Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.52 - ¢. 20.00’ ¡∂∞ ™∂§∏¡∏

✓¶ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜

ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù›·

∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ

✓¡¤· ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.097 ∞ÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘, ¶Ô‡‰Ë Î·È ΔÚÔÊ›ÌÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÛÙfiψÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂ÓÈ·›Ô ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ ∂¡π∞π√ ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ∂ÎÌÂÙ·Ïχ-

ÛÂˆÓ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯ı˜ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹. ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÁÁÚ·Ê› οÔÈÔ˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ı· Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÒÚÔ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ √°∞ ‹ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ 35% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ªËÙÚÒÔ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ·ÏÈ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÁÚfiÙ˜,

·ÏÏ¿ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ‹ ÌÈÛıÒÓÔ˘Ó ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì ¿ÏÏÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚÔˆıÂ›Ù·È Ó¤· ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, fiÔ˘ ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô Ê˘ÙÈ΋, ˙ˆÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÏÈ›· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û Â›Â‰Ô ÂÓfi˜ ‹ ‰‡Ô fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÌÈ· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¿ÏϘ. ∂›Û˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÔÛfiÛÙˆÛË ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 40% ÁÈ· ¿ÓÙÚ˜ ̤¯ÚÈ 40 ÂÙÒÓ Î·È 10% ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ■ ÛÂÏ. 8

™∏ª∂ƒ∞ - ·‡ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·

Î·È Ó¤· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ Ù˘, ıˆÚ› ̤ÏË ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·. ■ ÛÂÏ. 6

ªÂ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÕÓÓ·˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È...

20 ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ «10»

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÔÌÔÏfiÁËÛÂ Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ Δ∏ ÛÎfiÙˆÛ ÁÈ· 900 ¢ÚÒ - fi-

ˆ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÂÏÈο ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ - Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ Ù˘ 58¯ÚÔÓ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ΔÛÔ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 63¯ÚÔÓÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Î·È Ù˘ 20¯ÚÔÓ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 13

31,04% οو Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ

‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ηٷÚÁÂ›Ù·È ·fi ʤÙÔ˜ Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ “10” ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. Δ· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ: ■ ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ■ ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶. ■ Δ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ÂÚ›ÏÔη Î·È ·‰È·Ê·Ó‹ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ■ ∂ȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ·È‰Â›·. ■ £ÂÛ›˙ÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È Ù· 3 ¤ÙË. ■ ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ “‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡”. ■ ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ “ª¤ÓÙÔÚ·” ÙÔ˘ ÓÂÔ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ■ ΔÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ÀÂÍ·›ÚÂÛË 180.000 ú ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ √π∫√¡√ªπ∫√ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‡„Ô˘˜ 180.000 ¢ÚÒ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ Û˘-

ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È fiˆ˜ ·ÔηχÊıËΠ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ›¯·Ó ˘ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂΉȈ¯ı› ÔÈÓÈο Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ ·ÔχıËÎÂ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 180.000 ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ˘ÂÍ·ÈÚÂı›, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫fiÓÛÔÏ·, ·fi Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. À¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ÂÌÔÚ¢fiÙ·Ó Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¿ÏÏ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi Ì‹Ï· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶·Ú·Ï¿Ì‚·Ó ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È fiÙ·Ó Ù· ˆÏÔ‡Û η٤‚·ÏÏ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ Ù›ÌËÌ·. ŸÙ·Ó fï˜ ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËΠfiÙÈ Ï‹ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¿È˙·Ó. °ÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. ■ ÛÂÏ. 15

¶·Ú¿ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ, ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈΤ˜

ÕÓÔ‰Ô˜ ÛÙ· spread, ÙÒÛË 2,21% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ª∂ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÈÛ¯˘Ú‹ ¿ÓÔ‰Ô, ÂÓÒ ¿Óˆ ·fi ÙȘ 370 ÌÔÓ¿‰Â˜ “ÛηÚʿψ۷Ӕ Ù· spread, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ spread ÔÊ›ÏÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ÂÍ·-

✓∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ

ÙË ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. ∫·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÓÈ·›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ ı· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ. ªÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˆÚÔÌ›ÛıÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˆÚÔÌÈÛı›·˜. ∫·Ì›· ÌÂÙ¿ıÂÛË ‹ ·fiÛ·ÛË ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È, ·Ó ·Ê‹ÓÂÈ ÎÂÓfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È. √ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÂϯÒÓ Á›ÓÂÙ·È ˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ̤ۈ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‹ ηıÔ‰ËÁËÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÌfiÚʈÛË Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÂϯÒÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. £ÂÛ›˙ÂÙ·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ■ ÛÂÏ. 9

∞fi ˘¿ÏÏËÏÔ, ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ª∂πø™∏ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ÔÛÔÛÙfi 31,04% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ 2009 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 76, ÂÓÒ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 14.696 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ■ ÛÂÏ. 17

✓√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ‰ÔÎÈÌ‹ Î·È ÌÔÓÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË

ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÂfiÁÚ·Ê·. ∏ ˙‹ÙËÛË ¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, 6 Î·È 12 ÌËÓÒÓ. ™˘ÓÔÏÈο, Ô √¢¢∏à ¿ÓÙÏËÛ 1,56 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (360 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜), ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÔÛfi 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 8,527 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ■ ÛÂÏ. 31

™˘Ó¿ÓÙËÛË Û‹ÌÂÚ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ™·Ì·Ú¿ ■ ÛÂÏ. 7 ∫∂£∂∞ μ√§√À

™Â ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· «Î·ı·ÚÔ›» 40 ¯Ú‹ÛÙ˜ ■ ÛÂÏ. 14 113 ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 13 ¢ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÂÂȉ‹ ÙÔ˘ ‹Ú ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘...

■ ÛÂÏ. 29


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜

A¶√æ∂π™ ΔÔ ¢›ÎÈÔ Î·È ÙÔ ¢›Î·ÈÔ ΔÔ˘ πø∞¡¡∏ §∏•√ÀƒπøΔ∏*

∂›Ó·È ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È “ÊÈÏÂÚÁ·ÙÈÎfi” ÙÔ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁÈο Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎÊÂÚfiÌÂÓÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· fiÙÈ “ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰›Î (·) ÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË” . √È ÙÚÔ‚·‰Ô‡ÚÔÈ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ï·ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ “‰›ÎÈÔ” ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙfi “ÓfiÌÔ” . ∂Ó ÚÒÙÔȘ, ÙÔ “‰›ÎÈÔ” ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÂχıÂÚ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “‰›ÎÈÔ” Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ οÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÈÓÛÙÚÔ‡ÎÙÔÚ˜ Ô˘ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· ·˘Ùfi Û˘ÛÎÔÙ›˙ÂÈ Ù· ÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ “‰›ÎÈÔ” , “ÓfiÌÔ˜” Î·È “¢›Î·ÈÔ” , Ô Û˘ÛÎÔÙÈÛÌfi˜ ‰Â ·˘Ùfi˜ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ “ÂÚÁ¿Ù˘”, Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ “ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘” ‹ Ì ÙÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ “Ï·fi˜” (“ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ), ¤ÓÓÔȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‹ ·Ê·ÈÚ› ηÓ›˜ ·˘ı·›ÚÂÙ· fiÔÈ· ÂȉÈÎfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‹ ηÙËÁÔÚ›· ÔÏÈÙÒÓ ÂÈı˘Ì›. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· ·˘Ùfi, Ì ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔÊ·Ó‹ Î·È ·Ï·˙ÔÓÈ΋ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› ÌÂÓ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ “‰›ÎÈÔ” ÙÔ˘, ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‹ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ Ôϛ٘ ˆ˜ “¡fiÌÔ” , fi, ÙÈ ıˆÚ› ‹ ÙÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› “Û˘ÌʤÚÔÓ” ÙÔ˘. °È· Ó· ÌÂÙÔ˘ÛȈıÔ‡Ó Ù· “‰›ÎÈ·” (‰ËÏ·‰‹ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·) ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‹ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û “¢›Î·ÈÔ” , ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ Ôϛ٘, ‰ÂÓ ·ÚΛ Ë ·Ï‹ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û “‰ÈηÈÒÌ·Ù·” , ·ÏÏ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ù‹ÚËÛË ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. ΔÔ “‰›ÎÈÔ” (Û˘ÌʤÚÔÓ) Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Á›ÓÂÙ·È “¢›Î·ÈÔ” fiÏˆÓ (‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜), ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË “ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹” ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ (‚Ï. μÔ˘Ï‹). ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ-˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ “‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ·ÔÙÂÏ› ÓfiÌÔ” , ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È (·ÓÔÌÔÏfiÁËÙ·) ÌÈ· ÔÏÈÙ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ οı ÔÌ¿‰· ı· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ‚›·È· ÙÔ “‰›ÎÈÔ” Ù˘ (Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘) ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∂¿Ó ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· “‰ÈηÈÔ‡Ù·È” Ó· ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÈ Û “¢›Î·ÈÔ” ÙÔ È‰ÈÔÙÂϤ˜ Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙÔ ›‰ÈÔ “‰Èη›ˆÌ·” Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Î·È ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ı· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·Îfi Ù˘ “‰›ÎÈÔ” ˆ˜ “¡fiÌÔ” Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÏÔÈfiÓ Ô˘ οÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚÁ¿Ù˜” , ‰È··È‰·ÁˆÁË̤ÓÔÈ ·fi ‚Ô˘ÏËÛÈ·Ú¯Èο ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ÂÚ› ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ “ÓÔÌÔÙÂÏÂÈÒÓ” , ·Ó·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ¿ÎÔ· ÙÔ Î¿ı “‰›ÎÈÔ” ÙÔ˘˜ Û ¡fiÌÔ, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ·ÂÚÁÒÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, οÔÈÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó ·˘ÙÔÓfiËÙ· “ıÂÌÈÙfi” Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ “‰›ÎÈÔ” , ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ Î·È ·˘ÙÔ› ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ ‹ Ú·›ÓÔÓÙ·˜ Ì Á¿Ï· ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó Î¿ÙÈ Û·Ó “Ê˘ÛÈÎfi ‰Èη›ˆÌ¿” ÙÔ˘˜ Ó· ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· “‰›ÎÈÔ” ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ‹ Ì ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∂ÙÛÈ, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· “Âı›˙ÔÓÙ·È” ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. √ “Èfi˜” Ù˘ ·˘ÙÔÓfiËÙ˘ “‰ÈηÈÔÔ›ËÛ˘” ÙÔ˘ οıÂ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÔχÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÓÙ¯ӛ˜: ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ˆÏËÙ¤˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ¿ÚÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ, Ô˘ ·˘ÙÔ¯ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ “ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ Ô‰ÒÓ” , ¯·Ú›˙Ô˘Ó Ù· ‰Èfi‰È· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fï˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ù· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. √ÏÔÈ ·˘ÙÔ› Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ› “‰Èη›Ô˘” ȉÂÔÏfiÁËÌ· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ Î·È fiÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ “‰›ÎÈÔ” , ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ë Ì›· ÔÌ¿‰· ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ “Ù˘Ú·Óӛ˜” Î·È “ηٷӷÁηÛÌÔ‡˜” Î·È “‰Ô˘Ï›˜” . ∏ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ “Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜” ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ (Ï. ¯. ÙˆÓ “ÂÚÁ·ÙÒÓ” ) Û “¢›Î·ÈÔ” , ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· “ÓÔÌÈÌÔÔÈ›” οı ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‹ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∂ÙÛÈ, “Ó›ÁÂÙ·È” Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi Ù· ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ·̷ٷ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÒÓ “‰›Î (·) ȈӔ , Ù· ÔÔ›· ÙËÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÔÌ›· Î·È ÙÂÏÈÎÒ˜ ÛÙËÓ ·˘ÙÔ‰È¿Ï˘ÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Âı·›ÓÂÈ. *√ Î. πˆ¿ÓÓ˘ §ËÍÔ˘ÚÈÒÙ˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. (∞fi ÙËÓ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏)

ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ı¤Ì· ÌÈ·˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ··Û¯ÔÏ› ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. π‰›ˆ˜ ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞ÓÒٷ٘ ™¯ÔϤ˜, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ΢Úȷگ›, ηıÒ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Î¿ı ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √ Ì·ıËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒÔ‡ÛÛ·˜, Ì›ÏËÛ ÛÙË “£” ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË Ë̤ڷ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜.

∂ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ô ¢. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË (fiÔÈ· Î·È Â¿Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹), ÂÈϤÁÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÔÌ‹ÛÂÈ. “Œ¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·È‰Â›· Â›Ó·È ÙÔ ∞ Î·È ÙÔ ø ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·˘Ù‹ ˘ÛÙÂÚ›. ™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ì·˜ Û ÌÈ· ÎfiÏÏ· ¯·ÚÙ› ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÂÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ÛÙÂÚ› ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠۠¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ı· ‰ÔÌÔ‡Û·Ó ¿ÚÙÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì·˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÁÓÒÌ˘ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Â̤ӷ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·” . ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ¢. ƒÔ‡ÛÛ· ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÚÚÔ‹ Û οı ˘Ô„‹ÊÈÔ. “∂¿Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË ÙfiÙ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ›ÂÛ˘ Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ∞˘Ùfi Ì·˜ ηıÈÛÙ¿ ¢¿ÏˆÙÔ˘˜ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Î·Ù·ÔÏÂÌËı› ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A] °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ∏ÂÈÚˆÙÈο ı· Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚ· ·˘ÍË̤Ó˜. ™ÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ πfiÓÈÔ, ÙËÓ ’∏ÂÈÚÔ, ÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. ΔÔÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ÓfiÙÈ·.

„˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” . ¶·Ú¿ ÙË ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ô ¢. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎˆÓ ÙÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË fiÚÂÍË Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ. “¶·Ú¿ Ù· fiÛ· ‚ϤÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÛÙȘ ηډ›Â˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÙÒÚ· ·’ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î¿ÙÈ Ô˘ Âȉڿ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ” . √ ¢. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·È‰Â›· Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˆÚÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Â¿Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ªfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÓÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Â͈ۯÔÏÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘ÙÔ› ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û οÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Ô ¢. ƒÔ‡ÛÛ·˜ Ì·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‚¿ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›·. “¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ §˘Î›Ԣ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Û¯ÔÏ‹ fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó Û ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ‹ ÌË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ·˘Ù‹ ı· ÙÔ˘˜ ·ÔʤÚÂÈ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÛËÌ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ÚÈÓ ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó” .

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 12...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 10...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...19ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 9...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...19ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 10...19ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

∂ÈÙ˘¯›· ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÓÂ, ¯ı˜, Ô ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηʤ “Slam”, ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÁË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ¿ÙÔÌ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂΛ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 1 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÓÂÔÏ·›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. Δ· ‡ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, Ì ÙÔÓ ∫˘Ú. ª‹ÙÚÔ˘ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘.

ª·ÛÎfiÙ ∞ÊÔ‡ χıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ, ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙËÓ ¢∂ª∞, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì·ÛÎfiÙ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. π‰¤Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜, Ì· Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¤ÛÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜, Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Ûڈӷ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¢π∂∫, Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÛÎfiÙ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. §¤Ù ӷ Á›ÓÂÈ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜;

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ª¤¯ÚÈ Î·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 14 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ™ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ˘‹ÚÍ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Î·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË, ηıÒ˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °.•.

√È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ªÂ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶Ï·ÛÎÔ‚›ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÚÔ‰Ú›· ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·¤‚Ë ¿Î·ÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Â›Ó·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ηٿıÂÛË ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∞Ó ·ÔÚ›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÁÈ·Ù› ÙfiÛÔ ¯ÚfiÓÈ· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·Û‡ÏÏËÙÔ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ ª·˙ÈÒÙ˘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ Ô º∞§∏ƒ∂À™ Ù˘ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏™: √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ‹Ù·Ó ˘fi ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÏÏËÓÔ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞˘Ù‹ fï˜ ‰ÈÂÎfiË Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, ηÙfiÈÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. ΔfiÙÂ, ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ‰È¿‚ËÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤‰ˆÛ ÛÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜. ∏Ù·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙÔ˘ Ù. ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ı· ÁÚ·Ê› Ì ¯Ú˘Û¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȘ Ù·˜ ‰¤ÏÙÔ˘˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜... √ ¯ˆÚÈÎfi˜

∫∞Δ. Δ∞™

ÕÏÏË ÚfiÙ· ™ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ (η˙›ÓÔ) Î·È ÙȘ ÌÂÙÔ¯ÔÔÈ‹ÛÂȘ (∂À∞£, ∂À¢∞¶) ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›·. ªÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ √™∂ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÔÚ› Ó· ÁÏÈÙÒÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ¤Ó· ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜, ·ÚΛ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ȉÂÔÏË„›Â˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 500 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ۯ‰fiÓ ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.

Œ¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î. ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ͤÛ·Û Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË fï˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ¿ÊËÛ ӷ ÂÍÂÏȯı›. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ··ÈÙ› ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·Ï¿ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Î·È Ô Î. ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÚfiÙÈ Ì›ÏËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Î·È Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘. ΔÒÚ· Â›Ó·È ·ÚÁ¿... ∂¿Ó ‰Ôı› ¯Ú›ÛÌ· Û ¿ÏÏÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, Ë ¡¢ ı· η٤‚ÂÈ ‰È·Û·Ṳ̂ÓË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂¿Ó ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ı· ¤¯Ô˘Ó “¯¿ÛÂÈ” ÙËÓ ·ÚÙ›‰·. ªÚÔ˜ ÁÎÚÂÌfi˜ Î·È ›Ûˆ ڤ̷.

¶ÔÈÔÈ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ

¶ÂÚ›Ô˘ 220.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯¿ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·È ÔÈÔÈ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó Î˘Ú›ˆ˜; ŸÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÙ-Ù·ÈÌ, ÌÏÔοÎÈ, ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜, Âԯȷ΋. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó 500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ¤¯·Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ù¿. ∫·È Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˙ԇ̠ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ù· 500 ¢ÚÒ ÂÈÛfi‰ËÌ· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ηχÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·.

¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡. ∞οıÂÎÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Î·È Ô Ó˘Ó ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË... √È ‚¤‚·È˜ ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ∫ÔÛÌ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ÷ڂ¿Ï·.

º.™.

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘

...√ ™·Ì·Ú¿˜ ‰Â›¯ÓÂÈ- ÂÎÒÓ, ¿ÎˆÓ; οÙÈ Û·Ó ÂÌÌÔÓ‹ Ó· Ù· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ. ¢›Ï· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ ͯ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó¤· ÚfiÛˆ· Î·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘; ∂¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ηڷ‚¿Ó˜ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘; ¢ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Î·Ó›˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÛ˘Ó¿ÁˆÁÔ˘˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘; ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·ÏÈfi ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ¡.¢. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi ÛËÌ¿‰È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ Û·ÚˆÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ÂÚ›ÂÚÁ¿ Ù˘. ∞ÏÏ¿ ÎÏ›ÓÂÈ ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¤Ú‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. √ ™·Ì·Ú¿˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ¡.¢.- ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì¤Û· ÙÔ˘ οÙÈ ·’ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙË ¡.¢. ∂ÙÛÈ fï˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÙ›‰· ÚÈÓ ÙËÓ ·›ÍÂÈ. ∏‰Ë Ë ¡.¢. ¿ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹˜ Ù˘... ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ·Ó·Óˆı›! √ˆ˜ Î·È Â› ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰ËÏ·‰‹. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ £›ÔÓÙÔÚ ƒÔ‡Û‚ÂÏÙ: “∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ʈӿ˙Ô˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ʈӿÍÔ˘Ó «·ÚÒÓ» ‹ «·ıÒÔ˜»...” . (Δ∞ ¡∂∞)

“¶ÚÒÙ· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” . ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ¯ı˜ ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ¡¢ Î. º. ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË “ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ·” ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. √ Î. ¶·ÚÚËÛÈ¿‰Ë˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË “£” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ı· “ηÙ‚¿ÛÂÈ” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì·˙› Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÌÔÈÚ·›· ˆ˜ “·ÓÙ¿ÚÙ˘” . √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì 100 ÂÚ›Ô˘ ÓÂÔÏ·›Ô˘˜ ‰ËÏÒÓÂÈ “ÂÈṲ̂̈ÓÔ˜” ·fi ÙËÓ “Â›ıÂÛË” Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È. ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÎfiÌÌ· ı¤ÏÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ •ÂÓ›· Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi ÙÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “ÛÔ‚·Ú¿” . ªÈÏ‹Û·Ì Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ Ù· “ÛÔ‚·Ú¿” ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Î·È Ì·˜ ›·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·, Ô˘ fiÏ· Ù· ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È ·ÓÙ¤‰Ú·Û Ì “¯ÚÔÓÔηı˘ÛÙ¤ÚËÛË” . ™ÙË ¡¢ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ÁÈ· Ù· ηϿ.

¶ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÏÔÁÈ΋˜ ÕÏÏÔ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ¿ÏÈ. ¢È·‚¿Û·Ì Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Â›Ó·È ¿ÌÈÛıÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›. ΔÔ ı¿ÚÂÛÙÔ ÏÔÈfiÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ì·˘Úˆı› Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞. £· ÙÚÂÏ·ıԇ̠ÙÂÏ›ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË. £¤ÏÔ˘Ó Î·È Ù· ϤÓ ÌÂÚÈÎÔ›-ÌÂÚÈÎÔ› Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Ú¤ÂÈ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ ‹ ÙÔ˘˜ ÍÂʇÁÔ˘Ó; ∫∞Δ. Δ∞™

¢ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¢ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔ›ËÛ˘ ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ù· “Á·Ï¿˙È·” ÛÙÂϤ¯Ë ›Ù ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ›Ù ̤ÓÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ‹‰Ë ÏËÁˆÌ¤Ó˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ∫·È Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ÌËÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú˜. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÈÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ·. ∂Ӊ¯fiÌÂÓË ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÙË ‚Á¿˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

“¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÙˆ¯Â‡Û·Ó” √ Î. ∫ˆÙԇϷ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫¿ÔÙÂ, ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ·‰‡Ó·ÌË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÈÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÌÂÈÒıËΠηٷÎfiÚ˘Ê· ̤۷ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤ÁÈÓ·Ó ÊÙËÓ¿ Î·È Ë „¢‰·›ÛıËÛË Ù˘ ηÏÔ¤Ú·Û˘ ‰ڷÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘... ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· fï˜ ¤·Û¯Â ·fi ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚·ıÈ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ χÛ˘ ÙÔ˘˜. ∏ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙÔ Í¤Ï˘Ì· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‚·Û›Ï¢·Ó, ÂÓÒ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÊÙËÓfi˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ η٤Ê¢Á fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ Û’ ·˘ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ŒÙÛÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯Ú¤Ô˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÙÈÌËı›, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÈÔ Û¿ÓȘ. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ̤ۈ Ù˘ ˘ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂΛ. ŒÙÛÈ, Ë ¯ÒÚ· ‰·ÓÂÈ˙fiÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ˙Ô‡Û ·Ì¤ÚÈÌÓ· ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ̤¯ÚÈ Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ ÙfiΈÓ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙË ‰·Ó›˙Ô˘Ó. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ: ΔÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ¯Ú¤Ô˜ ¤Î·Ó ·ÎÚÈ‚fi ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È Ô ·ÎÚÈ‚fi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·‡Í·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ∫¿ÔÙ ¤ÁÈÓ ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰‹ÏˆÛ ·‰˘Ó·Ì›· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÒ¯Â˘ÛË. √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ¤·„Â, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ (Ô˘ Â·Ó‹ÏıÂ), Ë ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ηٿÚÚ¢ÛË: √È ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·Ó¿ÎÚȂ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ÚÂÔÎfiËÛ·Ó. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÌÈÛıÔ›, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο Î·È ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËηÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯·Û·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ Â¤‚·Ï·Ó ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Â·¯ı‹ ̤ÙÚ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, οÙÈ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÈ·˜ Ùˆ¯Â˘Ì¤Ó˘ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ‰Â¯Ù›. μ›·È˜ Ù·Ú·¯¤˜ ͤÛ·Û·Ó Î·È Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ÂÔ˘ÏÒıËÎ·Ó ÔÙ¤. (¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ë ÔÔ›· ΋ڢÍ ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔ 2001. ΔÔ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ ¤ÛÔ Â›¯Â Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Û˘Ìو̷ÙÈ΋)” .

Œ¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÒ¯Â˘ÛË √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫¿ÓÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ: “¶Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·” Ô Î. ¢ËÌ. ª·˘ÚÔÂȉfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” Ù˘ 7-3-2010. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 26 ¯ÒÚ˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fï˜ ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ Ï¤Û¯Ë ÙÔ˘ ¢ÚÒ ı· Â›Ó·È ÌÂÓ ¯·ÚÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ì ̛· ÚËÙ‹ ‰¤ÛÌ¢ÛË. ∫·ÏÂ›Û·È Ó· ·›ÍÂȘ ÈÛfiÙÈÌÔ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ fiÎÂÚ Î·È fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÎÂÚ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÔÈ ·›ÎÙ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÓÔ˘Ó ı·٤˜. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ Ì·˜ Î·È Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÔ‚·Ú¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓıÂÏÏËÓÈÛÌfi, Ô˘ οÔÈÔÈ ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡, ·Ó·Û‡ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÓÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘˜.

∫ÏÔ˘˙·‚Ȥ˜... Δ√À ™√º√∫§∏ °. ª∏Δƒ√À

∞ÔÌÂÛ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘. ™˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· Î·È Ê›ÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™Â ͯˆÚÈÛÙ¿ Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Î·È fiÏÂȘ. ™· Û˘ÓÂÓÓÔË̤ÓÔÈ fiÏÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËϤʈÓÔ... ΔÈ ¿ı·Ù Ú ·È‰È¿; ΔÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; ™‹ÌÂÚ· fiÏÔÈ ÙËÏÂʈӿÙÂ; ªÂ ÚˆÙ¿ÓÂ, Ùˆ¯Â‡Û·ÌÂ; ¶¤Û·Ì ¤Íˆ; ΔÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·; √È Â‰Ò ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÒ¯Â˘ÛÂ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÂÛ ¤Íˆ! ΔÈ Ï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ›Ûˆ; ΔÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ· fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÒÚ˜ ÍÂÎÔηϛ˙Ô˘Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ·fi Ù· ·ÚÓÈ¿ Î·È Ù· ηÙÛ›ÎÈ·, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙÔ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Î·È ÂÙÔÈÌ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ·‡ÚÈÔ Ù˘ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜. ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÌÈ· ¯·Ú¿. ªÔ˘ “¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ Ï¿‰È” Ó· ÙÔ˘˜ ›ۈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ˆ, ›Ûˆ˜ ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ÚˆÙ‹Û·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ›·Ó ·fi ‰ˆ Ù· ›‰È·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ì Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ! ÷ڋηÓ ÔÈ ·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ï˘‹ıËη fï˜ ÂÁÒ... ™Î¤ÊÙËη ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·ÙÂÛÙË̤ӈÓ, Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· “ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó” Ì οı ÙÚfiÔ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·ÙÚ›‰· Ì·˜, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ٤ÙÔÈ· ÛËÌ›· ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ηوÙÂÚfiÙËÙÔ˜... ŸÌˆ˜ Ë ¶¤ÌÙË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ì·˜ “ηٷڷ̤ÓË” ¶¤ÌÙË. √È ·ÁÔÚ¤˜ “·Ú·Û‡ÚıËηӔ ‰‹ıÂÓ Î·È Ù· ÛÚÈÓÙ˜ Ù· ÂÚÈ‚fiËÙ·, ¤Ù·Í·Ó ÛÙȘ 465 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙÔ 7,5%, ÁÂÁÔÓfi˜ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜... Δ· ·ÎÔ‡Á·Ì ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡·Ì ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Î·È ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ï›ÁÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ Ì·˜ “Ê›ÏÔ˘˜” ÙÔ ·¤‰ˆÛ·Ó ‰‹ıÂÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ì·˜ ˙‹ÙËÛ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ “ıÏÈ‚ÂÚÒÓ” fiÚˆÓ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜! ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·„‡ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ˙ËÌÈ¿ ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‹ Î·È ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ...

™‹ÌÂÚ· Â¿Ó ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙËÓ √¡∂ Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË, Ë ‰Ú·¯Ì‹ ı· ›¯Â ˘ÔÛÙ› ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¤Ó· ¢ÚÒ ı· ÈÛÔ‡Ù·Ó ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì 3.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ∑‹ÙÔ˘Ï˜ Î·È ÙÈÌËÙ¤˜ Â›Ó·È ¤ÓÓÔȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ˜. ∂Ó fi„ÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ‹‰Ë Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ‰ÂÚ‚¤Ó·Á˜ Ì‹ˆ˜ Î·È ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ Î·È Î·Îԉȷ¯Â›ÚÈÛË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ∞ÏÏ¿ οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ƒÒÌË, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ¢‹ÌÔ. ΔÈ ·ÓˆÌ·Ï›· ¤¯ÂÈ Ë ∞ÙÙÈ΋, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ› ¿Óˆ ·fi ÂÓ‹ÓÙ· ¢‹ÌÔ˘˜, ÂÓÒ ı· ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÙÔ Ôχ Ù¤ÛÛÂÚȘ. ∫·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· οı Â·Ú¯›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ‰‡Ô ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙË Ï·˚΋ ·ÚÔÈÌ›· Ô˘ ϤÂÈ “ÙÔ ÌÈÛ·Îfi Á·˚‰Ô‡ÚÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ÙÚÒÂÈ Ô Ï‡ÎÔ˜” . ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÔÈ¿ Ù˘ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜, fiÔ˘ οı Â·Ú¯›· ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙÔÓ ÚÔÂÛÙfi Ù˘, οı ¯ˆÚÈfi ÙÔ ·ÚÌ·ÙÔÏ›ÎÈ ÙÔ˘ Î·È Î¿ı ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ ‰ÂÚ‚¤Ó·Á¿ ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÊÙÒ¯˘ÓÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Â·ÓÈ‰Ú˘ı› Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ª√ª∞, Ô˘ ‰ÈÂÎfiË ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÏÔÎÚ¿Ù˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘˜. √È Ê·ÓÙ¿ÚÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤ÚÁÔ Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È Î¿ÙÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰Â ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· 50, Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜. √È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ô˘ ‰ÂÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ‡˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∞ÚΛ Ô ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ‰È·ÎÔÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÌÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ì‹ˆ˜ ÌÔÚʈıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÁÓÒÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, fiÔ˘ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, fiˆ˜ Ë ˘ÚfiÛ‚ÂÛË Î.Ù.Ï. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, fiˆ˜ ÚfiˆÚË Û‡ÓÙ·ÍË, ÂÊ¿·Í, ÂȉfiÌ·Ù·, Ì‹ˆ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¿ÌÈÏÏ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË. °È·Ù› οÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÒ¯Â˘ÛË. Δ· οÛÙÚ·, ϤÂÈ Ô Ï·fi˜, ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ̤۷ Î·È ·ÊıÔÓÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó fiÛ˜ ÎÂÚÎfiÔÚÙ˜ Â›Ó·È ·Ê‡Ï·ÎÙ˜” .

∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÒÚ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·Ó›˜ ¿Ú·Á Û ÙÈ ÎfiÛÌÔ˘˜ ˙Ô‡ÌÂ; ∞ÎÔ‡Û·Ì ·fi ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÙȘ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, ı·Ì̤ӷ ·ÎfiÌË ·ÏÏ¿ ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ù· Ê·ÛÈÛÙÈο ȉÂÒ‰Ë Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ÁÂÓȤ˜ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏËÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ... ¶fiÛÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ·Ï‹ıÂÈ·, „‡ÙÈÎÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÁηÏÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ “‰˘Ó·ÙÒÓ” ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ¯Óȷ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ Ë ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÔ‚›· ÙˆÓ ¿ÏψÓ... ŸÙ·Ó fï˜ ›‰·Ó ÙÔ Â˘ÚÒ ÙÔ˘˜ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÁÎÚÂÌÒÓ ÙÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËηÓ... ∂›‰·Ó ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ ¿Óˆ ÙÔ˘˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Ï·Ô› Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Û·Ó ÛÙÚ·ÙȈٿÎÈ· Ó· ˘·ÎÔ‡ÓÂ. ∂Ì›˜ ÔÈ ÓfiÙÈÔÈ Ï·Ô› ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÓÔÔÙÚÔ›·. √ ‹ÏÈÔ˜, Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Îϛ̷ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ù· ÓËÛÈ¿, ÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ó‡̷. ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÎÈ ÂÌ¿˜. √ Ï·fi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜, ˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ¯·›ÚÂÙ·È Î·È fi¯È Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·È ÌfiÓÔ. ∞Ï›ÌÔÓÔ Û’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î¿ÏÔ Î·È ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Îfi„ÂÈ ÙË ¯·Ú¿! ∞˜ ¿„Ô˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ì·˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó, Ó· ·›˙Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜, Ó· οÓÔ˘Ó “ÎÏÔ˘˙·‚Ȥ˜...” ›ӷÈ, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ªfiÓÔÓ ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ôχ Ï›ÁˆÓ “ÌÂÁ¿ÏˆÓ” ÎÂÊ·ÏÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜... •Â¯ÓÔ‡Ó fï˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô‡ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó... ∂˘Ù˘¯Ò˜ fi¯È fiÏÔÈ... ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ʛψÓ, Û‹ÌÂÚ· ‚Ú¿‰˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup Ù˘ ∂.∂. ∞fi‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔÔÙÈ΋˜, ÂÏ›‰·˜ Î·È Î·ÏÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ¢È¿ÛˆÛË fiÏˆÓ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ‰Èη›ˆÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∂.∂. ΔË ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ì Ì ¯·Ú¿” .

æ˘¯Ú·ÈÌ›· ·ÙÚÈÒÙ˜ √ Î. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ¶·Ï·Ì›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂Ì›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ËÌÒÓ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó. ∞˘Ù‹ Ë ‚·ÚÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙÂÏ› ΛÓËÙÚÔ ÚÔfi‰Ô˘, “Õ̘ ‰Â Á’ÂÛfiÌÂı· ÔÏÏÒ Î¿ÚÚÔÓ˜” (∂Ì›˜ ı· Á›ÓÔ˘Ì Ôχ ηχÙÂÚÔ› Û·˜) fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ‰È‰·¯Ù‹Î·Ì ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û fiÏ· Ù· ηϿ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Î·È ÈÛÙ¤„·Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Ô ÂÚÈÔ‡ÛÈÔ˜ Ï·fi˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ∞¤Ê¢Á·Ó Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¢È¯fiÓÔȘ, ‰È¯·ÛÌÔ›, ÂÌʇÏÈÔÈ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ÎÚ›ÛÈ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ê·ÁÔfiÙÈ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ‚Ô‹ıÂȘ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ, ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ‰È‰·¯ı› ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ٷ ›‰È· Ï¿ıË. •·ÊÓÈο ·ÈÛı·Óı‹Î·Ì ÂıÓÈ΋ Ù·›ӈÛË ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ì·˜ Ó· ÂÚÈʤÚÂÙ·È Û ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋ ˙ËÙÒÓÙ·˜ “ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË” ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ·›ÚÓÔ˘Ì ‰·ÓÂÈο Ì οˆ˜ ÏÔÁÈο ÂÈÙfiÎÈ· Û ÚÒÙË Ê¿ÛË. ∞ÈÛı·Óı‹Î·Ì ٷ›ӈÛË ·fi ÙÔ fiÚıÈÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘ Î·È ˙ËÙ¿Ì ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ı¿ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, οÓÔÓÙ·˜ Ì›· ·ÚÂ‹ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·. ¢ËÏ·‰‹ fi,ÙÈ ÈÔ Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi. ∫·ÓÔÓÈο ı· ¤ÚÂ ӷ ÓÙÚÂfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ï˘fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, ÁÈ·Ù› ÚÔÛ‚ÏËı‹Î·Ì Ô˘ Ì·˜ ›·Ó ··ÙÂÒÓ˜. Δ· ÏÂÍÈο ϤÓ fiÙÈ ··ÙÂÒÓ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÂÍ··Ù¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ȉÈÔÙÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Ô Î¿ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ë ∂ıÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜, Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ Î·È Â¿Ó ıÈÁfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó Ôϛ٘ Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ٷ ·Ú·ÔÈË̤ӷ ÛÙÔȯ›· Î·È ÙˆÓ ËıÈÎÒÓ ·˘ÙÔ˘ÚÁÒÓ. 줂·È· ·˘ÙÔ› ÔÈ “¤ÓÙÈÌÔÈ” οÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô ÁÈ· ÙȘ ··ÙˆÓȤ˜ Ô˘ οӷÓ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘˜, Ï·‰ÒÓÔÓÙ·˜ fiÏË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ‚ÚÒÌÈÎÔ ÙÚfiÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›. ÕÌ· ÙÔ˘˜ ÂȘ ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛÔ˘ ··ÓÙ¿ÓÂ, fiÙÈ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “˘fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË”. §¤Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· οӷÌ ˙ˆ‹ ¯·ÚÈÛ¿ÌÂÓË Ì ‰·ÓÂÈο. °È·Ù› „¤Ì·Ù· ›ӷÈ; ŸÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ù· ¤‚ÏÂ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ·Ó ÙË ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË Û·Ï¿Ù·, Ì·˜ ¤‚ÏÂ·Ó Ó· ·ÚοÚÔ˘Ì ÙȘ Ù˙È¿Ú˜, Ó· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ, Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ì ٷ ÙÚ·¤˙È· Ì fi,ÙÈ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ Ì·Á·˙› Î·È Ù· „ˆÌÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ È¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚÔ.

ª·˜ ¤‚ÏÂ·Ó Ó· Ì·ÏÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘ÙÔ› Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙË ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎË, ÚÂÊÂÓ¤. ΔfiÙ ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈ¿˙·ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÓÔÌ¿Ú·ÌÂ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿Ú· Ì 0 ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È ÙÔ ÌÂÙÚËÙfi ·fi ‰È·ÎÔÔ‰¿ÓÂÈÔ. ª’ ·˘Ù¿ Î·È Ì’ ·˘Ù¿, ÙÔ˘˜ Ì‹Î·Ì ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Î·È ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂΉ›ÎËÛË. ΔÒÚ· Ì·˜ ηÎÔÊ·›ÓÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ϤÓÂ, ÁÈ· ÙȘ ·ÛˆÙ›Â˜ Ì·˜ Î·È ·ÓÙ› Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÛÙ· ÛΤÏÈ·, οÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÌÂ, Ì·˜ Î·È ¿ÚÔ˘Ì οӷ ÊÚ¿ÁÎÔ Ó· ÍÂÏ·ÛÒÛÔ˘ÌÂ, ÙÔ˘˜ ÙË ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÂÈıÂÙÈο. ¡· οÓÔ˘Ì ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ϤÓ οÔȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ì·ı·Ó ¤‚·Ï·Ó Ù· Á¤ÏÈ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÙÔ ÛԢͤ Ì·˜: “™ÈÁ¿ ÌË ÊÔ‚ËıÒ ÛÈÁ¿ ÌËÓ ÎÏ¿„ˆ” ‰È˜. ª· ·Á·ËÙÔ›, ÙÔ ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, fiˆ˜ Ë ÛÙfi¯Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È fi¯È ÁÂÓÈο Î·È ·fiÚÈÛÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂȘ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ·˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ Î·È ÂÈı·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÙÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜; ∂›Ì·ÛÙ ̛· ·ÁÔÚ¿ 11 ÂηÙ. Ì ÌÈÎÚ‹ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ÕÓÙ ӷ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó .¯. ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ; ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ „˘¯È΋ Ì·˜ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ Ͽη, ÁÈ·Ù› ·Ó Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Ô˘Ó Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›, ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔÈ Î·È ÎÔÓÔÌË̤ÓÔÈ, ÙfiÙ ˙‹Ùˆ Ô˘ η‹Î·ÌÂ. ∞fi Ô‡ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ; ∞fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ô˘ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜; ∞fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ì·˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛ, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ; ∞fi ÙÔ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÍ¿ÁÔ˘ÌÂ; ∫¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚfiÙÂÈÓ ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ Û fiÏ· Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∂‰Ò Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯›Û·Ì ӷ ¯¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ̛· ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ¯ÒÚ· Î·È ·Ó ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ÛÙȘ ‚ÈÔÙÈΤ˜ Ì·˜ ·Ó¿ÁΘ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ›Ûˆ. ΔÔ Ó· ÚÔÙÈÌԇ̠ٷ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÔÌÔÂȉ‹ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Ì¿ÏÈÛÙ·. ∞˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‡ڈÛÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ¯Ú‹Ì·. ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ٷ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·, ¤ÛÙˆ Î·È Ì οÔÈ· ·fiÎÏÈÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È Â˙Ô‡˜; ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∞¯ÈÏÏ¿ ÔÈÎȷο

“√È ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Â›Ó·È Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ. ŒÙÛÈ, ÔÈ Ôϛ٘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË Ì›· ÔÈ Â˙Ô›, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ Ô‰ËÁÔ› πÃ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÛÎÔ˘›‰È·” . ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ ª·˙¿Ó˘ ·ÚÙÔÔÈfi˜

“Δ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Î·Ï¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ú¿ÁÌ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·” .

°ÈÒÚÁÔ˜ ™¤ÏÈÓ·˜ ÁˆfiÓÔ˜

“™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÌfiÏȘ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·ÎfiÌ· οÔÈÔ ÙÚˆÙfi ÛËÌ›Ô. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Û οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·” . ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ªÂÛÈÂÁ¿ÚË ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“Δ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› πà ӷ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ·ÊÔ‡ ·˘Ù¤˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÔ‚·Ú¤˜ ‚Ï¿‚˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∏ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Ì οı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Û ¤Ó· ÌfiÓÔÓ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙË ¡¤· πˆÓ›· ( 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘- §ÂˆÊfiÚÔ ∂ÈÚ‹Ó˘). ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, ·fi ÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ̤¯ÚÈ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ∞Ï¿ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Á¤Ê˘Ú·˜ ÚÔ˜ ¡¤· πˆÓ›· Â›Ó·È ÈÔ ÔÚ·Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·. ŸÌˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ Á¤Ê˘Ú· Ù˘ Ô‰Ô‡ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË. ∞ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›·, fiˆ˜ ϤÓ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ” . ™ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘, ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌË ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ¯ÒÚÔ ÂÓ·fiıÂÛ˘ ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ∂¿Ó οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ¤ÚÈ¯Ó·Ó ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ, Û›ÁÔ˘Ú· Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, fiÔ˘ ηÓ›˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, ÛÎÂÏÂÙÔ‡˜ ·fi Ô‰‹Ï·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ¿¯ÚËÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. £. ∫. μ.

ÃËÌÈΤ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Û È¿ÙÛ˜ Ù·Í›

Œ¯ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ Á˘Ú›ÛÌ·Ù·...

∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ¯ËÌÈÎÒÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ Û È¿ÙÛ˜ Ù·Í› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ¤ÙÛÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ηÙÔ›ÎÔ˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í› Ù˘ È¿ÙÛ·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÚÔ˜ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÛËÌ›· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÈÓfi ı¤·Ì·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚÈԛΈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ. ¢›ÎÈÔ fï˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ù·Í›.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∫ÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ΔËÓ Í¤ÚÂÙ fiÏÔÈ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÙËÓ Ï·˚΋ ¤ÎÊÚ·ÛË “¤ÁÈÓ ÙÔ ¤Ï· Ó· ‰ÂȘ” , ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Á‡Úˆ ÛÙȘ 10, ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È °·Ì‚¤Ù·. ∞ÈÙ›· Î·È ·ÊÔÚÌ‹, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Û ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Û ÌÈ· ÒÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·È¯Ì‹˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· πà ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ·˘ÙÒÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ô˘Ú¤˜, Ì ÙÔÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ó· ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÔÏϤ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ‡ÏÔÁÔ: “°È·Ù› ‰ÂÓ ÂÂϤÁË ÌÈ· ¿ÏÏË ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·ÛÊ˘Í›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘;” . ŒÏ· ÓÙÂ...

Δ. ∫.

∞ÏÏ¿˙Ô˘ÌÂ

°.•.

¶·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ê·ÁËÙfi ·’ ¤Íˆ, ÌÈÏ¿Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıÂȘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·È ·fi ÌÈ· ¿Ô„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Û¯ËÌÔ. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Â›Ó·È Ó· ÙÚÒÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓfi, ‹ Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, fiÙ·Ó ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ›¯·Ó ÛÙËı› ÔÏfiÎÏËÚÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÏÏ¿

Î·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ì ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi ̤ۈ ÙÔ˘ ÓÙÈÏ›‚ÂÚÈ ‰ÂÓ Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ¤Ó· ·‰È¤ÍÔ‰Ô; º.™.

¢ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ∞ÓÙ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ‹ÁÂ Î·È ÙȘ ·‡ÍËÛ ηٿ 30%, ÂÂȉ‹ ¯¿ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

√È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ “∞fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›·˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ ÎÏ¿‰ˆÓ ª∂4 §ÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ª∂7 ∞ÔıËηڛˆÓ, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 19 Î·È 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋, ·ÓÙ› ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ª3 ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ 26 Î·È 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋, ·ÓÙ› ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÚÔˆıÂ›Ù·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ “£· ÂÈÛ¢Ûı› Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, Ô˘ Û˘Ó‹Ïı ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞ı. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘” . ∞ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÂΉfiÛˆ˜ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ “∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÛΤ„ˆ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÏÔ˘ÛÙ‡Ûˆ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂΉfiÛˆ˜ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ ‚ÂÏÙÈÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ

ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ “Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԕ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ; ¶¿ÓÙˆ˜ ¤Î·Ó ¤Ó· Ôχ ηÏfi ‰ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 130 ·Ô˘Û›Â˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÌfiÓÔ ¤Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ·fi ȉÈÒÙË ÁÈ·ÙÚfi. 줂·È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ 213, ·ÏÏ¿ Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ™ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ·. ∫ڛ̷, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ ÚÔÓfiËÛ ÁÈ’ ·˘Ùfi... º.™.

14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1980

Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” . £· η٤ÚÚÈÙ·Ó ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘ ∂Ï ™·ÓÙ¿Ù; “™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ™·ÓÙ¿Ù ·¤Ê˘Á ·fiÂÈÚ· ηٷÚÚ›„ˆ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Í›‰Â˘Â ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·fi §›‚˘Ô˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂȉÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜” .

ÛÙ¿ÛÈÔ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ , Ë ÔÔ›· ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È Û ۷ÌÔÙ¿˙. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ¤Ó· Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ›¯Â ··¯ı› ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ·Ó¤ÎÚÈÓ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘” .

™·ÌÔÙ¿˙ ÛÙÔ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ “√È ¿Óˆ ·fi 3.000.000 οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¶Ô˘¤ÚÙÔ ƒ›ÎÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÎÚËÍË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÁÔ-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ·ÓÂÌÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ÛÎfiÙˆÛ·Ó 219 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ï·Ì¿Ì· Î·È ÙÔÓ ªÈÛÈÛÈ‹. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Ù· ‚Ú·‚›· ŸÛηÚ. ªÂ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÈÌ‹ıËΠÙÔ ÊÈÏÌ “∫Ú¿ÌÂÚ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ∫Ú¿ÌÂÚ” , ·’ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ô ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó, ·’ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚfiÏÔ˘ Ë ™¿ÏÈ ºÈÏÓÙ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ͤÓ˘ Ù·ÈÓ›·˜ Ë Die

Blechtrommel (“ΔÂÓÂΉ¤ÓÈÔ Δ·ÌÔ‡ÚÏÔ” ), Ë ÚÒÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ΤډÈÛ ‚Ú·‚Â›Ô ŸÛηÚ. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 83 ÂÙÒÓ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ §ÈÓ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™Ì‡ÚÓË ÙÔ 1917 Î·È ÛÔ‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ ∞ı‹Ó·˜, Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √˘Ì‚¤ÚÙÔ ∞ÚÁ˘Úfi Î·È ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· £ˆÌfiÔ˘ÏÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞£∏¡∞, 13.

™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ Ù˘ Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ÁÈ¿Êη Ì ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·” ηıÒ˜ Î·È ·Û‡ÏÏËÙ· ̤ÏË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È ·Ú¯¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ‰‡Ô Û›ÙÈ·, ÙÔ ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ Á˘Ó·›Î· Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û›ÙÈ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÛÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È, ‰Â, fiÙÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ˯ÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·fi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ, ÙËÏÂοÚÙ˜, ηÚÙÔÎÈÓËÙ¿, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜, Èı·Ófiٷٷ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤· ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈο ÛÙÔȯ›·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó “Û¿ÛÂÈ” ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÙËÏÂοÚÙ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ºÔ‡ÓÙ·, Ì ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ˙‹ÙËÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÛÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô §¿ÌÚÔ˜ ºÔ‡ÓÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙËÏÂοÚÙ˜ Û ηÚÙÔÙËϤʈӷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Â›Ù ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â›Ù Û ÂÚ›ÙÂÚ·, Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û Ì 4 ‹ 5 ηÚÙÔÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fï˜ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÙ¤ ‰ËÏÒÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ·ÙÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ ·fi ·˘Ù¿ Ù· 4-5 ηÚÙÔÎÈÓËÙ¿ Ì ٷ ÔÔ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÂ Ô ºÔ‡ÓÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÙËÏÂοÚÙ·˜, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ η̛· ÎÏ‹ÛË Ô‡Ù ÂÛÙ¿ÏË Î¿ÔÈÔ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì·. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ºÔ‡ÓÙ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û Ì οÔÈ· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ·fi Ù· ÔÔ›· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·” ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È·‚È‚·ÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·fi ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙËÏÂʈÓÔ‡Û Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ÙÔ ÚÔÛʈÓÔ‡Û ÔÙ¤ Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Ô‡Ù ‰‹ÏˆÓ ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó. ™ÙÔ ‰È·‚È‚·ÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù·, ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û ÎÈÓËÙ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ºÔ‡ÓÙ·, ÂÓÒ ÁÈ· Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓË Û˘ÓÔÌÈÏ›·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˘fi ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·ÙËÁÔڛ˜, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘.

™˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ó¤· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ·

¶ÚÔ˜ Ӥ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Û‹ÌÂÚ·-·‡ÚÈÔ º·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 8 ¤ˆ˜ 10 ¿ÙÔÌ· ∞£∏¡∞, 13.

fi ÒÚ· Û ÒÚ· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Î·È Ó¤· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ Ë ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ Ù˘, ıˆÚ› ̤ÏË ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 8 ¤ˆ˜ 10 ¿ÙÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) ‹ ÙÔ Ôχ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (ÌÂı·‡ÚÈÔ) ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÛËÌ›· ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ì ‰Â›ÁÌ·Ù· DNA Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ·.

∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰‡Ô ÁÈ¿ÊΘ, ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÂٷ͇ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™Ù· ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂§.∞™. ÂÈÎÚ·Ù› ˘ÚÂÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¡. ª·˙ÈÒÙË ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ÛÙ· ∫·Ï‡‚È·. ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·fi ÙÔ Û›ÈÙÈ Ê›Ï˘ ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ºÔ‡ÓÙ· Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ∂ÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο ÂÚ¢ӋıËΠÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ë̤ڷ ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ¢Â˘Ù¤Ú·, Ë Î·ÙÔÈΛ· ÛÙË ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â Á›ÓÂÈ Ë ·Ó¿ÏË„Ë Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ª∞Δ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·. ∞›ÛıËÛË ÚÔηÏ›, ‰Â, Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Û ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÔÈΛ· ÛÙËÓ Ô‰fi ™·Ú·ÓÙfiÁÏÔ˘ ÛÙË ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ó·Úfi˜ ·ÛÙ˘Ê‡Ï·Î·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ “‰›Ô ‚ÔÏ‹˜” Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ ¤ÂÛ·Ó ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ¤ÎÙÔÙÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù¤ıËΠ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ) ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi realfm 97,8 Ô ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂À¶ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ·ÓÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ô ª·˙ÈÒÙ˘ ·fi ÙÔ 2007 ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜, ›¯·Ì ÛÙÔȯ›·, fï˜ [...] ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂À¶, ÙÔÓ Â›¯Â Ë ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋”. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Î·È ÙȘ ¤ÍÈ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ‰ÚÔ‡Û·Ó Ì ¿ÎÚ· Û˘ÓˆÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì›· Â›ıÂÛË ¤Ê¢Á·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ

¯Ù‡ËÌ·.∂Ó Û˘Ó¯›·, ÔÈ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ™‡Ìʈӷ, ‰Â, Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÛÙË ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, Ô ÔÏÈÛÌfi˜ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ì ÎÔÈÓ¤˜ Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ ‚·Ï›ÙÛ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜... ¡¤Â˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂٷ͇ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ˘fiÙˆÓ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·, ÂÓÒ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÌÈÏ›· ›Ûˆ˜ “‰Â›¯ÓÂÈ”‰‡Ô ÁÈ¿ÊΘ Ì fiÏ·. √È ‰˘Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Ì‹ˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÔÈΛԢ Î·È ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ·Ô‰›-

‰ÂÙ·È ÛÙÔ ª·˙ÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÊÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. √È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ÁÈ¿ÊΘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û Û›ÙÈ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, fiÔ˘ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È- Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÎÏ·›- ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÚ˘Ì̤ӷ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· fiÏ· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜, “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹Ù·Ó ÙËÏÂοÚÙ· Ô˘ ›¯Â ¿Óˆ ÙÔ˘ Ô §¿ÌÚÔ˜ ºÔ‡ÓÙ·˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏÔ΋ ÛÙË ¢¿ÊÓË. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÙËÏÂοÚÙ·˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Û ÙËÏÂʈÓÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Â›Ó·È ÔÏÈÁfiÏÔÁ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Îˆ‰ÈÎÔ‡˜. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙË Ó‡¯Ù·.

∫·Ù¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ∂™∏∂∞ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ «∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·» Àfi ηٿÏË„Ë ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) Î·È ÁÈ· Ì›· ÒÚ· Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂™∏∂∞. √Ì¿‰· ÂÚ›Ô˘ 40 ·ÙfiÌˆÓ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È, ·ÊÔ‡ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ¤ÎÏÂÈÛ ÙȘ fiÚÙ˜. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™.™‡Ìʈӷ Ì ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ªª∂ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (ÚÔ¯ı¤˜) ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ “6” ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ·ÓÙÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.

∫ÔÓÙ¿ ÛÙË ÁÈ¿Êη Ë AÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋;

TETAPTH 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ª·˙ÈÒÙË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· ∞£∏¡∞, 13.

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ‰fiıËÎÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ª·˙ÈÒÙË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ·, fiÔ˘ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ 15¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜. ∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›·, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙÔ˘ ¡. ª·˙ÈÒÙË. ∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›·: ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 29.3.2010 ŒÓ·ÚÍË 01.037.23 ∞fi ηÚÙÔ‰¤ÎÙË ÙÔ˘ √Δ∂ Ì ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi 21034... ÚÔ˜ ÎÈÓËÙfi

ª·˙ÈÒÙË ∞: ¡·È μ: ¢ÂÓ Û ͇ÓËÛ·; ∞: Ÿ¯È ›¯· ¤ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· μ: μϤ·ÙÂ, Â; ∞: ¡·È, ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ μ: °......¤ Ù· ∞: Œ¯ÂȘ ηӿ ÓÂfiÙÂÚÔ; μ: ¶Ô˘ ¤¯ÂȘ Ì›ÓÂÈ, ͤڈ Áˆ; ∞: ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ͤڈ Áˆ; ΔÔ ·È‰› ¤ı·ÓÂ; μ: ΔÔ ·È‰› ·˘ÙËÓ‹˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹Ù·ÓÂ, Ì·˙¤„·Ó ·fi ο‰Ô ‹ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ∞: Δ› Ú ʛÏÂ; ÛÔ‚·Ú¿; μ: °....¤ Ù· ÊÈÏ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓÂ... ∞: ∫·È ÙÔ ·È‰› ¤ı·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô...

μ: ΔÔ ·È‰› Ô˘ ¤ı·ÓÂ Â›Ó·È ÁÈÔ˜ ·˘ÙËÓ‹˜. ∫·È ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô... ΔË ‚ڋΠÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Î·È ÙËÓ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘. ∞: ΔÒÚ· ÙÈ Ó· ÛÔ˘ ˆ; £· Ù· ԇ̠·fi ÎÔÓÙ¿... μ: Œ¯Ô˘Ì ηӿ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÂÓÈο ·‡ÚÈÔ; ∞: ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Úˆ›... ‹ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂΛ ¤Ú·, ¤¯Ô˘Ì οÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˜ Ô‡ÌÂ, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û˜ ηӿ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û ’‚ÏÂ· μ: £· Ì ¿ÚÂȘ ηӿ ÙËϤʈÓÔ Ó· ÂÙ·¯ıÒ; ∞: £· Û ¿Úˆ ÙËϤʈÓÔ μ: ŒÏ· ÁÂÈ·


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TETAPTH 14 A¶PI§I√À 2010

∂ÓË̤ڈÛË ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

ΔÂÙ · ÙÂÙ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-™·Ì·Ú¿ £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ∞£∏¡∞, 13.

‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÛÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜.

ºˆÙÈ¿ Û ¤ÓÙ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙË ¡›Î·È· ∞£∏¡∞, 13.

™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂÓÈ·›· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ηϋ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Δ‡Ô˘, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜.∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â¤ÛÙËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, Ì “ÂÓÈ·›· ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë ··Ú·›ÙËÙË ËÚÂÌ›·”. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ “‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜” Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ “Â›Ó·È ı¤Ì· ÚÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË” ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ “ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÚÂÌ›· Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜”. “ªÔÚԇ̠ӷ ÛÙÚ¤„Ô˘Ì Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÚÂÌ›· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜” ›Â Î·È Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ, ϤÁÔÓÙ·˜: “Ÿˆ˜ ı· ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÏËÊı›, Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÊËÌÔÏÔÁÈÒÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· οÔÈˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ˘fiıÂÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °È’ ·˘Ùfi, Ë ÂÓÈ·›· ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚʈı› Ë ··Ú·›ÙËÙË ËÚÂÌ›·”. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔÈ Ì·˜, ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÚÔ˘Û›· Ó· ›̷ÛÙ ηϿ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∂ÎÚfiÛˆÔ Δ‡Ô˘, ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘, ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜. £· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û· ÁÂÓÈÎÒ˜, Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ·˜ Ù· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ì·˜ ı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÈ·›· ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ì ٷ ¢ÈÂıÓ‹ ªª∂” ÚfiÛıÂÛÂ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û οı ÙÔ̤·, Ù· ÔÔ›· ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÂfiÌÂÓÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓÒ ı· ÙÂıÔ‡Ó Î·È ‰Â›ÎÙ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ, ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ÂÓË̤ڈÛË, ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· Â·Ê¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ì›· ÛÂÈÚ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·-

ºˆÙÈ¿ Û ¤ÓÙ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ÛÙË ¡›Î·È· ͤÛ·Û ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜). ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ¤Û‚ËÛ ÙË ÊˆÙÈ¿ ÚÈÓ ÂÂÎÙ·ı› Î·È Û ¿ÏÏ· Ô¯‹Ì·Ù·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÌÚËÛÌfi.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ·

ۛ˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Â›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ›Ù fi¯È -Î·È ·˘Ùfi ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı›- ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÚÂÌ›· Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜.¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Î·È fiÛÔ˘˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ÙÔ‡ÚÎÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› ·ÎfiÌ· ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÂ Ó¤Ô ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

E›Î·ÈÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·fi ∫∫∂, §∞√™ Î·È ™Àƒπ∑∞ √È “ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜” ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô (∫∫∂), Ù· ÂıÓÈο ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù· (§∞√™) Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (™Àƒπ∑∞) Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Î·ÈÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∏ ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÛÙÔÓ 25Ô ÌÂ-

ÛËÌ‚ÚÈÓfi, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡·ÙÔ˚ÎÔ‡ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁ›Ԣ Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ Ô˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ˆ˜ “ÁÎÚ›˙· ˙ÒÓË”. ∏ ›‰È· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Ê·ÏÔÎÚË›‰·˜. ∂›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi η٤ıÂÛÂ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ì ı¤Ì· Ù· ÂıÓÈο ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·Ù·.“√ÌȯÏ҉˜ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ¯·ÌËÏ¿ ‹ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙ· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ÁÈ· ·Î›ÓËÙ·, ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ı‹Î˜, ÌË Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔÓ ·fi Ù· ÌÂÏ·Ó¿ ÛËÌ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÚˆÙ¿ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “¶ÔȘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜; ¢ÂÛ̇ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·, Ô˘ ı· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜; ™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Û¢Û˘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÎÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ·fi 300 ‰È˜ ¢ÚÒ; ¶Ò˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ˘·Á¿ÁÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢¡Δ, ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ·;”.

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì¿¯Ë

¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ C4I ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Siemens ∞£∏¡∞, 13.

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ C4I, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÙÚ›· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ™‡ÚÔ μÔ‡ÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ 4 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ SAIC, ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ C4I Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓÒÛ· ·Ú¿Ù·ÍË fiÙÈ

‰ÂÓ ÌÔÚ› ·fi ÙË Ì›· Ó· ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· “ÙÔ Û˘ÓÙËÚ› Ì ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙÔ˘ Ï·Ô‡”.∏ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ˆ˜ ΛÓËÛË ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡. O ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶·Ó·-

ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÔÏÈÙÈ΋ Û¤ÎÔ˘Ï·” Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. “™˘ÓÈÛÙ¿ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘

ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÌÙË ÙÚÔÔÔÈËÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ Î. ¶Ôχ‰ˆÚ·, “Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÂÛ ¯ÂÈÚÔfi‰·Ú·”, ÛËÌ›ˆÛÂoÎ.ƒ‹Á·˜,ÂÓÒÔÚfi‰ÚÔ˜Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘ ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ·Ó “ÙÒÚ· ÙÔ ı˘Ì‹ıËηÓ, fiÙ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜”.∂ÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ §Â˘Ù¤Ú˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ΔÛfiÓÔÁÏÔ˘- μ˘ÏÏÈÒÙË ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ, ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ, ÚÔ·„Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘.

∞£∏¡∞, 13.

¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (Û‹ÌÂÚ·) ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞. ∏ ÛÙ¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 17 - ∞ı‹Ó·). √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ù·Ì›Ԣ, ÙÔ˘ √¶∞¢-ΔÀ∫∫À Î·È “··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì¿ÙÈ

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÚfiÙ˜

¡¤· Â¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ∞ÊÁ·Ó‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜”

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ

∞£∏¡∞, 13.

™∂ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙ· Ì¿-

ÙÈ· ˘Ô‚Ï‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ë ÌÈÎÚ‹ ∞ÊÁ·Ó‹, Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËΠ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi π·Îˆ‚¿ÙˆÓ ÛÙ· ∫¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì¿ÙÈ, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ˆÚ›˜ ÂÈÏÔΤ˜. ∞fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜” , fiÔ˘ ÓÔÛËχÂÙ·È, ÂΉfiıËΠȷÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “™‹ÌÂÚ·, ΔÚ›ÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÈÛıËÛ›· Ë ÚÒÙË ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›Û˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÊı·ÏÌfi Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ∞ÊÁ·Ó‹˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜. ∏ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›Ԣ ‹Ù·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ηْ ·Ú¯¿˜ ıÂÙÈ΋ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈÏÔΤ˜”.

π‚¿ÓÔÊ: H ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 13.

“∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-

ÛÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶°¢ª, °ÎÈfiÚÁÎÈ π‚¿ÓÔÊ, ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ fiÙÈ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¶°¢ª Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶°¢ª ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜. ΔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ¶°¢ª ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (™Ù∂), Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¶°¢ª, ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÈÏfiÛÔÛÎÈ. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ ıˆÚԇ̠ڷÏÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ȤÛÂȘ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙÔ˘ ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¶°¢ª ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÚfiıÂÌ· “̷ΉÔÓÈ΋” ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶°¢ª ÛÙÔ ™Ù∂, “Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. Ãı˜, Ô Î. ªÈÏfiÛÔÛÎÈ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¶°¢ª ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “ª·Î‰ÔÓÈ΋ ¶ÚÔ‰ڛ· 2010” ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ı· ·ÛΛ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ª¿ÈÔ˜-¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜).

ΔÈ ÚԂϤÂÈ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ∞£∏¡∞, 13.

·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌËÙÚÒÔ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχۈÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚԂϤÂÈ:

* ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªËÙÚÒÔ˘ ∞ÁÚÔÙÒÓ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ∂ÎÌÂÙ·ÏχÛÂˆÓ (ª∞∞∂). ™ÙÔ ªËÙÚÒÔ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο: -fiÏ· Ù· ÂÓ‹ÏÈη Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È fiÏ· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÁÚÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (Ê˘ÙÈ΋, ˙ˆÈ΋, ·ÏÈ¢ÙÈ΋) ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - fiÏ· Ù· ÚfiÛˆ· (Ê˘ÛÈο, ÓÔÌÈο) Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ª∞∞∂ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ Â›Ó·È ·) οÙÔ¯ÔÈ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ‚) ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ √°∞ ‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·’ ·˘ÙfiÓ, Á) ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ηٿ 30% ÙÔ˘ Û˘ÓÔ-

ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ οÙÔ¯ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ·ÏÈ›·˜ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÏÈ¢ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜. ™ÙÔ ª∞∞∂ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›Û˘ Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, (·ÚÈÔÈ, Û˘Á·ÚÈÔÈ, ‹ ÓÔÌ›˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ÌÈÛıˆÙ¤˜, ‹ ·ÁÚÔÏ‹Ù˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÊfiÛÔÓ Ë Ì›ÛıˆÛË ¤¯ÂÈ Û˘Ó·Êı› ÂÁÁڿʈ˜).

∞ÓÙȉڿÛÂȘ

ÏÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi

ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ 35% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÙ‹ÛÈ-

Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰) ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·-

“∂›Ó·È Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÌËÙÚÒÔ Î·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Û ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙË Î·È ÌË, ÒÛÙ ӷ ‰Èˆ¯ÙÔ‡Ó ‚›·È· ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ·ÁÚfiÙ˜, ÒÛÙÂ Ë ÁË, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘.

∞ÂÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ˆÏËÙ¤˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ

¡¤Â˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ∞£∏¡∞, 13.

™∂ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂ-

Ù¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ˆÏËÙ¤˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο. ∏ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¶·Ú·ÁˆÁÒÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ¶ˆÏËÙÒÓ §·˚ÎÒÓ ∞ÁÔÚÒÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÁÚÔÙÒÓ “‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (Û‹ÌÂÚ·)

ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜) ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ˆÏËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٿ 15% ¤ˆ˜ 20% Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ 30% Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÏÏÈ·˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙfiÛÔ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶∞, fiÛÔ Î·È Ë Ù‹ÚËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ‚’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È Î·Ù’ Ô˘Û›· ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ 11%, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ˜ Ô ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜”.

¶ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹

∫ÔÈÓ‹ οıÔ‰Ô ¡¢-§∞√™ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ £· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ ∞£∏¡∞, 13.

¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ οıÔ‰Ô

¡¢-§∞√™ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ η٤ıÂÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ “Real FM 97.8” , Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÓÔÈÎÙfi˜ Û ¤Ó· ‰È¿ÏÔ-

ÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ÌÂ

ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ÂÓÈ·›· ¤ÎÊÚ·ÛË, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Û ‚Ô˘-

ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ÔÏȉÔÛÎÔÔ‡Ó ÙÔ §∞√™, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ™·Ì·Ú¿. EÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÊıÔÚ¿ ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÛÙ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “∞fi ÙË ÛÙÈÁ-

Ì‹, Ô˘ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, Ù¤ÙÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ·” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (Û‹ÌÂÚ·) Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™ Ì ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ‰È·ÙÂϤ۷ÓÙ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ Î. Œ‚ÂÚÙ ÛÙÔ ¶ÈΤÚÌÈ ∞ÙÙÈ΋˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞fi ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ “10” ΔÔ ¡¤Ô ™¯ÔÏÂ›Ô ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 13.

fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ “10” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ™¯ÔÏ›Ô. ΔÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ıËÙ›· ‰‡Ô ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο ·ÔÛ¿ÛÂȘ, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È fï˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ, Â¿Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˆÚÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 16 ÒÚ˜. ΔÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (60% ̤ۈ ∞™∂¶ Î·È 40% ·fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ) ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2013. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶. √È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›·, ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ› (‰ÂÓ ı· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛˆÓ) ÂÓÒ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ. ΔÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘, ÚԂϤÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙfiÚˆÓ Î·È Ë

∞£∏¡∞ ,13.

∞¶√™¶∞™ª∞Δπ∫∞ ̤ÙÚ· ‰È·-

‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ™¯ÔÏ›Ô. °È· ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â›ıÂÛË Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ΔÔ̤· ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∂Ï›˙· μfi˙ÂÌÂÚÁÎ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “¿ÓıڷΘ” ÙÔ “ıËÛ·˘Úfi Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô˘, 6 Ì‹Ó˜ ÙÒÚ·, ¢·ÁÁÂÏÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜” Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ “·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË, ›Ù ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ›Ù ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ” . “∞ӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡ÌÂ Î·È Â› ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ η˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì·˜ Úԉȷı¤ÙÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ’ÌÈÎÚfi ηϿıÈ’” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë Î· μfi˙ÂÌÂÚÁÎ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë ÛÙË μÔ˘Ï‹ “ÁÈ· Ó· ·ÚıÔ‡Ó, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¿‰ÈΘ ‹ ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙ˜” . “ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Â›Ó·È Â¯ıÚÈÎfi ÚÔ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ù· ÂÚÁ·-

‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ-ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊfiÌÂÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÌÔÂȉ‹ ÙÌ‹Ì·Ù·.

∏ ‚¿ÛË ÙÔ˘ “10” ∞˘Ùfi Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÌÈ· Î·È Â›ÎÂÈÓÙ·È ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ “10” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ “10” ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ: “Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ·˘Ù‹˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ¤Ó‰ÂÈÍË ‹ ÌÂϤÙË Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ı¤ÛÈÛË Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ 10 ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ ‹ Ù· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ȉڇ̷ٷ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÌÈ¿ ¤Ó‰ÂÈÍË fiÙÈ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ηχÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ 2006. ” ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤¯Ô˘Ì ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi

Îfi ¤ÙÔ˜ 2012 - 2013 Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ÙȘ ‰Ô̤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞™∂¶. 3. √È ›Ó·Î˜ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÛÙȘ 30/6/2010. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ‰ÈÂÙ‹˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ë ÔÔ›· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÂÈ Ù· ÒÚÈÌ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. 4. ∞Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ∞™∂¶, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›·. 5. £ÂÛ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È Ù· 3 ¤ÙË.

¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Û “ÎÔÏϤÁÈ·” ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ›‰Ô˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌȷο Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ȉڇ̷ٷ ¯ˆÚÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.” ∞. Δ· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ 1. ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 2. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÌfiÓÔÓ Ì¤Ûˆ ∞™∂¶. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ı· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈ-

™ÙȘ 14 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ª·˝Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ·˘Ï·›· ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·-

ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™˘ÓÔÏÈο Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È ÛÙȘ ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™¯ÔϤ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 84.690. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘.

∂ÈÎÚÈÙÈ΋ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·

“∞ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Ù· ̤ÙÚ·”

Ûȷο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” ÂÎÙÈÌ¿ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂. “™Â ·˘Ùfi Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ’Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ’ÚÒÙ· Ô Ì·ıËÙ‹˜’, ·ÏÏ¿ ’ÚÒÙ· Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜’. ∂›Ó·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ηٿ 900 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ٷ 30·ÚÈ· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ì ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ˆÚÔÌ›ÛıȈÓ, Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜. “ΔÔ ÚÒÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ’Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ԓ ηٷٛıÂÙ·È ÂÓÒ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÏ·˚΋ Â›ıÂÛË, Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÈ

‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ ηٷÎÙË̤ӷ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·ÁÒÓ˜ Î·È ı˘Û›Â˜. ªÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ¤Ó· ÊıËÓfi, ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ™À¡. “¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â‰Ò Î· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Û ÌÈ· ‰È·Ú΋ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔÚ›ˆÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ (fiˆ˜ ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·). ™‹ÌÂÚ· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ’·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜’ Î·È ÙˆÓ ’›ÛˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ’” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ™À¡.

6. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ “‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡” . √ ÓÂÔ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˜ ÌfiÓÈÌÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â› ‰‡Ô ¤ÙË ˆ˜ “‰fiÎÈÌÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜” . 7. ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ª¤ÓÙÔÚ· ÙÔ˘ ÓÂÔ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. 8. ΔÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ÙËÓ ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰fiÎÈÌÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. £· Á›ÓÂÙ·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ·fi ÙÔÓ ¢/ÓÙË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÙÔÓ ª¤ÓÙÔÚ· Î·È ÙÔÓ ™¯ÔÏÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ. 9. ∂ÓÈ·›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÂÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û Â›Â‰Ô Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. 10. ∞fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶ οı ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ, Ì ‚¿ÛË ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. 11. ªÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈο Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˆÚÔÌ›ÛıÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˆÚÔÌÈÛı›·˜. 12. ∫·Ì›· ÌÂÙ¿ıÂÛË ‹ ·fiÛ·ÛË ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È, ·Ó ·Ê‹ÓÂÈ ÎÂÓfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È. ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. 13. √ ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÂϯÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. 14. ∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‹ ηıÔ‰ËÁËÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÌfiÚʈÛË Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙÂϯÒÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. 15. £ÂÛ›˙ÂÙ·È ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ - ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ-

΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∂Ù‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂Ù‹ÛÈ· ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. 16. ∞Ó¿Ù˘ÍË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Û˘ÁÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. 17. ªÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ÂÎÏÂÎÙÔÚÈο ÛÒÌ·Ù· ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶. ¡ÔÌÔıÂÙÂ›Ù·È Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙËωȿÛ΄˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. 18. ∞›ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ 10. μ. ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ªÂ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜). ŒÙÛÈ, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο χÎÂÈ· Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‰Ô̤˜ ›ӷÈ: 10 Á˘ÌÓ¿ÛÈ· 17 χÎÂÈ· Ì 218 Î·È 481 Ì·ıËÙ¤˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫fiÛÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ Ì·ıËÙ‹ Â›Ó·È 16.500 ¢ÚÒ, fiÙ·Ó 0 ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙÔÓ √√™∞ Â›Ó·È 5.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. °. ¶Ï·›ÛÈÔ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·Ï˘ÎÂȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Î·È ÂÔÙÈÎfi ÎÂÓfi ÁÈ· Ù· ∫ÔϤÁÈ·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˘ ∂.∫∂.¶π™, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÔÌÒÓ ÌÂÙ·Ï˘ÎÂȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 13. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (15Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 65252. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 850.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ 25149 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 41065 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1122 8009 12226 15375 20682 28050 32296 37058 47810 53149 57192 59976 69847 74225 75944 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 3285 4957 6886 10443 17638 23556 26608 30854 35170 39882 43299 44931 49923 51377 55082 55259 61709 63028 67504 71259 77216 79229 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 441 1893 2704 4176 5744 6175 7097 7768 8930 9481 10032 10934 11605 13147 14388 16146 16927 18299 19130 19931 21393 22144 22875 23607 25118 25296 26037 27219 28591 29322 30103 31605 33047 33928 34559 36247 37919 38250 39071 40633 41194 41446 41917 42638 44050 45478 47239 48391 49142 50444 50525 50806 52208 53600 54351 56020 56731 57913 58394 59065 60627 61098 62260 63891 65242 66002 66753 68255 69026 70638 72210 72931 73603 74647 75239 75263 76735 77827 78518 79910 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 52 ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 2 Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 65000 ¤ˆ˜ 65999, ·fi 25000 ¤ˆ˜ 25999 Î·È ·fi 41000 ¤ˆ˜ 41999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√.∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 20 ∞¶ƒπ§π√À 2010.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 13. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 9Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 22 Î·È 65. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 65852 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 40.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 22192 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 22214 Î·È 65874 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 22179 22925 65585 Î·È 65839 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 22108 22153 22157 22277 22787 22811 65447 65471 65768 65813 65817 65937 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 22018 22026 22027 22059 22087 22091 22095 22103 22126 22129 22154 22159 22184 22200 22220 22222 22232 22273 22309 22314 22317 22335 22336 22341 22345 22346 22353 22359 22363 22382 22395 22411 22412 22419 22442 22447 22456 22462 22466 22497 22508 22511 22524 22544 22594 22596 22623 22632 22680 22683 22693 22713 22731 22746 22753 22755 22780 22783 22792 22826 22834 22870 22885 22887 22938 22948 22962 22971 22977 22979 65001 65005 65006 65013 65019 65023 65042 65055 65071 65072 65079 65102 65107 65116 65122 65126 65157 65168 65171 65184 65204 65254 65256 65283 65292 65340 65343 65353 65373 65391 65406 65413 65415 65440 65443 65452 65486 65494 65530 65545 65547 65598 65608 65622 65631 65637 65639 65678 65686 65687 65719 65747 65751 65755 65763 65786 65789 65814 65819 65844 65860 65880 65882 65892 65933 65969 65974 65977 65995 65996 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 22000 ¤ˆ˜ 22999 Î·È ·fi 65000 ¤ˆ˜ 65999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

TETAPTH 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

À„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ∞£∏¡∞, 13.

«Δ

Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›·˜ , ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÓÒ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ì˯·Ó›·” ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘: “£· οÓÂÈ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋; £· Ì›ÓÂÈ Û ÌÈ· ÛÙ›ڷ ηٷÁÁÂÏ›·; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜: ◊Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÂΛ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·, Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·. “ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi”, ·¿ÓÙËÛ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ª·ÓÒÏ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ÁÒ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ¡¢, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ·Ú¤‰ˆÛÂ Ë ¡¢ ÙÔ 1981. ∑ËÙÒ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· 3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË Ù˘ ¡¢. ∑ËÙÒ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· 7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004-2009. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È 300 ‰ÈÛ. ¶ÂÚÈ̤ӈ ·fi οÔÈÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· 287 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80”. “∂Ì›˜, Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÙÔ ÌÂÚÙÈÎfi Ù˘ ¢ı‡Ó˘ fiÙÈ ÂÓÙÚ˘Ê‹Û·Ì Û ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„·Ì ÂÌ›˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Û·˜ ·È‰›, Â›Ó·È ·È‰› ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80”, ·Ó¤ÊÂÚ . “ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙÔ 1830 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2004, ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· 180 ‰ÈÛ. ∫·È ·fi ÙÔ 2004 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2009, ̤۷ Û ÂÓÙ¤ÌÈÛ˘ ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ¤ÊÙ·Û ·fi Ù· 180 ‰ÈÛ. ÛÙ· 300”, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. “°È’ ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Ë ¡¢ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ·’ ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘”, ›Â. “62 ‰ÈÛ. ‰ÒÛ·Ì ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Û·˜. 72 ‰ÈÛ. ‚ڋηÌ ٷ ¯Ú¤Ë ÁÈ· Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô °. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. ∫·È Â›Ó·È Î·È 6 ‰ÈÛ. Ù· ¯Ú¤Ë ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¶ÚÔÛı¤ÛÙÂ Î·È Ù· 7 ‰ÈÛ. Ô˘ Û·˜ Ϥˆ ÂÁÒ Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ٷ 300 ‰ÈÛ.”, ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢. “∞˘Ù¿ Ù· ͤÚÂÙÂ. ¶ÔÈÔÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÙÂ;”, ÚÒÙËÛÂ. √ Î. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ §∞√™, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÏÈfi Û‡ÓıËÌ· “Ï·fi˜ - ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·” Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Â¿Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÔχÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó, ·Ú·¤-

ÌÔÓÙ·˜ Û ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘. “√ Î. ¶¿ÁηÏÔ˜ ¯ı˜ › ӷÈ. ∞˜ ÂÈ Â›ÛËÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·Ó ·ÔχÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢. “∂›¯· ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, Ù· ‰¿ÓÂÈ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ·, Ù· ›¯Â Ë ¡¢ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·”, ·¿ÓÙËÛ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. “°È· Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004, ·˜ οÓÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹ Ô ·Á·ËÙfi˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜, ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ fiÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ∑‹ÌÂÓ˜ Î·È μ·ÙÔ¤‰È ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÂÈÚ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·”, ›Â. “ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Â›Ó·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 40.000 ¢ÚÒ. ™Â ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÌ›˜ ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÙÔÏÌËÚ¿ Û ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó¿Û· ÛÙ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û ·˘Ù¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Â›Ó·È Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÎÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. Δ¤ÏÔ˜,··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ ÂÚ› “¯·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô-

Ï‹˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô” , Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹-·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹-ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËηÓ, ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡”. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È „¢‰Â›ÁÚ·Ê· fiÙÈ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔÓÙ·È Ù· Ï·˚ο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ”, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. “ªÈ· ÙÂÙÚ·ÌÂÏ‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì 30.000 ¢ÚÒ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο 600 ¢ÚÒ. °È· ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ 10.000 ¢ÚÒ, Â›Ó·È 100 ¢ÚÒ ·Ú·¿Óˆ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ı· ·Ô‰Âȯı› ¤Ó· Ó¤Ô Î˘Ó‹ÁÈ Ì·ÁÈÛÛÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ, ›Â. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÚÔοÏÂÛ Â›Û˘ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·”. “∂›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ‹ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÛÙÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¡∞Δ√˚ο ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ

·ÁÔÚÒÓ; °È·Ù› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ 300 ‰È˜ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ¯ÚÂÔχÛÈ·, Î·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ 307 ‰È˜; ΔÈ ¤Î·Ó·Ó ¿ÏÏÔ, ·Ú¿ ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÎÚ¿Ù˜;”, ÚÒÙËÛÂ Ô ÎÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ª. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, ·ÓÙ› ˆ˜ Ë ¡¢ ÂÙÂÚÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È “ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ Û ÔÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÎÈÓËı› Ô §∞√™ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, ÒÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙËı› ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ∞Ú¯›ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Û·˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Ú¿ÍÂÙÂ, Ó· ›Ù ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ Ó· Û·˜ ÛÙ›ÏÂÈ ÂΛ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ηӤӷ non paper”, ·Ó¤ÊÂÚÂ. “ŸÙ·Ó Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÙ·Ó fï˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Â‰Ò, ÙfiÙ ٷ ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ·’ ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë - ÂÍ Ô˘ Î·È Ë Î·Ù·„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ۯ‰fiÓ, ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ Ô˘ η٤‚·Û ÙÔ ¶∞™√∫”, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ÎÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ “ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ı· Û¿ÛÂÈ ÛÙ· ÂıÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ◊‰Ë ÙÂÎÙ·›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÁÈ· Ù· ™ÎfiÈ·. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ÎfiÌÌ· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ˆ˜ “‚¿˙ÂÈ Ï¿ÙË” ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË;”, ÚÒÙËÛÂ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ ÛÙËϛ٢۠٤ÏÔ˜, ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÚԂϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ·ÔÛ˘Úı› fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. “∞ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ, ı· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¿Í˘”, ÂÎÙ›ÌËÛÂ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ™Àƒπ∑∞ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹, ¤¯Ô˘Ì ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜: ¶∞™√∫ - §∞√™ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ÀÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·Ó Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ∂∂, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ ÙË ¯ÒÚ· Û Ì·Ó·Ó›·, Û ÚfiÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηÙ‰¿ÊÈÛ˘ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË”.

°ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÌÂÚÒÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 13.

∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2/2010 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÒÛÙ ӷ ·Ó·ıˆÚËı› ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Ï·›ÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜, “Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ì ÙË Ï‹„Ë ‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ‹¯Ô˘ ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·) ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ¿Ì˘Ó·˜, ‚) ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Á) ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Ì ‚¿ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ù¤ÏÂÛ˘ ·˘ÙÒÓ Î·È ‰) ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Û ÎÔÌ‚Èο Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞Ú¯‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË, ‰ËÌfiÛÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÓÔÔ‡ÓÙ·È: ·) ÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ù· Û¯¤‰È· fiÏÂ-

ˆÓ ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË, ‚) ÔÈ ÂÏ¢ı¤Úˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔÈ Û ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛÒˆÓ ·ÓÔÈÎÙÔ› ¯ÒÚÔÈ (ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔÈ ‹ ÌË) Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË Ì ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ Î·È Á) ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Ì ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∞ÎfiÌË, Ë ∞Ú¯‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ı· ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓÒÌË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷-

Ú·ÎÙ‹Ú·, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, fiˆ˜ ȉ›ˆ˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, ·Ôı‹Î¢ÛË, ¯Ú‹ÛË, ‰È·‚›‚·ÛË Î·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È Ù¯ÓÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ‰È΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë ¤ÓÓÔÌË ÚÔÛÙ·Û›·, Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·.Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË, Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë Ù¤ÏÂÛË Î¿ÔÈ·˜ ·ÍÈfiÔÈÓ˘ Ú¿Í˘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. ∞ÎfiÌË, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞Ú¯‹ fiÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (Á‹‰·, ÛÙ¿‰È· Î.Ï.), ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ (ı¤·ÙÚ· Î.Ï.).


M·ÁÓËÛ›· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂ÈÛÙÔϤ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÛÙ· ∫Δ∂§

∑ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ “™˘Ó-ÎÔÈÓˆÓ›·”

ÈÛÙÔϤ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “™˘Ó-ÎÔÈÓˆÓ›·” ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ó¿ÏÔÁË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙËÓ Δ∂¢∫ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ∞ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û ÈÛ¯‡ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ” Ó· ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ‰Ô̤˜, Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 24 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î.Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·È ƒ¤·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ΔÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™˘ÓÎÔÈÓˆÓ›·” ¤Ù˘¯Â ηıÔÏÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜-ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi - ÙˆÓ Û˘Ì‚Â‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÓ‰Ô‰ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ‰ÔÌ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·˘Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 350 ¢‹ÌÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ∫∂¢∫∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , ÂÏÏ›„ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √È ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 24 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∞ÛÙÈο Î·È ÀÂÚ·ÛÙÈο ∫Δ∂§. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ‰È·ÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∫Δ∂§ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÔÌfiÓˆÛË ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

∏ Δ∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ” Ó· ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ‰Ô̤˜, Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó

ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ” .

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙ· ∫Δ∂§ “ΔÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™˘ÓÎÔÈÓˆÓ›·” ¤Ù˘¯Â ηıÔÏÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜-ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙˆÓ Û˘Ì‚Â‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Û˘Ó¤Ï·‚ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÓ‰Ô‰ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ‰ÔÌ‹˜.

Δ· ∞ÛÙÈο Î·È ÀÂÚ·ÛÙÈο ∫Δ∂§ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·˘Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” , ÂÏÏ›„ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 24 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∞ÛÙÈο Î·È ÀÂÚ·ÛÙÈο ∫Δ∂§. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ˙ËÙ¿Ì ·fi Ù· ∫Δ∂§ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û ÈÛ¯‡ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∑ËÙ¿Ì Â›Û˘ Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ∫Δ∂§ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ÚÔ¸ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “™˘ÓÎÔÈÓˆÓ›·” ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∏ Δ∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÁÂÓÈο Ë ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÛÎԇ̠ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙË ı¤ÛË Ù˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ‰··ÓÒÓ” Ó· ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ‰Ô̤˜, Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ” .

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “¢¿ÛË Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ - ∞Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ o ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 7:00 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “º›ÏÈÔ˜”. ∏ ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, “¶Ú¿ÛÈÓË ¢Ú¿ÛË, ∫·ı·Ú¿ ¢¿ÛË”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μ·ÛÈÏÔ‡‰Ë ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·Ì·‰·Ú›Ô˘, ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. £· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·: 1Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·: ¢·ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ÃÂÚÛ·›· Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ”. √ÌÈÏËÙ‹˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. 2Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·: ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Èı·Ó¤˜ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ‰·ÛÔÚÔÛÙ·Û›·˜, √ÌÈÏËÙ‹˜: Î. ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ∂˘ÂÚÁ¤Ù˘, ·fiÊÔÈÙÔ˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LIFE (‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡). 3Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·: ¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. √ÌÈÏËÙ‹˜: Î. ∑·¯·Ú›·˜ ÿÓÔ˜, ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜. ™˘˙‹ÙËÛË - ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌËÙÚÒÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂›¯·Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ· ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞¢À¡∞ªπ∞ ÛÙ· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ-

ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ›¯·Ó ‰‡Ô ∞Ï‚·ÓÔ›, Ó·ڋ˜ ËÏÈΛ·˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÎÏÔ¤˜ Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÎÏÔ‹˜ ˯ËÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ - ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ- ‰‡Ô ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜, ËÏÈΛ·˜ 19 Î·È 24 ÂÙÒÓ, οÙÔÈÎÔÈ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 (‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜) ·Ú·‚›·Û·Ó Ù˙¿ÌÈ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 34¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ·Í›·˜ 2.500 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô ·ıÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô 19¯ÚÔÓÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È ·Ú¤ÌÂÓ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·, ‰È¤Ú·Í ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÎÏÔ¤˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ 16˘ ÚÔ˜ 17˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ‰È¤ÚÚËÍ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ 27¯ÚÔÓÔ˘ ˘ËÎfiÔ˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ·Í›·˜ 1.500 ¢ÚÒ, ¤Ó· Ë¯Â›Ô ·Í›·˜ 600 ¢ÚÒ Î·È Î¤ÚÌ·Ù· ·Í›·˜ 30 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ 27˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ·Ê·›ÚÂÛ ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ 36¯ÚÔÓÔ˘. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÏfiÁˆ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÊÒÚÔ˘ Î·È Ë Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› Î·È ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ·ıfiÓÙ˜. ŒÍˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÎÏÂÌ̤ÓË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÎÏÔ‹ ‰›Î˘ÎÏ˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓË ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ 27, ηٷÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘. ∏ ÎÏÂÌ̤ÓË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ¤¯ÂÈ ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ μμ∏ 0344 Î·È Â›Ó·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÔÚÙÔηϛ. Ãı˜ fï˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Ô‰fi μ˘˙ËÈÓÔ‡ 13 Ì›· ÎÏÂÌ̤ÓË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Ì ·ÚÈıÌfi ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ μ∏∏ 0100.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∑ËÙ› ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ

¡· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÛÙÔÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

ÈÛÙÔÏ‹ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÛÙÔÒÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÛÙÔÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο, ηıÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Û˘ÓÔÏÈο Î·È Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “Ÿˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi Ì·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª, ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÂͤٷÛË ÔÏÏ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ηٿÚÁËÛË ÛÙÔÒÓ - Ú·ÛÈÒÓ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. Ÿˆ˜ Û·˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Î·È ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Δ.∂.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÌÂϤÙË √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2006, Ë ÔÔ›· ηٷϋÁÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔÒÓ. £¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔÒÓ Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ó· Û˘˙ËÙËı› Û˘ÓÔÏÈο Î·È ·ÊÔ‡ ηٷϋ-

ÍÔ˘Ì ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú¯¤˜, ÙfiÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÚÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ¿˜ Û οÔȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜. £· Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ-

Á·Û›· Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› (Î·È Û·˜ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿) Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û Èı·Ó¤˜ ·Ó·ıˆڋÛÂȘ ÛÙÔÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·

Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ. ∫¿ı ¿ÏÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÂÏ·ÙÂȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË - ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘- Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÂÏÈο ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â›‚Ï„˘ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÀ¢∫ (Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰·˜) ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô‡ÙÂ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰·˜ Î. μ·ÎԇϷ˜. ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓÂ, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Î.Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘ Î·È ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË, ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘.

¢ÂÎÙ‹ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÚÚȄ˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜

∞Ú¯›˙ÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ë Î·Ù·Û΢‹ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ÃÏfi˘ ¢∂∫Δ∏ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο Ë ÚÔ-

ÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿ÚË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ÃÏfi˘. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 152 ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ›¯Â ·Î˘ÚÒÛÂÈ Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏfi. ŒÙÛÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. √ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ı· ›ӷÈ

Ì‹ÎÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2,5 ̤ÙÚˆÓ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 400.000 ú, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· £ËÛ¤·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÔÈ 300.000 ú. ∂›Û˘ ı’ ··ÈÙËı› ÎÈ ¤Ó· ÔÛfi 48.000 ú ÁÈ· ÙË ÊˆÙ·ÁÒÁËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ı· ÂÚÓ¿ Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜, ÂÓÒ 30.000 ú ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı’ ··ÏÏÔÙÚȈıÔ‡Ó. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÃÏfi˘ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ηχÙÂÙ·È ¿ÓÂÙ· Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È ÔÏÏÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‚fiÏÙ· ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ ÛÙȘ

ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘Êı› ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ¡·fi˜ ÙÔ˘ £·˘Ï›Ô˘ ¢Èfi˜ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÂÚÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ÃÏfiË, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 200.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÛfi 150.000 ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “£ËÛ¤·˜”.

∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÙË Ì›ÛıˆÛË È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÂÚÈÓÔ‡, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› ·ÚÛÂÓÈÎfi Û ÁÂÒÙÚËÛË. √ ȉÈÒÙ˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· Á›ÓÂÈ Ì ·ÁˆÁfi Ì‹ÎÔ˘˜ 900 ̤ÙÚˆÓ. ™Â ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ófiڢ͢ Ó¤·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ΔÀ¢∫ Û˘Ó¤Ù·Í ÌÂϤÙË ÚÔ¸ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· 151.500 ¢ÚÒ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

∞ÁÓÔÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∞ÍÈfi 59¯ÚÔÓÔ˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 13.

Ãøƒπ™ ηӤӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô-

ÏÔÎÏËÚÒıËηÓ, ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ 59¯ÚÔÓÔ˘, Ô˘ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∞ÍÈfi. √ 59¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ fiÙ·Ó ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÂ Ë ‚¿Úη ÛÙËÓ ÔÔ›· Â¤‚·ÈÓ ̷˙› Ì ÙÔÓ 40¯ÚÔÓÔ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞Á›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘, ÛÙÔ ÓÔÌfi ∫ÈÏΛ˜. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ ηٿÊÂÚÂ Î·È ‚Á‹Î ÛÙËÓ fi¯ıË, ÂÓÒ Ô 59¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È ·ÁÓÔ›ٷÈ. √È ¤Ú¢Ó˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›.

