ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘, ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, ¢. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘, ΔÛ·Ì¿˙˘ (30’ ª·ÚÙ˙Òη˜), ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘, ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∫·Ì·Î¿˜, ΔÔ¿ÓÙ˙·. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ: ∞. ™·Ì·Ú¿˜, ™. ™·Ì·Ú¿˜, º·ÛԇϷ˜, ™È¿Ó˘, °·˘ÚÈÓÈÒÙ˘, ªfiÁ‰·ÓÔ˜, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘, ¶·ÎÏ·Ù˙‹˜, ∫·Ú·ÔÙfiÛÔÁÏÔ˘, ª·ÚÙ˙Òη˜, º¤È˙Ô, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. * ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Î. μ·Û›ÏË ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ

√È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ •ÂΛÓËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ∂›Û˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 14:30-15:15 Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÛÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÈÛ›Ó·, ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ª¤ÏÏÔ˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ 6936274020 (¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· fiÏÔ Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô‰fi˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, (ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 60320) ÛÙȘ ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È 19.0021.00.

Èڛ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ¶∞√-¶∞√∫ Ã

ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Ë ¤ÊÂÛË ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” .

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ fiÙÈ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ·Ú¯Èο ÁÈ· Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È 45.000 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ·. ™ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” °È¿ÓÓ˘ ∫¿ÚÌ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· ›‰È· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ Ù˘ Ï›Áη˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ˆ˜ “Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔ¤‚Ë Û ϷÓı·Ṳ̂ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ó· ÚԂ› Û ۇÏÏË„Ë Ô·‰Ô‡ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÊÈÏ¿ıψӔ √ Î. ∫¿ÚÌ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÌÂÌÔӈ̤ӷ” Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÈ· Ù· ÔÔ›· “Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚-

Îfi˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Â˘ı‡ÓË” √È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙÔ› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÂÚ› ·fiÚÚȄ˘ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ ‹Ù·Ó ÔÌfiʈÓË.. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÛÔ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ·ÊÔ‡ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‚·ÛÈÎÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔÓ ∫Ô˙·Ó›ÙË Ù¯ÓÈÎfi Ó· ηٷʇÁÂÈ Û “·Ï¯ËÌ›˜” ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜. ™ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ 4-3-3 ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ηٷʇÁÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Ô˘ ‚ϤÂÈ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÓfi˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. √ÚÈÛÙÈο ÓÔÎ ¿Ô˘Ù ı· Â›Ó·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË ·È̿و̷ ÛÙÔ ÌÂٷٿÚÛÈÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· °ÎÔ‚Ô‡ Î·È §¤ÙÔ, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË, ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô, ÌÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜.

ΔËÓ √ÌfiÓÔÈ· ·Ó¤Ï·‚Â Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ §›Á˜ Ë̤Ú˜ ¤ÌÂÈÓ ̷ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞∂∫. √ 62¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ οÙÈ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÔÌ¿‰·. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÌÏ‹˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÚÔ˘Ù˙›Î·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “∏ √ª√¡√π∞ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Â›Ó·È 62 ÂÙÒÓ. ™·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤Î·Ó ηÚȤڷ ÛÔ˘‰·›· ÛÙËÓ μÂϤ˙ ªfiÛÙ·Ú Î·È ÙËÓ ∞∂∫ ∞ıËÓÒÓ. ∞ÁˆÓ›ÛÙËΠ37 ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ 29 ÁÎÔÏ.. •ÂΛÓËÛ ÙË ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 80, Ì ÙË μÂϤ˙ (΢ÂÏÏÔ‡¯Ô˜ 1986). ™Ù· 1989 ηÙËÊfiÚÈÛ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ¤ÚȈÛ ÂΛ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ۠4 ÔÌ¿‰Â˜ (∞∂∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¶∞√∫ Î·È ÕÚË), Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ η٤ÎÙËÛ 8 ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· (4 Ì ∞∂∫ Î·È 4 Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi), 4 ·ÂÏÏ· (2 Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi, 1 Ì ∞∂∫ Î·È 1 Ì ¶∞√∫). ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Û Â›Â‰Ô ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ì ηχÙÂÚ˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ˘˜ 8 Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·‹ÙÙËÙË ÔÚ›· Ù˘ ∞∂∫ Û fiÌÈÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ÙË ƒfiÌ·. ∏ √ª√¡√π∞ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î. ª¿Á‚ÈÙ˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ °ÂˆÚÁ·ÌÏ‹ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔ˘ÚÔ˘Ù˙›Î· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ √ª√¡√π∞™” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ”.


26

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘: “™ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰·” ÂıÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ˙ËÙ› Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô, ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

√ ÷‚›ÙÔ ‚Ú·‚‡ıËΠˆ˜ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ √ ºÚ·Óı›ÛÎÔ Ã·‚›ÙÔ ‚Ú·‚‡ıËΠۋÌÂÚ· ˆ˜ Ô ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ √¶∞¶ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜. √ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚË ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ·fi ÙÔÓ ·Ï·›Ì·¯Ô ·›ÎÙË ÙÔ˘ ÕÚË, ∞Á·ËÙfi ∞ÌÂÏ¿, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜”. “¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ıÒ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰›Óˆ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. º¤ÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔ˘ ¿Ó Ôχ ηϿ ÎÈ ÂÏ›˙ˆ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ∞ÊÈÂÚÒÓˆ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ Ô˘ Ì ÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÕÚË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ Â›Ó·È ‰›Ï· ÌÔ˘ ÛÙ· ‡ÎÔÏ· Î·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ∫·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ‹ÌÔ˘Ó ÙÒÚ· ‰Ҕ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã·‚›ÙÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞∂∫, Ô˘ ¤ÂÙ·È, › fiÙÈ “̷οÚÈ Ó· Û¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂∫. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ Ì·˜ ‚ÁÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ó· ¿Ó fiÏ· ηϿ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜”.

∞˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ∞Ó‰ÚÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ∂ƒ∞ ™¶√ƒ Î·È ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ·: ΔÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï: “¶ÂÙ‡¯·Ì ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË.

¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰Â›Í·Ì ηχÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ›¯·Ì ηχÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È ‚Á‹Î·Ì ‰›Î·È· ÓÈÎËÙ¤˜ ·fi ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È, ÎfiÓÙÚ· Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÌ¿‰·” . °È· ÙȘ ‰‡Ô ӛΘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·-

Ï¿‚ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˆ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ‹ Ë ª¿ÏÙ·, Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ‰‡Ô ӛΘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È Ò˜ ÙËÓ ·Ù¿Ó ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ë ∞ÁÁÏ›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¯ı˜, Ë ™ÂÚ‚›·, Ë °·ÏÏ›· Î·È ¿ÏϘ... ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ó· ·›ÚÓÂȘ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÎfiÓÙÚ· Û ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙ˜”. °È· ÙËÓ “ÈÛ¯Ó‹” ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜: “ªÂ-

Ù¿ ÙÔ EURO ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Á‹Â‰Ô Á¤ÌÈ˙Â, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ¤Ú·ÛÂ. ¢ÂÓ ·Á·¿Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋, ÂȉÈο ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ, ·ÚfiÙÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ı·‡Ì·Ù·. ¢ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ı¤·Ì·, ·ÏÏ¿ ·›ÚÓÂÈ Ôχ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÔÔ›· -·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔÏfiÁÔ˜- ıˆÚÒ ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ÛÙȘ 34 ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi Ì·˜ Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ì Ôχ ηϿ. √È ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÂÌ¿˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÂÈ ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰· Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÔÓËÙ‹, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ì ‚ÂÏÙȈı› Î·È ÛÙÔ ı¤·Ì·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ. °È· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó:

“◊Ù·Ó ÚÔÛˆÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙË Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ÂÁÒ. √ ηı¤Ó·˜ Ú¿ÙÙÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎfi. ∞˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÙÔ ¤Ú·Í·Ó”. °È· ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜: “√ ™¿ÓÙÔ˜ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂ˘Ù·Ú¿˜, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜. ŸÏÔÈ Ì·˙› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, Î·È ıˆÚÒ ˆ˜ ›̷ÛÙ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. √ ™¿ÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÔÌ¿‰· Û ÚfiÛˆ·, ·ÏÏ¿ Î·È ËÏÈΛ· Î·È Î·Ì›· ÊÔÚ¿, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜, ¯¿ÓÂȘ Û ·fi‰ÔÛË. ∞ÏÏ¿ ›‰·Ù fiÏÔÈ ˆ˜ Û ·˘Ù¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ù· ¤¯Ô˘Ì ¿ÂÈ Ôχ ηϿ, ÂÓÒ ÔÈ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ̷˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÚ›· ÊÈÏÈο ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ÁÈ· Ó· ‰¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÔÌ¿‰·”. °È· ÙÔÓ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë: “ª·˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ‹-

ÍÂÈ fiÏÔ˘˜ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙ·, ÙfiÛÔ Ì ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ ıÚ¿ÛÔ˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ª·Î¿ÚÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ë ÂıÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù·ÂÈÓfi˜, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi, ‰ÈfiÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂›Ó·È Ôχ ηÏfi ·È‰›, ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù·”.

·ÓÙ›·ÏÔÈ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Û˘Ó¤‚·Ï Ôχ Ô √ÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ‹Á·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi”. ΔȘ ʋ̘ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔÓ ™¿ÓÙÔ˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·fi οÔÈÔ˘˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜: “√‡Ù ӷ ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ·˘Ùfi. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÈ· Ù· ηÊÂÓ›·. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ˆ˜ Ì·˜ ÚÒÙËÛÂ Ë ∂¶√ ÁÈ· ÙÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ ‹ ÂΛÓÔÓ. ∂›Ó·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù·”.

ΔȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜: “™ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó

ΔÔ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηٷÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ η٤¯ÂÈ Ô ∑·ÁÔÚ¿Î˘: “√ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘

·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. Δ· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ·ÈÎÙÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡-¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ. √È Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηϤ˜ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·’ ¤Íˆ. ™Â Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ì·ÛÙÂ

Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛˆ ÙÔ “·ÚÒÓ” Û ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ EURO ηÈ, ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ·›˙ˆ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ Â›Ì·È ÙÒÚ·, ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È Ó· ÙÔÓ ÍÂÂÚ¿Ûˆ. ◊ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÙÔ £Ô‰ˆÚ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÙÂÏÈο Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ÂΛ” .

“™Ù¿˙Ô˘Ó Ì¤ÏÈ” ÁÈ· ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Î·È ∫·Ê¤˜ Â·ÈÓÔ‡Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ “∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ·. £· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ¡ÔÌ›˙ˆ ÌÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ, ¤ÛÙˆ ·˘Ù‹ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· Ì·Ú¿˙, ı· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ì” . √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„Â, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Sentra, ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012. ∂›Û˘, ÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜, fiÛÔ Î·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜ Ì›ÏËÛ·Ó Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ °È¿ÓÓË ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë. “™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Á›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ ÔÌ¿‰· ÛÙ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ì §ÂÙÔÓ›· Î·È πÛÚ·‹Ï. ŸÙ·Ó ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·Ì˘Óıԇ̠ηχÙÂÚ·, ı· ›̷ÛÙ ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ·›ÍÔ˘Ì ÈÔ ·Ï¿ ÂÈıÂÙÈο Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ê¿ÛÂȘ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ηχÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ë ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. £· Á›ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔÈ ·fi ·È¯Ó›‰È Û ·È¯Ó›‰È”.√ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛ ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ™¿ÓÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ (“Ô Î¿ı ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÈÛÙ‡ˆ, ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·. √È ÚÔÔÓËÙ¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. √ ™¿ÓÙÔ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ‰›ÎË ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, Ô˘ Â›Ó·È Û fiÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙ‹”), ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë ›Â: “◊Ì·ÛÙ·Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È. Δ· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ¿-

Óˆ-οو fiÏ· Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÔÓ °È·ÓÓ¿ÎË (ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë), Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ· Î·È ÙÔÓ ¤˙ËÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜. ∂›Ó·È οÙÈ Û¿ÓÈÔ, Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ÈÔ Û¿ÓÈÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÛÔ ÛÔ‚·Úfi˜ Â›Ó·È Î·È fiÛÔ Ì˘·Ïfi ¤¯ÂÈ Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹‰Ԕ. °È· ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ›Â: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·ÏÙÈ. ¡ÔÌ›˙ˆ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. μÚ›ÛΈ ÙËÓ Ì¿Ï· Î·È ·˘Ùfi˜ ¤ÊÙÂÈ, ÁÈ·Ù› ‚¿˙ˆ ÙÔ fi‰È ÌÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ Î·È ÎψÙÛ¿ˆ ÙË Ì¿Ï·. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Â·Ê‹, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·ÏÙÈ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â·Ê‹˜. ∏ Â·Ê‹ ·˘Ù‹ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηӋ ÁÈ· Ó· Ú›ÍÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË. ∫·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ ı· ÙÔÓ ‚Úˆ, ÔfiÙ ¤ÎÔ„· ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÌÔ˘ ›Û· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ˘Ì‹Ûˆ Î·È Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÈ ÙË Ê¿ÛË Î·Ï¿, ı· ‰ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ¿ ·Ù¿ÂÈ Î·È ÛÙ· ‰˘Ô ÙÔ˘ fi‰È· Î·È Î¿ÓÂÈ ı¤·ÙÚÔ. √ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛˆÛÙ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÂÛ ·˘Ùfi˜”.

∫·Ê¤˜: “ªÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ô ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜” ™Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜, “∏ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ë ÔÌÔ„˘¯›· Â›Ó·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √ ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÙ˘¯›· Â›Ó·È ·˘-

Ùfi˜, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Á‹‰Ԕ, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÙÈÌ‹ ÁÈ· οı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂȘ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÂΛ ηÈ, fiÙ·Ó Ù· ηٷʤÚÂȘ, Ó· ‰›ÓÂȘ fiÏÔ ÛÔ˘ ÙÔ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ › fiÙÈ “ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛÔÚÚÔ›Â˜. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È “Ó¤Ô ·›Ì·”. ∞Ï-

Ï¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ‚ÚÂı› Ë ¯ËÌ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë › fiÙÈ “Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ·È‰› Ì ˆÚÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ú¿ÁÌ·Ù·, Î·È ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ·. ∂›Ó·È ¤Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰›, Ì Û‚·ÛÌfi Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·, ·Ó Ù· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ, ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ „ËÏ¿”.


¶∂ª¶Δ∏ 14 OKTøμƒI√À 2010

∞¡√π°∂π √ ¢ƒ√ª√™

°π∞ Δ∏¡ ¶ø§∏™∏ Δ√À ™À§§√°√À

“ºÈÏ› ˙ˆ‹˜” ÁÈ· §›‚ÂÚÔ˘Ï

O ‰ÈηÛÙ‹˜ ºÏfiÈÓÙ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ Ô˘ ı· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ¤ÊÂÛË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ·Ó ÔÈ ÃÈΘ Î·È Δ˙ÈÏÂÙ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÊÂÙÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ª¿ÚÙÈÓ ªÚfiÙÔÓ ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. øÛÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ·¤Ê˘Á ӷ ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÍÂοı·ÚË ·¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ·Ó ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ·fi ÙËÓ ™ÈÁηÔ‡ÚË ¶›ÙÂÚ §ÈÌ. √ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¶¿ÚÛÏÔÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ ÛÔ˘‰·›· ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ: “∂Ï›˙ˆ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Ó· ·ÊÔÛȈı› ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·”.

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ Ô ΔfiÚ˜ Ì Œ‚ÂÚÙÔÓ ª¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Ì ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ ÛÙÔ “°ÎÔ‡ÓÙÈÛÔÓ ¶·ÚΔ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ”, ¶›ÙÂÚ ªÚÔ‡ÓÎÂÚ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ªÂÚÛÂ˚Û¿ÈÓÙ. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∂›¯Â ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰Â Û˘-

ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÂÓÙ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· Î·È Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ηÏfi ‚·ıÌfi. ∂›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ Ù· Â›‰· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÙfiÙ ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È ‚¤‚·ÈÔÈ, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÚÔ‡ÓÎÂÚ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.

■ À¶√™Δ∏ƒπ•∂ √ μƒ∞∑π§π∞¡√™ ∞™√™ Δø¡ ª∞¢ƒπ§∂¡ø¡ ∫∞∫∞

“¢ÂÓ Ê‡Áˆ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï”

¡¤Ô Á‹Â‰Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ΔÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¤‰Ú· Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë “Marca”, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ “μÈı¤ÓÙ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ” ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 276 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÁË¤‰Ô˘, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È Û·Ê¤˜: ˘¿Ú¯Ô˘Ó 194 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ı· Û˘˙ËÙËı› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Á‹Â‰Ô ı· ¯ˆÚ¿ÂÈ 70.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜ (¤Ó·ÓÙÈ 55.000 ÛÙÔ ∫·ÏÓÙÂÚfiÓ), ı· ¤¯ÂÈ 3.000 ı¤ÛÂȘ parking, ı· Â›Ó·È ÊÈÏÈÎfi ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ªª∂. ∂›Û˘, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÔÈ “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙË Ó¤· ¤‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

¶ÚÔ˜ πÛ·Ó›· ‚ϤÂÈ Ô ƒÔ‡ÓÂ˚

ΔȘ ʋ̘ Ô˘ ÙÔÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ› ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ‰È¤„¢ÛÂ Ô ∫·Î¿, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Marca”. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È Ù˘ ª›Ï·Ó, fï˜ ÂΛÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. “ŸÙ·Ó ·ÔıÂÚ·¢ÙÒ ·fi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÌÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙËÓ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ∏ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ƒÂ¿Ï Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ¤ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿ ÌfiÓÔ Ô £Âfi˜ ͤÚÂÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “Œ¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÚfi˜ ·fi ÙÔ ÙfiÙ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËη Í·Ó¿ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ”. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ª›Ï·Ó, ·¿ÓÙËÛÂ: “∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·”.

∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ∫·Ú›Ì ªÂÓ˙ÂÌ¿ Â›Ó·È Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÈÁÎ¤Ï ¶·ÚÓÙ¤ı· ÛÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi Δ‡Ô. √ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. “√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·˜ › fiÙÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÂÈ Ô ªÂÓ˙ÂÌ¿ Î·È ˆ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ÂÚÈÛ-

ΔÔ Ó¤Ô ·ÛÙ¤ÚÈ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ı¤ÏÂÈ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï √È ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫fiÓÔÚ °Ô˘›Î·Ì Ù˘ ÿÛÔ˘ÈÙ˜. √ ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁÎ¤Ú ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘. ¶ËÁ‹ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÿÛÔ˘ÈÙ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Úfiı˘ÌË Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ó·Úfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. √ ƒfiÈ ∫ÈÓ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ıˆÚ› ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔÓ 17¯ÚÔÓÔ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ Î·È ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È “˙ÂÛÙfi˜” ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ŒÓ· ÔÛfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰¤Î· ÂÎ. ϛژ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ “ηÓÔÓȤÚˉˆÓ”. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô Ã¿ÚÈ ƒ¤ÓÙÓ· ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜. °È· ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. “∏ πÛÔ˘ÈÙ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ °Ô˘›Î·Ì ‡ÎÔÏ·. £· Â›Ó·È ÛÎÏËÚÔ› ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó· ÌÔ˘Ó Û ‰È·‰Èηۛ· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ªÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË Î·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Ô„ÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÿÛÔ˘˚Ù˜. √ °Ô˘›Î·Ì Â›Ó·È Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÊfiÚÂÛ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÿÛÔ˘˚Ù˜ ·Ó Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ∫ÈÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹. ◊Ù·Ó Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ¡¤ˆÓ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Ô˘ ÛÙ¤ÊıËΠÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘.ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ...

ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙË NESV ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹ Ô˘ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Royal Bank of Scotland Î·È ÙÔ˘ ¢.™ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·Ó ÔÈ Ó˘Ó È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” ı· ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË.

∂˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ªÂÓ˙ÂÌ¿ Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ

27

√È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÁÒÛÂÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Û ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ΔÒÚ· fï˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “AS” ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Ë ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰È·‚fiÏÔ˘˜” ÁÈ· ·ÎfiÌË 1,5 ¯ÚfiÓÔ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Û ڷÓÙ‚ԇ ÁÈ· Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 140.000 ϛژ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÀÔÁڷʤ˜ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ·ÎfiÌË, ÔfiÙ ٛÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ‰Â‰Ô̤ÓÔ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ¿ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ “AS”, Ù· ·ÁÁÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ °ÎϤÈ˙ÂÚ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙË Û˘Ìʈӛ·, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÊÚ·ÁÈÛÙ› Î·È Â›ÛËÌ· Ì ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.

¡Δƒ√°∫ª¶∞

“EÈı˘ÌÒ Ôχ Ó· ηٷÎÙ‹Ûˆ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΔ ÛfiÙÂÚ· Ó· ‰ÒÛÂÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶·ÚÓÙ¤ı· Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï›ÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹, η-

ıÒ˜ Ô ∑ÔÛ¤ ÙÔÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ. £· ÙÔ˘ ‰Ò-

ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ıÚȷ̂‡ÛÂÈ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË”.

£¤ÏÂÈ °ÎÔ˘ÚÎ›Ê Ô º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ √ °ÈÔ¿Ó °ÎÔ˘ÚÎ›Ê ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Daily Mail, Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ó· ʤÚÂÙ·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÎÈÓËı› Â›ÛËÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √ °¿ÏÏÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‹Á ÛÙË §ÈfiÓ ·fi ÙËÓ ªÔÚÓÙfi ÌfiÏȘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÏÏ¿ ÚfiÏ·‚ ӷ ¤ÚıÂÈ ÎÈ fiÏ·˜ Û ÚÔÛÙÚÈ‚‹ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜

ÙÔ˘, ∫ÏÔÓÙ ¶È¤Ï Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·‚¤‚·ÈÔ. √ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ “ŸÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ¿ÛÛÔ, fï˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ Ó· ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ Ù· ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë, ·ÊÔ‡ Ô Á·ÏÏÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 18 ÂΠϛژ.

√ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο. √È Ù›ÙÏÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÌÔÚÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞ÊÚÈηÓÈ΋˜ Ë›ÚÔ˘. ∫¿ÙÈ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ fï˜ ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·Óı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÊÈÎÙfi˜ ÏËÓ fï˜ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ. “£· ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÎÙ‹Ûˆ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÌÔ˘ ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. £¤Ïˆ Ôχ Ó· ÛËÎÒÛˆ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÌÔ˘ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ˆ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤڈ. √ ∑ÔÚ˙ √˘Â¿ Î·È Ô ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÔÙ¤ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù›ÙÏÔ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ Û·Ó ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÔÙ¤ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο Á‹‰·”, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ π‚ÔÚÈ·Ófi˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙˆÓ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÁÏ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ¤Ó· ·›ÎÙË Ô˘ Ù· ¤‰ÈÓ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÓÒ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô ıˆÚ› Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi: “¡· ı˘Ì¿Û·È ·fi Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ Ú›˙˜ ÛÔ˘. ∞fi Ô˘ ÍÂΛÓËÛ˜ Î·È Ô˘ ¤ÊÙ·Û˜. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÁÈ· ̤ӷ. ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ ηÙfiÚıˆÌ·”, η٤ÏËÍÂ Ô ¡ÙÚÔÁÎÌ¿.


28

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

∞°°§π∞

¶˘Ú Î·È Ì·Ó›· Ô º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ Ì ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ª∂ ÙÔÓ ª¿ÓÔ˘ÂÏ °ÎÚ·Ê Ù· “¤‚·Ï” Ô ƒ›Ô º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÈÛfi·ÏÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Ì ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” ıˆÚ› ˆ˜ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ “°Ô˘¤ÌÏÂ˚”, ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰‡Ô ÂÌÊ·Ó¤Ûٷٷ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓo, ÁÂÁÔÓfi˜ ··Ú¤‰ÂÎÙÔ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. √È ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÕÛÏÂ˚ °È¿ÓÁÎ Î·È ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ª›Ï·Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜: “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎfi. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔ› Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô. ŸÙ·Ó ·›˙ÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ŒÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ·Ú·‚¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ‹Ú·Ì ηӤӷ ÛʇÚÈÁÌ·” , ‰‹ÏˆÛ ÂÌÊ·ÓÒ˜ Ó¢ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. ΔËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë Â›¯Â Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ” , ™Ù›‚ÂÓ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ: “∂ÍÂÏ¿ÁËÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰Â η̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜. ∞ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÂÓfi¯ÏËÛ Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰Â Ù· ¤Ó·ÏÙÈ Ô ÂfiÙ˘ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÔ˘. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ÛÊ˘Ú›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Û·È. ◊Ù·Ó ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ‰ÂÓ ‹Ú·ÌÂ Î·È Ù· ¤Ó·ÏÙÈ...”.

√§§∞¡¢π∞

“ŒÈ·Û” ÙÔÓ º·Ó ª¿ÛÙÂÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ Ô ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú ™Δ∏¡ ¤Ó·ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ √ÏÏ·Ó‰›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ¤È·ÛÂ Ô ∫Ï·˜ °È¿Ó ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ º·Ó ª¿ÛÙÂÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ™¿ÏΠ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË (4-1) ÙˆÓ “ÔÚ¿ÓÈ” Â› Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ Î·È ¤ÊÙ·Û ٷ 24 ÁÎÔÏ (Û 40 ·ÁÒÓ˜) ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, fiÛ· ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ Ô º·Ó ª¿ÛÙÂÓ (Û 79 Ì·Ù˜). ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ ∫Ï¿ÈÊÂÚÙ Ì 40 ÁÎÔÏ Û 79 ·È¯Ó›‰È·.

ΔÔ §√ΔΔ√ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 7, 22, 25, 30, 34, 46 Bonus: 38.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 5, 9, 29, 35

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8 2 7 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 0 4 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 7 4.

● √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î. μ·Û›Ï˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘ ÛÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘

● ∫·Ù¿ÌÂÛÙË Ë ÎÂÚΛ‰· ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘

™∂ ∂∫¢∏§ø™∏ ¶√À ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ™Δ√ ∂∞∫ °π∞ Δ∞ Δª∏ª∞Δ∞ ª¶∞™∫∂Δ, ∞ƒ™∏™ μ∞ƒø¡ ∫∞π ∫√§Àªμ∏™∏™

¶ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÂÚ›Ô‰Ô˜ 2010-11 ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ¯ı˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫. ™Â ·˘Ù‹ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ (·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ), ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ Î·È ÎÔχ̂ËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓÂ Î·È Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ∞ÁÈ·ÛÌfi˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™ ªÂ Ï‹ÚË ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Î·È ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘

˜ Â›Ó·È Î·Ï¿... Ù· Ù·ÙÔ˘¿˙ ÙÔ˘, ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È Î¿ÌÂÚ·Ì·Ó Ô˘ ÙÔÓ ··ı·Ó¿ÙÈÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ (¤ÙÛÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÈÙ·ÏÈο ªª∂) ÙˆÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜.

ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È π‚¿Ó Î·È fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ë Gazzetta dello Sport ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔÓ ‚Ú‹Î·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ô‡ÏÌ·Ó Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ™¤Ú‚Ô˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ °¤ÓÔ‚·. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È Ù· ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Ì ÙÔÓ π‚¿Ó Ó· Îfi‚ÂÈ Ù· ‰›¯Ù˘· Î·È Ó· ÂÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Ô·‰fi ÛÙ· Ô‡ÏÌ·Ó Ô˘ ·Ô¯ˆÚÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ °¤ÓÔ‚·. ™ÙȘ 3.41 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ·¤‰ˆÛ·Ó. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤‚Á·Ï·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô‡ÏÌ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜. ΔÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÌÏÔ‡˙˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó·

Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÔÏÏÔ› ʛϷıÏÔÈ. ¢ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ, fiˆ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Î.Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ófi‰Â˘·Ó Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·‡ı˘ÓÂ Î·È ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó Î·È Ì¤ÏË Ù˘ “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜” ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË μ·Û›Ï˘ ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ™Ù·‡ÚÔ˜ ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜, Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋ £·Ó·ÛÔ‡ÏË, ηıÒ˜ Î·È Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂȂ‚·›ˆÛ ÙȘ ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ϤÔÓ ÙËÓ ¶∞∂ Ì ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô Î. ¢·Ì·ÛÈÒÙ˘, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹

¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. ∂›Û˘ ¢¯‹ıËΠÂÈÙ˘¯›Â˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓ‹) ÂΉ‹ÏˆÛË ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì›· Ó¤· ·Ú¯‹ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∫·ÏˆÛÔÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȤ˜ Ì·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÛÈ‚·Ú›ÛÙ˜ Ì·˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ì ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ó· Â›Ó·È fiÏÔÈ ˘ÁÈ›˜ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· Ì·˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ӛΘ. ∞fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·fi„ˆ˜ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔÌËÓ‡ÂÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›·. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ, ηıÒ˜ ڛͷÌ ÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÍÔ‰·, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋. ∞˘Ùfi, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û η̛·

ÂÚ›ÙˆÛË fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Î·È Ë Î. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË: “¡ÈÒıÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Î·È ‰‡Ó·ÌË ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ˘ԉ¯fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √Ú·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ, ›Ù Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ›Ù ˆ˜ Â͈‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÈÌ· Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ, Ô˘ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· “Û·ÏfiÓÈ·” Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÔÙÂÏ› Î·È fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘” .

■ ™∂ 17 ™À§§∏æ∂π™ ™∂ƒμø¡ Ã√À§π°∫∞¡ ¶ƒ√Ãøƒ∏™∂ ∏ πΔ∞§π∫∏ ∞™ΔÀ¡√ªπ∞

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙË °¤ÓÔ‚·

‰Ô˘Ó Â¿Ó Â›¯·Ó Ù·ÙÔ˘¿˙. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ, ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Ô‡ÏÌ·Ó. ΔfiÙÂ, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Ô·‰fi, π‚¿Ó Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ... π‚¿Ó, ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ¿ÏϘ 17 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ¿ ÂÂÈÛfi‰È·. ∞fi ÙȘ Û˘ÌÏÔΤ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ˘‹ÚÍ·Ó 16 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‚›·È· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË °¤ÓÔ‚·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ ¯Ô‡ÏÈÁηÓ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ™Ï¿‚ÈÙÛ· Δ˙Ô‡ÎÈÙ˜- ¡ÙÂÁÈ¿ÓÔ‚ÈÙ˜, Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿, ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È·, Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¶ÔÚ›·˜ ÀÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ - Belgrade Pride. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›Â Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, οÔÈÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ˘ÔΛÌÂÓ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÁÈ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‹Ù·Ó ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È‰È¿, ÛËÌ›ˆÛÂ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ηٿ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›-

ÛÙËÎ·Ó 16 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ∏ ڤۂ˘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ™¿ÓÙ· ƒ¿ÛÎÔ‚ÈÙ˜ ÿ‚ÈÙ˜, ·ÔÏÔÁ‹ıËΠ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿, ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·.

∞ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ë ™ÂÚ‚›· ª¤¯ÚÈ Î·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Euro 2012 ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÌÔÚ› Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ˆ˜ ˘·›ÙÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∏ √À∂º∞ - fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó - ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. “∏ √À∂º∞ ÂȂ‚·›ˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Á›Ó·Ì fiÏÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó” , ·Ó¤ÊÂÚ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ™ÔÊ›·˜ °·Ï·ÓÔ‡ Ì ı¤Ì·: “∫·ÙÔÈ΋ÛÂȘ” Î·È ÙÔ˘ ∫·Ï‰‹ Δ¿ÎË Ì ı¤Ì·: “Learning From º·Ú›ÓÙ·” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 25/10/2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00 - 13:00 & 18:00 - 21:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — •ÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ™Ù¤ÁË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, £Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÒÚ· 11 ÙÔ Úˆ› Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ΔÔ˘˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë Î. ∏ÏÈ¿‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·. ΔËÓ ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î¿ı ∫˘Úȷ΋ 12 - 1 ÙÔ Úˆ›, Ì ¤Ó·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ 17/10/2010, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù·: ·Ú¯¿ÚÈˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÓËÏ›ÎˆÓ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô Î. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿‰Ë˜ ¡›ÎÔ˜ οı ΔÂÙ¿ÚÙË 8 - 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ¤Ó·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20‹ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. À‡ı˘ÓË ÃÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î. ΔÛÔ˘¯ÓÈο ¶fiË. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙË ÌÈÎÙ‹ ¯ÔÚˆ‰›· ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6948173814. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ı·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Î. ™Ù˘Ï›‰Ô˘ ∂ϤÓË Î·È Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∏Ï›· ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948597440 Î·È 6972038832 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ ¶ÔÓÙÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜. — √È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ·ÚÙÔÎÏ·Û›· ÛÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÌÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ π. æ·ı¿ Î·È ÙÔ˘ ¶. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿ÎË. — ∏ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” Î·È ÙÔ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ, ÙÔ ∫¢∞¶ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÔÊ·‰ÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “ΔÔ ·È¯Ó›‰È ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·” ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙȘ 18 ¤ˆ˜ ÙȘ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. flÚ˜ Â›Û΄˘ 9 .Ì. - 9 Ì.Ì. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ì ı¤Ì· “¶ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¶·ÚÎ. √ÌÈÏËÙ‹˜ Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421025422 - 27066 - 52484.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — ∏ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “πø¡∂™” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÍ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ - ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ù· ¶ÚÈÁÎËfiÓÓËÛ· ·fi ¶·Ú·Û΢‹ 22 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ‰ËÏÒÛÂȘ: ™Ù· ÁÚ·Ê›· “πø¡∂™” , ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 75, ¡. πˆÓ›·, ÙËÏ. 24210-60900 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶¤ÌÙË, 7-9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 Ì °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 24210-21607 (ÒÚ˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ). — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 15-17/10/10 ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 23935. flÚ˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚.: 11-1, ¶·Ú·Û΢‹: 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 17/10/10 ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ∞ÁÚÈ¿ - ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ø.¶.: 3,30 - μ.¢.: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 23-24/10/10, ∫ÂÚΛÓË - ª¤Ï˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋. ¶ÂÚÈ‹ÁËÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙË Ï›ÌÓË, ‚·Úο‰·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ª¤Ï˜. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ∫˘Úȷ΋ 31/10/10 μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ - Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫. ∫ÂÚ·ÛÈ¿ - §¤Û¯È·ÓË - ∫. ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ø.¶.: 4 - μ.¢.: 1.5. — √È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ - μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 30‹ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÚ. ∂Ù. ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ: ™ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ πˆ¿ÓÓÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ∑¿ÚÎÔ˘, ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §·Áη‰È¿˜ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ μ˘ÙÔ˘Ì¿ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ¶ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 15 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “√ §‡¯ÓÔ˜” ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 160, ÙËÏ. 2421032916. — O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 2‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ¶Ú¤Û˜ - ºÏÒÚÈÓ· - ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË 20-21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 2421023789, 10 - 12 .Ì. ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Δπ∫π¡Δ∑∏, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: §È‚¿‰È √χÌÔ˘-°‡ÚÔ˜ √χÌÔ˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË 24/10. √ÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›·-∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ (¶··ÚÔο‰Â˜) ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË 24/10. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5°. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 24210 35915 Î·È ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ 24210 46044. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÛÙȘ 6 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ (Ï·Ù›· ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘) ÛÙȘ 6.30, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 25ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 15ú ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ̤¯ÚÈ 15 ÂÙÒÓ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ë ÍÂÓ¿ÁËÛË. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ (Ì ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜) 6973 215361 Î·È 6972 307506.

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Á˘Ó·›Î·˜ Ì ÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ‚È·ÛÌÔ‡

ª

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ΔÔ Á¿Ï· Ù˘ ıÏ›„˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ· §fiÛ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì.

(¶ÂÚÔ‡ / πÛ·Ó›·, 2009. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ· §fiÛ·. ∏ıÔÔÈÔ›: ª·Áηϛ ™ÔÏȤÚ, ª·Ú›ÓÔ ª¿ÏÔÓ, ™Ô‡ÛÈ ™¿ÓÙÛÂ˙, ª¿ÚÌ·Ú· §·˙fiÓ) ΔÔ ‰Ú¿Ì· ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ·Ù¿Ù· ÛÙÔ ·È‰Ô›Ô Ù˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·fi ‚È·ÛÌfi, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· fiÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚ›· Ì ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi - ÃÚ˘Û‹ ∞ÚÎÙÔ˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÃÚ˘Û‹ ∞ÚÎÙÔ Ù˘ ªÂÚÏÈÓ¿Ï ̿˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ù·ÈÓ›· ·fi ÙÔ ¶ÂÚÔ‡, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ë ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ· §fiÛ·, ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∏ Ó·ڋ ËÚˆ›‰· Ù˘, Ë ÊÙˆ¯‹ ˘ËÚ¤ÙÚÈ· º¿Ô˘ÛÙ· (ÌÈ· ¢·›ÛıËÙË, Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi ÙË

ª·Áηϛ ™ÔÏȤÚ), ¤¯ÂÈ ‚˘˙¿ÍÂÈ ÙÔ Á¿Ï· Ù˘ ıÏ›„˘ ·fi Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ ÙÔ “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔ ÛÙ‹ıÔ˜” (fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô˜ ÈÛ·ÓfiʈÓÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜), ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÊÚȯٿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ - Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÛÙ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ ·fi ‚È·ÛÌÔ‡˜

Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1990. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓË º¿Ô˘ÛÙ· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ·Ù¿Ù· ÛÙÔ ·È‰Ô›Ô Ù˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·fi ·ÚfiÌÔÈ· ÊÚȯً, Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÓÂÎÚ‹ ÌËÙ¤Ú· Ù˘, Ù‡¯Ë. ∏ §fiÛ· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏË-

ÁÔÚ›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÔ˘‚È·ÓÔ‡˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi §·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓÒÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, fiˆ˜ Ô ª·ÚΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ªÂ ÌÈ· οÌÂÚ· Ô˘ ·fi ÙË Ì›· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙˆÓ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓÈÒÓ, Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÏÒÓ, ÊÙˆ¯ÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ §›Ì·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË º¿Ô˘ÛÙ· ÛÙËÓ “·Ó·ÚÚˆÙÈ΋”, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÔÚ›· Ù˘, ÛÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔÓ ıÂ›Ô Ù˘, ¤Ó·Ó ÌÂÛ‹ÏÈη, ÊÈÏÈÎfi ÎËÔ˘Úfi, Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰fiÙÚÈ¿ Ù˘, ÌÈ· ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘Óı¤ÙÚÈ· Ô˘, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ º¿Ô˘ÛÙ· Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÈ ¤Ó· Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ ·fi ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ ÎÔÏȤ Ù˘.

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “ºˆÓ¤˜ ÓÂÚÔ‡ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜”

ΔÔ ÓÂÚfi, ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ÙËÓ ∫˘-

Úȷ΋ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ “ºˆÓ¤˜ ÓÂÚÔ‡ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜” Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ªÂ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ‰Ú¿Û˘ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜”, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘. ∂ȯÂÈÚ› Ó· ʈٛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ Î·È ·ÌÊ›‰ÚÔÌÔ˘˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¤ÓÓÔȘ: ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÙÛÈ ˆ˜ ÌÈ· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÓÒ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ʇÛ˘.

°È· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010-11, ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. √ Ù›ÙÏÔ˜ “ºˆÓ¤˜ ÓÂÚÔ‡ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜” ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô›ËÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË. À·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÙËÓ ·ÛÙ›Ú¢ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ

ËÁÒÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ¤ÚÁ· ı·˘Ì·ÛÙ¿, ÏÔ‡ÛÈ· Û ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜, ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜. ÕÏψÛÙÂ, Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ó· ‰·Ì·ÛÙ› ÙÔ ÓÂÚfi, ‡ÏË Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Ú¢ÛÙ‹ Î·È ‰È¿Ê·ÓË, ¿È·ÛÙË, ¯ˆÚ›˜ Û¯‹Ì· Î·È ¯ˆÚ›˜

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ·. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¿ÓÙÏËÛ·Ó ·fi ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ˆ˜ ı¤Ì·, ÂÓ›ÔÙ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ˆ˜ ˘ÏÈÎfi. £¤ÏËÛ·Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÛÙ¿ıÂÈ·, ÙËÓ ·¤Ó·Ë ΛÓËÛË, ÙËÓ ·Ù¤ÚÌÔÓË ·ÏÏ·Á‹. °ÔËÙ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂ÚÌËÓ‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÎfiÛÌÔ Î·È Ù· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Ï¿ÛÌ·Ù·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο, Ô˘ ÙÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó. ⁄ÌÓËÛ·Ó ÙË ˙ˆÔÁfiÓÔ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ - ÒÛÙ ӷ ÌË ÛÙÂÚ¤„ÂÈ Ë ‰ÚÔÛÂÚ‹ ·Ó¿Û· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘... §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ¶·Ú¿ ÙÚ›¯·! Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ 1516-17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9.15 Ì.Ì. ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∞¯ÈÏÏ›ÔÓ Ì ›ÛÔ‰Ô 6ú. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÔÏϤ˜ ‰fiÛÂȘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó Ò˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÍÂÂÚÓÈÔ‡ÓÙ·È. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÁÚÔıÈ¿ ÛÙËÓ Î·ıÂÛÙË΢›· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó, Ì ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÔÈ: °È¿ÓÓ˘ ΔÛԇη˜, §¿ÚÈ· ∫·ÌÓ‹, ÕÓÓ· ∫·ÌËÏ¿ÎË, §Ô˘Î›· ª¤ÏÏÔ˘, °È¿ÓÓ· º·Ï΋, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °·Ú¤Ê˘. ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Pas Mal ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ¤ÍÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ΤÊÈ Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·. ªÂ ‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È fiÚÂÍË ÁÈ· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ΔÛԇη. ÃÔÚËÁfi˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Les Hirondelles ÛÙÔ μfiÏÔ.

¢Y™KO§O

Δ∂á∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

29

“ΔÔ Á¿Ï· Ù˘ ıÏ›„˘” ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∞ÎÚfiÔÏË: ∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·fi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ∞¶√∫§∂π™ª∂¡√™ ·fi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ À¶¶√Δ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¤ÚÈÍ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›, Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·, ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 24ÌËÓÔ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ À¶¶√Δ, ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ¿ÌÂÛË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘˜ ¡.÷ÛÔ̤Ú˘, ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶√§πΔπ∫∏ Î·È Ù¤¯ÓË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ Δ¤¯Ó˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∞fi ÙÔÓ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜ Ù· 79 ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË (ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Û¯¤‰È·, ʈÙÔÁڷʛ˜, ‚ÈÓÙÂÔÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ¤ÚÁ·) ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Ù¤¯ÓË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 40 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÂÚÈʤÚÂȘ ‰˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÌË ¯ˆÚÒÓ. ª¤Û· ·fi Ù· ¤ÚÁ·, ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·ÚfiÓ ·Ó·‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ̤۷ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¤Ú· ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜, ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ‹ Ê˘ÏÂÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ, ̤۷ ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ˘·ÈÓÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÔÏÈÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ‰Ú¿Û˘. ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ηٷ›ÂÛ˘, ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ‚›·ÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù˘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ, ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ì ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ÎÙÈ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÈ· Ó¤· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÙÔÈ΋ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ Δ¤¯Ó˘ (∫Ù›ÚÈÔ ø‰Â›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ μ’ 17 -19 Î·È ƒËÁ›ÏÏ˘, ∞ı‹Ó·, ÙËϤʈӷ: 210 9242.111-3).

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

∂ÓÒ ¯ı˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ™›ÚÂÚ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô χΈ̷ “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚ϤÌÌ·”

•Â¯·Ṳ̂Ó˜ ÁˆÓȤ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ Ê·Îfi ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì ¶·˘Ï›‰Ë

Ã

ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì ¶·˘Ï›‰Ë Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi χΈ̿ ÙÔ˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∂˘Úfi‰È Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚ϤÌÌ·”. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·È Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ™›ÚÂÚ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘. “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚ϤÌÌ·” , Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÏ· Ù· Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·˘ÙÔ› ÂÚȤ¯Ô˘Ó. ∂›Ó·È ÏÈÔÙÚ›‚È·, ÛȉÂÚ¿‰Èη Ì fiÏ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ηٿÏÔÈ· Ô˘ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·Ó¤Î‰ÔÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶·˘Ï›‰Ë˜. ªÔÚ› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ̤۷ ·fi Ì›· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ó· ÓÈÒÛÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜; “™Â ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi, Û›ÁÔ˘Ú·. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯ˆ ÓÈÒÛÂÈ ÂÁÒ, fï˜ ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ÔÛÔÛÙfi

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏ ™Δ√ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ π™Δ’ Î·È π∑’ ·ÈÒÓ·

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ Ì ӤԢ˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ˙ˆËÚ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ΛÓËÛË, Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·ÎÌ‹ ÛÙËÓ ¶fiÏË, ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ Î.¿. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË, Ô ÚÒÙÔ˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ (1597) Â›Ó·È Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ Ô ∫·Ú‡Î˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÒÓ˘ÌË, Ó¤· ÌÂÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚÌÔÏÔÁ›Ô˘ (ÂÈÚÌ¿˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Î¿ı ˆ‰‹˜ - Û‡ÛÙËÌ· ÙÚÔ·Ú›ˆÓ), Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒ·È‰ÂÛÙËÓfi˜, ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ Ù˘ ª. ∂ÎÎÏËÛ›·˜. √ ÃÚ˘Û¿Ê˘ Ô ¡¤Ô˜, Ô˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ™ÙȯËÚ¿ÚÈÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ··‰È΋˜ (ÚˆÙfiÙ˘· Î·È Î·ÏψÈÛÌÔ› ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ) ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¡¤ˆÓ ¶·ÙÚÒÓ ˘‹ÚÍÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙˆÓ Î·ÏÔʈÓÈÎÒÓ ÂÈÚÌÒÓ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÊfiÚ̘. √ ¶¤ÙÚÔ˜ Ô ªÂÚÂΤÙ˘ “·Ù¤Ú·˜ ÙˆÓ Î·ÏÔʈÓÈÎÒÓ ÂÈÚÌÒÓ” ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‹¯ËÛË Ì ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ¤ÓÙ¯ÓÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘. §·ÌÚfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È “ÙÔ Ôٿ˯ÔÓ ‰›¯ÔÚÔÓ” Ù˘ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ “£ÂÔÙfiΠ¶·Úı¤Ó”. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Â›Û˘ ÙÔ˘ π∑’ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È Ò˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÈ ¢ÔÍÔÏÔÁ›Â˜. ∞fi ÙÔ 1720 ÂÚ›Ô˘ Ò˜ ÙÔ 1770 ¤¯Ô˘Ì ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È Ó¤·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ò˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÌ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ (μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜) ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. √ fiÚÔ˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚÔ˜, ·Ó Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∏ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì·˜ fï˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹, fiÛÔ Î·È

·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊfiÚÙÈÛË. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ¤¯ˆ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó fiÛÔ ˙Ô‡Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ì¤Û·, ÂÁÒ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÌÂٷʤڈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÚÔ˘Û›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÓÙÔ˘‚¿ÚÈ· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È. ∂ÁÒ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ηٷÁÚ¿-

ʈ ¤Ó· ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ” ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∏ ÓÂÔÏ·›· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ì Ӥ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ “ηıÒ˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ӥ˜ ÂÈÎfiÓ˜, ÊÚ¤Ûη Ú¿ÁÌ·Ù·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂͤÏÈÍË. ¶¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. “ŒÚ¯ÔÌ·È Ù·ÎÙÈο ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰Èfi-

ÙÈ ¤¯ˆ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘. √ ∞‚Ú·¿Ì ¶·˘Ï›‰Ë˜ Â›Ó·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. °È’ ·˘ÙfiÓ, Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·ÔÙÂÏ› Ê˘ÛÈ΋ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ Ù·ÍȉȈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜, Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÔ‡˜, ȉȈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÊÔÚÙ›Ô ÌÓ‹Ì˘ Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ì ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ıÂÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ˘ÊÔÏÔÁÈ΋ ÚÔۋψÛË, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÈ·˜ ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙ˘ ¤Ú¢ӷ˜. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. “ΔÔÓ

ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ· ÙÔ √ÈÓfiÓÂ˘Ì·. ∏ Ó¤· ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÛÙÚ·Ùfi‰·.” . °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1950 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô ∞‚Ú·¿Ì ¶·˘Ï›‰Ë˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·ÙËÚÔ‡Û ·fi Ó·ڋ ·ÎfiÌË ËÏÈΛ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È Â›¯Â ¿ÚÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋˜, ÂÓÒ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÊ‹ÌÂÚË. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ 1990. Œ¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÓÎfiÓ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ (2002), ÛÙÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2002), ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË “∞Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2003), ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË “∂Ûٛ˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘” , Â›Û˘ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2004) Î·È ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÁηÏÂÚ› “ºfiÚÔ˘Ì ·Ì ™›ÏÂÚÏ·Ù˜”, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μȤÓÓ˘ (2009).

√È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙËÓ ÔÚ›˙ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ë ·ÏÈ¿ ¤ÎÊÚ·ÛË Ë “ηı’ ËÌ¿˜” ÌÔ˘ÛÈ΋. √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ (17361770) Ù˘ ª. ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ηıȤڈÛ ÙÔ „·ÏÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È Û‡ÓıÂÛ ÔÏÏ¿ ÚˆÙfiÙ˘· ̤ÏË. √ ¢·ÓÈ‹Ï ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ ( 1770-1789) Ù˘ ª. ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘. ∏ Ó¤· ·ÎÌ‹ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙÔ §·Ì·‰¿ÚÈÔ ¶¤ÙÚÔ ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ π’ ·ÈÒÓ·. ∞ÏÔ‡ÛÙ¢Û ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÛÙÂÓÔÁÚ·Ê›· Î·È ÌÂÏÔÔ›ËÛ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÏ· Ù· ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ÛÈο ‚È‚Ï›·, ÙÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈÌ¿ÚÈÔ, ÙÔ ∂ÈÚÌÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙ¿ÚÈÔ. Δ· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ù˘ÒıËÎ·Ó Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Ú¿ÍË. ΔÔ ·ÏÔÔÈË̤ÓÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· Û‡ÓÙÔÌ· ∂ÈÚÌÔÏÔÁÈο ̤ÏË (·ÔÏ˘Ù›ÎÈ·, ÎÔÓÙ¿ÎÈ·, ÚÔÛfiÌÔÈ· Î.Ù.Ï.) Ô˘ Ò˜ ÙfiÙ ÛÒ˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. √ ¶¤ÙÚÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·Á¿Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓÒÓ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ, Ô˘ ÙÔÓ ÙÈÌÔ‡Û·Ó Û·Ó ‰¿ÛηÏÔ Î·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈÔÊ˘˝·. ¢ÈËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ò˜ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ Ô §·Ì·‰¿ÚÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û “ÂÎ ÚÒÙ˘ ·ÎÔ‹˜” Ó· ˘ÔÎϤÙÂÈ Î·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÈÛÙ¿ Ì ÙË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ. ƒˆÌÈÔ›, ∞Ṳ́Óˉ˜ Î·È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ, ‰Â, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔÓ ÚÔÛʈÓÔ‡Û·Ó “ÃfiÙ˙·” (‰¿ÛηÏÔ) Î·È Ì ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ıÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¤ÚÁÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤ı·Ó ÚfiˆÚ· ·fi ÏÈÌfi Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ÔÈ ‰ÂÚ‚›Ûˉ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ¶¤Ú· (Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘) ÙÔÓ ·-

Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Ì ‰¿ÎÚ˘· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ ¤„·ÏÏ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ η٤‚ËΠοو ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ, ¿ÊËÛ ÙÔÓ Ï·Á›·˘Ïfi ÙÔ˘ Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÏfiÁÈ·: “¶¿Ú ‰¿ÛηÏÂ Î·È ·fi Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÊ·ÓÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ‡ÙÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ì„¿ÏÏÂȘ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜” . ¢‡Ô ·ÎfiÌ· ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ô˘ ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ π∏’ ·ÈÒÓ· Â›Ó·È Ô π¿Îˆ‚Ô˜ Ô ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˜ - ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ Ù˘ ª. ∂ÎÎÏËÛ›·˜ (1789-1800) Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ¢ÔÍ·ÛÙ¿ÚÈÔ. ∞˘ÛÙËÚ¿ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜, ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Û ÙÔ˘˜ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË ÌÂÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ fiϘ ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÙȯËÚ·Ú›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ·Ú·Ï›„ÂÈ Î·È ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜. √ ¶¤ÙÚÔ˜ Ô μ˘˙¿ÓÙÈÔ˜, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˘, ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ (ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û „¿ÏÙ˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜) ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÌÂÙ¿ Ï·Ì·‰¿ÚÈÔ˜, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈÌ¿ÚÈÔÓ, ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ∂ÈÚÌÔ-

ÏfiÁÈÔ Î·È ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘. ™Â Ï‹ÚË ·È¯Ì‹ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô π£’ ·ÈÒÓ·˜. ¢‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∏ ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÒÙÔÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ (1814) Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ (1820). ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛËÌÂÈÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ 1814, ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ·˘ÛÙËÚ¿ ·Ú·‰ÔÛȷ΋. ∏ ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜: ÃÚ‡Û·ÓıÔ, ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘ “ÂÎ ª·‰‡ÙˆÓ” , °ÚËÁfiÚÈÔ ÚˆÙÔ„¿ÏÙË (1819-1821) Î·È ÃÔ˘ÚÌÔ‡˙ÈÔ Ã·ÚÙÔʇϷη (1817). √ ÃÚ‡Û·ÓıÔ˜ ‹Ù·Ó ıˆÚËÙÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ “ªÂÁ¿ÏÔ˘ £ÂˆÚËÙÈÎÔ‡” Î·È Ù˘ Û˘ÓÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÔÌ‹˜ ÙÔ˘ “ªÂÁ¿ÏÔ˘ £ÂˆÚËÙÈÎÔ‡” Î·È Ù˘ Û˘ÓÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÔÌ‹˜ “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹” . √ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫ÚËÙfi˜, ÂÍËÁ› Î·È ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË Ó¤· ̤ıÔ‰Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·ÏÈÒÓ ‰È‰·ÛοψÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. √ ÃÔ˘ÚÌÔ‡˙ÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÍËÁËÙ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÌÂıfi‰Ô˘. ªÂÙ¤ÁÚ·„ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ‚È‚Ï›· Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË fiÛ· ‰È¤ÛˆÛÂ Ë ·Ú¿‰ÔÛË, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÚÈÓ ÙËÓ ÕψÛË Ì¤¯ÚÈ ·˘ÙfiÓ. ¢È·ÎÚ›ıËÎÂ Û·Ó Û˘Óı¤Ù˘ ΢ڛˆ˜ ··‰ÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ, ıˆÚËÙÈÎfi˜ Î·È ÂΉfiÙ˘. ∏ ¢È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·, Ë ›‰Ú˘ÛË Ù˘ °’ ¶·ÙÚÈ·Ú¯È΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ (18151821) Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ÔÁÚ·Ê›· (μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ - ¶·Ú›ÛÈ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË), Ô˘ ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘Ó Ë

ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›· ÌÔÚ› È· Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ∏ ÁÓÒÛË Ù˘ “∂͈ÙÂÚÈ΋˜” ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓfi ÎÙ‹Ì· ÙˆÓ „·ÏÙÒÓ ÙÔ˘ π£’ Î·È π∏’ ·ÈÒÓ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÔÏ›ÙÈÎË Ï‡Ú·, Ô‡ÙÈ, Ï·Á›·˘ÏÔ˜ (Ó¤È) Î·È Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ηÓÒÓ (ηÓÔÓ¿ÎÈ) Î·È Ë ı·ÌÔ‡Ú·. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÔıˆÌ·ÓÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ ÌÔÓÒÓ (ÙÂΤ‰ˆÓ) Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ·ÓÈÎÔ‡ ¶·Ï·ÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ¶fiÏË, Ô˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· ·‰È¿ÎÔË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÊÂÚ ¤ÓÙÔÓË ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘, Ô˘‰¤ÔÙ ‰È·ÓÔ‹ıËÎ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜, Û·Ó ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ› ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÚÁ·Ó· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ‰È·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÈ˙Èο ÙÔ ‹ıÔ˜ Ù˘ Ï·ÙÚ¢ÙÈ΋˜ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ∞fi ÙÔÓ π£’ ·ÈÒÓ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi ÌÈ· Ù¿ÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ë Ù¿ÛË ÁÈ· ÙڛʈÓË Î·È ÙÂÙڿʈÓË ·ÚÌÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ, Ì ·ÚÈÔ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹ ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë ÚˆÙÔ„¿ÏÙË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ∞ıËÓÒÓ. ∏ Ù¿ÛË fï˜ ·˘Ù‹ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ì·˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ - ˘Ô¯ˆÚ› ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∂› ∫ÔψÓÒ”

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÈÌË̤ÓÔ˘ Ì ÙÔ ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ª¿ÚÈÔ μ¿ÚÁη˜ §ÈfiÛ· Δ˘ ¢∞¡∞∏™ ª∞ƒπΔ™∞

