Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.51'- ‰. 20.00ã

™ÂÏ‹ÓË 23 ∏ÌÂÚÒÓ

ª. ™·‚‚·ÙÔ-∫˘ÚÈ·ÎË ÙÔ˘ ¶·Û¯· 14-15 ∞ÚÈÏÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.696

† ª. ™¿‚‚·ÙÔ (∏ Δ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) - † ΔÔ ÕÁÈÔ ¶¿Û¯· 56 ™ÂÏ›‰Â˜

∫ÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ¶∞™√∫ Î·È ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ Û˘Û›ڈÛ˘ ™ÙÔȯ›· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ, ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ªÂÙ··Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ̤ÙÚ· 602.000.000ú ÛÙȘ ¢∂∫√

■ ÛÂÏ. 11

™‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÌÂ ÙË «£»

· ÂÓÙ·ı› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë, ÂÓÒ ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È Ú¢ÛÙfi, ηıÒ˜ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÂÁ¿Ï˜ ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ¶∞™√∫ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·fi ¡¢ ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿. ™ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Î·È „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó fiÏ· Ù· fiÏ· ·fi ÙË Ê·Ú¤ÙÚ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ... “·Ù¿-

£

ÎÙˆÓ” „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ Î·È fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÂÈÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ ÙËÓ ·Ô¯‹ ‹ ÙÔ Ï¢Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·. ™Â fiϘ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ù¿ÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ■ ÛÂÏ. 7, 8, 9

™Â ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

¶ÔÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó

■ ÛÂÏ. 10

∞Ú¯›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ fiÏ˘

¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÚÓ¿, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË √‰ÒÓ ∫‡ÚÈÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ μfiÏÔ˘”, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 700.000 ¢ÚÒ Î·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ·. ∏ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂȂϤÔ˘Û· ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, πˆÏÎÔ‡, §·Ú›Û˘ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛËÌÂȷο Ì ÙȘ Ô‰Ô‡˜: ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, μ·ÛÛ¿ÓË, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, μÏ·¯¿‚·, ∫ÔÚ·‹, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, πˆÏÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Î·È ∫·Ú·˚ÛοÎË, πˆÏÎÔ‡ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È π. ∫·ÚÙ¿ÏË, ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·È ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. ■ ÛÂÏ. 13

™˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÙË “£”

∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ■ ÛÂÏ. 15

¶·‡ÏÔ˘ ª·ÚοÎË ■ ÛÂÏ. 17

∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿

§ÈÁÔÛÙÔ› ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶¿Û¯·

¶∞ƒ∫∂Δ∞ - •À§∂π∞ - LAMINATE

ª. ∂§∂À£∂ƒπ√À ∫∞¶√Δ™∏ ∫ÔÓÙ¿ Û·˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·fi ÙÔ 1952

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜

∫·Ïfi ¶¿Û¯· £∞ ª∞™ μƒ∂πΔ∂ ª√¡√¡ ™Δ∏ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 150 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ∂§.Δ∞.) ÙËÏ. 24210 24955, ÎÈÓ. 6939 694484, 6947 848734

£ÂÛÛ·Ï›· ∞ÁÚÔÙÈÎfi ηϿıÈ Ì ‰Âο‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ■ ÛÂÏ. 16 ª·ÁÓËÛ›· ∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ■ ÛÂÏ. 14

™ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂ-

‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. £· Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶¿Û¯· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ■ ÛÂÏ. 18

■ ÛÂÏ. 12


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ¤ÏÈÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ O ∫∞πƒ√™

¢ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ù· ‚fiÚÂÈ·, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, fiÔ˘ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Èı·ÓÒ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¿. ∂Í·Ûı¤ÓËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿ Î·È ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 Î·È Èı·ÓfiÓ ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÚfiÛηÈÚ· ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛÙ· ‰˘ÙÈο. °È· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο, Ù· ‚fiÚÂÈ·, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Î·È ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÚfiÛηÈÚÔ˘˜ fiÌ‚ÚÔ˘˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· 7 ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

[£∂™™∞§π∞]

ÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË “˘ÔÙÔÓÈ΋” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚȤÁÚ·Ê·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √ Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÂÓÒ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜.

ª

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ-

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...19ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 11...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 04...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 08...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 09...20ÔC.

∫¿ÓÙ ÙÒÚ· Ù· ·ÏÈ¿ Û·˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·

‰›·˜, “Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤Î·Ó ‚Ô˘ÙÈ¿ ·fi Ù· 5 ÛÙ· 4,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ 500 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ “Ù·ÊfiϷη” ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ Ôχ ÙÔ ‹‰Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜” . √ Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ‰ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ù· ‚·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘fi‰ËÛË. °ÂÓÈο Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ˘ÔÙÔÓÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁ›·. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¶¿Û¯·, ÙÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ·ÎÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Â›ÛËÌ· Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ. ŒÙÛÈ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ó, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÒÛÙ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁ›·. 줂·È· ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËΠۇÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È· ·fi ÙÔ ÂÙÛÔÎÔÌ̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϤ˜ Î·È ‰ÂÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó, ÒÛÙ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη ÚÔ‡¯· ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ fiÔȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. √ ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

Δ¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜

ΔÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ

ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û¿ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÚÂÎfiÚ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÍÂχ̷ÙÔ˜ ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È‹ÚÎÂÛ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 35 ¯ÚfiÓÈ·, fiÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ˘ÁÈ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÒÚ· Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ -¯ˆÚ›˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÔÈÚÔ˜ ¢ı˘ÓÒÓ - Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ù· Û·Ṳ̂ӷ. ¶ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ;

ΔÈ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·. ª· ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ; ¡· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™∂¶∂ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤Ô˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù· 11 ‰ÈÛ., ÂÓÒ Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 6 ‰ÈÛ. ÂÙËÛ›ˆ˜. ∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÔ‡ -·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÊfiÚÔ˘- ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‹ ∂§Δ∞.

º.™. ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

∞Ó·‚¿ıÌÈÛË

¶¿ÏÈ Î·Ï¿

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·Ï¿ıÈ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Û‹Ì· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘, ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Î·È ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È Ù· ηÈÓÔÙfiÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‚ԇϢÛË. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÙÔ̤·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂȯÂÈÚ› Ó· ÙÔÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ.

¶Ôχ ÏÈÙ¿ ΔÔ ¶¿Û¯· Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ˙ԇ̠ʤÙÔ˜. ™ÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 30%, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ·ÚÎÂÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· „‹ÛÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙË ÛÔ‡‚Ï·. §ÈÙ¿ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ӷ. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ó·‰›Ú, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓÂ... º.™.

“™˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ƒÔ‰Ô‡Ï·˜” “∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. √ ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ÂÍ‹Ú ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ Î·È ÙË Û¿ÓÈ· ·›ÛıËÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. “√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ Û‚·ÛÙԇ̠ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ó· Ù˘ ¢¯Ëıԇ̠ηϋ Ù‡¯Ë ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ì›ÓÈ Ù˘ μ’ ∞ı‹Ó·˜, ÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˘·ÚÍÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” . √ ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Î·È ÙË ¯ÒÚ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜, Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘. “∏ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ªÂȈ̤Ó˜, Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ʤÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·ı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 400.000 ·ÁÚÔÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Î·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ. ¶¿ÏÈ Î·Ï¿ Ô˘ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. °. ΔÛ.

¶ÔÈÔÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó; ™Â ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÔÈ Ôϛ٘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˘¤Ú ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∫·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜; ∂‰Ò ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ª‹ˆ˜ Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜; ª· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·ÁÈÎfi 50%. ª‹ˆ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜; ¢ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ¡· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ §∞√™, ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹; √‡Ù ÁÈ’ ·ÛÙ›Ô. ÕÚ· ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ÂÈı˘Ì›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Â› Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ÔÈ È‰ÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ‚ÚÂı› ¿ÏÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÙ›‰·... º.™.

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶. ª·ÏÔ‡¯Ô˜

æ‹ÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Î·È ¿ıÔ˜ ∏ 6Ë ª·˝Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηıÒ˜ ηÈ, Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1920 Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 1946, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ™Â οı ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÏÏ¿, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Û ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Ô‡ÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ô‡Ù ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ˜: Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ¿ÂÈ ÛÙËÓ Î¿ÏË, ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ Ô‡Ù Êfi‚Ô˜, Ô‡Ù ¿ıÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÂȉÈο ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ fiÏˆÓ Ì·˜: Ô‡ÙÂ Ô Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙfiÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ Ô˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ¯¿Ô˜, Ô‡ÙÂ Ë ·Ô¯‹ ¯ˆÚ¿ÂÈ, ηıÒ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ οÏ˘ Ë Â˘ı‡ÓË ·Ó‹ÎÂÈ ÈÛfiÙÈÌ· Û fiÏÔ˘˜, Ô‡ÙÂ Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋, ‹ fiÔÈ· ¿ÏÏË “Û˘Ó›‰ËÛË” ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ: ηÓ›˜ “·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜” ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. √̈˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·ÎfiÌ· Ô˘ Â›Û˘ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÂÈ: Ô Êfi‚Ô˜... ∏ ÊÔ‚È΋ „‹ÊÔ˜, Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ‚·ıÂÈ¿˜ ·Ó·›ÚÂÛ˘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ „‹ÊÔ ı· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ÈÏÏ‹Ì·ÙÔ˜. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

™ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, fiˆ˜ ·Ú·‰ÔÛȷο οÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. √È ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΛ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡.¢., ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁÚÔÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÏÈ¿˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ 2013.

°. ΔÛ.

ª‹Ó˘ÛË “ªÂÙˆÈ΋” ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Δ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∏ ÎfiÓÙÚ· ÍÂ¤Ú·Û ٷ fiÚÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ŸÙ·Ó ÙÔ Δ∂∂ ˙ËÙÔ‡Û ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÌÔÓÔÚfiÛˆˆÓ ¢ı˘ÓÒÓ, ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Î·È ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ “ÓfiÌÈÛÌ·” fiÙ·Ó ÎÚ›ıËÎÂ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ Δ∂∂ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “Ù¤¯Ó·ÛÌ·” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛÂ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·¿ÓÙËÛ ÌÂ Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ fiÛˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ηÏ› ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÁÈ· ηٷı¤ÛÂȘ. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ Ï·Ù›· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ. ∫·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

¶·Ú¿ÔÓ· ...¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ‰‡Ô πÙ·ÏÔ› ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ΔÈ ÔÛfi ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰È¤ıÂÛ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÛËÌ·Û›·. √ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ 40 μÔÏȈÙÒÓ, Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·’ fi,ÙÈ Î·Ù·Ï¿‚·Ì ·fi ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Ù‡Ô˘ Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ °Î¿ÏÓÙÈ ÂÚÈԉ‡ÂÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ‰¤¯ÂÙ·È Â˘¯·ÚÈÛٛ˜. ¢ËÏÒÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ 40 ‚ÔÏȈÙÒÓ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ Cava de’ Tirreni ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Δ‡Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fï˜ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ (ÁÂÓÈÎÒ˜ Î·È ·ÔÚ›ÛÙˆ˜) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÚÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÂ Ô Î. °Î¿ÏÓÙÈ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ tour Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›. ∂ÊfiÛÔÓ Ë “ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 40” ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ˘ԉ¯ı› Ì ÙȘ Ú¤Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜, ¤ÚÂ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ·. ŸÓÙˆ˜ Ô Î. °Î¿ÏÓÙÈ ¤ÚÂ ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ fiÏ˘, ÂÊfiÛÔÓ ‚Ú¤ıËΠ۠·˘Ù‹ Î·È Ù· ÂÓÛÙ·ÓÙ·Ó¤ ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ó· ÙÚ·‚˯ÙÔ‡Ó Û Â›ÛËÌÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È fi¯È Û ηʤ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘... ∫∞Δ. Δ∞™

°.•.

∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÈ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ΔÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ “¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Í·Ó¿” , ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ‚ÔÏÈÒÙ˘ Î. £¿ÓÔ˜ Δ˙‹ÌÂÚÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù·. ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹, ÏÔÈfiÓ. °. ΔÛ.

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË πˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”


∞fi„ÂȘ 4

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∏ ™Ù·‡ÚˆÛË Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“... ÕÓÔÈÍË Ì‹Î ÁÈ· ηϿ,/ ÎÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ·È˙ÔÁÂÏ¿/ ÎÈ ·Óı›˙Ô˘Ó ÔÈ Î‹ÔÈ ÂÓÙfi˜ ÌÔ˘. ¶Ï¿Î˜, Ô˘ Û٤ηÙ ‚·ÚȤ˜/ ÛÙ· ÌÓ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ηډȤ˜,/ Û·˜ ¤Û·ÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÌÔ˘!” °. μÂÚ›Ù˘: “√ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜” “√È Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘˜. ∏ ÔÚ›· Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔÓ ÒÌÔ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ ·ÓËÊÔÚÈÎfi Ô˘ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÚÈÎÙfi °ÔÏÁÔı¿. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Î·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ™›ÌˆÓ Ô ∫˘ÚËÓ·›Ô˜, Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ∞ÊÚÈηÓfi˜ ¿ÁÈÔ˜, ηıÒ˜ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË. ∏ ™Δ∞Àƒø™∏. ∏ ÌÂÁ·ı˘Ì›· ΔÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚˆÙ¤˜ ΔÔ˘, “¿Ê˜ ·˘ÙÔ›˜, Ô˘ Á·Ú Ô›‰·ÛÈ ÙÈ ÔÈÔ‡ÛÈ” . √È ·Ó·›ÛıËÙÔÈ Ê‡Ï·Î˜ (ƒˆÌ·›ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜), fiÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ·ÓÙ¿Ú· ÙˆÓ ÔϤ̈Ó, ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ù˘ ÙÚ·¯‡ÙËÙ·˜, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙ· ˙¿ÚÈ· ÙÔ ¯ÈÙÒÓ· ΔÔ˘. √ ÛfiÁÁÔ˜ Ì ÙË ¯ÔÏ‹ Î·È ÙÔ Í‡‰È, “Ô˘˜ ¤ıÚ„ ÙÔ Ì¿ÓÓ·, ʤÚÔ˘ÛÈ Ùˆ ™ˆÙ‹ÚÈ ¯ÔÏ‹Ó ¿Ì· Î·È fiÍÔ˜” . ∏ ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÌÂÏËı¤ÓÙÔ˜ ÏËÛÙÔ‡, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Â› ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡, ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ·. √ ıÚ‹ÓÔ˜ Ù˘ Ì¿Ó·˜. “ÀȤ ÌÔ˘, Ô˘ ¤‰˘ ÛÔ˘ ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜;” ‰ËÏ·‰‹ “ÁÈ ÌÔ˘, ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ ·È‰›, Ô˘ ¯¿ıËΠÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÔ˘;” . ∫·È ‡ÛÙÂÚ· Ë Ù·Ê‹. √ Â˘Û¯‹ÌˆÓ πˆÛ‹Ê, Ô ·fi ∞ÚÈÌ·ı·›·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ¡ÈÎfi‰ËÌÔ, ¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ πËÛÔ‡, ÙÔ ¿ÏÂÈ„·Ó Ì ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ Ù‡ÏÈÍ·Ó Ì ηı·Ú‹ ÛÈÓ‰fiÓË Î·È ÙÔ ¤ı·„·Ó. “√ Â˘Û¯‹ÌˆÓ πˆÛ‹Ê, ·fi ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ηıÂÏÒÓ ÙÔ ¿¯Ú·ÓÙfi ÛÔ˘ ™ÒÌ·, ÛÈÓ‰fiÓÈ Î·ı·Ú¿ ÂÈÏ‹Û·˜ Î·È ·ÚÒÌ·ÛÈÓ, ÂÓ ÌÓ‹Ì·ÙÈ Î·ÈÓÒ, Îˉ‡۷˜, ·¤ıÂÙÔ” . ∂È̤ӈ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎËÓÒÓ ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¢Ú¿Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜. ∫¿ı ÛÎËÓ‹ - ۇ̂ÔÏÔ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ΔÔ Î¿ı ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÂÚȤ¯ÂÈ Ì ÂÓ¿ÚÁÂÈ· ÌÈ· ·Í›· Î·È ÌÈ· ·ÓÙ›ıÂÙË ··Í›·. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ó· ηٷʇÁÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ¿ÏϘ ÂÈÎfiÓ˜, fiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ. ∂›Ó·È ·Ï¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÚˆÙÔÙ‡-

£∂ª∞Δ∞ & ∞¶√æ∂π™

ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË, ∂ÏÏ¿˜ ∞Ó¤ÛÙË; ΔÔ Â¿Ó ÈÛÙ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ˘ÂÚ‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÁˆÓ›Â˜, Â›Ó·È ‰ÈÂÚÁ·Û›· ηı·Ú¿ ÚÔÛˆÈ΋ ÌË Âȉ¯fiÌÂÓË Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈ‚ÔϤ˜. ŸÛÔ ·ÏÔ˚Îfi ›ӷÈ, TÔ˘ °IANNH ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜, Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ MOY°O°IANNH οÔÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ıÂ˚΋ ‰‡Ó·ÌË, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ·ÏÔ˚Îfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÈ, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û˘Ó¿Ì· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ù· Ù˘ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜, ¤Ú·Ó ·fi ÙÛÈٿٷ Î·È ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜. ŸÙ·Ó Ë ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ ÌÏÔοÚÂÈ ÛÙ· ·‰È¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÂÚÌËÓÂÈÒÓ, ÙfiÙ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ. ∏ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ‰ÂÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· ÁÓˆÛÙÈο ̤۷, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, Ô‡Ù Ì ÙÔ ›ڷ̷. ΔÔ £Âfi ÙÔÓ ·È-

ˆÓ, ÎÈ fiˆ˜ ϤÁÂÈ Ô Ì¤Á·˜ ¶Ï¿ÙˆÓ, οı ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘. ΔÔ Ì¤Á· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ı˘ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·˜, ‰ÔÌ› ÙËÓ ›ÛÙË Ì·˜. ¡·È, Â›Ó·È ÂÓÛ¿ÚΈÛË Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ¡·È, Â›Ó·È Ô ·›ÚˆÓ Ù·˜ ·Ì·ÚÙ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫·È ¿ÓÙ·, Ë Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ Â˘Ï·‚Ô‡˜, ÙÔ˘ ·Ó˘fiÎÚÈÙ· Â˘Ï·‚Ô‡˜, Ì·˜ οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÈÛÙÔ‡˜. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ηٷÓÔÔ‡ÌÂ, Ì ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ £Ú‹ÓÔ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ú·Î¢‹˜, fiÙÈ fiÏÔ ÙÔ £Â›Ô ¢Ú¿Ì· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÎÔfi ·‰È¿ÛÂÈÛÙÔ, Ó· ηٷϋÍÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· §·ÌÚ‹. ™Â ÌÈ· Ú¿ÍË fi¯È ÌfiÓÔ Ó›Î˘, ·ÏÏ¿ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘. ™ÙËÓ ∞¡∞™Δ∞™∏. ™ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â› ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. “¶Ô‡ ÛÔ˘ ı¿Ó·Ù ÙÔ Î¤ÓÙÚÔÓ; ¶Ô‡ ÛÔ˘ Õ‰Ë ÙÔ Ó›ÎÔ˜; ∞Ó¤ÛÙË ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Û˘ ηٷ‚¤‚ÏËÛ·È... ∞Ó¤ÛÙË ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È ÓÂÎÚfi˜ Ô˘‰Â›˜ Â› ÌÓ‹Ì·ÙÔ˜...” ·Ó·ÊˆÓ› Ô ÈÂÚfi˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. ΔËÓ “οıÔ‰Ô ÛÙÔÓ Õ‰Ë” , fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ “Á¤ÚÔÓÙ˜” ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ‰ÂȘ ·ÏÏÈÒ˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ·, ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ó¤ˆÛË·Ó·Á¤ÓÓËÛË. ∏ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· Â› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙËÓ ÕÓÔÈÍË, ÂÔ¯‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ʇÛ˘, ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÕÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›‰Â ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ΔËÓ Â›‰·Ó fï˜ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Î·È Ù· ˙Ô‡‰È·. ∞Ó ‰Â Á›ÓÔ˘Ì ·ÁÓÔ› Û·Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ‰Â ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙË̤ÓÔ ÃÚÈÛÙfi. “™‹ÌÂÚÔÓ ¿Û· ÎÙ›ÛȘ ·Á¿ÏÏÂÙ·È Î·È ¯·›ÚÂÈ, fiÙÈ ÃÚÈÛÙfi˜ ·Ó¤ÛÙË Î·È ¿‰Ë˜ ÂÛ΢χıË” . ΔÔ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ ÛÙ›¯Ô˜: “£·Ó¿Ùˆ, ı¿Ó·ÙÔÓ ·Ù‹Û·˜” . ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ô ÛfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡, Ô˘ ÁÈ· Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙ·¯˘Ô‡ Ô ÚÒÙÔ˜ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ı·ÊÙ›, Ó· Âı¿ÓÂÈ, Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ›. ∞Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·ÚÔÊÔÚ›·. √ ÃÚÈÛÙfi˜, ›‰ÈÔ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ÕÏψÛÙÂ, Ì·˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÈ: ∂ÁÒ ÂÈÌ› Ë ˙ˆ‹ (Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ë Ô‰fi˜). ∫·È Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ΔÔ˘ Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÛÙȘ ÈÔ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ fi„ÂȘ ÙÔ˘: “∞Ó·Ûًو Ô £Âfi˜ Î·È ‰È·ÛÎÔÚÈÛı‹ÙˆÛ·Ó ÔÈ Â¯ıÚÔ› ·˘ÙÔ‡ Î·È Ê˘Á¤ÙˆÛ·Ó ·fi ÚÔÛÒÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ÌÈÛÔ‡ÓÙ˜ ∞˘ÙfiÓ” . ∫È fiÙ·Ó “¤Û˘Ú ʈӋ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎÈ¿: -ΔÂÙ¤ÏÂÛÙ·È! ◊Ù·Ó Û· Ó· ¤ÏÂÁÂ: ŸÏ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÛÙÔÓ “ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ¶ÂÈÚ·ÛÌfi” . ∫È, fiˆ˜ ϤÁÂÈ Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “ªÂ ÙÔ ÙÂÙ¤ÏÂÛÙ·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ΔÔ˘ Î·È Ë ıÚËÛΛ· ΔÔ˘” . ™Î¤ÙÔÌ·È... ·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ô‰ÔÈÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· “fiÚıÚÔ˘ ‚·ı¤ˆ˜” , Ì ٷ ̇ڷ Ù˘ ∞Á¿˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙË ÊÏfiÁ· Ù˘ ¶›ÛÙ˘ ÛÙ· ÛÙ‹ıÈ·, ›Ûˆ˜

·ÓÙ·ÌÒÛÔÌ ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔÓ ÂÈÚËÓÈÎfi ¿ÁÁÂÏÔ Ù˘ ¯·Ú¿˜, Ô˘ ı· Ì·˜ ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ÙÚ·Ófi, ÙÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì·: “∏Á¤ÚıË! √˘Î ¤ÛÙÈÓ Ò‰Â” . √˘Î ¤ÛÙÈÓ Ò‰Â Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ˙ˆ‹. √˘Î ¤ÛÙÈÓ Ò‰Â ÙÔ ¤ÓıÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ¯·Ú¿. √˘Î ¤ÛÙÈÓ Ò‰Â ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ºˆ˜. √˘Î ¤ÛÙÈÓ Ò‰Â ... “¢Â‡Ù -ÏÔÈfiÓ- Ï¿‚ÂÙ ʈ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ·ÓÂÛ¤ÚÔ˘ ʈÙfi˜” . Ãπ™Δ√™ ∞¡∂™Δ∏” .

“¢ÂÓ Ì·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ٷ ÌÓËÌfiÓÈ·, ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ù· ·‰ÈfiÚıˆÙ· Ï¿ıË Ì·˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ·Ì›ˆÙ· Î·È Ì ٷ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ - ıÂÚÈÓ¿ ˆÚ¿ÚÈ·. ΔÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ͢Ó¿Ì ۯ‰fiÓ Ó‡ÎÙ· ÁÈ· Ó· ¿Ì ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ ‚·ÚÈ¿ Î·È ·Û‹ÎˆÙ· ËÁ·›ÓÔ˘Ì Ì Ì˯·ÓÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì·˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· “͢Ó‹ÛÔ˘Ì” ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ‡ÓÔ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔ‡Ú·Û˘. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ÏÈ ÂÓÒ Ë Ì¤Ú· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈfi Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ, ÌÈ· Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, ÌÈ· Î·È Ë ÒÚ· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È Ì›· ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Ì·˜

ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ Ù·Ï·ÈˆÚԇ̠ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ì·˜, Ó· ÙÔÓ Í˘Óԇ̠̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÁÈ· Ó· Ê·ÓÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜. ŒÙÛÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Í‡ÓËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙË Ó‡ÎÙ·, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, ·Ê˘Ó›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ‹ Ú¿ÙÙÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ÔÏfiÎÏËÚË Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Û›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ÛÎÏËÚ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ΔÒÚ· ı· ÌÔ˘ ›Ù ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔȘ ·ÁÔÚ¤˜, fiÙ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÈÂÛÙÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ·˘ÍË̤Ó˜, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ÁÈ· ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È ÂȉfiÛÂȘ Ì ¯·ÌËÏ¿ ΛÓËÙÚ·. ¢ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙȘ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ˆÚ·Ú›ˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ Î·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÔÈÔ˘; Δ˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ οÔÈˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ù˘ ·¿ÓıÚˆ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ÙÔ ÛÙ‡„ÈÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ì·˜ ‰‡Ó·Ì˘. ¶ÔÈÔ ·’ fiÏ· Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÔÈÔ „¤Ì·; ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· οı ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó¤Ô˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹˜ Ì·˜ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Â›ÔÓË, ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË Û οı ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ¯ÚfiÓÔ Î·È ›ÂÛË ÙÔ˘ ¢·ıÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Û οı Ӥ· ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ŸÔÈÔ Î·È ·Ó ·ÏËı‡ÂÈ, ¤Ó· Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙfi Î·È ·Ô‰ÂÎÙfi, Ë Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋, Ë ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋, ·¿ÓıÚˆË ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›, ηٷÔÓ› ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÎÔÒÛˆ˜ Î·È ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, fiÙ·Ó Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È Î·È Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰Ô‡ÏÔ Î·È fi¯È ÂχıÂÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ, ÙÔÓ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÓÂÈ, ÙÔÓ ·ÁÚȇÂÈ, ÙÔÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈ› Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Ë ÂÚÁ·Û›· ÙÔÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ‹ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÁÚȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ͇ÓËÌ· Ì ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·” .

Ûı¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ̤۷ ÙÔ˘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ›ÛÙ˘ ÙÔ˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë √ÚıÔ‰ÔÍ›·, ‚ÈÒÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ˙ԇ̠ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ ¶·ıÒÓ Î·È Ù˘ ÛˆÙ‹ÚÈ·˜ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ÈÛÙÔ› Î·È ¿ÈÛÙÔÈ Ì·˙›, ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Ï˘ÙÚˆÙÈ΋˜ ı˘Û›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙË ÊıÔÚ¿ Ù˘ ·Ó˘·ÚÍ›·˜. ™‹ÌÂÚ·, Ì·˙› Ì ٷ ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ¿ÏÏ· „¢‰‹, ÌÂÚÈο „¢‰Â›ÁÚ·Ê· Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ·Ïfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ì ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ˘ ›ÛÙË, ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡ÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ¿ÓÔÌ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Û˘ÚÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÔ˘ χÙÚˆÛË ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙˆÓ ·‰ËÊ¿ÁˆÓ ÙÂÚ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˘ ηٷÈÂÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ˘ÔÛÙËÚȯÙÒÓ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÛÙȘ 7 ª·˝Ô˘ 1821 ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÂÍÂÚÚ¿ÁË Ë ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ˆ˜ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ÛÙÔ ªˆÚÈ¿, Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘

ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ˘ ÍÂÛËΈÌÔ‡ ‹Ù·Ó: “ŸÙ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Ô ·¿˜ οı ÂÎÎÏËÛÈ¿˜ ‚ÚÔÓÙÔʈӿ˙ÂÈ ÙÔ “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” , ÔÈ ÈÛÙÔ› ·fi οو, ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Ì̤Ó˜ Ï·Ì¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó “∂ÏÏ¿˜ ∞Ó¤ÛÙË” . ∞˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ¤ıÂÛ· ˆ˜ ÚÔÌÂÙˆ›‰· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ Ù˘ ÂÈÛÒÚÂ˘Û·Ó ÔÈ ¿ÊÚÔÓ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ù˘¯ÒÓ Ù˘, Ô˘ ·ÓÂÓ‰Ô›·ÛÙ· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢Ù› Ô Ï·fi˜. ∏ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÛÙËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ηı›ÛÙ·Ù·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÂÈÙ·ÎÙÈÎfiÙÂÚË. ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·ÁÒÓ˜ Î·È ·ÁˆÓ›Â˜ ÁÈ· Ó· ÂÁηıÈ‰Ú˘ı› ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ˘˜ Ìfi¯ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ó· ÙÈÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fiÌ·¯Ô˘˜ Î·È Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘, ̤۷ Û ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ·ÔÎÔÌ‹ıËÎ·Ó Ì ÓfiÌÔ˘˜ ¿Î·Ú‰Ô˘˜ Î·È ÂÓÙÔϤ˜ ͤӈÓ. ∫È ¤ÌÂÈÓ·Ó Ù· ·Ôη˝‰È· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ó· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÓÒÊÂϘ, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηӤӷ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛÂ, ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ıÂÛÌÔ› ÓfiÌÔÈ, ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È fi,ÙÈ

¿ÏÏÔ ÚÔÛٿ٢Â, ˘ÔÙ˘ˆ‰Ò˜ ¤ÛÙˆ, ÙÔÓ ¿ÌÔÈÚÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÁÎÚÂÌ›ÛÙËΠ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌËı›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ‚›Ô˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ - Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È - ∫·ÙÔ¯‹˜ fiÔ˘ Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ¢‰ÔÎÈÌÔ‡Ó, ÔÈ ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó, ÔÈ ¿ÛÙÂÁÔÈ ÍÂ·ÁÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ·ÁοÎÈ· Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛΤÙÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó. ¶Ò˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì 400 ¢ÚÒ; ΔËÓ ÎÚ›ÛË ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡, ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÌfiÓÔ. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ ·›Ì· ›ÓÔ˘Ó Ù· Ï·ÌfiÁÈ· Î·È ÔÈ ··ÙÂÒÓ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∞˘ÙÔ› ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ˘ÊÔ‡Ó Ì ¢ÎÔÏ›· ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ. ∫·È ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıÒ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘ “ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ∂ÚÁ¿ÙË” , Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘: “™ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ ‚Èfi˜ ÛÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ÓfiÌÔÈ ÙÔ ÙÚˆÓ ·‰ÈÎËÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹! ∂Ï¢ıÂÚ›· ‚ÚfiÓÙËÍÂ Î·È Ï¿Ì„Â ÚÔÎÔ‹” ª·˙› Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ̤ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ÂÏ›‰·. ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË.

∂›ÛÎÂ„Ë ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ÕÁ. ŸÚÔ˜ √ Î. ¢. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ÕÏÏÔ ¤Ó· ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Á·Ï‹Ó˘ ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜. π. ªÔÓ‹ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘. ŒÓ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi, ¢ÏÔÁË̤ÓÔ, ¿ÁÈÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘ ·˘ÛÙËÚÔ‡ Õıˆ! ª˘ÛÙËÚȷ΋ ˙ˆ‹, ÛȈ‹, Î·Ù¿Ó˘ÍË, ¢ÏÔÁ›· ÛÙȘ ÒÚ˜ Ù’ ∞fi‰ÂÈÓÔ˘, ÛÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ·ÁÚ˘Ó›·! ŸÏ· Â‰Ò Â›Ó·È Û ٿÍË. ŸÏÔÈ Í¿ÁÚ˘ÓÔÈ, ÌÈÏ¿Ó ڋ̷ٷ £ÂÔ‡, Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ·Á›ˆÓ ̤۷ ÛÙË ÛȈ‹ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔ £Âfi ÎÈ ∂ΛÓÔ˜ ··ÓÙ¿, Û οı ηı·Ú‹ „˘¯‹, Û οı ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡ ‰¿ÎÚ˘! ∂˘ÏÔÁË̤ÓÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜! ∂˘ÏÔÁË̤ÓË Ë ™Èˆ‹, ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜” .

Δ· ˆÚ¿ÚÈ· Î·È Ë ÂÚÁ·Û›· √ Î. ¡ÈÎ. ™fiÎÔÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘; ¢¤ÛÔÈÓ· ∫ÔıÒÓ· Ì·ı‹ÙÚÈ·

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÏ›‰·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· Ì·˜”.

™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ªfiÛÈÔ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜

“ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, ÌÈ· ÂÏ›‰· Ó· ‚Áԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ϤÔÓ, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

/5

Δ¤ÙÔÈ· ÒÚ·; ™Â ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏÔ› Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê›. √È fiÔÈÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÁÈ· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ™Â ¿ÚÎÈÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Î·È Ù· ÚÔ·‡ÏÈ· ÔÏÏÒÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. ∂›Ó·È fï˜ ·‰È·ÓfiËÙÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ô˘ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÏÈÙÒÓ, Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Ó· ›¯Â ·˘ÍË̤ÓË ÂÈÙ‹ÚËÛË ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, Ù· ÚÔ·‡ÏÈ· ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·È‰È¿, ΢ڛˆ˜ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜. ∞ÙfiËÙÔÈ fï˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÂΛ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›· ÂϤÁ¯Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ›Ûˆ... ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Û˘ÌÔÏ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈο ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi Ù· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ÚÔ·‡ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∑‹ÙËÛ ‚‚·›ˆÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË “Ù¤ÙÔÈ· ÒÚ·;” . ∫·È Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ˆ˜ “Ù· ·È‰È¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜” . §ÔÈfiÓ, ·˜ ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÎÓ¢ÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ¿ÏÏÔ, ˆ˜ ÙÂÏÈο Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜... ΔÂÏ›· Î·È ·‡Ï·...

∂Ӊ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ·ÎÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·Ô„ÈÏÒÛÂÈ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·fi Ù· ˙È˙¿ÓÈ· Î·È Ù· ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ·. ª¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı› ÛˆÛÙ¿ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÚÎÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂Ó fi„ÂÈ ¶¿Û¯· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ı· ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Â‰Ò, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ̤Ú˜. ∂Ӊ›ÎÓ˘Ù·È Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÓÂ„Ë ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›· ¿ÏψÛÙÂ...

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Δ. ∫.

∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ¢¤ÛÔÈÓ· ∫Ô˘˙ÈÒη ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“™›ÁÔ˘Ú· ˘Á›· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·ÏÏ¿ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÂÏ›‰· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” .

ΔȘ Û¯¿Ú˜ ·fi Ù· ÊÚ¿ÙÈ· ÎϤ‚Ô˘Ó Û˘ÌÌÔڛ˜ Î·È ÙÔ Î·Îfi ·Ú¿ÁÈÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ÛËÌ›· “·Á›‰Â˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜. ∏ ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔı˘Ì›· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¿Ú˜ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ı· ÙȘ Í·Ó·ÎϤ„Ô˘Ó Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜. ŸÔÈÔ˜ Â›Ó·È ¿Ù˘¯Ô˜ Î·È ¯Ù˘‹ÛÂÈ ...Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

ª¤¯ÚÈ 30% °ÚËÁfiÚ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÏ›‰· Ì‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ‰Ô‡Ì ÌÈ· ̤ڷ ηχÙÂÚË. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÊÙ¿Û·Ì ϤÔÓ ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÂÏ›‰· ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª¤¯ÚÈ 30% ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∞ı‹Ó·˜£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∫·È Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘-

‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘. °È·Ù› fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ 130 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚› Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ π.Ã., ı· ÂÈϤÍÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·. ∫¿ÙÈ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi. º.™.

£¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ô˘ ‰È¿‚·Û ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËηÓ, ·ÊÔ‡ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ. ŸÙÈ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ‰˘Û‡ÚÂÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ó· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ·ÎÈÓË-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ÀÂÚÂ¿ÚÎÂÈ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “∏ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÊԉȷÛı› ¤ÁηÈÚ· Ì ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Î·ÌÌÈ¿ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ãı˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ˙ˆËÚ‹ ΛÓËÛË Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÎÚÂÔˆÏ›·. ΔÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÂÚÈÔÚ›ÛıËΠÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ·ÓËÚÙË̤Ó˜ Ù·Ì¤Ï˜ Ì ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔˆÓ ·ÌÓÒÓ ‚¿ÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 10 ÎÈÏÒÓ, ·fi 335 ¤ˆ˜ 390 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ ÙˆÓ ·ÚÓÈÒÓ ¿Óˆ ·fi 10 ÎÈÏ¿, ·fi 300 ¤ˆ˜ 360 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ÎÈÏfi. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ηÙÛÈÎÈÔ‡ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 380 ¤ˆ˜ 400 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ÎÈÏfi” . ∞ÈÊÓȉȷÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ È¯ı˘·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “∞ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ È¯ı˘·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ȯı˘·ÁÔÚ¿˜ ‚Ú¤ıËΠÈηÓÔÔÈËÙÈ΋” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ; “™ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙËÓ fiÌÔÚÊË ™ÎÈ¿ıÔ, ‰È¿ÏÂÍÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Û ÁÚ·ÊÈ΋ ¤·˘ÏË, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÙÔÔıÂÛ›· “∞¯Ï·‰È¤˜”” .

ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Ù· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó Û ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞˘Ù‹ ¿ÏψÛÙ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙËÓ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Î·È Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. °. ΔÛ.

ΔÔ ¤ıÈÌÔ ΔÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÏ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜, ΢ڛˆ˜, Ó·Ô‡˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ªÂ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÛÙfiÏÈ˙·Ó ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ Ù· ÂÁÎÒÌÈ·, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÂÓÔÚ›Ù˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ·. √È fiÚÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ› ·ÎfiÌË Î·È Ôχ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Ó¤¯ÂÈ·... º.™.

14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1982

ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈηχ„ˆ˜ Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÙˆÓ ÙÔÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÛηÊ› ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÛηÊ›. √È ÙÔ̤˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜” .

¶·È‰Â›·˜ §Â˘Ù¤Ú˘ μÂÚ˘‚¿Î˘. ΔÔ 1981 ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi 11.631.000.000 ‰Ú¯. √È ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ‹Ù·Ó 5.485 ÂÎ. ‰Ú¯. Î·È 7.650 ÂÎ. ‰Ú¯. ÁÈ· ÙÔ 1980 Î·È ÙÔ 1981 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·” .

¶ÈÛÙÒÛÂȘ 13 ‰ÈÛ. ‰Ú¯. ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· “¶ÈÛÙÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 13 ‰ÈÛ. ‰Ú·¯ÌÒÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 1982 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÚÔ˘Û›·Û ۋÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1912... 23:40 Ì.Ì.: √ ΔÈÙ·ÓÈÎfi˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ¯Ù˘¿ Û ·Áfi‚Ô˘ÓÔ ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi, ÌfiÏȘ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÚıÂÓÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÙÔ˘. μ˘ı›˙ÂÙ·È ‰‡Ô ÒÚ˜ Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ 02:20 .Ì. ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÚ›Ô˘ 1.500 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ 700 Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛˆÛ›‚Ș Ï¤Ì‚Ô˘˜ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. 1924... ∞Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÚÔ‰Ú¢Ô̤ÓË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·, Ô˘ ηًÚÁËÛ ÙË ‚·ÛÈÏ›·.

1941... π‰Ú‡ÂÙ·È ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ·fi ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ ∞ÓÔÚıˆÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ §·Ô‡ (∞∫∂§). 1958.... ΔÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ “™Ô‡ÙÓÈÎ 2” η›ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì·˙› Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÈ‚¿ÙË ÙÔ˘, ÙË ÛÎ˘Ï›ÙÛ· §¿Èη. 1981... √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Â›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫ÔÏÔ‡ÌÈ· ÛÙÔ ™ÈοÁÔ. 1995... °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ªÂÓ °ÎÔ˘ÚÈfiÓ, ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

Δ¿¯ıËΠ˘¤Ú ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¡¤· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ §·ÁοÚÓÙ ¢Âη٤ÛÛÂÚȘ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢∂¶∞

¡¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ò˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ˙ËÙ› ÙÔ ¢¡Δ ∞£∏¡∞, 13.

À

∞£∏¡∞, 13.

¢∂∫∞Δ∂™™∂ƒπ™ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢∂¶∞ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ· ¡¤·”. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ·Ú¯Èο ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ fiˆ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Eni, Edison, Gazprom, Gas Natural, Enagas, Vopak, Israel Corporation Î·È Mitsui. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› Ì·ÁÓ‹ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜.

∞˘Í‹ıËÎÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ E˘Úˆ˙ÒÓË

¤Ú ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù¿¯ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢¡Δ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, Û Ӥ· Ù˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. “ŒÓ·˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Â›Ó·È Ô‰ËÁfi˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ.

“ΔÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ›”, ÚfiÛıÂÛÂ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÛÔ˘˜ fiˆ˜, › “ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ı˘Û›· ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Û ÌÈÛıÔ‡˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘. “√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂχıÂÚ· ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘” Û¯ÔÏ›·Û ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, °. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· “Ú¤ÂÈ Ó· ÛËΈı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· fi‰È· Ù˘” ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë “·Ó¿ÁÎË ÈÛ¯˘Ú‹˜ Ï·˚΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ Î·È ·˘ÙÔ‰‡Ó·Ì˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ”. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ˙ËÙ› ÙÔ ¢¡Δ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™∂¶∂, ªÈ¯¿ÏË Ã¿Ï·ÚË, Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤Ô˘ ÂÈÛÚ·-

ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù· 11 ‰ÈÛ., ÂÓÒ Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 6 ‰ÈÛ. ÂÙËÛ›ˆ˜. ∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÔ‡ -·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÊfiÚÔ˘- ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‹ ∂§Δ∞.

∏ EKT ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·ÓÙÈ·Ú‹Ïı ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÊıË-

ÓÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÓÙ‡Ô˘ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë ∂∫Δ, ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛΛٷÈ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚË. “∂›Ó·È Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ʇÛ˘ Î·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· fiÏ· Ù· ··Ú·›-

ÙËÙ· ÂÚÁ·Ï›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘¯fiÓ ·ÓÔ‰ÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙË ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÈÌÒÓ, Ì ÙÚfiÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ¤ÁηÈÚÔ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÚıÚÔ. ∏ ∂∫Δ ‰È¤ıÂÛ ÂʤÙÔ˜, ̤ۈ ‰‡Ô ‰ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ, Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ‡„Ô˘˜ 1 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ù˘ ∂∫Δ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 1% ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∂∫Δ Î·È ÛÙË ÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‹È· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. “√ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ Èı·Ófiٷٷ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ 2% ÙÔ 2012, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂∫Δ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2012, ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤ÙÚÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜” . ¶¿ÓÙˆ˜, ηٷϋÁÂÈ Ë ∂∫Δ, “ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙˆÙÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘”.

“™‚‹ÓÔ˘Ó” 10 ¤ˆ˜ 13 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

¶È¤˙ÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· Â›Û¢ÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ

μƒÀ•∂§§∂™, 13.

A¡√¢√ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ÂÓÒ ÚÔ˜ Ù· οو ·Ó·ıˆڋıËÎ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÂÎÙ¿ıËΠηٿ 0,5% Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ™Â ÂÙ‹ÛÈ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 1,8%. √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Reuters ›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË 0,3% Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Î·È 1,8% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË.

∞£∏¡∞, 13.

“™μ∏¡√À¡” 10 ¤ˆ˜ 13 ‰ÈÛ. ¢-

ÚÒ ·fi Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ (ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‡) ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÂÚ›Ô˘ 22 ¤ˆ˜ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 30 ¤ˆ˜ 35 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó ˘fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (‰ËÏ·‰‹ Ë ÙÚfiÈη ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘) Î·È ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ÌÈÎÚÔ̤ÙÔ¯ÔÈ ı· ı¤ÏÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈ-

ª∂Δ∞º√ƒ∞ π∞Δƒ∂π√À ∂À∞°°∂§√™ ¡. ª∞¡∞μ∂§∞™ ºÀ™π∞Δƒ√™ ∂π¢π∫√™ π∞Δƒ√™ ∞¶√∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Ù. π∞Δƒ√™ ¡√™√∫√ª∂π√À ∫∞Δ

§∂πΔ√Àƒ°∂π: π∞Δƒ∂π√-ºÀ™π∫√£∂ƒ∞¶∂ÀΔ∏ƒπ√ °·ÏÏ›·˜ 27 (ÌÂٷ͇ ™. ™˘Ú›‰Ë - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘) ÙËÏ. È·ÙÚ›Ԣ: 24210 32281 ÎÈÓ.: 697 6640232 μ√§√™

ÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ . Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ 90% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈÔ 10% ı· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÒÙ˜. 줂·È· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ Û˘Ó¤ÚÁȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ŸÌˆ˜ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÙÚfiÈη ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2012 Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ ÊfiÚÌÔ˘Ï· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Â›Ó·È Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ΔÙ) ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÔÙÈÌËÙÈ΋˜ ˙ËÌÈ¿˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ PSI. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ PSI, ÛÙÔ 53,5% ·ÓÙ› ÙÔ˘ 74,2%, Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·ı·Ú‹ ˙ËÌÈ¿ Û fiÚÔ˘˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Í›·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÓ¤ÎÚÈÓ Â›Û˘ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· Ó¤· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ı· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10% ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Â˘ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·Ù¿

ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÁÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ (warrants), ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· οı ÙÚ¿Â˙· ͯˆÚÈÛÙ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÙ.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ÚfiÙ·ÛË ∏ ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˘ ™·¯ÈÓ›‰Ë, Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ó· ·ԉ¯ı› Ù· 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È: - ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ΔÙ ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ¢·ÓÂȷ΋˜ ¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÁÈ· ÙË ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ) Î·È ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÌfiÏÔÁ· ‹ ¿ÏÏ· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ̤۷ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ‹ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ∂ΔÙ Î·È Ó· Ù· ‰È·ÙËÚ› Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ∞¸ÏˆÓ Δ›ÙÏˆÓ ÛÙËÓ

ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - ∏ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ∂ΔÙ Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·˘Ù‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ - ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˜ Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈϤÍÈÌ· ÚÔ˜ ÎÂʷϷȷ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË. - ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‹ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. - ∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙȘ ΔÚ¿Â˙˜. - ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 3461/2006 (take over bid) ηٿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·

¢ËÌÔÛÎfiËÛË MRB

“¶fiÏÂÌÔ˜” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ... ·Ù¿ÎÙˆÓ

∞£∏¡∞, 13.

∞£∏¡∞, 13.

ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È Ú¢ÛÙfi, ηıÒ˜ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ªÂÁ¿Ï˜ ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ¶∞™√∫ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ·fi ¡¢ ÚÔ˜ ‰ÂÍÈ¿. ™ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ Î·È ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó fiÏ· Ù· fiÏ· ·fi ÙË Ê·Ú¤ÙÚ· ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ... “·Ù¿ÎÙˆÓ” „ËÊÔÊfiÚˆÓ.

™ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏfi Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ - ۯ‰fiÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘” , ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ Î·È fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ ÙËÓ ·Ô¯‹ ‹ ÙÔ Ï¢Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ™Â fiϘ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ù¿ÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ.

°Ú›ÊÔ˜

΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

÷ÌËϤ˜ ÔÈ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ

Ó‹” ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÁοÏÔ, ÔÈ Ôϛ٘ ··ÓÙÔ‡Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· fiÙ·Ó ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ‹ ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο.

™˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ÌÊ›ÛËÌ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ı˘Ìfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Êfi‚Ô˜, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·ÏÏ¿ ηÈ... ηÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÓٛʷÛË ·Ó¿ÌÂ-

Û· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· „‹ÊÔ˘. ŒÓ· ·ÎfiÌË ‰Â›ÁÌ· ˆ˜ fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿, Â›Ó·È ÔÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ ˘ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÔÈ Ôԛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÛÔ ı· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‹ ı· ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ‹ ı· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÁÚ›ÊÔ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙËı›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë Ó¤· ÔÏÈÙÈ-

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ٤ÙÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ë ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Û›ڈÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿. ∏ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Û›ڈÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ÛÙÔ Ó·‰›Ú, ÌfiÏȘ ÛÙÔ 27,2%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Metron, ÂÓÒ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ 53%. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009. ™¯Â‰fiÓ ÙÔ 10% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÌÂÙ·ÎÈÓ›ٷÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÌfiÏȘ ÙÔ 3% ÚÔ˜ ÙË ¡¢, ÂÓÒ ÙÔ 27,9% ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·. ™ÙË ¡¢ ÙÔ 9,8% ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ∫·Ì̤ÓÔ˘, ÌfiÏȘ ÙÔ 0,8% ÚÔ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ 18,6% ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ GPO ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ¯¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ¿ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ·ÒÏÂȘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË... ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. √ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·Îfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ¡¢, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÁÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· „ËÊÔÊfiÚˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹.

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Îϛ̷η ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ϤÓ ۋÌÂÚ· “Ï¢Îfi - ¿Î˘ÚÔ” , fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ” Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ 20% Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 30%, ‰Â›ÁÌ· fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ÙËÓ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÌÂÙ¿ ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›, Î·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÁÚ›ÊÔ˜ Ô˘ ı· Ï˘ı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ∫ÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË “‰ÂÍ·ÌÂ-

ªfiÏȘ ÙÔ 31% ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ

ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÛÙËÓ Î¿ÏË ∞£∏¡∞, 13.

Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· „‹ÊÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ Metron ÁÈ· ÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·” ‰ËÌÔÛȇÙËΠ¯ı˜-, ÌfiÏȘ ÙÔ 31,2% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ‚¤‚·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ 32,1% ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ô¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¿Î˘ÚÔ˘ ‹ Ï¢ÎÔ‡. μ·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· - ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ - ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· “ÌÈÎÚ¿” , ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Û›ڈÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2009. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ù˘ GPO ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Mega, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ

À¤Ú ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ 65,7% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ

‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ ›‰È· Â˘Ú‹Ì·Ù· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿, ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‚¤‚·È· Û ·Ó·ÏÔÁ›·, Â›Ó·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ “ÌÈÎÚÒÓ” ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.

∞¶√∫∞§À¶Δπ∫∞

∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿

∫˘Úȷ΋ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘. ∞fi ÙÔ 19,2% ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ Ô˘ ·¿ÓÙËÛ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ÙÔ 18,9% ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙȘ Â-

fiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ÙÔ 47,8% ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ 27% ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ,

ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÎÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ GPO ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ¤ÍÈ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫∫∂ Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ÂÓÒ ˘„ËÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÎfiÌË Î·È fiÛˆÓ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ οÏ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 7%, Ô˘ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ fiÙ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÓÔȯٿ.

ª∂ ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÌfiÏȘ ÙÔ 33% Ô ÔÏ˘ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ MRB Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙË REAL NEWS. ™ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘, Ë ¡¢ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 20,5% ¤Ó·ÓÙÈ 12,7% ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ™Àƒπ∑∞ Ì 8,6%, ∫∫∂ Ì 7,9&, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Ì 7,1%, ¢∏ª∞ƒ Ì 7%, ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Ì 3,9%, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Ì 2,9%, §∞√™ Ì 2,5% Î·È ¢∏ª™Àª Ì 2,4%. ™ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ó›Î˘ Ë ¡¢ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 50,6% ¤Ó·ÓÙÈ 4% ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÓÒ ÙÔ 26,7% ıˆÚ› ˆ˜ ηӤӷ ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, ¶¿ÓÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ¡›ÎÔ˜ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ Î·È Ã¿Ú˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈfi˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÔ 52,4% ‰ËÏÒÓÂÈ “ηӤӷ˜” ÂÓÒ ÙÔ 22,9% ÂÈϤÁÂÈ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ 20,9% ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ΔÔ 65,7% Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÂÓÒ ÙÔ 32,7% ıˆÚ› ˆ˜ ηӤӷ ÎfiÌÌ· ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜.

TÔ ·˙Ï Ù˘ Ó¤·˜ μÔ˘Ï‹˜ ∞£∏¡∞, 13.

Δ∏¡ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· η-

Ù¤ÁÚ·„ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Metron ÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ¯ı˜, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ... Û‡Á¯˘ÛË. √ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ Metron, ηıÒ˜ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹ ı· Â›Ó·È ÔÎÙ·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Metron, ÙÔ ¶∞™√∫ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 10,4% Î·È Ë ¡¢ 16,5% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ∫∫∂ 7,4%, §∞√™ 2,9%, ™Àƒπ∑∞ 6,4%, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 3%, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 5,5%, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ 6,5%, ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ 4,3%, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· 1,4%, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 32,1%. ™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË „‹ÊÔ˘ Ì ·Ó·ÁˆÁ‹ ÛÙ· ¤Á΢ڷ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶∞™√∫ 15,4, ¡¢ 24,3, ∫∫∂ 10,9, §∞√™ 4,2, ™Àƒπ∑∞ 9,5, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ 4,4, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 8, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ 9,6, ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ 6,3, ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· 2,1.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔËÓ ΔÚ›ÙË Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

√ ™·Ì·Ú¿˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ “∑¿ÂÈÔ πππ” √È ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞£∏¡∞, 13.

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

√ Ï·fi˜ ı· ·ÔÚÚ›„ÂÈ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 13.

Δ∏¡ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô ÂÏÏË-

ÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘˜, ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· Ì ÙË ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È Ì ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “æËÊ›˙ÂÙ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¢ÂÓ „ËÊ›˙ÂÙ ÁÈ· ·ÎÚfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ „ËÊ›˙ÂÙ ¢ηÈÚȷο. ¢ÂÓ „ËÊ›˙ÂÙ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘˜” . “√ §∞√™ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ¿ÓÙ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÍÂÎÈÓ¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ì Ôχ ΤÊÈ, Ì ÔÏÏ‹ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÛΤÙÔÓÙ·È Î·È fi¯È ÂΛÓÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·„ËÊÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” η٤ÏËÍÂ.

μÔϤ˜ ηٿ ™·Ì·Ú¿ Δ¤ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ (ƒ¿‰ÈÔ 9) Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ıËÙ›·˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜, ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ̤۷ ·fi ÙȘ Û¿ÚΘ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â›‰ÔÛË ·˘Ù‹! ∫·Ù¿ÓÙËÛ ÙË ¡¢ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÕÓÔÈÍË. ◊Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ΔÔ ÎfiÌÌ· Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ¤Ó· ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi. ∫ÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë ¢ÂÍÈ¿ Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ó ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿” .

ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰· ÛÙËÓ ¶‡ÏÔ ÌÂÙ¤‚Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, ÂÓÒ ¶¿Û¯· ı· οÓÂÈ ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÁÂÙ·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ™·Ì·Ú¿. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Â›ÛËÌ· Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· Û˘ÁÎÏËı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· “Á·Ï¿˙È·” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›·˜.

ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë ¡¢ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó: 1. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË 2. ¡¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 3. ∞Ó·Ù˘Íȷο ̤ÙÚ· 4. πÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ 5. ¶¿Ù·ÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ 6. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ 7. ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi Û ˘Á›· Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈԉ›˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¶ÚÒÙÔÈ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ› ı· Â›Ó·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Ë ◊ÂÈÚÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› 9 ÂÚÈʤÚÂȘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √È ÂÚÈԉ›˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ Û‡ÓÙÔÌÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌfiÏȘ 20 ̤Ú˜ ı· ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ‚·Ú‡ÙËÙ· ı· ‰Ôı› ÛÙȘ ÌÔÓÔ‰ÚÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂΛӘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ Ë ™˘ÁÁÚÔ‡ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ

Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘. ∂›Û˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ‹‰Ë Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë Î·Ì¿ÓÈ· ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ËÏ·‰‹ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ·ÏÏ¿ ‚¿ÚÔ˜ ı· ‰Ôı› Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ™˘ÁÁÚÔ‡, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤-

ÙÚËÛË ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ οı ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÙËÏÂÌ·¯›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ◊‰Ë ÛÙËÓ ™˘ÁÁÚÔ‡ ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· “ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·” ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ debate. ∏ ¡¢ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›-

˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ 2009 ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È Ì›· ÌÂٷ͇ ™·Ì·Ú¿ ñ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οı Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ıˆÚ› ·Ó·ÙÚ¤„ÈÌÔ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷. ∞Ó·ÙÚ¤„È̘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ӛ΢ ÁÈ· ÙË ¡.¢. ı· ÂÈÙ¢¯ı›. TËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¡.¢. ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› ÔÏÈÙÈο ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔ¯ÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ªÔÚ› Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ¡.¢. Û ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÒÛË Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘. Δ·ÎÙÈÎÔ› Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙˆÓ, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹.

∂ÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·È ÌÈ· Ó¤· ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 6Ë ª·˝Ô˘

∞ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ÙÔ ∫∫∂ “∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ χÛË ı· ‚ÚÂı›, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Úfiı˘ÌÔÈ” ∞£∏¡∞, 13.

Δ√¡ ΛӉ˘ÓÔ ÂÚ› ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ

Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ χÛË ı· ‚ÚÂı›, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Úfiı˘ÌÔÈ” , ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛÂ Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÂΛÓË Ù˘ 6˘ ª·›Ô˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ÛÂ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ: “ΔÔ ∫∫∂ ¤¯ÂÈ Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, ¤¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜” , Î·È Î·ÏÔ‡ÛÂ

“Ù· ÂÚÁ·ÙÈο Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· Ó· ÌË ÛÎÔÓÙ¿„Ô˘Ó ¿Óˆ Û ·Ú·Ï·ÓËÙÈΤ˜ „¢‰Â›Áڷʘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ó· ÌË ÛÎÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈ¿ - ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÙÂÏÈο ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ó¤· ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ K·Ïԇ̠ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ fi-

ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ∫∫∂, ˆÛÙfiÛÔ Ì·˙› Ì·˜ ¿Ï„·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ηÏԇ̠ٷ ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫¡∂, Û ÌÈ· ‰Ú¿ÛË ÁÂÌ¿ÙË ·˘ÙÔı˘Û›·, ̤ڷ - Ó‡¯Ù·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÓÙÔ‡ Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˘¤Ú ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ ∫∫∂. √ Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› ÓÈÎËÙ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜” .

∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜: ∞ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ ∞£∏¡∞, 13.

Δ√ ‰›ÏËÌÌ· “„‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔ-

Û‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ‹ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ··ÏÏ·Á‹ ·fi Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Î·È ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘”, ı¤ÙÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Free Sunday, o Î. ΔÛ›Ú·˜ ÂÍËÁ› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ì fiÏË ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ¶∞™√∫, Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂΛÓÔ ı¤ÙÂÈ

ÂÚ› ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ·fi ÙËÓ ∂∂, Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‡ÌʈÓÔ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. “°È·Ù› ı· ‚ÚÂıԇ̠ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ì Ϸԇ˜

Ô˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎÔ› Ì·˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ; ªÂ ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜, ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ·ÔÌÔÓˆÙÈÛÌfi. “™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ Û ÌÈ· ÎÏ˘‰ˆÓÈ˙fiÌÂÓË ∂˘ÚÒË. ∞ÏÏ¿ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ì ÙÔ ∫∫∂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.” ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë fiÙÈ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô

∂ÍÔÚÌ‹ÛÂȘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ¢È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞£∏¡∞, 13.

ÂÚÈԉ›˜ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (19 ∞ÚÈÏ›Ô˘), ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÔÌÈÏ›· ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ·.

ΔÔ ¶∞™√∫ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Û ÎÏÂÈÛÙ¿ Á‹‰·, ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Δ‡Ô˘ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ϤÓ ËÁ¤˜ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ï‹ıÂȘ. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ “‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΔ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛÙȘ ÂÚÈԉ›˜ ÙÔ˘ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹, 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔËÓ Ë̤ڷ ·˘Ù‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÙÔ ‰Â ™¿‚‚·ÙÔ (21 ∞ÚÈÏ›Ô˘) ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È Ù· ÷ÓÈ¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Î·È ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·ÂÙ·Í¿ÌËÓ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û οı ¢ηÈÚ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÂÈ Û·Ê›˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2010. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ¿‰ËÏÔ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

√ μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ó· “ÊÔÚÙˆı›” ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ·Ì›ÏÈÎÙ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÛÙ· ÔÔ›·, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ, ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì 180 „‹ÊÔ˘˜ ÁÈ· Ó· “ÂÈÛËÌÔÔÈËı›” Ë Û˘Ó¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ‰Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË “ÎÏ‹Ù¢ÛË” ÙˆÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·È °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ÂÙ·Ì‹ÓÔ˘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓË-

ÌÔÓ›Ô˘ η٤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÔÎËÚ‡ÍÂÈ Î¿ı ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. “◊Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Â¤ÌÂÓ ÛÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È fi¯È ÛÙȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜. ™ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙÂϯÒÓ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, οÔÈ· ¿ÏÏ· ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ·Ó: “ΔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Îfi„ÂȘ Î·È ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ μ·ÁÁ¤ÏË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·ÊÔÚÈÛÙÈ΋. £· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔ-

Ú¿ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙˆÓ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ, fï˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÂÍËÁÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiˆ˜ ϤÓÂ, “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù· ıÂÙÈο ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” . ¶¿ÓÙˆ˜ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰Â›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· fiÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ 18˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Ú·Ï›„ÂȘ, ·ÌÊÈÛË̛˜, ·ÚÚ˘ı̛˜ Î·È Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Ù· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÛÂÈ. ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “∏ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ê¿Û˘ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 ı· Á›ÓÂÈ Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Ì ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ. ¢ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ԇ̠ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ó‡̷, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË (∂ÓÈÎfi˜) Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌÈ¿. “ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ÚÔοÏÂÛ ·fiÏ˘ÙË ·ÚÂÍ‹ÁËÛË, ¤ÁÈÓ ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÌÈ·˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ·ÓÙ›Ï˄˘. ∂‚Ï·„ ÙÔ ¶∞™√∫. ∂Ì›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ Ï¿ıÔ˜” , ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∂›Û˘, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·.

¡· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ∞£∏¡∞, 13.

∂∫∫§∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi

Ï·fi Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ ·ˇı˘Ó ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· “ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÓÙÈ·” ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∂›Û˘, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù·Í˘, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ÛÙ· ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ··ÁÎÈÛÙÚˆı› ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÙfiÔ Ó· Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi˜, Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· fiÚıÈ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ¢¯‹ıËΠ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

¡ÙfiÚ·

™Ù‹ÚÈÍË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘

28,9 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ı· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ÁÈ·... ·Ú¯‹, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

“∑ÂÛÙfi” ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù·Ì›· ∞£∏¡∞, 13.

“∑∂™Δ√” ¯Ú‹Ì· ÛÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈο

Ù·Ì›· ı· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÛ̇ÂÈ 3 ‰fiÛÂȘ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ‡„Ô˘˜ 28,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ protothema.gr ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ (Ù·ÎÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜) ÚÔ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ‡„Ô˘˜ 7.720.000 ¢ÚÒ. ΔËÓ ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ηıÒ˜ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 5,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯ÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ∞’ ÙÚ›ÌËÓÔ 2012 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 1. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ „ËÊ›ÛÙËÎÂ

¶π¡∞∫∞™ 1

¶π¡∞∫∞™ 2 ∞£∏¡∞, 13.

∂Δ√πª∏ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌÈ· Û˘Á΢-

ÙËÓ ª. ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·Ô‰ÂÛ̇ÙËηÓ: Ë 4Ë ‰fiÛË ÙÔ˘ 2011 ‡„Ô˘˜ 13,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ 2012 (7,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙË). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 2. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙˆÓ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û οı ÎfiÌÌ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ¤Ï·‚ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ŸÌˆ˜, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·˝Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿

Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ó¤· ‰ÈηÈÔ‡¯· ÎfiÌÌ·Ù· Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ÓfiÌÔ (3023/2002) “∏ Ù·ÎÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÂΛÓÔ˘, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜... ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” . ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙˆÓ, Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÓfiÌÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ¤ÎÙ·ÎÙË ¯ÚË-

Ì·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ 0,22 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜, οı ÊfiÚ·, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÓÒ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÌÈ· ÂÈϤÔÓ Î·Ù¿ÊÔÚË ·‰ÈΛ· ηıÒ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· - ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ - ¤¯Ô˘Ó ÓfiÌÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2009.

™ÙËÓ Ô˘Û›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ fiÛÔ ÈÔ “·ÈÌ·ÙËÚ¤˜” Â›Ó·È ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ - ÏfiÁˆ ÂÚÈÎÔÒÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ‰·¿Ó˜ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰· - ÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο Ù·Ì›·! ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2009 Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¤Ï·‚·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ› Ù· 8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 11,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫-¡¢, ÛÙË ‚¿ÛË ÌÈ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ (¡∂Δ) ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È “ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫, ¡¢ Î·È ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ∞Ú· Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜” . ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Û¯ÔÏ›·Û ‰ËÎÙÈο ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. “∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·Ú Û›ÛÙÂÌ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ·ÛÙ¤Ú˜ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∂›Ó·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÚˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” ÛËÌ›ˆÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™Â ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

¶ÔÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó... ∞£∏¡∞, 13.

 ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· fiÛˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ·ÚıÔ‡Ó ÔÈ ÊÚ·ÁÌÔ› Û ÂÓÓ¤· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚË Û ٤ÛÛÂÚ· ·ÎfiÌË. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û 28 Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ηÈ, ¿ÌÂÛ·, ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ·ÎfiÌË 13. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ.

™ ¢ÂÛ̇ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ÕÎË ∞£∏¡∞, 13.

∂¡Δ√§∏ ÁÈ· ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË

ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ì ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ˙ËÙ¿ Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ¤ÓÙ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Âͤ‰ˆÛ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‡ÔÙÔ˘˜ Ê˘Á‹˜ Ô ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ı· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜: - ¡›ÎÔ ∑‹ÁÚ·, Í¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘ ∞. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ηٿ ÙÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· ıˆÚÂ›Ù·È “‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ” , - ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË §·ÌÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÏÔÁ›ÛÙÚÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ off shore ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi - °ÈÒÚÁÔ ™·¯·Ù˙›‰Ë, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫, Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È Û ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ TORCASO Î·È Ù˘ ÌÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. √È ÙÚÂȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ı· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ∏ ·fiÊ·ÛË ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔÓ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ô˘ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÙË ª. ¶¤ÌÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹, ‚·ÛÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô Û ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÔÓ. ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 2001 Î·È Â›Û˘ Ó· Ô˘Ï¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÂÈÓÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡.

◊ÙÔÈ: -∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ -∂ÌÔÚ›· ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ -∫·ÓÔˆÏÂ›Ô - ÂÚ›ÙÂÚÔ - ΢ÏÈÎÂ›Ô -∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ & ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - 5 Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· -∂ȯ›ÚËÛË ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÏÈÌÔ˘˙›ÓˆÓ -§ÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ -π∫Δ∂√ -∫·Ù’ Ô›ÎÔÓ ‰È‰·Ûηϛ· -¢È‰·Ûηϛ· Û ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î¤ÓÙÚ· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ∂ÓÒ ÛÂÈÚ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: -ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο °Ú·Ê›·, Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÎÏ. -√ÈÓÔÏfiÁÔ˜ - ÌÂÏÈÛÛÔÎfiÌÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· 6 Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· -∂ÌÔÚ›· ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏ· 10 Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· -∂ÊËÌÂÚȉÔÒϘ - Ú·ÎÙÔÚ›· Ù‡Ô˘ -¶·È‰ÈΤ˜ ÂÍÔ¯¤˜ - ‚ÚÂÊÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ÎÏ. ◊‰Ë ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û˘ÓÔÏÈο 28 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ:

-√‰ËÁÔ› - ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› -™¯ÔϤ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ -ªË¯·ÓÔÙ¯ӛÙ˜ -∂ÎÙÂψÓÈÛÙ¤˜ -ÃËÌÈÎÔ› Ó·˘ÙÈÏ›·˜ -∫ÔÌ̈٤˜ Î·È ÎÔ˘Ú›˜

-Δ¯ӛÙ˜ ¯ÂÚÈÒÓ - Ô‰ÈÒÓ -¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎı¤ÛÂˆÓ -ƒ·‰ÈÔÙ¯ӛÙ˜ Î·È Ú·‰ÈÔËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ -∂Ó¯˘ÚÔ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ -∫ÏÂÈıÚÔÔÈÔ›

-∞ÚÁ˘Ú·ÌÔÈ‚Ô› -ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚو٤˜ -∂Ù·ÈÚ›˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ -π‰ÈˆÙÈο ÁÚ·Ê›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ -•ÂÓ·ÁÔ› -ªÂÛ›Ù˜ -√ÚΈÙÔ› ÂÎÙÈÌËÙ¤˜ (ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ) -§ÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÊÔÚÔÙ¤¯Ó˜ -∞Ó·ÏÔÁÈÛÙ¤˜ -π‰ÈˆÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜ (È·ÙÚ›·-ÔÏ˘È·ÙÚ›·, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›·) -¢È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, -∫¤ÓÙÚ· ·ÔıÂÚ·›·˜ -·ÔηٿÛÙ·Û˘), -ªÔÓ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·˜ ·ÈÌÔοı·ÚÛ˘ -√‰ÔÓÙÔÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· -∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜ -∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜ -∞ÈÛıËÙÈ΋˜ -ªÔÓ¿‰Â˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÈÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ -ø‰Â›· -™¯ÔϤ˜ ¯ÔÚÔ‡ -™¯ÔϤ˜ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

ΔÚÂȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ˜

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ μƒÀ•∂§§∂™, 13.

Δƒ∂π™ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÛȉËÚÔ-

‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‹ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ∏ ƒˆÛ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ÂÓÒ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË È‰ÈˆÙÈ΋ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, Ë Grup Feroviar Roman (GFR) ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ›·Ó ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ƒÒÛÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·Ó¤-

ÊÂÚ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙËı› Ë ·ÁÔÚ¿ fiÏÔ˘ ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓÒ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ °È·ÎÔ‡ÓÈÓ, › ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜: “∂›Ì·ÛÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜” √ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, › fiÙÈ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· SNCF ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ÂÌÔÚÈο Î·È ÂÈ‚·ÙÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Â·Ê¤˜ Î·È Û˘ÓÔÌÈϛ˜, Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ 2010 Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1011, ÚfiÛıÂÛÂ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ SNCF ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â› fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂, Ô‡Ù ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ GFR ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙË ™ÂÚ‚›·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ › fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›-

·˜, ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì οÔÈÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ ÁÈ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. ΔÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙÔ˘ √™∂, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚˆÛÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 20 ¿ÙÔÌ· ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ·Ó Ô √™∂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙÔÙ Ì ÙÔ ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ ƒfiÈÙÂÚ˜, ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·-

ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ›·Ó fiÙÈ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ȤÛÂȘ ·fi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ó· ˆÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, fiˆ˜ ›·Ó, ı· Â›Ó·È ÂÈ˙‹ÌÈÔ ·ÊÔ‡ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂίÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙÔÓ √™∂. “∫·Ó›˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁfiÚ·˙ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi” › ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡-

¯Ô˘˜. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÒÙ· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘” ÙfiÓÈÛÂ. ∏ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÚÈϤӷ ∫Ô¿ ˙‹ÙËÛ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ŸÏÈ ƒÂÓ. “∏ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ÚÈÓ Ù˘ ¯ÔÚËÁËı› Ë ¿‰ÂÈ· (Û.Û. ÁÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË) ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Î·È Ú·ÎÙÈο ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂίÒÚËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÓÙ› ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË Ù˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô √ÏÈ ƒÂÓ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· “‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜”.


