Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898

¶ÂÌÙË 13 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

ŒÙÔ˜ 114ÔÓ AÓ. ËÏ. 07.31'- ‰. 18.51ã ™ÂÏËÓË 16 ËÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.544 ∫·ÚÔ˘, ¶·˘ÏÔ˘, ∞Á·ıÔ‰ˆÚÔ˘, ÃÚ˘ÛËÛ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

™¯¤‰ÈÔ 10 ÛËÌ›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ

§À™∏-¶∞∫∂Δ√ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ª·Úfi˙Ô: ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜

Î·È ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ì ٷ Ó‡ڷ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ·ÚÔ˘Û›·Û χÛË “·Î¤ÙÔ” ‰¤Î· ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·Ó‡ı˘Ó· ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÂÌ̤ۈ˜, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. “∂¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈ-

∂ÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√: ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 35% ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ı‡ÂÏÏ· ■ ÛÂÏ. 8

¶ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ «∫·˙¿ÓÈ Ô˘ ‚Ú¿˙ÂÈ» Ë ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞ÓÔȯÙfi˜ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ■ ÛÂÏ. 9

η˜, Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÁÁ˘Ëıԇ̠ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ (Ì ̤ÙÚ·) ¤Ú·Ó Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·” ›Â Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Î·È ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ› Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ì ٷ Ó‡ڷ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË, ηıÒ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯٿ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÒÛÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ■ ÛÂÏ. 6

™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ªÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Î·È ‰›Î˘ÎÏ· ÷ÌËÏ‹ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, η΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ·ÓÂ·Ú΋˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ô‰ËÁËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ÁÚ·„ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ Î·È Î¿ÌÂÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ ∏ÏÈÔ‡. ■ ÛÂÏ. 13

¶Ï‹Ú˘ Î·È ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Û ٷ͛ - ÊÔÚÙËÁ¿ ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ·ÂÚÁ›· ·‡ÚÈÔ

■ ÛÂÏ. 10

«ªÏfiÎÔ» ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏

■ ÛÂÏ. 8

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ï·Ì·‰ËÊÔÚ›· ∂¶π¶§√ ¢π∞∫√™ª∏™∏

∫Ï›ÛÈÌÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ §·Ì·‰ËÊÔÚ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·-

ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙËÏÂʈÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Û ‰Âο‰Â˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙË ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 17

°Ï¤ÓÙËÛ·Ó Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Ù· ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘

∑¿¯Ô˘ 63-∞Ó··‡Ûˆ˜ μfiÏÔ˜, ÙËÏ. & fax: 24210 76669 www.hindimpatoglou.gr / email: info@hindimpatoglou.gr

ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Û 1.200 ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù¤ıËΠ‰Â›ÓÔ, Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ■ ÛÂÏ. 29

∞fi 18 ¤ˆ˜ 83 ÂÙÒÓ 700 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

■ ÛÂÏ. 12

™Ô‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ■ ÛÂÏ. 15

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ ∫·ıÈ˙‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫ÂÚ·Ì›‰È-μ¤ÓÂÙÔ

■ ÛÂÏ. 16


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

°ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘

A¶√æ∂π™

«ΔÚ¤ÌÔ˘Ì ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ...»

∂ÈΛӉ˘Ó· ÎÔ˘Ú¤Ì·Ù· Δ˘ ∂§π∑∞™ ¶∞¶∞¢∞∫∏ √ ·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË. ∞Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ̤Ú˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ, ÚÔ¯ı¤˜, ÁÈ· ÎÔ‡ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ¤Ú· ·fi 50-60%. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË, fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ÚfiÓÔÈ· ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÚÔ˘Ûı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÛÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∞ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô¯˘Úfi ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. √ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ¡ÙÚ¿ÁÎÈ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û¯ÂÙÈο, Ô‡Ù ÎÚ‡‚ÂÈ fï˜ fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È (Û ·ÓÙ›ıÂÛË .¯. Ì ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô ª›ÓÈ ™Ì¿ÁÎÈ, Ô˘ Ì ¿ıÔ˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ·Â˙›ÙË Î·Ù¤‰ÂÈÍ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙÔÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ Ô˘ “·›˙ÂÈ” ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙȘ ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Û fiÏË ÙË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÓˆÛË). ∫·È Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÂÚÁÎ ∞ÛÌÔ‡ÛÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ì›· ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∂∫Δ, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û·Ê‹˜ ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ: Ë ∂˘ÚÒË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “·ÍÈfiÈÛÙË” χÛË ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÓÙÈÙ·¯ı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË - “ı· fiÊÂÈÏ” , ¤ÏÂÁÂ Ô §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜ (Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ), ÙÔ ·Ó¤ÌÂÓ ̿ÏÈÛÙ·, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Ú·ÍÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Âȉ›ӈÛË ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û ÔÏÏ¿ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı›, ·Ú¿ Ù· fiÛ· Ù˘ ηٷ̷ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË: ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÊÔÚ›˜, ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηıÂÛÙÒÙ·, Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. Èڛ˜ ÂÈÙ˘¯›·, ÚÔÊ·ÓÒ˜, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· Ó¤· Û·ÚˆÙÈο ̤ÙÚ·. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ fï˜ ‰ÂÓ Â¤ÏÂÍ ӷ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™·Ó Ó· ›¯Â ·ÁÈ‰Â˘Ù› ·fi ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙfiÛË ·‹¯ËÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ì ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Â‰Ò, ·fi ÌÈ· ·˘Ù·¿ÙË fiÙÈ fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ·Ó ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰È·ÁÚ·Ê›. ¶Úfiı˘Ì· ·Ô‰¤¯ıËΠ¤ÙÛÈ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ “ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi” PSI, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ȉȈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÚfiÙÈ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‹Ù·Ó ·ÌÊ›‚ÔÏÔ Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ. Ÿˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘ÓÔ‹ıËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ͤÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ·Ó Î·È fi¯È fiϘ: ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Â˘¿ÏˆÙ˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ªÂ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, Ò˜ Î·È ·fi Ô‡ ı· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ - fiÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜, fiÛÔ˘˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ì·˜ Ù·Ì›·, Î·È ·ÊÔ‡ ‰ÔıÔ‡Ó, ÙÈ ı· ÂÚÈÛÛ¤„ÂÈ ÁÈ· ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ - Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹‰Ë ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁηٷÙÂı› ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ PSI Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, Û ̛· Ôχ ÈÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜, ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ fi¯È È· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋, ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Û ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÓÓ·›Ô ÎÔ‡ÚÂÌ·. ∏ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ Ë 6Ë ‰fiÛË ı· ηٷ‚ÏËı› Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ηϿ Ù˘ ÏfiÁÈ· - “Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô” - ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ˙¿¯·ÚË ÛÙÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ ·È‰› ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ÈÎÚfi Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›: ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙÂÚË Û˘Ì›ÂÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂίÒÚËÛË Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜, ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÌÈÂṲ̂Ó˜ ÙÈ̤˜, Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂıÓÈÎÒÓ Ú˘ı̛ۈÓ. ∞˘Ù¿ - Î·È fi¯È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· - Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Âӈ̤ÓË Î·È ÂÌ›˜ ÂÓÙfi˜ ¢ÚÒ. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ˘·ÈÓ›¯ıËÎÂ Ô Î. ΔÚÈÛ¤, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· Û˘ÛÙËÌÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÁÈ· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· ‰Ú¿Ì·Ù· Û·Ó ÙÔ˘ 2008, ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ıÂÛÌÔ› ‰ÂÓ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ. ¢ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷÎÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È, Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ .¯. Ó· ‰·Ó›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÓfiÙȘ ¯ÒÚ˜ ·Ú¿ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË “Monde” Ô ∑·Ó ¶È˙·Ó›-ºÂÚ›. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÒÓ. ª›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ı· ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·›ÚÔÓÙ·˜ Ù· Û‡ÓÔÚ·. ∫·Ï‡ÙÂÚË ı· ‹Ù·Ó Ë ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ¤ÓˆÛË. (∞fi “Δ· ¡¤·”)

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÎÈÛÙË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÔÚÂÈÓfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¡ÔÌfi, ·ÊÔ‡ Ù· ηÙÔÏÈÛıËÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂȉÂÈÓˆıÔ‡Ó Ì ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ◊‰Ë Ì›· ‚ÚԯԇϷ ¤ÂÛ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ì›· Ó¤· ηÙÔÏ›ÛıËÛË ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ù· ÿÓÈ·, ÛÙÔ 33Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ.

Δ

“ΔÔ Â›¯·Ì ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ÛËÌÂȈÓfiÙ·Ó Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË. ΔÔÔıÂÙ‹ıËΠÂȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ÂÓÒ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· Ú‡̷. ΔÔ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹, ÂȉÈο ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜” ϤÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. √ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ › ˆ˜ ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙË ¢∂™∂, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È Ôχ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ·ÔÎÔ› Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜. “ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ. ∫·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ôχ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û ΢ڛ·Ú¯Ô ı¤Ì·. ∞·Û¯ÔÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÎÔ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜. “√È ÓٷϛΘ Ô˘ ·Ó‚ÔηÙ‚·›ÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, fï˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ì‹ÏˆÓ. ÕÏψÛÙÂ Ë ÌfiÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ Ì‹Ï·. ∞Ó ¯·ı› Î·È ·˘Ùfi ÙfiÙÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Ë Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·fi Ù˘¯fiÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “√È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜

ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¶¿Û¯· fiÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÏfiÁˆ ηÙÔÏ›ÛıËÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÚfiÛ‚·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔÏ›ÛıËÛË, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È Úfi¯ÂÈÚ˜, ›Û·-›Û· ÁÈ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÂ›Ù·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜” . “ΔÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ ··ÈÙ› ÔÏϤ˜ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÚÁ·. ∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ͤÚÔ˘Ì ˆ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, fï˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÓÙÈÏËÙfi ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· οÔÈ· ·Ó·Áη›· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∏ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi, ΢ڛˆ˜, ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ë. √ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÙÔ ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ “·Ù˙¤ÓÙ·˜” ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “™ÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û˘ÁηÏԇ̠‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ì ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì·, ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. £· ηϤÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ÒÛÙ ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. “ΔÚ¤ÌÔ˘Ì ÛÙËÓ È‰¤· ÙˆÓ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·” ϤÂÈ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘. ∫·È ηٷϋÁÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÁˆÚ›·. ¶¿ÛË ı˘Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· - ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÎÔÔ‡Ó ·fi οÔ˘ ·ÏÏÔ‡ - ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›Ó·È ϤÔÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂı› ¿ÏÏÔ ·˘Ù‹ Ë ˘fiıÂÛË ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘, ÁÈ·Ù› Ì·˙› Ì ·˘Ù‹ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÔÈ ˙ˆ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ...” .

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 05...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 14...21ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÚԂϤÂÙ·È ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ‚Ú¤ÍÂÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰· ·fi 6-23 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ¢. ∂ÏÏ¿‰· ·fi 8-25 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ∫. Î·È ¡. ∂ÏÏ¿‰· ·fi 926 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi 13-23 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÙÔ Úˆ› ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ·ÛıÂÓ›˜.

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...21ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 02...20ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...20ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 03...21ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 13...21ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

∫·Ù¤ıÂÛÂ ·Ú·›ÙËÛË

ΔÔ˘˜ ¯ÒÚÈÛÂ...

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ›¯Â ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜. ¢ÚÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó Ï‡ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ô Î. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ·¤Ê˘Á ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, η٤ıÂÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ú·›ÙËÛ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì·. £· ‰Â›ÍÂÈ.

∞ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Î·È ‰È¿ÏÔÁÔÈ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰·˜ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È Ô Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË, Ì ·È¯Ì‹ ÙȘ “ηڷÙÔÌ‹ÛÂȘ” ‰¤ÓÙÚˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. ΔÔ Îϛ̷ ‹Ù·Ó ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ¢ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó fï˜ ˆ˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Â›Ó·È “μ·ÏοÓÈ·” Î·È Â˘Á¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·È ·˘Ùfi ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ μ·Û›Ï˘ ™Î·Ú‚¤Ï˘ Ì ÙÔ £ˆÌ¿ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ. ∫·Ê¤‰Â˜ ¯‡ıËηÓ, Ù· ¯¤ÚÈ· ¯Ù‡ËÛ·Ó ÛÙ· ÙÚ·¤˙È·, fiÚÙ˜ ÎfiÓÙ„·Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ Á·ÏÏÈο ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ... ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÁÈ·Ù› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·ÈıÔ‡Û˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ›... ∫·È fï˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ “·Ó¿ÛÙÚÔʘ” ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, Ô˘ fiÛÔ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È “‚·Ú¤ˆÓ-‚·ÚÒÓ” .

∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔ˘ ¢. ÷ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÛÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. º˘ÛÈο ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË “‰È·ÈÛÙˆÛÈÔÏÔÁ›·” Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ·, ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ 2011. ∂¿Ó Û ·˘Ùfi Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÔÓ ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ. ∫·È fi¯È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ·! £. ∫. μ.

¢È¿ÏÂÍ·Ó ‚¿Úη... ΔËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ê˘ÛÈο ̤ÏË ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶∞™√∫, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶∞™∫ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‰ËÁ› ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÁÈ· fiÛ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “ÌË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô‡Ù ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™∫ ηÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹, “ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È ÔϤıÚȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡”. £¤ÏÂÈ ÙfiÏÌË Î·È Ï‚ÂÓÙÈ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÍÂȘ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· ÎÈ ·˘ÙÔ› ÙÔ ÙfiÏÌËÛ·Ó. ∞¤‰ÂÈÍ·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÏfiÁˆÓ ÎÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û fiÛÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi Âͤ‰Ú˜ Î·È ÌÈÎÚfiʈӷ, Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ∞ÊÔ‡ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ˆ˜ ·¿ÓıÚˆË ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·˜ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ¢Â›Ù ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ¶∞™∫∂ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. μÚ›ÛÎÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ̿¯Ë Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ì ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È ·fi ÙË ¢∞∫∂, ·ÏÏ¿ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∫·È Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ Î·È Ì ÙÔ ¯ˆÚÔʇϷη; °›ÓÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·; ∞.º.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

TÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï·

∞fi ÁοÏÔ Û ÁοÏÔ OÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÙȘ ‚ϤÂÈ. ¶ÔÈÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÈÓÛÙÚÔ‡¯ÙÔÚ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË Ó· ‰ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ fiÓÙˆ˜ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, ÒÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜, Ó· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi. “∂›Ì·ÛÙ ÚÒÙÔÈ” , ϤÓ .¯. ÔÈ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ‚ÔχÂÈ Ù· ·ÏÈÓÔÚıˆÙÈο fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÎÔÈÎfi ÛÒÌ· ·ÚÓÂ›Ù·È ÂÈÛÌ·ÙÈο Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ¡.¢. ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. ªÔÚ›, ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜, Ó· Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fï˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ Û˘Á¯ˆÚÔ¯¿ÚÙÈ ÁÈ· fiÛ· ÛηӉ·ÏÒ‰Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈο ¤Ú·Í ÌfiÏȘ ¯ı˜. ∏ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· ηٿÓÙËÛ ¤Ó· ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi Ù¤¯Ó·ÛÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ ·ÏÏËÏÔÚÔÛٷهÔÓÙ·È, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ˆÛÙfiÛÔ, ‚·ÚÈ¿ ÏËÁˆÌ¤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ËıÈÎfi Î·È ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘, ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û·Ó Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜ fiÛÔ˘˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ Ó·˘·Á›Ô˘. ∫·È ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ, Ù· ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¿ “¿ÏÏ· Ì›ÁÌ·Ù·” Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ıÔÏ¿, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· Û·ÁËÓÂ‡Ô˘Ó fiÔÈÔÓ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜ ÙÒÚ·, ¤ÂÈÙ· ·fi οı ÁοÏÔ ·Îԇ̠ÙÔ ·˘ÙÔ·ÚËÁÔÚËÙÈÎfi “∞ÓÙ¤¯Ô˘Ì” . ∞˘Ùfi ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·˘Ùfi ϤÓÂñ Ô˘‰Â›˜ „fiÁÔ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¿ÓÙÔÙÂ Ë Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∂ÊfiÛÔÓ ÏÔÈfiÓ “·ÓÙ¤¯Ô˘Ó” , ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÔÈ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È fiÛÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ ϤÔÓ ÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÌÈÛfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó. ÕÏψÛÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÂÚÁ›· Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο.

¢ÂÓ ÙË ÁÏ›ÙˆÛ·Ó Δ· ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜. ΔÂÏÈο ‰ÂÓ ÙË ÁÏ›ÙˆÛ·Ó Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ∫·È ¤ÙÛÈ Ë ÌÔ˘ÚÌÔ‡Ú· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈ΋...

™ÙÈÁ̤˜ ·fi ÙÔ 2006 ™ÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ 2006, fiÙ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ ·ÂÚÁÈ·Îfi ·ÁÒÓ·, ϤÓ fiÙÈ ı· ˙‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ. ∏ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÙËÓ Âʉڛ·, Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο. ∫·È, fiˆ˜ ϤÓÂ, ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÒÚ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÌÂÙ¿ ı· Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿.

μڋΠڢıÌfi; Ãı˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ô˘ fiÏ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙ¿. ŒÛÙˆ Î·È ÛÙ· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á·. º.™.

ª›· ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “∞ψӛ˙ÂÈ” ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô ¡È΋ٷ˜ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ì›· ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. Ãı˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∂∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Ù· ‹Á ηϿ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ΔڛηϷ Î·È ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·. ¢∏ª√.™.

∫∞Δ. Δ∞™

™ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ¡¤· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ-Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ı· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·Ï·‚‹. ∞˘Ùfi Ô˘ fiÏÔÈ Â‡¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È Ó· ηٷÙÂı› Ë ¤ÎıÂÛË ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ Δ∂∂, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, ÌË ·ÛʷϤ˜ Î·È ·ÙÂϤ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Â›Ó·È ÔÏϤ˜. Ãı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ ı· ÍËψı› ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ºÂÚÒÓ, ·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ (ıÂfi˜ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ). °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ··ÏÏ·Á› Ë fiÏË Û‡ÓÙÔÌ· ·fi Ù· ÂÎÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ.

™Î¤ÊÙÔÓÙ·È ÙËÓ “ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ “¯ˆÚÈfi” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ “ÁÎÚ›ÓȘ” ÁÈ· ÙËÓ “·˘ÙÔÓfiÌËÛË” ÙÔ˘ Î. °. ªÔ‡Ï·. ªÈÏ‹Û·Ì Ì ÔÏÏ¿ ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ÔÌ¿‰· ΢Úȷگ› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ “Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, fiÙ·Ó ÂΛÓË ı· η٤‚ÂÈ ˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜” . √È ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ Ô Î. ªÔ˘Ï¿˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· ÚfiÎÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ¤Ó· ̤وÔ Ô˘ Ë Î. ª·ÎÚ‹ ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯÙfi, Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÙˆÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ “ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” . Δ· ı¤Ì·Ù· ı· ÙÂıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î. ªÔ˘Ï¿˜ Ô˘ Â›Ó·È Ï·Ï›ÛÙ·ÙÔ˜, Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ù›ÔÙ·, ÌÈ·˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

ƒ›ÍÙ ÙËÓ ΔÚÈÛ‹ÌÈÛÈ Ì‹Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜... ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ (Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜), Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. μfiÏÔ˘ Δ¿ÛÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Î. ªÈÏÙ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ‰›Î˜ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Î·È fi¯È ÛÙȘ 9 Î·È ‚¿ÏÂ... ∂›Û˘ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó·, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È fi¯È 3,5 Ì‹Ó˜ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·! ªfiÓÔÓ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Û ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰ÈηÛÙËÚȷ΋˜ ‡Ï˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÌË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜.

“ƒ›ÍÙ ÙËÓ” , ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶fiÛÔ ˘ÔÌÔÓ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›; ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ÙÚfiÈη Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ¢ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ... º.™.

¢∏ª√.™. ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÈ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ∫¿ÚÏ·; √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓ˘ §·˝ÙÛÔ˘, ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ Ú˘¿ÓÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ¤„·Í· Î·È ‚ڋη ÙË “£ÂÛÛ·Ï›·” Ù˘ 25/3/11 Ô˘ ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ¤ÏÂÁÂ: “ªÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ - ªÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·” ÂÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜. ¢ËÏ·‰‹, Ë §¿ÚÈÛ· Ù· Ú›¯ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi Î·È Ì¤Ûˆ ηӷÏÈÔ‡ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÔfiÙÂ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ô‰ËÁ› ÌÔÈÚ·›· Û ·‡ÛË ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·Î¿ÚÏÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∞ӷʤÚÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ·fi‚ÏËÙ· Î·È ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Ù· χ̷ٷ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ· ηʤ ÛÎÔ‡ÚÔ. ∂›Û˘, Û ¤ÙÂÚÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ “£ÂÛÛ·Ï›·˜” Ù˘ 27/3 ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·: “¶ÚÔÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·” , ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË 40.000 ΢‚ÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÓÒ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ §¿ÚÈÛ·˜ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Î·È Ù· ·fi‚ÏËÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Â›Ó·È Î·ı·Ú¿. ∂Á¤ÓÂÙÔ Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Ù· χ̷ٷ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ªÔÚÊÔ¯ÒÚÈ fiÔ˘ Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË. ™Â ÂfiÌÂÓÔ Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ 1/4 ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “ΔÔÍÈο ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·” , Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ú‡·ÓÛË ·fi χ̷ٷ Î·È ·fi‚ÏËÙ· ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ‚ڈ̿ÂÈ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ù·Ù¤ıËΠÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·, Ë ÔÔ›· ‰È¤Ù·Í ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂÁ¤ÓÔÓÙÔ ‚‚·›ˆ˜ ÚÈÓ 6 1/2 Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ∞fi ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÓÂfiÙÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏı¤ÓÙˆÓ. ∞fi fi,ÙÈ fï˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ›‰È· Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ÕÏÏÔ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·‰È·ÊÔÚ›·˜. “∑‹Û ª¿Ë ÌÔ˘, Ì·‡Ú ÌÔ˘ Ó· Ê·˜ ÙÚÈʇÏÏÈ” . ŒÙÛÈ Ï‡ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”.

∞ͤ¯·ÛÙ˜ Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜ ÂÔ¯¤˜ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ. ∞˜ ¿Ì ۋÌÂÚ· ÓÔÂÚ¿ ›Ûˆ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÛÙȘ “ÂÔ¯¤˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘”, ÙfiÙ Ô˘ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘. ª·ÎÚ¿... ‚Ú·¯¤·... ΔÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÙÔÓ Ù·Í›‰Â˘Â˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ٷ ¤ÓÙ˘· ηÙÔÚıˆÙfi! ÕÚ¯È˙Â Ë ÚˆÈÓ‹ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋... Δ· ¯¤ÚÈ· Û ·Ó¿Ù·ÛË, ÂÈÛÓÔ‹, ¤ÎÙ·ÛË Î¿Ùˆ... ΔÒÚ· ÔÈÔ˜ ¿‰ÂÈ·˙ Ì˜ ÙË ÊÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ Ù¤ÙÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∏ £Â›· §¤Ó·, Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Û ٷ ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Ó· ÛËΈıÔ‡Ó Ó˘ÛÙ·Á̤ӷ, ηıÒ˜ Ë Ì¿Ó· ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙÔÓ ‹¯Ô: “™ËΈı›Ù Ì ¯·Ú¿, ÙÚ·Ï·Ï¿, ÙÚ·Ï·Ï¿” . °˘Ó·ÈΛ˜ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϘ Ì ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ¢È·ÎÔ‹ ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ... “∫ÔÏ˘Ófi˜ Ë ÚÒÙË ÊÚÔÓÙ›˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ ‚Ú¿‰˘” ... “¶Ô‡‰Ú· ÙÔηÏfiÓ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Û·˜” . “°ÎÚÂÎÔÙ¤Í ı· ÂÈ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· Î·È ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ÁÎÚÂÎÔ٤͔ , ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡ÛÂ Ë ƒ¤Ó· ¡ÙÔÚ. ™ÂÈÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜... “ΔÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ∞Ӥ̈Ó...” “¶ÈÎÚ‹, ÌÈÎÚ‹ ÌÔ˘ ·Á¿Ë” . ΔÔ ‰¿ÎÚ˘, Ô˘ ¯˘ÓfiÙ·Ó, ·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫ËÊÈÛÔ‡. ∫ˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·: “ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÂÓfi˜ ı˘ÚˆÚÔ‡” , Ì ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ∑ÂÚ‚fi, ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. “ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ” ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª·Ì¿ÎË. “ΔÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¢Â‡ÙÂÚ·˜” ... Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘. ∫·È ͉ÈψÓfiÙ·Ó Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡Û˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ¤Î·Ó˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜, ÂÈÎfiÓ˜, ÛÎËÓÈο... Δ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ù·Í›‰È· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂȘ Ì ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È Â›Ó·È ‰Èο ÛÔ˘... Δ· ΢ÚȷοÙÈη ÌÂÛË̤ÚÈ· Ô °. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ¤‰ÈÓ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: “º›ÏÔÈ ÌÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔÈ, ÁÂÈ· Û·˜ Î·È ¯·Ú¿ Û·˜” . ∫·È Ù· ٷϤÓÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Û ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌÔ. “º¤ÚÙ ÌÔ˘ ¤Ó· Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ” . ªÂ ÙË ∑ˆ‹ º˘ÙÔ‡ÛË. ∂›Ó·È fi,ÙÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ı˘Ì¿Ì·È, Û·Ó Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ó·È ÛÎfiÚȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ·Ó¿Î·Ù˜ ÌӋ̘. ÷Ù˙ˉ¿Î˘, £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ΔÛÈÙÛ¿Ó˘... ∫·È ÔÈ ÂÈÚ·ÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜.

°˘Ó·ÈΛ· ˘fiıÂÛË

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

∏ μÚÂÙ·Ó›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ù˘ ÛfiÔ˘Ï ∞ÓÙ¤Ï Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· Û ٤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙ· ∞ÌÂÚÈηÓÈο ªÔ˘ÛÈο μÚ·‚›· (American Music Awards), ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È Á˘Ó·›Î˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ - ∫¤ÈÙ ¶¤ÚÈ, ƒÈ¿Ó·, Δ¤ÈÏÔÚ ™Ô˘›ÊÙ Î·È Lady Gaga Ì·˙› Ì ÙÔ Ú¿ÂÚ §ÈÏ °Ô˘¤ÈÓ Î·È ÙÔ˘˜ The Band Perry. ™ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ Ô ÚÔÎ ¿ÏÌÔ˘Ì Â›Û˘ ˘Ô„‹ÊȘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Á˘Ó·›Î˜: 21 Ù˘ ∞ÓÙ¤Ï, Born This Way Ù˘ Gaga Î·È Loud Ù˘ ƒÈ¿Ó·. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Ì online „ËÊÔÊÔÚ›· Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Nokia Theatre ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÛÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

ΔÔ ªÈϤÓÈÔ˘Ì Á›ÓÂÙ·È ÎfiÌÈÎ ∏ ÙÚÈÏÔÁ›· ªÈϤÓÈÔ˘Ì ÙÔ˘ ™Ô˘Ë‰Ô‡ ™ÙÈÁÎ §¿ÚÛÔÓ Á›ÓÂÙ·È ÎfiÌÈÎ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ “√È ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Û·Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜” ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 2012, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ DC Entertainment Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙ· ÎfiÌÈΘ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ 2013 ÙÔ “∫ÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó ¤Ó· ÌÈÙfiÓÈ ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ¤Ó· Û›ÚÙÔ” Î·È ÙÔ 2014 ÙÔ “∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙˆÓ ƒÂ˘Ì¿ÙˆÓ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ô ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜. √ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ·¤ÎÙËÛ ٷ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÎfiÌÈΠηÈ

∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ “·ÏÈfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ” , Ô˘ Ì·˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, Û ÂÔ¯¤˜ ·Í¤¯·ÛÙ˜ Î·È ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ú·‰ÈÔʈӛ·, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ¤ÁÈÓ „˘¯Úfi Î·È ·ÚfiÛˆÔ, ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ̤ÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹” .

√ ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ... √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÌÈÎÚfi˜ Û ·È‰Èο ‚È‚Ï›· ‰È¿‚·˙· ÁÈ· Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ η٤‚·ÈÓ·Ó ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ Î·È ÔÚÌÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ οÌÔ˘˜ ÚËÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÏËÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™›ÙÈ· Î·È ÎÔÓ¿ÎÈ· η›ÁÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·Ù·¯ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, Û οÔÈ· ·ÏÈ¿ Ì·Ô‡Ï·, Û ÎÔÙ¤ÙÛÈ· ·Ú·¯ˆÌ¤ÓÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Î·È Û ¿ÏÏ· ·›ı·Ó· ̤ÚË. ¢È¿‚·˙· ÁÈ· Ó·˘¿ÁÈ· Î·È ÁÈ· ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ· Ì ÁÂÚÔ‡˜ ‰ÂÛ¤‰Â˜ Î·È Ì ·Ì‡ıËÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ οÔÈÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ·, οÔÈÔ˘ ÁfiÓÔ˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ Ê·ÌÈÏÈ¿˜ ηÈ, Ô˘ ÙÔ Î‡Ì· Ù· ’‚Á·˙ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿, fiÔ˘ οÔÈÔÈ Ù· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Î·È Ù· ¤ı·‚·Ó ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜. °È· Ó·˘¿ÁÈ· ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÈÎˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ÚÈÓ ‚˘ıÈÛÙÔ‡Ó, ¯Ù˘Ë̤ӷ ·fi ÙȘ ÌfiÌ˜ Ô˘ “ÍÂÚÓÔ‡Û·Ó” ÔÈ ÌÔÌ¿Ú‰Â˜ οÔÈÔ˘ ÂÁÁϤ˙ÈÎÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡, ÔÈ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ ¿ÓÙÔÙ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ·Ó ÎÈ ¤ı·‚·Ó ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ ÓËÛ›, ‹ ÙÔ˘˜ ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ı· ‹Ù·Ó ηٿÏÏËϘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ó... ¶¿ÓÙÔÙÂ, Ì·ı¤˜, Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·! ∫·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌfiÏÈÎÔ Ì·Ì-ÌÔ˘Ì, ÛÎÔÙˆÌÔ‡˜ ÎÈ ·›Ì·Ù· Ô ıËÛ·˘Úfi˜ ·Ó·Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó Î·È ‹Á·ÈÓ Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â. ¶Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÎfiÔ˘˜ Î·È fiÓÔ˘˜, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ¿ ÌÈ· ˙ˆ‹ ÔÏfiÎÏËÚË. °È· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·. ∞˘Ù¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ‰È¿‚·˙· ÛÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Ê˘ÏÏ¿‰Â˜ Ô˘ ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÛÙ· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘. ∞ÊÂÏ›˜ ÈÛÙÔڛ˜, Ô˘ ¿Ó·‚·Ó fï˜ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Î¤ÓÙÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·È‰È΋ ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÌÔ˘. º˘ÛÈο fiÔÈÔ˜ ¤Î·Ì ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ‚ÚÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi Ù· ‰È·‚¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓˆÓ, ‡ÚÈÛΠ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù›ÔÙ·. ¡·˘¿ÁÈÔ ÔÈ ÎfiÔÈ ÙÔ˘. ¢È¿‚·˙· ÁÈ· ‰‡Ô ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÚ·Ê›Ô, ¤·ÈÚÓ·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÈÛıfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ÙÔÓ Ífi‰Â˘·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √ ¤Ó·˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë ÙÔÓ Û·Ù·ÏÔ‡ÛÂ, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ÙÔ˘ η٤‚·ÈÓÂ. √ ¿ÏÏÔ˜ ÙÔÓ Ífi‰Â˘Â ÛÙ· ··Ú·›ÙËÙ·, ·¤Ê¢Á ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ ÎÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ÂÚ›ÛÛ¢ ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÙÔ Î·Ù¤ıÂÙ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌËÓÈ¿ÙÈÎfi ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‹-

ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ÙÚÈÏÔÁ›· ªÈϤÓÈÔ˘Ì Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂΉÔÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘·. √ §¿ÚÛÔÓ ¤ı·Ó ÙÔ 2004, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘.

∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÂÓ¤‚Ë ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ ∏ Ô˘ÁÁÚÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· η٤ۯÂÛ fiÏ· Ù· fiÏ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ Ô˘ÁÁÚÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ. √ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙ· fiÏ· ª¤Ï· °Î¿˙ÓÙÔ˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ “World War Z” - Ì ı¤Ì· Ù· ˙fiÌÈ - ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÏËıÈÓ¤˜ ÛÊ·›Ú˜, ·ÏÏ¿ ¿ÛÊ·ÈÚ· Ê˘Û›ÁÁÈ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù· fiÏ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Î›Ó‰˘Ó· Î·È Ù· ›‰È· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙ· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ΔÔ “World War Z” Ì ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔÓ ª·ÚÎ ºfiÚÛÙÂÚ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ 2012. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈÙÚ·› Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔۤϷ‚ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÔÏÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘ÁÁÚÈÎfi ÓfiÌÔ” , › ·ÎfiÌ· Ô °Î¿˙ÓÙÔ˜. ŸÌˆ˜ Ù· fiÏ· ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô˘ÁÁÚÈ΋ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ fiÏˆÓ Û ӷ˘ÏˆÌ¤ÓÔ ·ÂÚÔÛο-

Ù·Ó Î·Ï¿, Ô Û¿Ù·ÏÔ˜ Ù· ÂÚÓÔ‡Û “Ì¤Èη” . ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‹Úı·Ó ·Ó·ԉȤ˜, Ô ·ÓÔÈÎÙÔ¯¤Ú˘ Ù· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ. ΔfiÙ ÚÔÛοÏÂÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ηʤ. ∫·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ‰·ÓÂÈο. ∂›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú¤Ë ÎÈ ¿ÓÙ ӷ Ù· ͯÚÂÒÛÂÈ. “°È·Ù› ‰Â ‰·Ó›˙ÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘;” ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ Ô ¿ÏÏÔ˜. ¡· ‰·Ó›ÛÂȘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘! ¡· οÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ ¿ÓÙÔÙÂ. ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ: “∫fi„ ٷ ÂÚÈÙÙ¿, ÛÙ·Ì¿Ù· ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Î·È ÙȘ ·ÛˆÙ›Â˜, ¿„ ӷ ·›ÚÓÂȘ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ı· ‰ÂȘ fiÙÈ Ô ÌÈÛıfi˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ...” . ∞ÚÁfiÙÂÚ· ‰È¿‚·Û· ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ “°ÂˆÚÁÔ‡ ·›‰Â˜” . •¤ÚÂÙÂ, ÁÈ· ÙÔ ÁˆÚÁfi ÂΛÓÔ, Ô˘ ˘¤‰ÂÈÍ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Âı¿ÓÂÈ, Ó· Ûο„Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ıËÛ·˘Úfi. ∂Λӷ ¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¿Óˆ οو, ıËÛ·˘Úfi fï˜ ‰Â ‚ڋηÓ. ∫·È Ò˜ Ó· ÙÔÓ ‚ÚÔ˘Ó; √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯fi˜. ∞’ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ·˘Ùfi ˙Ô‡Û ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. £ËÛ·‡ÚÈÛ·Ó fï˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛοÊÙËΠÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙ ·¤‰ˆÛ ÏÔ‡ÛÈ· ÛÔ‰ÂÈ¿ Î.Ï., Î.Ï. ΔÒÚ· È· ‰Â ‰È·‚¿˙ˆ Ôχ¯ÚˆÌ˜ Ê˘ÏÏ¿‰Â˜, ‰Â ‚¿˙ˆ Û ÎfiÔ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘, “„¿¯ÓÔÓÙ·˜” ÁÈ· ¯·Ì¤ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Û ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ·, ÛÂ... ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ıËÛ·˘Úfi˜ Ì·˜, ÎÈ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘. ∞ÏÏ¿ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· Î¤Ú‰Ë ‰ËÏ·‰‹, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ıËÛ·˘Úfi˜, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÈÌÈfiÙËÙ·, Ì ˘ÔÌÔÓ‹, Ì ÂÈÌÔÓ‹, Ì ı˘Û›·, Ì ›ÛÙË, Ì ÌÂÚ¿ÎÈ, ÌÂ..., ÌÂ... ∂, ÏÔÈfiÓ, Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÙÈÌÈfiÙËÙ·, Ô‡ÙÂ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô‡Ù ·Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô‡ÙÂ... ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ıÂÙÈο ‹ Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο Ù· ηٷı¤ÙÂÈ Ô ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. √ ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÎÈ fi¯È Ë ÂÚÁ·Û›·, Â›Ó·È Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· “·Ì‡ıËÙ˘ ·Í›·˜” . ∫È Ô ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, fiÔÈÔ˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ùfi˜, ÂÛ‡, ÂÁÒ, Ô ¿ÏÏÔ˜, Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ÛÔ˘... ̤۷ ÛÙ· ‚¿ıË ÙË „˘¯‹˜ ÙÔ˘, ÎÈ fi¯È ÛÙ· ‚¿ıË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÌÔÚ› Ó· „¿ÍÂÈ, Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÔ ıËÛ·˘Úfi. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÈÂÙÂÈ҉˜ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·. ÿÛˆ˜ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ. ∞fi ÙÔ ‰Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÂÍ·ÚٿٷÈ. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ËıÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Ó·˘¿ÁÈÔ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, fiÔ˘ ¿ÏÏ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ÙÔ Úˆ›, ¿ÏÏ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÈ ¿ÏÏ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÔ˘ Ë ÊÚ¿ÛË “Ûˆı‹Î·Ì ÔÚÈÛÙÈο” ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÎÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰È·„¢ÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈfiÏ·˜ ̤Ú˜, ÔÈ ‰Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÏfiÁÔ. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó ÎÈ “·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·È” ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·Ù¿Ó ÁÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜, ͤÚÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· fiÛÔ ÎÈ ·Ó ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó, Í·ÛÙÂÚÒÓÂÈ Î¿ÔÙÂ. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·ÂÏ›˙ÔÓÙ·È, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ÓÈÎÔ‡Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó...”.

ÊÔ˜ ·fi ÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÂÚ›ÛÙÚÔÊ·, ÙÔ˘Ê¤ÎÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜.

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È Á˘Ó·›Î˜ ¶ÂÚ›Ô˘ 20 ¿ÓÙÚ˜ Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ °ÎÔ˘Ù˙·Ú¿Ù ˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ - ηı‹ÎÔÓ Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ÛÙËÓ πÓ‰›· - ·ÊÔ‡ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi... ¤ÏÏÂÈ„Ë Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∑Ô˘Ó, ÙÚÒÓÂ Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÚÒÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi ¿ÙˆÌ· fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ·ÓÙÚÂ̤ӷ ˙¢Á¿ÚÈ·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Û·Ó·ÏÔÁ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ πÓ‰›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. ™‡Ìʈӷ Ì ÊÂÙÈÓ¿ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Û οı 1.000 ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 914 ÎÔÚ›ÙÛÈ·. √È Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ πÓ‰ÒÓ ÛÙ· ·ÁfiÚÈ· ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ì ٷ ˙¢Á¿ÚÈ· Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ÊÙËÓ¿ ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ·Ì‚ÏÒÛÂȘ. ∏ ·Ô˘Û›· Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™ÈÁÈ¿ÓÈ: Δ· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ·ÂÚÈÔ›ËÙ· Î·È ‚ÚÒÌÈη, Ù· ·È‰È¿ Ï›Á·, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ·ÁÂÏ¿‰Â˜ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ Ï›Á˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ó·ÚÔ› ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ πÓ‰›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Úԛη ÛÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓÙ˜ Á·ÌÚÔ‡˜. ™ÙÔ ™ÈÁÈ¿ÓÈ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· Ô˘Ó ÙÔ “Ó·È” .


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN À¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ;

∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÛ·Ú¿˙˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“∫·È Ê˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÓÔÌ›˙ˆ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ΔfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÏÈÁfiÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” .

∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“Ÿ¯È. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·” .

∂˘ÛÙ·ı›· ∫·Ú·Ó¿ÛÈÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“¶·ÏÈfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù¤ÙÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ΔÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ÎÏÔ¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜” .

¡›ÎÔ˜ ª·Ï‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“£ÂˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ·. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. À¿Ú¯ÂÈ ˙‹ÙËÌ· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™ Èڛ˜ ÓÂÚfi Ãı˜ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙË ¢∂À∞ªμ ıÚ·‡ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‚Ï¿‚˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ôη٤ÛÙËÛ·Ó ÛÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ª¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi.

∫∞Δ. Δ∞™

™‡ÛÎÂ„Ë ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÌÈ· ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ, ·ÁÂÙfi˜, ÏËÌ̇Ú˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∫·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. ∫∞Δ. Δ∞™

A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶ÚÔÛÔ¯‹ Ù·Ì¤Ï·

™˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, fi¯È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘... ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚ›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ·fi ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011, ›¯Â ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ‡„Ô˘˜ 6.500 ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ‹Ú ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ 1.000 ¢ÚÒ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÚ›ÌÓËÛ ӷ Á›ÓÂÈ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ Ì ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÔÛÒÓ º¶∞, ‡„Ô˘˜ 5.500 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ·Ó Î·È ÔÊ›ÏÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤ˜... ¶Ò˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ë ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· Âȯ›ÚËÛË;

ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ÂÈ‚¿ÏÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ηٷÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ fï˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· Û‹Ì· ·ÎfiÌ· ı· ¤ÚÂ ӷ ...ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·Ì¤Ï·˜. ŒÓ· Û‹Ì· Ô˘ ı· ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ Ù·Ì¤Ï·...

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì ‰fiÛÂȘ. ∫·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÎfiËÎ·Ó ÔÏϤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂ ÎfiÛÙÔ˜ fï˜, ÙËÓ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ Î·È ·ÏÏÔ‡. º.™.

¢∏ª√.™.

•Â¯ÚÂÒÓÂÈ

¢˘ÛÔÛÌ›·

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ͯڤˆÛ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ˘ÛÈÓ¤˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ϤÔÓ Ì ÙË ‰fiÛË Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ͯÚÂÒÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÔÊÂÈϤ˜, fiÛÔ ÌÔÚ› ‚¤‚·È·. ÕÏψÛÙ ٷ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜ ‰‡Ô: √ÊÂÈϤ˜ ηÈ

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÚÙ¿ÏË, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÚԤ΢„ Ì ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·. √È Î¿‰ÔÈ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï˘ı› ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË. ∏ ‚ÚˆÌÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ¤¯ÂÈ “ÔÙ›ÛÂÈ” ·ÎfiÌË Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∂›Ó·È ¿ÓÂÙÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ “∂›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ë ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÎfiÓËÛ‹˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó·ه͈˜. ¶fiÛÔ ¿ÓÂÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì·˜ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘: ™Â 167,6 ¯ÏÌ. ‰ËÏ. 67,1% ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·ÏÙÈÎfi˜ Ù¿ËÙ·˜, Û 27,7 ¯ÏÌ. ·ÛÊ·ÏÙÈ΋ Â¿ÏÂÈ„Ë, Û 2,6 ¯ÏÌ. ÛÙÚÒÛË ·fi Û·ڷ, Û 17,7 ¯ÏÌ. ÛÙÚÒÛË ·fi ·ÌÌÔ¯¿ÏÈÎÔ Î·È Û 33,9 ¯ÏÌ. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‰fiÛÙڈ̷” . ∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ “™Â ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÔÙ¤ ÛÙ· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù¤ÙÔÈ· ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· fiˆ˜ ÂʤÙÔ˜. ª›· ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ÁÂÓÈο ÛÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ¤Ì·ÈÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜, ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ›, fi¯È ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·fi„ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ fiˆ˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· οÔÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ı· ÛËÌÂȈı›” .

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755

/5

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

∫ˆ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∞ı. Δ·ÏÈ·‰Ô‡Ú·˜ ˘fiÁÚ·„ ۋÌÂÚ· Û¯¤‰ÈÔ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Îˆ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÓfïÓ, ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ì·ıËÙÈο

∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ¤‚ÚÂÍÂ Î·È ÍÂχıËηÓ... ∫∞Δ. Δ∞™

¢˘Ó·Ùfi ¯·ÚÙ› ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 70.000 ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Êȯı› Ì ٷ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. °È· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ¤Ï¢ÛË ÙfiÛÔ ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Â›Ó·È ÛˆÙ‹ÚÈ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. º.™.

