Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.06 - ¢. 19.35’ ™∂§∏¡∏ 6 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.222 † ∏ ⁄„ˆÛȘ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ (ÓËÛÙ›·)

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ¿Ù·ÍË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜

¶Ï·ÊfiÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· μÚÔ¯‹ Ì ÙÔ ÙÔ˘ÏÔ‡ÌÈ Î·È ÏËÌ̇Ú˜ Û ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ™ÎfiÂÏÔ ™Δ√ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È ™ÎfiÂÏÔ˜. ¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÍÂÓԉԯ›·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û›ÙÈ·, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ‚ÚÔ¯‹ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‹Ù·Ó fiÛÔ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Ì‹Ó· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ■ ÛÂÏ. 17

¡· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ, Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· ÁÈ·Ù› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· Óˆ-οو ·fi ¯ı˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ·fi Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· η‡ÛÈÌ· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ï·ÊfiÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· “Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û·”, ÂÓÒ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÂÈ Ï·ÊfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ ·fi Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∑ÒÓË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ¯ÂÚÛ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ›ӷÈ: -∏ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë 1,496 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë 1,706 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ 1,566 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ 1,290 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ™ÙË °’ ∑ÒÓË Ì º.¶.∞. 16%, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÔÈ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: -∏ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ÛÙÔ 1,561 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ÛÙÔ 1,764 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ ÛÙÔ 1,624 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ ÛÙÔ 1,322 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· 7 Ë̤Ú˜, ÔfiÙ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ■ ÛÂÏ. 15

Õ

¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘

∞ÔÛ‡ÚıËΠ̠˘Ú¿ ηٿ ∑¤ÙÙ·˜-¡√¢∂

■ ÛÂÏ. 12

™Â ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ∑ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∂™ ·fi 100.000 ¢ÚÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜, ˘fiÁÂÈ·, ÈÏÔÙ¤˜, ÛÔʛ٘, ·›ıÚÈ· Î.Ï. ■ ÛÂÏ. 14

∞ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ ¢. μfiÏÔ˘

■ ÛÂÏ. 14

∂¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· ıÚ·Ó›· 28.000 Ì·ıËÙ¤˜ Δ√ Û¯ÔÏÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· 28.000 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘

¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÙ‡ËÛ ¯ı˜, Ì ٷ Û¯ÔÏ›· Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚˆÈÓfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ. ™Ù· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó 18 ÂȉÈÎÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·. ™Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √ Â›ÛËÌÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ■ ÛÂÏ. 18

∫Ï‹ÚˆÛË ÁÈ· 17 Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 10 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂ ■ ÛÂÏ. 16 £Ú›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ Ó¤· ıËÙ›· ■ ÛÂÏ. 29 π‰Ú˘ÙÈ΋ ¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ■ ÛÂÏ. 11 ƒÂÓ: ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ■ ÛÂÏ. 6

ÀÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ √∂μ∂ª ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ¶∞∫∂Δ√ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ı· ηٷÙÂı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜

ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËıÔ‡Ó ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜: Δ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ. ∂›Û˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¯ÒÚÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ̛ÓÈÌ·˜ Î.¿. ■ ÛÂÏ. 10

385 BO§O™: KÚ›ÙÛÎË-AÓ·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 2421044400 ñ FAX 2421052333 N. IøNIA: EıÓ. AÁÒÓˆÓ-AÁ›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙËÏ. 2421085000 ñ FAX 2421063533 Email: agglikalani@gmail.com


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

«√Ì·Ï¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜»

A¶√æ∂π™ ™‡Ó‰ÚÔÌ· ¢∂¡ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·Ú¿ ÌÂÚÈο ÌfiÓÔÓ ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰ˆÓ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Á¤ÌÈÛ·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·. TÔ˘ ™T∞Àƒ√À ¢HMO¶OY§OY

ΔÀÃ∞π√; ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ. ∂›Ó·È ¿ÏÏË ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ¯ÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÚfïÓ, Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› Î·È ÛÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜. ∂›Ó·È Ë ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ “Ê·ÁËÙÔ‡” , ›Ù ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È Î·‡ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ›Ù ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. √¶√Δ∂ ·Îԇ̠ÁÈ· οÙÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›, ÙÚ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ì ٷ Ú¿ÊÈ·... §∂™ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ӷ Ê¿Ì ·‡ÚÈÔ, Ϙ Î·È ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· η‡ÛÈÌ· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÏˆÊÔÚ›· Î·È ÙÚ¤Ó· Î·È Ô‰‹Ï·Ù·... Δ∞ Û‡Ó‰ÚÔÌ· Ù˘ ›ӷ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ¤Ó· Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· “η¤Ï·” ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ηıÒ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ „¿¯ÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ‹ÛÔ˘Ó. Δ∂Δ√π∂™ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·ÌÔ˘ÌԇϷ ÛÙÔ “ÎÔ¿‰È” , Ô Ï‡ÎÔ˜ ¯·›ÚÂÙ·È... ªÂ ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁ·Ù˙‹‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ “ÙÛÈÌ¿Ó” Ï›ÁÔ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. ¶∂¡Δ∂ ÏÂÙ¿ ·fi ‰ˆ, ¤ÓÙ ·fi ÎÂÈ, ¿Óˆ ÔÈ ÊfiÚÔÈ, ·Ó‚·›ÓÂÈ Ë ÙÈÌ‹ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ù¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË. ™À¡¢ƒ√ª∞, ·ÏÏ¿ Î·È Ï¿ıË Â› Ï·ıÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÂÍÈÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ϤÁÔÓÙ·È, ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¯ı˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒÏ˘. ¢ÂÓ Ï¤ÁÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ Á›ÓÔÓÙ·È... ∫∞π ÌÔ˘ ÂÍËÁÔ‡Û ˆ˜ Ù· “Ï·ÌfiÁÈ·” ı· ÊÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ì ÊıËÓfi ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ÌfiÏȘ ÂÍ·ÁÁÂÏı› Ë Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ı· Ô˘Ï¿Ó ÙÔ ÊıËÓfi ÂÙڤϷÈÔ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹, Ï›ÁÔ ÊıËÓfiÙÂÚ· ‚¤‚·È· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·fi‰ÂÈÍË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÌÔÛ¯ÔÔ˘Ï‹ÛÔ˘Ó... ∫∞π ı· ÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ó Ê˘ÛÈο Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó, ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó ·fi‰ÂÈÍË, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ÊıËÓfiÙÂÚ·. °È·Ù› ¿ÏÏÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ 1,20 .¯. Î·È ¿ÏÏÔ 1 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ... dimopoulos@e-thessalia.gr

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞°ƒ√Δπ∫√™ ¶∞ƒ∞°ø°π∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À “∏ ¢∏ª∏Δƒ∞”

¢π∞£∂™∏ ª√À™Δ√À °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ √ÈÓÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ı· ˆÏÂ›Ù·È ÌÔ‡ÛÙÔ˜ §∂À∫√™ Ì 80 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ∂ƒÀ£ƒ√™ Ì 86 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ‡ÁÔ˘. √ ÌÔ‡ÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÁÓfi˜, ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ™‡ÛÙËÌ· √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. flÚ˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÌÔ‡ÛÙÔ˘: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 07.00 - 16.00 ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 07.00 - 13.00 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24280/76140, 76210, 76514.

¤Î· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÔÎÙÒ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Û ‰Ò‰Âη ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. √È ·ÚÌfi‰È˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰È¢ı¤ÙËÛË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚ›·. “√Ì·Ï¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘.

¢

O ∫∞πƒ√™

¶ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ¯ı˜ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÍÂÎÈÓ¿, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜, Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. “∏ Ó¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ “ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ì ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÁÈ·ÛÌfi Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· ¯ı˜, ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‹Á·Ó ηϿ. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÔÌ·Ï¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. •ÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹, Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê˘ÛÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ˆ˜ Ìˉ·ÌÈÓ¿. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∂›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˙‹ÙËÌ· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· Ìˉ·ÌÈÓ¿ fiˆ˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ¯ı˜ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. “•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ¯ı˜ Ì Ìˉ·ÌÈÓ¿ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï›„Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ

[∂§§∞¢∞]

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜, Ù· ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÔfiÙÂ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÚÌÔ‰›ˆ˜. ∂›Û˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È fiÏ· ı· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚È‚Ï›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∂ÈϤÔÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÂÏÏ›„ÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Î·È Ì ٷ ̤ÏË ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ. “∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ΢ڛˆ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙËÚ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ı· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, Ì ٷ ̤ÏË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Î·È ÙÔÏÌÒ Ó· ˆ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ·Ú¿ÔÓ· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ∂Ì›˜ ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ, οÙÈ Ô˘ ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ì ÙË ÌfiÚʈÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Èı·ÓfiÓ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ì ÚfiÛηÈÚ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·ÛıÂÓ›˜. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 18...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 16...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...23ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 15...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...24ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...24ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

“ºÔ˘ÛΈ̤ÓÔÈ”

Èڛ˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜

ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ: À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ‡‰Ú¢Û˘; ΔÔ Ï¤ÌÂ, ηıÒ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú¿ÔÓ· ηٷӷψÙÒÓ ÁÈ· “ÊÔ˘ÛΈ̤ÓÔ˘˜” ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ·ÎfiÌË Î·È Û Û›ÙÈ· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ fiÏÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› η̛· ‰È·ÚÚÔ‹. À¿Ú¯Ô˘Ó, ϤÂÈ, ‰Â, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È ÂÍfiÊı·ÏÌÔ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Û· Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÙÂı› ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÌˉÂÓÈÎfi. º·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ˆ˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ...

“∂Í·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ›̷ÛÙÂ Û·Ó ÔÌ¿‰·, ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿” Ì·˜ › ¯ı˜ Ô Î. ∫. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù¤‚ÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¤·ÈÍ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ·. ΔÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∑·Úο‰·. “◊Ù·Ó Ë ÌfiÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎÏÔÓ›ÛÙËη. ΔÒÚ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜ ·fi fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÔÏÈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ Ì·˜ Î·È ı· οӈ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ fiÏË ÌÔ˘. ¶›Ûˆ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ı· οӈ ÔÙ¤ ‰‹ÏˆÛÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ¤Û¢Û ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë Î·È ı· Ù·¯ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÂÓfi˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜, ÂÓÒ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË... ∫∞Δ. Δ∞™

°.•.

“∞˜ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›” ªÂ ȉȈÙÈÎfi... √ÓfiÌ·Ù· ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘. ª·˙› Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë §. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô “ÌÂÙ·Áڷʤ˜” ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë, ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Î.Î. ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, §¿˙Ô˜, ∫·Ô˘Ó¿˜, ™Ô‡Ï· μ·˝Ô˘, ¢. ªÂÓ¿Î˘. ∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Î. ŒÊË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙ÈÒη, μ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜. ™Â ηÏfi Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ.

∂ÎÚÔÛÒËÛË ™ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÏË Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â “ÔÓÔΤʷÏÔ” ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, fiÔ˘ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô Î. ∫·Ú·˙Ô‡˘. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. “∞¤Ó·ÓÙÈ” , ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡.¢ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Î. ª·ÚÌ·ÁÎÈÒÏ˘.

¶¤Ú·ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÌËÛ ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ TRT Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÓÙÈÌ¤ÈÙ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ∫¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡. ¶¤Ú·ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÌËÛ ·fi ÓÙÈÌ¤ÈÙ... ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜ ÙÔ˘ Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ ›‰Ô˘˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘ÔÙ˘Ò‰Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ô˘Û›·˙Â Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜...

∞ÁˆÓ›· ∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. Ÿ¯È ˆ˜ ‚È¿˙ÂÙ·È Î·Ó›˜... ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ¤‰ÈÓ ¯ı˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¤‚·ÏÂ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Û¤Ó˜, Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ó· ·ÁˆÓÈÔ‡Ó. ¡· Û·˜ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ¤Ù˘¯Â, ı· Â›Ó·È „¤Ì·Ù·... ¶¿ÓÙˆ˜ Ê›ÏÔÈ Î·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÈ ı· ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ ¯Ú‹Ì·

Èڛ˜ ˘ËÚÂÛȷο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Ë Û‡Ì‚·ÛË ¤ÏËÍÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËÎÂ. ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙ·ı› ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªfiÏȘ ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ È‰ÈˆÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ̤ÏË ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘. ÀËÚÂÛÈ·ÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ì ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ...

∞ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ™ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ Î·È Ë ™ÎfiÂÏÔ˜. ªÈ· ÊıÈÓÔˆÚÈ¿ÙÈÎË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÛÙˆ, ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û›ÙÈ·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ϤÔÓ. Δ· ÓËÛÈ¿ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. √È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Î·È ÓÔ̷گȷÎÔ›, ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Ù· ÓËÛÈ¿ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÓÙ˜ Ì ·ÁˆÓ›· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù›ıÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜. ∫‡ÚÈÔÈ, ›ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ÓËÛȈÙÒÓ ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏÈ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·ÓÔ‡ÛÈ· ÌÂٷ͇ Û·˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË; μ.∫.

ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ì ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Ô Ï·fi˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ›¯ËÌ· Î·È Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ™ÙË ¢∂£ ÂȯÂÈÚ‹ıËΠӷ ‰Ôı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ fiϘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ· ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ, ‰ÂÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î¿ÔÈ· ·›ÛıËÛË. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ η٤ÏËÍ Û ‰È·ÊˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ÍÂÚ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ò˜ ı· ¿ÚÂÈ ¯Ú‹Ì· Ì ٷ ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ʤÚÂÈ ¯Ú‹Ì·.

ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙË ¢∂£, ·Ó ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ·, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fi,ÙÈ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. °È·Ù› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· οı ¯ÚfiÓÔ ÚԂϤÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ·. ∞˜ ÙÔ ‚Á¿ÏÂÈ Û ·ÓÙ›Ù˘· ÏÔÈfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÈ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ... ÛˆÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÔ˜ 2013. º.™.

“÷ڿÙÛÈ”... ∂ȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ‹‰Ë Ô ΔÔÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ (Δ√∂μ) ∫¿ÚÏ·˜. ™Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ı· ‚‚·ÈˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó. √È ·ÁÚfiÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηÈÚfi ÙÒÚ· ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ì ÙÔÓ Δ√∂μ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì›· ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË. ™‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· “¯·Ú¿ÙÛÈ” Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ô‡Ù ÌÈÛfi ¤ÛÙˆ ¢ÚÒ. μ.∫.

™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤Ú·Û ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÚÔ¤‚Ï„ ÛÙËÓ Ô˘Û›· fiÙÈ Â¿Ó ÂÎÏÂÁ› Ë Î. ª·ÎÚ‹ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· “·Ú·‰ÒÛÂÈ” ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙÔÓ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë Ù˘ Ì ÙÔÓ Î. ™Ô‡ÚÏ·. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ Î·È Ë Î. ª·ÎÚ‹ ı· χÛÔ˘Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·Ù¿Ù·Í˘ ÛÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡.¢. “™˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È” fï˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Î·È fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¤¯ÂÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜. “∂¿Ó ÂÎÏÂÁÒ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ˆ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· Á›Óˆ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È. ∞˜ ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

“§·Áfi˜” ΔËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÎÏ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ, Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “Ï·Áfi” . “Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ›Ûˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‹ıÂÏ ¤ÁÈÓ “Ï·Áfi˜” . ¢ÈfiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂›¯Â ›Ûˆ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ηϤ˜, ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ıÂÌÈÙ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ fï˜ ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘.

∫·È “··Á·Ï¿ÎÈ·” ∞fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ‰ÂÓ Í¤Ê˘Á ԇÙÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿. “√˘‰¤ÔÙ ‹Ú· ÙËϤʈÓÔ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘, Ô‡Ù ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ· Ì ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. Δ· “··Á·Ï¿ÎÈ·” ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó‡ı˘Ó·, ·ÏÏ¿ Â›ÛËÌ·, fiˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÂÁÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹ Î·È ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Î·È Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ı¤ÛË Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜” , ‹Ù·Ó ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘.

∂‡ÛËÌ· √ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘, ÂÌÊ·ÓÒ˜ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ›¯Â Ó· ÂÈ Î·È ¤Ó· ηÏfi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ù· ÙÔÈο ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, “ηÚÊÒÓÔÓÙ·˜” , ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¢ËÌ. ¶ÈÙÛÈÒÚË. “∂Âȉ‹ ÙÔÓ ¿ÎÔ˘Û· Ó· οÓÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ·Ú·ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÁÒ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ fiÙÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÌÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ· Î·È ÙÔ ÂÈÛËÌ·›Óˆ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô. ∫·È ·Ó ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÂÌ›˜ ıÈÁfiÌ·ÛÙ ‹ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ıÈÁfiÌ·ÛÙ ·fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ì·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó” , ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.

∞ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ΔÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ¡ÈÎ. ∑·Úο‰· ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010, Û ÌÈ· ·Ó‡ÔÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ η٤ٷÛÛ Ôχ „ËÏ¿ ÙÔ ¡ÈÎ. ∑·Úο‰·, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÚÓ‹ıËΠ¢ÁÂÓÈο Ó· ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿Ú˘.

“¶ÚfiÛ¯ËÌ·” √ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÛÙÔÓ fiÚÔ ÙÔ˘ °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ô μ·Á. ∫·ԇϷ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· η٤‚Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡. “∏ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î. ∫·ԇϷ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚfiÛ¯ËÌ·, Ô˘ ‹‰Ë ÙÔ ÁÂÏÔÈÔÔ›ËÛÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹, Ë ÔÔ›· fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο › fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÙfiÙÂ Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔ˜. ∞ÊÔ‡ Ê˘ÛÈο ›¯Â οÓÂÈ ÚÒÙ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÏÂÎÙ¿ÓË” . °.•.


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ Ô˘ÙÔ›· √ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ fiÚÔ˜ Ô˘ÙÔ›· Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÁÈ· ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋, ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹, Ë ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ∫·ÚÏ ª·ÚÍ, ·‰›¯ıË ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÙÔ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ fiÚÔ˜ Â›Ó·È ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ΔfiÌ·˜ ªÔ˘Ú Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ¤Ó· ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. Δ· ·Ú·¿Óˆ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ë Î. ¶··Ú‹Á·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË Î·È ·Ó˘·ÎÔ‹, Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÓfiÌÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. “ÕÏψÛÙ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÙÔ „‹ÊÈÛ” ϤÂÈ. ª· ÛÙȘ ¢ËÌÔÎڷٛ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜ ·Ó Ë Î. ¶··Ú‹Á· ¤¯ÂÈ Û·Ó ÚfiÙ˘· Ù· ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ ÔÏÈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·›ÚÓÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÂÎϤÁÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ 100% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ. ∞ÎfiÌ· ϤÂÈ Ë Î.¶··Ú‹Á·, fiÙÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÙȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ë ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·, ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ Î·È Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ùˆ¯Ô› Ùˆ¯fiÙÂÚÔÈ Î·È ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ. ∞ÏÏ¿ ·’ fi,ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ÌÔÓÔÒÏÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ¢∂∫√. ΔÔ fiÙÈ Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·‰›¯ıË ÂÚ›ÙÚ·Ó·, ·ÊÔ‡ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ·¤ÌÂÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Ë ∫Ô‡‚· Î·È Ë μ. ∫ÔÚ¤·, ÔÈ Ôԛ˜ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ. ™ÙËÓ ÌÂÓ ∫Ô‡‚·, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ô΋ڢÍ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, ÌÂٷ͇ ÛÔ‚·ÚÔ‡ Î·È ·ÛÙ›Ԣ ÂȘ Â‹ÎÔÔÓ ¿ÓÙˆÓ, ·Ó ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ó· ÂÍ·¯ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∫Ô‡‚·˜! ∞ÏÏ¿ Î·È ÂÍ È‰›·˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÁÓˆÚ›˙ˆ, fiÙÈ Ë ∫Ô‡‚· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ Ï·fi Î·È Ë ¿ÏÏÔÙ ·Ó¤ÌÔÚÊË ∞‚¿Ó·, ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ √˘Ó¤ÛÎÔ, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÙÔÈÌfiÚÚÔ· ÎÙ›ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù· Û˘ÓÙËÚ› ‰ÈfiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √È Â‡ÊÔÚ˜ ‰ȿ‰Â˜ ,ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÏÏÔÙ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ∫Ô‡‚· ÚÒÙË Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ˙¿¯·Ú˘, Û‹ÌÂÚ· ̤ÓÔ˘Ó ·Î·ÏÏȤÚÁËÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË μ. ∫ÔÚ¤·, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô Ï·fi˜ ÏÈÌÔÎÙÔÓ›, ‰ÈfiÙÈ Ù· ηÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ӷ ¿ÚÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘¯ÓÒÓ ·ÚÂÏ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù· ˘ÚËÓÈο fiÏ·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‰ÂÓ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È, Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ¯ıÚfi ÙËÓ ¡. ∫ÔÚ¤·, ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÛÙ¿ÚÈ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚfiÊÈÌ·. ¢ÈÂÚˆÙÒÌ·È ·Ó Ë Î. ¶··Ú‹Á· ˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ Ï·Ó‹ÙË” .

ΔÈ̈ڛ˜ Ì·ıËÙÒÓ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓÔ˜ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ηıËÁËÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ÙÈ̈ڛ·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Â·ÓfiÚıˆÛË, Ó· ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË Ô Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Ë ‰Â ·Ô‚ÔÏ‹ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÈ̈ڛ·˜. ΔÔ 1970 ‹ÌÔ˘Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ΔfiÙ ٷ Á˘ÌÓ¿ÛÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂÈÎÙ¿, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ·ÚÚ¤ÓˆÓ Î·È ıËϤˆÓ Û ÚˆÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜, Ï›Á˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Î¿ı ٿÍË ÎÏÔ˘‚› ›¯Â 40-50 ·È‰È¿ (·˘Ùfi Û·Ó ÂÓË̤ڈÛË ÛÙ· ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÂÙ›· Ë ·È‰Â›· ¢ËÌÂÚÔ‡ÛÂ). ∂Âȉ‹ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î¿ÔȘ

ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· οı ̤ڷ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ·Ô¯ˆÚÔ‡Û ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ¤Î·Ó ̿ıËÌ· ÙË Ì¤Ú· ÂΛÓË. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ÎÈ ÂÌ›˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ì·˜, Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·ÓÙ› Ó· ÂÈ fiÙÈ ı· ʇÁÂÈ ÙÔ ∂4 › ÙÔ ¢1. ¶·ÁÒÛ·ÌÂ. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂ÓÒ fiÏÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·Ó¤‚ËΠÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂÌ›˜ Ì›ӷÌ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ. ∫·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; ∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÙË “οÓÔ˘Ì” Î·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÙËÓ ÎÔ·Ó‹Û·Ì ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ÕÏÏÔÈ ‹Á·Ó ‚fiÏÙ· ÛÙ· Ì·Á·˙È¿, ¿ÏÏÔÈ ÛÙ· ηÊÂÓ›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›Í·Ì Ì¿Ï· Û ̷ÎÚÈÓ‹ ·Ï¿Ó· ÁÈ· Ó· ÌË Ì·˜ ‰Ô‡Ó ٛÔÙ· ÁÓˆÛÙÔ›. ◊Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó· ʇÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ Î¿Ó·Ì ·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو ÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÂÌ›˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛ·ÌÂ. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈÔ˜ ›‰Â ÙÔ £Âfi Î·È ‰Â ÊÔ‚‹ıËÎÂ! √ Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ¿ÊÚÈ˙ ·fi ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘. “∏ÚÔÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ‰fiÍ·!” Ô‡ÚÏÈ·Í ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÊˆÓÔ ÙÔ˘ ÚÔ·˘Ï›Ô˘. “ŸÏÔÈ Û·˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ·fi ·Ó¿ÎÚÈÛË. £· Ù· ԇ̠·¿Óˆ” . ∂Ì›˜ ÊÔ‚Ëı‹Î·ÌÂ Î·È ·Ì›ÏËÙÔÈ ·Ó‚‹Î·Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÊÔÚو̤ÓÔÈ ÂÓÔ¯¤˜. ™Â Ï›ÁÔ ¿ÓÔÈÍÂ Ë fiÚÙ· Î·È Úfi‚·Ï ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë. ª‹Î ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ηٷÎfiÎÎÈÓÔ˜ ·fi ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ ÌÈÛÔηÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ fiÔ˘ Ë ÛÙ¿¯ÙË ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ηÌ‡ÏË ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ Ì¿ÁΘ ÙÔ˘ μÔÙ·ÓÈÎÔ‡. “∂‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ∂4;” ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈÂ. “∞˘Ù‹ Ë Ù¿ÍË ‚ڈ̿ÂÈ! ∞Ï‹Ù˜, ·Ó¿ÁˆÁÔÈ, ·ÏÈfi·È‰·, ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜, ·„ËÊ‹Û·Ù ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È Î¿Ó·Ù ·Ó·Ú¯›·.” Œ‚Á·Ï ÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ì·˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙË ÚÔÛˆÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË. “°È·Ù› ¤Ê˘Á˜;” °È·Ù› ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó· ʇÁÔ˘Ì ·ÚÈ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯·. “∫·È ÔÈÔ˜ Â›Û·È ÂÛ‡ Ú Ô˘ ¤¯ÂȘ ¿Ô„Ë; ¶·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ;” fi¯È ·ÚÈÂ. √ ÂfiÌÂÓÔ˜. “°È·Ù› ¤Ê˘Á˜;” ∂, ¤Ê˘Á·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤Ê˘Á· ÎÈ ÂÁÒ. “¶·ÏÈԂϿη” . ∫·È ÛËÌ›ˆÓ ‰›Ï· Û οı fiÓÔÌ· ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎÔÛÌËÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ Â›ÏË͢ ·˘Ù‹ Ë ·ÚfiÛˆË ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÎˆÌÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜. Δ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜ ¤ÙÚÂÌ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó’ ·ÚıÚÒÛÔ˘Ó Ï¤ÍË (ÙfiÙ ¤ÂÊÙ ͇ÏÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·). ŸÙ·Ó Ù¤ÏÂȈÛ ·˘Ù‹ Ë ÎˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË Ô Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ˆ˜ ÛÙȯÔÏfiÎÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÁÚ·ÙÒ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ¿Û¯Ë̘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ: μϿη˜, ËÏ›ıÈÔ˜, ÂÁˆÈÛÙ‹˜, ·ÏÈԂϿη˜, ·Ó¿ÁˆÁÔ˜ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ·ÓÔËۛ˜. “£· ÂÈÛËÁËıÒ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·Ô‚ÔÏ‹” ›Â Î·È ¤Ê˘Á ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙËÓ fiÚÙ·. ∂Ì›˜ Ì›ӷÌ ¿ÊˆÓÔÈ Î·È ¿Ó·˘‰ÔÈ, ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ΔÈ ı· ԇ̠ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜ ÙÒÚ·; ΔÂÏÈο ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÔÌ·‰È΋ ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘ÁÓÒÌË - ¤Ó· ›‰Ô˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜ - ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ٷ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·. ∞˘Ùfi ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì·˜-Ì·˜ ·ıÒˆÛ·Ó- ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Û›ÁÔ˘Ú· ˆ˜ ı‡Ì· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ô Êfi‚Ô˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û Ì fiÛË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÔÈ΋ÛÂÈ ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÂΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ Ó‡¯Ù·˜” .

∞Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ √ Î. Δ¿ÛÔ˜ °. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÂڛϷÌÚË ÔÚΈÌÔÛ›·! √‡Ù ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ŸÛηÚ! ΔÔ ¯·Ú‹Î·Ù Ôχ; ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Û·˜/Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ; (fi,ÙÈ ¤ÚÂ Ì˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÌÈ˙¤ÚÈ·). ΔÈ ÎÔÌ·ÛÌfi˜! ΔÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ÙȘ ÙÚfiÈΘ Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜(;) ÙÔ Â›¯·Ì ·Ó¿ÁÎË! ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó Ô‡ ›ӷÈ; ΔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜! ªÂ Ù¤ÙÔȘ fï˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜-fi˙˜ ·Ó·ÙÂÚÒıËΠÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔ ËıÈÎfi Ì·˜. ΔÈ ¿ÓÂÛË, ÙÈ ›ڷ, ÙÈ ‚ϤÌÌ· ÛÙËÓ ·Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ›‰·Ù Ò˜ ˘¤ÁÚ·Ê·Ó! √ ηı¤Ó·˜ ¤‰ÂȯÓ ӷ ¤ÏÂÁÂ! fiÙÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ηٿÊÂÚ (Ô Ï·fi˜ ‰ËÏ·‰‹... ÌËÓ ¿ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜). ÕÏψÛÙÂ Î·È ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ οӷÓÂ,

fiÏˆÓ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Ï·fi Ô˘ ÙfiÛÔ ˘ÔʤÚÂÈ Î·È fiÙÈ... Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ı·....ı·.... ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ·›˙Ô˘Ó, ·Ú·ÏÏ·Á̤ÓÔ... ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·È¯Ó›‰È ·Ú¤·˜, ÂΛÓÔ Ì ÙȘ ÏÂÈ„¤˜ ηڤÎϘ... Ô˘ Á˘Ú›˙ÂȘ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Í·ÊÓÈο Ì ÙÔ ÚfiÛÙ·ÁÌ· ÂÓfi˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÚ¤¯ÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ó· ηı›ÛÂȘ Û ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÂΛӘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜, οÔÈÔÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ·¤Íˆ, fiÚıÈÔÈ Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó. ∏ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Î·È ¤ÙÛÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ οıÔÓÙ·È fiÏÔÈ Î·È ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó Î·È Î·Ó¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó („˘¯·ÁˆÁÔ‡Ó ı· ¤ÏÂÁ·) Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÙÂÚÙ›È·, fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È... ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô ÂοÛÙÔÙ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜... √È Î·Ú¤ÎϘ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ˘Ô˘ÚÁ›·... ¶·›ÎÙ˜ ¿ÓÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ (ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·) Î·È ¿ÓÙ· Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ·ÓÙÔÁÓÒÛÙ˘, η̷ڈÙfi˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· Ó¤Ô Á‡ÚÔ. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰fiıËΠÁÈ·Ù› ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ οÙÈ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓÂ Î·È ¤ÚÂ ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û οÙÈ ¿ÏÏÔ. ÕÏψÛÙ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙË ¢∂£. ŒÎ·Ó·Ó ÏÔÈfiÓ ·È¯Ó›‰È. ªÂÚÈÎÔ› ‚Ú‹Î·Ó ı¤ÛË (·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó) ÛÙËÓ ›‰È· ηڤÎÏ·, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÔÏ˘Ú·ÁÌÔÛ‡Ó˘. °È· Ó· ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡ÌÂ!!! ∫¿ÔÈÔÈ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙȘ Ù‡¯Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÙfiÙ ʿÓÙ·˙·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ªÂ ÌÚÔÛÙ¿Úˉ˜ Ó¤Ô˘˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ì·˜ ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ó. ∞¤‰ÂÈÍ·Ó fï˜ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. √ ÌfiÓÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÏfiÁÔ Î·È ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ (οÔÈÔ˘˜ Û·Ó Î·È ·˘ÙÔ‡˜) ¿Û¯ÂÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÏÂÁ·Ó, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂΛÓÔÈ ¤ÊÙ·ÈÁ·Ó ÁÈ· fiÏ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó fi,ÙÈ ·ÓÙÈÏ·˚Îfi Î·È ÂÈ˙‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ (!..) ¿ÏÏÔÈ Ô‡Ù ӷ ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ı· οÓÔ˘Ó. ∞ÓÙ› Ó· ʇÁÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ Î·È Ó· ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Î·È ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ (ÂÎ ÙˆÓ ¤ÍˆıÂÓ) ¤Óԯ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ϙ Î·È Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ì ÙËÓ ·È‰Â›·, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ & Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ·!... (·˘Ùfi Ì ÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ· ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤ÌÌÔÓË È‰¤·). √È ›‰ÈÔÈ Ì·˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÙfiÙÂ.. ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ, ÔÈ ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó; ¶ÔÈÔÈ ¿Ú·Á ›ӷÈ; √È ÛÔ‡ÂÚÌ·Ó. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË... ¶ÔÈÔÈ;... √È ›‰ÈÔÈ Â›Ó·È, Ì ¿ÏÏÔ ÔÊ›ÙÛÈÔ!!... ∫·È ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ fiÛÔ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿... fiÙÈ ¤‰ÈˆÍ·Ó Ù· ÚÔÂÙ¿ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ, Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ (Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜) ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‹ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁÈ·Ù› ÂÎÊÚ¿˙ÔÌ·È ¤ÙÛÈ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ: ¶ˆ˜ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ·fi Ù· ÚÒÙ· ̤ÏË Ù˘ ∂∂, ¿Ú· ·fi Ù· ÚÒÙ· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ·, Ê·ÁÒıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ Ӥ˜ ÁÂÓȤ˜ ÓÂfiÏÔ˘ÙˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ‰›¯ˆ˜ ÌfiÚʈÛË

Î·È ·Í›Â˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È ÌÔÓ·‰Èο ȉ·ÓÈο ÙÔ Ô‡ÚÔ, Ù· ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· Î·È Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· Û›ÙÈ·/·˘ÙÔΛÓËÙ· /ÛοÊË. ¶ˆ˜ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ¶ˆ˜ ¤Ó· ∫Ú¿ÙÔ˜ ¢ÓfiËÛ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ ¯¿ÛÈÌÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ·ÈÛ¯Úfi ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ¿ÏψÓ. ¶ˆ˜ ¤Ó· ∫Ú¿ÙÔ˜ ÂÓÒ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ì¤ÙÚËÙ· ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ¶ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù˙ÔÁ·‰fiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ ˙Ô˘Ó, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘, ηٷÓÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ì¤ÏÈ ÙˆÓ ¤ÍˆıÂÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ¶ˆ˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ¿‚Ô˘Ï· fiÚÁ·Ó· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙȘ ÚÔˆı‹Û·ÓÂ Î·È ÂÈ‚¿Ï·Ó (ÌË ÌÔ˘ ›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ϤۯË... Î.Ï.), ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó fiÙÈ ·fi οÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ÙȘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó. ¶ˆ˜ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ›, Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· Â›Ó·È Î·Ï‹ ÂÏ¿Ù˘ ÙˆÓ ÂÓÙÔϤˆÓ, ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡˜ ·Ó¿ÎÚÈ‚ˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ‰‹ıÂÓ Ë ¯ÒÚ· Ó· Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· (Ù· ÔÔ›· ˘fi„Ë Â›Ó·È Î·È Ù˘ ∂∂ Î·È ı· fiÊÂÈÏÂ Ë ›‰È· Ó· Ù· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È) ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ˘˜, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·ÈÒÓÈÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ‚˘ı›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ˘¤ÚÔÁη ¯Ú¤Ë. ¶ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· μÔ˘Ï‹ ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ı¤ÛÈÛ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó. ¶ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ̤ÚË Ù˘ Á˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· Ê˘ÛÈο ·Á·ı¿, ÙfiÌÔ˘˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÔÚ›·˜, ÏÔ‡ÛÈÔ ÔÚ˘ÎÙfi ÏÔ‡ÙÔ, ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ÙÔ ÓÂÚfi, Ù· ‚fiÙ·Ó·!, Ù· ·Ì¤ÙÚËÙ· ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·, Ù· ÓËÛÈ¿, Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ù›ÔÙ·. ∂›ÏÔÁÔ˜: ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ÊÙ·›ÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¢∂¡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ·. √ ÙÚfiÔ˜ Î·È Ë Â˘ÎÔÏ›· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÛÙ· οı ÊÔÚ¿, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÌfiÓÔ. (∞fi‰ÂÈÍË ÂÚ›ÙÚ·ÓË fiÙÈ Ô Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ı· ÛÒÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‹Ù·Ó Ô ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ΢‚ÂÚÓ¿, ¿Ú· ‰È·Û΢·ÛÙ‹˜ Âȉ‹ÛˆÓ). ŸÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚԇ̠ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ÛÔ˘‰·›Ô˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ›ӷÈ, fiˆ˜ ÂÌ›˜ Î·È ·˘ÙÔ› Î·È ·fi fi,ÙÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜. À.™. ªÂ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ηÙËÁÔÚÒ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó Û·Ó Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÙÚfiÔ Î·Ù·Í›ˆÛ˘ Î·È ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡, ÙÚfiÔ Â›Ù¢Í˘ ‰fiÏÈˆÓ ÛÎÔÒÓ. ¢ÂÓ Î·ÙËÁÔÚÒ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û·Ó ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ Î·È Â›Ù¢Í˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘. ¢ÂÓ Ì¤ÌÊÔÌ·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ΢‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∞fi ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ‚ڋη ·ÊÔṲ́˜. ™ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· οӈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÓfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Âͤ¯ÔÓ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ›” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù ˆ˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË; ¡·Ù·Ï›· ª˘ÏˆÓ¿ÎË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“£ÂˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛˆÛÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ·È‰È¿ Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

/5

¶Ô˘Ï¿Ó ‚È‚Ï›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘... ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÚÈÔÈ, ηًÁÁÂÈÏ ¯ı˜ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ·, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‹ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô˘Ï¿Ó ‚È‚Ï›·, ·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ·È‰È¿ ‹ ÁÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∏ ΢ڛ· ˙‹ÙËÛ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ΢ڛԢ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ‡ۯËÌ· ‰ÂÓ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó Î·È “¤Î·Ó·Ó ¤Ú·” ... ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÙÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ΢ڛˆÓ, ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ‹ fi¯È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‹ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¢∏ª√.™.

“§›ÌÓ˜” §›Ó· ¡Â˙ÂÚ›ÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“∏ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Î·È Â·Ú΋˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜” .

∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ÊıÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ηÎÔÙ¯ӛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. Δ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó Ï›ÌÓ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô‰ËÁÒÓ, Â˙ÒÓ, ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ Î·È ÂÚÈԛΈÓ. ∞ԉ›¯ÙËΠÂÚ›ÙÚ·Ó· Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ‰‡Ô ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ Û ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.

™‚ËṲ̂ÓÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘, ¤ÓıÂÓ ÙÔ˘ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ (Î·È Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ οÔÙÂ) ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô˘ ¤ÁÈÓ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤Ó· Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ... ∏ ÊıÔÚ¿ ‰Â ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, Ô˘ ˆ˜ Î·È ÔÈ ÛȉÂÚfi‚ÂÚÁ˜ ...ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘. º·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÎÈ ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·...

μ.∫.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ªÔ‡ÛÎÂÌ· £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫ÔÙÚÒÓ˘ ·ÁÚfiÙ˘

“∂‰Ò Î·È 30 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·” .

¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ·Ú¿ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ηÎÔÙ¯ӛ˜ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘. “μÚÔ¯‹” ¤ÂÛ·Ó Î·È Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ¤ÓÙÔÓ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ϷοÎÈ· Î·È Î˘‚fiÏÈıÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û οı ‚‹Ì· ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÔ‡ÛÎÂÌ· ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·Ó” . °ÓˆÛÙfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÏËÓ fï˜ Ô˘‰Â›˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂӉȷʤÚıËΠӷ ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ηÎÔÙ¯ӛ˜.

°.•.

™‹Ì·ÓÛË ∏Ï›·˜ ¡Ù›Î·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∞Ó Î·È ¤¯ˆ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ıˆÚÒ fiÙÈ Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÌË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶Ôχ ˆÚ·›Ô ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ı· ÎÔÈ¿ÛÂÈ. °È·Ù› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ù·Ì¤Ï· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· η٤‚ÂÈ

ÛηÏÔ¿ÙÈ·, Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Û ¤Ó· ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ô‡ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È. ∏ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Û‹Ì·ÓÛË Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È. º.™.

Δ· ·‰¤ÛÔÙ· √ Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi Ù· 24Ô Î·È 15Ô ¢ËÌÔÙÈο μfiÏÔ˘, ÛÙ· ¡‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜. Ÿˆ˜ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ¯ı˜ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ÂÓ‹ÏÈη Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ·fi ÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ ¤ÂÛ οو ¯ˆÚ›˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ·‰¤ÛÔÙ· ›¯·Ó ‰·ÁÎÒÛÂÈ ¤Ó·Ó οÙÔÈÎÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÈ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

Èڛ˜ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ë ª¤ÛË Î·È Ë ¢ËÌ. ∂Î·›‰Â˘ÛË “ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ë Î·È ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ۋÌÂÚ· Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. - ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ “̤ÙÚÈÔ˜” , “ηÏfi˜” Î·È “Ôχ ηÏfi˜” Ô˘ ı· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ıÌË Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘” . ∂χıÂÚ· Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ̤¯ÚÈ 6.000 ‰Ú¯. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ Δ·Ù·Ú›‰Ë ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ·, ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ 6.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ̤Û˘, ·ÓˆÙ¿Ù˘ ‹ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ÂÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ” . £· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌfiÏËÎÙÔ˘˜; “∂ÓÒ Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ™ÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (À.∞.™.μ.∂.) Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÂÈÛÌÔÏ‹ÎÙˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ, ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘-

¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ¿ÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. º.™.

∑Ô‡ÁÎÏ· ™Â ‚Ú·¯Ó¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ¯fiÚÙ· Î·È ‰ÂÓ Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÂÁ΢ÌÔÓÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒÔ˙Ô‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÔÈÎfi‰Ô, fiÔ˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì¤ÙÚÔ. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘; ∞˘ÙÔÓfiËÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È. º.™.

14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1980

Úfi ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜” . £· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· “™Â ÙÚÈ‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË ÌË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ η٤ÏËÍÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ” .

ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·Ó·›Ì·ÎÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Î·ÈÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜, Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜” .

“∏ÚÂÌ›·” ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ Ù·ÓÎ “∏ÚÂÌ›· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, fiÔ˘ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ °È¿ÓÓ˘ §¿ÙÛ˘, È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ “¶ÂÙÚfiÏ· ∂ÏÏ¿˜” , οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Bank de Depots Î·È Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ EFG Eurobank Ergasias. √ “ηÂÙ¿Ó °È¿ÓÓ˘” , fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜, ›‰Ú˘Û ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ πˆ¿ÓÓ˘ ™. §¿ÙÛ˘, ÙÔ Fondation Latsis Internationale Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈο ‚Ú·‚›· Û ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ √ÌÔÁÂÓÒÓ ÂÍ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ÈÌÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ÂÓÒ ·Ó¤ÁÂÈÚ ÙÔ §¿ÙÛÂÈÔ ∫ÔϤÁÈÔ. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·ÓÂ, Û ËÏÈΛ· 52 ÂÙÒÓ, Ô Â˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ª. ∫·Ú·Á¿ÙÛ˘, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛË-

Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ “°ÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ’30” . ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ƒÔ‰fiÔ˘ÏÔ˜. ŒÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ¿ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ “™˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ §È¿ÎÈÓ” (1933), “°ÈÔ‡ÁÎÂÚÌ·Ó” (1938), “∏ ªÂÁ¿ÏË Ã›Ì·ÈÚ·” (1953), “√ ΛÙÚÈÓÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜” (1956), “ΔÔ 10” (1964) Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “§∞√™” (§·˚Îfi˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜), ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ∑¿ÂÈÔ Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TPITH 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË

ƒÂÓ: ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ∏ ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÓÔ‡ÌÂÚÔ “¤Ó·” ı¤Ì· Ù· ¤ÛÔ‰· ∞£∏¡∞, 13.