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘

AÁˆÓ›· ·ÈÚÂÙÒÓ ÁÈ· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” √π ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓÔٿگ˜ ÙÔ˘ ¡Ô-

ÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ¯ı˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” -¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. √È ·ÈÚÂÙÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ú¤ı·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi Î·È ÈÔ Û·Ê¤˜ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ‰Ôı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

√È ·ÈÚÂÙÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Â›Ó·È Ï›ÁÔ˜. √ Î. ∞Ú¤ı·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ‚¿ÛË ÛÙËÓ “·Ì¤ÚÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÂÚ‹ÌËÓ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂıԉ‡ÂÙ·È Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁ-

Ì‹˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ΔËÓ ›‰È· ¿Ô„Ë ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ÙÚÈ‚¤˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔ˜ ‰È·‚ԇϢÛË. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰Ôı› ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë Δ∂¢∫ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘.

∞ÓÔ›ÁÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∫∞ƒ¢πΔ™∞, 13.

Δ√¡ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ¤ÓÙÔÓ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ “Ù·˘ÙfiÙËÙ¿” Ù˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ “‡Ï˜” ÙÔ˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. ÕÏψÛÙÂ, Ë ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Ù˘ ÂͤÏÈÍË Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ηχÙÂÈ ¯ÚÔÓÈο fiϘ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó, ηْ Ô˘Û›·Ó, ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÔ˘Û›Ԣ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ΔÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 900,00 Ù.Ì. Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ-ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ·›ıÔ˘Û· ÂÎı¤ÛˆÓ, ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·›ıÔ˘Û· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ, ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Î.¿.

∏ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ” ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12/4, ÛÙËÓ Â˘Ú‡¯ˆÚË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋”, Ô˘ ¢ÁÂÓÒ˜ ·Ú¯ˆÚ‹ıË ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ §¤Û¯Ë˜, Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” . ¢È·ÈÛÙˆı›Û˘ Ù˘ ··ÚÙ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÂÍÂϤÁË Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∑ÈÔ‡Ú·˜, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘ÓÂχۈ˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ë Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î. ∂ϤÓË ∞ÓÂÌÔ‡ÏË, ÚÔ¤‚Ë ÛÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Î·È Ô Ù·Ì›·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÈÏ›Ô˘, ·Ó¤Ï˘Û ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ 2009. ∂ÎÏ‹ıË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙ·Í‹˜ Î·È ‰È¿‚·Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ ™ÒÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘ÓÂχۈ˜ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜, Ë ÔÔ›· Î·È ÂÓ¤ÎÚÈÓ ٷ ÂÚ·Á̤ӷ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·‹ÏÏ·Í ¿Û˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 2010 Î·È ÂÎÏ‹ıË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ∑·‚·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” Î·È ·Ú¤ıÂÛ ÛÙÔ ™ÒÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘ÓÂχۈ˜ ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÂÍÂϤÁË ÂÓÙ·ÌÂÏ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÂÎ ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ ÌÂÏÒÓ: 1. ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 2. ªÔ˘ÓÙÔ‡ÚË ¢¤ÛÔÈÓ·, 3. ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·, 4. ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙÔ˘ ÕÓÓ· Î·È 5. ºÏÒÚÔ˘ ∂ϤÓË, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¯·ÈÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ª·˝Ô˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ΔÔ¿ÏË 66 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÙËÏ. 24210 33020.


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ •¿ÓÂÌÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ÛÙÔ ÓËÛ›

√ÌÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ÙË ÛÎfiÙˆÛ ÁÈ· 900 ¢ÚÒ

Δ

Ë ÛÎfiÙˆÛ ÁÈ· 900 ¢ÚÒ - fiˆ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÂÏÈο ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ- Ô 17¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÊfiÓÔ Ù˘ 58¯ÚÔÓ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ ™Ù·˘ÚԇϷ˜ ΔÛÔ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ 63¯ÚÔÓÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Î·È Ù˘ 20¯ÚÔÓ˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÊÔÓÈÎfi ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÁÈ· Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. οÏÂÛ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È Û ‰‡Ô ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó “·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚfi” Î·È “΢ÓÈÎfi” . ∏ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÔÓ ÂÎÓ‡ÚÈÛ·Ó, ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙËÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ. √ 63¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ (Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘) ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÈ ˆ˜ ı· ÙÔÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· (‰ËÏ·‰‹ ¯ı˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

√ 17¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ı¿ÌÓÔ˘˜ Û ‰·ÛÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ı¤ÛË “•¿ÓÂÌÔ˜” ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ‰‡Ô ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó, ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÂÏÈο ÛÙ· ›¯ÓË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÏËÚÔÊÔÚ›·. √ ∞ÊÁ·Ófi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠηٿ ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘, ·Ó Î·È Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ “fiÏ·” , fiˆ˜ ͇Ϸ Ô˘ η٤ÏËÁ·Ó ÛÂ Ì˘ÙÂÚ‹ ¿ÎÚË. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ô˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÂÓÒ ¯ı˜ ›¯Â ‚ÚÂı› Î·È Ë ÙÛ¿· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛÎfiÙˆÛ ÙËÓ ™Ù·˘ÚԇϷ ΔÛÔ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ٷ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ 17¯ÚÔÓÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÂÍÔ˘ıÂӈ̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ ›¯Â Ó· Ê¿ÂÈ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ÊÔÓÈÎÔ‡ (ÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘). ΔÚ›· 24ˆÚ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÎÚËÛʇÁÂÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë. ∏ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È¤Ó˘Û ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ¤ˆ˜ ÙÔÓ “•¿ÓÂÌÔ” , fiÔ˘ Î·È ÂÓÙÔ›ÛıËÎÂ, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ë ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰‡Û‚·Ù˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·

Ì ψÙfi ÛÙÔ μfiÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·¯ı› ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Û˘ÏÏ‹„ÂÒ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÔÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÛÎfiÙˆÛ ÙËÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô ÂÂȉ‹ ÙÔ˘ fiÊÂÈÏ 900 ¢ÚÒ”. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ›¯Â ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ÓËÛ› ÔÌ¿‰· 10 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÀԉȢı˘ÓÙ‹ Î. ¢ËÌ. ∫·Ùۛη, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û·ÏÔ˘˜ “ȯÓËÏ¿Ù˜” . √È ¤Ú¢Ó˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜, Â›ÌÔÓ˜ Î·È ·¤‰ˆÛ·Ó.

∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ΔÛÔ˘ÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ˘ 2009. ŒÎ·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ‰È¤ÌÂÓ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ËÁ·ÈÓÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÙÔ˘ fiÊÂÈÏ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ fï˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚-

‚¿ÙÔ˘ Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÓÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤ÙÚˆÁ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙›). ΔËÓ ›‰È· Ó‡¯Ù·, Á‡Úˆ ÛÙȘ ‰‡Ô Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ¤ÁÈÓ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi. ªÂ ÙËÓ ÙÛ¿· ÛÎfiÙˆÛÂ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘, ÙËÓ 58¯ÚÔÓË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ͇ÓËÛ ·fi ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ fiÙ·Ó Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ Ë 20¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô ∞ÊÁ·Ófi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÌfiÎ, ÂÓÒ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÚÔ-

ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∫.À. Ì ȉȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ΔÔ ÊÔÓÈÎfi Î·È Ô ‰ÈÏfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ Î·È Ô‰ËÁÒÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ŒÓ· Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ¿Ï˘ÙÔ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÂÏÏ›„ÂÈ Ô‰ËÁÒÓ ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ÙfiÛÔ Ë ÓÂÎÚ‹ fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫. À. Ì ȉȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ΔÔ ı¤Ì· ¤ıÈÍ ¯ı˜ Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÀÁ›·˜ Î. §ÂˆÓ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ ∫. À. ™ÎÈ¿ıÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ Ô‰ËÁÔ› ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÚԂϤÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÎÙÒ.

∏ ÚÒÙË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜

113 ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË “Ì¿¯Ë” ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ™Δ∏ Ì¿¯Ë ηٿ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚȯıÔ‡Ó 113 ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, (Ì·˙› Ì ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ¯ı˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛË, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ∏ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ‹‰Ë Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË ·fi ÙÒÚ·, ηıÒ˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ ˘ÚηÁȤ˜ ÂΉËÏÒıËηÓ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, ÙËÓ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÙËÓ μ˘˙›ÙÛ· Î·È ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, Â˘Ù˘¯Ò˜, ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘. ŸÏ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î. ¡ÈÎ. §·ı‡Ú˘, ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·Ì¤ÏÂÈ· Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ο„Ô˘Ó ÍËÚ¿ ¯fiÚÙ· Î·È ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ʈÙÈ¿˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. Ãı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¿ÛÎËÛË ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ‰·ÛÈ΋˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙË ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛË. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë

‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÂÓ ÒÚ· Ï‹ÚÔ˘˜ ‰Ú¿Û˘. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, Ë ÔÔ›· ‹Ú ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÈ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÙÚ›· ̤و·, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Î·È Î·ÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ “Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜” ¤ÁÈÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ï‹ÚÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ·Ôοı·ÚÛË ÙÔ˘ η̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ˙ÒÓË ‰˘Ô ̤ÙÚˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Âȯ›ÚËÛ ÔÌ¿‰· ‰È¿ÛˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜, ÙÚ›· ˘‰ÚÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù·, 40 ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ÂÓÒ ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Â›¯Â Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. §·ı‡Ú˘ Î·È Ô ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, Ë ¿ÛÎËÛË ÛÙ¤ÊıËΠ̠·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ÎÈ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂ-

● ∞fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜

Û›·˜ μfiÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶.À. μfiÏÔ˘ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û fiÛÔ˘˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, fiÙ·Ó Ë ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ η٤ÛÙÂÈÏ ٤ÛÛÂÚȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó Û ·ÌÂÏ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜.

¡¤· ¿ÛÎËÛË Û ÏÔ›Ô °È· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ›, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó¤· ¿ÛÎËÛË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶. À., ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Û ÏÔ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÚÔηÏÂ›Ù·È ¤ÎÚËÍË ÏfiÁˆ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ (Flyingcat) Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ‰¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÏÔ›Ô, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È 50 ÂÈ‚¿Ù˜. ∏ ʈÙÈ¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ‰È·-

ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Â‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÙˆÓ ÙÔȯˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ΔÔ ϋڈ̷, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÚÔÛ·ı› Ì ‰Èο ÙÔ˘ ̤۷ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÊˆÙÈ¿ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. ΔÔ ÏÔ›Ô ‰¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÎΤӈÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. √ ηÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂΉËÏÒÛˆ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û’ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ŸÙ·Ó ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙfiÙ ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ÂȉÔÔÈ› ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰Ò‰Âη ¿Ó‰Ú˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ψÙfi ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ï¢ڛÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÂΉËψı› Ë ˘ÚηÁÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ› ηٿۂÂÛË ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Ú¯›˙ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘ Î·È ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Ú‡ÌÓË ÙÔ˘. ΔÂÏÈο Ë ˘ÚηÁÈ¿ Û‚‹ÓÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¢È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Ï·ÛÙ¿ CD Î·È Ï·ÛÙ¿ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· °π∞ ‰È·Î›ÓËÛË Ï·ÛÙÒÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ‰›ÛÎˆÓ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ï·ÛÙÒÓ ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ·fi ÙËÓ ¡ÈÁËÚ›·. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Û΋ıËΠÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ·ÏÏÔ‰·Ô› ˆÏËÙ¤˜ CD Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ï·ÛÙÒÓ ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ - ·Í›·˜ 20 Î·È 50 ¢ÚÒ - Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √È ‰‡Ô ¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ›, ËÏÈΛ·˜ 20 Î·È 27 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙË Ó‡¯Ù· ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ηıÒ˜ ˘‹Ú¯·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ï·ÛÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 2100 ÎÏ„›Ù˘ÔÈ „ËÊÈ·ÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÓÓ¤· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 20 ¢ÚÒ Ì ÛÎÔfi - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·- Ó· Ù· ı¤ÛÂÈ Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈ·. ∞fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÚԤ΢„ ˆ˜ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó 47¯ÚÔÓË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÏ˘ÎÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó· ¯·ÚÙÔÓfiÌÈÛÌ· ·Í›·˜ 50 ¢ÚÒ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ï·ÛÙfi. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. Δ· Ï·ÛÙ¿ CD Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ηٷۯ¤ıËηÓ. ∂›Û˘ ηٷۯ¤ıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 260 ¢ÚÒ ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¿ÛÎËÛ ‰›ˆÍË ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ï·ÛÙÒÓ Cd, ·¿ÙË Î·È Î·ÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ·Ú·¯·Ú·ÁÌ¤ÓˆÓ ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. £· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ¯ı˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÏÏÔÈ ¡ÈÁËÚÈ·ÓÔ›.


M·ÁÓËÛ›· 14

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ÛÙÔ μfiÏÔ

40 ¯Ú‹ÛÙ˜ ‚Á‹Î·Ó “ηı·ÚÔ›” √ ¡Ô̿گ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ª∂ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∏ÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Δ∂∂ ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÂÛÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ Î·ıÔ‰ËÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘ 2007-2013, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¢’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™ÙËÚÈ͢. “∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË, ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÙfiÛÔ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ÈÎÔ‡˜ - ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÎÈÓËı›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·, ›Ù ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ›Ù ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚËı› ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¯ˆÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô, ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÂÓÒ ÙÔ Ó¤Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Û Ôχ ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi ηÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ, ηٿ ‚¿ÛË, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¿ÏψÛÙÂ, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ 2016 (2013+3). “∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ηÈ, ·ÊÔ‡ ÂÈηÈÚÔÔÈËı›, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ¯ˆÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ÂÈΛÌÂÓË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È fiÚˆÓ, Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô, ηÈ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ˘ÔΛÌÂÓˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÈ, Û˘ÓÔÏÈο, ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

·Ú¿ÓÙ· ÚÒËÓ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Î·È Â·ÓÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ̤۷ ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ (∫∂£∂∞) ¶ÈÏfiÙÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. ∂‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ 125 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ º˘Ï·ÎÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ Ô˘Û›Â˜. ™˘ÓÔÏÈο ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 200 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ·ÚȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÊË‚Ô˘˜ Î·È Ó·ÚÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜. ΔÔ ∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÔÏ˘Ê·ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÓÙ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∏ ÚÒÙË ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ‰‡Ô ˙ÒÓ˜, ÚˆÈÓ‹ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹. ΔÔ Úˆ› Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· “ŒÍÔ‰Ô˜” ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰Ú¿ÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÔ˘ ¿ÙÔÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÂΛ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 25 ¿ÙÔÌ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È Ë ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÁÈ· ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë ‚·ÛÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ËÏÈΛ·˜ 16 ¤ˆ˜ 25 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi Î·È ÛÙÂÁÓfi, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ì›· Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ˘ÔηٿÛٷٷ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. º¤ÙÔ˜ ‰Âη¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ª›ÏÙÔ˜, ÛÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Á›ÓÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

ΔÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È “ηı·Úfi” ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ô˘Û›· Î·È ·˘Ùfi ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∏ ÙÚ›ÙË ÌÔÓ¿‰· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË, fiÔ˘ ÔÈ 1520 ʤÙÔ˜ ıÂÚ·¢fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ÂÊfi‰È· Ô˘ ‹Ú·Ó ·fi ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó. À¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ıÂÚ·¢fiÌÂÓˆÓ, fiˆ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›·, Ó· ·˘ÙÔÓÔÌËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ

Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜. ™ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ Ì›· Ì ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÚ·¢fiÌÂÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ∫∂£∂∞. ∫·È ‚¤‚·È· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î. •ÂÓÔÊÒÓÙ· ™ÂÏÂÛ¿ÎË Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔχÏ¢ÚË ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚÒËÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ∏ ٤ٷÚÙË ªÔÓ¿‰· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÈ Î·È Ë ›‰È· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÒÛÙ ӷ

ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÚ·›·˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ıÂÚ·Â˘Ì¤ÓˆÓ.

™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÛÂ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ∏ ¤ÌÙË Î·È ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. “™¯Â‰fiÓ Ù· 3/4 ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË º˘Ï·Î‹ ¤-

¯Ô˘Ó οÔÈ· ÂÌÏÔ΋ Ì ÙȘ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ∏ ̤ÚÈÌÓ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª›ÏÙÔ˜. ∏ ÚÒÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜. ¶Ï¤ÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÌ¿‰· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ Ô˘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ∫·Û·‚¤ÙÂÈ·˜, ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ·ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. À‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔÍÈÎÔÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û˘ÓÔÏÈο ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È 125 ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜. “¶ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ˙Ô˘Ó” ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë. ™‡ÓÙÔÌ·, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÀÁ›·˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË º˘Ï·Î‹ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·fi ÙÔ ∫∂£∂∞ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜. ™Ù· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∫∂£∂∞ ¶ÈÏfiÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ 40 ¿ÙÔÌ· Ù· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛÙ¿‰È· ıÂÚ·›·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ë ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ·Ó ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ 40 Û˘ÌÔϛ٘ ηٿÊÂÚ·Ó Î·È ÛÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. “™·Ú¿ÓÙ· ¿ÙÔÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È “ηı·ÚÔ›” ·fi Ô˘Û›Â˜” ›Â Ô Î. ª›ÏÙÔ˜.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì·

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ∞∂π Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Δ∏¡ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ fiÙÈ Û ‰¤Î·

¯ÚfiÓÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó, ·Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘. “™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ù˘¯‹˜ ÂͤÏÈÍË Ë ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· 36/05 Î·È ·ÊÔÚ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ϤÔÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ∞∂π, Δ∂π Î·È ∫ÔÏÂÁ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ˜. √È ¶Ú˘-

‰‹ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· Δ∂π, ›Ûˆ˜ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∞∂π. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ∫¡∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¿Á·˙ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿„ÂÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì ͤӷ ȉڇ̷ٷ, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. øı› ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ “¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘-∞∂” , ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· fiÏ˘ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜” . Ù¿ÓÂȘ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁˆÔÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ (Â›Û˘ Ì 5ÂÙ›˜ ÛÔ˘‰¤˜) Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó ÛÙÔ 7Ô Â›Â‰Ô (ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ master), ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈˆÓ ÛÙÔ 6Ô Â›‰Ô, ÙˆÓ Δ∂π ÛÙÔ 5Ô, Î·È ÛÙÔ 3Ô ‹ 4Ô Â›-

Â‰Ô ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞∂π. §fiÁˆ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ fiÙÈ Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, fiˆ˜ £Ú¿Î˘, ∞ÈÁ·›Ô˘, ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Â͇ÚÂÛ˘ ÊÔÈÙËÙÒÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÏ·-

∂‚‰ÔÌ¿‰· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ∂ΉËÏÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “∂‚‰ÔÌ¿‰· °ÓˆÚÈÌ›·˜” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡

Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û §¿ÚÈÛ·, ΔڛηϷ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ “ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜. ΔÚ›ÙÔ˜ Î·È ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›. √ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ › ˆ˜ ÁÂÓÈο ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 14 A¶PI§I√À 2010

∞fi ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ÀÂÍ·›ÚÂÛË 180.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‡„Ô˘˜ 180.000 ¢ÚÒ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È fiˆ˜ ·ÔηχÊıËΠ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ›¯·Ó ˘ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÂΉȈ¯ı› ÔÈÓÈο Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜, Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ ·ÔχıËÎÂ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 180.000 ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ˘ÂÍ·ÈÚÂı›, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì Â›ÛË̘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∫fiÓÛÔÏ·, ·fi Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. À¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ÂÌÔÚ¢fi-

Ù·Ó Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ¿ÏÏ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÎÙfi˜ ·fi Ì‹Ï· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶·Ú·Ï¿Ì‚·Ó ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È fiÙ·Ó Ù· ˆÏÔ‡Û η٤‚·ÏÏ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ Ù›ÌËÌ·. ŸÙ·Ó fï˜ ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËΠfiÙÈ Ï‹ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¿È˙·Ó. °ÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. º·ÈÓfiÙ·Ó Î·È ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÔ‡Û ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi fiÙÈ Ï‹ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ˆÏÔ‡ÛÂ Î·È ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Û¿ÈˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â͢·ÎÔ‡ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˆÏÔ‡ÛÂ. ™ÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. √È ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¿Ú¯È-

Û·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. øÛÙfiÛÔ ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰fiıËΠÚÈÓ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ηıÒ˜ Âͤٷ˙·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· οı ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘ ͯˆÚÈÛÙ¿. “∂›¯·Ì ·Ú¯Èο ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· fiÙÈ ·fi Ù· Ù·Ì›· ¤ÏÂÈ·Ó 50.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 180.000 ¢ÚÒ. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Â›Ó·È 33 ÂÙÒÓ Î·È ‰Ô‡Ï¢ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 5 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ·. Δ· ÎÂÓ¿ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ηıÒ˜ Û ̷˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ Ï‹ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Û¿Ș Î·È ‰ÂÓ ÙȘ Ï‹ÚˆÓÂ. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¤‚·È-

Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∂›Ó·È ÔχÏÔÎÔ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ¤Î·Ó ˘ÂÍ·›ÚÂÛË. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿Ì ‰ÈηÛÙÈο ÁÈ·Ù› ‹‰Ë Ì·˜ Â¤ÛÙÚ„ 30.000 ¢ÚÒ Î·È ı· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·ÎfiÌË 150.000 ¢ÚÒ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫fiÓÛÔÏ·˜. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ı· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. “∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ¤ÏÏÂÈÌÌ·. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ˘‹Ú¯Â” ›Â Î·È ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿ÙÚËÙÔ.

«ªfiÓÔ˘˜» 50 ÂÈϤÔÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÏfiÁˆ... ÁÚ›˘

¢È·‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜, ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜

‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·Ô˘ÛÈÒÓ, ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ™Â ·ÚÎÂÙ¿ °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÌfiÏȘ ÙÔ 50% ›¯Â ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· ‰È‰·Ûηϛ·. ∫·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ó· ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜, ̤¯ÚÈ Î·È 30%. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ·Ô˘Û›Â˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2009 Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ÛÙÔ „ˆÌ› ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ηÏÔ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÎÔ¿Ó˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË ÔÈ 114 ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Û ÌÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 148. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ŸÙÈ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¿ÓÂÙ· ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ª·˝Ô˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·.∂Í·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ‚¤‚·È· fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‹ §˘Î›Ԣ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ 164 ·Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ 213. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·fi ÙȘ 164 ·Ô˘Û›Â˜ ÔÈ 50 Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È ÔÈ 64 ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙȘ 114 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 164 Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÓÒ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È “ÎÔÛÌȈٿÙË”. ∞ÎfiÌË Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 164 ·Ô˘Û›Â˜, ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· Ù¿ÍË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ

ÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏËı›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¿ÏÏË fi„Ë Ù˘ ·Û˘‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ ¿Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. Ãı˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙ· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ·. ™ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 100 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ 30 ÂÚ›Ô˘. ™ÙÔ 5Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 90 Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 30 ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 2Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÔÈ ÌÈÛÔ› Ì·ıËÙ¤˜. ∫·È fiÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· ·Ú·ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÁÂÓÈÎfi ‚·ıÌfi ¿Óˆ ·fi ‰Âη¤ÓÙÂ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ ˆ˜ ÔÈ 64 ·Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È ÔÈ 50 ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ 1-1,5 Ì‹Ó· ÚÈÓ ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

∂ıÂÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· ∂ıÂÏÔÓÙÈÎfi ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙË ªÂϤÙË Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ºÒÎÈ·˜ (MOm). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘: “∞Ó ı¤ÏÂȘ Î·È ÂÛ‡ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂȘ ÙËÓ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ·, Îϛ۠ۋÌÂÚ· ı¤ÛË ÛÙÔ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎfi ∫·ÏÔηÈÚÈÓfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∂˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ MOm. ΔÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ MOm ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ/∞Ó ¤¯ÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÛÔ˘, Û ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ ÙË Monachus monachus, οÓ ÎÏÈÎ ÛÙÔ www.mom.gr Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·›ÙËÛË, ‹ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ̷˙› Ì·˜ ÛÙÔ 210-5222888 ‹ ̤ۈ e-mail ÛÙÔ support@mom.gr. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 21 ª·˝Ô˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¡Ô1 ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ıËÏ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” .

·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó. √È ÁÔÓ›˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ¯·ÚÙ›

·fi ȉÈÒÙË ÁÈ·ÙÚfi ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ. 줂·È· Ô Ì·ıËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÛıÂÓ›, ·ÏÏ¿ Ë È·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË ¤ÛÙˆ Î·È Ù˘Èο Á›ÓÂÙ·È Î·È Ô È‰ÈÒÙ˘ ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ù·-

√ÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ √°∞ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Δ·Ì›·, fiˆ˜ Ô √°∞, ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÌÔÓ¿‰· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ √°∞, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ √°∞ ÔÊ›ÏÂÈ ÓÔÛ‹ÏÈ· ‡„Ô˘˜ 300.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ 70.000 ¢ÚÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÛfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ. √È ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ √°∞ Û 90 ·ÚfiÌÔÈ· ȉڇ̷ٷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ˘fi ÚÔıÂÛÌ›· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÀÁ›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ °ËÚÔÎÔÌ›Ô. “™ÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 100 ÙÚfiÊÈÌÔÈ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 65 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ¿ÏϘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ √°∞ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ·ÚÓËÙÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜. £· Ú¤ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó· Ó¤Ô Ú›ÛÌ·, Ó· ÔÚÈÛÙ› Û‡ÓÙÔÌ· Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √°∞ Î·È Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∂ÚÒÙËÛË ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· π∫∞ μfiÏÔ˘ ™√μ∞ƒ∞ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÏ-

Ï›„ÂˆÓ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ π∫∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ Î. ª·Úο΢, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı›, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Ï‹ÚˆÛË 30 ÂÚ›Ô˘ ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ΋ڢÍË. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ·Ô˘Û›· „˘¯È¿ÙÚÔ˘, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ π∫∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË „˘¯›·ÙÚÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ªÔÓ¿‰· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Ì ‰‡Ô Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∏ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ªÔÓ¿‰· μfiÏÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·Úο΢, ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ‰‡Ô ÔÊı·ÏÌÈ¿ÙÚˆÓ, ‰‡Ô „˘¯È¿ÙÚˆÓ, ÂÓfi˜ ηډÈÔÏfiÁÔ˘, ÙÚÈÒÓ ·ıÔÏfiÁˆÓ, ‰‡Ô Ó¢ÚÔÏfiÁˆÓ, ÂÓfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡, ‰‡Ô ÔÚıÔ‰ÈÎÒÓ, ‰‡Ô ·ÎÙÈÓÔÏfiÁˆÓ, ‰‡Ô ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ. “∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ¿ÏϘ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ê¿Ú̷η, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË. ∂›Ó·È ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ Ì ٤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÂÈϤÔÓ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÎÂÓ¿ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π∫∞, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË 25 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Stage. Œ¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯ı› ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË 15 ı¤ÛÂˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fï˜ fiÙÈ Ë ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Ô˘ ÚˆÙ¿ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ 30 ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÔÈ· Â›Ó·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë „˘¯È¿ÙÚÔ˘ Î·È Ò˜ ı· Â͢ÁÈ·Óı› ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ

™Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô •ÂÓÒÓ·˜ μÚ·¯Â›·˜ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ˜

ÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· μÚ·¯Â›·˜ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √ •ÂÓÒÓ·˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.000.000 ¢ÚÒ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ȉÈfiÎÙËÙÔ ϤÔÓ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Î·È ‹‰Ë Â͢ËÚÂÙ› ¤Ó· ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ. ªÂ ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Ì›· ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ “æ˘¯·ÚÁÒ˜” ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¤Ú· ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È Ë ∫ÈÓËÙ‹ ªÔÓ¿‰· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿ “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ “æ˘¯·ÚÁÒ˜” ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË •ÂÓÒÓ· μÚ·¯Â›·˜ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ „˘¯Èο ·ÛıÂÓÒÓ. ™‹ÌÂÚ· Ô •ÂÓÒÓ·˜ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÎÙ›ÚÈÔ §·Ô‡‰Ë Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” . °È· ÙËÓ ÎÙÈÚȷ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ··ÈÙ‹ıËΠ¤Ó· ÔÛfi Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 391.000 ¢ÚÒ. ∏ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. ∂›Û˘ Ô •ÂÓÒÓ·˜ ›¯Â Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 626.000 ¢ÚÒ. ™˘ÓÔÏÈο Ë fiÏË ˘Ô‰ÔÌ‹ ÎfiÛÙÈÛ ÂÚ›Ô˘ 1.000.000 ¢ÚÒ. ¶ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ •ÂÓÒÓ·˜ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰Ò‰Âη ÎϛӘ Î·È 16 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô Â›Ó·È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ, ÂÓÓÈ¿ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ‰‡Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¤Ó·˜ ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜, ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˆ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ÁÈ· „˘¯›·ÙÚÔ, ηχÙÂÙ·È ·fi „˘¯›·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜. Œ¯ÂÈ ÚÔÛÏËÊı› fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÓÒ ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ Ô •ÂÓÒÓ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÛıÂÓ‹” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ë Î. ∫·Ú¿ ÛÙË

ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ÙfiÓÈÛÂ: “ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ •ÂÓÒÓ· μÚ·¯Â›·˜ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜ ›Ù ·fi ÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ›Ù ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ›ÙÂ Î·È ·fi „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¿ÏÏˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰ÔÌ‹ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÍ›· Ê¿ÛË Ù˘ ·ÛıÂÓ›·˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ›Ù ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÛËÏ¢ıÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂΛ, ÚÔÙÔ‡ ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ¿ÏÏË ‰ÔÌ‹ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‹ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û›-

ÙÈ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È, fiÛÔ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ·. ¶¿ÓÙÔÙ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÈÓ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·Ô·Û˘ÏÔÔ›ËÛË, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔÓ •ÂÓÒÓ·. ™ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ” . ∫·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ·, Ë ª·ÁÓËÛ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi „˘¯ÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. 줂·È· Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÈÛÙ‹ÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙȘ „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ‰Ô̤˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ •ÂÓÒÓ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·.

∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ æ˘¯·ÚÁÒ˜ 줂·È· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, fiÙ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ “æ˘¯·ÚÁÒ˜” ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ æ˘¯·ÚÁÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∂ÓËϛΈÓ, ÙÔ ·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÙËÓ ∫ÈÓËÙ‹ ªÔÓ¿‰· æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÂÎÔÓÒÓÙ·˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÚfiÏ˄˘ Î·È ÙÔÓ •ÂÓÒÓ· μÚ·¯Â›·˜ ¶·Ú·ÌÔÓ‹˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ë æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋, Ë ∫ÈÓËÙ‹ ªÔÓ¿‰· Î·È Ô •ÂÓÒÓ·˜. “¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈ-

ÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜. √È ÎϛӘ ·fi ‰¤Î· ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û 20. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ÊÙÈ·¯Ù› ÙÔ æ˘¯·ÚÁÒ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ∏ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÛÙ¤Á·ÛË ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÂΛ Ô˘ ÙÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Ë μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ı· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜, fiÔ˘ ·ÏÈ¿ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë Ì·È¢ÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∫·Ú¿. ∏ ›‰È· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ¶ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ¢∂¶∞¡√ª ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ fï˜ Ë ¢∂¶∞¡√ª ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ. °È· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ æ˘¯·ÚÁÒ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì οÙÈ ·fi ÙË ¢∂¶∞¡√ª. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2.900.000 ¢ÚÒ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂™¶∞. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ æ˘¯·ÚÁÒ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Ì Ï‹ıÔ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ‰ÔÌÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Úfi‚Ï„Ë, fiÙ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ æ˘¯·ÚÁÒ˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹.

™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 40 ÁÈ·ÙÚÔ›

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ “¶ƒ∞™π¡√ ʈ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÏÏËÏ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ‰‡Ô ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ÓÂÊÚÔÏfiÁÔ˘. “∞ÁοıÈ” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Â›Ó·È ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 40 ÁÈ·ÙÚÔ›. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ¶ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÚfiÛÏ˄˘ ÂÓfi˜ ·È‰È¿ÙÚÔ˘, ‰‡Ô ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ÓÂÊÚÔÏfiÁÔ˘. ∏ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·È‰È¿ÙÚÔ˘ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ô‡-

Ù ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰›·ÙÚÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ù· ÎÂÓ¿ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ Î·È ·ıÔÏfiÁÔ˘ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÌÂÙ¿ ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ. ∂Ì›˜ Û·Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙ›ϷÌ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ˘Á›·˜”. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ 40 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂ-

ˆÓ. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ·‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ”. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ “·ÁοıÈ” ·ÔÙÂÏ› Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘. °È· ÙËÓ ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ˘Á›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÏË„Ë, fï˜ ÙÔ ı¤Ì· ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜

‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ÙË ‚·ıÌ›‰· Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ. ¢‡Ô ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÂӉȷÊÂÚı› Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ·¤Û˘Ú·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· Á›ÓÂÈ Â·Ó·ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘. ªÂ ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ó·

‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ï‹ıÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÌÈ·Ó ¿ÏÏË Ù˘¯‹: ηٷ·ÙÔ‡Ó ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙËÓ ÎÏ·‰È΋ Û˘Ìʈӛ·, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¿„·Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÂÊËÌÂÚÈ·Îfi ÎÚ·¯ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ìʈӛ· ÚÔ¤‚ÏÂÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ, ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛÌ· Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·Ú¤ÎÎÏÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ 48ˆÚÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¯ÚfiÓÔ ··Û¯fiÏËÛ˘. ΔÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÊÔÚÔÏÔÁ› ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÒÏÂÈ· ÂÚ› ÙȘ 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi ÁÈ·ÙÚfi. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª∂ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¶∞™¶ ∞∂π μ√§√À Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi ÙȘ 9:00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 13:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜.

∂Î·È‰Â˘ÙÈο ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· °ÔÓ¤ˆÓ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂™À¶) ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÏÔÔÈ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ∫ÔÚ·‹ 81-°·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÁÔÓ›˜. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÁÔÓ›˜ Ó·ÚÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ 12-18 ÂÙÒÓ Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÂÊ˂›·. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ∫∂™À¶ ∫ÔÚ·‹ 81, ÙËÏ. 2421039086 ÒÚ· 9ÔÔ 14ÔÔ, ·fi 14/4/2010 ¤ˆ˜ 20/4/2010.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉ‹ÏˆÛË-Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞Ú›ÏË, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. £· ·Ú¢ÚÂı› Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ¤ÁÔ˜, Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ¶ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ı· ·Ú·¯ˆÚËı› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ªª∂.

ΔÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ’10 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ’09 Î·È ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜

31,04% ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

ª

›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ÔÛÔÛÙfi 31,04% % Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ 2009 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 76, ÂÓÒ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 14.696 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009 ÂΉfiıËΠ¿‰ÂÈ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ (Û¯ÔÏ›Ԣ) ÂÌ‚·‰Ô‡ 1504,54 Ù.Ì. Î·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 3.258,75 Ù.Ì. ∞fi Ù· ›‰È· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹Ù·Ó ÙÔ 2006. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

π‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈο Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÙÒÛË, ηıÒ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂȈ̤ÓË Û ÔÛÔÛÙfi 31,04% Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2009. ∞fi Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ, ¯ı˜, ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜- ª¿ÚÙÈÔ˜ 2010 ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 76, ·ÓÙÈÛÙÔȯÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Û 14.696,28 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ Û 61.449,7 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È Û 186 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006, ηıÒ˜ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΉfiıËÎ·Ó 113 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Û 27.994,58 ÙÂÙÚ·-

ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ Û 107.239,89 ΢‚Èο ̤ÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È Û 317 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2007 ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ 144 Û˘ÓÔÏÈο ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Û 23.047,72 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ Û 95.888,43 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È 153 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008, ·fi Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ÂΉfiıËηÓ, ‹Ù·Ó 72, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 13.682,57 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ÙÔÓ fiÁÎÔ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 53.724,58 ΢‚Èο ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙȘ 168.

∂›Û˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2009, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 82, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 21.310,36 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ÙÔÓ fiÁÎÔ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 76.209,65 ΢‚Èο ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 228. ™˘ÓÔÙÈο, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì· Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂΉfiıËÎ·Ó 487 ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Û 100.731,51 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÁÎÔ Û 394.512,25 ΢‚Èο ̤ÙÚ· Î·È Û 1.052 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡

™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “ˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ·fi Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, fiÙÈ Ë ÎÔڇʈÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÚ›ÌËÓÔ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 2006” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ, fiÙÈ, “ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ¤¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٿ 31,04% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009” . ŒÓ· ·ÎfiÌË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ÂΉfiıËΠ¿‰ÂÈ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ (Û¯ÔÏ›Ԣ) ÂÌ‚·‰Ô‡ 1504,54 Ù.Ì. Î·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ ÂÌ‚·‰Ô‡ 3.258,75 Ù.Ì.

∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·ÚÔ‡Û˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘

Èڛ˜ Ù·Í› Û‹ÌÂÚ· Ô μfiÏÔ˜

™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜

™∂ Ó¤· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›Ë-

Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √∂ª∞ “μfiÏÔ˜ 2013” Î. °ÈÒÚÁÔ ∫ÔϤÙÛÔ Î·È ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. º·Ó‹ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∂ª∞. ∏ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ΢ڛ·Ú¯· ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ 17ˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙËÓ fiÏË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √∂ª∞ 2013 fiÔ˘ Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù·

ÛË ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ π‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Δ·Í› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. §fiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù·Í› ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ 2421027777. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î. ∞Ó·ÛÙ. ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜, “Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓÈÛÙ› Ë ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ Û ·˘Ùfi. ¢ÂÓ ‰È·ÊˆÓԇ̠ÛÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ Ì·˜, ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙȉÚԇ̠ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰ÈfiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ì·˜ οÏÂÛ ԇÙ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÒÛÙ ӷ ηٷı¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜” .

™Δ√ ¶·Ú›ÛÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜

ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi„Ë Ù˘ ¢∂ª∞ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ı› ¤ÚÁÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. √ ›‰ÈÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¢∂ª∞, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·Ó ÛÂÈÚ¿ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô‡Ù Ì ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹,

Ô‡Ù Ì ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ë ¢∂ª∞, ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·˝Ô˘” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, fiÙÈ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √∂ª∞ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ, ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ë ¢∂ª∞, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙÔ ÕÚıÚÔ 42 ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ˆ˜ “ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹-Â›ÎÏËÛË, ‚·ÛÈ΋ Ì·˜ ı¤ÛË Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙÂ, ηıÒ˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ fiÏ·

Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, ÂÌ›˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì ÙÂϤÛÂÈ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ԕ . ∂›Û˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ˆ˜ “ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ “ÎÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· Î·È ·fi ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È fiˆ˜ Ô ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜ Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË μfiÏÔ˘- §¿ÚÈÛ·˜. ¢È·‚‚·ÈÒÓÔ˘ÌÂ, fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ √∂ª∞ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È fiˆ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚˆÁfi˜ Î·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ΔÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ ™∂ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·

ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ¶√∂ - √Δ∞, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À, ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÏËÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔ̤ӈÓ, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ 14 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ¶√∂ - √Δ∞, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷı¤ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶√∂ - √Δ∞ ÁÈ· Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿Ï˄˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (11.Ì. ¤ˆ˜ 3Ì.Ì.) Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ¶√∂ - √Δ∞, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À, ÛÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¢.™. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ΔÀ¢∫À, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞™ - √Δ∞ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 18 ¢È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ë ÔÈfiÙËÙ· ÎÚ¤·ÙÔ˜Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¢È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ηٿÏÔÈ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ¡›ÎÔ ¡Ù›ÙÔÚ·, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ù· ÙÚÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ηٷÏÔ›ˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ΔÚÔʛ̈Ó. ∫¿ı ̋ӷ, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 50 ‰Â›ÁÌ·Ù· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ·fi ÎÔ¿‰È· ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ΔÚÔʛ̈Ó, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi “∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Á¿Ï·, ¿Ú· Î·È ÛÙ· ˙Ò·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜. √ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ηıÒ˜ Ù˘¯fiÓ ·Ú¿‚·ÛË, ÂÈʤÚÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· ·fi 3.000 ̤¯ÚÈ Î·È 15.000 ¢ÚÒ. ∞Ó¿ÏÔÁÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ∂§√°∞∫ (∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi °¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ∫Ú¤·ÙÔ˜).

ÀfiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ÏËڈ̋ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÀfiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ 60 Î·È ϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, Ô ÂÚÁÔÙ·Íȿگ˘ Ô˘ ‹Úı ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ μfiÏÔ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰fiÌˆÓ Î. μ¿˚Ô˜ §·ÁÔ‰fiÓÙ˘ “ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜ Ô ª¿ÚÙÈÔ˜ Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÛηÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘” . ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ͢ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÙ·ÍÈ¿Ú¯Ë Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÂÛ¯Ë̤ӈÓ. ∂›Û˘ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍ ÁÈ· ÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· √ÈÎÔ‰fïÓ.

TETAPTH 14 A¶PI§I√À 2010

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞

∞ÂÚÁ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘

‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ∞¢∂¢À ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ó¤· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ó·‚ÏËı›۷ ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ ÛÙË ª∂Δ∫∞.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ “ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi “¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ì›· ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ Î‡Ì· Ê˘Á‹˜ Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ” . √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ “ÙÒÚ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‹Ú·Ó Ì›· ÚfiÁ¢ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ı· ‰Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜” . ∏ ∞¢∂¢À ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ : “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ Î·È ¿‰Èη ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Á¤ÓÓËÛÂ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ¢.¡.Δ. ˘Ê·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ - ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ, ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠÛÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ·˘Ùfi Î·È Ì ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, Ù· Ó¤· Û¯¤‰È· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ¤ÌÔÓÙ·È, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. ∏ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ - ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË,, Ë ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο, Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤وÔ: °È· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ó¤ˆÓ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. °È· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ȉȈÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ·ÔχÛˆÓ. °È· ÙËÓ ·-

Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈÒÛˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ,, ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·˘Í‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜” .

™ÙË ª∂Δ∫∞ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ÙÚÈÌÂÚ‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜. ™ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ª∂Δ∫∞ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Â·Ó·ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜.

¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª∂Δ∫∞ Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó “ÎÒÏ˘Ì·” Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÙÚÈÌÂÚ‹˜ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË. ™‡Ìʈӷ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ì fi,ÙÈ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚÈÌÂÚ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ , ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ.

√È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹-

ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ‚·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·‚ÚÂı› Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ π∫∞ Î. ¢‹ÌÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ‡Ú˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ Û‡Û΄˘ - ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·ÊÔ‡ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·. Δ¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÙÔ ∂∫μ. À‡ı˘ÓÔÈ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫·ÛÛ›‰Ë˜ ÙËϤʈÓÔ 69720199284 Î·È μ·Û›Ï˘ μÏ·¯¿Î˘ 6972479040.

√È ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ÔÈ Û Ӥ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘

∫Ï›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È ÌÔ˚ÎÔÙ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ™Â Ó¤Ô 24ˆÚÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÛÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·ÎfiÌË “Ó· ÌÔ˚ÎÔÙ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi 21 Ò˜ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘, fiϘ ÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ΤډԢ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜”. Ãı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “√È ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î¤Ú‰Ô˘˜ ÛÙ· ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ı¤ÏÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ›̷ÛÙ ¿ÌÈÛıÔÈ ÊÔÚÔÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 82,36 % ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È 84,36% ÛÙ· ηÓ¿, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÌÂÚÔο̷ٷ ›ӷ˜ Ì ΤډԘ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ 0,15 ÏÂÙ¿. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ˘ 3,20 ú ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·˜ ‹Ù·Ó 8,48%, ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÔ˘ 3,80 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 4,5%, Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ë Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·‡ÍËÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ Ù˘ ϤÔÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ 4,20 ú. ¶ÚÒÙÔÓ Ì ÙÔ ¡. 3037/08 ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ Ì›· Ì›ˆÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ì·˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 30%. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ Ì ÙÔ ¡. 3815/2010 Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Êfi-

ÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ·fi 57% ÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 63%, Ô ‰Â ¿ÁÈÔ˜ ·fi 5% Û 7,5% Î·È ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û‹Ì·ÈÓ ·˘Ùfi, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ù˘ ϤÔÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ 3,20 ú ‹Á·ÈÓ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÛÙÔ 3,80 ú Î·È Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ΤډԢ˜ Ì·˜ ηٿ 10 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ. º˘ÛÈο ‹ÚıÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘-

ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ 65% Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ì·˜”. °È· ÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó 15% Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎ·Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 3% ¤ˆ˜ 3,80%. ¶Ôχ ηϿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔˆÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Â›Ó·È 3,5% ÛÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Ë Û˘Ó¯‹˜ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ϤÔÓ Â›Ó·È ÔÚȷ΋”. Δ¤ÏÔ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó: “¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈο ηıÔÚÈÛÌfi˜ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜ 8,2%. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙÔ 4,5% ÛÙÔ 3%. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙȘ οÚÙ˜ ÛÙÔ 2%. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ·fi ÙÔ 65% Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÛÙÔ 60%, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∑ËÙԇ̠̤ۈ ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ηٿ fiÛÔ Ô ¡. 3815/2010 Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌÔ˜ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙȘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘”. £. ∫. μ.


∫√§Àªμ∏™∏

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ∫. ∞¸Ê·ÓÙ‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÂÏ. 21

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

™‹ÌÂÚ· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

ª√¡√ ¡π∫∏ £∂§∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ °π∞ ¡∞ Δ∂§∂πø¡∂π ª∂ Δ∏¡ À¶√£∂™∏ ∞¡√¢√

™ËÌ·ÓÙÈÎfi Ì·Ù˜ Ì ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ÛÙË ƒfi‰Ô ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, fï˜ ÙfiÛÔ Ë ∫¤Ú΢ڷ, fiÛÔ Î·È Ô √º∏ Ì›ˆÛ·Ó ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔÓ ¤Ó· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. øÛÙfiÛÔ, ¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη.

∏ ¡√μ∞-∫·Ï·Ì¿ÎÈ Î·È ∫¤Ú΢ڷ√.À.∫.μ. ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ ÛÂÏ. 22

∞’ ∂¶™£

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ -¡.∞. ¡›Î˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” ÛÂÏ. 20

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ 줂·È·, ›Ûˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô, ·Ó Ô √º∏ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÎÔÓÙ¿„ÂÈ ÛÙË º˘Ï‹ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Ô˘ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·. ∞Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ӛΘ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” , Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ∂∞∫, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔÓ √º∏, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÛÚÒÍÂÈ” ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙË Ó›ÎË. √ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô. ◊‰Ë, Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÙÔ ∂∞∫ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎÏ˘ÛÙ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÎfiÛÌÔ. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ӛΘ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ¤Ó·Ó ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ...ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ (ÂÓÓ¤· Û 14 ·È¯Ó›‰È·). ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È °È¿ÓÓË ∑· Ú·‰Ô‡Î·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. √ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·, ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÂ

Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Î·È fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯ÂÈ Î¿ÎˆÛË ÛÙÔ ¯fiÓ‰ÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. Ãı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó ÚÂfi, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÓÔÓÈο Ì ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. * √ Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ °ÎÈfiÏÈ·˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. £·Ó¿ÛË Δ˙ˆÚÙ˙¿ÎÔ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È πÔÚ‰¿ÓË ∞ÙfiÛÔÁÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¢ÚÔÛÈÓfi˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ÷ÏÎȉÈ΋˜.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ∞fi ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: * ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ú¿Î·, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 53749, * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, ÙËÏ: 24210 30249 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 47∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 32110. * ΔfiÚ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ & ÷Ù˙‹ ÕÓÓ· ∂¶∂, ∫·„¿ÏË 9, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 63421, 81533. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ (ı‡Ú· 1) Î·È 15 ¢ÚÒ (ı‡Ú˜ 3-5). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿.