13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1981

ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙÂÛ·Ṳ́Ó˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· º∂∫ Î·È ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” . °ÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “ªÂ ·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÂϤÛıËΠÚÔ¯ı¤˜ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÙÂϤÛıËΠ·fi ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ, ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÏÏÔ› ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ Ù˘ fiψ˜ Ô˘ ·‹ÚÙÈÛ·Ó ‰‡Ô ¯ÔÚÔ‡˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ·ÓÂʤÚıË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙˆÓ ˘ÌÓˆ‰ÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ı›·˜ Ï·ÙÚ›·˜” .

√ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ·È‰ÈÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÈÏ·Ú¿˜ “ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫ÔÈÓ. ÀËÚÂÛÈÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔÓ ÔÌ·‰ÈÎfi ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ηٿ Ù˘ ÈÏ·Ú¿˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓË›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ 15 ÌËÓÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο ΤÓÙÚ·, ÙÔ π∫∞ Î·È ÙÔ ¶π∫¶∞ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1904... ÛÎÔÙÒıËΠÛÙË ™È¿ÙÈÛÙ· Ù˘ ºÏÒÚÈÓ·˜, Û ̿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, Ô ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯Ô˜ ¶·‡ÏÔ˜ ªÂÏ¿˜. 1905... π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ™Ô‚È¤Ù ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎϤÁÂÙ·È Úfi‰ÚÔ˜ Ô §¤ˆÓ ΔÚfiÙÛÎÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ™Ô‚Ȥ٠(Ù· ÂÚÁ·ÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·), Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ 8ˆÚÔ Î·È ÙȘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜. 1955... ΔÚÔÌÂÚ¤˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Û ∞ÙÙÈ΋ Î·È £ÂÛÛ·Ï›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 30 ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜. 1972... ∞ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚·›ÓÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ú¿ÁÎÌÈ Ù˘ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë˜ Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÛÙȘ ÕÓ‰ÂȘ. ∞ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÓÙÔ-

›˙ÔÓÙ·È ÛÒÔÈ 72 Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔÓ Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ∏ ·›ÛÙ¢ÙË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË. 1993... √ÚΛ˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ ·ÚÈıÌ› 43 ̤ÏË, Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. 2010... ∞ÂÁÎψ‚›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 33 ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÔÚ˘¯Â›Ô ÛÙË ÃÈÏ‹. ∏ Âȯ›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ ÁÈ· 69 Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¤Áηٷ Ù˘ Á˘, Û ‚¿ıÔ˜ 622 ̤ÙÚˆÓ, Û ÔÚ˘¯Â›Ô ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ∞ٷο̷ ÛÙË ÃÈÏ‹ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 48 ÒÚ˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ A£∏¡∞, 12.

∏ °ÂÚÌ·Ó›· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ

Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ·Â˙È΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓ Û˘Ó¯›· Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ ı· ÂÈÏËÊıÔ‡Ó Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È Ù¤ÏÔ˜ ı· ÂÍÂÙ·Ûı› ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹ Ô EFSF. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÏËÊı› ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Î·È ÂÊ fiÛÔÓ Ë ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ.

∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ƒ¤ÛÏÂÚ ·fi ª¤ÚÎÂÏ ¶ÚÒÈÌË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ Î¿ÓÂÈ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ƒ¤ÛÏÂÚ ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ë ÔÔ›· ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ÂÓÈ·›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ô ƒ¤ÛÏÂÚ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÓÒ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF) ÁÈ· ÙËÓ ÎÂʷϷȷ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› “‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË”.

™ÏÔ‚·Î›·: ™˘Ìʈӛ· Ó¤·˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∂ΔÙ ∞£∏¡∞, 12.

Δ∂™™∂ƒ∞ ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙË

™ÏÔ‚·Î›· Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ) Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Smer-SD ƒfiÌÂÚÙ º›ÎÔ. Δ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙÚ›· Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ Smer, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Â›Û˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô º›ÎÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ·fi ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ΔÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔοÏÂÛ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË ™ÏÔ‚·Î›·. Δ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔ Smer ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÂÈÔ„ËÊ›· 119 ‰ÚÒÓ ÛÙȘ 150 ÙÔ˘ ÎÔÈ-

¢¤Î· ÛËÌ›· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ

§‡ÛË “·Î¤ÙÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ “ªÈ· Û˘Ìʈӛ· °·ÏÏ›·˜ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” ∞£∏¡∞, 12.

§

‡ÛË “·Î¤ÙÔ” ‰¤Î· ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·Ó‡ı˘Ó· ÎÚ¿ÙË- ̤ÏË, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÏfiÁÔ, ÂÌ̤ۈ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. “∂¿Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη, Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÁÁ˘Ëıԇ̠ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ (Ì ̤ÙÚ·) ¤Ú·Ó Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·” ›Â Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÈÂÙ‡ˆÛ ‰¤Î· ÚÔÙ¿ÛÂȘ: 1 - “∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË) Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ (ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·), Â¿Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi” 2 - “¢È·ÎÚ›‚ˆÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Â͇ÚÂÛË ¿ÏÏˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈο fiϘ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚ËÌ¿ÙˆÓ, (ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÏÏ¿ ) Î·È ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘, Â›Û˘.” 3 - “∞˘ÛÙËÚ‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË, Ê˘ÛÈο, Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Ì ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· ˘fiÙÚÔÔ˘˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” 4 - “ŒÓ·Ó Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. √È ÙÚ¿Â˙˜ (Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜) Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∂¿Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ, Ù· ÎÚ¿ÙË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÎÂÊ¿Ï·È·” 5 - ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÊfiÚÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔ-

Ù·Ó ÙÔ 70% ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·”.

ƒÂÓ: ∫Ú›ÛÈÌÔ ÙÔ Eurogroup Ù˘ 21˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

ÌÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. 6 - “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” 7 - “ŒÓ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ ∂∂ Ó· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÂΛӷ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÂΛӷ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó” 8 - “πÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÂÔÙ›· ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜” 9 - “ŒÓ·Ó Ó¤Ô ÙÚfiÔ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ (Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘) ÙˆÓ √›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘” 10 - “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∂›Ì·È Â˘Ù˘¯‹˜, Ô˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô-

ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹ ‰È¢ڇÓıËΠٷ¯‡Ù·Ù·” ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ë 6Ë ‰fiÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ηٷ‚ÏËı› Â¿Ó Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Ï‹ÚË ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ¿ÊËÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›‰·˜ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. “ªÈ· Û˘Ìʈӛ· °·ÏÏ›·˜ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∂ȉÈο fi-

TËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÌÔÚ› Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂͤÊÚ·Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ÙȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ÀÔı¤ÛÂȘ Î. ŸÏÈ ƒÂÓ. √ ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈΛӉ˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜. “™Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ (Eurogroup Ù˘ 21˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ı· Â›Ó·È Ì›· ¢ηÈÚ›·-ÎÏÂȉ› Â¿Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û ̛· ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒÂÓ, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÌÈ· ‡ÊÂÛË ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. “Œ¯Ô˘Ì Ôχ ηϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û ÙÚԯȿ ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ƒÂÓ. Δ¤ÏÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ÎÚ›Û˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

™Ù¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰·-ÙÚ¿Â˙˜

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

°È· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ E˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙËÓ ∂∂, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ

“√‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘” ·fi ÙÔÓ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ∑ËÙ¿ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Î·È ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ªfiÓÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÔÈÎÔÓƠ̂˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ª·Úfi˙Ô Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters.

μƒÀ•∂§§∂™, 12.

¡∞ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ “Â-

ÂÈÁfiÓÙˆ˜” ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ϤÔÓ Û “Û˘ÛÙËÌÈ΋” Îϛ̷η Î·È ·ÂÈÏ› Ó· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, οÏÂÛ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ∞ÎfiÌË, ˙‹ÙËÛ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ 23˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ “Ô‰ÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË” , fiˆ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÛÙËÓ ∂∂. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¤Ó·Ó Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË, fiˆ˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘

∞‡ÍËÛË ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜

ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙËÓ ∂∂, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ,

ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. “∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÙËı› ̤ۈ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›-

£· Ú¤ÂÈ “ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì” ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ô ª·Úfi˙Ô. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·˘ÍËı› ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, Î·È Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Ë

ÏËڈ̋ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¶ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó “·ÈÛıËÙ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜.” ÀÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Èı·Ó‹ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÚÒÙ· ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∂ÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ÚfiÛıÂÛÂ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙËı› ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ‰È·ÛÒÛÂˆÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∂ˆ˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ÎÂʷϷȷ΋ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· “·ÔÓ¤ÌÔ˘Ó” ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‹ bonus.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Ì ƒÔÌ¿È Î·È °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÙËÓ ¿ÏÏË ‚‰ÔÌ¿‰· Ì §·ÁοÚÓÙ

ÀÔ˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¶Èı·Ófi ÙÂÙ · ÙÂÙ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ M·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÛÙÔ Ó/Û ÁÈ· ηٷÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡

∞£∏¡∞, 12.

∞£∏¡∞, 12.

∂˘Úˆ-‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ∏¶∞

˘Ó¯›˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ χÛ˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È Î·È ÙÔÓ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ùfi”.

™fiÈÌÏÂ: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·”

√È ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ȥ˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. √ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ¢È·ÊˆÓ›Â˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·, Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˙ËÌȤ˜ ¤Ú· ·fi ÙÔ 21%, ÂÓÒ, ·ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ηıÒ˜ ÔÈ °¿ÏÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ù·Ì›Ô, ÂÓÒ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. √È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÏËı·›ÓÔ˘Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi

ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó¤· ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ì Ôχ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÂΛӷ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·Óı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ÙÚ·Â˙›Ù˜, Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Bundesbank Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∫Δ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ë Ù‹ÚËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “L’ Express” “√È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È ¿ÓÙ· ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û·-

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛËψı› ÛÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÂÓÒ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Ó¢ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÌ¿ÙˆÓ. “∂¿Ó Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˘fi ÚÔıÂÛÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌ·, Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌ·, ÎÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Û˘˙ËÙԇ̠ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜” ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ™fiÈÌÏÂ. “°ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÔÈ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ, fï˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷȔ °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Ô Î. ™fiÈÌÏ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÚΤÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Û ·ÚÈıÌËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·ÔÌ›ˆÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·. √ Î. ™fiÈÌÏÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ (CDU), › ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ıÂÛ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÊfiÚÔ ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· (Ô ÊfiÚÔ˜ Ó· ÂÈ‚ÏËı›) Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, Â¿Ó fï˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô, ÙfiÙ ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô - ÎÈ ·Ó fi¯È, ÙfiÙ ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Â›‰Ԕ.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ Ô ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ MEGA ÛÙȘ ∏¶∞, ªÈ¯¿Ï˘ πÁÓ·Ù›Ô˘, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ Î· §·ÁοÚÓÙ, Ë ÔÔ›· ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ª¿ÈÓÙÂÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› ÙÂÏÈο χÛË Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â˘Úˆ·˚΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·›ı·Ú¯ˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÛÙËÓ ∂∂” ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ë ∂∂ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ¤ÓˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÓˆÛË. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÂÓÙ›ÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ƒÒÛÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È fi¯È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘

™ÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ô μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ∑‹ÙËÛ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó‰Ú›· ·fi ÙȘ ËÁÂۛ˜ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶∂∫π¡√, 12.

¯Ô˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ οÔÈÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ, ‰ÈfiÙÈ “Ù· Â˘Úˆ·˚ο Ù·-

¶√§πΔπ∫√ Î·È fi¯È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi

Úfi‚ÏËÌ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó‰Ú›· Î·È Ó· “‚¿ÏÔ˘Ó Ï¿ÙË” Û ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÎÈÓÂ˙Èο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, Ô μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎfi ÁÈ·Ù› ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÔÛ¿ “ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ï¿ÙË Û ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·˘Ùfi ··ÈÙ› ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó‰Ú›· ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ, ‰ÈfiÙÈ Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ” . ∫·Ù¿ ÙÔÓ ƒÒÛÔ ËÁ¤ÙË, Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ ÙÔ 2012, “ÙÔ ÈÔ ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Û‹ÌÂÚ·

Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Â¿Ó ‰ÂÓ Ì ··Ù¿ Ë ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÔ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ fiÏ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·: ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 1-1,5 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÔÛfi ‚¤‚·È· fi¯È ÌÈÎÚfi, Û‚·ÛÙfi, ·ÏÏ¿ ·Ôχو˜ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÙÔ ’ÛËÎÒÛÂÈ’ Ë ∂˘Úˆ˙ÒÓË” . “™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘Ùfi [Û.Û.

Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜] Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Âӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, “ÁÈ·Ù› οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ô,Ùȉ‹ÔÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜” . ¶ÚÔÛ¤ıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ BRICS [Û.Û. μÚ·˙ÈÏ›·, ƒˆÛ›·, πÓ‰›·, ∫›Ó·, ¡.∞ÊÚÈ΋] ‰ÂÓ ¤-

Ì›· ¤¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ ËÁ¤˜, ÁÈ· Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”.

Δ∏¡ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ

˘Ô˘ÚÁÔ› ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ηٿ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È Ë ‰›ˆÍË ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘: - ∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ‹ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ¢¿ÏˆÙ· Î·È ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ - £ÂÛ›˙ÂÙ·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ ‹ ÛÙË ‰È¿Ú·ÍË ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ٤ÙÔÈ· ΛÓËÙÚ· -∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Û ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË ÙË Ê˘Ï‹, ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙË ıÚËÛΛ·, ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ‹ ÂıÓÔÙÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÔ-ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∂›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹ ÚÔÛÒˆÓ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÍÂÓÔÊÔ‚ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ (ÎÈÓËÙÒÓ ‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ), Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ‹ ηْ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ÚfiÛˆ· (fiˆ˜ .¯. ıÚËÛ΢ÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÂıÓÈο ۇ̂ÔÏ·, Ô›ÎÔÈ Ï·ÙÚ›·˜, ¯ÒÚÔÈ ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘, „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÎÏ) -¶·Ú¤¯ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÂÓÒÛÂˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ‰›Î˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÔÈ ∂ÓÒÛÂȘ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (ECOSOC).


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ΔËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞™∫ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ∞£∏¡∞, 12.

Δ∏¡ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ Ê˘ÛÈο ̤ÏË ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶∞™√∫, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ, ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ¶∞™∫ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‰ËÁ› ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Â›Û˘ fiÙÈ ÁÈ· fiÛ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ “ÌË ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô‡Ù ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™∫, ÙË ‰ÈÂÙ›· Ô˘ ¤Ú·Û ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËΠοı fiÚÈÔ ˘ÔÌÔÓ‹˜. “ÿ۷Ì ۯ‰fiÓ 40% ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Ì·˜, ÂΉÈÒ¯ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √™∂ Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÏԇ̷ÛÙ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ -·fiÏ˘Û˘, Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‹ ·Ó ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ·ÚΛ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜” . √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™∫ ηÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹, “ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Â›Ó·È ÔϤıÚȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” . “ºÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ fiÙ·Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËıÈ΋ Ù˘, ÙfiÙ ’Ô £Âfi˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘’ ÁÈ· fiÛ· ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó” ηٷϋÁÂÈ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹.

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

∫·Ù¿ıÂÛË ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2012

∂ÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√: ªÂ›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ 35% ΔÈ ÚԂϤÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ ı‡ÂÏÏ· - ΔÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ΔΔ - ∞Δ∂ - ∂§¶∂ ∞£∏¡∞ 12.-

 ·ÓÔȯً Ú‹ÍË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ¢∂∫√ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2012 Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ: -Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞ ¢∂∫√ (ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ μ’ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË) ÛÙȘ 31-12 -2011 Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 65% ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ 2009.

ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ¢∂∫√: 1. ¢∂∏ 2. √¶∞¶, 3. ∂§¶∂ 4. √§¶ 5. √§£ 6. ∂À¢∞¶, 7. ∂À∞£ 8. ∂§Δ∞. ™‡Ìʈӷ Ì ηϿ ÏËÚÔÊÔÚË̤Ó˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ¢∂∫√ ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Û’ ·˘Ùfi ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ. ™ÙË ¢∂∏ ¯. ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ 1518% ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ηıÒ˜ ¤Ú˘ÛÈ ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 20%. ∏ ÙÚfiÈη ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ηıÒ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¯‹ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ΛÓËÙÚÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ, Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Î·È ÔÈ Â·Ó·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· Â-

2013. ∞fi 1-8-11 ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 40 ÒÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. 5. ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë 6‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2011 Î·È 2012. 6. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ΢ÏÈΛԢ Ì ÈÛ¯‡ ·fi 1-111. 7. ¢È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ 17,8 ÌÈÛıÔ› ÂÙËÛ›ˆ˜. 8. √È ÂÈϤÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÂfi ÂÙËÛ›ˆ˜ ÏfiÁˆ ·ÚÁÈÒÓ Â›Ó·È max 10 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ 3 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 11-11. 9. ∞fi 1-8-11 Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. 10. ∞fi 1-8-11 ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ÏfiÁˆ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 25ÂÙ›·˜. 11. °È· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘˜, Û˘ÌʈӋıËΠӷ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 60% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ 1Ô ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ 80% ÙÔ 2Ô ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ∂™™∂. ∂Ê’ fiÛÔÓ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô‰ËÁ› ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û ÔÛÔÛÙfi 35% ÙË ‰ÈÂÙ›· 2010 - 2011, ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ∂§¶∂ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ı· ıÈÁÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. 4.

Í·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ∞Δ∂ (fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ¤Ú˘ÛÈ), ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· √Δ√∂ Î·È ∂-

ÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ 2012.

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ ÁÈ· Ù· ∂§¶∂ ∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ∂§¶∂ ·¤Û·Û·Ó ‰È·‚‚·›ˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ıÈÁ› Ë ˘ÔÁÚ·Ê›۷ ¤Ú˘ÛÈ Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·Ó¤-

ÛÙÂÈÏ·Ó ÙȘ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. Δ· ·ÚÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ¤Ú˘ÛÈ ÛÙ· ∂§¶∂ ÚԂϤÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 1. ΔÚÈÂÙ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·fi 1-111 ¤ˆ˜ 31-12-13 2. ªË‰ÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Ù· ¤ÙË 2011 Î·È 2012, ÂÓÒ ÙÔ 2013 ı· ‰Ôı› ·‡ÍËÛË 2,5% ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙÔ EBITDA ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÙÔ 2013 ı· ˘Âڂ› Ù· 700 ÂÎ. ¢ÚÒ. 3. ∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ¯ÚÔÓÔÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2012 ηÈ

∫·Ù¿ÏË„Ë ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÌË Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

ªÏfiÎÔ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ ∞£∏¡∞, 12.

∫∞Δ∞§∏æ∏ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤Î‰Ô-

Û˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۋÌÂ-

Ú· (¯ı˜) Ë °∂¡√¶, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

√È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û·Ó fiÙÈ ı· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÂΛ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ú‡̷ÙÔ˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ Ú‡̷ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ Â΂ȷÛÌÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ, ÙÔ ÊÙˆ¯fi Î·È ÙÔÓ ÌÂÚÔη̷ÙÈ¿ÚË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ˘ ¢∂∏ Î·È Ë °∂¡√¶ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ ÊÙˆ¯Ô› Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË Û˘Á΢ڛ·, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·›˙ÂÈ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∫·ÏÒ ¿ÌÂÛ· ÙË °∂¡√¶-¢∂∏ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ¤¯ˆ ‰ÒÛÂÈ ÚËÙ¤˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ ∞∂ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË” . “Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜” , ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ËÁ¤˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘

ηٿÏ˄˘ ·fi ÙË °∂¡√¶ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ·fi ¿ÏÏÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi.

«Œ¯ÙÈÛ·Ó» ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∂À∞£ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ΔËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô-

¯¤Ù¢Û˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÛÈÌÈÛ΋ “¤¯ÙÈÛ·Ó” ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¡ˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ÂÚ›Ô˘ 50 ¿ÙÔÌ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

™ÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ» ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘

¶∞™√∫: «∂ͤÁÂÚÛË» ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ

ÃÚ¤Ë 128 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·

ª‹Ó˘Ì· °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ∞ÓÔÈÎÙfi˜ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 12.

ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ӥ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∏ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ·ÂÈÏ› Ó· ÌËÓ „ËÊ›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 37 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿ÁˆÌ· Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. “Œ¯ˆ ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ı¤Ì· Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È ·Ú¯‹˜ ‰È΋˜ ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Â› 9 Ì‹Ó˜ ¯ÂÈÚ›ÛÙËη ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ Ó· ÙÔ „Ëʛۈ” › ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ MEGA Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∂ͤÊÚ·ÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ʤÚÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜”.

ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¤˜ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÌˉÂÓÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÌÈÛıÒÓ ñ ΔfiÓÈ· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘: ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂıÓÈÎÔ› ÁÂÓ›ÙÛ·ÚÔÈ; ¡· Ì¿ıÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ñ ∫ÒÛÙ·˜ °Â›ÙÔÓ·˜: ¡· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÙ ٷ ÏfiÌÈ Ô˘ ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ‹‰Ë „ËÊÈṲ̂ÓÔ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ˆÏ˜ ñ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜: ¢ÂÓ ı· Û·˜ ˆ ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÔÈ-

ÔÈ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ªª∂ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜; ∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Î.Ï. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÙ fiÙÈ Ô Î¿ı ÎÔ˘ÙÛfi˜ Î·È ÛÙÚ·‚fi˜ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη; ¢ÂÓ Í¤ÚÂÙ ˆ˜ οÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÌÈÚ ·Ú¿; ª¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷, ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î›ÓËÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Î·È Û˘ÛÙÚ¿-

Ù¢ÛË. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜. “Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ôχ ÎÚ›ÛÈ̘ Ì¿¯Â˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. £· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ÒÛÙ ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÂΛ Ó· οÓÔ˘Ì Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó Î·È ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi˜ Û ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fï˜ Î·È Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Ê¿Û˘ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. “∏ ∂ıÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙÔ fiÓÔÌ· Ù›ÓÔ˜ ı· ÓÔÌÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ; Δ˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ‹ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο; ∂ıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fi¯È Û ÌÈ· Û˘ÓÙ¯Óȷ΋ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË”.

∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÓÔÌÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™ËÌ·ÙÔ‰ÔÙԇ̠fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ∞Ó Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ ÙÚfiÔ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ηٷÚÁÒÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ¯Ù›ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1980, Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ÈÔ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¢ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” ΔÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ Î·È °È·Óӷο. ∏ μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÔ˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔ¤‚Ï„ ۇÓÙÔÌ· ηٿÚÁËÛË Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û·Ó fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È Ù· fiÛ· ›Â Ë Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜: “Δ¤ÏÂȈÛÂ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û·˜ ·ÚÈ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÂ, ı· Ù· ›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ... ∞’ fiÙÈ ¤¯ˆ ηٷϿ‚ÂÈ Ë ÙÚfiÈη οÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ, ÔfiÙ ӷ ¿Ù ÂΛ Ó· Ù· ›Ù” ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÂÍ‹˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È °Â›ÙÔÓ·˜: ñ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜: À¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ÏfiÌÈ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘

μÔϤ˜ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

∫›ÓËÛË ·ÂÏÈÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ¡¢ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ∞£∏¡∞ ,12.

μ√§∂™ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‰¤¯ıËΠÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. “∫›ÓËÛË ·ÂÏÈÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ 6Ë ‰fiÛË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. √ ¶. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Û˘ÛÙfiψ˜ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. “∏ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ‰È¿ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 37, Ï‹ÙÙÂÈ Î·›ÚÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÏÂÈ¿‰· ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘‰fiψ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ıËΠÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη, Ô‡ÙÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ ˙‹ÙËÛ” ‰‹ÏˆÛÂ. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑Ò˘ (¡¢) ηٷʤÚıËΠ̠ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ηٿ ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ .ƒ¤· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ·‰Ú¿ÓËÛ Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ۈÛÙ¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ·ÏÏ¿ Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÈÎÔ‡.

Δ¤ÏÔ˜, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ “··Í›ˆÛË” ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ˙‹ÙËÛ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ “Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÈ.

«°È· “‚fiÏÂÌ· ËÌÂÙ¤ÚˆÓ» ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ¡¢ ™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Â·Ó‹Ïı ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ë ¡¢ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ-

ÓÙ·˜ “ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ú·ÎÙÈ΋ ÓÔÛËÚÔ‡ ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‚fiÏÂÌ· ËÌÂÙ¤ÚˆÓ” . ∞ÎfiÌË, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÙË μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ÔÔ›· ÛÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ∫Δ∂ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤Î·Ó ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚¿˙ÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯¤‰ÈÔ Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÔχÛˆÓ, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ Û¿Ù·ÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚ›Ô˘ 70 Ó¤ˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ 2010, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÏËÙÒÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ÙË ÌÂıfi‰Â˘ÛË Ó¤ˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. √È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì›˙ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ËıÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÊˆÚË ·‰ÈΛ· Û ‚¿ÚÔ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ∏ ¡¢ ÚˆÙ¿ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ “ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó È· Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫” . ∞ӷʤÚÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌfiÓÔ ÙÔ 2010 ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÂÚ›Ô˘ 30.000 Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ÚˆÙ¿ ·Ó Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÔÌÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ƒˆÙ¿ ·ÎfiÌË ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÏËÙÒÓ ı¤ÛˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ∂-

·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ “ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ fi¯È ÛÙ· ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ› Û˘Ó·›ÓÂÛ˘, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “‚ϤÔ˘ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ı¤-

ÛÂȘ Ù˘ ¡¢” Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Û¿Ù·ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ï› ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, οÙÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ¡¢” .

∞£∏¡∞, 12.

™Δ√ ÔÛfi ÙˆÓ 128 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ¯Ú¤Ë Ù˘ ¡¢, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ £·Ó¿Û˘ ™ÎÔÚ‰¿˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi “μ‹Ì·” “∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜ fiÙÈ Ë ¡¢ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 128 ÂηÙ. ¢ÚÒ. £· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Ì·˜ ‰·¿Ó˜ ηٿ 46%”, ›Â, ÂÓÒ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. “∂›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î¿ÔÈˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰˘ÛÎÔÏ›· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ì” ›Â. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ ƒÔÓÙÔ‡ÏË Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ¡¢, Ô Î. ™ÎÔÚ‰¿˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Ô Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘. £˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠ‰ËÌfiÛÈ· Û ÂÎÔÌ‹ fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ‰›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ §∞√™ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, fiˆ˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘. £¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÂÌ¿˜ οÔÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠¯Ú‹Ì·Ù·;”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

“¶Ú¿ÛÈÓÔ” ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ¿Ó·„ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

ÕÌÂÛÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÁÈ· Ù·Í›-ÊÔÚÙËÁ¿ ΔÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi 5.000 ú ∞£∏¡∞, 12.

«¶ ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ “·ÔÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂∞ª” ∞£∏¡∞, 12.

∂¶π£∂™∏ ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙËÓ

“·ÔÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂∞ª∂§∞™”, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ “Ó¤Ô˘ ∂∞ª” ¤Î·ÓÂ Ë °° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÛÛfi ÁÈ· Ù· 70 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ·Ú¯Èο ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ ·fi ÙÔ 1981 ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ “Û ·ÛÔÎÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ fiˆ˜ ¤ÏÂÁ” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È ˘ÏÈο Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ - „›¯Ô˘Ï·, ÂÓÒ ¿ÊËÛ ÍÂÎڤ̷ÛÙÔ˘˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. ∂›Û˘ Ë Î. ¶··Ú‹Á· ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ “Ó¤Ô˘ ∂∞ª”, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ ÙÔ ‰›‰·ÁÌ· Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∫∫ Â›Ó·È fiÚÔ˜ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ, Ó·È ÌÂÓ ·˘Ù‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘Á΢ڛ·, Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ó· ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÌÈ·˜ ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î. ¶··Ú‹Á·, Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË “ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ˘ÔηٷÛÙ¿ıËΠ̠¤Ó· ΋ڢÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ∂∞ª. ªÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ·˘ÙÈ¿, ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Û˘ÁΛÓËÛË Î·È ÙÔÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌfi, Ì ۷ʋ fï˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiıÂÛË Ó· „·Ú¤„ÂÈ ÛÙ· ıÔÏ¿ ÓÂÚ¿. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙfiÓÈÛÂ, ·˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔÓ ·ÂÈÏËÙÈÎfi Â΂ȷÛÌfi ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ı· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ù˘ μ¿ÚÎÈ˙·˜, ı· ˘ÔÙ·¯ı› ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· ·¤ÎÚÔ˘Û ÙȘ ·fi„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÌÂٷ̤ÏÂÈ· ÂÂȉ‹ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÙÚȿگ˜ Î·È ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÔÔÚÙÔ˘ÓÈÛÌÔ‡, ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë μ¿ÚÎÈ˙· ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜, fiÙÈ Ì·˜ ÙÔÓ Â¤‚·Ï·Ó ÔÈ ¤Íˆ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂÌ›˜ ·ÓÙ··ÓÙ¿Ì fiÙÈ ÙÔ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ù˘ μ¿ÚÎÈ˙·˜ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Â¿ÚÎÂÈ·˜, ÈηÓfiÙËÙ·˜, Î·È fi¯È ‚‚·›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ¤ÁÈÓ˜ Í·ÊÓÈο ÚÔ‰fiÙ˘ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜, Â›Ó·È Î·Îfi Ôχ ηÎfi ‰ÂÓ Û˘Ì„ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ٛÔÙÂ, fï˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÂÈϤÍÂÈ ‰È·‰Ô¯Èο Ô‡Ù ÌÈ·, Ô‡Ù ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ “μ¿ÚÎÈ˙˜”.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ: -ΔÔ ·Ú¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ÂÓ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi 5.000 ¢ÚÒ (ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηıÔÚÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη). -£· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ∫¿ıÂ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ı· ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÌÈ· ¿‰ÂÈ· Î·È Î¿ı ÂÙ·ÈÚ›· ¤ˆ˜ 10 ¿‰ÂȘ -∂¿Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù·Í› Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 ¤¯ÂÈ ·È‰› Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÙfiÙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ‰›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÈ· ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ ·È‰›. -°È· Ӥ˜ ¿‰ÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÂΉÔı› ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ 30% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 10.000 Ӥ˜ ¿‰ÂȘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο. °È’ ·˘Ùfi fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη. ∞Ó ÙÂÏÈο ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË, ÙfiÙ ı· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 8.000 ¢ÚÒ. -Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ 1/1/2012 Î·È fi¯È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2013, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ·Ú¯Èο Ë ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜.

ΔÈ ÂÈÒıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘, Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ï‹Ú˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ú¤ÂÈ

Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. “35.000 ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, 30.000 ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ‚Á¿˙Ô˘Ì Û Âʉڛ·, ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Îfi‚Ô˘Ì ÙÔ ÌÈÛıfi Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Û 27.500 ȉÈÔÎً٘ Ù·Í› Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÙÈ ˘Ô¯ˆÚԇ̔ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ë ÙÚfiÈη ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿. ª¿ÏÏÔÓ ¿ÏÏ·Í ÁÓÒÌË Ë ÙÚfiÈη”

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÔÈ Î‹ÔÈ ÊÚÔ‡Ù·. ¡· ÌËÓ ÂÈηÏԇ̷ÛÙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ηٷ¤ÛÔ˘Ó ·Ó ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‰›Î·ÈÔ”

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ™ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘, Ô £‡ÌÈÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÊËΠ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌÔÓˆı›. “◊‰Ë, Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰È¿

ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ ·¿ÓÙËÛ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ηٿϷ‚·Ó fiÛÔ ‰›ÎÈÔ ¤¯Ô˘Ì” ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ›¯Â Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÏËÍÂ Ë ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™∞Δ∞ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ú·›ÙËÛË. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “◊ÍÂÚ· ÙÈ Â›Ó·È Î›ÙÚÈÓË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·, Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ Ì·˜ ¤Ì·ı ÙÈ Â›Ó·È Ë Î›ÙÚÈÓË Ê˘Ï‹, ÙÒÚ· Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ¤Ì·ı· ÙÈ Â›Ó·È Ë Î›ÙÚÈÓË ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” “√È ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Ù‡Ô˘ ’fiÔÈÔ˜ ηÙ‚¿˙ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· ÌË Ì·˜ „ËÊ›ÛÂÈ’ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Î. §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘. √ ÊÂÚÂÙ˙¤˜ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ÎÚ¿ÙËÛ ‰‡Ô ̤Ú˜” Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›·. “¶Ôχ ÊÔ‚Ô‡Ì·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Á¯˘ÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Ãı˜ ‹Úı ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ Î. ŸÏÈ ƒÂÓ Î·È Ï¤ÂÈ ’Ô˘‰¤ÔÙÂ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‰ËÁ›· ÚÔ˜ η̛· ¯ÒÚ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ Ù·ÍÈÙ˙‹‰ˆÓ’. ∂›ÛËÌË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ! ΔÈ ÛÙÔ Î·Ïfi ·ÓԛͷÙ ÂÛ›˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÌÂÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜; ∂›ÛÙ ÛÔ‚·ÚÔ›;” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

¶··Ú‹Á·

Ú¿ÛÈÓÔ” ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Û ٷ͛ Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ ¿Ó·„ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜)ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ì·›ÓÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ¿‰ÂȘ, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ·Ú·‚fiÏÔ˘.

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Ì ·ÂÚÁ›· ·‡ÚÈÔ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› √È È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∞£∏¡∞, 12.

∂¶π Ô‰fi˜ ÔϤÌÔ˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÔÈ È‰ÈÔ-

Îً٘ Ù·Í›, ÌÂÙ¿ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ô˘ ¿Ó·„ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· Ï‹Ú˜ Î·È ¿ÌÂÛÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ◊‰Ë, Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi (¯ıÂÛÈÓfi) ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ), ÔfiÙÂ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ì οÔȘ ʈӤ˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ‰È·ÚΛ·˜. √È È‰ÈÔÎً٘ Ù·Í› ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù· fiÛ· ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ƒ¤· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ È‰ÈÔ-

ÎÙËÙÒÓ Ù·Í› Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ £‡ÌÈÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. “√ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ -›Â-

˘ÚÔ‰ÔÙ› ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË fiÔ˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ· ı‡Ì·Ù·. √È Ù·ÍÈÙ˙‹‰Â˜ ·’ ¿ÎÚÔ˘ ÂȘ ¿ÎÚÔÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È ÙË ˙ˆ‹

ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Î·È ÙÔ ·›Ì· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ¿‰ÂÈ·” √ £‡ÌÈÔ˜ §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ “¤¯ÂÈ ·ÔÌÔÓˆı›” ·ÊÔ‡ -fiˆ˜ ›Â- ‹‰Ë “Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰È¿ ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ ·¿ÓÙËÛ ηٿ ÙÔ˘ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¿ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ” ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ›¯Â Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, fiÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤ÏËÍÂ Ë ·ÚÂÍ‹ÁËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™∞Δ∞ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ú·›ÙËÛË. £ÂÙÈο Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ù·Í›. ∂› Ô‰fi˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÏ‹ÊıË Â›Û˘ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

™Â ·ÂÚÁÈ·Îfi ÎÏÔÈfi Ë ¯ÒÚ·, ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ

√ ¯¿ÚÙ˘ Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∫ÔڇʈÛË Ì ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∞£∏¡∞, 12.

ÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ Âʉڛ·˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó Ì ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢Âη‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂›Û˘ ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô 48ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™Â 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·, ÛÙȘ 18 Î·È 19 √-

ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ™ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ë √ª∂√Δ∂. ™Â 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ªª∂ (∂ƒΔ, ∞¶∂-ª¶∂, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, ∫·Ó¿ÏÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜) ·fi ÙȘ 6 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·)

¤ˆ˜ ÙȘ 6 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ªÔ˘Û›· Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Î·È ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·), ÏfiÁˆ Ù˘ 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ À¶¶√Δ (¶√∂-À¶¶√). ™ÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ™Ù¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢Â̤ӷ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ¶¡√ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ·fi ÙȘ 6 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ (¶∂ª∂¡) ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ÏÔ›· Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¤Ó· 24ˆÚÔ ·ÎfiÌ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ §ÈÌ·ÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√ªÀ§∂) Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ √§¶. √È ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ÃÂÈÚfiÊÚÂÓÔ ÙÚ·‚Ô‡Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ (·‡ÚÈÔ), fiÏ· Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÏËÓ ¶ÚÔ·ÛÙÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·. ™ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·) Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÎÔÚ˘ÊˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ Î·È Ù˘ ∞¢∂¢À. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ∞¢∂¢À ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË °™∂∂ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û 48ˆÚË. √È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™Â ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ·fi ÙȘ 11:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 15:00 Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· (¶√∂¢∏¡). ™Â ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ. √È ‰¿ÛηÏÔÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÎÔڇʈÛË 48ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶¤ÌÙË. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÏÈ̿ΈÛË, Ì Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 48ˆÚË ÛÙȘ 19-20 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. ™Â ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·Ô¯‹ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ¤ˆ˜ ηÈ

ºfi‚ÔÈ ÁÈ· ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ

™Â ‰Âη‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› ·fi ·‡ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

™∂ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (·‡ÚÈÔ) ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó-ÙÂÏÈο-‰Âη‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·. ∞Ú¯Èο ›¯·Ó ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÚÂȘ 48ˆÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ Ë

∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ·ÎfiÌË ‰‡Ô 48ˆÚˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ Ó¤· ·ÂÚÁ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¢Û˘ Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ-‚·ıÌÔÏfiÁÈÔ

OGGI BAZAAR ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§. 2421-0-34477

™Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª∞™ £∞ μƒ∂πΔ∂ Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ∂π¢∏ ™∂

∞¶π™Δ∂ÀΔ∞ Ã∞ª∏§∂™ Δπª∂™ ∞¶√ 15ú ∂ø™ 50 ú. øƒ∞ƒπ√: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏ - ™∞μμ∞Δ√ 10:30 - 13:30 ΔƒπΔ∏ - ¶∂ª¶Δ∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 10:30 - 13:30 & 18:00 - 20:30

¢∂∫Δ∂™ √§∂™ √π ¶π™ΔøΔπ∫∂™ ∫∞ƒΔ∂™

Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. ∏ ‰Âη‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·fi ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ªÂ Â›ÁÔ˘Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤-

ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶ÏÂÎÙÈ΋˜-∂ÙÔ›ÌÔ˘ ∂Ó‰‡Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂¶∂∂) ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. √ ™∂¶∂∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰Âη‹ÌÂÚ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂÎÙÚԯȷÛÌfi ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ì ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “™Â Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ Â-

ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ‰Âη‹ÌÂÚË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·ÂÚÁ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û ÂÎÙÚԯȷÛÌfi. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰Â Ì ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙˆÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Á›ÓÂÙ·È ÂÎÚËÎÙÈ΋” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘.

™‹ÌÂÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ∞£∏¡∞, 12.

Ãøƒπ™ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤ÏËÍ ۇÌʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÿÚË ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶√∂ - √Δ∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓÒ ÔÈ ÙfiÓÔÈ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙¢Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “‚fiÌ‚·” ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, Ì ΛӉ˘ÓÔ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù‡ÊÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∂∂§¶¡√. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È‹ÚÎÂÛ ‰‡Ô ÒÚ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (Û‹ÌÂÚ·), ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ›¯Â ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË, ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË fiˆ˜ ›Â, ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, “ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹” ∫ÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·˘ÙÔ„›Â˜, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÊÈÏfiÍÂÓ˜ ÂÛٛ˜ ÁÈ· Û·ÏÌÔӤϘ fiˆ˜ ÙÔ˘ Ù‡ÊÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ “ÊÔÚ¤ˆÓ” fiˆ˜ „‡ÏÏÔÈ, ηÙÛ·Ú›‰Â˜, ÎÔ˘ÓÔ‡È·, ÛÎÓ›˜ Î·È ÙÚˆÎÙÈο, ÂÓÒ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÂÚ¤˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Û ˙Ò·, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈÎfiÛÈÙ·. ΔÔ ∫∂∂§¶¡√ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· ·fi ÙÔÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ fiÁÎÔ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Î‰ÔÛË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Î˘ÚÒÛˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

∞Ó·Áη›· Ë ÚÔÛÙ·Û›· ∞ÌÂ∞ ™∂πƒ∞ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔ-

Û¯¤‰ÈÔ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ Î·È ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Î·È ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Û fiÏ· Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ (Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi, ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi), ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ı¤ÛË Û ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Û˘˙‡ÁÔ˘ ∞ÌÂ∞, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· fiÚÈ· fiˆ˜ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ (πÔ‡ÏÈÔ˜ 2011), Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Î.¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ˘ ¤ÛÔ‰· Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰È·ÌÔÚʈı› ϤÁÌ· ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· 2 ¤ÙË, ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Î.Ï. Δ¤ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÊÚÔ˘ÚÔ› ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂™À. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (ÕÚıÚÔ 37), ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì›ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ì·˙È΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. “∞Ó ··ÈÙËı› Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ̛· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¿ÓÙ· Û ۇÌʈÓË ÁÓÒÌË ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” .

∂·Ê¤˜ ÁÈ· Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›· μfiÏÔ˘ ™ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ·ÔÌ›ˆÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·ÏËÊı› ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ. °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂∫∞ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂∏ ∞Úı. ∑ÂÚ‚fi Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ‹ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

√È ËÏÈ˘ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 18 ¤ˆ˜ 83 ÂÙÒÓ

700 ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÔÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ - ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· - ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶ÂÚ›Ô˘ 700 ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË - 6 ¤ˆ˜ 9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· - ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜.

PÂÔÚÙ¿˙ TOY§A KEKATOY

ΔÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù¤ÏÂÛÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÚˆÙÔÔÚ›, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙË Ì¿ıËÛË. “ŒÓ· ·ÎfiÌË ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ fiÏË, ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜, Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ ÂÏ›‰· Ì·˜, ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜, Â›Ó·È Ë Â˘Ê˘˝·. ªfiÓÔ Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÍÈÔÔÈԇ̠ÙËÓ Â˘Ê˘˝· Ì ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ◊Úı fï˜ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ˆ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ú¤ÂÈ ÙËÓ Â˘Ê˘˝· Ì·˜ Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ‰ÂÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜... √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÙËÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ. ΔÔ ∞ÓÔÈÎÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂÓ‹ÏÈΘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÏÏÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ì Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ‰›‰·ÎÙÚ· (Ì 80 ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜) Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ȉ¤· ÙÔ˘ ∞ÓÔȯÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ Î·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û˘Ó‰ڛ˜ Î·È ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÔÏÏÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔًوÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ ∞ÓÔȯÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‹ÚıÂ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÂÙ¿

● √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

·fi ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË ¡›ÎÔ Δ˙ԇ̷, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ μ·ÏÂÓÙ›Ó· ∫fiÚ‰Ë Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ú‡Ù·ÓË Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÙÚÒÓ Î. ∑Ô‡ÌÔ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ŸÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌfiÚʈÛ˘, ËÏÈΛ·˜, ʇÏÔ˘, ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Ó‰ڛ˜, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ·Ú¯Èο, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ π·ÙÚÈ΋ ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Δ¤¯Ó˜, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ë πÛÙÔÚ›·, Ë ºÈÏÔÛÔÊ›·, Ë ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Î.¿. ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘‡-

ı˘ÓÔÈ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 700 ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. ™ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ Â›Ó·È 40-45 ÂÙÒÓ. √ Ó·ÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 18 ÂÙÒÓ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ 83 ÂÙÒÓ. √ ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Â›Û˘ ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·, Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÂÁÁڷʤ˜ Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙȘ 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› 300 ¿ÙÔÌ·. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 1000 ¿ÙÔÌ·. √È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 26 ÙÚ›ˆÚ˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÁÓˆÛÙÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ∫Ú‹Ù˘ ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÙÔ̤· ı· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È μ‚·›ˆÛË ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÚÒÙË ‰È¿ÏÂÍË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î. ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ ¶·¿ÓË Ì ı¤Ì·: “∞˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ∫·Ù¿ıÏÈ„Ë” . ∏ ‰È¿ÏÂÍË ‰È‹ÚÎËÛ ÌÈ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤ÁÈÓ ‰È¿ÏÔÁÔ˜.

√Ì¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

¶ÂÓı‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ∞¶√ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÓı‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·¤‚Ë ¿Î·ÚË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÙ·Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÌfiʈӷ ·¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓı‹ÌÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·È ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó 53 ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. √ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ‹‰Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi.

√ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È ˆ˜ “οÓÔ˘Ì ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÎÔ˘ÚÂÏfi¯·ÚÙÔ Î·È ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiˆ˜ Ì·˜ Û˘ÌʤÚÂÈ;” . ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô Î. μÔÏÈÒÙ˘ Î·È ıˆÚ› ˆ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÂΉ›Î·Û˘ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›. “ÕÏψÛÙÂ Ë ϤÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÒÚ· Â›Ó·È ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 12” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 9 ÙÔ Úˆ› Ì 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔÓÔÌÂÏÒÓ ∂ÊÂÙ›ˆÓ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷÚÁËı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, Ì ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙ· Úfi‰ÚÔ ÂÊÂÙÒÓ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÂΉ›‰ÂÙ·È

·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ‰ÈηÛÙ‹. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ì Ì·ÏÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” . “∞Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÔÙÚÔ›· fiψÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÔÏ˘Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ ˆ˜ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi 21 Û˘ÓÔÏÈο ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ◊‰Ë Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÒÛÙ ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·fi„ÂȘ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. √ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ıˆÚ› ˆ˜ “Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù’ Â›Ê·ÛË, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÂÚ¿ÛÂÈ fiÛ· ıˆÚ› ÂΛÓÔ Î·È fiÛ· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη” . ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: ™‡ÛÙ·ÛË ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏËÌÌÂÏËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰Èο˙ÔÓÙ·È Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ Î·È Î·Ù’ ¤ÊÂÛË ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜, ÏËÓ ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ È‰È¿˙Ô˘Û·˜ ‰ˆÛȉÈΛ·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›Î˘ ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ‹ ÙÔ ¶ÔÈÓÈÎfi ∂ÊÂÙ›Ô, Ë ˘fiıÂÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‰ÈοÛÈÌÔ Ô˘ ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ, ÙfiÙÂ Ë ÂΉ›Î·ÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰È·˙‡ÁÈ·, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙ· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈο ‰È·˙‡ÁÈ· Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ηْ ·ÓÙȉÈΛ· ·fi ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ·ÓÙ› ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

● “¡· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›” ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. Δ¿ÛÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ªÂÙÂÍÂÙ·ÛÙ¤ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Î·È ‰›Î˘ÎÏ· Ã

·ÌËÏ‹ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, η΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ·ÓÂ·Ú΋˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ô‰ËÁËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ÁÚ·„ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ Î·È Î¿ÌÂÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ ∏ÏÈÔ‡.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ √‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ “to be save” Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ. °È· ¤Ó· ÂÍ¿ÌËÓÔ Ë Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ Î·È Î¿ÌÂÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ¤Î·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙ· ÛËÌ›· μfiÏÔ˜ - ÕÊËÛÛÔ˜, μfiÏÔ˜ - ¡¤·˜ ∞Á¯›·ÏÔ˜, μfiÏÔ˜ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÂÓÙfi˜ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›·. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó Ì ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Û·Ó Î·ÓÔÓÈÎÔ› ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ “·Á›‰ˆÓ” . “μÁ¿Ï·Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÏϤͷÌÂ, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰È·ÎÏˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜, ÙËÓ Î·Î‹ η-

Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ú·ÙË̤ӷ. ΔÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¯·Ï›ÎÈ ‹ ¿ÌÌÔ ¤Ó·˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ Û ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹, ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›Ô ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÎfiÌ‚ÔÈ Ì Ôχ η΋ Û‹Ì·ÓÛË Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∏Ï›Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ù· ‰›Î˘ÎÏ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ η΋ ηٿÛÙ·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤‰ËÛ˘, ÊÚ¤ÓˆÓ. ∂›Û˘ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜, Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹. °È·Ù› Î·È Ù· ÎÚ¿ÓË Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÚԉȷÁÚ·Ê‹ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Ù· ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÔ˘Ó ÚfiÛÙÈÌÔ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ∫·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ‹, fiˆ˜ Ù· ÚÔ‡¯·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫·ıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù· ¤¯ÂÈ ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÚÈÓ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ¿ÏÈ ÈÛÔ‰ˆÌ¤Ó· ‹Ù·Ó. ¶ÚÔÛˆÈο ¯ı˜ ›‰· οÔÈÔÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹ Ó· ÊÔÚ¿ ¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜, Û·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ¢∂∏” . ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ì¤Û·

™ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi «¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·»

¢È·ÚÚ‹ÍÂȘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ

● OÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ¤ÓÙ Û›ÙÈ· ÛÙË N. AÁ¯›·ÏÔ ª¶∞ƒ∞∑ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·-

ÁÚ·Ê› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi “¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·” ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. √È ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ¿ÚÙÈ, ·ÊÔ‡ ¿ÓÔÈÁ·Ó, ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ, ÙÔ ¤Ó· Û›ÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∂ÈÛ‹Ïı·Ó Û ¤ÓÙ Û›ÙÈ·, ÁÂÈÙÔÓÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ì›·˜ ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˙ËÌȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÒÏÂÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. Δ· Û›ÙÈ· ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. √È ¤ÓÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ù· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ‹ οı 15Óı‹ÌÂÚÔ. ŒÎÏËÎÙÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ Î·È ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ÌÈÎÚ¿ ·Ú¿ı˘Ú·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ 50¯ÚÔÓÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi “¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·” , Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi οÁÎÂÏÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ Û ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÂΛ” . “ΔÚ˘ÒÓÔ˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡. ŸÔ˘ ‚ÚÔ‡Ó ¯·Ú·Ì¿‰·. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‚¤‚·È· Â›Ó·È ˆ˜ ¯ˆÚ¿ÓÂ. ™›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ˜. ∂ÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÚ‡· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ‰È¿ÚÚË͢. ∞Ó·Ûٷو̤ÓÔ Î·È Ì ÌÈÎÚÔ˙ËÌȤ˜ ‚ڋΠÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ ¤Ó·˜ ÙÚ›ÙÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. √È ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ¿Óˆ-οو ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ‡Ó οÙÈ Ó· ÎϤ„Ô˘ÓÂ. ∫˘Ú›ˆ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·ÁÚÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· (·Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ·, ¯ÔÚÙÔÎÔÙÈο Î.Ï) ηıÒ˜ Î·È ¯Ú˘Û·ÊÈο, ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ‰È·ÚÚËÎÙÒÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¤‚Ë Î·È Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ™‹Ì·ÓÛ˘ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, ‹ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ›¯ÓË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. “¢ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ì›· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹, Ì Ôχ ÎfiÛÌÔ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi - fiÔ˘ ˘¿ÁÂÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο - Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ∞∂π Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎψÓ. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ì˯·Ó‹, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÒÛÙ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ οÓÂÈ Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, fiˆ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÎÏ›ÛË, ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÊÚ¤Ó·, ÛÙÚÔʤ˜, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ οÌÂÚ˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹. “ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ϤÁ·Ì ÁÈ· ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ· ˆ˜ ÊÙ·›ÂÈ ·˘Ùfi, ÊÙ·›ÂÈ ÂΛÓÔ. ΔÒÚ· Ì ÙȘ οÌÂÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ·ԉ›ÍÔ˘Ì ̤ۈ ÌÂÙÚ‹ÛˆӔ ›Â Ô Î. ∏ÏÈÔ‡.

¶ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙËÓ fiÏË ¶Ô‡ Â›Ó·È fï˜ ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ› ¤Ó·˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜; “™ÙËÓ fiÏË” ··ÓÙ¿ Ô Î. ∏ÏÈÔ‡ Î·È ÙÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËΠÔÈÎÈÛÙÈο Ë fiÏË, Â›Ó·È Ôχ ηÏfi, fï˜ ÛÙȘ ÈÛfi‰˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú-

● ™ÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ› ¤Ó·˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜

¯ÂÈ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ Ô ‰È΢ÎÏÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÌÈ· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÚ·ÙfiÙËÙ·, ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‰ÂÈ ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ·, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ·ÚοÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·ÓÙÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈ-

ÓÔ‡ÓÙ·È fiÛÔ ¿Ù·ÎÙ· ı¤ÏÔ˘Ó. π‰›ˆ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ˘˜ Â·Ú¯È·ÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ ·Ú¿‰ÚÔ̈Ó. ∂›Û˘ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜, fiˆ˜ ¯·Ï›ÎÈ·, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜”.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ŒÎÙ·ÎÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂∫μ ™∂ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·ÏÔ‡-

ÓÙ·È ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤Ì·Ù·: √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ∂∫μ-∞¢∂¢À ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘. √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù˘ 19˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙȘ 6 Ì.Ì. ı· ÚÔËÁËı› Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ƒ¢∏¡ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ∏ ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ∞ƒ¢∏¡ μfiÏÔ˘ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ “ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î·ÙÔ¯È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ Î·Ù·ÙÂı¤Ó ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∏ ÏËÛÙ›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, Ë ÔÔ›· ‰È·Ú¿ÙÙÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Â›Ó·È ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙ˜: Œˆ˜ Î·È 700% (!) ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·Ú¤¯ÂÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Û˘Ï›· ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Î·Ì›· ̤ÚÈÌÓ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û ̛· ΛÓËÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‚·Ú‡ÙÂÚ· ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ·È‰È¿! ªfiÓÔ ÌÈ· ηÙÔ¯È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÌÔÚ› Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ÚÔˆı› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ·Ïfi: ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ̤ۈ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·ÔÈÎÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ΢ڛˆ˜ - ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌȤÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, Ó· ÂÎÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ‰fiÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·: °È·Ù› ¤Ó· ηÙ¯fiÌÂÓÔ, ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ Ó· ‚ÚÂÈ ¤ÛÔ‰· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÏËÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· - fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È Â› ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜! ª¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ “ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” , Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì οı ̤ÛÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ Ù· Û¯¤‰È· ÂÌ›˜, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, ¤¯Ô˘Ì ηı‹ÎÔÓ Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ¡· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ. ŸÏÔÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÁ›·, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜: ◊ ÂÌ›˜ ‹ ·˘ÙÔ›!” .

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

∞fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ª·ÁÓËÛ›·˜

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘

˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Û‹ÌÂÚ· Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ-‚·ıÌÔÏfiÁÈÔ, ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·.

“™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â›ıÂÛË ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Ì·˜ Â›‰Ô. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· „‹ÊÈÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó Î·È ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. °È· ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ¶ÔÏÏÔ› ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÂÌ¿˜, ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù· ÚÔ˘ÛʤÙÈ·, Ë ÌË ‡·ÚÍË ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÂÌ¿˜. √‡ÙÂ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·fi ÂÌ¿˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ ¿Ì·Í·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ·fi ÂÌ¿˜ ˙ËÙ¿Ó ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ Û·Ṳ̂ӷ. ∂Ì›˜, fï˜, ı¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Â-

͢ËÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ¯ˆÚ›˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·! √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ·: -¡· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ·fiÏ˘ÛË ‹ Âʉڛ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. -¡· ÌË ÌÂȈı› ¿ÏÏÔ Ô ÌÈÛıfi˜ Ì·˜ (‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ 30%-40%). -¡· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó ‹ Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ À¶¶√Δ. -¡· ·Ó·ÙÚ·› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. -¡· ÌËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Ì·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË „‡‰ÂÙ·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, fï˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ÂÚ›Ô˘ 600 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ∞ÔÙÂÏԇ̠ÌfiÓÔ ÙÔ 14% ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂∂! ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ·fi οı ¿ÏÏÔ ∂˘Úˆ·›Ô Î·È ·ÌÂÈ‚fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÌÈÛıfi (¤Ú¢ӷ Eurostat). ΔÔ „¤Ì· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ÙÚÒÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ, ·ÔÊ·Û›Û·ÌÂ: ∫·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, 12 Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜! Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÌ·Á·˙¿ÙÔÚ˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË, ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, Ì ‰È¿ÚÎÂÈ·, Ì ÚÔÔÙÈ΋. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·ÙÚ·› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÏÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 19˘ √ÎÙÒ‚ÚË (ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· °™∂∂-

● °È· ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞¢∂¢À-°∂™∂μ∂)! ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì·Á·˙È¿, ηÊÂÙ¤ÚȘ, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη! ¡· ·Ú·Ï‡ÛÔ˘Ó

fiÏ·! ¡· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÛË Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜ Î·È ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜... ÁÚ·Ó¿˙È ‰Â Á˘ÚÓ¿...!” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

¢Â‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘

™˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ Δ√ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì‹Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜

¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ Ù· ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·, ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î·È Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ·, ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÈÂÛÙ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘ “ÕÚÛÂÏÔÚ ªÈÙ¿Ï” Ó· ‰Â¯Ù› Û ·ÎÚfi·ÛË ¤ÛÙˆ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÔÈ 85 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó, ÙËÓ ÚÔÛ¿-

Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰Èη›ˆÛ˘. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ μÔÏÈÒÙÈÎÔ §·fi Ó· Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ. ¢›ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ù›ÌÈÔ ·ÁÒÓ· ˙ˆ‹˜ Î·È Û·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜. ∞fi ÂÛ¿˜ ·ÓÙÏԇ̠ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ. Ãı˜ ‹Ù·Ó οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Î·È Û˘Ó¿ÓıÚˆÔÈ Ì·˜. ™‹ÌÂÚ· ›̷ÛÙ ÂÌ›˜. ∞‡ÚÈÔ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË Ì·˜, ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ‰ÂÓ ÂÓÒÛÔ˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ fiÏÔÈ Ì·˙›”. ● √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË

Ó¿ÈÏÔÓ Î·Ù·Û΢‹ Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó Úfi¯ÂÈÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ

ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙË Ó¿ÈÏÔÓ Î·Ù·Û΢‹ Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó Úfi¯ÂÈÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “Œ¯ÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂÈ

¶ÔÏÈÙ›·, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÊÔÚ›˜ ÚÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¢ı˘ÓÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ·˘Ù‹ ÒÚ· Ó· ‚ÚÂı› χÛË Î·È Ó· ·ÔÙÚ·› ÙÔ ÏԢΤÙÔ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ, οÓÔ˘Ì ÙËÓ ∫√¡Δπ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û›ÙÈ Ì·˜, ηٷÛÎËÓÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ‚Áԇ̠·fi ÂΛ ·Ú¿ ÌfiÓÔ

ΔÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 3ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (¶√∂-À∂£∞) ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi 07:00 ¤ˆ˜ 10:00 ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‡ÏË Ù˘ 1˘ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ·ÓÙȉÚÔ‡Ó “ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÕÌ˘Ó·˜ Á›ÓÔ-

ÓÙ·È ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔÈ Ì ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ Âʉڛ·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ À∂£∞. °È·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ À∂£∞ ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ÂίˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ π‰ÈˆÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∑ËÙԇ̠·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∏ÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ Ì ı¤Ì·Ù·: “™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ, ∂ÓÈ·›Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ - μ·ıÌÔÏfiÁÈÔ, ∂ÚÁ·Ûȷ΋ ∂ʉڛ· Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2012-2015” Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ì·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı›, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û’ ·˘Ùfi” . ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

ŒÏËÍ·Ó ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ¿ÛÔ

● ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∏ ÚfiÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, fiÛÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· 2,5 ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ¿ÛÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËı› ·‡ÚÈÔ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞η‰ËÌ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÂΉËψı› ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ (ª∞™) Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÊÔÈÙËÙÈÎfi ¿ÛÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ʤÙÔ˜ ÙÔ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈ-

Ó›·˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÛfi ÙˆÓ 2,5 ¢ÚÒ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· Ú¿ÍË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÊÔÈÙËÙÈ΋˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÂÓÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. °È¿ÓÓ˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÂÚ›Ùˆ-

ÛË Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, fiÛÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· 2,5 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi fiÏ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ¤ÏËÍ·Ó. √ Î. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ÛÒ˙ÂÙ·È ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÛ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÂÏÔ‡Û·Ó Û ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ηٷϋ„ÂȘ, ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘-

ÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰ÂηÙÚ›˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ. ∞Ó ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Úı› ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Èڛ˜ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. º.™.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

™Ô‚·Úfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘

¶·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÁÈ· Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÙÔ˘ ¢π∂∫

ÎËÓ¤˜ “Ê·Ú Ô˘¤ÛÙ” ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÌÂٷ͇ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙˆÓ “¢ÚfiÌˆÓ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” £ˆÌ¿ ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏfiÁˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È “ηڷÙÔÌ‹ÛÂȘ” ÂÓÒ Ù· “·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó” fiÙ·Ó Ô Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Û ÂÈıÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ “ÂÁÎÏË̷ٛ˜” Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ̷˙› ÙÔ˘ Î·È Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Â. - “¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÈ Ï˜, Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÊÙÈ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î·È ‰Ô˘Ï‡ԢÌÂ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÁÎÏË̷ٛ˜. ∂Û›˜ Ô‡Ù ‰·ÛÔÏfiÁÔÈ Â›ÛÙÂ, Ô‡Ù ÁˆfiÓÔÈ” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î. μ·Û›ÏË ™Î·Ú‚¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÎÒıËΠ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. - “∫¿ÙÛ οو ÙÒÚ·, οÙÛ οو Î·È ÌË ÛËÎÒÓÂÛ·È” , ÙÔÓ “‰È¤Ù·Í” Ô Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜. - “¶ÔÈÔ˜ Â›Û·È ÂÛ‡ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ÂȘ Ó· ηı›Ûˆ οو; ∂›Û·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜” , ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ™Î·Ú‚¤Ï˘ Î·È Ô Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÎÒıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ÎÈÓ‹ıËΠÂÈıÂÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Ú·Í ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙË Ì¤ÛË, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›ÛÂÈ, Ì‹ÎÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ „˘¯Ú·ÈÌ›·. - “∂ÁÒ Â›Ì·È ·ÈÚÂÙfi˜, ÂÛ‡ ˜ Ì·˜ ÙÈ Â›Û·È” , › ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ™Î·Ú‚¤ÏË Ô Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ô ÔÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î. ¶ÂÏ·ÛÁfi˜. - “∂Âȉ‹ Û „ËÊ›˙Ô˘Ó 3,5 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Û ÂͤÏÂÍ·Ó ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¤Ú¯ÂÛ·È Â‰Ò Ó· χÓÂȘ Ù· ˘·ÚÍȷο ÛÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· ·˜ ·ÏÏÔ‡ Ó· χÛÂȘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘” , ·ÚÂÓ¤‚Ë ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Î. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Û˘Ó¯Ҙ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÈÚÂÙfi˜. - “∂Ì›˜ ı· ʇÁÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ı· ηı›ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò Ó· Ì·˜ ‚Ú›˙Ô˘Ó ¿Û¯ÂÙÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, Ô˘ ‰‹ıÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÎÏ·‰Â‡Ô˘Ì” , ›Â Ô Î. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÎfiÌË Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÛËÎÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î·Ï¿ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó. ∏ ‰È·Ì¿¯Ë Û˘Ó¯›ÛıËΠÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Î. ™Î·Ú‚¤ÏË Î·È ÙÔ˘ Î. ¶ÂÏ·ÛÁÔ‡. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ··ÈÙÔ‡Û ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi. - “ı· ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi Âȉ¿Ïψ˜ ı· ʈӿÍÔ˘Ì ٷ ηӿÏÈ· ÁÈ· Ó·

● ΔÂٷ̤ÓË Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ YËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘

¢ËÌfiÙ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÎÏ·‰È¿ ÁÈ· ÙȘ ͢ÏfiÛÔÌ˜ Î·È Ù· Ù˙¿ÎÈ· ¶π™ø ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·

‰ËÌfiÙ˜ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Í‡Ï· Î·È ÎÏ·‰È¿ ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· Ô˘ ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ·È ‹ Îfi‚ÔÓÙ·È Î·È Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı›. Ãı˜ Ô Î. ™Î·Ú‚¤Ï˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ˘ËÚÂÛ›· Ô˘‰¤ÔÙ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÙËΠÙËÓ ÒÏËÛË ÎÏ·‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰›ÓÂÈ Û fiÔÈÔÓ ÔÏ›ÙË Ù˘ ˙ËÙ¿. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Úfi‚Ï„Ë, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Ù· ÛÙÔÈ‚¿ÍÔ˘Ì ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ¢ÂÓ Â›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› ÔÙ¤ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÎfiÛÌÔ˜ ›Ûˆ ·fi Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÎÏ·‰È¿, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi” ÙfiÓÈÛÂ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ÎÏ·‰¤Ì·Ù· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞ ÁÈ·Ù› Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ‹, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÎÏ·‰È¿ Û ÚÈÔÓ›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ï›·ÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ·Ì¿˙Ë, ÔÏÏÔ› Ôϛ٘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎÏ·‰È¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔÚÌÒÓ, ÁÈ· Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· η‡ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ·Ó Ù· ÎÏ·‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ˆ˜ η‡ÛÈÌË ‡ÏË Û ÙÔÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜.

‰Ô˘Ó ˆ˜ ʤÚÂÛÙÂ. ¶¿Ì ӷ Ù· ʈӿÍÔ˘Ì ÙÒÚ·” . - “™ÙÔÓ ÂÓÈÎfi ı· ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” , ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ ÂÈÚˆÓÈο Ô Î. ™Î·Ú‚¤Ï˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ. √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË “›ÛÙ ÂÁÎÏË̷ٛ˜” ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô Î. Δ¿Î˘ ∫ÔÏfiÓÈ·˜, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ΋. “∞ӷηÏÔ‡Ì·È ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÏÏ¿ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ‹Ù·Ó ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋” ›Â Ô Î. ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ Î·È Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó. √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi 6 ¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ÔÏÏ¿ ‰¤ÓÙÚ· Â›Ó·È Û¿È· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ¤ÊÙÔ˘Ó ÚÔηÏÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÎÏ·‰Â˘Ù› 2.000 ‰¤ÓÙÚ· ·fi Ù· 24.000 Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë fiÏË. ∂ÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÎÏ·‰¤Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ηӤӷ ‰¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ. ΔÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÍËÁ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ‰¤ÓÙÚ· ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÛÙ·˘Úfi” . ∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠˆ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ˘ÁÈ‹ ÂÈÎfiÓ·. √È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÏ·‰Â‡ÔÓÙ·È Ù· ‰¤ÓÙÚ·. “ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ¢·ÈÛıËÛ›· ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ·ÏÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Êı¿Û·Ì Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ù· ‰¤ÓΔÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ·‰Â˘ÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ·. ∂ÎÙ›ÌËÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÎÏ·‰Â˘Ù› ÙÔ 90% ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Î·È ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ™Àª¶Δø™∏ ·fi„ÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ fiÏ˘, ηٷÁÚ¿ÊËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¡. ªfiÛ¯Ô˜ Î·È º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ˘‹ÚÍ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Â˘Ú›· Û‡ÌÙˆÛË ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, Ù· ¤ÚÁ· ∂™¶∞, Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÎÏ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ë Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÓÒÓ Î·È ÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘. ∫¿ıÂÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÂͤÊÚ·Û ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔ¯‹ Î·È “‰¤ÓÔ˘Ó” ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Â›Ó·È ·fi Ù· Ï›Á· ̤ÙÚ· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒıËΠηıÔÏÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË ·fi„ÂˆÓ fiψÓ

ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó Â›Û˘ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ì ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯·ı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ηıÒ˜ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂¶¶∂ƒ∞∞), ηıÒ˜ Î·È ¤ÚÁˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Ù· ÔÔ›· ‰ÈÂΉÈΛ Ë ¢∂À∞ªμ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞. ΔÔ Δ∂∂ ˘Ô-

¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ÂÓÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô fiÔ˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢π∂∫ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘ÍË̤ӷ ‰›‰·ÎÙÚ· ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ·‡ÍËÛË Ë ‰ÔÌ‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ. ΔÔ ¢π∂∫ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ʤÙÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰È‰¿ÎÙÚˆÓ ÁÈ·Ù› ·ÚÔ˘Û›·˙ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‡„Ô˘˜ 150.000 ¢ÚÒ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. ƒÔ‡ÛÛ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¢π∂∫ ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ Î·Ù¿ 38% ¯ˆÚ›˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. “ªÂ Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ë Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÛÙÔ ¢π∂∫, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ‹ Û οÔÈÔ Δ∂π” , ›Â. ™Ô˘‰¿ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ‰›‰·ÎÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÛÙ· 200 ¢ÚÒ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÚÁ·Ï›· Î·È ‚È‚Ï›· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‰·¿ÓË 300 ¢ÚÒ. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó· 250 ¢ÚÒ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÓÒ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÁ·Ï›·” , ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Ù· ·˘ÍË̤ӷ ‰›‰·ÎÙÚ·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ, ‹Ù·Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÌfiÓÔ Ô¯ÙÒ ¿ÙÔÌ·. ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ‰›‰·ÎÙÚ·.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÂÈÒÛÂȘ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂™¶∞ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ Ô ¡ÔÌfi˜ ¤¯ÂÈ “·‰ÈÎËı›” ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÔ Δ∂∂ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Áηڿ˙ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

∏ª∂ƒπ¢∞ Ì ı¤Ì· “Ë Ó¤· Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·: ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·;” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ - ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ù¯ÓÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 16 ™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÔÚ›· ÌÂı·‡ÚÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™∂ ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜

ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· Â›Ó·È ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∂›Û˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, fiÔ˘ ı· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ۈ̷Ù›· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÁ›· Î·È ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ·ÏÏ¿ Î·È Û‡Á¯˘ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. øÛÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, fiÛ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ·Ó Î·È fiÏÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂȈ̤Ó˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Û¯Â‰È·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú·‚ϤÂÙ·È Î·È Ô ·Ú¿ÁˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Imperial ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ηıËÁËÙ‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î. º›ÏÈÔ˜ ΔÚ˘ÔÛÎÈ¿‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉËÌ›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎÔÏÈ΋˜ Ì·ÚÌ·Ú˘Á‹˜, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÚ˘ıÌ›· Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘¯Ó¿ ÚÔηÏ› ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ÂÂÈÛfi‰È·” . Δ· ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi, ÙÔÓ ·ıÔÏfiÁÔ Î·È ÙÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Î·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ, ÙfiÛÔ ÙÔÓ È‰ÈÒÙË fiÛÔ Î·È ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Îfi. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë Ù· Û‡ÓıÂÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¢˘ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì ÙȘ Ӥ˜ ıÂÚ·›˜ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù¿ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÙÈ, Ê¿Ú̷η fiˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÛÙÔÏ›˜ Ù˘ ·Ï‰ÔÛÙÂÚfiÓ˘ (ÛÈÚÔÓÔÏ·ÎÙfiÓË Î·È ÂÏÂÚÂÓfiÓË), Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÛÔ‚·Ú‹˜ ηډȷ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fiÙ·Ó ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÓfiÛÔ˘. º.™.

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ ™˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 26 ÂÎ. ¢ÚÒ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

‡ÛÎÂ„Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›·, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ı· ÚÔÛηϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ·ÚıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ¤ÓÙ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 400.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Û ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛıËÎ·Ó ‹‰Ë ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ŸÌˆ˜ fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È “ÁÈ· ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, Â›Ó·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ¤ÂÛ·Ó ‚Ú¿¯ÔÈ ÛÙÔ 33Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ ¤Ó· Ú‡̷” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ªÔÚ› Ù· ¯ÒÌ·Ù· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ·fi ¤Ó· “·Ù¿ÚÈ” Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿, fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Íˆ ·fi ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ¤Û·Û·Ó ÙÔȯ›·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∫·ÎÔÛοÏÈ” . ∂›Û˘, Û ‰‡Ô ÛË-

Ì›· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂΛ Á¤Ê˘Ú·. ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ¯ÈfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·˘Ùfi ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÊÔÚÙ›· Ì‹ÏˆÓ Î·È Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÎÏ›ÛÈÌÔ, ÙfiÙ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ŒÁÈÓ·Ó Î¿ÔȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÚÁ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂Ì›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÛËÌÂȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó Ì›· χÛË” .

Δ· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ªÂ ¤Ú¢ӷ- ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛıËÎ·Ó 49 ı¤ÛÂȘ ÌÂÛ·›·˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ıËÎ·Ó Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÙË ‚·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. √È 15 ı¤ÛÂȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ÙÚ›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂϤÙ˘ 1.520.000 ú Î·È ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 8.200.000 ú, ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË 9.720.000 ú. √È ˘fiÏÔÈ˜ 33 ı¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙË ‚·ÙfiÙËÙ· Î·È ‰È-

● ™ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó 49 ı¤ÛÂȘ ÌÂÛ·›·˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜

·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: °È· ÙȘ 10 ı¤ÛÂȘ, Ì ˘„ËÏfi ΛӉ˘ÓÔ ‚·ÙfiÙËÙ·˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û˘ÓÔÏÈο ‰·¿ÓË Î·Ù·Û΢‹˜ ÂÚ›Ô˘ 5.080.000 ú. °È· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 23 ı¤ÛÂȘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û˘ÓÔÏÈο ‰·¿ÓË ÂÚ›Ô˘ 11.200.000 ú. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ·ÍfiÓˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ‰·¿ÓË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, 26.000.000 ú. ∞ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù› ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Î·È Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙÔ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ‰·¿ÓË 34.5000.000 ú.

√È ¤ÓÙ Ӥ˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ Ë ÚÒÙË ÂÚÁÔÏ·‚›·

·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·ÛÊ·ÏÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.000 ú Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ‹‰Ë Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ∞ÊÔÚ¿ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÁÔÏ·‚›· ·ÊÔÚ¿ Û Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ‹‰Ë ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 100.000 ú Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô. ∏ ÙÚ›ÙË ÂÚÁÔÏ·‚›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÙËı·›ˆÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 40.000 ú. ∫·È ·˘Ùfi “¤Ú·Û” ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. ∏

٤ٷÚÙË ÂÚÁÔÏ·‚›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ 7Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÷ӛˆÓ - ∫·Ú¿‚ˆÌ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 40.000 ú Î·È ‹‰Ë ¤ÁÈÓÂ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›·. ∏ ¤ÌÙË ÂÚÁÔÏ·‚›· ·ÊÔÚ¿ Û ¤ÚÁ· Û‹Ì·ÓÛ˘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 40.000 ú. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 60.000 ú. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ “ÂÌ›˜ ˆ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·Ûı› Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫¿ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË Î·È ‚·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂∫∞ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÚÁˆÓ ·fi ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÌÂϤÙ˜. ¢ÈfiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ŸÌˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ÂÓÂÚÁ‹ Î·È Â›ÌÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ”.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˙ËÙ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜

∫·ıÈ˙‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È μ¤ÓÂÙÔ ∂¶π™Δ√§∏ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

£ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∞fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ηıÈ˙‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È μ¤ÓÂÙÔ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ›¯Â ÚÔ¯ı¤˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ μ¤ÓÂÙÔ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ “ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiˆ˜ ∫ÂÚ·Ì›‰È, μ¤ÓÂÙÔ, ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫ÂÚ·ÛÈ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·ıÈ˙‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÊıÔÚ¤˜, Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÈΛӉ˘ÓË ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ì·˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ,

ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ. °È· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ȉ›ˆ˜ ÛÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‚¤‚·È· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙ¿Ì Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·, ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ¡· Á›ÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ” . ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ô‰È-

● ∂ÈΛӉ˘ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫ÂÚ·Ì›‰È

΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ∫ÂÚ·Ì›‰È, μ¤ÓÂÙÔ, ∫·Ó¿ÏÈ·, ∫ÂÚ·ÛÈ¿ fiÔ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ηıÈ˙‹ÛÂȘ, Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Î·È ¿ÏϘ ηÎÔÙ¯ӛ˜.

ΔÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰Èμ¤ÓÂÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ù¤ÏÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â‡ÏÔÁ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∑ËÙԇ̠ÏÔÈfiÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÒÛÙÂ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ô˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ∂›Û˘, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ÕÏψÛÙ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÊfiÚÙÔ˘ ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ÂÈ‚·Ú˘Ì¤ÓÔ, ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÚÔ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ϤÔÓ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·È, ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Ó¤Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ”.


ª·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

™Â ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ï·Ì·‰ËÊÔÚ›·

∫Ï›ÛÈÌÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ μfiÏÔ˘

§

·Ì·‰ËÊÔÚ›· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ (∂™μ), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ÛÙ· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î·È ÙË ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì “ı‡Ì·Ù·” Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™μ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ¤ÌÔÚÔÈ Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜-Ï·Ì·‰ËÊÔÚ›·, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∫·Ù‚¿˙Ô˘Ó ÚÔÏ¿ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘-‰È·ÛΤ‰·Û˘. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™μ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·-̤ÏË Ù˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Ë ∞’ Î·È Ë μ’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘, ÛÙo Ï·›ÛÈo Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞¢∂¢À. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· Ô˘ Â¤‚·ÏÂ, Ó· ÌÂȈı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· Û º¶∞, Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÌfiÓÈÌÔ Î·È ÂÓÈ·›Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ·Ù·¯ı› ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, Ô˘ οÓÂÈ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. °È· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ı· Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ì ·Ê›Û˜ Î·È Ê˘ÏÏ¿‰È·. ∂›Û˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™μ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛȈËÚ‹˜ Ï·Ì·‰ËÊÔÚ›·˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ∏ ÔÚ›· ı· ηÙ¢ı˘Óı› ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∂ÚÌÔ‡ Î·È πˆÏÎÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜, “ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó 110 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ. 80 ÂÚ›Ô˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó Î·Ù·Ê·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ, 20 ·ÓÙÈÚfiÙÂÈÓ·Ó ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 11 .Ì. Î·È ÌfiÓÔÓ 10 ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·” . √È ¤ÌÔÚÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· ÌÂÙ·ÂÈÛÙÔ‡Ó fiÛÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, ΢ڛˆ˜ ÌÂÁ¿-

ÏˆÓ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ “·Ï˘Û›‰ˆÓ” , ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. √ Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, ÂͤÊÚ·Û ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ¿ÚÎÈÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ı· Û˘˙ËÙËı› Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™μ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜. ∫·È Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ °.™.∂.μ.∂.∂. Î·È Ù˘ ∂.™.∂.∂. Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ۈ̷Ù›·, ÂÓÒÛÂȘ, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ - ̤ÏË Ù˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›·. ∂›Û˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘˜. ™¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤Ï·‚Â Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 19˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (¶√∂™∂). ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÛÙ›·Û˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 23%, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ∫·ÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫Ï›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ʤÚÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Û οı ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÁÈ· fiÔÈ· ̤ÙÚ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù¯ÓÈÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫∂∫ °™∂μ∂∂ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ 11111075), ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· “∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ∂ÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ÕÛÎËÛ˘ ∫·ıËÎfiÓÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶¢ 294/88 fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·fi 1 ¤ˆ˜ 50 ¿ÙÔÌ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù¯ÓÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜. Δ· ηı‹ÎÔÓÙ· Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó: 1) √ ÂÚÁÔ‰fiÙ˘, 2) Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ÂÊfiÛÔÓ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì Ï‹Ú˜ ˆÚ¿ÚÈÔ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ, ‹ ª¤Û˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ‹ ¿‰ÂÈ·˜ ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÂÌÂÈÚÔÙ¯ӛÙË Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· ¿ÚıÚ· 13 ÙÔ˘ ¡. 1568/85 Î·È 6

ÙÔ˘ ¶.¢. 17/96, 3) οÙÔ¯ÔÈ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ∞∂π, Δ∂π, Ô˘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û 2 ηÙËÁÔڛ˜, μ’ Î·È °’ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. √È ÒÚ˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Â›Ó·È 35 Î·È 10 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ë ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÔÈ› ˆ˜ Δ¯ÓÈÎÔ‡˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ √∂μ∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ. 2421032780 (ÒÚ˜ 09.30-14.30 Î·È 18.00 - 21.00) η ∞Ú¯ÔÓÙ¿ ‹ Ì ÙÔ ∫∂∫ °™∂μ∂∂ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ 2· §¿ÚÈÛ·, ÙËÏ. 2410-579876-7, Î. ™Îڤη.

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘ÂÚıÂÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, fiÙÈ “ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ fiˆ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ·ÔχÛÂȘ, Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÁÎÚ›˙Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜

ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰·” .

∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ μfiÏÔ˘ √ÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ

● ™Â ÔÛÔÛÙfi 90% Î·È ϤÔÓ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈο ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË

ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ ¢È·ÛΤ‰·Û˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÔÈ Î.Î. ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜, ∂˘ÛÙ. ¶ÚÔÛ‹ÏÈ·˜, ª·-

Ú›· Δ˘ÚÔÏfiÁÔ˘, ∫. §·˙Ô‡‰Ë˜, °. ∫·ÏϤÚÁ˘, £. ∞ı·Ó·Ûfi˜ Î·È ¢‹ÌËÙÚ· ™·Ì·Ú¿. ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÏËı› Û ™ÒÌ· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∂ÚÒÙËÛË £. ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·-

Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ì·˙› Ì ÙÚÈ¿ÓÙ· ·ÎfiÌË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê˘Á‹ Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÁÒÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û ·˘ÙÔ‡˜, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Û ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ ™¢√∂ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ¿Óˆ ·fi 3.800 ·ÈÙ‹Ì·Ù· Û ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÓÔ 130 ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¿ÓÔÈÁÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤ÛÔ‰· ·fi ÚfiÛÙÈÌ·, ‡„Ô˘˜ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· fiÙÈ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Î·È ¿‰ÈÎË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ‚·ÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ Î·È ÂÍ·ÓÙÏ› ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ Ù˘ ÌfiÓÔ Û ·˘ÙÔ‡˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÈ›ÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2012, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ 2012 ·fi ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2011-2015, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20102012, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2015 (ú880 ÂÎ., ú970 ÂÎ. Î·È ú1,15 ÂÎ. ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜). ª¿ÏÈÛÙ·, ηٿ Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∫¤Ú‰Ô˜” ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ·fi ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚˆÙÒÓÙ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi, Â¿Ó ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ∂ÈÙÚfiÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ˙‹ÙËÌ· Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÔȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Û ·˘Ù¤˜.

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

∞fi 72.000 ú ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ AÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÌfiÏȘ 48.500 ú

ªÂ›ˆÛË ÈÛÙÒÛÂˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. √È ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ·È‰Â›·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ·ÏÈÒÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËηÓ, ÂÓÒ Û ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‚’ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 72.000 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Á’ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Îfi‚ÔÓÙ·È Ì·¯·›ÚÈ Î·È ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÌfiÏȘ Ù· 48.500 ¢ÚÒ. “£· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÂÙڤϷȷ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ∫ˆÓ. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘. “À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ı¤Ì· Ò˜ ı· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiˆ˜ ∞Ó¿‚Ú·, μÚ‡Ó·ÈÓ· Î.¿. ∞‡ÚÈÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ηٷÓÔÌ‹ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó 32.000 ¢ÚÒ Û 35 Û¯ÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ, ·ÈıÔ˘ÛÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙ· ÔÎÙÒ Û¯ÔÏ›· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó 38.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË”. °È· ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô Î. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Û ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜, ı· Á›ÓÂÈ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ, ηıÒ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ï·ÈÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Î.¿. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÙڤͷÌÂ Î·È Ù· Ù·ÎÙÔÔÈ‹Û·Ì ÒÛÙ ӷ ÂΉÔı› Ë ··Ú·›ÙËÙË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ. ¢È·‰ÈηÛÙÈο ı· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Û ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¤˜, ÌfiÏȘ 72.000 ¢ÚÒ. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÙڤϷȷ Î·È ¿ÏϘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó·

● √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ∫ˆÓ. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘

Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ fiˆ˜ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi ‹ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÎÙ›ÚÈ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ı· ÂȉÂÈÓˆı› fï˜, ηıÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙ· 48.500 ¢ÚÒ”. ◊‰Ë, Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ·˘ÍË̤ӷ ¤ÍÔ‰· fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÚÔηÏ› ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Û ÔÏÏÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. “∂›Ì·ÛÙ ¿Ú·Á “ÚÔ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ” ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘Û˘; ¢Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ê·Óԇ̠“Ì¿ÓÙÂȘ ηÎÒÓ”, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓ˜

·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ (Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÂÓÔ›ÎÈ· Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ - ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, ·ÌÔÈ‚¤˜ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÂÏÏ›„ÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ...), fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Â·ÚÎÒÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, Ì·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË fï˜ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ì·˜ ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÓı‹ÌÂÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ - ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ™∂ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·-

ÓfiÌÂÓ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ 2006, ÔfiÙ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Â›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜. ∏ ¢È‰·ÛηÏÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, fiÔ˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÓı‹ÌÂÚˆÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ›, fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªÔ‡ÛÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Û˘-

ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÂÓÒ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ۯÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÂÚÁ›· Ù˘ 19˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· Û˘˙ËÙ¿ ÁÈ· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂÓı‹ÌÂÚ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ·fi ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È Ú·Á‰·›Â˜, ÒÛÙ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÒÚ· ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ÌÂÙ¿ ı· Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿. ™Â Ú˘ıÌÔ‡˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Î·Ô‡Ó Î·È Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. ∞fi ÙËÓ ∂§ª∂ Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏÂÈÊı› 60 Ì·‡Ú˜ ÛËÌ·›Â˜ ÁÈ· Ó·

ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›·.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÛÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ™ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ı¤Ì· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ·Ó Î·È Â›¯Â 200 ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ¶∂02.50, ÙÂÏÈο ›‰Â Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ¿ÏÏÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1000 ı¤ÛÂȘ ÈÔ Î¿Ùˆ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙÔ› ›Ó·Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ηıËÁËÙÒÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙȘ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ÂÚÈÔ¯‹. ª‹ˆ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È, ÂÂȉ‹ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı¤-

ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·È Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ-›Ûˆ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢; °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô˘ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ›Ûˆ ÙÔ˘ 1200 ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ۠ÓÔÌfi Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓÔÌfi Î·È Â›¯Â ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ 200, ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ, ·ÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ “ÛˆÛÙ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi. Δ¤ÏÔ˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ··ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞˘ÙfiÓÔÌË Î¿ıÔ‰Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚȈÙÒÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘; Δ√ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ÌÂ

ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ◊‰Ë Û ÎÏ·‰ÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiˆ˜ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘, Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î.¿. ˘ÎÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË Î¿ıÔ‰Ô ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË Î¿ıÔ‰Ô ‹ ÌË, ı· ÏËÊı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ̤۷ ·fi Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

∏ ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ªÔ˘ÛÈÎÒÓ √Δ∞ ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Î·Ù¤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ √Δ∞ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ (ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘). ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ √Δ∞ Ô˘ ÚÔÒıËÛÂ Ë Î. ∑‹ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ, ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·È‰Â›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ fiÔ˘ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ٷ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È Û¯ÔϤ˜, ‰ÈÒ¯ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‹‰Ë ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙfiÛÔ Û ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ·ÚÈıÌfi Û¯ÔÏÒÓ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, Â͈ıÒÓÙ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰È‡ı˘ÓÛË, ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÁÔÓ›˜ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô, Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ªÔ˘ÛÈÎÒÓ √Δ∞ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ ªÔÏfiÓÈ·, Ë ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, Ë Ï‹„Ë Ì¤ÚÈÌÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi-ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ø‰Â›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ªÔ˘ÛÈÎÒÓ √Δ∞, Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ ÚÔÒıËÛÂ Ë Î. ∑‹ÛË ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.