√π ∂§∂°∫Δ∂™ Ù˘ ΔÚfiÈη˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Â›Û΄˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ¿ÂÈ ÌÂÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·ÏÏ¿ Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË. ΔÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ “¤Ó·” ı¤Ì· ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ù· ¤ÛÔ‰·, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ë “ÙÚ‡·” ÙÔ˘ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó Ù˘ Û˘Óٿ͈˜ ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ˘ÔÁÚ·Ê‹. ™ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹.

Δ¿ÛÂȘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ‚ϤÂÈ Ô √√™∞ ¶∞ƒπ™π, 13.

∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ÛÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ fiÏÔ Î·È Û·Ê¤ÛÙÂÚ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô √√™∞ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙȘ ∏¶∞, ÙË μÚ·˙ÈÏ›· Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›· ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ú˘ıÌfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ƒˆÛ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË: “ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÌÂÙÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È Û·Ê¤ÛÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Û‡ÓıÂÙÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ (CLI) 32 ¯ˆÚÒÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,1 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 103,1. ÀÔ¯ÒÚËÛË Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÂÙ¿ ϤÔÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ (G7) ÂÓÒ Û ÙÒÛË, ·Ó Î·È Ôχ ÌÈÎÚ‹, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009) Î·È ÙˆÓ ∏¶∞.

“Œ¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î¿‚Ô, ¤¯Ô˘Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ·fi Ù· fi‰È· Ì·˜” μƒÀ•∂§§∂™, 13.

ÚÔۋψÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È “˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜” . ∞˘Ùfi ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘, √ÏÈ ƒÂÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ñ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÓ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰Ô͘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ù˘ˆı› ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î¿Ì„Ë ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ.

Δ˘

ανταποκρίτριάς μας ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

√ Î. ƒÂÓ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Â› ˆ˜ “Ê˘ÛÈο ·ÓËÛ˘¯Ò” ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÓÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ñ fiˆ˜ › ñ “¤¯Ô˘Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Î¿‚Ô, ¤¯Ô˘Ì ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ·fi Ù· fi‰È· Ì·˜” . ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ, “ηıËÛ˘¯¿Û·Ì Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÙ¤ ‰Â ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂȘ ·fiÏ˘Ù·, Ì Ôχ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ñ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË” . ∂·Ó¤Ï·‚ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” . ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó¿Ù˘ÍË 1,8% ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË Î·È 1,7% ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ñ ·Ó·ıˆÚÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ηٿ 0,75 ÙȘ ÚÔ‚Ï’„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·˚Ô˘. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Î·È Ô Î. ƒÂÓ, Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ñ

‰ÈfiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. √ √ÏÈ ƒÂÓ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ˆ˜ οÔȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ñ ÎÈ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙȘ “‰˘Ô Ù·¯‡ÙËÙ˜” Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ ñ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ 2010 Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË 3,4% Î·È ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ù¿ Ù· Â›‰· ı· ÎÈÓËı› Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›· Î·È Ë ¶Ôψӛ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÙ·Ï›·, Ë πÚÏ·Ó‰›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÈÛ¯Ó‹ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ‹ ‡ÊÂÛË. ªÂ ÙË ÌÂȈ̤ÓË ˙‹ÙËÛË Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. ªÂ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·. ªÂ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙‹ÙËÛË. °È· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ 2010 ı· ÎÈÓËı› ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 1,4% Î·È ÛÙËÓ ∂ÓˆÛË ÛÙÔ 1,8%.

∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ¢˘Ô 24ˆÚ· ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘, Ì ı¤Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó·

ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “Ó·˘¿ÁÈÔ’ ñ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÔÈ “27” Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û οÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰Â ı· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ù›ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¤Ú· ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ‹‰Ë Û Â›Â‰Ô ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ñ ÌÂÏÒÓ. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈο ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂ÓˆÛ˘ fiÙÈ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Ô‡Ù Û ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ñ ΢ڛˆ˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È ‹‰Ë Ó¢ÚÈΤ˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ‡ÊÂÛ˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ , ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ËÁ¤˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‰˘ÛÔ›ˆÓ· - Î·È ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Î. μ·Ó ƒfiÌ·ÈË, Ô˘ ÚÔ˚ÛÙ·Ù·È ÙˆÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ·Ú·-

‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó¤·˜ ÎÚ›Û˘. √ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90 ñ Î·È ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ñ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Δ¤Ô μ¿ÈÁÎÂÏ, ÂÂÙ¤ıË Ì ‰ÚÈ̇ÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, “Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·Á›Ú„ ٷ ÓÔ‡ÌÂÚ·, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‚ÚÒÌÈÎÔ ÎfiÏÔ....√̈˜, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÎÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ıÂÛÌÔ› ¤ÚÂ ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ôχ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Â˘ÚÒ ˘fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜” . º˘ÛÈο, Ô Î. μ¿ÈÁÎÂÏ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ñ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ!

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

£ÂÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È “ȉ·ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÌÔ‡˜” , ̤ۈ Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ¯Ú¤Ë › fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ̤ۈ Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÂÈʤÚÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È “ȉ·ÓÈÎfi˜ ÙfiÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ.

∞£∏¡∞ ,13.

ø™ ıÂÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛÂ, Û‡Ìʈӷ

Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜), ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ 13˘ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ, Û‡ÓÙÔÌË, ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ, ÂÓÒ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰·, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· ʤÙÔ˜. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÎÙÈÌ‹ıËΠfiÙÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔ¯ˆÚ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·, ÂÓÒ Âı›ÁË Î·È

ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ‰ÈηÈfiÙÂÚ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi

ÎÚ¿ÙÔ˜, ›Â Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚˆÈÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌÔÎڷٛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› “Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ıÂ-

“ª¤ÙÚ· ‰ÂηÂÙÈÒÓ” ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ

ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÚfiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ. “¶‹Ú·Ì Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤ÙÚ· ‰ÂηÂÙÈÒÓ” , ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Û˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ Û˘Ó‹ÊıË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÌÂٷ͇ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ “·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·” Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ÔÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË

“∞Ó ·Ù¿ÍÔ˘Ì ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‰¿ÓÂÈ·” ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ ∞£∏¡∞, 13.

“∞

Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ı· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ÔÚ›· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ̷˙› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ °ÈÂÓ˜ ™ÙfiÏÙÂÓÌÂÚÁÎ, ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ §È‚ÂÚ›·˜ ∂ÏÂÓ Δ˙fiÓÛÔÓ ™›ÚÏÈÊ, ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (ILO), ÃÔ˘¿Ó ™ÔÌ·‚›· Î·È ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó §·ÁοÚÓÙ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ 13˘ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi Û٤ϯԘ Ù˘, ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË “¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·” ÛÙÔ ª¤ÚÁÎÂÓ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË “ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‰Â›ÛˆÓ” ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Û˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË Â› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ̷˙› Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔÔıÂÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¢¡Δ - ILO, Ô Î. ™ÔÌ·‚›·, ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ › fiÙÈ ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜ Â›Ó·È “̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” Î·È ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, › fiÙÈ “Ô Î·ı¤Ó·˜ ‰Ú· ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿, ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜” ™Â ηْ ȉ›·Ó Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ ŸÛÏÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢¡Δ- ILO, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, “ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜” ø˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Î·È ÔÈ Î.Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó Î·È ™ÔÌ·‚›·, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ › fiÙÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ™Î·Ó-

● √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÃÔ˘¿Ó ™ÔÌ·‚›·

‰ÈÓ·‚ÈÎÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ‚fiÚÂÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ‰‡Ô. ∏ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ fiÙ·Ó Ô ÔÏ›Ù˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·ÛÊ·Ï‹˜, Ô ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ, Ë ·ÓÈÛfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÎÚ¿ÙË, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ÈÛfiÙËÙ· ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Â˘Î·ÈÚÈÒÓ, ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ¡ÔÚ‚ËÁfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Î·ıÒ˜ Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ó·˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ‰ÈÌÂÚÒ˜ ÛÙ· Ó·˘ÙÈÏȷο, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÔÈ‚·›Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·

ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË “Ú¿ÛÈÓ˘” Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∂›Û˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ù˘ ÛÙËÓ “ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ” ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ, Ô √∞∂¢ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÂÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ˜. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “„‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi Ù· funds ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, “·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·” ∂›Û˘, ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔÓ ¡ÔÚ‚ËÁfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ¡ÔÚ‚ËÁfi ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, fiÔ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ª¤-

ŒÚÁ· ∞¶∂ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Ë ƒ∞∂

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 13.

∏ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤Ú-

ÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) fiÙÈ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ƒ∞∂ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ∞¶∂ ÛÙË ¯ÒÚ·, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 840 ÌÂÁ·‚¿Ù, ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ

‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ·. “∏ ƒ∞∂ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘-

Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ·‰ÈÂÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ‰‡Ô ¤ÚÁ· Ù˘ Sun Ray, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 5 ÌÂÁ·‚¿Ù, ÛÂÈÚ¿ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 700 ÌÂÁ·‚¿Ù Ù˘ ƒfiη˜ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÛÂÈÚ¿ ˘‚ÚȉÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ EDF ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÂÚ›Ô˘ 100 ÌÂÁ·‚¿Ù, ηıÒ˜ Î·È ¤ÚÁÔ ˘‚ÚȉÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ ÛÙË §¤Û‚Ô, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 35 ÌÂÁ·‚¿Ù ÂÚ›Ô˘.

Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÂΉ‹ÏˆÓ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¡ÔÚ‚ËÁfi˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ - Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ÁÈ· ÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó › fiÙÈ Ë ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈ΋, ÂÓÒ Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰·, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· ʤÙÔ˜. ∂›Û˘, ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ì ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ Î. ™ÔÌ·‚›· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, fiÔ˘ ı· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÛÙËÓ °ÂÓÂ‡Ë Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÏÏ¿‰·˜ - πÛ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô ¤ÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ £··Ù¤ÚÔ. * √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔÓ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÂÓÒ ÙÔÓ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ ŸÛÏÔ ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¡∞∫.

¶∞™√∫

√ ∏Ï›·˜ ªÂÚÈ¿ÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ πÔÓ›ˆÓ N‹ÛˆÓ ∞£∏¡∞, 13.

Δ√¡ ∏Ï›· ªÂÚÈ¿ÙÔ ·Ó·-

ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √ Î.ªÂÚÈ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ™∂¶ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫.

∂ÎϤÁÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 13.

™À¡∂¢ƒπ∞∑∂π ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË •˘Ó›‰Ë ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ı· ÙÔÓ ‰È·‰Â¯ı› Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÈ¯. ∫·Ú¯ÈÌ¿Î˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

TPITH 14 ™E¶TEMBPI√À 2010

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂£

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ∞£∏¡∞ 13.

∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈԉ›· Ù˘ ÛÙÔ 20fi Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ Î·È Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£, ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔÔ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â¤ÌÂÓ fiÙÈ ı· ʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ 2013 Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· Â›Ó·È ·Ó·ÈÌÈ΋ Î·È ı· ¤ÚıÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÚ›ÛË” ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ¯·Ì¤Ó· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ı· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜”.

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ· ∫. ª·Î‰ÔÓ›· Ô ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ∞£∏¡∞ 13.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶. º·Ï‹ÚÔ˘ ¢ÈÔÓ. ÷Ù˙ˉ¿ÎË, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂͤÊÚ·Û ÂÌ̤ۈ˜ ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¢¯fiÌÂÓÔ˜ “Ó· ÙÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘”.

ΔÛ›Ú·˜: √ ™Àƒπ∑∞ ı· ·Ó·‰È·Ù·¯ı› ∞£∏¡∞ 13.

ΔËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ı· ‰È·Ï˘ı› Î·È ˆ˜ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ı· ·Ó·‰È·Ù·¯ı› Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ‰È¢ڢÓı› Î·È Ì ¿ÏϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ 9,84. √ ∞. ΔÛ›Ú·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. °È· ‰Â ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ™Àƒπ∑∞ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÙÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Û¯¤‰È· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Û’·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈο Ù· ·›ÙÈ· Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È. √ ∞. ΔÛ›Ú·˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜: ™Â ÚfiÏÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ √ μ·Û. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞£∏¡∞ 13.

ÊÔ‰Ú‹ ÚÔÛˆÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂£ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ Úˆ› ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ 28Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘. “ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ë ¶·È‰Â›· Î·È Ë ÀÁ›· Â›Ó·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ “›̷ÛÙÂ Â‰Ò ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿, ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌ·ÛÙ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”.

∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ › fiÙÈ “Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ, fi¯È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹ Î·È ·Ó·Ï˘Ù‹. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ï˘¿Ì·È ÁÈ·Ù› η̛· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ χÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ”. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 28Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ϤÁÔÓÙ·˜: “√È ÁÔÓ›˜ Î·È Ë ·ÙÚ›‰· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÂÛ¿˜ Ó· οÓÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∏ ·ÙÚ›‰· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÂÛ¿˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ó· ›۷ÛÙ ηϿ Î·È Ó· ›۷ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÒÙÔÈ”. ™ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô, ÙËÓ ÙÔÌÂ¿Ú¯Ë ¶·È‰Â›·˜ ∂Ï›˙· μfi˙ÂÌÂÚÁÎ Î·È ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë μ·Û›ÏË ∫ÈΛÏÈ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¡¢ Î. μ·Û›Ï˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÏËÊı› Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÈۋ̈˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ) Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÎÔfi ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √§¶. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‹ÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ô˘ ¤Î·Ì„Â Î·È ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚ÔÏȉÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ƒËÁ›ÏÏ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ·ÚÓËı›. √ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜. ∂›¯Â ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ı¤Ì· ËıÈ΋˜ ٿ͈˜, ηıÒ˜ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯ÂÈ ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ ÁÈ· Ù·

¯Ú›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·. ΔÂÏÈÎÒ˜, fï˜, ˘Ô¯ÒÚËÛ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢.∏ ƒËÁ›ÏÏ˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ô Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ÎÚ›ıËΠˆ˜ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ª›¯· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔÓ Î.¶¤ÙÚÔ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙ‚·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ˘Ô-

ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ §∞√™. √ Î. ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÈÓfi ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙ› Î·È ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ÛÙË ¡¢. ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘, ¿ÓÙˆ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ì·ı‡ÙËÎÂ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ Îϛ̷ ·ÏÏ¿˙ÂÈ.

¶··Ú‹Á·

∞¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ °. ¶Âٷψً ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢

«∞ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ˘ÔÎÚÈÛ›· ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·˘Ï¤˜» ∞£∏¡∞ 13.

“™ÎÏËÚ‹ ÁÏÒÛÛ·” ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Ì ·È¯Ì‹ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ 28Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¶·ÁÎÚ·Ù›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. “™‹ÌÂÚ·, Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ·ÓÙ› Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÚÔͤÓËÛÂ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·È‰Â›·, Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋ ÙÔ˘ ˘ÔÎÚÈÛ›· ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·˘Ï¤˜”, ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶Âٷψً˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ˘ÔÎÚÈÛ›· ·˘Ù‹, ÌÂÙ¿ Ù· fiÛ· ›Â Ô Û‡Ì‚Ô˘Ïfi˜ ÙÔ˘, Î. μ¿Ú‰·˜, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì ٛÔÙ·”. “™·ÊÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” “™·ÊÒ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞˜ ÌË Í¯ӿÌ fiÙÈ ·ÔʇÁ·Ì ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·î, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ∞¡Δ-1.¶·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¯ÙÂÛÈÓ‹ (ÚÔ¯ÙÂÛÈÓ‹) ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Î·È fiÙÈ “Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÊÔ˘Ì „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ, fiÙÈ ·Ù¿Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ì› Î·È ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È Ë ÎÚ›ÛË, fiÙÈ ·Ù¿Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ì› Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË”. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ˆ˜ ÙÔ 2012 Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â˘ı‡ÓÂÙ·È Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Â¿Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ. ∞ÎfiÌË, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜

‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ ·ÏÏ¿ ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Â› ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Ë ·Û˘‰ÔÛ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “ÔÈ ·‰‡Ó·ÌÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ó· Ù˘¯·›ÓÔ˘Ó fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙËÌ¿ÙˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Â‡ÎÔÏË”. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › fiÙÈ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ‰ÂÓ ·ÚΛ Ô‡Ù ¤Ó· ÌfiÓÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·, Ô‡Ù ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ, ·ÏÏ¿ “··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙ·ıÂÚfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙ·ıÂÚfi ÂÚ-

Á·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÍÂοı·Ú˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ÏÈÁfiÙÂÚË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ Û ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯Ù˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fi¯È ·ÎfiÌË- ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÛ·›· Î·È Ù· ·‰‡Ó·Ì· ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ô Î. ¶Âٷψً˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ì·˙È΋ ·‡ÍËÛË º¶∞ Û ηٷӷψÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. “¡· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÙÚÔÏÔÁ›·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. ΔȘ ·Ï‹ıÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ϤÌ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶Âٷψً˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙ ‹ ‰¤Î·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ”. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÁÈ· ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ, ηıÒ˜ “Â›Ó·È ·ÔÛ·ÊËÓÈṲ̂Ó˜” Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ.∂› Â›Û˘ fiÙÈ “ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ¢È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ·Ù› Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ÂΉÔıÔ‡Ó Ù· ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TPITH 14 ™E¶TEMBPI√À 2010

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∂ÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈı̈Ó, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ 92% ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ∞£∏¡∞ 13.

·ıËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È. ∏ ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Real fm, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¿ÚÈı̈Ó, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ 92% ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ.

∏ η ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ “Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó 22.000 ÎÂÓ¿, ÂÁÒ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ· Ù· 2.640, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 1.100 Â›Ó·È Û 70 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο χÎÂÈ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∞˘Ù¿ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜”. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÂÓ¿. ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È 4.600 ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ, ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ Â›Ó·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ›, ›Â, ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ·fi Ù· Ù¯ÓÈο χÎÂÈ· ÛÙ· π∂∫. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÏËÓ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ, ÙÌ‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ·È‰ÈÒÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Ë Î.¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ › fiÙÈ ·Ú¿ Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÂÚ› ÂÚÈÎÔÒÓ, “ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, fiˆ˜ Î·È ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÙÚ›Ù˘ Ï˘Î›Ԣ”, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. ∂ÚˆÙËı›۷ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ùfi-

Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. £· Û˘ÌʈӋۈ, fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔÌ‹”.

™Â ‰ËÌÔÙÈÎfi Ù˘ ¡›Î·È·˜ Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜

ÛÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, “¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÌÂÛ· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ı· ¿Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ·Ó¿ÁΘ”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÎÏËı›۷ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÌÂÙ¿ ÙȘ Ôχ Â›ÁÔ˘Û˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ıˆÚÒ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ηÈÓÔÙÔÌ›·, Ú·ÁÌ·-

ÙÈο ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ‚¤‚·È· Ë Ó¤· ÏÔÁÈ΋ Ô˘ ¤‚·ÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”. ™ËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ“ ” ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·“·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: ” ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ȉ·ÓÈΤ˜. ŒÚÂ ӷ ÚÔ¸¿ÚÍÂÈ Ì›· ¿Ú· Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›·. ΔÒÚ· Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ¤Ó· Ú˘ıÌfi - ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ¿ÊËÛÂ, ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·-

∫·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¢¯‹ıËÎÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 26Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡Èη›·˜. “Œ¯Ô˘Ì ¯Ú¤Ô˜ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıԇ̠ÁÈ· ÙÔ Â‡Ú˘ıÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î.¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÂÓÒ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ › “Ó· ·Á·¿Ù ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È Ó· ‰È·‚¿˙ÂÙ Ôχ. ™·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜”.∏ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ì ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, fiÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙›, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÚÔÛ·ıԇ̠ÒÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜” . ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ë ·È‰Â›· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∂‡¯ÔÌ·È Î·È ‚·Û›˙ÔÌ·È ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ™ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜”. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· 800 ÈÏÔÙÈο ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ʤÙÔ˜, ÌÂ Ó¤Ô ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 14:00 ˘Ô¯ÚˆÙÈο, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó.

∞fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ

«ŒÌÊÚ·ÁÌ·» ¯ı˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ¡¤Â˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó/Û ÂÚ› ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞ 13.

∫˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÚ›Ô˘ 150 ÊÔÚÙËÁ¿ ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ-§·Ì›·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. ÕÏÏ· ÂÚ›Ô˘ 330 ÊÔÚÙËÁ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ-∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÷˚‰·Ú›Ô˘, 30 ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·, ηıÒ˜ Î·È 20 ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ™∂º. √È È‰ÈÔÎً٘ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Î·È ÊÔÚÙËÁÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Î·È ÊÔÚÙËÁÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ·Á̤ӷ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÂÚÁ›· ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÎÏÂÈ-

‰È¿ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜.ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Mega, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ °. ΔÛ¿ÌÔ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ‰È·ÓÔÌ‹ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÈÎfi˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ πÃ. π‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ

‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜, Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙÔ ÎÔÓ‚fiÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌfiÓÔ ÊÔÚÙËÁ¿ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘. ™ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ȉÈÔÎً٘

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜, Ì “·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË” Î·È ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ Úˆ› ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·fi„ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. “¢Â ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. £· Â›Ó·È ÂÈÚËÓÈ΋ Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÚ›· Ì·˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜, ¡Ù›ÓÔ˜ ∫ÈÚÎÈÏ‹˜. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘-

ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ¤ÍÈ ÛˆÌ·Ù›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ √º∞∂, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜. ™Â ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ∞˘-

Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÓÙ›ıÂÛË Ì·˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ¢Â Ì·˜ ‰fiıËΠ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Â› ÙÔ˘ ÚÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ‰Ôı› Î·È ÂÚÈ›¯Â ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (√º∞∂) °È¿ÓÓ˘ °ÂˆÚÁ¿Î·˜.™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ η˘Û›ÌˆÓ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ “‰Â ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ·”, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “˘ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ‚ÂÓ˙›Ó˘”. √È ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô “Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” Î·È Ó· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓfi˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.

ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë §¿ÚÈÛ·˜ §Ô˘Î¿ ∫·ÙÛ·Úfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÂͤıÂÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÊÔÚÙËÁ¿ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÎÔÚÓ¿ÚÔÓÙ·˜ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

πηÓÔÔ›ËÛË ƒ¤· ÁÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞£∏¡∞ 13.

πηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂∂, Ô˘ ·Î‡ÚˆÛ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÚfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂͤÊÚ·Û ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ¿Ú· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂.∂., Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Î·È ÙȘ √Ï˘ÌȷΤ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜, ‰ÈηÈÒÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Û οı ¢ηÈÚ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ËıÈ΋ ‰Èη›ˆÛ‹ Ì·˜ Î·È ÌfiÓÔÓ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiÙÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÙȘ Ì¿¯Â˜, Ô˘ ¤ÚÂÂ, Ì ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Ô °. ¢ËÌ·Ú¿˜ ∞£∏¡∞ 13.

√ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, “Ì ·fiÏ˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ›ÛÙË ÛÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜, Ô˘ Ì·˜ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·È ˘ËÚÂÙԇ̔ , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ô˘ fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠√Ãπ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ù˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜, √Ãπ ÛÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ÿ¯È ÛÙȘ fiÔȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·Ù·ÈÔ‰Ô͛˜ Î·È ÎÂÓfi‰Ô͘ ÂȉÈÒÍÂȘ”. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ŸÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠¡∞π Î·È Ó· ‰È·ÙÚ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ì·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÚ›· ¤ÓÙÈÌË, ‰È¿Ê·ÓË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¡∞π: ›̷ÛÙ ·ÚfiÓÙ˜ Î·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ∂ÏÏ¿‰·” ™Â ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô Î. ¢ËÌ·Ú¿˜ › fiÙÈ Â›Ó·È Ê›ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ °. ™ÁÔ˘Úfi, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞Ó Ô ™ÁÔ˘Úfi˜ Ì ηχ„ÂÈ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È ÙÒÚ· Î·È ¿ˆ Ì·˙› ÙÔ˘”.


M·ÁÓËÛ›· 10 ∂ÌÏÔ΋ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ∂ÌÏÔ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 29 Û˘ÓÔÏÈο ·ÙfiÌˆÓ Ì ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊÙÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁÎÚÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ °. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔ˘Û· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ √Δ∞ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 30 ËÌÂÚÒÓ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ì ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÊÔÚ¿. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ï‹Í˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ 70 Û˘ÓÔÏÈο ·ÙfïӔ , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜. Δ· 29 ·˘Ù¿ ¿ÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÂȉÈο ÛÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ·, ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÊÚ·ٛˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, fiÛÔ Î·È Û ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ (¡Â¿ÔÏË, ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›Ô, ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ·ÏÏÔ‡), Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 30 ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› χÛÂÈ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√È √Δ∞ Î·È Ù· ¡ÔÌÈο ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛˆ· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ì ۯ¤ÛË Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 30 ËÌÂÚÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

TPITH 14 ™E¶TEMBPI√À 2010

ÀÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ √∂μ∂ª ÚÔ˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ μÚfi¯Ô˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜

·Î¤ÙÔ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ- ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ˙ËÙËıÔ‡Ó ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜: ªfiÓÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ˘‹ÚÍ ΛÓËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹Ù·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ‹ıÂÏ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

“Δ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË, Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¯ÒÚÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ̛ÓÈ- Ì·˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì›· Ó¤· Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ”. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‹Ù·Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ μÈÔÙ¯ӛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·fi ÙȘ ÂÈÙÒ-

Afi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÔÈ £¤Ì˘ ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, ¡›ÎÔ˜ ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿Ú˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ºfi‚Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ

ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊıËΠ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜, ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √∂μ∂ª Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ºfi‚Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÂÏÈÛ›·. ∫¿ı Ë̤ڷ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì·Á·˙È¿. ◊‰Ë ÛÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ·fi ÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ °·ÏÏ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 14 ÎÏÂÈÛÙ¿

Ì·Á·˙È¿ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÂÙ·È. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÁÔÚ¿. ∞ÏÒ˜ ÂÌ¿˜ Ì·˜ ‚ÔËı¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÔfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ηχÙÂÚ·”. - √ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫ÏÂÈÙÛÈÓ¿Ú˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛËÌ›ˆÛÂ: “¶ÂÚ¿Û·Ì ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒıËΠηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

-√ Î. £¤Ì˘ ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ : “∏ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ¯¿ÏÈ·. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÂÂȉ‹ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·fi ¤Ú˘ÛÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÊÔ‡ ¿‰ÂȘ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ËÌ›ÌÂÙÚ· Î·È ÌÂÚÂ̤ÙÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ”. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √∂μ∂ª Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛ : “√È ÌÈÎÚÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙүȷ˜. ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Û ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ·fiÁÓˆÛË. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Â›Ó·È ’ÙÈ ÙÔ 25% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ˘ÔıË·ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·”.

∫Ï‹ÚˆÛË ÁÈ· 17 Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ƒËÌ·Á̤ӷ, η̤ӷ, ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· Ù· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó... √ÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·Ó¿ËÚÔ Ì¤ÏÔ˜ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ó· ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó Û ‰ÂηÂÙ¿ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ. Δ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÚÈÓ ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÚÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷÏËÊı› ·fi ÂÚÈıˆÚÈ·ÎÔ‡˜, ÂÓÒ ÙfiÛÔ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ηÙÔÈΛ·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ù· Û›ÙÈ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó.Δ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ √∂∫ ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.ªÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹, ·fi Ù· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÙˆÓ Î·Ù·ÏË„ÈÒÓ, ·˘Ù¿ ı· ÎÏËÚˆıÔ‡Ó .Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î.

§ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÌÔÚ› Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 17, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÙÚ›· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı›. ∞fi Ù· 14 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, Ù· ÙÚ›· ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 18 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÌfiÚÈ·. √È 15 Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· Î·È ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ı· ¿ÚÔ˘Ó Ù· ÎÏÂȉȿ ·fi Ù· 11 Û›ÙÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Î·È ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰·, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, οÔÈÔ ·fi Ù· ηٷÛÙÚ·Ì̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· Á›-

ÓÂÈ ·Ú·¯ÒÚËÛË. ∏ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜ ı· Û˘Ì„ËÊÈÛÙ› Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ô˘ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· ·ÔÏ‹ÚˆÓ Û ‰fiÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ √∂∫ Î·È ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ô˘ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÎÏ. ¤Ú·Û ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÓÔ̷گȷ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó¤Ï·‚ ӷ ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Â͇ÚÂÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ™˘Ó¤‰Ú·Ì ·ÎfiÌË ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÏË„ÈÒÓ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÂÙ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó “ÎÂÚ·Ì›‰È” ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 60¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ fï˜ Ô √∂∫ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ

∞£∏¡∞ 13.

™ÙÔ μfiÏÔ Ë ¢∂ª∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ

™ÙË ™·ÁÈ¿‰· £ÂÛÚˆÙ›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ ∞Ï‚·Ófi˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÚÂȘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¤Ó·˜ Û˘Ófi‰Â˘Â ¤Ó· ·Ó‹ÏÈÎÔ, Ì ÙÂÏÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜.™ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÕÚÙ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ∞Ï‚·Ófi˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ó·Ó Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ˘‹ÎÔÔ ∞Ï‚·Ó›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ ∫·Ï¿ÎÈ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ ∞Ï‚·Ófi˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¤Ó·Ó Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙË, ¤Ó·ÓÙÈ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÌÔÈ‚‹˜. √È ‰È·ÎÈÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÓÒ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηٷۯ¤ıËηÓ.ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 284 Û˘ÓÔÏÈο ∞Ï‚·ÓÔ› Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Î·È Â·Ó·ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ̤ۈ ∫·Î·‚È¿˜.

™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (¢∂ª∞) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ™Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¢∂ª∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ì ٷ ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂ª∞ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÙÔ›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (1 Ì.Ì.) √∂ª∞ Î·È ¢∂ª∞ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Valis”, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∂ª∞, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈıˆڋÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √È Û˘ÛΤ„ÂȘ Ù˘ ¢∂ª∞ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˜.“¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Ë ¢∂ª∞. ∂Ì›˜ ·Ú·‰ÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙË-

ÁÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ì ٷ ·Ó·ıˆÚË̤ӷ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·’ ·˘ÙÔ‡”, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫ÔϤÙÛÔ˜. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∂ª∞ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ÙÔ›Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ 150 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ, ηıÒ˜, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫)

¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡.¡· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂ª∞ ∞Ì¿Ú ∞ÓÙ¿ÓÙÈ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ ˆ˜ “Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013”, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ.“∂Ï›˙Ô˘Ì ۇÓÙÔÌ· Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÈÒÓ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜”, ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô Î. ∞ÓÙ¿ÓÙÈ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË.ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∂ª∞ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË (1 Ì.Ì.) ¢∂ª∞ Î·È √∂ª∞ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ “Valis” Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 11

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¢¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘: ∫ÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

“Δ

· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Û ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” .

Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∏Ï. ∫·Ú··Ù¿ÎË, ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “√ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, fiÛÔ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ‹È·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È¿ıÂÛË ÛÙÂÚÂÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο Î·È Î·Ù¿ ·fiÏ˘ÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “√È ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ̤¯ÚÈ Û‹-

Δ∏¡ È‰Ú˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ¤-

‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ “¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ªÚ›˙˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∑ԇ̠ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Ú·Á‰·›ˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. √È Â˘Î·Èڛ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÌÔÚ¢Ùԇ̠̠ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ì ıÏÈ‚ÂÚÔ› Ô˘Ú·ÁÔ› Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ·ÎÏÔ Ù˘ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ·Ú·Í›·˜, Ù˘ ·Ù·Í›·˜, Ù˘ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó-

ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ¢‹ÌÔÈ, ÏfiÁˆ ÂÏÏ›„ˆ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ·ÔÙÂÏ› ÚfiÎÏËÛË Ì ÔÏÏ¿ ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηıÒ˜ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Û ¤Ó· ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ú¤ÂÈ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰Ëı› ̤۷ ·fi ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·Ôχو˜ ‰È·Ê·Ó‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ó¤ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÎÙÒ Û˘ÓÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ù˘ Ì›·˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô

¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. “™ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜” , fiˆ˜ ›Â. “∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Î·Ïԇ̠۠ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂȘ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙË Ì›˙ÔÓ· fiÏË Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜,

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜, Ì·¯ËÙÈÎÔ‡˜”, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

™Ù· Û¯ÔÏ›· ™ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂.∂.∂.∂.∫.), ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·Ú¤ÛÙË ¯ı˜ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯‹-

ıËΠÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙËÓ Ô‰fi º˘ÙfiÎÔ˘, fiÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ù· ∂.∂.∂.∂.∫., Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ηıÒ˜ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ʤÙÔ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â ·fi ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ∞.ÌÂ∞. ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒ¿ÓÈ· ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·, ÚÒÙÔ Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô‰ËÁÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ›‰È·, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ·Ó·ÏËÚÒÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÂÈÌÂÏËÙÒÓ ÚfiÓÔÈ·˜, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰Ô˜.

∏ π‰Ú˘ÙÈ΋ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¢ËÌÔÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·” ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ‰˘·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘Ó¤ÓˆÛË, Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓ·, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› Û·˜ Ì ·Ï¿ Î·È ÍÂοı·Ú· ÏfiÁÈ·, ÒÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ·Ó ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù›Ù ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ¯¤ÚÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜

TÔÓ ¢. ∫Ô˘Ú¤Ù· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Δ∏¡ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù·, ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· μÈÔ-

¯ËÌ›·˜-μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ £ÂÛÛ·Ï›·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ηı·Úfi Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÏfiÁÔ. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÍȈı› ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ÁÈ· ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘, ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Î·È ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ú¿ÛÈÓË, Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Ì Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙȘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù· ÛÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋, ÁÈ· ÌÈ· Ú¿ÛÈÓË Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›·, ηٷϋÁÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎÔ˜ ʈӤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈοÓÙÈΘ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ‰ËÌfiÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÁÓÒÛË Î·È ›ڷ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂›Ì·ÛÙ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ӷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È fi¯È Ó· Á›ÓÔ˘Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ∂›Ì·ÛÙÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ. ∏ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÁÓÒÌ˘, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰›· ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. £· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó·

ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ΔË Û‡Á¯ÚÔÓË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. £· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ: ΔËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹, ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û οı ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ‡ÊÔ˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ηÈ

∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·

¶∞¶∞∑√°§√À √ÏÔ‹ÌÂÚ·: ¶·È‰ÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ¶ÚÔÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô - ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜!

∂Û›˜ Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿Û·ÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·ÌÂ. ∂ÁÁڷʤ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 08.00 - 15.00 ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 217 - ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ΔËÏ. 24210-37775 & 6972896451 £¤ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜

Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· Û fiϘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÍÂοı·ÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∫·Ïԇ̠οı ‰ËÌfiÙË Ó· ¤ÏıÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙›, Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” .

π‰Ú˘ÙÈ΋ ¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢ËÌ. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ∞Àƒπ√ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë π‰Ú˘ÙÈ΋ ¡Ô̷گȷ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î.Î. ΔÛԇηÏ˘ ¡›ÎÔ˜ & æ·ÚÈ·Ófi˜ °ÚËÁfiÚ˘.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙÒÓ ∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ

ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ºÚÔÓÙÈÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√∂º∂) Î.Î. ∫ÒÛÙ· ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫ÒÛÙ· ∞Ì·Ù˙›‰Ë. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙÒÓ Î. πˆ¿ÓÓ· μÂ‰Ô˘Ú¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ÁfiÓÈÌÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. “ŒÓ· Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ·. ¢ËÏ·‰‹ ÔÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÈÎԉȉ¿ÛηÏÔÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎԉȉ·ÛηÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ó ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Â›·Ì fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ χÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ” ›Â Ë Î. μÂ‰Ô˘Ú¿. ∞fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∞fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ √∂º∂ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ.


M·ÁÓËÛ›· 12 ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

Δ

ËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·fi ÙË ¡.¢. ˆ˜ “ηı·Ú¿ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋, ηıÒ˜ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎÏÔÈÔ‡, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢., ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Â›Ó·È Î›ÌÂÓÔ-ÔÏÈÙÈÎfi ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊËÌ·, ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ˆÌÔ‡˜ Â΂ȷÛÙ¤˜” . ∂›Û˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “fiÏÂÌÔ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ” Î·È “Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰·, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙËÓ “¶ÔÏÈÙÈ΋ ÕÓÔÈÍË” . “AÓÙ¿ÚÙ˜ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ¿ÓˆıÂÓ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ͤÓÔÈ Ì ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ Â¤‚·Ï·Ó” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. “∏ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚· Â›Ó·È Ó· ·ÔÛ‡Úˆ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˆÚ›ÌÔ˘ ÛΤ„ˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ›¯·ÌÂ. £· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· Ù· ÙÔÈο Ì·˜ ¯ÚÔÓÈο ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ì·˜, ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÌÂÙ¿ ·fi fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È Â›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ·ÂÈϤ˜, Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ÂÈÊ·ÓÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi

TPITH 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

ª›ÏËÛ ÁÈ· Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ·fi ¡. πˆÓ›· Î·È “¶ÔÏÈÙÈ΋ ÕÓÔÈÍË”

∞¤Û˘Ú ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Ì ˘Ú¿ ηٿ ∑¤ÙÙ·˜-¡√¢∂ “AÓÙ¿ÚÙ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË” Ì·˜ ÊÈÏÂχıÂÚÔ ¯ÒÚÔ, ηٷϷ‚·›ÓÂÙ fiÙÈ ÊÙ¿Û·Ì Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ϤÔÓ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ‹ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Îϛ̷ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÓ‰Ô·Ú·Ù·ÍÈ·Îfi ‹ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ Î·È Ó· Ù‡¯Ô˘Ì Ù˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Û˘ÌÌ·¯È΋˜ “·ÓÙ›·Ï˘” ÏÂ˘Ú¿˜ ‹ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “·ÓÙ·ÚÛ›·˜” . “∞ÓÙ¿ÚÙ˜” ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ú·Ó ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ¿ÓˆıÂÓ, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ͤÓÔÈ Ì ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ Â¤‚·Ï·Ó” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢., ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ “ˆ˜ ΛÌÂÓÔ-ÔÏÈÙÈÎfi ÏÈ‚ÂÏÔÁÚ¿ÊËÌ· ÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ˆÌÔ‡˜ Â΂ȷÛÙ¤˜. Œ¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓË ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙËÓ “¶ÔÏÈÙÈ΋ ÕÓÔÈÍË” ÌÂıfi‰Â˘Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. ∫·È Ì ÙË Û˘ÓËÁÔÚ›· Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÌÈ·˜ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ “¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÕÓÔÈ͢” , ‰ÈfiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÒÚ· Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯Ù› ÛÙËÓ “¶ÔÏÈÙÈ΋ ÕÓÔÈÍË” , ‚ϤÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜. ∑‹Û·Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ η-

Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, οӷÌ ˘ÔÌÔÓ‹ ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· Ú˘Ù·Ó‡ÛÂÈ Ë ÏÔÁÈ΋” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.

“¶˘Ú¿” ηٿ ∑¤ÙÙ·˜ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ ÔÙ¤ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË” . “∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Î. ª·ÎÚ‹ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋, Ô˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÏÔÈfi, ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÔÏÈÙÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ

ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÎÏÂÁ› ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ı· ·Ú·ÈÙËı› ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ‰È¿‰Ô¯Ô ̤۷ ·fi Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÈηȈı› ÛÙÔ ∂ÎÏÔÁÔ‰ÈÎÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ, ÙfiÙ ı· ·Û΋ÛÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Î·È Ë ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛÊÈÏ›˜ Ù˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂÈ. ∞Ó ¿ÚÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi 40,5%, ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÔÛÔÛÙfi ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2006, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚¿˙Ô˘Ó Ù·ÊfiϷη Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË”.

“∂ÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘” ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ηӤӷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ ηٿ fiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÚ‹, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·Ú-

ÓËÙÈÎfi˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜” , ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ı· Â›Ì·È ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘. ∞Ó Ì ڈًÛÂÙ ÙÈ ı· „Ëʛۈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ı· „Ëʛۈ ÂΛÓË ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ı· ÙÔ ˆ ·ÓÔȯٿ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÂÚ¿ÛÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ¤ÚÁÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘Ù‹ Ë fiÏË. ΔÔ Ï¤ˆ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ ÙÈ ı· „Ëʛۈ Î·È ÙÈ ı· ˘ÔÛÙËڛ͈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi˜ ÔÏ›Ù˘, ı· Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ‚ÁÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·” .

∞ÔÛ‡ÚıËΠ˘¤Ú Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ Ô °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™∂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. °. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ:

“Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÙÔÓ›ÛÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‹ ÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ‹ ·ÎfiÌË ¤Ó· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Â› ¯¿ÚÙÔ˘. ªÂ ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È ÙfiÔ˜ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ¢ڇÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏË Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ˘„ËÏ‹ ÏËı˘ÛÌȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ë ÔÔ›· Ì ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈ ϤÔÓ Û ÌÈ· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ı· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÛÙ· Ó¤· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛˆÓ, Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfi-

ÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË fiÏË, ÙËÓ fiÏË Ô˘ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ÙËÓ fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˙ԇ̠ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. °È· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ì¤ÏËÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô” . ∫·È ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, ÛÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ “¡∂√™ ¢∏ª√™ - ¡∂√ •∂∫π¡∏ª∞” Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì” .

∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹: ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ∞¶√ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ BfiÏÔ˘ Î. Z¤ÙÙ· M·ÎÚ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ 7˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ›¯· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ “·ÔÛÎÔ› Î·È ÛÙÔ Ó· ÂÓÒÛÂÈ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜” . ∂›¯· ÙÔÓ›ÛÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Úfi” . £ÂˆÚÒ ÛÎfiÈÌÔ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ·ÏÒ˜ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·Á·ԇ̠ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ” .

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ ™Â ·ÁÈ·ÛÌÔ‡˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·Ú·-

‚Ú¤ıËΠۋÌÂÚ· Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ η ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∞Ú¯Èο ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” , Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ›‰È· Ì·ı‹ÙÚÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÛÙÔ 2Ô ∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi μfiÏÔ˘, ÛÙ· 3Ô Î·È 9Ô ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∂¶∞§ ¡. πˆÓ›·˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Î· ª·ÎÚ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÛÎËÛ˘ ›ÂÛ˘ ·fi ÙË Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë - ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó

ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ η ª·ÎÚ‹ ¢¯‹ıËΠ̷۠ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ηϋ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙË ‰È΋ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡. πˆÓ›·˜ Î. ¶.