Δ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ∂∞∫ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÎfiÌË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ÙÂÏÈο ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ∂∞∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, ˆ˜ ¤‰Ú·, ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Úı› η̛· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Î·È fiÙ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ∂∞∫, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚÔÊÔÚÈο ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô °°∞ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙÛ·Í‹˜, ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ, ηıÒ˜ ‹‰Ë ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ∂∞∫ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÏϘ χÛÂȘ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ¯ı˜, ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ¶∞∂ ˙ËÙ¿ ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ Î·È ÙÔ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ë ¶∞∂ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 13-15 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¶∞∂ ˙ËÙ¿ Ó· Ù˘ ·Ú·¯ˆÚËı› Î·È ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ∂›Û˘, ˙ËÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ¿ÚÎÈÓÁÎ, 600 ÂÚ›Ô˘ ı¤ÛˆÓ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·ÚıÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ı¤Ì· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

√È ÔÈÓ¤˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞¶√ ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ª·Ú·Û›‰Ë˜ Î·È πÛ¿ Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÈÓ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ì›· ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶ËϤ·, ÙÔÓ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡, ÙÔÓ ∞˘ÏÔÁÈ¿ÚË Ù˘ ¢¿ÊÓ˘, ÙÔÓ °Î¤Î· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ¶. °ÎÔ˘Ó¤Ï· Ù˘ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·.

¶ÚˆÙÈ¿ Ù˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ηڿÙÂ

°π∞ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ë μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· μ›ÎË ∫ÔÛÌ›‰Ô˘, Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ KYOKUSHINKAI ∫∞ƒ∞Δ∂ μfiÏÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰Èη›ˆ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ·fi‰ÂÈÍË ‹Úı ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· fiÔ˘, ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ∫∞ƒ∞Δ∂ “OPEN D’ ITALIA” ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË (¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ), ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· -50 ÎÈÏ¿ °˘Ó·ÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿Óˆ ·fi 15 ¯ÒÚ˜, ∂˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘„ËÏfi, Ù¯ÓÈÎfi, Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, η٤ÎÙËÛ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ì ÙË Ó›ÎË Ù˘ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘. ∞fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ‹Ú·Ó Â›Û˘ Ë μ›Î˘ ¶·ÓÂÙÛ›‰Ô˘ (3Ë ı¤ÛË ÛÙ· -68 ÎÈÏ¿) Î·È Ô ™‡ÚÔ˜ ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (3Ë ı¤ÛË ÛÙ· +84 ÎÈÏ¿). ΔÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜, fï˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Ó›ÎËÛ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ì 3-1 Î·È 5-1 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ì 3-2, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Ì 4-2, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ∏ μ›ÎË, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, fiÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ.

™∂ ∂• ∞¡∞μ√§∏™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏ Δ∏™ ∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞™ Δ∏™ ∂¶™£

ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡.∞. ¡›Î˘ ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” * ™‹ÌÂÚ· Ë 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋ ÓÓ¤· ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡.∞. ¡›Î˘, ÂÓÒ ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Î›ÓËÛË Ì ٷ Ì·Ù˜ Ù˘ 27˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, fiÔ˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™ÎfiÂÏÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ·ÊÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘. ΔÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÌÔÓfiÏ¢ÚÔ, ηıÒ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË Î·È ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ·˘Ù‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÔ˘ Ó›ÎËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÙË Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Ì ÙÔ ‚·Ú‡ 3-0. ∂›Û˘, Û‹ÌÂÚ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Ì·Ù˜ Ù˘ 27˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ μ’ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∂ıÓÈÎfi Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. “™ÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ·” ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ πˆÏÎfi. ÃÏfiË Î·È ∞.∂. 2002 Â›Ó·È Ù· Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ Ë ¢¿ÊÓË ı· ¤¯ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÕÚË ªÂÏ., ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘-ªÈÎÚÔı‹‚˜ Î·È ¶ËϤ·˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¢fiÍ· ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∞’ ηÙËÁÔÚ›· (ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜) °Ë. ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, 16.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-¡.∞. ¡›Î˘: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ∫·ÓÈ¿˜.

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 10.00, ™ÎfiÂÏÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ¢·Ïԇη˜, ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜. ∫·˙·Ó¿ÎÈ, 16.30, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-¢¿ÊÓË: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘.

™·Ú·ÎËÓÔ‡, 16.30, ™·Ú·ÎËÓfi˜-πˆÏÎfi˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 16.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜-ÕÚ˘ ªÂÏ.: ª·ÙÛԇη˜, ∫·˝‰Ë˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜. μÔËı. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 16.30, ¶ËϤ·˜-ª˘ÚÌˉfiÓ˜: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ï¿Ê·˜, ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 16.30, ¢‹ÌËÙÚ·-ÃÏfiË: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, °ÔÚÁfiÚ˘. ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, 16.30, ∞.∂. 2002-∞. °·˙‹˜: ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, °. ∫ÚËÙÈÎfi˜, °È¿ÓÓ˘. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 17.15, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-ªÈÎÚÔı‹‚˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. ∫ÈÛÛfi˜-¢fiÍ· 0-3 ·.·.

Δ√ ∂ƒÃ√ª∂¡√ ™∞μμ∞Δ√ √ ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∞°ƒπ∞™ “∫§∂π¢ø¡∂π” Δ√¡ ΔπΔ§√ ™Δ√ Ã∞¡Δª¶√§

ŒÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙË “ÛÙ¤„Ë” Δ √ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÂÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¢fiÏÔ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÂÊı› ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¯¿ÓÙÌÔÏ ·Ó‰ÚÒÓ

™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ì 27-25 Î·È ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Û ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ™ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¢fiÏÔ·,, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ‹Ù·Ó Ô ∞Ó·Ó›·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 10˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ¿ÛË ÙÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÛËÌ›ˆÛ 15 ÁÎÔÏ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 11 ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ, ÌÈ· Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· Ô ¢fiÏÔ·˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ17-13. Δ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ÛÙ· ÈÔ

ÎÚ›ÛÈÌ· Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ì·Ù˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÈÂÛÙÈ΋ ¿Ì˘Ó· Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ∞ÁÚÈÒÙ˜ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ¤·ÈÍ·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Î·È ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙË Ó›ÎË ÛÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ. √ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÛÎÏËÚÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢fiÏÔ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ 6Ô˘ ÏÂÙÔ‡, fiÙ·Ó Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜

¡ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤‚·Ï Ì ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÙÔÓ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ. ∞ÈÙ›· ÛÙ¿ıËΠÙÔ ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹, ÎψÙÛÒÓÙ·˜ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘. √ ¡ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÚfiˆÚ· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙÔÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ¢fiÏÔ·, Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ê¿ÛË Ó· Ô͇ÓÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 20Ô ÏÂÙfi ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿‰È˙·Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ, fï˜

Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ‚‚ȷṲ̂Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‚Ú¤ıËΠӷ ¯¿ÓÂÈ Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿, Ì ÙÔ ÛÎÔÚ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 17-13. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ‹Ú ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ... Ï¿ÙË ÙÔ˘. ªÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Èο ÙÔ˘ Ù¤ÚÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ¤ÙÔÈÌÔ ÁÎÔÏ Ô˘ “Û¤Ú‚ÈÚ” ÛÙÔÓ ∞‰¿Ì, ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤Î·Ó·Ó ¤Ó· ÛÂÚ› 5-0 Î·È ÚÔËÁ‹ıËηÓ

ÚÔÛˆÚÈÓ¿ 17-18, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. ¶·Ú¿ Ù· ÛÎÏËÚ¿ Ì·ÚηڛÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∫·Ú‰ÈÙÛȈÙÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌËÓ ÙÔÂ›Ù·È Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÎÚ·Ù¿ÂÈ “fiÚıÈÔ” ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ™ÙÔ 56’ Ô ∫¿ÛÛÔ˜ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ 2424 ÁÈ· ÙÔÓ ¢fiÏÔ· Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÏÂÙÔ Î‡ÏËÛ ‰Ú·Ì·ÙÈο. √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ‹Ú “·¤Ú·” ‰‡Ô ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹, ÛÙÔ 59’ ›¯·Ì ÙÔ 25-26 ·fi ÙÔÓ ∫ˆÛÙ¿ÌË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ Ì·Ù˜ Ô ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜ ‚ڋΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘· Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 27-25 ¤‰ˆÛ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ¢fiÏÔ· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫. ¡ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜), π. ∫·ÏÏ›·˜ (ª·ÁÓËÛ›·˜). ¢ÂοÏÂÙ·: 5-5, 10-10, 17-13 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 19-19, 23-23, 25.27. ¢√§√¶∞™ (∞Ó‰Ú. §¿·˜): ºÒÙÔ˜, ª·Î·Ï¿ÎÔ˜, ∫¿ÛÛÔ˜ 5, ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ªÔ˘ÛÔ‡Ï˘ 7, ÿÚÌ·˜, ªÚ¿ÓÙ˙Ô˜ 2, ∫ˆÛÙ¿Ì˘ 8, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÙÛÈÎÏfi˜ 1, ∫fiÓÙ˘ 1, ∞Ú‚·Ó›Ù˘. ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ (π. ΔÛÈ¿·˜-π. ∞ı·Ó·Û·Ú¿Î˘): ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫¿‚Ô˘Ú·˜, ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 15, μ·ÏηÌÂÏ‹˜ 3, ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˜ 1, ºÈÏ›Ô˘ 2, ªÔ‡ÙÔ˜ 2, ∞‰¿Ì 1, ™ÎÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ 3, ∫·ÙÛ›Ó·˜, ¶·Ó¿ÁÔ˜, ºÔ˘ÚÏ‹˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

21

™∏ª∂ƒ∞ ∂π¡∞𠶃√°ƒ∞ªª∞Δπ™ª∂¡∂™ ¡∞ ∂∫¢π∫∞™Δ√À¡ À¶√£∂™∂π™ ¶√À ∞º√ƒ√À¡ Δ∏ ¡π∫∏

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1

22.00 ΔfiÙÂÓ·Ì-ÕÚÛÂÓ·Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2

21.45 ÕÛÙÔÓ μ›Ï·-Œ‚ÂÚÙÔÓ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) ∂Δ1

19.00 ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ™¶√ƒ+

20.00 μ›ÏÂÌ-ÕÁÈ·Í Î·È Ã¤ÚÂÓÊÂÓ-∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· √ÏÏ·Ó‰›·˜) EUROSPORT 2

18.30 ¶Ú›ÌÔÚ·Ù˜ ∫fiÙÔÚ-°È·ÓÙÚ¿Ó -∑(∂˘ÚˆÏ›Áη fiÏÔ) 23.15 °ÈÔ˘ÓÁÎ-ª·ÚÙÛÂÏÔÓ¤Ù· -ª(∂˘ÚˆÏ›Áη fiÏÔ)

∫√§Àªμ∏™∏

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙ· “¡Èfi‚ÂÈ·”

ªÂ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ¡√μ∞ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔχ̂ËÛ˘ “¡Èfi‚ÂÈ·”, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 27-28 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÏˆÓ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. ™ÙË ™‡Ï‚È· ∫·Ú·ÛÌ¿ÓÔÁÏÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÔ petit prix, ·ÊÔ‡ η٤ÎÙËÛ ÙÚ›· ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙ· 50ÂÏ., 100ÂÏ. Î·È 200ÂÏ. ÃÚ˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‹ÚÂ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∫Ú·Ù‹Ú·˜ ÛÙ· 100ÂÙ.,ÂÓÒ ÛÙ· 200 ÂÙ. η٤Ϸ‚ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ı¤Û˘ ÛÙ· 200 ÂÙ. η٤ÎÙËÛÂ Ë ª·Ú›· ¶·ÓÙ·˙‹. ™ÙÔ grand prix ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· 1500 ÂÏ. ∞·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ʤÙÔ˜. ΔÔ˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓ˘ ¶ÚÔÊ˘ÏÏ›‰Ë˜.

ª¶∞™∫∂Δ

∞Ó¿ÏË„Ë∞fiÏÏˆÓ ∫. ÛÙËÓ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ı· ˘ԉ¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √ £·Ó¿Û˘ ºÏ‚¿Ú˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙȘ ÕÓÓ· ¶··Á·Î‹, ŒÏÂÓ· °ÂÚÌÂÏ‹, ∂‚Âϛӷ ∞ÏÂ͛Ԣ, μÈ‚‹ ∑·Ì¿Î·, ∑ˆÁÚ·ÊÈ¿ ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, , ª·›ÚË ∫·ÙÛÈÎÏ‹, ∞ÓıԇϷ ∫ˆÊ›‰Ô˘, ª›Ó· ª·ÎÚ·ÙÛ¿, ª·Ú›· •ÂÓÔÎÒÛÙ·, ¡›ÎË ¶ÚÔÛÈÓÔ‡‰Ë, §›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Δ˙Ô‡ÓË Î·È ª·ÚÔ˘ÛÒ ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ: ∞Ú›ˆÓ-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜, ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú¿Ì·˜-¶˘Ï·›·, ∫ÔÌÔÙËÓ‹-ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ™¤ÚÚ˜∏Ú·ÎÏ‹˜, ∞Ó¿ÏË„Ë-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-º›ÏÈÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜ Î·È ¡. ƒ‡ÛÈÔ-¶∞√∫.

ŒÙÔÈÌË ÁÈ· ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ¢

ÈηÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÂʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ë ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ªÂ ·Ó‚·Ṳ̂ÓË ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ”, ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ٷ ΔڛηϷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ı· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ‰È· ÙÔ˘ “ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ¿Ó‰Ú·” Ù˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÂΉÈηÛÙÔ‡Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÙËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ∏ Ì›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ¶˘ÚÛÔ‡ °Ú‚ÂÓÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ fiÚÈ˙ ӷ ‰ÈÂÍ·¯ı› ηÓÔÓÈο ÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· °Ú‚ÂÓ¿ ÌÈ· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› ÏfiÁˆ ¯ÈÔÓfiÙˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿”. ŸÌˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ‚ÚÂÈ ÌfiÓÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔÓ ¶˘ÚÛfi. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ °Ú‚ÂÓÈÒÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¤ÊÂÛË Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ 2-1, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ, ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ Ù˘ ¡›Î˘. ∂›Û˘, ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Ì ÙȘ ÂʤÛÂȘ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó, ¿ÏϘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙË ¡›ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√¡∂ (0-0), ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ (2-1), ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi (1-0) Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ (0-0). ™ÙË ¡›ÎË ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÂÎ Ó¤Ô˘ ‰Èη›ˆÛË, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó Í·Ó¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÏıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ∞Ó fï˜ Ë ¡›ÎË ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙfiÙÂ Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔÓ μfiÏÔ ı· ÌÂÙ·ÙÂı› ηٿ ¤Ó· 24ˆÚÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÛÙË ¡›ÎË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ٷ ΔڛηϷ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ∏ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ·¿ÏÏ·Í ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó fiÙÈ ı· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË “ÙÚ›ÔÓÙÔ”. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ›‰Â ÙÔ˘˜ ™ˆÙÚ›ÓË Î·È ∫·Ú·ÎÒÛÙ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ·

ÙÔÓ ÚÒÙÔ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂÓÒ Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÁfiÓ·Ùfi ÙÔ˘. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ªˆ˘Û›‰Ë˜, Ô˘ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘.

√ ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙË ¡›ÎË ∞fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ‰È·ÈÙËÙÈÎfi ÙÚ›Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¡›ÎË-ΔڛηϷ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. Δ·Ú·Ó¿ Î·È ª·Ì¿. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. Δ˙Ô‚¿Ú·˜ ·fi ÙË ºıÈÒÙȉ· Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô Î. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ¶ÈÂÚ›·˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∞fi ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ °.™.μ. “∏ ¡›ÎË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “ΔÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂ

ı¤Ì· “∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ٷ ÌÔ˘ÛÈο Û‡ÓÔÏ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı¤Ì· ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ˆ˜ ·˘Ùfi ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “ΔÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” , ÚˆÙÔÙ˘› ·ÊÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙˆÓ Û˘ÓfiÏˆÓ ¤ÓÙ¯Ó˘ Ï·˚΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ™Ì˘ÚÓ¤È΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›·, ·ÏÏ¿ Ì ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙË ·È‰È΋ „˘¯‹ ı· ¤ÏıÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂Âȉ‹ Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿, ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó “·ÚÒÓ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 12 Ì. ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ, Ô‡ÙÂ Ë ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ”.

■ ™Δ√À™ ¶√§À∂£¡∂π™ ∞°ø¡∂™ ∫√§Àªμ∏™∏™ MULTINATION 2010 ™Δ∏¡ ¶√§ø¡π∞

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∫. ∞¸Ê·ÓÙ‹ √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÎÔχ̂ËÛ˘, ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ MULTINATION 2010, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∂Ê‹‚ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ÛÙȘ 27 Î·È 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÒÚ˜, Î·È ¤Ù˘¯Â: ™Ù· 1500Ì ÂχıÂÚÔ ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Î·È ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙ· 400Ì ÂχıÂÚÔ, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·˜ 4Ã200, Ô˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ‰›Î·È· η٤¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ 28· ¡π√μ∂π∞, fiÔ˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ √∂∞.¡∞μ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÈ·: ™ÙÔ Grand Prix: ∏ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·-

ÓÙ¿ÎÔ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200Ì ÂχıÂÚÔ Î·È ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 50Ì ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡›ÛÙ· η٤Ϸ‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200Ì ‡ÙÈÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ∞ Î·È Ë ÕÚÙÂÌȘ §ÈÔ‡Ë Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200Ì ÂχıÂÚÔ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Petit Prix: √ °È¿ÓÓ˘ ∫·˚Û·ÚÏ‹˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200Ì ÂχıÂÚÔ, Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ¶·Ì·›‰Â˜ ∞, ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙ· 400Ì ÂχıÂÚÔ Î·È 7Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì ÚfiÛıÈÔ. ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ¡›ÛÙ· η٤Ϸ‚ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200Ì, ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì ‡ÙÈÔ Î·È ÙËÓ 12Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰·. √ °ÚËÁfiÚ˘ §Â‡ÎÂÏ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙ· 400Ì Î·È 4Ë ı¤ÛË ÛÙ· 200Ì ÂχıÂÚÔ. ∏ ª·Ú›· ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì Î·È ÙËÓ 9Ë ÛÙ· 200Ì ‡ÙÈÔ. ∏ ™ÙÂϛӷ ∞Ï·ÓÙ‹ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 7Ë

ı¤ÛË ÛÙ· 400Ì, , 16Ë ÛÙ· 200Ì ÂχıÂÚÔ Î·È 31Ë ÛÙ· 50Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰·. ∏ ∂ϛӷ ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì ‡ÙÈÔ. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜ ηÙÂÙ¿ÁË 10Ô˜ ÛÙ· 200Ì Î·È 20Ô˜ ÛÙ· 100Ì ÚfiÛıÈÔ. ∏ ª·Ú›· ∞Ï·ÓÙ‹ ηٷٿÁË 11Ë ÛÙ· 200Ì ÂχıÂÚÔ, 15Ë ÛÙ· 50Ì ÂÙ·ÏÔ‡‰·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 12Ô˜ ÛÙ· 50Ì ÂχıÂÚÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ μ·Ú·Ï‹˜ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 12Ë ı¤ÛË ÛÙ· 100Ì Î·È 200Ì, Î·È ÙËÓ 18Ë ÛÙ· 50Ì ÂχıÂÚÔ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ (¶·Ì·›‰ˆÓ μ). ∏ ÔÌ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÓÔȯً˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ‡¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ °ÚËÁfiÚË ª·ÓÙ¿, ŒÏÂÓ· ªÂÛÌ¤ÚÛÙÔ‚· Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË °Ï˘Îfi ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.


22 ¶∂§∂

“∞˜ ‚¿ÏÂÈ ÚÒÙ· Ô ª¤ÛÈ 1000 ÁÎÔÏ” ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î¿ÏÂÛÂ Ô ¶ÂϤ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “Daily Mail” . √ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚·ÚÂı› Ó· ‚ϤÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ӤԢ˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ fiÙÈ Ô ª¤ÛÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› - ÚÒÙ·- ηχÙÂÚÔ˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, ηχÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ª·Ú·ÓÙfiÓ·. “¶¿ÓÙ· οÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ì ÙÔÓ ¶ÂϤ. ∫¿Óˆ Ͽη Ì ʛÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, fiÙÈ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜. ∫·È ÙfiÙ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÂÙ‡¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¯›ÏÈ· ÁÎÔÏ, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì”, ÙfiÓÈÛÂ. 줂·È·, Ô ¶ÂϤ ¤ÏÂÍ ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÛÈ. “ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ·Ó·‰Â›¯ıËΠηχÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ 2007 ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ı˘Ì¿Ì·È ˆ˜ ÙÔ˘ ›· fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ˘ ‹Ú ϛÁÔ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ¿ - ÙÂÏÈο- ÙÔ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘”, ÚfiÛıÂÛÂ. “Œ¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. Ÿ¯È, fï˜, Î·È Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ÿÛˆ˜ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ∞˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ı· ‰Ô‡Ì”, η٤ÏËÍÂ.

∞Ó·ÓÂÒÓÂÈ Ì ª›Ï·Ó Ô ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ™Â ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ª›Ï·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2014, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “Gazzetta dello Sport”. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ¿ÛÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, Ì ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 25%, ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ Ì¿Ù˙ÂÙ. ∏ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ·ÔÙÂÏ› ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ “ƒfiÓÈ”, ηıÒ˜ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ÎÙË Ô˘ ı·‡Ì·Û fiÏÔ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘, ÙË ÛÂ˙fiÓ 2004-2005, fiÙ·Ó ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ª›Ï·Ó ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ Èı·Ófi, ÌÈ·˜ Î·È ÔÈ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰¤Î· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ¶·Ï¤ÚÌÔ. ∏ ›‰ËÛË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi Î·È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘. ∏ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÛÙË ª›Ï·Ó ¿ÓÙˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, οÓÔ˘Ó ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ “Ì¿ÁÔ” Ó· ÌËÓ Û˘˙ËÙ¿ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

√ ¡√μ∞ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ√ ∫∞§∞ª∞∫π ∫∞π √ √.À.∫.μ. ¶∞π∑∂π ™Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞ °π∞ Δ∏¡ ∞2 ¶√§√

Œ¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ... ∂

Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ 12Ë Ë̤ڷ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘, Ô ¡√μ∞ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ÂÓÒ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô √.À.∫.μ. ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¡√μ∞-∫·Ï·Ì¿ÎÈ ™ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” Ô ¡√μ∞ ı· ‰ÒÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·, ·ÊÔ‡ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞1 ηÙËÁÔÚ›·. √È μÔÏÈÒÙ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÌÈ· Î·È Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·›ÎÙ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ¡√μ∞ ı· ·Ú·‰Ôı› ·Ì·¯ËÙ›. £¤ÏÂÈ Ó· ÚÂÊ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Û ¤Ó· Ì·Ù˜ fiÔ˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “ΔÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÌ›˜ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È fiÙÈ ‚ÁÂÈ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ı· ÂÈϤÍÂÈ 15 ·fi ÙÔ˘˜: ¶ÔÏÔÁÂÒÚÁË, §¤ÙÛÈÔ, ∫·Ú·Ì¿ÓË, ∞ıÔ˘Û¿ÎË, ª·ÚȈٿÎË, ÷Ͽ, ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, μÔÛÈÓ¿ÎË, ¶·‡ÏÔ˘, ªÂÚÎÔ˘ÚÈ¿‰Ë, ∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÏÈ¿, º·ÛÔ˘Ï¿, ¢. ª·ÁÎÈÒÚË, ∫·Ú‡‰·, ¶. ª·ÁÎÈÒÚË, ƒ›˙Ô, ΔÛÈÁ·Ú›‰·, Î·È ª·ÙÛ¿ÁÎÔ.

∫¤Ú΢ڷ-√.À.∫.μ. ™ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô √.À.∫.μ. Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ º·›·Î˜ ·›˙Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· “ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯·ÚÙÈ¿” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ∑·Ê›Ú˘ ª·ÚÈÓ¿Á˘

ÙfiÓÈÛ ۯÂÙÈο: “√È ·ÓÙ›·ÏÔ› Ì·˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ χÛÂȘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ”. ªfiÏȘ ÔÎÙÒ Â›Ó·È ÔÈ ÔÏ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ Û ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô. ∞fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ªÏ¿Ó·˜ (·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ΔÚ›ÙˆÓ·) Î·È ÔÈ Ó·ÚÔ› Ã. ª·ÚÈÓ¿Á˘, °Ú·Ì̤ÓÔ˜, ¡ÈÎÔϤÚ˘, ª¿ÚÎÔ˘ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ∂›Û˘ ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ ¶·ÏÏËοÚË Î·È ∫Ô˘˙¤ÏË. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ: ΔÔ˘ÚÈfiÁÏÔ˘, μ·Ì‚Ô˘Ó¿Î˘, °Ï‡Î·˜, ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÈ ¶·ÏÏËοÚ˘ Î·È ∫Ô˘˙¤Ï˘.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 12˘ Ë̤ڷ˜ ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∫ÔÏ. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘, 13.00, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-∏Ú·ÎÏ‹˜: ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, ¢·ÌÈ·Ó¿Î˘.

∫ÔÏ. ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, 15.00, ΔÚ›ÙˆÓ-¡.√. ™‡ÚÔ˘: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜. ∫ÔÏ. μfiÏÔ˘, 15.00, ¡√μ∞-∫·Ï·Ì¿ÎÈ: ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜, ∫·ÚÔ‡Ï˘. ∫ÔÏ. ∫¤Ú΢ڷ˜, 16.00, ∫¤Ú΢ڷ-√.À.∫.μ.: μ·ÛÈÏ›Ԣ, ªÔ›Ú·Ï˘. ∫ÔÏ. ∂ıÓ. ¶ÂÈÚ·È¿, 16.00, ∂ıÓÈÎfi˜-√º∏: ™·ÓÔ‡‰Ë˜, ÀÂÚ‹Ê·ÓÔ˜. ∫ÔÏ. “∞ÓÙ. ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜”, 19.00, °Ï˘Ê¿‰·-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜: ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘, ∫˘Ú¿Ó˘.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 11 ·ÁÒÓ˜)

1. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .116-43 2. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . .130-87 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .115-86 5. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-92 4. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . .112-93 7. ΔÚ›ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-78 6. √.À.∫.μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-97 8. ¡√μ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-97 9. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .68-98 11. °Ï˘Ê¿‰· . . . . . . . . . . . . . . . . .75-94 10. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . .66-87 12. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . .64-106

. . . . . .22 . . . . . .18 . . . . . .15 . . . . . .14 . . . . . .12 . . . . . .11 . . . . . .10 . . . . . . . .8 . . . . . . . .8 . . . . . . . .6 . . . . . . . .4 . . . . . . . .2

™Δ∞ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ∞ ª¶∞™∫∂Δ √¶√À ª∂Δ∂πÃ∞¡ √π √ª∞¢∂™ Δ√À ™À§§√°√À

£ÂÙÈÎfi˜ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ B.C. Volos √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÂÙ›¯Â ÙÔ Basketball Club Volos Ì ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ηٷÎÙ¿ ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË, ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙËÓ 3Ë ÈÛÔ‚·ıÌÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi ÛÙË μ’ ∂™∫∞£, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÙËÓ 8Ë. ™Â fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ ÔÈ Ó·ÚÔ› ·›ÎÙ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 6/4 ÙÔ B.C. Volos ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 4Ô˘ ∂Δ∞¢ μfiÏÔ˘, Ô˘ ÙÔ 2005 ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ §˘Î›ˆÓ. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜

Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ 2Ô camp Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi 21-25 πÔ˘Ó›Ô˘. £· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ, ·ÏÏ¿ Î·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÓÙ˘· ÙÔ˘ ηÌ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ 19 ¯ÚÔÓÒÓ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ Î·È ·È‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÔÌ¿‰ˆÓ. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜

ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û¯ÔÏ›·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. ∫ÒÛÙ· Î·È °È¿ÓÓË ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡ÓË ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6973881647 Î·È 6946284232. Δ¤ÏÔ˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜”, ÙÔÓ ™.¢.∫.ª. , ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÎÚÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ∂™∫∞£ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞ÎfiÌË Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ÔÚ›·.

™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ Î·È Ë ÿÓÙÂÚ ÁÈ· ÙÔ Calciopoli ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÌÙË ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰›Î˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Calciopoli, Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ¯ı˜ ÛÙË ¡¿ÔÏË. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÈηÛÙ‹˜, ΔÂÚ¤˙· ∫·ÛfiÚÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰Â¯ı› Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ªfiÙ˙È. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ë Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ 75 ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ÚÒ-

ËÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÔÚÈÛÌÔ‡ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ¶¿ÔÏÔ ª¤ÚÁηÌÔ Î·È ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ¶·˚Ú¤ÙÔ Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. ∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ˙‹ÙËÛ Â›Û˘ ·fi ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ‰Â¯ı› ·ÎfiÌË 3.000 ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÌ·. ∏ ‰ÈηÛÙ‹˜ ∫·ÛfiÚÈ· Â¤ÙÚ„ ӷ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÛÙ· ÔÔ›· Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ, Δ˙ȷΛÙÔ º·Î¤ÙÈ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¯È‰È·ÈÙËÙ¤˜. √ ÂÈıÂ-

ˆÚËÙ‹˜ ∞Ù›ÏÈÔ ∞Ô˘Ú›ÎÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ 2006, ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ηٿ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ‰›Î˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ (ÙÔ˘ ªfiÙ˙È) ΔÚÔÊ›ÓÔ Â› ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ô ÙfiÙ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” º·Î¤ÙÈ Â›¯Â ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ª¤ÚÁηÌÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∏ ‰›ÎË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙËÓ ΔÚ›ÙË 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¿ÔÏ˘.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

ÂÓ... ÔÏ›ÁÔȘ

ƒ

π∑π∫∏ Ì›ˆÛË ÂÍfi‰ˆÓ, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ì¿Ù˙ÂÙ, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ¶∞∂ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË fiÔÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÏÏËÓÈT˘ E§ENH™ A. Τ˜ ‹ ͤÓ˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ¶A¶A£ANA™IOY Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ∂›Â Î·È ÙÈ ‰ÂÓ Â›Â Ô 36¯ÚÔÓÔ˜ ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÍÂۋΈÛ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ∞∂∫, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó ˆ˜ Ô ™ÎfiÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ·Ú·¯ÒÚËÛË Û fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜”. 줂·È·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘... ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜; √ Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙÔÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó 100%, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ϤÈ-ÔÊ, ·ÊÔ‡ Èı·Ó‹ Ó¤· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· Û˘˙ËÙËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Û ¿ÏÏË ‚¿ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Î¿ı ¿ÏÏ˘ ı¤Û˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ı· ıˆÚËı› ·ÔÙ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫. ªÔÚ› Ô Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ó· › ·Ï‹ıÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ∞∂∫, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ˘¤ÂÛÂ Î·È Û ÔÏÏ¿ Ï¿ıË Ù·ÎÙÈ΋˜. ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÛ·È ˆ˜ οı ¿ÏÏË ı¤ÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ı· Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›· ÛÙ· ϤÈÔÊ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ‚Á¿˙ÂȘ ÛÙÔ “ÛÊ˘Ú›” ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·›ÎÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. ∞˘ÙfiÌ·Ù·, Ë ÔÌ¿‰· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘, ÂÓÒ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË “ıËÏÈ¿” Ù˘ ÚˆÙÈ¿˜ ‰Â̤ÓË ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘. √ Î. ∞‰·Ì›‰Ë˜ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ ¿‰ÂÈ·Û ηÓÔÓÈο ÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· Ûˆı› ÌfiÓÔ ·Ó Ë ∞∂∫ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÔÈfiÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È ˆÏ‹ÛÂȘ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó, ›Ûˆ˜ ÌfiÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÚÔı¤ÛˆÓ, fï˜ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ˘ÛÙÂÚ› Ôχ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¯¿Ú·Í˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. ŒÓ·˜ ÛÒÊÚˆÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ¶∞∂ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ϤÈ-ÔÊ Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘. ªÂÙ¿, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘ÔÛÙ› Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ËÁ›ٷÈ. papathanasiou@e-thessalia.gr

23

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ &... ·Ú·Û΋ÓÈÔ ºÚfiÓÙÈÛ ӷ ÌËÓ ÙÔ˘˜ Ï›„ÂÈ Ù›ÔÙ· ™Δπ™ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙË ƒfi‰Ô Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ô˘ ÙË ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “ª·Î‰ÔÓ›·” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È fi¯È ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ (ÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Ô‰ÈÎÒ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÙÔÓ £¿ÓÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· (ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ Δ¿ÎË °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ï›„ÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·...

∫ÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ πÔ‡ÓÈÔ Î·È ‹‰Ë ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ̤ÛÔ˘. √ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ (Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ʤÙÔ˜, ÊÈÏÈο Î·È Â›ÛËÌ·), ·Ô̤ÓÂÈ Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·’ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¶∞∂ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˆ˜ ı· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi...

√Ì¿‰· ÙˆÓ ÈÛÔ·ÏÈÒÓ √ª∞¢∞ ÙˆÓ ÈÛÔ·ÏÈÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ÚÔÛ¯‹˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∂˘fiÛÌÔ˘ ÌÂÙÚ¿ ‹‰Ë 15 ÈÛÔ·Ï›Â˜ Û 29 ·È¯Ó›‰È· (ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜), ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂÓÓ¤· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Œ¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÌfiÏȘ Ì›· Ó›ÎË Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Á‹‰fi ÙÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Â› Ù˘ ¢fiÍ·˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì· Ì 1-0. Δ· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· ÛÙÔ μfiÏÔ Â›¯·Ó ·ÁˆÓ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÚfiÂÚÛÈ Ì 1-0 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÂÎÈ¿ÚË, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ËÙÙ‹ıËΠ̠3-2 ÛÙÔ 86’ (·Ó Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠2-1), Ì ÙÔÓ ¶¤‰ÚÔ πÚ¿Ï· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ Ù¤ÚÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜...

∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ¢À√ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ÚÔÛ¯‹ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û ÁÓÒÚÈÌ· ÏË̤ÚÈ·, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ μ·ÁÁ¤ÏË ¢È·Ì¿ÓÙË Î·È §¿ÌÚÔ Ã·ÓÈÒÙË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ∞.√. ΔڛηϷ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ∑fiÚ·Ó ª¿ÌÔ‚ÈÙ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ‰È·Î·Ò˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ì ÙÔÓ ¢È·Ì¿ÓÙË Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ Ôχ ηÏfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ Î·È ÚÒËÓ Û˘Ì·›ÎÙË, ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ú¤ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘... ∂.Ã.

ΔÔ˘˜ ¯¿Ï·Û ÙÔ ¿ÚÙÈ ∏ ¡›ÎË Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô˘ ‹Ú ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¯¿Ï·Û ÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ. ™ÙËÓ fiÏË Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ›¯·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ·È-

√§Àª¶π∞∫√™ μfiÏÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ˘¤Î˘„ ÛÙÔÓ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯Ô ∂˘ÚÒ˘ ∞ıËÓ·˚Îfi. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë §›ÓÙÈ· ª›ÏÎÔ‚· (Û¤ÓÙÂÚ) ÚfiÛıÂÛ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ Ì 25 fiÓÙÔ˘˜. ™ÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛÒÏË (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) Î·È °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú·Û΢¿ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ). ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ∞Ó¿ÏË„Ë Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Â›‰ÔÍÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ΔÈÙ¿Ó˜ ¶·Ï·Ì¿ Ì 78-60, Ì ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË Ì¤Ú·. ∂›Û˘, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¿ÁÁÈÍ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ∞ÛÙ¤Ú·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ú›ÙÛ·ÏÔ˜ ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ 32 fiÓÙÔ˘˜. ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¤Î·˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ Ó›ÎË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ΔÈÙ¿ÓˆÓ...

μ.∫.

¯Ó›‰È ·˘Ùfi, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ‹ÙÙ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÂÛ οˆ˜ ...‚·ÚÈ¿. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¡›ÎË ·¤‰ÂÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·. ™Ù· ‡ÎÔÏ· Â›Ó·È Ó· ÙË ÊÔ‚¿Ù·È ηÓ›˜...

¶ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ “Δø¡ ÊÚÔÓ›ÌˆÓ Ù· ·È‰È¿ ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÔ˘Ó Ì·ÁÂÈÚ‡ԢӔ Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ‹‰Ë Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. £fi‰ˆÚÔ˘ ™Ù¿ÌÔ˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ. ªÂÙ¿, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔÓ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÛÂÈÚ¿ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∞fi ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÍÂÎÈÓÔ‡Ó fiÏ· Î·È Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ηχÙÂÚ· Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜.

∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¿ÓÔ‰Ô ∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È Ì·ıË-

Ì·ÙÈο ¿ÓÔ‰Ô ·fi Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£ Â›Ó·È Ô ¢È·ÁfiÚ·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ô˘ ·fi ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·. √ Δ¤Ï˘ ∫·˚Ì·Ï›‰Ë˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi Û‡ÓÔÏÔ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ °’ ÙÔÈ΋˜ Ô˘ ‰›Î·È· ¤ÊÙ·Û Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÚfiˆÚ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË μ’ ∂¶™£ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. Î·È ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΔÔÍfiÙË Ó· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ.

∂‡ÏÔÁË ·ÔÚ›· ∂¡∞™ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ΔÚ›ÙˆÓ-√.À.∫.μ. ÁÈ· ÙËÓ ∞2 fiÏÔ ‹Ù·Ó Ô Î. ªÈÚ¿Î˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ̷٘ Ô˘ ¤·ÈÍÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ™‡ÚÔ. ∏ ‰È·ÈÙËÛ›· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ó· ·ÔÚ› ηÓ›˜ Ì ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ·È¯Ó›‰È· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∫·›Û·Ú· ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È Ù›ÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È” . °.¶.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

μ√§∂´

™ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Ú›¯ÓÂÙ·È Ô °.™. μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ¶·Ú·Û΢‹ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‚fiÏÂ˚ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ΔËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈ ∞ıÏËÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ∞.√. ∞Ì˘Á‰·ÏÂÒÓ· ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Ú›ˆÓ· ¶ÙÔÏÂÌ·›‰·˜. ∞fi ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ô °.™. μÔÏÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ۯ‰fiÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÛÎÏËÚ‹˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚȯÙ› ÛÙË Ì¿¯Ë Î·È Ó· ·Ï¤„ÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 16/4 ∂ÚÌ‹˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜-∞√ ∞Ì˘Á‰·ÏÂÒÓ· ∫·‚¿Ï·˜ (17.00) °.™. μfiÏÔ˘-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›‰·˜ (17.30) ™¿‚‚·ÙÔ 17/4 ∂ÚÌ‹˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜-∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›‰·˜ (16.00) °.™. μfiÏÔ˘-∞.√. ∞Ì˘Á‰·ÏÂÒÓ· ∫·‚¿Ï·˜ (18.30) ∫˘Úȷ΋ 18/4 ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›‰·˜- ∞√ ∞Ì˘Á‰·ÏÂÒÓ· ∫·‚¿Ï·˜ (12.00) °.™. μfiÏÔ˘-∂ÚÌ‹˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ (14.30) √ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ıÂṲ́˜ ÙÔ˘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ ·Ú¯¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Î·Ï› fiÏÔ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘.

¢’ ∂£¡π∫∏

√È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜ Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 5 Ì.Ì.. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÙÚÈ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜: ÿÛ·Ú˘, ªϤÙÛÈÔ˘, ∫ÔÓÙÂÏ›‰Ô˘ (¶ÈÂÚ›·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ¡Ùfi‚·˜ (ºıÈÒÙȉ·˜). ∞fiÏÏˆÓ §·Ú.-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ¶··Â˘ÛÙ·ı›Ô˘, °Ô‡‰·˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ (ª·Î‰ÔÓ›·˜), ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜: ∫ÔÊ›ÙÛ·˜ (∫·Ú‰›ÙÛ·˜). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÍ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ §·Ì›·-ªÔ˘˙¿ÎÈ Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

ŒÓ· Ì‹Ó· ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ Ô πÓȤÛÙ· ∂¡∞ Ì‹Ó· ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ı· Ì›ÓÂÈ Ô ∞ÓÙÚ¤˜ πÓȤÛÙ·. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ̤ÛÔ˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ fi‰È Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÚԂϤ„ÂȘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÁÈ· ·Ô˘Û›· 30 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÈ -Èı·ÓfiٷٷÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ. ŒÙÛÈ, Ô ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ‰›¯ˆ˜ ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 6, 22, 27, 31.

ΔÔ SUPER 3 √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 9 5 6, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 7 3 6 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 0 6 6.

√ ¶∞√ ∂Ã∂π §∞ª¶ƒ√ ª∂§§√¡ ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√¡ ¡π∫√§∞ ¶∞Δ∂ƒ∞

“£Â̤ÏÈ· ÁÈ· ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›·” μ

¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ¤¯ÂÈ Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜. “Œ¯Ô˘Ó ÌÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·”, ÙfiÓÈÛÂ. “¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·”, › ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË.

°È· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ‹ fi¯È ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶∞∂: “∏ Û˘˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ¿Î·ÈÚË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¢.™. Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÙÂıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ˘’fi„ÈÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ı· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ŸÛ· ı· ˆ ÛÙÔ ¢.™. Ó· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ӷ Ù· ˆ ÙfiÙÂ. ∞Ó ı¤Ïˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ‹ fi¯È ı· ÙÔ ˆ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ŸÙ·Ó ·Ú·Ï¿‚·Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ 2008, ›¯·Ì ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÒÚ· ı¤Ïˆ fiÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, Ì·˙› Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÔÓËÙ‹, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î.Ï. ¶¤Ú˘ÛÈ Â›¯· οÓÂÈ Î¿ÔȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ÊˆÓ›Â˜, ·ÏÏ¿ Û‚¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ Î·È Û˘Ó¯›Û·Ì”. °È· ÙÔ ·Ó ÊÔ‚‹ıËΠˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·ı› Ô Ù›ÙÏÔ˜: “∞Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ¯·ı›. ∂›‰·Ì ˆ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËÎÂ. ŸÌˆ˜, ›¯· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ‹ÍÂÚ· ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘, ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Â›¯Â ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë ‰È΋ ÌÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ”. °È· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ: “√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ›¯Â ÛÙËÚȯı› Ôχ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ŒÓ· Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ì ÂÓfi¯ÏËÛÂ Î·È ¤‚ÏÂ· fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ‹Ù·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ Î¿Óˆ ÙÔÓ ·ÓÙÔÁÓÒÛÙË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜, ¿ÏψÛÙÂ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë Ó·˘ÙÈÏ›·. ∞ÏÏ¿ ¤‚ÏÂ· ˆ˜ ˘‹Ú¯Â ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ·˘Ùfi ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢”. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¡ÈfiÏÈ· ˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘: “ŒÁÈÓ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ›ÛÙ¢ ηÈ

ÌÔ˘ › ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÈ ÂÈϤÁÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. √ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜ Ì·˜ ‰Èη›ˆÛÂ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ Â›Ó·È Î·Ì¿ÚÈ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ ¢.™. ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √Ê›ψ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ŸÙ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ı· ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¢™ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·”. °È· ÙÔ Ô‡ ÎÚ›ıËΠÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÚ›ıËΠÛÙÔ fiÙÈ Î·ı¿ÚÈÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·È-

ÚÔ. •¤Úˆ ˆ˜ οÔÈÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÂÈÚˆÓ‡ÔÓÙ·È fiÛ· ›·. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ˆ ·Ë‰›Â˜ Î·È ·ÓÂ›ÛËÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂ÁÒ fiÙÈ Ï¤ˆ ÙÔ Ï¤ˆ Â›ÛËÌ·. √È Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ϤÓ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÓÂ›ÛËÌ· ‰È¿ÊÔÚ˜ Ìԇډ˜. ŸÙ·Ó Ì›· ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Û˘Ì·Á‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹. ◊ıÂÏ· Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· Ë ÂÎηı¿ÚÈÛË ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÎÚ¿ÙËÛ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÛÔ ˘ÔÏfiÁÈ˙·”. °È· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË: “™Â Ì›· Âȯ›ÚËÛË, Û ̛· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Â›Ó·È ‰Â›ÁÌ· ˘Á›·˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ò˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ¤·ÈÍ· ηϿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÓˆÙÈÎÔ‡, Ó· ÚÔÛ·ıÒ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ, ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ªÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÓ¿Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·̷ٷ. ¢ÂÓ ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ, ÔfiÙ ·˜ ÙÔ Í¯¿ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi. Œ¯Ô˘Ì οÔÈ· ÁÚ·Ù‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì fiˆ˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ·”. °È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡: “√ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·. ¢ÂÓ ı· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜, ·ÈÒÓ˜ Î·È ‰˘Ó·ÛÙ›˜, fiˆ˜ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ. ¢ËÏ·‰‹ Ó· οÓÂÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘Û›·˜, Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ 3-4 ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ∞Ó Ù· οÓÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙ·”.

°π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À ∞ƒ°∂¡Δπ¡√À ∞™√À Δ∏™ ∞∂∫ £∞ ∫π¡∏£√À¡ √π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π”

£¤ÏÔ˘Ó ™ÎfiÎÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Δ

ËÓ fiÚÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¿ÓÔÈÍ ÚÔ¯ı¤˜ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi, fï˜ ÙfiÙÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ ›¯Â ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË Û ¿ÏÏË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘”. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ʤÚÔÓÙ·È Ó· ·ÍÈÒÓÔ˘Ó 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fï˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ٷ ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶ÚÒÙ·, fï˜, ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ Î·È ı· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ·Ó Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·›ÎÙË ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ıÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ ªÔÚ¤ÓÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ

ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ.

∞ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÕÚË

● °È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÚÌ·ÏÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÔÏÔÌ‚È·Ófi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi Û ·ÎfiÌË ‰‡Ô Ì·Ù˜. ∞ÓÔȯÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ª›¯·Ï ∑‚ϿÎÔÊ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙ·Ó ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·

Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ UEFA. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· Ï¤È ÔÊ, fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ηÏÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÛÂ˙fiÓ. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â. √ πÛ·Ófi˜ ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈ· ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¯ˆÚ›˜ ·ÎfiÌ· Ó· Â›Ó·È Û›-

™ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. √ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë Î·È ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ∑·˚Ú›, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ °Î·Ï¤ÙÈ, ÂÓÒ Â›Ó·È Èı·Ófi ÂÎÙfi˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÏÈ Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ. °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô ª·Ù ¡Ù¿ÚÌÈÛ¿ÈÚ. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ¤Ó· ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·. ªÂÁ¿ÏË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ¤ıÂÛÂ Ô ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∂ÊfiÛÔÓ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙÔÓ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ ÛÙ· ϤÈ-ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

¶∞ƒ√À™π∞™∏ μπμ§πø¡

— ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔ ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ (∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘). Δ· ‚È‚Ï›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ∞Ï΢fiÓË ¶··‰¿ÎË. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Ô Î. πˆÛ‹Ê πˆÛ‹Ê, ڤۂ˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ (“¶ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÕÁÁÂÏÔ˜” ). ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿. ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ªÂ ÙÔ ÊÔÚÂÌ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘” Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ª·Ú›· ªËÏ›ÓË. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∂∫¶√§ (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. — ™˘˙‹ÙËÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ¡¤ÏÏ˘ æ·ÚÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Î·Ê¤ “¶Ô‰ËÏ¿ÙÈÛÛ·” (¶. ªÂÏ¿ 32 - Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË).