™. °π¢√¶√À§√™

«∫·Ù¿ 80% Ë ¡›ÎË ı’ ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋»

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

ΔÔÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙË ¢’∂ıÓÈ΋ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∞¡ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ·ÎfiÌË, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰¤Î· ÔÌ›ÏˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 201112. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ fiÌÈÏÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ı· η٤‚Ô˘Ó Ó’ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ Û¤ÓÙÚ· ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ٷ ÙˆÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÁÈ· ÙȘ 30/10. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜, ÌfiÓÔ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË Ô ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ‰È¿Ï˘ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ¢È·ÈÙËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË Football League 2, Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 18/10. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ˘... ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔÓ 6Ô fiÌÈÏÔ, Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ˆ˜ ÔÌ¿‰· ∞, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ·fiÊ·ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¢™ Ù˘ ∂¶√ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∏ ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÛÈÓÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ÔÈ ∏Ú·ÎÏ‹˜ (2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜), √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (4Ô˜) Î·È ∫·‚¿Ï· (1Ô˜), Â›Ó·È ÛÙÔÓ 4Ô Î·È ÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ. ∂Âȉ‹ Ô 5Ô˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ Ì ÌfiÏȘ 11 ÔÌ¿‰Â˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ ∂¶™ ΔÚÈοψÓ, Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ £‡ÂÏÏ· ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ Î·È ΔڛηϷ ·fi ÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ ÛÙÔÓ 5Ô fiÌÈÏÔ. 4Ô˜ √ªπ§√™ (13 ÔÌ¿‰Â˜) ∂¶™ §∞ƒπ™∞™: ¶˘ÚÁÂÙfi˜, ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ∂¶™ ∫∞ƒ¢πΔ™∞™: ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ªÔ˘˙¿ÎÈ, Δ·˘Úˆfi˜, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∂¶™ £∂™™∞§π∞™: ¶‡Ú·ÛÔ˜, °™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘) ∂¶™ º£πøΔπ¢∞™: ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ· ∂¶™ ∂ÀƒÀΔ∞¡π∞™: ∞¶√∫ μÂÏÔ‡¯È

ÛÂÏ. 21

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. √™√ ¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ∞¶√º∞™∏ ∞¶√ Δ∏¡ ∂¶√

¢ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi

Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ∫·‚¿Ï· Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›·), ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ... ·Á›‰· Ù˘ ∂¶√, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ڢıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Ó· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¶∞∂.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (̤¯ÚÈ ÙfiÙ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜), ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, Ë ÔÔ›· Ó· ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı› Î·È Ó· ϤÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ (·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·) Ó· ÙËÓ ÂÊÂÛÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√. ΔÔ Ô͇̈ÚÔ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛȈËÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, fiÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, Ë ∂¶√ ÊÚfiÓÙÈÛ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, fiÙ·Ó ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ·ÎfiÌË ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤-

ÛÂȘ Î·È Ë ¶∞∂ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ÂΉÈηÛÙ› ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ∂ÊÂÙÂ›Ô Ë ·›ÙËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ηٿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ë ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶∞∂ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ (ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ), Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈηȈı› ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ οÓÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ Ë ¶∞∂ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ CAS, ÌfiÏȘ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, Ë ÔÔ›· ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ηٿ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ - ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ - ı· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜.

ÕÓÈÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË √È ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜), ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘-

fiıÂÛË Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È· ·ıˆÒıËηÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League Î·È Football League 2 (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË). ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√, Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ıˆˆıÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚˆÙfi‰Èη ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’°’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜, ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. 줂·È·, Â‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ¤ÁηÈÚ· Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È ÛÙË ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË. ∫È ·˘Ùfi ÙÔ Ï‹ÚˆÛ ·ÎÚÈ‚¿ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ηıÒ˜ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‚ڋΠÙÔ ¿ÙËÌ· Ô˘ ‹ıÂÏÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ, fiˆ˜ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∫-20 Î·È ∫-17 Î·È Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Û ηӤӷ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂¶√, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ¶∞∂ Ô˘ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Ù· Â·ÁÁÂÏ-

Ì·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ. √È ÔÌ¿‰Â˜ ∫-20 Î·È ∫-17 Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÒÓË ª¿Ó‰·ÏÔ˘, ™ˆÙ‹ÚË ¶ÂÙÛÈ̤ÚË Î·È ∫ÒÛÙ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÔȘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·ÁˆÓ›· Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ʤÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ÌËÓ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ηӤӷ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÎËÓÈÎÔ‡ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó.

¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ºπº∞ ™¤ÏÂ˙È Î·È ¡·˚̤ÁÎÂÓ ΔÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë ¡·˚̤ÁÎÂÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È. √ √‡ÁÁÚÔ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Û ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ÌÈ· Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ∫¿ÚÏÔ˜ Õ·ÏÌÂÚ˜, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· De Gelderlander ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ù˘ÈÎfi Ù˘ ·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi “ÔΔ Ù˘ ºπº∞: “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ºπº∞, ÌÈ· Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™¤ÏÂ˙È. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ۇÓÙÔÌ· ·¿ÓÙËÛË” .


20

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

∞∂∫

Δ√¡π∑∂π √ °πøƒ°√™ μ∞ƒ¢π¡√°π∞¡¡∏™ √ √¶√π√™ ∫∞Δ∂£∂™∂ ª∏¡À™∏ ∫∞Δ∞ Δ√À μ°∂¡√¶√À§√À

«¡·˘¿ÁËÛ» Ì ÙËÓ Petit Chateau

«∏ Ï·ÛÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ Ù· fiÚÈ¿ Ù˘»

√ƒπ™Δπ∫√ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ Petit Chateau Ì‹Î ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ¯ı˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· Ë ¶∞∂. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ “Ó·˘¿ÁÈÔ” Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞∂∫ Î·È Ù˘ Petit Chateau ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫: “∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Petit Chateau ‰ÈÂÎfiËÛ·Ó ÔÚÈÛÙÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ Ù˘ Ù¤ıËηÓ. √È fiÚÔÈ ·˘ÙÔ› Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞∂∫ Î·È Ù˘ Petit Chateau ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ Petit Chateau, Î. ∞¯ÈÏϤ· °ÈÔω¿ÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Î. ∑fiÚ·Ó Δ¤Ú˙ÈÙ˜” .

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ™ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞∂∫ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Â›¯Â ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë. √ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¤ÓȈÛ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ·fi οÔȘ ̤Ú˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ô μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ fiÛÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∞∂∫ οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÈı˘Ì›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 43-3, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ οıÂÙ˜ Î·È ‰È·ÁÒÓȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÚ·›ˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ 41¯ÚÔÓÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ √∞∫∞. ¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜. ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó - ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ - ÔÈ °ÂˆÚÁ¤·˜ (‹ ∫ÔÓÙÔ¤˜), ª·ÓˆÏ¿˜, ∫¿Ï· (ÂÎÙfi˜ ·Ó οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ô ¢¤ÏÏ·˜) Î·È ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜. ΔËÓ ÙÚÈϤٷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÔÈ μ¿ÚÁη˜, ª¿ÎÔ˜ Î·È °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Î·È Ô §·Áfi˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ °ÎÔ‡ÓÙÁÈÔÓÛÂÓ Î·È §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘.

∞ƒ∏™

£¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ‰ÈÂΉÈΛ Ô ™·Óηڤ º∞¡∂§∞ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, ÛÙÔ “¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ” ‰ÈÂΉÈΛ Ô Ã·ÏÈÊ¿ ™·Óηڤ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ›Ûˆ˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÙÔ˘˜ √‡ÌÈÓÙ˜ Î·È ∞ÎfiÛÙ· Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ·ÓÙ› ÙˆÓ ¡¤ÙÔ Î·È ¶··ÛÙÂÚÈ·ÓÔ‡.

À.°.2. ™˘ÓËÌ̤ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›ÙÂ Î·È ÙÔ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ˘ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜” .

 ÛÎÔfi Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË Ï·ÛÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜.

ª

“∞Ó·ÁοÛÙËη Ó· ¤Úıˆ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ó· ηٷı¤Ûˆ Ì‹Ó˘ÛË ‰ÈfiÙÈ Ë Ï·ÛÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ó· οıÂÙ·È Ó· Ï·ÛÔÏÔÁ› Î·È Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ¶·È·Ó›· ÙËÓ ¤Î·Ó· Ì ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÌfiÓÔ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ›¯· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶·È·Ó›·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∞˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Á›ÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ·Ù› οÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ÊÚ·ÁÌfi˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Ï·ÛÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·” .

μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜: ∞fi ¤ÚÁÔ ·Á¿˘, Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi °È· „¢‰‹ Î·Ù·Ì‹Ó˘ÛË Î·ÙËÁÔÚ› ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ “ηÂÙ¿ÓÈÔ˘” ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. √ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ

Δۿη˜: ΔËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô Ú›ÁÎÈ·˜

ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¶·È·Ó›·˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ... “¶ÔÈÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Á¿˘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ı· η٤ÏËÁ ÛÂ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ˘ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘;” ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘: “∞ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ÌËÓ‡ÛÂˆÓ ÂΉ›‰Ô˘Ó Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È Â›Ó·È ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ Û ·˘Ù¿. ¢ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ Â‰›ˆÍÂ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Mega Î·È ÙÔ Star Û‹ÌÂÚ· ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Î·È ·fiÊ·ÛË Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ì ÂÓԯϛ ¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù’ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰Ôı› ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· fiÔ˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ηٿ ÙÔ˘ Mega, ÙÔ˘ Star Î·È ÙÔ˘ Derby, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ϤÔÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· „¢‰‹ Î·Ù·Ì‹Ó˘ÛË. §˘Ô‡Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ‰ÈfiÙÈ ÈÛÙ‡ˆ

fiÙÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Á¿ËÛÂ Î·È ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂›Û˘ ·ÔÚÒ ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÌÔ˘ ÌfiÓÔÓ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Î·È Ì ÙËÓ ¶·È·Ó›·, ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË fiÔ˘ ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Î. °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Ë ¶·È·Ó›· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ¶∞∂ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.050.000 ∂˘ÚÒ (ϤÔÓ º.¶.∞.) ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÚ›· ÂÓÔ›ÎÈ· ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Î·È Ì ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤Ó˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ¶∞∂. À.°.1. ™˘ÓËÌ̤ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¶·È·Ó›·˜ ÙÔ 1981. ¶ÔÈÔ˜ Ó· Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ÙfiÙ fiÙÈ “ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Á¿˘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi” ı· η٤ÏËÁ ÛÂ Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ˘ÂÎÌ›ÛıˆÛ˘;

√ μÏ¿Û˘ Δۿη˜ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ Δ˙¤ÓÙ· Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Ú›ÁÎÈ·˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. √ Î. ª¿Û·Ú ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Ì ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ·. ∏ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. À¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ÙËÓ ·Ôηχ„ˆ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜” , › ·Ú¯Èο Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ˆ˜ fiÓÂÈÚÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÌÂÁ¿ÏÔ. ™·˜ ›¯· ÂÈ fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ¶fiÚÙÔ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ΔÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Î·È Û·˜ Ϥˆ Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ·˘Ùfi” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

Èڛ˜ ∫ÔÙÛfiÏË Ì •¿ÓıË ¢ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ∫ÔÙÛfiÏË ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠԇÙ ¯ı˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ì˘˚΋ ‰È¿Ù·ÛË ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ. ∞ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤Î·ÓÂ Ô ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ΔÔÙÛ¤ Î·È ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ıÂÚ·›·.

™∂ ∂•π √ª∞¢∂™ Δ∏™ μ’ ∫∞π °’ ∂£¡π∫∏™ ∫∞π ™∂ 11 ºÀ™π∫∞ ¶ƒ√™ø¶∞ °π∞ Δ∞ «™Δ∏ª∂¡∞» ¶∞πáπ¢π∞

∞Û΋ıËÎ·Ó Ó¤Â˜ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ¡∂∂™ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ¿ÛÎËÛ ¯ı˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ∂¶√, ∞Ó‰Ú¤·˜ º¿ÎÔ˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League Î·È Ù˘ Football League 2 ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ì ٷ ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·. ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ¶ÈÂÚÈÎfi˜, ∂·ÓÔÌ‹, ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜, ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ·¤Ú·... √È ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜ (27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011) ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È ÛÙÔ›¯ËÌ·. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜-∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ (8 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011) ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·. ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ (15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009) ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È ÛÙÔ›¯ËÌ·. ¢È·ÁfiÚ·˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ (19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011) ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·. Δ· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Â›Ó·È: ¶ÈÂÚÈÎfi˜: ¡ÙÔ‡ÌÔ˜ (Úfi‰ÚÔ˜), ™Ô‡Ï˘ ¶··‰fiÔ˘-

ÏÔ˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜), ¢‹ÌÔ˘ΔÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ (·›ÎÙ˜). ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜: ∞‰·Ì¿Î˘ (Úfi‰ÚÔ˜), ª·Ó›Î·˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜). ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜: §ÈfiÓÙÔ˜ (Úfi‰ÚÔ˜). ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜: ∫¿Û˘ (Úfi‰ÚÔ˜), ∑Ò˘ (ÚÔÔÓËÙ‹˜). ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜: ª·Ï¿Û·˜ (Úfi‰ÚÔ˜), μÔÛÓÈ¿‰Ë˜ (ÚÔÔÓËÙ‹˜) ∂ÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›.

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô ∞Óوӷο΢ ∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÚÈÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ª·ÓÒÏ˘ ∞Óوӷο΢. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘:

°È· ÙÔ fiÙ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜: “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÚԂϤ„ˆ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. £· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ fiÙ ı· ‰ÈηÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ Ï¤ˆ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„ÈÓ fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ ηÓ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜” . °È· ÙÔ ·Ó Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ›ıÂÙ·È: “∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ·¿ÓÙËÛË... ¶ÚÔÛˆÈο, ‰ÂÓ Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. ™Â ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÌ·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈfiÏ·˜ ·ÛÎԇ̠ÂʤÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. º¿ÎÔ. ∂Âȉ‹, ÏÔÈfiÓ, ¤¯Ô˘Ì ·Û΋ÛÂÈ ÂʤÛÂȘ Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÂÁÒ fiÛÔ Î·È Ô Î. º¿ÎÔ˜, ‰È·ÊˆÓÔ‡ÌÂ. À¿Ú-

¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ‚ϤÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· fiÙÈ ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ÈÔ ÛˆÛÙÔ›, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ...” . °È· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·È ÙÔ Ò˜ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·: “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ

ÁÚÔÓıÔÎÔÔ‡ÓÙ·È. ∏ ¿Ô„‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· fiÏ·” . °È· ÙÔ ·Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√: “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·Ó ·ÚÂÓ¤‚·ÈÓ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÚÂÍËÁ›ÙÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤Î·Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ı· ›¯·Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” .


¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

21

À¶√™Δ∏ƒπ•∂ ª∂ ¢∏§ø™∂π™ Δ√À √ ª∂°∞§√ª∂Δ√Ã√™ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏ ™Δƒ∞Δ√™ °π¢√¶√À§√™ ª¿ÛÎÂÙ

«™Â ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘» ÙË ¡›ÎË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ” . ∂Λ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï‡ÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ¡›ÎË ¤¯ÂÈ Ù¿ÛË ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ‰ÈfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ·Ó Ë ¡›ÎË ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. “∫·Ù¿ 80% ı· ·Ó‚ԇÌ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ºÈÏÈÎfi ÌÂ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ¡›ÎË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∞ϤÍË ∞ÏÂ͛Ԣ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘” ÚfiÛÙÂÚ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â·Ê¤˜ Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ, ÒÛÙ ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ “ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԕ Ó· ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÈÛ¯˘Úfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· “ÙÚ¤ÍÂÈ” Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ıËÙ›· Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ, Ï‹ÁÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ χÛË ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ¢Â‰Ô̤ÓË Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Ó˘Ó ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË πˆ·ÓÓ›‰Ë, ÂÓÒ ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fiÏ· Â›Ó·È Ú¢ÛÙ¿. Ÿˆ˜ ÁÚ¿„·ÌÂ Î·È ¯ı˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¢·Ïԇη˜ ÌÈ· Î·È Ë È‰¤· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Blue Star, Ì›ÏËÛ ¯ı˜ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¡›Î˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·›ÍÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë

ÔÌ¿‰·. ∂›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ıËÙ›· Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. ΔËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¶∞∂, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÛÙÔ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› χÛË, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ fiÔȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÙÔÚÈÏ›˙ÔÓÙ·È” ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¡ÈÎÈÒÙ˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘: °È· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οÓÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋: “∂ÁÒ ÙÚ¤¯ˆ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Â›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞fi ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√ Î·È Ù˘ ∂¶∞∂. ΔËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤¯ˆ ÂÚ¿ÛÂÈ 1500 ÊÔÚ¤˜. ∫·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤ÛÙˆ Ì›· ÊÔÚ¿. √‡Ù ̛· Ë̤ڷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∂¶√ Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Î·È Ó· ÌË Ì ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó. ¡· Ì ·Ê‹ÛÔ˘Ó ‹Û˘¯Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οӈ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¡›ÎË Î·È ÌfiÓÔ ·˘Ù‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ

Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ù¿ 80% ı· ·Ó‚ԇÌ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ¡›ÎË ·‰È΋ıËΠηٿʈڷ. ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ΢ÓËÁ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔ Ôχ (Û.Û. ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹) ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ı· ·›ÍÂÈ Ë ¡›ÎË Ê¤ÙÔ˜” . °È· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¶∞∂: “¢ÂÓ Í¤Úˆ ηӤӷ ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶∞∂ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ªfiÓÔ ÂÁÒ ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ÙÔÓ Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªfiÓÔ Ô Î. ∫·˚̷οÌ˘ Ì ¤¯ÂÈ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ, Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ˆ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘, ·Ï¿ ˆ˜ ¤Ó· ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ ÙË ¡›ÎË. ¡ÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë ∫·‚¿Ï·, Ó· È¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÙÔÓ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË ¡›ÎË ÔÈÔÈ Â›Ó·È; ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ηӤӷÓ...” . °È· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË: “∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÒ Î·Ó¤Ó·Ó. ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ¤¯ˆ Â¤Ì‚ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿. √‡Ù ÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, Ô‡Ù ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ∞Ê‹Óˆ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó fiÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÌ·È Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ̤ӷ Î·È Ó· Ì ηÙË-

ÁÔÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·Ó·Î·Ù‡ÔÌ·È Û ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ¿ÏψӔ . °È· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¡ÈÎÈÒÙ˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·: “À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 100 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÚÔ˘ÊÔ‡Ó ÙÔ ·›Ì· Ù˘ ¡›Î˘. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤Ûˆ ÂÁÒ, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ οӈ, ·˜ Ì ¿ÚÔ˘Ó ÙËϤʈÓÔ Î·È Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ó “ÛÙ·Ì¿Ù· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜” . ∂ÁÒ ı· ÙÔ ‰Â¯ıÒ Ì ¯·Ú¿ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ Î·È ¿ÏϘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ó· οӈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. ΔÒÚ· ÎϤ‚ˆ ÒÚ˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÚ¤¯ˆ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¡›Î˘. °ÂÓÈο ÂÛ›˜ ÂΛ ÛÙÔ μfiÏÔ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ù· οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ¡›ÎË, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔ˘ Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ fiÚÂÍË Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ÂÁÒ ¤¯ˆ ·Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ‡ÌÂ μ’ ∂ıÓÈ΋. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, οÔÈÔÈ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜” . °È· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¶∞∂: “£· Â›Ì·È ·ÚÒÓ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ı·

ˆ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ΔÔ ›‰ÈÔ ı· οÓÂÈ Î·È Ô Î. μ·Ï·¯‹˜, fiˆ˜ Î·È Ô Î. ÃÚfiÓ˘ ·Ó Ê˘ÛÈο ¤ÏıÂÈ. ª‹ˆ˜ fï˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› χÛË; ¶Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¡ÈÎÈÒÙ˜ Ô˘ ...ÙÔÚÈÏ›˙Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ΔÒÚ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È fiÏÔÈ Âӈ̤ÓÔÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÔÌ¿‰· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙË ¡›ÎË ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¿ÛË ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ‰ÈfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÛË. ŸÌˆ˜ ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ ÔÈ ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ·Á·¿ ÙË ¡›ÎË;” .

ºÈÏÈÎfi ÌÂ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ªÂ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∞ÏÂ͛Ԣ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÊÈÏÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜.

™À¡∂Δƒπæ∂ Δ√¡ ∞ ƒ∏ ª∂ 80-59 ∫∞π ¶∂ƒ∞™∂ ™Δ√À™ «4» Δ√À ∫À¶∂§§√À ª¶∞™∫∂Δ

ÕÓÂÙË ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ª∂ ÙÔ “‰ÂÍ›” ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¿ÓÂÙ· ÙÔ˘ ÕÚË Ì 80-59 ÛÙÔ ñÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ- ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ‹Ú·Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶∞√∫ Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ηÏÔ› ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi Á‹-

‰Ô. •Â¯ÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ™·ÓÔ‡Ï˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. √ ŸÏÈ‚ÂÚ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô “™ÔÊfi˜” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÏËÓ ÙÔ˘ ∫·ÙÛ›‚ÂÏË ¤‚·Ï·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. ΔÔ Ì·Ù˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ú ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· 16 fiÓÙˆÓ (9-25). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ (26-42) Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ¿ÓÂÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ̤-

¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 9-25, 26-42, 4465, 59-80 ∞ƒ∏™ (∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜): ª·˘Ú·Âȉ‹˜ 9 (2), ∫ÂÚÔ‡˜ 4, μÂ˙¤ÓÎÔÊ, Δ·Ô‡ÙÔ˜ 8 (8 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), Δ˙¤È̘ 2, ΔÛ·˚Ú¤Ï˘ 4, ¢‹Ì·˜, ŸÏÈ‚ÂÚ 16, ∫ÚÔ‡ÛÈÙ˜ 4, ªÔ¯ˆÚ›‰Ë˜, μÂÚÁ›Ó˘ 9 (1), ª¿ÏÓÙÚÔÔ˘ 3 (1). √§Àª¶π∞∫√™ (ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ÿÈÓ˜ 4, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 20 (6 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ÕÓÙÈÙ˜ 10 (1), ™·ÓÔ‡Ï˘ 14 (2), ª¿ÓÙ˙·Ú˘ 2 (2 ÎÏ„›Ì·Ù·), Ã¿Ô˘·ÚÓÙ 2, ∫¤ÛÂÏ 5, ™Ïԇη˜ 4 (5 ·Û›ÛÙ), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 8 (6 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), °ÎÂÙÛ‚›ÙÛÈÔ˘˜ 2, ∫·ÙÛ›‚ÂÏ˘, ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ 9 (1).

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ʷӤϷ˜ ÙÔ˘ ¶∞√

ª∂ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ √∞∫∞ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ó¤·˜, ÂÍ¿ÛÙÂÚ˘ ʷӤϷ˜, Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ˘, Ì ÚԉȷÁڷʤ˜ ¡μ∞, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , Ì ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ Î·È Ó· ‡¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û’ ·˘Ù‹Ó ¤Ó· ¤‚‰ÔÌÔ ·ÛÙ¤ÚÈ. ™Â ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ Î·È Ï¤È˙ÂÚ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Û¿Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ fiÔ˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ ¯·Ï› ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӈÓ, ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÁÔ˘fiÏ ÍÂΛÓËÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Î·È Î·Ù¤ÏËÁ Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÎÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔÓ ÏfiÁÔ ‹Ú ÚÒÙÔ˜ Ô ¶·‡ÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜: “™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ۋÌÂÚ· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ÕÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘. ∂‡¯ÔÌ·È Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ó· ›̷ÛÙ ¿ÏÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘ ÒÛÙ ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê·Ó¤Ï·. ∂‡¯ÔÌ·È Û fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ηϋ ˘Á›· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. “∂Ï›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙËÓ ÔÔ›· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì fiÙÈ Î¿Ó·Ì ¤Ú˘ÛÈ. Œ¯Ô˘Ì ӤԢ˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÎÏËÚ¿, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ı· ı¤Ï·Ì ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂ›Û˘ Ë Ó¤· ʷӤϷ Ù˘ Adidas Ì ٷ ¤ÍÈ ·ÛÙ¤ÚÈ·, fiÛ· Î·È Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Ô ¶∞√, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ.


22

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ô... ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ √ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ∂∂∞ ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Û·, ηıÒ˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó.... ·ÎÚÈ‚¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ On Sports, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËηÓ, ÏËÓ ÙˆÓ ∏Ú·ÎÏ‹, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ˆ˜ ÙȘ 15/10 ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ô ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ηӤӷ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ (ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂȉÈοÛÂÈ Ë ∂¶√ Â›Ó·È 180 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ·Û΋ÛÂÈ ¤ÊÂÛË ÁÈ· ÙȘ 90 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜) ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂¶√, ÔÛ¿ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙ·. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ·. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· Ù· ÔÛ¿, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ¿ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, fiÔ˘ ı· ¿ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÚfiÛÙÈÌ·: ∏ÏÈÔ‡ÔÏË 376.000 ¢ÚÒ ∏Ú·ÎÏ‹˜ 312.000 ¢ÚÒ πˆÓÈÎfi˜ 264.000 ¢ÚÒ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 187.000 ¢ÚÒ ∂ıÓÈÎfi˜ 127.000 ¢ÚÒ ∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ 97.000 ¢ÚÒ ΔڛηϷ 91.000 ¢ÚÒ ∫·‚¿Ï· 90.000 ¢ÚÒ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ 61.000 ¢ÚÒ ƒfi‰Ô˜ 17.000 ¢ÚÒ * √ πˆÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÊÂÛË Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ 289.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂȉÈηÛÙ›

∫‡ÂÏÏÔ Ì¿ÛÎÂÙ

¶ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¶∞√∫ Î·È ∫·‚¿Ï· √ ¶∞√∫ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ‡ÎÔÏ· Ì 89-67 ÙÔ˘ ÿηÚÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ÛÙËÓ ¶˘Ï·›· (ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ), Î·È ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ·Ó¤‚·Û ٷ¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠηıfiÏÔ˘ Ó· ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-15, 38-29, 66-53, 8967. ¶∞√∫ (™Ô‡Ï˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜): °Î›ÓÙÂÓ˜ 20 (1), ™Ù›ÁÎÂÚ˜ 5 (1), ∞Ú¿˘ 2, ∫·Ï·Ì¿Î·˜, °ÎfiÚÈ 15 (1), ¡ÙÈÎÔ‡‰Ë˜ 24 (2), ∫·Ï·Ìfi΢ 3, ∞ÓÙÚÈÔ˘Û΂›ÙÛÈÔ˘˜ 6, ƒ¿ÈÙ 11 (3), °È·ÓӷΛ‰Ë˜, ∫·ÏϤ˜ 1, ∞Ì·Ú¿˜ 2 π∫∞ƒ√™ ∫∞§§π£∂∞™ (ÕÚ˘ §˘ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘): ™¤ÓÛÏÈ 4, ∫ÈÓÁÎ 5, ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜ 2, ∫·Ú¿ÌÔ˘Ï·˜ 10, ¶ÔÏ˘Ù¿Ú¯Ô˘, ΔÛÈ¿Ú·˜ 5, Δ˙È¿ÏÏ·˜ 5, Δ˙fiÓÛÔÓ 16 (3), ∞Á·‰¿ÎÔ˜ 10, §ÈÔ‡ÌÈÛÈÙ˜ 10 ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË ∫·Ú·ÔÛÙfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi Ì 77-76 Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ √∞∫∞ Û ÌÔÓfi ·È¯Ó›‰È ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∞¡∏°Àƒπ∫∏ ÚfiÎÚÈÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ‹ÙÙ· (ÂÙ¿ ӛΘ-ÙÚÂȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜), ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰Â¯Ù› ÌfiÏȘ ¤ ÓÙ ÁÎÔÏ Û 10 ·ÁÒÓ˜ (ÙÚ›ÙË Î·Ï‡ÙÂÚË ¿Ì˘Ó· ·fi ÙȘ 51 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο) ¤Ù˘¯Â Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ŒÙÛÈ, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012 ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 8ÂÙ›·˜ (ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2006). ™Â ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË 10·‰· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢, ·Ô‰ÂÈ ÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ 2004 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ïfi ...˘ ÚÔÙ¤¯ÓËÌ·. √ ™¿ÓÙÔ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· 16 Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ · ÁÒÓ˜ ·‹ÙÙËÙË, ΤډÈÛ ‹‰Ë ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì· Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ. ™Â fiÏË ÙËÓ ÔÚ›·, ¤‰ˆÛ ¢ηÈڛ˜ Û Ӥ· ÚfiÛˆ· (¡›ÓË, ™ËÊ¿ÎË, §·Áfi, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ª·ÓÈ¿ÙË, ºˆÙ¿ÎË, ∑·Ú·‰Ô‡Î·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ, ∫ÔÙÛfiÏË, ∫˘Ú. ¶· ·‰fiÔ˘ÏÔ, ª·Ú›ÓÔ, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ¶¤ÙÛÔ, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë), ÂÓÒ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ “·ÏÈÔ‡˜” ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. °ÂÓÈο, Ë ∂ıÓÈ΋ ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ “̤ٷÏÏÔ” . ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· “·ÛÙ¤ÚÈ·” , Ô‡Ù ӷ Á› ÓÂÈ ÔÙ¤ ˘ÂÚÔÌ¿‰·. ŸÌˆ˜, ¤¯ÂÈ “¯ËÌ›·” , ·›ÎÙ˜ Ì “„˘¯‹” Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Úfi ÎÚÈÛ‹˜ Ù˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Euro 2012, ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¢¯¿ÚÈÛÙË Â›‰ËÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ “ηٷ ¯ÓÈ¿˜” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÂ¿ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ Ô ™¿ÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘.

∞fiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ∏ πÛ·Ó›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ó›Î˜ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Euro 2012. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈο Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ¤Ú·Û ·‹ÙÙËÙË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË. √ÎÙÒ Ó›Î˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ Ô˘ Â›Û˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó 14 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÂÎfiÚ Ô˘ ›¯·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ °·ÏÏ›· Î·È μÚ·˙ÈÏ›·. ∂›Û˘, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ¤Î·Ó·Ó 10 ÛÙ· 10, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛ·Ó ÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ, Ô˘ ¤¯·Û·Ó ·fi ÙËÓ ·‰È¿ÊÔÚË ™ÏÔ‚ÂÓ›· ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÌÈÏÔ, ‰ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÛÙËÓ ∂ÛıÔÓ›·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “¯·Ú·Î›ÚÈ” .

ÔÌ¿‰· Î·È ¤ÙÛÈ ‰È¢ÎÔχӷÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ” . √ ÃÈ̤ÓÂı ·Ô¯ÒÚËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ, Ô‡Ù ӷ ÂÎı¤ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË ¯ÒÚ·

Ì·˜, ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜.

∂ÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ̤ÏË; ™Δ∏ Ê˘Ï·Î‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛ·ÎÔ-

“∂Ú˘ıÚfiϢΘ ·ÚÔÈ˘” Û ÕÚË Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ª∂Δ∞ ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ·ÔÈΛ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜, ™·Óηڤ, √˘ÙÔ˘ ÕÚË (∫ Ì›ÓÙ˜, ∞ÎfiÛÙ· Î·È °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜), ¿ÏÏË ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, fiÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó “ηٷʇÁÈÔ” ÔÈ ªÚ¤Ûη, ™ÔÏ¿Î˘, ÕÏ‚·ÚÂ˙. √È ÙÚÂȘ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ·ÏÈfi ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÌÔ, ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÓ ƒÔ Ù˙¤ÚÈÔ. 줂·È·, Ë ÂÓÙ¿‰· ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ “μÔÏȈÙÒÓ” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ∫ˆÛÙԇϷ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜.

√È ÙÚÂȘ “ۈ̷ÙÔʇϷΘ” ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Δƒ∂π™ Â›Ó·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó’ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·fi ÙË “¯Ú˘Û‹” ÔÌ¿‰· Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ Euro 2004. √È ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫· ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Î·È Ã·ÚÈÛÙ¤·˜, ¤Î·Ó·Ó Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÔ‹Ïı ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›·. ªÔÚ› Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “ÛÈÙÂ̤ÓÔÈ” Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, fï˜ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ô‹ıËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÚÈÛË.

ŸÓÂÈÚÔ ‹Ù·Ó Î·È ¿ÂÈ

¢ÂÓ ¤‚Á·Ï ¯ÔÏ‹ √ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∞∂∫, ª· ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ “El Correo” Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ: “ΔÒÚ· ÓÈÒıˆ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÒÚÈÌÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ì·ı· ÔÏÏ¿. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞∂∫ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Â›·Ì ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ̷˙›, ‹Ù·Ó ¤Ó· ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ηٷ˙ËÙÂ›Ù·È Ô ª¿Î˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ (·Ï‹ıÂÈ· ·ÎfiÌË Ó· ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔÓ “Big Mac” ;). ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ “ÂÁΤʷÏÔÈ” Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ó· Ì¿ıÔ˘Ì Ì ÂÚȤÚÁÂÈ· ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. °È·Ù› ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·È. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›¯·Ó ̤ÏË;

¡· ‰Ôı› Ë ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∫∞£√ƒπ™Δπ∫∏ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¡›Î˘ Â›Ó·È Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. Ãı˜ Ô Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ “Blue Star” ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ¶∞∂. ΔÔ ı¤Ì· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË Î·È Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó Ó¤Ô ¢.™., ηıÒ˜ ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ıËÙ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶ÚˆÙÔ ‰ÈΛԢ. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙË ¡›ÎË. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

“∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Petit Chateau ‰ÈÂÎfiËÛ·Ó ÔÚÈÛÙÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ Ù˘ Ù¤ıËηӔ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘Ú˘ ¶∞∂. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ¶ˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÏ›‰· Ó· È·ÛÙ› ·fi οÔ˘ Ë ∞∂∫ Î·È Ó’ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËÎÂ. ∏ ŒÓˆÛË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ·˘Ùfi ÙËÓ ˆı› Ó· ...Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì οı ÂÙ·ÈÚ›· (ÁÓˆÛÙ‹ ‹ ¿ÁÓˆÛÙË) Ô˘ Ù˘ Ù¿˙ÂÈ “Ï·ÁÔ‡˜ Ì ÂÙÚ·¯‹ÏÈ·” , ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. ΔÒÚ· ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ Ò˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿...


¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

23

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¡

¤Ô ÚÔÔÓËÙ‹ ¤¯ÂÈ ·fi ¯ı˜ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ °Îfi‚·ÚË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË. ™ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÒÛÙÂ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ·Ú¿ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

√ Ã. °Îfi‚·Ú˘ Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜, ηıÒ˜ ·Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ (ÌÂÙÚ¿ ÙÚÂȘ ӛΘ Î·È Ì›· ÈÛÔ·Ï›·). øÛÙfiÛÔ, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÏÏÔ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂͤٷÛ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡, η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ °Îfi‚·ÚË, ·ÊÔ‡ ıˆڋıËÎÂ Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù· ‚Ú‹Î·Ó fiÏ· Î·È ¯ı˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ °Îfi‚·ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο ÛÙË “£” : “∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ì Â¤ÏÂÍÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ. ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÈ· Î·È ˘‹ÚÍ·ÌÂ Û˘Ì·›ÎÙ˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ. ™Â οı ̷٘ Ó· ·›˙Ô˘Ì ÂχıÂÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” .

¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢‡Ô ӛΘ Î·È ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜ ÌÂÙÚ¿ ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªÚ¿ÙÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·, οÙÈ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË “£” : “™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·›˙Ô˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› fiÛÔ ı· ı¤Ï·ÌÂ. ª¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· οÔ˘ ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ ‰ÈfiÙÈ ·ÎfiÌË ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯ËÌ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ̛· ÔÌ¿‰· Ô˘ “¯Ù›ÛÙËΔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ Ó¤· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û οı ̷٘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ì οÓÂÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÒ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ø˜ ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·. ¶ÂÚÈ̤ӈ ηχÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·” . ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·Ô˘Û›Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ¶¿ÌÔ˘ ªÈ¯·‹Ï (‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜) Î·È ª·ÓÒÏË ΔÚ›ÌÌË (·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ...·Á›‰·: “ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ Ôχ ηϿ ÎfiÓÙÚ· Û ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, Ô £ËÛ¤·˜ Î·È Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜,

¶∞√∫

ªÚ¿‚Ô ·fi ªfiÏÔÓÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ∫∂¡Δƒπ∫√ ÚfiÛˆÔ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË ¡¤· ªÂÛËÌ‚Ú›· ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ‹Ù·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºˆÙ¿Î˘. ∞fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ηıÒ˜ ÚÔ¯ı’Ú˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯Â ηıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ë ÂıÓÈ΋ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜. √È ÙÚ›˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·›· Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó›ÎË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Â› Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ÙË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ºˆÙ¿Î˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Î·È ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ªfiÏÔÓÈ Û˘Ó¯¿ÚË ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ ºˆÙ¿ÎË Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ˘˜ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë Î·È ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë. √ ºˆÙ¿Î˘ ·Ú¿ Ù· ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· Ô˘ ·¤Û·Û ·fi ÙÔÓ ªfiÏÔÓÈ, ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ÃÔ·Î›Ì ¶Ú¤ÙÔ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ¤‰ÂȯÓ ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ˜. ΔÔ˘˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÚÈÓ ·fi ÙË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. √È ÙÚ›˜ ‰ÈÂıÓ›˜ (Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ √º∏.

·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002 Ô˘ ÛÙ· ...¯·ÚÙÈ¿ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÚÂÂ. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚fiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô Î·Îfi˜ Ì·˜ ·˘Ùfi˜. ¢ÂÓ ı· ÛÙ·ıÒ, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ fiÙÈ Ô ∞fiÏÏˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. ∂Ì›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·” .

∫Ú·ÙÔ‡Ó ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÔÈ ¡.∞. ¡›Î˘ ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ΔÛ·ÏÔ‡¯Ô˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÎÚ·Ù¿ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔÛÎÔfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫ÂÚ‰›Û·Ì Û fiÏ· Ì·˜ Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÊÙ¿Û·Ì Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÈÔ „ËÏ¿ ·fi ÂÌ¿˜. ∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, fi¯È ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ªÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ· Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó

ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î¿ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. øÛÙfiÛÔ, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÒÛˆ Ì ¿Á¯Ô˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È ·È‰È¿ 15 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔÛÎÔfi. ∂ΛÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ Ó· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ÙȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ·Ó ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ¿Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘” . ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÔÈ ¡.∞. ¡›Î˘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË ¡Â¿ÔÏË Ì ÙË ¢¿ÊÓË, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ٛÔÙ· Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·: “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ÔÈ-

Ô˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ì·˜. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·›˙Ô˘Ì ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë Ó›ÎË ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. øÛÙfiÛÔ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. £· ¤ÚıÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‹ÙÙ˜. ŸÏ· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ Î·È Ô ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ŒÙÛÈ, ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·fi ÙËÓ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ∂›Û˘, ·ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μÏ·¯¿‚· Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ÂÌÔÚÔÏÔÈ¿Ú¯ˆÓ, ÙÔ˘ º¤È˙Ô Ô˘ Â›Ó·È ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘ ÷ÏÎÈ¿ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·.

∫À¶∂§§√ ∂¶™£

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶™£, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÁÂÈ Î¿ÔÈÔ ÓÙ¤ÚÌÈ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙ· ÙÚ›· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ∞ÎÚfiÔÏË, ∞.∂. 2002 Î·È ∞ÛÙ¤Ú· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∂ıÓÈÎfi˜, ÂÓÒ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ô˘ ¤‚Á·ÏÂ Ë ÎÏËÚˆÙ›‰· Ù˘ ∂¶™£ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∞ÎÚfiÔÏË-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∞.∂. 2002-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-£ËÛ¤·˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-∂ıÓÈÎfi˜ μ. * √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

¶∞ƒ√À™π∞™∂ Δ√À™ ∞ §μ∞ƒ∂∑, ª¶ƒ∂™∫∞ ∫∞π ™√§∞∫∏

√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ˘˜ ...μÔÏÈÒÙ˜ ¶∞π∫Δ∂™ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ì ÙËÓ ‚ԇϷ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ Î·È ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Â›ÛËÌ·. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË Î·È ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ √Ú¿ÛÈÔ °ÎÔÓۿς˜. ∏ Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÚÈÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2011-2012. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi §¤·ÓÙÚÔ ªÈÁÎ¤Ï ÕÏ‚¿ÚÂ˙ Î·È ÙÔÓ ∏Ï›· ™ÔÏ¿ÎË. √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1979 ÛÙÔ ΔÔÔÏÙÛ¿ÓÈ, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.75 Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ·ıÌfi ›¯Â ÙËÓ ∫‡ÚÔ fiÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÔ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ Î·È ÙÔÓ ∞¶√∂§. √ ªÚ¤Ûη ¤·ÈÍ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ (2004-2007) fiÔ˘ ›¯Â Û 83 ·ÁÒÓ˜ 11 ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ¶·Ú·Ï›ÌÓÈ

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Û 36 ·ÁÒÓ˜ ÛËÌ›ˆÛ 8 Ù¤ÚÌ·Ù·. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û 123 ·È¯Ó›‰È· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ 23 Ù¤ÚÌ·Ù·. √ ªÚ¤Ûη ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ∞-

√ §¤·ÓÙÚÔ ªÈÁÎ¤Ï ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 1981 ÛÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ Õ˘Ú˜, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.79 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê. ™ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡-

ÁˆÓÈÛÙ› Û 103 ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÁÎÔÏ. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ Δ›ÚÔ ºÂÓÂÚ¿Ï, ÙËÓ Δ¿ÁÂÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ÙËÓ ∞∂ §ÂÌÂÛÛÔ‡. £· ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ÙÔ ¡Ô27. √ ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1974 ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.82 Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜. √ ™ÔÏ¿Î˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÚȤڷ ÛÙ· Á‹‰· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ ∞∂∫, ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ Î·È ÙË μ¤ÚÔÈ·, ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ƒfi‰Ô˘, ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋, ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ÙÔÓ π¿Ï˘ÛÔ ƒfi‰Ô˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì ÙÔÓ ∞¶√∂§. ™˘ÓÔÏÈο, Ô ™ÔÏ¿Î˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û 367 ·ÁÒÓ˜ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ, ΢¤ÏÏˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘¤ÏψÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ 168 Ù¤ÚÌ·Ù·. √ ™ÔÏ¿Î˘ ı·


24

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

∞ÔıÂÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ™¿ÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ∂∫Δ∂¡∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012 οÓÂÈ Ô ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔıÂÒÓÂÈ ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ “Á·Ï·ÓfiÏ¢Î˘” . abola.pt: “∏ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ¤Ú·ÛÂ, Ë ∫ÚÔ·Ù›· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ∏ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Euro 2012 ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË (2-1) Â› Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ™ÙÔÓ ¤ÎÙÔ˜ fiÌÈÏÔ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ë °ÂˆÚÁ›· ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙÔ 18Ô ÏÂÙfi Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Δ·ÚÁη̿Ù˙Â. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÛÂÈÚÒıËÎ·Ó Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. √ ºˆÙ¿Î˘ (ÛÙÔ 80’) Î·È Ô Ã·ÚÈÛÙ¤·˜ (ÛÙÔ 85’) ¤Ù˘¯·Ó Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” . record.pt: “√ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ Ó›ÎËÛÂ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ó›ÎËÛ (2-1) ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ .√ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, Ì›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ Ù· 57· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘, ‹Ú ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 2-1 ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙË Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012”. ojogo.pt: “√ ™¿ÓÙÔ˜ ÁÈfiÚÙ·Û ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ √ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· Ó›ÎËÛ 2-1 ÙË °ÂˆÚÁ›· Î·È ‹Ú ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· 16Ô ÛÂÚ› Ì·Ù˜ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Î·È ¤Û·Û ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÂÚ› ÙÔ˘ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ Û 15 ·ÁÒÓ˜” . dn.pt/desporto: “√ ŸÏ˘ÌÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜” .

EURO 2012

«™ËÌ›· Î·È Ù¤Ú·Ù·» ÛÙÔ πÚÏ·Ó‰›·∞ÚÌÂÓ›· «™ËÌ›· Î·È Ù¤Ú·Ù·» ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· πÚÏ·Ó‰›·-∞ÚÌÂÓ›· 2-1 ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ·fi ÓˆÚ›˜ Ù· fiÏ· Ì ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó. ∫·Ù·Ú¯¿˜ Ë Ê¿ÛË Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ªÂÚÂ˙fiÊÎÛÈ Ô˘ ›‰Â ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· ÛÙÔ 26Ô ÏÂÙfi Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, fiÙ·Ó ·¤ÎÚÔ˘Û Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ¤Ó· ̤ÙÚÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÙÔ ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·fi ÙÔÓ ∞ÏÂÍ·ÓÈ¿Ó ÛÙÔ 43Ô ÏÂÙfi. ∞ÏÏ¿ Î·È ÙÔ 2-0 ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ‰ÒÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ‹Ù·Ó...

ΔÔ §√ΔΔ√

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 6, 19, 25, 35, 40, 43. Bonus: 18.

To EXTRA 5

√È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7, 11, 17, 24, 25 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 3, 12, 14, 28, 32.

μƒπ™∫∂Δ∞π ∏ ∂£¡π∫∏ ∂¡ √æ∂π Δ∏™ ∫§∏ƒø™∏™ Δ∏™ Δ∂§π∫∏™ º∞™∏™ Δ√À EURO 2012

™ÙÔ Á’ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∫›Â‚Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Euro 2012 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÂÙ¿ Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÚÔ˘, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ - fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ “ÌÂÁ·ı‹ÚÈ·” - Î·È ·›˙ÂÙ·È ·Ó ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Û οÔÈÔÓ fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ ÛÙ· Ì·Ú¿˙ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∞Ó ÔÈ ∫ÚÔ¿Ù˜ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, ÙfiÙ ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Ì·˜. ∞Ó, fï˜, ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÂÈ Ë ∫ÚÔ·Ù›· Î·È ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙfiÙ ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÂÌ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó, ÙfiÙÂ Ë °·ÏÏ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜.