ª·‚›‰Ë. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Û ÊÈÏÈÎfi Îϛ̷, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡. πˆÓ›·˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÎÎÚÂÌ‹ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ η ª·ÎÚ‹ ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Î·›-

ÚÈ· ÛËÌ·Û›· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˙‹ÙËÛ ӷ ÏËÚÔÊÔÚËı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ë Î· ª·ÎÚ‹ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÚÌÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ë Î· ª·ÎÚ‹ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠ۠ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏÔÁ‹˜ Ù˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· η̷ÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ë Î· ª·ÎÚ‹ ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË

ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ô˘ fiˆ˜ Ë ›‰È· ÙfiÓÈÛÂ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ¿ÏψÛÙ ÙË ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÛÎËÛ˘ ›ÂÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ fiÏÔ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙÔ˘˜ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÛÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÂȉÈο Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÙfiÓÈÛ ٤ÏÔ˜ Ë Î· ª·ÎÚ‹, ·ÔÙÂÏ› ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

TPITH 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

Δ¤ÛÛÂÚȘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∞ÓÂ·Ú΋˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË

Δ

¤ÛÛÂÚȘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Û ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂȉÈο ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∂¤ÛÙÚ„·Ó ¯ı˜, ÏfiÁˆ ¤Ó·Ú͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ μfiÏÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Â¤ÛÙÚ„ fï˜ Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ·Ï·ÏÔ‡Ì.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À ºˆÙfi: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

∞ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ÙË ÁÓÒÚÈÌË ÂÈÎfiÓ· Ì ٷ ‰ÈÏÔ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë Î›ÓËÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ (‰È·ÎÏˆÓ Î˘Ú›ˆ˜) Û ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ, ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó, ÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Û Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. ™Â fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿Ô˜ ‰‡Ô - fiÏÔÈ Î·È fiÏÔÈ Â˙Ô› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∂Λ Ô˘ ¤‰Èˆ¯Ó·Ó ¤Ó·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ Ô‰ËÁfi ̤۷ Û ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ¿ÏÏÔ˜ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜... √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î. £¤ÌȘ ™Á¿Ú·˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÈÌÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÂ·Ú΋ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È “Ë ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÂÙ·È...” fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Â›Ó·È ϤÔÓ ¿Ê·ÓÙË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘... ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ¿ÚÎÈÓ, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È. ΔÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔÒÓ, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ “·Ó¤Ó¢Û” . ∞fi ¯ı˜ fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ·ÁÚȇԢÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È Ú¿Ì˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷÏËÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. √È ÎÏ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÌÔÚ› - ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 2.000 ÙÔ Ì‹Ó· - fï˜ Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙË Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ™ÙÔ μfiÏÔ Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯·Ï·Ú‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Â›Ó·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ. ∫·È Â›Ó·È ¯·Ï·Ú‹, ηıÒ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ - ¤ÓÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ™Á¿Ú·˜ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ fi‰È· Û˘Ó¯Ҙ

ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ‰›Î˘ÎÏ· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘ÙÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ Î·È Ó· ·Ù¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· ˙‹ÏÔ Ì ‚‚·›ˆÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÎÏ‹ÛˆÓ. √ Î. ™Á¿Ú·˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ¿Ù·Í˘ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù‹ÚËÛ˘ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ... Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˜ Î. ÷Ú. ™Î˘ÚÁÈ¿ÓÓ˘, Ë fiÏË -‰˘ÛÙ˘¯Ò˜- ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. ∏ ηٿÏË„Ë Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌˆÓ ·fi Ù· ·˘-

ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È Ë ϤÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÂÈÎfiÓ·. ∏ ÓÔÔÙÚÔ›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ Ï˘ËÚfi. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ì ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ·. ªfiÓÔ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó’ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÎÔÏÔӷΛˆÓ... ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∫·È ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. øÛÙfiÛÔ Ë ÓÔÌÈ΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ŸÏÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›·, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÔÏÏÔ› fï˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ “Ô ŒÏÏËÓ·˜ ı¤ÏÂÈ ‚Ô‡Ú‰Ô˘Ï·” Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘ÛÙËÚ‹ Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË.

™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ù¤Á˘ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ Δπ™ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ¤ÓÙ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ë ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËϛΈÓ, οو ·fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ™Ù¤ÁË. °È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ, Ë ™Ù¤ÁË ‰È·ÎfiÙÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÏfiÁˆ Ï‹Í˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ™Ù¤ÁË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Î·È Ù· ÂÓÓ¤· Û˘ÓÔÏÈο ·È‰È¿ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÂ Û˘ÁÁÂÓÈο ‹ ÊÈÏÈο Û›ÙÈ·. Δ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ۇ̂·ÛË ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÚfiÛÏ˄˘ ˘-

·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙË ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ∏ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË ™Ù¤ÁË Î·È Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌfi. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¡.¶.¢.¢., Û˘ÛÙ¿ıËΠÙÔ 1975 Î·È ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÂÙ·ÌÂϤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∫‡ÚÈÔ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ·Ú·‚·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ Î·È ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Û οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Û·˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∏ ™Ù¤ÁË ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 3/9/01. ™ÎÔfi ¤¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ

·È‰ÈÒÓ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 11 ·È‰È¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ËÏÈΛ·˜ 6 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ. ∏ ™Ù¤ÁË ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËϛΈÓ: ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÌÔÓ‹, ‰È·ÙÚÔÊ‹, ¤Ó‰˘ÛË, È·ÙÚÈ΋ Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ªÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÁ‹, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÚÙÈÛË. ¶ÚÔˆı› ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ (.¯. Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, Î.Ï.) ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ËıÈ΋, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ·ÍË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ù˘ ¤ÚÁÔ˘. Δ. ∫.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÈÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÙÒÚ· Î·È Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ “ÂÚ› ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜” . ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ·ÚÎÂÙ¤˜ ηٷÁÁÂϛ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÛÙ·¯Ùԉԯ›ˆÓ ·fi ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô Î. ™Á¿Ú·˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ÚfiÛıÂÛ fï˜ ı· ··ÈÙËı› Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂȉÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∂ÈϤÔÓ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÙfiÌˆÓ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ (΢ڛˆ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ), ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. ΔÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, fï˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÓÂ·ÚΤ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘.

∂ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π ̤۷ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Ì ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ˜, ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ı·˘Ì¿ÛÈ· ·˘Ï‹. ∂›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÛÙÈÛ 450.000 ú. ¢›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ 20 ÂÚ›Ô˘ ·›ıÔ˘Û˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ı· Â›Ó·È ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi, Ì ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Á‹‰· Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚. ∏ ÌÂϤÙË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· fiÙ·Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ÛÙÔ ∂™¶∞. ™Â Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Û·Ó ·ÚfiÓÙ˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ η. ŒÏÏË ¶··ÓÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î· ª·Ú›· °ÒÁÔ˘, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÚ·ÙËı› Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË, Ù· ·ÁοÎÈ· Î·È ÙË Ó¤· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·›ıÔ˘Û· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ª·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ›ÛÙˆÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È 100.000 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÂÎÔÓÂ›Ù·È Î·È Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¢Ú¿ÎÔ˘, ¤Ó· ‹Û˘¯Ô Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ Ô Â˘ÂÚÁ¤Ù˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¢Ú¿ÎÔ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ı· ·Ó·Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Î·È ı· ·Ó·ÌÔÚʈı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. Ãı˜, ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÂϤÛÙËÎÂ Î·È Ô ·ÁÈ·ÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ™Ù· Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ: √È ˘‰Úԯڈ̷ÙÈÛÌÔ›, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜, Ë ·Ôχ̷ÓÛË. À¿Ú¯ÂÈ ÏËÚfiÙËÙ· ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È fiÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ̷ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ‰Ô̤˜, Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 14 ∞ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ ¢. μfiÏÔ˘ ∞ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 4.950.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ 17 ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (3Ì.Ì.) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· Ó· ÙÂı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Û „ËÊÔÊÔÚ›·.. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ù¤ıËΠÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ 4.950.000 ¢ÚÒ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÍÂΛÓËÛ Ì ··ÚÙ›· Î·È ·ÚfiÓÙ˜ 22 ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜. À¤Ú Ù˘ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ „‹ÊÈÛ·Ó 14 ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ì ‚¿ÛË ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›·, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘, Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 33 ÌÂÏÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù· 17 ·fi ·˘Ù¿. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁ. ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, “Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔχˆÚË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΔ . ΔËÓ “Áοʷ” ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 4.950.000 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·˘Ùfi ÛÔ ÛΤÏÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·fi ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î.Î. ªÈÏÙ. ∑ȿη˜, ŒÊË ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ∞¯. Δ˙·ÊϤÚ˘, ∂˘ÛÙÚ. ∫ÚÔÌ̇‰·˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ªÂȈ̤Ó˜ ÔÈ ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ªÂȈ̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘. ™Â ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 295 Ô‰ËÁÔ› (ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·Ó 400-450 Ô‰ËÁÔ›) Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 19 ·Ú·‚¿ÛÂȘ. °È· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 66 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ 29. ∞ÎfiÌË ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 474 Ô‰ËÁÔ› ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 126 ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∞fi ·˘Ù¤˜ 20 ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÛÙ¤ÚËÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ 19 Û ÌË ¯Ú‹ÛË ÎÚ¿ÓÔ˘˜, ÔÈ 16 Û ÛÙ¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ.

TPITH 14 ™E¶TEMBPI√À 2010

◊‰Ë ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÛ¿ ¤ˆ˜ Î·È 6.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÁÈ· «Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË»

∑ÂÛÙ·›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·fi ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100.000 ¢ÚÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜, ˘fiÁÂÈ·, ÈÏÔÙ¤˜, ÛÔʛ٘, ·›ıÚÈ· Î.Ï. ™ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û 120 Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ 23 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™ËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÙȘ 6.000 ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙȘ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·ıÒ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ȉÈÔÎً٘ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË, ·ÏÏ¿ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘, ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ·ÊÔÚ¿ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î.¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› 23 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 3843/2010 Î·È ·fi ·˘Ù¤˜, ¤ÓÙ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÏÂÁ¯ı›, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ù· ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı›. ∞fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú‡ıÌÈÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 35.000 ÎÈ ·Ó ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Ù· ·Ú¿‚ÔÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Î·È ÙȘ 23 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 250 -350 ¢ÚÒ, ÙfiÙ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÓÙ ˘Ôı¤ÛÂȘ). À¿ÏÏËÏÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛٛ̈Ó, ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 20 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ÒÓË Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (Ì ·Í›· 1.100 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ù.Ì.) Î·È ÁÈ· ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.500 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.“∞Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÚfiÛÙÈÌ· 6.000 ¢ÚÒ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â-

ÈÊ¿ÓÂȘ, ›Ûˆ˜ Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÏÔÙ‹˜, ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ˘ÔÁ›Ԣ Î.Ï. ∞ıÚÔÈÛÙÈο ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ “Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” ‹ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·ÍÈfiÏÔÁ· ÔÛ¿ fiˆ˜ ÔÈ 6.000 ‹ 7.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ‰›¯ˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·Ú¿‚ÔÏÔ˘ ÙˆÓ 250 ‹ 350 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 120 ÂÚ›Ô˘ ηÈ, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ fiÛÔ ı· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜. ™Â ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, ۯ‰fiÓ 8.000 Ê¿ÎÂÏÔÈ ÁÈ· “Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË” ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ Û ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜, ˘fiÁÂÈ·, ÈÏÔÙ¤˜, ÛÔʛ٘, ·›ıÚÈ· Î.Ï. ηٷ٤ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (6-10 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜) ÛÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤Ô ÛÎËÓÈÎfi Î·È ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ

67.000. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Â›Ó·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÎÔÚ‚·Ó¿˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ ηٷٛıÂÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Û¯Â‰fiÓ 500.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ 350 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· Â›‰ÔÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ¤ˆ˜ ÙȘ 1.600 ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi... 600 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Â›Ó·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ 3843/2010, Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ú¿Ù·Û˘, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜. ŸÛÔÈ ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË, ı· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÂÊ¿·Í ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 30% Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘.

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ «1142»

∞˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‹ Î·È ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Û fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· “1142”, Ë ÔÔ›· ‰¤¯ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2.764 ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ 3.002 ÎÏ‹ÛÂȘ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ 1.9.2010, ÚÒÙË Ë̤ڷ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ¤Êı·Û ÙȘ 51.277, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 625 ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù·ÁÁÂϛ˜. ª¤Ûˆ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÙÔ ¡fiÌÔ. ∞Ó, fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¡fiÌÔ ‹ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜, ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚfiÛÙÈÌ·. ∂ÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηÓÈÛÙÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û ȉȈÙÈο È·ÙÚ›·.∞ÍÈfiÏÔÁË Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Î·È μÔÏÈÒÙ˜ ηÓÈÛÙ¤˜, ·Ó Î·È ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ıÂÛÌfi˜.Ÿˆ˜ ÂÍËÁ› ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ˜ Î. ∫ˆÓ. ÃÚ‹ÛÙÔ˘, fiÛÔ ı· ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· οÓÈÛÌ· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, ÙfiÛÔ ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È È‰¤Â˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. “◊‰Ë Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Â‡ÎÔÏË Â›Ó·È, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË, fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î.¿. √È Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÛÔ Î·È

Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î.¿., ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. √È Û˘Ó‹ıÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ë ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Áη›· ˘fiıÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÍËÁ› Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘, Ë ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚfiÏ˄˘ Û ۯÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÒÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ȤÛÂȘ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Î·È ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.√È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Û˘Óԉ‡ÙËÎ·Ó Ì ÛÙÔȯ›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ·ÔÙÂÏ› ·ÈÙ›· ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. √È ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ· Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ·ÔÙÂÏ› ·ÈÙ›· ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· πà ÈÛ¯‡ÂÈ ‹‰Ë Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˆÛÙfiÛÔ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ: ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ fiÙ·Ó Û ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, Ù· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· Î·È ‚‚·›ˆ˜ Î·È ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜.™ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÓÔÈ· ÁÈ· ÓfiÌÔ Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙ· πÃ, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ™ÙËÓ πÙ·Ï›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ıÂÛÌÔıÂÙË̤ӷ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ πà fiÙ·Ó Û ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·È‰È¿: 250 ¢ÚÒ ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ·Ê·›ÚÂÛË 5 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ fiÈÓÙ Û›ÛÙÂÌ. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

∞‰È¤ÍÔ‰· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ √È ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ™Ê·Á›· ∞.∂. ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó 10.000 ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. Δ· ÛÊ·Á›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛÊ·Á›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. √È ‰È·‰Èηۛ˜ “·Ú¿‰ÔÛ˘” ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Û ȉÈÒÙË ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ Â¿Ó ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜. √È ¢‹ÌÔÈ Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÒÛÙ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ¯ı˜ Ë Âȯ›ÚËÛË Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÈÛˆÓ›·˜, Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. “ΔÔ ı¤Ì· ı· Ï˘ı›, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ, ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÊˆÓ› Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·. “Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ 34 ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ‚¿˙Ô˘Ì ÏÂÊÙ¿ Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ Íԉ‡ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ‚Á¿˙ÂÈ”, ‰‹ÏˆÛÂ. ∂ÎÙ›ÌËÛ Â›Û˘ fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ Û˘Ó¯Ҙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ √Δ∞ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. “∏ χÛË Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË 10.000 ¢ÚÒ ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Í·Ó¿ Ù· ÛÊ·Á›· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· χÛË, ÒÛÙÂ Ë Âȯ›ÚËÛË Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È ÛÙ· ¤ÍÔ‰¿ Ù˘. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, Ì ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· Ó· ÌË ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘, Ô Ó¤Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ı· η٤¯ÂÈ ÙÔ 65% ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·, ·Ó Î·È ¤Ï·‚ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Î·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘.™‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ™Ê·Á›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜. √ Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰‡Ô ÛÊ·Á›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο.∂ͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ÛÊ·Á›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈÌ·.


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ªÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ - ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ï·ÊfiÓ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ÂÌÔÚ›·˜

ÕÓˆ-οو Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Õ

Óˆ οو ·fi ¯ı˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ·fi Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¿Ï¢ÚË ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ¢Ã. √È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È, ηıÒ˜ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· η‡ÛÈÌ· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ï·ÊfiÓ(!), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· “Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û·” , ÂÓÒ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÂÈ Ï·ÊfiÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ ·fi Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

Â›Ó·È ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∂›Ó·È ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ·Ú¿ÏÔÁÔ. ∞ÁÔÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË 1,765 Î·È ÌÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ï·ÊfiÓ 1,706. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ fi¯È ÙÛ¿Ì·, ·ÏÏ¿ Ì ˙ËÌÈ¿”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ΔÛ·‚¤˜. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ, Û ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ô ÓfiÌÔ˜ 3054 / 2002 ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›ˆÓ ΤډԢ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˘˜. ŸÌˆ˜ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜, ÌfiÓÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÏÈ·ÓÈ΋˜”. √È ‰‡Ô

·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ˘fi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ›ÂÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ˆ˜ ηÓfiÓ· ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÙÈ̤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηÏ› Ù· ̤ÏË Ù˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚ›Ô˘) ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.Ì. Î·È Û fiϘ ÙȘ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √μ∂, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ú·Ù‹ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Û ÙÈ̤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηٷӷψً ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÌÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÂÍfiÓÙˆÛË Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ï› “Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ï·ÊfiÓ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È·, ÒÛÙÂ Ô Î¿ı ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙÈ Ô˘Ï¿ÂÈ, Âȉ¿Ïψ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Ï·ÊfiÓ” “∫¿ÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· Î·È fi¯È ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜. •¤ÚÂȘ fiÛÔ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÂÁÒ ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë; 1,475 ÙËÓ 95¿Ú·, Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ÙËÓ Î·ÙÔÛÙ¿Ú· 1,706, ÙÔ Î›ÓËÛ˘ 1,290 Î·È ÙËÓ ÛÔ‡ÂÚ 1,566 ¢ÚÒ. ¢ÂÓ ¤‚·Ï·Ó Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÛÙÔÓ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿ ¤‚·Ï·Ó, Ô˘ ÙÔÓ

ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ˙ËÌÈ¿. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Û ÙÈ̤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ, ·Ó¤‚·Û·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜, ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÚÈÔ...

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Ë ¶√¶∂∫ ·Ê‹ÓÂÈ Â›Û˘

È¿ÓÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÒÚ·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒÏ˘ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. “∞ÁfiÚ·Û· 1,475 Û‹ÌÂÚ· Â›ÛËÌ· Î·È ÌÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ï·ÊfiÓ 1,496 ÌÂÈÎÙfi. μ¿Ï ÙÔÓ º¶∞ 23%, fiÛÔ ‚Á·›ÓÂÈ; ª·›Óˆ ̤۷. ¶Ô˘ÏÔ‡Û· 1,504. £· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÙÛ¿Ì·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒÏ˘. “¶Ú·Ù‹ÚÈ· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ·ÌfiÏ˘‚‰Ë 1,739 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ò˜ ı· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó 1,706” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒÏ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ̤Û˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (ypeka.gr). ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ÚÔηÏ› Î·È Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›· fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ ı· ÂÍÈÛˆı› Ì ÙÔ˘ ΛÓËÛ˘. ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÌfiÏȘ ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹, fiÛÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ôı‹Î¢Û˘, ı· ÊÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· Ô˘Ï¿Ó Ì ·˘ÍË̤ÓË ÙÈÌ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÌËı¢Ù› Ôχ ÊıËÓ¿. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍÂÈ; “∫¿ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ϤÁÂÙ·È. ¢ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È ÚÒÙ·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿; ¶ÔÈÔÈ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È;” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯Ô˜.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ·˜, “ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙ˜, Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 10˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010” . ª¿ÏÈÛÙ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ ·ÎfiÌË ¤Ó· ‚‹Ì· Î·È Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ π. Δ¤ÓÙ˜ ‰È·‚›‚·Û ¯ı˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ÙȘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÂÊÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÛÔÈ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ÔÈ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙȘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó, Ó· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞’ ∑ÒÓË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË ¯ÂÚÛ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ›ӷÈ: -∏ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë 1,496 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë 1,706 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ 1,566 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ 1,290 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ™ÙË °’ ˙ÒÓË Ì º.¶.∞. 16%, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ÔÈ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: -∏ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ÛÙÔ 1,561 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë

ÛÙÔ 1,764 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ ÛÙÔ 1,624 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ ÛÙÔ 1,322 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË ÙÈÌ‹ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· 7 Ë̤Ú˜, ÔfiÙ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. “ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ˆ Û‹ÌÂÚ· Ì 1.510 ÙÔÓ ÙfiÓÔ Î·È Ô˘Ï¿ˆ Ì 1.539 Î·È ¿ˆ ÁÈ· 28, 29 ¢ÚÒ ÙÔÓ ÙfiÓÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ô˘Ï‹Ûˆ Ì 1.496 ¢ÚÒ, ‰ÈfiÙÈ Ì·›Óˆ ̤۷. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ˆ, Ì·›Óˆ ̤۷. ™Â Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ·‡ÚÈÔ (™™ Û‹ÌÂÚ·) ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì·Á·˙È¿ Ì·˜ Î·È ı· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜. ΔÈ ı· Ô˘Ï‹Ûˆ; ΔÔ ÎÏ›ӈ Î·È ¿ˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÁÁ. ΔÛ·‚¤˜. ªÂ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÓÒٷ٘ ÙÈ̤˜, Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÏÈÛ˘ ÙȘ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ΢ÚÒÛÂȘ. √È ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. “Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù· ¤¯ˆ Â‰Ò Î·È

™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë Ù˘ ¢√À ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ÙËÓ fiÏË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ

∫·ÓÔÓÈο Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∫∞¡√¡π∫∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ÙÚfiÊÈÌ·, ›‰Ë Î·È ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ·, Ì ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Ó· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ¯ÚÔÓÈο ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È¤Ï¢ÛË Ì ٷ ÊÔÚÙËÁ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ‹ fi¯È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È Â›Ù·ÍË ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, „˘¯Ú·ÈÌ›· Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ë ŒÓˆÛË μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ. ™Ù¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙËÚÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ·fi

ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË ‹ fi¯È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÙËÓ Â›Ù·ÍË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ΋ڢ͢ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ë ·fiÊ·ÛË ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ Â›Ù·Í˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û ÙÚfiÊÈÌ·, ›‰Ë Î·È ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ·. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó ¯ÚÔÓÈο ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ï›-

ÁˆÓ ˆÚÒÓ Û˘ÓÔÏÈο, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·ÓÔÓÈο, ÂÎÙfi˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÚÔfiÙÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ̤¯ÚÈ Î·È ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ

¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ·Ú¤‰È‰·Ó Ù· ÎÏÂȉȿ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ Â›Ù·Í˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ¯ı˜ ‰È¤Ï¢ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

ÌÂÛË̤ÚÈ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ó

“ΔËÚԇ̠ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ӕ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ “ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÁˆÓ›· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û‹ÌÂÚ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ, ‰ÈfiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ì¿˜ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙËÓ “Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô” , ηıÒ˜ ·Ó ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ı· Û˘ÏÏËÊıԇ̔ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

OGGI

¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 201-205

Ã∂πª∂ƒπ¡∞

25/9

∂ø™ ∞¡¢ƒπ∫∞ ∫∞π °À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞Δ∞

ª∂ ∂∫¶Δø™∏

50%


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂·Ê¤˜ ÙÔ˘ ˘. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫. §Â‚¤ÓÙË ™Â ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §Â‚¤ÓÙË Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ “¡¤ÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜”, Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. √ Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÏ¿‰ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û Â›Â‰Ô Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â ÌÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ¯Ú‹˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ˘ Â›Ï˘Û˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÔÙ˘ÒıËΠÙfiÛÔ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË, fiÔ˘ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÓˆÙÈ΋˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜- ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ “¡¤ÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜” ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ Û ΔÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ∂Îı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Û ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·Ú¤ÛÙË Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢. §Â‚¤ÓÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ηϤÛÂÈ ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, οÙÈ Ô˘ fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔÓ ∫. §Â‚¤ÓÙË ˆ˜ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·‚ԇϢÛË Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ì Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô ∫. §Â‚¤ÓÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Û ¤Ó· “¿ÚÙÈ ÁÓˆÚÈÌ›·˜”, fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì οıÂ Ó¤Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿, Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô “∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi” ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜, ·È‰Â›·˜, ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡”.

TPITH 14 ™E¶TEMBPI√À 2010

™˘Û΢¤˜ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘

¢ÂÓ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜

«∞

¿ÙË» ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Û΢¤˜ Ì›ˆÛ˘ ηٷӿψÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ë ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘, Ì ‚¿ÛË ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ™Â ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ηٷϋÁÂÈ Î·È Ë ¢∂∏, ÂÓÒ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÒÓ ∫·˘ÛÙ‹ÚˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı¤ÙÂÈ Î·È ˙‹ÙËÌ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Û΢ÒÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (∂¡∫∞) μfiÏÔ˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ù˘ °.°. ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Û ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ÙÔ˘ ∫∂¶∫∞ Î·È ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Î·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¢∂∏ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Ô˘‰ÂÌ›· Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ú‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ·˘ÙÒÓ. √È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÁÈ· Ì›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ 45% ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÂÚ› ·ı¤ÌÈÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ë °.°. ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ”. ∏ ŒÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË °.°. ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË “·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÁÈ· Û˘Û΢¤˜, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ηٷӿψÛË”. “∏ ·Ú¯‹ Â› Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢ÒÓ, ηٿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘, Â›Ó·È Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ˘ (Û˘ÓÊ) Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 1. ™ÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi ÙÔ̤· fï˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÁˆÁÈο ÊfiÚÙÈ· Î·È ÙÔ Û˘ÓÊ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 0,96 Ì 0,98. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ó¤Ó· fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Û΢‹˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂¡∫∞ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ:

“∞˘Ùfi ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ë ¢∂∏ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô: -√È ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎÔ› Î·È ÙÚÈÊ·ÛÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û ηÙÔÈ˘, ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿ÂÚÁÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÓÂÚÁ‹ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ‰ÂÓ Û˘Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ (Û˘ÓÊ). -√È ıÂÚÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Û΢¤˜, ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚËÙ¤˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô˘‰ÂÌ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È. -∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ηٷÁÚ·ÊfiÙ·Ó, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Û΢¤˜, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1% Ù˘ η-

Ù·Ó·ÏÈÛÎfiÌÂÓ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜”.

√È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªÈ· ¿ÏÏË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ‰›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÒÓ ∫·˘ÛÙ‹ÚˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £ÂÌ. ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘. “™ÙË ¢∂£ ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô ÂÚ›ÙÂÚ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¤Ó· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜ ÙȘ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ô˘ÏÔ‡Ó ÌË ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·. ªÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â˘Úˆ·˚΋”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘.

√È Û˘Û΢¤˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ 50-60 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢ÚË ËÁ‹ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·fi ÙËÓ ∫›Ó· ¤Ó·ÓÙÈ 4,20 ¢ÚÒ... “°È· ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô‡ÙÂ Û·Ó Û‡ÏÏÔÁÔ˜, Ô‡ÙÂ Û·Ó ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ÌÔÚÒ Ó· ¤¯ˆ ÁÓÒÌË, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¿ÏÏÔ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¿ÏÏÔ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ (UPS).™ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο, Ì ̤ÚÈÌÓ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ ÂÁηٷÛٿ٘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‹ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ Ù¿Û˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ: √È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÂÚ› ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ™˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜, ηٿ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. √È ÂÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ó· ÂÁηıÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËϘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (ÂÈÙËÚËÙ¤˜, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ¤˜ Ù¿Û˘, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·‰È¿ÏÂÈÙ˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Î.Ï.) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈÒÓ ‹ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜.

¢ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÏfiÁˆ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ √™∂

∫∞ƒ§∞

«ÃÂÈÚfiÊÚÂÓÔ» ·fi ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÏËڈ̋ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ Δ√∂μ

ªÂ Ó¤Ô Á‡ÚÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ √™∂. §fiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. ø˜ “Ì·‡ÚË Ì¤Ú· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù· ¯¿ÓÔ˘Ó fiÏ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ٛÔÙ· ÂÈϤÔÓ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÛ˘Úı› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ ÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ÛȉË-

ÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ì ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ·Ú¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ¢ËÌ. ƒ¤·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √™∂ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ¤ÓÙÔÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂٷٿÍÂˆÓ Î·È ·ÔχÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. “Δ· ÙÚ¤Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ¯ÂÈÚfiÊÚÂÓÔ Û‹ÌÂÚ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î. °È¿Ó. ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘ “ηÈ

ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ηӤӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. ∞ÓÙȉÚԇ̠¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Â›Ì·¯Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ √™∂, ‰ÈfiÙÈ ı· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ı· ÌÂٷٷ¯ıÔ‡Ó Î·È ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ ı· ÌÂȈı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ô ÌÈÛıfi˜ Ì·˜. ∂͢Á›·ÓÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √™∂, ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÚÔηÏ› Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ (Δ√∂μ) Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ¤ÚÁˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ›, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi, Ë ÔÊÂÈÏ‹ ı· ‚‚·Èˆı› ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ™ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Δ√∂μ ∫¿ÚÏ·˜, ÙÔ 1960, ‹Ù·Ó Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ ¯·ÓÙ·ÎÈÒÓ Î·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ‹ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, fï˜, ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚ›. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ ¯·ÓÙ·ÎÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ Ë ÌfiÓË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Δ√∂μ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÚ›Ô˘ 400 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ√∂μ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∫¿ÚÏ·˜. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ì‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó.


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘, ‰˘Ó·Ù‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Ù· ‰‡Ô ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

¶ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ¿ÏÈ ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜ ∑ËÌȤ˜ Û Û›ÙÈ· Î·È ÍÂÓÒÓ˜, ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜

ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞fi Ù· ÔÚÌËÙÈο ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û›ÙÈ· Î·È ˘fiÁÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ· ÒÚ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ï¿Û˘ Î·È ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ªÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ó· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËÏfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ÛıˆÌ¤Ó·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂Ó˜ ηÙÔÈ˘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¿ÊËÛ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ Ù˘ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Î·È ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∞ÁÓÒÓÙ·˜, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ Î·È ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÁÓÒÓÙ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·ÙÔÈ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ϥ-

ÔÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË. ∏ ÌÂϤÙË Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË, ˆÛÙfiÛÔ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ›, ηıÒ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎÙËۛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÁˆÁÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÎËÚ˘¯Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı‹˜.

∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ˙ËÙ› Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÊÚ¿ÁÌ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “ŒÓ· ·ÎfiÌË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¤ÚÁÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ “Ô˘ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È Î·È ÂȂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞-

∞ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ΔÚÔ‡ÏÔ˜, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Î·È ∞¯Ï·‰È¤˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÙÔÈ˘ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ·fi Ù· ÔÚÌËÙÈο ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌȤ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙȘ Ï¿Û˜ Î·È ÙȘ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ‰È·ÎfiËΠÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ΔÚÔ‡ÏÔ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÈ-

ı‹Ó· “ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›”. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜, ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÚԤ΢„·Ó Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∞Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆı› ı· ›¯·Ó ·ÔÊ¢¯ı› ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Ó¤· ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· Â›Ó·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡”. ∂ÈϤÔÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯Â›Ì·ÚÚˆÓ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂÏÂÙÒÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË. √ ÓÔ̿گ˘ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο fiÙÈ “ÔÈ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÒÛÙÂ, Û‡ÓÙÔÌ·, Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË, ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË”.

™ÙÔ μfiÏÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÌÂı·‡ÚÈÔ

ÕÚÁËÛÂ, ·ÏÏ¿ ¤‚ÚÂÍ fiÛÔ ¤Ó· Ì‹Ó· Û ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ª¶√ƒ∂π Ù· ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· Ó·

ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‹Úı·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÂÛ ÙfiÛË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛË ¤ÊÙÂÈ Û ¤Ó· Ì‹Ó· Î·È ϤÔÓ... √ ηÈÚfi˜ ·Ó Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ı· ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È fi¯È ηÏÔη›ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ΔÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 27-28 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ¶ÔÏÏ‹ ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÛ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó ÏÔ‡ÛȘ Î·È ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ¤Êı·Û ٷ 123 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (¤Ó· ¯ÈÏÈÔÛÙfi ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¤Ó· Ï›ÙÚÔ ÓÂÚfi ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ), ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 91 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ 51,8 ¯ÈÏÈÔ-

ÛÙ¿), ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ 84 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 61 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ 55 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· 52,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿), ÛÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi 42 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· 45,2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚ÚÔ¯‹ (29,6 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿) Ó· ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∂›Û˘ 28 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ‹Ù·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 35,7 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ªÀ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30ÂÙ›·). Δ· ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‹Úı·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤· Î·È ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. √ ηÈÚfi˜ ‚ÂÏÙÈÒıËΠ·fi ¯ı˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, οÔȘ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ·Ó‚› ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ Â-

‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ 27-28 ‚·ıÌÔ‡˜ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹. √È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Î·È ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 17-18 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÔÓÔ„‹ÊȘ ÙÈ̤˜ (8 ‚·ıÌÔ› ÂÏ¿¯ÈÛÙË). Δ· ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Î·È ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‚·ÚÔ-

ÌÂÙÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο. √ ÁˆÚÁfi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ÚˆÙÔ‚Úfi¯È· ÁÈ· Ó· ÔÙÈÛÙ› ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ‚ÚÔ¯‹ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ “·ÓÔ›ÍÂÈ” ‰ËÏ·‰‹ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ fiÚÁˆÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û¿ÛÂÈ Ë ÎÚÔ‡ÛÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ΔÔ

¯ÒÌ· ·ÂÚ›˙ÂÙ·È Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‚ÚÔ¯‹. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÁˆÌ· (ÙÔ ‰È‚fiÏÈÛÌ·) ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ (ÙÔ ÙÚÈ‚fiÏÈÛÌ·) Î·È ϤÔÓ Ë ÁË ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ ÛfiÚÔ. ∏ ÛÔÚ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·Ù¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ÛfiÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· ·ÓÔÈÁ̤ӷ ·˘Ï¿ÎÈ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÁˆÚÁfi˜ ‚ÔÏÔÎÔ¿ÂÈ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛfiÚÔ Ì ÙÔ ¯ÒÌ·. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ˘ÁÚ·Û›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ ·‚·ı¤˜ ÙˆÓ ·˘Ï·ÎÈÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ Ù˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ªfiÏȘ ʇÙÚˆÓ·Ó Ù· Û·ÚÙ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÌË ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ ÙÔ Ê‡Ïψ̷, Ô˘ ı· ÂÌfi‰È˙ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛÙ·¯˘ÒÓ, Ô ÁˆÚÁfi˜ ¿ÊËÓ ӷ ‚ÔÛ΋ÛÔ˘Ó Úfi‚·Ù· ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· (ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜) ̤¯ÚÈ ÙÔ 1950 - 60. ΔÔ Ù˘¯·›Ô ÎfiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚ÔÛ΋˜ ‹Ù·Ó ˆÊ¤ÏÈÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙË ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·-

Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ã¿ÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, Ì ı¤Ì· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ™Ù¤ÁË ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËϛΈÓ, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ù¤Á˘, ηٿ ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Ù˘ ™Ù¤Á˘. °È· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ··Û¯fiÏËÛË ÂÏ·¯›ÛÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÙ¿ ·ÙfïÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÎÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ŸÌˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ™ÙÂÁÒÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‰Èηۛ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηٿ ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∏ ™Ù¤ÁË ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËϛΈÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙÔ 2001 Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ› Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓËÏ›ÎˆÓ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ô̤˜ Ì ¿ÚÙÈ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È fi¯È Ó· ÙȘ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Á΢ÏÒÛˆÓ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘, Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Ó· ηٿÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ù¤Á˘ ∞ÓËϛΈÓ.


M·ÁÓËÛ›· 18

TPITH 14 ™E¶TEMBPI√À 2010

«æ·Ï›‰È» ÛÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·

™Â ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜

•·Ó¿ ÛÙ· ıÚ·Ó›· 28.000 Ì·ıËÙ¤˜

Δ

Ô Û¯ÔÏÈÎfi ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· 28.000 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÙ‡ËÛ ¯ı˜ Ì ٷ Û¯ÔÏ›· Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚˆÈÓfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ. ™Ù· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó 18 ÂȉÈÎÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›·. ™Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

•ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011. √ Â›ÛËÌÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ΔÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi Ù¤ÏÂÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘Ó·Ó ¢¯fiÌÂÓÔÈ Î·Ï‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ÓÔ̿گ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ª·‚›‰Ë˜, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ¡¿ÓÔ˜ Î·È ª·Úο΢, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘ Î.Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ∑. ª·ÎÚ‹ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Ù· ‚È‚Ï›·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù· Û¯ÔÏ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È fï˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ÌÔ˘Ó Û ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¯ı˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ 34 ÂÚ›Ô˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶Ï¤ÔÓ Ù· ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËı›. ∂›Û˘ ·fi ·‡ÚÈÔ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ÔÈ 18 ÂȉÈÎÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi. °È· Ù· ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó 90 ηıËÁËÙ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∏ ÙÔÔ-

ı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› fiÏ· Ù· ÎÂÓ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Ù· ÎÂÓ¿ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Ë̤Ú˜. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÂÂÙ‡¯ıË Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶À™¶∂ Î. º. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÈÔ Î·ı·Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ ÌË ÎÂÓÒÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ·, οÙÈ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘. ∂›Û˘ ¤Ó· ·ÎfiÌË Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ ¤Ó· 15% ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ŒÎ‰ÔÛ˘ ™¯ÔÏÈÎÒÓ μÈ‚Ï›ˆÓ. ∂ÚˆÙËı›˜, Ò˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô Î. °. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ·. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ¤ˆ˜ Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. √È ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜.

∏ «˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË» ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÁοıÈ” ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ú˘ÛÈ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó 750.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÂÚ›Ô˘ 320.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·È‰Â›·˜ Î. ™. ª·ÚÙ˙ÈÒη ›Ûˆ˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÌÈ· ÙÚ›ÙË

‰fiÛË ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ 200.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. √È Û¯ÔÏÈÎÔ› ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ Û fiϘ Ù· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 100.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ Â›Û˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ıÂÚÌ¿ÓÛˆÓ, ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

Δ· ÍÂÓfiÁψÛÛ· ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ η΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÔÏÏÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌË ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ٿ͈Ó.Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÎfiÌË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ù· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÍÂÓfiÁψÛÛ· ‚È‚Ï›·, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ÔÊÂÈϤ˜.

ªfiÓÔ ÛÙ· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ Û¯ÔÏ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË (¶¢™) ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÓÈÛ¯˘ÙÈ΋ ¢È‰·Ûηϛ· ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ·, Ë ÔÔ›· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ·Ô‰˘Ó·Ìˆı›. §fiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙÔ „·Ï›‰ÈÛÌ· ÂÓfi˜ ıÂÛÌÔ‡ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ›¯Â Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô ıÂÛÌfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ∂¶∂∞∂∫. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· fï˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, “Ë ¶ÚfiÛıÂÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ™Ù‹ÚÈÍË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÔÚÊ‹. £· Á›ÓÂÙ·È Û ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ Û¯ÔÏ›·, ÂÓÒ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÁfiÙÂÚ·. Δ· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ÂÓ ı· Î·Ï˘Êı›. 줂·È·, ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚʤ˜ Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Û·Ó”. √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ó οÔÈÔ §‡ÎÂÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¶¢™, ÙfiÙ ı· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∞fi Î·È ¤Ú· Ë ¶¢™ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi Ù· Û¯ÔÏ›· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∞ÎfiÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ¶¤Ú˘ÛÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó Ë ·Ï·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î¿ÔÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·Ó Î·È ·ÎfiÌË Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ˆ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ¶¢™ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿ÏϘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â͈‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÙËÓ ¶¢™”. 줂·È· fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ¶¢™, ˘‹Ú¯·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ΔÌ‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›¯·Ó ‰È·Ï˘ı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ë ¶¢™ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÏÈÁÔÛÙ¿ ÌfiÚÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· 5,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٿÚÙÈÛ˘ ∞ÌÂA

ªÂ ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, fiˆ˜ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹, ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 75 Î·È ϤÔÓ Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡, ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ∂ȉÈÎfi ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ÂÙ·ÂÙ‹˜, ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ÙÔÌ›˜, °ÂˆÔÓ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› 75 Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Δ∂∂ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. ª·ÙԇϷ ¡¿ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ¤Ó·˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ‰‡Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›, ¤Ó·˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜, ÂÓÒ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë 10-12 ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fï˜ “·ÁοıÈ” Â›Ó·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. °È·Ù› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. ™·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÏÏ· ‰Âη¤ÓÙ”. °È· ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ï›Ô˘Ó ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜, ¤Ó·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ¤Ó·˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ٤ÛÛÂÚ·-¤ÓÙ ·È‰È¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ì·Í›‰ÈÔ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹. √ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ı¤ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜, ·ÏÏ¿ οı ¯ÚfiÓÔ ·ÔÛ¿Ù·È. £· ¤ÚÂ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÔÙ¤ ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ıËÙ‹˜ Ì Úfi‚ÏËÌ· Ù‡ÊψÛ˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÍÂÎÈÓԇ̠̠ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ÔÈ Ôԛ˜ ηχÙÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi 2-3 Ì‹Ó˜”.

∫·Ù·ÚÁÔ‡Ó ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ∞ÌÂ∞ ∞Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂∂∂∫), Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂ-

ÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ηıÒ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó fiÙÈ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 16 ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿, ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Ù˘ ∫ËÔ˘ÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ƒ. ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÈÓfiÙ·Ó, ‰ËÏ·‰‹ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÈηÏÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô‰ËÁÒÓ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ ·È‰ÈÒÓ”. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ËÚ· ·È‰È¿ Î·È Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Î·È Ì ÙË ÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Î·›ÚÈ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ó¤Î˘„Â.


¶∞¡∞£∏¡∞˚∫√™

¶·Ù¤Ú·˜: ¡’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÂÏ. 22

TƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

¶Ï‹ÚˆÛ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ÛÂÏ. 21

™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ™·Ì·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔÓ ·¤Ú·

∏ ¡π∫∏ ∂º∂ƒ∂ 1-1 ª∂ Δ√¡ ∞∂Δ√ ™∫À¢ƒ∞™ ™Δ∏¡ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ Ãøƒπ™ ¡∞ ∂¡ΔÀ¶ø™π∞™∂π Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ÛÂÏ. 20

∫ø¶∏§∞™π∞

™Ù. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜: ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ‹Ù·Ó οÙÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÛÂÏ. 22

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë ÈÛÔ·Ï›·  ÈÛÔ·Ï›· ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League 2, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È Ë È· Ë °’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙËÓ ™Î‡‰Ú·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Ì ‚¿ÛË ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ‰‡Ô “ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ” Î·È Ì ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙËÓ ™Î‡‰Ú·.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ªÂ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ¡›ÎË ·fi ÙËÓ ™Î‡‰Ú·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1 Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ˆ˜ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fï˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ôχ ÓˆÚ›˜ (ÌfiÏȘ ÛÙÔ 4Ô ÏÂÙfi) Ì ÙÔÓ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ·Ú¤ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÙÔ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜. ∂ÓÒ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ (¶··‰‹Ì·, ™ˆÙÚ›ÓË, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË), ÙÂÏÈο Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·ÏÏ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Û‡ÛÙËÌ· 45-1, Ì ÙÔÓ ¶··‰‹Ì· Û ÚfiÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ™ˆÙÚ›ÓË, ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏË ÛÙfiÂÚ. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ ٷ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤‰ÂȯÓ “¤Íˆ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘” ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔÓ μ·Û› ÏË ™·Ì·Ú¿. √È ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ÂΛÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· Û fi‰È· ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ∂ΛÓÔ˜ Ô˘ Ìfi¯ıËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ¢ÈÁÎfi˙˘, Ô˘ ·Ó Î·È ¤·È˙ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤ÛË (ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜) Ù· ‹Á Ôχ ηϿ. √ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÓÙfiÈÛ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. ™ÙÔ 54’ ¤ÚÈÍ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔÓ μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¡¿ÛÙÔ˘, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. √‡ÙÂ Ô μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, fï˜, ¤‰ˆÛ χÛÂȘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ 63’ Ô ª¿ÚÈÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ™ˆÙÚ›ÓË Ì ÙÔÓ ª·Û›·˜. √ ™·Ì·Ú¿˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Ô ¶··‰‹Ì·˜ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ, fiÔ˘ Ù· ‹Á ۷-

ÊÒ˜ ηχÙÂÚ·. ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶¿ÌÏÔ ª·Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË μÏ¿¯Ô˘ Ë ¡›ÎË ¤ÁÈÓ ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈ΋. 줂·È· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ∞ÂÙfi˜ ¤·È˙ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙÔ 69’ Ì ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ™Î‡‰Ú·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Î·Ï‹ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ Î·È ™ˆÙÚ›Ó˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ‰˘Ó·Ùfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, ÂÓÒ ÔÈ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜. ªÔÓ·‰È΋ “·Ú·ÊˆÓ›·” ‹Ù·Ó Ë Ê¿ÛË Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÛÙÔ 44’, fiÙ·Ó Ë ¡›ÎË ‰¤¯ıËΠ¤Ó· “ÊÙËÓfi” ÁÎÔÏ. ∞fi η΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ∫fiÛÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÙÔ “Ù›¯Ô˜” ‰ÂÓ ÛÙ‹ıËΠۈÛÙ¿, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô §·Ê·˙·Ó›‰Ë˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô ∫fiÛÔÁÏÔ˘ ÂÚÓ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ ηϤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ. ∞∂Δ√™ ™∫À¢ƒ∞™: ºÈÚÈÓ›‰Ë˜, ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ (57’ ¡¿Î·˜), ΔÛ·Ó·ÎÙÛ›‰Ë˜ (59’ ΔÛÈfiÙÛÈÔ˜), ∫Ô˘ÏԢΛ‰Ë˜, §Âο΢, ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜, ™·Ì·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, μÔÙ¿Ú˘, §·Ê·˙·Ó›‰Ë˜, πÓÂÌÔÏ›‰Ë˜ (75’ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜). ¡π∫∏: ∫fiÛÔÁÏÔ˘, ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ (78’ μÏ¿¯Ô˜), ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜, ™ˆÙÚ›Ó˘ (63’ ª·Û›·˜), ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘, ¶··‰‹Ì·˜, ™·Ì·Ú¿˜, ¢ÈÁÎfi˙˘, ¡¿ÛÙÔ˜ (54’ μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜), ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜, μ·ÎÔ˘ÊÙÛ‹˜.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ¿Û¯Ë̘ Û˘Óı‹Î˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ °·Ï¿˙ÈÔÈ ÕÁÁÂÏÔÈ. ∞ÈÙ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›-

΢ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi ÛÙËÓ ™Î‡‰Ú·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ ·fi ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÎÂÚΛ‰· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ·Ó Î·È ÂΛ ˘‹Ú¯Â ¯ÒÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‹Ù·Ó ÏÈÁÔÛÙÔ›. ΔÂÏÈο ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Î·Ó ÎÂÚΛ‰· Î·È Â›‰·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ fiÚıÈÔÈ ›Ûˆ ·fi Ù· οÁÎÂÏ· Ô˘ ÂÚȤÊÚ·˙·Ó ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì fiˆ˜ ¤ÚÛÈ Î·È ÚfiÂÚÛÈ... ∞·Ú¿‰ÂÎÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û ·ÎfiÌ· ¤Ó· Á‹Â‰Ô ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó· ·È¯Ó›‰È. ™·Ó Ù· ˙Ò· Ì·˜ ¤Ù·Í·Ó Û ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô˘ ›¯Â ...‰ÚfiÌÔ ›Ûˆ ·fi οÁÎÂÏ· Î·È Ê˘ÛÈο ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 10 ¢ÚÒ. ∂ÓÒ ·¤Ó·ÓÙÈ ÔÈ Ù˘ ÁË‰ԇ¯Ô˘ ÔÌ¿‰Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· ÙÔ˘˜. ∂Λ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ‚›·˜, ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ ӷ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Û ÔÏÏ¿ Á‹‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜; ◊ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÈ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ; ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÎfiÛÌÔ, Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ, ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ™Î‡‰Ú·˜ Ô˘ Ì·˜ › fiÙÈ “Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Û·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û·˜ ‚¿ÏÂÈ ÂΛ” , ¤¯Ô˘Ì ӷ ÙÔ˘ ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Úfi‚·Ù· Î·È Í¤ÚÔ˘Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ì·˜. ΔȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜ Ó· ÙȘ Ú›ÍÂÙ ·ÏÏÔ‡. ∂Ì›˜ fï˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 2Ô˘ Á‡ÚÔ˘ ı· Û·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì ηÓÔÓÈο ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ fiˆ˜ οÓÔ˘Ì Ì fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜. ŸÌˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÚÔ˜ Û’ fiÏ· Ù· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·›˙Ô˘ÌÂ, fiÙÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÂÌ¿˜ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ, ·Ó Ù‡¯Ô˘Ì ͷӿ Ù˘ ›‰È·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜” .


20

TƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

T.V. ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA 21.45 ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ™Ô‡ÂÚ ª¿Ï· -∑- (ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ-μ·Ï¤ÓıÈ· -ª(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 21.45 Δ‚¤ÓÙÂ-ÿÓÙÂÚ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ªÂÓʛη-ÿÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚ ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4 21.45 μ¤ÚÓÙÂÚ-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6 21.45 ∫ÔÂÁ¯¿ÁË-ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó ∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 21.45 §ÈfiÓ-™¿ÏΠ-∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ)

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ª·ÚÈÓ¿Î˘ Δ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ¤ıÂÛ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì›·˜ ÒÚ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Î·È Ô ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘. “◊ÌÔ˘Ó Â‰Ò ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ŸÏÔÈ Û·˜ ›‰·ÙÂ Î·È ‰È·‚¿Û·Ù ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë. ªÈÏ‹Û·Ì Û ηÏfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘”, ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜ ÎÈ fi¯È ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ıÂÛÌÈο Î·È ‰ÂÓ ı· ˘Ô·„ÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ ηÓÂÓfi˜. “Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ï¿ıË ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ. ™Â ıÂÛÌÈο ı¤Ì·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂ȉÈο ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÂÁÒ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ¤¯ˆ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ·ÓÔȯٿ Î·È Ù· ·˘ÙÈ¿ ÌÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ¿. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÙÈ Â›·Ì”, ÙfiÓÈÛÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “... ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì ‰ÂÈ. ∂›Ì·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ Û οı ›‰Ô˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∞Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô Úfi‰ÚÔÈ, ÔÈ ÙÚÂȘ ‹ ÔÈ ¤ÓÙ ‹ fiÏË Ë ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› fi¯È;”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› Î·È ÙȘ ʋ̘ ÂÚ› ÂÈΛÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “™˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì Ì ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ› Ì ÙȘ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜. √ Î. ¶Ï·ÙÈÓ› › fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› fiÛÔ ÈÔ Â˘Ú¤ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‰È·ÈÙËÙ¤˜”. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ Â›Â: “∏ ∂¶√ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 100%”.

√ ¶∞√ ∞°ø¡π∑∂Δ∞π ™Δπ™ 21.45 ™Δ√ “∫∞ª¶ ¡√À” ™Δ∏¡ ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ªÂ ÙËÓ “ª¿ÚÙÛ·” ÁÈ· ÙÔ ...ı·‡Ì· ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë “·˘Ï·›·” ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙȘ 21.45 ·fi ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘.

√ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ™Â˚Ù·Ú›‰Ë, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Î·È ™ÈÛ¤. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ì 4-5-1 Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û 4-3-2-1 ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË ‹Ù·Ó Ô §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›·. √ ∫·Ù·Ï·Ófi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË, ·ÚfiÙÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ “ª¿ÚÙÛ·” , ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ì¿¯Ë ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. “÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ÂÈÛÙڤʈ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË Î·È ÂÂȉ‹ ı· ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ Ê›ÏÔ˘˜. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂Ì›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Î·È ı· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì·Ù˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·fi ÙË Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ: “√È Ô‰Ô-

ÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì˯·Ó¤˜, Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ” . ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¡Ù¿ÓÈ ºÂÚÓ¿ÓÙ˜, ∞ϤͷӉÚÔ Δ˙fiÚ‚·, √Ú¤ÛÙË ∫·ÚÓ¤˙Ë, °ÈfiÛÔ˘ ™·ÚȤÁÎÈ, ™ˆÙ‹ÚË ¡›ÓË, §Ô˘›˜ °Î·ÚÛ›·, ™Ù¤ÚÁÔ ª·Ú›ÓÔ, §Ô˘Î¿ μ‡ÓÙÚ·, ™›ÓÙÓÂ˚ °ÎÔ‚Ô‡, ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ, Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤, ™ÈÌ¿Ô ª¿Ù Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·, ∑·Ó ∞Ï¤Ó ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ™ÂÓÙڛΠ∫·ÓÙ¤, °ÈÒÚÁÔ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, ¡Ù·ÌÈ¿Ó ¶ÏÂÛ›, °ÈÒÚÁÔ πˆ·ÓÓ›‰Ë Î·È ∂Ï›ÓÈ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ.

ªÂ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ∫·Ù·Ï·ÓÔ›

Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ Ì 2-0 ·fi ÙËÓ Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔ˘Ó ÓÈÎËÊfiÚ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √˘‰¤ÔÙ ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ‚·ıÌfi ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ Û ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” . √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ÌÂÙÚÔ‡Ó ÂÙ¿ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì 24 ÁÎÔÏ ˘¤Ú Î·È ÌfiÏȘ 5 ηٿ Û ÚÂÌȤÚ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ¡Ù·‚›ÓÙ

μ›ÁÈ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙfiÓÈÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ‚‹Ì·-‚‹Ì· Î·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì Ì ӛÎË ÁÈ·Ù› Ë Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Î·È ¤Ó· ÛÙÚ·‚fi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈϤÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. °ÓˆÚ›Û·Ì ̛· ·ÚfiÛÌÂÓË ‹ÙÙ· ·fi ÙË Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÙÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ Îϛ̷ Û ‰‡Ô ̤Ú˜” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·fi ÙË Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜ ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ›Â: “∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ¿Û¯ËÌË Ì¤Ú·. ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ù· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘ÌÂ. ◊Ù·Ó ·Ï¿ ¤Ó· ·Ù˘¯¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ¤ÏÏÂȄ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ‹ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ¿Óˆ ·fi 2000 Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi “∫·Ì ¡Ô˘” ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶Èı·Ó¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ: ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞: μ·ÏÓÙ¤˙, Õς˜, ∞ÌÈÓÙ¿Ï, ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ¶ÈΤ, ªÔ˘ÛΤ٘, ΔÛ¿‚È, πÓȤÛÙ·, ª¤ÛÈ, ¶¤‰ÚÔ, μ›ÁÈ·. ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™: Δ˙fiÚ‚·˜, ª·Ú›ÓÔ˜, μ‡ÓÙÚ·, ∫·ÓÙ¤, ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ™ÈÌ¿Ô, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, °ÎÔ‚Ô‡, §¤ÙÔ, ™ÈÛ¤.

■ √∫Δø ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∂π™ ¢π∂•∞°√¡Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ√À™ Δ∂™™∂ƒπ™ ¶ƒøΔ√À™ √ªπ§√À™ Δ∏™ ¢π√ƒ°∞¡ø™∏™

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ë “·˘Ï·›·” ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÓÔ› ı· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ·ÁˆÓÈ˙Ô̤ÓÔÈ ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: §ÈfiÓ-™¿ÏΠªÂÓʛη-÷Ô¤Ï Δ. ∞.

 ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÂÓÒ Ë ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·‡ÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ 5-8.

ª

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÛÙË ¢·Ó›· Î·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó. ∏ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ÿÓÙÂÚ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ Δ‚¤ÓÙÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ƒÂ˚ÓÙ˙ÂÚ˜ ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ”, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ¤Ì˘ Ì ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì.

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÙËÓ ÿÓÙÂÚ. √È “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Δ‚¤ÓÙ (21:45 Novasports 3) ¤¯ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙÔÓ ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ïfi Ô‰·ÚÈÎfi. √È √ÏÏ·Ó‰Ô› ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fï˜ Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ μÚ¤ÌË. ∏ μ¤ÚÓÙÂÚ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ΔfiÙÂÓ·Ì (21:45 Novasports 4) Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂÈ Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› “ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó” ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Î·È Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ μÚ¤ÌË ı· οÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∞fiÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¶È˙¿ÚÔ, ªÂÚÙÂÛ¿ÎÂÚ Î·È

¡¿ÏÓÙÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô ¡ÙÂÊfiÂ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: Δ‚¤ÓÙÂ-πÓÙÂÚ μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ.-ΔfiÙÂÓ·Ì

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™ÙÔ “∑ÂÚÏ¿Ó” Ë §ÈfiÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ™¿ÏΠ(21:45 Novasports 7). Ë ÔÔ›· Ì ÙÔ˘˜ ƒ·Ô‡Ï Î·È ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú ÛÙËÓ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. √È °¿ÏÏÔÈ “ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó” ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, Ë ªÂÓʛη ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ Ã¿ÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚ Î·È ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÔÈ πÛÚ·ËÏÈ-

μÚÂÙ·ÓÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÚÂÌȤڷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎÚÔ˘. ∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó·›ÙÂÓÙ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” ÙËÓ ƒÂ˚ÓÙ˙ÂÚ˜ (21:45 Novasports 1) Î·È Â›Ó·È ÙÔ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ Ê·‚ÔÚ›. √È ™ÎˆÙÛ¤˙ÔÈ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ “ÎfiÏÔ” Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘. ™ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ·, Ë ªÔ‡ÚÛ·ÛÔÚ Î¿ÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ·. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ “Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ªÔ˘ÚÛ·ÛfiÚ-μ·Ï¤ÓıÈ·

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ μ·ÚÎÂÏÒÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ÛÙË ¢·Ó›·, Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó (21:45 Novasports 6). ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¢·Ó›·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ηÏfi ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·‚·ÓÙ¿˙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï‹ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ηٿÎÙËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË-ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó


TƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À ™Δ∏¡ ∏ΔΔ∞ ª∂ 1-0 ∞¶√ Δ√¡ ∂ƒ°√Δ∂§∏ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

™√À¶∂ƒ §π°∫

¶Ï‹ÚˆÛ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘...

¡›Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

ÂÓ Â›¯·Ó ¿‰ÈÎÔ, fiÛÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ (ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· ¤‰Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ). √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ¤Î·Ó ÙÂÏÈο ÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ¤Ê˘Á ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÚÔ˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √È ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›¯·Ó ·fi ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηχÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ¤ÛÙËÛ ¤Í˘Ó· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ „ËÏ¿ Î·È “ÎϤ‚ÔÓÙ·˜” ÙË Ì¿Ï·. √ ™¤Ú¯ÈÔ §Â¿Ï ‹Ù·Ó Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, fiˆ˜ Î·È Ô ƒÔÌ¿ÓÔ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤Î·ÓÂ Ô Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹. øÛÙfiÛÔ, Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 45ÏÂÙÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ‹Ù·Ó Û ηϋ ̤ڷ, ÂÓÒ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Ã·ÏÈÊ¿ ™·Óηڤ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡

‰ÂÓ Â›¯·Ó ËÚÂÌ›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜, ¤¯·Ó·Ó ‡ÎÔÏ· ÙË Ì¿Ï· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÂÈıÂÙÈο. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‹Ù·Ó ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ì¤ÛÔÈ (ƒ›Îη, √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiÓ¯Â) ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÈıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ∫·Ì¿ÓÙ·Ë (ηٿ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ) Î·È ªÚ¤Ûη (ηٿ ‰Â‡ÙÂÚÔ). ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· ηϋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ȥ˙ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ (Û‡ÛÙËÌ· 4-4-3) ̤¯ÚÈ ÙÔ 70’ Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó (΢ڛˆ˜) Î·È ™Ù¿ıË ƒfiη, ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. √ ÚÒÙÔ˜ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË (ÛÌÏÈÓÁÎÂÚ, ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ) Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏË Ì¤Ú· Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ¢·ÛηϿ΢ (Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÚÂȘ ÛˆÙ‹-

ÚȘ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ), Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤·ÈÚÓ ¤ÛÙˆ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. √ ªfiӯ ·Ó¤‚·Û ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ...„¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤‚·˙ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ∫·È ÂÓÒ fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û ÛÙ· ·ÓÙ›·Ï· ηڤ, “Ì›ÏËÛ” ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ô ¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ·fi ÌÈ· ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 68’ Ì ¤ÍÔ¯Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ƒÔÌ¿ÓÔ, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔ Î·Ó·‚¿ÙÛÔ. ΔÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, Â¤‰Ú·Û ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Î·È ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 70’80’. °È· ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ·ÂÈÏËÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ. ŸÌˆ˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ‚¿Ú·ÈÓ ٷ fi‰È· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·ÛÙÔ¯›·, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔÓ √-

Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ŒÙÛÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ù·Í·Ó ÛÙ· ...ÛÎÔ˘›‰È· ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Â› ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË, ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÁÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ™¤ÏÂ˙È, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ΔÔÌ¿˜, ™·Óηڤ, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ƒ›Îη (71’ ™ÔÏ¿Î˘), √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiÓ¯Â, ªÚ¤Ûη (53’ ƒfiη˜), ∫·Ì¿Óٷ˘ (53’ ª·ÚÙ›Ó). ∂ƒ°√Δ∂§∏™: ¢·ÛηϿ΢, ƒÔ˘Ì¿Î˘, °È·ÏÔ‡Û˘, ÛÌÏÈÓÁÎÂÚ, ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, √ϛ۠(77’ Ï.Ù. ºÚ·ÁÎÔ˘Ï¿Î˘), ™›Ï‚· Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ (65’ Ï.Ù. √ÚÊ·Ófi˜), ƒÔÌ¿ÓÔ, §Â¿Ï (90’ μÂÚÌ·ÎfiÊÛÎȘ), ª¤ÙÔ, ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ.

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ¶∞√∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶∞√∫. °È· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·Ú¯›˙ÂÈ ¤Ó· ‚·Ú‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÔÛ¯‹ Ì·Ù˜, Ù· ÙÚ›· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¶∞-

√∫, √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ÂÓÒ ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ∞∂∫. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ª·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ fiÙÈ Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ı· ¿ÚÔ˘Ì fi,ÙÈ Ì·˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ Ë Ù‡¯Ë ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÏ· Â›Ó·È ‰·ÓÂÈο...” . ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜.

∏ ¶∞∂ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ H ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ηıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·Ú› ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·˜ ÌË Í¯ÓÔ‡Ó fiÙÈ Ë Super League Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ¤ˆ˜ ÙfiÙÂ, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηϤ˜ Î·È ¿Ù˘¯Â˜ ÛÙÈÁ̤˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰›Ï· Ù˘ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ¿Ù˘¯Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” .

™Δ√ ¶∞πáπ¢π Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ√§√À ª∂ Δ√¡ ∂ƒ°√Δ∂§∏

ΔÈ ¿ÚÂÛÂ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ➡

ΔÔ˘ ∂À£Àª∏ ¢. Ã√ÀΔ∞

∏ ηϋ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÚfiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ· 20 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ (46’-70’) ›ÂÛ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ›¯·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÚÒÙÔÈ ÁÎÔÏ, ÛÙ¿ıËÎ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ¿Ù˘¯ÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÛÙÔ¯ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ΔÔ fiÙÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÌfiÚÂÛÂ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¢ηÈڛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›· ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi, ηıÒ˜ ‚Á‹Î·Ó οÔÈÔÈ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘.

∏ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ì ÙÔÓ ∑·Ú·‰Ô‡Î· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ...ÌÂÏ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ §Â¿Ï. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·˜ ·fi ‰ÂÍÈ¿, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÛÙ· Ì·ÚηڛÛÌ·Ù·. ΔÔ ›‰ÈÔ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙfiÙ ӷ ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Â¯ı› ÁÎÔÏ.

√π ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó Î·È ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û·ÊÒ˜ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ¶¤Ú·Û·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙÔ Ó· Î·Ï˘ÙÂÚ¤„ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈÓ. √ ª·ÚÙ›Ó ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔÓ ·ÈÛı¿ÓıËÎÂ Ë ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÂÓÒ Ô ƒfiη˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È fi¯È ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î, ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜.

∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ. ∏ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó ·Û‡Ó‰ÂÙË, Ó¢ÚÈ΋, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜. ∏ Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¯¿ıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ „ËÏ¿, Ó· ·Ù¿ ηχÙÂÚ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ʤÚÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¿Ì˘Ó·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈο.

∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” , ·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÏÂÙfi Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ºÒÓ·˙·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜, ·Ú¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡.

√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ΔÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ù˘¯›·. ™ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÙÂÏÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â. ∫·È ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ë ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ Î·È Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘.

21

ΔȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ӛΘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ∞∂∫), ÂÓÒ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ η̛· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (¶∞√∫. ÕÚ˘ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜). √ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯Ô˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì’ ¤Ó· ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô μ‡ÓÙÚ·, Ì ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢·Ïԇη Ó· ÍÂÛËÎÒÓÂÈ “ı‡ÂÏÏ·” ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ, ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , “∫·Ú·˚ÛοÎË” , Ó›ÎËÛ·Ó Ì 2-0 ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ Ë ∞∂∫ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚÚ·˚ÎÔ‡ ÛÙË ƒÈ˙Ô‡ÔÏË. √ ¶∞√∫ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÎÈ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 0-0, ·ÚfiÙÈ Ô “‰ÈΤʷÏÔ˜” ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ·fi ÙÔ 52’ ¤·È˙ Ì ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ √˘ÓÙfiÙ˙È. √ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ “¤Û‚ËÛ” ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì 1-0. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÂÂÈÛԉȷÎfi ·È¯Ó›‰È, •¿ÓıË Î·È ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ‹Úı·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ Ì 1-1 ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È·. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ÔÈÔÙÈο ·È¯Ó›‰È, §¿ÚÈÛ· Î·È ∫·‚¿Ï· ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 0-0 ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ∞Ïη˙¿Ú. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . .0-1 (68’ ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ) §¿ÚÈÛ·-∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . .0-0 ÕÚ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . .0-1 (43’ ÂÓ. ™ÈÛ¤) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . .1-1 (63’ ¶ÂÚfiÓÂ-88’ ™ÔÏÙ¿ÓÈ) •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . .1-1 (51’ ÂÓ. ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ - 9’ ™›ÙÔ ƒÈ¤Ú·) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶.-∫¤Ú΢ڷ . . . .2-0 (29’ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, 85’ ƒÈ¤Ú·) ∞∂∫-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . .2-0 (26’ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, 70’ ∫·Ê¤˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ.-¶∞√∫ . . . . . . .0-0

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (™Â 2 ·ÁÒÓ˜) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚÈ. . . . . . . .1-0 2. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . .3-2 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . .3-2 4. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . .1-0 5. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . .2-1 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. . . . . . .3-2 7. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . .1-1 8. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . .2-3 9. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 10. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . .1-1 11. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ . .1-1 12. Skoda •¿ÓıË . . . . . . .2-2 13. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜∞ı. . . . . . .1-2 14. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . .0-1 15. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . .1-2 16. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . .2-5

. . . .4 . . . .4 . . . .4 . . . .4 . . . .4 . . . .3 . . . .3 . . . .3 . . . .3 . . . .3 . . . .3 . . . .2 . . . .1 . . . .1 . . . .1 . . . .0

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 18/9 17:15 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘- •¿ÓıË 17:15 ∏Ú·ÎÏ‹˜-§¿ÚÈÛ· 19:30 ∫·‚¿Ï·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 19/9 16:00 ¶∞√∫-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 16:00 ∫¤Ú΢ڷ-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ∞ı. 18:15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘ 20:30 ∞∂∫-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.


22 ¶√¢∏§∞™π∞ ¶π™Δ∞™

Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ Ô μÔÏÈο΢ ÛÙ· 200Ì. ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ∞ÎfiÌË ÌÈ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÛÙÈÁÌ‹ ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ Ë ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ËÏ·Û›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ∑·Ê›Ú˘ μÔÏÈο΢ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙˆÓ 200 ̤ÙÚˆÓ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¿ÎÙËÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ΔfiÌ·˜ °Ô˘fiÙÛ˜.

ª¶∞™∫∂Δ

¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫ ÂÍÂϤÁË ¯ı˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ -ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ªÈ·Ô‡ÏË- Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÛÈÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1998-2002. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ó¤· ̤ÏË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÛÔ‡Ú˘ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜: “£¤Ïˆ Ó· ·Ú·Ì›ӈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜” √ μÏ¿ÓÙ ¡Ù›‚·Ù˜ ÚfiÙÂÈÓ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Ô ª›ÏÔ˜ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ “¡ÙÔ‡ÓÙ·” ÚÔÔÓËÙ‹ ÛÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô “ÛÔÊfi˜” › ÍÂοı·Ú· ˆ˜ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Â›Ó·È Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “ı¤Ïˆ”. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, οÙÈ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÛÂÚ‚È΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó ı· ·ԉ¯Ù› ‹ fi¯È. “£¤Ïˆ Ó· ·Ú·Ì›ӈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. £· ‹ÌÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ó Û˘Ó¤¯È˙· Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿Úˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Pressonline” Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜. √ 68¯ÚÔÓÔ˜ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ™¤Ú‚Ô˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜: “ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·›Úˆ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ η٤‚·Ï·Ó. Œ·ÈÍ·Ó ÔÈÔÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. ∂›Û˘ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿. ™ÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È fiÏÔÈ Î¿Ó·Ì fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi”.

TƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒI√À 2010

√ ™Δ. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√™ •∂¶∂ƒ∞™∂ Δπ™ ¶ƒ√™¢√∫π∂™ ª∂ Δ√ ∞ƒ°Àƒ√ ™Δ√ ∂Àƒø¶∞π∫√ ∫ø¶∏§∞™π∞™

“◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi” ·Ù¤ÏËÍ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜. √ ΈËÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ªÔÓÙÂÌfiÚ √ μ¤ÏÔ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ΔÛ›ÏË, ¡›ÎÔ Î·È ∞ÔÛÙfiÏË °ÎÔ˘ÓÙԇϷ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ¯ˆÚ›˜ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ٷϤÓÙÔ˘ ÙÔ˘. “◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ӷÌ ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙÂ Ó¤Ô ϋڈ̷, ·ÏÏ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù· ηٷʤڷÌ” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË “£” Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜.

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “·¯Ù‡ËÙÔ” ‰›‰˘ÌÔ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÎˆËÏ·Û›· ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÛÔ˘‰·›Â˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ûηϛ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi √ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1989, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ªfiÏȘ ÚÈÓ 15 Ë̤Ú˜ ÙÔ

ªÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ (‰ÂÍÈ¿)

ÙÈÌ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ¯ˆÚ›˜ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ΔÛ›ÏË, ¡›ÎÔ Î·È ∞ÔÛÙfiÏË °ÎÔ˘ÓÙԇϷ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ›ڷ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤‰ˆÛ ٷ ̤ÁÈÛÙ·. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ıÏËÙ¤˜ “¤‰ÂÛ·Ó” ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ¢ÂÚÁÂÙÈο. “ªÂ Ù· ÙÚ›· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηϋ Û¯¤ÛË Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË “¯ËÌ›·” . ¢ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ „ËÏ¿. ªfiÏȘ 15 Ë̤Ú˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ϋڈ̷ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Í¤Ú·Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘. 줂·È· ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. √Ê›ϷÌ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ

fiÛÔ ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈÓfiÙ·Ó, ÁÈ·Ù› ı· “η٤‚·ÈÓ·Ó” ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜, ÌÈ· Î·È ¤ÂÙ·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2012” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ ΈËÏ¿Ù˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ϋڈ̷ ‰ÂÓ ...ÊfiÚÙÛ·ÚÂ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÈfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi: “¶ÚÔÙÈÌ‹Û·Ì ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ¯ÚfiÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÚ¿Û·Ì Ì ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È ›Ûˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ› ‰ÂÓ Ì·˜ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó. ∂Ì›˜, fï˜, ͤڷÌ ÙÈ Î¿Ó·ÌÂ. ΔËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ‰ÒÛ·Ì fiÏ· Î·È Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ”. √ ÙÂÏÈÎfi˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ...ıÚ›ÏÂÚ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ΈËÏ¿Ù˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ÎÔ‡ÚÛ· ›¯Â ÙÂÏÂÈ-

ÒÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∂ΛÓÔÈ, fï˜, ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï·Ó οو. ∞‡ÍËÛ·Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜, “ÚÔοÓÈÛ·Ó” ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÂηÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂΛӢ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜: “∫¿Ó·Ì ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ·. ∫·Ù·Ï¿‚·Ì fiÙÈ Â›¯·Ì ηχ„ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ Û˘Ó·›ÛıËÛË ÔÈ·˜ ı¤Û˘ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ. ∞Ú¯Èο ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÙÚ›ÙÔÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ Î·Ù·ÎÙ‹Û·Ì ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ “ÂÙ¿Í·Ì” ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ì·˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·˙‹ÛÂÈ. ΔÔ Ó· ηٷÎÙ¿˜ ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó‰ÚÒÓ Û ÙfiÛÔ Ó·ڋ ËÏÈΛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Ú¿ÁÌ·. √È ÎfiÔÈ ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ıÏËÙÒÓ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ. √È ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ› ÚÔÔÓËÙ¤˜ ›ÛÙ„·Ó Û ̷˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÛ·Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ”. ΔÔ 2010 ¤ÎÚ˘‚ ÔÏϤ˜ ¯·Ú¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¡. ∞Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÂÓÒ Î·Ù¤ÎÙËÛ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Î·È ¤Ó· ·ÚÁ˘Úfi Û ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜. ΔÒÚ· Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ΔȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙË ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜...

■ Δ∏¡ ¶ƒ√£∂™∏ Δ√À ¡∞ ™À¡∂ƒ°∞™Δ∂π ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ∂•∂ºƒ∞™∂ √ ¡. ¶∞Δ∂ƒ∞™

“¡’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi” ΔËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË, ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Nova™¶√ƒ FM 94.6. “∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÙfiÙ ›̷ÛÙ ¿ÍÈÔÈ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ Ì·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË” ÙfiÓÈÛÂ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ¶·Ù¤Ú·˜ ›Â:

·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û›ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‰È¯·ÛÌfi. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÙÒÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ Î·È ¿Êı·ÚÙÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Ô ∞‰·Ì›‰Ë˜, Ô ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, Ô ∑·ÁÔÚ¿Î˘, Ô ¶ËÏ·‰¿Î˘ Î·È Ô Δ۷ΛÚ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÁÈ· ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂ÁÒ ÚfiÙÂÈÓ· ÛÙÔÓ Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË, ÚÈÓ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ‰Â›Íˆ ÙËÓ Î·Ï‹ ÌÔ˘ ›ÛÙË, Ó· ‚Áԇ̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ΔÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È Ù· Ï·ÌfiÁÈ·, ı· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·.”

°È· ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” : “∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·ÏÙÈ. ªÔÚ› Ó· ›̷ÛÙ ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔÈ ˆ˜ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Â›‰·Ì fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Â·Ê‹ ¿Óˆ ÛÙÔÓ μ‡ÓÙÚ·. ∞Ó ‰ÂȘ ‰¤Î· ÚÈÏ¤È ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ʿÛË. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔÓ Î. ¢·Ïԇη, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Á¿Ï·Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜, ›‰·Ì ӷ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ οÚÙ˜ Û·Ó “Á·Ú‡Ê·ÏÏ·” Î·È ¤‰ÈÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· Ê¿Ô˘Ï ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜”. °È· ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ¢·Ïԇη Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜: “¶¤Ú˘ÛÈ Ô ¢·Ïԇη˜ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› Ì ̛·-‰˘Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ∞∂∫ Û ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ª¤ÏÌÂÚÁÎ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ‚Á‹Î· Ó· ˆ Ù›ÔÙ· ÙfiÙÂ, ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ë ∞∂∫ Ô˘ ›¯Â ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘, ‚Á‹Î ηÈ

› ٷ ·˘ÙÔÓfiËÙ·. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ‚ÚˆÌÈ¿ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÛÙË̤ÓÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ı¤Ïˆ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì·˜ Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜. ™˘ÌʈÓÒ Û fiÏ· ·˘Ù¿. ¢È·ÊˆÓÒ fï˜ Ì ÙÔ Ó· ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ Îϛ̷ ·fi ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ”. °È· ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ: “À¿Ú¯Ô˘Ó “Â-

°È· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜: “ªÈÏ¿ˆ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È Ì ÛÙÔȯ›· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. À‹ÚÍ·Ó Î¿ÔÈ· ÁοÏÔ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ˆ˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ŒÁÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ¢ÂÓ Â›‰·Ì ٷ “ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·” Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÒ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÂÏ›ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ Ú·ÏÈÛÙ¤˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯‹. ∞ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ”. °È· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë °Î·ÁοÙÛË ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: “ƒÒÙËÛ· ÙÔÓ Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË Î·È ÌÔ˘ › fiÙÈ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ô Î. °Î·ÁοÙÛ˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· χÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ‰ˆ ηÎfiÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∞Ó

ÙÔ Î¿Óˆ ı· “‰ËÏËÙËÚÈ¿Ûˆ” ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù¤ÙÔÈ· ÚfiıÂÛË”. °È· ÙÔ fiÙ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ Î. ª·ÚÈÓ¿ÎË: “ªfiÏȘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∫·È ÙÔ˘ ›· ÙËÓ ÁÓÒÌË ÌÔ˘ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ì ÙÔ Îϛ̷. ªÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ηٿϷ‚ ˆ˜ οÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË. ΔÔ˘ ·¿ÓÙËÛ· fiÙÈ Û˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Î·È ˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· Ù· ·ÔʇÁÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ¤Ó·˜: ¡· ‚Áԇ̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ó· ԇ̠fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Ù· Ï·ÌfiÁÈ· Ì·ÎÚÈ¿. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›; ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó fiÊÂÏÔ˜. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ˆ ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ô·‰ÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·›Ì·. ÕÚ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢ڇ˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÛÂÏ›‰·. ∞ÏÏÈÒ˜ ı· ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ı‡Ì·Ù·”. °È· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¶∞√ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÌÂÙ¿: “∞fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·, ‹Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÚÂÌ›· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂Ï›˙ˆ fiÏ· fiÛ· ›·Ì ӷ ÙËÚËıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÙÛ·ÎÒÓÔÌ·È Ì ηӤӷÓ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù¤ÙÔÈ· ‰È¿ıÂÛË. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ë ·ÚÂÍ‹ÁËÛË-·ÓÔËÛ›· Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËηÓ, χıËΔ.


TƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

23

AÚÈÛÙÔ‡¯ÔÈ ...ÌÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ Î·È ...ÎÔ˘ÌÔ‡Ú˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜

A¶O TO 1 Eø™ TO 10

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

ªÂ ÌÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· “·Ó›ÎËÙÔÈ” √π ∞ÌÂÚÈηÓÔ› η٤ÎÙËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ȉÚÒÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ªÔ˘ ÓÙÔÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∞Ó Î·È Â›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡μ∞, Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∏¶∞ Û¿ÚˆÛ ٷ ¿ÓÙ·. °È·Ù›; ∂Âȉ‹ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÎÏ¿ÛË „ËÏfiÙÂÚ· ·’ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘. ªÂ ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ıÏËÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· Ì ‰›„· ÁÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È Ì’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ “·ÛÙ¤ÚÈ” ÙÔÓ ∫¤‚ÈÓ ¡ÙÔ˘Ú¿Ó Ô˘ ¤ÎÏ„ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Ù˘ √ÎÏ·¯fiÌ· Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÈÎ ™È˙¤ÊÛÎÈ Û’ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ıÚ›·Ì‚Ô. ŒÙÛÈ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÂÙ›·, Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ÌÂÙÚ¿ ÌfiÏȘ Ì›· ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÎÈ ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÙÔ 2006 ÛÙË ™·˚Ù¿Ì·. ∞˜ ÙÔ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ¤ÛÙˆ ÁÈ· ...·ÚËÁÔÚÈ¿.

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

∂˘¯¿ÚÈÛÙ· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜

√ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÙÔ ...ı·‡Ì· ÙÔ˘. √ μÔÏÈÒÙ˘ ΈËÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ΔÛ›ÏË, ¡›ÎÔ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ °ÎÔ˘ÓÙԇϷ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ΈËÏ·Û›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ-Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¤ÊÙ·Û Û ˘„ËÏ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË. ŸÌˆ˜, ·¤‰ÂÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ˆ˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û Ôχ ˘„ËÏfi Â›‰Ô. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿ ∫·Ï·ÌÔο, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÛÎÈÊ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, fï˜ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi (7Ë Û˘ÓÔÏÈο) ÌfiÓÔ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È.

ª¶√ƒ∂π ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ó· ÌËÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó, fï˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. “¤ÙÚÈÍ·Ó Ù· ‰fiÓÙÈ·” ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √È ¡¤ÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È Ë ÔÌ¿‰· οو ÙˆÓ 17 ÂÙÒÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ηÙ‚¿˙ÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›Û˘ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜. ¢ÂÓ ÌÔÚ›. ∞’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ı· ÍÂˉ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ›‰Â˜ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È μÔÏÈÒÙ˜ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

∂ÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù· Ê·‚ÔÚ›

¶Ô‰·ÚÈÎfi Ì ÙÔ ‰ÂÍ› ª∂ ıÂÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¡›ÎË ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ¶·Ú¿ ÙË Ì¤ÙÚÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙË ™Î‡‰Ú· Ì ÙÔÓ ÔχÙÈÌÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÛÙȘ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ΔÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˆ˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÛÙÔ 4’, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ∞ÂÙfi˜ ·fi ÙÔ 69’ ¤·È˙ Ì 10 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∏ ·Ú¯‹ ¿ÓÙˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈ΋ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ¡›ÎË ÍÂΛÓËÛ Ôχ ·ÚÁ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘.

Ãøƒπ™ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ·ÏËÛÂ Ë ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£, fiÔ˘ ›¯·Ì ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Ê·‚ÔÚ›. ΔÔ ı¤·Ì· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi, ÂÓÒ ·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰Ë ‚ÚÔ¯‹, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηÏfi ı¤·Ì·. ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ƒ‹Á·˜ ‹Ú·Ó ‡ÎÔÏË ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂÓÒ ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë “ÂÍ¿Ú·” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÊÈÏÔ‰ÒÚËÛÂ Ô £ËÛ¤·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. √È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘, “¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ fiÚÂÍË” ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.

ŸÏ· ̤ÙÚÈ· ∂§∞Ãπ™Δ∞ ÁÎÔÏ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌfiÏȘ 10 ÁÎÔÏ (ª.√. 1,25 ·Ó¿ ·È¯Ó›‰È). ΔÔ ı¤·Ì· ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·Ù˜ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ, ÂÓÒ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÚÎÂÙfi˜ ›ӷÈ. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÎfiËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 35.919, ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈfiÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÈÔ ı¤·Ì·, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î¿ÎÈÛÙÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ. ŒÙÛÈ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ó· ÂÏÏԯ‡ÂÈ, ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ·›˙Ô˘Ó “fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È” ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

¢ÈηÈÔ‡Ù·Ó Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ

ª·›ÓÂÈ ÛÙÔ “„˘Á›Ԕ;

Δ√¡ ·‰›ÎËÛÂ Ë Ù‡¯Ë ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ Â˘Ù‡¯ËÛ·Ó Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∞ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó, ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ô˘ ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜. ŸÌˆ˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.

√ ηٷÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ “¤ÙÛÈÓÔ˘” ¤Ó·ÏÙÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ Ô ™ÈÛ¤ ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÁÎÔÏ, ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ “„˘Á›Ԕ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¢·ÏÔ‡ η. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ μÔÏÈÒÙË ‰È·ÈÙËÙ‹ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ú¤ÊÂÚÈ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË. √ ¢·Ïԇη˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÙÔ Ì·Ù˜ ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· Û˘Óԉ¢Ù› Î·È Ì ÙË ÛȈËÚ‹ ÙÔ˘ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∞Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì fiÛÔ ı· ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘.

∞·Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙË ™Î‡‰Ú· Δƒπ∞∫√™π√π Ô·‰Ô› ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ¡›ÎË ÛÙË ™Î‡‰Ú·, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·. ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ fï˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙ˜. ΔÔ Á‹Â‰Ô Â›¯Â ÌfiÏȘ Ì›· ÎÂÚΛ‰·, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ η٤Ϸ‚·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡. ŒÙÛÈ, ÔÈ ¡ÈÎÈÒÙ˜, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿, fiÚıÈÔÈ ›Ûˆ ·fi Ù· οÁÎÂÏ·, Ϙ Î·È ‹Ù·Ó Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ô˙ËÌÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙËÓ ÔÔ›· ˘¤ÛÙËÛ·Ó.

ΔÔ “Ê˘Û¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ” ∞∫√ª∏ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ̤۷ ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ·fi ÙËÓ ¿ÛËÌË Ã¤ÚÎÔ˘Ï˜ ÁÈ· ÙÔ πÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ “ª¿ÚÙÛ·” ›¯Â Ó· ¯¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ıÔÚ˘‚‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙfiÛÔ ÙÔÓ ¶¤ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. √ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, ‰ÂÓ ¤„·Í ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ó· ÌË Í·Ó·Û˘Ì‚Â› οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ. §¤Ù ۋÌÂÚ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ...Ú¿ÛÈÓÔ ı·‡Ì·; £· ÌÔ˘ ›Ù fiÙÈ ...ı·‡Ì·Ù· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ, ·ÏÏ¿ Ô‡ ͤÚÂȘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿. §›ÁË ˘ÔÌÔÓ‹ ÏÔÈfiÓ Î·È ı· ͤÚÔ˘ÌÂ.


24

TƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

™Δ∏¡

FOOTBALL LEAGUE

∫À¶∂§§√À ∂¶™£

∂ÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ›

“§˘ÙÚÒıËΔ ÛÙÔ 90’ Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ªÂ “¯Ú˘Ûfi” ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ¶¿ÚË ∞Ó‰Ú¿Ï· Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ‹Ú ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ 90’ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÌfiÏȘ ÛÙÔ 4’ Ì ˆÚ·›Ô Ï·Û¤ ÙÔ˘ ™È·ÏÌ¿. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ì ÙÔÓ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë ÛÙÔ 75’ ·ÏÏ¿ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÙÂÌfiÏ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¤ÚÈÍ ÙËÓ “·˘Ï·›·” Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ Football League (μ’ ∂ıÓÈ΋). ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ “‰ÈÏfi” ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ̤۷ ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿, ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ. ªÂ ‹ÙÙ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ô √º∏ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ∫ÚËÙÈÎÔ› ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË μ¤ÚÔÈ·, Ì ÙÔÓ ™·˚ÙÒÙË Ó· ¯Ú›˙ÂÙ·È ÛÎfiÚÂÚ ÁÈ· ÙË “μ·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ μÔÚÚ¿”.√ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜, ηıÒ˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ πˆÓÈÎfi Ì 4-1. √ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· Ì ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢.¡ÈÎËÊfiÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÈ‚ÏËı› ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 1-0, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 2-1.∏ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ¤‚·Ï ÛÙÔ Û·ÎÔ‡ÏÈ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ù˘ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Ó›ÎËÛ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Ì 2-0. √ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi, ·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· 1-1. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-ΔڛηϷ . . . . .1-0 (45’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜) ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . .1-0 (84’ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜) ¢fiÍ· ¢Ú.-∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . .2-0 (29’ ÃψÚfi˜, 79’ μ¤ÚÙ˙Ô˜) §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . .0-1 (69’ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜) ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . .1-1 (56’ ÂÓ. ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜ - 33’ ÷ÓÈÒÙ˘) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-πˆÓÈÎfi˜ . . . . . .4-1 (1’, 45’ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, 38’, 86’ ∫·ÙÛ›Î˘ - 48’ ™¿ÏÙÔ) μ¤ÚÔÈ·-√º∏ . . . . . . . . . . . . . .1-0 (40’ ™·˚ÙÈÒÙ˘) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∞Ó·Á. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 2-1 (8’ °Î›Î·˜, 24’ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ - 21’ ¡ÙÔÚÈ‚¿Ï) °È¿ÓÓÂÓ·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 2-1 (4’ ™È·ÏÌ¿˜, 90’ ∞Ó‰Ú¿Ï·˜-75’ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . .4-1 2. ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ . . . . . . . . . . .2-0 3. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . . . . .2-1 4. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . .2-1 5. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . .1-0 6. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . .1-0 7. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 8. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . .1-0 9. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 10. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . .1-1 11. ∞Ó·Á. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . .1-2 12. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . . .0-1 13. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . .0-1 14. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .0-1 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .1-2 17. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . .0-2 18. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-4

¶ƒøΔ∏ º∞™∏ Δ√À

3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 6, 7, 8, 32

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 3 1 2 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 6 9 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 6 7 8.

Ùˆ¯‹” ·fi ÂÎÏ‹ÍÂȘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™£. √È ıˆÚËÙÈο ÈÛ¯˘ÚÔ› ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈο Î·È ¤Ú·Û·Ó ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ Â‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ·. ΔËÓ ÈÔ Â˘Ú›· Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô £ËÛ¤·˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ Ì 6-0 ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ¶‡Ú·ÛÔ˜ Î·È ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (2-0) ÙˆÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. Èڛ˜ ·ÁÒÓ· ¤Ú·Û·Ó ÔÈ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ μfiÏÔ˘, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Î·È ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ.

Ҽ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √È ‰‡Ô Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔÓ ÓÔÌfi Ì·˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ·ÓÒ‰˘Ó· Ù· ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™£. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi π¿ÛÔÓ·. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi 2-0 ‹Úı Ì ¿ÓÂÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË, Ô˘ ¤·ÈÍ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ 14’ Ô ¡Ô‡ÛÈ·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 53’ Ô ¡. ª·Û‰¿Ó˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ “ηı¿ÚÈÛ” ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì¤Û· Û ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ·›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ...ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯Ô˜. √È ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ (37’) Î·È °. ªfiÛÈÔ˜ (43’) ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˘ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë Â˘Ú›· ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ £ËÛ¤· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ì 6-0. ™›ÁÔ˘Ú· Ï›ÁÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ÔÈ ∞ÁÚÈÒÙ˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó Û·Ó ...ÙÚ¤ÓÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÊÔ‚ÂÚ‹ ̤ڷ ÙÔÓ §ÂˆÓ›‰· ∫fiÚÌ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ٤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· (19’, 70’, 81’, 84’), ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰‡Ô ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ Ã. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (58’) Î·È ª˘ÏˆÓ¿˜ (78’). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô £ËÛ¤·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ „ËÏfiÙÂÚ· ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ, ·ÏÏ¿ Ô Ã. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·ÛÙfi¯ËÛ Û ¤Ó·ÏÙÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-1 ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ΔÔ Ì·Ù˜ ‹Ú ...ʈÙÈ¿ ÓˆÚ›˜ Ì ÙÔÓ ∫ÔÚ¤Ù· Ó· οÓÂÈ ÙÔ 1-0 ÛÙÔ 5’, ·ÏÏ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÛÙÔ

¡ÈÎËÊfiÚÔ ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ∂·ÓÔÌ‹ Î·È ∂ÔÚ‰·˚Îfi ∂·ÓÔÌ‹ Î·È ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ¤Ù˘¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ӛΘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ Football League 2 (°’ ∂ıÓÈ΋˜), ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ· Î·È Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ (2-0). ™Ô˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÁÈ· ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ¡·˘·ÎÙÈ·ÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì 1-0. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ì ÙÔ ...·ÚÈÛÙÂÚfi ÍÂΛÓËÛ·Ó ¶·Ó·¯·˚΋ Î·È μ‡˙·˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ Î·È ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ƒfi‰Ô˜ “χÁÈ˙” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì 2-0 ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ™Ì‡ÚÓ˘, ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 1˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ì ÙÔÓ ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·. ™ÙÔ 29’ Ô ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ ¤‰ˆÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ¤Ú·Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ¤ÌÂÈÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ 79’ ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Ì ‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ οÚÙ˜. ™Â ¿ÏÏ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ë ∞∂ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ (3-0) Î·È ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ (2-0) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ÔÈ ∂ıÓÈÎfi˜ (3-1 ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜), ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË 2002 (2-1 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μ.) Î·È §Â¯ÒÓÈ· (2-1 ÙË ¢‹ÌËÙÚ·). √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ (1-0 ÙÔÓ ¶ËϤ·), Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ (3-1 ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘) Î·È Ë ÃÏfiË (2-1 ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ·’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£: ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ-¢‹ÌËÙÚ· . . 2-1 (55’, 70’ ™È·Ì¤Ù˘ - 75’ ¡ÙfiÌÔ˜) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-¢È·ÁfiÚ·˜ . 3-0 (40’ ∫·ÚÙ¿Ï˘, 65’ ∑¿Áη˜, 75’ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÎÚfiÔÏË . . 2-1 (9’ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, 29’ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ - 65’ ∑. ªfiÛÈÔ˜) ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ . . . . 1-3 (79’ ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜ - 35’ ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜, 51’ ∫. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 62’ £. ∫fiÚÎÔ˜) ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞›·˜ ™. . . . . . 2-0 (42’ ∫ÈÙ›Ô˘, 68’ Ã. ÷ÚÈÙ›‰Ë˜) ÕÚ˘ ªÂÏ.-ƒ‹Á·˜ . . . . . . . . 0-2 (37’ ¢·ÓÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, 43’ °. ªfiÛÈÔ˜) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . 0-2 (14’ ¡Ô‡ÛÈ·˜, 57’ ª·Û‰¿Ó˘) ™·Ú·ÎËÓfi˜-£ËÛ¤·˜ . . . . . . 0-6 (19’, 70’, 81’, 84’ ∫fiÚÌÔ˜, 58’ Ã. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 78’ ª˘ÏˆÓ¿˜) ∂ıÓÈÎfi˜ μ.-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ. . . . . 3-1 (17’ ΔÛ›ÚÔ˜, 53’ ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, 90’ ∫fiÎη˜ - 85’ ª·ÚÔ‡Áη˜)

¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÃÏfiË . . . . . . . . . 1-2 (17’ μ·ÚÈ¿Ì˘- 47’ ¶¿Û¯Ô˜, 55’ ∫·ÙÛ›Î˘) ∞.∂. 2002-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . 2-1 (22’ Δ˙Ô‚¿Ú·˜, 85’ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ 50’ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘) ¶ËϤ·˜-™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . 0-1 (75’ ÂÓ. ™Î¤ÌÈ)

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ƒfi‰Ô˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . .2-0 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . .1-0 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ.-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 0-1 ∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜-÷ÓÈ¿ . . . . . . .1-0 ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . .0-1 ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯.-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. 1-0 ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜-¶·Ó·¯·˚΋ . . . .2-1 μ‡˙·˜-∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . .0-1

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·

™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™£. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ (ƒÔ˙Ô‡ 17 Ì ∂ÚÌÔ‡) Î·È ÛÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· ı· ÌÔ˘Ó ÔÈ 12 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ¶‡Ú·ÛÔ˜, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, £ËÛ¤·˜, ∂ıÓÈÎfi˜, ™ÎÈ¿ıÔ˜, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ∞.∂. 2002, ÃÏfiË, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÁÒÓ· Î·È Â›Ó·È ÔÈ °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ μfiÏÔ˘, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ Î·È ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ (ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£) Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· (20.00) ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÙË ŒÓˆÛ˘ Ì ı¤Ì· ÙË Ó¤· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜ (¶·›‰ˆÓ, ¶ÚÔ·›‰ˆÓ, Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ Î·È ÚÔ-Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ). ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ùˆ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. Δ¤ÏÔ˜, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Ó¤· Û¯ÔÏ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ fiÛÔÈ ‰ËÏÒÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÔÏ‹.

■ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ∏ ∫§∏ƒø™∏ Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ ∞¡¢ƒø¡

ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ™Â ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞1 Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÚÁ›, ηıÒ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ΔÔ Ù˙¿ÌÔÏ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ ¶∞√∫, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ¡ˆÚ›˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÕÚ˘ Î·È ¶∞√∫, ηıÒ˜ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋

FOOTBALL LEAGUE 2

ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜ Ô˘ ‹Ú·Ó. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ”, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ 9 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 111.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â‚ϋıË ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ™∂º ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ٤ٷÚÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2009-10. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ô ª¿ÈÎ ª·Ù›ÛÙ ˆ˜ MVP Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÙ˙Òη˜ ˆ˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ¿‰· (¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ª·Ù›ÛÙ, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘, ¡›ÎÔÏ·˜ Î·È ΔÛ›ÏÓÙÚ˜) ÎÈ Ô ¡›-

ÎÔ˜ ¶·¿˜ ˆ˜ ηχÙÂÚÔ˜ Ó¤Ô˜ ·›ÎÙ˘. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ‹ıÔ˘˜ ·ÂÓÂÌ‹ıË ÛÙËÓ ∫∞∂ ∫ÔÏÔÛÛfi˜ Î·È ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ (ÏfiÁˆ ÌË ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹), ÂÓÒ Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ›¯·Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ Î˘ÂÏÏÔ‡¯Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞∂∫-ÿηÚÔ˜ ÕÚ˘-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶∞√∫ ∫·‚¿Ï·-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ∫ÔÏÔÛÛfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ

(1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 2. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . .2-1 3. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . .1-0 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . .1-0 5. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . . . .1-0 6. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . .1-0 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ æ·¯. . . . . . . . . .1-0 8. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .1-0 9. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . . . .1-2 10. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚ. . . . . .0-1 11. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 12. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . .0-1 13. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . .0-1 14. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 15. ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . .0-1 16. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì. . . . . . . . . .0-2

.3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ºˆÎÈÎfi˜-∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . .0-2 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . .2-0 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-°È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . .0-0 ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜-¡›ÎË . . . . . . . .1-1 ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . .0-1 ∫·ÏÏÔÓ‹-∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . .2-1 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 2-1 ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . .2-1 ƒÂfi: √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . .2-0 .3 2. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . .2-0 .3 3. ∫·ÏÏÔÓ‹ . . . . . . . . . . . . . .2-1 .3 4. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . . . . . .2-1 .3 5. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. . . . . . . . . . .2-1 .3 6. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. . . . . . . . . . . . .1-0 .3 7. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 .1 8. ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ . . . . . . . .1-1 .1 9. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . .0-0 .1 10. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . .0-0 .1 11. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. . . .1-2 .0 12. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . .1-2 .0 13. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . . . . .1-2 .0 14. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ . . . . . . .0-1 .0 15. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . .0-2 . .0 16. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . . . .0-2 .0 17. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . . . . . . . . .√ √‰˘ÛÛ¤·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚÂfi.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (∫˘Úȷ΋ 19/9) √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-ºˆÎÈÎfi˜ ∂·ÓÔÌ‹-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ ∫Ô˙¿ÓË-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ¡›ÎË-∫·ÏÏÔÓ‹ ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ∑¿Î˘ÓıÔ˜-ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. ƒÂfi: ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Í·Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 24/9, Ë̤ڷ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∏ÌÂÚÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ (Ì ı¤Ì·: ª¿ÁÔÈ, ÍfiÚÎÈ·, Ê˘Ï·¯Ù¿) ηÈ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù˘ μÚ·‰È¿˜ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙ‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 24/9 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ηٷÛ΢‹˜ Ê˘Ï·¯ÙÒÓ, ÁÈ· ·È‰È¿ ¢-™Ù ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ Ó·ÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ºÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ‡‚Ï· Î·È ÎÂÚ·Ì›‰È·” , Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù·-ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. — √ ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ·‡ÚÈÔ 15/9, ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ (μ¿Î¯Ô˘ & ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, ∞Ï˘Î¤˜) ÒÚ· 19.00, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “æˆÚ›·ÛË Î·È Ó¤Â˜ ıÂÚ·›˜: æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ æˆÚÈ·ÛÈÎÒÓ ∞ÛıÂÓÒÓ “∫·Ï˘„Ò” ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¢ÂÚÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ & ∞ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÌÂÚ›‰·˜: √ÌÈÏËÙ¤˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ÷˚‰Â̤ÓÔ˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¢/ÓÙ‹˜ ¡∞¢¡ £ÂÛ/ӛ΢, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··ÛÙ¿ÌÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ æˆÚÈ·ÛÈÎÒÓ ∞ÛıÂÓÒÓ Î·È ·ÛıÂÓ‹˜, ¢Ú ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∞Óı‹ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ “∫·Ï˘„Ò” . — ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ §∂μ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ 79, 10.00-13.00 Î·È 18.0020.00 Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421033938. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË (Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ) Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ ∏̤ڷ˜ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ 2/10, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¶·ÚÎ ÛÙÔ μfiÏÔ. — ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” Î·È Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ∫˘Ú›ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ‰›ÙÔÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ™·Ú¿ÓÙÔ˘ ∫·ÚÁ¿ÎÔ˘ “∏ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· (1919-1922) - ∞fi ÙÔ ŒÔ˜ ÛÙËÓ ΔÚ·Áˆ‰›·” . ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î. μ·ÛÈÏ›· °È·ÛÈÚ¿ÓË - ∫˘Ú›ÙÛË Î·È Î. ∞‰¿ÌÔ˜ ªÔ˘˙Ô˘Ú‹˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ™·Ú¿ÓÙÔ˜ ∫·ÚÁ¿ÎÔ˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” . — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, fiÙÈ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 29- 9 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ. ŒÓ· ÙÌ‹Ì· Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ £Ú¿Î˘, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË 20.00 - 10.30. ∫·È ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ™¿‚‚·ÙÔ 10.00 - 11.00 ÙÔ Úˆ›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6972193876 6937344859 - 6974335978.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 19/9: ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜/ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·. ∞ÓıÔ¯ÒÚÈ-9 μÚ‡Û˜-∞ÓıÔ¯ÒÚÈ: ø.¶.: 5-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 26/9: μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜ ∫Ô˙¿Ó˘-Â˙ÔÔÚÈ΋. ÈÚÈfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈ-μÂÏ‚ÂÓ‰fi˜-º·Ú¿ÁÁÈ ™ÎÂ·Ṳ̂ÓÔ˘. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¶·Ú·Û΢‹-™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 1-2-3/10: μfiÚÂÈ· ◊ÂÈÚÔ˜ ∞Ï‚·Ó›·˜-ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. 3‹ÌÂÚË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔοÛÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ™·Ú¿ÓÙ· Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿, ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÌÓËÌ›· ÂÛfiÓÙˆÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ.: 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ¶·Ú·Û΢‹˜, 6-8 Ì.Ì. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236.

— √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ™·ÌÔıÚ¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· 17 ̤¯ÚÈ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 24-26 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÌËÓfi˜. °È· ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹ 10.30-12.30 Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ·fi 19.00-20.00. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 2421035915. ∂›Û˘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ΔÈÎÈÙ˙‹, ∫‡ÚÔ˘ 5° Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421044046. — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÂ Δ‹ÓÔ - ™‡ÚÔ ·fi 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421034712. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 17-19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›, Ù˘ 17˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932-222440. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 25-28/9/10: ¶Ú¤‚Â˙· ∫·ÛÙÚÔÛ˘ÎÈ¿. 15-17/10/10: ∞›ÁÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 23935. flÚ˜: ¢Â˘Ù. - ™¿‚.: 11-1, ¶·Ú·Û΢‹: 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∂Ó˘‰Ú›Ԕ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô ¢›ÔÓ (∫·ÙÂÚ›ÓË) Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 10 .Ì. - 12 Ì. ηı’ ÂοÛÙËÓ, ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ÂÔÚÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 23789. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ª‡ÎÔÓÔ˜, ¶¿ÙÌÔ˜, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ/ŒÊÂÛÛÔ˜. ΔÈÌ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ 300 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË 400 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤ˆ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ÏÈÌÂÓÈο Ù¤ÏË, ÚˆÈÓ¿, Á‡̷ٷ Î·È ‰Â›Ó·, Ì ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰›ÎÏÈÓ˜ ηÌ›Ó˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ Î· ∂ϤÓË °ÈÒÙË ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6978525599.

¡¤· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

Õ

Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ & ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ (∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË 1 Ì √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÓÙ·) Î·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ, ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 2011. ΔÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ 1993 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘.

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫.√.-¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙË £Â·ÙÚÈ΋ ¶·È‰Â›·, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ £¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Â›Û˘, Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ™ÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜, ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡, ΛÓËÛ˘ Î·È ÊˆÓËÙÈ΋˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ - ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·, ¤ÚÁ· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Í¤ÓÔ ‰Ú·Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÔ˘‰·›· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ì·˜. ¶ÔÈËÙ¤˜ fiˆ˜ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·‚¿Ê˘, Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ı·ÙÚÈ΋˜

·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. £Â·ÙÚÈÎÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ fiˆ˜ Ô ∏Ï›·˜ ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘, Ô °ÚËÁfiÚ˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ æ·ı¿˜, Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÃÔÚÓ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢È·ÏÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È ÙÚ·ÁÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ fiˆ˜ Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È ÛÙȘ ÈÔ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÎÔÓÙ¿ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û¿ÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ 1994 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Â›ÎÔÛÈ ¤ÚÁ·. √È ÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (9 .Ì.-1 Ì.Ì. & 6 Ì.Ì.-9 Ì.Ì.), ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ & ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ (∫Ô˘ÚÔ˘ÓÈÒÙË 1 Ì √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÓÙ·) Î·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 48846, 25363. ∂›Û˘, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘.

™ÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ

ŒÎıÂÛË ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ¢. πˆÏÎÔ‡ √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ 14Ë ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎıÂÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “£ÂÔÊ›ÏÂÈ·” 2010, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· 28Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

Ì οÔÈÔ ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ∞Ó Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÍÂΛÓËÛ ٷ ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∫¿ı ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ϤÍÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·-

Ù·. ªÂ ÙËÓ fiÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜, Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â‡ÎÔÏÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ù· ÂÈ Ì ÏfiÁÈ·. ÕÏψÛÙÂ... ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ...

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20.30, ÂÓÒ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ’øÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 18.30- 21.00. °È· οı ÏËÚÔÊÔÚ›· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÙËÏ. 24213 53510 - 53523 (Î. ¶ÈÙÛÈÒÚË) Úˆ›. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ΔÔ “∑Â˚Ì¤ÎÈÎÔ” ŒÏÏ˘ ™·Ì·Ï›‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ̤¯ÚÈ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™ - ¢π∞º√ƒ∞

25

∂ÁÁڷʤ˜ ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi - ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∏ μÈÎÙfiÚÈ· ÛÛÏÔ ÛÙÔ “Public” ÁÈ· “ΔÔ ¡ËÛ›” Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ΔÔ ¡ËÛ›” Ù˘ μÈÎÙfiÚÈ· ÛÛÏÔ ÛÙÔ Public μfiÏÔ˘. H ·Á·Ë̤ÓË ∞ÁÁÏ›‰· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ηٷÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Public, ÌfiÏȘ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ best seller “ΔÔ ¡ËÛ›” οÓÂÈ ÚÂÌȤڷ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË. ∏ Victoria Hislop ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Û ÌÈ· ·ÓÔȯً Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·ÓÙ›Ù˘· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘.

¶¿ÙÚ·: °ÈÔÚÙ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¢π∂£¡∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÓÂÔÏ·È›ÛÙÈ΢ Â-

χıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘, Ì 176 Ù·Èӛ˜ ·fi 49 ¯ÒÚ˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶¿ÙÚ·˜. ∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ı· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙËÓ 12Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙȘ 1/10 ¤ˆ˜ ÙȘ 9/10/2010 ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›·˜ π¡Δ∂∞§ (∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 4, ¶¿ÙÚ·) (www.inteal.gr). √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 16.00 Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. √È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ›ӷÈ: “∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÈÚ‹Ó˘ Ù¤¯ÓË”, “™Ù· ¤Ú·Ù· Ù˘ Á˘”, “μ·ÏηÓÈ΋ ÁÂÈÙÔÓÈ¿”, “¶ÂÚȉȷ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË”, “∂ÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·”, “ΔÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡”, “μÚ·‚Â˘Ì¤Ó· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞˘ÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋”. ™ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (¶·Ú·Û΢‹ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∂ÍÔÌÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¢ÔÏÔÊfiÓÔ˘” ÙÔ˘ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∫Ô‡ÏÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ı· ·Ú·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ›ӷÈ: 9 Ë̤Ú˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ - 8 ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î¿ı ̤ڷ - ™‡ÓÔÏÔ ÒÚ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ 72 ÒÚ˜. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÚ›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·: ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ù¤ÏÈÔ ∫Ô‡ÏÔÁÏÔ˘ - Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞˘ÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ - ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÂÎı¤ÛÂȘ. ™ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ π¡Δ∂∞§ ¤ÎıÂÛË ÎfiÌÈÍ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› ÙÔ˘ πÓÙÂ¿Ï ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ô›ËÛ˘. ŒÓ· work shop - ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ·Ú¯¤Ù˘· & „˘¯ÔÏÔÁ›· ηٷӷψً: ÔÈ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÎfiÌÈΘ”. ™ÙÔ “ηı·Ú¿” ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¤¯Ô˘Ì 176 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi 49 ¯ÒÚ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï www.independent.gr.

¡¤Ô ¢.™. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ °Ï·Ê˘ÚȈÙÒÓ Δ∏¡ ∫˘Úȷ΋ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ °Ï·Ê˘ÚȈÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ˆÙԇϷ ™ˆÙËÚ›·, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë ª·Ú›·, Ù·Ì›·˜ μÔ‡Û‚Ô˘Ú·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ̤ÏË: ¢Ô‰fiÙÛÈÔ˘ ÕÓÓ·, ª·Ùı·›Ô˘ ª·Ú›·, ™·ÓÔÌ‹ÙÚÔ˘ - μÔ‡Û‚Ô˘Ú· ™ÔÊ›· Î·È ·Ó·Ï. ̤ÏÔ˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˘ ÃÚ˘ÛԇϷ.

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

“™fiÊÈ ™ÔÏ: √È ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∏̤Ú˜” ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋

“ŒÊ˘Á” Ô ËıÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÌÂÚ›‰Ë˜

Ÿ„ÂȘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”

“∂ºÀ°∂” ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ô-

«™

fiÊÈ ™ÔÏ: √È ΔÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ∏̤Ú˜” Â›Ó·È Ë Ù·ÈÓ›· Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ (°ÂÚÌ·Ó›· 2005. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª·ÚÎ ƒfiıÌÔ˘ÓÙ. ™ÂÓ¿ÚÈÔ: ºÚÂÓÙ ªÚ¿ÈÓÂÛÓÙÔÚÊÂÚ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: Δ˙Ô‡ÏÈ· Δ˙ÂÓÙ˜, º¿ÌÈ·Ó Ã›ÓÚÈΘ, °Î¤Ú·ÏÓÙ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ÃÂÏÓÙ, °ÈÔ¯¿Ó· °Î¿ÛÓÙÔÚÊ, ∞ÓÙÚ¤ äÓÓÈÎÂ, ºÏfiÚÈ·Ó ™Ù¤ÙÙÂÚ, °ÈÔ¯¿ÓÓ˜ ™Ô˘Ì, ª·ÍÈÌ›ÏÈ·Ó ªÚ›ÎÓÂÚ).

- ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ· ŸÛÎ·Ú ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ •ÂÓfiÁψÛÛ˘ Δ·ÈÓ›·˜ - μÚ·‚Â›Ô ∫ÔÈÓÔ‡ ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ∂ÚÌËÓ›·˜ Î·È ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ Î·È μÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ∏ıÔÔÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Julia Jentsch ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο μÚ·‚›· ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ μÚ·‚Â›Ô Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∞ÚÁ˘Ú‹ ÕÚÎÙÔ˜ ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·˜ Î·È ∞ÚÁ˘Ú‹ ÕÚÎÙÔ˜ ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ÚÌËÓ›·˜ ÛÙËÓ 55Ë Berlinale - μÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ Δ·ÈÓ›·˜, μÚ·‚Â›Ô ∫·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ∞’ °˘Ó·ÈΛԢ ƒfiÏÔ˘, μÚ·‚Â›Ô ∫ÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “LOLA” , 2005. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1943, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ÙÙ˜ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ̤وÔ, ÛÙË ¯ÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› ˘Ú‹Ó˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ È‰Ú‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “§Â˘Îfi ƒfi‰Ô” Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ï·fi ·fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ™‚¿ÛÙÈη˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ™fiÊÈ ™ÔÏ, ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ “§Â˘ÎÔ‡ ƒfi‰Ô˘” . √È ‚·ÛÈΤ˜ Ù˘¯¤˜

Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ·Ú¯Â›· Ù˘ °ÎÂÛÙ¿Ô, Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ı·Ì̤ӷ ÁÈ·

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›·. ÿÚË ÛÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ „˘-

¯È΋ ÔÚÌ‹ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÙË ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο ÏÈÙ‹ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˘ ª·ÚÎ ƒfiıÌÔ˘ÓÙ, Ë Ù·ÈÓ›· ηıËÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ı·ً. ∏ ˘Ê‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ı·ÙÚÈ΋, ·ÊÔ‡ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· Â͈ÙÂÚÈο Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ªÔÚ. ΔÔ ÊÈÏÌ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ (ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ™fiÊÈ ™ÔÏ, ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ì ÙË ‰›ÎË-·Úˆ‰›· Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ). ΔÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ, Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ù˘. ∂Λ Á›ÓÔÓÙ·È Û·Ê›˜ ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ™fiÊÈ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰Ò ÂÎÚÔÛˆ› Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ªÔÚ. ∏ ÛÎËÓ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔڇʈۋ Ù˘ Ì ÙÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi ٷϤÓÙÔ Ù˘ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ Δ˙Ô‡ÏÈ· Δ˙ÂÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ÃÂÏÓÙ.

“£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ ª∂Δ∞ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ù·Í›‰È, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Ì ٷ ·È‰È¿, ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ÁÈ· ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ Î·È Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘: “∏ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡۷Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ˆÚ·›·” Ì·˜ Á¤ÌÈÛ ÁÓÒÛË Î·È fiÚÂÍË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ “£Â·ÙÚÔÙ·ÍȉÈÒÓ” . Δ· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ·Ú¤· Ì·˜ ·›˙Ô˘Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. º¤ÙÔ˜ ı· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÙԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ Ì ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È·, ·Û΋ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜. ªÂ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ηÈ

·Û΋ÛÂȘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ª·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó, Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ ·ÓÙƠ̷̂ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋

ÙÔ˘˜ ÂÈı·Ú¯›·. ªÂ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË Ù· ·È‰È¿ ÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜ Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛˆÛÙ‹ ¿ÚıÚˆÛË Î·È ÔÚıÔʈӛ·. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ ÂÈÓÔÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ·fi ÂÈÎfiÓ˜, ‹¯Ô˘˜ Î·È ·-

ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªÂ ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Ù· ·È‰È¿ ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ó, ı· ÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ó, ı· Îfi„Ô˘Ó Î·È ı· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ËÏfi, ÙÔ Á‡„Ô, ÙÔ ‡Ê·ÛÌ·, ÙÔ ¯·ÚÙ›. ŒÙÛÈ ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ì¿ÛΘ, η¤Ï·, Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· οÓÔ˘Ó Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ı· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÌ·‰Èο Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ¶·È‰È¿ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ! ∞·Ú·›ÙËÙ˜ ·ÔÛ΢¤˜ ÁÈ· Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÙÂ Â›Ó·È ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È Ë Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË” . ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ı· ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó Ë ·È‰·ÁˆÁfi˜-ËıÔÔÈfi˜ μ¿Ûˆ ª¤ÏÈÔ˘ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6944388045 & 6944277939.

ÏÈÁfiÌËÓË Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÌÂÚ›‰Ë˜. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì·, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÌÂÚ›‰Ë˜ ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶¤ÏÏÔ˘ ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ˘‹ÚÍ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ “ÈÛÙÔÚÈ΋˜” ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ 1970, È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ “∂χıÂÚÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘”. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ı·ÙÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ §·˚Îfi ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∫·ÙÚ¿ÎË, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· “ÃÔÚÈÎfi” (ˆ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜) Ù˘ ∑Ô˘˙Ô‡˜ ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë, ÛÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (2003-2006), ÂÓÒ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2003-2006 Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È·ı‹ÎË ŒÏÏ˘ ¶·¿ “√π Ó¤ÔÈ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÂÓfi˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ’40 Ì ÙÔ ∫fiÌÌ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· Û¯¤ÛË Î·ı·Ú¿ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ŒÏÏË ¶·¿ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ‰È·ı‹ÎË, Ô˘ ÌfiÏȘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· Î·È ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ŒÏÏË ¶·¿ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÌÈ·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜” ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË (ÛÂÏ›‰Â˜ 349). “∏ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë” Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ›‰È· “‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ Ó· ÍÂÎfi„ÂȘ ·fi ÙÔ ∫fiÌÌ· ‹ Ó· Û ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ∫fiÌÌ· ‹Ù·Ó Û·Ó Ó· Û ·fi‰Èˆ¯Ó ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÁÂÓÒÓ: ◊Ù·Ó ÔÈÓ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Û ı¿Ó·ÙÔ” ϤÂÈ Ë ÁÂÓÓ·›· ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∏ ŒÏÏË ¶·¿, 16 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ, ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Û ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ, ÙÔ 1993 Î·È ÙÔ 1995, ÛÙ· πÛÙÔÚÈο ∞گ›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË ‰‡Ô ΛÌÂÓ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ù˘ Ì·ÚÙ˘Ú›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ıËÙ›· Ù˘ ÛÙÔ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜, ÎÚ›ÎÔ˜ ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÌÊ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ Ù˘, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1950, ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ (¤ı·Ó ÛÙȘ 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009) Ì·¯ËÙÈ΋, ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓË, ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË. “¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ì ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‹ ÂÍ ·ÔÚÚ‹ÙˆÓ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ì ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·;” Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÙËÓ ··Û¯ÔÏ› ¤ÓÙÔÓ· Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ÙˆÓ £. §˘ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¢. μÏ·ÓÙ¿, ¡. μ·‚Ô‡‰Ë. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ Ì ÙÔ ËÁÂÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¡›ÎÔ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ¤ÚˆÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹, Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi Ù˘. ∏ Ì·ÎÚ¿ Ù˘ “ıËÙ›·” ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∞‚¤ÚˆÊ (·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÙÔ 1963), ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ù˘ Ì ÔÌ¿‰· Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ë Î·ı·›ÚÂÛ‹ Ù˘ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù˘ ηı‹ÎÔÓÙ· ̤۷ ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹ ηÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ∂ȉÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô ‰·ÎÙ˘ÏfiÁÚ·Êfi Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ıÂÛ ÚÒÙÔ ÛÙÔ ªÂÓ¿ÎË ÙÔ 1993.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

ΔƒπΔ∏ 14 ™E¶TEMBPI√À 2010

K§EI™IMO TH™ 13H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.587,66

-0,04

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOLLI - FOLLIE (K√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

1,9 5,36 19,27 5,14 6,03 15,21 0,69 5,95 9,15 0,64 1,3 4,97 4,05 0,94 1,62 1,11 3,89 1,04 2,29 3,92 3,14 4,18 2,75 11,9 1,04 9,45 1,3 2,95 5,96 5,52 4,25 5,25 2,17 0,71 3,05 4,87 4,07 8,7 0,5 0,42 8,25 4,57 12,29 13,68 12,04 6,05 4 4,87 3,9 2,64 4,59 3,39 14,57 9,41 0,84 0,74

-1,55 -1,65 0,89 -0,77 -0,66 -0,59 -2,82 -1,82 0,22 -3,03 -2,26 -0,8 0,5 -1,05 -1,22 -0,89 -2,02 -1,89 3,62 1,29 -3,38 -0,24 -1,79 1,71 0,53 -0,76 1,72 -1,16 2,22 -0,94 -0,91 -1,29 -0,73 0,58 -2,33 1,1 -0,44 -0,24 -0,15 -0,17 1,17 -0,2 -1,27 -1,49 0,22 -1,17 -3,51 -0,42 -1,18 -1,33

342.240 905.031 240.411 948.250 1.820 44.695 32.150 9.616 2.708 98.950 54.134 248.343 265 756.148 499.981 67.988 302 117.110 3.370 84.117 160.794 32.319 52.016 361.081 9.683 1.486.376 2.715 152.605 23.098 35.803 4.000 590 1.314 14.849 186.591 1 819.834 12.535 63.128 21.960 25.633 60.002 230 432 196.521 692.479 576.677 230 830 11.874 306.782 9.737 106.854 2.475 25.492 44.429

1,9 5,35 19,1 5,09 6,03 15,2 0,69 5,9 8,91 0,64 1,29 4,95 4,05 0,93 1,62 1,11 3,85 1,03 2,2 3,86 3,13 4,11 2,75 11,75 1,01 9,43 1,3 2,9 5,95 5,32 4,21 5,22 2,17 0,7 3,03 4,87 4,05 8,62 0,48 0,4 8,11 4,56 12,29 13,42 11,93 5,99 3,96 4,87 3,9 2,63 4,53 3,34 14,57 9,36 0,83 0,72

1,95 5,56 19,4 5,29 6,08 15,48 0,73 6,15 9,21 0,67 1,35 5,05 4,05 0,96 1,66 1,15 3,99 1,08 2,29 3,96 3,34 4,24 2,83 11,94 1,05 9,65 1,32 2,98 6,05 5,58 4,25 5,26 2,2 0,71 3,12 4,87 4,15 8,74 0,5 0,42 8,35 4,69 12,29 13,68 12,12 6,06 4,04 4,87 3,95 2,7 4,7 3,45 15,28 9,52 0,85 0,74

1.051 62

7,68 16,44

7,86 16,52

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ

7,77 16,44

0,13 -0,90

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFO - QUEST (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) VELL GROUP ∞.∂. (∫√)

0,53 0,69 1,29 0,49 1,66 0,39 0,72 0,52 0,53 0,5 0,52 0,47 0,82 1,18 2,2 0,88 8,64 1,19 1,05 0,72 1,07 1,8 0,66 0,58 2,4 4,58 0,8 4 1,17 2,37 2,72 0,54 0,57 1 3,06 0,51 1,38 0,42 0,9 0,46

-4,44 2,08 -1,19 5,41 1,96 -1,85 6,38 -1,89 -2,08 3,8

56.570 5 120 477.125 175 100 21.766 2.000 4.029 16.230 40.202

1,28 0,49 1,56 0,34 0,68 0,52 0,53 0,49 0,52 0,47 0,8

1,37 0,49 1,66 0,4 0,72 0,52 0,55 0,5 0,53 0,49 0,85

-3,51

200

2,2

2,2

-1,65 -1,87 -1,37 -2,73 -1,64 -2,94

500 9.495 3.965 4.128 13.168 600 76.302

8,58 1,18 1,04 0,66 1,06 1,8 0,64

8,64 1,21 1,06 0,73 1,09 1,8 0,68

860

4

4

0,85

22.750

2,34

2,39

-5,26

17.174 3.100 197 1 7.570

0,52 0,56 0,96 3,06 0,5

0,56 0,57 1 3,06 0,52

17.471 961 37.016

0,41 0,88 0,45

0,45 0,9 0,47

-1,96 8,9

-2,33 2,27 -2,13

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,36 1,8 0,61 0,44 0,71 0,89 1,06 1,55 0,4 0,77 1,02 0,86 1,35 0,37 0,78 5,7 0,62 1,55 1,14 1,2 0,35 0,42 0,46 0,71 1,11 0,86 0,76 0,74 0,99 1,87 31,87 1,35 0,32 0,52 2,6 0,31 0,42 0,55 3,12 1,32 0,67 0,39 0,47 0,98 8,26 0,58 0,49 0,7 5 1,51 0,69 1,39 1,03 0,78 0,5 4,85 0,76 4,09 0,92 0,54 0,7 0,6 0,62 0,6 0,5 0,35 1,8 0,69 1,1 0,63 0,99 0,43 0,91 0,67 0,55 1,02 0,71 2,9 1,1 0,57 3,69 0,72 2,7 0,44 0,6 0,6 0,77 0,9 0,42 1,77 0,47 3,2 0,43 0,37 1,48

0,56

450

1,78

1,82

-8,33 -1,39

37.910 45

0,44 0,68

0,49 0,72

2,91

500

1,05

1,06

-6,1

800 2.760

0,4 0,77

0,4 0,83

4,65

50

1,24

1,35

1,3

2

0,78

0,78

9.418 7.795 4.000 1.000 3.591 15.660 1.200 8.525 880

0,61 1,55 1,11 1,2 0,34 0,39 0,45 0,71 1,05

0,63 1,63 1,16 1,2 0,36 0,44 0,46 0,72 1,11

2.930 1.820 52

0,74 0,73 0,97

0,76 0,75 0,99

8.419 320 1.900 3.565 1 2.515 3.281 18.983 43.387 1.470 560 5.780 5.600 1

31,59 1,35 0,31 0,49 2,6 0,31 0,41 0,55 3,1 1,24 0,63 0,39 0,46 0,98

32 1,4 0,32 0,54 2,6 0,33 0,43 0,59 3,17 1,36 0,67 0,4 0,48 0,98

-3,39 -3,23 -2,33 -4,17 -1,39 3,74

-5,13

0,54 -1,46 -3,03 5,26 -4,55 -3,51 -0,95 -0,75 -2,5 -2,08 1,03

2,94 1,83 -1,31 9,52 -5,44 6,19 -4,88

2.320 1.010 1.007 99 2.292 1.500 3.912 1.610 500 2.550 150 1.010 3.500 3.264

0,64 4,91 1,48 0,69 1,35 1,03 0,76 0,46 4,85 0,72 4,08 0,92 0,54 0,7

0,7 5 1,55 0,69 1,44 1,03 0,81 0,5 4,85 0,76 4,09 0,92 0,56 0,73

1,69 4,17 -2,78 4,05 -1,43

9.800 1.900 1.400 100 235 30

0,57 0,48 0,35 1,8 0,65 1,1

0,6 0,5 0,36 1,8 0,72 1,1

2,06

10

0,99

0,99

2,25 -1,47 1,85 -3,77 -2,74

19.508 21.230 500 53.750 6.075

0,89 0,65 0,55 1,01 0,66

0,92 0,67 0,55 1,09 0,72

0,54

5.360 149 435

0,55 3,64 0,72

0,57 3,69 0,72

3.525 54.880 3.590 2.050 172.653 101.667 5.526 2.000 473

0,44 0,6 0,58 0,7 0,88 0,41 1,75 0,47 2,94

0,45 0,61 0,62 0,78 0,94 0,43 1,86 0,47 3,21

0,62 1,33 2,22 -1,82 -2,78

-6,25 1,32 -4,26 -2,33 -2,75 9,30 -0,31

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ELMEC SPORT (∫√) INFORMER (∫√) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

6,94 1,06 7,8 0,47 0,55 0,46 0,45 0,98 0,24 0,97

-8,68

40

6,94

6,94

-17,54

4.300

0,47

0,52

30

0,46

0,46

620 5.546

0,98 0,23

0,98 0,24

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,27 0,24 0,76 0,22 0,18 0,13 15,35 0,53 0,53 0,26 3,36 1,7 2,63 0,55 7,3 0,3 2,54 6,8 4,56 14 0,17 65 4,38 0,32 19,2 0,36 0,12 0,15 0,4 1,26 0,21 0,18 0,41 0,31 16,75 6,35 0,22 0,16

4,76

315

0,22

0,22

8,33

156.350 150 400 700 133.463

0,12 15,35 0,53 0,53 0,25

0,13 15,35 0,53 0,53 0,26

0,14 -6,25 -1,17 -5,42 -2,56

31 2.000 200 3.550 12.379 99 1.000

2,63 0,55 7,29 0,29 2,54 6,53 4,56

2,63 0,55 7,3 0,34 2,59 6,92 4,6

6,25

100

0,17

0,17

5,8

400

4,38

4,38

-5,26 -7,69 7,14

200 1.970 32.666 1.050

19,2 0,35 0,12 0,13

19,2 0,39 0,13 0,15

-5,26

16.900

0,18

0,18

-18,42

600

0,31

0,35

-8,33 6,67

490.005 50

0,22 0,16

0,22 0,16

50.007

0,11

0,11

280

0,7

0,7

-4,44 -5,56 5,56

2.952 1.100 87.976

0,43 0,17 0,18

0,43 0,18 0,19

-5,41

3.500 5.325

0,34 0,07

0,35 0,07

-9,26

14.000 277

0,11 0,49

0,11 0,49

-8,33 6,06

4.000 150

0,22 0,35

0,22 0,35

3,39

-0,94

1.110 54.616 7.000 2.000 1.270

2,9 0,06 0,45 0,23 1,04

3,14 0,06 0,49 0,23 1,05

1

5

2

2

9,89

500

3,11

3,11

-8,62 -3,7

-4,71

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) PLIAS (∫∞) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,11 0,13 1,43 0,7 2,3 0,12 0,43 0,17 0,19 0,61 0,17 0,35 0,07 0,13 3,7 0,11 0,49 0,28 0,18 0,72 0,07 0,08 0,22 0,35 0,22 3,05 0,06 0,47 0,23 1,05 0,12

-2,08

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,95 3,96 1,85 1,4 0,72 4,03 1,14 2,16 2,47 2,34 2,52 2,4 2,86 3,11

