Page 38

38/ °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ - 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 31, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 34, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏÈ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110

(Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞-

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00.

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................2421070931 - 2421071022 .....................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .....................................2421070931 - 2421075319 ....................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .....................................2421070950 - 2421075318 ...........................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì........................................... 2421070976 - 2421075528 ..........................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .......................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.............................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .....................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ...................................2421070946 - 2421075301 ...........................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ...........................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. ........................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ............................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ..........................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ................................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ.........................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ................................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .........................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘....................................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ............................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ......................................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .............................................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .................2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ .........................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ .......................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ..................................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO........................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY........................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..............................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ......................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .........................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ................................................................................199 EKAB: ................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY..............................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................................2421055555

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘¯Ó¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È - √ Û˘Óı¤Ù˘ ÙÔ˘ “√Ú·ÙfiÚÈÔ˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” . 2. “ÕÁÚȘ” ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ª¤ÚÁÎÌ·Ó Δ· ı¤ÏÂÈ Ô... ÏÂÔÓ¤ÎÙ˘. 3. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ - ΔÚ·ÁÈ΋ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ - •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ (ÁÂÓ.). 4. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÈ ÛÎÔÔ› ÙÔ˘. 5. ∞fi Ù· ÙÚ›· Ù·... ÌÈÛ¿ - ÃËÌÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ˘‚ȉ›Ô˘ - °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 106. 6. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È... ÂÛÙÂÌÌ¤ÓˆÓ - ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ÂÓÓ¤· ‚È‚Ï›· (Ì ¿ÚıÚÔ). 7. ΔfiÛ· fi‰È· ›¯Â Ë Ì˘ıÈ΋ ™Î‡ÏÏ· - ∫·È ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈ΋ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. 8. ŒÓ· “Û‡Ó‰ÚÔÌÔ” Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ - ∞fi Ù· ÔÏÏ¿... Ï›Á·. 9. °È· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·˘ÙfiÓ Û˘Ó¤ıÂÛ ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ô ªÂÚÏÈfi˙ - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ŒÓ·˜ ·ÚÈÔ˜... Ì·˙Â̤ÓÔ˜ - ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ ∂ƒΔ. 11. ™˘¯Ó¿ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ “ÛËÌ›Ԕ - ∏ ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. 12. ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ - ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜... ‰ÂÓ Îfi‚ÂÈ. ∫∞£∂Δ∞ 1. Œ¯ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ Δ˙fi˙ÂÊ ª¿ÓÎÈ‚ÈÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ §fiÚÂÓ˜ √Ï›‚ÈÂ Î·È ª¿ÈÎÏ ∫¤ÈÓ.

2. μÁ·›ÓÂÈ... ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. 3. ºˆÓ‹ÂÓÙ· ·fi Ù·... Û‡Ìʈӷ - ª›· ·fi ÙȘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ Û ÌÓËÌ›· ÈÙ·ÏÈ΋˜ fiÏ˘. 4. ∫‡ÚÈÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· - ¢ÈÂıÓ¤˜ Ú·‰ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‹Ì·. 5. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ “∫fiÎÎÈÓÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘” ÕÚıÚÔ. 6. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Ó (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∂ȉÈÎfi ΤډԘ. 7. °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ¢È¿ÎÚÈÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹. 8. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ - ¶ÚÔηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Ì¤Ú· Ù˘ (ÁÂÓ.). 9. ªÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ªÔ›Ú˜ - ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜. 10. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂηÙÔÛÙ¿ - °ÂÚÌ·ÓÈ΋ fiÏË, ÛÙË £Ô˘ÚÈÁÁ›·. 11. ª·Ì¿˜... ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˜ - ªÔÚÊ‹ Û˘Û΢·Û›·˜ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 12. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ - ¶fiÏË Ù˘ ¡. πÙ·Ï›·˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 2. ∞¡∞°ÀƒΔ∞∂§∞ 3. °∞§∞ƒπ∞™-¡π√ 4. ∞π¡-À¶∞Δ√™ 5. ∏ªπ∫À∫§π∫∞ 6. Δπ-∞∂ƒπ∞-™π∞ 7. Δ™∞π-∂Δ™π 8. ∏ª∂ƒ∞-∞™ΔÀ 9. ª∞§∞∫∞™∏™-¶π 10. ∫∞§√-ªπ§∞¡ 11. ™∞ª∏-ªπ™√-π√ 12. ¶π™™∞-√Àƒ∞™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞°¡∏Δπ™ª√™ 2. ∞¡∞πªπ∞-¶∞§∞ 3. ¢∞§∞π-™∞§∞ªπ 4. ∞°∞-∫∞Δƒ∞∫∏™ 5. °Àƒ∂À∂-∂∫ 6. πƒ∞-∫ƒ∂ª∞™ª∞ 7. ™Δ∞À§πΔ∏™ 8. ∫∞™¶π∞™-√™ª∏ 9. ∫∞-π∞™π√À 10. ƒ∂¡Δ∞™ 11. ∏§π√-π™Δπ∞π∞ 12. ∞√™Δ∞-À¶¡√™.