Δ· ÁÎÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Group A: ¶Ôψӛ·, √˘ÎÚ·Ó›·, πÛ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›· Group B: °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ∞ÁÁÏ›·, ƒˆÛ›· Group C: (∫ÚÔ·Ù›·), ∂ÏÏ¿‰·, ™Ô˘Ë‰›·, ¢·Ó›· Group D: (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·), °·ÏÏ›·, (πÚÏ·Ó‰›·), (ΔÛ¯›·) * √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ Euro 2012 Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ UEFA, Â›Ó·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿: Ë ΔÔ˘ÚΛ· (27.745 ‚·ıÌÔ‡˜), Ë μÔÛÓ›· (27.199 ‚·ıÌÔ‡˜), ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ (21.876 ‚·ıÌÔ‡˜), ∂ÛıÔÓ›· (20.355 ‚·ıÌÔ‡˜). ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË ÛÙÔ EURO 2012, ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ

ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ „ËÏfiÙÂÚ· Î·È ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ∂Λ Û˘ÁηÙÔÈΛ Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ FIFA Ranking Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ›ӷÈ: 1. πÛ·Ó›·, 2. √ÏÏ·Ó‰›·, 3. °ÂÚÌ·Ó›·, 4. √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, 5. πÙ·Ï›·, 6. μÚ·˙ÈÏ›·, 7. ∞ÁÁÏ›·, 8. ∂ÏÏ¿‰·, 9. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, 10. ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹.

÷ÚÈÛÙ¤·˜: ∏ ∂ıÓÈ΋ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ̤ٷÏÏÔ ™›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ı· ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È

Ì ÙË °ÂˆÚÁ›· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷ÚÈÛÙ¤·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. °È· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ∂ıÓÈ΋: “À¿Ú¯Ô˘Ó ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÎÔ‡˜ Ú¿ÁÌ·Ù· ¿‰Èη, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ŒÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ¤‚·Ï· ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Û fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ™¿ÓÙÔ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÚÂÎfiÚ, ¯ˆÚ›˜ ‹ÙÙ·. πÛ¯˘Úfi ̤ٷÏÏÔ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ∂ıÓÈ΋. ◊ÌÔ˘Ó ÙfiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÔ Á˘ÚÓÔ‡Û·Ì ÙÔ Ì·Ù˜, ‰Â ÊÔ‚‹ıËη Ô‡Ù ÏÂÙfi. ∫¿Ó·Ì ·ÚÌÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ‰ËÌÈÔ˘Ú-

O™√¡ ∞º√ƒ∞ Δ∏¡ ¶ƒ√∫ƒπª∞Δπ∫∏ º∞™∏ Δ√À EURO ™Àªºø¡∞ ª∂ °∂ƒª∞¡π∫∏ π™Δ√™∂§π¢∞

™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· 11·‰· Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ™Δ√À™ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Euro 2012 Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ οÓÂÈ Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÓ‰Âο‰· ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Euro 2012. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· stern.de ͯÒÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ô ·-

Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÎfiÓÙÚ· ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿, Û˘ÓÔÏÈο ˆÛÙfiÛÔ, Ô ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ‹Ù·Ó

¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ EURO 2012. Ÿ¯È ÌfiÓÔ Û ·Ì˘ÓÙÈÎfi Â›‰Ô, ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ ŸÙÔ ƒÂ¯¿-

ÁÎÂÏ Ô˘ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 2007. ÿÚȘ Û ‰Èο ÙÔ˘ ÁÎÔÏ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó›ÎËÛ ÙË §ÂÙÔÓ›· 1-0 Î·È ÙË ª¿ÏÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÍÈ ÔχÙÈÌÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜” , ‹Ù·Ó Ù· ¢ÌÂÓ‹ Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¿ÛÔ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ¤ÓÙÂη ÙÔ˘ stern.de Â›Ó·È ÔÈ: ª¿ÓÔ˘ÂÏ ¡fiÈÂÚ (°ÂÚÌ·Ó›·) - μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (∂ÏÏ¿‰·), ∞ÓÙ›Ï ƒ·Ì› (°·ÏÏ›·), ™¤Ú¯ÈÔ ƒ¿ÌÔ˜ (πÛ·Ó›·) - ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›Ó μ·Û›ÏÈÂÊ (∂ÛıÔÓ›·), ¡¿ÓÈ (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·), ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §¿ÚÛÔÓ (™Ô˘Ë‰›·), ªÂÛÔ‡Ù √˙›Ï (°ÂÚÌ·Ó›·) - °ÈÔ‡Ú· ªÔ‚ÛÈÛÈ¿Ó (∞ÚÌÂÓ›·), ∫Ï¿·˜ °È·Ó ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú (√ÏÏ·Ó‰›·), ª›ÚÔÛÏ·‚ ∫Ïfi˙ (°ÂÚÌ·Ó›·).

Á‹Û·Ì ÔÏϤ˜ Ê¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÊÔ‚‹ıËΠηÓ›˜. ªÂÙ¿ ÂȉÈο Î·È ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ºˆÙ¿ÎË fiÏ· ‹Ù·Ó Ù¤ÏÂÈ·. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÊfiÛÔÓ ‹Á·Ì ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Û Euro. ºÙ¿Û·Ì Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ‰Âο‰· Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÈÔ „ËÏ¿. ¶¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ·fi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ‡ÛËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” . °È· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› ·fi ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ºˆÙ¿ÎË: “∞’ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È Ô ºˆÙ¿Î˘, fiˆ˜ Î·È Ô ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ∞˘Ù‹ Ë ∂ıÓÈ΋ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ٷϤÓÙ· fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤˙ËÛ· ÛÙË ™¿ÏÎÂ. ∂ÁÒ ÎÏ‹ıËη ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· 21, ‹ÌÔ˘Ó Ù˘¯ÂÚfi˜ fiˆ˜ Î·È Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ Î·È Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” . °È· ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ÙË ÌË ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¤ÚÛÈ: “¶‹Á· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÁÈ· Ó· ‚Úˆ Ù· ·Ù‹Ì·Ù· ÌÔ˘, ÈÛÙ‡ˆ ‰›Î·È· ‹ÌÔ˘Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ‰›Î·È· ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ¤ÚÛÈ. √ ™¿ÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰›Î·ÈÔ˜, ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í›˙Ô˘Ó. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÈÔ ˘ÁÈ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ · ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¤‚ÏÂ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ôχ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔÈ, ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ïfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘˜” . °È· ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙÈÏ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·˜: “∫Ô˘ÌˆÌ¤ÓË Â›Ó·È Ë ∂ıÓÈ΋ ÁÈ·Ù› ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙfi ·ÏÏ¿ ʤÚÓÂÈ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ô˘ ¤¯ˆ ·ÁˆÓÈÛÙ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÂÈıÂÙÈο Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο, ÂÓÒ Â‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó”.

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Â› ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ ª∂ ÙÔÓ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÁÎÔÏ Ì ¯Ù‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï, Ë μÚ·˙ÈÏ›· Ó›ÎËÛ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ ªÂÍÈÎfi Ì 2-1 Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÈÏÈÎfi. √È ªÂÍÈηÓÔ› ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 10’ Ì ÙÔ ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ¡Ù·‚›ÓÙ §Ô˘˝˙ Î·È ÛÙÔ 43’ ΤډÈÛ·Ó ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. √ ¡Ù·ÓÈ¤Ï Õς˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÷‚È¤Ú ∂ÚÓ¿ÓÙ˜, Ô ∞ÓÙÚ¤˜ °ÎÔ˘·Ú‰¿‰Ô ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ∑¤ÊÂÚÛÔÓ. ™ÙÔ 79’ Ô ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÈÛÔÊ¿ÚÈÛÂ, ÂÓÒ ÙË Ó›ÎË ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ¤‰ˆÛÂ Ô ª·ÚÛ¤ÏÔ ÛÙÔ 84’ ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¡Â˚ÈÌ¿Ú. ª∂•π∫√: √Û‚¿ÏÓÙÔ ™¿ÓÙÛ˜ (89’ Δ·Ï·‚¤Ú·), ÃÔ˘¿Ú˜ (52’ ™¤Ú¯ÈÔ ¶¤Ú˜), ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ƒÔÓÙÚ›ÁΘ, Ãfiگ ΔfiÚ˜ (68’ ŒÎÙÔÚ ªÔÚ¤ÓÔ), ™·ÏÛ›‰Ô, ƒ¿Ê· ª¿ÚΘ, ∫¿ÛÙÚÔ, ª·Ú¤Ú· (80’ ∞ÓÙÚ¿ÓÙÂ), °ÎÔ˘·Ú‰¿‰Ô, Δ˙ÈÔ‚¿ÓÈ ÓÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜ (80’ ¶ÂÚ¿ÏÙ·), ÷‚È¤Ú ∂ÚÓ¿ÓÙ˜. μƒ∞∑π§π∞: ∑¤ÊÂÚÛÔÓ, ¡Ù·ÓÈ¤Ï Õς˜, ¡Ù·‚›ÓÙ §Ô˘˝˙, ΔÈ¿ÁÎÔ ™›Ï‚·, ª·ÚÛ¤ÏÔ, §Ô‡Î·˜ §¤È‚·, ºÂÚÓ·ÓÙ›ÓÈÔ, ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ (94’ ∂ÚÓ¿Ó˜), §Ô‡Î·˜ ™›Ï‚· (46’ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ), ¡Â˚Ì¿Ú (88’ ∂Ï›·˜), ÃÔ˘ÏÎ (80’ ∑fiÓ·˜).


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∞ÁÚÈ¿: ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi , ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏËÚˆı› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, fiˆ˜: ™Ê˘ÚËÏ·ÙÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, fiˆ˜ ›¯·Ó ηÏÏÈÂÚÁËı› ηٿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÔÈÓÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ‚ÔÏȈÙÒÓ , fiÛÔ Î·È Û ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Â›Â‰Ô Â›¯Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ∞گ›ˆÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú·, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú¯ÈÎfi, ÏËÓ fï˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÊÔÚ¤ˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¶·È‰ÔfiÏÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ¤Ú¢Ó˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Î·È Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘ ¶·È‰fiÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡, ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·Ï·ÈÔ› ·È‰ÔÔϛ٘ Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ¯·ÏÂÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ· ηÈÚÔ‡˜. ∫·ıÈÂÚÒıËÎ·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÙÚfiÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô www.paidopilis.gr, Ë ÔÔ›· ‹‰Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÎÔ› ÚÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È ¿ÏÏ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË 2Ë Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ “∞›ıÔ˘Û· æ˘¯·ÁˆÁ›·˜” ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË “∞Á›· ™ÔÊ›·” , ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ™ÙË 2Ë Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÏÂÁ› ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·ÈÚÂÙfi ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘. ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÔÔϛ٘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ˆ˜ ÙfiÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ηÏ› ÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢.™. ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11.00 ÙÔ Úˆ›, ÛÙË 2Ë Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ¶·È‰fiÔÏË “∞Á›· ™ÔÊ›·” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘.

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

25

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜”

∞ÊȤڈ̷ ÛÙË £Ú¿ÎË ∏

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “ªÈÎÚ·ÛÈ¿ÙÈη 2011” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ¶.√.£.™. (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· £Ú·ÎÈÒÙÈÎˆÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î‡ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ - ·ÊȤڈ̷ ÛÙË £Ú¿ÎË 19-24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

- 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË) Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ¡. πˆÓ›·˜ - ªÓ‹ÌË ∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ (∫·ÏÏ›‰Ë), ÂÈÛÎfiÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›·˜ Î·È ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡. - ª¤Á·˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜ 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË ÙÔ Úˆ› (πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ¡. πˆÓ›·˜) £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· - 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (ÕÏÛÔ˜) ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “∏ £Ú¿ÎË Ì·˜” “ŸÏ· Ì·˜ Ù· ηڿ‚È·” (ıÚ‹ÓÔ˜ - ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ë ÿÚȉ· ∫Ô˘ÊÔÁ¿˙Ô˘)

√ÌÈϛ˜: ·) Î. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ÂÎ/ÎÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜, Úfi‰ÚÔ˜ ¶.√.£.™. ‚) Î. £ÂfiÊ. ª·ÏΛ‰Ë˜, ‰È‰¿ÎÙˆÚ ∫ÔÈ-

ÓˆÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, £¤Ì·: “£Ú¿ÎË - ¡¤· πˆÓ›·”. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ 2012 Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ “ÿˆÓ˜” Ì ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË £Ú¿ÎË ·fi ÙÔ˘˜: Î. ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú· - ™Ù·ı¿Ú· Î·È Î. ∞ÚÁ˘ÚÒ ª¿Ì·ÏË - ∫Ô¿ÓÔ˘, Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂ÛÙ›·˜. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ. ∞Ó¿ÁÓˆÛË ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¢. ÷Ͽ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ÃÔÚÔ› £Ú¿Î˘ ·fi ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ. ŒÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¶.√.£.™.).

∞ÊȤڈ̷ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜

μÚ·‰È¿ fiÂÚ·˜ Î·È Î·ÓÙÛÔÓ¤Ù·˜ ∏ Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘ (ÌÂÛfiʈÓÔ˜) Î·È Ë ™¤‚Ë ª·˙¤Ú· (È¿ÓÔ) Û ̛· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÛÙ· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2011 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17/10/11 Î·È ÒÚ· 20.30 (‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢. BfiÏÔ˘KÔÈÓˆÊÂϤ˜ I‰Ú˘Ì· AÊÒÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË). ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÛÙËÓ πÙ·ÏÈ΋ ŸÂÚ· Î·È ÙȘ πÙ·ÏÈΤ˜ ∫·ÓÙÛÔÓ¤Ù˜ ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î·È ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÚȘ: Che faro senza Euridice? (Orfeo Ed Euridice) ÙÔ˘

C.W.v.Gluck, Voi che sapete (Le Nozze Di Figaro) ÙÔ˘ W.A. Mozart, Non so piu cosa son (Le Nozze Di Figaro) ÙÔ˘ W.A. Mozart, Stride la vampa (Il Trovatore) ÙÔ˘ G. Verdi, O mio babbino caro (Gianni Schicchi) ÙÔ˘ G. Puccini Î·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ηÓÙÛÔÓ¤Ù˜: Parlami d’ amore, Mariu ÙÔ˘ C. Bixio, Core ngrato ÙÔ˘ S. Cardillo, L’ addio a Napoli ÙÔ˘ T. Cottrau, Torna a Surriento ÙÔ˘ E. d. Curtis,O paese d’ o sole ÙÔ˘ V. d. Annibale, O sole mio ÙÔ˘ E. di Capua. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: ¡‡¯Ù· Ì·ÁÈÎÈ¿

(¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›) - ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ∏ ÌÈÎÚ‹ ƒ·ÏÏÔ‡ (Ì˘ıÔÏÔÁÈο) - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ¶¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ (Δ· Ï·˚ο) - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ΔÒÚ· Ô˘ ¿˜ ÛÙËÓ ÍÂÓÈÙÈ¿ (∂ÏÏ¿˜ Ë ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ) - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ªË Ì ÚÔ‰ÒÛÂȘ (¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›) - ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ∫ÂÌ¿Ï - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ¢ÚfiÌÔÈ ·ÏÈÔ› - ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, √‰fi˜ ÔÓÂ›ÚˆÓ (√‰fi˜ ÔÓ›ڈÓ) - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ª·ÁÈ΋ ¶fiÏË - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, Δ· §È·ÓÔÙÚ¿ÁÔ˘‰· - ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂˘‰ÔΛ· ∫·ÙÛÈÔÔ‡ÏÔ˘.

ΔÔ Ì·Ï¤ÙÔ “™¿ÚÙ·ÎÔ˜” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Badminton

√ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙˆÓ ªÔÏÛfiÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ª√¡√ª∞Ã√™

ıÚ·ÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, Ô ™¿ÚÙ·ÎÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ËÁ¤Ù˘ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ‰Ô‡ÏˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ·ÈÒÓ·, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÍ¿ψÛ˘ Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ‰ڷ›ˆÛ‹˜ Ù˘ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. √ ·Ó‰Ú›Ԙ ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηٷÈÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÓ ·Û‡ÏÏËÙÔ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. Œ‰ˆÛÂ, ¤ÙÛÈ, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ÁfiËÙÚÔ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ηٿ Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ∞ÚÌÂÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Û˘Óı¤Ù˘ ∞Ú¿Ì Ã·ÙÛ·ÙÔ˘ÚÈ¿Ó ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 1954 ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ “™¿ÚÙ·ÎÔ˜”, Ô˘ ‚·Û›˙Â-

Ù·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ƒ·Ê·¤ÏÔ Δ˙ÈÔ‚·ÓfiÏÈ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊËÛ ·Ú¯Èο (1956) Ô §ÂÔÓ›Ù °È¿ÎÔÌÛÔÓ Î·È ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔ §¤ÓÈÓÁÎÚ·ÓÙ Ù· ª·Ï¤Ù· ∫›ÚÔÊ. ∏ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚË ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ °ÈÔ‡ÚÈ °ÎÚÈÁÎÔÚfi‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ ÙÔ 1967 ÛÙÔ ı¿ÙÚÔ ªÔÏÛfiÈ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋

ÂÈÙ˘¯›·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Û fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·˘Ù‹ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· “Grigorovich Ballet theatre of Russia” ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì 70 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÏÔ‡ÛÈ· ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘

“™¿ÚÙ·ÎÔ˜” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Badminton ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ (20 Î·È 21/10). ΔËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô °ÎÚÈÁÎfiÚÔ‚ÈÙ˜. °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ §¤ÓÈÁÎÚ·ÓÙ ÙÔ 1927, Ô °ÎÚÈÁÎÔÚfi‚ÈÙ˜ ˘‹ÚÍ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ª·Ï¤ÙˆÓ ªÔÏÛfiÈ ·fi ÙÔ 1964 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1995. πÛÙÔÚÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ “∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙ˘” (1966) Î·È “π‚¿Ó Ô ΔÚÔÌÂÚfi˜” (1975), ÂÓÒ ‰È·Û··Û ٷ ¤ÚÁ· “∏ §›ÌÓË ÙˆÓ ∫‡ÎÓˆÓ”, “∏ øÚ·›· ∫ÔÈ̤̈ÓË” Î.¿. ªÂ ÂΛÓÔÓ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, Ù· Ì·Ï¤Ù· ªÔÏÛfiÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¿Óˆ ·fi 100 ¯Ú˘Û¤˜ ÂÚÈԉ›˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ 1995 Ô °ÎÚÈÁÎÔÚfi‚ÈÙ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ÙÔ “Yuri Grigorovich Ballet Theatre of Russia”. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

“À¶∂ƒ∂π∞” Ì ٷ ¶Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ “ºÂÚ·› - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ƒ‹Á·˜” ∂¡∞™ ÔÏ˘Û¤ÏȉԘ ηϷ›ÛıËÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜

Ì 1208 ÛÂÏ›‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ٷ ¶Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ∂’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ “ºÂÚ·› - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á·”. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÁ‰fiÓÙ· ‰‡Ô ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ›¯Â ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ∂’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ 2007 ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. √È ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔÓ ÙfiÌÔ ·˘ÙfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË ª·˘ÚfiÁÈ·ÓÓË (1934-2010) ηıËÁËÙ‹ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ú. Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚÈÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™ÙÔÓ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô ÙfiÌÔ “À¶∂ƒ∂π∞” ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂıÓÔÌ¿ÚÙ˘Ú· Î·È Â·Ó·ÛÙ¿ÙË ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÁÈ· ÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋, ·ÁÁÏÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÌÂϤÙ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ºÂÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙ. Î·È ∫Ï·ÛÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. °È· ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î·È ÙÚÂȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÒÓ Î·È Ì›· ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ. √ ∂’ ÙfiÌÔ˜ “À¶∂ƒ∂π∞” ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ - ƒ‹Á· Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢Ú. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘.

™˘Ó·˘Ï›· ª·Ù ŒÏÈÔÙ ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” ∏ “You Trip Me Up” Î·È ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ” - ¢Ë.¶Â.£Â §¿ÚÈÛ·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘”, ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi ªatt Elliott. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. ∂› ¯ÚfiÓÈ· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜, ›Ù ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ “Flying Saucer Attack”, ›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, “Third Eye Foundation”, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ 20Ô‡ ∞ÈÒÓ·. ∞fi ÙÔ 2000 ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÚÔÊ‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ, ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Î·È Ì˯·ÓÈΤ˜ ÊfiÚ̘ ÚÔ˜ Ù¤Ú„ÈÓ ·Ú¯ÂÙ˘ÈÎÒÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ, ÊÈÏÙÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ȉ·ÓÈο ÛÙÔÓ ÂÁÁÂÓ‹ ÛÎÔÙÂÈÓfi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÊÔÏÎÏÔÚÈÎfi Ï˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓfiÙ˜ Ù˘ ‚·ÏηÓÈ΋˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ͤ¯ÂÈϘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·˜ Î·È ÌÓËÌ›· ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™

— Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “ª‡ÚÙȘ: ¶ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ”, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù·, ·‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 19.30. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 | 10.00 ¤ˆ˜ 17.00, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙfi˜ ΔÚ›Ù˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 29844 & ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ | ÀËÚÂÛ›· ªÔ˘Û›ˆÓ | 210 3256923 www.piop.gr | www.myrtis.gr — °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™·Ì·Ú¿ Ì ı¤Ì· “ª‡ıÔÈ Î·È ÌӋ̘” ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜). ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

Δ∂á∂™

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫. ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ¡¿ÓÔ˘

— ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢‹˜ Î·È ÂÌ„‡¯ˆÛ˘ ÎÔ‡ÎÏ·˜, Ì ˘‡ı˘ÓË Î·È ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ ÙËÓ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù· ™Ù·˘ÚԇϷ ª·ÛÙÚÔ“¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ·” ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Û΢‹ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Û· Δ¤¯Ó˘ “∏π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ï›Ô˘ ª¤Ï·∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË ıÚÔÓ” ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ οı ¶·Ú·π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞Û΢‹ 17.00- 20.00. °È· ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÈÒÚÁË”, °ÎÏ·‰ÈÒÓ, ·fi 5 ¤ˆ˜ 12 ‚¿ÓË 37-∞ÏÂÙÒÓ, ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰›Í¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fi‰·ÎÙÚ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÊÔ˜), Ë ¤ÎıÂ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ÙËϤʈ∑·¯·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ó·: 2428091320, - ¡¿ÓÔ˘. 6947685136. — √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·Ù·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· 21.15 ¤ˆ˜ 22.30 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 17.00 ¤ˆ˜ 18.30. ¶·È‰ÈÎfi Î·È ÂÊË‚ÈÎfi οı ™¿‚‚·ÙÔ 11.00 ¤ˆ˜ 14.00. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ï¿¯ÈÎÔ˘˜. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ªÂÏÔ̤ÓË ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘ ÛÙÔ 6937400504. — √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “√ÚÌ›ÓÈÔ” ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÍÂΛÓËÛ ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. √È Úfi‚˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6:45 Ì.Ì. ÁÈ· ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Î·È ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì. ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. º¤ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ̠ψÊÔÚ›Ô, ˘’ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ı· ÂÈ‚È‚¿˙ÂÈ Î·È ·Ô‚È‚¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫‡ÚÔ˘ (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ·”), ÛÙȘ 6:00 Ì.Ì. (·Ó·¯ÒÚËÛË ÏˆÊÔÚ›Ԣ). °È· Ӥ˜ ÂÁÁڷʤ˜ ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974454821 (ª¿ÚªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·” Û ‰· ŒÏÂÓ·). ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¤ÌÚ· °ÎÚ¿ÓÈÎ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ — ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁ¶·Ú·Û΢‹ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÁڷʤ˜ ÛÙ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. πˆÓ›·˜. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·√È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫¿ı ˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞ΔÂÙ¿ÚÙË 19.00 ¤ˆ˜ Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙË ¡. πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 21:30 (2 ÙÌ‹Ì·Ù·). 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ıÂÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8:30 Ì.Ì. ∞Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∫¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 11:00 ¤ˆ˜ 12:00. ¶·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì·. ™ÙÔ 3Ô - 9Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏÂ›Ô ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ÃÚ˘Û. ™Ì‡ÚÓ˘ Ì ∞Ó··‡Ûˆ˜. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ê˘ÛÈο ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ £Ú¿Î˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5/10 & ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8/10/2011. ΔËÏ. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÙËÏ: 6974335978, 6973306642, 6978660882.

“™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·” ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

¢π∞º√ƒ∞

— ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ PUBLIC μfiÏÔ˘ (√ÁÏ 28 Î·È π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9), ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∏ÂÈÚˆÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô ÂÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÏÔ‡˙Ô˘ “ÕÁÈÔÈ Î·È ‰·›ÌÔÓ˜” (ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√). — ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012: 1) ÔÌ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›Ô˘, 2) Ô›ËÛ˘, 3) ÔÌ¿‰· “·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·”, 4) ÈÛÙÔÚ›· Ù¤¯Ó˘, 5) „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, 6) ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, 7) ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 8) ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜, 9) ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, 10) ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, 11) ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, 12) Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, 13) ÔÌ¿‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, 14) ÎÔÙÈ΋˜ - Ú·ÙÈ΋˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-26062 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 18.00 - 20.00 ÛÙË Ã∂¡ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122 Ì °ÎÏ·‚¿ÓË (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÚ· 7 Ì.Ì. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È, Â›Û˘, Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ ·ÏÈ¿ ̤ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ΔÔÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6978773320, 2421048151, 2421059775 Î·È 6947525174. — ™ÙÔ˘˜ “ÿˆÓ˜”, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ (24/9), ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ (√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011 - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2012). ÕÚ¯ÈÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ. ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó: ÃÔÚˆ‰›·: ·) ¶·È‰È΋ Î·È ‚) ÃÔÚˆ‰›· Ó¤ˆÓ. (¢È‰/Û·: Î. μ¿ÏÌË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜). ÃÔÚ¢ÙÈο: ·) ¶·›‰ˆÓ, ‚) ∂Ê‹‚ˆÓ Î·È Ó¤ˆÓ, Á) ∂ÓËϛΈÓ, ‰) ∞Ú¯·Ú›ˆÓ. (¢È‰/Û·: Î. ª·Ú›· ∫·ÙÛ·Ú‰¿ÓË). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 60900 (ÒÚ˜: 7-9 Ì.Ì.), Ë̤Ú˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË Î·È ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË ÙËÏ.: 24280-93361 (ÒÚ˜: 10 .Ì. - 12 Ì.). — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫·Ï¿ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 11 .Ì. ¤ˆ˜ 17.00 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·Ú·ÎˆÛÙ·ÓÙ‹ (∞ÚÁÏ·ÛÙ‹, ÙËÏ. 24230-55783).

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

∞Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ

√ μfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘

ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “√ μfiÏÔ˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 14-16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢√∂¶∞¶ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ. ™ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó‰ڛ·, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘.

√ Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶ÔχÌÂÚÔ˜ μfiÁÏ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ù‹˜ Î·È ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 7:00 Ì.Ì. ŒÓ·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘Ó‰ڛԢ. 7:15 Ì.Ì. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› - ÚÔÛʈӋÛÂȘ. 1Ë Û˘Ó‰ڛ·. ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘. - ¶ÔÏ˘Ì¤Ú˘ μfiÁÏ˘, Â. ηıËÁËÙ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ π∞∫∞, ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “ªÂÛÔfiÏÂÌÔ˜, Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”. - °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ù‹˜ (ÂÈÌ.): “√ μfiÏÔ˜ ÛÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ: ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜”. - ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË: ∂ÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘. ™¿‚‚·ÙÔ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 9:00 .Ì. 2Ë Û˘Ó‰ڛ·. ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. - ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶ÚfiÓÙ˙·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘, “√ μfiÏÔ˜ ÌÂٷ͇ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ (1893-1933). ∞fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ”.

- ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜Û˘ÁÁڷʤ·˜, “Δ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· 1939 Ì ÙË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÂÚÈËÁËÙ‹ Francois Perilla”. - ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڛÙÔ˜, ÔÌfiÙ. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “∞˯‹ÛÂȘ ÙÔ˘ “∂ıÓÈÎÔ‡ ¢È¯·ÛÌÔ‡” ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·” 11:00 .Ì. 3Ë Û˘Ó‰ڛ·. ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. - μ¿Û· ¶·Ú·Û΢¿, ‰Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜, “ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ó·ÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜, ‰Ú £Â-

ÔÏÔÁ›·˜, “√ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘ Î·È Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜”. - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜™Ù·ı·Ú¿˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, “∏ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ ÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ”. 5:30 Ì.Ì. 4Ë Û˘Ó‰ڛ·. ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜. - μ¤Ú· μ·Û·Ú‰¿ÓË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, “§ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. - ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, ÌÔ˘ÛÂÈÔ·È‰·ÁˆÁfi˜ - ÌÂÙ. ÓÂfiÙÂÚ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, “Ÿ„ÂȘ Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ “ÚˆÙÔÔÚ›·˜” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙ·

¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. - °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ‰Ú. πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘, “∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Ò˜ ÙÔ 1940”. 7:30 Ì.Ì. 5Ë Û˘Ó‰ڛ·. ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ •ÂÓ¿Î˘. °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘Ù‹˜, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜, “μfiÏÔ˜, ·ıÏËÙÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. - °ÚËÁfiÚ˘ ∫·ÚÙ·¿Ó˘, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, “ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ”. - ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜, ‰Ú ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, “√ μfiÏÔ˜ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. ∫˘Úȷ΋ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 10:30 .Ì. 6Ë Û˘Ó‰ڛ·. ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ∞›ÁÏË ¢ËÌfiÁÏÔ˘. - ∂ϤÓË ºÂÛÛ¿-∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ÔÌfiÙ. ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, “∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. - ∫ÒÛÙ·˜ ∞‰·Ì¿Î˘, Â. ηıËÁËÙ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘”. - ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘ -∑·ÚÏ‹, Â›Ù. ‰Ú. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, “∏ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ÛÙÔ ªÂÛÔfiÏÂÌÔ”. √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڛÙÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ª·Ú›· ™·ÓÔ‡, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ - ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ™Ô˘‚·Ù˙‹˜, Ù·Ì›·˜ - Δ¤Ï˘ £ÂÔ¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ̤ÏÔ˜.

¢È¿ÏÂÍË ∫ˆÛÙ‹ °·˚Ù¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

°ÓˆÚÈÌ›· Ì ™˘Ìʈӛ˜ ªÂÙfi‚ÂÓ Δ√ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔ-

Ï¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ “Ì ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÍÂÂÚÓ¿Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ı· ‰Ôı› ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰È¿ÏÂÍË ÙÔ˘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¶È¿ÓÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ °·˚Ù¿ÓÔ˘ Ì ı¤Ì·: “√È ∂ÓÓ¤· ™˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ §Ô‡Óقȯ ‚·Ó ªÂÙfi‚ÂÓ”. ∏ ‰È¿ÏÂÍË ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÌÔ˘ÛÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ °·˚Ù¿ÓÔ˘ “√È ∂ÓÓ¤· ™˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ”, ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “º. ¡¿Î·˜”, Ô˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 2007. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ∫ˆÛÙ‹˜ °·˚Ù¿ÓÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô: “ªÂ ÙȘ ™˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËη ·fi Ù· Ó·ÓÈο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ·Í¤¯·ÛÙË fiÙ·Ó ·¤ÎÙËÛ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È Ù˘ “¶ÔÈÌÂÓÈ΋˜” ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ 78 ÛÙÚÔÊÒÓ. ¢·ÓÂÈ˙fiÌÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ·fi ÙÔ ¢¿ÛηÏfi ÌÔ˘ Alex Thurneissen Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ¤-

Ó·Ó Î·ıÚ¤ÊÙË, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Èο ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ¤Î·Ó· Ù· ÚÒÙ· ÊÈÏfi‰ÔÍ· ‚‹Ì·Ù· ÂÓfi˜... Ì·¤ÛÙÚÔ˘, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÌÔ˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Ï·ÙÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ Î·È ÙË ÏÂÙÔÌÂÚÂȷ΋ Ù˘ ÌÂϤÙË, ¤ÁÈÓ·Ó ‚ÈÒÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ˙ˆ‹˜. ∫¿ÔÙÂ, ¤ÓȈ۷ fiÙÈ ÔÈ ∂ÓÓ¤· ™˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ ÌÔ˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ›¯· ·Ó¿ÁÎË. ◊ÌÔ˘Ó ϤÔÓ Û ı¤ÛË Ó· ÙȘ ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡Ûˆ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿, Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÌfiÓÔ ÂÍ ·ÎÔ‹˜ ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋! ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÏÔÈfiÓ Î¿ÔÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Û¯fiÏÈ· Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘, ‰ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ, ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·”. √ ∫ˆÛÙ‹˜ °·˚Ù¿ÓÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ È·Ó›ÛÙ·˜, ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜.

™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ø‰Â›Ô Ì ÙÔÓ Alex Thurneissen Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Gulbekian, ÎÔÓÙ¿ Û ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. Œ‰ˆÛ ÚÂÛÈÙ¿Ï Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ¤·ÈÍ ˆ˜ ÛÔÏ›ÛÙ ÌÂ Û˘ÌʈÓÈΤ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ∞ÊÚÈ΋ Î·È ∞Û›·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1987-1990 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ “Δ˘Ôı‹Ùˆ” ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ °·˚Ù¿ÓÔ˘ Ì ٛÙÏÔ, “∏ ∞˘ÙÔ‡ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙ˘ ÙÔ ¶È¿ÓÔ”. ΔÔ 2007 ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “º. ¡¿Î·˜” ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ, “Musica Enchiriadis”. “√È ∂ÓÓ¤· ™˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ” ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Â›Û˘ ÂΉfiıËΠÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ, ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 12H™ √∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

759,89

O°KO™ ∂§∞à ª∂°. 4,75

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√)

0.212 0.05 0.98 0.48 0.229 0.215 1.00 0.129 0.148 0.275 0.115 12.94 0.39 0.28 1.13 0.679 3.90 0.625 0.259 0.46 8.59 0.155 2.97 5.04 0.66 0.22 0.389 0.70 3.74 0.87 2.53 0.188 0.30 0.334 0.299 1.68 6.49 1.14 2.69 1.27 2.00 2.39 0.15 0.181 0.10 0.195 0.18 0.49 0.83 0.64 3.40 3.60 0.15 1.35 0.093 0.24 0.651 0.039 0.198 1.58 1.09 0.53 0.25 0.254 0.897 0.10 2.00 0.60 0.67 0.90 0.34 0.168 0.38 0.095 3.32 0.81 1.15 0.314 0.08 0.31 0.934 0.23 0.27 5.49 6.68 1.10 0.56 0.15 0.24 1.84 0.286 0.38 0.88 0.40 1.40 0.45 0.35 0.99 14.30 1.35 1.29 6.16 3.19 0.259 0.556

1,030.00 753,597.00 2,568,880.00 0.00 62,259.00 1,000.00 4,970.00 17,220.00 9,432.00 20.00 45,135.00 262,727.00 0.00 6,316.00 450,135.00 2,943,389.00 10,784.00 20.00 4,080.00 1,100.00 3,086.00 61,100.00 614.00 26,607.00 3,030.00 324,988.00 24,285.00 69,095.00 224,843.00 2,817.00 26,550.00 50,036.00 0.00 2,526,621.00 2,793,220.00 0.00 275.00 2,001.00 10.00 0.00 19,848.00 113.00 1,950.00 452,640.00 0.00 11,480.00 0.00 0.00 11,002.00 10,515.00 12,414.00 2,586.00 6,680.00 0.00 1,000.00 7,317.00 5,568.00 17,122.00 827,711.00 7,850.00 700.00 2,990.00 682.00 6,847.00 32,853.00 159,245.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,000.00 120.00 100.00 22,069.00 97,188.00 0.00 3,283.00 208,255.00 5,200.00 0.00 182,062.00 23,779.00 0.00 3,310.00 354,424.00 3,789.00 4,864.00 1,601.00 1,150.00 10,112,033.00 55,133.00 7,980.00 18,449.00 11,575.00 24,330.00 500.00 2,710.00 510.00 16,256.00 1,074,751.00 25,988.00 95,069.00 148,280.00 0.00 2,290.00

0.212 0.05 0.821 0.00 0.20 0.208 1.00 0.117 0.138 0.275 0.105 12.72 0.00 0.27 1.06 0.53 3.80 0.625 0.25 0.45 8.45 0.15 2.86 5.00 0.66 0.198 0.36 0.68 3.65 0.86 2.53 0.152 0.00 0.295 0.273 0.00 6.29 1.01 2.69 0.00 1.99 1.91 0.13 0.134 0.00 0.18 0.00 0.00 0.78 0.64 3.40 3.50 0.149 0.00 0.093 0.155 0.645 0.03 0.182 1.53 1.01 0.53 0.25 0.253 0.85 0.086 0.00 0.00 0.00 0.90 0.34 0.15 0.38 0.095 3.19 0.00 1.04 0.30 0.07 0.00 0.863 0.207 0.00 5.00 6.37 1.00 0.523 0.15 0.23 1.57 0.268 0.38 0.85 0.39 1.36 0.41 0.34 0.93 13.00 1.34 1.27 6.06 3.00 0.00 0.542

0.229 0.066 1.00 0.00 0.24 0.215 1.04 0.13 0.148 0.275 0.128 13.08 0.00 0.281 1.13 0.679 4.00 0.625 0.26 0.47 8.60 0.158 3.00 5.22 0.72 0.227 0.397 0.709 3.81 0.88 2.60 0.189 0.00 0.339 0.30 0.00 6.50 1.14 2.69 0.00 2.06 2.39 0.15 0.181 0.00 0.195 0.00 0.00 0.84 0.66 3.40 3.60 0.15 0.00 0.129 0.26 0.66 0.039 0.203 1.63 1.09 0.545 0.25 0.269 0.90 0.10 0.00 0.00 0.00 0.99 0.34 0.168 0.38 0.10 3.37 0.00 1.20 0.322 0.08 0.00 0.938 0.24 0.00 5.70 6.76 1.10 0.56 0.152 0.269 1.88 0.299 0.38 0.91 0.41 1.41 0.45 0.35 0.99 14.32 1.42 1.31 6.28 3.24 0.00 0.57

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

1.56 0.389 0.213 3.22 2.95 0.429 2.34 4.49 0.693 0.329 0.869 0.347 0.072 0.79 0.369 0.20 0.418 0.90 6.80 3.10 1.23 0.57 1.91 0.95 1.10 0.341 0.361 0.22 3.15 0.247 0.888 0.75 0.212 1.13 0.42 0.57 0.52 0.39 0.36 0.172 1.47 0.25 5.89 0.41 5.83 0.179 0.82 0.50 0.09 0.47 3.25 0.779 0.23 0.676 0.42 10.09 9.18 7.35 3.38 0.41 0.269 0.29 1.81 4.28 0.39 3.01 0.119 0.55 2.29 0.90 0.403 1.81 0.819 0.398 1.00 0.82 0.014 0.385 1.95 1.36 0.34 11.20 4.95 0.258 0.001 0.12 0.167 0.72 0.646 0.034 0.90

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

0.00 23,228.00 12,007.00 1,747.00 7,250.00 13,551.00 5,100.00 0.00 16,953.00 14,032.00 115,626.00 1,010.00 51,350.00 17.00 4,207.00 3,630.00 2,220.00 161,158.00 206,306.00 40.00 102.00 3,120.00 0.00 1,082.00 0.00 8,800.00 4,900.00 0.00 895.00 4,720.00 1,775.00 500.00 5,936.00 2,403,465.00 780.00 5,150.00 3,749.00 0.00 3,000.00 1,070.00 848.00 12,890.00 33,688.00 0.00 78,013.00 2,415.00 2,558.00 0.00 0.00 0.00 239,744.00 580.00 0.00 45,857.00 0.00 3,013.00 5,825.00 929,916.00 868,863.00 0.00 22,631.00 4,799,878.00 6,639.00 225.00 8,470.00 2,141.00 800.00 15,605.00 4,869.00 0.00 9,795.00 10,998.00 1,000.00 5,159.00 1,038.00 64,731.00 798,420.00 2,378,238.00 27,269.00 17,353.00 100.00 31,777.00 1,388.00 111,257.00 0.00 800.00 7,652.00 181.00 11,298.00 30,900.00 9,263.00

0.00 0.36 0.21 3.08 2.80 0.291 2.34 0.00 0.67 0.30 0.83 0.26 0.06 0.79 0.33 0.18 0.38 0.85 6.70 3.10 1.23 0.57 0.00 0.89 0.00 0.333 0.26 0.00 2.94 0.23 0.80 0.75 0.191 1.06 0.42 0.53 0.40 0.00 0.36 0.172 1.31 0.23 5.59 0.00 5.70 0.179 0.71 0.00 0.00 0.00 3.06 0.46 0.00 0.653 0.00 9.85 9.10 6.94 3.15 0.00 0.227 0.246 1.71 4.19 0.386 3.00 0.119 0.54 2.00 0.00 0.395 1.77 0.62 0.36 0.749 0.80 0.014 0.312 1.85 1.31 0.34 11.05 4.78 0.24 0.00 0.11 0.112 0.60 0.631 0.03 0.70

0.00 0.39 0.23 3.23 2.95 0.43 2.34 0.00 0.693 0.33 0.87 0.347 0.073 0.79 0.40 0.20 0.42 0.909 6.88 3.10 1.30 0.645 0.00 0.95 0.00 0.37 0.37 0.00 3.15 0.248 0.97 0.75 0.22 1.14 0.42 0.57 0.567 0.00 0.36 0.19 1.47 0.25 5.99 0.00 5.87 0.18 0.94 0.00 0.00 0.00 3.27 0.779 0.00 0.689 0.00 10.11 9.28 7.61 3.44 0.00 0.28 0.292 2.04 4.29 0.40 3.01 0.119 0.60 2.32 0.00 0.41 1.84 0.819 0.42 1.00 0.825 0.015 0.40 1.96 1.40 0.34 11.70 4.95 0.267 0.00 0.12 0.167 0.77 0.66 0.035 0.90

3.03 7.43 5.70

2,777.00 0.00 0.00

2.97 0.00 0.00

3.03 0.00 0.00

7.60 0.22 0.00 0.55 0.13 0.00 0.37 1.70 7.50 0.231

845.00 1,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 0.00 17,281.00

7.60 0.201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.22

7.60 0.259 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.24

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

1.76 2.23 14.00 59.00 17.59 0.12 0.12 1.83 1.00 0.42 0.17

0.00 1,245.00 200.00 0.00 350.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 2,320.00

0.00 2.13 14.00 0.00 17.59 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00 0.17

0.00 2.25 14.00 0.00 17.59 0.00 0.00 1.89 0.00 0.00 0.17

0.032 1.07 0.06 0.07 1.41 1.35 0.75 1.12 0.64 0.072 0.16 0.04 0.082 0.19 0.06 0.00 0.00 0.337 0.01 0.12 0.08 0.032 0.47 0.09 0.10 0.121 0.87 0.16 0.048 3.70 0.76 0.08 0.08 0.14 0.05 0.18 0.72 0.14 0.28 0.04 0.08 0.07 0.123 0.10 0.29 0.158 0.109 0.078 0.117 0.187 0.26 0.51 0.39 0.54 0.037 0.78 0.26 0.08 0.27 0.70 0.12

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,696.00 0.00 0.00 7,685.00 3,000.00 6,773.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 9,223.00 0.00 0.00 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,286.00 39,750.00 0.00 0.00 43,208.00 24,120.00 300.00 300.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.072 0.00 0.00 0.08 0.19 0.059 0.00 0.00 0.337 0.00 0.00 0.00 0.032 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.047 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.12 0.00 0.00 0.156 0.105 0.078 0.117 0.187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.072 0.00 0.00 0.088 0.19 0.062 0.00 0.00 0.337 0.00 0.00 0.00 0.032 0.00 0.00 0.00 0.128 0.00 0.00 0.048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.13 0.00 0.00 0.16 0.116 0.078 0.117 0.187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.28 0.06 11.70 4.71