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

K§EI™IMO TH™ 10H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.238.975,29 5.045.873,73 4,4074 19.064.852,50 2.781.388,13 6,8544 104.998.156,78 14.763.411,56 7,1121 12.767.724,63 2.169.617,19 5,8848 291.166.308,02 107.941.823,29 2,6974 22.282.883,24 2.990.412,51 7,4514 14.061.095,65 2.492.069,97 5,6423 6.263.422,87 1.436.721,33 4,3595 9.603.888,90 1.472.372,83 6,5227 104.825.044,76 13.075.292,04 8,0170 39.571.148,13 6.199.457,82 6,3830 4.917.330,75 1.608.638,20 3,0568 13.361.562,67 1.499.566,01 8,9103 3.525.647,93 392.806,18 8,9755 161.370.027,64 12.737.246,21 12,6691 8.526.351,41 693.178,56 12,3004 3.487.001,52 659.551,34 5,2869 8.675.762,22 1.910.950,79 4,5400 6.604.337,80 2.046.314,66 3,2274 8.278.396,62 2.400.230,49 3,4490 9.709.160,33 1.430.025,70 6,7895 26.919.202,26 3.443.649,75 7,8171 9.935.558,70 5.440.360,42 1,8263 3.345.024,90 272.510,60 12,2748

0,17% 4,4955 4,3193 -12,47% 0,26% 6,9572 6,8030 -17,56% 0,54% 7,1477 7,0588 -21,32% 0,31% 5,9878 5,8260 -15,58% 0,43% 2,6974 2,6974 -24,08% -0,17% 7,4514 7,3955 -17,43% 0,21% 5,6423 5,6000 -21,24% -0,42% 4,3857 4,3246 -18,76% 0,14% 6,6205 6,5227 -14,46% 0,18% 8,0170 8,0170 -9,64% 0,30% 6,4468 6,3511 -19,59% 0,44% 3,3013 3,0568 -23,05% 0,34% 8,9103 8,8435 -14,36% 0,35% 8,9755 8,9755 -14,04% 0,50% 12,7324 12,5741 -16,55% 0,24% 12,5464 12,1774 -26,65% 0,19% 5,3926 5,2340 -10,34% 0,38% 4,5400 4,4946 -13,45% 0,55% 3,2919 3,1629 -15,87% 0,21% 3,4490 3,4231 -6,78% 0,10% 6,8744 6,7895 -11,25% -0,06% 7,8953 7,7389 -21,15% 0,16% 1,8263 1,8217 -5,36% 0,29% 12,4589 12,1521 -16,07%

83.302.191,19 27.710.339,38 3.080.150,76 146.435.676,17 31.861.299,95 8.555.070,40 25.809.171,17 28.976.570,38 14.451.515,00 7.289.220,46 28.015.597,62 11.831.395,90 20.037.059,72 38.206.170,81 306.960.350,26 5.779.465,10 27.090.271,95 53.231.036,74 114.545.262,92 49.575.464,98 14.048.563,82 126.615,90 6.386.867,76 667.837,93 12.777.526,96 992.833,89 1.343.647,76 3.434.236,44 12.685.631,46 3.662.644,99 2.207.671,90 120.128.041,32 58.373.206,94 13.523.134,79 53.559.246,91 99.214.831,27 56.260.156,49 13.527.270,23 50.706.669,79 56.787.861,63 28.415.121,33 3.554.999,74 388.815,73 8.833.813,72 40.526.097,21 25.569.965,84 3.544.025,36 4.423.465,20 3.532.660,99

4.963.538,34 2.174.505,57 277.970,86 31.528.761,81 4.434.224,36 1.141.466,48 3.265.930,70 3.414.864,81 1.738.776,79 1.875.731,32 3.724.331,66 1.677.282,94 6.627.322,83 6.889.558,26 51.749.451,93 968.387,57 2.870.110,96 4.864.518,94 14.007.424,47 4.944.332,06 1.246.599,49 102,23 5.178,53 581,77 10.848,55 1.058,55 1.351,11 753.386,73 3.529.447,66 1.188.231,61 272.766,91 36.470.258,93 5.391.663,22 1.275.349,83 5.637.146,69 30.585.768,20 5.803.134,45 442.659,47 5.478.530,16 51.273.424,50 2.747.994,79 1.075.992,43 130.137,07 1.809.085,86 15.425.950,39 7.494.839,01 847.383,56 21.473,79 1.069.458,41

16,7828 12,7433 11,0808 4,6445 7,1853 7,4948 7,9025 8,4854 8,3113 3,8861 7,5223 7,0539 3,0234 5,5455 5,9317 5,9681 9,4388 10,9427 8,1775 10,0267 11,2695 1.238,4900 1.233,3400 1.147,9500 1.177,8100 937,9200 994,4800 4,5584 3,5942 3,0824 8,0936 3,2939 10,8266 10,6035 9,5011 3,2438 9,6948 30,5591 9,2555 1,1075 10,3403 3,3039 2,9877 4,8830 2,6271 3,4117 4,1823 205,9900 3,3032

-0,27% -0,15% -0,19% -0,17% -0,22% -0,07% 0,02% 0,05% 0,68% 0,05% 0,14% -0,08% -0,18% -0,01% 0,03% -0,05% 0,10% 0,01% 0,26% 0,00% 0,22% 0,09% 0,09% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07% -0,08% -0,04% 0,05% -0,17% -0,31% -0,41% -0,45% -0,25% -0,26% -0,30% -0,16% 0,09% -0,01% -0,03% -0,21% -0,05% 0,03% 0,16% -0,12% -0,20% -0,19% -0,11%

17,1185 12,9982 11,3024 4,6677 7,2212 7,5323 8,2976 8,7400 8,5606 3,9541 7,7480 7,0539 3,0415 5,5455 5,9317 5,9681 9,9107 11,4898 8,5864 10,5280 11,2695 1.238,4900 1.233,3400 1.147,9500 1.177,8100 937,9200 994,4800 4,5812 3,6481 3,1286 8,2150 3,3762 11,0431 10,8156 9,5011 3,2438 9,8887 30,7119 9,2555 1,1075 10,3403 3,3700 2,9877 4,8830 2,6534 3,5141 4,2346 207,0200 3,4023

16,6150 12,6159 10,9700 4,6097 7,1314 7,4386 7,7445 8,3157 8,1451 3,8472 7,3719 7,0010 2,9992 5,5455 5,9317 5,9681 9,4388 10,9427 8,1775 10,0267 11,2695 1.238,4900 1.233,3400 1.147,9500 1.177,8100 937,9200 994,4800 4,5242 3,5942 3,0824 8,0936 3,2280 10,6101 10,3914 9,3111 3,2195 9,5009 30,3299 9,0704 1,0992 10,2627 3,2709 2,9578 4,8342 2,6008 3,3093 4,1823 205,9900 3,2371

3,14% 4,35% 20,45% 3,11% 4,01% 12,33% -7,21% -10,39% -14,65% -1,23% -8,00% 3,56% -4,20% 19,60% 3,89% 4,10% 0,01% 3,54% -5,54% -0,37% 4,62% 1,89% 1,92% -0,94% -0,91% -4,28% -4,25% 2,19% 2,59% -1,44% 0,18% 0,99% 1,60% 1,29% -1,56% 4,23% 0,46% 15,32% -5,35% -1,34% -3,68% 0,20% 0,74% 1,33% -8,68% 2,64% 13,84% -1,47% 0,56%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

47.383.514,34 5.807.639,54 8,1588 6.110.233,61 2.328.075,14 2,6246 154.657.930,39 7.769.905,18 19,9047 52.199.372,05 11.553.842,61 4,5179 23.325.566,74 62.283.727,39 0,3745 1.523.977,40 3.635.410,69 0,4192 78.943.478,01 10.001.256,46 7,8934 46.365.101,45 6.211.320,96 7,4646 41.823.728,17 5.037.385,29 8,3027 4.517.827,63 3.658.840,25 1,2348 525.172,44 56.271,85 9,3328 2.399.659,96 257.084,51 9,3341 10.212.996,48 3.327.341,65 3,0694 1.884.364,72 1.070.096,45 1,7609 16.483.321,00 7.156.764,70 2,3032 8.596.060,14 5.178.865,10 1,6598 45.477.195,24 4.414.064,49 10,3028 11.265.264,57 6.447.246,99 1,7473 53.806.940,84 1.538.847,27 34,9657 3.225.100,36 459.487,14 7,0189 5.085.703,31 1.604.341,73 3,1700 11.252.706,27 17.328.126,47 0,6494 38.195.860,84 5.050.540,20 7,5627 5.502.222,53 8.863.449,34 0,6208 29.184.441,67 4.026.146,90 7,2487 6.708.346,43 2.573.145,30 2,6071 21.629.860,37 13.811.993,75 1,5660 13.558.064,93 8.073.229,37 1,6794 1.293.424,69 1.411.559,73 0,9163 375.968,59 173.565,74 2,1661 4.381.680,35 606.165,24 7,2285

-0,84% 8,1588 8,0772 -21,29% -0,79% 2,6246 2,5984 -21,63% -0,81% 20,1037 19,7057 -21,07% 0,06% 4,5631 4,4727 -22,00% -0,79% 0,3745 0,3708 -21,26% -0,80% 0,4192 0,4150 -21,91% 0,00% 7,8934 7,8145 -6,53% -0,08% 7,4646 7,4646 -10,52% -0,25% 8,3027 8,3027 -8,07% -0,92% 1,2348 1,2225 -16,11% -0,28% 9,3328 9,1461 -14,93% -0,28% 9,3341 9,1474 -14,93% -0,79% 3,2229 3,0387 -23,45% -0,98% 1,8490 1,7433 -23,66% -1,06% 2,3032 2,2802 -21,41% -0,40% 1,6598 1,6432 -23,16% -0,59% 10,4058 10,0967 -25,57% -0,38% 1,7648 1,7124 -22,83% -1,12% 35,9273 34,9657 -25,39% -1,27% 7,2119 7,0189 -28,32% -0,98% 3,2572 3,1700 -25,59% -0,12% 0,6624 0,6494 -25,17% -1,02% 7,7140 7,5627 -25,86% -0,48% 0,6317 0,6084 -25,04% -1,11% 7,3756 7,1037 -25,74% -0,89% 2,6071 2,5810 -19,87% -1,15% 1,6443 1,5503 -24,85% -0,32% 1,7634 1,6458 -29,94% -1,07% 0,9346 0,9071 -17,38% -1,05% 2,2527 2,1444 -24,00% -1,05% 7,5176 7,1562 -22,81%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

ENEP°HTIKO

6.789.410,57 3.889.843,09 21.043.307,90 30.995.446,07 12.878.670,33 13.269.235,56 148.668.377,69 144.252.085,43 16.617.632,34 17.418.195,62 47.508.458,73 36.649.666,97 39.040.876,95 26.995.882,16 1.078.481,84 13.198.926,35 65.290.555,08 1.844.238,54 10.208.141,47 815.461,74 60.614.959,21 133.579.634,52 22.166.751,22 4.603.154,05 153.899,57 11.629.659,65 821.094,92 94.735.230,87 8.479.342,65 7.297.568,82

3.122.510,88 562.984,13 5.239.058,30 2.158.631,17 4.622.749,92 2.088.907,57 15.108.787,56 14.608.429,08 2.747.524,90 1.612.083,84 6.151.800,00 1.202.813,44 3.285.989,68 5.846.730,44 218.769,31 8.065.583,22 14.598.621,09 1.948.065,52 9.655.047,94 151.822,96 40.207.168,80 18.681.574,19 17.079.089,95 279.525,00 181,31 13.679,93 264.544,34 6.882.960,01 4.338.524,37 1.464.722,50

2,1743 6,9093 4,0166 14,3588 2,7859 6,3522 9,8399 9,8746 6,0482 10,8048 7,7227 30,4700 11,8810 4,6173 4,9298 1,6365 4,4724 0,9467 1,0573 5,3711 1,5076 7,1503 1,2979 16,4678 848,8400 850,1300 3,1038 13,7637 1,9544 4,9822

-0,97% -0,32% -1,51% -1,06% -0,55% -1,21% -1,15% -1,18% -1,38% -1,15% -1,54% -0,94% -0,51% -0,90% -0,82% -1,05% -0,82% -0,20% -1,03% -0,30% -0,65% -1,04% -1,30% -1,35% 1,30% 1,30% -1,20% -1,14% -0,22% -0,91%

2,2830 7,2548 4,2174 15,0767 2,8834 6,5745 9,9383 9,9733 6,1087 10,9128 7,7613 31,0794 12,1186 4,7096 5,0284 1,6938 4,4724 0,9467 1,0732 5,4517 1,5076 7,1503 1,2979 16,4678 848,8400 850,1300 3,1348 14,1766 2,0130 5,1317

2,1308 -26,15% 6,8402 -25,69% 3,9764 -29,64% 14,2152 -25,32% 2,7580 -18,52% 6,2887 -23,25% 9,7415 -22,96% 9,7759 -22,97% 5,9877 -25,80% 10,6968 -22,47% 7,6609 -29,49% 30,1653 -24,47% 11,7622 -16,78% 4,5711 -22,67% 4,8805 -22,87% 1,6365 -25,12% 4,4277 -20,53% 0,9372 -18,77% 1,0467 -19,54% 5,3174 -20,68% 1,4925 -23,55% 7,0788 -25,82% 1,2849 -23,82% 16,4678 -25,84% 848,8400 -23,86% 850,1300 -23,84% 3,0417 -25,54% 13,6261 -24,10% 1,9349 -23,48% 4,9324 -25,37%

ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

16.394.634,39 1.291.781,28 12,6915 3.193.500,68 416.373,75 7,6698 7.376.070,40 1.420.974,17 5,1909 10.562.217,14 1.032.057,88 10,2341 16.180.095,75 1.252.694,87 12,9162 3.710.292,29 641.623,72 5,7827 8.061.203,10 1.542.071,15 5,2275 4.084.383,62 1.809.799,15 2,2568 1.147.717,04 144.627,91 7,9357 19.245.561,90 5.761.275,42 3,3405 29.075.897,20 8.298.446,63 3,5038 1.154.888,07 128.769,77 8,9686 623.262,89 540,29 1.153,5800 36.148.952,02 30.816,93 1.173,0200 729.610,56 701,30 1.040,3700 42.699.261,86 40.980,16 1.041,9500 42.239,29 43,99 960,1400 4.596.349,53 4.779,40 961,7000 2.426.769,55 713.337,03 3,4020 730.085,27 159.704,08 4,5715 4.364.911,42 2.874.981,57 1,5182 1.894.947,23 706.573,55 2,6819 3.874.845,40 1.487.757,01 2,6045 1.664.107,47 628.063,34 2,6496 50.923.758,70 38.177.123,02 1,3339 8.267.220,47 535.052,11 15,4512 15.235.579,32 1.122.498,06 13,5729 45.365.002,79 3.975.674,45 11,4106 9.251.155,83 13.099.327,93 0,7062 12.780.828,78 13.597.654,36 0,9399 3.032.230,79 352.055,08 8,6129 3.601.161,62 413.470,36 8,7096 1.372.749,04 156.800,67 8,7547 141.330.448,88 16.758.788,82 8,4332 44.057.380,83 5.928.561,38 7,4314 281.192,21 28.614,07 9,8271 1.314.621,12 414.660,27 3,1704 22.168.278,08 2.106.416,71 10,5242 6.142.832,20 2.996.173,44 2,0502 5.263.169,35 2.592.045,82 2,0305 2.743.365,55 743.399,20 3,6903 1.885.610,74 616.087,75 3,0606 9.377.860,93 6.296.422,99 1,4894 17.033.640,42 6.172.543,44 2,7596 19.295.422,68 3.667.817,61 5,2607 12.797.558,07 4.370.549,72 2,9281 30.786.746,53 14.287.707,83 2,1548 693.915,83 37.500,21 18,5043 3.606.526,92 12.594,37 286,3600 1.841.809,79 358.481,39 5,1378

0,13% 0,14% 0,18% 0,46% -0,25% -0,07% 0,24% -0,13% 0,12% 0,08% 0,13% 0,02% 0,76% 0,76% 0,96% 0,96% 0,92% 0,92% 0,32% 0,04% 0,05% 0,36% 0,23% 0,30% 0,32% 0,15% 0,23% 0,11% 0,36% 0,19% -0,14% -0,28% -0,18% -0,34% -0,08% -0,34% 0,18% 0,29% -0,18% 0,36% -0,18% -0,20% 0,27% 0,27% 0,10% -0,05% 0,26% 0,08% 0,78% -0,57%

13,3261 7,9382 5,2428 10,3364 13,0454 5,8984 5,2275 2,2568 8,0547 3,3405 3,5038 8,9686 1.153,5800 1.173,0200 1.040,3700 1.041,9500 960,1400 961,7000 3,4360 4,6172 1,5637 2,7624 2,6696 2,7291 1,3339 15,4512 13,7086 11,5247 0,7062 0,9399 8,6129 8,7096 8,7547 8,4332 7,4314 9,8271 3,1704 10,5242 2,1527 2,1320 3,8748 3,1524 1,5043 2,8355 5,4054 3,0086 2,1979 18,8281 292,0872 5,2919

12,5646 5,24% 7,5931 17,36% 5,1390 15,82% 10,1318 0,16% 12,7870 4,40% 5,7249 4,61% 5,1752 8,66% 2,2342 -3,60% 7,8563 8,08% 3,3071 -2,84% 3,4688 -7,69% 8,8789 -10,31% 1.153,5800 3,48% 1.173,0200 3,51% 1.040,3700 -5,18% 1.041,9500 -5,15% 960,1400 -2,86% 961,7000 -2,83% 3,3340 -15,45% 4,4801 -5,42% 1,5030 3,03% 2,6551 13,95% 2,5785 9,41% 2,6231 10,67% 1,3206 5,94% 15,2967 15,28% 13,4372 3,88% 11,2965 14,82% 0,6991 6,32% 0,9305 14,19% 8,4406 -5,03% 8,5354 -4,27% 8,5796 -1,94% 8,2645 -4,57% 7,3571 -3,07% 9,8271 -1,73% 3,1387 2,88% 10,3137 -0,45% 2,0092 -7,91% 1,9899 8,88% 3,6165 -1,57% 2,9688 2,02% 1,4596 4,51% 2,7596 8,84% 5,2607 7,91% 2,9281 5,52% 2,1548 4,33% 18,1342 18,98% 286,3600 2,77% 5,0350 -5,77%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.772.785,90 25.146.209,66 6.598.368,19 210.275.286,32 9.176.260,67 9.129.942,23 5.940.532,98 50.685.717,73 4.317.328,01 63.345.915,40 76.200.618,77 182.057.331,26 5.350.559,27 11.728.428,93 22.765.289,25 165.596.004,92 7.552.536,56 189.803.819,80

1.939.778,50 6,5847 2.014.395,70 12,4833 1.155.220,45 5,7118 18.719.618,55 11,2329 1.327.697,82 6,9114 2.571.759,47 3,5501 1.092.117,38 5,4395 6.695.524,36 7,5701 709.327,80 6,0865 19.269.527,77 3,2874 19.755.999,99 3,8571 94.043.858,77 1,9359 1.130.610,61 4,7325 2.180.955,29 5,3777 4.262.165,24 5,3412 45.958.670,74 3,6032 911.757,81 8,2835 80.095.846,68 2,3697

0,01% 6,5979 6,4530 1,17% 0,01% 12,6081 12,3585 1,30% 0,08% 5,7118 5,6547 -2,31% 0,02% 11,2329 11,2329 1,77% 0,01% 6,9114 6,9114 0,10% -0,02% 3,5537 3,5359 -1,81% 0,01% 5,4395 5,3851 -1,51% 0,03% 7,5777 7,5322 2,49% -0,04% 6,1017 6,0561 5,05% 0,01% 3,2874 3,2874 0,57% 0,02% 3,8764 3,8378 -0,92% 0,01% 1,9359 1,9359 2,09% 0,01% 4,7325 4,6852 1,98% 0,00% 5,3777 5,3777 0,73% 0,04% 5,3412 5,3412 0,11% 0,01% 3,6032 3,5852 1,56% 0,03% 8,4492 8,1178 1,57% 0,01% 2,3697 2,3697 2,73%

55.983.819,56 31.907.056,31 22.040.474,65 12.194.183,53 1.160.209,80

4.797.283,81 11,6699 2.732.578,84 11,6765 19.894.279,84 1,1079 11.468.525,41 1,0633 441.442,69 2,6282

0,00% 11,6699 11,6699 0,30% 0,02% 11,6765 11,6765 0,87% 0,03% 1,1079 1,1079 0,86% 0,02% 1,0633 1,0633 1,11% 0,10% 2,6282 2,6282 6,75%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

339.212,39 169.328,34 126.004,36 1.313.154,47

40.348.125,30 6.036.477,31 6,6841 68.834.375,21 9.521.116,23 7,2297 23.274.529,73 2.386.131,56 9,7541 10.623.153,23 1.227.835,18 8,6519 3.966.300,64 485.990,73 8,1613 5.330.539,67 656.340,44 8,1216 563.394.405,72 146.435.751,63 3,8474 27.936.831,23 9.113.989,16 3,0653 4.451.278,67 821.245,63 5,4202 60.790.058,35 5.008.330,34 12,1378 27.064.597,92 5.458.527,45 4,9582 12.232.238,19 1.262.688,27 9,6875 10.194.181,15 1.126.087,24 9,0527 8.807.358,72 2.947.443,72 2,9881 20.550.807,26 3.450.595,60 5,9557 3.285.412,30 2.160.783,65 1,5205 35.764.764,77 2.706.428,33 13,2147 6.825.650,98 1.559.405,39 4,3771 30.662.570,25 3.692.796,27 8,3033 12.268.680,55 4.870.432,12 2,5190 11.886.619,52 4.793.289,70 2,4798 814.835,84 120.000,00 6,7903 1.046.683,24 150.492,23 6,9551 11.649.831,75 3.933.978,54 2,9613 2.991.074,21 1.088.722,28 2,7473 2.754.649,01 493.247,57 5,5847 825.225,51 451.357,47 1,8283 14.568.395,93 6.825.117,94 2,1345 1.966.351,08 252.189,43 7,7971

-0,43% 7,0183 6,6173 -22,59% -0,71% 7,3020 7,1574 -20,92% -0,14% 9,8516 9,6566 -14,95% -0,63% 8,8033 8,5654 -19,02% -0,52% 8,3041 8,0797 -18,40% -0,67% 8,2231 8,0404 -19,41% -0,29% 3,8474 3,8474 -19,45% -0,63% 3,0653 3,0346 -15,82% -1,30% 5,5015 5,3660 -20,18% -0,38% 12,1378 12,0164 -20,35% -0,29% 4,9582 4,9086 -8,47% -0,27% 9,6875 9,5906 -7,78% -0,16% 9,0527 9,0527 -11,72% -0,26% 2,9881 2,9582 -9,86% -0,68% 6,1344 5,8961 -21,52% -0,50% 1,6421 1,5205 -23,42% -0,43% 13,3468 13,0826 -20,20% -0,88% 4,5960 4,3333 -19,98% -0,16% 8,4694 8,3033 -7,28% -0,70% 2,5568 2,5190 -26,38% -0,89% 2,5046 2,4550 -25,05% -0,47% 6,8582 6,7224 -20,58% -0,45% 7,0247 6,8855 -20,44% -0,47% 2,9613 2,9317 -17,91% -0,15% 2,8297 2,6649 -8,42% -0,64% 5,7522 5,4730 -23,68% -0,42% 1,8374 1,8210 -21,83% -0,44% 2,1345 2,1292 -9,87% -0,57% 7,7971 7,7971 -18,58%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

19.644.376,51 6.423.172,60 4.136.845,60 2.715.712,73 1.853.448,69 14.060.087,72 56.952.177,08 37.762.190,61 22.642.746,23 37.217.916,18 2.013.579,27 11.889.403,31

1.145.191,46 577.347,31 359.432,59 249.151,73 338.815,91 2.048.744,22 5.372.183,11 5.965.514,89 8.417.331,69 3.594.919,19 557.871,28 4.501.549,38

17,1538 11,1253 11,5094 10,8998 5,4704 6,8628 10,6013 6,3301 2,6900 10,3529 3,6094 2,6412

-0,09% -0,11% -0,17% -0,09% -0,09% 0,25% 0,04% 0,04% -0,21% 0,07% 0,21% -0,07%

18,0115 11,6816 12,0849 11,4448 5,5798 6,9314 10,7073 6,3301 2,7304 10,3529 3,7538 2,6676

16,9823 10,9028 11,2792 10,6818 5,4157 6,7942 10,4953 6,2668 2,6631 10,3011 3,5733 2,6148

-3,58% -2,21% -0,53% 0,07% 0,59% 6,62% 1,89% 3,13% -4,53% 2,98% 11,43% -3,97%

-0,02% 0,10% 0,30% -0,23% 0,09% 0,32% 0,24% 0,57% -0,06% 0,34% 0,14% 0,25% 0,27% 0,15% 0,15% -0,77% 0,18% 0,04% 0,11%

3,6419 13,7635 10,0124 7,6351 9,2752 6,5770 18,1097 2,7638 10,6435 3,6465 8,2171 2,8199 0,8053 0,8883 0,8973 10,3007 3,1704 3,0157 9,3845

3,4338 12,9770 9,8142 7,4839 9,0916 6,4468 17,7511 2,6825 10,3305 3,6100 8,1349 2,7917 0,7972 0,8705 0,8795 10,1462 3,1387 2,7285 9,1765

1,90% 2,68% 13,90% 11,65% 6,77% 6,12% 20,99% 0,41% 4,35% 7,27% 2,32% 10,74% 10,06% 14,89% 14,88% 3,01% 2,88% 7,76% 2,24%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.611.263,06 5.365.750,58 3.191.515,09 243.476,00 28.949.618,71 2.920.281,95 29.235.883,48 3.867.438,93 52.241.960,76 5.688.718,80 15.460.410,52 2.374.160,23 78.869.724,60 4.398.659,42 6.111.010,34 2.255.352,60 5.023.254,49 481.395,39 4.680.338,03 1.283.524,11 16.284.148,91 1.981.738,00 51.123.746,32 18.129.755,97 51.837.748,21 64.371.944,75 33.558.088,59 37.776.851,39 28.852.670,55 32.477.459,14 153.740,47 14.925,28 1.314.621,12 414.660,27 45.555.443,30 15.861.108,73 3.426.551,29 370.605,31

3,4685 13,1081 9,9133 7,5595 9,1834 6,5119 17,9304 2,7096 10,4348 3,6465 8,2171 2,8199 0,8053 0,8883 0,8884 10,3007 3,1704 2,8721 9,2458

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

15.869.789,63 4.440.131,48 3,5742 1.723.158,39 173.480,74 9,9329 71.516.343,23 7.846.354,14 9,1146 29.749.264,37 3.405.607,81 8,7354 5.167.020,74 884.720,41 5,8403 47.739.591,30 14.925.796,66 3,1985 51.913.531,70 49.839.875,16 1,0416 6.879.746,76 774.124,16 8,8871 4.029.307,57 1.300.969,64 3,0972 24.378.108,04 11.160.178,88 2,1844 3.012.952,77 1.168.178,55 2,5792 5.329.293,91 531.108,39 10,0343

-0,11% 3,6099 -0,13% 10,4295 0,04% 9,1146 0,08% 8,7354 0,38% 6,0155 -0,02% 3,1985 -0,03% 1,0416 -0,17% 9,0648 -0,01% 3,0972 -0,21% 2,2936 0,06% 2,7082 0,01% 10,1597

3,5385 11,86% 9,8336 7,92% 9,0235 0,30% 8,6480 0,23% 5,6651 -0,98% 3,1665 6,67% 1,0312 6,17% 8,8871 -4,57% 3,0662 2,45% 2,1407 -11,26% 2,5276 -7,47% 9,9590 9,40%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.440.162,65 6.798,32 1.154.848,07 1.940.542,31

815.642,13 5,64 960,57 186.778,04

10,3479 1.206,0200 1.202,2600 10,3896

-0,07% -0,12%

10,3479 1.206,0200 1.202,2600 10,4935

10,2444 0,66% 1.206,0200 4,56% 1.202,2600 4,48% 10,3117 4,24%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2801 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8312 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4466 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,184 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .107,69 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2991 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,852 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3185 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3732

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83785 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3095 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3842

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106,07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2796 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3526

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.365.159,38 1.526.474,53 1.191.464,93 12.373.368,67

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

4,0245 9,0149 9,4557 9,4226

-0,62% -0,62% -0,21% -0,34%

4,2257 9,4656 9,6448 9,7524

3,9843 -36,04% 8,9248 -27,38% 9,3611 -3,25% 9,3284 -18,24%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2827 .........................................................1,2673 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83286 .......................................................0,82289 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4615 .........................................................7,3721 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2024 .........................................................9,0922 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,91 .........................................................106,61 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3017 .........................................................1,2861 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8677 .........................................................7,7735 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3211 .........................................................1,3053 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3759 .........................................................1,3595

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

TPITH 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·

ªÂ ÙË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ

™Â ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ Ô Δ. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ¶

·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Â› ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 58%. √ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2011 Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. μ·ı·›ÓÂÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Ú‹ÁÌ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÈÛÏ·ÌÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÎÂÌ·ÏÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó fiÙÈ ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÎÚ˘Ê‹ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Â¿Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙÚ›ÙË ıËÙ›·.

™Â ÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÚ›· ӛ΢ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó

‰›‰ÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Û “Ì·‡ÚË ÚÔ·Á¿Ó‰·” . ∏ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÎÂÌ·ÏÈÛÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. To ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Û 17 ·fi 11, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÚÔÛÊ˘Á‹ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂·ÓÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈΛˆÓ, ÂÓÒ Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ‰Èο˙Ô˘Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ -ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ‹‰Ë ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Û “‚ÚÔ¯‹” ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ 1980. ∂ÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â¿Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÚ›ÙË ıËÙ›·

ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2011 Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ AKP ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈο ̤ÙÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È ÌÏfiÎÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ÙÔ 2008 fiÙ·Ó ·¤ÙÚ„ ÙËÓ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ Ì·ÓÙ‹Ï·˜ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·.

÷ÈÚÂÙ›˙ÂÈ Ë ∂∂

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ÛËÌ›ˆÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ΔËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÚfiÔ‰Ô. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ì›ÏËÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ‰¤¯ıËΠÂ›Û˘ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi

Úfi‰ÚÔ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È Â·Ó·‚‚·›ˆÛ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ì›· ÈÔ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì Ï‹ÚË Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔًوÓ, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ηϋ˜ ÁÂÈÙÔÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Â·Ó·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Ù˘ ÚÔÔÙÈ΋ ˆ˜ Ï‹Ú˜ ̤ÏÔ˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, fiϘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∂ Î·È fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘, Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ª¿ÚÎÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› “„‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi.

√ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Δ‡Ô˜

√ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ Δ‡Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙË Ê¤ÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ Â›Û˘ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÔÓ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‚Ô˘Ï‹ÛÂȘ ÙÔ˘. “ŒÓ·˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Liberation. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ “·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Â› ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·.

°È· ÙË Figaro, “Ë Ó›ÎË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ “Ó·È” ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ˆ˜ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ˘¤Ú Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ‰È¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔ-AKP Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ-AKP” . “∏ ΔÔ˘ÚΛ· ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Suddeutsche Zeitung. “∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ì›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·¯ÒÓ [..] Î·È ÂÈı˘Ì› ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÊÈÏÂχıÂÚË ¯ÒÚ·. ∏ ∂˘ÚÒË Â›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Die Welt ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, “Û ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Û˘Û΢·Û›· Î·È Î·ÏÔÏ·Û·ÚÈṲ̂ÓÔ” ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘. “ŸÔÈÔ˜ „‹ÊÈ˙ ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, „‹ÊÈ˙Â Î·È ˘¤Ú Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ·fi ÙÔ [΢‚ÂÚÓÒÓ] ÌÂÙÚÈÔ·ı¤˜ ÈÛÏ·ÌÈÎfi ÎfiÌÌ·. ŸÔÈÔ˜ „‹ÊÈ˙ ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ [ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ] Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ” ÁÚ¿ÊÂÈ Ë Die Welt. ™ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ë El Pais ıˆÚ› fiÙÈ “ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË” . “∏ ΔÔ˘ÚΛ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ¯ÒÚ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ì ٷ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӷ ¿ÚÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ÌÈ· Ï‹Ú˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, fiˆ˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. °È· ÙËÓ El Mundo, ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· “ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” Î·È ÔÈ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ “·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ú‹ÍË Ì ÙÔ ÌÈÏÈÙ·ÚÈÛÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ [Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË” . °È· ÙË ÛԢˉÈ΋ Svenska Dagbladet, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· “ÔÓÂÈÚÂ̤ÓË Ó›ÎË” ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ “ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌË ‰È¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ıÓÔ˜” .

√È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ οÏ˜ ÛÙËÓ 30‹ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓ¿Ó ∂‚Ú¤Ó. “∏ ΔÔ˘ÚΛ· ηı·Ú›˙ÂÈ ÙË ÓÙÚÔ‹ ·fi ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ·” Â›Ó·È Ô ÚˆÙÔÛ¤ÏȉԘ Ù›ÙÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÚÔÛΛÌÂÓË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÊËÌÂÚ›‰· Sabah. ∞Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ı· ‚·ı‡ÓÂÈ Ë Ú‹ÍË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∫fiÌÌ· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (AKP), Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú›˙˜ ÛÙÔ πÛÏ¿Ì, Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÌ·ÏÈÛÙ¤˜. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ¤Ó· ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ AKP ı· ͉ÈÏÒÛÂÈ ÎÚ˘Ê‹ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ÂÊfiÛÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ó¤· ıËÙ›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011 ·Ó Î·È Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ô-

∫∞ƒ∞∫∞™, 13.

∞∂ƒ√™∫∞º√™ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜

∞°∫Àƒ∞, 13.

√È ΔÔ‡ÚÎÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÔÛÔÛÙfi 58% ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÒıËÛÂ Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ì ΤÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ¶ÔÛÔÛÙfi 42% › “fi¯È” ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜, ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ˘ÚÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 77%. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋, ‚fiÚÂÈ· Î·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ· „‹ÊÈÛ ˘¤Ú ÙÔ˘ “Ó·È” ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ Â·Ú¯›· ΔÔ˘ÓÙÛÂÏ› fiÔ˘ ÙÔ “fi¯È” ·¤Û·Û ÔÛÔÛÙfi 81%). ΔÔ “fi¯È” ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ· ÓfiÙÈ· ·Ú¿ÏÈ· (ªÂÚÛ›Ó·, ∞ÙÙ¿ÏÂÈ·, ∞‰·Ó·) Î·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο (ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Â›·Ó “fi¯È” Û ÔÛÔÛÙfi 63% Ì ÙÔ “Ó·È” Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 37%). ∏ ÕÁ΢ڷ „‹ÊÈÛ “Ó·È” ÛÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ì 54% ¤Ó·ÓÙÈ 46% Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ “fi¯È” . ™ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Â›Û˘ ÙÔ “Ó·È” Ì 55%, ¤Ó·ÓÙÈ 45% Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ “fi¯È” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô NTV MSNBC. ΔÔ ÊÈÏÔÎÔ˘Ú‰ÈÎfi ∫fiÌÌ· ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (BDP) ›¯Â ηϤÛÂÈ Û ·Ô¯‹ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Turkish Daily News.

™˘ÓÙÚÈ‚‹ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ì 13 ÓÂÎÚÔ‡˜

ªÂÙ¿ ÙÔ “Ó·È” ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜

“μÚÔ¯‹” ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ 1980 ∞°∫Àƒ∞, 13.

∏ ªπ∞ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ

Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ‰›ˆÍ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ 1980, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÒıËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1982 Ô˘ ··ÁfiÚ¢Û ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈÒÓ. ∏ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈ΋ ¤ÓˆÛË ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ “ª·˙ÏÔ‡Ì ¡ÙÂÚ” , Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ∫fiÌÌ· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (AKP), ηٿıÂÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ̤Á·ÚÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙË-

ÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ √˘ÊÔ‡ √˘Ú¿˜, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ÊÔÚ›˜ ÊÔÚ›˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. √È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÚ·ÍÈÎÔËÌ·Ù›· ÛÙÚ·ÙËÁfi ∫ÂÓ¿Ó ∂‚Ú¤Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ú·ÍÈÎÔË̷ٛ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞ÚÎÂÙÔ› Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ Î·È ÓÔÌÈÎÔ› ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÚıÚÔ˘, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ‰›ÎË, ÏfiÁˆ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜. ∞ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¿ÏÏÔÈ ÓÔÌÈÎÔ›. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∂‚Ú¤Ó, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰›ˆÍ˘, ›¯Â ÂÈ ˆ˜ ı· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ.

·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Conviasa Ì 51 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ù‹Û˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 13 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù‡Ô˘ ATR-42 η٤ÂÛ ÎÔÓÙ¿ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¶Ô˘¤ÚÙÔ √ÚÓÙ¿˙. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜. ∏ Ù‹ÛË Î·Ù¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÓËÛ› ª·ÚÁηڛٷ. ¢ÂηÙÚ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËηÓ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ∏ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÛÙ· 6 Ì›ÏÈ· ·fi ÙÔ ¶Ô˘¤ÚÙÔ √ÚÓÙ¿˙, ·Ó¤ÊÂÚ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ ÙÒÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ÁÓˆÛÙ¿. ΔÔÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÂϤÁ¯Ô˘ fiÙÈ Â›¯Â ‰˘ÛÎÔϛ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ 51 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, ÔÈ 47 ‹Ù·Ó ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜.

∂ÍÔÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì·ÌÔ‡ı ∏¶∞ ™. ∞Ú·‚›·˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 13.

™Ã∂¢√¡ ¤ÙÔÈÌË ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ÁÈ· ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ, Èı·Ófiٷٷ, ÂÍÔÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, fiˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤ÂÈÙ· ·fi Ì‹Ó˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ƒÈ¿ÓÙ. ∏ ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 60 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∞Ú¯Èο ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ƒÈ¿ÓÙ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ 30 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 84 Ó¤ˆÓ Boeing F-15, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË 70 Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 72 ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Black Hawk. To ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Î·È Ë ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Â›Û˘ ·Î¤ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi Ù˘ ÌÂÛ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜, ·Í›·˜ 30 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ∏ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· Û οÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ Ô˘ ‰È¿ÎÂÈÓÙ·È ÊÈÏÈο ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›· ı· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙÔ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ÀÔÙÔÓÈÎfi Îϛ̷ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 13.

∂¡ ̤ۈ ˘ÔÙÔÓÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÈÎfiÓ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ·˘ÙÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.587,66 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 0,67 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,04%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÎÈÓ‹ıËΠ¿Óˆ ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.600 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.605,93 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂ Î¤Ú‰Ë Ô˘ ¤Êı·Ó·Ó ÙÔ 1,11%, Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÓÂÌ›ÛıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 772,31 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,17%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,57 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 308,40 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,35 %, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.747,86 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,24%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.045,14 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 0,20%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ +1,72%, Ù˘ ¢∂∏ +1,71%, Î·È ÙÔ˘ √Δ∂ +1,17%, ÂÓÒ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,53%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ΔÈÙ¿Ó -3,51%, Ù˘ Atebank 1,89% Î·È Ù˘ Alpha Bank 1,65%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.673,54 2,89%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.312,35 +0,50%, ∂ÌfiÚÈÔ: 1.996,23 -0,27%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.238,19 1,92%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 1.591,85 +0,08%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.364,60 -0,41%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.829,67 -1,00%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.292,30 -0,86%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.162,60 -0,22%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 773,56 -2,02%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 1.665,30 +1,17%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.668,68 -0,46%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.901,81 +0,86%, ÀÁ›·: 2.175,50 -1,50%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.331,81 +1,15%, ÃËÌÈο: 6.483,96 +0,90%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.239,47 -0,02%. 57 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 106 ÙˆÙÈο Î·È 39 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ +9,52%, Δ˙ÈÚ·ÎÈ¿Ó ¶ÚÔÊ›Ï(Î) +9,30%, Rilken+8,90% Î·È Unibios +8,33%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ -18,42%, Elbisco -17,54%, ∂ÏÊ›ÎÔ(ÎÔ) -9,26% Î·È Alpha ∞ÛÙÈο ∞ΛÓËÙ· -8,68%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 57,548 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 1.486.376 ÙÂÌ¿¯È·, Eurobank Ì 948.250, Alpha Bank Ì 905.031 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì 819.834 ÙÂÌ¿¯È·. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 14,125 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Eurobank Ì 4,916, Alpha Bank Ì 4,910 Î·È Coca Cola Ì 4,627 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 60,583 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

TPITH 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Î·È ÙÔÓ Î·Ófi Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË

∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Î·Ù¿ 6% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ “ηϿıÈ Ù˘ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜” ∞£∏¡∞, 13,

ÎfiÌ· ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÂÓfi˜ ÌÂÛ·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· 2072,44 ¢ÚÒ ·fi Ù· 1962,77 ¢ÚÒ Ô˘ ÎfiÛÙÈ˙ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÚÛÈ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ 109,67 ¢ÚÒ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙfi 6%.™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ:

-ÙˆÓ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Î·È Î·ÓÔ‡ ηٿ 20%, -ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ 17%, -Ù˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ηٿ 8%, -ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·Ù¿ 4%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰Ú· ¿ÌÂÛ·, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ÓfiÌÔ, Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ μ·Û›Ï˘ ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ™˘Ú¿ÎÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ™˘Ú¿ÎÔ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô Î. ™˘Ú¿ÎÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÂÈ˙ËÙ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈÔ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·fi ÔÙ¤, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Î¿ÏÂÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ¢ı‡Ó˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂¶∫∞ ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÌÂÚÏ›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙ· ·-

Á·ı¿ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó¿Á΢. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Â¿Ó Á›ÓÂÈ, ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË “¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹” , ΢ڛˆ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ô Î. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· “Û˘ÌÌ·¯‹ÛÔ˘Ó” , ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ·˘ÙÔ› Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÏÌfi, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜

Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. “ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏÏËÓÈο ÙÚfiÊÈÌ· Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ë „·Ï›‰· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ÛÙÔ Ú¿ÊÈ, Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 800%” , fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ.

√È ÙÈ̤˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞‡ÍËÛË 6% η٤ÁÚ·„ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›·, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË

ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2009. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ˜ Ó¤ˆÓ ÏËıˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ȤÛˆÓ. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÛËÌ›ˆÛ Ì›ˆÛË 0,7%, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 0,5%, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009. √ ̤ÛÔ˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ‰ˆ‰Âη̋ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009-πÔ˘Ï›Ô˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ‰ˆ‰Âη̋ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2008-πÔ˘Ï›Ô˘ 2009, ·ÚÔ˘Û›·Û ·‡ÍËÛË 5,1%, ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 0,8%, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ˆ‰Âη̋ӈÓ. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË μÈÔÌ˯·Ó›· Â›Ó·È Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ-ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ, ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, ̤ۈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, Û ÌÔÓ¿‰Â˜-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ. °È· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹, Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰·ÛÌÒÓ Î·È ÊfiÚˆÓ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (Ó·‡ÏÔ˜) Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. √È ÙÈ̤˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ

ηٿÚÙÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ÌÔÓ¿‰Â˜-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. √È ÙÈ̤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ÌÔÓ¿‰ˆÓ-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÌÔÓ¿‰ˆÓ-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ·ÁˆÁ›˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ 6%, ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2009, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÃÒÚ˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ 1,3% Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÃÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ 10,9%. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ 0,7%, ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÁÔÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ÌË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÃÒÚ˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÃÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ 1,3%.