∫ƒπ√™ μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ۋÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-4-20-19-4-5. Δ∞Àƒ√™ ∏ ·ÓÔȯً Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ̤و· ʤÚÓÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-10-44-343-5. ¢π¢Àª√π μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-2212-3-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ηϋ ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ηϿ fiÏ· ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-33-2-3-7. §∂ø¡ ª˘ÛÙÈο Û¯¤‰È· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙÂ Î·È Î·¯‡ÔÙ˜ ÛΤ„ÂȘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-1044-34-6-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™˘ÓÙÚÔÊÈÎfi Î·È ‹ÚÂÌÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 4 Î·È 5/9. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-28-11-23-9. ∑À°√™ ªÔÚ›Ù ۋÌÂÚ· Ó· ÂÍÔ̷χÓÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-3-22-125. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ÂÚ¿ÛÙ ÙË Ì¤Ú· Û·˜ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó Á·Ï‹ÓË, Ù· ·Á·¿ÙÂ Î·È ÂÚÓ¿Ù ηϿ Ì·˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-19-33-23-9. Δ√•√Δ∏™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ˘¤ÚÔ¯· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-1944-32-4. ∞π°√∫∂ƒø™ º·Ó›Ù Ôχ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› Û‹ÌÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, fi¯È ÛÙȘ ·ÏfiÁÈÛÙ˜ Û·Ù¿Ï˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-3-9. À¢ƒ√Ã√√™ √ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Û·˜ ÙÔ̤·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Û·ÚˆÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ·ÚΛ Ó· ¿ÚÂÙ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-22-12-34-5. πãÀ∂™ ∫¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛΤÙÂÛÙ ۋÌÂÚ·, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ fï˜ Ôχ ηϿ ÚÈÓ Î¿ÓÂÙ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-11-23-46-9.

OTE BÏ¿‚˜ ...................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ...................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô.........................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...................................................................10400 EXPRESS SERVICE ..........................................................................1154 HELLAS SERVICE ............................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·....................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ........................................................................6948475814 MËϛ˜.................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ...................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ..............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...........................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.........................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).........................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.........................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ............................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ................24210 24628

TA•I

PA¢IOTA•I .......................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................... 24210 61000 A°PIA™...............................................................................24280 92502 BE§E™TINOY......................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 2428092443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

¶ƒ√∫ƒπ™∂π™ ™∫∞∫π™Δø¡ ª∞™

Δ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛοÎÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¡¤Ô ª·ÚÌ·Ú¿ ÷ÏÎȉÈ΋˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜, Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ¤ÓˆÛË μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ª·Ú¿ÎÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ı˘Ì›·, ∫Ô‡Ó·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··‰Ô‡Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ªÔÚ¤˜ ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··‰Ô‡Ï˘ μ·Û›Ï˘, ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, §·Á¿Ú·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, ∫ÔÏÒÓÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÔÚÒÓ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ¡·˘ÛÈο, √˘Ú·Ó›ÙÛ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™ÎÔ˘˙fi˜ ¶·Û¯¿Ï˘, ÷Ù˙‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, μ¤ÓÙ˙· ™˘ÚȉԇϷ, §ÂÒÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §ÂÒÓ˘ ™‡ÚÔ˜, ¶·Ú·Û¯¿ ™ÙÂÊ·Ó›·, μÔÏ¿Áη˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·Î‰fiÓ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∫¿‚Ô˘Ú· ¶·Ú·Û΢‹, Δ·ÛÔ‡‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“∞Á·Ò ÙÔ ÛοÎÈ, fi¯È fï˜ ÙÔ˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜” ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤È̘ º›ÛÂÚ 1943-2008 √ 11Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ÷Ù˙ËÔÏ›Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜- ªÂÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 29.08.1987 μfiÏÔ˜ £ÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Á‡ÚÔ˜ 4Ô˜ ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ªÂÓfiÓÈ ¿ÓÔÈÁÌ· 1.‰4 π˙6 2.π˙3 Â6 3.Á4 Á5 4.‰5 Âx‰5 5.Áx‰5 ‰6 6.πÁ3 Ë6 7.Â4 ∞Ë7 8.∞Â2 0-0 9.0-0 ¶Â8 10.π‰2 π·6 11.ı3 πÁ7 12.μÁ2 ∞‰7 13.·4 ‚6 14.πÁ4 ∞Á8 15.∞˙4 ∞·6; 16.πx‰6 ¶˙8 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿;

§Y™H

17.πx˙7! ¶x˙7 18.∞xÁ7 ¶xÁ7 19.∞x·6 πı5 20.∞Á4 ƒı8 21.πÂ2 μı4 22.¶·‰1 ¶Â7 23.‰6 ¶Â5 24.˙4 ¶ÂÂ8 25.Â5 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ.: 2421033133, ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (™Ù¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿), ÙËÏ.: 24210-52600, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ.: 24210-66936. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ∞Óı. °·˙‹ 147∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜), ÙËÏ.: 24210-32224. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘Úԇ̷ÏÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 15, ÙËÏ.: 24210-66000. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO

14-04-10  
14-04-10  

14-04-2010

Advertisement