Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 115ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.05'- ‰. 19.36ã

™ÂÏ‹ÓË 27 ∏ÌÂÚÒÓ

¶ÂÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2012 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.823

∫ÔÚÓËÏ›Ô˘ & ∞ÚÈÛÙ›‰Ô˘ Ì., ¶¤ÙÚÔ˘ ÔÛ., πÂÚÔı¤Ô˘ π‚ËÚ›ÙÔ˘

40 ™ÂÏ›‰Â˜

ªÂÚÈ΋ ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ■ ªÂ ·fiÊ·ÛË-«ÌÓËÌ›Ի Ë ∂¶√ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È

ˆ˜ ηÎÒ˜ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂

√È ÙÚÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ›

∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·

■ ÛÂÏ. 7

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ «∂ÎÚËÎÙÈ΋» ¿ÓÔ‰Ô˜ 5,33% ■ ÛÂÏ. 32

■ ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ı˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜

ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙË ¢fiÍ· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (1-1) ■ ¶. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘: ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋

ÁÈ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ■ ∞ÓÙȉڿ Ô ∞. ¶¿ÙÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË

Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League ■ ÛÂÏ. 22, 23, 24

∞ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

ŒÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

£ÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ■ ÛÂÏ. 15

™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ Ì›ÏËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤·˜ Ì›ˆÛ˘ ÌÈÛıÒÓ, ·ÔχÛˆÓ, Âʉڛ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ■ ÛÂÏ. 13

«ƒÔ˘ÛʤÙÈ·» ÛÙÔ fiÓÔÌ· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ■ ÛÂÏ. 13

°ÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË

∞Ó·ÛٿوÛË ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÛÙÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û˘ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 100 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. øÛÙfiÛÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á·, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿ıÏÈ·. ■ ÛÂÏ. 19

ª·ÁÓËÛ›· ™ÎÔÙÂÈÓÔ› ‚·ÛÈÎÔ› Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ■ ÛÂÏ. 11 ™Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 17

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ■ ÛÂÏ. 18

«•ÂÌÏÔοÚÔ˘Ó» ÔÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ª·Ú¿ıÔ˘ Î·È ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 11

349

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

ÂÈÙ˘¯›Â˜

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 21

BO§O™: KÚ›ÙÛÎË-AÓ·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 2421044400 & 44700 ñ FAX 2421052333 N. IøNIA: EıÓ. AÁÒÓˆÓ-AÁ›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜, ÙËÏ. 2421085000 ñ FAX 2421063533 Email: agglikalani@gmail.com


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ™√ºπ∞™ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

mavrantza@e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ

«√ μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ»

A¶√æ∂π™ ŒÌÂÈÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ˘ ∞§∂•∏ ¶∞¶∞Ã∂§∞ ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ‚ÚÂı› Û‡ÓÙÔÌ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ˘·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÂϯÒÓ, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÒ˜ ηÙ‚¿ÛÂÈ Ù· ÌÔχ‚È· Î·È ‰ÂÓ ÚÔˆıÔ‡Ó Î·ÌÈ¿ ˘fiıÂÛË. ∫¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó fï˜ ÂΛ. ∫·Ï˘ÙfiÌÂÓÔÈ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÔÈ·‰‹ÔÙ ‰Ú¿ÛË ‚·ÊÙ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “ÌÓËÌÔÓȷ΋” . ªÔÚ›, ‰ËÏ·‰‹, Ó· „ËÊÈÛıÔ‡Ó ‰˘Ô, ÙÚÂȘ, ‰Âη¤ÓÙ ÓfiÌÔÈ, ·ÏÏ¿ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó ÔÙ¤.£· ÌÔ˘ ›Ù ÙÒÚ· ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎfi, “Ì· ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ›;” . √ÏÔÈ Ì·˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÛÔ ¿‰ÈΘ Â›Ó·È ÔÈ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Û‚¿ÚÓ· Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ›ÓÔ˘Ó ÊÚ·¤ fiÏË Ì¤Ú· Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ·ÎfiÌË. ∏ ›ÂÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο Ì Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù· ÔÔ›· ¤Î·Ó·Ó fiÏË ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √È ÚfiˆÚ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, Ë ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÏ. ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ٤ÏÌ· ÔÏϤ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÚÔÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ‹ Û ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷο ÎfiÌÌ·Ù·. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· “·˘Ùfi ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È” , “·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ” .∞ÓÙ ÙÒÚ· Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË (·) Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È (‚) Ó· ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÌÓ‡ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó·... ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛı›.À¿Ú¯Ô˘Ó ‚‚·›ˆ˜ ÔÏϤ˜ Î·È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ¯¿Ô˜. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·˘ÙÔÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ·Á΢ÏÒÛÂȘ. ¶Ò˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·, Ò˜ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷهÛÂÈ, Ò˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Î›ÓËÙÚ· Ó· ¿Ó ÌÚÔÛÙ¿; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ¤Ó· ÌfiÏÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ì ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Î¿ÌÔÛÔ outsourcing (·Ó¿ıÂÛË ¤ÚÁÔ˘ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜). ∫·Ì›· ¯ÒÚ·, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÔÈÎËı› ·fi ÌÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÎψÙÛ¿ÂÈ ÛÙ· ¿ÓÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÈ· Âϛ٠ηÏÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÛΤÙÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ‹ ¿ÏÏ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â οÔÙ ٤ÙÔÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Í·Ó··ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì ÎfiÔ Î·È ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ·. ∂¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Ï˘ı› ·˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û‡ÓÙÔÌ·, Ë ¯ÒÚ· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· Ù˘. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

·˘Ï·›· ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ŒÙÛÈ ÊÈÏÔÍÂÓԇ̠ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó 250 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÂÓÒ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î. ¡›ÎÔ˜ ª·ÁÁ›ÙÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ù¤ÙÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ÂÈÙ˘¯›· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ” .

ΔÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÚÔ¯ı¤˜, ÂÓÒ ¯ı˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋. ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ ª·ÁÁ›ÙÛË. √ ›‰ÈÔ˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ó. ¶··Ú›˙Ô, ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶fiÏÔ. º¤ÙÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÊË μÏÈÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÁÈ· Ó· ηıÔ‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. “∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ Â›¯·Ì ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡ÌÂ. ª¤ÏËÌ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ οı ÙÔ̤· ÒÛÙ ӷ ‰Ô‡Ì fiÛ· ¿ÙÔÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· Ù· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ì” ÂÍËÁ› Ô Î. ª·ÁÁ›ÙÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ “ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ “‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜” ÂıÂÏÔÓÙÒÓ” , ÙË §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ·Ú¿ÚÙËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ¿ÌÂÛ˘ Â¤Ì‚·Û˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ·fi fiÔ˘ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ 110 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 250. ŸÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÔÏ›Ù˘ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ∂∞∫, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÓÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. “∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û οıÂ

ÚÔÛ‰ÔΛ· Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ù· §Â¯ÒÓÈ·, ÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó 200 ¿ÙÔÌ· Î·È Â›Ì·ÛÙ 250. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ¢ÂÏÈÍ›· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ì·˜, Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· ηٿÏÏËÏ· fiÛÙ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·ÁÁ›ÙÛ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙ· fiÛÙ· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. “ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›·, ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ, ÂÓÒ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Á˘Ó·›Î˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÁÁ›ÙÛ˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, Ô ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “οÔÈÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ·fi Ì›· ÒÚ·, ¤ˆ˜ Î·È ‰¤Î· Ë̤Ú˜, ·ÚΛ Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, fiÙ·Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ‚ϤÂȘ Ò˜ ʈٛ˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‚ϤÂȘ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ›̷ÛÙÂ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂΛÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ·ÁÒÓ˜”. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ï¿ıË, ¿ÏψÛÙ ¿ÓÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚfiÔÙ·. “ŸÌˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯›· Ù¤ÙÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ª·ÁÁ›ÙÛ˘.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...28ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 19...27ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 09...28ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 16...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...26ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 16...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...27ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 16...27ÔC.

[∂§§∞¢∞]

flÚ˜: 12 - 4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

Δ∏§∂ºø¡∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™

6936894871 ñ 6989262025

°È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÚԂϤÔÓÙ·È Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٷÈÁ›‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ηٿ ÙfiÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· fï˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ÓfiÙÈ· ·fi ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 5 Î·È ÚfiÛηÈÚ· 6 ÌÔÊfiÚ. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÓÔÙ›ˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ 3 Ì 5 Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

£· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó;

™‹ÌÂÚ· Ù· ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÏ·;

™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηχÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ì ÂÊËÌÂڛ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Û οÔÈ· ∫ÏÈÓÈ΋ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜. √È ÂÊËÌÂڛ˜ ı· Â›Ó·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÎÏËı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. £· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË; ◊‰Ë ›¯·Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·Ô¯ÒÚËÛË. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó, ÂÓÒ ÂÏÏ›„ÂÈ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ∫ÏÈÓÈÎÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë øƒ§ ı· Ì›ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ì ¤Ó· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÁÈ·ÙÚfi. £· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜;

™·Ó Ó· ‹Úı·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ. ™·Ó Ó· ÍÂΛÓËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ·, Û·Ó Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ô √∞∂∂ fiÚÈÛ ٷ ˘„ËÏ¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ·. ŸÙ·Ó Ô Ù˙›ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› 60% ÙË ‰ÈÂÙ›·, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ŸÙ·Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ› ̤¯ÚÈ Î·È 60%, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô‡ÙÂ Ë ÙÚ¿Â˙·, Ô‡Ù ÙÔ ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ·. √È ¤ÌÔÚÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÏȯıÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÈ̤˜ Î·È Ê˘ÛÈο Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ √∞∂∂, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ·Ù·¯ı› ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ, ·Ó ‰ÂÓ ·˘ÍËı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ù· ÏÔ˘Î¤Ù· Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ∫·È ¿ÓÙ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË. Ãı˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÈ “·¯È¿ ÏfiÁÈ·” ÁÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ªfiÓÔÓ Ô˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÏÂÌfiÓÈ·, Ô‡Ù ÂÏÏËÓÈο ÚÔ‡¯·... ∂ÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈο, Ù˘ÚÔÎÔÌÈο Î·È Á¿Ï·Ù·.

º.™. ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘ ·fi “Δ· ¡¤·”

æ˘¯fi‰Ú·Ì· ∞ÎfiÌË ¤Ó· „˘¯fi‰Ú·Ì· ˙ÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ù· ÌÈÛ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ Ù˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ ÏÂ›‰È ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ¯·ÌËϤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ù· ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ı¤ÙÔ˘Ó - Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο - “ÎfiÎÎÈÓ˜” ÁÚ·Ì̤˜. 줂·È· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÊÈÏ›·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ·ÌÊÈÙ·Ï¿ÓÙ¢ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Â˘ÚÒ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ϛÁÔ - Ôχ fiÏÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. 줂·È· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶··‰‹ÌÔ, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ. ÕÚ·Á Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ∑¿ÂÈÔ π Î·È ππ; ¶ÂÚ›·ÙÔ... º.™.

¢˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ¡· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì ‹‰Ë ¤Ó· Ì‹Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›.

∞fi ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi

∏ Ï¿ÛË Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ∫·ÏÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ÎÈ ·˜ ¿ÚÁËÛ·Ó. ∂›¯·Ó ÛÈÁ‹ÛÂÈ ‰˘Ô ̤Ú˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Ù˙·Î ÔÙ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù·, Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ¤ÓÙÔÓ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ·ÓËÛ˘¯‹Û·Ì ·‰›Îˆ˜. √ ∫·‚¿Ê˘ ı· ¤ÏÂÁ ·Ó ‰È¿‚·˙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜: “√È Ù· ʷȉڿ ÊÔÚÔ‡ÓÙ˜ Î·È ÂÚ› ËıÈ΋˜ Ï·ÏÔ‡ÓÙ˜” . ∫·È ÂÍËÁԇ̷ÛÙÂ: Œ¯Ô˘Ì ͷӷÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÔÏÏÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ΔÈ Ï¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÏÏ¿, Ô Î. ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜; “∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ۇ̂·ÛË ·fi ȉÈÒÙË, ̤ۈ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË Û οı ÙÔ̤·” ... ∫·È Ï›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: “√È ÚÔÌ‹ıÂȘ, Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹, Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. ∏ ÌfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ̤ۈ ÌÈ·˜ ۇ̂·Û˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ôı‹Î˘ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‡„Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” . ∂›¯·Ì ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ fiÙÈ Û¤ÎÔ˘Ï· ‰ÂÓ ı· ·Ó¯Ùԇ̠¿ÏÏË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË Ï¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜... ∫∞Δ.Δ∞™

°¿ÁÁÚ·ÈÓ· Œ¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ ÌÂÙ¿ Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ÂÈÛÚ·¯ÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜; Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù· ªª∂ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÂÍËÁÔ‡Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤ÊÙ·Û Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ΔÒÚ·, fï˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ì·˜ ÂΉÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·ÔχÛÂȘ. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ª¤Ûˆ Ô‰ËÁÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰ÒÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙ· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∂Λ Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ, ·ÎfiÌË Î·È Ô ™ÙÚ·Ùfi˜ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ∞ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. º.™.

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ £ÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2011 Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiˆ˜ ÂÁÎÚ›ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ 2010 ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ˙ËÌ›· ‡„Ô˘˜ 1,033 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 144.000. ŸÏ· ·˘Ù¿, ‚¤‚·È·, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ··ÈÙ‹ıËΠ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ù¿ 800.000 ¢ÚÒ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ “ÛÙÚfiÊÈÁÁ·˜” ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚ·, ·ÚΛ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ‹ Ó· ηٷÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÙÙ¿, ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Î·È Ù· “‚·Ú›‰È·” . μ.∫.

∫fiÓÙÚ· ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ∏ ϤÍË ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ (‰ÂÓ Â›Ó·È, ‚¤‚·È·, Ë ÌfiÓË). ΔÔ ·Ó·Ê¤Úˆ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Î·È ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∫∂¢∂, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÙÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÂ... ÎfiÓÙÚ· ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ. ø˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÂÓÓÔÒ ÙÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Û ›ÛÌ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ °ÈÒÚÁÔ ∫·Ì›ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· Ì›· Ë̤ڷ ·ÓÙ› ÁÈ· ‰‡Ô. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ë̤Ú˜. √È ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫∂¢∂ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÚÔÊ›Ï “·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ” : ∂›Ó·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆ·ÓÓÈÙÒÓ º›ÏÈÔ˜ º›ÏÈÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ì·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ›ÂÛË, ÔfiÙ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‚·ÛÈΤ˜ ‰Ô̤˜, fiˆ˜ ÔÈ ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›. ∂ȉÈο Ô ªÔ˘Ù¿Ú˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛËÎÒÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∫∂¢∂ (Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜). (√ ªÈÎÚÔÔÏÈÙÈÎfi˜ ·fi “Δ∞ ¡∂∞”)

ªÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

¢∏ª√.™.

¶ÔÏÏÔ› ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙËÓ √¡¡∂¢ “∫˘Ú›· ∫ÂοÙÔ˘, ÂÂȉ‹ Û ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Û·˜ Û¯fiÏÈÔ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£ÂÛÛ·Ï›·” ‰ËÌÔÛȇ۷Ù fiÙÈ ÌÏÔοڈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ó¤Ô˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ, Û·˜ ‰ËÏÒÓˆ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ·Ï‹ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘ ıËÙ›·, fiˆ˜ Î·È Ë ıËÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜” . ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁÈο, ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó·, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ Û˘Ó¯›˙ˆ: √ Î. ∫Ô¿Ó·˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ÂÚ› ıËÙ›·˜ Î·È ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ù˘ÈÎfi Ù˘ ˘Ôı¤Ûˆ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. °È· fiÛÔ Î·ÈÚfi ·ÎfiÌË Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ÎÚ·Ù¿ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË; ™ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÛÙÔ ÎfiÌÌ·, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ˆ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔÓ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ ÔÏÈÙÈο ηϿ Î·È Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ÕÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ›¯·Ó Î·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜... √ Î. ∫Ô¿Ó·˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È, ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ΔÔ ÎÚ·Ù¿ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜. ¡· ÌËÓ Â›Ó·È “›Ûˆ ·fi ηӤӷӔ. °Ú¿ÊÙËΠÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Û¯fiÏÈÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ·È‰È¿, Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ̤۷ ·fi ÙËÓ √¡¡∂¢. Œ¯ÂÈ ÁÚ·Ê› ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÂÓfi˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ, fiˆ˜ Ô Ó·Úfi˜ - Ì ·ÚÎÂÙ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ‰Ú¿ÛË, ·Ó Î·È Â›Ó·È 23 ÂÙÒÓ - °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ª¤¯ÚÈ Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î. ¶··ÌÈÌ›ÎÔ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¡¢ Î. ª·ÓÒÏË ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÔÏÏÔ› ı· ÂΉËψıÔ‡Ó Î·È ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË. ∂‰Ò ÌfiÓÔ Ì›· ÊÚ¿ÛË ¯ˆÚ¿: ΔfiÔ ÛÙ· ÓÈ¿Ù·... ∫·È ·ÏÏ·Á‹... Δ. ∫.

ºÙ·›ÂÈ ÎÈ Ô Ã·Ù˙ËÂÙÚ‹˜... √È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÌfiÚˆÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ô ∞ı. ∫·ÙÛ·ÁÈÒÚÁ˘. ∫·È ÙÔ ÙfiÓÈÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ·fi„ÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫È ÂÁÒ Ô˘ ÓfiÌÈ˙·, ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛÙÔÓ “902” ... ¢∏ª√.™.

™Â Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ºÙ·›ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ˜ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó· ÌÂÚÔο̷ÙÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, Â›Ó·È Î·È ˙‹ÙËÌ· ËıÈ΋˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ηٷÈÁ›‰Â˜ ̤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. º.™.

ΔÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿ÎË ·fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ ¿ÚÎÔ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ¿‰È· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ó· ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÂÎ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ·fi Ù˘ ȉڇÛÂÒ˜ Ù˘. ◊Ù·Ó ÙÔ Î·Ì¿ÚÈ Î·È Ë ‚ÈÙÚ›Ó· ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∂›¯Â ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ·fi Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ·fi ΛÓËÛË μÔÏȈÙÒÓ. ◊Ù·Ó Ô ÙfiÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ÈÓ ¯·Ú¿ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û ÔÌÔÚÊÈ¿, ›¯Â ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ·Ó¿Ù·Û˘ ˙ˆ‹˜. £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. £· Ù· ԇ̠ÛÙÔ ¿ÚÎÔ (Û ¿ÏϘ ‚¤‚·È· ÂÔ¯¤˜). ◊Ù·Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ οı ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ™Ù· fi‰È· Ù˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÌÂÁ·ÏÔÚÂÔ‡˜ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó ÛÙڈ̤ÓÔ ÙÔ ÔÈÎÈÏfi¯ÚˆÌÔ ¯·Ï› Ú·Û›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞Ó·ÔÏÒÓÙ·˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ì·˜, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ΔÔ ‰È·›ÛÙˆÛ· ÚÔ ËÌÂÚÒÓ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·fi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÊÈÏÈ΋˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜ (ÛÔ‡ÚÔ˘Ô) ı¤ÏËÛ· Ó· ‰È·Û¯›Ûˆ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ ÁÓˆÚÈÌ›·, ÙÔ ¿ÚÎÔ Ì·˜. √ÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÙËη. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ô˘˜ ‰¤ÓÙÚ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·ÚÚˆÛÙË̤ӷ. √ Ú¿ÛÈÓÔ˜ Ù¿ËÙ·˜ ıÓËÛÈÌ·›Ô˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂÚÈ¿ÙÔ˘ (·˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿Ûˆ ¤ÙÛÈ) ηٷÛÙÚÂÌ̤ÓÔ. ∏ ·ÏÈ¿ Â›ÛÙÚˆÙË ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÔÏÏÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÛÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ (¯ÔÓÙÚfi ¯·Ï›ÎÈ) Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¿Ó·Ú¯Ë Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ŒÓ·˜ ÂÚ›·ÙÔ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÏËıÒÚ· ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ȉ›ˆ˜ ÙË Ó‡¯Ù·. ∂›Â‰Ë Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ ·¤ÌÂÈÓÂ. ∂›Ó·È fiÏ· ·ÓÒÌ·Ï·. ª›· ÛÂÈÚ¿ ·fi Û˘Ó¯›˜ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜, ·Á›‰Â˜, ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂÚÈ·ÙËÙ‹. ∏ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÓÙ¿„ÂȘ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ·ÂÈÏ‹. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ·˜ ÌË ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÚ›·ÙÔ ·Ó·„˘¯‹˜, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÁÈ· ¤Ó· ·Ïfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ. ∂›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ‰È·›ÛÙˆÛ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÕÎÔ˘Á· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ú¿ÔÓ· Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Î·È Ù· ıˆÚÔ‡Û· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. ∂›Ó·È fï˜ ·ÏËıÈÓ¿. ¶Ï‹ıÔ˜ ·fi ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤Ó· Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Û ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Ì Á·˘Á›ÛÌ·Ù· Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و· Ì fiÔÈÔÓ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÔ. ™Â ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÛÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÏ¿‚Ô˘Ó ˆ˜ ¯ıÚÈ΋. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ

¿ÚÎÔ Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ì‹ÎÔ˜ Û΢ÏÔÎÚ·Ù›ٷÈ. ΔÔ ıˆÚÔ‡Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ Â›Û·È ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˜, ȉ›ˆ˜ ÙË Ó‡¯Ù·. ΔÂÏÈο, Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È È· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡ÓÙˆÓ. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÚÎÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÈÍ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ¯ÙÈÛÙ¿ ¤ÙÚÈÓ· Î·È ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ηıÈÛÙÈο Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. ªÂÁ¿ÏÔ ÙÔ ¿ÚÎÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜, ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ËÌÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Û˘Ó¢ı‡ÓË, Û‚·ÛÌfi Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È: À¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ¿ÓıÚˆÔÈ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ Ó· ÔÓ¿ÓÂ Î·È Ó· Ú˘Ù·ÓÂ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ÙÔ˘˜, Ë ·Á¿Ë, Ô ˙‹ÏÔ˜, Ë ı¤ÏËÛË Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÒÛÙ ӷ ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ì·Ú·ÛÌfi ·˘Ùfi ÙÔ ˙ˆÔÁfiÓÔ Ó‡ÌÔÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘; π‰Ô‡ Ë ·ÔÚ›·” .

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ Î·È ¶·Ú·-ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô˘ ¤Ú·Û ›¯Â οÙÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ, οÙÈ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi. ΔÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi; ª· ÙÈ ¿ÏÏÔ... √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› Î·È ÔÈ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜. ∫¿ı ٤ÛÛÂÚ· ηÏÔη›ÚÈ· ÓÈÒıÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. ΔË ¯·Ú¿ Ù˘ ¿ıÏËÛ˘, Ù˘ ӛ΢, Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ÁÈÔÚÙ¿ÛÈ ·ÓıÚˆÈ¿˜, ·ÁÒÓ·, ·ÁˆÓ›·˜, ¯·Ú¿˜, ›ÎÚ·˜, ӛ΢, ‹ÙÙ·˜... ∫¿Ô˘ ‰È¿‚·Û· ˆ˜ ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‰Â ‚ڋΠı¤ÛË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ΔÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. “ΔÈ ı· ÙÔ Î¿ÓÂȘ” , ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó. “£· ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ûˆ Û·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi, ÁÈ· Ó· Ϥˆ: Œ˙ËÛ· ÛÙÔ 2012 ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ Î·È ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ŸÛÔ ˙ˆ, ı· ÙÔ˘˜ ı˘Ì¿Ì·È” . ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ı·˘Ì¿ÛÈ· Ô˘ ˙‹Û·ÌÂ, ÙÔ Ôχ Û ¤Ó· Ì‹Ó·, ı· Ù· ’¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ. ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙfiÛ· ¿ÏÏ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο Î·È Ï˘ËÚ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Á‡Úˆ Ì·˜, Ô˘... £· ·Ó·ÚˆÙËı› οÔÈÔ˜: “ª· ÎÈ ·˘Ù¿ ı· Ù· ͯ¿ÛÔ˘ÌÂ...” . “∫·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·” Û˘ÌÏËÚÒÓˆ ÂÁÒ. ∏ ÚÔ˘Ù›Ó·, Ù· Ó¤· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÓ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Û·Ó

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

¡Â·Úfi˜ „·Ú¿˜ Â¤Ï ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÛÙ· ·ÁˆÌ¤Ó· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ŒÓ·˜ „·Ú¿˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï¿Ûη Â¤Ï Â› ÌÈ· Ë̤ڷ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÛÙ· ·ÁˆÌ¤Ó· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË ‚‡ıÈÛË Ù˘ ‚¿Úη˜ ÙÔ˘ Î·È fiˆ˜ ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ƒ¿È·Ó ÿÚȘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ ™›Ùη Ù˘ ∞Ï¿Ûη˜ fiÙÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· fiˆ˜ ÙÔ “ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ ÙÔ ÂÏ·Ê¿ÎÈ” ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ͇ÓÈÔ˜ fiÏË Ó‡¯Ù· ηıÒ˜ Ù· ·̷ٷ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ. √ ÿÚȘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Sitka Sentinel fiÙÈ Â·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ “∂›Ì·È Ô ƒ¿È·Ó ÿÓÙÂÚ Ã¿ÚȘ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Âı¿Óˆ ‰Ҕ . √ ÿÚȘ Ì·˙› Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ™ÙfiÓÈ Ã¿ÊÌ·Ó ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ fiÙ·Ó ‚˘ı›ÛÙËÎÂ Ë ‚¿Úη ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ ™›Ùη, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹.

ÙÔ˘˜ ‰ÚÔÌ›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È... fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È ÚÈÓ ·ÎfiÌ· Á¢Ùԇ̠ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· ÛÙÔ ÂÙÛ› Ì·˜, Ô˘ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ·ÎfiÌË ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜, Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ϤÔÓ. ∫·È fiÏÔÈ ϤÔÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰Â ı· Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Î·È Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, ‚ϤÂȘ, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ªfiÓÔ ·˘Ù¿ ›ӷÈ; ◊ Ì‹ˆ˜, fiˆ˜ ›̷ÛÙ ηٷӷψÙÈÎÔ› ÛÙ· ˘ÏÈο ·Á·ı¿, Á›Ó·Ì ηٷӷψÙÈÎÔ› Î·È Û ¿ÏÏ· ·Á·ı¿, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë “ηٷӿψÛË ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜” , Ô˘ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó, Ì·˜ οÓÔ˘Ó, ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜, Ì·˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó, ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ ηϤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÎÈ ¤ÂÈÙ·; ŒÂÈÙ·... ¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ! À¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ; À¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë! £· ͯ·ÛÙ›. ø, ·˘Ù‹ Ë ÏËÛÌÔÓÈ¿! μ·ÚÈ¿ ·ÚÚÒÛÙÈ·! ¶Ôχ ‚·ÚÈ¿! º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÊÚÂÓ‹Ú˘ Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, Ë Ù·¯‡Ù·ÙË ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÏËÛÌÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜. ◊, Ì‹ˆ˜ Ë “ηٷӿψÛË ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜” Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Í¯·ÛÈ¿, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ, ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜, ÎÈ fiÙ·Ó Ù· ‚ϤÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÚÈ¿ ·Ó‹ÌÂÚ· ‹ Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ·; ªÈ· ÚfiÙ·ÛË: ∞ÓÙ› Ó· ¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ, ηÏfi ı· ›ӷÈ, Ó· ʤÚÔ˘Ì ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¡· Í·Ó·Ìԇ̠ÛÙ· ÛÙ¿‰È·, Ó· ‰Ô‡ÌÂ, Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ, Ó· Í·Ó·˙‹ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÔÏÔ˙ÒÓÙ·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ, Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ‰‡Ó·ÌË ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿, ÁÈ· οÔÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÁÈ· ÙÔ Ï·Û¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Û οÔÈ· ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÌfiÓÔÓ. ¢Â ı· ͯ¿Ûˆ ÔÙ¤, ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ì ٷ ۷ηÙÂ̤ӷ ÛÒÌ·Ù·, Ì ÙËÓ ÔÏÈ΋ Ù‡ÊψÛË, Ì ·ÎÏfiÓËÙË ÙËÓ ›ÛÙË fï˜ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∂›Ù ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ·ÓÙÔ¯‹˜, ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›·, ¿ÏÌ· Û ‡„Ô˜, Û ̋ÎÔ˜, ÛÊ·›Ú·, Ì¿ÛÎÂÙ, Ú¿ÁÎÌÈ, Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ô‰ËÏ·Û›·, ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·, ÎÔχ̂ËÛË, fiÔÈÔ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó, Ì·˜ ‰›‰·Í·Ó ÙÈ ı· ÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ›ÛÙË ÛÙË Ó›ÎË, ·ÁÒÓ·˜, ·ÁˆÓ›·. ΔȘ Û˘Û¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜, Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‹ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¿ıÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∫È ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô ÙˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¤‰ˆÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Ó›ÎËÛ·Ó ÎÈfiÏ·˜. °È·Ù› Ë

√ ÿÊÌ·Ó ‚ڋΠ¤Ó· ÛˆÛ›‚ÈÔ Ì ÂȉÈ΋ ÛÙÔÏ‹ ̤۷ ÛÙË ‚¿Úη, Ù· ÊfiÚÂÛÂ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÎÙ‹ Î·È Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜. ∞ÏÏ¿ Ô Ã¿ÚȘ ¤Ú·Û ÂÚ›Ô˘ 26 ÒÚ˜ Á·ÓÙ˙ˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÚÔÙÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÙ› ·fi ¿ÏÏË ‚¿Úη, Ë ÔÔ›· Î·È ÂȉÔÔ›ËÛ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù˘ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÛ˘ÏϤÍÂÈ.

∏ °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘ ÈÔ Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓË Á˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∏ ËıÔÔÈfi˜ °ÎÔ˘›ÓÂı ¶¿ÏÙÚÔÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Ë “¶ÈÔ ∫·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓË °˘Ó·›Î· ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ” ÁÈ· ÙÔ 2012 ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi People. ∏ 39¯ÚÔÓË ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ŸÛÎ·Ú ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ Coldplay ∫ÚȘ ª¿ÚÙÈÓ Â›Ó·È ÚÒÙË ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ Ú›ÁÎÈ· √˘›ÏÈ·Ì, ∫¤ÈÙ, ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ù˘ R&B, ƒÈ¿Ó·, Î·È ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ∫·ÚÓÙ¿ÛÈ·Ó. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë Ï›ÛÙ· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ 42 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È Ó›ÎË. √ ·ÁÒÓ·˜ Ô Î·ıËÌÂÚÈÓfi˜ ÛÙȘ ηÎÔÙÔȤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ó›ÎË. ΔfiÛÔ ÔÈ √Ï˘ÌÈÔӛΘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, fiÛÔ Î·È ÔÈ √Ï˘ÌÈÔӛΘ ÙˆÓ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ “ˆ˜ ÓƠ̂̈˜ ·ıÏ‹Û·ÓÙ˜” ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÓÈÎËÙ¤˜. ∞˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ª¤Û· ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌȯÏÒ‰Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜, Ô˘ ÔÏÔÓ¤Ó Á›ÓÂÙ·È Î·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙË, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ì·˜. ¡· ‰›ÓÔ˘Ì ÙȘ Ì¿¯Â˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ Ì ˘ÔÌÔÓ‹, Ì ı¿ÚÚÔ˜. ∫·È fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. √ ÛÙ›‚Ô˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Â‰Ò ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. £· ‚Áԇ̠ÓÈÎËÙ¤˜; ∂›‰· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ¶·Ú·ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠFestival of Flame (ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÊÏfiÁ·˜) ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È·... ª’ ¿ÚÂÛÂ...” .

ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ‹ ÚfiÛÊ˘Á·˜; √ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶·ÛÈ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇ۷Ù ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ÛÙË ÛÂÏ›‰· 10 Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÓÈÁÌfi 60 ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ϥ͢ “ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘”, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ¢ڤˆ˜ ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ªª∂. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÚfiÛÊ˘Á˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÏfiÁˆ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (.¯. ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙË ™˘Ú›·), ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. Δ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ √.∏.∂. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·ÊÙ› ·fi 147 ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ÂÚÂ˘Ó¿ Î·È ‰Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË Î·È ÙÔ˘ ÚfiÛÊ˘Á· Â›Ó·È Î‡ÚÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ı· ‹Ù·Ó ˆÊ¤ÏÈÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ™˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ. Δ· ªª∂ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û·Ê‹ ηٷÓfiËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÚˆÓ. ∂Âȉ‹ Ù· ªª∂ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ, Ë ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” .

ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÌÏfiÁÎÂÚ˜ Ìfi‰·˜. ∂ÓÒ Ë ¶¿ÏÙÚÔÔ˘ ΤډÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÈÔ Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ë ∫¤ÈÙ ª›ÓÙÏÂÙÔÓ, ϤÔÓ ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ÙÔ˘ ∫¤ÌÚÈÙ˙, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Ë Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙ˘Ï. ∏ 23¯ÚÔÓË ŒÌ· ™ÙfiÔ˘Ó, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÛÙȘ “ÀËÚ¤ÙÚȘ” Î·È ÙÔ “™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó” , ÂÂϤÁË ˆ˜ Ë Á˘Ó·›Î· Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙ˘Ï ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï›, ÂÓÒ Ë ƒÈ¿Ó· ÂÂϤÁË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ú›ÛÎÔ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÛÙȘ ÛÙ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ë ËıÔÔÈfi˜ Δ˙¤ÛÈη ÕÏÌ· Ô˘ ÂÍÂϤÁË Ë ÈÔ Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓË Á˘Ó·›Î· Ì Ù˙ÈÓ, Ë ƒÈ˙ √˘›‰ÂÚÛÔ˘Ó, Ë ÈÔ Î·ÏÔÓÙ˘Ì¤ÓË ¤ÁÎ˘Ô˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ªÈÚ¿ÓÙ· ∫ÂÚ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÕÓÙÚÈÔ˘ °Î¿ÚÊÈÏÓÙ, ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ, ∫fiÏÈÓ ºÂÚı, ƒfiÌÂÚÙ ¶¿ÙÈÓÛÔÓ, ∫ÚȘ Î·È §¿È·Ì äÌÛÁÔ˘ÔÚı Î·È Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Δ˙¤È-∑. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ÛÙ˘ÏÈÛÙÈο Ï¿ıË Ô˘ οÔȘ ‰È¿ÛË̘ ‰È¤Ú·Í·Ó ÙÔ 2012, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· º¤ÚÁÎÈ, Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÔÚÙÔηϛ ‰·ÓÙÂϤÓÈÔ ÊfiÚÂÌ· Î·È ·fi ̤۷ Ì·‡Ú· ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È Ë ™¿Ú· Δ˙¤ÛÈη ¶¿ÚÎÂÚ Ì ¤Ó· ÊÏÔÚ¿Ï Ì·ÎÚ‡ ÊfiÚÂÌ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈÂıÓÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ fiÏ˘; ª¿ÚÈÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“√È ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È, ·ÚΛ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÎÙÈı¤Ì·ÛÙÂ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

/5

μ¿„ÈÌÔ Û ۯÔÏ›· ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ™Â ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ· οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ù· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È. ∫˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ Úԉȷı¤ÙÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· fiÛÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿. ªÔÚ› Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÏÏ¿, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÔÓÈÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚¿„ÈÌÔ. ¢.ƒ.

∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ π¿ÛˆÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜

“£· Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÓËÁ¿Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÚΛ Ó· ÌÔÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È fi¯È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì οÙÈ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›· ¿‰ÂÈ·” .

∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Î·È Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. °È·Ù› Ù· ·ÚÙ¤ÚÈ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫·ÚÙ¿ÏË, ·fi ÙÔÓ Ô‰fi ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ¯fiÚÙ· Î·È ÁÂÓÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ı¿ÚÈÛÌ·. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÏÂÁfiÌ·ÛÙ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ù¤ÙÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›·; º.™.

ºıÔÚ¤˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷

ª¿Úı· ∫Ô˘Ú·Ù›‰Ë Ì·ı‹ÙÚÈ·

“∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙ· Á‹‰· Î·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ·” .

¢ˆÚÔı¤· °Ô˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·

ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ™ËÈ¿‰Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÈÛΤÙ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÊıÔÚ¤˜ ·fi ÙË Ì·Ó›· ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √‰ËÁÔ› ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌȤ˜ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù·, Ì ٷ ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. μ‚·›ˆ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ΔÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÈÓ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, fiÛÔ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ.

¶Âٷ̤ӷ ‚È‚Ï›· ˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘. √ÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈ· ‚È‚Ï›·, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜, Âٷ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÔÏÙÔÔÈËıÔ‡Ó. ∞ÎfiÌË Î·È ‰È‰·ÎÙÈο ÍÂÂÚ·Ṳ̂ӷ Ó· Â›Ó·È Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ‚È‚Ï›·, ηıÒ˜ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì¿˜ ÙȘ ·¤ÛÙÂÈÏ ̤ۈ e-mail ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰È„Ô‡Ó ÁÈ· Ì¿ıËÛË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜...

¢.Ã.

∫ÏÂÈÛÙÔ› ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· °È· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ οıÂÙ· Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ. °È· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Î·È fi¯È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ·, ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·È Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ïfi Ô‡Ù ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂΛ. ¶·Ó. °È·Ó.

μ.∫.

“£ÂˆÚÒ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·Ó ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰È¿ıÂÛË, ·ÎfiÌË Î·È ˆ˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·Ù·ÙÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙËÓ ·Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛfiÚÔ˘ “¶·Ù·ÙÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Î·È μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı¤˜ ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ °ÂˆÚÁ›·˜ ™‡ÏÏ· Î·È ÙÔ˘ ÂͤıÂÛ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê˘ÙÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌË Ô ··ÙfiÛÔÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËηÓ. ∏ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ ÚÔÌËı‡ÙËΠ270 ÙfiÓÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ™ÂÌ¿ÎÔ, ∫Ï¿Ô˘ÛÙÂÚ, ™Ô‡ÓÙ· Î·È ∑¿ÂÚÏ· Î·È Ë ŒÓˆÛË ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ 56 ÙfiÓÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ™ÂÌ¿ÎÔ Î·È ™Ô‡ÓÙ·. √È ÔÛfiÙËÙ˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Û ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ï¢ÛË fï˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó· ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ÛfiÚÔÈ ‰ÂÓ Ê‡ÙÚˆÓ·Ó, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘fi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 20 ËÌÂÚÒÓ” . ∫·Ï‡ÙÂÚ· ËÁ·›ÓÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· “™ÙËÓ Â·Ú¯›· Ë ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ’‰ˆ Î·È ¤Ú· ηχÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” . ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ‰È·Ù˘ÒıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÙfiÛÔ ·fi ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Î·È ÌÂÛ›Ù˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ fiÛÔ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ï‹ÙÙÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ôχ ËÈfiÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜ Û ÔÏÏ¿ Â·Ú¯È·Î¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·” . ¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ó. ¶ËÏ›Ô˘ “√ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ô ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ¶·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ∑·ÁÔ-

13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1982

Ú¿˜ Ì ÙËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: “¢È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌ·ÛÙ ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ¯·Ï·˙ÔÏËÍ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ôχ Ùˆ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ˙ËÌÈÒÓ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙȘ ÌˉÂÓ›˙Ô˘Ó. ∑ËÙԇ̠ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Â·ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ” . ∏ ÂÍÈÛˆÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‡Û΄˘ “™ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ™‡ÏÏ· Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁˆfiÓˆÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο Ô ÙÚfiÔ˜ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡Ûˆ˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜” .

√È Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Δ¯ÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ “™ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ Î·È ∫·ÙˆÙ¤ÚˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ (·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ÛÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∂ÈıˆڋÛÂˆÓ ª¤Û˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ (°∂ªΔ∂∂), ›Ù ÛÙ· ÔÈΛ· ∫¤ÓÙÚ· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ (∫∂Δ∂) ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ °∂ªΔ∂∂” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1922 (Ó¤Ô ËÌÂÚÔÏ.)... ¶˘ÚfiÏËÛË Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙË fiÏË Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ ÙËÓ 13Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡Ô˘ÚÂÓÙ›Ó ·Û¿˜ Ì “˙‹ÏÔ” Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘: ∏ ˆÚ·›· ™Ì‡ÚÓË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·... ∞ÔÙÂÊÚÒıËÎÂ! 1943... μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜: ΔÔ ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈÎfi “∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙ˘” , ˘fi ÙÔÓ ∞ÓÙÈÏÔ›·Ú¯Ô ª·ÏÙ·Ù˙‹ ∂., ·Ô‚È‚¿˙ÂÈ ¿ÁËÌ· ÛÙÔ ∫·ÛÙÂÏÏfiÚÈ˙Ô Î·È ˘„ÒÓÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™ËÌ·›· ÛÙË Ó‹ÛÔ. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ “§¿ÌÚÔ˜ ∫·ÙÛÒ-

Ó˘” , ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ó‹ÛÔ ™ÎÈ¿ıÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÏÔ›Ô. 1986... ™ÂÈÛÌfi˜, ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 6,2 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ, Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. 35 ÓÂÎÚÔ› Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. 2006... ªÂÙ¿ ·fi 16ÂÙ‹ ηٷ‰›ˆÍË Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ÂÓ¤‰Ú· Ô Ì·ÈÙÚ ÙˆÓ ·Ô‰Ú¿ÛˆÓ, ¡›ÎÔ˜ ¶·Ï·ÈÔÎÒÛÙ·˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ º·ÓÙÔÌ¿˜ ‹ ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ºÙˆ¯ÒÓ. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚·, Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fi‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¡¢ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∞∫∂

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

°™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

ª¤ÙˆÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ∞£∏¡∞, 12.

∞£∏¡∞, 12.

∂¡Δ√¡∞ ÂÂÈÛfi‰È· ÛËÌÂÈÒ-

ıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡¢ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡ ηıÒ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¢∞∫∂ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ μÚÔ‡ÙÛË Î·È ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ù· ˘Ú¿ ‹Ù·Ó Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÊÒÓ·˙·Ó “Ù› ‹Úı·Ù ӷ οÓÂÙÂ Â‰Ò ÂÛ›˜ „Ëʛ۷Ù ٷ ÌÓËÌfiÓÈ·” . ªfiÏȘ Ô ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ ϤÁoÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ˆ˜ “ÂÌ›˜ Û „Ëʛ۷ÌÂ Î·È ı· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÂȘ” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÏÔÁÔÌ·¯›· ÂÓÒ Ù· ·›Ì·Ù· “¿Ó·„·Ó” Ì οÔÈÔÓ Ó· ÂÙ¿ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi, ÂÓÒ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÎÏÈÌ·ÎÒıËÎÂ Î·È Ì ÛÚˆÍȤ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÈÛٷ̤ӈÓ. ∞fi ÙË Ì‹ÓË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ ÁχوÛ ԇÙÂ Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Ô ÔÔ›Ô˜, ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌËÓ ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ¢∞∫∂ Î. ∫ÈÔ˘ÙÛԇ΢ ÚÔÛ¿ıËÛ ̿ٷȷ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ›.

∞Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Î·È ÙÔÓ ΔfiÌÛÂÓ §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 7, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¤ÌÂÓ·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÂÓÛÙfiÏˆÓ Â›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì οÔÈÔÓ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙfiÏˆÓ ·Ú¤ÌÂÓ ¤Íˆ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ª·Ù›·˜ ªÔÚ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ∫Ï¿Ô˘˜ ª·˙Ô‡¯ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. “∂ÎÙfi˜ ·fi ÓÔ‡ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∂›Ì·ÛÙ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ì·˜ ÂÍ·ıÏÈÒÛ·Ù”, ÊÒÓ·Í ÛÙÔÓ Î. ΔfiÌÛÂÓ Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Î. ΔfiÌÛÂÓ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙÈ ÙÔ˘ › ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ô Î. ™Ù·ÌÔ‡Ï˘, fï˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Í¤Û·Û·Ó Û Â¢ÊË̛˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡, Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘˜ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٿ 7%. ∏ Ì›ˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2012.

ÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∏ °™∂∂ Î·È Ë ∞¢∂¢À ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË ™Â٤̂ÚË ‹ ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙÒ‚ÚË, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·fi ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ·fi ÙȘ 10:30 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 15:30, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ.

∏ ∞¢∂¢À ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙË °™∂∂ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÂÓÈ΋˜ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ΔÚ›Ù˘ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘. ∏ ·ÂÚÁ›·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À, “ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û ηÙ‰¿ÊÈÛË ÙÔ ÂÓ·ÔÌÂ›Ó·Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ∞¢∂¢À, ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌȘ Î·È ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÔχÏ¢Ú˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ·ÎfiÌË ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Î·È ¿ÏϘ Ì·˙ÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÓÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ηıÒ˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÈη. ∂ÓÛÙÔÏË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÂÓ ·-

ÔÛÙÚ·Ù›· ÛÙÂϯÒÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰È·‰‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ¤ÓÛÙÔÏˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ •ËÚ¿˜, ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÂÓÒ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È fiϘ ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ.¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜: ∏Ï›·˜ ∫·ÛȉȿÚ˘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, £Ô‰ˆÚ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜, ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÔÈ Δ¤ÚÂÓ˜ ∫Ô˘›Î, ¶·‡ÏÔ˜ ÷˚οÏ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂§∞™ ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ·Ófi ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘-

ÓÔÌ›·˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∂ÈÎÔÛ·‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ·fi Ù˘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÍ·‹ÌÂÚË ·Ô¯‹. ∏ ŒÓˆÛË ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÂÍ·‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ ÛÙȘ 10 Ì ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜. ∂› Ô‰fi˜ ÔϤÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰¿ÛηÏÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜, ¤ÓÛÙÔÏÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÙÔÓ ÂÈÛÈÙÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘-

¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ΔΔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‡„Ô˘˜ 11,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™Â ÎÏÔÈfi ‰È·‰ËψÙÒÓ ‚Ú¤ıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë μÔ˘Ï‹, ηıÒ˜ ÙÔ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Â›Û˘ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ηÚÎÈÓÔ·ı›˜, ¿ÙÔÌ· Ì ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·. √È ‰¿ÛηÏÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (11:00 ¤ˆ˜ 14:00 Î·È 14:00 ¤ˆ˜ 17:00). ™Â ÂÓı‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ Δ∂π. ∞ÂÚÁ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜. ¶ÔÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∂, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÛÎÔ‡Ó˘ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ 14 ‰‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ı· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ¿Óˆ ·fi 100 ‰‹ÌÔÈ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÚıÈ·. ∂›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛËÎÒÓÂÈ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘ ·˘Ùfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜”.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ - Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ - ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

Alpha: §·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ∞£∏¡∞, 12.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ - Î·È ÌÂ

ÙÔ ·Ú·¿Óˆ - ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2012, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚÈ¤ÛÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Alpha Bank, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. “¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÙÚfiÈη Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·Ó‰·ÊÈο, ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·, Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” , ÂÎÙÈÌ¿ Ë Alpha Bank. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÎÚ·ÙÂ›Ù·È fiÌËÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ Î·ÓÂÓfi˜. ∂¿Ó Ë ÙÚfiÈη ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ËÈfiÙÂÚ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ,

‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È. ¢ÈfiÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. ªfiÓÔÓ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ Alpha Bank ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 2014 ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ, ˆ˜ Ë ÙÚfiÈη ÂÎÙÈÌÔ‡Û ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ 2012 ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó Ù· 86 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 2,4% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2011. ∞˘Ùfi ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·Ú¿ Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÒ‰˘Ó· Î·È Â˘Ú›·˜ ‚¿Û˘ ̤ÙÚ· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2012 ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ˘ÔÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ¤ÛÔ‰· ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Δ· ¤ÛÔ‰· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 0,6% ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1,5% ÛÙÔ

Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÙfiÙ ٷ ¤ÛÔ‰· ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 89 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ‰·¿Ó˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÙÚfiÈη ÚÔ¤‚ÏÂÂ, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ,1% ÙÔ 2012, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÙÒÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 8,1% Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 7%. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ 2013 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‡„Ô˘˜ 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜.

Ÿ¯È ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙ· ̤ÙÚ· ΔËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Î¿ı ηı˘ÛÙ¤-

ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ı¤ÙÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ Alpha Bank. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ “ÙËÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ÔÏÈÙÈ΋ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÏ˘ı› ηÓ›˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·” , ηıÒ˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, “·Ó ‰ÂÓ ·ÔÏ˘ı› ηÓ›˜ ÙfiÙ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙfiÛÔ Ôχ Ô˘ ÔÏÏÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜” . ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó fiÛÔÈ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿ÚÈıÌÔÈ, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Alpha.

™ÙÔ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ¢ÂÏÙ›Ô ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ 11,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ¤ÁηÈÚ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÙÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î¿ı ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Ù· fiÔÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ 2013, ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı¤ÙÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Î‡ÚÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ë Alpha ıˆÚ› ˆ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ÚÔˆıÂ›Ù·È ‰˘Ó·ÌÈο ·fi ÙËÓ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ Alpha Bank ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 2014 ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜

ª·ÓÈÙ¿Î˘

∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ·

Δ· ÂÚ› ·ÔχÛÂˆÓ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

∫fiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÁÈ· ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ∞£∏¡∞, 12.

¯ÂÈ ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ·. ∏ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ›Â Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ô˘ ÂÍ‹Ïı ÚÒÙÔ˜ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó. “™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ›ӷÈ: H Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ˆÚ›Ì·ÓÛË, ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ η̛· ·fiÏ˘ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. ¶Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ÔÈ ÛËÌÂÈÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ·Ú¯Èο. £¤Ïˆ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ó· ˆ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fi-

ÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ‹‰Ë Î·È Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ-ÛÔÎ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, Ù· fiÛ· ʤÚÂÙ·È Ó· ˙ËÙ¿ Ë ÙÚfiÈη, Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ‹‰Ë ·ÔÛ·ıڈ̤ӷ ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ‹‰Ë ·ÔÛ·ıڈ̤ӷ ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. H ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȯÂÈÚ›, ı¤ÏÂÈ, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Î·È fi¯È Ó· ‚·Û·ÓÈÛı› Ë ÎÔÈÓˆÓ›·” ›Â Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη “Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. °È· ÂÌ¿˜, ›Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔ-

Û·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. °È· ÂÌ¿˜, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·ÔχÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ӥ· ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. “°È· Ì·˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ˙‹ÙËÌ· ·ÔχÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. À¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·̷ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ È·ÙÚÈÎÔ‡˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·Û΋ÛÔ˘Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ì ÙÚfiÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜. ∞˘Ù¿ fï˜ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛıÔ‡Ó. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ì›· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ë ÔÔ›· ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ fi,ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂›Ì·ÛÙ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. Œ¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÒÚ· Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÂıÓÈÎfi ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. √ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ô˘ ÂÍ‹Ïı ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ηϋ Ë̤ڷ” ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ “fiÛÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· Á›ÓÂÙ·È” Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. øÛÙfiÛÔ, ÂÚˆÙËı›˜ Â¿Ó ı· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¿Ù˘Ô Eurogroup Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ Eurogroup Ù˘ 8˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. “ΔÔ Eurogroup ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÈÔ Ôχ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ·Ú¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 줂·È·, ı· ˆ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ̤ÙÚ·. £· ÂÈ Î·È Ë ÙÚfiÈη ‚¤‚·È·. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ͤÚÂÙÂ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿Ù˘Ô Eurogroup. ¢Â ı· ·Úı› οÔÈ· ·fiÊ·ÛË. √È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ÛÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÔÚ˘Ê‹˜” ›Â Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ∂ÚˆÙËı›˜ Â¿Ó Ë ÙÚfiÈη ı· ·ԉ¯Ù› Ó· ÌËÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο, Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ “ÎfiÎÎÈÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜” ÔÈ Î.Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠӷ ÂÈ: “°›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ” . “¢‡ÛÎÔÏÔ ·Î¤ÙÔ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ™›ÌÔ˜ ∫‰ÈÎÔÁÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û‡Û΄˘.

˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Û›ÚÈ·Ï Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔ˚ηÓÔ‡˜ ı· ‰Ôı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ·ÊÔ‡ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·Ó ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. √È ·Ú¯ËÁÔ› ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. “∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó¤Ô ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ” ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È Ó· ÙËÓ ‚·Û·Ó›ÛÂÈ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘. “∏ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √È Î Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Î¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù· ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ‰È‹ÚÎËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙÔ‡Ó Î·Ó ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̠·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Ë ÙÚfiÈη Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÙ·È” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÂÌ̤ÓÂÈ Û fiÛ· ¤-

Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁοıÈ·, ·Ó Î·È ‰È·Ï·ÎÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ

Δ· “·ÓÔÈÎÙ¿ ̤و·” Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜-ÙÚfiÈη ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ë ÙÚ›ˆÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜.∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ηϋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË” , ÂÓÒ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Â› fiÙÈ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È fiÏ· Ù· ÂÎÎÚÂÌ‹ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰fiıËÎ·Ó ÛÙ· Ù¯ÓÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ÙÚfiÈη ¤ıÂÛ Â› Ù¿ËÙÔ˜ fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ “ÁÎÚ›˙· ˙ÒÓË” Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÌfiÓÈÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÈÔ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ›, Î·È Ì ‰È¿ıÂÛË Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ

·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ŸÌˆ˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· “·ÁοıÈ·” , ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Û ÕÌ˘Ó·, ÀÁ›·, √Δ∞, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. °È· ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜, (ÂÚ›Ô˘ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓË Âʉڛ· ‹ Î·È ¿ÌÂÛ˜ ·ÔχÛÂȘ, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Û˘Óٿ͈Ó, ·ÚÈˆÓ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ηٿ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.

øÛÙfiÛÔ, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ϤÂÈ “fi¯È” ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·fi Ù· 65 ¤ÙË ÛÙ· 67, Î·È ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·. ŒÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÙˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚfiÙÂÈÓ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ· ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Û‡ÓÙ·Í˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ¢¡Δ, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÂ

Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Ó˘Ô¯ÒÚËÙÔ ÛÙ· ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û ÌÂÁ¿ÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙËÓ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ΔȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ fiÛÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘.

∫∫∂: “•·Ó·ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ï·ÈÌËÙfiÌÔ” “∫˘‚¤ÚÓËÛË- ∂∂ Í·Ó·ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Ï·ÈÌËÙfiÌÔ ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ó¤ˆÓ ÛˆÙ‹ÚˆÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯfiÏÈÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ·

ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ Û˘Ó·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. “√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ÌfiÓÔ Ì ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ï·˚΋ Û˘ÌÌ·¯›· Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∂∂, ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó” ηٷϋÁÂÈ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ∫∫∂.

∞£∏¡∞, 12.

“μ√ªμ∞” ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ÙÂ-

Ú¿ÛÙÈ·˜ Î·È ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·ÔÙÂÏ› “Ë ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” , ·ÏÏ¿ Î·È fiÛˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ‹ ÚÔηÏÔ‡Ó ıfiÚ˘‚Ô ¿Óˆ ÛÙÔ “η˘Ùfi” ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ∞ÓÙÒÓË ª·ÓÈÙ¿ÎË. “Àfi ÙË ‰·ÌfiÎÏÂÈÔ Û¿ıË ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ, ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∏ ··›ÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ‰›¯ˆ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È Ì ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ Ô˘ ··ÍÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÊËÌÒÓ ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ì ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÛÂȘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 150.000 ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó·ÈÚ› ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ª·ÓÈÙ¿ÎË, Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ı¤Ì· ·ÔχÛÂˆÓ ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘, ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‰ÂÓ ÂÙ¤ıË ˙‹ÙËÌ· ·ÔχÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ‰Â fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Êfi‚Ô˘ Î·È Ù˘ “·ÂÈÏ‹˜” ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ¿‰È· ‰È¿Ï˘Û˘, ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙÔ˜ ËıÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ùfi, ÌÂÙ¿ ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

∂§∂¡∏ ¢. ∫∞ƒ∞ª∏Δ™π√À æÀÃπ∞Δƒ√™ & æÀÃ∞¡∞§ÀΔƒπ∞ ● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÙˆÓ ºfiÚÔ˘Ì ÙÔ˘ §·Î·ÓÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘) ● ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞ıËÓÒÓ

¢¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ڷÓÙ‚ԇ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 31, Δ. 2421302117 ∫. 6948307801


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∂∂: ™ÙËÓ ∂∫Δ Ë ÂÔÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ μƒÀ•∂§§∂™, 12.

∂¡π™ÃÀ™∏ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÂÔÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ô ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Î·È ÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÛËÌ›· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ “ΔÚ·Â˙È΋ ŒÓˆÛË” , ˆÛÙfiÛÔ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ë ÂÔÙ›· Ù˘ ∂∫Δ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛı› ÛÙȘ Û˘ÛÙËÌÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÚ¿Â˙˜. Δ· ¿ÏÏ· ÙÚ›· ÛËÌ›· Â›Ó·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·ÓfiÓˆÓ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË. ™ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ë ÙÂÏÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηı‹ÎÔÓÙ· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘, ı· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂∫Δ. √È ÂıÓÈΤ˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∫Δ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂÎÔÓËı› ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞Ú¯‹ ΔÚ·Â˙ÒÓ (∂∞Δ - EBA) ÂÓÈ·›Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›·, ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê˘Ï·¯Ù› Ë ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ÂÔÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙȘ 27 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛÂ: “™‹ÌÂÚ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÔÙ›·˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ¤ÓˆÛË. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·, Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÔÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ΔÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·›˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ª›· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î·ıȤڈÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÔÙ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â˘Úˆ·˚ÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ” . ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· Û¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÙÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¯Ú¤Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Î·È Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ” √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ∂˘Úˆ·›Ô˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ªÈÛ¤Ï ª·ÚÓȤ, › ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘: “∏ ÙÚ·Â˙È΋ ÂÔÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Û fiϘ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ∂∫Δ ı· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙË Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÚÔÛËψ̤Ó˜ Û ˘ÁÈ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ΔÂÏÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·‡ÛÂÈ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ” .

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

“¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ·fi ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢

°ÂÚÌ·Ó›·: “¡·È” ÛÙÔÓ ESM, ·ÏÏ¿ Ì Ï·ÊfiÓ ∫∞ƒ§™ƒ√ÀH, 12.

·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ESM ›Â Ë ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ -‚¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù· 190 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÌfiÓÔ Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÁÓÒÛË Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ESM. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ˆ˜ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ESM ‰ÂÓ ı· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.

¡

√ °ÂÚÌ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ΢ÚÒÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ESM Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Ô ÌfiÓÈÌÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ó· ÌÂÈ ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· ÂÌfi‰È· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÓÙÚ¤·˜ ºfiÛÎÔ˘Ï ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÛËÌ·Û›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ESM ÂÁ›ÚÂÈ “·‚‚·ÈfiÙËÙ˜” ÁÈ· ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯Ú¤Ô˜. √È ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ESM ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Û˘ÓÈÛÙ¿ “Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” Î·È Ô ESM ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÂÎÏÂÁ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›·. “ªfiÓÔ Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ∂˘ÚÒË” ÙfiÓÈÛ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô ºfiÛÎÔ˘Ï -·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë, Ë ÔÔ›· ʈٛ˙ÂÈ ÙË ıÂÛÌÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË.

“∫·Ïfi ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË” ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Î·È ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Úfi‚·ÏÂ Ë ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë, Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¤Î·ÓÂ Î·È ·˘Ù‹ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÌÈ· η-

Ï‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË” Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ë ÔÔ›· “ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¤Ú·Ó ·˘Ù‹˜ Î·È ·›ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ù˘” . “¢ÂÓ ÍÂÂÚ¿Û·Ì ·ÎfiÌË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ οӷÌ ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù·” , ‰‹ÏˆÛ ·ÎfiÌË Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜. “∂›Ó·È ÌÈ· Â˘Ê˘‹˜ ·fiÊ·ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÊÈÏÔÂ˘Úˆ·˚Îfi Ó‡̷ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùfi˜ Ì·˜. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Û ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, °Î›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ. ∂ÈϤÔÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ηÏfi Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ” ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ESM ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏÏ¿ ·fi ÙË ÁÂÚ-

Ì·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÎÚÔ‡Û˘” . “∂›Ó·È ηÏfi ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” , η٤ÏËÍÂ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ˆ˜ “‹Ù·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ηÈÚfi˜ Ó· ÏËÊı›” , ÂÓÒ “ηϋ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ §Ô˘›˜ ÓÙ °Î›ÓÙÔ˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ “ηϋ ›‰ËÛË” Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ηıÒ˜ “ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘

ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÎÈÓ‹ıËΠ·ÓÔ‰Èο ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Ë ÔÔ›· Ȥ˙ÂÙ·È ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ·Óı›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ̛· Ï‹ÚË ‰È¿ÛˆÛË. ø˜ Ì›· “ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ›‰ËÛË” Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ “Ó· ·Úı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ Ë Û˘Óı‹ÎË” ›‰Â ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¿ÚÈÔ ªfiÓÙÈ. ΔËÓ ·fiÊ·ÛË ¯·ÈÚ¤ÙËÛÂ Î·È Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ªÂÚÓ¿Ú ∫·˙Ó¤‚, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ESM. ™Â fi,ÙÈ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿, Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ›‰ËÛË” . ∏ ÚÒÙË Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ΢‚ÂÚÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ESM) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ Eurogroup, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. “∂ÈÛËÌ·›Óˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈο [...] Ì ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÁηıÈ‰Ú‡Ô˘Ó ÙÔÓ ESM Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ™‡ÌʈÓÔ” , ÛËÌ›ˆÛÂ. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô Û˘Óı‹Î˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· Ì›˙ÔÓ· ÚfiÔ‰Ô ÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÚÔ˜ ÌÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∂ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ” , ÙfiÓÈÛÂ.

μ·ı‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ï¤ÂÈ Ô ª·Úfi˙Ô

∏ ∂˘ÚÒË Ó· Á›ÓÂÈ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÎÚ·ÙÒÓ “ªÚ¿‚Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ E˘Úˆ˙ÒÓË” μƒÀ•∂§§∂™, 12.

Δ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜

¯ˆÚÒÓ - ÂıÓÒÓ ˙‹ÙËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÃÔÛ¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. “Ÿ¯È ¤Ó· ˘ÂÚÎÚ¿ÙÔ˜” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ª·Úfi˙Ô Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “∑ËÙ¿ˆ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ. ªÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ, ÈηӋ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÎÔÈÓ¿ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ̤ۈ ÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ οı ¯ÒÚ· Î·È Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË ÚÈÓ ·fi ÙÔ 2014. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì›· ÂÈÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ÂÓÒ ¿ÛÎËÛÂ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ϤÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηϤ˜ ÚÔÛı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢Â ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ Â›ıÂÛË ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÂȉ‹ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËÎ·Ó ·Ó‡ı˘Ó·. “ºÙ·›ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂϤÁÍ·Ì” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ∂∂ ‰Â ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜. √È ¯ÒÚ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁË-

Û·Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂∂...” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ª·Úfi˙Ô ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÎÚ›ÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ Ë ∂˘ÚÒË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó¤· ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÛΤ„˘” . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂∫Δ ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ “‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂıÓÈΤ˜ χÛÂȘ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ‚·ı‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. “∞˜ ÌËÓ ÊÔ‚fiÌ·ÛÙ ÙË Ï¤ÍË ÔÌÔÛÔÓ‰›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÚÔ˜ Ì›· ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÂıÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ª·Úfi˙Ô. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, Ô ª·Úfi˙Ô ÛÙ¿ıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘. ∏ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË “‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, Â›Ó·È Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È ÎÚ›ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘” ›Â. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÛÙÔȯ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Úˆ-

‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘” .

∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù: ¢ÒÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Ù‡ԢÛ˜ Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ” ÛËÌ›ˆÛÂ. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ „¿¯ÓÔ˘Ì ÂıÓÈΤ˜ χÛÂȘ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ.

ªÚ¿‚Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “∞Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. “ªÚ¿‚Ô ÛÙËÓ ∂Ï-

Ï¿‰·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·Úfi˙Ô. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· Ûˆı›, ·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·Ó ÔÈ ¿ÏϘ Ï¢ڤ˜ ÂÍ·Ï›„Ô˘Ó ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ Â˘ÚÒ, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜, ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘, ı· Ú¤ÂÈ, ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË” , ›Â Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·˘Ùfi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ¿ÌÂÛ·, ¤Ó· Ù·ÌÂ›Ô ·fiÛ‚ÂÛ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ª·Úfi˙Ô ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË - Ô Û˘ÌÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ¡Ù·ÓÈ¤Ï ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÏË ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÒÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÂÁÎÚÈı› ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â, fiÙÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¿ÓÔ‰Ô Ë ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì›· ÎÔ¤Ï· Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÁÈ· 150 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Û ¤Ó· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È Ó· ·ÚÓËı› Ù· ÔÛ¿ Ô˘ Ù˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ “ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË” Ù˘” , η٤ÏËÍÂ Ô ∫ÔÓ ªÂÓÙ›Ù.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂ÍÔÊÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ÀÁ›·

∞£∏¡∞, 12.

∞∫∞ƒ¶∏ ·¤‚Ë Ë Û˘Ó¿-

∞£∏¡∞, 12.

Ï˘ÛȉˆÙ‹ ÌÔÚÊ‹ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘, Ï›Á· 24ˆÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ∞fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·ÂÚÁÔ‡Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ - ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ¯ÒÚ·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ê¿Ú̷η Ì ›ÛÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ (∂√¶ÀÀ). ™ÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ¶ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Ì ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ›‰Ë Ù· ¢ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜.

™Â ÔÎÙÒ ÌÂÁ¿Ï· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. Δ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ô ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜, Ë ∞Á›· ŸÏÁ·, ÙÔ ∞ÙÙÈÎfiÓ, ÙÔ ™ÈÛÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ, ÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ, Î·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, ƒfi‰Ô˘ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜, “Ë ·fiÊ·ÛË Î·ı›ÛÙ·Ù·È ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·ÊfiÚËÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ π·ÙÚÈÎÒÓ ∂ȉÒÓ ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘ÓÔÏÈο Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ó‡·ÚÎÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ” . ™˘ÓÔÏÈο Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ Â‰Ò Î·È 1,5 ¯ÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 2009. ™Â ÌÈ· ΛÓËÛË Î·Ï‹˜ ı¤ÏËÛ˘ Ó· ·Úı› ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ÚÔ¤‚Ë Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ª¿ÚÈÔ˜ ™·ÏÌ¿˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ “ÂÌ¿ÚÁÎÔ” ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Û ·ÂÏÈÛ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜. “∞ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Û˘ÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Â› Ì·ÎÚfiÓ Î·È ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ë ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ï·Ì-

ÕηÚË Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·-∫∂¢∂

ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 20 ÂÎ. ¢ÚÒ.

∫Ú·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜ ηÚÎÈÓÔ·ıÒÓ

‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÍÔÊÏËı› Ô Ì‹Ó·˜ πÔ‡ÓÈÔ˜ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·ÏÌ¿˜. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁηϤÛÂÈ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ -Ô˘ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡‚·Ú˘, ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ıÂÙÈο, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙËÚ› ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘. ΔÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (9 Ì - 1 ÌÌ)

οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· 72 ∫¤ÓÙÚ· ¶ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ∂Í·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÔÈ ‰Ô̤˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ 25% Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ∫¤ÓÙÚ· ¶ÚfiÏ˄˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ô‰ËÁËı› Û ·‰˘Ó·Ì›· ·ÚÔ¯‹˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ fiÏ· Ù· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È

ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ù· “‚Ú·¯ÔÏ¿ÎÈ·” ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ

∞˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋ ‚›· ∞£∏¡∞, 12.

ƒÀ£ªπ™∏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·˘ÛÙËÚÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÔÈ-

ÓÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú·ÙÛÈÛÙÈ΋˜ ‚›·˜ ÚÔˆı› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷ‰›Î·Û ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ı· ÚԂϤÂÈ ÔÈÓ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ‹ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘. “√È Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‰Èη›Ô˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÓÂÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ÂÏÏԯ‡ÂÈ “fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˘ÔηٿÛٷٷ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ Â›Û˘ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‹ ˘Ô‰›ÎˆÓ ‹ ηٷ‰›ÎˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ (‚Ú·¯ÈÔÏ¿ÎÈ). ™¯ÂÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ Û ÔÈÔ˘˜ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È (ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· ‹ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ˆ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚÍË) ηıÒ˜ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¿‰ÂȘ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ 2,52% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô ¶ÔÈÓÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜ ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜, Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó¤· Ù·ÎÙÈ΋ ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, Î·È fi¯È ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‹ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ·, ¿‰ÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë “‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ¤Ú·Ó Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·‰ÈΛ·˜, ÂÁ›ÚÂÈ ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘” . Δ¤ÏÔ˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ fiÙÈ ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È

‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù·ÎÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Î·È ·fiÏ˘Û˘ ˘fi fiÚo, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚›·˜ ηٿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·fi‰Ú·Û˘, ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ 12.479, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Â›Ó·È 9.300 ı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙÔ˘˜ 12.479 ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÔÈ 7.887 Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ 562 Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ 587 ·Ó‹ÏÈÎÔÈ. °È· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È 4.136, ÂÓÒ ÔÈ ÈÛÔ‚›Ù˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 977. ∞fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÈ 4.254 Â›Ó·È ˘fi‰ÈÎÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 36.

∞˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ ÁÈ· ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ ı· ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È Û ÈÛfi‚È· οıÂÈÚÍË ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜. ΔÂÏÈο ‰ÂÓ ·ÔÔÈÓÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Ù·›ÛÌ· (¤ˆ˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜), fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Û ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÏËÌ̤ÏËÌ· fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Û ‰ËÌfiÛÈÔ. Δ¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘, ‰›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ, Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌËÓÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ (ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ, ·ÈÚÂÙÒÓ Î.Ï.) ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ¢∂∫√, Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. Δ¤ÏÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙ· ηÙÒٷٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· “Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ” , ÂͤÊÚ·Û fï˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó “Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˆ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”.

√È Î·ÚÎÈÓÔ·ı›˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ηÚÎÈÓÔ·ı›˜ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. “Δ· Ê¿Ú̷η ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÔȯ›˙Ô˘Ó ·fi 80 ¤ˆ˜ 4000 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ Ù· ·ÁfiÚ·Û·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› Ë ‰·¿ÓË ·fi ÙÔ ∂√¶ÀÀ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ. §fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ê¿Ú̷ο ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ∫·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ª·ÛÙÔ‡ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ƒÔ‰Ô‡Ï· ΔÛ·ÏÔ˘Û›‰Ô˘. “∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ £Â·Á¤ÓÂÈÔ ·fi ÙȘ 10 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ ¤ÓÙ” . √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜. “™Â ÈÛ¯‡ Ë ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹. √È Î·ÚÎÈÓÔ·ı›˜ ¯ˆÚ›˜ Ê¿Ú̷η Î·È ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜” ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ·Ófi Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂¢∂) Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ë fiÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 31,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ∫∂¢∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∫∂¢∂ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘ÚÈ›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂͤıÂÛ ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô ∫.∞ÛÎÔ‡Ó˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ù· 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Ù· 213 ÂηÙ. Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ. ∞ÎfiÌ· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ Ë ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ 31 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· ÌÔ˘Ó Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 10 ∂¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û ηٿÏË„Ë £∂™™∞§√¡π∫∏, 12.

ªÂ Â¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ¡.¢¤Ó‰È·˜, Ë Âȯ›ÚËÛË ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ΔÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ 2007. “⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ¯ÚfiÓÈ˙ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ·. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ¶ÔÏÈÙ›· Â›Ó·È Û·Ê¤˜ Î·È ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË: ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ÚÔ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ï‹ÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ·ÓÙÔ‡ Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜.

ÕÚÛË ·Û˘Ï›·˜ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 12.

À¤Ú Ù˘ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ù¿¯ıËÎÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÏÒıËΠ·fi ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ πÛ›‰ˆÚÔ ∫Ô‡‚ÂÏÔ ÛÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙÔ˘ 2011. ΔËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛÂ Ë ›‰È· Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Î·Ì›· ÛÎÈ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ï‹ÍÔ˘Ó.

ª‹Ó˘ÛË ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ηٿ ¡. ¢¤Ó‰È· ∞£∏¡∞, 12.

ªËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ¡›ÎÔ˘ ¢¤Ó‰È· Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¡›ÎÔ˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘ ηٷ٤ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·¿. ™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·, ÛÙË Ì‹Ó˘ÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜ “‰È· ÙˆÓ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ‹ÙÔÈ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂§.∞™. Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, Âͤ‰ˆÛ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈο ‰È·Ù›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ì·˜ “ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ” fiÙÈ “...ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ë ·ÓÙÈÔ›ËÛË ∞Ú¯‹˜...” . ™ÙË Ì‹Ó˘ÛË Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È· Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶··ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· “ıÂÛÌÈ΋ ÂÎÙÚÔ‹”, “Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· Î·È ·˘ı·ÈÚÂÛ›·” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ “ηٷÛÙÔÏ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ‰Ú¿ÛˆӔ .

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿

¢›Î˜ «ÂÍÚ¤˜» ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∞ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô ∞£∏¡∞, 12.

ª

 ‰È·‰Èηۛ˜ “ÂÍÚ¤˜” , ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ Û ¤Ó·Ó Ì‹Ó·, ı· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 150.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ. ∞ÎfiÌË, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ (ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ Î.Ï.) ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ¢∂∫√, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ.

∂›Û˘, ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚fiËÙ· “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ·” Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Î.Ï. ı· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ϤÔÓ (Î·È fi¯È fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ‰˘ÓËÙÈ΋) Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÓ‹˜ ÛÙÔ 50Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∞˘Ù¿ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È Û ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¡ÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì Ӥ· Ú‡ıÌÈÛË Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ·fiÏ˘Û˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘, Ó· ˙ËÙ¿ Î·È Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ··Û¯fi-

ÏËÛË ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÂÏÂÛ›‰È΢ ·fiÊ·Û˘ Â› Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ (ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ, Ô Î. ƒÔ˘·ÎÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ-

Á·˙Ô̤ÓÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË ÌÂÛÔÛÙ·ıÌÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ηٿ 35% ÂÚ›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ËÏÒ-

ÓÔ˘Ó “Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ˆ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ηٿÏÔÁÔÈ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ. ŒÙÛÈ, ÔÈ Î·ı·Ú¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÔ·Á›ÙË ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 4.347 ¢ÚÒ (ÌÈÎÙ¿ 6.957 ¢ÚÒ), ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂÙÒÓ ÛÙ· 4.254 ¢ÚÒ (ÌÈÎÙ¿ 6.810 ¢ÚÒ), ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂ÊÂÙÒÓ ÛÙ· 3.442 ¢ÚÒ (6.685 ÌÈÎÙ¿), ÙÔ˘ ∂ʤÙË 3.673 ¢ÚÒ (5.878 ¢ÚÒ), ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ 3.201 ¢ÚÒ (4.527 ¢ÚÒ) Î·È ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰›ÎË 2.439 ¢ÚÒ (3.434 ¢ÚÒ). ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÔÚÔıÂÙÈÎÒÓ ÂΉȉfiÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì Ӥ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂȉÈο Î·È Ï‹Úˆ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙˆÓ ıÈÁÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ì ·Ú¿ÏÏË-

ÏË ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Û‡ÓÙÔÌˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ (ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ). ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë -fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎÂ- ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰›ÎˆÓ ‹ ηٷ‰›ÎˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Â¤Ú¯ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ΔÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ηÙÒÙ·ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ÚÔÛ¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٿ ÙÔ˘˜ Î.Ï. ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ. ΔÔ Ï·ÊfiÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ŒÙÛÈ, Ì ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi ¯ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ËıÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ ÁÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ˘fiÏ˄˘ ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Δ‡Ô˘ Î·È ÂÎÔÌ¤˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ Û ȷÙÚ›· ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 12.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ Û ȷÙÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ & ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, fiˆ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÙË ∫ËÊÈÛÈ¿, ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·, ÙË ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›·, ÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ Î·È ÙËÓ ∞Ó¿‚˘ÛÛÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ & ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ȷÙÚ›· fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ηıÒ˜ Î·È ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿-

‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ È·ÙÚ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ñ ™Â Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÂ›Ô ÛÙÔ ªÔÛ¯¿ÙÔ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·Ú¤¯ÔÓÙ·Ó Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ·ÛıÂÓ›˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛË Ì›·˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Û΄˘ ·ÛıÂÓÒÓ. ñ ™Â È·ÙÚÂ›Ô ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÌË Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô

∂›Û΄˘ ∞ÛıÂÓÒÓ Î·È ÌË ¤Î‰ÔÛË Ì›·˜ ·fi‰ÂÈ͢ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ë ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘ Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ¶ÂÈÚ·È¿. °È· ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, ÂÓÒ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ¢√À ηıÒ˜ Î·È Ô √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜

™¯¤‰ÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ 40 ·Î·ÙÔ›ÎËÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ∞£∏¡∞, 12.

ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ 40 ·Î·ÙÔ›ÎËÙ· ÓËÛÈ¿, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÁÈ· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È·, Ù· ÔÔ›· ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg. “Œ¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ÛËÌ›· Ì ηÏfi ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ηϤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” , ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢ ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ·Ú·Ù˙‹˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. “∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ù· Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì” . ∏ “Short list” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÓËÛÈ¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi 500.000 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 3 ÂηÙ. ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó Ì leasing ÁÈ· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 30 ¤ˆ˜ 50 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ÂͤٷÛ 562 ·fi Ù· ÂÚ›Ô˘ 6.000 ÓËÛÈ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶·ÚfiÙÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÌÂÚÈο Â›Ó·È ‹‰Ë ȉȈÙÈο, fiˆ˜ Ô ™ÎÔÚÈfi˜ ÙÔ˘ øÓ¿ÛË, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÓËÛÈ¿ fi-

ˆ˜ ÔÈ ºÏ¤‚˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Î·È ¤Ó· Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙÚÈÒÓ ÓËÛÈÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. √ Î. Δ·Ú·ÓÙ˙‹˜ fï˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÓËÛÈ¿. °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ·‰ÂÈÒÓ. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚÈÊı› ηıÒ˜ Ë

̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ leasing ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÒÏËÛË ÎÚ·ÙÈ΋˜ Á˘ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÎÔÓÙ¿ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ 1996 ÁÈ· Ù· ÿÌÈ·. Œˆ˜ ÙÒÚ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔ-

¢È·‰Èηۛ˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ 29% ÙÔ˘ √¶∞¶ ∞£∏¡∞, 12.

ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 29% ÙÔ˘ √¶∞¶, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ÂÁÎÚÈı› Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 29% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¶. Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Â›Ó·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÒÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ï·¯Â›ˆÓ Û ȉÈÒÙ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ Ù˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤ÎÙ·Û˘ 500 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·ÛÛÈfiË ∫¤Ú΢ڷ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

ÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿, ·ÏÏ¿ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∞π¶∂¢, Δ¿Î˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó 19 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015 ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È “ηٿÏÏËÏÔ” .

ΔÔ πÛÚ·‹Ï ÛΤÊÙËΠӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÓËÛ› ∞ÁÔÚ¿ ‹ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ì›ÛıˆÛË ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂͤٷÛÂ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Haaretz. ΔÂÏÈο, ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ È‰¤· ÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·Û‡ÌÊÔÚË. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂¯Ô‡ÓÙ ª·Ú¿Î ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË Le Monde ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ “ÂÌÔÚÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰ˆÓ” . ΔÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰ÂÓ ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ıÂÚÌ¿ ÙËÓ È‰¤·, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ Ó· ‰Ôı› ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ Î·È ª·Ú¿ıÔ˘

“•ÂÌÏÔοÚÔ˘Ó” ‰‡Ô ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÂÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ Î·È ª·Ú¿ıÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â› ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó “ͯ·Ṳ̂Ó˜” ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ ¡. ªfiÛ¯Ô, “Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·ıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ‡ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ˘‹Ú¯Â ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Á.Á. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (º∂∫ 808 ¢’/16-10-98), ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ·Î˘ÚÒıËÎÂ, ÁÈ· Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 3062/2000 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂.

√ ÔÈÎÈÛÌfi˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ οو ÙˆÓ 2.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∫·ÙfiÈÓ Ù˘ ·Î‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Á.Á. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ À¶∂∫∞ ÍÂΛÓËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â·Ó¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜. ΔÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ã√¶ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2010 ›¯Â ÚԂ› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ À¶∂∫∞ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·˘Ùfi˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ٷ ‰ÈÔÚıˆÌ¤Ó· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙÔȯ›· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011. ŒÁÈÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¤ÁÈÓ Ӥ· ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∫∂.™À.¶√.£.∞. (∫ÂÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛˆÓ), ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÔÌfiʈӷ. ªÂÙ¿ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ À¶∂∫∞ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, ÁÈ· Ó· ÙËÚËı› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· (Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ‹˜ Ù˘, Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ·˘ÙÒÓ, Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î.Ï.). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ªÂϤÙË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2005. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ .Ì. Ù˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ë-

● ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ), ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜

ÌÂÚÒÓ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ), ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ª·Ú¿ıÔ˘ Ë ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ·Ó·Ù¤ıËΠ̠·fiÊ·ÛË À¶∂Ãø¢∂ ÙÔ 1995. √È ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙË μ’ Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙȘ 15.3.1998 ÔfiÙÂ Î·È ÙËÓ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ·Ó¿ÚÙËÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙȘ 18.11.98 Î·È ·ÊÔ‡ Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ·, Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂.

∫·ÙfiÈÓ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™Ã√¶ ÂͤٷÛ ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ÙȘ ÂÌÚfiıÂÛ̘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1999, Î·È ÙËÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ À¶∂∫∞, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë °’ Ê¿ÛË Ù˘ ¶.ª. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÚÔÛÎfiÌÈÛ·Ó Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ (110-99) ÙÔ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ Ì ÙËÓ ˘’·Ú.83/2001 ∞fiÊ·ÛË ™Ù∂ ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ∞ÈÁÈ·ÏÔ‡ Î·È ¶·Ú·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÔÈ Ô-

ԛ˜ Â·Ó·Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Á.Á. ¶ÂÚÈÊ. £ÂÛÛ·Ï›·˜ (º∂∫ 121/¢’/05). ∂›Û˘ ÙÔ 2003 Ì ·fiÊ·ÛË ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÔÚÈÔÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ (º∂∫ 1248/¢’/03), ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ∞ÊÔ‡ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÍÂϛ͈Ó, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ, Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ë ¢/ÓÛË ¶ÔÏ/ÎÔ˘ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂.

⁄ÛÙÂÚ· Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰È·‚›‚·Û ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ª·Ú¿ıÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÚËı› Ë ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘ (ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ). “∏ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·ıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ¤Ó·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘” , ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·Ù·Ú¯¿˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘, ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™Ã√√∞¶ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Ù˘ ∫ÚÈı·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ª·Ú¿ıÔ˘, ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ‰›ÓÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÊÔÚ›˜, Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÁÓÒ̘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ì ӷ Â›Ó·È ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜, ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤Ó˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë fiÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜.

§fiÁˆ ÎÏÔ‹˜ ηψ‰›ˆÓ, Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 100.000 ú

™ÎÔÙÂÈÓÔ› Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· £∂√™∫√Δ∂π¡√π Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ‚·ÛÈÎÔ› ÂıÓÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜, ·ÊÔ‡ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÎÔÙÂÈÓÔ› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ˙ËÌÈ¿. ∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, fï˜ Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ‰ÚfiÌˆÓ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈÎfi˜. ∏ ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÁÓÒÛÙˆÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔÛÎfiÙÂÈÓÔ˘˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. Èڛ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ μfiÏÔ˘¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ‚·ÛÈÎÔ› Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰Âο‰Â˜ Ô‰ËÁÔ›. ™Â ¿Ï-

● Èڛ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ μfiÏÔ˘-

¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ‚·ÛÈÎÔ› Ô‰ÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰Âο‰Â˜ Ô‰ËÁÔ›

ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÔÏÏÔ› ÎfiÌ‚ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÎÔÙÂÈÓÔ› ÏfiÁˆ ÎÏÔ‹˜ ηψ‰›ˆÓ, ÂÓÒ ·Ó¿‚Ô˘Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ Ï¿Ì˜ Û οÔÈ· ÛËÌ›·. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷ Â›Ó·È Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ.

∏ ÂÈÙÚÔ‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË, ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘-¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·ÏÒ‰ÈÔ

Ì‹ÎÔ˘˜ ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ™Â ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÚ›Ô˘, ÙÌËÌ·ÙÈο fï˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ. ÃÚ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ø˜ ÌfiÓË ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫·Ó›˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ fiÙ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Â·ÓËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÚԂϤÂÈ ÂÁÁÚ·Ê‹ ›ÛÙˆÛ˘, ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÈÔ‰fiÙË. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈÙ·È, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜. ∏ ÎÏÔ‹ ηψ‰›ˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ “Ì¿ÛÙÈÁ·” . Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È

Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·ÙËÌfi. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, ÛÙËÓ ¶∞£∂, ÛËÌÂÈÒıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÎÏÔ‹ ηψ‰›ˆÓ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‚˘ı›ÛÙËΠÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÏÔ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ·Ó‹Ïı Û 13.000 ¢ÚÒ. “◊Ù·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Ú‹Ì· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÈÛÌÔ‡” ÂÂÛ‹Ì·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ fiÏË, ¿ÓÙˆ˜, ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ʈÙÈÛÌfi, Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, Ó· ÌËÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó Â˘Ï·‚Èο ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

™ÙÔ 304 ¶∂μ Ô ¶ÔψÓfi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶√§À¶§∏£∂™ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÔψÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÚÌ¿ÙˆÓ 304 ¶∂μ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. √È ¶ÔψÓÔ› Â›ÛËÌÔÈ ·Ê›¯ıËÛ·Ó Ì ÂȉÈ΋ Ù‹ÛË ·fi ÙËÓ ÔψÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·ÚÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. Δ· ¿ÚÌ·Ù· ·˘Ù¿, ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ¯ı˜ Ë ÔψÓÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ¤Î·Ó ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·ÚÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ °∂™ ∞ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °Î›ÓË. ∏ ÙÂÏÂÙ‹, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ‰‡Ô ÌÔ˘ÛÂÈ·ÎÒÓ ∞ÚÌ¿ÙˆÓ ª¿¯Ë˜ (ÂÓfi˜ ª48 ∞5 Î·È ÂÓfi˜ ª60 ∞1), Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ˘ËÚÂÛ›·, Û ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË ∞Ì˘ÓÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î. ªfiÎÔ˘ÛÏ·‚ μ›ÓÈÓÙ (Boguslaw W. WINID).

∞ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ÁÈ· ÂÍȯӛ·ÛË ÏËÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ™∂ Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ¤ÓÔÏ˘ ÏËÛÙ›·˜ Û ˘ÔηٿÛÙËÌ· ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ §ÂÔÓÙ¿ÚÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ §ÂÔÓÙ¿ÚÈ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¿ÙÔÌ· (¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Èı·ÓfiÓ Á˘Ó·›Î·), ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ Á¿ÓÙÈ· Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜ ۷Λ‰È·, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ·Ó ˘ÔηٿÛÙËÌ· ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ Ô ¤Ó·˜ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÚÈfiÚÈÛ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÚÈÒÓ Ë̉·ÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 50, 30 Î·È 50 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜ Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î·), ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘, Â›Û˘ Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·ÎڇηÓÓÔ˘ fiÏÔ˘ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË fiψ˜ ÂÏ·ÊÚ¿˜ ‚›·˜, ¯Ù‡ËÛ Ì ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÙÔÓ 50¯ÚÔÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ·fi ÙȘ ηÛÂÙ›Ó˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·Ó¿Ï˄˘ (∞Δª) Î·È ·fi ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 26.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘.


ª·ÁÓËÛ›· 12 ™ÙÔ μfiÏÔ ‚Ú¤ıËΠ¯ı˜ Ô ªÈ¯. ™¿ÏÏ·˜

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ

Σκληρή απάντηση εργαζομένων ΔΕΥΑΜΒ

Δ∞ ηٷÛÙ‹Ì·-

Ù· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡. πˆÓ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÍ·ÁfiÚ·ÛÂ Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. ªÈ¯. ™¿ÏÏ·˜. √ Î. ™¿ÏÏ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í ¯ÂÈÚ·„›Â˜ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. √ Î. ™¿ÏÏ·˜ ‹Ù·Ó ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Imperial ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞Δ∂ ·’ fiÏË ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Ó¤·˜ ÙÚ¿Â˙·˜. √ Î. ™¿ÏÏ·˜ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚÈÛÙ. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë ·Ó·Ï. ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ∫ˆÓ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ¡. ª·ÁÚÈ‹, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ·ÁÚfiÙ˜ “ÕÓÔÈÍ·Ó”, ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙȘ ∞Δ∂¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁˆÚÁÒÓ, ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓË̤ڈÛ ۯÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌËÓ ¯·ı› Ô‡Ù ¤Ó· ÛÙÚ¤ÌÌ· Á˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ÙÂÏÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË. π‰È·›ÙÂÚ· ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ì ÙÔ “ÔÍ˘Ì¤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ·” , fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Á·›Â˜, ÔÈÎfi‰· Î·È ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÈ ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ·’ ·˘Ù¿ ÙÔ 20% Â›Ó·È ÌË Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ·. Ÿˆ˜ ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô Î. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÛÔ Î·È ÙË Ó¤· ∞Δ∂, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ¿Ó ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙÔ 120% Î·È Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Á·›Â˜. “∞fi Û‹ÌÂÚ· Ë ∞Δ∂-¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ οÓÂÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ¿Ó ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ·ÔÌ›ˆÛË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆӔ , ÙfiÓÈÛÂ.

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î·È Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Â›‰ÔÍˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ù˘ ⁄‰Ú¢Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:

“√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÛÙÔ ÛfiÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ˆ˜ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó Ô ªÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜, ¤Î·ÓÂ, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. √È ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, fï˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ “·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡” , fiˆ˜ ÌÔӛ̈˜ ·ÂÈÏ›, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ù‹˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È fi¯È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∏ ÒÏËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÓÙfiÈ·˜ Î·È Í¤Ó˘, Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÈÛËÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘. √ Î. Úfi‰ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÂÍÈÙ¿ÚÂÙ·È” Ì ÙË ¢∂À∞ªμ, ̤ÓÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, fiÛÔ ·ÓÙÈÌ¿¯ÂÙ·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ, Ô˘ ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ì¿¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÔÙÂÏÔ‡ÌÂ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰È·Î·ÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÂȉÈÒÍÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ¢ÙÂÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÚÔÎÏËÙÈο ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ (ÙÔ Á·Ú Ôχ Ù˘ ıÏ›„ˆ˜, ÁÂÓÓ¿ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË). ∏ ¯˘‰·›· Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ Î·È ÙË ıÂÛÈṲ̂ÓË, ÛÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ËıÈ΋ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, Ë ÔÔ›· Ô˘‰¤ÔÙ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËΠ·fi ηӤӷÓ- ÏËÓ Ù˘ ıÏÈ‚ÂÚ‹˜ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘- ı›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ͯ›ÏÈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ.

● ™ÂÈÚ¿ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ¢∂À∞ªμ

∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÈÎÚÔ„˘¯›· ÙÔ˘. ∞˜ ÌËÓ Ì·˜ οÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ì¿ıËÌ· ËıÈ΋˜ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘, Ô Î. Úfi‰ÚÔ˜. ΔÔ ‹ıÔ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ·¯˘Ú¿ÓıÚˆÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ∫·È ÂÂȉ‹ ¯‡ıËΠÔχ ÌÂÏ¿ÓÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ı¤Ì· (£∂™™∞§π∞ 11/9/2012), ·˜ Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ÙÈ ÂÓÓÔ› ÛÙË ÛÂÏ›‰· 52 ÙÔ‡, ˘fi ¤ÁÎÚÈÛË Î·Ù·ÙÂı¤ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ, √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ˆ˜ “¢È¿ÊÔÚ˜ ¶·ÚÔ¯¤˜” ... “‚Ú·‚›ˆÓ Û ·È‰È¿ ÂÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Ô˘ ·ÚÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ‹ ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÛÙË Ì¤ÛË, ·ÓÒÙÂÚË ‹ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË” . ∂›Ó·È ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÌfiÏȘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 9/9/2012, Ô˘ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙÔ ı¤Ì· ‹ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó Ô ›‰ÈÔ˜, ÙÈ ÂÈÛËÁ›ٷÈ, ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈο. ∞˜ ÌËÓ ÙÔÓ Í·ÊÓÈ¿˙ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ë Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔ-

ÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi “·›ÙËÌ·” , Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô, Ë ∂ȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘, ¯ÔÚËÁ› ¤ÓÙ˘˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ª¿ÏÏÔÓ, Ô Î. Úfi‰ÚÔ˜ ··ÚÓ‹ıËΠÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÔÛÊ˘Ôη̄›· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ- ÂÍ È‰›ˆÓ ÎÚ›ÓÂÈ Ù· ·ÏÏfiÙÚÈ·, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ·ԉ¯ÙÔ‡ÌÂ. ∫·È, ÂÂȉ‹, ‰ÂÓ ‹Ú·ÌÂ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, η̛· ·¿ÓÙËÛË Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÛ·Ì ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È Û·˜ ÂÚˆÙԇ̠Î. Úfi‰ÚÂ: - ∞fi ÔÈÔÓ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Ò˜ ÓÔÌÈÌÔÔÈ›ٷÈ. - °È·Ù› ‰ÂÓ ÚԂϤÊıËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı›. - °È·Ù› ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ √Ú-

Á·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. - °È·Ù› ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÔÈ Î·ıÂÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÛÙÂÁ·Ó¿ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘. - °È·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔًوÓ, Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙˆÓ (ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·) ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÍÔ‰·. - °È·Ù› ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. - °È·Ù› ‰ÂÓ ··ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÔÙ¤ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ. - ¶fiÙ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ¢∂∞À, Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ıËÎ·Ó Î·È ·Ó Ì‹Î·Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜. - ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ·¯ı› ·fi ÙȘ Ӥ˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ Î·È fiÛÔ ¤¯ÂÈ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Û ·˘Ù¤˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∂¿Ó, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛÊÈÏ‹ Û·˜ Ù·ÎÙÈ΋, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì·˜ ıˆÚ›Ù ·Ó¿ÍÈÔ˘˜ Ù˘ fiÔÈ·˜ ·¿ÓÙËÛ‹˜ Û·˜, ›ÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙË ‰ÒÛÂÙ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ∫·ÏÔ‡ÌÂ, ˆ˜ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ·ÓÙÈ·Ï¤„Ô˘Ì ٷ ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ Î·È ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤Ó· Û¯¤‰È· ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜, Û ȉÈÒÙ˜, ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Ï·Ô‡, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¢∂À∞ªμ. ∂‰Ò ›̷ÛÙÂ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·...” .

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Δ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂ-

ˆÓ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ÙÔÈÎfi˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Û˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi ÙȘ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌÏË-

ÚÒÓÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ϤÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∂√¶ÀÀ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÚÔÙ·ı› ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. Œ¯Ô˘Ì ÏËÚˆı› ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ, ÂÓÒ, ·Ó ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ì ÙÒÚ· Û˘ÓÙ·Á¤˜, ı· ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ

ÙÔ˘ 2013. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÏÈ¿ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ·. Èڛ˜ fï˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ʿÚ̷η ·fi ÙË Ê·Ú̷ηÔı‹ÎË Ô˘ ˙ËÙ› ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜; ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ì·˜ ÂÛÙ¿ÏË ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÏËÚˆıÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ › ˆ˜ “ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∞Ó Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù‹˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÙfiÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ı·

οÓÔ˘Ì Ӥ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ì” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ fiÙÈ ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÔÏÈÁÔÒÏÈ·. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú·‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ Â›‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ·Á·ıfi. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‚ÔχÂÈ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ӥ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Û˘ÓÙ·ÁÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

•ÂΛÓËÛÂ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ •∂∫π¡∏™∂ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂ-

ÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Âȯ›ÚËÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ. ∞fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·˘Ù‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Â› ٷ ÂÍ‹˜: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ·, Ë Âȯ›ÚËÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. 줂·È·, Ë ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ Î·È ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. √ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ, ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ÎÔÚÌÒÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÙË Î·È ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÂχıÂÚË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ - ÛÙȘ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ μÚ‡¯ˆÓ·, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÙË °·Ù˙¤· Î·È ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÂÈÌ¿ÚÚˆÓ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÙÈο ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÎÈÁÎÏȉˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ √∂∫ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÔ‡, fiÔ˘ ı· ÌÂÙÂÁηٷÛÙ·ı› Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ë Î·Ù·Û΢‹ ‰·¤‰Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ë Â΂¿ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ô‰È΋˜ Á¤Ê˘Ú·˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ÂÓÒ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÙÈο ‡„Ô˜ 400.000 ¢ÚÒ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¶¤Ú‰Èη˜ - º˘Ï¿ÎË - ∂.√. º·ÚÛ¿ÏˆÓ - ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi” .


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞ÁˆÓÈÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘

ŒÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Δ

Ș ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 1.600 - 1.700 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙË ¢∂À∞ªμ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜.

™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Ì›ÏËÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤·˜ Ì›ˆÛ˘ ÌÈÛıÒÓ, ·ÔχÛˆÓ, Âʉڛ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ‰È·Ê˘Ï·¯ÙÔ‡Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÔ‡ÌÈ. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÂÚÈÎÔ¤˜, ·‡ÍËÛË ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ηٿÚÁËÛË Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ), ·Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÔχÛÂȘ Î·È Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Û Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ, ·ÔχÛÂȘ, Âʉڛ· Î·È fiÔÈ· Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ. ∂›Û˘ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÂȉÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô £ËÛ¤·˜ Î.¿., ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤ÚÁ·

£¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ÏԢΤÙÔ “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì fiϘ Ì·˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ. §¤ÌÂ, Â›Û˘, fi¯È ÛÙËÓ Âʉڛ·, Ì fiÔÈÔ fiÓÔÌ· ÎÈ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È ˙ËÙ¿ÌÂ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ (ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌfi˜, ‚ÚÂÊÔÓËÈ·ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, ¢∂À∞ªμ ÎÏ). ∏ ¢ı‡ÓË fiÏˆÓ Ì·˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙÔÚÈ΋. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˘ËÚÂÙԇ̠ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∞Ó ÙÒÚ· ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ, Ì ۯ¤‰ÈÔ, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÓˆÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜, ı· ‚ÚÂıԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ Û ԉ˘ÓËÚ¿ ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÊÂÙËڛ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ª·˜ ÂÓÒÓÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ë ÎÔÈÓ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë ÙÔÈ-

΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì¿˜ Â¤ÏÂÍ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì χÛÂȘ ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÚ‡ÛÂÈ. ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔ ÙÔ “ÎÚ¿ÙÔ˜” Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô˘ Ì ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ‰›ÓÂÈ ·Ó¿Û˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·Ï˘ı› οı ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜, ·˜ ÍËÏÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÔÎÔ‡ÌÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ì·˜. ∏ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. £· Ú¤ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì „ËÏ¿ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¡· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ÂÌ›˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿Û˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ˘¤ÚÔÁη ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √È ¢‹ÌÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. √È ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ¯Ú‹ÛÈ̘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ¢ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙ· Ó¤· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ٷ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÛÂ

● ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô

¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û‡ÓıÂÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÓÙÏËıԇ̠۠·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÓÂÚÁfi Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙË Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ·ÓÔÚıˆÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜. ∂›Ó·È ϤÔÓ ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ηӤӷ˜ ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó·

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÚÔÏ¿. ∞˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ, fiÏÔÈ Ì·˙›, οı ÂÚÈıÒÚÈÔ ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ȤÛÔ˘Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı›. ∞Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó Û οÙÈ, ·Ó ‚ϤÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î¿ÔÈÔ Êˆ˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎÏÈ̷Έı› ÚÔÛ¯Ҙ.

ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÚÒËÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘

™Â Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ

ƒÔ˘ÛʤÙÈ· ÛÙÔ fiÓÔÌ· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™∏ª∞¡Δπ∫√ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ù˘

¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘, “ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ 47 Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ Ë ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰È·Ó˘ı¤ÓÙ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· οı fi¯ËÌ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË. ∂›Û˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Î¿ı fi¯ËÌ·. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∫›ÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞Ôı‹Î˘ ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ ·fi ÙÔ Ú·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ÀËÚÂ-

Û›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ı· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Û ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô¯‹Ì·Ù· (Ì ηٿÏÏËÏÔ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ̤ÙÚËÛ˘ ÚÔ‹˜) Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ï›ÙÚˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Î·È Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ÙÔ Î¿ı fi¯ËÌ·. ∂ÈϤÔÓ Ì ÙȘ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ı· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È: -¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì·˙ÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. -∞ÂÈÎfiÓÈÛË Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ 6 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‹ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÚÔÊ‹. - ÕÌÂÛË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ οı ԯ‹Ì·ÙÔ˜. - ÕÌÂÛË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ∫Δ∂√, Ï¿ÛÙȯ·, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú·˜, Ï¿‰È·. -¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û¤Ú‚È˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Î¿ı ԯ‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË.

∂Δ∞∑∂ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ·˙ËÌ›ˆÙÔ ÚÒËÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÁÁ¤ÏıËΠ¯ı˜ ·fi ÂÍ··ÙËı¤ÓÙ· ÔÏ›ÙË, ·Ù¤Ú· ¿ÓÂÚÁÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙Ë. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, “¯ı˜ Ì ÂÈÛΤÊıËΠÔÏ›Ù˘ Î·È Ì ÚÒÙËÛ ·Ó ÁÓÒÚÈ˙· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ô˘ ›¯Â ··Û¯ÔÏËı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ªÔ˘ ›Â, fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ 150 ¢ÚÒ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ı· ÙÔ˘ ¤‚·˙ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈηϤÛÙËΠÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ fiÓÔÌ· Î·È ÙË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ, fiˆ˜ ÎÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÂÓËÌÂÚÒıËη ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÂÛ· ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·. ∂›Ó·È ̤۷, ‰È·‚‚·›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÚˆÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, “·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Ô ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ¿‰Èη, ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Î·È ·Ó·ÏËı‹. ∞Ó ÌÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ı· ¿ˆ Ó· ηٷı¤Ûˆ. ∞fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¤Ì·ı· fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜

● √ Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ “¯·ÚÈÛÙÈ΋” ÚfiÛÏË„Ë, ηıÒ˜ fiϘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞™∂¶

ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ˙ËÙÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù· ‰·ÓÂÈο, ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¤‰ˆÛ ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜ 50 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ Ù· ˙‹ÙËÛ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ È·ÙÚÈο ¤ÍÔ‰· Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ηÚΛÓÔ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙÔ˘ Ù· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ, ·Ó fiÓÙˆ˜ Ù· ›¯Â ·Ó¿ÁÎË, ‰ÂÓ ı· Ù· ‰Â¯Ù›. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› ÂÓ‹ÚÁËÛ ¤ÙÛÈ. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÊÙˆ¯fi˜, ͤڈ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Ú¿ÍË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÚÒËÓ ÂÚÁ·-

˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜. øÛÙfiÛÔ Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ· ̤¯ÚÈ ¯ı˜, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ “¯·ÚÈÛÙÈ΋” ÚfiÛÏË„Ë, ηıÒ˜ fiϘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞™∂¶. ΔË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ 8ÌËÓ›ÙË Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ô ·ıÒÓ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ‡ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÂÏÈο ··Û¯fiÏËÛË, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¢È·ÎÈÓÔ‡Ó ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “μπ√ª∏Ã∞¡π∞” ‰È·Î›ÓËÛ˘ ·ÏÏÔ-

‰·ÒÓ Ì Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËı› Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì Ï·ÛÙ¿ Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¤ÓÙ ·ÏÏÔ‰·Ô›. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔÓ ∫Ú·ÙÈÎfi ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô›, ˘‹ÎÔÔÈ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È ™˘Ú›·˜, ËÏÈΛ·˜ 29 Î·È 18 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚·ÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô ˘‹ÎÔÔ˜ ™˘Ú›·˜ Â¤‰ÂÈÍ ÎÈ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂͤÏıÂÈ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙȘ μڢͤÏϘ μÂÏÁ›Ô˘, ÂÓÒ Ô ˘‹ÎÔÔ˜ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜, οÙÔ¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ ˘‹ÎÔÔ ™˘Ú›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙ·Íȉ¤„ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ∂›Û˘, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ˘‹ÎÔÔÈ ∞ÏÁÂÚ›·˜, πÓ‰›·˜ Î·È ™Ô˘‰¿Ó, ËÏÈΛ·˜ 25, 29 Î·È 40 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi Ù˘ μڢͤÏϘ μÂÏÁ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚·ÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ηÙ›¯·Ó ÎÈ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÍ‹˜ Ï·ÛÙÒÓ ÂÁÁڿʈÓ: - √ ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÏÁÂÚ›·˜ Â¤‰ÂÈÍ ÎÈ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ‚ÂÏÁÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ˆ˜ ÎÏÂÌ̤ÓÔ. - √ ˘‹ÎÔÔ˜ πÓ‰›·˜ Â¤‰ÂÈÍ ÎÈ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ÈÓ‰ÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÔÏÂÛı¤Ó. - √ ˘‹ÎÔÔ˜ ™Ô˘‰¿Ó Â¤‰ÂÈÍ ÎÈ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÔ‡ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘, Ï·ÛÙ‹˜ Õ‰ÂÈ·˜ ¢È·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ï·ÛÙÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜, ¿·ÓÙ· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. Δ· Ï·ÛÙ¿ Ù·ÍȉȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ηٷۯ¤ıËηÓ, Ô ˘‹ÎÔÔ˜ ∞ÏÁÂÚ›·˜, Ì ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· „¢‰‹ ·ÓˆÌÔÙ› ηٿıÂÛË Î·È ÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ πÓ‰›·˜ Î·È ™Ô˘‰¿Ó ÁÈ· Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ù· Ï·ÛÙ¿ ¤ÁÁÚ·Ê· ¤Ó·ÓÙÈ 300 ‹ 400 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ (Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜) ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ‰È·ÎÈÓËÙ‹˜ Ï·ÛÙÒÓ ÂÁÁڿʈÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÈÊ˘Ï·Î‹ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ π∂∫ ∞¶√ ÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ¤-

¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ∫ÔÌً̈˜ - Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÎfiÌ˘, ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋ ÙÚ·˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·, Ù¯ÓÈÎfi˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ù¯ÓÈÎfi˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 20/9/2012 ÛÙÔ π∂∫ μfiÏÔ˘, Ù¤ÚÌ· º˘ÙfiÎÔ˘ Î·È ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÒÚ˜ ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 14.00. ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Δ·˘ÙfiÙËÙ·.

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÏԢΤÙÔ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫∫∂ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜

∂∫μ ηٿ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙÔÓ “902”

ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÂÍ·ÔχÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÏԢΤÙÔ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi “902” Ô˘ ¤‚·Ï ÙÔ ∫∫∂ Î·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi, Ó· ÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜...

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙË “›‰ËÛË” , ıÏÈ‚ÂÚfiÙÂÚË Î·È ·fi ·˘Ù‹Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ·ÁÂÚ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·‡Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ “902” ÙÔ˘ ∫∫∂, Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÍÂÎڤ̷ÛÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÈʇϷÍ ˆ˜ Â›ÏÔÁÔ, Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜-ıÂÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙˆÓ... ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ¿˜, Ì Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ! ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ÁÈ· ¤Ó· ··Ú¿ÌÈÏÏÔ ÁÚ·Ùfi ÌÓËÌ›Ô... ÏÂÓÈÓÈÛÙÈ΋˜-Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ ÎfiÌÌ·, Ô˘ ·˘ÙÔ¯Ú›˙ÂÙ·È ÚÔÛÙ¿Ù˘ Î·È ÌÚÔÛÙ¿Ú˘ ·ÁÒÓˆÓ, ÂÓÓÔ› Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ¤ÌÚ·ÎÙ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘ ª¤Û· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜... ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ˆÌ¿ Î·È Û ¿Ù·ÈÛÙË... ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, fiÙÈ ÂÊÂÍ‹˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ, ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜... ÂıÂÏÔÓÙÈο, ÛÂ Ó¤Ô ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi fiÚÙ·Ï! ∏ ›‰ËÛË Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÔηÚÈÛÙÈ΋! √˘‰¤ÔÙÂ, ¿ÏÏÔÙÂ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ΤÓÙÚ· ‰˘ÙÈ΋˜, ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ Û˘ÛÙËÌÈ΋˜ ÛΤ„˘, ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ηÓ›˜ Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙË... ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜, ˆ˜ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘! ∞ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ıÏÈÔÈ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ (ÙÚfiÈη, ¢¡Δ, ∂∫Δ), Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ Û‡ÓıÏÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¡fiÙÔ, ‰ÂÓ ·ÔÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÔ˘Ó Ì ÌÈ·˜ ÙËÓ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÂÚÁ·Û›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶.°. Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂, fï˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ Î·È ·˘Ùfi ·ÎfiÌË ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÂÚ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ ∫·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ÙÔ ÛΤÊÙÂÙ·È, ηıÒ˜ Ë ÚˆÙÔfiÚ·... Ì·ÚÍÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ... ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ! ∞Ï‹ıÂÈ·, Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë... ÔχÎÏ·˘ÛÙË ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¶° ÙÔ˘ ∫∫∂, fiÙÈ “ηٷÓÔ› ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” Î·È “ı· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ” (ÙÔ Ò˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÙÔ ÂÍËÁ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ì ÙËÓ... ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ¿ÌÈÛı˘ ÂÚÁ·Û›·˜!), ·fi ÙȘ Â·›Û¯˘ÓÙ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Î·È ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ

● §Ô˘Î¤ÙÔ ÛÙÔÓ “902” ¤‚·Ï ÙÔ ∫∫∂ Ù˘ ˘ËÚÂÙÒÓ; ™Â ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ë ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË ÌÈ·˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘, ·fi ÙË ÛÙ˘ÁÓ‹ ÙÚÔ˚ηӋ “ηٷÓfiËÛË” , ÌÈ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘, ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Û˘Ó·ÓÙ›Ï˄˘; ∫·È ı· ›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÙȘ ‰ÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿, ›Ù ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ›Ù ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙˆÓ Í¯ˆÚÈÛÙÒÓ ¿ÓÙ· ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛˆÓ, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ˘ÔÎÚÈÙÈο Î·È ·Ó¤ÍÔ‰· ÛÂ... ÌÔÏÛ‚›ÎÔ˘˜, ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó... ˘ÂÚ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ̇‰ÚÔ˘˜, Î·È ˘„ÒÓÔ˘Ó Ì·ÚÍÈÛÙÈο Ï¿‚·Ú·, Û·‚Ô˘Ó fï˜ ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ ·ıÏÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜! §›ÁË... ÈÛÙÔÚÈ΋ ·È‰Ò˜, ·ÚÈÔÈ! ™ÙȘ “ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” , Ô˘ ‰‹ıÂÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤ÔÙ ·ÓÙÈÌ¿¯ÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ∫ÔÌÌ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, Ù¤ÙÔÈ· ÂÎÊ˘ÏÈÛÙÈο ÎÈ ÂÈΛӉ˘Ó· “‰Â›ÁÌ·Ù·” , ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Û‡ÓıÏÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ. ∫·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ’ ·˘Ùfi, ¤ÊÙÂÈ ·Î¤Ú·È· ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂΛӷ, Ô˘, ·Ó Î·È Ù· ›‰È· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ηÏÔÎÔ˘ÚÓÙÈṲ̂ӷ

ÁÚ·Ó·˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ ∫·ÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ (ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌ .¯. Î·È ÙÔ˘˜... Â·Ó·Ûٿ٘ ÂΛÓÔ˘˜, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÂÍÔÚΛ˙Ô˘Ó fï˜ Î·È ÙÔ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ·), Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ù· ÊÙËÓ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÊÏËÓ·Ê‹Ì·Ù·! ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ “902” Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Ú‹, ÁÈ· Ó· ·ÊÂı› Ó· ÂÚ·ÛÙ› ¤ÙÛÈ ÛÙÔ... ÓÙÔ‡ÎÔ˘! ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂, ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¤ÌÌÈÛı˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·fi ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó (ÂıÂÏÔÓÙÈ΋) ÂÚÁ·Û›·, ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÊÚȯÙfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, fiÔ˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó·... ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ‹ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· ¿ÏÏ·... ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο ȉÂÒ‰Ë! ªÔÚ›, Ù¿¯·, ÙÔ ∫∫∂ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿! ∂¿Ó Ó·È, ·˜ ‚ÁÂÈ ÎÈ ·˜ ÙÔ ÂÈ ı·ÚÚÂÙ¿, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ. ∫·È ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÁÈ· Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ·’ ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· οÓÔ˘Ó, ¿Ì· ÙÔ˘˜ ÎÔÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ‹ Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ! ¡· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ˆÚ¿Ó! ™˘ÌʈÓ›, Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ ¶∞ª∂ ‹ ‰È·ÊˆÓ›;” .

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

¶·Ú¤Ï·‚ ÎÔη˝ÓË Ì¤Û· Û ı‹ÎË ·fi CD ¢À√ ¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ηÙÔ¯‹

Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ŒÓ·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ú·Ï¿Ì‚·Ó ÔÛfiÙËÙ· ÎÔη˝Ó˘ Ì ٷ¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ŒÓ·˜ 53¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ó· η٤¯ÂÈ 807 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ¯·Û›˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Ó·˜ 40¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. √ 40¯ÚÔÓÔ˜, ηÙÂÏ‹ÊıË Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ̤ۈ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Ì ·ÔÛÙÔϤ· Ë̉·fi οÙÔÈÎÔ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ·Ú·Ï‹ÙË ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ›¯Â ı‹ÎË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ÔÛfiÙËÙ˜ ÎÔη˝Ó˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 2,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË 53¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÂÂȉ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ̛· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ÔÛfiÙËÙ· ·ÔÍË-

ڷ̤Ó˘ οÓÓ·‚˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 807 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔfiÚÈ˙ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ· ÂÌÔÚ›·. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· Ó·ÚΈÙÈο ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

∫·Ù›¯Â Ì·¯·›ÚÈ

●™ÙË ¡. πˆÓ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË 53¯ÚÔÓÔ˜, ηıÒ˜ ηÙ›¯Â Ì›· Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›· Ì ÔÛfiÙËÙ· ·ÔÍËڷ̤Ó˘ οÓÓ·‚˘ ‚¿ÚÔ˘˜ 807 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ¤Ó·˜ 39¯ÚÔÓÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ‰ÈfiÙÈ, ηÙÂÏ‹ÊıË Ó· η٤¯ÂÈ ÂÓÙfi˜ π.Ã. ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤Ó· Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Ì·¯·›ÚÈ Ì ̋ÎÔ˜ ÏÂ›‰·˜ ÂÓÓ¤· ÂηÙÔÛÙÒÓ. ΔÔ Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Ì·¯·›ÚÈ Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜, Ì ÙË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛı›۷ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ “¶ÂÚ› ŸψӔ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË °. ™Ô‡ÚÏ· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘Ú. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë ™∂ Ê¿ÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì·

Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ °. ™Ô‡ÚÏ· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘Ú. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë. √ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤Ï·‚ ‰È·‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔÓ Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë, fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Û¯Â‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÊϤÁÔÓ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û ı¤Ì·Ù· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜.

∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ™ÂÙÂÌ-

‚Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÁÈ·ÛÌfi˜ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 12.30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÈÛfiÁÂÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÈηÛÙÒÓ ªÂ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÈηÛÙÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÙÔ˜. ªÂ ÙÔ “ηÏË̤ڷ” ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ô¯‹ ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÁÈ· 20 ̤Ú˜ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ ÛÙȘ 10 οı ̤ڷ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ¤ˆ˜ ÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ ÛÙȘ 10:30 ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 15:30. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ 20‹ÌÂÚÔ ·˘Ùfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÏËÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÚÔÌËıÂÈÒÓ. ∏ ŒÓˆÛË ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÂÍ·‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¤‰Ú˜ ÛÙȘ 10 Ì ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ ÂÍ·‹ÌÂÚÔ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·fiÊ·Û˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∞‡ÚÈÔ, ¶·Ú·Û΢‹ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ‰ÈηÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012, Ù· ̤ÏË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ·˘Ù¿ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ΔÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ì ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÚԂϤÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜

£ÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ A.¢.M.

ª

ÂÙ¿ ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ¤Ú·Û ·fi “40 ·̷ٷ” , ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ıÂÌÂÏ›ˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ 15ÓıË̤ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ΔÔ ÔÏ˘ÂÙ¤˜ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ÂÂÈÛfi‰È· Û›ÚÈ·Ï Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÂÌÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê› Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ΔÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Û ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ Û ٛÔÙ ‰ÂÓ ı· ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο ª¤Á·Ú·, Ô˘ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 11 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ·Ó Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔ‹ Î·È ÙËÚËı› ·˘ÛÙËÚ¿ Ë Û‡Ì‚·ÛË, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘) Î·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ·Ú·-

¯ÒÚËÛ˘, ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ∏ ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·fi “Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ” Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ. ΔÔ‡ÙÔ Ú·ÎÙÈο ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÔÈΛˆÓ. ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÓÔ›ÎÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË-ƒÔ˙Ô‡) ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 12.000 ¢ÚÒ. ∏ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤Ô˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È, ÂÈϤÔÓ, ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. °È· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÔÏÈÎfi˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ·Ú·¯ÒÚËÛ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1999 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 3.887 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÚÈÒÚÔ-

● ΔÔ Ó¤Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤Ú·Û ·fi “Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ”, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ıÂÌÂÏȈı› ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ (ʈÙfi ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÎÙ›ÚÈÔ)

ÊÔ Ì ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ (Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÔÚfiÊˆÓ 3.552,87 Ù.Ì. Î·È ˘ÔÁ›Ԣ 1.618,17 Ù.Ì.,) Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚÔ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ¯ÒÚÔ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¯ÒÚÔ ÎÚ·ÙËÙËÚ›ˆÓ, ·Ôı‹Î˜, Ì˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ¯ÒÚÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÂÓÒ Ô ‚ÈÔÎÏÈÌ·ÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ η-

Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 11,32 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÙÂÏÈο Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰Ò‰Âη ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË 8 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∫∂¢) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂÙ›¯·Ó 22

ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈϤ¯ıËΠˆ˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙˆÛË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÈÓÔÚ·Í›· fï˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ‰‹ÏˆÛ ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÙÂÏÈο ˆ˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÈÔ‰fiÙ˘. øÛÙfiÛÔ, ¤ˆ˜ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê› ·ÎfiÌË Ë Û‡Ì‚·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∫∂¢ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÚÓÔ‡Ù·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ηٷÚÁ‹ÛÂȘ ‹ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ∫∂¢. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘) ÒÛÙ ӷ ·ÂÌϷΛ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜, Ë Δ∂√¢√ª∏ Ô˘ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·Ó¿‰Ô¯Ô˜, ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

∂ÈÙÚÔ‹ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª∂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ Δ∂∂ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ΔÌ‹Ì· ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜), Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔωÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Ë fiÏË Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∏ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÚԤ΢„ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¿ÏÏˆÓ fiψÓ. ΔËÓ ›‰È· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ Δ∂∂, ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ·ÊÔ‡ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ›‰È· “Û˘ÓÙ·Á‹” Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ªÂÁ¿ÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∏ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó (ıÂÙÈο ‹ ·Ú-

● ∂ȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

ÓËÙÈο) ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ·fi ¿Ô„Ë ‚·ıÌÔ‡ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ı¤ÛˆÓ. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË .¯. Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ‹Ù·Ó ·) ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ‚) ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Á) ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‰) ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹, Â) ¢ÂÏÈÍ›· χÛ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠÌÈ· “ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË” Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ì ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· οı ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ χÛ˘ Î·È ˘ÔÏÔÁÈ-

¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘

™ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ™ÙËÓ ›‰È· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fiÊ·ÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂȂ‚·ÈÒıËΠˆ˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÌÂϤÙË Ù˘ “£¤ÌȘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋” ÙÔ˘ 2008. ∏ ÌÂϤÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â¤ÎÙ·ÛË (Á˘¿ÏÈÓË) ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∏ ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ∫∞™ (∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ), fiÔ˘ ÂÎÎÚÂÌ›. ŒÎÙÔÙ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·fiÊ·ÛË, ÂÓÒ Ë ÙÔÈ΋ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù˘Ë ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ “£¤ÌȘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋” Î. ∞ÓÂÛÙ¿ÎÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘. ™ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· Û‡ÁÎÏËÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Î·È Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ·fi ÙÔ 2009. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. §·˙. °·˚Ù¿Ó˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Û˘ÁÎÏËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹.

ÛÌfi Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ οı ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜. “√ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÂÌ¿˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ¢ÈfiÙÈ, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË ÚԤ΢„ ηٿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ˆÓ, ÙËÓ ÂͤٷÛË ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiψÓ, ÂÓÒ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔıÂÙ› Î·È ÙÔ Δ∂∂, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠¿Óˆ ÛÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹”. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı›, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ·ı› ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÎÂÊÙ›. ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ηı·Ú¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Î·È Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ô‰Âȯı› ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ·˘Ù‹ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ °.¶.™. Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË, ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ˆÚÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ fiÏ˘” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ªfiÛ¯Ô˜.

ŒÁÎÚÈÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ∞¡∞μ∞£ªπ∑∂Δ∞π Ë Ï·Ù›· ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ ηٷÛ΢‹˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ∂.™.¶.∞. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÚÁÔ: “√ÈÎÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÎÔÈÓfiÙËÙ· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ - Ï·Ù›· ƒÔÏÔÁÈÔ‡” , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 313.000 ú (Ì º¶∞). “∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ŒÚÁ· fiˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ÙÔ˜, ÙfiÛÔ Û ÙÔÈÎfi, fiÛÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Â›‰Ô. μÔ‡ÏËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤۷ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ¤ÚÁ· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ªÂ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·˘Ù‹, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ºÔÚ¤·˜ ÀÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ˘fi„Ë ¤ÚÁÔ˘, Â›Ó·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ì ·ÚÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ΔÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Â›Ó·È 155.981,54 ¢ÚÒ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ¤ÎÙ·Û˘ 1.500 Ù.Ì., Ë ÔÔ›· ı· Â͢ËÚÂÙ› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Δ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‰¤ÓÙÚ· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ó¤· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ê˘Ù¿ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ì ηıÈÛÙÈο, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â˙ÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ï·Ù›· Ì ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô Â˙Ô‰ÚfiÌˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Ú·Û›ÓÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ∂.™.¶.∞. ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2012 Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 ™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· Û ∂ÊÔڛ˜ Î·È ΔÂψÓ›· ™∂ ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·-

Û›·˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙȘ 11.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 15.30 Î·È Û 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 28 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢√À (¶√∂ ¢√À) ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó: -∏ ·Ô˘Û›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ Î·È ¯ÚÔÓÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔÎÏÔ‹˜ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹˜. √È ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜. -∏ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË - ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ - Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È Ë Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. -∏ ÌË ·Ô‰Ô¯‹ ·ÔχÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, ÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î.Ï. -∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ·fi ÌÂÈÒÛÂȘ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÛ¯ËÌ·, ¡fiÌÔ Î.Ï. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È “ÛÙȘ Ӥ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹˜”.

ŒÎÙ·ÎÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ª∂Δ∞ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ı¤Ì·Ù· Ë ŒÓˆÛË ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ (∂ª¢À¢∞™) ª·ÁÓËÛ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ ΔÚ›ÙË 18/9/2012 ÛÙȘ 11.00 .Ì. ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ı¤Ì·Ù·: “∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ï‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∫·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ. §‹„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙË” .

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi

™‡Ó‰ÂÛË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÔ̤ÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ªÂ ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï¿ÙÚ· Î·È fi¯È ÁÈ· fiÛË. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (¢∂À∞™) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Ì ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰Ôı› ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰·.

À

ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ë fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ı· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì ÙÔ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ª·ÛÔ‡ÚÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ªÂ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ÙÔ 1, ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÃËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 27 Î·È 28 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ë ·ÓȯÓ‡ÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 2. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÔÛfiÙËÙ·˜ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 2008 Î·È ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘‰Ú¢ÙÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï¿ÙÚ· Î·È fi¯È ÁÈ· fiÛË, ÂÓÒ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Ì ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ë ¢∂À∞ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÔÍ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË Î·È ÙËÓ ˘ÂÚηٷӿψÛË ˘‰¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ‰ËÌÔ-

∏ Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›·

● ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂À∞ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜

Ú¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÕÁÈÔ˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ˆ˜ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔ˜ fiÛË, Ì ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ë fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, Ì ÊÔÚ¤· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ¶ÂÚÈ-

ʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ÃÚ. ª·ÛÔ‡ÚÔ˜ “ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 27 Î·È 28 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿-

ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÔ̤ÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ºÙÂÏÈ¿˜, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¢ÚÔÌÔÏÔÁԇ̠¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∞ÓÙÒÓÈÔ Ì ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙË ºÙÂÏÈ¿ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· χÛÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈο

ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ë Ó¤· ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÔ̤ÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏ˘ı› ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. “√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. º. ∫ÔÊÈÓ¿˜ “‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó¤· ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂÔ̤ÓÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë fiÏË Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÛȈÔ‡Ó. ∞˜ Ì·˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiÙ ı· ·Ú·‰Ôı›. ∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÌ·›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ™ÎÈ·ı›Ù˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫ÔÊÈÓ¿˜.

§fiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ï‹Í˘ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ

ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ë ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ª∂ ¤ÍÈ ÌfiÏȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Â-

ÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ë ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÚfiÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ªÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ¤ÏËÍ·Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÀË-

● ªÂ ¤ÍÈ ÌfiÏȘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÂÓÓ¤· Û˘ÓÔÏÈο Û˘ÓÂÚÁ›·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È

·fi 27 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ì ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜

Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ·‰‡Ó·ÙË. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÂÔ¯ÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ΢ڛˆ˜ Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ 56 Û˘ÓÔÏÈο ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 40 ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È Ù· ÎÂÓ¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. √È ı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı›, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ë ÔÔ›· ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∫·ı·ÚÈfi-

ÙËÙ·˜ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Î·È Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ηٷÚÙ›ÛÙËΠʤÙÔ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜.

ªÂϤÙË ¶ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ‹‰Ë ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

£· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·

™Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ

 ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” . √È ¤ÌÔÚÔÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ηıÔÚÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ‰È·Ê¿ÓËÎ·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÏȘ 80 ÂÌfiÚˆÓ... Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙˆÓ ¯·Ú·ÙÛÈÒÓ, ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÌfiÚˆÓ, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙÚfiÈη, ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÚ¿Â˙˜, ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ Î.Ô.Î. ™· Ó· ‹Úı·Ó ÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÌfiÏȘ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ı˜, Û· Ó· ‹Ù·Ó ¯ı˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÏÈ·Ó¤ÌÔÚÔÈ, Û· Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ó¤Ô Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ٷ ˘„ËÏ¿ ÂÈÙfiÎÈ· Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· “ıËÏÈ¿”. ¶¿Óˆ Û ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiϘ, ÂÎÙfi˜ ÂÏ·¯›ÛÙˆÓ, ÂÓfi˜-‰‡Ô, ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÂÌfiÚˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ˘fi ÙÔ Ì·Ó‰‡· Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ “fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̔ . ∞fi ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ·Ô˘Û›·Û·Ó Î·È ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ·ÚfiÎÏËÙË Â›ıÂÛË ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ

Ù˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞ı. ∫·ÙÛ·ÁÈÒÚÁË, Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ “ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó” ... ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ¤ÌÔÚÔÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘, ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÌÔÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Î.Ï. °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (∂™μ) Î·È ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˆ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË Î·È Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ı¤ÏÔ˘Ì ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ΔÙ∂, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ˙‹ÙËÛ ӷ ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË 6 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Δ∂ª¶ª∂, Ó· ÌÂȈı› Ô º¶∞ ÛÙÔ 18% Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂, ηıÒ˜ ÙÔ 60% ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ù· 900 ¢ÚÒ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘

● Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ‰È·Ê¿ÓËÎ·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÏȘ 80 ÂÌfiÚˆÓ...

ÙÔ˘ ∂™μ ∞. ¡¿ÛÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂίˆÚËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ÛÚ¤È Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙÔÓ √∞∂∂ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi Ì·Á·˙› Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∂›ıÂÛË ÛÙ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Î. ∫·ÙÛ·ÁÈÒÚÁ˘, Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÊfiÚÔ˘˜” Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ô ¡. ∫·ÓÂÏÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, fiÛÔ˘˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· Î·Ù¿Û¯Ô˘Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó

ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ “ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏËÁ‹, Â›Ó·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·” . À¤Ú Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ 9-7 Û˘Ó¯¤˜ ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ∫. •¿Óı˘, ÂÓÒ Ë Î. ¶··‰Ô‡ÏË ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂȈıÔ‡Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ΔËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ı· ‚Áԇ̠ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ‰ÈfiÙÈ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ÛÙËÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ fi‰È· Î·È fi¯È Û ͇ÏÈÓ·, fiˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô μ·Û. ∫·Ú·Ï‹˜, ÂÓÒ Ë £Â·ÓÒ ¢È·ÎfiÛÈ· ÚfiÙÂÈÓ ӷ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› fiÏÔ˜ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂȈı› Ô º¶∞ ÛÙÔ 16%.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ. ª·Û‰¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì Û οÔÈÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜” . ∑‹ÙËÛ ·ÎfiÌË Ó· ÌË ÛÙÚ·Ê› Ë Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛÔ‚·Úfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠfiÙ Ì‹Î ÊÚ¤ÓÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ›, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË. “¡· ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÂÏÏËÓÈο, Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÂÏÏËÓÈο Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·Û‰¿Ó˘. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞. ∞ı·Ó·Ûfi˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂÌfiÚˆÓ £·Ó. ∫ÔÓÙÔÓ›Ó·˜.

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë Û ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ

350 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· 29 ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ∂§Δ∞ Δ√ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜

·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Â›¯·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 4.000, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÔ¯ÈÎÒÓ ÛÙ· ∂§Δ∞ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ... ™ÙÔ 24,8% Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÔÛÔÛÙfi ÚÂÎfiÚ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2011, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ 17,4%... ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Á›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ΢ڛˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÚfiÛÏ˄˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Âη-

● ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· Û ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·

ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó¤ÚÁˆÓ. ∏ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Hellas Airlines Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiÙÈ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ 120 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, 36 ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Â›Ó·È ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰Ô›. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. μ·Û. ƒ·ÏÏ¿Î˘,

̤¯ÚÈ ¯ı˜ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· 4.280 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 5.000, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÔfiÙ ϋÁÂÈ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›·. “¶·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ 380 ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¿ÌÂ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÔfiÙ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ “•ÂÓ›·” μfiÏÔ˘, ı·

ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ 5.000” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ƒ·ÏÏ¿Î˘. ªfiÓÔÓ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ 36 ·ÂÚÔÛ˘ÓÔ‰ÒÓ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 700 ·ÈÙ‹ÛÂȘ... ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙ· ∂§Δ∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙ ¤ÏËÍÂ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›·, 350 ÂÚ›Ô˘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ÂÔ¯È΋ ··Û¯fiÏËÛË. ™˘ÓÔÏÈο ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 29 ¿ÓÂÚÁÔÈ ·fi Ù· ∂§Δ∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ù· ÔÎÙ¿ÌËÓ· Î·È ÂÓÙ¿ÌËÓ· ÁÈ· ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 24,4% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ˘ 23,5% ÁÈ· ÙÔ ª¿ÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ë ·ÓÂÚÁ›· ‹Ù·Ó 17,2%.

ÕÓÂÚÁÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ŸÌÈÏÔ˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ¢ˆÌ·Ù›ˆÓ “¢π∞™” Î·È ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “STAR” . ∂ηÙfiÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ˆÛÙfiÛÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· οÓÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ηٷÓÂÌË̤ÓÔÈ Û ÙÚ›· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚ· ÙˆÓ 60 ·Ó¤ÚÁˆÓ οı ÊÔÚ¿. √È ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 12 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. Δ· ηٷχ̷ٷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÂÈ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ›ӷÈ: Pension Theofilos, 15 ¢ˆÌ¿ÙÈ·, £ÂfiÊÈÏÔ˜ ∑·ÚÌ·ÎÔ‡˘, Elsa Hotel, 5 ¢ˆÌ¿ÙÈ·, ŒÏÛ· ∑ÂÌ¤ÎË, Katerina’s Guest House, 1 ¢ˆÌ¿ÙÈÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·ÔÚÙ˙‹˜, Lalaria Hotel, 2 ¢ˆÌ¿ÙÈ·, ¡›ÎÔ˜ §¤ÙÛÈÔ˜, Manolas Studios, 1 ¢ˆÌ¿ÙÈÔ, ∞Ó·ÛÙ·Û›· °Î›ÁÎË, Belvedere Hotel, 1 ¢ˆÌ¿ÙÈÔ, °È¿ÓÓ˘ ÃfiÙÔ˜, ªeltemi Hotel, 1 ¢ˆÌ¿ÙÈÔ, °ÈÒÚÁÔ˜ ƒ‹Á·˜. ¢∏ª√.™.

2Ô ∂ÓÙ·ÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ∏ ªÔÓ¿‰· ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ª√∫∂/¶£) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi 24/9 ¤ˆ˜ 28/9 ÙÔ 2Ô ∂ÓÙ·ÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2012 Î·È Î·Ï› Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ˜, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË ¢.∂.¶.) Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οÔÈÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ, ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË, ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÌÔÚÈο ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. ΔÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÌ·‰Èο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÂÓÙfiÚˆÓ Î·È ··ÈÙ› ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 8 ÒÚ˜ οı ̤ڷ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 2Ô˘ ∂ÓÙ·ÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2012 Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë, ̤ÏË Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ: - ªÔÓ¿‰· ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¶.£. - ∫¤ÓÙÚÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ª¿Ó·Ù˙ÂÚ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂ª∂§). - μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. - ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¡¤ˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜.

∂ÚÒÙËÛË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜-∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™∂ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ı¤Ì· “∞Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢.√.À. ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜” Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 115 ¢.√.À. ª¤Û· Û ·˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ¢.√.À. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ¢.√.À. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜: -√È ‰ËÌÔÛÈ¢ı›Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¢.√.À. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‹ Î·È ÙˆÓ ¢.√.À. ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ; ∂¿Ó Ó·È, ÚÔÙ›ıÂÛÙ ӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Ú¿ÍË, Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Î·È Ù· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó· ÒÛÙ ӷ Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡; -∏ ¢.√.À. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·’ Ù¿Í˘, ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ Ù˘ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ›‰ÈÔ Â‡ÚÔ˜ ¯ˆÚÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜, ·ÚÈıÌfi ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È fiÁÎÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÙË ¢.√.À. μfiÏÔ˘; -¶ÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÙÂ, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜;

∏ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›-

ÍÂȘ ÛÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË Ë ÛÔ˘‰‹ ÙÔ˘ Î. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Ó· ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ¢∂∂ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ô “ÓfiÌÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿” Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ (3481/2006), ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ø˜ £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Îϛ̷η˜ ¤ÚÁ· (ÌÈÎÚ¿ ÊÚ¿ÁÌ·Ù·, ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ȉ›ˆ˜ ÛÙË ÁˆÚÁ›· Î.Ï.), Ù· ÔÔ›· Î·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ı· ‡ÚÈÛÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË”.


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶ÏÔ‡ÛȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ Î·Ù˯ËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘

ªÈÎÚ‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›·

∂¶∂π°√À™∞ ∂Á·ÎÏÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÓÂfiÙËÙ·˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ηÙ˯ËÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2012-2013. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ÃÚ¤Ô˜ Ì·˜ ›ӷÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘ÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂȉÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÒÚ˜, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÔÚȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ›ÛÙ˘, Ù˘ ·Á¿˘, Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ £Âfi. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ë ∫·Ù‹¯ËÛË Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ù¢Í˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ. °È’ ·˘Ùfi, ¯Ú¤Ô˜ fiÏˆÓ Ì·˜ ›ӷÈ, ÎÏËÚÈÎÔ› Î·È Ï·˚ÎÔ›, Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıԇ̠ÛÙÔÓ Â·Ó¢·ÁÁÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ÛÙËÓ Î·Ù‹¯ËÛ‹ ÙÔ˘, ÛÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÈ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, ÙËÓ ÈÂÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ Ù˘. ∂›Ó·È, ›Ûˆ˜, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· ·Úı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, Ó· Ê·Ó› ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÏ›‰·, ı¿ÚÚÔ˜, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ, ‰‡Ó·ÌË Î·È ··ÓÙÔ¯‹, Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ›ÛÙ˘ Î·È ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, fiÙ·Ó Ë ÎÚ›ÛË ı· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ, Ô Ï·fi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ù· ÓÒÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ÚÔ‰Ô̤ÓÔ˜ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·ÏÏÔ‡ ÓfiËÌ· ˙ˆ‹˜ Û „‡ÙÈÎÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ··ÙËÏÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜...” . √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¡ÂfiÙËÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞. ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ™ÙÂϯÒÓ ¡ÂfiÙËÙÔ˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/9. μ. ŒÎ‰ÔÛË ∫·Ù˯ËÙÈÎÒÓ μÔËıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ηÙ˯ËÙÈο Û¯ÔÏ›· ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. °. ∂ÈÌfiÚʈÛË Î·Ù˯ËÙÒÓ, Ì ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Î·È Ì ÌËÓÈ·›Â˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ™ÙÂϯÒÓ ¡ÂfiÙËÙÔ˜. ¢. ∂fiÚÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂. ∞ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™Δ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡ÂfiÙËÙÔ˜. ∑. ™˘ÁÎÚfiÙËÛË £Â·ÙÚÈ΋˜ √Ì¿‰Ô˜. ∏. ÕÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¡ÂfiÙËÙÔ˜. £. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ∫·Ù˯ËÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ.

ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÊÈÏfiÏÔÁÔ˘˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ÙÔ “ηÏË̤ڷ” Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÂÓÒ ÔÈ 700 Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. ¶Ï¤ÔÓ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Â›Ó·È Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ÁÈ·Ù› Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ÚÒÙ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó.

∏ ⁄„ˆÛË ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ Δ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ˘„ÒÛÂ-

ˆ˜ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 14/9. ™ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘, fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·ÌÔÓ‹, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜. ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ À„ÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘.

∫ÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ Û ۯÔÏ›· ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ, ¤Ó·˜ Ì ‰‡Ô Ê˘ÛÈÎÔ›, ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÏÔ›ˆÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

÷ÌËÏ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÂÚÁ›·

● ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê˘ÛÈÎÔ‡

ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ Î·È ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË °’ Δ¿ÍË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ › ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı› ·ÎfiÌË ¤Ó· 10% Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ “¢ÈfiÊ·ÓÙÔ” ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì 85 Ì·ıËÙ¤˜ Ï›Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ηıËÁËÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ·ÎfiÌË ·fi ¤Ó·˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È Ê˘ÛÈÎfi˜. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ı· ÙÔ ‰È‰¿ÛÎÂÈ, ÁÈ· fiÛ˜ Ë̤Ú˜ ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ. ÿ‰È· ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ï›Ô˘Ó ‰‡Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·È ·fi ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ °·ÏÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·, ·fi ÙȘ 33 ÒÚ˜ º˘ÛÈ΋˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ηχÙÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ 21 ÒÚ˜.

∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÚÈÓ ¿ÚÔ˘Ó ·fiÛ·ÛË ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÁÈ· ÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÒÙ· ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÚÈıÌ› Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 200 Ì·ıËÙ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ √™∫. ∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈıÌ› 420 Ì·ıËÙ¤˜ Ï›Ô˘Ó 2-3

™Â ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¢·ÛοψÓ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 12%. øÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 5%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ¢™ Ù˘ √§ª∂ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ Î·È „‹ÊÈÛ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. - ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ·. - √ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·Ó ·˘Ù‹ ÚÔËÁËı› Ù˘ °™ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂§ª∂ (Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÙÚ›ˆÚ˘ ·fi ÙËÓ √§ª∂ Î·È ÙÚ›ˆÚ˘ ·fi ÙȘ ∂§ª∂). - £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ √§ª∂ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ °™ ÙˆÓ ∂§ª∂ Î·È ÙË °™ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂§ª∂. - ∫·Ïԇ̠ÙËÓ ∞¢∂¢À Î·È ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

¶ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∫·È ‚¤‚·È· ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ó· ·ÔÛÒÓÙ·È ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ· ÚfiÓÔÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó; ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ï›Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ Û ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê˘ÛÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘‹Ú¯·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙȘ §˘ÎÂȷΤ˜ Δ¿ÍÂȘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤Ó·˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÛ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ Δ˙·‚·ÏÈ¿˜ › ˆ˜ Ï›ÂÈ ¤Ó·˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ ‰Âη¤ÓÙÂ Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 173. ∂›Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·

∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›·

ΔÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ - ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ¶À™¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞¶√ ÙÔ ¶À™¢∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ - ‰È·ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2012-13. √È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›·, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘ËÚÂÛ›· Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘˜. ∫ø™Δ∞ƒ∂§§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∂03 ·ÔÛ¿Ù·È ÛÙÔ 2Ô °.§. ¡. πˆÓ›·˜, ¶√Δ∞∫√°§√À ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂03 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂ÛÂÚÈÓfi °/ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ∑øπΔ√¶√À§√À ∂À∞¡£π∞ ¶∂05 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ 4Ô °/ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ 9Ô °/ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (8 ˆÚ.), ¶∞¡∞°πøΔ∞∫√¶√À§√À ∞£∏¡∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.), ª√ÀƒΔ∑√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏-∂À¢√•π∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), ª∏§∞ƒ∞ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂05 ·ÔÛ¿Ù·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, ∑∞μ∂ƒ¢π¡√À §√Àπ∑∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, ¢√À§∞¢πƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂05, ·ÔÛ¿Ù·È ÛÙÔ 4Ô °/ÛÈÔ

μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ 10Ô °/ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (4 ˆÚ.), ∫∞°∫∞ƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞-πø∞¡¡∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ °.§. ΔÛ·Áηڿ‰·˜ (5 ˆÚ.) Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ. ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ΔÛ·Áηڿ‰·˜), Δ∂á√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂05 ·ÔÛ¿Ù·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, μ∞´Δ™∞ƒ∞ ¶∏§π∞¢∞ ¶∂05 ·ÔÛ¿Ù·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, ∫√Àμ∂§∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ. ÛÙÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È 4 ˆÚ. ÛÙÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ∞ÊÂÙÒÓ), ™∞∫∂§§∞ƒ√¶√À§√À ∂À°∂¡π∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.), ¢π∞¡∂§§√¶√À§√À ∂ÀƒÀ∫§∂π∞ ¶∂05 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ (ÁÚ·ÌÌ·Ù›·), ∫√¶∞¡∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), ƒ∞ª∞¡Δ∞¡∏ ∫Àƒ∞Δ™ø ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), ∑π∞°∫∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, ªπÃ∞§√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ 5Ô °/ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (12 ˆÚ.), ¶∞¶∞£∂√¢øƒ√À ÃÀ™√À§∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ 9Ô °/ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (4 ˆÚ.), ∑∞¶∞¡Δ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ 9Ô °/ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (4 ˆÚ.), ∫∞§π∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ

1Ô °/ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ (4 ˆÚ.) Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), ∫ÀΔΔ∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂05 ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ °/ÛÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ °/ÛÈÔ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), ∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∏ ∂À¢√∫π∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, Δ™√Àª∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.), ƒ∏°∞ ∏μ∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∂¶∞™ ¡. πˆÓ›·˜ (6 ˆÚ. - 2 ËÌ.), ºø∫∞´¢√À º∞¡∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.), ªπÃ∞§∞∫∏ πø∞¡¡∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (8 ÒÚ. ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ∞ÁÚÈ¿˜), ª∞°°π¡∞ ¶∂ƒ™∂º√¡∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), (2 ÒÚ. ÛÙÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È 2 ÒÚ. ÛÙÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ), ∞¡∞°¡ø™Δ√À ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (8 ˆÚ.), Δƒ∞∫∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), ™∞ƒ∞º∞∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∂¶∞™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (5 ÒÚ.) Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.) (¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ™Ô‡Ú˘), °∂ƒª∞¡√À ª∞ƒ√À§∞ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.) (¢ËÌ. ™¯ÔÏ. πˆÏÎÔ‡), ª∞ƒ∫∞∫∏ ∂§∂¡∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), ∞-

¡Δø¡π√À-™∞μμ√¶√À§√À ∫∞§§π√¶∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.) (4Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. μfiÏÔ˘), ∑∞º∂πƒπ√À ºøΔ∂π¡∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.) (15Ô Î·È 24Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. πˆÏÎÔ‡), Ã∏™Δπ¢√À ∂§∂¡∏ ¶∂05 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ 2Ô °.§. ¡. πˆÓ›·˜ (4 ˆÚ.), °§À¡∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂05 ·ÔÛ¿Ù·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, °∫∞ª¶ƒ∞¡∏ ™√ºπ∞ ¶∂05 ·ÔÛ¿Ù·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, £∂ª∂§∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂05 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙË ¢¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°π√À ∞ºƒ√¢πΔ∏ ¶∂05 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙË ¢¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÁÚ·Ê. Û¯ÔÏ. Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ), ∫√ƒª¶∂Δ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂05 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ 7Ô °.§. μfiÏÔ˘, ∞¡¢ƒπΔ™∞¡√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂05 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔ 8Ô °/ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (°Ú·ÌÌ·Ù›·), ÃÀ™√¶√À§√À ª∞∫ƒπ¡∞ ¶∂06 ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ °/ÛÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ °.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ∫√§√μ√À ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂07 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), §π∞™∫√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂07 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (4 ˆÚ.), Ã∞Δ∑∏∞¶√™Δ√§√À ∞ƒΔ∂ªπ™ ¶∂07 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.) (ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ.

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Â›Û˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Ì›· (1) Ë̤ڷ, ÛÙÔ °/ÛÈÔ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ (2 ˆÚ.) Î·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.) ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· Ì›· (1) Ë̤ڷ ÛÙÔ °/ÛÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (2 ˆÚ.) Î·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (2 ˆÚ.) ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌ. ™¯ÔÏ. ∑·ÁÔÚ¿˜), ªπΔ∑∂§√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂08 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ °.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (7 ˆÚ.), ª¶√À∫√Àμ∞§∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂09 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ °/ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ (6 ˆÚ.), Ã∞ƒπΔ√À¢∏ ª∞ƒ£∞-ª∞ƒπ∞ ¶∂16.01 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ °/ÛÈÔ °ÏÒÛÛ·˜ (5 ˆÚ.) Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· (10 ˆÚ.), ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂17.06 ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ °.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘ (8 ˆÚ.), ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ¶∂19 ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ °/ÛÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ °/ÛÈÔ °ÏÒÛÛ·˜, ª¶√À¡Δ√Àƒ∏ ¡π∫√§∂Δ∞ ¶∂19 ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÙÔ °/ÛÈÔ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ °.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¡∞™Δ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂02 ÙÔÔı¤ÙËÛË °/ÛÈÔ °ÏÒÛÛ·˜, ƒÔ˚‰Ô‡Ï˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶∂03 ÙÔÔı¤ÙËÛË °/ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ °.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘ (4 ˆÚ.), ∫√Δƒø¡∏ °∂øƒ°π∞ ¶∂04.04 ÙÔÔı¤ÙËÛË °.§. ™ÎÈ¿ıÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

°ÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜

∞Ó·ÛٿوÛË ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ BfiÏÔ˘

Ó·ÛٿوÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰È¤ıÂÛ·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ 260 Ì·ıËÙÒÓ.

ΔÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 100 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á·. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ¿ıÏÈ·. ŸÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ Â›‰·Ó. ¶Ï¤ÔÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙË ı¤· Ù˘ ¿Û¯ËÌ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·Ó·ÛٿوÛË Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞ÙÛÈ¿˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÏ›ÓÂÈ 100 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ʤÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÔÈ fiÚÙ˜ Â›Ó·È Í‡ÏÈÓ˜ Ì ηÚÊÈ¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ÙÔ˘·-

ϤÙ˜. Ÿˆ˜ ›Â, Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı›

ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. Δ· ˘ÏÈο ¿ÏψÛÙ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏÂÈÊı›, fiˆ˜ Ù· ¿ÓÂÏ, Ù·

ϷοÎÈ·, Ù· ›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ.

∞ÊÂÓfi˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·ÚÔÈ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Â·Ó‹Ïı·Ì ÛÙÔ ı¤Ì·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ›¯·Ó ·Ԃ› ¿Î·ÚÔÈ Î·È Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ fiÙÈ ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ı· ˘‹Ú¯Â ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ ıˆÚÔ‡Ù·Ó ·Ôχو˜ Èı·Ó‹ Ë ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. øÛÙfiÛÔ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ·, ÙÔ ı¤Ì· ·Ú·¤ÌÊıËΠ¿ÏÈ ÛÙȘ ηϤӉ˜ Î·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ·fi ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙÔ ı¤Ì· ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· Ó· ‰Ôı› χÛË. ∞fi ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·È Ì›· ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ. ™˘ÓÔÏÈο ÊÔÈÙÔ‡Ó 260 ·È‰È¿. √ Î. ∞ÙÛÈ¿˜ › ˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È

Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÙÂÏ›ˆ˜ Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ·, Ó· ÌÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ϷοÎÈ·, ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Î. ºÒÊË °È·Ì¿ÎÔ˘ › ˆ˜ “·ÁÔÚ¿Û·Ì ˘ÏÈο, ÎÈÓËı‹Î·ÌÂ, ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ÂÓ Ì·˜ ›·Ó ÔÙ¤ “fi¯È” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›‰·ÌÂ Î·È Î¿ÔÈ· ÂÚÁ·Û›·. ∫·Ù·ÓÔԇ̠ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ı¤Ì· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· Ù· ·ÁfiÚÈ· Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ¤Ó·˜ ÓÈÙ‹Ú·˜. °ÂÓÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Â›Ó·È ¿ıÏÈ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ™Δπ™ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹-

ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∂ÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ∞Ï‚·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Û ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ μfiÏÔ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ï‚·ÓÒÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Â›Ó·È Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜

ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ¶Ï¤ÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÙÂı› ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¢ËÏ·‰‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÔÏÏÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, fi¯È fï˜ Î·È ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ƒÔ˘Û›ÙÈ Â› ˆ˜ “ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· Ì·˜ ·Ú·¯ˆ-

Ú‹ÛÂÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ºÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ ∂ÎÌ¿ıËÛ˘ ∞Ï‚·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó Î·È ˘Ô‚¿Ï·Ì ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜, ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎÂ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ʤÙÔ˜ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ó· Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· Û ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ·fi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Û˘ÏÏfi-

ÁÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·ÈıÔ˘ÛÒÓ. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·ÚΛ Ó· Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 60 ·È‰ÈÒÓ. •ÂΛÓËÛÂ Ë fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÁηÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘

˙Ô˘Ó ÛÙËÓ fiÏË. ™˘ÓÔÏÈο ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¤ÓÙ ‰¿ÛηÏÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‚·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÁˆÁÚ·Ê›·. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Â›Ó·È ‰›ˆÚÔ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ. √ Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. “ªfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„· ·fi ÙÔ ΔÂÂϤÓÈ Ô˘ ›¯· ÂÈÛÎÂÊı› Î·È Â›‰· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ.

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ͤÚÔ˘Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο, fi¯È fï˜ Î·È Ù· ·Ï‚·ÓÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ηıfiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ú¢ÛÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÒÛÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·” ›Â Ô ›‰ÈÔ˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 20

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, Ì ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‡„Ô˘˜ 4 ÂÎ. ¢ÚÒ

£ÂÙÈÎfi˜ Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ 2011 ÙÔ˘ ¢. ™ÎÔ¤ÏÔ˘

ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Ë ÂÚÛÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ηٿ 144.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ 2010 ÂÌÊ¿ÓÈÛ ˙ËÌ›· ‡„Ô˘˜ 1,033 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∏ ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ Î·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ 2010. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ¿ÓÙ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 800.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ı· ηٷÙÂı› ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔ ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 144.000 ú, ÂÓÒ, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÙÔ 2010 ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ˙ËÌ›· ‡„Ô˘˜ 1,033 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ú. °È· “ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜. “Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2011 ¤ÁÈÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÔÔ›· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›¯Â Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋

ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 2010. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2010 ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ˙ËÌ›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,033 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ηٷʤڷÌ ӷ ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Î¤Ú‰Ë Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 144.000 ¢ÚÒ. √ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ı· ÙÂı› ϤÔÓ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‡„Ô˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË. “∫·Ù·Ê¤Ú·Ì” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “·fi ÙË ˙ËÌ›· ‡„Ô˘˜

1,033 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÙÔ 2010, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 144.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰·-

·ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂÈÒÛ·Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ηٿ 800.000 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰›¯ˆ˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ÂÚÈÎÔ‹ ¤ÁÈÓ ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ì·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ÂÚËÌÈΤ˜ Î·È ·fiÌ·ÎÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ◊Ù·Ó ·Ó·Áη›· Ë ÂÚÈÎÔ‹ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·¤‰ˆÛ” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â˙Ô‰ÚfiÌËÛ˘ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ¡¤Ô ∫Ï‹Ì· Ì ÙÔ ÃÀΔ∞, ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜.

√È ·Ú·ÁˆÁÔ› ÁÈ· Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ, Ì‹ÏˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ê¤ÚÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ (ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î.Ï.). ∏ ·ÌÔÈ‚‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Á˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÂÚÁfiÛËÌÔ. ΔË ‰È·‰Èηۛ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ·fi Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂§Δ∞.

ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÌÈÛı›Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ fiˆ˜: ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ˘„ËÏ¿ ÂÚÁ·ÙÈο ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ¯·Ú¿ÙÛÈ· Î.Ï.), ÂÔ̤ӈ˜ ÛÎfiÈÌÔ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙ· ÙËÏ. 24280-93572 - 93963 & 24230 54267”.

∞fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ

¶·Ú·Ï·‚‹ ÂÏ·ÈÒÓ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ∞ƒÃπ∑∂π ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘-

ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÂÏ·ÈÒÓ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞fi ¢Â˘Ù¤Ú· 17/9/2012 ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ Ã·ÏÎȉÈ΋˜ ÂÛԉ›·˜ 2012/2013 ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÒÚ˜ ·fi

07:30 ¤ˆ˜ 13:30. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÛÙÚfiÁÁ˘ÏˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ ÂÛԉ›·˜ 2012/2013 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 24/9/2012 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÒÚ˜ ·fi 07:30 ¤ˆ˜ 13:30. ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·Ú·Ï·‚‹ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Î·È Èı·ÓfiÓ Î·È ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ. °È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÁÚ·Ì-

Ì·ÙÈÛÌfi˜ ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ, Ú¤ÂÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (¢ÈÌ‹ÓÈ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î.Ï.) Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ‹ ÛÙÔ ÀÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÈÏÈÒÓ ÂÏ·ÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰‹ÏˆÛ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡

Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: “ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÛÙÔ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Î·È ÛÙÔ ÀÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. √È ∂ÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË Â›Ó·È: ÊÔÚÙÒÛÂȘ - ÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ‚ÚÒÛÈÌˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· ‰‡Ô (2) ∂Ï·ÈÔÙÚȂ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ Î.Ï. Δ· ̤ÏË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÛÙÔÓ √°∞ Î·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó μ‚·›ˆÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ √°∞.

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 90 Ì ƒÔ˙Ô‡, Ù.Î. 38333 μfiÏÔ˜ - ÙËÏ./fax: 24210 28484


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∞ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó·Ï¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ï·ÙÂÈÒÓ ƒÔÏÔÁÈÔ‡, ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Î·È À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÚ›· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘

ÁÎÚ›ÛÂȘ ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÚÈÒÓ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Û μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, fiˆ˜ Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ï·Ù›·˜ Î·È ƒÔÏÔÁÈÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘, ¤Ï·‚Â Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘.

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Û ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·‰ÈηÛÙÈο ÛÙ¿‰È· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÓËÌ›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ À¤ÚÂÈ· ∫Ú‹ÓË. ◊‰Ë Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Î·È ϤÔÓ ÎÈÓ› ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ Ù˘ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Û ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Â͈ڷ˚ÛÌfi Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ¤ÙÚÈÓÔ˘ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘, Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘

·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ Ì ÂȉÈÎfi ‰¿‰Ô, Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ·ÚÙÂÚÈÒÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÚfiÌÔ˘ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î˘‚fiÏÈıÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ˘ ƒÔÏÔÁÈÔ‡, fiÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ϤÔÓ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÚÁÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘, fiÔ˘ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ·fi ÙÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÂÓÒ ¯ı˜ ‰fiıËΠÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙË Û˘Ì‚·ÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ϤÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜

ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔÓÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Á›ÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

√ÚÈÛÌfi˜ Ó¤ˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ™ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. £·Ó¿Û˘ ÃÚÈÛÙ·ÓÙÒÓ˘ ·Ó¤Ï·‚ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜

ªÂ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Ù˘ ¢∂∏ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ

∂ȯ›ÚËÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÂÏ·ÚÁÒÓ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ·ÂÏ˘ı¤ÚˆÛ˘ ‰‡Ô ÂÏ·ÚÁÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂/¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÂÏ·ÚÁfi˜ ÂÁÎψ‚›ÛÙËΠÛÙË ÊˆÏÈ¿ ÙÔ˘, fiÔ˘ ·Áȉ‡ÙËΠÙÔ fi‰È ÙÔ˘. ∞’ fi,ÙÈ Ê¿ÓËÎÂ, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Âı¿ÓÂÈ ·fi ·ÛÈÙ›· Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ¿ÏÏ· Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓÙËÏ‹ÊıËΠ̛· οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÕÌÂÛ· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ì ÂȉÈÎfi fi¯ËÌ· Î·È ÚÔ¤‚Ë Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ̤ÏÔ˜ ÊÈÏÔ˙ˆÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÙËÓÔ‡ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ¶ÙËÓÒÓ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·. ∞fi ÙÔ ºÈÏÔ˙ˆÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ μfiÏÔ˘ “∫fiÛÌÔ˜ Î·È Ê‡ÛË” ˘‹ÚÍ ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: “Ãı˜, ΔÚ›ÙË ·fiÁÂ˘Ì· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·fi ÌÈ· ΢ڛ· ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ. ¡Â·Úfi˜ ÂÏ·ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó ÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ̤Ú˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ‰ÂÈ. ∏ ʈÏÈ¿ ‹Ù·Ó ¿Óˆ Û ÛÙ‡ÏÔ Ù˘ ¢∂∏. ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ΔËÏÂʈӋ۷Ì ÛÙËÓ ∞¡πª∞ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ԉËÁ›Â˜. ™·Ê›˜. ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÌfiÓÔÈ, ·Ú·Î·Ï¤ÛÙ ÙË ¢∂∏ Ó· ʤÚÂÈ Î·Ï·ıÔÊfiÚÔ. ¡· ¤¯ÂÙ ̷˙› Û·˜ ÓÂÚfi Ì ∞§ª√ƒ∞ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ô˘Ï› ı· Â›Ó·È ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤ÓÔ. ŒÙÛÈ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ΔËÏÂʈӋ۷Ì Úˆ›-Úˆ› ÛÙË ¢∂∏ Î·È Û ϛÁÔ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó. ΔÔ Î·Ï·ıÔÊfiÚÔ Ì ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ¶‹Á·ÌÂ Î·È ÂÌ›˜, Î·È fiÙ·Ó ‹ÏıÂ Ë ¢∂∏ Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ fiÏË ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ ·Ó‡„ˆÛÂ, ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊˆÏÈ¿ Î·È ÙÔ Ô˘Ï› È¿ÛÙËÎÂ. ΔÔ fi-

‰È ÙÔ˘, Û·Ṳ̂ÓÔ, ›¯Â Ìϯٛ Û ۯÔÈÓÈ¿ Î·È ÎÏ·‰¿ÎÈ· Ù˘ ʈÏÈ¿˜. ∞‰˘Ó·ÙÈṲ̂ÓÔ Î·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ‹ÍÂÚ·Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ªÂ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙȘ

¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î. ∞ÚÂÙ‹ μÈÛ‚›Î˶ڛÓÙ˙Ô˘. ™ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: §ËÍȷگ›Ô, ¢ËÌÔÙÔÏfiÁÈÔ, ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Î·È ¢ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, ΔÌ‹Ì· ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ, ∫∂¶ ∞ÓıÚÒÈÓÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi-¶ÚÔÛˆÈÎfi. ∂›Û˘ ı· ÂÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ¶·È‰Â›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡-ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È Ë ÂÔÙ›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ, Â›Ó·È Ô Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ™ÂÛÎÏÈÒÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. £·Ó¿ÛË ª·Ù˙ȿη ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÂÔÙ›·, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔÌ‹ıÂȘ, ¤ÛÔ‰·, Ù·Ì›Ô, ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È Â˘ı‡ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ °Ú·Ê›Ԣ ∫›ÓËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·Ôı‹Î˘. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔ-

ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ηıÒ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ë ÌÈÛ‹ ıËÙ›· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ Î. §·˝ÙÛÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Î.Î. ª·Ù˙ȿη Î·È ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙȘ

ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÙÔ ‚¿Ï·Ì ÛÙÔ ÎÔ˘Ù›, Î·È ¤Ê˘Á· ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ∫Δ∂§ fiÔ˘ ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ· ÁÈ· ÙÔ 4ˆÚÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞¡πª∞” .

- ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ê¤ ª·Ú - ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ - ¶ÈÛ›Ó·

∞º∏™™√™ Δ.∫. 370 10, ¶∏§π√, ∂§§∞¢∞ Δ∏§.: 0030-24230 33722, 0030-210 9322303 Fax. 0030-2421500504 e-mail: info@karavia-lux-inn.gr - www.karavia-lux-inn.gr

24 øƒ∂™ Δ∏¡ ∏ª∂ƒ∞

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·

Δ∏§∂ºø¡√ ∞ª∂™∏™ μ√∏£∂π∞™

™·Ï¿ÚÂÙÂ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·!

6981 278 742 365 ∏ª∂ƒ∂™ Δ√ Ã√¡√

∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜. ∂˘¯‹ıËΠ‰Â ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·.


∞. ¶∞Δ™∏™

“∞·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙË ...¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰·” ÛÂÏ. 24

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012 Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

ª¶√Δ™πμ∞§∏™

“∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì” Ω™Δ∂ƒ∞ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ë ˘fiıÂÛË. ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, ˆ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÚÈ΋ ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂: “⁄ÛÙÂÚ· ·fi 13 Ì‹Ó˜, fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ Î·È ¤Î·Ó ¤Ó·Ó ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Î·È Â›ÛËÌ·, ϤÔÓ, ÔÌ¿‰· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¿ÚıËΠÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÚÈ΋ ‰Èη›ˆÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 4-5 Ì‹Ó˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Î·È ı· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ˘ԉ›ÍÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ì·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜. √È Ê›Ï·ıÏÔ› Ì·˜ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜. ∂›Û˘, ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÈηȈı›, ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÊ·ÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÎ·Ó·Ó ˘ÔÌÔÓ‹, ‰Ô‡Ï„·Ó ÛÎÏËÚ¿ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ, ϤÔÓ, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi „ËÏ¿” .

∏ FOOTBALL LEAGUE ∂¡∂Δ∞•∂ Δ∏¡ √ª∞¢∞ Δ√À μ√§√À ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹ ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi * ∞fiÊ·ÛË “ÌÓËÌ›Ԕ ·fi ÙËÓ ∂¶√, ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ηÎÒ˜ ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ÂÙ¿ ·fi 13 Ì‹Ó˜, fiÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤Ú·Û ·›ÛÙ¢ÙË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤Ú˘ÛÈ Û ηӤӷ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ‹Úı ¯ı˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ (·Ú¯Èο) Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League (ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·) ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÙËÓ ·‰ÈΛ· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÔÙÛÈ‚¿ÏË ‰ÈηÈÒıËΠÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ô˘ ‹Ú ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

∞fiÊ·ÛË “ÌÓËÌ›Ԕ Ù˘ ∂¶√ ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ Úˆ› Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶√, Ì ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ Ó· ʤÚÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ì ̛· ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË “ÌÓËÌ›Ԕ Ë ∂¶√ ·Ú·‰¤¯ıËΠÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹). ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈÓ¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË (∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡) Î·È ÂÓÒ ‹‰Ë ›¯·Ó ·ÔÊ·Óı› ÙÂÏÂÛ›‰Èη Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∑ËÙÔ‡ÛÂ, ‰Â, Ë ∂¶√ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-13. ∫¿ÏÂÛÂ, Â›Û˘, ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤Ï·‚ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ: 1.√Ìfiʈӷ Î·È ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ˘fi„ÈÓ: ∞. ΔȘ Û·Ê›˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î·È Û ı¤Ì·Ù· ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ‰ÈÔÚÈṲ̂ӷ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÈÛ¯˘fiÓÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, Î·È μ. ΔË ‰Â‰Ô̤ÓË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÔÈÓ¤˜ ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·fi Â͈Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfiñÎÚ·ÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ (∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡) Î·È ÂÓÒ ‹‰Ë ›¯·Ó ·ÔÊ·Óı› ÙÂÏÂÛ›‰Èη Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈο fiÚÁ·Ó·: ∑ËÙ¿ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ (Football League & Football League-2) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·ÎÚ·›· ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂΉËÏÒıËÎÂ, ÛÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ¶∞∂, Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012/2013, Î·È ∫·Ï› fiϘ ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” .

∂› “Ó·È” Î·È Ë ŒÓˆÛË Football League ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ŒÓˆÛË Football League, Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (¶·Ó·¯·˚΋, ¡›ÎË μfiÏÔ˘, §¿ÚÈÛ· Î·È ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘), Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÙË Ù¿ÍÂÈ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì „‹ÊÔ˘˜ 14-4 Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÂÓ¤Ù·Í ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ¿ Ù˘. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League ˙ËÙÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙˆÓ

ηÙËÁÔÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ (21 ÔÌ¿‰Â˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô 4 ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ‰‡Ô. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Football League Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ “ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ” . ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó 21 ÔÌ¿‰Â˜, ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë Football League ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “™Â ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·fi 12/09/2012 ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Football League √¶∞¶Football League 2 √¶∞¶ ÂÓ¤Ù·Í ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012-2013, ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì 21 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÚÔ‚È‚·ÛıÔ‡Ó ÛÙË Super League Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) ¶∞∂. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 18/09/2012. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ 30/09/2012, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó-‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¶∞∂ Î·È Ù· Δ∞¶ Ù˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ¢.™. ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·¯·˚΋, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË, ȉ›ˆ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÌÊ‹ Ô˘ ·¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ Football League Î. ™. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÙfiÛÔ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Football League ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ” . √È ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜) ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È, ϤÔÓ, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ·fi ÙËÓ ∂¶√.


¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

√π ºπ§∞£§√π °π√ƒΔ∞™∞¡ Δ∏¡ ∂¶π™Δƒ√º∏ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ™Δ∏ μ’ ∂£¡π∫∏ ™Δ√ ºπ§π∫√ ª∂ Δ∏ ¢√•∞ (1-1)

¡∞∫√™

¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Îϛ̷ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi

“ªÂÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·‰ÈΛ·˜”

ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË ÛÙÔ 89’. √ Δ·Ú·Ï›‰Ë˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Î·È Ô ÚÔˆıË̤ÓÔ˜ ™ÈηÏÈ¿˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û 1-1. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙÔ 85’, ÛÔ˘Ù ·fi Ï¿ÁÈ· ı¤ÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÂÓÁο ·¤ÎÚÔ˘Û ÛÙË ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ô °Ô˘Ì¿ÁÈ·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÏÂÙfi ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ, Ì ÙÔÓ ∫·Ó›‰Ë Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎË Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙË Ì¿Ï·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫·¤ÛÈÔ˜. μÔËıÔ›: ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘, ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °Î›ÙÎÔ˜ (80’ ™Ù·˘Ú¿Î˘), ∫·ÚÚ¿˜ (80’ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜), ∫·ÙÛÈ·Úfi˜ (88’ ªfiÚ·˜), °fiÁÔÏÔ˜, °ÎfiÙÔ‚Ô˜, ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ (73’ °·Ï¿Ó˘), ¶ÈÓ‰ÒÓ˘, ¡Ù‚¿ÏȘ (57’ ¶·¿˜), √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ (66’ °ÂÓÁο), ªÔÏ¿ÙÈ (88’ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜), ∞ÓȤÙ (83’ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘). ¢√•∞ ¢ƒ.: °Ô˘Ì¿ÁÈ·˜, ™ÙÂÚÁÈ·Ófi˜ (76’ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, 90’ °Î·Ú·Áη˝‰Ë˜), ªÈϤÓÎÔ‚ÈÙ˜ (46’∫ÔÓÙ¤ˆÓ), ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, ™ÈηÏÈ¿˜, Δ·Ú·Ï›‰Ë˜, ∫·ÌÈÓÈÒÙ˘ (76’ ∫·ÓÂÙ›‰Ë˜), πÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ∫¿ÂÏ (55’ ÃÈÓÙ·Û¤ÏÈ), ƒÔ‡ÛÂÊ (46’ ¶Ô˘Ï¿ÎÔ˜), ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ (80’ ∫·Ó›‰Ë˜).

·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ›¯Â ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ì ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏËÍ ÈÛfi·ÏÔ 1-1. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ۇÛÙËÌ· 4-2-3-1, Ì ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ∫·ÚÚ¿, °fiÁÔÏÔ, °ÎfiÙÔ‚Ô Î·È ∫·ÙÛÈ·Úfi ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. √È ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ Î·È ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¯·Ê, Ì ÙÔ˘˜ ¡Ù‚¿ÏȘ (‰ÂÍÈ¿) Î·È √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜, ÙÔÓ ªÔÏ¿ÙÈ Û ÚfiÏÔ ÂÈÙÂÏÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Î·È ÙÔÓ ∞ÓȤÙ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ¢˘Ó·Ùfi ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. √È ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Î·È ÌÂÙÚË̤Ó˜ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÙÔ‡Û·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ›¯·Ó ηχÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ì ÙÔÓ ¡Ù‚¿ÏȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔÓ ªÔÏ¿ÙÈ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤‰ÂÈÍ ηϿ ÛÙÔȯ›· Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÔχÙÈÌË ÌÔÓ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· ›Â˙·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÈıÂÙÈο, Ì ÙÔ˘˜ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ Î·È ¶ÈÓ‰ÒÓË Ó· οÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÈ„Â ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ· ÙˆÓ Ê¿ÛˆÓ. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 31’, fiÔ˘ Ô ªÔÏ¿ÙÈ Ì ˆÚ·›· Ì·ÏÈ¿ ‚ڋΠÙÔÓ √ÁÈ·ÚÌ›ÓÙ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ ¿Ô˘Ù, Ô √-

º¿ÛË ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ·›ÏËÛ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °Ô˘Ì¿ÁÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ¢fiÍ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÎÚ·Ù¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ì ̷ÎÚÈÓ¤˜ Ì·ÏȤ˜ Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔÓ Ù·¯‡Ù·ÙÔ ∫¿ÂÏ, ÂÓÒ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·›ÏËÛ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘ Ì ̷ÎÚÈÓ¿ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ƒÔ‡ÛÂÊ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˚Ϥ‰Ë. ™ÙÔ 25’ Ô ∫¿ÂÏ Âȯ›ÚËÛ ۤÓÙÚ· ÛÔ˘Ù Ì ÙÔÓ °Î›ÙÎÔ Ó· ‰ÈÒ¯ÓÂÈ Ì ÁÚÔıȤ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 37’ ÛÔ˘Ù ƒÔ‡ÛÂÊ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·¤ÎÚÔ˘Û Û ÎfiÚÓÂÚ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηϋ ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 40’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. √ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ Ì ˆÚ·›· ΛÓËÛË Î·È Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô, Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ʇÁÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ °Î›ÙÎÔ˘.

¢‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙË ¢fiÍ·,

∏§π√¶√À§√™

“∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Û›ÚÈ·Ï ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜” √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘-ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔχÌËÓË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ Û›ÚÈ·Ï ¤Ï·‚ ٤ÏÔ˜! Ÿ¯È fï˜ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ χÛË. º¤ÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÍÈfiÌ·¯Ô ÚfiÛÙÂÚ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ÔÌ¿‰· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ, ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Ù˘ Super League. ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ·Í›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ Ì ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ΤډÈÛ·Ó ÙËÓ ˘fiÏË„Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ... fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÚÔÛˆÈο Î·È ¤‰ˆÛ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ „˘¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¯Ù›ÛÈÌÔ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔÓ ª¿ÎË Ô˘ ¤Ê˘Á ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜ Î·È ¿‰Èη ÂÏ›˙ˆ “Ô‡ÙÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜” Î·È Ó· ‚ϤÂÈ ·fi „ËÏ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘” .

Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÁÎÔÏ. ΔÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ “ÛËÌ¿‰Â˘Â” ÙÔ 49’ fiÙ·Ó Ô ¶ÈÓ‰ÒÓ˘ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤‚Á·Ï ·Ú¿ÏÏËÏË Û¤ÓÙÚ· ̤۷ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ô ¡Ù‚¿ÏȘ ÂÍ Â·Ê‹˜ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0. ™ÙÔ 66’ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤Ú·ÛÂ Ô °È·Ó›Î °ÂÓÁο Ì ÙÔÓ ∫ÔÓÁÎÔϤ˙Ô ÂÈıÂÙÈÎfi Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ŒÍÈ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 72’, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì·ÏÈ¿ ‚ڋΠÙÔÓ ∞ÓȤÙ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ™ÈηÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ∫·¤ÛÈÔ Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. √ ∞ÓȤÙ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ “ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ” , ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿Ï· ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ °Ô˘Ì¿ÁÈ·, ÁÈ· Ó· ¯·ı› Ë ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· οÓÂÈ ÙÔ 2-0. √È ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¢fiÍ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ú˘ıÌfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂËÚ¤·Û ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÈÛÔÚÚfiËÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó ·fi ÌÈ·

¢‡Ô ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô μ·˙¿Î·˜ ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ¢fiÍ·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚fiÏÔ˘ Â›Ó·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ‰Èη›ˆÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∂˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ¿ÓÙˆ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ (·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ΔÚÈÔÙÛ¤ÚË) Î·È ÂÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. * ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú·ÍÂÓ‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ πÌÚ·‹Ì ª·Î·ÁÈfiÎÔ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ¢fiÍ·. √ π‚ÔÚÈ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Ú ¿‰ÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶∞∂ Î·È ·fi ¯ı˜ ΔÚ›ÙË ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙË °·ÏÏ›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋.

™∏ª∂ƒ∞ ∏ ¶ƒøΔ∏ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ Δ∏™ √ª∞¢∞™

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ 28 ·›ÎÙ˜ Ë ∫·‚¿Ï·  ¤Ó·Ó ·ÏÈfi Ì·˜ ÁÓÒÚÈÌÔ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ Football League Ë ∫·‚¿Ï·. √ Δ·Ì·ÓÙ·Ó› ∂ÓÛ·Ï›‚· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ¯ı˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Football League. ∂‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛÙÂÚ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È, ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη.

ª

∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: ™Ô˘ÏÔÁ¿Ó˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ΔÈÁÁÂÚ›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ¢ÂÏ‹Ì·Û˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶·ÁÒÓ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ∫·Ï·ÁοÓ˘ ¶È¤Ú, ¶·Î¿ÏÙÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ¶··ÁÂÚ›‰Ë˜ º›ÏÈÔ˜, °·‚ÚÈËÏ›‰Ë˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ª·Ú·ÁÎfi˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, ∫·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Δ·Ì·ÓÙ·Ó› ∂ÓÛ·Ï›‚·, ¶Ô˘ÚÛ·Ó›‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ¶ÏÈ¿Áη˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ÃψÚfi˜ πˆ¿ÓÓ˘, ª¿Ú-

ÎÔ˘˜ ªÔοÎÂ, √͇˙ÔÁÏÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫Ô˘ÌÚfiÁÏÔ˘ ∞ϤÍÈÔ˜, √ÏȂȤ ªÔ˘Ì¿Ï, ªÚ·ÙÛÈ¿ÓË ∞ϤͷӉÚÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™ÂÚ˙ ¡ÙȤ, ª¿ÚÎÔ˜ ¡ÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, ∫¿ÚÁ·˜ πˆ¿ÓÓ˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ∫¿·Ù˙˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∫˘Á·˝˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ¡ÙÔÌ› ª¿ÚÈÔ˜. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ “∞Óı‹ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË” .

√ ∂ÓÛ·Ï›‚·

23

√ μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡.¢. Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡¿ÎÔ˜, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League ·ÔÙÂÏ› ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÚÈ΋ ÙÂÏÈο ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ۠‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜. ∞ÔÙÂÏ› fï˜ Î·È ‰Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ -ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿!- ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó -fiˆ˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ηٷÁÁ¤ÏÏ·ÌÂ- ÚÔ˚fiÓ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘, Ô˘ ·Ú·‚›·˙ ηٿÊÔÚ· ÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂Ï›˙ˆ Ó· ¤‚·Ï·Ó Ì˘·Ïfi fiÛÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó, Ì Ù¯ӿÛÌ·Ù· ‹ Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜... ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ó· ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Ÿˆ˜ ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘, “Ô˘ÏÒÓÙ·˜” ‰‹ıÂÓ ·Á¿Ë Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· “ÛÂÎÔ˘Ï¿ÚÔ˘Ó” ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌ¿ıÂȘ, Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÏÂÍ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÈÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. °È¿ÓÓË πˆ·ÓÓ›‰Ë, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ η٤‚·Ï ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÎfiÓÙÚ· Û’ ¤Ó· ·›ı·ÓÔ Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜ fiÛÔ Î·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Èη›ˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘”.

ÃÀ™√μ∂§ø¡∏

“™Ù¿ıËΠÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ Ô ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜” ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù˘ ∂¶√, Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, fi¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Â̤ӷ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Ì·˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÔ˘Û›· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶.∞.∂., ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ·ÂÈϤ˜, Ô˘ Ì χË ‰È¿‚·Û· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠fï˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ù· fiÛ· ϤÁ·ÌÂ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ˆ˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÚ› ÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÎÚ·›·. ªÈ· ·ÎÚ·›· ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô˘ fï˜ Ô‡ÙÂ Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¡.¢., ¶∞™√∫ Î·È ¢∏ª∞ƒ, ›¯·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ‰ËÏÒÓˆ fiÙÈ, ÙfiÛÔ Ë ÌÂÚÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fiÛÔ Î·È Ë ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂.¶.√., Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÍ·Ó·ÁοÛÂÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ó· ÚԂԇ̠ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ οı·ÚÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·fi ÙȘ ̷ʛ˜ Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÙÔ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ Ë ∂¶√ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ, Ì Ï¿Ù˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜” .


24

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

∂¶™£

¶ÚÂÌȤڷ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË, Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 15/9 °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 17.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ∞.∂. 2002 ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 17.00, £ËÛ¤·˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.™·Ú·ÎËÓfi˜ ∫˘Úȷ΋ 16/9 ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.30, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ, 17.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ™¤ÛÎÏÔ˘, 17.00, ∞ÎÚfiÔÏË-∂ıÓÈÎfi˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 17.00, ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 15/9 ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 17.00, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·ÕıÏÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 17.00, ¢È·ÁfiÚ·˜πˆÏÎfi˜ ¡Â¿ÔÏ˘, 17.00, ΔÔÍfiÙ˘-¢¿ÊÓË ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “∫. ∑Ô˘ÌÔ˘ÚÏ‹˜” , 17.00, ªÈÎÚÔı‹‚˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ ∫˘Úȷ΋ 16/9 ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, 11.00, ∞Óı. °·˙‹˜¡.∞. ¡›Î˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 17.00, ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 17.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.-¶ËϤ·˜ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 17.00, ¢ËÌËÙÚÈ¿˜∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

“¶·›˙ÂÙ·È” Ë ¿ÌÂÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú· ÙËÓ §ÂˆÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ı· ÎÚÈı› ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜. √ °È¿ÓÓ˘ ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ∞¯ÈÏϤ· ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ·ÏÏ¿ Ë ¶∞∂ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. √È Ú¿ÛÈÓÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÛÙ·ÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Â¿Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ∞Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, Î·È ˆ˜ Ù· ¤ÚÁ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙfiÙÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘. ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ¯ÚÔÓÈο ÛÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÂ˙fiÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Ó·Ó... ·ÚfiÛÎÏËÙÔ Â›¯Â Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∞Ó Î·È Ô ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÚÂfi ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô §Ô˘Î¿˜ μ‡ÓÙÚ· ¤‰ˆÛ ηÓÔÓÈο ÙÔ “·ÚÒÓ” , ˙‹ÙËÛ ӷ ÚÔÔÓËı› ηÓÔÓÈο Î·È ‹Ú ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ‰ÈÏfi. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÏÂÙfi ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÂfi Î·È ·¤‰ÂÈÍ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· ·Á·Ë̤ӷ ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” .

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ¡π∫∏™ ∞. ¶∞Δ™∏™ ªπ§∏™∂ ™∫§∏ƒ∞ ™Δ∏ “£” °π∞ Δ∏ FOOTBALL LEAGUE

“∞·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙË ...¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰·” ÌÙË 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·fi 18.00 ¤ˆ˜ 22.00. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 18.00 ¤ˆ˜ 22.00. ∂›Û˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14/9 Î·È ÒÚ· 19.30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Blue Angels, ÛÙ· Ó¤· ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ê›· (∞Ó··‡Ûˆ˜ 43) Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Ù˘ 18.30 ̤¯ÚÈ Ù˘ 21.30.

ÓÙÔÓ· ·ÓÙȉڿ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Football League Ó· ‰Â¯ı› ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ÙÔ˘˜ ∫·‚¿Ï· Î·È ∏Ú·ÎÏ‹. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ÛÎÏËÚÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ıÂÙÈο, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙË “£” : “ªÂ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ οÔÈÔÈ ··ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙË ...¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰· Î·È ϤÔÓ fiÏ· ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·” . ºÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ¡›ÎË.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∫¿ıÂÙ· ·ÚÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ÔÈ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∏Ú·ÎÏ‹˜ Î·È ∫·‚¿Ï· Î·È ·˘Ùfi ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ Î. ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Football League. øÛÙfiÛÔ, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ¿ÓıËΠӷ οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, οÙÈ Ô˘ ¤ÊÂÚ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∏ ¡›ÎË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ Î·È Ê˘ÛÈο „‹ÊÈÛ ·ÚÓËÙÈο, ÂÓÒ Ô Î. ¶¿ÙÛ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ϤÔÓ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ÙÔ ·Ó Î·È fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ: “ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (Û.Û. ¯ıÂÛÈÓ‹) Ù˘ ·fiÊ·ÛË Ë Football League ¤‚·Ï ٷÊfiϷη ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ªÂ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ οÔÈÔÈ ··ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙË ...¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰· Î·È ϤÔÓ fiÏ· ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ ¡›ÎË ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙË ÌÂ

ªÂ ποÚÔ˘˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ √ ∞. ¶¿ÙÛ˘ (‰ÂÍÈ¿) ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Football League ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ì ӷ ·ÂÌÔÏ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ì·˜ ‰È¤Ô˘Ó. ªÂ ÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ·Ú·‚È¿ÛÙËΠÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘‹Ú¯·Ó ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙÔ ...ηÙÈÙ› ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ¤ÙÛÈ ‚Á‹Î ̛· ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ˘fi ·›ÚÂÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ¶∞∂ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ Î·È Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ‰‡Ô. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

¶Ï¤ÔÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó Î·È fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰ÈfiÙÈ fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÈÁfiÌÂÓ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·. ∏ ¶·Ó·¯·˚΋ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Ê˘ÛÈο ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·” .

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÁÈ· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó Ë ¡›ÎË Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ô ºˆÎÈÎfi˜ ÕÌÊÈÛÛ·˜. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ Ë ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢ÚÒ.

N¤· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙËÓ ¶¤-

ΔÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2012-13 ‰›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17.00 ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘˜ ποÚÔ˘˜ ™ÂÚÚÒÓ. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÔ˘‰·›Ô ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· 7 ¢ÚÒ Î·È ÂχıÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜.

√π ∞¡£ƒø¶√π Δ∏™ ∞∂∫ ∂¢ø™∞¡ ¶ƒ√™£∂Δ∂™ ¢π∂À∫ƒπ¡π™∂π™ °π∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞

¡¤· Â·Ê‹ Ì μÈÓÙÈ¿‰Ë √

ŒÏÏËÓ·˜ ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÈÓÙÈ¿‰Ë˜ ‹Ú ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ∞Ó‰Ú¤· ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ Î¿ÔȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜, ÂÓÒ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ∫Èı ÿÚȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ΔËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË μÈÓÙÈ¿‰Ë ›¯Â ¯ı˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ı¤ÏËÛ ӷ ¿ÚÂÈ Î¿ÔȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ÂÈϤÔÓ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∞˘Ù¿ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·fi ¯ı˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÁÈ· οı ̋ӷ ͯˆÚÈÛÙ¿. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ∫Èı ÿÚȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ μ·Û›ÏË Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË μÈÓÙÈ¿‰Ë ÛÙÔ √∞∫∞ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË. √ ÕÁÁÏÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ›ӷÈ

TÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ∫Èı ÿÚȘ Ôχ Èı·Ófi, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ √∞∫∞, Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› Î·È Ù· ™¿Ù· ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Û˘, ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∞∂∫ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ -ÂÈϤÔÓ- Ú¢ÛÙfi ̤ۈ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜ Ù˘ ·fi ÙÔÓ √¶∞¶ ›¯Â ¯ı˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ·Ú¯Èο Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Sportvision. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÛÙÔ √∞∫∞

Î·È ·Ú·ÎÚ·Ù› ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙÔ˘ √¶∞¶ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ù˘ ∞∂∫. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÔÛfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¢ËÌËÙÚ¤ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Sportvale. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ “·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·” ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∞∂∫ Ì ÙÔÓ √¶∞¶,

Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜. øÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ ÌË Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ë ∞∂∫ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ... ›Ûˆ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ ϤÔÓ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, “‚ÈÓÙÂÔıÂÚ·›·” ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ μÏ¿¯Ô˜ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∞˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·˘Ù‹ Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫ ‹Ú·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ DVD Ì “ÎÔÌ̤Ó˜” Ê¿ÛÂȘ ·fi ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Δ· DVD Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Ê¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÕÚË Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‹Ú·Ó ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ μÏ¿¯Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÂÓÒ -Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ·- ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ.


¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

™Δ∏ ã∂™π¡∏ ¶ƒøΔ∏ ∏ª∂ƒ∞ Δ√À ¶∞°∫√™ªπ√À ™À°Ãƒ√¡π™ª∂¡∏™ ¡∂∞¡π¢ø¡ ™Δ√ μ√§√

∂Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” , Ë Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È Ë Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓ›‰ˆÓ ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙÔ˘ 13Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ó·ӛ‰ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ.

™ÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÙÔ Úˆ› Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔ˘¤ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë Î·È ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶Ï· Ù·ÓÈÒÙË Î·Ù¤Ï·‚ ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢ Ì 86.900 ‚·ıÌÔ‡˜. ™ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ƒˆÛ›‰Â˜ ª›Ù‚· / ¶ÚÔÎÔʛ‚· Ì 92.060, ÔÈ √˘ÎÚ·Ó¤˜ ƒ¤˙ÓÈÎ / ™¿‚ÙÛԢΠÌ 88.550 Î·È ÔÈ πÛ·Ó›‰Â˜ ™ÂÏ¿Ú˜ / ¶Ô˘ÁÈ¿ÓÙ·˜ Ì 88.020 ‚·ıÌÔ‡˜. ΔËÓ 4Ë Î·È 5Ë ı¤ÛË Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›· (∫·˙Ô˘ÌfiÚÈ / Δ·ÌÔ‡Ú·) Î·È ÙËÓ ∫›Ó· (°ÈÓ ΔÛÂÓÁÎΔÛÈÓ / •›Â °È ™·Ó) Ì 87.420 Î·È 86.970 ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 7, 8 Î·È 9 ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ∫·Ó·‰¿˜ (ªÚ¿ÈÛÔÓ / ÃfiÏ˙ÓÂÚ) Ì 86.180, ÔÈ ∏¶∞ (÷Π/ √ÚÙÂÏ¿ÓÙÔ) Ì 84.630 Î·È Ë πÙ·Ï›· (∫·‚¿ÓÓ· / °Î¿ÏÏÈ) Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 83.730 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ

ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (ı¤ÛÂȘ 10, 11 Î·È 12) Â›Ó·È ÙÔ ∫·˙·ÎÛÙ¿Ó (¡¤ÌÈÙ˜ ∞Ï. / ¡¤ÌÈÙ˜ ∂Î.) Ì 83.060, Ë °·ÏÏ›· (°ÎÔ˘Ú¤ / ÷Ì¿Ô˘ÓÙ) Ì 80.630 Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›· (ÃfiÚ‚ÂÙ˜ / º·Ó ∫Ú›ÌÂÓ) Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 80.150 ‚·ıÌÔ‡˜. √È ‰‡Ô ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘˜: ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË: “◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡Â·Ó›‰ˆÓ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì ¿ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚ› Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ·Ó·ÙÚ·›. Œ¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÌÚÔÛÙ¿

Ì·˜ ÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ 50% Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% ·fi Ù· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ” . ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë: “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Î·È ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÙÔ ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ì fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ. º˘ÛÈο, ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÔÈ· Ï¿ıË, Ù· ÔÔ›· Î·È Û˘˙ËÙ‹Û·Ì Ì ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÙÚȘ Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì›· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË, ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi, Ë ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰· η٤Ϸ‚ ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË. ™ÙÔÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi ÌÂÙ›¯·Ó 19 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¤Ú·Û·Ó ÔÈ 12 ÚÒÙ˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Ì ÙȘ ª·Ú›· -

ŒÏÏË ∞Ï˙ÈÁÎÔ‡˙Ë - ∫ÔÌÈÓ¤·, °È¿ÓÓ· °ÎÂÔÚÁΛ‚·, μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·ÊÂÙ˙‹, ∂˘ ·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë, ªÈη¤Ï· ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∂ϤÓË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË (Ì ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÙȘ ª˘ÚÙÒ ∫·Ì·ÙÂÚÔ‡ Î·È ™ÔÊ›· ™·Ú·ÓÙ›‰Ë) ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ë ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ μfiÏÔ. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ì·˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Î·Ù¿ 50% Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È Î·Ù¿ 50% Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ÂχıÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ 12 ÚÒÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi: 1. ƒˆÛ›· 91.190, 2. √˘ÎÚ·Ó›· 88.580, 3. ∫›Ó· 87.090, 4. πÛ·Ó›· 87.050, 5. π·ˆÓ›· 87.050, 6. ∫·Ó·‰¿˜ 87.010, 7. ∂§§∞¢∞ 84.330, 8. πÙ·Ï›· 84.240, 9. ∏¶∞ 83.540, 10. °·ÏÏ›· 82.420, 11. ªÂÍÈÎfi 80.260, 12. μÚ·˙ÈÏ›· 79.730.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ™fiÏÔ Î·È ÙÔ ∫fiÌÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 13Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ¡Â·Ó›‰ˆÓ. ™ÙÔ ™fiÏÔ (10.00) ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 29 ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶Ï·Ù·ÓÈÒÙË (·Ó·ÏËڈ̷ÙÈ΋ Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ô˘Ù›‰Ë) Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È 23Ë ÛÙË ÛÂÈÚ¿. ™ÙÔ ∫fiÌÔ (19.00) ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 17 ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È 17Ë). ÙÂÏÂ˘Ù·›· (1

Δ√ Δª∏ª∞ ª¶∞™∫∂Δ Δ√À °.™. μ√§√À ∞¶∂À£À¡∂π ∫∞§∂™ª∞ ™∂ ¶∞π¢π∞ 6-16 ∂Δø¡

ƒ›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ¿ÏÂÛÌ· Û ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· 6 ¤ˆ˜ 16 ÂÙÒÓ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô °.™. μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “•ÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 03/09/2012, ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ O °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈÎfiÙÂÚ· ۈ̷Ù›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1896. ∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ È‰ÈfiÎÙËÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. Δ· ·È‰È¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· “Ì·ı·›ÓÔ˘Ó” ÙfiÛÔ ·ıÏ‹Ì·Ù· fiÛÔ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. √È ·Î·‰Ë̛˜ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË Î·È fi¯È ·È‰È΋ ¯·Ú¿. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË Ù¿ÛË ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·Î·‰Ë̛˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ fiÛÔ Î·È ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. √ ÛÎÔfi˜ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ̤ۈ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ·ıÏ‹Ì·Ù· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË, Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ì˘˚΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÛˆÛÙ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, ‚ÔËı¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηډȷÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ

ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙÔ Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó Û ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ¿ÛÎËÛ˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ª¤Û· ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· “ۇ̂ÔÏ·” Ô˘ ı· Ù· ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù· ‚ÔËı¿ ÙÔ ·È‰› Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÈÛfiÙÈÌ· Î·È Ì ηÓfiÓ˜, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· οÓÂÈ Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ó· Ì¿ıÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, fï˜, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi ÙÔ ·È‰› ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ› ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Î·È Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÏÈ˘ Î·È Â›‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ÀÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ Î¿ı ·È‰› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘, Ó· „˘¯·ÁˆÁËı› ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ¿ıÏËÌ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜

ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜. ∏ ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·È‰›· ËÏÈΛ·˜ 6-18 ÂÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 11 ÙÌ‹Ì·Ù· (·ÓÙÚÈÎfi, ÂÊË‚ÈÎfi, ·È‰ÈÎfi, ·Ì·›‰ˆÓ, Ì›ÓÈ, superÌ›ÓÈ, ÚÔÌ›ÓÈ, ·Î·‰ËÌ›·, juniors ηıÒ˜ Î·È ·Î·‰ËÌ›· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ) Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ÙÔÈο Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È basketball camps Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È. ¶¤ÚÛÈ, Ë ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì· η٤ÎÙËÛ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. Δ¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·Î·‰ËÌÈÒÓ Ô Î. ¡Ù¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ΔÛÈÚÈÁˆÙ¿Î˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, Δ‡Ì·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Î·È ª¤Ù·˜ ™ˆÙ‹Ú˘. Δ· Á‹‰· ÛÙ· ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °™μ (·ÓÔÈÎÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ - ÎÏÂÈÛÙ‹ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ·›ıÔ˘Û· Ì¿ÛÎÂÙ), ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” , ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ 1Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 6Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘. ™Â οı ·ıÏËÙ‹ ‰›ÓÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, camp Ì ·-

25

π™Δπ√¶§√´∞

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·ÊÈÂڈ̤Ó˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜, Ô √∂∞/¡∞μ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 14/9 ÒÚ· 08.30 Ì.Ì. ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔ˘˜ Red Wine Band, ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 15/9 Î·È ÒÚ· 08.30 Ì.Ì. ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈο ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √È ·ıÏËÙ¤˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ٷ ÛοÊË Optimist Î·È Laser ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Ù˘ ™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ∫Ôχ̂ËÛ˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ “∞ÚÁÒ” . ∂›Û˘ ÛοÊË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ‚ÂÁÁ·ÏÈο ÛÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ◊‰Ë ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘ Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·˙Èο ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ‰‡Ó·ÌË Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÒÛÙ ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ ÙÔÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô μfiÏÔ˜ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÔ-ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012 Î·È ÒÚ· 18.30 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î. ¢·ÓÈËÏ›‰Ë ∞fiÛÙÔÏÔ ÛÙÔ ÙËÏ. 6972326017, ÛÙËÓ Î. ΔÛÔ˘Î·Ï¿ ∞ÓıԇϷ ÛÙÔ ÙËÏ. 6934057170, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙȘ ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛ˘.

¶√§√ ÚÔ˘Û›· ·ıÏËÙÒÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.. ∂›Û˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ë ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·ÁÒÓˆÓ-‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∂ȉÈ΋ ÙÈÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ıÏËÙÒÓ/ ÙÚÈÒÓ Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Î·‰ËÌ›· Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (·‰¤ÚÊÈ·) ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ó·ÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2006 Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÁÂÓÓË̤Ó˜ ·fi ÙÔ 1999 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2006, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜-ÚÔÔÓËÙ¤˜, ¡Ù¿ÎË °ÈÒÚÁÔ (6977677360), ΔÛÈÚÈÁˆÙ¿ÎË ∞Ó‰Ú¤· (6942431893), Δ‡Ì· ¶·Ó·ÁÈÒÙË (6972564055), ∫ÔÛÌ¿ÙÔ °ÈÒÚÁÔ (6946061215), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ÃÚ‹ÛÙÔ (6980283394), ª¤Ù· ™ˆÙ‹ÚË (6974816404), ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ 24210-40703 ªÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û¿ÎÔ˜ Î·È ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ ÚÔfiÓËÛ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 18.00-21.00 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ °™μ (πˆÏÎÔ‡-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘). ∂›Û˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.gsvoloubasket.blogspot.gr Î·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ facebook (°˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ ª¿ÛÎÂÙ).

™ÙË §·Ì›· Ô μÔÏÈÒÙ˘ ¢. ª·ÁÎÈÒÚ˘ ™ÙÔ ¡ËÚ¤· §·Ì›·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ô Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ fiÏÔ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÁÎÈÒÚ˘, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ √∂∞/¡∞μ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ §·Ì›·˜ Â›Ó·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¯ÚÈÛÙ› Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ·ÈÎÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞1, Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹ ÷Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘.

™ÙȘ 6/10 ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ∞ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ™ÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÂ›ÛËÌÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2012-2013. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞ÂÙfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ ÙËÏ. 6973497228 ‹ Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 21.00 ÛÙÔ Î·Ê¤ “∞Ï¿Ûη” (Ï·Ù›· √͢ÁfiÓÔ˘).


26

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

¶Àƒ∞™√™

√ ƒ∏°∞™ ∂¶πμ§∏£∏∫∂ 4-2 ™Δ∞ ¶∂¡∞§Δπ Δ∏™ ∞∫ƒ√¶√§∏™ °π∞ Δ√ ∫À¶∂§§√ ∂¶™£

™ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ª·ÁÓËÛÈ·Îfi

“ŒÛ·Û·Ó ηډȤ˜” ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ

√¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ·˘Ùfi ÙˆÓ ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ∞Ú¯Èο ›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ¤·È˙ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú·, ·ÏÏ¿ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ ˘‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ôχ Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜.

¶√¢√™º∞πƒ√

ºÈÏÈ΋ ÈÛÔ·Ï›· ÁÈ· ∞. °·˙‹ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °·Ù˙¤·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹, Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£ Î·È ÙËÓ μ’ ¶∞∂ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 3-3, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ¶ËÏÈÔÚ›Ù˜ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ì 3-0. √ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹ ÛÙÔ 11Ô ÏÂÙfi, ÂÓÒ Ô °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜ ÛÙÔ 27’ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 20, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘. ™ÙÔ 54’ Ô ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 3-0. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ μ’ ¶∞∂ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ Ì›ˆÛ Û 3-1 Ì ÙÔÓ ™ÎÔÂÏ›ÙË ÛÙÔ 63’. √ μ·ÏˆÙ‹˜ ¤Î·Ó ÙÔ 3-2 Ì ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 78’, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 3-3 ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ô ΔÛÈ¿ÎÔ˜ ÛÙÔ 89’. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ °·˙‹ ™Ù¿ı˘ º¿ÏÎÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÍ‹˜ Û‡ÓıÂÛË: ™Ù. ªÔ‡ÙÔ˜, ª. ª˘ÏˆÓ¿˜ (60’ ∂. ∫ÈfiÛÈ·), ∫ˆÛÙ¿Î˘ (60’ ™Ô˘ÊÏ¿Ú˘), ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜, ™. ªÔ‡ÙÔ˜ (60’ ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘), Δ˙ԇ̷˜ (46’ ∞. ∫ÈfiÛÈ·), §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ (46’ Δ˙Ô˘Ú‚·Ù˙‹˜), °ÎÔ˘ÓÙÈÓ¿ÎÔ˜ (55’ ™È·ÌÔ˘Ú‰¿Ó˘), ∫·ÙÛ·Úfi˜ (60’ ∫·ÚÔ‡ÙÛÔ˜), ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (60’ ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿Î˘). °È· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ: ¶·ÓÙÂÏ‹˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™›ÌÔ˜, °. ªÔ‡ÙÔ˜, ΔÛ·‚¤˜, ª›ÏÔ, ™ˆÙËÚ›Ô˘, ™ÁÔ‡Ú·˜, ÷ϷÛÙ¿Ú·˜, •ËÚÔÊÒÙÔ˜, ΔÛ·ÙÛ·ÚÒÓ˘.

ƒÀ£ªπ∫∏

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ °.∂. μfiÏÔ˘ •∂∫π¡∏™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ù˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ Ú˘ıÌÈ΋˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ªÂ ÙË Ú˘ıÌÈ΋ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ‹ ÛÙ¿ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ì˘˚΋ ‰‡Ó·ÌË, Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Â˘Ï˘ÁÈÛ›·, ÂÈı·Ú¯›·, ¢ÁÂÓ‹ ¿ÌÈÏÏ·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ∂ÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi, ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì fiÚÁ·Ó· (Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ, ÛÙÂÊ¿ÓÈ, Ì¿Ï·, ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È ÎÔÚ‰¤Ï·) Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Î·È Ù˘ Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÒÚ˜ 18.00- 21.00 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 56194, 6945413578 (¡Ù›Ó· ƒÔ‡ÛÛ·), 6984062253 (μÔ‡ÏÁ·ÚË ª·Ú›·) Î·È 6982102575 (μÔ‡ÏÁ·ÚË ∂‡·).

* πÛfi·ÏË 3-3 Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Û·Û·Ó ηډȤ˜” ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ fiÔ˘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Ë ÙÔÈ΋ ∞ÎÚfiÔÏË Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ∂¶™£. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 3-3 Î·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ ÎÚ›ıËΠÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ fiÔ˘ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 4-2.

“Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ‹Ù·Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÙÔ˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÌÈ· Î·È ÙÔÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ì›· ηÙËÁÔÚ›· ·fi ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË. ∞˘Ùfi fï˜ ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÚÒÙ· 45 ÏÂÙ¿ ÙÔ˘ Ì·Ù˜, fiÙ·Ó Î·È ÚÔËÁ‹ıËΠ̠3-1. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‚Ú‹Î·Ó Ù· „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó Û 3-3 ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. ∂Λ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ¤ÎÏËÍË, ηıÒ˜ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·fiÏ˘Ù· ‡ÛÙÔ¯ÔÈ. ŒÙÛÈ, Ô ÂÚÛÈÓfi˜ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ∞ÎÚfiÔÏË ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ̠“„ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ” . √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯·Û·Ó ηϋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 4’ Ì ÙÔÓ ∞ÍÈÒÙË, ÂÓÒ Ô ƒ‹Á·˜ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙÔ Ì·Ù˜. ◊Ù·Ó ÛÙÔ 6Ô ÏÂÙfi fiÙ·Ó Ô ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ ¤‚Á·Ï ÙËÓ ¿Û· ÁÈ· ÙÔÓ ª›Î· Ô˘ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ¡Ù›Î· (0-1).

º¿ÛË ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ƒ‹Á· (ËÁ‹ akropolisesklou.blogspot.gr) ™ÙÔ 12’ Ô ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ Û¤ÓÙÚ·ÚÂ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ Ô ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ∞ÎÚfiÔÏË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ʤÚÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙ· ›Û·. √ ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ªfiÛÈÔ Ô˘ Ì ‡ÛÙÔ¯Ô Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-1 ÛÙÔ 13’. ŸÌˆ˜ Ë ¯·Ú¿ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ. ™ÙÔ 18’ Ô ™. ª·Î¿Ï˘ ¤Î·Ó ÙË Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ Ì ÎÔÓÙÈÓfi ÛÔ˘Ù ¤‰ˆÛ ͷӿ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔÓ ƒ‹Á· (1-2). ™ÙÔ 20’ Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÔÈ ™ÂÛÎÏÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ· ‚ڋΠÛÙÔ ‰ÔοÚÈ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ƒËÁ›ÓÔ˜ Â‰›ˆÍ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ì ·Ó¿Ô‰Ô „·Ï›‰È, ·ÏÏ¿ Ô ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ¡Ù›Î·˜ ÌÏfiηÚ ÙË Ì¿Ï·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ 1-3 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 29’ fiÙ·Ó ·fi Ì·ÎÚÈÓ‹ Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÷Ù˙‹ Ô ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘

ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ÙËÓ ÚÔÒıËÛ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ·’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÌÈ· Î·È Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ÛÙÔ 43’. ¶Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Ì‹Î ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ∞ÎÚfiÔÏË. ∫·È ·Ó ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∞ÍÈÒÙË ÛÙÔ 47’ ÙÔ ·¤ÎÚÔ˘Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ÛÙÔ 51’ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ì·˙¤„ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ·fi Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘. √ ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ·Û›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ °. ªfiÛÈÔ Ô˘ Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 2-3. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ·›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ªÈ¯ÔÏ›ÙÛË (52’), ΔÛÔ˘Î¿ÏË (54’), ÂÓÒ ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ÷Ù˙‹ η٤ÏËÍ ¿Ô˘Ù (66’). °È· ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÙÔ Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ °. ªfiÛÈÔ˘ (82) ›¯Â ηٿÏËÍË ¤Ó· ÎfiÚÓÂÚ ÌÈ· Î·È Ë Ì¿Ï· ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ Ù›¯Ô˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï·Ó οو. ™ÙÔ 89’ Ô °. ªfiÛÈÔ˜ ΤډÈÛ ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ·fi ÙÔÓ °Ô‡ÙÛÈÔ Î·È Â˘ÛÙÔ¯ÒÓÙ·˜ ·fi Ù· 11 ̤ÙÚ· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 3-3, οÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¯·Ù-ÙÚÈÎ.

™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í οÙÈ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 108’ Ë ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ì·Ù˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ fiÔ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜ (Ì ÚÒÙË ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË): ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜ 1-0, ™·ı‹˜ 1-1, ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, μÔ˘Ú·˙¤Ú˘ 1-2, ∑. ªfiÛÈÔ˜ 2-2, ª›Î·˜ 2-3, μ. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ ¿Ô˘Ù, ÷Ù˙‹˜ 2-4. ∞∫ƒ√¶√§∏: ¡Ù›Î·˜, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ (68’ ∑. ªfiÛÈÔ˜), ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∞. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ (46’ Δ. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜), μ. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘, º. ºÒÙÔ˘, ∞ÍÈÒÙ˘, ΔÛÔ‡ÙÛ·˜, ¶Ô‡ÏÈÔ˜ (63’ ¶·ÁÒÓ˘), °È·Ó. ªfiÛÈÔ˜, ∫. ∫ÔÏ˘Ì‹ÙÚ·˜. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜, ƒ¤‚˘ (60’ °Ô˘ÙÔ‡Ï˘), μÔ˘Ú·˙¤Ú˘, ™·ı‹˜, °Ô‡ÙÛÈÔ˜, ™. ª·Î¿Ï˘, ÷Ù˙‹˜, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ (84’ ¶¿Û¯Ô˜), ƒËÁ›ÓÔ˜ (81’ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘), ª›Î·˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘.

∞ƒ∫∂Δ∂™ ∞∫∞¢∏ªπ∂™ ¶√¢√™º∞πƒ√À •∂∫π¡∏™∞¡ Δ∏ §∂πΔ√Àƒ°π∞ Δ√À™ °π∞ Δ∏ ¡∂∞ ¶∂ƒπ√¢√

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ... ∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ Ô ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √È ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ∞¶√μ Î·È ¢¿ÊÓË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÔÓ Î·ÓfiÓ·. ∂›Û˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Î·È Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη μfiÏÔ˘.

Δ

√ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∏ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 201213 Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ª·˘ÚÔΤʷÏÔ Î·È ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ∫·ÚÙÛÒÓ· Ó· Â›Ó·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÂÓÒ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ı· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙‹˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒËÁ›ÓÔ˜. ΔË ÁÂÓÈ΋ ÂÔÙ›· ¤¯ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ (ÙËÏ. 2425023232)

√ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓË̤ӷ ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2005. ™ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Á‹Â‰Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 18.00 ¤ˆ˜ 20.00, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ È·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË. °È·

ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫·Ú·ıfi‰ˆÚÔ (ÙËÏ. 6983500809) Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ™Î·ÚÏ¿ÙÔ (ÙËÏ. 6936554053).

√ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∏ Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÍÂÎÈÓ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2012-2013, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÈηÓÔًوÓ, ¿ıÏËÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ̤ۈ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘, Ù˘ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁÔÌÂÙÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÔÓËÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “ÀÁ›·” μfiÏÔ˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÌ¿‰ˆÓ Û ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂¶™£, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È Î·Ì. ™ÙË Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ √À∂º∞ μ’ Î·È √À∂º∞ ∞’, ¤ÌÂÈÚÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ÚÔÔÓËÙ¤˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ∫¯·ÁÈ¿ (ÙËÏ. 6974805042) Î·È Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (24210-36230) ·fi 18.0020.00

∏ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∏ Û¯ÔÏ‹ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· 15Ô ¯ÚfiÓÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ◊‰Ë Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÂÓÓËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ 1998 Î·È 2000 ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÂÓÓËÌ¤ÓˆÓ Ù· ¤ÙË 1999 Î·È 2001. ∂›Û˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ÁÂÓÓË̤ӷ ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2007. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ 2421053434.

∏ ∞¶√μ ∏ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2012 2013. ™ÙËÓ Û¯ÔÏ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ™ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜, ·fi ÙȘ 18.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 20.00 ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞¶√μ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ∑·Î‡ÓıÔ˘ 2 (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘) ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi. ∂›Û˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÁÚ·Ì-

Ì·Ù›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÛÙÔ 24210-53336 ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Á¤ÓÓËÛ˘ ·ıÏËÙ‹ Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È È·ÙÚÈ΋ ‚‚·›ˆÛË ·fi ·È‰›·ÙÚÔ/ηډÈÔÏfiÁÔ.

∏ ¢¿ÊÓË ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ΔÛÔ˘Î¿ÏË. ¢ÂÎÙ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ ÙÔ 2006 Î·È Ù· ÔÔ›· ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÙÚ›· ËÏÈÎȷο ÁÎÚÔ˘, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ 6947781301.

√ ºÔ›ÓÈη˜ ∏ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ·Î·‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ºÔ›ÓÈη˜ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 5-12 ÂÙÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Volos Mini Soccer Club Û ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· 5˘ ÁÂÓÈ¿˜ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ̤ڷ ·fi 5.30 ˆ˜ 10.30 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ Ì √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÓÙ· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ fiÔ˘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421046955 Î·È 6979534690.


¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

√ °. ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏™ ªπ§∏™∂ °π∞ Δ∏¡ ∞¶√º∞™∏ Δ√À ¡∞ ∞°ø¡π™Δ∂π ™Δ∏ º√À§∞ª

ªÂ ...Ù·Í› ϤÔÓ Ô ƒ. º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ

“∫›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ̤ӷ Ë ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁΔ

Èڛ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ô ƒ›Ô º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠·Ê·›ÚÂÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜. √ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ “Û˘ÓÂÏ‹ÊıË” ·fi Ù· Ú·ÓÙ¿Ú Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ì ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘. √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‚› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ΔÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ Â›Ó·È 30 Ì›ÏÈ· (48 ¯ÏÌ) Î·È Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ “Û˘ÓÂÏ‹ÊıË” ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ Ù˘ ÙÚÔ¯·›·˜ Ó· Ô‰ËÁ› ÙËÓ jaguar ÙÔ˘ Ì 38 Ì›ÏÈ· (61 ¯ÏÌ) ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ›¯Â Â›Û˘ ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ point system. √ º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ˆ˜ Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ı· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Âȯ›ÚËÌ·, Ô‡Ù ·Ô‰¤¯ıËΠÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ·Ó ÙÔÓ Â›¯Â ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ë ÙÚÔ¯·›· ı· ÂÓËÌÂÚˆÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ Â·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤‚·ÏÏÂ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 600 ÏÈÚÒÓ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù· ...Ù·Í›.

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· º·Ó ¶¤ÚÛÈ ™Â ·Ó·Ì̤ӷ Î¿Ú‚Ô˘Ó· οıÂÙ·È Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ƒfiÌÈÓ º·Ó ¶¤ÚÛÈ. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ √ÏÏ·Ó‰›·˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ì˘˚ÎÒÓ ÂÓԯϋÛÂˆÓ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË °Ô˘›ÁÎ·Ó Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ¿ÛÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ·ÊÔ‡ ¤ÓȈÛ ¤Ó· ÙÚ¿‚ËÁÌ· Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ·Ó¿·˘Ï·. “¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÛÔ‚·Úfi, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô §Ô˘›˜ º·Ó °Î¿·Ï, Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ “ÔÚ¿ÓÈ” Ó· ÌË ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÈÛοÚÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ Ì·Ù˜. ∏ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË °Ô˘›ÁÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙÔ Â¿Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ ¿ÛÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.

“¶fiÚÙ·” ÛÙË ™›ÙÈ Ô °Èfi‚ÂÙÈÙ˜ Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÛÙËÓ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °Èfi‚ÂÙÈÙ˜, ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô˘ ÙfiÓÈÛ fï˜ fiÙÈ Â› “fi¯È” ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™Â˚¯Ë ª·ÓÛÔ‡Ú. √ ™Ù¤‚·Ó °Èfi‚ÂÙÈÙ˜ › ÛÙËÓ Gazzetta dello Sport: “™Ù·Ì¿ÙËÛ· ÙȘ Â·Ê¤˜. ŸÙ·Ó Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ‹ÚıÂ, ›¯· ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›Û ӷ Ì›ӈ ÛÙËÓ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·. ∂›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Â‰Ò Î·È ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ‰ÂÓ ı· ʇÁˆ Â¿Ó Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ” .

Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ ӷ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙË ºÔ‡Ï·Ì ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

Δ

“∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ºÔ‡Ï·Ì. ∏ ÔÌ¿‰· ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿, Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÛÂ˙fiÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ Â›Ì·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ºÔ‡Ï·Ì” , Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÚÒÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ̤ÛÔ˘, Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›Â: “ΔÔ Ó· ·›Íˆ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î›ÓËÙÚÔ, ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú·, ·ÊÔ‡ Ë ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜, ·Ó fi¯È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË, Ï›Áη ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ÏÏ¿ Â›Û˘ Ë ºÔ‡Ï·Ì Â›Ó·È Ôχ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ¤Ó·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÚÔÔÓËÙ‹, οÙÈ Ô˘ ¤·ÈÍ Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Ó· ¤Úıˆ ‰Ҕ . ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ºÔ‡Ï·Ì: “√ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ª¿ÚÙÈÓ °ÈÔÏ ÌÔ˘ › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηϿ ¯ÙÈṲ̂ÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÙfiÛÔ Ì¤Û· fiÛÔ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. ∏ ºÔ‡Ï·Ì ·›˙ÂÈ Î·Ïfi

Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û·Ó ·›ÎÙ˘, ÌÔ˘ ÙÔ Â›Â Î·È Ô ª¿ÚÙÈÓ °ÈÔÏ Î·È ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ̤ÛÔ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ ÔÏÏ¿: “¢ÂÓ ÓÈÒıˆ ¿ÓÂÙ· Ó· ÌÈÏ¿ˆ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· ÌÈÏ¿ˆ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞ÏÏ¿ ı· ·Ï¤„ˆ Û οı ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ı· ‰ÒÛˆ fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ª¿ÚÙÈÓ

°ÈÔÏ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙ ı· ·›ÍÂÈ Î·È Ê˘ÛÈο Û ÔÈ· ı¤ÛË: “√ ÎfiÔ˘Ù˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÙ ı· ÌÔÚÒ Ó· ·›Íˆ Î·È Ê˘ÛÈο Û ÔÈ· ı¤ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈο, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Î¿ÔÈÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚÔfiÓËÛ˘ Ì ÙËÓ Ì¿Ï·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ· ‹Ù·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙÔ Euro 2012. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ fiÛÔ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÒ ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÌÔ˘” .

√ Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™ Δ∏™ °π√Àμ∂¡Δ√À™ ¶∂ƒπª∂¡∂π ¡∞ •∂∫π¡∏™∂π Δ√ º∂Δπ¡√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

∞Ó˘fiÌÔÓÔ˜ Ô ªÔ˘ÊfiÓ Ó˘fiÌÔÓÔ˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔÓ ‡ÌÓÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Â›Ó·È Ô Δ˙È·ÓÏÔ˘›Ù˙È ªÔ˘ÊfiÓ. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ πÙ·Ï›·˜ Ì ÙË ª¿ÏÙ·, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÏÂÈ„Â Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë “ªÂÁ¿ÏË ∫˘Ú›·” .

√È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ì ٷ ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ó È· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. √È ‰ÈÂıÓ›˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚȯÙÔ‡Ó ÛÙË Ì¿¯Ë, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘¤ÏψÓ. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Â›Ó·È Ô Δ˙È·ÓÏÔ˘›Ù˙È ªÔ˘ÊfiÓ. √ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Â› Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ Ì 2-0, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ ∫˘Ú›·˜” ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔÚ-

Á¿ÓˆÛË. “¶ÂÚÈ̤ӈ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ Í·Ó¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁΔ , ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ªÔ˘ÊfiÓ. “ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ¿ÎÔ˘Á· ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ıˆÚÔ‡Û· ¿‰ÈÎÔ. ΔÒÚ· ı· ÙËÓ ·ÎÔ‡Ûˆ ̤۷ ·fi ÙÔ Á‹‰Ԕ , Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÌÈÎÚÔ‡ ·È‰ÈÔ‡ Ô ªÔ˘ÊfiÓ. ∏ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈ„Â Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶fiÛÔ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÛÙ· ÚÒÙ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·È¯Ó›‰È·; “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠̠ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ›¯·Ì ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ó ηٷʤ-

ÚÔ˘Ì ӷ “‰·Ì¿ÛÔ˘Ì” Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜, fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ.” ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ó·Ó¤ˆÛË, Ô ªÔ˘ÊfiÓ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ·ÓËÛ˘¯Â›. “∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘. ∞fi ηÈÚfi ¤¯ˆ ÂÈ ˆ˜ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Û›ÚÈ·Ï. £· ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ı· ¤ÚıÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ·” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ.

줂·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô ª¤ÓÙÓÂÚ ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‰˘-

Ó·Ùfi Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” ÚÒÙ· ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›· fiÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔÓ ™Ù¤‚·Ó °Èfi‚ÂÙÈÙ˜, ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ŒÓÙÈÓ Δ˙¤ÎÔ ‹ ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ªÈÏÌ¿Ô, fiÔ˘ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ó· ‰ÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ °ÈÔÚ¤ÓÙÂ. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·Ú˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï ¤Î·Ó ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ “ªÂÁ¿Ï˘ ∫˘Ú›·˜” Î·È Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi ÙÔÓ ¡›ÎÏ·˜ ª¤ÓÙÓÂÚ. √ ¢·Ófi˜ ÊÔÚ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙËÓ “Tuttosport” Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. “ŸÙ·Ó ı¤Ùˆ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô, ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÂÙ˘¯·›Óˆ. ŸÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÌÈÎÚfi˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‹ıÂÏ· ‹Ù·Ó Ó· Á›Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. Œ·È˙· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ Î·È ‹ÍÂÚ· ˆ˜ ı· Á›Óˆ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ùfi ‹ıÂÏ·, Ó· Â›Ì·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙÔ ÂÙ˘¯·›Óˆ” , ÙfiÓÈÛ Ì ...ÂÁˆÈÛÌfi Ô ª¤ÓÙÓÂÚ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘: “∞ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ¤¯ˆ ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘. Ÿ¯È fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹, ͤڈ ˆ˜ ı· ÛÎÔÚ¿Úˆ. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù·Ê¤Úˆ, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ı· ÙÔ Î¿Óˆ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË” .

27

“¡Ù‡ÓÂÙ·È” ...ηٷϷÓÈο Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ·ÏÏ¿ οÙÈ Ôχ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ... η̿ÚÈ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·ԉ›ÍÔ˘Ó Î·È Ì Ú¿ÍÂȘ. °È· ·˘Ùfi ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ Ë ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÛËÌ·›·˜ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜. ∏ ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. √È “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ó‰˘Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÒÛÙ ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2013-14 Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜. ∂¿Ó fiÓÙˆ˜ ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÛΤ„Ë ·˘Ù‹, ı· Â›Ó·È Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Û ʷӤϷ Ù˘.

¡∞¶√§π

∞Ó·ÓÂÒÓÂÈ Ô ¡Ù ™¿ÓÎÙȘ ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ÙË ¡¿ÔÏÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ªfiÚÁÎ·Ó ¡Ù ™¿ÓÎÙȘ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÏËı› ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2013. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Î·ı›ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· Ù˘ ¡¿ÔÏÈ Û 140 ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¡Ù ™¿ÓÎÙȘ, fï˜, ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ηÙÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ “·ÚÙÂÓÔ¤È” , fiˆ˜ Ô ∫·ÛÙÂÏ›ÓÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ 258 ‹ Ô ªÔ˘ÁοÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ Ì 261 Â›ÛË̘ ·ÚÔ˘Û›Â˜. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ‚¤‚·È·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔfiÛÔ Ô ·›ÎÙ˘, fiÛÔ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Û·Ê¤˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ ¶·ÛÙÔÚ¤ÏÔ, Ô˘ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Il Mattino” : “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚È·˙fiÌ·ÛÙÂ, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ªfiÚÁÎ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙË ¡¿ÔÏÈ Î·È Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Â‰Ò ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘” . °È· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘, Ô ¶·ÛÙÔÚ¤ÏÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. “√ ¡Ù ™¿ÓÎÙȘ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi Ì ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜” .


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™ — ΔÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ (∂™∏∂£™Ù∂∂) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ٛÙÏÔ “∫ÏÈÎ Û’ ¤Ó· ı¤Ì·” ÌÂı·‡ÚÈÔ, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ‰È·ÚΛ ¤ˆ˜ ·‡ÚÈÔ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰¤Î· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜: μ·Û›Ï˘ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ª¿Á΢˜ ÃÔ‡Ú˘ Ì £·Ó¿Û˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, ∞ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Compositions” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ϤͷӉÚÔ˜ ∑·Ô‡ÙÛÔ˜, Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÏÈ¿Ú·˜, ΔÛ·Áηڿ‰· (ÛÙÔ Aleka’s ηʤ, ÛÙÔ Aleka’s ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·Ó¿House). flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ 18:30 ΢, μ·Û›Ï˘ ¡Ù¿23:00. ÌÏ˘, ∏Ï›·˜ ¶·Á·Ófi˜, ∂ϤÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜ Î·È ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÚ·ÁÔ‡‰·˜. — ™ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· “£Â·ÙÚÔÙ·Í›‰È·” ÁÈ· ·È‰È¿ Û¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ/ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” . ¡¤Â˜ ÂÁÁڷʤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 10 .Ì. Ì 12 Ì. Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6944277939 Î·È 6944388045. — Œˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 13/9, ÛÙÔ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈΔË “2Ë ªÔ˘ÛÈ΋ μÚ·‰È¿”, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∞Ô˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ıÏËÙÈÎfi˜ Î·È ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·ÙËÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ¯ˆÚ›Ô˘ “ÃÂ›ÚˆÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚ÛÈÓÂÌ¿ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ Ë ‚·ÙÔ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 20.15, ÛÙÔÓ ˘·›ÓÔÚ‚ËÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ÙȘ ÌÔ˘ÚȤ˜, ÙÔ˘ ηÊÂÓ›Ԣ Ù·ÈÓ›· “ŸÛÏÔ 31 ∞˘ÁÔ‡“·ÓÛ¤ÏÔÈÓÔ˜”. ÛÙÔ˘” .

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™E¶TEMBPπ√À 2012

450 ʤÙÔ˜ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë Î·Ù·ÛÎËÓˆÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛÎfiˆÓ

È ÚfiÛÎÔÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, fiˆ˜ Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ë ÕÊËÛÛÔ˜ (ƒ·˙‹), ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi, ÂÓÒ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ηٷÛ΋ӈÛ ÛÙȘ ƒ¿¯Â˜ ºıÈÒÙȉ·˜. ™ÙȘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÌÂÙ›¯·Ó 220 ·È‰È¿ ÂÚ›Ô˘, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi 65 ‚·ıÌÔÊfiÚÔ˘˜. 100 ÌÈÎÚÔ› ηٷÛÎËÓˆÙ¤˜ ·Ó‹Î·Ó Û ÙÌ‹Ì·Ù· §˘ÎÔÔ‡ÏˆÓ (7-10 ÂÙÒÓ), 90 Û ΔÌ‹Ì·Ù· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ (11-15 ÂÙÒÓ) Î·È 30 Û ΔÌ‹Ì·Ù· ∞ÓȯÓ¢ÙÒÓ (16-18 ÂÙÒÓ).

¢π∞º√ƒ∞ — ™ÙË Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ “∫·ÙÂÚ›Ó· μ·Ï·ÙÛÔ‡” ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19:30. — TÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Â˙ÔÔÚ›· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙȘ 22 Î·È 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ∞fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ÔÈÓÔÁÓˆÛ›·. °È· ‰Ëª·ÁÓËÛ›·˜ (∫.§.∂.ª.) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ·Ú¯›24270 22012 ˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ì 6972705416. ∏ Û˘ÓÔ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔÓ Î. ª¿ÌË ªÔ‡ÙÛÂÏÔ. ÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â˙ÔΔ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÁÈ· ·Ú¯·ÔÚ›·, ÙÔÓ ÌÔ˘Ê¤ Î·È Ú›Ô˘˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÙË ‰ÔÎÈÌ‹ ÎÚ·ÛÈÔ‡ ›ÚÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ Ó·È 25 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¿ÙÔ(·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∂¶§ - ¿ÚÎÔ ¡. πˆÓ›·˜). ÌÔ. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. √È √Ì¿‰Â˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ “™›ÙÈ Ù˘ √‰ËÁÔ‡” (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô ∞ÛÙÂÚÈÒÓ 10:30 - 12:30, ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô ¶Ô˘ÏÈÒÓ 10:30 - 12:30 Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 4:00 - 6:00, ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô √‰ËÁÒÓ 4:00 - 6:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∫Ï¿‰Ô ªÂÁ¿ÏˆÓ √‰ËÁÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· 5:00 - 7:00. ¶ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ·ÏÈ¿ ̤ÏË Î·ıÒ˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ΔÔÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421059775, 6947525174, 2421048151, 6978773320. — °ÓˆÛÙÔ› ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ› Ù˘ ¡ÂfiÙÂÚ˘ Î·È ΔÔÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂χıÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ μfiÏÔ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙȘ 5ÌÌ ¤ˆ˜ ÙȘ 8ÌÌ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” (™. ™˘Ú›‰Ë 130). °È· ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ AÓı›ÌÔ˘ °·˙‹ 131 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 6ÌÌ ¤ˆ˜ ÙȘ 8.30ÌÌ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421077433, ÛÙÔ e-mail: politesengnosei@gmail.com ‹ ÛÙÔ FB: politesengnosei.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ: ∫˘Úȷ΋ 16/9: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋-ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÌÔÓÔ·ÙÈÔ‡, μ˘˙›ÙÛ·-∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ø.¶.: 3, μ.¢.1/5. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ™fiψÓÔ˜ 2, ÙËÏ. 24210 24290. flÚ˜: ¶Úˆ›: ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹: 10.00-12.00, ·fiÁÂ˘Ì· ¢Â˘Ù¤Ú· ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 6-8 Ì.Ì. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ: 1. £ÂÚÌÔ‡Ï˜-°ÔÚÁfiÔÙ·ÌÔ˜-ƒ¿¯Â˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22/9. 2. °‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6/10. °È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 23935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· - ªÂıÒÓË - ∫ÔÚÒÓË ÛÙȘ 18, 19 Î·È 20/9. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-24655. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ƒÔ˘ÌÂÏȈÙÒÓ μfiÏÔ˘ “∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿ÎÔ˜” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ¡·˘·ÎÙ›· ÛÙȘ 22-23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6977863440 Î·È 24210-34792. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 16 Î·È 17/9, ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Ì ÚÒÙÔ˘˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· 13/9 ÛÙ· ÙËÏ. Î. º›ÏÈ· ∑Ë̤ÚË 6944410944 Î·È Vis Travel 2421031059. — √È ÿˆÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÚÈ‹ÌÂÚË - Ì ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ - ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË, ÛÙȘ 5-7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. £· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÚÈËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÙËÓ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË (·’ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË), ÙȘ ™·Ú¿ÓÙ· ∂ÎÎÏËۛ˜, ÙË μÈ˙‡Ë, ÙË ƒ·È‰ÂÛÙfi (‚’ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË) Î·È ÙÔ ∫ԇ̂·Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶¤ÌÙË 6-8 Ì.Ì., ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 60900 Î·È Î¿ı ΔÚ›ÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹ 8-10 .Ì. ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 85921. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ÛÙȘ 21-24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı›, Ë ›‰È· ÂΉÚÔÌ‹ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÛÙȘ 28-29-30 Î·È 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ›‰È· ̤ÚË. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-23789.

● √È ÚfiÛÎÔÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

∂›Û˘, 230 ̤ÏË ÙÔ˘ ™∂¶ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· (180 ·È‰È¿ Î·È 50 ‚·ıÌÔÊfiÚÔÈ) Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ∫·Ù·ÛÎËÓˆÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” , Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘, ‰È¤ÌÂÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 140 ·È‰È¿ Î·È 50 ‚·ıÌÔÊfiÚÔÈ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ‰·ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. √ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÈÌÔ fiÏÔ ¤Ï͢ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∂¶, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Â fiÙÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ¶ÚÔÛÎÔÈΤ˜ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ™¯ÔϤ˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ.

ŒÓ· ÚËÙfi ϤÂÈ ˆ˜: “√È ÚfiÛÎÔÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È 350 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· 15 ̤Ú˜ ηٷÛ΋ӈÛË” , ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÏËı¤˜ ·ÊÔ‡ Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ηٷÛ΋ӈÛ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ·˘ÙÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ Î·Ù·ÛÎËÓˆÙ¤˜ - ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜ - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰È·‚ÈÒÓÔ˘Ó, ·›˙Ô˘Ó Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, ÂÓÒ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ÌÈ· ηٷÛ΋ӈÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏʈÛ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÌÂÈڛ˜ Â›Ó·È ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ °·Ï·ÓfiÏ¢ÎË Ó· Î˘Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ·ÂÚ¿ÎÈ. ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘. Δ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ·Ú·Ï›· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·

-ÙÔ ·Ïfi Ì¿ÓÈÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ‚·ÚÂÙfi. √È Ì˘Úˆ‰È¤˜ ·fi ÙË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì· Ô‡ ‚Ú¤ıËΠ٤ÙÔÈ· fiÚÂÍË. Δ· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·, ÙÔ ıÚfiÈÛÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ, ÔÈ ‹¯ÔÈ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, “ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË, ÛÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ·È‰È¿...” . Δ· Á¤ÏÈ·, Ù· ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù·, ÔÈ Ê¿ÚÛ˜. √È ÌÈÎÚÔ› ηٷÛÎËÓˆÙ¤˜, ÔÈ ‚ÔËıÔ›, ÔÈ ∞Ú¯ËÁÔ›, fiÏÔÈ Ê›ÏÔÈ. √È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ˘Ú¿˜. ΔÔ Î·ıÚ¤ÊÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ηϿ ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙÔ Û·Î›‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, fiψ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∂¶. ªÂ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔÛÎÔÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, “ηÏԇ̠fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì·˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ۷Λ‰ÈÔ” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙˆÓ ÚÔÛÎfiˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: www.scoutsmagnisia.gr.

°È· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔ ™ÈÓ¤ πˆÏÎfi˜

“√È ·›Û٢٘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ∞Ó٤ϔ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢/ÓÛË ∞گ›ˆÓ, ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¢.√.∂.¶.∞.¶- ¢∏.¶∂.£∂ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔϤ˜, ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 19/9, ÛÙȘ 8.30 ÌÌ , ÙÔ ™ÈÓ¤ πˆÏÎfi˜ ı· οÓÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÌÈ· ·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√È ·›Û٢٘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ∞Ó٤ϔ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÈÎ ªÂÛfiÓ. ΔÔ 1912, Ë ∞ÓÙ¤Ï, ÌÈ· ·ÙÚfiÌËÙË Ó·ڋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜, οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘. ŒÙÛÈ, ÂÙ¿ÁÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ·„ËÊ¿ οı ΛӉ˘ÓÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙË ÌÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ƒ·ÌÛ‹ Î·È Ó· ÙÔÓ ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ÁÈ· Ó· ıÂÚ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÒÌ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ·Ù‡¯ËÌ·... Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ ∞ÓÙ¤Ï, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ·›Û٢٘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ηıÒ˜ ·Ó·ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ··ÙÂÒÓ˜, ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜

● √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ·ÙÚfiÌËÙ˘ ∞ÓÙ¤Ï ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ

Î·È ÙÚÂÏÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. °È· Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· Á‡ÛË ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ËÚˆ›‰· ÎϤ‚ÂÈ ÌÈ· ÌÔ‡ÌÈ· ·fi ¤Ó·Ó ∞ÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ù¿ÊÔ, ‰Ú·ÂÙ‡ÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ, Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÈÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎfi ÙÂÚÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔ Ô˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ Û·ÏÔ˘ ÙÔ˘! ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ¤Ó·˜ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ȉÈÔÊ˘‹˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ ¤Ó·Ó ÙÂÚÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔ 136 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ú¿ÊÈ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜. ΔÔ ÓÂÔÁÓfi ·-

ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÎÎÔÏ·Êı› Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜, ‰Ú·ÂÙ‡ÂÈ ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Û¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ ÛÙËÓ fiÏË... ªÈ· Á·ÏÏÈ΋ ÂΉԯ‹ ÌÏÔÎÌ¿ÛÙÂÚ, ÚÔÛ·ı› Ó· Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÎfiÌÈÎ ËÚˆ›‰· Û ÌÈ· Ê·ÓÙÂ˙› ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ·›ÚÓÂȘ Ôχ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ·ÏÏ¿ ÙË ¯·˙‡ÂȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·›ı·Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· Û˘ÚÚ·Ê‹ ·fi ÂÂÈÛfi‰È· ·fi ÙȘ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÎfiÌÈÎ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ Δ·ÚÓÙ› Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ªÂÛfiÓ ÁÈ· Ì›· Ê·ÓÙÂ˙›ÛÙÈÎË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ÙÚÂÏ‹ ‰Ú¿ÛË, ¯ÔÓÙÚ‹ Ͽη, ¯·ÚÈو̤Ó˜ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfiÙËÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ¿ÊıÔÓ· ÂȉÈο Âʤ, ¤Ó· Â›‰ÔÍÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi “∞ÌÂÏ›” , “πÓÙÈ¿Ó· Δ˙fiÔ˘Ó˜” Î·È “ªÔ‡ÌÈ·˜” . ∏ ∞ÓÙ¤Ï ÙÔ˘ ªÂÛfiÓ (§Ô˘›˙ ªÔ˘Ú˙Ô˘¿Ó) ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ÈÔ fiÌÔÚÊË ·fi ÙË ¯¿ÚÙÈÓË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·fiÂÈÚ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ‹ ·fi ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ. √ Luc Besson ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· ÎfiÌÈÎ ÙÔ˘ Jacques Tardi. ¶Ôχ ηϋ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ë ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÙÔ˘ 1912 Ì ·ÓÔÚ·ÌÈο Ï¿Ó· Î·È “ÔÓÂÈÚÈΤ˜” ÂÈÎfiÓ˜, Û ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÊÈÏÌ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: ª·ÙȤ ∞Ì·ÏÚ›Î, §Ô˘›˙ ªÔ˘ÚÁÎÔ˘¿Ó, ∑ÈÏ §ÂÏÔ‡˜, ∑·Ó - ¶ÔÏ ƒÔ˘‚.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ·Óٿ̷̈ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰È‹ÌÂÚÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶¤ÙÚ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ŒÓˆÛË £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞ÙÙÈ΋˜ “∏ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™Ù¤ÁË” Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 35 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ∞¯·ÚÓÒÓ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÔÊ¿‰ˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙfiÓÔ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ·fi ¯ÔÚ¢ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∞ÙÙÈ΋˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ™‡ÏÏÔÁÔÈ: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ §·˘Ú›Ô˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ °Ï˘ÎÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ú‰ÈÙÛȈÙÒÓ ª·Ú·ıÒÓ·, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ∞¯·ÚÓÒÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ Ã·˚‰·Ú›Ô˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ ΔÚÈοψÓ, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á. ª·Ú›Ó·˜ μ·ı˘Ï¿ÎÎÔ˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÌÔÎÔ‚ÈÙÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ ¢¿ÊÓ˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ °·Ï·ÙÛ›Ô˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÍȈÙÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ı· Ï·ÈÛȈı› ·fi ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔ‡ °È¿ÓÓË ∫·ÙÛ‹, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ §. ™Ù˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ı· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ °. ∫Ô‡ÙÚ·˜. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÁϤÓÙÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi. ΔÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ™Ù¤Á˘. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶¤ÙÚ·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘.

¶∞¡∏°Àƒπ∫√

¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi˜ §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ √ ∂ΉÔÙÈÎfi˜ √›ÎÔ˜ “◊Ú· ∂Î-

‰ÔÙÈ΋” ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ 1Ô ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηÙËÁÔڛ˜: ¶Ô›ËÛË (Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ̤¯ÚÈ 30 ÔÈ‹Ì·Ù·) Î·È ¢È‹ÁËÌ· (Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‹ ¤Ó· ‰È‹ÁËÌ· ̤¯ÚÈ 70 ÛÂÏ›‰Â˜). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂΉfiÙË Î. ∏Ú·ÎÏ‹ ∫·ÚÈÓ¿ÎË, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6943493223 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ‹ ÛÙÔ e- mail: iraekdotiki@hotmail.com.

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™E¶TEMBPπ√À 2012

Afi„ ÛÙÔ ∫ËÔı¤·ÙÚÔ “∞Ïη˙¿Ú” Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜

™˘Ó·˘Ï›· º. ¶ÏÈ¿ÙÛÈη - ∂Ï. ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË

º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Î·È Ë ∂ψÓfiÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË, ·Á·Ë̤ÓÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∫ËÔı¤·ÙÚÔ “∞Ïη˙¿Ú” ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

√ º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ΔfiÛÔ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈο, fiÛÔ Î·È Û˘Ó·˘Ïȷο, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ›ÁÌ·. ÃÚ˘ÛÔ› Î·È Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÛÂÈÚ¿ sold out Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó È‰·ÓÈο ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ο‰ÚÔ ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη. ∏ ∂ψÓfiÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ӷ ÚfiÛˆ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ οÓÂÈ Ï·ÙÈÓ¤ÓȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÚÔÛˆÈο album Ù˘ Î·È sold out Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∏ ʈӋ Ù˘, Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘, ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÙfiÛÔ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈο fiÛÔ Î·È Û˘Ó·˘Ïȷο Ì ŒÏÏËÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÙÔ ‹ıÔ˜ Ù˘ Î·È Ë ÛÎËÓÈ΋ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›· ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜. ∏ ∂ψÓfiÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·: “∞ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È, ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÂΛ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰Â Â›Ó·È ÌÈ· ‡·ÚÍË Ë ›‰È·,

·ÏÏ¿ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ΛÓËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹. ∫¿ı ¤ÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹” , ÂÓÒ Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÌÂÚÈ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜: “™Ù›Ï‚Ë, Â›Ó·È Ë ı·Ì‹ Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ Ô˘ ÙÔ ÊÒ˜ ÙÔ˘˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÙËÓ ∂ψÓfiÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË. “√ ª·ÌԇϷ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜” (ΔÒÚ· ÌË ÌÈÏ¿˜ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ·fi ¿Óˆ ÛÔ˘, 1996), “™Ù›Ï‚Ë” (∏ ı·Ì‹ Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, 1998) Î·È “Omnia” (™ËÌ·›ÓÂÈ fiÏ·. √È fiÏÂÌÔÈ, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¤Ó· ÎÏ¿Ì·, ¤Ó· Á¤ÏÈÔ, Ë ‰˘ÛÙ˘¯›·, Ë Â˘Ù˘¯›·, ·fi ÙÔ ÈÔ ·Ïfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ). Δ· ¿ÏÌÔ˘Ì ·˘Ù¿ ı· ·È¯ÙÔ‡Ó ·˘ÙfiÓÔÌ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‹ ÙȘ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ̤Ú˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Û·Ì Ì ٷ ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ·Ó ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ó· Ì·˜ Ô˘Ó. º˘ÛÈο ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·, ·’ ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì “∂›· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘...” Ù˘ ∂ψÓfiÚ·˜ ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Î·È ·’ ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ “¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ

Δ∞ ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∫·Ó·ÏÈÒÙ˜, ÛÙÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ “Ë ∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘” (‚·ÎÔ‡ÊÎÔ), ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·fi ÙËÓ È‰¤· Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ∞ÓÙÒÓË §¿Û‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰fiıËΠ„˘¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Î·È Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ∫·Ó·ÏȈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ¿Óˆ ·›ıÔ˘Û· (120 Ù.Ì.), ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹: ΔË ÌÂÁ¿ÏË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Ì ‚È‚Ï›· ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Î·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ӷ ηٿ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ¯fiÚ¢·Ó ÔÈ ∫·Ó·ÏÈÒÙ˜, ηϿ Û˘ÓÙËÚË̤Ó˜ ̤۷ Û ÚÔı‹Î˜

ª∂ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “¢Ò-

ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈ· ¢ηÈÚ›·” ÔÈ Lividaylights, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô ∞ÁÁÏÔ·ÚÈÔ˜ ΔfiÓÈ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙ· ʈÓËÙÈο Î·È ÙËÓ ÎÈı¿Ú·, Ë §È‚ ŒÏÈÔÙ, ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ʈÓËÙÈο Î·È keyboards Î·È Ô Ã¤ÏÌÔ˘Ù ¡fiÎ·Ï ¡fi‚·Î ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÛÙ· ÓÙڷ̘ Î·È bvs Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ∞ÓÙÚ¤· ¶¿Ô˘Ï˜ (ÎÈı¿Ú·), ÕÏÂÍ √‡ÚÏȯ (Ì¿ÛÔ) Î·È ƒfiÏ·ÓÙ μ¿Ï¯ÂÚ (sax, percussion) ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· Ì Ô, ÚÔÎ Î·È Ú¤ÁΠÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ “∂Ó ψ” Ù˘ ªËϛӷ˜, ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ ƒÂÁοٷ˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

∏ ∞η‰ËÌ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ¤-

● √ º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Î·È Ë ∂ψÓfiÚ· ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

ÎÂÓfi” , Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜. £¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÙÈÌÔ ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ ÙËÓ Â·Ó·ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ¿ÏÌÔ˘Ì ÙË ÌÔÈÚ¿˙ÔÌ·È Ì ÙËÓ ∂ψÓfiÚ·, Ô˘ Â›Ó·È Ê›ÏË ÌÔ˘ ·Á·Ë̤ÓË Î·È ¤Ú¯Â-

Ù·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙË ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÊˆÓ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÍÂοı·ÚË „˘¯‹ Ù˘...” . ∏ ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 15 ¢ÚÒ. ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜: ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ (¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 57), Nakas Music (√χÌÔ˘ 5 Î·È Pantheon Plaza 4Ô ¯ÏÌ. §ÂˆÊ. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹).

ªÔ˘ÛÂ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ∫·Ó·ÏȈÙÒÓ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÁÈ· ÙȘ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·Ó¿ ÙË ¯ÒÚ·, ÙÔ˘˜ ·Ù˘¯Â›˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û ‚ÈÙÚ›Ó˜, ÙÔ˘˜ ∫·Ó·ÏÈÒÙ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ì ٷ ‚È‚Ï›· ÙÔ˘˜, ‚È‚Ï›· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, ηıÒ˜ Î·È ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ‚ÈÙÚ›Ó˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ οو ·›ıÔ˘Û· (100 Ù.Ì.), ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈۋ Ù˘ Û ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ∫·Ó·ÏÈÒÓ ÙÔ 1993, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ-

™˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ªËϛӷ

ŒÓ·ÚÍË ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi §·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ μfiÏÔ˘

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì·˙› Ì ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ΔÔ˘ Ã∏™Δ√À ª∞Àƒ√ªª∞Δ∏

29

ÛÌÔ‡ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ Î·Ï·›ÛıËÙÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ, ÛÙÔ ·ÏÈfi Û¯ÔÏ›Ô, Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô ™˘ÁÁÚfi˜ Î·È Ô˘ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Û‡ÓÙÔÌ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÂΛ, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ, Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ∫·Ó·ÏȈÙÒÓ Î·È Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ı·˘Ì¿ÛÈ· ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÚ·¤˙È· Î·È Î·Ú¤ÎϘ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ÎÔ˘˙ÈÓÈο, È¿Ù·, ÔÙ‹ÚÈ· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ÎÏ, ÛÙfiÏÈÛÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ηχÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙȘ fiÏÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÛˆÛÙfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Ï¿ÙË, Û·Ó ¤ÚÁÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ì·˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ôχ ÛÔ˘‰·›· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜

‚Ú¤ıËΠÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜, ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ô˘ ηٷÈ¿ÛÙËÎÂ, fiˆ˜ Ô ÂÚ›‚ÔÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Â͈ÎÏ‹ÛÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÔ˘ÚÎ ÙˆÓ ∫·Ó·ÏÈÒÓ Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ Ì ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·Ó·ÏÈÒÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ͯӿÌÂ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Â› 25ÂÙ›· ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫·Ó·ÏÈÒÓ, Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, fiÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ∂›Ó·È ¤ÚÁ·, Ô˘ ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ §¿Û‰·˜ Î·È ı· Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ı· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó, ÙÔ ÔÈfiÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓ¤˜, ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÒÚ˜, ·fi ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ Î·È Ù· ÔʤÏË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, Ì Ôχ ÎfiÔ Î·È ¿Á¯Ô˜. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔÓ ÌÈÌËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ∫·Ó·ÏÈÒÙ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.

¯ÔÓÙ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ∞ÓÔȯٿ §·˚ο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ μ’ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ μfiÏÔ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙËÓ πÛÙÔÚ›· - πÛÙÔÚ›· Δ¤¯Ó˘ Î·È ÙËÓ √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ £ÂÚ·›· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ Î·È ÙË §·ÔÁÚ·Ê›· / ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· / ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ Â·ÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152 - °·˙‹). ∫·ıËÁËÙ¤˜ ·fi fiÏ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ∞∂π ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜, „˘¯Ô‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, Ì¿ıËÛ˘ ̤ۈ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜. ¢ÂÎÙÔ› Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¿Óˆ ÙˆÓ 18, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›‰Ô. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ 26 ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È 80 ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÔÏ˘Ù¤ÎÓÔ˘˜, ∞ÌÂ∞ Î·È ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Τ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. √È ÂÁÁڷʤ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 18.00 21.00 ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∏̤ڷ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÓfiÛÔ˘ Alzheimer (Ô‰fi˜ °·˙‹ Î·È Ã·Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 65, ›Ûˆ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·) ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢·fiÓÙ· ∂ϤÓË (6934755715) Î·È Î. ΔÛÈÚÔ‡ÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙË (6989702916). ∂ÁÁڷʤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ (22510-54739, 6970069007 Î·È 6980032595) Î·È ÛÙÔ e-mail: academy@aigaion.org. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ site: http://civilacademy.ucoz.org.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 30

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 11H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.408.457,14 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.096.290,84 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 19.849.882,98 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.343.128,77 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.212.134,83 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.172.855,50 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.921.016,44

MEPI¢IA

2.598.834,76 1.106.497,23 6.731.618,94 704.163,32 4.135.299,86 322.336,07 1.985.542,10

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 4,0050 5,5095 2,9488 6,1678 1,7440 6,7410 2,9821

-0,17% 0,40% 0,11% 0,01% 0,03% 0,20% 0,40%

4,0651 5,7023 3,0962 6,1678 1,8050 6,9769 3,0865

3,9750 -15,90% 5,4544 -6,05% 2,9193 -13,33% 6,1061 4,53% 1,7266 8,82% 6,6736 12,21% 2,9522 0,13%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 34.490.002,34 12.620.700,06 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 90.037.873,85 17.983.524,88 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 22.945.531,63 3.032.631,07 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 5.498.305,03 645.173,51 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 20.323.030,73 2.896.032,67 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.384.424,97 2.863.897,02 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 9.488.710,28 1.578.112,34 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 17.572.247,94 2.650.131,59 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.880.506,60 6.586.968,01 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 6.560.174,79 1.476.326,23 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ªπ∫Δ√ 31.447.268,65 2.618.218,35 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.256.222,98 1.322.284,62 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 119.551.877,27 9.751.384,50 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 151.305.818,95 26.085.747,14 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 7.908.278,48 2.690.095,14 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 8.539.345,21 1.319.561,70 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.507.239,26 5.745.839,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.831.661,75 657.726,54 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.804.516,84 905.618,30 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 34.326.229,87 2.924.312,75 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.080.794,34 894.888,90 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 7.562.652,91 1.877.140,21 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 17.340.468,88 2.037.182,87 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 15.899.460,55 2.257.309,86 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.606.946,43 2.390.799,30 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.022.583,40 3.374.937,28 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 40.720.411,89 2.458.623,77

2,7328 5,0067 7,5662 8,5222 7,0175 6,7685 6,0127 6,6307 3,3218 4,4436 12,0109 7,0002 12,2600 5,8003 2,9398 6,4713 2,6989 4,3052 10,8263 11,7382 10,1474 4,0288 8,5120 7,0435 9,0375 10,0810 16,5623

-1,18% 2,7465 2,7123 -32,29% 0,02% 5,0317 4,9691 9,71% 0,07% 7,6040 7,5095 5,02% 0,07% 8,5648 8,4583 10,29% -0,12% 7,3684 6,8772 3,88% 0,12% 6,9716 6,6331 3,43% -0,05% 6,1931 5,8924 29,25% -0,53% 6,8296 6,5644 9,02% -0,42% 3,3550 3,2886 -11,52% -0,68% 4,4880 4,3992 -16,24% 0,13% 12,1310 11,8908 6,41% -0,36% 7,0702 6,9302 9,93% 0,01% 12,2600 12,2600 3,33% 0,61% 5,8583 5,7423 11,15% 0,77% 2,9692 2,9104 9,03% 0,37% 6,5360 6,4066 19,19% 1,03% 2,7016 2,6935 4,15% 0,42% 4,3483 4,2621 13,57% 0,71% 10,9346 10,7180 1,32% 0,38% 11,8556 11,6208 6,55% -0,30% 10,2489 10,0459 15,45% -0,03% 4,0691 3,9885 9,62% -0,02% 8,5971 8,4269 5,36% 0,05% 7,1139 6,9731 4,14% -0,20% 9,1279 8,9471 10,99% -0,06% 10,1818 9,9802 14,33% 0,01% 16,7279 16,3967 8,73%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.125.203,42 1.077.760,35 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.517.311,09 3.022.822,13 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.634.221,70 4.794.859,29 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.454.105,45 436.104,25 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.581.790,71 1.697.448,98 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.903.144,28 952.156,96 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.455.058,84 773.749,19 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.322.314,13 656.126,42 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.222.635,70 1.710.279,75 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.978.451,96 1.186.650,87 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.591.770,72 1.173.716,30 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.389.567,36 564.262,41

19,6010 8,1107 4,0948 5,6273 2,6992 7,2500 7,0502 6,5876 3,0537 4,1954 5,6162 11,3238

1,12% 1,17% -0,33% 0,49% 0,06% -0,03% 0,64% 0,00% 0,74% 0,09% -0,02% -0,13%

19,9930 8,2729 4,1767 5,7398 2,7532 7,3769 7,1736 6,7029 3,1071 4,2688 5,6162 11,5503

19,4050 8,0296 4,0539 5,5710 2,6722 7,1775 6,9797 6,5217 3,0232 4,1534 5,5600 11,2106

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.062.953,99 6.511.153,67 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.864.995,90 3.040.383,47 ∂ƒª∏™ √ª√§√°π∞∫√ ¢π∂£¡∂™ 12.959.607,01 4.928.545,30 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 12.659.223,93 3.754.002,18

6,9209 2,9157 2,6295 3,3722

0,67% 0,28% -0,27% 0,00%

7,1285 3,0032 2,6558 3,3722

6,8517 3,84% 2,8865 -6,33% 2,6164 -25,16% 3,3722 0,63%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.027.838,15 10.605.274,46 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.094.158,57 123.867,26 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.739.339,31 1.785.736,32 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.531.768,26 441.509,15 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 21.953.464,02 8.380.341,92 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 18.903.830,48 6.627.322,83 ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.818.056,10 727.001,19

0,5684 8,8333 1,5340 3,4694 2,6196 2,8524 2,5008

0,55% 0,07% -1,45% 0,00% 0,46% 0,00% 0,06%

0,5769 8,9658 1,5432 3,4729 2,6589 2,8695 2,5383

0,5627 14,07% 8,7450 16,78% 1,5217 -41,90% 3,4555 -0,19% 2,5934 9,26% 2,8296 0,39% 2,4758 -0,77%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 290.602.591,13 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂Àƒø¶∞π∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 136.949.851,65 107.941.823,29

1,9845 1,2687

0,01% -0,17%

1,9845 1,2687

1,9845 -7,90% 1,2687 -23,96%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

3,9159 2,3889 0,7221 1,9716 6,3831 2,1551 2,8732 7,4072 6,6527 7,3674 3,7307

-0,10% 0,95% 1,16% 0,37% 0,25% 0,87% -0,02% 0,01% 0,23% -0,03% 0,09%

3,9159 2,3889 0,7221 1,9716 6,3831 2,1551 2,8732 7,4072 6,6527 7,3674 3,7307

3,8865 -24,32% 2,3650 11,07% 0,7149 15,68% 1,9519 -3,45% 6,3193 12,63% 2,1335 9,15% 2,8517 -23,11% 7,4072 2,47% 6,5862 7,69% 7,3121 4,53% 3,6934 5,59%

4.073.898,91 25.487.908,60 258.651,57 5.148.503,52 16.660.162,23 28.673.230,50 4.231.221,40 1.135.000,07 4.123.951,17 2.014.463,05 1.325.524,80 8.327.903,98 3.212.094,88 1.929.164,55 6.524.829,60 9.427.780,69 296.932,24 691.668,82 2.585.225,93 11.038.542,62 6.401.013,33

10,4234 1,4678 15,2920 4,2696 3,4933 3,5991 11,8083 11,3687 10,2063 1,3855 12,3316 6,7913 8,7547 7,4761 10,0052 2,5382 31,6057 15,0577 11,1779 2,9830 3,3889

0,04% 0,65% 0,12% 0,40% -0,13% 0,08% 0,02% 0,05% 0,09% 0,81% 0,01% -1,14% 0,00% 0,19% 0,39% 0,26% -0,10% 0,63% 0,15% -0,16% -0,10%

10,6319 1,4678 15,2920 4,2696 3,4933 3,6891 12,0445 11,5961 10,2063 1,3855 12,3316 6,8253 8,7635 7,5509 10,1053 2,5636 31,7637 15,2083 11,2897 2,9830 3,3889

10,2149 13,71% 1,4531 9,41% 15,1391 15,71% 4,2269 11,96% 3,4671 7,02% 3,5271 10,94% 11,5721 9,80% 11,1413 8,55% 10,0022 9,50% 1,3716 22,10% 12,3316 3,34% 6,7404 -18,59% 8,7109 10,30% 7,4013 -3,33% 9,9051 10,51% 2,5128 15,47% 31,3687 1,75% 14,9071 9,80% 11,0661 15,02% 2,9532 8,85% 3,3550 9,15%

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.978.279,53 10.261.071,25 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 3.015.567,41 3.721.480,63 EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 233.812,58 234.954,19 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.319.928,29 9.945.999,14 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 13.620.053,18 14.343.706,32 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 10.933.671,75 54.286.968,08 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 701.948,66 3.367.774,96 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.950.058,87 207.176,00 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 978.349,51 52.400,57 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 44.325.119,41 37.760.154,04 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.606.948,13 17.428.926,57 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 826.220,03 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.331.633,09 402.421,09 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 636.819,69 73.493,64

0,7775 0,8103 0,9951 0,9371 0,9495 0,2014 0,2084 14,2394 18,6706 1,1739 1,1823 1,1843 8,2790 8,6650

0,61% 0,61% 0,70% 0,06% 0,06% 0,45% 0,82% -0,29% -0,20% 0,01% -0,11% -0,10% 0,11% 0,11%

0,7775 0,8103 0,9951 0,9371 0,9495 0,2014 0,2084 14,2394 18,6706 1,1739 1,1823 1,1843 8,2790 8,6650

0,7697 0,8103 0,9752 0,9277 0,9495 0,1994 0,2063 14,0970 18,4839 1,1739 1,1734 1,1843 8,1134 8,6650

8.892.893,86 2.270.991,63 32.822.799,13 13.739.729,82 1.336.010,76 1.850.091,86 16.773.304,63 8.507.456,24 9.568.122,27 1.498.968,16 4.226.703,51 1.961.278,52 5.895.391,85 2.051.880,15 3.871.012,67 522.601,57 38.481.207,20 5.784.290,38 11.807.681,39 1.602.683,43 4.777.876,25 1.280.687,38

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 42.463.816,91 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 37.410.776,99 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 3.955.311,32 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.981.931,37 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 58.199.274,88 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 103.198.008,40 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 49.963.698,91 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.903.459,21 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 42.090.452,59 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.791.112,36 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 16.345.896,37 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 56.557.277,07 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 28.120.901,36 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.422.677,79 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 65.282.396,18 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 23.929.444,11 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 9.384.747,00 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 10.414.959,78 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 28.897.269,89 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 32.927.578,13 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 21.692.585,40

9,94% 12,35% 11,31% 11,42% 9,58% 13,57% 9,86% 12,21% 1,20% 14,42% 0,15% 9,92%

9,62% 10,52% 8,30% 15,92% 16,76% 14,50% 19,77% 47,70% 45,94% 2,67% 6,73% 6,88% 5,68% 6,08%

EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

5.930.545,88 675.276,99 1.579.813,84 539.517,27 119.794.023,91 683.241,75 33.217.361,48 775.930,34 64.372.893,11 36.917.687,17 33.964.260,08 31.059.403,00 9.187.039,07 528.058,32 37.125.359,07 169.339,89 10.928,33 24.106.400,96 13.711.141,12 379.632,17 20.104.160,02 34.673.965,99 25.453.331,55 31.305.987,70 1.981.500,40 1.094.748,09 48.250.236,31 4.401.901,59 538.701,57 509.190,52 203.021,46 1.643.358,86 3.631.352,98 181.131,44 145.953,90 1.190.741,05 2.609.346,84 1.402.305,77 1.147.702,67 133.117,46 2.287.697,79 1.101.361,76 5.020.690,30 21.476.849,96 21.596.708,46 3.165.448,55 467.914,55 2.351.608,56 1.544.847,41 1.148.066,83 267.584.106,84 27.134.638,41 1.633.324,81 1.930.054,19

681.467,16 73.757,96 182.071,59 58.587,46 14.136.320,70 76.182,30 5.012.800,71 108.371,58 9.004.724,97 5.656.096,61 4.441.866,60 2.906.591,60 885.966,66 50.372,92 44.168.407,10 157.558,47 12.399,56 31.763.188,75 17.180.942,58 391.204,44 26.487.714,90 3.412.112,04 2.504.153,69 29.193.439,46 1.810.121,03 798.506,57 38.443.223,74 4.808.324,06 572.375,25 68.540,04 26.105,36 221.169,51 707.733,97 140.920,48 119.617,74 441.442,69 211.220,45 88.693,41 92.911,55 94.841,59 263.100,94 124.753,76 502.892,04 2.199.131,38 2.261.141,95 284.100,80 32.858,36 2.509.761,33 109.008,62 103.012,22 26.639.766,63 2.701.249,64 2.100.958,26 192.286,58

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12 8,7026 9,1553 8,6769 9,2087 8,4742 8,9685 6,6265 7,1599 7,1488 6,5271 7,6464 10,6859 10,3695 10,4830 0,8405 1,0748 0,8813 0,7589 0,7980 0,9704 0,7590 10,1620 10,1644 1,0724 1,0947 1,3710 1,2551 0,9155 0,9412 7,4291 7,7770 7,4303 5,1310 1,2853 1,2202 2,6974 12,3537 15,8107 12,3526 1,4036 8,6951 8,8283 9,9836 9,7661 9,5512 11,1420 14,2403 0,9370 14,1718 11,1450 10,0445 10,0452 0,7774 10,0374

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 42.469.587,82 10.313.979,81 4,1177 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 64.573.863,60 18.784.039,68 3,4377 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.256.356,26 294.878,00 7,6518 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 25.530.834,80 4.784.773,86 5,3358 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 24.070.235,17 6.095.852,26 3,9486 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 9.336.313,08 1.257.640,02 7,4237 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 282.479.467,15 47.316.344,43 5,9700 ¢∏§√™ GLOBAL TITANS 39.311.353,95 13.447.368,12 2,9233 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 767.768,78 168.012,63 4,5697 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.870.089,73 388.550,00 7,3867 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.697.922,98 5.890.695,30 5,7205 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 81.396.305,76 10.345.614,20 7,8677 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 31.725.955,81 37.191.212,44 0,8530 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ 7.441.979,83 3.133.471,15 2,3750 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 32.441.537,26 3.077.147,69 10,5427 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 21.626.780,68 1.793.163,51 12,0607 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 8.424.898,89 738.005,31 11,4158 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.691.180,96 720.341,01 10,6771 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 62.202.804,25 6.569.295,11 9,4687 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 25.950.195,37 2.876.431,46 9,0217 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 15.407.196,86 1.699.097,67 9,0679

0,04% 0,04% 0,11% 0,11% 0,18% 0,18% 0,06% 0,18% 0,18% 0,17% 0,20% 0,68% -0,22% -0,22% -0,14% -0,06% -0,15% 0,21% 0,21% 0,30% 0,21% 0,01% 0,00% -0,03% -0,03% 0,06% -0,02% 0,58% 0,59% 0,17% 0,18% 0,17% 1,04% -0,78% -0,78% 0,13% -0,18% -0,09% -0,18% 0,69% -0,06% -0,05% 0,25% 0,39% 0,06% -0,12% -0,03% 0,06% -0,30% -0,12% 0,00% 0,00% 0,61% -0,04%

8,7026 8,5285 4,50% 9,1553 9,1553 4,90% 8,6769 8,5034 6,30% 9,2087 9,2087 7,08% 8,4742 8,3047 13,07% 8,9685 8,9685 13,10% 6,6265 6,5602 8,81% 7,1599 7,0883 9,74% 7,1488 7,0773 9,77% 6,5271 6,4618 10,85% 7,6464 7,5699 13,77% 10,6859 10,4722 13,70% 10,3695 10,2917 7,98% 10,4830 10,4830 8,12% 0,8405 0,8321 8,15% 1,0748 1,0587 6,87% 0,8813 0,8813 8,84% 0,7589 0,7437 4,66% 0,7980 0,7980 5,42% 0,9704 0,9510 3,43% 0,7666 0,7514 4,68% 10,1620 9,9588 -1,43% 10,1644 9,9611 -0,26% 1,0724 1,0617 7,82% 1,0947 1,0947 8,19% 1,3710 1,3504 6,54% 1,2551 1,2551 14,46% 0,9155 0,9063 23,02% 0,9412 0,9412 23,70% 7,4291 7,2805 7,92% 7,7770 7,7770 9,03% 7,5789 7,2817 7,92% 5,1310 5,0925 6,42% 1,2853 1,2853 9,68% 1,2202 1,2080 8,88% 2,6974 2,6974 11,45% 12,3537 12,1684 16,67% 15,8107 15,5735 15,30% 12,4761 12,2291 16,67% 1,4036 1,3896 20,80% 8,6951 8,6951 7,41% 8,8283 8,8283 8,07% 9,9836 9,9836 5,88% 10,0591 9,5708 2,08% 9,5512 9,3602 0,29% 11,1420 10,9192 8,22% 14,2403 13,9555 6,95% 0,9464 0,9370 15,91% 14,3135 14,1718 48,08% 11,2565 11,1450 8,22% 10,0947 10,0445 0,25% 10,0452 10,0452 0,26% 0,7852 0,7774 9,60% 10,0374 9,9621 0,37%

-1,16% 4,1177 1,00% 3,4377 0,71% 7,6518 -0,34% 5,3358 -0,09% 3,9486 -0,26% 7,4237 0,05% 5,9700 0,50% 2,9233 -0,57% 4,5697 -0,20% 7,3867 0,23% 5,7205 0,20% 8,2611 0,40% 0,8530 0,32% 2,3750 0,50% 10,5427 0,01% 12,0607 0,13% 11,4158 0,01% 10,6771 -0,05% 9,4687 -0,15% 9,0217 -0,29% 9,0679

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 3.343.928,85 2.821,74 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 23.645.812,79 19.430,79 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 373.642,18 303,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 37.671.079,68 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 499.890,94 518,38 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 30.071.560,79 31.113,26

1.185,0600 1.216,9200 1.230,9900 1.252,6900 964,3300 966,5200

-0,01% -0,01% -0,25% -0,25% -0,20% -0,20%

1.185,0600 1.216,9200 1.230,9900 1.252,6900 964,3300 966,5200

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.583.042,01 191.956,29 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.604.953,75 1.152.895,89 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 3.986.913,11 1.381.136,91 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 5.024.349,46 3.006.076,41 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.801.818,40 715.298,59 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 4.703.440,64 1.602.684,87 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.463.622,24 472.580,75 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 13.451.015,25 3.449.515,49 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 2.313.839,65 686.356,51 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.423.073,88 1.794.002,30

8,2469 1,3921 2,8867 1,6714 2,5190 2,9347 3,0971 3,8994 3,3712 0,7932

0,20% 0,14% 0,22% 0,77% 0,57% 0,38% 0,39% -0,03% -0,04% -0,31%

8,3706 1,5035 2,9733 1,7215 2,5946 3,0081 3,1900 3,9579 3,4218 0,8567

4,1177 -16,32% 3,4033 8,46% 7,6518 9,92% 5,2824 -13,38% 3,9091 4,46% 7,3495 3,37% 5,9700 12,71% 2,8941 0,96% 4,5240 -13,54% 7,3867 39,59% 5,7205 14,60% 7,8677 13,22% 0,8445 13,04% 2,3513 4,69% 10,4900 13,73% 12,0607 1,77% 11,4158 12,04% 10,5703 3,88% 9,3740 6,14% 8,9315 7,15% 8,9772 11,29%

1.185,0600 5,19% 1.216,9200 5,22% 1.230,9900 11,89% 1.252,6900 11,92% 964,3300 13,01% 966,5200 13,04%

8,2469 1,3921 2,8578 1,6547 2,4938 2,9054 3,0661 3,8994 3,3712 0,7932

4,00% -31,50% 13,03% 15,14% 8,61% 13,40% 9,59% 9,05% 12,29% -2,60%

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.202.163,79 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 18.153.488,26 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 29.183.163,24 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 8.713.728,86 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 7.779.966,01 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 6.603.793,31 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.283.360,63 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.589.400,69

928.313,29 5,6039 9.017.579,18 2,0131 1.355.300,35 21,5326 3.031.166,39 2,8747 1.691.083,02 4,6006 2.296.250,78 2,8759 748.603,60 4,3860 1.307.788,82 6,5679

0,09% 5,6739 5,6039 6,72% 0,00% 2,0232 2,0131 0,43% -1,58% 22,1247 21,5326 5,93% 0,03% 2,9538 2,8747 14,85% 0,05% 4,7271 4,6006 5,23% -1,01% 2,9550 2,8759 8,53% -0,21% 4,4408 4,3860 5,81% -0,67% 6,6993 6,5679 5,81%

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 42.165.380,93 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 7.184.020,74 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.260.599,49

9.453.543,88 3.903.835,41 974.125,94

4,4603 1,8402 5,4003

0,27% 0,27% 0,00%

4,5495 1,8678 5,4003

4,4603 6,75% 1,8402 6,41% 5,4003 -0,34%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √ª√§√°ø¡ 2.494.241,03 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ 3.406.882,18 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.452.220,17 INTERNATIONAL ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 6.086.568,08

628.361,29 1.877.130,45 218.382,54 4.427.475,28

3,9694 1,8149 6,6499 1,3747

-1,30% 0,02% 0,00% 0,57%

4,0488 1,9056 6,6665 1,4434

3,9297 3,12% 1,7968 -23,12% 6,6167 2,91% 1,3610 -1,62%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À EURO BOND PREMIUM √ª√§√°π∞∫√ 3.374.381,70 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 312.823,72

1.778.794,02 135.637,47

1,8970 2,3063

-0,01% -0,29%

1,8970 2,3524

1,8875 -28,61% 2,2948 -10,45%

∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À EURO BALANCED PREMIUM ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO ∫À¶ƒ√Y EURO EQUITY PREMIUM ª∂Δ√Ãπ∫√

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/12

3.330.516,57 1.492.567,59 10.162.105,61 4.001.293,79 506.149,18 935.430,63 2.851.810,09

656.507,32 297.028,53 8.254.004,16 2.771.972,39 152.648,08 281.215,64 902.132,41

5,0731 5,0250 1,2312 1,4435 3,3158 3,3264 3,1612

-0,02% 0,01% 1,03% 0,45% -0,28% 0,00% 0,86%

5,0731 5,0250 1,2312 1,4435 3,3158 3,3264 3,1612

5,0477 6,07% 4,9999 2,17% 1,2250 10,96% 1,4363 -12,22% 3,2992 7,62% 3,3098 8,57% 3,1454 5,37%

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ 24.730.630,10 20.787.868,78 1,1897 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 7.593.863,50 2.146.694,12 3,5375 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ 4.638.053,07 2.937.199,58 1,5791 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 105.749.103,91 24.969.994,29 4,2350 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.118.607,94 1.727.522,18 2,9630 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 18.745.469,71 6.592.993,02 2,8432 MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 1.184.878,35 6.715.426,00 0,1764 MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ªπ∫Δ√ 961.973,89 5.114.582,00 0,1881 MARFIN EMERGING ∂ª∂∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.533.161,97 931.328,33 2,7199 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 7.008.316,87 2.254.676,85 3,1083 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.411.478,54 536.581,60 4,4942

0,60% 0,06% 0,78% 0,01% -0,06% 0,00% 0,11% 0,32% 0,02% 0,12% 0,06%

1,2254 3,6436 1,6265 4,2562 3,0519 2,9285 0,1817 0,1937 2,8015 3,2015 4,6290

1,1540 3,4314 1,5317 4,2138 2,8741 2,7579 0,1711 0,1825 2,6383 3,0151 4,3594

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 53.050.476,84 3.049.183,89 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 7.308.939,11 555.011,53 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.809.791,98 2.009.075,24 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.747.274,78 489.791,00 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.656.873,80 948.196,41 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.299.054,05 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 579.715,68 53.059,24 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.057.542,52 361.068,86 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 23.400.479,33 1.741.429,96 ALICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.390.885,17 361.920,31 ALICO ∂Àƒø¶∞´∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.480.543,43 1.844.168,39 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 3.196.356,64 708.240,26 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 13.322.277,03 8.620.430,52 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 599.163,92 188.513,15 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.422.828,49 5.528.292,71 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.424.064,85 377.616,86 PROTON GREEK RECOVERY FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.572.349,88 446.785,44 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 591.637,54 233.675,69 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 705.551,91 160.863,87 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 96.403,34 95.606,50 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.543.355,61 2.964.689,14 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 2.304.568,96 174.038,34 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 775.372,85 76.893,24

17,3983 13,1690 6,8737 13,7758 16,5123 11,9607 10,9258 5,6985 13,4375 12,1322 3,5141 4,5131 1,5454 3,1784 0,8000 3,7712 3,5193 2,5319 4,3860 1,0083 3,5563 13,2417 10,0838

0,16% 0,02% 0,99% 0,31% 0,32% 0,24% -0,04% 0,14% -0,01% -0,17% 0,00% 0,23% 0,93% 1,39% 0,96% 0,78% 0,06% 0,03% 1,06% -0,04% -0,14% 0,40% -0,08%

17,7463 13,3007 7,2174 14,4646 17,3379 12,5587 11,4721 5,8125 13,7063 12,3748 3,5492 4,7388 1,6227 3,2261 0,8280 3,9598 3,6601 2,6079 4,4518 1,0486 3,7341 13,9038 10,5880

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 3.008.233,04 346.527,69 MILLENNIUM VALUE PLUS ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ 1.436.361,25 1.406.999,48 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 7.886.625,32 12.002.479,70 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.700.478,01 2.606.198,60 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.652.705,19 6.926.221,18 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.714.143,49 1.898.182,80 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.231.013,19 780.264,17 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 8.538.633,33 5.621.980,56 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.222.734,40 539.064,12

8,6811 1,0209 0,6571 1,8036 0,9605 2,4835 2,8593 1,5188 2,2683

0,00% -1,86% 0,58% 1,19% 0,40% 0,34% -0,26% -0,11% 0,03%

8,8547 1,0413 0,6900 1,8938 1,0085 2,6077 3,0023 1,5947 2,3817

8,5075 1,0005 0,6505 1,7675 0,9413 2,4338 2,8021 1,4884 2,2229

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 6.175.148,21 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.249.507,21 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.081.530,62 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 455.720,41

3,9792 1,9730 1,3620 0,8824

0,01% 0,55% 1,13% 1,72%

3,9792 1,9730 1,3620 0,8868

3,9593 3,37% 1,9582 -14,00% 1,3484 5,25% 0,8789 3,47%

1.551.872,95 2.153.883,92 3.731.023,11 516.473,20

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 11.280.080,01 3.330.507,48 3,3869 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.078.104,68 7.958.006,94 0,3868 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.902.102,26 3.218.666,02 1,2123 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.384.840,21 1.155.945,51 4,6584 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 20.201.861,68 1.941.997,24 10,4026 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.145.677,48 1.989.088,08 3,0897 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 337.696,77 120.000,00 2,8141 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 425.042,31 150.492,23 2,8243 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.526.168,18 257.572,53 9,8076 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 3.784.860,92 359.777,85 10,5200 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.771.748,35 161.664,85 10,9594

15,30% 5,69% 11,39% 3,45% 8,52% 10,23% 2,32% 4,04% 4,81% 7,66% 7,87%

17,2243 5,95% 13,0373 2,26% 6,8050 5,14% 13,6380 7,35% 16,3472 6,29% 11,7215 4,05% 10,7073 1,73% 5,6415 13,21% 13,3031 7,65% 12,0109 2,03% 3,4790 0,15% 4,4680 22,21% 1,5299 5,51% 3,1784 -31,66% 0,8000 7,56% 3,7335 -1,50% 3,4841 11,28% 2,4813 -0,13% 4,3421 -33,93% 0,9982 4,74% 3,5207 11,07% 13,1093 1,02% 9,9830 7,89%

0,84% 3,4462 3,3192 -0,13% 0,3936 0,3791 -0,03% 1,2244 1,2002 0,01% 4,6584 4,6584 0,01% 10,4026 10,4026 -1,22% 3,1206 3,0588 -0,28% 2,8422 2,7860 -0,25% 2,8525 2,7961 -0,04% 9,9547 9,7340 -0,08% 10,6515 10,4411 -0,02% 11,0690 10,8772

-0,03% -42,75% 4,04% 8,74% 17,51% 8,59% -4,06% 4,07% 4,15%

13,64% 17,64% 2,31% -6,42% 2,94% -8,03% -2,63% -5,11% 11,07% 7,80% 5,92%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.325.752,21 11.634,07 285,8600 -0,46% 288,7186 285,8600 7,67% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 10.791.215,04 53.012,19 203,5600 -0,04% 204,5778 203,5600 -0,33% Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 237.870.922,19 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.511.304,56 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.403.223,12 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 727.078,65 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.832.127,50 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.246.379,98 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.027.961,29 AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 666.358,06 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 11.692.455,23 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 6.735.629,33 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.435.691,31

88.409.256,92 5.439.093,68 6.539.633,59 1.467.434,91 806.634,78 328.115,54 252.189,43 262.648,04 5.627.027,80 1.209.965,62 2.876.137,99

2,6906 1,1971 1,4379 0,4955 3,5110 3,7986 4,0761 2,5371 2,0779 5,5668 1,1946

0,03% 0,65% 0,45% 0,75% -0,05% 0,27% 0,75% 0,58% 0,60% 0,01% 0,79%

2,6906 1,1971 1,4415 0,4980 3,5198 3,8176 4,0761 2,5435 2,0779 5,5668 1,2006

2,6906 5,29% 1,1941 -8,46% 1,4343 -0,81% 0,4930 5,45% 3,5022 4,50% 3,7796 4,63% 4,0761 -6,10% 2,5308 1,22% 2,0727 -20,30% 5,5668 -5,89% 1,1886 9,67%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2896 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8017 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4541 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,4735 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .100,45 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2083 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,407 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2566 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,2322

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3089 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2507

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,78567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98,44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2076

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2905 .........................................................1,2887 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80226 .......................................................0,80114 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4593 .........................................................7,4489 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4794 .........................................................8,4676 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,52 .........................................................100,38 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2091 .........................................................1,2075 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4122 .........................................................7,4018 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2575 .........................................................1,2557 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2331 .........................................................1,2313

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 31

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

K§EI™IMO TH™ 12H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

770,53

5,33

0,269 0,041 2,89 0,5 6,29 1,7 0,3 0,031 1,07 0,164 0,27 0,044 1,17 0,046 0,093 0,06 0,349 0,154 14,7 0,05 0,24 0,344 0,046 0,141 2,29 0,108 1,95 0,45 1,05 4,8 1,16 0,45 3,06 0,456 1,3 2,08 0,051 1,32 4,32 0,336 0,94 0,254 0,61 1,01 4,31 0,74 2,37 0,111 0,269 0,284 0,625 0,825 4,5 0,9 0,64 1,08 0,385 2,11 8,09 1,65 0,062 1,2 0,148 0,199 0,11 2,52 0,493 0,18 0,397 0,735 0,465 0,032 3,65 4,95 0,059 0,051 1,19 0,08 0,045 0,467 0,229 3,65 0,119 0,155 0,105 1,4 0,199 0,75 0,21 0,356 0,24 0,3 17,94 0,08 1,79 0,45 0,67

6,32 0,00 7,04 0,00 0,00 8,28 0,00 -8,82 0,00 9,33 9,76 4,76 -0,85 0,00 19,23 0,00 0,29 6,94 2,80 -12,28 3,90 -8,75 -2,13 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 2,13 -0,85 0,00 0,00 -8,62 0,00 -3,26 2,00 2,33 4,10 20,00 -0,42 8,55 4,27 4,66 0,47 3,64 3,95 3,74 12,08 17,36 8,51 0,00 0,00 -5,16 0,00 -6,09 -3,51 0,96 11,59 -0,60 19,23 -20,00 28,70 3,11 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00 4,70 4,26 0,00 0,00 3,77 18,00 0,00 -9,85 -11,11 -15,09 -1,48 17,44 0,00 -19,59 0,00 8,25 2,19 9,34 -1,32 0,00 9,54 3,90 0,00 4,42 -4,76 0,00 0,00 0,00

A.S. COMPANY (∫√) ALAPIS (∫√) ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ALPHA TRUST (∫√) ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ALSINCO (KO) ALTEC (∫√) ALTIUS ∞∂∂à (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BETANET (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) COMPUCON (∫O) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) DIVERSA (∫√) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) EUROXX (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FASHION BOX (∫√) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) HELLAS ONLINE (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MEDITERRA (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NEXANS ∂§§∞™ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RIDENCO (∫√) RILKEN (K√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SATO AE (∫√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) VIDAVO (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√)

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

14,47 64,00 12,10 -44,44 -17,24 215,99 -11,50 -11,43

0,18 0,023 1,6671 0,45 4,8 0,418 0,162 0,012

0,353 0,16 3,5571 0,82 7,6 1,95 0,637 0,074

-28,38 29,19 -82,19 0,86 -48,89 -7,00 0,00 29,74 -7,23 13,66 -3,85 4,35 13,16 -84,46 -86,70 -19,93 -71,05 -12,56 -25,00 177,04 26,32 79,29 2,51 2,00 -0,65 -3,70 -74,60 -54,87 -7,69 19,67 7,69 40,51 52,10 78,89 63,70 19,54 -7,27 -5,20 -44,50 -27,10 -23,04 -68,91 -17,50 -12,28 -11,76 0,00 -56,63 -57,22 4,98 16,91 -21,05 8,77 166,67 26,50 -17,08 42,86 0,00 152,82 0,00 -20,60 1,94 -19,13 28,00 7,35 27,22 -21,33 -73,71 -16,78 1,27 -70,20 -27,82 -38,11 0,00 -39,29 -47,64 22,09 7,69 36,30

0,129 0,171 0,04 0,8 0,024 0,056 0,06 0,182 0,08 10,5521 0,016 0,12 0,184 0,029 0,068 2,29 0,108 1,95 0,45 0,289 2,43 0,558 0,24 2,98 0,287 1,3 0,912 0,04 0,632 2,6 0,2 0,6 0,103 0,305 0,55 2,2201 0,504 1,59 0,09 0,19 0,179 0,541 0,825 3,85 0,8 0,64 0,902 0,357 1,88 4,92 1,2 0,035 0,24 0,054 0,134 0,04

0,39 0,48 0,424 1,58 0,19 0,221 0,06 0,427 0,23 15,5 0,117 0,39 0,45 0,441 1,53 2,29 0,5 2,08 0,6 1,48 4,8 1,22 0,64 3,06 0,559 1,3 8,8 0,32 3,2 5,88 0,75 0,95 0,34 0,788 1,1 4,58 0,976 2,94 0,32 0,439 0,506 2,7 1,29 7,2 1,2 0,64 3,22 1,27 2,34 8,8 2,68 0,131 2 0,2 0,366 0,165

-28,08 19,46 -2,04 -18,92 18,03 -32,77 -13,94 -35,71 0,00

0,17 0,18 0,32 0,53 0,347 0,015 3,3 2,9608 0,036 0,047 0,773 0,046 0,028 0,391 0,123

0,64 0,27 0,648 0,8177 0,94 0,06 3,67 5,3712 0,155 0,248 1,6 0,165 0,37 0,836 0,92

0,111 0,131 0,056 1,01 0,099

0,23 0,58 0,178 1,68 0,296

0,159 0,154 0,185 0,217 3,9 0,07 1,2 0,45 0,67

0,685 0,45 0,41 0,39 31,42 0,17 2,37 0,7 0,67

ŸÁÎÔ˜

6070 0 270680 0 0 8972247 0 14000 0 564 252372 22200 8580 0 4000 0 7520 101893 137574 7600 600 90580 32090878 312840 0 0 0 0 7128186 4361 40873 0 0 25250 0 1330 69782 190285 52602 10500 2110 1475714 22892 92988 232684 6563 6362 13040 2050 4395963 1599 0 190 600 0 700 2760 8855 2 220 4500 870 123768 21650 0 0 16175 0 5305 24130 16610 0 0 1364 1632 0 276 5500 671 96059 6129 0 1340 0 2947 28323 250 1150 300 763 2136 0 77 8930 0 0 0

ªÂÙÔ¯‹

∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∞∂ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√)

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

3,45 0,12 0,08 0,024 0,518 0,339 0,315 0,231 0,576 1,8 0,352 0,141 2,89 0,61 0,994 0,304 0,068 0,488 1,18 7 0,358 0,09 0,04 4,63 3,86 0,7 0,1 1,39 0,45 0,835 0,2 0,335 0,134 2,04 0,267 0,072 0,402 0,892 0,573 1,2 0,6 3,62 0,275 0,76 0,668 13,47 1,4 1,3 7 3,6 0,115 0,259 0,579 1,8 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,397 0,234 4,19 4,15 0,51 2,8 0,12 5,5 0,48 2,19 0,69 0,374 0,76 0,379 0,026 0,577 0,235 0,16 0,366 1,17 14 0,429 8,1 0,42 1,1 0,825 1,9 0,14 110,75 2,9 0,55 0,088 0,403 0,04 0,08 0,34 0,275 3,65

4,86 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,61 -19,79 0,00 0,00 10,00 5,22 11,58 0,00 0,00 0,00 -2,86 0,00 6,31 0,00 4,68 -10,00 0,00 4,75 3,21 0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 5,26 0,90 0,00 16,57 8,98 0,00 14,86 0,22 -1,88 4,35 -7,55 0,00 2,23 0,00 0,30 14,15 3,70 8,33 4,48 2,86 0,00 -0,38 0,17 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 9,35 -2,33 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 9,70 10,00 0,13 0,00 0,00 -9,98 0,00 0,00 0,55 4,46 0,00 0,00 4,52 -0,94 -0,90 -5,17 2,70 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 -1,47 0,00 0,00 4,62 -1,79 3,40

133,11 0,00 0,00 -7,69 -72,74 -10,55 -41,01 151,09 56,10 0,00 40,80 19,49 -4,30 -6,15 -19,84 -30,91 -38,18 24,17 94,40 26,14 10,15 -65,38 -80,39 -15,82 1,58 -36,36 0,00 62,38 -35,62 123,26 -11,11 -30,93 179,17 25,93 28,99 0,00 5,79 -2,51 40,44 0,84 0,67 -2,16 -16,16 0,00 1,06 7,93 15,70 14,04 9,89 24,57 27,78 57,93 1,58 21,62 -86,67 0,00 0,00 0,00 -22,16 6,36 30,94 33,87 22,89 16,18 81,82 9,34 -40,74 13,47 4,55 43,85 -11,53 42,48 -25,71 -9,84 -23,70 -20,79 -11,59 73,85 0,00 -22,00 4,92 -86,00 -31,62 55,08 -2,56 0,00 38,44 71,60 -13,27 -76,47 6,61 0,00 0,00 -16,67 6,59 13,71

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

1,31 0,12

3,8 0,12

0,012 0,36 0,13 0,31 0,038 0,124

0,06 2 0,44 0,534 0,54 0,576

0,181 0,045 1,54 0,355 0,808 0,3 0,052 0,217 0,47 4,42 0,207 0,07 0,04 4,06 1,13 0,7 0,1 0,744 0,352 0,303 0,14 0,21 0,033 0,898 0,161 0,04 0,253 0,501 0,348 0,67 0,35 3,6 0,16

0,551 0,23 3,78 1,1 1,35 0,6 0,147 0,58 1,34 9,99 0,41 0,42 0,265 8,1 6,8 1,65 0,1 1,66 0,699 0,835 0,36 0,485 0,171 3,29 0,39 0,108 0,528 1,31 0,68 1,67 0,8 3,7 0,5

0,38 8,2 0,602 0,8 3,94 1,89 0,021 0,129 0,446 1,04 0,024 0,08 0,14 1,6 0,05 0,316 0,158 2,5 2,2 0,291 1,96 0,018 3,28 0,225 1,13 0,487 0,17 0,632 0,15 0,022 0,346 0,17 0,139 0,251 0,592 12,6 0,416 3,18 0,331 0,999 0,45 1,58

1,54 20,04 1,7 1,89 7,11 3,9428 0,12 0,3 0,64 2,14 0,28 0,08 0,14 1,6 0,05 0,604 0,318 4,42 4,4 0,65 2,98 0,133 7,44 1,035 3,33 1,02 0,398 0,95 0,64 0,18 0,79 0,46 0,287 0,518 1,2 14,5 0,72 8,95 4,69 1,6933 0,91 2,08

47,3 0,89 0,55 0,088 0,225

120 4,6 0,8612 0,39 0,44

0,234 0,152 2,61

0,532 0,435 4,09

ŸÁÎÔ˜

10746 0 0 26440 0 0 1000 510 0 0 5004 23000 129272 0 0 0 6000 10000 480829 0 180 112268 0 761 1520582 19 0 3057 6450 0 50 10 0 13631045 38765 0 15785 64501 9810 89394 610 0 5270 0 2500 18094 3291082 64264 136063 624076 0 12600 4446 46 0 0 0 0 0 28730 17007 9561 45446 3000 0 0 0 0 11220 30710 43658 17775 0 0 6 0 0 1639 1281190 0 0 116393 240 3752 1788 220 0 4 2397 0 0 9625 0 0 1330 1870 2872

ªÂÙÔ¯‹

∫Ï›ÛÈÌÔ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ %

∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1

ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52ú

ŸÁÎÔ˜

∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√)

0,132

0,00

266,67

0,036

0,16

0

∫ƒ∂∫∞ (∫√)

0,272

0,00

-14,73

0,195

0,45

0 82981

∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√)

0,39

4,28

-18,75

0,198

1,32

∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√)

1,01

0,00

-7,34

1,01

1,05

0

0,835

1,21

16,46

0,52

0,841

8144

∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√)

0,2

5,82

10,50

0,171

0,297

390

0,297

6,07

-47,38

0,154

1,2675

32078298 810

0,75

0,27

82,80

0,2753

0,8294

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√)

0,547

0,00

9,62

0,239

0,655

0

§∞ªæ∞ (∫√)

16,81

-1,06

-0,53

13,6

18

145

§∞¡∞∫∞ª (∫√)

0,661

0,00

30,12

0,364

0,75

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A)

0,385

0,00

10,32

0,275

0,459

0

§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A)

0,879

0,00

-0,90

0,26

0,889

0

§πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√)

0,267

9,43

16,09

0,149

0,334

200

§√À§∏ ªÀ§√π (∫√)

1,45

0,00

9,85

1,01

1,72

1647

ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√)

0,23

3,60

-15,75

0,15

0,54

500

0,065

-1,52

-26,97

0,06

0,14

76926

ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞)

0,1

0,00

0,00

0,1

0,1

0

0,385

0,00

78,24

0,174

0,385

800

ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

ª∂Δ∫∞ (∫√)

6,52

1,88

9,40

5,07

8,48

83032

ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√)

0,181

0,00

-17,73

0,1

0,24

0

ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√)

0,113

0,00

-23,13

0,073

0,187

0 73

ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√)

ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√)

1,94

-3,00

-17,80

1,34

2,7

0,432

0,00

48,97

0,203

0,515

0

ª√Δ√ƒ √´§ (∫√)

5,75

3,23

-2,87

3,76

6,73

350726

ª√À∑∞∫∏™ (∫∞)

0,237

0,00

25,40

0,125

0,282

0

0,92

-7,44

17,50

0,485

1,24

6510

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√)

ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO)

0,41

7,89

-14,41

0,201

0,57

250

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞)

0,077

10,00

-38,40

0,061

0,13

100

ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞)

0,14

0,00

-70,21

0,12

0,5

0

3,2

4,58

2,24

1,3

3,75

750715

ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√)

0,672

0,00

-20,94

0,46

1,28

0

¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√)

0,205

-8,48

3,54

0,122

0,328

2055 2498

¡∂§ (∫√)

0,057

3,64

11,76

0,029

0,14

¡∂øƒπ√¡ (∫√)

0,125

0,00

-53,53

0,071

0,29

0

¡∏ƒ∂À™ (∫O)

0,427

1,43

-12,68

0,23

0,727

41173

¡π∫∞™ (∫√)

0,599

19,80

10,31

0,43

1

1908

1,51

0,00

-19,68

1,51

1,51

0

0,324

9,83

-5,81

0,18

0,459

300

√§£ (∫√)

14,44

-3,09

51,52

8,8

15,35

19262

√§¶ (∫√)

12,05

4,15

41,43

7,06

12,45

10372

√¶∞¶ (∫√)

6,41

6,83

-6,15

3,5

8,54

3485304

√¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√)

1,34

0,00

20,72

1,08

1,34

0

√Δ∂ (∫√)

3,12

1,30

8,33

1,09

4,11

2446007

¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√)

0,349

-0,29

12,58

0,3

0,462

100

¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√)

0,513

0,00

-26,71

0,187

0,7

0

¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√)

0,305

6,64

23,48

0,187

0,566

86800

¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√)

¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0,42

22,45

66,01

0,16

0,81

18613789

0,078

0,00

95,00

0,022

0,45

0

¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√)

0,26

0,00

0,00

¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√)

1,45

0,00

-22,46

1,01

2,06

100

¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO)

¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

0

0,276

0,00

-92,74

0,125

4,25

8

¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√)

2,33

5,91

-18,25

1,54

4,69

51682

¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√)

0,69

0,00

48,39

0,36

0,71

46580

¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√)

4,1

-4,65

4,86

3

4,68

2884

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√)

0,39

0,00

0,00

0,39

0,39

0

¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√)

0,54

0,00

0,00

0,54

0,54

0

¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√)

0,075

-1,32

-38,52

0,064

0,186

490

ƒ∂μ√´§ (∫√)

0,424

3,67

-10,92

0,3

0,67

11637 0

™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√)

0,02

0,00

-20,00

0,017

0,06

™∞√™ (∫√)

0,78

0,00

0,00

0,78

0,78

0

™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√)

2,38

-1,24

21,43

1,2

2,66

62054 0

™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√)

1,15

0,00

1,77

0,9

1,15

™∂§ª∞¡ (∫O)

0,349

0,00

105,29

0,05

0,361

0

™∂§√¡Δ∞ (∫√)

0,269

8,91

-11,22

0,156

0,52

15911

™π¢∂¡√ƒ (∫√)

0,89

3,49

-12,75

0,401

2,26

381686

0,7

2,94

40,00

0,432

1,11

500

0,273

1,11

-27,20

0,203

0,509

4108

™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√)

1,1

0,00

10,00

0,6

1,31

1042

1,06

1,92

98,13

0,43

1,12

199002

Δ BANK (∫√)

0,048

0,00

0,00

0,01

Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√)

0,168

0,00

-58,00

0,168

1,14

0

Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√)

0,038

0,00

5,56

0,025

0,26

0

Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,08

0,00

0,00

Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√)

1,67

7,74

39,12

0,8063

1,9426

439432

Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√)

0

0

0,347

0,00

580,39

0,019

0,351

0

Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√)

1,25

-2,34

2,46

0,76

1,68

350418

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)

0,23

0,00

0,44

0,162

0,415

0

Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,41

2,50

49,09

0,133

1,1

605

ΔπΔ∞¡ (∫√)

14

0,00

20,79

9,32

15,4

66975

ΔπΔ∞¡ (¶√)

5,8

1,58

11,97

4

6,49

151

Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√)

2,75

0,00

-72,36

2,1

9,95

0

Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

0,96

0,00

-79,62

0,96

5,53

0

À°∂π∞ (∫√)

0,222

8,82

-11,20

0,125

0,41

212817

ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√)

0,321

0,00

176,72

0,071

0,4

0

ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√)

0,328

0,00

43,86

0,112

0,339

0

3,6

0,00

-10,09

3,3449

4,9189

150

º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,544

0,00

-35,16

0,4

1,19

0

Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,509

4,30

18,37

0,29

0,79

77289

Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,12

0,00

0,00

0,12

0,12

0

Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,033

-5,71

-29,79

0,025

0,089

64801

Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,677

0,00

-1,88

0,331

1

0


OÈÎÔÓÔÌ›· 32 ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞£∏¡∞, 12.

™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ª·˘Ú·Á¿ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Â› Ù¿ËÙÔ˜ Ù¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÒÚ· ÙÔ Â›‰ÔÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ı· Â›Ó·È ÁˆÁÚ·ÊÈο, ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ÂÓÒ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È “Ï·ÊfiÓ” ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎÔÓ‰‡ÏÈ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù· 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ 1,45 - 1,50 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ı· ‰Ôı› ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‹ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2013. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ, ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ôϛ٘ Ì Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηٿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ - ∞Ú›ÏÈÔ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹.

ΔÔ ∫∂¶∫∞ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË Â͛ۈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ (∫∂¶∫∞), ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘. “°È· Ó· ÌË ˙‹ÛÔ˘Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, fiÔ˘ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ΢ڛˆ˜, ˘ÂÚ‹ÏÈΘ, ÓÂÎÚÔ› ̤۷ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ˙ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î·˘Û›ÌˆÓ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ú›˙˜. ∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ı· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ Û ڋÍË Ì ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Û˘ÓÙ¯ӛ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ∫∂¶∫∞.

∞Ó¿Î·Ì„Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË μƒÀ•∂§§∂™, 12.

ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ‹Ù·Ó Ë ·‡ÍËÛË -Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË- Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ë Eurostat. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˘Í‹ıËΠηٿ 0,6% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Û ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ Reuters ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ı· Ì›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ›¯Â ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 0,6%. øÛÙfiÛÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ›, ηıÒ˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 2,3%. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,8% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 5,3% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ™ÙËÓ ∂∂ ÙˆÓ “27, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·˘Í‹ıËΠηٿ 1,1% Û ÌËÓÈ·›·, ÂÓÒ ÌÂÈÒıËΠηٿ 1,5% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË.

¶∂ª¶Δ∏ 13 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2012

ªÂÙ¿ ·fi 3,5 Ì‹Ó˜ Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 100 ÂÎ. ¢ÚÒ

“∂ÎÚËÎÙÈ΋” ¿ÓÔ‰Ô˜ 5,33% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

«Õ

ÏÌ·” ÙÈÌÒÓ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ESM, Ë ÔÔ›· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘.

∏ ·ÁÔÚ¿ Ì ԉËÁfi ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 23˘ ª·ÚÙ›Ô˘. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 770,53 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 39,02 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 5,33%. ŒÎÏÂÈÛ Ì ¿ÓÔ‰Ô ÁÈ· ¤‚‰ÔÌË Û˘Ó¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Î¤Ú‰Ë 19,95%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÍÂ¤Ú·Û ÌÂÙ¿ ·fi ۯ‰fiÓ 3,5 Ì‹Ó˜, Ù· Â›‰· ÙˆÓ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·Ó‹Ïı ÛÙ· 127,256 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 288,60 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 6,85%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/MID CAP ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 774,37 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,56%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Eurobank (+26,20%), ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (+22,45%), Ù˘ MIG (+17,36%), Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (+16,57%) Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ (+11,58%) Î·È Ù˘ Alpha Bank (+8,28%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜:2.368,12 +6,48%, ∂ÌfiÚÈÔ:1.146,91 +4,52%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο:1.667,58 +0,93%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ:2.359,29 +4,06%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·:2.222,59 +0,73%, ¶ÚÒÙ˜ ⁄Ϙ:1.542,94 +4,16%, Δ·Í›‰È· Î·È ∞Ó·„˘¯‹:1.111,00 +6,62%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·:369,07 +5,84%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜:858,80 +1,30%, ΔÚ¿Â˙˜:308,08 +14,02%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿:5.504,46 +2,78%, ÀÁ›·: 133,68 +9,28%, ÀËÚÂ-

● “ ÕÏÌ·” ÙÈÌÒÓ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ESM

ۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜:1.451,19 +3,30%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜:960,05 +9,35%. ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 115 ÌÂÙÔ¯¤˜, 48 ÙˆÙÈο Î·È 16 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Paperpack +28,70%, Eurobank +26,20%, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ +22,45%, HOL +20,00% Î·È ¡›Î·˜ +19,80%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: Olympic Catering -20,00%, μ·Ú‚·Ú¤ÛÔ˜ -19,70%, Yalco -19,59% Sprider Stores -15,09% Î·È Compucon -12,28%. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Cyprus Popular Bank Ì 32.090.878

ÙÂÌ¿¯È·, ∫‡ÚÔ˘ Ì 32.078.298, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 18.613.789 Î·È ∂ıÓÈ΋ Ì 13.631.045 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 26,148 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 21,443, Alpha Bank Ì 15,001 Î·È ∫‡ÚÔ˘ Ì 9,194 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 29,292 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ALPHA BANK: 1,70, FOLLIFOLLIE: 8,10, μπ√Ã∞§∫√: 2,89, ∂§§∞∫Δøƒ:1,40, ¢∂∏: 3,86, COCA COLA:14,70, ∂§¶∂: 7,00, ∂£¡π∫∏: 2,04,

∂UROBANK:1,05, ∫À¶ƒ√À:0,30, JUMBO: 4,31, ª∂Δ∫∞: 6,52, ªÀΔπ§∏¡∞π√™:3,20, MOTOR OIL: 5,75, √¶∞¶: 6,41, √Δ∂: 3,12, ¶∂πƒ∞πø™: 0,42, ΔπΔ∞¡: 14,00, CYPRUS POPULAR BANK:0,05, MARFIN INVESTMENT GROUP:0,28.

¶¿Óˆ ·fi Ù· 1,29 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ ΔÔ Â˘ÚÒ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ·fi ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ª™), Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 700 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙Ò-

Ó˘ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Â˘ÚÒ ¤Êı·Û ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 1,2918 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Î¤Ú‰Ë 0,53%. Δ· Â˘Úˆ·˚ο ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ·ÓÔ‰Èο, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î¤Ú‰Ë 0,38%. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Financial Times, Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∫·ÚÏÛÚԇ˘ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∂ª™ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ΔÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ∂ª™ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ 2ÂÙÒÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 7 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (0,07%) ÛÙÔ 2,86%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 8 Ì.‚. Î·È ¤Êı·Û ÛÙÔ 1,62%. √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ∂∂ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Â›Û˘ Û‹ÌÂÚ·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ Îϛ̷ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ·fi ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ fiÙÈ ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Ó¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜

“•ÂÌÏÔοÚÔ˘Ó” 1.624 ÌÈÎÚ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ∞£∏¡∞, 12.

ª∂Ãπ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· 1624 ÌÈÎÚ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 665 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ªÈÎÚÒÓ ŒÚÁˆÓ Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠ̠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡. ªËÙ·Ú¿ÎË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË ÔÎÙÒ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¡fiÙË ªËÙ·Ú¿ÎË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ªÈÎÚÒÓ ŒÚÁˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÙ‹ıËΠ̠ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË.

● ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÁÈ· 1624 ÌÈÎÚ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 665 ÂηÙ. ¢ÚÒ

∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤ÚÁÔ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘ ¶.¢. 33/2011 ( º∂∫ 83/∞/14-04-2011) Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¢ÈÔÈÎË-

ÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘. ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂϤÁ¯ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô ˘Ê˘Ô˘Áfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Û ¤Ó· ȉÈ-

·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î¿ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÍÂÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÁÈ· ηÈÚfi ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ªÈÎÚÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÍÂÌÏÔοÚÔ˘Ì 1624 ÌÈÎÚ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì 274 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ” . ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÎÚÂÌÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 665 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ Î·È ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶¢∂ Î·È Ù· ∂™¶∞ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 274 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂͤ-

Ù·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ - ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ·ڈÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 8 ÌÂÁ¿Ï· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·Ó ›¯·Ó ˘ÏÔÔÈËı› ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ı· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› 3000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 495 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ §·ÁÔÓ‹ÛÈ Resort. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ.

13-09-12  

13-09-2012

Advertisement