● 14-15.4.2012

¢IA¢POME™ ¢IA¢POME™ Ù¤¯Ó˜/ÈÛÙÔÚ›·/ÚfiÛˆ·/ÎÔÈÓˆÓ›·/ÔÏÈÙÈ΋

E‚‰ÔÌ·‰È·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

¶A™XA§INE™ MNHME™ M ÙË ÊÏfiÁ· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·fi EÏÏ¿‰· Î·È MÈÎÚ¿ AÛ›·


2/EΉËÏÒÛÂȘ ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

ρώσει τον κύκλο της και μια νέα πραγματικότητα που δεν έχει έρθει, αλλά διαμορφώνεται. Έρχονται ώρες που μετριούνται τα πράγματα από την αρχή. Κάποτε παρά τη θέληση, ακόμη και με το ζόρι. Η κρίση δεν επιδρά μόνο στο πορτοφόλι και στο πόσο αντέχει να ικανοποιεί ανάγκες, ορέξεις. Είναι μια διαρκής αναμέτρηση με αντιλήψεις και πεποιθήσεις, με αδυναμίες και ανεπάρκειες, με όνειρα. Τέτοιες αναμετρήσεις φέρνουν μετατοπίσεις. Οδηγούν ακόμη σε νέες ανακαλύψεις. Οι μέρες οι γιορτινές με τη φόρτιση, το συμβολισμό, το ειδικό βάρος τους δίνουν αφορμές για επαναπροσδιορισμό των αναγκών και μέσα από αυτές των ίδιων των εαυτών. Είναι από τις λίγες καλοδεχούμενες, αλλά σημαντικές παρενέργειες της πρωτόγνωρης οικονομικής πραγματικότητας. Προφανώς για κάποιους δεν υπάρχει καν η δυνα-

ªÂ¡Ô˘ ÃÚfiÓÔ˜ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ¯Ú‹Ì·

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¿ÏÏË

Η διάβαση ως έννοια βρίσκεται στη ρίζα της λέξης Πάσχα. Το πέρασμα βρίσκεται ήδη μπροστά: για μια Ελλάδα που αφήνει πίσω της ένα προβληματικό οικονομικό μοντέλο, αλλά είναι άγνωστο ποια θα είναι η χώρα που θα βρουν οι επόμενες γενιές. Ανάμεσα σε μια εποχή που έχει ολοκλη-

- ΔÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙË Ì·ÙÈ¿ °¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈËÁËÙ‹

τότητα της ανακάλυψης του άλλου εαυτού, παρά μόνο ο καθημερινός σκληρός αγώνας για την επιβίωση.

rallis@e-thessalia.gr

ΔÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ·fi ÙË ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ·

3

“ΔÚ·‚È¿Ù·” ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

- ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ‚ÈÒÌ·Ù· ·fi ÙË ª. ∞Û›· ¤ˆ˜ ÙË ¡. πˆÓ›·

4

ª’ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·Á·Ë̤ӷ ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÙÔ “La Traviata” ÙÔ˘ Giuseppe Verdi, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 19.55, Ë ÚÒÙË ÛÂ˙fiÓ ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in HD” , Ù˘ ªetropolitan Opera Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞¡Δ∂¡¡∞. ™ÙËÓ fiÂÚ· “La Traviata” ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë Î·Ù·ÍȈ̤ÓË, ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ê‹Ì˘, °·ÏÏ›‰· ÛÔÚ¿ÓÔ Natalie Dessay, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ù˘ ˆ˜ “Violetta” , Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ¢ηÈÚ›· ÛÙËÓ ·Á¿Ë. ª·˙› Ù˘ Ô Matthew Polenzani ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ “Alfredo Germont” , ÂÓfi˜ Ó·ÚÔ‡ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Á·¿ÂÈ, ÙË Violetta. √ Dmitri Hvorostovsky ˘Ô‰‡ÂÙ·È ÙÔÓ “Giorgio Germont” , ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Alfredo, Ô˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ Ì·˙› Ù˘. ΔÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ Giuseppe Verdi ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô Fabio Luisi. ∏ ¿ÎÚˆ˜ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Willy Decker. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ¿ÚȘ fiˆ˜ Ë “Sempre Libera” Î·È Ë “Addio del passato” ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë ¶Ú¿ÍË “Libiamo nel’ieti calici.” √ Willy Decker ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÔÓ·‰Èο ı·ÙÚÈο Âʤ, ¿ÏÏ· Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·- fiÏ· Ì·‡Ú· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Violetta Ô˘ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì’ ¤Ó· ηٷÎfiÎÎÈÓÔ

- ¶·˙Ï Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ - ¶ÂÚȉȿ‚·ÛË ÌÓ‹Ì˘ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∞ı‹Ó·

5

- ™Ù·ıÌÔ› Û·Ú·ÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜

6

∞ºπ∂ƒøª∞:¶∞™Ã∞§π¡∂™ ª¡∏ª∂™ - ªËӇ̷ٷ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

7 8-9 10 11

- ∞ÚÒÌ·Ù· Î·È Á‡ÛÂȘ ·fi ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎÔ ¶¿Û¯·

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

Πότε ωστόσο για κανέναν δεν είναι αργά να αρχίσει να αναρωτιέται για τα χρήσιμα, τα σημαντικά, να αξιολογεί, να ιεραρχεί από την αρχή τα σπουδαία, τα αναγκαία, να ξεκαθαρίζει τα άχρηστα και τα περιττά για να χωρέσει τα καινούρια. Η πασχαλινή ατμόσφαιρα δίνει την ευκαιρία να αναζητηθεί το κέφι, η χαρά, να παραμεριστούν για λίγο οι φόβοι, οι αγωνίες. Ο χρόνος γίνεται πλουσιότερος από το χρήμα. Σε μια βόλτα με παιδιά, σε μια παρέα με αγαπημένα πρόσωπα γύρω από ένα τραπέζι, όπου οι μυρωδιές συνεχίζουν να ξεσηκώνουν τις αισθήσεις. Παρά τα μεγάλα προβλήματα, δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς να εστιάσουν, όχι στο τι χάνουν, αλλά στο τι έχουν. Να ακολουθήσουν έναν από τους δρόμους που παρακάμπτουν το φόβο και απελευθερώνουν δημιουργικές δυνάμεις.

- ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿

ÊfiÚÂÌ·. ∂ÈϤÔÓ, ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚÔÏfiÈ Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ Û’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÎÔÛÌ› ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÒÚ˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ËÚˆ›‰·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Giuseppe Verdi “La Traviata” ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Û fiϘ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “The Met: Live in HD” : ™ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ∫·‚¿Ï·, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, μfiÏÔ, μ¤ÚÔÈ·, §Â˘Î¿‰·, §·Ì›·, ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ “The Met: Live in HD” ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜! ΔË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ

ÙË ªetropolitan Opera Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞¡Δ∂¡¡∞ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÂÚ·˜ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ı¤·Ì·, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÈÔ Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ï˘ÚÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ‚ÔÏÒÓ “The Met: Live in HD” , ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2012-2013 ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ò‰Âη ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜: “ΔÔ ∂ÏÈÍ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·” ÙÔ˘ Donizetti, “√ı¤ÏÏÔ˜” ÙÔ˘ Verdi, “∫·Ù·ÈÁ›‰·” ÙÔ˘ Thomas Ades, “∏ ªÂÁ·ÏÔ„˘¯›· ÙÔ˘ Δ›ÙÔ˘” ÙÔ˘ Mozart, “ÃÔÚfi˜ ªÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ӈӔ ÙÔ˘ Verdi, “∞˝ÓÙ·” ÙÔ˘ Verdi, “ΔÚÒ˜” ÙÔ˘ Berlioz. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· THE MET IN LIVE Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·ÙÚÔ” ( ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂), Ì ÙË ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó ŸÂÚ· Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ó·fi Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ì ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ √ÂÚ·˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙ¤ÓÓ·. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

- πÛÙÔÚ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

∞fi ¶·Ú·Û΢‹ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∫¯·˝‰Ë

- ΔÔ “Ó·ÚΈÙÈÎfiÓ ‡‰ˆÚ ÙˆÓ ªËÏÈÒÓ” Î·È ÌÈ· ÛÊ·Á‹ “¯·˝ÓË” ÛÙÔÓ ∞˚ - °ÈÒÚÁË

12

- ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¶¿Û¯· Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ - §·ÌÚÔ‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ

13

- ¢ÈˆÁÌfi˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËı˘ÛÌÒÓ - ªÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÈÎË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·

14

- ¶¿ÚȘ ¶Ú¤Î·˜: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË - √È Ì‡ıÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ ·fi ÙÔ ª·ÓÒÏË Ã¿ÚÔ

15 16

- ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: TA™OY§A ™. A§M¶ANH

ΔÔ “Δ¿‚ÏÈ” ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ΔÔ “Δ¿‚ÏÈ” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫¯·˝‰Ë ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∫·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ “ÈÛÙÔÚÈÎfi” . ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÙÔ £¤·ÙÚÔ “Ÿ„ÂȘ” Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓ‹˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫¯·˝‰Ë “¢¿ÊÓ˜ Î·È ¶ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜” Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÎËÓÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙfiÙ ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ √ÚÊ·Ófi, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ “Ú·ÓÙ‚ԇ” Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˆ˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Û ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫¯·˝‰Ë, ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ ¤˙ËÛ ٷ Ó·ÓÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ Ì ÙËÓ fiÏË ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ Î. ™‡ÚÔ ª·‚›‰Ë, ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÙÔ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ì οı ¢ηÈÚ›· Ó· ·Ó·-

‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ Û˘ÌÔÏ›ÙË Û˘ÁÁڷʤ· Ô˘ Ù›ÌËÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘. “ΔÔ Δ¿‚ÏÈ” Â›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫¯·˝‰Ë Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ˆ˜ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ñ ÚÔËÁ‹ıËΠÙÔ 2009 Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡›ÎÔ˘ ªÔ˘Û‰Ô‡ÎÔ˘ (Û ÂÓÈ·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ “∏ μ¤Ú·” ). ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002 ñ 2003 ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÔ “ªÂ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿” ÙˆÓ ¢. ∫¯·˝‰Ë ñ ∂. ÷‚È·Ú¿ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ª·‚›‰Ë, ÙÔ 2010 ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙÔ “¢¿ÊÓ˜ Î·È ¶ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡›ÎÔ˘ √ÚÊ·ÓÔ‡. √È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫¿·˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘, ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ì ÙË Ó·ÓÈ΋, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÚË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ Úfi-

ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ “ºÒÓÙ·” Î·È ÙÔ˘ “∫fiÏÏÈ·” , ÚfiÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ· fiˆ˜ ¤ÓÙ¯ӷ ÙÔÓ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫¯·˚‰Ë˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ºÒÓÙ·˜: ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜. ∫fiÏÏÈ·˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫¿·˜. ™ÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ¶ËÓÂÏfiË ª¿ÌÔ˘ ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜ ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫¿·˜. ºˆÙÈÛÌÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÂÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¡›ÎÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜ √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ “∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÔÎÚÈÙÈ΋˜ & ∞ÊËÁËÌ·ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” Î·È ÙÔ˘ ¢.√.∂.¶.∞.¶. ¢Ë.¶Â.£Â. μfiÏÔ˘. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ : ¶·Ú·Û΢‹ 20 & ™¿‚‚·ÙÔ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 21:00, & ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 20:00. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜: 12 ú. ΔËϤʈÓÔ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 24210 32818 & 6977449895.

“¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜” ·fi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ı¤·ÙÚÔ “¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ∂ÈÎfiÓ˜” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡ ¶·Û¯·ÏÈÓÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓÔ˘Î¿ÎË, Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÛÙ› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ·fi ÙËÓ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ (100,7 &101,2 ÛÙ· FM Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô www.ert.gr) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ÿˆÓ ¡Ù·˚Ê¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó:ª·Ú›Î· ∫Ú‚‚·Ù¿, °ÈÒÚÁÔ˜ °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ •ÂÓ›‰Ë˜, ∫›· ªfi˙Ô˘, ÕÓÓ· ∫·ÏÔ˘Ù¿, ª·Ú›· ∫·ÏÔ˘Ù¿, ™·ÊÒ ¡ÔÙ·Ú¿, °È¿ÓÓ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, Δ¿Î˘ ªËÏÈ¿‰Ë˜, §Ô˘ÎÈ·Ófi˜ ƒÔ˙¿Ó, μԇϷ ÷ÚÈÏ¿Ô˘, °È¿ÓÓ˘ °ÎȈӿ΢, μ¤Ù· ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ∫Ô˘Ì·ÚÈ·ÓÔ‡, ª·›ÚË Ã·ÏÎÈ¿, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ª·ÚÁ·Ú›Ù· §·ÌÚÈÓÔ‡, ª¿Ì˘ ∞ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ª¤Ù˘ ªÔÛ¯ÔÓ¿, ¡›ÎÔ˜ ∫·˙‹˜. ªÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛ˘: °È¿ÓÓË ™¿ÚÙ·ÎÔ˘ Î·È §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ª·ÚΤ·. ∂È̤ÏÂÈ· ‹¯ˆÓ: ¢·Ó¿Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›‰Ô˘. Δ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: μ·Û›Ï˘ ∫·ÚÚ¿˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔ˘Ú·Ì¿˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· 52’.00’’.


EΉfiÛÂȘ /3 ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

“™ÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ” ·fi ÙÔÓ Francois Perilla

ΔÔ ¶‹ÏÈÔ Ì ÙË Ì·ÙÈ¿ °¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈËÁËÙ‹

TÔ˘ Δ∞∫∏ ¶∞¡Δ∂§√¶√À§√À

άντα το Πήλιο γοήτευε τους επισκέπτες. Αποτελούσε και αποτελεί, για έλληνες και ξένους στόχο στις τουριστικές και περιηγητικές αναζητήσεις και ιδανικό και αγαπημένο προορισμό. Συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα προσφέρει μοναδική ομορφιά και ευκαιρία για εξορμήσεις και τις 4 εποχές. Γοητευμένοι οι επισκέπτες αποτυπώνουν τις δικές τους εντυπώσεις, που πολλές από αυτές είναι ξεχωριστές Μια τέτοια μαρτυρία συναντάμε το 1940 από το Γάλλο περιηγητή Fr. Perilla, σε γαλλόφωνο βιβλίο που εξέδωσε στην Αθήνα το 1940 . Τον καταχωνιασμένο αυτό έντυπο ύμνο του Πηλίου με τίτλο “AU PΑYS CENTAURES LE PELION...” ανακάλυψαν οι ρέκτες του λόγου και της έρευνας Νικόλαος Παπαθεοδώρου και Κώστας Λιάπης, και με την εκδοτική ματιά των εκδόσεων “ μάτι..” της Κατερίνης στο πρόσωπο του Κυριάκου Προβατίδη υπεύθυνο των εκδόσεων, έδωσαν χρώμα ελληνικό και σύγχρονη εκδοτική μορφή στην έκδοση αυτή με ελληνόγλωσσο τίτλο “Στη χώρα των Κενταύρων-Πήλιο”. Η κοπιαστική και υπεύθυνη εργασία της μετάφρασης είναι έργο του ζεύγους Χριστίνας και Gino Rolcse. Ένα καλαίσθητο και ευχάριστο εκδοτικό πόνημα, που για μας τους βολιώτες είναι ξεχωριστό, γιατί πάντα, κάθε πληροφορία, περιγραφή ή αφήγηση, που αφορά στο αγαπημένο μας βουνό, μάς δίνει χαρά και ικανοποίηση, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ξένους που η ματιά τους είναι αντικειμενική. Το ίδιο νιώσαμε και όταν πριν λίγες ημέρες ήρθε στα χέρια μας αυτή η έκδοση, χάρη στην ευγενική προσφορά του φίλου Κώστα Λιάπη, που κέντρισε το αναγνωστικό μας ενδιαφέρον και χαρήκαμε το περιεχόμενο του. Για το συγγραφέα Francois Perilla, διαβάζουμε στην εισαγωγή ότι είχε γεννηθεί στη Γαλλία το 1874, έχοντας ιταλικές ρίζες. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και αργότερα με την ιστορία της τέχνης. Επισκέφθηκε την Ελλάδα για να μελετήσει τη βυζαντινή και τη νεοελληνική τέχνη. Το αντικείμενο των μελετών του τον υποχρέωσε να επισκεφθεί σχεδόν όλη την Ελλάδα. Η συγκομιδή από τις ελληνικές περιπλανήσεις του, πλούσια καθώς ήταν, αποτέλεσε το κατάλληλο υλικό για να γράψει περίπου τριάντα βιβλία στη

γαλλική γλώσσα. Ένα από αυτά είναι και το βιβλίο που σχολιάζουμε, αλλά σε ελληνική έκδοση. Σε μικρό σχήμα 21 Χ 14 με χοντρά και χρωματιστά εξώφυλλα, που εκτός από τα απαραίτητα γραπτά στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίου (εμπροσφόφυλλο) κοσμείται από μια φωτογραφία ενός χαρακτηριστικού μνημείου του Πηλιορείτικου πολιτισμού. Απεικονίζει το μεγάλο τοξωτό γεφύρι των Μηλεών και θυμίζει το τραινάκι του Πηλίου και τον Ντε Κίρικο (οπισθόφυλλο). Συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία μιας καλαίσθητης αισθητικά εμφάνισης. Στις 170 σελίδες της μεταφρασμένης αυτής έκδοσης περιέχονται, σε 14 ενότητες οι περιηγητικές εντυπώσεις του Γάλλου συγγραφέα και τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία της νέας έκδοσης. Τα πρώτα 3 κεφάλαια καλύπτουν προεισαγωγικές απαιτήσεις του βιβλίου με πρώτο το εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή της έκδοσης Νίκου Παπαθεοδώρου. Ακολουθεί μια πολύ σύντομη και ποιητικά διατυπωμένη περιγραφή του Πηλίου και το εισαγωγικό μέρος κλείνει με τον πρόλογο του συγγραφέα, ο οποίος στην 8σέλιδη περιγραφή του δίνει μια γενική, αλλά και πολύ σαφή εικόνα, που περιλαμβάνει πολλούς παραμέτρους της ταυτότητας της Πηλιορείτικης περιοχής που επισκέφθηκε. Γεωγραφική θέση, μυθολογία, ιστορία, επαγγέλματα, κοινωνική ζωή, ήθη και έθιμα κ.ά. Στα 10 επόμενα κεφάλαια ο συγγραφέας, ακολουθώντας τοπογραφικά και χρονικά το περιηγητικό δρομολόγιο που εφάρμοσε και σύμφωνα με τις πληροφορίες των

επιμελητών, ανάγεται στο 1939 περιγράφει με γλώσσα εξαιρετικά λογοτεχνική και γοητευτικά αφηγηματική τους τόπους που επισκέφθηκε, αρχίζοντας από την πόλη του Βόλου. Ακολουθούν τα κεφάλαια: ’Ανω Βόλος και Πορταριά, Μακρινίτσα, Λεχώνια

και Μηλιές. Από την Τσαγκαράδα στη Ζαγορά, Ζαγορά, Δράκεια, Άγιος Λαυρέντιος και λίγο πιο κάτω. Προς τα βόρεια και προς το νότο, καταλήγοντας στον πίνακα των περιεχομένων. Δικαιολογώντας την πρόθεση της επανέκδοσης, ο Νικόλαος Παπαθεοδώρου, επιμελητής της έκδοσης, αναφέρει στην εισαγωγή: “ Η λυρική περιγραφή του καταπράσινου Πηλίου που κάνει ο Perilla, η ομορφιά των χωριών η γραφικότητα

των κατοίκων του, η ήμερη υποβλητικότητα των μοναστηριών, η απλότητα των εκκλησιών, τα αυθεντικά επιτόπια σχέδια του συγγραφέα, κέντρισαν το ενδιαφέρον για την επανέκδοση του βιβλίο στα ελληνικά. Η έκδοση αυτή δίνει μια ιδιαίτερη αξία και ξεχωριστή ιστορική εγκυρότητα, με την παρέμβαση του γνωστού συγγραφέα, ιστορικού ερευνητή και παθιασμένου Πηλιολάτρη Κώστα Λιάπη, ο οποίος με τις τεκμηριωμένες διόρθωσες και τα εύστοχα σχόλια αποκαλύπτει νέα ιστορικά και πολιτιστικά δεδομένα της περιοχές, διορθώνοντας τυχόν λάθη και παραλήψεις. “Ο σχολιασμός ευτύχησε να γίνει από ερευνητή, ο οποίος από χρόνια ασχολείται με τη μυθολογία, την ιστορία και τις παραδόσεις της περιοχής και γνωρίζει κάθε σπιθαμή της Χώρας των Κενταύρων...” θα μας πει ο Νικ. Παπαθεοδώρου, στο εισαγωγικό του σημείωμα. Στοιχείο πολύτιμο της έκδοσης αποτελεί και η πολύ καλή μετάφραση του ζεύγους Χριστίνας και Gino Polese, που απέδωσαν λογοτεχνικά και αξιόπιστα τις περιγραφές, βοηθώντας τους αναγνώστες στην καλύτερη κατανόηση. Για τον εκδοτικό οίκο Κατερίνης “μάτι” , που είχε τη δική του ενεργό συμμετοχή στην έκδοση, μεταφέρουμε την προσωπική μας απορία, αλλά και πολλών συμπολιτών μας αναγνωστών, που πληροφορήθηκαν για την έκδοση, γιατί η έκδοση αυτή, με χαρακτηριστικά στοιχεία τοπικού ενδιαφέροντος, δεν κυκλοφόρησε στο Βόλο.

∞fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ÁÈ· ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· °. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË Την Παρασκευή 27 Απριλίου και ώρα 8.00 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη, στη Αγριά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διοργανώνει αφιερωματική εκδήλωση για να τιμήσει τον επί σειρά ετών Αντιπρόεδρό του και διακεκριμένο συγγραφέα Γιάννη Μουγογιάννη, και ταυτόχρονα παρουσιάζει και το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο “Στα τρίστρατα του Πολιτισμού” . Η απόφαση του Κοινωφελούς Ιδρύματος έχει ως εξής: “Κατόπιν προτάσεως της προέδρου Κατερίνας Μιλτ. Πορφυρογένη, με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη, αποφασίζει για τους παρακάτω λόγους: Η χωρίς περιστροφές, απαιτήσεις και

ιδιοτέλεια ανάληψη των καθηκόντων του Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. και η συνεχής και μακροχρόνια δραστηριοποίησή του στην κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων των Ιδρυτών, Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη. Η πολύχρονη, πολύπλευρη και πλήρως αναγνωρισμένη ενασχόλησή του με τα “γράμματα” και τον Πολιτισμό της Μαγνησίας. Η γνωστοποίηση του Ιδρύματος, των στόχων και των δράσεών του στο κοινό και στους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας μας. Η δωρεά από μέρους του μεγάλου αριθμού και ποιότητας βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η έκδοση από το Ίδρυμα δύο βιβλίων του, η μεγάλη κυκλοφορία των οποίων συνετέλεσε ώστε να αναγνωριστεί από το βιβλιόφιλο κοινό και αυτή η

δραστηριότητά του. Την απονομή τιμητικής διάκρισης στον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος συγγραφέα Γιάννη Μουγογιάννη και η διοργάνωση ανάλογης εκδήλωσης, στην οποία θα πραγματοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Η Τιμητική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη, στην Αγριά και θα περιλαμβάνει: Ανάγνωση της αποφάσεως του Δ.Σ. από Κατερίνα Μιλτ. Πορφυρογένη, πρόεδρο του Ιδρύματος. Αναφορά στην προσωπικότητα, το έργο και “Στα τρίστρατα του Πολιτισμού” του συγγραφέα Γιάννη Μουγογιάννη, από τους: -Φραντσέσκο Βιανέλλο, Μεταφρα-

στής - Υπεύθυνος του περιοδικού “Insieme” της Ιταλικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Μέλος του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη. -Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. -Μηλίτσα Ζαρλή - Καραθάνου, Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών. -Βέρα Βασαρδάνη, Φιλόλογος - Κριτικός Λογοτεχνίας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα απονεμηθεί στον τιμώμενο συγγραφέα, αναμνηστική πλακέτα σε αναγνώριση των πολύπλευρων υπηρεσιών του στο Ίδρυμα και της επιτυχούς ενασχόλησής του με τα “γράμματα” και τον Πολιτισμό της Μαγνησίας.

“Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ∫·Ù·Îf:

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ μ·Û›ÏË ªËÙÛ¿ÎË Η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών και ο Σύλλογος Σοφαδιτών Βόλου οργανώνουν την παρουσίαση του μυθιστορήματος του Βασίλη Μητσάκη “Τα παιδιά της Κατακόμβης” την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 20.30 στο Αχίλλειο. Θα προλογίσουν η πρόεδρος της Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών Μηλίτσα Ζαρλή- Καραθάνου και ο πρόεδρος του Συλλόγου Σοφαδιτών Βόλου Νίκος Σταφυλάς. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ποιητής και συγγραφέας Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ο λαογράφοςσυγγραφέας Κώστας Λιάπης και ο ποιητής- συγγραφέας Μάνος Ελευθερίου. Αποσπάσματα από το μυθιστόρημα θα αποδώσουν η Αμαλία Γκιζά και ο συγγραφέας Βασίλης Μητσάκης. Θα συντονίσει ο Σωτήρης Πολύζος.

“™‡Ó·ÍË”:

¡¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÁÈ· “∫fiÏ·ÛË Î·È ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·” Κυκλοφόρησε το νέο (αρ. 121) τεύχος του περιοδικού “Σύναξη” , με ένα αφιέρωμα κυριολεκ τ ι κ ά καυτό: “Κόλαση και αιωνιότητα”. Το ζήτημα της Κόλασης είναι από τα πλέον δύσκολα της χριστιανικής θεολογίας. Σ’ αυτό συρρέουν πολλοί καίριοι άξονες, όπως η σχέση θείας αγαθότητας και δικαιοσύνης, η διάκριση μεταξύ του ευαγγελικού μηνύματος και των τρόπων διατύπωσής του μέσα σε διαφορετικές εποχές, η σχέση θείας και ανθρώπινης ελευθερίας κ.λπ. Το τεύχος συγκροτείται γύρω από δύο βασικές παραμέτρους. Αφενός την ιδέα της Κόλασης, τις απαρχές της και τις εννοήσεις της στο διάβα της ιστορίας. Αφετέρου τον τρόπο ύπαρξης του κολασμένου κα το ερώτημα για την αιωνιότητα της Κόλασης. Γράφουν: σεβ. Ιωάννης Ζηζιούλας, π. Βασίλειος Γοντκάκης, Χρήστος Γιανναράς, Αικ. Τσαλαμπούνη, Κωνσταντίνος Ζάρρας, Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάννης Πλεξίδας.


4/EΉfiÛÂȘ ¢IA¢POME™ / 14-15 A¶PI§IOY 2012

∂ΉfiÛÂȘ: ¡¤· ·È‰Èο ‚È‚Ï›· ÕÚ˘ ¢ËÌÔΛ‰Ë˜ ∞fiÚ·ÙÔÈ ƒÂfiÚÙÂÚ: ∏ ÛÙÔȯÂȈ̤ÓË Ù·ÈÓ›· Περίεργα ατυχήματα εμποδίζουν τα γυρίσματα μιας μεγάλης ταινίας τρόμου. Ποιος φοβάται τις αποκαλύψεις της; Η Μυρτώ, το μέλος της φοβερής δημοσιογραφικής ομάδας των ΑΟΡΑΤΩΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ, γίνεται ηθοποιός και παίζει στην ταινία για να λύσει το μεγαλύτερο κινηματογραφικό μυστήριο όλων των εποχών! Ένας νομπελίστας συγγραφέας, ένα τρομερό μυστικό απ’ το παρελθόν, ιπτάμενες φωτιές, η Απαγορευμένη Πόλη, διασκεδαστικά κινηματογραφικά γυρίσματα, βόλτες στη Χαλκιδική, κυνηγητά στον Πύργο του Άιφελ, ταξίδια στο Παρίσι, στη Ρώμη, στο Πεκίνο, στον Βόρειο Πόλο! Η Μυρτώ θα πραγματοποιήσει τα όνειρά της και θα ανακαλύψει κάτι συγκλονιστικό και αναπάντεχο... Μια διασκεδαστική, ανατρεπτική περιπέτεια για τη δύναμη της αλήθειας και της αγάπης, με ήρωες τους πιο παράξενους και επιδέξιους ρεπόρτερ του κόσμου!

§›Ó· ªÔÛÈÒÓË √ Ì¿ÁÔ˜ ¶fiÙ ¶fiÙÂ Î·È ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÔÙ¤ Ο φιλομαθής μάγος Πότε Πότε ανακαλύπτει την πράσινη μαγεία και γίνεται γρήγορα διάσημος. Η ζωή κυλάει ήρεμα Άνω Κάτω Μαγούπολη, μέχρι που εμφανίζεται η φιλόδοξη μάγισσα Φιορέλλα Καραμέλα και του κλέβει την καρδιά. Από τότε ο μάγος Πότε Πότε θα μισήσει το ποτέ. Κάθε φορά που ακούει αυτή τη λέξη αρρωσταίνει βαριά. Στο τέλος, κινδυνεύει να χάσει ολότελα την πράσινη μαγική δύναμή του. Τι θα απογίνουν τότε τα μαγικά φρούτα και τα λαχανικά του; Πρέπει να βρει επειγόντως το δικό του χαμένο ποτέ. και μόνο ένα μικρό κορίτσι, η Κορραλία, μπορεί να τον βοηθήσει. Θα τα καταφέρει άραγε; Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Διαβάζω ιστορίες - Αεροπλάνο 8+, η οποία περιλαμ-

βάνει ιστορίες έως 2.500 λέξεις, που βοηθούν το παιδί που διαβάζει άνετα να αγαπήσει το βιβλίο.

∂ϤÓË ™‚ÔÚÒÓÔ˘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ μÂÓÙÔ˘˙›ÓÈ: √ ‚˘ıfi˜ Ì ٷ ÛÔÎÔÏ·Ùfi‰ÂÓÙÚ· Το πανέξυπνο χταπόδι, ο Βεντουζίνι, καλείται να σώσει σε αυτή τη νέα του περιπέτεια τον ίδιο του το γιο. Το λαίμαργο Λιχουδίνι. Οι απαγωγείς του Λιχουδίνι δεν αστειεύονται. Με δόλωμα τη σοκολάτα έστησαν στον μικρό μια πολύ επικίνδυνη παγίδα. Θα προλάβει ο πατέρας να σώσει το γιο; Θα μπορέσουμε ποτέ να συνδυάσουμε την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος; Ο Βεντουζίνι μοιάζει να έχει σοβαρές προτάσεις! Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Διαβάζω ιστορίες - Υποβρύχιο 9+, η οποία περιλαμβάνει σύνθετες ιστορίες, που διευρύνουν τους αναγνωστικούς ορίζοντες του παιδιού.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∞ÚÌÂÓÈ¿ÎÔ˘ ∏ ¡ÂʤÏË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙfi Η Νεφέλη έχει πολλούς φίλους, ένα χρυσόψαρο, έναν γάτο, δυο παπαγαλάκια κι ένα δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια, αλλά δεν έχει κινητό. Αχ πώς θα ήθελε ένα κινητό! Μα οι γονείς της ούτε να το ακούσουν. Είναι άχρηστο, λένε, και επικίνδυνο για ένα παιδί της ηλικίας της. Είναι μαγικό, επιμένει η Νεφέλη, ώσπου ονειρεύεται: Τι θα γινόταν αν η Σταχτοπούτα είχε κινητό; Μήπως το πιο μαγικό πράγμα για ένα παιδί είναι απλά το παιχνίδι; Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Διαβάζω ιστορίες-Αυτοκίνητο 7+, η οποία περιλαμβάνει ιστορίες μέχρι 1.200 λέξεις που τροφοδοτούν τη φαντασία του παιδιού και καλλιεργούν τη γλωσσική ικανότητά του. (Εκδόσεις Μεταίχμιο)

§ÔÁÔÙ¯ӛ· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Τα βιβλία που θα κυκλοφορήσουν προσεχώς από τις εκδόσεις Καλέντη απευθύνονται στην κατηγορία της λογοτεχνίας για νέους Έτσι ανακοινώνεται η συνεργασία με δύο καταξιωμένες συγγραφείς της παιδικής-εφηβικής λογοτεχνίας, την Αργυρώ Κοκορέλη, στην οποία απονεμήθηκε πρόσφατα το Βραβείο Πηνελόπης Δέλτα για τη συνολική προσφορά της στην παιδική λογοτεχνία, και την Ιφιγένεια Μαστρογιάννη, συγγραφέα με πολύτιμο συγγραφικό έργο. -“Περιπέτεια στο διαδίκτυο” (προσωρινός τίτλος), Αργυρώ Κοκορέλη, εφηβικό μυθιστόρημα - “Το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις” , Ιφιγένεια Μαστρογιάννη, νέο βιβλίο για παιδιά - “Η χάρτινη αγκαλιά” , Ιφιγένεια Μαστρογιάννη, νέο εφηβικό μυθιστόρημα - “Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου” , Ιφιγένεια Μαστρογιάννη, αναθεωρημένη έκδοση -“Ο Πρίγκιπας με τα κρίνα” , Ιφιγένεια Μαστρογιάννη, αναθεωρημένη έκδοση.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· - ™Ù·ı·Ú¿

ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ‚ÈÒÌ·Ù· ·fi ÙË ª. ∞Û›· ¤ˆ˜ ÙË ¡. πˆÓ›· (“Αληθινές Μικρασιατικές Ιστορίες” -Β’ επαυξημένη έκδοση - Ν. Ιωνία Βόλου, 2012) Ποιος, αλήθεια μέχρι σήμερα, θα μπορούσε ποτέ να αμφισβητήσει το μεγάλο δράμα του Ελληνισμού της Μικρασιατικής γης και ιδιαίτερα την ανείπωτη εκείνη τραγωδία που έζησαν οι Έλληνες κάτοικοι της Σμυρναίικης περιφέρειας την 27η Αυγούστου 1922, την αποφράδα εκείνη μέρα της κατάληψης της Σμύρνης, της πρωτοπόρας εκείνης σφύζουσας από ζωή ελληνικής καθ’ όλα πόλης των 165.000 τότε ελλήνων κατοίκων της, από τον τούρκικο συρφετό των έφιππων αναρχικών ατάκτων, των τσετών και του τούρκικου κτηνώδους όχλου, του οποίου τα θηριώδη αιμοβόρα ένστικτα είχαν διεγερθεί ύστερα από την άγρια κατακρεούργηση του Έλληνα ορθόδοξου τότε Μητροπολίτη - Μάρτυρος Σμύρνης, Χρυσοστόμου; TÔ˘ ∞¶√™Δ√§√À ¢. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À Ποιος άραγε θα μπορούσε μέχρι σήμερα, διαβάζοντας την απερίγραπτη τραγωδία του Μικρασιατικού τότε Ελληνισμού μέσα από τη γραπτή των ιστορικών γεγονότων τεκμηρίωση των σύγχρονων τότε διπλωματικών εκπροσώπων ξένων κρατών, να μην καταληφθεί από φρίκη, αποτροπιασμό και λύπη ανέκφραστη για τα όσα συνέβησαν σε βάρος των Ελλήνων με την ανοχή των τότε Μεγάλων Δυνάμεων; Ποιος ακόμα, θα μπορούσε να μην αναλογισθεί το μέγεθος και την έκταση της καταστροφής, όπως αυτό καταγράφηκε από προφορικές μαρτυρίες, αναφορές διπλωματών ελλήνων και ξένων, δημοσιεύματα στον ελληνικό και ξένο Τύπο, φωτογραφικό παντός τύπου υλικό, που περιγράφουν την έκταση της κτηνώδους τουρκικής συστηματικής γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών της Μ. Ασίας στη διάρκεια του έτους 1922, την περίοδο κατά την οποία μέσα σ’ ένα ελάχιστο περίγραμμα χρόνου εξολοθρεύτηκαν χιλιάδες Ελλήνων κατοίκων και όσοι, ακόμα, απ’ αυτούς, τότε, επέζησαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τους τόπους όπου αυτοί και οι πρόγονοί τους επί αιώνες βίωσαν και μάλιστα, χωρίς τις οικογένειές τους, συζύγους, παιδιά, συγγενείς και φίλους (αγνοούμενους όλους στο συρφετό των γεγονότων) και να επιστρέψουν στην Ελλάδα; Κανένας αυτά δεν θα μπορέσει ποτέ να τα ξεχάσει και πολύ περισσότερο εκείνοι που ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων που τα έζησαν, ακόμα και οι απόγονοι αυτών που είχαν τη “ζώσα μαρτυρία” απ’ αυτούς για να την καταγράψουν. Αυτά τα αληθινά γεγονότα ιστορεί παραστατικά ο γνωστός σ’ όλους μας εκπαιδευτικός και συγγραφέας Δημήτριος Κωνσταντάρας Σταθαράς, γόνος Μικρασιατικής εκ μητρός καταγωγής, στο βιβλίο του “Αληθινές Μικρασιατικές Ιστορίες” , που πρόσφατα κυκλοφόρησε (2012) και αποτελεί τη δεύτερη επαυξημένη έκδοση σε σύνολο 92 σελίδων, του ομότιτλου πρώτου εξαντλημένου του βιβλίου (εκδ. 1993). Το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Κωνσταντάρα-Σταθαρά είναι ένα καθαρά βιωματικό βιβλίο αναφοράς

περιστατικών, γεγονότων και καταστάσεων που βίωσε η Μικρασιάτισσα την καταγωγή μητέρα του, Μαρία Γ. Σταθαρά, που υπήρξε και η “αφηγηματική πηγή” των όσων ιστορεί - όπως ο ίδιος ομολογεί - στο αφηγηματικό του πιο πάνω πόνημα των εννέα (στο σύνολο των δέκα έξι) αναφερόμενων στο βιβλίο του περιστατικών. Οι προσωπικές αυτές αφηγήσεις -

βιώματα της μητέρας του συγγραφέα, αναφέρονται με τη σειρά που ακολουθούν και τον τίτλο του θέματος, στα φύλλα του βιβλίου με την ακόλουθη αρίθμηση σελίδων: “Το παράθυρο” (σελ. 11), “Το σπίτι” (σελ. 14), “Για ένα καρβέλι ψωμί στη νέα Πατρίδα” (σελ. 38), “Πηλιορείτικη καρπέτα” (σελ. 40), “Ημέρα πικρή” (σελ. 44), “Προσφυγικά σπίτια” (σελ. 46), “Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν” (σελ. 53), “Η πόρτα” (σελ. 57), “Απεχώρησε δι’ εργασίαν” (σελ. 87). Τα υπόλοιπα επτά περιστατικά, είναι αφηγήσεις Μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στο Βόλο και των απογόνων τους, με την ακόλουθη αρίθμηση σελίδων καταγραφής τους: Χρ. Δανού “Η απόδραση” (σελ. 19), Γ. Μ. Τσιντσίνη “Η Δημητρία” (σελ. 23), Αδαμαντίας Κουρκούβελα “Το

πάπλωμα” (σελ. 27), Ηρώ Αποστολέρη “Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα στη Σμύρνη” (σελ. 33), Πέτρου Παλαμηδά “Στην καπναποθήκη” (σελ. 49), Νικ. Μαρσουβανίδη “Πρόσφυγες πόντιοι στον Άγιο Βλάσιο Πηλίου” (σελ. 61), Δημ. Δημίρη “Ο Εγγλεζονησιώτης” (σελ. 65), Αλ. Φερτεκλίδη “Στις παράγκες” (σελ. 67), Καλ. Λαδοπούλου “Ο Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης” (σελ. 72), Γεωργ. Κονταξή “Το μεροκάματο του πρόσφυγα” (σελ. 75), Αθαν. Κεσμετζή “Το όραμα του πρόσφυγα, το Εγγλεζονήσι” (σελ. 79). Το βιβλίο είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή και ρέουσα χωρίς πλατειασμούς. Ο λόγος ωραίος και εκφραστικά διανθισμένος από ιστορικά γεγονότα, βιώματα και περιστατικά ζωής ανθρώπων που τα έζησαν σε καιρούς χαλεπούς. Τα κείμενα, αρωματισμένα από άρωμα πατριωτικής γραφής της λογοτεχνικής πέννας του συγγραφέα, που άλλωστε είναι και σ’ όλους μας γνωστός από το μέχρι σήμερα πολύμοχθο συγγραφικό εκδοτικό του έργο, εκτός από την παρούσα συγγραφή που διαχρονικά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα επιπλέον “Συλλεκτήριο Ιστορικής Μνήμης” των παθών του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Τελειώνοντας, θα ήθελα ακόμα να προσθέσω, ότι η συγγραφή και η έκδοση αυτή του βιβλίου του Δημήτρη Κωνσταντάρα-Σταθαρά, δεν αποτελεί μόνο ένα “Εικοσαετές Μνημόσυνο” της μητέρας του συγγραφέα (+24.6.1992) -όπως αυτός αναφέρει χαρακτηριστικά στην αρχή (σελ. 6) του βιβλίου του- αλλά αποτελεί συνάμα και ευλαβή κατάθεση χρέους διαχρονικής Τιμής και Μνήμης προς όλους εκείνους τους Έλληνες που έζησαν τα τραγικά γεγονότα και το διωγμό του 1922, που εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες τον ίδιο χρόνο στο Βόλο και ίδρυσαν το “Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας” . Ένα Συνοικισμό που στη διάρκεια ενενήντα χρόνων (1922-2012) εξελίχτηκε σ’ ένα ξεχωριστό, πολυάνθρωπο και διακεκριμένο πνευματικά και πολιτιστικά δημοτικό διαμέρισμα της ενιαίας, σήμερα, πόλης του Βόλου.


EΉfiÛÂȘ /5 ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

™ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∑·Ó - ª·Ú› ªÏ·˜ ÓÙ ƒfiÌϘ “∂Λ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ Ù›ÁÚÂȘ”

¶·˙Ï Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ T˘: EÏÈÛ¿‚ÂÙ ™·ÓÙȉ¿ÎË Iyllee.spantidaki@gmail.com πικό. Μία λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει το μυθιστόρημα “Εκεί που ζουν οι τίγρεις” , χωρίς να χρειαστεί να προσθέσουμε τίποτ’ άλλο. Ο Ζ.Μ. Μπλας ντε Ρόμπλες κατασκευάζει ένα λογοτεχνικό μωσαϊκό, με κάθε κομμάτι να έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Το σύνολο; Εκθαμβωτικό. Ο Ελεάζαρ είναι Γάλλος ανταποκριτής στη Βραζιλία. Στα χέρια του φτάνει ένα χειρόγραφο του 17ου αιώνα που αφορά στη βιογραφία του Αθανάσιου Κίρχερ, ακαδημαϊκού που υποστηρίζεται ότι ήταν ο πρόδρομος της αιγυπτιολογίας και της ηφαιστειολογίας. Ο Ελεάζαρ ανέκαθεν είχε ενδιαφέρον προς αυτό το ιστορικό πρόσωπο. Τον θεωρούσε τσαρλατάνο. Η γυναίκα του πάλι, η Ελάινε, παλαιοντολόγος στο επάγγελμα έχει μόλις αναλάβει μια επικίνδυνη αποστολή στη ζούγκλα το Μάτο Γκρόσο. Τον έχει μόλις εγκαταλείψει. Η κόρη

E

τους η Μοέμα, βυθισμένη στον κόσμο των ναρκωτικών, και έχει διακόψει τις σπουδές της. Σχεδόν. Ο Νέλσον, ένα ανάπηρο αγόρι που ζει στις φαβέλες και το μοναδικό του όνειρο είναι η εκδίκηση. Τι τους συνδέει όλους; Τι σχέση έχει ο Κίρχερ; Ποιο είναι το κοινό νήμα; Διαβάζοντας κομμάτι - κομμάτι την κάθε ιστορία συντίθεται ένα παζλ που αποκαλύπτει κάτι περισσότερο από τις ετερόκλητες πλευρές της Βραζιλίας. Το μυθιστόρημα δεν είναι απλώς ένα ωραίο ρολλερ κόστερ που δημιουργεί συγκινήσεις και στο τέλος δεν μένει τίποτα. Βαθύτατα φιλοσοφικό, διακριτικά πολιτικό, κάνει μία αντιπαραβολή στο παρελθόν της εποχής του ουμανισμού με τρόπο τέτοιο που απλώς κάνει την σημερινή εικόνα ακόμα πιο σκληρή. Οι συγγραφείς που τον έχουν επηρεάσει, εξίσου πολλοί: Έκο, Μπόρχες, Καλβίνο κλπ. Και η θρησκεία. Τρυπώνει παντού και χωρά σε όλα. Για να δώσει τη δική της προοπτική στον προβληματισμό... Ο κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει και μια διαφορετική πτυχή της πραγματικότητας. Κι ενώ μοιάζει να είναι προβλέψιμο αυτό που θα τους συμβεί ή αυτό που θα τον απασχολήσει, ο συγγραφέας βρίσκει σχεδόν πάντα τον τρόπο να σε εκπλήξει. Είναι το τα-

ξίδι του καθένα απ’ αυτούς μέσα στη ζωή που μπορεί να μοιάζει συνηθισμένο, μπορεί να μοιάζει γνωστό και σε

τίποτα πρωτότυπο, κι όμως, αυτό είναι που συνθέτει το λυρισμό αυτού του μυθιστορήματος. Είναι επίσης, παραπλανητικό. Μπορείς εύκολα να αφεθείς και

να διαβάσεις μία πολυφωνική ιστορία και να αντιμετωπίσεις το κείμενο μπρος σου σαν μια περιπέτεια στο χρόνο πρωτίστως, αλλά δε σε αφήνει ο συγγραφέας. Κάπως πονηρά το καταφέρνει και βρίσκει τον τρόπο να το γυρίσει, σπρώχνοντας τον αναγνώστη στο κάτι να τον τριβελίζει σε ένα βαθύτερο επίπεδο, τι ήταν αυτό που μόλις διάβασε. Δικαίως έχει τιμηθεί με το βραβείο Medicis, το βραβείο μυθιστορήματος της Fnac και το Jean Giono. Σύγχρονος Ουμπέρτο Έκο, έρχεται με την κλασική φόρμα και τη σωστή συνταγή μυθιστορήματος να κάνει κάτι παραπάνω από απλώς να διηγηθεί κάποια ιστορία. Έρχεται να μιλήσει για το τώρα, το σήμερα, την ανθρωπότητα και να την καθρεφτίσει έτσι ακριβώς όπως είναι. Αυτό που μένει στον αναγνώστη να κάνει είναι να δώσει έστω και την παραμικρή σημασία στη ματιά που θα ρίξει στον καθρέφτη. Ακόμα και το παραμικρό σταματάμε για να το διορθώσουμε. Τι γίνεται όταν η εικόνα στο σύνολο μπορεί να είναι κάτι παντελώς διαφορετικό απ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει; Κι ας κοιτάμε κάθε μέρα... Σημασία έχει το πόσο βλέπουμε. (Ζαν - Μαρί Μπλας ντε Ρόμπλες “Εκεί που ζουν οι τίγρεις” - Εκδόσεις Πόλις)

∞Ó·Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ™ÈÙ·Ú¿

¶ÂÚȉȿ‚·ÛË ÌÓ‹Ì˘ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∞ı‹Ó· TÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏ Στην Αθήνα βρέθηκα όταν έδυε η γαλήνια εικόνα μιας ονειρεμένης πολιτείας πεντακοσίων χιλιάδων κατοίκων αυτόχθονων στη μέγιστη πλειοψηφία τους, πριν αρχίσει η ραγδαία εσωτερική μετανάστευση που αλλοίωσε την κτημένη προσωπικότητα των πόλεων που ανάμεσά τους συγκαταλεγόταν και η Αθήνα με τη νεοκλασική φυσιογνωμία που λιαζόταν στις ακτίνες του ήλιου. Έστω και το στερνό αυτό αντιφέγγισμα μιας εποχής ανεπίστρεπτης, άφησε στην ψυχή μου εικόνες που η ανάμνησή τους ομορφαίνουν τη σκέψη και το στοχασμό. Όμως όλα αυτά πέρασαν. Οι ραγδαίες ανθρωπολογικές μετατοπίσεις παραμόρφωσαν την εικόνα της ομορφότερης πόλης του κόσμου και διόγκωσαν τις πληθυσμιακές εγκατοικήσεις, στο βαθμό της παντελούς εξαφάνισης της φυσιογνωμίας της και της συνακόλουθης ανθρωπολογικής ομοιομορφίας. Συνονθύλευμα πληθυσμών ποικίλης προέλευσης, ημεδαπής και αλλοδαπής, που αντικατέστησαν το πρωτογενές ύφος της πόλης και το μετέτρεψαν σε ένα δυσδιάκριτο μωσαϊκό απροσδιόριστης προέλευσης, χώρια την πρωτοτυπία που διεκδικεί η πόλη παγκοσμίως, αφού συγκεντρώνει το μισό πληθυσμό της χώρας σε

ένα λεκανοπέδιο. Ωστόσο, μπροστά στη σύγχρονη αυτή απελπιστική πραγματικότητα, έρχεται ένα βιβλίο πρόσφατο να αποσπάσει τη σκέψη μας από τα σημερινά συμβαίνοντα και την επαναφέρει στην αγαλλίαση καιρών περασμένων, τότε που οι άνθρωποι δημιουργούσαν την ταπεινή μεν, αλλά γεμάτη ενδιαφέρον κοινωνική υποδομή που σκόρπιζε τις νότες ευωχίας, ξενοιασιάς και γλεντιού. Πρόκειται για μια έκδοση της ΩΚΕΑΝΙΔΑΣ και αφορά στο βιβλίο του δημοσιογράφου και διευθυντή μάρκετινγκ Θωμά Σιταρά, με τίτλο “Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται, 1834-1938” (εκδόσεις ΩΚΕΑΝΙΔΑ, Αθήνα 2011, σ.σ. 446). Το βιβλίο αυτό προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, δια-

βάζεται απνευστί και συνδέει το σήμερα με τις συνθήκες ζωής της παλιάς Αθήνας, τότε που οι γκάγκαροι Αθηναίοι δημιουργούσαν το ξεχωριστό ύφος της πολιτείας ανεπηρέαστο από τη μελλοντική εγκατάσταση κατά συνοικίες των χωριών της Ελλάδας με την αυτόνομη ηθογραφική τους παρουσία. Ο συγγραφέας του βιβλίου Θωμάς Σιταράς, ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη πηγών, εντύπων, εφημερίδων και άλλου υλικού, ανασύνθεσε και παρουσίασε τη ζωή της Αθήνας στη διάρκεια ενός αιώνα από το 1834 ώς το 1938. Από την εποχή δηλαδή των πρώτων εγκατοικήσεων ως πρωτεύουσα του κράτους ώς την ολοκλήρωσή της στα τελευταία χρόνια του μεσοπολέμου. Ένας αιώνας έντονων και καθοριστικών

αλλαγών που διαμόρφωσαν το οριστικό πρόσωπο της Αθήνας και από το λασποχώρι των πρώτων χρόνων του Όθωνα εξελίχθηκε στη σύγχρονη νεοκλασική πολιτεία, που δυστυχώς, οι επίγονοι την κατέστρεψαν. Στο βιβλίο με γλαφυρό λόγο ο συγγραφέας καταγράφει συνθήκες καθημερινής συμπεριφοράς των ανθρώπων, τους τρόπους με τους οποίους διασκέδαζαν και τις μεθόδους διαμόρφωσης του καθημερινού τους βίου, τις στιγμές ευωχίας, τις γαστρονομικές τους συνήθειες. Μέσα από αυθεντικές μαρτυρίες, φωτογραφίες, χρονογραφήματα, μικρές αγγελίες, μικρές πικάντικες ειδήσεις, σχόλια, ανέκδοτα, γελοιογραφίες,

ο συγγραφέας παρουσιάζει ένα τεράστιο υλικό με τρόπο γλαφυρό και ευχάριστο, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ενδιαφέρον ανάγνωσμα που διδάσκει, φανερώνει, τέρπει, ζωγραφίζει, ηθογραφεί, συγκινεί και μορφώνει, ενώ διεγείρει το αίσθημα για μελέτη και κατανόηση των μορφών ζωής που προηγήθηκαν. Στο τέλος ο αναγνώστης μέσα από την εξελικτική πορεία διαμόρφωσης του ήθους και του ύφους της Αθήνας, κατανοεί και τη σημερινή της εξέλιξη. Πρόκειται για ένα λαογραφικό μελέτημα που αναφέρεται στις συνήθειες και τις συνθήκες ζωής του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, με τη διαδικασία εξαστικοποίησής του.

√ ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÓÂÚfi Όταν ο Μ. Αλέξανδρος κατάκτησε τον κόσμο τους ιερείς εκάλεσε χρησμό για να ζητήσουν απ’ το μαντείο των Δελφών, το ιερό μαντείο. Κι αυτό ήταν το ερώτημα που οι ιερείς εκάναν: “Πώς θα μπορούσε αθάνατος να γίνει ο βασιλιάς μας;” . Και ο θεός Απόλλωνας αυτό το λόγο είπε: “Για να γενεί αθάνατος ο βασιλιάς θα πρέπει το αθάνατο νερό να πιει και να λουστεί με τούτο” . Τη βρύση απ’ όπου έβγαινε νερό αθανασίας τη φύλαγε νυχθημερόν άγρυπνος ένας δράκος. Να φτάσει κάποιος στην πηγή, θα ‘πρεπε να περάσει ανάμεσα από δυο βουνά που ανοιγοκλείναν τόσο γοργά, που ούτε πουλί πετώντας δεν περνούσε. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε στο Βουκεφάλα επάνω και έφτασε εις τα βουνά τα δυο που ανοιγοκλείναν και πέρασε σαν αστραπή ανάμεσα στα δύο. Έκτοτε τα δύο βουνά πάντα ανοιχτά εμείναν. Εις την πηγή όταν έφτασε, εσκότωσε το δράκο που ακοίμητος εφύλαγε νερό των αθανάτων. Σ’ ένα δοχείο βάζοντας το ëφερε στο παλάτι. Η αδερφή του Αλέξανδρου χωρίς καν να ξέρει ότι ήταν το αθάνατο νερό μες στο δοχείο το έχυσε και πότισε μια άγρια κρεμμύδα - γι’ αυτό από τότε αμάραντη αυτή η κρεμμύδα μένει - Η αδελφή μαθαίνοντας αυτό που είχε κάνει στη θάλασσα για να πνιγεί έπεσε απελπισμένη. Τη λυπηθήκαν οι θεοί, γοργόνα την εκάναν, γυναίκα αιθέριας ομορφιάς από τη μέση επάνω κι ένα ψάρι πανέμορφο από τη μέση κάτω, που γύριζε περίλυπη στων θαλασσών τα πλάτη ρωτώντας με στεντόρεια φωνή κάθε καράβι: “Ναύτες, καραβοκύρηδες, βοηθήστε με στον πόνο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αν ζει ο αδερφός μου, ο Μέγας ο Αλέξανδρος, ο Μέγας στρατηλάτης!” . Αν το πλοίο δεν ήξερε το τι να απαντήσει, τάραξε με τα χέρια της και την πλατιά ουρά της τη θάλασσα και βύθιζε αύτανδρο το καράβι. Αν το καράβι ήξερε τις περιπέτειές της και ποια λύπη τη σπάραξε την όμορφη γοργόνα και απαντούσε λέγοντας το δοξασμένο λόγο: “Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει” , τότε η γοργόνα έλεγε χαρούμενα τραγούδια και με τη λύρα έπαιξε όμορφες μελωδίες, που ημέρευαν τα πέλαγα, όταν λυσσομανούσαν. Κι οι ναύτες τα μαθαίνανε κι όλα τα τραγουδούσαν και στην πατρίδα τά ‘φερναν, όταν αυτοί γυρνούσαν.

∫ø¡/¡√™ Ã. ∫∞ƒ∫√™


6/ EΉfiÛÂȘ ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

“™Ù· ÙÚ›ÛÙÚ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °. ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË

™Ù·ıÌÔ› Û·Ú·ÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜

E

TÔ˘ °πøƒ°√À £øª∞

να συνεχές ζωντάνεμα από εικόνες και μνήμες, δράσεις και αντιδράσεις στον πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο, είναι το νέο βιβλίο του Γιάννη Μουγογιάννη “Στα τρίστρατα του Πολιτισμού” , Βόλος 2012, σ.σ. 157, με εικόνα του εξωφύλλου της Δέσποινας Καφενταράκη, την επιμέλεια του Κώστα Λιάπη και με την αναγκαία ευρετηρίαση στο τέλος και τις ανάλογες φωτογραφίες. Βιβλίο ιδιαίτερης βαρύτητας, αφού συντάχτηκε από μια ξεχωριστή πνευματική φυσιογνωμία της πόλης μας, από πρόσωπο που -μεταφέρω εδώ μια υπογράμμιση από τον πρόλογο του νομικού και συγγραφέα Δημήτρη Σιάτρα - “έχει μια μακρά διαδρομή στο χώρο των πνευματικών ενεργοποιήσεων, όπου εντάχθηκε με συνειδητή απόφασή του, με επίγνωση των απαιτήσεων που γεννά η ένταξη αυτή και με την πρόθεση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για δημιουργία και ποιοτική απόδοση” . Χρόνια και χρόνια τώρα ο Γιάννης Μουγογιάννης, γνωρίζοντας να ξεχωρίζει ποιότητες και να ρίχνεται σε πνευματικούς αγώνες, έβαλε βαθιά τη σφραγίδα του στην πνευματική ζωή του τόπου μας, χτυπώντας και το κακό όπου το αντιλαμβανόταν έως και σήμερα ακόμα. Τώρα καθώς βαθαίνει το ρήγμα με το παρελθόν μας, έρχεται να χαράξει πλαίσια αναφορών του σε ουσιαστικές μέρες που έζησε και στοχάστηκε από νεαρός ακόμα. Τα γυμνασιακά του χρόνια στο Βόλο με τις αναφορές του σε γνωστούς καθηγητές και κά-

∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û 88 Û˘ÓÙ·Á¤˜ Δεν θα χρειαστεί να ψάχνετε με τις ώρες στα ράφια του σούπερ μάρκετ δυσεύρετα υλικά, ούτε να έχετε τηγάνια με τριπλούς πάτους, κατσαρόλες από ειδικά κράματα μετάλλων και θερμόμετρα ακριβείας. Γιατί ο Βασίλης Καλλίδης μαγειρεύει σαν ερασιτέχνης, με κούπες, ποτηράκια, κουταλάκια και, αντί για χρονόμετρα, έχει απλώς το νου του. “Κάποιος είπε ότι αυτό λέγεται έλλειψη τεχνικής” , εξομολογείται ο συγγραφέας του βιβλίου “Η νέα ελληνική κουζίνα σε 88 συνταγές” (Εκδόσεις “Πατάκη” ), αλλά αντιπαρέρχεται αυτήν την κριτική προσθέτοντας: “Η μαγειρική στο σπίτι πρέπει να είναι ευχάριστη και εύκολη. Γι’ αυτό προτείνω μερικές συνταγές που φτιάχνουμε στο εστιατόριό μας “Το άνετον” , αλλά και όταν μαγειρεύουμε για φίλους και συγγενείς” . Κατσαρόλες που άχνιζαν, αέρινα φύλλα πίτας και μπιτόνια με τουρσιά ήταν τα πρώτα του γαστρονομικά ερεθίσματα στη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μετά τη Σχολή μαγειρικής, περιπλανήθηκε σε όλον τον κόσμο για να δοκιμάσει “τα πιο παράξενα φαγητά του δρόμου, τα πιο σπάνια θαλασσινά, την πιο φίνα γαλλική κουζίνα, τα πιο “βρωμερά” τυριά και το πιο ντελικάτο σούσι”. Τότε ανακάλυψε ότι η μαγειρική είναι η μεγάλη του αγάπη. “Δεν θα μπορούσα να γίνω ούτε υδραυλικός ούτε δικηγόρος, παρά μόνο μάγειρας” , δηλώνει ο Καλλίδης με το ανεπιτήδευτο και εντελώς προσωπικό του στυλ. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις “Πατάκη” και εντάσσεται στη σειρά “Μαγειρική” .

¢∞¡∞∏ ª∞ƒπΔ™∞

ποιες ιδιαιτερότητές τους, έως τα φοιτητικά του χρόνια στην Αθήνα όπου -σύμφωνα με υπογράμμισή του“προσπάθησα να θέσω μορφωτικούς στόχους, να μην αφήσω ανεκμετάλλευτες πολιτισμικές ευκαιρίες” (σελ. 27). Με την ευκαιρία, θα ζωντανέψει ποιοτικές θεατρικές στιγμές της Αθήνας αφού το θέατρο ήταν για τον ίδιο μέσα στις μεγάλες αγάπες του. Ύστερ’ από τη στρατιωτική θητεία του ο Γιάννης Μουγογιάννης επανέρχεται στο Βόλο. Έρχεται με το ξεκίνημά της για κατακτήσεις πολιτισμικές που πολλαπλασιάζονταν με το πέρασμα του καιρού. Πολιτιστικές προσφορές “για το ευρύτερο κοινό και με υψηλούς στόχους” , όπως παρατηρεί. Τότε για πρώτη φορά “άναψε μέσα του φως” για να περάσει στο χώρο μιας πνευματικής προσφοράς με δημοσιεύματά του στη “Θεσσαλία” και το περιοδικό “Περιηγητική” , όπου και βρήκε για πολλά χρόνια έκφραση- δικός του πάλι ο λόγος. Αναφέρεται και στον “ασπρομάλλη” διευθυντή της “Θεσσαλίας” Αχιλλέα Ορφανίδη που όπως τονίζει, μαζί με τους συνεργάτες του Γρηγόρη Μπετσίστα, Φαίδωνα Μακρή και Στέφανο Μήτσιου, ανάστησαν την εφημερίδα” . Από τότε -συνεχίζει- “Η Θεσσαλία” έγινε το δεύτερο σπίτι μου” . Αναφέρεται επίσης και σε πνευματικές μορφές του καιρού εκείνου στο Βόλο και βέβαια στα πρώτα βήματά του στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν άρχισε να γνωρίζεται με πνευματικά αναστήματα της Αθήνας, ανατρέχοντας και σε καθέκαστα της επικοινωνίας μαζί τους. Δεν θα αποσιωπήσει και την εποχή της δικτατορίας όταν “η πνευματική ζωή στο Βόλο ήταν τελματωμένη” και μόνο οι “Φιλότεχνοι λειτουργούσαν χάρη στη δραστηριότητα της Έρσης Σαράτση και του Ιπποκράτη Ζημέρη” , που χάσαμε τελευταία. Τότε όμως ιδρύθηκε η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών με πρωτοβουλία

του εφόρου Αρχαιοτήτων Δημήτρη Θεοχάρη. Πρόσωπα και πράγματα εδώ που πλαισίωσαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και πρώτες εκδηλώσεις και βέβαια η έκδοση του Α’ τόμου “Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών” , του βιβλίου “Οδηγός του Μουσείου Βόλου” και άλλες εκδόσεις πιο ύστερα. Με την ευκαιρία ο συγγραφέας, όντας από τα πρώτα μέλη της εταιρείας, θα αναφερθεί στη συνέχεια στη σαραντάχρονη και συνεχή πνευματική και εκδοτική πορεία με αναφορές και σε όλα τα πρόσωπα που πλαισίωναν το Διοικητικό Συμβούλιο έως τις μέρες μας. Θα αναφερθεί και στο “Θεσσαλικό Θέατρο” και τη “Θεατρική Λέσχη Βόλου” σημειώνοντας και τα ονόματα των ηθοποιών, θα αναφερθεί και στο “Καλλιτεχνικό και Πνευματικό Εντευκτήριο Βόλου” , το ιδρυμένο το 1975, με την καλλιτεχνική και πνευματική δράση του. Στο πλαίσιό του και το περιοδικό “Κείμενα του Βόλου” με τους υπεύθυνους και τους συνεργάτες του, ονομαστικά έναν κι έναν. Ύστερα ο κ. Μουγογιάννης έρχεται στους τότε και κατοπινούς δημάρχους του Βόλου και στο “Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο” του Δήμου, με τις τόσες εκδηλώσεις του, αλλά και στο περιοδικό του Δήμου “Βόλος - η πόλη μας” με το τελευταίο τεύχος το Δεκέμβρη του 1990. Αναφέρεται και στους δημάρχους Δημήτρη Πιτσιώρη και Μιχάλη Κουντούρη με υπογραμμίσεις των πρωτοβουλιών τους για την πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα στην πόλη. Αναφέρεται και στο περιοδικό “Ώρες” του Γιώργου Τσιντσίνη και της Ελένης Συρίβελη, αναφέρεται και στη σύσταση της “Συμφωνικής Ορχήστρας Βόλου” τον καιρό της δημαρχίας Πιτσιώρη, για να καταλήξει σχετικά: “Ο Βόλος άνοιξε τα μάτια σε άλλες πόλεις που τώρα καλπάζουν με τις Συμφωνικές τους Ορχήστρες, ενώ εμείς επιστρέφουμε

στο σκοτάδι” (σελ. 69). Αλλά η δημαρχία Δημήτρη Πιτσιώρη κρίνεται και από τη δημιουργία του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας με τις τόσες σχετικές δράσεις του, μαζί και την έκδοση του περιοδικού “Εν Βόλω” . Από κοντά τότε και οι εκδόσεις “Ώρες” στα γραφεία των οποίων κυοφορήθηκε και η ιδέα έκδοσης του λογοτεχνικού περιοδικού “Ρόπτρο” . Από την άλλη πάλι μεριά θα προκύψει και το λογοτεχνικό περιοδικό “Έλευσις” του βιβλιοπώλη Δημοσθένη Πετρούτσου. Αλλά ο κ. Μουγογιάννης δεν θα αγνοήσει και τον κύκλο των περιοδικών εκδόσεων της περιοχής του Πηλίου και του Αλμυρού. Έτσι φωτίζεται το ομώνυμο περιοδικό της Μακρινίτσας σε μια εποχή προωτοπορίας των κοινοταρχών της πολίχνης Σπύρου Κουϊκούμη και Νίκου Τσούκα. Ξέχωρες επίσης οι αναφορές του και στα δύο περιοδικά της κοινότητας του “Μεγάλου” Αϊ-Γιώργη Πηλίου “Βίγλα” και “Πλώρη” - έμπνευση και μόχθος εδώ του Κώστα Λιάπη. Γύρω του έχει συγκεντρωθεί “το σύνολο σχεδόν των πνευματικών ανθρώπων της Μαγνησίας” , όπως παρατηρεί για να πλουτίσει πνευματικά και ερευνητικά τούτες τις εκδόσεις. Από τις επιτεύξεις στον πνευματικό χώρο δεν θα λείψει και ο Δήμος Ιωλκού, με το περιοδικό “Ιωλκός” , για να επιστρέψουμε πάλι στο Βόλο και να ...καλωσορίσουμε το περιοδικό “Μαγνησία” της ΕΚΠΟΛ. Ο συγγραφέας στη συνέχεια θα προσέξει και την Ε.Φ.Ε., εραστής της φωτογραφίας όπως επίσης είναι. Ονόματα πρωταγωνιστών και δράσεις για να φτάσει και στις εκδόσεις “Πύλη” του δικού μας Τσαγκαραδιώτη Πέτρου Κυπριωτέλη, αλλά και στο “Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου και

Ελένης Πορφυρογένη” στην Αγριά με υπογραμμίσεις των δραστηριοτήτων του. Από κοντά και το Σανατόριο Πηλίου με την Άννα Σικελιανού, που χαιρόταν τη φιλία της στα γεράματά της. Δεν θα ξεχάσει όμως και τα άλλα... πετάγματά του στο Μέτσοβο και το ίδρυμα Αβέρωφ - Τοσίτσα, χάρη στο οποίο ο συγγραφέας γνώρισε προσωπικότητες της τέχνης, του πολιτισμού γενικότερα. Δεν θα λησμονήσει όμως και την “Περιηγητική” Βόλου. Χάρη στις εκδρομές της -ομολογεί- γνώρισε νησιά και άλλους τόπους για να ξανοιχτεί τέλος και σε χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Μικρά Ασία και βέβαια την Κωνσταντινούπολη και πιο πάνω, τη Σοβιετική Ένωση. Πάντα με τη ματιά του ανήσυχου ερευνητή και βέβαια πάντα με την... επιστράτευση της προσληπτικής του ευαισθησίας. Αλλά και πάντα με τη φωτογραφική μηχανή και το κοντύλι στο χέρι - ένας ανήσυχος ολοζωίς άνθρωπος από τους πολύ διαλεχτούς φίλους. Πρόκειται για μια πορεία κυριαρχημένη από αστείρευτη δημιουργική έμπνευση και πάθος πνευματικής δημιουργίας.

∞ÁÈÔÚ›ÙÈΘ ÂΉfiÛÂȘ

ªÔÓ·¯Ô‡ ªˆ˘Û¤ˆ˜ ∞ÁÈÔÚ›ÙÔ˘: ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ TÔ˘ °π∞¡¡∏ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À Εξεδόθη τελευταία από την Ι. Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Θέρμου το με τίτλο “Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας” νέο βιβλίο του οσιολογιωτάτου μοναχού γ. Μωυσέως Αγιορείτου, πολυγράφου συγγραφέως και διακεκριμένου διδάχου των αληθειών της ορθοδόξου πίστεώς μας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, γνωστού στο φιλόθρησκο κοινό της πόλεώς μας από ομιλίες που εξεφώνησε κατά το παρελθόν, σε συνέδρια της Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος, στον Ι. Ναό Αναλήψεως του Χριστού κατά τα κατανυκτικά Απόδειπνα της Δευτέρας της Μ. Τεσσαρακοστής και στον Θρησκευτικοφιλολογικό Σύλλογο “Οι Τρεις Ιεράρχαι” . Το βιβλίο είναι χαρτόδετο σχ. 14,5Χ19 εκ., αριθμεί 237 σελ. και το σχέδιο του εξωφύλλου φιλοτέχνησε ο Χρήστος Παπανικολάου. Στο νέο πόνημα του Γέροντα κωδικοποιούνται πέντε αγιοπνευματοκίνητες ομιλίες του: 1) “Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας” που έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο που εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως Ταμασού στη Δευτερά Κύπρου. 2) “Τι είναι άραγε ο Θεός μας;” εκφωνηθείσα στον Ι. Ναό Αγίας Τριάδος Θεσσαλονίκης. 3) “Η Εκκλησία μας σήμερα” . Την ομιλία

αυτή έκαμε ο γ. Μωυσής στην αίθουσα “Ακρόπολις” Λάρνακος Κύπρου. 4) “Δόγμα και ήθος” που πραγματοποιήθηκε στον Ι. Ναό Αγίου Μερκουρίου Άρτας και 5) “Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες και οι αιρέσεις” εκφωνηθείσα στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου “Σκουφάς” Άρτης. Οι ομιλίες αυτές επανελήφθησαν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Προλογίζει το βιβλίο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρει, δίνοντάς μας τις παραμέτρους του περιεχομένου του βιβλίου: “Αιώνες προ τη Γεννήσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού ο Προφήτης Ησαΐας προε-

φήτευσε την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου και ονόμασε Τον γεννηθέντα “Εμμανουήλ” . “Όσοι θα τον πιστέψουν” , είπε, “θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα εβραϊκό που μεταφράζεται ελληνικά “ο Θεός είναι μαζί μας” . Μεγάλη αλήθεια αυτή. Παρήγορος και ενισχυτική για τον άνθρωπο... Όταν έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μας, δεν αποθαρρυνόμαστε στις φουρτούνες της ζωής και στις δοκιμασίες, όποιες κι αν είναι αυτές. Η παρουσία του Κυρίου μας, μας δίνει δύναμη, για να μην αποκάμνουμε στον πνευματικό αγώνα μας. Αυτήν την παρουσία του Θεού και

την αφέλειά της σ’ εμάς, υπογραμμίζει και μας γνωρίζει ο οσιολογιώτατος μοναχός, Γέρων Μωυσής ο Αγιορείτης... με τη σοφία και την εμπειρία του μας κατηχεί άριστα και μας διδάσκει, για να γνωρίσουμε κι εμείς την παρουσία του Θεού μας στον κόσμο” . Ο γ. Μωυσής με τον γλαφυρό, πειστικό του λόγο περνάει κατά εύληπτο τρόπο στην ψυχή του αναγνώστη μεγάλες αλήθειες της ορθοδόξου πίστέως μας, καταδεικνύει την ύπαρξη του Θεού στη ζωή μας, την αγάπη Του προς τον άνθρωπο, ξετυλίγει τα χαρακτηριστικά της ένθεης σε αντίθεση με τα της άθεης ζωής, την προστασία του Χριστού στη βιοτή μας γράφοντας: “Ο Σταυραναστηθείς Χριστός χαρίζει δύναμη και υπομονή στους πονεμένους, δίνει ελπίδα και παραμυθία και δεν αφήνει κανένα να απελπιστεί” . Άκρως ψυχωφελές ανάγνωσμα ιδιαίτερα σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε λόγω της πολύπτυχης κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, πρόσφορο εποικοδομητικού πνευματικού προβληματισμού και αυτοελέγχου σ’ αυτές τις άγιες ημέρες της Σαρακοστής. (Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία “Λύχνος” και “Παρουσία” της πόλεώς μας).


¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÌӋ̘ /7 ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

™ÙÔ ¶¿Û¯· Ë ÌÓ‹ÌË ÛηÏÒÓÂÈ... Δ· ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˘ ¶ÂÏ·ÛÁÔ‡.

μνήμη μας όλα τα καταγράφει και τα συγκρατεί, όμως ελάχιστα μπορεί να ανασύρει. Είναι λένε σαν μια θάλασσα. Μια τεράστια εσωτερική θάλασσα, όπου το ένα κύμα ποτέ δεν μοιάζει με το άλλο, αλλά ποιος μπορεί να τα ξεχωρίσει; Πριν να συγκρατήσεις την μορφή του ενός κύματος προχωρά και έρχεται το επόμενο κύμα.

H

Μια τεράστια εσωτερική θάλασσα με εικόνες, μυρωδιές, αγγίγματα, φωνές και αισθήματα, αλλά πώς να ψαρέψεις μέσα της; Έχετε παρατηρήσει πως μια και μόνη φωτογραφία ή ένα ρούχο ή ένα τραγούδι έχουν την δύναμη να ανασύρουν από την μνήμη ολόκληρο παραγάδι αγκιστρωμένες εικόνες, φράσεις, αισθήσεις και λεπτομέρειες που θαρρούσαμε ξεχασμένες. Όλα βρίσκονταν εκεί και κολυμπούσαν κάτω από την επιφάνεια της μνήμης, αλλά χρειάζεται καλό δόλωμα για να τα ανασύρεις. Ένα από τα πιο καλά δολώματα είναι οι γιορτές και κυρίως το Πάσχα. Έτσι ψάρευε και ο Μεγάλος Αλέξανδρος (ο Άγιος των γραμμάτων όχι ο αδίστακτος κατακτητής).

Δόλωνε ένα Πάσχα και έπιανε ολόκληρο νησί, έβγαζε την Σκιάθο και την έστηνε μέσα στις σελίδες των πασχαλινών διηγημάτων του στις εφημερίδες. Σε μίμησή του και εμείς στο εργαστήρι προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης (ή εργαστήρι παραμυθιού όπως το λένε κάποιοι) που μαζευόμαστε κάθε Τετάρτη στη βιβλιοθήκη στο κτίριο Σπίρερ, ανασύρουμε σήμερα μνήμες πασχαλινές. Από τα πιο μεγάλα μέλη της ομάδας μνήμες για όσα χάθηκαν και κινδυνεύουν να λησμονηθούν είτε από τις πατρίδες μας από την άλλη μεριά του Αιγαίου είτε από την Ελβετία. Τα πιο νέα μέλη βγάλανε μνήμες από το σκοτεινό νερό της μνήμης αναμνήσεις από εκδρομές κι εγώ μια εικόνα πρόσφατη από την Βυρηττό.

™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi √ ˘ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ˜ ÃÚÈÛÙfi˜ Ù˘ μ˘ÚËÙÔ‡ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ Kάθε χρόνο ανάλογα με την περίσταση της ζωής μας γιορτάζουμε πιο πολύ άλλην ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ανάλογα αν γιορτάζουμε μοναχοί ή συντροφευμένοι, όρθιοι ή στο κρεβάτι της αρρώστιας, με πένθος, με τραύμα ή με ενθουσιασμό. Άλλοι συγκινούνται από την προδοσία, άλλοι από τον αποχαιρετισμό, άλλη από την κρίση, άλλη από την σταύρωση και άλλοι από την ανάσταση ανάλογα με το ποτήρι που έχουν πιει. Άλλη η Μεγαλοβδομάδα και το Πάσχα του νεοσύλλεκτου, άλλη του εγχειρισμένου, άλλη της εγκύου. Ότι συμβαίνει με τους ανθρώπους συμβαίνει και με τους λαούς. Άλλο το Πάσχα του αγωνιστή του ’21 κι άλλο του παίκτη του χρηματιστηρίου την δεκαετία του ευρώ. Πώς θα γιορτάσουμε φέτος στην Ελλάδα αναρωτιέμαι; Θα νιώσουμε πιο πολύ τον Επιτάφιο; Ή μήπως θα ανατριχιάσουμε όταν ο Πόντιος Πιλάτος νίψει τα χέρια του και αρνηθεί να δράσει; Ή θα περιμένουμε με κομμένη ανάσα την Ανάσταση; Όλα τούτα τα σκέφτομαι στο φως του πρόσφατου ταξιδιού μου στην Βυρηττό. Βρέθηκα εκεί για να δώσω παραστάσεις και προσπάθησα να καταλάβω αυτόν τον τόπο που έζησε αγώνα ενάντια στους αποικιοκράτες κι έπειτα σχεδόν τριάντα χρόνια εμφυλίου με άγρια εγκλήματα πολέμου από όλες σχεδόν τις πλευρές. Από τα γκέτο των παλαιστινιακών καταυλισμών στα πλούσια εμπορικά κέντρα, από τις παλιές αγορές και τα σουκ στο κυκλοφοριακό χάος, από τα σχολεία ως τις παραγκουπόλεις αναζήτησα μια εξήγηση ή μια προφητεία για την αγωνία της δικής μου χώρας.

Μια από τις εικόνες που έχω μπρος στα μάτια μου είναι η βορεινή είσοδος του Αη Γιώργη των Γραικών (κι εδώ Αη Γιώργης των Γραικών όπως στην Βενετία κύριε Εγγονόπουλε;). Το Ελληνορθόδοξο πατριαρχείο είναι αραβόφωνο κι ο Αη Γιώργης καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά τα χρόνια του πολέμου όπως και όλο το κέντρο της πόλης όπου γειτόνευαν τα τζαμιά με τις χριστιανικές εκκλησίες πολλών ομολογιών σε μια χώρα όπου συνυπάρχουν 18 διαφορετικές ομολογίες και θρησκείες. Η βορινή είσοδος του έμεινε όρθια μαζί και η τοιχογραφία της. Ο Χριστός μπροστά στον Καϊάφα, μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στον λαό. Η τοιχογραφία είχε σωθεί. Οι μόνες φθορές ήταν πάνω στο σώμα του Χριστού. Τρεις φορές απεικονίζονταν και οι τρεις μορφές ήταν πυροβολημένες. Οι Λιβανέζοι νιώσαν τι σημαίνει εμφύλιος. Όλοι εναντίον όλων ήταν. Οι γειτονιές χωρισμένες ανάλογα με το δόγμα και την εθνότητα. Κι οι ξένοι επωφελούνταν. Ακόμα υπάρχουν τα οδοφράγματα και τα μπλόκα. Ακόμα τα διπλανά του κράτη εισβάλουν στρατιωτικά όποτε θελήσουν (κύρια το Ισραήλ αλλά ας μην υποτιμάμαι και τους Σύρους) και ελέγχουν παρασκηνιακά πολλές πολιτικές δυνάμεις. Ο Χριστός που κρίνεται στην Βυρηττό έχει μείνει μέσα στα μάτια μου. Σκυφτός και δεμένος μπροστά στον δικό του λαό που τον είχε εξυψώσει, σκυφτός και δεμένος μπροστά στους ιεροδικαστές του δικού του λαού, σκυφτός και δεμένος μπροστά στον ξένο ρωμαίο εισβολέα. Σκυφτός και δεμένος και μπροστά στον άγνωστο που πυροβόλησε την ει-

κόνα του πριν να τελειώσει ο πόλεμος. Πώς να είναι το Χριστός Ανέστη στα αραβικά μες στον Αη Γιώργη, όπου μπορείς να κοιτάξεις στα δεξιά και να θυμάσαι μόνιμα το πάθος;

√È ÚÔοÓ˜ ÛÈÒËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· - ƒfi˙Ì·Ú˘ ¢ÂÏÊÔ‡ Στην καθολική θρησκεία, ο γιορτασμός του Πάσχα δεν είναι εντυπωσιακός όπως εδώ. Ενδιαφέρον όμως έχει ένα έθιμο: από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ως το βράδυ της Ανάστασης, σωπαίνουν οι καμπάνες, σε ένδειξη πένθους. Στα παιδιά λεν ότι πετούν όλες στη Ρώμη. Ευλογημένες από τον ίδιο τον Πάπα, γυρίζουν το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, φορτωμένες με μικρά σοκολατένια αυγά, λαγούς ή κότες. Στο πέρασμά τους, τα σκορπούν από ψηλά, στους κήπους ή ακόμη και μέσα στα σπίτια. Πρωί πρωί, την Κυριακή της Λαμπρής, τρέχουν τα παιδιά να βρουν τα κρυμμένα σοκολατέ-

νια δώρα των καμπάνων. Σε μερικές περιοχές, όσο “λείπουν” οι καμπάνες, τρεις φορές την ημέρα, τα παπαδάκια, ο καθένας σε συγκεκριμένη συνοικία, περπατάν στους δρόμους με

ρόκανα. Επί μισή ώρα, ένας ξύλινος χτύπος κρ... κρ... κρ... προειδοποιεί τους κατοίκους ότι είναι όρθρος, μεσημέρι, εσπερινός. Έμαθα προχτές τηλεφωνικώς,

ότι σήμερα στα χωριά, ναι μεν σωπαίνουν ακόμα οι καμπάνες τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά σιώπησαν οριστικά τα ρόκανα, ο ξύλινος χτύπος κρ... κρ... κρ... Σβήνει η παράδοση...


8/ ¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÌӋ̘ ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

∞ÚÒÌ·Ù· Î·È Á‡ÛÂȘ ·fi ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÎÔ ¶¿Û¯· ¶¿ÛÙÚ· ̤۷ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ∫·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÔÛ‡ÓË ◊Ù·Ó Ù’ ·ÓÙ¤ÙÈ Ù˘ ™Ì˘ÚÓÈ¿˜ ™·Ó ›Ӓ §·ÌÚ‹ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË.

T

T˘ ∂§∂¡∏™ ∫∞ƒΔ™∞°∫√À§∏

η Μεγάλη Δευτέρα οι προβατέμποροι από την Καππαδοκία φέρνανε κοπάδια αρνιά με το σιδηρόδρομο και γιομίζανε τις αγορές της Σμύρνης. Οι Σμυρνιοί συνήθως αγοράζανε δυο αρνιά. Ένα για τη Λαμπρή κι ένα για τη γιορτή του ΆηΓιώργη. Οι νοικοκερές ζυμώνανε επτάζυμα και τσουρέκια. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου βάφανε τ’ αυγά και σφάζανε τ’ αρνιά. Το πασχαλινό αρνί, το γιομίζανε ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρια. Το ψήναμε στη χόβολη αποβραδίς ώσαμε το πρωί. Το Πάσχα, ένα έθιμο ερχότανε να εμορφήνει τους δρόμους της Σμύρνης. Τούτο το έθιμο ήτανε για τα αρρεβωνιασμένα παλικάρια και τις κοπελιές τους, μόνε γι’ αυτούς. Κάθε αρρεβωνιασμένο παλικάρι, ήπρεπε να στείλει τα δώρα στην καλή του. Έπαιρνε ένα μεγάλο κάτασπρο αρνί κιουρουκλίδικο (με φουντωτή ουρά, από την οποία βγάζανε βούτυρο) και το στόλιζε. Του κρεμούσε κουδουνάκια στο λαιμό, του ëβαζε πέπλο και κορδέλες στο κεφάλι. Ακόμα, ένα πανέρι με αυγά και τσουρέκια, μια μεγάλη λαμπάδα στολισμένη με μπλίρες (χρυσοκλωστές) και τα ëστελνε στην αρραβωνιαστικιά του. Τις προβιές από τα αρνιά οι Χριστιανοί, τις δίνανε στο Γραικικό νοσοκομείο. Ομάδες ανθρώπων γυρίζανε τις ελληνικές συνοικίες τση Σμύρνης και τις ματζεύανε. Το ίδρυμα τις πουλούσε και ένα γερό ποσό έμπαινε στο ταμείο του, και έτσι μπορούσε να παρέχει δωρεάν νοσηλεία σε Έλληνες και αλλοεθνείς. Κάθε χρόνο η Μητρόπολη εξέδιδε τη σχετική ε-

γκύκλιο. “Ευλογημένοι Χριστιανοί της καθ’ ημάς Θεοσέπτου πόλεως Σμύρνης, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις εις υμίν και ειρήνη παρά Θεού. Συνιστώμεν τοις πασί πατρικώς όπως κατά το επικρατούν έθος, προσέλθετε αρωγοί εις το Γραικικόν Νοσοκομείον, το ιερόν τούτο της φιλανθρωπίας άσυλον, κατά τας αγίας ταύτας ημέρας συνεισφέροντας τα δέρματα την κατά την εορτήν του Πάσχα σφαζωμένων αμνών.” Ο Σμυρνιός Δημήτρης Αρχιγένης περιγράφει το “Πάσχα στη Σμύρνη” με τη χαρακτηριστική Σμυρναίικη διάλεκτο: ...“ Όμως σε κάθε εκκλησία, ηπαραφυλούσανε πολίτσιες (αστυνομία) και τζαντάρμες (χωροφύλακες) για να εμποδίσουν τις μπιστολιές. Μα οι Σμυρνιοί νταήδες δεν τα βάζανε κάτω τ’ αντέτια των. Ηπεριμένανε κι ηακούανε με μεγάλη ευλάβει ούλη τη λειτουργία και με το πρώτο “Χριστός Ανέστη” που θάλεε ο παπάς και ματζί (μαζί) με τσι καμπάνες και τη μουσική μπά-

ª·˜ ÚˆÙ‹Û·ÙÂ... O ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 4, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ·ÏÏ¿ ÌÈÏ¿ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·, Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ (Ù· ‚·ÛÈο). À¿Ú¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ·;

™·˜ ··ÓÙ¿ÌÂ... ∞˘Ù‹ Ë ËÏÈΛ· ıˆÚÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘, ηıÒ˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ·È‰› Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÌÔÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ȤÛÂÙ ÙÔ ·È‰› Ì ·Û΋ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ٷ ÂÍ‹˜:

➢ ™ÙË ‚fiÏÙ·, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÛÙÔ ·È‰› ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Û˘Ì‚¿ÓÙ·. ∏ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹ıÔ˜ ¢ηÈÚÈÒÓ ÁÈ· Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ Î·È ¯Ú‹ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÚËÌ¿ÙˆÓ (“ÎÔ˘Ó‹ÛÔ˘” ÛÙËÓ ÎÔ‡ÓÈ·, “·Ó¤‚·” ÛÙËÓ ÙÚ·Ì¿Ï· Î.Ï.). ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÎÈÓ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ‹‰ËÌ·, ¤ÛÈÌÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿, ¯·ÌËÏ¿ Î·È „ËÏ¿, Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÎÔÓÙÈÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ➢ ŸÙ·Ó ÓÙ‡ÓÂÙ ÙÔ ·È‰›, ÔÓÔÌ¿ÛÙ ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÙÔ˘ Ù· ÊÔÚ¿ÙÂ. √ÓÔÌ¿ÛÙÂ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ ÚÔ‡¯·, Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ (Ë ÌÏÔ‡˙· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË, Ë ÌÏÔ‡˙· Ù˘ Ì·Ì¿˜), ‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û·˜ ·Ú·ÙËÚ› Ó· ÓÙ‡ÓÂÛÙ (ÙÒÚ· ı· ‚¿Ïˆ Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·...). ➢ ŸÙ·Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÙÂ, ÔÓÔÌ¿ÛÙ ٷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ê·ÁËÙÒÓ, ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙÔ ·È‰› ˆ˜ .¯. ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ‹ Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÏÈÒÓÂÈ fiÙ·Ó ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙÔ˘ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ›Â˜. ªÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘ ÁÈ· ˘ÏÈο Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. ➢ ¶·›ÍÙ Ì ÙËÓ Ï·ÛÙÂÏ›ÓË, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÈ Î¿ÓÂÙ fiÙ·Ó ÙËÓ ·ÏÒÓÂÙÂ, ÙË ÛÙÚ›‚ÂÙÂ, ÙËÓ ÙÂÓÙÒÓÂÙÂ, ÙËÓ Ï¿ıÂÙÂ, ÙËÓ Îfi‚ÂÙÂ, ÙË Ì·˙‡ÂÙ Î.Ï. ➢ ŸÔÈÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜, ·›ÍÙ Ì ÎÔ‡ÎϘ. ªÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Î·È ÁÈ· ·Ϥ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (ı· ÏÔ‡Ûˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜, ı· Ù· ¯ÙÂÓ›Ûˆ Î·È ÌÂÙ¿ ı· Ù· ÛÙÂÁÓÒÛˆ). ➢ ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙ ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. √ÓÔÌ¿ÛÙÂ Î·È ‰Â›ÍÙ ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ (ı¤ÏÂȘ Ï›ÁÔ Á¿Ï·; ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÙ ÙÔ Á¿Ï·). ¢ÒÛÙ ÛÙÔ ·È‰› ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ê·ÁËÙÒÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ıˆÚ›Ù fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ͤÚÂÈ.

ντα, ηάκουες και τσι μπαταρίες (μπαταριές), απ’ ούλες τσι μεριές. Από μέρες πριν είχαν τοποθετηθεί απάνω στσι κουπέδες (τρούλους) των εκκλησιώνε και στα καμπαναριά τα πυροτεχνήματα, πούθελε να καούνε στσι δώδεκα τα μεσάνυχτα με το Χριστός Ανέστη. Με το Χριστός Ανέστη λοιπόν, ηπαίρνανε ούλα τα πυροτεχνήματα φωτιά κι απ’ ούλες τσι μεριές του καμπαναριού ητιναζούντανε στον ουρανό αμέτρητα φυσσέγγια, που άμα ησκάζανε στον αέρα, τότες χιλιάδες πολύχρωμα άστρα ηπέφτανε βροχή. Ο κόσμος ήτανε πατείς με-πατώ σε. Ο μεγάλος αυλόγυρος τση Μητροπόλεως

τσίγκα (γεμάτος). Κι ήβλεπες οι χιλιάδες αυτός κόσμος, που ηανοκατέβαζε κι ηχόρευε στον αέρα τσι λαμπριάτικες λαμπάδες του να παρακοντουλά (τσουγκρίζει) ματζί, τα κόκκινα αυγά του. Μα κι οι Τούρκοι απ’ τη συνοικία τους, τον Απάνω Μαχαλά κι απ’ το Κάστρο, ηξενυχτούσανε για να δούνε απ’ τα υψώματα (πλαγιές του βουνού Πάγου), που ηκαθούντοστε (γιατί μες στη Σμύρνη, εκτός από την αστυνομία κανένας Τούρκος δεν ηκαθούντανε). Δηλαδή να δούνε όχι μόνε το κρεπάρισμα (σκάσιμο) των βεγγαλικώνε του καμπαναριού τα’ Αγίας Φωτεινής, με τα α-

➢ ªÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÊÙÂÚfi Ì·¯·›ÚÈ Ô˘ Îfi‚ÂÈ, ÙËÓ Î·˘Ù‹ ηÙÛ·ÚfiÏ· Ô˘ η›ÂÈ Î·È ÁÈ· fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚ϤÂÙ Á‡Úˆ Û·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, ÂÛ›˜ ‹ ÙÔ ·È‰› ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜. °ÂÓÈο, Û˘Óԉ‡ÛÙ Ì ÏfiÁÔ fi,ÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· οӷÙ ÛȈËÏ¿. ➢ ¶·›ÍÙ ·ÓÙƠ̷̂ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·È‰› Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙÈ Î¿ÓÂÙ ‹ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙÔ Ë ›‰È· (Ϥӈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ Ì ÙÔ Û·Ô‡ÓÈ). ∞ÏÏ¿ÍÙ ÚfiÏÔ˘˜ Ì ÙÔ ·È‰› ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘. ➢ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Û οÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ∑ËÙ‹ÛÙ ·fi ÙÔ ·È‰› Ó· Ù· ‚ÚÂÈ. ªÔÚ›Ù ӷ Ù· ˙Ëٿ٠ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ›‰È· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ (‚Ú˜ οÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·ÁÂÈÚ‡ԢÌÂ). ™ÙËÓ ÔÚ›· ·ÏÏ¿ÍÙ ÚfiÏÔ˘˜. ΔÒÚ· ÙÔ ·È‰› ˙ËÙ¿ ·fi ÂÛ¿˜ Ó· ÙÔ˘ ‚Ú›Ù οÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ‡„ÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ §fiÁÔ˘ ∂À §∂°∂π¡ ‰¤¯ÂÙ·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙË Ì¿ıËÛË Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÛ˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Û·˜ ··ÓÙ¿ ̤ۈ Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ÛÙ‹Ï˘ ÙÔ˘ “∂À§√°∞ ∂ƒøΔ∏ª∞Δ∞” . ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜... ➢ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.eulegein.net ➢ÙËÏÂʈÓÈο, ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ì·˜: 2421033320 & 2410231333 Î·È ➢ÚÔÛˆÈο, ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (10 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È 5 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì.).

ναμμένα κεράκια των γκιαούρηδων γύρω-γύρω, μα και τα βεγγαλικά και τα κεράκια των δεκαριών εκκλησιών τση Σμύρνης. Ηβλέπανε τη Σμύρνη, που ηκανούντανε (καιγότανε) κυριολεχτικά και η πιο τολμηρή φαντασία δεν ημπορούσε να σκεφτεί το φαντασμαγορικό αυτό μεγαλείο” Τη Μεγάλη Πέμπτη στα Βουρλά (νομός Σμύρνης) το βράδυ καθώς ακούανε τα “Δώδεκα Βγαγκέλια” , στο κάθε Ευαγγέλιο κάνανε με κερί από ένα σταυρουδάκι. Τα κρατούσανε και τα κρύβανε κι αυτά μαζί με τα άλλα αγιώτικά τους στο κονοστάσι. Ένα τέτοιο σταυρουδάκι βάζανε και στο φυλαχτό. “Το Πιτάφιο (αφηγείται ο Νίκος Μηλιώρης) ήτανε το μεγάλο θέμα της Μεγάλης Παρασκευής και η Μεγάλη Παρασκευή ήτανε η πιο επίσημη, η σοβαρότερη επίσημη, μέρα του χρόνου. Με μια επισημότητα ολότελα θρησκευτική. Οι περσότεροι περνούσανε με μια νερόβραστη σούπα φακές με ξύδι ή με κανένα μαρούλι βουτημένο στο ξύδι, για ανάμνηση του “οξούς” που ποτίσανε το Χριστό κατά τη σταύρωση. Κανένας ρεσπέρης (γεωργός) δεν πάγαινε στ’ αμπέλι, και οι γυναίκες δεν κάμανε δουλειές στο σπίτι. Τα μαγαζιά μένανε με γυρτές τις πόρτες και σφαλιστά τα παράθυρα ή κατεβασμένα τα καπάνια (πτυσσόμενα παραθυρόφυλλα). Οι σιναφλήδες (καταστηματάρχες) φορούσανε τα καλά τους, έτοιμοι να κλείσουνε γλήορα τα μαγαζιά τους και να τραβήξουνε για την εκκλησιά. Τη νύχτα, στις δύο από τα μεσάνυχτα, ακουγόντανε κάτι απότομοι και περίεργοι κρότοι “χτυπούσανε τσι πόρτες” . Ο καντηλανάφτης της εκκλησίας γυρνούσε όλη την ενορία και

με τη χοντρή μπαστούνα, χτυπούσε μια-μια τις πόρτες. Έθιμο παλιό, από τον καιρό που οι Τούρκοι δεν επιτρέπανε τις καμπάνες. Έτσι ειδοποιούνταν οι Χριστιανοί για τις νυχτερινές λειτουργίες. Το ίδιο και τη νύχτα των Χριστουγέννων και την Ανάσταση. Τα πιταφιολούλουδα τα φυλάγανε μέσα στο κονοστάσι, ματζί με τα βαγιόκλαδα της Κυριακής των Βαΐων και τα χρησιμοποιούσανε σε ώρα ανάγκης, θυμιάζανε τους ματιασμένους και τους αρρώστους. Τα πιταφιολούλουδα, ο καντηλανάφτης τα έκανε μικρά ματσάκια και ματζί με ένα μικρό κομματάκι κερί, τα μοίραζε σ’ όλα τα σπίτια της ενορίας Πολύ το προσέχανε αυτό το μικρό κερί του Επιταφίου. Το φυλάγανε και το ανάβανε σε κακοκαιρίες, με αστραπόβροντα και κεραυνούς ή το ρίχνανε αν ήτανε τρικυμία στη θάλασσα και τύχαινε να το έχουνε ματζί τους και γαλήνευε. Το Μεγάλο Σάββατο πια, κάμανε τα τυποδέματα (συγυρίσματα), βάφανε τα αυγά, ζυμώματα... Το μεγάλο Σάββατο το πρωί, στη λειτουργία έβγαινε ο παπάς από το ιερό και σκορπόυσε από το πανέρι, λουλούδια, πρασινάδες, νερατζόφυλλα, στο δάπεδο της εκκλησίας ψάλλοντας “Ανάστα ο Θεός κρίνον την γην...” . Οι καμπάνες χτυπούσανε χαρμόσυνα, οι πολυέλαιοι κουνούσανε και τιντινίζανε από το μακρύ ξύλο του καντηλανάφτη και στράκες, βαρελότα ή πιστολιές ακουόντανε κιόλας στον αυλόγυρο. Απ’ όλη αυτή την αναταραχή βγαίνει και η χαρακτηριστική φράση, συνηθισμένη στα Βουρλά, σε περίπτωση που γινότανε μεγάλες αναστατώσεις “ηγένηκε το Ανάστα ο Θεός” ή “Ανάστα ο Θεός ήτανε εκεί μέσα” .


¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÌӋ̘ /9 ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

Με πείσμα οι Βουρλιώτες κρατούσαν το έθιμο των πασχαλινών πυροβολισμών, παρά τις αντιδράσεις των Τούρκων, όπως και τις κούνιες τση Λαμπρής. Πανάρχαιο έθιμο. Τις κούνιες τις συναντάμε σ’ ολάκερη τη Μικρασία. Φαίνεται να συμβολίζανε με την κίνησή τους προς τα ψηλά, την Ανάσταση του Χριστού μας. Με το ρυθμό που κουνιόντουσαν, ψέλνανε όλοι ματζί το Χριστώς Ανέστη ή άλλα τραγούδια της κούνιας. Βασιλικόν ηφύτευσα Να κάνω φροκαλίτσα Να φροκαλώ τη θάλασσα Ν’ αράζουν τα καΐκια

∫È ¤Ó· η˝ÎÈ ¿Ú·Í ™ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤ ÙËÓ fiÚÙ· ∫È Ô ‚·ÛÈϤ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Μόνε οι τρεις του κόρες

∏ ÌÈ· ÎÂÓÙ¿ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ∫È Ë ¿ÏÏË ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ∫È Ë ΔÚ›ÙË Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË ∫ÂÓÙ¿ ÙÔ ·ÏÈοÚÈ. Στο Γέροντα (νομός Αϊδινίου) η Ανάσταση γινότανε στον ΆηΓιάννη το Θεολόγο. Από νωρίς τα παιδιά γυρίζανε στις αυλές του χωριού και μαζεύανε κλαδιά. Μέχρι και τα κούτσουρα παίρνανε που είχαν οι χασάπηδες και κόβανε το κρέας - αν βέβαια δεν τους έβλεπε ο χασάπης- . Φτιάχνανε ένα μεγάλο σωρό και βάζανε απάνω ένα ομοίωμα ανθρώπου. Μόλις ο παπάς έλεγε το Χριστός Ανέστη, οι ντουφεκιές πέφτανε βροχή και βάζανε φωτιά στο σωρό απ’ τα κλαδιά και καίγανε τον “τσιφούτη” , δηλαδή τον Ιούδα. Στο Κουρί (επαρχία Γιάλοβας, νομός Νικομηδείας, αφηγείται η Δέσποινα Καραθανάση Ζαμπέτογλου) της μεγάλης Πέμπτης το αυγό, που γεννούσε η όρνιθα, το φρέσκο, όχι της Μεγάλης Τετάρτης, ούτε της Μεγάλης Δευτέρας, το βάζαμε στα κονίσματα, αφού το βάφαμε κόκκινο μαζί με τα άλλα αυγά, αλλά του βάζαμε ένα σημάδι να μη μπερδευτεί, ένα σταυρό ή μια κλωστή. Το παλιό το αυγό το παγαίναμε στο κοιμητήρι. Ανοίγαμε ένα λακκάκι στο μνημούρι (και μνημόρι= μνήμα) και το θάβαμε. Δεν το πετούσαμε στη θάλασσα για να

γαληνέψει. Τον Πιτάφιο (Επιτάφιο) τονέ γυρίζανε μόνε στο κοιμητήρι κι όχι στο χωριό. Τα πιταφιολούλουδα τα μοιράζανε με κομματάκια από τα κεριά (το συναντάμε σε ολάκερη τη Μικρασία, Κωνσταντινούπολη και αλλού). Τα βάζαμε μέσα σε κεντημένα σακουλάκια, τα φυλούσαμε στα κονίσματα σε ώρα ανάγκης, θεομηνία, ξεμάτιασμα, αρρώστια. Το Μεγάλο Σάββατο η Ανάσταση γινότανε νωρίς. Την Κυριακή το μεσημέρι ήτανε η Διπλανάσταση. Ύστερα βγάζανε στη πλειοδοσία την εικόνα της Ανάστασης. Όποιος έριχνε τον περσεγκί (με το παραπάνω) παρά, κείνος έπαιρνε την Ανάσταση (έθιμο που συναντάμε σ’ ολάκερη τη Μικρασία) και τη γύριζε σ’ ολάκερο το χωριό. Αυτός ήτανε πια ο τυχερός της χρονιάς. Στη Μάκρη και το Πιβίσι (νομός Αϊδινίου) από τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, μετά την αποκαθήλωση, και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, οι κοπέλες στολίζανε τον Επιτάφιο με λουλούδια. Τα παιδιά του σχολείου έψελναν τα εγκώμια, αλλά και ολάκερη τη Μεγάλη Εβδομάδα στα σπίτια ψέλνανε “το Μοιρολόι της Παναγιάς” . Μετά γυρίζανε τον Επιτάφιο σ’ όλες τις γειτονιές. Τα πιο παλιά χρόνια αρπάζανε τα λουλούδια από τον Επιτάφιο. Τον σπάζανε κιόλας για να μην ξανασταυρωθεί ο Χριστός, όπως ήταν το έθιμο. Την Μεγάλη Παρασκευή δεν μαγειρεύανε. Τρώγανε μαρούλι με ξύδι όπως είχε φάει και η Παναγία μας. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια που λέγανε οι γυναίκες, που για να μεταλάβουνε έπρεπε να νηστέψουνε, να είναι “καθαρές” και να ξομολογηθούνε.

“ª‹È ¤ÎÏ„·, Ì‹È fiÚÓ„·, ÌË ¿ÏÈ ‚Ú¤¯ÂÈ Â›·” “√‡Ù ¤ÎÏ„·, Ô‡Ù fiÚÓ„·, Ô‡Ù ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËη ÁÈ· fiÙÈ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô £Âfi˜.” Από το Νίκο Καραγεωργίου (γεννήθηκε στη Μάκρη το 1903, σύμφωνα με το Μιχάλη Δελησάββα) μαθαίνουμε ένα επεισό-

διο που έγινε κατά την περιφορά του Επιταφίου το 1890 στη Μάκρη. Γράφει: “Από αφηγήσεις γερόντων Μακρηνών και Λιβισιανών κατά την περιφορά του Επιταφίου το έτος 1890 από τους κεντρικούς δρόμους της Μάκρης με όλη την κουστωδία, ένας χότζας που εκάθητο στο καφενείο, δεν σηκώθηκε πάνω τη στιγμή που περνούσε ο Επιτάφιος. Αυτό το πρόσεξε ο παπα-Διονύσιος* και πλησιάζοντας το χότζα του έδωσε μια μπαστουνιά στο κεφάλι. Προς στιγμήν φοβήθηκαν μη δημιουργηθούν επεισόδια, αλλά ο παπα-Διονύσιος τους συνέστησε να συνεχίσουν κανονικά την περιφορά του Επιταφίου. Την επομένη εκάλεσε ο διοικητής Μάκρης τον παπά-Διονύσιο και του έκανε παρατήρηση που χτύπησε το χότζα. Αντί άλλης απάντησης ο παπά-Διονύσιος του είπε: “Αυτός ο χότζας πρέπει να φύγει από τη Μάκρη, γιατί δεν σεβάστηκε τον Χριστό μας νεκρό που περνούσε από μπροστά του.” . Μετά απ’ αυτό έκανε τηλεγράφημα στο Πατριαρχείο και ήρθε διαταγή να φύγει ο χότζας από τη Μάκρη.” Το Μεγάλο Σάββατο κάνανε δουλειές. Συγυρίζανε το σπίτι, λούζονταν , ετοίμαζαν τα φαγητά και τα γλυκά της Λαμπρής. Βάφανε τα αυγά κίτρινα με φύλλα αμυγδαλιάς και στύφη, κόκκινα με χρώμα κόκκινο, μελανί με παπαρούνες και με φύλλα από ξερά κρομμύδια. Βάφανε και αυγά πέρδικας, γαλοπούλας, χήνας, πάπιας κλπ. Κάθε νοικοκερά φρόντιζε να φτιάξει μόνη της τα κεριά της Μεγάλης Εβδομάδας και της Λαμπρής. Γι’ αυτό και κάθε σπίτι είχε τα κατάλληλα εργαλεία γι’ αυτή τη δουλειά. Το αρνί δεν το κάνανε σουβλιστό. Σούβλα και κοκορέτσι δεν κάνανε οι Μακρηνο ληβισιανοί, ούτε μαγειρίτσα( ήτανε ελλαδικό έθιμο). Το φαγητό του Πάσχα ήτανε κρέας βραστό με ρύζι, τηγανητό τζιγεράκι, γλυκάδια, ε-

ντεράκια τηγανητά με αυγά. Η γιορτή του Πάσχα κρατούσε τρεις μέρες. Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου φτάνανε από το εσωτερικό της Μικρασίας Τούρκοι με ζουρνάδες και τούμπανα και αρχίζανε να παίζουνε από το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Στην Ανάσταση η “Πάνω γειτονιά” παράβγαινε με την “Κάτω γειτονιά” ποιος θα ρίξει τους περσότερους πυροβολισμούς. Στη Σπάρτη (νομός Χαμίτ Αμπάτ) τη Μεγάλη Πέμπτη βάφανε τα κόκκινα αυγά και στέλνανε και στις φιλικές οικογένειες των Τούρκων. Υπήρχε αυτή η συνήθεια. Γεμίζανε το καλαθάκι με αυγά κόκκινα και κοσμάδες (κουλούρια αλμυρά με λάδι). Αυτό το πεσκέσι το δέχονταν με μεγάλη χαρά οι Τούρκοι, γιατί πιστεύανε πως τα αυγά ήτανε “γουρλίδικα” και περιμένανε ανυπόμονα κάθε χρονιά το “Κιζίλ Μπαϊράμ” των Χριστιανών. Έτσι λεγότανε το Πάσχα. (Κιζίλ Μπαϊράμ=κόκκινη γιορτή) Το αναστάσιμο τραπέζι ήταν γιομάτο ευχές, χαρά, αλλά και σουτζούκια, κόκκινα αυγά, παστουρμάδες, τυρί, κουλούρια. Κύριο φαγητό σούπα με κρέας. Στο Προκόπι (νομός Νίγδης Καππαδοκία) τη μεγάλη Πέμπτη παγαίνανε στην εκκλησία με κεριά και τα γυρίζανε στο σπίτι αγιασμένα από τα Δώδεκα Ευαγγέλια και τα είχανε για φυλαχτά. Η Μεγάλη Παρασκευή ήτανε μέρα πένθους. Τρώγανε φακές με ξύδι χωρίς λάδι. Με τη φακή που περίσσευε πασαλείφανε για χωρατό τις πόρτες φιλικών σπιτιών στα χαράματα της Ανάστασης για να δείξουν ότι τέλειωσε πια η Σαρακοστή. Τα ξημερώματα της Κυριακής χτυπούσανε οι καμπάνες για την Ανάσταση και όλοι παγαίνανε με τις λαμπάδες στο χέρι. Με το Χριστός Ανέστη οι πυροβολισμοί πέφτανε βροχή. Επειδή όμως ήταν απαγορευμένοι ερχόντανε ζανταρμάδες (χωροφύλα-

κες) για την τάξη. Όμως τα παλικάρια τους παραπλανούσανε με αυτό το τέχνασμα: Επειδή με την τουρκική νομοθεσία και τα προνόμια των Χριστιανών, απαγορευόταν να μπούνε οι χωροφύλακες στην εκκλησία. Έτσι η ομάδα που πυροβολούσε και έβλεπε τους χωροφύλακες να ορμούνε για να τους συλλάβουνε, έμπαινε μέσα στην εκκλησία σαν καταφύγιο. Την ίδια στιγμή πυροβολούσε η δεύτερη ομάδα, τρέχανε οι χωροφύλακες, αυτή έμπαινε στην αριστερή πύλη. Η Τρίτη πυροβολούσε μπροστά στη δεξιά πύλη , έμπαινε μέσα στην εκκλησιά μόλις τους έβλεπε να ορμούν. Έτσι τρέχανε από πύλη σε πύλη (οι χωροφύλακες) χωρίς να κατορθώσουνε να κάνουνε τίποτε. Όλοι αισθάνονταν εθνική περηφάνεια και χαρά. Οι Προκοπιείς θεωρούσαν το Πάσχα γιορτή των γιορτών, όπως όλοι οι Χριστιανοί, και τη λέγανε Μεγάλο Πάσχα = Πογιούκ Πάσχα, σε αντίθεση με τις γιορτές των Χριστουγέννων, που τη λέγανε Μικρό Πάσχα= Κουτσιούκ Πάσχα. Το Πάσχα γιορταζότανε τρεις μέρες. Κανένας δεν δούλευε αυτές τις μέρες. Ζητούσε ο ένας απ’ τον άλλο συγχώρεση για ότι είπε ή του έκανε και αυτός τον συγχωρούσε λέγοντάς του: “Αρτίκ • Εκσίκ αφ’ ολσούν. Χελάλ ολσούν = Όσα γέννηκαν λειψά ή περίσσεια να συγχωρεθούν.” Και έπαιρνε την απάντηση : “Ολσούν” δηλαδή “να είσαι συγχωρεμένα” . Στην Καρβάλη (Γκέλβερη νομός Ικονίου Καππαδοκία) τη Μεγάλη Πέμπτη στα σπίτια κάμανε από λιωμένο κερί τις λαμπάδες της Ανάστασης. Βάφανε αυγά και βάζανε σε σακουλάκια τόσα αυγά όσα ήτανε τα μέλη της οικογένειας, μαζί με λίγο σιτάρι, πλιγούρι, αλάτι, αλεύρι και μαγιά, τα παγαίνανε το απόγευμα στην εκκλησία και τα κρεμούσανε στον τοίχο. Τα αφήνανε εκεί να λειτουργηθούν ώσαμε την Ανάσταση και μετά τα παίρνανε

στο σπίτι. Τα αγιασμένα αυγά ήτανε τα πρώτα που τσουγκρίζανε και τρώγανε το βράδυ της Ανάστασης. Τα υπόλοιπα αγαθά που λειτουργηθήκανε τα ανακατώνανε με τα ίδια που είχανε στο κελάρι, “ξορκίζοντας” έτσι την καταστροφή των σοδειών. Συμβολικά ταυτίζανε την Ανάσταση του Χριστού με την αναγέννηση της φύσης που θα φέρει την αφθονία των αγαθών, το μπερεκέτι στο σπίτι. Το Μεγάλο Σάββατο Ζυμώνανε πίτες και σφάζανε αρνιά. Οι πλούσιες πεθερές στέλνανε στις νύφες τους φλουριά για να στολίσουνε τις πλεξούδες τους. Στο πασχαλινό τραπέζι υπήρχε σούπα, κρέας ψητό, πιλάφι, πίτες, τυρί και καϊμάκι. Από την Ανάσταση αρχίζανε οι χοροί και τα γλέντια και κρατούσανε ώσαμε την Κυριακή του Θωμά.

* Ο παπά-Διονύσιος ο Κριεζής Καλαφάτης (Κωνστ. Παμέρα 1964), απόφοιτος του Διδασκαλείου Αθηνών, μετέπειτα διευθυντής των σχολείων Μάκρης. Μετά από οχτώ χρόνια χειροτονήθηκε ιερεύς. Με μεγάλη εθνική δράση, λόγω της οποίας αναγκάστηκε το 1900 να καταφύγει στην Αθήνα, αρχιμανδρίτης στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής μέχρι τον θάνατο του. Διορίστηκε τοποτηρητής της Πισιδίας και από αυτή τη θέση, προσέφερε πολλά στους ξεριζωμένους πατριώτες του. Με δικές του ενέργειες 90 οικογένειες Μακρηνών εγκαταστάθηκαν στην Ξυλοκέριζα Αττικής, τη σημερινή Νέα Μάκρη. “διασώσας ούτω το όνομα της πατρίδος αυτού, τουθ’ όπερ δεν θα συνέβαινεν, εάν οι οικογένειες διασκορπίζοντο τήδε και κείσε, ως συνέβη διά πολλάς άλλας κοινότητας της Μ. Ασίας.”


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›ÛËÌ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

°È· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2013-’14, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∂ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤Ó· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ì¿¯Ë˜, ·ÁÒÓ· Î·È Ó›Î˘, fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “μ¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ Ì·˜, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜. ∏ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· Û ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È Î·Ïԇ̠ÙÔ Ï·fi Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙfiÏÌË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· Ó¤Ô Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ÂÍÔ˘Û›·˜, ÁÈ· Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÂÏ›‰· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ, Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶··‰‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘ È· ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ì·˜ ›ӷÈ: * ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˘ - ÃÔÚ‰¿ÎË ª·Ú›Ó·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞∫√∞, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. * ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞∫√∞, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔÓ √™∂, ̤ÏÔ˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. * μ·Á‰Ô‡Ù˘ ¡ÈÎfiÏ·˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ™À¡, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ. * ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫√∂, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÙ›Ԣ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ΢ÏÈÎÂ›Ô ÎÏÈÓÈ΋˜. * ¶··˚ˆ¿ÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ÚÒËÓ ÔÚÁ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. * ¶Ô˘Ï¿Î˘ ∫ÒÛÙ·˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. * ΔÛÂÚΤ˙Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜”. ∏ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

∞£∏¡∞, 13.

ª¤ÙÚ· 602.000.000ú ÛÙȘ ¢∂∫√ Δ· 362 ÂηÙ. ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ, Ù· 240 ÂηÙ. ¤ÛÔ‰· ˆ˜ ÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ¢∂∫√ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· 602 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÂÙ›· 2013-2014 ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙÔ ∫∂¶∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º. ™·¯ÈÓ›‰Ë ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‚·ÛÈÛÙ› Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ‡„Ô˘˜ 11,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2013-2014.

Œ

ªÂ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ 12 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÍÂȉÈ·ÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÂı› ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ, ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2012. ∞fi Ù· 602 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ù· 362 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 240 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜. √È Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚÔ˜ ÙȘ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ¢∂∫√ (∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi, ∂§°∞, √¶∂∫∂¶∂, Δƒ∞π¡√™∂, √™À - ÚÒËÓ ∂£∂§, ∏§¶∞¶, ∂∞™, √™∂, °∞π∞√™∂, ∂ƒ°√™∂, ∂ƒΔ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈ΋) Â›Ó·È Û·Ê›˜. “£· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜ fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â·ÎÚÈ‚Ò˜” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ “ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÛÙÔ¯›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ··ÈÙ› ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚfiÛıÂÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” . ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ “Ô˘‰ÂÌ›· ·fiÎÏÈÛË ı· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÂÓ·Ú›Ô˘” . ∂ÈϤÔÓ, Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¢∂∫√ ı· Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈο ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Ù· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó “ÂÁη›Úˆ˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÔÛÔÙÈ΋ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜” . ™Ù· 362 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜ 2013-2014 Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂȉÈ΢ıÔ‡Ó ·fi fiϘ ÙȘ ¢∂∫√ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÔÓÙ·È: 1. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 21 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. 2. ¶ÔÛfi 90 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‰·¿ÓË. 3. ¶ÂÚÈÎÔ‹ 132 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. 4. ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÌË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. 5. ÕÏÏ· 69 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Û¯¤‰È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÂÚÈÎÔ‹˜ ‰··ÓÒÓ ‡„Ô˘˜ 11,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ·fi ÙȘ ¢∂∫√. øÛÙfiÛÔ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·-

Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ 11,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ ∫∂¶∂ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë. ™Â ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ï‹Ú˘ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ÔȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·fi Ô‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÔ‡Ó ‰·¿Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‹‰Ë ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· (ÎÏ›ÛÈÌÔ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ·ÔχÛÂȘ), ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (√Δ∞), ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó¤ˆÓ ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂȉfiÌ·Ù·.

¶ÔÈÔÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ “ÂÈÛÙÔÏ‹” Î·È fi¯È ¤ÓÙ˘· ∂1

ºÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Ì¤Ûˆ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· 800.000 ¿ÙÔÌ· ∞£∏¡∞, 13.

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ™Δ√ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈÎÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÚÈ-

ÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∞Á·ËÙ¤˜ Î·È ·Á·ËÙÔ› £ÂÛÛ·ÏÔ›. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ ·fi ÔÙ¤. ªÈ· ̤ڷ §·ÌÚ‹, ÌÈ· ̤ڷ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÚıÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi. ªÈ· ̤ڷ Ô˘ Ë ∂Ï›‰· Á›ÓÂÙ·È ¶›ÛÙË. ¶›ÛÙË ÁÈ·Ù› Ù· ¿ıË ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ï‡ÙÚˆÛË, ÙË Ï‡Ë Ë ¯·Ú¿, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ë ˙ˆ‹, ÙÔ ™Ù·˘Úfi Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ê¤ÚÓÂÈ ˙ˆÔ‰fi¯· ÌËӇ̷ٷ, ʤÚÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘, Ù˘ ·Á¿˘, Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ∞ÓÙÏÒÓÙ·˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ ÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ηıÔ‰ËÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ì Ó‡̷ ·Á¿˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÕÁȘ ∏̤Ú˜ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘, ·˜ ¤ÚıÔ˘Ì ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ·˜ ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ Î·È ·˜ ¢¯ËıÔ‡ÌÂ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿, Ô˘ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË & ∫·Ïfi ¶¿Û¯·”.

¶∂ƒπ¶√À 800.000 ¤ÓÙ˘· ÊÔ-

ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· ı· Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔfiÛÔÈ ‹Û·Ó ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÓ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 13.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÙ·Ó ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. °È· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ fï˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û¯¤‰È·. ∞ÓÙ› ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ì ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ∂1 Î·È Ù˘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÒ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó, ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈfi ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ÌÈ·Ó ÛΤÙË ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂȉÔÔÈ› fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www. gsis.gr) ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2011 (‰‹ÏˆÛË 2012) ÍÂ¤Ú·Û fiÓÙˆ˜ ÙȘ 12.000 ¢ÚÒ. ¶Ò˜ ͤÚÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ›¯·Ó ÙÔ 2011 ÂÈÛfi‰ËÌ· ¿Óˆ ·fi 12.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÓÙ˘· Ó· Ù· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜; ¢ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ. ΔÔ ÂÈο˙ÂÈ fï˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÛ· ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ 2010 ηÈ

Ù· ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ 2011. °È· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¯·ÚÙÈÔ‡ (ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÂȉÈÒ¯ıËΠӷ Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¤ÓÙ˘· Î·È Ù˘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ∂1, ÌfiÓÔÓ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ¤Ú˘ÛÈ 13.000 ¢ÚÒ Î·È Î¿Ùˆ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÙˆÙÈ΋˜ Ù¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 12.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Ú· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È fi¯È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ª·˙› Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ “ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Taxisnet. °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜

800.000 fï˜, Ô˘ ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ‰‹ÏˆÓ·Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi 13.000 ‹ 14.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, Ù· ¤ÓÙ˘· ∂1 ‰ÂÓ ı· Ù·¯˘‰ÚÔÌËıÔ‡Ó ÔÙ¤. ŒÙÛÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 1.000.000 ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ô˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÔ‡Û Û fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· 5,5 ÂηÙ, ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù· ¤ÓÙ˘· ‰‹ÏˆÛ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ΔÈ ı· οÓÂÈ fï˜ Â¿Ó ¤Ó·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ∂1 ÂÂȉ‹ ¤Ú˘ÛÈ ‰‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÂÈÛfi‰ËÌ· .¯. 15.000 ‹ 30.000 ‹ 60.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ¿ÓÂÚÁÔ˜ ‹ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ 50%-70% ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ›¯Â ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜; ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ı· ÙÔ˘ ϤÂÈ Ó·... ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Úfi¯ÂÈÚ· ·fi ÌfiÓÔ˜

ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ı· ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È ˆ˜, ·Ó ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi 12.000 ¢ÚÒ Î·È, ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÁÁڿʈ˜ ÙË ‰‹ÏˆÛË ·ÓÙ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο fiˆ˜ ˘ÔÏfiÁÈ˙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ì›· ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ¢√À ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂΛ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó fiÛ· ¤ÓÙ˘· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· Ù· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ. ∂ÈϤÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¢√À Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Taxisnet. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ¿Óˆ ·fi 3.500.000 ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ 2011 ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‹ ÂÏ¢ı¤ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û √.∂. Î·È ∂.∂. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜, ›Ù Û ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢.√.À., ›Ù ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.

Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË

¡· ÂȉÔÙËıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Δ√ ÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË. ΔÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-ªËÏȤ˜ οı ̤ڷ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ·ÚÁ›Â˜, ÂÓÒ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ Î. ΔÛ·Ï›ÎË Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √™∂, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÚÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù·ÍȉÈÒÙ˜, Ô˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ Ì ÊÈÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂͤÊÚ·Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· Úfi‚Ï„˘ ÂȉfiÙËÛ˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Δƒ∞π¡√™∂, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË ‰È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÚ›ÙË, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ Î. μÔÚ›‰Ë˜. ∏ ۇ̂·ÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20112013 ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÁÈ· ÙÔ 2011 ÂÓ‹ÓÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ 2012 Û·Ú·ÓÙ·ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2013 Û·Ú·ÓÙ·¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ™ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·: √Ï˘Ì›·-∫·Ù¿ÎˆÏÔ-√Ï˘Ì›·, Ì ÂÙ‹ÛÈ· ÂȉfiÙËÛË 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ¢È·ÎÔÊÙfi-∫·Ï¿‚Ú˘Ù·-¢È·ÎÔÊÙfi Ì 788 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ï¿ÌÂÈ ‰È· Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÙÚ·ÈÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. “∫·ÏÒ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÒÛÙ ӷ ÙÚÔÔÔÈËı› Ë Û‡Ì‚·ÛË, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÏËÊı› Î·È ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¢ÂÓ ˙ËÙ¿Ì ٛÔÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ‰›Î·È· ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË.


10/ ¶·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ÌӋ̘ ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

¶¿Û¯· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈ¿

T

η Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου κρεμούσε πρωί πρωί ένα κόκκινο πανί στη πόρτα και το μάζευε το απόγευμα. Έβαφε τα αυγά και το πρώτο κόκκινο αυγό το ëβαζε στο κονοστάσι, αφού πρώτα έβγαζε το παλιό. Τη Μεγάλη Παρασκευή, μετά τον Επιτάφιο, ξεκινούσε η τελετουργία για το ζύμωμα των τσουρεκιών. Έπιανε τη μαγιά με το γάλα και αλεύρι, τη σκέπαζε με ζεστά σκεπάσματα για να φουσκώσει και αφού φούσκωνε, μέσα σε μια μικρή, ξύλινη σκαφούλα που είχαμε για το ζύμωμα, έριχνε το αλεύρι, το βούτυρο και τη μαγιά, το μαχλέπι και τη μαστίχα, το ξύσμα πορτοκαλιού και το πορτοκαλόζουμο, βουτούσε τα χέρια της στο γάλα και το “γλυκοζύμωνε” . Έβαζε σε ζεστό μέρος το ζυμάρι, το σκέπαζε με ζεστά σκεπάσματα και ώσπου να ξημερώσει, την έτρωγε η αγωνία μη τυχόν και δεν φουσκώσει. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου όταν έβλεπε πια ότι το ζυμάρι “ανέβηκε” , ήρτε στο καράρι τοτ (στο μέτρο του όπως έπρεπε να είναι) άνοιγε η καρδιά της. Έπλαθε τα τσουρέκια πλεξούδες, έβαζε ένα κόκκινο αυγό στην απάνω άκρη κι ένα στην κάτω. Έκαμε λεπτά κορδονάκια και τα έβαζε σε σχήμα σταυρού απάνω απ’ τα αυγά. Αυγούλωνε τα τσουρέκια με χτυπημένο αυγό και τα κούκιζε (πασπάλιζε) με μπόλικο σουσάμι. Το μακρόστενο πλεγμένο τσουρέκι συμβολίζει τη Σταύρωση του Χριστού μας, το στρόγγυλο το ακάνθινο στεφάνι. Πάγαινε τη λαμαρίνα με τα τσουρέκια στο φούρνο, λέγοντας να τα φουρνίσουν αμέσως, γιατί αν τα’ αφήνανε έξω και αργούσανε να τα βάλουνε θα “καθότανε” το ζυμάρι. Όταν πια τα ëπαιρνε φουσκωμένα και καλοψημένα, τότες ησύχαζε, γιατί το ψήσιμο θέλει και τη μαστοριά του. Θέλει “ντάντεμα” το τσουρέκι, να καλοψηθεί, να φουσκώσει, να χρυσοψηθεί, έτσι λέγανε. Το Μεγάλο Σάββατο ξεκινούσε και το μοίρασμα των τσουρεκιών και των λαμπάδων στα βαφτιστήρια που δεν ήτανε και λίγα. Αχ εκείνες οι ωραίες λαμπάδες οι κάτασπρες, οι σκαλιστές με ροζ κορδέλες για τα κορίτσια και θαλασσιές για τα’ αγόρια ή και άσπρες μ’ ένα μπουκετάκι μικρά πουλουδάκια (λουλουδάκια) απάνω στον φιόγκο. Στο σπίτι μας, είχαμε ένα μεγάλο δίσκο οβάλ από κασσίτερο κεντημένο με σχέδια, ήτανε φερμένος από το χωριό, από την Αγία Κυριακή, που τη δροσίζει η θάλασσα της Προποντίδας. Η μητέρα μου τον πρόσεχε σαν τα μάτια της (όπως κι εγώ) κι έλεγε ότι εκτός από τα κεράσματα, τον είχανε και για τα βαφτιστήρια, όταν μοιράζανε τις λαμπάδες. Όταν έφτανε το Μεγάλο Σάββατο, τη ρωτούσα για το δίσκο και όλο μου έλεγε την ίδια ιστορία. “Μα οι Τούρκοι θα μπαίνανε στο χωριό. Φεύγατε να σωθήτε και ο δίσκος, δεν ήτανε πια τόσο απαραίτητος.” “Κι όμως,” απαντούσε η μητέρα μου “με την ψυχή στο στόμα, πήραμε ένα στρώμα, γεμίσα-

με δυο μαξιλάρες με ρούχα, την εικόνα της Παναγίας με το σπαθί στο χέρι του Άη-Νικόλα, άρπαξα κι εγώ τον δίσκο, σαν μικρό παιδί που ήμουνα, γιατί μ’ αυτό έβαζε η μάνα μου τις λαμπάδες και τις πάγαινε στα βαφτιστήρια που είχαμε. Κι αυτά τα πήραμε γιατί είχαμε δικό μας καΐκι, του αδερφού της μάνας μου, κι έτσι τα φέραμε. Σ’ αυτόν τον δίσκο η μητέρα μου, με συγκίνηση που προσπαθούσε να κρύψει, αλλά δεν τα κατάφερνε, έστρωνε το κοφτό μπουζάτο (κάτασπρο) δισκόπανο, έβαζε απάνω τη λαμπάδα, δίπλα το τσουρέκι, τα κόκκινα αυγά, το δώρο κι από πάνω το σκέπαζε με ένα άσπρο μεγαλύτερο δισκόπανο. Έπαιρνα το δίσκο στα χέρια και ματζί (μαζί) με τον εξάδερφό μου το Θανάση- φορούσαμε και τα καλά μας- ξεκινούσαμε για το μοίρασμα. Ο δίσκος συνέχεια γέμιζε και άδειαζε γιατί τα βαφτιστήρια ήτανε και πολλά. Το δίσκο μια τονέ κρατούσα εγώ και μια ο Θανάσης. Φτάναμε σε κάθε σπίτι, δίναμε τη λαμπάδα και το δώρο, παίρναμε το μπαξίσι μας και φεύγαμε. Τότες, σαν παιδί που ήμουνα, μου φαινότανε κουραστικό, να κρατάς το δίσκο, να προσέχεις να μην πέσουνε τα πράγματα. Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, κατάλαβα πόση ζεστασιά, πόση απλότητα και πόση εμορφιά κρύβανε όλα εκείνα που μοιάζανε με ιεροτελεστία.

£‡ÌÈÛ˜ ·ÏȤ˜ Î·È ·Á·Ë̤Ó˜. Όμως, να πάω και λίγο πιο πίσω, στο Σάββατο του Λαζάρου, που ζυμώνανε τα μοσχοβολιστά λαζαράκια, με κανέλα και σταφίδες και μοσχοκάρφι θαύμα. Τότες παγαίναμε και τραγουδούσαμε το Λάζαρο όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Αχ, εκείνο το καλαθάκι που κρατούσαμε, κείνο το αξέχαστο καλαθάκι, το πλεγμένο από καλάμι ή λυγαριά, μοσχοβολούσε από τις πασχαλιές, τα βελούδινα κρμεζιά (κόκκινα) τριαντάφυλλα και τα πούλουδα (λουλούδια) της ακακίας, που ήτανε σαν τσαμπιά. Και γιόμιζε με φρέσκα αυγά από το κοτέτσι της ακούραστης πρόσφυγιας, χρυσονοικοκεράς. Και όταν γύριζα στο σπίτι, -να θαρρώ πως ακούω τα λόγια της μητέρας μου που έλεγε.

Βάγια, Βάγια τω Βαγιώ Τρώνε ψάρι και κολιό, Και την άλλη Κυριακή Τρώνε κόκκινο αυγό. Έμορφα χρόνια, αξέχαστα, καταλάβαινες πότε ερχότανε το Πάσχα, μοσχομύριζε το σπίτι ασβέστη, ασβεστωμένο πολλές φορές από την ίδια τη νοικοκερά. Τα γιαρμαδένια (ξύλινα) πατώματα γίνονταν κίτρινα σαν φλουρί από το τρίψιμο, τα καλά κεντήματα στρώνονταν. Οι αυλόγυροι ασβεστωμένοι, τα σοκάκια πεντακάθαρα, ούτε ένα φροκαλάκι δεν έβρισκες. Πάστρα και νοικοκεροσύνη, το αντέτι (έθιμο) της πατρίδας το τηρούσανε πιστά. Και το θυμιατό γιομμάτο αναμμένα καρβουνάκια και μοσχοθυμίαμα, στο παναθύρι (παραθύρι) και οι μοσχολιβανούδες νοικοκερές, θυμιατίζανε πρώτα τα κονίσματα, μετά ολάκερο το σπίτι και απέ βγαίνανε και στο σοκάκι που περνούσε ο Επιτάφιος της Ευαγγελίστριας (παλιά περνούσε από τη Δορυλαίου και Καισαρείας και συνέχιζε ίσαμε την Αναπαύσεως) και όλοι είμασταν έξω μικροί μεγάλοι. Και η μυρωδιά από το θυμίαμα, έσμιγε με τις μυρωδιές απ’ τις πασχαλιές και τα πούλουδα (λουλούδια) της Άνοιξης κι ανέβαινε δέηση και προσευχή στον Εσταυρωμένο, στον Κύριο, στον Σωτήρα και Βασιλιά των όλων.

∂§∂¡∏ ∫∞ƒΔ™∞°∫√À§∏

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ¿ÏË„Ë - ∂ϤÓË ∫·Ú·‚·Û›ÏË Ήταν Μεγάλη Εβδομάδα του 2000, όταν πήγα να επισκεφτώ τη φίλη μου Βαγγελίτσα στην Σκιάθο. Αποφασίζουμε να πάμε στο μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Τα λουλούδια ανθισμένα, τα δέντρα καταπράσινα. Χάρμα οφθαλμών! Παρκάρουμε το αμάξι και κατεβαίνουμε. Μπαίνουμε στον αύλειο χώρο του Μοναστηριού και συναντάμε τον Ιερέα και φροντιστή της Μονής. Όπως έμαθα αργότερα όλες οι δουλειές περνούσαν από τα χέρια του. Καλησπέρα, να μπούμε; Βεβαίως κορίτσια, ελάτε! Λουλούδια στις γλάστρες, καθαριότητα και τάξη βασίλευαν.

Μπαίνουμε στον Ιερό Ναό και αφού ανάβουμε ένα κερί, καθόμαστε σε δύο στασίδια. Ο Ιερέας διακριτικά μπαίνει κι αυτός μέσα, πάει στο Ιερό και μετά από λίγα λεπτά μια γλυκιά μελωδία απλώνεται στο χώρο. Έβαλε εκκλησιαστική μουσική και έφυγε. Μείναμε εγώ και η Βαγγελίτσα. Ήταν απόγευμα, η εκκλησία αργούσε ακόμη να ξεκινήσει και φώτα δεν είχε ανάψει ο καλός παππάς. Το μόνο φώς ερχότανε από τα τζάμια του τρούλου. Ένα πορτοκαλί τζάμι μάλιστα έριχνε μια εξίσου πορτοκαλί αχτίδα φωτός ακριβώς εκεί που καθόμαστε. Μιλήσαμε ώρα πολλή εκείνο το απόγευμα στα στασίδια της εκκλησίας, με μοναδική συντροφιά την ψαλμωδία και το φως. Εκείνη την Μ. Εβδομάδα δεν είχα νηστέψει και δεν θα πήγαινα για μετάληψη. Ωστόσο η γαλήνη και η ελαφράδα που ένοιωσα ήταν σαν να με είχε αγγίξει η ίδια η τελειότητα! Έτσι αλαφρωπατώντας έφυγα απ’ αυτό τον Ιερό Χώρο και γαλήνια πέρασα την υπόλοιπη Μ. Εβδομάδα ως το Άγιο Πάσχα...

¶¿Û¯· Û οÔÈ· ∞Ú¿¯ˆ‚· - ∏ϤÎÙÚ· Πριν δυο χρόνια, σε μια τριήμερη εκδρομή με φίλους, βρεθήκαμε στη Δομνίστα, ένα χωριό κοντά στο Καρπενήσι. Από ëκει, σύμφωνα με μια ταμπέλα, η Αράχωβα ήταν μόλις δεκάξι χιλιόμετρα δρόμος κι έτσι με μπόλικο ενθουσιασμό, αποφασίσαμε να κάνουμε εκεί Ανάσταση ... Ο δρόμος είχε μπόλικες στροφές και λακούβες, αλλά εμείς λέγαμε με σιγουριά πως ο δρόμος από Αθήνα ήταν άλλος και πιο μακρύς, ενώ εμείς είμασταν οι τυχεροί που ανακαλύψαμε έναν πολύ πιο σύντομο και ο καρόδρομος δεν μας ένοιαζε. Όμως η Αράχωβα ήταν έρημη. Δεν πτοηθήκαμε, συνεχίσαμε ακάθεκτοι προς την πλατεία για πληροφορίες. Βρήκαμε δυο κορίτσια και τα ρωτήσαμε. “Συγνώμη, εδώ ποιο χωριό είναι;” “Η Αράχω-

βα...” “Α, εντάξει, έτσι για να ξέρουμε...” . Αφού λοιπόν σιγουρευτήκαμε πως είμασταν στο σωστό μέρος, βιαστήκαμε να κλείσουμε τραπέζι για μετά την Ανάσταση. Βρήκαμε μόνο μία ταβέρνα ανοιχτή. “Ναι, μπορούμε να σας κρατήσουμε τραπέζι για μετά. Κι αν θέλετε, μπορείτε να κάτσετε και μέχρι την ώρα της Ανάστασης, αν δεν έχετε κάπου να πάτε, γιατί τώρα είναι όλα κλειστά...” μας είπε η γυναίκα στην ταβέρνα με κάποια έκπληξη. Μετά από λίγο, άρχισαν τα τηλέφωνα με συγγενείς και φίλους πίσω στο Βόλο. Έπρεπε να μάθουν όλοι πως εμείς είμασταν Αράχωβα... “Α, δηλαδή τώρα θα βλέπεις και τους Δελφούς από ψηλά!” μου έλεγε η μάνα μου στο τηλέφωνο, εγώ βέβαια έβλεπα μια λίμνη, αλλά δεν το έκανα θέμα. Κάτι δεν μας κολλούσε με τις εικόνες που είχαμε δει στην τηλεόραση... “Μωρέ, μάλλον θα ëναι όλοι στο χιονοδρομικό...” “Ναι, μωρέ...” καθυσηχαστήκαμε μεταξύ μας αλλά καλού κακού, ρωτήσαμε και τη γυναίκα, όταν ήρθε για παραγγελία, να σιγουρευτούμε. “Το χιονοδρομικό πού είναι;” “Στο Καρπενήσι...” “Α, εντάξει, ευχαριστούμε...” Φυσικά κρατήσαμε τα γέλια μας γιατί δεν θέλαμε να καταλάβει η οικογένεια της ταβέρνας την γκάφα μας. Αντιθέτως, έμεινε σαν μια από τις καλύτερες βραδιές Ανάστασης . Εκεί που κλείσαμε τραπέζι τελικά...είμασταν εμείς και η οικογένεια της ταβέρνας, που με την ευγένεια και τα χαμόγελά τους, μας έκαναν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Η μαγειρίτσα πεντανόστιμη και το κρασί , που το ëφτιαχνε ο παππούς της οικογένειας για να βγάζει το μεράκι του, τόσο καλό όσο να μας κάνει να γε-

λάμε ακόμη περισσότερο με το λάθος μας. Αράχωβα Βοιωτίας γυρέυαμε και σε Αράχωβα ορεινής Ναυπακτίας καταλήξαμε με χιονοδρομικό κέντρο...στο Καρπενήσι...

μ·Ì̤ӷ ÎfiÎÎÈÓ· ÙËÁ·ÓËÙ¿ ·˘Á¿ - °È¿ÓÓ· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË Πώς το πευχαίνετε αυτό; Πάρα πολύ απλά. 50 αυγά, βαφή, ξύδι και πολλή δόση αφηρημάδας. Είναι παραμονή Πάσχα το ’92. Εγώ έγκυος στο πρώτο παιδί και για άλλη μία φορά θέλω να πειραματιστώ, βάφοντας αυγά για το Πάσχα. Βάζω τα αυγά να βράζουν και φυσικά, τα μισά έσπασαν. Λέω στο σύζυγο να πεταχτεί να μου φέρει καινούρια παρτίδα και εκείνος μου τα φέρνει αμέσως και μου τα αφήνει πάνω στο τραπέζι. Θες η άνοιξη, θες η εγκυμοσύνη, θες κι η απειρία, δεν ήθελε και πολύ για να ξεχαστώ και να μπερδέψω τα ωμά με τα βρασμένα αυγά. Διαβάζω τον τρόπο για την βαφή των αυγών, ακολουθώ πιστά τις οδηγίες και πετυχαίνω ένα τέλειο κόκκινο χρώμα. Έβαλα και τα αυτοκόλλητα που είχε η συσκευασία και όλο χαρά άρχισα να τα μοιράζω στους γονείς και στην κουμπάρα. Έρχεται η ώρα της Ανάστασης, Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη και ακολουθούν τα τσουγκρίσματα...και τα λερώματα...Οπότε, μετά απ’ αυτό, κάθε φορά που τσουγκρίζαμε το κάναμε πάνω από ένα τηγάνι. Να μην πηγαίνουν και χαμένα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκτέλεση της συνταγής! Εσείς μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα υλικά, μπέικον, αλάτι, πιπέρι και να έχετε μια υπέροχη πασχαλινή ομελέτα.