“∏

ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Â›Ó·È Û·Ó ÙË ÊˆÙÈ¿, ÛËμ·›ÓÂÈ ‰È·ÊˆÓ›· Î·È ÂͤÁÂÚÛË. √ ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È Ë ‰È·μ·ÚÙ˘Ú›·, Ë ·ÓÙ›ÚÚËÛË, Ë ÎÚÈÙÈ΋” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¶ÂÚÔ˘‚È·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª¿ÚÈÔ μ¿ÚÁη˜ §ÈfiÛ·, Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜. “∏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ˘‹ÚÍÂ Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË, ÙÔ Ó¢ڷÏÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ μÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ‹Ù·Ó ÚÔÊ·Ó¤˜, ¤ÛÙˆ Î·È ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ·, fiÙÈ ı· Á›Óˆ Û˘ÁÁڷʤ·˜” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô 74¯ÚÔÓÔ˜ §ÈfiÛ·. ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·fi Ù· ÔÎÙÒ Û˘ÓÔÏÈο ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÙÔ “La Chunga” (1985) ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∂› ∫ÔψÓÒ” . ΔËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· “¡¿Ì·” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂ϤÓ˘ ™ÎfiÙË. ΔËÓ ·fi‰ÔÛË ·fi Ù· ÈÛ·ÓÈο ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ı·ÙÚÈ΋˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ª·Ú›· ÷Ù˙ËÂÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ۯ‰›·ÛÂ Ô ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¤Î·ÓÂ Ô ¡›ÎÔ˜ μÏ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Ô πÛ›‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÙÂÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â› ÛÎËÓ‹˜. μÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë ¢¿ÊÓË §·ÚÔ‡ÓË. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË §›Ì·, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡, ÙÔ 1945. ™ÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÎÔ‡ÔÏ˘, Ù¤ÛÛÂÚȘ ı·ÌÒÓ˜ ›ÓÔ˘Ó Î·È ·›˙Ô˘Ó ˙¿ÚÈ·. √ ¤Ó·˜, Ô ÃÔÛÂÊ›ÓÔ, Û˘Óԉ‡ÂÈ ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, ÙËÓ ª¤ÙÛÂ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘ fiψÓ. ªfiÏȘ Ù· ˙¿ÚÈ· ÙÔÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ,

ÂÎÏ‹ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘, Ó· ÙË “‰·Ó›ÛÂÈ” ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÔÛÔ‡ ÛÙËÓ ΔÛÔ‡ÓÁη, ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ. ∂ΛÓË, ÌÈ· ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ı· ÙËÓ ¿ÚÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È Ë ÎÔ¤Ï· ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∫·Ú˘ÔÊ˘ÏÏÈ¿ ∫·Ú·Ì¤ÙË (ΔÛÔ‡ÓÁη), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §¿ÏÔ˜ (ÃÔÛÂÊ›ÓÔ), ™Ù¿ı˘ ™Ù·ÌÔ˘Ï·Î¿ÙÔ˜ (§ÈÙԇ̷), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÂÙ·Ó¿ÎÔ˜ (ÃÔÛ¤), °È¿ÓÓ˘ §Â¿ÎÔ˜ (¶›ıËÎÔ˜) Î·È πÏÈ¿Ó· ª·˘ÚÔÌ¿ÙË (ª¤ÙÛÂ). ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì· Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, ÙÔ “La Chunga” ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ì·ÁÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡. √È ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Ó Û ÁÓˆÛÙ¿ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ §ÈfiÛ·, fiˆ˜ ÙÔ “¶Ú¿ÛÈÓÔ Û›ÙÈ” , Ô “§ÈÙԇ̷ ÛÙȘ ÕÓ‰ÂȘ” , ÙÔ “¶·ÏÈÔÎfiÚÈÙÛÔ” Î.¿. “ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ˘·ÚÎÙfi Î·È ÙÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘

Ó· ‚ÈÒÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ™ÎfiÙË. “™˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·fiÏ˘Ù· Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜. √‡Ùˆ˜ Ë ¿Ïψ˜, ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÏËıÈÓfi, fiÛÔ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ·Ó·Î·Ï›˜” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ÛÎËÓÔı¤ÙȘ, Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ “ÂÌÂÈÚ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˆ˜ ·Ï›ÚÚÔÈ· - ¿ÌˆÙË ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔًوӓ. ” ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰˘Ô Ú¢ÛÙ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ, Ô˘ ΢ÚÈÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ›Ù ·˘ÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ·ÔÌÔӈ̤ÓË fiÏË ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ ÙÔ 1945 ›Ù Û ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·” . ∏ ÁË ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ Ù˘. ∏ ˙Ô‡ÁÎÏ· ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÎÔÚ‰ÈÏȤڷ˜ ÙˆÓ ÕÓ‰Â-

ˆÓ, fiÔ˘ ÌfiÓÈÌÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ Î·È Ë ¤ÚËÌÔ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹. Δ· ÁÂˆÊ˘ÛÈο ·˘Ù¿ ·ÓÙÈıÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Â¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘. Œ¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ô͇ÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ §ÈfiÛ· Ó· Û˘Óı¤ÙÂÈ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· Î·È ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. √ ª¿ÚÈÔ μ¿ÚÁη˜ §ÈfiÛ· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÈÔ ÔÏ˘‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÂÓ ˙ˆ‹ Ï·ÙÈÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· °Î·ÌÚÈ¤Ï °Î·ÚÛ›· ª¿ÚΘ. ŒÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “∞ÚfiÛÌÂÓË Â›Û΄˔ , “∏ ı›· ÃÔ‡ÏÈ· Î·È Ô ÁÚ·ÊÈ¿˜” , “√ fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” , “ªËÙÚÈ¿˜ ÂÁÎÒÌÈÔ” , “ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ª·‡Ù·” , “√ ¶·ÓÙÂϤˆÓ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙÚȘ” , “¶ÔÈÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ¶·ÏÔÌ›ÓÔ ªÔϤÚÔ” , “√È ·Ú¯ËÁÔ›” Î·È “ΔÔ „¿ÚÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi” . ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¡ÔÌ¤Ï Ù˘ ™Ô˘Ë‰È΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÂÚÔ˘‚È·Ófi Û˘ÁÁڷʤ· “ÁÈ· ÙË ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·È Ù˘ ‹ÙÙ·˜ ÙÔ˘” . ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “La Chunga” , ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90 ÏÂÙÒÓ, ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.15. ¶ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ ÌÈ· Ï·˚΋ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 18.15. ™ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∂› ∫ÔψÓÒ” Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ¤ÚÁÔ “ƒÔÙ‚¿ÈÏÂÚ” οı ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ 21.15 Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19.15.

∫ÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË §Â˚ÌÔÓ‹ “ΔÔ ¯·Ì¤ÓÔ Ù·›ÚÈ”

A˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ∂¡∞ ¯·Ì¤ÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ, ÌÈ· ¯·Ì¤ÓË ÚÔÛ‰ÔΛ·, ¤Ó· ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, ÌÈ· Û‚ËṲ̂ÓË ÂÏ›‰·, ¤Ó· Á˘ÌÓfi fi‰È, ÌÈ· ÔÏfiÁ˘ÌÓË Î·Ú‰È¿, ÌÈ· ͢fiÏËÙË ‡·ÚÍË, ÌÔÓÔÛ¿ÓÙ·ÏÔ˜ ηËÌfi˜. √ ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÙÔ ‰È‹ÁËÌ¿ ÙÔ˘ “∑ˆ‹ ·’ Ù· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù·” ·¤Û·Û ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶·ÙÚÒÓ. “∏ ∫ÔÏ˘Ì‚‹ıÚ· ÙÔ˘ ™Èψ¿Ì” ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÂΉÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· (¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡¤ˆÓ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ). Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.

ΔÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· “ΔÔ ¯·Ì¤ÓÔ Ù·›ÚÈ” (ÂΉfiÛÂȘ ∞∫ƒπΔ∞™) ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ fiˆ˜ ÙË ‚›ˆÛÂ Ë ËÚˆ›‰·, Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ¢¤ÛÔÈÓ·, Î·È ÙË ÌÂٷʤÚÂÈ ÙfiÛÔ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ô˘ οÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô ·Ó·ÁÓÒ-

ÛÙ˘ ÓÈÒıÂÈ Û·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂΛ. ∏ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· Â›Ó·È Ë ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ Ì·˜, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Ù˘, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ Â›¯Â ·ÊËÁËı› ÛÙËÓ ›‰È·. ª¤Û· ÏÔÈfiÓ ·fi ·Ó·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÔÈ ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Ë̤ڷ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, fiÙ·Ó Û˘Ó˘‹Ú¯·Ó Ì ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ˘‹Ú¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. øÛÙfiÛÔ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ı· ÛÙ·ı› ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÈ‚·¯Ù› fiÏÔÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ˙ˆ‹˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ϛÁÔ-Ôχ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜, fï˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë ËÚˆ›‰· Ì·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. ª¤Û· ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ Ù˘, ηıÒ˜ ˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÚÈÁÚ¿-

ÊÔÓÙ¿˜ Ù·, ÓÈÒıÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂΛ Ì·˙› Ù˘. ∏ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ Ì·˜, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÙËÓ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· Û’¤Ó· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈÎfi Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi Ù·Í›‰È. ∂›Û˘, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔ˘Ù› Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÙË ÌÈÛ‹ Â˘Ù˘¯›· Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ηıÒ˜ Ë ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ·fi ÙfiÙÂ, ·fi ÙÔÓ ·Ó›ÂÚÔ ÂΛÓÔ ‰ÈˆÁÌfi. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ïfi ÏfiÁÔ ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ì ȉȈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ï·˚ο ÛÙÔȯ›· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ̤۷ ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜ ÙÔ˘. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛ ÔÙ¤ ηıÒ˜ Û fiÏË Ù˘ ÙË ˙ˆ‹ ηٷÙÚ‡¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌӋ̘ Î·È ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ‚›ˆÛÂ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Î·È ¤Ó·Ó ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·ıÒ˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÌÈ· ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· Ô˘ Â›Ó·È Ë ËÚˆ›‰· ÙÔ˘. ∂˘ÌÔÚÊ›· ∑‹ÛË

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

31

ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô Booker ÛÙÔ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ Δ˙¤ÈÎÔÌÛÔÓ √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ Δ˙¤ÈÎÔÌÛÔÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Man Booker ÁÈ· ÙÔ ÎˆÌÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘ The Finkler Question. O Ã.Δ˙¤ÈÎÔÌÛÔÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¶‹ÙÂÚ ∫¿ÚÂ˚, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·È ‹ÏÈ˙ ӷ ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÂÎfiÚ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ™ÂÚ ÕÓÙÚÈÔ˘ ªfiÛÈÔÓ, ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ 68¯ÚÔÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ˆ˜ “Ôχ ·ÛÙ›Ô, Ê˘ÛÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ¤Í˘ÓÔ, Ôχ ıÏÈÌ̤ÓÔ Î·È Ôχ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ”. To ‚È‚Ï›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â‚Ú·˚΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ̤۷ ·fi ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÚÈÒÓ Ê›ÏˆÓ, ‰‡Ô ‚ڷ›ˆÓ Î·È ÂÓfi˜ Ô˘ ‡¯ÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó ‚ڷ›Ô˜. ¶·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â› ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÚ·Ê ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. “¶·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌÈϛ˜ Á›ÓÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘ÁÂÓÈ΋ fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ú¯›˙ÂȘ Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜ Ô˘ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ‚Ú·‚›Ô, ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚Ú·‚›· Ô˘ ‰ÂÓ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÎÚÈÙ¤˜” ‰‹ÏˆÛÂ. “™‹ÌÂÚ·, ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÒ fiÏÔ˘˜. ŒÎ·Ó·Ó ·ÏÒ˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜” ›Â. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ 50.000 ÏÈÚÒÓ.

ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ô¤Ó ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ™∂πƒ∞ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ, ÔÙÈÎÒÓ

Î·È ¤ÓÙ˘ˆÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ, Î·È ›Ó·Î˜ Ì ı¤Ì· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ô¤Ó Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÊÔ˘·Á¤ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙˆÓ º›ÏˆÓ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. √È ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÛÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Î·È ÔÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂȉÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ŒÙÔ˘˜ ™Ô¤Ó, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi 200 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Û˘Óı¤ÙË. ∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ıËÓÒÓ, ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ªÔ˘ÛÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ “§›ÏÈ·Ó μÔ˘‰Ô‡ÚË” Î·È ·ÔÙÂÏ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Cita de la Musique ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. °È· ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚ› ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ 210 7282.553. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘.


32

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫ΔøBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 13H™ √∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.581,69 2,53%

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,61 5,54 18,23 5,15 6,01 17,43 0,7 6,23 9,2 0,59 1,45 5,71 3,98 0,9 1,64 1,11 3,7 0,97 2,39 4 2,38 4,11 2,38 11,86 0,86 8,58 1,19 3,15 5,82 5,9 4,06 4,9 1,87 0,67 3,04 4,6 4 0,57 8,1 0,48 0,37 7,75 4,43 11,75 13,2 11,82 5,53 4,07 4,78 4,14 2,49 4,16 3,16 15,9 10 0,8 0,7

1,9 4,53 -0,38 3 0,17 3,14 4,48 2,47 0,55 7,27 2,11 3,63 -0,5 2,27 3,14 5,71 2,78 4,3 3,91 3,36 -1,24 0,98 4,39 3,85 3,61 5,41 5,31 -0,32 0,34 3,87 -0,25 0,62 4,69 1,33 2,68 4,71 14 2,92 2,13 2,78 1,71 4,98 0,86 0,46 1,2 0,18 2,78 0,63 4,18 1,71 4,98 1,34

6,06

214.073 2.661.944 979.386 2.554.279 8.321 114.199 266.144 38.598 37.764 426.313 19.360 186.223 9.877 945.957 1.529.712 289.598 1.358 347.004 7.691 127.885 220.170 98.507 75.397 323.922 9.402 8.248.045 32.003 167.668 68.516 351.287 13.352 27.548 14.630 100.732 364.759 3.826 3.782.440 7.353.806 112.008 61.975 27.774 159.130 425.154 279 2.866 365.096 1.128.245 1.262.442 210 2.219 89.239 277.220 308.200 157.198 1.000 65.729 129.006

1,59 5,33 18 5,1 5,98 16,88 0,68 6,05 9,06 0,56 1,43 5,5 3,9 0,88 1,59 1,07 3,6 0,95 2,3 3,86 2,36 4,06 2,32 11,52 0,83 8,23 1,16 3,15 5,73 5,73 4 4,85 1,87 0,63 2,99 4,3 3,84 0,51 7,95 0,47 0,35 7,62 4,24 11,74 13,18 11,78 5,5 3,99 4,75 4,14 2,44 4,12 3 15,68 10 0,79 0,68

1,61 5,58 18,44 5,22 6,01 17,69 0,7 6,35 9,2 0,59 1,47 5,85 3,99 0,91 1,64 1,12 3,7 0,98 2,41 4,06 2,46 4,16 2,39 12,05 0,86 8,64 1,21 3,23 5,87 5,98 4,1 4,96 1,93 0,68 3,07 4,62 4 0,57 8,32 0,48 0,37 7,9 4,5 11,76 13,3 11,98 5,63 4,08 4,85 4,3 2,54 4,22 3,19 16,1 10 0,81 0,71

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,81 16,47

3,03 2,49

32.042 151

7,65 16,47

7,83 16,47

4,65 8,57 2,83

8.074 8 153.201 4.780 3.419 4.845 7.509

0,42 0,76 1,07 0,38 1,33 0,52 0,48

0,45 0,76 1,11 0,42 1,36 0,55 0,49

223.132 6.130 23.878 143.658

0,5 0,42 0,41 0,85

0,55 0,43 0,44 0,92

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CPI (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) QUALITY & RELIABILITY (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) AVENIR ∞.∂. (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O)

0,45 0,76 1,09 0,41 1,33 0,54 0,49 0,4 0,54 0,42 0,43 0,9 0,45 1,18 1,8 0,65 8,53 1,09 0,37 0,98 0,69 0,86 1,88 0,59 0,53 2,57 4,88 0,34 0,89 3,72 1,11 0,36 2,33 2,7 0,46 0,51 0,77 2,98 0,42

2,31 5,88

10,2 5 3,45

1,56 0,24 0,93

250 2.670 5.050 9.004

1,8 0,61 8,45 1,07

1,8 0,67 8,69 1,1

9,52 6,17 6,82 7,27

6.300 2.600 14.557 2.820 449.075

0,95 0,64 0,82 1,75 0,55

1 0,69 0,87 1,9 0,6

-1,11

2.160 288 11.192 1.500

2,22 4,78 0,32 0,89

2,64 4,89 0,36 0,99

-5,26 1,3

503.382 8.550

0,35 2,28

0,39 2,33

3.070 2.252 12.096 25 172.047

0,46 0,51 0,75 2,98 0,41

0,47 0,52 0,8 3 0,45

4,47 7,73

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

1,5 0,45 0,82 0,41 0,36 1,76 0,9 0,39 0,63 0,55 1,05 1,54 0,35 0,74 0,82 0,89 1,24 0,39 0,74 5,59 0,62 1,5 1,12 1,22 0,35 0,4 0,43 0,66 0,85 0,82 0,69 0,76 0,75 1,8 33,95 1,22 0,34 0,52 2,15 0,33 0,42 0,58 3,35 0,51 0,78 0,26 0,36 0,86 8,26 0,61 0,33 0,64 4,91 1,76 0,79 1,42 1,1 0,91 4,7 0,6 3,45 0,85 0,49 0,63 0,54 0,54 0,57 0,5 0,34 1,6 0,65 0,9 0,6 0,95 0,43 0,72 0,65 0,64 0,96 0,62 2,9 0,81 0,58 3,84 0,76 2,7 0,45 0,62 0,59 0,5 0,85 0,39 1,6 0,39 3,47 0,36 1,26

7,14 2,5 2,5 2,86 0,57 7,14

46.869 3.259 166.473 437 1.285 190 1.261 50 20.430 935

0,43 0,79 0,4 0,32 1,75 0,76 0,38 0,63 0,55 1,05

0,46 0,83 0,43 0,36 1,76 0,91 0,41 0,63 0,55 1,05

-5,41 7,25 -5,75 9,88 3,33 5,41

10 21 969 160 1.000 10

0,35 0,69 0,79 0,86 1,24 0,39

0,35 0,74 0,82 0,89 1,24 0,39

1,64

34.000 3.550 10.530

0,61 1,45 1,05

0,63 1,5 1,14

8.300 1.100 14.754 4.684 1.454 9.506 100 22.959 870 50 7.456 5.755 25.157 11.265 50 1.510 1.701 8.650 43.750 67.517 23.923 11.562 4.970 1.693

0,34 0,4 0,42 0,65 0,8 0,77 0,68 0,73 0,67 1,8 32,05 1,14 0,28 0,5 2,15 0,32 0,4 0,52 3,28 0,49 0,76 0,26 0,34 0,74

0,35 0,4 0,46 0,66 0,86 0,84 0,69 0,78 0,75 1,8 33,99 1,22 0,34 0,53 2,15 0,33 0,42 0,59 3,36 0,55 0,8 0,27 0,36 0,86

4,67 2,94

10 3,66 6,49 1,47 7,14 2,27 5,93 6,09 9,68 -0,92 5 3,57 1,21 -16,39 1,3

4,88

-1,01 0,57 9,72 0,71

40 245 3.100 1.251

4,91 1,73 0,79 1,35

4,92 1,76 0,79 1,43

5,81 2,4 5,26 2,07

90.175 680 5.565 726 208 9.854 13.672 180 50 294

0,86 4,55 0,58 3,3 0,85 0,46 0,61 0,51 0,54 0,57

0,92 4,7 0,61 3,45 0,85 0,5 0,67 0,57 0,54 0,57

6,67 4,35 -3,13

7.330 1.428 11.300 254 186 1.930 6.355 9.181 41.039 10 127.860 101

0,32 1,58 0,57 0,84 0,55 0,87 0,42 0,64 0,64 0,64 0,92 0,61

0,35 1,67 0,65 0,9 0,6 0,95 0,45 0,79 0,66 0,64 1 0,62

-3,57 3,57 2,4 7,04

2.070 35.240 4.928 6.351

0,76 0,55 3,75 0,69

0,85 0,59 3,88 0,77

-4,26

8,97 5,41 2,56 -7,14 0,58

12.520 7.630 740 7.045 120.585 167.082 34.028 260 460

0,39 0,61 0,58 0,47 0,79 0,37 1,53 0,39 3,46

0,45 0,64 0,6 0,51 0,88 0,4 1,63 0,4 3,5

3,28

15

1,2

1,26

-4,17

391 17.503 4.439

7,6 0,68 9,74

7,6 0,72 9,74

300

0,46

0,46

1.660

0,98

1

6,52 -5,97 -1,82

3,03 3,17 2,27 -1,64 3,26 -4,44 9,09

1,72

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡

-1,92 4,05 -4,55

ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

7,6 0,69 9,74 0,39 0,49 0,46 0,41 0,99

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,25 0,97 0,62 0,23 0,15 0,17 0,1 12,56 0,49 0,43 0,23 3,03 1,43 2,2 0,4 7,3 0,25 2,12 7,24 4,7 14 0,19 61 2,5 0,31 18,9 0,32 0,11 0,15 0,4 1,29 0,38 0,16 0,29 16,75 5,72 0,15 0,15 0,14 0,15

4,17

1.810

0,25

0,25

4,92

80.540

0,56

0,64

7,14 6,25

17.446 200 45.946 714

0,15 0,17 0,1 12,56

0,16 0,17 0,1 12,58

4,55 -9,82

881 159.451 10

0,39 0,23 3,03

0,46 0,24 3,03

5,26 0,97 4,17 2,91

5.714 500 425 1.820 8.613

2,15 0,4 7,3 0,25 2,07

2,25 0,4 7,3 0,25 2,2

1.000 200 59.000 72 500

4,7 14 0,18 61 2,5

4,7 14 0,2 61 2,5

0,11

100 800 13.250

18,9 0,31 0,11

18,9 0,34 0,11

5,74

408

1,25

1,34

6,67

3.854

0,15

0,16

15.656

0,15

0,16

10.850

0,15

0,15

176.400 8.140

0,08 0,08

0,08 0,09

-6,06

4.030

0,61

0,71

9,37 5,56 7,69

1.930 32.225 1.400 10.812

0,09 0,34 0,18 0,13

0,09 0,35 0,19 0,14

1.260 10.537 34.631 2.700 25.623

0,12 0,12 0,09 2,91 0,29

0,13 0,13 0,09 3,07 0,34

27.120

0,09

0,1

-9,09

1.000

0,2

0,2

-14,29

150 4.500

0,05 0,06

0,05 0,06

7.360 16.932 10.100 15.000 660 800

0,23 0,24 0,36 0,26 1,07 0,09

0,25 0,27 0,37 0,29 1,07 0,09

10

1

1

0,64 11,76 0,91 4,6

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08 0,09 1,5 0,62 1,7 0,09 0,35 0,19 0,14 0,59 0,12 0,12 0,09 2,99 0,3 3,7 0,09 0,48 0,2 0,18 0,59 0,05 0,06 0,2 0,29 0,24 0,25 0,37 0,28 1,07 0,09

-14,29 -7,69 1,36 -6,25

4,35 -2,63 3,7 0,94

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ∞Δƒ∞™Δ μπ¡Δ∞ ∂¡μπ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶™π§ ∂à ∫ƒ∏Δø¡ ª∞™√¶ ¡Δ√∫Ã√ ¡Δ√¶§∂ƒ ¶∂ƒº √¶Δƒ√¡ √ƒ∞√ƒ∞ º√À¡Δ§

0,95 3,96 1,78 1,4 0,65 2,92 1,14 2,13 2,47 2,34 2,52 2,16 2,86 3,87

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 12H™ √∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

23.456.603,50 5.014.560,79 4,6777 20.440.171,96 2.784.380,22 7,3410 117.919.756,64 15.018.550,10 7,8516 13.604.701,79 2.160.836,68 6,2960 324.581.149,91 107.941.823,29 3,0070 23.765.764,45 2.963.035,51 8,0207 15.609.944,42 2.487.328,51 6,2758 6.634.019,89 1.436.721,33 4,6175 10.194.652,85 1.464.360,08 6,9618 109.771.023,61 13.051.653,73 8,4105 43.052.638,17 6.153.845,96 6,9961 5.502.800,21 1.604.960,37 3,4286 14.462.746,43 1.490.143,09 9,7056 2.912.971,78 297.806,18 9,7814 173.555.058,82 12.579.906,58 13,7962 9.343.215,62 691.704,09 13,5075 3.687.298,44 659.551,34 5,5906 9.042.113,49 1.862.508,31 4,8548 6.854.673,66 1.973.551,08 3,4733 8.615.651,12 2.399.799,56 3,5902 9.883.738,25 1.409.240,85 7,0135 28.720.861,60 3.428.031,54 8,3782 10.362.275,46 5.554.546,29 1,8655 3.592.788,91 272.468,91 13,1861

0,55% 4,7713 4,5841 -7,10% 0,61% 7,4511 7,2859 -11,70% 0,87% 7,8909 7,7927 -13,14% 0,53% 6,4062 6,2330 -9,69% 0,95% 3,0070 3,0070 -15,36% 0,54% 8,0207 7,9605 -11,12% 0,94% 6,2758 6,2287 -12,40% -0,22% 4,6452 4,5806 -13,95% 0,57% 7,0662 6,9618 -8,70% 0,32% 8,4105 8,4105 -5,21% 0,90% 7,0661 6,9611 -11,87% 1,03% 3,7029 3,4286 -13,69% 0,77% 9,7056 9,6328 -6,72% 0,77% 9,7814 9,7814 -6,32% 0,69% 13,8652 13,6927 -9,13% 0,67% 13,7777 13,3724 -19,45% 0,48% 5,7024 5,5347 -5,19% 0,62% 4,8548 4,8063 -7,45% 0,58% 3,5428 3,4038 -9,46% 0,22% 3,5902 3,5633 -2,96% 0,36% 7,1012 7,0135 -8,33% 0,46% 8,4620 8,2944 -15,49% 0,20% 1,8655 1,8608 -3,33% 0,60% 13,3839 13,0542 -9,84%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.531.975,57 27.811.742,83 2.993.491,29 144.987.349,27 31.182.618,20 8.594.333,36 26.695.868,52 29.445.355,80 14.625.776,44 7.346.568,57 28.604.918,51 11.651.977,69 20.429.514,02 35.834.122,77 316.861.591,67 5.882.363,37 27.357.467,61 52.746.879,63 115.331.369,02 48.835.577,71 16.053.981,04 383.863,84 6.526.288,76 671.217,83 12.345.454,48 1.020.774,30 1.381.511,64 3.461.056,10 12.690.175,48 3.528.342,32 2.232.966,16 121.398.464,53 58.785.914,52 13.769.994,92 53.771.889,70 96.534.350,12 56.372.394,49 12.722.565,13 53.962.118,97 11.322.040,38 53.286.090,08 26.581.734,21 5.619.842,23 3.564.575,56 324.539,36 8.341.710,47 38.765.023,86 27.578.349,31 3.310.792,88 4.411.540,19 3.409.094,43

4.953.450,71 2.177.300,21 283.689,05 31.011.312,58 4.326.558,25 1.133.803,85 3.254.409,12 3.393.524,35 1.734.812,96 1.882.121,87 3.694.215,22 1.665.864,34 6.627.322,83 6.864.576,96 51.697.247,35 966.123,71 2.856.682,53 4.767.800,11 13.890.917,52 4.862.217,31 1.399.680,89 303,36 5.178,53 581,77 10.428,55 1.058,55 1.351,11 749.193,27 3.515.252,26 1.136.238,18 271.920,44 36.303.584,56 5.341.320,63 1.273.425,21 5.564.429,05 30.135.891,83 5.766.826,14 444.583,27 48.364.273,78 10.175.428,57 5.421.950,97 2.551.513,26 535.644,92 1.057.945,08 107.515,00 1.690.198,01 14.387.943,40 8.018.743,40 841.166,65 21.457,43 1.024.432,80

16,8634 12,7735 10,5520 4,6753 7,2073 7,5801 8,2030 8,6769 8,4308 3,9033 7,7432 6,9946 3,0826 5,2202 6,1292 6,0886 9,5767 11,0631 8,3026 10,0439 11,4697 1.265,3900 1.260,2600 1.153,7600 1.183,8100 964,3100 1.022,5000 4,6197 3,6100 3,1053 8,2118 3,3440 11,0059 10,8134 9,6635 3,2033 9,7753 28,6168 1,1157 1,1127 9,8278 10,4180 10,4917 3,3693 3,0185 4,9353 2,6943 3,4392 3,9360 205,6000 3,3278

0,10% 0,15% 0,51% 0,08% 0,05% 0,24% 0,32% 0,02% 0,51% 0,14% 0,09% 0,00% 0,23% 0,86% 0,17% 0,15% 0,07% 0,25% 0,27% 0,02% 0,20% 0,28% 0,28% 0,05% 0,05% 0,13% 0,13% 0,11% 0,11% 0,15% 0,23% 0,18% 0,22% 0,28% 0,25% 0,09% 0,18% 0,62% 0,11% 0,12% 0,46% 0,07% 0,07% 0,16% 0,05% 0,00% 0,19% 0,07% 0,59% 0,01% 0,07%

