Page 22

22 ¶∂§∂

“∞˜ ‚¿ÏÂÈ ÚÒÙ· Ô ª¤ÛÈ 1000 ÁÎÔÏ” ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î¿ÏÂÛÂ Ô ¶ÂϤ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “Daily Mail” . √ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚·ÚÂı› Ó· ‚ϤÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ӤԢ˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ fiÙÈ Ô ª¤ÛÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› - ÚÒÙ·- ηχÙÂÚÔ˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ª·Ú·ÓÙfiÓ·. “¶¿ÓÙ· οÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ì ÙÔÓ ¶ÂϤ. ∫¿Óˆ Ͽη Ì ʛÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, fiÙÈ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜. ∫·È ÙfiÙ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÂÙ‡¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¯›ÏÈ· ÁÎÔÏ, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì”, ÙfiÓÈÛÂ. 줂·È·, Ô ¶ÂϤ ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÛÈ. “ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ó·‰Â›¯ıËΠηχÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ 2007 ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ı˘Ì¿Ì·È ˆ˜ ÙÔ˘ ›· fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ˘ ‹Ú ϛÁÔ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ¿ - ÙÂÏÈο- ÙÔ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘”, ÚfiÛıÂÛÂ. “Œ¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. Ÿ¯È, fï˜, Î·È Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ÿÛˆ˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ∞˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· ‰Ô‡Ì”, η٤ÏËÍÂ.

∞Ó·ÓÂÒÓÂÈ Ì ª›Ï·Ó Ô ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ™Â ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ª›Ï·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2014, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “Gazzetta dello Sport”. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ¿ÛÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 25%, ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ. ∏ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ·ÔÙÂÏ› ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ “ƒfiÓÈ”, ηıÒ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ÎÙË Ô˘ ı·‡Ì·Û fiÏÔ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘, ÙË ÛÂ˙fiÓ 2004-2005, fiÙ·Ó ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ª›Ï·Ó ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ Èı·Ófi, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰¤Î· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ. ∏ ›‰ËÛË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi Î·È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘. ∏ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÛÙË ª›Ï·Ó ¿ÓÙˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, οÓÔ˘Ó ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ “Ì¿ÁÔ” Ó· ÌËÓ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

√ ¡√μ∞ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√ ∫∞§∞ª∞∫π ∫∞π √ √.À.∫.μ. ¶∞π∑∂π ™Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

Œ¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ... ∂

Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ 12Ë Ë̤ڷ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, Ô ¡√μ∞ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô √.À.∫.μ. ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¡√μ∞-∫·Ï·Ì¿ÎÈ ™ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Ô ¡√μ∞ ı· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÊÔ‡ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·. √È μÔÏÈÒÙ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÌÈ· Î·È Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÎÙ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¡√μ∞ ı· ·Ú·‰Ôı› ·Ì·¯ËÙ›. £¤ÏÂÈ Ó· ÚÂÊ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Û ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “ΔÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÌ›˜ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È fiÙÈ ‚ÁÂÈ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ı· ÂÈϤÍÂÈ 15 ·fi ÙÔ˘˜: ¶ÔÏÔÁÂÒÚÁË, §¤ÙÛÈÔ, ∫·Ú·Ì¿ÓË, ∞ıÔ˘Û¿ÎË, ª·ÚȈٿÎË, ÷Ͽ, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, μÔÛÈÓ¿ÎË, ¶·‡ÏÔ˘, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿, º·ÛÔ˘Ï¿, ¢. ª·ÁÎÈÒÚË, ∫·Ú‡‰·, ¶. ª·ÁÎÈÒÚË, ƒ›˙Ô, ΔÛÈÁ·Ú›‰·, Î·È ª·ÙÛ¿ÁÎÔ.

∫¤Ú΢ڷ-√.À.∫.μ. ™ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô √.À.∫.μ. Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ º·›·Î˜ ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· “ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯·ÚÙÈ¿” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘

ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο: “√È ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ χÛÂȘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ”. ªfiÏȘ ÔÎÙÒ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ Û ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô. ∞fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ªÏ¿Ó·˜ (·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ΔÚ›ÙˆÓ·) Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ¡ÈÎÔϤÚ˘, ª¿ÚÎÔ˘ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∂›Û˘ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¶·ÏÏËοÚË Î·È ∫Ô˘˙¤ÏË. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, °Ï‡Î·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÈ ¶·ÏÏËοÚ˘ Î·È ∫Ô˘˙¤Ï˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∫ÔÏ. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, 13.00, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-∏Ú·ÎÏ‹˜: ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, ¢·ÌÈ·Ó¿Î˘.