0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00 4.71

0.00 0.00 0.00 4.71

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) COMPUCON (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏ ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 11H™ O∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.963.175,64 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.839.030,61 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 25.645.547,57 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.401.346,89 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.058.391,30 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.522.777,42 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.360.389,77

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.746.574,90 1.197.626,55 6.177.978,90 753.143,61 4.243.094,30 435.619,37 1.981.370,25

5,8120 6,5455 4,1511 5,8440 1,6635 5,7912 3,2101

-0,13% 0,20% 0,06% -0,15% 0,38% -1,54% -0,14%

5,8992 6,7746 4,3587 5,8440 1,7217 5,9939 3,3225

5,7684 -14,14% 6,4800 -26,93% 4,1096 -33,79% 5,7856 1,47% 1,6469 -36,16% 5,7333 -31,44% 3,1780 -44,12%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 74.331.033,64 13.287.418,52 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 104.793.369,21 23.295.454,46 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 25.764.698,65 3.585.903,23 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.146.052,30 815.116,10 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.949.692,20 3.034.932,87 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 22.200.470,47 3.096.475,39 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.935.284,91 1.639.192,71 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.305.921,53 3.017.950,08 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 35.422.434,32 7.588.559,96 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 13.065.038,68 1.912.890,77 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.064.572,98 3.494.804,51 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.425.365,72 1.525.893,19 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 150.139.076,60 12.805.533,54 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 150.534.950,69 27.221.916,50 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.782.257,33 2.711.166,58 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.495.650,92 1.465.489,15 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.837.350,35 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.711.845,83 738.731,84 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.985.792,53 1.051.522,96 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 27.288.352,29 2.678.897,08 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.301.899,72 1.022.665,79 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 8.935.131,84 2.600.356,85 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 19.969.249,82 2.566.330,46 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 18.413.654,66 2.835.054,15 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.103.220,38 2.858.361,60 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.129.362,93 4.049.404,50 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 47.175.293,90 3.177.669,13

5,5941 4,4984 7,1850 7,5401 7,2323 7,1696 5,4510 6,3970 4,6679 6,8300 10,8918 6,1769 11,7245 5,5299 2,8704 5,7971 2,8419 3,6709 9,4965 10,1864 9,0957 3,4361 7,7812 6,4950 7,3830 8,4282 14,8459

0,09% 5,6221 5,5521 -19,15% 0,20% 4,5209 4,4647 -1,69% 0,01% 7,2209 7,1311 2,90% 0,46% 7,5778 7,4835 2,07% 0,42% 7,5939 7,0877 -7,74% -0,06% 7,3847 7,0262 -10,04% -0,90% 5,6145 5,3420 -23,26% 0,01% 6,5889 6,2691 -12,16% -0,71% 4,7146 4,6212 -31,84% -0,48% 6,8983 6,7617 -26,91% -0,04% 11,0007 10,7829 0,56% -0,64% 6,2387 6,1151 -10,53% 0,08% 11,7245 11,7245 3,12% -1,11% 5,5852 5,4746 -38,39% -1,96% 2,8991 2,8417 -47,23% -0,45% 5,8551 5,7391 -41,42% -3,86% 2,8447 2,8362 -56,16% 2,20% 3,7076 3,6342 -35,55% 0,25% 9,5915 9,4015 -21,34% 0,38% 10,2883 10,0845 -9,83% -0,89% 9,1867 9,0047 -28,75% 0,10% 3,4705 3,4017 -6,55% 1,66% 7,8590 7,7034 -24,55% 0,08% 6,5600 6,4301 -10,77% 0,44% 7,4568 7,3092 -10,12% 0,09% 8,5125 8,3439 -13,07% 0,98% 14,9944 14,6974 -21,22%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.108.860,84 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.708.992,23 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.049.155,85 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.910.205,94 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.307.862,33 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.891.896,55 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.310.312,01 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.176.067,65 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.140.016,38 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.057.083,36 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 7.057.650,64 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.399.459,69

1.151.274,62 3.084.171,71 5.051.541,81 553.638,84 1.858.185,24 1.008.577,89 635.483,64 656.071,69 1.834.906,91 1.416.286,16 1.259.992,19 550.126,95

18,3352 7,3631 3,7710 5,2565 2,3183 6,8333 6,7827 6,3653 4,9812 3,5707 5,6013 9,8149

-0,27% -0,61% 0,35% -0,70% 0,09% 0,31% -0,02% 0,23% 0,07% 0,13% 0,01% 0,65%

18,7019 7,5104 3,8464 5,3616 2,3647 6,9529 6,9014 6,4767 5,0684 3,6332 5,6013 10,0112

18,1518 -32,48% 7,2895 -33,09% 3,7333 -17,21% 5,2039 -13,43% 2,2951 -14,62% 6,7650 -17,58% 6,7149 -11,41% 6,3016 -17,95% 4,9314 -13,74% 3,5350 -8,40% 5,5453 2,14% 9,7168 -12,05%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 48.367.855,70 6.835.842,12 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.715.132,95 3.310.793,83 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.490.818,88 5.504.511,50 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 24.899.827,43 7.443.008,99

7,0756 3,8405 5,1759 3,3454

-1,57% -0,91% 0,03% 0,00%

7,2879 3,9557 5,2277 3,3454

7,0048 -42,92% 3,8021 -31,53% 5,1500 -17,27% 3,3454 1,51%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.091.872,81 9.653.811,28 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 453.729,94 148.530,24 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 903.120,44 126.029,83 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.903.287,37 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.251.140,37 761.725,02 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.670.347,93 473.257,51 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 20.291.672,25 8.403.704,93 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.334.220,51 6.627.322,83

0,5274 3,0548 7,1659 3,4325 2,9553 3,5295 2,4146 2,9174

-1,81% 0,20% -0,74% -0,01% -1,16% 0,02% 0,31% 0,19%

0,5353 3,1006 7,2734 3,4531 2,9996 3,5330 2,4508 2,9349

0,5221 -44,37% 3,0243 -36,88% 7,0942 -12,29% 3,4050 -20,19% 2,9257 -40,71% 3,5154 -0,44% 2,3905 -11,69% 2,8941 -2,73%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 386.957.363,90 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 236.100.540,69 107.941.823,29

2,6425 2,1873

-0,61% -0,07%

2,6425 2,1873

2,6425 -27,57% 2,1873 -17,21%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

6,5182 2,3304 0,6813 2,2937 5,1314 1,9612 4,9127 7,1701 5,9213 6,9476 3,3795

-0,78% -1,21% 1,20% -1,13% -0,04% -0,25% 0,02% 0,01% -0,10% 0,11% 0,20%

6,5182 2,3304 0,6813 2,2937 5,1314 1,9612 4,9127 7,1701 5,9213 6,9476 3,3795

6,4693 -12,12% 2,3071 -42,35% 0,6745 -22,75% 2,2708 -22,17% 5,0801 -6,55% 1,9416 -12,85% 4,8759 -12,21% 7,1701 2,98% 5,8621 -7,26% 6,8955 -0,96% 3,3457 -12,93%

16.301.120,64 2.500.858,54 33.003.326,18 14.162.133,11 1.273.470,34 1.869.214,75 19.525.121,64 8.512.616,39 7.810.481,97 1.522.091,96 3.821.782,20 1.948.680,49 11.105.778,18 2.260.646,80 5.427.470,38 756.957,34 34.503.987,37 5.827.106,43 11.345.548,07 1.633.015,66 4.330.156,33 1.281.282,92

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 45.349.429,49 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.686.783,13 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.713.206,69 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 22.844.964,75 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 67.066.987,88 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 105.572.352,73 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 51.396.934,90 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.722.485,01 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.813.933,00 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.565.786,98 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 24.480.868,78 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 96.955.915,05 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 45.535.862,62 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.555.524,77 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 68.458.873,19 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 24.723.098,28 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.673.604,13 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.786.838,59 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 31.865.645,05 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.426.687,19 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 29.098.797,31

5.081.393,06 30.166.333,93 361.033,51 5.493.658,50 20.829.954,93 33.402.383,18 4.923.039,31 1.244.580,10 4.954.093,45 2.069.887,84 2.071.375,97 10.193.746,63 5.887.492,15 2.216.921,72 6.952.797,39 10.153.913,85 363.006,19 926.483,38 3.315.516,74 14.341.069,76 9.638.632,68

8,9246 1,2493 13,0548 4,1584 3,2197 3,1606 10,4401 10,2223 9,0458 1,2396 11,8187 9,5113 7,7343 8,3700 9,8462 2,4348 29,4034 12,7221 9,6111 2,6098 3,0190

0,23% -0,19% -1,12% -0,70% -0,02% 0,17% 0,42% 0,34% 0,37% -1,08% 0,01% -0,24% 0,14% -0,10% -0,83% 0,89% -0,12% -0,22% -1,16% 0,64% 0,55%

9,1031 8,7461 -4,42% 1,2493 1,2368 -8,60% 13,0548 12,9243 -23,11% 4,1584 4,1168 -45,26% 3,2197 3,1956 1,78% 3,2396 3,0974 -2,67% 10,6489 10,2313 -1,21% 10,4267 10,0179 -0,64% 9,0458 8,8649 -1,96% 1,2396 1,2272 -47,59% 11,8187 11,8187 0,64% 9,5589 9,4400 -24,09% 7,7420 7,6956 0,81% 8,4537 8,2863 -32,98% 9,9447 9,7477 -46,34% 2,4591 2,4105 -42,69% 29,5504 29,1829 1,77% 12,8493 12,5949 -9,07% 9,7072 9,5150 -23,27% 2,6098 2,5837 -14,42% 3,0190 2,9888 -7,52%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.766.681,84 11.749.268,76 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.339.029,71 3.432.521,00 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 69,35 77,02 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.799.456,91 12.328.941,36 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.338.404,38 15.468.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.681.400,18 55.643.342,80 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 660.334,39 3.419.040,26 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 3.136.306,34 294.895,14 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 399.866,18 36.739,43 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 952.819,04 64.206,32 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 21.231.202,09 18.846.886,93 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 31.325.780,76 28.185.455,78 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 775.304,95 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.691.113,91 348.841,80 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 590.405,19 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.047.680,64 493.706,98 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 632.953,46 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.260.985,09 155.144,79 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 500.488,70 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 113.443.551,06 15.221.982,65

0,6610 0,6814 0,9004 0,7948 0,7977 0,1920 0,1931 10,6353 10,8838 14,8400 1,1265 1,1114 1,1113 7,7144 8,0334 8,1985 8,5815 8,1278 8,5426 7,4526

-0,18% -0,18% -0,06% -1,16% -1,15% -0,52% -1,08% 0,00% -0,01% 0,11% 0,05% 0,08% 0,08% 0,25% 0,25% 0,29% 0,29% 0,20% 0,20% 0,29%

0,6610 0,6814 0,9004 0,7948 0,7977 0,1920 0,1931 10,6353 10,8838 14,8400 1,1265 1,1114 1,1113 7,7144 8,0334 8,1985 8,5815 8,1278 8,5426 7,4526

0,6544 0,6814 0,8824 0,7869 0,7977 0,1901 0,1912 10,5289 10,8838 14,6916 1,1265 1,1031 1,1113 7,5601 8,0334 8,0345 8,5815 7,9652 8,5426 7,3035

-8,73% -7,88% 2,49% -23,01% -22,28% -44,97% -48,85% -25,80% -25,36% -24,52% 1,03% -1,13% -0,91% -8,03% -7,64% -2,46% -2,04% -4,35% -3,56% -8,34%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS

619.064,97 33.829.031,04 745.637,74 63.454.337,27 36.327.951,38 32.189.048,53 35.646.784,05 13.519.397,89 490.601,77 37.664.434,27 4.255,71 8.226,18 26.013.436,49 12.572.393,43 8.370,18 21.091.706,75 29.433.254,32 23.896.757,51 35.971.354,28 1.779.162,01 20.168,35 29.293.538,72 3.494.956,11 442.537,74 492.794,13 191.460,21 1.670.872,81 5.402.546,91 742.507,78 180.856,21 206.001,51 1.092.125,48 648.502,88 811.482,78 305.022,45 136.645,73 1.404.576,35 820.702,47 34.512.331,65 23.708.366,97 23.177.142,34 111.407,86 90,49

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

78.517,39 7,8844 5.416.431,66 6,2456 108.820,13 6,8520 9.278.519,67 6,8388 5.818.870,86 6,2431 4.602.894,80 6,9932 3.772.640,12 9,4488 1.400.861,49 9,6508 50.372,92 9,7394 50.794.687,48 0,7415 4.216,27 1,0094 10.670,18 0,7710 37.028.471,73 0,7025 17.179.456,01 0,7318 8.756,34 0,9559 30.020.493,28 0,7026 2.954.822,70 9,9611 2.413.024,35 9,9032 37.184.763,20 0,9674 1.809.836,35 0,9831 15.323,15 1,3162 27.295.735,75 1,0732 4.613.011,18 0,7576 572.375,25 0,7732 69.399,77 7,1008 26.105,36 7,3341 235.269,51 7,1020 861.570,87 6,2706 116.763,78 6,3591 159.891,66 1,1311 190.007,06 1,0842 441.442,69 2,4740 69.335,84 9,3531 63.704,62 12,7382 32.614,81 9,3523 110.891,44 1,2322 175.604,15 7,9985 101.902,87 8,0538 3.664.234,47 9,4187 2.433.896,60 9,7409 2.425.036,91 9,5574 11.084,22 10,0510 6,62 13,6692

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 76.303.784,00 11.817.680,28 6,4567 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 60.706.230,16 17.756.298,78 3,4189 ¢∏§√™ TOP-30 9.352.220,11 15.853.660,96 0,5899 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.193.508,69 294.878,00 7,4387 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 35.580.901,88 4.730.477,12 7,5216 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 23.281.945,12 5.794.910,58 4,0177 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.914.830,99 1.257.640,02 7,8837 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.435.462,78 922.814,10 6,9737 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 14.811.949,76 5.222.754,46 2,8360 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 268.586.800,52 49.320.953,97 5,4457 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.870.603,81 7.870.119,15 2,9060 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 727.862,84 135.168,56 5,3849 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.222.419,40 388.550,00 5,7198 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 32.574.639,74 6.700.725,88 4,8614 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 22.192.208,38 2.394.035,02 9,2698 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 30.721.205,93 2.721.864,04 11,2868 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 88.756.643,98 12.364.393,32 7,1784 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 32.607.053,44 38.306.192,04 0,8512 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.343.225,65 3.034.918,98 2,4196 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.971.953,04 3.274.381,20 9,4589 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 32.704.981,95 2.769.585,85 11,8086 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.811.455,55 950.497,61 10,3224 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.637.387,68 1.041.239,10 5,4141 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 6.966.750,90 681.378,69 10,2245 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 58.135.301,53 6.625.890,30 8,7740 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.279.198,81 3.083.158,68 8,1991 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 13.297.874,40 1.745.316,77 7,6192

0,29% 7,8844 0,64% 6,2456 0,15% 6,8520 0,15% 6,8388 0,17% 6,2431 0,10% 6,9932 0,37% 9,4488 0,17% 9,6508 0,17% 9,7394 0,69% 0,7415 0,80% 1,0094 0,69% 0,7710 1,44% 0,7025 1,44% 0,7318 1,55% 0,9559 1,44% 0,7096 0,17% 9,9611 0,28% 9,9032 0,54% 0,9674 0,54% 0,9831 0,64% 1,3162 -0,07% 1,0732 -0,09% 0,7576 -0,09% 0,7732 0,00% 7,1008 0,00% 7,3341 0,00% 7,2440 -0,14% 6,2706 -0,13% 6,3591 -0,69% 1,1311 -0,70% 1,0842 -0,22% 2,4740 1,24% 9,3531 1,34% 12,7382 1,24% 9,4458 -0,68% 1,2322 -0,19% 7,9985 -0,19% 8,0538 -0,03% 9,4187 -0,32% 10,0331 -0,05% 9,5574 0,20% 10,0510 0,31% 13,6692

-0,13% 6,4567 6,4567 -19,54% -1,10% 3,4189 3,3847 -47,47% -1,73% 0,5899 0,5840 -49,28% -2,05% 7,4387 7,4387 -49,72% -0,69% 7,5216 7,4464 -33,21% -0,37% 4,0177 3,9775 -17,05% -0,35% 7,8837 7,8049 -15,94% -1,11% 6,9737 6,9737 -20,81% -0,04% 2,8360 2,8076 -16,63% 0,20% 5,4457 5,4457 -7,27% -0,16% 2,9060 2,8769 -17,79% -0,76% 5,3849 5,3311 -36,68% -0,26% 5,7198 5,7198 -30,47% 0,06% 4,8614 4,8614 -7,87% -0,01% 9,7333 9,2698 -1,67% 0,11% 11,8511 11,2868 3,97% 0,05% 7,5373 7,1784 -10,93% 0,73% 0,8512 0,8427 -38,91% -0,30% 2,4196 2,3954 -17,72% 0,07% 9,4589 9,4116 -10,44% 0,00% 11,8086 11,8086 0,85% 0,26% 10,3224 10,3224 -7,28% 0,26% 5,4141 5,4141 -6,55% -0,04% 10,2245 10,1223 -0,27% 0,20% 8,7740 8,6863 -4,71% 0,34% 8,1991 8,1171 -8,42% 0,73% 7,6192 7,5430 -12,93%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 193.155,47 164,29 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.925.044,87 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.263.102,98 2.019,69 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.650.098,95 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 345.971,41 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 31.924.319,59 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 417.771,93 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 35.454.915,60 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 63.113,07 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.637.919,67 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 37.479,73 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.080.125,99 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 836.425,39 934,18 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.283.213,42 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 851.107,42 831,59

1.175,7000 1.171,2500 1.120,5200 1.150,2200 1.043,5800 1.061,5900 863,5300 865,1700 411,3500 412,1300 851,9500 853,6900 895,3600 949,7500 1.023,4700

0,11% 0,11% 0,09% 0,09% 1,69% 1,69% 2,17% 2,17% -0,21% -0,21% 1,82% 1,82% -0,04% -0,04% -1,28%

1.175,7000 1.171,2500 1.120,5200 1.150,2200 1.043,5800 1.061,5900 863,5300 865,1700 411,3500 412,1300 851,9500 853,6900 895,3600 949,7500 1.023,4700

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.623.320,14 205.400,71 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.872.435,47 1.478.182,04 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.787.348,04 1.416.657,69 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 4.024.454,24 2.841.476,16 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.321.138,60 611.923,45 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.826.350,72 1.561.495,45 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.422.496,00 548.790,12 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.416.377,39 3.538.231,95 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.911.000,77 657.505,18 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.788.989,21 1.868.463,54

7,9032 2,6197 2,6734 1,4163 2,1590 2,4504 2,5921 3,5092 2,9064 0,9575

-0,60% 0,12% -0,80% -0,02% -0,29% 0,11% -0,13% 0,26% 0,55% -0,31%

8,0217 2,8293 2,7536 1,4588 2,2238 2,5117 2,6699 3,5618 2,9500 1,0341

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.255.734,31 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 63.069.859,10 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 32.563.136,82 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 12.172.803,39 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.569.385,96 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 10.775.195,17 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 2.962.089,40 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.139.609,82 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.454.402,40

1.001.876,43 5,2459 31.508.177,01 2,0017 1.492.239,82 21,8217 5.130.392,09 2,3727 2.738.514,10 4,2247 4.122.984,08 2,6134 756.096,04 3,9176 1.587.410,77 6,3875 423.243,95 8,1617

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 44.181.366,22 10.223.835,75 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.038.728,38 4.438.193,58 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 8.997.080,90 1.660.506,74

4,3214 1,8113 5,4183

7,8844 -8,32% 6,1831 -9,54% 6,7835 -13,80% 6,7704 -13,78% 6,1807 -16,27% 6,9233 -15,21% 9,2598 -6,53% 9,5784 -6,43% 9,7394 -6,27% 0,7341 -15,01% 0,9943 -2,94% 0,7710 -14,33% 0,6885 -25,55% 0,7318 -24,96% 0,9368 -5,76% 0,6956 -25,55% 9,7619 -6,89% 9,7051 -8,08% 0,9577 -10,09% 0,9831 -9,74% 1,2965 -3,48% 1,0732 -0,74% 0,7500 -35,56% 0,7732 -35,15% 6,9588 -20,49% 7,3341 -19,59% 6,9600 -20,49% 6,2236 -29,98% 6,3591 -29,63% 1,1311 -8,22% 1,0734 -8,97% 2,4740 -5,87% 9,2128 -10,79% 12,5471 -9,16% 9,2588 -10,80% 1,2199 -21,14% 7,9985 -19,61% 8,0538 -19,15% 9,4187 -5,81% 9,5461 -2,59% 9,3663 -4,43% 9,8500 0,51% 13,3958 -0,32%

1.175,7000 1.171,2500 1.120,5200 1.150,2200 1.043,5800 1.061,5900 863,5300 865,1700 411,3500 412,1300 851,9500 853,6900 895,3600 949,7500 1.023,4700

-4,79% -4,77% -2,52% -2,49% -14,89% -14,87% -16,99% -16,96% -46,01% -46,00% -11,04% -11,02% -5,33% -5,31% -9,54%

7,9032 1,10% 2,6197 -12,60% 2,6467 -41,22% 1,4021 -10,22% 2,1374 -24,93% 2,4259 -11,00% 2,5662 -7,67% 3,5092 -1,04% 2,9064 -6,05% 0,9575 -33,58%

0,03% 5,3115 5,2459 -19,79% 0,00% 2,0117 2,0017 2,32% 0,34% 22,4218 21,8217 -31,40% 0,21% 2,4379 2,3727 -17,74% 1,31% 4,3409 4,2247 -26,97% -0,33% 2,6853 2,6134 -14,82% -0,24% 3,9666 3,9176 -0,58% -0,43% 6,5153 6,3875 -21,82% 0,17% 8,3249 8,1617 -9,07%

0,20% 0,06% 0,00%

4,4078 1,8385 5,4183

4,3214 -36,89% 1,8113 -24,56% 5,4183 0,57%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.853.154,58 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.811.715,92 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 1.966.954,44 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.550.803,98 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 943.351,79 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.035.551,64

681.630,97 10,0541 1.638.512,16 2,9366 309.526,73 6,3547 3.639.058,87 1,5253 1.065.628,04 0,8853 327.424,36 3,1627

0,02% 10,2552 -0,01% 3,0834 -0,04% 6,3706 -0,50% 1,6016 -0,64% 0,9296 0,53% 3,2892

9,9536 -17,34% 2,9072 -27,26% 6,3229 0,67% 1,5100 -44,23% 0,8764 -43,69% 3,1311 -12,04%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 5.453.092,23 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 1.495.745,04 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 275.535,39 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 6.243.483,12

1.459.024,96 495.552,76 97.159,36 1.317.377,56

-0,05% 0,09% 0,11% 0,08%

3,7188 -16,36% 3,0032 -6,61% 2,8217 -3,80% 4,7156 -2,39%

3,7375 3,0183 2,8359 4,7393

3,7375 3,0787 2,8359 4,7393

∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.508.332,13 11.788.484,04 6.479.442,53 808.704,93 2.189.508,44

513.475,49 9.799.013,34 3.294.437,38 283.206,02 751.891,93

4,8850 1,2030 1,9668 2,8555 2,9120

0,01% -0,76% -0,57% 0,21% 0,11%

4,8850 1,2030 1,9668 2,8555 2,9120

4,8606 2,28% 1,1970 -43,32% 1,9570 -30,14% 2,8412 -17,09% 2,8974 -8,80%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.877.995,77 870.037,92 2,1585 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.796.408,18 2.142.801,04 2,2384 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.781.371,11 4.108.200,96 5,0585 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.168.951,24 5.620.067,43 1,0977 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 14.554.284,76 5.776.053,68 2,5198 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 12.358.441,30 3.759.545,46 3,2872 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.241.954,94 491.541,64 2,5267 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.847.256,90 4.405.860,00 1,3272 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 95.685.654,81 23.619.667,44 4,0511 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.017.899,10 2.707.768,36 2,5918 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 16.773.986,69 6.596.794,71 2,5427 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.140.327,29 910.097,57 2,3518 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.455.951,00 513.593,01 2,8348 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.096.752,91 513.706,54 4,0816

-0,15% 0,05% -0,46% 1,04% 0,19% 0,06% -0,18% -0,11% 0,01% 0,75% 0,80% 1,75% -0,16% -0,21%

2,2233 2,3056 5,1091 1,1087 2,5954 3,3858 2,6025 1,3405 4,0714 2,6696 2,6190 2,4224 2,9198 4,2040

2,0937 -18,21% 2,1712 -14,07% 4,9573 -45,77% 1,0757 -34,60% 2,4442 -2,98% 3,1886 -0,61% 2,4509 -17,52% 1,3007 -14,24% 4,0308 3,44% 2,5140 -15,29% 2,4664 -15,24% 2,2812 -23,03% 2,7498 -5,51% 3,9592 -3,49%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 82.252.286,20 4.993.395,17 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.825.038,04 987.178,96 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.919.560,31 2.100.109,69 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.473.185,14 1.642.242,39 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.033.973,77 1.048.881,67 ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.091.627,87 469.195,84 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.069.563,22 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.685.398,47 160.553,99 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.548.327,91 315.060,36 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.821.308,13 2.412.079,87 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.405.929,93 215.516,44 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 522.608,34 107.713,14 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.544.243,69 645.196,94 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 11.236.406,39 7.218.159,69 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.311.217,05 231.491,48 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.612.081,65 5.689.369,90 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.348.183,84 371.859,88 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.035.486,38 3.283.463,68 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.512.805,46 344.081,64 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 908.574,29 98.369,00

16,4722 12,9916 7,1042 11,8577 15,2867 10,8518 11,3222 10,4974 4,9144 12,3633 11,1636 4,8519 3,9434 1,5567 5,6642 0,8106 3,6255 3,0564 13,1155 9,2364

-0,18% 0,01% -1,00% -0,27% -0,21% -0,72% -0,07% -0,05% 0,50% 0,11% -0,46% -1,49% 1,16% -3,95% -0,02% -1,10% 0,94% 0,35% 0,55% 0,25%

16,8016 13,1215 7,4594 12,4506 16,0510 11,3944 11,8883 11,0223 5,0127 12,6106 11,3869 5,0945 4,1406 1,6345 5,7492 0,8390 3,8068 3,2092 13,7713 9,6982

16,3075 1,30% 12,8617 2,93% 7,0332 -45,16% 11,7391 -12,75% 15,1338 -11,78% 10,6348 -2,63% 11,0958 -1,23% 10,2875 -6,89% 4,8653 -11,99% 12,2397 -0,84% 11,0520 6,54% 4,8034 -41,54% 3,9040 -33,53% 1,5411 -55,40% 5,6642 -11,85% 0,8106 -45,15% 3,5892 -23,05% 3,0258 -16,74% 12,9843 -14,05% 9,1440 -8,68%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.506.876,90 637.574,68 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 3.377.941,93 1.290.513,60 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.439.490,76 12.299.841,46 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 5.065.145,71 3.059.169,70 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.507.559,67 7.268.148,01 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.997.013,49 2.443.058,38 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.853.737,35 1.073.570,57 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.031.033,32 7.299.938,80 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.482.437,72 719.521,99

8,6372 2,6175 0,6861 1,6557 0,8954 2,0454 2,6582 1,5111 2,0603

0,02% -0,15% -2,60% -0,35% 0,46% -0,13% 3,99% 0,13% 0,96%

8,8099 2,6699 0,7204 1,7385 0,9402 2,1477 2,7911 1,5867 2,1633

8,4645 3,12% 2,5652 -18,03% 0,6792 -50,73% 1,6226 -18,32% 0,8775 -42,75% 2,0045 -4,45% 2,6050 -29,12% 1,4809 -27,92% 2,0191 -20,84%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 132.156.628,48 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.486.207,89 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.209.414,79 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 551.339,19

3,7940 2,8861 1,3700 1,0747

0,01% -0,09% -1,27% -1,02%

3,7940 2,8861 1,3700 1,0801

3,7750 3,92% 2,8645 -15,65% 1,3563 -43,06% 1,0704 -37,26%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.357.397,11 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.498.315,49 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.779.114,74 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 132.441,00

34.833.496,57 2.247.407,67 3.802.453,28 513.013,76

412.567,09 3,2901 240.322,26 10,3957 516.672,80 3,4434 126.614,96 1,0460

-0,64% 3,3888 3,2243 -37,72% -0,03% 10,5516 10,2917 -14,35% -0,54% 3,5811 3,4090 -48,91% -0,80% 1,0878 1,0355 -47,94%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.892.251,72 3.711.846,55 3,2039 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.930.287,80 8.335.407,82 0,3515 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.331.514,92 4.356.775,22 1,4533 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.900.657,15 1.765.374,19 5,0418 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 14.200.645,02 1.418.232,51 10,0129 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.006.458,25 2.691.989,86 4,8315 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 429.467,46 120.000,00 3,5789 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 552.527,96 150.492,23 3,6715 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 475.938,82 34.301,56 13,8751 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.837.893,12 335.976,23 8,4467 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.484.782,83 480.848,46 9,3268 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.725.844,20 171.070,22 10,0885

-2,50% 3,2600 3,1398 -49,75% 0,57% 0,3577 0,3445 -37,00% -2,10% 1,4678 1,4388 -36,30% -0,33% 5,0418 5,0418 -6,29% 0,01% 10,0129 10,0129 0,13% -1,48% 4,8798 4,7832 -37,26% -0,86% 3,6147 3,5431 -43,29% -0,87% 3,7082 3,6348 -43,10% -0,30% 14,1179 13,5976 -23,66% 0,25% 8,5734 8,3833 -13,89% 0,20% 9,4434 9,2568 -9,93% -0,11% 10,1894 10,0128 -2,25%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.158.220,00 12.284,41 257,0900 1,35% 262,2318 257,0900 -12,28% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.232.141,48 20.797,03 203,5000 -0,19% 204,5175 203,5000 0,80% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 774.668,10 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 20.600.588,72 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 12.936.725,17 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.346.120,44

273.437,59 5.715.352,73 1.949.414,52 2.943.601,94

2,8331 3,6044 6,6362 1,1367

-0,19% -0,02% 0,01% -1,33%

2,9748 3,6765 6,6495 1,1935

2,8048 -24,27% 3,5323 -15,03% 6,5035 2,10% 1,1140 -39,97%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 241.850.492,44 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.650.555,09 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.543.591,54 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 745.797,41 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.322.323,21 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.214.648,84 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.220.024,53

96.166.748,21 5.443.872,21 6.609.444,07 1.580.440,69 700.308,57 333.462,52 252.189,43

2,5149 1,4054 1,4439 0,4719 3,3161 3,6425 4,8377

0,02% -0,30% -0,89% -1,75% 0,12% 0,22% -0,88%

2,5149 1,4054 1,4475 0,4743 3,3244 3,6607 4,8377

2,5149 4,49% 1,4019 -23,49% 1,4403 -28,24% 0,4695 -44,01% 3,3078 2,22% 3,6243 -31,65% 4,8377 -35,96%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3766 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,87535 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4444 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,1171 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .105,77 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2367 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,783 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3996 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3609

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3813

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,6273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3337

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3776 .........................................................1,3756 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87596 .......................................................0,87474 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4496 .........................................................7,4392 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1235 .........................................................9,1107 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,84 ...........................................................105,7 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2376 .........................................................1,2358 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7884 .........................................................7,7776 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4006 .........................................................1,3986 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3619 .........................................................1,3599

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


ª·ÁÓËÛ›· 29

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

™‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™Â ψً Âͤ‰Ú· ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ë ∞ÚÁÒ

ª

ÂϤÙË ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› Ë ∞ÚÁÒ ÌfiÓÈÌ· Û ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ∞ÚÁÒ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Û Âͤ‰Ú· ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ·ÎfiÌË Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

Ãı˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ “∞ÚÁÔ‡˜” , ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Û ÛËÌÂ›Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ‚Ï‹Ù·) Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ◊‰Ë Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¿‰ÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·˘ÙÔ„›Â˜. ∞fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚԤ΢„ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‹ ÛÔ‚·Ú‹ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜, ηıÒ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ. ∞ÊÔ‡ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ‚¿ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ΢ڛˆ˜ ·fi ¯ÒÌ·Ù· Î·È ÛÎfiÓË, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·ÙfiÈÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÔÈ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ›. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 25 ̤Ú˜, ÒÛÙ ηÙfiÈÓ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ó· ηıÂÏ΢ÛÙ› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ›¯Â ηıÔÚÈÛÙ› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. £· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÔÈ ÙÔ˘Ú›-

● ∂ÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ “∞ÚÁÔ‡˜”

ÛÙ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂΉËψıÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ÚÒÙÔ ÚÔ‚Ï‹Ù·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ºÒÙ˘ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ηٷ‚Ï‹ıËΠÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi. ∞˘Ùfi

ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·, Ó· Û˘ÓÙËÚ› ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. √ Î. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„ ӷ ÙÔÔıÂÙËı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi η٤ıÂÙ·Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. “¢ÂÓ ıÂÏ‹Û·Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ‚È·ÛÙÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì·, ·ÚfiÙÈ Î·Ù·ÓÔԇ̠·Ôχو˜ ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› Ì›· χÛË ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ù˘ “∞ÚÁÔ‡˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÙÚ·ÍÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ªÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÈϤÔÓ fiÏÔ ÁÓˆÚÈÌ›·˜, ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›·”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜.

™ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡·Ù¿ÛÛ·˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·

¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ·fi ·‡ÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, Â›Ó·È Û˘ÓÂ¤ÛÙ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙË ÌË ¤ÁηÈÚË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È, ‚‚·›ˆ˜, ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÂÏÒ˜ Ô˘Û›·˜ Ù· ÂÚ› “ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ . Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. °. ªÔ˘Ï¿, Ë ÔÔ›· “˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΔ Î·È Ì ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓËÛ˘¯Â› Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï˘ı›. “¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ º∂∫ χÛÂˆÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fï˜, Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÚÈÓ ÂÎÙÂı›, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο - ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ·Ó¤Î˘„ Û ·ıËÓ·˚ο Û¿ÈÙ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ οÔÈÔ˘˜ “Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰fiÏÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·Ó·ÊÔÚÈο

Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ı· ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. £· ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¢∂ª∂∫∞μ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙÔ 2010. ∫·È ı· ¤ÚÂ ӷ ı˘Ì¿Ù·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ÂÚ› χÛ˘ Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¢∂√μ, ∫√ - ¢∏¶∂£∂, ¢∏∫π, ¢√À∫ Î·È ¢π∂∫, ÔÈ Ôԛ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÌËÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÙËÓ ÔÔ›·, ‹ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ‰ÂÓ Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ô‡Ù fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·: ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ̤ۈ ∂∂Δ∞∞ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ “¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ” ÙÔ˘ (·ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î.¿.), fiˆ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ·. ªÂ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ηıÔÚ›ÛÙËÎÂ, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÌÔÚÊ‹, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi χÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ·ÏÈÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2011. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘: - ∏ Âȯ›ÚËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡, ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ, Î·È ¤ÎÙÔÙÂ, ·ÊÔ‡ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËÎÂ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ∂∂Δ∞∞, fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÌËÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô‡Ù Ͽ̂·Ó ԇÙ Ϸ̂¿ÓÂÈ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. - ∏ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›·, ∞¡∂μ√, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Â›Û˘ ÌËÓÈ·›· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂ-

ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô‡Ù ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜: - ∏ ¢∂ª∂∫∞μ χıËΠ·˘ÙÔ‰›Î·È·, 31-12-2010, Î·È ÙÂÏ› ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘, ÂÓÒ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. - √ ¢∂√μ χıËÎÂ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÂÏ› ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. - √ ∫√ - ¢∏¶∂£∂ Î·È ÙÔ ¢∏∫π χıËηÓ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂. - √ ¢√À∫ Î·È ÙÔ ¢π∂∫ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËηÓ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË Ó¤· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ∫∂∫¶∞ ¢π∂∫. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È, ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›-

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÚÒÙË ÈÂÚ·ÙÈ΋ Û‡Ó·ÍË ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ¯ı˜

ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë 1Ë °ÂÓÈ΋ πÂÚ·ÙÈ΋ ™‡Ó·ÍË Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜. √ÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ∫ÂÚ·ڷ˜, ¶·ÍÒÓ Î·È ¢È·ÔÓÙ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ ÚˆÙ. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ªÔ˘ÚÙ˙·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ı¤Ì· “√ÈÎÔÓfiÌÔÈ ÔÈΛÏ˘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ (∞’ ¶¤ÙÚÔ˘ 4,10). ΔÔ ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ πÂÚÔÛ‡Ó˘: ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÎÏ‹Û˘ Ì·˜ Î·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÓfi˜ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘”. √ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰È·Ú΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ‰È·ÎÔÓ‹ÛÂÈ Ô ÎÏËÚÈÎfi˜ Î·È ÂÓÙfiÈÛ ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÈÂÚ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∞ÊÔ‡ ·Ó¤Ï˘Û ٷ ÙÚ›· ˆ˜ ¿Óˆ ÛËÌ›· Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ı¤Û˘ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù˘ ÎÏ‹Û˘ Î·È Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜. ∂ÂÛ‹Ì·Ó ‰Â ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜: √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¢¯‹ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë Î·È Ë Ù·›ӈÛË Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÙËÚÈÔÏÔÁÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ›ÛÙ˘ Ì·˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙˆÓ

● ∞¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¤‰ˆÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Û ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. °. ªÔ˘Ï¿

Ô˘, Ó· ηٷ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ¢√∂¶∞¶ - ¢∏¶∂£∂, Ù˘ Ó¤·˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ∫∂∫¶∞ - ¢π∂∫, Î·È Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ‰‹ÌˆÓ) ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.

°Ï¤ÓÙËÛ·Ó Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Û 1.200 ̤ÏË ÙˆÓ ∫∞¶∏ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù¤ıËΠ‰Â›ÓÔ, Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÷̷ÈϤˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈη Δ¿ÓÁÎÔ˜. ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¢π¶§√¶∂¡¡π∂™ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ¤·ÈÍ·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ù· fiÚÁ·Ó· ‹Ù·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫¯·˝‰Ë, ÂÓÒ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ηχÊıËΠÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, Ì ¢ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ ª∂Δ∫∞.

√ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙȘ 21-22-23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, ¤ÁÈÓ ÛÙ· ΔڛηϷ 8/10/11 Ë ¶ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ̤ÏË ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ô ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ΔËϤ̷¯Ô˜ ™·Û›‰Ë˜ Î·È Ì¤ÏË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔËÓ ¶ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ··Û¯fiÏËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ fiˆ˜: * ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ / ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. * ¶ÔÏÈÙÈ΋ ™˘Á΢ڛ· Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË. * ∞ÏÏ·Á¤˜ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. * ∏ ¶ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Â›Û˘ ÂͤÏÂÍ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÙÔ˘˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (ΔڛηϷ) Î·È ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ (§¿ÚÈÛ·) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. Δ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: - ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ / ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ - ∞Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. - ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. - ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· £ÂÛÌÈΤ˜ ∞ÏÏ·Á¤˜-ÕÌÂÛË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (£ÂÛÌÔ›¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË). - ¶ÔÏÈÙÈ΋ ™˘Á΢ڛ· Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË. - ∂ÎÏÔÁÈ΋ ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ·.


M·ÁÓËÛ›· 30 ∏ ƒ. ∑‹ÛË ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜

Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÚÔ‹‰Ú¢Û ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ì ı¤Ì· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (COSAC), Ë ÔÔ›· ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙË μ·ÚÛÔ‚›· ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 2-4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¢È¿Û΄˘, ȉ›ˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÔÏ˘ÂÙ¤˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ 2014-2020, ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ™˘ÓÔ¯‹˜, ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÔψÓÈ΋˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ·fi ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∑‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë μÔ˘Ï‹ ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›ˆÓ Â› ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ COSAC ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, “ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ú·Á‰·›Â˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ Ú¢ÛÙ‹ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÒÛÙ ı· ‹Ù·Ó ¿ÛÎÔÔ Ó· ÂÈοÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∫Ú›ÓÂÙ·È, fï˜, ÛÎfiÈÌË Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÂÈÎÚ·Ù› ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈο ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÂÓfiÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Û Ó‡̷ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Û˘ÓÔ¯‹˜. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ӈ̤ÓË ∂˘ÚÒË. øÛÙfiÛÔ, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ŒÓˆÛË Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ì·˜ ∂˘ÚÒ˘ ∂ӈ̤Ó˘, ıÂÛÌÈο ‹ ÔÏÈÙÈο. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, fï˜, fiÛÔÈ ÈÛÙ‡ԢÌ Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Âӈ̤ÓË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏ˘ÊˆÓ›· - ηÎÔʈӛ· ¢ÓÔ›, ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÌˆÓ Î·È fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÂȯÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶˘Ú‹Ó· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ø˜ ŒÏÏËÓ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ›, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜, Ì ۇÓÂÛË, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·›ÛıËÌ· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”.

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜

∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜

Œ

Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, fiˆ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹ ͇ÏÔ˘ Î·È ‚ÈÔÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÚÔÛÙ·Û›· ‰·ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ηÈÓÔÙfi̘ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ηıÔÚÈÛÌfi ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ٛÙÏÔ “ÈÚÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ” Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ “£·Ï‹˜” Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ˘‡ı˘ÓË ÙËÓ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ŸÏÁ· ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠ·fi ÙËÓ Î. ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, η٤Ϸ‚ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 200 ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÂϤÁËÛ·Ó Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ “£·Ï‹˜” Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÎÙÒ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÔÎÙÒ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰·. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÙÚ›· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ fiÏË Â˘ı‡ÓË, ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÌÂÙ·ÎÏËı› ηıËÁËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ New Brunswick ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ηıÒ˜ Â›Û˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂Ï‚ÂÙÈÎfi √ÌÔÛÔӉȷÎfi Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ì ¤‰Ú· ÙË ∑˘Ú›¯Ë. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012 Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. £· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ηıËÁËÙ¤˜, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÓÒ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÙfiȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, Ë ¤Ú¢ӷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ £¿ÛÔ Î·È ™·ÌÔıÚ¿ÎË.

● ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ

√ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏ Î. ÃÚÈÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “Ÿˆ˜, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ù· ÌÈÎÚ¿ ÌÂÛÔÁÂȷο ÓËÛÈ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÎÔÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË, fiˆ˜ .¯. ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜, ˘ÂÚ‚fiÛÎËÛË, ·ÔÌfiÓˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È¿‚ÚˆÛ˘, ‡ıÚ·˘ÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË. ª¤Û· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ˘Ô‰Ô̤˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÚÔÛÙ·-

Û›·˜ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ì ηÈÓÔÙfi̘ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (·Ú·ÁˆÁ‹ ͇ÏÔ˘ Î·È ‚ÈÔÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜), ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÏÔÁÈο ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ηıÔÚÈÛÌfi ÌÂÙÚ‹ÛÈÌˆÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ Û Ù¯ÓÈο ÂÚÁ·Ï›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û ‰·ÛÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜”. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ 23 ÂÎ. ú ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô ∂§°∞ Û ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ∞Àƒπ√ ¶·Ú·Û΢‹ 14 √ÎÙˆ‚Ú›-

Ô˘ Ô ∂§°∞ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ 23.838 ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ê˘ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‡„Ô˘˜ 23 ÂηÙ. ¢ÚÒ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ·ÊÔÚ¿ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·›ÙÈ· (·ÁÂÙfi˜, ¯·Ï¿˙È, ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË, ·ÓÂÌÔı‡ÂÏÏ· Î.Ï.) ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010 ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010, ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜: ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜, ∞Ú牛·˜, ÕÚÙ·˜, ∞ÙÙÈ΋˜, ∞¯·˝·˜, μÔȈٛ·˜, ¢Ú¿Ì·˜, Œ‚ÚÔ˘, ∂˘‚Ô›·˜, ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∏Ï›·˜, ∏Ì·ı›·˜, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, £ÂÛ/ӛ΢, ∫·‚¿Ï·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫ÈÏΛ˜, §·ÎˆÓ›·˜, §·Ú›Û˘, §·ÛÈı›Ô˘, ª·ÁÓËÛ›·˜, ªÂÛÛËÓ›·˜, •¿Óı˘, ¶¤ÏÏ·˜, ¶ÈÂÚ›·˜, ¶Ú‚¤˙˘, ƒÂı‡ÌÓ˘, ƒÔ‰fi˘, ™ÂÚÚÒÓ, ΔÚÈοψÓ, ºıÈÒÙȉ·˜, ºˆÎ›‰Ô˜, ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È Ã·Ó›ˆÓ. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.elga.gr.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó· ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· ∞¡Δ∞¶√∫ƒπ£∏∫∂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈ-

™ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2012 ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹

™Â ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ¶ËÏ›Ô˘ Δ∞ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ fiÚÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÏËÚÒÛÔ˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ì ٷ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ì‹Ó· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ∂›Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ÁÈ· ÙÔ 2012. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 150.000 ¢ÚÒ, fï˜ fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶··Ì·Úο΢ “·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó ÙÒÚ· Ô˘ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘” . ∂ΛÓÔ Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ÛÒ˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÔÊÂÈϤ˜ ‰ËÌÔÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 150.000

● Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·

¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 10.000 12.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·. ∞˘Ù‹ Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶··Ì·Úο΢ ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Î·È 10 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ›¯·Ó ÎÔÈÓÔÔÈËı› Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ fiÊÂÈÏ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÔÊÂÈϤ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜, fiˆ˜ Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, Â›Ó·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010

Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2011. √ ¢‹ÌÔ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¿Óˆ Û ·˘Ù¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂›Û˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÙڤϷÈÔ Î·È ‚ÂÓ˙›ÓË. ∞˘Ùfi οÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‚ԇϢÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·-

Îfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓËı›. “◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘ÓÂχÛÂȘ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶··Ì·Úο΢ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Û Â›Â‰Ô ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙȘ fiÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ∂fiÌÂÓË Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ë ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· Ù¤ÏË. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ “Ù· Ù¤ÏË ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰·, fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ‰ÈfiÙÈ Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿ ÁÈ· Ù¤ÏË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·” . Δ¤ÏÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ‹ ÙÔ Ôχ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiÏÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Û‹ÌÂÚ·. £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

ÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›·, Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ °·Ù˙¤·˜ “√ Δ›ÌÈÔ˜ ™Ù·˘Úfi˜” Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô, ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘, Ô˘ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡ÈÎÔϤÚË. √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ “fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎÂ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‰Ú¿Û˘”. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ‰Â ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ fiÙÈ “·Ú’ fiÏÔ, Ô˘ Ô ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ‰ÂÓ Î·ı·ÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¤ÙË, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ‹‰Ë ÂÓÙÔÏ‹ Û ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ„›· Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ μÚ‡¯ˆÓ· Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÚfiË ı· ÛÙ·Ï› Ì˯¿ÓËÌ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì ÂΛ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ·Ó¿ÁÎË”.


M·ÁÓËÛ›· 31

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·¿ÙË Ì ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È Ì ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∞£∏¡∞, 12.

™√μ∞ƒ∏ ˘fiıÂÛË ·¿Ù˘ Ì ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›· Î·È ¯ÚÂÒÛÂȘ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ¢›ˆÍË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·Ùfi¯ˆÓ ηÚÙÒÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ··ÙÂÒÓˆÓ. ∞fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤Ú¢ӷ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù·, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ̤ۈ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Î·È ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙ·Ó ‹Úı·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜, fiÙÈ ÂÍ··Ù‹ıËηÓ. ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÎÔÌ›Ó·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı›, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ πÓÙÂÚfiÏ Î·È ÙË EUROPOL, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ πÛ·Ófi˜ Î·È ¤Ó·˜ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜, ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÈÛ¿ÚÈıÌˆÓ ··ÙËÏÒÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. √È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â›Ó·È ÔÈ: -www.newbookingcentrals.com -www.mybookingcentrals.com -www.bookmeanhotels.com -www.yourhotelwbook.com. √È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ¿ÏÏ·˙·Ó ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂˆÓ˘Ì›·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È Ù· ÁÚ·ÊÈο Ô˘ ÚÔ¸‹Ú¯·Ó. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ›¯·Ó ˆ˜ Û‹Ì· ¤Ó· ·ÂÚÔÏ·Ó¿ÎÈ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ‰È·Ê‹ÌÈ˙·Ó ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯Ú¤ˆÓ·Ó Ì ··ÙËÏfi ÙÚfiÔ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÍÂÓԉԯ›·. ∂ÈϤÔÓ ·fi ÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ, ÔÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û ‰È·ÎÔÌÈÛÙ¤˜ (servers) ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂÍ··Ù‹ıËÎ·Ó ÚԤ΢„ ˆ˜ ÎÔÈÓfi˜ ·Ú·Ï‹Ù˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÔÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Ú· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. ∂›Û˘, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÚÔÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ Î·ÚÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.

™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜

∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·Ú·¤ÓÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ŒÏËÍ ¯ı˜ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Î·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜

ÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ıÔ‡Ó fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∏ ·fiÊ·ÛË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· ‹ Î·È Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™‹Ì·Ó “Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌfiÓÔ ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ηٿÏË„Ë fï˜ ¤ÏËÍ ÚÔ¯ı¤˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· Ó· Ûˆı› ¤ÛÙˆ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜. ÕÏψÛÙÂ Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ¯¿ÓÂÙ·È. ªÂ Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÂÍ·ÓÙÏËı›, Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ı˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. £·Ó¿Û˘ ∫Ô‡ÁÎÔÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ fiÛ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Â› Ù˘¯›ˆ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÙÒÚ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ÔÌÓÈÒÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙԇ̠ÙÒÚ·, ı· ÂȯÂÈÚËı› ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. 줂·È· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ∞fi ¯ı˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο, ηıÒ˜ ¤ÏËÍÂ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Î·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· π¯ı˘ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·.

§∞ƒπ™∞, 12. ™∂ ‰È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰·

ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÂÍ·ÌËÓÈ·›Ô˜ ÚÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·ıÔÚÈÛÙ›, ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ∂Ï‚ÂÙÒÓ ·ÏÈÓÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·ÎÔ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ 10 ̤Ú˜.

∂Ή‹ÏˆÛË ·fi ¶∂∞∂∞ Î·È ∫∫∂ ÁÈ· Ù· 57 ¯ÚfiÓÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ√ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜ Ù˘

¶∂∞∂∞-¢™∂, ÛÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ÙË ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ ¡.™. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∫¡∂, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 57 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi Ù· Ó·˙ÈÛÙÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 √ÎÙÒ‚ÚË, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜.

● √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· Ù· ÂÈϤÔÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂™¶∞ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ 37 ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ı· ‰È·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÛÙ›·.

∞ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ™Ô‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¶··ÛÙÚ¿-

ÙÔ˘, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ Î¿ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi Ù· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿. ™Â ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· 200 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ΔÌ‹Ì·Ù·. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÙÒÓ ·fi Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÂÓfi˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ª∞™ §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ· Û·Ó Ó· Â›Ó·È Û·Ú‰¤Ï˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ¯ÒÚˆÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË.

∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÁÈ· Ì·˙È΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ

ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Δ√ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÎÏÂÈÛ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÚÈıÌ› ϤÔÓ 600 ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ùfi 500 ‚ÔÏÈÒÙ˜. Ãı˜ ‰fiıËÎÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘, Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓËı› Î·È Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ΔË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Î.Î. °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∞ϤÎÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÂÏ›Ó˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ª·˘Ú›‰Ë˜ Î·È ªÂÚ›Ù· ÃÔ‡Ë, Ô˘ ·ˇı˘Ó·Ó οÏÂÛÌ· ÁÈ· Ì·˙È΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· “·Û›‰·” Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË. “∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·ıËÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ı·٤˜ Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÎÔÌ¿ÚÛÔÈ, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ¤Ó· ıÂÛÌfi ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜,

¢È·ÎÔ‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· Δ¤ÌË ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ

● ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘

¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÙ¿” , ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÎÔÓÙ¿, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰›ÓÂÈ

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË, ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÈ‚›ˆÛË, ¤Ú· Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, Ì ÙË Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Î·È ÙÂÏÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‚ÔÏȈÙÒÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2010 Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 600 ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi.

Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÛÔ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ªÔÓ¿‰· (Δ∂ª), ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙ· ̤ÏË Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÛÔ fi¯È ÙÔ Â˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Δ∂ª. “ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô˘ ¤Û·Û ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 500 ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ, ¤¯ÂÈ ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, Î·È ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô °È¿ÓÓ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.temmagnesia.gr. ∞ÎfiÌË ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-38317.

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÕÚÌ·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞ Ù˘ ¡.∂. Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ §¿˙Ô, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ∞ÎÚ›‚Ô, ÂÎÚfiÛˆÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ÕÚÌ·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ Δ.√. ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∫ÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ Ë ·Ó¿ÁÎË Û˘Ó‡ÚÂÛ˘, ·Ó·Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÏÔ̤و˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ·Ú·¿Óˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ Î·È ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ∂ÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ì ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÔÓ¤ˆÓ ·fi ÙÔ ∫∂™À¶ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (∫∂.™À.¶.) ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙËÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ™¯ÔÏ‹ °ÔÓ¤ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ·ÎÏÔ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÁÔÓ›˜ ·È‰ÈÒÓ ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜. Δ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∫∂.™À.¶., ∫ÔÚ·‹ 81 & °·ÏÏ›·˜ Î·È ÛÙÔ ÙËÏ.: 24210-39086, ·fi 8.30 .Ì. ¤ˆ˜ 2.30 Ì.Ì.


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 À„ËÏ¿ Î¤Ú‰Ë 4,75% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

™∏ª∞¡Δπ∫∞ Î¤Ú‰Ë Î·Ù¤ÁÚ·„ ÙÔ

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ -ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ·ÒÏÂȘ 23,6% ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô Ë̤ÚÂ˜Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ fiÙÈ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ı· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ4,75% ÛÙȘ 759,89 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó 12,66%. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ‹Ù·Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, fiÙÈ ÙÂÏÈο ÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 30% Ì 35% ¤Ó·ÓÙÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· 50% Ì 60%. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰Ô˘ fiÙÈ ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ·Ú¯Èο ÂÎÙÈÌÔ‡ÛÂ Ë ·ÁÔÚ¿, ¿Ú· Î·È ÔÈ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜” , Û¯ÔÏ›·Û ÛÙÔ Reuters Ë ¡·Ù¿Û· ƒÔ˘Ì·ÓÙ˙‹, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÛÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋. “√È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 55,512 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 6,23%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 4,03% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 3,05%. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ (-0,74%) Î·È Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (0,71%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Eurobank (+21,25%), Ù˘ Alpha Bank (+18,07%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+15,00%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+14,17%) Î·È ÙÔ˘ √Δ∂ (+7,30%). ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ ÌfiÓÔ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ (-0,25%), ÂÓÒ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ (+12,66%), Ù˘ ÀÁ›·˜ (+8,60%) Î·È ÙˆÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (+7,30%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 122 ÌÂÙÔ¯¤˜, 50 ÙˆÙÈο Î·È 22 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ™π¢ª∞ +30,00%, Unibios +30,00%, πÏ˘‰· +28,52%, πÓÙ¿Ï(ÎÔ) +27,42% Î·È MIG Real Estate +26,89%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Δ Bank -30,00%, Spider 28,46%, ¢ÚÔ̤·˜ -25,00% Î·È ∞ΔΔπ∫∞Δ -20,00%.

“∫·Ì¿Ó·” 8,9 ÂÎ. ú ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Û “ηÚÙ¤Ï Ì·Ó¿Ó·˜” Ô˘ ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 12.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۋÌÂÚ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ 8,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ηÚÙ¤Ï Ì·Ó¿Ó·˜ Ô˘ ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÔÈ ŸÌÈÏÔÈ Chiquita Î·È Pacific Fruit, ‚·ÛÈÎÔ› ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ Ì·Ó¿Ó·˜ ÛÙËÓ ∂∂, Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó Î·ÚÙ¤Ï ÛÙË ÓfiÙÈ· ∂˘ÚÒË, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2004 ˆ˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 2005. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ηÚÙ¤Ï ‹Ù·Ó Ë ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ Â¤‚·Ï ÚfiÛÙÈÌÔ 8,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙËÓ Pacific Fruit. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Chiquita, Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ Î·ÚÙ¤Ï, ‰ÂÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÚfiÛÙÈÌÔ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·.

¶∂ª¶Δ∏ 13 O∫Δøμƒπ√À 2011

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ ‚’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ∞£∏¡∞, 12.

È ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Ë ˘„ËÏ‹ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·Ó·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ï˘Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂϤÙË, ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ÙÚ›· ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ‡ÊÂÛË, ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ¤Ó· ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ‚ÈÒÛÈÌÔ ÚfiÙ˘Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· √È Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘, ÌÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ (ÂȉÈο ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi) Î·È ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∏ ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË ·˘ÙÒÓ fï˜ ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ Û ‚ÈÒÛÈÌ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ˘ԉ›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÌÂϤÙË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÂÈÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·ıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÔÌ·Ï‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ù˘ 21 πÔ˘Ï›Ô˘ — ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ Û˘Óı‹Î˜ — ÌÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈο Û˘ÓÂ‹ ÙÚfiÔ. ∂›Û˘, ·Á›ˆÛË, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ

● √È ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·

‰˘Ó·Ùfi, ÌÈ·˜ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô √ Ú˘ıÌfi˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÔ μ’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ ∞’ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¢ÓÔËı› ÛÙÔ 3Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ 4Ô ÙÚ›ÌËÓÔ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô ı· Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ÙÚ›ÌËÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ì ÙÔ ∞∂¶ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 8,8%. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· 3-

4 ÙÚ›ÌËÓ· ÚÔ˜ ÙÔ μ’ÂÍ¿ÌËÓÔ 2012. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÙ›ÓÔ˘Ó Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÂÁ¯ˆÚ›ˆ˜ ηıÒ˜ Î·È Ë Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2011 Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ -5.9%, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ -2.7% ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ηıÔ‰ÈÎfi ·ÎÏÔ 4.5 ÂÙÒÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÔ›Ô Ë ÛˆÚ¢ÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ı· ˘Âڂ› ÙÔ 14%. ™Â ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË ÙÔ

∞∂¶ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÛÙÔ μ’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÓÒ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ 4Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 (+0.3%), Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ì ϤÔÓ ÙÔ Ó·‰›Ú ÙÔ˘ ˘ÊÂÛÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂϤÙË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ›, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, fiÙÈ ÙÔ 2012 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ù¢Í˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û Â›Â‰Ô °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1.5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™˘ÓÔÏÈο, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂٷ͇ 2009 Î·È 2012 ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙȘ 9 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ (·fi 15.5 % ÙÔ˘ ∞∂¶ ÙÔ 2009 ÛÙÔ 6.8% ÙÔ 2012). ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· (‰ËÏ. Ù˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·‡ÍËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ì›ˆÛ˘ ‰··ÓÒÓ), Ô˘ ı· ˘Âڂ› ÙȘ 18 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ (ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô), ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÂÏÈο ı· ÌÂȈı› ÂÚ›Ô˘ ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘, ‹ÙÔÈ Î·Ù¿ 9 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶, ηıÒ˜ Ù· ‰˘ÓËÙÈο ¤ÛÔ‰· ı· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 6 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙfiÎˆÓ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 3 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ∞∂¶.

™Ù· 19.163 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ 2011

ªÂ›ˆÛË Î·ı·ÚÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ - ·‡ÍËÛË ‰··ÓÒÓ ∞£∏¡∞, 12.

™Δ∞ 19.163 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂ-

Ù·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙˆÓ 19.242 ÂηÙ. ¢ÚÒ fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2012 Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ 16.650 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ (Δ·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ¶¢∂) Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘ ηٿ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ (Δ·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ¶¢∂) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 74 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ó‹Ïı·Ó Û 34.980 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Û 4,2% ·fi 5,3% ÛÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ. ∏ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Û Â›Â‰Ô ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ‡ÊÂÛË, ÛÙȘ ÌÂȈ̤Ó˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ηٿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË

● ∏ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Û Â›Â‰Ô ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‡ÊÂÛË

ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚˆÓ ÏfiÁˆ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ. Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¶¢∂ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 39,2% ‹ ηٿ 529 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÂÓÓÈ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ-

΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ 2011 - 2015. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÂÓÓ·̋ÓÔ˘ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶/À Â›Ó·È Û ٷÌÂȷ΋ ‚¿ÛË. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ 2011, Û ÂıÓÈÎÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ‚¿ÛË, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÓÒ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂıÓÈÎÔÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ 2010. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 7,0% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2010.

H ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜: - ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ηٿ 2.381 ÂηÙ. ¢ÚÒ. - ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÛÙ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ηٿ 1.862 ÂηÙ. ¢ÚÒ, - ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٿ 306 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È - ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ηٿ 834 ÂηÙ. ¢ÚÒ (700 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Î·È 134 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÚÔÌ‹ıÂȘ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 2,9% ‹ ηٿ 1.050 ÂηÙ. ú, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· (΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ √°∞ ηٿ 471 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔ π∫∞ ηٿ 1.307 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÛÙÔÓ √∞∂¢ ηٿ 306 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ηٿ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶¢∂, Ù¤ÏÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 35,1% ‹ 1.906 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘- ηٿ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ESA95- Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜.


¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

(121)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ., στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (082) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 γκαρσονιέρες επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση, με a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου, πάρκιν και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051, 6947-528143. (404) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κατάστημα 25 τ.μ., στην οδό Ερμού 247 με Αφήσσου, γωνιακό, με w.c., χωρίς κοινόχρηστα. Ενοίκιο προσιτό. Πληρ. τηλ. 24210 28797, κιν. 6937 054042. (257) £∂™™∞§√¡π∫∏ περιοχή Πανεπιστημίου ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες 35, 55 τ.μ. Πληρ. τηλ. 2310909525, 2310988229, 6948058174, 6973405707 eplak@tee.gr, www.eplak.gr. (428)

£∂™™∞§√¡π∫∏ περιοχή Πανεπιστημίου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα αποπερατωμένα από ιδιοκτήτρια Α.Ε. σε δύο νεόδμητες οικοδομές. Περιοχή Ιπποκρατείου (σε πάρκο) και Άνω Πόλης (με θέα όλη την πόλη). Εμβαδά: 32,45,58,70,93,120 τ.μ. Μοντέρνα κατασκευή με θέσεις στάθμευσης, κήπο, αυτονομία θέρμανσης με φυσικό αέριο, κλιματισμό, θωρακισμένες πόρτες, συναγερμό. Πληρ. τηλ. 2310909525, 2310988229, 6948058174, 6973405707 eplak@tee.gr, www.eplak.gr. (427)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός εξοπλισμός καφέ-εστιατόριο σε λογικές τιμές ΠΑΝΘΕΟΝ Μακρινίτσας. Πληρ. τηλ. 6936803325, 6936-803326. (080)

¶ø§∂πΔ∞π ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΧΩΡΟΣ καταστήματος 70 τ.μ. ισόγειο και 70 υπόγειο κατάλληλος και για αποθήκες επί της οδού Ελλησπόντου με έξοδο και από τη Ρεδαιστού. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (133)

Βόλος, Ροζού με Σοφοκλέους οικόπεδο 173 τ.μ., γωνιακό, κτίζει 467 τ.μ. Τιμή 175.000 Ε. ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ Άνω Λεχώνια - Βόλος Τηλ. και fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu (349)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: ¶ø§∂πΔ∞π

α) Δυάρι σχεδόν καινούργιο 4ος όροφος, αυτ. θέρμανση, κέντρο, άριστο, 340 ΕΥΡΩ. β) Τριάρι 8ετίας κοντά στο κολυμβητήριο, 2ος όροφος, 330 ΕΥΡΩ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (347)

πρόσωπο στη θάλασσα διαμπερές 3άρι 85 τ.μ., 2ου ορόφου, σωστής διαρρύθμισης με ανεξάρτητη κουζίνα, άνετο καθιστικό, 2 μεγάλα υ/δ με ξύλινα πατώματα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (115)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) Οικόπεδο 228 τ.μ., Κάδμου 23. 2) Οικόπεδο 190 τ.μ., Μυριοφύτου 43 στη Ν. Ιωνία, Σ.Δ. 2,1 ιδιώτης. Τηλ. 24210-66004, 6943042663. (350) ¶ø§√À¡Δ∞π ηλεκτρικά είδη: Ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, καθώς και έπιπλα κρεβατοκάμαρα με κομοδίνα, καθρέφτης τουαλέτας, σιφινιέρα, μπουφές, τραπεζαρία και σαλόνι, λόγω αναχώρησης για εξωτερικό, σε τιμή ευκαιρία. Πληρ. τηλ. 6983263560, 2421082618. (378)

Βόλος, τεσσάρι διαμ/μα ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι και απίστευτη θέα στο Πήλιο. Μεγάλες βεράντες, πολλά έξτρα, 10ετίας. Τιμή 168.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210-26032 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.gr (351)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 600 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή. Πληρ. τηλ. 2421045973. (430)

¶ø§∂πΔ∞π Οροφ/σμα 3ου-4ου μεζονέτα, διαμπερές, με ατομικό λέβητα φυσ. αερίου, αυτ/μία σε κάθε όροφο, αερόθερμο τζάκι, θωρακ/νη πόρτα, πάρκιν, ενεργειακή κλάση Β’. ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ. Δημ. Γεωργιάδου 265, μεταξύ Περραιβού και Βλαχάβα, Νίκος Φάρης, τηλ. 6976 800150. (373)

¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ Αλυκές καινούρια μεζονέτα με 4 υ/δ και γραφείο με 2 wc, αποθήκη, πάρκιν, αυλή, γκαζόν. Θέα θάλασσα, Πήλιο, τζάκι. Άριστη ποιότητα κατασκευής. Τιμή εξαιρετική. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (403)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνια μονοκατοικία - μεζονέτα διετίας στην περιοχή Φυτόκου, 3 επιπέδων και συνολικής επιφάνειας 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ. με ανεμπόδιστη θέα την πόλη και το λιμάνι της τόσο από τις εκτεταμένες περιμετρικές βεράντες, όσο και από το εσωτερικό της οικίας, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 2 μπάνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (116)

¶ø§∂πΔ∞π σε άριστο σημείο και ιδιαίτερα χαμηλής όχλησης της περιοχής Οξυγόνου μονοκατοικία 215 τ.μ. σε οικόπεδο 260 τ.μ. με ευρύχωρο καθιστικό, open plan κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, 2 μπάνια, βοηθητικοί χώροι, θέση στάθμευσης, μεγάλη αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (117)

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

¶ø§√À¡Δ∞π: Προσοχή απόδοση 5,5% στην Αγριά, διαμερίσματα 44 τ.μ. στον 1ο όροφο και 47 τ.μ. στο ισόγειο σύνολο 91 τ.μ., στην τιμή των 120.000 & 1ος όροφος 48 τ.μ. και 50,90 τ.μ. στο ισόγειο σύνολο 98,90 τ.μ. στην τιμή των 130.000 Ε. Τα άνω μπορούν να γίνουν μια λειτουργικότατη μεζονέτα, υπάρχει αναμονή για εσωτερική σκάλα. Με τζάκι και φ/α. Προσοχή απόδοση 5,5%, κινητό 6980-321250. (317)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ Καινούρια δυάρια κεντρικά στο Βόλο 42 τ.μ. 65.000 Ε., 46 τ.μ. 74.000 Ε, 48 τ.μ. 77.000 Ε. Άριστη ποιότητα κατασκευής, σίγουρη επένδυση. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (380)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 442 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6 στην περιοχή Νεάπολης Βόλου με δική του πρόσοψη 15 μέτρων και κτίσμα επαγγελματικής χρήσης, 300 τ.μ. περίπου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (118)

¶ø§∂πΔ∞π ΒΟΛΟΣ. Σχεδόν καινούριο 7ετίας τριάρι διαμέρισμα 83 τ.μ. 4ος ορ. με 2 υ/δ, κλειστή κουζίνα, ανατολικό, μεγάλες βεράντες, πάρκιν, μπάνιο με παράθυρο. 108.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (379)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 379 τ.μ., με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία ή κατοικίες που θα προσφέρουν μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (114)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 69 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶·¿ÁÔ˘ 80 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 14ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 27ÙÌ, ÙÔ˘ ’06, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 42.000 (μ√-213636) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· (1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ÁˆÓÈ·Îfi 80ÙÌ, 3ÂÙ›·˜, 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÂÈψ̤ÓÔ ÏÔ˘Í. ΔÈÌ‹ 118.000 (μ√211317) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 2 ˘/‰, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ ’09. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√194824) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· º/∞. ΔÈÌ‹ 43.000 (μ√-214527) √•À°√¡√ (μ·ÛÛ¿ÓË & ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘). √ÈÎfiÂ‰Ô 146ÙÌ, Ì ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË, ™.¢ 2,1, ÎÙ›˙ÂÈ 306ÙÌ. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-213215) √•À°√¡√ (¶ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4ÂÙ›·˜ 75ÙÌ, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÏÔ˘Í. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√-214205)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡ ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 125ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 102ÙÌ, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 195.000 (μ√-210696) ∞°ƒπ∞ (™√ÀΔƒ∞§π-ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 114ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3˘/‰, parking, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 165.000 (μ√-210681) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√-204170) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 176ÙÌ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, 3 Â›‰·, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙-·Ôı‹ÎË, ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 195.000 (μ√201954) ∞§À∫∂™. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 49ÙÌ, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√202536) ∞§À∫∂™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, 160ÙÌ, 3 ˘/‰, ÙÔ ¤Ó· master, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ Î‹Ô˜, 2 parking, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 260.000 (μ√-212675) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË, ·˘ÙfiÓÔÌË 125ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 157ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 247.000E (μ√199431) ∞§À∫∂™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 ÙÌ, ÓÂfiÎÙÈÛÙË, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ïȷ΋˜, Ì 2 parking Î·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ playroom. ΔÈÌ‹ (¢ηÈÚ›·)145.000 (μ√200234) ∞§À∫∂™. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 183ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 ¿ÚÎÈÓ, ΋Ô˜, 20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 210.000E (μ√200525) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜’11, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 215.000 (μ√-215552) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30,5 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2011, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 (μ√-215553) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÔÛfi„ˆ˜ 98ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ‹ 3 ˘/‰, º/∞, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙfi˜, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›·. ΔÈÌ‹ 115.000 (μ√-212672) ∞¡∞§∏æ∏ (¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘). °Î·ÚÛÔÓȤڷ 10ÂÙ›·˜, 31ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000 (μ√211828) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 134ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-208380) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 134ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-208380) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 124ÙÌ, 2 ‹ 3 ˘/‰, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√-213902) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73, 20ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-208289) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√200331) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙ· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-203365) ∞¡ø μ√§√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’06, 3 ˘/‰, 2 w/c, ÎÏÂÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100ÙÌ. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-211299) μ√§√™ (¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 73ÙÌ, 2 ˘/‰, ¢ڇ¯ˆÚÔ Û·ÏfiÓÈ, Ì·ÏÎfiÓÈ·, ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›·, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 75.000 (μ√-213699) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-211822) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 102ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰+ÁÚ·Ê›Ô, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-211826) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¢È·ÌÂÚ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145ÙÌ

3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3 ˘/‰, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤·. ŒÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007. ΔÈÌ‹ 260.000∂ (μ√175832) ∂ºΔ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘/‰ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, parking, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 130.000∂ (μ√167164) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ. ™. ¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206182) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 90ÙÌ, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·˘Ï‹ A/C, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 147.000 (μ√-207442) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘, Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370. 000 (μ√-206634) ∫∂¡Δƒ√. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 20.000 (μ√-205782) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 156ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√-207385) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 75.000 (μ√203479) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Û ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ΔÈÌ‹ 310.000 (μ√201522) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 89ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì ·Ôı‹ÎË, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√-207366) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 135ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, 2 wc, ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√-205628) ∫ƒπ£∞ƒπ∞. ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, playroom, Û 670ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 290.000 (μ√-215571) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 82.000∂ (μ√191496) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 109ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√193134) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 104, 5ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2004, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ì Ôχ ηϋ ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 150. 000 (BO194056) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ ’80, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 2 ˘/‰, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ˆÚ·›· ı¤·. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√-215108) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 90ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2005, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ù¤ÓÙ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 125.000∂ (BO-183711) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 75ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ 2003, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ‚ϤÂÈ Û Ï·Ù›·, ∫/£ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, parking, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-214646) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ’97 Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√187207) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù¤ÓÙ˜, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-180496) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, 1 Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ٤ÓÙ˜, parking, ηٷÛ΢‹˜ 2007. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√206281) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 210.000 (μ√-204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 182ÙÌ (ÈÛfiÁÂÈÔ 88ÙÌ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 94ÙÌ) 4 ˘/‰, 4 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ·Ôı‹ÎË, ı¤· ΋Ô˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√ 195493) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√202807) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù. Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, ηٷÛ΢‹ ’95, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ù¤ÓÙ˜, ·ÓÔÈÎÙfi ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ΔÈÌ‹ 95.000∂ (μ√-198778) ¡∂∞¶√§∏ √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ʈÙÂÈÓfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 150 ÙÌ, ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ 2010, 3 ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ + WC, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ º/∞, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 220.000∂ (BO175152) ¡∂∞¶√§∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 106 ÙÌ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÚÔÔÙÈ΋ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘. ΔÈÌ‹ 120.000E (μ√199628) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ˘›, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 190ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰˘Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1200ÙÌ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 250.000 (μ√211927) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ

Play-room, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 260.000 (μ√-183589) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 82ÙÌ, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· a/c, Ù˙¿ÎÈ, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√-203970) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 157ÙÌ, 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, ηٷÛ΢‹˜ 2011. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√-209055) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ (¶ÏËÛ›ÔÓ °ÔÚ›ÙÛ·˜). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfi‰ÌËÙË, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 179ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÛÙÔ playroom, ÌÈÎÚ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰‡Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ΔÈÌ‹ 225.000 (μ√-212591) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45ÙÌ, 1 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 66.000 (μ√194809) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 145.000 (μ√194 819) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109ÙÌ, 2 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-205930) √•À°√¡√. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115, 5ÙÌ, 2 ˘/‰, º/∞, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-211655) Ãπ§π∞¢√À. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 73ÙÌ, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ı¤·, ÙÈÌ‹ 127.000∂ (μ√170801)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞¡ø μ√§√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· Û μfiÏÔ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 300.000 (μ√-204073) ∞§§∏ ª∂ƒπ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 612, 20ÙÌ Â› ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 72.000 (μ√-204905) ∞°π√™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ª√¡∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ, ™.¢ 2,1, ÎÂÓÙÚÈÎfi. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√205800) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 197ÙÌ, ™.¢ 0,8, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√206981) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ™.¢ 0,4 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔ ‰·Û¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√201044) ∞§À∫∂™ (20Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ∂˘Î·ÈÚ›·-√ÈÎfiÂ‰Ô 293ÙÌ, ™.¢ 0,8, ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√-210415) ∞§À∫∂™ (¶ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ). √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 540ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË 160.000 (μ√-210157) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™). √ÈÎfiÂ‰Ô 630ÙÌ, ÛÙÔ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ™.¢ 0,4, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000 (μ√202131) ∞§À∫∂™ ∫À∞¡∏ ∞∫Δ∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 306ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‹ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 85.000 (μ√202275) μ√§√™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, Â›‰Ô, ™.¢ 2,7, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 420.000 (μ√-204380) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ, ™.¢ 2,1 Ì ·Ï·È¿ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√201897) √•À°√¡√. √ÈÎfiÂ‰Ô 165,24ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 2,1. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-209042) Ãπ§π∞¢√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 396,98ÙÌ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√-204906) ª∞ƒ∞£√™ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô 375ÙÌ, ™.¢ 0,8, ÏËÛ›ÔÓ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ì ÎÙ›ÛÌ· ÂÓÙfi˜. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√204136) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™.¢ 1,2, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000E (μ√199880) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ., ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√212324) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 755ÙÌ, ™.¢ 0,4, ÎÙ›˙ÂÈ 310ÙÌ, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√211926) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8,2 ÛÙÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 42.000 (μ√211928) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 296ÙÌ ™.¢ 0,8 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ·ÎÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√-201159)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 55ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’10, ÈÛfiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-)215550 ∞¡∞Àƒ√™. ∂ȯ›ÚËÛË ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 50ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ì ÛÙ·ıÂÚfi ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ΔÈÌ‹ 40.000 (μ√207363) ∞¡∞§∏æ∏. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-205945) ¢πª∏¡π. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ 1000ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ΔÈÌ‹ 600.000 (μ√-213596) ∫∂¡Δƒ√. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, Ì 3 ˘/‰, 1 ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ΔÈÌ‹ 230.000∂ (BO197717) (170)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. √π∫π∂™ ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. πˆÓ›· ¶·ÓfiÚÌÔ˘ 67 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330 Ù.Ì. Î·È 382 Ù.Ì., ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫‡ÚÔ˘ 157 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ (2) ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 54 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, Ì·˙› Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ™˘Ú›‰Ë 28 Ù.Ì., ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (164)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 26.000 ∂. §ÒÚË, ÚÂÙÈÚ¤ 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, 4Ô˜ ÔÚ. 30 Ù.Ì., 32.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 28 Ù.Ì. ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 27.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 53 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤ Ì 40 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ ÁˆÓÈ·Îfi 55.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ fiÚ. 58.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 75 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜ 2Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+∞Ôı. 95.000 ∂. ºÈÏÏÂÏ‹ÓˆÓ, 5ÂÙ›·˜ 90 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 1Ô˜ fiÚ., 145.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ, 100.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ 82 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 65.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ “μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜” , ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 190.000 ∂. ™Ù·ı¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ. ƒ+∞Ôı. 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, 65 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ÛÙ¿ÛË, ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋, 65.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ 70 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹, 62.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 55 Ù.Ì. Û 117 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 55.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, 62.000 ∂. ∞ӷηÛÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊÔ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 85 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘Ï‹ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ·, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 195.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 20 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 160 Ù.Ì. Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÈÏÔÙ‹, 240.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 120 Ì., 175.000 ∂. ∫·Ù˯ÒÚÈ, 60 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ 68.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ °·Ì‚¤Ù·, ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 192 Ù.Ì. (9Ã22), ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 2,1 80.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 4.000 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì ı¤· 55.000 ∂. Δ¤ÚÌ· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 300 Ù.Ì.

14,5 ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì. 50.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ μπ√™∫Àƒ 140 Ù.Ì. 28.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 360 Ù.Ì., ÙڛʷÙÛÔ, 130.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 117 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 55.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ, 1.300 Ù.Ì. 120 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 90.000 ∂. ªËϛӷ, 182 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 400 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000 ∂. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 90.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 135.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ 1060 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.200.000 ∂. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ 9.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 300.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÓˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÏËÛ›ÔÓ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ 420 Ù.Ì. Ì ı¤· μfiÏÔ Û ‰ÚfiÌÔ ¿ÛÊ·ÏÙÔ 25.000 ∂. ∫¿Ô˘ÚÓ· 2.400 Ù.Ì. ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 28.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 570 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, Ú‡̷-ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 16 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· Ì ÛÙ¤ÚÓ· 36.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 7.800 Ù.Ì. Ì ÓÂÚfi Î·È ÂÏȤ˜, 30.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ·Ú·ÏÈ·Îfi ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 300 Ù.Ì., 33.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, 6.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 65.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 48.000 ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη 1.500 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜, ı¤·, 28.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 1.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 35.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 3.000 Ù.Ì. Ì ‰ÚfiÌÔ, ı¤· 25.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 35 Ù.Ì. ÌÔӛ̈˜ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 68.000 ∂. ™˘Ú›‰Ë, ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÌÔӛ̈˜ ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 4.000 ∂, ÙÈÌ‹ 1.800.000 ∂. ∂ÚÌÔ‡, 45 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ù¿ÚÈ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶·Ú·Ï›· ÙÚ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÁÚ·Ê›· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 80 Ù.Ì. 120.000 ∂. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 35.000 ∂. °Ú·ÊÂ›Ô Û ·Ú·Ïȷ΋ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 30 Ù.Ì. ·Î·Ï‡ÙÔ˘, 35.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∑¿¯Ô˘, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ÂÈψ̤ÓÔ, 450 ∂. (165)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ. 6946-568438 Î·È 6946-486016

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜, 57 Ù.Ì., 1Ô˜, 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 2) μfiÏÔ˜, 86 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 3) μfiÏÔ˜ 87 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 4) μfiÏÔ˜, 103 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 5) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 6) ¡. πˆÓ›· 110 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. √π∫π∂™ 1) ¡. πˆÓ›·, ÔÈΛ·, 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi Ì Û.‰. 2 100.000 ∂ 2) μfiÏÔ˜, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 163 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì Û.‰. 2,1 120.000 ∂ 3) ∞ӷηÛÈ¿, ÔÈΛ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Î·Ù·Û΢‹ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 150.000 ∂. 4) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· (ËÌÈÙÂÏ‹˜). √π∫√¶∂¢∞ 1) ª¿Ú·ıÔ˜ 319 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 55.000 ∂ 2) ª¿Ú·ıÔ˜ 326 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 55.000 ∂ 3) ª¿Ú·ıÔ˜ 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. 4) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 70.000 ∂ 5) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 785 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 60.000 ∂ 6) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ) 200 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 7) μfiÏÔ˜, 94 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 38.000 ¢ÚÒ. 2) μfiÏÔ˜, ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 125 Ù.Ì., Ì 95 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ËÌÈÒÚÔÊÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 97 Ù.Ì. Ì 97 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. (141)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (143)

∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (144)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μ∂¡π∑∂§√À¢∏ª∞∫∏ ÛÙË ¡. πø¡π∞. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 3. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 4. √π∫√¶∂¢√ ™Δ√ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 27 Ù.Ì., Ã∞Δ∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πø¡π∞ (∂§§∏™¶√¡Δ√À). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞Á. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º√™ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶∏§π√À. 8. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞°π√ πø∞¡¡∏ ¶∏§π√À. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. (149)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556, 24210-47316 ∫π¡. 6978 393556 www.iliaskokmotos@gmail.com

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ó¿ÚË 145 Ù.Ì., 75.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 195 Ù.Ì., 90.000∂. ∫Ú›ÙÛÎË 145 Ù.Ì., 110.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 295 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. μÏ·¯¿‚· 117 Ù.Ì., ÁˆÓ›·, Ì ¿‰ÂÈ·. ™˘Ú›‰Ë 220 Ù.Ì. ∑·¯·ÚfiËÎÙ· 350 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ 165 Ù.Ì., 118.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 350 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì., 130.000∂. πˆÏÎÔ‡ 180 Ù.Ì. ÕÁ. μ·Û›ÏË 135 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô 250 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 360 Ù.Ì., ÁˆÓ›·. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 150 Ù.Ì., 75.000∂. ∞fiÏψÓÔ˜ 295 Ù.Ì., 105.000∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 500 Ù.Ì., 120.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì., 138.000∂. ∞. ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì., 100.000∂. ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì., 75.000∂. §·Ú›Û˘ 9 ÛÙÚ¤Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200-300Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 650 Ù.Ì., 100.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 200-300Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225Ù.Ì. √π∫π∂™ μ·ÛÛ¿ÓË 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ., 75.000∂. æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ., 110.000∂. √ÁÏ 3 ‰ˆÌ., 130.000∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 140.000∂. ªÂÊÛÔ‡Ù 3 ‰ˆÌ., 150.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊË, 160.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., Ì ÈÏÔÙ‹. ∞Á. μ·Û›ÏË 3 ‰ˆÌ., 125.000∂. °·˙‹ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ™·Ú·ÎËÓÔ‡ ÙÚÈÒÚÔÊË, Ì ÈÏÔÙ‹. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ., 90.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ., 135.000∂. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ., 92.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ӥ˜.