17,2007 13,0290 10,7630 4,6987 7,2433 7,6180 8,6132 8,9372 8,6837 3,9716 7,9755 6,9946 3,1011 5,2202 6,1292 6,0886 10,0555 11,6163 8,7177 10,5461 11,4697 1.265,3900 1.260,2600 1.153,7600 1.183,8100 964,3100 1.022,5000 4,6428 3,6642 3,1519 8,3350 3,4276 11,2260 11,0297 9,6635 3,2033 9,9708 28,7599 1,1157 1,1127 9,8278 10,4180 10,4917 3,4367 3,0185 4,9353 2,7212 3,5424 3,9852 206,6280 3,4276

16,6948 12,6458 10,4465 4,6402 7,1532 7,5232 8,0389 8,5034 8,2622 3,8643 7,5883 6,9421 3,0579 5,2202 6,1292 6,0886 9,5767 11,0631 8,3026 10,0439 11,4697 1.265,3900 1.260,2600 1.153,7600 1.183,8100 964,3100 1.022,5000 4,5851 3,6100 3,1053 8,2118 3,2771 10,7858 10,5971 9,4702 3,1793 9,5798 28,4022 1,1073 1,1127 9,6312 10,3399 10,4917 3,3356 2,9883 4,8859 2,6674 3,3360 3,9360 205,6000 3,2612

3,64% 4,60% 14,70% 3,79% 4,33% 13,61% -3,68% -8,36% -13,42% -0,80% -5,30% 2,69% -2,33% 12,59% 7,35% 6,20% 1,48% 4,68% -4,09% -0,20% 6,48% 4,10% 4,15% -0,44% -0,41% -1,59% -1,55% 3,56% 3,04% -0,70% 1,65% 2,52% 3,28% 3,29% 0,13% 2,93% 1,30% 7,99% -0,61% -0,44% 0,51% -2,95% -2,79% 2,19% 1,77% 2,41% -6,34% 3,47% 7,14% -1,66% 1,31%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR

6.569.170,67 3.710.225,26 21.526.429,69 29.983.592,58 12.672.740,82 12.973.044,13 144.713.937,19 139.676.839,94 16.189.663,71 18.489.998,64 46.423.483,10 35.575.557,94 37.243.588,79 27.057.116,19 941.876,59 12.047.320,36 64.285.311,77 1.800.265,78 9.942.016,60 786.040,14 59.287.355,71 130.676.110,27 21.445.217,14 4.471.211,82 149.917,35 11.329.072,39 583.522,46 92.332.953,00 8.318.429,09 7.198.405,86 46.111.880,42 5.714.284,02 150.286.572,99 50.581.441,77 22.283.571,42 1.379.615,40

3.123.165,64 563.446,57 5.431.462,58 2.153.352,10 4.613.179,81 2.089.716,43 15.035.035,92 14.513.767,29 2.749.770,46 1.732.703,42 6.151.800,00 1.199.023,01 3.276.310,30 6.020.680,55 190.732,37 7.543.977,92 14.788.282,18 1.949.563,04 9.659.758,50 151.864,60 39.959.729,10 18.605.641,88 16.853.821,67 279.525,00 181,31 13.679,93 189.067,80 6.862.935,78 4.308.786,77 1.460.349,13 5.774.013,19 2.253.971,92 7.727.739,37 11.487.087,57 60.776.874,25 3.406.147,82

2,1034 6,5849 3,9633 13,9241 2,7471 6,2080 9,6251 9,6237 5,8876 10,6712 7,5463 29,6705 11,3675 4,4940 4,9382 1,5969 4,3470 0,9234 1,0292 5,1759 1,4837 7,0235 1,2724 15,9957 826,8800 828,1500 3,0863 13,4539 1,9306 4,9292 7,9861 2,5352 19,4477 4,4033 0,3666 0,4050

-0,59% -0,01% -0,40% -0,81% 0,23% -0,32% -0,56% -0,49% -0,39% -0,37% -0,26% -0,57% -0,54% -0,56% -0,26% -0,81% -0,45% -0,02% -0,40% 0,23% 0,12% -0,26% -0,59% -0,37% 1,41% 1,40% -0,79% -0,38% 0,52% -0,50% -0,39% -0,81% -0,45% 0,19% -0,41% -0,78%

2,2086 6,9141 4,1615 14,6203 2,8432 6,4253 9,7214 9,7199 5,9465 10,7779 7,5840 30,2639 11,5949 4,5839 5,0370 1,6528 4,3470 0,9234 1,0446 5,2535 1,4837 7,0235 1,2724 15,9957 826,8800 828,1500 3,1172 13,8575 1,9885 5,0771 7,9861 2,5352 19,6422 4,4473 0,3666 0,4050

2,0613 -28,56% 6,5191 -29,17% 3,9237 -30,57% 13,7849 -27,59% 2,7196 -19,65% 6,1459 -24,99% 9,5288 -24,64% 9,5275 -24,93% 5,8287 -27,77% 10,5645 -23,42% 7,4859 -31,10% 29,3738 -26,45% 11,2538 -20,38% 4,4491 -24,74% 4,8888 -22,74% 1,5969 -26,93% 4,3035 -22,76% 0,9142 -20,77% 1,0189 -21,68% 5,1241 -23,56% 1,4689 -24,77% 6,9533 -27,14% 1,2597 -25,32% 15,9957 -27,96% 826,8800 -25,83% 828,1500 -25,81% 3,0246 -25,96% 13,3194 -25,81% 1,9113 -24,41% 4,8799 -26,16% 7,9062 -22,96% 2,5098 -24,30% 19,2532 -22,89% 4,3593 -23,98% 0,3629 -22,92% 0,4010 -24,55%

ENEP°HTIKO

EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

1.031.487,27 126.004,08 8,1861 81.307.879,50 9.955.278,69 8,1673 47.849.820,84 6.174.367,27 7,7498 42.844.809,29 5.007.446,28 8,5562 4.449.470,66 3.665.857,49 1,2138 488.727,77 397.726,85 1,2288 547.816,29 56.271,85 9,7352 329.336,95 33.233,43 9,9098 2.503.126,15 257.084,51 9,7366 263.484,80 176.376,48 1,4939 9.708.103,38 3.319.304,83 2,9247 1.821.026,67 1.063.546,95 1,7122 16.089.693,35 7.155.932,01 2,2484 8.573.440,17 5.242.860,71 1,6353 43.976.294,63 4.419.336,54 9,9509 11.047.433,39 6.402.336,04 1,7255 52.476.894,67 1.534.569,82 34,1965 3.116.383,04 457.478,68 6,8121 4.772.600,22 1.573.078,29 3,0339 11.021.897,89 17.274.584,99 0,6380 36.864.451,71 5.026.467,22 7,3341 5.386.000,72 8.855.154,06 0,6082 28.032.609,67 3.976.590,90 7,0494 6.578.569,11 2.569.621,85 2,5601 21.497.637,75 13.934.603,78 1,5428 13.401.198,58 8.071.191,52 1,6604 1.291.650,37 1.436.587,44 0,8991 369.834,18 173.565,74 2,1308 4.352.477,15 610.882,49 7,1249

0,22% 8,1861 8,1042 -3,32% 0,22% 8,1673 8,0856 -3,29% 0,24% 7,7498 7,7498 -7,10% 0,23% 8,5562 8,5562 -5,27% -0,55% 1,2138 1,2017 -17,54% -0,55% 1,2288 1,2288 -17,02% 0,29% 9,7352 9,5405 -11,26% 0,30% 9,9098 9,9098 -10,26% 0,29% 9,7366 9,5419 -11,26% -0,07% 1,4939 1,4939 -0,52% -0,55% 3,0709 2,8955 -27,06% -0,64% 1,7978 1,6951 -25,77% -0,36% 2,2484 2,2259 -23,28% 0,35% 1,6353 1,6189 -24,30% -0,10% 10,0504 9,7519 -28,12% 0,19% 1,7428 1,6910 -23,79% -0,53% 35,1369 34,1965 -27,03% -0,66% 6,9994 6,8121 -30,43% 0,42% 3,1173 3,0339 -28,79% 0,60% 0,6508 0,6380 -26,48% -0,26% 7,4808 7,3341 -28,10% 0,15% 0,6188 0,5960 -26,56% -0,46% 7,1728 6,9084 -27,79% -0,47% 2,5601 2,5345 -21,32% -0,35% 1,6199 1,5274 -25,96% 0,44% 1,7434 1,6272 -30,73% -0,50% 0,9171 0,8901 -18,93% -0,27% 2,2160 2,1095 -25,24% -0,31% 7,4099 7,0537 -23,92%

16.306.570,85 1.293.847,73 12,6032 3.144.046,04 414.396,62 7,5870 7.294.750,27 1.416.606,57 5,1495 9.982.632,07 974.523,32 10,2436 15.753.297,54 1.196.684,38 13,1641 3.758.139,84 635.119,87 5,9172 7.842.286,52 1.541.289,96 5,0881 4.053.174,86 1.809.654,72 2,2398 1.128.930,90 141.159,38 7,9976 19.022.596,24 5.754.674,18 3,3056 29.000.446,82 8.297.467,27 3,4951 1.149.291,36 130.748,69 8,7901 609.455,49 540,29 1.128,0200 35.349.343,37 30.816,93 1.147,0800 720.868,00 698,16 1.032,5300 42.379.018,09 40.980,16 1.034,1300 41.531,86 43,99 944,0600 4.519.524,55 4.779,40 945,6300 1.162.155,28 358.837,12 3,2387 724.661,07 157.295,81 4,6070 4.364.679,94 2.876.565,54 1,5173 2.078.502,88 764.948,42 2,7172 3.792.377,84 1.489.086,92 2,5468 1.422.856,69 555.646,05 2,5607 47.945.033,38 36.830.622,70 1,3018 8.327.651,41 532.310,71 15,6443 14.620.417,85 1.100.308,07 13,2876 45.779.536,66 3.968.930,84 11,5345 8.715.527,09 12.623.208,40 0,6904 4.506.613,50 6.407.236,72 0,7034 12.592.507,28 13.202.995,97 0,9538 14.774.220,95 15.623.234,99 0,9457 2.500.624,93 155.951,52 16,0346 1.644.358,32 101.090,17 16,2663 306.279,79 13.441,73 22,7857 3.181.506,29 357.436,45 8,9009 677.512,34 73.493,64 9,2187 3.723.069,32 413.619,29 9,0012 691.138,57 73.757,96 9,3704 1.403.546,35 156.800,67 8,9512 545.430,60 58.587,46 9,3097 144.927.324,84 16.612.114,57 8,7242 728.169,43 78.950,81 9,2231 44.747.742,82 5.878.466,12 7,6121 28.825.476,01 2.745.188,96 10,5004 21.814.935,25 2.058.349,00 10,5983 15.157,11 12.138,18 1,2487 27.930,82 23.091,06 1,2096 6.093.582,43 2.968.237,57 2,0529 5.172.624,12 2.600.692,82 1,9889 2.909.773,84 774.372,10 3,7576 1.837.259,40 618.603,20 2,9700 8.954.638,58 6.216.187,61 1,4405 15.267.202,34 5.741.507,65 2,6591 21.081.462,41 3.960.424,12 5,3230 12.728.345,36 4.378.346,94 2,9071 29.663.061,93 14.148.437,20 2,0966 763.189,57 37.811,17 20,1842 3.528.987,14 12.562,37 280,9200 1.842.603,76 358.517,87 5,1395

0,46% -0,13% -0,38% -0,05% 0,32% -0,09% 1,04% -0,46% 0,20% -0,05% -0,44% -0,25% 0,28% 0,28% 0,08% 0,08% 0,27% 0,27% 0,21% -0,05% -0,01% 0,44% 0,46% 1,24% 0,25% -0,12% 0,27% -0,14% 0,19% 0,20% -0,13% -0,13% 0,88% 0,90% 0,13% 0,27% 0,28% 0,36% 0,36% 0,30% 0,30% 0,31% 0,31% 0,18% 0,15% 0,06% -0,26% -0,26% -0,43% 0,65% 0,73% -0,17% 0,54% 1,61% 0,00% 0,25% 0,64% 0,90% 0,20% 0,65%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.(1)

13,2334 7,8525 5,2010 10,3460 13,2957 6,0355 5,0881 2,2398 8,1176 3,3056 3,4951 8,7901 1.128,0200 1.147,0800 1.032,5300 1.034,1300 944,0600 945,6300 3,2711 4,6531 1,5628 2,7987 2,6105 2,6375 1,3018 15,6443 13,4205 11,6498 0,6904 0,7034 0,9538 0,9457 16,0346 16,2663 22,7857 8,9009 9,2187 9,0012 9,3704 8,9512 9,3097 8,7242 9,2231 7,6121 10,5004 10,5983 1,2487 1,2096 2,1555 2,0883 3,9455 3,0591 1,4549 2,7322 5,4694 2,9870 2,1385 20,5374 286,5384 5,2937

12,4772 4,51% 7,5111 16,09% 5,0980 14,89% 10,1412 0,25% 13,0325 6,41% 5,8580 7,04% 5,0372 5,77% 2,2174 -4,33% 7,9176 8,93% 3,2725 -3,85% 3,4601 -7,92% 8,7022 -12,10% 1.128,0200 1,18% 1.147,0800 1,22% 1.032,5300 -5,89% 1.034,1300 -5,86% 944,0600 -4,49% 945,6300 -4,46% 3,1739 -19,51% 4,5149 -4,69% 1,5021 2,97% 2,6900 15,45% 2,5213 6,99% 2,5351 6,95% 1,2888 3,39% 15,4879 16,72% 13,1547 1,69% 11,4192 16,07% 0,6835 3,95% 0,7034 4,92% 0,9443 15,88% 0,9457 17,06% 15,8743 49,52% 16,2663 51,11% 22,5578 48,21% 8,7229 -1,86% 9,2187 -1,44% 8,8212 -1,06% 9,3704 -0,64% 8,7722 0,26% 9,3097 1,09% 8,5497 -1,28% 9,2231 -0,47% 7,5360 -0,71% 10,2904 -0,93% 10,3863 0,25% 1,2487 -12,95% 1,2096 -13,72% 2,0118 -7,79% 1,9491 6,65% 3,6824 0,23% 2,8809 -1,00% 1,4117 1,07% 2,6591 4,88% 5,3230 9,19% 2,9071 4,76% 2,0966 1,52% 19,7805 29,78% 280,9200 0,82% 5,0367 -5,74%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.642.884,21 23.595.561,12 6.669.034,43 207.002.611,62 8.947.362,16 1.814.091,70 5.886.211,99 49.709.015,86 4.316.385,65 62.281.375,03 71.152.062,40 180.500.782,94 3.836.102,14 11.556.548,65 21.681.780,47 188.049.387,66 7.422.923,03 205.798.353,08

1.914.484,25 6,6038 1.879.630,97 12,5533 1.147.100,13 5,8138 18.349.776,00 11,2809 1.290.573,39 6,9329 508.628,65 3,5666 1.079.851,53 5,4509 6.517.959,53 7,6265 706.270,19 6,1115 18.906.934,75 3,2941 18.303.883,98 3,8873 92.959.203,27 1,9417 808.153,07 4,7468 2.148.182,92 5,3797 4.017.198,96 5,3972 51.979.544,55 3,6178 890.511,13 8,3356 86.425.807,38 2,3812

0,01% 6,6170 6,4717 1,46% 0,02% 12,6788 12,4278 1,87% 0,15% 5,8138 5,7557 -0,57% 0,01% 11,2809 11,2809 2,20% 0,01% 6,9329 6,9329 0,41% -0,04% 3,5702 3,5523 -1,36% 0,01% 5,4509 5,3964 -1,31% 0,01% 7,6341 7,5884 3,25% 0,09% 6,1268 6,0809 5,48% 0,01% 3,2941 3,2941 0,77% 0,06% 3,9067 3,8679 -0,14% 0,01% 1,9417 1,9417 2,39% 0,01% 4,7468 4,6993 2,29% 0,00% 5,3797 5,3797 0,76% 0,00% 5,3972 5,3972 1,16% 0,01% 3,6178 3,5997 1,97% 0,06% 8,5023 8,1689 2,21% 0,01% 2,3812 2,3812 3,23%

53.626.096,56 30.126.394,78 21.476.340,33 10.529.905,68 1.156.592,45

4.592.329,05 11,6773 2.568.653,21 11,7285 19.292.679,84 1,1132 9.835.171,53 1,0706 441.442,69 2,6200

-0,01% 11,6773 11,6773 0,36% 0,00% 11,7285 11,7285 1,32% 0,00% 1,1132 1,1132 1,34% -0,01% 1,0706 1,0706 1,81% -0,09% 2,6200 2,6200 6,42%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

339.123,74 143.940,54 126.004,36 1.311.190,63

41.789.961,55 6.052.275,76 6,9048 70.142.136,78 9.317.347,92 7,5281 24.331.316,50 2.352.893,78 10,3410 10.733.177,76 1.223.971,84 8,7691 4.052.053,20 486.011,34 8,3374 5.423.793,20 656.347,83 8,2636 585.358.327,77 146.435.751,63 3,9974 28.632.865,30 9.110.397,30 3,1429 4.483.519,88 820.877,94 5,4619 62.781.231,73 4.984.443,79 12,5954 27.839.024,14 5.524.110,43 5,0395 12.297.409,06 1.257.640,02 9,7782 10.401.377,03 1.115.154,74 9,3273 8.955.053,90 2.954.221,42 3,0313 20.948.485,45 3.444.280,04 6,0821 3.365.798,36 2.123.053,65 1,5854 36.221.576,12 2.679.832,51 13,5164 6.731.548,73 1.559.405,39 4,3167 29.116.834,41 3.525.578,46 8,2587 12.833.010,56 4.846.382,54 2,6480 12.159.913,94 4.775.389,51 2,5464 845.519,40 120.000,00 7,0460 1.085.982,02 150.492,23 7,2162 11.798.639,00 3.903.092,19 3,0229 3.004.271,13 1.104.787,27 2,7193 2.756.799,77 482.224,00 5,7168 846.046,82 451.357,47 1,8744 14.416.311,85 6.812.746,06 2,1161 1.992.445,43 252.189,43 7,9006

0,37% 7,2500 6,8358 -20,03% 0,30% 7,6034 7,4528 -17,66% 0,44% 10,4444 10,2376 -9,83% -0,26% 8,9226 8,6814 -17,92% -0,06% 8,4833 8,2540 -16,64% -0,29% 8,3669 8,1810 -18,01% 0,19% 3,9974 3,9974 -16,31% -0,01% 3,1429 3,1115 -13,69% -0,59% 5,5438 5,4073 -19,57% 0,29% 12,5954 12,4694 -17,34% 0,00% 5,0395 4,9891 -6,97% 0,00% 9,7782 9,6804 -6,92% 0,07% 9,3273 9,3273 -9,05% -0,03% 3,0313 3,0010 -8,56% 0,07% 6,2646 6,0213 -19,85% 0,04% 1,7122 1,5854 -20,15% 0,15% 13,6516 13,3812 -18,38% -0,50% 4,5325 4,2735 -21,09% 0,09% 8,4239 8,2587 -7,77% 0,49% 2,6877 2,6480 -22,61% -0,19% 2,5719 2,5209 -23,04% 0,20% 7,1165 6,9755 -17,59% 0,21% 7,2884 7,1440 -17,46% 0,15% 3,0229 2,9927 -16,20% -0,39% 2,8009 2,6377 -9,36% 0,04% 5,8883 5,6025 -21,87% -0,07% 1,8838 1,8669 -19,86% 0,01% 2,1161 2,1108 -10,65% 0,06% 7,9006 7,9006 -17,50%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN

19.920.352,38 6.458.161,60 4.153.307,98 2.749.915,64 1.862.945,98 13.958.508,54 54.000.205,52 37.118.744,87 22.843.604,52 38.000.566,86 2.056.054,36 11.578.032,85 625.072,16

1.150.583,05 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.017.617,31 5.143.581,91 5.964.456,83 8.419.694,59 3.579.212,35 557.871,28 4.350.742,24 63.386,25

17,3133 11,1859 11,5552 11,0371 5,4984 6,9183 10,4986 6,2233 2,7131 10,6170 3,6855 2,6612 9,8613

0,24% 0,07% 0,07% 0,09% 0,23% -0,26% 0,20% 0,11% -0,08% -0,08% -0,12% 0,11% 0,07%

18,1790 11,7452 12,1330 11,5890 5,6084 6,9875 10,6036 6,2233 2,7538 10,6170 3,8329 2,6878 9,8613

17,1402 10,9622 11,3241 10,8164 5,4434 6,8491 10,3936 6,1611 2,6860 10,5639 3,6486 2,6346 9,8613

-2,68% -1,68% -0,14% 1,33% 1,11% 7,49% 0,90% 1,39% -3,71% 5,60% 13,78% -3,24% -1,39%

1,50% 5,33% 13,76% 8,06% 6,31% 5,04% 20,64% -0,59% 2,26% 5,46% -0,04% 9,02% 8,35% 9,31% 15,88% 16,80% 15,88% -0,90% -0,65% 14,14% 1,45% 5,36% 1,51%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.529.933,99 5.363.865,52 3.288.061,95 244.542,34 29.277.648,55 2.956.952,90 28.426.418,20 3.885.286,74 51.726.317,17 5.657.298,11 15.664.477,21 2.430.337,51 78.793.570,49 4.407.155,94 5.913.438,88 2.204.234,72 5.300.847,72 518.378,08 4.599.924,94 1.283.093,37 15.821.169,26 1.970.919,47 49.603.334,72 17.868.191,78 49.938.878,93 62.991.424,04 49.902,74 61.164,74 33.400.988,12 37.277.390,62 16.888.819,17 18.278.697,37 30.227.315,53 33.732.869,26 208.131,46 21.001,39 993.481,63 100.000,00 97.156,63 7.080,76 1.289.160,21 412.338,76 44.949.325,50 16.005.697,24 3.407.555,76 371.195,25

3,4546 13,4458 9,9013 7,3164 9,1433 6,4454 17,8786 2,6828 10,2258 3,5850 8,0273 2,7761 0,7928 0,8159 0,8960 0,9240 0,8961 9,9104 9,9348 13,7212 3,1265 2,8083 9,1800

0,09% 3,6273 0,86% 14,1181 0,46% 10,0003 0,52% 7,3896 -0,35% 9,2347 0,58% 6,5099 0,13% 18,0574 -0,33% 2,7365 -0,20% 10,4303 0,61% 3,5850 0,07% 8,0273 0,10% 2,7761 0,15% 0,7928 0,16% 0,8159 0,31% 0,8960 0,33% 0,9240 0,32% 0,9051 0,48% 9,9104 0,49% 9,9348 -0,26% 13,7212 0,10% 3,1265 0,12% 2,9487 0,11% 9,3177

3,4201 13,3113 9,8023 7,2432 9,0519 6,3809 17,6998 2,6560 10,1235 3,5492 7,9470 2,7483 0,7849 0,8159 0,8781 0,9240 0,8871 9,7617 9,9348 13,5154 3,0952 2,6679 9,1112

15.323.054,81 4.384.239,19 1.721.644,69 172.941,15 71.483.724,95 7.814.468,56 29.284.084,22 3.367.910,67 5.123.719,79 872.743,27 45.690.242,32 14.419.866,31 49.253.740,79 47.653.541,23 1.940.198,88 1.856.238,51 6.576.918,08 748.067,27 4.006.117,15 1.300.525,31 24.088.410,68 10.898.772,21 3.015.785,37 1.129.525,82 5.290.206,02 532.790,56

3,4950 9,9551 9,1476 8,6950 5,8708 3,1686 1,0336 1,0452 8,7919 3,0804 2,2102 2,6700 9,9292

0,29% 3,5300 0,15% 10,4529 0,06% 9,1476 0,07% 8,6950 0,15% 6,0469 0,26% 3,1686 0,36% 1,0336 0,36% 1,0452 0,38% 8,9677 0,03% 3,0804 0,26% 2,3207 0,44% 2,8035 0,19% 10,0533

3,4601 9,38% 9,8555 8,16% 9,0561 0,67% 8,6081 -0,23% 5,6947 -0,46% 3,1369 5,67% 1,0233 5,35% 1,0452 5,75% 8,7919 -5,60% 3,0496 1,89% 2,1660 -10,21% 2,6166 -4,21% 9,8547 8,26%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.414.460,87 6.897,28 1.171.689,74 1.911.986,22

809.903,71 5,64 960,57 185.690,78

10,3895 1.223,5700 1.219,7900 10,2966

0,06% 0,24%

10,3895 1.223,5700 1.219,7900 10,3996

10,2856 1,06% 1.223,5700 6,08% 1.219,7900 6,00% 10,2194 3,30%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3958 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8812 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4565 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,2662 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .114,23 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3352 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,135 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3999 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4128

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3459 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4241

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3789 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3916

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.412.687,10 1.348.985,05 1.193.366,25 12.730.325,93

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,1657 9,3718 9,4708 9,7090

-0,04% 4,3740 -0,14% 9,8404 -0,01% 9,6602 0,40% 10,0488

4,1240 -33,80% 9,2781 -24,50% 9,3761 -3,09% 9,6119 -15,75%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3986 .........................................................1,3818 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88296 .......................................................0,87239 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4714 .........................................................7,3819 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2847 .........................................................9,1735 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,46 .........................................................113,09 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3379 .........................................................1,3218 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1513 .........................................................8,0536 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4027 .........................................................1,3859 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4156 .........................................................1,3987

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


EÈηÈÚfiÙËÙ· 35

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÏÂÊÚÔÓÙ›‰·˜ ·ÛıÂÓÒÓ ∞£∏¡∞, 13.

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· ÛÙËÓ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ 5˘ À¶∂, ÙˆÓ ¢È¢ı˘ÓÙÒÓ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜, ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶°¡§ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂÊÚÔÓÙ›‰·˜ ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ Renewing Health. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÏÂÊÚÔÓÙ›‰· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 21 Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Û˘ÓÔÏÈο ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô.

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ·fi 1/2/2011 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· (fiˆ˜ ¯ÚfiÓÈ· ηډȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·, ˘¤ÚÙ·ÛË) ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ 5˘ À¶∂ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Renewing Health, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â¤ÏıÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘Á›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ¯¿ÚË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÎÏÈÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó, ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ΔËÏÂÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ æËÊȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ

Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ, Û˘Û΢¤˜ ÊÔÚËÙ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÙËÏÂÌÂÙÚ›·˜ (ÙËÏÂηډÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÙËÏÂÈÂÛfiÌÂÙÚÔ, ÙËÏÂÛÈÚfiÌÂÙÚÔ, ÙËÏÂ-۷ί·ÚfiÌÂÙÚÔ ÎÏ), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ̤ۈ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙËÏÂÚfiÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Renewing Health Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 21 ÂÙ·›ÚÔÈ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi Ù· ∂ıÓÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÀÁ›·˜ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ù˘ ¢·Ó›·˜, Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, Ù˘ ºÈÏ·Ó‰›·˜, Ù˘ πÛ·Ó›·˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÙ·›ÚÔÈ Â›Ó·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ΔÚÈÎη›ˆÓ, Ë 5Ë À¶∂, Ë “e-trikala AE” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎ-

η›ˆÓ Î·È Ë “æËÊȷΤ˜ ¶fiÏÂȘ ∞∂ Cities Net AE” (∞Ó·Ù˘Íȷ΋ √Δ∞ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, πˆ·ÓÓÈÙÒÓ, μfiÏÔ˘, §·ÌȤˆÓ, ∫Ô˙¿Ó˘, ∫·ÙÂÚ›Ó˘, μ¤ÚÔÈ·˜, ¡. πˆÓ›·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È °Ú‚ÂÓÒÓ). ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ À¶∂, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ¿ÙÛÔ˜, Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜, º›ÏÈÔ˜ ΔÚ˘ÔÛΛ·‰Ë˜, Ô ∞Ó·Ï. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂Ó‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁ›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘, Ë §¤ÎÙÔÚ·˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª·ÚÁÈÒÙ·, Ô §¤ÎÙÔÚ·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ °È·ÌÔ‡˙˘, ÔÈ È·ÙÚÔ› Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔÈ, Ë ∂ϤÓË ∫·Ú¤ÙÛË, Ë £ÂÔ‰ÒÚ· ∫ÂÚÂÓ›‰Ë Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ e-health Ù˘ etrikala A.E. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΔÚÈÎη›ˆÓ Î·È Ô È·ÙÚfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·ÊԇϷ˜.

ΔÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ √ Î. ™ˆÙ. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ “ΔÛ·ÓÙ›Ï˘ ∞.∂.” ÁÚ¿ÊÂÈ: ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 29/9/10 ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ °¶™ μfiÏÔ˘, ¤ÁÈÓÂ Î·È ¿ÏÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Á˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ηı’ ˘¤Ú‚·ÛÈÓ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ 26Û¤ÏÈ‰Ë ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¢È··Ú·Ù·Íȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ “ÔÈÎÈÛÙÒÓ” ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜, ÂÚ› ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Á˘ Û ÌÈÎÙ‹. Èڛ˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ‹ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ÒıËÛ·Ó Ó· ¿ÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ËÌÔÛȇÛÂÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ, ›¯Â Í·Ó·‰Â› ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 (!!!) Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙÈ¤Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜: “∞fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1950 Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ¤Ó·ÓÙÈ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¯ÒÚËÛ Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜, ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ú·¯ÒÚËÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ, ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· “Û˘ÌÌ·˙¤„ÂÈ” ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ̤۷ Û ¤Ó·Ó Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ¤Íˆ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯Ú‹ÛË Î·ÙÔÈΛ·˜, ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ó¿ÁΘ: ∞Ê ÂÓfi˜ Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fi¯ÏËÛË Û ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘, ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ·ÂÚ›Û·ÛÙ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ Î¿ˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û·Ó “‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ˙ÒÓË” .

ª¤Û· ÛÙÔ ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠηı·Ú¿ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi ηÈ, ÙÔ 1996, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÚ› ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÂÚ› Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2565/96 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, ÛÙÔ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·Ú˘ÊÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û’ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·ÛÙÈÎfi Î·È ÂÚÈ·ÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ, ‰ÂÓ Ô¯Ï›, ‰ÂÓ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ, ‰ÂÓ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÈÛ¯‡Ô˘Û· ¡ÔÌÔıÂÛ›·, “μÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È μÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¯·ÌËÏ‹˜ Î·È Ì¤Û˘ fi¯ÏËÛ˘, ÎÙ›ÚÈ· Î·È Á‹‰· ·Ôı‹Î¢Û˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂχıÂÚÔÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ...” , ÂÓÒ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Î·ÙÔÈΛ·˜. ŒÙÛÈ, Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ·Ó¤ÏÈÛÙ· ÔÚıfi Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÌÂÓ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ù˘Èο (ÌÈ·˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹Ù·Ó ‹‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˜) ¯ÒÚÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ë ‰Â fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú¤ıËΠӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË “˙ÒÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ , Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜ Û οı fiÏË Ù˘ ¢˘Ù. ∂˘ÚÒ˘. ªÂ ÙȘ “˙ÒÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ ¯ˆÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ̤۷ Û ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ, ‡ÎÔÏ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ fiÏ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÔÊ¿ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Î·-

ÙÔÈΛ·˜. ¶·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÔÈ ˙ÒÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ fiψÓ, ¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÔ˘‚·ÏËı› ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‹ ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ۷Λ ¿ÌÌÔ. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ √Δ∞ ˙ˆÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ, ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ô ‰ÈÏfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∞) Δ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ¯Ú‹ÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ (·ÊÔ‡ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô¯ÏÔ‡Û˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜) Î·È μ) Δ˘ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Àfi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Û˘Óı‹Î˜ ȉڇıËηÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ‹ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÕÚˆ˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹, Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÔ. ∞fi ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô fï˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ, ηْ ·Ú¯‹Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ Á˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û ÌÈÎÙ‹˜ ¯Ú‹Û˘. ◊‰Ë, ÙÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. £· Û˘˙ËÙËı›, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÔÊ‹˜, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ·fi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·ıËÌ·ÙÈο ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̷ڷÛÌfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰Âο‰Â˜ ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ∂Âȉ‹, ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ‰È¿ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ, ‰È¿ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ‰È¿ ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· οÓÂÈ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜.

- ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ: ∏ ÌÈÎÙ‹ ¯Ú‹ÛË Á˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Î·È Ë ‰È’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ “ÁηÚÛÔÓÈÂÚÒÓ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜” Ô˘ ÍÂʇÙÚˆÛ·Ó Û·Ó Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÈ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Â͢ËÚÂÙ›; £· ‹ıÂÏÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· Ì·˜ ÂÈ, fiÛ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÂΉfiıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· Î·È fiÛ· ·’ ·˘Ù¿ Ù· “ÁÚ·Ê›·” Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÚ·Ê›·; ÕÚ·ÁÂ, fiÛÔÈ ·˘ı·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ‰‹ıÂÓ ÁÚ·Ê›·, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Û·Ó Î·È fiÙÈ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÍÂÎڤ̷ÛÙÔÈ; ∫·È Ì ÔÈ· ÏÔÁÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÓÔÌÔÙ·Á›˜, Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ; ¶ÔÈÔ˜ ¯¤ÊÚˆÓ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi ‰ÈˆÁÌfi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ·, Ô˘ Â¤Ó‰˘Û·Ó Î·È ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È·, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊfiÚÔ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜; μÚÂı‹Î·Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ Ë Â›ÛËÌË ¶ÔÏÈÙ›· ¢ÏÔÁ›, ÓÔÌÈÌÔÔÈ›, ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ·Ú¿ÓÔ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓË ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¡fïÓ, ·ÓÙ›, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ οı ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ·, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜; ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜, fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ì·›ÓÔ˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· Ó· ÂΉËψı› Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜, Ù˘ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜; ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ˆÚ¿ÚÈ·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ù· ˆÚ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·ÙÔÈΛ·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›· Â‰›ˆÍ (̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ...) Ó· ͯˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô. ΔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; £· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛȉÂÚ¿‰Èη, Ó· ÛÊ˘ÚËÏ·ÙÔ‡Ó; £· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ,

Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÊÚ¤Ó·, Ì›˙˜, ÎÏ¿ÍÔÓ Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡˜; £· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙȘ ·ÓÙϛ˜ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡; £· ¿„Ô˘Ó Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·¯ˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜; Δ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ϤÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜; Δ· ͢ÏÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙȘ ÚÈÔÓÔÎÔÚ‰¤ÏϘ ÙÔ˘˜; ¶Ò˜ ı· Û˘ÁÎÂÚ·ÛÙÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ٷ ˆÚ¿ÚÈ· ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ‹ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â‡ÎÔÏ˘ Î·È ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚÙËÁ¿; ¶ÔÈÔ˜ ı· ηÙÔÈ΋ÛÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË 250 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡, ·fi Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™Ê·Á›·, ·fi ÙÔ ·Ì·ÍÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙ· fiÛ· “Ô¯ÏËÚ¿” ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› ÕÚ¯ÔÓÙ˜). ΔÈ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜, Ô˘ ¤Ó·ÓÙÈ ·‰ÚÔ‡ ÂÓÔÈΛԢ, ı· ηÙÔÈ΋ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜; ∫·È fiÙ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÁÂÚÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ··›ÙËÛ˘, ‰ËÏ. Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂΉ›ˆÍ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜; ™Â ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Ì ÙÔ ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ‹ Ì‹ˆ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·; √ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉÈÔÎً٘ Ô˘, ÂÂȉ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ‹ ÂÂȉ‹ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È Ôχ ÂÈÛÙÈÎfi˜... ªÂ ÎÔÈÓfi ÓÔ˘ ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ‰ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ Î·È Ù· ÂÈÛÚ·ÙÙfiÌÂÓ· ÂÓÔ›ÎÈ· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ·fi Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, ¿Ú·, ÁÈ· ÔÈ· ·Ú·¿Óˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÌÈÏÔ‡Ó;... ª‹ˆ˜ ·ÏÒ˜ ÂÓԯϛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, fiÙ·Ó Ô ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Âȯ›ÚËÛË, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ηٷÙÂı› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·; ª’ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋, ‰ÂÓ Ì·˜ ̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, Ó· ‰Ô‡Ì ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹...”.

™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙ· ∂§Δ∞ §¿ÚÈÛ·˜ ∞£∏¡∞, 13.

™À¡∂§∏º£∏™∞¡ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ

ªÔÓÙ‚›‰ÂÔ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ ‰‡Ô 35¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ηٷ˙ËÙÔ‡ÓÙ·Ó Ì ‰ÈÂıÓ¤˜ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÔÛÔ‡, ÂÚ›Ô˘ 1.400.000 ¢ÚÒ, ·fi Ù· ∂§Δ∞ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Î·È ¤Ó·Ó ȉÈÒÙË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË Â›¯·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ªÂÙ¿ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë πÓÙÂÚfiÏ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ªÔÓÙ‚ȉ¤Ô Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜. ∞fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËΠ‹‰Ë Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∫¿ÚÙ· ∂ϤÁ¯Ô˘ £ÔÚ‡‚Ô˘ ÁÈ· Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ∞£∏¡∞, 13.

∏ ηıȤڈÛË ∫¿ÚÙ·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ £ÔÚ‡‚Ô˘ ÁÈ· Ù· ‰›Î˘ÎÏ· Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂√, Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ 2,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ∫Δ∂√, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ó· ˙ËÌÈÒÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 14 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙˆÓ 9 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÚÙ· η˘Û·ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ : - °È· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ‹ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫Δ∂√. - ∂›Û˘, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· fi¯ËÌ· ·fi ∫Δ∂√, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ. - °È· Ù· ÂÚ›Ô˘ 1,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰›Î˘ÎÏ· Î·È Ùڛ΢ÎÏ· ıÂÛ›˙ÂÙ·È ∫¿ÚÙ· ∂ϤÁ¯Ô˘ £ÔÚ‡‚Ô˘ ∫∂£. - ΔÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ∫∂£ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 150 ¢ÚÒ. - ªÂÈÒÓÂÙ·È ·fi 400 Û 50 ¢ÚÒ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ∫Δ∂√, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÂÓÙfi˜ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‰ÂÏÙ›Ô Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. - £ÂÛ›˙ÂÙ·È ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫Δ∂√ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ΢ÚÒÛˆÓ. ΔÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú·ÙËÚ›ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·fi Ù· 200 ÛÙ· 50 ̤ÙÚ·, ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È fï˜ Ó· ·˘ÍËı› ÛÙ· 70 ̤ÙÚ·. ¢È·ÙËÚ›ٷÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˙È΋˜ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ Î·È Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘.


¢ÈÂıÓ‹ 36

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

™Â ÂͤÏÈÍË Ô ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ÛÙË ÃÈÏ‹ ̤ۈ ÂȉÈ΋˜ ο„Ô˘Ï·˜

∂›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ™∞¡Δπ∞°√, 13.

“◊

ÌÔ˘Ó Ì ÙÔÓ £Âfi Î·È Ì ÙÔÓ ‰È¿‚ÔÏÔ. ΔÛ·ÎÒıËη Ì·˙› ÙÔ˘˜...” . ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË ÂÚȤÁÚ·„Â Ô ª¿ÚÈÔ ™Âԇς‰· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· 69 Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ÃÈÏ‹, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙÔ˘. √È ‰Ò‰Âη ·fi ÙÔ˘˜ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ Ô˘ ÁÈ· 69 Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¤Áηٷ Ù˘ Á˘, Û ‚¿ıÔ˜ 622 ̤ÙÚˆÓ, Û ÔÚ˘¯Â›Ô, ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷ ÛÙË ÃÈÏ‹, ·ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È. ∏ Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 48 ÒÚ˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜, Ô˘ ‹Û·Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙ· ¤Áηٷ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÛÙË ÃÈÏ‹, ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏ΢Ûı› ÛÒÔÈ Î·È ·‚Ï·‚›˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °‹˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ 17Ô˘ ‰È·Ûˆı¤ÓÙ·, ÙÔ˘ 56¯ÚÔÓÔ˘ √Ì¿Ú ƒÂ˚Á¿‰·˜.

“ŒÈ·Û· ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ◊ÍÂÚ· ¿ÓÙ· fiÙÈ Ô £Âfi˜ ı· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô 39¯ÚÔÓÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. º·ÓÂÚ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜, Û ˘ÂډȤÁÂÚÛË Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹, Ô ™Âԇς‰· ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 33 ÂÚÁ¿Ù˜ “Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ” . “¶·Ú·Î·ÏÒ. £¤Ïˆ Ó· Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô. £¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ∞ÓÙfiÓÈÔ ™Âԇς‰·, ÂÚÁ¿ÙË, ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô. £¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ‰ÈfiÙÈ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ÁÂÓÓËı› ÁÈ· Ó· Âı¿Óˆ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫·È Â›Ì·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ‹ ÌÔ˘” , ›Â. √ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË “ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË” . ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¯Èο ¤Î·Ó·Ó ¤Ú¢Ó˜ Â› 17 Ë̤Ú˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ۯ‰›·Û·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛˆÙËÚ›·˜, ›Â: “ª·˜ ¤‚Á·Ï·Ó. ∂Ì›˜ ‚¿Ï·Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜, ÙËÓ ÙڤϷ Ì·˜, ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ¤‚·Ï·Ó fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·... ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ, ÛÙ· 700 ̤ÙÚ· Î·È Ì·˜ ¤‚Á·Ï·Ó” . “∏ ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ʤÚıËΠÛÎÏËÚ¿, ·ÏÏ¿ ¤Ì·ı·...” , η٤ÏËÍÂ.

∞ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È √ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ο„Ô˘Ï·˜ Phoenix, Ô˘ ηٷÛ··Û ÙÔ ÃÈÏÈ·Ófi ¡·˘ÙÈÎfi. ΔËÓ Î¿„Ô˘Ï· “Û˘Óԉ‡ԢӔ ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ‰È·ÛÒÛÙ˜. ™ÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó ¶ÈÓȤڷ, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô 31 ÂÙÒÓ ºÏÔÚ¤ÓÛÈÔ ∞‚¿ÏÔ˜, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô 39¯ÚÔÓÔ˜ ª¿ÚÈÔ ™Âԇς‰·, Ô˘ ¤·ÈÍÂ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹ ÛÙȘ ÌÂÙ·‰ÒÛÂȘ. ™˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ Ô˘ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ͤÛ·Û·Ó Û ‰¿ÎÚ˘· ¯·Ú¿˜ ÌfiÏȘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· “ı·‡Ì·” Ì›ÏËÛÂ Ô ™. ¶ÈÓȤڷ. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Û‡ÚıËΠÙÚ›ÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È Ô ÃÔ˘¿Ó πÁÈ¿Ó˜, 52 ¯ÚfiÓˆÓ, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô μÔÏÈ‚È·Ófi˜ ∫¿ÚÏÔ˜ ª·Ì¿ÓÈ, 23 ¯ÚfiÓˆÓ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÌË ÃÈÏÈ·Ófi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 33 ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ. √ ¤ÌÙÔ˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎÂ, Â›Ó·È Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ Δ˙›ÌÈ ™¿ÓÙÛ˜, Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜. ™ÙȘ

11:35 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ‚Á‹ÎÂ Ô ¤ÎÙÔ˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ Î·È ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ· ÌÂÙ¿ Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô fiÁ‰ÔÔ˜, ÂÓÒ ¤Ó·ÙÔ˜ ‚Á‹ÎÂ Ô ÁËÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜, Ô 63¯ÚÔÓÔ˜ ª¿ÚÈÔ °ÎfiÌÂ˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ¤ÂÛ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù· Î·È ¤Î·Ó ÌÈ· ΛÓËÛË Û·Ó Ó· ÚÔÛ‡¯ÂÙ·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛËÌ·›· Ù˘ ÃÈÏ‹˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÂÁÎψ‚›ÛÙËÎÂ Ô ‰¤Î·ÙÔ˜, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ÕÏÂÍ μ¤Áη, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. √ ÂÓ٤ηÙÔ˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜, Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ Ãfiگ °Î·ÏÂÁÎÔ˘›ÏÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ‰¤Î· ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÃÈÏÈ·Ófi Úfi‰ÚÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ‹Ù·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Â› fiÙÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Ì ÙËÓ Î¿„Ô˘Ï· ‹Ù·Ó “Ôχ ‹ÚÂÌÔ” . √ ‰ˆ‰¤Î·ÙÔ˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˜ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ ŒÓÙÈÛÔÓ ¶¤Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ “Ô ‰ÚÔ̤·˜” , ÌÈ·˜ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ÙÚ¯ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙ· ÙÔ‡ÓÂÏ ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÊfiÚÌ·. ∏ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ı· ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Â¿Ó ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂Ó Û˘Ó¯›· ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ï›Á˜ ÒÚ˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ È·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. √ ÃÈÏÈ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ˘Á›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È Ù˘ ηډȷ΋˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜, fï˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. ¶·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ‰‡Ô ·È‰ÈÒÓ Ô ºÏÔÚ¤ÓÛÈÔ ∞‚¿ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜

ÛÌÒÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›· ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. “£˘Ì¿Ì·È ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ·Ó Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ·Ó Â›Ó·È ÓÂÎÚÔ›. ¢ÂÛÌÂ˘Ù‹Î·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Î¿Ó·Ì Ú¿ÍË ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∞›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜

·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ fiÙ·Ó ·Áȉ‡ÙËÎ·Ó ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÛÙÔÒÓ ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ›¯Â ·Ú·ÔÓÂı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ˘¯Â›Ô˘. ™˘¯Ó¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÙÚÈÁÌÔ›, ¤ÏÂÁÂ. ∞ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÊÚfiÓÙÈ˙ ¿Ú· Ôχ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ƒÂÓ¿Ó, 23 ¯ÚfiÓˆÓ.

ΔÔ “ı·‡Ì·” √ ÃÈÏÈ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Ó‡¯Ù·, Ô˘ ÔÈ ÃÈÏÈ·ÓÔ› Î·È fiÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰Â ı· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÔÙ¤. ∞˜ Ì›ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì·˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ” ›Â, ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ £Âfi Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. √ ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó ¶ÈÓȤڷ ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ Î·ÓÔÓÈ-

∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ‹Ù·Ó οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‡ÎÔÏË. ΔȘ ÚÒÙ˜ 17 Ë̤Ú˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÌÈ¿ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ. ŒÙÚˆÁ·Ó ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÙfiÓÔ Î·È ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ Á¿Ï·, ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ. Δ· ‚Ú¿¯È· ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷ οو ·fi ÔÔ›· ·Áȉ‡ÙËÎ·Ó Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¿ Î·È fi¯È ¿ÓÙÔÙ ÛÙ·ıÂÚ¿. ŸÙ·Ó ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙȘ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ûο‚Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Êı¿ÛÔ˘Ó, ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∂Ù¿ ÙÚ˘¿ÓÈ· ¤Î·Ó·Ó ·ÂÁÓˆṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â› Ë̤Ú˜. ºÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÛÙÔ¤˜. ªÂ ο„Ô˘Ï˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·Áη›· ÒÛÙ ÔÈ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ŸÌˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ˘¿ÓÈ· ΤډÈÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂȉÈÎÔ› Ù˘ NASA, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ïψڇ¯Ô˘˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ªª∂ fiÙ·Ó ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ΔÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Codelco ۯ‰›·Û·Ó Î·È Î·Ù·Û··Û·Ó ÙÚÂȘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜, ÌÂ Û˘Û΢¤˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô. ∞ÏÏ¿ Ô ı¿Ï·ÌÔ˜ ºÔ›ÓÈÍ ‰Ô‡Ï„Â. ∂ȉÈÎÔ› ›¯·Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ·Ó¿‚·Û˘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔÈ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 37

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

ÀÂÚηٷӷψÙÈÎfi˜ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

£¤ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÚÈÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ... §√¡¢π¡√, 13.

È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ 50% ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÂÓÒ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ··ÈÙ› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ 3 Ï·ÓËÙÒÓ. ∞˘Ù¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ‰ÈÂÙ‹˜ ¤ÎıÂÛË “∑ˆÓÙ·Ófi˜ ¶Ï·Ó‹Ù˘ 2010: ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, ‚ÈÔ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË”, Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË WWF, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ∑ˆÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÔÔ›· ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1966-2007 Î·È ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› ϤÔÓ Ì ÂÓ¿ÌÈÛË Ï·Ó‹ÙË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë °Ë ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·Á¿ÁÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ηٷӷÏÒÓÂÈ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙȘ ηٷӿψÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌfiÓÈÌË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù¿ ¤ÓÙÂη ÊÔÚ¤˜ ·˘ÍË̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 1961. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ 154 ÎÚ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ∂ÓÒ Ë ¯ÒÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˘ÂÚηٷӿψÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ¿Óıڷη, fiÔ˘ ÔÈ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰ˆ‰¤Î·ÙË ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛȘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘. “ΔÔ ˘„ËÏfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÓÙÏԇ̠ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Ì·˜ fiÚÔ˘˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Ì·˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ Ô ÏÈÁÓ›Ù˘. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ “‚ÚÒÌÈÎË” Â¤Ó‰˘ÛË, fiˆ˜ .¯. Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ‰›ˆÓ, ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ WWF ∂ÏÏ¿˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·‚¤ÏÏ·˜. √È ‰¤Î· ¯ÒÚ˜ Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È Ù· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, ÙÔ ∫·Ù¿Ú, Ë ¢·Ó›·, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÔÈ ∏¶∞, Ë ∂ÛıÔÓ›·,

∏ ∂.∂. ı· È¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ

Ô ∫·Ó·‰¿˜, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙÔ ∫Ô˘‚¤ÈÙ Î·È Ë πÚÏ·Ó‰›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· Ì›· ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √√™∞, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·ÔÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ˘ÂÚηٷӿψÛË Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓË ÛÙȘ “·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜” ¯ÒÚ˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙˆÓ “27” -ÙÔ 7% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡- ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. ∞Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·˘ÙÔ› Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ÙÔ 2030 Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ı· ··ÈÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘ ÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ‰‡Ô Ï·ÓËÙÒÓ. ÀÔı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó fiˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘, ÙfiÙ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó 2,8 Ï·Ó‹Ù˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

∏ ¤ÎıÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Û˘ ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰Â›ÎÙË “∑ˆÓÙ·ÓÔ‡ ¶Ï·Ó‹ÙË” , Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÌÂÙÚ¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÙfiˆÓ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ú·Á‰·›· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 30% ·fi ÙÔ 1970. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ÙÚÔÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19702007 ηٿ ۯ‰fiÓ 70%. “∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Û˘¯Ó¿ Û ‚ÈÔÏÔÁÈο ÏÔ‡ÛȘ ÙÚÔÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ˙ԇ̠۠¤Ó·Ó „‡ÙÈÎÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ηٷӿψÛË Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ WWF, Δ˙ÈÌ §È.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ·ÏÏ¿ Èı·Ófiٷٷ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÂÎÙÈÌ¿ Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (EEA). Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, ÔÈ 15 ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂∂ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ (∂ÏÏ¿‰·, ∞˘ÛÙÚ›·, μ¤ÏÁÈÔ, μÚÂÙ·Ó›·, ¢·Ó›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÚÏ·Ó‰›·, πÙ·Ï›·, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, √ÏÏ·Ó‰›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, πÛ·Ó›·, ™Ô˘Ë‰›·) Ì›ˆÛ·Ó ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2008-2009 ηٿ 250 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙfiÓÔ˘˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·Ù¿ 8% ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2008-2012, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÔ˘ 1990. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë ¢·Ó›· Î·È Ë πÙ·Ï›· “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË. ∏ ∂∂∞ ÂÎÙÈÌ¿ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ∂∂ ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÁÈ· ÙÔ 2020, ÌÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ CO2 ηٿ 20% Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Â›‰· ÙÔ˘ 1990. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ AFP fiÙÈ Ë ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÔÔ›· Ì›ˆÛ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂∂. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ EEA ¤Ú¯ÂÙ·È Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·fi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. ΔÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰ÂÓ ·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ 2012. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘Ófi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ √∏∂, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ı· ‰È·‰Â¯Ù› ÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ.

¶·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· ™¤Ú‚ˆÓ ÛÙË °¤ÓÔ‚· Ù˘ πÙ·Ï›·˜

√È ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ¤ÏËÍ·Ó ÙË ™ÂÚ‚›· μ∂§π°ƒ∞¢π, 13.

“™∂π™ªπ∫∂™ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ” ÚÔη-

ÏÔ‡Ó ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì ÙËÓ πÙ·Ï›· ÛÙË °¤ÓÔ‚·. ™¤Ú‚ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¯Ô‡ÏÈÁÎ·Ó ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ›‰È˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍȤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¯¿Ô˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚ›· ÀÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏˆÓ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. “∫¿ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ԇÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, Ô‡Ù ÒÚÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √È ™¤Ú‚ÔÈ Ô·‰Ô› ›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ∂ÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜

Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi Î·È ÂÓÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘, fiÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ¯¿Ô˜- Ô·‰Ô› Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÈÂÎfiË ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘. √ ÛÂÚ‚ÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó fiÙÈ “Ë ¯ÒÚ· ÎÔÎÎÈÓ›˙ÂÈ ·fi ÓÙÚÔ‹” , ÂÓÒ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ô ™¤Ú‚Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ μԢΠ°¤ÚÂÌÈÙ˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛËÌË Û˘ÁÁÓÒÌË ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ºÚ·Ù›ÓÈ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚·ı‡Ù·ÙË ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ “ÁÈ· Ù· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙ·” ÂÂÈÛfi‰È·. √ ™¤Ú‚Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ™ÏfiÌÔÓÙ·Ó ÃfiÌÂÓ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ

‚›·ÈˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ‹Ù·Ó Ó· ‰Â¯ı› Ï‹ÁÌ· Ë ÔÚ›· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂. √ ™¤Ú‚Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û˘Ó¤‰ÂÛ ÙË ‚›· ÛÙË °¤ÓÔ‚· Ì ٷ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

Ù˘ ¶ÔÚ›·˜ ÀÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜ Belgrade Pride Î·È ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Ô·‰Ô› Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙË ™ÂÚ‚›· ηٷʤÚıËÎ·Ó Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜,

ªfiÚȘ Δ¿ÓÙÈÙ˜, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤‰ˆÛ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¶ÔÚ›·˜ ÀÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙË ‚›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· ÛÂÚ‚Èο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ ›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û 60 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ÂÓÒ ÛÙË °¤ÓÔ‚· ÔÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 50. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È ÎÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È ˆ˜ Ô ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ϤÁÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È 29 ÂÙÒÓ, ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÎÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÛÂÚ‚ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ· ·‰È΋̷ٷ.

∏ Ú‡·ÓÛË ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ ª√¡Δƒ∂∞§, 13.

∏ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È

¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÁÎ›Ï (McGill) Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔÓÙÚ¿Ï, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË Environmental Health Perspectives (¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜ ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÀÁ›·). ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·ÁÎ›Ï Û˘Ó¤ÎÚÈÓ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ªÔÓÙÚ¿Ï. √ ‰Ú. ª·ÚÎ °ÎfiÏÓÙÌÂÚÁÎ (Mark Goldberg), ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ª·ÁΛÏ, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. “μڋηÌÂ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÌÂٷ͇ ÌÂÙ·-ÂÌÌËÓÔ·˘ÙÈÎÔ‡ ηÚΛÓÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û ˘„ËϤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ¿ÓıÚ·ÎÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜. “°È· Ó· ÙÔ ԇ̠·ÏÏÈÒ˜, ‚ڋηÌ ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ·Ó¤Ù˘Í·Ó Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Û ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÂΛӘ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Û ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô °ÎfiÏÓÙÌÂÚÁ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô˘Ó Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ¤Ú¢ӷ˜ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

“μÁ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›” ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™, 13.

√ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ΔfiÌÈ ™ÌÈı, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤-

ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ fiÙ·Ó ‡„ˆÛ ÙË Á·ÓÙÔÊÔÚÂ̤ÓË ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ fiÓÙÈÔ˘Ì ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ÙˆÓ 200 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1968 ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈfi ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ San Jose Mercury News, Ô ΔfiÌÈ ™ÌÈı, ËÏÈΛ·˜ Û‹ÌÂÚ· 66 ÂÙÒÓ, ˙‹ÙËÛ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 250.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· (178.625 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈfi ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË. “ΔÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, fï˜ Ë ·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ΔÔ Î¿ÓÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌ‹...” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ™ÌÈı, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Ì·‡ÚÔ Á¿ÓÙÈ Ô˘ ÊfiÚÂÛ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ. ™ÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1968, ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ, Ô ™ÌÈı Î·È Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ ∫¿ÚÏÔ˜ ‡„ˆÛ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË ÁÚÔıÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤‚·Û·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÚÔ˘fiÙ·Ó Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ÂıÓÈÎfi˜ ‡ÌÓÔ˜. ∏ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ·˘Ù‹, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÂÓÈο Î·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ ∞ÊÚÔ-∞ÌÂÚÈηÓÒÓ È‰È·›ÙÂÚ·, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ ·fi ÙÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¯ˆÚÈfi Î·È ·ÂÈϤ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈÛ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ê‹ÌË.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 38 ÕÏÌ· 2,53% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 13.

™ËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì ‚·ÛÈÎfi ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙË ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ∏ Ó¤· ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ spreads ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û ÈÛ¯˘Ú‹ ¿ÓÔ‰Ô. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.581,69 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 39,07 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,53%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 778,52 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,12%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.750,14 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,33%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 287,30 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,49%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.755,92 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,03%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.056,70 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 3,02%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+5,41%), Ù˘ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜ (+4,98%), Ù˘ Alpha Bank (+4,53%), Ù˘ Atebank (+3,85%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (+4,71%) Î·È Ù˘ ¢∂∏ (+3,85%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.741,10 +3,12%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.264,19 +2,32%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.831,90 +3,59%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.389,14 +1,01%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.293,13 +2,01%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.279,68 +0,81%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.136,67 +2,96%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.196,67 +5,04%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.129,22 +1,27%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 729,88 +4,15%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.522,17 +0,18%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.711,67 +4,44%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.532,55 0,35%, ÀÁ›·: 1.857,65 +2,36%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.278,37 +3,53%, ÃËÌÈο: 6.545,10 +3,57%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.235,95 +2,71%, 141 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 31 ÙˆÙÈο Î·È 51 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫·Ú·‰·ÛÈÏ¿Ú˘ & ÀÈÔ› +11,76%, Centric ¶ÔÏ˘Ì¤Û· +10,20%, ŒÎÙÂÚ +10,00%, μπ™ (∫√) +9,88%, ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ +9,72%.ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ∞ıËÓÒÓ (ÎÔ) 16,39%, ∫ÏˆÓ·Ù¤Í (Ô) 14,29%, μ·Ú‚·Ú¤ÛÔ˜ -14,29%, ∞¡∂∫ (Ô’90) -9,82% Î·È ∂˘ÚˆÛ˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ -9,09%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 176,421 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: EıÓÈ΋ Ì 8.248.045 ÙÂÌ¿¯È·, ∫‡ÚÔ˘ Ì 3.782.440 ÙÂÌ¿¯È·, ∞lpha Bank Ì 2.661.944 ÙÂÌ¿¯È·, ∂urobank EFG Ì 2.554.279 ÙÂÌ¿¯È· Î·È ªarfin Popular Ì 1.529.712 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 70,065 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Coca-Cola Ì 17,813 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ∫‡ÚÔ˘ Ì 14,922 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ∞lpha Bank Ì 14,546 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ∂urobank EFG Ì 13,176 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 58,059 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Î·È ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∫·ÓÔÓÈο ·Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∏ ÙÈÌ‹ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ ·fi 67 ¤ˆ˜ 78 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ∞£∏¡∞, 13.

·ÓÔÓÈο ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÍ·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢. ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙË Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÚԂϤÂÈ, fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ÁÈ· ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ı· Á›ÓÔÓÙ·È Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰˘Ô ËÌÂÚÒÓ, ÂÓÒ ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷÚÁËı› Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ªÈ¯¿Ï˘ ∫ÈÔ‡Û˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ Ú·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘ ÎÔÈÓÔ‡, Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜. ªÂ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ú·ÙËÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ·fi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. 2. ∏ Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “◊Ê·ÈÛÙÔ˜” Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÚÓËÛË ¤ÁηÈÚ˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ı· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ¢È·Î›ÓËÛ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ £¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ô ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒÏ˘ ‹ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Û˘ÓÂ‹˜. 3. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÈÛÚÔÒÓ - ÂÎÚÔÒÓ, ÒÛÙÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ Ï·ıÚÂÌÔÚ›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜. 4. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘

2011 Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹ Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È (ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·fi ÙÔ ÙÂψÓ›Ô). ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. 5. √È ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÔÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ (‰ËÏ·‰‹ Û ‰‡Ô ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘). 6. ¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÛÒÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈο, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ·.

∞fi Ù· 67 ÏÂÙ¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ∞fi Ù· 67 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ı· ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ∞-

ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙ· 70 ÏÂÙ¿ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÔÈ ÙÈ̤˜ ı· Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· 77-78 ÏÂÙ¿. ∞˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ - ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌfiÚˆÓ ÀÁÚÒÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÛÂÏ¿. “™’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤Ú-

Ì·ÓÛ˘ ÛÙ· 0,67 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ - ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘ - Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞. “∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ, ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Â›Ó·È Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÂÛ̇ԢÌ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌ‹, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·. ∫È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ··ÓˆÙÔ‡˜ Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.

∂§∫∂∫∞: ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ “η›ÂÈ” ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ∂¿Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 0,67 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÔÔ›· Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 26% Î·È “η›ÂÈ” ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ˘˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂§∫∂∫∞. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂§∫∂∫∞: - °È· ÌÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ ÙÔ 2009 ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 106 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 190,8 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2010 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 134 ¢ÚÒ (‰È·ÊÔÚ¿ 28 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 241 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· (‰È·ÊÔÚ¿ 50,4 ¢ÚÒ).

- °È· ¤Ó· ‰˘¿ÚÈ ÙÔ 2009 ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 265 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 477 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2010 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 335 ¢ÚÒ (‰È·ÊÔÚ¿ 70 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 603 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· (‰È·ÊÔÚ¿ 126 ¢ÚÒ). - °È· ¤Ó· ÙÚÈ¿ÚÈ ÙÔ 2009 ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 344,5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 620,1 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2010 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 435,5 ¢ÚÒ (‰È·ÊÔÚ¿ 91 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 783,9 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· (‰È·ÊÔÚ¿ 163,8 ¢ÚÒ). - °È· ¤Ó· ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÙÔ 2009 ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 424 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 763,2 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2010 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 536 ¢ÚÒ (‰È·ÊÔÚ¿ 112 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 964,8 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· (‰È·ÊÔÚ¿ 201,6 ¢ÚÒ). - °È· ÌÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ 2009 ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 874,5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 1574,1 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2010 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 1105,5 ¢ÚÒ (‰È·ÊÔÚ¿ 231 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 1989,9 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· (‰È·ÊÔÚ¿ 415,8 ¢ÚÒ). - °È· ÌÈ· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ‰Ò‰Âη ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ 2009 ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó 3710 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 6678 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ 2010 ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 4690 ¢ÚÒ (‰È·ÊÔÚ¿ 980 ¢ÚÒ) ÁÈ· ÙË ¡. ∂ÏÏ¿‰· Î·È 8442 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· (‰È·ÊÔÚ¿ 1764 ¢ÚÒ).

™Ù· 82 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Ô «Ì·‡ÚÔ˜ ¯Ú˘Ûfi˜» §√¡¢π¡√, 13.

¶¿Óˆ ·fi Ù· 82 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∫›Ó· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·ÚÁfi, ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 82 ÛÂÓÙ˜ ÛÙ· 82,49 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Ù‡Ô˘ ªÚÂÓÙ ÎÈÓ‹ıËΠ˘„ËÏfiÙÂÚ· ηٿ 52 ÛÂÓÙ˜ ÛÙ· 84,02 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∫›Ó· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 35% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿-

ÛË, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÛÙ· 5,67 ÂηÙ. ‚·Ú¤ÏÈ· ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, Â›‰Ô-ÚÂÎfiÚ, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ηٷӷψً ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ú·Á‰·›·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙË μȤÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ √¶∂∫ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ Ì‹Ó˜, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÙÔ Î·ÚÙ¤Ï ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· Ù· Â›‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ı· Â›Ó·È Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (IEA).

£· ÛÙ·ÏÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ·fi 12-18/11

ΔËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ÂÚ·›ˆÛË ∞£∏¡∞, 13.

ΔËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ı· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Ì·˙Èο fiÏ· Ù· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î. ¢. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ·fi ÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ò˜ ÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜

ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÏÔÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 31/12/2009 Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ›Ù ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‹ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ·Ùˆı›, ›Ù ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ʇÏÏÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ Ú¿ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ‹ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ¤ÂÈÙ· ·fi ¿ÛÎËÛË ÂÌÚfiıÂÛÌ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ‹ ¤ÊÂÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ-

‚¿ıÌÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ø˜ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ¿ÛÎËÛ˘ ¤ÊÂÛ˘ ÁÈ· οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰›ÎÔ˘˜ ‹ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÏÂÁ¯ı› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31/8/2010 ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ʇÏÏ· ÂϤÁ¯Ô˘, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ‹ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ‹ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

∞Ó ÂڷȈıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ˘·ÁfiÌÂÓ˜ ·Ó¤ÏÂÁÎÙ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÂÎÎÚÂÌ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ʇÏÏ· ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ‹ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Î·È ÂÍÔÊÏËı› Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÊÂÈÏ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ∂Îηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™ËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·›ÚÂÙ·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂڷȈı›Û˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË 2005, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘-

ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31/12/2010 ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ê‡ÏÏˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ Ú¿ÍÂˆÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÊfiÚˆÓ, ÙÂÏÒÓ Î·È ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 31/12/2011. ∏ ÂÚ·›ˆÛË ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ, ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÚÔÈÎÒÓ, ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi Ï·¯Â›·, ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (ºª∞¶).


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

¶EM¶TH 14 OKTøBPI√À 2010

μÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ - ™ÙȘ 661 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù· ÔÌfiÏÔÁ·

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ spread Financial Times: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·ÎÙ¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ

∞£∏¡∞, 13.

∞£∏¡∞, 13.

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ, ηıÒ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ spread ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ bund ˘Ô¯ÒÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 661 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙoÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, ·fi 695 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters.

™ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÙÔ spread Â›Ó·È ÛÙȘ 420 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÛÙȘ 172, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Bloomberg. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 9%, ÂÓÒ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Â›¯Â ÂÎÙÈÓ·¯ı› ¿Óˆ ·fi ÙÔ 12%. ¶ÙÒÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (CDS), ÛÙȘ 690 ÌÔÓ¿‰Â˜. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ÙËÓ Èı·Ó‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ ¢¡Δ”, Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ Reuters ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ Monument Securities. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ spread ‹Ù·Ó ÛÙȘ 828 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÚ›Ô˘ Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 788. ∞fi ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î¤Ú‰Ë 11%, ¤Ó·ÓÙÈ 2,3% ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, 2,9% ÁÈ· Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È 3,9% ÁÈ· Ù· ‚ÚÂÙ·ÓÈο. √È ÈÚÏ·Ó‰ÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÒÏÂȘ 2,9% Î·È 1,1% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ·ÔÙ˘ÒıËΠÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙˆÓ 6ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, fiÔ˘ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 4,54% ·fi 4,82% ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Èı·Ó‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ∂∂¢¡Δ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ôχ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÔÚ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ÁÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘

¤ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011.

∞Ó·ÎÙ¿ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ™ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Financial Times, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û˘Ó¤‚·ÏÂ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ù˘ ˘fiÛ¯ÂÛ˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ

·ÁÔÚ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Ù˘ ÂÏ›‰·˜ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. “∞˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ›¯Â ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10% ·fi ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 13%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤Êı·Û ÙÔ 8%, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÌÂÈÒıËΠ·fi ÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ηٿ 1,5%

ÛÙÔ 8,94%. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™Ù·ıÂÚÔ‡ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Evolution Securities, °Î¿ÚÈ Δ˙¤ÓÎÈÓ˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂͤÏËÍ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ¯¿ÚË ÛÙ· ηχÙÂÚ· ·fi Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·. ∂›Û˘, ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ∫›Ó·˜ fiÙÈ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ”. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Financial Times ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ Ù˘ Alpha Bank ªÈ¯¿ÏË ª·ÛÔ˘Ú¿ÎË Ì ٛÙÏÔ “∏ ÂÈı·Ú¯›· ʤÚÓÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘”. √ Î. ª·ÛÔ˘Ú¿Î˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ʤÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÛÙÔ ÌÈÛfi Î·È fiÙÈ ÙÔ 2011 ÚԂϤÂÙ·È, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ó· ÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔ 7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ·ÓÙ› 7,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √ Î. ª·ÛÔ˘Ú¿Î˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ Î·È fiÙÈ Ë ¯ÚÂÔÎÔ›· Èı·Ófiٷٷ ı· ·ÔÊ¢¯ı›, ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÌÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ›Ù ÏfiÁˆ ÎfiˆÛ˘ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ›Ù ÏfiÁˆ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·ÛٿوÛ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÌÈ· “Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË” ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. √ Î. ª·ÛÔ˘Ú¿Î˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›, fï˜, fiÙÈ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈΤ˜ “ËÈfiÙÂÚ˘” ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÂȉ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

μϤÂÈ Ô ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜

¶ÙÒÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ ÙÔÓ›˙ˆ, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ¡¢, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È fi¯È ˘¤Ú Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜”.

∞£∏¡∞, 13.

√È ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÂÎÙÈÌ¿ o ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Real, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË ¯ÒÚ· ¤Ó· Ôχ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙÈÌÒÓ Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠̠¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ¤Ó· ÙÚfiÔ Ô˘ Â›Ó·È ¿Ó·Ú¯Ô˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˜. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÓfïÓ. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹, ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛˆ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜”. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜, “ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÎÈ Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ˆÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁË̤ӷ ·fi 2030%. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ·ÓÂÎÙfi ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÓfiÌÔÈ”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂıÓÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. “ºÈÏÔ‰ÔÍ›· ÌÔ˘ ›ӷÈ, ̤۷ Û ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÙȘ ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˘, Ë ÔÔ›· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ¢∂∏, Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È ËÌÈÎÚ·ÙÈΤ˜ ¢∂∫√, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ·fi ÙÔ 5,5% ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ 4% Î·È ÂÈϤÔÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ › fiÙÈ “ÔÈ ÊfiÚÔÈ Î·È ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ·Ù› Ì‹Î·Ó, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÂÛfi‰ˆÓ ηÈ

™Â ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜

‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙÔ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· ¿ÌÂÛ·. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ηٷӿψÛ˘, Ë ÔÔ›· ¤ÊÙÂÈ, ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ¿Ú· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ”. “∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿”, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, “˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¢∂∫√, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ. √È ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ıÔ‡Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ¤Ó· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. μ‚·›ˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢∂∏, ÂΛ, ı¤ÏÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË, ÂÁÒ Â›Ì·È Ê·Ó·ÙÈο ηٿ Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· [...]. ∫·È

18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ º¶∞ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰›ÌËÓÔ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ôχ ηı·ÚÔ› ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ·Ó Û˘ÏϤÁÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ¤ÙÛÈ. ∏ ϤÍË ÎÏÂȉ› Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·Ó¿Ù˘ÍË. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ıÚfi˜, Ë ‡ÊÂÛË. ∏ ‡ÊÂÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ηӤӷ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, ȉÈÒÙ˘, ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, ›Â Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “ƒ›¯ÓÔ˘Ì ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ì·˙› Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̛̠· Ìfi¯Ï¢ÛË, ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ fiÚˆÓ [...]. £· ¤¯Ô˘Ì ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ı· ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ”, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÚ›Ô˘ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 25% ı· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 10-15%.“ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÌË ¯·ıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” , ÙfiÓÈÛÂ.

™ÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ º¶∞. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î. ¢. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ·˘ÍËı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ “Ù· ‚·ÛÈο ·Á·ı¿ ı· ıÈÁÔ‡Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·”. ΔÔ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ º¶∞ ۯ‰fiÓ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ 13% ·fi ÙÔ 11% Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ‚·ÛÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Á¿Ï·, ÙÔ „ˆÌ›, Ù· ˙˘Ì·ÚÈο Î.Ù.Ï. Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì º¶∞ 6,5% (ÙÔ 50% ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË). √ Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â, Â›Û˘, fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔÓ ºfiÚÔ ªÂÁ¿Ï˘ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î.Ù.Ï.

∞‡ÍËÛË 4,6% ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞£∏¡∞, 13.

∞‡ÍËÛË 4,6% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (Ô ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜) ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÂʤÙÔ˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 2,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ›‰È· Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, ÛËÌ›ˆÛ ·‡ÍËÛË 0,4% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 1,7% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË Î·Ù¿ 4,6%, Ô˘ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ: ·. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ 1,4%, Î·È ‚. ™ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ 7,9%.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 ΔÙ∂: ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ∞£∏¡∞, 13.

™∏ª∞¡Δπ∫∏ Ì›ˆÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ∞ÁÔÚ¿ Δ›ÙÏˆÓ (∏¢∞Δ), ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÔÚ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÙËÓ ∏¢∞Δ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 176 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠10,45%, ÂÓÒ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 101 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Û 10,48% Î·È ÙÔ˘ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ηٿ 75 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Û 8,51%. ∏ ÎÏ›ÛË Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓË, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û -193 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ·fi -295 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ë Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û 824 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi 937 ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó‹Ïı Û 87,05 ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi 83,19 ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÙÔ˘ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Û 74,80 ·fi 69,94 Î·È ÙÔ˘ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ Û 58,00 ·fi 53,18. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ∏¢∞Δ ·Ó‹Ïı Û 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ·fi 819 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È 51,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∏ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı Û 82,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 37,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ۠ٛÙÏÔ˘˜ Ì ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û· ‰È¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ 3 ÂÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÚÚfiÊËÛ·Ó 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 55% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÔÌfiÏÔÁÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ϋ͈˜ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·Í›·˜ 451 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙȘ 1.400 ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ÂÎÙÂϤÛıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∏¢∞Δ ÙÔ 57% ·ÊÔÚÔ‡Û Û ÂÓÙÔϤ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ 43% Û ÂÓÙÔϤ˜ ÒÏËÛ˘. ™ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ™ÙȘ ∏¶∞, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÂÓÒ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηÌ‡Ï˘ Î·È ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ.

¶∂ª¶Δ∏ 14 O∫Δøμƒπ√À 2010

™Ù· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 587.213 ¿ÙÔÌ·

∞˘Í‹ıËÎ·Ó 3,16% ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ∞£∏¡∞, 13.

‡ÍËÛË 3,16% ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· 587.213 ¿ÙÔÌ·. ∞‡ÍËÛË Î·Ù¿ 5,84% ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Û¯ÂÙÈο Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜.

√È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 197.922 ¿ÙÔÌ· Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔÈ Î·Ù¿ 3,27% (6.269 ¿ÙÔÌ·) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ÔÈ Ó¤Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤Ó˜ 3.348 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó Û 90.657, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 72,16% ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 7,38% Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. √È ·ÔχÛÂȘ (ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ¤Êı·Û·Ó ÙȘ 31.570, ÔÈ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙȘ 40.998 Î·È ÔÈ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙȘ 33.886. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 72.568, ÙÔ 56,50% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 13,20% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (64.106). √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û -15.797 ¤Ó·ÓÙÈ -6.550 ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¿ÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó· Û fiÏË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË 5ÂÙ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 587.213 ¿ÙÔÌ·. ∞fi ·˘Ù¿ 201.498 (34,31%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Î·È 385.715 (65,69%) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 35,46% ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙËÓ ¶Â-

ÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÙÔ 20,79%. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٷÁÚ¿ÊËηÓ: - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 17.991 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 3,16%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (8,75%). - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 11.123 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ 5,84%. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πfiÓÈˆÓ ¡‹ÛˆÓ (9,84%) Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ (7,97%). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 77.846 ¿ÙÔÌ·, ·fi Ù· ÔÔ›· 26.772 Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÛÔ ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ, Î·È 51.074 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 12 ÌËÓÒÓ. ∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ: ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì‹Ó·) ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 197.922 ¿ÙÔÌ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÔÈ 195.739 (ÔÛÔÛÙfi 98,90%) Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ 2.183 (ÔÛÔÛÙfi 1,10%) Â›Ó·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 157.871 ¿ÙÔÌ·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٷÁÚ¿ÊËηÓ: - ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ (ÎÔÈÓÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂÔ¯ÈÎÔ› ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ) ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 6.269 ¿ÙÔÌ·, ÌÂ

ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ (25.380). √È Î·ı·Ú¤˜ ÚÔ¤˜ Ù˘ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· - ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì›ÔÓ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È ÙȘ Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÔÓ ÙȘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ - ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û -15.797. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó -6.550, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ‹Ù·Ó -554 Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ‹Ù·Ó -1.764, ‰ËÏ. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË.

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË 3,27%. - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 6.307 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË 3.33%. - ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 38 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË -1,71%, - ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂȉfiÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 9.722 ¿ÙÔÌ·, Ì ÔÛÔÛÙÈ·›· Ì›ˆÛË -5,80%. - ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û 9.928 ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ 6.580 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 30.829 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜.

ƒÔ¤˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ √È ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 90.657, ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 72,16% ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ (52.660) Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ -7,38% Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (97.876) ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 5ÂÙ›·˜, ÔÈ ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÌ-

Ê·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 73,7% ÙÔ 2006, 58,50% ÙÔ 2007, 95,67% ÙÔ 2008, 85,42% ÙÔ 2009 Î·È 72,16% ÙÔ 2010. √È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ۇ̂·Û˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 31.570, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 13.345 ¿ÙÔÌ·. √È Ï‹ÍÂȘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 40.998, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·‡ÍËÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ηٿ 19.813 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ηٿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 72.568, ÙÔ 56,50% ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ Ï‹ÍÂˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 13,20% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (64.106). √È ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 33.886, ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 15,96% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 (40.320) Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 33,51% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘

“√ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Í·Ó·¯Ù˘¿” , Û¯ÔÏ›·Û Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË ÙÔ˘ 2009 Î·È 2010, Ë Ú·Á‰·›· ÙÒÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘Ó¯‹˜ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ‰Â ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÙÈ “ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÒ‰˘ÓÔ” , ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √√™∞, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ÛÙÔ 30%. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˙ËÙ¿ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ·ÊÂÓfi˜ Ù· 11 ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ √∞∂¢, ‡„Ô˘˜ 440 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó 108.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÙÔ ÂȉÈÎfi ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÙˆÓ 220 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∑ËÙ¿ Â›Û˘ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÙÙÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ π∫∞ ·fi ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √∞∂¢, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È.

ÀÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÔÛfi ›Ûڷ͢ 1,247 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜

™Â ηıÂÛÙÒ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ 62.000 ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞ ∞£∏¡∞, 13.

™Δ√πÃ∂π∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ú‡ıÌÈ-

Û˘ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞∂Δ∞ª, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1) ¡.3863/2010: ŒÓ·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi 15/07/2010 (36 ‹ 48 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, 80% ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛË, 60% Ú‡ıÌÈÛË Û ‰fiÛÂȘ, Â› ÙˆÓ ÚÔÛı¤ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘Ô‚ÏËı› ·›ÙËÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 15/10/2010 Î·È 40% Î·È 20% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÊfiÛÔÓ ˘Ô‚ÏËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›·). Œ¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› 30.428 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ˘‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË 19.578 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı›

73.977.560,80 ú ·fi 15/07/2010, ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› 477.912.694,75 ú ·fi 15/07/2010 Î·È ÔÈ ÂÓÂÚÁ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 13.480, Ì ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÔÛfi ›Ûڷ͢ 414.883.547,59 ú. 2) ¡.3833/2010: ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi 15/03/2010 ¤ˆ˜ 14/07/2010 (36 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, 40% ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛË, 20% Ú‡ıÌÈÛË Û ‰fiÛÂȘ, Â› ÙˆÓ ÚÔÛı¤ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ). À‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË 21.418 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› 89.624.040,73 ú ·fi 15/03/2010, ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› 452.311.609,96 ú ·fi 15/03/2010, ÔÈ ÂÓÂÚÁ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 8.530, Ì ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÔÛfi ›Ûڷ͢ 142.830.516,11 ú. 3) ¡.3762/2009: ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘-

Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi 15/05/2009 ¤ˆ˜ 03/07/2009 (96 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, 80% ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛË, 50% Ú‡ıÌÈÛË Û ‰fiÛÂȘ

Â› ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÈÔÔÈË̤ӈÓ, ÙÔÓ 05/2009, ÚÔÛı¤ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÛˆÓ).

À‹¯ıËÛ·Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË 65.379 ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› 270.470.454,14 ú ·fi 15/05/2009, ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› 1.062.095.204,80 ú ·fi 15/05/2009 Î·È ÔÈ ÂÓÂÚÁ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û 22.937, Ì ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÔÛfi ›Ûڷ͢ 440.508.759,66 ú. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ú˘ı̛ۈÓ, 17.239 ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› Î·È ÙËÚÔ‡Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ ·fi ÙÔ 1999 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2008. ΔÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÔÛfi ›Ûڷ͢ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 249.614.215,75 ú. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 282.886 ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, 62.186 ÔÊÂÈϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› Û ηıÂÛÙÒ˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, Ì ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÔÛfi ›Ûڷ͢ 1.247.837.039,10 ú.


41

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

ÀÂÁÚ¿ÊË Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜

∂ÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ÔÊÂÈϤ˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 13.

ÀÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Û ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ ›¯Â Û˘ÌʈÓËı›, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “Real FM” . ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ 2010, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™Ùfi¯Ô˜, ÙfiÓÈÛÂ, Â›Ó·È ÙÔ 2011 “Ó· Ìԇ̠۠ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·‰Èηۛ· Û¯¤Û˘ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Âȉ›ˆÍ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 2009, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 2010.

“ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 31/12 ı· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ 2010. ¶È¤˙ˆ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ 2011 Ó· Ìԇ̠۠ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·‰Èηۛ· Û¯¤Û˘ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ¶Ô˘ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙË Î·È ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Î·È Û ÂÌ¿˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›·...” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. “√ ηı¤Ó·˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙÔ. ∏ Û¯¤ÛË Â›Ó·È Ôχ η΋, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙË ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ϤÁÂÙ·È ∂˘Úˆ·˚΋ [...]. ∏ ·ÁˆÓ›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ۈ ÙÔ 2010 Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ fiÏË ÙËÓ ’’·Ûı¤ÓÂÈ·’’, ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Ó· Ìˆ ÛÙÔ 2011 Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ

·ÎfiÌË fiÙÈ Ì ÙȘ ÏËڈ̤˜ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ 2011 ı· ÌÂȈı› Î·È Ë ˘ÂÚÙÈÌÔÏfiÁËÛË. “∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ı· η›ÁÔÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÙËÓ ÏËÚÒÓÂȘ 6 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ˜, Ô˘ ı· ¤·ÈÚÓ ·˘Ù‹ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ Ù˘ Ù· ¤‚·˙ Û ÌÈ· ÙÚ¿Â˙·, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂȘ Î·È fi, ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. °È· ·˘Ùfi ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁÔ‡Ó Û ‡„Ë Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÚfiÈη ÙËÓ ÙÚ›ÌËÓË ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ›ˆÛÂ: “fiÙ·Ó ‹Á· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ›· ·˘Ùfi Ô˘ ›· (Û.Û. ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘) Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ È· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È fiÏË Ë ËÁÂÛ›·

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¢ËÏ·‰‹ ÂÌ›˜ Ô˘ ‰ÈÔÈÎԇ̠¤¯Ô˘Ì ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÙ·Ó Ù· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ‚¿˙ÂȘ Ú¤ÂÈ Î·È Ó· Ù· ÙËÚ›˜” . ΔfiÓÈÛ ‰Â, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ˆ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ÙÔÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Â›Ó·È ¿„ÔÁË Î·È ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË ÚÈÓ ¿ˆ ÛÙË μÔ˘Ï‹. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‹Ù·Ó ¯ı˜, Î·È ¤¯Ô˘Ì χÛÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Œ¯Ô˘Ì ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘Ù‹ Î·È 4-5 ˘Ô˘ÚÁ›· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·Ôχو˜ ۷ʤ˜ Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· χÛÔ˘Ì ٷ ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Â̤ӷ Ì ‚ÔËı¿ÂÈ ·Ú¿ Ôχ, ¿Ú· ‰ÂÓ Â›¯· ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈο ı¤Ì·Ù·” .

Το υπουργείο Εργασίας για το ζήτημα της Διαιτησίας ∞£∏¡∞, 13.

ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (√ª∂¢) Î·È Ù˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ˘‹ÚÍ ÁfiÓÈÌÔ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜. √È ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ‰È·ÌÂÙÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙ˜, ÛÙËÓ ÔÚ›· Ê¿ÓËÎ·Ó ÛËÌ›· Û‡ÁÎÏÈÛ˘. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÈÔ ÒÚÈ̘ ı¤ÛÂȘ. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿-

ÏÈÛ˘, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î. π. ¢. ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¿ÁÈ·˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √.ª∂.¢. Î·È ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÂÈÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ıÂÛÌÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ªÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ Ë ÂοÛÙÔÙ ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ηÙÒٷٷ fiÚÈ· ÌÈÛıÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌÈÛı›ˆÓ, ı· ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÓÔÈ·˜ ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ÌfiÓÔÓ, ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÔÏÏÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÙËÓ ·ÔÛȈÔ‡Ó, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÂÚ› ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·È‰È¿ Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë §·˚΋ ™˘Û›ڈÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÓÙÈ·Ó·ËÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈ ·˘Ù‹, Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÒÚ· Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Ó· ¯ÂÈÚÔÙÂÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Ì Â›ÙˆÛË ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ∏ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, (¤ÎÙ·Û˘ ÎÔÓÙ¿ 40 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜¶ÚfiÓÔÈ·˜, Ì ٷ 4 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÁÚÈ¿˜), Ì ٷ ¤ÓÙ ·fi Ù· ÂÓÓÈ¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ê¿ÚÈ·. √È 12 ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰¿ÛηÏÔÈ, ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∂§∂¶∞¶ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÌÂÙÚÔ‡Ó 4 Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È Ô˘ “ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È” Û ¤Ó· ·fi Ù· 4 ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ Ì·˙› Ì ٷ 65 ·È‰È¿ Ì ·Ó·ËÚ›· .

“Á‡ÚÔ” ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ÌÂÚËÛ›·” , Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È: 1) ™Â ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ. 2) ªÔÓÔÌÂÚÒ˜ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË. 3) ªÔÓÔÌÂÚÒ˜ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ηوٿÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ‹ ÌËÓ·›Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, ÔÈ

‰Â ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ˆÛÙfiÛÔ, Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, “Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂°™™∂ ÂȉÈο ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ” . ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, “Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÌÂÏÂÙ¿ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿”, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ∞£∏¡∞, 13.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Â›¯Â Û‹ÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ Î·È Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË Ì ÙÔ ¢™ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ¶∂∫ ˘¤‚·ÏÂ, ̤ۈ ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ›‰Ú˘Û˘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ›‰Ú˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Δ∂ª¶ª∂. √ ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ·ÊÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓË-

̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¶∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÁÈ· ÙË Ó¤· ∫A¶ Î·È ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ, ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ΢ڛˆ˜, Û ÔÚÂÈÓ¤˜, ÓËÛÈÒÙÈΘ Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ӷʤÚıËÎÂ, ·ÎfiÌË, ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ¶∂∫ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙË ÎÚ›ÛË, Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ, Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌfiÓÔ ÙÔ˘ 56%

ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·. °È· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· Û˘˙ËÙËı› Ì ٷ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ fiÙÈ Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Τ.Κ.: 37100 Πληρ.: Τηλιοπούλου Βασιλική Τηλ.: 24223-50230 Fax: 24220-29014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Αλμυρού ανακοινώνει ότι προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, στη θέση “ΧΑΝΔΑΚΑΣ” για τα οικόπεδα με πρόσωπο στην ανατολική πλευρά της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, μεταξύ των οδών Ερμού και Βασιλέως Κων/νου. Τα οικόπεδα από της εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου με το Β.Δ. της 23.3.1948-ΦΕΚ 90 Α’, ευρισκόταν σε περιοχή η οποία είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Κατόπιν προσφυγής των ιδιοκτητριών, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου - Τμήμα Β’, εξέδωσε την με αρ. 389/2007 Απόφαση, η οποία επί λέξει διατάσσει “η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια, ήτοι στην αποδέσμευση του ακινήτου των προσφυγουσών και στην άρση του ρυμοτομικού βάρους” . Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να προβεί στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προς άρση του ρυμοτομικού βάρους του ακινήτου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Αλμυρού για να λάβουν γνώση της ανωτέρω τροποποίησης και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση στον Τύπο. Ο Δήμαρχος Αλμυρού Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Χρ. Παρναβέλα Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 5257/152212/299-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ εμβαδού 58.020,20 τ.μ. στη θέση “Κούμαρος” Δημοτικού Διαμερίσματος Λαύκου του Δήμου Σηπιάδος ως εξής: 1. Τμήματα της ανωτέρω έκτασης, συνολικού εμβαδού 34.499,51 τ.μ., ως μη δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις του. 2. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης, εμβαδού 23.520,69 τ.μ., ως δασική έκταση, υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση του Μαλαμάτη Ευστάθιου, κατοίκου Μηλίνας. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σηπιάδος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À

Ταχ. Δ/νση: Αλμυρός Ταχ. Κώδικας: 37100 Πληροφορίες: Π. Κράβαρη Τηλέφωνο: 2422021273 FAX: 24220-22204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Αλμυρού ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Καλλέ Ηλία του Νικολάου, κατοίκου Αλμυρού, εκδόθηκε η με αριθμ. 2100/159763/8-10-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 7.854,00 τ.μ. στη θέση “Αρμοτλίκι” Δημοτικού Διαμερίσματος Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ε.Γ.Γ.Π.Θ. Ο Δασάρχης Αλμυρού ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι 64 τ.μ., δύο υπνοδωμάτια, σαλονοτραπεζαρία με δύο μπαλκόνια, στον 1ο όροφο, 28ης Οκτωβρίου 197, ιδανικό και για οικογένεια. Πληρ. τηλ. 6932210174 και 210-2112591. (275) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικότατο κατάστημα 65 τ.μ.+πατάρι στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου, ανάμεσα από Ερμού-Σωκράτους. Πληρ. τηλ. 6977 468751, 6944 623816, 2421023367. (710)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 87 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα, Εθν. Αντιστάσεως 4 με Καλλινίκου. Πληρ. τηλ. 6978-183885. (757) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π καινούργια γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6972-302661. (777)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (709)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Κατάστημα πολυτελείας 35 τ.μ. με πατάρι, υπόγειο και ιδιόχρηστο ακάλυπτο παραπλεύρως “ΓΕΡΜΑΝΟΥ” στην οδό Κ. Καρτάλη 64-68 και Ερμού. Πληρ. τηλ. 6932-548100. (399)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Διπλοκατοικία 1ου ορόφου, 120 τ.μ., μεγάλες βεράντες, parking, στη Νέα Δημητριάδα Βόλου. Πληρ. τηλ. 6958993357. (774)

∂À∫∞πƒπ∞

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο. Τιμή 155.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (169)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Δυάρι 65 τ.μ. ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου και κλιματισμό επί της Ισιδώρου 86, Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-63197, 6974-876738. (776)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 3 στρέμματα με νερό (πομώνα), ρεύμα, 500 μ. από τη διασταύρωση του δρόμου του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου Βόλου. Πληρ. τηλ. 2310-307100. (761)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 125 τ.μ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948-078270. (558)

καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (067)

¶ø§∂πΔ∞π πανέμορφη μονοκατοικία 86 τ.μ. στην Αγχίαλο σε οικόπεδο 650 τ.μ., απεριόριστη θέα στη θάλασσα, μεγάλη ανεξάρτητη αποθήκη και εξαιρετικά διαμορφωμένος κήπος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (432)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (433)

¶ø§∂πΔ∞π υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικία 283 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 502 τ.μ. στις Αλυκές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, επιπλέον ξενώνας με ανεξάρτητη κουζίνα και μπάνιο, βοηθητικοί χώροι, parking 2 αυτοκινήτων Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (434)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (435)

¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ α) ¶ø§∂πΔ∞Ι δυάρι 64 τ.μ. στο κέντρο σχεδόν καινούργιο, άριστη επένδυση. β) ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È δυάρια στο κέντρο 38 τ.μ., 52 τ.μ., 54 τ.μ., 58 τ.μ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627 (760)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (450)

καινούργιο διαμπερές τριάρι 80,5 τ.μ. με αποθήκη και θέση στάθμευσης, 1ος όροφος Μαγνήτων με Κοραή γωνία. Πληροφορίες τηλ. 6936-856653. (784)

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Μεζονέτα ρετιρέ ανατολική εμβαδού 145 τ.μ., με 3 δωμάτια, 3 λουτρά και βεράντες 200 τ.μ. στην οδό Ανθ. Γαζή-Περραιβού, με υπόγεια αποθήκη και 2 κλειστά πάρκιν. Ενοίκιο 900 Ε/μήνα. Πληρ. τηλ. 2421035132, 6932-461197 και 6972254646. (775)

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

επαγγελματικός χώρος 130 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου και πλησίον Ερμού, καλύπτει ολόκληρο τον όροφο άψογης αισθητικής διωρόφου κτηρίου. ιδανικό για γραφεία ή φροντιστήρια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (436)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (438)

ª√¡∞¢π∫∏ ∂À∫∞πƒπ∞ (ÁÈ· ȉÈÒÙ˜) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, υπερπολυτελούς κατασκευής, νεόδμητες: - Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ: 1. 125 τ.μ.+40 τ.μ., 190.000 ú 2. 150 τ.μ.+60 τ.μ., 250.000 ú 3. 150 τ.μ.+60 τ.μ., 270.000 ú - ΠΑΡΑΛΙΑ (πάρκο Αγ. Κων/νου) 1. Β’ όροφος 128 τ.μ., 255.000 ú 2. Δ’-Ε’ όροφος 155 τ.μ., 365.000 ú ΤΗΛ. 6932-523629 24210-34437 (667)

¶∏§π√ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ πωλούνται εξοχικές κατοικίες, επιφάνειας 80-140 τ.μ., δύο ή τριών επιπέδων, με εξαιρετική θέα στον Παγασητικό κόλπο και απόσταση 300 μ. από τη θάλασσα. Η κάθε κατοικία διαθέτει ιδιόκτητο υπαίθριο χώρο, ξενώνα, κλειστό parking, αποθήκη, τζάκι, κεντρική θέρμανση, BBQ, ξύλινες πέργκολες, κήπο και πισίνα. Πληροφορίες: 6972322709, e-mail: asveronis@cyta.gr (651)

§√°ø ™À¡Δ/™∏™

¶ø§∂πΔ∞π

γωνιακό πρατήριο ζαχαροπλαστικής - γαλακτοκομικών - αναψυκτικών με όλο τον εξοπλισμό του (ψυγεία κ.λπ.) σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ του Βόλου (περαντζάνα) 60 τ.μ.+60 τ.μ. πατάρι. Εξασφαλισμένη πελατεία (άνω των 30 ετών λειτουργία). Σίγουρο εισόδημα. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 (έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944-456407 (780)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∞°°∂§ª. ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Λόγω συνταξιοδότησης

¶ø§∂πΔ∞π

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε κεντρικότατο σημείο (Τράπεζες) με σύγχρονο εξοπλισμό (δερμάτινος καναπές, δερμ. πολυθρόνα, βιβλιοθήκηαρχειοθήκη, τραπέζι, γραφείο λειτουργικό, τραπ. υποδοχής, Η/Υ με βάση και εγκατάστ. γραμμές ISDN-INTERNET, fax, a/c, κ.λπ.). Πελατεία γνώριμη. Εξασφαλισμένη θέση πάρκιν. Τιμή χαμηλή. Πληροφορίες μόνο σε προσωπ. συνάντηση στο ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΝΤΕΡΕ. Ιάσονος 77 (1ος) έναντι Τράπεζας Πειραιώς (απόλυτος εχεμύθεια). Τηλ. 6944-456407. (781)

¶ø§∂πΔ∞π διαμπερές τριάρι 75,4 τ.μ. 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση στην οδό Ρ. Φεραίου 2 και Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Πληροφορίες τηλ. 6936856654. (783)

¶ø§∂πΔ∞π μεγάλη γκαρσονιέρα 39 τ.μ. 3ου ορόφου, σε άριστη κατάσταση, στην οδό Ρ. Φεραίου 2 με Χείρωνος, με αποθήκη στο υπόγειο. Πληροφορίες τηλ. 6936-856654. (782)

ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ καινούργιο

¶ø§∂πΔ∞π

οροφ/σμα 144 τ.μ. ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθ., πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, ÙËÏ. 2421026032 6977615627 (759)

¶ø§∂πΔ∞π Μονοκατοικία στις Μηλιές 60 τ.μ., σε 410 τ.μ. οικόπεδο με απρόσκοπτη θέα στον Παγασητικό κόλπο. Μεσιτικό γραφείο “ΙΑΣΩΝ” Μακαρώνα Κωνσταντία Κανάρη 8 Βόλος 24210-22824, 6973-585390 (449)

∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂

°·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√ Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (468)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜

(2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (469)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (472)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 56 Ù.Ì. ‰‡Ô ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (70.000 ∂) ∞Óı. °·˙‹ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (35.000 ∂), ∫ÔÚfiË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞

ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (479)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂.

1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54ÙÌ º/∞ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ú¿ı˘Ú· compact. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-64 2. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 126ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-67 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 24ÙÌ. º/∞, ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 4. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 5. ¢˘¿ÚÈ 53ÙÌ 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 82,5ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 8. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-70

∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡-

9. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 10. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi 100ÙÌ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ·/ı. ·ÂÚ›Ô˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-99 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 86ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË Â› Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:23-21 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ Ù¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:2362 14. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:23-48 15. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 126ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-67 16. ¶·Ú·Ï›· - ÚfiÛÔ„Ë, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 120ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 17. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 1570

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞

1. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 2. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÛıˆÌ¤ÓÔ. ÙÔ˘:10 3. 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘- ∞ı‹Ó·˜ ˆÏÂ›Ù·È - ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈ-

¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (476)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. Οικόπεδο 211 τ.μ. στην Πινδάρου - Μακρινίτσης. 2. Οικόπεδο στην Ανακασιά 632 τ.μ., με παλαιά πέτρινη οικία. Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 1. Οικόπεδο 500 τ.μ. στην Κουκουράβα. 2. Οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα στην Κουκουράβα. 3. Οικόπεδο 4.028 τ.μ. στη θέση Αληγαριές (πάνω από τον περιφερειακό Άλλης Μεριάς). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. Γκαρσονιέρα 27 τ.μ., Χατζηαργύρη 51, τιμή 25.000 Ε. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. Ισόγειο κατάστημα 120 τ.μ., στη Νεάπολη. 2. Οικόπεδο 158 τ.μ., με μαγαζί 77 τ.μ., στη Ν. Ιωνία (Ελλησπόντου). 3. Κατάστημα 165 τ.μ. με πατάρι 120 τ.μ., 3 πάρκιν υπόγεια. Είναι νοικιασμένο 1.200 ευρώ το μήνα. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Οικόπεδο 12 στρεμ. Αγ. Παρασκευή. 2. Οικόπεδο 485 τ.μ., στα Κήπια. 3. Αγροτεμάχιο 8 στρεμ., με ελιές στον Ξηρόκαμπο. 4. Αγροτεμάχιο 14 στρέμ. στη Μελιά φάτσα στον παλαιό δρόμο Βόλου - Λάρισας 83 μ. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.Οικόπεδο στα Πλατανίδια 2 στρέμματα οικοδομήσιμο 50 μ. από τη θάλασσα. 2. Οικόπεδο 1.055 τ.μ. στο Κατηχώρι. 3. Οικόπεδο στα Καλά Νερά (Ζερβόχια) 406 τ.μ. κτίζει 128 τ.μ 4. Μονοκατοικία διώροφη 300 τ.μ. σε οικόπεδο 750 τ.μ. στη Χρυσή Ακτή στο κύμα. 5. Χρυσή Ακτή 4,5 στρέμματα με θέα. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. Μονοκατοικία στον Αγ. Γεώργιο Βελεστίνου με οικόπεδο. 2. Μονοκατοικία τριώροφη 260 τ.μ. στη Δημάρχου Γεωργιάδου. 3. Μονοκατοικία διώροφη περιοχή Επτά Πλατάνια. 4. Μονοκατοικία 110 τ.μ. με σοφίτα στο Βελεστίνο. 5. Μονοκατοικία 87 τ.μ. σε οικόπεδο 536 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. 6. Μονοκατοικία στην Πορταριά με οικόπεδο 400 τ.μ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. Διαμέρισμα ρετιρέ 117 τ.μ. με αποθήκη και γκαράζ στη Σταθά-Γαλλίας. 2. Διαμέρισμα 160 τ.μ. στα Λεχώνια. (473)

Îfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: ÁÚ·Ê›· 85ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 6. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93ÙÌ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 44ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 281,23ÙÌ Ì ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 121,44ÙÌ Î·È ÚfiÛÔ„Ë 14Ì ÛÙËÓ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 3264,97ÙÌ ÛÙÔ 4Ô ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15

√π∫√¶∂¢∞

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Á·ÛÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ Ì ™.¢ 2,1. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 241ÙÌ ( ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ) ÛÙÔÓ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 3. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 611ÙÌ Ì ÔÈΛ· 66ÙÌ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 5. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:10-63

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165 E-mail: stspiliopoulos@onlinesolutions ¢π∞£∂Δ√Àª∂ ∞∫π¡∏Δ∞ Δƒ∞¶∂∑π∫√À √ªπ§√À ∫∞Δ∞ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫√Δ∏Δ∞ ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ - ¡. πˆÓ›· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 277,3 Ù.Ì. 60.000 ∂. - ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÁÚ/¯ÈÔ 2.015 Ù.Ì. 12.000 ∂. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ (ª·Ú¿ıÈ), ·ÁÚ/¯ÈÔ 5.114 Ù.Ì. 10.000 ∂. - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÂÓÙfi˜) 5.338 Ù.Ì. 143.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ¶Â˘Î¿ÎÈ·, ‚›Ï· 297 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì. 350.000 ∂. - °Ú·Ê›Ô, ∫ÔÚ·‹-∂ÚÌÔ‡ 58 Ù.Ì. 45.000 ∂. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 70 Ù.Ì. 80.000 ∂. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. - μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2

6. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘: 10 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. Δ·ÍÈ¿Ú¯Ë. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘: 23-27 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 8204ÙÌ ÛÙËÓ §·ÌÈÓÔ‡. ™Â Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:23-17 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ÛÙËÓ ªԇʷ 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-40 10. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· 1100ÙÌ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-34 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1487ÙÌ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:15 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ∞°Ãπ∞§√À. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1100ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È 58Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 14. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 350ÙÌ , 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-80

∂¡√π∫π∞™∂π™

1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ŒÓ·ÓÙÈ •ÂÓ›· ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ 180ÙÌ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫448 - ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 À/¢, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı. ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË, 155.000∂, ∫449 - ¡. πˆÓ›·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 ÙÌ, 2 À/¢, Ì ÔÏÏ¿ extra, ‰›Ï· Û ¿ÚÎÔ, 130000∂, K450 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 58-95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 94000160000∂, ∫455 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 21-95 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 37000165000∂, ∫456 - μfiÏÔ˜, ¡Âfi‰ÌËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 42-121 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 79000-223000∂, ∫467 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. - ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. - N. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 82 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 65000∂, ∫11 ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44

4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. 5. °Ú·ÊÂ›Ô 86ÙÌ ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ¢›‰ÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο (60ÙÌ Î·È 26ÙÌ ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 6. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 148ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 7. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 43ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 8. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫ˆ‰.·ÎÈ Ó‹ÙÔ˘:15

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™

1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:01 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 804 ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660ÙÌ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·È ı¤· ÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙȘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-78

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™

1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ ÙÔ˘:10 2. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ Û 103ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 4. ¶·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· 75ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98,5ÙÌ Ì ™.¢. 1,8. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:03-88 5. ¢ÈÒÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÌ Î·È 120ÙÌ, 100Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.· ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-54 6. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 108ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-81

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞

1. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 24ÙÌ ¤ˆ˜ 39ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 (446)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞ӷηÛÈ¿-∂ÈÛÎÔ‹, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘), Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 198 Ù.Ì., 55000∂, ∫447 - ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 174 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 À/¢, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ,350000∂, ∫111 - ∞ÂÚÈÓfi ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 145.38 Ù.Ì., 65000∂, ∫445 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. - μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. - μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂ ∫237. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. - ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. - ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. 100.000∂. ∫412. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. - ∞ÂÚÈÓfi, √ÈÎfiÂ‰Ô 30000 Ù.Ì., 35000∂, ∫446 - ™˘Î‹˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1004,71 Ù.Ì., 45000∂, ∫444 - ∞Á¯›·ÏÔ˜ Â·Á/ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞’ ¶ÚÔ‚, Ì ÎfiÌ‚Ô, 4500 Ù.Ì., 220000∂, ∫443 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378.

- ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. §√π¶∞ ∞∫π¡∏Δ∞ - μfiÏÔ˜ £¤ÛË ™Ù¿ıÌ¢Û˘ 8-18ÙÌ,ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 12000-14000∂, ∫451-452 - ∞Ôı‹ÎË 3-9 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ Volos Palace, 5000∂, ∫453 (484)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (486)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™)

Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653-6947302966 FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ∑¿¯Ô˘ 42 Ù.Ì. studio 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢À∞ƒπ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ú‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 29 Ù.Ì. 8ÂÙ›·˜ ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (488)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802

¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. ¢˘¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, °·Ì‚¤Ù·, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 15 ÂÙÒÓ, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î.Ù.Ï. ΔÈÌ‹ Ôχ ¯·ÌËÏ‹. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 71 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ªfiÓÔ 70.000 ¢ÚÒ. 10. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. (489)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì. 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì. 52.000 ∂ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 145 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì. 80.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 72 Ù.Ì. 108.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 81 Ù.Ì. 110.000 ∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì. 110.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 58 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 116 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫ÔÚ·‹ 79 Ù.Ì. 160.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 51 Ù.Ì. 70.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì. 270.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì. 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 77 Ù.Ì. 95.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 82 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 46.000 ∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 250.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì. 90.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 680 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 328 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 538 Ù.Ì. 340.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. 550.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 750 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 275 Ù.Ì. 220.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 401 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÓÙ‹Ú·Á· 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 333 Ù.Ì. 110.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫ÔÚÒË 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 550 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï. 840.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 450 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì. 250.000 ∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi 118 Ù.Ì. 400.000 ∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. 150.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ºÂȉ›Ô˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 140 Ù.Ì. 130.000 ∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË) 86 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶··Î˘ÚÈ·˙‹ ÙÚÈÒÚ. 276 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 480 Ù.Ì. 750.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 260 Ù.Ì. 430.000 ∂ ÛڈÓÔ˜ 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 240 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 108 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 122 Ù.Ì. 160.000 ∂ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.100 Ù.Ì. 400.000 ∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 600 Ù.Ì. 450.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì. 320.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 1.200 Ù.Ì. 600.000 ∂ μ¿Î¯Ô˘ 300 Ù.Ì. 130.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì. 450.000 ∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 312 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì. 1.250.000 ∂ ªËÙÚ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 386 Ù.Ì. 450.000 ∂

¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 420.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 10 ÛÙÚ. •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 2.300 Ù.Ì. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì. 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 695 Ù.Ì. 120.000 ∂ ºÂÚÒÓ 750 Ù.Ì. 1.450.000 ∂ (491)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (492)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜ 43 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 2) μfiÏÔ˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3) μfiÏÔ˜ 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 4) μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 5) μfiÏÔ˜ 77 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 6) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 7) μfiÏÔ˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ 8) ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 9) ¡. πˆÓ›· 87 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 11) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. 2) μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜). 3) ∞ӷηÛÈ¿ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 116 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 4) ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.006 Ù.Ì. 5) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 110 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 6) ∫. °·Ù˙¤· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 74 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ. 7) •˘Ófi‚Ú˘ÛË 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80 Ù.Ì. Î·È 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì ÈÛ›Ó·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È Á‹‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1) ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.480 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 70.000 ∂. 2) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ˆÏÂ›Ù·È Î·È ·Ó¿ ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ·). 3) º¿ÚÛ·Ï· 1057 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ (ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘). 4) μfiÏÔ˜ (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜) 478 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 5) μfiÏÔ˜ 104 Ù.Ì. (Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·) ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6) ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) 4.159 Ù.Ì. Ì ‰¤Ó‰Ú·, ÁÂÒÙÚËÛË Î·È Ú‡̷. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 2) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 3) ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 97 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. 4) ¡. πˆÓ›· ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ¿ÓıË - Ê˘Ù¿ Î·È Â›‰Ë ‰ÒÚˆÓ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 40.000 ∂. (461)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 20

9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 12 14. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 15. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 16. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 19. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 21. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 6. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 7. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 8. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 10. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 11. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 13. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 15. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 22. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 23. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 24. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 22. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 11. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜

650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 19. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ μ23 20. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 21. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 22. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 23. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 24. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 26. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (462)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (464)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (465)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 108.000, 2Ô˜ 54 Ù.Ì. 118.500, 1Ô˜ 54 Ù.Ì. 96.000 fiÏ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 177.000, 2Ô˜ 88,5 Ù.Ì. 194.500 fiÏ· Ì ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓ. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 6. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·: 1Ô˜ 118 Ù.Ì. 236.000, 2Ô˜ 118 Ù.Ì. 259.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞Ï˘Î¤˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂ˙ÔÓ. 116 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000 Î·È ÌÂ˙ÔÓ. 114 Ù.Ì. ηÈÓ. 250.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 45


45

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫Δøμƒπ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 44

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

Ã∞£∏∫∂

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. (779)

δίπλωμα ΤΡΑΚΤΕΡ στις 12/10/2010 στο όνομα Μάρκος Λεβέντης. Ο ευρών παρακαλείται να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο: 24230-54593. (778)

e-mail: theoharg@otenet.gr 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 3 Â›‰·/ÔÈÎÔ. 600 Ù.Ì. ı¤·!!! 890.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 112.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 155.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (469)

¢IAºOPA

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (447) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (440)

επισκευές παντός επίπλου, επίσης κατασκευές και συναρμολογήσεις επίπλων. Πληρ. τηλ. 6993-098552, κος Απόστολος. (452)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÙÔ 73% ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (514)

∞°√ƒ∞∑ø τοις μετρητοίς παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972002809. (448)

¢π∫À∫§∞ ¶ø§∂πΔ∞π

PIAGGIO LIBERTI 50 κυβικά μαύρο με λίγα χιλιόμετρα σε άριστη κατάσταση με έξτρα βαλιτσάκι και πλαϊνό σταντ. Πληρ. τηλ. 6944554254. (627)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (425)

™YNOIKE™IA 37¯ÚÔÓË, γιατρός, ψηλή, εντυπωσιακή, χαμηλών τόνων. 40χρονη ιδ. υπάλληλος, άριστης εμφάνισης, ευχάριστη προσωπικότητα. 38χρονη δημοσίου, ελκυστικότατη, συγκροτημένη, ακίνητα. 45χρονη, εισοδηματίας, άψογης εμφάνισης, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (451)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ·Úًو˜ ΔÂÈÚÂÛ›· Î·È ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜.

Φιλόλογος του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973566992. (246)

º√πΔ∏Δƒπ∞ Φιλοσοφικής Σχολής παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6982-971507. (758)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 24210-42905. (513)

∞£∏¡∞, 13.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ôı‹ÎË Ì ÚÔ˚fiÓÙ· “Ì·˚ÌÔ‡” Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔψÓÔ‡ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ ÁÓ‹ÛÈˆÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È Û ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌ·Ú¿ÎË 12 ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi. ∏ ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ·fi ÙÔ ™¢√∂ Î·È ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÎÙ·Û˘ 5.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó¢ڤıËÛ·Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·-·ÔÌÈÌ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, ÚÔÏfiÁÈ·, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Î.¿.

¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) άρθρο 6, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ” , προϋπολογισμού δαπάνης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ κα είκοσι τεσσάρων λεπτών (1.762.627,24Ε) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της αναθεώρησης. Η δημοπρασία θα γίνει τη δεύτερη (2η) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Βόλο, πλατεία Ρήγα Φεραίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξης 2ης και άνω για έργα οικοδομικά και τάξης 1ης και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα πέντε (35.255,00Ε) που θα παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και θα απευθύνεται στο Δήμο Βόλου. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο ΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 20072013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25Ε) στο ταμείο του Δήμου (ώρες λειτουργίας ταμείου 08.00-13.00 π.μ.). Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 - κτίριο Σπίρερ) στο Βόλο, τηλ. 2421097505 - 97503. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Τετάρτη 27/10/2010. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

(515)

∫∞§§π∂ƒ°∏ª∂¡√™

™À§§À¶∏Δ∏ƒπ√

με ωριμότητα, όμορφος και αρρενωπός, δυνατός και τρυφερός συνοδός ζητεί ενδιαφέρουσες ντάμες. Τηλ. 6956540908, Χρίστος. (625)

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας “Παν. Κατσιρέλος” εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ηλία Τζαχρή για τον απροσδόκητο θάνατο του γιου του Κωνσταντίνου Τζαχρή. Αντί στεφάνου θα διαθέσει στη μνήμη του το ποσό των 150Ε στο Σύλλογο Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “ΦΛΟΓΑ” . Ο Σύλλογος Διδασκόντων 4ου Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας

MA£HMATA

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ΒΟΛΟΣ

∞Ôı‹ÎË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ - «Ì·˚ÌÔ‡» ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ-˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙËÏ. 6984-558843, 6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (762)

√∫Δøμƒπ√™

14

¡·˙·Ú›Ô˘, °Â‚Ú·Û›Ô˘ Î.Ï. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ∫ÔÛÌ¿ ÔÈËÙÔ‡ “ŒÛˆÛ·˜ ËÌ¿˜ ÂÎ ÙˆÓ ıÏÈ‚fiÓÙˆÓ ËÌ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡ÓÙ·˜ ËÌ¿˜ ηًۯ˘Ó·˜” (æÏÌ. ÌÁ’ 8) Η αδικία δεν έπαυσε ποτέ να παρουσιάζεται υπό διαφόρους μορφάς μεταξύ των ανθρώπων. Αδικούνται πρόσωπα, και ιδίως οι μικροί και αδύνατοι, που δεν ημπορούν να υπερασπίσουν το δίκαιόν των. Αδικούνται ακόμη και ολόκληροι λαοί, και ιδιαιτέρως τα μικρά έθνη, κατά των οποίων εκστρατεύουν κράτη μεγάλα και ισχυρά. Και φαίνεται μεν εις την αρχήν ότι εχθροί, που αδικούν και καταπιέζουν και καταστρέφουν και σκορπίζουν την δυστυχίαν, πραγματοποιούν τους σκοπούς των και δι’ αυτό πανηγυρίζουν θριάμβους και νίκας. Έρχεται όμως έπειτα καιρός, που οι άνθρωποι της αδικίας, κατά τρόπον ανέλπιστον δι’ αυτούς, συντρίβονται και καταισχύνονται και εξαφανίζονται. Και τότε οι αδικηθέντες που ήλπιζαν εις την θείαν δικαιοσύνην, εννοούν και ομολογούν με χαράν, ότι την σωτηρίαν και την ελευθερίαν των την οφείλουν εις την βοήθειαν του Θεού. Αυτός πράγματι λυτρώνει από ανθρώπους που αδικούν και μας θλίβουν. Αυτός πληρώνει με καταισχύνην τους ανόμους εχθρούς.