£∂∞Δƒ√

— ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ (£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘) ÙÔ ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘, ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∂¯ıÚÔ› ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜” ۠ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÌ›ÛÙ· ∞Úο Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ μ·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 11.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13.00 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÙȘ 18.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 21.00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (ÙËÏ. 24210 34991 Î·È 24210 32818), ÂÓÒ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (Ë̤Ú˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ), ÌfiÓÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ë ÚÔÒÏËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ (ÙËÏ. 24210 78164). ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 20ú Î·È 15ú Ù· ÊÔÈÙËÙÈο Ì·ıËÙÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∫¿ı Úˆ›, 11.00-13.00 Ë ÚÔÒÏËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . — Δo ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÿÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ, ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÕÁÁÏÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÔÈËÙ‹, “√ ∂Ú·ÛÙ‹˜” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ƒ√∏ ÛÙȘ 1617-18 - 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” .

√ªπ§π∂™

— √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Û˘ÓÙÔ›ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· Δ¿ÛÔ ∞˘ÁÂÚÈÓfi, Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ °ÂÓ¿ÚË Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∞˘ÁÂÚÈÓÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ª·Ú›· ∫·ÚԢηӛ‰Ô˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ μ·Û›Ï˘ §¿·˜. ∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ΛÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ¢¤ÛÔÈÓ· ªfiÛ¯Ô˘ Î·È Ô Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ - Ì˯·ÓÈÎfi˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ ‰È‹ÁËÌ¿ ÙÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ë ∂ϤÓË μ·ÊÂÈ¿‰Ô˘ Î·È Ë §›· §ÂÊ¿ÎË. — ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÍË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ÙÌ‹Ì· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (1 Ì.Ì.) Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ¢Ú. πˆ¿ÓÓË ΔÛÈÌ·ÓÔÁÈ¿ÓÓË (∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶£ - ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜). — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ˘ ‰È·Ï¤ÍˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ۇÌÚ·ÍË Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:00, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ∫·ÙÛ›ÁÚ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ æ˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ - æ˘¯›·ÙÚÔ, Î. μ·Û›ÏÂÈÔ ª·Ô‡ÙÛÔ, Ì ı¤Ì·: ∏ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ: ∞Û˘Ó›‰ËÙË “ÓÔÛËÚfiÙËÙ·” Î·È Û˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ· ÙËÓ Î· ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˘, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ª™: ∞ÚÁ˘ÚÒ μÏ¿¯Ô˘ Î·È ¡Ù›Ó· Δ˙ÂÚÂ̤ (2410-685708, 685710).

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ Ã.∂.¡. μfiÏÔ˘, ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Î·È Ë §·˚΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË “∫˘ÚÈ·˙‹” ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÍË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ (∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË). √ÌÈÏËÙ‹˜ Ô ‰Ú. ¢.ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜ Ì ı¤Ì· “√ ÙÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ - ∂ÈÎÔ‡ÚÂÈ· ıÂÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ ÿÚ‚ÈÓ °È¿ÏÔÌ Î·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ı¤ÛË” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ™˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1974, ÂÍ·Ù·Í›Ô˘ ÙfiÙÂ, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Park” . £· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ù· ·ÚfiÓÙ·, ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·Í›Â˜, ȉ¤Â˜, Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ‰Âο‰Â˜, ÙfiÙÂ, ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÍ·ÂÙ›·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· ∫/Ù· ƒÈÎÔÎfi, ™. ™˘Ú›‰Ë 35 Î·È ºÏˆÚÈ¿, ∂ÚÌÔ‡ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6973 346032 ª·Ú. ∫ÔÚÊÈ¿ÙË, 6972 264819 ºÈÏ. ª·Ó›ÓË. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 15/4, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÙÔ §Ô‡‚ÚÔ (DVD). £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ΔÔÈÎfi ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ √˘Ú·ÓÔ‡ÔÏË (ÂÚ›ÏÔ˘˜ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜) - ∫·‚¿Ï· - •¿ÓıË - ¢Ú¿Ì· ·fi 17 ª·˝Ô˘ ̤¯ÚÈ 19 ª·˝Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 7/5 ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56920, ÎÈÓ. 6944283653.

Ή‹ÏˆÛË Â›‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÊÔÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:00 ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∫Ô˘Ú›. ∏ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ë Ì¤Ú· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÌÔ˘Û›ˆÓ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ §.∂.μ. ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙËı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ·ı› ̤ۈ οÔÈ·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Ï·ÔÁÚ·ÊÈο Î·È ÂıÓÔÏÔÁÈο fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ÊÔÚÂÛȤ˜ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ: ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¶ËÏ›Ô˘, ™·Ú·Î·ÙÛ·Ó·›ˆÓ, μÏ¿¯ˆÓ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÛʇÁˆÓ Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜, ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ (Á˘Ó·ÈΛ˜ Î·È ·ÓÙÚÈΤ˜). ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÂÛÈÒÓ ı· οÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ¤ÊÔÚÔ˜ ÈÌ·ÙÈÔı‹Î˘ ÕÛ· ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ

∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Ô˘ ȉڇıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1911 ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫·ÏÏÈÚÚfiË ¶·Ú¤Ó Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ §.∂. μfiÏÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ 1920 ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë Î. ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, ÌÔ˘ÛÂÈÔ·È‰·ÁˆÁfi˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÂȉÈ΋

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ¤ÊÔÚÔ˜ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ȉڇıËΠÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1920 Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· ÚÒÙ· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›

ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1911 Î·È Û·Ó Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ. ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ›‰Ú˘Û ÙËÓ ÈÌ·ÙÈÔı‹ÎË ÙÔ 1961 Ú¿‚ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ 20 ÊÔÚÂÛȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÁfiÚ·Û ¿ÏϘ 30 ÊÔÚÂÛȤ˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÔÏÏ¿ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ §.∂.μ. ÚÔÛηÏ› fiϘ ÙȘ Î˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ §.∂.μ. Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ §.∂.μ. 24210-33938 (10:00 13:00).

∞ÊȤڈ̷: ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ηٿ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏ ™Δ∏¡ ∞ÁÁÏ›· ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹

Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÙÔ Ì·ÓÙÚÈÁοÏ. √È Û˘Óı¤Ù˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ͯÒÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ·ÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ËÁ·›· ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË. ∏ ∞ÁÁÏ›· ÁÓÒÚÈÛ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Ì ÙÔÓ Zohn Dunstable. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋. √ ∂ÚÚ›ÎÔ˜ Ô 8Ô˜ ˘‹ÚÍ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜. Œ·È˙ ‰È¿ÊÔÚ· fiÚÁ·Ó· Î·È Û˘Ó¤ıÂÛ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∏ Catherine d’ Aragon, Anne Boleyn, Elisabeth, Marie Stuart Î·È Marie Tudor ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ˙ˆËÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ ÚÔˆıÔ‡Ó Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· ΛÓËÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Á·ÏÏÈΤ˜ Î·È ÔÏÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÈ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏÔ›. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ô Christofer Tye Î·È Ô Thomas Tallis. √ Tallis ˘‹ÚÍÂ

‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ °Ô˘›ÏÏȷ̘ ªÂÚÓÙ (Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜), √ ªÂÚÓÙ (Byrd 1543-1623) ÍÂΛÓËÛ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∂›Ó·È Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. À‹ÚÍ ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜ Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. •Â¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙȘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, „·ÏÌÔ‡˜, ÌÔ٤ٷ, ¿ÛÌ·Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο, ˘‹ÚÍÂ Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ̇ÛÙ˘ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈ ÂÓfiÚÁ·Ó˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÔ›ÌÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ. ™ÙË ¯ÔÚˆ‰È·Î‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ (∫ÔÚ¿Ï) fiˆ˜ ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ „·ÏÌÔ‡˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤Ó· ‚·ı‡ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ·›ÛıËÌ·, ÌÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ πÛ·ÓÒÓ, ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÏÂÙ¤˜ ¯ÔÚ‰¤˜ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ μÈÙÙfiÚÈ· ‹ ÙÔ˘ ªÔڿϘ (πÛ·ÓÔ› ‰È‰¿ÛηÏÔÈ). √ ªÂÚÓÙ, ¤ÁÚ·„ ·ÎfiÌË Î·È

Ì·ÓÙÚÈÁÎ¿Ï (Sounets and sougs for 5 voices). Δ· Ì·ÓÙÚÈÁοÏ, Â›Ó·È Ôχ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο. ∏ ÌÂÁ¿ÏË fï˜ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ˘‹ÚÍÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Orlando Gibbous (1583-1625), Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍ ÔÚÁ·Ó›ÛÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ∞‚‚·Â›Ô ÙÔ˘ °Ô˘ÂÛÙÌ›ÛÙÂÚ. √ Gibbous ¤ÁÚ·„ ÔÏϤ˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Î·È Ì·ÓÙÚÈÁοÏ. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È °¿ÏÏÔ˘˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÌÈ· ÔÈËÙÈ΋ „˘¯‹ Ï‹ÚË ¯¿ÚÈÙÔ˜ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·˜. ¢Èη›ˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ Ô ÕÁÁÏÔ˜ ¶·ÏÂÛÙÚ›Ó·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ·ÁÁÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÚˆÙÔÙ˘›· Ì ÙËÓ ÙfiÛÔ ÂȉÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∫Ï·‚‚ÂÓÈÛÙÒÓ (È·ÓÈÛÙÒÓ) ‹ ηχÙÂÚ· ÙˆÓ μÈÚÙ˙ÈÓ·Ï›ÛÙ˜.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ΔÔ μ›ÚÙ˙ÈÓ·Ï (fiÚÁ·ÓÔ Ì ÎÏ·‚Ȥ), ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·Á¿Ë, ¤ÁÈÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ηٿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰‡Ô ηıÔÏÈÎÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜ ÙÔÓ °Ô˘›ÏÏȷ̘ ªÂÚÓÙ Î·È ÙÔÓ Δ˙ˆÓ ªÔ˘ÏÏ (John Bull), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. √ Δ˙ˆÓ ªÔ˘Ï (1563-1628) Â͢ËÚ¤ÙËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ μÈÚÙ˙ÈÓ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙË ÊfiÚÌ· Ù˘ ·Ú·ÏÏ·Á‹˜ (variassion) Î·È Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ·‚ÂÛ¤Ó, Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù·ÈÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. √ √ÚÏ¿ÓÙÔ °Î›ÌÔÓ˜ (Orlando Gibbons) ˘‹ÚÍÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÌÈ· Âͤ¯Ô˘Û· ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜, ‰ÚÔÛ¿Ù˜ Î·È ·ÏÏ·ÊÚfi¯ÈÔ̘ ÛÂÏ›‰Â˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›ÛÙËΠÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· Ë È·ÓÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ”, (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30 — ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99505. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 29844 (ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ 10.00 - 18.00, ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘). — ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ future-TOPias Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ - ∑ˆ‹˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∫·Ê¤ ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155), ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ˆ˜ 30/4.

¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

™Â ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ K˘Úȷ΋

ª·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·fi ∞Úο ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ™È‚ËÚ›· ™πμ∏ƒπ∞, ¤Ó· fiÓÔÌ· Ô˘ Ì·˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ·¯·Ó¤˜ Î·È Ì·ÎÚÈÓfi, ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ì·ÎÚ¤˜ Ó‡¯Ù˜, ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÂÍÔÚ›·˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË Î·È ÙËÓ Δ¿ÈÁη, ÛÙÔÓ ÀÂÚÛÈ‚ËÚÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Ù›ÁÚÂȘ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÍÂÓ·Á› ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˜ ∫·Ú·Ó›ÎÔ˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 22:00, ÛÙÔ ∫·Ê¤ ŸÂÚ· (√ÁÏ 1). ™È‚ËÚ›·, ÙÔ º·Ú √˘¤ÛÙ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. √È ∫Ô˙¿ÎÔÈ Î·È ÔÈ ΔÛ¿ÚÔÈ. √ ªÈ¯·‹Ï ™ÙÚÔÁÁÒÊ Î·È ÙÔ fiÚ·Ì·. √È ÂÍÔڛ˜ Î·È Ë Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ fiψÓ. √È ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ë ¿Ó‰ÚˆÛË Ù˘ √ÎÙˆ‚ÚÈ·Ó‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ΔÔ Ó¤Ô ∂ÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ, ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ™ÙËÓ πÛÙÔÚÈ΋ ™È‚ËÚ›·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı›, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯ÒÚÔ ÛÙË ƒˆÛÈ΋ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙ· √˘Ú¿ÏÈ· ı· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ˘˜ μÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ ªÔÁÁfiÏÔ˘˜ Ù˘ ªÔ˘ÚÈ·Ù›·˜, ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ÀÂÚÛÈ‚ËÚÈÎfi ÛÙÔ πÚÎÔ‡ÙÛÎ Î·È ÙË Ï›ÌÓË μ·ÈοÏË, ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙ· ÛÙÔÏ›‰È· Ù˘ ΔÛ·ÚÈ΋˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙÔ Ã·Ì·ÚfiÊÛÎ Î·È ÙÔ μÏ·‰È‚ÔÛÙfiÎ Î·È ı· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∂ÈÚËÓÈÎfi ÛÙ· ËÊ·›ÛÙÂÈ·, ÙÔ˘˜ ıÂÚÌÔ›‰·Î˜ Î·È ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Ù˘ ∫·ÌÙÛ¿Ùη, Ô˘ ·¤¯ÂÈ 10 ÒÚ˜ ·fi ÙË ªfiÛ¯·.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘: “§fiÁÈ· ÊÙÂÚ¿” ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ÈÌÂÓ›‰Ë ™∏ª∂ƒ∞ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÈÌÂÓ›‰Ë˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “§fiÁÈ· ÊÙÂÚ¿”. √ ‹Úˆ¿˜ ÙÔ˘, Ô Δ‹ÓÂÏÏÔ˜ - ·Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ - ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ·Ôȉfi˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ, ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ΔÔ̤·˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ §fiÁÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ¶·Ù¿ÎË, ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ŸÌÈÏÔ º›ÏˆÓ ∞Ê‹ÁËÛ˘, ÛÙȘ 7:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™ÙÔ ¿ÓÂÏ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô μ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ë Δ·ÛԇϷ ΔÛÈÏÈ̤ÓË, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·, Ë ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ·. √ ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘, ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ¡·Ù¿Û· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ §fiÁÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË.

ª

 ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ (£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘) ÙÔ ¢Ë¶Â£Â μfiÏÔ˘, ÊÈÏÔÍÂÓ› ·fi Û‹ÌÂÚ· 14 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∂¯ıÚÔ› ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜” ۠ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÌ›ÛÙ· ∞Úο Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ μ·ÁÁ¤ÏË £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˘.

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛËÌ›ˆÛ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ sold out ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ £¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, Û fiÏÂȘ fiÔ˘ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο £¤·ÙÚ· ÚÔÛοÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ Ù¯ÓÈο ÙÔ˘˜ ̤۷ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ·, Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÒÌ·. ∫È ÂÓÒ Ù· ¢ÁÂÓ‹ fiÚÁ·Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙÔ ¶·¯‡ Î·È ÙÔ §ÂÙfi ŒÓÙÂÚÔ, ‰˘Ô ¿ÛÔÓ‰ÔÈ Ê›ÏÔÈ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ¿ÌÂÛ· Î·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛË. ΔÔ ¢ÂÍ› ¡ÂÊÚfi ÙÔ‡˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó fï˜ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó. √È ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È Ù· Û·Ù·ÓÈο Û¯¤‰È· ÂΉ›ÎËÛ˘, ¿Óˆ ·’ fiÏ· fï˜ Ï·ÓÈ¤Ù·È Ë

ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÈÏ‹ fiÙÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·È Ì·ÎÚÈ¿: °È·Ù› Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜, Ô ∂ÁΤʷÏÔ˜, Â›Ó·È ·ÏÎÔÔÏÈÎfi˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ‚·Ú¤ÛÂÈ ‰È¿Ï˘ÛË. √ ∞Úο˜ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ.

√ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, μ·ÁÁ¤Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: “ΔÂÏÈο, ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÌÈ· ηϋ Έ̈‰›· Ì ÚˆÙfiÙ˘Ë È‰¤· Î·È ·Ù¿Î˜ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó Á¤ÏÈÔ. ∂›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÎÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ٷ fiÚÁ·Ó· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù¿ Ù· fiÚÁ·Ó· ·˘ÙÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È, ÛΤÊÙÔÓÙ·È, ÌÈÏ¿ÓÂ. Œ¯Ô˘Ó ÚfiÛˆÔ. ¢ÂÓ ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ ÎÈ Ô‡Ù ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÂÌ›˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ¢ÂÓ Ì·˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ì·˜ Û˘ÌÊÈÏÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ì·˜. ΔÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi Á›ÓÂÙ·È ÔÈΛÔ. ΔÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Í·ÓÔ›ÁÂÈ Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓË Ë ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∫·È ÎÚ˘Ê‹. ¶Ò˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· fiÚÁ·Ó·, Ò˜ ÌÈÏ¿ÓÂ; ¶Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜;”. ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: μ·ÁÁ¤Ï˘ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÈ̤ÏÂÈ· ΛÓËÛ˘: ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™ÙÂÏÏ¿ÙÔ˘, ÛÎËÓÈο - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ª·ÁÈÔ‡ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙË, ÌÔ˘ÛÈ΋: §·¤ÚÙ˘ ª·ÏÎfiÙÛ˘, ۯ‰ȷÛÌfi˜ ʈÙÈÛÌÒÓ: ™¿Î˘ ªÈÚÌ›Ï˘, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË: ÕÓÓ· ΔÛ·¿Ú·. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: §·¤ÚÙ˘ ª·ÏÎfiÙÛ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·Ï¿Î˘, £‡ÌÈÔ˜ ∫Ô‡ÎÈÔ˜.

√ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

“√ ÂÚ·ÛÙ‹˜” ÙÔ˘ ÿÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “ƒÔ‹” ΔO ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÿÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ, ÙÔ˘ ÌÂÁ¿-

ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÕÁÁÏÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÔÈËÙ‹, “√ ÂÚ·ÛÙ‹˜” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ 16-17-18-19 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì., ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ƒ√∏, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÀÊ·ÓÙ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë §ÂˆÓ‹ ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ §¿·˜. √ ™˘ÌÂÒÓ °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ Ì ÛÔ˘ÚÓÙ›Ó· Î·È ·›˙ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹. °È· Ù· ÛÎËÓÈο Î·È ÙËÓ ·Ê›Û· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÊÔ‚ÂÚ‹ ¤ÌÓ¢ÛË ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫··Ú·ÏÈÒÙ˘, πÏ¿ӷ ΔfiÏË, πÛ·‚¤Ï· ∫·ÚÔ‡ÙË, ª·Ù›Ó· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Î·È ∏ÚÒ ª·˙·Ú¿ÎË. °È· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ª¿Úˆ ÀÊ·ÓÙ‹. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 8 ¢ÚÒ. ºÔÈÙËÙÈÎfi 5 ¢ÚÒ.

™Â ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ ¤ÚÁÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÈÁÓ›‰È, Ë ¤ÎÙ˘ÍË ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÂÚˆÙÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ˘. ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·›˙ÂÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. √ Û‡˙˘ÁÔ˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÙ‹, Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Û‡˙˘ÁÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ fiÙ Á›ÓÂÙ·È Ë Ì·ÈÙÚ¤ÛÛ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È fiÙÂ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÙ‹. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ¤ÙÛÈ Ô˘ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û Ï‹ÚË ·Ô‰Ô¯‹ ˆ˜ ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÈ·˜ Û‡Á¯˘Û˘, ÌÈ·˜ Û‡ÌÊ˘ÚÛ˘ ÚfiÏÔ˘ Î·È ˙ˆ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÏ˘ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÂΉԯÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›, ÂÓÙ¤ÏÂÈ, Û‡ÓÔ„Ë Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘. “√ ·Ó‹ÊÔÚÔ˜ Î·È Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜- Ë ·Ú¯‹ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” ηٿ ÙÔÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ. ∫¿ı ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘.

√ Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ô ÂÚ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÔÈ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ˆ˜ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, ÙÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ÂÓfi˜ ÎÔÛÌÔÂȉÒÏÔ˘. £˘Ì›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÏ‹ ı¤·ÛË ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ ¡Ù·Ï›-ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È ÔÈ ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ μÔÏÙ¤ÚÔ˘. √ ∫ÒÛÙ·˜ Î·È Ë ª¿Úˆ ÀÊ·ÓÙ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ. ∂› 20 Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù·ÂÈÓ¿ Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·˘Ù·¿ÚÓËÛË ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÎÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÚÔΛԢ ÛÙ· ¶·Ï·È¿, ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÌÈÎÚÔÁÏ˘ÙÈ΋, ÙËÓ ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ·Ï·ÈÒÓ ÂȉÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ì ¿ıÔ˜ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Â› ¯ÚfiÓÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÀÊ·ÓÙ‹˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÔ˘ Î·È Ã·Ù˙‹ÎÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜ Ï˘ÚÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜. °. ΔÛ›ÁÎÚ·˜

ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô: ™˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” Δ∏¡ ÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ “ÙÚ·ÁÔ˘‰¿” Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡”, ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÙÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ-Ï·˚Îfi Û‡ÓÔÏÔ

ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ Î. ΔÛÂÚÁԇϷ Î·È ÙÔ ÛÌ˘ÚÓ¤ÈÎÔ, Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙËÓ Î. μÂÏÏ‹ Î·È ÙÔÓ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Û‡ÓÔÏÔ 80 ÂÚ›Ô˘ ·È‰È¿, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ªÈ· Û˘Ó·˘Ï›·-ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÂÓfi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÔ‡, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.

“ΔÔ Ã·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ Û’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙ· ÏfiÁÈ·. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ú¿ÍË ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ø˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔÈ Û ı¤Ì·Ù· ÂÍ·Ê·ÓÈṲ̂ӈÓ, ηÎÔÔÈË̤ӈÓ, ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÙË ÛÙÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· Ó· Í·Ó·Óı›ÛÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜.

£¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘: ¶¿ıË Î·È ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ·fi ÙÔ ™¿ÎË ™Âڤʷ ¢∂∫∞¶∂¡Δ∂

¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ˘˜ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ¿ıË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ‚¿˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ. ¶¤ÊÙÔ˘Ó Î·È ÛËÎÒÓÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔ ‰È·‚ÚˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË ÁÓ‹ÛÈ· Û˘ÁΛÓËÛË, Ô ™¿Î˘ ™Âڤʷ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ “£· Û ¿ÚÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜”, ¤Ó· ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ÂΛÓÔ˘˜ “Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚·Ú¿ÂÈ ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ ˙fiÚÈ”, fiˆ˜ ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. “ÕÓıÚˆÔÈ ÌfiÓÔÈ, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˙ÔÊÂÚ‹, ·ÛÙ›· ‹ Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ◊ڈ˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ “¿ÏÏÔÓ”, ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓfi ÛÙ· ¿ıË ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Û¯ËÌ¿ÙÈÛ· fiÙ·Ó ÚˆÙԉȿ‚·Û· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™Âڤʷ”, ÂÍËÁ› Ë ŒÚÛË μ·ÛÈÏÈÎÈÒÙË, Ë ÛÎËÓÔı¤ÙȘ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· (ºÚ˘Ó›¯Ô˘ 14). “∫·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ‰ÒÛˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ §›Ï·˜ ™ˆÙËÚ›Ô˘. ª¤Û· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì·˜ ·ÔηχÊıËΠÌÈ· Ó¤· ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ô˘ ¤‰ÈÓ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜”. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫·Ú·‰ÂÏfiÁÏÔ˘, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· μfiÌ‚ÔÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› Ù˘ ª·Ú›·˜ ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, ∂ϤÓË ¢ËÌÔÔ‡ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˜ §‡ÙÚ·˜, ™Ù¿ı˘ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª¿ÚÈÔ˜ ªÂ‚Ô˘ÏÈÒÙ˘, ª·ÚȤÙÙ· ™ËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ŒÊË ™Ù·ÌÔ‡ÏË. £· ‰ÔıÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ÙÚÂȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: ∞fi„Â Î·È ·‡ÚÈÔ, ÛÙȘ 21.15. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

¢›·˘ÏÔ˜: ¡¤Ô ÙÌ‹Ì· ECDL •∂∫π¡∞ Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜”. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· & ΔÂÙ¿ÚÙË 19:00 ¤ˆ˜ 22:00. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ™ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Û ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ECDL (European Computer Driving License) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓfiÙËÙ˜: Windows xp, Word, Excel Î·È Internet & Outlook Express. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ΔÔ¿ÏË 14 - ÙËÏ. 25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10.00 - 22.00 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 13H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.015,56

-2,21

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD NBGAM ETF °∂¡.¢∂π∫ Ã∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,33 0,4 6,57 20,09 6,85 17,2 0,99 8,24 9,7 0,61 3,4 2,05 6,5 5,29 1,62 2 20,44 4,66 0,75 0,5 2,3 1,4 1,52 3,91 5,5 4,84 1,52 13,17 13,8 1,32 4,15 8,31 6,2 6,4 4,77 3,17 1,17 0,93 6,05 10,36 0,85 0,71 10,15 3,86 5,11 13,47 17,15 8,8 13,5 5,01 3,7 1,19 3,72 5,5 19,6 12,75 6,6 4,75 6,13 1,24 1,01

-1,19 -4,76 -5,33 -0,99 0,59 0,00 0,00 0,49 1,04 -3,18 -1,73 -4,65 0,00 -0,19 -4,14 -3,85 -2,29 -4,51 1,35 -3,85 0,00 0,00 -3,19 -5,56 -1,43 -2,02 -1,30 -2,08 -4,83 0,00 1,22 -0,36 -5,49 0,79 3,70 -2,46 -0,85 -5,10 -2,42 -2,08 -1,16 -1,39 1,60 -1,03 -0,58 0,00 1,60 -1,57 -1,53 -0,20 -1,60 -1,65 -2,62 -1,79 -4,67 -4,85 -2,94 -2,26 -4,96 -3,88 -3,81

3512 8759828 2435106 165620 31807 5099 110253 15135 61631 240915 225254 6835 103318 6701 1676499 1330974 10 4750 102771 55423 0 0 520209 93711 50375 963 6093 382546 4547434 9156 51697 60638 128651 73517 99241 10963 7139 74100 937 20894 27982 11850 138849 206445 163791 1920 683592 773214 1465 520 19390 15476 212347 9923 74023 60 1144323 828698 540652 71463 12354

3,33 0,39 6,56 19,81 6,75 17 0,96 8,02 9,5 0,61 3,4 2,03 6,25 5,17 1,6 2 20,44 4,66 0,71 0,5 2,3 1,4 1,52 3,91 5,43 4,52 1,51 13,1 13,8 1,3 4,08 8,22 6,2 6,28 4,61 3,17 1,16 0,93 5,95 10,17 0,83 0,7 9,9 3,76 5,04 13,26 16,91 8,8 13,5 4,91 3,65 1,17 3,72 5,4 19,32 12,75 6,49 4,72 6,12 1,24 1

3,37 0,41 6,9 20,27 7 17,5 1 8,28 9,85 0,63 3,52 2,15 6,5 5,3 1,68 2,08 20,44 4,88 0,75 0,51 2,3 1,4 1,62 4,17 5,54 4,84 1,54 13,56 14,4 1,35 4,19 8,35 6,53 6,5 4,9 3,28 1,2 0,98 6,1 10,5 0,86 0,73 10,2 3,94 5,17 13,47 17,34 9 13,89 5,01 3,76 1,21 3,88 5,64 20,58 12,75 6,76 4,86 6,4 1,3 1,04

2,69 0,00 -3,23 0,50 -1,25 -2,94 -1,54 -2,94 1,27 0,00 -1,19 2,94 3,66 -0,78 0,00 -1,48 -2,40 -3,77 0,00 -1,24 0,00 0,00 0,00 4,30 -0,46 -1,67 8,19 0,00 -2,82 0,00 -1,46 0,88 -4,81 0,00 -6,25 -3,57 2,38

911 100 24041 2200 550 42340 7216 36932 22131 0 1292 7140 2251 2619 100 8678 2940 11638 1001 27519 0 20 0 1 31640 835 3 3638 34457 4010 261562 348 3920 150 16220 4501 250

1,49 0,85 0,6 2 0,77 0,65 0,6 0,33 0,8 1,07 4,1 0,99 0,81 1,22 7,64 1,31 1,19 0,51 1,92 0,78 0,4 2,8 4,69 0,97 2,14 0,59 2,51 0,36 0,66 0,78 1,33 1,15 0,99 3,71 0,3 0,54 0,42

1,53 0,85 0,62 2 0,79 0,68 0,66 0,34 0,82 1,07 4,2 1,07 0,86 1,29 7,64 1,35 1,25 0,52 2,03 0,82 0,4 2,8 4,69 0,97 2,19 0,6 2,51 0,36 0,74 0,83 1,37 1,15 1 3,71 0,32 0,57 0,43

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√)

1,53 0,85 0,6 2 0,79 0,66 0,64 0,33 0,8 1,07 4,15 1,05 0,85 1,27 7,64 1,33 1,22 0,51 1,92 0,8 0,4 2,8 4,69 0,97 2,18 0,59 2,51 0,36 0,69 0,83 1,35 1,15 0,99 3,71 0,3 0,54 0,43

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

1,11 0,59 0,44 0,72 0,53 2,14 0,77 0,37 0,83 1,05 0,83 1,53 0,7 1,43 0,31 0,53 0,45 0,84 1,2 1,2 0,37 0,34 0,84 7,3 0,73 1,7 0,8 1,27 1,02 0,4 0,79 0,64 0,45 0,78 0,42 0,43 1,16 0,69 1,36 2,13 0,84 1,3 0,38 0,52 2,78 1,47 0,34 0,71 0,6 0,54 2,84 10,82 1,41 1,8 0,56 1,31 0,43 0,51 0,55 0,87 0,51 0,29 4,92 1,26 1,71 5,8 0,75 5,85 1,33 0,67 2,8 1,78 0,5 0,67 0,52 4 1,27 0,73 0,83 0,47 0,57 0,51 1,24 0,56 0,76 0,55 0,54 0,94 3,2 1,03 2,85 0,68 3,63 0,61 1,72 0,98 0,48 0,5 0,5 4,25 1,33 46,68 0,41 1,14 0,44

-0,89 5,36 0,00 4,35 1,92 1,91 5,48 -5,13 -2,35 -1,87 5,06 0,00 0,00 0,00 -6,06 -3,64 -6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,18 1,39 1,39 0,00 0,00 -2,31 -5,56 -2,44 -1,25 0,00 -2,17 0,00 0,00 0,00 3,57 -1,43 0,00 0,00 -2,33 -1,52 -2,56 -1,89 0,36 -0,68 3,03 0,00 -1,64 -6,90 0,00 -1,64 1,44 -1,10 0,00 -0,76 -4,44 6,25 0,00 2,35 -1,92 -3,33 -1,60 0,00 -6,04 -2,19 0,00 -0,85 -2,21 3,08 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,36 -5,09 4,11 -5,17 -1,82 -5,05 0,00 -5,51 0,00 -1,45 -0,28 -1,61 -1,71 -2,97 -2,04 0,00 -7,41 -0,24 -2,92 -1,00 0,00 -0,87 0,00

931 219064 2526 483 20 5749 1067 7290 5870 110 1600 30850 2308 0 2350 6521 5555 0 0 0 0 3305 1100 280 45501 0 0 1810 500 10428 950 310 504 0 0 8010 6122 800 1011 0 2470 10 1000 7304 543 2912 52325 15 476 3789 89351 130 339500 100 300 209761 4459 1990 0 2091 4235 72167 70 1770 3906 626 5100 20030 7964 781 0 0 2338 330 2403 1083 0 220 0 2180 0 1207 450 2781 7579 35840 2500 1029 0 57276 200020 7489 300 2005 1015 1410 10368 4000 513743 217 3013 7139 0 1930 0

1,1 0,5 0,42 0,68 0,53 2,1 0,7 0,36 0,8 1,02 0,8 1,53 0,63 1,43 0,31 0,5 0,44 0,84 1,2 1,2 0,37 0,33 0,84 7,2 0,71 1,7 0,8 1,22 1,02 0,39 0,79 0,59 0,44 0,78 0,42 0,42 1,06 0,68 1,35 2,13 0,84 1,3 0,38 0,52 2,77 1,44 0,32 0,71 0,58 0,54 2,8 10,82 1,37 1,8 0,56 1,29 0,43 0,46 0,55 0,84 0,51 0,29 4,92 1,26 1,66 5,8 0,69 5,7 1,32 0,64 2,8 1,78 0,48 0,65 0,47 4 1,27 0,73 0,83 0,46 0,57 0,51 1,24 0,55 0,7 0,55 0,54 0,9 3,2 1,03 2,75 0,67 3,63 0,56 1,69 0,96 0,41 0,5 0,49 4,25 1,33 46,2 0,41 1,07 0,44

1,12 0,61 0,44 0,72 0,53 2,16 0,78 0,38 0,84 1,05 0,83 1,63 0,71 1,43 0,33 0,55 0,49 0,84 1,2 1,2 0,37 0,35 0,84 7,3 0,73 1,7 0,8 1,28 1,02 0,41 0,79 0,64 0,45 0,78 0,42 0,45 1,2 0,7 1,36 2,13 0,84 1,3 0,39 0,54 2,78 1,52 0,34 0,71 0,6 0,6 2,87 11,3 1,41 1,8 0,56 1,34 0,45 0,51 0,55 0,87 0,53 0,31 4,92 1,26 1,77 5,84 0,76 5,85 1,36 0,67 2,8 1,78 0,5 0,67 0,55 4 1,27 0,73 0,83 0,48 0,57 0,51 1,24 0,57 0,78 0,59 0,54 0,97 3,2 1,08 2,85 0,7 3,64 0,61 1,75 0,98 0,49 0,5 0,59 4,25 1,37 47,18 0,41 1,18 0,44

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

7,7 1,51 0,31 7,9 0,39 0,84 3,94 0,39 0,33 1,46 1,47 0,2 0,21 0,27 0,19 21,86 0,5 0,73 35,73 2,68 0,85 0,22 8,2 0,6 5,49 0,22 0,4 14 79 3,24 0,3 18,92 2,83 0,19 1,33 0,21 0,3 13,64 9,33 0,19 0,84 3,48 0,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -16,67 -4,55 3,85 0,00 0,00 2,04 0,00 -0,03 0,38 -1,16 4,76 0,00 0,00 0,37 0,00 8,11 0,00 2,73 8,36 0,00 -2,93 -5,35 0,00 -1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,35

110 670 2999 0 0 0 3218 0 0 492 0 21501 10 6910 0 350 4548 0 200 318 4050 228840 30 259137 532 15150 12 0 15 50 0 350 13903 89965 300 0 0 0 0 0 11470 5350 30220

7,7 1,49 0,31 7,9 0,39 0,84 3,89 0,39 0,33 1,46 1,47 0,2 0,21 0,25 0,19 21,86 0,49 0,73 35,73 2,65 0,85 0,21 8,2 0,6 5,47 0,21 0,4 14 79 3,23 0,3 18,26 2,75 0,18 1,33 0,21 0,3 13,64 9,33 0,19 0,84 3,48 0,22

7,7 1,51 0,31 7,9 0,39 0,84 3,99 0,39 0,33 1,46 1,47 0,25 0,21 0,28 0,19 21,86 0,5 0,73 35,73 2,68 0,86 0,22 8,2 0,6 5,5 0,22 0,4 14 79 3,24 0,3 19,49 2,87 0,19 1,33 0,21 0,3 13,64 9,33 0,19 0,84 3,48 0,22

0,19 0,09 1,03 0,36 0,82 0,34 0,71 0,19 0,14 0,16 3,7 0,11 0,88 0,1 0,14 0,18 0,25 0,8 0,06 0,09 0,28 0,25 0,38 8,26 0,39 0,41 0,23 0,22 1,02 0,14

-5,00 0,00 -1,91 0,00 -6,82 0,00 -2,74 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,29 0,00 0,00 -3,85 0,00 0,00 2,63 -6,82 -4,17 0,00 -8,11 7,69

113660 18000 3418 13597 18821 123926 780 0 33757 1000 0 0 2372 1000 0 1000 0 0 12227 0 1180 11020 0 0 5730 2000 8050 5740 14880 19000

0,18 0,09 1,03 0,35 0,8 0,32 0,7 0,19 0,13 0,16 3,7 0,11 0,88 0,1 0,14 0,18 0,25 0,8 0,06 0,09 0,27 0,25 0,38 8,26 0,38 0,41 0,23 0,22 1 0,13

0,19 0,09 1,03 0,36 0,85 0,34 0,75 0,19 0,14 0,16 3,7 0,11 0,88 0,1 0,14 0,18 0,25 0,8 0,06 0,09 0,29 0,26 0,38 8,26 0,39 0,41 0,24 0,22 1,1 0,14

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,15 2,62 2,1 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 12H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.171.557,72 5.139.845,00 4,8973 22.730.202,48 2.852.474,05 7,9686 136.305.281,49 15.425.385,50 8,8364 15.060.911,28 2.238.994,26 6,7266 367.525.346,29 107.941.823,29 3,4048 29.283.126,28 3.373.811,08 8,6795 18.406.217,32 2.639.745,16 6,9727 7.409.221,75 1.459.258,53 5,0774 12.259.017,39 1.662.912,88 7,3720 124.551.764,31 14.119.052,92 8,8215 1.312.512,91 120.000,00 10,9376 52.088.842,56 6.804.261,99 7,6553 6.095.932,45 1.601.286,86 3,8069 27.141.166,32 2.690.402,21 10,0881 9.880.660,74 974.493,43 10,1393 203.435.519,76 13.931.230,61 14,6028 15.928.227,47 940.494,94 16,9360 3.793.287,23 659.551,34 5,7513 10.429.928,68 2.040.649,81 5,1111 8.495.207,55 2.282.673,78 3,7216 8.918.018,55 2.446.123,42 3,6458 14.650.530,76 1.958.464,69 7,4806 35.906.215,91 3.824.421,47 9,3887 10.220.024,80 5.440.360,42 1,8786 4.051.174,10 285.717,78 14,1789

2,68% 3,26% 4,29% 3,19% 4,27% 2,51% 4,02% 2,83% 3,11% 2,05% 1,97% 3,48% 4,34% 3,61% 3,62% 3,29% 3,27% 2,25% 2,67% 3,86% 1,97% 3,26% 2,49% 0,77% 3,60%

4,9952 8,0881 8,8364 6,8443 3,4048 8,6795 6,9727 5,1079 7,4826 8,8215 11,4845 7,7319 4,1115 10,0881 10,1393 14,6758 17,2747 5,8663 5,1111 3,7960 3,6458 7,5554 9,4826 1,8786 14,3916

4,7994 7,9088 8,7701 6,6593 3,4048 8,6144 6,9204 5,0368 7,3720 8,8215 10,8282 7,6170 3,8069 10,0124 10,1393 14,4933 16,7666 5,6938 5,0600 3,6472 3,6185 7,4806 9,2948 1,8739 14,0371

-2,74% -4,15% -2,24% -3,51% -4,17% -3,82% -2,67% -5,38% -3,32% -0,58% 0,03% -3,56% -4,16% -3,04% -2,89% -3,82% 0,99% -2,46% -2,56% -2,99% -1,46% -2,22% -5,29% -2,65% -3,06%

76.240.400,77 25.986.928,54 3.432.977,69 162.784.350,15 37.377.349,22 7.009.458,12 29.077.970,84 33.165.199,74 17.535.020,91 10.164.536,77 32.654.880,42 11.631.029,19 20.779.152,01 35.000.045,64 325.966.845,76 5.674.347,98 28.530.860,50 57.400.675,29 129.472.742,13 54.320.659,89 17.626.330,95 116.632,44 6.606.582,70 666.499,34 15.497.154,47 1.098.134,10 1.393.765,76 33.057.727,11 2.145.175,94 5.032.139,67 13.450.662,55 3.541.211,21 3.110.301,66 125.205.865,11 59.664.588,88 14.799.844,68 55.886.946,88 105.321.785,00 57.270.284,20 10.905.322,61 56.447.896,63 81.372.333,64 42.529.676,33 4.132.475,37 484.469,31 10.050.417,38 73.929.670,87 20.809.287,05 2.808.272,58 4.249.391,01 5.548.995,49

4.621.126,36 2.083.242,15 350.074,81 35.679.787,03 5.340.613,55 995.840,53 3.460.778,15 3.573.262,98 1.777.456,49 2.523.091,49 4.055.321,05 1.672.626,21 6.627.322,83 6.702.498,29 53.559.615,99 957.368,30 3.005.025,89 5.349.387,85 14.955.654,05 5.397.274,53 1.559.320,30 93,99 5.347,36 577,70 13.094,15 1.128,54 1.351,11 32.467,74 2.100,00 1.104.721,47 3.771.120,19 1.132.313,62 379.846,57 38.167.290,73 5.615.923,60 1.413.291,09 5.869.574,63 33.402.112,87 5.978.389,00 386.042,79 5.880.278,50 73.189.770,19 4.011.101,52 1.243.674,47 160.610,82 2.045.310,86 25.748.768,38 6.160.892,08 716.962,75 20.415,38 1.676.921,89

16,4982 12,4743 9,8064 4,5624 6,9987 7,0387 8,4021 9,2815 9,8652 4,0286 8,0524 6,9538 3,1354 5,2219 6,0861 5,9270 9,4944 10,7303 8,6571 10,0645 11,3039 1.240,8600 1.235,4900 1.153,7100 1.183,5200 973,0600 1.031,5700 1.018,1700 1.021,5100 4,5551 3,5668 3,1274 8,1883 3,2804 10,6242 10,4719 9,5215 3,1531 9,5796 28,2490 9,5995 1,1118 10,6030 3,3228 3,0164 4,9139 2,8712 3,3776 3,9169 208,1500 3,3090

0,18% -0,03% -1,14% 0,12% 0,04% -0,23% 1,17% 1,37% 2,34% 0,75% 1,57% -0,19% 0,92% -0,96% 0,58% 0,59% 0,90% 0,30% 0,80% 0,25% 0,40% 0,02% 0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,03% 0,30% 0,14% 0,05% 0,43% -0,08% -0,22% 0,07% 0,03% -0,15% 0,05% -1,22% 0,16% 0,13% 0,07% 0,48% 0,52% 0,26% 1,29% 1,00% -1,33% -0,12% 0,15%

16,8282 12,7238 10,0025 4,5624 6,9987 7,0387 8,8222 9,5599 10,1612 4,0991 8,2940 6,9538 3,1542 5,2219 6,0861 5,9270 9,9691 11,2668 9,0900 10,5677 11,3039 1.240,8600 1.235,4900 1.153,7100 1.183,5200 973,0600 1.031,5700 1.018,1700 1.021,5100 4,5779 3,6203 3,1743 8,3111 3,3624 10,8367 10,6813 9,5215 3,1531 9,7712 28,3902 9,5995 1,1118 10,6030 3,3893 3,0164 4,9139 2,8999 3,4789 3,9561 209,1908 3,4083

16,3332 12,3496 9,7083 4,5282 6,9462 6,9859 8,2341 9,0959 9,6679 3,9883 7,8914 6,9016 3,1103 5,2219 6,0861 5,9270 9,4944 10,7303 8,6138 10,0142 11,3039 1.240,8600 1.235,4900 1.153,7100 1.183,5200 973,0600 1.031,5700 1.018,1700 1.021,5100 4,5209 3,5668 3,1274 8,1883 3,2148 10,4117 10,2625 9,3311 3,1295 9,3880 28,0371 9,4075 1,1035 10,5235 3,2896 2,9862 4,8648 2,8425 3,2763 3,9169 208,1500 3,2428

1,39% 2,15% 6,60% 1,29% 1,31% 5,49% -1,34% -1,98% 1,31% 2,39% -1,52% 2,09% -0,66% 12,62% 6,60% 3,38% 0,60% 1,53% 0,00% 0,01% 4,94% 2,08% 2,10% -0,45% -0,43% -0,69% -0,68% -0,40% -0,38% 2,12% 1,81% 0,00% 1,36% 0,57% -0,30% 0,03% -1,34% 1,31% -0,73% 6,60% -1,83% -0,95% -1,23% 0,78% 1,70% 1,97% -0,20% 1,62% 6,62% -0,44% 0,73%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

57.991.434,82 5.919.037,46 9,7974 7.116.802,59 2.326.099,79 3,0595 190.675.230,41 7.998.975,99 23,8375 65.115.590,67 12.031.818,48 5,4119 29.589.579,17 65.931.847,09 0,4488 2.040.526,17 4.197.359,81 0,4861 85.696.427,48 10.248.260,06 8,3620 52.000.142,93 6.375.115,87 8,1567 46.198.165,59 5.187.380,69 8,9059 5.271.525,86 3.613.595,31 1,4588 610.419,14 57.209,22 10,6699 2.781.488,00 260.646,51 10,6715 12.687.452,24 3.391.864,45 3,7406 2.296.756,27 1.103.372,30 2,0816 20.346.151,58 7.345.927,68 2,7697 10.716.139,90 5.351.683,52 2,0024 60.116.231,00 4.660.422,34 12,8993 13.824.150,42 6.520.161,15 2,1202 72.936.728,80 1.675.522,30 43,5307 4.342.935,85 501.150,28 8,6659 6.694.897,42 1.753.349,55 3,8183 13.776.733,84 17.423.819,82 0,7907 48.358.805,35 5.128.502,15 9,4294 6.967.038,37 9.240.139,83 0,7540 37.683.650,09 4.165.360,51 9,0469 8.056.399,57 2.615.845,32 3,0798 26.896.832,78 13.876.638,48 1,9383 17.840.290,53 8.253.720,35 2,1615 934.157,79 876.749,96 1,0655 587.921,83 216.255,27 2,7186 5.764.521,30 646.037,61 8,9229