IÛÙÔÚ›· /11 ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

πÛÙÔÚ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜

M

T˘ μ∞™π§∂π∞™ °π∞™πƒ∞¡∏ - ∫ÀƒπΔ™∏

ΑΓΝΗΣΙΑ (Manissa) (τουρκικά Μάνισα) ή Σαρουχάν Αποτελείται από έντεκα καζάδες: Μαγνησίας, Σόμα, (αρχαία Γέρμη), Κιρκαγάτς, Αξαρίου, (Ακ-χισάρ), Κασαμπά, Γκιόρδες, Εσμέ, Δεμερτζί, Σαλιχλί, Κούλων, Αλά-σεχίρ ή Φιλαδέλφειας.Το σατζάκ του Σαρουχάν με έκταση 11.813 τετρ. χλμ χωρίζεται διαγωνίως από την πεδιάδα του Έρμου σε δύο τμήματα. Πολύ διαφορετικά μεταξύ τους ως προς τη μορφολογία του εδάφους, τα δύο τμήματα οριοθετούν το πέρασμα από τη Λυδία στη Φρυγία. Έτσι το δυτικό τμήμα είναι εντελώς διαφορετικό από το ανατολικό, στο οποίο επικρατούν τα χαρακτηριστικά της “άχαρης” Φρυγίας. Οι μεγάλες πόλεις και οι ανεπτυγμένες κωμοπόλεις καθώς και οι Ελληνοορθόδοξες Κοινότητες βρίσκονται στην πρώτη περιοχή, ενώ το ανατολικό τμήμα στερείται εντελώς Ελληνοορθόδοξων Κοινοτήτων. Η Μαγνησία του Σιπύλου ιδρύεται ως αποικία των Μαγνήτων της Θεσσαλίας κατά τον Α’ Αποικισμό και μεταξύ των ετών 950 - 800 π. Χ. Είναι κτισμένη στις βόρειες υπώρειες του όρους Σιπύλου και στην αριστερή όχθη του Έρμου ποταμού, στα όρια των περιοχών Ιωνίας , Λυδίας, Αιολίας. Κατά τη μυθολογία, οι Αμαζόνες λαμβάνουν σπουδαίο μέρος στην ίδρυσή της, γεγονός που φανερώνει τη γενναιότητα και την δυναμικότητα των γυναικών της Μαγνησίας στη συγκρότησή της σ’ εκείνη την, επικίνδυνα, απομακρυσμένη περιοχή. Η Μαγνησία κατά την Αρχαιότητα έχει Βουλή, Γερουσία, πέντε Άρχοντες, Στρατηγούς, Ταμία, Γυμνασίαρχο και Αρχηγούς φυλών. Σύντομα περιέρχεται στην δικαιοδοσία του Κροίσου και μετά την ήττα του από τους Πέρσες υποδουλώνεται σ’ αυτούς. Παίρνει μέρος στην Ιωνική Επανάσταση το 499 π. Χ. κατά των Περσών αλλά μετά την καταστολή της υφίσταται χειρότερο περσικό ζυγό και, τελικά, απελευθερώνεται από τον Μ. Αλέξανδρο, ο οποίος εγκαθιστά στην πόλη και Μακεδόνες απομάχους. Η Μαγνησία αργότερα αποτελεί μέρος του κράτους του Σελεύκου. Μετά τη φονικότατη μάχη κοντά στην πόλη το 196 π. Χ., μεταξύ του Αντιόχου Μεγάλου και των Ρωμαίων Λ. Κορνηλίου Σκιπίωνος και Π. Κορνηλίου του Αφρικανού, γίνεται ρωμαϊκή επαρχία. Το 17 μ. Χ. καταστρέφεται από σεισμό και μετά την ανοικοδόμηση της από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο αναδεικνύεται μία από τις πρώτες πόλεις της Ασίας. Κατά τους Χριστιανικούς χρόνους ονομάζεται Μαγνησιούπολις και αποτελεί έδρα Επισκόπου. Κατά τη Φραγκοκρατία και λόγω της οχυρής και στρατηγικής θέσεώς της ο Βυζαντινός Ιωάννης Δούκας ο Βατάτζης την χρησιμοποιεί ως ορμητήριο για να επανακτήσει από τους Φράγκους εδάφη. Αυτοί όμως εξαναγκάζουν τους κατοίκους της να εγκαταλείψουν την πόλη τους. Αργότερα, το 1313, την καταλαμβάνουν οι Σελτζούκοι Τούρκοι και το 1398 οι Οθωμανοί, οι οποίοι εξανάγκαζουν, και πάλι, σε εκπατρισμό όσους από τους κατοίκους διαφεύγουν τις σφαγές. Στη συνέχεια περνάει απ’ εκεί και ο Ταμερλάνος. Τη Μαγνησία χρησιμοποιούν ως θέρετρο οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και ευγενείς. Εκεί διαμένουν, εναλλάξ με την Προύσα, οι Τούρκοι Σουλ-

τάνοι λόγω του κλίματος και του μαγευτικού τοπίου της, ενώ αποτελεί την έδρα και κατοικία του Διαδόχου του Οθωμανικού Θρόνου. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα η πόλη παρατηρούμενη από μακριά και από την πεδιάδα παρουσιάζει θέαμα θελκτικό, με τις πολυάριθμες, λάμπουσες κατοικίες της οι οποίες είναι κτισμένες αμφιθεατρικά, ανέρχονται προς το όρος ή εισχωρούν στο φαράγγι, με τους μιναρέδες των 33 τζαμιών της, με το άφθονο πράσινο χρώμα που σταματά προς Ν, όπου υψώνεται βράχος απρόσβατος και κρημνώδης. Το εσωτερικό της όμως είναι ακάθαρτο και οι δρόμοι της στενοί. Από τους κατοίκους της τα 2/3 περίπου είναι Τούρκοι, οι δε άλλοι Εβραίοι, Αρμένιοι και Έλληνες που κατοικούν στο ανατολικό μέρος της πόλης, όπου υπάρχει και ευπρεπές Ελληνικό ξενοδοχείο. Η Γαλλική εταιρεία Σμύρνης-Κασαμπά-Αφιόν Καραχισάρ έχει το σπουδαιότερο σταθμό της μετά τη Σμύρνη και αποστέλλει από εδώ διακλάδωση στο Αξάρι και στον Πάνορμο. Αλλά και η συγκοινωνία της με άμαξες, με καραβάνια καμήλων και φορτηγών ζώων από το εσωτερικό είναι σημαντική. Η αγορά της είναι μεγάλη, ζωηρή και με πολλές προμήθειες. Από τα οικοδομήματα που έχει να επιδείξει η πόλη είναι άξιο ιδιαίτερης μνείας το Ουλού Τζαμί, άλλοτε Χριστιανική εκκλησία, το Μουραδιέ, το παλάτι των Καραοσμάνογλου, η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και η αγορά. Το εμπόριο της κατά το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στα χέρια των Ελλήνων των οποίων η καταγωγή είναι από την Πελοπόννησο, από τη Λέσβο, το Καστελλόριζο, την Ήπειρο, τη Σμύρνη, τη Φιλιππούπολη και την Καισάρεια. Η Μαγνησία συνδέεται με τον αρχαίο Ελληνικό μύθο της Νιόβης, θυγατέρας του Βασιλιά της πόλης Ταντάλου και της Βασίλισσας Θήβας. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Ο εκάστοτε Μητροπολίτης είναι και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας και συμπάρεδροι οι Δημογέροντες και Έφοροι που εκλέγονται από τους Προκρίτους της Κοινότητας. Το Κοινοτικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των Εκκλησιαστικών, Εκπαιδευτικών, Εθνικών Ιδρυμάτων, των Ναών, των Σχολείων, του Γηροκομείου, του Νοσοκομείου. Πόροι είναι τα ακίνητα και κινητά κληροδοτήματα, τα φιλόπτωχα των εκκλησιών, οι δωρεές. Στη Μαγνησία υπάρχει Ελληνικό Υποπροξενείο και Ειρηνοδικείο. Στην πόλη κατοικούν πάνω από 30.000 Έλληνες, αρκετές χιλιάδες φιλήσυχων, φιλοπρόοδων και εργατικών Αρμενίων, καθώς επίσης Τούρκοι και Ε-

βραίοι, συνολικά, 80.000 περίπου κάτοικοι. ΝΑΟΙ: Η Μαγνησία αποτελεί έδρα Μητροπολίτου και στην πόλη λειτουργούσαν πέντε ναοί: 1. Ο επιβλητικός Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Αθανασίου, χρονολογούμενος το 18ο αι., στου οποίου το δεξιό κλίτος τιμάται η μνήμη του Αγίου Βατάτζη και στο αριστερό του Αγίου Χαραλάμπους. Στον ναό εισέρχεται κανείς από τρεις μεγαλοπρεπείς πύλες με βαριές εξώθυρες που οδηγούν στο νάρθηκα. Εντός του ναού υπήρχε μαρμάρινο δάπεδο καθώς και επίχρυσα ξυλόγλυπτα: τέμπλο, άμβωνας, Δεσποτικός θρόνος και θρόνος για τον εκάστοτε Έλληνα Πρόξενο. Επίσης, στο ναό υπάρχει και πολύτιμος Σταυρός του Αυτοκράτορα Ιωάννη Δούκα Βατάτση. Στον μεγάλο περίβολο της εκκλησίας βρίσκεται πανάρχαιος γιγαντιαίος πλάτανος και δεξαμενή όπου καταδύεται ο Σταυρός την ημέρα των Θεοφανίων. Στον ίδιο περίβολο λειτουργεί και διώροφο Παρθεναγωγείο που καίγεται το 1873. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί Βιβλιοθήκη και αίθουσα συνεδριάσεων. Απέναντι από την εκκλησία βρίσκεται και το Μητροπολιτικό Μέγαρο, δωρεά του Δημητρίου Ζάκα. 2. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου 3. Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων 4. Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής, όπου υπήρχε και το Κοιμητήριο και 5. Το ναΐδριο της Αγίας Παρασκευής λίγο έξω από την Μαγνησία. Στη Μαγνησία υπάρχαυν και άλλες εκκλησίες που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι ως Τζαμιά: 1. Ο ναός των Τριών Ιεραρχών, στον οποίον μπορούν οι Έλληνες να προσκυνούν και να ανάβουν κερί στον περίβολο του κατά την ημέρα της εορτής των Αγίων στις 30 Ιανουαρίου. 2. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους, 3. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου και 4. Ο ναός του Αγίου Ιωάννου. ΣΧΟΛΕΙΑ: Στη Μαγνησία λειτουργούν σχολεία από τα τέλη του 18ου αι. Το 1860 συναντούμε στην πόλη : Νηπιαγωγείο, δύο Αλληλοδιδακτικά Σχολεία, “κορασιακόν” , Ελληνικό ή Ελληνική Σχολή Μαγνησίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 1922 λειτουργούν τρία Νηπιαγωγεία, επτατάξιο Αρρεναγωγείο, Παρθεναγωγείο, Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και Θηλέων. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:Στη πόλη υπάρχουν Νοσοκομείο, Φρενοκομείο, Γηροκομείο απόρων και Εθνικό Φαρμακείο για πτωχούς και απόρους. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος “Νιόβη” από το 1872, Γυμναστικός Σύλλογος

“Σίπυλον” , Μουσικός Όμιλος “Ερμής” από το 1890, Φιλόπτωχος Αδελφότητα Νέων, Παιδική Μαντολινάτα, Εθνικός Αναμορφωτικός Σύλλογος (διαθέτει και Βιβλιοθήκη), Σύνδεσμος της Αδελφής του Στρατιώτου από το 1919. ΕΞΟΧΕΣ - ΑΝΑΨΥΧΗ: Οι Έλληνες της Μαγνησίας αγαπούν την φύση του Σίπυλου με τα πολλά τρεχούμενα νερά, τα πλατάνια, τα κυπαρίσσια και τα πεύκα, τον Μεγάλο Καταρράχτη. Ακόμη, μέσα στην πόλη περπατούν στο Δημοτικό ανθόκηπο και το πευκόφυτο δάσος όπου λειτουργούν καφενείο και κινηματογράφος. Ο καθημερινός τους περίπατος είναι η λεωφόρος Ρόδων μέχρι τον Σιδηροδρομικό Σταθμό και το κοντινό Χορόσκιοϊ με την όμορφη διαδρομή. ΑΣΧΟΛΙΕΣ: Η πόλη από τον 16ο αι. και μετά αναδεικνύεται σε ανθηρότατο κέντρο Ελληνισμού (σ’ αυτήν βρίσκουν καταφύγιο πολλοί Πελοποννήσιοι και άλλοι Έλληνες της Ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, κυρίως μετά τα Ορλωφικά). Από το 1863 συνδέεται σιδηροδρομικώς με τη Σμύρνη και λίγο αργότερα αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο με την επέκταση των γραμμών της προς την Πάνορμο και το Αφιόν Καρά Χισάρ ( Βόρεια και Ανατολικά). Στη νεότερη εποχή διαθέτει βιομηχανία, βιοτεχνία, εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, κτηνοτροφία, γεωργικά προϊόντα. Παράγει σταφίδα, σύκα, σιτηρά, ελιές, λάδι, βαμβάκι, καπνά, εσπεριδοειδή, δημητριακά, άλευρα. Διαθέτει εργοστάσιο εκκοκκισμού βάμβακος, τρία εργοστάσια αλεύρου και ελαιοτριβεία, καθώς και βυρσοδεψεία. Σημαντική είναι η εξαγωγή της σταφίδας σουλτανίνης στο Εξωτερικό. Στην κοινωνία των Ελλήνων της Μαγνησίας ανήκουν Τραπεζίτες, Πάρεδροι Δικαστηρίων, ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, δάσκαλοι, καθηγητές, κληρικοί, λόγιοι και λογοτέχνες. Επίσης, πολλές Μαγνησιώτισσες υπηρετούν στην γενέτειρά τους ως νοσοκόμες και δασκάλες. Η Μαγνησία απελευθερώνεται την 12η Μαΐου 1919 από το 6ο Ελληνικό Σύνταγμα Πεζικού και Πυροβολικού και γίνεται έδρα του Σώματος Στρατού Σμύρνης. Με δάφνες και ψάλλοντας το “Χριστός Ανέστη” υποδέχονται ο Δεσπότης και οι Μάγνητες τον Ελληνικό στρατό και ψάλλεται Δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αθανασίου, με δυνατές κωδωνοκρουσίες, ενώ σ’ όλα τα Ελληνικά σπίτια κυματίζει η Ελληνική σημαία. Κατά την αποχώρηση των Ελλήνων, το 1922, οι Τούρκοι σφάζουν, κρεμούν και θανάτωνουν με κάθε τρόπο

χιλιάδες εναπομείναντες Έλληνες κατοίκους της, αξιωματικούς και στρατιώτες του Ελληνικού στρατού στις χαράδρες του Σιπύλου. Το 1954 πρόσφυγες της πρώτης και της δεύτερης γενιάς ιδρύουν στη Νίκαια της Αττικής την Ένωση Μαγνησίας-Χορόσκιοϊ και Περιχώρων Καταγόμενων, με προστάτες της αγίους, την Αγία Αναστασία την Φαρμακολύτρια και τον Άγιο Αθανάσιο. Σήμερα η κοιλάδα του Μαιάνδρου ξεπροβάλλει σιγά-σιγά από τα υψώματα της Ανατολίας, με πλατιές εύφορες εκτάσεις, που απλώνονται με βασιλική αφθονία, φανερώνοντας μια σταθερή, πολυχιλιετή ευημερία. Είναι σκεπασμένη από συκιές και από ελιές που κάτω από τον ίσκιο τους κτίζονται οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί. Στο γωνιακό κάστρο, στην άκρη της πόλης οδηγούνται τουρίστες από ένα άνοιγμα, ανάμεσα από πέτρινους όγκους, σκαλιά και στενά, ανάερα δωμάτια, κρυμμένα στους τραχείς πυκνούς Ρωμαϊκούς τοίχους. Μια μαύρη ξύλινη γέφυρα με δεκαέξι καμάρες συνδέεται με έναν παραπόταμο του Μαιάνδρου, τον παλιό Ληθαίο. Ο Ληθαίος είναι ένας εύφορος, πλούσιος, μικρός ποταμός, που κυλάει κάτω από μια τεράστια ηλιόλουστη αγκαλιά. Αρκετά αυτοκίνητα διαβαίνουν τη θαυμάσια γέφυρά του. Τα τείχη της πόλης κατεβαίνουν χαμηλά σε ένα χώρο σκεπασμένο με τσιμέντα και πέτρες ολόγυρα. Εκεί κοντά βρίσκεται σε ένα άμορφο σωρό από πέτρες και κολόνες ο άλλοτε εξαίσιος ναός του Ερμογένη. Χαμηλοί λόφοι υψώνονται ο ένας πίσω από τον άλλο με πλούσια βλάστηση, με ιτιές, λεύκες και ελιές. Είναι το κέντρο μιας πλούσιας, αγροτικής, θεμελιακής και απολίτικης ειρήνης. Αυτή η στρατηγικά εμπορική θέση δίνει στη Μαγνησία μια πιο Ασιατική όψη από κείνη των θαλασσινών πόλεων της Ιωνίας.

ΠΗΓΕΣ: www. Mikrasiates.gr Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ “ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 19Ος -1919” Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΘΗΝΑ 1998,σ.146. http://enosimagnisias.wordpress.co m/category FREYA STARK “ΙΩΝΙΑ” Εισαγωγή μετάφραση Ελ. Καλκάνη,εκδοσεις ΔΑΜΙΑΝΟΣ-ΔΩΔΩΝΗ, Αθήνα, σ.σ.227-228. Π. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ “ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ” , ΤΥΠΟΙΣ ΠΕΤΡΑΚΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ 1921,σ.σ.324-


12/ ÕÚıÚ· ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

¢Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ μfiÏÔ˘ Τους τελευταίους μήνες μια έντονη δραστηριότητα παρατηρείται από τους παλιούς προσκόπους του 58ου. Μια ωραία και ομολογουμένως πετυχημένη εκδήλωση για όλους τους εν ενεργεία βαθμοφόρους της περιφέρειας και κλιμακίων ενώσεως Παλαιών Προσκόπων της Περιφέρειας Μαγνησίας και οδηγών του Βόλου προς τιμή του ιδρυτού του προσκοπισμού, την 22 Φεβρουαρίου, ημέρα σκέψεως που γιορτάζεται σ’ όλο τον κόσμο. Τραγουδήσαμε, παίξαμε, είδαμε σκηνές από παγκόσμια “τζάμπορη” καθώς και το δικό μας στο Μαραθώνα το 1963 όπου συμμετείχαν και Βολιώτες τότε ανιχνευτές του συστήματός μας (Δημ. Σκυργιάννης, Αντ. Σκουλής, Νικ. Στάμος, Γεωργ. Φιλιππιτζής). Η συμμετοχή μεγάλη και το χειροκρότημα θερμό. Άλλη εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή ήταν μια βραδιά του περασμένου μήνα, αφιερωμένη στο ρεμπέτικο τραγούδι στην Ελλάδα με ομιλία, ακούσματα μοναδικά. Η όλη παρουσίαση και επιμέλεια της εκδήλωσης ήταν από τον αντιπρόεδρο της ένωσης Κων. Ζαφειρόπουλο. Ακολούθησε και ουζοκατάνυξη γιατί το καλούσε η εκδήλωση. Αυτά στις εγκαταστάσεις μας στον Άναυρο όπου αξίζει να αναφέρουμε ότι για χάρη των προσκόπων, λυκόπουλων και ανιχνευτών που κάνουν τις συγκεντρώσεις τους τα Σαββατοκύριακα, εμείς οι παλιοί βοηθούμε όσο μπορούμε), μια μικρή ομάδα που μαζεύεται κάθε Τετάρτη και αφιερώνει λίγο από τον προσωπικό τους χρόνο έχει κάνει αρκετά. Έτσι έγιναν υπαίθρια καθιστικά, υπαίθριος φωτισμός, τεραίν βόλεϊ, μπάρμπεκιου για υπαίθριες γαστρονομικές δραστηριότητες και τελευταία έγινε ο “τύμβος” (φωτο) αφιέρωμα στη διδυμοποίηση δύο συστημάτων, του 21ου παραλίμνιου Αμμόχωστου και του 58ου Σ Ν/Π Βόλου την 27-71996. Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Τέλος, τώρα για το Πάσχα έχουμε προγραμματίσει επίσκεψη στο Γηροκομείο Βόλου για την καλή μας πράξη, προσφέροντας στους ηλικιωμένους εδέσματα, κρατώντας τους συντροφιά με μία παρουσίαση για το Άγιο Όρος, υλικό που έχουμε συλλέξει τις δέκα τουλάχιστον φορές που το έχουμε επισκεφτεί από το 1991, σχεδόν όλα τα μοναστήρια. Αν κάποιος από τα μέλη ή τους φίλους της Ένωσης θέλει να συμμετέχει σ’ αυτήν την όμορφη εκδήλωση μπορεί να το δηλώσει μέχρι 19/4/2012 στον Νικ. Κεφαλά τηλ. 24210-53932. Το Δ.Σ. της Ένωσης 58ου στέλνει στα μέλη και φίλους Καλή Ανάσταση.

∞fi ·Ó¤Î‰ÔÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ 1818

ΔÔ “Ó·ÚΈÙÈÎfiÓ ‡‰ˆÚ ÙˆÓ ªËÏÈÒÓ” Î·È ÌÈ· ÛÊ·Á‹ “¯·˝ÓË” ÛÙÔÓ ∞˚ - °ÈÒÚÁË

A

TÔ˘ ∫ø™Δ∞ §π∞¶∏

πό τον Φάκελο Ζ’ των λυτών χειρόγραφων εγγράφων της Μηλιώτικης Βιβλιοθήκης είναι θησαυρισμένη και η ανέκδοτη επιστολή γύρω απ’ την οποία στρέφεται η σημερινή αναφορά μου. Μια επιστολή, ή για την ακρίβεια το αντίγραφο μιας επιστολής του 1818, που έχει αριθμό κατάταξης 48 και απ’ ότι συμπεραίνω τόσο από το ύφος της όσο και από το γραφικό χαρακτήρα του συντάκτη της θα πρέπει να έχει γραφεί από τον “σοφολογιώτατο” Μηλιώτη Διδάσκαλο Γρηγόριο Κωνσταντά, για λογαριασμό του κοινού της “χώρας” των Μηλεών. Η επιστολή αυτή, είναι δίφυλλη, συντάχθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1818 και σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται σε δεύτερη ένθετη κόλλα απευθύνεται προς “Τοις εντιμωτάτοις κ(υρί)οις Ιωάννη Δήμου και Κωνσταντίνω Νικολάου, περιποθήτοις ημών αδελφοίς υγιώς. Εις κωνσταντινούπολιν” .Η ίδια στην ουσία αποτελεί απάντηση σ’ επιστολές του πρώτου απ’ τους αναφερόμενους Κωνσταντίνου Νικολάου. Κι όσο για το περιεχόμενό της αυτό στην ουσία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο, λοιπόν, μέρος οι Μηλιώτες επιστολογράφοι ενημερώνουν τους δυο επιφανείς συμπατριώτες τους που ευδοκιμούν στην Πόλη για το πώς έχουν στην τρέχουσα περίοδο οι οικονομικές δοσοληψίες που είναι συναρτημένες με τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα εξ αυτών χρέη του κοινού της χώρας τους. Οι ίδιοι, κολακεύοντες τους δυο ξενιτεμένους συμπατριώτες τους, πως αυτοί τουλάχιστον δεν πίνουν το “ναρκωτικόν ύδωρ των Μηλιών” κι επικαλούμενοι τον πατριωτικό τους ζήλο, τους παρακαλούν να λάβουν την φροντίδα να πάρουν “κατά το σύνηθες τον μουκατά της χώρας (δηλαδή τον εκμισθωμένον ετήσιο φόρο των Μηλεών) από τους πολυχρονίους αυθέντας” , και τους υπόσχονται ότι οι ίδιοι θ’ αρχίσουν από την επαύριο κιόλας να συγκεντρώνουν τα μετρητά της φορολογίας για να τους τα στείλουν έγκαιρα και να γλιτώσουν “από “πολιτζιάτικα” (δηλαδή έξοδα συναλλαγματικών) και σαράφικα διάφορα” . Κι επειδή, όπως φαίνεται, ο Γιάννης Δήμου (ο γνωστός για την πατριωτική πολιτεία του και τη συμμετοχή του στην πηλιορείτικη επανάσταση επιφανής Μηλιώτης) είχε εκδηλώσει τότε απροθυμία να ανακατευτεί και πάλι με τα φορολογικά ζητήματα του χωριού του, εξ αιτίας πολλών δυσάρεστων συμβάντων που προηγήθηκαν με υπαιτιότητα των συμπατριωτών του προεστών, οι συμπατριώτες του τον θερμοπαρακαλούν να τους βοηθήσει και σ’ αυτή την περίσταση κι αν βλέπει κανένα κουσούρι τους να το συγχωρεί, καθώς, όπως οι ίδιοι με το χέρι του Κωνσταντά γράφουν, “οι καιροί απαιτούν να παραβλέπωμεν ο είς του άλλου τα κουσούρια και να συντρέχωμεν όλοι το κοινόν καλόν της πατρίδος” . Ας το δούμε, όμως, εδώ το πρώτο μέρος της επίμαχης επιστολής. Και ιδού αυτό με τις επεξηγήσεις των δυσνόητων τούρκικων όρων μέσα σε παρενθέσεις: “Την εντιμότητά σας αδελφικώς κατασπαζόμενοι προσαγορευόμεθα τη 16 Νοεμβρίου 1818. Μηλιαίς Είητε υμίν υγιαίνοντες εν άπασι τοις

καταθυμίοις. (Καταθύμια: αυτά που επιθυμεί κανείς). Τα γράμματα του/ Κωνσταντίνου τα ελάβαμεν εν καιρώ και είδομεν τα σημειούμενα. Χθες μας/ παρρησιάσθη μία πόλιτζα (=συναλλαγματική) γροσίων 912 εις ορδηνίαν (=διαταγήν) των κ(υρί)ων Ευσταθίου Μπότη/ και Αναγνώστη Καλαμαρά χωρίς ειδήσεως γράμμα διά να μάθωμεν διά ποίαν/ υπόθεσίν μας ελήφθησαν αυτά τα γρόσια. μ’ όλον τούτο ειδοπεποιημέ/νοι εκ του προτέρου γράμματος ότι έμελλε να μας τραβήση (=εισπράξει) τα μεταξιάτικα (=ο φόρος για τα κουκούλια του “καματερού” )/, την εδέχθημεν, και σήμερον την επληρώσαμεν και την ελάβομεν εξωφλισμέ/νην κατά την τάξιν. Μας γράφει ο Κωνσταντίνος ότι πλησιάζει ο καιρός του μουκατά μας (=ο μισθωμένος κατ’ αποκοπήν ετήσιος φόρος), το γνωρίζομεν αδελφοί και ότι επέρασε κιόλα, με το αργοκί/νητον των Μηλιωτών, σας είναι γνωστόν. γρηγορήτε και υμείς έξωθεν οπού δεν/ πίνετε το ναρκωτικόν ύδωρ των Μηλιών, εις τους οποίους και εις το κερέμι (=μεγαλοψυχία.γεναιοδωρία) των πο/λυχρονίων αυθεντών μας θαρρούντες, παρημελήσαμεν έως τώρα. Σας παρακαλού/μεν λοιπόν, κυρ Γιάννη να λάβητε την φροντίδα με όλον τον πατριωτικόν σας/ ζήλον μαζή με τον Κωνσταντίνον να πάρητε κατά το σύνηθες τον μουκατά της/ χώρας μας από τους πολυχρονίους αυθέντας μας, πασχίζοντας να εύρητε και σαράφην (=χρηματιστή, αργυραμοιβό) να τον κάμη ταχουντιέ (αγνοώ τη σημασία της λέξης) και ημείς αρχίζομεν από αύριον να φροντίζωμεν διά/ τα μετρητά, διά να τα έχωμεν έτοιμα, οπού καθώς μας ειδοποιήσετε να τα/ στέλωμεν διά να γλυτόνωμεν από πολιτζιάτικα (= τα έξοδα των συναλλαγματικών) και σαράφικα διάφορα. Aυτήν την φρον/τίδα την αφίνομεν εις την εντιμότητά σας και παρακαλούμεν να δείξητε τον οφειλόμε/νον πατριωτισμόν σας. ο Κωνσταντίνος μας γράφει ότι ο κυρ Γιαννάκος (εννοείται ο Γιάννης Δήμου) δεν θέλει πλέ/ον να ανακατευθή εις καμμίαν δουλειάν μας, ημείς τον παρακαλούμεν καθώς και/ άλλοτε να μας στοχάζεται πατριώτας του, και αν βλέπη και κανένα κουσούρι μας, να/ το συγχωρή και να μας επιπλήττη (....), διά να γινώμεθα πολιτικώτεροι, να μη/ μας στερήση όμως της φιλικής του αγάπης και προνοίας. οι καιροί απαιτούν να πα/ραβλέπωμεν ο εις του άλλου τα κουσούρια, και να συντρέχωμεν όλοι εις το κοινόν κα/λόν της πατρίδος” .! Κι αυτά είναι όσα περιλαμβάνει το πρώτο μέρος της επιστολής των Μηλιωτών προς τους συμπατριώτες τους Ιωάννη Δήμου και Κωνσταντίνο Νικολάου. Στο δεύτερο μέρος της επιστολής τους

οι Μηλιώτες ενημερώνουν τους δυο συμπατριώτες τους για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο Πήλιο, επικεντρώνοντάς την σε δυο κυρίως γεγονότα. Το πρώτο απ’ αυτά είναι ευχάριστο, διότι με διαταγή του Βεζύρη άνοιξαν πάλι οι δρόμοι, προφανώς προς τον θεσσαλικό κάμπο, που, όπως είχε είναι γνωστό στους φιλίστορες, είχε τότε κλείσει ο σαντζάκ - μπέης της Θεσσαλίας Βελή Πασιάς (γιος του Αλή Πασά), με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πηλιορείτες να κάνουν τα αλισβερίσια τους με τον κάμπο και να φέρνουν απ’ εκεί το σιτάρι που χρειάζονταν για το ψωμί τους. Το δεύτερο, όμως, γεγονός ήταν δυσάρεστο γιατί αφορούσε τον αποκεφαλισμό από τους Τούρκους ενός ραγιά, και συγκεκριμένα του Θανάση Μπαδούρη, που χαρακτηρίστηκε “χαΐνης” (δηλαδή αχάριστος και προδότης) και “γιατάκης” (που μεταφορικά σημαίνει τον παρέχοντα φιλοξενία) των κλεφτών. Τον αποκεφαλισμό έκανε ο ίδιος ο προϊστάμενος των βακουφικών χωριών του Πηλίου Βοεβόδας Αργαλαστής στο χωριό Άγιος Γεώργιος, “παρόντων του Καδή του Βόλου, του μπουλούκμπαση (=αποσπασματάρχη), του δερβέναγα (=κλεισουράρχη) και άλλων Τούρκων Γολιωτών” , στη συνέχεια δε το κομμένο κεφάλι του θύματος έφτασε μέσω Λεχωνίων και Αγριάς μέχρι τη Μακρινίτσα, προφανώς για να πτοηθούν όσοι θα ήθελαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του καρατομηθέντα. Και βέβαια το συμβάν αυτό κατατάραξε και τους Μηλιώτες, που θεωρώντας το σαν προϊόν συκοφαντίας, εκφράζουν στην επιστολή τους την ευχή “ο άγιος Θεός να φωτίση τας καρδίας των κρατούντων να γνωρίσουν την αθωότητα των χωρίων, και να μην ανοίξουν τα ώτα εις τας συκοφαντίας” . Να, όμως, τι κατά λέξη περιλαμβάνει και τούτο το δεύτερο μέρος της επίμαχης επιστολής: “Ημείς υγιαίνομεν χάρις τω αγίω Θεώ, και οικονομούμεθα ο/πωσούν και από τροφάς, επειδή ο υψηλότατος Βεζίρης άνοιξε τους δρόμους ως πρό/τερον. χθες όμως μας ετάραξεν ένα συμβεβηκός απροσδόκητον. Ο ενδο/ξότατος Βοεβόδας της Αργαλαστής εσκότωσε τον θανάσην Μπαδούρην, και του έκο/ψε την κεφαλήν διά υψηλού φιρμανιού, τον οποίον τον παρέστηνεν ως χαΐνην και γιατάκην των κλεπτών. τούτο αδελφοί, όσον ανέλπιστον τόσον και ληπηρόν εις/ τα χωριά μας, και ο άγιος Θεός να φωτίση τας καρδίας των κρατούντων να γνωρίσουν/ την αθωότητα των χωρίων, και να μην ανοίξουν τα ώτα εις τας συκοφαντίας!! Τούτο έγινε χθες περί το γεύμα εις τον άγιον Γεώργιον παρόντων του καδή του Γόλου, του μπου/λούκμπαση, του δερβέναγα και

άλλων τούρκων Γολιωτών. Μετά την καρατομίαν επήρε/ το κεφάλι και διά λεχονίων και αγριάς επήγεν εις Μακρυνίτζαν. άλλο περισσότερον/ έως σήμερον δεν εμάθομεν, εξ αιτίας της κακοκαιρίας. Ο θεός να απαλλάξη/ τα χωρία μας από τοιαύτην συκοφαντίαν! Τον κυρ Γιαννάκον και τον κυρ/ Νικόλα εκ ψυχής ασπαζόμεθα και επευχόμενοι πάσαν υγείαν και όλα τα καταθύμια. μένομεν. ως αδελφοί (Ακολουθούν σε τρεις στήλες 18 υπογραφές. Κάτω δε από την πρώτη στήλη υπάρχει στρόγγυλη σφραγίδα “του κοινού της χώρας Μηλιαίς” , διαμέτρου 0,022 μ. Οι υπογραφές με την ορθογραφία τους, αλλά σε οριζόντια εδώ διάταξη για οικονομία χώρου, είναι: “Αναγνώστις παπα Δημήτρη, στάθης γηάνη, κονστατι παταζής, θεωδορίς γιάνι, (δυσανάγνωστη υπογραφή), γιάνης γεοργού, γιώργης παπαδημητρίου, ευστάθιος διμητρίου, διμίτριος κοστατάκη, βασήλειος γεωγίου, γραμένος νικολάου, Νικολοδιμίτρις, Νικολής παναγιωτάκη, αναγνώστης δασκάλου, διμιτρις παγόνη, γεώργης δημητρή, γιανής κοστι, γιόργις γραμένου” ). Aυτά τα σημαντικά ιστορικά στοιχεία βγαίνουν από το δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης επιστολής. Απ’ τα οποία στοιχεία κυρίως το δεύτερο, για τη σφαγή του χαρακτηρισμένου ως “χαΐνη” και “γιατάκη” , είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό γιατί μας αποκαλύπτει την ύπαρξη και προφανώς τη δράση “κλεφτών” στο Πήλιο δυόμισι χρόνια πριν από τον επαναστατικό ξεσηκωμό και της Θεσσαλομαγνησίας. Και βέβαια τούτοι οι κλέφτες, αν συμπεράνουμε από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο φερόμενος ως συνεργάτης τους, ο αϊγιωργίτης κατά πάσαν πιθανότητα Θανάσης Μπαδούρης, από τις τουρκικές αρχές, δεν ήταν ασφαλώς οι συνήθεις κακοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά οι γνωστοί αντάρτες των χρόνων τους Τουρκοκρατίας. Αυτό τουλάχιστον δείχνει και το γεγονός ότι υπήρξε υψηλόν φιρμάνι για την καταδίκη του Μπαδούρη, αλλά και η παρουσία τόσων Τούρκων αξιωματούχων στην καρατόμησή του και η “θριαμβευτική” περιφορά από τους Τούρκους της κομμένης κεφαλής του “δράστη” στα χωριά του Πηλίου. Τι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ύστερα απ’ όλα αυτά, αλλά και από το γεγονός που ομολογείται σε αναφορά που υπέβαλαν στις 14 Απριλίου του 1819 αρκετοί κάτοικοι του Καζά Βόλου στον ίδιο τον Σουλτάνο, ότι δηλαδή υπάρχουν “μερικοί ταραξίαι και βδελυροί άνθρωποι (ακόμα και) εις την πρωτεύουσαν (κι εννοούν τον Βόλο) ενάντιοι της τοπικής αρχής” ; (Βλ. “Θεσσαλικά Χρονικά” , τ. Γ’, σ. 128). ’Ισως μια τολμηρή απάντηση να μας έδινε το γεγονός πως, όπως είναι γνωστό, ο φλογερός αρχιμανδρίτης και από τους συναρχηγούς της Φιλικής Εταιρείας Άνθιμος Γαζής βρισκόταν στο Πήλιο από το 1817, όπου κι άρχισε τις μυστικές του επαφές και κατηχήσεις παλιών καπεταναίων και αρματολών, καθώς και προεστών, περιερχόμενος τα χωριά του Πηλίου. Ποιος ξέρει αν πίσω από το αιματηρό αυτό συμβάν στον Άγιο Γεώργιο, χωριό που πρωταγωνίστησε λίγο αργότερα στον κατά των Τούρκων πηλιορείτικο ξεσηκωμό, αλλά και από την εμφάνιση των αναφερόμενων στο παραπάνω έγγραφο “ταραξιών” , δεν βρισκόταν αόρατη η σκιά του μηλιώτη μπουρλοτιέρη των ψυχών και μεγάλου πρωταγωνιστή της πηλιορείτι-


ÕÚıÚ· /13 ¢IA¢POME™ / 14-15 A¶PI§IOY 2012

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¶¿Û¯· Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜

1

TÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·

η Απριλίου 1453. Δύο περίπου μήνες πριν από την Άλωση του Βυζαντίου από τους Τούρκους. Η τύχη της Πόλεως είχε κριθεί πλέον. Ο τρομερός στρατός του Μωάμεθ Β’, ο ισχυρότερος του τότε κόσμου, άρχισε να κυκλώνει την Πόλη η οποία δεν περίμενε βοήθεια από πουθενά. Όλες οι προσπάθειες, όπως ο Χριστιανικός κόσμος εκστρατεύσει κατά των Τούρκων προς βοήθεια της ψυχορραγούσας Ανατολικής Καθέδρας του Χριστιανισμού, είχαν αποτύχει και η υπεράσπισή της είχε απομείνει στους πολιορκημένους. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γνώριζε πoια θα ήταν η τύχη του κράτους του και η δική του. Δεν υπολόγιζε παρά σε έναν ηρωικό θάνατο και “εις τον στέφανον του μαρτυρίου” .

Τα μεσάνυκτα της ημέρας εκείνης, που ετελείτο η λειτουργία της Ανάστασης και αντηχούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών, έξω από τα τείχη της Πόλης τα πλήθη των αγρίων πολεμιστών ούρλιαζαν, καθώς έβλεπαν να μεταφέρεται το μεγάλο πυροβόλο που κατασκευάστηκε στην Ανδριανούπολη, προκειμένου να χρησιμεύσει δια την Άλωση. Οι πολιορκημένοι που γνώριζαν τι συμβαίνει έξω από τα τείχη αισθάνθηκαν ότι ο κίνδυνος πλέον πλησιάζει. Όμως δεν δείλιασαν αλλά κραύγαζαν, κατά τον χρονογράφο Δούκα: “Νυν το τέλος ήγκικεν της πόλεως, νυν τα σήμαντρα της φθοράς του ημετέρου γένους, νυν αι ημέραι του Αντιχρίστου? αρθήτω αφ’ ημών η ζωή, Κύριε, και μη ίδωσαν οι οφθαλμοί των δούλων την φθοράν της πόλεως”. Συγκινημένοι από την τρομερή εντύπωση της επικείμενης καταστροφής άκουσαν τη θεία δοξολογία στις εκκλησίες και αποσύρθηκαν στα σπίτια τους με πολλές αμφιβολίες για τη σωτηρία τους. Οι Τούρκοι στο μεταξύ πανηγύριζαν τη μεταφορά του μεγάλου πυροβόλου του Ούγγρου Ορβανού. Από το προηγούμενο καλοκαίρι, αυτός είχε φύγει από την Κωνσταντινούπολη και τις υπη-

ρεσίες του Έλληνα Αυτοκράτορα και είχε μεταπηδήσει στις υπηρεσίες του Σουλτάνου, ο οποίος του έδωσε θέση και δώρα τόσα που κατά το Δούκα “ει ο Βασιλεύς το τέταρτον έδιδεν, ουκ αν απεδίδρασκε της Κωνσταντινουπόλεως” . Στην πρόταση του Μωάμεθ αν θα μπορούσε να κατασκευάσει τηλεβόλο (βαρύ πυροβόλο), το οποίο θα μπορούσε να κινήσει τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, αποκρίθηκε: “ότι και τα Βαβυλώνια ακόμη θα μπορούσε σε χώμα να μετατρέψει” . Ο Μωάμεθ του παρείχε όλα τα μέσα για να κατασκευάσει το μεγάλο πυροβόλο, το μέγιστο, που μνημονεύει η ιστορία των πολιορκιών, όχι μόνο εκείνη την εποχή αλλά και μερικούς αιώνες αργότερα. Τα βλήματά του ζύγιζαν “δώδεκα εκατοντόλιμπρα” (μία λίμπρα 453 γρ). Ο Βολταίρος θεωρεί ως φανταστική την ύπαρξη τέτοιου τηλεβόλου. Ο Χάμπερ, όμως, αναφέρει ότι είδε στον Ελλήσποντο τηλεβόλο με τόσο μεγάλο στόμιο, ώστε ράφτης καταδιωκόμενος κρύφτηκε μέσα σ’ αυτό και παρέμεινε εκεί πολλές μέρες. Εκατό (100) βόδια ζεύτηκαν για τη μετακίνησή του και επτακόσιοι (700) άνδρες είχαν οριστεί για

T˘ ∞ƒ°Àƒø™ ª∞ª∞§∏ - ∫√¶∞¡√À Την Ανάσταση, την “εορτή των εορτών” , σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, οι Έλληνες του Πόντου τη γιόρταζαν με μεγαλοπρέπεια. Ήταν γι’ αυτούς ένα ξέσπασμα χαράς αλλά και πατριωτισμού, αφού είχε συνδυαστεί με το όνειρο για ελευθερία. Πίστη και φιλοπατρία ήταν αλληλένδετα και η Ανάσταση του Χριστού ήταν φανέρωμα των κρυφών πόθων για την Ανάσταση του Γένους... Η Ανάσταση γινόταν τα βαθιά χαράματα, “όρθρου βαθέως” όπως λέει το Ευαγγέλιο. Μαζευόταν οι πιστοί και ο κλήρος στο προαύλιο της εκκλησίας -κάποτε και σε κάποιο παρεκκλήσι της ίδιας ενορίαςκαι μόλις ο ιερέας αναφωνούσε το “Χριστός Ανέστη” ο κόσμος με κροτίδες και όπλα χαιρέτιζε την Ανάσταση του Χριστού. Στην Τραπεζούντα, χαρακτηριστικά, άρχιζε ένα πανδαιμόνιο από κάθε είδους και κατασκευής βεγγαλικά και ήταν τόσο μεγάλη η φασαρία, ώστε κυριολεκτικά να ισχύει η φράση του Μ. Σαββάτου “Ανάστα ο Θεός” ! Στα Κοτύωρα οι καμπάνες για την Ανάσταση χτυπούσαν 1-2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Η ακολουθία ψαλόταν έξω στο ύπαιθρο και με το “Χριστός Ανέστη” οι νέοι έριχναν “φυσέκια” (ρουκέτες) και “Ραπαντζέας” ή “πιστοφέας” (πυροβολισμούς). Επίσης, άναβαν μαϊτάπα (βεγγαλικά) με τη βοήθεια ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού, “τ’ ανοιγάρα” όπως τα έλεγαν. Τα αστυνομικά όργανα είχαν το νου τους γιατί υπήρχε απαγορευτική σχετική διάταξη. Οι νέοι μόλις τα έβλεπαν φώναζαν “άτμαϊν” δηλ. μην ρίχνετε, ενώ ταυτόχρονα συμπλήρωναν χωρίς διακοπή “συρέστε” δηλ. ρίξτε.

την υπηρεσία του. Όταν μεταφέρθηκε το τερατώδες αυτό πολεμικό μηχάνημα μπροστά στα Ανάκτορα Τζοχανουμά, στην Ανδριανούπολη, το γέμισαν και επρόκειτο να δοκιμασθεί. Ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι, μήπως οι έγκυες γυναίκες “μη εξαμβλώσωσι” , όπως αναφέρει ο Δούκας. Όταν δε το πρωί εκπυρσοκρότησε από τον καπνό της πυρίτιδας, γέμισε η πόλη όλη, ο κρότος ακούστηκε ώρες μακριά και το βλήμα πέφτοντας σχημάτισε “βάθρον μιας οργιάς” . Τα σχετικά για το μεγάλο τηλεβόλο είχαν γίνει γνωστά στη Κωνσταντινούπολη, που πίστευαν ότι δεν θα μπορούσαν να το μεταφέρουν τόσο μακριά. Όταν, όμως, ακούστηκαν οι αλαλαγμοί των Τούρκων ότι μεταφέρουν το μεγάλο πυροβόλο, οι πολιορκημένοι έχασαν κάθε ελπίδα πλέον, πιστεύοντας ότι τα τείχη της Πόλεως θα γίνουν σκόνη. Και ως εκ τούτου φοβερή ήταν η νύχτα της Ανάστασης. Το πυροβόλο στήθηκε στην αρχή έμπροσθεν της Καλλιμάριας πύλης, όπως αναφέρουν ο Χαλκοκονδύλης(ιστορικός) και ο Λέανδρος ο Χίος(ιστορικός-ερευνητής) και άρχισε να βάλλει. Αλλά επειδή η πύλη αυτή είχε οχυρωθεί πρόσφατα

και αντιστέκονταν, μεταφέρθηκε στην πύλη του Ρωμανού. Γέμιζε κάθε δυο ώρες και πυροβολούσε επτά φορές την ημέρα. Μετά, όμως, από λίγο το πυροβόλο εκρήγνυται και διαλύεται και ο κατασκευαστής Ουρβανός βρίσκει φρικτό θάνατο. Αν και επισκευάστηκε και έριχνε μεγάλες πέτρινες σφαίρες, δεν έφερνε την αναμενόμενη καταστροφή. Δεν υπήρχε ο κατασκευαστής και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αλλά αυτά έγιναν αργότερα και έδωσαν θάρρος στους πολιορκημένους. Τη νύχτα, όμως, της τελευταίας Ανάστασης οι αναμεμιγμένοι αλαλαγμοί των πολιορκητών με τους ήχους των καμπάνων και των ιερέων απομάκρυναν κάθε χαρά και ελπίδα των πολιορκημένων. Αυτοκράτορας, μεγιστάνες και οι έσχατοι ακόμη των πολιτών άκουσαν το “Χριστός Ανέστη” σκεπτόμενοι το θάνατο. Η Κωνσταντινούπολη είχε υποστεί πολλές πολιορκίες, αλλά ποτέ οι εχθροί δεν μπόρεσαν να την εκπορθήσουν. Έξω από τα τείχη της Βασιλεύουσας υπήρχαν 250.000 άνδρες, εκ των οποίων 100.000 ιππείς, ο δε υπό τον εξωμότην(αρνησίθρησκος-αποστάτης) Βούλγαρη στόλος ανήρ-

χετο σε 420 σκάφη. Απέναντι από αυτούς θα αντιτάσσονταν ένοπλοι Έλληνες, κατά τον πρωτοβεστιάριο (τιμητικός τίτλος, αξίωμα στο Βυζάντιο) Φραντζή 4973, πλην 2.000 ξένων και 500 Γενουησίων, ο δε στόλος μόνο 14 πλοία. Καμιά βοήθεια δεν περίμεναν απ’ έξω και κανείς δεν φώναξε να παραδοθούν στο Σουλτάνο. Πολλοί πίστευαν στις προφητείες και ήλπιζαν ότι την τελευταία στιγμή Θεία δύναμη θα τους έσωζε, όπως και παλιά. Αλλά οι περισσότεροι καταλάβαιναν πoιό θα ήταν το αποτέλεσμα της πολιορκίας και, όταν κάτω από τους θόλους των εκκλησιών αντήχησε η χαρμόσυνη ψαλμωδία της Αναστάσεως, λίγοι ήταν αυτοί που ήλπιζαν ότι κάτω από τους ίδιους θόλους θα αντηχούσε και πάλι το “Χριστός Ανέστη” . Προέβλεπαν ότι την 1η Απριλίου τελούνταν η τελευταία Ανάσταση στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Η Αγιά Σοφιά ένεκα της διαιρέσεως, για το ζήτημα της ενώσεως

æ‹ÁÌ·Ù· ·Ú¿‰ÔÛ˘

§·ÌÚÔ‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Από εκεί προήθε και η φράση “ατμαϊνσυρέστε” που τη χρησιμοποιούσαν ειρωνικά για εκείνους που έλεγαν άλλα αντί άλλων. Στις περιοχές Χαλδίας και Σάντας γιόρταζαν επίσης την Ανάσταση με κροτίδες και ρουκέτες ενώ χαρακτηριστικά στο Αη-Δαγ-Μαδεν έβγαιναν από την εκκλησία, πυροβολούσαν με “κουμπούρες” και “γράδες” κι έπειτα συνέχιζαν την παρακολούθηση του αναστάσιμου όρθρου και της Θείας Λειτουργίας μέσα στην εκκλησία. Στην περιοχή Ματσούκας, η Ανάσταση γινόταν τα χαράματα με το “Τζατζοφώτ’ς” , όπως έλεγαν. Πίστευαν πως με ψεύτικους κρότους δε γινόταν “Χριστός Ανέστη” , γι’ αυτό “έριχναν” με αληθινά τουφέκια. “Να ξυπνήσουν οι πρόγονοί μας και να λάβουν μέρος στον εορτασμό, έλεγαν. Οι πυροβολισμοί επαναλαμβάνονταν και το απόγευμα κατά τη Δεύτερη Ανάσταση. Καθώς κάθε σπίτι που είχε “τυφεκιοφόρο” απαντούσε με τουφεκιές, μετρούσαν κρυφά απ’ τους Τούρκους τη μαχητική δύναμη των Ελλήνων της περιοχής. Ήταν ένας κρυπτογραφικός κώδικας συνεννόησης. Οι Τούρκοι δεν καταλάβαιναν τη σημασία αυτών των πυροβολισμών και καμιά φορά πυροβολούσαν κι αυτοί μαζί. Στα μέρη του Πόντου δεν συνήθιζαν το πασχαλινό σουβλιστό αρνί. Συνήθως στο τραπέζι υπήρχαν πουλερικά, κρέας πρόβειο και βοδινό, ψάρια, πιλάφια, “ιφκάδες” , τυριά, γιαούρτι, “φούστρον” (ομε-

λέτα) κ.ά. Πλούσιοι και φτωχοί, άντρες μόνο, έκαναν επισκέψεις χωρίς καμία εθιμοτυπική τάξη. Οι νέοι πηγαίνοντας στα συγγενικά ή φιλικά σπίτια έβλεπαν τα κορίτσια και διάλεγαν τη μελλοντική τους σύντροφο. “Ετέρ’ναν και επεγενεύκουνταν κορίτζα”, έλεγαν. Στους επισκέπτες πρόσφεραν κρασί, ρακί, κονιάκ, ενώ πάνω στο τραπέζι ήταν τα κόκκινα αυγά, για να τσουγκρίζουν. Αντάλλαζαν χαιρετισμούς κι ασπάζονταν ο ένας τον άλλον. (Τα κορίτσια αντάλλαζαν φιλί μόνο με στενούς συγγενείς και πρεσβυτέρους). “Καλώς έλθετε” - “Καλώς εύραμε σασε ευλοΐα σ οσπίν’ εσουν”, έλεγαν. Πολλοί πλούσιοι Έλληνες έστελναν δώρα, αυγά και τσουρέκια στους φτωχούς, αλλά και σε φιλικές τουρκικές οικογένειες. Αυτοί ανταπέδιδαν όταν γιόρταζαν το “Μπαϊράμι” τους, στέλνοντας μπακλαβάδες κι άλλα γλυκίσματα. Η “Διπλανάσταση” στα μεγάλα κέντρα γινόταν με μεγαλοπρέπεια. Ο Δεσπότης, ο κλήρος, οι ψάλτες και πλήθος Ελλήνων και αλλοεθνών ακολοθούσαν την περιφορά της Ανάστασης. Πολλές φορές γινόταν “μονοκλησία” (όπως στα Κοτύωρα), μαζεύονταν δηλ. όλες οι ενορίες σε μία εκκλησία κι έτσι η γιορτή είχε μεγαλύτερη αίγλη. Τη δεύτερη μέρα συνήθως πήγαιναν στα μνήματα, κι έκαναν “αναστάσιμα μνημόσυνα” . Στο “Καπίκιοϊ” Τραπεζούντας κάθε οικογένεια έφερε ένα κυκλικό τραπέζι

κι έβαζε πάνω αυγά κόκκινα, “τζιριχτά” (τηγανίτες), “φούστρον” (ομελέτα), “υλιστόν” (γιαούρτι), τηγανιτές φέτες ψωμιού, πίτες κ.ά. Ο ιερέας έκανε τρισάγιο σε κάθε τάφο και μνημόνευε τα ονόματα των νεκρών κάθε οικογένειας, μέχρι προπάππο, που ήταν γραμμένα σε οικογενειακό βιβλιαράκι. Κατόπιν οι επίτροποι ξεχώριζαν κι έπαιρναν κάποια φαγητά για τις φτωχές οικογένειες και τον ιερέα. Το έθιμο θυμίζει τις παλιές “αγάπες” των πρώτων χριστιανών. Αποτελούσε “ενθύμιση των κεκοιμημένων” , οι οποίοι “συμμετείχαν” στη χαρά της Ανάστασης μαζί με τους ζώντες. Τα πασχαλινά αυγά έδιναν ευκαιρίες για διάφορα παιχνίδια και το τσούγκρισμα εξελισσόταν συχνά σε ευγενές άθλημα. Κόκκινα αυγά, όσα ήταν τα μέλη της οικογένειας και ένα παραπάνω μαζί με αλάτι, σπόρους και άλλα προϊόντα πήγαιναν από τη Μ. Πέμπτη στην Εκκλησία για να διαβαστούν. Τα “ευχιασμένα ωβά” ήταν τα πρώτα που έτρωγαν μετά την Ανάσταση και ένα έβαζαν στα εικονίσματα. Τα υπόλοιπα υλικά τα ανακάτευαν με τα όμοια γεννήματά τους. Τ’ αυγά τα έβαφαν κόκκινα ή κίτρινα με ρίζες “αυλουκίου” (λάπατα) ή με πορτοκαλί με φλούδες κρεμμυδιών. Ο πεπειραμένος, χτυπώντας στα δόντια του τ’ αυγά, ξεχώριζε εύκολα το δυνατό, ώστε τσουγκρίζοντας να σπάσει των άλλων και να τους τα πάρει. Την πρώτη μέρα του Πάσχα, “εντούν’ναν” (τσούγκριζαν) μόνο με τη μύ-

των εκκλησιών, είχε εγκαταλειφθεί και το μίσος μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών ήταν πολύ μεγάλο. Όλα αυτά τους αποθάρρυναν και μείωναν κάθε ελπίδα σωτηρίας. Παρ’ όλα αυτά κανείς δεν φοβήθηκε. Προετοιμάζονταν να πεθάνουν, ελπίζοντας ότι με το θάνατό τους εξασφαλίζονταν μελλοντικά η Ανάσταση του Γένους. Πριν συμπληρωθούν δυο μήνες, η Πόλη έπεσε και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέρρευσε. Αλλά από τα ερείπια αυτής αναπήδησε το εθνικό των Ελλήνων φρόνημα και η ενότητα της Ελληνικής φυλής, που θα πάρει σάρκα και οστά στους επόμενους νικηφόρες αγώνες κατά των κατακτητών της Βασιλεύουσας. Ο Ελληνισμός μπορεί να έχασε προσωρινά, κέρδισε, όμως, αιώνια. Αφού αιώνες τώρα φωτίζει και κατευθύνει κοντόφθαλμους και μη της ζωής Ευρωπαίους συνοδοιπόρους. Χριστός Ανέστη - Χρόνια πολλά.

τη του αυγού, ενώ τις επόμενες και με τον πάτο. Μερικοί προσπαθούσαν να εξαπατήσουν τους άλλους με αυγά που έψηναν τη μύτη τους πάνω σε στάχτη, ώστε να γίνει γερή. Αυτό το αυγό ήταν το “τζιχτζιρίνον” . Άλλοι χρησιμοποιούσαν αυγά φραγκόκοτας που ήταν πιο γερά ή άδειαζαν το ωμό αυγό, κάνοντας μικρή τρύπα στο κέλυφος και το γέμιζαν με πίσσα. Τότε γινόταν το αυγό “γοτζ” (πολύ δυνατό). “Παίζουμε ωβά στη σειρά” ρωτούσε κάποιος που ήθελε να παίξει το τυχερό παιχνίδι με το τσούγκρισμα. Αράδιαζαν τότε 5, 8, 10 αυγά στη σειρά και οι παίχτες παίρνοντας από ένα αυγό μιας σειράς τσούγκριζαν μέχρι να βγει ο νικητής. Χωρίζονταν επίσης σε ομάδες κι όποια έσπαζε τ’ αυγά της άλλης άρχιζε τους πανηγυρισμούς, τις φωνές και τις ειρωνείες ακόμη και τα... βιολιά, καθώς επέστρεαν θριαμβευτές στη γειτονιά τους. Πολύ συχνό έθιμο ήταν και το κύλισμα των αυγών. Σε κάποιο μέρος με μικρή κλίση, άφηνε ο ένας το αυγό του να κυλήσει ώσπου να σταματήσει. Το ίδιο έκανε και ο άλλος με σκοπό να σπάσει του πρώτου. Αν δεν το κατάφερνε συνέχιζε πάλι ο πρώτος. Οι νέοι αυτές τις μέρες έπαιρναν την άδεια του προέδρου (μουχτάρ) της κοινότητας και έστηναν χορούς στ’ αλώνια ή στα δώματα με συνοδεία πάπα λύρας. Και χόρευαν χορούς όπως τικ. ομάλ, σέρα, τουρμαχτόν, λάζικον, κούρτικον κ.ά. Με το “Χριστός Ανέστη” και τα “Λαμπροήμερα” ξεχνούσαν όλα τα βάσανά τους και όπως έλεγαν: “Χριστού χαρά θα έρται μας με το “Χριστός Ανέστη” σα τρία Λαμπροήμερα τα ταρτ’ όλα ëνασπάλκουν” .


14/IÛÙÔÚ›· ¢IA¢POME™ / 14-15 A¶PI§IOY 2012

ΔÔ˘ÚΛ·-∂ÏÏ¿‰· 1922 -1924: ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·È ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË

¢ÈˆÁÌfi˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËı˘ÛÌÒÓ

TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

υμπληρώνονται εφέτος 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και το ξεκλήρισμα των ελλήνων απο τις πατρογονικές τους εστίες. Σε αυτό το πλαίσιο αυτό προβάλλεται το ντοκιμαντέρ “Διωγμός και Ανταλλαγή πληθυσμών” (Τουρκία-Ελλάδα:1922-1924).Την ταινία συνοδεύει ομότιτλη φωτογραφική έκθεση,η οποία εκτίθεται στο Κεντρικό Κτήριο του Μουσείου Μπενάκη (Κουμπάρη 1-Κολωνάκι) Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, που θα διαρκέσει έως τις 29 Απριλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια σειρά προβολών του ντοκιμαντέρ στο αμφιθέατρο του ιδίου κτηρίου. Η σκηνοθέτις και επιμελήτρια Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός Αλέξανδρος Κιτροέφ, που παρουσίασαν το 2007 στο Μουσείο Μπενάκη “Το Ταξίδι. Το Ελληνικό Όνειρο στην Αμερική” και πρόσφατα το έργο Σμύρνη. Η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922, μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας και έρευνας στην Ευρώπη και την Αμερική, φέρνουν πίσω στο κοινό, εικόνες ξεχασμένες σε “κλειστά” αρχεία με θέμα το Διωγμό και την Ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας (1922-1924).Το ιστορικό ντοκιμαντέρ και η

έκθεση είναι μεγάλης σημασίας όχι μόνο γιατί το ελληνικό κοινό θα δει άγνωστες εικόνες από το Διωγμό και την Ανταλλαγή των πληθυσμών αλλά και γιατί συγχρόνως οι δύο συνεργάτες, φέρνουν μια νέα οπτική στον τρόπο με τον οποίο διηγούνται την ιστορία. Μια ματιά που κρατά αποστάσεις τόσο από μια υπέρμετρα εθνικιστική αφήγηση όσο και από νεότερες απόπειρες που υπερτονίζουν τις κοινές εμπειρίες.Ξεχνώντας τις διαφορές των δύο λαών, ξεχνώντας ότι πριν την Ανταλλαγή υπήρξε ένας Διωγμός.Πρόσφυγες, πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς,

και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, αφηγούνται τις προσωπικές τους ιστορίες. Οι οικογενειακές μικροϊστορίες εκτυλίσσονται στα παράλια της Μικράς Ασίας, στον Πόντο, την Καππαδοκία, αλλά και στη βόρειο Ελλάδα και την Κρήτη.Μάλιστα, δύο από τους ομιλητές, η Καλλιόπη Γεωργιάδου, κόρη ελληνορθόδοξων προσφύγων από την Καππαδοκία, διηγείται την ιστορία της στα Τουρκικά και ο Χουσνού Καραμάν, γιος Μουσουλμάνων προσφύγων από την Κρήτη, διηγείται την ιστορία της οικογένειάς του στην κρητική διάλεκτο.Το ντοκιμαντέρ και η ομώνυμη

φωτογραφική έκθεση τεκμηριώνονται με σπάνιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό το οποίο σταχυολογήθηκε από αρχεία της Αμερικής και της Ευρώπης.Για πρώτη φορά δημοσιεύονται άγνωστες εικόνες του Διωγμού και της Ανταλλαγής των πληθυσμών από τα αρχεία της Library of Congress, του Πανεπιστημίου του Princeton, του Near East Relief, του Ερυθρού Σταυρού της Γενεύης αλλά και του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυ-

ρού, του Save the Children Fund, του Albert Kahn Fondation, του Πανεπιστημίου της Minessota αλλά και άλλων ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης για πρώτη φορά παρουσιάζονται μερικές από τις χαμένες φωτογραφίες με πρόσφυγες του μεγάλου Αμερικανού φωτογράφου Λιούις Χάιν. Μετά την πρόσφατη ταινία και έκθεση για τη Κοσμοπολίτικη Σμύρνη και την καταστροφή της, το νέο έργο

Διωγμός και Ανταλλαγή Πληθυσμών (Τουρκία Ελλάδα 1922-1924) βασίζεται στην ιδέα ότι ίσως έφτασε η στιγμή να αναγνωρίσουμε πως τα παιδιά και τα εγγόνια των ελληνορθόδοξων και μουσουλμάνων προσφύγων, μπορούν να διηγηθούν από κοινού τις ιστορίες τους.Ίσως δεν είναι αργά ακόμη και να ξαναγραφεί η ιστορία, αφού θα έχουμε αποβάλλει το στοιχείο της εθνικιστικής υστερίας και τις σκοπιμότητες που διαστρεβλώνουν την αλήθεια.

ªÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÈÎË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· TÔ˘ °πøƒ°√À £øª∞ Όταν ύστερα από την Κατοχή ετοιμαζόμουν να εγκατασταθώ στο Βόλο, για να φοιτήσω στο Β’ Γυμνάσιο Αρρένων της πόλης μας, γερόντισσες κυρίως, του πηλιορείτικου χωριού μου, με έβλεπαν και μου... έτριζαν δόντια. Να μην τολμήσω (“τρεμοκοπήσω” για την ακρίβεια) να ζυγώνω την εβραιοεκκλησιά παραμονές του Πάσχα. Γιατί τότε οι Εβραίοι - επιμένανε οι γερόντισσες - πιάνουν μικρά παιδιά των χριστιανών, τα σφάζουν και πίνουν το αίμα τους! Τα ίδια και χειρότερα άκουγα και όταν πιο ύστερα εγκαταστάθηκα στο Βόλο (Κουμουνδούρου 91), αλλά σε μια πιο... προχωρημένη και ανατριχιαστική εκδοχή. Πως οι Εβραίοι κάθε παραμονές του Πάσχα πιάνουν παιδιά χριστιανών, τα ξεγυμνώνουν και τα βάζουν σε μεγάλο βαρέλι, με σφηνωμένες λεπίδες - σαν μαχαίρια μέσα! Κυλούν επέμεναν - με ορμή το βαρέλι κάτω κι έτσι σκίζονται οι σάρκες των παιδιών, ώστε να τρέξει αίμα πολύ. Από ëκει το βγάζουν και το πίνουν για μεταλαβιά, όπως πίνουν - επέμεναν - οι χριστιανοί το αίμα του Χριστού, όταν μεταλαβαίνουν “σώμα και αίμα Χριστού” . Μου τα τόνιζαν έτσι ξεκάθαρα και πειστικά χωρίς καμιά αμφισβήτηση η γιαγιά Χαρίκλεια και η κυρα - Ελένη του σπιτιού με την κυρα - Ιφιγένεια του διπλανού παράσπιτου. Έτρεμε το καρυδάκι μου όταν τ’ άκουγα, αλ-

λά δεν υπάκουγα ζωηρός, όπως ήμουνα, και κάθε μέρα σχεδόν ζύγωνα, περισσότερο από περιέργεια, την εκκλησία των Εβραίων μήπως και αντικρίσω κάποια ύποπτη κίνηση. Τίποτα βέβαια. Παιδιά κυκλοφορούσαν ελεύθερα κι έπαιζαν ένα γύρω της Συναγωγής, όπως και στον αυλόγυρο της γειτονικής πλατείας στη Μεταμόρφωση.

∏ Ú›˙· Ù˘ Ï·ıÂ̤Ó˘ ·Ú·‰Ô¯‹˜ Δεν μπορώ να γνωρίζω την αφετηρία της πιο πάνω λαθεμένης παραδοχής στον τόπο μας, ούτε το γεωγραφικό πλάτος της. Πάντως, είναι φανερό πως η αντίληψη κινείται μέσα στο πνεύμα του αντισημιτισμού, που επικρατούσε για αιώνες στις χριστιανικές κοινωνίες. Το πνεύμα τούτο είχε διαμορφωθεί από τη λαθεμένη αντίληψη ότι οι Εβραίοι “σταύρωσαν το Χριστό” . Αιώνες και αιώνες συντηρήθηκε αυτή η αντίληψη, αφού δεν υπήρξε η αντίθετη σωστή και πειστική φωνή. Ούτε η χριστιανική Εκκλησία απ’ όσο μπορώ να ξέρω, πήρε κάποια επίσημη και επίμονη θέση, ούτε βέβαια και η πολιτική ηγεσία. Έτσι ο χριστιανικός λαός, απληροφόρητος και ακαθοδήγητος σχετικά, συνέχισε το υποσυνείδητο μίσος ενάντια στους Εβραίους, αιώνες και αιώνες, κι ας ζούσαν στην ίδια κοινωνία. Το επισημαίνουμε άλλωστε και σε δύο πανελλήνια χριστιανικά έθιμα κάθε Πάσχα. Το τραγούδι “Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα,

σήμερα έβαλαν βουλή οι... άνομοι Εβραίοι για να σταυρώσουν το Χριστό οι τρισκαταραμένοι...” , αλλά και το “κρέμασμα του Ιούδα” (βλ. και το σημείωμά του στη “Θεσσαλία” 1819.4.2009. Ένα πανελλήνιο τραγούδι για τα πάθη του Χριστού, που αναδημοσιεύτηκε αργότερα στο περιοδικό “Χρονικά” , μια έκδοση του “Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος). Αυτό το κρέμασμα και στη συνέχεια το κάψιμο του Ιούδα γινόταν με μανία έως το 1900 πάνωκάτω, σε νησιά κυρίως του Αιγαίου, όπως διαπιστώναμε Βολιώτες εκδρομείς της Περιηγητικής Βόλου κάθε Πάσχα. Αλλά οι παραπάνω αντιεβραϊκές παραδοχές μέσα στο χρόνο δημιούργησαν και την... έκρηξή τους, σε σημείο τέτοιο ώστε να καλλιεργηθεί η αντίληψη ότι οι Εβραίοι δολοφονούν χριστιανόπουλα για να πίνουν το αίμα τους ως μεταλαβιά τις μέρες του δικού τους Πάσχα! Τίποτα βέβαια το αναληθέστερο! Όλα τα ιερά βιβλία τους “απαγορεύουν ρητώς την χρήσιν του αίματος ου μόνον ανθρώπων αλλά και ζώων κατά τας θρησκευτικάς αυτών τελετάς” (βλ. “Χρονικά” , όπ.π., σελ. 3). Στο ίδιο περιοδικό προβάλλεται και η αιτία της γένεσης του μύθου, που ανάγει την πρωταρχή του το 1840. Παραμονές, έλεγαν, του Φάσκα των Εβραίων το 1840, χάθηκε στη Ρόδο ένα χρι-

στιανόπουλο 9 χρονώ. Το είχε στείλει - έλεγαν - η μητέρα του σε Εβραίους να μεταφέρει αυγά σε εβραϊκή οικογένεια. Από ‘κείνη την ώρα το παιδί δεν έδωσε παρουσία, χάθηκε. Τότε - ακολουθώ την περιγραφή του περιοδικού “Χρονικά” που παραπέμπει στην εφημερίδα “Εστία” του 1881 - “πάντες οι Έλληνες της νήσου ηρεθίσθησαν κατά των Ιουδαίων, και κατηγόρησαν αυτούς ότι κατά το έθος των έσφαξαν το παιδίον ίνα μεταχειρισθώσι το αίμα του διά την εορτήν τού Φάσκα. Εντεύθεν δε - συνεχίζει η “Εστία” - η παράδοξος πρόληψις ότι οι Ιουδαίοι πίνουσιν αίμα κατά την εσπέραν του Πάσχα και ότι, μη θέλοντες να σφάξωσιν ομοθρήσκους, προτιμώσι τα τέκνα των χριστιανών. Η πρόληψις αύτη - διευκρινίζει η “Εστία” - επικρατήσασα καθ’ όλον μεσαίωνα, δεν είνε και σήμερον (δηλαδή το 1881) εντελώς εξηλειμμένη, αλλ’ εκλείπει οσημέραι, πιστεύομεν δε ότι τανωτέρω θα πείσωσι περί της ανυπάρκτου της συνηθείας ταύτης και τους αμφιβάλλοντες έτι” . Μα δεν ατόνησε η αντίληψη τουλάχιστον έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Ούτε και ακούστηκε απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω, κάποια αντίδραση από τη χριστιανική Εκκλησία, ούτε και άκουσα κάποιο κήρυγμα γι’ αυτή την ψευτιά, για να διαιωνίζεται μέσα στο χρόνο. Να ανάβει έτσι το μίσος εναντίον των Εβραίων, ένα μίσος που ενισχυό-

™ˆÚfi˜ ·fi ͇Ϸ Ô˘ ÎÔ˘‚¿ÏËÛ·Ó Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ∞ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÁÈ· Ó· ο„Ô˘Ó ÙÔÓ “πÔ‡‰·” Ô˘ ÎÚ¤Ì·Û·Ó „ËÏ¿ (·Ú·ÌÔÓ¤˜ ¶¿Û¯· ÙÔ˘ 1984) ταν κι θέριευε κάθε Πάσχα με το “κρέμασμα του Ιούδα” και το αντισημιτικό τραγούδι “Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα / σήμερα ëβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι / για να σταυρώσουν το Χριστό...” . Άλλη αναλήθεια κι αυτή, που ο ίδιος ο Πάπας διέψευσε πριν από δυο-τρία χρόνια, κηρύττοντας πως “η αριστοκρατία του Ναού ήταν η πραγματική ομάδα κατηγόρων του Ιησού Χριστού, όχι οι Εβραίοι της εποχής” (βλ. εφημ. “Η Καθημερινή” , 3.3.2011). Από τη δική μας Εκκλησία δεν ξέρω να ακούστηκε κάποιος λόγος και ζητώ συγνώμη αν το α-

γνοώ. Υπάρχει όμως μια ομολογία αδερφοσύνης με τους Εβραίους στα Εφτάνησα, η οποία στέκεται πάνω από αντιπάθειες, όπως το επισημαίνουμε σε παλιότερο τραγούδι τους: “Χριστιανοί κι Οβραίοι τώρα / αδελφοί είμεθα καλοί / οι κακόμοιροι οι Οβραίοι / είμεθα σαν χριστιανοί” (βλ. Νικ. Γ. Τζουγανάτου, Οι Εβραίοι στα Επτάνησα και ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά, περιοδ. “Χρονικά” ΙανουάριοςΦεβρουάριος 2000, σελ. 14). Αν μπορούσε, λοιπόν, μέσα σε τέτοια ομολογία αδελφοσύνης να επαληθεύεται η πιο πάνω κατηγορία εναντίον των Εβραίων!


EÎı¤ÛÂȘ /15 ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

∏ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì¤¯ÚÈ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘

¶¿ÚȘ ¶Ú¤Î·˜: ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÁÏ˘ÙÈ΋ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ΔÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À ι εικόνες από τα έργα του Πάρι Πρέκα αναμεταδίδουν μια ονειρική αίσθηση της ελληνικής πραγματικότητας, όπου η εύθραστη πλαστικότητα των σχημάτων αναμειγνύεται με τις εικαστικές αναζητήσεις του δημιουργού: Αναζητήσεις που για δεκαετίες ως σημεία αναφοράς είχαν τον κυβισμό, τον σουρεαλισμό, τον εξπρεσιονισμό, την τεχνική της αφαίρεσης. Τι ακριβώς να πρωτοθαυμάσεις και ποιούς πίνακες να ανακαλέσεις στη μνήμη; Τάνκερς και φορτηγά πλοία στέκονται αγέρωχα σε μια άχρονη θάλασσα, βουτηγμένα σε χρώματα που αντανακλούν την πυκνότητα της ελληνικής φύσης. Τοπία νησιών όπως η αγαπημένη του Σαντορίνη, η Κεφαλλονιά, η Ύδρα. Όλα αποτυπώνουν τη δημιουργική ορμή ενός καλλιτέχνη, που σε όλη τη διαδρομή διατήρησε την γνήσια ωραιότητα μιας ανήσυχης και γενναιόδωρης σκέψης. Σε ένα εξομολογητικό του κείμενο του 1972 - το οποίο εμπεριέχεται στο εισαγωγικό κείμενο του καταλόγου- ο Πάρις Πρέκας αναφέρεται στο έργο του: “H επιτακτική ανάγκη να χορτάσω την αφή μου από αυτό

O

TÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏* Πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη η έκθεση με τίτλο “Μανώλης Χάρος - Αισώπου Μύθοι” . Ο Μανώλης Χάρος γεννήθηκε στα Κύθηρα, σπούδασε στην Ecole Natuionale Supurieure des Beaux Arts στο Παρίσι, όπου έκανε και μεταπτυχιακό στην Ecole Natuionale Supurieure des Arts Decoratits. Έχει τιμηθεί με το γαλλικό εθνικό βραβείο Prix des Fondautions και με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει εργαστεί ως προσκεκλημένος καλλιτέχνης στο Πανεπιστήμιο Princeton ΗΠΑ, απ’ όπου και ξεκίνησε την έρευνά του για τους μύθους του Αισώπου. Η έμπνευση για τη νέα ενότητα της δουλειάς του αντλήθηκε από το έργο του Αισώπου, που παρά το πέρασμα των 2.500 χρόνων, εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Οι μύθοι του Αισώπου ήταν συνολικά 359. Οι γνωστοί μύθοι είναι τόσοι, διότι λένε ότι υπάρχουν περισσότεροι. Ο Αίσωπος ταξίδεψε πολύ στην Ανατολή και στην Αίγυπτο και πιθανόν να είχε σχέσεις με τους επτά σοφούς. Υπήρξε γνωστός στον αρχαίο κόσμο και αναφέρεται από τον Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα και άλλους, ως ένας φιλόσοφος και παρατηρητής της ανθρώπινης φύσης και κοινωνίας. Πολλές παροιμίες που θεωρούνται αποστάγματα λαϊκής σοφίας οφείλονται στους μύθους του Αισώπου. Θεωρήθηκε πατέρας της μυθογραφίας, ο ίδιος διετύπωσε, με τρόπο προσιτό στη λαϊκή νοημοσύνη, ηθικές και κοινωνικές εμπειρίες. Τους ρόλους των πρωταγωνιστών του παίζουν κυρίως ζώα γνωστά στο παιδί, που το βοηθούν να γνωρίσει ανθρώ-

που τόσα χρόνια εδικαιούτο μόνο η όρασή μου και να μετουσιωθούν οι φόρμες και οι τόνοι της ζωγραφικής σε ύλη, προκειμένου να βρουν την έκφρασή τους σ’ έναν άλλο χώρο της τέχνης, έγινε το κίνητρο να στραφώ στη γλυπτική” . Η αναδρομική έκθεση Πάρις Πρέκας, Ζωγραφική - Γλυπτική, διοργανώνεται στο Μουσείο Μπενάκη, στο ισόγειο του κτηρίου της οδού Πειραιώς και θα διαρκέσει έως τις 6 Μαΐου. Είναι αφιερωμένη σε έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, με πολύπλευρο έργο,

όχι μόνο στη ζωγραφική και στη γλυπτική, όπου κατά κύριο λόγο εστιάζει η έκθεση του Μουσείου, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως το κόσμημα και η αρχιτεκτονική διακόσμηση κτηρίων. Η έκθεση περιλαμβάνει υδατογραφίες, ελαιογραφίες και σχέδια, καθώς και γλυπτά μικρών και μεγάλων διαστάσεων. Ξεκινά από τα πρώτα έργα της περιόδου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, όπου σπούδασε, και στη συνέχεια αναπτύσσεται σε θεματικές ενότητες, όπως τα “Άλογα” , οι “Βίοι Παράλληλοι” , τα “Λευκά Πανιά” , τα “Τάν-

κερς” και οι “Ήρωες του Ριάτσε” . Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία των γλυπτών, τα οποία είναι φιλοτεχνημένα σε ξύλο, μάρμαρο, πέτρα, ορείχαλκο και σίδηρο. Σπουδαία θέση στο έργο του Πάρι Πρέκα καταλαμβάνουν η αρχαιότητα και η μυθολογία και το ιδεολογικό φορτίο που μεταφέρουν. Οι αφαιρετικές αναζητήσεις του διυλίζονται μέσα από την αυστηρότητα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής και ζωγραφικής, την καθαρότητα της φόρμας και την αρμονία των μορφών. Τα έργα της αναδρομικής έκθεσης του Πρέκα προέρχονται από Ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Την επιμέλειά της είχε η Μερόπη Πρέκα, ενώ ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από τον Σταμάτη Ζάννο. Συνοδεύεται από μια πλούσια εικονογραφημένη δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά), με την επιμέλεια της Όλγας Μεντζαφού Πολύζου και κείμενα του Άγγελου Δεληβορριά, του Χρύσανθου Χρήστου, της Μαρίνας Λαμπράκη - Πλάκα, του Στέλιου Λυδάκη, της Ντόρας Ηλιοπούλου - Ρογκάν, και άλλων ερευνητών. Περιέχει επίσης αναλυτικό χρονολόγιο, πλούσια βι-

βλιογραφία και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό. Ο Πάρις Πρέκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926. Από το 1948 έως το 1952 σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ., κοντά στους Δημήτρη Μπισκίνη, Ουμβέρτο Αργυρό και Ανδρέα Γεωργιάδη και το 1963 πήρε υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Οργάνωσε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα το 1955. Πήρε επίσης μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης σε όλες τις Πανελλήνιες και σε Biennale των Παρισίων, του Σάο Πάολο και της Αλεξανδρείας. Είχε ασχοληθεί ακόμη και με την γλυπτική και την κοσμηματοποιΐα και έχει διακοσμήσει σειρά δημόσιων χώρων. Βραβεύθηκε με το Βραβείο της Α.Σ.Κ.Τ. (1952), με Α’ Βραβείο Ζωγραφικής στην Αθήνα (1958) και με Β’ στο Παρίσι (1959), καθώς και με το Αργυρό Μετάλλιο Ζωγραφικής, στην ίδια πόλη, το 1962. Το έργο του κινείται στον αφαιρετικό εξπρεσιονισμό, χωρίς να απομακρύνεται από το παραστατικό και γεωμετρικό ιδίωμά του. Ο Πάρις Πρέκας απεβίωσε στην Αθήνα το 1999.

∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË

√È Ì‡ıÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ ·fi ÙÔ ª·ÓÒÏË Ã¿ÚÔ πινους χαρακτήρες και ιδιότητες και να δομήσει σιγά-σιγά την προσωπικότητά του. Μύθοι ανεπανάληπτοι, διδακτικοί και τόσο διασκεδαστικοί, που ψυχαγωγούν το παιδί και το συντροφεύουν. Η έκθεση περιλαμβάνει 25 περίπου δισδιάστατα εικαστικά έργα και κατασκευές τριών διαστάσεων, καθώς και ντοκουμέντα και ιστορικές αναπαραστάσεις από παλαιότερες εκδόσεις και εικονογραφήσεις των μύθων του Αισώπου. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο έργο του Μανώλη Χάρου έχουν οι ζωικοί ομιλούντες χαρακτήρες, η αλεπού, το λελέκι, το ποντίκι, το βόδι, το κοράκι, το βατράχι και το κουνούπι. Στα πλάσματα αυτά αποδίδεται ένας εσωτερικός κόσμος, πλούσιος σε αρετές, εμμονές, κακίες, που εμφαίνονται ποικιλότροπα στην εικαστική τους ζωή. Σημαντικό στοιχείο της έκθεσης, αποτελεί και μια σειρά από παιχνίδια χειροτεχνίας και ιχνογραφίας, δημιουργίες του καλλιτέχνη, επίσης αναφορικά στους μύθους του Αισώπου. Διαπραγματεύεται επίσης και μύθους με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο, με τρόπο ποιητικό και συχνά αιχμηρό. Ο Μανώλης Χάρος δεν εικονογραφεί απλά δέκα μύθους. Σκοπός του είναι μέσα από τα μικρά αφηγήματα του Αισώπου να ανακαλύψει τις εικόνες, τους πρωταγωνιστές και τις αναπαραστάσεις των μύθων, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα στο

χρόνο, μεταφέροντας ανάλογα με τις συνθήκες κάθε εποχής, διαφορετικά μηνύματα, διατηρώντας όμως την αμεσότητα των ιστοριών που είναι γνωστές σε όλους. Μέσα από τα μικρά αφηγήματα του Αισώπου, με ηθικοδιδακτικό, συμβολικό, αλληγορικό και παραβολικό χαρακτήρα προσπαθεί να μυήσει το κοινό σε ένα κώδικα ηθικής, που αντιστοιχεί στην εκάστοτε κοινωνία και πολιτισμό. Με την εικαστική του γραφή συμμετέχει στο έργο του Αισώπου, όπως έκαναν και σημαντικοί προκάτοχοί του στο παρελθόν, όπως ο Nicolor, Pisano κ.ά. Πολυδιάστατος, εργασιομανής και ασυμβίβαστος, διανοούμενος, τολμηρός, με ανεξάρτητη και δημιουργική κριτική σκέψη και αναλυτικό πνεύμα, ο καλλιτέχνης ενσωματώνει νέες μεθόδους και αντιλήψεις στην πλούσια παράδοση του χρωστήρα, δημιουργώντας μια νέα εικαστική γλώσσα. Στρέφει τη ματιά του στην ψηφιακή τεχνολογία, στο collage, το video

και τη χαρακτική. Συγχωνεύει δηλαδή διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στην ίδια σύνθεση. Δεν περιορίζεται μόνον στα λάδια και τα ακρυλικά, αναμιγνύει και μεταχειρίζεται διαφορετικές τεχνικές και υλικά μέσα στο ίδιο έργο (ακρυλικά, ακουαρέλα, αλουμίνιο, κολάζ, ξυλογραφία, ψηφιακά, επεξεργασμένες εικόνες). Δημιουργεί μια pop αισθητική, με κύρια χαρακτηριστικά τον αυθορμητισμό, τη δημιουργική υπερβολή, την ανάλαφρη διάθεση, τη χαρά του παιχνιδιού, τη σάτιρα, τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και εν γένει την απόρριψη του παραδοσιακού. Υπηρετεί τη μαζική κουλτούρα και συνδέεται με ένα είδος εμπορικής τέχνης, που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Ερμηνεύει τον Αίσωπο, ο οποίος αποτελεί pop είδωλο, μέσα από διαφορετικά μέσα, υλικά και τεχνικές, που χρησιμοποιούσαν και οι pop καλλιτέχνες τη δεκαετία του ’60. Εν κατακλείδι, απελευθερώνει με εικαστικό τρόπο τη λαϊκή κουλτούρα και εμφανίζει μια νέα θεώρηση της σύγχρονης ζωής. Τα έργα του είναι μία μορφή ελεύθερη και οικεία στο χώρο και η οποία αποκτά εύκολα τη συμπάθειά μας, χάρις στη χαρούμενη ζωντάνια της. Ο Μανώλης Χάρος, εκπρόσωπος της γενιάς του ’80, δημιουργεί εικονοαντικείμενα, που παραπέμπουν στη ζωγραφική και συνδυάζουν το διανοούμενο καλλιτέχνη με τον τεχνίτη. Γνωρίζει πολύ καλά ότι το έργο τέ-

χνης δεν είναι απλά μόνο μίμηση ή προσέγγιση μιας ιδέας, αλλά και αναπαράσταση, υλοποίηση, δημιουργία. Στο πλαίσιο της έκθεσης προβλήθηκε και video από την παράσταση Oper(o) με θέμα τους μύθους του Αισώπου. Η έμπνευση και η σκηνογραφία ανήκει στον καλλιτέχνη. Οι μελωδίες των Berlioz, Bernstein, Mahler, Leoncavallo κ.ά. σε άριες και τραγούδια δημιουργούν ένα γοητευτικό διάλογο με τον Αίσωπο και τις εικόνες και γίνονται ήρωες γνωστών παραμυθιών. Πρόκειται για μια ευρηματική, διαχρονική συγκόλληση όλων των τεχνών, όπου οι ήρωες των παραμυθιών συνυπάρχουν με τραγουδιστές της όπερας και συνομιλούν. Ο Μανώλης Χάρος δίχως να πνίγει τη λιτότητα της πλοκής, σκηνοθετεί επιμελημένα τις συνθέσεις και συντηρεί το μύθο. Παραμένει προπάντων ζωγράφος, διότι η γραφή του βασίζεται στο χρώμα. Αυτό το χρώμα μάς το προσφέρει απλόχερα με σκοπό να δημιουργήσει δομές και σχήματα, πραγματικά έργα τέχνης. Θεωρείται ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της γενιάς του και έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. * Ο Νικόλας Δεληγεώργης είναι Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, τ. καθηγητής Πανεπιστημίου Padova Ιταλίας

ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙË ™˘ÏÏÔÁ‹ ™ˆÙ‹ÚË º¤ÏÈÔ˘ Έως την επόμενη Τετάρτη 18 Απριλίου θα λειτουργεί στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο η έκθεση “Μεταξύ πραγματικού και φανταστικού” του Ιδρύματος “Η άλλη Αρκαδία” της Συλλογής Σωτήρη Φέλιου. Η σημαντική έκθεση θα ολοκληρωθεί με την τελευταία περιήγηση της έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20.30 της Τετάρτης από την κοινωνιολόγο Τέχνης Χρύσα Δραντάκη, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, που θα αναφερθεί γενικότερα στη δημιουργία των καλλιτεχνών και στα συγκεκριμένα έργα της έκθεσης, καθώς και στη διαδρομή της Συλλογής, συνομιλώντας με τους θεατές. Η έκθεση εγκαινιάστηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη επισκεψιμότητα. Το φιλότεχνο κοινό εκφράζεται με θαυμασμό και περισυλλογή για τη “μελαγχολία” των έργων και επιβραβεύει το εγχείρημα συνολικά της παρουσίασης στον επίσημο εκθεσιακό χώρο του Δήμου μιας ανάλογης έκθεσης, που είχε χρόνια να συμβεί. Χαρακτηριστικό της λειτουργίας της έκθεσης ήταν οι πολλές επισκέψεις σχολείων καθημερινά στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, από το Βόλο αλλά και από άλλες πόλεις που επισκέφτηκαν την έκθεση κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδρομής τους, καθώς και φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τους καθηγητές του. Όπως ανακοινώθηκε ήδη, με την έκθεση αυτή επιχειρείται η εκκίνηση του πολιτιστικού προγράμματος μιας “καλλιτεχνικής άνοιξης” που προγραμματίστηκε από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. Η επιμελήτρια της έκθεσης Ειρήνη Οράτη αναφέρει στον κατάλογο πως “Η έκθεση περιλαμβάνει χαρακτηριστικά έργα των περισσότερων από τους ζωγράφους της Συλλογής, που την απαρτίζουν, όπως Χρόνη Μπότσογλου, Γιάννη Ψυχοπαίδη, Αλέκου Λεβίδη και Καλλιόπης Ασαργιωτάκη, Μαριλίτσας Βλαχάκη, Στέφανου Δασκαλάκη, Θεόφιλου Κατσιπάνου, Κωνσταντίνου Κερεστετζή, Μιχάλη Μανουσάκη, Τάσου Μαντζαβίνου, Τάσου Μισούρα, Νίκου Μόσχου, Ξενοφώντα Μπήτσικα, Εμμανουήλ Μπιτσάκη, Χρήστου Μποκόρου, Αχιλλέα Παπακώστα, Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου, Βασίλη Παπανικολάου, Κώστα Παπανικολάου, Γιώργου Ρόρρη, Εδουάρδου Σακαγιάν, Άννας Μαρίας Τσακάλη και Μαρίας Φιλοπούλου, με σκοπό να σχεδιάσει κατά κάποιο τρόπο το περίγραμμα της Συλλογής και ταυτόχρονα να υπογραμμίσει κάποιους ιδιαίτερα σημαντικούς, ήδη γνωστούς, σταθμούς της...” . Είναι από τους πλέον γνωστούς ζωγράφους της τελευταίας τριακονταετίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανθρωποκεντρικήςπαραστατικής ζωγραφικής. Η Συλλογή Σωτήρη Φέλιου που ανήκει στο Ίδρυμα “Η άλλη Αρκαδία” ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ξεπερνά τα 700 έργα.


16/KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢IA¢POME™ /14-15 A¶PI§IOY 2012

“Δ· ÌÈÎÚ¿ fiÓÂÈÚ· Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÌÔ˘” ÛÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·Û΢‹ ·fi ÎfiÌÈÎ T ™ÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

πÙ·ÏÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ÔÂÚ·ÙÈÎfi ÛÙÈÏ Με την ταινία “Είμαι ο έρωτας” σε σκηνοθεσία Ξιάο-σουάι Γουάνγκ, συνεχίζονται την Παρασκευή 20 Απριλίου οι προβολές της Κινηματογραφικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας. Οι προβολές γίνονται στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεταξουργείου (Καραμπατζάκη και Αναπαύσεως) στην Ν. Ιωνία κάθε Παρασκευή στις 9:30 το βράδυ. Διάθεση εισιτηρίων 8:30 μ.μ. Ιταλία, 2009. Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο. Σενάριο: Γκουαντανίνο, Μπάρμπαρα Αλμπέρτι, Ιβάν Κοτρονέο, Βάλτερ Φαζάνο. Ηθοποιοί: Τίλντα Σουίντον, Φλάβιο Παρέντι, Γκαμπριέλε Φερτσέτι, Μαρίζα Μπέρενσον. Η πτώση μιας μεγαλοαστικής μιλανέζικης οικογένειας, δοσμένη μ’ ένα οπερατικό, “βισκοντικό” στιλ και με την Τίλντα Σουίντον υπέροχη στο ρόλο μιας δυστυχισμένης Ρωσίδας, συζύγου ενός μεγαλοβιομήχανου. Η χειραφέτηση μιας γυναίκας είναι στο επίκεντρο της ιταλικής ταινίας “Είμαι ο έρωτας” του Λούκα Γκουαντανίνο. Είναι η Ρωσίδα Εμα Ρέκι (αναφορά στη “Μαντάμ Μποβαρί” ), μια ανικανοποίητη σεξουαλικά γυναίκα, παντρεμένη με Μιλανέζο μεγαλοβιομήχανο και με τρία μεγάλα παιδιά, που περνά τη ζωή της ακολουθώντας πιστά τις συζυγικές της υποχρεώσεις, κλεισμένη σ’ ένα λαμπερό, πολυτελές, γεμάτο καθρέφτες, πολυέλαιους και ακριβούς πίνακες αρχοντικό. Ωσπου η γνωριμία της με τον Αντόνιο, έναν σεφ, φίλο του γιου της, που της φτιάχνει ωραία, αφροδισιακά φαγητά, αρχίζει να βγάζει στην επιφάνεια τις καταπιεσμένες σεξουαλικές της επιθυμίες. Αυτές προκαλούν αναταραχές και επεισόδια, που σταδιακά τη μεταμορφώνουν σε χειραφετημένη γυναίκα. Η ιστορία δίνει την ευκαιρία στον Γκουαντανίνο να φτιάξει το πορτρέτο μιας συγκεκριμένης τάξης, με ένα οπερατικό στιλ, κάτι ανάμεσα στις ταινίες του Βισκόντι και του Ντάγκλας Σερκ. Η κάμερα κινείται με άνεση στο πλούσιο σπίτι της οικογένειας Ρέκι και καταγράφει με λεπτομέρεια το κοινωνικό περιβάλλον (από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές είναι η αρχική με το πάρτι των γενεθλίων), εξετάζει εξονυχιστικά τα πρόσωπα και τη συμπεριφορά τους, τις κοινωνικές και άλλες αλλαγές τους (π.χ. η σκηνή όπου η κόρη της αποκαλύπτει στην Εμα τη λεσβιακή σχέση της), αλλά και την ομορφιά που φέρνει ο έρωτας στη ζωή της Εμας (έρωτας και οργασμός που συνδυάζονται με τις λιχουδιές που φτιάχνει ο εραστής-σεφ), για να δημιουργήσει το αναγκαίο φόντο όπου εκτυλίσσεται το συναρπαστικό μελόδραμά του. Η Τίλντα Σουίντον δίνει την Εμα με λεπτότητα και, όταν χρειάζεται, με ζεστασιά.

ην Τρίτη 17 Απριλίου και την Πέμπτη 19 Απριλίου προβάλλεται στο Αχίλλειο για το Σινέ Μεσόγειος η ταινία “Τα μικρά όνειρα της νιότης μου” (9:30’ μ.μ. με γενική είσοδο € 3,50). Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Γερμανία (2010) Σκηνοθεσία: Σαμ Γκαρμπάρσκι Σενάριο: Χίρο Τανιγκούτσι, Φιλίπ Μπλασμπάντ Πρωταγωνιστούν: Αλεξάντρα Μαρία Λάρα, Πασκάλ Γκρεγκορί, Τζόναθαν Ζακάι, Αλεξάντρα Μαρία Λάρα, Λέο Λεγκράν. Τοποθεσίες γυρισμάτων: Λουξεμβούργο, Παρίσιhttp://www.myfilm.gr/9655 - top#top. Ένας παντρεμένος 50χρονος οικογενειάρχης ταξιδεύει για το σπίτι του, επιστρέφοντας από ένα επαγγελματικό ταξίδι. Κατά λάθος, παίρνει ένα άλλο τρένο και καταλήγει στην πόλη όπου μεγάλωσε και την οποία δεν είχε επισκεφθεί για χρόνια. Πηγαίνει στον τάφο της μητέρας του, γεμάτος από αναμνήσεις, τόσο από εκείνη, όσο και από τον πατέρα του, που εξαφανίστηκε την παραμονή της επετείου του γάμου του 40 χρόνια πριν. Εκεί νιώθει έντονη ζαλάδα και χάνει τις αισθήσεις του. Όταν συνέρχεται, το όνομα της μητέρας του δεν αναγράφεται πλέον στον τάφο. Άραγε ονειρεύεται... ή μήπως έχει ταξιδέψει στο παρελθόν; Μπορεί ίσως, ως παιδί και πάλι, να αποτρέψει την εξαφάνιση του πατέρα του;

Ατμοσφαιρική ταινία, βασισμένη σ’ ένα κλασικό γιαπωνέζικο manga κόμικ, η δράση του οποίου μεταφέρεται σ’ ένα χωριό της νοτιοανατολικής Γαλλίας τη δεκαετίας του ’60. Η ταινία διατηρεί την αίσθηση του παραμυθένιου, εξωπραγματικού κόσμου του κόμικ manga, που ενισχύεται με την απόκοσμη μουσική υ-

πόκρουση των Air. Ο Σαμ Γκαρμπάρσκι, ο Γερμανός (μόνιμος κάτοικος Βρυξελλών) δημιουργός της ταινίας “Irina Palm” (“Εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν” ), σκηνοθετεί ένα δυνατό δράμα, που βασίζεται στο κλασικό manga του Χίρο Τανιγκούτσι.

∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ο Απρίλιος και ο Μάϊος επιφυλάσσουν κινηματογραφικές συγκινήσεις στους φίλους της έβδομης τέχνης. Ενδεικτικές είναι οι επιλογές ταινιών, που θα προβληθούν τη φετινή άνοιξη στις κινηματογραφικές αίθουσες.

∏ Δπªøƒ√™ HAYWIRE ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στίβεν Σόντερμπεργκ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Τσάνινγκ Τάτουμ, Μάικλ Ντάγκλας, Τζίνα Καράνο, Αντόνιο Μπαντέρας, Μάικλ Φασμπέντερ, Μπιλ Πάξτον, Ματιέ Κασοβίτς Η Μάλορι Κέιν (Τζίνα Καράνο) είναι μια νεαρή, σκληρή και όμορφη μυστική πράκτορας. Ο εκπαιδευτής της, Κένεθ (Γιούαν Μακ Γκρέγκορ), της αναθέτει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, τις οποίες οι κυβερνήσεις επιθυμούν να μη γνωρίζουν. Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα διάσωσης ενός ομήρου στη Βαρκελώνη, ο Κένεθ την στέλνει εσπευσμένα στο Δουβλίνο για να συνεργαστεί με έναν άλλο πράκτορα, τον αβρό και αυτάρεσκο Πολ (Μάικλ Φασμπέντερ). Όταν η επιχείρηση αποτυχαίνει και η Μάλορι ανακαλύπτει ότι την πρόδωσαν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις ικανότητες και δυνάμεις της, για να ξεφύγει από ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό, να επιστρέψει στις ΗΠΑ, να προστατέψει την οικογένειά της και να εκδικηθεί αυτούς που την πρόδωσαν. Η σκηνοθεσία του “Haywire” είναι του Στίβεν Σόντερμπεργκ (“Oceans” franchise, “The Informant”), ενώ το σενάριο υπογράφει ο Λεμ Ντομς, τον οποίο θυμόμαστε από το σενάριο του “Dark City”, μιας από τις πιο cult ταινίες φαντασίας στην ιστορία του σινεμά.

50/50 Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Λεβάιν Πρωταγωνιστούν: Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Σεθ Ρόγκεν, Άννα Κέντρικ, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Αντζέλικα Χιούστον Μόλις είκοσι και κάτι, ο Άνταμ (Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ) μαθαίνει ότι πάσχει από καρκίνο. Αποφασίζει όμως, να μην το βάλει κάτω και με την βοήθεια του φίλου του Κάιλ (Σεθ Ρόγκεν) αντιμετωπίζει την ασθένεια, με χιούμορ και αισιοδοξία. Εμπνευσμένο από μια απίστευτη, αληθινή ιστορία, το “50/50” είναι μια αστεία, συγκινητική, πρωτότυπη ιστορία για τη φιλία, την αγάπη, τη ζωή. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ (“500 Days of Summer” “Inception”, “The Dark Knight Rises”) και ο Σεθ Ρόγκεν (“Knocked Up”, “Zack and Miry Make a Porno”, “Superbad”). Δίπλα τους, οι Άννα Κέντρικ (“Up in the Air”, ταινίες “Twilight”), Μπράις Ντάλας Χάουαρντ (“Spider-Man 3”, “Hereafter”) και Άντζέλικα Χιούστον (βραβευμένη με Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την “Τιμή των Πρίτζι”). Η σκηνοθεσία είναι του Τζόναθαν Λεβάιν που το 2008 κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Sundance για την ταινία του “The Wackness”.

∫∞£ƒ∂ºΔ∏, ∫∞£ƒ∂ºΔ∞∫π ª√À MIRROR MIRROR ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ταρσέμ Σίνγκ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Λίλι Κόλινς, Τζούλια Ρόμπερτς, Άρμι Χάμερ, Νέιθαν Λέιν Μια Κακιά Βασίλισσα (Τζούλια Ρόμπερτς) κλέβει τον έλεγχο ενός Βασιλείου και μια εξορισμένη πριγκίπισσα (Λίλι Κόλινς) θα ζητήσει βοήθεια από επτά πολυμήχανους επαναστάτες, για να κερδίσει πίσω το Βασίλειο που της ανήκει δικαιωματικά. Το “ Mirror Mirror “, βασισμένο στο πασίγνωστο παραμύθι των Αδερφών Γκριμ, “Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι”, θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Απρίλιο του 2012, σε σκηνοθεσία Ταρσέμ Σίνγκ (“Immortals”, “The Cell”). Δίπλα στις Λίλι Κόλινς (Χιονάτη) και Τζούλια Ρόμπερτς (Κακιά Βασίλισσα), θα δούμε τον Άρμι Χάμερ (“The Social Network”), στο ρόλο του Πρίγκιπα Άντριου Άλκοτ, και τον Νέιθαν Λέιν (“The Birdcage”), ως τον άτυχο και αδέξιο υπηρέτη της Βασίλισσας.

POKER FACE Σκηνοθεσία: Χρήστος Δήμας Σενάριο: Άσπα Καλλιάνη Πρωταγωνιστούν: Άλκης Κούρκουλος (Αδιάβροχος), Εύη Σαουλίδου (Νίκη), Αντώνης Καφετζόπουλος (Φανούρης), Δημήτρης Πιατάς (Κοράκι), Γιάννης Μπο-

DARK SHADOWS

σταντζόγλου (Τζίμης), Γιώργος Πυρπασόπουλος (Λεό) Η Νίκη είναι η κινητή απόδειξη της γκαντεμιάς. Όχι, δεν γεννήθηκε έτσι. Ήταν το παιδί θαύμα. Είχε το ™Χάρισμαî, προς μεγάλη χαρά του πατέρα της Φανούρη και της παρέας του, που ζούσαν από τον τζόγο. Τι ήταν το Χάρισμα; Ένα λούτρινο παπαγαλάκι και γούρι της Νίκης, όταν ήταν μικρή. Μέχρι τη μέρα που της το έκλεψε, ένας παιδικός της φίλος. Από εκείνη την ημέρα, τόσο τη Νίκη, όσο και τον πατέρα της, μόνο τυχερούς δεν τους λες. Χρεοκοπία και φυλακή για τον τζογαδόρο μπαμπά και μια σειρά από ατυχή γεγονότα να τους συμβαίνουν διαρκώς. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου η Νίκη εργάζεται σε ένα life style περιοδικό. Όταν η εκδότρια του περιοδικού, της ζητήσει να πάρει συνέντευξη από έναν πρωταθλητή του πόκερ, η τύχη της φαίνεται να αλλάζει. Πολύ σύντομα, η Νίκη θα συνειδητοποιήσει ότι ο πρωταθλητής του Poker, Αδιάβροχος, ένας τύπος που ζει από το “άθλημα” του Poker είναι ένας... παλιός της γνωστός. Και επιπλέον, έχει και κάτι που της ανήκει. Θα ξεκινήσει τότε μεταξύ τους, μια ιδιόμορφη σχέση, κάτι σαν παρτίδα Poker. Ένα δυνατό παιχνίδι στρατηγικής. Μπλοφάρουν, ποντάρουν, ρεφάρουν, τζογάρουν και παίζουν... τα ρέστα τους στο τελικό τραπέζι του ελληνικού τουρνουά Poker, στην απόλυτη μονομαχία των δύο φύλων!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τιμ Μπάρτον ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Τζόνι Ντεπ, Μισέλ Φάιφερ, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Εύα Γκριν, Τζάκι Έρλ Χέιλι, Κλόι Μόρετζ, Γκιούλιβερ ΜακΓκράθ Κάθε νέα ταινία του Τιμ Μπάρτον είναι από μόνη της ένα κινηματογραφικό γεγονός. Πόσο μάλλον, όταν η επόμενη ταινία του αναγνωρισμένου σκηνοθέτη αποτελεί remake μιας από τις πιο cult τηλεοπτικές σαπουνόπερες της δεκαετίας του 1960. Το 1752, ο Τζόσουα και η Ναόμι Κόλινς, μαζί με τον γιο τους Μπαρνάμπας, αποφασίζουν να μετοικίσουν, από το Λίβερπουλ της Αγγλίας, στην Αμερική. Ακόμα κι ένας ωκεανός, όμως, δεν είναι αρκετός, για να δραπετεύσουν από την κατάρα που καταδιώκει την οικογένεια τους. Δυο δεκαετίες μετά, ο Μπαρνάμπας (Τζόνι Ντεπ) έχει τον κόσμο στα πόδια του... ή τουλάχιστον την πόλη του Κόλινσπορτ, στο Μέιν. Άρχοντας της έπαυλης των Κόλινγουντ, ο Μπαρνάμπας είναι πλούσιος, πανίσχυρος και ένας ακαταμάχητος πλέιμποϊ... μέχρι που κάνει το μεγάλο λάθος να ραγίσει την καρδιά της Αντζελίκ Μπουσάρ (Έύα Γκριν). Μάγισσα, με κάθε σημασία της λέξης, η Αντζελίκ τον καταδικάζει σε μια μοίρα χειρότερη από τον θάνατο: τον μεταμορφώνει σε βρικόλακα και μετά τον θάβει ζωντανό. Δυο αιώνες μετά, ο Μπαρνάμπας ελευθερώνεται κατά λάθος από τον τάφο του, και βγαίνει στο 1972, έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από τον δικό του. Επιστρέφει στην Έπαυλη των Κόλινγουντ, μόνο για να ανακαλύψει ότι η περιουσία του είναι κατεστραμμένη. Τα δυσλειτουργικά απομεινάρια των Κόλινς, δεν έχουν πολύ καλύτερη τύχη, καθώς ο καθένας του έχει τα δικά του σκοτεινά μυστικά.


M·ÁÓËÛ›· 12

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∞˘ÍË̤ÓË Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ÎÚÂÔˆÏ›· §ÈÁÔÛÙÔ› ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¶¿Û¯·

¯Â‰fiÓ fiϘ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó, ‰È¤ıÂÛ·Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÂÏÏ›„ÂȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÎˆÙ·ÚȤ˜ Î·È ÂÓÙfiÛıÈ·. Œˆ˜ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÎÚÂÔˆÏ›·, ›¯·Ó ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÚÓÈÒÓ Î·È Î·ÙÛÈÎÈÒÓ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. ∏ ηٷӿψÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ηٿ 30%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÎÚÂÔÒϘ, ·ÏÏ¿ fiÛ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ·ÚÓÈ¿ Î·È Î·ÙÛ›ÎÈ· ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο. øÛÙfiÛÔ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÛÊ¿ÁÈ·.

º¤ÙÔ˜, ÔÈ ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ηٿ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. °È· ¤Ó· ÌÂÛ·›Ô˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ·ÚÓ› ‹ ηÙÛ›ÎÈ, ‰ËÏ·‰‹ 10-12 ÎÈÏÒÓ, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ï‹ÚˆÛ 80-90 ¢ÚÒ. Δ· ÓÙfiÈ· ÎÚ¤·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿Ú·ÛÙ·. ∞ÎfiÌË Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÂÚ‹ıËΠÙÔ ·ÚÓ¿ÎÈ ‹ ÙÔ Î·ÙÛÈοÎÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ fï˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ÎÚÂÔÒϘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÏËڈ̋, ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÛÊ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙË ª. ¶¤ÌÙË. ΔÒÚ· ·Ó Ù˘¯fiÓ Á›ÓÔ˘Ó ÛÊ·Á¤˜ ·ÚÓÈÒÓ ‹ ηÙÛÈÎÈÒÓ, ÙÔ‡Ù˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔ̘. Δ· ÓÙfiÈ· ÛÊ¿ÁÈ· ʤÚÔÓÙ·È ÂÏÂÁ̤ӷ ·fi ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›·. ŸÛÔÈ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ· ÙÔ ·ÚÓ› ‹ ÙÔ Î·ÙÛ›ÎÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÛÊ·Á‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο.

∫›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞˘ÍË̤ÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÈ

™˘ÓÓÂÊÈ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, ¿ÓÔÈÍË ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ™À¡¡∂ºπ∞™ª∂¡√™ ÚԂϤÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ 2 Ì 3 Ë ÒÚ·, ÛÙÔ μfiÏÔ. ¢ÂÓ ı· ‚Ú¤ÍÂÈ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ªÂÙ¿ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÚԂϤÂÙ·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚËı›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13 ¤ˆ˜ 21 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ˘ÁÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 32% ¤ˆ˜ 72%. °È· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ô Î·ÈÚfi˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. °È· Û‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÛıÂÓ‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14 ¤ˆ˜ 23 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ∏ ˘ÁÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› Û ÔÛÔÛÙfi 40%-87%.

¯ı˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡. ¶ÔÏÏ¿ ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Á¤ÌÈÛ·Ó ·fi ηٷӷψ٤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ∞fi ÙË ª. ¶¤ÌÙË Ë ·ÁÔÚ¿ ˙ÂÈ Ì›· ÌÈÎÚ‹ “∞Ó¿ÛÙ·ÛË” . ™‹ÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∫Ô˘Ú›· Î·È ÎÔÌً̈ÚÈ· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔËÓ “ÙÈÌËÙÈ΋” ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, fiÛ· Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Ï·Ì¿‰Â˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‰ÒÚ·. §ÈÁfiÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Á˘Ó·ÈΛˆÓ Î·È ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÚÔ‡¯ˆÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë ÛÂÈÚ¿ “ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜” , fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ˜, Â›Ó·È “·È‰›, Á˘Ó·›Î·, ¿ÓÙÚ·˜, Ê›ÏÔÈ” . ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ηٷӷψÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË - ηıÒ˜ Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ- ¤Î·ÓÂ Ë ·Ê›Û· Ô˘ ÎÔÏÏ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ·Ê›Û·˜ Â›Ó·È “Â‰Ò ˘‹Ú¯·Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‚ÔÏȈÙÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›-

ÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ªÈÎÚ‹ fï˜ Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. Δ· ÏÔ›· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¿‰ÂÈ·, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ô˘ Ù·Í›‰Â„ ·fi ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 200 ¿ÙÔÌ·. ∏ ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· fiÏ˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 75%-80%. ∏ ΛÓËÛË ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ˘ÔÙÔÓÈ΋. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·.

∫›ÓËÛË ÛÙ· ψÊÔÚ›· ● ∞˘ÍË̤ÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡

‰·, ÛÙËÚ›ÍÙ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿” .

™ÙÔ 75% Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ “¢Ú·Ì·ÙÈÎfi” ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯·. ∏ ΛÓËÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÂȈ̤ÓË. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ¶¿Û¯· Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂÙÈÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi,

·ÊÔ‡ ÌÈÎÚfi˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ªfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì›· ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ 75% ÂÚ›Ô˘. ™ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ë ÏËÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛÙÔ 50%, ÂÓÒ ÛÙ· ·Ú·Ïȷο ̤ÚË ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ô‡Ù ÙÔ 30%. ∞˘ÍË̤ÓË ÌÂÓ, fï˜ η̛·

Û¯¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. ∫ÈÓÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂÓÒ ÂÈÎfiÓ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜. ∏ ΔÚÔ¯·›· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ (˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, ̤ıË, ·ÓÙÈηÓÔÓÈÎfi ÚÔÛ¤Ú·ÛÌ·). Δ· ̤ÙÚ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·ÊÔ-

™Ù· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË Ì ٷ ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÂȉÈο ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ·fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· ÙÚ›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· (7 ÙÔ Úˆ›, 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘) Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ÛÙȘ 8 Î·È 11.30 ÙÔ Úˆ›). ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û‹ÌÂÚ· Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘

¶Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÙ·Ê›ˆÓ ¶§∏£√™ ÈÛÙÒÓ Û˘Ófi‰Â˘Û ¯ı˜ ÙË ÏÈ-

Ù¿Ó¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÙ·Ê›ˆÓ ÛÙȘ ÂÓÔڛ˜ Ù˘ fiÏ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì οıÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÛÙÔ £Â›Ô ¢Ú¿Ì·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Ë¯Ô‡Û·Ó ¤ÓıÈÌ·, ÂÓÒ ÔÈ Ó·Ô› ›¯·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÈÛÙÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó. ™Â Îϛ̷ ‚·ıÈ¿˜ Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÔÈ ÈÛÙÔ› Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¢Ú¿Ì·ÙÔ˜. √È ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ fiÌÔÚÊ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÛ¤‰È‰·Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤ÓıÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó. ∞fi ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶¤ÌÙ˘ ÔÈ ÂÓÔÚ›Ù˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤„·Ï·Ó Ù· ÂÁÎÒÌÈ·, Ì ÙȘ fiÚÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¤˜ fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. §fiÁˆ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ Ô˘ ÛÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÔÚ›Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜. ∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ øÚÒÓ, ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÙË ÏÈÙ¿Ó¢ÛË. ∫·ı’ fiÏË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ Ë¯Ô‡Û·Ó ¤ÓıÈÌ·, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó “Ô˘Ú¤˜” ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ô˘ ηÚÙÂÚÈο ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘

● √È ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ Ó·ÒÓ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÛÙÔÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜

ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ÌÔÓ¤˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ £Â›Ô ¢Ú¿Ì·. ™ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Ô ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÛÙÔÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤‰ÂÈÍ fiÛÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Â›Ó·È Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙȘ 8.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔ-

ÏÔ˘ı›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ̤¯ÚÈ Î·È ÙË 1.30 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·

ΔÔ “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ” ∫·ÓÔÓÈο ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔ “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ” ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ‰Âο‰Â˜ ·fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Û›ÙÈÛË.

Δ· ‚ÂÁÁ·ÏÈο ƒËÙ¿ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î·‡ÛË ÙˆÓ ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ªÂ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë Î·‡ÛË ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ηٿ ÙȘ Â›ÛË̘ ÙÂÏÂÙ¤˜, Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Î·È ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÂοÛÙÔÙ ÛËÌ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ Ë Î·Ù¿ ÙfiÔÓ ·ÚÌfi‰È· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ∞Ú¯‹. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 13

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

•ÂÎÈÓ¿ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¶¤ÊÙÂÈ ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜

ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂÚÓ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ “™˘ÓÙ‹ÚËÛË √‰ÒÓ ∫‡ÚÈÔ˘ √‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ μfiÏÔ˘”, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 700.000 ¢ÚÒ Î·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙË §¿ÚÈÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ·.

ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ Û ΢ڛԢ˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ηٿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∏ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂȂϤÔ˘Û· ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÈÂÚ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, πˆÏÎÔ‡, §·Ú›Û˘ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛËÌÂȷο Ì ÙȘ Ô‰Ô‡˜: ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, μ·ÛÛ¿ÓË, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, μÏ·¯¿‚·, ∫ÔÚ·‹, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, πˆÏÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ, 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Î·È ∫·Ú·˚ÛοÎË, πˆÏÎÔ‡ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ Î·È π. ∫·ÚÙ¿ÏË, ΔÚÈÎÔ‡Ë Î·È ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. ™ÙËÓ Ô‰fi ¶·Á·ÛÒÓ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi Ú‡̷

·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ·fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ™ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ °·ÏÏ›·˜ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ Ë ÏˆÚ›‰· ÚÈÓ ÙÔÓ •ËÚÈ¿, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¡Â·fiψ˜. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È π. ∫·ÚÙ¿ÏË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÛÙȘ 22-08-2011 Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊËΠʤÙÔ˜ ÛÙȘ 4 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ‰·¿ÓË 306.483,75 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “™˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô‰ÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘” ‰·¿Ó˘ 275.000 ¢ÚÒ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË, Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÊÔÚ¿ fiϘ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘ Ù˘ fiÏ˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î. º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi 31-07-

● ÕÌÂÛ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¶·Á·ÛÒÓ, πˆÏÎÔ‡, §·Ú›Û˘ Î·È ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

2009, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¢‹ÌÔ˜ ˙ËÙ› Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ηıfiÛÔÓ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο

ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÌÔÚ› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ó· ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ μfiÏÔ˘-∞ÁÚÈ¿˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ¤ˆ˜ ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿.

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë “ÎfiÓÙÚ·” ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ‰È¿ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ë ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ¢‹-

ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012 Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ Δ∂∂ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ˙ËÙ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜, ÒÛÙ “·ÊÂÓfi˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÌË Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÓıÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡” fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∂›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÂÈÛÙÔϤ˜, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·›ÙËÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘¿ÚÍÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ¶∂¢ª∂¢∂ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ˘ÏÔÔÈ› ¤ÚÁ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ›Ù Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ›Ù Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ì ÚÔۋψÛË ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·.

● ™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012 Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 2.000.000 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜

™ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2012 Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∂›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 2.000.000 ¢ÚÒ, Î·È Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜. ∫·Ù’ Ô˘Û›·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. “º˘ÛÈο, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎfiÓËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, Ë ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Â›‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÚËÙ¿ ·fi ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ∂∂ Î·È Î·ÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· “·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ÂÈıÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ” Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜,

ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Δ∂∂ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›· ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜” , ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ı¤ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: “∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Î·Ï˘ÙfiÌ·ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈԇ̠ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì Û ·Ú·Í›· ‹ ı· ·ÔχÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ ‹ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ÌÔÚԇ̠̠ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Îfi-

ÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÙË Ó· ηχ„Ô˘Ì ·Ó¿ÁΘ” . √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Â‡ÏÔÁË ·ÓËÛ˘¯›· ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ·¿ÓÙËÛË ··ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ÂÎÙÂÏ› ¤ÚÁ· Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 2012 ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÂÚ›Ô˘ 5.000.0000 ¢ÚÒ ·fi ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ì ¢ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 9/13-03-2012 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞∫™π∞” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È fi¯È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ηٿٷ͢ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙȘ ¿ÁȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎfi. “∫·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û‡Á¯˘ÛË, Û˘ÓÂȉËÙ¿ ‹ ·Û˘Ó›‰ËÙ·, Ì ÙȘ ¿ÁȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ‰fiıËÎ·Ó Î·È Û ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶∂¢ª∂¢∂.

™‡ÓÙÔÌ· ‰ËÌÔÚ·ÙÂ›Ù·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ √π ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ÁÈ·

Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÔοÏÂÛ·Ó ¯ı˜ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ë ÔÔ›· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙȘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘, Ë ∂ȯ›ÚËÛË Î·Ù·Û··Û ‹‰Ë ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡, Ì ¤ÚÁÔ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” 150.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “ΔÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÈÓ ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÂÌÊÚ¿ÍÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¢∂À∞ªμ, ÂÓÒ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·¿ÓÙÏËÛË Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·. °È· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È ÙȘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘, Ë ∂ȯ›ÚËÛË Î·Ù·Û··Û ‹‰Ë ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡, Ì ¤ÚÁÔ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜” 150.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ̤ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 500.000 ¢ÚÒ, ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ‰Â, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÁÎÚÈı› Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘”.

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ √¶ø™ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ¢¯ÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “√È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ” Ì·˙› Ì ÙȘ ÂıÂÏfiÓÙÚȘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓ· ·È‰È¿ Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿. ∂˘¯‹ıËÎ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÀÁ›· Î·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ ™Δ∏¡ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ∞. ¡¿ÓÔ˘, ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı›, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ Ù·ÍÈÎfi ΛÓËÌ·.


M·ÁÓËÛ›· 14

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 500 ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ 2012 ÁÈ· ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∂ÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜

˘ÍË̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 2012 ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™.∂¶.∂.) ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ 2012 Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ˆ˜ ÔÈ 19 ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ¤ÓÙ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·), ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ 1955 ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 535, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi οı ¿ÏÏÔ ÓÔÌfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ™.∂¶.∂. ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 60.203 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Â¤‚·Ï·Ó Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜- ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ 11.616 ΢ÚÒÛÂȘ (6.336 ÌËÓ‡ÛÂȘ, 4.469 ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 14.402.529 ú Î·È 811 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ). ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ·Ó ÙȘ ·Èٛ˜ 5.203 ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ ™.∂¶.∂., ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 70 ‹Ù·Ó ı·Ó·ÙËÊfiÚ·. ∞fi Ù· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, Ù· 31 ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËηÓ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ˆ˜ “·ıÔÏÔÁÈο” , ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. Δ· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ·Ó‹Ïı·Ó Û 39. √È ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó 21.345 ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈχıËÎ·Ó ÔÈ 9.843 Î·È Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 19.875.087 ú. ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 28.150 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Â¤‚·Ï·Ó 2.171 ΢ÚÒÛÂȘ (775 ÌËÓ‡ÛÂȘ, 590 ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1.704.111 ú Î·È 806 ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ (28.150), ·˘ÙÔ› ÍÂ¤Ú·Û·Ó ηٿ 3,86% ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı› (27.103) ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011, ÂÓÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010, ·Ú·-

∞¶√ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·

ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÂÓfi˜ ¢ÚÒ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË Î·È fi¯È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹. ΔÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ˘Ô‰ÔÌ‹. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “·fi 1 πÔ˘Ó›Ô˘ 2012 οı ηٷ¯ÒÚËÛË ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ¢ÚÒ Î·È ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡ ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ·fi ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ‹ ÙȘ ηٿ ۇ̂·ÛË ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ∂√¶ÀÀ Ì ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î·È ÛÙ· ȉȈÙÈο Ê·Ú̷Λ· Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù· Ôχ ·ÎÚÈ‚¿ Ê¿Ú̷η Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, fiˆ˜ Ô Î·ÚΛÓÔ˜, Ë ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ï¿-

ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 11,4%.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ - ΢ÚÒÛÂȘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂϤÁ¯ˆÓ (26,1%) ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ¤ÚÁˆÓ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Ì 15,6% Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 7,5%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ΢ÚÒÛÂˆÓ (52%) ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ∫·Ù·Û΢‹˜ ÏÔÈÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 4,88% Ô Î·ı¤Ó·˜. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ (0,39%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·ÙÌÔ‡ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (0,22%) Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ∫·Ù·Û΢‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÏËÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȉÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (0,18%).

ªÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ΔÔ 2011 ·Ó·ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó 5.203 ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÀÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™.∂¶.∂., ¤Ó·ÓÙÈ 5.721 ÙÔ 2010 Î·È 6.381 ÙÔ 2009. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ·Ó·ÁÁ¤ÏıËηÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ· (·ıÔÏÔÁÈο), 39 ÙÔ 2011 ¤Ó·ÓÙÈ 63 ÙÔ 2010 Î·È 84 ÙÔ 2009. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ (18,6%) ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ªÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 7,1% Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ÔÛÔÛÙfi 5,4%. ∞fi Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ ÙÔ π.∫.∞., ÚÔ·ÙÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›· ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈ-

Îfi ·ÚÈıÌfi ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ 1000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π.∫.∞. ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ëψı¤ÓÙˆÓ ÛÙÔ π.∫.∞. ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó‹Ïı Û 11.812 ÙÔ 2007, ¤Ó·ÓÙÈ 12.845 ÙÔ 2006, 13.755 ÙÔ 2005, 14.490 ÙÔ 2004 Î·È 15.310 ÙÔ 2003 Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ (·ÚÈıÌfi˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ 1000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Û˘ÓÔÏÈο) ÌÂÈÒıËΠ·fi 7,82 ÙÔ 2003 Û 7,39 ÙÔ 2004, Û 7,0 ÙÔ 2005, Û 6,32 ÙÔ 2006 Î·È Û 5,6 ÙÔ 2007. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ‹Ù·Ó ·fi 16,45 ÙÔ 2003 Û 14,29 ÙÔ 2004, Û 13,71 ÙÔ 2005, Û 12,46 ÙÔ 2006 Î·È Û 11,2 ÙÔ 2007 (·ÚÈıÌfi˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ 1000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ). ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜, ·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó ¯ÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ˘„ËÏfi, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 2009 (ÂÚ›Ô˘ 55% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ı·Ó·ÙËÊfiÚˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 51% ÙÔ˘ 2009).

∂ÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Û’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 31.515 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Â¤‚·Ï·Ó 7.741 ΢ÚÒÛÂȘ (4.003 ÌËÓ‡ÛÂȘ, 3.738 ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 10.937.418ú Î·È 1.554 ÌËÓ‡ÛÂȘ / ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ), ÂÓÒ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È 2.015 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó·ÁÁÂϛ˜ ÛÙÔ π∫∞ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛˆÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÈÂÓÂÚÁ‹-

ıËÎ·Ó 21.345 ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈχıËÎ·Ó ÔÈ 9.843 Î·È Î·Ù·‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ 19.875.087 ú. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂϤÁ¯ˆÓ (27.4%) ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÂÎÙfi˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Ì ÔÛÔÛÙfi (16%). √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· (124%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Ì (76%), ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ Ì (54%), ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÎÙ›ÚÈ· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (Û˘ÓÂÚÁ›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡) Ì (53%), ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì (51%), ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ì (35%), Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÔÓ‰ÚÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ì (35%) Î.·.

∂Ù¿ ÛÙȘ ‰¤Î· ÌËÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ 68,8% ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ∏ ·Ú¿‚·ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ··Û¯fiÏËÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 8 ÌËÓ‡ÛÂȘ (0,2%). ¢ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 21.345 ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÈχıËÎ·Ó ÔÈ 9.843, Ì·Ù·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ 4.944 Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÔÈ 6.558, ÂÓÒ ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ˘¤‚·Ï·Ó 1.554 ÌËÓ‡ÛÂȘ ‹ ÌËÓ˘Ù‹ÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ı¤Ì· ˆ˜ ÂÍ‹˜: - (55,32%) ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‹ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ - (17,09%) ÁÈ· ηٷÁÁÂÏ›· ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ - (14,14%) ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·‰Â›·˜ Î·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ - (5,61 %) ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·›ÙÈ· - (5,29 %) ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ

● √È ¤ÓÙ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ 535 ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi οı ¿ÏÏÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

-(2,37 %) ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÓfiÌÈÌÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ - (0,18 %) ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ (55,32%), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. ∂› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÙÔ (46,11%) ÂÈχıËΠÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛˆÓ, ÙÔ (23,16%) Ì·Ù·ÈÒıËΠÏfiÁˆ ÌË ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È ÙÔ (30,72%) ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

§ÈÁfiÙÂÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15/9 ¤ˆ˜ 15/11 ÂÓÒ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ì Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ηٷٛıÂÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Ï·›ÛÈ· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∫·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011 ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ∂ÈıˆڋÛÂȘ ∂ÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ 648.565 ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 14,31% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È 1.818.466, ÂÓÒ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó Â›-

Û˘ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Î·È 462.573 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ӉȷʤÚÔÓÙ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ›‰Ô˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™.∂¶.∂. ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011, ÚÔ·ÙÔ˘Ó: 84.519 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, 300.230 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, 4.345 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È 194 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٿ ÌÔÓ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ (Ê·ÛfiÓ). °ÂÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ: 389.288 Û˘Ì‚¿ÛÂȘ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010 Ì›ˆÛË 13,09 %). ∂›Û˘, ηٿ ÙÔ 2011 ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ™.∂¶.∂. 58.962 ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 32.420 ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi Ï‹ÚË Û ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÔÈ 26.542 ·fi Ï‹ÚË Û ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ··Û¯fiÏËÛË. Δ¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ 31.515 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™.∂¶.∂. ÙÔ 2011, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 268.729 Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 2.015 ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ (ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ 0,75%), ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ™.∂¶.∂. ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π.∫.∞.

™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·

∞fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÂÓfi˜ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ η˜.

√È ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ™Â ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, Èı·Ófiٷٷ Î·È ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” . √È ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘ 2011, ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ 2012. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi fiÏ· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ οÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ·

Î·È ÔÏÈÁfiˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ È·ÙÚÔ› ÙÔ˘ °¡ μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. μ¿ÛÂÈ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÂÚ› ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 26/4/2012 ÙËÚԇ̠ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Û˘ÏÏÔÁÈο Î·È ˘‡ı˘Ó·.

μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÚÔ¿ÛÈÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, Ë ÔÔ›· Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È Ô‰ËÁÂÙ›ٷȔ .

πÛÙfiÙÔÔ˜ ÁÈ· ¿ÛıÌ· ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ· °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ¿ÛıÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.myasthma.gr. √È ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 700.000. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

● ™Â ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘”


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË 15

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ÙÔ˘˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÏ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ¡¢ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙË “£” Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∏ ›‰È· ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ô˘ ÂÈÙ·ÎÙÈο ˙ËÙ› Ë ¡¢ ı· ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Ì ÙË Û˘Û›ڈÛË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÂÓÒ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ “ÈÛÙÔÚ›·” Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Î. §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ˘, ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Î·Ì›· ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ó· ηÈÓÔÙÔÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÏfiÁˆ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÒÓ Î·È ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. £ÂˆÚ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ¡¢ Â΂ȿ˙ÂÈ Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÎfiÌÌ· “ÁÂÓfiÛËÌÔ” Î·È ·ÔÙÂÏ› ‰ÂηӛÎÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. Δ¤ÏÔ˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ Â¿Ó ÂÎÏÂÁ› ‰ÂÓ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

∑∂ΔΔ∞ ª∞∫ƒ∏ “∏ ¡.¢. ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÂÈÙ˘¯‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ‰ÂÓ Û˘ÁÎÈÓ› ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÔÛÎÔÈο ÎÈÓÂ›Ù·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ Ë ¡¢ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ·fi ‰Èο Ù˘ Ï¿ıË Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘; ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ ·fiÏ˘ÙÔÈ ÁÈ· Ù· ÌËӇ̷ٷ, Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ªËÓ Í¯Óԇ̠¿ÏψÛÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈΛϘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ, Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ™›ÁÔ˘Ú·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜. ªÂ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹ Ì·˜, fï˜, ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈԇ̠ٷ ÌËӇ̷ٷ Ù˘ ‚¿Û˘ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fiÙÈ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ì·˜ Î·È ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Û˘Û›ڈۋ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ÌËÓ Í¯Óԇ̠fiÙÈ Ë Î¿ÏË Â›Ó·È ·˘Ù‹, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È fi¯È ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi, Ê˘ÛÈο, Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·‰È·ÊÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. ∞˜ ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ï¿, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ï·fi˜, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. °È·Ù› ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· Î·È Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ‚¤‚·ÈË fiÙÈ, ÙÂÏÈο, ı· “·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›” ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜, ı· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ Î·È ı· ÂÈÛÙ› fiÙÈ Ë ¡¢ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· Ï¿ıÔ˜; ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÌÔÚ› Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; ΔÔ ·Ó ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ‹ fi¯È ı· ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ Ë ›‰È· Ë ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜, ·ÎfiÌË, Ó· ıÂÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‹ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ-

∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· Â›Ó·È ÙÔ ‹ıÔ˜, Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ë Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ

ÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··‰‹ÌÔ˘. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂȉÈο Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ‚·ı‡Ù·Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ··Í›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÕÏψÛÙÂ, ÌÈÏԇ̠ÁÈ· Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¢ı‡Ó˘ Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, Ô˘ ÎÏ‹ıËΠӷ ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘fi ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘ÛÂ›Ï˘Ù·. °È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ›ٷÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi, ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÈηÓfi Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË. ªfiÓÔ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯·Ì¤ÓË ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∞˘Ù¿ fiÏ· ÌÔÚ› Ó· Ù· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È Ó· Ù· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì›· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. °È·Ù› Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Î·È ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·È ·fi ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Δ· ‰Èο ÙÔ˘˜ Ï¿ıË, ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ï›„ÂȘ, ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ „‡ÙÈΘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Î·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ¡.¢. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÈıÂÚÔ‚¿ÌÔÓ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘, Ô˘ ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÌ̤ÓÂÙ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ¡¢; ¢ÂÓ Û·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Èı·Ó‹ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Û ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ Ô‰ËÁËı› Û ‰È·ÚΛ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Û·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·; ∏ ¡¢ Î·È Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘, Ì ÂÊfi‰ÈÔ ÙË Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹, ı· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ fiϘ ÙȘ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ-

˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ·ÏÏ¿ Ë ¿ÌÂÛË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË ·ÛÊ·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ Î·Ì›· ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â Ó· ηÈÓÔÙÔÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ Û ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘, ÏfiÁˆ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÒÓ Î·È ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. ∏

ÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Ó· ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ◊‰Ë, fï˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢, Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·, Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¢¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ì ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜, ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ηÈ, ÛÙ·‰È·Î¿, ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Î·È ‚¤‚·È· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ¢ÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ªfiÓÔ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È

∂¿Ó Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ·ÔÙÂÏ› Â΂ȷÛÌfi, ÙfiÙÂ Ë Â›ÎÏËÛË Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›; ∏ ¡¢ ‰ÂÓ ÂÊ‹ÚÌÔÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô‡Ù ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÒÚ· Â΂ȷÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜

·ÙÚ›‰· Ì·˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â΂ȷÛÌfi˜; ∂¿Ó Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ·ÔÙÂÏ› Â΂ȷÛÌfi ÙfiÙÂ Ë Â›ÎÏËÛË Ù˘ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·˜ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›; ∏ ¡¢ ‰ÂÓ ÂÊ‹ÚÌÔÛ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô‡Ù ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÒÚ· Â΂ȷÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Ï¿ıË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ¡¢ ÚÔÙ¿ÛÛÂÈ ·Ï¿ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË. ∫·È ·˘Ùfi ÌfiÓÔ Â΂ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›. ¶ÔȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‰›ÓÂÙ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ “˙ÂÌ·Ù›ÛÔ˘Ó” Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, fiÙ·Ó Û·˜ ÚˆÙÔ‡Ó ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÙ ˆ˜ ÎfiÌÌ· ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; ∏ Û˘Ó‹ı˘ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì¤ÙÚ·, Ô˘ Ô‰Ë-

ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ΔÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ˙ˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ·fi ÙË ¡.¢. ºÔ‚¿ÛÙ Èı·Ó¤˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜; ΔÔ Ó· ÌÈÏ¿˜ ÂÎ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ η̛· ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘¤Ú ÙˆÓ “ÁÂÓfiÛË̈Ӕ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. √È Ôϛ٘, fï˜, fiÛÔ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ‹ ÈÎڷ̤ÓÔÈ ÎÈ ·Ó ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È, ηٷÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ· “ÌÂÁ¿Ï·” ÏfiÁÈ· Î·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û “ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿” Î·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ›ÛÔ˘Ó. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂηӛÎÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÈÙ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √È ‰È·ÚÚÔ¤˜, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÎÙÈΤ˜ ·Ú¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜. √È Ôϛ٘, ¿ÏψÛÙÂ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÂÏ›‰· Ì ÛÙ›ÚÔ˘˜ ηٷÁÁÂÏÙÈÎÔ‡˜

¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ·ÏÏ¿ Ë ¿ÌÂÛË ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌfiÓË ·ÛÊ·Ï‹ χÛË ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜

ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÚËÙÔÚ›˜ ‹ Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ªÓËÌÔÓÈ·ÎÔ› Î·È ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ›. ∂˘ÚÒ ‹ ‰Ú·¯Ì‹. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È Ë ‰È·Î‡‚¢ÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿; ∂›Ó·È ¢ÂÍ‹ÁËÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ÛÙÚ·Ùfi‰·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ Ù˘ ‰Ú·¯Ì‹˜ ‹ ÙÔ˘˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ›Û΄Ë, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ Ë ÎÚ›ÛË, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÒÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Î·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ‰È·Î‡‚¢ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ı· ηÈÓÔÙÔÌ‹ÛÂÈ, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·È Ì·˜ ÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜; √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙȘ οÏ˜ ÁÂÓÓ¿ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ì›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∏ ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹ Î·È Ô ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜ Ó· ο̄ÂÈ Èı·Ó¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· Â›Ó·È ÙÔ ‹ıÔ˜, Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Ë Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∂¿Ó, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÛΤ„Ë ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÙfiÙ ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ, ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÌfiÓË ·ÛÊ·Ï‹˜ χÛË ÁÈ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ Â·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ∫·È, fiˆ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÌÔ˘, Ù· ›‰È· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-

‹Ûˆ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·. £ÂˆÚ›Ù ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘; £· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ÙË ı¤ÛË Û·˜, ·Ó ÂÎÏÂÁ›ÙÂ; ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ı‡Ó˜. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔ˘. μ·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÌÔ˘ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ¤‰Ú·Ó· ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛÔ‚·ÚÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÛηӉ·ÏÒ‰Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Ú΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È Ë ÔÌ·Ï‹ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ Î·È ·˘Ù¤˜ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÌ·È Ì οı ÙÚfiÔ. §›ÁÔ Ôχ fiÏÔÈ ÁÓˆÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂ‹ ÛÙ¿ÛË ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ £· ‹ıÂÏ·, ÏÔÈfiÓ, Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛˆ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Ë ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¤‰Ú· ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÌÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ Î·È ÌÔÚÒ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ·fi ÙË ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÌÔ˘ ı¤ÛË. ΔÈÌÒ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÕÏψÛÙÂ, ϤÔÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ, ÙÂÏÈο, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ.


M·ÁÓËÛ›· 16

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

°È· ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞ÁÚÔÙÈÎfi ηϿıÈ Ì ‰Âο‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ÈÙËÚ¿, ‚·Ì‚¿ÎÈ, ÂÏȤ˜, fiÛÚÈ·, ÎË¢ÙÈο, Ì‹Ï·, οÛÙ·Ó·, ÎÂÚ¿ÛÈ·, ÎÚ¤·˜, Á¿Ï· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ›‰Ë Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ‰È·‚ԇϢÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ΔÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·* ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ - ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ - ıÂÚÌÈÎÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Î. ∫··ÓÈ¿Ú˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·fi “Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” Ù˘ “Ì·‡Ú˘ ·ÁÔÚ¿˜” , Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ˘Ô··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ, “ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÔ˘Ó” ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ˘‡ı˘Ó˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ Á’ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ ªÔÏÎÂÛÙ¿ÈÓ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û “‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·Ú¯›·” , ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û‚·ÛÙ‹ Ë ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛÂ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤Ó˜ ÛÙËÓ ÔÚı‹ Ù‹ÚËÛË Î·È ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ·fi ÙÔÓ √∞∂∂ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜, Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó, ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜, Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰··ÓÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜. “∞ÔÙÂÏ› ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÔȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ‚›·È· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ˆÏ¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ Û ‚·ÛÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, Ô˘ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘. * √ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂¡.¶.∂.), ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”

∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ̤ۈ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ ηϷıÈÔ‡ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÎÔÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÁÚԉȷÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤Û· ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË, Ë Ù˘ÔÔ›ËÛË, Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ë ÒÏËÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÚ·ÙËÚ›Ô˘ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÙÈÌÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ “ThessAgro”. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (¶∞∞) 2007-2013, ·fi ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ (∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡) ¡fiÌÔ˘ 3908 / 2011 Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™Â ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ‹ ·ÎfiÌË ·Ó¿ ¢‹ÌÔ Î·È ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ηٷÁÚ·Ê› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∏ fiÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ŒÙÛÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·. ∂›Û˘, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ‰Ú¿Û˘ ‹Ù·Ó ÌˉÂÓÈÎfi Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ, Ô˘ ‰È¤ıÂÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ٷ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÏËıÒÚ·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ·Í›·˜, ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì ÚÔ¸fiıÂÛË ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÙËÓ ÂÌÔ-

ÚÈ΋-ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∞ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì ÈηÓfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û Ӥ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜. ∏ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌË ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4.999.353 ÛÙÚ. (2.408.271 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¶∂ §¿ÚÈÛ·˜, 1.099.601 ÛÙËÓ ¶∂ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 884.112 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È 607.369 ÛÙËÓ ¶∂ ΔÚÈοψÓ). ™Â Û‡ÓÔÏÔ Â›Ó·È ÙÔ 12,68% ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ë £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚË Ì ÔÛÔÛÙfi 13,7% ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ì 20,8% ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ Î·Ï¿ıÈ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ÂÌÔÚ›·, Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ·ÊÔÚ¿: ΔÈ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ, Ô‡ ÙÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂ, Û ÔȘ ÔÛfiÙËÙ˜, Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ΔÔ Î·Ï¿ıÈ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙfiÛÔ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· “ThessAgro” , Â·Ú΋ ÔÛfiÙËÙ·, Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛËÌfiÙËÙ· (¶√¶ ). ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÌÈ·˜ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ô˘ ·Ú¯Èο Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ™ÈÙËÚ¿, μ·Ì‚¿ÎÈ, ∞ÎÚfi‰Ú˘·, ª‹Ï·-∞¯Ï¿‰È·, ∂ÏȤ˜- ∂Ï·È-

fiÏ·‰Ô, ∫Ë¢ÙÈο, ŸÛÚÈ·, ¶˘ÚËÓfiηÚ·, ∫Ú·Û›, ÂÈÙÚ·¤˙È· ÛٷʇÏÈ·, ∞ڈ̷ÙÈο-Ê·Ú̷΢ÙÈο Ê˘Ù¿, ∫ÙËÓÔÙÚÔÊÈο Ê˘Ù¿, ∞ÓıÔÎÔÌÈο, ƒfi‰È·, ∞ÎÙÈÓ›‰È·, ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï· Î·È ÎÚ¤·˜, ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ·ÁÂÏ·‰ÈÓfi Á¿Ï· Î·È ‚fiÂÈÔ ÎÚ¤·˜, ÃÔ›ÚÂÈÔ ÎÚ¤·˜, ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ /∞ÏÈ›·˜, ¶·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ·, ¶√¶ ∫·Û¤ÚÈ, ¶√¶ º¤Ù·, ¶√¶ ª·ÓÔ‡ÚÈ, ¶√¶ °·ÏÔÙ‡ÚÈ, ¶√¶ ª¿Ù˙Ô˜, ¶√¶ °Ú·‚Ȥڷ ∞ÁڿʈÓ, ¶√¶ ∂ÏÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘-μfiÏÔ˘, ¶√¶ ª‹Ï· ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶√¶ ∞ÚÓ¿ÎÈ, ∫·ÙÛÈοÎÈ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜, ¶√¶ ºÈÚ›ÎÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ∫¿ÛÙ·Ó· ¶ËÏ›Ô˘ - ªÂÏÈ‚Ô›·˜, ¶·Ù¿Ù· ∫·ÏÏÈ‡Î˘, ∞̇Á‰·Ï· ™˘ÎÔ˘Ú›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∫ÂÚ¿ÛÈ· Î·È Ì‹Ï· ∞ÁÈ¿˜- ¶ËÏ›Ô˘, ¢·Ì¿ÛÎËÓÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ƒÔ‰¿ÎÈÓÔ §ÂÌÔÓ¿ÙÔ ¶ËÏ›Ô˘, ∫·ÙÛÈοÎÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÚÓ¿ÎÈ ÔÚÂÈÓ‹˜ ∞ÚÁÈı¤·˜, ∞ÏÏ·ÓÙÈο ΔÚÈοψÓ, ΔÛ›Ô˘ÚÔ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘-¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ΔÔÈÎÔ› Ô›ÓÔÈ Î·È Ô›ÓÔÈ √¶∞¶ (√¶∞¶ ªÂÛÂÓÈÎfiÏ·˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ƒ·„¿ÓË Î·È ÎÚ·Û› √χÌÔ˘), ª¤ÏÈ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∞ÔÍËڷ̤ÓÔÈ Î·ÚÔ› (™‡Î·-μÂÚ›ÎÔη).

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Êı¿Û·Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÔÈ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÔÈ ¤ÓÙ˘˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·fi„ÂȘ, ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Â·Ê¤˜, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi fiÓËÌ·, Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· ÂÏȉÔÊfiÚÔ Â›Ù¢ÁÌ·, ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜

Î·È ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ˘ÏÒÓ·˜ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ ÛÙÔÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¯ÒÚÔ ·ÔÙÂÏ› ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηϷıÈÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È fi¯È ÛÙ·ÙÈ΋ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÓÙ·Á̤ӷ, ÚÔ˚fiÓÙ· ˘fi ¤ÓÙ·ÍË, Î·È ÚÔˆıÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘Ù¿ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ Ì·˜, ÂÓÒ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Û ̤ÏÏÔÓÙ· ¯ÚfiÓÔ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÂıÓÈÎfi Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÁÈ· Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ˆÊÂÏËı› Ë ÓÙfiÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ÕÚ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ηı·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì fiÚ·Ì·, Ì ÚÔÔÙÈ΋, Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ·ÏÏ¿ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ì ÔÈfiÙËÙ·” .

¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ÕÏÏÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÙÈÌÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÂÓfi˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηϷıÈÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηϷıÈÔ‡ Û ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (ÂıÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿), ̤ۈ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÎÔÈÓÒÓ Î·È ÂÓÈ·›ˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ∞ª∫ ∞ÁÚԉȷÙÚÔÊÈ΋ ™‡ÌÚ·ÍË. Àfi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈÎÒ˜ ‹ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜. ªÂ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙËÚ›Ô˘ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ı· ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ï¿ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÏÈ·Ó¤ÌÔÚÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, fï˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙËÚ›Ô˘. ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ http://www.pthes.gov.gr/dat a/anakoin/2012/an138a.pdf.

°ÈÔÚÙ‹ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ™fiÚÔ˘ Î·È √ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ª∂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “¶ËÁ¤˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜: ÛfiÚÔÈ Î·È ÓÂÚfi”, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ∞.¶.√.¢Ú¿Û˘ Î·È Ô ∞ÈÁ›ÏÔ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË °ÈÔÚÙ‹ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ™fiÚÔ˘ Î·È √ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘-Ì·Í¤, ÛÙȘ 11, 12 Î·È 13 ª·˝Ô˘ ÛÙȘ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÛfiÚÔÈ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ‰˘Ô ·Á·ı¿ Ù˘ ʇÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ô‡Ù ȉÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂›Ó·È οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ËÁ‹, Â›Ó·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È fi¯È Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·˘Ùԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ı· ·Ó·‰Âȯı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ 3Ë °ÈÔÚÙ‹ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ™fiÚÔ˘ Î·È √ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘-Ì·Í¤ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ· ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔًوÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ “fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜, Ë ‚ÈÔÂÈÚ·Ù›·, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ °Δ√, ÔÈ ·Ù¤ÓÙ˜ Î·È Ë ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÁˆÚÁÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛfiÚÔ (ÚfiÛ‚·ÛË, ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È ¯Ú‹ÛË) ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÓÙfiÈˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÛfiÚˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ ÌÂٷ͇ ÁˆÚÁÒÓ, ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ÎËÔ˘ÚÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi, Ë Ì ·Ï·˙ÔÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·˘ı·›ÚÂÙË Î·È ·˘Ùfi‚Ô˘ÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ηıÈÛÙ¿ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˆ˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜, ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ŒÌÚ·ÎÙË ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ·˘Ù¿ÚÎÂÈ¿ Ì·˜, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·Ú·ÁˆÁÔ›, ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Î·È ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÛfiÚÔ˘˜ Î·È Ê˘Ù¿ ÓÙfiÈˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·È‰È¿ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ∫‹Ô˘ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ Î·È Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ÓÙfiȘ ÔÈÎÈϛ˜ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο - Ê·Ú̷΢ÙÈο Ê˘Ù¿. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË - ·˙¿ÚÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Î·È ¤ÓÙ˘· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÁˆÚÁ›·, ÙÔ ÓÂÚfi ηıÒ˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ·È‰È¿” .


™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË 17

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

‰È·ÓfiËÙË ÁÈ· ÙÔ §·˚Îfi √Úıfi‰ÔÍÔ ™˘Ó·ÁÂÚÌfi Â›Ó·È Ì›· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηȈı› ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÚÒÙÔ, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ϷÓı·Ṳ̂ÓË, Ì ‚¿ÛË ‰ËÌÔÛÎÔÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Û ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ıËÙ›·˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ›¯Â Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›.

¶∞À§√™ ª∞ƒ∫∞∫∏™ “√È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈ̘” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ - ¯ıÂÛÈÓ¤˜ - ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ §∞√™ Ì ÔÛÔÛÙfi 3%, ‰ËÏ·‰‹ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ÛÙÔ 5%. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Û¯fiÏÈÔ; ª‹ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Û·˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··‰‹ÌÔ˘ ¤‚Ï·„ ÙÔ §∞√™; ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜, ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ §∞√™ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ıËÙ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fï˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· Ú¢ÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ηٿÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔ Í¤Ú·ÌÂ Î·È Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. Œ¯Ô˘ÌÂ, ‰ËÌÔÛÎÔÈο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Û ¿ÁÓˆÛÙ· ‹ Û Ӥ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ˘·ÚÎÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÎÔÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ §∞√™ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Û ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ¤Ó·˜ Ï·fi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‰Ôı› Î·È ¤¯ÂÈ ÂÍ··ÙËı› ·fi ÙÔ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∫·È ÙÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· - ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ - ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ Í·Ó·Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ fiÛÔ ÙÔ ÎfiÌÌ· Û·˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÌÂÙÂÎÏÔÁÈο Î·È Ì ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›; ™‹ÌÂÚ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÁÓÒÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. •¤ÚÂÈ ÔÈÔÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤·ÈÍ·Ó ·È¯Ó›‰È· ¿Óˆ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘. •¤ÚÂÈ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó›Î·ÓÔÈ, ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈÔÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÎÔ-

√ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÛÙË̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÈΛ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ıËÛ·˘Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜

ÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó. ΔÒÚ· ÔÈ Ì¿ÛΘ ¤ÂÛ·Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ™·Ì·Ú¿ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, fiÙÈ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ Ó· ‰È·ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ “¡∞π Û √§∞” Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ Û fiÏ· Ù· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙË Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó. ÕÚ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ıˆÚ›ٷÈ, ϤÔÓ, ·‰È·ÓfiËÙË. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÈ̘. ∂Ô̤ӈ˜, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÛÙË̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÈΛ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. ª›· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ı¤Û·Ù ÂÛ›˜ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·; ΔÈ ıˆÚ›Ù fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË; ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·ÚfiÙÈ ¤Î·Ó· ÙËÓ ÚÒÙË ıËÙ›· ÌÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È Ì ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¤„Â˘Û· fiÛÔ˘˜ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËηÓ. ∂›¯· ‰Â, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ

Ù‡¯Ô˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ fiÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÔÌÈϛ˜, ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ∂ÈÙÚÔ¤˜. ª¤Û· ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ›¯·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜. º˘ÛÈο, Û fiÏ· ‰ÂÓ Â›¯· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· ‹-

¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Ô˘ ÙÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó. ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ·fi ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ Ó· Ù· ‰ÈÂΉÈÎÒ. ∏ ª·ÁÓËÛ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›. £· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· Â›Ì·È ·˘ÛÙËÚfi˜ Û ·‰È˘ Î·È ÌÂÚÔÏËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ȉ›ˆ˜ Ì ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. Œ¯ˆ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ô˘ ÂÎÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Û˘ÁηχÙÂÈ ÛοӉ·Ï· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÎÔfi Ó· ÙÔ ·Ê‹Ûˆ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. Œ¯ˆ ÌÂÁ¿ÏË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÛÎÏËÚfiÙËÙ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÙÔ ·Ó·‰Â›Í·Ì ˆ˜ §∞√™ ÚÈÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÒÙÔÈ Î·È ¯Ï¢·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÙfiÙÂ Û·Ó ·ÎÚ·›ÔÈ, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Á¿ÁÂÈ Û ˙‹ÙËÌ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È „ËÊÔıËÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜

ıÂÏ·, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ Â›¯· Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ¢ı‡ÓË, fï˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ·Ó¤‰ÂÈÍ· ı¤Ì·Ù·, Û ¿ÏÏ· ›ÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Â›Û¢Û˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û· Ì ÛÙÔȯ›· fiϘ ÙȘ ·‰È˘ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ¤Ó· ηı·Ú¿ ·ıËÓÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔÚ·ÓÙ·¯Ù¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÈ ·‰È˘ ·fi ÙÔÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì·Ù·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÙȘ „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ, fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¢ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ· ÌfiÓÔ Ù· ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰È·¯ÒÚÈÛ· Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÌÔ˘ ·fi ÙȘ “‰Ú¿ÛÂȘ” ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. √È ˘Ô‰Ô̤˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·, ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. Δ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ· ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Ì·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È Â˘-

ηÓfiÓˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ù ÙËÓ ÚÒÙË Û·˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ; ¶ÔÈ· ·ÔÙ›ÌËÛË ı· οӷÙÂ, Ì ·ÚÓËÙÈο Î·È ıÂÙÈο ÛÙÔȯ›·; ∏ ÚÒÙË ÌÔ˘ ıËÙ›· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËη ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯¿ÚË ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ›¯· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÌÔ˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË, Û Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∂›¯· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÔÏÏ¿ Î·È “‚·ÚÈ¿” ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ˆ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·ÁÔÚËÙ‹˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ∂›Ì·È ÏÔÈfiÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ “¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ” Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÚÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È “ÌÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘ ÁÓÒÛˆ˜” Ù· ηٷ„‹ÊÈ˙· ‹ ÌÂÚÈο ˘ÂÚ„‹ÊÈ˙· fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ıÂÙÈο. Œ¯ˆ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·, fiˆ˜ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÙÔ °ÂÓÈÎfi √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi

ΔÔ “¡∞π Û √§∞” Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ Û fiÏ· Ù· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙË Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó. ÕÚ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ıˆÚ›ٷÈ, ϤÔÓ, ·‰È·ÓfiËÙË

∫·ÓÔÓÈÛÌfi, ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (2011 Î·È 2012) Î·È Ù· ∂ӉȿÌÂÛ· ªÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ŒÙÛÈ ·¤ÎÙËÛ· ÙË ÁÓÒÛË Î·È ‰È·Ù‡ˆÓ· Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔ˘ ¿Ô„Ë, ·ÚÓËÙÈ΋ ‹ ıÂÙÈ΋. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙËÓ Î·Ù¤ÎÙËÛ· Ì ÎfiÔ, ·ÏÏ¿ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛı¤Ùˆ ÛÙ· ıÂÙÈο, ÁÈ·Ù› ̤۷ Û ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤Î·Ó· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ËıÂÏË̤ӷ ‹ ·fi ·‰˘Ó·Ì›·, ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ̤۷ Û ÔÏϤ˜ ıËÙ›˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹. £· ÚÔÛı¤Ûˆ ÛÙ· ıÂÙÈο fiÙÈ ¤˙ËÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2009 - 2012 Î·È ¤¯ˆ ȉ›· ÁÓÒÛË Î·È fi¯È ·fi ÂÚÈÁڷʤ˜, ÔÈÔ˜ Î·È ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ Ô˘ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∂ΛÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·›ÚÔÌ·È Î·È ¤¯ˆ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ, Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÎÚ‡‚ÔÌ·È, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›· „¤Ì·Ù·, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙ¿ıËη ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·. ™ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÌÔ˘ ı· ‚¿Ïˆ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ô˘ ÓÈÒıÂȘ, fiÙ·Ó ‚ϤÂȘ ·fi ÎÔÓÙ¿, ÚfiÛˆ· Ô˘ ıˆÚÔ‡Û˜ ËÁÂÙÈΤ˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛˜ Î·È È‰È·ÈÙ¤ÚˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ì ϿıÔ˜ ÙÚfiÔ. ∫·È ·Ó·ÚˆÙȤ۷È: “ΔÔ Î¿ÓÂÈ ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ‹ ·fi ·‰˘Ó·Ì›·;”. ™Ù· ·ÚÓËÙÈο ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‚¿Ïˆ Î·È ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ‹ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ÛηӉ¿ÏˆÓ ÂÓ·ÏÏ¿Í ·fi Ù· ‰˘Ô ÎfiÌÌ·Ù· ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ - Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó Î·È Û˘Á΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙÒÚ·. ΔÚ·ÓÙ·¯Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË SIEMENS. ªÈ· ÂÔ›ıËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÁÈ· ·˘Ùfi Ë Ù¿ÛË Â›Ó·È Ó· Ù· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ ÛÙȘ Â-

ÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ™Â ÔÈ· ı¤Ì·Ù· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηȈı› ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ §∞√™ ÌÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ; ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηȈı›. ™‹ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ŒÓ· ı¤Ì· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È fï˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ, ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì ı¤Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ΔÔ ·Ó·‰Â›Í·Ì ÂÌ›˜ ˆ˜ §∞√™ ÚÈÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÒÙÔÈ Î·È ¯Ï¢·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÙfiÙÂ Û·Ó ·ÎÚ·›ÔÈ, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Á¿ÁÂÈ Û ˙‹ÙËÌ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È „ËÊÔıËÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂›Û˘, Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∞√∑ Î·È Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù· ÚÔ‚¿ÏÏ·Ì ¿ÓÙ· ˆ˜ χÛË ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÙ·Ó Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚˆÙÔ‡Û ÙÈ Â›Ó·È Ë ∞√∑ Î·È Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ. ™Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÙ¤ÎÓˆÓ Î·È ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ‰ÒÛ·Ì ̿¯Â˜ ̤۷ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ó· ÌËÓ ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÙÔ˘˜ ÂȉfiÌ·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘Ù·. ∂Ô̤ӈ˜ fiÛË ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ, ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi. °È’ ·˘Ùfi ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ §∞√™ ÁÈ·Ù› ͤÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈ·, ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘.


ª·ÁÓËÛ›· 18 ¶·Ú¤Ì‚·ÛË √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ™ˆÚfi ∫∞πƒπ∞ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ

√ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Ì ·Ú. 49/2011 ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÈχÛˆ˜ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·fi ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 2000 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ™ˆÚfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈηÛÙÈ΋ Ì ηٿıÂÛË ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜·Ú¤Ì‚·Û˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙÚÔ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ‰·ÛÈ΋ Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·‰ËÊ¿Á˜ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÂÈÛ‹Ïı ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·Û˘. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÚÔÔÔ›ËÛ ˘fi ·›ÚÂÛË ÙË ∑ÒÓË √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∑ÒÓË ∂ÎÙfiÓˆÛ˘ ∞ÛÙÈÎÒÓ ∂È‚·Ú‡ÓÛˆӔ , ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ‹ Ù˘ Ì ÎÙÈÚȷΤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜. ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ “‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜” ¯Ú˘ÛÒÓÂÙ·È ϤÔÓ ÙÔ ¯¿È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÙÈ΋ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤ÂÙ·È Ë ÂͤٷÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Ì¿¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÌÈ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û “ÊÔ‡ÛΘ” Î·È ÛÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔηگ·ÚÈÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏfiÌÈ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ “ÎÚ›ÛË” Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Î·Ù¤Ï˘Û·Ó Î¿ı ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ì ·ÁÒÓ˜ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘.

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ŒıÈÌ· ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¶¿Û¯· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

ıË Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ, ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì ÙȘ ·Û‚ÂÛو̤Ó˜ Î·È ÛÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·˘Ï¤˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ “ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜” . ∏ ˙ˆ‹, Ë ÂͤÏÈÍË ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ì fiÏ· fï˜ Ì·˜ Ï›ÂÈ Ë „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË” ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ∫·Ú·Û¿‚‚· Î·È ™·Ì·Ú¿.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ¢∞¡∞∏ ¶π∫√À§∞

ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ë Î. ∞ÚÁ˘ÚÒ Ã·Ù˙ËÓ·ÓÔ‡ - ∫·Ú·Û¿‚‚· ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ˙‡ÌˆÌ· Î·È ÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·Û¯·ÏÈÓÔ‡ ÙÛÔ˘ÚÂÎÈÔ‡ Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·˘Áfi fiˆ˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ. ™ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηʤ˜, ÁÏ˘Îfi ÔÙfi ·fi Úfi‰È, ¯·Ï‚¿˜ ·fi ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ˜ Î·È Û·Ú·ÁÏ›. “¶ÔÙ¤ ÙÔ ÁÏ˘Îfi ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ¤Ó·. ŒÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ” ϤÂÈ Ë Î. ∫·Ú·Û¿‚‚·, Ô˘ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¤ÊÙ·ÛÂ, ·fi ÙÔ ª·ÚÌ·Ú¿ Ô ·Ù¤Ú·˜, ·fi ÙË ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ·, Ë ÌËÙ¤Ú·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÙÔ 1922. °¤ÓÓËÌ· ıÚ¤ÌÌ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ï¿Ó˜ ÎÚ˘ÊÙfi Î·È Î˘ÓËÁËÙfi Ì·˙› Ì ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ƒÔ‰›ÙÔ˘ - ™·Ì·Ú¿, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ. ª¤ÏË, Û‹ÌÂÚ·, Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ÿˆÓ˜” , ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· fiˆ˜ Ù· ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ªÂ ηϷı¿ÎÈ· ÛÙÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Ù· οϷÓÙ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘. “Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ù· οϷÓÙ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ §·˙·Ú¿ÎÔ, ¤Ó· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ·˘Á¿ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ Ì·˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ¤ıÈÌÔ” ϤÓ ÔÈ ‰‡Ô Î˘Ú›Â˜. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË, ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ, Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ Ù· ‚¿ÁÈ· Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ‰›Ï· ÛÙ· ÂÈÎÔÓ›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ Î·ÓÙ‹ÏÈ, Ô˘ ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ·Ó·Ì̤ÓÔ Î·È ÛÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È Ó· ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È „¿ÚÈ. Δ˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚÔËÁÔ‡Ù·Ó ¿ÓÙ· Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È Î·ÏψÈÛÌfi˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. “ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ηı·ÚÈÛÙ› Ë ·˘Ï‹, Ó· ·Û‚ÂÛÙˆı›, Ó· ‚·ÊÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÏ¿ÛÙÚ˜, Ó· ηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ Û›ÙÈ, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” Ì·˜ ÂÍËÁ› Ë Î. πÛÌ‹ÓË ∫·˚ÛÂÚÏ‹, Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙË ™Ì‡ÚÓË Î·È ÙÔ ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ. “∞fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ٷ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·, Ù· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜, Ù· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο Á›ÓÂÙ·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË. Δ˘Ï›ÁÔ˘Ì ٷ ·˘Á¿ Ì ʇÏÏ· ·fi ÎÚÂÌ̇‰È·, ‚¿˙Ô˘Ì ʇÏÏ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ù· Ù˘Ï›ÁÔ˘Ì Ì ηÏÛfiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ô˘ ı· Ù· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙË ‚·Ê‹ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË Ù¯ÓÈ΋, ÁÈ· ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ Î·È ÙÔ ÛÙfiÏÈÛÌ· ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ, ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÎψÛÙ¤˜ Ù‡Ô˘ ÊÏÔ˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙ· ·˘Á¿. ΔË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË, Î·È ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ, ÎÚÂÌ¿Ì ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó›, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ˆ˜ Ó·È ÌÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÓıÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Î.Î. ∫·Ú·Û¿‚‚· Î·È ™·Ì·Ú¿ Ù· ¤ıÈÌ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜. “ΔË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ¿ÓÙ· Ì·ÁÂÈÚ‡ˆ ʷ΋, Û ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ¤ÊÙÈ·ÍÂ Ë ¶·Ó·Á›·” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë Î. ™·Ì·Ú¿. ∏ ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Â›Ó·È Ë̤ڷ ¤ÓıÔ˘˜ Î·È “‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ΔÚÒÌ Úfi¯ÂÈÚ· Î·È Ê˘ÛÈο ÓËÛÙ›ÛÈÌ· Ê·ÁËÙ¿ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì·-

ŒıÈÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘

● √È Î.Î. ∞ÚÁ˘ÚÒ ∫·Ú·Û¿‚‚· Î·È ∂ϤÓË ™·Ì·Ú¿ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ·

ÚÔ‡ÏÈ Ô˘ ÙÔ ‚Ô˘Ù¿Ì ÛÙÔ Í‡‰È, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Í‡‰È Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi Ó· ÈÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi” ÂÍËÁ› Ë Î. ∫·Ú·Û¿‚‚·. ΔÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ì·ÁÂÈÚ›ÙÛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ §·ÌÚ‹˜, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÔ˘‚ÏÈÛÙfi ·ÚÓ› ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Á·Ú‰Ô˘Ì¿ÎÈ· Î·È ÙÔÓ ÙÛÈÁÂÚÔÛ·ÚÌ¿.

∞fi ÙÔ ¯ı˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· “ª¤¯ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·Ú¯¤˜ ÙȘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50, ı˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó·

● ŒıÈÌ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ë Î. ŸÏÁ· Î·È Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜

‚Á·›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Ó· „‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÓ›. £˘Ì¿Ì·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ¿ÊÈÔ˘˜, ·fi ÙȘ fiϘ ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ó· Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, Ó· ÙÛÔ˘ÁÎÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ·˘Á¿, Ó· Ù· Ê¿Ì ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ΔÔ ¶¿Û¯· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÁÈÔÚÙ‹, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Ì·˙› fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ·Á¿˘. ∂ΛӘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì fiÔÈÔÓ Â›¯Â˜ Ù۷Έı› ¤ÚÂ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ” ϤÂÈ Ë Î. ∫·˚ÛÂÚÏ‹, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ù· ÌÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È Ù· ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Ù˘. “¶·ÏÈ¿, fiÏË Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˙¢fiÙ·Ó Û ÌÈ· ·˘Ï‹ Î·È ¤„ËÓ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ ·ÚÓ›. ŒÈÓ·Ó, ¤‚Á·˙·Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο fiÚÁ·Ó·, ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Á›ÓÔÓÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÁϤÓÙÈ·. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ÙË ÓÔÓ¿ Ó· Ì·˜ ʤÚÂÈ ÙË Ï·Ì¿‰· Î·È ÙȘ οÏÙÛ˜, ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·, ÔÙ¤ fï˜ ·È¯Ó›‰È·. ∫·È ÙfiÙ ˘‹Ú¯Â ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË. Δ fiÙ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. √È fiÚÙ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ‰ÂÓ ÎÏ›‰ˆÓ·Ó ÔÙ¤ Î·È ˘‹Ú¯Â ·ÓıÚÒÈÓË Â·Ê‹. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ϤÌ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÊÙÒ¯ÂÈ· ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ Î¿ÙÈ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ.

ΔÔ ¤ıÈÌÔ, ÙÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Ó· ϤÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÓ¿ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È Ù˘ ·˘Ï‹˜, Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ· Î·È ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·, ÙÔ ‚¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ, ÙfiÛ· fiÛ· Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÙÔ˘ ηÓÙËÏÈÔ‡ Ì ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Êˆ˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÔÓÙȷο ¤ıÈÌ·, Ô˘ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë Î. ŸÏÁ· Î·È Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÔÓÙȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. “™ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ϤÌ §·ÌÚ‹ Î·È fi¯È ¶¿Û¯·, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ “ʈ˜” Ù˘ Ë̤ڷ˜” ϤÂÈ Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤‚·˙·Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó ÁϤÓÙÈ·. “¶ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·Ó, Ó‹ÛÙ¢·Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ŸÔÈÔ˜ ›¯Â ηΛ·, “¯ÔÏ‹” ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Á¯ÒÚÂÛË, ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·Ï¿‚ÂÈ” , ÂÍËÁ› Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÔÓÙȷο ¤ıÈÌ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ӷ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÁÈ· Ó· ‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ÙfiÛ·, ‚·Ì̤ӷ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ·˘Á¿ (Ì ÊÏÔ‡‰Â˜ ·fi ÎÚÂÌ̇‰È ‹ Ú›˙˜ ·fi Ï¿·Ù·), fiÛ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. “ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿, Ù· “¢¯·Ṳ̂ӷ” ·˘Á¿, ÙÔ ·˘Áfi Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÙÔ Ê˘Ï¿Ì ÛÙÔ ÂÈÎÔÓÔÛÙ¿ÛÈ, Ì·˙› Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·fi ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ, Î·È ¤¯ˆ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯·Ï¿ÂÈ” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ªÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÛÔ˘‚ÏÈÛÙfi ·ÚÓ› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ¤ıÈÌÔ Î·ıÒ˜ fiˆ˜ Ì·˜ ÂÍËÁ› Ô Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ “ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜, ΢Úȷگ› ÙÔ ÎÚ¤·˜ Ù˘ ·ÁÂÏ¿‰·˜, ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi, ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Ï¿‰È ÎÈ ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. ∞ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ı· Ê¿Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÎÚ¤·˜, fi¯È ÔÏϤ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜” .

∞ÓıÈṲ̂Ó˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ∫¿ÓÔÓÙ·˜ οÔÈÔ˜ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÊÚÂÛÎÔ·Û‚ÂÛو̤Ó˜ ·˘Ï¤˜, ·Ú¿ı˘Ú· ·ÎfiÌ· ηÈ

● §Ô˘ÏÔ‡‰È· Î·È ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î. ¡ÙfiÙÛÈ·, ÛËÌÂ›Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù· ‚Ú¿‰È· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ

Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÁÂÌ¿Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÁοÎÈ· Î·È ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ·˘Ï¤˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›-

● ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 ı˘Ì¿Ù·È Ë Î. ∫·˚ÛÂÚÏ‹ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Ó· „‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ô‚ÂÏ›·

ÎÔ˘˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂΛ Ù· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ¿, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÔÁ‡̷ٷ. √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÛÙÂÓfi ‰ÚÔÌ¿ÎÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘, ‰È·ÙËÚ› Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Î‹Ô ·fi ÔÏϤ˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜. “∫¿ı Úˆ› Ô˘ ı· ÛËΈıÒ, ı· Ȉ ÙÔÓ Î·Ê¤ ÌÔ˘ Î·È ı· ‚Áˆ ¤Íˆ ÛÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› Î·È ÂÓÒ

● ŒÓ· ÌÈÎÚfi ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ Î‹Ô ‰È·ÙËÚ› ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜

ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Â›Ó·È ¿„˘¯·, ÂÌ›˜ Ù· ÂÚÈÔÈԇ̷ÛÙÂ, ÙÔ˘˜ ÌÈÏ¿ÌÂ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Û‚ÂÛو̤Ó˘ ·˘Ï‹˜ Î·È Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ›‰È· fiˆ˜ ·ÏÈ¿. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ٷ ¤ıÈÌ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÙÚÈ·Ú¯È΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ó· ¤¯Ô˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜ Ì·˙› Ì·˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ô˘ ÛÙ· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙË ı˘Ì¿Ì·È Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÌÂÏË. ™‹ÌÂÚ· ΢Úȷگ› ÙÔ “ÂÁÒ” , Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› Î·È ›Ûˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. §›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ ¤Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ¡ÙfiÙÛÈ·, Ô˘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¶ËÏ›Ô˘. “∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ì·È ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈÛÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¤˜ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·˘Ï‹ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ù· ¤¯ˆ ¿Óˆ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ Î·È ÂÚÈÔÈË̤ÓË, Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ‹Û˘¯Ë Î·È ‹ÚÂÌË. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiˆ˜ ·ÏÈ¿, ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÌÂٷ͇ Ì·˜, Ì·˙¢fiÌ·ÛÙ fiϘ ‰Ò, ›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ê¤ Ì·˜, ¿ÏϘ ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘˜, ϤÌ ٷ ·Ú¿ÔÓ¿ Ì·˜... ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ;” ϤÂÈ Ë Î. ¡ÙfiÙÛÈ·.


M·ÁÓËÛ›· 19

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

°È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜

¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤ˆÓ ο‰ˆÓ

Úfi¯ÂÈÚÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ 160 Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ο‰ˆÓ, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1100 Ï›ÙÚˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 35.000 ú (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ º¶∞ 23%), ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ™∞Δ∞ 2012 Î·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (μ·Û. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117) ÙËÓ 25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÙËÓ 11:00 .Ì. Î·È Ï‹Í˘ ÙËÓ 11:30 .Ì. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢, “ÔÈ Ï·ÛÙÈÎÔ› ο‰ÔÈ ı· Â›Ó·È ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔÈ, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1100 lit, ηٿÏÏËÏÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó˘„ˆıÔ‡Ó ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·Ó˘„ˆÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ·˘ÙoΛÓËÙ·, ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÙÔ¯‹˜, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ·Ôı‹Î¢ÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Á¤ÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ο‰Ô˘ Ì ·-

ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ı· Á›ÓÂÙ·È ·Ï¿ , Ú·ÎÙÈο Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ıfiÚ˘‚· Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡, ·fi ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ‡¯ÚËÛÙ˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜. √È Î¿‰ÔÈ ı· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ, ÁÈ· ¿ÓÂÙÔ Î·È Â‡ÎÔÏÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ηٿ ÙËÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ¯ÂÈÚÔÏ·‚¤˜ ÛÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘˜. √È Î¿‰ÔÈ ı· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎfi, ηٿÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Ì Ó¢ÚÒÛÂȘ, Ô˘ ı· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. √È Î¿‰ÔÈ ı· Â›Ó·È ÂȉÈο ÌÂÏÂÙË̤ÓÔÈ ÛÙÔ Û¯‹Ì·, ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔÈ ¿Óˆ Û ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ STANDARTS ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ۇÛÙËÌ· Ì˯·ÓÈ΋˜ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ Î·È Ó· ·Ó˘„ˆ-

∂˘¯¤˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘

¢ÂÓÙÚÔʇÙ¢ÛË ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘

ıÔ‡Ó ·fi ÂȉÈΤ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜, ·fi Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ·Ó˘„ˆÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. £· Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› ÛÙË ‰È¿‚ÚˆÛË, ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔÈ ·fi Ôͤ·, ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜. £· Â›Ó·È Â˘ÎÔÏÔηı·ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó˘„ˆıÔ‡Ó ·fi ·Ó˘„ˆ-

ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ ο‰ˆÓ ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó, ı· ʤÚÔ˘Ó ÂȉÈΤ˜ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ ψڛ‰Â˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫√∫ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÔÚ·ÙÔ› ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì ¢ÌÂÁ¤ıË ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ο‰Ô˘” .

∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋

∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 3, ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ (ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ™Ô˘ÙÚ·Ï›), μfiÏÔ˜ - ΔËÏ.: 24280 91.005

√È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, “ŒÚ¢ӷ Î·È ™˘ÏÏÔÁ‹ ÓÙfiÈˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÛfiÚˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ” , Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÛ¿˜, ÊÙ˘¿ÚÈ· Î·È ÛηÏÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ì ¤Ó· Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘˜. ¶‹Ú·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÂÓÙÚÔʇÙ¢ÛË Ì ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· Î·È Î·ÏψÈÛÙÈο Ê˘Ù¿. √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ Î. ∞ı·Ó·Û›·˜ ™È·Ì¤ÙË, ¤Ûη„·Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ Ï¿ÎÎÔ˘˜, ηı¿ÚÈÛ·Ó Ù· ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· ·fi Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· Î·È Ê‡Ù„·Ó Î·È fiÙÈÛ·Ó ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· fiˆ˜ ÙÔ‡ÁȘ, Ï˘ÁÔ‡ÛÙÚÔ. ∂›Û˘ ʇÙ„·Ó ı·ÌÓÔÂȉ‹ fiˆ˜ ·ÁÁÂÏÈΤ˜, ¯ÂÈ̈ӷÓıÔ‡˜ Î·È Î·ÏψÈÛÙÈο ·ÓÛ‰¿ÎÈ· Î·È Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜.

º∂Δ√™ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶ÔÏÏÔ› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ŸÏÔÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ì ·fi ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÏËÁÒÓÂÈ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÂÚËÊ¿ÓÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıԇ̠̠ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‚·ÛÌfi Î·È Ù·ÂÈÓfiÙËÙ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ £Â›Ô ¶¿ıÔ˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤ÚıÂÈ Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∏ ÂÏ›‰· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÂÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ı¤Ïˆ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Û‹ÌÂÚ· Ì ÂÛ¿˜. ª·˙› Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ∫·Ïfi ¶¿Û¯· Î·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Û ÂÛ¿˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ Û·˜.

∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

∞ª¶∞°§∞Δ∑∏™ ∫ ∞ §º∞

ªπ¡

∫∞Δ∞™∫∂À∞∑√Àª∂: ª¶∞ƒª¶∂∫π√À ™∂ ª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ ™Ã∂¢πø¡ ∫∞π ¢π∞™Δ∞™∂ø¡

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯·

4Ô Ã§ª. μ√§√À - ∞£∏¡ø¡ (∂¡∞¡Δ𠶃√º∏Δ∏ ∏§π∞) Δ∏§./FAX: 24210 87004 email: aka_baglatzis@otenet.gr


ª·ÁÓËÛ›· 20

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ πÁÓ·Ù›Ô˘

∂› Ùˆ ∞Á›ˆ ¶¿Û¯· 2012 ∞

Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ·Ù¤Ú˜ Î·È ·‰ÂÏÊÔ›, ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÂÓ ∫˘Ú›ˆ ·Á·Ë-

̤ӷ, ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ Ï·ÌÚ‹ Î·È fiÌÔÚÊË ÂÈÎfiÓ· ·’ ·˘Ù‹, ÙËÓ ÊˆÙÈṲ̂ÓË Ì ÙȘ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈ̘ Ï·Ì¿‰Â˜ Û·˜ Û‡Ó·ÍË. ∫·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë Û‡Ó·ÍË, Û‡Ó·ÍË ›ÛÙ˘ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚË ·fi ÙÔ „¤Ì·, ÙÔ ·Á·ıfi ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Î·Îfi, Ë ·Á¿Ë ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚË ·fi ÙÔ Ì›ÛÔ˜, Ë ˙ˆ‹ ÎÚ·Ù·ÈfiÙÂÚË ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ.

™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ∞Óı. °·˙‹ 161-ΔËÏ.: 20819 μfiÏÔ˜

¢˘Ô ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ·, ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÁΤʷÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ Ô £Âfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∫·È ›·Ó, ÌÂÚÈÎÔ›, ÌÂÁ·ÏfiÛÙÔÌ· fiÙÈ Ô £Âfi˜ ¤ı·ÓÂ. ∫·È ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿ÌÂ: Ó·È, ¤ı·ÓÂ Ô £Âfi˜, ·ÏÏ¿ ·fi ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È £Âfi˜ Ì·˜, ¤Î·Ó ‰È΋ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÔÙ˘¯›· Î·È ‰¤¯ÙËΠÛÙÔ ¶·Ó¿ÁÈÔ ÛÒÌ· ΔÔ˘ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ıËÚȈ‰›·˜. ºˆÓ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ù˘ Á˘. “¢Â›ÍÙ ̷˜ ÙÔÓ £Âfi Û·˜” ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÌÓËÌÂ›Ô ÎÂÓfi Î·È Ù· ÛÔ˘‰¿ÚÈ· ·‰ÂÈ·Ó¿. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ·ÚËÁÔÚÈ¿ Ì·˜, Ë ÂÏ›‰· Ì·˜, Ë ·ÈÙ›· Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ·ÁÒÓˆÓ. ¢Â›Ù ·‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘. ΔÔ ·Ó·ÛÙË̤ÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì·˜, ʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡. °È·Ù›; °È· Ó· ı˘Ì›˙Ô˘Ó, ˆ˜ Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË, ˆ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÛÒÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ¿ÓÔÈÍ ÎÈ ÂÌ›˜ ‚·‰›˙Ô˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ÎÂÓfi ÌÓËÌ›Ô. ªËÓ ÊÔ‚Ëıԇ̠fiˆ˜ ÔÈ Ì˘ÚÔÊfiÚ˜, Ô‡Ù ӷ ÎÚ˘ÊÙԇ̠fiˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ∞˜ ‚·‰›ÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÏËÁ¤˜ ·ÎfiÌË ·ÓÔȯ٤˜, ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ù˘ ·‰ÈΛ·˜, Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, ÙÔ˘ „‡‰Ô˘˜ Î·È Ù˘ ‚›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·¯ı› ÛÙÔ ÎÔÚÌ› Î·È ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜. ¶ÏË-

™Δ∂°¡√∫∞£∞ƒπ™Δ∏ƒπ∞

°ÂˆÚÁ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¢Â˘Ù.-¶·Ú.: 08.00-21.00 ™¿‚‚·ÙÔ: 08.00-15.00 πˆÏÎÔ‡ 21, μfiÏÔ˜, 24210 25303 & 6974076147

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË

™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ Ô˘ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛÙÂ Î·È Û·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ∞¡¡∞ ¡Δ∂§∫√À

÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 39 ∞ ñ μ√§√™

✆24210 23291

Á¤˜, Ô˘ ÎÈ ÂÌ›˜ Û˘Ì‚¿Ï·Ì ے ·˘Ù¤˜. ¶ÏËÁ¤˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ·Ó·ÛÙË̤ÓÔ ÛÒÌ·. °È’ ·˘Ù¤˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, ¤·ıÂ Î·È ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. μϤÔ˘Ì ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ì·˜ Î·È ÔÓ¿ÌÂ. ΔȘ „ËÏ·ÊÔ‡ÌÂ Û·Ó ÙÔÓ £ˆÌ¿ ÎÈ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÙÈ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô Î·È

ÙÔÓ fiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ÒÛÂÈ. ∫È Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜, ʇϷη˜ ÛÙÔÓ ¿‰ÂÈÔ Ù¿ÊÔ, ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Ì·˜ ϤÂÈ Â›Ó·È: “ªË ÊÔ‚¿ÛÙ” . ™ÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· Á‡Úˆ Î·È ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ·Ó Ô £Âfi˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫È Ô ¿ÁÁÂÏÔ˜ ·ÔÚ›: “ΔÈ ˙ËÙ¿ÙÂ, ÙÔÓ ˙ˆÓÙ·-

Ófi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜;” ÎÈ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Ì·˜ ϤÂÈ: “ÂÁηٷÏ›„Ù ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, Ô˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˙Ô˘Ó, Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ £ÂÔ‡, Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤ı·ÓÂ, Ì· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÎÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹” . √ ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË, ·‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘, Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ¿ÍÈÔÈ Ó· Á¢ıԇ̠ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·Û‹ ΔÔ˘. √ Ù¿ÊÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜, Ô Ù¿ÊÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·fi ÙȘ Ô˘ÙÔÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ù· ¿ıË Î·È ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ì·˜. ¢ÂÓ ı· „ËÏ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¯·Ú¿ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘, ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‚‹Ì· Ì·˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ΔÔ˘. ªfiÓÔ ·˘Ùfi ı¤ÏÂÈ ·fi ÂÌ¿˜. ¡· ΔÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÙȘ ÁÈ·ÙÚ¤„ÂÈ Ì ÙÔ Ó¿Ì· Ù˘ ·ı·Ó·Û›·˜. ∞˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ, ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ù˘ ı˘Û›·˜, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡, ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÎÈ ·‰ÂÏÊÔ‡, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ˆ˜ ı· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ù˘ ÛÎÏËÚÔηډ›·˜. ∞Ó ÙËÓ Ô‰‡ÓË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰È΋ Ì·˜ ˘fiıÂÛË, fiˆ˜ ∂ΛÓÔ˜ ¤Î·Ó ‰È΋ ΔÔ˘ ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›· Ì·˜, ÙfiÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ “‹Ì·ÚÙÔÓ” ı· ·ÔÎ˘Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ï›ıÔ. “∫·Ó›˜ Ó· ÌË ıÚËÓ› È· ÁÈ· Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘” ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô ÈÂÚfi˜ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜. “∞Ó¤ÙÂÈÏÂ Ë Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì·˜” .

∞‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘, ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ∞Ó¿ÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi Ì›· ÂÈÎÔÓÈ΋ Ó›ÎË ÂÓfi˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË. ¶ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÓfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ˙ÒÓÙˆÓ. ∂›Ó·È Îڛ̷ Ó· ÌËÓ ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÓfiÌÈÛ·Ó ˆ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∫ÔÈÙ¿ÍÙÂ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ù˘ ÛÙ·˘ÚÈ΋˜ ı˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¡·˙ˆÚ·›Ô˘. ¶Ï·ÛًηÌ ÁÈ· ˙ˆ‹ Î·È ÁÈ· ·Á¿Ë. ™‹ÌÂÚ· Ë ¯·Ú¿ Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó›ˆÙË, ÁÈ·Ù› Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. √ ·Ó·ÛÙË̤ÓÔ˜ ÃÚÈÛÙfi˜ ·Ó¿ÛÙËÛ ÙÔÓ ·ÏËıÈÓfi ·˘Ùfi Ì·˜. £˘ÌfiÌ·ÛÙ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, „ËÏ·Êԇ̠ÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ·. ŸÛÔ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Á‡Úˆ Ì·˜ ˘ÎÓÒÓÂÈ, ÙfiÛÔ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ ·Ó¤ÛÂÚÔ, Ô˘ ·ÎfiÌË ·Ó¿‚ÂÈ ÛÙȘ Ï·Ì¿‰Â˜ Ì·˜, ı· ÙÔ ‰È·ÙÚ˘‹ÛÂÈ Ì ÙË Ï¿Ì„Ë, ÙË ı·ÏˆÚ‹ Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ˘. ΔÔ Êˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ. ∫È Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜, ÒÛÙÂ Ô Êfi‚Ô˜, Ë ·fiÁÓˆÛË Î·È Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ó· ÌËÓ ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ê·ÙË ¯·Ú¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÒÚ·˜. ΔÔ “ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË” ı· ÙÔ „¿ÏÏÔ˘Ì Û ϛÁÔ. ΔÔ “∞ÏËıÒ˜ ∞Ó¤ÛÙË” ·˜ ÙÔ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ªÂÙ¿ ıÂÚÌÒÓ ·Û¯·Ï›ˆÓ ¢¯ÒÓ Î·È Ù˘ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙÈ ·Á¿˘, √ ª∏Δƒ√¶√§πΔ∏™ † √ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π°¡∞Δπ√™


ª·ÁÓËÛ›· 21

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

°È· ¤Ó· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜

¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ È· ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ë ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ŒÊË ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ıÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∫·ÓÔÓÈο Î·È ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2012-2013 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â ÙÂı› ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ˘fi ηٿÚÁËÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÔÙÚ¿ËΠ̠ÙËÓ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ¤Ú˘ÛÈ ÌÔÓÔÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ·fiÊ·ÛË. ªÂ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ fï˜ Ó· ԉ‡ÂÈ ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ηٷϷÁÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ø˜ ¢‹ÌÔ˜ Â‰Ò Î·È Ì¤Ú˜ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∫·È ÙÂÏÈο Ù· ηٷʤڷÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·fiÊ·ÛË ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ¤Ó· Ì‹Ó· ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔfiÙ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Â›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ¤ÌÚ·ÎÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ” . ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Â͢ËÚÂÙ› ‰Âο‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÏfiÁˆ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋˜ ·fiÛÙ·Û˘, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ÕÏψÛÙ οÔȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛΤÙÔÓÙ·Ó Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔfiÙÂ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÂÁ¿-

°

˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ˘ÁÈ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÎÔÓÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ·, ÒÛÙ ӷ ‰È·¯¤ÂÙ·È Ô ÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ

ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜,

ÈÛÙ‡ԢÌ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘.

ÀËÚÂۛ˜ ∫∂¶ ·fi Ù· ∂§Δ∞ Û ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ À¶∏ƒ∂™π∂™ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫∂¶) ı· ·Ó·Ï¿-

‚Ô˘Ó ·fi ·Ú¯¤˜ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ Ù· ∂§Δ∞ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ∫∂¶. ™˘ÓÔÏÈο Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 68 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ı· “ÓÙ˘ıÔ‡Ó” ∫∂¶, ÂÓÒ ÔÈ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Û Â›Â‰Ô ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂٷΛÓËÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi Ù· ∫∂¶. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ∫∂¶ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û οÔÈ· ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 68 ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ Ù· ∂§Δ∞ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ∫∂¶ ı· Â›Ó·È Ë ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙËΠfiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ∫∂¶ Û ȉÈÒÙ˜” .


TÔ B‹Ì· ÙÔ˘ AÏÌ˘ÚÔ‡ 22 ÃÚ¤ˆÛË 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ ™Δ∏¡ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜

¯Ú‹Û˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Á¿ÌˆÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ¯Ú‹Û˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÛÔ‡ 100 ú, ÁÈ· οı ÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÔÚ›ÛÙËΠÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÙÂÏÔ‡˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ∂˘ı. ™Á¿Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ “ª∂ ∂¡Δ√§∏ ¢∏ª∞ƒÃ√À” , Ù˘ ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÓËÛ›Ô˘ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÂÈ·ڈÛ˘ ʈÙÔ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ∞Ó¿‚Ú· ª∂ ı¤Ì· ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹-

Ì·ÙÔ˜ ÂÚ› ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÓÂÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û˘ÁηÏ› Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∞Ó¿‚Ú·˜. “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 85 ÙÔ˘ ¡. 3852/2010, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ∏Ï›· ΔÛ·Ì›Ú·, ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. ΔÔ ˘Ô‚ÏËı¤Ó ·›ÙËÌ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÓÂÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “ªÂÛÔ‚Ô‡ÓÈ” & “∫ÔÙÚÒÓÈ-ºˆÏÈ¿” Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞Ó¿‚Ú·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ù¤ıËΠÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÔfiÙÂ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ Ù· ·Ú·¿Óˆ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·Ú·Î·Ïԇ̠fiˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 8:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘ÁηϤÛÂÙÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ı¤Ì·ÙÔ˜” .

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™À∑∏Δ∏™∏ Î·È Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ·

ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ªÂٷ͇ Î·È ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ Â› Ù˘ ·ÚÈıÌ. 93/2012 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂΉfiıËΠÂ› ·ÁˆÁ‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ë ‰È¿ıÂÛË ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012, Ù· Ú·ÎÙÈο ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘Ú˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ÂΉfiıËÎ·Ó Â› ·ÁˆÁÒÓ ºˆÙÂÈÓ‹˜ °Ô‡Ï· ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˆ˜ ηıÔÏÈÎÔ‡ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “μ√§√™ ÃÀΔ∏ƒπ∞ ∂ ¶§∞™Δ∞ƒ∞ √.∂.” ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˆ˜ ηıÔÏÈÎÔ‡ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∞. ¶∞¡Δ∞∑ø¡∞™-∫. Δ™πøƒ∞™ √.∂.” ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˆ˜ ηıÔÏÈÎÔ‡ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡, Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ˆ˜ ηıÔÏÈÎÔ‡ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘.

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

™Â ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ∫ˆÊÒÓ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ˆÊÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ̤ۈ Ù˘ ·ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¿Ó·Ú¯Ë˜ ‰fiÌËÛ˘, Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÏÂÙËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÷ڿ ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘, °ÈÒÚÁÔ ΔÛ·ÎÔ‡ÌË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿Á. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˘, ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μ‡ÏÁ·ÚË, ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì›Ú·, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. μ·Û. ª·ÌÔ‡Ú·, Ù˘ ÂȂϤÔ˘Û·˜ ªË¯·ÓÈÎÔ‡, ¶ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Î. ª·ÚÈ¿ÓÓ·˜ °Î›Î·, ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡, ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ π°’ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î. ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ Î.¿. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, ‰fiıËΠȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ fiÔ˘ ·˘Ùfi ··ÈÙ›ٷÈ, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘, ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È Ó¤·˜ Ï·Ù›·˜ (‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Ï·Ù›· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹) fiˆ˜ ‰fiıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚ‹ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ, ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ fiÚÈ· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ô˘ ›¯·Ó ηıÔÚÈÛÙ› Ì ·fiÊ·ÛË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÙÔ 1986. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ·Ó¿Ù˘-

ÍË ÙÔ˘ ÚÔÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ “·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡” Ô˘ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰È·ÙËÚËı› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ˆÊÒÓ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó fiÙÈ Ë ÌÂϤÙË ı· ·Ó·ÚÙËı› Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛ‹ Ù˘. ∂›Û˘ ÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ï-

Ì˘ÚÔ‡ fiÔ˘ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ.

√È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ‰fiÌËÛË ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ∫ˆÊÒÓ (·’ ÛÙ¿‰ÈÔ), Ô˘ ›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ‰fiÌËÛ˘ ηٿ 20% ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ °¶™, ˆÛÙfiÛÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ 5,8% (198 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·), ÂÓÒ Â›¯Â ·Ó·ÊÂÚı› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· Ù¿ÛË ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙÔÈΛ·˜ Ù¿ÛË Ô˘ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó¤-

Ô˘˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi. ¶ÚԂϤÂÙ·È ·ÎfiÌË Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ Ô‰fi˜ Á‡Úˆ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ë ÔÔ›· Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ı· Â›Ó·È Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ (fiÔ˘ ‹Ù·Ó ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ) Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ‰ÚfiÌÔ˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È ÎÏÈ̷ΈÙfi˜, ÂÓÒ ÚÔÙ¿ıËΠӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î¿Ï˘„Ë ·fi ÙÔ 70% ÛÙÔ 50%, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÎfi‰· Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Î·È ı· ˘ÎÓÒÓÂÈ Ôχ Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë ‰È¿ÓÔÈÍË Â˙Ô‰ÚfïÓ, ÒÛÙ ÔÏÏ¿ ÔÈÎfi‰· Ô˘ Â›Ó·È Ù˘ÊÏ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ·.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¢ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÔχÙÂÎÓÔÈ ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ °π∞ ÂÌ·ÈÁÌfi Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜

ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÂÎÓÔ˘˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ΔÚÈÙ¤ÎÓˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ì ÙÚ›· Ù¤ÎÓ· ˆ˜ ÔÏ˘Ù¤ÎÓÔ˘˜ Ô˘ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Â›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· „‹ÊÈÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Ë μÔ˘Ï‹ ÚÔˆı‹ıËΠˆ˜ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹

ÙÔ˘˜, “‰ÂÓ ÙÔ‹ıËÎ·Ó Ô‡ÙÂ Î·È ·fi ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ Î·È ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙÔÓ ÂÌ·ÈÁÌfi 250.000 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∑‹Û·Ì ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜, ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ΔÈ Û˘Ó¤‚Ë Î‡ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤ Î·È Î‡ÚÈ ˘Ê˘Ô˘ÚÁ¤; °È·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ; °È·Ù›, fiˆ˜ ·Ê‹Û·Ù ӷ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ, ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ô Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜;” . √È ›‰ÈÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·ÙËÁÔ-

ÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ı¤ÏËÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ› ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜. “∫·Ïԇ̠fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ı¤ÙÔÓÙ¿˜ Ù˜ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ μÔ˘Ï‹˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜, Ì ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ-‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÓÔ-

ÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë Ó¤· μÔ˘Ï‹ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙˆÓ

ÙÚ›ÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ˆ˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜”, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ Δ√ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÓÙ·Í˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (Úfi‰ÚÔ˜ ¢™ Î. ºÒÙ˘ ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ì¤ÏË ÔÈ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ª·Ï›Î ∫Ô˘Û¤, ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· ™Ô‡Ù˙ÈÔ˘ Î·È °È·ÓÓ¿ÎË ∫ÈÚÔÏ¿ÚË) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·Ù·: - ¡ÔÌÔıÂÛ›· Û¯ÂÙÈο Ì ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ (¢/ÓÛË ∞ÏÏÔ‰·-

ÒÓ Î·È ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Î. ∫¿ÛÛÔ˜ Î·È Î. ÷Ù˙‹˜). - ∞fiÎÙËÛË ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘ÔÎÔfiÙËÙ·˜ (¢/ÓÛË ∞ÛÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÛÙ·Û˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, η ∫·Ï·Ù˙‹ Î·È Î. ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú‚ڤıËÛ·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ô ڤۂ˘ ∞Ï‚·Ó›·˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘-

● O Úfi‰ÚÔ˜ Î. º. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘

ÚÔ‡ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™·ÚÚ‹˜, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∏Ï›·˜ ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ™Ù¿ı˘ ¶··‰ËÌÔ˘Ï¿˜ Î·È μ·Û›Ï˘ ª·ÌÔ‡Ú·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Δ.∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÙÛÒ΢ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™.∂.ª. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ÷˘ÙÔ‡Ú·˜.


√§Àª¶π∞∫√™ μ.

ΔË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÂÏ. 24 M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 A¶ƒπ§π√À 2012

μ√§∂´

ΔËÓ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛ·Ó ·fi ÙË ºı›· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ¡›Î˘ ∫∞ΔøΔ∂ƒ∏ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 0-3 ÛÂÙ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·fi ÙË ºı›· §·Ì›·˜. √È “΢·ÓfiϢΘ” ·ÚÎÂÙ¿ ˘ÔÙÔÓÈΤ˜ Î·È ·Á¯ˆÌ¤Ó˜ ›¯·Ó Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÌÏÔÎ Î·È Ì¤ÙÚÈ· ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ôχو˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. ŸÏ· ϤÔÓ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ fiÔ˘ Ë ¡›ÎË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ŸÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÎÔÚ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ final four ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›·. Δ· ÛÂÙ: 25-27, 17-25, 19-25. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶·Ú·Û΢¿˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Δfiη ∞ÈηÙÂÚ›ÓË. ¡π∫∏ μ√§√À: (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜), ∞ʤÓÙÔ˘ ¡·˘ÛÈο, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª·Ú›Ó·, ∫·ԇϷ ∫·ÛÛÈ·Ó‹, ∫‡ÚÎÔ˘ ™ÔÊ›·, ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙË °ÂˆÚÁ›·, °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·, ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›·, ΔÚÈ‡Ï· °Ï˘ÎÂÚ›·, ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ¶·ÓÙ¤ÎË ¡›ÎË, ¶·¿ ¶·ÙÚ›ÙÛÈ·, ΔÛÔ˘Ú¤· ∂ÈÚ‹ÓË. º£π∞: (°ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ °.), ∫Ô˘ÙÛ·ı¿Ó· ∞., Δ˙Ô˘‚¿Ú· μ., ªˆÚ·ÁÈ¿ÓÓË ¶., ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ª., ¶ÂÓÙ·ÁÈÒÙË ∫., ¡ÈfiÎη ∫., ∞ÚÁ‡ÚË π., ∫˘Ù¤· π., ∫ÔÏÈÔ‡ ¢.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 5 ·ÁÒÓ˜) 1. ºı›· §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . . 14 2. ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. . . . . . . . . . . 8 3. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. ∞.™. ∞ÚÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

ª¶∞™∫∂Δ

ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ‰›ÓÂÈ Ë ¡›ÎË ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·È‰ÈÒÓ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Δ∂º∞∞ ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·Ì·Î¿, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ™‡ÚÔ ™ÙÚ·Ù›ÎË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¡›ÎË, ·ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘, ›¯Â ·˘Ù‹ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÓ¤· ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ÛÙËÓ 13¿‰· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ·fi ʤÙÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ôχ ηϋ ÔÚ›·. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiÛ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· Ù· ¤ÙË 1997-2004 ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·Ì·Î¿ (ÙËÏ. 6945426072) Î·È ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ (ÙËÏ. 6980741664) ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ ™ÙÚ·Ù›ÎË (ÙËÏ. 6983500872) ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·.

∫∞§∂™ª∞ ™Δ√À™ ºπ§∞£§√À™ ∞¶∂À£À¡∂π ∏ ¢π√π∫∏™∏ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏

“ŸÏÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·”

¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‚ÚÂı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ΔËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ¡›ÎË ·fi ÙÔ 1924 fiÙ·Ó Î·È È‰Ú‡ıËÎÂ. ∞ӤηıÂÓ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÙËÓ ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ “·ÈÌÔ‰fiÙ˜” Ù˘ ¶∞∂, ·ÊÔ‡ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ·¯ı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ¤ÎÚÈÓ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ¢¯¤˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì·˙› Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Î·È ÛÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¡›Î˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· οوıÈ: “√ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ, ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË §Â˘Î¿‰·˜, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ¶·Ú¤Ï·‚ ÙËÓ ¶∞∂ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ô¯‹. ◊‰Ë ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

øÛÙfiÛÔ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ì·˙Èο ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó “η˘Ù‹” ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Û’ ¤Ó· Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ·ÁÒÓ·, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘. 줂·È· ·˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ·Ó ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ·Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô¯‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË.

Óˆ˜ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ı· ¤¯ÂÈ 10 ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∫·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ 1286 ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·Î¤ÙÔ ·Í›·˜ ¤ÓÙ ¢ÚÒ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ 500 ÏÂÙ¿ ÔÌÈÏ›·˜ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È 100 ÏÂÙ¿ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ‰›ÎÙ˘·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó, Â›Ó·È Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÙÔ ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Vodafone ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 51 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ¤ˆ˜ ÙȘ 30/4/2012” .

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Ì Vodafone

√ ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 30/4. ª¿ÏÈÛÙ· Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ŒÓ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ, ÂÌ›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì “fiÏÔ” Ì·˜ ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ªÈ· ·Á¿Ë Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÂÌfi‰È·. ∞ÎfiÌË Î·È Û fiÛ· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ·. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÈÔ Ôχ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00 Ì ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·” .

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Vodafone ÍÂÎÈÓ¿ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Vodafone. ∏ Vodafone ÍÂÎÈÓ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Î¤Ù· ηÚÙÔÎÈÓËÙ‹˜ Vodafone See You, Ù· ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó 10 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ‰ÒÚÔ Ë Vodafone. ∂ÈϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ‚¿˙ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î¿ı ̋ӷ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÓÙ ¢ÚÒ Î¿ı ̋ӷ. ∂Ô̤-

™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔÓ √.º. ¡›Î˘


24

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 A¶ƒπ§π√À 2012

TV Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

ª. ™∞μμ∞Δ√ ∂Δ3 14.30 §›‚ÂÚÔ˘Ï-Œ‚ÂÚÙÔÓ -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÏ›·˜) NOVASPORTS 1 14.45 ¡fiÚÁÔ˘ÈÙ˜-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 °. ªÚfiÌÁÔ˘ÈÙ˜-∫¶ƒ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 04.00 ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ-º›ÓÈÍ -∑- (¡μ∞) √Δ∂ SPORT 1 16.30 ™¿ÏÎÂ-¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 ª›Ï·Ó-Δ˙¤ÓÔ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 21.00 ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-ÃȯfiÓ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 §Â‚¿ÓÙÂ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) OTE SPORT 2 14.00 ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ.-ÕԢ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-äÚÙ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 ª¿ÁÂÚÓ-ª¿ÈÓÙ˜ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 22.05 §ÈfiÓ-ª·ÚÛ¤ÈÁ -∑- (ΔÂÏÈÎfi˜ Á·ÏÏÈÎÔ‡ §ÈÁΠη) OTE SPORT 3 16.30 ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ-∞Ófi‚ÂÚÔ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ-¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) EUROSPORT 2 14.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-§È¤ÙÔ˘‚Ô˜ ƒ›Ù·˜ -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Eurocup) 17.15 ™·ÚÙ¿Î-∫›ÌÎÈ -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Eurocup)

¶∞™Ã∞ ∂Δ3 20.00 ΔfiÙÂÓ·Ì-ΔÛ¤ÏÛÈ -∑- (∏ÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∞ÁÁÏ›·˜) NOVASPORTS 1 18.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó.-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 √Û¤Ú-¶·Ú› ™.∑. -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 2 02.10 Δ›ÁÎÚÂ-ªfiη Δ˙. -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) √Δ∂ SPORT 1 13.00 ∂Û·ÓÈfiÏ-μ·Ï¤ÓıÈ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 17.00 ª¿Ï·Á·-™ÔÛȉ¿‰ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 19.00 ªÈÏÌ¿Ô-ª·ÁÈfiÚη -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 22.30 ƒ¿ÁÈÔ μ·ÁÈÂοÓÔ-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. -∑(¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 2 13.30 ¡Ô‚¿Ú·-§¿ÙÛÈÔ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 16.00 ΔÛÂ˙¤Ó·-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 18.30 ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ-ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ƒfiÌ·-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) √Δ∂ SPORT 3 16.00 §¤ÙÛÂ-¡¿ÔÏÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) EUROSPORT 19.00 §ÈfiÓ-¶fiÙÛÓÙ·Ì -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ) EUROSPORT 2 14.30 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Eurocup -Z17.15 ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Eurocup -∑-

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∞™Ã∞ NOVASPORTS 1 22.00 ÕÚÛÂÓ·Ï-°Ô˘›ÁÎ·Ó -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 22.00 ƒÂÓ-¡È˜ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 4 16.30 116Ô˜ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ μÔÛÙfiÓ˘ -∑√Δ∂ SPORT 1 22.00 ÃÂÙ¿ÊÂ-™Â‚›ÏÏË -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 2 21.15 ¢˘Ó·Ìfi ¢Ú.-ºÔÚÙÔ‡Ó· ¡Ù. -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) √Δ∂ SPORT 3 22.00 ΔÔÚ›ÓÔ-™ÔÛÔ˘fiÏÔ -∑- (μ’ πÙ·Ï›·˜)

ΔƒπΔ∏ 17/4 NOVASPORTS 3 19.00 ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·Ì‚Ô¯·˚Îfi˜ -∑- (∞1 ‚fiÏÂ˚ Ï¤È ÔÊ) EUROSPORT 19.00 ∞›Á˘ÙÔ˜-πÚ¿Î -∑- (ºÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) EUROSPORT 2 14.30 °ÎÔ˘·ÁÎÙ˙Ô‡-∫·Û›‚· -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ∞Û›·˜)

√ √§Àª¶π∞∫√™ ™À¡∂Ãπ∑∂π ¡∞ ¢π∂∫¢π∫∂π Δ∏¡ ∂¶π™Δƒ√º∏ Δ√À ™Δ∏ ™√À¶∂ƒ §π°∫

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ó¿ÛÙ·ÛË √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ £Â·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÛÙ·ÛË. √ ÛÎÏËÚ¿ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, Ô˘ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û ηӤӷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÂȉÈÒÎÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ∫·È ÂÂȉ‹ fiÏ· ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Â›ÛËÌ· Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 18/4 ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔȯً Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. 줂·È·, ÙÔ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·›ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∂¶√ Î·È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ·¤Ê˘Á ӷ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ·˘Ù¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ê·Ó›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ı‡Ì· Ù˘ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓ˘ “οı·ÚÛ˘” , Ô˘ ›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ô˘ıÂÓ¿, fi¯È ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ οÔÈ· ·ÚÌfi‰È· ·ıÏËÙÈ΋

√È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Í·Ó·‰Ô‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ °ÈÒÚÁÔ ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙÂ Ë ∂.∂.∞. ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ Ù˘ Ó· ÌË ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‡ÏÔÁ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο... ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ÌfiÓË ·fiÊ·ÛË ·ıÏËÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ Ô˘ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ÔÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ 10 ‚·ıÌÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ, οÙÈ Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂¶√ ÛÙȘ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ÂÔÙ‡ÔÓÙÔ˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡- Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ 15˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 Ù˘ ∂.∂.∞., Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·ıÏËÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ô √-

Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ó¤Ô Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ∂.∂.∞. Î·È ‹‰Ë ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. øÛÙfiÛÔ, Ë ∂¶√ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·Ó‹Î ӷ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ› Ë ∂¶√ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∫·È ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ...¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ·fi ÏfiÁÈ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∞ÓÔȯً Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Austrian Boys ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÓÔȯً Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÔȯً Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ô‰fi

∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ club ÙˆÓ Austrian Boys. £¤Ì· Ì·˜ Ë Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÒÛÙ ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· Î·È Ì ¿ıÔ˜ Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰È¤Ï˘Û ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Î·È ÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ ¶∞™√∫, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, ªÈÙÛ·Í‹ Î·È ¡ÈÎËÙÈ¿‰Ë, ·ÊÔ‡ Ì·˜ ·Ê·›ÚÂÛ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ οÔȘ ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì ÛÙfi¯Ô Î·È ‰fiÏÔ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ „¢ÙÔοı·ÚÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡. ¶ÂÈı·Ú¯‹Û·Ì ηÈ... ÊÈ̈ı‹Î·Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, Ì ηϋ ı¤ÏËÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË, Ì‹ˆ˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È Û˘ÁÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·ÓÔÛÈÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ - ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ - ÛȈÔ‡Ó Î·È Ì·˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï¿ÙË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʤÈÁ ‚ÔÏ¿Ó, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó fiÚÙ·-fiÚÙ· Û fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ê›Û˜ ı· ÙÔÓ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ı· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Ì¤Á· ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ· Â›Ó·È Ó· ÌË ‚ÁÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. º›ÏÔÈ Ì·˜, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯· ı· Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜ ‚·Ú‡ Î·È ·Û‹ÎˆÙÔ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¶∞™√∫ ¯ÚÂÔÎfiËÛ ÙË ¯ÒÚ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ 1.200.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ô‰‹ÁËÛ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û ·Ê·ÓÈÛÌfi, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË - ·ÊÔ‡ ¤‚·Ï·Ó ¯¤ÚÈ Î·È ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ - ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ¤‚Ï·„ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì·˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜, fiÙÈ ÓÔÌÈο Î·È ·ıÏËÙÈο ı· ‰ÈηȈıԇ̠ۇÓÙÔÌ·, ·Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÔÏÈÙÈο ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ Ì·˜, ηıÒ˜ ÔÏÈÙÈο ‰Èˆ¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ÙÈ̈ÚËı‹Î·ÌÂ. ŸÏÔÈ ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì·˜ ÂΉ›ÎËÛË Î·È ÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜ ÛÙ· ÓfiÌÈÌ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ” .

∂¶π∫ƒ∞Δ∏™∞¡ ª∂ 1-0 Δ∏™ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∏™ √ª∞¢∞™ Δ∏™ ¶∞Δƒ∞™ °π∞ Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞

¡›ÎË ÙˆÓ ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ 28Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·ÙÚÒÓ Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈ΋ÙÚÈ· Ì ÛÎÔÚ 1-0.

√ ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi, ÂÓÒ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯ÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÈÛÔÚÚfiËÛÂ Î·È ·›ÏËÛ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, fï˜ ·˘Ù‹ ¤ÌÂÈÓ ··Ú·‚›·ÛÙË ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘, Ô˘ Û ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÙÂÙ · ÙÂÙ ·ÔÛfi‚ËÛ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ΔÔ ÛÎÔÚ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÔÌ¿‰· Ô

μfiÏÔ˜ ÛÙÔ 35Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, fiÙ·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ˆÚ·›· ¿Û· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ì Ù¯ÓÈÎfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙË ÁˆÓ›· Ù˘ ÂÛÙ›·˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ

ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È Ë ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÙÚÈÓÔ‡˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Ê¿ÛÂȘ. ™ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰Â ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó›ÎËÛ Û ÙÂÙ · ÙÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ÂÈ-

ıÂÙÈÎfi. ∞fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â οÔȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ¿ Ù˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ 1-0 Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ·Á¯ˆÙÈ΋, ‰‡ÛÎÔÏË ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË (¢.™. ∞ıËÓÒÓ). √È ÂfiÌÂÓÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢.™.μ.: ºÔ‡ÙÚ˘, °Ô‡ÛÈÔ˜, Δ˙·ÚÙ˙¿Ó˘ (μÔÏÈÒÙ˘), ∫·¿ÙÔ˜, ΔÂÚÏÂÍ‹˜ (ΔÛ¿ÙÛÔ˜), ªfiÛ¯Ô˜, §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜ (°Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜), ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ (∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜). ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜, ∫·ÓÂÏÏ‹˜, ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜, ¡˘ÛÙ¿˙Ô˜, ™Î·Ï›Ì˘, ™ÔÏȉ¿Î˘ Î·È ªÔ˘ÚÙ˙‹˜.


M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 A¶ƒπ§π√À 2012

25

√ ª∂™√∂¶π£∂Δπ∫√™ Δ∏™ §∂∑ ¶√∑¡∞¡ ∞¶∞™Ã√§∂π Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ™Àªºø¡∞ ª∂ ¶√§ø¡π∫∞ ªª∂

πΔ∞§π∞

∂ӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ™Ù›ÏÈÙ˜;

¡· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ı¤ÏÂÈ Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜

È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™ÂÌ›Ú ™Ù›ÏÈÙ˜ Ù˘ §Â¯ ¶fi˙Ó·Ó Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÔψÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ∫·È Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú.

°

∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “sport.wp.pl” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ μfiÛÓÈÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ™Ù›ÏÈÙ˜ ̤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÒ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘, º·Ï› ƒ·Ì·ÓÙ¿ÓÈ, ‰È·ÙËÚ› Ôχ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ¶ÔψÓÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ™Ù›ÏÈÙ˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Î·È Ë °ÎÏ¿ÓÙÌ·¯.

∫ÔÈÙ¿˙ÂÈ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ë ™ÔÛȉ¿‰ ªÂÙ¿ ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· Î·È Ë ƒÂ¿Ï ™ÔÛȤ‰·‰ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, οÙÈ Ô˘ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ -Èı·Ófiٷٷ- ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ °π¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ™ÔÛȉ¿‰ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË “ÌÓËÛÙ‹Ú·” ÁÈ· ÙÔÓ μ·Ï‚¤Ú‰Â. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÛÙÔÓ √Ï˘-

ÌÈ·Îfi. ªÔÚ› ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÔÛȉ¿‰ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï¤˜ fiÛÔ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë μ·Ï¤ÓıÈ·, fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. Δ· fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË μ·Ï¤ÓıÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Î·È Â›ÛËÌË ÌÔÚÊ‹. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ™ÔÛȉ¿‰ Ë ÔÔ›· ÛÎÔ‡ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ μ·Ï‚¤Ú‰Â, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ πÛ·Ófi Ù¯ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

√È ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔÔÓËÙÒÓ ÁÈ· ·Ó ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ √˘Ó¿È ŒÌÂÚÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È „ËÏ¿ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ.

∫·È Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ÁÈ· Δ˙ÈÌÔ‡Ú ¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú. °·ÏÏÈο ªª∂ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ, ÂÓÒ ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÂÈÚ‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ªÂÛ›ÎÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Δ‡Ô, Ô ƒ·Ê›Î Δ˙ÂÌÔ‡Ú Â›Ó·È ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· rmcsport.fr, ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜

Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ, μÂÓÛ¿Ó §·ÌÚÔ‡Ó, ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÂÛ¿Ì ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÙfiÙ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÏÈÎfi ...Ï›ÊÙÈÓÁÎ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ª·ÚÛÂÁȤ˙ˆÓ. “™ÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ Â›Ó·È Ô ƒ¿È·Ó ª¤ÓÙ˜ Ù˘ ÿ‚Ú˘, Ô ™ÙÈ‚ ∂Ï·Ó¿ Ù˘ ªÚÂÛÙ, Ô ƒÔÌ¤Ó Ã·ÌÔ˘Ó¿ Ù˘ ∫·¤Ó, Ô ª·Ú‚›Ó ª·ÚÙ¤Ó Ù˘ ™ÔÛfi ·ÏÏ¿ Î·È Ô ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ª·ÚÛ¤ÈÁ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ Δ˙ÈÌÔ‡Ú ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‹ıÂÏ ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· Â›Ó·È Ôχ „ËÏ¿ Î·È ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ªÂÛ›ÎÙ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÈÌÔ‡Ú, ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÌÔÚ› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÁÁÏÈΤ˜ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Ë¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ™Ô˘Ë‰fi ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ηıÒ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ Œ‚ÂÚÙÔÓ. ∂ÏÏËÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ë ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ ÛÙfiÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ “˙·¯·ÚˆÙÒÓ” ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·. ∏ Œ‚ÂÚÙÔÓ Ê¤ÚÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ¤Ó· Û˘Ó ¤Ó· Ì ·ÔÏ·‚¤˜ 1,1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¤˜ ·ÔÏ·‚¤˜, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ ı· ·Ì›‚ÂÙ·È “ηı·Ú¿” Ì 600.000 ¢ÚÒ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.

√𠓶ƒ∞™π¡√π” ∞¡∏™ÀÃ√À¡ ª∏¶ø™ ∫π ∞§§√π ¶∞π∫Δ∂™ ∞∫√§√À£∏™√À¡ Δ√¡ π¢π√ ¢ƒ√ª√

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô ªÈ¿ÚÛÌÈÚ ÛÙÔÓ ¶∞√ Δ

ÔÓ ...·ÛÎfi ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ô ª·Ù›·˜ ªÈ¿ÚÛÌÈÚ, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, η٤ıÂÛ ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ÛÙfiÂÚ, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ¡Ù·Ï›Ó, ÚÔ¤‚Ë ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î›ÓËÛË, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚‹ıËΠ̋ˆ˜ ¯¿ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ì‹ˆ˜ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ.

ΔË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÔÛfi ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ˘ÔÌÔÓ‹. øÛÙfiÛÔ, Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ı· ÏËÚˆı› οÔÈ· ‰fiÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Î·È ·ÓÙ› ·˘ÙÔ‡ ›‰Â ÌfiÏȘ 1.100 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi (Èı·Ófiٷٷ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯·). ŒÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÙÔ˘, Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹, ˙ËÙÒÓÙ·˜ 870.000 ¢ÚÒ Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fiÙ·Ó Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ªȤÚÛÌÈÚ Â›¯Â ·ÔÎÙËı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009 Î·È Â›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ·-

Ô‰Ô¯¤˜ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 1.650.000 ¢ÚÒ. √ ™Ô˘Ë‰fi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ƒÒÌË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, fï˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚¿Ù·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ϤÔÓ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ¶∞∂ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‹ οÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÓfiÙ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Û fiÛÔ˘˜ (Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¶∞∂ Î.·.) ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ˆ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ªÈ¿ÚÛÌÈÚ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ (ÂȉÈο ÔÈ Í¤ÓÔÈ) ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ™ÈÌ¿Ô ª¿Ù Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ÌÔÚ› Ó· ‰‹ÏˆÓ ÚfiÛÊ·Ù· ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ȤÛÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋, fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ™ÈÌ¿Ô ¤¯ÂÈ “‰Âı›” Ì ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ -̤¯ÚÈ fiÛÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È- ı· Â›Ó·È ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” . ∫ÔÈÓÒ˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· fiÔÈ· ÂÚÈıÒÚÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ ›¯Â οÓÂÈ Î·È ¤Ú˘ÛÈ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™›ÁÔ˘Ú· ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (Û.Û. ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ) Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÊÔ‡ Ô‡Ù ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ,

Ô‡Ù ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÎÈ Ô‡Ù ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È! ™˘ÓÂÒ˜, ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È ÙÔ “·ÓÙ›Ô” , ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο.

™Â ÌÈÎÚÔÂ¤Ì‚·ÛË ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô §¤ÙÔ ™Â ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ˘Ô‚Ï‹ıËÎÂ Ô ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¤ÙÔ, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ·ÈÛı¿ÓıËΠÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘

fi‰È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· οÓÂÈ ¤Ó·Ó ηı·ÚÈÛÌfi ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ·˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ¯fiÓ‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô §¤ÙÔ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÓÈÒıÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â¤Ì‚·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “∞Ó Ìˆ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· Ì›ӈ ÂÎÙfi˜ Î·È ¿Óˆ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÌÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· ·Úı› Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜.

∏ ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ ˆ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ÛÙË Serie A, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú·Áfi Î·È Û¯Â‰fiÓ ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓË ΔÛÂ˙¤Ó·. ∏ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ӛÎË Ô‡Ù ˆ˜ ·ÛÙÂ›Ô ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ. √È “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ¡ÙÂÏ ¶È¤ÚÔ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù˘ §¿ÙÛÈÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô “ÈÓÙÔ˘Ú›ÎÈÔ” Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ΔÛÂ˙¤Ó·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ª›Ï·Ó ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Δ˙¤ÓÔ· ÎÈ ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÊÔ‡ ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓË. ™Ô˘‰·›Ô Ì·Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ “ºÚ›Ô˘ÏÈ” , fiÔ˘ Ë ‰˘Ó·Ù‹ ʤÙÔ˜ √˘ÓÙÈÓ¤˙ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ÿÓÙÂÚ, Ë ÔÔ›· Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤· ª·ÛÙÚ·ÙÛÈfiÓÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ Champions League Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, οÙÈ Ô˘ Â› ƒ·ÓȤÚÈ ¤ÌÔÈ·˙ ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

ª. ™¿‚‚·ÙÔ ª›Ï·Ó-Δ˙¤ÓÔ· √˘ÓÙÈÓ¤˙Â-ÿÓÙÂÚ

¶¿Û¯· ¡Ô‚¿Ú·-§¿ÙÛÈÔ ∞Ù·Ï¿ÓÙ·-∫Ȥ‚Ô ΔÛÂ˙¤Ó·-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ §¤ÙÛÂ-¡¿ÔÏÈ ¶·Ï¤ÚÌÔ-¶¿ÚÌ· ™È¤Ó·- ªÔÏfiÓÈ· ƒfiÌ·-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·

¢Â˘Ù¤Ú· ¶¿Û¯· ∫¿ÏÈ·ÚÈ-∫·Ù¿ÓÈ·

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·›‰ˆÓ ηٿ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ∂Í·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ¶ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ æ˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” -√∫∞¡∞ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ¡. §¿ÚÈÛ·˜√∫∞¡∞, ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ∂.¶.™. §¿ÚÈÛ·˜, ÙËÓ ∂.¶.™. £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙËÓ ∂.¶.™. ΔÚÈοψÓ, ÙËÓ ∂.¶.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔÓ ¢.√.¶.∞.∂§ Î·È ÙÔ ∂∞∫§, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¶·›‰ˆÓ, ÌÈÎÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙȘ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 (ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·) ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞Ïη˙¿Ú, ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ªÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ù˘ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘. ™Ùfi¯Ô˜ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ÔÌ¿‰·. £· ·›ÍÔ˘Ó fiÏÔÈ Ì fiÏÔ˘˜ Î·È ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È fi¯È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜, Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È fi¯È Ë ÌÈ˙¤ÚÈ· , ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘Á›· Î·È Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ.


26

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 A¶ƒπ§π√À 2012

π™¶∞¡π∞

∂‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ƒÂ¿Ï Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∏ ƒ∂∞§ ª·‰Ú›Ù˘ ¤Ú·Û ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÙÒÚ·, Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·Ó·›Ì·ÎÙ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ “clasico” . √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ› Ù›ıÂÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙË §Â‚¿ÓÙ Û ¤Ó· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ô˘ -fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË- ÎÚ‡‚ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∏ “ª¿ÚÙÛ·” ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙÔ §Â‚¿ÓÙ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¤Ó·. ™Â fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÛÎfiÓÙ·„ Ì ÈÛÔ·Ï›· 1-1. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ê˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ηÓÂÓfi˜ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·Ù· Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰¤Î· ‚·ıÌÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ó. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ηıÒ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ™fiÚÙÈÓÁÎ ÃȯfiÓ ÛÙÔ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” . ∏ μ·Ï¤ÓıÈ·, Ë ÔÔ›· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ∂Û·ÓÈfiÏ, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘, ª¿Ï·Á· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ™ÔÛȉ¿‰. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 34˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

ª. ™¿‚‚·ÙÔ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-ÃȯfiÓ §Â‚¿ÓÙÂ-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·

¶¿Û¯· ∂Û·ÓÈfiÏ-μ·Ï¤ÓıÈ· ™·Ú·ÁfiÛ·-°Ú·Ó¿‰· ª¤ÙȘ-√Û·ÛÔ‡Ó· ª¿Ï·Á·-™ÔÛȉ¿‰ μÈÁÈ·Ú¿Ï-™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú ªÈÏÌ¿Ô-ª·ÁÈfiÚη μ·ÁÈÂοÓÔ-∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.

¢Â˘Ù¤Ú· ¶¿Û¯· ÃÂÙ¿ÊÂ-™Â‚›ÏÏË

∞∂ƒ√ª√¡Δ∂§π™ª√™

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ™Δ√ ÌÔÓÙÂÏÔ‰ÚfiÌÈÔ ∫¿ÚÏ·˜ “ª. ∫ÂÚÈÓ‹˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·ÂÚÔÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÛÙȘ ÚÔÛÁÂÈÒÛÂȘ ·ÎÚȂ›·˜. ¶‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ù· ۈ̷Ù›· ∞∂ª∞, ∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë §¿ÚÈÛ·˜, ∞ÂÚÔÏ¤Û¯Ë ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÂÚÔÌÔÓÙÂÏÈÛÙÒÓ ªÂÏÈÛÛÔ¯ˆÚ›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· F5-GR-PL Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: ∫·Ú··Ù¿Î˘ ¡. 10 (∞∂ª∞), §ÂÔÓÙ·Ú›Ù˘ ÃÚ. 3 (∞∂ª∞), ¡·˙¿Ú˘ ¶·Ó. 1 (√∞ª∂§), §Â˚ÏÂÙ˙fiÁÏÔ˘ ÃÚ. 0 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), μ·ÁÂÓ¿˜ ÃÚ. 0 (∞ÂÚ ºıÈÒÙȉԘ). ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· F3-GR-PL Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: ªÔ‡¯Ô˜ ∞ı. 86 (∞∂ª∞), ∫·Ï‡‚·˜ °ÂÒÚ. 67 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), ¶¿ÏÏ·˜ πˆ¿Ó. 61 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), §ÂÔÓÙ·Ú›Ù˘ ÃÚ. 38 (∞∂ª∞), ª·ÏÙ·ÁÈ¿ÓÓ˘ ªÈ¯. 35 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), ªÚfi‚·˜ ∞ı. 35 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), §˘Ù¿Ú˘ ™. 32 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), §Â˚ÏÂÙ˙fiÁÏÔ˘ ÃÚ. 27 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), ¡›Ù˘ ∂. 26 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), ¶·ÓÙ·˙‹˜ ™. 11 (∞∂ª∞), ∫ÂÓÙ›ÔÁÏÔ˘ ¡. 6 (∞ÂÚ. §¿ÚÈÛ·˜), ªÂÊÛÔ‡Ù ∞ÁÁ. (∞∂ª∞), ÃÔ˘ÛÈ¿Ê˘ π. (∞∂ª∞). ΔÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Î·È Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ 14√™ ∏ªπª∞ƒ∞£ø¡π√™ ¢ƒ√ª√™ ƒπ∑√ªÀ§√À-∫∂ƒ∞™π∞™

ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹  ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô 14Ô˜ ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘-∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §ËÌÓ·›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∫¿ÚÏ·˜. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÊÔ‡ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· 140 ÂÚ›Ô˘ ‰ÚÔÌ›˜.

ª

ΔÔ Ê˘ÛÈÎfi οÏÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙÔ ·ÓıÈṲ̂ÓÔ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÙÔ›Ô, ·Ô˙ËÌ›ˆÛ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ËÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÚÔÌ›˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·Ú¿Ï¢ڷ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ÔÏÏ¿ ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ˙ÒˆÓ. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ∂ϤÓË, ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ıÂÛÌfi˜. ∂›Û˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÂÓÒÓÂÈ Ù· ‰‡Ô Ì·ÚÙ˘ÚÈο ¯ˆÚÈ¿. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË Ï·Ù›· Ù˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Î‡ÂÏÏ·, ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÂÏÈ¿˜ Î·È ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÚÌ·Ù›Û·ÓÙ˜ ‰fiıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ ÌÏÔ‡˙˜. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ó¤ÔÈ ‰ÚÔÌ›˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi

ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ˘Á›·˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ∂ϤÓË, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ª·ÚÙ˙È¿Ï˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù˘, Ë Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ∞ÚÂÙ‹, ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î.Î. ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ Î·È ∫ÔÎfiÏ·˜ ¶·‡ÏÔ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î. °Ô‡Ï·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞ϤÎÔ˜, Ô ÚÒËÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ °.º. ∞ÁˆÁ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ªÔ‡ÙÛÂÏÔ˜ ÷ڿϷÌÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™¢À μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. °È· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∏ÌÈÌ·Ú·ıˆÓ›Ô˘ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜, ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜: ∂æ∞, ∑·ÁÔÚ›Ó, ∂μ√§, ŸÏ˘ÌÔ˜, ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶ÚÔÌËı‡˜, ÙÔ ª¿ÚÎÂÙ ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÓÂÚ¿ ™¤ÏÈ-™. ªÂÓÙÂΛ‰Ë˜ ∞.∂., ÙËÓ ∫¿‚· ÔÙÒÓ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÙËÓ Î. ƒ¿ÙË ∂ϤÓË, ÙÔÓ Î. ∫·ÎÏ‹ º›ÏÈÔ. ∂›Û˘, Ù· ÙÔÈο ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙÔÓ Ù. Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î. ∫·Î·˙È¿ÓÓË ¢ËÌ‹ÙÚË, ÙÔÓ Î. μÈÛ‚›ÎË ™., Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, ÙÔ ªÈ¯¿ÏË ∫˘ÚÈ·˙‹ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÙÔ˘˜ Î.Î. °Ô‡ÛË ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ¶·Ï¿ÓÙ˙· ∫ÒÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.runningnews.gr. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· οı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÔχÙÈÌË ˘-

ËÚÂÛ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌ›˜. √È ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤ÙÚÂÍ·Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ, ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: °Î·Ï›‰Ë˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, °È·ÓÓԇϷ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, ª¤Î·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ £ÂÔÊ¿Ó˘, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞ÎÚ›‚Ô˜ ÷ڛϷԘ, ΔÔ˘ÏÈ¿˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, μÔ˘ÁÈԇη˜ ™ˆÙ‹Ú˘, ™ÙfiÚÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ™Ù·Ù‹Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜, §ÈÓfi˜ μ·Û›Ï˘, ÕÎÂÚÌ·Ó ªÈ¯·‹Ï, ∫Ô˘ÙÔ˘‚¿Ï·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, §›Ù·ÈÓ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫¯·ÁÈ¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ™ÈÌÔ‡Ï˘ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ∫·ÙÛÈ·Ú‰¿Ó˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ΔÛ·¯¿Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛ·Ì·ÛÈÒÙ˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ºÒÙÔÁÏÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶Ú·ÛÛ¿˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷ϷÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ™¯ÔÚÂÙÛ·Ó›Ù˘ ¶·‡ÏÔ˜, ∫·ÏÏÈÒÚ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, °È·ÓÓ·ÎԇϷ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜, ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, μ¿ÈÔ˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘˜, ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∑ԇη˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, •¤Ú·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È ¶ÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ ›ӷÈ: ÷Ù˙˯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∞ϤÎÔ˜, §¿Î·˜ ™‡ÚÔ˜, ΔÛÈÎÔ˘ÓÙÔ˘Ú›‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡ÂÏ‹ ¢‹ÌËÙÚ·, ΔÛԇη ∫·ÙÂÚ›Ó·, ™‡ÚÔ˘ μÈÔϤٷ, ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ μ·Û›Ï˘, ΔÔÙÔ‡ÙÛÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∫ÔÓÙÔÁÂÒÚÁÔ˜ ¡›ÎÔ˜, ™˘Ú›‚ÂÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∫·Ú‚·Ú›Ù˘ ∏Ï›·˜, ∫ˆÛÙ‹ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤ÏÏ·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

¡ÈÎËÙ¤˜ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2. ∫Ô˘ÎÔ˘Ù¤ÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ μ¤ÚÔÈ· 3. ¡¿ÙÛÈ·˜ ∏Ï›·˜ πˆ¿ÓÓÈÓ· ∂§.∞™.

¡È΋ÙÚȘ 1. °ÎÂÚÏ‹ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ™ª §¿ÚÈÛ·˜

2. ∞ÏÂ͛Ԣ ∫·ÙÂÚ›Ó· ™¢ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ 3. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™¢À μfiÏÔ˘

ª¤¯ÚÈ 19 ÂÙÒÓ 1. ∫ÈÔÚÌ‹ÙÚÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ μfiÏÔ˜ 2. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï μfiÏÔ˜ 3. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ

20-29 ÂÙÒÓ 1. ºˆÙÈ¿‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 505 Δ.¶.¡. 2. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ª §¿ÚÈÛ·˜ 3. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™¢À μfiÏÔ˘

30-39 ÂÙÒÓ 1. ™·Û·Î¿ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞™ μÂÚÁ›Ó·˜ 2. °Ô˘Ï¿˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ª §¿ÚÈÛ·˜ 3. ¡·Ô‡Ì μ·Û›ÏÂÈÔ˜ §¿ÚÈÛ·

40-49 ÂÙÒÓ 1. ∫Ô˘Ì¿ÚÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™ª §¿ÚÈÛ·˜ 2. ∞˙¿˜ ¶¤ÙÚÔ˜ º¿ÚÛ·Ï· 3. °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜

50-59 ÂÙÒÓ 1. μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ ™¢À μfiÏÔ˘ 2. §¿Ì·Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘ ™ª §¿ÚÈÛ·˜ 3. ∫ÔÎÎÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ª §¿ÚÈÛ·˜

60-69 ÂÙÒÓ 1. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ™¢À μfiÏÔ˘ 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ™¢À μfiÏÔ˘ 3. §¿·˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ™¢ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ Õ‚‚ÔÙÙ πÔ‡ÏÈÔ˜ ™∂μ∞™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

∫·ÙËÁÔÚ›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ 1. ∫ÔÎÎÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›· ™ª §¿ÚÈÛ·˜ 2. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ∞Ó‰ÚÈ¿ÓÓ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∂ȉÈΤ˜ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ 1. ™ª §¿ÚÈÛ·˜ (ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË) 2. ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ª∂ ¢π√ƒ°∞¡øΔƒπ∞ Δ∏ §∂™Ã∏ ∂¶πΔƒ∞¶∂∑π√À ¶√¢√™º∞πƒ√À “∞ƒ°√¡∞ÀΔ∂™”

√ ¶Ú›ÁÎÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ Volos Cup 2012 ∞ϤÎÔ˜ ¶Ú›ÁÎÔ˜ η٤ÎÙËÛ ÙÔ Volos Cup 2012, ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Subbuteo Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· ٤ٷÚÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë §¤Û¯Ë ∂ÈÙÚ·¤˙ÈÔ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” . √ ∞ϤÎÔ˜ ¶Ú›ÁÎÔ˜ Ó›ÎËÛ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ Ã¿ÚË Ã·Ù˙ËÏ¿ÙˆÓ Ì ÛÎÔÚ 2-0. ΔËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚Â Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Ó›ÎËÛ ÙÔ ¡›ÎÔ ∫˘Ú·›Ô Ì ÛÎÔÚ 1-0 ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi. √ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, ™‡ÚÔ˜ ∫Ô‡ÚÈ·˜, ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. ªÂÙ›¯·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÕÚ˘ ªÈÓٿη˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˙ȈÚÙ˙ÈÒÙ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ Î·È ºÒÙ˘ ™·Ófi˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∞’ fiÌÈÏÔ˜: ¶Ú›ÁÎÔ˜-ªÈÓٿη˜ 3-0,

ªÈÓٿη˜-Δ˙ȈÚÙ˙ÈÒÙ˘ 2-1, ¶Ú›ÁÎÔ˜-Δ˙ȈÚÙ˙ÈÒÙ˘ 2-0. μ’ fiÌÈÏÔ˜: ∫Ô‡ÚÈ·˜-÷Ù˙ËÏ¿ÙˆÓ 0-1, ÷Ù˙ËÏ¿ÙˆÓ-™Ù·Ì¿Ù˘ 2-0, ∫Ô‡ÚÈ·˜™Ù·Ì¿Ù˘ 2-0. °’ fiÌÈÏÔ˜: ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜-∫˘Ú·›Ô˜ 22, ∫˘Ú·›Ô˜-™·Ófi˜ 3-0, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜-™·Ófi˜ 2-0. ∏ÌÈÙÂÏÈÎÔ›: ¶Ú›ÁÎÔ˜-∫˘Ú·›Ô˜ 4-0, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜-÷Ù˙ËÏ¿ÙˆÓ 0-2. ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜: ∫˘Ú·›Ô˜-¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 0-1. ΔÂÏÈÎfi˜: ¶Ú›ÁÎÔ˜, ÷Ù˙ËÏ¿ÙˆÓ 2-0. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.


OÈÎÔÓÔÌ›· 27

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ªÂ ÌÔ¯Ïfi ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË ª. ΔÚ›ÙË

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ¿ÓÔ‰Ô˜ 1,01% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Á¿˘ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÒÓ √Ì›ÏˆÓ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ √

∞£∏¡∞, 13.

ª

 ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÌÔ¯Ïfi ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ª. ΔÚ›Ù˘, Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÚÔÂÍÔÊÏ› ηχÙÂÚÔ˘˜, ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓÔ̤ÓÔ˘, fiÚÔ˘˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÎÂʷϷȷ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË Ù¿ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙȘ 6 ª·˝Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ¿ÏψÛÙ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› Û ÔÈ· ‚¿ÛË ı· ˘ÔÏÔÁÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ Δ.Ã.™. Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È fiÛ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ Δ.Ã.™. ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÁÈ· οı ÌÂÙÔ¯‹ Ô˘ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Á›ÓÔ˘Ó ÂÈۋ̈˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ 714,78 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 707,60 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 1,01%. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÓÈ-

Û¯‡ÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 5,05%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ¿ÓÔ‰Ô 3,53 %, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÙÒÛË 0,52%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALL CAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô 0,16%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: ÙÒÛË 0,41%, ∂ÌfiÚÈÔ: ÙÒÛË 1,12%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,99%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,03%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: ÙÒÛË 2,10%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,24%, Δ·Í›‰È·: ÙÒÛË 1,00%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: ¿ÓÔ‰Ô˜ 2,65%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 4,04%,

ΔÚ¿Â˙˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 12,72%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: ÙÒÛË 5,67%, ÀÁ›·: ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,12%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: ÙÒÛË 2,22%, ÃËÌÈο: ¿ÓÔ‰Ô˜ 4,48% Î·È ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: ¿ÓÔ‰Ô˜ 1,37%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 130,978 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 43,659 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 28,203 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜.

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ °∂¡π∫√™ 707,60 714,78 +1,01%,

FTSE 20 270,26 279,79 +3,53%, FTSE 40 716,85 713,12 -0,52%, FTSE 80 166,50 166,76 +0,16%, μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞, ¶ƒ√´O¡Δ∞&À¶∏ƒ∂™π∂™ 2.652,92 2.642,00 -0,41%, ∂ª¶√ƒπ√ 1.134,69 1.121,96 -1,12%, ∫∞Δ∞™∫∂À∂™&À§π∫∞ 1.665,29 1.715,03 +2,99%, ¶∂Δƒ∂§∞π√&∞∂ƒπ√ 2.120,70 2.163,73 +2,03%, ¶ƒ√™ø¶π∫∞& √π∫π∞∫∞, ¶ƒ√´√¡Δ∞ 1.868,51 1.829,19 -2,10%, ¶ƒøΔ∂™ À§∂™ 1.348,04 1.378,18 +2,24% Δ∞•π¢π∞-∞¡∞æÀÃ∏ 1.129,74 1.118,45 -1,00%, Δ∂á√§√°π∞ 314,62 322,97 +2,65%, Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ 817,51 850,54 +4,04%, Δƒ∞¶∂∑∂™ 272,43 307,08 +12,72%, Δƒ√ºπª∞-¶√Δ∞ 5.197,28 4.902,70 -5,67%, À°∂π∞ 117,91 118,05 +0,12%, À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫√π¡∏™ øº∂§∂π∞™ 1.175,56 1.149,45 -2,22%, Ã∏ªπ∫∞ 5.588,35 5.838,86 +4,48%, Ã∏ª∞Δ√√π∫√¡√ªπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ 860,49 872,29 +1,37%. ∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢Â›ÎÙË ΔÈÌÒÓ Î·È ÙË ·Í›·˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó¿ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: -ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 09/4/2012 —-ª. ΔÚ›ÙË 10/4/2012 730,03 +3,17% 60,589 -ª. ΔÂÙ¿ÚÙË11/4/2012 723,61 0,88% 48,058 -ª. ¶¤ÌÙË 12/4/2012 714,78 1,22% 22,331 -ª. ¶·Ú·Û΢‹ 13/4/2012.

¡¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·Ú¿ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ·

∏ ÎÚ›ÛË Â¤ÛÙÚ„ Û ª·‰Ú›ÙË Î·È ƒÒÌË ª∞¢ƒπΔ∏, 13.

∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·-

ÓÂÈÛÌÔ‡ πÛ·Ó›·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ, Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÁˆÓÈÒ‰ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Â˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂∫Δ Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ·Ó·Ï˘ÙÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤Î‰ËÏÔ ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÔ‚Ëı›, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ӥ· Ê¿ÛË ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ˘. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ πÛ·Ó›·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘. ∏ ÚfiÛηÈÚË Â˘ÊÔÚ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Î·È ϤÔÓ Ë πÛ·Ó›· ıˆÚÂ›Ù·È Ô Ó¤Ô˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ¶·Ú¿ Ù· ̤ÙÚ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ 27 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓÔ ƒ·¯fiÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

(ÙÔ˘ ÈÔ ÛÎÏËÚÔ‡ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, fiˆ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛÂ Ô ÈÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜), ÙÔ spread Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙȘ 410 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Í·Ó¿, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ 6%. √È ·ÚÈıÌÔ› ·˘ÙÔ› ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· “ÂÏÏËÓÈÎfi“ ̤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √‡Ù ٷ ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô‡Ù ÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÈÛ·ÓÒÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ›ıÔ˘Ó fiÙÈ Ë ª·‰Ú›ÙË ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ (Î·È Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ) ÛÙfi¯Ô Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 5,3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Î·È Ô “Û˘ÓÂ‹˜” ªfiÓÙÈ ∞Ó fï˜ Ô ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 1 ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚÒÓ Â›Ó·È Ë πÛ·Ó›·, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ë πÙ·Ï›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Û˘¯Ó¿ “‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È” ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜” ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ “ÚÔÛÔ¯‹˜” ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ: ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi spread ¤Êı·Û ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË ÙȘ 400 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÓËÊÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ ÚÔ˜ ÙȘ 500 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙȘ Ôԛ˜

›¯Â Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2011. ™ÙȘ ‰ËÌÔڷۛ˜ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ƒÒÌË Ï‹ÚˆÛ ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ù›ÙψÓ. “ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, ·Ó Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ Û ·˘Ù¿ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ πÛ·Ó›·˜” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈ-

ÛÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ DZ Bank, ª›Î·ÂÏ §¤ÈÛÙÂÚ, ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ “Les Echos” . ø˜ ·¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ‡ÊÂÛË, ηıÒ˜ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ôχ ‚·ı‡ÙÂÚË (-2,2% ÙÔ˘ ∞∂¶) ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÂÙÚÈÔ·ıÔ‡˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ (-0,5%). ŸÌˆ˜ Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ˘fi ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. √ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ Ù˘ ∂∫Δ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ.

¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ƒ√Δ∞ƒπ∞¡√À √ªπ§√À μ√§√À Î. ª›ÏÙÔ˜ ªÔ˘Ûٷηϋ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Î. ™ÒÙÔ˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘ Î·È Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™Ù¤ÏÈ·ÚÔ˜, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊÔÔÈË̤ÓÔ ƒ√Δ∞ƒπ∞¡√ √ªπ§√ Δ∏™ ∞ªª√Ãø™Δ√À ∫À¶ƒ√À, ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÁÏ˘ÎÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÁÂÚfiÓÙˆÓ, ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. •ÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∏ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ Î·È ÙȘ ÁÂÚfiÓÙÈÛÛ˜ Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ ÁÈ· ∫·Ïfi ¶¿Û¯·. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰‡Ô √Ì›ÏÔ˘˜ ƒfiÙ·Ú˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ·Á¿Ë Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

¶ÙÒÛË 8,8% ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ 2012 ∞£∏¡∞, 13.

¶Δø™∏ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ê›ÍÂˆÓ Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ 8,8% η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (™∂Δ∂). ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂Δ∂, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 8,8%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 53.427 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο 551.442 ͤÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ¤Ó·ÓÙÈ 604.869 ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2011. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙË ƒfi‰Ô ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2012 ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 54,28% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ∫ˆ ‹Ù·Ó 39,66% Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 15,64%. ªÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Î·È ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 352.004 ¤Ó·ÓÙÈ 417.275 ·Ê›ÍÂˆÓ ¤Ú˘ÛÈ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ∞ıËÓÒÓ-∞ÙÙÈ΋˜ (∂•∞-∞), Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ›¯Â ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 18,65% Î·È ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Î·Ù¿ 20,42%. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™∂Δ∂, ·ÓÔ‰Èο ηٿ 7,7% ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ·Ó‹Ïı·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û 177.782, ¤Ó·ÓÙÈ 165.099 ·Ê›ÍÂˆÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ.

ªÈ· ·ÎfiÌË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ∞ÌÂÏÒÓ˜ ÃÔϤ‚· Δ√ 9Ô ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·¤Û·ÛÂ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÌÂÏÔÔÈ-

ÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì ¤‰Ú· ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Berliner Wine Trophy, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 5 Î·È 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2012. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ μÈÔÏÔÁÈÎÔ› ∞ÌÂÏÒÓ˜ ÃÔϤ‚· ·¤Û·Û·Ó ·fi ÙÔ 2009 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 4 ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, 2 ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È ÙÚ›· ¯¿ÏÎÈÓ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Muscats du Monde, Mundus Vini Î·È μerliner wine trophy, ÛÙË °·Ï-

Ï›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ΔÔ ‰Â ¤ÙÔ˜ 2011, ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË Âȯ›ÚËÛË, ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· (Best organic wine produe). Δ· ÎÚ·ÛÈ¿ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Â›Ó·È ÙÔ “∞Ó·ÛÂÌÈ¿”, ÙÔ “∞Á¯›·ÏÔ˜”, ÙÔ “™˘ÎÈÒÙ˘ ƒÔ˙¤”, ÙÔ “¶ËÏÈ¿ÓıË” Î·È ÙÔ “™˘ÎÈÒÙ˘ ∂Ú˘ıÚfi˜” Û ÊȿϘ ÙˆÓ 750ml. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ›˜ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô›ÓÔ˘ Î·È ·Ì¤ÏÔ˘ (√.π.V.).


¢ÈÂıÓ‹ 28

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

°∂ƒª∞¡π∞

∞ÔÙ˘¯Ë̤ÓË Ë ı·̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÙÚԯȿ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ

ΔÚÂȘ ÓÂÎÚÔ› Û ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·

√ ‡Ú·˘ÏÔ˜ Ù˘ μ. ∫ÔÚ¤·˜ ‰È·Ï‡ıËÎÂ...

μ∂ƒ√§π¡√, 13.

Δƒ∂π™ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÛÔ‚·Ú¿, ηٿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ Ì ¤Ó·Ó ÂÎÛηʤ· ÎÔÓÙ¿ Û ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÔ˘Ï¯¿ÈÌ ·Ì ª¿ÈÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÎÚÔ˘ÛË Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ 35 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË-Ã¿Ó·Ô˘ ÂÎÙÚԯȿÛÙËÎÂ. ¡ÂÎÚÔ› ·Ó·Û‡ÚıËÎ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÂÚÁ¿Ù˜. Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›.

∏¶∞

™Â ‡ÚÈÓÔ ÎÏÔÈfi ‰Âο‰Â˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡. À√ƒ∫∏, 13.

∂¡π™ÃÀª∂¡∂™ ·fi ÙÔÓ ÈÔ ˙ÂÛÙfi ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·ÈÒÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÍËÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È ÔÈ ‰Âο‰Â˜ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Û ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞. ª›· ·fi ÙȘ ÂÛٛ˜, ÛÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÂ˚, Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ª·Ó¯¿Ù·Ó. ø˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ ¤Êı·ÛÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È Û ‰·ÛÒ‰Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÂ˚. ∂›Ó·È ÌfiÏȘ Ì›· ·fi ÙȘ 97 ÂÛٛ˜ Ô˘ ηٷη›Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ Ô Î·Ófi˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ı‡Ì·Ù· ‹ ÁÈ· ηٷÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÌÚËÛÌfi. ΔÚÂȘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ §ÔÓÁÎ ∞˚Ï·ÓÙ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÂÛÙ›· Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È ÂΛ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿„ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û›ÙÈ·. ªÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ÛÙÔ ΔÂÓÂÛ›, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·fiÙÔ̘ Ï·ÁȤ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó.

¢È·„‡‰ÂÈ Ô ™·ÚÎÔ˙› fiÙÈ ·›ÚÓÂÈ Ê¿Ú̷η ÁÈ· Ó· “Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘” ¶∞ƒπ™π, 13.

“°∂§√π√À™” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô fiÙÈ ·›ÚÓÂÈ ÌË ÂÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ê¿Ú̷η ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ “ÈÛÔÚÚÔ›·” ÙÔ˘. “∂›Ó·È ÁÂÏÔ›Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ˘Á›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ·˘Ùfi ÙÔ ‚ȂϛԔ ›Â Ô ™·ÚÎÔ˙›, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ i-tele. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “ΔÔ DHEA (Û.Û. ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÂÈ) ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó ÙÈ Â›Ó·È Î·È ÂÈϤÔÓ ·¯ı¿ÓÔÌ·È Ù· Ê¿Ú̷η” ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù·ÌÔ‡, ·Ôηχ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ” ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¡ÙÂÓ› ¡ÙÂÌÔÓÈfiÓ Î·È §ÔÚ¿Ó §Â˙¤ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÙÈ Ô ™·ÚÎÔ˙› ηٷӷÏÒÓÂÈ Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Î·È ÁÈ· Ó· Ù· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. “¢›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÁÎÚÈÛË ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ Í·Ó·‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘” ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ™·ÚÎÔ˙›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ê¿Ú̷η ·˘Ù¿. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ DHE∞, ÌÈ· ÔÚÌfiÓË Î·Ù¿ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘, ‹ ÁÈ· ÙÔ EPO, ÌÈ· Ô˘Û›· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÓÙÔ¿ÚÔÓÙ·È. “•¤ÚÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ê¿ÚÌ·Îfi ÌÔ˘; ªÂ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ͤÚÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È: ÌÈ· ÒÚ· ¿ıÏËÛ˘ οı ̤ڷ, (...) ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ οӈ Î·È (...) ÔÏÏ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù·” η٤ÏËÍÂ Ô ™·ÚÎÔ˙›.

™∂√À§, 13.

¤Ù˘¯Â Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∫ÔÚ¤·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÙÚԯȿ ¤Ó·Ó ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ, ›‰ËÛË Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔÎÔÚ·ÙÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô KCNA. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÙÚԯȿ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ, ·fi ÙÔ 2009. √ ‡Ú·˘ÏÔ˜ Ô˘ ÂÎÙÔ͇ıËÎÂ, Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤ıÂÙ Û ÙÚԯȿ ÙÔÓ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ, ‰È·Ï‡ıËΠϛÁ· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Î·È Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ KCNA, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ› ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ·. “∏ §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∫ÔÚ¤·˜ ÂÎÙfiÍ¢Û ÙÔÓ (‡Ú·˘ÏÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔÓ) ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ Kwangmyongsong-3 ÛÙȘ 07:38:55 ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. √ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Áˆ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÂı› Û ÙÚԯȿ” ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ KCNA. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜, Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÂÓ Ù‹ÛÂÈ Î·È Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ η٤ÂÛ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. “¢ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ì ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ì ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¤ÂÛ·Ó” ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∫ÔÚ¤·˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ μ.∫ÔÚ¤·˜ Ó· ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÙÔÓ ‡Ú·˘ÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ Ó· οÓÂÈ “ÚÔ·Á¿Ó‰·” Î·È Ë ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË Î·Ù¿ÏËÍ‹ Ù˘ ı· ÊÔ‚›ÛÂÈ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Ù˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

ÙˆÓ ∏¶∞. “∞˘Ù‹ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‹Ù·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌÈ· ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂοı·Ú· ·¤Ù˘¯Â Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈο” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ √Ì¿Ì·. “∏ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Û Â›Û˘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË μ.∫ÔÚ¤· Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ù· ÔÏÈο Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û Èı·ÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. ∏ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ı· οÓÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÚÈÓ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜.

ŒÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ì ÂÍ·›-

ÚÂÛË ÙËÓ ∫›Ó· Ë ÔÔ›· ÂÈۋ̈˜ ÛȈ¿, ηٷ‰›Î·Û ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Ë √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ÙÔ ΔfiÎÈÔ Î·È Ë ™ÂÔ‡Ï ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “ÚfiÎÏËÛË” Î·È ·Ú·‚›·ÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·ÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË NORAD, ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÂÚ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· “‰ÔÎÈÌ‹ ÂÓfi˜ Taepodong-2” , ÂÓfi˜ ‰ÈËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡ ‚·ÏÏÈÛÙÈÎÔ‡ ˘Ú·‡ÏÔ˘ Ì ‚ÂÏËÓÂΤ˜ 6.000-9.000 ¯ÏÌ. ∏ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ÙÔ ΔfiÎÈÔ, Ë ™ÂÔ‡Ï, ·ÏÏ¿ Î·È Ë √Ì¿‰· ÙˆÓ √ÎÙÒ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ë ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞,

·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÙÔ 2006 Î·È ÙÔ 2009 Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ··ÁfiÚ¢·Ó ÛÙË μ.∫ÔÚ¤· “οı ˘ÚËÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ‹ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‚·ÏÏÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÎÙfiÍ¢Û˘, Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ηٷ‰›Î·Û “ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË” Ù˘ ¶ÈÔÓÁÈ¿ÓÁÎ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·ÂÈÏ› ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ Î·È ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ” Ù˘ μ.∫ÔÚ¤·˜. “√ Úfi‰ÚÔ˜ (ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·) ¤¯ÂÈ ÂÈ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙË μ.∫Ô-

Ú¤·. ∂¤ÌÂÈÓ Â›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë μ.∫ÔÚ¤· Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘, Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ¤˜ Ù˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ Δ˙¤È ∫¿ÚÓÂ˚ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜. ∏ ¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤· Î·È Ë π·ˆÓ›· ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û·Ê‹” Î·È “ÛÔ‚·Ú‹” ÚfiÎÏËÛË Î·È “·Ú·‚›·ÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ (™∞ ÙÔ˘) √∏∂” . øÛÙfiÛÔ Ë ∫›Ó· ·Ú¤ÌÂÓ ÛȈËÏ‹, ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘. ∞Ó Î·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¡¤· ∫›Ó· ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Â›ÁÔÓÙ· ÙËÏÂÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË ™ÂÔ‡Ï, ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ Î·È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· Â›ÛËÌÔ Û¯fiÏÈÔ ·fi ÙÔ ¶ÂΛÓÔ. √ ÚÒÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ‰›Î·Û ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ‹Ù·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Î›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ οÏÂÛ ÙÔÓ √∏∂ Ó· “·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛıÂÓ·Ú¿” ÛÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË, Ë ÔÔ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ “·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ” Î·È ÙȘ “‰ÈÂıÓ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜” , ÂÓÒ “ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÚ·ÙÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ” . ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· “ÚÔÛ‹ÎÔÓÙ·” ̤ÙÚ·, Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ G8.

ªÂ ·ÚÈÔ Û‡ÓıËÌ· “Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ”

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÎfiÓÙÚ· ÛÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ƒøª∏, 13.

Ãπ§π∞¢∂™ πÙ·ÏÔ› ‰È·‰‹-

ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ˘fi ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË ÁÈ· Ì›· ÂÓÙ·ÂÙ›· 60.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô, ηıÒ˜ Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÔχÛÂȘ. “¢ÂÓ ÌÈÛÒ ÙÔÓ ªfiÓÙÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô 58¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ∞ÓÙfiÓÈÔ §Ô˘¿ÓÔ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÔÁÎÒ‰Ë ‰È·‰‹ÏˆÛË Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™¿ÓÙÈ ∞fiÛÙÔÏÈ Ù˘ ƒÒÌ˘. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ οÏÂÛ·Ó Ù· ÙÚ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Û˘Ó‰Èοٷ Cigl Cisl Î·È Uil, ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÔÎÙ¿ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∫‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Ù˘ ÎÈÓËÙÔ-

Ô›ËÛ˘, Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË, ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 60.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ‰Â¯ı› ÙÔ˘˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜

Ì‹Ó˜ ÙËÓ “ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô” Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (ÈÙ·ÏÈο Ù·¯˘‰ÚÔÌ›·, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ) “ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ÈÛÙ‡ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·

ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ì ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ™Ô˘˙¿Ó· ∫·ÌÔ‡ÛÔ, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Cgil. B¿ÛÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘, Ù· “ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÍfi‰Ô˘” ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È Ù· 300.000 ¿ÙÔÌ·.

“∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ˆÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¿ÌÌÔ, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÛÙÚÔ˘ıÔοÌËÏÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fiÛˆÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ Ù˘ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÍfi‰Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ Cisl, ƒ·Ê·¤ÏÂ

∞Ó˙ÙÂϤÙÈ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ πÙ·Ï›‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ ŒÏÛ· ºÔÚÓ¤ÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È, Èı·Ófiٷٷ, Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÙÚ›· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2017, ÁÈ· Ó· ·Ú·Û¯Âı› Â·Ú΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∫‡ÚÈ· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó “ŒÏÛ· ÌËÓ ÎϷȘ, ÎÏ·›Ì ‹‰Ë ÂÌ›˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¿Ú· ÔÏÏÔ›”, “ªfiÓÙÈ -ºÔÚÓ¤ÚÔ, ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ¿Ù ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԕ Î·È “∏ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011, ÛËÌÂÈÒıËΠÙÒÛË 6,8%. √È ·ÚÓËÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (-14%), ÒÏËÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (-11,2%), Î·È ÛÙ· ·ÚÈ· ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ (-10%).


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 29 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ENOIKIAZONTAI ™Â ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3* ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi §·Ú›Û˘

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙÔ Ì‹Ó·. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ·. ΔËÏ. 210-8258010, www.centrotel.gr. (982)

™∫π∞£√™, ΤÓÙÚÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π, ·Ú·Ï›·, ÛÙËÓ ÈÔ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, 650 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 150 Ù.Ì., ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÛÙ¤Á·ÛË Û ÏËÛ›ÔÓ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ΔËÏ. 6937-445001. (022)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 2¿ÚÈ ™Δ’ ÔÚfiÊÔ˘, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 25, ÒÚ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 9 .Ì. - 3 Ì.Ì., ∂§∂À£∂ƒ√ ·fi 1/4/2012. ΔËÏ. 6936-850192. (776)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÂÛÛ¿ÚÈ·, Ì 3 À/¢, ÙÚÈ¿ÚÈ· Ì 2 À/¢, ‰˘¿ÚÈ·. ÕÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ¿ÚÎÈÓ. ∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (086)

ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤ ÂÛÙ›·Û˘ Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹. ¢ÂÎÙfi˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜, ‰ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ›‰Ô˜ ÂÛÙ›·Û˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-642010. (151)

¶ø§∂πΔ∞π ·Ó¤ÌÔÚÊË ‚›Ï·-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ Î‹Ô. ∏ ÔÈΛ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, 2 ˘/‰, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ™.¢. 1,6 Ù.Ì. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (914)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

·) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, Ì 3 À/¢, + 1 master room, 200 Ù.Ì., Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, 470 ¢ÚÒ. ‚) ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì 2 À/¢, ·Ôı., ·Ù¿ÚÈ, ÎÏÂÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·, 380 ¢ÚÒ. Á) ¢˘¿ÚÈ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 60 Ù.Ì., ·fi 235 ¢ÚÒ. ‰) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 160 ¢ÚÒ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (088)

Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË ÏËÛ›ÔÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4. ∏ ÔÈΛ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·-ÙÚ·Â˙·Ú›· Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ˘ÔÁ›Ԣ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (913)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË ‹ ÌË 28 Ù.Ì., ·/ı, Ê/·, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 - ¡. °¿ÙÛÔ˘ 100 ̤ÙÚ· ·fi ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-48592, 6945352581. (171)

¶ø§OYNTAI ¶ø§√À¡Δ∞π ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 Î·È 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·fi 15.000 ∂ ¤Î·ÛÙÔ. ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, ÓÂÚfi, 2,5 ¯ÏÌ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞Ï˘ÎÒÓ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972898828. (132) ¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiʈÓ, 245 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 146 Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶Ï·ÛÙ‹Ú· (¤Ó·ÓÙÈ •ÂÓ›·). ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972 234079. (075)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ 1975 ηÙÔÈ΋ÛÈÌË 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 204 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-025537. (131)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ·) ¢˘·Ú¿ÎÈ 42 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ 55.000 ∂. ‚) ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5ÂÙ›·˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ 75.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (123)

ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÍÈÒÛÂˆÓ 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ™.¢. 2,4 ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì›· ‰ÈÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 66 Ù.Ì. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (916)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §·Ú›Û˘ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 32 Ù.Ì. Î·È 51 Ù.Ì. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓˆÛ˘, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 Î·È 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ·ÚÔ¯‹ Ê/·, Û ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· Î·È ‰›¯ˆ˜ º.¶.∞., Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂§∞™ 174 Ì ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-030140, 6974-531311. (876)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ø§∂πΔ∞π ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¿ÓÔÈÁÌ· 15 Ì., Ì‹ÎÔ˜ 40 Ì., ‡„Ô˜ ·ÎÚÈ·Ó‹˜ ÎÔÏÒÓ·˜ 5.600, ‡„Ô˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 7 Ì. ªÂ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚fiÏÔ˘˜, ‰ÂÍÈ¿, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Â› ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¿Ó¢ ÎÔÏÒÓ·˜. ∫ÚÂÌ·ÛÙÔ› Úfi‚ÔÏÔÈ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶Ï‹Ú˘ ‚ȉˆÙ‹ ηٷÛ΢‹ Ì fiÏ· Ù· Û¯¤‰È¿ Ù˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·fi ·Î˘ÚˆÌ¤ÓË ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ∫ÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘ 30.000. ∞ÙÔÔı¤ÙËÙÔ 0,85/ÎÈÏfi, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û˘Ó 0,10 ÏÂÙ¿. ªfiÓÔ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210-62220, ÎÈÓ. 6972098740. (938)

∂À∫∞πƒπ∞ μfiÏÔ˜, ¶ø§∂πΔ∞π ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 126.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (122)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

¶ø§∂πΔ∞π ÂÓÙfi˜ Ù˘ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ 351 Ù.Ì. ¿ÌÂÛ˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.622 Ù.Ì. Ì ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 1.220 Ù.Ì., ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (915)

¶ø§∂πΔ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 532 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰fiÌËÛ˘ 400 Ù.Ì., ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. KÙËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ √ÁÏ 45 μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (912)

¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÎÂÓÙÚÈο ·Î›ÓËÙ· ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (·Ï·È¿ - ηÈÓÔ‡ÚÈ·). ªÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiψ˜. ∫Ù‹Ì·Ù· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· Î·È ¯ÂÚÛ·›·. À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ›ڷ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. (920)

ª∂°∞§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ∂¶∂¡¢À™∏™ ·) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎ. 1.600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 117.000 ∂Àƒø. ‚) ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. 164.000 ∂Àƒø. Á) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 68.000 ∂Àƒø. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (170)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ Ì 1 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2ÂÙ›·˜, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 85.000∂ (μ√167022) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 127ÙÌ, ·fi ͇ÏÔ Î·È ¤ÙÚ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc.ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√194762) ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 67ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’03, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1 ˘/‰, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ì ı¤·, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-224464) Ãπ§π∞¢√À. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ 2Ô˜ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ ÂÓÈ·›· Ì ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Î·È Û¯ÔÏ›·, ηٷÛ΢‹˜ ’04.ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√221395) Ãπ§π∞¢√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 6ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ 110ÙÌ 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ Î·È ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ·Ôı‹ÎË, parking, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 160.000∂.(μ√-199307)

¡∂∂™ ∫∞Δ∞Ãøƒ∏™∂π™ ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘Ï‹, ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√227838)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3ÂÙ›·˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ΋Ô, 3˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-171171) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ º/∞, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ú¿ÙÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√-221129) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2 fiÚÔÊÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 87ÙÌ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2ÂÙ›·˜, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÙÈÌ‹ 131.000∂ (μ√170778) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ’11, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 215.000 (μ√-215552) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30, 5 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2011, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 (μ√-215553) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfi‰ÌËÙÔ 74ÙÌ, Ì ˘ÏÈο ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-223787) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ͇ÏÈÓ˜ fiÚÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· Û ¶‹ÏÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, º/∞. ΔÈÌ‹ 98.000 (μ√-187522) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ ’78, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, Ì 2 ˘/‰, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 72.000 (μ√-225144) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, 2 ˘/‰, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-213034) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ·˘ÙfiÓÔÌË 120ÙÌ, 3˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ.ΔÈÌ‹ 255.000∂(μ√199432) ∞¡∞∫∞™π∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80ÙÌ ‰˘Ô ÂÈ¤‰ˆÓ, ηٷÛ΢‹˜ 2007, 2 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ·Ôı‹ÎË, ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ·˘Ï‹ 40ÙÌ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË. ΔÈÌ‹ 125.000 (μ√-180831) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-211822) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 102ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰+ÁÚ·Ê›Ô, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√211826) ¢πª∏¡π. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 300ÙÌ, 3 Â›‰·, 3˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÌfiÓˆÛË, ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜, οÌÂÚ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 310ÙÌ Ì ΋Ô. ΔÈÌ‹ 380.000 (μ√-188576) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ∫∞§§π£∂∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٷÛ΢‹˜ 2005, Ì º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 62.000 (μ√-216114) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ, Ì 2 ˘/‰, Î/ı ÂÙڤϷÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·˘Ï‹, ΋Ô, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√219692) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, 3ÂÙ›·˜, ÂÓÈ·›· ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÈÙ·ÏÈο ϷοÎÈ·, ÙÚ›ÏÂÍ Ù˙¿ÌÈ·, ‚·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, 2 ·Ôı‹Î˜ Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√200827) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 48ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٷÛ΢‹˜ ’78. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√-227378) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 49ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, fiÚÙ· ·ÛÊ·-

Ï›·˜, 7ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ΔÈÌ‹ 75.000 (μ√-226620) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞, 2 ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-224874) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 2007, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, Wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜, ∞/C, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-224470) ∫∂¡Δƒ√. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 111ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 325.000 (μ√201524) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’03, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, parking, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÂÈψ̤ÓÔ. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-177872) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2 À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 79.000∂ (μ√191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2 Y/¢ , Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO183711) ¡∂∞ πø¡π∞ (¡∂∞ ∫∞§§π£∂∞).¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86, 5ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, Ù¤ÓÙ˜, ÂÓÂÚÁÂȷο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√215771) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 86ÙÌ, 20ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞, parking, 2 ˘/‰, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì·ÏÎfiÓÈ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ٤ÓÙ˜ Î·È ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√-221713) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 26, 26ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005. ΔÈÌ‹ 30.000 (μ√208178) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, A/C. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√184746) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81, 5ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤·, 4ÂÙ›·˜. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√-170173) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√202807) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ù¤ÓÙ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ¿Û˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ, Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ·ÁÔÚ¿˜. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√-198778) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 À/¢ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167 ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 135ÙÌ, 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ËÏÈ·Îfi˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 255.000∂ (μ√171165) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. πÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 140ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û μfiÏÔ, ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-214530) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔÈÌ‹ 178.000 (μ√-165403) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 128ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ηٷÛ΢‹˜ 1996, ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√176349) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 46ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· Î·È ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÈÌ‹ 78.000 (μ√-191756) √•À°√¡√. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ ’10, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ¿ÓÂÙ˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ º/∞. ΔÈÌ‹ 152.000 (μ√-191757) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 98ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 20ÂÙ›·˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ·Ôı‹ÎË, Ì¿ÓÈÔ, wc, 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Û Ôχ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-227379) Ãπ§π∞¢√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 36ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’10, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 64.000 (μ√182927)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 125ÙÌ, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ™.¢ 2,4. ΔÈÌ‹ 95.000 (μ√225331) ∞°ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô Â›‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 600ÙÌ, ™.¢ 0,8, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√223006) ∞°π√™ ™Δ∂º∞¡√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ôχ ÎÔÓÙ¿, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ‰ÚfiÌÔ 10Ì, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√-224871) ∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 2,4, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-223617) ∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 180.000 (μ√-216915)

∞¡∞§∏æ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ, Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÂÓÙfi˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-225113) ∞§À∫∂™ (20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∂˘Î·ÈÚ›·-√ÈÎfiÂ‰Ô 293ÙÌ, ™.¢ 0, 8, ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√210415) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0,4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√201044) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 278ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ¿‰ÂÈ· ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√202815) ∞§À∫∂™(∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹). √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ™.¢ 0,8, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ì 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-218957) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 290ÙÌ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÈÌ‹ 110.000 (μ√170650) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞, √ÈÎfi‰Ô, 403ÙÌ, ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ™.¢. 0,8, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÙÈÌ‹ 150.000 (μ√170651) ∞¡ø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 520ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√223618) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢ 0,8, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ‰ÈÏ·Ófi ÔÈÎfiÂ‰Ô È‰›ˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-213631) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ.™.¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206182) ∫∞Δ∏Ãøƒπ. √ÈÎfiÂ‰Ô 720ÙÌ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 73.000 (μ√-221225) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 105ÙÌ, Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90ÙÌ ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 87.000 (μ√-199198) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 507ÙÌ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∂√ μfiÏÔ˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 (μ√201156) ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 524ÙÌ, Â›Â‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ™.¢ 0,8, Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ 8 Î·È 10 ̤ÙÚˆÓ. ΔÈÌ‹ 168.000 (μ√-223015) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 446, 40ÙÌ Ì ÔÈΛ· 80ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 300.000∂ (μ√195259) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 210ÙÌ, ™.∫ 2%, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,1. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√-183595) ™Δ∞°π∞Δ∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 480ÙÌ Ì ™.¢. 0,8, ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√199989) ºÀΔ√∫√. √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ™.¢ 0,8. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-197678) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396, 98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-204906)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ Ì 1 ˘/‰, ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 105.000∂ (μ√167018) ∞º∏™™√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 145, 5ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, ÓÂfi‰ÌËÙË, ·fi ¤ÙÚ· Î·È Í‡ÏÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, A/C. ΔÈÌ‹ 280.000 (μ√-194759) ∞º∏™™√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-194784) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 127ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 4 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΋Ô˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-224999) ª∏§π∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ , ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÙÔ 2006, ÂÈψ̤ÓË Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÈÏ, ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ë ¤ÙÚ·, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-225727) ª∞§∞∫π. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 138ÙÌ, 3À/¢, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ, Ì ‰È΋ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚Ô˘Ófi. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√192822)

∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 65ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ˘fiÁÂÈ· ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-223619) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 60ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√201529) ∫∂¡Δƒ√. °Ú·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 52ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Û ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√201530) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 81,28ÙÌ Î·È Ì ˘fiÁÂÈÔ 72ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’09 Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 190.000 (μ√-207009)

∂¡√π∫π∞ ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 125ÙÌ, Ì 3 ˘/‰, 10ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÎÔ˘˙›Ó· Ì ¿ÛÔ, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 480 (μ√-224921) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 29ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ 1999 Û Ôχ ηÏfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 43.000 (μ√-208172) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4ÂÙ›·˜, 65ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1 ˘/‰, fiÌÔÚÊ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ. ΔÈÌ‹ 360 (μ√-225503) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú· º/∞. £ÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 400∂ (μ√-222413) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÁÚ·Ê›Ô) 35ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Ì·ÏÎfiÓÈ, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 40.000 (μ√-217224) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 144ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, ∫/£, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 400∂(μ√213070) ¡∂∞¶√§∏. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ 2.550 ÙÌ. ΔÈÌ‹ 1.600∂ (μ√199435)

(926)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 30 ¶ø§∂πΔ∞π: ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙÔÓ ÕÁ. μÏ¿ÛÈÔ, 9.250 Ù.Ì., Ì 350 ÂÚ›Ô˘ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24280 93255. (909)

¶ø§√À¡Δ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 176 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ¡ÂÎÙ·Ú›Ô˘ ¡. πˆÓ›· (ÁˆÓ›· ¢ÈÔÁ¤ÓÔ˘˜ Î·È ¶·ÚÌÂÓ›‰Ë), ·fi 220.000 ∂. ¶ÏËÚ. Î. Δ™√§∏™, ÔÏ. Ì˯·ÓÈÎfi˜. ΔËÏ. 24210-78325, 6973380076. (922)

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË - ∫√ªªøΔ∏ƒπ√ “∞Óı›Ë” Ì 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË ÂÏ·Ù›·, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 215, ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ πÂÚfi ¡·fi. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421045341, 2421056844, 6946309767. ∫· ∞Óı›Ë ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›Ô˘ - ∫·Ï·Ìԇη. (120)

∂À∫∞πƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 4 À/¢, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·. ΔÈÌ‹ 168.000 ¢ÚÒ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-26032 6977-615627, 6974-518019 www.euroktima.com (087)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢À∞ƒπ∞ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 54 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., 2ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 54 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 9ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì parking. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 40 Ù.Ì., ˘fi ηٷÛ΢‹. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 15ÂÙ›·˜. ™Â ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 1Ô˘ ÔÚ., 132 Ù.Ì., 20ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. √π∫π∂™ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ™.¢. 1,8, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì., ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ §fiÊÔ˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜ 640 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μÂϤÓÙ˙· 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ.

ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575 Ù.Ì., 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ÕÊËÛÛÔ˜ 108 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Û 109 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 2 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 42 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 ÙÌ., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 65 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 6ÂÙ›·˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì., ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (960)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 23.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 27 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., Ì 50 Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 25.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 21 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÎÙ‹Ì·, 23.000∂. °Ú·Ê›· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 24 Ù.Ì., 30.000∂ Î·È 26 Ù.Ì., 34.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 2Ô˜ fiÚ., 30 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 30.000∂. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 3Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. √͢ÁfiÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 31 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, 42.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 33.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 58 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 75.000∂. °¿ÙÛÔ˘, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 50.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ “ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘” 2ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 270∂, 65.000∂. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 51 Ù.Ì., ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 93.000∂. μÔ˘ÙÛ¿, 6ÂÙ›·˜, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 42.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 54 Ù.Ì., 3ÂÙ›·˜, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, 5ÂÙ›·˜, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ۯ‰fiÓ Û·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÂ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 5ÂÙ›·˜, 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 120.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7ÂÙ›·˜, 85 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 125.000∂. ™Ù·ı¿ 5ÂÙ›·˜, 90 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 135.000∂. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 4ÂÙ›·˜, 3Ô˜ fiÚ., 86,5 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 115.000∂. μÔ˘ÙÛ¿ 5ÂÙ›·˜, 76 Ù.Ì., 95.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 8ÂÙ›·˜, 80 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 88.000∂. ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 24 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË, 120.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 145.000∂. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÌÔÚÊÔ ¿ÚÎÔ, 2Ô˜ fiÚ., ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 146.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 87 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 148.000∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÊÙËÓ¿ ÙÚÈ¿ÚÈ· 50-60.000∂ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶∞ƒ∞§π∞∫√ Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28 ÂÙÒÓ, 160.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 180.000∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 107 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 170.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶∞ƒ∞§π∞∫√ ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ 135 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 360.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 76 Ù.Ì., Û 125 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, 95.000∂. ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 86 Ù.Ì., Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2 w.c., 125.000∂. ¡Â¿ÔÏË 82 Ù.Ì., Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË-ı¤ÚÌ·ÓÛË, 60.000∂. μÏ·¯¿‚·, 85 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 200.000∂. ∂•√Ãπ∫∏ √π∫π∞ ª∞§∞∫π ∂À∫∞πƒπ∞ 150 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì 25 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÛ΢‹ 1996, Ì ÁÂÒÙÚËÛË, Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 130Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 136.000∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÂÍÔ¯ÈÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤·, 125.000∂.

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÔÈΛ· 88 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 75.000∂. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 128.000∂. ∞º∏™™√™ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 140.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 4.000 Ù.Ì., 400Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 110.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì., Ì ı¤· - ÂÏȤ˜, 20.000∂. ÕÊËÛÛÔ˜ 240 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 58.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡-μ√™∫Àƒ, 140 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 28.000∂. ªËϛӷ 190 Ù.Ì., 24.000∂. ªËϛӷ 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜-ηχ‚È 200Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ï˘Î¤˜ 205 Ù.Ì., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·, 80.000∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 36.000 Ù.Ì., Ì ı¤· μfiÏÔ. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜-ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 9.000 ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 360.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 700 Ù.Ì., ™.¢. 1, 185.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 500 Ù.Ì., ™.¢. 1, 160.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 4.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, 32.000∂. º˘ÙfiÎÔ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 1.850 Ù.Ì., ÂÏȤ˜, 13.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 5.000 Ù.Ì. ÂÏȤ˜, ¿Óˆ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, 43.000∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 3.400 Ù.Ì., ÂÏȤ˜ Û ÏfiÊÔ, 38.000. º˘ÙfiÎÔ ∫Ï‹Ì· 1.200 Ù.Ì., 45 ÂÏȤ˜, 12.000∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 240 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 16.000∂. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 700 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 35.000∂. ªËϛӷ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÏȤ˜, ı¤·, 20.000∂. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ı¤·, 25.000∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 18.000 Ù.Ì. Ì ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ˙Ò· ·Ôı‹Î˜ Î.Ï., 32.000∂. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ 10.000 Ù.Ì., 19.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÙÚ›· ÁÚ·Ê›·, 3Ô˘ fiÚ., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ı¤·, ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ 24 Ù.Ì., 30.000∂, 26 Ù.Ì. 33.000∂, 30 Ù.Ì. 36.000∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 28 Ù.Ì., Ì w.c., ı¤· Ï·Ù›·, 35.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÚÌÔ‡ 45 Ù.Ì.+25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 290.000∂. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700∂, 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 35.000∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 80 Ù.Ì., 1.800∂. (961)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 12. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 13. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., π. ∫·ÚÙ¿ÏË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 14. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ ¡. πˆÓ›·˜ Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 90 Ù.Ì., Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 15. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. (962)

-----------------------------------¢È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ & ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÈÓËÙfi 6972 210701 ΔËÏ.: 24280 97053 e-mail: sofiavlachou01@gmail.com www.enoikiaseis-vs.gr-gg π‰ÈÔÎً٘ ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ηٷÛ΢‹ Î·È ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙÂ. √È ÂȉÈÎÔ› ›ӷÈ

‰›Ï· Ì·˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. 1) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 3 À/¢, ·Ôı‹ÎË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ËÏÈ·Îfi ıÂÚÌÔۛʈӷ, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 350∂. 2) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∫·ÏÏÈı¤·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿Ú ÎÈÓ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∫·Ù·Û΢‹ 2003. ΔÈÌ‹ 380∂. 3) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì., 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 3 À/¢, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤Ú Ì·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi, ‰ÈÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·. ΔÈÌ‹ 360∂. (963)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210 23742 ∫π¡. 6977 639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 27.000. 2. ƒÔ˙Ô‡ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ (3ÂÙ›·˜), 40.000. 3. ∫·Ú·˚ÛοÎË 25 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 52.000. 4. ™¤ÊÂÏ 28 Ù.Ì., 2Ô˜, 26.000. 5. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 27.000. ¢À∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 60 Ù.Ì., 3Ô˜, 60.000 (·Ó·Î·ÈÓ.). 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 90.000. 2. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 65 Ù.Ì., 3Ô˜, 65.000. 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ (7 ÂÙÒÓ), 68.000. 4. ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.Ì., 4Ô˜, 58.000. 5. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ (ı¤· ı¿Ï·Û.), 60.000. 6. ∏ÌÈ˘fiÁ., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 55 Ù.Ì., 28.000. 7. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ËÌÈ˘fiÁ. 60 Ù.Ì., 30.000. 8. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 50 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 240.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜ (·Ó·Î·ÈÓ.), 115.000. 1‚. ∫·Ú·˚ÛοÎË 85 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. (ηÈÓ.) 3Ô˜-4Ô˜, 180.000. 1. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000 Î·È 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 175.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘ 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 90.000. 4. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 102 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 495.000. 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106 Ù.Ì., 1Ô˜ (15 ÂÙÒÓ), 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1·. °·ÏÏ›·˜ 110 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 115.000. 1. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂ˙ÔÓ., 240 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, ÔÏ˘ÙÂÏ., 2 ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı., 390.000. 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 535.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 128 Ù.Ì., 4Ô˜, 88.000. 4. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, 175.000. 5. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ., 78.000. 6. ∫·Ó¿ÚË 3Ô˜, 135 Ù.Ì. (ı¿Ï·ÛÛ·), 380.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞¯ÈÏÏÔ/ÏÔ˘ 85 Ù.Ì. / ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ·Ó·Î·ÈÓ., 170.000. 1. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 128 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏ., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 250.000. 2. ¡. πˆÓ›· (‰ÈÒÚÔÊ.) (50+40 Ù.Ì.), 58.000. 3. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì., 285.000. 4. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ., 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì., ÚÒÙË 940.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ., 105 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 175.000. 6. ∫ԇ̷ 72 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 123 Ù.Ì., 70.000. 7. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (‰ÈÒÚ.) 179 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 102 Ù.Ì., 150.000. 8. ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 71.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì./ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 150.000. 10. √ÁÏ, ÁˆÓ., 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 126 Ù.Ì., 110.000. 11. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì., 99.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ¶ËÁ¿‰È (¶ÙÂÏÂfi˜) 105 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 80 Ù.Ì.) 30Ì. ·fi ·̷, 25.000. 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 125 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 75.000. 2. ÕÁ. °ÂÚ·Û. 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 65.000. 3. ÕÁ. ¶·Ú·Û΢‹ 611 Ù.Ì., 85.000. 4. ∞Ï˘Î¤˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÔÈÎfi‰· ·fi 85 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 500 Ù.Ì. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì., 80.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 365.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 78.000. 8. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 1.440 Ù.Ì. 9. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 650 Ù.Ì., 40.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 10. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 540 Ù.Ì., 18.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 11. ªËϛӷ (Ù¤ÚÌ·) 2 ÔÈÎfi. 210 Ù.Ì. Î·È 175 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 75.000 (∂À∫∞πƒπ∞). 12. ªËϛӷ 7 ÛÙÚ¤Ì. (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 590.000. 13. ªԇʷ (∫ÔÚfiÈ) 27 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÚÒÙÔ (ηٷÏËÎÙÈÎfi), 3.250.000. 14. ¶·Ï·È¿ 1/2 ·fi 322 Ù.Ì. (™.¢. 1,8), 70.000. 15. ∞ÁÚÈ¿ 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., 150.000. 16. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 24.000. 17. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì., 18.000. 18. ÕÊËÛÛÔ˜ (∞ÌÔ‚fi˜) 880 Ù.Ì., 350.000. 19. ªÂÏÈÛ/η 700 Ù.Ì., 55.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì. (·Ù.), 150.000. 2. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., 190.000. 3. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. (ËÌÈÈÛfiÁ.) ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 4. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 34 Ù.Ì.+·Ù. (ÂÓÔÈÎ. 200), 69.000. 5. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·) ÁˆÓ., 65 Ù.Ì. 6. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ (¡. πˆÓ›·), 45 Ù.Ì. 7. πˆÏÎÔ‡ 46 Ù.Ì., 3Ô˜, 78.000. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ª·Á·˙› ÁˆÓ., °¿ÙÛÔ˘, 70 Ù.Ì., 250∂. 2. °. ∫·ÚÙ¿ÏË, 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 450∂. 3. ∂ÚÌÔ‡ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ, ÁˆÓ., 1.150 Ù.Ì. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ√À¡ ¶§∏£√™ ∞∫√ª∏ ∞∫π¡∏Δø¡ ™∂ ¶§∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ (964)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.divanisestate.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ. Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20

8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 9. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 10. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 11. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 12. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 14. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª 1 15. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ67 16. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 17. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20 18. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 19. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 20. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 21. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 200ÙÌ.ÔÈΛ· ÛÂ150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô + 100ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ + 200ÙÌ. ·¤Ú·˜ ∏10 22. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∑¿¯Ô˘) 90ÙÌ. Â¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ £3 23. ¡. πˆÓ›· 50ÙÌ. Û 150ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞11 24. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· 104ÙÌ. Û 170ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢25 25. ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË 100ÙÌ. Û 164ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑42 26. ∞Ï˘Î¤˜ 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ηÈÓÔ‡ÚȘ 127ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· ∏63 27. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ ÔÈΛ· 165ÙÌ. Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∑25 28. º˘ÙfiÎÔ 75ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑26 29. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÈΛ· 102ÙÌ. Û 220ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 60Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· º4 30. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º 5 31. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 106ÙÌ. Û 2.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫4 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 2. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 4. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 5. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 6. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 9. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 10. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 11. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 12. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 13. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ1 16. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33ÙÌ. º2 17. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 100ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ44 18. ∫Ú›ÙÛÎË 75ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Áηڿ˙ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢12 19. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 58ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∏11 20. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 21. ∫ÔÚ·‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ 27ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑17 22. ∞ÏÌ˘Úfi˜ 66ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢26 23. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 120ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÁˆÓȷ΋ ∏64 24. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ2 25. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 63ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫4 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã 22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 16. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 17. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 18. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 19. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 21. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 22. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 23. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 24. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 25. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 27. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 28. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 29. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 30. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 31. ª¿Ú·ıÔ˜ 740ÙÌ., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫1 32. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 616ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫2 33. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.836ÙÌ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ £4 34. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 472ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢13 35. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∏13 36. §Â¯ÒÓÈ· 707ÙÌ., ¯Ù›˙ÂÈ 186ÙÌ. ∞21 37. ∫·Ù‹Ú·Á·˜ 2.130ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∏43 38. ¡. πˆÓ›· 917ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∏51 39. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.950ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ‰›Ï· ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∏21 40. ¶·Ï·È¿ 140ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·Èfi ηٿÛÙËÌ· ∑22 41. ª. μÂÏ·Óȉȿ 2 ÁˆÓȷο 203ÙÌ. Î·È 206ÙÌ. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏23 42. ∞Ï˘Î¤˜ 30.000ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, Ú·Ó¤˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ¯Ú‹ÛË ∏62 43. ∞ıËÓÒÓ 2 ÔÈÎfi‰· 690ÙÌ. Î·È 600ÙÌ. ∑23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •ÈÓfi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿-

Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 7. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ1 8. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 1.589ÙÌ. ∞23 9. ª¿Ú·ıÔ˜ 12.500ÙÌ., 350Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∏24 10. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 5.500ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 1.500ÙÌ. ∑24 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 2. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 3. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °2 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 9. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· ∏2 10. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ηٿÛÙËÌ· 275ÙÌ. Ì ÚÔÔÙÈ΋ ¿ÏÏ· 275ÙÌ. ∂8 11. ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 425ÙÌ., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ μ41 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 1.300ÙÌ. Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÁˆÓÈ·Îfi °7 13. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 35ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∫3 14. ¶·Á·ÛÒÓ 105ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∑17 15. ΔÔ¿ÏË 40ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ÌÂÛ·›Ô º3 16. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 50ÙÌ. + 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 50ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ ∑19 •ÂÓԉԯ›·: 1. ¶‹ÏÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 37 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÈÛ›Ó· ∏14 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 60 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ∏14 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË „ËÙÔˆÏ›Ԣ 50ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∂12 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ.¶∂. 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.380ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 2.680ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 3. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 4. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 997ÙÌ. Û 5.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô •1 5. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηٷÛ΢‹ 16.000ÙÌ. Û 64.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª4 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 2. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 3. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 4. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 5. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 6. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 7. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¢1 8. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 9. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 10. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 11. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 13. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â. ÛÙ¤ÁË 40ÙÌ. ÁˆÓȷ΋ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑10 14. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 103ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂45 15. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.000ÙÌ. Ì 180ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.900ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £2 16. °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 67ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË Δ30 17. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 103ÙÌ. ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ §1 18. ƒÔ˙Ô‡ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì parking •8 19. ΔÔ¿ÏË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ¡2 20. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. + 95ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ¡8 21. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ 2¿ÚÈ 50ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ∂41 22. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67ÙÌ. + (67ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ, 67ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ∑41 23. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ∑41 24. ∞’ μπ.¶∂. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 5.400ÙÌ. ∏15 25. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞12 26. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 168ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ∫51 27. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 126ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∫51 28. §·Ú›Û˘ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.444ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.695ÙÌ. ∏44 29. ¡. πˆÓ›· 40ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ 8 ÂÙÒÓ μ52 30. ¡. πˆÓ›· 90ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛÔ„Ë ∂13 31. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂14 32. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ 280ÙÌ. ∏18 33. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ôı‹ÎË 77ÙÌ. ∞24 34. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 86ÙÌ. Û 505ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· º5 35. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 75ÙÌ. + 35ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ƒ5 ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (942)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 31

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

μπ√Δ∂áπ∫∞ ∫∞π μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ ∫Δπƒπ∞ 01. μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ 1500Ù.Ì. Û 7.500Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-53 02. ¢‡Ô μÈÔÙ¯ÓÈο ÎÙ›ÚÈ· 540Ù.Ì.+540Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÛÙÚ. ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘. ∫ˆ‰.02

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 01. ¡∂√¢ª∏Δ∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ·fi 56Ù.Ì. ¤ˆ˜ 120Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ (π∫∞, ∂ÊÔÚ›·, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·, ¢Ë̷گ›Ô). ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË & ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. Èڛ˜ ªÂÛÈÙÈ΋ ∞ÌÔÈ‚‹. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 01. ΔÚÈ¿ÚÈ 11 ÂÙÒÓ, 80Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, parking, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-96 02. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙÒÓ, 57Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 4057 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 03. ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ, 48Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ·˘Ù. Ϥ‚ËÙ· Ê.·. ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ 49.000 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-51 04. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 74Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). ªÈ¯¿Ï˘ ¡›ÓÙÔ˜ 05. 3¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì parking, Ù˙¿ÎÈ, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 06. 2¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 56Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·. °. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.02 ∂ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 3 ˘/‰, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.45 08. 3¿ÚÈ 78Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. 55.000∂. ∫ˆ‰.45 09. 3¿ÚÈ 70Ù.Ì. (10ÂÙ›·˜) 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ Ô‰fi μÔ˘ÙÛ¿, ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∫ˆ‰.45 10. ªÂ›ˆÛË ÙÈÌ‹˜! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 11. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢/ÛÌ· 52Ù.Ì. ,3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ê/·, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫ˆ‰.45 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 75Ù.Ì 10ÂÙ›·˜ Ôχ ηϋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ì ı¤·. ∑¿¯Ô˘-°. ¢‹ÌÔ˘. ∫ˆ‰.45 14. ¢˘¿ÚÈ 48Ù.Ì. 1Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë. ΔÈÌ‹: 40.000∂. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 15. ΔÚÈ¿ÚÈ, 89Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ, 3Ô˘, ·/ı-Ê/·, ¿ÚÎÈÓ (ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-¢ÂÏËÁÈÒÚÁË) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 16. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì. 6 ÂÙÒÓ 1Ô˘ ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹: 85.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 17. ∂˘Î·ÈÚ›·! ΔÚÈ¿ÚÈ, 72 Ù.Ì., 6 ÂÙÒÓ, 2Ô˘, ·/ı-Ê/· Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÈÌ‹: 90.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 18. ΔÚÈ¿ÚÈ, 75 Ù.Ì. 2Ô˘ ·/ı-Ê/· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 19. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2Ô˘-3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 22,5Ù.Ì. ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·/ı-Ê/·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 6ÂÙ›·˜. ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ 20. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25Ù.Ì Î¤ÓÙÚÔ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 3Ô˜, ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86Ù.Ì. 3Ô˜, 10ÂÙ›·˜, 2˘/‰, ·/ı-Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 22. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 3Ô˜, ∞/£- º/∞, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡. πˆÓ›·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 23. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì,30ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, 1Ô˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 85000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 24. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, 1 ˘/‰, 1Ô˜, ∞/£-º/∞ Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 25. ªÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 65Ù.Ì, 2Ô˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32Ù.Ì, 30ÂÙ›·˜, 3Ô˜ ·Î·Ï‡ÙÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 27. ∂˘Î·ÈÚ›·! ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰˘¿ÚÈ 59Ù.Ì, 2Ô˜, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 66.000∂ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 28. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 7ÂÙ›·˜ Ì ·ÙÔÌÈÎfi Ϥ‚ËÙ· Ê/·, parking Î·È ·Ôı‹ÎË, ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 29. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜, 2Ô˜, ∞/£-º/∞ ÚÔÛfi„ˆ˜ Â› Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 30. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì ËÌÈÒÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 31. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64 Ù.Ì. 1Ô˘ 20ÂÙ›·˜, Â› Ù˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 32. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, Û ‹Û˘¯Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 33. ¢˘¿ÚÈ 58Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 11 Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, Ì fiϘ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ a/c Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘

34. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 2˘/‰, ·/ı ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫ˆ‰.47

√π∫√¶∂¢∞ 01. √ÈÎfiÂ‰Ô 443Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.02 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 1019,66 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 03. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 190Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 04. °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 150Ù.Ì. Ì ™.¢.0,8 ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 05. √ÈÎfiÂ‰Ô 6ÛÙÚ. Ì 2 ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ 120Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 06. √ÈÎfiÂ‰Ô 590Ù.Ì. Û ™.¢. 0,4 ÛÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ. ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 27-104 07. √ÈÎfiÂ‰Ô 375Ù.Ì. ™.¢.0,8 ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë. 27 °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 1053,74 Ù.Ì. ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. √ÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Û ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 522Ù.Ì Ì 23 ̤ÙÚ· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 420Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ 70Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7,4ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘, Ú‡̷, ÚfiÛ‚·ÛË Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÁÚÈ¿. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ª. μÂÓ¤Ù˘ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 134Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

∂¡√π∫π∞™∂π™ 01. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 75Ù.Ì+30Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-°·˙‹ ¶·Û¿ÎÔ˜-¶··‰¿ÎË 02. ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂·Á/΋ ™Ù¤ÁË 63Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-1 03. ¢˘¿ÚÈ 6ÂÙ›·˜, 40Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 40-55 04. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., Ê.·. ÛÙËÓ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÂÓÔ›ÎÈÔ 300∂ °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-63 05. ¡¤Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™Ù¤ÁË 168Ù.Ì. ™˘Ú›‰Ë 61-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 2Ô˜ fiÚ. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. 90Ù.Ì. - 78Ù.Ì. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 06. ¡¤Ô ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 07. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚ. 135Ù.Ì., ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÔ›ÎÈÔ 650∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ·/ı-Ê/· ÂÓÔ›ÎÈÔ 170∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 180Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 Ì π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 120Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300 ∂ ∫ˆ‰.02 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., 2˘/‰, π·ÙÚ›‰Ë 35 ÕÓˆ μfiÏÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ·˘Ï‹˜. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 85Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜, ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷, w/c. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 13. ∫ÂÓÙÚÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô 48Ù.Ì. 2Ô˜ , Â› Ù˘ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 14. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 40Ù.Ì, 1Ô˜ ∞/£-º/∞ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 15. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 16. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 90Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ù¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘- ª. μÂÓ¤Ù˘ 17. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì. √ÁÏ ÌÂٷ͇ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-π¿ÛÔÓÔ˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ÁÈ· ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 18. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 19. ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ °·Ì‚¤Ù· Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·) 45Ù.Ì., ‚) 75Ù.Ì. (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·). ¡›ÓÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘

∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 01. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 2 ÔÚfiÊˆÓ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 3Ã193=580Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ-∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 02. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 77Ù.Ì. ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ∫ˆ‰.02 03. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 51Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 25Ù.Ì ∫ˆ‰.02

04. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 63Ù.Ì, 3Ô˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 05. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 115Ù.Ì. Ì 100Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ Î·È 95Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 17.000∂ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 06. 3 °Ú·Ê›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ 80Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ 01. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 105Ù.Ì. (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 02. ¡¤· ΔÈÌ‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 126 Ù.Ì., Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., (¶Ï·Ù·Ó›‰È·). ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¡¤Ô ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 89Ù.Ì.(¶¿ÚÎÔ ªÂÊÛÔ‡Ù) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 104 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 17,5Ù.Ì., Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 454Ù.Ì. (∞ÁÚÈ¿.) ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 05. ¡¤Ô! ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 57Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 77Ù.Ì. Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. 06. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 115 Ù. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157,65 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 07. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 107Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 184Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 08. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ù.Ì. 5ÂÙÒÓ Ì parking ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ (∂ÈÛÎÔ‹), Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™È¿ÓÔ˜ 09. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-105 10. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 30Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì., ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 27-62 11. ¶·Ï·È¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 59Ù.Ì Û 102Ù.Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4 ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-ª. μÂÓ¤Ù˘ 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 200Ù.Ì. (ËÌÈÙÂÏ‹˜)+108Ù.Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 470Ù.Ì. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘ Û 3 ÔÚÔÊ/ÛÌ·Ù· 3 ˘/‰, Ì ΋Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. °. ¶·Û¿ÎÔ˜-¢. ¶··‰¿ÎË

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ 01. ∂˘Î·ÈÚ›·: ∫. °·Ù˙¤·. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 44 Ù.Ì. ·fiÛÙ·ÛË 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 40-17 ΔÈÌ‹ 70.000 °. ¶·Û¿ÎÔ˜ - ¢. ¶··‰¿ÎË 02. √ÈÎfiÂ‰Ô 475Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·, ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›·. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. ¢ÈÒÚÔÊË ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 04. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ‰‡Ô ÔÚfiÊˆÓ 90Ù.Ì. 85.000 ∂. ∫ˆ‰.02 05. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 4.778Ù.Ì. 70.000 ∂. ∫ˆ‰.02 06. √ÈÎfiÂ‰Ô ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË ªËϛӷ 18 ÛÙÚ. 95.000 ∂. ∫ˆ‰.02 07. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞ʤÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÕÊËÛÛÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4.390Ù.Ì. 200.000 ∂. ∫ˆ‰.02 08. √ÈÎfiÂ‰Ô 175Ù.Ì. ÛÙË ªËϛӷ 22.000 ∂. ∫ˆ‰.02

∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 01. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ Ì fiÏÔ ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∂˘Î·ÈÚ›·! ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘-μÂÓ¤Ù˘ 02. ¡¤Ô Cafe-Bar Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, Û ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹! ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÈÎÔ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 03. •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ηÊÂÙ¤ÚÈ· 140Ù.Ì. ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (3Ã140=420Ù.Ì.) Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. (ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË). ŸÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜. ∫ˆ‰.02 04. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ (ÎÙ›ÚÈÔ-Âȯ›ÚËÛË) 140Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1044Ù.Ì. Ì 7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ 100Ù.Ì. ∫ˆ‰.02 05. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË-μÈÔÙ¯ӛ· Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ›Ù˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜, ›ÙÛ˜, Â˚ÓÂÚÏ›, Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ Î.Ï. Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶ÂÏ·Ù›· ¤ÙÔÈÌË. ∫ˆ‰.02 06. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Âȯ›ÚËÛË Ì ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ- ηÊÂÙ¤ÚÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ı¤ÛÂȘ parking. ∫ˆ‰.02 07. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· - ∂ȯ›ÚËÛË ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ¶Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ªÂ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Î·È ÈÛ›Ó·. ΔÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. ∫ˆ‰. 02 08. ¶ˆÏÂ›Ù·È ∂ȯ›ÚËÛË Ì ÂÒÓ˘Ì· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.02

∑∏Δ√À¡Δ∞π ÁÈ· ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ¿ÙÔÌ·: ·) ¶ˆÏËÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏ˘ı›,

‚) ȉÈÔÎً٘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.