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ™øΔ∏ƒ∏

Ετών 40 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 2 μ.μ. από το σπίτι μας στο Νεοχώρι Πηλίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου - Νεοχώρι Πηλίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Νεοχώρι Πηλίου 14 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Ευσταθία, Γιώργος Η μητέρα: Ευσταθία Τα αδέλφια: Θωμάς-Γεωργία Σωτήρη, Όλγα-Μαργαρίτης Σαλαμούρας, Φιλίτσα-Φώτης Μπατράς, Αικατερίνη Ευσταθίου, Δημήτρης-Ευθυμία Μπαΐλα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην πλατεία Νεοχωρίου “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” .

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

∂ªª∞¡√À∏§ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À

Ετών 78 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας στην Ανακασιά στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη Προδρόμου Ανακασιάς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Ανακασιά 14 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Καλλιόπη Τα παιδιά: Ευδοκία - Ιωάννης Τσούκας, Δημήτριος Κώτσιας Τα εγγόνια: Ανδρέας - Μαρία, Γιώργος, Ζωή - Σπύρος, Μανώλης, Χρήστος Η δισεγγονή: Χαρούλα Τα αδέλφια: Αναστάσιος - Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Δήμητρα χήρα Δημ. Σαραφείδη, Γεωργία - Σωκράτης Γιαμουρίδης, Βαρβάρα χήρα Θ. Μπορτζελάκη, Ελένη χήρα Αντ. Μπορτζελάκη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Καστέλι.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∞¡Δø¡∏ ∞°ƒ∞ºπøΔ∏

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κοσμά και Αρτεμίου Αιτωλού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 14 Οκτωβρίου 2010 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Βασιλική - Δημήτριος Διάφας, Νέστορας - Δήμητρα Αγραφιώτη Τα εγγόνια: Ασπασία, Κωνσταντίνος, Μάριος - Εφραίμ, Στυλιανός - Ιωάννης Τα αδέλφια: Γεώργιος - Πόπη Αγραφιώτη, Ελένη Φιδελή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του κοιμητηρίου. Τα χρήματα αντί στεφάνων να δοθούν στο Ίδρυμα “ΦΛΟΓΑ” .

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂πƒ∏¡∏ °∫∂∫∞

Ετών 90 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στις Μηλιές, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών - Μηλεών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Μηλιές 14 Οκτωβρίου 2010 Τα παιδιά: Αριστείδης και Αλεξάνδρα Γκέκα, Σάββας και Αρετή Γκέκα, Κωνσταντίνος και Σοφία Γκέκα Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Η αδελφή: Φωτεινή Κολοβού Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Αίγλη” Μηλεών.


46/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜, ∂ÚÌÔ‡ 148 - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ. 2421023530, ∫ÔÎΈӛ‰Ë μ·ÛÈÏ›Ԣ, °ÎÏ·‚¿ÓË 40 (ÌÂٷ͇ ∂ÚÌÔ‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜), ÙËÏ. 2421037633, ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿), ÙËÏ. 2421023394, ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿, ÙËÏ. 2421071321. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 181∞ - °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ. 2421058580. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ. 2421065427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶¤ÌÙË 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 53, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚfiÎÂÚÈ, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫. ¡ÂÚ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹-

ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:30,18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À,

∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS

º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY .................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524Z

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ¶‹ÏÈÓÔ ‹ ¯¿ÏÎÈÓÔ ·ÁÁÂ›Ô - ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 10Á’ οıÂÙ·. 2. À‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿ Ì·˜ - ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. 3. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ - ∞ıÏËÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜. 4. ∞Ï·‚¿ÛÙÚÈÓÔ˜ Ó·fi˜ Ù˘ ˘‹Ú¯Â ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™Ê›ÁÁ· - √ ∫ϤˆÓ·˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ (·ÈÙ.). 5. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÛοÊÔ˘˜ (ηı.). 6. Δ›ÙÏÔ˜ ÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÂÏÛÔÓ - ∞ÔÙÂÏ› Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜. 7. √È ·Ú¯·›ÔÈ Ù· ÊÔÚÔ‡Û·Ó (ÁÂÓ.) - ¶·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÎÔ‡ ∂ÓÒ¯. 8. °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÚfiÛˆÔ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∫˘ÓËÁÂÙÈο fiÏ·. 9. ¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ - ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿ ͤÓÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘. 10. ∂È‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÔÏÏÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ - ¢·Ó›ˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜. 11. ∫ˆÌfiÔÏË Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜, ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 12. ΔËÓ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ŸÌËÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ™’ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÔÈ... ÊÙˆ¯Ô›. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞ÊÚÈηÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 2. ¶ÔÏϤ˜... ÙÚ›¯Â˜ - ∂˘Úˆ·˚΋ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. 3. ™Ù¤ÚÂÔÈ ÔÈ ‰ÂÛÌÔ› Ù˘ - “...Î·È ÙÚ¿Â˙·Ó ÌË ·Ú·‚·›ÓÂÈÓ” , ϤÂÈ ·Ú¯·›· ·ÚÔÈÌȷ΋ ÊÚ¿ÛË. 4. ™ÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û fiϘ ÙȘ ıÚËÛΛ˜. 5. ªÔ˘ÛÈ΋ ·Á·ËÙ‹ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ - ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ∞Û›·˜ - ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë. 6. ªÈÎÚ‹ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. 7. ™¯ÂÙÏÈ·ÛÙÈÎfi ÂÈÊÒÓËÌ· - ∞Ú¯·›· ·ÈÁ˘Ùȷ΋ fiÏË - ◊Úˆ·˜ ÙÔ˘ §ÔÙ›. 8. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ∞Ú¯·›Ô Â›ÚÚËÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ë̤ڷ” - ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. 9. ΔËÓ ÂÈÛΤÊıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È Ô ™fiψӷ˜ - ™’ ·˘Ù‹Ó ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ϛÁ· (ÁÂÓ.).

SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ¶·Ú·Û΢‹ 8/10, 15/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 9/10, 16/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫˘Úȷ΋ 10/10, 17/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ.

10. ªÔÚÊ‹ Ì·Ó›·˜ - ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì· - ¶·ÏÈ¿ ÌÂÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. 11. ∞ÔÎÏ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Ûı¤ÓÙ˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· ÔÏÈÙÈÎÔ›. 12. Œ¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÔʇÛÂȘ ÙÔ˘˜ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. °∂ƒª∞¡√ºø¡√π 2. ∞¶∞π¢∂™-ƒπ°∞ 3. §∂¡Δ√-Δ∞∞§ 4. §πΔ√Àƒ√π∞™ 5. π™∞-√Àπ-£∞ 6. ∫√ƒπ™Δ∞™-∫ƒπ 7. ¢∏-μ∞ƒ∫∞ 8. π¡Δ∂ƒ-π§π∞™ 9. ∫∞Δ∞ƒ∞-Δ∞™™√ 10. ∂∫√-ø∫À™-ªπ 11. ™πΔ∏ƒø¡-∂ª√™ 12. ∞¡∞™∞-∂¡Δ∞™∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. °∞§§π∫∏-∫∂¡∞ 2. ∂¶∂π™√¢π∞∫ø¡ 3. ƒ∞¡Δ∞ƒ-¡Δ√ƒ∞ 4. ªπΔ√π¡Δ∞¡-™∏ 5. ∞¢√À∞™-∂ƒøΔ 6. ¡∂-Δ√ ƒ∞∫π 7. √™Δƒπ∞-∂™À 8. ∞√À™μπΔ™ 9. øƒ∞π√-∞§∞-∂Δ 10. ¡π§∞-∫ƒπ™πª∞ 11. √°-™∞ƒ∫∞™ª√™ 12. π∞™-£π∞™√-™∏.

∫ƒπ√™ √È Âη٤ڈıÂÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ʤÚÔ˘Ó ·ÚÌÔÓ›· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-12-3-9. Δ∞Àƒ√™ ∫¿ÓÙ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂÛ›˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-44-34-23-13-6. ¢π¢Àª√π ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ۋÌÂÚ· Ó· ›ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ˙›ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ Ì „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-3-4-12. ∫∞ƒ∫π¡√™ Δ‡¯Ë ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ· fiÛÔÈ ·fi ÂÛ¿˜ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 3,4,5/7 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô˘‰¤ÙÂÚË Ë Ì¤Ú·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-11-49-23-22. §∂ø¡ £ÂÙÈÎfi ÙÔ Îϛ̷ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÚÔÛˆÈο Û·˜, ÚÔˆı‹ÛÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-33-12-45-7-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞Ó ÌÔÚ›Ù ۋÌÂÚ· Î·È ÂȉÈο ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÔʇÁÂÙ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂÛ¿˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-5-37-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÙ Û οÔÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì Ôχ ηÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-4-11-9-6. ™∫√ƒ¶π√™ ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ı· οÓÂÙ ۋÌÂÚ·, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ı· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-30-12-35-48-6. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÔÈ· Û¯¤‰È¿ Û·˜ ı· ÌÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜ ÚÈÓ Î¿ÓÂÙ οÔÈ· ‚‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-4-55-38-2-10. ∞π°√∫∂ƒø™ ™‹ÌÂÚ· ÂÚ¿ÛÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Á·¿ÙÂ Î·È Û·˜ ¤¯Ô˘Ó Ï›„ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-4412-3-8. À¢ƒ√Ã√√™ ΔË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ٷ ÂÚˆÙÈο Û·˜, ·Ó·˙Ëٿ٠ÙÔ ¿ıÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-33-21-23-9. πãÀ∂™ ΔÔ Úˆ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı· Û·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¯·ÏÒÓÙ·˜ Û·˜ ÙË ‰È¿ıÂÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-2-11-25-6-30.


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

¶∂ª¶Δ∏ 14 √∫ΔøμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ª›Î˘ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ ™Ù· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ∫¿Ô˘, οˆ˜ οÔÙ ºÚÔ˘ÙÔ›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ› ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› ∂ÏÏ¿‰· ‰¤Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÔ¯¤˜ “¢¤Î· ̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ” ΔÔ ‚ϤÌÌ· ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ∫ÈÎ ª·ÙfiÊÛÎÈ-√ ‰È·‚ÔÏ¿ÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ Õ·ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ·ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÕÚË ∫Ï‹ÚˆÛË Δ˙fiÎÂÚ-¶ƒ√Δ√ √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

12.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.10 22.00 23.00 23.40 24.00 01.00

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.20 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Big Brother ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ μÚ¿‰˘ Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.00 02. 35

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ∞π¡π∞ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ∞π¡π∞ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.10 21.00 22.00 23.00 24.00 24.05

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ Ì·˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· fiÓÂÈÚ· Ô˘ Á›Ó·Ó ˙ˆ‹ “√ Á·ÌÚfi˜ ÌÔ˘ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ΔÛfiÎÏË ΔÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Û‡Ì·Ó: ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÎÔÛÌÈΤ˜ Û˘ÛÙÔȯ›Â˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.10 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.00 02.00 03.00 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Ten years younger Gordon’s great escape America’s next top model How to look good naked ∂ȉ‹ÛÂȘ ™·ÛÔ‡ÎÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Crime and punishment Gangland Moto GP show ∂ÈΛӉ˘Ó· ·È¯Ó›‰È· Anne Frank The Oprah Winfrey show

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 08.30 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.00 19.50 20.50 21.00 21.05 21.45 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 02.30 03.30

√ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ΔÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ¯Ù·fi‰È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰ÈÎÔ‡ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ¶Ï·Ó‹Ù˘ °Ë-∂›ÁÔÓ ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ª¿ÎÔ-°Ú‹ÁÔÚÔ˜, ¤Í˘ÓÔ˜ Î·È ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜ ∫Ï‹ÚˆÛË Δ˙fiÎÂÚ-§√ΔΔ√ ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (™) ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Cinemania ∞Ú·ÎÙÈο Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ÛԘ-æ·Ú¿-√ÈÓÔ‡Û˜, ÙˆÓ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ

√DEON §π¡Δ√ Δ∏§. 2421024311

™∞μμ∞Δ√ 16/10 & ∫Àƒπ∞∫∏ 17/10 ™π¡∂∞∫ ¶

16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 23.10 00.40

°’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜: ™Ù·Ì˜ ∏ ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Ã·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË: ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· ∑ÔÚ˙ ¶ÔÌÈÓÙÔ‡ ™Î¿ÚÏÂÙ ¶›ÌÂÚÓÂÏ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ °ÎÔÏÙÛfiÊ ∂ȉ‹ÛÂȘ

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 24.00 01.15 01.30 02.15 03.15 04.30 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Singles ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ Master chef (∂) Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592ú Master chef ∂ÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ μÂÓ٤ٷ °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ “μ·ÚÈ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜” ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· European poker tour Super Ì·Ì¿˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™ÙÚ›‚ÂÈÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÚÚ·‚ÒÓÔ˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∑Ô‡ÁÎÏ· Auto ALTER Eureka Karen Sisco Flash Gordon À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 01.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV XøSTESS ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Puzzle express ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¶fiÎÂÌÔÓ, Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “300” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Medium “£‡ÂÏÏ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· ∂¡∞ƒ•∏ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À 21/10/10

09.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

∞π£√À™∞ 1

“SHREK ∫π ∂ª∂π™ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞” ª∂Δ∞°§. ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 4.30 & 6.30 ∫Àƒ.: 11.30, 04.30, 06.30 ∞π£√À™∞ 2

“THE KARATE KID” ¶ƒ√μ.: ™∞μ.: 04.45 & 07.15 ∫Àƒ.: 11.00, 04.45, 07.15

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 14-20/10/10

ΔÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ¯Ù·fi‰È ÙÔ˘ ∫·Ó·‰ÈÎÔ‡ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

ŸÙ·Ó Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ μÈÎÙfiÚ √˘ÁÎfi ı¤ÏËÛ οÔÙ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯Ù·fi‰È Û’ ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ Û ÂχıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ “ÌÔ‡ÙÚÔ” . ∞ÚÎÂÙÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ¯Ù·fi‰È·, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ӷ fiÓÙ·, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤Í˘Ó·, fiÛÔ Î·È Ù· ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·. Œ¯Ô˘Ó ÌÓ‹ÌË, ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÚ›Ô˘ ›‰Ë ¯Ù·Ô‰ÈÒÓ. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ‰¤Î· ÂηÙÔÛÙ¿ ̤¯ÚÈ Ù· ‰¤Î· ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ‰È·ÎfiÛÈ· ÂÓ‹ÓÙ· ÎÈÏ¿ - ÙfiÛÔ ÂÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ ¯Ù·fi‰È ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡, Ô˘ „·Ú‡ÙËΠÙÔ 1957 ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿.

∂Δ3 08.30

ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ Ì·˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¿ÈÎ ª¿ÈÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÕÏ·Ó ÕÚÎÈÓ, ª·Ù ∫ڤȂÂÓ, ¡Ù·È¿Ó §¤ÈÓ, ªÈÏ ¶¿ÍÙÔÓ.

ªÈ· ·Ú¤· Ê›ÏˆÓ - ·ÏÈÒÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ, ÙÒÚ· ÛÙ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ Δ·Ì¿ÎÔ˘·. ¶ÂÚÓÔ‡Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ηıÒ˜ ·Ó·ÔÏÔ‡Ó Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜, fï˜ Í·ÊÓÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‚·Ú·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ οÌÈÓÁÎ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ. ΔfiÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ¶Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙË, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋, ¢·›ÛıËÙË Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Ù·ÈÓ›· Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ fiÌÔÚʘ χÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·‰È¤ÍÔ‰·.

¡∂Δ 16.00

300 πÛÙÔÚÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑·Î ™Ó¿ÈÓÙÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤Ú·ÚÓÙ ª¿ÙÏÂÚ, ¡ÙfiÌÈÓÈÎ °Ô˘¤ÛÙ, §›Ó· ÛÓÙÂ˚, ÕÓÙÚÈÔ˘ Δ›ÚÓ·Ó.

ŒÙÔ˜ 480 .Ã. ∏ ÔÏ˘¿ÚÈıÌË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË ‚·ÛÈÏÈ¿ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ÂÚÛÈΤ˜ ·ÔÈ˘ Î·È ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ· ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ·ÚÈıÌ› ¿Óˆ ·fi 100.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. √ §ÂˆÓ›‰·˜, ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ 300 ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Î·È 700 £ÂÛÈ›˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ Ù· ÂÚÛÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Â›Ó·È ·ÓÔ‡ÚÁÔ Î·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·.

STAR 21.00

μ·ÚÈ¿ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Έ̈‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªfiÌÈ Î·È ¶›ÙÂÚ º·Ú¤ÏÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙·Î ªÏ·Î, °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘, Δ˙¤ÈÛÔÓ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ.

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ÂÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô Ã·Ï ÂȉÈÒÎÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆÚ·›· Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ªÈ· ̤ڷ, fï˜, Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤Ó·Ó ÁÎÔ˘ÚÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ Ã·Ï ÙËÓ “ÈηÓfiÙËÙ·” Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ʇÏÔ˘. ™‡ÓÙÔÌ· ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ·Ú¿ÊÔÚ· ÙËÓ ÙÂÙÚ¿·¯Ë ƒfi˙Ì·ÚÈ, Ë ÔÔ›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ...

∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 592ú

∞¡Δ1 21.00

∞π£√À™∞ 1: BURIED: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15-00.15 WINX: Δ√ ªÀ™Δ∏ƒπ√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (ª∂Δ.): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.15-17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.30-17.15 EAT PRAY LOVE: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30 ∫˘Úȷ΋: 14.30-21.30

∫ˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË §··Ù¿. ¶·›˙Ô˘Ó: £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °·‚·Ï¿˜, ÕÓ‰ÚË £ÂÔ‰fiÙÔ˘, πˆ¿ÓÓ· ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘.

∞π£√À™∞ 2: √ £ƒÀ§√™ Δø¡ π¶Δ∞ª∂¡ø¡ ºƒ√Àƒø¡ 3D: ¶¤ÌÙË 14/10: 18.15-20.30 ¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚ ‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 15-16-17/10: 19.30-21.45 ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË 18-19-20/10: 18.15-20.30 ™∞¡ Δ√ ™∫À§√ ª∂ Δ∏ °∞Δ∞ 2 (ª∂Δ) 3D: ™¿‚‚·ÙÔ: 15.30-17.30 ∫˘Úȷ΋: 13.00-15.30-17.30 ¶πƒ∞¡Ã∞™ 3D: ¶¤ÌÙË 14/10: 22.45 ∫˘Úȷ΋ 17/10: 00.00 ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË 18-19-20/10: 22.45 RESIDENT EVIL 3D: ªfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & ™¿‚‚·ÙÔ: 00.00

∞ı‹Ó· 2010... ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ù˘¿ ·Ï‡ËÙ· - ÙÔ ¢¡Δ Â›Û˘! ∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜... ÎÏÂÈÛÙ‹. ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ... ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙ· 600 ·Ú¿ οÙÈ. √ ∞Ϥ͢, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜, Ô Ã·Ú·Ï¿Ì˘, Ë πˆ¿ÓÓ· Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· Â›Ó·È Ë ·Ú¤· Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙˆÓ 592ú Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ë ÊÈÏ›· Î·È Ô ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· (Î·È ÙÛ¿Ì· ηٿ ηÓfiÓ·) Ê¿Ú̷η ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ªϤÎÔ˘Ó Û ·›ı·Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙ·Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 592 ¢ÚÒ...

∞π£√À™∞ 3: SHREK 4 (MET.): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 15.45 ∫˘Úȷ΋: 12.15-14.00-15.45 ¢øƒ∏Δ∏™ ™¶∂ƒª∞Δ√™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45-22.00-00.15 ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋: 17.30-19.4522.00-00.15 ∞π£√À™∞ 4: √ Δ∂§∂ÀΔ∞π√™ ∂•√ƒ∫π™ª√™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30-22.30-00.30 ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ª∂°∞§∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 16.45-18.30 ∫˘Úȷ΋: 12.45-14.45-16.45-18.30

MEGA 21.50


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

48

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶¤ÌÙË 14 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010

πÛ¯˘Úfi ¯·ÚÙ› Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Περιοχές που φιλοδοξούν να γίνουν πόλοι έλξης, εκτός από φιλική συμπεριφορά στον επισκέπτη, πρέπει να του προσφέρουν και τις κατάλληλες υποδομές. Ο νέος αεροσταθμός της TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Αγχιάλου, παρά τις καθυP¿ÏÏË στερήσεις που υπήρξαν στην ολοκλήρωσή του, έρχεται τώρα μετά τα εγκαίνιά του να διεκδικήσει δεσπόζουσα θέση σε αυτές. Παράλληλα αποτελεί μια καλή αφορμή για αναβάθμιση και σε άλλα επίπεδα, όπως στη βελτίωση της ξενοδοχειακής υποδομής και γενικότερα του τουριστικού προϊόντος. Μάλιστα η σημασία ενός οργανωμένου αεροδρομίου δεν αφορά αποκλειστικά στη διακίνηση των επιβατών, αλλά επεκτείνεται και στη μεταφορά προϊόντων. Οι προοπτικές δεν τελειώνουν στην ανάπτυξη του αεροδρομίου, όταν σε κοντινή απόσταση υπάρχει ένα λιμάνι, όπως του Βόλου. Από το συνδυασμό των δύο πυλών, οι αφίξεις στο αεροδρόμιο μπορούν, για παράδειγμα, να συνδυαστούν με τις αναχωρήσεις επιβατών κρουαζιεροπλοίων. Υπάρχουν έτσι περιθώρια για πολλαπλά οφέλη από το αεροδρόμιο ως εφαλτήριο για μια νέα αναπτυξιακή προοπτική. Με τις δυνατότητες που παρέχει, συμβάλλει στην προσπάθεια να γίνει η περιοχή πιο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλα τουριστικά κέντρα. Ο εκσυγχρονισμός του βοηθά στη φιλοτέχνηση του τουριστικού προφίλ της περιοχής, αλλά και στο κτίσιμο μιας περιφερειακής συνείδησης, απαραίτητης για τη στήριξή του. Στο χέρι των νέων αυτοδιοικητικών σχημάτων, που θα προκύψουν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, είναι να καταστήσουν το αεροδρόμιο κόμβο. Με στόχο να ενισχυθεί η δυναμική του: Με βασική προϋπόθεση τη σταθερή προβολή του. Με την εκμετάλλευση του ανταγωνισμού των αεροπορικών εταιρειών, που συνωθούνται να πάρουν τη μερίδα του λέοντος στα νέα περιφερειακά αεροδρόμια της Ευρώπης. Μέσα από την εκμετάλλευση της θέσης του αεροδρομίου στο κέντρο της χώρας, ελκυστική για επισκέπτες που θέλουν να επισκεφτούν τη Θεσσαλία, αλλά και να κινηθούν προς βορρά ή νότια της χώρας. Κυρίως δίνεται η δυνατότητα να αναδειχτεί το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου σε ισχυρό χαρτί της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς ανοίγει νέους ορίζοντες. Ως έργο, με μακρά πνοής επιρροή στον υπόλοιπο θεσσαλικό χώρο, εφόσον αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει. rallis@e-thessalia.gr

√È τελευταίοι κολυμβητές του καλοκαιριού και με το ένα...πόδι στα χειμερινά μπάνια, ήταν οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν ότι το θυρόφραγμα της Κάρλας άνοιξε και κατέβηκε από τον κάμπο μπόλικο το νεράκι, “εμπλουτισμένο” με ό,τι άλλο βρήκε στο δρόμο του. Αυτό που με βεβαιότητα ανταμώνει στην πορεία του ώς τον Παγασητικό, είναι κάποιοι τόνοι από φυτοφάρμακα και άλλα γεωργικά φάρμακα., τα σκουπίδια του Ξηριά βεβαίως-βεβαίως, τις αυθαίρετες και παράνομες βεβαίως απορρίξεις απ’ ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του καθένα μας και όσα δεν μπορεί να βάλει... Χειμερινοί κολυμβητές λοιπόν, αλλά και κυνηγοί οι πρώτοι μάρτυρες των φετινών...θυρανοιξίων της Κάρλας, ίσως των πλέον ξεκαρδιστικών, από άποψη ευθυνών και ερωτηματικών: Το ποιος και γιατί δηλαδή άνοιξε το θυρόφραγμα και έπεσε ο οχετός στον Παγασητικό. Το τι νόημα έχουν τα έργα και τα αντλιοστάσια, τα χρήματα τελικώς που δόθηκαν, αν με τις πρώτες και όχι και συνταρακτικές βροχοπτώσεις, για να δουλέψει το σύστημα και να μην γίνει ο κακός χαμός στις καλλιέργειες του κάμπου, πρέπει και πάλι να φτάσει στον Παγασητικό το...περίσσευμα. Είναι δύσκολο να απαντηθούν αυτά και μάλιστα σε περίοδο προεκλογική. Το γνωρίζουμε δα. Αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η “παράσταση”, καιρός να πληρωθούν και οι...συντελεστές. Τα χρόνια που έπεφτε στον Παγασητικό ανεξέλεγκτα η κόπρος του θεσσαλικού κάμπου και του Πηνειού μαζί, έχουν παρέλθει. Κι ακόμη θυμόμαστε, δεν μακριά εκείνη η μέρα, τον κ. Σουφλιά με τυμπανοκρουσίες, λίγο πριν αποχωρήσει από την κυβέρνηση, να εγκαινιάζει τα αντλιοστάσια της Κάρλας και να μας λέει “γκρινιάρηδες τους βολιώτες” ... Σα να το ξέραμε...

Και όμως πέφτουν. Ο λόγος για τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, τα οποία μετά από αρκετούς μήνες ανοδικής πορείας υποχωρούν αργά, αλλά σταθερά. Τα ενθαρρυντικά μηνύματα από τις διεθνείς αγορές είναι αποτέλεσμα της συζήτησης για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των 110δισ. ευρώ, που δανειστήκαμε από την τρόικα. Θυμάστε τα περίφημα σπρεντ που είχαν φτάσει πάνω από τις 1.000 μονάδες; Ε,

Εικόνες και παραστάσεις από το παρελθόν ξυπνάει η φωτογραφία από την Πορταριά (Eurokinissi), το διάσημο-όχι τυχαία- πηλιορείτικο κεφαλοχώρι, που όποιος δεν τόχει περπατήσει και περιορίζεται στο πέρασμα από το δρόμο και την πλατεία, πρέπει να το κάνει το γρηγορότερο. Ξέρετε δα πώς αλλάζουν τα πράγματα... Έτσι κι αυτό το παλιό παντοπωλείο-μανάβικο και ποιος ξέρει τι άλλο, έχει παραμείνει στην Πορταριά, να θυμίζει ένα άλλο Πήλιο, που ουδεμία σχέση έχει με τις τουριστικές ατραξιόν, τα ακριβά καταλύματα, τα γκουρμέ ρεστωράν και τις...υψηλότητες των επισκεπτών. Αυτό το Πήλιο, θυμίζει και η φωτογραφία του περιηγητή, ξαφνιασμένο μπροστά σε μια “βιτρίνα” παλαιομοδίτικη και έναν σχεδόν αδιάφορο, κουρασμένο παντοπώλη που ξαποσταίνει στο γέρμα της μέρας. Σαν τότε, που η ζωή μα και οι άνθρωποι, ήταν αλλιώς...

ΔÈ ÛÔ˘ οÓÂÈ Ë Ó‡¯Ù·... ŸÏ· Ù· ··Ï‡ÓÂÈ, fiÏ· Ù· ÔÌÔÚÊ·›ÓÂÈ, fiÏ· Ù· Á·ÏËÓ‡ÂÈ. ∞ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞°∂Δ ·fi Ù· „ËÏ¿ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Ì ٷ ÊÒÙ· ¤Ó· Ì ÙȘ ʈٷÁˆÁË̤Ó˜ ‰·Ó٤Ϙ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. ΔÂÏÈÎÒ˜ Ë Ó‡¯Ù· Ì·˜ ‚ÔχÂÈ fiÏÔ˘