™ÎÈ¿ıÔ˜ 5 ‰ˆÌ., 165.000∂. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ™Ù·ı¿ 27 Ù.Ì., 28.000∂. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 30 Ù.Ì., 32.000∂. °·˙‹ 30 Ù.Ì., Ó¤·. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 34 Ù.Ì., Ó¤·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 36 Ù.Ì., 35.000∂. ¶·ÏÈ¿ 28 Ù.Ì., Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 45 Ù.Ì., 42.000∂. ¡ÔÌ·Ú¯›· 55 Ù.Ì., 54.000∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 52 Ù.Ì., 56.000∂. °ÎÏ·‚¿ÓË 55 Ù.Ì., 55.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 65 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 72 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 70 Ù.Ì., 73.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 80 Ù.Ì., 75.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 75 Ù.Ì., 65.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤. ¶¿ÚÎÔ 90 Ù.Ì., 90.000∂. ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ 90 Ù.Ì., 105.00∂. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ 90 Ù.Ì., 98.000∂. ™Ù·ı¿ 85 Ù.Ì., Ó¤Ô. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 80.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ °·ÏÏ›·˜ 115 Ù.Ì., 138.000∂. ¶¿ÚÎÔ 150 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 128 Ù.Ì., Ó¤Ô. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 107 Ù.Ì. °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 80 Ù.Ì., 85.000∂. °·˙‹ 63 Ù.Ì., 75.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 93 Ù.Ì., 120.000∂. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 50 Ù.Ì., 60.000∂. ™˘Ú›‰Ë 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 38 Ù.Ì., 95.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 30 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¤ˆ˜ 200Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 50 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. πÏ›ÛÈ· 110 Ù.Ì., 80.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 60 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. ¶·ÏÈ¿ 65 Ù.Ì., 120.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 100 Ù.Ì. Î·È 350 Ù.Ì. ∞ıËÓÒÓ 250 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ·˜. ¶. ÕÚˆ˜ 600 Ù.Ì., ‚ÈÔÙ¯ӛ·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞. (146)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 & 6980675844 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ. 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ∞Óˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ∫·Ú·ÁÈ·› 243ÙÌ, Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ & ¿‰ÂÈ· ÚÔÛı‹Î˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¡. πˆÓ›·. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ ÔÈÎÔ. 605ÙÌ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 530ÙÌ, 540 & 490ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfi‰· 1212ÙÌ, 1408 & 1650ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 140ÙÌ (ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ) °ÔÚ›ÙÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ., ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, Ì ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜-μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, 300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫Ù›ÚÈÔ 485ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 370ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√

∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈÎÔ. 25ÛÙÚ. ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ., ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ., ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ., ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7 ÛÙÚ., ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3 ÛÙÚ. (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı·Ï.) ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚÒË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7 ÛÙÚ. & 4,5 ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8 ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘, 75ÙÌ, 80ÙÌ, 120ÙÌ, 200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ. & 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5 ÛÙÚ. ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10 ÛÙÚ. & 12,5 ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5 ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840 ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á.ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2 ÛÙÚ., ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8 ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ. & 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∫Ù‹Ì· 10 ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 6 ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7 ÛÙÚ. & 7 ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6 ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8 ÛÙÚ. & 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ (154)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (161)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (163)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρο προσωπικό ξεν/χείου (μάγειρας, υπάλληλος υποδοχής και σερβιτόρα) για πρωινά και καφετέρια. Τηλ. 24210 23355. (420)

∑∏Δ∂πΔ∞π μηχανολόγος μηχανικός με γνώσεις πωλήσεων, για απασχόληση στη Θεσσαλία. Αποστολή βιογραφικού: c.v.photovoltaic@gmail.com. (100)

∑∏Δ∂πΔ∞π επαγγελματίας μάγειρας Α’ για μεζεδοπωλείο στην ΑΘΗΝΑ. Βασική προϋπόθεση: εμπειρία τουλάχιστον δέκα χρόνια σε μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο ως μάγειρας. Ηλικία 35-45. Αποστείλατε βιογραφικό στο email: olympiaplc@otenet.gr, ή στο Fax 210-6930587. (139)

Ασφαλιστικό Πρακτορείο ενδιαφέρεται να προσλάβει

À¶∂À£À¡√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ√™ στο Βόλο. Απαραίτητη γνώση Ασφαλιστικής Αγοράς & Προϋπηρεσία στις Πωλήσεις. Βιογραφικά στο koykosia@ath.forthnet.gr. (431)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 50χρονη εκπαιδευτικός, εξαιρετικά εμφανίσιμη, λεπτή, ανεξάρτητη, δραστήρια, κεφάτη. 47χρονη ιατρός, λεπτή, φινετσάτη, κοινωνική, ευχάριστη προσωπικότητα, με χιούμορ. 45χρονη Δημοσίου, θελκτικότατη, διαζ/νη, χωρίς υποχρεώσεις, συγκροτημένη. 48χρονη επιχειρηματίας, πανέμορφη, μελαχρινή, ευγενέστατη, εκλεπτυσμένη, ανεξάρτητη. Επιθυμούν γνωριμία γάμου 2410-549797. (135)

MA£HMATA ºπ§√§√°π∫∞: Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Κείμενα, παραδίδονται από αριστούχο Απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου, τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6975-737227. (140)

ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6973-566992. (172)

Ã∏ªπ∫√™ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεθοδική διδασκαλία, τιμές προσιτές. Τηλ. 6986 742049. (231)

¢∞™∫∞§∞ με παιδαγωγική κατάρτιση αναλαμβάνει τη δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Τιμές πολύ προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας 6972-236986. (354)


36

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

MA£HMATA Καθηγήτρια

ºπ§√§√°√™

με εμπειρία αναλαμβάνει υπεύθυνα μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές λογικές. Τηλέφωνο 6979 051180. (415)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (127)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977-233409, 6977-071554. (134)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È παλιά κοσμήματα Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (120)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (123)

∞°√ƒ∞∑ø

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (119)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞

Χαρτομαντεία: 25 ευρώ Αστρολογία: 25 ευρώ Καφεμαντεία: 15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία: 35 ευρώ Ενόραση-διόραση: 55 ευρώ Οραματισμός: 35 ευρώ Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (169)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (125)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Κατάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (171)

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π√À °∂øƒ°π√À ∞°ƒπ∞™ 2∏ ª∂°∞§∏ £ƒ∏™∫∂ÀΔπ∫∏ ¶∞¡∏°Àƒπ™

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνα: 24210-26271-39163 Fax: 24210-39162

Βόλος 10-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 4881/117082

ANAKOINΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 4881/117082/10-10-2011 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 και τα άρθρα 12 και 21 Ν. 3208/2003, χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εμβαδού 26.699,04 τ.μ. στη θέση “Μπαγκίνια” Τοπικής Κοινότητας Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου ως εξής: 1) Τα τμήματα (Ι) και (ΙΙ) της ανωτέρω έκτασης μερικού εμβαδού 7.097,50 τ.μ. ως μη δασική έκταση του άρθρου 3 παράγρ. 6α του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα, μη υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. 2) Τα τμήματα (IV), (V), (VI) και (VII) της ανωτέρω έκτασης μερικού εμβαδού 13.034,48 τ.μ. ως δάσος υπαγόμενο στην παραγρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα και την υπ’ αριθμ. 204262/4545/23-11-2010 εγκ. δ/γή Υ.Π.Ε.Κ.Α. 3) Το τμήμα (ΙΙ) της ανωτέρω έκτασης μερικού εμβαδού 6.567,06 τ.μ. υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας διότι: α) Εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες ετών λήψης 1945 και 1960. β) Εμφανίζει σήμερα τη μορφή δάσους κατά την έννοια των αρθ. 3 παρ. 1 και 67 παρ. 4 περιπτ. α’ του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα. γ) Πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 12 του Ν. 3208/2003, εμπίπτουσα στις διατάξεις του αρθ. 21 παρ. 8 και 9 του Ν. 3208/2003 και παραπέμπεται υποχρεωτικά προς εκδίκαση στην Α’/θμια Ε.Ε.Δ.Α. Μαγνησίας. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου κατοίκου Αμφιτρήτης 5, Ραφήνα Αττικής. Η πράξη χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα Νοτίου Πηλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ο Δασάρχης Βόλου Νικόλαος Ντίτορας Δρ. Δασολόγος

∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ¡. πˆÓ›· ΔËÏ.: 24210 86086 ÎÈÓ.: 6972 304222

Οι Ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγριάς σας προσκαλούν να συμμετέχετε στις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα τελεσθούν 13 και 14 Οκτωβρίου 2011 επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό, ο οποίος βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού μας κατά το συνακόλουθο πρόγραμμα: Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 18.00 το απόγευμα Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, αρτοκλασία και θείο κήρυγμα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 7.30 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Θείο κήρυγμα. Στις ιερές ακολουθίες θα προεξάρχει ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως. Μετά τιμής Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Ιωάννη και της Αναστασίας, το γένος Ζηκοπούλου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΥ του Ευαγγέλου και της Ελένης, το γένος Τσότρα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

Suzuki Vitara 4x4, 5ı˘ÚÔ, v6 2000c ,ÌÔÓÙ¤ÏÔ 1996, full extra, ÙÈÌ‹ 3.000 ¢ÚÒ, ˘¿Ú¯ÂÈ ›‰ÈÔ Î·È Û 1.600cc Ì 5.300 ¢ÚÒ

Fiat Seicento 1100cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, a/c, full extra, ÙÈÌ‹ 3.300 ¢ÚÒ

Hyundai Atos PRIME 1100cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004, 55.000 ¯ÏÌ, full extra, ÙÈÌ‹ 4.200 ¢ÚÒ

SMART 800cc DIESEL ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004, Á˘¿ÏÈÓË ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ÔÚÔÊ‹, ∞/C, ˙¿ÓÙ˜, 4 airbags ·˘ÙfiÌ·ÙÔ - ÛÂÈÚÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 6.900 ¢ÚÒ

Mersedes A140, 5ı˘ÚÔ, avantgarde,ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, full extra, ‰¤ÚÌ·, ÙÈÌ‹ 5.900 ¢ÚÒ

Hyundai i10, 1100cc, 5ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2009,full extra, ÙÈÌ‹ 6.800 ¢ÚÒ

Mercedes CLK 200 Kompressor, avantgarde, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, full extra, ÙÈÌ‹ 7.500 ¢ÚÒ

Suzuki Jimmy 1300cc 4x4 sport, ÎÏÂÈÛÙfi, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004, full extra, ÙÈÌ‹ 7.700 ¢ÚÒ

Mini Cooper 1600cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2003, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Û·ÏfiÓÈ, full extra, ÙÈÌ‹ 8.000 ¢ÚÒ

Fiat Punto 1200cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2002, 5ı˘ÚÔ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi, a/c, ÙÈÌ‹ 3.800 ¢ÚÒ

Mercedes A160 DIESEL, 3ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2006, 67.000¯ÏÌ, full extra, ÙÈÌ‹ 13.900 ¢ÚÒ

Jeep Grand Cherokee 4x4, 2.7 turbo DIESEL, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2003, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ·, full extra, ÙÈÌ‹ 13.900 ¢ÚÒ

AÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ¢ÂÎÙ¤˜ AÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È AÔÛ‡ÚÛÂȘ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¢ηÈڛ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ì·˜ (132)


37

¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

ªÂϤÙË Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÓÔÌfi

∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÌÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. √È ÓÔÌÔ› ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È μÔȈٛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¡. μÔȈٛ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Â›ÎÔ˘ÚÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ¶Ôχ˙Ô˘ Î·È ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙfiÚˆÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ˘ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È ™‡ÚÔ˘ ¡È·‚‹. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ∞¶∂-ª¶∂ Ô Î. ¶Ôχ˙Ô˜, fiÛÔÈ ÓÔÌÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ, fiˆ˜ Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ¶∞£∂, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ fiÏÂȘ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ¡. ∞¯·˝·˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÁˆÁÚ·ÊÈο ·ÔÌÔӈ̤ÓÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19982007, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ˆ˜ ̤ÛÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô-

ÏÈÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· ÙˆÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¡fiÌˆÓ 2601/98 Î·È 3299/04 ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¡fïÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ù· ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶Ôχ˙Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙfi οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ηٷχÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ··Ú·›ÙËÙË ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û·Ê›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. £· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, fiˆ˜ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Î.¿. ∞ÎfiÌË, Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ̤۷ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ‚·ıÌfi ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·-

ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Î.¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÈ· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ΔÔ ÚfiÙ˘Ô Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋, ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› ¡fiÌÔÈ ÚÔˆıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÊÔÚÔÏÔÁÈο Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ΛÓËÙÚ·, Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÈÛfiÚÚÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ. ∞ÎfiÌË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶Ôχ˙Ô, “ÙÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔ .

√∫Δøμƒπ√™

13

Κάρπου, Παπύλου κ.λπ. μαρτύρων, Βενιαμίν ιερομάρτυρος “Ούτως ημάς λογιζέσθω άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού” (Α’ Κορινθ. δ’ 1). Το πνευματικόν έργον της Εκκλησίας δεν είναι έργον ανθρώπινον, αλλ’ έργον Θεού διά την σωτηρίαν των ανθρώπων. Εις αυτό όμως απαραίτητον είναι να υπάρχουν και όργανα άνθρωποι, που έχουν ταχθή από τον Θεόν διά να υπηρετούν εις το υψηλόν αυτό έργον. Ιδιαιτέρως οι κληρικοί, τους οποίους το Πνεύμα το Άγιον καθιερώνει εις την ιεράν των υπηρεσίαν, πρέπει να θεωρούνται ως υπηρέται του Χριστού. Ετάχθησαν διά να κρατούν την αλήθειαν, να είναι παράδειγμα αρετής, να κηρύττουν το Ευαγγέλιον, να καλούν τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, να καθοδηγούν τους πιστούς εις τον δρόμον της ευσεβείας. Αλλά, ακόμη, είναι και οικονόμοι, εις τους οποίους ο Θεός ενεπιστεύθη την τέλεσιν των ιερών μυστηρίων, με αυτά δε οι Χριστιανοί αγιάζονται, λαμβάνουν χάριν και δύναμιν και διαφόρους δωρεάς του Θεού. Οφείλομεν λοιπόν ευγνωμοσύνην προς τον Σωτήρα Χριστόν, διότι και με τους εργάτας της Εκκλησίας μας παιδαγωγεί και μας βοηθεί εις τον χριστιανικόν μας καταρτισμόν.

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

™ΔÀ§π∞¡√ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

Ετών 90 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ. Η σύζυγος: Αργυρώ Τα παιδιά: Αναστασία-Βασίλης Παπαδημητρίου Τα εγγόνια: Νίκος, Στέλιος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

°È· Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÂÏÔÓÔÛ›·˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ∫∂∂§¶¡√ ∞£∏¡∞, 12.

∞fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 28 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÂÏÔÓÔÛ›·˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ Û ‡ÔÙ˜ ¯ÒÚ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÚfiÏ˄˘ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ 37 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÚ›˙ˆÛ‹ Ù˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ΔÔ ∫∂∂§¶¡√ ˙ËÙ¿ ÙÒÚ· ÙË “¯¿Ú·ÍË ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘” , Ì ·ÚÈ· fiÏ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ™ÔÚ·‰Èο ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· “ÂÁ¯ÒÚÈ·˜” ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ›¯·Ó ¿ÓÙˆ˜ ηٷÁÚ·Ê› Î·È Ù· ¤ÙË 1991, 1999, 2000, 2009 Î·È 2010. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ó¤· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË §·ÎˆÓ›·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÎfiÌ· 19 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Û ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÙÔ ª·ÚfiÎÔ, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ∞fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 28 ŒÏÏËÓ˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÔÈ 22 ·ÛıÂÓ›˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∂˘ÚÒÙ· §·ÎˆÓ›·˜, ‰‡Ô ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ã·ÏΛ‰·), ‰‡Ô ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÙÙÈ΋ (∫·Ï‡‚È· Î·È ª·Ú·ıÒÓ·˜), ¤Ó·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· (∞ÁÈ¿) Î·È ¤Ó·˜ ÛÙË μÔȈٛ· (√Ú¯ÔÌÂÓfi˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∂∂§¶¡√, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÂÏÔÓÔÛ›·˜ Â›Ó·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÂÓ‰ËÌ› Ë ÓfiÛÔ˜, Ë ‡·ÚÍË ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Anopheles, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÙË ÓfiÛÔ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ.

∏ ÂÏÔÓÔÛ›· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ·Ú¿ÛÈÙ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Plasmodium, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È·. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· (Ú›ÁÔ˜, ˘ÚÂÙfi˜, ÂÊ›‰ÚˆÛË, ÁÂÓÈ΋ ·‰È·ıÂÛ›·, ÎÂÊ·Ï·ÏÁ›· Î·È Ì˘·ÏÁ›Â˜) ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Ì›· ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ˘ÔÙÚÔ¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿. ∏ ÓfiÛÔ˜ ÂÓ‰ËÌ› Û‹ÌÂÚ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ¯ÒÚ˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ˘ÔÛ·¯¿ÚÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞Û›·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÓfiÛÔ˜ ÂÎÚÈ˙ÒıËΠÙÔ 1974, ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ·fi ÙÔ 1946 ¤ˆ˜ ÙÔ 1960. ŒÎÙÔÙ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÚ›Ô˘ 30-50 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Ì ٷ͛‰È ‹ ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ÂÓ‰ËÌÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÔÓÔÛ›· ¯ÒÚ·.

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ Σήμερα ¶¤ÌÙË 13/10/2011 από 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: K. K·ÚÙ¿ÏË - ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ - ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ™fiψÓÔ˜, λόγω επισκευής της ζημιάς στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

∫∏¢∂π∞ Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία

√Àƒ∞¡π∞ Δ∂¡Δ∞

Ετών 66 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αλμυρού. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Αλμυρός 13 Οκτωβρίου 2011 Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά: Ιωάννης και Αλεξάνδρα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

ª¡∏ª√™À¡√ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ ™π√Àª√Àƒ∂∫∏ Δ∞Δ∞∫√À

τελούμε μεθαύριο Σάββατο 15 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Οκτωβρίου 2011 Ο σύζυγος: Αργύρης Τα παιδιά: Πέτρος-Ελένη, Κωνσταντίνος Τα εγγόνια: Χαρά, Μυρτώ Τα αδέλφια: Παρίσης - Χαρίκλεια Τατάκου, Απόστολος - Μαρία Σιουμουρέκη, Κωνσταντίνος - Στυλιανή Σιουμουρέκη, Γεώργιος Σταυρούλα Σιουμουρέκη Τα εξαδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

°∂øƒ°π√ ¡Δ√μ∞-Δ∑πª∞

Ετών 90 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 4.30 μ.μ., από το σπίτι μας στην οδό Σπυρίδη αρ. 115, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Βόλος 13 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Φανή, Μιχαήλ Τα αδέλφια: Αντίγονος Ντόβας, Άννα Φακίδου, Αικατερίνη Ντόβα, Ρούλα Κυριακοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου. ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού και θείο

∞§∂•∞¡¢ƒ√ ∞¶√™Δ√§√À Συν/χο Λυκειάρχη Λυκείου Βόλου Ετών 96

που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 11 π.μ. στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ. Βόλος 13 Οκτωβρίου 2011 Η κόρη: Ζαννέτ Αποστόλου Τα εγγόνια: Μάρα, Πηνελόπη, Αλεξία, Κωνσταντίνος Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Park” .

Το λατρευτό μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ °π∞¡¡∞∫√

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0-11-35000

Ετών 96 κηδεύουμε σήμερα Πέμπτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας οδός Μπασδέκη 100 και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κανάλια Καρδίτσας. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η αναχώρηση θα γίνει από το σπίτι μας στις 9 π.μ. Βόλος 13 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Χρήστος - Βασιλική Γιαννακού-Μαυρομμάτη, Κωνσταντίνος - Κυριακή Πυργιώτη, Δημήτριος - Σοφία Γιατράκου Τα αδέλφια: Γεώργιος Γιαννακός, Ελένη χα Γιαννακού-Κρανιά, Μελπομένη χα Γιαννακού, Ελένη χα Κωνσταντάρα Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 13 √∫Δøμƒπ√À 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·Ú·Ù˙›Î· ÕÏÎË, πˆÏÎÔ‡ 317 (™Ù¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ. 24210 56555, ¶ÈÛÈÒÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 127-μ·ÛÛ¿ÓË (¤Ó·ÓÙÈ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡), ÙËÏ. 24210 38774, ΔÛÈÎÚÈο ¶·Ú·Û΢‹˜, °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ 170-μÏ·¯¿‚·, ÙËÏ. 24210 70127, ΔÛÈÙÛÈÚ›ÁÎÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, °ÎÏ·‚¿ÓË 120-°·˙‹, ÙËÏ. 24210 37950. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ÈÙÔΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·Ú›·˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 16-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÙËÏ. 24210 28740. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈfiÏη ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 16, ÙËÏ. 24210 65427. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ “∫√§∂Δ™√À”.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜). ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ - °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË - ∫·Ó¿ÚË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 120, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. §·ÌÚ¿ÎË 44, º·ÙÛ‹˜ ∂. & ÀÈfi˜ √∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∂ƒª∏™ §·Ú›Û˘ 170, ÷ς·Ù˙‹˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶Ú·ÛÛ¿ ∫˘ÚÈ·ÎԇϷ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∑¿Ú·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ª·ÎÚ‹˜ - ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂. ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ∑·ÁÔÚ¿, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ °·Ù˙¤·, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔ̇ÚÈ

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30

™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.2523.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.1822.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 2421039723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (12/9/11 - 17/6/12) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ:01.30, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ¢Â˘Ù¤Ú· 5/9/2011 ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 31/10/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072…

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. º·›ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜... ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. 2. ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈο... ·Ú¯Èο - °ÓˆÛÙfi È·ÙÚÈÎfi ÙÂÛÙ (Û˘ÓÙÔÌ.) - ∫·ÙÔÈΛ‰ÈÔ ˙ÒÔ (Ô˘‰.). 3. ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ... ̇ÏÔ˘ - μÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· - Δ· fiÌÔÈ· Ù˘... ‹ÙÙ·˜. 4. √È ··Ï¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ (Í.Ï.) - ∞Ó¤ÛÂȘ... ÍÂÓfiÊÂÚÙ˜. 5. ΔÔ ¯Ú‹Ì· - ¶Ó¢ÛÙfi ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. 6. ∞Ú¯Èο ·ıÏËÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ - §¤Ì fiÙÈ Â›Ó·È... ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 7. ªÔÓ¿‰· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ - ∏ ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ∂.∞.ª. (·Ú¯Èο) - ¶·Ú¿ÎÙÈÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. 8. √‡ÚÛÔ˘Ï·...: ËıÔÔÈfi˜ - ™˘Ó·›ÛıËÌ· ÓÙÚÔ‹˜. 9. ªÂ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È (·Ú¯Èο) - ™ÂÈÚ¿ ÛÙÚ·ÙÂ˘Û›ÌˆÓ (·Ú¯Èο) - ∞Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ›... Û·Ï›˙ÂÈ. 10. ¢‡Ô ·fi ÙÔ... Ù¤ÚÌ· - ∂›ÏÂÎÙÔ... ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ΔÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ ™ÙÚÈ. 11. ŒÎÏ˘ÙË ˙ˆ‹ (ÌÙÊ.) - ∏ ·Ú¯·›· ȈÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜. 12. ª¿Úη ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÔ‡ - ΔÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ π. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË - ªÔ˘ÚΛӷ ...: ¯ÒÚ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÊÚÈ΋˜. 13. ∂Ó·ÓÙȈ̷ÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ (ηı.) - ∂ÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÓ‹Ú¢ÙÔ˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. μ·ı‡ Û·Ԙ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· - ªÂÏ...: ÌÈ· ·ÏÈ¿... ηϋ ÂÔ¯‹. 2. ∂›‰Ô˜ ΢ÚÙÔ‡ Û·ıÈÔ‡ - ™˘ÓÔÏÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ›Ô˘. 3. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ... ÙÔÛÙ - ΔËÓ “ÂÙ¿ÂÈ” fiÔÈÔ˜ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Î¿ÙÈ - ∂ÈÙÚ·¤˙ÈÔ ‰Ô¯Â›Ô Ï·‰ÈÔ‡. 4. ∞ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÔÏÏÔ› ı· Ù· ... ˙‹Ï¢·Ó - ¢È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·. 5. ª·ÎÚÈ¿ ·fi Â‰Ò (Â›ÚÚ.) - ∫¿ıÈÛÌ·, ÛηÌÓ›. 6. §ÈÁÔÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ...ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙÔ˘ - º·ÁÒÛÈÌÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi. 7. •¤ÓÔ ·ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ· - ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ - °˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔ› Ù˘ (·Ú¯Èο). 8. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÙÚÂÏ·˚Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ (·Ú¯Èο) - ªÂÁ¿ÏÔ Ê›‰È ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ - √Ì·Ï¿, Â›‰·. 9. °›ÓÂÙ·È Ì ... Ï¿ÓË. 10. ª¤ÓÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÔÈ Â›ÛÎÔÔÈ - ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ·Ú¯Èο ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ - ∫ÔÌ̤ÓË... ʤٷ. 11. ¢È‡ı˘ÓÛË ·Ó¤ÌÔ˘ (Û˘ÓÙÔÌ.) - ∫Ú›Óˆ, ÓÔÌ›˙ˆ - ΔÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó. 12. §ÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ (·Ú¯.) - º›ÏÂÌ·, ÊÈÏÔÍÂÓ›·.

¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ 2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . .24280 76886

13. °·ÏÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ - “¶Ó‡ÌÔÓ·˜” Ú¿ÛÈÓÔ˘ Û fiÏË. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™¶√À¢∞π√º∞¡∏™ 2. √∞™¶ - ¶∞¶ - °∞Δπ 3. À§ - ∞¶√¡∂ƒ∞ - ΔΔ 4. ¶∞™Δ∂§ - ∫√ªº√ƒ 5. ¶∞ƒ∞™ - ∫√ƒ¡√ 6. ∂¶√ - ∞μ∂μ∞π√ 7. ƒ∞¡Δ - ∂¶√¡ - ¡∂¡ 8. ∞¡Δƒ∂™ - ∞π¢ø™ 9. √∞∂¢ - ∂™™√ - Δ∞ 10. ∂ƒ - ™øª∞ - ª∂ƒπ§ 11. ¶∞ƒ∞§À™π∞ - π∞™ 12. √ª√ - π¢∞™ - º∞™√ 13. ∫∞πΔ√π - ∞º∂§∏™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ™√À¶π∂ƒ∞ - ∂¶√∫ 2. ¶∞§∞ - ¶∞¡√ƒ∞ª∞ 3. √™ - ™¶√¡Δ∞ - ƒ√π 4. À¶∞Δ∞ - Δƒ∂™∞ 5. ¶∂ƒ∞ - ∂¢ø§π√ 6. ∞¶√§∞μ∂™ - ªÀ¢π 7. π∞¡ - ™∂¶ - ∂∞™∞ 8. √¶∂∫ - μ√∞™ - π™∞ 9. ƒ√∫∞¡π™ª∞ 10. ∞°∞ª√π - ¢√∂ - º∂ 11. ¡∞ - ºƒ√¡ø - ƒπ∞§ 12. ∏ΔΔ√¡ - ∂™Δπ∞™∏ 13. ™πΔƒ√∂¡ - ∞§™√™.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù˘¯ÂÚ‹ Û·˜ ̤ڷ, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· Ì›· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¢ÓÔ‹ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-7-48-30-22-12. Δ∞Àƒ√™ ¢Â Á›ÓÂÙ·È Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ Î·È ¿ÏÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È Î·‚Á¿‰Â˜ ı· ¤¯ÂÙÂ, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· Î·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÚ›Ù· ¿ÙÔÌ· Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û·˜ ˙ˆ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-3-55-6-44-7. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÛÙ ۋÌÂÚ· Ì ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·’ fi,ÙÈ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-433-5-46-7. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¢Â Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ٷ ¿ÓÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜ Î·È ÂÛ›˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÂϤÁÍÂÙÂ, ·ÏÏ¿ Ó· ·ԉ¯ı›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-3054-6-74-9. §∂ø¡ ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ οÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ Û·˜ ı¤ÏÂÈ Î·Ù·ÛÙ·Ï·Á̤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-3-62-51-47-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∞Ù¤˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-6-88-79-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ʤÚÂÙ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ·ÚΛ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ› Î·È ¤ÓÙÈÌÔÈ Î·È ı· ‰Â›Ù ˆ˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ·ÓÙ·ÌÂÈÊı›Ù ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 46-50-3323-45-6. ™∫√ƒ¶π√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ··ÈÙÂ›Ù·È ·fiÏ˘ÙË ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ËÚÂÌ›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-40-33-23-45-2. Δ√•√Δ∏™ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë fiÌÔÚÊË Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ̤ڷ Ô˘ ÂÚ¿ÛÂÙ ¯ı˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È Ë ÛËÌÂÚÓ‹ Â›Ó·È ÈÔ Î·Ï‹ ÁÈ·Ù› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Û¯¤Û˘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-6-77-32-3-41. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û·˜ ··ÈÙ› Ôχ ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ Û·Ù¿Ï˜, ÔÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È ‚È·ÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Ôχ ÏÂÙÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ fi,ÙÈ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-5512-3-6. À¢ƒ√Ã√√™ £· Ú¤ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiÛÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›Ù ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰Â‰Ô̤ӷ ›Ù ·˘Ù¿ Â›Ó·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ›ÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-3-66-8-7-33. πãÀ∂™ ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ı· Û·˜ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ Ôχ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù ·Ó Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-30-6-55-48-9.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏13 √∫Δøμƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

07.00 08.00 08.25 08.50 09.15 10.00 10.45 11.45 12.40 13.30 13.50 14.15 14.40 15.10 16.00 17.40 19.00 20.00 21.00

£¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ºÚÔ˘ÙÔ›· ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Δ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ¤ÓÙÔÌ· ÙÔ˘ ∞Ì·˙ÔÓ›Ô˘ ¶‡ÚÁÔ˜ ·Úı¤ÓˆÓ ÀÁ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ È·ÁÔ˘¿ÚÔ˘˜ æ·ÚÔ˚ÛÙÔڛ˜ ∞ÓÙÈηٷÛٿ٘ ªÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙË ™fiÓÈ ∑ÈÎ Î·È §Ô‡ıÂÚ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ “∏ ÃÈÔÓ¿ÙË Î·È ÂÙ¿ ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·Ú·” “ΔÛ›Ù· ÁÎÂÚϘ 3: ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜” •¤ÓÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ (∂) “√È ÌÈÎÚÔ··ÙÂÒÓ˜, Ô ÎϤ„·˜ ÙÔ˘ ÎϤ„·ÓÙÔ˜” 22.45 ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· 23.00 ΔÛ °Î‚¿Ú·: ΔÔ ÛÒÌ· Î·È Ô Ì‡ıÔ˜ 24.00 π˙·Ì¤Ï· ƒÔÛÂÏ›ÓÈ 01.00 ¶‡ÚÁÔ˜ ·Úı¤ÓˆÓ (∂) 02.00 •¤ÓÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú (∂) 03.00 Escape (∂) 04.35 ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ (∂) * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.55 ∑Ò· Û ΛӉ˘ÓÔ 07.40 √È ÎÂÚ·›Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ 08.30 ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ 09.00 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ 09.50 ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ (∂) 10.40 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· 12.30 ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) 13.00 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· 14.20 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ 15.10 “High School Musical” 16.45 ªÔÓfiÁÚ·ÌÌ· (∂) 17.10 ™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ (∂) 18.05 Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· 19.00 √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔ‡ 19.40 ¶ÚÔÛˆÈο (∂) 20.30 ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) 21.30 “ΔÚ›¯Â˜” 23.00 ∂Í¿ÓÙ·˜ (∂) 23.55 “∑ˆ‹ Û·Ó §Ô‡Ó· ¶·ÚΔ 01.35 ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂) 03.20 ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ (∂) 04.10 27 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.45 05.00

¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (∂) √ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜ ƒ¤ÈÌÔÓÙ √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ (∂) ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) Patras aller retour ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 01.00 01.30 04.30

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ª·˙› ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÔÚÙ¿˙ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 17.30 18.00 18.45 19.45 20.45 21.00 21.45 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· How do I look ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ The “F” word Doctor Who ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO news CSI ¡¤· ÀfiÚÎË: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ CSI ª·˚¿ÌÈ: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Deadly women ∞›ı·Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ Entertainment this week That’s Entertainment The Oprah Winfrey show

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.00 03.00 04.00 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ¶·È‰È΋ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› ™ÙÔ ¿Ú· ¤ÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ LAPD Boondocks ∫fiÎÎÈÓÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.30 10.30 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.15 18.30 19.00

∞ÏËıÈÓfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ڷ ª›Ù ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÁÚÈ· ∞ÊÚÈ΋ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ °›Ó ¤Ó· Ì ٷ Ï¿ÛÌ·Ù· ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ “£.μ. Ê·Ï·ÎÚfi˜ Ú¿ÎÙˆÚÂȯ›ÚËÛË Á˘ Ì·‰È¿Ì” 20.45 ¶ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ 21.45 ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 23.00 ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ: ™È‚ËÚ›· 24.00 ¶Ô‡ ›ÛÙÂ; °ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 00.30 ™Ù· fiÚÈ· 01.30 ¶¤ÓÙ ηÈ... (∂) 02.30 ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· 03.30 ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) 04.30 §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 08.00 10.00 11.00 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

∫·È ÔÈ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó „˘¯‹ ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ Greyës anatomy √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ Play and win ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ Play and win ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ù· ·È‰È¿ ∂ΛӘ ÎÈ ÂÁÒ ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ Grey’s anatomy Criminal minds ∂ȉ‹ÛÂȘ Greek §fiÏ· ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ∏ ·Á¿Ë ‹Úı ·fi Ì·ÎÚÈ¿

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.45 07.10 07.30 10.15 11.15 13.00 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 20.00 21.00 22.00 24.00 24.55 02.00 04.00

™ÂÍ & „¤Ì·Ù· Δ· ÛÙÚÔ˘ÌÊ¿ÎÈ· √ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘ Î·È Ô ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ™·Ú›Ù·, Â›Û·È Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Made in STAR ª›Ï· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Human target “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘-·Ó·Á¤ÓÓËÛË” Supernatural ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ “™›ÙÈ ÁÈ· ¿ÚÙÈ ¡Ô2” Medium

111111111111111111111111111

06.50 08.00 09.40 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.20 17.10 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Futebol 1” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “Halloween”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

05.00 07.00 07.45 09.45 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· TV XøSTESS ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSΔ∂SS (∂) √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.00 12.30 15.30 16.45 17.00 18.45 20.00 21.30 22.00 22.15 23.15 02.30 02.45 04.45

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ À¿Ú¯ÂÈ Ï‡ÛË ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER Heroes ∑Ô‡ÁÎÏ· Auto ALTER “™Ù· Û·ÁfiÓÈ· ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡” À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

ªÈÔ‡˙ÈηÏ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶ÔÏ ÃÔ¤Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∞ÓÙÚÈ¿Ó ªÂÏfiÓ, ™·ÌÚ›Ó· ªÚÈ¿Ó, ∫¤ÈÏÈ °Ô˘›Ïȷ̘.

√È Cheetah Girls Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË πÓ‰›· ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ªfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ∞˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ¢ηÈÚ›·. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÂΛ ı· Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜. √È ™·Ó¤Ï, ÕÎÔ˘· Î·È ¡ÙÔÚ›ÓÙ· ı· ·Ï¤„Ô˘Ó, Ë Î¿ı ̛· Ì ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋ ·›ÛıËÛË ÊÈÏ›·˜, ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ Î·È ÂÈı˘Ì›·˜ ÁÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·... ∂Δ1 17.40

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘·Ó·Á¤ÓÓËÛË ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ Ã¿È·Ì˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ μ·Ó ¡Ù·Ì, ¡ÙÔÏÊ §Ô‡ÓÙÁÎÚÂÓ.

ªÈ· ÔÌ¿‰· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ ÎϤ‚ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Â›‰Ô˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜, ÌÈ· ·‰›ÛÙ·ÎÙË ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ™ÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ó· ÎϤ„ÂÈ ¤Ó·Ó ˘ÚËÓÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ·fi ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï Î·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi Ó¤ÊÔ˜. ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÓfi˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜, Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÓÔ˚Îfi Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È Ô §Ô˘Î ¡Ù¤‚ÂÚÔ. STAR 22.00

ΔÚ›¯Â˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¿ÙÈ ªÚ¤ıÓ·Ù˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙Ô˜ ÿÚÓÙÂÙ, ÕÏ·Ó ƒ›ÎÌ·Ó, ¡·Ù¿Û· ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ.

ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÈÏÈ, fiÔ˘ Ô ºÈÏ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ªÚ¿È·Ó ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘ÚÂ›Ô Î·È Ë ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ, ™¤ÏÈ, Ì ÙËÓ Âڈ̤ÓË Ù˘, ™¿ÓÙÚ·, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌً̈ÚÈÔ Â›Û˘. √ ºÈÏ Î·È Ë ™¤ÏÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ë ™¤ÏÈ ÌfiÏȘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ÚΛÓÔ Û ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. √ ƒ¤È ƒfiÌÂÚÙ˜, ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Î·È ¯Ï¢¿˙ÂÈ ÙÔÓ ºÈÏ Ô˘ ·fi ÎÔÌً̈˜ η٤ÏËÍ Ì·ÚÌ¤Ú˘. ¡∂Δ 21.30

∑ˆ‹ Û·Ó §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ ∫ˆÌÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °ÎÚÂÁÎ ªÔÙfiÏ·. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙˜ ÕÈ˙ÂÓÌÂÚÁÎ, ∫Ú›ÛÙÂÓ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, ª¿ÚÙÈÓ ™Ù·Ú.

∏ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ¤ÚˆÙ· Î·È ÂÓËÏÈΛˆÛ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÊfiÓÙÔ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ. ΔÔ 1987, Ô Δ˙¤È̘ ªÚ¤Ó·Ó ¤¯ÂÈ ÔÓÂÈÚ¢Ù› ÙÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÙÛÈ, ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘. ¶È¿ÓÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ fiÔ˘ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ· Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ÙËÓ ŒÌÈÏÈ... ¡∂Δ 23.55

£Â¿Ì·Ù·

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 13-19/10/2011

Su - Doku

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

EYKO§O

ΔÛ›Ù· ÁÎÂÚϘ 3: ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜

09.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ∏ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÂÁΤʷÏÔ˜ ∏ ∂˘ÚÒË ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· ™Ù· ›¯ÓË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ: ªÂÙfi‚ÂÓ 22.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ 22.10 ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ 23.10 “ƒÔÓÙ¤Ó: 1840-1917”

∞π£√À™∞ 1 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 15.15, 17.15. ª∂™∞¡ÀÃΔ∞ ™Δ√ ¶∞ƒπ™π (ƒ√ª∞¡Δπ∫∏ ∫√ª∂¡Δπ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.30. ∞π£√À™∞ 2 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ 3D (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45. JUSTIN NEVER SAY NEVER 3D: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 15.45. √π Δƒ∂π™ ™øª∞Δ√ºÀ§∞∫∂™ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÚ›ÙË: 19.45, 22.00, 00.15, ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45. CONTAGION (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00, 00.15. ∞π£√À™∞ 3 DRIVE (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.00. JOHNNY ENGLISH ∏ ∂¶π™Δƒ√º∏ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.00, 21.00. CARS 2 (ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 17.00. ∞π£√À™∞ 4 √ μ∞™π§π∞™ Δø¡ §π√¡Δ∞ƒπø¡ 3D (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋: 15.30, 17.30. √π ¶√¡Δπ√π (∂§§∏¡π∫∏ Δ∞π¡π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.00.


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 13 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011

∞NTI§O°O™

¶Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÊÚ¿ÛË ÎÏÈÛ¤ Ë “Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” , ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË Ì·‡ÚË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ԉ˘ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÓËÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ı˘Û›Â˜, ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË ·ÏÏ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ TÚ¿Â˙· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜, ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ˘˜, Ô˘ ‹ÏÈ˙·Ó fiÙÈ Ì ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó. ΔÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿; ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒıËηÓ, ÂÓÒ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜. ¢ËÏ·‰‹, ·Ú¿ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· (ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, ·ÔχÛÂȘ) Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο οӷÌ ÌÈ· “ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi” . ¶·Ú¿ ÙȘ ı˘Û›Â˜, ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ë “Ì·‡ÚË ÙÚ‡·” Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010, ηıÒ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î¿Ì„Ë Î·Ù¿ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ ηٿ 529 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› fiÙÈ Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÛÙÔ ·Ô̤ÓÔÓ ÙÚ›ÌËÓÔ, Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Î¿ı ̋ӷ 5,5 ‰ÈÛ. (!) ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ̤۷ Û’ ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ÚԂϤ„ÂÈ Î·Ó›˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜, ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٿ 7% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2010. H ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜: ™ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ ‰·Ó›ˆÓ, ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÛÙ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ÁÈ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· (ÊÂÙÈÓÒÓ Î·È ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ ÂÙÒÓ). £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜. ªË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ fï˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Î·È Ó· ÌË Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Î·È ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ı· η٤‚·Ï·Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ‹ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ı· ·ÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜. ΔÂÏÈο, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ Úfi‚Ï„Ë... tsiglifisis@e-thessalia.gr

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

√ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·›ÙËÌ· Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·, fiÙ·Ó Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÂÛÙÈ΋. ŸÌˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ‚¿˙Ô˘Ó ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ù¤Óو̷ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Â›Û˘ ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ˘ÊÙ›. ªÈ· ÊÈÏfi‰ÔÍË Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi Û˘Ìʈӛ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÂıÓÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ·Ó Û·Ù·ÏȤٷÈ, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ӛΘ, fiÔÙ ˘‹ÚÍ·Ó, ÚԤ΢„·Ó ·fi ÌÈ· ¿ÏÏÔÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË ÊÈÏÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ Ë ÂÈÌÔÓ‹ Û Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜, Ô˘ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Â›Ó·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ ·˘Ù‹Ó. ∂ΛÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ Û fiÔÈÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘Ì¿ÚÂÈ· Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ù· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Ì ¤Ó· Â·ÚΤ˜ Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ÛÙÂÚÂfiÙÂÚ˜ ‚¿ÛÂȘ.

°È· ‰ÂηÂٛ˜ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ë ÌÂٷΛÓËÛË ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ fiÏË. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ù¿Û˘. ¢›¯ˆ˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔ-

Ú› Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÙÔÈÎÔÈ fiÏÂˆÓ Ô˘ ÙȘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‹ ÓÂfiÙÂÚÔÈ, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙË ÁË. ∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰È¤ÍÔ‰Ô ·ÎfiÌË Î·È Û ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ªÂ ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó· ›-

Ó·È ÛÙÔ Ó·‰›Ú, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ. ∂Λ ·fi fiÔ˘ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÂÓÒ Î·Ù·Îχ˙ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÈ Í¤Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì ÁˆÚÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÈÔ ·›ı·Ó˜ ¯ÒÚ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ Ë ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ʇÛ˘. ª‹ˆ˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÛÙÂÈÒÓ Û ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘, ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ë ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÛÙÂÓfiÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô ¤Ó·˜ ÚÔʇϷÛÛ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Û›ÙÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË;

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

°È· ¿ÏÏÔ˘˜ Ë ·ÁˆÓ›· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÚÓ¿ ΢ڛˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. °È· ¿ÏÏÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜, fiÔ˘ Ë Â˘Ù˘¯›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÎÈ ·fi ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.

¶ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ï·fi˜ ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

∂ÓÙ¿ÍÂÈ, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ∂ÏÏ¿‰· ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ù· ̇ÚÈ· fiÛ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ·ÓÔÌËÌ¿ÙˆÓ, ˘‹ÚÍ ·Û˘ÓÂ‹˜ Î·È ·ÊÚfiÓÙÈÛÙË, ÌË ÚÔÓÔËÙÈ΋ Î·È Û¿Ù·ÏË, ‰ÂÓ ¤Î·Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂ ÛÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ Î·È ÙÒÚ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÂÈÎÚÈÙ¤·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù˘ Ú¤ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ù·ÈÛ¯‡ÓË, fiˆ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ··ÈÙÔ‡Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ˘·ÓıÚÒÔ˘˜, ·fi ‰‹ıÂÓ ÎÔ˘ÙÔfiÓËÚÔ˘˜ ηٷÊÂÚÙ˙‹‰Â˜ Î·È ·fi Ôϛ٘ ¯ˆÚ›˜ ¢ı‡ÓË, Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿‰ÈÎÔ. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈÚ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Î·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÚÂ‹˜ Ï·fi˜.

∞ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ˘ÂÚηٷӷψÙÈΤ˜ Î·È ·Ô¯·˘ÓˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ, ¤¯ÂÈ ÙȘ ÌӋ̘ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ÛÊ›ÍÂÈ Ù· ¯Â›ÏË, Ó· Ì·ÙÒÛÂÈ Î·È Ó· ÔÓ¤ÛÂÈ, ·ÎfiÌË ·Ó ÂÈÓ¿ÛÂÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ûο„ÂÈ, Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, Ó· ˙‹ÛÂÈ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· Í·Ó·ÛËΈı›. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÛηÈfi Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Û‡ÓıÏÈ„Ë Î·È ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÈÁ¿ - ÛÈÁ¿ Ë ÎÚ›ÛË ·ÔηχÙÂÈ, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍÔÚÁÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÈÂÈÎÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË. ∫·È ÂÈϤÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰¤¯ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·, ۯ‰fiÓ ·ÁfiÁÁ˘ÛÙ·, ¿ÂÈÚ· ̤ÙÚ· Î·È ·Ó›ˆÙÔ˘˜ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∂ÍÔÚÁ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ¯›ÏÈ· ‰›ÎÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ·Ù¤ÏÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜.

✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “¡¤Ô ·ÂÚÁÈ·Îfi Ì·Ú¿˙”. ✒∞Àƒπ∞¡∏: “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ’50 Ì “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ¿Óˆ ·fi 60% ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô °ÈÔ‡ÓÎÂÚ”. ✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: “¶Ò˜ ı· ʇÁÂÈ...”. ✒∂£¡√™: “¶ÔȘ ¢∂∫√ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÎÔ‡ÚÂÌ· Ì ÙËÓ «„ÈÏ‹»”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “¢ÈÏ‹ ·ÂÈÏ‹ ÛÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “™ÎÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜”. ✒∏ ∞À°∏: “°È· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “∞˘ı·›ÚÂÙ·: ΔÈ ı· ÏËÚÒÛÂÙ”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞ÁοıÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜”. ✒∏ ¡π∫∏: “¶fiÛÔ ·ÛÊ·Ï‹ Â›Ó·È Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜”.

øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ηӤӷ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Û ηӤӷ ‰ÈÂıÓ‹ ÙÚ·Â˙›ÙË Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÛÎÂÏÂÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· ÙÔ˘ Î·È Û ηӤӷ Â˘Úˆ·›Ô Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË ‹ ÔÏÈÙÈÎfi Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ˘ÔÙÈÌËÙÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ Ï·fi Ì·˜. ø˜ Â‰Ò Î·È ÌË ·Ú¤ÎÂÈ. ∞˘Ù¿ Ù· ÌÚÔ˜ - ›Ûˆ, Ù· ·È¯Óȉ¿ÎÈ·, ¿ÏÏÔÙ Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ¿ÏÏÔÙ Ì ÙË ‰fiÛË Î·È Î¿ı ϛÁÔ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Êı¿ÓÔ˘Ó, Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. °È·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ Ó›ÁÔ˘Ó ÙÔÓ Ï·fi Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÔÚÁ‹˜ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘. ∫·È ·˜ ÌËÓ Í¯ÓÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηÏfi·È‰· ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Î·È ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, fiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô ÙfiÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎÚ·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ Û ٛÔÙ ӷ Ù· ÙÈÓ¿ÍÂÈ fiÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·Ó ÏËÁ› ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ ÙÔ˘. ∫·È fiˆ˜ ÙÔ ¿Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜, ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÂÈΛӉ˘Ó· ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹, ÂΛ fiÔ˘ Ù· fiÚÈ· ·ÓÔ¯‹˜ ÎÈ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. (∞fi ΔÔ μ‹Ì· online)

13-10-2011  

h theta ths pemptis

13-10-2011  

h theta ths pemptis

Advertisement