Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.02'- ¢. 20.48’ ™∂§∏¡∏ 20 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.848 ∞Î˘Ï›Ó˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ∞ÓÙÈ¿ÙÚÔ˘ ÂÈÛÎ. μfiÛÙÚˆÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ó¤·˜ ŒÓˆÛ˘ ÌÂ...

Δ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ΔȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. “Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ■ ÛÂÏ.20

∂‚‰ÔÌ¿‰· 4 ËÌÂÚÒÓ

√∏∂: ŒÎÚËÍË ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·˜

∫·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ¢¤ÏÈÎÙ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ - ™Â ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘

›‰ÂÈÍË Ù˘ “‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙÚÔÊ‹˜” Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Î·È Î·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· “Ï›ÁÔ” ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶·ÙÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ∂˘ÚÒË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ - ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ™·ÚÎÔ˙› - ª¤ÚÎÂÏ (‚ÔËıÔ‡ÓÙÔ˜, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Î·È ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ) ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Â›Ó·È ¯·Ú·-

ÎÙËÚÈÛÙÈ΋: ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ª·Úfi˙Ô - ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË. ÀÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ “ÓÂڈ̤Ó˘” ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú·ÔÌ‹ ÛÙȘ ηϤӉ˜ ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ ˙Ô˘Ì›: ¢¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ 27 ÁÈ· ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÌÈ· “∞fi ∫ÔÈÓÔ‡ ¢¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË”.∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷ÛÂ Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ∂ÈÙÚÔ‹ - Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ª·Úfi˙Ô - ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ù· Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ■ ÛÂÏ.7

¢ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜

∞ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô £. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜... ¶∞™√∫: ∂ÎÙÂıÂÈ̤ÓË Ë ¡¢ Ì ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ■ ÛÂÏ.6

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηÙÔ›ÎˆÓ ¶. §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ŒÎÔ„·Ó ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ

ºÙ¿ÓÂÈ È· Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ªÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÊÙ¿ÓÂÈ È·, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”, οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· Û˘ÓÙÚÈ‚·Ó›Ô˘ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ “··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜, οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ˙ԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Û‡‰ÔÙË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡”. ∂¤ÚÚÈ„·Ó ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ √§μ ÁÈ· ÌË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ. ■ ÛÂÏ.14

∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï· Ù¤ıËΠÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi °¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ∫Ú¤·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ■ ÛÂÏ.17

AÓ·ÛٿوÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ BfiÏÔ˘ ·fi ʈÙÈ¿ Û ȷÙÚÂ›Ô ■ ÛÂÏ.10

ŒÎÏ„·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó·ÚΈÙÈο ¯¿È· ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÂÏ.19 ■

¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ¯ı˜ Ô ∫ÈÛÛfi˜ ¶·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÔ̇ÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ 12 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ■ ÛÂÏ.11

¡¤· ÁÚ›Ë

∞˘Í¿ÓÔ˘Ó Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·, ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ Ô ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ■ ÛÂÏ.9

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ■ ÛÂÏ.18 ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ■ ÛÂÏ.12


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

A¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞

“¢ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠ͷӿ ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò·”

μ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ŸÛÔ Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Î·Ó›˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤Ù˘¯Â ÌÈ· Û·Ê‹ Ó›ÎË ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙË ¡.¢. Ì 4,36 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ - ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤·. ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ˘ÔÙÈÌËı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ӛ΢, ΢ڛˆ˜ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÔ˘ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ô¯‹˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ™Δ∞Àƒ√À ∫√Δ™πƒ∞ ÂÈÛÙÈΤ˜, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÈfiÏ·˜ ÚÔÊ¿ÛÂȘ ÂÓ skotsiras@yahoo.gr ·Ì·ÚÙ›·È˜. ŒÓ· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ: ÙÔ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì·, ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ·˘Ùfi, ›¯Â οÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ΔÔÓ›˙ˆ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÙˆÓ ·Ú·¤Ú· ‚ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∂‰Ò ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·Úı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ì ÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔχÙÈÌË. øÛÙfiÛÔ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÛÙڈ̤ÓÔ˜ Ì ÚÔ‰Ô¤Ù·Ï· ÁÈ· ÙÔ ¶∞™√∫. ∫¿ı ¿ÏÏÔ! Œ¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ: Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ (ÏfiÁˆ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ ÙÔ˘) ‰‡ÛÈÛÙÔ Ï·fi Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ›, ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ˘‡ı˘Ó·, ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û ÌÈ· Û˘Á΢ڛ· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∫·ıfiÏÔ˘ ˙ËÏÂ˘Ù‹ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. “√‡Ù „‡ÏÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ ÙÔ˘”! ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ÂÈıÔ‡˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÔÏÏÒÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÚÔ˜ Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, Ë ÔÔ›· ÂΉËÏÒıËΠ̠۷ʤÛÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜: ›Ù Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ·Ô¯‹ ›Ù Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÛÔÚ¿ „‹ÊˆÓ Û ÌÈÎÚ¤˜ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ Û˘ÛÂÈÚÒÛÂȘ. √ ·Ïfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚·ÚÂı› ÙÔ “·Ú·Ì‡ıÈ·ÛÌ¿” ÙÔ˘ Ì ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. ∞·ÈÙ› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÏfiÁÈ· ·Ï¿ Î·È Î·ı·Ú¿: Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ·È‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î.Ï. ™’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ˘‡ı˘Ó· ÙÔ ¶∞™√∫. ªÔÚ›; ∞˜ ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ... 줂·È·, Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ·, ÔχÏÔη. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡. ºˆÓ¤˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛˆÊÚÔÛ‡Ó˘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞ϤÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ “Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ı˘ÛÈÒÓ”. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÎËÚ˘¯ÙÔ‡Ó ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ¶∞™√∫ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÊıÔÚ¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi Ú‡̷ ˘¤Ú Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·ÚΛ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ „‹ÊÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¤Ú· ·fi ÙËÓ „‹ÊÔ, ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ϤÔÓ. °È·Ù› Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Â˘Ú›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÈ˙ÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ô˘ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ·.

¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÂÈÛ‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï‹„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ó· ÌË ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘˜ fiÚÈ·. “¢ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠ͷӿ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò·” ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜.

Δ

™ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· Û ¯ÒÚÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. “¶Ú¤ÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ “fiÙÈ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÛ›ÚÎÔ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ÔÈΛ· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ηÎÒ˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÌÔ˘ ¿ÓÙ· ÂÎÙ›ÌËÛË, ‰›ÓÂÙ·È. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤‰ˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ¤ÏÂÁÍ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÙÛ›ÚÎÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ڋΠÂÓÙ¿ÍÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È Â›Û˘ Ù· ‚ڋΠfiÏ· ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ¢ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î·ÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ¡· Â›Ó·È fiÏÔÈ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒÓ·Ì ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¤ÛÙˆ ·Ú·Ù˘›·, ÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ ‰ÂÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ˙Ò· ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Î·ÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì οÙÈ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È ÂÈϤÔÓ Î¿Ó·Ì ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ì ÙÔ ÌÈÎÚÔÙÛ›, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÔ˘Ó” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ Î·È ÊÈÏfi˙ˆÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ. “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ‚¿ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ›, ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì·˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰È-

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÚÔ‰ÈÎÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ fiÔÙÂ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÛÙÔ ·ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¯ÒÚ·.

Ô›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‹Ù·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. ºÈÏ. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘. ∂›Û˘, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢·ÛÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ‰·ÛÔÏfiÁÔ˘ Î. ¶. ¶··¤ÙÚÔ˘. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ôχو˜ ÓfiÌÈÌ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, fiÛÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÎÚÈ‚‹ Î·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ, ·˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ø˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú¿Í·Ì ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ fiÏ· fiÛ· ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÔÓÙ·È. ¢ÂÓ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ¤ÚıÔ˘Ì Û ¢ı›· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ηӤӷÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔÓ Âӈ̤ÓÔÈ ı· ÙÔÓ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· οӈ ηӤӷ ¿ÏÏÔ Û¯fiÏÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÔÚÈṲ̂ӈӔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· ÂÓÙfi˜ Ê˘ÛÈο ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. “™ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ÂÁÎÚÈı› ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ ı· ‰Â¯Ùԇ̠ͷӿ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ·Û΋ÛÔ˘Ì ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ›ÂÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ÂÁÎÚÈı› Û‡ÓÙÔÌ·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, fï˜, ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ó· ÌË ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÛ›ÚÎÔ Ì ˙Ò· ÁÈ· ¤ÓÙ ·ÚÁ‡ÚÈ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ Î·Îfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ·È‰È¿” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜.

O ∫∞πƒ√™

[£∂™™∞§π∞]

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜ ۯ‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...30ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...30ÔC.

̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...30ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...30ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...31ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...31ÔC.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...31ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...30ÔC.


3 ™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

ÕÓ·„·Ó Ù· ÙËϤʈӷ

Œ·ÈÓÔÈ

ÕÓ·„·Ó Ù· ÙËϤʈӷ ¯ı˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ·Ó „‹ÊÈÛ ‹ fi¯È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛÂ. ¶ÔÏÏÔ› ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ Ù· “¤ÚȯӷӔ ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ‰ÈfiÙÈ “¤ÛÙËÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘”, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚˆÙÔ‡Û·Ó, “ÙÈ ı¤ÏÂÈ Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ηْ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ”. ∫·È Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫...

Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ, ÂÓÒ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ Ô˘ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î.μÔ‡ÏÁ·ÚË, ·Ó¤Ï˘Û ٷ ¤ÚÁ·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ¯ı˜ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·Ó Î·È ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËΠÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

¢∏ª.™.

¶ÔÚ›· ¶‹Ú ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·

∏ ‰‹ÏˆÛË ∫·ÚÙ¿ÏË ™Â ¿ÏϘ ÛًϘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ÙÔ Ô‡ Î·È fiÙ „‹ÊÈÛÂ. πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ „‹ÊÈÛ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ „‹ÊÈÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÒÚ·. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, “·ÏÏ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó Î·È Ù˘È΋, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›” . ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ‰‡Ô ¤ÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ÌfiÓÈÌË ¤‰Ú·. ∞˜ ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ·fi Ù˘È΋˜ ·fi„ˆ˜ Î·È fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¢È·Ì¤ÓÂÈ ÌÔӛ̈˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜; ø˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÙÈ “ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜” ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘. Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Á ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ: √„fiÌÂı·. ™.

À.°. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ··ÓÙ¿ Û ·Ú·ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜: ŸÙÈ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ·Ú·ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛًϘ Ì ۯfiÏÈ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, Â›Ó·È ¤Ú· οı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ‚¤‚·ÈÔÓ. ∂›Û˘, ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ: ¶ÔÈÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi fiÙÈ „‹ÊÈÛ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·. ∫·È ÔÈÔ˜ Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· fiÙÈ ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ∞Ó fi¯È Ô ›‰ÈÔ˜, ÙfiÙ ‰‡Ô ÙÈÓ¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Ó „¢‰Ò˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÁÁ›ÏÂÈ ‹ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. ∞fi ÔÈÔ˘˜;

∞›ÙËÌ· ªÈ· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÍÈfiÏÔÁË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó¤Ï·‚Â Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜, ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· fiÚ·Û˘. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔÒıËÛ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “ª¿ÁÓËÙ˜ Ù˘ÊÏÔ›”, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÚÔÔÔÈËı› Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ, ÒÛÙ ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔÈ Ì ۇÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Braille. ∞›ÙËÌ· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËı›...

º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ú ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ·Ì¤Ûˆ˜ Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ À¶∂™ ÎÈ ÂΛÓÔ ı’ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÛ˜ Î·È ÔȘ ı¤ÛÂȘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó.

√Ï›ÛıËÌ·... ΔÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÚÔ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ·ÔÙÂÏ› ÔÏ›ÛıËÌ· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÂÎÌ·˘ÏÈÛÌÔ‡, ·Ï·˙ÔÓ›·˜ Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜. Δ¿‰Â ¤ÊË °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ϯı¤ÓÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ §∞√™. ¢ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ·Ó·¿ÓÙËÙÔ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.

∫Ú›ÛÂȘ

∞ÁÒÓ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ™ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ª¤Áη Î·È ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ Ù˘ ΔRΔ. ∏ ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ¤Î·Ó ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ó· Ù· ÚÔÏ¿‚ÂÈ fiÏ· Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ˘¤Ú ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ Ù˘ ¡¢. √ÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ù· ‹Á ηϿ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ Î·È fiÔ˘ ·ÏÏÔ‡ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠÚÔÂÎÏÔÁÈο Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ¢∏ª.™.

°.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

√È ·ÎÚ·›ÔÈ, ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ù˘ ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋˜ ¢ÂÍÈ¿˜ ¤ÛÙËÓ·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÔ·Ï‚·ÓÈο Û‡ÓÔÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ·›Ì· Î·È ÙÔ ¤ıÓÔ˜, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î‡Ì· ›¯Â ÚÔËÁËı› ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ Ì ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂıÓÈÎÔ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∏ ˙ˆ‹ fï˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ·ÏÏÈÒ˜. ∂ΛÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÏ·ÈÒÓ· ÂÓÂÚÁfi, ¤ÛˆÛ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÂÛÂÚȉÔÂȉÒÓ, ͷӷۋΈÛ ٷ ¤ÙÚÈÓ· Û›ÙÈ· Û fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿, ¤ÛÙÚˆÛ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ Ì ÙË ÊıËÓ‹ ÂÚÁ·Û›· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ¿ÌÔÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È Ì·˙› ÛÎÔ‡ÈÛ ٷ ηχÙÂÚ· Û›ÙÈ·, Ûȉ¤ÚˆÛ ٷ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ÚÔ‡¯·, ÓÙ¿ÓÙ„ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ‰˘Ô ‰ÂηÂٛ˜ ‚ڋΠÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, ÂÓۈ̷ÙÒıËÎÂ Î·È ·Ï‡ÂÈ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹. ΔÒÚ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Î‡Ì· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ·fi ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÁÎÂÙÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÎ ÙÔ˘ Û‡ÓÂÁÁ˘˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ë ˘ÛÙÂÚ›· Â·Ó¤Î·Ì„Â. ªÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› ‚¿ÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÎÚ·›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. √È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÒÙË ‡ÏË ÁÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿. •ÂϤÓÔÓÙ·È Î·È ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ‡ÙÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ¯Ô˘ÓÙÈÎÔ›, ÓÂÔÊ·Û›ÛÙ˜, ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ›, ·ÎfiÌË Î·È ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙ¤˜. Δ· ÚˆÈÓ¿‰Èη Î·È Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ Ô¯ÙÒ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ˙ÒÓ˜ ·ÎÚ·›·˜ ÂÛˆÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÊÔ‚È΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜. ∂›Ó·È ·˘Ù‹ ÌÈ· ¿ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ôχ ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ∫·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÛıÂÓ‹ ÌÓ‹ÌË. (Δ√ μ∏ª∞)

ªÂÙ¿ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· ÔÏÈÁfiÏÔÁÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË: ∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013 ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ·fi ÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ Ï‹ÍË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÂÚ›ÙÂÚÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ¶ÂÛοڷ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ - ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2013. √È ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ XVII ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ 2013”. ™ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔȯ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢∂ª∞ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· ÌÈ· ÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔ˜ Ù· ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì ‚¿Úη ÙËÓ ÂÏ›‰·.

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ı· η٤ÏıÂÈ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÚÒÙÔ ı¤Ì· ¯ı˜ Û’ fiÏ· Ù· ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ıÓËÙÔ› ˘ÔÙÈÌ‹Û·Ì ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊı‹Î·Ì fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ë ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·fi Ù· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· οÓÂÈ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·ÔÚ›·. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “¶ÂÔ›ıËÛ‹ ÌÔ˘ ¿ÓÙÔÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯È - ÙÔ ÛˆÛÙfi”. ΔÈ ÂÓÓÔ› Ô ÔÈËÙ‹˜; ¶fiÙÂ Î·È Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯È; ª‹ˆ˜ ›¯Â ÂÈ fi¯È ÛÙÔÓ ∂ÊÚ·›Ì Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Ì¿ı·ÌÂ; ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÛÂȘ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ...

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

ª·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· Ù¿ÍË ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ “‰È¿Ï˘Û‹” ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·Î·Ù·ÓÔ̤˜ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. Ãı˜ Î·È Ù˘Èο ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ÔÚ›ÛÙËΠ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô Î.£¤Ì˘ ™Á¿Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘. ΔË ı¤ÛË Ù˘ ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î. ª·Ú›· ¶Ô‡ÏÈÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

ª·ÏÏÈÔÙÚ·‚‹ÁÌ·Ù· “£· ‹Ù·Ó “ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿” Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ “ÎÔ‹ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜”. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿, ÛÙ· “˘Ú¿” Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÿÓÈ·- ∫ÈÛÛfi˜”. ΔÔ ı¤Ì· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηıÒ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ fiÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ·ÊÔ‡ ·Ô̤ÓÂÈ Ë ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË 2,5 ·ÎfiÌË ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ∫·È Ù· ÔÏÈÙÈο Ì·ÏÏÈÔÙÚ·‚‹ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Â‰Ò, ηıÒ˜ Ë ÎfiÌË ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÓÙÚÒÓ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ ‰¤¯ÙËÎÂ, ¯ı˜, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙËÓ ÁÚ·Ù‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ¡ÂÔʇÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‚ÚÂı› ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ·fi ÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. “∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηÏԇ̷ÛÙ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ¡ÂÔʇÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ê˘ÛÈο Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ı· οÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ™˘ÓÔÏÈο 52 ÎÚ‚¿ÙÈ· ÚÒËÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÀÁ›·˜ ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë. ∞ÊÔ‡ ηı·Ú›ÛÙËηÓ, Ù· ÛÙÚÒÌ·Ù· χıËηÓ, Ù· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ï˘Ù¤Ú¢Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰È·‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ë ÔÔ›· ·¤Û·Û ÌfiÓÔ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ· ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. °.•.


∞fi„ÂȘ 4 ∏ ™ø§∏¡ ∞.∂. ··ÓÙ¿ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ™ø§∏¡ ∞.∂. Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆÛËÊ›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÂÁÎÚ›ÙÔ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 12/6/09 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ™ø§∏¡ ∞μ∂∂, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: √˘‰¤ÔÙ ˘Ô¯Ú¤ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 11 Ë̤Ú˜ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¿‰ÂȘ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î·ÙfiÈÓ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎ·Ó Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¿‰ÂȘ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙË Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Ì‹Ó· fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. √˘‰¤ÔÙ ·Ôχ۷Ì ̷˙Èο 10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÙ¿ÌËÓÔ Â›Ó·È 9 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜. ¢Â¯Ù‹Î·Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ 27.4.2009, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Û‡ÓÓÔ̘ Î·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· “Û‡ÓıÏÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘” ¤¯Ô˘Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹ Î·È ϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Ë Âȯ›ÚËÛ‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÔÔ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜, Ì›ӷÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ·ÔʇÁ·Ì ·ÎÚfiÙËÙ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ·Ú·Î·Ïԇ̠ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜, fiÛÔ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÚÈÓ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ Ó· ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·ÏÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ” .

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï·˙ √ Î. ∑¿¯Ô˜ ÷ڿϷÌÔ˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Î. ÃÚËÛÙ¿ÎË ∞ı. ÁÈ· ÙËÓ Ï·˙ ÛÙËÓ Ô‰fi ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ï·˙, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂ› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙËÓ ÚÔÙÈÌ¿, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÚÔÙÈÌ¿Ù ‚¤‚·È· Ë Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ηٿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· Î·È ·˘Ù¤˜ ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È,

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

∏ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈ΋ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™¯ÔÈÓ¿˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ „˘ÎÙÈÎfi˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2009 Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ı›˙ËÛË ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓ›Î¢Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ΔÔ ›ڷ̷ Ì ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤Ù˘¯Â. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÓÂÎÚfi, ÔÈ Ôϛ٘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙȘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÎÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ◊Úı fï˜ ÙÒÚ· Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ... ∂ȉÔÙÔ‡ÓÙ·È fï˜ ÌfiÓÔ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó , ÂÓÒ fiÛ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ì›· ÂȉfiÙËÛË. ∂ÈϤÔÓ, ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ÎÏÈÌ·-

·Ó Î·È ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. 줂·È·, Ù· ÛÎÈ¿‰È· (ÔÌڤϘ) ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÈ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ‰Â ηÌ›Ó· (·Ï·ÍȤڷ) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÂÁ·Ó‹ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ηı’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ì·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·ÌÈ¿ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ‚Ú·¯¿ÎÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∞Á·ËÙ¤ ÌÔ˘ ‰¿ÛηÏÂ, ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηχÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó· fiÙÈ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È Î·›ÚȘ, Ù˘¯fiÓ Ï¿ıË Ì·˜ ¿ÓÙ· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘ÌÂ. ™›ÁÔ˘Ú· ı¤ÏÔ˘Ì ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, Ó· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ›. ∞ÚΛ Ó· Â›Ó·È Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙ· Î·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ¢È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ·ı·Ó·Û¿ÎÂȘ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ‰˘ÛÙÔ˘” .

∏ Ô‰fi˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·Ú·ı‡ÚË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ √ Î. £¿ÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›‰· ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·Ú·ı‡ÚË. ΔÔÓ ‹ÍÂÚ· ‰ÚfiÌÔ ‰ÈÏ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ¶ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÂΛ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ¤ÓıÂÓ ÎÈ ¤ÓıÂÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ϤÔÓ ¤ÁÈÓ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, Ì¿ÏÈÛÙ· ‰Â οıÔ‰Ô˜, Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÚ¿‚Ô ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Ô˘ ÂÓ‹ÚÁËÛÂ, fi¯È ·Ï¿ ÛˆÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ÛÔÊ¿. ªfiÓÔ Ë Î¿ıÔ-

ÙÈÛÙÈο ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË ÎÈ fi¯È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋, fiÔ˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ı· ÂÈÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ÙÔ º¶∞ ·fi ÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È ı· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ¤‚·˙ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË, ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù‡Ô˘ inverter, ÎÈ ·˜ Â›Ó·È μ’ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÏ¿Û˘, ÎÈ fi¯È Û˘Ì‚·ÙÈο ∞’ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÏ¿Û˘ Î·È Û·ÊÒ˜ ÊıËÓfiÙÂÚ·. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù‡Ô˘ ηۤٷ˜ inverter Î·È Ù· multi-inverter ‰ÈfiÙÈ Ì’ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ∞ÚΛ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú¿ı˘Ú· ÂÓ ÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙÔ˘˜ 26Ô ñ 28Ô C, Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ì ٷ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ì ·fi ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜, Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·ÏÔ› ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο „ËÏfiÙÂÚ· ·fi 2 ̤ÙÚ·. ŸÌˆ˜, ÙÔ 80% ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi Ù· 2 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Î¿ı 25 ÂηÙÔÛÙ¿ „ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· 2 ̤ÙÚ· Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10% ÂÚ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜” .

‰Ô˜ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, fi¯È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜: √ ¤Ó·˜ Â›Ó·È ˆ˜, ·Ó ‹Ù·Ó ¿ÓÔ‰Ô˜, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙË §ÂˆÊfiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı· ‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Û·Ó, ÒÛÔ˘ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ÚÔ‹ Ù˘ ψÊfiÚÔ˘ Î·È Ì ΛӉ˘ÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Î¿ÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ·, ÂÂȉ‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. ∂ÓÒ ÙÔ Ì¿ÛÈÌÔ ·fi ÙË §ÂˆÊfiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶·Ú·ı‡ÚË Á›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ¶·Ó‡ÎÔÏ· ÎÈ ·Î›Ó‰˘Ó·. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜, Ô˘ ·˘Ùfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠οıÔ‰Ô ÌfiÓÔ, Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. °È·Ù› ·ÚÁ¿ Ù· ‚Ú¿‰È· ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ Ï›ÁÔ Î·È ·fi οÔÈÔ ÔÙfi, ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ì ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ·Ó·ÛÙ¿ÙˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÔÈÎÔ˘˜, Ô ‰Â ΛӉ˘ÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙË ÏˆÊfiÚÔ ‹Ù·Ó ÈÔ ¿ÌÂÛÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ΔÒÚ· ·ÔʇÁÔÓÙ·È fiÏ·. ∫·È ¿ÏÈ ÌÚ¿‚Ô ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û ¤Ó· Û›ÁÔ˘ÚÔ Î·È ‹Û˘¯Ô ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ” .

√ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ó· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÔÚ˘ÎÙ¿ ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ, ¯Ú˘Ûfi, Ô˘Ú¿ÓÈÔ, fiÛÌÈÔ Û ª·Î‰ÔÓ›·, £Ú¿ÎË Î·È μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÙڤϷȷ, ·¤ÚÈÔ Î·È ÌÂı¿ÓÈÔ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ∫ÚËÙÈÎfi ¶¤Ï·ÁÔ˜, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙Â-

Ù·È ÙÔ π°ª∂ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¢ÈÂıÓ›˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ˘ÔʤÚÂÈ Î·È Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂.∂. Î·È ÙÔ ¢¡Δ, Û·Ù·ÏÒÓÙ·˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ·ÂÚ›Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ·Á·ı¿ ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· fi‰È· Ì·˜ Î·È ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. ¶ÔÈ· ηٿڷ Ì¿˜ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· χÛÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ô Ï·fi˜ Ì·˜ Ó· ˙Ô‡Û Û ¤Ó·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ¡· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ, ·Ó Á›ÓÂÈ Ë ÂÍfiڢ͋ ÙÔ˘, ı· ·¤‰È‰Â ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ›¯Â ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ı· ÍÂÏ‹ÚˆÓ ٷ ¯Ú¤Ë Ù˘ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÏËÚÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¤Ú·ÈÔ. ¶ÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ °Ë˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì· Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ; ŸÏ˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔÓ ¤ÚËÌÔ ·˘ÙfiÓ ÙfiÔ Â‰Ò Î·È 60 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙ· ·Ôı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ù˘ °Ë˜ Ì¿˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰Ô˘ÏÔ¿ÚÔÈÎÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍfiÚ˘ÍË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ °Ë˜ ηٿÓÙËÛ·Ó ‚Ú·¯Ó¿˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯ÚfiÓÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ˘¤ÚÔÁÎÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜, ÔÈ ‰Â Ï·Ô›

ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰È·ÏÏ·Í›·˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó fiÙÂ Î·È Ô‡ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÂÍÔÚ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ù·›ӈ̷ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Ì·Ú·ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ù˘ °Ë˜. ¡· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ÙÔ ÙÈ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó Î·È ÙÚ·‚Ô‡Ó ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÍÂ˙Ô‡ÌÈ˙·Ó ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ù˘ °Ë˜ ·fi ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ πÔ˘‰·›ÔÈ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó fiÔ˘ ‚ÔχÔÓÙ·È, ÂÍ Ô˘ Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈο Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÂÓÒ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘. √È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó ·) Ì ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ ηٿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚) Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Î·È ÂÍfiÚ˘ÍË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Á) Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi fiÏ· Ù· ¢ÈÂıÓ‹ Δ·Ì›·. Δ¤ÏÔ˜, ›Ûˆ˜ ÔÈ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú¿ÓÔÌ· Â›Ó·È Ô ÚÔÔÌfi˜ ÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Ù˘ °Ë˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·‰˘Ó¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿” .

¢ÂÓ ·ÔϤÛÙËΠÙÔ ·Ó √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ·ÓÙÂÏÒ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ∞∂∫ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ›Â: “¢ÂÓ ÂÈÛÙڤʈ ÛÙËÓ ∞∂∫. Œ¯ˆ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÈ˙ÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È ÁÂÓÓ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÌfiÓÔÓ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÛfi‰ˆÓ”. ∫·È ÙÒÚ· ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î. ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë; ¢ÂÓ ¯¿ıËΠ‰· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¢ÂÓ ·ÔϤÛÙËΠÙÔ ·Ó. ∂Ì›˜ ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∞∂∫ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜, fiÙÈ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞∂∫, Ô ¿ÍÈÔ˜ Î·È ÈηÓfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘, Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰fiÍ· Î·È ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∂ÌÚfi˜, ÏÔÈfiÓ, ·›ÎÙ˜, ÚÔÔÓËÙ‹˜, ʛϷıÏÔÈ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ó· Ù˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ˙ËÏÂ˘Ù‹ ı¤ÛË, ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, ·˘Ùfi ÙÔ ¿È·ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜” .


™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∞Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› π.Ã. ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË; °È¿ÓÓ˘ °ÔÓȉ¿Î˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ “™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› π.Ã. ÙÚ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ù· 50 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÈÛÙfi. 줂·È· ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ fiÏË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÚfiÌÔÈ ‰È·Ê˘Á‹˜” .

/5

ŒÌÂÈÓ·Ó Í¿ÁÚ˘ÓÔÈ •¿ÁÚ˘ÓÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÏfiÁˆ ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ¿ÚÙÈ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË. Δ· ¿ÚÙÈ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ‹ÚÂÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ οÔÈÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË Î. ªÈ¯¿ÏË ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËηÓ. Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ú¤Ì‚·Û˘ fï˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È fiÏ· ÂÓ·fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ó· ÌËÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Ì ٷ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘˜. º.™.

Δ· ·›ÙÈ· Ù˘ ·Ô¯‹˜

£·Ó¿Û˘ ºÔ˘ÛÙ¿Ó·˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ “√È Ô‰ËÁÔ› ÙÚ¤¯Ô˘Ó ¿Ú· Ôχ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ŒÙÛÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔÈ. ºÙ·›ÂÈ Ë ΔÚÔ¯·›·, fiˆ˜ ¢ı‡ÓË ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÛΤÙÔÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÕÓˆ μfiÏÔ, ‰ÂÓ ı· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜;” .

¢ËÌfiÙ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ˆ˜ ÂÍ‹˜ ÙË ÌË ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘ ÛÙȘ οÏ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋: Œ¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô „ËÊ›˙ˆ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÌÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈËı›. ™ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ fiÔ˘ ̤ӈ, ÙË Ó‡¯Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊˆÙÈÛÌfi˜, ¤Ó·˜ Ï¿Ù·ÓÔ˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ì ٷ ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÊˆÙÂÈÓfi ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË, ÂÓÒ Î·È Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ı¤ÏÂÈ ÂÈÛ΢‹. Δ¤ÏÔ˜ οı ‚Ú¿‰˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÎÔÈÌËıÒ ·fi ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ‰›Î˘ÎÏ·, ÂÏÏ›„ÂÈ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘. Δ· ÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ô¯‹. ¢∏ª.™.

μ·Û›Ï˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ “√È Ô‰ËÁÔ› ÙˆÓ π.Ã. ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ù·¯‡ÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 50 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù Ì˯·Ó¿ÎÈ·, Ô‡Ù Ô‰‹Ï·Ù·, Ô‡Ù Â˙Ô‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÂÏÈο ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi” .

¢È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi °Ï·‡ÎÔ˘ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. §·ÎÎÔ‡‚˜ ÔÏϤ˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ. ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ Î·È Ó· ¯ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙË ¢∂À∞ªμ;

™ˆÚÔ› Ù· ÎÏ·‰È¿ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Â˙ÒÓ. £· ¤ÚÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· fiÚÈ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜” .

™ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ‰¤ÓÙÚˆÓ Î·È Ê˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ô„›ÏˆÛË ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ̤Ú˜ ÙÒÚ· Ù· ÍÂڷ̤ӷ ϤÔÓ ÎÏ·‰È¿ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛˆÚÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙËÓ

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∂ÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˜ ‚¿ÚΘ ™·Ṳ̂Ó˜ ‚¿ÚΘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ∞ÛÙÂÚÈÒÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. √È ‚¿ÚΘ ·˘Ù¤˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ΢ڛˆ˜ ÙÒÚ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÔfiÙ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜. ªÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛηÊÒÓ ı· ‹Ù·Ó ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙË. ¢∏ª.™.

Ô‰fi ∫›ÙÛÔ˘ ª·ÎÚ‹, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÚ›ÔÈÎÔÈ. ¢›Ï· ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ͯ·Ṳ̂Ó˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ÔÈ Ì·‡Ú˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ Ì ٷ ·Ô„Èψ̤ӷ ¯fiÚÙ·. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Â˙Ô›, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛˆÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ Î·È ÛÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· Â›Ó·È ·ÂÏÈÛÙÈ΋. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ··È-

ÙÔ‡Ó Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÍÂÚ·Ì¤ÓˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ·Ô„ÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ¯fiÚÙˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ Î·È Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÂÙ¿ Î·È ÙÚˆÎÙÈο. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘. μ.∫.

13 π√À¡π√À 1979 ∏ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ∫. ¶·Ï·Ì¿. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi ·ÚÙ¤ÚÈ Ì ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ï¿Ù·ÓÔ ‚Ú›ıÂÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ÌÈ· fi·ÛË ‰ÚÔÛÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Û ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË... ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· Â͈ڷ˝ÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¿ÏψÛÙ ...ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÊÔ‡ ·ÚfiÌÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, Ù· ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ· ¤¯Ô˘Ó ıÂÚȤ„ÂÈ Î·È Ù· ¿Úη ˙¤¯ÓÔ˘Ó ·fi ·Î·ı·Úۛ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË...

√ ¢‹ÌÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË ¢∂À∞ªμ

¢∏ª.™.

∫·ÙÂÚ›Ó· ™·ÚÔ‡ÎÔ˘

ÿÏÈ· Ë fiÏË Ì·˜

“∏ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ∞ÁÔÚ¿˜ ΤډÈÛ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ Ó¤Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ·’ ¢ı›·˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ ‚¿ÛË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÛÒÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂√∫ ı· ¤¯Ô˘Ó 207 ¤‰Ú˜ Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 410 ‰ÚÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ë Ó· Û˘Ì‹ÍÔ˘Ó Û˘Ó·ÛÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÂÛfi˙Ë ÛÙÔ Ó¤Ô ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ”. ∫ÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ Ì ͤÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

“™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ η٤Ï¢Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ˝ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË ™ÎfiÂÏÔ ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ “∞fiÏÏˆÓ 11” Ì 120 ͤÓÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÓÈÎÔًوÓ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·¤Ï¢ÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞Á›· ª·Ú›Ó·” . ªÂ 118 Ô¯‹Ì·Ù· ·¤Ï¢Û ÙÔ “∂ÏÏ¿˜”

“ªÂ 118 Ô¯‹Ì·Ù· ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ “·ÚıÂÓÈÎfi” ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™˘Ú›·˜ ÙÔ Ó¤Ô Ê¤ÚÚ˘ ÌÒÙ “∂ÏÏ¿˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁηÈÓÈ¿ÛıËΠÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¤ÏÂ˘Û·Ó Ù· ʤÚÚ˘ ÌÒÙ “™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·” (ÍÂÊfiÚÙˆÛ 58 Î·È ÊfiÚÙˆÛ 53 Ô¯‹Ì·-

Ù·), “∞ÚÁÒ ∂ÏÏ¿˜” (ÍÂÊfiÚÙˆÛ 74 Î·È ÊfiÚÙˆÛ 70 Ô¯‹Ì·Ù·) Î·È “º¿ÏÛÙÂÚ” (ÍÂÊfiÚÙˆÛ 37 Î·È ÊfiÚÙˆÛ 65 Ô¯‹Ì·Ù·)”. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ Î·È ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ

“∂Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ˝ ÛÙÔ “§‹‰Ú· ¶¿Ï·˜” Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂ˙ËÙ‹ıËÛ·Ó ÙÚfiÔÈ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙȘ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ Â·Ó·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ΔËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Â¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ۋÌÂÚ· Ë Î˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”.

∞ÂÚÔÓ·˘ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô

“∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÚÔÓ·˘ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ∏ ¿ÛÎËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ μÈÂÙÓ¿Ì, Ô ª¿Ô ¡Ù¿È ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË ™·˚ÁÎfiÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÈÚÂ̤ÓË ¯ÒÚ·. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ¡fiÙÈÔ μÈÂÙÓ¿Ì. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Ë ¡¢ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÚÒÙÔ

ÎfiÌÌ· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 36,52% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Î·È 9 ¤‰Ú˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ‹Ú 33,16% (9 ¤‰Ú˜), ÙÔ ∫∫∂ 8,45% (3 ¤‰Ú˜), ÙÔ ¢∏∫∫π 6,66% (2 ¤‰Ú˜) Î·È Ô ™À¡ 5,05% (2 ¤‰Ú˜). ∏ ¶√§∞¡ ¤Ï·‚ 2,27%, ÔÈ ºÈÏÂχıÂÚÔÈ 1,68% Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ÎfiÌÌ·Ù· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó 5,77%.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜

∏ Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢›Î·ÈÔ

™ABBATO 13 I√À¡π√À 2009

∂ÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜

∞Ô¯ÒÚËÛË ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ·È¯Ì¤˜ ∂ÎÙÂıÂÈ̤ÓË Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ - ™¯fiÏÈÔ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË

∞£∏¡∞, 12.

Δ√ EÚÁ·ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÂÈ·ڈÛ ÂÊÂÙÂȷ΋ ·fiÊ·ÛË Ë ÔÔ›· ›¯Â ‰ÈηÈÒÛÂÈ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ (Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜), ÂȉÈο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ·¤Ï˘·Ó ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ∞∂. √ ∞ÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË ‚Ï·ÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË Ì›ˆÛË ·˘Ù‹. ∞ÎfiÌË, ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¡. 3264/2004 Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÊıËÎÂ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰È¢ı˘ÓfiÓÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ §È̤ӈÓ. ∫·È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ì “ÁÓ‹ÛÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË” Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› “Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË” Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞¶ fiÙÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÓfiÌˆÓ Ì ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ô˘ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÛÙ¤ÚËÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ (¿ÚıÚÔ 28 ·Ú. 1 ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÚıÚÔ 1 ¶ÚÒÙÔ˘ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ∂™¢∞). Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∞¶, ˘ÂÁÚ¿ÊË Û‡Ì‚·ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ıËÙ›·˜ (2001- 2006) ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜. ªÂ ÙËÓ ·fi 18.10.2001 ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙ· 5.869 ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙȘ 6.10.2004 Ì ÓÂÒÙÂÚË ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi 1.7.2004 ÛÙ· 3.200 ¢ÚÒ. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (6.6.2005) χıËÎÂ Ë Û‡Ì‚·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜.

∞£∏¡∞, 12.

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ì ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜

∞£∏¡∞, 12.

∞£∏¡∞, 12.

¢À√ ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›·, ¤Ó· ÙÔ˘ÚÎÈ-

Îfi Î·È ¤Ó· ΢ÚÈ·Îfi, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó -˘fi ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜- ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ ™Ô˘Ó›Ô˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜). ∞fi ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ΔÔ 27ÌÂϤ˜ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 15ÌÂϤ˜ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. Δ· ‰‡Ô ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË.

¢

ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Óı‹Î˜ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Â›Ó·È Û ÚÔÛˆÈÎfi ÙfiÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¯ÚÈ ÙȘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

ΔÔ ¶∞™√∫

fiÙÈ Ë Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹. √ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ √ÚÊ·Ófi˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹. ∞ÚÎÂÙÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·ÔÊÔÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‹ÙÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔÔÌfi Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‚·ÙÔ‰ÈÓÔ‡˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο. ∂›Û˘ ϤÓ fiÙÈ Ï‡ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ‚·Ú›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ·fiÊ·ÛË ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÂÓ¿ÚÈ· Úfiˆ-

ÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ μ·ÙÔ‰ÈÓÔ˘˜ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ÕÏψÛÙ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Public Issue ÁÈ· ÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ôϛ٘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯·Û ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ™ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ fiÙÈ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡.¢. ¤¯·Û ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ fiÔ˘ ı· ÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜. √ Î. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ̤-

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηٿ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 12.

ªÂ Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ηٿ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¶·Ó. ª¯ڿ΢, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤‚·Ï ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›‰· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÈ΢ÚÒÓÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfïÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ „ËÊÈÛÙ› Î·È ·fi 1˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. “ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ· ·’ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÙÔÌ‹, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÈ΢ÚÒıËΠ·Ô ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª¯ڿ΢.

∏ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ª·Ú›· ∫·Ú·ÎÏÈÔ‡ÌË, Û¯ÔÏ›·ÛÂ: “∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË, ·˘ÙÔÓfiËÙË, ·Ó Î·È ‚Ú·‰˘ÊÏÂÁ‹˜, ηıÒ˜ ÂÏ‹ÊıË Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È fï˜ ·fi ÙÈ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ô Î. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜; ¶·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔÙ˘¯›·; ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ˆ˜ ÙfiÛÔ Ô Î. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Û fiÏË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·Ï‡ηÓÛË ÂÓfi˜ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘” ∂ÚˆÙËı›۷ Â¿Ó “‚ϤÂÈ” ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ›Ûˆ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î›ÓËÛË, Ë Î. ∫·Ú·ÎÏÈÔ‡ÌË ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ. ∞˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ¤¯ˆ ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ó· ΢‚ÂÚÓËı› Ô ÙfiÔ˜ Ì fiÚ·Ì· Î·È ÛÙfi¯Ô”

√ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ £. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ‰‹ÏˆÛÂ: “ŒÎÏÂÈÛ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. √ Î. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÈÌÒÓ Î·È Ï·Ì¿‰ˆÓ ·fi Ì›· ·Ú¿Ù·ÍË ÙËÓ ÔÔ›· ’ÎÔ˘ÙÛÔ‡ÏÈÛÂ’ ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜”

√ ¶. ¢Ô‡Î·˜ ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Flash 96 Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¢Ô‡Î·˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “·Ó ÌÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχӈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, ‚‚·›ˆ˜ Î·È ı· ÙÔ Î¿Óˆ” ∂·Ó¤Ï·‚ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË μ·ÙÔ‰›Ô˘, Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ‚ڋΠٛÔÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘.

“∞Á·ËÙ¤ Úfi‰ÚÂ, Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈÒ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰ÈÂΉÈ΋ۈ ı¤ÛË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜, ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, fiÔÙ ·˘Ù¤˜ Î·È ·Ó Á›ÓÔ˘Ó. ªÂ ÂӉȤÊÂÚÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚ˆ. ¢ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ È·. √È Û˘Óı‹Î˜ ÈÛÔ¤‰ˆÛ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·, ›Ù ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ›Ù ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ’Ê›ÏÔ˘˜’. £· Û˘Ó¯›Ûˆ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÛÙËÚ›˙ˆ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∞Á·ËÙ¤ Úfi‰ÚÂ, ÂÈÛ‹Ïı· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È ·ÍÈÔÚÂ‹˜, ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ·Ô¯ˆÚÒ. ∫·Ì›· ÈÎÚ›· ÁÈ· ÚfiÛˆ·. ™Â ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· ¿ÓÙÔÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÌÔ˘ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÌÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï· -¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ- ÛÙȘ ÓÈÎËÊfiÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004 Î·È ÙÔ˘ 2007. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ıËη ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜. ¢ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ıËη Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÔ˘ ÂÈ‚›ˆÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿˜ ÌÔ˘. ¶ÂÔ›ıËÛ‹ ÌÔ˘ ¿ÓÙÔÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯È- ÙÔ ÛˆÛÙfi.” ∞fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ··ÓÙÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹. °·Ï¿˙ÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛηӉ¿ÏˆÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Û¯fiÏÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ·¤Ê˘Á ӷ ÙÔÔıÂÙËı› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ηÏfi ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. √ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘ ıÂÒÚËÛ ıÂÙÈ΋ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ì „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜

ΔÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â˘ÚˆÎ¿ÏË

°È·Ù› ¤¯·ÛÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ∏ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·-

¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÛοӉ·Ï·, Ë Ï¿ıÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¡¢ ÛÙËÓ ‹ÙÙ·, ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ πÔ˘Ó›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ Public Issue ÁÈ· ÙÔ ™∫∞´ ÌÂÙ¿ ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ ÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ Û ‰Â›ÁÌ· 1.052 ·ÙfïÓ, ÙÔ 32% ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ¡¢ ¤¯·Û ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ‹Ù·Ó Ù· ÛοӉ·Ï· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿. ¶ÔÛÔÛÙfi 28% ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¤ÊÙ·ÈÍ·Ó Ë Î·Î‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë Ï¿ıÔ˜

ÔÏÈÙÈ΋, ÂÓÒ 21% ·¤‰ˆÛ ÙËÓ ‹ÙÙ· Û ¤ÏÏÂÈ„Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∞ÎÔ-

ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ (9%), Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· (9%), Ë ÁÂÓÈ΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·

(6%), ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 2% ··ÓÙ¿ fiÙÈ Ë ‹ÙÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂ÈϤÔÓ, 58% ‰ËÏÒÓÂÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, 45% ··ÓÙ¿ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·‰È·ÊÔÚ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡¢. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ §∞√™, ÙÔ 47% ÙË ıˆÚ› ıÂÙÈ΋ Î·È ÙÔ 44% ·ÚÓËÙÈ΋. ∫·Ù¿ „‹ÊÔ, ÙÔ 64% ·fi fiÛÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó ¡¢ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÙÔ 26% ·ÚÓËÙÈ΋, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ 37 ÛÙÔ˘˜ ÂηÙfi ··ÓÙÔ‡Ó ˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È 53 ÛÙÔ˘˜ ÂηÙfi ˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋.

°È· ÙÔ 55% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ë ·Ô¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÔÏÈÙÈο οÔÈÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ 43%. Δ¤ÏÔ˜, ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ™ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Â›Ó·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· Î·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ™ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒ̘ ÁÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¶∞™√∫, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ô §∞√™, ÛÙË ÙÚ›ÙË ÙÔ ∫∫∂ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ô ™Àƒπ∑∞ Î·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË ı¤ÛË Ë ¡¢.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

«¶ÚÂÌȤڷ» Ì ‚‰ÔÌ¿‰· 4 ËÌÂÚÒÓ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘

¡¤· ŒÓˆÛË Ì ·ÏÈ¿ Û˘ÓÙ·Á‹... ∂›‰ÂÈÍË Ù˘ «‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙÚÔÊ‹˜» Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜

›‰ÂÈÍË Ù˘ “‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙÚÔÊ‹˜” Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi Î·È Î·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔΔ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À ÏÔÁ›· “Ï›ÁÔ” ∑Ô˙¤ ª·Úfi¯Ô ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¢¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ¶·ÙÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ∂˘ÚÒË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ - ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ô¯‹ - ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Î·È ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ™·ÚÎÔ˙› - ª¤ÚÎÂÏ (‚ÔËıÔ‡ÓÙÔ˜, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Î·È ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ) ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋: ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ª·Úfi˙Ô - ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË. ÀÈÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ “ÓÂڈ̤Ó˘” ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶·Ú·ÔÌ‹ ÛÙȘ ηϤӉ˜ ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› Ë ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ ˙Ô˘Ì›: ¢¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ 27 ÁÈ· ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÌÈ· “∞fi ∫ÔÈÓÔ‡ ¢¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË”. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷ÛÂ Ë ·ÂÚ¯fiÌÂÓË ∂ÈÙÚÔ‹ - Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ª·Úfi˙Ô - ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ù· Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ “Û˘ÓÙ·Á‹” ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÍÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ - Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ 27 ‚·Û›˙ÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â˘¤ÏÈÎÙ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ ‹ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÈΛϘ ¿ÏϘ Û˘Ó¤ÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â·ÓÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ¢¤ÏÈÎÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜: ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ·ÏÏ¿ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfi, ·fi 3 ‹ Î·È 18 Ì‹Ó˜ ÎÈ ·˘Ùfi ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È fi¯È ·¢ı›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ 27 ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· -

¢ÈÂıÓ¤˜ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ √∏∂

ŒÎÚËÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜

∏ ‚·Ï›ÙÛ· ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 1. ∂ÈÛÙÔÏ‹ fiÔ˘ ˙ËÙ› Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ™ÙË “ÛÎÏËÚ‹ ÁÚ·ÌÌ‹” - ÂÊfiÛÔÓ ‰Â¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· - ı· ‚ÚÂÈ Û‡ÌʈÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›. 2. ŒÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5,1% ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂȈı› Â¿Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· - Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ¢ÂÍÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. 3. ¢ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 108% Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È Ó¤Ô˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ - ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ì ˘„ËÏfiٷٷ ÂÈÙfiÎÈ· 50 ‰ÈÛ. 4. ∞ÓÂÚÁ›· Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì¤Ú· ÙË Ì¤Ú· Î·È “ÎÚ‡‚ÂÙ·È” ›Ûˆ ·fi ÙË Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·, Ù· stage Î·È ¿ÏÏ· ÎfiÏ· - ÂÓÒ Ù· ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛ‹ Ù˘ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙÔ˘ ∂∫Δ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Î·È Ë̤ÙÂÚÔ˘˜. 5. ªÈ· ·fi ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. 6. ∂›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ Ô˘ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯·ÛÂ, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ “ÌÂÈÔ„ËÊ›·” ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˘˜: ∞Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ ÌËÓÒÓ fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ˆ˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ .¯. ∂ÏÏ¿‰· - ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÒÚ· ÌÔÓ¿¯· ˆ˜ ÌÈ· ȉ¤· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ “ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ Î·È ÂÎÙÂٷ̤ӈÓ

ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÊÙÒ¯ÂÈ·”. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ, ‰Â, fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜, ›Ù ÏfiÁˆ ·ÓÂÚÁ›·˜, ›Ù ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜, Â›Ó·È ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÎÈÓËÙ‹ÚȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2006 (Û.Û. ÚÔ ÎÚ›Û˘), ÙÔ 27% ÙˆÓ ÌË ÂÓÂÚÁÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ∂.∂. ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 41%, Ì ÎÔڇʈÛË ÙÔ 60% Î·È ϤÔÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ - ̤ÏË.

™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ILO ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘: - ∏ ·ÓÂÚÁ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¿ÓÔ‰Ô, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010, Èı·ÓfiÓ ÙÔ 2011. - ∏ ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È Ë ¿Ù˘Ë ··Û¯fiÏËÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÛ·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÈÔ ·‰‡Ó·Ì˜. - ΔÔ ¢¡Δ ÚԂϤÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·Ù¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2010, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ˘fi ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ù· ·Î¤Ù· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙËÓ Â·ÓÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·‚¤‚·È·. - Δ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÎÚ›ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ··Û¯fiÏËÛË ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÛÙ· Â›‰· ÚÔ ÎÚ›Û˘ Ì ÌÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‹ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ. ∫È Â›¯·Ì ‹‰Ë ¤Ó· ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. - fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈ̘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ë ··›ÙËÛË ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο. - √È ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜ ÎÚ›ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. - ∏ ›‰È· Ë ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ. π‰È·›ÙÂÚ·, ÔÈ ÌÂÛ·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ - Ô ıÂ̤ÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ - ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ Ì ÌÂÈÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓË fiψÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿...

™˘Ó¤Ï·‚·Ó ¯·ÛÈÛÔηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ∞£∏¡∞ ,12.

∂¡∞ ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÍȯÓÈ¿ÛÔ˘Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÈÓ‰È΋˜ οÓÓ·‚˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌÂıÔ‰È΋ ¤Ú¢ӷ ʤÚÓÂÈ ¿ÓÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·... Δ· ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ∂§.∞™. ›¯·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÛÙȘ 27 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ê˘Ù›· Ì 1.558 ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∞Úη‰›Ô˘ ƒÂı‡ÌÓ˘. Δ· ¯·ÛÈÛfi‰ÂÓÙÚ· ÍÂÚÈ˙ÒıËηÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ›¯·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ŸÌˆ˜, Ë ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠›ÛÌ· Â› Ì‹Ó˜ ηÈ, ÙÂÏÈο, Ë ˘fiıÂÛË ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜. ¢‡Ô 27¯ÚÔÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, fiÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ƒÂı‡ÌÓÔ˘. √ ¤Ó·˜ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ˘fiıÂÛË Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜. √È ‰‡Ô Ó·ÚÔ› ·ÏÏÔ‰·Ô› ÌÂÙ‹¯ıËÛ·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ οÓÓ·‚˘. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ƒÂı‡ÌÓÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘ÚÙ˙·Ófi, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ‰‡Ô ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ȉÈÔÎً٘ Ù˘ Ê˘Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ÙË ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó.

¢‡Ô ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ¯Ú˘ÛÔ¯Ô›· ∞£∏¡∞ ,12.

¢À√ ÊÔÚ¤˜ ¯Ù‡ËÛ·Ó, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›-

˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ “ÔÓÙÈÎÔ›” ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô›ˆÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÈÛ¿ÚÈıÌ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÚÒÙË ‰È¿ÚÚËÍË ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È ‹Ù·Ó Ë Ù¤Ù·ÚÙË Û ¯Ú˘ÛÔ¯ÔÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÙÔ ¯Ú˘ÛÔ¯ÔÂ›Ô ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ›¯·Ó ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡. ŒÙÛÈ, Ì‹Î·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ¿Ú·Í·Ó ¯Ú˘Û·ÊÈο Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·, Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 150.000 ¢ÚÒ.∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÚËÍË ¤ÁÈÓ Û ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ∂Ú¤ÙÚÈ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. ÕÚ·Í·Ó ·fi ÙȘ ÚÔı‹Î˜ Î·È Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô›Ԣ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 400.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ.

™ABBATO 13 I√À¡π√À 2009

¢Âο‰Â˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ¢Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ÂÍfiÚÌËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

∂ȯ›ÚËÛË - ÛÎÔ‡· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· “¡·È” ·fi ¶∞™√∫ Î·È §∞√™ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË ÁÈ· Û‡ÛÎÂ„Ë ∞£∏¡∞ ,12.

˘Ú›·˜ Îϛ̷η˜ Âȯ›ÚËÛË - ÛÎÔ‡· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. §›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 180 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÙfiÌˆÓ ¯ˆÚ›˜ ¤ÁÁÚ·Ê·. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë Ï·Ù›· √ÌÔÓÔ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Ô‰fi˜ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ∂ÊÂÙ›Ô, ·fi fiÔ˘ ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ 180 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ¤ÁÁÚ·Ê·. ∞fi ÙȘ 180 ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜, ÔÈ 50 ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ.

™Â fiÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ΔÔ μ‹Ì·, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙˆÓ ª∞Δ, Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Δ¿Í˘ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ Î·È ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜, ∞ıËÓ¿˜, ∞Á.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˆ˜ ÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ‰Âο‰Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Î·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì‹Î·Ó ̤۷ Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÔÈÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ‡ÔÙÔ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙ· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο ΔÌ‹Ì·Ù· √ÌÔÓÔ›·˜ Î·È ∞ÎÚÔfiψ˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÙÙÈ΋˜ ‰Âο‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó Û ÍÂÓԉԯ›· ›Ûˆ ·fi

ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, “‚·ÔÚ¿ÎÈ·” ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÂÚ›Ô˘ 55 ¶·ÎÈÛÙ·ÓÔ› Â·Ó·ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, Ì Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ £ÂÙÈο ·¿ÓÙËÛ·Ó ¶∞™√∫ Î·È §∞√™ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÚ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘. ΔÔ ¶∞™√∫ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ‰È¿ÏÔÁÔ, ›Â Ë ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ª·Ú›· ∫·Ú·ÎÏÈÔ‡ÌË.

£ÂÙÈο ·¿ÓÙËÛÂ Î·È Ô §∞√™ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û‡Û΄˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘. ” ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi “˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ·” Î·È ÂÂȉ‹ ˆ˜ ÎfiÌÌ· ›̷ÛÙ ԇو˜ ‹ ¿Ïψ˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, Ô §∞.√.™ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È ı· ÂÎÚÔÛˆËı› ·fi ÙÔÓ Ú¤Û‚˘ Î. °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘“·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ··ÓÙËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∫. ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘. √ ΢‚ÂÚÓÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ › ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÛÙÔÏ‹ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ Ô Î. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿Î˘ Î·È ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·, ÛÙȘ 5 ª·˝Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ ·¿ÓÙËÛË ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÂͤÊÚ·-

Û ÙËÓ ÂÏ›‰·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋. ” ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘, ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘, ÙȘ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ÎÂÊ·Ï·ÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û fiÛÔ˘˜ ϤÓ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û‡ÚıËΠے ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, › fiÙÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÈ Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Ú· Û˘Ó¯Ҙ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ú - ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ - ̤ÙÚ· fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó, η٤ÏËÍÂ.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÎÚÔ‡ÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ “ÊÏÂÚÙ” ÙÔ˘ §∞√™ ∞£∏¡∞ ,12.

Δ∏¡ ·ÚÔı˘Ì›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·-

ÎfiÌ· Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ §∞√™ Â¤‰ÂÈÍ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. √ Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “fi,ÙÈ Â›¯· Ó· ˆ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ÙÔ ¤¯ˆ ÂÈ. ∏ ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË” ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

§πμπΔ™∞¡√™ ºƒ∞°∫π™∫√™ √π∫√¡√ª√§√°√™ - §√°π™Δ∏™ ∞’ Δ∞•∏™ ª∂§∂Δ∂™ ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫ø¡ ¡√ªø¡

∂™¶∞ 2007 - 2013 ∂ª¶√ƒπ√ - Δ√Àƒπ™ª√™ ª∂Δ∞¶√π∏™∏ - À¶∏ƒ∂™π∂™

∂ȉfiÙËÛË 65% ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 61 - μ√§√™ ΔËÏ. 2421033563 - 33691

§∞√™, ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ÍÂΛÓËÛ ¤Ó· ‰È·ÚΤ˜ “ÊÏÂÚÙ” ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¢ı¤ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· “ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÚıÂÈ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·” √ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ οÏÂÛ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢- Ù· ÔÔ›· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â·ÓÂÎÏÂÁÔ‡Ó- Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó

ÛÙÔ §∞√™, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ¿ÊËÛ ۷Ê›˜ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÙËÓ ÔÔ›·... ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ·ÏÏ¿ “Ô ·ÁÒÓ·˜ ” Î·È ·¢ı‡ÓıËΠÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ¡¢ ϤÁÔÓÙ·˜: “∂Ï¿Ù ӷ οÓÔ˘Ì ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘

‰ÂÍÈ¿˜” √ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÂÎ Ó¤Ô˘ fiÙÈ ÙÔ ÌÈÛfi ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤‚·Ï ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ì›· ·ÎfiÌ·, ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË, ÚfiÙ·ÛË: “¡· ¿ÂÈ ˆ˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÛÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ §∞√™”.

ªÂ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· §ÂˆÓ. ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˘

∞·ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Û 21 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens ∞£∏¡∞ ,12.

¢π∞Δ∞•∂π™ ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘

·fi ÙË ¯ÒÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ 21 ÚÔÛÒˆÓ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ Siemens Î·È ÙÔ˘ √Δ∂ ÁÈ· Ù· „ËÊȷο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ¤‰ˆÛ Ӥ· ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Úfi-

ÙÈÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Siemens ¢ÈÔÓ. ¢ÂÓ‰ÚÈÓfi,Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·¿ÙË Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ C 4 I. √ Î. ¢ÂÓ‰ÚÈÓfi˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ Ô˘ ÂΉfiıËΠ۠‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ı· Ô‰ËÁËı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ) ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 13 IOYNI√À 2009

∂ÓÒ Î·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ¢ËÌ. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

¢¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ™Ù· 14 Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 12.

·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶.√.À. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ó¤· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ·ÓȯÓ‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÛÙ· 14. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ‰¤ÛÌË Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ™ÙË °ÂÓÂ‡Ë Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ó¤Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÚÈıÌ› 29.669 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Û 74 ¯ÒÚ˜ Î·È 145 ı·Ó¿ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ (¯ı˜) ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·ÛÊ·Ï›˜, ηıÒ˜ ·Ê’ ÂÓfi˜ Â›Ó·È Ï›Á· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ fiÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·ÛÊ·Ï›˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜” ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÚ›˘ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ ∫∂§¶¡√, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 210-5212054” ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙȘ ‡Ï˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ” ™˘ÓÂÒ˜, Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫¤Ú΢ڷ˜, §¿ÚÈÛ·˜, ¶¿ÙÚ·˜, ƒfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ ∞ÙÙÈÎfiÓ. √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› ·fi 15% Û 20% Î·È ϤÔÓ ÙÔ ·fiıÂÌ· ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›-

ÎÔÈÓÔ‡. - ¢È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜, fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· Ì ÙÂÛÙ ∫Ï›ÛÈÌÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.

¢ËÏÒÛÂȘ

·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ·fi ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË ı· ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÁˆÁ‹. Δ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÚԂϤÔ˘Ó: * ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ Û ·ÓÙÈÈο Ê¿Ú̷η, * ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Â·Ê‹˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó‰ËÌ›·˜ ÁÚ›˘, * ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, * ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 3Ô˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· * ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “ÕÚÙÂÌȘ” . ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ Ù˘ °Ú›˘. øÛÙfiÛÔ, Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ

fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ·Ú·Û΢·ÛÙ› ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ‰È·‰Èηۛ˜.