(919)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 ∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ·fi 35-106 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó˜, ÓÙÔ˘Ï¿˜ πÙ·Ï›·˜, fiÚÙ˜ Ì·Û›Ê, ‰¿‰· Ù˙¿ÎÈ· ÁÚ·Ó›Ù˜, ÏÔ˘ÙÚ¿ ÏÔ˘Í Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: μ›Ï˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ı¤· ÙˆÓ 143-165 Ù.Ì. Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 300-420 Ù.Ì. ∑∏Δ∂πΔ∞π: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. (943)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì., Û 160 Ù.Ì. 110.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. Î·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 67.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 62 Ù.Ì., Ì ‰ÒÌ·, 70.000. ¶¿ÚȉԘ 70 Ù.Ì., Û 180 Ù.Ì., 95.000. ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 60 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì., 90.000. °ÂˆÔÓÈ΋, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ÌÂ˙/Ù· 140 Ù.Ì. Î·È 50 Ë/˘. 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 48 Ù.Ì. Û 53 Ù.Ì. 35.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 228 Ù.Ì. 85.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 190 Ù.Ì. 80.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 200 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 120.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË 85 Ù.Ì. 110.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (944)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 e-mail: iliaskokmotos@gmail.com site: www.iliaskokmotos.gr ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂.

¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (945)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (946)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·Í¤‰ˆÓ (ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë). 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫ÚfiÎÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·.

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. °. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¢. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. 8. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 106 Ù.Ì. ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì. ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. (947)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 KÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ - ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη - ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 120 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi 200 ¤ˆ˜ 1.000 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· 2,5, 5, 6 Î·È 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ Î·È ∞ʤÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ˘. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.350 Ù.Ì.+·Ï·È¿ ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªÈÎÚfi - ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (948)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., ÛڈÓÔ˜, 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í + ¿ÚÎÈÓ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 1Ô˘ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ °·ÏÏ›·˜, 28 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈ·, 23.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 1Ô˜ fiÚ., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 25.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 28 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., 4ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. 5. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 25 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 28.000∂. 6. ¢˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. 7. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 70.000∂. 8. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (ÁˆÓÈ·Îfi) 3Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, 60.000∂. 9. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· (ÚÂÙÈÚ¤) ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 60.000∂. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤· Û Ï·Ù›·, 1Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í. 11. ¢˘¿ÚÈ 72 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 73.000∂. 12. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÙÈÌ‹ 48.00∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈ΋ 1Ô˘+2Ô˘ fiÚ., 85.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ.+¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜ fiÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚ., ı¤· Ï·Ù›·. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓ., ı¤·. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., °·ÏÏ›·˜, ηÈÓ. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, ηÈÓ., 1Ô˜ fiÚ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ, 100 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., ÏÔ˘Í, Ì ı¤·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, 400.000∂, 124 Ù.Ì. 21. ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ó¿ÚË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÏÔ˘Í, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ.

22. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 23. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi, 130 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÔÚ/ÛÌ· (ÂÚÈÔ¯‹ •ÂÓ›·) ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1, 80.000. 2. ÕÓˆıÂÓ °. ¢‹ÌÔ˘ 120 Ù.Ì., Û.‰. 1,8, 70.000. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 90.000. 4. ™ˆÚfi˜ 600 Î·È 650 Ù.Ì., Ì ı¤·. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 750 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ˜, 120.000∂. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì., Û.‰. 1,8. 8. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì., 100.000. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 129 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 95 Ù.Ì., ¯Ù›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 11. √ÁÏ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 110 ¯ÈÏ. ∂. 12. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (ÎÂÓÙÚÈο) 130 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 800 Ù.Ì., ÔÈΛ· 50 Ù.Ì., 25 Ì. ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 2. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 3.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 90.000∂. 3. ÕÊËÛÛÔ˜ 250 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 1.000 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.400 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 6. ªԇʷ 400 Î·È 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 8 ÛÙÚ. Ì 150 Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÌÌÔ˘‰È¿. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 400 Î·È 500 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 9. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 3 Î·È 4 ÛÙÚ¤Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 10. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÛÙÔ Î‡Ì·. 11. ¡Ë˜ ‚›Ï·, 130 Ù.Ì., 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 12. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 13. ∫·Ù˯ÒÚÈ 5.200 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, Â›‰Ô. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 600 Ù.Ì., Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, Ì ı¤·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·ÏÏÈı¤· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. Û 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ÕÁ. μ·Û›Ï˘ 60 Ù.Ì., Û 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 50.000∂. ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1. ª. μÂÏ·Óȉȿ 660 Ù.Ì., 450 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., Ì ÓÂÚfi. 2. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. 3. ªԇʷ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.700 Ù.Ì. 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 12 ÛÙÚ., 25.000∂. 5. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 28 ÛÙÚ., ÛÙÔÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 7.500 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000∂. 7. ∞˚‰›ÓÈ 60 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 22 ÛÙÚ. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 9. ÕÁ. £Âfi‰ˆÚÔ˜ 5 ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, 8.000∂. 10. ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2 ÛÙÚ., 3 ÛÙÚ., 5 ÛÙÚ., Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 11. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ·Ì¤ÏÈ 8.200 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂. 12. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ‹Ì· 15 ÛÙÚ. Ì ÓÂÚfi, 60.000∂. 13. ∫. §Â¯ÒÓÈ· (ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·) 4.100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ì ·˘Ï‹, 320∂. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 4Ô˜ fiÚ., ÙÚÈÂÙ›·˜, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 70 Ù.Ì., 230∂. 4. ¢˘¿ÚÈ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 270∂. 5. ¢˘¿ÚÈ ÕÓ·˘ÚÔ˜, 50 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˜ fiÚ. 6. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, 320∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 34 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 4Ô˜ fiÚ., ı¤·, 230∂. 8. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË ‰˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ÏÔ˘Í Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. (949)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. 2¿ÚÈ 52 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË-ºÂÚ·›Ô˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ηٷÛÎ. 01, ·˘Ù. Ê/·, ·Ôı‹ÎË, 60.000 ∂. 2. 2¿ÚÈ 56 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 02, ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘Ù.,parking ·Ôı‹ÎË 64.000 ∂. 2. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· Ï·Ù›·ı¿Ï·ÛÛ·, 251 Ù.Ì. (∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË), Û 13ÌÂÙÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, 85.000∂. 3. 3¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 73 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛÎ. 2005, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ù. Ê/·, ı¤·, 79.000∂. 4. ¡. πˆÓ›·, 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ·ÙÔÌ. Ê/·, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·, 90.000∂. 5. ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ (™.¢. 2,1) ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, Ê¿ÙÛ· 10Ì., ÌfiÓÔ 40.000∂. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (Δ∂¡π™) ™.¢. 1,8, ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ê·Ú‰‡ ‰ÚfiÌÔ, 70.000∂. 7. ™ˆÚfi˜, 650 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 696 Ù.Ì., ÁˆÓ›· Î·È ı¤· ÌfiÓÔ 100.000 ∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfi‰· 250, 329, 395 Ù.Ì. ·fi 200 ∂ ÙÔ Ù.Ì. 9. ª·Ï¿ÎÈ ·ÁÚfiÎÙËÌ· 3.200 Ù.Ì., ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ÁˆÓ›· 70.000 ∂. 10. ∫Ù›ÛÌ· 180 Ù.Ì., ÁÈ· Â·Á. ¯Ú‹ÛË (¡Â¿ÔÏË) ÔÈÎfiÂ‰Ô 442 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 150.000∂. 11. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÔÈΛ· 63 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÏÔÚÈʤÚ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì., 70.000∂. 12. √ÈΛ· ÁˆÓȷ΋, ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘ 81 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 70.000 ∂. 13. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (°·ÏÏ›·˜) 3¿ÚÈ, 91 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 1Ô˜, º/∞, ÌfiÓÔ 59.000∂. 14. 3¿ÚÈ, 69 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, fi„ˆ˜, º.∞. ÌfiÓÔ 53.000∂. 15. Parking ÈÏÔÙ‹˜, ƒÔ˙Ô‡-∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 7.000∂. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, μÏ·¯¿‚·, 200∂ ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÓÙ› 38.000∂. 2. 2¿ÚÈ·, 54 Ù.Ì. Î·È 55 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking, ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰. 12/12, ·fi 80.000∂. 3. 2¿ÚÈ· 48 Ù.Ì. Î·È 49 Ù.Ì., ·fi 1Ô-3Ô-4Ô fiÚÔÊÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹, ∞ÙÔÌ. º/∞ ‰È·ÌÂÚ‹. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 350∂, ·fi 75.000∂. 4. ∫¿Ùˆ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 96 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 3 W.C., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 173.000∂. 5. 2¿ÚÈ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 80 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È 4¿ÚÈ, 3Ô˘, 101 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· (∏-

χÛÈ·) ·ÓÙ› 120.000 Î·È 170.000∂, ¿ÚÎÈÓ, ∞Δ.º∞. 6. 3¿ÚÈ· Ì PARKING Î·È ·Ôı‹ÎË. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 81 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, parking, ·Ôı‹ÎË 130.000∂. 7. ÕÓˆıÂÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ 4¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 121 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ·Ú¿‰ÔÛË 8/12 ·ÓÙ› 240.000∂. 8. 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 118 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, ·ÙÔÌ. Ê/·, parking (ÎÏÂÈÛÙfi), Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, 220.000∂. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3¿ÚÈ, ˘ÂÚ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 69 Ù.Ì., ΔÚÈÎÔ‡Ë∫ˆÓ/ÓÙ¿, º/∞, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 53.000∂. 2. ¶. ªÂÏ¿ - 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, Î·È ÁÚ·Ê›Ô, ÚÂÙÈÚ¤, ·ÙÔÌ. º/∞ 80.000 ∂. 3. 3¿ÚÈ 72 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ¿ÚÎÔ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ˘ÂÚ-ÈÛfiÁÂÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, 90.000∂. 4. 3¿ÚÈ 87 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ °·ÏÏ›·˜-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓ. ¿ÚÎÈÓ, 105.000. 5. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-√ÁÏ, 64 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ηٷÛÎ. ’91, º/∞ ·˘Ù., ·ÓÙ› 80.000∂. 6. √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 4¿ÚÈ 106 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ·/ı Ê/·, parking (pilotis), 120.000∂. 7. 4¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 5Ô˜, ÏËÛ›ÔÓ √ÁÏ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ·˘Ù. Ê/·, parking ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, 220.000∂. 8. 4¿ÚÈ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË (οو °. ¢‹ÌÔ˘), 118 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, 2 w.c., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘Ù. parking Ê/·, 130.000 ∂ 9. 3¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-∂ÚÌÔ‡, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· Î·È Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË, ı¤· Ï·Ù›·, 150.000∂. 10. ¶ÏËÛ›ÔÓ μÏ·¯¿‚·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 135 Ù.Ì., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, º.∞., 135.000∂ √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, ηٷÛÎ. 1999, ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110, PARKING, ηÏÔÚÈʤÚ, 140.000∂. 2. ∞ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., 3 ˘/‰, ηٷÛÎ. 2005, ÁˆÓ›·, Ù¤ÚÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 185.000∂. 3. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì., ÔÈΛ· 125 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ 75 ÎÙÈÛÌ. 2005, º.∞., Ù˙¿ÎÈ, 3 a/c, parking, 200.000 ∂. 4. πÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ (ÃÈÏÈ·‰Ô‡) ÁˆÓ›·, 90 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 90.000∂. 5. ∞ÓÒÁÂÈÔ 105 Ù.Ì., ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÌfiÓÔ 100.000∂. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 ¤ˆ˜ 260 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∫. ¡ÂÚ¿, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. √π∫√¶∂¢∞ 1. √͢ÁfiÓÔ 146 Ù.Ì. & 132 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, ÚÔ˜ 680∂ ÙÔ Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›·, ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 156 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 Î·È 188 Ù.Ì., ÁˆÓ›· °ÂˆÔÓ›·, 60.000∂. EKTO™ BO§OY 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ‰ÈÒÚÔÊÔ ÁÈ·› 150 Ù.Ì., ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤·. √ÈÎfi‰· 230 Î·È 500 Ù.Ì., ·ÓÙ› 210.000∂ Î·È 150.000∂. 2. ŸÈÛıÂÓ ¶∂∑√ (§·Ú›Û˘) ‚ÈÔÙ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 85.000 ∂ 3. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô (∫¿Ùˆ ™¯ÔÏ›Ԣ) 1 ÛÙÚÂÌ. ·ÓÙ› 95.000∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 1.100 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ‰ËÌfiÛÈÔ, 40 Ù.Ì., ı¤·, 190.000∂. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰›Ï· ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜, ÔÈΛ· 3 ‰ˆÌ., ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì., ·ÓÙ› 200.000∂. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (951)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, οو ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∞Ï˘Î¤˜. √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ. 100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· ·fi 180ÙÌ ¤ˆ˜ 1650ÙÌ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 122ÙÌ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 125 & 114ÙÌ ∞ÁÚÈ¿ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ, ÔÈÎ. 1700ÙÌ, 600ÙÌ ·Ôı‹Î˜ & ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘. √‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ, ÔÈÎ.7100ÙÌ. §Â¯ÒÓÈ· °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ¶·Ú·Ï›· ∞ÁÚÔÙ. 8ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ı¿Ï·ÛÛ·. ÃÔÚ¢Ùfi 50ÛÙÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ª·Ï¿ÎÈ √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155ÙÌ, ÔÈÎÔ235ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎ605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 2¿ÚÈ 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4200ÙÌ. ∞Ï˘Î¤˜ (¶·ÓfiÚ·Ì·) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 21ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 125 & 116ÙÌ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, ÔÈÎ. 180ÙÌ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 130ÙÌ ÔÈÎ. 335ÙÌ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 230ÙÌ. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ªÔÓ/ÔÈΛ· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÔÓ/ÔÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎ.100ÙÌ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ªÔÓ/ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∫Ù‹ÚÈÔ 3 ÁηÚÛ. 25ÙÌ & ‰È·Ì¤Ú.75ÙÌ Ì ÛÔÊ. 50ÙÌ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ¶ÙÂÏÂfi˜ (ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ √ÈÓfiÓÂ˘Ì· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢˘¿ÚÈ 48ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 102ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 98ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfi‰· 530, 540, 490, 1212, 1408 & 1650ÙÌ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ

√ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfiÂ‰Ô 400ÙÌ ¡. ¶·Á·Û¤˜, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 303ÙÌ &367ÙÌ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 423ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§∞π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 432ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 240ÙÌ Â› Ù˘ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙ. 4850ÙÌ, 3 & 4,7ÛÙÚ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2380ÙÌ ª·Ìȉ¿ÎË ÕÁ. ∫˘Úȷ΋ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 40ÛÙÚ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ ¢ÈÌ‹ÓÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280, 300, 450, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎ. 1800ÙÌ ‰›Ï· ∞’ μπ.¶∂. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∫Ù‹ÚÈÔ 540ÙÌ (¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Û 4 ¯ÒÚÔ˘˜) ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi √ÈÎ. 4700ÙÌ ÎÙ›ÚÈ· 480, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘, ∂·Á/ÙÈÎfi˜- μÈÔ/Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ √ÈÎ 496ÙÌ ∫ÔÚfiË (ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜) √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·Á/ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ. ÔÈÎ. 4,6 ™ÎfiÂÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ 680ÙÌ, ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ ¶ÚÔ̇ÚÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ, 10.7ÙÌ, 4.5ÙÌ, 1000ÙÌ, 1500ÙÌ & 2770ÙÌ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ªÂÙfi¯È) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ, ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ(ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ¡. ™∫√¶∂§√™ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û fiÏË ÙË ™ÎfiÂÏÔ 32 ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 200ÙÌ. 11 √ÈÎfi‰· ·fi 600ÙÌ ¤ˆ˜ 8000ÙÌ. 36 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 13ÛÙÚ. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞™∂π™ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ °Î·ÚÛ. 35ÙÌηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ ™ÙÔ‡ÓÙÈÔ 35ÙÌ ÂÈψ̤ÓÔ, ∞Ï˘Î¤˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 69ÙÌ ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ (952)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (180.000∂). 2. ÕÓˆ °·Ù˙¤·-∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 50.000 ∂. 3. ª·Á·˙› 52 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÂÓÔ›ÎÈÔ 1800∂ ÙÔ Ì‹Ó· ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ·, π¿ÛÔÓÔ˜. BI§E™-OIKIE™ 1. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì., 200 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞º∏™√™ (110.000 ∂). 3. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 4. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 33


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 32

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

5. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. 6. √ÈΛ· 50 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫. ¡ÂÚ¿, 45.000 ∂. 7. √ÈΛ· 110 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Û 19 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. OIKO¶E¢A 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. ªÈÎÚ‹ ¶¿Ô˘, 42.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 6. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 7. ∂À∫∞πƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ∫√ƒø¶∏ (33.000 ∂). 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 500-1.000 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ, ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (953)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ-

˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜.

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (954)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax: 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 977,62ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞fiÛÙÔÏÔ Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. ∞°ƒπ∞ 1) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ 20Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 53ÙÌ Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 3)¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 106,44ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80ÙÌ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. 4) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 310ÙÌ Û ‰˘Ô Â›‰· ÙÔ˘ 2007 Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ. ΔÈÌ‹ 260.000 ∂. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. 2) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. 3) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 130ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ Ì ı¤·.

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

ΔÈÌ‹ 160.000 ∂. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 800ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. 5) √ÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365ÙÌ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂ μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 101ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. 3) ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ 64ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ¿ÚÎÈÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 183ÙÌ Ì ı¤·. 4) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ΤÓÙÚÔ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi 25ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ∂ ÙÔ Î·ı¤Ó·. 5) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 104ÙÌ, ΤÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. 6) °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ∫‡ÚÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 177ÙÌ 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 170.000 ∂. 7) ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67ÙÌ Ì ·Ù¿ÚÈ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 99.000 ∂. 8) ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 564ÙÌ Û˘ÓÙ 2,1. 9) ∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 86ÙÌ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 95.000 ∂. 10) °·ÏÏ›·˜ ΤÓÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Û˘ÓÙ 2,7. ΔÈÌ‹ 145.000 ∂. 11) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 156ÙÌ ÁˆÓȷ΋ ƒÔÛÙfi‚. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. 12) ª·ÁÓËÙÒÓ Ì ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô 77ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 13 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 13)∫·Ó¿ÚË Ì °·ÏÏ›·˜ ηٿÛÙËÌ· 61ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ 156ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 80ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 278ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰›Ï· ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16.000ÙÌ Â›Ó·È 4 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4.000ÙÌ ‰›ÓÂÙ·È fiÏÔ Ì·˙› ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi ‰ËÏ·‰‹ Ù· 8.000ÙÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ ‰›Ï· ·fi ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 865ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 6) √ÈÎfiÂ‰Ô 415ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Û ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, Ì·˙› Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 600ÙÌ, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ, 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ‰ÚfiÌÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 4) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3742ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 5) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.190ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 110.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.000ÙÌ. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10ÙÌ.ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ,

̤۷ Û ˆÚ·›Ô ΋Ô, Ì ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 350 ∂. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ, Ì ˘fiÁÂÈÔ 40ÙÌ Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 350 ∂. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ, 90ÙÌ, Ì 2.000ÙÌ ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 300 ∂. (955)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS ∞∂ ∂∫¶ƒ√™ø¶√™ Δƒ∞¶∂∑π∫ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ À¶∂À£À¡√™: ™¶∏§π√¶√À§√™ ™Δ∞ª∞Δ∏™ Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ π∞™√¡√™ 77-∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ Δ∏§. ∫∂¡Δƒ√ 24210 25000 ∫ÈÓËÙfi: 6979726165 www.o-s.gr E-mail: stspiliopoulos@gmail.com ∫ˆ‰. ¢μ80000001 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À 49 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 506 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 13.000,00. ∫ˆ‰. §°2 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ Û ÔÈÎÔ. 5.338Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 143.000,00 ∫ˆ‰. §£7 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ μ√§√ 500Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 130.000,00. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È Áηڿ˙, 125.000 ∂. ™Ù·ı¿, ‰È·ÌÂÚ. 3Ô˘ ÔÚ. 52 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË, 70.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 3¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 68.000 ∂. ∫ˆ‰. §•6 ‰È·ÌÂÚ. ÛÙË ¡. πø¡π∞ 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 30.000,00. ∫ˆ‰. §º7 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 70Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000,00. ∫ˆ‰. 14650 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ μ√§√ 297Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 551Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 350.000,00. ∫ˆ‰. ¢∞70000001 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 119Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000,00. ∫ˆ‰. 14280 ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μ√§√ 58Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00Ù.Ì. ∫ˆ‰. ª56 ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μ√§√ 209 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª87 ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ μ√§√ 375Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª§6 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙÔ ™Δ∂º∞¡√μπ∫∂π√ 238Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 3.088Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∂4 ÌÔÓÔηÙ. ÛÙË ™√Àƒ¶∏ ∞§ªÀƒ√À μ√§√À 83Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 392Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. ª∑1 ·ÁÚfi˜ ÛÙËÓ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏ Û ÔÈÎÔ. 5.650Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ∫·ÙfiÈÓ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫ˆ‰. 433 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μ√§√ 31Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 8.000,00. ∫ˆ‰. 414 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡. πø¡π∞ Û ÔÈÎÔ. 277Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000,00. ∫ˆ‰. 426 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¡. ∞°Ãπ∞§√ Û ÔÈÎÔ. 2.015 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 12.000,00. ∫ˆ‰. 466 ÁˆÚÁ. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ μ√§√ 320Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 5.285Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 45.000,00. ∫ˆ‰. 472 ·ÁÚfi˜ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ ¡∏§∂π∞™ Û ÔÈÎÔ. 5.114Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 10.000,00. ∫ˆ‰. 15530 ‚ÈÔÌ˯. ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ ∞§√¡¡∏™√ 334Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 1.692Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 61.000,00.

∫ˆ‰. 417 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ¢ƒ∞∫∂π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 6.047Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 55.000,00. ∫ˆ‰.14750 ·ÁÚfi˜ ÛÙË ª∞∫ƒÀƒƒ∞Ã∏ ª∞°¡∏™π∞™ Û ÔÈÎÔ. 3.369Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 36.000,00. ∫ˆ‰ ∞1 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 32Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞2 ηٿÛÙËÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 47Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 85.000 (ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ). ∫ˆ‰ ∞3 ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙȘ ∞§À∫∂™ 25Ù.Ì. ηٷÛ΢‹ 2010 Û ·fiÛÙ·ÛË 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 40.000. (957)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (958)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553 ¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (959)

BMW 316 ∂30, 1.600, ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∫Δ∂√, ¯ˆÚ›˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT SEICENTO, 900cc, 2001 ª√¡Δ∂§√, ∏§. ¶∞ƒ∞£Àƒ∞, ¶√§À √π∫√¡√ªπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

ROVER 25, 1400cc, 105 PS, 2001 ª√¡Δ∂§√, 73.500 ∫ª, μ√√∫ SERVICE, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

OPEL CORSA 1200cc, 5£Àƒ√, 2004 ª√¡Δ∂§√, 49.800 çª, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FIAT DOBLO 1.900 DIESEL, 2002 MONΔ∂§√, ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HYUNDAI i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, 2009 ÌÔÓÙ¤ÏÔ, full extra, Ôχ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AUDI A3, 1.600cc, 2003, Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ª√¡Δ∂§√, ™∂ ∞ƒπ™Δ∏ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

TOYOTA COROLLA, 1400cc, 5£Àƒ√, ª√¡Δ∂§√ 2007, FULL EXTRA, 52.000 X§ª, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

FORD FOCUS C-MAX, 1.600, 2007 ª√¡Δ∂§√, ¢π∑ø¡π∫√™ ∫§πª∞Δπ™ª√™, FULL EXTRA, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

HONDA MT-X 50, 2Ã√¡√, 5 Δ∞ÃÀΔ∏Δ∂™, ENDURO, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

YAMAHA FAZER S2, 600cc, 2007 MONTE§√, 17.000 çª., ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ, ™À¡∞°∂ƒª√™, ∫∞ƒπ¡∞, ª∞¡πΔ∞ƒπ∞, ∞°ƒ∞Δ™√À¡π™Δ√, √§√™øª∏ ∂•∞Δªπ™∏ REMUS, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

SUZUKI V-STROM 650, 2008 MONTE§√, ∞μS ¶ƒøΔ√ Ã∂ƒπ - ∂§§∏¡π∫√ -ª¶∞ƒ∂™ - ª¶∞°∞∑π∂ƒ∞ ZE§∞Δπ¡∞ ERMAX À¶∂ƒÀæøª∂¡∏ -ª∂Δ∞§§π∫∏ ∫∞ƒπ¡∞ Ã√ÀºΔ∂™, TIMH ∂À∫∞πƒπ∞™.

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ∂πª∞™Δ∂ ∞¡√πÃΔ∞ ·fi 9.Ì. ¤ˆ˜ 9Ì.Ì. ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™¿‚‚·ÙÔ 9.Ì. ¤ˆ˜ 2Ì.Ì. (925)


34

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

ZHTOYNTAI ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∑∏Δ∂π ηıËÁËÙ¤˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, μÈÔÏÔÁ›·˜, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421054657, 6946-382784. (011)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ª∂ ∂¢ƒ∞ Δ√ μ√§√ ∑∏Δ∂π: 1) ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ ‹ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ªË¯·ÓÈÎfi ∞∂π. 2) ™˘ÓÙËÚËÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜ (¶Ù˘¯›Ô Δ∂π ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë). 3) ∏ÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ¤˜ ·‰ÂÈÔ‡¯Ô˘˜. 4) ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤˜. ∫·Ù¿ıÂÛË ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ 27/4/2012. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ £˘Ú›‰· 1019 Δ∫ 38010 μfiÏÔ˜. (147)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘, ¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 38¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ‰È·˙/ÓË, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜. 41¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓË, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ÏÂÙ‹, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË, Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. 36¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ‰›ψ̷, ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 42¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙË, ¢¯¿ÚÈÛÙË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944-518366. (937)

MA£HMATA

ELIN

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ηْ Ô›ÎÔÓ ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6934-010182. (927)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ΔÔ¿ÏË 65 ÈÛfiÁÂÈÔ, ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (918)

∂ÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜

ª∂Δ∞º√ƒ∂™ Î·È ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂȘ ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÔÛ˘Û΢ÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÙÈ̤˜. ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6948-983909, Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜. (935)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø ÂÈÛ΢¤˜ ·ÓÙfi˜ Â›ÏÔ˘. ∂›Û˘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Â›ψÓ. Δπª∂™ §√°π∫∂™. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6993-098552. (936)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

ºπ§√§√°√™ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-566992. (934)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (911)

∞°√ƒ∞∑ø

ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-68113 Î·È 6948462082. (169)

·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (931)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞¡π∂§

ª∞£∏ª∞Δπ∫ø¡ ÙÔ˘ ∞¶£, Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421070284, 6934-616565. (009)

¢π¶§øª∞Δ√ÀÃ√™ ∞™Δƒ√§√°√™ - ∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¢›Óˆ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, ¯¤Ì˘ı·, ÂÈÙ˘¯›· 100%, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, χÛÈÌÔ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÛÙ·Û›·, ¤Ï·È·, Ê˘Ï·¯Ùfi. ¢¤¯ÔÌ·È ÌfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ. ΔËÏ. 6974456215, 6943-248751. (202)

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢π∞¡∂§§√™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ∞¡¢ƒ∂∞¡∞ ƒ∞¶Δ∏ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™Ù¤ÏÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ.

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏ ¶§∏ƒø™∏™ £∂™∂ø¡ ¢.∂.¶. ™Δ√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ¶√§ÀΔ∂áπ∫∏ ™Ã√§∏ Δª∏ª∞ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, 383 34 μfiÏÔ˜, ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ∫fiÓÈ·ÚË ™ÔÊ›· ÙËÏ. 2421074263, FAX: 2421074238. 1. ª›· (1) ı¤ÛË ¢.∂.¶. ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™‡ÓıÂÛË Î·È ÛÙȘ ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡” (∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔ΋ڢ͢ 3113/14-32012, º∂∫ 374/4-4-2012/Ù.°’). ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 11-6-2012. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Î·È Ôϛ٘ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ·, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (www.uth.gr), ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ (·Ú¿‰ÔÛË Ô›ÎÔÈ) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ π. °√Àƒ°√À§π∞¡∏™

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÈ„È¿ Î·È ÂÍ·‰¤ÏÊË Ì·˜ ∑∂ΔΔ∞ (∑ø∏) ∫Àƒπ∞∑∏, Ô˘ Â¿ÍÈ· ‹Ú ÙÔ Ù˘¯›Ô Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ˘Á›· Î·È Î·Ï‹ ÔÚ›· Ì ¢ÏÔÁ›·. √È ı›ÔÈ Ù˘: °È¿ÓÓ˘ - ¡›ÙÛ· ™Ù·ÌÔ‡ÏÔ˘ Δ· ÂÍ·‰¤ÏÊÈ· Ù˘: ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ - ªËÏ›ÙÛ·

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÌÔ˘ ‚·ÊÙÈÛÈÌÈ¿ ∞¡¡∞ μ. Δ∞∫√Àª∏, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ - ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, Û˘Á¯·›Úˆ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· Ì ‚·ıÌfi ¿ÚÈÛÙ· Î·È Ù˘ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ∏ ÓÔÓ¿ Ù˘ ∫·›ÙË ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘

√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ù˘ ºπ§√¶ΔøÃ√À ∞¢∂§º√Δ∏Δ∞™ μ√§√À, Ù· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓ· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ã√¡π∞ ¶√§§∞-∫∞§√ ¶∞™Ã∞ Î·È ÙÔ ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ Êˆ˜ Ó· ʈٛ˙ÂÈ Î¿ı ÛÎÈ¿ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜.

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. ÃÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ (fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ). ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì ΤډԘ 45-50%. ∂ȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜. °Ú·Ê›·: ™fiψÓÔ˜ 2, fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô μ10, μfiÏÔ˜. ΔËϤʈӷ 24210-20237, ÎÈÓ. 6932-528388. (923)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982-528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (929)

∞°√ƒ∞∑ø

∞LLIANZ E§§∞™ ∞.∞.∂.

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜

∞¡∞∫√π¡ø™∏

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (921)

°ÓˆÛÙÔÔÈԇ̠fiÙÈ Ë ALLIANZ ∂§§∞™ ∞¡ø¡Àª∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¤¯ÂÈ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ· μ√Àƒ§√°π∞¡¡∏ ∞£∞¡∞™π√ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË, οÙÔÈÎÔ μfiÏÔ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ fiˆ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2106999902, 210-6999905.

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· - ‰fiÓÙÈ· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (917)

¶∂Δƒ∂§∞π√ £∂ƒª∞¡™∏™ ¢È·ÓÔÌ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ηْ Ô›ÎÔÓ, ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ¿ÌÂÛË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ΔËÏ. 24210-63904. (928)

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌfiٷٷ Î·È Â‡¯ÂÙ·È ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ Î·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ˘Á›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È Ì ›‰Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÎÚ¿وÓ, Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÚÓ¿Ì fiÏÔÈ. ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ·Ó¿ËÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Ì·˙› Ì ÙÚfiÊÈÌ·, ÎÚ¤·˜ Î·È ÚÔ˘¯ÈÛÌfi.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ 59 - Δ.∫. 385 00 μ√§√™ Δ∏§: (24210)789-10, 789-20, FAX: (24210)789-17 Email: giro2007@otenet.gr °ƒ∞º∂π√ ¶√§∂ø™: ΔÔ¿ÏË 66- ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Δ∏§.: 24210-33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1) O Î. ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ Î·È Ë Î. πˆ¿ÓÓ· ΔÛÔ˘ÎÓȉ‹ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ™ÔÊ›·˜. (467) ......50 ∂ 2) √ Î. ∫·Ïϛ̷¯Ô˜ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ ÂηÙfi ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ºÔ‡Ï·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. (470) ................................100 ∂ 3) √È Î.Î. ÕÓÓ· Î·È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ÂηÙfi ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. (481) ...100 ∂ 4) ∏ ÔÈÎÔÁ. £ˆÌ¿ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ÂηÙfi ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. (482) ....100∂ 5) ∏ ÔÈÎÔÁ. ∞Ó‰Ú¤· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. (483) ......50∂ 6) ∏ ÔÈÎÔÁ. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∫·ÓÙfiÏ· ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. (484) ......50∂ 7) ∏ ÔÈÎÔÁ. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÷ϿÙÛË ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘. (485) ......50∂ 8) √ Î. §¿˙·ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›Û˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ, ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡Ó˘ (§Ô‡Ï·˜) ƒÂ·Ó¿. (488) ...........50 ∂ 9) ∏ Î. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Δ˙ÂÏÌ·Ú›· ›ÎÔÛÈ Â˘ÚÒ. (491) ...................20 ∂ 10) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ. (494) ....................................... 50 ∂ 11) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ. (495) .......................................50 ∂ 12) ∏ Î. ¡›ÎË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. (497) .......................................................50 ∂ 13) √È Î.Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ §Ô‡Ï·˜ ƒÂ·Ó¿. (498) ..........500 ∂ 14) ∏ Î. ∫·Ù›Ó· ª¿ÛÙË ‰È·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¢. ª¿ÛÙË.(500)........................200 ∂ 14) ∞ÓÒÓ˘ÌË ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ. (41∞) .................................500 ∂ 15) ∞ÓÒÓ˘ÌË ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ. (42∞) .................................500 ∂ 16) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ‰È·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·˜ Î·È ∞ı·Ó·Û›Ô˘. (43∞) ......................................200 ∂ 17) ∏ Î. º·Ó‹ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ. (44∞) ................30 ∂ 18) ∏ ÔÈÎÔÁ. ™ÙÂÚÁ›·˜ ∫·Ú·Ì¤ÙÛÔ˘ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ πÔÎÚ¿ÙË ∑Ë̤ÚË. (45∞) .....................................50 ∂ 19) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂηÙfi ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ª·Ú›·˜ ™Ô˘ÌÔ˘Ú¤ÎË- Δ·Ù¿ÎÔ˘. (46∞) ...................................100 ∂ 20) ∏ Î. £¿ÏÂÈ· °È·ÓÓÈÔ‡ ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÓÂÎÚÒÓ. (47∞).................................... 50 ∂ 21) ∏ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ΔÂÏÂӛη ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÓÂÎÚÒÓ. (48∞) ....................................50 ∂ 22) ∏ §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ÂÓ‹ÓÙ· ¢ÚÒ, ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∫Ô˘ÌÏ¿ÎË, ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫Ô˘ÌÏ¿ÎË, ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜. (49∞) ............50 ∂ 23) ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÍ‹ÓÙ· ¢ÚÒ. (50∞) .........................................60 ∂ 24) √ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ªÂÓÙ‚›ÓÔ˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ. (52∞) ................................30 ∂ 25) √È ªÀ§√π §√À§∏ ∞.∂. ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ ...300 ∂ 26) ∏ Î. ¶·Ú·Û΢‹ ¶ÒÔÙ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ηʤ Î·È ÁÏ˘Î¿ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘ ∞Ó›Ù·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. (188) 27) ∏ Î. ª·Ú›· ªÔ‡ÛÈ· ÚÔÛ¤ÊÂÚ 10 ÎÈÏ¿ „ˆÌ› ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ™ÔÊ›·˜ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ª·ÓÙ˙ÒÚÔ˘. (192) 28) √ ƒ√Δ∞ƒπ∞¡√™ √ªπ§√™ μ√§√À ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÚÔʛ̈Ó. (194) 29) ∏ Î. ºÈÏÔÌ‹Ï· ∑Ë̤ÚË ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ·ÙÚfi˜ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÌËÙÚfi˜ ∂ϤÓ˘. (195) 30) ∏ ÔÈÎÔÁ. ∞Ó‰Ú¤· ∫ÚÈÙÛ¿ÎË ÚÔÛ¤ÊÂÚ 20 ÎÈÏ¿ „ˆÌ› ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÁÔÓ¤ˆÓ. (197) 31) ∏ Î. ∂ϤÓË ªÔ˘ÛÙ·ÎÏ‹ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 26 ÎÈÏ¿ „ˆÌ›. (200) 32) ∏ Î. •·Óı‹ §È‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ 24 ÎÈÏ¿ „ˆÌ› ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ §È‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˘ Î·È ªÂÏÔ̤Ó˘ §È‚ÈÙÛÈ¿ÓÔ˘- ∑Ô‡ÁÏÔ˘. (202) 33) ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë: (186, 187, 189, 190, 191, 193, 196, 198, 199, 201). √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫∞§√ ¶∞™Ã∞. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ πø∞¡¡∏™ ∑∞μ∞§π∞°∫√™

∏ Δ·Ì›·˜ ¢∂™¶√π¡∞ ∞°°∂§π¡√À

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π™ƒ∞∏§πΔπ∫∏ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À ∏ π™ƒ∞∏§πΔπ∫∏ ∫√π¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À ¶ÚfiÛÊÂÚ ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¢ˆÚËÙÒÓ Î·È ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ Ù˘: 1. ™ÙËÓ I. ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ π¿Îˆ‚Ô˘ ¶ÂÏÔÛÒÊ 200 ¢ÚÒ. 2. ™ÙȘ “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ μfiÏÔ˘” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ú·‚›ÓÔ˘ πˆÛ‹Ê μÈÙ¿Ï 70 ¢ÚÒ. 3. ™ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ã·˝Ì, ªËÓ¿, ∑·Î Î·È ™·Ú›Ó·˜ ªÈ˙Ú·¯‹ 70 ¢ÚÒ. 4. ™ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∏Ï›· ™. ∫Ô¤Ó, ηÓ¤ÌÔÚÔ˘, 70 ¢ÚÒ. 5. ™ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∏Ï›· πˆÛ‹Ê ∫Ô¤Ó -„˘¯È¿ÙÚÔ˘, πˆÛ‹Ê ™. ∫Ô¤Ó - Ì˯·ÓÈÎÔ‡, ªˆ˘Û‹ ™. ∫Ô¤Ó Î·È ∞‚Ú·¿Ì ™. ∫Ô¤Ó 70 ¢ÚÒ. 6. ™ÙȘ “ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ πˆ·Ó¿ ™·Î΋ 70 ¢ÚÒ. 7. ™ÙËÓ “∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ·” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∫·ÚÔϛӷ˜ Î·È §ÈÏ‹˜ ∫Ô¤Ó 70 ¢ÚÒ. 8. ™ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ “∏ ∞§§∏§∂°°À∏” ) ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ƒÂ‚¤Î·˜ Î·È ƒ·Ê·‹Ï ª·ÎfiÏ· Î·È Ã·˝Ì ª·˝ÛË 70 ¢ÚÒ. 9. ™ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ “√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∏Ï›· Î·È ƒfi˙·˜ ¶ÔÏ›ÙË 100 ¢ÚÒ. 10. ™ÙÔ ∂ȉÈÎfi ∂ÓÔÚÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¢Ô˜ ∏Ì›Ó ™‹ÌÂÚÔÓ” π.¡. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ¡›Ó·˜ ∫Ô¤Ó Û‡˙˘ÁÔ˜ πˆÛ‹Ê ∫Ô¤Ó, 70 ¢ÚÒ.


35

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

π¢ƒÀª∞ “√ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ μ√§√À” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 10 Δ.∫. 38 333 μ√§√™ ÙËÏ.: 24210-23264, Fax: 24210-23270 Email: Ôrfanotrofeio_volou@otenet.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ™ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘” ·fi 26/03/2012 ¤ˆ˜ 10/04/2012 ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1. ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ∂ϤÓË Î·È μ·Û›Ï˘, ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ....................................50 °Ú. ∂ÈÛ. No 116. 2. ª·ÁÎÔ˘Ú›ÙÛ· ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È °ÔÓȉ¿ÎË ÕÓÓ·, ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ........50∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 117. 3. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ, ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙË ÌÓ‹ÌË °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™·ÚÛ¤ÓÙÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÚˆÙÔ‡ÏË ................................... 60∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 136. 4. 5Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ ........................36∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 145. 5. §ÔÚı¤˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ........................................50∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 147. 6. ÷ÏÈ·Ì¿ÏÈ· ºÔ‡ÏË, ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ..................................50∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 153. 7. ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ...............100∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 161. 8. ¢·ÊÂÚ¤Ú· ª·Ú›· .....................................100∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 167. 9. °’ Î·È ¢’ Ù¿ÍË 11Ô˘ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜ ......................................................140∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 168. 10. ΔÛÈÓ›‰Ë ª·Ú›·, ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘ ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ .....................100∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 169. 11. ºÈÏ›ÙÛ· Î·È Δ¿Î˘ ∫¯·˝‰Ë˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÁÔÓ¤ˆÓ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ∞ÚÂÙ‹˜ ∫ÔÊÈÓ¿ Î·È ·‰ÂÏÊÔ‡ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫ÔÊÈÓ¿ ...................50∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 171. 12. πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘, ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ã·˝Ì ªËÓ¿ ∑·Î Î·È ™·Ú›Ó·˜ ªÈÛ‰Ú·¯‹ .........70∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 173. 13. ΔÛ·Ù·Ï¿˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ................................50∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 177. 14. μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ ∞ı·Ó·Û›· ................................50∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 178. 15. ¶·Ù¤Ú·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ˆÛÙ›Ì·˜ ...............100∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 179. 16. ∫·Ù·ÚÙ˙‹˜ ªÈ¯·‹Ï ................................300∂ °Ú. ∂ÈÛ. ¡Ô 187. ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜: °Ú. ∂ÛÚ. No.111-20∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.112-12∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.1145∂, °Ú. ∂ÛÚ. No. 1115-12∂, °Ú. ∂ÛÚ. No. 112-12∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.115-12∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.119-20∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.120-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.121-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.122-7∂, °Ú.∂ÛÚ. ¡Ô.123-30∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.124-70∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.125-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.126-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.127-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.128-20∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.129-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.130-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.131-100∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.13320∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.134-15∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.135-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.137-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.138-15∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.139-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.140-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.141-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.142-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.143-100∂, °Ú. ∂ÛÚ. No. 144-20∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.151-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.152-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.154-40∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.155-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.156-25∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.157-25, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.158-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.159-20∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.160-5∂, °Ú. ∂ÛÚ. No. 16430∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.165-50∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.166-330∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.170-100∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.172-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.174-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.175-25∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.176-10∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.l80-80∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.181-50∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.182-50∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.183-20∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.184-50∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.185-25∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.18610∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.188-20∂, °Ú. ∂ÛÚ. ¡Ô.189-100∂, °Ú. ∂ÛÚ. No.192-10∂. ¢È¿ÊÔÚ· ›‰Ë (ÙÚfiÊÈÌ·, ÚÔ‡¯·, ·È¯Ó›‰È· Î.ÙÏ.) ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó: 1. ∑Ë̤Ú˘ πÔÎÚ¿Ù˘, ÛÂÚ‚›ÙÛÈÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ (∞. ·Ú·Ï·‚‹˜ No. 1385). 2. ∂§ª∂ ª∞°¡∏™π∞™, 150 ÎÈÏ¿ ·Ù¿Ù˜ (∞. ·Ú·Ï·‚‹˜ No. 13881389). 3. √ªπ§√™ ∑ø¡Δ∞, ‚Ú·‰ÈÓfi ‰Â›ÓÔ Ì ›ÙÛ· Î·È Îfiη-ÎfiÏ·, ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿, ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ·, ηڷ̤Ϙ, (∞. ·Ú·Ï·‚‹˜ No. 1405). 4. ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, 26 Ï·Ì¿‰Â˜ (∞. ·Ú·Ï·‚‹˜ No. 1406). 5. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∂ϤÓË, ·Ô‡ÙÛÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ (∞. ·Ú·Ï·‚‹˜ No. 1419). ∞ÓÒÓ˘ÌÔÈ: ∞. ¶·Ú·Ï·‚‹˜ No. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1383, 1384, 1386, 1387, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∫∞§∏ ∞¡∞™Δ∞™∏ Ì ˘Á›·, ¯·Ú¿, ÂÏ›‰·, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜. £ÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Î. ª·›ÚË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰›‰·Í Ù¯ÓÈΤ˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì ٷ ·È‰È¿ ÂÈÎfiÓ˜, Ï·Ì¿‰Â˜ Î·È ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο Î˘Ú›Â˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘, Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›. Δ· ¤ÚÁ· ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ıÂṲ́˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Û’ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó. °È· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Δ™π∞¡∞∫∞ ∂§∂¡∏ ∞°ƒπ°π∞¡¡∏™ ∏§π∞™

∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¡√™√À ∞§Δ™Ã∞´ª∂ƒ ∫∞π ™À°°∂¡ø¡ ¢π∞Δ∞ƒ∞Ãø¡ μ√§√À ª√¡∞¢∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∏™ ¡√™√À ∞§Δ™Ã∞´ª∂ƒ ∞ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ 5, ∞Ï˘Î¤˜, Δ.∫. 385 00, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-87265, 87266, 87267 Fax: 24210-87266 e-mail: alzheimervolÔs@hotmail.com

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ™˘ÁÁÂÓÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¢¯Ëı› ∫·Ïfi ¶¿Û¯·: - ™ÙÔ˘˜ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘. - ™ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜. - ™ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΔËÏ.: 24210-78910-20 √È ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™·˜ ‡¯ÔÓÙ·È

∫∞§√ ¶∞™Ã∞ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ¡√™√À ∞§Δ™Ã∞´ª∂ƒ ∫∞π ™À°°∂¡ø¡ ¢π∞Δ∞ƒ∞Ãø¡ μ√§√À ª√¡∞¢∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∏™ ¡√™√À ∞§Δ™Ã∞´ª∂ƒ ∞ÓıÂÛÙËÚ›ˆÓ 5, ∞Ï˘Î¤˜, Δ.∫. 385 00, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210-87265, 87266, 87267 Fax: 24210-87266 e-mail: alzheimervolÔs@hotmail.com

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ μfiÏÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‰ˆÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: - Δ¿¯Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∫˘Úȷ΋, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ¶ÔÚٛη ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ™ˆÙËÚ›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∫·›ÙË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ª·Ú›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ¶Ú·ÛÛ¿ °ÂˆÚÁ›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∑·ÏÒÓË ∫·ÙÂÚ›Ó·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ª¿ÏÏÈ· §ÔÚ¤ÙÙ·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫Ô‡‚· ™ÔÊ›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ÷Ù˙ËÌ·ÙÔ‡ ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫·Ú¤ÙË ÃÚ˘Û¿ÓıË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫Ô‡ÓÙÚÈ· ÕÓÓ·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫ÔÛÌ¿ °ÂÒÚÁÈÔ, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - º·Ïԇη ∫·ÏÏÈÚfiË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ªÔ‡ÎË-∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ∂ϤÓË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ™Ù·ÌfiÔ˘ÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ʿÚ̷η. - §›ÁÎÔ˘ ∞ÊÚÔ‰›ÙË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ΔÛ·Ú‰·Î¿ ª¿ÚÈÔ, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ª·Ú›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∞‰·Ì›‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ™ÙÂÚÁ›Ô˘-™Ô‡ÚÏ· §›ÙÛ·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘. - ÷ÓÙ˙‹ ∞ı·Ó·Û›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ÕÓÓ·-ª·Ú›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË ÃÚ˘Û¿ÓıË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫ÚÈÙۛϷ ∞. Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ʿÚ̷η. - ∞‚·ÎÈ¿Ó ∏Ï›·, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ʿÚ̷η. - ÷ڂ¿Ï· ŒÊË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ ∞ÓÙÒÓË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Â›‰Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. - √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. - ∞ÁÚÈ·Ó›ÙÔ˘ ª., Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘. - ∫ÔÓÙÔ‚¿ ∞., Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ʿÚ̷η Î·È Â›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘. - √ÈÎ. ¶·Ó. μ·ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ª. ¶ÈÛÈÒÙÔ˘. - ºÂÚÊ˘Ú‹ μ·Û›ÏË, Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∂˘·Óı›·˜.

º§√°∞ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ μfiÏÔ˜, ÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘ 3 (ÚÒËÓ ¶π∫¶∞) ΔËÏ.: 24210-24628 - ∫ÈÓ.: 6977001396 flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚˆÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. ™¿‚‚·ÙÔ 11 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È ΔÚ›ÙË - ¶¤ÌÙË ·fiÁÂ˘Ì· 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì.

¢øƒ∂∂™ - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÁ·Ú›ÙË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ë Î. ∂ϤÓË μÔÁÈ·Ù˙‹ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙË ºÏfiÁ· 50 ¢ÚÒ. - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÁ·Ú›ÙË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ Ë Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙË ºÏfiÁ· 50 ¢ÚÒ. - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÚÁ·Ú›ÙË ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ, ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó 1.270 ¢ÚÒ ·fi: ÔÈÎ. ∞ÓıԇϷ˜ ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ÔÈÎ. ¶··Ú›˙Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘, ÔÈÎ. ¶·ÓÙ·˙‹ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÔÈÎ. ΔÛÈfiÏ· ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÔÈÎ. ™·ÎÂÏÏ¿ÚË ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ÔÈÎ. ªÔ‡Ú· ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘, ÔÈÎ. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÔÈÎ. °·Ú˘Ê·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ∏Ú·ÎÏ‹, ÔÈÎ. ∫·Ú··Ù¿ÎË μ·Û›ÏË, ÔÈÎ. ŒÍ·Ú¯Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÔÈÎ. ∫Ô˘ÚÈÒÙË, ÔÈÎ. ∫·„¿ÏË ¢ËÌ‹ÙÚË, ÔÈÎ. ¶¤ÙÚÔ˘, ÔÈÎ. ªÂÓÙÂΛ‰Ë ∞ϤͷӉÚÔ˘, ÔÈÎ. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÔÈÎ. ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿ ™Ù·‡ÚÔ˘, ÔÈÎ. ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘, ÔÈÎ. ¶·ÓÙ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘, ÔÈÎ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘, ÔÈÎ. §È¿ÙÛÈη ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÔÈÎ. ¶··ÁÈ¿ÓÓË ¢ËÌ‹ÙÚË, ÔÈÎ. °Î›Î· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÔÈÎ. ÷ÛÈÒÙË ª. ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÔÈÎ. ÷ÛÈÒÙË ∞ÛË̤ÓÈ·˜, ÔÈÎ. ÷ÛÈÒÙË ¡., ÔÈÎ. §ˆÚ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ÔÈÎ. ¢ÈÔÏÂÙ¿ °ÈÒÚÁÔ˘, ÔÈÎ. ª‹ÙÛÈÔ˘, ÔÈÎ. ª·ÚÁ·Ú›ÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ÔÈÎ. ÷Ù˙‹ ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ÔÈÎ. ÷ÛÈÒÙË ∂˘ı., ÔÈÎ. °¿ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÔÈÎ. °Îԇ̷ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÔÈÎ. ΔÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË, ÔÈÎ. μ·˚Ú·ÎÙ¿ÚË, ÔÈÎ. ∫Ô˘Ê›‰Ë °ÚËÁfiÚË. - ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÁÔÓ¤ˆÓ, Ë Î. ¶ÂÚÛÂÊfiÓË ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙË ºÏfiÁ· 30 ¢ÚÒ.

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi - ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ∂ȉÈÎfi ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘ ΔÔ¿ÏË 86 - °·ÏÏ›·˜ ΔËÏ. 24210-34065

∂∫∫§∏™∏ £ÂÚÌfiÙ·ÙË ·Ú¿ÎÏËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜

Ì‹Ó˜, ÏfiÁˆ ÁÂÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ “∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞Á¿˘” Î·È ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰›‰Ô˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜, ·Ó¿ËÚÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ Â›Û˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌfi (΢ڛˆ˜ ÁÈ· ·È‰È¿), ÙÚfiÊÈÌ·. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ “º›ÏˆÓ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘

™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ª¿Úı·˜ Ô˘ “¤Ê˘Á”... ∏ ª¿Úı· §È¿ÓÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· º¿ÚÛ·Ï·, ·fi Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˘˜ Î·È ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∂›¯Â ¤Ó·Ó ·‰ÂÏÊfi Î·È ÌÈ· ·‰ÂÏÊ‹, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ› Ù˘. ŸÏ· ‹Ù·Ó ˆÚ·›· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. Δ· ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ (Á‡Úˆ ÛÙ· 1940). √ ÙÚÔÌÂÚfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ͤÛ·Û ÌÂÙ¿, ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙËÓ Ù‡¯Ë fiÏ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ ·‰ÂÏÊfi˜ “‚Á‹Î ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi” Î·È ÔÈ ‰˘Ô ·‰ÂÏʤ˜ ‚ÚÂı‹Î·Ó ÂÍÔÚ›· Û οÔÈÔ ÓËÛ›. √ ·Ù¤Ú·˜ ¤ı·ÓÂ Î·È ¤ÌÂÈÓÂ Ë Ì¿Ó· ÌfiÓË. ŸÙ·Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Á‡ÚÈÛ·Ó, Ô‡ÏËÛ·Ó fiÛÔ - fiÛÔ fi,ÙÈ ÂÚÈÔ˘Û›· ›¯Â Ì›ÓÂÈ ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· Î·È Ì ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘˜ ‹Ïı·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÁfiÚ·Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÈÙ¿ÎÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÌÔ˘ Û›ÙÈ, Î·È ¤ÂÛ·Ó Ì ٷ ÌÔ‡ÙÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ªÔ‰›ÛÙÚ˜, ηϤ˜ Ù¯ӛÙÚȘ, ÂÚÁ·ÙÈΤ˜, ÔÈÎÔÓfi̘, Ù›ÌȘ, ÛÂÌÓ¤˜, ·ÍÈÔÚÂ¤Ûٷ٘, ÊÈÏfiÙÈ̘, ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ÎÈ ·Á·ËÙ¤˜. ŒÎ·Ó·Ó ¯Ú˘Û¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È·ÛΤ‰·Û‹ ÙÔ˘˜, οı ∫˘Úȷ΋ ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁÈ· ÌÈ· ¿ÛÙ·. ∂›¯·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ È· Î·È Ì›ӷÓ ·Ó‡·Ó‰Ú˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜, Î·È ·Ú¿ Ôχ ‰Â̤Ó˜ Ì ·Á¿Ë Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ô˘ fiÏÔÈ Ô˘ ÙȘ ͤڷÌ ϤÁ·Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ì›ÓÂÈ Ë Ì›·! ∏ Ì¿Ó· ÙÔ˘˜ ›¯Â Âı¿ÓÂÈ. ŸÙ·Ó È· Ù· Ì·ÙÈ¿ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙȘ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó, ‹Ú·ÓÂ Ë Î¿ı ÌÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈ· Û˘ÓÙ·ÍԇϷ, ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Ó· ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó, ˙ÒÓÙ·˜ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÓÂÛË. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÂÏÊ‹, Ë •·Óı‹, ¤ı·Ó ÚÒÙË Û ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈΛ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË ª¿Úı· ÌfiÓË È·. ŒÎÙÔÙÂ Ë ª¿Úı· - ËÏÈÎȈ̤ÓË ÎÈ ·˘Ù‹ - ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓË Ù˘, ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘. ™ÙȘ 19-03-2012 ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ Ì¿Ù·ÈÔ ·˘ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ... ∏ ª¿Úı·, Ë ·Ê·Ó‹˜ ËÚˆ›‰· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∞Ȉӛ· Ù˘ Ë ÌÓ‹ÌË. ∏ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ Ù˘ ª·Ú›· ¶··ÎÒÛÙ· - ™Á¿ÓÔ˘ ªfiÓÙÚÂ·Ï ∫·Ó·‰¿

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 24210-66150 Î·È 24210-65776 Fax: 24210-83420 e-mail: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99 http://asprespetaloudes.blogspot.com

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ ºπ§∞¡£ƒø¶ø¡ - ™ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ∞ÁÏ·˝·˜ ¢ÚfiÛÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÔÈ ÔÈΛÔÈ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ: ÃÂÈ̈ӛ‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÔÈÎ. ∞ÚÂÙ‹˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ΔÛÈÓ‹, •·Óı‹ ∂. ∫·ÙÛÈ·‚Ú›·, ¡·˘ÛÈο μ·ÁÈ·ÎÏ¿ÎË, ∫˘Ú›ÙÛË ∫·›ÙË, ∫˘ÚÈ·˙‹ ∞ÔÛÙÔÏ›· Î·È ∞Í·ÚÏ‹ §Ô˘ÏÔ‡‰· ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ (¡Ô 51-57). - ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ª∂Δ∫∞ ∞.∂. ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 50). - ∏ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 70 ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ πˆ·Ó¿ ™·Î‹ (¡Ô 49). - ∏ ΢ڛ· £¿ÏÂÈ· °È·ÓÓÈÔ‡ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ ˘¤Ú ÚÔÛÊÈÏÒÓ ÓÂÎÚÒÓ (¡Ô 68). - √ Î. ªËÙÛ¿Î˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 60). - ∏ ΢ڛ· ∫È΋ °. ™ËÏȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ ∫. ∑·ÊÚ·Ù˙¿ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ (¡Ô 61). - ∏ ΢ڛ· ª¿ÛÙË ∫·Ù›Ó· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 50 ¢ÚÒ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ Ù˘ Ê›Ï˘ Ù˘ §Ô‡Ï·˜ ƒÂ·Ó¿ ·ÓÙ› ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ (¡Ô 63). - √ ¯·Ï‚·‰ÔÔÈfi˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™Ù˘Ï. ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¯·Ï‚¿ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ (¡Ô 80). - √Ì¿‰· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· 3∂ Coca-Cola A.E. ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÚfiÊÈÌ· ·Í›·˜ 600 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 87 Î·È 62). - ∏ ΢ڛ· ∂ϤÓË §¿ÌÚÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‚Ô˘Ù‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 95). - √ Î. ∫Ô˘ÙÌ·Ó‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (¡Ô 96). - ΔÔ 13Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¤Ó· ·ÚÓ› ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (¡Ô 98). - √È ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∞ÛÙÂÚÈÒÓ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Δ.Δ. μfiÏÔ˘, ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηϋ˜ Ú¿Í˘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ¿ÁȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· (¡Ô 99). - ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ·Ô‡ÚÙ˘ “∞Ú˙ÂÓÙ›Ó·” ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ (¡Ô 100). ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÎÈ Â‡¯ÔÓÙ·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯·. °È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∞£. ª¶∞∫∞§π∞¡√™

√ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ μ∞∫π∞¡∏™ πø∞¡¡∏™

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 24210-66150 Î·È 24210-65776 Fax: 24210-83420 http://asprespetaloudes.blogspot.com email: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ “∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” Û·˜ ‡¯ÔÓÙ·È ∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ∫·Ïfi ¶¿Û¯· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ Î·È ˘ÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ̤۷ ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ˙ԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜.


36

M. ™∞μμ∞Δ√-KÀƒπ∞∫∏ Δ√À ¶∞™Ã∞ 14-15 ∞¶ƒπ§π√À 2012

∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È Ë ·Ó¿ÛÙ·ÛȘ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ∞¶ƒπ§π√™

14

∞ÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘, ¶Ô‡‰Ë, ΔÚÔÊ›ÌÔ˘ ·ÔÛÙ., £ˆÌ·˝‰Ô˜ Ì¿ÚÙ. “√˜ Â¿Ó Â̤ ‰¤ÍËÙ·È, ԢΠÂ̤ ‰¤¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·ÔÛÙ›ϷÓÙ¿ Ì”. (ª·ÚÎ. ı’ 37) £Âfi˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ˘Èfi˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‹ÏıÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ ˆ˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ¶·ÙÚfi˜, ‰È¿ Ó· Ì·˜ ʤÚË ÙËÓ ÛˆÙËÚ›·Ó Î·È ÙËÓ ¯·Ú¿Ó. ΔÔ ¤ÚÁÔÓ ΔÔ˘ Â›Ó·È ¤ÚÁÔÓ £ÂÔ‡, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÚÁÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔÓ. ¢ÈfiÙÈ fiÛ· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ Ì ÙÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈfiÓ ÙÔ˘, Â›Ó·È ‰È‰·Ûηϛ· Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ıÂfiÙËÙ¿ ΔÔ˘. ∫·È fiÛ· ‚‚·ÈÒÓÂÈ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È, Â›Ó·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔÓ ·Í›·Ó Î·È Î‡ÚÔ˜. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂȘ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ, fiÛÔÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛˆÙ‹Ú· Î·È Ô‰ËÁfiÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔÓ ·˘ÙfiÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· Î·È £ÂfiÓ, ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÂȘ ÙÔ ı¤ÏËÌ¿ ΔÔ˘, Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÍÈÔÈ Ù˘ ·Á¿˘ ΔÔ˘. ¢ÂÓ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ΔÔ˘. ¢È’ ·˘Ùfi, fiÛÔÈ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ™ˆÙ‹Ú· ÃÚÈÛÙfiÓ, ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¿ÂÈÚÔÓ £ÂfiÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfiÓ. ∂ÊfiÛÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÀÈfiÓ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú·. ∫·È ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ fiÏ· Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, fiÛ· ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ô £Âfi˜ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ΔÔ˘.

ªÀ§√π §√À§∏ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ æ∏ºπ™ª∞ To ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ªÀ§√π §√À§∏ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞” ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªπÃ∞§∏ ¶∞¶∞°πøΔ∏ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiˆ˜: ·) ∂ÎÊÚ·ÛıÔ‡Ó Ù· ϤÔÓ ıÂÚÌ¿ Î·È ÂÁοډȷ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. ‚) ∫·Ù·ÙÂı› ÛÙÂÊ¿ÓÈ. Á) ¶·Ú·ÛÙ› Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜. ‰) ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ∂ 3.400 (ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÂÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ¢ÚÒ) ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Û 9 ȉڇ̷ٷ Î·È 7 ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘, ηıÒ˜ Î·È 2.800 kg ·Ï‡ÚÈ Û 5 π‰Ú‡Ì·Ù· Î·È 21 ™›ÙÈ· °·Ï‹Ó˘. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ „‹ÊÈÛÌ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

KH¢EIE™ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ £. º∞™√À§π¢√À ∂ÙÒÓ 88 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12Ë ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·‚›ÏË 103, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÒÚ· 7.30 .Ì. Δ· ·È‰È¿: ∞ÈηÙÂÚ›ÓË - ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÔÎÒÛ˘, ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ - ¶·Ú·Û΢‹ º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¶·Ú·Û΢‹ ¯· ∂˘·Á. £¤ÌÂÏË, πˆ¿ÓÓ˘ º·ÛÔ˘Ï›‰Ë˜, £ÂÔ‹ ¯· £. μ·Ú‚¤ÚË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ª·Ú›· - πˆ¿ÓÓ˘ μÏfiÓÙ˙Ô˜, πˆ¿ÓÓ˘ - ∞ı·Ó·Û›· ∫ÔÎÒÛË, £ˆÌ¿˜ - °ÂˆÚÁ›· º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÈ¿ º·ÛÔ˘Ï›‰Ô˘ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ·‰ÂÏÊ‹, ÁÈ·ÁÈ¿, ÚÔÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞¡∞™Δ∞™π∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√À ∂ÙÒÓ 96 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ª. ™¿‚‚·ÙÔ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ó·fi ·fi ÙȘ 11.30 .Ì. ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ. μfiÏÔ˜ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2012 Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ¢¤ÛÔÈÓ· ¢·Ê¤ÚÌÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ - ŒÊË ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ - §›Ï· ΔÛÔ‡ÙÛÈÓÔ˘ ∏ ·‰ÂÏÊ‹: £ÂÔ‰ÒÚ· ¯‹Ú· ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫·ÙÂÚ›Ó· - μ·Û›Ï˘ ¢·Ê¤ÚÌÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˜ Δ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˜, ™Ù·Ì¿Ù˘ ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

- √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫¤ÏÛÔ˘: ·ÊÔ‡ Ô £Âfi˜, Ô‡Ù ¿Û¯ÂÈ, Ô‡Ù Âı·›ÓÂÈ ¿Ú· Ô‡ÙÂ Ë Â˘·ÁÁÂÏÈ΋ ‰È‹ÁËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ·˘ÚÈ΋ ı˘Û›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô‡Ù ÔÈ ÂÚ› ·˘Ù‹˜ ÚÔÊËÙ›˜ ·Í›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÔ‚·Ú‹ Û˘˙‹ÙËÛË! - √ øÚÈÁ¤Ó˘ ··ÓÙ¿: √ ÃÚÈÛÙfi˜ ¤·ıÂÓ Î·È ·¤ı·Ó ˆ˜ ÕÓıÚˆÔ˜: “ÕÓıÚˆÔ˜ ÂÓ ÏËÁ‹ ˆÓ Î·È fiÓˆ...” - √ ÃÚÈÛÙfi˜ ˆÓ ‰ÈÊ˘‹˜, £Âfi˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔ˜ (£Â¿ÓıÚˆÔ˜), ¤·ıÂÓ ÌfiÓÔÓ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ (∏™∞´√À πμ’) - ∫·È ÂÌ›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜: “Œ·ıÂÓ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ∞Ó¤ÛÙË ˆ˜ £Âfi˜” - °È·Ù› Ô