2,23% 9,7974 9,6994 -5,49% 2,90% 3,0595 3,0289 -8,65% 2,25% 24,0759 23,5991 -5,48% 1,88% 5,4660 5,3578 -6,57% 2,30% 0,4488 0,4443 -5,64% 3,01% 0,4861 0,4812 -9,45% 0,12% 8,3620 8,2784 -0,98% 0,61% 8,1567 8,1567 -2,22% 0,56% 8,9059 8,9059 -1,39% 2,54% 1,4588 1,4442 -0,89% 1,08% 10,6699 10,4565 -2,75% 1,08% 10,6715 10,4581 -2,74% 3,03% 3,9276 3,7032 -6,72% 2,37% 2,1857 2,0608 -9,76% 2,49% 2,7697 2,7420 -5,49% 2,36% 2,0024 1,9824 -7,30% 2,41% 13,0283 12,6413 -6,82% 2,37% 2,1414 2,0778 -6,36% 2,37% 44,6190 43,5307 -7,12% 1,99% 8,8825 8,6659 -11,50% 1,73% 3,9138 3,8183 -10,37% 2,70% 0,8065 0,7907 -8,88% 3,27% 9,6180 9,4294 -7,56% 2,91% 0,7672 0,7389 -8,96% 3,59% 9,2052 8,8660 -7,32% 2,80% 3,0798 3,0490 -5,34% 3,45% 2,0352 1,9189 -6,98% 2,36% 2,2696 2,1183 -9,83% 2,02% 1,0868 1,0548 -3,93% 2,97% 2,8273 2,6914 -4,62% 2,98% 9,2798 8,8337 -4,72%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(4) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(4) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

ENEP°HTIKO

8.595.384,36 4.786.885,50 24.165.437,97 38.920.539,44 15.137.404,67 16.077.127,46 188.618.821,21 178.682.407,82 21.040.552,85 21.661.190,81 61.367.569,81 44.870.674,56 46.266.404,72 32.671.580,96 1.317.403,96 16.704.820,21 79.914.742,40 2.150.293,01 11.638.193,86 902.169,38 74.156.944,38 167.291.572,63 26.547.415,87 5.828.331,79 193.826,69 13.727.859,65 1.485.527,58 119.586.364,85 10.197.535,53 9.241.994,11

3.192.440,29 569.300,09 4.655.408,15 2.166.463,42 4.752.823,35 2.113.750,31 15.764.977,77 14.967.715,09 2.754.433,64 1.665.142,38 5.956.041,00 1.201.095,15 3.358.104,48 5.820.762,77 217.782,56 8.240.655,30 14.731.894,07 1.949.600,14 9.461.877,95 144.209,42 40.936.673,42 18.860.037,57 16.836.357,08 279.525,00 193,41 13.679,93 387.581,90 6.962.299,19 4.326.141,69 1.462.143,85

2,6924 8,4084 5,1908 17,9650 3,1849 7,6060 11,9644 11,9379 7,6388 13,0086 10,3034 37,3581 13,7775 5,6129 6,0492 2,0271 5,4246 1,1029 1,2300 6,2560 1,8115 8,8702 1,5768 20,8508 1.002,1400 1.003,5000 3,8328 17,1763 2,3572 6,3209

2,89% 3,34% 3,94% 3,51% 2,04% 3,33% 2,77% 2,78% 3,48% 3,10% 3,97% 3,12% 2,85% 3,43% 2,97% 3,27% 2,63% 2,75% 2,89% 2,55% 2,91% 3,68% 3,92% 3,46% 3,40% 3,40% 3,20% 3,06% 2,26% 2,71%

2,8270 8,8288 5,4503 18,8633 3,2964 7,8722 12,0840 12,0573 7,7152 13,1387 10,3549 38,1053 14,0531 5,7252 6,1702 2,0980 5,4246 1,1029 1,2485 6,3498 1,8115 8,8702 1,5768 20,8508 1.002,1400 1.003,5000 3,8711 17,6916 2,4279 6,5105

2,6386 8,3243 5,1389 17,7854 3,1531 7,5299 11,8448 11,8185 7,5624 12,8785 10,2210 36,9845 13,6397 5,5568 5,9887 2,0271 5,3704 1,0919 1,2177 6,1934 1,7934 8,7815 1,5610 20,8508 1.002,1400 1.003,5000 3,7561 17,0045 2,3336 6,2577

-8,55% -9,56% -9,07% -6,57% -6,84% -8,10% -6,32% -6,88% -6,29% -6,65% -8,92% -7,39% -3,50% -6,00% -5,36% -7,24% -3,62% -5,36% -6,40% -7,61% -8,14% -7,98% -7,45% -6,10% -10,11% -10,10% -8,05% -5,28% -7,71% -5,32%

ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

17.379.970,02 1.338.551,37 12,9842 3.248.959,95 412.952,64 7,8676 5.783.577,29 1.073.366,45 5,3883 10.806.396,45 971.505,42 11,1234 19.067.489,09 1.407.193,88 13,5500 3.725.029,47 615.796,60 6,0491 8.015.519,94 1.531.484,56 5,2338 4.252.121,29 1.814.172,48 2,3438 972.841,40 124.463,94 7,8163 21.775.597,99 6.187.688,03 3,5192 32.023.661,52 8.452.319,42 3,7887 1.199.588,94 120.000,00 9,9966 781.412,13 652,48 1.197,6100 37.522.751,43 30.816,93 1.217,6000 776.506,40 701,30 1.107,2400 45.436.313,71 40.980,16 1.108,7400 44.443,02 43,99 1.010,2300 4.835.359,14 4.779,40 1.011,7100 4.310.170,63 1.156.474,17 3,7270 2.142.835,01 423.387,07 5,0612 4.403.999,34 2.820.824,73 1,5612 1.822.986,92 697.878,52 2,6122 3.897.829,83 1.472.711,51 2,6467 1.502.737,39 551.497,10 2,7248 56.304.746,55 41.684.914,26 1,3507 9.079.509,28 582.068,98 15,5987 17.610.375,50 1.266.838,79 13,9010 48.936.826,35 4.249.848,82 11,5150 11.055.814,80 15.502.784,87 0,7132 14.878.942,43 15.371.203,93 0,9680 3.120.840,94 343.081,84 9,0965 3.485.929,46 384.420,76 9,0680 1.334.977,45 150.011,03 8,8992 153.033.104,95 17.435.527,52 8,7771 45.791.965,46 6.122.111,57 7,4798 1.939.637,44 596.580,44 3,2513 29.720.500,38 2.784.704,12 10,6728 6.445.181,43 2.892.759,32 2,2280 4.156.635,73 2.042.739,37 2,0348 670.443,47 174.272,44 3,8471 1.463.925,44 468.007,96 3,1280 9.519.737,43 6.341.395,28 1,5012 19.175.134,74 6.370.115,24 3,0102 22.727.338,20 4.308.363,60 5,2752 13.808.019,80 4.811.221,10 2,8700 32.999.024,43 14.922.068,75 2,2114 683.004,45 38.680,56 17,6576 3.774.021,36 13.122,84 287,5900 2.057.952,19 377.577,16 5,4504

-0,77% -0,57% -0,70% -1,56% -0,12% 0,75% -1,21% 0,23% -1,36% -0,31% 0,23% 0,00% 0,52% 0,52% 1,38% 1,38% 1,37% 1,37% 1,63% -0,24% 0,04% -1,63% -0,59% -1,09% -0,79% -0,50% -0,74% -0,54% -0,79% -0,46% 0,29% 0,37% -0,09% 0,29% 0,62% 0,10% 0,09% 0,32% -1,00% -1,86% -0,29% -0,96% -0,70% -1,40% -0,39% -1,10% -0,58% 1,03% -0,51%

13,6334 8,1430 5,4422 11,2346 13,6855 6,1701 5,2338 2,3438 7,9335 3,5192 3,7887 9,9966 1.197,6100 1.217,6000 1.107,2400 1.108,7400 1.010,2300 1.011,7100 3,7643 5,1118 1,6080 2,6906 2,7129 2,8065 1,3507 15,5987 14,0400 11,6302 0,7132 0,9680 9,0965 9,0680 8,8992 8,7771 7,4798 3,2513 10,6728 2,3394 2,1365 4,0395 3,2218 1,5162 3,0855 5,4071 2,9418 2,2556 17,8342 293,3418 5,6139

12,8544 7,7889 5,3344 11,0122 13,4145 5,9886 5,1815 2,3204 7,7381 3,4840 3,7508 9,8966 1.197,6100 1.217,6000 1.107,2400 1.108,7400 1.010,2300 1.011,7100 3,6525 4,9600 1,5456 2,5861 2,6202 2,6976 1,3372 15,4427 13,7620 11,3999 0,7061 0,9583 8,9146 8,8866 8,7212 8,6016 7,4050 3,2188 10,4593 2,1834 1,9941 3,7702 3,0342 1,4712 3,0102 5,2752 2,8700 2,2114 17,3044 287,5900 5,3414

7,67% 20,38% 20,22% 8,86% 9,52% 9,42% 8,80% 0,12% 6,46% 2,36% -0,18% -0,03% 7,43% 7,44% 0,92% 0,93% 2,21% 2,22% -7,37% 4,71% 5,94% 10,99% 11,18% 13,81% 7,28% 16,38% 6,39% 15,87% 7,38% 17,60% 0,30% -0,33% -0,32% -0,68% -2,44% 5,50% 0,96% 0,08% 9,11% 2,62% 4,27% 5,33% 18,73% 8,21% 3,42% 7,07% 13,54% 3,21% -0,04%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

12.923.848,83 26.136.620,58 7.416.319,62 274.416.175,83 11.048.540,08 2.970.186,32 3.774.205,67 8.166.069,93 59.184.302,14 4.513.682,80 81.347.003,49 224.527.091,43 204.212.469,68 7.782.147,43 12.765.971,85 33.557.568,76 4.847.364,70 13.476.512,47 127.636.745,70

1.974.808,09 6,5444 2.113.535,43 12,3663 1.272.151,35 5,8297 24.762.326,98 11,0820 1.596.190,20 6,9218 822.554,09 3,6109 559.406,70 6,7468 1.478.694,99 5,5225 7.978.685,56 7,4178 760.972,58 5,9315 24.855.065,50 3,2729 57.605.047,46 3,8977 106.976.743,17 1,9089 1.667.041,79 4,6682 2.381.969,13 5,3594 6.288.068,64 5,3367 1.364.448,15 3,5526 1.649.414,44 8,1705 54.902.929,57 2,3248

0,02% 6,5575 6,4135 0,55% 0,13% 12,4900 12,2426 0,35% 0,76% 5,8297 5,7714 -0,30% 0,09% 11,0820 11,0820 0,40% 0,02% 6,9218 6,9218 0,25% 0,56% 3,6145 3,5965 -0,13% 0,07% 6,7468 6,7468 0,39% 0,48% 5,5225 5,4673 -0,01% 0,06% 7,4252 7,3807 0,43% 0,17% 5,9463 5,9018 2,38% -0,01% 3,2729 3,2729 0,13% 0,34% 3,9172 3,8782 0,13% 0,02% 1,9089 1,9089 0,66% 0,02% 4,6682 4,6215 0,60% 0,01% 5,3594 5,3594 0,38% 0,46% 5,3367 5,3367 0,02% 0,05% 3,5526 3,5348 0,13% 0,47% 8,3339 8,0071 0,19% 0,03% 2,3248 2,3248 0,78%

76.581.639,85 36.318.138,06 41.892.921,68 1.500.887,37 53.127.621,00

6.578.222,51 11,6417 3.130.491,61 11,6014 38.025.547,78 1,1017 1.361.984,25 1,1020 50.464.200,33 1,0528

0,06% 11,6417 11,6417 0,06% 0,01% 11,6014 11,6014 0,22% 0,03% 1,1017 1,1017 0,29% 0,03% 1,1020 1,1020 0,31% -0,09% 1,0528 1,0528 0,11%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

384.971,82 5,6304 176.815,92 11,5390 123.009,01 9,9502 1.343.777,58 10,7336

46.994.139,21 5.889.150,50 7,9798 93.677.056,11 10.730.678,77 8,7298 29.071.804,88 2.633.335,91 11,0399 12.889.372,08 1.262.003,87 10,2134 3.950.872,09 409.340,72 9,6518 5.527.551,33 575.278,61 9,6085 671.546.744,63 146.435.751,63 4,5859 32.121.926,01 9.129.057,70 3,5186 5.749.425,75 889.211,36 6,4658 74.887.316,63 5.096.697,87 14,6933 28.248.795,08 5.309.277,28 5,3206 12.954.712,59 1.262.688,27 10,2596 13.378.715,70 1.354.494,64 9,8773 9.363.530,42 2.901.749,92 3,2269 25.382.570,92 3.520.623,23 7,2097 4.211.363,54 2.242.373,90 1,8781 45.068.035,86 2.902.772,34 15,5259 8.796.825,68 1.570.034,34 5,6030 42.606.519,68 4.821.890,19 8,8361 16.161.044,47 5.038.534,92 3,2075 15.336.723,68 4.947.997,08 3,0996 977.750,76 120.000,00 8,1479 1.253.685,44 150.492,23 8,3306 13.966.792,45 4.056.209,42 3,4433 4.200.178,13 1.405.580,13 2,9882 3.549.732,05 512.187,35 6,9305 995.337,53 451.034,88 2,2068 15.942.399,81 6.898.791,29 2,3109 2.300.271,02 252.189,43 9,1212

3,54% 3,03% 2,16% 3,34% 3,57% 3,51% 3,46% 2,37% 3,12% 3,33% 1,66% 1,58% 2,10% 1,63% 3,26% 3,47% 2,73% 2,59% 0,99% 3,85% 3,40% 3,77% 3,70% 2,38% 2,84% 3,36% 3,48% 1,38% 2,05%

8,3788 8,8171 11,1503 10,3921 9,8207 9,7286 4,5859 3,5186 6,5628 14,6933 5,3206 10,2596 9,8773 3,2269 7,4260 2,0283 15,6812 5,8832 8,9907 3,2556 3,1306 8,2294 8,4139 3,4433 3,0778 7,1384 2,2179 2,3109 9,1212

7,9000 8,6425 10,9295 10,1113 9,5553 9,5124 4,5859 3,4834 6,4011 14,5464 5,2674 10,1570 9,8773 3,1946 7,1376 1,8781 15,3706 5,5470 8,8361 3,2075 3,0686 8,0664 8,2473 3,4089 2,8986 6,7919 2,1980 2,3051 9,1212

-7,59% -4,51% -3,74% -4,40% -3,49% -4,66% -3,98% -3,37% -4,78% -3,58% -1,78% -2,34% -3,68% -2,66% -4,99% -5,40% -6,24% 2,43% -1,33% -6,26% -6,32% -4,70% -4,71% -4,55% -0,39% -5,28% -5,65% -2,42% -4,75%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

21.265.036,74 6.667.019,76 4.220.495,05 2.789.163,49 2.025.873,79 17.705.570,69 66.762.972,57 37.717.278,21 24.145.556,25 38.613.318,03 2.174.095,33 16.689.826,72

1.159.554,64 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.291.921,00 6.292.892,11 5.967.219,02 8.403.571,76 3.681.883,37 582.150,28 6.018.832,61

18,3390 11,5477 11,7421 11,1946 5,7154 7,7252 10,6093 6,3207 2,8732 10,4874 3,7346 2,7729

0,29% 0,34% 0,23% 0,26% 0,05% -0,12% -0,33% -0,35% 0,43% 0,50% 0,07% 0,71%

19,2560 18,1556 3,08% 12,1251 11,3167 1,50% 12,3292 11,5073 1,48% 11,7543 10,9707 2,78% 5,8297 5,6582 5,10% 7,8025 7,6479 20,02% 10,7154 10,5032 1,96% 6,3207 6,2575 2,98% 2,9163 2,8445 1,97% 10,4874 10,4350 4,31% 3,8840 3,6973 15,29% 2,8006 2,7452 0,82%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.396.912,82 4.887.127,72 3.125.146,21 235.544,76 22.347.864,06 2.324.186,39 28.246.611,90 3.719.458,78 56.665.679,74 6.160.876,24 13.933.765,77 2.226.702,74 82.183.248,14 4.979.392,29 6.358.793,22 2.254.869,18 4.694.225,52 1.279.203,91 17.235.416,76 2.032.167,78 55.892.438,19 19.885.350,81 58.519.021,01 72.829.460,71 36.105.567,91 42.475.525,54 27.832.021,59 32.739.805,63 1.939.637,44 596.580,44 50.505.553,01 17.389.525,78 3.942.872,78 430.643,54

3,5597 13,2677 9,6153 7,5943 9,1977 6,2576 16,5047 2,8200 3,6696 8,4813 2,8107 0,8035 0,8500 0,8501 3,2513 2,9044 9,1558

-0,01% -0,59% -1,31% -1,06% 0,08% -0,78% -1,98% 0,70% -0,33% -0,29% -0,90% -1,00% -1,71% -1,71% 0,10% -0,63% -0,65%

3,7377 13,9311 9,7115 7,6702 9,2897 6,3202 16,6697 2,8764 3,6696 8,4813 2,8107 0,8035 0,8500 0,8586 3,2513 3,0496 9,2245

3,5241 13,1350 9,5191 7,5184 9,1057 6,1950 16,3397 2,7918 3,6329 8,3965 2,7826 0,7955 0,8330 0,8416 3,2188 2,7592 9,0871

4,58% 3,93% 10,47% 12,16% 6,94% 1,98% 11,37% 4,50% 7,95% 5,61% 10,38% 9,81% 9,93% 9,93% 5,50% 8,97% 1,24%

18.385.429,83 5.380.077,61 1.737.468,31 177.266,12 74.521.187,49 7.995.940,52 31.382.419,01 3.502.745,69 6.424.966,57 1.070.563,62 56.892.279,64 18.056.262,24 60.282.402,34 58.987.050,26 8.691.201,09 933.662,84 3.985.322,80 1.272.067,93 32.686.395,58 13.570.803,46 5.323.180,72 1.938.862,15 5.493.949,12 558.314,87

3,4173 9,8015 9,3199 8,9594 6,0015 3,1508 1,0220 9,3087 3,1329 2,4086 2,7455 9,8402

-0,87% 3,4515 -0,47% 10,2916 0,30% 9,3199 0,14% 8,9594 0,70% 6,1815 -0,29% 3,1508 -0,42% 1,0220 0,88% 9,4949 0,25% 3,1329 1,19% 2,5290 1,04% 2,8828 -0,52% 9,9140

3,3831 9,7035 9,2267 8,8698 5,8215 3,1193 1,0118 9,3087 3,1016 2,3604 2,6906 9,7664

6,95% 6,49% 2,56% 2,80% 1,75% 5,08% 4,17% -0,05% 3,63% -2,15% -1,50% 7,29%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

9.721.073,31 11.327,94 1.426.055,24 2.000.461,88

937.729,43 10,3666 9,59 1.180,7300 1.210,57 1.178,0100 200.154,13 9,9946

0,11% -0,27%

10,3666 10,2629 0,84% 1.180,7300 1.180,7300 2,37% 1.178,0100 1.178,0100 2,37% 10,0696 9,9196 0,27%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3583 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8812 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4435 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,7575 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .126,34 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,437 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,994 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . .1,363 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4646

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,8356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,058 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4763

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4426

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.167.553,88 2.040.286,27 1.223.970,22 14.423.635,44

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

2,10% 5,9119 5,5741 -10,52% 3,43% 12,1160 11,4236 -7,04% 0,86% 10,1492 9,8507 1,81% 2,95% 11,1093 10,6263 -6,86%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3593 .........................................................1,3573 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88182 .......................................................0,88058 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4487 .........................................................7,4383 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7643 .........................................................9,7507 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,43 .........................................................126,25 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,438 ...........................................................1,436 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9996 .........................................................7,9884 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,364 ...........................................................1,362 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4656 .........................................................1,4636

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∑‹ÙËÛÂ Ô ª. √Ì¿Ì· ηٿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ 50 ¯ˆÚÒÓ

¢Ú¿ÛË Î·Ù¿ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 13.

À

ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ú·Á‰·›·, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· οÏÂÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Ó¤Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∫ÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÚfiÌÔÈ· Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ 2012.

“™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ì›· ·Ï‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· Î·È ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ. Ÿ¯È ·ÏÒ˜ ÁÈ· ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô √Ì¿Ì·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ë̤ڷ˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, Ô˘ ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ˘ÚËÓÈÎfi fiÏÔ. ∂ÓÒÈÔÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ·fi ۯ‰fiÓ 50 ÎÚ¿ÙË Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ô √Ì¿Ì· ·Ú·Ù‹ÚËÛ ˆ˜ “‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, Í·Ó·‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÓÒÈÔÓ Ì›·˜ ÛÎÏËÚ‹˜ ÂÈÚˆÓ›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜: ¡·È ÌÂÓ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÚ¿ÙË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ì›·˜ ˘ÚËÓÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘” . ∂›Û˘ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÍÔÏÔıÚ‡ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ڷ‰ÈÂÓÂÚÁ¤˜ ‚fî˜ ÙÔ˘ “ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÓfi˜ Ì‹ÏÔ˘” . “ΔÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ‰›ÎÙ˘· fiˆ˜ Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ˘ÏÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ fiÏÔ˘, Î·È Â¿Ó ÔÙ¤ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó” , ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÔÏ¿ÎÂÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” .

√ √Ì¿Ì· οÏÂÛ ÙȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· “Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ” Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÓÙfi˜ Ì›·˜ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ˘ÚËÓÈο, fiˆ˜ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·. ΔË ÛÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ÂͤÊÚ·Û ۋÌÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÃÔ˘ ∑ÈÓÙ¿Ô, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ∏ ∫›Ó· “·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ∏¶∞, Ô ÃÔ˘ ∑ÈÓÙ¿Ô Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∏∂, Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ

‰ÈÂıÓ›˜ ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ πÚ¿Ó.

¶È¤ÛÂȘ ∏¶∞ ÁÈ· ÙÔ πÚ¿Ó ∏ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜, ¢Â˘Ù¤Ú·, ‚Ú¿‰˘ Ì ٷ ¤ÓÙ ÌfiÓÈÌ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ (™.∞.) ÙÔ˘ √∏∂ (∏¶∞, ∫›Ó·, ƒˆÛ›·, μÚÂÙ·Ó›·, °·ÏÏ›·) Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Û‹ÌÂÚ·. √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ∏¶∞ ÁÈ· ÂÈ‚ÔÏ‹ ٤ٷÚÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ΢ÚÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ™.∞. ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ πÚ¿Ó. ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘, Ô˘ ‹Ú ̤ÚÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ‚ϤÂÈ ıÂÙÈο ÛËÌ¿‰È· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ ∫›Ó·˜ fiÙÈ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ̛· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ, fï˜ Ù· ÛËÌ¿‰È· Â›Ó·È ÂÏȉÔÊfiÚ· fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Óˆ-

Ó˘Ì›· ÙÔ˘, ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏȉÔÊfiÚ· ÛËÌ¿‰È· fiÙÈ Ë ƒˆÛ›· Î·È Ë ∫›Ó·, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Ê·Ó› ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘ Δ˙ÈÓÙ¿Ô Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ƒ·˙¿ °ÎÈÏ¿ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜, Âȯ›ÚËÛ ӷ ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ·ÙÔÌÈο fiÏ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÒÓ, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· “˘‡ı˘ÓË ˘ÚËÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË” . √ °ÎÈÏ¿ÓÈ, ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ

·Ú·‰Â¯ı› fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘ÚËÓÈο fiÏ·, ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û¯¿ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó· ·ÔÙÚÂÙÈÎfi fiÏÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÙËÓ πÓ‰›·. √ μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª›ÏÈÌ·ÓÙ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ˘ÚËÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È “ÙÚˆÙ¤˜” .” ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ πÚ·ÓÔ‡˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ηÏÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ·› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹” ‰‹ÏˆÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞), πΛ· ∞Ì¿ÓÔ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ˘ÚËÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡. “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ˘ÚËÓÈο ˘ÏÈο Î·È Ù· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¿ ˘ÏÈο ‰ÂÓ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Î·Ï‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜-̤ÏË (Ù˘ π∞∂∞) Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ˘ÏÈο ·˘Ù¿ ·fi ÎϤÊÙ˜ Î·È Ï·ıÚ¤ÌÔÚÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ BBC. √ Δ˙ÔÓ ªÚ¤Ó·Ó, ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ë ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ·Ó·˙ËÙ› ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÚËÓÈ΋˜ ‚fiÌ‚·˜ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ·. √ §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Î·È Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘ Δ˙ÈÓÙ¿Ô Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

¢ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ì ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔ-·È¯Ó›‰È ª√™Ã∞, 13.

∂¡∞™ 14¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÊË‚Ô˜ ÛÎfiÙˆÛÂ

ۯ‰fiÓ ·Î·ÚÈ·›· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ì ‰È·‰Ô¯Èο ÎÙ˘‹Ì·Ù· Ì ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ‡ ·ÔÛÙ¤ÚËÛ ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔ-·È¯Ó›‰È ÙÔ˘, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ “ÎÔÓÛfiÏ·” ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔ ∫Ú·ÛÓÔÓÙ¿Ú ÛÙË ÓÔÙÈÔ-‰˘ÙÈ΋ ƒˆÛ›·. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ¤ÁÈÓ ÛÙË Ì›· ÙË Ó‡¯Ù·, ÂÓÒ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ·Ù¤Ú·˜ ÎÔÈÌfiÙ·Ó...ÎÈ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë ·ÈÌÔÛÙ·Á‹˜ ·˘Ù‹ Ú¿ÍË ¤ÁÈÓ ÙËÓ 12Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ΔÔ˘Û¤, Ô˘ ·¤¯ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1.200 ¯ÏÌ. ·fi ÙË ªfiÛ¯·. Ÿˆ˜ ‰È¤ÚÚ¢ÛÂ, ÙÔ ÊÔÓÈÎfi ˘‹ÚÍ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÈ‚ÔÏ‹˜ “ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡” ̤ÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ¤ÊË‚Ô˜ ¤·È˙Â Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙÔ ‚ÈÓÙÂÔ-·È¯Ó›‰È ÎÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤‚ÏÂ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ “ÎÔÓÛfiÏ·” ‹ ÙË ‚ÈÓÙÂÔ-ÔıfiÓË ÙÔ˘. ªÈ· ̤ڷ, Ô˘ ·ԉ›¯ıËΠÌÔÈÚ·›·, Ô ·Ù¤Ú·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ “ÎÔÓÛfiÏ·” ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Ô ¤ÊË‚Ô˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·¯ÒÚÈÛÙÔ˜ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È...ªÂÙ¿ ÙÔ ÊÔÓÈÎfi, Ë Î·Ù·ÙÚÔÌ·Á̤ÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡...·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ “ÎÔÓÛfiÏ·” ÛÙÔ ·È‰› Ù˘, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ó· ·›ÍÂÈ Î¿ÔȘ ÒÚ˜ ÚÈÓ Ó· ¿ÂÈ Ó· ÎÔÈÌËı›... ΔfiÙÂ Î·È ÌfiÓÔÓ Ë ÌËÙ¤Ú· ÂȉÔÔ›ËÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›¯Â ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈÛÙ›... ∂ΛÓÔÈ, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ,ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ Ó·Úfi ·ÙÚÔÎÙfiÓÔ. √ Ó·Úfi˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ›¯Â “Ï¢Îfi” ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ Î·È ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘. ™ÙË ƒˆÛ›·, ÌÔÚ› Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ›˜ ÁÈ· ÊfiÓÔ Î·È ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ‰¤Î· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ.

ŒÁÈÓ ÌËÙ¤Ú· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ ÁÈ·Ù› ¿Û¯ÂÈ ·fi ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ª∂§μ√Àƒ¡∏, 13.

™ÙÔ˘˜ 55 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› - °È· ·ÓÙ¿ÚÙ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜

ª·¯ËÙÈο ‚ÔÌ‚¿Ú‰ÈÛ·Ó ·Ì¿¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 13.

√§∂™ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ·fi ÙË ÊÔ-

ÓÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÌÂıfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Ì ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‹Ù·Ó ¿Ì·¯ÔÈ, ‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ 55 ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ ¯ˆÚÈfi ™·Ú·‚›Ï· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÿÈÌÂÚ ‹Ù·Ó ·ÓÙ¿ÚÙ˜. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì·¯ËÙ¤˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô πÎÚ·ÌÔ˘Ï¿ Ã·Ó ∫fiÎȯÂÏ, ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ÌÈ·˜ Ê˘Ï‹˜ ÛÙÔ ™·Ú·‚›Ï·. “∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ì·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ÁÈÔÈ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ (΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi) ÛÙÚ·Ùfi” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·˘Ùfi. ŸÙ·Ó

ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‹Á·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó Ù· ÙÒÌ·Ù· ·fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ·, Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Í·Ó¿, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ·˘ÙÔ› Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·˘Ù‹” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô πÎÚ·ÌÔ˘Ï¿. ™ÙÔ ¯ˆÚÈfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷʇÁÈ·, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ∑·¯›Ú ¡Ô˘Ú, Â›Û˘ οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ú·‚›Ï·, ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜. “ΔÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÓÔȯٿ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ì·˜” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∫·È Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ™·ÊÈÚÔ˘Ï¿ √˘·˙›Ú Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÙ¿ÚÙ˜. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÂÛÊ·Ï̤Ó˜” , ›Â, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯¤˜ “ÂÚ¢ÓÔ‡Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ·” . √ ›‰ÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ Â›Û˘ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ·ÒÏÂÈ· ·Ì¿¯ˆÓ Û Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ Ï‹ÁÌ· ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fi¯È ÔÈ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋˜ ÌÂıÔÚ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·Ì¿¯ˆÓ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ. “√È ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ù›ÛÂÈ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ηٷʇÁÈ·. √È ÎÚ˘„ÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·ÊÔ‡ Ï¿‚·Ì ÂȂ‚·›ˆÛË ·fi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó Ì¤Û·” , ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ΔÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÂÓ¤ÙÂÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÿÈÌÂÚ Î·È ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ √Ú·Î˙¿È ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ Ô˘ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ı˘Ï¿ÎˆÓ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÙÔ ™Ô˘¿Ù, ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ √˘·˙ÈÚÈÛÙ¿Ó Î·È ÛÙÔ ª·Ù˙·Ô‡Ú.

√ ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ΔËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ô √Û¿Ì· ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ƒ¿˙· °ÎÈÏ¿ÓÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙË ÁÓÒÌË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó.

“™›ÁÔ˘Ú· (Ô ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ) ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô °ÎÈÏ¿ÓÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CNN, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ “Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜” ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ™Ô˘¿Ù Î·È ¡fiÙÈÔ √˘·˙ÈÚÈÛÙ¿Ó. √ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó ·Ó Ô ÌÈÓ §¿ÓÙÂÓ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜. √È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ °ÎÈÏ¿ÓÈ - Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÁÈ· ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ˘ÚËÓÈο fiÏ· - ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙË ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÁÈ· ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¿Ô„Ë, fiÙÈ Ô ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Ô˘ Û˘ÓÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.

ªπ∞ ∞˘ÛÙÚ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ıÏÈ‚ÂÚ‹ ÚˆÙÈ¿ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÂÓÒ ¿Û¯ÂÈ ·fi ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ. ∏ 31¯ÚÔÓË ƒÂ‚¤Îη ¡ÙfiÈÁÎ ·fi ÙÔ ™›‰ÓÂ˚, Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤ÁÈÓ ÌËÙ¤Ú· ÂÓfi˜ ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡, ¿Û¯ÂÈ ·fi Ì›· Û¿ÓÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¿Û¯Ô˘Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ·È‰›. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÈ¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì›· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÙÚ·ÁÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó ı˘Ì¿Ù·È ÙËÓ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ù˘, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ™ÎÔÙ ¡ÙfiÈÁÎ, Ô˘ fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÒÚ· ϤÔÓ ı· Â›Ó·È ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ì¿Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ŒÌÈÏÈ Î·È Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ·˘ÙÔÂ͢ËÚÂÙËı›. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 8 Ì‹Ó˜ Ë ƒÂ‚¤Îη ÂÈÛΤÊıËΠÁÈ·ÙÚfi ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë ·ÒÏÂÈ· ÌÓ‹Ì˘ Ù˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ¿Û¯ÂÈ ·fi Ì›· Û¿ÓÈ· ÌÔÚÊ‹ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤ÁÎ˘Ô˜. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ƒÂ‚¤Îη˜ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú„ ·ÈÛıËÙ¿. ™‹ÌÂÚ· Ë 31¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î·, ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ù·È Ù›ÔÙ· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ù˘, ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÔÌÈÏ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓË Ù˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘.


¢ÈÂıÓ‹ 30 ∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙfiÓÔÈ ÎÔη˝Ó˘ Û °ÂÚÌ·Ó›· Î·È πÛ·Ó›· ∞ªμ√Àƒ°√, 13.

∏ °∂ƒª∞¡π∫∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·-

Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÂÓÙfiÈÛ 1,3 ÙfiÓÔ˘˜ ÎÔη˚Ó˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘, ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÂÎfiÚ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Í›· “ÂÚ›Ô˘ 40 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ∂˘ÚÒ” ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂ›Û˘ Ë Û‡ÏÏË„Ë ÂÙ¿ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ï·ıÚÂÌfiÚˆÓ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔη˚ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÔÈ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¤Î·Ó·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ‡‚ÏˆÓ Î·È Í‡ÏˆÓ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë Î·È ¤Êı·Û ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ŸÌˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ “31 ·fi ÙȘ 32 ·Ï¤Ù˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ›¯·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ‡‚Ï· Î·È Í‡Ï·, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÈ‚ÒÙÈ· Ì ÎÔη˚ÓË” ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÎÔη˚Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛı› ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Û˘Ó¤Ï·‚ ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·, ËÏÈΛ·˜ ·fi 27 ¤ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ‡ÔÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. μ·ÛÈÎÔ› ‡ÔÙÔÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¶·Ú·ÁÔ˘·Ófi˜, 35 ÂÙÒÓ, οÙÔÈÎÔ˜ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘ Î·È ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, 31 ÂÙÒÓ. ÕÏÏÔÈ ÙÚÂȘ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ¤Ó·˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ÎÈÏ¿ ÎÔη˝Ó˘, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ӷ ÛÙÔ ‰ÈÏfi ¿ÙˆÌ· ÂÓfi˜ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ô˘ ‹Ù·Ó ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓÔ Û ÊÔÚÙËÁfi ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ Ú¿ÏÈ ¶·Ú›ÛÈ-¡Ù·Î¿Ú, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙÔ ªÈÏÌ¿Ô (‚fiÚÂÈ· πÛ·Ó›·), ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∂Ù¿ πÛ·ÓÔ› Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ΔÔ ÊÔÚÙËÁfi ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ªÈÏÌ¿Ô ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔ Ú¿ÏÈ. ΔÔ fi¯ËÌ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ηÌÔ˘ÊÏ·ÚÈṲ̂ÓÔ Û fi¯ËÌ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ Ú¿ÏÈ Î·È ¤ÊÂÚ ηÓÔÓÈο Ù· Û‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ÊÔÚÙÒıËΠÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈ΋ Ì 814 ÎÈÏ¿ ÎÔη˝Ó˘. Δ· Ó·ÚΈÙÈο ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ӷ Û ¤Ó·Ó Ê¿ÎÂÏÔ ·fi ÌfiÏ˘‚‰Ô ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ÎÔη˝ÓË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Â›¯·Ó ÂÍÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi Ì fiÏÔ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Ú¿ÏÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ “ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙȘ Â›ÛË̘ ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Ú¿ÏÈ Ì ٷ Û‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ” ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ú¿ÏÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, fiÔ˘ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ ÊÔÚÙËÁfi. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ªÈÏÌ·fi, ÙË μ·ÚÎÂÏfiÓË Î·È ÙËÓ ÿÌÈ˙·. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· η٤ۯÂÛ Â›Û˘ 15.000 ¯¿È· ¤ÎÛÙ·ÛÈ, ÂÚ›Ô˘ 47.000 ¢ÚÒ Î·È ‰‡Ô fiÏ·.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·

√ ÈÏfiÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÈÚ·›Ô˘ Tupolev ·ÁÓfiËÛ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ª√™Ã∞, 13.

Δ

Ô ϋڈ̷ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔÓ ¶ÔψÓfi Úfi‰ÚÔ §Â¯ ∫·˙›ÓÛÎÈ ·ÁÓfiËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Ó· ÌËÓ ÚÔÛÁÂȈı› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÌÔϤÓÛÎ, ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÎÚ›ÛÈÌ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Ù‹Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘.

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∫ÔÌÛÔÌfiÏÛηÁÈ· ¶Ú¿‚‰·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜, Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ∞Ó·ÙfiÏÈ ªÔ˘Ú¿‚ÈÂÊ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÔψÓÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙÔÓ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ, ÂÓÒ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ‰È·Ú΋ Âȉ›ӈÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘. “√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ › ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ϋڈ̷ Ó· ÙÔ ÚÔÛÁÂÈÒÛÂÈ ·ÏÏÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËΔ ÙfiÓÈÛÂ Ô ªÔ˘Ú¿ÁÈÂÊ. ªÂÙ¿ ·fi ··ÓˆÙ¤˜ ·ÚÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ÛÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ϋڈ̷ ‰¿ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· “ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ” ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ô˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯Â ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ “¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·” . °È· ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÛÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÌÔÈÚ·›·˜ Ù‹Û˘ Ì›ÏËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ¶¿‚ÂÏ ¶ÏÈÔ‡ÛÓÈÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Life News. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶ÏÔ‡ÛÓÈÓ, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó ·ÓÂ·Ú΋˜, ηıÒ˜ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ‰ÂÓ... ÌÈÏÔ‡Û ηϿ ÚÒÛÈη. “ªÔ˘ › fiÙÈ ı· ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛÁÂȈı› Ì›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó Û ¿ÏÏÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶ÏÈÔ‡ÛÓÈÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‹Ù·Ó οÙÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Â›¯Â ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ™ÌÔϤÓÛÎ, ·ÏÏ¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÔÌ›¯Ï˘.

√È ƒÒÛÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓÂ Ô ¶ÔψÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ §Â¯ ∫·ÙÛ›ÓÛÎÈ, Ó· ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚË-

ÍË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ™ÂÚÁÎ¤È π‚·ÓfiÊ. “∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÈÙfi-

∞ÂÚÔÏ¿ÓÔ “ÎfiËΔ ÛÙ· ‰‡Ô ÛÙËÓ πÓ‰ÔÓËÛ›· Δ∑∞∫∞ƒΔ∞, 13.

∞∂ƒ√™∫∞º√™ Ì ÂÚ›Ô˘ 100 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ¶·Ô‡· Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ “ÎÔÌ̤ÓÔ ÛÙ· ‰‡Ô” Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÙ¿ÌÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ̤۷ ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÙÔ˘ Boeing 737 ¤‚Ú¯ Ôχ. ¶ÂÚ›Ô˘ 20 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÚÔÌÔÈ Î·ıÒ˜ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. ∏ ¶·Ô‡· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 2.950 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Δ˙·Î¿ÚÙ·˜ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ Î·È ÊÙˆ¯¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ··ÁfiÚ¢Û ÛÙÔ ·-

È·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ¤ÎÚËÍË ‹ ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜” , ›Â Ô π‚·ÓfiÊ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ¶ÔψÓÔ› ÂȉÈÎÔ›. “√È ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ò˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ (MAK) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ¯ı˜ (¢Â˘Ù¤Ú·) ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎÂ Î·È ÙÚ›ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘Ù› ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÛÙË ƒˆÛ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ï˘ı› ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ §Â¯ ∫·˙›ÓÛÎÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙÔ ™ÌÔϤÓÛÎ

ÚÂÏıfiÓ Û fiϘ ÙȘ ÈÓ‰ÔÓËÛȷΤ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂.∂. ¶¤Ú˘ÛÈ, fï˜, ‹Ú ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÙ·Èڛ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù‹ÛË Ù˘ American Airlines Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·Ó·ı˘ÌÈ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ™ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Â¤‚·ÈÓ·Ó 145 ¿ÙÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ∫¤ÊÏ·‚ÈÎ, ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠ·ÛÊ·ÏÒ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› ÂÈ‚¿Ù˜ ·Ú·ÔÓ¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ˙·Ï¿‰Â˜. ¶¤ÓÙ ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÚÚÒÛÙËÛ·Ó. ∞ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜. ∏ Ù‹ÛË Â›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Â›¯Â ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ¡Ù¿Ï·˜. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ï› ¿ÏÏÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ 133 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ù· 12 ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜.

Ù˘ ƒˆÛ›·˜” . ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ TVP Info Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ μÔ˘Ï‹˜, ªÚfiÓÈÛÏ·‚ ∫ÔÌÔÚfiÊÛÎÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ô ∫ÔÌÔÚfiÊÛÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ 14 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û ‰È¿ÛÙËÌ· 60 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘˜. √ °È¿ÚÔÛÏ·‚ ∫·˙›ÓÛÎÈ, ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ PiS Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ‰›‰˘ÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÔψÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ §Â¯ ∫·˙›ÓÛÎÈ Ô˘ ‚ڋΠÙÚ·ÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ Û ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· “Ì˘·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋” , ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ›¯·Ó ıˆڋÛÂÈ Ê˘ÛÈÎfi Ô °È¿ÚÔÛÏ·‚ ∫·˙›ÓÛÎÈ Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÕÓÙ·Ì ªȤϷÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ PiS Î·È ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, “Ô °È¿ÚÔÛÏ·‚ ∫·˙›ÓÛÎÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì˘·Ïfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋” ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, “Œ¯·Û ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ªÈ¤Ï·Ó ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi Trojka. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÙÂÏÂÙ¤˜ Ù˘ Îˉ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔψÓfi Úfi‰ÚÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ‰‡Ô Ë̤Ú˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÂıÓÈ΋ ÂÈ΋‰ÂÈ· ÙÂÏÂÙ‹, ÂÓÒ Ô ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ˙‡ÁÔ˘˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∫Ú·ÎÔ‚›·, ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ μ·‚¤Ï. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Â·Ó··ÙÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÛÔÚfi˜ Ù˘ ª·Ú›· ∫·˙›Óη, Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ¶ÔψÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘.

°È· “ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜”, fiÙ·Ó Ô ÔÓÙ›ÊÈη˜ ÂÈÛÎÂÊı› ÙË μÚÂÙ·Ó›·

ΔË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ¶¿· ˙ËÙÔ‡Ó ¿ıÂÔÈ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ §√¡¢π¡√, 13.

√ ¢π∞™∏ª√™ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi˜ ‚ÈÔ-

ÏfiÁÔ˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¡ÙfiÎÈÓ˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ Ã›ÙÛÂÓ˜ Ù¤ıËÎ·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ μÚÂÙ·ÓÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ¶¿· ÁÈ· “ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜” , fiÙ·Ó Ô ÔÓÙ›ÊÈη˜ ÂÈÛÎÂÊı› ÙË μÚÂÙ·Ó›· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÓˆÛÙÒÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Û ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ··ÁÁÂÏıÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÛÙÔÓ ¿· μÂÓ¤‰ÈÎÙÔ π™Δ’ ÁÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Ì ٷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜ ÌÂٷ͇ ÎÏËÚÈÎÒÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ƒ. ¡ÙfiÎÈÓ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ΔÔ ∂ÁˆÈÛÙÈÎfi °ÔÓ›‰ÈÔ, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÈÛÙÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ “ÔÏfi„˘¯·” ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫. ÛÙÛÂÓ˜ ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜.

“∞ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÈÛı·Óı› ·Ì˯·Ó›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶¿·” ÂÎÙÈÌ¿ Ô ¡ÙfiÎÈÓ˜. ΔȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ¿ıÂˆÓ ÂÈÎÚÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÓÙ›ÊÈη Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔÓÌÈfi Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ The Guardian: “º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔÓ ¶¿· Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ȉ¤·˜ Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ: ΔËÓ ÈÛfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ” ÁÚ¿ÊÂÈ. √ ∫Ú›ÛÙÔÊÂÚ Ã›ÙÛÂÓ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙÔ μ·ÙÈηÓfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ¶¿·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηχÙÂÙ·È ·fi ‰Èψ̷ÙÈ΋ ·Û˘Ï›·. “Δ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ μ·ÙÈηÓfi,

ÙÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó fï˜ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ “ı¤ÛË ·Ú·ÙËÚËÙ‹” , Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ (...) Ó· ÌÈÏ¿ Î·È Ó· „ËÊ›˙ÂÈ Û ‰È·ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ √∏∂, fiÔ˘ ÚÔˆı› Ù· ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ· ‰fiÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ì‚ÏÒÛÂȘ, ÙËÓ ·ÓÙÈÛ‡ÏÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ BBC, ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙÛÂÓ˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÙfiÎÈÓ˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÒÚ· ·Ó ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· ηÙËÁÔÚÈÒÓ ·fi ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·Ó ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘ÛË, ‹ ·Ó ı· ·Ú·¤Ì„Ô˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈηÏÔ‡ÓÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ Δ˙›È §›‚ÓÈ, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Î˘ÚÒÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÛÙË °¿˙·. ΔÔ μ·ÙÈηÓfi ·ÚÓÂ›Ù·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ

Ô ¿·˜ μÂÓ¤‰ÈÎÙÔ˜ π™Δ’ Û˘ÁÎ¿Ï˘„ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜.

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ™ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ ∞Á›·˜ Œ‰Ú·˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È, ϤÔÓ, ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ÂÈÛÎÔ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ·ÚÂÓԯϋÛÂˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·fi ÎÏËÚÈÎÔ‡˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, “·Ó ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÛË -ÂÍËÁ› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡- Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ √ÚıfiÙËÙ· Ù˘ ¶›ÛÙˆ˜” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ, ·Ó›Û¯˘ÚË, πÂÚ¿ ∂ͤٷÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜

Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛȇÂÈ ¿ÚıÚ· Ô˘ ηٷÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∫·ıÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ ·È‰ÂÚ·ÛÙ›·˜. √ ηډÈÓ¿ÏÈÔ˜ ÕÓÙ˙ÂÏÔ ™ÔÓÙ¿ÓÔ, ·fi ÙÔ μ·ÙÈηÓfi, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ·¿‰ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÙÒÚ·, ˆ˜ fiÏ· ηٿ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ·’ fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ËıÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ô ¿·˜” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ·, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∞Á›·˜ Œ‰Ú·˜, ·Ù¤Ú·˜ ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ §ÔÌ¿ÚÓÙÈ, ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ “Ô ÔÓÙ›ÊÈη˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ Î·ÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·fi ÎÏËÚÈÎÔ‡˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, fï˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û Îϛ̷ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ÚÔÛ¢¯‹˜, fi¯È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

TETAPTH 14 A¶PI§I√À 2010

ÕÓÔ‰Ô˜ ÛÙ· spread, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Î‡ÎψÓ

ªÂ ˘„ËÏfi ÂÈÙfiÎÈÔ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ 6 Î·È 12 ÌËÓÒÓ ∞£∏¡∞, 13.

¿Óˆ ·fi ÙȘ 370 ÌÔÓ¿‰Â˜ “ÛηÚʿψ۷Ӕ Ù· spread, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ spread ÔÊ›ÏÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÂfiÁÚ·Ê·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ Ù˘ Â˘Úˆ-‚Ô‹ıÂÈ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÈı˘Ì› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤¯ÚÈ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 9˘ ª·˝Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÈÛ¯˘Ú‹ ˙‹ÙËÛË ÂΉËÏÒıËΠÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, 6 Î·È 12 ÌËÓÒÓ, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜. √È ÂΉfiÛÂȘ ˘ÂÚηχÊıËÎ·Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÚ·Û›· Ù˘ 12˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÌˉÂÓÈÎfi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ù›ÙψÓ, ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ôχ ·ÎÚÈ‚fi˜, ·Ó fi¯È ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο, Ô √¢¢∏à ¿ÓÙÏËÛ 1,56 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (360 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜), ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÔÛfi 1,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 8,527 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ¤ÓÙÔÎÔ ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ 52 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 4,85%, ·fi 2,20% ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Ù˘ 12˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ‹Ù·Ó 0,91%. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î¿Ï˘„˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 6,5 ·fi 3,05 ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË. ΔÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ‹Ù·Ó 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 1,925 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÛfi ‹Ù·Ó 780 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∏ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ ¤ÓÙÔÎÔ ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 4,55%, ¤Ó·ÓÙÈ 1,38% ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ‹Ù·Ó 0,59%. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î¿Ï˘„˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 7,67 ·fi 4,87 ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË. ΔÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ‹Ù·Ó 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 4,602 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈο ·Ô‰ÂÎÙfi ÔÛfi ‹Ù·Ó 780 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎÒÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· (ȉÈÒÙ˜ ·ÔÙ·ÌÈÂ˘Ù¤˜) Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙË ·fi‰ÔÛË, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ‰È·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜: ª¤Ûˆ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÚ¿Â˙· ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÛfi ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÁÈ· οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù· 15.000 ¢ÚÒ. ∏ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ı· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜.

£ÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ “∂›Ó·È ÂÈÙ˘¯›·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë, Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ·Ô¯‹ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È Ì›· ıÂÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ∞ÏÏ¿, ÍÂοı·Ú·, ÔÈ ·Ô-

‰fiÛÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ôχ ˘„ËϤ˜ Î·È ÔÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ·Ô‰fiÛÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ôχ ˘„ËϤ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â‰Ô̤ӷ”, › ÛÙÔ Reuters Ô ªÂÓ ª¤È ·fi ÙËÓ Capital Economics. “∞Ú·, ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È ·˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·Ó·Ì¤Óˆ fiÙÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÎfiÌË” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. “∏ ¤Î‰ÔÛË ‹Ù·Ó Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¿ÓÙÏËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi fi,ÙÈ Â›¯Â ·Ú¯Èο ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ˘ÂÚηχÊıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜”, Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô °.™ÒÎÔ˜ ·fi ÙËÓ BNP Paribas. “∏ ˙‹ÙËÛË ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ˘„ËÏ‹. ™˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ·Ô‰fiÛÂȘ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÌËϤ˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ·fi‰ÔÛË ‹Ù·Ó Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ·Ô‰fiÛÂȘ 4 ηÈ

4,5% ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫ÔÚÓ¤ÏÈÔ˘˜ ¶ÂÚ˜ ·fi ÙËÓ UniCredit. “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 12 Ì‹Ó˜. ∞Ú·, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ·fi‰ÔÛË 4,5%. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ı· Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› (...) ∂¿Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· Ô˘ÏÔ‡Û ÂÍ¿ÌËÓ· ∂°¢ ı· Ï‹ÚˆÓ 0,4%. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ô˘ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙˆÓ ∂°¢ ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ·fi‰ÔÛË ı· ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÍÂοı·Ú· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÏfi. ¢Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ¯ÚÂÔÎÔ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ·fi‰ÔÛË, ·Ú’ fiÙÈ Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ‹, Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Â›‰· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜”, ›Â, Ù¤ÏÔ˜, ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù˘ Eurobank.

∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· “∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ˙‹ÙËÛ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ù· ‚Ú‹ÎÂ. μ‚·›ˆ˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· „ËÏfi, Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ıËÓÒÓ, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó. °È’ ·˘Ùfi, ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·, ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ∫·È ÁÈ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, fi¯È ¿ÏÏÔ Ì›ÁÌ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÊÏ˘·Ú›·˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ”.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÔ‰È΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ

ÀÔ¯ÒÚËÛ 2,21% Ô ¢Â›ÎÙ˘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞,13.

™Â Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ‚Ú·¯˘¯ÚÔÓ›ˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÔ‰È΋ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› Î¤Ú‰Ë ¿Óˆ ÙÔ˘ 6%.O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.015,96 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.061,04 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË 45,48 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 2,21%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 995,39 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,85%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.289,89 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,77%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 361,94 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,55%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.248,42 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 2,70%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.633,76 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,71%. ™ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ë ∂ıÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 4,83%, Ë Alpha -5,33%, Ë Eurobank -2,94%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -4,96%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ -2,26%, Ë Marfin Popular -3,85% Î·È ÙÔ ΔΔ -2,62%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.646,24 -2,99%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.492,10 -2,52%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.683,82 -1,46%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.055,00 -2,93%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.690,88 0,74%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.159,80 +0,23%, ¶ÚÔÛˆÈ-

ο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.565,57 -0,13%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.700,68 -1,04%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.014,12 +1,17%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.061,54 -2,06%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.422,26 1,57%, ΔÚ¿Â˙˜: 2.151,09 -4,20%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:7.170,90 -1,03%, ÀÁ›·: 3.529,69 -4,31%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.871,48 -1,76%, ÃËÌÈο: 7.096,89 0,81%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 3.169,39 -4,47%. 46 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 130 ÙˆÙÈο Î·È 51 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∫¤ÎÚÔ„ +8,36%, Nexans+8,19%, ªÔ˘Ù¿Ú˘() +8,11%, ∂‰Ú·ÛË +7,69% Î·È ΔÂÍ·Ú¤Ù +7,69%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Paperpack -16,67%, Kψӷ٤Í(ÎÔ) -14,29%, ™π¢ª∞ -8,11%, Δ¯ÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ -7,41% Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË (ÎÔ) -6,90%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 150,350 ÂηÙ. ¢ÚÒ. μÚ·¯‡‚È· ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ë ÙfiÓˆÛË Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ªÂ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó “‰È¿ÏÂÈÌÌ·” ÁÈ· Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ Î¤Ú‰Ë ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ófi‰Ô˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™‹ÌÂÚ·, Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 0,28%, ÂÓÒ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô ‰Â›ÎÙ˘

CAC 40 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,46%. ¶ÙÒÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘, fiÔ˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ DAX ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÒÏÂȘ ηٿ 0,32%.

™ª∂Ã∞ ηٿ ∫·Ú¿ÏÔ˘ °È· ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË Î·ÙËÁÔÚ› Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ªÂÏÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÍÈÒÓ (™ª∂Ã∞) ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ™‡ÚÔ ∫·Ú¿ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙÔÓ Ï˘› Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ™ª∂Ã∞ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™. ∫·Ú¿ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӷ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Û ͤÓ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ Ã.∞. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ã.∞ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ, Â¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ªÂÏÒÓ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ (™ª∂Ã∂). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋, Ô ™ª∂Ã∞ Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ™ª∂Ã∞ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· fiÛ· ÂϤ¯ıËÛ·Ó. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ fï˜ ·ÁÓÔ› Î·È Ù· ‰ÂÏÙ›· Ù‡Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ô ™ª∂Ã∞, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ú ÍÂοı·ÚË ı¤ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÚ˘Êı› ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ”.

™‡ÛÎÂ„Ë Ì ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ¢√À Û‹ÌÂÚ· ∞£∏¡∞, 13.

™‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ¢È¢ı‡ÓÛÂˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (¢√À) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˘fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

Moody’s

À·ÚÎÙfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞£∏¡∞, 13.

ΔÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÛÒ˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ 45 ‰ÈÛ. ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·¤Ù˘¯Â Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Moody’s. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó “ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘” ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ï¿ÓÔ˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Sarah Carlson, ‚·ÛÈ΋ ·Ó·Ï‡ÙÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ Moody’s. “¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ - ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó - ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÛÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Carlson. “Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰··Ó¿ Û ÏËڈ̤˜ ÙfiÎˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ ¤ÛÔ‰¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡”. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë Moody’s ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì›· Îϛ̷η Û ∞2 (Ë ¤ÎÙË ˘„ËÏfiÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘) ÛÙȘ 22/12/09 ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ “ÌÂÛÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜”. ∏ Fitch ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‡Ô Îϛ̷Θ Û μμμÛÙȘ 9/4/10 ¤Ó· ÌfiÏȘ Â›Â‰Ô ¿Óˆ ·fi ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ‰È·‚¿ıÌÈÛË.

¡¤Â˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∞£∏¡∞, 13.

∞fi ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ Û ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ·, ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ªfiÓÔ Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙË ‚’ ηÙËÁÔÚ›· Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∫μ™ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ª·˝Ô˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ΔÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fi 1˘ ª·˝Ô˘, ÔfiÙ ÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ı· ·Ô‰›‰Ô˘Ó º¶∞ Ì ‚¿ÛË Ù· ‚È‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È fi¯È Ì ÙÂÎÌ·ÚÙfi ÙÚfiÔ. ∏ √μ∂ ·¤ÛÙÂÈÏ ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∏Ï›· ¶Ï·ÛÎÔ‚›ÙË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, “fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙËÓ ÌÂٿٷÍË ÛÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ‚È‚Ï›ˆÓ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‚ÂÓ˙›Ó˜”.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 £ÂÙÈο ‰¤¯ÙËÎÂ Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ §√À•∂ªμ√Àƒ°√, 13.

√ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ “Â›Ó·È Î·ıËÛ˘¯·Ṳ̂ÓÔ˜” ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ‹Ú·Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ·fiÊ·ÛË....∂›Ì·È ηıËÛ˘¯·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ηÙÔÈÓ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” ÂÓÒ ÌÂÈÒıËηÓ, ·ÈÛıËÙ¿, ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ (spread) ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∂ͤÊÚ·ÛÂ, ·ÚÔÌÔ›ˆ˜, ÙËÓ “ÈηÓÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “˘ÂÚ-Î¿Ï˘„Ë” ÙˆÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ·Ó·ÊÔÚÈο ‰Â Ì ٷ ÂÈÙfiÎÈ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËηÓ, “·Ô‰ÂÎÙ¿” . ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó ·˘Ù‹ Ë “ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ” “·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó” ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÎfiÌ·, ÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÙ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘” . “¢ÂÓ ı· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ‹Ûˆ ÂÁÒ, ·Ó·ÊÔÚÈο ÌÂ Ù˘¯fiÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ·›ÙËÌ·” ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘Ù‹Ó, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.” ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ÚfiÛıÂÛÂ. “ΔÔÓ›˙ˆ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· “, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜.

°. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘: √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜, ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û Ӥ· ̤ÙÚ· ∞£∏¡∞, 13.

ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ „˘¯Ú·ÈÌ›· ·fi ÙÔ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î. °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› fï˜ Û ӤԢ˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·” .√ Î. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “√ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∂›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ΔÔ ı¤Ì· fï˜ Â›Ó·È ·fi ÔÈÔ˘˜ ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, Ì ÙÈ fiÚÔ˘˜, Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÔÏËڈ̋ Î·È ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ 5% ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È 6,5% Î·È 7% ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ›̷ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘ÔıË·ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË „˘¯Ú·ÈÌ›·, Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÙËÓ ‰È·ÎÚ›Óˆ. æ˘¯Ú·ÈÌ›· ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›· ·fi fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ó¤· ̤ÙÚ·”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂ÓÒ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢

™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ϤÂÈ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 13.

Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚfiÛÎÔÙ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, › ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÂÚÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ÙˆÓ 6ÌËÓˆÓ Î·È 12ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, Ì ˘„ËÏfi, fï˜, ÂÈÙfiÎÈÔ. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (∂∂/¢¡Δ), ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ›ӷÈ, Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜” , ÙfiÓÈÛÂ.

“™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ ·ÚfiÛÎÔÙ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ οӷÌ ۋÌÂÚ· Ì ٷ ¤ÓÙÔη ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· 6ÌËÓ˘ Î·È 12ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÔÏ˘ÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È “Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ‰Èο Ù˘ ̤۷, ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ΔÔ ¤¯ˆ ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜, Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ” . Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË fï˜ ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ‹Úı ÛÙÔ ÎÂÓfi. ◊Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ οӷÌ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ◊Ù·Ó Û·Ê¤˜ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ˆ˜ fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ÛÙ· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 40% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 - ¤Ó· Ôχ ηÏfi ÚÒÙÔ ‚‹Ì·” .

ŒÚȉ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘

Û˘Ìʈӛ·˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ª¤ÚÎÂÏ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰ˆ ˆ˜ (Ë ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ) ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÛÙÚÔÊ‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì fiÛ· ¤ÏÂÁ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÈÓ ÙȘ 9 ª·˝Ô˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Reuters Ô ·Ó·Ï˘Ù‹˜ √‡ÏÚÈΠ°ÎÂÚfi ·fi ÙË “‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛΤ„˘” European Council on Foreign Relations, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜. ∞ÚıÚÔ ÙˆÓ Financial Times Deutschland ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· “ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi fiÙ·Ó ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∫¿ÚÛÙÂÓ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Financial Times Deutschland ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÚԂϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ı· ÎÏËı› ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘. ¶Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ› ̤ۈ Ù˘

›‰È·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ, ŸÙÙÔ ºÚ›ÎÂ. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤ۈ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ KfW, ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, › fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÌÔÚ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ‡ÎÔÏ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÚÌËÓ›˜. “ŸÏ· Ù· Ú·ÎÙÈο Î·È Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›” , ›Â Ë Î˘Ú›· §·ÁοÚÓÙ, ηٿ ÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Í¤ÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. “¢ÂÓ ‚Ϥˆ ηӤӷ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÚÂÚÌËÓ›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ìʈӛ·” , ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛ fiÙÈ “Â›Ó·È Ôχ ÍÂοı·ÚÔ Â›Ù ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ, ›Ù ÙÔ ÔÛfi, ›Ù ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË” . ΔÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ›Â Ô Œ‚·ÏÓÙ ¡Ô‚fiÙÓÈ, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. “∏ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ” , ›Â, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂ-

ª¤ÚÎÂÏ: ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ‰‹ÏˆÛÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¿ÓÙÏËÛ ۋÌÂÚ· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 1,56 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 52 Î·È 26 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ.

ˆÓ. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÙ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ‰¿ÓÂÈÔ Î·È fi¯È ‰ÒÚÔ. ™ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô μ¤ÏÁÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¡ÙÈÓÙȤ ƒ¤ÈÓÙÂÚ˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‚ÂÏÁÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Soir. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∞ı‹Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ı· ‰·Ó›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÚÔ·ÙÂÈ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂∫Δ) Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. “√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ı· Â›Ó·È ‚ÔËıËÙÈÎfi˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ·fi ÙÔ ¢¡Δ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¡Ù.ƒ¤ÈÓÙÂÚ˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ 5%, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô μ¤ÏÁÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÓÙ¿: “ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·ıÔÚ›ÛÙËΠ‚¿ÛÂÈ ÌÈ·˜ ÊfiÚÌÔ˘Ï·˜ Ô˘ ÁÂÓÈο ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢¡Δ. ∂›Û˘, ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› Û ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ μ¤ÏÁÔÈ, ‹ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.

∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010

√È ›Ó·Î˜ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÓÔÈΛˆÓ Á˘ ∞£∏¡∞, 13.

Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛË ÈÓ¿ÎˆÓ ÁˆÚ-

ÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÓÔÈΛˆÓ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010 (¯Ú‹ÛË 2009), ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ À¶√π∫. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›Ó·Î˜ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜-ÂÓÔÈΛԢ-ÌfiÓÈÌ˘ Ê˘Ù›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010 (¯Ú‹ÛË 2009) Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42 ÙÔ˘ Ó.2238/1994 Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó: ·) Δ· ÔÛ¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ÂÓÔÈΛԢ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÂÎÌ·ÚÙfi Ì›ÛıˆÌ· ·fi ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ÚÔ˜ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚ›ÙÔ, ÂÎÙfi˜

ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ, ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚÔÙÒÓ ‹ ·fi ÁÔÓ›˜ ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ Û ٤ÎÓ· ÙÔ˘˜, ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ‚) Δ· ÔÛ¿ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘ ‹ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÎÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ˙ÒÔ˘ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. Á) ¶›Ó·Î· ÂȉÒÓ ÌfiÓÈÌ˘ Ê˘Ù›·˜ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ Úfi΢„˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ηٿ ›‰Ô˜ Ê˘Ù›·˜. Δ· ÔÛ¿ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÒÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Ô˘ ·-

ӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÔÚÂÈÓ¤˜ ˙ÒÓ˜, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ ÔÛÔÛÙfi ›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%) Î·È Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (40%) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔÛ¿ ÙˆÓ ‰ÈÓÒÓ ˙ˆÓÒÓ, Ô˘ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔË. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010 ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Â·Ó·¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ‚¿ÛË Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÊˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Â·Ó·¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜.

™Â fiÔÈÔ ÓÔÌfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ÁÈ· οÔÈÔ ÁˆÚÁÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÔÛfi ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ˆ˜ ηı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Úfi‚ÏÂÙ· ‹ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Û ·ÓˆÙ¤Ú· ‚›·, ‰ÂÓ ·ÔÎÙ‹ıËΠÂÈÛfi‰ËÌ· ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·˘-

ÙÔ‡ Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ì›ˆÛ˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi “∂π¢√¶√π∏Δ∏ƒπ√” ÙÔ˘ ∂§.°.∞ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢√À . ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ›‰Ë ÌfiÓÈÌ˘ Ê˘Ù›·˜, ˆ˜ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ Úfi΢„˘ ηı·ÚÔ‡ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ʇÙ¢Û˘ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌfiÓÈÌ˘ ʇÙ¢Û˘. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ‹ Ù˘¯fiÓ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÈӿΈÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë fiÛ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ·Ú·Ï‹ÛȘ ‹ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ‹ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË.


33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ: ¢›ÓÔ˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· Ӥ˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó¤· ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ªÂ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ˙ÂÛÙfi ¯Ú‹Ì·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË ÛÙ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ∂μ∂, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ, ΔÔ˘ ∞¶. ¡∞¡√À, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, Î. ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ë ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¡¿ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, Ô˘ ›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÊÂÚ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË. ∞ÊÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ fiÏË ÙËÓ ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›·, ÂÚ› ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ‚Ô˘ÏÈ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ηٿÚÚ¢Û˘, ηÙÔ¯‹˜, ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Î.Ï. ∞ÊÔ‡ ‚¿ÊÙÈÛ ÎϤÊÙ˜, ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÚÂÙÈÚ¤ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞ÊÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ οı ›‰Ô˘˜ ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ··Á·Ï¿ÎÈ·, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ηıËÁËÙ¤˜, Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Î.Ï. ÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ, fiÙÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. °È·Ù› fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ΤډÈ˙·Ó ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ù ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Û˘ÓÔÏÈο ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ԢÓ, ÙË ı¤ÛË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·›ÚÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜, Ӥ˜ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ, Ó¤· ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜. ŒÊÙ·Û·Ó Ó· ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∞ÔÎÚ‡‚ÂÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜

Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÎÚ›ÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔ‡ ηٷ‚Úfi¯ıÈÛ·Ó ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ¯ˆÓ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ Û˘ÛÛÒÚÂ˘Û·Ó, Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ‰Â ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Í·Ó·ÌÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú·¯ıÔ‡Ó fiˆ˜ ÚÈÓ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Ó¤· ΤډË. °È’ ·˘Ùfi ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ “Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ” , ‰ËÏ·‰‹ Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÏ·ÛÒÛÔ˘Ó. ∞ÔÎÚ‡‚ÂÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ fiÙÈ Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂.∂., ̤۷ ·fi ÙÔ ª¿·ÛÙÚȯÙ, ÙËÓ Û˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ·, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ¶∞™√∫ Î·È ¡¢. Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ï‹ÙÙÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. ΔÔ˘˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∫·Ù·ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·Ṳ̂ÓË ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ˙‹ÛÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔÎÏËÙÈο, ÙÔ ÌÔÓÔˆÏÈ·Îfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ì·˙› Ù˘, fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘, ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› Ë ∂.∂. ·Ú¤· Ì ÙÔ ¢¡Δ Ù¿¯· ¤ÛˆÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·. Δ· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ı· ¿Ó fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÛÙȘ ÙÛ¤˜ Î·È Ù· ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ, ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÂÌfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ. * ªÂ Ù· ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ¡¢ Î·È §∞√™ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. * ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ó ÛÙË Ï‹„Ë ÛÎÏËÚÒÓ ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹‰Ë ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ * μ·ÊÙ›˙Ô˘Ó ÎϤÊÙ˜ Î·È ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ - ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ - ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ - ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤ÊÙÂÈ, Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Î¿ıÂÙË ÙÒÛË, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ë ÌÈ· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ¯ÚˆÛÙ¿-

Ó ÛÙÔÓ √∞∂∂ Î·È Û¤ÚÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. * ªÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË ÛÙ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. * ªÂ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï·˚΋ ηٷӿψÛË. * ªÂ ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. * ªÂ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ˆ˜ Ù· ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· ÌÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ›ӷ˜. * ªÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ª¶√§∫∂¡™Δ∞π¡, Ì ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÌÂÚÔο̷ٷ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

√È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ªÂÈÒÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙȘ 6.000 ¢ÚÒ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 12.000 ¢ÚÒ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Î˘ÓËÁÔ‡˜ ·ԉ›ÍˆÓ. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÈÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÙÒÚ· ÙÔ ÔÓfiÌ·Û·Ó ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·È Â΂ȷÛÌfi ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÂ·ÁÁÂÏ·ÌÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ, Ì ÙÔÓ Ì·ÌԇϷ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ∂È‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ì ÊfiÚÔ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 10% ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ (‰¤ÚÌ·, ·ÚÁ˘ÚÔ¯ÚÔÛÔ¯fiÔ˘˜) ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ·Ê·ÓÈÛÌfi. ∞˘Í¿ÓÔ˘Ó ˘¤ÚÔÁη ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ù· Δ∞•π, Ù· ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚÙËÁ¿ ¢.Ã., Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· Î.Ï., Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ ›Û˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. ΔÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ Ì ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ÈÏÔÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙÂ. √ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÓfiËÌ· Î·È ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û η̛· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi :

- 20.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, 40.000 ¢ÚÒ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ÛÙ· ›‰Ë Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘. - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· - ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ ÎÏÂÈÛÈÌ¿ÙˆÓ. - ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙˆÓ ∞∂, ÛÙÔ 45%. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· Ӥ˜ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó¤· ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ºÔÚÔÏfiÁËÛË Ì 20% ÁÈ· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÂÓÒ ·Ó Â›Ó·È ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì 15 ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ. ªÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ 20% ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂È‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Î·È ÍÂϤÓÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¢›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Î¤Ú‰Ë ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÓÈ·›·˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙfiÎÔ˘˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ¯·ÚÈÛÙÈΤ˜ ÊÔÚÔÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜. ¢›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÊÔÚÔÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ, ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î.Ï. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ¯Ú˘ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯¿È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ∂ª¶ª∂, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ - ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· - ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ¿ÏÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ˙ÂÛÙfi ¯Ú‹Ì·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ‡˜ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ·, Ô˘ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ Î·È ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Â›Ó·È ıËÏÈ¿ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÁÈ·Ù› ÂÍÈÛÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ∂μ∂ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î¿Ï˘ÙÔÈ. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÁÚÔÙÒÓ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË.

Δ√À√Δ∞ ∞¢∞ª√À ∞∂μ∂: Èڛ˜ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ· ªÂ ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÙÈ ı· ‹ıÂÏÂ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÈfiÈÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë Δ√À√Δ∞ ˆ˜ ¡Ô1 ÂÙ·ÈÚ›· ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔ¤‚Ë Û Ӥ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈο Î·È ÁÈ· 1Ë ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ ¢‡Ó·ÌË Ù˘ Δ√À√Δ∞ ·fi 08/04 ̤¯ÚÈ Î·È 31/05/2010 fiÛÔÈ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ IQ - AYGO -YARIS - NEW AURIS - COROLLA - COROLLA VERSO - AVENSIS & PRIUS ∞ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Û·˜ ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ: ¢øƒ∂∞¡ Δ∂§∏ ∫À∫§√º√ƒπ∞™ °π∞ 3 Ã√¡π∞ ‰ËÏ. ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2010-2011-2012 !!! ¢øƒ∂∞¡ SERVICE Δ√À ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√À °π∞ 3 Ã√¡π∞ ‹ 45.000çª.(¢øƒ∂∞¡ ∂ƒ°∞™π∞ & ∞¡∞§ø™πª∞ ∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞)!!! ¢øƒ∂∞¡ Δ√ ª∂Δ∞§§π∫√

Ãøª∞ ‹ ∂∫¶Δø™∏ ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. ∫·È fiϘ ÔÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ù˘ Δ√À√Δ∞ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË fiˆ˜ Ë ÂÍ·ÂÙ‹˜ ÂÁÁ‡ËÛË, ÙÔ

¢ˆÚÂ¿Ó ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰È΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Δ√À√Δ∞ OPTIMAL DRIVE Î.Ù.Ï. πÛ¯˘Ú¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ·Ó¤ÍÔ‰Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ

ÂÏ¿ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο & ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂Ï¿Ù ۋÌÂÚ· ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Δ√À√Δ∞ ∞¢∞ª√À Û §¿ÚÈÛ· Î·È μfiÏÔ Î·È ·Ú¿ÍÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ∞ÔÎÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·È Û ¤ˆ˜ 84 ‰fiÛÂȘ Î·È Ì ٷ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈ-

ÙfiÎÈ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·È ·fi ÂÌ¿˜ ı˘ÌËı›Ù “ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Î·È ÛÙ· 3 ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ” ! Δ√À√Δ∞ ∞¢∞ª√À ∞∂μ∂. §∞ƒπ™∞ Δ∏§.2410 661561, μ√§√™ 24210 95555 .

¢ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ·fiÙÔ Praktiker ∏ Praktiker ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ·

·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÊ›Ï Ù˘ Ì ÙËÓ ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì fiÙÈ fiÏÔÈ ÂÌ›˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Praktiker ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÚfiÔ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· Ó‡ÌÔÓ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ‰ÚÔÛÈ¿˜. ∫›ÓËÙÚfi Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ·ÚˆÁfi˜ Ì·˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙ԇ̠fiÛÔ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈο Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘. 150 ¢ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· Î·È Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ΤÊÈ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010.

¶¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· 4Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ ¶¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ Ï˘Î›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÊÂÙÈÓÔ› ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ª·ıËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙËÌÈ΋˜, Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ 4Ë ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ √Ï˘ÌÈ¿‰·, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Úʤ· μÔ˘Ù˘Ú¿ ·fi ÙÔ 1Ô ΔÔÛ›ÙÛÂÈÔ ∂οÏ˘ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ §ÈÔ‡Ù· ·fi ÙÔ 1Ô §‡ÎÂÈÔ ΔÚÈοψÓ, Ô˘ ÈÛÔ‚¿ıÌËÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÙËÓ ¢¤ÛÔÈÓ· ¶·˙Ô‡ÏË ·fi ÙÔ 3Ô §‡ÎÂÈÔ ¢Ú¿Ì·˜, ÙÔÓ ¡›ÎÔ ºÏÂÌÔÙfiÌÔ ·fi ÙÔ 1Ô ∞ÚÛ¿ÎÂÈÔ æ˘¯ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ªËÙÚ¿ÎË ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. √È ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ μfiÏÔ, Î·È ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÁÈ· ‰¤Î· ̤Ú˜ ÛÙË NASA, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∂˘ÁÂÓ›‰ÈÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ‰Âο‰ˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙÔ £ÂÚÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ù· ÌËÓÈ·›· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √È §ÈÔ‡Ù·˜, μÔ˘Ù˘Ú¿˜ Î·È ªËÙÚ¿Î˘ ÌÂÙ›¯·Ó Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÛÙË 3Ë √Ï˘ÌÈ¿‰· Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ Î·È ·¤Û·Û·Ó ‰‡Ô ÙÈÌËÙÈÎÔ‡˜ Â·›ÓÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂÙ›¯·Ó 30 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙËÓ 1Ë Ê¿ÛË “∂À¢√•√™” Î·È ÛÙË 2Ë Ê¿ÛË “∞ƒπ™Δ∞ƒÃ√™” , Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο §‡ÎÂÈ· ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Î·È ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜.


34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

√È ∞¶∂ Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ...‰›Ï· ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡

¶˘Ú ηٿ ÏÈÁÓ›ÙË Î·È ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 13.

À

¤Ú Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηٿ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË Î·È Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ˘¤Ú ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂ ·ÎfiÌË Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙ·... Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ EÏÏËÓ˜ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ˆÚ·ÈÔÔÈ› ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ηٷÚÚ›ÙÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Ú›¯ÓÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë WWF Hellas ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Public Issue, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. Δ· ÛÙÔȯ›·, fï˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÎfiÓÙÚ· Û fiÛ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηıÒ˜ ÙÔ 87% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ∞¶∂ ‰›Ï· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi (88%) Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ!

√È ÏfiÁÔÈ √È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÍËÚ·Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔÈ Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÂÍËÁ› Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ·ÙÂÈ

fiÙÈ ÙÔ 63% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ıˆÚ› ˆ˜ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ 86% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂËÚ·ÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο. H ¤Ú¢ӷ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÏÈÁÓ›ÙË Î·È ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ÌfiÏȘ 5% Î·È 3% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÏÈÁÓ›ÙË, ÙÔ 58% ıˆÚ› ˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ÛÙ·‰È·Î¿, ÂÓÒ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 22% ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Ë ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. £ÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-

∞¡∞°¡øƒπ™∏ ™øª∞Δ∂π√À Με την υπ’ αριθμ. 173/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ” , που έχει έδρα το Βόλο και σκοπό την αφύπνιση και ενεργοποίηση των Ορθοδόξων Χριστιανών και των μελών της Εκκλησίας και γενικά τους σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό του. Βόλος 12 Απριλίου 2010 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Δημήτρης Γ. Γούσης Δικηγόρος

ÓÂÈ Î·È Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÎfiÌË Î·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (75%) Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ı· ʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÙÔ 62% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ıˆÚ› ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏÔȈı› Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘!

¢ÂÓ ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ΔÔ 67% ÈÛÙ‡ÂÈ, Â›Û˘, ˆ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ ı· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ›, ÂÓÒ ˘„ËÏfi (40%) Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ıˆÚ› ˆ˜ Î·È Ë ·Í›· Ù˘ Á˘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη. “∏ ¤Ú¢ӷ ηٷÚÚ›ÙÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÁÈ·

ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·‚¤ÏÏ·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ WWF ∂ÏÏ¿˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂, Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·Í›·˜, fiˆ˜ .¯. ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ¢·‰È¿˜, Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÂȉfiÙËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ.

∫∏¢∂π∞ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, θεία και γιαγιά

∂§π™™∞μ∂Δ ™∞ª∞ƒ∞

Ετών 92 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 14 Απριλίου και ώρα 10.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βελεστίνο. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Βασίλειος Παρασκευάς, Απόστολος και Σταυρούλα Σαμαρά, Γρηγόριος Κρυσταλινός, Αθανάσιος και Ευγενία Σαμαρά, Στέργιος και Αικατερίνη Σαμαρά, Ιωάννης Σαμαράς Τα αδέλφια: Αγαθή χα Κωνσταντίνου Σκλαβούνου, Παναγιώτης και Ελένη Τσαλαβρέτα, Χρήστος Κωνσταντάς, Σπυρίδων και Αφροδίτη Τσαλαβρέτα Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Ιωαννίδη. ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ.

∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡

£∂™™∞§π∞™, ™Δ. ∂§§∞¢∞™, ∂Àμ√π∞™ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 261 - 38221 ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210-32885, Fax: 23374 email: pressun1@otenet.gr Βόλος 13 Απριλίου 2010

Ανακοίνωση Η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, με αφορμή το γεγονός της θέσεως σε διαθεσιμότητα εκ μέρους της εργοδοσίας, συναδέλφων της εφημερίδας “Η Θεσσαλία” : - Εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της και αποδοκιμάζει πλήρως κάθε απόφαση, που έχει στόχο την αποδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. - Επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να πέσει στις πλάτες μόνο των εργαζομένων, στους οποίους βέβαια, περιλαμβάνονται και οι δημοσιογράφοι, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί με δίκαιη κατανομή των βαρών και με κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή. Και αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεπεραστεί η πολύπλευρη κρίση που περνάει η χώρα μας. - Εκτιμά ότι ο χώρος κάθε εφημερίδας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα μηνύματα των καιρών και στις σημερινές συμπληγάδες, που διερχόμαστε και δεν προσφέρεται για αυτοσχεδιασμούς και οικονομικίστικες τακτικές, αλλά αντίθετα κάθε εφημερίδα πρέπει να προστατεύεται ως κόρη οφθαλμού, γιατί αποτελεί τον αυτονόητο υπερασπιστή των αρχών της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, που πρέπει να διέπουν κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. - Τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό μήνυμα το γεγονός ότι δημοσιογράφοι γίνονται στόχος από την εργοδοσία με απώτερο σκοπό να αποδυναμωθούν δικαιώματα και κατακτήσεις τους στον εργασιακό χώρο, που δείχνει όμως πως μοναδικός δρόμος για την αντιμετώπιση των δύσκολων καιρών είναι η ενότητα και η πάλη όλων ανεξαίρετα των εργαζομένων. - Τέλος, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποφασίζει την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας στη “Θεσσαλία” σήμερα από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα. Η Διοίκηση

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ ∫∞π ∞§ªÀƒ√À π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π∞™ Δƒπ∞¢√™ ª√Àƒ∂™π√À Περίληψη Διακήρυξης Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού διακηρύσσει, ότι την Κυριακή 18-4-2010 και από ώρα 11.00 μέχρι 12.00, στα γραφεία του Ναού, στο Μούρεσι Μαγνησίας και ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση 1) το κελί του Ναού στη θέση Άγιος Ιωάννης, στην παραλία του Αγίου Ιωάννου Μαγνησίας, εμβαδού 40 τετραγωνικών μέτρων και 2) το κελί του Ναού εμβαδού 40 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Άγιος Νικόλαος - Νταμούχαρη Μουρεσίου Μαγνησίας για να χρησιμοποιηθούν ως θερινή κατοικία. Το ελάχιστο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για κάθε κελί. Η μίσθωση θα είναι τετραετής και το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 3% επί του καταβαλλομένου στο αμέσως προηγούμενο μισθωτικό έτος ετησίου μισθώματος. Το χαρτόσημο της μίσθωσης βαρύνει το μισθωτή. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ανέρχεται σε ένα ετήσιο μίσθωμα και είναι καταβλητέα στην επί της δημοπρασίας επιτροπή σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή νομίμως οπισθογραφημένη. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης βαρύνουν τον πλειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης των σχεδίων και των λοιπών όρων και υποχρεώσεων στο Γραφείο του Πληρεξουσίου του Ιερού Ναού δικηγόρου Μιχαήλ Βασιλικού οδός Κωνσταντά αρ. 123, Βόλος, τηλ.: 24210-44274. Βόλος 12-4-2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ + ΙΕΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

æ∏ºπ™ª∞ Σήμερα την 12ην Απριλίου 2010 ημέραν Δευτέραν και ώραν 8 μ.μ. συνήλθε στο γραφείο της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων “Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” Γ.Ε.Χ.Α., σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεώς μας και ασχολήθηκε με θέμα την εις Κύριον εκδημίαν του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Βασιλείου Παπαγιάννη. Ο πρόεδρος ανήγγειλε στα μέλη την εις Κύριον εκδημίαν του σεβαστού μας και αειμνήστου πατρός Βασιλείου Παπαγιάννη Αρχιμανδρίτου της Αδελφότητας Θεολόγων “Ο ΣΩΤΗΡ” , προϊσταμένου και πνευματικού καθοδηγητού της Γ.Ε.Χ.Α. τμήματος Βόλου επί σειράν ετών. Κατόπιν αυτού απεφασίσθη ομόφωνα και συντάχθηκε το παρακάτω ψήφισμα: 1. Να παρακολουθήσουν τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου και όσα εκ των μελών της Ενώσεώς μας δύνανται την εκφοράν της σορού του εκλιπόντος που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗΝ 14-4-2010 και ώραν 13.30 από τον Ιερό Ναόν Κωνσταντίνου και Ελένης του Νεκροταφείου Ζωγράφου Αθηνών. 2. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Τμήματός μας στην Αδελφότητα Θεολόγων “Ο ΣΩΤΗΡ” . 3. Να συνταχθεί αναγγελία θανάτου και να δοθεί στην εφημερίδα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” προς δημοσίευση και να τοιχοκολληθεί στους κεντρικούς Ναούς της πόλεως. 4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στην τοπικήν εφημερίδαν “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” . 5. Να δοθούν αντί στεφάνου το ποσό των 200 Ε εις την Ιεραποστολήν. Διά το Δ/κό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§√À¡Δ∞π

§πΔ√™ π∞™ø¡

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π τρία (3) γραφεία πλήρως ανακαινισμένα, 28 τ.μ., το καθένα στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 2421028559, 6972-148144. (211) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π τριάρι 1ου ορόφου 95 τ.μ., με κλειστό πάρκιν, οδός Διός 3, Ν. Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 2421055144. (889) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και δυάρι επιπλωμένα με αυτόνομη θέρμανση, a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (890)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (234)

Πωλούνται 100 τροχόσπιτα μεταχειρισμένα από 1.850 Ε. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και καινούργια τροχόσπιτα. Ελέγχονται και μεταφέρονται όλα. Πληρ. τηλ. 2410-541150 και 2410-541451. (869)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (613)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (593)

Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (599)

¶ø§∂πΔ∞π

μ√§√™ ∂À∫∞πƒπ∞

περιοχή Καραγάτς πλησίον Κασσαβέτη μονοκατοικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 133 τ.μ. και Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (594)

α) Πωλείται διαμ/μα 108 τ.μ., 3 υ/δ, κλειστό πάρκιν, 4ος, καινούργιο, 4ετίας, γωνιακό ανατολικό. 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες. 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 7 Βόλος Τηλ. 6977-615627 (807)

¶ø§∂πΔ∞π

∞°. ∫ø¡/¡√™

ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (595)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977/615627 (603)

διαμέρισμα επιπλωμένο στο κέντρο του Βόλου 65 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6982-198457. (684)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25 τ.μ., επιπλωμένη με αυτόνομη θέρμανση, στον 5ο όροφο, Ρ. Φεραίου 4. Πληρ. τηλ. 24210-52648. (459)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα στο πάρκο του Αγίου Κων/νου 240 τ.μ. με υδρομασάζ. Πληρ. τηλ. 6972111594. (683)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 Άγιος Κωνσταντίνος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 92 τ.μ. 3ος με 2 υ/δ μπάνιο, wc, τζάκι, πάρκιν (606)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (615) ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στους πρόποδες Γορίτσας, εντός σχεδίου, άρτιο-οικοδομήσιμο, γωνιακό, με πλήρη πρόσβαση σε αναπτυσσόμενη περιοχή. Τηλ. 6907-390290. (895)

¶ø§∂πΔ∞π

‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È πλησίον Αγ. Νικολάου σε νεόδμητη πολυκατοικία άριστης κατασκευής γωνιακό διαμέρισμα 66 τ.μ., 3ου ορόφου, 2 υ/δ, καθιστικό, λουτρό 38 τ.μ., βεράντες. Πληρ. τηλ. 6977776665. (769)

¶ø§∂πΔ∞π μικρό κατάστημα 16 τ.μ. στη Γλάδστωνος 17 (δίπλα από 2ας Νοεμβρίου). Τιμή 26.000 Ε. Τηλ. 6936-856653. (752)

¶ø§∂πΔ∞π σε μόλις αποπερατωμένη οικοδομή, τριάρι 81 τ.μ. με αποθήκη και θέση στάθμευσης, Κοραή με Μαγνήτων γωνία. Τηλ. 6936-856653. (751)

∞°√ƒ∞ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞°√ƒ∞∑√¡Δ∞π ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂Δƒ∏Δ√π™ °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. Πληροφορίες ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ.: 24210 25000 Κιν.: 6979-726165 (369)

¶ø§∂πΔ∞π

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (596)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ στο κέντρο του Βόλου, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος 85 τ.μ., 2ος όροφος, πλήρης ανακαινισμένο, έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για Ιατρείο - Οδοντιατρείο - Δικηγορικό γραφεί και συναφή επαγγέλματα. Τιμή ευκαιρίας. Υπεύθυνος: ONLINE SOLUTIONS Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ. 24210-25000 (771)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 161 τ.μ. σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδούς, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, 4 υ/δ όλα με μπαλκόνια, 2 μπάνια w/c, βοηθητικοί χώροι, ιδανικό για μεγάλη οικογένεια. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (597)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (598)

ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 105 τ.μ. 2ος όροφος, διαμπερές, 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 2 αποθήκες. Τιμή ευκαιρίας. (616)

¶ø§√À¡Δ∞π:

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ Δ∏§. 24210-22824

¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (600)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ΔËÏ./Fax °Ú·Ê›Ԣ: 24210 54087 697 74 11 883 Πωλούνται οικόπεδα, παλιές μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυτελούς κατασκευής, χωράφια, βιοτεχνικοί χώροι στο Βόλο και γενικότερα στο Νομό Μαγνησίας. (621)

¶ø§∂πΔ∞π τριάρι 75,33 τ.μ. 3ου ορόφου σε άριστη κατάσταση, πλήρως ανακαινισμένο (δάπεδα μάρμαρο-ξύλο) στη Ρήγα Φεραίου 2 (απέναντι από πάρκο Αδαμόπουλου και συγκρότημα Μουρτζούκου). Αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 105.000 Ε. Τηλ. 6936-856653. (753)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (635)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38

18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (642)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì.

∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (643)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ™Ù·ı¿ 20 Ù.Ì. 20.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ƒÔ˙Ô‡ 25 Ù.Ì. 25.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ¶·Á·ÛÒÓ 34 Ù.Ì. ηÈÓ., 2Ô˜ ÔÚ. 4. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 68.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. Î·È 50 Ù.Ì. ηÈÓ., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓ. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. 8. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ¡. πˆÓ›·. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜. 10. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ·ÏÈfi, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 50.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 1+2 ÔÚ., ηÈÓ. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ¢. ¢·ÏÂ˙›Ô˘, Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÎÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÌfiÓÔ 62.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ∞¯ÈÏϤˆ˜. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ ¡. πˆÓ›· (ª∂Δ∫∞) 80 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ı¤·, ·Ôı‹ÎË, 98.000∂. 17. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 70.000∂. 18. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ∂˘ÚÈ›‰Ë, ηÈÓ. 19. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ηÈÓ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 20. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. °. ¢‹ÌÔ˘, 5Ô˜ ÔÚ., ˘ÂÚÏÔ‡Í+¿ÚÎÈÓ. 21. ΔÂÛÛ¿ÚÈ ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤, ÏÔ˘Í, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ. 22. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ÁÚÈ¿ Î·È ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 23. ΔÔ¿ÏË, 77 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 24. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ. ÏÔ˘Í Î·Ù·Û΢‹˜. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. √ÁÏ 70 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 75 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. 4. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÁÏ 126 Ù.Ì. 110.000∂. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. 85.000∂. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. 87.000∂. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. 90.000∂. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 300 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 6. ¡. πˆÓ›· 200 Ù.Ì. 90.000∂. 7. ™ˆÚfi˜ 615 Î·È 630 Ù.Ì. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 9. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 117 Ù.Ì. 130.000∂. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. 60.000∂. 11. ∫ÚÈı·ÚÈ¿-¶Ï¿Î˜ 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 67.000∂, Ì ı¤·, 170Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 270 Ù.Ì., ÁˆÓȷ΋, 110 ¯ÈÏ. ∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∞ʤÙ˜ 500 Ù.Ì. ı¤·, ¯Ù›˙ÂÈ 240 Ù.Ì., 35.000∂. 2. ªԇʷ 500 Ù.Ì. ÔÈÎÈÛÌfi˜, 40.000∂. 3. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.300 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 4. ÕÊËÛÛÔ˜ 37 Ù.Ì. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·+·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì. ÔÈÎ. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈΛ·. 6. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 7. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì. ÁÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 8. ∫¿Ï·ÌÔ˜ Î·È ªËϛӷ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 9. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì ı¤·. 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 11. ªԇʷ 300 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 50.000∂. 12. ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 27 ÛÙÚ. Û 2 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 10ÂÙ›·˜. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ. 3. ¢˘¿ÚÈ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 50 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 280∂. 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 60 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ ÏÔ˘Í 350∂. 5. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ∞¯ÈÏ. 330∂. (647)

(623)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 172 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Αργαλαστή διώροφη οικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. περίπου κοντά στο Δημαρχείο, τιμή 40.000 Ε. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. ΒΟΛΟΣ, 63 τ.μ. 2ου ορόφου ανατολικό 5 ετών. ΒΟΛΟΣ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ. ρετιρέ με μεγάλο μπαλκόνι, Καρτάλη - Γαζή. Αγριά καινούργια δυάρια 50 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης 100 τ.μ.. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. √π∫√¶∂¢∞ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. (646)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ - 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.AthanasiouRealEstate.com ¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1671/∂Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶·ÓÛÈfiÓ (ÙÚÈÒÚÔÊÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi) ÎÙ›ÛÌ· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 600 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (11 ‰ˆÌ¿ÙÈ·-‰‡Ô ÛÔ˘˝Ù˜) ·Ó¿ÎÚÈ‚· Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊË Â›ψÛË ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜. ª·Á¢ÙÈ΋ ı¤·. ¶ÏËÚfiÙËÙ· 100%. 1654/μ›Ï· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ/™ˆÚfi/·Ó¤ÌÔÚÊË. 1656/™Ù· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη Ôχ fiÌÔÚÊÔ Û›ÙÈ 90 Ù.Ì. Û 124 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1644/¶·Ï·È¿-ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜ 70+70 Ù.Ì. (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘) Û ÔÈÎ. 147 Ù.Ì. 1514/™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 1623/ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ./Œ¯ÂÈ 5 ‰˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. - 4/¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 3 ‰ˆÌ., Î.Ï. 1639/™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚ. ·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. 1626/™ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 556, 40 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1669/™ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· √͢ÁfiÓÔ˘ (Ì¿ÚÎÂÙ μÂÚfiÔ˘ÏÔ˘), 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤Ó· ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2 ˘/‰ Î.Ï. 1667/™ÙËÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ √͢ÁfiÓÔ) ÔÏ˘ÙÂϤ˜ 101 Ù.Ì., μ’ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1548/ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ù˙¿ÎÈ/¿ÚÎÈÓ/·Ôı‹ÎË. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÈÎÚ¿-ÌÂÁ¿Ï· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·. 1555/°. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË Î.Ï. 1556/ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. - 3 ˘/‰ Î.Ï. ∂›Û˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞-∫Δ∏ª∞Δ∞ 1665/(1) ™ÙÔ §·‡ÎÔ ÎÙ‹Ì· 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi, Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ªËϛӷ, ΔÚ›ÎÂÚÈ Î.Ï. (2) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ∫·È Ù· ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. 1668/∫Ù‹Ì· ÂÙ¿ (7) ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ∫À¢∂¶ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. 1634/1635/™ÙËÓ ∫ÔÚfiÈ ÔÙÈÛÙÈο ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ· 11,5 Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚ¤Ì. 1574/ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1670/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) 609 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶‹ÏÈÔ, ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ, ÌË ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ. 1647/™ÙÔÓ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ (™ˆÚfi) ÌÂÛ·›Ô 588 Ù.Ì. ı¤·. 1493/ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚ¤Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/¡¤· πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ (¡¤Ô ¢¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 332 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ.