¡¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Δ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Û 14. Δ· ¤ÓÙ Ӥ· ·ÊÔÚÔ‡Ó 37¯ÚÔÓÔ ∫·Ó·‰fi, 33¯ÚÔÓË πÙ·Ï›‰· ·fi ÙÔ ∫¿ÓÛ·˜, 18¯ÚÔÓË ∞ÌÂÚÈηӛ‰·, 46¯ÚÔÓÔ ∞ÌÂÚÈηÓfi, Â›Û˘ ·fi ÙÔ ∫¿ÓÛ·˜, Î·È 15¯ÚÔÓË ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ. ΔËÓ ¶¤ÌÙË Â›¯Â ·ÓȯÓ¢ı› ÙÔ 8Ô ÎÚÔ‡ÛÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Á˘Ó·›Î· ËÏÈΛ·˜ 37 ÂÙÒÓ, ∫·Ó·‰‹ ˘‹ÎÔÔ, Ë Ô-

Ô›· ‹Úı ·fi ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ÙÂÏ› οو ·fi È·ÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÙÂÏÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi È·ÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ø˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÁÚ›˘ (‰È·ÛÔÚ¿) Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ŸÏ· Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ΢ڛˆ˜ ÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘ÈÔıÂÙ› fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ¶√À: - ∂ȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È Û˘Ó¯‹˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘

∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi fiÙÈ fiÏ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·ÛÔÚ¿, › ÛÙÔÓ Flash 96 Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜. “§fiÁˆ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· 100 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡” , ÛËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, ÛÙÔÓ Flash 96 Ô ÏÔÈ̈ÍÈÔÏfiÁÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ΔÛÈfi‰Ú·˜. ∂Ï‚ÂÙÈ΋ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ú‹Á·Á ÙËÓ ÚÒÙË ·ÚÙ›‰· ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ.

¶.√.À ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜- ̤ÏË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒÈÌÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ·Ó‰ËÌ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‹È·, ÂÓÒ Î·Ï› Ù· ÎÚ¿ÙË Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ӷ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· Ù·Í›‰È· Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ª¿ÚÁηÚÂ٠÷Ó, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ¤Í·ÚÛ˘ ÙˆÓ ÌÔχÓÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Èfi˜ Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ˜.

™˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡

™˘Ó‰ڛ·ÛË ˘fi ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 12.

∞›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··‰ËÌÔ‡ÏË ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∞ı‹Ó· 9.84: √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ“ÌÂÙ¿ ÔÏÏÒÓ Â·›ÓˆÓ ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ·ÙÔ‡” . ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ·: “∏ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· οÔȘ ·Í›Â˜, ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ÙËÓ ·-

Δ√ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ

Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™À¡ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ì ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™À¡, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Û˘˙ËÙ¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›-

Ô˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ÃÔ˘ÓÙ‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ:

“™˘˙ËÙ¿Ì Ì ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ì ı¤ÛÂÈ” .

ÍÈÔÎÚ·Ù›·, Ù· ¯ÒÓÂÈ -Î·È ÛˆÛÙ¿ÛÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ” ŸÙ·Ó fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¢·ÁÁÂÏ›˙ÂÛ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ÙfiÙ ›ıÂȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜.” √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ∞Ï·‚¿ÓÔ˘-ΔÛ›Ú·.

∞ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ÚfiıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔÓ ∞Ï. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ ∞£∏¡∞, 12.

Δ∏¡ ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË ÂÓÒÈÔÓ

ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ∫·ÎÔ˘ÚÁÈÔ‰ÈΛԢ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂȉÈÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ, Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Ì ‚Ô‡ÏÂ˘Ì¿ ÙÔ˘ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ Ô˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ·fi ÚfiıÂÛË, ÂÓÒ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÁÈ· Û˘Ó¤ÚÁÈ· Û ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·. ΔÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ Ì·ıËÙ‹, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ‚fiÏ·˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÙÔ ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· Ô˘ Â¤‰ˆÛ ÂȂ‚·›ˆÛ fiÛ· ¤ÏÂÁÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÏËÙÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ” .

™ÙË μÔ˘Ï‹ Ó/Û Ì ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Δ∂π ∞£∏¡∞ ,12.

Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô˘ ·ÓÔ›-

ÁÂÈ Í·Ó¿ Ë μÔ˘Ï‹, ηٷٛıÂÙ·È ÁÈ· „‹ÊÈÛË ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ù· Δ∂π, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ˙‹ÙËÛË Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÂÈÛ·ÎÙ¤Ô˘˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ‰¤Î·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ΔÔ μ‹Ì·, Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ “‚¿ÛÂȘ” ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ıÂÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π Î·È Û ÚÔÙ˘¯È·Îfi Â›Â‰Ô Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÌÔÂȉÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ΛÓËÛË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÚÒÙË ÁÈ· ÙË ÌÂÚÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π, ηıÒ˜ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌfiÓÔ Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›‰Ô. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË “¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË” ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÛˆÓ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 10

™ABBATO 13 I√À¡π√À 2009

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô

Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ¤ÁηÈÚË ‹Ù·Ó Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜

∞£∏¡∞, 12.

∞Ó·ÛٿوÛË ·fi ʈÙÈ¿ Û ȷÙÚ›Ô

™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

§·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 107 Î·È 173. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 107578 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 173846, 10.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 107600, 173868 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 107311, 107565, 173579, 173833 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 107173 107197 107494 107539 107543 107663 173441 173465 173762 173807 173811 173931 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 107018 107099 107334 107515 107695 107700 107833 107894 107842 107982 173101 173110 173162 173250 173286 173367 173602 173783 173963 173968 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 107009 107019 107066 107069 107079 107084 107086 107117 107132 107139 107141107166 107169 107178 107209 107212 107220 107228 107256 107271 107273 107324 107335 107348 107357 107363 107365 107368 107404 107412 107413 107445 107473 107477 107481 107489 107512 107540 107545 107570 107586 107606 107608 107618 107659 107677 107703 107710 107721 107722 107727 107731 107732 107739 107745 107749 107752 107768 107781 107797 107798 107805 107828 107848 107852 107883 107897 107910 107930 107980 173000 173007 173013 173017 173020 173036 173049 173065 173066 173073 173096 173116 173120 173151 173165 173178 173198 173248 173277 173287 173334 173337 173347 173352 173354 173385 173400 173407 173409 173434 173437 173446 173477 173480 173488 173496 173524 173539 173541 173592 173603 173616 173625 173631 173633 173636 173672 173680 173681 173713 173741 173745 173749 173757 173780 173808 173813 173838 173854 173874 173876 173886 173927 173945 173971 173978 173989 173990 173995 173999 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 160,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 107000 ¤ˆ˜ 107999 Î·È ·fi 173000 ¤ˆ˜ 173999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.

ª

ÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÂÓÓ¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ˘ÚηÁÈ¿ Û ȷÙÚ›Ô. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· Ô¯‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÎÏ‹Û˘ ÁÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÌÂÙ¤‚Ë Ì¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜.

∏ ʈÙÈ¿ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›·, ÂÓÒ ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ë ˘ÚηÁÈ¿ Ó· ÂΉËÏÒıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÒÚÔ. ¶‹Ú ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi Ù· ‡ÊÏÂÎÙ· È·ÙÚÈο ˘ÏÈο. ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Î·È °·ÏÏ›·˜. ŒÓÔÈÎÔÈ ‰ÈÏ·ÓÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ Î·È ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›‰·Ó ÙÔÓ Î·Ófi Î·È ÙË-

ÏÂÊÒÓËÛ·Ó ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛÔ˜. °È· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηٿۂÂÛ˘ ‰ÈÂÎfiË ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ Ô‰fi ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÊˆÙÈ¿ Î·È Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÛ‹˜ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·˜ Ó· ÙËÓ Û‚‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ È·ÙÚÂ›Ô ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 13.000 E.

Ù¿ÏË. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ï‹Úˆ˜. ΔÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ʈÙÈ¿˜. Δ. ∫.

*OÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ʈÙÈ¿ I.X. ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ ™Ô‡Ú˘ . TË ÊˆÙÈ¿ ¤Û‚ËÛÂ Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ YËÚÂÛ›· AÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ÔÔ›· Î·È ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜.

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ ∞£∏¡∞, 12.

Δ∏¡ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ËÏÂ-

ÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ì ¿ÏϘ fiÌÔȘ ˘„ËÏ‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·fi ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÚÔˆı› ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ̤ۈ Ù˘ Ô-

Ô›·˜ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È, Â›Û˘, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÙÔ

ÔÛÔÛÙfi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·˘ÙÒÓ, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, Ô ÊÔÚ¤·˜ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ, Ô ÊÔÚ¤·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÌË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, η-

ıÒ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË Û¯ÂÙÈ΋ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ù˘¯fiÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.

Î. ∫. ¶··ÎÒÛÙ· Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ˙ËÙ› ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÁˆfiÓˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÏËÁ›Û˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ.

ÌÔıÂÛ›·, ÂÓÒ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ¤Î·ÓÂ Ë ›‰È· Ë ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÂÈıÂÒÚËÛ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ” . √È Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ “™ˆÏ‹Ó” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó “„¢‰‹ Ù· fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›·” Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó fiÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μÈÔÛÒÏ Î·È Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” ÙfiÛÔ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰Ôı› ¿‰ÂÈ· ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. Ãı˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘ÁÎÏËı› Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô.

MIKPE™ TO¶IKE™ EI¢H™EI™ ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÂÙڤϷÈÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ

∫ÙËÓˆ‰›· Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÎ‡ÏˆÓ Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘

“™ˆÏ‹Ó ∞∂” :

“√È ·ÔχÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È fi¯È ÙÒÚ·”

∞£∏¡∞, 12.

™∫À§π∞ ‚·Û·ÓÈṲ̂ӷ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ Ì ÛÎÔÈÓ› ·fi ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÊÚ¿¯Ù˜ Ó· ·ÚÁÔÂı·›ÓÔ˘Ó. ΔÚ›· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‚·Û·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÎ‡ÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ ΔÚ˘ËÙfi Î·È Ù· ŒÍˆ ªÔ˘ÏÈ·Ó¿ ™ËÙ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÏÏ›ˆÓ ∫Ú‹Ù˘. Δ· ÙÔÈο ÊÈÏÔ˙ˆ˚ο ۈ̷Ù›· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË Û fiÔÈÔÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ·›ÛÙ¢Ù˘ ÎÙËÓˆ‰›·˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª·ÏÏ›ˆÓ ∫Ú‹Ù˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ. ™Î˘ÏÈ¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‚·Û·ÓÈṲ̂ӷ, Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘, ÎÚÂÌ·Ṳ̂ӷ Ì ÛÎÔÈÓ› Î·È Î·Úʈ̤ӷ Û ÊÚ¿¯ÙË.

∏ ˘ÚηÁÈ¿ fï˜ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, Â˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î·Ù·Û‚¤ÛÙËΠÚÈÓ ÂÂÎÙ·ı›. ¢Âο‰Â˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. ŒÓÙÔÓÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÎÏ‹ıËΠÁÈ· ÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ ¤Ó· Ú‡̷ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫. ∫·Ú-

ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ÕÁÈÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∞fi ‰È·ÚÚÔ‹ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ η˘Û›ÌˆÓ ¤Ê˘Á ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ª¤¯ÚÈ Ó’ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· Ï›ÁË ÒÚ·.

™Â ·fiÁÓˆÛË ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ™Â ·fiÁÓˆÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

∫¿ÚÏ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙÔ˘ ηÚÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÂÏÈ¿˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÚfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ “‰¤ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ηÚÔ‡. ªÂ ˘fiÌÓËÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞)

ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “™ˆÏ‹Ó ∞∂” Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛËηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ÃËÌÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√∂Ãμ∂), Ô˘ ›‰Â ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ‰¤Î· ·ÔχÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ∫‡ÎÏÔÈ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ “™ˆÏ‹Ó ∞∂” ˙‹ÙËÛ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ √∂Ãμ∂ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÙÈ “·ÔχÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó, fi¯È ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ÚÈÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” . √È ›‰ÈÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÙfiÓÈ˙·Ó fiÙÈ “ÙËÚ‹ıËΠ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÓÔ-

™˘Ó¤Ï¢ÛË •ÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂı·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 6.30’ Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸·ÏϋψÓ, ÙˆÓ Ì·ÁÂ›ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙÈÛÌÔ‡. £· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 11

™∞μμ∞Δ√ 13 IOYNI√À 2009

¶·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÔ̇ÂÈ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ηٿ 12 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·

¶ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi ¯ı˜ Ô ∫ÈÛÛfi˜ ∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: “∫¿Ó·Ì ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ıÏÔ”

·Ú·‰fiıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ·, ¯ı˜, ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÿÓÈ·- ∫ÈÛÛfi˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆı›, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È·ÛÙڈ̤ӷ Ì ˘ÏÈο Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ‚·ÙfiÙËÙ·. ΔËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ÂÈıÂÒÚËÛ ¯ı˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘, Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÛÊ·Ï‹ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· “˘Ú¿” ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙË ÂÚ› “ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ı· ‹Ù·Ó “ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿” Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ “ÎÔ‹ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜” . “ÕıÏÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ÛˆÈÎÔ‡, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË) Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ (‰˘ÛÎÔϛ˜, ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÌÂϤÙ˘, ıÂÔÌËӛ˜ ÎÏ), ·ÏÏ¿ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÁÂÓÓ·›· Ì ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ fiÚÔ˘˜, ۯ‰fiÓ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞·ÈÙ› ÔÏÈÙÈ΋ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

√ ˘fi ηٷÛ΢‹ Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÿÓÈ·- ∫ÈÛÛfi˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 9,9 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ∑·ÁÔÚ¿˜- ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜- ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ fi‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ù· ÿÓÈ·, Û˘ÓÙÔ̇ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ 12 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 8,4ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Ë “ª∂§∫∞ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ∞§º∞ ∞.∂.” , Ë ÔÔ›· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÛÔÛÙfi ¤ÎÙˆÛ˘ Â› ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 31,2%. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ú·‰fiıËΠ¯ı˜ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û‹Ì·ÓÛ˘. “O ‰ÚfiÌÔ˜ ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘, ·ÊÔ‡ Ù· 7 ·fi Ù· 10¯ÏÌ Â›Ó·È ‹‰Ë ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ӷ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ 2,5¯ÏÌ ·ÎfiÌË Â›Ó·È ‰È·ÛÙڈ̤ӷ Ì ˘ÏÈο Ô‰ÔÔÈ›·˜, ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηϋ ‚·ÙfiÙËÙ·, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú¿Ï¢Ú˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Ú·ÓÒÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ŒÚÁˆÓ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ô˘ ÂÈıÂÒÚËÛ ¯ı˜ ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡∞ª ∞. ΔÛԇη Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÙ·Íȿگ˜ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· “˘Ú¿” ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ∫ˆÓ. §Â‚¤-

√ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

● Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆı›, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰È·ÛÙڈ̤ӷ Ì ˘ÏÈο Ô‰ÔÔÈ›·˜, Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ‚·ÙfiÙËÙ· ÓÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “£· ‹Ù·Ó “ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿” Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ “ÎÔ‹ Ù˘ ÎÔÚ‰¤Ï·˜” . ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ÙÌ‹Ì·, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÈÛÛfi˜, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ·fi ȉÈÔÎً٘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ù· Ô-

Ô›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÈÎÚÔ-ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Î·È ÂÓÒ Â›¯Â ‰È·ÛÙÚˆı› Ô ‰ÚfiÌÔ˜, Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ˙‹ÙËÛ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·ÁˆÁÔ‡ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ∞Ó‹ÏÈÔ Î·È 10 ¤ˆ˜ 15 ÙÔ̤˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË Â›Û˘ ·ÁˆÁÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi” . √ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔ ÔÏÏÔ‡” . ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô Î. §Â‚¤ÓÙ˘ ·-

Ó·˙ËÙ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÂÈÎÚÈÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ηٿ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ˆ˜ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌfi ÁÈ· ÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠÚfiÛÊ·Ù·, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∫ÂÚ·Ì›‰È-¶Ô˘Ú›, fiÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ‰·ÛÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙË ¡∞ª, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ™Ã√√∞¶ Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡∞ª fi¯È ÌfiÓÔ ¤Î·Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ıÏÔ Ì ٷ ̤۷ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ (¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔ-

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “∫·Ù¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÏËÌÌÂÏ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÁˆÙ¯ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¯¿Ú·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂¿Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÈÎÒÓ ·ÛÙÔ¯ÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË, ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¿ıÏÔ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘, Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤ˆ˜ ·Û‹Ì·ÓÙË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¡∞ª, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ·Ú¿ ÙȘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, Ô˘ ÂÍ‹ÓÙÏËÛ·Ó Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ¿Ï„ Ì fiϘ Ù˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ¤ÂÈÛ ÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ÌËÓ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÔÌËÓ›· ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó” .

¶Ò˜ ı·... “ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì” Û ÂÚ›ÙˆÛË Î·‡ÛˆÓ· ™∂πƒ∞ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÛÂ

ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È Î·‡ÛˆÓ·, Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ∏ ¡∞ª, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÚfiÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È Î·‡ÛˆÓ·, ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. ΔÔ ÛÒÌ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŸÙ·Ó, fï˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· ·ÓÂÎÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÂ Û˘Ó¤ÚÁÈ· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (˘ÁÚ·Û›·, ¿ÓÔÈ·, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË,

Î.Ï.), ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈΛÏÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi ·Ï‹ ‰˘ÛÊÔÚ›·, ıÂÚÌÈ΋ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ˆ˜ Î·È ıÂÚÌÔÏËÍ›·, Ë ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛË È·ÙÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ¶ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ Â˘·›ÛıËÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (·È‰È¿, ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ) ηıÒ˜ Î·È ¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Δ· ·Ú¯Èο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜, ›ÏÈÁÁÔÈ, ·ÓÔÚÂÍ›·, ·ÙÔÓ›·, ·›ÛıËÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜, Ù¿ÛË ÁÈ· ÏÈÔı˘Ì›·, ÙÒÛË Ù˘ ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘, Ó·˘Ù›·, ¤ÌÂÙÔÈ Î·È Ù·¯˘·ÏÌ›·. ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ıÂÚÌÔÏËÍ›·˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ·˘ÍË̤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÒÌ·ÙÔ˜, Û·ÛÌÔ‡˜, ÂÌÂÙÔ‡˜, ‰È¿ÚÚÔÈ·, ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘

ËÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ·Ô˘Û›· ÂÊ›‰ÚˆÛ˘. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ıÂÚÌÔÏËÍ›·˜, fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞Ú¯Èο ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Û ‰ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ˜, ÙÔ ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ì ·fi Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ÚÔ‡¯· Î·È ÙÔÔıÂÙԇ̠‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÎÔÌÚ¤Û˜ ÛÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ Î·È ÙȘ Ì·Û¯¿Ï˜, ‹ ·ÎfiÌ· ‚˘ı›˙Ô˘Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Û Ì·ÓȤڷ Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi, ÂÓÒ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ¿ÊıÔÓÔ ÓÂÚfi Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ï·ÙÈÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, Â¿Ó ÙËÚԇ̠ÌÈ· ÛÂÈÚ¿

·fi ÚÔÛٷ٢ÙÈο ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: - ∞ÔÊ˘Á‹ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ÛÎÈÂÚ¿ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¿ ̤ÚË. -∂Ï·ÊÚ‡, ¿ÓÂÙÔ Î·È ·ÓÔÈÎÙfi¯ÚˆÌÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ Ì ÚÔ‡¯· ·fi ÔÚ҉˜ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔÓ ·ÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÔ˘ ȉÚÒÙ· - ÃÚ‹ÛË Î·¤ÏÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ηχÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·Ïfi ·ÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ - ∞ÔÊ˘Á‹ ‚·ÚÈ¿˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ̤ÚË fiÔ˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ì ˘ÁÚ·Û›· ηıÒ˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ - §‹„Ë ¿ÊıÔÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÓÂÚfi Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÊ˘Á‹ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ - ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÂÏ·ÊÚÒÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ì Ϸ¯·ÓÈο Î·È ÊÚÔ‡Ù· Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi

ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ ¶ÔÏÏ¿ ¯ÏÈ·Ú¿ ÓÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ ÂÈıÂÌ¿ÙˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÙËϤʈÓÔ: 24213-55814).

∂ÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ™∂πƒ∞ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007- 2013. μ·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘fi„Ë ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ÂÍÂȉÈ·ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∂¶ Ù˘ ÈÚÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜- ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∏›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ Û˘Ó¤ÚÁȘ ÙfiÛÔ Ì ٷ ÏÔÈ¿ ∂ȯÂÈÚËÛȷο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞ 20072013, fiÛÔ Î·È Ì ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ, ÂıÓÈΤ˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Τ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô - ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô - ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ÛÙȘ 8.30 .Ì. ÛÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Î·È ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∏ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ √∞∂¢ ∞¶√ ÙÔÓ √∞∂¢ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂ-

Ù·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi ŒÙÔ˜ 2009-2010 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ª·ıËÙ›·˜ (∂¶∞.™) ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: 1. Δ¯ÓÈÙÒÓ £ÂÚÌÈÎÒÓ Î·È À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ 2. Δ¯ÓÈÙÒÓ ªË¯·ÓÒÓ Î·È ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 3. Δ¯ÓÈÙÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ 4. Δ¯ӛÙ˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 5. ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ 6. Δ¯ӛÙ˜ ∞ÂÚ›ˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ (º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘). ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi 22/6/2009 ̤¯ÚÈ 31/8/2009 ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∂¶∞.™. ª·ıËÙ›·˜ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚·ıÌfi Δ›ÙÏÔ˘ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È Ì ∫ÔÈÓˆÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (∞ıËÓÒÓ 64) ‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 63688 ‹ 63684, ·fi ÒÚ· 8.00 ̤¯ÚÈ 13.00.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù¤ÏË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ™Δ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘

¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ πÃ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÁÈ· Ù· ηٷÚÁËı¤ÓÙ· Ù¤ÏË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Î·È ·‰Â›·˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜, Ë ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¡∞ª ÛÙȘ 3 πÔ˘Ó›Ô˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi ÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ πà Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Î·È ·‰Â›·˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 1.520. √È È‰ÈÔÎً٘ πÃ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· Ù¤ÏË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Î·È ·‰Â›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ º∂∫ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â „ËÊÈÛÙ› ÛÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, “ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Î·È ·‰Â›·˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ º∂∫”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ¡∞ª ÛÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ë Î. ∞‰·Ì¿ÎË, fiÛÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· Ù¤ÏË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÁÈ· πÃ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ·fi ÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¡∞ª, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·Ê› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ η٤‚·Ï·Ó. ∏ ·›ÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ηٷÙÂı› Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ∫∂¶, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú· ·fi Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· Ù¤ÏË ·‰Â›·˜ ÁÈ· Ù· πà ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 75 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÛÙ· 9 ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ πà ‹ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ΢‚Èο Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 30 ¢ÚÒ Î·È 205 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ·fi ÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 1.520 ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ πÃ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. “√È Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ∞‰·Ì¿ÎË. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·

°ÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ‹ ·ÈÌÔ‰fiÙË μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ 160 Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜

π

‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ¡∞ª, ηıÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 50 ÂÚ›Ô˘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË (14 πÔ˘Ó›Ô˘) ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È ÙË ¡∞ª. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “μ√§√™ 2004” , ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÏÔ‡˙˜ Î·È Ê˘ÏÏ¿‰È· Ì ÌËӇ̷ٷ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛ˘ ÁÈ· ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó 160 Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ·›Ì·. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ °ÂÏ·ÁÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “°ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË, Ô˘ Â›Ó·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 50 ÂÚ›Ô˘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ˙ˆ¤˜ Ì ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË. ™‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È “¢›ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ” , ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÏÏËÁÔÚÈÎfi Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·›Ì· Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ ·›Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∏ ¡∞ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” , ÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ÙÔ˘ ∂ıÂÏÔÓÙ‹ ∞ÈÌÔ‰fiÙË Î·ıÈÂÚÒıËΠÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙÈÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, Ô˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ οı ÛÙÈÁÌ‹ ÛÒ˙Ô˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙ˆ¤˜, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ηÚΛÓÔ, ı·Ï·ÛÛ·ÈÌ›· ‹ ı‡Ì·Ù· ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÔ ·›Ì· Î·È Ù· ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ. Èڛ˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ‹ ·ÈÌÔ‰fiÙË, ÔÏÏÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ı· ¤¯·Ó·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ηıȤڈÛ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌfi οı 14 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ °Ë˜ ÛÙËÓ ·-

● ™ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “μ√§√™ 2004” ÓÂÎÙ›ÌËÙË ·˘Ù‹ ÚÔÛÊÔÚ¿. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰Â Û˘ÓÔÏÈο ¿Óˆ ·fi ÔÁ‰fiÓÙ· ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ÂÙËÛ›ˆ˜. ÕÓıÚˆÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÏÔÈ fï˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿Û¯ÔÓÙ· Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘˜, Ó· Û˘Ó·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ˆ˜ fiÏÔÈ Ì·˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â͇ÚÂÛ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ›Ù ÚÔÛˆÈο ›Ù ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÁÎÔ-

ÛÌ›ˆ˜, ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·Ú·¿Óˆ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ. ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” ÁÈ· ÙËÓ 25¯ÚÔÓË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “μ√§√™ 2004” , ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜”.

ΔÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· 160 Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ‰ÈÏÒÌ·Ù· ·fi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ªÂ ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó 60 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 25 ÊȿϘ ·›Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ì ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ 100 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ 10 ÊȿϘ ·›Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. * ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¶·ÓÙÚ·Â˙È΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 Î·È ·fi ÒÚ· 11-4 Ì.Ì.

ªÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÎÂÚ·›· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË

™Δ∏¡ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞Ó¿Ù˘ÍË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ʤÚÔ˘Û·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Ó·Áη›ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘” . °È· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ (7Ì.Ì.). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·fiÎÙËÛ˘ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÁÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÂÓÒ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª.

∫∞Δ∏°√ƒ∏ª∞Δπ∫∞ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™Ô‡Ú˘, Ì ÙËÓ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ηٷÛ΢‹˜ ÈÛÙÔ‡- ÎÂÚ·›·˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÍËÚ¿˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙË ı¤ÛË “∞ψӿÎÈ” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘. “™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚԂ› ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Ì οı ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡. Ÿˆ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™ÒÌ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, ÛÙȘ 13-2-2009 ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ Ë Ì ·ÚÈı. 177/2008 ¤ÁÎÚÈÛË ¿‰ÂÈ·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÂÚ·›·˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÍËÚ¿˜ ·fi ÙÔÓ √Δ∂ ∞.∂. ÛÙËÓ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË ÙÔ˘ ¢‹-

ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘, Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ. 103/4-2-2009 ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ›‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì ı¤Ì· “¢È·ÎÔ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Ì ·ÚÈı. 177/2008 ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ù˘ √Δ∂ ∞.∂” , ÂÂȉ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ¿‰ÂÈ·˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √Δ∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ı¤ÛË “∞ψӿÎÈ” ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘. √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √Δ∂ ÛÙÔ ··ÓÙËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘, fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ı¤ÛË ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÔÈΛÛÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 10Ù.Ì., Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ʈӋ˜ Î·È Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Î·È ÈÛÙfi˜-ÎÂÚ·›·, οÙÈ,

Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™Ô‡Ú˘ Ù¿¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∫¿ÓÔ˘Ì ÁÓˆÛÙfi ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √.Δ.∂. ∞.∂. fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ηٷÛ΢‹˜, ÈÛÙÔ‡ ñ ÎÂÚ·›·˜, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË ·fi ÙÔÓ √.Δ.∂. ∞.∂. Î·È fiÙÈ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚԂ› ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛËÌ›Ô, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘, ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Ì οı ÓfiÌÈÌÔ ÙÚfiÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙËÓ ›‰È· Û˘-

Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠÔÌfiʈӷ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηχÙÂÚ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ›ÛÙˆÛË 350.000 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∞Ú¯Èο, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ªÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (™ª∞) ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ı· Â›Ó·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ˆÓ. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ¶ÙÂÏÂfi ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ‰‹ÏˆÛ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ” . °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 13 IOYNI√À 2009

¶·Ú·‚¿ÛÂȘ Û ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ‚‚·›ˆÛÂ Ë À∂∂

Δ·Ï·ÈˆÚ›·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂9 ŒÏÂÁ¯ÔÈ Û ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, οÌÈÓÁÎ, ΤÓÙÚ·

˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ∂9 Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÔı› ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂Δ∞∫). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ‰‡Ô ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ (À∂∂) ÛÙÔ μfiÏÔ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ (·ԉ›ÍÂȘ). √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ À∂∂ ı· Â›Ó·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔ› ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

™ÙË ÌË ·Ó‡ÚÂÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ·fi ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ 9 Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÓ fi„ÂÈ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∂Δ∞∫. ™ÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÂÏÏ›„ÂȘ ‹ Ï¿ıË ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ∂ 9, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ‡˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏÂÔ‰fiÌÔÈ... Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜, fiˆ˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ÛÙË ¢.√.À. Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Êı¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙȘ 100 ËÌÂÚËÛ›ˆ˜... ™Ù¤Ï¯Ԙ Ù˘ ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÔËıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙÔ 8011112277. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ www.e-9.gr, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙË ‰‹ÏˆÛË ∂ 9 Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ù· ¤ÙË 20052008, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ. °È· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ¢.√.À. ¡. πˆÓ›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ· Ô Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È. ™Â ¿ÏϘ ˆÛÙfiÛÔ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‰Ôı› ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ (̤ۈ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜). ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÙfiÙ ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ı· ÂΉÔı› Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÂÓÙfi˜ 60 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ¢.√.À. Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÓÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚ› Ó¤-

ˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎfi‰· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ Ó· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ¢.√.À. ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ 22 πÔ˘Ó›Ô˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Ó· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ À∂∂

¢‡Ô ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú¤ıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ À∂∂. √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Â›Ó·È ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ (·ԉ›ÍÂȘ). ∏ À.∂.∂ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ¢.√.À. ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÔÌÔÂȉÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ À.∂.∂., ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÏËÛ›ÔÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ. ∂ϤÁ¯ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 135 ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, Û 50 ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 545 ·Ú·‚¿ÛÂȘ. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ·fi Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢.√.À. Ó· Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ‰ÈÏfiÙ˘Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ·˘Ù¤˜ Î·È Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚‚·›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜. ∂Î ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯ı¤ÓÙˆÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó 40 ÏÔÁÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ. ∏ À.∂.∂. ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÂÈψ̤ӷ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, οÌÈÓÁÎ, ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÓÙ›ÛÎÔ Ì·Ú, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ì ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ΤÓÙÚ· ÂÛÙ›·Û˘, Ù·‚¤ÚÓ˜, ηÊÂÙ¤ÚȘ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÂȯÂÈÚ‹-

ÛÂȘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηÓfi, Ù˙ÂÙ ÛÎÈ, ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ψÊÔÚ›·, ÏÔ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ÁÚ·Ê›·, ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î.·Ï. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ À∂∂ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: - ΔËÓ ˘ÔÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ “‰ÈÏÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ” , Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. - ΔË ÌË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ¤Î‰ÔÛË ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ¯Ú‹ÛË Ì¤ÛˆÓ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ¯Ú‹ÛË ÔÌÚÂÏÒÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔı˘Ú›‰ˆÓ, ˘ËÚÂۛ˜ ηı·ÚÈÛÙËÚ›ˆÓ, Û¿Ô˘Ó·˜, Û·, ÎÔÌ̈ÙËÚ›ˆÓ Î.¿Ï. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë À∂∂, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Â›ÛËÌ· ˆ˜ ˘ËÚÂۛ˜ “·Î¤ÙÔ” , ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Ù›ÌËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È. - ªË ¤Î‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ¤Î‰ÔÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ , fiˆ˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÏÔ›· Î·È ÏˆÊÔÚ›·. - ŒÎ‰ÔÛË Ï·ÛÙÒÓ ‹ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔÓ ∞ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë, ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ¤ÚÁ· Î. ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Î. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, Úfi‰ÚÔ, ™‡ÚÔ ∫·Ú·Ì·ÚÁÈfi, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, ™‡ÚÔ ΔÛÈÚÓfi‚·, ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ¢ÚÔÛԇϷ °Î·Ù˙‹, ˘‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ΔfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ›˜, Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÛËÌ›· ·È¯Ì‹˜ ÎÔÈÓÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. Δ· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ, Ë Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡.∞.ª., ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “Ë ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ÙfiÛÔ ÛÂ Û˘ÛΤ„ÂȘ, fiÛÔ Î·È Û ÂÈÙÚÔ¤˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡.∞.ª., ı· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.” ΔfiÛÔ Ô ¡Ô̿گ˘, fiÛÔ Î·È Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÌË-

¯·ÓÈÎÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·, ÂÓÒ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ë ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌ‹ÛˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È •ËÚ·ÎÈ¿, Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú¤‰ˆÛ ˘fiÌÓËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· Ì›˙ÔÓ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Î·È Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: “§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ: ŒÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ó¤ˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ŒÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘. ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÏfiÁˆ ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∂Á΢ÚfiÙËÙ· ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªËÙÚÒÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.∂.π. Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.Δ.∂.π. ÛÙ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ÁÚ·Ê›·, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Ï·ıÒÓ Î·È ·ÚÂÚÌËÓÂÈÒÓ, Û¯ÂÙÈο Ì ˘ÔÁڷʤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ù· ηıÔÚÈṲ̂ӷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÙȘ ÂȂϤ„ÂȘ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ

ŒÚÁˆÓ. Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¡.∞.ª.: ŒÏÏÂÈ„Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∞‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÂÈÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ·Ó·ÎÂʷϷȈÙÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Î.Ù.Ï. ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜: ∞Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤Ô˘, ¢ڇÙÂÚÔ˘, Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡.∞.ª. Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡ ˘·ÏϋψÓ, ÔÏÈÙÒÓ & Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. Δ¯ÓÈο ŒÚÁ·: ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∞ÓÈÛfi‰Ԙ ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ™‡Ó‰ÂÛË Ì ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡. §¿ÚÈÛ·˜. √‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ‹ÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ.

∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ÃÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. ™˘Ó·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¶¿Úη ∞Ó·‡ÚÔ˘ Î·È ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞¤ÚÈ· ƒ‡·ÓÛË. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜ Î·È ∞°∂Δ. ŒÏÏÂÈ„Ë ÂÓË̤ڈÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ∞ÌÈ¿ÓÙÔ˘ Û ™¯ÔÏ›·. ¶ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Â›‚Ï„Ë, ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ¿Ô„Ë Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ¡∞ª, ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔ-

Û›ˆÓ ∂ÚÁˆÓ Î·È ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ™¯¤‰Èfi Ù˘.

ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÈÛ΢ÒÓ, ÂÍfi‰ˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ηٷ‚ÏËÙ¤Ô˘ ÔÛÔ‡ º¶∞ ‹ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔ›Ô˘ º¶∞ ÁÈ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. - ªË Ù‹ÚËÛË, ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ‹ ÂÏÏÈ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ (fiÚÙ·˜) ·fi ÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÂÈÏˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ À¶∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ˆ˜ ·ÛÙÈΤ˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Î›ÓËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ∫Ò‰Èη. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô fiÚÙ·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë À¶∂∂, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Èı·Ó‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈ΋ ηٷ¯ÒÚËÛË Ì ÙË Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. - ªË ¤Î‰ÔÛË, ·Ó·ÎÚÈ‚‹˜ ‹ ÂÏÏÈ‹˜ ¤Î‰ÔÛË ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔÙ‡Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ΛÓËÛ˘. - ªË ¤Î‰ÔÛË ·fi‰ÂÈ͢ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ‹ ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› Û ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈÙfiÈ·˜ ηٷӿψÛ˘ ÔÙÒÓ, ηÊÂÙ¤ÚȘ Î.Ï. - ªË ‡·ÚÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ ‡·ÚÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ì ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ¢·ı‹ ÚÔ˚fiÓÙ· („¿ÚÈ·, ÎÚ¤·Ù·) ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ Ê·ÁËÙÔ‡.

¢ÂÎÙ¤˜ fiϘ ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜


M·ÁÓËÛ›· 14 ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘

æ‹ÊÈÛ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú-

Ù¿Ï˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: “™Â fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ‰ÂÓ ÙË ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ. √È Ôϛ٘ Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ì·˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ì›· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Î·È ‰ÂÓ ‰›Óˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ô˘ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™ËÌÂÈÒÓˆ Â›Û˘ fiÙÈ ·fi ı¤ÛË ·Ú¯‹˜, ·ÔʇÁˆ Ó· ··ÓÙÒ Û ·Ú·ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂÌ·ı‹ ‹ ·Ó·ÏËı‹. ¢È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÓfi˜ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠñ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·ÛÙ·˘Úˆı› - Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙȘ 8.6.2009, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ÂÍ‹˜: 1. ¢ÂÓ ·›¯· ·fi ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÏÏ¿ „‹ÊÈÛ· ÛÙÔ 479Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÚ› ÙȘ 10.30 Ì. ÕÏψÛÙ ı· ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ·ÔÚÒ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ÛηÚÊ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙÔ ‰È¤‰ˆÛ·Ó. 2. ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ›¯· ‹‰Ë „ËÊ›ÛÂÈ, ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı· Û ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÁÈ· Ó· „Ëʛۈ, fiˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÔÙ¤ Ô Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·Ú·ÔÏÈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ. 3. ∂¯ˆ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÏÏ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó Î·È Ù˘È΋, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. §˘¿Ì·È Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó “›‰ËÛË” ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ì Ï‹ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο. ™ÙÔ Â‡ÏÔÁÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ‰È·‰Èηۛ· ¿ÚÁËÛÂ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ‰‡Ô ¤ÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ÌfiÓÈÌË ¤‰Ú·. 4. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ· Ó· ÌËÓ ÂÁÁÚ·ÊÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˆ˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˘, fiˆ˜ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ Ì›· Î·È ¤Íˆ ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘. 5. ø˜ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. £ÂˆÚÒ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÌÔ˘ Ó· ÙÈÌ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ¿ÏψÛÙ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ۈ Î·È ¿ÏÈ. ¶·Ú·Î·ÏÒ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù‡Ô˘. ™ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÌ·È Ó· Â·Ó¤Ïıˆ” .

°È· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘ ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ-

·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ: 1. ™ÙȘ 16 Î·È 17 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘. 2. ∞fi 1 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 14 πÔ˘Ï›Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ÏÔ˘ÙÚÔıÂÚ·›˜ ÁÈ· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Ë Û˘Óԉ¢ÙÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ·fi π·ÙÚfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ‹ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ıˆÚË̤Ó˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ π·ÙÚfi ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ‹ ÙÔ˘ π∫∞-√¶∞¢, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 14 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009. 3. ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ·fi 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 ÛÙȘ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ ¡·‡ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1995 ¤ˆ˜ 31-12-2002. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: 24210 27822 √›ÎÔ˜ ¡·‡ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘

ºÙ¿ÓÂÈ È· ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

ª

 ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÊÙ¿ÓÂÈ È·, Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ηıÒ˜ ¿ÏÏˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· Û˘ÓÙÚÈ‚·Ó››Ô˘ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙȘ “··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜, οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ˙ԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Û‡‰ÔÙË Î·È ·Ú¿ÓÔÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡” . ∂¤ÚÚÈ„·Ó ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÛÙÔÓ √§μ ÁÈ· ÙË ÌË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, fiˆ˜ Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ ÛÎÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌË ¿ÛÎËÛË ›ÂÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› Ù·¯‡ÙÂÚ· Ë ÌÂϤÙË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ∞Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, fiÛÔ Î·È Ô ÏÈÌÂӿگ˘ μfiÏÔ˘ Î. £. ∫ÏÈ¿Ú˘ Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓÒÛÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ” . øÛÙfiÛÔ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÌfiÓÔÓ Î·ÌÈ¿ ÂÓËÓÙ·ÚÈ¿ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÚ›·. “™Â ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Û ̛· Û˘ÓÔÈΛ· Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ԇÙÂ Î·Ó Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘ÌÂ! ∂›Ó·È ϤÔÓ ÙÔȘ ¿ÛÈ ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó ·¢ı˘Óı‹Î·Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙfiÛÔ ÂÌ›˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ, fiÛÔ ÎÈ·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· Î·È Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, ÂΛÓÔÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ΈÊÂ‡Ô˘Ó Î·È ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î¤Ú‰Ô˜! ºÙ¿ÓÂÈ È·. ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÌ›˜ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘ÌÂ, ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. °È·Ù› Ë Ú‡·ÓÛË Ì·˜ ·ÂÈÏ› fiÏÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‡ÓÔÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜” .

● “∂Ì›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·Ó Ó· ·Ó·Ó‡ÛÔ˘ÌÂ!” ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î. ∑. ¶ÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ì·˙Â˘Ù‹Î·ÌÂ Â‰Ò Û‹ÌÂÚ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙȘ ʈӤ˜ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÎÒʈÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∂›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÌÂÙ¿ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √§μ ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰Ôı› ¤ÁÎÚÈÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ÂÓ ¤ÙË 2009 Ó· ÌÈÏ¿Ì ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙȘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Î·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÏÂÈÙ˘ÚÁ› ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘. √È ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ¯‡Ì· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÛÎÚ·, Â٠ΈÎ, ·ÓıڷΛÙË, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘, ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÛÈÙËÚÒÓ, ˙ˆÔÔÙÚÔÊÒÓ Î.Ï.., ÔÈ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi Ù· Û›ÙÈ· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ì·˜ Î·È Ù·

Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, Ï‹ÙÙÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ ÎÈ Â’¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·! Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Û ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·, fï˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ¯ÚfiÓÈ· ¤ÎıÂÛË Û ٤ÙÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿, Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙԛΈӔ . ∫·È ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶ÂÚÛÔ˘ÊÏÈÒÙ˘: “¶·Ú’ fiϘ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·; ΔÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ÔÚ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √§μ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 Î·È ·ÎfiÌ· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï˘Ù¤Ú¢ÛË ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÔÈÎԇ̠۠·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘-

Ì fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· “ÚÔÛˆÚÈÓ¿” ̤ÙÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏËÌÌÂÏÒ˜! ŸÌˆ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÔ‡Ó ·Ú¿ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ԯϋÛÂȘ Ì·˜ ∫·È ÙËÓ ‰È·Ú΋ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ì ÂÌ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜! §ÔÈfiÓ ÊÙ¿ÓÂÈ È·! ºÙ¿ÓÂÈ È· ÛÙȘ „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ºÙ¿ÓÂÈ È· ÛÙË ‰‹ıÂÓ Î·Ù·ÓfiËÛË. ºÙ¿ÓÂÈ È· ÛÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ·ÚÁfi ı¿Ó·ÙÔ Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ Î·ı·Úfi ·¤Ú·. Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ˙ˆ‹ Û ¤Ó· ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Œ¯Ô˘Ì ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂ. ∏ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÙÏËı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙԇ̷ÛÙ ÔÙ¤. ªËÓ Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ ӷ ÚԂԇ̠۠·ÎÚ·›· ̤ÙÚ·. ŸÏÔÈ Ì·˙› Âӈ̤ÓÔÈ, Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ì·˜. ∂ÌÚfi˜ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜”. ΔËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ·, Ô ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ù· ™˘ÓÔÈÎȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¶·Ï·ÈÒÓ, ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ.

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ™˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

∏ ‰È¤Ï¢ÛË ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· “∫∞£∂ Èı·Ó‹ “ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË” , fiˆ˜ “ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¿ÏϘ Ô‰Ô‡˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜” ı· ‰ÈfiÁΈÓ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” . ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™˘ÓÔÈÎÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi ˙ËÙÔ‡Û ·fi ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, Ë ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ·Ú¿‰ÔÛË Î¿ı ËÌÈÙÂÏÔ‡˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ï‡ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÔ

¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ôχ·ıÔ˘ fiÛÔ Î·È ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ë ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙË ËÌÈÙÂÏ‹ Ê¿ÛË Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, χÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÌÂÙ·ı¤ÙÂÈ fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ (·fi ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘), ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÓ-

ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∞°∂Δ ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜), ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· ›¯Â ÂΉÔı› ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. °È· ÙÔ ·Ó Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜ Ú¤ÂÈ ‹ fi¯È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÌÈÁÔ‡˜ ηÙÔÈΛ·˜, Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ fiÛÔÈ Ôϛ٘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·È fiÛÔÈ ı›ÁÔÓÙ·È. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ·fi Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ, fiÙÈ Ë ¤ÛÙˆ Î·È ÌË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ ÙÔ

‰˘Ó·ÙfiÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡, ÒÛÙÂ Ô ¿ÍÔÓ·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ· ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ‚·Ú¤· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ̤¯ÚÈ Ó· ‰Ôı› Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √‰fi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ì ËÌÈÙÂÏ‹ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∫¿ı Èı·Ó‹ “ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË” , fiˆ˜ “ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¿ÏϘ Ô‰Ô‡˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜” ı· ‰ÈfiÁΈÓ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ˆÛ‰‹ÔÙ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiˆ˜ ‰ÂÓ‰ÚÔʇÙ¢ÛË, ˯ÔÂÙ¿ÛÌ·Ù· Î.Ï.. Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜”.


M·ÁÓËÛ›· 15

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

¶ÂÚ›Ô˘ 1.500 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·‰ÈÔÚ›ÛÙˆÓ Â›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

30% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜

·Ù¿ 30% ·˘Í‹ıËÎ·Ó Ê¤ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ª¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙȘ 1.500, ÂÓÒ ÙÔ 70% ·˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ú¿Ù·ÛË ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰fiıËΠÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜. ∂›Û˘ ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ÔÈ ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·ÚÙÂÚÈο ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·. ™·Ó ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Á¯ÒÓÔÓÙ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÙÒÚ· Û·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÚ›ˆÓ. °È·Ù› ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÚ›ˆÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÂÚ›Ô˘ 1.500 ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ η٤ıÂÛ·Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ 1.500 ·ÏÏ¿ ›¯·Ó ÚÔÛÙÂı› Î·È 400 ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ô˘ ʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ·ÎfiÌË ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 30%. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ Â›Ó·È ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜. ™ÙË “£” Ì›ÏËÛ·Ó ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. “∞ÔÊÔ›ÙËÛ· ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ Δ∂π ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ „¿¯Óˆ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë 25¯ÚÔÓË ¢ÒÚ· ∫. Ë ÔÔ›· “ÂÏ›˙ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ·Ó Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ. ªÔÚÒ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ Û ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 줂·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ï›Á˜, ÁÈ·Ù› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜. ¶ÔÏÏÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ï›Á˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË” . ∏ 24¯ÚÔÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ΔÒÚË Â›Ó·È

● ∞‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·ÚÙÂÚÈο ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜

Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ›‰È· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË. √È ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÁÁÏÈ΋˜ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ï›Á˜. ∫·Ù·ı¤Ùˆ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÌÔ˘ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Ì ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‰ˆÛ· Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∞™∂¶ Î·È ÂÚÈ̤ӈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙËÓ ·›ÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ· ÁÈ· ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ·, ¤¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ¿ˆ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË, ÌÔÚÒ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÒ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. √ 48¯ÚÔÓÔ˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¢fi‚·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÍÈ Ì ÂÊÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·Ï‹ÚˆÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ϤÔÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â-

·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ, ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ “·Ó Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ù›ÔÙ· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÚÈ· ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÈ Ó· ˆ” ÛËÌ›ˆÛ” . °È· ÙÔÓ 33¯ÚÔÓÔ ·fiÊÔÈÙÔ ÙÔ˘ Δ∂º∞∞ ∞fiÛÙÔÏÔ ¶Ï¿Î· Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ‹ ¤ÌÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹. øÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô. “§¤Ì fiÙÈ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ٷ ¯·ÚÙÈ¿ Ì·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ¶ÚÔÛˆÈο ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯ˆ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ‹. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ΔÌ‹Ì· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ

·fi Ù· ·È‰È¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ªÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ “fiÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‹ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∂∂¶) Î·È ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ∂ȉÈÎÔ‡ μÔËıËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∂μ¶) ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ™ª∂∞∂ Î·È ÙˆÓ ∫∂¢¢À Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Û ™ª∂∞∂ Î·È ∫∂¢¢À, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÌfiÓÔ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó. Δ˘¯fiÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ì›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ̤¯ÚÈ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009” .

∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 19 πÔ˘Ó›Ô˘

°ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ Ï·ÈÛȈ̤ÓË Ì ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ∂ª¶§√ÀΔπ™ª∂¡∏ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ë °ÈÔÚÙ‹ μÈ‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ Ë ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ï›Ô˘. ™Â Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ 17˘ °ÈÔÚÙ‹˜ μÈ‚Ï›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÷ÚÙÔˆÏÒÓ-μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. º¤ÙÔ˜ ÛÙË °ÈÔÚÙ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· ‰Ò‰Âη ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Ã·ÚÙÔˆÏÒÓ Î·È μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μÈ‚Ï›Ô˘, Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ı· Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 6.30-7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ı· ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ 11.00-11.30 ÂÚ›Ô˘. ª˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ÈÛÙÔÚÈο Î·È ·È‰Èο ‚È‚Ï›· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ›‰Ë Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÎÂÓÙÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈfiÊÈψÓ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË Û ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔˆı› ÙË ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·.

∫·È ¿ÓÙÔÙÂ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË “¡¤· °ÂÓÈ¿” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÷ÚÙÔˆÏÒÓ-μÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿˜, “Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ıÂÛÌfi ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Û˘ÌÔϛ٘ Î·È Ì·˜ ÚˆÙÔ‡Ó fiÙ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ŒÎıÂÛË” . °È·Ù› ¤Ó· ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ë ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÙËÓ Í¤ÓÔÈ·ÛÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂ-

Û˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, Ë fiÏÔ Î·È ÈÔ ÛÙÂÓ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ. ŒÓ· ·fi Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ôχ ηÏfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. μÈ‚ÏÈfiÊÈÏÔÈ Î·È ÌË ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ʤÙÔ˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘. ∏ “£” Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ÃÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Astra Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ· μfiÏÔ˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙË ¡·˘ÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· §·˚΋˜ μ¿Û˘ £∂Δπ∫∞ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∂Δ∂) ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÏÔ›Ô˘ ·fi ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ΔËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ∂Δ∂ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ Ù˘, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂Δ∂ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘. Ÿˆ˜ ›Â, Ë ∂Δ∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. “∏ ∂Δ∂ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ˘¤Ú Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, fiˆ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÏÔ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙË ÓËÛȈÙÈ΋ ¯ÒÚ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ¯·ÚÔÔÈ› Î·È ‰›ÓÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∂£, ªÈ¯¿Ï˘ ∑ÔÚ›‰Ë˜. √ Î. ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂Δ∂ ‰›ÓÂÈ ·¢ı›·˜ ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 25 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÏÔ›Ô˘, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ··ÈÙËı› Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ì ¯·ÌËÏfiÙÔÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ̤ۈ οÔÈ·˜ ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë ∂Δ∂.

£ÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙÔ AÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ∞¶√ ÙÔ AÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfi-

ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·fi 15/6/2009, ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ıÂÚÈÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ̷ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ πˆÏÎÔ‡ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ÔÓÂÌ‹ıËηÓ, ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞η‰ËÌ›· ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘, Û ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ Î·È ‰‡Ô Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Ù¿Í˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫¿Ï˘ ‹Ú ÙÔ 2∞ ‚Ú·‚Â›Ô ¿ÚÈÛÙ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ 4Ë Biennale, ¤Ó·Ó ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ı¤Ì· Ù· ÔÚÙÚ¤Ù· Ì ÚfiÛˆ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙË ÊÈÏ›·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·fi 141 ¯ÒÚ˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙËÓ •¿ÓıË, fiÔ˘ ‰Ú‡ÂÈ Î·È Ë ∞η‰ËÌ›· - ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‹Ú·Ó ÙÔ 3Ô ‚Ú·‚Â›Ô ¿ÚÈÛÙ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋ ª·ÍÔ‡ÚË (μ’ Δ¿ÍË) Î·È º·›Ë ™ÁÔ‡Ú· (° Δ¿ÍË). ∏ ∞η‰ËÌ›· Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶·È‰È΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔ·ÁˆÁ‹, Î·È ·Ó‡„ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡, ÌÔÚʈÙÈÎÔ‡, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ , ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÂÈÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÚÁˆÓ ÂÌÓ¢ÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ·È‰È¿. ∏ 4Ë Biennale, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ı¤Ì·Ù· ·’ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·’ Ù· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. ∂ÌÓ‡ÛıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÊÈÏ›· (Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë, ·Á¿Ë Î·È ·Ô‰Ô¯‹) Î·È ·fi ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Biennale ‰È·ÈÛÙÒıËΠÙÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ·È‰·ÁˆÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞Í›˙ÂÈ ·Ó ÛËÌÂȈı› Ù¤ÏÔ˜, ˆ˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫¿Ï˘ ‚Ú·‚‡ıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô πˆÏÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ·ÁÚfiÙ˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Ì‹ÏÔ˘, Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞), ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÓÔȯً˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. √È ·ÁÚfiÙ˜ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο. ΔËÓ ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¶Ô˘Ú›Ô˘ Î·È ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÔÈ ÔÌfiÏÔÁÔ› Ù˘ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ.

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

ª·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi

∂Ú‡ÓËÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜

Δ

ËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ ÂÚ‡ÓËÛ·Ó Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∞گ›·, ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ¤ÁÁÚ·Ê·, ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· , ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÂȉfiÛÂˆÓ ‹Úı·Ó ÛÙÔ “ʈ˜” ̤۷ ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °·˚Ù·Ó¿˜ ›Â: “∞fi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Ôχ ·ÏÈ¿ ·Ú¯Â›·, ›Ûˆ˜ ·fi Ù· ·ÏÈfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û ۯÔÏ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯Â›Ô ·fi ÙÔ 1924. ∫¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘, ʤÚÓ·Ì οÔÈ· ‚È‚Ï›· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ·È‰È¿, Ù· ÌÂÏÂÙÔ‡Û·ÌÂ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û·Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ ı· Ì·˜ Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈ̘. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È‹ÚÎÂÛ ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Î·Ï‡„·Ì fiÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ˘‹Ú¯·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÂȉfiÛÂˆÓ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 1945-1946 ̤¯ÚÈ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 1974-1975 ηıÒ˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘ ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë fiÔ˘ Û ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÂÙԛ̷˙ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο η ·fi ¿ÏÏ· Û¯ÔÏ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷÁÚ¿„·Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiˆ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi, ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡›ÎË μfiÏÔ˘. Œ¯Ô˘Ì Î›ÌÂÓÔ, fiÔ˘ ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡›Î˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ª·ÁÔ˘Ï¿. ™Â ¿ÏÏÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·Ì˘Óı› ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÚÊ·ÓÔ›, ÊÙˆ¯Ô› Î·È ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‹ ¤Ó· χΈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, ÂÓÒ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ‰È·‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ·ÚˆÁÔ› ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ™ÙÔ ‚È-

‚Ï›Ô ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙ ӷ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·”.

∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ ΔÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ∂˘·ÁÁÂÏ›·ŸÏÁ· ª·Ú¤‰Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: √ ÚfiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ 1Ô ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÚÚ¤ÓˆÓ ‚fiÏÔ˘. ªÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û 7Ô μfiÏÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ 2000 ϤÔÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ 1924. ™ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 1931-1932 ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎÙ›ÚÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ∂›Û˘ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1941 Î·È ˆ˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î˘Ú›ˆ˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘fiÛÙÂÁÔ˘”. ∏ ∂Ï¢ıÂÚ›· ΔÛÔ˘ÚÙÛÔ‡ÏË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‚ڋηÌ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, fi-

ˆ˜ ÏËڈ̤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ªÔ˘ ¿ÚÂÛ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯· ÛÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ºÔ›ÙËÛ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‹ıÂÏ· Ó· Ì¿ıˆ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘”. √ ª·ÓÒÏ˘ ª·Ùı·›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “›¯Â ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜. ∂ÓÙÔ›Û·Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 1940. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ›‰·Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ̤ӷ ‹Ù·Ó ¤Ó· ΤډԘ Û ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈÚ›· Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘”. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· › fiÙÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› “‰ÈˆÁ̤ÓÔ˘˜” . ∞Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·È‰È¿ ÂÍfiÚÈÛÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘, Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ.

√È ˘fiÏÔÈÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: πˆ¿ÓÓ· ∞ÁÎÔ‡ÛÈ, ∞ÚÈÛÙ¤· ∞ÌÔÏÈ·ÛÙ‹, ∫ÂÚ·Û›· ª›¯Ô˘, ™›Ï‚È· ¡ÙfiÓÙ·, ∂Ï¢ıÂÚ›· ¶¿ÙÛÔ, £ÂÔ‰ÒÚ· ¶Ï·˚ÓÔ‡, Δ˙¤ÓË ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË, ∏ÚÒ Δ·ÛÈ¿, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ÷Ì¤ÚË, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ô˘Ú¿Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, ŒÚȘ ∫·ÛÙÚ¿ÙÈ, ™‡ÚÔ˜ ¡¿Î·˜, ª¿Ì˘ ªËÙ۷Λ‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ ¶¤ÙÛ˘, μ·Û›Ï˘ ÷ڛÙÔ˜. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ¢ÈÔÓ˘Û›· ª¿ÛÛÈÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‹Ù·Ó Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· οÓÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Î·È ÂÎÙfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ì ӷ Ù˘ˆı› Î·È Û¯ÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. ª·˜ ÙÈÌ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ÀÔÛ¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ó· Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”.

¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘

∞ÁˆÁ‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ™˘˙ËÙ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ÂȉÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 300 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ∂›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Â›‰ÔÌ· Ô˘ ‹‰Ë Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË “ÙÔ 2005 ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌËÓÈ·›Ô Â›‰ÔÌ· ÂȉÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û Ì 200 ¢ÚÒ. ™ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÙÔ 2007, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔ Â›‰ÔÌ· ·˘Ùfi ·ÎfiÌË 100 ¢ÚÒ. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηٿ 300 ·Ú·¿Óˆ. ∂Ì›˜ ˙ËÙÔ‡-

Ì ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î·È Û ÂÌ¿˜ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰ÔÌ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ¶¤ÌÙË Î·Ù·ı¤Û·Ì ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÁˆÁ‹ ηٿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜” .

√˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÚÒÙË ·ÁˆÁ‹ ¤ÁÈÓ ۯÂÙÈ-

ο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÁ‹ Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ıÂÛÈÛÙ› Ì ÓfiÌÔ ÙÔ 1975, ·ÏÏ¿ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ¤Ú˘ÛÈ. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë Î. ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ‰ÂÓ ‹Ú·Ó ÔÙ¤ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ï·ÛÌ·ÙÈο ‰›ˆÚ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ô˘ ›¯·Ó ıÂÛÈÛÙ› ÙÔ 1975 ˆ˜ ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· οӷÌ ‰‡Ô ·ÁˆÁ¤˜, Ì›· ÙÔ 2005 Î·È Ë ¿ÏÏË ÙÔ 2008, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈο” . 줂·È· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÁˆÁ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ 176 ¢ÚÒ Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ï·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, fiÙ ı· ÔÚÈÛÙ› ‰ÈοÛÈÌÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó Û ٛÔÙ·, Ó· Ù· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™


M·ÁÓËÛ›· 17

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

ŒÎÔ„·Ó ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ∞˘ÍË̤ÓÔ ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ÊÔÚÙ›Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∂§√°∞∫

ÎÙfi˜ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï· Ù¤ıËΠÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi °¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ∫Ú¤·ÙÔ˜ (∂§√°∞∫) ‰ÂÓ ÏËÚÔ› Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ÊÔÚÙ›Ô ÛÙÔ Á¿Ï·, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÙfiÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∂§√°∞∫, ÙËÚ‹ıËÎ·Ó fiÏ· fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È fiÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È, ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¤ÓÛÙ·Û˘. ŒÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË §·Ì›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ÿÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÔÈÔÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ °¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ∫Ú¤·ÙÔ˜ (∂§√°∞∫). ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÂȉÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˜ ·fi ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·, Â›Ó·È Ó· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙ¤˜, Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÙfiÓÔ˘˜, Ì ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÓËÛȈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ÙfiÓÔ˘˜, ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ÊÔÚÙ›Ô Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÓÂÚÁËı¤ÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ∂§√°∞∫ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ú‹Á·Á Á¿Ï·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ÊÔÚÙ›Ô, Ì ÙȘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·

ÌËÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÙfiÓÔ˘˜, fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ∞fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ·fiÏ˘Ù· ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. øÛÙfiÛÔ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ fiÛÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·‰È΋ıËÎ·Ó ‹ fiÙÈ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¤ÓÛÙ·Û˘ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Ù¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ ∂§√°∞∫ Î. ∫˘Ú. ∑¤Ú‚·˜ “ÙËÚ‹Û·Ì ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ì ÙÔ˘˜ ÂϤÁ-

¯Ô˘˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÛˆÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ fiÔÈÔ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˜ ·Ú‹Á·Á ·ÓÙ› ÁÈ· ‰¤Î· ÙfiÓÔ˘˜ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ 9.900 ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË. øÛÙfiÛÔ, fiÔÈÔ˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜. ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¤ÓÛÙ·Û˘ ÙÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ. ™˘ÓÂÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∑¤Ú‚·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÓÙÔÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi

ÙÔ˘˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 21 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙË §·Ì›·. “∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· Ù›ıÂÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÁÔÚfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊˆÓ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î. ÷ÚԇϷ ¢È‚¿ÓË “Ì ÙÔÓ ∂§√°∞∫ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Á¿Ï· Ì·˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È Ë ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ 100% ۯ‰fiÓ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÔÈÔÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· ϤÔÓ fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ª·˜ “¯Ù˘Ô‡Ó” ·fi ·ÓÙÔ‡. ΔÂı‹Î·Ì ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ‡„Ô˘˜ 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË Î·È ÙÒÚ· Ì·˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Î·È Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘. £· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì Ì ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙȘ 21 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙË §·Ì›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ÙËÓÔÙÚfiʈӔ ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ¢È‚¿ÓË.

ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

™ÙÔ ∂™¶∞ ¤ÚÁÔ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ™Δ√¡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÚÔ˜ ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÚÔ˜ Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· À‰·Ù›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÚÔ˜ ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ⁄‰Ú¢Û˘ Õډ¢Û˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ËÈ¿‰Ô˜. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘

¤ÚÁÔ˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· À‰·Ù›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞). ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ̋ÎÔ˜ ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÚÔ˜ ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 6.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ·. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜

Ù˘ ÚÒÙ˘ ¿ÓÙ· Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,9 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· À‰·Ù›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘ ÛÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰›ÎÙ˘· ‡‰Ú¢Û˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡ fiÁÎÔ˘

ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. “√ Ó¤Ô˜ ¡fiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜ “Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·˘ÛÙËÚfi˜, ηıÒ˜ ··ÈÙ› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ Î·È ˘ÔÁڷʤ˜. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÎÈÓËı‹Î·Ì ÂÁη›Úˆ˜, ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. ΔÔ Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ˘Ô‚Ï‹ıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÂÍ·Ûʷϛ۷Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. º. °ÎÔ‡· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ¿ÓÙ· Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· À‰·Ù›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∂›Ì·ÛÙ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ù· ¯ÚÔÓÈ-

ο ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÙÂÓÂ‡Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙÔ‡ÌÂ. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ ÚÔˆı› ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. μ·ÎԇϷ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ Ì ÙËÓ ˘‰Ú¢ÙÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ªËϛӷ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜. “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. μ·ÎԇϷ˜ “ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· “ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ” ÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ªËϛӷ˜. ∂›Ó·È ‰È΋ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·ÎԇϷ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ªÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫ÈÛÛÔ‡ ª∂ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÂıÂ-

ÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ∏̤ڷ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∫ÈÛÛÔ‡ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 20 ÌÔÓ¿‰Â˜. “∏ ΔÚ¿Â˙· ∞›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ “·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È ··Ú·›ÙËÙË ‰ÈÎÏ›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ Î·È Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ªÂ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙfiÛÔ Î·›ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢.√.∫.£.À.∂.∫.∂.ª Î. ÷ڛÎÏÂÈ· ™Ô˘ÏÙ¿ÓË Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ˘·ÏÏËÏÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜” .


M·ÁÓËÛ›· 18 ∂ÈÙÚÔ‹ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ

“Ÿ¯È” ÛÙË ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏΛ˘ ™Δ∏¡ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÙÔ›-

ÎˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÁÈ· ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏΛ˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰¤¯ÙËΠÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÁÚ·Ùfi ·›ÙËÌ·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÔÏϤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜, ÁÈ· “ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏΛ˘ ˆ˜ ηıfi‰Ô˘, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜” . √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÂͤıÂÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜, η٤ıÂÛ·Ó Î·È Ó¤Ô ˘fiÌÓËÌ· Ì ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·¿ÓÙËÛ·Ó Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ¿Óˆ Û fiÛ· Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛËÁËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÌÔÓÔ‰ÚfiÌËÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏΛ˘ Î·È ‰È·ÛÔÚ¿ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· ı· ÂÈÛ·¯ı› ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ·fiÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂÍÔ‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛËÁËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: -ΔËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ·fi “ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜” (ÈӷΛ‰· ƒ-1 ñ ·Ó¿Ô‰Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ) Û “ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÔÚ›·˜” (ÈӷΛ‰· ƒ-2 ñ STOP) Î·È ·Ó¿ÏÔÁË ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, Û fiϘ ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ fiÔ˘ Ë Ô‰fi˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. -¡· ÙÂı› fiÚÈÔ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ 30 km/h ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ -¡· ·Ú·¯ˆÚËı› Ì›· ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫∞¶∏ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Δ¤ÏÔ˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ·. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ Ù· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜.

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

ÀÔÁÚ¿ÊËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙË °ÂˆÚÁ›·

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·fiÏÔ˘ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜

ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙÔ “Ù·Í›‰È ÛÙÔ Ì‡ıÔ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ™ÙȘ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ Ë °ÂˆÚÁ›· ı· ˘ԉ¯Ù› ÙËÓ ∞ÚÁÒ Î·È ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÙÈΤ˜. Ãı˜ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¡·˘‰fiÌÔ˜. Δ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙË μÔ˘Ï‹. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√Y§√À

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Ù·Í›‰È, ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Î. Irakli Tavartkilatze, ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¡·‡‰ÔÌÔ˜ Î. ∞. ∫Ô‡ÚÙË, ‰fiıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙËÓ ∫Ôϯ›‰·, Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ∏ μÔ˘Ï‹ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â͇ÚÂÛË fiÚˆÓ Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË °ÂˆÚÁ›·, ÂÓÒ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞fi 50.000 ¢ÚÒ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ-∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ- ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ··ÈÙËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎ-

ÛÙÚ·Ù›· ı· ÂΉÔı› Î·È ÂÏÏËÓÔ-ÁˆÚÁÈ·Ófi ÏÂÍÈÎfi. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ì ÙÔ Ù·Í›‰È ı· ˘ÏÔÔÈËı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ fiÏ˘. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘” , ›Â Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ™Ô‡ÚÏ· ÁÈ· ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔ-

Ô›ËÛË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÊÈÍË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›·, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·‰ÂÏÊÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ fiÏÂȘ μ·ÙÔ‡ÌÈ Î·È ¶fiÙÈ. √ ڤۂ˘ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜

∂ÍfiÚÌËÛË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ √ ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘∞ÓËÏ›Ô˘-∫ÈÛÛÔ‡ Î·È ÙËÓ ™Ù’ Δ¿ÍË ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘-ΔÛ·Áηڿ‰·˜-•Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘, ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞Á. πˆ¿ÓÓË Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ Ô “∞ÈÁ¤·˜” , ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÂÚ›·ÙÔ - ÂÍfiÚÌËÛË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ (∞Á. πˆ¿ÓÓË - ¶·¿ ¡ÂÚfi) ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÍfiÚÌËÛ˘, ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó ·Ó·„˘ÎÙÈο ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÂÓÒ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ë̤ڷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¤Î·ÓÂ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ. ªfiÏÏ·˜.

ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. Irakli Tavartkilatze ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∫Ôϯ›‰· ı· Â›Ó·È Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÊÈÏ›·˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. “ŸÙ·Ó Ë ∞ÚÁÒ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ı· Â›Ó·È ÌÈ· Ë̤ڷ Ô˘ ı· ÁÚ·ÊÙ› ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. √È ·ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi 3.000 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÁÈ· Ì·˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô” , ›Â. √ Î. ∫Ô‡ÚÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. ∞fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÚÔÔÓÂ›Ù·È ÙÔ ϋڈ̷, ·Ó Î·È Ë ∞ÚÁÒ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¶fiÙÈ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË Û ¿ÏÏÔ Î·Ú¿‚È. °È· ÙË °ÂˆÚÁ›· ·Ó·¯ˆÚ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô Î. ∫Ô‡ÚÙ˘ ÒÛÙ ӷ Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.

ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‹ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌÂ-

ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘). ΔË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ (‰È¿ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘) Î·È Ì ·fi‰ÔÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹. √È Û˘Ó·Ê›˜ ‰·¿Ó˜ ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ, ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ‰Â ηٿ ‰Ú¿ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È fiϘ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ·ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ μ·ÙÔ‡ÌÈ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ¶fiÙÈ, fiÔ˘ ı· ηٷχÛÂÈ Ë ∞ÚÁÒ. ∏ μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡, Ë Bo˘Ï‹ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹, ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. √ ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡·˘‰fiÌÔ˜ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ı· ·ÚÈıÌ› 90 ¿ÙÔÌ·. ™˘ÓÔÏÈο Ù· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Â›Ó·È 245.000 ¢ÚÒ Î·È ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™˘ÓÙ‹ÚËÛË-·ÔηٿÛÙ·ÛË ÏÔ›Ô˘ 15.000 ¢ÚÒ, ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÏÔ›Ô˘ Î·È ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ 5.000 ¢ÚÒ, ηı¤Ï΢ÛË-‰ÔÎÈ̤˜ ÏÔ›Ô˘ 5.000 ¢ÚÒ, ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È ·˘ÙÔ„›·˜ ÛÙË °ÂˆÚÁ›· 5.000 ¢ÚÒ, ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ 20.000 ¢ÚÒ, ÊfiÚÙˆÛË-ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ “∞ƒ°ø” 80.000 ¢ÚÒ, ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÌÂٷΛÓËÛË ÌÂÏÒÓ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ 75.000 ¢ÚÒ, ÔÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ - ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Ù·ÍȉÈÔ‡ 5.000 ¢ÚÒ, ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ‰·¿Ó˜ 10.000 ¢ÚÒ, ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ - ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ 25.000 ¢ÚÒ.

™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›· ¶∞¡£∂™™∞§π∫√ ºÂÛÙÈ‚¿Ï

¯ÔÚÒÓ Î·È ‰ÚÒÌÂÓˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi ‰ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ∫ÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È Ë ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÈ·›· £Ú¿ÎË, fiÔ˘ ‹ÎÌ·ÛÂ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¿ÓıÈÛË Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜. “™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÌÒÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ

Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó·‚›ˆÛË ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ, Ë ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÛÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓ¤˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ™. §¿˙Ô˜. ∏ ∂∫¶√§ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÚÙÈfiÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰Úfi˜ Î. μ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂Ú·-

ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ¯ÔÚÔ‡. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫˘Ú. ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¤-

¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó’ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ ·Óٿ̷̈ ı· ÂÍÂÏȯı›˜  ıÂÛÌfi. ™ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·˘Ùfi ÂÓÒÓÔ˘Ó

ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ÂÍ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ¡¤Ô˘ ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ºıÈÒÙȉ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ¢È¿Ï·ÛË” ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˘ μfiÏÔ˘, ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋ ªÔÚʈÙÈ΋ §¤Û¯Ë ºÈÏÈÔ‡ÔÏ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” ªÂÁ¿ÏÔ˘ ªÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ∞Ó·‡Ú·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “∏ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·” ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ¢‹ÌËÙÚ·, ¡¤Â˜ ∫·Ú˘¤˜, ¡¤· §Â‡ÎË Î·È ∫ÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 19

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

∞ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

∏ ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› “ÁΤÙÔ” Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “ÁΤÙÔ” ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. ∞fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, ÌfiÓÔ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “ÂÛٛ˜” ÌfiÓÈÌ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, οÔȘ ÂÛٛ˜ ÌfiÓÈÌ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fï˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ηıÒ˜ Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ∂ÙÛÈ Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰ÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¢ÈÒÎÔÓÙ·È fï˜ fiÛÔÈ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ó· Â·ÈÙÔ‡Ó, οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Â·ÈÙ›·˜ ÛÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ϤÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À Kekatou@e-thessalia.gr

∂ȉÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫¿ÔÈ· fï˜ ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ı· ÏËÊıÔ‡Ó. Δ· ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ı· Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· “ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ οı ·ÙfiÌÔ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÔχÏÔÎÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÔÈ fiÔȘ χÛÂȘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È “‚È·ÛÙÈο Î·È Úfi¯ÂÈÚ· Î·È ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ” . ∏ ª·ÁÓËÛ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (‰›Ï· ·fi ÙÔ ∫Δ∂√, ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜) Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È -Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ- Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¿ÏÏÔ˜. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û ·Ï‚·ÓÔ‡˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÊÚÈηÓÔ›. √È ÔÌ·‰ÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÂÙ›·, ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û 10 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. √È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Û›·˜. ∏Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤ۈ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. √È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·˘ÙÔ› (Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 50 ¤ˆ˜ Î·È 200 ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË) ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (fi¯È ˆÛÙfiÛÔ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ) ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ∫Δ∂√ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ -ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ï‚·ÓÔ›- ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÛÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990. ™Ù·‰È·Î¿ fï˜ ÔÈ ·Ï‚·ÓÔ› ÌÔÓÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ fiÔȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Ù˘¯·›Â˜, ηıÒ˜ ÔÈ ¤-

ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ›. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 150-200 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∏ ÚÒÙË “‰‡Ó·ÌË” ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÔÈ ·Ï‚·ÓÔ›. ¶ÂÚ›Ô˘ 500.000 ·ÏÏÔ‰·Ô› ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÓfiÌÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·. ∂¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 150.000 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¿ıËÎ·Ó ·’ fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ 5000 Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ªÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›·.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË fï˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎΤӈÛ˘ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ηٿÏË„Ë ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÙÔÌ·. ∏‰Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë ÌfiÓË ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿Ï˄˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ. μÔÏÈÒÙ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÔχÏÔÎÔ. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÓÔÌÈÎfi Î·È Ú·ÎÙÈÎfi ı¤Ì·,

¢∂∫∞¢∂™ ÎÔ˘ÙÈ¿ ‰È¿ÊÔ-

·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡. ∏ Â›Ù¢ÍË Ì›·˜ Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. £· ÂÈÙ¢¯ı› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, fiÙ·Ó ·fi ·˘Ù‹ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙÔ ¿Û˘ÏÔ. ª¤¯ÚÈ Ó· ÓÔÌÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· „ËÊÈÛÙÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÊÂȉˆÏÔ› Û ‰ËÏÒÛÂȘ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÂȉ‹ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙË “ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ù· fiÔÈ· ̤ÙÚ· ÏËÊıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ÏËÊıÔ‡Ó ‚È·ÛÙÈο Î·È Úfi¯ÂÈÚ· οو ˘fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·fiË¯Ô˘ ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. μ‚·›ˆ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚÔ› ¡fiÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙȘ Â›ÁÂȘ ÎÔÏ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÙÚ›‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ ·ÏÏÔ‡. μ‚·›ˆ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ‰›Î·È˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™‡ÌʈÓÔ. μ‚·›ˆ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. μ‚·›ˆ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο ‰Â‰Ô̤ӷ οı ·ÙfiÌÔ˘. μ‚·›ˆ˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ Û ηٷÛÙ·ÏÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ·ÔÙ‡¯ÂÈ. ∏ ηٷÛÙÔÏ‹ ·fi ÌfiÓË Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·¤‰ˆÛ Ô˘ıÂÓ¿. μ‚·›ˆ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÓÔÌÈΤ˜ χÛÂȘ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ÔχÏÔÎÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘” . ¶Ôϛ٘ Î·È Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·, ηıÒ˜ Ë Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. £ÂˆÚÔ‡Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ıÂÙÈΤ˜ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË.

∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ¤Ó·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÌÂÙ·ÛÙÂÁ¿ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ∞∫√ª∏ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰È-

Ô˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, fiÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂∂∂∂∫) ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ª∂∞ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ ÛÙÔ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎfi. ¢ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎfi Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ ∞ª∂∞. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ ∞ª∂∞ Î. ƒ¿ÓÈ· ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ∂∂∂∂∫ ı· ¤ÚÂ ÙÒÚ· Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÒÛÙ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ÔȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ∂∂∂∂∫ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ÚÒ-

ËÓ ªÔ˘ÛÈÎfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘ ·ÓÙȉÚԇ̠ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·Ù·‚¿Ï˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∂∂∂∂∫ ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎfi, ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙË

∂ȉÈÎfiÙËÙ˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÛÙÔ 1Ô π∂∫ μfiÏÔ˘ ∞¶√ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ 1Ô˘ π∂∫ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (√∂∂∫) ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ 2009 ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ οı هÔ˘ §˘Î›Ԣ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ, μÔËıfi˜ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹ - À¿ÏÏËÏÔ˜ ∂ÚÁ·Û›ÌÔ˘ º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, ∂ȉÈÎ. ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¢È·ÈÙËÙÈ΋˜, ΔÂÈÚÂÛ›·˜: ÕÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, ™Ù¤Ï¯Ԙ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ˘·›ıÚÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∂›Û˘ ÙÔ ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÂÍ¿ÌËÓÔ 2009 ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ŒÎÊÚ·Û˘, Δ¯ÓÈÎfi˜ º·ÚÌ¿ÎˆÓ ∫·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ¶·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Δ¯ÓÈÎfi˜ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û °’ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ TEE μ’ Î‡ÎÏÔ˘ Û˘Ó·ÊÔ‡˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Ì ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÂÁÁÚ·ÊÒÓ.

∫ÏÔ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¯·ÈÒÓ ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙË ¡. πˆÓ›·

¡ÔÌ·Ú¯›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙfiÓÈÛÂ: “∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î·ıÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂∂∂∂∫ ı· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÂÁηÙÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂΛ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘. ∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi οӷÌ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·ÌÂ, Ì·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÌÂÙ·‚› Ì ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ì›· Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ¶Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯ÔÏ›Ô;” . √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î˘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ¤ÎÏ„·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·fi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÂÓÙÚÈÎfi. Δ· ÎÔ˘ÙÈ¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1000 ¯¿È·. ∏ ÎÏÔ‹ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¯·ÈÒÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·Û·Ó ·Ú¿ı˘ÚÔ. ∏ ‰È¿ÚÚËÍË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙȘ 2 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ¯ı˜. ∞Ê·›ÚÂÛ·Ó 67 ÎÔ˘ÙÈ¿ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¯·ÈÒÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈ›¯·Ó 1300 ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÛΛ·. ∂›Û˘ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ, ÙÚ›· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ¤Ó· ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÚÔοÏÂÛ·Ó ÊıÔÚ¤˜ 400 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ. ∏ ‰È¿ÚÚËÍË ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ, fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙËÓ ÎÏÔ‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ¯·ÈÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÏÔ΋ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ∏ ÒÏËÛË ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÂÓfi˜ ¯·ÈÔ‡ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÚ›· ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Û ʷÚ̷Λ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, fiÙÈ Ù· Ê·Ú̷Λ· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, fiˆ˜ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î·È Î‡Îψ̷ ηٷÁÚ·Ê‹˜.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ∂∫¢∏§ø™∏ ·ÚÔ˘Û›·-

Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ºÚÔÓÙ›‰· ÀÁ›·˜” ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “πÔÎÚ¿Ù˘” ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂ˙Ô‡ÚÏÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·.


M·ÁÓËÛ›· 20 ∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ∞ƒÃπ™∞¡ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∂·ÁÁÂÏ-

Ì·ÙÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (∂¶∞™) ¡. πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË ÊÔ›ÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ هÔ˘ §˘Î›Ԣ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‹ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ‹ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ ‹ Ù˘¯›Ô˘ ∞’ Î·È μ’ ∫‡ÎÏÔ˘ Δ.∂.∂., Δ.∂.™., Δ.∂.§., ∂.¶.§., ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: μÔËıÒÓ º˘ÛÈÔıÂÚ·¢ÙÒÓ, μÔËıÒÓ º·ÚÌ·ÎÂÈÒÓ, ∞ÈÛıËÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ∞̷͈̿وÓ, £ÂÚÌÔ¸‰Ú·ÏÈÎÒÓ Î·È ™˘ÓÙËÚËÙÒÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ £¤ÚÌ·ÓÛ˘, ∂ÚÁ·ÏÂÈÔÌ˯·ÓÒÓ CNC, Δ¯ÓÈÙÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ, ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ (Ó¤· ÂȉÈÎfiÙËÙ·), ∫ÙÈÚÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ (Ó¤· ÂȉÈÎfiÙËÙ·), Δ¯ÓÈÙÒÓ ∞ÂÚ›Ô˘ ∫·˘Û›ÌÔ˘ (º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘) (Ó¤· ÂȉÈÎfiÙËÙ·) ∏ ∂¶∞.™ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ (15 45 - 19.55). ∏ ÊÔ›ÙËÛË ‰È·ÚΛ 2 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ∞Ó·‚ÔÏ‹˜ ™ÙÚ¿Ù¢Û˘. ™ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ ∂¶∞.™ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ù˘¯›Ô ÂÈ¤‰Ô˘ 3 Ù˘ ÂÚ. Á’ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¡. 2009/1992, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹„˘ ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Û π.∂.∫. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (16.00 - 19.30), 24210 - 60550 24210-68768, Δ¤ÚÌ· ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË - º˘ÙfiÎÔ - ¡¤· πˆÓ›· (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· º˘ÙfiÎÔ˘).

∏ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙË μÈÔËıÈ΋ Î·È Ù· ∞ª∂∞ √ªπ§∏Δƒπ∞ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ “μÈÔËıÈ΋˜ Î·È ∞ª∂∞” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ‹Ù·Ó Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ∏ ›‰È· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ μÈÔËıÈ΋˜, ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë Î· ª·ÎÚ‹ ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: “∏ μÈÔË£È΋ Â›Ó·È Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ οı ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∂›Ó·È ÙÔ fiÏÔ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ËıÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∫·È ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÙËÓ ËıÈ΋, Ù· ›‰È· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∂¿Ó ˘‹Ú¯Â Ë μÈÔËıÈ΋ ‰Â ı· ˘‹ÚÍ ԇÙÂ Ë ÃÈÚÔ̷ۛ Ô‡Ù ÙÔ ¡·ÁηۿÎÈ Î·È ·Ó ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ›¯·Ì ηٷϿ‚ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ı· ›¯·Ì ·ÔʇÁÂÈ Î·È ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï. ∏ μÈÔËıÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ fiÏˆÓ Ì·˜” . ™ÙËÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔÓ πÂÚfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· ÈÂÚÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ï‹Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¶ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì ٛÙÏÔ “μÈÔËıÈ΋ Î·È AÌÂ∞” , Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙȘ 11 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ÙÂÏÂÛı› ªÓËÌfiÛ˘ÓÔ ˘¤Ú ·Ó··‡Ûˆ˜ Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ª·Î·ÚÈÛÙÔ‡ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ ∞ÛÙÈ΋˜ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ “¶ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ¶ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ” .

™ABBATO 13 IOYNI√À 2009

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013

Δ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Δ

Ș ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ٷ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ·ıÏËÙÈο Î·È ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·fi fiÔ˘ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. “Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î.Î. ¢. ¢ÂÚ‚¤ÓË, °. ™Ù¿ÌÔ, ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ Î·È °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ô μfiÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. Δ· ¤ÚÁ· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÙÔÌ›˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο, Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ fiÏ˘. Δ· 14 ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· ÎÔÛÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· 54 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂϤÙ˜, ÂÓÒ Ù· 25 ¤ÚÁ· Ù˘ fiÏ˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó Û 27,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ μfiÏÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ Â›Û˘ 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. Ãı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘ÁοÏÂÛÂ Î·È ‰È··Ú·Ù·Íȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË ı· Û˘ÁηϤÛÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜” , ÙfiÓÈÛÂ. √ Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˆÚÈÌfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ °ÎÏ·‚¿ÓË ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Ô ‰Ë̷گ›Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙËÓ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ·Ì.

Δ· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· Δ· ·ıÏËÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ 54,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 2012. √ ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂΉÈΛ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂∞∫, ·Ó·Î·›ÓÈÛË ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ∂∞∫, ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂∞∫ Ì Ӥ˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÚfiÛıÂ-

ÛË ÎÂÚΛ‰ˆÓ, Ï‹ÚË ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÎÔ¢ÙËÚ›Ô˘, Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¡√μ, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÎÂÚΛ‰ˆÓ. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ‰ÈÂΉÈΛ Ï˘fiÌÂÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÛÙÔ ‡·ÈıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘, ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÔÍ Î·È Ù˘ ÍÈÊ·ÛΛ·˜, . ¢ÈÂΉÈΛ Â›Û˘ Ï‹ÚË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, fiÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÌÈÙ˜- ‚fiϸ, ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Î›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ÈÓÁ-ÔÓÁÎ, ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰·¤‰Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÂÓfiÚÁ·Ó˘, ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÁÂÓÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ΈËÏ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, , ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ™ÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÁÎÔÏÊ ÛÙȘ ¡È˜, È˘ Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜,, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÂÛÔ-

ÁÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ 1Ô˘, 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÛÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·fi ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.

Δ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Δ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÛÙÔÏÔÁËı›. √ ‰‹Ì˜Ô ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤· ¤ÚÁ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ¶∞£∂. √ μfiÏÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Â›Û˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·, Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· Ô‰fi, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË Ù˘ ·Ï·È¿˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, Ï‹-

Ú˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÚÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ Î·È ∫·Ó¿ÏÈ·, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓÙfi˜ Ù˘ fiÏ˘. ¢ÈÂΉÈΛ ·fi ÙÔÓ √™∂ ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, Ú‡ıÌÈÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·fi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ̤¯ÚÈ ª¤Ùη, ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·Ï·, Â¤ÎÙ·ÛË ÁÚ·ÌÌ‹˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ∞ÁÚÈ¿§Â¯ÒÓÈ·. ∂›Û˘ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ™ˆÚfi, ÙÚȘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ·Ó·ÛًψÛË Ù˘ ΛÙÚÈÓ˘ ·Ôı‹Î˘, ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜, ·Ó·ÛًψÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ Î·È ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ÎÔÛÙÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· 65 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÌÂϤÙË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· η̛· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ.

ŒÚÁ· fiÏ˘-‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· Ó¤Ô ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô √ μfiÏÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ ÙÚ·Ì Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ¿ÌÂÛ· ı· Á›ÓÂÈ ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂϤÙ˘. ™˘ÓÔÏÈο Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ fiÏ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 27,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

°È· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ fiÏ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂϤÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÓÙ·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙË ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ˘ ¡√μ, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (˘fiÁÂÈÔ˜), ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ù· ™Ê·Á›·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ʈÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ, ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ·fi ÕÓ·˘ÚÔ ¤ˆ˜ ™ˆÚfi, ·Ó¿Ï·ÛË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ù˘ „·Ú·ÁÔÚ¿˜, ·Ó·Ï¿ÛÂȘ fi„ÂˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ·Ó¿Ï·ÛË ÂÚÈÔ¯‹˜ •ËÚÈ¿, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, ‰È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ÙÂψÓ›Ô, ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, Ó¤· ÍÂÓԉԯ›· ·fi ȉÈÒÙ˜ , ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ∞ÚÁÔ‡˜, Ó¤Ô ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ ÚÒËÓ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ °ÎÏ·‚¿ÓË. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ı· ÏËÊı› ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ô μfiÏÔ˜ ‰ÈÂΉÈΛ 40 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ¤ÚÁ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘.


™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

¶ÚfiÙ·ÛË ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ŒÓ¯ÂÏ·Ú Ù˘ ™¿ÏΠÛÂÏ. 24

¡π∫∏

™ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Blue Club ÛÂÏ. 25

™Δ∏¡ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ¶√À ¢∂¡ ¶ƒ√Ãøƒ∏™∂π ∏ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏ Δ√À Δ™π°∫∞ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ.

™ÙÚÔÊ‹ Û ͤÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi

ÙȘ 8 πÔ˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› fiϘ ÔÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙ¿ ÎÂÓ¿ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙÔ› ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ‰‡Ô ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ, ¤ÓÙÂ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÂÓfi˜ ‹ ‰‡Ô ÂÈıÂÙÈÎÒÓ.

ΔÔÓ ΔÛÈÚ›ÏÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¶∞√∫ ÛÂÏ. 25

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

∞‚‚·ÈfiÙËÙ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ÛÂÏ. 26

√ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÛÙfi¯Ô Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ¿ÏÌ· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÊÚfiÓÙÈÛ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÔÎÙÒ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ˆÛÙfiÛÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌfiÏȘ 10 ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Ó·ÚÔ›. √È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ, ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, οÔÈÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È Ô ª¿ÚÙÈÓ˜ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ. ΔÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ Ì¤ÛÔ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”, ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ıˆÚÔ‡Ó “ÎÏÂÈṲ̂ÓË” ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂıÓÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 93 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜.

¢‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ΔÛ›Áη ¢˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘

£·Ó¿ÛË ΔÛ›Áη, ηıÒ˜ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ· ı· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘. ◊‰Ë Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ Î›ÓËÛË, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ΔÛ›Áη˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞∂§. ∂›Û˘, ‰‡ÛÎÔÏË Â›Ó·È Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, fiÛÔ Î·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜. ∂›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÚÒÙ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ÚÌ›ÓÈ· ª›ÏÂÊÂÏÓÙ). ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Â¿Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ Í¤ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ◊‰Ë ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰‡Ô ·ÈÎÙÒÓ ·fi ÙËÓ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ ·fiÎÙËÛË ·fi ÙËÓ •¿ÓıË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ¡ÙÔÚÈ‚¿Ï ¡ÙÔÚ›‚·, §¤ÈÙ ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ ¤¯ÂÈ “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ”. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, μfiÏÊÁηÓÁÎ μÔÏÊ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¿ÚÂÈ ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÚÔ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛË (ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ ¡ÙÔÚ›‚·, ª·ÛÂÏ›ÓÈÔ). ΔÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙȘ Ôχ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ÙÔÓ “ÈÛ¯˘Úfi” ¿Ó‰Ú· Ù˘ •¿Óı˘, ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜ Ô˘ ʤÚÂÙ·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· (¡Ù¿ÚÈÔ ™ÙÂÊ·Ó¿ÙÔ Î·È Ã·‚Ȥ √Ú¿ÛÈÔ √˘Ì›ÓÙ˜), ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ԇÙ ¯ı˜ οÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÂıÓÈ΋˜ Ù˘

∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ı· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÁÎÈÔ‡Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Î·È Ô ∫·ÁÎÈÔ‡Û˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”, ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚ϤÂÈ Ì ıÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

™˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÌËÓÈ·›ˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂΉfiÛÂˆÓ “Red News” ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÚÈÔ‰Èο match programme Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. TËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ê¤ÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ Ë ¶∞∂ Ì ٷ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ “Red News” ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘ 2009. ™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ¿ÚıÚ· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘, ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ 24210 34507”.


22

™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·È‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË Î·È ∞√¡∞ª √ ∞£§∏Δπ∫√™ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ 1Ô ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·›‰ˆÓ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 5x5 Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ. √È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞.™. “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ı›ÁÁ·ÓˆÓ. ™ÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜ π” , ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ÙÔÓ 2Ô fiÌÈÏÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ë “¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ππ” , ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜. ∏ “·˘Ï·›·” Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ 14/6 Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 20:00. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿: ™¿‚‚·ÙÔ 13/6 09:00-10:00: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ π-ÕÚ˘ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ 10:00, ·ÁÈ·ÛÌfi˜ 10:30-11:30: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ππ-¡›ÎË μfiÏÔ˘ 19:00-20:00: ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 20:00-21:00: ¡›ÎË μfiÏÔ˘∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ∫˘Úȷ΋ 14/6 10:00-11:00: ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜¢ËÌËÙÚÈ¿˜ π 11:00-12:00: ∞η‰ËÌ›· ∞ÈÛˆÓ›·˜¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ππ 19:00-20:00: ÌÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ 20:00-21:00: ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜. ∞ÔÓÔ̤˜-ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘.

™˘ÓÂχÛÂȘ ۈ̷Ù›ˆÓ * Δ˘ ¢¿ÊÓ˘ ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “ªÔ‡ÏÂÙ” ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. Δ· ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Â›Ó·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏÔÁÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ 9 Ì.Ì.

* ΔÔ˘ ÕÚË ªÂÏ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 24 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00 ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Ë ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› Ì›· ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ.

ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ‹‰Ë ¤Î·Ó·Ó Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ™¤ÚÙ˙È·Ó ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∞˘Ù‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. °ÈÔÚÙ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ∫ÈÛÛÔ‡ οÓÔ˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ “·ÚıÂÓÈ΋˜” Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£.

™ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¶ÚfiÙ·ÛË Û ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ Ë ¢‹ÌËÙÚ· À„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¢‹ÌËÙÚ· ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÎÔfi Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ Î·È ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ì›·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÈηӋ˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¤Î·Ó·Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ™¤ÚÙ˙È·Ó ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÌÂÏÂÙ¿ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¿Ú· Ôχ Èı·Ófi Ó· ÙËÓ ·ԉ¯ı›. √ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ “ÊÏÂÚÙ” ı· ηٷϋÍÂÈ Û “Á¿ÌÔ” . ∏ “£” ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ™¤ÚÙ˙È·Ó ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘: “¡·È, Ì›ÏËÛ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ Î·È ‚Ϥˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÛÙË

™Â Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ™. ΔÛ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¿ÚÙȘ ÁË‰ÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˙‹Ï¢·Ó Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ·” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô 37¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰‹ÏˆÛÂ: “ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¤·È˙· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ ∫·Ï˘‚›ˆÓ. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓˆ Î·È fiÚÎÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Í·Ó··›Íˆ. μϤÔÓÙ·˜ ηÈ

οÓÔÓÙ·˜” .

°ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ï‹ÁÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·-ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ÕÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ Â›Ó·È Ë 11Ë ÙÂÏ›ˆÛ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜-·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ı· ‚Ú·‚¢ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó. ∂›Û˘ ı· ‚Ú·‚¢ıÔ‡Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20082009 °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ (¤Ù˘¯Â 24 ÁÎÔÏ), Ô ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ªfiÚ·˜ ÙˆÓ ¶ÚÔ·›‰ˆÓ Î·È Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μÔ‡ÎÔ˘ÙÔ˜ ÙˆÓ

Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ. Δ¤ÏÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Ï‹Í˘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·Ú·‚ÚÂı› ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ™¯ÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ì ∑ÔÚ‰ÔÌ¿ Ô ∫ÈÛÛfi˜ ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∫ÈÛÛÔ‡ Î·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‹Ù·Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÌÈ· Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛÂ

ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ Â› ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ¶Ï¤ÔÓ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ¤Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒ Ù˘ ∑ÔÚ‰ÔÌ¿˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ¤ÎÏËÍË ÌÈ· Î·È Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· Á›ÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÙÚÂȘ ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ÂÓÒ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ʇÁÂÈ Î·Ó›˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ∫ÈÛÛÔ‡ Ô Î. ∑ÔÚ‰ÔÌ¿˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜: “∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ μ’ Î·È ÙË °’ ηÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ ÛÙfi¯Ô ¤Ú·Ó Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ◊‰Ë ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì” ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ƒ‹Á·˜ ı· οÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ÿÓÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 21 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. ∏ ¤‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· Â›Ó·È ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ì¿Ó·Á·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Â›Û˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂‡¯ÂÙ·È ‰Â ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ.

Δ√¡π∑∂π √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ∏™ ª∂™√°∂π∞∫∏™ √ª∞¢∞™ ¡π∫√™ ¡π√¶§π∞™

“¢ÂÓ ¿Ì ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ πÙ·Ï›·” Δ ËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¿Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÂͤÊÚ·Û ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂¶√ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈfiÏÈ·˜. “∂›Ó·È ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿.

“∂ΛÓÔ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿Ì ÛÙËÓ πÙ·-

Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∂›Ó·È ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ı· ÂÈ-

‰ÈÒÍÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÌÔ˘. √ fiÌÈÏÔ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ¯ÒÚ·. ∞ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ Ù· ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ, fï˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ‰¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÔÌ¿‰·. £· ‚Á¿Ïˆ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ πÙ·Ï›· ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡ÈfiÏÈ·˜. √È 21 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Ì·˜ ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÔÈ: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ (∞ÙÚfiÌËÙÔ˜), ¡›ÎÔ˜ ª·Ì·ÓÈÒÙ˘ (¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜)

∞Ì˘ÓÙÈÎÔ›: §ÂˆÓ›‰·˜ ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘), °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛÈο˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘), ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÌÔ‡‰Ë˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜), ª·ÓÒÏ˘ ª¤ÚÙÔ˜ (SKODA •¿ÓıË), ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ù˙›ÎÔ˜ (∫¤Ú΢ڷ), °ÈÒÚÁÔ˜ ¶˘ı·ÚÔ‡Ï˘ (√º∏), °È¿ÓÓ˘ ™ÎfiÓ‰Ú·˜ (∞ÙÚfiÌËÙÔ˜) ª¤ÛÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÏËÁÈÒÚÁÔ˜ (∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), ™¿‚‚·˜ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ (∞∂∫), £·Ó¿Û˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (ºˆÎÈÎfi˜), °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ∞Ú˘ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜ (∞∂∫), ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ æÈ¿ÓÔ˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜), ∞Ì‚ÚfiÛÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (SKODA •¿ÓıË) ∂ÈıÂÙÈÎÔ›: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °È¿ÓÓÔ˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜), ∫‡‰ˆÓ ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜), ªÈ¯¿Ï˘ ¶·˘Ï‹˜ (∞∂∫), ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú¤Ï˘ (∂ÚÁÔÙ¤Ï˘).


™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

√ √.À.∫.μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∞Àƒπ√ Δ√¡ ∫√¶I °π∞ Δ∏¡ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ ∞2 ¶√§√

ÀÔ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÓÙ›Ô¯Ô˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫ÒÛÙ·˜ ¶·ÏÏËοÚ˘. ™ÙË 13¿‰· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÔÈ Ó·ÚÔ› ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÔÁÈ·Ù˙¿Î˘, ÂÓÒ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ· ı· Û˘ÌÏËÚˆı› Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÂÊË‚È΋ Î·È ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 22˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. √ √.À.∫.μ. ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ, ηıÒ˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫√¶π. ΔÔ ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 13.30 (fiˆ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ·) Î·È ÔÈ ·Ô‰ÂηÙÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·Ô˘Û›Â˜ μÔÏÈÒÙ˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

Δ

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 22˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞2 fiÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ∫ÔÏ. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, √º∏-∫¤Ú΢ڷ (¢·ÌÈ·Ó¿Î˘, ∫·˙Ô‡Ï˘) ∫ÔÏ. πÏ›ÛÈÔ, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ (∫·ÙÛÒÓ˘, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜) ∫ÔÏ. Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ¡ËÚ¤·˜ ÷Ï.πˆÓÈÎfi˜ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ™ÙÂÊ·Ó¿Î˘) ∫ÔÏ. °Ï˘Ê¿‰·˜, °Ï˘Ê¿‰·-¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ (™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ›Ú·Ï˘) ∫ÔÏ. ™‡ÚÔ˘, ¡.√. ™‡ÚÔ˘-∫·Ï·Ì¿ÎÈ (™Î·ÏÔ¯ˆÚ›Ù˘, ªÔ˘‰Ú·Ì‹˜) ∫ÔÏ. μfiÏÔ˘, √.À.∫.μ.-∫√¶π (™·ÓÔ‡‰Ë˜, ªÔÓÈÔ‡‰Ë˜) * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 13.30.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¶¤ÊÙÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ Ù˘ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ÂÎ ÙˆÓ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ‹ ¡.√ ∫·Ï·Ì·Î›Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫√¶π ÛÙËÓ ∞1 Ì ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ‚·ıÌfi ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ı¤ÏÂÈ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¡√§ Î·È Ó›ÎË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÙË ™‡ÚÔ ÁÈ· Ó· “ÎϤ„ÂÈ” ÙË 2Ë ı¤ÛË. Δ· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∫√¶π ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫. √È μÔÏÈÒÙ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·Ï¿ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÚÔÓÈ¿, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤ÙÛÈ ÁÈ· Â͈·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢Û Û ηӤӷ

ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ˘Á›·˜ ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ∏ÚÂÈÒÙË, Ô˘ ÛfiηÚ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÏ¿Ó· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ͯ·ÛÙÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô ∫√¶π ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 ÌÈ· Î·È ˘ÂÚÙÂÚ› Û Èı·Ó‹ ÙÚÈÏ‹ ÈÛÔ‚·ıÌ›· Ì ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿ÎÈ (Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì¤ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ). 줂·È· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ηıÒ˜

ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. §ÔÁÈο ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ∑·Ê›ÚË ª·ÚÈÓ¿ÁË: “ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ʤÙÔ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ì·˜ ΢ӋÁËÛÂ Ë ·Ù˘¯›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ¤Ó· Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ‰›Î·È· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞1. ¶·Ú¿ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ì·˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” .

√ √.À.∫.μ. Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ∏ÚÂÈÒÙË Î·È ªÏ¿Ó·, ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÚηÏÈ¿Ó˘, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ŒÙÛÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÙ¿ ¤ÌÂÈÚÔÈ ·›ÎÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ §ÂÒÓ˘, §ÂˆÓ›‰·˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô˘ÚÙ›‰Ë˜, °È¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏfi˜, £fi‰ˆÚÔ˜ ΔÚÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, §Â˘Ù¤ Ú˘ °Î·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ -

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 21 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫√¶π 222-122 34 2. ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ 215-134 34 3. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ 247-148 32 4. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 226-147 31 5. °Ï˘Ê¿‰· 188-144 27 6. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ 201-182 24 7. √.À.∫.μ. 190-192 18 8. √º∏ 171-170 18 9. ∫¤Ú΢ڷ 178-162 18 10. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 153-224 11 11. πˆÓÈÎfi˜ 121-263 3 12. ¡ËÚ¤·˜ ÷Ï. 107-331 0 * √.À.∫.μ. Î·È πˆÓÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌˉÂÓÈÛÌfi Î·È -1 ‚·ıÌfi.

√ ¡. ™Δ∞Àƒ√¶√À§√™ ∞¡∂§∞μ∂ Δ∂áπ∫√™ ¢π∂À£À¡Δ∏™ ª∂ ¶ƒ√∂¢ƒ√ Δ√¡ ª. ∫∞¡øΔ∞

√ “ª¿Ù˙ÈΔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ¶

ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Ô ¶∞√∫ ÙÔ... ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¶˘Ï·›·˜ ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞™ ¶∞√∫ ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· ÙËÓ ∫∞∂, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∫·ÓÒÙ·˜, ÂÓÒ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜.

ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤Î·ÓÂ Ô ∞’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, ¢ËÌÔÎÚ¿Ù˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. “∂›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Û·Ó ∞™ ¶∞√∫ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫∞∂. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜, ÒÛÙ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ™‹ÌÂÚ· Ï›Ô˘Ó ‰‡Ô ̤ÏË ·fi Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô ™ÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ú›Û˘ Ô˘ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ·-

ÓÙÚ‡ÂÙ·È Î·È Ô ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ Ì·˜, ¶·‡ÏÔ˜ ™·ÏÙÛ›‰Ë˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ∫·ÓÒÙ·˜ Î·È Ì¤ÏË ÔÈ ¶fiÏ˘˜ ∫·ÙÛÈfiÚ˘, §Â˘Ù¤Ú˘ ™Ù·ÌÔÏ¿ÌÚÔ˜ Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ” ª¿Ù˙ÈÎ“Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ˘˜ ηÏÔÛˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜” √ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∞∂, Î. ∫·ÓÒÙ·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ¶∞√∫ , ÙÔÓ

Úfi‰ÚÔ £·Ó¿ÛË ∫·ÙÛ·Ú‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÔ˘, Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘. £¤Ïˆ Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∫∞∂ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì ÏÂÊÙ¿ ÔÚ¿Ì·Ù· Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‹ Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ΤډԘ. ∂›Ì·ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ì ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· Ì·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi οı ÌÂÙÂÚ›˙È. ◊Úı·Ì Ì ‰‡Ô ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ fiÙ·Ó Ì·˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ‚·Ú‡ ¤ÚÁÔ. ∏ ÚÒÙË ‹-

Ù·Ó fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÁÈ· Ì·˜ ¶∞√∫, ÙÔ˘ ∞™ Î·È Ù˘ ¶∞∂. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚÔ¸fiıÂÛË ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ. ™˘˙ËÙ‹Û·Ì fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÂÂȉ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÌ›˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È fiÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È Ô ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·” ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ô ¡›ÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ÒÛÙ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ Ô ¶∞√∫ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·›ÁÏË ÙÔ˘“ √ ¡›ÎÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛÂ: ” ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ‰‡Ô Ì‹Ó˜, fiÙ·Ó ÌÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠ‚Ô‹ıÂÈ·, ›¯· ÂÈ ‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÌfiÓÔ ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi Î·È fiÙ·Ó Ì ڈً۷Ó ›· fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∂›· fiÙÈ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Û·Ó Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ¢¤¯ÙËη Ó· ¿Úˆ ÙÂÏÈο ÙË ı¤ÛË Í¤ÚÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ô ¶∞√∫ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘. ªÈÏ¿ˆ Ì ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·›ÎÙ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∂›Ì·ÛÙ Ë

ϤÔÓ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙË ÔÌ¿‰·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì Ì ÎfiÔ. ∂ÓfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ٛÔÙ·, Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ, Ó·È. ∂Ì›˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÁÒ, ÂÂȉ‹ ¤¯ˆ οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, ı· ·Ï¤„ˆ. ∞Ó ‰ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ı· ‰ÒÛˆ ÙË ı¤ÛË Û ¿ÏÏÔ ·È‰›. £· ·Ï¤„ˆ fiÛÔ ÌÔÚÒ. £¤Ïˆ Ó· ʇÁÂÈ Ë ÌÈ˙¤ÚÈ· ·fi ¿Óˆ Ì·˜. £· ¤¯Ô˘Ì ÚÔÔÓËÙ‹ Û ϛÁÔ, ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ϤÌ ‰È¿ÊÔÚ· ı· οÓÔ˘Ì ηÎfi ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∂›Ó·È Îڛ̷ Ô ¶∞√∫ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÌ·. ∂¯ˆ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· ¤Ó· ϤÁÌ· ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√∫. ∞˘Ùfi ÙÔ ϤÁÌ· ı· ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙË μ. ∂ÏÏ¿‰·, ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÚfiÏÔ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ˘ÏÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ . ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¤ÌÂÈÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ı· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÎÚ¿Ì· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ›. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·Ó¯ÙÒ ·›ÎÙ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ÌËÓ Ì·ÙÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ê·Ó¤Ï·. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Â·Ó‰Úˆı› ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ , ›Ù ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜, ›Ù fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ∫·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· η›Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜“.

23

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂™∫∞£ ∞fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010 ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÂÚ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›: ÕÚıÚÔ 6Ô ¢ÈηÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·ıÏËÙ¤˜: ™ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 36 ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ∂√∫ Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ 2725/99. ∫¿ı ۈ̷ÙÂ›Ô ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·Ú·Ù¿ÛÛÂÈ Û οı ·ÁÒÓ· ̤¯ÚÈ 12 ·ıÏËÙ¤˜. Δ· ۈ̷Ù›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ 12¿‰· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1979 Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜). ∂›Û˘, ÛÙËÓ 12¿‰· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô ·ıÏËÙÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1991 Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ). ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 10 ·ıÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ 18 ÂÙÒÓ Î·È Î¿Ùˆ.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ·fi ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013 ∞fi ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “H √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 2013 ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ·fi ÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ Ï‹ÍË ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÂÚ›ÙÂÚÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ¶ÂÛοڷ, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ñ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 2013. √È ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÛοڷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ XVII ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· ÙÔ 2013” .

ª¶∞™∫∂Δ

∫ÔÓÙ¿ Û ÃfiÏÓÙÂÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ Δ˙¤È ∞Ú ÃfiÏÓÙÂÓ Â›Ó·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Ì ڈÛÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ı› ÛÙ· ÎfiÎÎÈÓ·. ∂ÓÙˆÌÂٷ͇ ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ‚Ô˘›ÍÂÈ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶Ú¤ÓÙÚ·ÁÎ ™ÙÔÁÈ¿ÎÔ‚ÈÙ˜, οÙÈ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ÙËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ.


24

™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

∞ƒ∏™

¢ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ΔÛ¿‚È ΔfiÚ˜ ¢À√ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ‚·ÛÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿‚È ΔfiÚ˜ ·fi ÙÔÓ ÕÚË. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô πÔÌ¿Ú ª·˙›ÓÈÔ ‹ıÂÏ ӷ ʤÚÂÈ ÛÙÔ “∫. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚ÈÛÈfiÓ. √È ‰˘Ô ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ΔfiÚ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ª¿Ï·Á·. √ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ı· ‹ıÂÏÂ Ô ΔÛ¿‚È ΔfiÚ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‹ Ó· ‰Ôı› οÔ˘ ‰·ÓÂÈÎfi˜ (·˘Ùfi ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Î·È ·fi ÙÔÓ ÕÚË Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ï¿ÓÔ ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ô ª·˙›ÓÈÔ), fï˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó Ó· ¿ÂÈ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÚÈ̤ڷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ. √ ΔfiÚ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÛÙË ª¿Ï·Á· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Â›ÛËÌ· ˆ˜ Ó¤Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· Ù· Ì·Ù·ÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘ ∞ÚË Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷϋÁÂÈ Û ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÛÙfiÂÚ (Ì ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ). ª¤Û· ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ “ΛÙÚÈÓˆÓ” Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙËı› Î·È Í¤ÓÔ˜ (ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜) ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ™ËÊ¿Î˘. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔÓ ¡·ÊÙ›. ªÈ· ̤ڷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÔÈ ·›¯Ù˜ ÙÔ˘ ÕÚË. £· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È fi¯È ÛÙȘ 2 fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

∞·ÓÙ¿ Ì ƒÈÌÂÚ›; √π ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙˆÓ ∫·Î¿ Î·È ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙË ƒÂ¿Ï Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ·Ó ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ù· ηϿ. ªÔÚ› Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· η٤ÎÙËÛ ÙÔ “ÙÚÈÏ ÎÚ¿Ô˘Ó” , fï˜ Ù· ÊÒÙ· ϤÔÓ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜. √ ºÚ·ÓÎ ƒÈÌÂÚ› Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ·, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙÔ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‰˘Ó·Ùfi ÚfiÛÙÂÚ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ “°ËÚ·È¿˜ ∏›ÚÔ˘” ∏ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Sport” οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÔÛ‡ÌʈÓÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú Ì ÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” . ŸÌˆ˜, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ˆ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›, ‹Ù·Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ∑Ô¿Ó §·fiÚÙ· Ì ÙÔÓ ∫·ÚÏ-ÿÈÓÙ˜ ƒÔ˘ÌÂÓ›ÁΠÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ÛÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·. ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ, Â¿Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∫·Ù·Ï·ÓÒÓ ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ™·ÌÔ˘¤Ï ∂Ùfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ μ·˘·ÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì ÙÔÓ ƒÈÌÂÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó·, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ πÛ·Ó›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó 60 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ª¿ÁÂÚÓ. ∫·È fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô √‡ÏÈ Ã¤Ó˜, Ì ٤ÙÔÈÔ ÔÛfi ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·Ó Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “Ô.Î.” .

√ ¶∞√ ∫π¡∂πΔ∞π °π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À √§§∞¡¢√À ª∂™√À Δ∏™ ™∞§∫∂

¶ÚfiÙ·ÛË Û ŒÓ¯ÂÏ·Ú μ

fiÌ‚·” ·fi ÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˘Ùfi ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô›, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ “Ú¿ÛÈÓˆÓ” ÛÙË ™¿ÏΠÁÈ· ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÛÔ, √ÚÏ¿ÓÙÔ ŒÓ¯ÂÏ·Ú...

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “Bild” , ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ·Ó‰Èο ªª∂, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË, ‡„Ô˘˜ 3,5 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ™¿ÏΠÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÚÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ °ÎÂÏ˙ÂÓΛگÂÓ. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô ŒÓ¯ÂÏ·Ú Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ Δ‚¤ÓÙÂ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ºÚÂÓÙ ƒÔ˘Ù¤Ó, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê› ÛÙË ™¿ÏÎÂ, ·ÓÙ› 6 ÂÎ. ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ “È¿ÛÂÈ” ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Î·È Ô º¤ÏÈÍ ª¿ÁÎ·Ù Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ™Ù· Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ „ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ¯·Ê Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη, Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ (1.98Ì.) Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÛÙȘ ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÎÔÏ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔÓ ·›ÎÙË ¤¯ÂÈ ÛÙÔ “Ì¿ÙÈ” Î·È Ë ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ, Ë ÔÔ›· fï˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ™¿ÏΠÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi. √ ŒÓ¯ÂÏ·Ú Â›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ·›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È...

À¤ÁÚ·„Â Ô ∫·ÓÙ¤ ∏ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıË-

Ó·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. √ ™ÂÓÙڛΠ∫·ÓÙ¤ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·›ÎÙ˘ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ª¿ÏÈ ¤Ú·Û ¯ı˜ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÈÛ¯‡ ˆ˜ ÙÔ 2012. “∏ ¶∞∂ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ™ÂÓÙڛΠ∫·ÓÙ¤ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÏÈÙ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË ¤‰ˆÛ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ªÂÓʛη, ƒÔ‡È ∫fiÛÙ·. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ÔÈ “·ÂÙÔ›” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì fiÔÈÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ¿ÛÔ˘. “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¿ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏

ªÂÓʛη Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ƒÔ˘› ∫fiÛÙ·. ªÔÚ› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÃÔ‡ÏÈÔ ∫ÚÔ˘˙, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Á·ÏÏÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÎÚ·Ù¿ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤. ∂Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È ¿ÏϘ ¤ÍÈ Â›Ó·È Ë ΔfiÙÂÓ·Ì, Ë ™Â‚›ÏÏË, Ë ¡È˜, Ë μ·Ï¤ÓıÈ·, Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È Î·È Ë ™ÙfiԢΠ™›ÙÈ. √ ™ÈÛ¤ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ·›ÎÙ˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›·, ·ÏÏ¿ Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ‰ÂÓ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ.

■ √ ∂¡Δπ¡π√ À¶√™Δ∏ƒπ•∂ ¶ø™ ∏ °∞§§π∫∏ √ª∞¢∞ ∫π¡∂πΔ∞π °π∞ Δ∏¡ ∞¶√∫Δ∏™∏ Δ√À

∂ӉȷʤÚÔÓ ·fi ¶·Ú› ™.∑.

∂ÓÙ›ÓÈÔ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË ÎÈ fiÔÙ ÙÔ˘ ‰Ôı›, ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∞∂∫. ª¿ÏÈÛÙ·, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎfi Δ‡Ô, Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ë ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó.

“√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ Ì ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, η̛· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Û Â̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÂÈı˘ÌÒ Ó· ʇÁˆ. ∂›Ì·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜, fiˆ˜, ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› ÚÈÓ ˘ÔÁÚ¿„ˆ ¤Ú˘ÛÈ Ì ‹ıÂÏÂ Ë ªÂÓʛη, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÌÂÙ·ÓȈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∂ÓÙ›ÓÈÔ. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘,

‰ÂÓ... ȉÚÒÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ô˘... ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂı› ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó. ∂‡¯ÔÓÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·˘Ùfi Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ·ÊÔ‡ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ∞∂∫

(ÙÔÓ ÎÔÛÙÔÏÔÁ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ.

™ÙËÓ ∫Ȥ‚Ô Ô ™ÔÚÂÓÙ›ÓÔ √ÚÈÛÙÈο ·ÚÂÏıfiÓ ·fi

ÙËÓ ∞∂∫ ·ÔÙÂÏ› Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ ™ÔÚÂÓÙ›ÓÔ. √ πÙ·Ïfi˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ÙÔÓ ‰¤ÛÌ¢ ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” , ÌÈ· Î·È Ë ∫Ȥ‚Ô (·ÁˆÓ›ÛÙËΠʤÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜) ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÙË Ú‹ÙÚ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂, ÏÔÈfiÓ, ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ 600.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ¿Ó·„·Ó ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· ˘¤Ú ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙ·ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 20%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ ∞∂∫ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ fiˆ˜ Ô 33¯ÚÔÓÔ˜ πÛ·Ófi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ¶¿ÌÏÔ ÕÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ §· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ·, ÂÓÒ ˆ˜ ÂχıÂÚÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ô ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ πÏÈ πÔÚÓÙ¿ÎÂ, ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ.

£ƒÀ§√™

¢È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì ¡ÙÚ·ÁÎÔ˘ÓÙ›ÓÔ‚ÈÙ˜ Δ∏¡ ÒÚ· Ô˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, °È¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÿ‚ÈÙÛ· ¡ÙÚ·ÁÎÔ˘Ù›ÓÔ‚ÈÙ˜, Ù· ªª∂ Ù˘ È‚ËÚÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Diario de Sevilla” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ÙË ™Â‚›ÏÏË ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û ηْ ·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˘ ¿ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 1,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤·ÈÚÓ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘Û›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ 900.000 ¢ÚÒ Û˘Ó ÌfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÛÙfi¯ˆÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 500.000 ¢ÚÒ, ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÂȉ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ηχÙÂÙ·È, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔÓ “¡ÙÚ¿ÁÎÔ” Ó· ¤ÚıÂÈ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. §ÂÁfiÙ·Ó fiÙÈ ı· ÙË ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È fiÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ·fi ÙÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ “¡ÙÚ¿ÁÎÔ” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ·¢ı›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ·›ÎÙ˘ Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· Î·È ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ Èı·Ófiٷٷ Ó· ¤ÚıÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

∫·È Ë ªÂÓʛη ÁÈ· ªÔÌfi ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ªÔÌfi ·fi ÙËÓ ªÂÛ›ÎÙ·˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ó· ÛÙÔȯ›·. ∂ÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ “·ÁÒÛÂÈ” ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ, ÃÔ˘¿Ó º›¯ÂÚ Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙÔ... ‰ÚfiÌÔ Ë ªÂÓʛη. √È “·ÂÙÔ› Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜” Ê·›ÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ÊÔÚ ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜... ∞˘Ùfi ·ÔηχÙÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ “fotomac” , Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÿ‚ËÚ˜ ¤¯Ô˘Ó „ËÏ¿ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜...

π¡Δ∂ƒ

¢›ÓÂÈ 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ªÂÓ˙ÂÌ¿ √ ∫·Ú›Ì ªÂÓ˙ÂÌ¿ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÛÙÔÓ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ §ÈfiÓ “Le Progres” , Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· πÙ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ʤÚÂÈ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40.000.000 ¢ÚÒ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ “ÏÈÔÓ¤” ∑·Ó-ªÈÛ¤Ï √Ï¿ ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· ˆ˜ “fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜” . 줂·È· Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ªÂÓ˙ÂÌ¿ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‡ÎÔÏË ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ª¿ÓÙÛÂÙÛÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ·›ÎÙË Î·È Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ƒÂ¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜.


™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

25

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 17.00 ∂ÏÏ¿‰·-ƒÔ˘Ì·Ó›· -Z(∂˘Úˆ·˚Îfi §ÈÁÎ ‚fiÏÂ˚) 19.30 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‚fiÏÂ˚ ªÔÓÙÚ¤ ∞’ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ -∑22.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ ‚fiÏÂ˚ ªÔÓÙÚ¤ μ’ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ -∑00.20 μÂϤ˙-¡ÈÔ‡ÂϘ √ÏÓÙ ªfiȘ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· “∫Ï·Ô˘ÛÔ‡Ú·” ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) NOVASPORTS 4 18.00 ∞ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ “ª¿Ú ¡fiÛÙÚÔ˘Ì” -∑NOVASPORTS 7 14.00 ƒÔ‡ÌÈÓ ∫·˙¿Ó-ƒÔÛÙfiÊ ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 00.30 πÓÙÂÚÓ¿ÛÈÔÓ·Ï-μÈÙfiÚÈ· ∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) ∂Δ1 19.10 Δ·Ô‡-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· -∑(2Ô˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ πÛ·Ó›·˜)

ƒ∞§π ∞∫ƒ√¶√§π™

√ “π™ÃÀƒ√™ ∞¡¢ƒ∞™” Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏, ™. °π¢√¶√À§√™, ∞¶∞¡Δ∞ ™∂ Àæ∏§√À™ Δ√¡√À™ ™Δ√ BLUE CLUB

“∞Ûı¤ÓÂÈ· Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÓ‹ÌË” ÎÏËÚ‹ ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . √ “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚfiÓË, μ·Ï·¯‹, Δ˙ÒÚÙ˙Ë Î·È ∫·˚̷οÌË ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·ÛıÂÓ‹ ÌÓ‹ÌË” ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ô·‰ÒÓ. “∏ ¡›ÎË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∫·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ÛÙÔÓ ™ÙÚ¿-

·ÓÂ˘Ù˘¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ªÚÔ‡ÓÔ ΔÛÈÚ›ÏÔ. √ πÙ·Ïfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¤Ú·Û ¯ı˜ ·fi ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ “‰ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . “∂›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı· ÊÔÚ¤Ûˆ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÚÒËÓ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î Ù˘ ƒÂÙ˙›Ó· Î·È Ù˘ ∞∂∫.

“£¤Ïˆ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ Û˘ÁÓÒÌË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ, ‹Ù·Ó ·fiÊ·ÛË ‰È΋ ÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂›Ì·È Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı· ÊÔÚ¤Ûˆ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫, ›ӷÈ

ÙÔ °È‰fiÔ˘ÏÔ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ··ÓÙ¿ “fi¯È” ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙË ¡›ÎË, ÂÓÒ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘˜ (·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚfiÓË, μ·Ï·¯‹, Δ˙ÒÚÙ˙Ë Î·È ∫·˚̷οÌË) Ó· Û˘ÁηϤÛÔ˘Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ ·¿ÓÙËÛ Ì ·È¯ÌËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Blue Club Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ -fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È- ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “™˘ÌʈÓÒ ·Ôχو˜ Ì ÙȘ ‚·Ú‡Á‰Ô˘˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Blue Club. ∞ÊÔ‡ ·ÔÊ·Û›Û·Ù ·ÚÈÔÈ (ÙÔ˘ Blue Club) Ó· Û˘Ó-

‰ÈÔÈ΋ÛÂÙ ÙË ¡›ÎË Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯Ô˘˜ (ÃÚfiÓË, μ·Ï·¯‹, Δ˙ÒÚÙ˙Ë, ∫·˚̷οÌË), ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ú¿ Ó· ÙÔ˘˜ ηϤÛÂÙ ӷ ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ (‚Ϥ 35 ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·) Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ó· ʤÚÂÙ ÙË ¡›ÎË Û Ë̤Ú˜ ‰fiÍ·˜. ™·˜ ÂÈÛËÌ·›Óˆ fiÙÈ Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ·Ûı¤ÓÂÈ·. ªËÓ Í¯ӿÙ ÏÔÈfiÓ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ì ÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ‚Ú›˙·Ù ÙÔ˘˜ ˆ˜ ¿Óˆ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Û·˜, ÏÔÈfiÓ, ·ÚÈÔÈ ÙÔ˘ Blue Club, Ó· ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÙ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯Ú¤Ë. ΔÛ¿Ì· Ì·ÁÎÈ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÁÎÈ¿. π‰Ô‡ Ë ƒfi‰Ô˜, ȉԇ Î·È ÙÔ ‹‰ËÌ·” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ë ¡›ÎË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜: “¡· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ fiÙÈ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·Ó

‰ÂÓ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ÚÔÛʇÁÔÓÙ˜, ÁÈ·Ù› οÔÈÔ ÎÔÚfiÈ‰Ô Î·È ‰‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÍfiÊÏËÛ·Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ 35”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Mediatel” Ì ı¤Ì· “·ÔÚÚfiÊËÛË ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·fi ÙË ¡›ÎË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶AE ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯·Ó „ËÊ›ÛÂÈ 1.700 ¿ÙÔÌ·, Ì ÙÔ “Ó·È” Ó· ÚÔËÁ›ٷÈ. √È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Â›Ù Ì ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ Â›Ù Ì ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (sms) ·fi ÎÈÓËÙfi. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fi ÎÈÓËÙfi Ì sms - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ ¡∞π ÛÙ›ÏÙ ¡μ¡∞π ÛÙÔ 19000, Mediatel 1,19ú/sms. - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ √Ãπ ÛÙ›ÏÙÂ

¡μ√Ãπ ÛÙÔ 19000, Mediatel 1,19ú/sms. ∞fi ÛÙ·ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ ¡∞π ηϤÛÙ ÛÙÔ 9011 405 205 , Mediatel 1,19ú/ÎÏ‹ÛË. - °È· Ó· „ËÊ›ÛÂÙ √Ãπ ηϤÛÙ ÛÙÔ 9011 405 206, Mediatel 1,19ú/ÎÏ‹ÛË.