∫ÔÏ. ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, 15.00, ΔÚ›ÙˆÓ-¡.√. ™‡ÚÔ˘: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∫ÔÏ. μfiÏÔ˘, 15.00, ¡√μ∞-∫·Ï·Ì¿ÎÈ: ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜, ∫·ÚÔ‡Ï˘. ∫ÔÏ. ∫¤Ú΢ڷ˜, 16.00, ∫¤Ú΢ڷ-√.À.∫.μ.: μ·ÛÈÏ›Ԣ, ªÔ›Ú·Ï˘. ∫ÔÏ. ∂ıÓ. ¶ÂÈÚ·È¿, 16.00, ∂ıÓÈÎfi˜-√º∏: ™·ÓÔ‡‰Ë˜, ÀÂÚ‹Ê·ÓÔ˜. ∫ÔÏ. “∞ÓÙ. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜”, 19.00, °Ï˘Ê¿‰·-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, ∫˘Ú¿Ó˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 11 ·ÁÒÓ˜)

1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .116-43 2. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . .130-87 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .115-86 5. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-92 4. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . .112-93 7. ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-78 6. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-97 8. ¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-97 9. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .68-98 11. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . .75-94 10. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . .66-87 12. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . .64-106

. . . . . .22 . . . . . .18 . . . . . .15 . . . . . .14 . . . . . .12 . . . . . .11 . . . . . .10 . . . . . . . .8 . . . . . . . .8 . . . . . . . .6 . . . . . . . .4 . . . . . . . .2

™Δ∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ ª¶∞™∫∂Δ √¶√À ª∂Δ∂πÃ∞¡ √π √ª∞¢∂™ Δ√À ™À§§√°√À

£ÂÙÈÎfi˜ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ B.C. Volos √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÂÙ›¯Â ÙÔ Basketball Club Volos Ì ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ηٷÎÙ¿ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË, ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙËÓ 3Ë ÈÛÔ‚·ıÌÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi ÛÙË μ’ ∂™∫∞£, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÙËÓ 8Ë. ™Â fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ·›ÎÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 6/4 ÙÔ B.C. Volos ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂Δ∞¢ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÔ 2005 ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ §˘Î›ˆÓ. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜

Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ 2Ô camp Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi 21-25 πÔ˘Ó›Ô˘. £· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘ ηÌ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ 19 ¯ÚÔÓÒÓ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ Î·È ·È‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÔÌ¿‰ˆÓ. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜

ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û¯ÔÏ›·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ· Î·È °È¿ÓÓË ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6973881647 Î·È 6946284232. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”, ÙÔÓ ™.¢.∫.ª. , ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÎÚÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ∂™∫∞£ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞ÎfiÌË Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÔÚ›·.

™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Î·È Ë ÿÓÙÂÚ ÁÈ· ÙÔ Calciopoli ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÌÙË ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰›Î˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Calciopoli, Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ¯ı˜ ÛÙË ¡¿ÔÏË. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÈηÛÙ‹˜, ΔÂÚ¤˙· ∫·ÛfiÚÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰Â¯ı› Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªfiÙ˙È. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ë Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ 75 ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ÚÒ-

ËÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÔÚÈÛÌÔ‡ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ¶¿ÔÏÔ ª¤ÚÁηÌÔ Î·È ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ¶·˚Ú¤ÙÔ Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ˙‹ÙËÛ Â›Û˘ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ‰Â¯ı› ·ÎfiÌË 3.000 ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ·. ∏ ‰ÈηÛÙ‹˜ ∫·ÛfiÚÈ· Â¤ÙÚ„ ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÛÙ· ÔÔ›· Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ, Δ˙ȷΛÙÔ º·Î¤ÙÈ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯È‰È·ÈÙËÙ¤˜. √ ÂÈıÂ-

ˆÚËÙ‹˜ ∞Ù›ÏÈÔ ∞Ô˘Ú›ÎÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ 2006, ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ηٿ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰›Î˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ (ÙÔ˘ ªfiÙ˙È) ΔÚÔÊ›ÓÔ Â› ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” º·Î¤ÙÈ Â›¯Â ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ª¤ÚÁηÌÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∏ ‰›ÎË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘.

14-04-10  
14-04-10  

14-04-2010

Advertisement