1558/™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À 24210 48017 ÎÈÓ. 6974707033 (852)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (651)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì. 36.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 25 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 5Ô˜ ÔÚ. 41.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 22 Ù.Ì., ¢ÒÌ· 22.000 ∂. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 39 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. 45.000 ∂. ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 34 Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜ 1Ô˜ ÔÚ. 32.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ ÔÚ. ·Î¿Ï˘ÙÔ˘ 56.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 50 Ù.Ì. 7ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 50.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 4Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 51 Ù.Ì., 90.000 ∂. ∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 56 Ù.Ì., 90.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., Ì P. 85.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 68 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi 68.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ôχ ηÏfi Ì ·˘Ï‹ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ 57.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 54 Ù.Ì., Ì P. 3Ô˜ ÔÚ., 78.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. (‰‡Ô ÎÚ‚/Ú˜) Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 62 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 88.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 68 Ù.Ì. Ì ƒ., 106.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 87 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 127.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ. 120.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3Ô˜ ÔÚ., 78 Ù.Ì.,

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË 137.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 110 Ù.Ì., 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì, 3Ô˜ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÚ. Ôχ ηÏfi 86 Ù.Ì., ı¤·, 137.000 Â. ∫·Ó¿ÚË 88 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 158.000 Â. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 159.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 6Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤ 109 Ù.Ì., 250.000 ∂. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 4Ô˜ ÔÚ., 130 Ù.Ì., 273.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., 105,5 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 211.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 110 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô ÔÚ. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 192.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 110 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ƒ., 158.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ., ·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 61 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ., 120.000 ∂. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 64, 71 Ù.Ì., 2.000 ÙÔ Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì., ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 155.000 ∂. (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂.). √π∫√¶∂¢∞ 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ, 32.000 ∂. 150 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8, 52.000 ∂. 185 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ ™.¢. 0,8 70.000 ∂. 420 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ Ù˘ °.¢‹ÌÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8 220.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÁˆÓÈ·Îfi 473 Ù.Ì., 273.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi 127 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÏËÛ›ÔÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 150.000 ∂. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ™.¢. 2,1 140.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 250 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 160.000 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 70 Ù.Ì. 260.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 2,7 480.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 250 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ™.¢. 0,8 115.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 220 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿ ™.¢. 0,8, 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ı¤ÛË μ·Úο 240 Ù.Ì., 67.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Ì¿ÚÎÂÙ Lead 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 100.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 1.000 Ù.Ì., 460.000 ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 319 Ù.Ì., 75.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 329 Ù.Ì., 65.000 ∂. §·‡ÎÔ˜ 700 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 17.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 4.200 Ù.Ì. Ì ı¤· 42.000 ∂. ªÂÙfi¯È 500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi-ªËϛӷ 15.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 220.000 ∂. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫. ¡ÂÚ¿ 70 Ù.Ì., 136.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, Ì Ï·Ù¿ÓÈ· 110.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Û ¿ÚÔ‰Ô 115.000 ∂ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ 25.000 ∂. (648)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 - ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞

πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, √ÚÌÈÓ›Ô˘ 2Ô˘ ÔÚ. 81 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞/ À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (653)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr

¢IAMEPI™MATA Γαζή - Χατζηαργύρη 115 τ.μ. γωνιακό 5ος ορ. 140.000 Ε. Ιάσονος-Χατζηργύρη γραφεία, 46 τ.μ., 3ος ορ., 40.000 MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Γατζέα 2ώροφο, 175 τ.μ.+100 τ.μ. υπόγειο, καινούργιο+παλιά πέτρινη αποθήκη 160 τ.μ., σε οικόπεδο 300 τ.μ. ÕÊËÛÛÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì. +˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 200.000 ∂ Μακρινίτσα 3ώροφο, 240 τ.μ. οικόπ. 690 τ.μ., 350.000. Φυτόκο οικία 120 τ.μ. + αποθήκη 200 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ., 300.000. Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Πορταριά, Προφήτης Ηλίας, 4 στρ., 100.000 Πορταριά Αλυκόπετρα 12 στρ., 85.000 Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Σουτραλί 450 τ.μ., κοντά στο κύμα 230.000 Ε. Αλυκές κτήμα 19 στρ. άνωθεν Ε.Ο. Μάραθος (κόμβος) κτήμα 10 στρ. με κτίσμα 100 τ.μ., 370.000 Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Αργαλαστή κέντρο 1.200 τ.μ. μόνο 40.000 Αφέτες, επί εθν. οδού κτήμα 3,3 στρ. 50.000 και 6 στρ. 40.000. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. Διμήνι, αποθήκη 550 τ.μ. οικόπ. 4.800 τ.μ. (654)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting -Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 2 WC, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ˘ÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ 37 Ù.Ì., Ê/·, Parking ÛÙË ˘ÏˆÙ‹ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 160 Ù.Ì., ˘-

¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞Ôı‹ÎË 7 Ù.Ì. & parking. μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· - ÁÚ·Ê›· 45 & 50Ì Ù.Ì. Ì ̛· ı¤ÛË parking ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞’ fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹˜ 80 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· 38 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı¤· Û ˘¤ÚÔ¯Ô Î‹Ô. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ·Î›ÓËÙÔ 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. ∂•√Ãπ∫∞ ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71,19 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2ÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Ì ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4070 Ù.Ì. ( ı¤ÛË ª·Ú¿ıË) ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 40.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ & ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ï·›ˆÛ‹ Ù˘. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. £¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 100.000∂ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË 5,5%. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ª∏§π¡∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ 2 ÔÚfiÊˆÓ - 108 Ù.Ì. (Ô fiÚÔÊÔ˜), ΔÈÌ‹ 140.000∂ μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ºπ§∂§§∏¡ø¡ Ì ™.¢. 2,7. ¢›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ . ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ 80.000 ∞¡∞∫∞™π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1389 Ù.Ì. & 1300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÈÛÌfi. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 3110 Ù.Ì., 3940 Ù.Ì., 2940 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ¿Óˆ ·fi ÙËÓ μ›Ï· ∫·Ï˘„Ò, ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 795 Ù.Ì. (Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·) & 1780 Ù.Ì. ÛÙË ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂ •À¡√μƒÀ™∏: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈÎfi‰· 7 & 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 30.000 & 43.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Î·È ·¤¯Ô˘Ó 3.5 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ •˘Ófi‚Ú˘Û˘. ÕÏÂÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. ÛÙËÓ ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ȉ·ÓÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∫¤ÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, 100 Ù.Ì. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ (˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ̤ۈ ·˘ÙÔ‡). ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÚ·Ê›· ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (& ÌÂÌÔӈ̤ӷ), Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 200.000∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È / ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·Ôı‹ÎË 170 Ù.Ì. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (656)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘

ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (663)

-----------------------------------π‰¤· °.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ & ™π∞ √∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞°. μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 1, ¡.πø¡π∞ Δ∏§. 2421062651, 6973401277 www.idea-volos.gr

¡∂∞ πø¡π∞ ª∂∑√¡∂Δ∞ ÚÂÙÈÚ¤ 78,5 Ù.Ì., Ì 100 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ· ¢À∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 50 Ù.Ì. ÁˆÓ. 2Ô˜, Ì 25 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ· 2.∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. 3. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 48 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜ Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫¿‰ÌÔ˘ 82 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, ı¤· ¿ÚÎÔ 2. ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 85 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 40 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· 3. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 86 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÂÓÙ. Ù˙¿ÎÈ, 38 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. (664)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (665)

ZHTOYNTAI Τo Sugar καφέ ∑∏Δ∂π άτομο για το μπουφέ με εμπειρία, για απογευματινή βάρδια. Πληροφορίες Ιωλκού - Αργοναυτών. (456) Από εισαγωγική ∑∏Δ√À¡Δ∞π κύριοι ή κυρίες από 30-45 ετών, κάτοχοι Ι.Χ. για άμεση συνεργασία στην πόλη του Βόλου. Τηλ. 2410533709 και 6977551808. ώρες επικοινωνίας 09.30-13.30. (845) ∑∏Δ√À¡Δ∞π καθηγήτριες Αγγλικών από το Κέντρο Αγγλικής γλώσσας ΚΩΦΟΣ. Πληροφορίες τηλ. 2421047022 και 6937-020900 από 3 μ.μ. έως 9 μ.μ. (868)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ZHTOYNTAI

¢IAºOPA

∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος για γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων και λέμβων με έδρα τα Καλά Νερά Πηλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήση Η/Υ και πρόγραμμα windows office. Μισθός ικανοποιητικός. Πληροφορίες και αιτήσεις στα τηλ. 24210-21607 και 24210-34213. Αποστολή βιογραφικών στο info@fourways.gr (873) ∑∏Δ√À¡Δ∞π κοπέλες με γνώσεις μπουφέ ή σέρβις για παραλιακή καφετέρια στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6974583674. (892)

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (601) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (591)

∑∏Δ∂πΔ∞π D.J. με πείρα για το καφέ μπαρ Blue lagoon στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976-862007. (891)

∑∏Δ√À¡Δ∞π από τη νέα Ηλεκτρονική Πύλη www.thessalikesprosfores.gr, δύο κοπέλες από 22-40 ετών για αντιπρόσωποι εξωτερικοί συνεργάτες για το Νομό Μαγνησίας. Μισθός, προμήθεια, bonus, ασφάλεια. Πληρ. τηλ. 24320-78550, 6973-059610 κ. Αθαν., ώρες 10.00-15.00 (774)

∑∏Δ√À¡Δ∞π κοπέλες με πείρα σε παρασκευή καφέ και χειρισμό οθονών touch, για εργασία στο κυλικείο του κρατικού αερολιμένα Σκιάθου. Τηλ. 27210-63191, 6932-642850. Αποστολή βιογραφικών στο fax 2721063237. (867)

Η εταιρία HSS Hire Shops η μεγαλύτερη αλυσίδα ενοικιάσεως εργαλείων και μηχανημάτων στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει

À¶∞§§∏§√

Καταστήματος για το κατάστημα του Βόλου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος λυκείου, έως 27 ετών, να έχει δίπλωμα οδήγησης και γνώσεις πάνω σε μηχανήματα. Γνώση Αγγλικών και χειρισμός Η/Υ θα θεωρηθούν προσόν. Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού στο τηλ. 24210-66701 ή στο volos_shops@hss.gr (793)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα - 59χρονη εκπαιδευτικός, γοητευτική, ανεξάρτητη. - 65χρονος συν/χος ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος, υγιέστατος. - 65χρονος καθηγητής, πολύ εμφανίσιμος, χωρίς υποχρεώσεις. - 69χρονος εφοριακός, ακίνητα, ευπαρουσίαστος, εύρωστος. (624)

MA£HMATA

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (622)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 2421042905. (620)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔ√¢π√π∫∏™∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ Δª∏ª∞ ∞’ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Με την αρ. πρωτ. 608/Φ.14-2295/07-04-2010 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΑΡΑΝΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.” που θα εγκατασταθεί στη θέση “Νεκροταφείο” του Δήμου Ν. Αγχιάλου του Νομού Μαγνησίας με τα πιο κάτω ειδικότερα στοιχεία: α) Μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγικών μηχανημάτων ισχύος: Κινητήριας: 151,84 ΗΡ, Θερμικής: 0,00 KW. β) Μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος: Κινητήριας: 00,00 KW, Θερμικής: 0,00 KW. γ) Μηχανημάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων κ.λπ.): Κινητήριας: 00,00 KW, Θερμικής: 0,00 KW. δ) Αξία εξοπλισμού: 720.000 Ε. ε) Βαθμού όχλησης: Χαμηλής. ΒΟΛΟΣ 07-04-2010 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞; έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (893)

∞ª∂™∏ §À™∏ για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5’ λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο, μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (894)

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310-995246) - Μιας (1) λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο “Λατινική Φιλολογία”. - Μιας (1) αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και την πρόσληψή της” . Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 256/30-3-2010 τ. Γ’ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 14 Ιουνίου 2010. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη 12-4-2010 Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ - ΚΟΣΜΙΔΟΥ

Κορυφαία αστρολόγος, ερευνήτρια ταρό, γενέθλιοι χάρτες, ερωτικές συναστρίες, προβλέψεις, φυλαχτά. Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά. Σύμβουλος επωνύμων. Δέχομαι με ραντεβού. Πληρ. τηλ. 6974-456215, 6970-864447, από σταθερό και κινητό στο 9016002600, χρέωση 2,38Ε/1’. (472)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και VI.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr. (710)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ έως 30 ετών επαρκιούχος Αγγλικής, εν δυνάμει Καθηγήτρια γνωρίζουσα άπταιστα Η/Υ και πολύ καλή πληκτρολόγηση, αγγλικά - ελληνικά. Πληροφορίες στο e-mail: antoniou.helicon@yahoo.com ή στο τηλ. 24210-53598. (806)

14

∞ÚÈÛÙ¿Ú¯Ô˘, ¶Ô‡‰Ë, ΔÚÔÊ›ÌÔ˘ ·ÔÛÙ., £ˆÌ·˝‰Ô˜ Ì¿ÚÙ. “√˜ Â¿Ó Â̤ ‰¤ÍËÙ·È, ԇΠÂ̤ ‰¤¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·ÔÛÙ›ϷÓÙ¿ Ì” (ª¿ÚÎ. ı’ 37). Θεός και άνθρωπος ο Χριστός, Υιός του Θεού και υιός ανθρώπου, ήλθεν εις τον κόσμον ως απεσταλμένος του Θεού και Πατρός, δια να μας φέρη την σωτηρίαν και την χαράν. Το έργον Του είναι έργον Θεού δεν είναι έργον ανθρώπινον. Διότι όσα διδάσκει ο Κύριος με το Ευαγγέλιόν του, είναι διδασκαλία που πηγάζει από την θεότητά Του. Και όσα βεβαιώνει και υπόσχεται, είναι υποσχέσεις του Θεού και έχουν ανυπολόγιστον αξίαν και κύρος. Όσοι λοιπόν πιστεύουν εις τον Κύριον, όσοι τον αναγνωρίζουν και τον δέχονται ως σωτήρα και οδηγόν της ζωής των, με τον τρόπον αυτόν δέχονται τον Πατέρα και Θεόν, υπακούουν εις το θέλημά Του, γίνονται άξιοι της αγάπης Του. Δε χωρίζεται ο Υιός του θεού από τον Πατέρα Του. Δι’ αυτό, όσοι ενώνονται με τον Σωτήρα Χριστόν, ενώνονται με τον άπειρον Θεόν και δημιουργόν. Εφόσον αναγνωρίζουν τον Υιόν, αναγνωρίζουν και τον Πάτερα. Και ασφαλίζουν τοιουτοτρόπως όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα, όσα υπόσχεται ο Θεός εν ονόματι του Υιού Του.

∞ƒπ™Δ√Δ∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη των εξής θέσεων ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310-995251) - Μιας (1) λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο “Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο” . - Μιας (1) λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο “Αστικό Δίκαιο” . Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 255/30-3-2010 τ. Γ’ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 14 Ιουνίου 2010. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Πληροφορίες στο αντίστοιχο τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη 12-4-2010 Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΡΜΕΙΔΟΥ - ΚΟΣΜΙΔΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞π°∞π√À

ANAKOINΩΣH

∞¡π∂§

∞¶ƒπ§π√™

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 16 ∞¶ƒπ§π√À 2010 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ - ΔΟΝΔΟΛΙΝΩΝ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΦΙΛ. ΙΩΑΝΝΟΥ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ του Βύρωνα και της Αναστασίας, το γένος Τσακιρίδη, που γεννήθηκε στο Διδυμότειχο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΛΙΤΣΗ του Χρήστου και της Ζηνοβίας, το γένος Μπέκα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΑΦΗΣ του Αθανασίου και της Ολυμπίας, το γένος Μήτσιου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΘΑΛΕΙΑ ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗ του Παναγιώτη και της Ελένης το γένος Τριανταφυλλίδη, που γεννήθηκε στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να παντρευτούν στην Πορταριά Πηλίου Μαγνησίας. --------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΛΙΑΚΟΣ του Χρήστου και της Ευτυχίας, το γένος Γουλιώτη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ του Βασιλείου και της Ιωάννας το γένος Αλεξογιαννοπούλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στον Άνω Βόλο Μαγνησίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π.: “Γλωσσολογία: Φωνολογία - Διαλεκτολογία” στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Πληρ.: Δ. Κολοκυθά, Σ. Χαλκιά τηλ.: 22410-99316314, fax: 22410-99309, email: grammateiaTMS@rhodes.aegean.gr. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθ. 247/29.03.2010 τ. Γ’. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 13/06/2010. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.rhodes.aegean.gr/tms/prokirikseis/13-042010 htm. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης κ.α.α. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού Καθηγητής Κων/νος Λ. Ζώρας

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞π°∞π√À ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών: - Μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο “Υπολογιστική Στατιστική” . Πληροφορίες: κα Κ. Καραγιάννη, τηλ.: 22730-82025, fax: 2273082309, e-mail: pkarag@aegean.gr Η παραπάνω προκήρυξη της θέσης ΔΕΠ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 247/29.03.2010 τ. Γ’ καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/jobs.htm Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 11/06/2010. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής Ανδρέας Ι. Τρούμπης α.α. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού Καθηγητής Κων/νος Λ. Ζώρας


38/ °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ - 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 31, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 34, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏÈ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110

(Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/200920/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞-

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi 7/4 ¤ˆ˜ 22/5: Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ 08.45, ·fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 10.25. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ 14.00. ΔƒπΔ∏: ∞fi ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 08.20, ·fi μfiÏÔ 14.00.

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...............................................2421070931 - 2421071022 .....................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .....................................2421070931 - 2421075319 ....................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .....................................2421070950 - 2421075318 ...........................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì........................................... 2421070976 - 2421075528 ..........................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .......................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.............................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .....................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ...................................2421070946 - 2421075301 ...........................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ...........................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. ........................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ............................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ..........................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ................................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ.........................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ................................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .........................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘....................................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ............................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ......................................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .............................................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .................2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ .........................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ .......................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ..................................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO........................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY........................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..............................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ......................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .........................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ................................................................................199 EKAB: ................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY..............................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................................2421055555

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘¯Ó¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È - √ Û˘Óı¤Ù˘ ÙÔ˘ “√Ú·ÙfiÚÈÔ˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ” . 2. “ÕÁÚȘ” ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ª¤ÚÁÎÌ·Ó Δ· ı¤ÏÂÈ Ô... ÏÂÔÓ¤ÎÙ˘. 3. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ - ΔÚ·ÁÈ΋ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓË Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ - •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ (ÁÂÓ.). 4. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÔÈ ÛÎÔÔ› ÙÔ˘. 5. ∞fi Ù· ÙÚ›· Ù·... ÌÈÛ¿ - ÃËÌÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ˘‚ȉ›Ô˘ - °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 106. 6. ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È... ÂÛÙÂÌÌ¤ÓˆÓ - ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ÂÓÓ¤· ‚È‚Ï›· (Ì ¿ÚıÚÔ). 7. ΔfiÛ· fi‰È· ›¯Â Ë Ì˘ıÈ΋ ™Î‡ÏÏ· - ∫·È ·ÔÚÈÛÙÔÏÔÁÈ΋ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. 8. ŒÓ· “Û‡Ó‰ÚÔÌÔ” Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ - ∞fi Ù· ÔÏÏ¿... Ï›Á·. 9. °È· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·˘ÙfiÓ Û˘Ó¤ıÂÛ ÌÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ô ªÂÚÏÈfi˙ - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ∞Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· - ŒÓ·˜ ·ÚÈÔ˜... Ì·˙Â̤ÓÔ˜ - ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ ∂ƒΔ. 11. ™˘¯Ó¿ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ “ÛËÌ›Ԕ - ∏ ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. 12. ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ - ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜... ‰ÂÓ Îfi‚ÂÈ. ∫∞£∂Δ∞ 1. Œ¯ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ Δ˙fi˙ÂÊ ª¿ÓÎÈ‚ÈÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ §fiÚÂÓ˜ √Ï›‚ÈÂ Î·È ª¿ÈÎÏ ∫¤ÈÓ.

2. μÁ·›ÓÂÈ... ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. 3. ºˆÓ‹ÂÓÙ· ·fi Ù·... Û‡Ìʈӷ - ª›· ·fi ÙȘ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ Û ÌÓËÌ›· ÈÙ·ÏÈ΋˜ fiÏ˘. 4. ∫‡ÚÈÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· - ¢ÈÂıÓ¤˜ Ú·‰ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‹Ì·. 5. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ “∫fiÎÎÈÓÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘” ÕÚıÚÔ. 6. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¿Ó (Ì ¿ÚıÚÔ) - ∂ȉÈÎfi ΤډԘ. 7. °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ¢È¿ÎÚÈÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹. 8. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ - ¶ÚÔηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Ì¤Ú· Ù˘ (ÁÂÓ.). 9. ªÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ªÔ›Ú˜ - ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜. 10. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÂηÙÔÛÙ¿ - °ÂÚÌ·ÓÈ΋ fiÏË, ÛÙË £Ô˘ÚÈÁÁ›·. 11. ª·Ì¿˜... ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈÔ˜ - ªÔÚÊ‹ Û˘Û΢·Û›·˜ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). 12. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ - ¶fiÏË Ù˘ ¡. πÙ·Ï›·˜. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ª∞¢∞°∞™∫∞ƒ∏ 2. ∞¡∞°ÀƒΔ∞∂§∞ 3. °∞§∞ƒπ∞™-¡π√ 4. ∞π¡-À¶∞Δ√™ 5. ∏ªπ∫À∫§π∫∞ 6. Δπ-∞∂ƒπ∞-™π∞ 7. Δ™∞π-∂Δ™π 8. ∏ª∂ƒ∞-∞™ΔÀ 9. ª∞§∞∫∞™∏™-¶π 10. ∫∞§√-ªπ§∞¡ 11. ™∞ª∏-ªπ™√-π√ 12. ¶π™™∞-√Àƒ∞™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ª∞°¡∏Δπ™ª√™ 2. ∞¡∞πªπ∞-¶∞§∞ 3. ¢∞§∞π-™∞§∞ªπ 4. ∞°∞-∫∞Δƒ∞∫∏™ 5. °Àƒ∂À∂-∂∫ 6. πƒ∞-∫ƒ∂ª∞™ª∞ 7. ™Δ∞À§πΔ∏™ 8. ∫∞™¶π∞™-√™ª∏ 9. ∫∞-π∞™π√À 10. ƒ∂¡Δ∞™ 11. ∏§π√-π™Δπ∞π∞ 12. ∞√™Δ∞-À¶¡√™.

∫ƒπ√™ μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ۋÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-4-20-19-4-5. Δ∞Àƒ√™ ∏ ·ÓÔȯً Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ̤و· ʤÚÓÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-10-44-343-5. ¢π¢Àª√π μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÚ¿ÛÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-40-2212-3-5. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ηϋ ̤ڷ ·fi ÙÔ Úˆ› Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ôχ ηϿ fiÏ· ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 26-10-33-2-3-7. §∂ø¡ ª˘ÛÙÈο Û¯¤‰È· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙÂ Î·È Î·¯‡ÔÙ˜ ÛΤ„ÂȘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-1044-34-6-5. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™˘ÓÙÚÔÊÈÎfi Î·È ‹ÚÂÌÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 4 Î·È 5/9. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-28-11-23-9. ∑À°√™ ªÔÚ›Ù ۋÌÂÚ· Ó· ÂÍÔ̷χÓÂÙ ÙË Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-4-3-22-125. ™∫√ƒ¶π√™ ™‹ÌÂÚ· ÂÚ¿ÛÙ ÙË Ì¤Ú· Û·˜ Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û·˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó Á·Ï‹ÓË, Ù· ·Á·¿ÙÂ Î·È ÂÚÓ¿Ù ηϿ Ì·˙› ÙÔ˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-19-33-23-9. Δ√•√Δ∏™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ˘¤ÚÔ¯· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-1944-32-4. ∞π°√∫∂ƒø™ º·Ó›Ù Ôχ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› Û‹ÌÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜, fi¯È ÛÙȘ ·ÏfiÁÈÛÙ˜ Û·Ù¿Ï˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-12-3-9. À¢ƒ√Ã√√™ √ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ Û·˜ ÙÔ̤·˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Û·ÚˆÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ·ÚΛ Ó· ¿ÚÂÙ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-10-22-12-34-5. πãÀ∂™ ∫¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛΤÙÂÛÙ ۋÌÂÚ·, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ fï˜ Ôχ ηϿ ÚÈÓ Î¿ÓÂÙ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-20-11-23-46-9.

OTE BÏ¿‚˜ ...................................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ...................................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô.........................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...................................................................10400 EXPRESS SERVICE ..........................................................................1154 HELLAS SERVICE ............................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..................................................................................6944121288 X¿ÓÈ·....................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ........................................................................6948475814 MËϛ˜.................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...........................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ...................................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ..............................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...........................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .......................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.........................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.).........................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.........................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ............................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ................24210 24628

TA•I

PA¢IOTA•I .......................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................................... 24210 61000 A°PIA™...............................................................................24280 92502 BE§E™TINOY......................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 2428092443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

¶ƒ√∫ƒπ™∂π™ ™∫∞∫π™Δø¡ ª∞™

Δ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛοÎÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¡¤Ô ª·ÚÌ·Ú¿ ÷ÏÎȉÈ΋˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜, Ô˘ ‹Ú·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Î·È ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ¤ÓˆÛË μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ª·Ú¿ÎÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂˘ı˘Ì›·, ∫Ô‡Ó·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··‰Ô‡Ï˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ªÔÚ¤˜ ∫ˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··‰Ô‡Ï˘ μ·Û›Ï˘, ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, §·Á¿Ú·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, ∫ÔÏÒÓÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫ÔÚÒÓ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ¡·˘ÛÈο, √˘Ú·Ó›ÙÛ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™ÎÔ˘˙fi˜ ¶·Û¯¿Ï˘, ÷Ù˙‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, μ¤ÓÙ˙· ™˘ÚȉԇϷ, §ÂÒÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, §ÂÒÓ˘ ™‡ÚÔ˜, ¶·Ú·Û¯¿ ™ÙÂÊ·Ó›·, μÔÏ¿Áη˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ª·Î‰fiÓ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÷Ù˙fiÁÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ∫¿‚Ô˘Ú· ¶·Ú·Û΢‹, Δ·ÛÔ‡‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜.

ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“∞Á·Ò ÙÔ ÛοÎÈ, fi¯È fï˜ ÙÔ˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜” ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤È̘ º›ÛÂÚ 1943-2008 √ 11Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ÷Ù˙ËÔÏ›Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜- ªÂÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 29.08.1987 μfiÏÔ˜ £ÂÚÈÓfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Á‡ÚÔ˜ 4Ô˜ ªÔÓÙ¤ÚÓÔ ªÂÓfiÓÈ ¿ÓÔÈÁÌ· 1.‰4 π˙6 2.π˙3 Â6 3.Á4 Á5 4.‰5 Âx‰5 5.Áx‰5 ‰6 6.πÁ3 Ë6 7.Â4 ∞Ë7 8.∞Â2 0-0 9.0-0 ¶Â8 10.π‰2 π·6 11.ı3 πÁ7 12.μÁ2 ∞‰7 13.·4 ‚6 14.πÁ4 ∞Á8 15.∞˙4 ∞·6; 16.πx‰6 ¶˙8 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿;

§Y™H

17.πx˙7! ¶x˙7 18.∞xÁ7 ¶xÁ7 19.∞x·6 πı5 20.∞Á4 ƒı8 21.πÂ2 μı4 22.¶·‰1 ¶Â7 23.‰6 ¶Â5 24.˙4 ¶ÂÂ8 25.Â5 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ.: 2421033133, ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (™Ù¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿), ÙËÏ.: 24210-52600, ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ.: 24210-66936. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ, ∞Óı. °·˙‹ 147∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜), ÙËÏ.: 24210-32224. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘Úԇ̷ÏÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 15, ÙËÏ.: 24210-66000. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15 09.45 10.00 12.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

√ Δ˙fiÓÈ Î·È Ù· ͈ÙÈο √È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ Δ›ÁÚ˘ Î·È °Ô˘›ÓÈ √È ÌÈÎÚÔ› ÕÈÓÛÙ·˚Ó √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “ªÂÙfi‚ÂÓ Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ” Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο ∫·ÈÚfi˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ºÈÓ¤·˜ Î·È ºÂÚÌ ∞›ı·ÓË ∫ÈÌ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘Â˝‚ÂÚÏÈ ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ∏ ª·ÓÈ¿ÙÈÛÛ· ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ƒÈ̤ÈÎ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο - ∫·ÈÚfi˜ √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.45 02.00 04.00 05.30

∫·ÏË̤ڷ” “∫ Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter ∑·Ì·ÓÊÔ‡ Hit parade (∂) Auto Alter “∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹” “¢‡Ô ͤÓÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ‚¿ÙÈ” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

£E™™A§IA TV

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.15 21.00 22.00 23.00 24.00 24.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™¯ÔÏ‹ ÁÈ· ÛˆÊÂÚ›Ó˜” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ΔÛfiÎÏË “∫¤Ó˘·” . “√È ·›ÎÙ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ “μ·Ú¤· ̤ٷÏÏ·”

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 09.00 09.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 21.00 21.05 21.40 22.00 23.00 00.30 01.00

√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ΔÔ „¿ÚÂÌ· (∂) §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi (∂) ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ √ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜ (∂) ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ (∂) ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

01.30 02.30 04.30

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ∞·Ú¿‰ÂÎÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ¢˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ Antony Bourdain: No reservations ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ªÂÏ¿‰Â˜ ÁÈ· ‰‡Ô ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.15 03.15 04.15 05.15 05.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ªÈ· Ó‡ÊË ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) Sex and the city √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· (∂) 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (E) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “°È· ¤Ó· Ù·Á¿ÚÈ ‰ÔÏ¿ÚÈ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªfiÓÔ ÁÈ· Û¤Ó·” ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.40 17.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.00 01.45 02.45 03.45

111111111111111111111111111 ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.30 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ Ê¿Ì fi,ÙÈ Èԇ̠(∂) Fashion show (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.00 16.50 17.00 17.30 18.30 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ The “F” word American’s next top model BBC-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Doc it! ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ Top chef masters CSI §·˜ μ¤Áη˜ √È ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ CSI ª·˚¿ÌÈ 24 ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Monkey business

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˜ Î·È Î· ¶ÂϘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Criminal Minds ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· European poker tour ªÔ‚ ÚÔ˙ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Cheek to cheek

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ, ¶fiÎÂÌÔÓ) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ª·Ú›Ó· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÂͤÁÂÚÛË” “∫Ú›ÛÈÌË ·fiÊ·ÛË” Supernatural The deed zone “¢Ú·¤Ù˘ Ù˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜”

10.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 24.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ªÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È: ¢Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘ ¶ËÓÂÈfi˜: √ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ™ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ȉ›Ô˘˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311 ™∏ª∂ƒ∞ ∞π£√À™∞ 1 “∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 4.45 “ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.30, 8.30 Î·È 10.30 ∞π£√À™∞ 2 “μƒ∂Ã∂π ∫∂ºΔ∂¢∂™” ª∂Δ∞°§øΔΔπ™ª∂¡√ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 6.00 “∂¡∞™ ™√μ∞ƒ√™ ∞¡£ƒø¶√™” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.00 Î·È 10.00 Dolby Digital

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 8-14/4/2010 ∞π£√À™∞ 1: ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 14.45, 17.00 Δ√ §√À§√À¢π Δ∏™ ∂ƒ∏ª√À: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.30, 00.00. ∞π£√À™∞ 2: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ 3D: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.15, 21.45, 00.15, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.30, 17.00, 19.15, 21.45, 00.15. ∞π£√À™∞ 3: ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (ª∂Δ.): ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 15.00, 17.30 4 ª∞Àƒ∞ ∫√À™Δ√Àªπ∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30, 23.30. ¡∞ ª∂ £Àª∞™∞π: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30 ∞π£√À™∞ 4: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞: ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 2015, 22.45, ∫˘Úȷ΋: 13.00, 15.30, 18.00, 20.15, 22.45.

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1965, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √Ú¤ÛÙË §¿ÛÎÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ª¿ÓÔ˘ §Ô˝˙Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ª. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¡. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ™Ù. ¶·Ú¿‚·˜, ™. ªÔ˘Ûٿη˜.

™Â ÌÈ· Ï·˚΋ ·˘Ï‹, οÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Ó ‰‡Ô ÊÙˆ¯Ô› ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ô NÙÔÏÙÛ¤ÙÔ˜ Î·È Ô NÙ¿ÏÌ·Û˘. √ ¡ÙÔÏÙÛ¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ Î·È ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÓÒ Ô ¡Ù·ÏÌ¿Û˘, ÌÔ˘˙Ô˘ÎÙÛ‹˜ Î·È Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘. §fiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ÔÈ Î·˘Á¿‰Â˜ Ó· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ›. ŸÙ·Ó fï˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙ‡ÔÓÙ·È, ÔÈ ‰‡Ô “·ÓÙ›·ÏÔÈ” ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÊÈÏȈıÔ‡Ó.

∂Δ1 10.00

∏ ÂͤÁÂÚÛË ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007 (·’ ÙËÏÂÔÙ. ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÔ‡·ÚÙ Δ¿Ô˘ÛÂÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÚÙÈÓ Ã¤ÓÙÂÚÛÔÓ, ªÈÛ¤Ï ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙, ™·ÚÏ›˙ £ÂÚfiÓ, ƒ¤È §ÈfiÙ·.

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 1999, ™È¿ÙÏ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¶ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô Δ˙¿ÓÁÎÔ, Ô Δ˙¤È, Ô §Ô˘ Î·È Ô ™·Ì Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ‰È·‰‹ÏˆÛË Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂͤÁÂÚÛË. ∞ÚÎÂÙ¿ Û‡ÓÙÔÌ·, Ë fiÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ‚›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ “ΛÓËÌ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË” ...

STAR 21.00

∫Ú›ÛÈÌË ·fiÊ·ÛË ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™ÙÈÔ‡·ÚÙ ªÂÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫ÂÚÙ ƒ¿ÛÂÏ, ™Ù›‚ÂÓ ™ÈÁοÏ, ÿÏÈ ª¤ÚÈ.

ΔÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ªfiÈÓÁÎ 747, Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, Ô Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ °ÎÚ·ÓÙ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÛÈ̘ ˘Ô„›Â˜ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ªfiÈÓÁÎ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·›ÙÈ·, ›ıÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÒÛÙ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞. ªÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÎÚÔ‡Û˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È Ô °ÎÚ·ÓÙ, Ì·˙› Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜, ÂÈ‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì˘ÛÙÈο ÛÙÔ 747. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‚fiÌ‚· Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Î·È Ó· ÂÍÔÏÔıÚ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜...

STAR 23.00

√È ·›ÎÙ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ ¡Ù·Ï. ¶·›˙Ô˘Ó: ª·Ù ¡Ù¤ÈÌÔÓ, ŒÓÙÔ˘·ÚÙ ¡fiÚÙÔÓ, Δ˙ÔÓ ΔÔÚÙÔ‡ÚÔ, Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜.

ŸÙ·Ó ¯¿ÓÂÈ fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ fiÎÂÚ, Ô Ó·Úfi˜ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ª¿ÈÎ ª·Î ¡Ù¤ÚÌÔÓÙ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÚ·¤˙È. ŸÙ·Ó fï˜ Ô Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô °Ô˘fiÚÌ, Ô˘ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ›, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÛÙÔ fiÎÂÚ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ª¿ÈÎ, Ô ª¿ÈÎ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ, ÁÂÌ¿ÙÔ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ Ì·ÊÈfi˙Ô Δ¤ÓÙÈ ∫·-°ÎÂ- ªÂ... ∞fi ÙȘ Ï›Á˜ ηϤ˜ Ù·Èӛ˜ Ì ÙÚ¿Ô˘Ï· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, Ë Ù·ÈÓ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·Ú·Ï‹ÛÈ· Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú Î·È ÎÚ·Ù¿ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ¯·ÚÙÔ·ÈÍ›·.

¡∂Δ 23.00

∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒ¿ÛÂÏ ª·Ïο¯È. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÚÈÎ ¶·Ï·ÓÙ›ÓÔ, ª¿ÈÎÏ ª¿ÓÙÛÂÓ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªfiÛÎÔÔ˘.

√ ∫¤‚ÈÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ Í·Ó¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÎϤÊÙ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂Λ ı· Í·Ó·‰Â› Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓË, ÙËÓ ¶¤ÓÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ∫¤‚ÈÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÔÚ›·˜. ŸÌˆ˜, Ô ∫¤‚ÈÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ϤÔÓ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, Ô˘ ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·ÎÔÔÈfi...

ALTER 02.00


40/

T∂Δ∞ƒΔ∏ 14 A¶ƒπ§π√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™ ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

Ô ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ù· ‚·ÚÈ¿ Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ Ô‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞°∂Δ, ı· T˘ ∂§∂¡∏™ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™Δ∞ª√À§∏ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÈ ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ, ·Ó Î·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ Î·ÈÚÔ‡ ÚÔηÓÈÛÙ›, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ì “η›” ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜... ¢ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜, fï˜. ∞˜ ԇ̠ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ë Û‹Ú·ÁÁ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛΛ˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ Û¿ÚΘ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ∞˜ ԇ̠̿ÏÈÛÙ·, Ó·È, ÙfiÛË Ê·ÓÙ·Û›·, fiÙÈ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔÈ Ô‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. §ÔÈfiÓ, ÂÈÏÈÎÚÈÓÒ˜, ÙÔ ÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜, Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÏfiÁÈ·. ¶ÚÈÓ Î·Ó·-‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Ë ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Û· ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ·fi „ËÏ¿, ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï· ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ. ∞fi ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘, ÎÈ fi¯È ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÙÒÚ· ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÚÔ˜ Ù· ¤Ú·. ŒÓ· Â˙ÔÔÚÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ, ·fi ÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÛÙËÓ ∞ÓÂÌÔ‡ÙÛ·, ÊȉÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ù˘ ∞°∂Δ ÛÙË ÁË Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙfiÛ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÌÚÔ˜ Î·È ›Ûˆ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, Û·Ó ·˘Ù¤˜ Û ٷÈӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ŒÓ· ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ı¤ÏÂÙÂ; ªÈ· Ê˘ÛÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ οı ˙ˆÓÙ·Ófi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ, ̤۷ ı· ›ÛÙÂ... ∫È ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ë ÌÂÁ·ÏÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ó· Ú›ÍÂÈ - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÛÈ̤ÓÙÔ - ÛÙ¿¯ÙË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ÔÎÚÈÙÈΤ˜ Ê˘Ù‡ÛÂȘ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ¯ÏˆÌÒÓ Î·È ·ÛıÂÓÈÎÒÓ, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ. ÕÊËÛ Á˘ÌÓ‹ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ ÓÙ‡ÛÂÈ, fiÛÔ Î·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ¶Ò˜ Ó· Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Ô‡, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÓÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ÙÔÓ ÛÊȯٷÁηÏÈ¿˙ÂÈ; ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ı¿Ó·È ÏÔÈfiÓ, Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË Û‹Ú·ÁÁ· ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘. ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ô‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ÎÚ‡‚ÂÈ. ∞˘Ùfi Î·È ¿ÏÏ·... stamouli@e-thessalia.gr

Δ

∞NTI§O°O™

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÎÈfiÏ·˜ ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ¶ÚÈÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Â›ÛËÌ· ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ “·Ú¿ı˘Ú·” Î·È ΔÔ˘ °IøP°OY “ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ”, Ô˘ ·Ó Δ™π°∫§πºÀ™∏ ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘Ô„›Â˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯·Ì¤ÓÔÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ı· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. øÛÙfiÛÔ, ÔÏÏ¿ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯ı˜ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤ÓÛÙÔÏÔÈ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ËÏÈÎȷο fiÚÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ÌÂÓ ÚÒÙÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì 24,5 ¤ÙË ˘ËÚÂÛ›·˜ ¯ˆÚ›˜ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜, ÔÈ ‰Â ‰ÈηÛÙÈÎÔ› Ì 25ÂÙ›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ʤÚÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (Â͛ۈÛË Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ó‰ÚÈο). ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 65Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ‹ Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 40 ÂÙÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜. “∫·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙËÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÛÔ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο, ÔÈ ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔÈ, ÂÓÒ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ˘ÔÓÔÌ¢Ù›, fi¯È ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ÕÚ· ·Î˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÂÚ› “Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÓÈ·›ˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆӔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·”. √ ηı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ·Ó Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ ‹ ¿‰ÈÎÔ Î¿ÔÈÔÈ Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì 25 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· 65 ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 35 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û’ ¤Ó· ÙÔ̤· fiÔ˘ Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, fiψÓ, ·˘ÙÒÓ, Ù¤ÙÔȘ ÏÔÁÈΤ˜ - ·Ó ÙÂÏÈο ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË - ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ... tsiglifisis@e-thessalia.gr

Ÿ·ÛË ÛÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙË Ú‡·ÓÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜, ÔÈ ÂÚ›·ÙÔÈ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. π‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ÂÔ¯‹, ÙÔ ‚Ô˘Ófi ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘. ∞Ó Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙË ƒÔ‡ÌÂÏË, ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ, “Ù˘¯ÂÚfi” . ΔÔ ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Ì·˜ ηÏ›.

1342010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ spread Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙÈ̤˜, Ë Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·”, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∂§.™.

懯ڷÈÌÔ˜

ΔÚÈÎÏÔԉȿ ¢ÂÓ ÌÔÚ›, οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‚¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÚÈÎÏÔԉȿ, ÌfiÏȘ ¿Ì ӷ ·Ó·Û¿ÓÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂.∂. Î·È ¢¡Δ Ó· ·Úı› Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÛÚÂÓÙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ηıÔ‰È΋ ÔÚ›·. ª‹ˆ˜ Ó· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ì ϛÁÔ ÙÔ ı¤Ì·;

ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ Ù· ÓÒÙ· Ù˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÛÚÂÓÙ, ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· “ÙÚ¤ÍÂÈ” ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. °È· ÙȘ Ôԛ˜, ¤¯ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ‰ÂÛÌ¢Ù› Î·È ‹‰Ë ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ.

À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·, ‰Â¯fiÌÂÓÔ ‚ÔϤ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Â¤‰ÂÈÍ ٤ÙÔÈ· „˘¯Ú·ÈÌ›·, Ô˘ ηٿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¿ÁÁÈÍ ·ÎfiÌË Î·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·Ó·ÈÛıËÛ›·˜. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜ Û›ÁÔ˘Ú·...

∞ӤΉÔÙÔ ™ÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ˙ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ¡.¢., Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ºÙ¿ÓÔ˘Ó Î. ™·Ì·Ú¿ Ù· ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·Ê· ÂÚ› ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ηٷÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÁÂÏ¿ ηÓ›˜.

“μ·ÊÙ›ÛÈ·” ™ÙË ¡.¢., fï˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ‰È·Áڷʤ˜, ¤¯Ô˘Ó Î·È ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· “‚·ÊÙ›ÛÈ·” ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ó¤Ô fiÓÔÌ·. ªÔÚ› Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Î·ÙËÁÔ-

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙÔ˘˜ ‚Ϥ·Ì ӷ Ûηϛ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ì”! ™˘ÓÔÌÈÏ›· - ÛÔÎ ÌÂٷ͇ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ô˘ ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔ˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÓÂÔÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∞ÁÒÓ·” Ì ÙË ÊÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÛÙ· ∫¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ· ÛÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘, fiÔ˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô 15¯ÚÔÓÔ˜ ∞ÊÁ·Ófi˜ ÷ÌÈÓÙÔ˘Ï¿Ó ¡·˙·Ê›”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞Àƒπ∞¡∏ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “˯ËÚfi Ú¿ÈÛÌ· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ C41 Ô˘ ‹Ù·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û·Ú¿‚·ÏÔ Î·È ÎfiÛÙÈÛ ԢΠÔÏ›Á· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÂÂÊ‡Ï·Í·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡, Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂§∞™”.

ÚËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ê·ÁˆÌ¿Ú· ˘Ô‚fiÛÎÂÈ. Èڛ˜ ηÓ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ.

“¢fiÎÈÌÔÈ” Δ· ¿Óˆ οو ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ôχ- ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ η٤ıÂÛÂ, ¯ı˜, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. √È ÙÔ̤˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, Ì· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiϘ ı· Û˘˙ËÙËı› ·˘Ù‹, ÁÈ· ÙÔÓ “‰fiÎÈÌÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi” Ì ‰ÈÂÙ‹ ıËÙ›·. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ë ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ı· ¤ÚıÂÈ, ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈıÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ‰È‰·Ûηϛ· ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ı¤ÛË. ∫·Ïfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È...

Δ˙·Î ÔÙ ∫·È ÂÂȉ‹ Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ˆ˜ ÙÔ Δ˙fiÎÂÚ ÌÂÙ¿ ·fi 14 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· Ù˙·Î ÔÙ, ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÙÔ ÔÛfi ÚÂÎfiÚ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙˆÓ 19 ÂÎ. ¢ÚÒ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ÌÈÎÚfi Ú¿ÁÌ·, fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ŒÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÛÂÓÙ˜...

™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ÁÈ· 4 ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜, ηٷÛ΢‹ Î·È Î·ÙÔ¯‹ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ, ÂÎÚ‹ÍÂȘ Ì ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ¿ÓıÚˆÔ - ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÔÈ 6 Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜. ∏ÁÂÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¡. ª·˙ÈÒÙË, Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ·ÔÏÔÁËı›, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ‰›ˆÍË Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™ “Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰˘ı› ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ ÁÈ¿Êη˜ Ì ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·” οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È Ô˘ Ë Ù˘¯fiÓ ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘ ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÓÂÔÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜”.

°.•.

∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “√ Ã·Û¿Ó ‚·ÊÙ›˙ÂÙ·È ...μ·ÁÁ¤Ï˘. ªÂ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË”. Δ√ μ∏ª∞: “¶ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ”. ∏ μƒ∞¢À¡∏: “∏ÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ: ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË. ∫·Ù·Ù¤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘”. ∂£¡√™: “ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ™ÙÔ Êˆ˜ fiϘ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “¢¡Δ: ªÂÈÒÛÙ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÙÈ̤˜. ¢‹ÏˆÛË - Ì‹Ó˘Ì· ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó-∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ηٿ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢”. ∏ ¡π∫∏: “ŒÙÛÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. √ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ˘ fiÏ˘”.

14-04-10  

14-04-2010

Advertisement