∞ÈÛıËÙ‹ Ë ÙÒÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ

¡¤· ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ∞£∏¡∞, 13.

¡∂∞ ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·Ù¤ÁÚ·„ ÙÔÓ

πÔ‡ÓÈÔ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÙˆÙÈο ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηٿ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (π‰ÈˆÙÈ΋˜ - ¢ËÌfiÛÈ·˜) ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂΉÔı›Û˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ·Ó‹Ïı Û 4.666 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 809,4 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 3.079,6 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· fiÁÎÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ‰ËÏ·‰‹, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 13% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 31,6% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 28,9% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009. ΔÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 12,4% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 22,6% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 22,0% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó‹Ïı ÛÂ

4.623 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 788,1 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 2.974,0 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· fiÁÎÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, ‰ËÏ·‰‹, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 13,1% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 32,3% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 30,0% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ 2010, ÛÙÔ

Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó‹Ïı Û 43 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 21,3 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 105,7 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· fiÁÎÔ˘. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi fiÁÎÔ, ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ 2010, Â›Ó·È 3,4%. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2009 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ

2010, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (π‰ÈˆÙÈ΋˜- ¢ËÌfiÛÈ·˜) ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂΉÔı›Û˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÃÒÚ·˜, ·Ó‹Ïı Û 53.845 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û 11.818,7 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î·È 43.217,4 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΢‚Èο ̤ÙÚ· fiÁÎÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ‰ËÏ·‰‹, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 10,8 % ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 20,3% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 24,6% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô πÔ˘Ï›Ô˘ 2008 - πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 - πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 Ë π‰ÈˆÙÈ΋ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 10,8% ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂΉÔıÂÈÛÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 20,7% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 25,4% ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô πÔ˘Ï›Ô˘ 2008 - πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi fiÁÎÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È 3,7%. ΔÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 8,6 % ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂΉÔıÂÈÛÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 18,7 % ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 24,4 % ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë π‰ÈˆÙÈ΋ √ÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 8,4 % ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂΉÔıÂÈÛÒÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ηٿ 18,1 % ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Î·Ù¿ 23,9 % ÛÙÔÓ fiÁÎÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ô ¢Â›ÎÙ˘ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ∫·Ù·Û΢¤˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¢Â›ÎÙË ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘Û›·Û Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 18,3%, ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂÈÒÛˆ˜ 13,9% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. √ ¢Â›ÎÙ˘ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ∫·Ù·Û΢¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010 ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 30,2%, ¤Ó·ÓÙÈ ·˘Í‹Ûˆ˜ 25,3% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂ÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‚’ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ

¶ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ

∞£∏¡∞, 13.

∞£∏¡∞, 13.

ΔÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٷ٤ıËÎÂ, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¢¡Δ

ª

 ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·‡ÚÈÔ (ΔÚ›ÙË) ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ ¢¡Δ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‚’ ‰fiÛ˘ (‡„Ô˘˜ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ ΔÙ∂ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ‡„Ô˘˜ 6,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ ¢¡Δ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Á’ ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È Ù˘ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı›, ̤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ‡„Ô˘˜ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi ÙÔ ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . “™‹ÌÂÚ· (¢Â˘Ù¤Ú·) ηٷ٤ıËΠ̤ۈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ‡„Ô˘˜ 6,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ” . “∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Ë ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ‡„Ô˘˜ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ” ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ À¶√π∫. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Ù· ÔÛ¿ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: μ¤ÏÁÈÔ 758.754.237,84, KfW °ÂÚÌ·Ó›· 1.495.924.231,89, πÚÏ·Ó‰›· 347.439.121,03, πÛ·Ó›· 655.962.297,76, °·ÏÏ›· 1.123.382.831,05, πÙ·Ï›· 987.150.584,08, ∫‡ÚÔ˜ 10.814.214,67, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 13.800.170,21, ª¿ÏÙ· 4.992.391,29, √ÏÏ·Ó‰›· 315.042.008,18, ∞˘ÛÙÚ›·

∞£∏¡∞, 13.

ª∂πø™∏ ηٿ 30% ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û ٷÌÂȷ΋ ‚¿ÛË ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÚÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠15,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 21,8 ‰ÈÛ. ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 3,4%, Û 32,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 31,6 ¤ÚÛÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 10,2% Û 43,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 47,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ÚÛÈ.

¢ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ‡„Ô˘˜

153.381.742,96, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· 138.270.280,10, ™ÏÔ‚ÂÓ›· 102.852.240,02, ºÈÓÏ·Ó‰›· 392.233.648,92. Δ˘ ¿ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘, ÛÙË ‚¿ÛË ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ªË¯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È Ì ¤ÌÊ·ÛË Î·È Ì ·È¯Ì¤˜ ηٿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜ π‚¤Ù· ƒ·ÓÙÈÙÛfi‚·, Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ʇÏÏÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∫Ô˘Ú›Ú” ∏ η ƒ·ÓÙÈÙÛfi‚·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ¯ı˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙË μȤÓÓË Ì ÙÔÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ μ¤ÚÓÂÚ º¿ÈÌ·Ó, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ˆ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ì ÂΛÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ·Ó‡ı˘Ó·.

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¢È·‰Ô¯Èο road shows ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÊÂÓfi˜ Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÏÔÔÈ› ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘,

ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2011. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

¡¤Â˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÁÈ· “·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜” Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ (√¢¢∏Ã), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ı· ‚ÚÂı› ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. ™ÙȘ ÂΛ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ¤Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì ¯·ÌËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·-

“ Ÿ¯È” ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 23% Δ√ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂٿٷÍË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ 11% ÛÙÔ ˘„ËÏfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ 23%, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi “ı· ‹Ù·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿”, ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ

ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2011. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÛÙÈ·ÛıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î¿Ï˘„‹˜ Ù˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ¢∂∫√ Î·È Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂȉÈο ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·ÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ ¢∂∫√ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂʤÙÔ˜ Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó

·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ¿„Ô˘Ó Ó· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚԉȷʇÁÔÓÙ˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Alter. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Û ‰›Î˜-ÂÍÚ¤˜ ÔÈ ÊÔÚԉȷʇÁÔÓÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Ù· ÚfiÛÙÈÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·”.

AÓ·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚԂϤÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Der Spiegel o ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘” , ÂÎÙÈÌ¿ Ô Î. ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “ı· ‹Ù·Ó ÛÔ‚·Úfi Ï¿ıÔ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ” .¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ‰Â fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·fi ÙÔ Ó· ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÔÈ ÈÛو٤˜ ·fi ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ù˘, ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÏËڈ̋˜, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÙÔÎÔ¯ÚˆχÛÈ· ‹ - fiˆ˜ Â›Ó·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜ - ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· “haircut” . √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÛÙË Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ (2005-2009) Î·È Ù˘ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·. “∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ê¿ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ Â˘ÚˆÎÚ›Û˘ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ Â·ÚÎÒ˜ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÓfiÌÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘”, ÛËÌ›ˆÛÂ.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

ªÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 30% ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ ‡„Ô˘˜ 900 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ø˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë 17Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ªfiÓÔ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÔÚ·Û›·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÍ¿ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô √¢¢∏à ‹Ù·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. ∂›¯Â ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ 1,625 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙÔ ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 4,65% Î·È ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Î¿Ï˘„˘ ÛÙÔ 3,64. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ∂ÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ı·

ÂͤگÂÙ·È ÚÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û ÌËÓ·›· ‚¿ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ οı ̋ӷ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ› οı ‰Â‡ÙÂÚË ΔÚ›ÙË Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÍ¿ÌËÓˆÓ ‹ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Î·È Î¿ı ÙÚ›ÙË ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∏ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔfiÙÂ Ô √¢¢∏à ı· ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÂÍ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ª›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô √¢¢∏à ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÚ›ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ. ª¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚ› Ù· 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÌËÓ·›Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi 1,125 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.

¢È¿ıÂÛË ÛÙÔ ·ÔÙ·ÌÈ¢ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· (ȉÈÒÙ˜ ·ÔÙ·ÌÈÂ˘Ù¤˜) Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙË ·fi‰ÔÛË, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ‰È·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜: 1) ª¤Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÚ¿Â˙· ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛfi ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÁÈ· οıÂ

Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù· 15.000 ¢ÚÒ. ∏ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· (cut-off price). ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 13 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. 2) ∂ÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ· ÔÛ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜.

™Δ∏¡ ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ 2000 ¤ˆ˜ Î·È 2009 ÚÔ¯ˆÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ı· ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÙÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ÂηÂÙ›· Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË: ΔÔ ÚÒÙÔ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2000 ¤ˆ˜ Î·È 2006. ™’·˘Ù‹Ó ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚ·ÈÒÛÂȘ. ΔÔ ¿ÏÏÔ ÛΤÏÔ˜ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· ¤ÙË ·fi 2007 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2009. ™ÙË Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ë ÂΉ›Î·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÎfiÌË. ∫¿ÔȘ ·fi ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔÛ‰Ôο Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤ÛÔ‰· ¿Óˆ ·fi 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 11% ÛÙÔ 23%. ª¤ÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ΔÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Û ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ÌÂٷٿÍÂˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, fiˆ˜ ¤Î·Ó ۷ʤ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¤ÙÛÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘.


32

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™ ¶∞π¢π∫√™ ™Δ∞£ª√™ ¢∏ª√À ∑∞°√ƒ∞™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμoυ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ζαγοράς, που εδρεύει στη Ζαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 17848/7-4-2010 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει και την υπ’ αριθμ. 18544/12-4-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα: * Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (κωδικός θέσης 100) με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες και με τα εξής προσόντα: ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχ. Χάνος Τηλέφωνα: 24210 26271-39163 FAX: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Γεωργίας Ιακωβάκη του Δημ., κατοίκου Περιβλέπτου, εκδόθηκε η με αριθμ. 4768/137967/8-9-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 17.662,20 τ.μ. στη θέση “Κοκκίνες” Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβλέπτου του Δήμου Φερών με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φερών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο του Παιδικού Σταθμού, υπόψη κας Γάκη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.115-116). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποδείξουν τα προσόντα που επικαλούνται, πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά σε πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα τα οποία απαριθμούνται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του “Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “30-08-2010” , το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). Τα έντυπα των αιτήσεων μπορούν να τα αναζητήσουν: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Παπούλια Ιουλία

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ.: 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗΣ εκδόθηκε η με αριθμό 2492/09/31-8-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.221,51 τ.μ. στη θέση “ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΑΡΚ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχ. Χάνος Τηλέφωνα: 24210 26271-39163 FAX: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΝΙΚΗΣ εκδόθηκε η με αριθμό 2491/09/31-8-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.664,00 τ.μ. στη θέση “ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ α.α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Νικολάου Τσιοκάρα, κατοίκου Θουκυδίδου 15 - Βόλος, εκδόθηκε η με αριθμ. 4765/137919/8-9-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 2.018,06 τ.μ. στη θέση “Μαγούλα” Δημοτικού Διαμερίσματος Μικρού Περιβολακίου του Δήμου Φερών με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φερών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ 1. Η 111ΠΜ/ΓΕΕ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΤΑ (ΜΟΝ.ΑΤΑ-10-01) συνολικής δαπάνης 326.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). To έργο αποτελείται από την κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 260.472,08Ε (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι σε εγκαταστάσεις των Μονάδων του Αρχηγείου. Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες στην 110ΠΜ (Λάρισα), στην 111ΠΜ (Ν. Αγχίαλος), στην 114ΠΜ (Τανάγρα), στην 115ΠΜ (Σούδα), στην 117ΠΜ (Ανδραβίδα), στην 126ΣΜ (Ηράκλειο), στην 131ΣΜ (Άκτιο), στην 132ΣΜ (Αγρίνιο), στην 133ΣΜ (Καστέλι), στην 138ΣΜ (Τυμπάκι) και στο 3ο ΚΕΠ (Ζήρος). 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της 111ΠΜ/ΓΕΕ στο Α/Δ της Ν. Αγχιάλου, μέχρι την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 (τιμή τεύχους 30 ΕΥΡΩ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2428045007, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Π. Πέτσης. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην 111ΠΜ στις 12 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προβλεπόμενες επιχειρήσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και αναλυτικά οι: α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: (1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην: - Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών (Α2, 1Η, 2Η) με τον περιορισμό των κατωτέρων επιτρεπόμενων ορίων. - 2η τάξη και 3η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εφόσον ανήκουν στον Νομό Έδρας ή άλλο Νομό με τον περιορισμό των κατωτέρων επιτρεπόμενων ορίων. (2) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. (3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. β) Κοινοπραξίες: (1) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. (2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). To ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.209,45 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 6. To έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Γ5 του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 111ΠΜ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχ. Χάνος Τηλέφωνα: 24210 26271-39163 FAX: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Νικολάου Τσιοκάρα, κατοίκου Θουκυδίδου 15 - Βόλος, εκδόθηκε η με αριθμ. 4766/137943/8-9-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 2.015,58 τ.μ. στη θέση “Μαγούλα” Δημοτικού Διαμερίσματος Μικρού Περιβολακίου του Δήμου Φερών με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φερών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ. στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (147) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχα γκαρσονιέρα κεντρικότατη στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421023367, 6977468751, 6944623816. (299) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 2ου ορόφου, Αϊδινίου 13 κοντά στη φοιτητική λέσχη, με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, κλιματισμό, ψυγείο, κουζινάκι, πλυντήριο. Πληρ. τηλ.6978443037, 6937994854, 2421088569. (737) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 41 τ.μ., παραλία Αλυκών, καλοριφέρ, θέσεις πάρκιν αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 242188153 κιν. 6977 601953. (515) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα Δημητριάδος 182-186, 2ος όροφος, πλήρως επιπλωμένη, A/C, ανακαινισμένη. Τηλ. πληρ. 24210 30336. (008) ∞£∏¡∞ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ενοικιάζεται τριάρι διαμπερές τρίτου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6934617044. (297) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: 1) Κεντρικό διαμέρισμα 3 δωματίων κλπ.., ρετιρέ, διαμπερές επί της οδού Ιάσονος - Ογλ. 2) Γκαρσονιέρα επιπλωμένη έναντι ναού Αγ. Νικολάου. οδός Αγ. Νικολάου 33. 3) Κατάστημα επί της οδού Γκλαβάνη 80 και για μανάβικο. 4) Κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ, 2 δωματίων, επί της οδού Σπ. Σπυρίδη 64. Πληρ. τηλ. 6937157940. (934)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Διπλοκατοικία 1ου ορόφου, 130 τ.μ., μεγάλες βεράντες, parking, στη Νέα Δημητριάδα Βόλου. Τηλ. 6958 993357. (035)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τμ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948 078270. (588)

∞§À∫∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∞ Γωνιακή 30 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ, 121 τ.μ., συν 67 τ.μ. ημιυπόγειο, άριστη κατασκευή, parking, ταράτσα με φανταστική θέα, καινούργια, 133 τ.μ. οικόπεδο, τζάκι, 3 υ/δ, 2 wc, 240.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (589)

∞§À∫∂™ Δƒπ∞ƒπ Πωλείται στις Αλυκές 30 μ. από το κύμα, κοντά στην πλαζ, ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, wc, τζάκι, αποθήκη, πολυτελείας, τιμή 115.000 Ε. Τηλ. 6974334218. (590)

προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (572)

¶ø§∂πΔ∞π Νεόδμητη Μεζονέτα 130 τ.μ. στην Ευαγγελίστρια σε παρκάκι, με βοηθ. w.c., τζάκι και πάρκιν. Τιμή 155.000 Ε. Μεσίτης Σταύρος Κατσούρας Τηλ. 24210-67725. (625)

∞§À∫∂™ ¢À∞ƒπ Ημιυπόγειο, 66 τ.μ. με parking 40 μ. από τη θάλασσα, κοντά στην πλαζ με χρήση αποθήκης, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 60.000 Ε. καινούργιο. Τηλ. 6977-054597. (624)

1679/

¶ø§∂πΔ∞π

Ισόγειο διαμέρισμα 108 τ.μ. πάρα πολύ καλό στην Αχιλλέως και κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κοσμά. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 και κινητό 6974-707033. (888)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. στο κέντρο του Βόλου. Τοπάλη με Δημητριάδος. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972148144. (739)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα τριάρι 87 τ.μ. στον 1ο ή 4ο όροφος νεόδμητης οικοδομής, Μαυροκορδάτου 172, περιοχή Καραγάτς με αποθήκη και πάρκιν. Τηλ. 6977-912101 και 2421048909 το απόγευμα. (883)

£∂™™∞§√¡π∫∏ Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα καινούργια, κεντρική επί της Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος: κος Ντίνος, κιν. 6977825299. (935)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 65 τ.μ. στον 3ο όροφο με αποθήκη και προαιρετικό πάρκιν, με αυτόνομη θέρμανση και a/c στην οδό Χείρωνος 10. Πληρ. τηλ. 6973322190 (851)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα καινούρια, πολυτελούς κατασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Υπεύθυνος κος Ισίδωρος, τηλ. 2310-220156, κιν. 6977225181. (396)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα κεντρική ανεξάρτητη με αυλή, ευρύχωρη, ημιεπιπλωμένη σε διώροφη οικοδομή πολύ κατάλληλη για φοιτητές, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 24210-32063. (937)

τριάρι καινούργιο 94 τ.μ. 5ος όρ., 2 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, ανατολικό, κλασική κουζίνα, τζάκι, parking, θέα Πήλιο, Γορίτσα, κεντρικό, προσιτή τιμή, μεγάλη βεράντα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977-615627 24210-26032 (926)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (586)

1670/

¶ø§∂πΔ∞π

Στον Άγιο Στέφανο (Σωρό) ωραιότατο γωνιακό οικόπεδο 609 τ.μ. με απεριόριστη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 ή 6974-707033. (889)

1674/

¶ø§∂πΔ∞π

Πανέμορφο ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ αγροτεμάχιο (νερό Πορταριάς), στον Άγιο Γεώργιο Μπαξέδων, 1.850 τ.μ. με δύο παλαιά σπίτια και ωραία δέντρα (καρυδιές κ.λπ.) Δ.Ε.Η., νερό ΔΕΥΑΜΒ, Ο.Τ.Ε. Απεριόριστη θέα. Τιμή 150.000 Ε. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (890)

PROTO √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ñ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏

ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210-71085 6947 262852 (571)

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93,84 και 56 τ.μ. στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκινγκ και αποθήκης. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (837)

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒπ∞

∫∂¡Δƒπ∫∞ √π∫√¶∂¢∞ Δ∏§. 6945-535246

(992)

οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., διαμπερές, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα, 2 wc, τζάκι, πολυτελούς κατασκευής, κατασκευασμένο το 2002 για ιδιόχρηση, επί της Εθνικής Αντιστάσεως Βόλος. Τηλ. 6986877677. (034)

Δ∂áπ∫∏ ∂•∂§π•∏ √.∂.

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ £.-∞¡¢ƒπ∫√™ °.-æÀ§§√™ π.

ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 166 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα προσεγμένης κατασκευής, δρύινα πατώματα στα 3 υ/δ, 2 μπάνια w/c, θέση parking, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (562)

¡. °¿ÙÛÔ˘ 3 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-34934 ÎÈÓ. 6942-290395, 6947-260828

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο, περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας, νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (563)

¶ø§√À¡Δ∞π στο ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μεζονέτες υψηλών προδιαγραφών, 3 υ/δ, αποθήκη, τζάκι, αυλή, parking, πολύ κοντά στη θάλασσα. (266)

∂À∫∞πƒπ∞ πωλείται Αλυκές νέα vila με αίθριο 175 τ.μ. + 80 τ.μ. ημ/γειο σε 400 τ.μ. οικόπεδο, ανατολική με 3 υ/δ, 3 wc, 2 τζάκια, γκαζόν, πάρκινγκ, μέσα στο πράσινο, 275.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (730)

¶ø§∂πΔ∞π με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μεζονέτα 270 τ.μ., 3 υ/δ, (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, ξενώνας, τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, a/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, γκαράζ 2 θέσεων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (564)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 5ετίας 175 τ.μ. στη Ν. Δημητριάδα σε ήσυχη περιοχή κάτω της Ορμινίου, εξαιρετικής κατασκευής, άνετος χώρος υποδοχής με open plan εντοιχισμένη κουζίνα, 3 υ/δ, γραφείο, γκαρσονιέρα στο δώμα, εσωτερική σκάλα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (565)

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (580)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΤΑ ΜΕ PARKING ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ. ñ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ñ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ.

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 94 τ.μ., Βασσάνη 39, 5ος όροφος. Νεόδμητο, διαμπερές με απεριόριστη θέα. Ετοιμοπαράδοτο με γκαράζ και πολλά extra. Τηλ. 6945549509, ιδιώτης. (850)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα μεγάλης προβολής 299 τ.μ.+πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (566)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος 585 τ.μ. σε οικόπεδο 4.620 τ.μ. εφαπτόμενο δύο δρόμων του περιφερειακού και δεύτερου δρόμου Μελισσατίκων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (567)

νέα μεζονέτα α) 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ 155.000 Ε. β) 180 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικ. με 3 υ/δ και 3 wc 225.000 Ε. γ) Παλαιά οικία 100 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικ. 108.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, τηλ. 2421026032 6977615627 (731)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (568)

ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574-6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ 25Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, a/c, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·. - ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÁηÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓË, ‰È·ı¤ÛÈÌË ·fi 15/9. - ∫¤ÓÙÚÔ, 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ê/·. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 78 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - √͢ÁfiÓÔ, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ‚·Ì̤ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 94 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙڤϷÈÔ, ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Î·È ÂÈψ̤ÓÔ. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 97 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. - ¡¤· πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 76Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden ÌÂ

ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 230 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 94 Ù.Ì., ™.¢. 2,7. - ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÁˆÓȷ΋ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi) ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. - ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - °·ÏÏ›·˜ (Û ¿ÚÎÔ) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 45 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - °·ÏÏ›·˜ (Û ¿ÚÎÔ) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 77 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. - ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÈ¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÂÓÙ¿ÚÈ 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÂÙÈÚ¤, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∂› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡, ÙÚÈ¿ÚÈ 92 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. Û ηϋ ÙÈÌ‹! - ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Â›‰Ô, Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÚÔÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 793 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (617)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (619)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 230, 350, 850, 1.683 ηÈ1.900 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊ/ÎÔ‡. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫Ï‹Ì·Ù· º˘ÙfiÎÔ˘ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢Ú¿ÎÂÈ· 6 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚÔ˜ ÿÓÈ· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓ/Λ· Û 800 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 53 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 3¿ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚ., 15ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Î·È parking. ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. £ÂÈÚÒÓ 88 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜. ∫‡ÚÔ˘ 28 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (621)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (594)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 85.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì. 95.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 35.000 Ευαγγελίστρια τριάρι 78 τ.μ., 75.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 80.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000

∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 80000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Περιφ/κός Βιοσκύρ, 400 τ.μ. 85.000 ÕÏÂÍ·Î 1.000 Ù.Ì. 550.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 Δημοκρατίας 260 τ.μ. 180.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 210.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Ελικοδρόμιο, 70 τ.μ. εντός οικ. 180 τ.μ. 140.000 Ν. Ιωνία ποτάμι, 45 τ.μ. 40.000 Ε. Ευαγγελίστρια μεζονέτα 120 τ.μ. 166.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 140.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. ÔÈÎ. 400 Ù.Ì. 300.000 Νεάπολη 150 τ.μ. οικόπ 300 135.000 Ευαγγελίστρια 50 τ.μ. οικόπ. 135 τ.μ. 85.000 ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜, 75 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150 Ù.Ì., 85.000 Ν. Ιωνία, Αγ. Ειρήνη 100 τ.μ., οικόπ. 150 τ.μ., 105.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Πρόνοια, κατάστημα 40τ.μ., 45.000. Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (596)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (595)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο.

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (597)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂ ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (598)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr

√π∫√¶∂¢∞ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (Û.‰. 1,8) 68.000 2. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì.ÁˆÓ. 59.000 3. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 94 Ù.Ì. (Û.‰. 2,1) 59.000 4. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 5. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (Û.‰. 2,1) 120.000 6. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 395 Ù.Ì. 451 Ù.Ì.

‰ÈÛ ÁˆÓ. 298.000, 350 Ù.Ì., ÁˆÓ. 198.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. 500.000, 1440 Ù.Ì. ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÏÔ, ı¤· 898.000, 528 Ù.Ì., 327.000 . 7. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ. 450.000 8. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ı¤· 125.000 9. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000 10. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000 11. ∞Ï˘Î¤˜: AÁ. ∂ÈÚ‹ÓË 190 Ù.Ì. ÁˆÓ. 98.000, 400 Ù.Ì. 199.000, 200 Ù.Ì. 99.000 (Ï·˙), 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.), 44.000 307 Ù.Ì. 102.000, 205 Ù.Ì. 89.000, 410 Ù.Ì. 178.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. ÁˆÓ. 107.000 (ÓÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000, 175 Ù.Ì. 80.000, 245 Ù.Ì. 135.000 12. ¶·Ï·È¿ 320 Ù.Ì. (1,6 Û.‰.) 198.000 13. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 14. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 15. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. (Û.‰. 0,8) 40.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¡Δ√ª∞Δ∞) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+ ·Ôı. 30 Ù.Ì. Â› ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ηÈÓ. ¤ÙÔÈÌË, 280.000. 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 90 Ù.Ì. ‰È·Ì. (Û.‰. 2,1) 95.000. 3 ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 840 Ù.Ì. ÁˆÓ. 550.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË) ÌÂ˙ÔÓ. 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. ÁˆÓ. 440 Ù.Ì. 350.000 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì./170 Ù.Ì. 265.000. 6. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì. + 40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. 185.000 8. ¶·Ï·È¿ 73 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. 119.000 9. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì./ ÔÈÎÔ. 590 Ù.Ì. (2000) + ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË 290.000 10. ™ˆÚfi˜ (ÚÒÙË) 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 11. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÔÏ˘ÙÂÏ. ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 900.000. 12 ™ˆÚfi˜ ı¤· 220 Ù.Ì./ÔÈÎÔ. 1000 Ù.Ì. 440.000. 13. ∞ÁÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌȸ. + 127 Ù.Ì. 1Ô˜ Î·È 121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfi‰. 500 Ù.Ì. ηÈÓ. 595.000. 14. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) + ËÌȸ. 70 Ù.Ì. 185.000 15. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚÔÊ. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 100 Ù.Ì. 40.000 16. ¶‹ÏÈÔ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì. 1Ô˜ 35.000 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (¶‹ÏÈÔ) 28 Ù.Ì. ηÈÓ. 89.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 47 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 75.000 2. πˆÏÎÔ‡ 55 Ù.Ì. 2Ô˜ ηÈÓ. ¿ÚÎÈÓÁÎ 83.000 3. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (ËÌÈÔÚ.) 7 ÂÙÒÓ 59.000 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ 62.000 5. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 92.000 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 87 Ù.Ì. 2Ô˜ 98.000 2. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊË (1Ô˜ 95 Ù.Ì. 80.000 Î·È 2Ô˜ 75 Ù.Ì. 69.000. 3. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓ. Î·È 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ·¤Ú·˜ 107.000. 4. ∞. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 3Ô˜ ÎÔÌϤ ηÈÓ. 135.000 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓ. 125.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜ 138.000 2. ¢. °·˙‹ 97 Ù.Ì. ÎÔÌϤ 185.000 3. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜ 150.000 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î·ÈÓ. 130.000 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì. 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 78.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÈÛÔÁ. 94 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 189.000 2. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì. +67 Ù.Ì. 108.000 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛ. ·Ó·Î. 88.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· (9) Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 420.000 5. ∞Á. √ÓÔ˘ÊÚ. 130 Ù.Ì. ÈÛÔÁ./ ÔÈÎÔ. 1100 Ù.Ì. 328.000 6. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 45.000 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛÔÁ. 195.000 8. °·ÏÏ›·˜ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ 29.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (2006) 225 Ù.Ì. 155.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ‰ÈˆÚ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙ. ÙÈÌ‹.= ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. + ËÌȇ. 80 Ù.Ì. 1080 ∂. 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 35 Ù.Ì. + 20 Ù.Ì. ·Ù. 695 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (599)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì.

11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (600)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜) °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ¢ÚÒ. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙËÓ μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì. ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì. Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘) 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2 ¿ÚÎÈÓÁÎ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì. ÛÙ· ∫‹È· 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ªÂÏ›· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §·Ú›Û˘ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊÔ˜ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì.ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ ÔÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ - ÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙËÓ ™Ù·ı¿ - °·ÏÏ›·˜. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (603)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜-ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì., (41Á). ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 42.000∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (§πμÕ¢π Δƒ∞°Õ¡∞). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÈÚ¿, ÔÈÎfi‰· 350 ÂÒ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ·, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. 100.000∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (604)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ Î·ÈÓ. 52.000∂. 2. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ηÈÓ. 4. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì. 2Ô ÔÚ. ηÈÓ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 6. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 7. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. ÎÂÓÙÚÈÎfi. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈÓ. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ.+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. ÕÓ·˘ÚÔ˜. 14. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 5Ô˜ ÔÚ. ÚÂÙÈÚ¤ ÏÔ˘Í. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ °. ¢‹ÌÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ÏÔ˘Í. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 145 Ù.Ì. 54Ô˜ ÔÚ. 5ÂÙ›·˜ ÏÔ˘Í. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 118 Ù.Ì. Ì ı¤· ηÈÓ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡+¿ÚÎÈÓ. 19. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ 2Ô˜+3Ô˜ ÔÚ. 90.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÏÔ˘Í Î·ÈÓ. 400∂. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi 1Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 360∂. 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ 3Ô˜ ÔÚ. ηÈÓ. 360∂. 4. ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 28 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. ÏÔ˘Í 200∂. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 74 Ù.Ì. 72 Ù.Ì. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ηÈÓ. 130 Ù.Ì. 700∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ∫Ï‹Ì· (º˘ÙfiÎÔ˘) 1.000 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚfi ηχ‚È. ΔÈÌ‹ 37.000∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. 15. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 760 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô, 70.000∂. (605)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂.

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™

ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (606)

°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 85.000 ∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 189 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 12Ì. Ê¿ÙÛ· (™.¢. 1,8) ÌfiÓÔ 115.000∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ΤÓÙÚÔ, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì., Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٷÛÎ. ’92, ÏÔ˘Í, 95 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 135.000∂. 4. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 160 Ù.Ì. ηÏÔÚÈʤÚ, 4 À/¢, 2 W.C., 2 Ù˙¿ÎÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 215 Ù.Ì. 225.000 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 39 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 20 Ù.Ì., ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, W.C. ªfiÓÔ 35.000∂. 6. ƒÔ˙Ô‡ - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ËÌ˘ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηٿÛÙËÌ·, 113 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 12 Ì., 55.000∂. 7. ¡. πˆÓ›·, ΤÓÙÚÔ(™.¢. 2,1), ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 110 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·, 10Ì., ·ÓÙ› 54.000∂. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, Ê¿ÙÛ· 16 Ì. ·ÓÙ› 100.000 ∂. 9. ¶Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 3¿ÚÈ, 96 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁˆÓ›·, 89.000∂. 10. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È fiÈÛıÂÓ §·Ú›Û˘ (¡ÔÙ·Ú¿) Â·Á. ¯ÒÚÔ˜ 310 Ù.Ì., 7Ì. ‡„Ô˜ Î·È 310 Ù.Ì. ·˘Ï‹, ÌfiÓÔ 550∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘, 52 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ı¤· ÕÓ·˘ÚÔ˜ (ƒ. ºÂÚ·›Ô˘) parking pilotis, 100.000∂. 2. 2¿ÚÈ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·Ôı‹ÎË ·ÓÙ› 104.000 ∂ Î·È ¿Óˆ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 57 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ·ÓÙ› 102.000 ∂. 3. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 192.000∂. 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 2¿ÚÈ· 45 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 80.000. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. ∫¿ÙˆıÈ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 85 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ∞.Δ. º.∞., ·fi 165.000∂. 7. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, ÏÔ˘Í, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi parking, 2 W.C., 270.000∂. 8. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ·) μ‡ÚˆÓÔ˜ 89 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, 150.000. ‚) ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 9. ∑¿¯Ô˘ (οو ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) 4¿ÚÈ, 107 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ,180.000∂. 10. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (ΤÓÙÚÔ) 4¿ÚÈ, 114 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ¯ˆÚ›˜ ʈٷÁˆÁfi, ÙÔ Ù.Ì. 1.650∂

√π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.617 Ù.Ì. ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∫ˆ‰. 23-65. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 235ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 35ÙÌ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000ú ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10-63. 5. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (75.000ú) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536ÙÌ, Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 87ÙÌ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-80 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-69 10. √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï¿˙, ÙˆÓ 300ÙÌ-400ÙÌ-500ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 11. ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 350 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-69 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì 58 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-42 13. √ÈÎÔ. ÛÙË §·ÌÈÓÔ‡ 8.204 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ˆ‰. 2317. 14. √ÈÎÔ. 2.364 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ∫ˆ‰. 23-1. 15. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi. ∫ˆ‰. 23-54.

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ Ó 2ˆÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 80ÙÌ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û˘Ó 80ÙÌ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ, 3Â›‰· ·fi 80ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10

11. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË (ΤÓÙÚÔ) 30, 80 Î·È 88 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, ÚÔ˜ 1.950 ÙÔ Ù.Ì. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ¢ËÌ/‰Ô˜, 115.000∂. 2. 3¿ÚÈ, 94 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎ., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, º.∞. 95.000∂. 3. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 3¿ÚÈ, 101 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Δ. º.∞., 115.000∂. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 145.000∂ 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ-∫ˆÓ/ÓÙ¿, 140 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 6Ô˜, ı¤·, ηٷÛÎ. ’90, Ù˙¿ÎÈ, 2 W.C., ·Ôı‹ÎË, ÎÏÂÈÛÙfi PARKING, 270.000∂. √π∫π∂™ 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, A/C, 80 Ù.Ì., Û 128 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 148.000∂. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. OIKO¶E¢A 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ-ºÚ›ÍÔ˘) ™¢ 1,8, ÁˆÓ›· 118 Ù.Ì., ·ÏÈfi Û›ÙÈ, 100.000. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (¡. ™¯¤‰ÈÔ) 390 ÙÌ., Û 8,50 ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 21 Ê¿ÙÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌÈÛfi, fiÏÔ 225.000. 3. ¡Â¿ÔÏË ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 464 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 20 Ì., ÌfiÓÔ 140.000 ∂ 4. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, 520 Ù.Ì., 150.000∂. 5. ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 394 Ù.Ì. ·ÓÙ› 105.000∂ 6. ∞È‚·ÏÈÒÙÈη (∞Ï˘Î¤˜) 329 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ Ï·Ù›·˜ 105.000 ∂. 7. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfi‰· ÁˆÓȷο ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ 631 Î·È 647 Ù.Ì. ·ÓÙ› 140.000∂ Î·È 160.000∂ 8. √ÈÎfi‰Ô, ΤÓÙÚÔ º˘ÙfiÎÔ˘, 1.965 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì., (ÙÔ ÌÈÛfi 135.000∂) 260.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ¯Ó. ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ηÙ/Ì· 78 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì., ·ÓÙ› 250.000∂. 2. °Ú·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ (∂ÊÔڛ˜), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌfiÓÔ 30.000∂. 3. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 45 Ù.Ì., Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, 210.000∂. 4. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 495 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· 35Ì., ÂÓÔ›ÎÈÔ 3.600∂, ·ÓÙ› 850.000∂. EKTO™ BO§OY 1. º˘ÙfiÎÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.900 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 260.000∂. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ÔÈΛ· Ì 720 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 200.000∂. 3. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 4.610, ·ÓÙ› 1.100.000. 4. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 2 ÛÙÚÂÌ., ·ÓÙ› 200.000∂. 5. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ (ÕÓˆ μfiÏÔ˘) 755 Ù.Ì., ‰ËÌ. ‰ÚfiÌÔ, ı¤·, 150.000∂ Î·È 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ΋Ô 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 195.000 ∂. Î·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 261 Ù.Ì., Ì Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ı¤·, 400 Ù.Ì., ΋Ô ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ, 3 À/¢, 3 Ù˙¿ÎÈ·, 5 W.C. 7. •ÂÓԉԯ›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ·, ·fi 600.000∂ “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (609)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏ 20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 12 14. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 15. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 16. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 18. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 19. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 20. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 21. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª1 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51

5. ¢˘fiÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÓ Î·È 125ÙÌ, 100Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-54 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 103 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÌÂٷ͇ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 108 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-81

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. §Â‡ÎË ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 110 Ù.Ì., ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ, Έ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-74 3. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· (15-78) 4. ∂ÍÔ¯. ηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ËÏ›Ô˘. ∫ˆ‰. 23-61.

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ¢˘¿ÚÈ 53 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 82,5ÙÌ, ÛÔı‹ÎË, parking, ÓÂfi‰ÌËÙÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30

5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 6. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 7. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 8. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 10. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 11. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 13. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 15. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 16. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞7 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 17. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 18. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 20. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 21. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 22. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 23. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 24. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-75 7. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-70 8. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15 9. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ΔÈÌ‹ 40.000ú. ∫ˆ‰. ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 10. 2·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ Û·ÏfiÓÈ 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚ. 90 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰. 23-53.

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ¡.πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 2. 6Ô ¯ÏÌ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 10 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 5. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 6. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ: °Ú·Ê›· 85 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· Û ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ 11.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. 7. °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 93 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01

∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 01 3. ŒÓ·ÓÙÈ •∂¡π∞. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ 180 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ •∂¡π∞ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ ΔÛÔÔÙÔ‡ 115 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ.

(577)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 A¶O ™E§I¢A 35 ➡ ™YNEXEIA ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ., ·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 8. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 22. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 10. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 11. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∞99 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 3. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 8. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 11. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 14. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 15. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 19. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ μ23 20. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 21. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ. ∂4 22. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2 ·ÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100ÙÌ. Ô Î·ı¤Ó·˜ μ46 23. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 24. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 150ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ¢5 26. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (592)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 5. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜.

5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· (ÎÙ›˙ÂÈ 125 Ù.Ì.) 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË. ΔÈÌ‹ 85.000∂. ∂ƒ°√™Δ∞™π√ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (610)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈΛ· 66ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 334ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô ·fi 1.000ÙÌ ¤ˆ˜ 3.500ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 70ÙÌ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 243ÙÌ Ì ı¤·, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 1080ÙÌ Ë fiÏÔ Ì·˙› Ë 500ÙÌ Ë 330ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›Ï· ·fi ¿ÚÎÔ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 43ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 120,000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ Ì ÈÛ›Ó· Ì ı¤·. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. 4) √͢ÁfiÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. 5) ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì °·ÏÏ›·˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓË. ΔÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ. 6) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΤÓÙÚÔ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 3 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.720ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 200Ì. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.350ÙÌ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 390ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 60,000 ¢ÚÒ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫ÔÚfiË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 39ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 27ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 220 ¢ÚÒ. 2) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. 3)°Î·ÚÛÔÓȤڷ ÎÂÓÙÚÈ΋ 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÒÌ· ÂÈψ̤ÓË Ì ·ÈÚÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ. ΔÈÌ‹ 250 ¢ÚÒ. 4) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈψ̤ÓË. (613)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 6979 726 165

E-mail: stspiliopoulos@online-solutions ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. - μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ‰‡Ô 3¿ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. - μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. - μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. - μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. - ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3¿ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. - ¡¤· πˆÓ›·, 2¿ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. - ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130.000∂. ∫376. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. - ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. - ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. - μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 120.000∂. ∫415. - μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65ÙÌ, 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000∂. ∫419. - ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÂÚÈÔ¯‹ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· μfiÏÔ˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 126.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ - μfiÏÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢. 240.000∂. ∫420. - μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. - μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2¿ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. - μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. - μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3¿ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. - μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. - μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. - ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. - ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. - ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. - ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 210.000∂. ∫392. - μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. - ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. - ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 180.000∂. ∫198. - ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. - ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. - ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜-‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ·fi 2.000-2.500∂/Ù.Ì. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ - ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙. ∫338. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. - ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. - ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. - ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. - ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. - ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. - μfiÏÔ˜, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο. 77.000∂. ∫418. - ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. - μfiÏÔ˜, 2ÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - μfiÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. - ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. - ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. - ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200 ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 240.000. - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 85.000 - ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 95.000 - ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. - μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (¡∞∫√S CENTER). K414. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ - μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187. - μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. - μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. √π∫√¶∂¢∞ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÈÎfiÂ‰Ô 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·-

Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000∂. ∫304. - ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂ ∫237. - ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 250.000∂. ∫343. - 146 Ù.Ì. ÛÙÔ ‡„Ô˜ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. ΔÈÌ‹ 115.000 ∂. - ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. - ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. - ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. - ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. - ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. - ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. - ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. - ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. - ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. - ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. - ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. - ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. - μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. - ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. - ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. - ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. 100.000∂. ∫412. - ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000∂. ∫413 - ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000∂. ∫416. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. - º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. - ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. - ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. - ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. - ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. - ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. - ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. - ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. - ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000∂. ∫417. ∂¡√π∫π∞™∏ - μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 1 À/¢. 380∂. ∫384. - μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë ¢È·Ì¤Ú. 95ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 450∂, Ì ‰˘Ó·Ù. ÂÓÔÈÎ. 20ÙÌ ËÌÈ˘. ÁÈ· ÁÚ·Ê. Ë ·Ôı. ΔÈÌ‹ ·Î¤ÙÔ 580∂. ∫324. - μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô 40ÙÌ. 320∂. ∫292. - μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 250∂. ∫306. - ¡¤· πˆÓ›·, πÛfiÁÂÈÔ 117ÙÌ Û 2 fiÚÔÊÔÈ ÔÈΛ·, 3 À/∞. 430∂. ∫334. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈΛ· 140ÙÌ. Ì ΋Ô 600∂. ∫235. - μfiÏÔ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, 107ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 3 À/¢, ¿ÚÎÈÓÁÎ. 450∂. ∫310. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ· - 3¿ÚÈ· - 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ÙÔ Ù.Ì. (616)

∑∏Δ√À¡Δ∞π κυρίες για πώληση επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών. Αμοιβή μόνο με ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6978-513780. (190) ∑∏Δ∂πΔ∞π καθηγήτρια Αγγλικών από Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Αποστολή βιογραφικού email: english_curriculum_vitae@yahoo.com (033)

AYTOKINHTA

με πείρα, υπομονή και διάθεση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές! Τηλ. 6977 258348. (510)

∂À∫∞πƒπ∞

ΠΩΛΕΙΤΑΙ B.M.W. X 5 2.979 cc, μοντ. 10/2004, χρώμα γκρι μεταλλικό, αυτόματο κιβώτιο, 4Χ4, 5θυρο, βενζίνη, σε άριστη κατάσταση, με full extra, πανοραμική οροφή, parktronic, cruise control, καθίσματα δερμάτινα ηλεκτρικά, κλιματισμός 4 ζωνών, immobilizer, φυλασσόμενο σε γκαράζ, ιδιοκτήτης Αρχιτέκτων-Μηχανικός. Αγορά από ελληνική αντιπροσωπεία και service αντ/πείας, τιμή 28.000 Ε. Τηλ. επικοινωνίας: 6932-238555 κος Θάνος. (031)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΛΑ για απασχόληση σε Κέντρο Μελέτης στον Αλμυρό. Πληρ. τηλ. 6972 085282, 24220 21103. (991) ∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένος νεαρός για πρατήριο υγρών καυσίμων. Γνώστης πλυντηρίου. Τηλέφωνο 24210 60660. (009)

∑∏Δ∂πΔ∞π

Μαθήματα °∞§§π∫ø¡ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο. Άριστη προετοιμασία για πτυχία DELF και Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, με σίγουρα αποτελέσματα. Τηλ. 6979 697069. (552) ºπ§√§√°√™ του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου για προετοιμασία, καθώς και κάλυψη κενών. Πληρ. τηλ. 6971-762174. (845)

Λογιστικό Γραφείο από τελειόφοιτο του Τ.Ε.Ι. λογιστικής Θεσ/νίκης με πτυχίο (άριστα), μεταπτυχιακό στην Αγγλία, με σχετική εμπειρία εργαζόμενος σε λογιστικό γραφείο... επιθυμεί να συνεργαστεί/αγοράσει το 50% λογιστικού γραφείου ή και ολόκληρο... Τηλ. 697 4647 587. (032)

με κλασική ειδίκευση παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τηλ. 6942-950375, 24210-22514. (894)

™YNOIKE™IA

ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ª.∂.

