Page 34

34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

√È ∞¶∂ Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ...‰›Ï· ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡

¶˘Ú ηٿ ÏÈÁÓ›ÙË Î·È ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 13.

À

¤Ú Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηٿ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË Î·È Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ˘¤Ú ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ·ÎfiÌË Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ·... Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ EÏÏËÓ˜ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ˆÚ·ÈÔÔÈ› ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ηٷÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë WWF Hellas ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Public Issue, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. Δ· ÛÙÔȯ›·, fï˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÎfiÓÙÚ· Û fiÛ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηıÒ˜ ÙÔ 87% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ∞¶∂ ‰›Ï· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi (88%) Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ!

√È ÏfiÁÔÈ √È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÍËÚ·Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÂÍËÁ› Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ·ÙÂÈ

fiÙÈ ÙÔ 63% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ıˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ 86% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂËÚ·ÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο. H ¤Ú¢ӷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÏÈÁÓ›ÙË Î·È ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ÌfiÏȘ 5% Î·È 3% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÏÈÁÓ›ÙË, ÙÔ 58% ıˆÚ› ˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ÛÙ·‰È·Î¿, ÂÓÒ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 22% ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. £ÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À Με την υπ’ αριθμ. 173/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” , που έχει έδρα το Βόλο και σκοπό την αφύπνιση και ενεργοποίηση των Ορθοδόξων Χριστιανών και των μελών της Εκκλησίας και γενικά τους σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό του. Βόλος 12 Απριλίου 2010 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Δημήτρης Γ. Γούσης Δικηγόρος

ÓÂÈ Î·È Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÎfiÌË Î·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (75%) Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ı· ʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÙÔ 62% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ıˆÚ› ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏÔȈı› Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘!

¢ÂÓ ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ΔÔ 67% ÈÛÙ‡ÂÈ, Â›Û˘, ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ›, ÂÓÒ ˘„ËÏfi (40%) Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ıˆÚ› ˆ˜ Î·È Ë ·Í›· Ù˘ Á˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη. “∏ ¤Ú¢ӷ ηٷÚÚ›ÙÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÈ·

ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·‚¤ÏÏ·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ WWF ∂ÏÏ¿˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂, Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Í›·˜, fiˆ˜ .¯. ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ¢·‰È¿˜, Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ.

∫∏¢∂π∞ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, θεία και γιαγιά

∂§π™™∞μ∂Δ ™∞ª∞ƒ∞

Ετών 92 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου και ώρα 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βελεστίνο. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Βασίλειος Παρασκευάς, Απόστολος και Σταυρούλα Σαμαρά, Γρηγόριος Κρυσταλινός, Αθανάσιος και Ευγενία Σαμαρά, Στέργιος και Αικατερίνη Σαμαρά, Ιωάννης Σαμαράς Τα αδέλφια: Αγαθή χα Κωνσταντίνου Σκλαβούνου, Παναγιώτης και Ελένη Τσαλαβρέτα, Χρήστος Κωνσταντάς, Σπυρίδων και Αφροδίτη Τσαλαβρέτα Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Ιωαννίδη. ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ.

∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡

£∂™™∞§π∞™, ™Δ. ∂§§∞¢∞™, ∂Àμ√π∞™ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 261 - 38221 ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210-32885, Fax: 23374 email: pressun1@otenet.gr Βόλος 13 Απριλίου 2010

Ανακοίνωση Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, με αφορμή το γεγονός της θέσεως σε διαθεσιμότητα εκ μέρους της εργοδοσίας, συναδέλφων της εφημερίδας “Η Θεσσαλία” : - Εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της και αποδοκιμάζει πλήρως κάθε απόφαση, που έχει στόχο την αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. - Επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να πέσει στις πλάτες μόνο των εργαζομένων, στους οποίους βέβαια, περιλαμβάνονται και οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί με δίκαιη κατανομή των βαρών και με κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή. Και αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεπεραστεί η πολύπλευρη κρίση που περνάει η χώρα μας. - Εκτιμά ότι ο χώρος κάθε εφημερίδας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα μηνύματα των καιρών και στις σημερινές συμπληγάδες, που διερχόμαστε και δεν προσφέρεται για αυτοσχεδιασμούς και οικονομικίστικες τακτικές, αλλά αντίθετα κάθε εφημερίδα πρέπει να προστατεύεται ως κόρη οφθαλμού, γιατί αποτελεί τον αυτονόητο υπερασπιστή των αρχών της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, που πρέπει να διέπουν κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. - Τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό μήνυμα το γεγονός ότι δημοσιογράφοι γίνονται στόχος από την εργοδοσία με απώτερο σκοπό να αποδυναμωθούν δικαιώματα και κατακτήσεις τους στον εργασιακό χώρο, που δείχνει όμως πως μοναδικός δρόμος για την αντιμετώπιση των δύσκολων καιρών είναι η ενότητα και η πάλη όλων ανεξαίρετα των εργαζομένων. - Τέλος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποφασίζει την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας στη “Θεσσαλία” σήμερα από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα. Η Διοίκηση