ºÈÏÈÎfiÔÈ ¶·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ì ÙË Ã·ÏΛ‰· ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÈ ¶·Ï·›Ì·¯ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¡›Î˘, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ‰‡Ô ËÌ›¯ÚÔÓ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 25 ÏÂÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË.

Δ√¡π™∂ Δ√ ¡∂√ ª∂Δ∞°ƒ∞ºπ∫√ ∞¶√∫Δ∏ª∞ Δ√À “¢π∫∂º∞§√À” ª¶ƒ√À¡√ Δ™πƒπ§√

“ΔÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ô ¶∞√∫” ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ. ¶ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÙ¿Û·Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯Â Úfi‚ÏËÌ·. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ô ¶∞√∫ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ï¿ÓÔ, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ, ‰ÂÓ ÙÔ ÛΤÊÙËη Ôχ Î·È ı· ‰ÒÛˆ fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘. •¤Úˆ fiÙÈ Ô ¶∞√∫ ¤Î·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ‰˘ÛÎÔϤ„Ô˘Ì ʤÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÛÙfi¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÛÎÏËÚ¿ ÒÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡ÌÂ. ªÂ ¯·ÚÔÔÈ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯ˆ ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Ô˘ Ì ͤÚÂÈ, ÂÚ¿Û·Ì ¤Ó·Ó ηÏfi ¯ÚfiÓÔ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì ÂËÚ¤·Û ÛÙËÓ ·-

fiÊ·ÛË ÌÔ˘, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‹Ù·Ó Ô ¶∞√∫ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, Ô˘ Â›Û˘ ›¯Â ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ·ÏÏ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˆ fi¯È. £· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÛÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÌÔ˘, ÒÛÙ ӷ ‰ÈηÈÒÛˆ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ ·˘Ù‹ ÙË Ê·Ó¤Ï·” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘, Ô ΔÛÈÚ›ÏÔ Úfi‚·Ú ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ¶∞√∫ Î·È Â¤ÏÂÍ ӷ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 6 ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô.

¶ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô Ã›Ú‚ÔÓÂÓ ∞ӷηٷٿÍÂȘ

›¯·Ì ÛÙËÓ ¤ÎÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ 56Ô˘ ƒ¿ÏÈ ∞ÎÚfiÔÏȘ. √ °È¿ÚÈ §¿Ù‚·Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ̤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË ÂȉÈ΋, Ë ¤ÎÙË ·ԉ›¯ÙËΠÌÔÈÚ·›·. √ ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙÔ Ï¿ıÔ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ¤ÂÛ ̤۷ Û ¤Ó· ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÂÈ 3:36’, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ‰¤Î· ı¤ÛÂȘ. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ͯÒÚÈÛ ‹Ù·Ó Ô ª›ÎÔ Ã›Ú‚ÔÓÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ΤډÈÛ ÙËÓ ÂȉÈ΋, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó §ÂÌ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ¶¤ÙÂÚ ™fiÏÌÂÚÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ οÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÚ›ÙÔ˜ ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ¡Ù¿ÓÈ ™fiÚÓÙÔ. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ̤ڷ, ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿٷ͢ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ Ô ª›ÎÔ Ã›Ú‚ÔÓÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 3’’ ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈ ™fiÚÓÙÔ. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ô ™ÂÌ·ÛÙÈ·Ó §ÂÌ.

ΔÔÓ ΔfiÓÈ “ÁÏ˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ” Ë ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ ∏ “Bild” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Ù˘, fiÙÈ Ë ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ “ÁÏ˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ” ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ §Ô‡Î· ΔfiÓÈ. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔÓ›˙ÂÈ, ˆ˜ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∫ÚÈÛÙfiÊ ¡Ù¿Ô˘Ì. √ ΔfiÓÈ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ ·fi ÙÔ 2007 Î·È Ë Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2011. ŸÌˆ˜, ÔÈ μ·˘·ÚÔ› ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÍÂÊÔÚÙˆıÔ‡Ó ÙÔ ËÁÂÌÔÓÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔʤÚÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ¿Óˆ ·fi 5,5 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏ˘¤ÍÔ‰Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ °ÎfiÌÂ˙. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÈÏÈÁÁÈ҉˜ ÔÛfi ÙˆÓ 8 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. “£· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰·” , ›Â Ô πÙ·Ïfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ “ºÂÓ¤Ú” , Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ΔfiÓÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ, ÷̛٠ÕÏÙÈÓÙÔ. √ ¡Ù¿Ô˘Ì ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ì¿Ù˙ÂÙ ‡„Ô˘˜ 40-50 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÔfiÙ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ÂχıÂÚ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÛˆÓ


26

™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

Δ∑∂μ∂§∂∫∏™

™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π √π ∂¶∞º∂™ ∞¡∞ª∂™∞ ™Δ√¡ ∂£¡. √§Àª¶π∞∫√ ∫∞π Δ∏¡ ∂¶πΔƒ√¶∏ Δ√À ¡∂√À ∂ƒ∞™πΔ∂á∏

“ªfiÓÔ ÂÓÈ·›Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ÕÚ˘”

∞‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ

√ £∞¡∞™∏™ Δ˙‚ÂϤ΢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∫∞∂ ÕÚ˘ Î·È ¯ı˜ ·Ú¤ıÂÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ Î. Δ˙‚ÂϤ΢, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¿ÓÙ¯ ¿ÏÏÔ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô £·Ó¿Û˘ Δ˙‚ÂϤ΢, ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ÕÚË ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÌÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋. ∏ ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌ‹, Ô˘ οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Û·Ó Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∞∂ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÌÔ˘. Œ‰ˆÛ· fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·, ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Û·, ·˘Ù¿ ¤‰ˆÛ·. ª·Î¿ÚÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ fiÛÔÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ÔÌ¿‰· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÈÏfiÙÔ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ. ∞ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Â›Ì·ÛÙ Û ÌÈ· fiÏË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ¯ÔÚËÁÈο Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛˆÌ·Ù›Ô. ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∏ ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ʷӤϷ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯ÔÚËÁfi, ÎÈ fiÙ·Ó Â›¯Â, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ fiÏË. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›·. Δ· ÙËÏÂÔÙÈο Â›Ó·È ÙÔ 1/10 ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞˘Ùfi˜ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔÛ¯ı› Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ¢ÂÓ Â›Ì·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜, ‰Â ¯ÚˆÛÙ¿ˆ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ù›ÔÙ·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· Ì·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ. ¢Â Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚Ϥˆ Â› ¯ÚfiÓÈ· Ù· ›‰È· ÚfiÛˆ· ÛÙȘ ›‰È˜ ı¤ÛÂȘ. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Ô °È¿ÓÓ˘ ¢·ÌÈ·Ó›‰Ë˜ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ¿Ï¢·Ó Ó· ÛÙ·ı› Ë ÔÌ¿‰· ÛÙ· fi‰È· Ù˘, Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÔÙ˘¯›· Ô˘ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ Ô‡ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Î·È fiÛÔ Ôχ ÂÚ·Ù‹Û·ÌÂ. ŸÔÈÔ˜ ‚¿˙ÂÈ ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ¢ÚÒ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰·, Ú¤ÂÈ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ÂÓÈ·›Ô˜ ÕÚ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Û fiÏ· ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÕÚ˘ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜” .

™§√μ∂¡π∞

Èڛ˜ ªÂÙÛ›ÚÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ∏ ™ÏÔ‚ÂÓ›· ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ô˘Û›· ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ™¿ÓÈ ªÂÙÛ›ÚÔ‚ÈÙ˜. √ ¿ÛÔ˜ Ù˘ ƒfiÌ· Î·È ÚÒËÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ‰ÂÓ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, Ì ÙÔ˘˜ ™ÏÔ‚¤ÓÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ª·Ù›·˜ ™ÌfiÓÙȘ. √ √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, °ÈÔ‡ÚÈ ∑ÙÓÔ‚ÈÙ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ 18 ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·: °ÎfiÚ·Ó ¡ÙÚ¿ÁÎÈÙ˜, °È¿Î· §¿ÎÔ‚ÈÙ˜, ™¿ÌÔ √‡ÓÙÚȯ, °È¿Î· ∫ÏfiÌÔ˘ÙÛ·Ú, ¡ÙfiÌÂÓ §fiÚÌÂÎ, ª¤ÓÔ √‡ÓÙÚȯ, ™¿Û· μÔ‡ÁÈ·ÛÈÙ˜, °ÎfiÚ·Ó °È·ÁÎfiÓÙÓÈÎ, ªfiÛÙÈ·Ó ¡¿¯Ì·Ú, ∂Ì›Ú ªÚ¤Ï˙ÈÙ˜, ¶Ú›ÌÔ˙ ªÚ¤˙ÂÙ˜, ∂Ú¿˙ÂÌ §fiÚÌÂÎ, √‡ÚÔ˜ ™ÏfiηÚ, ª·Ù›·˜ ™ÌfiÓÙȘ, °Î¿ÛÂÚ μ›ÓÙÌ·Ú, ™¿ÛÔ Ÿ˙ÌÔÏÙ, ª›¯· ∑Ô‡·Ó, ª›Ú˙· ª¤ÁÎÈÙ˜.

‚¤‚·ÈË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √È ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∞°™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1937” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ì›ˆÙË ¤ÓÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÌÂÚÈο ÓÔÌÈο ÂÌfi‰È·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ “·ÁοıÈ” ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÂÓÒ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ¿ÎË ™Ù·˘Ú›‰Ë. ΔÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·Ó·ÓÂÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÂˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ∞°™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1937” Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, Ô˘ ı· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi “·Ì·Úٛ˜” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÚÈ˙Èο fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÒıËÛË, ÒÛÙ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘Úfi ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. 줂·È· ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÌÈ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Î˘Ú›Â˜ ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË Î·È ÕÓÓ· ÷گ·Ú‹ Î·È ÙÔ˘˜ Î.Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·„ÈÒÙË, ¡›ÎÔ º·ÚÌ¿ÎË Î·È §ÂˆÓ›‰· ∑·Ê›ÚË. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÙÚÔ‹ ¤¯ÂÈ

·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ì ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ó· οÓÂÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞°™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1937” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ∂ıÓÈÎfi/√Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, fï˜, “·ÁοıÈ” ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Ï·ıÒÓ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÙÌ‹Ì·, Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ¿ÚÂÈ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ù›ÙÏÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ‰È·Ï‡ıËÎÂ, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ΔÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜, fiÙ·Ó ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ Ô‰˘ÓËÚfi ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. ΔÔ ı¤Ì· ›ӷÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÛÙË ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÔÈ £ˆÌ¿˜ ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÔÏ›Ù˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ÚÔÛfiÔ˘ -

ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¡›ÙÙ·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÏˆÌ¤ÓÔ˜, ∞Ó·ÛÙ¿Û˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. √ Δ¿Î˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔÎÔ. ∂¿Ó Ô ∂ıÓÈÎfi˜/√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰È·Ï˘ı›, ÙfiÙ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ı· “ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó” ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÏÏÔÁÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÊfiÚÌÔ˘Ï·, ÒÛÙ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ

√π §∂´∫∂ƒ™ ¡π∫∏™∞¡ 99-91 Δ√À™ ª∞Δ∑π∫ ™Δ√¡ 4√ Δ∂§π∫√ Δ√À ¡μ∞

¶ÚÔ‚¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ...‰·ÎÙ˘Ï›‰È ª È· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ 15Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ §¤ÈÎÂÚ˜. √È “ÏÈÌÓ¿ÓıÚˆÔÈ” Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ º›ÛÂÚ Î·È ªÚ¿È·ÓÙ, “¿ÏˆÛ·Ó” ÙÔ √ÚÏ¿ÓÙÔ ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙˆÓ ª¿Ù˙ÈÎ Ì 99-91 ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏË ÌÈ· Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰·ÎÙ˘Ï›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ (ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì 3-1 ÛÙȘ ӛΘ) ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2002.

ªÂ ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ 4.6 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË, Ô º›ÛÂÚ Â˘ÛÙfi¯ËÛ Û ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 87-87. 줂·È·, ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ º›ÛÂÚ ‰ÂÓ ı· ¤ÊÙ·ÓÂ, ·Ó Ô ÌÔÈÚ·›Ô˜, fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ¡ÙÔ˘¿ÈÙ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ ‰ÂÓ ·ÛÙÔ¯Ô‡Û Û ‰˘Ô ‚ÔϤ˜ 11.1’’ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. √ ¡Ù¤ÚÂÎ º›ÛÂÚ, Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÙÔ... ›¯Â ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÙÔ ÛÔ˘Ù, ·ÊÔ‡ 30’’ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘, ÛÔ‡Ù·ÚÂ

·fi Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· (94-91) ӛ΢ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ΔÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶¿Ô˘ °Î·ÛfiÏ, Ô˘ “ÎÏ›‰ˆÛ” ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ, ‹Ù·Ó Ô ∫fiÌ ªÚ¿È·-

ÓÙ Ô˘ Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì 32 fiÓÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ¿Û¯ËÌ· (11 ÛÙ· 31 ÛÔ˘Ù). °Î·ÛfiÏ Î·È ∞Ú›˙· ›¯·Ó ·fi 16 fiÓÙÔ˘˜ ¤Î·ÛÙÔ˜. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙȘ ¤¯·Û· ÙȘ ‚ÔϤ˜. ΔÔ ‰Ô˘Ï‡ˆ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó” , › ÂÚ›Ï˘Ô˜ Ô Ã¿Ô˘·ÚÓÙ, Ô˘ ›¯Â 8/14 ‚ÔϤ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ

ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ·. ŒÎ·Ó· ÔÏÏ¿ ηϿ Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi„Â, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ fiÏË Ë ÔÌ¿‰·” . √ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‹Ú ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ¿Óˆ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ √ÚÏ¿ÓÙÔ, ™Ù·Ó μ·Ó °Î¿ÓÙÈ, Ô˘ ›Â: “£· Ì ÛÙÔȯÂÈÒÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›· Ó· οÓÔ˘Ó Ê¿Ô˘Ï ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·” . √ äÓÙÔ ΔÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ ËÙÙËÌ¤ÓˆÓ Ì 25 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô Ã¿Ô˘·ÚÓÙ ÛËÌ›ˆÛ 16 Î·È Ì¿˙„ 21 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ. ∫·Ù·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó Ù· 17 Ï¿ıË ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È ÔÈ 22/37 ‚ÔϤ˜. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ ª¿Ù˙ÈΠηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı·‡Ì·, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÛË ı˘Û›· ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ “ÕÌÁÔ˘Â˚ ∞Ú›Ó·” , ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· “Á˘Ú›ÛÂÈ” ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·fi ÙÔ 1-3. Δ· ‰ˆ‰ÂοÏÂÙ·: 24-20, 4937, 63-67, 87-87 (Î.·.), 91-99 (·Ú.) ª∞Δ∑π∫: ΔÔ‡ÚÎÔÁÏÔ˘ 25, §ÈԇȘ 6, Ã¿Ô˘·ÚÓÙ 16, §È 4, ÕÏÛÙÔÓ 11, ¶ÈÂÙÚÔ‡˜ 15, ª·Ù› 2, ƒ¤ÓÙÈÎ 6, ¡¤ÏÛÔÓ 2, °ÎfiÚÙ·Ù 4. §∂´∫∂ƒ™: ∞Ú›˙· 16, °Î·ÛfiÏ 16, ª¿ÈÓÔ˘Ì 6, ªÚ¿È·ÓÙ 32, º›ÛÂÚ 12, ŸÓÙÔÌ 9, √˘fiÏÙÔÓ 6, ¶¿Ô˘ÂÏ 2.

ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋˜, ÂÊfiÛÔÓ Ô ∂ıÓÈÎfi˜/√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘Ì‚Â›, Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ȉȈÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÂΛ ÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó fiÙ·Ó Ë Ó¤· ÔÌ¿‰· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞°™ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1937” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜. ◊‰Ë ÛÙÔÓ μfiÏÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ۈ̷Ù›· Ô ∂ıÓÈÎfi˜/√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È Ô ∞™∫ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ì ÙÔÓ ∞™∫ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı› Î·È ı· “Û‚‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË” , Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜/√Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶¤ÌÙ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο, Ì ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË. ∂Λ Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÚ·¤˙È Ì ÙÔÓ Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” . ∫·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ı· ‰È¢ıÂÙËı›. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Â›Ó·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡/√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “∂›Ì·È Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ªÂ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. ∂ÎÙ›ÌËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” .

∂ÁÁÚ·Ê‹ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤ÏË ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∞.°.™. μfiÏÔ˘ 1937” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ÙËÏ.: 24210-34507 ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ Î. ∂˘ÁÂÓ›· ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ÛÙÔ ÙËÏ. 6932872045.

ƒ∂∞§

“∞ÎfiÌË ‰ÂÓ Û˘ÌʈӋ۷Ì Ì ªÂÛ›Ó·” √π ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, “Marca” , “As” Î·È “Mundo Deportivo” ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË ÂÚ› Û˘Ìʈӛ·˜ ÙÔ˘ ŒÙÔÚ ªÂÛ›Ó· Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, οÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÎfiÔ˘Ù˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ “ÌÂÚ¤ÓÁΘ” . Ãı˜ fï˜ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” , Ãfiگ ¶¤ÚÂı ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ SPORT 24 ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ì fiÙÈ Ë ƒÂ¿Ï ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î. ªÂÛ›Ó· ÁÈ· Èı·Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, fï˜ ‰È·„‡‰ˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∑Ô¿Ó ¶Ï¿ı·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·ÎfiÌ· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ¶ÚÒÙ· ı· Ï˘ı› ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ¿ÏϘ Û˘Ìʈӛ˜. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ·ÏËı‡ÂÈ Ù›ÔÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰‹ıÂÓ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÛ›Ó· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ƒÂ¿Ï ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ó· ϤÂÈ ÔÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ı· Ì›ÓÂÈ Î·È ÔÈÔ˜ ı· ʇÁÂÈ. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ·Ó Î·È fiÙ·Ó Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ªÂÛ›Ó·, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ” . 줂·È· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ô ªÂÛ›Ó· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï. øÛÙfiÛÔ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰È·˙‡ÁÈÔ” Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ı·.


™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

¶∞¡∂ 41 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ 80.000 ʛϷıÏÔÈ ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ôı¤ˆÓ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞∂∫ ÙˆÓ ΔÚfiÓÙ˙Ô˘, ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘, ∑Ô‡·, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, §·ÚÂÓÙ˙¿ÎË T˘ Ô˘ ۋΈÓ ÙÔ Î‡ÂÏE§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY ÏÔ ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ ∂˘ÚÒ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ™Ï¿‚È· ¶Ú¿Á·˜ ÙˆÓ ∑›ÓÙÂÎ Î·È ƒÔ˘ÙÛ›Ûη. ◊Ù·Ó ¿ÏψÛÙÂ Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (Ì¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·) Ô˘ ·ÌÈÁ‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤ÊÙ·Ó Û ٤ÙÔÈ· ˘„ËÏ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∞∂∫ ¤Ú·Û ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ. ¶‹Ú ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ·ÂÏÏ· ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û Ï‹ÚË ·Ú·ÎÌ‹. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË (̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË) ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ∫È ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Original Ó· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ “ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜” ı· ›¯Â ‰È·Ï˘ı› ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠη΋Ó-ηÎÒ˜ Î·È ϤÔÓ Ë ∞∂∫ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹Ú˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘, Â›Ó·È fiÛ· ¤Ó· ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÔ‡ÛË, ‹ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜. ∫È fï˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ. ∏ ∞∂∫ „¿¯ÓÂÈ ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÁÈ· ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô˘ ı· ÙË ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· Î·È ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÌÂÈ “Ù·ÊfiϷη” Û ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·. Ãı˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÎ¤ÛÂÈ Ë ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ¶ˆ˜ ¯¿ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞ÏÏ¿ ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì·. °ÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞∂∫ ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞1, fiˆ˜ Ô ¶∞√∫, Ë √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜ Î.·., ÂÓÒ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÚÒËÓ ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∫∞∂ ∞∂∫, ™ˆÎÚ¿Ù˘ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¤ÚÈÍ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “‚fiÌ‚·” . ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ (ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜) ÚfiÙÂÈÓÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙÔ... ª·ÚÔ‡ÛÈ: “ΔÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ̛· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη, ·ÏÏ¿ Ô Î. μˆ‚fi˜ ·Ó·˙ËÙ› Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ∫∞∂. £· ‹Ù·Ó ÛˆÙ‹ÚÈ· χÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î. μˆ‚fi ÙËÓ ∞∂∫, Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ... ∂˘ÚˆÏ›Áη, Î·È Ë ∞∂∫ Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÚÒÙÔ Ì¿Áη -Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·- ÏfiÁˆ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Î·È ÎfiÛÌÔ˘” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ¤‰ˆÛ ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ÕÏψÛÙ ·Ó Á›ÓÂÈ ÙÂÏÈο οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ô Î. μˆ‚fi˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÁÈ· Ù· ...ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È·. §¤Ù ÙÂÏÈο Ó· ‰Ô‡Ì ÌÈ· ...ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓË ∞∂∫ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη; ¶Èı·Ófi. ™ËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ... papathanasiou@e-thessalia.gr

27

¶ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ...ηٿÛÎÔÔ ∞Δ√ª√, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· “ηٷÛÎÔ‡ÂÈ” ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ë ÔÌ¿‰·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂, Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎÔ‡. ∞˘Ùfi˜ ı· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Ô ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û‡ÓÙÔÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ô Ó¤Ô˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ...

√È ÔÌ¿‰Â˜ “¯Ù›˙ÔÓÙ·È” Δ∏¡ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ›¯Â ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ ÂÙ¿ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-08. º¤ÙÔ˜, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ‰¤Î· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ì ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ Ó· Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÏÈfi˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. ΔÔ “Ú¿‚Â͋ψÓ” οı ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ Î·È Û˘Ì·ÁÔ‡˜ ÔÌ¿‰·˜. £· Ú¤ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· “¯Ù›˙Ô˘Ó” οı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È fi¯È Ó· ÙËÓ “ÁÎÚÂÌ›˙Ô˘Ó” . ∫¿ÓÔ˘Ì ϿıÔ˜;

™Î¤ÊÙÂÙ·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ∞¶√ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤·ÈÍ·Ó Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÈÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÙÔÓ £¿ ÓÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·Ó Ó¤Ô Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹, ÙÔÓ ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ. Èڛ˜ Ó· ÚԂ› Û ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ Î·Ù¿ÊÂÚÂ, ·Ó Î·È ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ∏ ηϋ ÔÚ›· ‹Ù·Ó ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ Î·È ÌÂıÔ‰È΋˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È Ù˘ ¿ÚÈÛÙ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ·›ÎÙ˜. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ª›ÏÙÔ˘ ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙË Î·È ‹‰Ë Ô Ó·Úfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÎÚÔ‡ÛË ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜. √ ›‰ÈÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÛΤÊÙÂÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ‚‹Ì·... ∂.Ã.

¢ÂÓ ÙÔÓ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔ “fi¯È” ∂¡Δ√¡∞ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È ‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ÂÓfi¯ÏËÛ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ¡›ÎË, ·ÊÔ‡ οı ¿Ô„Ë Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔÓ ›ڷÍ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯ˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ‚¿˙Ô˘Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ¶∞∂. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ϤÌ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· Û ηÙËÁÔÚÔ‡Ó, ·Ú¿ Ó· Û ·ÁÓÔÔ‡Ó, οÙÈ Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË...

∫Ú¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙ¿ÛË ∞ƒ¡∏Δπ∫∞ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒ Ù˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . ∞˘Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· ›¯·Ó ıÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ °È‰fiÔ˘ÏÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ¶ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÙÔ Blue Club ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ›‰Ô˘˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷÏfiÁÈ˙ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ fiÙÈ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ηÙËÁÔÚ›·. ∞Ó ÙÔ Blue Club ¤ÏÂÁ ÙÒÚ· “Ó·È” , ı· ‹Ù·Ó Ó· Û·Ó Ó· ¤·ÈÚÓ ›Ûˆ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ ·Ó Û˘ÌʈÓ› ‹ ‰È·ÊˆÓ› ηÓ›˜ Ì ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, ÁÈ· ÙÔ Ìfi-

A

£§∏Δπ∫√ ΛÓËÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô ∞√¢ ∞ÁÚÈ¿˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓÒÛÂÈ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Î·È Á‡ÔÓÙ·È ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜. ªÂ ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î. ¢Ô˘Ï¿ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™., Ì· Î·È Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ŒÏÏËÓ· ·Ó·ÚÚȯËÙ‹ ¡›ÎÔ˘ ª·ÁÁ›ÙÛË, Ô ∞√¢ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì 21 ÙÌ‹Ì·Ù·, ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ...·ÔÁÂȈı›. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤ÁÈÓÂ Ë Ï‹ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂Λ fiÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ £ËÛ¤·, 90 ·È‰È¿ ·fi 5-14 ÂÙÒÓ (ÛÙË ÊˆÙfi ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ·ıÏËÙ¤˜) Ì ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, ™fiÓÈ· ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ∫ÒÛÙ· ªÔ‡ÙÔ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì˘‹ıËÎ·Ó ÛÙ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÛÙÚfiÁÁ˘Ï˘ ...ı¿˜. ΔÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô ∞√¢∞ ı· οÓÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì Âȉ›ÍÂȘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ, Ì¿ÓÙÌÈÓÙÔÓ, Ú˘ıÌÈ΋˜ Î·È ÂÓfiÚÁ·Ó˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ fï˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ηÌ ÙÔ˘ ∞√¢∞, Ë ÎÔχ̂ËÛË Î·È ÙÔ Î·ÁÈ¿Î, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È·ÚÎÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∞ÁÚÈ¿, Ì ÌÚÔÛÙ¿ÚË ÙÔÓ ∞√¢∞, Ì ÙÔÓ £ËÛ¤· Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÁÈ‹˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ·ıÏÔ‡ÌÂÓË ÓÂÔÏ·›· fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¢‹ÌˆÓ. ∂.∞.¶.

ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Â›Ó·È ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜... μ.∫.

“™ÂÈÚ‹Ó˜” ÂÍ ∞ıËÓÒÓ ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤Î·Ó ·›ÛıËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ Ì›· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ı· ¤ÊÙ·Ó ÙfiÛÔ „ËÏ¿ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ Â› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ ·¤ÊÂÚ ÙÚÂȘ ÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÷ڿ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, °ÂˆÚÁ›· ª·ÏÈÛÈÒÚ· Î·È ™ÔÊ›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È “ÛÂÈÚ‹Ó˜” ÂÍ ∞ıËÓÒÓ. ◊‰Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ¤ÊÙ·Û Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ 21¯ÚÔÓ˘ ̤ÛÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤Î·Ó Ôχ ηÏfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ı· ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘.

∂ÈÛ¤Ú·Í·Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ™∂ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¢ı‡ÓıË-

Î·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛˆÌ·Ù›Ԣ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∞ºª Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ªÔÚ› ÙÔ ‰¤ÏÂ·Ú Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÏÂ̷͛ٷ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜, ηıÒ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ, ÙÔÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ Î.·. ŒÙÛÈ ÛΤÊÙËÎ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈο ̤۷ Î·È fi¯È ‰È· Ù˘ ...Ï·Á›·˜ Ô‰Ô‡.

∞Á·Ô‡Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ √§√∫§∏ƒ√ ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΔÔÍfiÙË μfiÏÔ˘, Ô˘ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó “˙ˆÓÙ·Ó‹” , ÂÓÒ ·fi ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚Ú› Ô ΔÔÍfiÙ˘ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·›ÁÏË. ¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Í¤ÚÔ˘Ó Î·È ·fi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. °.¶.


28

™∞μμ∞Δ√ 13 I√À¡π√À 2009

π¡Δ∂ƒ

£¤ÏÂÈ ∂Ùfi Ô ªÔ˘Ú›ÓÈÔ √ ∑√∞¡ §·fiÚÙ· ÂȂ‚·›ˆÛ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÿÓÙÂÚ, ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ˆÛÙfiÛÔ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∑Ï¿Ù·Ó πÌÚ·˚ÌÔ‚ÈÙ˜ fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ. √ §·fiÚÙ· ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Ô ªÔÚ¿ÙÈ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ Ù· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ™·ÌÔ˘¤Ï ∂Ùfi ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ·ÊÔ‡ Ô ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÔÙÂÏ› ‰È·Î·‹ fiıÔ ÙÔ˘ ∑Ô˙¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. “À‹ÚÍÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ªÔÚ¿ÙÈ ‰ÈfiÙÈ Ô ∂Ùfi ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. ∂Ì›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ·Ó fi¯È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ πÛ·ÓÔ‡ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Ì ÙÔÓ ∂Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.

°È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡È¯¿Ù ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ªÂÛ›ÎÙ·˜ ¢À¡∞ªπ∫√ Ì¿ÛÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ËÓ›· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ë ªÂÛ›ÎÙ·˜. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó... ÏfiÁÔ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ ªÔÌfi Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ·, ¡È¯¿Ù. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ªÂÛ›ÎÙ·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù·Í›‰È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î‡ÎÏÔ Â·ÊÒÓ Ì ÙË μÈÁÈ·Ú¿Ï. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ºÂÓ¤ÚÌ·¯ÙÛ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡È¯¿Ù ‰ÂÓ Â˘‰ÔΛÌËÛÂ Î·È Ë ªÂÛ›ÎÙ·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÛÈÌÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈıÂÙÈÎfi. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ “„‹ÓÂÙ·È” Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë ªÂÛ›ÎÙ·˜ ÙÔÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 8 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙË μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ›.

°π√Àμ∂¡Δ√À™

¢ÂÓ ˆÏÂ›Ù·È Ô ΔÚÂ˙ÂÁΤ √¡∂πƒ√ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ì›ÓÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ §ÈfiÓ, ª·ÚÛ¤ÈÁ, ƒfiÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¡Ù·‚›ÓÙ ΔÚÂ˙ÂÁΤ ·fi ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. √ °¿ÏÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ʇÁÂÈ, ‰ÈfiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÏÈÁÔÛÙfi˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÙÔÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ. “√ ∞ϤÛÈÔ ™¤ÎÔ ÌÔ˘ › fiÙÈ Ô ΔÚÂ˙ÂÁΤ ‰ÂÓ ˆÏ›ٷȔ , ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ “Equipe” Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·ÏȤÓÙÔ. √ ΔÚÂ˙ÂÁΤ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ 2000, fiÙ·Ó Î·È ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙË ªÔÓ·Îfi Î·È ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ 138 ÁÎÔÏ Û 220 Â›ÛË̘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 6, 8, 13, 20, 27.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Super 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 7 7 0, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 4 8 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 3 6 0.

™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√¡ ¶ƒ√∂¢ƒ√ Δ∏™ “μ∞™π§π™™∞™” º§√ƒ∂¡Δπ¡√ ¶∂ƒ∂£

§∞ƒπ™∞

™¯Â‰È¿˙ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏË ÛÔ˘‰·›· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ë ƒÂ¿Ï

∞¤Û˘Ú ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ΔÛ¤ÚÓ·Ù Ω™Δ∂ƒ∞ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∂Ì›Ï ¡Ù›Î· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ºÏÔÚ›Ó ΔÛ¤ÚÓ·Ù ‹Ú ·ÚÓËÙÈ΋ ÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ·. √ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¿ÚÁËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ “‚˘ÛÛÈÓ›” Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘. √ 29¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi ∫Ȥ‚Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÚÈÓ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∫ÒÛÙ· ¶ËÏ·‰¿ÎË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ˘fiıÂÛË. √ ΔÛ¤ÚÓ·Ù ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ √˘ÓÈÚ¤·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Δ‡Ô˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ·Ú·ÛÙ› ÛÙË ÊȤÛÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, οÙÈ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿.

ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ˆ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÂÈ¤‰Ô˘ ∫·Î¿ Î·È ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ÚÔ¤‚Ë Ô ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı. Δ· 160 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ‰·¿ÓËÛÂ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ (·Ó fiÏ· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿), ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ “ÌÂڤӯ˜” , ·ÊÔ‡ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ·fiÛ‚ÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ.

“∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È, ÂÌ›˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· “Ìԇ̔ ̤۷ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ô ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏË Ì›·, ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜” , ›Â Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” ÛÙËÓ “Gazzetta dello Sport” ÚÔÙÔ‡ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fiÛ‚ÂÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ: “£· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜, ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù˘ ƒÂ¿Ï, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Èο ÌÔ˘. ∏ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ·›ÚÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi ÙÚÂȘ fiÚÔ˘˜. ∞fi Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·fi ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜” . ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ô ¶¤ÚÂı ·¿ÓÙËÛÂ Î·È ÛÙÔÓ Ã·‚Ȥ ™·Ï¿Ó ª·ÚÙ›Ó, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï Î·È ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ÙfiÛÔ ‰··ÓËÚ¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜.

∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ô ∫·Î¿ ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÈΛÌÂÓË ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ı· ÎϤ„ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ·fi ÙË ‰fiÍ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ, Ô ∫·Î¿ ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ fiÔ˘

∏ƒ∞∫§∏™

“¡·˘¿ÁËÛ” ÙÔ˘ ŸÂÚ ∞¢√•√ Ù¤ÏÔ˜ ›¯Â Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ∞-

‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ μÚ·˙ÈÏ›·˜, ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ÛÙ·Ú. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ı· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. √ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Ë Â›‰ËÛË ˆ˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË Ì ÂÓıÔ˘Û›·Û” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∫·Î¿. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ÙËÎ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ 2007 Î·È ÙÔ 2008 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

¢ÂÓ Ê‡ÁÂÈ Ô ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∫Ï·˜ °È·Ó ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú ·fi ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ·Ú¿ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÂ-

Ù·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Î·È ƒfiÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙË “μ·Û›ÏÈÛÛ·” - ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ ÙËÚ‹ÛÂÈ. “¢ÂÓ ¤¯ˆ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı Î·È ÙÔÓ Ãfiگ μ·ÏÓÙ¿ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô ∫Ï·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ï¿Ó· Ù˘ ƒÂ¿Ï. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ Ù›ÔÙ· Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› η̛· Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ·Ù˙¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘: “¢ÂÓ ¤¯ˆ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ƒfiÌ·. ∫·Ì›· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Ì ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÃÔ‡ÓÙÂÏ··Ú Î·È fiϘ ÔÈ Ê‹Ì˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ª¤Û·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ” .

°π∞ Δ√ À¶∂ƒμ√§π∫√ ¶√™√ Δ∏™ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏™ Δ√À ƒ√¡∞§¡Δ√ ™Δ∏ ƒ∂∞§

∫·˘ÛÙÈÎfi˜ Ô ¶Ï·ÙÈÓ› ∞ ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √À∂º∞ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ °Î¤ÚÈ ™¿ÙÎÏÈÊ. H ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÂÎfiÚ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÊÔ‡ 94 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ 67,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙË ª›Ï·Ó (ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∫·Î¿) ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔÓ ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›, Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈÏËÊı› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·ÚfiÌÔȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. “∞˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ

ȉ¤· ÙÔ˘ fair play Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì·˜. ∏ √À∂º∞ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ¿ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· (ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ), ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ªÈÛ¤Ï ¶Ï·ÙÈÓ›. ™‡ÌʈÓÔ˜ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √À∂º∞ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘

μÚÂÙ·Ó›·˜, °Î¤ÚÈ ™¿ÙÎÏÈÊ, Ô˘ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ôχ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. “∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË Î·È ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙÔ Â›Û˘ ˘„ËÏfi ÔÛfi Ô˘ ‰fiıËΠÁÈ· ÙÔÓ ∫·Î¿, Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ fiÏ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Ô ¶¤ÚÂı ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ʤÚÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ “ÁηϿÎÙÈÎÔ˜” ÛÙË ƒÂ¿Ï” .

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ™¿ÙÎÏÈÊ ¤ÁÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜: “∞ÓËÛ˘¯Ò ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜. Δ¤ÙÔÈ· ÔÛ¿ Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙ· Ó· Ù· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ı· ÌÂٷʤڈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. Œ¯Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (ÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ), ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˜” . √ ƒ¿ÙÎÏÈÊ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο. “ø˜ ʛϷıÏÔ˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, Â›Ì·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ‰ˆ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ “ŸÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” , ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘, ·ÏÏ¿ ηٷϷ‚·›Óˆ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÚÓËı› Ù¤ÙÔÈ· ÚfiÙ·ÛË. ¶ÔÙ¤ ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ¤Ó· Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÂÈ ÛÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜” .

ÓÙÚ¤˜ ŸÂÚ ÛÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √ ∂ÛıÔÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “ohtupet” Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, ‰È¤„¢Û οı ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ô˘ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ˙‹ÙËÛ· ÙÔÓ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο. ∑‹ÙËÛ· ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÙÚ·¤˙˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ú›ÛÎÔ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ·, ηıÒ˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∂Ï›Ó ΔÔÔ˘˙¿ÎÔÊ, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÙÔ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ Ã·ÔÂÏ ΔÂÏ ∞‚›‚.

∫·È Ì ÙË “‚ԇϷ” ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Ô ΔÛÈÒÏ˘ ∫π Â›ÛËÌ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ·fi ¯ı˜ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ΔÛÈÒÏ˘. √ 28¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ÙÔÓ ‰ÂÛ̇ÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √ ΔÛÈÒÏ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1981, ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·’ fiÔ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. £‹Ù¢ÛÂ, ·ÎfiÌË, ÛÙÔÓ ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi, ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂ Î·È ÙË ÛÂ˙fiÓ 2008-09. ªÂÙÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο 80 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È 89 ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋.

∫∞§∞ª∞ƒπ∞

μÔ‹ıÂÈ· ·fi ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë; ∫∞Δ∞¢π∫∞™ª∂¡√™ Û ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Â›Ó·È Ô ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· 250.000 ¢ÚÒ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯÚÂÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ™Ô¿Ú˜, ™·ÌÔ˘ËÏ›‰Ë, ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ™˘Úȉ¿ÎË, ¶¤ÂÙÂÚ˜, √˘ÌÔ‡ÚÈ Î·È ™ÈÎfiÊ. √ ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ›¯Â Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë Î·È Ê¿ÓËΠfiÙÈ Ô “Δ›ÁÚ˘” ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿. “AÓ ÌÔ˘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ı· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ˆ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È ÌfiÓÈÌ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞∂∫.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫£∂™∂π™, √ªπ§π∂™, ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™ — ∏ ∂∫¶√§ ¡∞ª, Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ (¶√¢¡π) Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ∂Í ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ “¶∞¡£∂™™∞§π∫√ º∂™Δπμ∞§ Ã√ƒø¡ & ¢ƒøª∂¡ø¡ ∞¡∞Δ√§π∫∏™ ƒøªÀ§π∞™” Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÎÈ ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ·ÓÙ·ÌÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÁfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›·, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó·‚›ˆÛË ËıÒÓ Î·È Âı›ÌˆÓ, Ë ˘ÂÓı‡ÌÈÛË ÛÙȘ Ӥ˜ ÁÂÓ¤˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜. — ∏ ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∏ fiÏÈ Ù˘ ÁηÚÓÙ¤ÓÈ·˜” ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ· ‚È‚Ï›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ô ÓÔ̿گ˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, Ë Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ™ÔÊ›· ∏ÏÈ¿‰Ô˘ - Δ¿¯Ô˘ Î·È Ô ‰È‰¿ÎÙˆÚ °ÂˆÚÁ. ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ô ‰È‰¿ÎÙˆÚ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜. £· ÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ë ªËÏ›ÙÛ· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜. — ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √È ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔÈ ÛÙÔ ∫ÔÛÌÔı¤·ÙÚÔ, Ù· ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ, Ë ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ÚÔÛÔÌÔȈً Î·È Ù· Ê¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙÔÓ ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 7 .Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ηٿ ÙȘ 9 Ì.Ì. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 2421046253, 51061 Î·È 53244. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ “π¿ÛˆÓ” ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¿ Ì¿ÓÈ·, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ó‚·Ṳ̂Ó˜ ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÂÔÚÙ‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, ÂÔÚÙ¿˙ÂÈ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ ÂÎÎÏËÍÂΛÓËÌ· ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ Ì¿ÓȈÓ. Û¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ™‹ÌÂÚ· ŒÙÛÈ, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÂÏ› ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ¡·fi Ù˘ ¶·Ó·ı· „·Ï› ª¤Á·˜ ∫·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi˜ ∂Á›·˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙË ÛÂÚÈÓfi˜ Ì ∞ÚÙÔÎÏ·Û›· ˘fi ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· Ù· . ∞Ú¯ÈÌ. Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ ·Ì¤ÏË ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·’ ÙË ÙÚfi˜ ∂ÈÊ·Ó›Ԣ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ∞‡ÚÈÔ ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ͯÓÔ‡ÌÂ. ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ·fi ÒÚ· — ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ 7.30 .Ì. - 10 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ¶·Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ÂÎÓËÁ˘ÚÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘fi ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈÔÙ¿ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ 09, Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÙÚfi˜ ª·Í›ÌÔ˘ — ΔÔ ¢›ÎÙ˘Ô “¶∂ƒƒ∞πμπ∞” ı· Ú·Á¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Δ·ÎÙÈ΋ ∂Ù‹ÛÈ· °ÂÓ. ™˘ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈӤϢÛË ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›ˆÓ ı· ’09 ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯Ô— ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤ÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ °ËÚÔÏ·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÎÔÌ›Ԣ. (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932119479. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — √ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “√È ¶ÈӷοÙ˜” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙˆÓ ¶ÈӷηÙÒÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. ∏ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ·fi ÙȘ 6-8 Ì.Ì. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ Ì·˜. — TÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· æ˘¯·ÁˆÁ›·˜ Public (KÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Î·È OÁÏ) Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 12 Ì. Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªÔ˘ÏÒÙË “πÛÙÔڛ˜ Ì Á¿ÙÔ˘˜” , ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·” . Δ· ‚È‚Ï›· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ·fi 6 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· °∞π∞. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 25422, 29974, 38898, 41449 Î·È ÌËÓ Í¯ӿÙ ϋÁÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 6-10 πÔ˘Ï›Ô˘ ªÈÏ¿ÓÔ - ¡fiÙÈÔ °·ÏÏ›· ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059 - 30 Î·È 22501. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ - ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ¶√¢ ∞ÁÚÈ¿˜ (ÎÙ›ÚÈÔ √Δ∂). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ŒÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ¤ÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈÔÚÙ‹ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Î·È ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜.

ΔÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ

¢

ÈÂıÓ¤˜ Û˘ÌfiÛÈÔ Ì ٛÙÏÔ “∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ΔÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ë 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (·Ú·ÏÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) Û‹ÌÂÚ· ÎÈ ·‡ÚÈÔ 13-14 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÛÙÔ μfiÏÔ.

√ fiÚÔ˜ “·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜” ·Ô‰›‰ÂÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¤ÚÁ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜ Ô˘ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ‰˘Ô ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ư̂Ϙ, Ú¿Û˜ Î·È Ï¿Ì˜. ∞Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ηٷÛ΢‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ÊÔÚËÙ¤˜ ·fi ͇ÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ì ÛÙÔ Ó·fi Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ηٿ ÌfiÓ·˜ ÚÔÛ¢¯‹˜. ΔÔ Û˘ÌfiÛÈÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ¤ÓÙ ·Ó¿ÁÏ˘ÊˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ô ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ ªÈ¯·‹Ï Î·È ÙËÓ ¶·Ó·Á›· Ó· Ô‰ËÁ› ÙÔ ÌÈÎÚfi ÃÚÈÛÙfi ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ùԉȉ¿ÛηÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ √Í›·˜ ∂›Û΄˘ ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ó·fi Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ À··ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ª·ÎÚÈÓÈÙ›ÛÛ˘ Î·È Ë ÂʤÛÙÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ Ù˘ √Ï˘ÌÈÒÙÈÛÛ·˜ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ∂ÁÁÚ·Ê‹ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ, ÚÔÛʈӋÛÂȘ, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› 09.00-9.30 .Ì. ∞Û·Û›· ¡Ù›Ó·, “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: √È ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜” πˆ¿ÓÓ˘ μ·Ú·Ï‹˜, “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: ∂ÈÛÎfiËÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¤Ú¢ӷ˜” . ¶ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·: ∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÙÔ Î·È ÛÙ·ٛÙË 9.30-10.30 .Ì. πfiÏË ∫·Ï·‚Ú¤˙Ô˘ “Looking Anew. Byzantine Ivories Reconsidered” ∞Û·Û›· ¡Ù›Ó· “∂ÏÂÊ¿ÓÙÈÓ· Î·È ÔÛÙ¤ÈÓ· ϷΛ‰È· ·fi ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ §È¿ÎÔ˜ “∂ÈÎÔÓ›‰ÈÔ ·fi ÛÙ·ٛÙË Ì ÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÈÔÚ›ÙÈÎË ÌÔÓ‹ π‚‹ÚˆÓ” . ™˘˙‹ÙËÛË ¢È¿ÏÂÈÌÌ·: 11.00-1130. ¢Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·: ∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ̤ٷÏÏÔ, ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Î·È Í‡ÏÔ˘ 11.30-13.30 .Ì. ∫¿ÙÈ· §Ô‚¤Ú‰Ô˘-ΔÛÈÁ·Ú›‰· “∞Ó¿ÁÏ˘Ê· ÂÈÎÔÓ›‰È· Ì ÚÔÙÔ̤˜ Û ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ÙË ªfiÓË μ·ÙÔ‰›Ô˘” . Brigitte Pitarakis “Precious Objects and Mass-Production: Aspects of Popular Devotion in Palaiologan Constantinople” . ¡›ÎÔ˜ ™ÈÒÌÎÔ˜ “¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ͇ÏÔ” . ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ΔÛÈÁ·Ú›‰·˜ “∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜

·fi ÙËÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿” . ™˘˙‹ÙËÛË °Â‡Ì·: 14.00-15.30 ΔÚ›ÙË Û˘Ó‰ڛ·: ∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ï›ıÔ 17.30-21.00. ∂ϤÓË ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ “∞Ó¿ÁÏ˘ÊË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¢¤ËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ (ÃÔ˘ÚÌ·Ï›) ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ fiψ˜ ƒfi‰Ô˘” . ∂˘ÁÂÓ›· ÷ÏÎÈ¿ “∞Ó¿ÁÏ˘ÊË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÛÛËÓ›·˜” . μ·ÛÈÏÈ΋ μ¤ÌË “μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ÊÚ·ÁÎÈο ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÷ÏΛ‰·˜” . μ·Ú‚¿Ú· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ “ª·ÚÌ¿ÚÈÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ Ù˘ ∏›ÚÔ˘” . £·Ó¿Û˘ ™¤ÌÔÁÏÔ˘ “¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ÙÔ˘ “§ÂÔÓÙ›Ô˘” ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ÕÓˆ μfiÏÔ˘” . °ÈÒÚÁÔ˜ μÂϤÓ˘ “ª·ÚÌ¿ÚÈÓË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙȘ ™¤ÚÚ˜” . °È¿ÓÓ˘ μ·Ú·Ï‹˜ “∂·ÓÂͤٷÛË ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ·Ó·ÁχÊÔ˘ ·fi ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ √Í›·˜ ∂›Û΄˘” . Simon Davies “The Fountain-icon fo the Virgin Orans in Berlin and the Peribleptos Monastery at Constantinople” . ™˘˙‹ÙËÛË °ÂÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ª·Ú›· μ·ÛÈÏ¿ÎË, Robin Cormack. ¢Â›ÓÔ ÔÌÈÏËÙÒÓ - ¢ÂÍ›ˆÛË 21.30. ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ¶.£. ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜ 9.30 .Ì. Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜: ∞. ΔÔ ¡·fi ÙˆÓ ∂ÈÛÔ‰›ˆÓ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘: ∂›ÛÎÂ„Ë 10.00-11.00 .Ì. μ. ΔÔ ¡·fi Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ √Í›·˜ ∂ÈÛΤ„ˆ˜: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 11.30 - Â›ÛÎÂ„Ë 12.00 - 13.00. °Â‡Ì· ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 13.30-15.00. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÁÈ· μfiÏÔ.

™˘Ó·˘Ï›· ∞ÏΛÓÔÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë √ ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ı· Ì·˜ Û˘Ó·-

ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ “ÚÔÛˆÈ΋˜” ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ, Ì ٛÙÏÔ “¡ÂÚÔÔÓÙ‹” ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË Î¿ÔÈˆÓ ·fi ·˘Ù¿ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ÂÓÒ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Ôχ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ¤Ó· Û¯‹Ì· ȉȷÈ-

Ù¤Úˆ˜ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ: ™Ù·‡ÚÔ˜ §¿ÓÙÛÈ·˜ (È¿ÓÔ, Ï‹ÎÙÚ·), °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÔ‡‰Ë˜ (‚ÈÔÏÔÓÙÛ¤ÏÔ, ÎÚËÙÈ΋ χڷ), ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ËÏ›‰Ë˜ (Ù‡Ì·Ó·). ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ‹¯Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ μ·ÁÁ¤Ï˘ §¿·˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ μ¿Ì‚Ԣη˜ ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ı· ÂÈÌÂÏËı› Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30Ì.Ì. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: Δ·ÌÂ›Ô £Â¿ÙÚÔ˘, ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Classic, Videoclub Casablanca. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 20ú.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

∏ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ¢√À∫ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ∫ÔÈÓˆÓÈο ∫¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ¢√À∫ ÛÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙȘ 8 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. £· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ Î·È ı· ‰Â›Ù ٷ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ÙȘ ÈÔ ÏÔ˘ÏÔ˘‰È·Ṳ̂Ó˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜! ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Ï¤ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §‡Î·˜, Ì ı¤Ì· “∫‹Ô˜ - ·˘Ï‹ - Ì·ÏÎfiÓÈ... ŒÓ·˜ ÙfiÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. £· ¯·Úԇ̠ӷ ›ÛÙ fiÏÔÈ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜!!!

“∞Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜”

¢Y™KO§O

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÂÈ ·˘Ï¤˜ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ·...

29

¢ÈÂıÓ¤˜ Û˘ÌfiÛÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÎÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ π∞∫∞ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™ABBATO 13 I√À¡π√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂ΉÚÔ̤˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1) 14Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3), ÙËϤʈÓÔ 24210 35915. ∂›Û˘, Ô ŸÌÈÏÔ˜ ÙËÓ 28Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Ì ηڷ‚¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘. ∂Λ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Ì·˜ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÙÔ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈΤڈÓ, ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜: 2829/6/09: ∞Úȉ·›· Î·È 4-6/7/09: √ÚÂÈÓ‹ ∞Ú牛·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™˘Ú›‰Ë 30, ÛÙȘ ÒÚ˜ 1100-1300 ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¶·Ú·Û΢‹ 18.30-20.30. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ÏÔ˘ÙÚfiÔÏË μ¤ÏÈÁÎÚ·ÓÙ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ (ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô dvoretsa 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ì SPA) - ºÈÏÈÔ‡ÔÏË - ª¿ÓÛÎÔ ÛÙȘ 1921 πÔ˘Ó›Ô˘. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ - ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24210 21607 Î·È 24210 34213. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ (¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋) 19-20-21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ •¿ÓıË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙÔ 2Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ∞Óٿ̷̈ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ Õ‚‰ËÚ· - ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜ - º·Ó¿ÚÈ ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· - ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË. ΔÈÌ‹ Ì ÚˆÈÓfi 135∂ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ •¿Óı˘. ¶ÏËÚ: ∫·ÙÛÈÚ¤ÏÔ˘ ¡·Ù¿Û·- ŒÏÂÓ· 6937 344859, 6973 082611. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ - ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 25/6 ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. 2. ΔËÓ 6Ë πÔ˘Ï›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ 10 .Ì.- 12Ì. — √È “ÿˆÓ˜” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· (¡. ∫ÈÏΛ˜) ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∂›ÛÎÂ„Ë - ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ (∞ÍÈÔ‡ÔÏË), √ÈÓÔÔÈÂ›Ô ªÔ˘Ù¿ÚË (°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ·) Î·È ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ƒ·Ê·‹Ï (¯ˆÚÈfi °Ú›‚·). ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 18 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24210 60900, ¢Â˘Ù¤Ú· - ¶·Ú·Û΢‹, ÒÚ˜ 7.00-9.30. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚȈÙÒÓ μfiÏÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 27 Î·È 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙË ¢Ú¿Ì· Î·È ™¤ÚÚ˜, Ì ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Elpida. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÌË Ì¤ÏË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24954, 29974, 61172, 50226, 27254 Î·È 64418. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ “∂ΉËÏÒÛÂȘ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÂ Δ‹ÓÔ - ¶¿ÚÔ ÛÙȘ 29/6 ¤ˆ˜ 2/7. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 34712. — ∏ ŒÓˆÛË ¶ÔÓÙ›ˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 12‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔÓ πÛÙÔÚÈÎfi ¶fiÓÙÔ (μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË - ∞Ì¿ÛÂÈ· - ™·Ì„Ô‡ÓÙ· ∫ÔÙ‡ˆÚ· - ∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙ· - πÓfiË - ΔÚ›ÔÏË - ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· - ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ - ª·ÙÛԇη Î.¿.) ·fi 11/8 ¤ˆ˜ 22/8. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ Î. ¶ÂÚÎÔ˘Ï›‰Ë ∫ÒÛÙ·, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6948 173814. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤ÛˆÓ, Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24280 73178.

™ABBATO 13 I√À¡π√À 2009

∫¿ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋

¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ ÚfiÛÎÔÔÈ ÛÙÔÓ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ” ¶ËÏ›Ô˘

°

È· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ˘‹ÚÍ·Ó ¶ÚfiÛÎÔÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· - ÁÈ· Ï›ÁÔ ‹ ÁÈ· Ôχ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛËÌ·Û›· - Ë Ï¤ÍË “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ¤ÓÓÔÈ·, ÌÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË... ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi Ì·˜ “ηٷʇÁÈÔ” , ÛÙ· ÿÓÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ ·Ïfi¯ÂÚ· ÂÈÎfiÓ˜, Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÎÈ ÂÌÂÈڛ˜... ÃÒÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÛηÓÙ·ÏȤ˜ ÎÈ ·Ù¤ÏÂȈٷ ·È¯Ó›‰È·, ‰ÚÔÛÈ¿ οو ·fi ÙȘ ÔÍȤ˜ ÛÙÔÓ Î·‡ÛˆÓ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ù˘ ʇÛ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ η̤ÓÔ˘ ͇ÏÔ˘ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ... √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ fï˜ ¤ÁÈÓ ‹‰Ë 53 ÂÙÒÓ... ∫È ·Ó ÛÙ¤ÎÂÈ ·ÎfiÌ· ·Á¤Úˆ¯Ô˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·Ì›ÏÈÎÙÔ˜ Î·È Ù· ¯ÈfiÓÈ· οı ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ÙÔ›Ô˘, ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·ÌÂ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ” , ÌÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÚÈ˙È΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. Δ· “̤و·” ÔÏÏ¿, Ù· ̤۷ ÁÓˆÛÙ¿, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜, ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ, ÙÔ ÓÈÒıÂÙ fiÏÔÈ. ªÂ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ʛψÓ, ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ∂.∫.™., ηٷʤڷÌ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ÔÛfi ηÈ, ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ª¿ÈÔ, Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘... ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏÔ˘ÙÚ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÎÔ˘˙›Ó·, Ó¤· ÛÎÂ‹ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, Ó¤· ÂÚ›ÊÚ·ÍË, Ó¤Ô ¯ÚÒÌ·, ·¤Ú·˜ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜... ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ›... Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ Î·È Ô “∫¤ÓÙ·˘-

ÚÔ˜” Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘

·‡ÚÈÔ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË, ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ, ÛÙÈÁ-

̤˜ ͯˆÚÈÛÙ¤˜, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜... ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙ· ÿÓÈ·, Û ¤Ó· ·Óٿ̷̈ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ “∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘” , Ì ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È Ôχ ΤÊÈ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙË ÛÎÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÍȤ˜, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ʛÏÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿, Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÛÙÈÁ̤˜ ÚÔÛÎÔÈΤ˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÏ›‰È ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·! √ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ! °È· ÏfiÁÔ˘˜ ηχÙÂÚ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂȉÔÔÈ‹ÛÙ ̷˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙ· 6974 772444 (¡›ÎÔ˜ ÷ÏÈ¿ÛÔ˜), 6932 494315 (£Ô‰ˆÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï¿˜), 6937 054041 (¡›ÎÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘) ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ pemagnis@otenet.gr.

ÃÔÚËÁfi˜ Ë Fanta ÛÙË “°ÈÔÚÙ‹ ∞ӷ·ÎψÛ˘” H Fanta ‹Ù·Ó Ô ¯ÔÚËÁfi˜

Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ “°ÈÔÚÙ‹˜ ∞ӷ·ÎψÛ˘” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 πÔ˘Ó›Ô˘, ̤۷ Û ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ Îϛ̷, ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜! ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰È‹ÚÎÂÛ ٤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿Óˆ ·fi 600 ·È‰È¿ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Û ·È¯Ó›‰È· ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ¤ÚÁ· graffiti. OÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÚÔÛ›ÛÙËÎ·Ó Ì ¿ÊıÔÓË Fanta Î·È ‹Ú·Ó ˆ˜ ‰ÒÚÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ηÂÏ¿ÎÈ·. ∏ “°ÈÔÚÙ‹ ∞ӷ·ÎψÛ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ̛· ͯˆÚÈÛÙ‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Ë ·Í›· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›Ë-

Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. °È’·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ¤ÁÈÓÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ “°ÈÔÚÙ‹˜ ∞ӷ·ÎψÛ˘” ·fi ÙËÓ Fanta, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ Ù˘ Coca-Cola, Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰Ú¿Û˘ Ù˘. ª¤Ûˆ ÔÏÏÒÓ Î·È ÔÈÎ›ÏˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·Ù˘¯ı›, ÛÎÔfi˜ Ù˘ Coca-Cola Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Â›Ï˘Û˘ η›ÚÈˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ôχ η›ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙËÓ CocaCola ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ÎfiÛÌÔ, fiÔ˘ ÔÈ Û˘Û΢·Û›Â˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ï¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ÔχÙÈ̘ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. °È’ ·˘Ùfi Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙԉȷÓÔ̤˜ Î·È ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ¿ÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ “°ÈÔÚÙ‹ ∞ӷ·ÎψÛ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·Ú¤· Ì ÙË Fanta ÙÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ‰˘Ó·Ù¿!

∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Coca-Cola ΔÚ›· Œ„ÈÏÔÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Coca-

Cola ΔÚ›· Œ„ÈÏÔÓ ÛÙÔ μfiÏÔ È‰Ú‡ıËΠÙÔ 1986, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜, ʤÙÔ˜, 23 ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÚÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ··Û¯ÔÏ›, Û˘-

ÓÔÏÈο, ÂÚ›Ô˘ 265 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ·Ú·ÁˆÁÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤‰Ú· ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÌÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ΔÚÈοψÓ, °Ú‚ÂÓÒÓ, ºıÈÒÙȉ·˜, ∂‡‚ÔÈ·˜, μÔȈٛ·˜ Î·È ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfi-

ÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ Ë Coca-Cola ΔÚ›· Œ„ÈÏÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·ÛËÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· PET, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Nestea ÛÂ Û˘Û΢·Û›· PET, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÛ‹Á·ÁÂ. ∏ ÌÔÓ¿‰· Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Î·Ù¿ ISO 9001 ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηٿ ISO 14001 ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Î·Ù¿ OHSAS 18001 ÁÈ· ÙËÓ ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÚÁ·Û›·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· HACCP. ΔËÏ: 210 6660400 - 403. E-mail: o.vagiona@assetogilvypr.gr

ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ

“ª·˜ ‹Úı ÓÈÔ˜ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜” √ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ·È‰È΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ì ٛÙÏÔ “ª·˜ ‹Úı ÓÈÔ˜ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù‹˜”. √ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Ì ÙȘ ·È‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. πˆÓ›·˜ “πø¡∂™” , ÙË ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘, ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” , ı· ·Ó·‚ÈÒ-

ÛÔ˘Ó Î·È ı· ·Ó·˙ˆ˘ÚÒÛÔ˘Ó ÌӋ̘ ·fi Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·ÏÈ¿ Ô˘ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ¶ÔÏÏ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·Ù›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ª¤Û· ·fi ·˘Ù¿ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ¯ÔÚÔ‡ “Crying Wall” ∏ √ª∞¢∞ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯Ô-

ÚÔ‡ Infinity ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9Ì.Ì. ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “The Crying Wall” . ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Â›‰· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‚›Ô˘. ∂›Ó·È Ì›· ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, fiÛÔ ÎÈ ¤Ó·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ‹ ÁÏ˘ÙÈ΋ Ï·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. √ ¯ÔÚfi˜ ÌÈÏ¿ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ· Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∂È̤ÏÂÈ· - ¯ÔÚÔÁڷʛ˜: °ÎÚ¤Ù· ¶ÔÏ¿ÓÛη - ªÔ˚‰›ÓË. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ: °ÎÚ¤Ù· ¶ÔÏ¿ÓÛη - ªÔ˚‰›ÓË, ™ÙÂÚÁÈ·Ó‹ ΔÛÔ˘‚¿Î·, ÕÓÓ· ∞Ó¿·ÏË, §›Ï· ™·ÏÙ·ÁÈ¿ÓÓË, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫·ÙÔ‡ÓÈ·, ∂ϤÓË ºÚ·ÁÎÔ˘‰¿ÎË Î·È Ô Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜.

∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi ∂∫¢∏§ø™∏ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÚ‹-

ÓË, ÙË ˙ˆÔÔÈfi ‰‡Ó·ÌË Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË fiÏ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ™Δ’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ Û ÎÔÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ √Ì¿‰· ¡›ÎÔ˘ ¶·Úı¤ÓË - ∑·Ê›ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤ÏË. ™ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ·‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ‹Ì·Ù· “°È· ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘...” , ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó, ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜. Δ· ·È‰È¿ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó Ì Û‚·ÛÌfi ÙËÓ “ø‰‹ ÛÙË ¯·Ú¿” , Ì ·ÏÌfi ÙÔ “∂›Û·È ¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ” , ÂÓÒ Û˘ÁΛÓËÛ·Ó ··ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Ô›ËÌ· “∂ÈÚ‹ÓË” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘. ∏ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÂÚÌ‹Ó¢Û ˘¤Úԯ˜ ÌÂψ‰›Â˜ (Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË), ηıÒ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÙËÓ ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ. π‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ¶·Úı¤ÓË “Δ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ‹ÏÈ ÓÔËÙ¤” ÎÈ “ŒÓ· ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ” , ηÏÒÓÙ·˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Î·È ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ “∞Á›Ô˘ πˆÛ‹Ê” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

™ABBATO 13 I√À¡π√À 2009

31

ŒÎıÂÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °Ú·ÊÈÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ¢π∂∫ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

™¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ŒÓ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ “ª·ÁÈÎfi˜ ·˘Ïfi˜” ∏£∂§∞¡ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘

ƒÒÌ˘ Apollo cinema, ηıÒ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘Ùfi ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û η˙›ÓÔ. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ΔÚfiÓÎÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ μÈÙfiÚÈÔ Î·È Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ¤ÁÈÓ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù¤¯Ó˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 20 ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ªÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ›¯·Ó Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÔÈΛϷ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi ÙÔ˘˜. ¶·ÚfiÙÈ Ë ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ·˘Ù‹ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ›¯Â ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·ÔÙ˘¯›·˜, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Èη›ˆÛ ÙÔÓ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ Ù˘. ªÂ fi¯ËÌ· ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÔÈΛϷ fiÚÁ·Ó·, ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ Ë¯fi¯ÚˆÌ· Î·È ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ Ì¿ıËÌ· ˙ˆ‹˜. ΔÔ Û¯‹Ì· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ 2002 Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË. ∞fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 250 Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÂÓÒ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ΔËÓ Orchestra di Piazza Vittorio ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 16 πÔ˘Ó›Ô˘. £· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ “ª·ÁÈÎfi ·˘Ïfi” ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜ ªfiÙÛ·ÚÙ Û ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰È·Û΢‹. ΔÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¶··ÁΤÓÔ ÎÚ·Ù¿ ¤Ó·˜ ∞ÊÚÈηÓfi˜ ·Ú·Ì˘ı¿˜, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ∞Ú¿‚ˆÓ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ÙȘ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ Ù˘ μ·Û›ÏÈÛÛ·˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ÂÓÒ fiÙ·Ó Ô Ú›ÁÎÈ·˜ Δ·Ì›ÓÔ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È, ·ÓÙ› Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿, ¯¿ÓÂÈ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Û ÌÈ· ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌÚ¤ÙÔ˘, Ë ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô §¤·ÓÙÚÔ ¶ÈÎÈfiÓÈ, Ù· ÛÎËÓÈο Ô §›ÓÔ ºÈÔÚ›ÙÔ, ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ô ƒ·Ê·¤Ï ƒÔ‡ÛÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ fiÓÙÈÔ˘Ì ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ª¿ÚÈÔ ΔÚfiÓÎÔ. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ √Ì¿Ú §fiÂ˙ μ¿Ï (·ÊËÁËÙ‹˜), ¶¤ÙÚ· ª·ÁÎfiÓÈ (μ·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜), ™ÈÏ‚› §Ô‡È˜ (¶·Ì›Ó·) Î.¿. ¢∞¡∞∏ ª∞ƒπΔ™∞

√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘” Δ√ £∂∞Δƒ√ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Óȉ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÂÚÁfi ¯ÂÈÌÒÓ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó¤Â˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È ı· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Á¤ÏÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘”. Ãı˜ ¶·Ú·Û΢‹ 12 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ∫ÒÛÙ· ™·Óȉ¿ ¤‰ˆÛ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÛÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. ŸÛÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ‹ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6982 448846.

E

ÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 9ÌÌ ÛÙÔ ™ÈÓ¤ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” (Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛoÓÔ˜) Ë ¤ÎıÂÛË “√È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °Ú·ÊÈÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 70 ÂÚ›Ô˘ ·Ê›Û˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂§∂À£∂ƒπ∞™. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009, ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ È· “Design Walk 2009” , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ æ˘ÚÚ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂›¯Â ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË °Ú·ÊÈÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ·̷ٷ” Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Û’ ¤Ó· ÎÔÈÓfi ÛÎÔfi: ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ‚·ÛÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2009, Ë ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ η›Ó ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËΠÁÈ· ÙȘ ·Ê›Û˜ Â›Ó·È Ë “ÂÏ¢ıÂÚ›·” ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ¢Ú›·, Ô˘ Ô Î¿ı ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤-

¯ÂÈ ÂÈϤÁÂÈ fiÔÈ· Ù˘¯‹ ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜: ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ª·ÚÈϤӷ ∞Á¿ıÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ª·ÓÙÒ ¢·ÌÈÚ¿ÏË, ∑·˙ÈÚ¤È ¢·Ú›·, ™ÔÊ›· Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, °È¿ÓÓ˘ ∫·˙·ÓÙ˙fiÁÏÔ˘, ∞ÈÌÈÏ›· ∫¿ÓÙ·, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÎÎfiÏ·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÔÌÓ¿ÎÔ˜, πÛ›‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÈ·‚Ú¿˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫Ô‡ÏË, °È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜, ¶¿ÚȘ ∫Ô‡ÙÛÈÎÔ˜, ¡¿ÛÔ˜ ∫˘Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ¢Ë-

Ì‹ÙÚ˘ ∫ˆÏ¤ÙÛ˘, ¶¿ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÂÁ¿Î˘, ™ÔÊ›· §Ô˘Î¤ÚË, °ÈÔ‡ÏË ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘, πÛ·‚ÂÏÏ· ª·˘Ú‹, ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, AÓÙˆÓ˘ ¶Ô˘Ô˘Ï›‰Ë˜, ¡Ù¤ÓÓȘ ™‹ÚÌ·Ó, ∂‡· ΔÂÌÔÓ¤Ú·, ºÈϋ̈ӷ˜ ∏Ï›·˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÚÈ‚˘˙¿˜, M¿Î˘ TÚ›ÙÛ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÚȯ¿˜, ¡›ÎÔ˜ ΔÛÔ‡Ù˘, °È¿ÓÓ˘ ºÂÙ¿Ó˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ºÏˆÚ¿Î˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÷ڷÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÷Ù˙ËÌ·ıÈfi˜, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ ÷„‹˜, ∂ϤÓË ÃÚ˘ÛÈÎÔ‡.

∞fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜ ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °·Ï¿Ó˘, °È¿ÓÓ˘ ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë˜, ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÈ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫Ô·Ó›‰Ô˘, ∞ÁÁÂÏÔ˜ ª¿Î·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ™¤ÌÔÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜, ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Ë ™Ù·˘ÚԇϷ ÃÂÈÏ¿, ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ™ÈÔ˘Ù˙Èԇ΢, ·fi ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¶··‰¿Î˘, ·fi ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ Ë ŸÏÁ· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÔÈ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μ·ÛÈÏ¿ÙÔ˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛÈÚ›ÎÔ˜, ·fi ÙȘ ™¤ÙÛ˜ Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ ªÂ˙¿ÙË - √ÚÏÒÊ, ·fi ÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÔÈ ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÓÙÔ˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ Î·È ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË (USA) Ô μ›ÎÙˆÚ·˜ ∫Ô¤Ó ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÛ· ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ· ∞ÚÂÙ‹ ¶·ÛÈÔ‡‰Ë Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫. ∏ ¤ÎıÂÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ŒÎıÂÛ˘: 13 ˆ˜ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 7 Ì 10 Ì.Ì.

∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜

∏ °ÈÔÚÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ¶√§À ÚÈÓ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ·

ÙËÓ Â·ÓÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ, ¤Ó· ºÂÛÙÈ‚¿Ï-Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ¤ÛÙËÓ ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ - ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂÙ¤ÙÚÂ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·Ó Û ÛÎËÓ¤˜! ∞ÎfiÌ· ÚÈÓ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ˆ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ‰ˆÚÂ¿Ó ·fi fiÏÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ , Ô˘ ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÙÔ˘ ë80 ÂÓÒÓÂÈ ÎÔÈÓfi Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÎÒ‰Èη Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ 10 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ..ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘!! °È· ÙÚÂȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ë̤Ú˜ ¶·Ú·Û΢‹ 19, ™¿‚‚·ÙÔ 20 Î·È ∫˘Úȷ΋ 21 πÔ˘Ó›Ô˘, ·fi ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ù· ¶·Ï·È¿, Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ Î·È ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ (ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘) ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ (∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜) Î·È ÙÔ ΔÔ.™˘.¡ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂∫¶√§ ¡.∞.ª Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÔÌ¿‰·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Plenty projects. ¶¿Óˆ ·fi 200 ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ 50 Û¯‹Ì·Ù·, ¯ÔÚˆ‰›Â˜, ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, Ì¿ÓÙ˜, DJs Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â› ÛÎËÓ‹˜, Ì ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ›ÛÔ‰Ô. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘Ó Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹‰Ë ÛÙËÓ ëÊÚ¤ÛÎÈ·’ Ï·Ù›· ·ÓÂÈÛÙË-

Ì›Ô˘ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ..ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ¡ˆÚ›˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÌÈÎÚÔ› Ê›ÏÔÈ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· public, ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·, fiÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÂÏÏËÓfiÙÚÔ· ȉÈÒÌ·Ù·, ÚÒÙ· ·fi Ù· ªÔ˘ÛÈο ™‡ÓÔÏ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÌÂÙ¿ Û ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ô/¤ÓÙ¯ÓÔ˘ (∞fiÛÙÔÏÔ˜ ªfiÛÈÔ˜) Î·È ÙÔ˘ ‚·ÏηÓÈÎÔ‡ (Salonumuz Klimalidir) Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌfi (Palyrria) ‹ Î·È jazz/blues ÛÙÔȯ›· (Red Wine Band). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË rock ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÓÙfiÈˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ‘Áο˙È·’ Î·È ÎÈı¿Ú˜ (Lizardia, Speed Freaks, Crossroads, Bazooka, Mute Noise) ı· ÚÔ¸·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ hard Ú¤Û‚ÂȘ ë81dB’ (IT) Î·È ÙÔ˘˜ ska-punkers Skaribas , ÚÈÓ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ì ÙËÓ ËÚˆÈ΋ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ æfiÊÈÔÈ ∫ÔÚÈÔ›, Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ¯ÚÔÓË ·Ô˘Û›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘! MÈ· ÁˆÓ›· ÈÔ ¤Ú·, Ë ‚Ú·‰È¿ ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ Ì dub Î·È reggae ‹¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÛÙÂÓ¿ÎÈ Ù˘ °Ú·‚È¿˜, ÛÙ· ¶·Ï·È¿, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi selectors ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ (Selah, Skitlab) Î·È ÓÙfiÈÔ˘˜ (I Against I, Subtekk). ™ÙÔ ÛÙÂÓ¿ÎÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓÒÓÂÙ·È Ì Ó·ÓÈΤ˜ ‰Â‹ÛÂȘ Û ..·Á·ÓÈÛÙÈΤ˜ ıÂfiÙËÙ˜ (몷ÓÈÙÔ‡ bar’), ı· ¤¯Ô˘Ì hiphop Î·È freestyle ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, Ì ÙËÓ Dj Kristi Ó· ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ô˘ Ô ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÂÈÓ (ëword of Mouth’) ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·˘Ù¤˜ Û·Ó ÙÔÓ πÛËÌÂÚÈÓfi. ∂ÈÏÔÁ¤˜ latin/breaks ·fi ÙÔ˘˜ Blend (Ì live ʈÓËÙÈο ·fi 3 MC’s!) Î·È ·fi ÙÔÓ DJ Rudy Ô˘ Ì·˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ·fi ÙÔ Bristol,

ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ Up Bustle & Out. To group ·˘Ùfi ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÛÙË ÛÎËÓ‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ï¿È ÛÙÔ˘˜ ·›ı·ÓÔ˘˜ The Burger Project Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· Ì·˜ ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó, ÚÈÓ ÔÈ ·Èı¤ÚÈÔÈ ¶ÔψÓÔ› Loco Star Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÔ˘Ó. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÓˆÚ›˜, ÔÈ ‹¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ‚¤‚·È· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ› (Lemonostifel) ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› (Ekotiger) Î·È reggae, Ì ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙ·ÙÔ˘˜ Jah Love Maria Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ÂΛ Ô˘ ÙÔÓ ¿ÊËÛÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó‡¯Ù·.. M οˆ˜ ÈÔ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô Ë Ï·Ù›· ¶·Ï·ÈÒÓ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› Û dancefloor, ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Pascal B Î·È ¿ÏÏˆÓ local DJ’s, ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞ıËÓ·›Ô ¡Δ∂πμπ¡Δ. ™Â ÌÈ· ÈÔ ÎÏ·ÛÈ΋ ÓfiÙ·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ë ¶ÔÏ˘ÊˆÓÈ΋ ÃÔÚˆ‰›· ı· οÓÂÈ ÌÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Concerto Piccolo, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙfiÈ ı· Û‡ÛÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó‰·ÈÛ›· ·fi ÎÏ·ÛÈο, jazz Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â ÙÚ›· ÛËÌ›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, ÛÙÔ ∏ÚÒÔ, ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·fi ÙȘ 9 ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Ì·˜ ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ (Blue Jazz Fiction, Î.¿.) Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (T.R.I.O) Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË ‚fiÏÙ· Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ÂÓÈ·›Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi ÂÚ›·ÙÔ. °È· fiÛÔ˘˜ ‚¤‚·È· ·Ú·Ï›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‹ÏÈÔ˜, fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Ë °ÈÔÚÙ‹ ı· ÂÎ¤ÌÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ìˆ‚Ô‡, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Dolce radio. To ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ °ÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜, ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘-

¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶·˘Ï›‰Ë, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ÛÙ· ÈÛÙÔÚÈο Û¯‹Ì·Ù· 땇ÏÈÓ· ™·ıÈ¿’ Î·È ëªˆÚ¿ ÛÙË ºˆÙÈ¿’. ∏ Ë̤ڷ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÈı·ÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô Ì ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘˜ Lunatic Rockets, Fall in Parts, Pig in a Poke Î·È Fuzzy Nerds Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÚÈÓ ÔÈ ÔÚÂÍ¿ÙÔÈ Ska Bangies Ì·˜ ÍÂÛËÎÒÛÔ˘Ó Î·È Ô ·Á·ËÙfi˜ Monsieur Minimal, ¯¿ÚÈÓ ·ÓÙ›ıÂÛ˘, Ì·˜ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÌÂψ‰ÈÎfi electronica ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘. °È· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ..̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋ ÙÒÛ˘, electro ‹¯ÔÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·Ï·ÈÒÓ Ì ÙË ‰È¿ÛËÌË Olga Kouklaki Î·È ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Night for Heroes, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÚÒÌÂÓ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ù· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì fiÏÔÈ, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ οÔÙ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÎÈ ·ÏÏÔ‡: ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· ÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Â›‰ÂÈÍË breakdance, live graffiti Û ÊÔÚÙËÁ¿ (!), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ ™Ù¤ÎÈ ¶·È‰ÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. A˜ ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 22 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡.∞Á¯È¿ÏÔ˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ °ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÕÌÌÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÔ›Ù˜ Ì·˜ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ π¯ÓËÏ¿Ù˜, ÕÏÈÎÔ °Ú¿ÌÌ·, ∏¯fiÚ·Ì· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ www.europeanmusicday.gr/volos. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: musicdayvolos@gmail.com

√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ √ ™À§§√°√™ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶.∂. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ù˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘ °. ƒ›ÙÛÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙȘ 17 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.30. ¶¿Óˆ ·fi 100 ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È Û˘Óı¤ÛÂȘ, ÂÓÓ¤· Â˙ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·, Ù¤ÛÛÂÚ· ı·ÙÚÈο, fiˆ˜ Î·È ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÔÌfiÙ¯ÓÔ˘˜, Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. ¶ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ, ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÈÌËÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·‹¯ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó·. ∂ÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔÓ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ™˘ÌÊÈÏ›ˆÛ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ù· η›ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‚›ˆÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‡·Ú͢.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Ï˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2009 - 2011, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 17 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 17.00, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜, Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 18.00 Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ÛÙÔÓ ·˘Ùfi ¯ÒÚÔ. ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢.™. ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¶¤ÙÚÔ ªÏ¿Ó· (ÙËÏ. 24210 88647 ‹ 6944275742) Î·È ÛÙÔÓ Á.Á. Î. ∫ˆÓ/ÓÔ ∫ÔÌÈÛfiÔ˘ÏÔ (ÙËÏ. 24210 42515 ‹ 6946346210) ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 15 πÔ˘Ó›Ô˘.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 32

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

K§EI™IMO TH™ 11H™ I√À¡π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¶&∫ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

30.372.591,12 24.698.890,05 133.999.251,57 16.003.953,29 359.222.033,94 31.760.240,22 19.303.765,87 7.829.761,14 14.169.540,75 125.637.712,35 979.158,12 58.891.099,15 1.584.866,36 7.558.178,25 518.785,71 221.419.384,36 15.721.359,33 3.875.726,68 9.694.819,59 3.926.753,11 8.390.923,41 17.770.175,67 34.751.179,00 10.597.351,36 4.328.413,88

5.867.487,79 2.991.827,34 15.258.323,45 2.295.254,89 100.390.221,52 3.553.704,89 2.733.863,90 1.470.300,88 1.850.141,25 14.861.909,58 186.781,68 7.421.847,25 396.716,91 729.192,62 50.000,00 14.635.123,26 915.044,76 659.551,34 1.871.552,42 1.031.786,08 2.346.052,34 2.347.937,86 3.549.077,82 5.438.697,67 294.230,10

5,1764 8,2555 8,7820 6,9726 3,5783 8,9372 7,0610 5,3253 7,6586 8,4537 5,2423 7,9348 3,9950 10,3651 10,3757 15,1293 17,1810 5,8763 5,1801 3,8058 3,5766 7,5684 9,7916 1,9485 14,7110

0,09% 0,08% 0,07% 0,12% 0,13% 0,11% 0,11% 0,14% 0,12% 0,05% 0,18% 0,18% 0,00% 0,06% 0,07% 0,15% 0,36% 0,19% 0,09% 0,24% 0,01% 0,08% -0,14% 0,08% 0,07%

5,2799 8,3793 8,7820 7,0946 3,5783 8,9372 7,0610 5,4318 7,7735 8,4537 5,2423 8,0141 4,3146 10,3651 10,3757 15,2049 17,5246 5,9938 5,1801 3,8819 3,5766 7,6441 9,8650 1,9485 14,9317

5,0729 3,39% 8,1936 2,59% 8,7161 4,77% 6,9029 3,36% 3,5783 5,41% 8,8702 1,35% 7,0080 2,88% 5,2188 1,91% 7,6586 3,22% 8,4537 1,25% 5,2423 3,24% 7,8951 1,09% 3,9950 2,53% 10,2874 3,65% 10,3757 3,76% 15,0158 3,55% 17,0092 11,63% 5,8175 2,18% 5,1542 3,85% 3,7297 2,69% 3,5498 2,21% 7,5684 3,19% 9,6937 2,02% 1,9436 0,66% 14,5639 2,71%

59.313.907,45 17.277.757,49 24.519.022,60 4.149.153,24 186.405.676,60 36.445.667,52 1.620.817,73 30.399.742,90 36.300.932,50 2.006.579,18 117.193.124,87 7.109.049,08 1.595.357,52 10.339.548,39 20.467.575,35 26.342.838,59 98.869.253,86 145.900.546,73 28.395.681,71 28.542.542,94 70.210.844,63 129.877.750,03 59.300.271,53 1.241.258,37 17.293.201,73 129.199,07 5.523.964,50 743.318,26 15.339.271,54 1.223.034,70 1.247.829,38 32.657.463,94 13.635.742,31 4.612.420,28 6.296.767,03 2.397.220,25 4.360.131,01 127.023.392,38 60.401.310,79 14.545.814,86 65.042.636,40 115.063.371,48 8.339.639,65 115.427.378,46 42.427.205,38 11.459.373,57 633.509,29 6.360.204,40 15.496.848,26 12.173.457,71 2.832.176,73 4.411.674,58 1.816.792,19

3.773.837,47 1.500.263,31 2.707.271,18 812.586,81 42.320.746,07 5.494.551,44 261.171,50 3.657.951,31 3.897.927,92 200.000,00 11.297.510,40 1.990.326,02 409.889,33 1.598.707,52 6.627.322,82 6.447.330,67 10.362.259,16 29.465.666,32 3.587.288,55 3.197.478,04 6.860.191,99 15.944.933,78 6.025.138,77 120.000,00 1.786.598,09 110,73 4.756,47 650,70 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.866,22 14.100,00 1.094.788,94 1.927.291,21 803.662,75 558.564,30 40.030.995,05 5.818.345,99 1.425.845,54 6.503.099,15 38.081.531,05 311.781,49 105.871.841,40 4.098.416,88 3.772.382,64 219.149,26 1.382.675,89 5.719.456,12 3.844.327,63 767.246,52 21.267,47 575.468,20

15,7171 11,5165 9,0567 5,1061 4,4046 6,6331 6,2060 8,3106 9,3129 10,0329 10,3734 3,5718 3,8922 6,4674 3,0884 4,0859 9,5413 4,9515 7,9156 8,9266 10,2345 8,1454 9,8421 10,3438 9,6794 1.166,8000 1.161,3600 1.142,3300 1.171,4600 871,4500 923,5600 964,3100 967,0700 4,2131 3,2672 2,9829 7,8060 3,1731 10,3812 10,2015 10,0018 3,0215 26,7483 1,0903 10,3521 3,0377 2,8908 4,5999 2,7095 3,1666 3,6914 207,4400 3,1571

-0,03% 0,03% 1,23% 1,25% 0,00% -0,05% 0,01% 0,00% -0,13% -0,03% 0,00% 0,49% 0,96% 0,11% -0,01% 1,39% 0,09% 0,19% -0,01% 0,02% -0,22% -0,04% 0,00% -0,03% 0,13% 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 0,09% 0,09% 0,05% 0,51% -0,19% 0,00% -0,24% -0,37% -0,39% -0,77% -0,17% 1,19% 0,27% 0,12% -0,04% 0,04% -0,16% -0,03% -0,02% 0,77% 0,00% 0,00%

16,0314 11,7468 9,2378 5,1061 4,4046 6,6331 6,2060 8,7261 9,5923 10,2336 10,5809 3,6343 3,9603 6,4674 3,1502 4,0859 9,5413 4,9515 7,9156 9,3729 10,7462 8,5527 10,3342 10,8610 9,6794 1.166,8000 1.161,3600 1.142,3300 1.171,4600 871,4500 923,5600 964,3100 967,0700 4,2342 3,3162 3,0276 7,9231 3,2524 10,5888 10,4055 10,0018 3,0215 26,8820 1,1012 10,3521 3,0985 2,8908 4,5999 2,7366 3,2616 3,7283 208,4772 3,2518

15,5599 11,4013 8,9661 5,0678 4,3716 6,5834 6,1595 8,1444 9,1266 9,8322 10,3734 3,5361 3,8533 6,4189 3,0266 4,0859 9,5413 4,9515 7,9156 8,8820 10,1833 8,0843 9,7437 10,3438 9,6794 1.166,8000 1.161,3600 1.142,3300 1.171,4600 871,4500 923,5600 964,3100 967,0700 4,1815 3,2672 2,9829 7,8060 3,1096 10,1736 9,9975 9,8018 2,9988 26,5477 1,0821 10,2745 2,9921 2,8763 4,5769 2,6824 3,0716 3,6914 207,4400 3,0940

1,14% 6,33% -0,46% -4,43% 1,44% 0,38% 7,34% -0,25% 1,57% -0,72% 0,06% 9,12% -1,89% 3,65% 1,08% 0,62% -0,09% 0,52% -3,79% 0,27% 0,88% -0,48% 4,24% 3,40% 1,60% 9,43% 9,45% 4,06% 4,08% -4,37% -4,35% 0,58% 0,60% 7,29% 4,83% 5,25% 0,31% 1,86% 1,69% 1,06% -5,01% -0,77% -4,57% 2,62% 1,28% 0,62% 3,10% 5,27% 0,87% 1,74% -3,12% -0,37% 3,57%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

219.250.276,96 78.477.442,76 26.256.740,10 2.069.027,50 90.676.770,07 56.495.963,13 50.009.066,26 1.428.978,22 1.273.917,73 3.059.157,61 19.038.850,23 3.045.250,78 19.931.595,64 12.204.090,83 65.585.591,96 15.316.328,86 91.225.052,04 6.005.485,63 8.672.458,47 18.123.590,71 58.895.388,51 4.962.025,07 9.013.688,76 37.222.185,54 8.468.692,34 24.369.857,65 18.259.381,27 887.816,63 648.656,51 4.961.623,29

8.510.032,46 12.987.169,59 53.973.061,40 3.685.410,90 10.691.513,35 6.612.557,62 5.519.203,28 967.798,86 114.683,25 275.366,51 4.300.499,89 1.177.590,10 6.429.112,60 5.147.096,10 4.274.850,10 5.874.324,55 1.851.299,97 566.114,25 1.904.506,45 18.087.912,44 5.342.909,30 1.786.172,79 9.696.485,86 3.529.644,31 2.487.365,66 10.588.348,92 6.880.819,62 729.215,91 216.455,27 504.645,36

25,7637 6,0427 0,4865 0,5614 8,4812 8,5437 9,0609 1,4765 11,1081 11,1094 4,4271 2,5860 3,1002 2,3711 15,3422 2,6073 49,2762 10,6083 4,5537 1,0020 11,0231 2,7800 0,9296 10,5456 3,4047 2,3016 2,6537 1,2175 2,9967 9,8319

0,46% 0,73% 0,41% 0,48% -0,06% -0,05% -0,03% 0,65% 0,02% 0,02% 0,59% 0,51% 0,47% 0,86% 0,90% 1,52% 0,13% 0,33% 0,61% 1,25% 0,50% 2,58% 1,73% 0,58% 0,27% -0,11% 0,96% 0,28% 0,09% 0,22%

26,0213 6,1031 0,4865 0,5614 8,4812 8,5437 9,0609 1,4765 11,3303 11,3316 4,6485 2,7153 3,1002 2,3711 15,4956 2,6334 50,5081 10,8735 4,6675 1,0220 11,2436 2,8356 0,9459 10,7301 3,4047 2,4167 2,7864 1,2419 3,1166 10,2252

25,5061 5,9823 0,4816 0,5558 8,3964 8,5437 9,0609 1,4617 10,8859 10,8872 4,3828 2,5601 3,0847 2,3592 15,0354 2,5552 49,2762 10,6083 4,5537 1,0020 11,0231 2,7800 0,9110 10,3347 3,3707 2,2786 2,6006 1,2053 2,9667 9,7336

28,37% 37,17% 13,75% 31,38% 5,37% 7,66% 7,77% 56,74% 12,74% 12,75% 26,03% 29,25% 27,90% 37,51% 34,44% 49,42% 25,94% 23,95% 31,60% 43,10% 34,94% 35,11% 41,69% 30,72% 28,32% 20,22% 42,27% 27,10% 28,02% 27,34%

2.170.811,40 1.720.426,51 10.807.847,53 1.881.323,56 6.597.356,15 2.902.256,43 739.026,48 18.322.690,26 32.300.585,40 597.378,26 25.608.015,61 586.131,02 40.323.539,92 38.922,76 4.233.306,83 5.013.307,35 1.793.998,04 3.527.208,05 1.236.870,94 3.586.885,06 1.207.776,91 54.145.252,56 7.910.763,35 12.703.102,33 36.506.603,71 8.293.229,05 8.656.061,11 3.814.706,33 3.778.760,38 1.555.793,46 173.500.107,98 46.522.430,82 25.937.412,56 21.381.366,07 2.935.560,49 2.126.507,33 6.713.325,97 952.803,66 9.889.715,81 7.706.722,49 9.007.396,30 28.625.365,13 6.236.818,28 1.074.472,73 3.643.820,79 1.341.748,66

421.200,37 353.317,48 1.072.038,92 414.010,02 1.499.290,14 1.404.865,01 121.042,85 5.980.211,70 9.650.541,09 608,91 25.683,02 618,09 42.480,16 43,99 4.779,40 1.225.201,67 410.308,34 2.788.544,41 608.665,41 1.745.613,38 600.163,45 48.469.659,65 708.369,71 1.103.159,48 4.475.302,93 14.322.217,68 12.981.529,39 424.154,58 420.037,03 166.884,12 19.016.492,22 6.361.043,41 2.578.932,63 2.124.287,51 1.451.775,65 1.255.350,78 5.290.802,25 681.880,38 4.298.796,21 1.850.540,91 3.607.803,47 15.602.714,70 5.106,53 85.000,00 15.444,73 260.421,14

5,1539 4,8694 10,0816 4,5441 4,4003 2,0659 6,1055 3,0639 3,3470 981,0600 997,0800 948,2900 949,2300 884,7500 885,7400 4,0918 4,3723 1,2649 2,0321 2,0548 2,0124 1,1171 11,1676 11,5152 8,1573 0,5790 0,6668 8,9937 8,9963 9,3226 9,1237 7,3136 10,0574 10,0652 2,0220 1,6940 1,2689 1,3973 2,3006 4,1646 2,4966 1,8346 154,8600 12,6409 235,9300 5,1522

1,02% 3,18% 1,06% -0,66% 1,49% 0,59% -0,65% 0,81% 0,58% 0,37% 0,37% 0,67% 0,67% 0,81% 0,81% 0,20% 1,24% 1,02% 2,17% 1,29% 1,35% 0,98% 0,94% 0,90% 0,89% 0,85% 0,71% -0,26% -0,32% -0,73% -0,52% -0,44% 0,01% 0,00% 0,36% 1,11% 0,83% 1,07% 1,75% 1,50% 0,29% 1,53% 1,54% 1,15% 0,93% 0,82%

5,3343 4,9668 10,1824 4,6350 4,4003 2,0659 6,2887 3,0639 3,3470 981,0600 997,0800 948,2900 949,2300 884,7500 885,7400 4,1327 4,4160 1,3028 2,0931 2,1062 2,0728 1,1171 11,1676 11,6304 8,2389 0,5790 0,6668 9,2185 9,1762 9,3226 9,1237 7,3136 10,0574 10,0652 2,1231 1,7787 1,2816 1,4113 2,3581 4,2687 2,5590 1,8713 157,9572 12,7673 240,6486 5,3068

5,1024 4,8207 9,9808 4,4987 4,3563 2,0452 5,9223 3,0333 3,3135 981,0600 997,0800 948,2900 949,2300 884,7500 885,7400 4,0100 4,2849 1,2523 2,0118 2,0343 1,9923 1,1059 11,0559 11,4000 8,0757 0,5732 0,6601 8,8138 8,8164 9,1361 8,9412 7,2405 10,0574 9,8639 1,9816 1,6601 1,2435 1,3694 2,3006 4,1646 2,4966 1,8346 154,8600 12,3881 235,9300 5,0492

18,63% 23,54% 28,88% 10,78% -1,40% 2,18% 1,88% 6,36% 1,92% 7,38% 7,40% 3,97% 3,99% 8,30% 8,31% 10,68% 26,80% 2,95% 28,19% 10,79% 6,89% 2,34% 34,96% 1,71% 30,68% 2,41% 37,34% 2,45% 2,73% -4,55% -4,63% -0,46% 26,84% 23,43% 2,24% -1,96% 6,39% 23,90% 4,16% 30,28% 3,62% 0,52% 19,07% 27,17% 1,97% 14,08%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢π∂£¡∂™ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(2) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(2) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ING INTERNATIONAL GREECE EQUITY X CAP (EUR)(1) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

12.196.828,97 5.521.209,20 25.943.758,84 46.493.760,47 21.648.882,74 20.744.117,99 216.794.405,87 207.471.662,45 22.916.166,90 22.720.942,33 72.632.751,57 46.357.505,35 52.824.825,18 37.399.836,95 1.478.814,88 2.185.374,84 20.092.653,98 84.274.036,45 1.637.336,16 12.734.585,48 932.921,06 92.149.889,93 201.428.854,93 31.879.616,53 338.485,04 21.989.981,23 1.541.527,18 139.649.047,94 12.327.287,87 10.637.429,09 67.922.426,31 8.213.636,58

3.619.783,25 3,3695 525.948,83 10,4976 4.250.062,18 6,1043 2.248.898,76 20,6740 5.853.896,15 3,6982 2.348.426,40 8,8332 16.197.592,92 13,3844 15.384.588,78 13,4857 2.616.953,27 8,7568 1.479.079,53 15,3615 5.770.917,00 12,5860 1.137.743,11 40,7451 3.479.329,75 15,1825 6.040.218,66 6,1918 224.361,83 6,5912 301.406,45 7,2506 8.522.030,80 2,3577 14.576.855,10 5,7814 1.261.420,42 1,2980 9.272.526,10 1,3734 128.805,06 7,2429 42.066.067,02 2,1906 19.672.141,88 10,2393 17.841.330,20 1,7868 286,10 1.183,0800 18.567,30 1.184,3400 352.507,01 4,3730 7.166.917,51 19,4852 4.375.894,61 2,8171 1.474.716,10 7,2132 6.383.971,21 10,6395 2.332.390,30 3,5216

0,03% 3,5380 3,3021 24,99% 0,77% 11,0225 10,3926 54,21% 0,44% 6,4095 6,0433 31,27% 0,47% 21,7077 20,4673 40,06% 0,59% 3,8276 3,6612 32,95% 0,58% 9,1424 8,7449 36,60% 0,42% 13,5182 13,2506 28,38% 0,59% 13,6206 13,3508 29,10% 0,43% 8,8444 8,6692 34,48% 0,65% 15,5151 15,2079 37,81% 0,46% 12,6489 12,4853 32,89% 0,02% 41,5600 40,3376 19,33% 0,88% 15,4862 15,0307 18,66% 0,49% 6,3156 6,1299 25,48% 0,68% 6,7230 6,5253 17,95% 0,62% 7,3956 7,1781 25,63% 0,55% 2,4402 2,3577 40,28% 0,29% 5,7814 5,7236 19,86% 1,61% 1,2980 1,2850 41,15% 0,02% 1,4146 1,3322 19,59% 0,53% 7,4602 7,0256 29,74% 1,50% 2,1906 2,1687 35,49% 0,50% 10,2393 10,1369 27,26% 0,56% 1,7868 1,7689 36,86% 2,38% 1.183,0800 1.183,0800 26,81% 2,38% 1.184,3400 1.184,3400 26,83% 0,43% 4,4167 4,2855 38,02% 0,38% 20,0698 19,2903 26,63% 1,89% 2,9016 2,7889 42,96% 0,75% 7,4296 7,1411 32,74% 0,39% 10,6395 10,5331 18,60% 0,29% 3,5216 3,4864 29,54%

ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EMERGING MKTS EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ING (L) INVEST BALKAN XCAP (EUR)(1) OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

15.369.785,52 25.832.927,33 7.275.102,67 78.049.865,07 14.210.996,41 3.190.528,47 5.213.400,62 10.448.934,86 2.092.624,19 128.462.602,04 350.262.727,67 281.290.867,35 3.829.596,28 14.206.054,02 35.720.772,04 12.700.999,12 8.751.923,81 307.256,32 10.712.744,72

2.358.841,78 2.123.462,80 1.263.819,51 7.113.469,13 2.100.370,60 888.494,32 784.365,10 1.908.762,19 370.436,56 39.555.726,01 91.100.500,88 150.066.742,82 834.535,49 2.682.329,67 6.728.058,83 3.643.590,75 1.086.533,79 82.649,07 4.704.982,57

6,5158 12,1655 5,7564 10,9721 6,7659 3,5909 6,6467 5,4742 5,6491 3,2476 3,8448 1,8744 4,5889 5,2962 5,3092 3,4858 8,0549 3,7176 2,2769

0,00% 0,01% 0,04% 0,00% 0,06% 0,00% 0,01% 0,01% 0,09% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01%

6,5288 12,2872 5,7564 10,9721 6,7659 3,6268 6,6467 5,4742 5,6632 3,2476 3,8640 1,8744 4,5889 5,2962 5,3092 3,4858 8,2160 3,7548 2,2769

6,3855 12,0438 5,6988 10,9721 6,7659 3,5550 6,6467 5,4195 5,6209 3,2476 3,8256 1,8744 4,5660 5,2962 5,3092 3,4684 7,8938 3,5317 2,2769

1,50% 2,00% 1,45% 0,83% 0,04% 0,66% 1,88% 1,00% 3,27% 0,09% 2,75% 1,76% 1,47% 1,54% 0,95% 0,80% 1,72% 0,48% 2,04%

313.670.219,68 343.712.250,76 44.559.815,47 29.764.887,01 40.632.478,03 69.365.467,03

44.635.441,42 29.588.866,58 3.861.310,44 27.211.251,82 39.095.343,21 9.473.730,05

7,0274 11,6163 11,5401 1,0938 1,0393 7,3219

0,01% 0,00% 0,01% -0,05% 0,01% 0,00%

7,0274 11,6163 11,5401 1,0938 1,0393 7,3292

7,0274 11,6163 11,5401 1,0938 1,0393 7,2853

1,21% 0,35% 1,07% 1,14% 2,26% 1,20%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•.

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

311.396,29 172.997,42 1.399.776,83 5.594.866,95

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

78.574.022,30 7.087.643,71 45.022.616,30 13.933.321,97 3.073.930,40 2.926.567,39 551.597.227,54 33.026.958,82 6.296.085,45 80.083.270,01 27.019.039,76 13.553.181,15 13.750.324,79 9.442.302,69 28.682.633,74 5.094.338,74 55.047.632,88 12.009.606,13 56.149.992,34 18.874.927,41 17.194.501,32 1.049.398,98 1.350.525,06 12.336.460,61 2.445.035,11 1.043.782,32 16.596.458,25 1.201.691,62

8.379.889,19 614.203,89 4.754.837,03 1.329.160,07 307.077,68 298.484,78 112.128.158,60 9.163.171,91 900.761,63 5.258.841,53 5.008.198,40 1.268.307,93 1.330.822,98 2.873.316,72 3.603.209,44 2.453.079,46 3.279.408,40 2.020.040,44 6.326.431,84 5.292.279,61 5.069.401,66 120.000,00 150.492,23 3.346.666,07 328.132,60 429.335,30 7.060.305,25 120.000,00

9,3765 11,5396 9,4688 10,4828 10,0103 9,8047 4,9193 3,6043 6,9897 15,2283 5,3950 10,6860 10,3322 3,2862 7,9603 2,0767 16,7858 5,9452 8,8755 3,5665 3,3918 8,7450 8,9741 3,6862 7,4514 2,4312 2,3507 10,0141

0,22% 0,07% 0,00% 0,32% 0,19% 0,20% 0,24% 0,12% 0,09% 0,21% 0,23% 0,09% -0,01% 0,05% 0,36% 0,32% 0,08% 0,40% -0,07% 0,28% 0,04% 0,09% 0,11% 0,19% -0,07% 0,21% 0,09% 0,00%

9,4703 11,6550 9,6582 10,6662 10,1855 9,9273 4,9193 3,6043 7,1994 15,2283 5,3950 10,6860 10,3322 3,2862 8,1991 2,2428 16,9537 6,2425 9,0308 3,6200 3,4257 8,8325 9,0638 3,6862 7,6749 2,4434 2,3507 10,0141

9,2827 11,4242 9,4688 10,3780 9,9102 9,7067 4,9193 3,5683 6,7800 15,0760 5,3411 10,5791 10,3322 3,2533 7,8807 2,0767 16,6179 5,8857 8,8755 3,5665 3,3579 8,6576 8,8844 3,6678 7,3024 2,4215 2,3448 10,0141

15,27% 5,90% 0,23% 13,99% 6,19% 16,82% 14,62% 7,99% 10,91% 10,22% 7,33% 7,19% 7,01% 5,83% 17,27% 15,32% 12,69% 10,60% 5,78% 18,98% 12,52% 10,63% 10,04% 14,16% 13,21% 17,40% 10,22% 0,14%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. EUROBANK WIN-WIN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PROTON STRATEGY ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

21.972.581,35 6.298.663,73 2.898.055,05 2.529.699,29 1.433.163,98 34.651.629,89 13.015.167,81 2.335.470,82 33.533.695,54 21.465.086,32 34.019.954,61 58.259.372,65 1.672.704,47 7.226.745,29 1.467.742,30

1.321.028,97 577.347,31 266.471,99 244.980,54 309.176,15 4.548.506,19 2.135.477,61 238.741,60 5.930.172,15 8.263.095,46 3.770.203,46 6.345.275,02 567.578,31 2.801.823,95 600.124,59

16,6329 10,9097 10,8756 10,3261 4,6354 7,6182 6,0947 9,7824 5,6548 2,5977 9,0234 9,1815 2,9471 2,5793 2,4457

1,32% 1,00% 1,12% 1,31% 0,71% -0,16% 0,35% 1,30% 0,50% 0,30% -0,19% -0,07% 0,96% 0,06% -0,65%

17,4645 11,4552 11,4194 10,8424 4,7281 7,8467 6,1556 9,8802 5,6548 2,6756 9,0234 9,3651 3,0650 2,6051 2,4946

16,4666 10,6915 10,6581 10,1196 4,5890 7,3897 6,0338 9,6846 5,5983 2,5198 8,9783 8,9979 2,9176 2,5535 2,3968

29,65% 23,71% 24,03% 32,74% 4,55% 0,32% 30,66% 19,59% 2,58% 4,22% 0,43% 1,13% 14,73% 1,32% -2,00%

3,0292 11,6922 7,5551 5,8536 7,3600 12,5235 2,3137 2,9876 7,0522 2,2084 0,6360 0,6136 0,6199 2,2558 1,5549

16,24% 18,10% 10,30% 7,10% 8,61% 42,05% 8,01% 9,83% 8,03% 12,06% 12,33% 47,15% 47,17% 9,39% 8,51%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 100 ª∂Δ√Ãπ∫√

14.756.764,53 2.597.667,05 4.999.141,03 14.880.982,19 45.813.919,27 44.891.416,96 5.265.440,97 3.847.980,38 15.337.562,86 51.348.248,67 49.371.566,97 15.553.761,51 12.548.126,11 34.299.759,22 7.542.037,48

4.822.860,69 219.949,79 655.071,76 2.516.775,56 6.162.521,73 3.548.717,58 2.252.971,53 1.275.110,10 2.153.137,43 23.019.155,58 76.855.650,45 24.841.407,34 20.039.707,26 14.445.320,88 4.704.859,96

3,0598 11,8103 7,6314 5,9127 7,4343 12,6500 2,3371 3,0178 7,1234 2,2307 0,6424 0,6261 0,6262 2,3745 1,6030

0,59% 1,19% 0,97% 1,15% 0,33% 1,04% 0,63% 0,81% 0,60% 0,81% 0,80% 1,05% 1,05% 0,78% 0,72%

3,2128 12,4008 7,7077 5,9718 7,5086 12,7765 2,3838 3,0178 7,1234 2,2307 0,6424 0,6261 0,6325 2,4932 1,6511

11.599.820,69 2.226.284,00 3.234.851,30 68.208.798,80 29.362.288,66 3.738.214,88 3.094.293,18 757.829,27 6.091.181,86 64.871.777,22 68.827.042,58 12.950.083,94 34.052.972,08 4.636.103,37 3.728.182,17 5.360.245,49 1.799.260,94

3.894.578,78 443.170,01 381.321,53 8.193.837,63 3.716.418,98 953.203,95 1.002.754,94 272.165,01 1.131.440,74 23.338.913,28 75.232.419,16 1.393.233,16 13.258.261,80 1.637.714,20 497.566,65 646.694,33 207.015,55

2,9785 5,0235 8,4833 8,3244 7,9007 3,9217 3,0858 2,7844 5,3836 2,7796 0,9149 9,2950 2,5684 2,8308 7,4928 8,2887 8,6914

0,41% 0,19% 0,55% 0,22% 0,36% 0,02% 0,17% 0,51% 0,46% 0,14% 0,20% 0,10% 0,02% 0,06% 0,28% 0,19% 0,10%

3,0083 5,0737 8,9075 8,3244 7,9007 4,0394 3,1784 2,8679 5,5451 2,7796 0,9149 9,4809 2,6968 2,9723 7,5490 8,3509 8,7566

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 15 ªπ∫Δ√ MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 30 ªπ∫Δ√ MARFIN FUND OF FUNDS ACTIVE 50 ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

2,9487 3,69% 4,9733 3,74% 8,3985 13,73% 8,2412 2,06% 7,8217 3,47% 3,8040 3,67% 2,9932 5,08% 2,7009 6,77% 5,2221 5,97% 2,7518 3,08% 0,9058 4,03% 9,2950 3,46% 2,5170 6,52% 2,7742 2,63% 7,4366 4,45% 8,2265 3,90% 8,6262 2,32%

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7)

14.494.425,09 10.042.180,78 24.578,86 13.850.305,43

1.549.160,40 9,3563 1.008.893,88 9,9537 21,30 1.154,2100 12.048,18 1.149,5800

0,08% 9,3563 9,3095 -0,04% 9,9537 9,8542 - 1.154,2100 1.154,2100 - 1.149,5800 1.149,5800

1,12% 0,56% 8,96% 2,38%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4004 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8538 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4457 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,7555 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .137,55 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5099 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,8845 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5708 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,7255

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86063 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,8415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138,65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,522 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7393

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ø7,334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6996

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.075.636,30 2.235.096,63 16.846.297,72 51.751.943,77

MEPI¢IA

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

ENEP°HTIKO

6,6656 12,9198 12,0350 9,2499

0,22% 0,11% 0,27% 0,38%

6,9989 13,5658 12,4562 9,7124

6,5989 12,7906 11,9147 9,1574

13,51% 20,11% 14,50% 12,68%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4014 .........................................................1,3994 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8544 .........................................................0,8532 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4509 .........................................................7,4405 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,763 .........................................................10,748 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137,65 .........................................................137,45 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,511 .........................................................1,5088 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,8907 .........................................................8,8783 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5719 .........................................................1,5697 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7267 .........................................................1,7243

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

K§EI™IMO TH™ 12∏™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.401,57

0,61

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,74 9,1 14,79 7,28 15,45 2,04 9,72 7,07 2 5,02 3,11 8,16 6,03 3,79 2,41 5,19 30,6 1,06 2,99 1,65 1,72 5,23 5,96 4,68 2,37 15,02 20,98 1,7 5,86 7,7 9,09 7,36 6,89 4,88 1,79 1,94 7,02 9,29 2,18 1,61 8,39 4 6,66 20,25 11,88 16 5,58 6,21 2,35 6,13 5,04 21,54 14,86 8,54 4,36 7,99 2,5

-0,63 2,83 2,00 0,69 0,00 -5,99 1,25 3,97 0,50 -1,38 7,24 -0,85 0,50 -1,56 -1,63 -1,14 0,26 11,58 0,00 3,13 -3,91 -2,06 0,85 1,52 -0,84 0,47 1,85 -0,59 -1,35 0,00 -0,76 -0,54 0,15 -0,41 -1,65 4,30 0,86 0,98 2,35 -1,83 -0,12 0,50 -2,06 -1,22 2,24 -1,54 1,64 -0,80 -0,84 3,90 -1,18 -1,10 0,41 0,24 -0,46 2,57 5,93

12403 896171 190938 37480 18628 1092747 223799 88150 195295 788040 284301 392234 18959 1422776 2306463 5785 4864 2148873 0 365 749420 122764 194667 110758 17124 785459 1889310 38296 192362 151834 266857 16500 44349 25396 138034 764631 28445 99620 283637 63468 92694 379048 469595 814637 1080747 215 2805 97305 170132 780571 80462 28358 73 497836 2267188 1107249 135060

4,67 8,9 14,45 7,2 15,24 2,04 9,55 6,88 1,99 5 2,94 8,09 5,9 3,67 2,41 5,17 30,56 0,96 2,99 1,65 1,72 5,23 5,82 4,56 2,32 14,97 20,57 1,68 5,86 7,5 8,88 7,2 6,76 4,86 1,79 1,84 6,96 9,18 2,13 1,61 8,39 3,98 6,58 20 11,61 16 5,49 6,08 2,31 5,9 5 21,4 14,86 8,48 4,32 7,82 2,39

4,77 9,1 15,01 7,28 15,64 2,24 9,89 7,16 2,09 5,18 3,14 8,52 6,18 3,88 2,51 5,24 30,61 1,07 2,99 1,65 1,81 5,55 5,97 4,68 2,46 15,46 20,98 1,76 6,01 7,72 9,16 7,49 7,01 5 1,85 1,97 7,12 9,5 2,22 1,68 8,52 4,14 6,88 20,47 11,88 16,58 5,6 6,45 2,48 6,2 5,15 21,89 15,3 8,77 4,46 7,99 2,52

4,58 3,85 1,54 0,51 -5,04 2,82 2,70 -2,33 14,04 1,28 1,14 0,00 0,38 -0,67 -3,33 -2,22 -1,17 0,00 2,96 -1,85 0,00 6,67 5,00 -0,47 3,21 1,82 -1,20 4,20 3,85 -1,03 0,98 1,03 1,01 0,59 -2,88 -6,54 0,00 4,67 -1,35 5,71 -0,89 1,45 1,71 -1,27 0,00

1412 80 60170 4955 2441 354904 10426 7249 559200 13348 15270 0 4170 20534 12120 3200 30 3850 13720 27394 16892 30923 173628 12429 546272 802 300 8680 114666 14182 3714 19979 6300 496003 2920 64494 12000 12131 22950 448043 11358 2730 116265 13158 859

1,33 1,23 1,31 1,95 1,31 1,41 0,36 0,82 0,57 6,26 0,88 1,35 5,18 1,47 0,58 1,76 4,24 7,4 2,03 1,58 1,92 0,6 0,83 2,05 1,58 0,56 3,3 1,43 1,56 0,95 3,92 1,94 0,99 1,69 1,34 1,91 0,98 4,36 0,72 0,7 2,22 0,69 1,77 1,55 0,65

1,4 1,35 1,35 2 1,41 1,5 0,38 0,86 0,66 6,43 0,9 1,35 5,25 1,54 0,6 1,8 4,24 7,51 2,12 1,63 2 0,64 0,87 2,16 1,68 0,6 3,3 1,5 1,65 1 4,16 2 1 1,75 1,4 2,19 1,02 4,87 0,75 0,77 2,34 0,71 1,85 1,63 0,68

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EMPORIKI BANK S.A(∫√) EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FHL MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP FLEXOPACK AEBEP(∫√) HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SINGULARLOGIC S.A. SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,37 1,35 1,32 1,98 1,32 1,46 0,38 0,84 0,65 6,34 0,89 1,35 5,24 1,48 0,58 1,76 4,24 7,51 2,09 1,59 1,95 0,64 0,84 2,11 1,61 0,56 3,3 1,49 1,62 0,96 4,14 1,97 1 1,71 1,35 2 1 4,71 0,73 0,74 2,24 0,7 1,78 1,56 0,65

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§-ªÀ§ø¡∞™ μπ√ª.∞∂(∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) Àπ√π Ã.∫∞Δ™∂§∏ ∞μ∂∂(∫O) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√)

0,69 1,08 0,73 2,1 0,81 0,7 1,41 1,53 1,1 1,69 1,42 0,56 1,74 0,81 1,32 0,87 0,9 1,07 0,43 1,85 2,53 0,68 0,52 4,95 0,62 1,9 1,24 0,72 1,15 0,91 0,73 1,12 0,52 0,57 0,96 0,78 0,9 1,54 1,28 3,21 3,08 1,54 2,24 0,6 0,73 3,11 0,61 1,99 0,48 2,04 1,06 0,89 1,72 10,49 3,08 0,58 0,96 1 1,32 0,93 0,77 4,93 1,54 2,7 0,37 6,31 1,09 7,45 1,86 0,8 3,59 1,65 1,12 1,69 0,77 0,52 1,89 1,32 1,06 0,8 0,69 0,65 1,9 1,03 0,9 1,02 0,72 0,7 14,95 4,23 2,41 2,53 0,79 4,02 0,59 0,41 0,59 2,26 1,74 0,38 1,75 0,65 0,72 5,58 2,49 42,96 0,66 0,65 0,34

-1,43 0,00 -8,75 0,00 0,00 2,94 0,71 -7,83 0,00 -1,17 0,00 1,82 -9,85 -1,22 -2,22 0,00 2,27 0,00 0,00 5,71 -1,17 0,00 1,96 -1,00 -3,13 -2,56 0,00 0,00 -7,26 -1,09 -2,67 2,75 -1,89 -5,00 0,00 -2,50 1,12 1,99 9,40 4,90 2,67 -1,91 2,75 1,70 1,39 -3,42 -4,69 -0,50 0,00 0,00 7,07 -4,30 -0,58 0,00 -0,97 3,57 -17,95 1,01 3,13 2,20 0,00 0,61 4,05 -1,82 -2,63 -0,47 -0,91 -0,67 2,76 2,56 0,28 0,61 0,90 5,63 -1,28 -1,89 -4,55 -2,22 0,00 2,56 1,47 0,00 4,40 3,00 3,45 0,99 0,00 7,69 -0,66 -5,58 5,24 -0,39 0,00 3,88 0,00 2,50 -3,28 2,26 -2,25 0,00 4,17 -5,80 2,86 1,83 -3,11 1,68 4,76 18,18 0,00

8904 12380 9807 1630 1609 13250 30784 1 6651 5441 6450 411648 480 13511 30605 0 4520 29487 804556 70 31 7201 105130 400 40390 11741 0 1210 4705 48568 104 19759 34200 5871 23220 3600 56030 24310 87257 8640 100600 10418 22330 4190 6190 700 1341 1436 4250 12639 92296 28641 200 0 4874 27330 4582 122890 105489 21411 51842 90 2624 53614 9580 1070 27252 960 4890 3289 500 7430 802 10 250 2400 14532 2660 2690 2617 6501 0 1100 5290 20 382044 6586 700 6450 4110 226396 23264 13400 3469 0 29958 58900 11518 5500 7050 7398 16842 47970 20 20710 4216 10500 69923 5420

0,68 1,06 0,72 2,05 0,75 0,68 1,37 1,53 1,05 1,66 1,38 0,54 1,74 0,77 1,32 0,87 0,88 1,05 0,42 1,85 2,41 0,68 0,51 4,9 0,62 1,88 1,24 0,7 1,14 0,9 0,69 1,06 0,51 0,57 0,95 0,78 0,88 1,51 1,21 2,9 2,98 1,53 2,21 0,58 0,71 3,1 0,59 1,96 0,47 1,95 1,02 0,89 1,72 10,49 3,04 0,56 0,93 0,98 1,28 0,91 0,75 4,83 1,48 2,67 0,35 6,28 1,08 7,45 1,8 0,76 3,34 1,63 1,09 1,69 0,77 0,48 1,86 1,31 1,06 0,78 0,65 0,65 1,89 0,98 0,9 1,01 0,7 0,7 14,77 4,18 2,31 2,49 0,77 3,73 0,59 0,4 0,58 2,21 1,72 0,38 1,68 0,63 0,68 5,58 2,44 42,9 0,63 0,55 0,32

0,7 1,11 0,78 2,1 0,82 0,7 1,45 1,53 1,11 1,74 1,48 0,59 1,77 0,84 1,38 0,87 0,9 1,11 0,44 1,85 2,53 0,69 0,53 4,95 0,65 1,97 1,24 0,72 1,35 0,95 0,73 1,19 0,54 0,59 0,98 0,8 0,91 1,56 1,28 3,25 3,1 1,6 2,28 0,61 0,73 3,22 0,7 2,08 0,48 2,1 1,08 0,94 1,72 10,49 3,1 0,59 1,03 1,07 1,4 0,95 0,78 5,22 1,59 2,85 0,37 6,42 1,12 7,64 1,86 0,8 3,59 1,65 1,12 1,69 0,78 0,52 2,03 1,37 1,1 0,8 0,69 0,65 1,9 1,03 0,9 1,05 0,72 0,7 15,05 4,45 2,5 2,55 0,8 4,04 0,59 0,42 0,63 2,3 1,88 0,4 1,77 0,66 0,75 5,58 2,6 43 0,66 0,66 0,35

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

3,38 1,84 1,8 0,61 0,47

3,05 1,10 -0,55 3,39 -4,08

6153 1233 83268 369537 14608

3,25 1,82 1,79 0,6 0,47

3,38 1,85 1,86 0,64 0,5

7,7 1,99 9 0,7 2,15 0,75 3,85 2,15 0,35 0,32 0,43 0,31 19,45 1,05 0,5 3,83 1,57 0,27 7,99 0,26 0,74 6,7 0,28 0,31 1,17 17,38 69,5 6,07 22 0,19 0,29 0,83 1,94 0,27 10,5 7,5 0,59 0,88

0,00 -0,50 1,12 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 6,06 0,00 -2,27 3,33 -3,47 0,00 6,38 1,86 3,97 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 0,00 -9,52 0,00 0,00 0,00 3,85 0,58 0,00 0,00 0,00

319 22055 100 979 0 1500 2657 0 5600 8362 12100 69629 87 4000 7550 4028 10500 2000 0 69810 32900 4550 59400 0 99871 0 0 9480 300 16380 125640 5452 0 500 599 10 4300 0

7,7 1,95 9 0,7 2,15 0,74 3,69 2,15 0,34 0,31 0,42 0,3 18,73 1,04 0,47 3,77 1,54 0,27 7,99 0,25 0,74 6,54 0,27 0,31 1,17 17,38 69,5 5,7 22 0,19 0,28 0,83 1,94 0,27 9,48 7,5 0,57 0,88

7,8 2 9 0,7 2,15 0,77 3,86 2,15 0,36 0,34 0,45 0,32 20 1,05 0,5 3,86 1,59 0,27 7,99 0,27 0,75 6,89 0,29 0,31 1,17 17,38 69,5 6,28 22 0,2 0,3 0,84 1,94 0,27 11,44 7,5 0,6 0,88

0,23 0,18 0,75 2,23 0,21 0,27 0,31 0,73 2,97 0,24 0,16 0,14 0,12 0,34 0,81 0,37 0,84 0,17 0,19 0,48 0,37 1,23 8,26 0,46 0,3 0,48 0,88 0,32 0,51

-4,17 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00 -3,13 1,39 0,00 -4,00 6,67 0,00 -7,69 0,00 5,20 0,00 0,00 -5,56 -13,64 0,00 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,04 0,00 -5,88 0,00

163194 152000 2440 52431 14239 1500 8092130 220 0 65630 39350 0 283839 0 3600 0 0 73790 8000 7250 89990 1507 0 0 18200 4000 0 64940 153010

0,23 0,17 0,7 2,23 0,21 0,26 0,3 0,73 2,97 0,24 0,14 0,14 0,11 0,34 0,77 0,37 0,84 0,17 0,18 0,48 0,36 1,23 8,26 0,46 0,29 0,48 0,88 0,31 0,49

0,24 0,19 0,78 2,23 0,21 0,27 0,32 0,73 2,97 0,25 0,16 0,14 0,13 0,34 0,82 0,37 0,84 0,18 0,19 0,51 0,38 1,31 8,26 0,46 0,31 0,48 0,88 0,34 0,52

0,93 4,46 2,39 3,58 0,93 2,4 3,55 1,35 2,07 2,25 2,51

0,00 0,00 1,27 0,00 19,23 0,00 0,00 -3,57 0,00 0,00 0,00

0 0 550 0 30 0 0 200 0 0 0

0,93 4,46 2,2 3,58 0,85 2,4 3,55 1,35 2,07 2,25 2,51

0,93 4,46 2,39 3,58 0,93 2,4 3,55 1,35 2,07 2,25 2,51

1,07 0,06 0,62 2,19 1,2 0,67 0,12 1,05 0,1 0,14 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 2,19 1,2 0,67 0,12 1,05 0,1 0,14 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12

1,07 0,06 0,62 2,19 1,2 0,67 0,12 1,05 0,1 0,14 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) MULTIRAMA AN.EM.BIOM.ET Δ∏§∂¶/∫√À ∏§∂∫Δ (∫√ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏(∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) °ƒ∏°√ƒ∏™ ªπ∫ƒ√°∂Àª∞Δ∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂ƒ°∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(¶√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Κατάστημα υπό κατασκευή 100 τ.μ. με 130 τ.μ. υπόγειο (επικοινωνία με εσωτερική σκάλα), Κουντουριώτου με Κωνσταντά γωνιακό με σκεπαστό πεζοδρόμιο. Δεκτές προτάσεις για τοποθέτηση υλικών κατασκευής ή θέσεις ηλεκτρολογικών υδραυλικών παροχών. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (778) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμπερές τριάρι 83 τ.μ. 4ου ορόφου επί της οδού Γαμβέτα 83 με απεριόριστη θέα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24280-93976. (958) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην πλατεία Αγ. Νικολάου επαγγελματική στέγη 3ου ορόφου, 69 τ.μ., κατάλληλο για ιατρείο και άλλες χρήσεις. Γκλαβάνη 29 - Ερμού. Πληρ. τηλ. 6944-871947 και 24210-23494. (783)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È διαμερίσματα καινούρια στη Χρυσή Ακτή Παναγίας (Καντήραγας) μπροστά στο κύμα. Πληρ. τηλ. 6975-363673. (954)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 51 τ.μ., οδός Κουταρέλια όπισθεν Δικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 6944-675003. (180)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία κεντρική, σχέδιο Παρασκευόπουλου 100 τ.μ., με καλοριφέρ, αυλή και κήπο σε οικόπεδο 185 τ.μ. διαμπερές και σ.δ. 2,4. Κτίζεις 4 διαμερίσματα των 100 τ.μ. και ένα των 43 τ.μ., φάτσα 17 μ., έναντι 253.000 Ε. Πληρ. τηλ. 2421049512. (061)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο οικόπεδο εντός σχεδίου στην Αγία Παρασκευή. Πληρ. τηλ. 6977440667. (176)

¶ø§∂πΔ∞π: ΠΟΡΤΑΡΙΑ νεόδμητη, ανεξάρτητη διώροφη οικία, 110 τ.μ .σε 300 μ. οικόπεδο με υπόγειο γκαράζ 3 υ/δ, απεριόριστη θέα, πολυτελούς κατασκευής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6977-597754. (177)

¶ø§∂πΔ∞π: ΒΟΛΟΣ διαμέρισμα 102 τ.μ. στον 1ο όροφο Αναλήψεως Κανάρη καινούρια κουφώματα - τζάκι, πάρκινγκ στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας. Τηλ. 6977-597754. (183)

¶ø§∂πΔ∞π: ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ σε συγκρότημα ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 74 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής τζάκι, καλοριφέρ, μπάρμπεκιου, μεγάλες βεράντες 50 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6977-597754. (178)

¶∏§π√ Καλά Νερά, 2 μεζονέτες 90 τ.μ. και 120 τ.μ., 3 επίπεδα, επένδυση πέτρας, τζάκι, κεντρική θέρμανση, κήπος, πάρκινγκ, 200 μ. από παραλία, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ. Τηλ. 6932-551386. (956) μ√§√™ πωλείται οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ., 2ου ορόφου, διπλοκατοικίας, Γ. Δήμου - Γαμβέτα, γωνιακό, έναντι πάρκου, σύγχρονης κατασκευής, με δική του θέρμανση, χρήση ταράτσα, ιδιώτης 6973 916.210. (114) ¶∏§π√, Καλά Νερά, πωλείται ποιοτική, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 185 τ.μ., σε τρία επίπεδα, 250 τ.μ. οικόπεδο, 100 μ. από θάλασσα. Ταπεινός ΕΕ, τηλ. 6973694651. (111)

¶ˆÏ›ٷÈ

μ√§√™

¶ø§∏™∏

ταβέρνα λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6974-364659. (784)

πωλείται αγροτεμάχιο 7,5 στρεμμάτων στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου - Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis ΒΜW, κατάλληλο για βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση, περιοχή Λατομείο ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945-488523. (369)

Πήλιο, παραλία Ποτιστικά Ξυνόβρυσης, συγκρότημα έξι (6) εξοχικών παραθαλάσσιων studios 78 τ.μ. το καθένα, με 3 πισίνες, 2 υπνοδωμάτια, τζάκι, χώρος για γήπεδο 5Χ5, parking, 200 μέτρα από την παραλία, απεριόριστη θέα. Τηλ. 6976-694958, 6973-405971, 24210-59050 ώρες γραφείου. (997)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται κομμωτήριο με εξασφαλισμένη πελατεία και με όλο τον εξοπλισμό του. Τιμή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6946373361. (929)

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης ακίνητο μοναδικής προβολής, αποτελούμενο από καταστήματα 374 τ.μ. + πατάρια και γραφεία 1ου και 2ου ορόφου 170 τ.μ. έκαστος Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (757)

¶ø§∂πΔ∞π στη Μακρινίτσα με πανοραμική θέα τη θάλασσα, μοναδική ανακαινισμένη, στη λεπτομέρεια, 2ώροφη μονοκατοικία 98 τ.μ., με επιπλέον ανεξάρτητο ξενώνα 74 τ.μ., σε άριστα διαμορφωμένο περιβάλλον. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (762)

¶ø§√À¡Δ∞π στη Ν. Ιωνία νεόδμητα 2άρια 1ου και 2ου ορ., 45 τ.μ. και 3άρι διαμπερές 4ου ορ. 73 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (758)

¶ø§√À¡Δ∞π σε ποιοτικής κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων 2άρι 1ου ορόφου και ευρύχωρο τριάρι 94 τ.μ., 2ου ορ. με ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (759)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης εκλεκτικό ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα 5ου ορόφου 185 τ.μ., σύγχρονης αισθητικής, πολυτελής χρήση υλικών, πολύ μεγάλα μπαλκόνια, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (760)

μ√§√™ ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

¶ø§∂πΔ∞π

¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜,1 50 Ù.Ì.+110 Ù.Ì. play room, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì., 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 3 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·Ó¿ fiÚÔÊÔ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÔÓ·‰È΋ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· Î·È ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, ı¿Ï·ÛÛ· 6974-323.307.