39¯ÚÔÓË εκπαιδευτικός, ελκυστική, ευκατάστατη, με πολλά ενδιαφέροντα. 38χρονη δημοσίου, σοβαρή, γοητευτική, ακίνητα. 37χρονη εκπαιδευτικός, ευπαρουσίαστη, καλού χαρακτήρα, ακίνητα. 35χρονη πτυχιούχος, συγκροτημένη, γοητευτική, ακίνητα. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (581)

ºπ§√§√°√™

ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ Ãπ™Δ√™ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™

∫√ƒ∞∏ 163-∞Ãπ§§√¶√À§√À ΔËÏ. 24210 44985 - 70284 ∫ÈÓ. 6977 517210 Με τριακονταετή Φροντιστηριακή πείρα διδάσκονται ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου σε ολιγομελή τμήματα και ιδιαίτερα. (520)

MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Πλήρεις σημειώσεις θεωρίας, μεθοδολογίας, ασκήσεων. Ασκήσεις αυξημένου επιπέδου με σκοπό την εξοικείωση του μαθητή στα θέματα των εξετάσεων, έλεγχος προόδου με διαγωνίσματα, διαρκής ενημέρωση γονέων. Πληρ. τηλ. 6979776388. (546) √π∫√¡√ª√§√°√™, με φροντιστηριακή πείρα αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Γ’ λυκείου σε οικονομία και διοίκηση και παραδίδει μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6985899330. (547)

ºÀ™π∫√™ απόφοιτος ΑΠΘ με φροντιστηριακή εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Λυκείου. 6934 558907. (996)

π¢π∞πΔ∂ƒ∞ ª∞£∏ª∞Δ∞ ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα Φυσικής - Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Παρέχονται επιπλέον σημειώσεις - τεστ! Δουλειά συστηματική και υπεύθυνη - τιμές λογικές! Πληρ. τηλ. 6993673343. (394)

Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™

√π∫√¡√ª√§√°√™ με Μάστερ, κάτοχος δεύτερου πτυχίου Φιλολογίας Αθηνών, καθώς και Profociency - διδακτικής επάρκειας στα Αγγλικά, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6973 933084. (984)

∫∞£∏°∏Δ∏™ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει όλα τα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972 338024. (986)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Αγγλικής Φιλολογίας, Βρετανικού Πανεπιστημίου με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών. Τηλ. 24210-72007, κιν. 6947049014. (892)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ΕΜΠ με μεταπτυχιακό παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές καθώς και Φυσική σε μαθητές Γυμνασίου και Α’, Β’ Λυκείου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977-796455. (930)

¶∞π¢∞°ø°√™ με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Τηλ. επικοινωνίας 6981 801264. (007)

∫∞£∏°∏Δ∏™ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972 683773. (987)

ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976-269911. (172)

™Àª¶∞°∏ ολοκληρωμένα προγράμματα Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με ικανοποίηση αρκετών αιτημάτων. Τηλ. 6946-443326. (927)


37

ΔƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

∞°°§π∫∞ και ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ παραδίδονται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από καθηγήτρια φιλολογίας. Πληρ. τηλ. 6944324340. (651) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει μαθηματικά και ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον σε μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα και γκρουπ. Πληρλ τηλ. 24210-55960, 6972853903. (728) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές όλων των τάξεων (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου). Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6948254722. (896) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γερμανικών, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Γερμανίας, κάτοχος του “GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM” και μεταπτυχιακό στη διδακτική και μεθοδολογία της γερμανικής γλώσσας, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6934761621 και 6984-774858. (302) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΓΑΛΛΙΚΩΝ με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Πληρ. τηλ. 6947110070. (649) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ με σπουδές στην Ισπανία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6985862005. (650) ∞°°§π∫ø¡ μαθήματα παραδίδονται για όλα τα επίπεδα και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ανηλίκων μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ατόμου για κατάρτιση όλων των πτυχίων (τηλ. επικοινωνίας 6940568515, 2421031055). (342) ºπ§√§√°√™ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού (8 ευρώ), Γυμνασίου (10 ευρώ). Πληροφορίες τηλ.: 6981 448995. (795)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ με σπουδές στην Ισπανία και διδακτική εμπειρία παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων. Τηλ. 6985 862005. (024)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με εμπειρία αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 995523, 24210-35109. (982) ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια με μεταπτυχιακό και πολυετή διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου. Πληρ. τηλ. 24210 50517 και 6977 031727. (983) ∞ƒπ™Δ√ÀÃ√™ φιλόλογος-ιστορικός με επταετή διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Εκπαιδευτικό υλικό και τεστ δωρεάν. Τιμές ανά ώρα: 10Ε (Γυμνάσιο), 12Ε (Λύκειο). Τηλ. επικοινωνίας: 6976 726899. (004)

∫Ï·ÛÈ΋ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος του Α.Π.Θ. παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τιμές προσιτές. Τηλ. 6978-707264. (030)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (570) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞-Ρυθμίσεις οφειλών, μικροδάνεια 3.000-15.000 αυθημερόν. Στεγαστικά-επαγγελματικάπροσωπικά-συγκέντρωση δανείων με ή χωρίς προσημείωση. Ρυθμίσεις οφειλών (πρόσφατος νόμος) προστασία Α’ κατοικίας. Για ενημέρωση 24210-20237 ή 6932-528388. Προσοχή: δάνεια ΜΟΝΟ μέσω τραπεζών. (579)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (582)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΓΑΛΛΙΚΩΝ απόφοιτη του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτική εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ. 6947 110070. (025)

Ã∏ªπ∫√™

εντός 5’ λεπτών από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου, τηλ. 6988888860, 6988888804, ραντεβού στο χώρο σας. (584)

Μηχανικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου στα Μαθηματικά και στη Χημεία. Τηλ. 24210-54700, κιν. 6977077639. (026)

ιδιαίτερα μαθήματα όλων επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. (027)

¢∂À∞ªμ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

°π√°∫∞: Παραδίδονται μαθήματα yoga αποκλειστικά γυναικών, από έμπειρη δασκάλα της γιόγκα. π‰È·›ÙÂÚ· (personal training) στο δικό σας χώρο ή και σε group 2-3 ατόμων. Προγράμματα με ασκήσεις γιόγκα για όλο το σώμα, τεχνικές αναπνοής και βαθιάς σωματικής και νοητικής χαλάρωσης. Για υγεία, ομορφιά, ευεξία, ενέργεια, ηρεμία, ισορροπία, αρμονία. Και ειδικά μαθήματα για εγκυμοσύνη και άτομα με κινητικά προβλήματα. Τηλ. 6978 932786. (023)

¶ÚfiÛÎÏËÛË 1) όποιος γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής της Μανόλοβα (Manolova) Ντιάνα (Diana) του Εντσέβ (Encheva), γεννηθείσα στις 20.07.1966 στη Βουλγαρία, πρώην κατοίκου Ν. Αγχιάλου, Βόλος Μαγνησίας, οδός Λιακοπούλου, και ήδη αγνώστου διαμονής, να ανακοινώσει ενυπόγραφα τα στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής της, στη γραμματεία του πρωτοδικείου Βόλου (αρ. 135 παρ. 2 ΚΠολΔ). 2) όποιος γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής του CHAKMAKOV KOLYO του TODOROV, γεννηθείς στις 19.04.1963 στη Βουλγαρία, πρώην κατοίκου Ν. Αγχιάλου, Βόλος Μαγνησίας, οδός Λιακοπούλου, και ήδη αγνώστου διαμονής, να ανακοινώσει ενυπόγραφα τα στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής του, στη γραμματεία του πρωτοδικείου Βόλου (αρ. 135 παρ. 2 ΚΠολΔ). Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (ΑΜ. ΔΣΘ: 5497)

™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 14/9/2010 από 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στις ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ •ËÚÔοÌÔ˘, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

¶∂ƒπ§∏æ∏ ∂¶π¢√£∂¡Δ√™ ¢π∫√°ƒ∞º√À Την 09-09-2010 επέδωσα προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου για τους: 1) την Φιφή συζ. Παναγιώτη Σταύρου ή Σταυροπούλου, το γένος Στυλιανού Πανώρα πρώην κάτοικο Σκιάθου και ήδη αγνώστου διαμονής με την με αριθμό 953/09-09-2010 Δ’ βιβλίο έκθεσή μου επιδόσεως και 2) τον Εμμανουήλ Πανώρα του Στυλιανού, πρώην κάτοικο Σκιάθου και ήδη αγνώστου διαμονής με αριθμό 954/09-09-2010 Δ’ βιβλίο έκθεσή μου επιδόσεως, την από 28-07-2010 και προς το Εφετείο Λάρισας απευθυνόμενη Εξώδικη δήλωση Παραίτησης από Δικόγραφο του Δημητρίου Αρμαμέντου του Παναγιώτη, κατοίκου Σκιάθου, οδός Αγίου Φανουρίου, στρεφόμενου κατά των: της Φιφής συζ. Παναγιώτη Σταύρου ή Σταυροπούλου, το γένος Στυλιανού Πανώρα πρώην κάτοικο Σκιάθου και ήδη αγνώστου διαμονής και 2) του Εμμανουήλ Πανώρα του Στυλιανού, πρώην κάτοικο Σκιάθου και ήδη αγνώστου διαμονής και 3) Χριστίνας χας Αναστασίου Σαρρή, κατοίκου Σκιάθου περιοχή Ξάνεμο, δηλώνοντας ότι: Λόγω επίτευξης συμβιβασμού κατ’ άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ., εκδοθείσης προς τούτο της 2/2004 Πράξης Επικύρωσης Πρακτικού Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφοράς της Προέδρου Πρωτοδικών Βόλου Αγγελικής Παναγιώτου, η οποία έχει ήδη επιδοθεί στην γ’ εναγόμενη και δεν έχει ακυρωθεί, με την παραπάνω εξώδικη δήλωση ρητά και ανεπιφύλακτα ο ενάγων παραιτείται από το δικόγραφο της από 05-07-2005 και με στοιχεία δικογράφου 387/26-07-2005 αγωγή του εναντίον των, προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες των άρθρων 293 επ. του Κ.Πολ.Δ. Βόλος, 10/09/2010 Η Επιδούσα Δικαστική Επιμελήτρια ΣΤΥΛΙΑΝΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΚΟΥ

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∂ª¶Δ∏ 16 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

(470)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

Γερμανικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών, τιμές προσιτές. Τηλ. 24210-82181, κιν. 6938534908. (029)

Μουσικής πτυχιούχος της Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών ωδειακής εκπαίδευσης παραδίδει μαθήματα θεωρητικών και πιάνου. Πληρ. τηλ. 6972 646092. (028)

EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ

ANAKOINΩΣH

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ αυθημερόν παίρνετε το μεγαλύτερο ποσοστό εντός 5’’ λεπτών από 1.000-100.000 Ε μέσω των πιστωτικών σας καρτών με ή χωρίς υπόλοιπο - υπέρβαση η τρίμηνη καθυστέρηση ανεξάρτητα Τειρεσία και υπερδανεισμού από 12 έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη, καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Παπαδόπουλος τηλ. 69802608006983709760, ερχόμαστε και στο χώρο σας. (585)

ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-15.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-12.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - Ι. ΚΑΡΤΑΛΗ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

14

∏ ‡„ˆÛȘ ÙÔ˘ ÙÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ “ŸÛÙȘ ı¤ÏÂÈ Ô›Ûˆ ÌÔ˘ ÂÏı›Ó, ··ÚÓËÛ¿Ûıˆ ·˘ÙfiÓ Î·È ·Ú¿Ùˆ ÙÔÓ ÛÙ·˘ÚfiÓ ·˘ÙÔ‡, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı›و ÌÔÈ” (ª¿ÚÎ. Ë’ 34).

Αυταπάρνησις. Αυτό είναι το κεντρικόν δίδαγμα, που μας υπενθυμίζει ο σταυρός του Χριστού. Αυτό είναι το σάλπισμα, με το οποίον ο Θεάνθρωπος Κύριος καλεί όλους να τον ακολουθήσουν. Διά να γίνωμεν οπαδοί του, πρώτος και απαραίτητος όρος, αρχή και τέλος της αρετής, είναι η αυταπάρνησις. Πρέπει πρωτίστως ν’ απαρνηθώμεν τον αμαρτωλόν εαυτόν μας, τον βίον της αμαρτίας, όλα όσα δεν συμφωνούν με την διδασκαλίαν του Σωτήρος Χριστού. Πρέπει ακόμη να είμεθα έτοιμοι να θυσιάσωμεν εν ανάγκη και τα νόμιμα δικαιώματά μας, την ανάπαυσίν μας και την υγείαν μας και αυτήν την ζωήν μας, διά να μείνωμεν πιστοί εις τον Χριστόν, διά να εργασθώμεν το θέλημά του, διά να συντελέσωμεν εις την διάδοσιν της αληθείας του. Με την αυταπάρνησιν θα αρχίση ο Χριστιανός και με αυτήν θα επισφραγίση την καλήν του πορείαν. Και μόνον τοιουτοτρόπως θα γίνη άξιος μαθητής του Χριστού, του οποίου όλος ο βίος υπήρξεν αυταπάρνησις μέχρι θανάτου.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ ∞°ƒπ∞™ Δ/ΝΣΗ: ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗ 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προτείνεται η σύνταξη διορθωτικής πράξης στην υπ’ αριθμ. 2/1999 πράξη εφαρμογής στην Αγριά, στην ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 89, με αριθμ. κτηματολογίου 030225, ιδιοκτησίας ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, για να αποκατασταθεί το ορθό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία του Δήμου Αγριάς (Πορφυρογένη 2 - Αγριά), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας πατέρα, αδελφό και θείο

¢∏ª∏Δƒπ√ ∫∞§∞ºπ∫∏ Ετών 78 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Κάτω Γατζέας. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11 π.μ. Κάτω Γατζέα 14 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Ελευθερία - Παναγιώτης Καλόβουλος Τα αδέλφια: Ιωάννης - Μαρία Καλαφίκη, Αντώνιος - Φιλίτσα Λεκαράκου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Σκουργιά” στην Κάτω Γατζέα.

Τον αγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

πø∞¡¡∏ ∫. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À Ετών 90 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Σούρπης. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Σούρπη 14 Σεπτεμβρίου 2010 Τα παιδιά: Κων/νος Κωνσταντίνου, Αλέκος και Χρυσούλα Αντώνογλου Τα εγγόνια: Πρόδρομος και Γιώργος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· TPITH 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·˚Ù·Ó›‰Ë πˆ¿ÓÓË, ™. ™˘Ú›‰Ë 86 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÙËÏ. 2421030495, μÔÁÈ·Ù˙‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 149 - ™ÔψÌÔ‡ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡), ÙËÏ. 2421042992, ÷Ù˙ËÛÙ·ÌÔ‡ÏË ¢‹ÌËÙÚ·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 288 - 290, ÙËÏ. 2421055797. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μÔÁÈ·Ù˙‹ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 149 - ™ÔψÌÔ‡ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡), ÙËÏ. 2421042992. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·Ï‰ÈÌÙÛ‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜, º˘ÙfiÎÔ˘ 12 - ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘, ÙËÏ. 2421064004. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë Î·È ∞ӷηÛÈ¿˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÚ›ÙË 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ. 45, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 31, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ÔÛÙ. ∞ÁÚÈ¿, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): §·Ôο·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

£∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∞™Δπ∫√À ∫Δ∂§ ΔËϤʈÓÔ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô˘: 24210 24232 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:45 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:20 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:45 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿

15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45 ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45/16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40, 22:20 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 7:50, 8:30, 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:20 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 10:00, 14:00, 17:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:00, 14:00 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00/16:45, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 18:00, 19:30, 20:20. 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜:8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿):7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 17:30, 18:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056

* ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................2421070931 - 2421075319 ................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. .........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ .......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ...................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. .............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜................................................................. 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ ...................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ................................... 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ .........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ 24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· 24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................2421076984

A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ......................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................199 EKAB:............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY...........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ .......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ .................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™... 2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 2421051113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524Z—

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ·ÈÙ›· Ù˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›·. 2. ¡ÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· (ηı.). - ŒÓ·˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi˜, ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 3. ™˘¯Ó¿ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. - ∞fi Ù· Ï›Á·... Ï›Á·. 4. £ÂfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). - ∂›Ó·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘ (Ì ¿ÚıÚÔ). 5. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘, Ô˘ ¤ı·Ó ÙÔ 1965. - ΔÔ ·ÁÁÏÈÎfi .Ì. - ª·˙› Ì ÙÔ “Ô˘” ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÈ· ¯ÚÔÓÈ΋. 6. ∏ “ÛÎÈ¿” ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÎˆÌˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯›Ô˘. - μÚ›ÛÎÂÙ·È ÓfiÙÈ· Ù˘ ∞ÚÁÔÏÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. - ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 7. ΔfiÔ˜ Ï·ÙÚ›·˜, ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ (˘ÔÎÔÚ.). 8. ™˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ °Î·›Ù Ì ÙÔÓ °ÎÔ˘Ófi. - ∂Í¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡. 9. ™ÙÔ ‚Ô˘Ófi ·˘Ùfi ¤ı·ÓÂ Ô ∞·ÚÒÓ. - °ÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ. 10. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Â›... ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. - ¶fiÏË Ù˘ ÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ. 11. ªÂÈÒÓÂÈ ÚÔÙÈı¤ÌÂÓÔ. - •¤ÓË ı·ÙÚÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·. - ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ̤ÛÔ (·ÈÙ.). 12. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™Ô˘Ú‹ (·ÈÙ.). - ºˆÓ‹ÂÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰›ÊıÔÁÁÔ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∏ ÁÂÓÈ΋ Ϥ͢ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÓÔ˘‚¤Ï·˜ ÙÔ˘ ∫¿Êη. 2. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù·... ·ÓÙ›ıÂÙ¿ ÙÔ˘˜ (ÁÂÓ.). - ∫·È Û ʷÚÌ·ÎÂ›Ô ı· ÙÔ ‚Úԇ̠(·ÓÙ›ÛÙÚ.). 3. ∂ȉÈÎfi ÊfiÚÂÌ· (Ì ¿ÚıÚÔ). - ƒˆÛÈ΋... ÂÈÚ‹ÓË. 4. ∞ÓÂ·›ÛıËÙÔ˜ ‹¯Ô˜. - ∂›‰Ô˜ Ù˘ Ë ÁÔ˘ÛÙ¤Ú·. 5. ∞ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ¤˜ Ì·˜. - Œ¯Ô˘Ó οÙÈ ÎÔÈÓfi. - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 6. ∂›Ó·È ÙÔ˘ ΔÛÈÌ·Úfi˙· Ô... Á¿ÌÔ˜. 7. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ú ÌÈ· ‰È·ÛÙÚÔÊ‹. - ∞fi Ù· ‰¤Î· Ù·... ÌÈÛ¿. - ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 150. 8. ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. - ΔÔ ÚÒÙÔ Î·Ù·Û΢¿ÛıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ªÔÁÁÔÏÊȤÚÔ˘˜. 9. ∞·ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. - ∞Ófiı¢ÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. 10. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ‰ÈÊıfiÁÁÔ˘. - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. - ∫¿-

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 - 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° ∞Ï΢fiÓË ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ΔÚ›ÙË 15.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶¤ÌÙË 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ- ∞ÏfiÓÓËÛÔ ∫˘Úȷ΋ 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

ÙÈ Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È. 11. μÚÂÙ·ÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰·. - Δ›ÙÏÔ˜ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË. 12. μÈ‚ÏÈÎfi˜ ÚÔÊ‹Ù˘ (·ÈÙ.). - ¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ∞Ùı›‰Ô˜ (·ÈÙ.). ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À: √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∂∫∫§∏™π∞ - ∞ƒ∞, 2. πƒ∞ - ™∫∞§∞ - √¶, 3. ™∞ƒ∞∫√™Δπ∞¡√, 4. ∞Δ∞ - √ƒª√™ - ΔÀ, 5. π° - ∞À - π™∏™, 6. ø∫∂∞¡√™ - √Àƒπ, 7. °∏™ - ∞™ - π¢ - ∏∞, 8. £∞ - ∫∞§√À™, 9. ™Δ√∫ - ∞ª∞•π, 10. ∞¡√ - ƒø - π√À™, 11. ∞¡π™∞ - ™Δ∞Àƒ√, 12. μπ∞π√™ - ™∞¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂π™∞°ø°∂™ - ∞μ, 2. ∫ƒ∞Δπ∫∏ - Δ∞™π, 3. ∫∞ƒ∞ ∂™£√¡π∞, 4. ∞∞ - ∞∫√¡π, 5. ∏ ™∫√À¡∞ - ∞√, 6. ™∫√ƒ - √™∫∞ƒ, 7. π∞™ª√™ - ∞ªø™, 8. ∞§Δ√ - π§∞ - Δπ, 9. ∞π™π√¢√•π∞, 10. ™À - Àπ√À™, 11. ƒ√¡Δ∏ƒ∏™ - ∞ƒÀ, 12. ∞¶√À™π∞ - π™√¡.

∫ƒπ√™ ∫·Ù·Ï‹ÍÙ ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ·ÎÔ‡ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ·fi„ÂȘ, ÌË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ·ÔÚÚ›„ÂÙ οÔÈÔ˘˜, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ Û fi,ÙÈ Û·˜ Ô‡ÓÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-3-23-4-8. Δ∞Àƒ√™ ¢Â›ÍÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û‹ÌÂÚ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û·˜ Î·È Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ı· ÓÈÒÛÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-30-22-1234-21. ¢π¢Àª√π ªË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù ·Ú·ÊˆÓ›Â˜, ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÎÚÈÙÈ΋. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ·fi„ÂȘ. ™Â‚·Ûٛ٠٘. ∞ÎÔ‡ÛÙÂ Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-22-12-34-8-6. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Â›Ï˘Û˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÛ›˜ ı· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 47-33-2123-8-4. §∂ø¡ ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏ› Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· Î·È ÙË ‰Èψ̷ٛ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-12-34-9. ¶∞ƒ£∂¡√™ ªËÓ ·Û΋ÛÂÙ ÎÚÈÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ›ÛÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Û¿ÊÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-3-22-12-345.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∞ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı›Ù ·fi ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÙȘ ÎÚ›ÓÂÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο, ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-30-22-12-39-3. ™∫√ƒ¶π√™ √È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ ı· ‰Â¯ı›Ù ۋÌÂÚ· ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚ· ·fi ÂÛ¿˜ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÛˆÙ‹ÚȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-22-12-34-9. Δ√•√Δ∏™ ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Èı·ÓÒ˜ Ó· Û·˜ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Û·˜, ηÙ‚¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÔÊ·Û›ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-11-23-47-8. ∞π°√∫∂ƒø™ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ı· ÚÔ·„ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È ·Ï‹, Îfi„Ù ٷ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¤ÍÔ‰·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-22-12-34-87. À¢ƒ√Ã√√™ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÙ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-1123-4-9. πãÀ∂™ ™Â‚·ÛÙ›Ù ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏÈÒ˜ ·˘ÙÔ› ı· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ ‰Â›Ù ·˘Ùfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-22-12-34-59-7.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TPITH 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπOY 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∑¤ÓÔÓ: ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √È ÌÈÎÚÔ› ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ ∏ ÷ڿ Î·È ÙÔ °ÎÔ˘ÓÙÔ‡Ó ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¿‚·˙ ηÓ›˜ ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ √È ÙfiÔÈ ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ “§·fi˜ Î·È ∫ÔψӿÎÈ” ™ÈÎÂÏ›·, ¤Ó· ·Ï›Ì„ËÛÙÔ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ˜ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∏ ·›ı·ÓË ∫ÈÌ ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ, ÛηӉ·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∑·Î Î·È ∫fiÓÙÈ ÂÓ ψ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∞ÛÙÚÔÊÂÁÁÈ¿ ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ Δ·Í›‰È· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ º·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË μÂÚÂÓ›ÎË ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.30

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.00

20.00 21.00 22.00 24.00 23.45

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

11.15 07.00 08.00 08.30 09.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.00 20.30 21.45 22.00 23.00 24.00 02.00 02.30 03.20 03.30

∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ª·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ÊÒÓ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ ÎÔ˘˙›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ¶ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙË Ê‡ÛË ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÕÁÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÙ·Ó Ë Ê‡ÛË ÂΉÈÎÂ›Ù·È “√ ·Ù˙·Ì‹˜” Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 23.45 02.00 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Fashion show ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “∑¤ÓÔÓ: ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ 21Ô‡ ·ÈÒÓ·” ∂ȉ‹ÛÂȘ 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜-ÂÈÏÔÁ¤˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢.∂.£. ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜∏ Ô›ËÛË Ù˘ ʈӋ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È Ê˘Á¿‰Â˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ··›ÛÈÔ˜ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜

12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 18.45 19.45 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 04.00

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (¶fiÎÂÌÔÓ, Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star “Duma” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ªÔÓÎ Numb3rs ∂ȉ‹ÛÂȘ “∫·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿” √Ì¿‰· NCIS ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Medium “¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó ¡Ù ª¿ÚÎÔ” ™ÂÍ Î·È „¤Ì·Ù·

18.00 22.00 22.10 23.10 00.10

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∫ˆÌˆ‰›· ·fi„Â: Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Έ̈‰›·˜ °’ ÙÌ‹Ì· ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ªÈÎÚÔ·̷ٷ ¶¿Ì ÛÈÓÂÌ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÁÈ· ÙÚÂȘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ §¿Î˘ Ô ÁÏ˘ÎÔ‡Ï˘ ª·˙› ÛÔ˘ ∂›Û·È ÙÔ Ù·›ÚÈ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ÕÁÚÈ· ·È‰È¿ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

06.00 08.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.10 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ ¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ΔÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ Top chef America’s next top model How to look good naked ™·ÛÔ‡ÎÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI Miami: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÎÙ¤˜ ηگ·ÚÈÒÓ Extreme rescue 24 ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú º˘ÛÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Serious Arctic

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111 ¶H§IO 48 UHF

06.15 07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 16.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15 05.00 05.50

√‰fi˜ ¶·Ú·‰Â›ÛÔ˘ 7 ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ª˘ÛÙÈο Î·È Ï¿ıË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡Ù·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “∂ıÂÏÔÓÙ‹˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË π·ÙÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ªÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ÕÏϷͤ ÙÔ ∂ÈÎfiÓ˜ ¢‡Ô Î·È Î¿ÙÈ ¿ÓÙÚ˜

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 18.45 19.15 19.45 21.00 21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Drive time (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· “Fearless heyna” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

§›ÊÙÈÓÁÎ ELATTE º›Ï· ÙÔ ‚¿ÙÚ·¯fi ÛÔ˘ 40 ·̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Kismet ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÏȘ Î·È Ì›· Ó‡¯Ù˜ Grey’s anatomy √È ÛÙ¿‚ÏÔÈ Ù˘ ∂ÚȤٷ˜ ∑·˝ÌË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÚÌ· ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ¢È˜ Ì·‰È¿Ì ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 04.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto ALTER •∂¡∏ Δ∞π¡π∞ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 04.00 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™ÎfiÚÂÚ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ º¤ÙÔ˜ Ì ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘,

“Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏ www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 76160

10.00 17.30

06.00 07.00 10.00 10.45 12.40 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 03.00 04.00 04.30

111111111111111111111111111

07.30 10.15

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

∏ Δ∞π¡π∞ £∞ ¶ƒ√μ§∏£∂π ™∏ª∂ƒ∞ ΔƒπΔ∏ 14/9 & ¶∂ª¶Δ∏ 16/9 ΔÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÈÔ ‰È¿ÛËÌ˘ ËÚˆ›‰·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Julia Jentsch ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Sophie Scholl (∞ÚÁ˘Ú‹ ÕÚÎÙÔ˜ °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ÚÌËÓ›·˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ 2005).

“√π Δ∂§∂ÀΔ∞π∂™ ∏ª∂ƒ∂™ Δ∏™ ™√ºπ ™√§”

™ÂÓ¿ÚÈÔ: Fred Breinersdorfer ™ÎËÓÔıÂÛ›·: Marc Rothemund ºˆÙÔÁÚ·Ê›·: Martin Langer, BVK ªÔÓÙ¿˙: Hans Funck ªÔ˘ÛÈ΋: Johny Klimek, Reinhold Heil ∫Ô˘ÛÙÔ‡ÌÈ·: Natascha Curtius Noss ∏ıÔÔÈÔ›: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Alexander Held, Johanna Gastdorf, Andre Hennicke ¶·Ú·ÁˆÁ‹: Goldkind Film, Broth Film ∫∞Δ∞§§∏§√¡ ·fi 17ÔÓ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ŒÓ·ÚÍË 21.30

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 9-15/9/10 ∞π£√À™∞ 1: KARATE KID: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 21.15, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: STEP UP 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.15, 22.30. SHREK 4 3D (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.15, 18.15. ∞π£√À™∞ 3: SHREK (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00. ∞¶√ ª∞∫ƒπ∞ ∫∞π ∞°∞¶∏ª∂¡√π: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 22.15, 00.30. ∞π£√À™∞ 4: INCEPTION: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.00, 23.00. Δ√ ªÀ™Δπ∫√ Δ√À Ã∞ª∂¡√À μ∞™π§∂π√À (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00.

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫¤ÓÂı Δ˙fiÓÛÔÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫›ÚÛÙÂÓ ™ÙfiÚ̘, ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ¶¿ÓÎÂÓ, ƒ¤È‚ÂÓ ™ÈÌÔÓ¤.

2049. ∏ ∑¤ÓÔÓ, ¤Ó· 13¯ÚÔÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ˙ÂÈ Û ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘, Ë ÎÔ¤Ï· ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î. °Ô˘›ÓÙÔÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂÈ. ∏ ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÈÛÙÂ˘Ù‹ Î·È ÁÈ· ÙÈ̈ڛ· Ë ∑¤ÓÔÓ “ÂÍÔÚ›˙ÂÙ·È” ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÁË. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÎÏËÚ‹˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÈÙÛÈڛη ·Ó·ÎÙ¿ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ù˘ ηÈ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ê›ÏˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙË ÁË, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ ·fi ÙȘ ȉÈÔÙÂÏ›˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ Î. °Ô˘›ÓÙÔÓ... ¡∂Δ 16.00

∂ıÂÏÔÓÙ‹˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1971, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÒÛÙ·˜ μÔ˘ÙÛ¿˜, ŒÏÂÓ· ¡·ı·Ó·‹Ï, ƒ›Î· ¢È·Ï˘Ó¿, ¡›ÎÔ˜ ƒ›˙Ô˜.

√ £ˆÌ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÂÌÓfi˜ Î·È Î·ÏfiηډԘ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. ∑ÂÈ Ì·˙› Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ªÂÚfiË Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ™ÔÊ›·. ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ˆ˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. ªÈ· ̤ڷ, Ô £ˆÌ¿˜ ‰›ÓÂÈ ·›Ì·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ ∏Ï›·, Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ۠·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. √ ∏Ï›·˜, ÁÂÚfi˜ È· Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË ª›Úη, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÌÔ˘Ù›Î ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ. ALPHA 21.00

∫·ÎÈ¿ ÂıÂÚ¿ ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÌÂÚÙ §Ô˘Î¤ÙÈÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÓÈÊÂÚ §Ô¤˙, Δ˙¤ÈÓ ºfiÓÙ·, ª¿ÈÎÏ μ·ÚÙ¿Ó.

∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ΔÛ¿ÚÏÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓ·ÍÈ¿˜, ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ ¿ÓÙÚ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∫¤‚ÈÓ Î·È Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ı¤Ì· ÃÚfiÓÔ˘. ŸÌˆ˜ Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ μ·˚fiÏ·, ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∫¤‚ÈÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘¯‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÏfiÓ˘ÌÊÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜... Ì¿¯Ë! ŸÙ·Ó Ë μ·˚fiÏ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙË Á·Ì‹ÏÈ· ÙÂÏÂÙ‹, Ë ΔÛ¿ÚÏÈ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ ∫¤‚ÈÓ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, Ì ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÙÔÓ ¯¿ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·... STAR 21.00

ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Î·È ÙË ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó Î·È ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·.

∏ ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÎÔ˘ÓËı› ÙÔ “ÛÂÓÙfiÓÈ” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙË μÂÚÎÂÏÒÓË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ηϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi Ù›ÙÏÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, Ì·˙›Ì ÙË ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó Î·È ÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¢’ fiÌÈÏÔ. MEGA 21.45

√ ·Ù˙·Ì‹˜ ∫ˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2002, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÚÏ›Ó ™¿ÓÊÔÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡Ù¤È‚ ™¤ÚÈÓÙ·Ó, ∫¿ÌÂÚÔÓ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ, ¡ÙfiÏÈ ¶¿ÚÙÔÓ.

ø˜ ·È‰›, Ô ºÚ·ÓÎ ª·ÎÏ¿ÛÎÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔÓ Î·ÛηÓÙ¤Ú ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÎfiÏ· ¤ˆ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÙÈÓ¿¯ÙËΠ̠ÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ¤ÌÂÈÓ Û Έ̷ÙÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ªÂÁ¿ÏÔ˜ È·, Ô ºÚ·ÓÎ, Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÙȘ ÊÔ‚›Â˜ Ù˘ ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜, ˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÊÔÚ¿ÂÈ ¿ÓÙ· “ÚÔÛٷ٢ÙÈο” ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚. ŸÙ·Ó Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜, ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘: ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·¿ÙË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜... ∂Δ3 24.00


40

TƒπΔ∏ 14 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

νώ τα πολιτικά γραφεία, οι παραπολιτικές παρεούλες και οι σχετικές στήλες, τα Μέσα γενικώς έχουν καιρό τώρα που ξετινάζουν ονόματα και προθέσεις ενόψει εκλογών της Αυτοδιοίκησης, ο κόσμος, οι δημότες μόνο με αυτά δεν ασχολούνται. Κι αν ασχοληθούν κάποια στιγμή, θα το κάνουν μόνο αγαναT˘ E§ENH™ κτισμένοι. Μπαφιασμένοι από τις υπερβολές και με έ™TAMOY§H ντονη την ανάγκη να... ξεφωνίσουν συμπεριφορές. Ο αναγνώστης Γιώργος Παπαδόπουλος, με ηλεκτρονικό του μήνυμα και με αφορμή σχόλιο της “Θεσσαλίας” στη σελίδα 3 της 9/9/2010, της περασμένης Πέμπτης δηλαδή, μας γράφει το ολιγόλογον, πλην περιεκτικό: “[...] διαβάζω ότι ο κ. “Σκυργιάννης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τραβούσε φωτογραφίες τους συναδέλφους του κ.λπ.”. Και μπορούμε να φανταστούμε μία άνετη, χαλαρή συμπεριφορά με την ανάλογη αύρα αυτοπεποίθησης και όλα αυτά τα ωραία και πολύ στιλάτα που αρμόζουν στους... εξωστρεφείς συντοπίτες μας που ασχολούνται με τα κοινά. Η συνεδρίαση του Δήμου Βόλου αφορούσε στην έγκριση δανείου 5 εκατ. ευρώ για πληρωμές εργαζομένων και κάλυψη άλλων αναγκών. Αυτή η επίδειξη άνεσης και στιλ και ο αντίστοιχος σχολιασμός στην 3η σελ. της εφημερίδας σας, μου έφερε στο μυαλό την φράση : εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Γιατί, δεν είναι δυνατόν να πάει έτσι μπροστά ο τόπος μας, αυτή δεν είναι συμπεριφορά ενηλίκων, είναι παιδική χαρά”. Α... γεια σου. Παιδική χαρά, όπως το λέει ο αναγνώστης είναι, η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει σχέση με αυτές που γνωρίζουμε και πηγαίνουμε τα παιδιά μας. Αυτή η παιδική χαρά, είναι απολύτως προστατευμένη και ασφαλής για όσους τη χρησιμοποιούν. Έχει παιχνίδια να διαλέξει ο καθένας ανάλογα με το τι τραβάει η ψυχούλα του, τα οποία και κατεστραμμένα να καταλήξουν στο τέλος του... παιχνιδιού, κανείς δεν θα λογοδοτήσει ή θα κληθεί να πληρώσει τα σπασμένα. Ποιος, πού αλλού απολαμβάνει τέτοια ελευθερία και τέτοια ασυλία; Τέλος, μεταξύ μας και το κυριότερο: Πέρασαν τα χρόνια που ο κόσμος της μικρής πολιτικής σκηνής, μετρούσε τα σχόλια και τις κριτικές για τις πράξεις του. Όλοι πια γνωρίζουν, πως όχι μόνο τα θαύματα, αλλά και τα... θάματα κρατούν όχι πάνω από τρεις μέρες. Κάποιο άλλο θάρθει να τινάξει τον κουρνιαχτό από πάνω τους, και μετά κάποιο άλλο, κάποιο άλλο...

Ε

stamouli@e-thessalia.gr

ŸÚÁ·Ó· Άρχισαν τα όργανα στην τοπική Ν.Δ. με αφορμή τις δημοτικές εκλογές και τις υποψηφιότητες στο Δήμο Βόλου. Ο Κυρ. Μήτρου, μπορεί να ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει τη δική του υποψηφιότητα, ωστόσο τα “έχωσε χοντρά” τόσο στη Ζέττα Μακρή, όσο και στη ΝΟΔΕ Μαγνησίας της Ν.Δ. Μιλώντας για “κομματικές επιλογές, ωμούς εκβιαστές και πολιτική διαφθορά”. Και ακόμη είναι Σεπτέμβριος...

•¤ÚÔ˘Ó... Είπε και άλλα ο πρώην Δήμαρχος, μιλώντας πολλές φορές για “πόλεμο που δέχτηκε η παράταξή του από τον περασμένο Απρίλιο από συγκεκριμένα άτομα”. Και όταν κλήθηκε να αναφέρει ποιους εννοεί, έκανε λόγο για “μια μικρή ομάδα από τη Νέα Ιωνία και την “Πολιτική Άνοιξη”, χωρίς να πει ονόματα και διευθύνσεις. Φαντάζομαι εκείνοι θα ξέρουν ποιοι είναι...

“¶˘Ú¿” Ποιος έχει τώρα σειρά να ανα-

κοινώσει ότι αποσύρει το ενδιαφέρον και την υποψηφιότητά του για το Δήμο Βόλου; Μα ο νυν Δήμαρχος Αλ. Βούλγαρης, ο οποίος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα παραχωρήσει αύριο Τετάρτη συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να μας πει τους δικούς του λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Εδώ να δείτε “πυρά” που θα εκτοξευτούν...

¢¤ÛÌ¢ÛË Αισιόδοξος και καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απέκλεισε, στο μέτρο του δυνατού, την επιβολή νέων μέτρων, επισήμανε ότι το 2013 θα τελειώσουν τα δεινά του μνημονίου και τόνισε πως μέχρι το τέλος του έτους θα επιτευχθεί η προσδοκώμενη μείωση του ελλείμματος. Εμείς πάντως κρατάμε τη δέσμευση πως θα καταβληθεί προσπάθεια για να μην επιβαρυνθούν εκ νέου τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα...

∂Í·ÁÁÂϛ˜ Επιπλέον, ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι δεν αποτελεί κυβερνητική απόφαση η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, προαναγγέλλοντας την εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυ-

γής. Με τους περισσότερους Έλληνες να ελπίζουν πως οι φετινές εξαγγελίες του Γ. Παπανδρέου από τη ΔΕΘ θα επιβεβαιωθούν εμπράκτως περισσότερο από τις περσινές...

∂Ìfi‰ÈÔ Πάντως, το μεγαλύτερο εμπόδιο που καλείται να υπερβεί η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών στους επόμενους μήνες, είναι η υστέρηση των εσόδων. Σενάρια πολλά διαρρέουν καθημερινά, γεγονός είναι όμως πως οι συνεχείς αυξήσεις φόρων αποδείχτηκε ότι δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσει η αφαίμαξη χαμηλοσυνταξιούχων και μισθωτών;

¶ÂÚ·›ˆÛË Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να αντιμετωπίσει το προαναφερόμενο πρόβλημα με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Η ρύθμιση αφορά 1 εκατ. φορολογούμενους, ενώ προβλέπεται έκπτωση 5% για εφάπαξ καταβολή και αυστηρές ποινές σε όσους δεν προσέλθουν. Τα προσδοκώμενα έσοδα φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ, πρόβλεψη μάλλον αισιόδοξη για τα ελληνικά δεδομένα... °.•.

14-09-10  

14-09-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you