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ∫∞π ∞§ªÀƒ√À π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π∞™ Δƒπ∞¢√™ ª√Àƒ∂™π√À Περίληψη Διακήρυξης Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού διακηρύσσει, ότι την Κυριακή 18-4-2010 και από ώρα 11.00 μέχρι 12.00, στα γραφεία του Ναού, στο Μούρεσι Μαγνησίας και ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση 1) το κελί του Ναού στη θέση Άγιος Ιωάννης, στην παραλία του Αγίου Ιωάννου Μαγνησίας, εμβαδού 40 τετραγωνικών μέτρων και 2) το κελί του Ναού εμβαδού 40 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Άγιος Νικόλαος - Νταμούχαρη Μουρεσίου Μαγνησίας για να χρησιμοποιηθούν ως θερινή κατοικία. Το ελάχιστο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για κάθε κελί. Η μίσθωση θα είναι τετραετής και το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 3% επί του καταβαλλομένου στο αμέσως προηγούμενο μισθωτικό έτος ετησίου μισθώματος. Το χαρτόσημο της μίσθωσης βαρύνει το μισθωτή. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ανέρχεται σε ένα ετήσιο μίσθωμα και είναι καταβλητέα στην επί της δημοπρασίας επιτροπή σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή νομίμως οπισθογραφημένη. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν τον πλειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης των σχεδίων και των λοιπών όρων και υποχρεώσεων στο Γραφείο του Πληρεξουσίου του Ιερού Ναού δικηγόρου Μιχαήλ Βασιλικού οδός Κωνσταντά αρ. 123, Βόλος, τηλ.: 24210-44274. Βόλος 12-4-2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ + ΙΕΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

æ∏ºπ™ª∞ Σήμερα την 12ην Απριλίου 2010 ημέραν Δευτέραν και ώραν 8 μ.μ. συνήλθε στο γραφείο της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων “Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” Γ.Ε.Χ.Α., σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεώς μας και ασχολήθηκε με θέμα την εις Κύριον εκδημίαν του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Βασιλείου Παπαγιάννη. Ο πρόεδρος ανήγγειλε στα μέλη την εις Κύριον εκδημίαν του σεβαστού μας και αειμνήστου πατρός Βασιλείου Παπαγιάννη Αρχιμανδρίτου της Αδελφότητας Θεολόγων “Ο ΣΩΤΗΡ” , προϊσταμένου και πνευματικού καθοδηγητού της Γ.Ε.Χ.Α. τμήματος Βόλου επί σειράν ετών. Κατόπιν αυτού απεφασίσθη ομόφωνα και συντάχθηκε το παρακάτω ψήφισμα: 1. Να παρακολουθήσουν τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου και όσα εκ των μελών της Ενώσεώς μας δύνανται την εκφοράν της σορού του εκλιπόντος που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗΝ 14-4-2010 και ώραν 13.30 από τον Ιερό Ναόν Κωνσταντίνου και Ελένης του Νεκροταφείου Ζωγράφου Αθηνών. 2. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Τμήματός μας στην Αδελφότητα Θεολόγων “Ο ΣΩΤΗΡ” . 3. Να συνταχθεί αναγγελία θανάτου και να δοθεί στην εφημερίδα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” προς δημοσίευση και να τοιχοκολληθεί στους κεντρικούς Ναούς της πόλεως. 4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην τοπικήν εφημερίδαν “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” . 5. Να δοθούν αντί στεφάνου το ποσό των 200 Ε εις την Ιεραποστολήν. Διά το Δ/κό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ

14-04-10  
14-04-10  

14-04-2010

Advertisement