διπλοκατοικία στους Αγ. Αναργύρους αποτελούμενη από ισόγεια οικία 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένη, διαμέρισμα ορόφου 76 τ.μ. σε εξαιρετική κατάσταση και ταράτσα με δώμα, σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (761)

(478)

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

1588/

¶ø§√À¡Δ∞π

Στο Δέλτα Ν.Ι. δύο (2) συνεχόμενα πολύ καλά οικόπεδα από 333 τ.μ. έκαστο. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (080)

¶ø§√À¡Δ∞π κλωσσομηχανές 100 αυγών η κάθε μια σε τιμή προσφοράς. Κατάλληλες για κότα, γαλοπούλα, πάπια, φραγκόκοτες, ορτύκια, φασιανούς, πέρδικες, αγριόπαπιες. Εγγύηση στην επιτυχία. Τηλ. 24410-41243, κιν. 6945812511. (116)

∂À∫∞πƒπ∞ 1649/

¶ø§∂πΔ∞π

Προς το Σέσκλο και κοντά στο γήπεδο ελαιοπερίβολο έξι (6) στρεμμάτων. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (081)

1182/

¶ø§∂πΔ∞π

Στα Άνω Λεχώνια και κοντά στη θάλασσα πολυτελής, πανέμορφη, διώροφη βίλα συνολικής έκτασης 260 τ.μ., πλέον βοηθητικοί χώροι και σε 1.200 τ.μ. οικόπεδο. Σπίτι ονειρώδες. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (082)

1644/

¶ø§∂πΔ∞π

Σε πάροδο της Αθανασίου Διάκου, πολύ κάτω από τη Λεωφόρο Αναλήψεως παλιό διώροφο 140 τ.μ. και σε καλή τιμή. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (083)

1514/

¶ø§∂πΔ∞π

Στις Σταγιάτες Πηλίου διώροφη, πολυτελής βίλα 270 πολλών υ/δ κ.λπ. χώρων, σε οικόπεδο 820 τ.μ. Μαγευτική η θέα του. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (084)

¶ø§∂πΔ∞π

4/

Στη Νέα (Δορυλαίου) διώροφη οικοδομή 110 τ.μ. (μεζονέτα) ανακαινισμένο σπίτι, αντί 160 χ. ευρώ. Δεκτά δάνεια. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (085)

1335/

¶ø§∂πΔ∞π γκαρσονιέρα 22 τ.μ., 1ος όροφος, με μπαλκόνι στην όψη, καινούρια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972-254646. (878)

¶ø§∂πΔ∞π καινούριο τριάρι 76 τ.μ., α’ όροφος, διαμπερές, ανατολικό στην Κ. Καρτάλη 274, με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 98.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972-254646, 2421035132. (879)

¶ˆÏÂ›Ù·È στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. σ.δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 ευρώ τ.μ. πληροφορίες 6972254646. (880)

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ΥΠΕΡΛΟΥΞ εμβαδού 180 τ.μ., εμβαδόν οικοπέδου 140 τ.μ., βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο, τζάκι, aircondition, θέρμανση, αέριο, (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκινγκ (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6977-615627, 6972254646. (881)

ΔËÏ. 24210-47722 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (992)

¶ˆÏÂ›Ù·È καινούρια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκινγκ. Τιμή 148.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6942432500 ή 6972-254646. (882)

¶ø§∂πΔ∞π

Ένα παλαιό ανακαινισμένο, ηλιόλουστο διαμέρισμα στην Αλεξάνδρας, 3ου ορόφου, 80 τ.μ., έναντι Δημοτικού Σχολείου, αντί 85.000Ε. Δεκτά δάνεια. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (087)

RE/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ.: 2421020008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π σε νέα μειωμένη τιμή - ευκαιρία μονοκατοικία 64 τ.μ., σε οικόπεδο 98 τ.μ., στη Ν. Δημητριάδα, Σ.Δ. 1,8. (106)

RE/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ.: 2421020008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο εντός σχεδίου στην Αγριά Βόλου, 411,44 τ.μ., εξαιρετική τιμή. (107)

RE/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ.: 2421020008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα ελεύθερο 30 τ.μ., με πατάρι, wc, σε εξαιρετικά εμπορική θέση επί της Αναλήψεως. (108)

RE/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ.: 2421020008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό διαμέρισμα 71,45 τ.μ. στην Αγία Βαρβάρα Ν. Ιωνίας μπροστά σε πάρκο, ανακαινισμένο. (109)

RE/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ.: 2421020008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π - ∫√ƒø¶∏ οικόπεδο 1.200 τ.μ., γωνιακό εντός οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο. (110)

¶ø§∂πΔ∞π Σκόπελος, Μελός-Σκαβέντζου κτήμα 7 στρεμμ. Οικοδομήσιμο με θέα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ Τηλ. 2428092758, κιν. 6947998278 (112)

¶ø§∂πΔ∞π ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (επίπεδο με μικρή κλίση) 11.000 τ.μ. σε 10 λεπτά από Ν. Παγασές με θέα τη θάλασσα. Τιμή 50.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6977-615627, 6972254646. (883)

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞

Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π: Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (775)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ø§∂πΔ∞π

Στα Χάνια Πηλίου κτήμα 11,5 στρεμμάτων εφαπτόμενο της ασφάλτου και αριστερά ανεβαίνοντας με δύο σπίτια, καρποφόρα δέντρα, δικό του νερό, μαγευτική θέα. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τηλ. 24210 48017 και 6974 707033. (086)

1638/

πωλείται μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc στην Αγ. Παρασκευή καινούρια κατασκευή 148.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977-615627. (926)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™

Αγ. Λαυρέντιος, 3ώροφο αρχοντικό 98 τ.μ., ο κάθε όροφος σε 170 τ.μ., οικόπεδο, κοντά στην πλατεία με θέα. ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ Τηλ. 2428092758, κιν. 6947998278 (113)

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏™ §∞ƒπ™∏™ 214 (¿ÓˆıÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π Κατάστημα και διαμερίσματα 1 και 2 δωματίων με αποθήκη και πάρκιν σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Τηλ. 24210-68027, κιν. 6974-531311, 6972030140. (788)

EYES REAL ESTATE SOLUTIONS °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Ì §·¯·Ó¿ 2 ΔËÏ :24210-38482 μ√§√™ e-mail:eyes@kolimitras.gr

¶ø§√À¡Δ∞π ∞™Δπ∫∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ∞∫-10 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 34,41ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-12 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 127,20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰, 2wc,‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-14 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 101,83ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-15 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 86,82ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰,1wc, ·Ôı‹ÎË , ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-17 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 86,82ÙÌ, 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰, 1wc, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË Ê/·, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Î·È Ù˙¿ÎÈ, ¶·Á·ÛÒÓ. ∞∫-60 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÂÓÈ·›· ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-62 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-65 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114,18ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-66 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 100,94ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-67 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 103ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ›Ûˆ Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc,·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-71 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 99,08ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ÌÚÔÛÙ¿, Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-72 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 103ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ›Ûˆ Ì ÂÓÈ·›· ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, 3˘‰-2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-73 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 108,87ÙÌ 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ‰ÂÍÈ¿, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-32 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 82,25ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-34 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 78ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-37 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 73,90ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘ ∞∫-178 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 80,85ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞∫-179 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 80,85ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34 EYES

REAL ESTATE SOLUTIONS °Ú. §·ÌÚ¿ÎË Ì §·¯·Ó¿ 2 ΔËÏ :24210-38482 μ√§√™ e-mail:eyes@kolimitras.gr ∞∫-180 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 120,90ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∞∫-40 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 93ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-2wc, ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ & ηÌ›Ó· ÓÙÔ˘˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÏÂÈÛÙ‹, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· ÂÚÈÔ¯‹ ¶¤ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·. ∞∫-205 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 65,80ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-206 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 71,92ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞∫-207 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 71,92ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞∫-208 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 71,92ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞∫-196 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 121,39ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-198 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 105,57ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-199 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 95ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-182 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 64,07ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-185 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 83,80ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-184 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 57,63ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-188 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 66,93ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 1˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-187 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 67,36ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 1wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-192 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 83,80ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-186 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 95ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÂÚÈÔ¯‹ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. ∞∫-202 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145,54ÙÌ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¡. πˆÓ›·. ∞∫-74 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ 65ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰1wc, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ· ¡. πˆÓ›·. ∞∫-149 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 145ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∞∫-204 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 239,86ÙÌ, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ, ‰È·ÌÂÚ‹˜ Î·È Ì ·˘Ï‹, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞∫-209 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 91,84ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÏÂÈÛÙ‹, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-210 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 91,84ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘‰-1wc,‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-211 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 37,35ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,1˘‰-1wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∞∫-212 ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 110,65ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/· Î·È Ù˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· ∂•√Ãπ∫∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ª¶√Àº∞ ∂∫-80 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90ÙÌ Ì 50ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2˘-‰, 2w-c, Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-81 2 ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Ù‡Ô˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ·Ô 100ÙÌ Ë Î¿ı ̛·, Ì 200ÙÌ ·˘Ï‹, ÛÙË ı¤ÛË ªÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ ∂∫-4 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ı¤·, 2˘‰-2wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-33 ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “¶·ÓfiÚ·Ì·” Ì ı¤·, 3˘‰-2wc, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔȯً, ·Ôı‹ÎË, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. ª∏§π∂™ ∂∫-64 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤ÙÚÈÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, Û ÌÈÎÚfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, 4¿ÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì 3˘‰-2wc, ·˘Ï‹ Î·È Ù˙¿ÎÈ. ∂∫-65 ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤ÙÚÈÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ, Û ÌÈÎÚfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, 4¿ÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, Ì 3˘‰-2wc ,·˘Ï‹ Î·È Ù˙¿ÎÈ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¶∏§π√À ∂∫-28 ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÙÔÈΛ· Ì ı¤·, 110ÙÌ 2ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ·Ù¿ÚÈ, 4˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ·˘Ï‹, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ∂∫-38 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 65ÙÌ, 2˘‰-2wc,‰È·ÌÂÚ‹˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·ÓÔÈÎÙ‹ ™√ÀΔƒ∞§π ∞°ƒπ∞™ ∂∫-35 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60ÙÌ 1˘‰-1wc, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-36 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 130ÙÌ, 2˘‰-2wc, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·˘Ï‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-37 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 160ÙÌ, 3˘‰-2wc, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ôı‹ÎË Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ∂∫-66 ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 308ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ ÌfiÏȘ 40Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 3˘‰-3wc, ‰È·ÌÂÚ‹˜, ·Ôı‹ÎË Î·È Ù˙¿ÎÈ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞-∞°π∞ Δƒπ∞¢∞ ∂∫-55 πÛfiÁÂÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 90ÙÌ Ì ÛÔʛٷ 20ÙÌ, 2˘‰-2wc, ·˘Ï‹ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ. √π∫√¶∂¢∞ ∂∫Δ√™ μ√§√À °∏-148 √ÈÎfi‰· 337,19ÙÌ -315,63ÙÌ Î·È

188,28ÙÌ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙËÓ ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. °∏-63 √ÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ, ı¤ÛË º˘ÏÒÚÈ· ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ °∏-62 √ÈÎfiÂ‰Ô 974,51ÙÌ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. °∏-105 √ÈÎfiÂ‰Ô 3.314,12ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÙÛ¿ÁÎÏ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-104 √ÈÎfiÂ‰Ô 14.649,12ÙÌ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §¿Îη-÷Ù˙ËΛη (¶¿ÏÙ˙Ë) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-52 √ÈÎfiÂ‰Ô 401,45ÙÌ, ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· °∏-65 √ÈÎfiÂ‰Ô 4.044,18ÙÌ,ÛÙËÓ ∞Á. ª·Ú›Ó· ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-66 √ÈÎfiÂ‰Ô 10.394,48ÙÌ, ÛÙȘ ¡Ë¤˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-75 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÏÈ¿Ó ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ °∏-76 √ÈÎfiÂ‰Ô 420,00ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ŒÏËÔ˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ °∏-77 √ÈÎfiÂ‰Ô 6.285,91ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô‡ÓÙÚÈ· ¶Ï·Î¿ÎÈ· ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ °∏-82 √ÈÎfiÂ‰Ô 5.000,00ÙÌ, ÛÙË ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-94 √ÈÎfiÂ‰Ô 405,17ÙÌ, ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ ¶‹Ï›Ô˘, Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-95 √ÈÎfiÂ‰Ô 944,44ÙÌ ÛÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. °∏-157 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.670ÙÌ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ,ı¤ÛË ¶Ô‡ÓÙ·, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û ·fiÛÙ·ÛË ÌfiÏȘ 2¯ÏÌ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. °∏-159 √ÈÎfiÂ‰Ô 20ÛÙÚ, ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ, Û ηϋ ı¤ÛË °∏-161 √ÈÎfiÂ‰Ô 6.389 Ù.Ì. ı¤ÛË “ªÂÁ¿ÏË ƒ¿¯Ë” §Ô˘˙›ÓÈÎÔ °∏-162 √ÈÎfiÂ‰Ô 341,17 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ù¤ˆ˜ ÎÏÈÓÈ΋ °¿ÙÔ˘ °∏-164 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.073,18 Ù.Ì. ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô, ÛÙË ı¤ÛË “ª∂§√™ - ™∫∞μ∂¡Δ∑√À” ÚÈÓ ÙÔ ™Ù¿Ê˘ÏÔ, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ. ∂¡Δ√™ μ√§√À °∏-74 √ÈÎfiÂ‰Ô 1.094,00ÙÌ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. °∏-79 √ÈÎfiÂ‰Ô 280,00ÙÌ, ÛÙȘ ¡. ¶·Á·Û¤˜ °∏-129 √ÈÎfiÂ‰Ô 277,15ÙÌ, ÁˆÓ›· ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 2,4. °∏-163 √ÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ΔÔ˘ÚÔ‡˙È· - ∫ÔÚˆÓ›Ô˘, ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ ∂™-8 πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 83,30ÙÌ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ¶·Á·ÛÒÓ. ∂™-49 °Ú·ÊÂ›Ô 52ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂™-51 √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÂ›Ô 86ÙÌ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‹ ˆ˜ Âȯ›ÚËÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡˜ ∂™-29 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100ÙÌ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (848)

-----------------------------------∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131 - ∞¡∞§∏æ∂ø™ μ√§√™ 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.athanasiourealestate.com ¶ø§√À¡Δ∞π ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1613/ ™ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ·Ï·È¿ 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 185 Ù.Ì. 1645/ ™ÙË ¡. π. ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘ÔÁ. 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 228 Ù.Ì. 1644/ ¶·Ï·Èfi - ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È fiÚÔÊÔ˜- (¿ÚÔ‰Ô˜ ∞ı·Ó. ¢È¿ÎÔ˘) ·fi 70 Ù.Ì. Û 147 Ù.Ì. 1514/ ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ ‚›Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊË 270 Ù.Ì. Û 820 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 1623/ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ‰ÈÒÚ. Ì 5 ‰˘¿ÚÈ·/Ì›· ÁηÚÛÔÓȤڷ/ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ Ì 1.500 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ΔÈÌ‹ 320 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. 4/ ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊË 110 Ù.Ì. Ôχ ηϋ 160 ¯. ¢ÚÒ. 1633/ ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ 105 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ‰ˆÌ. Î.Ï. 1639/ ™ÙË μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊ. ¶·Ï·È¿, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 180 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1610/ ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÈÎÚ¿ - ÌÂÁ¿Ï· Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ. 1436/ ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (™Ù¿‰ÈÔ) 1Ô˘ ÔÚ. ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. / 4Ô˘ ÔÚ. 130 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË. 1548/ ÃÈÏÈ·‰Ô‡, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË. 1555/ °ÂˆÚÁ. ∫·ÚÙ¿ÏË ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË ÎÏ. 1556/ ƒÂÙÈÚ¤ ·Ï·Èfi, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 120 Ù.Ì. 3 ˘/‰ ÎÏ. 1638/ ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ 80 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 85.000 ¯. ¢ÚÒ, Ôχ ηÏfi. ∂›Û˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÌÈÎÚ¿, ÌÂÛ·›· Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‹ Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ¢ÂÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Ù·Ì›ˆÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ 1634/1635/ ™ÙËÓ ∫ÔÚfiË ÔÙÈÛÙÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 11,5 ÛÙÚÂÌ. Î·È ¤ÙÂÚÔ 6,5 ÛÙÚÂÌ. 1335/ ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 11,5 ÛÙÚÂÌ. ÔÙÈÛÙÈÎfi Ì ‰‡Ô Û›ÙÈ·, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ı¤· Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. 1574/ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 6 ÛÙÚ¤Ì. ÂÊ¿. ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1646/™ÙË ¡. π. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 225 Ù.Ì. 1493/ ÈÚÈfi §·ÌÈÓÔ‡ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 6,5 ÛÙÚÂÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏfiÎÏËÚÔ, Û ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÔÈÎfi‰· ‹ ‰›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 1588/ ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ (Ó¤Ô ‰¤ÏÙ·) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰· ·fi 333 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. 1558/ ™¤ÛÎÏÔ 680 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. 1394/ ΔÛ·Áηڿ‰· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 1596/ ΔÚ›ÎÂÚÈ 620 Ù.Ì. Ì ʿÙÛ· 50 Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÓÂÚfi ‡‰Ú¢Û˘. ¶Ôχ ηÏfi. 1640/ ÃÔÚ¢Ùfi ∑·ÁÔÚ¿˜ ÔÈÎ. 323 Ù.Ì. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶∞°∞™ø¡ 131/∞¡∞§∏æ∂ø™/μ√§√™ 24210-48017 ∫∞π 6974707033 www.athanasiourealestate.com Email: info@athanasiourealestate.com (849)

EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 º·Í 2421030845 Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr ¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115Ù.Ì, Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹: 195.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 100Ù.Ì., 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹: 100.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· - ƒÂÙÈÚ¤ ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ, 92Ù.Ì., Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ù˙¿ÎÈ. ΔÈÌ‹: 125.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒ ºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 7. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∞°π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ÕÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 125.000 ∂. 8. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175Ù.Ì. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 9. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË (fi¯È ÌÂÛÔÙÔȯ›·), Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 200.000 ∂. 10. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70Ù.Ì. Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. μÂÚ¿ÓÙ· 90Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ·fiÛÙ·ÛË 250Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 145.000 ∂. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 12. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. 13. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞: √ÈÎfi‰·, ¿ÚÙÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, 300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 2. μ√§√™: ∂ÓÔÈΛ·ÛË ÁÚ·Ê›Ԣ 45Ù.Ì. ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜. ΔÈÌ‹: 350 ∂. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (815)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ ÙËÏ. 24210-22142 6937775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ΔÛ·Ï·¿Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 42.000 ¢ÚÒ ¶ÏËÛ›ÔÓ Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 31 Ù.Ì. 46.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ °¿ÙÛÔ˘ 42 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ 48.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 58 Ù.Ì. Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÎÚfi ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 72.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ Ú¿ÎÙÈÎÂÚ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 52 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∫Ú·˘Û›Ó‰ˆÓ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 4Ô˜ ÔÚ. ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ 83.000 ∂ μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 63 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ 3Ô˜ ÔÚ. 100.000 ∂ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 5Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 60 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 53 Ù.Ì. 73.000 ∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 43 Ù.Ì. 65.000 ∂ ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 3Ô˜ ÔÚ. 45 Ù.Ì. 99.000 ∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 46 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. ÙÔ ¤Ó· Ì·ÏÎfiÓÈ ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· Δƒπ∞ƒπ∞ √͢ÁfiÓÔ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 96.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 90 Ù.Ì. Î·È ·Ôı‹ÎË 125.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 76 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 122.000 ∂ μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 63 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 100.000 ∂ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 83 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 135.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 4ÂÙ›·˜ 91 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿ÚÎÈÓ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 74 Ù.Ì. 100.000 ∂ ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 143.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 93 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. Ì ¿ÚÎÈÓ 135.000 ∂ ¶·Úfi¯ıÈÔ˜ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 114 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ. ı¤·, ‰‡Ô ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ ÎÔ˘˙›Ó· ¤ÍÙÚ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ù¤ÓÙ˜ 250.000 ∂ ¶ÏËÛ›Ó ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 250.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 110 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 170.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÂÙÈÚ¤ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô˜ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 265.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 4Ô˜ ÔÚ. 135.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 189.000 ∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¢ÈÌ‹ÓÈ 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ı¤· 180.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿, ∂æ∞ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 135.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚· 105 Ù.Ì. 110.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi 425 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛÙÔ ¡¤Ô ™¯¤‰ÈÔ Û.‰. 0,8 220.000 ∂ ∂˘Ú˘›‰Ô˘ 160 Ù.Ì. 115.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 155 Ù.Ì., Û.‰. 2,7 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 160.000 ∂

√͢ÁfiÓÔ 190 Ù.Ì. Û.‰. 2,1 155.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë Û.‰. 1,8 ∫·Ú·Á¿Ù˜ 900 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.800 Ù.Ì. 1.000.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 250.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 500.000 ∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 4.800 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 140 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 4.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 150.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.000 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 460.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ lead 500 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 170 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 8.000 Ù.Ì. Ì ı¤· 190.000 ∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 105.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¢ηÈÚ›· 610 Ù.Ì. 55.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì· ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. 460.000 ∂ ªËϛӷ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 750 Ù.Ì. 65.000 ∂ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ 6.500 Ù.Ì. ÛÙÔ Î‡Ì· 200.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÁÚ·Ê›· 1Ô˜ ÔÚ. ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 60 Ù.Ì. 120.000 ∂ Î·È 80 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 114 Ù.Ì. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160.000 ∂ ∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÎÂÓÙÚÈÎfi 260.000 ∂ (819)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂. ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 ΔËÏ. 24210-47963-4 ∫π¡ 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º.¶.∞.: ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής εμβ. 35 έως 106 τ.μ. μπροστά στο κύμα ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ μ√§√À: Βίλες, 142 - 165τ.μ. ανεξάρτητες αυτοτελείς με οικόπεδο 300 - 420 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο. ∑∏Δ∂πΔ∞π κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή (820)

------------------------------------

BfiÏÔ˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ Δ.∫. 38221 ΔËÏ. 24210-20008, 24210-20025 Fax: 24210-20055 e-mail:remax.domi.volos@gmail.com ¶ø§∂πΔ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘,12ÂÙ›·˜.(RE) 2. πˆÏÎÔ‡ & ƒ. ºÂÚÚ·›Ô˘: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ (KAP) 3 ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜: ∫ÔÓÙ¿ ÛÙËÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË (∫∞ƒ) ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 1. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 45Ù.Ì Ì ·Ù¿ÚÈ (RI) 2. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 87,30Ù.Ì. Ì 43Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ 750∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜ . ¶ˆÏÂ›Ù·È ÙÔ 1/2 ÂÍ ·‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ (MAX). 3. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 180Ù.Ì. (F) 4. §·Ú›Û˘: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 600Ù.Ì.(300Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 300Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ). (F) 5. §·Ú›Û˘: ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 214Ù.Ì. (F) 6. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ Î·È wc Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÌÔÚÈ΋ ı¤ÛË (VL) √ÈÎfi‰· - ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜: Δ¤ÛÛÂÚ· ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞Á. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (RI) 2. ∞Ï˘Î¤˜: √ÈÎfiÂ‰Ô 380Ù.Ì, ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.(S) 3. §·‡ÎÔ˜: ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ13ÛÙÚÂÌ. ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ∫Ù›˙ÂÈ 2000Ù.Ì. Ì Ú‡̷, ηϋ ÚfiÛ‚·ÛË Î·È ËÁ¿‰È, ı¤· ·›ı·ÓË.(RE) 4. ÃfiÚÙÔ: √ÈÎfiÂ‰Ô 1300Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤·.(RE) 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·: √ÈÎfiÂ‰Ô 176 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·.(POL) 6. 3Ô ¯ÏÌ. Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ - ¶ÈӷηÙÒÓ: √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∫AP) ∫·ÙÔÈ˘ 1. ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘: ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 90Ù.Ì Û ÔÈÎfi‰· 130Ù.Ì. (RI) 2. ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘: ¢ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 140Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ù.Ì., Ì ™.¢. 2,4. (S) 3. ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘: ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ 65Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4.(S) 4. ÃÈÏÈ·‰Ô‡: ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200Ù.Ì, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘. (POL) 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·: ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 64Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98Ù.Ì., ™.¢ 1,8, ¢ηÈÚ›·.(VL) ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1. ÕÓˆ °·Ù˙¤·: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 125Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 238,27Ù.Ì., ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, ¢ηÈÚ›·. (VL) (969)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì. 30.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 130.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000

ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì. 40.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜, ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 48 Ù.Ì. 25.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 80 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. 115.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 95 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. 130.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 ∂¡√π∫π∞™∂π™ Γκαρσονιέρες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες (821)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (824)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 28.000 ∂ ∞1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì.65.000 ∂ ∞2 3. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 26 Ù.Ì. 40.000 ∂ ∞3 4. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∫·ÚÙ¿ÏË 38 Ù.Ì. 57.000 ∂ μ2 3. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 62 Ù.Ì. 75.000 ∂ μ3 4. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 6. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 60 Ù.Ì. 57.000 ∂ μ8 7. ™Ù·ı¿ 50 Ù.Ì. 83.000 ∂ μ9 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000 ∂ μ10 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000∂ °9 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 7. ™Ù·‰›Ô˘ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ °13 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 170.000 ∂ °15 10. ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÚÙ¿ÏË 87 Ù.Ì. 125.000 ∂ °17 11. ¶·Ú·Ï›· 78 Ù.Ì. 240.000 ∂ °19

12. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 13. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 110.000 ∂ °22 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 107 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË 250.000 ∂ ¢10 7. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000∂ ∑3 4. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∑5 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑9 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 9.∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000∂ ∑15 10. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000∂ ∑21 11. §·‡ÎÔ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 12. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 13. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000∂ ∑25 14. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000∂ ∑26 15. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂∑34 17. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∏8 4. ∞Ï˘Î¤˜ 253 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∏10 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000∂ ∏11 6. ∞ÊËÛÔ˜ 1605,7 Ù.Ì. 320.000∂ ∏12 7. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000∂ ∏13 8. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000∂ ∏14 9. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4028 Ù.Ì. 300.000∂ ∏17 10. §·‡ÎÔ˜ 2000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 11. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 12. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 13. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏ 39 14. ∞Óˆ μfiÏÔ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 15. ΔÛ·Áηڿ‰· 4131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 16. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 17. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 300 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏43 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÊ›ÛÛÔ˘ 6491 Ù.Ì. 40.000 Δ8 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ¢ÚÒ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ 150.000 ∂ £3 3. ™˘Ú›‰Ë 62 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. 260.000 ∂ £ 5 4. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÚ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 5. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 £10 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 144 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (826)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 280Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1500Ù.Ì. Ì ı¤·. 2) √ÈΛ· 85Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 55,000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. ∞°ƒπ∞ 1)¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜ 80Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160Ù.Ì., 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∞§À∫∂™ 1) ™ˆÚfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 400Ù.Ì. Ì 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 450.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 135Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 60Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 240.000 ¢ÚÒ. 2) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 150Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ı¤·. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4.500Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 3) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 80Ù.Ì. Û ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 600Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 85Ù.Ì., 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 125.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfi‰· 270Ù.Ì., 1,150Ù.Ì. 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì. Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 6.500Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 65.000 ¢ÚÒ. 5) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì. 6) √ÈΛ· 80Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 236Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 7) √ÈΛ· 220Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1200Ù.Ì. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.900Ù.Ì. Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 200Ù.Ì. Ì ı¤· 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. ΔÈÌ‹ 110.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500Ù.Ì. 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 60Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

3) √ÈΛ· 95Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400Ù.Ì. 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∞ÁÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ. ΔÈÌ‹ 72.000 ¢ÚÒ 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.400Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400Ù.Ì. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.000Ù.Ì. 5) ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.600Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 80Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 6) ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 250Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. 7) §ÂÊfiηÛÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. 8) ª·Ï¿ÎÈ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 102Ù.Ì..ΔÈÌ‹ 200.000 ¢ÚÒ. 9) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 10) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 11) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 118Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. ∂¡√π∫π∞™∏ 1) μfiÏÔ˜ 30Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 250 ¢ÚÒ 2) μfiÏÔ˜ 120Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. 3) ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 66Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 350 ¢ÚÒ. (828)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. Μεζονέτα 50 τ.μ. 20 μ. από τη θάλασσα, ανεξάρτητη ∫ÔÚfiË 2. Μεζονέτα 105 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα, 135.000 Ε, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 4. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Μεζονέτα 80 τ.μ. + 40 τ.μ. υπόγειο 200 μέτρα από τη θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (169.000 Ε.). BI§E™-OIKIE™ 1. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 2. Βίλα 240 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ., ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 3. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 4. ΕΥΚΑΙΡΙΑ βίλα 340 τ.μ. με οικόπεδο 3 στρ. Καλαμάκι. 5. Διώροφη πέτρινη οικία 150 τ.μ. με οικόπεδο 1.700 τ.μ. με απεριόριστη θέα, επιπλωμένη, ªËÏȤ˜. 6. ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 2 πέτρινες οικίες, ημιτελείς, σε οικόπεδο 800 τ.μ., με θέα (90.000Ε), ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜. 7. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 8. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 9. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 10. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) OIKO¶E¢A 1. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα, Κάτω Γατζέα. 2. Οικόπεδο 320 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100 μ. από την θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.700 τ.μ. εντός οικισμού 200μ. από τη θάλασσα ∫ÔÚÒË. 8. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 9. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 10. 2 οικόπεδα 250 τ.μ. έκαστο, ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 30.000 Ε έκαστο. 11. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 12. Οικόπεδο 1.050 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜. 13. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 14. Οικόπεδο 1.800 τ.μ. 200μ. από τη θάλασσα με άδεια ξενοδοχείου ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα ∫. °·Ù˙¤· 16. Οικόπεδο 4 στρ. με άδεια οικοδομής, 800 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜ 14. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού Κάτω Γατζέας 15. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα, Άφησσος. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. Αγροτεμάχιο 5.300 τ.μ. º˘ÙfiÎÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο πλατεία Πινακατών °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (831)

“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax 24280-78267 ∫ÈÓ. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ º˘ÙfiÎÔ-∫·ÏÏÈı¤· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Û˘Ó 85 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎ. 210 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 4ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌ/·Ù· 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ΔÚÈÒÚÔÊË ‰ÈÏÔÎ/Λ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·/ÍÂÓÒÓ· Î·È 2¿ÚÈ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘/√ÁÏ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 2ÒÚÔÊË 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. Ì 4 ˘/‰ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘/∑¿¯Ô˘. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2¿ÚÈ, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎfi. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. πˆÓ›· (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔηÙÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÓÂÚfi. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· (93 Ù.Ì. ÈÛ. + 85 Ù.Ì. ·’ ÔÚ. Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı·/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂϤ˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 184 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2.10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ˘ 5,3 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 340, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (4) ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ¶·Á·Û¤˜ 5,4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 205, 350, 410, 450, 1.000 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.015 Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. ÙˆÓ 370 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 2 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 315, 325, 335, 362, 465, 630 Î·È 765 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚÂÌ. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ∑.√.∂. 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 9,5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, Ì 85 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο ∑.√.∂. 3Á. º˘ÙfiÎÔ 8,5 Î·È 5,2 ÛÙÚ¤Ì. ∑.√.∂. 1·. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.500, 4.000, 4.500 Î·È 4.600 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·Á·Û¤˜ 5,4 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Ù.Ì. Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ‰ÈÂıÓ‹. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. + 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚÂÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 14 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, ÁηÚ/Û˜, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î.Ï. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹Ó. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (832)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ª·Ï¿ÎÈ 37 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 410 Ù.Ì. 2,4 Û.‰. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ∂À∫∞πƒπ∞: ¡Â¿ÔÏË ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ 520 Ù.Ì. Ì ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ.

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 14 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 1,8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. Î·È 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ. Î·È 1,8 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞. §Â¯ÒÓÈ· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫¤ÓÙÚÔ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· + 2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) √π∫π∂™: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ., 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ., 76 Ù.Ì.). ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì., Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ∫·Ù˯ÒÚÈ 182 Ù.Ì. ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì ΋Ô Î·È ÈÛ›Ó· ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ - Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/ÎË ÛÙ¤ÁË. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 68 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2 À/¢. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 71 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ¡. ¢¤ÏÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ª∂∑√¡∂Δ∞ 240 Ù.Ì. ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 7Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 105 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, 15ÂÙ›·˜. ∫·Ó¿ÚË ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·ÈfiÙËÙ· ∑ÔÚÌ¿ 130 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 7ÂÙ›·˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛ΢‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 55 Ù.Ì. Î·È 108 Ù.Ì. ˘fi ηٷÛ΢‹. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 78 Ù.Ì. Û 165 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (833)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - √͢ÁfiÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚ. ηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì., ·˘Ï‹. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 94 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ (∫·ÚÔÏ›‰Ô˘). μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ 24 Ù.Ì., Î·È 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 190 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 818 Ù.Ì. 5 ˘ÓÔ‰ˆÌ., ‚ÔËıËÙ. ¯ÒÚÔÈ, Áηڿ˙ Î.Ï. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.00 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ΤÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 205 Ù.Ì., Û 485 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 60, 90 Î·È 107 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤·, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfi‰Ô

610 Ù.Ì. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·Ó·Î·ÈÓ. ‰ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ì ˘fiÁÂÈÔ 300 Ù.Ì., Î·È ·Ú¿ÛÈÙÔ 80 Ù.Ì Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. μ˘˙›ÙÛ· 40 ÛÙÚÂÌ. ı¤·, Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., Î·È 53 Ù.Ì. (835)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË ™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 4. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. °. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34,5 Ù.Ì., ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË 83 Ì ·Ù¿ÚÈ. 2. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ¢. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 16 ÛÙÚÂÌ. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 7. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ∂. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∑. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì., Ì Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· Ì £·Ï‹ ÁˆÓ›· 73 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ∏. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÎÂÓÙÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ. (837)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 theoharisg@windowslive.com

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Αναλήψεως 27 τ.μ. ανακαιν. 28.500 1α Πορταριά 28 τ.μ. καιν. θέα 90.000 2. Σπυρίδη 25 τ.μ. 1ος 5 ετών 36.000 3. Ι. Καρτάλη 28 τ.μ. καιν. 44.000 ¢À∞ƒπ∞ 1. Βυζαντίου 62 τ.μ. 2ος καιν. 63.000 1α Δαβάκη 48 τ.μ. 4ος καιν. τζάκι, αποθ. 63.000 2. Σαρακηνού 60 τ.μ. 1ος καιν. 80.000 3. Γαλλίας 55 τ.μ., 4ος, τζάκι, 8 ετών και 15 τ.μ. ημιυπ. κλειστό 125.000 4. Βλαχάβα 52 τ.μ. 1ος καιν. 94.000 5. Ν. Ιωνία 39 τ.μ. 2ος, πάρκιν, 56.500 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Γαλλίας 100 τ.μ., 3ος γων. 8 ετών, τζάκι, πάρκιν, αποθ. 200.000 2. Ρ. Φεραίου 72 τ.μ. 3ος 75.000 3. Αχιλλοπούλου 1ος 95 τ.μ., 95.000 και 2ος 75 τ.μ. 75.000 σε διώροφο 4. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 3ος καιν. 165.000 5. Ι. Καρτάλη 70 τ.μ. 1ος κομπλέ 112.000 6. Κρίτσκη 1ος σε διώροφο 75 τ.μ. 70.000 7. Ν. Ιωνία 88 τ.μ. ημιώροφος περιποιημένο, αυτ. θέρμανση, 88.000 8. Ν. Ιωνία 72 τ.μ. 2ος 70.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Αθ. Διάκου 129 τ.μ. 1ος (1991) σε διώροφο και 25% οικόπεδο 153.000 1α. Γαζή 116 τ.μ. 5ος 116.000 2. Ν. Ιωνία 128 τ.μ. ανακαιν. γων. 128.000 3.Γαζή 148 τ.μ. 5ος διαμπ. 150.000 4. Γ. Καρτάλη 169 τ.μ. 4ος-5ος μεζονέτα, καιν., πάρκιν, τζάκι, αποθ. 290.000 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 4ος κομπλέ 170.000 6. Ν. Ιωνία 100 τ.μ. 5ος κομπλέ 166.000 √π∫√¶∂¢∞ 1.Ιωλκού 740 τ.μ. διαμπ. κάνει για πολλές χρήσεις 580.000 1α. Ι. Καρτάλη 100 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,1) 67.000 1β. Αλυκές 2 οικόπεδα 85 τ.μ. καθένα, κτί-

ζουν 105 τ.μ. καθένα, 44.000 καθένα. 1γ. Σάμου 230 τ.μ. (Σ.Δ. 2,4) 85.000 2. Νικοτσάρα (πάροδος), 202 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 150.000 3. Αλυκές: Αγ. Ειρήνη 130 τ.μ. 60.000, 260 τ.μ. 118.000, περ. ντομάτα 170 τ.μ. 80.000, 160 τ.μ. 95.000, 245 τ.μ. 120.000, 180 τ.μ. 88.000, 156 τ.μ. γων. 120.000, 246 τ.μ. 150.000 4. Ιωλκού 1150 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,4) 3.400.000 5. Ν. Ιωνία 370 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 280.000 6. Μάραθος επί του δρόμου 8 στρεμ. (50 μ. πρόσοψη) 185.000 7. Άφησσος 106 τ.μ. 35.000 8.Ξυνόβρυση οικοπ. 2,4,6,8,15 στρεμ. θέα (3 χιλ. έως 35 χιλ. ανά στρεμ.) 9. Λαύκος (με θέα Παγασητικό, Χόρτο, Μηλίνα) 13 στρ. επίπεδο 320.000 Ε 10. Συκή (Ποτόκι) αγροτ/χια 11.000, 6.000, 7.000, 6.000 με θέα, καταπληκτικές τιμές. 11. Μικρό (Χονδρή άμμος), πρώτο 4.300 τ.μ., παραλία 310.00 12, Καπακλί 218 τ.μ. γων. (Σ.Δ. 1,8) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ΠΙΠΙΚΑΚΗ μεζον. 3 επιπεδ. 47 τ.μ. καθένα, αυλή 65 τ.μ. γων. καιν. 210.000 2. Λ. Βύρων. 70 τ.μ. σε 153 τ.μ. 130.000 3. Ογλ 80 τ.μ. σε οικοπ. 180 τ.μ. 140.000 4. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 5. Μηλιές (συγκρότημα) 82 τ.μ. σε οικοπ. 170 τ.μ. λουξ, θέα, 298.000 6. Κατηχώρι 70 τ.μ./350 τ.μ. θέα 165.000 7. Σταγιάτες, φανταστ. διώροφ. 170 τ.μ. οικοπ. 820 τ.μ. εκπληκτική θέα 465.000 8. Αλυκές μεζον. 120 τ.μ. οικοπ. 150 τ.μ. και πάρκιν και ταράτσα βατή 245.000 9. Φιλ. Ιωάννου διώροφο παλιό (70+90) τ.μ. σε οικοπ. 125 τ.μ. 190.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. Ρ. Φεραίου ισογ. 180 τ.μ. + υπογ. 100 τ.μ. + πατ. 80 τ.μ. + πάρκο 350.000 1α. Καλά Νερά “Ξενώνας” δύο δυάρια και δύο γκαρσονιέρες σε οικοπ. 385 τ.μ. συν επιπλέον δόμηση 50 μ., από θάλασσα 390.000 2. Α. Γαζή ημιυπογ. ψηλό ανακαιν. 75.000 3. Ερμού γων. 50 τ.μ. ισογ. + 50 τ.μ. Α’ + 80 τ.μ. Β’ 2.800.000 4. Ν. Ιωνία μαγαζί (ουζερί) εν λειτουργία (ενοίκιο 700 ευρώ) 195.000 5. Πεδίον Άρεως οικόπ. 600 τ.μ. με 4 ισόγειο σύνολο 420 τ.μ. (σ.δ. 1,2) νοικιασμ. ή όχι 520.000 πώληση και κομμάτι. 6. Μεταμόρφωση 52 τ.μ. γων. Ισογ. 135.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1α. Ξενοδοχείο υπό κατασκευή, Άλλη Μεριά ολόκληρο ή και το μισό!!! 1β. Αέρας υπάρχουσας διώροφης οικοδομής άδεια (2006) 2ος 105, 3ος 75, 4ος 42 τ.μ. 200.000. 2.Ξενοδοχείο Σκόπελος 21 δωματίων, πισίνα, καφέ μπαρ, σαλόνι, πάρκιν 550.000 3. Ριζόμυλος στο δημόσιο δρόμο μαγαζιά 250 τ.μ. και στον όροφο 115 τ.μ. διαμέρισμα ημιτελές γωνία, πολλαπλών χρήσεων, καταπληκτική τιμή. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Ν. Δημητριάδα οροφοδ. 140 τ.μ. 1ος διαμπ. 10ετίας με πάρκιν 530 ευρώ. 2. Αλυκές, 2 δυάρια καιν. 400 ευρώ το καθένα πληρωμένη και η ΔΕΗ 4. Αγ. Κων/νος 92 τ.μ., 3ος θέα, 420 Ε. 5. Βλαχάβα 90 τ.μ. 3ος αποθ., πάρκιν 420 Ε. 6. Θράκης 66 τ.μ., ισογ. Καιν. 340 Ε. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (844)

-----------------------------------KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì. (550.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2fiÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì. (35.000 ∂) 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ÛÙËÓ °ÎÏ·‚¿ÓË, 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 4. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ì ÔÈΛ· (185.000 ∂) 6. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË, 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 7. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 8. ƒÂÙÈÚ¤ 129 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (205.000 ∂) 9. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ª·ÁÓ‹ÙˆÓ & ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, (75.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (450.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ∑¿¯Ô˘ & °. ¢‹ÌÔ˘, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. (200.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 153 Ù.Ì. (130.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 96 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 156 Ù.Ì. (110.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (170.000 ∂) 13. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (295.000 ∂) 14. ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 240 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (288.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂)

2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì. , Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 68 Ù.Ì., ·’ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ΋Ô, (105.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. ¡¤· πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 90 Ù.Ì. (108.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 8. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ & ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, 86 Ù.Ì. (75.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 129 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (205.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (260.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (260.000 ∂) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ªπ™£ø™∂π™ √π∫πø¡ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ 117 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, (400 ∂) 2. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÛÙËÓ ¡. πˆÓ›· (490 ∂) 3. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ·ÏÈfi, ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, (290 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. 5 m ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 2. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 182 Ù.Ì. (59.000 ∂) 6. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.298 Ù.Ì. (75 .000 ∂) 7. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 8. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 9. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 11. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 12. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 13. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 14. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 15. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 17. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 19. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË, ÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi 20. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 21. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98 .000 ∂) 22. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜ , ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.000 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 24. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 25. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 26. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 27. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 28. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· (185.000 ∂) 29. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134)Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 30. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 31. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 32. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 33. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.550 Ù.Ì. (110.000 ∂) 34. ¢Ú¿ÎÂÈ· ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. , ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 35. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 36. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 37. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï·Ù›· (250.000 ∂) 38. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì. , (105.000 ∂) 39. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 40. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 41. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÍÂÓÒÓ·˜, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì. (295.000 ∂) 5. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ (847)


37

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (834)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π μηχανή KAWASAKI KLE 500, μοντ. 2008, χιλιόμετρα 2.300, extra συναγερμός - βαλιτσάκι. ΤΙΜΗ 4.600Ε. Τηλ. 24210 34644. (077)

¶ˆÏÂ›Ù·È αυτοκίνητο HONDA HRV, μοντέλο 2002, 80.000 χλμ. Τηλ. 6984-262150. (951)

∂Ù·ÈÚ›· Πληροφορικής ζητά ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (γραμματέα). Απαραίτητα προσόντα η γνώση: * Πληροφορικής (ΜS OFFICE) * Λογιστικής και Προγραμμάτων Εμπορικής Διαχείρισης * Αγγλικών Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 2421021034, τηλ. 2421021034. (062) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· KOFOS HOME STYLE ζητά πωλητές για το τμήμα κουζίνας - επίπλου. Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Τριανταφύλλου. Πληρ. τηλ. 2421063313 fax και 24210-67777 τηλέφωνο. (867) ∑∏Δ∂πΔ∞π νεαρός και καθαρίστρια για βοηθητικές εργασίες σε αποθήκη ψιλικών. Πληρ. Τηλ. 24210-25246. (115) ∏ CAMINOS A.E. ζητά να προσλάβει: α) εξωτερικό πωλητή για περιοχές εκτός Βόλου και β) ηλεκτροσυγκολλητή - μονταδόρο. Απαραίτητη προϋπηρεσία, βιογραφικά info@caminos.gr , τηλ. 24210-86310. (181)

∑∏Δ∂πΔ∞π αποκλειστικά μηχανολόγος μηχανικός απόφοιτος των ΑΕΙ. Πληροφορίες: ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τηλ. 2425023001 & 2425024250. (433)

ΔÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ª.∂. ZHTOYNTAI ∑ËÙÂ›Ù·È πωλητής ή πωλήτρια με εμπειρία και δίπλωμα αυτοκινήτου για εταιρεία γενικού εμπορίου στη Σκιάθο. Μισθός 1.000 ευρώ μηνιαίως και δωμάτιο. Πληροφορίες τηλ. 2421035283, 24270-22293. (876) ∑∏Δ√À¡Δ∞π σερβιτόροι -ες για το cafe “Ίσαλος” . Πληρ. τηλ. 24210-27577. (497)

∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶∂π∞ αυτοκινήτων στο Βόλο ζητεί υπάλληλο γραφείου - πωλητή ανταλλακτικών. Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 3007, Λάρισα. (059)

Από τη βιομηχανία Χαρτοκιβωτίων Μ-PACK Α.Ε., στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου ζητείται

Ô‰ËÁfi˜

με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, ηλικίας έως 40 ετών. (Δρομολόγια προς Αθήνα - Θεσ/νίκη - Θεσσαλία). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24250 22794, 24250 24021. (088)

∂¶∂π°√¡! Ατομα 7 ζητούνται από επιχείρηση στο Βόλο, για μερική ή πλήρη απασχόληση. (Ανάπτυξη - εποπτεία δικτύου, οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιες σχέσεις). Αποδοχές 450 ευρώ έως 2.500 ευρώ. Τηλέφωνο 210-6014446 κ. Κόλλιας, www.wellnessclub.gr (908)

Η εταιρία METALAXIS S.A. Eπίσημος Έμπορος BMW και ΜΙΝΙ ζητεί

¤ÌÂÈÚÔ ªË¯·ÓÈÎfi

για το κατάστημα του Βόλου. Η προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Επικοινωνία: τηλ. 2421096713/4/5 κ. Νίκο Κύρκο. (179)

∂Δ∞πƒ∂π∞ ιδιωτικών ερευνών στη Θεσσαλία ζητεί αξιόπιστους και εχέμυθους συνεργάτες - συνεργάτιδες, έως 35 ετών, για εξωτερική ανεξάρτητη απασχόληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: * Κατοχή αδειών οδήγησης και οχημάτων Α’ και Γ’ κατηγορίας * Γνώσεις Η/Υ και τεχνολογικών μέσων * Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και επαγγελματικών ταξιδιών. Αποστολή βιογραφικών στο: sotiriou_thessalia@yahoo.gr (057)

“ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΜΝΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” ζητεί συνεργασία με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ και ΦΙΛΟΛΟΓΟ. Βιογραφικά καθημερινά 9-1 μ.μ. και 5-9 μ.μ. Αντωνοπούλου 74 - Βόλος ή με αποστολή στο e-mail: komnos@otenet.gr (952)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∞. º√ƒ√À§∏™ Î·È Àπ√π ∞μ∂Δ∂

∑ËÙ¿

να προσλάβει ΠΩΛΗΤΗ - ΠΛΑΣΙΕ. Εμπειρία πωλήσεων, γνώσεις Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητα. Στείλτε βιογραφικό: Fax: 24210-95282, info@forulis.gr υπόψιν Κ.Σ. (998)

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932528388. (755) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (785)

∞ª∂™∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ΔËÏ. 6939590059 ÎÔ˜ §√À∫∞™, 6909985988 η μ¿Ûˆ. (750)

∞μ∞™∞¡π™Δ∞ παίρνετε μετρητά άμεσα από πιστωτικές κάρτες από 1.000 50.000 Ε, ακόμα και με υπέρβαση ορίου, σε πολλές άτοκες δόσεις. Απόλυτη εμπιστοσύνη συνεργασίας. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, όλο το 24ωρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-8816084, 6958353301, 6958353230. (874)

∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞ - Δ∞ƒø ∞fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÚÔÓfiÌÈÔ Ï›ÁˆÓ ÚÔÈÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ¤¯ÂÈ Î·È ˘ËÚÂÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë Î. ∑∂ΔΔ∞. ΔËÏ. Ú·ÓÙ‚ԇ 6934-632684. (175)

¢∞¡∂π∞

MA£HMATA μπ√§√°√™ - Διδάκτορας Βιοχημείας παραδίδει μαθήματα: α) Βιολογίας Β’ κ’ Γ’ Λυκείου, β) Βιοχημείας Γ’ Λυκείου, γ) σε φοιτητές τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπεύθυνη προετοιμασία, σημειώσεις, διαγωνίσματα. Εμπειρία και μεταδοτικότητα στη διδασκαλία. Πληρ. τηλ. 6936124630. (368) ºπ§√§√°√™ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε Αγριά και Λεχώνια. Πληρ. τηλ. 6975 915781. (078)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ καταναλωτικά έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία σε ιδιώτες - δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες εντός 4 ημερών. Συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα εκταμίευση στην πόλη σας. Πληρ. τηλ. 2310554514, fax 2310554517, κιν. 6972886998. e-mail:www.money cash gram.gr (182)

Δ∂áπΔ∏™

αβάδιστα, άμεσα, παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000 - 100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908 594121, Λευτέρης. (079)

ªÀ§√π §√À§∏ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

¢∏ª√™ ™√Àƒ¶∏™ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ (§πª∂¡∞™ §√À§∏) ∞ƒ.ª.∞.∂. À¶√Àƒ°∂π√À ∞¡∞¶ΔÀ•∏™: 10344/06/μ/86/131 ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫Δ∞∫Δ∏™ °∂¡π∫∏™ ™À¡∂§∂À™∏™ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÚÔÛηÏ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Î·È ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ªÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Û ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 6Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 2009 Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™Ô‡Ú˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ (§È̤ӷ˜ §Ô‡ÏË), ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜: £∂ª∞Δ∞ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¢π∞Δ∞•∂ø™ 1) ™‡ÛÙ·ÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 37 ÙÔ˘ Ó. 3693/2008. 2) ¢È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ™ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ›Ù ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ›Ù Ì ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Î·È ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· Õ˘ÏˆÓ Δ›ÙÏˆÓ (™.∞.Δ.) ‹ ̤ۈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∂ÏÏËÓÈο ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ” (ÚÒËÓ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞ÔıÂÙ‹ÚÈÔ ∞ÍÈÒÓ) (·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂ȉÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔ ™.∞.Δ.) ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‹ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ (¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ (§È̤ӷ˜ §Ô‡ÏË) ÙËÏ. 24220-77200) ¤ÓÙ (5) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï‹ÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ μ‚·›ˆÛË ¢¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ª¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ÚÔıÂÛÌ›· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜. ™Ô‡ÚË, 11 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√

¢π√ƒ£ø™∏ π™√§√°π™ª√À Στον Ισολογισμό της εταιρείας ΒΟΡΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. που δημοσιεύθηκε γράφτηκε ως Ορκωτός ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 128113534 αντί του σωστού: ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ 108511856

¢.∂.À.∞.ª.μ. ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∞ª∂™∞

παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές σας κάρτες από 1.000 έως 100.000 Ε ακόμα και με υπέρβαση του πιστωτικού σας ορίου. Πληρωμή σε άτοκες δόσεις. Συνέπεια, υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη στις συναλλαγές. Εξυπηρέτηση στην πόλη σας χωρίς ταξίδια στην Αθήνα και χάσιμο χρόνου. Πληρ. τηλ. 6974-528893. (374)

Τη ¢Â˘Ù¤Ú· 15/06/09 λόγω των εργασιών στις δεξαμενές του Σαρακινού Ν. Ιωνίας θα υπάρξει διακοπή ή πλημμελής υδροδότηση κατά το διάστημα 08:00-14:00 στις συνοικίες: ·) Αγίας Παρασκευής Βόλου, άνωθεν Νάξου, Εργατικά, Καστελόριζου, Γηροκομείου. ‚) Καλλιθέα Ιωνίας. Á) Δοξοπούλου, Βενιζέλου, Λαμψάκου, Σταδίου, Εργατικά Ξηροκάμπου και περιοχή Αλιβερίου.

ª√¡∞¢∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∏™ ¡√™√À ∞§Δ™Ã∞´ª∂ƒ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναλαμβάνω την κατασκευή καλοριφέρ, τζάκια - τζάκια καλοριφέρ και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Πληρ. τηλ. 6998561920 κ. Φρέντυ. (991)

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου επιθυμεί να προσλάβει Νοσηλευτικό προσωπικό (ΤΕ, ΔΕ) για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Αλτσχάιμερ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2421087265, 87267 ημέρες και ώρες γραφείου. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν τα βιογραφικά τους στην έδρα της εταιρείας, Ανθεστηρίων 5 Αλυκές, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/6/09 και ώρα 14.00. Η εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο αποσχόλησης θα συνεκτιμηθεί. Ο Πρόεδρος Απόστολος Κορδελάς

∞ª∂™∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ ̤¯ÚÈ 80.000 ∂. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 09.00 - 22.00. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ΔËÏ. 6988338898, 6988888804. (749)

Ο Γεν. Γραμματέας Νικόλαος Καπτσιανός

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Οφείλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο εξαίρετους αστυνομικούς κ.κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΩΣΤΑΚΗ και ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΥΝΤΟΥΛΟΥΜΑΚΗ που με την άμεση παρέμβασή τους μου έσωσαν τη ζωή σε μια δύσκολη στιγμή που περνούσα. Τους εύχομαι υγεία και ευτυχία στην οικογένειά τους και δύναμη για να επιτελούν το δύσκολο και ανθρώπινο έργο του. Θεόδωρος Τζοκατζής

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

∫Àƒπ∞∫∏ 14 π√À¡π√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 07.30 - 09.30 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 10.30 - 13.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΟ ΕΩΣ ΟΥΖΕΡΙ “ΝΑΣΤΑΣ” .

¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 15 π√À¡π√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 09.30 - 14.30 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ: ΧΟΡΕΥΤΟ - ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 - Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου μετά το από 22-5-2009 αίτημα του Ευάγγελου Κυριακόπουλου κατοίκου Αθηνών δημοσιοποιεί το υπ’ αρίθμ. 1258/22-3-1993 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, για έκταση εμβαδού 2,004 στρεμ. στη θέση “Σταυρός” Δημοτικού Διαμερίσματος Μακρυράχης του Δήμου Ζαγοράς σύμφωνα με την οποία η παραπάνω έκταση δεν εποπτευόταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμερα από τη Δασική Υπηρεσία στο πλαίσιο της Δασικής Νομοθεσίας. Η βεβαίωση αυτή, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δασολόγος

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Οι συνάδελφοί μου στο σχολείο μου καταθέτουν τη βαθμολογία των μαθητών. Ασυναίσθητα τα μάτια μου πέφτουν στους πίνακες της ΣΤ’ τάξης και ψάχνω. Άραγε τι; Μα για το μαθητή με την καλύτερη βαθμολογία. Θα ρωτήσετε γιατί. Και δικαιολογημένα. Πώς εγώ διευθύντρια ενός σχολείου με απασχολεί αυτό. Δεν νοιάζομαι για την πρόοδο όλων των μαθητών. Όχι καλοί μου φίλοι. Απλά να, εδώ και έξι χρόνια στο τέλος της σχολικής χρονιάς δίνεται στον καλύτερο μαθητή ένα έπαθλο. Ναι και μην απορείτε. Δίνεται ένα βραβείο (έπαινος και συμβολικό χρηματικό ποσό) από τον κ. Βασίλη Καραλή του Κων/νου. Όχι όχι, δεν είναι συγχωριανός μου. Δεν είναι συνδημότης μου από το Δήμο Κάρλας. Αλλά τι μ’ αυτό. Μόνο που δεν είναι γραμμένος στο δημοτολόγιο των Καναλίων. Τριάντα ολόκληρα χρόνια κινείται μέσα στο χωριό μας. Έφτιαξε τις πρώτες πλατφόρμες των τρακτέρ μας, αγοράσαμε από το μαγαζί του τα πρώτα αποφλοιωτήρια αμυγδάλων μετά τη βράβευσή του από το Κέντρο ευρεσιτεχνίας και άλλα. Έγινε ένας από εμάς. Πέρασαν χρόνια και κάποια μέρα προς το τέλος του σχολικού έτους χτύπησε το τηλέφωνο του γραφείου μου. Γνώρισα τη φωνή του. Αφού είπαμε τα τυπικά μου ζήτησε να του προτείνω τον καλύτερο μαθητή ή μαθήτρια της ΣΤ’ τάξης για να τα βραβεύσει σαν ένα ελάχιστο δείγμα, λέει, ανταπόδοσης στους Καναλιώτες για το ψωμί που έφαγε από αυτούς. Συγκινήθηκα. Έχασα τα λόγια μου μα γρήγορα δέχτηκα με χαρά την προσφορά του. Από τότε πιστός στο ραντεβού του κάθε καλοκαίρι βραβεύει τον καλύτερο μαθητή ή μαθήτρια του σχολείου μας στη γιορτή της λήξης. Όμως προχθές σε κάποια συζήτηση έμαθα πως η δράση του δε σταματάει εδώ. Βοηθάει τον πολιτιστικό και τον αθλητικό σύλλογο Καναλίων. Εκεί όμως που έχει γίνει συμμέτοχος των προβλημάτων είναι το Σουρλίγκειο Ίδρυμα. Ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο κ. Γκαβαρδίνας τη δική του πόρτα χτυπάει. Και εκείνος με την ευαισθησία που τον διακρίνει στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης του στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά όμως δεν γνωρίζω αν και ο ίδιος το επιθυμεί γιατί σίγουρα τέτοιοι άνθρωποι το μόνο που δε θέλουν είναι να μη γνωρίζει η δεξιά τους τι ποιεί η αριστερά τους. Ένα μεγάλο, μικρό για την προσφορά του, ευχαριστώ από όλους μας. Ο Θεός να του δίνει δύναμη σ’ αυτόν και την οικογένειά του και πιστεύουμε πως το έργο του θα βρει και άλλους μιμητές. Αγαπητέ Βασίλη, οι συνάδελφοί μου, οι μαθητές μου, οι γονείς τους αλλά και όλοι οι Καναλιώτες σ’ ευχαριστούμε θερμά. Η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κάρλας - Καναλίων Βασιλική Φάκκα


38

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫√¶∂§√À Δª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√™√¢ø¡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∂∫ªπ™£ø™∏™ Δø¡ ∞∫Δø¡ Δ√À ¢∏ª√À ™∫√¶∂§√À √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ™∫√¶∂§√À ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ: Εκτίθεται σε προφορική, φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών (3) τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού, για την λειτουργία αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών, όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, που συνοδεύουν την από 17-6-2004 Έκθεση της Επιτροπής καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, συνταχθέντα υπό του τοπογράφου μηχανικού Ανδρέα Νικ. Δογκάκη, εγκριθέντα από την αρμόδια Επιτροπή καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Μαγνησίας, και απαριθμούνται παρακάτω : ¶∞ƒ∞§π∞: 1. ΒΕΛΑΝΙΟ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ã∏™∏: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ. ™Δ√πÃ∂π∞ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫√À: ΦΕΚ 160/Δ’/15-2-2005. ∫√ƒÀº∂™ ¶√™Δø¡ ∫∞¡Δπ¡ø¡ √¶ø™ √ƒπ∑√¡Δ∞π ∞¶√ Δ∞ ™À¡∏ªª∂¡∞ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫∞: Α46. Δ.ª.: 12,5. ∂Àƒø/∂Δ√™: 5.000,00 Ε. ¶∞ƒ∞§π∞: 2 ΜΗΛΙΑ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ã∏™∏: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ. . ™Δ√πÃ∂π∞ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫√À: ΦΕΚ 201/Δ’/22-2-2005. ∫√ƒÀº∂™ ¶√™Δø¡ ∫∞¡Δπ¡ø¡ √¶ø™ √ƒπ∑√¡Δ∞π ∞¶√ Δ∞ ™À¡∏ªª∂¡∞ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫∞: Α17. Δ.ª.: 12,5. ∂Àƒø/∂Δ√™: 12.000,00 Ε. ¶∞ƒ∞§π∞: 3. ΣΤΑΦΥΛΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ã∏™∏: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ. ™Δ√πÃ∂π∞ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫√À: ΦΕΚ 160/Δ’/15-2-2005. ∫√ƒÀº∂™ ¶√™Δø¡ ∫∞¡Δπ¡ø¡ √¶ø™ √ƒπ∑√¡Δ∞π ∞¶√ Δ∞ ™À¡∏ªª∂¡∞ Δ√¶√°ƒ∞ºπ∫∞: Α11-Α12. Δ.ª.: 12,5. ∂Àƒø/∂Δ√™: 10.000,00 Ε. ¶›Ó·Î·˜ 1 Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου στις 23 Ιουνίου του έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ .έως 13:30 μ.μ., ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου. Όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή: α)Αίτηση για συμμετοχή στη δημοπρασία. β)Υπεύθυνη κατά το νόμο 1599/1986 δήλωση ότι έχει πλήρη και σαφή γνώση του αντικειμένου της μίσθωσης και όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, ότι από κανένα νόμιμο λόγο δεν αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία και η σύναψη της σύμβασης, επί δε σωματείων ή εταιριών ότι καμιά τροποποίηση ή αλλαγή δεν έγινε στα συνυποβλητέα καταστατικά τους και νομιμοποιητικά έγγραφα των προσώπων, που τις εκπροσωπούν σύμφωνα με αυτό. γ) Υπεύθυνη κατά το νόμο 1599/1986 δήλωση ότι ουδεμία απαίτηση θα έχει εκ του Δήμου σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης από άλλο αρμόδιο εκ του νόμου όργανο. δ) Εγγυοδοσία για την συμμετοχή του στη δημοπρασία σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και σε ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) του κατά παραπάνω Πίνακα 1 ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς μισθώματος, η οποία αντικαθίσταται από την κατά την επόμενη παράγραφο εγγυοδοσία για την εκτέλεση της συναφθησόμενης σύμβασης. Οι εγγυοδοσίες για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μετά το τέλος αυτής επιστρέφονται στους διαγωνισθέντες, εκτός του τελευταίου πλειοδότη η οποία κρατείται από τον Δήμο, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και της πιστής τήρησης από το μισθωτή όλων των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών του, μετά την οποία θα του αποδοθεί άτοκα, άλλως καταπίπτει εις βάρος του και υπέρ του Δήμου ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα. ε)Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σκοπέλου περί μη οφειλής. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Προσόδων του Δήμου Σκοπέλου(τηλ.24243-50116), των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ™∫√¶∂§√À μ∞™π§√À¢∏™ Ã∏™Δ√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ αποφάσισε την προκήρυξη: - Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο “ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ” . Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 431/5-6-2009 τ.Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 8/9/2009, δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 28/7/2009 έως και την Παρασκευή 21/8/2009 η Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος δεν θα λειτουργεί (άρθρο 35 Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών). Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 έως 14.30, στα τηλέφωνα 2310 891253 & 891258, fax: 2310 891257. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΚΕΧΡΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ εκδόθηκε η με αριθμό 556/27-5-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 5.087,427 τ.μ. στη θέση “ΚΘΑΡΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΣΤΡΟΥΦΛΙΩΤΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 388/27-5-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 832,027 τ.μ. στη θέση “ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΦΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εκδόθηκε η με αριθμό 2863/08/8-4-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 2.476,679 τ.μ. στη θέση “ΣΤΡΟΥΒΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση της ΑΓΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΥΖ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εκδόθηκε η με αριθμό 389/26-52009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 2.022,026 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΚΟΡΤ ΛΑΚΑ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-1-Β8-Β1 εμβαδού 419,591 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Β6-Β7-Β8-1-Β6 εμβαδού 193,60 τ.μ., ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3208/03, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, γ) το τμήμα Γ αυτής με στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10Α11-Α12-Α13-Α14-Α15-Α1 εμβαδού 1.408,835 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού.

Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηιωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εκδόθηκε η με αριθμό 2866/08/4-2-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, για έκταση εμβαδού 2.590,164 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-1-2-3-4Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-Α30-Α1 εμβαδού 1.346,758 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15Α16-Α17-Α18-4-3-2-1-Α8 εμβαδού 701,87 τ.μ., ως δασική έκταση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3208/03, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού, γ) το τμήμα Γ αυτής με στοιχεία Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β6-Β7-Β8-Β9-Β10Β11-Β12-Β13-Β14-Β1 εμβαδού 541,536 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν.998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Δασάρχης Σκοπέλου ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηϊωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κωδ.: 37003 Ηλεκτρ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ εκδόθηκε η με αριθμό 399/07/8-5-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 4.549,084 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΠΑΓΓΙΡΙ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-12-Β1-Γ1-Δ1-Ε1-Ζ1-Η1-Α εμβαδού 4.076,845 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Δεν χαρακτηρίστηκε το τμήμα Β’ που φαίνεται με στοιχεία Π-Ρ-Σ-Τ-ΥΦ-Χ-Ψ-Ω1-Α1-Β1-2-1-ΙΙ εμβαδού 472,239 τ.μ. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσης επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Χατζηϊωάννου Στ. Τηλέφωνο: 2424022202 - Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος - Ταχ. Κωδ.: 37003 Ηλεκτρ. Δ/νση: dasaskop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση του ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ εκδόθηκε η με αριθμό 2867/08/4-2-2009 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 5.999,90 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση “ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλοννήσου του Δήμου Αλοννήσου Νομού Μαγνησίας με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως εξής: α) το τμήμα Α αυτής με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-1-2-3-ΤΥ-Φ-Χ-Χ-Α εμβαδού 5.653,08 τ.μ., ως μη δασική του άρθρου 3 παρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. β) το τμήμα Β αυτής με στοιχεία Π-Ρ-Σ-Τ-3-4-Π εμβαδού 346,82 τ.μ., ως δασική έκταση του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, υπαγόμενη στις προστατευτικές διατάξεις αυτού. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλοννήσου. Κατά της παρούσης επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δασολόγος με βαθμό Α’


39

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη διεξαγωγή διδακτικού επιστημονικού προσωπικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. Η Πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: ∞/™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ Δ√À ∞¡£ƒø¶√À 1. ¶∞π¢∞°ø°π∫√ Δª∏ª∞ ¶ƒ√™Ã√§π∫∏™ EK¶∞π¢∂À™∏™ ∂•∞ª∏¡√: Ã∂πª∂ƒπ¡√, ∞η‰. ŒÙÔ˜ 2009-2010 ª∞£∏ª∞: flÚ˜/‚‰. 1. Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 3 Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Αναλυτικό πρόγραμμα 3 2. Διδακτική Φυσικών Επιστημών 3 3. Σχολική Ψυχολογία 3 4. Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του φύλου 3 5. Κοινωνικά Θέματα προσχολικής παιδαγωγικής 3 6. Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας 3 7. Εμψύχωση κούκλας στο Νηπιαγωγείο 3 8. ΜΜΕ, Θεωρίες επικοινωνίας και εκπαιδευτικές εφαρμογές 3 9. Διδασκαλία και Σκηνοθεσία Θεάτρου (Θεατρικό Εργαστήρι διδασκαλία και ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων) 4 *** Οι υποψήφιοι για το αντικείμενο 9 απαιτείται να υποβάλουν: - Επικυρωμένους τίτλους σπουδών και ισοτιμία (ειδικότητα Υποκριτικής Τέχνης) - Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφονται: οι σπουδές, οι ασχολίες, οι προϋπηρεσίες και άλλα τυχόν στοιχεία που είναι σχετικά με την υποψηφιότητα. - Πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων των θεατρικών παραστάσεων που έχουν ανεβάσει. - Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι). ∂•∞ª∏¡√: ∂∞ƒπ¡√, ∞η‰. ŒÙÔ˜ 2009-2010 ª∞£∏ª∞: flÚ˜/‚‰. 1. Εξελικτική Ψυχολογία: Η ανάπτυξη του παιδιού ως μια διαδικασία μάθησης 3 2. Πρακτική Άσκηση 8 3. Εφαρμογές Κοινωνικής Ψυχολογίας και συγγενείς κλάδοι 3 4. Δραστηριότητες Γραμματισμού στο Νηπιαγωγείο 3 μ/¶√§ÀΔ∂áπ∫§∏ ™Ã√§∏ 2. Δª∏ª∞ ¶√§πΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∂•∞ª∏¡√: Ã∂πª∂ƒπ¡√, ∞η‰. ŒÙÔ˜ 2009-2010 ª∞£∏ª∞: flÚ˜/‚‰. 1. Φράγματα 4 2. Τεχνική Μηχανική Ι 5 3. Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής 4 4. Ύδρευση Οικισμών 4 5. Αριθμητικές Μέθοδοι στην Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα 2 6. Σχεδιασμός Μεταφορών 4 7. Γεωδαισία Ι (Εργαστήριο) 3 8. Δίκαιο του Περιβάλλοντος 4 9. Μεταλλικές κατασκευέςΙΙ 4 ∂•∞ª∏¡√: ∂∞ƒπ¡√, ∞η‰. ŒÙÔ˜ 2009-2010 ª∞£∏ª∞: 1. Υπολογιστική Γεωτεχνική Μηχανική 2. Στοχαστική Υδρολογία 3. Συγκοινωνιακή Τεχνική 4. Δομικές Μηχανές 5. Αποχέτευση Οικισμών 6. Διαχείριση Υδατικών Πόρων

flÚ˜/‚‰. 4 4 4 4 4 4

3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ, Ακαδ. έτος 2009-2010 ΜΑΘΗΜΑ: 1. Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο 2. Στοιχεία Η/Υ 3. Μικρο-οικονομική 4. Αστική Κοινωνική Γεωγραφία 5. Στούντιο Χωροταξίας Ια 6. Οικονομική της Ανάπτυξης 7. Πολεοδομική Πολιτική 8. Δημόσια Οικονομία και Διοίκηση 9. Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πράξεις Εφαρμογής 10. Στούντιο Χωροταξίας ΙΙα 11. Στρατηγικές Ανάπτυξης & Διαχείρισης Πόλεων 12. Χωρική Ανάπτυξη 13. Οικονομικά του Περιβάλλοντος 14. Marketing του Τόπου ∂•∞ª∏¡√: ∂∞ƒπ¡√, ∞η‰. ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ª∞£∏ª∞: 1. Πληροφορική 2. Μακρο-οικονομική 3. Στούντιο Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης ΙΙ 4. Αστική Σύνθεση 5. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο/Σχεδίαση 6. Στούντιο Χωροταξίας Ιβ 7. Στούντιο Χωροταξίας ΙΙβ °/™Ã√§∏ ∂¶π™Δ∏ªø¡ À°∂π∞™ 4. Δª∏ª∞ ∫Δ∏¡π∞Δƒπ∫∏™ Ã∂πª∂ƒπ¡√ ∂•∞ª∏¡√: ∞η‰. ŒÙÔ˜ 2008-2009 ª∞£∏ª∞: 1. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς - δύο (2) θέσεις ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, Ακαδ. Έτος 2008-2009 ΜΑΘΗΜΑ: 1. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς - δύο (2) θέσεις 2. Χειρουργική των Ζώων - τρεις (3) θέσεις

προσλήψεων θα καθορισθούν από τη σχετική σύμβαση εργασίας ή έργου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 3-7-2009 στις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος (ανάλογα με το Τμήμα για το οποίο ενδιαφέρονται), στις ακόλουθες διευθύνσεις (παράδοση Οίκοι): 1. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 33221 Βόλος, τηλ. 2421074803, FAX 2421074801 Αρμόδια κ. Κουκουβάνη Μαρία. 2. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074178, FAX 2421074169, Αρμόδια κ. Κοτρώτσιου Έλενα. 3. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος ΑΘηνών-Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074455, FAX 2421074380, Αρμόδιας κ. Παππάς Ισίδωρος. 4. Γραμματεία Τμήματος Κτηνιατρικής, Τέρμα Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα, τηλ. 2441066004, FAX 2441066041 Αρμόδια κ. Αργυράκη Παναγιώτα. Επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους οι οποίοι κρίνουν ότι μπορούν να διδάξουν περισσότερα του ενός μαθήματα να το δηλώσουν στην αίτησή τους. Ο τελικός αριθμός των συμβασιούχων που θα προσληφθεί από το Πανεπιστήμια Θεσσαλίας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των πιστώσεων που θα δοθούν από το ΥΠΕΠΘ. Οι συμβάσεις μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο κάθε διδάσκων. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: Το Μάθημα ή τα Μαθήματα που επιθυμούν να διδάξουν. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής: 1. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα. 2. Υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους δραστηριότητα. 3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους - αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.Ε.Ι του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά. Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται, από τους παραπάνω φορείς. Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν σι διατάξεις των άρθ. 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1256/82 περί πολυθεσίας. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται και σε υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ ή μέλη ΕΕΔΙΠ άλλων Α.Ε.Ι., τα οποία μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΛ ή ΝΠΙΔ ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας. Όσοι επιλεγούν και δεν είναι. Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔΕΠ άλλον ΑΕΙ, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν: 1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 2) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πόνοι δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, £· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ˘ËÚÂÛȷο (·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ·Ó·˙‹ÙËÛË), ·fi ÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜: - ÙÔ ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, - ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi (Ù‡Ô˘ ∞) ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‹ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ··ÏÏ·Á› ÓfiÌÈÌ· ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È - ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜. Προκειμένου να γίνει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10.00 έως 13.30, στις προαναφερόμενες διευθύνσεις. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Καθηγητής

5Ë À.¶.∂. £∂™™∞§π∞™ Î·È ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À ∞Ãπ§§√¶√À§∂π√ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

flÚ˜/‚‰. 8 flÚ˜/‚‰. 8 8

Οι διδάσκοντες που 0α επιλεγούν 0α παρέχουν συμπληρωματικό έργο όπως αυτό θα καθοριστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τρημάτων/ ανάλογα με το είδος της σύμβασης και την απασχόλησή τους (πλήρη ή μερική), Οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες των

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου, έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 2511/31-12-2007 άρθρο 6,7,8, 10 της 148096/Γ/07 ΦΕΚ 2511/07 υπουργικής απόφασης ανακοινώνει την εισαγωγή 25 μαθητών/τριων στην ΕΠΑΣ Επαγγελματική Σχολή Β. Νοσηλευτούν του Α.Γ.Ν.Ν. Βόλου για το σχολικό έτος 2009-2010. Οι εγγραφές των μαθητών/τριων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3475 (ΦΕΚ 146//Α/08) θα πραγματοποιηθούν από τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους μέχρι 30 Ιουνίου και από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Στη σχολή μπορούν να γραφούν: Όσοι έχουν τελειώσει την πρώτη ή δεύτερη τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου Λυκείου υπήρχε στο παρελθόν. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή ενιαίου Λυκείου. Οι κάτοχοι πτυχίου Α& Β κύκλου TEE, ΤΕΣ, ΤΈΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2428092200 (Γραφείο Σχολής) 9-12 το πρωί κάθε εργάσιμη μέρα έως 30/6/09 και κάθε Πέμπτη για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Α.Γ.Ν.Ν. Βόλου ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 5Ë À.¶∂ £∂™™∞§π∞™ & ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫√ ¡√™√∫√ª∂π√ μ√§√À “∞Ãπ§§√¶√À§∂π√”

Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 - 38222 Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες: Π. Μαντούδη Τηλέφωνο: 2421034700 FAX. 2421034700, 36870 E-mail: provolou&otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16982 Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-95) 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 3. Το Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου” (ΦΕΚ Α’ 150/10-7-2007). 4. Το Ν. 2362/95 5. Το Π.Δ. 394/1996 6. Το Ν. 3329/2005 7. Το Ν. 3580/2007 8. Το Ν. 2955/2001 9. Το Ν.Δ. 496/1974 10. Το Ν. 2328/1995 11. Το Ν. 3310/2005 12. Το Π.Δ. 82/1996 13. Το Π.Δ. 166/2003 14. Την αριθμ. 26/10-7-2008 (θέμα 27ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης προμήθειας των ασθενοφόρων 15. Την αριθμ. πρωτ. 1655/23310/8-9-2008 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 16. Την αριθμ. πρωτ. 18/30-7-2008 (θέμα 2ο) απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής Δαπανών & προμηθειών της 5η Υγειονομικής Περιφέρειας. 17. Την αριθμ. πρωτ. 8989/7-5-2009 έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 18. Την αριθμ. 14/2-6-2009 θέμα 24ο απόφαση του Δ.Σ έγκρισης της Διακήρυξης και των όρων αυτής. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια “Δύο (2) ασθενοφόρων” για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Βόλου και του Κ.Υ. Αργαλαστής, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 Ε με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14-7-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Γλώσσα Ελληνική. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 13-7-2009 και ώρα 14.00 μ.μ. Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, έναντι απόδειξης με την καταβολή ποσού 20 Ε. Αποστολή της περίληψης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν απαιτείται. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και στο τηλέφωνο 2421034700 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ & ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ Δ.∞.À.Δ.∂.∫.ø. ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10682 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: I. ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-88 21 459 FAX: 210-88 21 576

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1/2009 Το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./Τ.Ε.Α.Π.Α.Π. ΔΕΗ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1199/12-03-09 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Γραφείου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Βόλου (ΓΑΠ ΒΟΛΟΥ). 1. Η μίσθωση θα είναι Δωδεκαετής και θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 όπως αυτό ισχύει σήμερα ή τυχόν τροποποιηθεί στο μέλλον. Η έναρξή της θα είναι από την επομένη της ημερομηνίας παραλαβής του μισθίου. 2. Το κτίριο θα πρέπει: α) Να έχει ωφέλιμη επιφάνεια 120 τ.μ. απόλυτα ελάχιστο, για κύριους χώρους εργασίας και να βρίσκεται στην πόλη του Βόλου. β) Να εξυπηρετεί άρτια τη δυνατότητα προσέγγισης από μισθωτούς, ασφαλισμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (Ράμπα & W.C, για Α.Μ.Ε.Α.). γ) Να έχει κατά το δυνατόν άδεια χρήσεως γραφείων ή ιατρείων. δ) Να έχει κατά τα δυνατόν άρτιες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. ε) Να έχει εγκαταστάσεις κλιματισμού (θέρμανση - ψύξη). στ) Να πληροί τους όρους πυρασφάλειας και ει δυνατόν πυρανίχνευσης. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στο Γραφείο του ΓΑΠ ΒΟΛΟΥ, στο κτίριο της ΔΕΗ Α.Ε.//ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ επί της οδού Τζαβέλα 5 έως και την 9/7/2009 και ώρα 12 μεσημβρινή και θα φέρουν την ένδειξη: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Π. ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΛΟΥ” . Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 9/7/2009 ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00 μ. στο Γραφείο του ΓΑΠ ΒΟΛΟΥ στο κτίριο της ΔΕΗ ΑΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ. Τεύχη της διακήρυξης θα διανέμονται στο ως άνω Γραφείο από την υπεύθυνη κ. Γιαλλούρη (τηλ. 24210-81700) από 22-6-09 μέχρι 8-7 2009. ΓΙΑ ΤΟ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./Τ.Ε.Α.Π.Α.Π. ΔΕΗ Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


40

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

π√ƒ¢∞¡√À (¡Δ∞¡√À) ∫ÀƒΔ™√°§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Αποστολία Τα παιδιά: Δημήτρης-Ελισάβετ Τα αδέλφια: Χρήστος-Γιασεμή Κυρτσόγλου, Μαρία χα Μήτσιου, Φώτης-Σπυριδούλα Τσιακοβή, Δημήτριος-Άννα Βαΐου Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μηλεών Πηλίου Μαγνησίας για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας αδελφού, θείου και φίλου

Ã∞ƒ∏ ¡π∫. °Àƒ∞

Γλύπτη Τα αδέλφια: Νίκη Αγνάντη-Γύρα, Μιχάλης Γύρας, Ελένη Γύρα, Ιουλία Γύρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Οι φίλοι Ο καφές θα προσφερθεί στον “Παλιό Σταθμό” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∞¡Δ∞∫∏-°π∞¡¡∞¢∞∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της στον Ιερό Ναό Παναγίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελεστίνου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Εμμανουήλ Τα παιδιά: Ευαγγελία-Γιάννα Τα αδέλφια: Ζήσης-Ευαγγελία Αντάκη, Αλέξανδρος-Νίκη Αντάκη, Ελευθερία-Απόστολος Γίτσης, Φανή-Κων/νος Παλαιολόγος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

μ∞™π§∂π√À £∂√¢øƒ√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 13 Ιουνίου 2009 Τα αδέλφια: Στέφανος-Ντίνα, Αντώνης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας θείας και γιαγιάς

∞¡∞™Δ∞™π∞™ °. Ã∞ƒπΔ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η οικογένειά της: Αικατερίνη-Κων/νος Βατσαρέας, Μαρία Βατσαρέα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Ο Αποστόλης” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞¶. °π√Àμ∞¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τσαγκαράδας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Τσαγκαράδα 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Ασπασία Τα παιδιά: Σμαράγδα-Αθανάσιος Καπετανγιάννης, ΑπόστολοςΧρυσούλα Γιουβάνη Τα αδέλφια: Απόστολος-Περσεφώνη Νάνου Τα εγγόνια: Δημήτρης, Κωνσταντίνος-Αλεξάνδρα, Βασίλειος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του “Λαμπαδάρη” .

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου

Μετά το πέρασμα 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

πø∞¡¡√À ¢∏ª. Δ™∞Δ™√À

∫∞§§πƒƒ√∏™ £∂√¢. ª¶∞ƒ∂∫∞

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Δημοσθένης - Μαρία Η μητέρα: Σοφία χα Ευστρατίου Καψάλη Τα αδέλφια: Θεόδωρος - Βιργινία Τσάτσου, Απόστολος - Γεωργία Καζάκη, Χρήστος - Βασιλική Κουτσογιάννη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Volos Palace” .

ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢ËÌ. §fiÏ·

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Πρόσβορο Γρεβενών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Βασίλειος-Αργυρώ Μπαρέκα, Λεωνίδας-Μαρία Παπαμήτρου, Ελένη Μπαρέκα-Δημήτρης Ξυράφης Τα εγγόνια: Καλλιρρόη-Κυριάκος, Καλλιρρόη, Γιάννης, Θεόδωρος, Αλέξανδρος Τα αδέλφια: Ευδοκία χα Γεωργίου Λόλα, Ζαχαρούλα χα Κωνσταντίνου Λόλα, Αριστείδης-Σουλτάνα Μπαρέκα, Χαράλαμπος-Ελισσάβετ Μπαρέκα, Κωνσταντίνος-Γεωργία Μπαρέκα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Καφές και γεύμα στην πλατεία του χωριού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∂À™Δ. §∞ª¶ƒ√À

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Κωνσταντινιά Τα παιδιά: Ευστάθιος-Ξανθή Λάμπρου, Απόστολος-Ιωάννα Λάμπρου Τα αδέλφια: Ευάγγελος-Αικατερίνη Λάμπρου, Αγλαΐα Αντ. Λάμπρου, Μόσχος-Σταματία Γιοβάννη, Στέργιος-Κωνσταντίνα Ταγκούλη, Άννα Λεων. Μπάκου, Μαρία Αντ. Βαράκη, Χριστίνα Απ. Ταγκούλη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δράκειας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Δράκεια 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Ζήσης-Λεμονιά Θλιβερού Τα αδέλφια: Σπύρος-Μαρία Θλιβερού, Γεώργιος-Αθανασία Γουργιώτη, Λάμπρος-Αικατερίνη Χανοπούλου Ο εγγονός: Γεώργιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Σπύρου Σταμάτη” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, κόρης και γιαγιάς

°∂øƒ°π√À ∂À∞°. °ƒ∏°√ƒπ√À

∫∞ƒ√§π¡∞™ ∞ƒª∞√À-™Δ∞ª√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Τρικερίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Τρίκερι 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Αγγελική Τα παιδιά: Αλεξάνδρα-Νικόλαος Κορδομπής, Ευάγγελος-Αγλαΐα Γρηγορίου, Νικόλαος-Βασιλική Γρηγορίου Τα αδέλφια: Ιωάννης-Ασπασία Γρηγορίου, Μαγδαληνή Θεοδ. Σκοπελίτη, Γρηγόριος Γρηγορίου, Δημήτριος-Βασιλική Τηλιγαδά, Ευαγγελία Θεοδ. Πατσιά, Μαλάμω Δημ. Στράτου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της πλατείας του χωριού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À Ã. ™¶∞£∏ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Γλυκερία, Χρήστος, Γιώργος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Όστρια” (όπισθεν Αγ. Κων/νου).

°∂øƒ°π√À ∑∏™. £§πμ∂ƒ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου κατά τη Θεία Λειτουργία και ώρα 10.00 πρωινή στον Καθολικό Ιερό Ναό της Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου (Ρ. ΦεραίουΓαμβέτα) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Ο σύζυγος: Δημήτρης Τα παιδιά: Μερόπη-Πάνος, Γεώργιος-Βαρβάρα, Μάρκος Η μητέρα: Σοφία Τα εγγόνια: Άννα Μαρία - Θέμης

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ª∞°√À τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Τα παιδιά: Γιώργος-Χρυσάνθη Μάγου, Μάριος-Αφροδίτη Μάγου, Έλενα-Παντελής Σάμιος Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος-Ανδρομάχη Αγραφιώτου Τα εγγόνια: Κώστας, Αλίνα, Αλεξάνδρα, Κωνσταντίνος, Πολύκαρπος, Κασσιανή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί “Αποστόλης” (έναντι Ιερού Ναού).


41

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞§∂•∞¡¢ƒ√À ∫∞™∞¶∞∫∏ (™√À∂§ Ã√À™∂´¡)

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίων Κοσμά και Αρτεμίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Γεώργιος-Σωτήριος Η εγγονή: Κατερίνα Βλαχάβα Τα αδέλφια: Ελευθερία Καζεπίδη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. προσκαλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Ζήνα Καλαμπούκα-Κασαπάκη Τα παιδιά: Ελευθέριος-Ελένη Κασαπάκη Οι γονείς: Αλή-Ρασμία Χουσείν, Ελένη Σ. Καλαμπούκα Τα αδέλφια: Σαμί, Ενουάρ, Σουχάμ, Σουέρ, Σανά, Σεμίρα, Σάμερ, Σεμίρ, Άννα Καλαμπούκα, Απόστολος-Βασιλική Δεμερτζή, Παναγιώτης-Μαγδαληνή Καλαμπούκα Τα εγγόνια: Εμμανουήλ Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του “Μαλακασιώτη” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

¢∂™¶√π¡∞™ ∂À£. ∫∞§ª¶∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοσμά και Αρτεμίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Ο σύζυγος: Ευθύμιος Τα παιδιά: Σπύρος-Ελένη Κάλμπαρη, Ελένη-Δημήτρης Αλεξίου Τα εγγόνια: Ευθύμιος, Δέσποινα, Βασιλική Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂À∞°°∂§√À ª∞™∫∞ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Αργυρώ Τα παιδιά: Θεοφάνης-Άννα Μάσκα Τα αδέρφια: Μιχαήλ Μάσκας, Μανώλης-Αικατερίνη Μάσκα, Φωτεινή χα Ζήγρα, Σωτηρία χα Μάσκα Τα εγγόνια: Άρτεμις, Ευαγγελία, Μαρία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞™∏ª√À§∞™ μ∞™. ∫ƒπ∞ƒ∞ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Ο σύζυγος: Βασίλειος Τα παιδιά: Μαρία-Χρήστος Σαλταγιάννης, Ευαγγελία-Σταμάτης Λεβέντης Τα εγγόνια: Ευαγγελία, Ασημίνα, Κωνσταντίνος, Δημήτρης, Βασιλική Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο “Έβελυν” .

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

™Δ∞ª∞Δ∏-Δ∞∫∏ ¢∏ª. ∫∞ƒ∞ª∞¡ø§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 13 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Δημήτριος-Μήνα Καραμανώλα, Μάνθος-Έφη Καραμανώλα, Καίτη-Νίκος Χριστόπουλος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Μιχάλης-Φωτεινή Καραμανώλη, Αναστασία Γεωργ. Στάθη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

ª∞∫ƒπ¡∞™ μ§∞Ã∞μ∞

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ∞¶. ∞¶√Δ√∫∞

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καναλίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ευτυχία Τα παιδιά: Ελένη-Αθανάσιος Λειβαδιώτης Ο εγγονός: Πέτρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφέ θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ™∞μ∂§π¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Σωκράτης Σαβελίδης, Δημήτριος-Συραγούλα Σαβελίδη Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Μαρία, Ιωάννα, Μαρία-Ειρήνη, Αργυρούλα, Χρήστος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην κάτω αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À ª∞ƒ°øª∂¡√À τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Κωνσταντινιά Τα παιδιά: Ιωάννης-Αθανασία Μαργωμένου, Φώνη-Αποστόλης Δήμου Τα αδέλφια: Ελένη-Τάσιος Λουιζάνης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

πø∞¡¡∏ §πª¶∞¡Δ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πορταριάς και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Αικατερίνη Τα παιδιά: Ανδρέας - Γιώργος Τα αδέλφια: Αριστούλα-Βασίλης Χρίστογλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον Ανηλιώτη.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

π√À§π∞™ ¡ΔπΔ™∞

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Αμαλιαπόλεως (Μιτζέλα) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αμαλιάπολη 13 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Κωνσταντίνα Αικατερίνη - Ευάγγελος Χατζηγούλας Η εγγονή: Ιωάννα Θεοφανία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τελούμε αύριο 14 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζαγοράς 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

™Δ∂ƒ°π√À Δ™∞§√ÀÃ√À

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ζαγορά 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Ευτυχία Τα παιδιά: Σταυρούλα-Ιωάννης Βαΐτσης, Γεωργία-Γεώργιος Αμούτζας, Ευάγγελος-Δέσποινα Τσαλούχα, Ελένη Τσαλούχα Τα εγγόνια: Αποστόλης, Παναγιώτης, Ελένη και η μπέμπα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι μας.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας και αλησμόνητης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

§∞ª¶ƒπ¡∏™ ∞£. °∫∞ª¶§π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Ο σύζυγος: Αθανάσιος Τα παιδιά: Παρασκευή-Ιωάννης Μουστάκας, Βασιλική-Δημήτρης Λιβογιάννης Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Λάμπρος, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια “Μπόλτσης” , Φιλικής Εταιρίας - Αθηνών.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

πø∞¡¡∏ ¶∞¡. °π∞Δƒ∞

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Φυτόκου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε τους συγγενείς, φίλους και όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Παναγιώτης-Θεοπλάστη Γιατρά Τα εγγόνια: Ασπασία, Βασίλης, Ιωάννης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας αδελφού και θείου

πø∞¡¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Τα αδέλφια: Ασπασία χα Α. Αναστασιάδη, Διαμαντούλα χα Σ. Αναστασιάδη Τα ανίψια: Θάλεια-Θεολόγος Κρέστος, Δημήτριος-Βάια Αναστασιάδη, Βασίλειος-Τούλα Αναστασιάδη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

ª∞ƒπ∞™ °∂øƒ°√À™∏Δ∂§√°§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τα παιδιά: Γεωργία-Νικόλαος Ευγενίδης Τα αδέλφια: Ιωακείμ - Αικατερίνη Τελόγλου, Ελένη χα Γεωργ. Γεωργούση, Σοφία χα Θεοφ. Γεωργούση Τα εγγόνια: Κωστής Ευγενίδης, Ελένη-Κώστας Καπουρνιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Σαρρής” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου και πατέρα

∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Ευαγγελία Ο υιός: Νικόλαος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού (ΠερραιβούΠολυμέρη).


42

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

™À¡¢∂™ª√™ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫ø¡ £∂™™∞§π∞™ π√À¡π√™

13 ∞Î˘Ï›Ó˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜, ÕÓÓ˘ ÔÛ›·˜

“πËÛÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜ ¯ı¤˜ Î·È Û‹ÌÂÚÔÓ Ô ·˘Ùfi˜ Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ·˜” (∂‚Ú. ÈÁ’ 8). Όλα τα πράγματα εις τον κόσμον αυτόν παλαιώνουν και αχρηστεύονται και εις την θέσιν των έρχονται άλλα. Και πρόσωπα που εκέρδησαν προς στιγμήν την προσοχήν και την δόξαν του κόσμου, έπειτα ετάφησαν και ελησμονήθησαν. Και μόνον ο Ιησούς Χριστός, που διεκήρυξε ότι είναι η αλήθεια και η ζωή, μένει ο ίδιος πάντοτε. Η διδασκαλία του είναι πάντοτε αληθινή, πάντοτε νέα, πάντοτε ωφέλιμος και ευεργετική. Η αλήθεια του δεν μεταβάλλεται, δεν αλλάσσει, δεν χάνει ποτέ την δύναμίν της και την αξίαν της. Και χθές και σήμερον και αύριον, και εις όλους τους αιώνας του μέλλοντος, ο Χριστός και το έργον του ζη και θα ζη. Όσα βεβαιώνει, αποδεικνύονται πάντοτε αληθινά. Όσα υπόσχεται, τα βλέπουν οι οπαδοί του να πραγματοποιούνται με ακρίβειαν. Η παρουσία του είναι πάντοτε αισθητή εις τους πιστούς, πάντοτε επιβλητική. Το Ευαγγέλιόν του είναι πηγή ανεξάντλητος μεγάλων διδαγμάτων και εμπνεύσεων και αποφάσεων, πηγή χαράς και ευτυχίας πραγματικής. Η πίστις εις αυτόν είναι η ισχυροτέρα δημιουργική και μορφωτική δύναμις.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞¡∞™Δ∞™π∞™ ∞¶√™Δ√§π¢√À τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 13 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Ιωάννα χα Σάββα Κόπανου, Μαρία-Παύλος Τασιάς, Αγγελική χα Στ. Ρουμελιώτη, Κωνσταντίνος-Ζωή Αποστολίδη Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À ¶∞π¢√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Αγριάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Δέσποινα Τα παιδιά: Απόστολος-Σοφία Παιδοπούλου Τα αδέλφια: Νικόλαος-Χαρίκλεια Αδραχτά Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ουζερί της “ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑ” στην παραλία Αγριάς.

ª¡∏ª√™À¡√ Ο Σύνδεσμος Συντ/χων Σιδηρ/κών Θεσσαλίας ΤΕΛΕΙ μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών θανόντων συναδέλφων και συνεργατών του Συνδέσμου αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Βόλο. Θα δοθεί καφές στην αίθουσα του Ι. Ναού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚ. ΡΗΓΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩ. ΔΑΜΙΓΟΣ

MNHMO™YNA

™øΔ∏ƒπ√À ∫√ÀΔ™√μ∞™π§∏ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Αγχιάλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Αγχίαλος 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Καλουδία, Ευαγγελία-Χρήστος Ράλλης, Σωτήρης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ πø∞¡. ∫√¡Δ∂§π∞ ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ·Î·ÏÔ‡‰Ë

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ελένη-Νικόλαος Γαρουφαλιάς, Αθανάσιος Αμπατζόπουλος Τα εγγόνια: Μαρίνα-Γιώργος, Ιωάννης-Δέσποινα, Μιχαήλ, ΕλένηΡομπέρτο, Ιωάννης, Μαρία Τα δισέγγονα: Καλλιόπη, Ελένη, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Τη λατρευτή μας αδελφή και θεία

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ £. £∂√¢øƒ√¶√À§√À

Ετών 75 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 11.30 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ευριπίδου 64 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φερών Βελεστίνου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται στην οικία της στις 7.00 το πρωί. Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Γηροκομείο Καναλίων. Άγιος Γεώργιος Φερών 13 Ιουνίου 2009 Τα αδέλφια: Ελένη χα Σταυρ. Τζότζολα, Αθανάσιος Θεοδ. Θεοδωρόπουλος, Χρίστος-Φούλα Θεοδωροπούλου, Ελευθερία-Μιχάλης Αμπελά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ι. Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

°∂øƒ°π√À ™∞ƒ√À¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Αγγελική Τα παιδιά: Ηλίας-Σοφία Σαρούδη, Ιωάννα Βεντούρα Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Χρύσα, Γεώργιος, Κωνσταντίνος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Δροσιά” , στον πεζόδρομο στις Αλυκές.

ΚΗΔΕΙΑ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∏§π∞ ¶∏¢∞∫√

ετών 78 κάτοικο Ολλανδίας, πέθανε στις 11/6/2009, ημέρα Πέμπτη στην Ολλανδία. Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Γρηγόρης-Νατάσα Ο εγγονός: Μαξ Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα και γιαγιά

μ∞™π§π∫∏ ¢ƒÀªø¡πΔ√À

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

™¶Àƒπ¢ø¡∞ ∞¡∞Δ√§∏ τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Σέσκλου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Σέσκλο 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Κρυσταλία Τα παιδιά: Παρασκευή-Θανάσης Γαλανόπουλος, Νίκος-Ασημίνα Ανατολή, Ασπασία-Δημήτρης Γκάγκας, Χρίστος-Ιωάννα Ανατολή Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “Αποστόλη Πίνα” στο Σέσκλο.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ºøΔ∂π¡∏™ ∂À™Δ∞£π√À Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου και πατέρα

KH¢EIE™

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Αγγελική-Παντελής Ζυματίκας, Αικατερίνη-Χαράλαμπος Σιάκας, Μιχάλης-Μαρία Ευσταθίου Τα αδέλφια: Κυρατσώ χα Πουλαράκη, Δήμητρα-Δημήτριος Τράκας, Βασιλική χα Πουλαράκη, Θανάσης-Μαρία Πουλαράκη, Αριστέα χα Γιατρά, Ελισάβετ χα Γ. Ευσταθίου, Αντώνιος Ευσταθίου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, υιού, αδελφού και θείου

Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ¶∞¶∞§∂•∞¡¢ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Λεχώνια 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Κατερίνα Τα παιδιά: Θωμάς, Ευτυχία-Ηλίας, Χρυσούλα Οι γονείς: Χρυσούλα Καποδίστρια Τα αδέλφια: Ελισάβετ χα Ιωάν. Δουμουσιάρη, Βασίλης-Δανάη Καποδίστρια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στον “ΜΠΙΛΙΑΛΗ” στα Άνω Λεχώνια.

Ετών 78 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας οδός Χατζηαργύρη 163 - Παλαμά και στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός της θα βρίσκεται στο σπίτι στις 8.00 π.μ. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Ο σύζυγος: Σπύρος Τα παιδιά: Αποστόλης-Σταυρούλα Δρυμωνίτη, Άρης-Φρόσω Τζήμα Τα εγγόνια: Σπύρος, Γιώργος, Βασίλης Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞°°∂§π∫∏ §∞ª¶ƒ√¶√À§√À

Ετών 85 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ραιδεστού 88 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 13 Ιουνίου 2009 Ο σύζυγος: Στυλιανός Τα παιδιά: Αικατερίνη-Παναγιώτης Αϊβάτογλου, Ανδρομάχη-Θεόφιλος Κατσούλης, Ευαγγελία-Μιχάλης Κυπραίος Τα αδέλφια: Στέλα χα Μαρκοπούλου, Αικατερίνη χα Λαμπροπούλου, Σταυρούλα χα Εμμανουηλίδη Τα εγγόνια: Στυλιανός, Μαρία, Στυλιανός, Άγγελος, Αγγελίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του νέου Κοιμητηρίου.

Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

¢∏ª∏Δƒ∞ ∫À∫§∏

Ετών 87 κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ευγενίου Καραβία αρ. 8 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 13 Ιουνίου 2009 Τα παιδιά: Βάιος-Βάια Κουκλουμπέρη Τα εγγόνια: Δημήτρης, Βασίλης, Δέσποινα, Νικόλαος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.


43

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΙΕΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ “ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ” ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ Την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 εορτή των “ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ” εορτάζει και πανηγυρίζει το φερώνυμο εκκλησάκι του ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ. Σήμερα ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 και ώρα 8.00 μ.μ θα ψαλεί Μέγας Κατανυκτικός Εσπερινός με Αρτοκλασία υπό του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού πατρός ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 και από ώρα 7.30 π.μ. - 10.00 π.μ. θα τελεσθεί ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ υπό του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού πατρός ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ. Μετά τη Θεία Λειτουργία το χορευτικό του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΓΛΕΖΟΝΗΣΙΩΝ θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς στον αύλειο χώρο του Γηροκομείου. Παρακαλούνται οι φιλόθρησκοι και οι φίλοι του Γηροκομείου όπως με την παρουσία των, τιμήσουν την Θρησκευτική Πανήγυρη. Το Διοικητικό Συμβούλιο

™Δ∏ ª¡∏ª∏ Δ√À §∞Δƒ∂ª∂¡√À ª∞™ ¶∞Δ∂ƒ∞ Πέρασαν 40 οδυνηρές μέρες και νύχτες από τη μέρα που έφυγες. Νάναι άραγε αλήθεια αυτό που ζούμε ή ένα ψέμα; Δεν μπορεί! Η ψυχή ενός ανθρώπου βέβαια δεν χάνεται ποτέ. Απλά μεταβαίνει σε κάποιον άλλο, άγνωστο κόσμο. Είσαι κοντά μας, όμως αδυνατούμε να νιώσουμε την παρουσία σου. Κι αυτό που μας πληγώνει πιο πολύ είναι αυτή η ανεξήγητη για το μυαλό μας, απουσία σου. Βέβαια, ακόμη είναι πολύ νωρίς και οπωσδήποτε τα πάντα γύρω, μας θυμίζουν εσένα! Νιώθουμε ένα απέραντο κενό και δεν μπορούμε ακόμη να κατανοήσουμε το γιατί. Όμως, όπως όλα δείχνουν έχεις φύγει πια οριστικά! Προσπαθούμε να βρούμε μια μικρή, πικρή παρηγοριά στο γεγονός ότι επιθυμούσες να “φύγεις” , να πας να συναντήσεις το λατρεμένο σου εγγονό Στέργιο. Ευχόμαστε να είστε μαζί και η επιθυμία σου να έχει πραγματοποιηθεί. Συγχώρεσε τη θλίψη μας, όμως όπως έλεγες συχνά και συ “Είμαστε άνθρωποι κι έχουμε αδυναμίες” . Αυτό που όλοι μας επιθυμούμε είναι να έχεις ανάπαυση αιώνια και ευτυχή! Εμείς θα σε νιώθουμε πάντα κοντά μας, στις χαρές και στις λύπες μας κι αυτό που θα ηχεί πάντα στ’ αυτιά μας θα είναι το “ΕΥΤΥΧΕΙΤΕ” ! Η Γυναίκα, τα Παιδιά και τα Εγγόνια σου

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¢∏ª∏Δƒπ√ ¢∏ª. §∞ª¶∂ƒ∏

Ετών 70 κηδεύσαμε χθες Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Παλατίου 35 στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Αλυκές 13 Ιουνίου 2009 Η σύζυγος: Αγγελική Τα παιδιά: Χρυσούλα-Νικόλαος Μπαλατσούκας, Κατερίνα-Αριστείδης Μαγαλιός Τα εγγόνια: Αγγελική, Δημήτρης Τα αδέλφια: Γεώργιος-Αφροδίτη Λαμπέρη, Πέτρος-Σοφία Βλαχογιάννη, Λάμπρος-Βασιλική Βλαχογιάννη, Αλεξάνδρα Κων. Τσιτσιρίγκου Τα ανίψια

∞¡Δπ ª¡∏ª√™À¡√À Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À £∂√¢øƒ√À προσφέραμε σε δύο ιδρύματα της πόλης μας χρηματικό ποσό αντί μνημοσύνου για την ανάπαυση της ψυχής του. Η σύζυγος: Αποστολία Τα παιδιά: Παναγιώτης - Σταυρούλα, Μαργαρίτης - Ελένη Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ελεονώρα, Αρετή Φανούρης Η αδελφή: Ζωή χα Ιω. Μανιώτου Τα ανίψια

K¿ı Úˆ› H £E™™A§IA ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΠΡΩΤΗΝ (1ην) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο με υπάλληλο του πλεισ/μού τον Συμβολαιογράφο Βόλου κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΣΟΥΛΑ, κατοικοεδρεύοντα στο Βόλο οδός Κ. Καρτάλη αριθμ. 184 ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος αυτού, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και δ.τ. “EUROBANK ERGASIAS” που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΛΕΡΙΩΤΗ του Λάμπρου, το γένος Ρουσιαμάνη, κατοίκου Βόλου, οδός Παγασών αριθμ. 109, ήτοι εκπλειστηριάζεται: Το με στοιχεία Άλφα τρία (Α-3) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και τέσσερις υπέρ του ισογείου ορόφου εκ των οποίων ο τρίτος και τέταρτος σε εσοχή και εκ του δώματος, η οποία βρίσκεται μέσα στο σχέδιο της πόλεως Βόλου του Νομού Μαγνησίας, του ομωνύμου Δήμου και Υποθ/κείου, στη διασταύρωση των οδών Συνταγματάρχου Γεωργούλα, Παγασών και Ρήγα Φεραίου αριθμ. 107 και 109 και είναι κτισμένη σε οικόπεδο το οποίο έχει συνολική έκταση μέτρα τετραγωνικά 482,05 φαίνεται σχηματικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΖΗ-Θ-Α στο με χρονολογία Φεβρουαρίου 1973 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχ/νος μηχανικού Παν. Παπαπαναγιώτου που βρίσκεται συνημμένο στο υπ’ αριθμ. 7094/1973 συμβόλαιο του τότε συμ/φου Βόλου κ. Ηλία Φιλιππίδη και συνορεύει γύρω σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό, βορειοανατολικώς με την πλευρά Α-Β μέτρων εννέα και 30/00 (9,30) , με την οδό Ρήγα Φεραίου, επί πλευράς Γ-Δ μέτρων έξι και 75/00 (6,75) και επί πλευράς Ε-Ζ μέτρων δύο και 60/00 (2,60) με ακίνητο Σοφίας Θαλασσά, βορειοδυτικώς επί πλευράς Β-Γ μέτρων δέκα και 70/00 (10,70) και επί πλευράς Ε-Δ μέτρων πέντε και 20/00 (5,20) με ακίνητο Σοφίας Θαλασσά και επί πλευράς Η-Ζ μέτρων δεκαπέντε και 85/00 (15,85) με ακίνητο Θ. Βαΐτση, νοτιοδυτικώς επί πλευράς Η-Θ μέτρων δεκοκτώ και 45/00 (18,45) με την οδό Συνταγματάρχου Γεωργούλα και Νοτιοδυτικώς επί πλευράς Α-Θ μέτρων τριάκοντα δύο και 45/00 με την οδό Παγασών. Η παραπάνω οριζόντια ιδιοκτησία φαίνεται η ίδια μεν σχηματικά στο σχέδιο κάτοψης του Α’ πάνω από το ισόγειο ορόφου και οι ποσοστιαίες αναλογίες και τα λοιπά στοιχεία του στο σχετικό πίνακα κατανομής ποσοστών που συντάχθηκε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Παν. Παπαπαναγιώτου και είναι συνημμένα στο με αριθμό 7095/1973 συμβόλαιο του τότε συμ/φου Ηλία Φιλιππίδη και περιγράφεται ως εξής: το με στοιχεία Α-3 διαμέρισμα αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια και απ’ τους χώρους λίβινγκ ρουμ, χολ, διάδρομο, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη επί της οδού Παγασών, έχει εμβαδόν κυρίας ιδιοκτησίας μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα και 65/00 (70,65), όγκου κυρίας ιδιοκτησίας μέτρα κυβικά διακόσια είκοσι έξι και 8/00 (226,08), αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι έξι και 55/00 (26,55), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια πενήντα δύο και 58/100 (252,58), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στους άλλους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, έργα πράγματα και εγκαταστάσεις της πολυκατοικίας τριάκοντα χιλιοστά και 80/00 του χιλιοστού (30,80), ψήφους στις γενικές συνελεύσεις τριάντα τέσσερις σε σύνολο χιλίων (34/1000)

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες: α) κοινοχρήστων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιοστά (48/1000), β) συντήρησης και λειτουργίας ανελκυστήρα τριάντα δύο χιλιοστά (32/1000) και γ) κεντρικής θέρμανσης τριάντα τέσσερα χιλιοστά (34/1000) και συνορεύει γύρω με ιδιοκτησίες βορειοδυτικώς με το με αριθμό Α-2 διαμέρισμα, διάδρομο και φωταγωγό, βορειοανατολικώς με φωταγωγό, με το υπ’ αριθμ. Α-4 διαμέρισμα και διάδρομο, νοτιοανατολικώς με την οδό Παγασών και νοτιοδυτικώς με το με αριθμό Α-2 διαμέρισμα. Το παραπάνω Α-3 διαμέρισμα αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. σε συνδυασμό με την με αριθμό 7095/08-08-1973 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του τότε συμ/φου Βόλου Ηλία Φιλιππίδη, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 8679/23-101974 τροποποιητική πράξη του ιδίου ως άνω συμ/φου, νομίμως μεταγεγραμμένης στον τόμο 180 και στον αριθμό 282 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου. Το παραπάνω διαμέρισμα είναι πλήρως αποπερατωμένο, φέρει τις αναλογούσες θύρες και παράθυρα για τον αερισμό και φωτισμό του. Έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα και εντός αυτού κατοικεί η οφειλέτιδα με τα της οικογενείας της. Περιήλθε η παραπάνω ακίνητη περιουσία (με στοιχεία Άλφα τρία (Α-3) διαμέρισμα) στην οφειλέτιδα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 8916/17-01-1975 συμβολαίου αγοράς του τότε συμ/φου Βόλου κ. Ηλία Φιλιππίδη, νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 188 και στον αριθμό 233 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου. Εκτιμήθηκε το παραπάνω περιγραφόμενο με στοιχεία (Α-3) διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Παγασών αριθμ. 109 αντί πενήντα μία χιλιάδων (51.000,00) ευρώ, με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτιμήσεως ποσό δηλαδή τριάντα τέσσερις χιλιάδες (34.000,00) ευρώ, διορθωθείσης της αξίας του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου σε εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000,00) ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000,00) ευρώ, δυνάμει της με αριθμό 2332/0407-2008 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου. Συμπίπτουσα η τιμή πρώτης προσφοράς του εκπλειστηριαζομένου ακινήτου με την παραπάνω διορθωτική απόφαση με αυτή (τιμή) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά τη 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση εκτός εάν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κ.Πολ.Δ. . Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό 4727/11-06-2008 πιστοποιητικό της κ. Β. Λεκκάκη - Μήτρου, Υποθ/κος Βόλου, προκύπτει ότι έχει τα εξής βάρη: Στον τόμο 440 και αριθμό 146 Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. που γράφτηκε στις 02-06-2001, με την με αριθμό 1437/29-06-2001απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (26.705,80). Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεω-

μένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4591/04-06-2009 Ε’ Επαν/κής Περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 12-06-2009 H Δικαστική Επιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΠΡΩΤΗ (1ην) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα Τετάρτη και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ που βρίσκεται εντός των ορίων της κωμοπόλεως Αργαλαστής του Δήμου Αργαλαστής Ν. Μαγνησίας με υπάλληλο του πλεισ/μού την Συμβολαιογράφο Αργαλαστής κ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΑΤΡΑΖΕΜΗ, κατοικοεδρεύουσα στην Αργαλαστή Μαγνησίας ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της εταιρίας ειδικού Σκοπού με την επωνυμία “ANAPTYXI APC LIMITED” που εδρεύει στην Αγγλία, c/o WILMINGTON TRUST, SP SERVICES (LONDON), LIMITED, TOWER 42 (LEVEL 11) International Financial Centre, 25 Old Broast Street, Λονδίνο και εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” , που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ELISABETH) CATHARINA JOHANNA ΜΠΕΪΚΕΡ (BAKKER) του ΠΗΤΕΡ (PIETER) και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ELISABETH) σύζυγος ΡΟΜΠΕΡΤ (ROBERT) ΤΕΡΡΑΝΕΟ (TERRANEO), κατοίκου Αργαλαστής Ν. Μαγνησίας, ήτοι εκπλειστηριάζεται: το (1/2) εξ αδιαιρέτου από ενός οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων δεκαεπτά και 27% (1317,27) σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Νικολάου Κατσή, που προσαρτάται στο με αριθμό 9914/0803-2001 πωλητήριο συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου κ. Κερασίας Καλογεροπούλου - Καλτσογιάννη, που βρίσκεται εντός του οικισμού Καλάμου της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας Αργαλαστής και ήδη Δήμου Αργαλαστής Ν. Μαγνησίας του Δημοτικού Διαμερίσματος Αργαλαστής. Το ακίνητο αυτό εμφαίνεται στο άνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα αλφαβητικά στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π, Ρ,Σ,Τα,Υ,Χ,Ψ, Ω,Α1,Β1,Γ1,Α, άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983, σύμφωνα με τη δήλωση του μηχανικού και τις διατάξεις του ν. 651/1977 και συνορεύει γύρω, βορειοανατολικά σε πλευρά ελαφρώς τεθλασμένη Θ-Ι-Κ με ιδιοκτησία Αφών Ιωάννη Ατέση, ήτοι σε πλευρά ΘΙ μέτρων 4,38 και σε πλευρά Ι-Κ τεσσάρων και 13% (4,13) με ιδιοκτησία Αφών Ιωάννη Ατέση, Νοτιοανατολικά σε τεθλασμένη πλευρά Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ μέτρων σε πλευρά Κ-Λ πέντε και 12% (5,12) σε πλευρά Λ-Μ μέτρων οκτώ και 67% (8,67) σε πλευρά ΜΝ μέτρων τριών και 15% (3,15), σε πλευρά Ν-Ξ μέτρων δώδεκα και 95% (12,95), σε πλευρά Ξ-Ο μέτρων δέκα και 97% (10,97) σε πλευρά Ο-Π μέτρων τεσσάρων και 49% (4,49), σε πλευρά Π-Ρ μέτρων δύο και 88% (2,88) σε πλευρά Ρ-Σ μέτρων δύο και 26% (2,26) και σε πλευρά Σ - Τ μέτρων δέκα και 96% (10,96) εν μέρει με ιδιοκτησία Αφών Ατέση και εν μέρει με ιδιοκτησία Γ. Κωτσόβολου, Νο-

τιοδυτικά εν μέρει σε ελαφρά τεθλασμένη πλευρά Τ-Υ-Φ-Χ μέτρων σε πλευρά Τ-Υ εννέα και 42% (9,42), σε πλευρά Υ-Φ μέτρων ενός και 63% (1,63) και σε πλευρά Φ-Χ μέτρων έντεκα και 64% (11,64) με δημοτική οδό και εν μέρει και σε πλευρά Α1-Β1-Γ1Α μέτρων σε πλευρά Α1-Β1 τεσσάρων και 68% (4,68) σε πλευρά Β1-Γ1 μέτρων πέντε και 3% (5,03) και σε πλευρά Γ1 -Α μέτρων επτά και 37% (7,37) με ιδιοκτησία Μαλάμως Ευαγγελάκη και βορειοδυτικά εν μέρει και σε πλευρά Χ-ΨΩ-Α1 μέτρων σε πλευρά Χ-Ψ τεσσάρων και 31% (4,31), σε πλευρά Ψ-Ω μέτρων πέντε και 81% (5,81), σε πλευρά Ω-Α1 μέτρων επτά και 10% (7,10) με ιδιοκτησία Μαλάμως Ευαγγελάκη και εν μέρει και σε ελαφρώς τεθλασμένη πλευρά Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ μέτρων σε πλευρά Α-Β μέτρων δέκα και 76% (10,76), σε πλευρά Β-Γ μέτρων τεσσάρων και 16% (4,16), σε πλευρά Γ-Δ μέτρων τριών και 52% (3,52), σε πλευρά Δ-Ε μέτρων έξι και 72% (6,72), σε πλευρά Ε-Ζ μέτρων τριών και 3% (3,03), σε πλευρά Ζ-Η μέτρων έξι και 22% (6,22) και σε πλευρά Η-Θ μέτρων έξι και 91% (6,91) με δημοτική οδό. Το παραπάνω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο - οικόπεδο περιήλθε στην οφειλέτιδα κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου με πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, με το με αριθμό 9914/08-03-2001 συμβόλαιο πώλησης αστικού ακινήτου της συμ/φου Βόλου κ. Κερασίας Μιχ. Καλογεροπούλου - Καλτσογιάννη νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 154 και στον αριθμό 1 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθ/κείου Αργαλαστής. Το παραπάνω ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου του περιγραφομένου ακινήτου - οικοπέδου εκτιμήθηκε αντί ποσού τριάντα τριών χιλιάδων (33.000,00) Ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς τα 2/3 της εκτιμήσεως δηλαδή ποσό είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00) ευρώ. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά τη 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση εκτός εάν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κ.Πολ.Δ. . Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό 2202/10-04-2009 πιστοποιητικό της κ. Ερμιόνης Σατραζέμη, Υποθ/κος Αργαλαστής, προκύπτει ότι έχει τα εξής βάρη: Προσημείωση Υποθήκης γραμμένη στον τόμο 57 και αριθμό 41 του υποθ/κείου Αργαλαστής υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” , για ποσό πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (58.500,00) ευρώ που γράφτηκε στις 31-05-2005 δυνάμει της με αριθμό 1572/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, εκτός από αυτή καμία άλλη υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης δεν υπάρχει γραμμένη που να στρέφεται κατά της παραπάνω και να έχει σχέση με το παραπάνω ακίνητο, που κατασχέθηκε με την με αριθμό 4564/2009 κατασχετήρια έκθεση της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Βόλου κ. Στυλιανή Ν. Χατζηβαγιάννη Λέκου. Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4589/01-06-2009 Α’ επαν/κής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 12-06-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου


44

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΠΡΩΤΗ (1ην) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του 2009, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο ΒΟΛΟ, στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου Γ. Καρτάλη στο Βόλο, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΕΣΚΟΥ, κατοικοεδρεύουσας στο Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθ. 120 ή με το νόμιμο αναπληρωτή της σε περίπτωση που αυτή θα κωλύεται, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της εδρεύουσας στο Βόλο (Α’ ΒΙ.ΠΕ) ανώνυμης εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία “ΚΟΣΙΑΒΑΣ ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” νόμιμα εκπροσωπούμενης, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΖΟΥΜΑ του Δημητρίου και της Γλυκερίας, κάτοικος Βόλου, οδός Ομήρου αριθμ. 57, ήτοι εκπλειστηριάζεται: ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος που αποτελούν μια κατοικία επικοινωνούντες με εσωτερική κλίμακα της αποκλειστικής χρήσης των δύο ορόφων αυτών, μιας οικοδομής αποτελούμενης από ισόγειο, πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) όροφο μετά του υπ’ αυτήν και μη οικοπέδου της εκτάσεως (106,11 τ.μ.), που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως του Βόλου, στη συνοικία Νέας Δημητριάδας και επί της οδού Ομήρου αριθμ. 57. Το παραπάνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, συνορεύει Βορειοανατολικά: με ιδιοκτησία Γεωργίου Κατσούδα, Νοτιοανατολικά: με ιδιοκτησία Χρήστου Δραγώση, Νοτιοδυτικά: με την οδό Ομήρου και Βορειοδυτικά: με ιδιοκτησία Δήμητρας Νάσιου. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος της παραπάνω οικοδομής, περιλαμβάνουν: ολόκληρο τον πρώτο όροφο, καθώς και ολόκληρο τον δεύτερο όροφο πάνω από το ισόγειο, με το οποίο επικοινωνεί ο πρώτος όροφος με εσωτερική κλίμακα ανόδου και περιγράφεται ως εξής: α) Ως προς τον πρώτο (Α) όροφο πάνω από το ισόγειο, αυτός αποτελείται από ένα καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και χολ με δύο ημιυπαίθριους χώρους, έναν προς την οδό Ομήρου και έναν προς τον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, συνορεύει Βορειοανατολικά με ακάλυπτο χώρο (αυλή) της οικοδομής, Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Χρήστου Δραγώση, Νοτιοδυτικά με την οδό Ομήρου και Βορειοδυτικά με κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο του ορόφου αυτού και εν μέρει με ιδιοκτησία Δήμητρας Νάσιου, έχει εμβαδόν (73,75) τετραγωνικά μέτρα και β) ως προς τον δεύτερο όροφο (β) πάνω από το ισόγειο, αυτός αποτελείται από τρία (3) υπνοδωμάτια, λουτρό και διάδρομο με δύο ημιυπαίθριους χώρους, έναν προς την οδό Ομήρου και έναν προς τον ακάλυπτο χώρο (αυλή) της οικοδομής, συνορεύει βορειοανατολικά με ακάλυπτο χώρο (αυλή) της οικοδομής, νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Χρήστου Δραγώση, νοτιοδυτικά με την οδό Ομήρου και βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Δήμητρας Νάσιου, έχει εμβαδόν (73,75) τετραγωνικά μέτρα. Ολόκληρη η οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α) και δευτέρου (Β) ορόφου έχουν συνιδιοκτησία στο οικόπεδο (682/1000) εξ αδιαιρέτου. Στους ιδιοκτήτες της παραπάνω περιγραφόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου (Α) και δευτέρου (Β) ορόφου θα ανήκει με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και για την εξυπηρέτησή τους και ο χώρος του κλιμακοστασίου. Τιμής πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες (134.000,00) ευρώ. Στο ακίνητο που περιγράφεται

παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό 274/19-01-2009 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακος Βόλου, φαίνονται τα εξής βάρη: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E., για τα ποσά 1) (162.500,00) ευρώ και 2) (58.500,00) ευρώ, 2) Υποθήκη υπέρ Α.Τ.Ε. A.E., για ποσό (55.000,00) ευρώ, 3) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ του Δημητρίου Σιώντα, για ποσό των (4.500,00) ευρώ, 4) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της εδρεύουσας στο Βόλο (Α’ ΒΙ.ΠΕ) Α.Ε. με την επωνυμία “ΚΟΣΙΑΒΑΣ ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” , για ποσό (25.000,00) ευρώ και 5) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ του Στέργιου Γ. Κουτσιώφτη, για ποσό (5.000,00) ευρώ. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4588/29-05-2009 Β’ επαν/κή περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 12-06-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΠΡΩΤΗ (1ην) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο και παρουσία του συμ/φου Βόλου κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατοικοεδρεύοντα στο Βελεστίνο ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος αυτού, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8 - 10557 Αθήνα) ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” , ως καθολική διάδοχος της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.” που εκπροσωπείται νόμιμα, η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου με την επωνυμία “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΕΛΚΟΝ Α.Ε.” νόμιμα εκπροσωπούμενης, ήτοι εκπλειστηριάζεται: ένα αγροτεμάχιο μετά των επ’ αυτού υπαρχόντων κτισμάτων (βιομηχανοστασίου και γραφείων) και των επ’ αυτού εμπεπηγμένων και στερεώς μετά του εδάφους συνδεδεμένων μηχανημάτων, των παραρτημάτων και παρακολουθημάτων αυτών, του οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου, εκτάσεως επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα και 75/100 (7.260,75) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της πρώην κοινότητας Σέσκλου και ήδη του Δήμου Αισωνίας του Νομού Μαγνησίας, του Υποθ/κείου Φερών, στην ειδικότερη θέση “ΕΠΑΝΩ ΣΠΑΡΤΙΑ” και επί της Εθνικής Οδού Βόλου - Λάρισας, εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Σ - Σ’- Ξ - Ξ’- Π - Ρ’ - Ρ Σ, στο συνημμένο στο με αριθμό 16.624/27-10-1992 πωλητήριο συμβόλαιο του συμ/φου Φερών κ. Σταύρου Παπαγεωργίου και στο με αριθμό 11.866/20-12-1995 συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου Σουζάνας Ψαρογιώργου, στο από μηνός Οκτωβρίου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλη Παπαϊωάννου, πάνω στο οποίο ο εν λόγω μηχανικός βεβαιώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με το Ν. 651/1977 ότι το παραπάνω οικόπεδο είναι

άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει βόρεια εν μέρει με πλευρά (Σ’ - Σ) μήκους τριάντα οκτώ μέτρων (38,00) μέτρων με ιδιοκτησία Μαρίας Κιμ. Χατζησταματίου και εν μέρει με πλευρά (Ξ’ - Ξ) μήκους τριάντα εννέα και 50/100 (39,50) μέτρων με ιδιοκτησία εταιρίας “ΣΙΤΟΣΙΛΟ Α.Ε.” , ανατολικά με πλευρά μήκους εκατόν τριάντα οκτώ και 45/100 (138,45) μέτρων με ιδιοκτησία Χρήστου Μπάρδα, νότια με πλευρά (πρόσωπο) (Π - Ρ’ - Ρ) μήκους τριάντα έξι (36,00) μέτρων συν είκοσι τεσσάρων (24,00) μέτρων με τον Εθνικό δρόμο Βόλου - Λάρισας και Δυτικά εν μέρει με πλευρά (Π - Ξ’) μήκους ογδόντα πέντε (85,00) μέτρων με ιδιοκτησία Μαρίας Κιμ. Χατζησταματίου και εν μέρει με πλευρά (Ξ - Σ’) μήκους πενήντα επτά (57,00) μέτρων με ιδιοκτησία εταιρίας “ΣΙΤΙΣΙΛΟ Α.Ε.” . Εντός του παραπάνω οικοπέδου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο, που χρησιμοποιείται από την οφειλέτιδα εταιρεία ως εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων τροφίμων και το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω χώρους ήτοι: τον κυρίως χώρο του εργοστασίου, τρία (3) w.c. και δύο (2) μικρούς χώρους που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι διαφόρων εργαλείων. Εντός του Βιομηχανικού αυτού κτιρίου υπάρχουν μηχανήματα της οφειλέτιδος εταιρίας, τα οποία είναι στερεώς εμπεπηγμένα επί του εδάφους των τοίχων και στο δάπεδό του, τα οποία είναι προορισμένα για την διαρκή εξυπηρέτηση της βιομηχανικής επιχειρήσεως, συγκατασχέθηκαν και είναι τα εξής: 1) Ένας τόρνος μετάλλων ισχύος 11 KW μάρκας YANG, δυνατότητας μήκους κατεργασίας 1 μέτρου τύπου EAGLE CNC. 2) Μία φρέζα CNC ισχύος 15 KW μάρκας YANG, δυνατότητας μήκους κατεργασίας 1 μέτρου τύπου EAGLE. 3) Μία γερανογέφυρα μονού φορέως ανυψωτικής ικανότητας 5 τόνων με βαρούλκο τύπου ABUS και όλα τα παρελκόμενά της. Το βιομηχανικό κτίριο έχει εμβαδόν εξακόσια πενήντα (650) περίπου τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένο από μεταλλική κατασκευή με μεταλλικές κολώνες και ζευκτά, για επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη έχει πάνελ πολυουρεθάνης, το δε δάπεδό του είναι βιομηχανικό. Εφαπτόμενο του εργοστασίου υπάρχει διώροφο κτίριο, εμβαδού περίπου διακοσίων ογδόντα (280) τετραγωνικών μέτρων και αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Το ισόγειο έχει τρεις χώρους γραφείων, χολ, κουζίνα και w.c. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από δύο χώρους γραφείων και χολ και επικοινωνεί με το ισόγειο με εσωτερική μαρμάρινη σκάλα. Το παραπάνω διώροφο κτίριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οπτόπλινθους, επιχρίσματα, πλάκα από μπετόν, κασώματα και κουφώματα αλουμινίου, το δε δάπεδό του καλύπτεται από κεραμικό πλακάκι. Υπάρχει δε πλήρης ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του κτιρίου, των γραφείων και του εργοστασίου, ήτοι γενικός ηλεκτρικός πίνακας, καλώδια, φωτιστικά, πυροσβεστικό δίκτυο, ως και πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης. Ο εξωτερικός περιβάλλων χώρος του αγροτεμαχίου είναι περιφραγμένος εν μέρει με τσιμεντόλιθους πάνω στους οποίους υπάρχουν κάγκελα και σήτα. Επίσης γίνεται μνεία ότι εξαιρέθηκαν της κατασχέσεως όλα τα μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα και λοιπά ακίνητα πράγματα, τα οποία δεν ήταν στερεώς συνδεδεμένα και εμπεπηγμένα στο δάπεδο και στους τοίχους του βιομηχανοστασίου και των γραφείων. Περιήλθε στην οφειλέτιδα το παραπάνω περιγραφόμενο και κατασχόμενο ακίνητο δυνάμει του με αριθμό 5640/29-03-1999 συμβολαίου της συμ/φου Βόλου Αθανασίας Αγγελίνη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Φερών στον τόμο 105 και στον αριθμό 348. Τιμή πρώτης προσφοράς κατά την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται η αντικειμενική τιμή του α-

κινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 α του ν. 1249/82 και όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν δηλαδή το ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (320.000,00) ευρώ και ο επί των κτιριακών εγκαταστάσεων του άνω ακινήτου εμπεπηγμένος και στερεός μετά του εδάφους συνδεδεμένος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ και συνολικά (κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός εμπεπηγμένος και στερεός συνδεδεμένος επί του εδάφους) τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000,00) ευρώ, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 3714/2008 ΦΕΚ 231/07-11-2008 τεύχος Α, ο οποίος ισχύει από τις 7/11/2008. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά τη 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση εκτός εάν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κ.Πολ.Δ. . Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό ΙΣΤ/205/17-10-2006 πιστοποιητικό της κ. Μ. Δομαζινάκη - Θεοδώρου, Υποθ/κα Φερών, όπως προκύπτει από τα βιβλία Υποθηκών και κατασχέσεων του Υποθ/κείου Φερών, επί ακινήτου της ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στη Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου με την επωνυμία “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΕΛΚΟΝ Α.Ε.” νόμιμα εκπροσωπούμενης, επί του οποίου γράφτηκε την 16-10-2006, στο περιθώριο του τόμου 14 και αριθμού 62, των βιβλίων Κατασχέσεων, η με αριθμό 37863/12-10-2006 δήλωση συνεχίσεως πλειστηριασμού του συμ/φου Βόλου Σταύρου Παπαγεωργίου, επισπεύσει της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” , για ποσό ευρώ 15.000,00 μέχρι χθες φαίνονται τα εξής βάρη: 1) στον τόμο 83 και αριθμό 4 προσημείωση υποθήκης υπέρ της “ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” για ποσό δρχ. 30.000.000, 01-07-1999, 2) στον τόμο 87 και στον αριθμό 89 προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” για ποσό ευρώ 600.000,00 εγγραφείσα 10-122002, κατά του προκτήτορα Ευάγγελου Φωτιάδη του Λαζάρου και της Ελισάβετ φαίνονται: 1) στον τόμο 81 αριθμ. 166 προσημείωση υποθήκης υπέρ της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό δρχ. 70.000.000 εγγραφείσα 28-07-1998. 2) στον τόμο 82 αριθμός 46 προσημείωση υποθήκης δρχ. 32.000.000 υπέρ της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. εγγραφείσα 19-11-1998. Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4554/05-03-2009 ΣΤ’ Επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 12-06-2009 H Δικαστική Eπιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουνίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Βόλου που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας), και ενώπιον του συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Καλομέρα, κατοίκου Βόλου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ, 100, τηλ. 24210-28364, ως υπάλληλου του πλειστηριασμού, ή ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή του, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με τη με αριθμό 35/11-3-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η κινητή περιουσία της οφειλέτιδας ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ του Θεοδώρου, κατοίκου Βόλου, οδός Αργοναυτών αρ. 46, με επίσπευση της Σφιρίιαλα (Sfiriiala) Ιόνικα (Ionika) του Ίλιε, κατοίκου Βόλου, 25ης Μαρτίου αρ. 63. Η κινητή περιουσία της άνω οφειλέτιδας που θα εκτεθεί σε πλειστηριασμό είναι: 1) εξήντα (60) ξύλινες καρέκλες με κάθισμα από δερματίνη, αξίας 65,00 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900,00) ευρώ, 2) εξήντα (60) καρέκλες μπαμπού τύπου πολυθρόνας αξίας 85,00 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων εκατό (5.100,00) ευρώ, 3) σαράντα (40) ξύλινα τραπέζια διαστάσεων 1μ. Χ 1μ., αξίας 55,00 ευρώ το καθένα και συνολικής αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200,00) ευρώ, 4) ένας (1) ανοξείδωτος επαγγελματικός φούρνος ζαχαροπλαστικής με δύο ράφια, μάρκας ELKO F50, αξίας τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ, 5) Ένα (1) ανοξείδωτο επαγγελματικό ψυγείο Ελληνικής κατασκευής με δύο πόρτες, διαστάσεων 1,80μ. x 0,80μ. περίπου, αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, 6) ένα (1) ανοξείδωτο επαγγελματικό ψυγείο ελληνικής κατασκευής με δύο πόρτες, διαστάσεων 1,60μ. x 0,80μ. περίπου, αξίας χιλίων (1.000,00) ευρώ, 7) ένας (1) φούρνος μικροκυμάτων, μάρκας MORRIS, αξίας εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, 8) ένα (1) ανοξείδωτο Μπεν Μαρί για συντήρηση φαγητών, αξίας εξακοσίων πενήντα (650,00) ευρώ, 9) μία (1) ανοξείδωτη επαγγελματική κουζίνα υγραερίου έξι εστιών, ελληνικής κατασκευής, αξίας δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200,00) ευρώ, 10) ένα (1) ανοξείδωτο επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, μάρκας OLYMPIA, αξίας χιλίων επτακοσίων (1.700,00) ευρώ και 11) μία (1) ανοξείδωτη παγομηχανή, μάρκας ICEMATIK Ν 50, αξίας χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450,00) ευρώ και συνολικά ορίζεται η αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς τα δύο τρία (2/3) της αξίας δηλαδή το ποσό των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων (13.200,00) ευρώ, σύμφωνα με τη με αριθμό 959/2009 και από 16-4-2009 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Γίνεται μνεία ότι τα παραπάνω κατασχεμένα κινητά πράγματα είναι μεταχειρισμένα και σε καλή κατάσταση και χρησιμοποιούνται από την άνω οφειλέτιδα για τη λειτουργία του καταστήματός της (εστιατόριο με το διακριτικό τίτλο MICHELANGELO). Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3714/2008 και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση. Βόλος 12-6-2009 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η υπογραφόμενη Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Βόλου κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ, κάτοικος Βόλου, οδός Κωνσταντά αριθμός 128, δηλώνω ότι στις μία (1) Ιουλίου 2009 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4.00 μ.μ. μέχρι 5.00 μ.μ. το απόγευμα της ίδιας ημέρας και στο συνηθισμένο τόπο για δημοσίους και αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, δηλαδή στο Ειρηνοδικείο Βόλου, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, στη διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου, Ανθ. Γαζή και Γ. Καρτάλη, έναντι πλατείας Ελευθερίας, που ορίστηκε με το νόμο 3714/7-11-2008 (ΦΕΚ Α’ 231/2008), με υπάλληλο του πλειστηριασμού τη Συμβολαιογράφο Βόλου ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΦΕΙΔΑ, με έδρα το Βόλο, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 119 - Κ. Καρτάλη (τηλ. 24210 - 56935) ή το νόμιμο αναπληρωτή της σε κώλυμα αυτής, θα εκτεθεί σε αναγκαστικό πλειστηριασμό με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθμός 86, με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, νόμιμα εκπροσωπούμενης, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Χρυσοβαλάντη Χούμου του Λάμπρου και της Χρυσούλας, κατοίκου Βόλου, οδός Πλαστήρα αριθμός 2, που κατασχέθηκε αναγκαστικά με τη με αριθμό 5.835/2008 Έκθεσή μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας, δηλαδή εκπλειστηριάζεται: Το με στοιχεία Γάμα δύο (Γ-2) διαμέρισμα του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου της πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο εκτάσεως εκατόν εβδομήντα δύο και 15/100 (172,15) τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Βόλου, του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Βόλου και στην οδό Ογλ αριθμός 8. Το ανωτέρω διαμέρισμα με τα στοιχεία Γάμα δύο (Γ2) του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διεπομένη από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. και του Ν.3741/1929, αποτελείται από ένα δωμάτιο, χωλ, κουζίνα και λουτροαποχωρητήριο, με έναν εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει εμβαδόν είκοσι επτά και 73/100 (27,73) τετραγωνικά μέτρα, μικτή επιφάνεια τριάντα δύο και 52/100 (32,52) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει Βόρεια με το με στοιχεία Γάμα ένα (Γ-1) διαμέρισμα του ίδιου ορόφου, Νότια εν μέρει με κλιμακοστάσιο και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και Δυτικά με το με στοιχεία Γάμα ένα (Γ-1) διαμέρισμα του ίδιου ορόφου. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του Πλειστηριασμού ορίστηκε με τη με αριθμό 2931/4-92008 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) το ποσό και ορίζεται νέα τιμή για το πλειστηριαζόμενο ακίνητο στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ εξακοσίων εξήντα έξι λεπτών (36.666,00) Ε. Το ακίνητο που εκπλειστηριάζεται βαρύνεται με μία (1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., όπως προκύπτει από το με αριθμό 6005/2008 Πιστοποιητικό Βαρών της Υποθηκοφύλακα Βόλου. Ο πλειστηριασμός αυτός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ., οι οποίες τροποποιήθηκαν δυνάμει του νόμου 3714/7-11-2008 (ΦΕΚ Α’ 231/2008). Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν, συμμορφούμενοι με τους όρους της με αριθμό 5.899/2009 Επαν. Περίληψής μου Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας. Βόλος 12 Ιουνίου 2009. Η Δηλοποιούσα Δικαστική Επιμελήτρια. ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΟΥΤ. ΚΑΛΙΩΡΑ.


45

™∞μμ∞Δ√ 13 π√À¡π√À 2009

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι την (1η) Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, που εδρεύει στο Βόλο (Ρ. Φεραίου 119), ή του νομίμου αναπληρωτή της, πλειστηριάζεται αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Χρυσάνθης Μπεκούση του Γεωργίου και της Κων/νιάς, κατοίκου Διμηνίου Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση του Αποστόλου Λινάρδου, κατοίκου Ν. Ιωνίας Βόλου (Αθ. Διάκου 33), δηλαδή: Η αποθήκη του ισογείου μίας διώροφης οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης 493,40 τετραγωνικών μέτρων, μέσα στο οποίο υπάρχει και άλλη παλιά ισόγεια οικία (κάθετη ιδιοκτησία), βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού του χωρίου Διμηνίου Ν. Μαγνησίας, του Δήμου Αισωνίας και συνορεύει Βορειοανατολικά με κοινοτική οδό, Βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Ηλία και Γρηγορίου Μπεκούση, Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου Τσακανίκα και Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησίες Γρηγορίου Μπεκούση και Νικολάου Λάμπρου. Η διώροφη οικοδομή που είναι κτισμένη στο παραπάνω οικόπεδο, αποτελείται: α) από το ισόγειο, που περιλαμβάνει μία (1) διηρημένη ιδιοκτησία, ήτοι την πλειστηριαζόμενη αποθήκη του ισογείου, που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και συνορεύει Βορειοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την κοινοτική οδό και με κλιμακοστάσιο του πρώτου ορόφου, Βορειοδυτικά με όριο ξένης ιδιοκτησίας και με κλιμακοστάσιο του πρώτου ορόφου, Νοτιοδυτικά με χώρο θεμελιώσεων της οικοδομής και Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Έχει εμβαδόν 50,00 τετραγωνικά μέτρα, ή όσο είναι περισσότερο ή λιγότερο, και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο ενιαίο οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα στοιχεία του όλου ακινήτου 10/100 εξ αδιαιρέτου. β)Από τον πρώτο (Α’) πάνω από το ισόγειο όροφο. Στο παραπάνω ακίνητο (και μέχρι στις 18-07-2008), καμία εγγραφή Υποθήκης ή Προσημείωση Υποθήκης δεν φαίνεται, εκτίθεται δε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα τρία (25.333,00) ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος, 12 Ιουνίου 2009 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι την (1η) Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία του Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σταύρου Παπαγεωργίου, που εδρεύει στο Βελεστίνο, ή του νομίμου αναπληρωτή του, πλειστηριάζεται αναγκαστικά ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Μιχαήλ Κουτέρη του Γεωργίου, κατοίκου Βελεστίνου Μαγνησίας, με επίσπευση του Παναγιώτη Κόκκα του Κων/νου, κατοίκου Βελεστίνου, δηλαδή: Η ψιλή κυριότητα μιας παλαιάς ισογείου οικίας μετά της πέριξ αυτής περιοχής, η οποία βρίσκεται εντός της κωμοπόλεως Βελεστίνου και στη συνοικία “ΜΙΤΖΙΤ ΜΑΧΑΛΑ” , του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Φερών. Η έκτασή του σήμερα είναι 118,07 τετραγωνικά μέτρα περίπου, πλέον ή έλαττον ή όσης έκτασης κι αν είναι αυτή. Η οικία έχει εμβαδόν περίπου (50) τετραγωνικά μέτρα πλέον ή έλαττον, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, χωλ, κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Συνορεύει γύρωθεν με ρέμα, με ιδιοκτησία Νικ. Κουσπουρίκα, Γεωργίου

Μπαλαμώτη και κοινοτική έκταση. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη κατά ψιλή κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 7356/1985 συμβολαίου του συμβ/φου Σταύρου Παπαγεωργίου, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φερών στον τόμο 90 και με αριθμό 206. Γίνεται μνεία ότι την επικαρπία του ως άνω ακινήτου παρακρατεί εφ’ όρου ζωής η μητέρα του οφειλέτη γεννηθείσα το έτος 1914. Το παραπάνω ακίνητο (και μέχρι στις 08-052009), βαρύνεται με μία (1) Υποθήκη, εκτίθεται δε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων (23.900,00) ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 12 Ιουνίου 2009 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ H Δικαστική Eπιμελήτρια του Πρωτοδικείου Bόλου ΣTYΛIANH N. XATZHBAΓIANNH - ΛEKOY, κάτοικος Bόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128. Δηλοποιώ ότι Την ΠΡΩΤΗ (1ην) του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από τις ώρες 4ης μέχρι 5ης απογευματινής της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου του Πρωτοδικείου Βόλου στη διασταύρωση των οδών Ανθ. Γαζή - Ελ. Βενιζέλου - Γ. Καρτάλη στο Βόλο, με υπάλληλο του πλεισ/μού τον Συμβολαιογράφο Βόλου κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΣΟΥΛΑ, κατοικοεδρεύοντα στο Βόλο, οδός Κ. Καρτάλη 184 ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κωλύματος αυτού, εκπλειστηριάζεται αναγκαστικά με την επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “EUROBANK ERGASIAS” , που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αριθ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η παρακάτω ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ του Λαζάρου και της Ελισάβετ, κατοίκου Μελισσάτικων Ν. Ιωνίας Βόλου, ήτοι εκπλειστηριάζεται: ένα αγροτεμάχιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως κατά πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα στο υπ’ αριθμόν 11864/19-12-1995 πωλητήριο συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου κας Σουζάνας Ψαρογιώργου, μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων δεκαεννέα (4.019,00), το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ν. Ιωνίας, του Νομού Μαγνησίας, του Υποθ/κείου Βόλου, έξω από τα όρια του οικισμού Μελισσάτικων, εντός Ζ.Ο.Ε. και στην ειδικότερη θέση “ΧΟΥΧΟΥ” όπως το αγροτεμάχιο αυτό εμφαίνεται με τον αριθμό έξι (6) και με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Μ - Ε3 - Ζ2 - Η2 - Θ2 - Ι2 - Κ2 - Ν -Μ στο από μηνός Νοεμβρίου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Κορέντη, επί του οποίου διαγράμματος βεβαιώνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με το Ν. 651/1997από το μηχανικό που το συνέταξε ότι το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Μελισσάτικων και είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο, με βάση τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και το οποίο αγροτεμάχιο συνορεύεται σύμφωνα με το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα ΒΟΡΕΙΑ με πλευρά Μ - Ν μήκους μέτρων εξήντα δύο και 80/100 (62,80) με ιδιοκτησία Μαρίας χας Αλεξ. Πάντου, το γένος Παρίση Καρβούνη και Δημητρίου Παρίση Καρβούνη, ΝΟΤΙΑ με πλευρά Ζ2 - Η2 μήκους μέτρων ογδόντα δύο και 05/100 (82,05) με ιδιοκτησία Μαρίας χας Αλεξ. Πάντου, το γένος Παρίση Καρβούνη και Δημητρίου Παρίση Καρβούνη,

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ελαφρώς τεθλασμένη πλευρά Η2 - Θ2 - Ι2 - Κ2 - Ν μήκους μέτρων τριών και 60/100 (3,60) συν μέτρων είκοσι έξι και 87/100 (26,87), συν μέτρων δεκαπέντε και 33/100 (15,33) συν μέτρων δύο και 24/100 (2,24) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Μωραϊτόπουλου και ΔΥΤΙΚΑ με ελαφρώς τεθλασμένη πλευρά Μ - Ε2 - Ζ2 μήκους μέτρων σαράντα και 22/100 (40,22), συν μέτρων είκοσι έξι και 14/100 (26,14) με την παρακάτω αναφερόμενη δουλεία διόδου, πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων δια της οποίας επικοινωνεί το ακίνητο αυτό με την προκείμενη αγροτική οδό και πέραν αυτής με πρώην ιδιοκτησία Μαρίας χας Αλεξ. Πάντου, το γένος Καρβούνη και Δημητρίου Παρίση Καρβούνη και ήδη ιδιοκτησία Κων/νου Ρουσιαμάνη. Το προπεριγραφόμενο αγροτεμάχιο αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας των ήδη συνοριτών Μαρίας χας Αλεξ. Πάντου το γένος Παρίση Καρβούνη και Δημητρίου Παρίση Καρβούνη, η δε κατάτμησή του γίνεται με το με αριθμό 11.864/1912-1995 πωλητήριο συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου Σουζάνας Ψαρογιώργου, είναι νόμιμη και επιτρεπτή, γιατί τόσο το προπεριγραφόμενο αγροτεμάχιο, όσο και τα εναπομείναντα είναι άρτια και οικοδομήσιμα, όπως υπεύθυνα και σύμφωνα με το Ν. 651/1977 βεβαιώνεται στο παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα από τον συντάξαντα το τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικό. Σημειώνεται ότι το παραπάνω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο, επικοινωνεί με την παρακείμενη αγροτική οδό, αποκλειστικά και μόνο μέσω της εφαπτόμενης σ’ αυτό και σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς Μ - Ε2 - Ζ2 δίοδο πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων, ιδιοκτησίας της διόδου των Μαρίας χας Αλεξ. Πάντου το γένος Παρίση Καρβούνη και Δημητρίου Παρίση Καρβούνη διότι συστάθηκε δουλεία διόδου, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 19.991/25-061993 συμβόλαιο του συμ/φου Βόλου Γεωργίου Καλομέρα, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κειου Βόλου στον τόμο 357 και στον αριθμό 254, υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) ιδιοκτησίας των Γεωργίου Μωραϊτη του Χρήστου και Βασιλικής συζ. Γεωργίου Μωραϊτη το γένος Κοντοστεργίου, των οποίων και αυτών το ακίνητο (αγροτεμάχιο) προέρχεται από κατάτμηση της ιδίας μεγαλύτερης έκτασης αγροτεμαχίου, τμήμα της οποίας (μεγαλύτερης έκτασης αγροτεμάχιο) αποτελεί και το ακίνητο (αγροτεμάχιο) του οφειλέτη Αντωνίου Φωτιάδη του Λαζάρου και της Ελισάβετ, κατοίκου Μελισσάτικων Ν. Ιωνίας Βόλου, για την επικοινωνία του αγροτεμαχίου αυτού (αγροτεμαχίου των Γεωργίου Μωραϊτη του Χρήστου και Βασιλικής συζ. Γεωργίου Μωραϊτη) εις βάρος του εναπομείναντος μεγαλύτερης έκτασης αγροτεμαχίου, με τον ρητό όρο ότι η σύσταση της προαναφερόμενης δουλείας διόδου καθόλου δεν περιορίζει τη χρησιμοποίηση της εν λόγω εδαφικής λωρίδας (διόδου) και από τους εκάστοτε κυρίους του δουλεύοντος ακινήτου (εναπομείναντος μεγαλύτερης έκτασης αγροτεμαχίου) ή τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους αυτού και σε περίπτωση μεταβιβάσεως του δευλεύοντος ακινήτου, ολικά ή τμηματικά, η δουλεία θα εξακολουθεί να υφίσταται σε βάρος καθενός μέρους ή τμήματος του δουλεύοντος ακινήτου και των εκάστοτε ιδιοκτητών αυτών, οι οποίοι θα δικαιούνται να κάνουν και αυτοί χρήση του παραπάνω δικαιώματος δουλείας διόδου προς την προκείμενη αγροτική οδό ενώ η περίπτωση κατάργησης της δουλείας διόδου θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Το έδαφος του παραπάνω αγροτεμαχίου είναι εν μέρει επικλινές προς τη δυτική πλευρά του αγροτεμαχίου και εν μέρει επίπεδο. Εντός του παραπάνω περιγραφομένου αγροτεμαχίου και στο κέντρο περίπου του αγροτεμαχίου είναι κτισμένη διώροφη μετ’ υπογείου οικοδομή - κατοικία, από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιία από πλίνθους και στέγη κεραμοσκεπή. Στο υπόγειο

η οικοδομή αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο εμβαδού εκατό (100 τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων περίπου πλέον ή έλαττον - πλήρως αποπερατωμένο, με επιχρίσματα και υδροχρωματισμούς τοίχων και δάπεδο με πλαστική επένδυση και επικοινωνεί με τον ισόγειο όροφο με σιδηρά εσωτερική κλίμακα. Το ισόγειο της οικοδομής εμβαδού εκατόν πενήντα (150τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων περίπου πλέον ή έλαττον αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο δύο επιπέδων (με διαφορά ύψους των επιπέδων είναι (2) σκαλοπάτια) όπου στο πιο κάτω επίπεδο βρίσκεται το σαλόνι και το καθιστικό με το τζάκι, και στο πιο πάνω επίπεδο βρίσκεται η τραπεζαρία, από την κουζίνα, ένα w.c. με ντουζιέρα και έναν αποθηκευτικό χώρο. Απέναντι από την κεντρική είσοδο της οικοδομής στο χώρο της τραπεζαρίας βρίσκεται η κλίμακα από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος που οδηγεί στο άνω του ισογείου όροφο εμβαδού επίσης εκατόν πενήντα (150τ.μ.) τετραγωνικών μέτρων περίπου πλέον ή έλαττον, ο οποίος αποτελείται από το χωλ που καταλήγει το κλιμακοστάσιο και διάδρομος που καταλήγει σε τρία (3) υπνοδωμάτια, έκαστο των οποίων διαθέτει α) μπάνιο με ντουζιέρα που επικοινωνεί εσωτερικά με έκαστο υπνοδωμάτιο και β) εξώστη προς την αυλή της οικοδομής. Η όλη οικοδομή είναι πλήρως αποπερατωμένη, με εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα και υδροχρωματισμούς, με κάλυψη δαπέδων στον ισόγειο ενιαίο χώρο (σαλόνι - καθιστικό τραπεζαρία) εν μέρει με λευκό μάρμαρο και εν μέρει με ξύλο δαπέδου (παρκέ), και κάλυψη δαπέδου στην κουζίνα και αποθήκη με κεραμικά πλακίδια εσωτερικού χώρου. Επίσης, το κλιμακοστάσιο από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος που οδηγεί στον άνω του ισογείου όροφο, έχει επένδυση, εν μέρει μαρμάρινη (στο πρόσωπο του σκαλοπατιού) και εν μέρει επένδυση από ξύλο δαπέδου (παρκέ) στο σκαλοπάτι, καθώς και ολόκληρος ο άνω του ισογείου όροφος έχει επένδυση από ξύλο δαπέδου (παρκέ). Η παραπάνω οικοδομή - κατοικία, φέρει τις αναλογούσες θύρες και παράθυρα για τον φωτισμό και τον αερισμό της με τα αντίστοιχα κασώματα και κουφώματά των, έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος και υδρεύσεως και σ’ αυτή κατοικεί ο οφειλέτης μετά της οικογενείας του. Ο περιβάλλων την οικοδομή - κατοικία χώρος είναι περιφραγμένος, εν μέρει (στη δυτική πλευρά του) με σιδηρούς πασσάλους και αγροτική σήτα και εν μέρει (στην ανατολική και βόρεια πλευρά) με σιδηρά κάγκελα, στη βόρεια πλευρά εφαπτόμενη του δρόμου, όπου υπάρχει και η σιδηρά ηλεκτροκινούμενη εξωτερική θύρα εισόδου της αυλής του ακινήτου με τον επικλινή διάδρομο εισόδου στην αυλή του ακινήτου, διαμορφωμένο και καλυμμένο με κυβόλιθους. Η αυλή του ακινήτου, έχει στη δυτική πλευρά της τοίχο αντιστήριξης, αρχομένου από την εξωτερική είσοδο της αυλής, επενδεδυμένο με κεραμικά τούβλα εξωτερικής επένδυσης, στη συνέχεια τρεις (3) στεγασμένες θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτου από οπλισμένο σκυρόδεμα πλήρως αποπερατωμένες, και ακολούθως κτισμένη και σταθερή κατασκευή με πέτρινη επένδυση για ψήσιμο τροφών (μπάρμπεκιου) και στη συνέχεια η αυλή είναι διαμορφωμένη στο τμήμα της έμπροσθεν της οικοδομής - κατοικίας σε δύο (2) επίπεδα, και καλυμμένη εν μέρει με κυβόλιθους, εν μέρει με κεραμικά πλακίδια εξωτερικού χώρου, εν μέρει με ξύλινες ραβδωτές κατασκευές και εν μέρει φύεται από καλλιεργημένο χόρτο (γκαζόν) και διάφορα φυτά. Έμπροσθεν της κατοικίας και στη βορειοανατολική πλευρά της αυλής της υπάρχει (πισίνα) διαστάσεων 9,00 Χ6,00 μ. περίπου και αντίστοιχου βάθους, πλήρως αποπερατωμένη με τον πλήρη μηχανισμό για τη λειτουργία της. Ο όπισθεν περιβάλλων την οικοδομή - κατοικία χώρος είναι καλυμμένος με πλάκα σκυροδέμα-

τος, έχει υψηλή περίφραξη από σιδηρούς πασσάλους και αγροτική σήτα και φέρει στερεώς εμπεπηγμένα εργαλεία άθλησης (μπασκέτες). Επίσης στον πίσω της κατοικίας περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ισόγειος βοηθητικός στεγασμένος χώρος. Περιήλθε στον οφειλέτη Αντώνιο Φωτιάδη του Λαζάρου και της Ελισάβετ με το με αριθμό 11.864/19-12-1995 πωλητήριο συμβόλαιο της συμ/φου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, νομίμως μεταγεγραμμένου στον τόμο 382 και στον αριθμό 371 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθ/κείου Βόλου. Τιμή πρώτης προσφοράς κατά την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται η αντικειμενική τιμή του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 α του ν. 1249/1982 και όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, δηλαδή το ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων (390.000,00) ευρώ, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 3714/2008 ΦΕΚ 231/07-11-2008 τεύχος Α, που ισχύουν από τις 7/11/2008. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά τη 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση εκτός εάν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κ.Πολ.Δ. . Το ακίνητο που περιγράφεται παραπάνω σύμφωνα με το με αριθμό 9676/20-10-2006 πιστοποιητικό της κ. Β. Λεκκάκη - Μήτρου Υποθ/κα Βόλου προκύπτει ότι φαίνονται: 1) Στον τόμο 410 και αριθμό 170 προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 29-04-1997, με την με αριθμό 478/24-04-1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, προς ασφάλεια απαιτήσεως τριάντα εννέα εκατομμυρίων δραχμών. 2) Στον τόμο 427 και αριθμό 174 Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 10-11-1999, με την με αριθμό 1929/09-111999 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, προς ασφάλεια απαιτήσεως εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών. 3) Στον τόμο 499 και αριθμό 108 Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 29-05-2002, με την με αριθμό 1293/28-052005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για το ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (325.000,00) ευρώ και 4) Στον τόμο 461 και αριθμό 69 Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 2307-2003, με την με αριθμό 127/1706-2003 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, για το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ. Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν στον παραπάνω τόπο και κατά τον παραπάνω χρόνο συμμορφούμενοι με τους όρους της υπ’ αριθμόν 4556/06-03-2009 ΣΤ’ Επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας, της οποίας το παρόν είναι απόσπασμα και με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βόλος, 12-06-2009 H Δικαστική Επιμελήτρια Στυλιανή N. Xατζηβαγιάννη Λέκου

ÕÓÔ‰Ô˜ 0,61% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

¶¿Óˆ ·fi ÙȘ 2.400 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ÙÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ¿ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ Ë̤ڷ. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ÔÔ›· ¤ÎÏÂÈÛ Û Ӥ· ˘„ËÏ¿ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.401,57 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.386,92 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 14,65 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,61%. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,24%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë Û ÔÛÔÛÙfi 34,43 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.230,45 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,66%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.002,93 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,19%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 507,30 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,60%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.804,14 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,60%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.272,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Â›Û˘ 0,60 %. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘(+3,90%), Ù˘ Alpha Bank(+2,82%), Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜(+2,57%), ÙÔ˘ √Δ∂(+2,24%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜(+1,84%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ 3,91% Î·È 2,06% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Atebank Î·È Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.937,87 1,17%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜:3.861,42 0,19%, ∂ÌfiÚÈÔ: 4.058,91 +1,26%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.703,17 -0,47%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 3.792,23 -0,50%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.833,06 0,03%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.058,18 +0,07%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.925,75 1,32%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.684,64 -0,96%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.706,14 -0,45%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.270,05 +2,24%, ΔÚ¿Â˙˜: 2.751,03 +1,27%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.041,54 +1,90%, ÀÁ›·: 7.669,68 -1,54%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.355,02 +0,19%, ÃËÌÈο: 8.572,48 -0,12%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 6.008,36 -1,15%. ∞fi ÙȘ 266 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 121 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 98 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 47 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Performanche Technologies+19,23%, Fieratex+18,18%, Dionlic+14,04%, ∞¡∂∫(ÎÔ) +11,58%, ∂§°∂∫∞+9,40%, •˘ÏÂÌÔÚ›·(Ô) +7,69%, J&P ∞‚·Í+7,24%, ∂Δ∂ª+7,07%, ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ¢ÂÛÌfi˜(ÎÔ)+6,67% Î·È Interfish +6,67%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∫ψӷ٤Í(Ô) 13,64%, ∞ÙÙÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ9,84%, ª·Í›Ì ¶ÂÚÙÛÈÓ›‰Ë˜9,52%, ™‡ÚÔ˘ -8,75%, ∞ÏÊ· °ÎÚ›ÛÈÓ-7,83%, ∂ӈ̤ÓË ∫ψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›·-7,69%, ¢Ô‡ÚÔ˜ -7,26%, ªÔ˘Ù¿Ú˘(Î) -6,67%, Forthnet -5,99% Î·È ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋-5,88%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 186,717 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 5,7 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


46 / °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 13 IOYNI√À 2009

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜, Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835, ∑ÔÏÒÙ· ÃÚÈÛÙ›Ó·˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 169, ÙËÏ. 2421039587, °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ∫ˆÓ. Δ˙¤Ó˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 172 ∂’ - (ÚÒËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 2421036356. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: Δ˙·ÊϤÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ∫‡ÚÔ˘ 5 - μ‡ÚˆÓÔ˜ (ΔÚ›ÁˆÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜), ÙËÏ. 2421046874. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™ˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - ºÔÚÔ‡ÏË ª·Ú›·˜, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 116 ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ, ÙËÏ. 2421064343. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞∫∂™ø.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™:2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY:24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ·fi °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÂÚÒÓ ·fi ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ ¤ˆ˜ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ª·ÛÙÚÔ·Ó·ÁÈÒÙ˘ π¿ÛÔÓÔ˜ 138, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, Δ˙¤Î·˜ ∞ÊÔ› ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ¶·ÓÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. Î·È μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196, ∫¿Ú·Ï˘ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫¿Ú·Ï˘ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.0000.30): ∫¿Ì·ÚË ∂ÈÚ‹ÓË ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞Á¯›·ÏÔ˜, ™ÙÚÔ˘Ì¤ÏÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •Ô˘Ú‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÛÈfiÙÚ·˜ - ¶··‰. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9 ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶·-

·Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™ - §∞ƒπ™∞: 05.40 - 06.20 - 07.03 - 08.22 - 09.28 - 10.39 - 12.27 - 13.12 -14.57 - 15.57 - 17.07 - 19.01 - 19.51 - 21.28 - 22.44 - 23.47 §∞ƒπ™∞ - μ√§√™: 05.26 - 05.55 - 07.06 - 08.03 - 9.30 - 11.06 - 12.07 - 13.52 - 14.38 - 16.02 - 17.22 - 18.44 - 19.44 - 20.25 21.40 22.47 μ√§√™ - ∞£∏¡∞:06.21 - 07.03 - 08.22 - 09.28 - 10.39 -13.13 - 15.03 - 17.04 - 19.01 - 23.43 ∞£∏¡∞ - μ√§√™:06.50 - 07.54 - 09.21 - 10.51 - 13.21 - 14.53 - 15.53 - 16.51 μ√§√™ - £∂™™∞§√¡π∫∏:05.40 - 07.03 - 09.28 - 12.27 - 13.13 - 15.57 - 17.04 - 19.51 - 21.28 - 22.42 £∂™™∞§√¡π∫∏ - μ√§√™:07.24 - 07.35 - 10.13 - 11.40 - 12.43 - 14.54 - 16.29 - 19.01 - 21.02 μ√§√™ - ∫∞§∞ª¶∞∫∞:05.40 - 08.22 - 13.13 - 17.04 ∫∞§∞ª¶∞∫∞ - μ√§√™: 07.42 - 08.53 - 11.55 - 17.36 - 21.00 μ√§√™ - ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏:09.28 - 19.51 - 22.42 ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏ - μ√§√™: 06.42 - 15.22 - 20.32 - 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó·: 05.00* Express, 07.00, 09.00 Express, 10.30, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 21.00, 01.00 Express. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ: 06.30* E+xpress, 08.00, 09.30 Express, 11.00, 12.00 Express, 13.30**, 15.00 Express, 16.00, 17.00 Express, 18.30, 20.00 Express, 22.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË: 04.30*, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30.∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ: 07.00*, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ∂ÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ** ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹-∫˘Úȷ΋ ̤ۈ ∞Á. £ÂÔ‰ÒÚˆÓ. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - μfiÏÔ˘ Express. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ - μfiÏÔ˜ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÂÔÚÙ¤˜ ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. Δƒπ∫∞§∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.00, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00,10.00, 12.00, 15.00, 19.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 06.00, 11.00, 15.00, 19.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. TPIKA§A - BO§O™: O§E™ TI™ MEPE™:07.00,11.30,15.00,19.00. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ TڛηϷ-BfiÏÔ˜ 10.00 ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 12.00 TڛηϷ-BfiÏÔ˜ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ N. MÔÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 21.30 BfiÏÔ˜-TڛηϷ ı· ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ¶·Ï·Ì¿. §∞ƒπ™∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ™∞μμ∞Δ√À: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30,

13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. πø∞¡¡π¡∞: ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 08.30, 13.45, 18.00. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 10.45, 15.00, 20.00. ¶∞Δƒ∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞Ó·¯ÒÚËÛË: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ™∞μμ∞Δ√À: ∞ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞Ó·¯ÒÚËÛË 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. ∫√∑∞¡∏ ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÚ›ÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ: ·Ó·¯ÒÚËÛË 12.15 Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 09.00. ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋: ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔʤ˜: 09.00, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ “EXPRESS SKIATHOS” ∞¶√ 9-25/6/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ÒÚ˜ 07.45 & 17.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ÒÚ˜ 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞¶√ 26/6-27/8/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√ 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 7.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ & ·fi μ√§√, ÒÚ· 19.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. * ∫¿ı Δ∂Δ∞ƒΔ∏ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 10-24/6/09 ÙÔ ÏÔ›Ô ı· ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ, μfiÏÔ. ∂/°-Δ/Ã-À/° H.S.W./A.N.E. 5-18/6/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 07.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ∞™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 8.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 8.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. 19/6-31/8/09 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 12.30 & 18.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-Δ∂Δ∞ƒΔ∏-¶∂ª¶Δ∏-¶∞ƒ™∫∂À∏-™∞μμ∞Δ√-∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μ√§√, ÒÚ· 9.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/° ∫∞Δ∞ª∞ƒ∞¡ SPEED CAT 1 π™Ã√À¡ ∞¶√ 11/6-6/9/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ - ¶∂ª¶Δ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ - ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ. ΔƒπΔ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ π¶Δ∞ª∂¡ø¡ ¢∂§ºπ¡πø¡ ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ π¶Δ∞ª∂¡√À ¢∂§ºπ¡π√À ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡

FLYING CAT ∞¶√ 5-18/6/09 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, ÒÚ˜ 07.00 & 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞¶√ ΔƒπΔ∏ ∂ø™ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ˜ 08.00 & 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ˜ 08.00 & 16.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ & ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ ™Δ√ SPORADES TRAVEL ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 33 ΔËÏ.: 24210 2340023415 FAX: 24210 35846

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. .........................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ..............................2421070931 - 2421075319 ..............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .............................2421070950 - 2421075318 ........................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì...................................2421070976 - 2421075528 .......................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ............................................2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ......................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ...................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ........................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ............................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ......................................................2421071161 ......................................................................................- 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ..............................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN............................2421070946 - 2421075301 ........................................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ....................................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E..................................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...................2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ....................................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ...........................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ..................................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ........................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .................................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘.............................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..............................................2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .....................................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ................................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜.........................................................2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ................................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ........2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ .................2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..................................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ................................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ.............................2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H..............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™......................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY...............................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...........................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...........................................2421076987

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏............................................................................199 EKAB:..............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY......................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.........................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...........................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜...................................................................................121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..........................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..............................................................2421086815 §ÈÌÂӷگ›Ô....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE .......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·...................................................................6948475814 MËϛ˜............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY...................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™...............................2421080865 I¢IøTIKO KTEO......................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ...................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)......................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ 2410 237811 ¶I§OTO™ .......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ......24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ...........................................24210 61000 A°PIA™...........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN...........................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702,K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 2421034552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫·ÙËÁÔÚ›· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ. 2. ŒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˜... ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¢È·‰¤¯ıËΠÙË ¡ÂʤÏË. 3. ªÂÙ·ÔÏÂÌÈÎfi˜ °¿ÏÏÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ - ∞Ú·‚È΋ ϤÍË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Ô˘Ófi ‹ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ. 4. •ÂÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË - ∞ÊÚÈηÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·. 5. √ ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ - ª·ÁÂÈÚÈο Û·Ë. 6. ∞Ó‹ÎÂÈ Û ÌÈ· ÛÙÔ¿ ÕÚıÚÔ. 7. ∏ Á˘Ó·›Î·... ÛÙË °·ÏÏ›· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ÕÚÓËÛË ˘·ÎÔ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. 8. ª˘ıÈΤ˜ Ó‡Ìʘ. 9. ƒ‹Ì· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ... ‚Ô‡ÎÈÓÔ. Œ¯ÂÈ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÈÚÔÈÔ‡ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 10. ™’ ·˘Ùfi ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ... ·ÚÈÛÙÂÚfi fi‰È - Δ· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· Û ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. 11. ¶fiÏË Ù˘ ÙÔ ª·ÓÙÔ‡ÁÎ (ÁÂÓ.) - ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÎÚÔ›ÛÔ˜. 12. ¢ÔÍ·ÛÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ΔÔ ıËÏ˘Îfi ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜. ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶ÂÚ›ÊËÌÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ·. 2. ∂›ÚÚËÌ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ... ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛË - ∞Ó¤Ù˘Í ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¯·›Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi. 3. ŒÓ·˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜, Û ÎÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ - ™˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ - ∫·ÓÙfiÓÈ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. 4 . ŸÙ·Ó ‹ Â¿Ó - ŒÓ· ·fi Ù· ÊÙˆ¯fiÙÂÚ· ÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (ÁÂÓ.). 5. ΔÔ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔ... ÌÔÙ¤Ï - ∏Úˆ›‰· ÙÔ˘ ∑ÔÏ¿ - √ÌÔȈ̷ÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ. 6. ™Ù¿ÛË ··ÈÙ› - ¶ÂÚ›ÊËÌÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ ƒÔÓÙ¤Ó (Ì ¿ÚıÚÔ). 7. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙˆÓ “∂ȉÒψӔ - ¶¿ÓÙÔÙ ηÏfi‰Â¯Ù· (ÁÂÓ.). 8. ¡ˆ¯ÂÏ‹˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ - °·ÏÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ - ª›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜. 9. ¶ÚÔ‰›‰ÂÈ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi - ∞ÊÚÈηÓÈ΋ Ï›ÌÓË. 10. ª¤ÛÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ - ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·Û˘ÌÏ‹ÚˆÙÔ. 11. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ıÂfi˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ΔÚ›ÙˆÓ - ∞Ó‰ÚÈÎfi ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi. 12. ÕıÂÏ¿ ÙÔ˘... ÂÍ··Ù¿ (·ÈÙ.) - ™‡Ìو̿ Ù˘ Â›Ó·È Î·È Ë ‰˘Ó·Ù‹ ˙¿ÏË.

∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ.

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫À∫§ø¶∂™-∞£ø 2. ƒ∂∞-∫À∞¡ø¡ 3. ∂∞ƒƒ∏Δ√ƒπ∫∞ 4. πΔ∞§π∫√-∞¡√ 5. ∞π™-πø-√μ-™Δ 6. √¡Δ∞-ƒπ√ 7. Δ√Àƒ-ƒπª∞™ 8. ∞™¶πƒπ¡∏-Δ∞§ 9. ¡ø-¡√-π™√π 10. ∞¶∞¡Δ∏™∏™-∞¶ 11. ™∞ƒ-°√À¡∞ 12. ∞Δ∞§∞¡Δ∏™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∂ƒπ∞-Δ∞ ƒ∞™∞ 2. ∞Δπª√™-¶∞Δ 3. ∫ƒ∂∞™-À¶¡∞ƒ∞ 4. §∂-√ƒπø¡ 5. ø∞ƒπø¡-Δ™∞ 6. ∏ ∫πΔƒπ¡∏ 7. ∂∫Δ√-∞π¡√™ 8. √À™-√ƒª∏-∏ °∏ 9. ∞ƒ∞μπ∞-π™√™ 10. ¡π¡∞√™Δ√ 11. £ø∫√™-∞™∞¡Δ 12. ∞¡ø-Δ√À§π¶∞

∫ƒπ√™: °È· Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›ÛÙ ¿‰Èη ÙfiÛÔ ÂÛ›˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ›ÛÙ ÈÔ Û·Ê›˜ Û ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ËÙ¿ÙÂ. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ¿ÚÂÙ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-33-13-97. Δ∞Àƒ√™: ∂Âȉ‹ Ë ˙‹ÏÈ· Î·È Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ı· Ï›„Ô˘Ó, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ Û·˜ ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 49-30-22-12-9-21. ¢π¢Àª√π: ÀÔÏÔÁ›ÛÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÚÈÓ ÎÈÓËı›Ù ·ÚÔÚÌËÙÈο ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-20-11-23-3-9. ∫∞ƒ∫π¡√™: ∂›ÛÙ Û ʿÛË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ Ì‹Ó· ·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ ¤ˆ˜ ÙȘ 21/6 Î·È ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ ·fi ÙȘ 14/6 ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ¢È‰‡ÌÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÙÂ Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ·: 23-1-33-4-56. §∂ø¡: √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È fi¯È ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙȘ ηχ„ÂÙ ¿ÌÂÛ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 25-3-12-39-8-6. ¶∞ƒ£∂¡√™: ™˘Ì·Ú·ÛÙ·ı›Ù Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Î·È ÌfiÓÔ ÂÛ›˜ ͤÚÂÙ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ΔÔ

¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-4-11-23-9-5. ∑À°√™: ¡¤Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-12-3-9. ™∫√ƒ¶π√™: ŸÔ˘ ·ÎÔ‡˜ ÔÏÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ÎÚ¿Ù· ÌÈÎÚfi ηϿıÈ. °È’ ·˘Ùfi ÌË ‚·Û›˙ÂÛÙ Û ÏfiÁÈ· Ô˘ Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‡ÎÔÏÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¯Ú‹Ì·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-40-22-12-3-8. Δ√•√Δ∏™: ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ›ÛÙ fiÛÔ ÚÔÓÔËÙÈÎÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·Ù‹ÛÂÙ Ì fiÌÔÚÊ· ÏfiÁÈ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ·fi ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞π°√∫∂ƒø™: ™ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÔÏϤ˜ ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-40-22-12-3-6. À¢ƒ√Ã√√™: ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-30-22-12-3-9. πãÀ∂™:∫ÔÈÙ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ¯¿ÓÂÙ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÌËÓ ÎÔÏÏ¿Ù Û ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Û·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ‰Â›Ù ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-20-11-23-9-5.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

™∞μμ∞Δ√ 13 IOYNI√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

The Cheetah girls ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08:00 10.00 10.30 11.00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË °·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Mediterraneo ∞ÂÈÓ·‡Ù˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· ªÔÚԇ̷̠˙› ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ (∂) Δ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ƒÈ̤ÈÎ ∑ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ (∂) ∞Ú¯·›· ◊ÂÈÚÔ˜ •¤ÓË Ó·ÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· “The Cheetah girls” √È ˆÎ·ÓÔ› Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Δ¿Ô˘ - ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ ∫·Ú˘ˆÙ¿Î˘ (∂) ¶·È¯Ó›‰È· ÂÍÔ˘Û›·˜ ª›ÓÈ ÛÂÈÚ¿ ıÚ›ÏÂÚ. ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ∫fiÙÂÏÓÈÙ˜” √ÚÏ¿ÓÙÔ-§¤ÈÎÂÚ˜

11.30 12.00 12.30 13.30 14.30 15.00 16.00 17.45 19.10 21.00 21.15 22.00 23.00 24.00

02.00

05.50 10.00 10.30 ¢·ÏÌ·Ù›·˜ 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 01.00

06.50

11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 13.45 16.15 18.45 21.00 22.00 23.00

02.00

04.00

Alter kids (ΔÔ Ú¿ÓÙÛÔ Ì ٷ ¿ÏÔÁ·, °Ô‡ÓÙÈ Ô ÙÚ˘ÔÎ¿Ú˘‰Ô˜, ª¿ÚÓÈ, Little people, Rupert, ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ, ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜, Hello Kitty’s paradise, Δ· ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ· Ù˘ ·Á¿˘, ºÚ·Ô˘Ï›ÙÛ·, Kid songs) ÃÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÎÔ˘ μ·Ï¤ÚÈ·Ó Î·È §ÔÚÂÏ›Ó ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Weekend ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∞ÓÓ›Ù· ¶¿ÓÈ·. ∂ȉ‹ÛÂȘ Lifestyle ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ ∫ˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿. √È 