Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË ∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

www.e-thessalia.gr

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.53 - ¢. 19.59 ™∂§∏¡∏ 10 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.392 ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ¿· ƒÒÌ˘, £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ & ∑ˆ›ÏÔ˘ Ì.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¢ÂÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ʈÙȤ˜

«¶ÀƒπΔπ¢∞¶√£∏∫∏» Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ƒÔÌ¿È: ∏ ∂∂ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Δ∂§∂™π°ƒ∞º√ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ Î˘-

‚¤ÚÓËÛË: “¶¿ÚÙ ̤ÙÚ·, fiÛ· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙÂ Â›Ó·È ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘”. ∏ ∂∂ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Ã¤ÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ■ ÛÂÏ. 6, 7

∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· 23 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

■ ÛÂÏ. 6

∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È 400.000 ú ÁÈ· ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Â “ÂÊÈ¿ÏÙË” ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ˘·ÚÎÙfi˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Î·Ô‡Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ó‡ÌÔÓ˜ ‰·ÛÒÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÏË„Ë. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÈΤ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó, ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙÔ›, ·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Û fiÏÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 400.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Ë °ÔÚ›ÙÛ·, Ë ∞ӈ̷ÏÈ¿, Ë ∂È-

ÛÎÔ‹, Ù· ÿÓÈ· Î·È Ë ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‡„Ô˘˜ 40.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¤Ï·‚·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ‹Ù·Ó ÙÔ 2009. ΔÔ 2010 ‰fiıËΠÌfiÓÔ “‚Ô‹ıËÌ·”. ™˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Û οı ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙȘ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë. ■ ÛÂÏ. 12

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË-ÎfiÏ·ÊÔ˜ ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙÚÔ‹ «ÛÔÊÒÓ»

«∞ÏÏ¿ÍÙ ٷ fiÏ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·» ∑ËÙ› ¿ÌÂÛ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏ˘ Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ■ ÛÂÏ. 10

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

∞Ó·˙ËÙ› χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂Ή‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ■ ÛÂÏ. 13

60 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ‡„Ô˘˜ 1,3 ÂÎ. ú ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 5Óı‹ÌÂÚÔ

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË μÔÏȈÙÒÓ ¢Â‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢∂ÀΔ∂ƒ√ ÏÔ›Ô ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ٷÈ

ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi-ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô “∞Ï΢fiÓË” Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ NEL. ■ ÛÂÏ. 29

™ÎÈ¿ıÔ˜: ∂¢∂ ÁÈ· ÌË ·fi‰ÔÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Ú¿‚ÔÏ· ■ ÛÂÏ. 12

ª√π∞∑∂π ·›ÛÙ¢ÙÔ, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Î·È Û ÌÈÎÚÔÔÛ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi Ù· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›: ª¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó 60 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÔÛ¿ Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 1.268.267 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 300 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ‰›ÌËÓ˘ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ-ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ) ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ “‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È” ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜. ■ ÛÂÏ. 11

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ÌÂÈÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ

■ ÛÂÏ. 10

•ÂΛÓËÛ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓ fi„ÂÈ ¶¿Û¯· ■ ÛÂÏ. 15 ∞ı›ÁÁ·ÓÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·Ó‹ÏÈη ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 11

™¯ÔÏÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ■ ÛÂÏ. 20

°’ ∂ıÓÈ΋

™ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¡›ÎË ■ ÛÂÏ. 19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¡›ÎÔ˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘

«∏ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiψӻ

A¶√æ∂π™ √ ∞ÌϤÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ΔÔ˘ Δ∞∫∏ £∂√¢øƒ√¶√À§√À

ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÂÎϤͷÌ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Ì·˜ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘ÌÂ Ë ¢·Ó›· ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ Á›ÓÂÈ, ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ Â˘¯fiÌ·ÛÙ·Ó ÎÈfiÏ·˜. ™Ù· ̤ÚË Ì·˜ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· Û·Ó›ˆ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÂfiÌÂÓ·. ∫·È ¢·Ó›· Á›Ó·Ì ·fi ÌÈ·Ó ¿Ô„Ë. ªfiÓÔÓ Ô˘ Ë ‰È΋ Ì·˜ ¢·Ó›· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË Û·ÈÍËÚÈ΋ Ù˘ ÂΉԯ‹. ΔËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ·›Ì· Ì·˜, Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ; ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÛÎËÓ‹ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ú›ÁÎÈ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û οı ÙÔ˘˜ ‚‹Ì· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ‹ Ó· ÌË ˙ÂÈ. °È· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Ê¿Ó ÔÈ Ù‡„ÂȘ ÙÚÒÁÔÓÙ·È Ì ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜. √ÏfiÎÏËÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÏÈÔı˘ÌÈο ÂÂÈÛfi‰È·, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¿ÏϘ √ÊËϛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·ÊÚÔÛ‡Ó˘ - ÙÔÓ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Â‰Ò Ô˘ Ù· ϤÌÂ, ·ÏÒ˜ ÙÒÚ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì·˜ Ù¤ÏÂÈˆÛ·Ó Î·È Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ∫·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÂÓ ¯ÔÚÒ, Ú›ÁÎÈ˜, √ÊËϛ˜, ¤ÓÔ¯ÔÈ Î·È ·ıÒÔÈ, Û˘ÓˆÌfiÙ˜, Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔÈ Î·È ÓÂÎÚÔı¿ÊÙ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ó·È, fiÓÙˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Û¿ÈÔ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ¢·ÓÈÌ·ÚΛ·˜. °È· Ó· ÌËÓ Í¯¿Ûˆ Î·È ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· Ì·‡Ú· Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ÂΉÈÎËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔÓ Î·Ù·¯Ú·ÛÙ‹. ΔÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‚·Ù›ÛÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ó¿Î·Ì„Ë, ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÎÈ ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â Î·Ó¤Ó·Ó ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó. ΔÈ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Ú·Á ·˘Ù‹ Ë Ï¤ÍË; ΔÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Ï¤ÍË ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ 2011; ∫·È fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ÙÔ 2011, ÛÙ· Ì·‡Ú· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ·’ ·˘Ù‹Ó Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ì ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ÙÔ˘ ’90 Î·È ÙÔ 2000, ÙfiÙ Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·ÎÙÔ‡Û·Ì ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Ì fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ˉËÌ·Ù¿ÎÈ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÁÎÚÂÌfi; ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÂÚ·Ù¿ÎÈ Ô˘ ηٷÛ΢¿Û·ÌÂ Î·È ÙÔ Â›·Ì ·Ó¿Ù˘ÍË. ŒÓ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ˘·ÚÎÙÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ˙Â, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ‹ÚÈ˙ ÌÈ· ˘ÂÚηٷӷψÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ›̷ÛÙÂ Ô Â͢ÓfiÙÂÚÔ˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fï˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ‰ÈÎfi Ì·˜. ΔÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·’ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÎÈ ·˘Ùfi; ∂Ï¿Ù ÙÒÚ· ·ÊÔ‡ ÙÔ ‚ϤÂÙ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·. ΔÛ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ªÓËÌfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·. ΔÚÒÁÔÓÙ·È Ì ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Ê¿Ó ÔÈ Ù‡„ÂȘ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. (∞fi “Δ∞ ¡∂∞”)

ÂÎÈÓ¿ Î·È Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ª·˝Ô˘ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ì ÙȘ ÚÒÙ˜, ÌÈÎÚ‹˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ¤ÎÙ·Û˘, ˘ÚηÁȤ˜ Ó· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È ÎÔÈÓ‹, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈ̘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ fiÛ· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô ·ÓÙÈ˘ÚÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜. ™ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈ̘, ˙ËÙÒÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “∏ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiψӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ‡Ú·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘.

ΔÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔÈ ÚÒÙ˜, ÌÈÎÚ‹˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ¤ÎÙ·Û˘, ˘ÚηÁȤ˜ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÈÙ›· ÙËÓ Î·‡ÛË ÍÂÚÒÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ. “∂Ì›˜ ˆ˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· Î·È ˆ˜ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡›Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘ “›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ΔfiÛÔ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, fiÛÔ Î·È Ô Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì·˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÙ·Ó Î·È fiÔÙ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Â¤Ì‚Ô˘ÌÂ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, fï˜, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜, Û¯ÂÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. ∂Ì›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙԇ̠·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î˘Ú›ˆ˜ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎfi Ì·˜ ¤ÚÁÔ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË. “ø˜ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· μfiÏÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ fiÛ· Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Î·È ‰·ÛÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Û˘ÓÙËÚËı› ·fi ÓÂÚÔÊ·ÁÒÌ·Ù· Î·È ¿ÏϘ ÊıÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηı·ÚÈÛÙ› ·fi ÊÂÚÙ¤˜ ‡Ï˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ‚Ú¤ÍÂÈ ÙÔÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 7...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 15...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜. ∞fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ›Ûˆ˜ ‚Ú¤ÍÂÈ ÙÔÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...23ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 13...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜. ™Ù·‰È·Î¿ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...22ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 12...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜. ™Ù·‰È·Î¿ ı· Û˘ÓÓÂÊÈ¿ÛÂÈ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...22ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...22ÔC.

O ∫∞πƒ√™

ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÙÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜. ∂Ì›˜ ˆ˜ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ›̷ÛÙÂ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ. √ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Ù˘ ÚfiÏ˄˘, fï˜, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÔÈÌÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·ı·ÚÈÛÌÔ› ‰·ÛÒÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ÛÙ· ‰¿ÛË. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ. “√È Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÔÔÈÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ·, Ó· ÌËÓ ·Ó¿‚Ô˘Ó ÊˆÙȤ˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· fiÏ· Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·. ∏ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Î·È ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰›Ï· Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ªÈ¯·Ï¿Î˘.

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ Î·È ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙȘ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. μÂÏÙ›ˆÛË ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙË Ó‡¯Ù·. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙË Ó‡¯Ù· ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∏ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∞fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È Ù· ‚fiÚÂÈ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 5 Ì 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÿԘ

™Ô‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

¢ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·’ fiÛ· ›‰·Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ Î·È Ù· ΔÂψÓ›· ÂÈÎÚ·Ù› ·fiÏ˘ÙË ·ÚÚ˘ıÌ›· Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È. ™ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ¿ÂÈ ¯¿ÏÈ·, Î·È ϤÔÓ Ë Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ¶¿ÏÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÙËÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó; º.™.

™ÙÔȯ›·

¶·Ú·Ï¿ÓËÛË ŒÓ· ÚÈ¿ÏÈÙÈ ÁÈ· ÙȘ οÌÂÚ˜ ÛÙ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ÛÙËÓ ·Á›‰· Ô˘ Ù˘ ¤ÛÙËÛ·Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¤ÂÛÂ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Ô˘ ¤¯·Û ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ù˘. ∏ “ÂÈÎfiÓ·” Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Ò˜ ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ¤Ú¯ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ›Ú· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ë ¢∞™-√Δ∞, Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂ Î·È ··ÈÙÔ‡Û ӷ Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ - Ì „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. §Â˜ Î·È ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ· ı· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ ÙÔ˘˜ ¤Ù·Í·Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ÚÔۤϷ‚·Ó ·fi ÙÔ “·Ú¿ı˘ÚÔ” - ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ “·Ú¿ı˘ÚÔ” ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏËÊı›, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ - ·ÏÏ¿ ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∂ΛÓÔ, fï˜, Ô˘ οÓÂÈ ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÎÔÚÔ˚‰›· Â›Ó·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ϤÓ ˆ˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ- ÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÏȘ ÙÔ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ë fiÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË, ı· ÙÔ ÂÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ - ı· ÙÔ˘˜ χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √È ·Ó‰·ÊÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Ë “Â·Ó¿ÛÙ·ÛË” Ì „¤Ì·Ù· Î·È ·Ú·Ï·Ó‹ÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈο ¿¯ÚËÛÙË.

™ÙÔ “ÎÂÓfi” ∞ÎÔ‡ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ıÂÓ¿, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô˘ıÂÓ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Ô˘ıÂÓ¿. ƒˆÙ‹Û·ÌÂ Î·È ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 17 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, fiÔ˘ fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ·Ϥ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ŸÔÈÔ˜ ›¯Â “‰fiÓÙÈ” ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÔÚ›ÛÙÔ˘, ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·... ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·’ fiÛÔ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¢. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘

Ÿ¯È ÛÙȘ... “ÊıËÓ¤˜ Û˘Û΢·Û›Â˜” ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÌÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ڢÓı›, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËı‡ÓÂÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂı· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË (ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·) ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∏ Ù¿ÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ‚ÂÚÌ·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË “˘ÂÚ‚·ÙÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ” ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ÂıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” Î.Ï. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ·, ·˘Ù¿ Ù· “Û¯¤‰È·” ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘Ú‹Ó·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· “‰È·ÛΉ·ÛÙ›” ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛı‹Î˜ “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜” ‹ “·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜” Î.Ô.Î. ∞Ú·ÁÂ, “ÂÚÓ¿Ó” Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿; ¶Â›ıÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó; ¢ÂÓ Í¤Úˆ... ºÔ‚Ô‡Ì·È fï˜ fiÙÈ ÂÍÔÚÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹‰Ë “ÂÚÂıÈṲ̂ÓÔ” ÎfiÛÌÔ Î·È, ·ÓÙ› ÁÈ· ηÏfi, οÓÔ˘Ó Î·Îfi. (∞fi ÙÔ ŒıÓÔ˜)

ÀfiıÂÛË ÌË ·fi‰ÔÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·‚fiÏˆÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ··Û¯ÔÏ› ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙË ‰ÈÂÙ›· 2006 - 2007 ¤ÚÂÂ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·‚fiψÓ, Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 190.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÀËÚÂÛ›· ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 10.000 ¢ÚÒ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˙‹ÙËÌ· Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ “ÛÙËÓ ËÌÈÌ¿ıÂÈ· Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘” . øÛÙfiÛÔ, ‰È¤Ù·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ (∂¢∂), Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ï¢ηÓı› Ï‹Úˆ˜ Ë ˘fiıÂÛË. ∏ ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ· Î·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ôχ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·” . ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë ˘fiıÂÛË, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ· ¶Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ› ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔÈ (∫∞¶) Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% ÂÚ›Ô˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ˜, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °È¿Ó. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ηıÒ˜ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ηıÒ˜ ı¤ÛË ϤÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. μ.∫.

ÿ۷Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Δ· ¤¯Ô˘Ì ¯·Ì¤Ó· Ì ٷ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¢¡Δ. ΔÒÚ· ϤÓ ÁÈ· ¿ÏÏ· 23 ‰ÈÛ. Ô˘ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ fiÙ ı· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ôχ Û˘¯Ó¿. ∫·È fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ fiÏÔ ÈÔ ·‚¤‚·È· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. º.™.

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ÂÓË̤ڈÓ ¯ı˜ Ù· ̤ÏË ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‚’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘, Ë ÔÔ›· Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ·ÓÔȯً, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ΔÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiıÂÛË Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Ù· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Ù· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. £· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›, ÌfiÏȘ ·ÔÂÈÚ·ıÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Úfi‚ÏËÌ· ‹ fiÙ·Ó ÌÈ· Û˘ÓÔÈΛ· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı›. ∞fi ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓÙ› Ó· χÓÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‚¤‚·È· Î·È Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÔ˘ ...ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜ fiÚÈÛ ¤ÍÈ ÂȂϤÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ·ÚÂÓ¤‚·ÈÓ·Ó, Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó·Ó ˘¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ù·... Ì¿ÙÈ·. ™ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È Â›Û˘ ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÌÈ· ·‰Ú‹ ·ÌÔÈ‚‹ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ô‡Ù ÙÔ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi, Ô‡Ù ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. √ ¡fiÌÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙËÚ›ٷÈ... ∫∞Δ. Δ∞™

™ÙË §›ÌÓË ÙˆÓ ∫‡ÎÓˆÓ “¶ÂÚÈԉ›· ÛÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” , Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÚÁÈ·Ï‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÂÓÒ ‰fiıËΠ“ÁÚ·ÌÌ‹” ÁÈ· ÙÔ ÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÒÛÙ ӷ Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¢ËÏ·‰‹, ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ÓÔ̿گ˘ Î·È ¤Ó·˜ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·) ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Úfi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·... ÂÓÒ fiÛÔ ÂΛÓÔÈ Â›¯·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ë ∫¿ÚÏ· ‹Ù·Ó Ë Ï›ÌÓË ÙˆÓ Î‡ÎÓˆÓ. ŒÏÂÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÈ; ™˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ ıˆÚÔ‡Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÙÔ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. ΔÂÏÈο, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; ª‹ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÏ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ı· ÙÔ ıˆڋÛÔ˘Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ı· ÙÔ ‰Â¯Ùԇ̠·Ì¿ÛËÙÔ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·Ó Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ, ·˘Ùfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·ÙfiÈÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∫Ù›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ Î·È ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ √ Î. Δ¿ÛÔ˜ °. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘ ÏÔÈfiÓ ‹ÚıÂ, ÙÒÚ· ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì Ò˜ ı· ÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ÙÔ ‰Â›ÍÔ˘Ó. ÕÏψÛÙÂ Û·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÔÓÙfiÙËÙ· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÙÔ ÈÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ∞fi ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ Î·È ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë Ó¤·, ¿Ú· ÚÒÙË ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈ΋ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¢‹ÌˆÓ, ¿Ú· Î·È ÂΛÓË Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. ∞ÎÔ‡ÛÙËΠˆ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ™¶πƒ∂ƒ. ŒÓ· ÁÓˆÛÙfi, ˘¤ÚÔ¯Ô, ·Ó·ÛÙ˘ÏˆÌ¤ÓÔ (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ) ‰Â›ÁÌ· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÂȉÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÂÔ¯‹˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û·Ó ¯ÒÚÔ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ˆ˜ Ô ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ô˘ ·Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ˘Ô„›· ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë, ÌÈ·˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÔχˆÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∞˘Ù¿ ›ӷÈ: ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ fiÏ˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·ÓÒÓ. Δ· ÂȉÈο ηٷÛ΢·ÛÙÈο ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӷ. ∫˘Ú›ˆ˜ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ¿Ó˘Ó‰Ú·, ͇ÏÈÓ·, ÔÚÒ‰Ë, ‡ÊÏÂÎÙ· ‰ÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ Ù· ˘ÔÛÙ˘ÏÒÌ·Ù·, ÔÈ ‰ÔÎÔ›, ÔÈ ÔÚÔʤ˜, Ù· ‰¿‰·, Ù· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·. √È ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘. ªÂÁ¿ÏÔÈ, ÂχıÂÚÔÈ, ¿ÏÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ (‰›¯ˆ˜ ¯ˆÚ›ÛÌ·Ù·) ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÓÂÙ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ·ÔıË΢ÙÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘. ¶Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î¿ı ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÚÔÛı‹ÎË ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. √È ÂȉÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. μ·ÛÈο Ù· ÌÈÎÚ¿ Â͈ÙÂÚÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· (·Ú¿ı˘Ú·) ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙˆÓ ÔÚfiʈÓ, Ô˘ Ë ÌÔÚÊ‹, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó fiÙÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÚfiıÂÛË Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô Î·Ïfi˜, ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·Ú¿ Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜. Δ¤ÏÔ˜ Ù· ÎÏËÚÔÓÔÌË̤ӷ ¯ËÌÈο ηٿÏÔÈ· ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. πÛÙÔÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·ÓÒÓ ‹Ù·Ó Ô „ÂηÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ¯ËÌÈο ·Ú·ÛÈÙÔÎÙfiÓ· ÌÂ-

ٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ (ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ) ÙÔ DDT. ΔfiÙ ÙÔ DDT ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿ÎÈ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi οı ›‰Ô˘˜ ·Ú¿ÛÈÙÔ Î·È ¤ÓÙÔÌÔ. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ï‹ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È ÛÙ· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· ÛÙ· Û›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÂÈÛΤÙ˜. √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ‚·ÛÈο Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛË, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (͇ÏÈÓ· ÔÚÒ‰Ë), Èı·ÓfiÓ Ó· Ù· ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ›ÙËÏ·, ÂÈΛӉ˘Ó·, ¯ËÌÈο ηٿÏÔÈ·. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ DDT ·ԉ›¯ıËÎÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢Ó˜, Û·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ‚Ï·‚ÂÚ¿ ÁÈ· οı ˙ÒÓÙ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ ¯ËÌÈο ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È›ۉ˘Û˘ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ‰È·ÛÒÌÂÓÔ Î·È Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙˆÓ 60 ¯ÚfiÓˆÓ. °È’ ·˘Ùfi ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ Î·È ··ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. ™˘Ó‰˘¿ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ù· ÈÔ ¿Óˆ Î·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‚Á¿ÏÙÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ÏÔÈˆÓ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Î·È Èı·Ó‹ ·ÏÏÂÚÁÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯ËÌÈο ˘ÏÈο Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Áη›· ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·, ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Í‡ÏÈÓˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ··ÈÙ› οÔȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜, ·ÌÊÈ‚¿Ïψ ·Ó ı· ÙËÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ‚Ï·‚ÂÚ‹˜ Â›‰Ú·Û˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· Ó· Á›Óˆ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ¤Ó· ·Ó·Áη›Ô Ù¯ÓÈÎfi fiÚÔ “¯ÚfiÓÔ˜ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛ˘” (·˘ÙÔ› Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó), Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Ú·ÁÌ·Ùˆı›. ∞ÎfiÌË Ô ÂȉÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, ÈηÓfi Î·È ¿ÏÂÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ÕÔ„‹ ÌÔ˘ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ì·ÓÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÙ¤Á·Û˘. ¶¿ÓÙ· fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ· Ì·ÓÙÚ› ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó· Ì χË Ù· ηË̤ӷ Ù· ˙Ò· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ Ù· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó fiÓÙ·˜ ¿‚Ô˘Ï· Ó· ̤ÓÔ˘Ó. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ˙ˆÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÓÙȉڿ Ì ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

£ÂÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÎÈÓËÙfi, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ›ÛÙÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Â›Ó·È Ó· οÓÂÙ ıÂÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ¢·Ï¿È §¿Ì·. ΔÔ Î›ÓËÌ· “Action for Happiness” , ÙÔ ÔÔ›Ô È‰Ú‡ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηÈÓÈ·ÛÙ› ÂÈۋ̈˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ˘ÏÈÛÌfi Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜, Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Ì›· ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹. ΔÔ Î›ÓËÌ·, Û˘ÓÈ‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ô ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ §¤È·ÚÓÙ, ηıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ London School of Economics Î·È ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· Â˘Ù˘¯›·˜, ·ÚÈıÌ› 4.500 ̤ÏË ·fi 68 ¯ÒÚ˜. °È· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Î›ÓËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·fi ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ‰Â›ÁÌ·Ù· μÚÂÙ·ÓÒÓ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Û‹ÌÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50 ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. “√ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ Â͈ÁÂÓ‹˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Á›·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Û ·Ó·-

ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ¤Ú¢ӷ˜, ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÏÏËÏÔÛ‚·ÛÌÔ‡”.

∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ √ Î. ÃÚ. ΔÛÈÔοڷ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3/3/11 ·ÚÔ˘Û›· 823 Û˘Ó¤‰ÚˆÓ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ º. ∫Ô˘‚¤ÏË Î·È ÙˆÓ 110 ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›¯·Ó ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÎÔÛÌÔÁÔÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ÙËÓ ÙÚfiÈη Ù˘ ∂.∂. Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ϤÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù˘ “ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ›¯·ÌÂ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ, fiˆ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô “˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË” ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÂıÓÈ΋ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË” Ù˘ ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÒÚ· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ù˘ ∂˘ı‡Ó˘, fiˆ˜ Û˘ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ› Ô º. ∫Ô˘‚¤Ï˘. ¶·Ú·ı¤Ùˆ ·fi ÙËÓ “∞˘Á‹” Ù˘ 3/3/11, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∫. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, “ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î·È ÛÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ Ì›˙ÔÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÓfi˜ ηı·ÚÔ‡ ÛÙ›ÁÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÌÈ·˜ “∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ù˘ ∂˘ı‡Ó˘” , Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÊÔ‚¿Ù·È Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, ı· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο Û¯‹Ì·Ù·. ŒÓ· ÛÙ›ÁÌ· ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ‡ÎÔÏ· Î·È Ú¤ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÌfi, ÙÔÓ Ï·˚ÎÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈÛÌfi” . ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™À¡-™Àƒπ∑∞ ¢. μ›ÙÛ·˜, Ô˘ οÏÂÛ ÙË ¢∏ª.∞ƒ. Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ (∫∂∞) Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÏ›‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È Ë ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜” ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÂÌ̤ۈ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ º. ∫Ô˘‚¤ÏË, fiÙÈ Ë ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ¢∏ª.∞ƒ. ·ÔÙÂÏ› ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, “ÂÏ›‰· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰È·„‡ÛÔ˘Ì” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÙË ¢∏ª.∞ƒ., Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂӉȿÌÂÛÔ ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ª. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË “Ô˘ ‰‹ÏˆÓ ¿ÓÙ· ·ÚÈÛÙÂÚfi˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó √ÈÎÔÏfiÁÔ” . °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Ë ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË “·Ó·ÓˆÙÈ΋ Ù¤Ú˘Á·” (˘fi ÙÔÓ º. ∫Ô˘‚¤ÏË ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó “·Ó·¯ˆÚËÙ¤˜” ) Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™À¡-™Àƒπ∑∞ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ “ÚÔı‡ÌÔ˘˜” ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ï·fi ÌÓËÌfiÓÈÔ, Û˘Ì·Ú·Ù·ÛÛfiÌÂÓÔÈ Ì·˙› Ì ÙË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫! ⁄ÛÙÂÚ· ÛÔ˘ ϤÓÂ

ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È, Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÛÙfi¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰È·ÏÔÁ›˙ÂÙ·È, Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Î·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ˘·›ıÚÈ· ¿ÚÙÈ.

fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ÙȘ “ÂÏ›‰Â˜” ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ! ª¿ÏÏÔÓ Î¿ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ‰ÂÓ ı· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ “ÊÈÏÔÌÓËÌÔÓȷΤ˜” ¢ı‡Ó˜! Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∫.∂. ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ™˘Ó‰Èοٷ ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë “Ê·Á¿‰Â˜” , Ô˘ Ì‹Î·Ó ·fi ÙÔ ∫∫∂ Î·È ÙËÓ ∂∞ƒ ÛÙÔ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi Î·È ÙÒÚ· ÔÈÛıÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿! ∫·Ïfi ‰ÚfiÌÔ “Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ” !!!” .

ŸÔÈÔ˜ ·ÓÙÈ-ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· √ Î. ¢. ºÚ. ∫ÒÛÙÔÁÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” , “Ô §·˙fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Ì ÙË “™›ı·, ·ÛÎÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË! ¡·È, ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ fiÏÔ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÔÈ ȤÛÂȘ fiÏÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó, Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ ÎÈ fï˜... √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ Ù˘ “ʷȉڿ˜ ÔÚÙÔηϤ·˜” , ÂÚ› ¿ÏÏ· Ù˘Ú‚¿˙Ô˘Ó! ∫È fï˜ ÙÔ “ηڿ‚È ∂§§∞™” , ‚˘ı›˙ÂÙ·È Î¿ı ̤ڷ (Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È;), ÔÈ fiÔȘ “ηٷÎÙ‹ÛÂȘ” ÙÔ˘ Ï·Ô‡ (‚ϤÂ: 1981 - 90 - 93) ¿Ó ÂÚ›·ÙÔ ‹ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ “ηϿıÈ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ!” . √ ª›Î˘, Ì›ÏËÛÂ, ‚ÚÔÓÙÔÊÒÓ·Í ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ - ·ÙÚÈÒÙ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÔ˚ηÓÔ‡˜, ÙË Ó¤· ηÙÔ¯‹, ÙË “Û˘ÌÌÔÚ›· Ì ÙȘ ÁÚ·‚¿Ù˜” , ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·, ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡! √ ª›Î˘ Î·È Ë “™›ı·” (ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘), ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ‡ÍÂÈ Ó¤Ô, ·Ó¤Ó‰ÔÙÔ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ¤Ú· ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù·Ì¤Ï˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Â˘ı‡˜, ÛÒÊÚˆÓ, ·˘ÛÙËÚfi˜, ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ó¤Â˜ ·Ï˘Û›‰Â˜, Ó¤· ‰ÂÈÓ¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÁÚ·‚·ÙˆÌ¤ÓÔ˘˜ ηٷÎÙËÙ¤˜! (°ÂÚÌ·ÓÔ› ¿ÏÈ, Ùfi¯ÂÈ Ë ÌÔ›Ú· Ì·˜). ∫È fï˜ Ô ª›Î˘ ‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÓÙ·¯fiıÂÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÌ‹. μ¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ “Û‡ÛÙËÌ·” - ÎÈ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘Ó¿ÊÈ (‚ϤÂ: ∂ƒ∞ - ∂ƒΔ - ȉ. TV Î.¿.). ¶Ô˘ıÂÓ¿ Ô £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ÏËÓ ÙˆÓ Î˘ÚȷοÙÈÎˆÓ Ê‡ÏψÓ... ∂ÍfiÚÈÛÙÔ˜ Ô ª›Î˘, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Á›Á·ÓÙ·˜ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹. °È·Ù›; Δ˘¯·›Ô; ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ! ∂›Ó·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ “ÁÏÒÛÛ·Ó ÂÏÏËÓÈ΋Ӕ Ì Û‚·ÛÌfi Î·È Ûı¤ÓÔ˜! Δ· ›‰È· ÙÚ·‚Ô‡Ó Î·È ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” , Ù· ›‰È· ÙÚ·‚¿ÂÈ Î·È Ô §¿Î˘ ÛÙÔ ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÙÔ˘! ŸÔÈÔ˜ ·ÓÙÈ-ÌÈÏ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ‹ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÊˆÓ›·! ∫·ÏË̤ڷ, ∂ÏÏ¿‰·! ∫·ÏË̤ڷ, ıÏ›„Ë;” .

øÛÙfiÛÔ, Ë Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ™ÙÔ‡·ÚÙ ÂͤÏËÍ ÙÔÓ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏ›ÛÙÈÎÔ Δ‡Ô ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ. ΔÔ 2001 ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ŸÛÎ·Ú ’μ ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “Traffic” . ∏ ∫›ÌÂÚÏÈ ™ÙÔ‡·ÚÙ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ.

∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ƒÔÓÙ ™ÙÔ‡·ÚÙ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜ ·fi ÙÔÓ ªÂÓ›ÛÈÔ ¡ÙÂÏ ΔfiÚÔ

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙȘ ıÂÚÌ›‰Â˜

√ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ªÂÓ›ÛÈÔ ¡ÙÂÏ ΔfiÚÔ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ù¤Ú·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· Û‡ÓÙÔÌË Û¯¤ÛË Ô˘ ›¯Â Ì ̛· ·fi ÙȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹ ƒÔÓÙ ™ÙÔ‡·ÚÙ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘. √ 44¯ÚÔÓÔ˜ ¡ÙÂÏ ΔfiÚÔ Î·È Ë 31 ÂÙÒÓ ∫›ÌÂÚÏÈ ™ÙÔ‡·ÚÙ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·È‰› Î·È Ô 66¯ÚÔÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ô‡˜, ÂÓÒ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÁÈÓ ÁÈ· fiÁ‰ÔË ÊÔÚ¿ ·Ù¤Ú·˜. “∏ ∫›ÌÂÚÏÈ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜. √ ªÂÓ›ÛÈÔ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ôχ. ¶·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙¢Á¿ÚÈ, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘. √ ¶ÔÚÙÔÚÈηÓfi˜ ¡ÙÂÏ ΔfiÚÔ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û¯¤ÛË Ì ÔÏϤ˜ ËıÔÔÈÔ‡˜, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ™Î¿ÚÏÂÙ °Èfi¯·ÓÛÔÓ, ∞Ï›ÛÈ· ™›Ï‚ÂÚÛÙÔÔ˘Ó, ä‰ÂÚ °ÎÚ¤È·Ì Î·È ∫È¿Ú· ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÈ.

ŸÛÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ iPhone ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙȘ ıÂÚÌ›‰Â˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ¯¿ÚË Û ̛· Ó¤· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ı· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙÔ Á‡̷ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙfiÌ·Ù· ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ıÂÚÌȉÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ iPhone. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È MealSnap Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û··ÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· DailyBurn, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· iPhone. “∏ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡, fiÛ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜, ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıڿΈÓ, ÙˆÓ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ DailyBurn, ÕÓÙÈ ™ÌÈı. ΔÔ MealSnap ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 2.99 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN Œ¯ÂÙ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ò˜ ı· ÍÔ‰¤„ÂÙ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·; ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª¿ÚÎÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¶ÔÈÔ ‰ÒÚÔ; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ΔÔ ÔÛfi Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÎÔÚÔ˚‰›·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

/5

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ·ÏÏ¿ Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ, οÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ‹ Ù·Í›‰È· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙfiˆÓ. ™ÙÔ μfiÏÔ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÙÚÔ¯fiÛÈÙ· Î·È ·˘Ùfi ˆ˜ ΛÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ıÂÙÈÎfi. ŸÌˆ˜ οÔÈÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·˘Ù¿ Ô¯‹Ì·Ù· fiÔ˘ ‚ÚÔ˘Ó, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∫·Ïfi Â›Ó·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¢›·˜” , Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ fiÏË, ÂÊ’ fiÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌË ‹ ÂÈΛӉ˘ÓË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. Δ. ∫.

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÒÚÔ. ΔÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ¤¯ÂÈ ÎÔ› ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªfiÛÈÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“ΔÈ Ó· ÚˆÙÔοÓÂȘ Ì 185 ¢ÚÒ ‰ÒÚÔ; 100 ¢ÚÒ Î¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÚÓ›. ¶Ò˜ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó;” .

ª·˜ Ó›ÁÔ˘Ó Ù· ¯fiÚÙ· Δ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ¤Íˆ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¤¯Ô˘Ó “ÓÈÁ›” ·fi Ù· ¯fiÚÙ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ¿ÚÎÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÌÂÈÓ ·Ú·ÙË̤ÓÔ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. √ ¯ÒÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ “ÓÈÁ›” ·fi Ù· ¯fiÚÙ·. ∏ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›·, Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ó Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÔ‹˜ ¯fiÚÙˆÓ. ÕÏψÛÙ οı ¿ÓÔÈÍË ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔ‹ ÙˆÓ ¯fiÚÙˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ˘ÚηÁÈÒÓ. ¶¤ÚÛÈ, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÔ› Ù· ¯fiÚÙ· Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ôχ ·˘ÍË̤ÓÔ˜. ◊Ù·Ó ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ›¯Â ı›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›·.

Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓˆ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∂›Ì·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ οو ÙˆÓ 60 Î·È ·Ó‹Îˆ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ‰ÒÚÔ” .

·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ Û Ï·ÛÙÈο ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·. ºÙˆ¯¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔ‡ÙÔ ‰ˆ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô... ¶·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ ÔÏÏÔ‡ ...ηٷÎÙËı› ·’ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ì·˜.

°

Ôı¤ÙÔ˘Ó ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ Î·È Ê‡ÏÏ· ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ·˘Ù¿ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛËÌ›· ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜, Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. μ.∫.

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

™ˆÚÔ‡˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ù· ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ Î·È Ù· ʇÏÏ· ·fi ΋Ô˘˜ Î·È ·˘Ï¤˜ Ô˘ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó Ôϛ٘ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. √È ›‰ÈÔÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÁÓÔÈ· ‹ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ù· ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ Î·È Ù· ʇÏÏ· ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Î·È Î·Ù¿ ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. √È Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÂȉÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. øÛÙfiÛÔ, ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÓ·-

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∫∞Δ. Δ∞™

ŒÓÙÔÓ· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. “ºÔ‚fiÌ·ÛÙ ӷ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ó‡¯Ù· ÁÈ· Ó· ¿Ì ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜”, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ “fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ¢∂∏ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË” . √È ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÈ Ï¤Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·; °.•.

∞ÊfiÚËÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË

∫›ÓËÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ “ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ·Û΋Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ˘Ì¤Ó˘ ÂÎÙ¿Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ‚ÂÏÙÈÒÛˆÓ, ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂√∫ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË” . ™ÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ 34 ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ì 2.700 ¿ÙÔÌ· “∏ ∂Δμ∞ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μfiÏÔ˘, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ, ‹ ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· “fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙˘ÌÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÎÔÛÎÈÓ›˙ÂÈ” ... ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÚÂÙˆ‰Ò˜ ÁÈ· Ó· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì‹Ó·, Û Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹, ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §·Ú›Û˘, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ô‰ÔÔÈ›·” . ∂ΉËÏÒÛÂȘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “√ ∂Ï °ÎÚ¤ÎÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ÔÚÔÙÈÌÈÛÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÔÚÔÙÈÌ›ÛÙÚÈ·˜ ƒ›Ù·˜ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë. √ÌÈÏ‹ÙÚÈ· Ë ¡Ù›Ó· ΔÚÈÁÎÒÓË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙË ˙ˆ‹

ªÂ ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ªÔÚ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiÔ˘˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ Ù˘¯›Ô, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ï›„Ô˘Ó. Ãı˜ ÛÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÏËÌ̇ÚÈÛ ·fi ¯·Ú¿ Î·È Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ. ∂›Ó·È Ó¤ÔÈ Î·È ÔÚÂÍ¿ÙÔÈ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

™ÎËÓ›Ù˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ

30ÂÙ›·˜

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

οو ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Î·È fiˆ˜ ηًÁÁÂÈÏ ¯ı˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÂÛÙ›· ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÁÈ·Ù› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÛÎÔ˘›‰È·. “∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÊfiÚËÙË.

Èڛ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi

¶Úfi

EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Δ. ∫.

•ÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿

°ÂˆÚÁ›· °ÎÔÙÛÈÓ¿

∏ Ê‹ÌË Ì·˜ ÚÔËÁ›ٷÈ...

º.™.

13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¢ÔÌ‹ÓÈÎÔ˘ £ÂÔÙÔÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Û˘Ófi‰Â˘Û ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¤Á¯ÚˆÌ˜ ‰È·Ê¿ÓÂȘ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ı·˘Ì¿ÛÈ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË” .

¶ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ· “¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 1981 Â͉fiıËÛ·Ó 218 Ó·˘ÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, Ó·˘ÙÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó 382, ÂÓÒ ·ÔχıËÎ·Ó 592 Ó·˘ÙÈÎÔ›” .

ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ √ˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ÷ÓÙ˙‹˜ ∞ÓÙ. Úfi‰ÚÔ˜, ª›¯Ô˜ ÕÁÁ. ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜ ¡ÈÎ. ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ¶··›‰Ë˜ ¢‹ÌÔ˜ Ù·Ì›·˜, ª·Û‰¿Ó˘ ∞¯. ̤ÏÔ˜. °È· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹: ƒ¿Ù˘ πˆ¿Ó., ∫ÔÏÔ‚fi˜ ¢ËÌ., ™Ù¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ.” .

∏ Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ √ˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ “∫·Ù¿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ 28

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 240 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ÕÁÁÏÔ˜ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ΔÚ¤‚ÈıÈÎ, ÂÊ¢ڤÙ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹˜. ¶ÚÈÓ 130 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ∂Ï‚ÂÙfi˜ §Ô‡Óقȯ ªÈÓÛ‚¿ÓÁÎÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ˘·ÚÍȷ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ¶¤ı·Ó ÙÔ 1966. ¶ÚÈÓ 90 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °Ô‡Ó·Ú˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ, Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ı· ÙÂÚÌ·ÙÈÛı› Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, Ì Ï‹ÚË ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ, ÔfiÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ·Û¯ÔÏËı› ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Î·È Ì ٷ

ÂÛˆÙÂÚÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ Û‡ÌʈÓÔ ÌË Â›ıÂÛ˘ ÌÂٷ͇ π·ˆÓ›·˜ Î·È ∂™™¢. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ô √∏∂ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ 34 ÎÚ¿ÙË, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ∂™™¢, ∏¶∞, °·ÏÏ›·, μÚÂÙ·Ó›· Î·È ∫›Ó·, Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Û ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ı· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∞ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· 23 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ «∫ÏÂȉ›» ÔÈ ¢∂∫√ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

«¶¿ÚÙ ̤ÙÚ·, fiÛ· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙÂ Â›Ó·È ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘»

ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÙÚfiÈη˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

∞£∏¡∞ 12.

™ÙÔ 10,3% ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞ 12.

∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 10,6%, fiˆ˜ ‰È¤ÚÚÂ·Ó ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Î‡ÎÏÔÈ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ÛÙÔ 10,3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈÌÌ· 9,4% ÙÔ 2010 ·Ó·ıˆڋıËΠÂ› Ù· ¯Â›Úˆ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ηٿ 0,2% Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 2010 Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 9,6%. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ Eurostat ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∫‡ÎÏÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ¿ÓÙˆ˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ). ΔÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ Â› Ù· ¯Â›Úˆ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÁÈ· ÂʤÙÔ˜.

∞Ó ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıˆı› Ë ÔÚ›·, ÙfiÙÂ Ë ‰fiÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ı· ηٷ‚ÏËı› ÌfiÓÔ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈο ∞£∏¡∞ 12.

·ıÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2012 - 2015, Ë Ù¯ÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ.

∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó fï˜ Î·È ÌÈ· “ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹”, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘˜, ÎÎ. ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ Î·È °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ∫ÚÔ‡ÁÎÂÚ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÙËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È.

«¶¿ÚÙ ̤ÙÚ·, ·ÏÏÈÒ˜ ‰fiÛË ÌfiÓÔ Ì ·fiÊ·ÛË» ™‡Ìʈӷ Ì ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ë ÙÚfiÈη Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È¿ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚfi:“¶¿ÚÙ ̤ÙÚ·, fiÛ· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙÂ Â›Ó·È ·Û΋ÛÂȘ Â› ¯¿ÚÙÔ˘”.∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó Î·È ÂÁÁڿʈ˜ ÙËÓ “·ÂÈÏ‹” Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÚÔÊÔÚÈο, fiÙÈ “·Ó ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıˆı› Ë ÔÚ›·, ÙfiÙÂ Ë ‰fiÛË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ı· ηٷ‚ÏËı› ÌfiÓÔ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË”.

™Ô‚·Ú¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ∫·Ù¿ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¿ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¤Ú˘ÛÈ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Û “·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfi Â›‰Ԕ . √ˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜, ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÛÔÛÙfi 87% ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜” ηıÒ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ (‰ËÏ·‰‹ ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂȉfiÌ·Ù· ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î.¿.) Î·È ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· Ù·Ì›· Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ó·Áη›·

ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.√È Í¤ÓÔÈ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓ·Ó fiÙÈ “·Ú¿ Ù·‡Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ·”. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ “ÂÓÙfi˜ ÙÚԯȿ˜” Û˘ÚÚÈÎÓÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ (ÂÈÛÙÚÔʤ˜ º¶∞, ÔÊÂÈϤ˜ ‰‹ÌˆÓ Î.¿.) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Û˘, ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “¯ˆÚ›˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Û fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·”, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, “Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·”.

™ÙÔ «ÎfiÎÎÈÓÔ» Ù· Δ·Ì›· π‰È·›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηıÒ˜ Ë Û¯¤ÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ - Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È - ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ - ηıÒ˜ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô-

ÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÒÏÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘.™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 17 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂÓÒ ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Î·È ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Û 10-12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ù· Δ·Ì›· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ (΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔ˘˜.

«π‰¤Â˜ Î·È ÌfiÓÔ È‰¤Â˜» ™ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ÂȉÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ (ÁÂÓÈÎÔ› ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜) ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó “ȉ¤Â˜ Î·È ÌfiÓÔ È‰¤Â˜” Î·È fi¯È ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÙÔ˘ “Í·ÊÓÈÎÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘” fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Â-

ÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ºÈÏ. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜. ∏ ÙÚfiÈη ˆÛÙfiÛÔ ıˆÚ› fiÙÈ Ë Âȉ›ӈÛË Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ·fi ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ “ÎÚ˘Ê¿ ¯Ú¤Ë” ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· (√Δ∞ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ) ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰‡ÛÎÔÏË. √ˆ˜ ›·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ, “‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆӔ, ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û‡Û΄Ë: “√,ÙÈ ·ÁÁ›˙Ô˘Ì ϤÔÓ Î·›ÂÈ, fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÊˆÙÈ¿”. π‰È·›ÙÂÚ· η˘ÛÙÈÎÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂›·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· “ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ȉÂÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿Û¯ÂÈ Û Ù¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ̤۷ (Û.Û. ̤ÙÚ·) ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ”. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÛ̇ıËÎ·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó· “Ù¯ÓÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·” Ô˘ ı· ··ÓÙ¿ Û fiϘ ÙȘ ·Ôڛ˜.

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ϤÔÓ ÙÔ Îϛ̷, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·. √È Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ù˘Èο, ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· Â·ÏËı‡ÛÔ˘Ó. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙ˘ˆı› Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ë ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È ·ÊÂÙËÚ›· ÂÍÂϛ͈Ó.

ΔȘ ¢∂∫√ ʤÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ë Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ 23 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ˆ˜ ÙÔ 2015. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó 2,3 Ì 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ̤۷ ·fi ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ì Ì›ˆÛË ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ‚Ú·‰ÈÓÒÓ, ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÌÈÛıÔ˘˜. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· ÌÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 100 ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ◊‰Ë, ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ 25.000 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 23%, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô 40.000 Ó· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 30.000 ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙˆÓ 770.000 ˘·ÏϋψÓ, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Â›Ó·È 24.000 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ› Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙ· ÚÂÙÈÚ¤, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÁÈ· ÙȘ ¢∂∫√. ™ÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÔ˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÏÂÈÔ„ËÊÈο ‹ ÌÂÈÔ„ËÊÈο ·Î¤Ù· ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ 50.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ -fiˆ˜ Ë ¢∂∏, Ô √Δ∂, Ù· ∂§¶∂, Ô √¶∞¶, Ë ∂À¢∞¶ Î·È ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔÔ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›Ó·È 40.000 ¢ÚÒ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛȘ ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ¶ÚÈÓ ·Ô Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔ¯ˆÚ› ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ, ηıÒ˜ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ۈ̷Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË ¢∂∏ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, fiˆ˜ ˘Âڈڛ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ √¶∞¶ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 20%.

ΔÚ·‚Ô‡Ó Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ «∏ ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÙ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È, ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ» T˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘

μ·ıÈ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÙÚfiÈη, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÓÙ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÔÎfiÌÈÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ∂ÊÔڛ˜ Î·È Ù· ΔÂψÓ›·”. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ˆı› Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ϤÔÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Î·Ï˘Êı› Ë Ì·‡ÚË ÙÚ‡·, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 4,8-5,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.Ÿˆ˜ ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ: ● ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔÓ º¶∞ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ··ÓÙÔ‡Ó ·ÊÔÏÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, “Ì· ı· ¤ÚÂ ӷ ¯·›ÚÂÛÙÂ, ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù·”, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔÓ Î·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ı· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰·. ● √È ∂ÊÔڛ˜ Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ·fi οÔÈÔ˘˜ Ôϛ٘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÔÙ¤ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÚfiÛ‚·Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ô ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi˜. ● ™Ù· ΔÂψÓ›· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÔÙ¤, Ì ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜. ΔÔ fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒıËΠӷ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ·fi Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÓٷϛΘ, Û¯ÔÏÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: “∫·È

ÙÈ ¤ÁÈÓÂ;”. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ΔÂψÓ›Ԣ ‰È·ÈÛÙÒıËΠӷ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ¤ÙÔ˘˜, 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË. ● ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤-

¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û fiÚÈ· ·›ÛÙÂ˘Ù·, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ “ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Ì·˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ”. ● ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¤¯ÂÈ Â-

ÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ̤ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Û ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÂÍfi‰ˆÓ ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÎfiÌË Î·È Î·ÙÒÙ·ÙÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¢ڇ¯ˆÚ· ÁÚ·Ê›·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û η̛· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÏÔÁ›Î¢ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È.

·˜ Ó· ÌËÓ ÂÈı˘Ì› ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘, Ô‡Ù ӷ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ● ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙË Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÌÔÓ·‰È΋ χÛË ı· ‹Ù·Ó Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ì¤Ûˆ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ-ÛÔÎ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÊÂÓfi˜, Ó· ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ 50% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· 2/3 ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ √Δ∞, ÔÈ Ôԛ˜ Ô‡Ù ‹ ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚÎÔÛÙÔÏÔÁË̤Ó˜. ∫·È ·˘Ù¿ fï˜ Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· Ì ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ϤÔÓ ÔÈ μڢͤÏϘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Î·Ï˘Êı› Ë Ì·‡ÚË ÙÚ‡·.

● √È ÙÔÈΤ˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ-

™ÙÔ 3% ‚ϤÔ˘Ó Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜

‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, οÙÈ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, fiˆ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ë ÕÚÙ· ‹ ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È.

™ÙÔ 3% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ 2011, ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2,4% Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ÙÚfiÈη, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó¤Ô ¿ÏÌ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ¢Â›ÎÙ˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙÔ 4,5% ¤Ó·ÓÙÈ 4,4% ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. √È ÂȉÈÎÔ› ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2,2% ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÁÈ· Ù· ̤۷ Â›‰· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

● √È ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Î·ÓfiÓ·˜ ÁÈ· οı ¤ÚÁÔ. ¶.¯. ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ϷÎÎÔ‡‚˜ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıˆı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·’ fiÛÔ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ● ¢È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤-


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ƒÔÌ¿È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜

“∏ ∂∂ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”

ªÂ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛًηÌ 1,625 ‰ÈÛ. ú

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ¶Úfi‰ÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

∞£∏¡∞, 12.

∞£∏¡∞, 12.

ÓÙÏËÛ 1,625 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· 6ÌËÓˆÓ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ, Ì ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÂÏÈο ÛÙÔ 4,80% - ˘„ËÏfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ô˘ ¤ÏËÁ·Ó ˘ÂÚηχÊıËΠηٿ 3,81 ÊÔÚ¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ 3,6 ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηٿ 1% - ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ - ÛÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂∂ ‹Ù·Ó 5,2% Î·È ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ 4,2%, ÂÓÒ ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Ô √¢¢∏à ‰·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÂÈÙfiÎÈÔ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙÂı› Ì ÙÔÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˘ - ª·ÚÙ›Ô˘, Û ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‚¿ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È 4.710 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·Ù¿ ÌfiÏȘ 9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙˆÓ 4701 ÂÎ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·Ù¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ó‹Ïı Û 4.371 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ - Δ·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ¶¢∂ - ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ηٿ 776 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

Δ

ËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”

ªÂ ÙÔÓ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿

ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (EFSF) ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓ›ÌÔ˘ (ESM), ÌÂÙ¿ 2013. ∂Í¤Ù·Û·Ó Â›Û˘ ÙȘ Ӥ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ∂∂, ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙËÓ FRONTEX Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ 2 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Û‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ Î. μ·Ó ƒÔÌ¿È Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ∂˘ÚÒË Ì ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰‡Ó·Ì˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Ù˘”. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌË ÛÙË ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË §È‚‡Ë, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ‰Èψ̷ÙÈ΋ χÛË Î·È ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √∏∂. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” Î·È ˙‹-

ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ·˘ÛÙËÚfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‹ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

“ŒÓ·˜ ÎÔ‡ÎÔ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË” ¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ô μ·Ó ƒÔÌ¿È ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜- ηٿ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘˜- ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ ˆ˜ ÙÔ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. μ·Ó ƒÔÌ¿È ÁÈ· fi,ÙÈ Î¿ÓÂÈ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë” ·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ù· ·‰‡Ó·Ì· ÛÙÚÒÌ·Ù· ˘ÔʤÚÔ˘Ó” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÒÛ·ÌÂ Î·È ‰›ÓÔ˘Ì” ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ‰Â ÛÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Î. μ·Ó ƒÔÌ¿È ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙȘ ÂÎÙÈÌ¿, ·ÏÏ¿ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Î·È fiÙÈ “¤Ó·˜ ÎÔ‡ÎÔ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË” ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙȘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô

∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Û ۇÓÙÔÌË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ › fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ∫·È ÌfiÓÔ Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜” “À¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È Ï‡ÛË ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “Ë ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‹ÙÙ·, ‹ÙÙ· Ó· ÂÈ̤ÓÂȘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ıÔ˜” ∞ӷʤÚıËΠfï˜ Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ë ∂˘ÚÒË Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú·ÏÈÛÌfi Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·” ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË ÂÏ›‰·˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ı· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ “∑¿ÂÈÔ 2” √È ‰˘Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙfiÛÔ ÛÙË ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ∂∂. ŒÁÈÓ Â›Û˘ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ οı ̛·˜ ·fi ·˘Ù¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ¡¢ Ô Î. ƒÔÌ¿È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È.

“ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓˆ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ. √È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ì ηχÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ··ÈÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ı˘Û›Â˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó fiÏÔÈ Î·ıÒ˜ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ƒÔÌ¿È. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜ Î·È ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·ÏÏ¿ “‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ë ∂˘ÚÒË ÁÈ ·˘Ùfi”. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 110 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÛÙȘ 11 Î·È 25 ª·ÚÙ›Ô˘, Ô Î. ƒÔÌ¿È ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “‰Â›ÁÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ, ·ÏÏ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Î·ÚÔ‡˜”, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. “√È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”, ›Â Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¯ÚfiÓÔ˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡ Î·È fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Â›Û˘ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘, ηıÒ˜ ηÈ

¢¡Δ: £· ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ∞£∏¡∞, 12.

΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ∏¶∞ Î·È π·ˆÓ›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Û ÔÚ›· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ·Ó Î·È ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙÔ 2012 Î·È ·˘Ù¤˜ -

Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›Ë-

Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÏÏ¿ ı· ¯ÚÂÈ·Ûı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢¡Δ, ∫¿ÚÏÔ ∫ÔÙ·Ú¤ÏÈ, ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛËÌ›ˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ” . ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Î. ∫ÔÙ·Ú¤ÏÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ (fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ

¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ı· Â›Ó·È 7,4%, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜, ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌË ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. √ Î. ∫ÔÙ·Ú¤ÏÈ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔ˘˜

ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ¤ÛÔ‰· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ¯ÒÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2001-2007 fiÙ·Ó Ì›ˆÛ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ swaps. Δ¤ÏÔ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, Ô Î. ∫ÔÙ·Ú¤ÏÈ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÂÓÒ Ë ∂˘ÚÒË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ-

΢ڛˆ˜ ÔÈ ∏¶∞, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏË Î¿ı Úfi‚ÏÂ„Ë - ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜.

TO ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¿-


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¶˘Ú¿ ÕÎË Î·Ù¿ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 12.

Δ∏¡ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘-

Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ì “ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ” ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ™Â ‰‹ÏˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ‹” ÙÔ˘, “·ÙfiËÌ·” Î·È “ÂÚ›ÂÚÁË Û‡ÌÓÔÈ· Ì ÙË ¡¢” Ô˘ “·ÔηχÙÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô” ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ “·ÔÛÙÔ̈ÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ“ ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ΔÔ ·ÙfiËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÈÌ¿. ªÂ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ó ·ÔηχÙÔ˘Ó, Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙË ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. §˘¿Ì·È ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿‰ÂÈ͢ fiÏ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, Ô˘ ÙËÓ ··ÈÙ› Î·È ÙÔ Ï·˚Îfi ·›ÛıËÌ· Î·È Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ô‰ËÁÔ‡Ó -Û ÂÚ›ÂÚÁË Û‡ÌÓÔÈ· Ì ÙË ¡.¢.- ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÌÂıfi‰Â˘ÛË, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜, ̤ۈ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜ ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ˘ ÌÔ˘, ÌÈ· ‚ÔÏÈ΋ “·Ï‹ıÂÈ·” ÁÈ· ÔÚ·Ù¤˜ ϤÔÓ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ΔfiÛÔ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÚ› “Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” ¯Ù‡ËÛ·Ó Ï¿ıÔ˜ fiÚÙ·. ∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ fiÔÈ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ó· Û˘Ì‚¿Ïψ ÂÓÂÚÁ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË fiÏ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ë ı¤ÛË ÌÔ˘ ‹Ù·Ó: ŸÏ· ÛÙÔ Êˆ˜, Ï‹Ú˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ·ÓÙÔ‡, ÒÛÙÂ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ŒÙÛÈ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·ÔÛÙÔ̈ÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ï¿Û˘ Î·È „‡‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Îϛ̷ ·fi ÌÂÌÔӈ̤ӷ “‚·ÔÚ¿ÎÈ·” Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ÌÔ˘ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÔÚ›· Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. ¢ËÏÒÓˆ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ K¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·

™˘Ó·›ÓÂÛË ˙ËÙ¿ Ë ¡ÙfiÚ·, Û˘Ìʈӛ· ¡¢-¶∞™√∫ Ô ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ∞›ÙËÌ· ·Ó¿Ï˄˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞£∏¡∞, 12.

Δ

ËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÒÛÙ ӷ „ËÊÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ·fi 180 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˙‹ÙËÛÂ Ë Î˘Ú›· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ú. ¶·Ô‡ÏÈ·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ Î. ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ¡¢-¶∞™√∫ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù·, ¤ÛÙˆ Î·È “‰È· Ù˘ Ï·Á›·˜ Ô‰Ô‡”, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Ì›ÓÈÌÔ˘Ì Â›Â‰Ô ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Î·È ¤ÁÈÓ ÂÎÙÂÓ‹˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. “Δ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÛοÛÂÈ Ë ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰· Ô ¤Ó·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘” ›Â Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÛÙÔÓ Î. ¶·Ô‡ÏÈ·, fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ÔÈ Ôϛ٘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ó· “ԉ‡ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ۯ‰ȷÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·, Ì ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û·Ó Ó· ˙Ô‡Û·Ì ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘” .

√ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ªÂ ÌÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ‹‰Ë ÚÔηÏ› ÔÈΛϷ Û¯fiÏÈ· Î·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¢ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ (ƒ/™ Real fm), fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘-

Û›·˜. ∞˘Ùfi ηٿ ÙÔÓ Î. ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ı¤Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ

Ù˘ ¡¢, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ -ÚÔ˜ ¿ÚÛË ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÂÚÌËÓÂÈÒÓ ·fi

ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¢- fiÙÈ “ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û‡ÁÎÏÈÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·Ú·‰Ô¯‹ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ıÂÛ ˆ˜ ··Ú¿‚·ÙÔ fiÚÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·fiÊ·ÛË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÁÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÂΛӘ ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·. “∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì ٷ ÈÛ¯˘Ú¿ Û˘Ó‰Èοٷ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ °∂¡√¶ - ¢∂∏, ı· Ì ‚ÚÂÈ ·ÚˆÁfi” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÌËÓ ÂÈÙ¢¯ı› ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Ô ÙÔÌ¿گ˘ Ù˘ ¡¢ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ì›· χÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÎÙ‡ËÛ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ϤÁÔÓÙ·˜: “..ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ È· ı· Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ·fi„ˆӔ.

¢‡Ô ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÙË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· EÏÏ‹ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ

°ÂÚÌ·Ó›· - ˘Ô‚Ú‡¯È·: ª›˙˜ 62 ÂÎ. Û ∂ÏÏ¿‰·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· μ∂ƒ√§π¡√, 12.

¢À√ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù˘ Kirsten Bialdiga ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Financial Times Deutschland” Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÒÙ˜ ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ferrostaal” Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “™ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ferrostaal ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Î·È ¤Ó· ÚÒËÓ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù˘ HDW. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ FTD, Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ªÔÓ¿¯Ô˘ ·¿ÁÁÂÈÏÂ

¯ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Ferrostaal Hannfried Haun, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000 ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËΠ·fi ÙË Ferrostaal ÛÙËÓ ÙfiÙ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Babcock - Borsig HDW. ∂Λ ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ªÔÓ¿¯Ô˘ ·‹ÁÁÂÈÏ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¯ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ˘fiıÂÛË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·ÙÔÓfiÌ·Û ηӤӷÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Haun ÔÈ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó Î·È ¤Ó·Ó ÚÒËÓ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ Ù˘ Ferrostaal Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ‰ˆÚÔ‰fiÎËÛ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ¤‰Ú· ÙÔ ŒÛÛÂÓ Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ͤÓÔ˘˜

·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ‰··Ó‹ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÌÂٷ͇ 2000 - 2007 Û˘ÓÔÏÈο ¿Óˆ ·fi 62 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ Î·Ù‹ÁÔÚÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÌÂÛ·˙fiÓÙˆÓ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Û ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·Î˘Úˆı› Ë ·Ó¿ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ë HDW Î·È Ë Ferrostaal Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ÌÈ· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ∏ HDW ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛΤÏÔ˜, ÂÓÒ Ë ÚÒËÓ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ª∞¡ Ferrostaal ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓË Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. √ ÚÒËÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ù˘ Ferrostaal Haun ʤÚÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· Ó· ˘ÔÛ¯¤ıËΠÔÈÎÔÓÔÌÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ Â›ÙÈÌÔ ÚfiÍÂÓÔ. √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¤Ï·‚Â Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ηْ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ Ferrostaal Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÔÈÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ë Ferrostaal Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ŒÓ·˜ ÊÈÏÈÎfi˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Â›¯Â ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÂÂȉ‹ Ë Ferrostaal ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÚfiÛÙÈÌÔ Û¯Â‰fiÓ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞ÏÏ¿ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ferrostaal ›‰Â ¯ı˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿ ÙËÓ ·ÁˆÁ‹, Ë ˘fiıÂÛË Ó· ‰È¢ıÂÙËı› Â͈‰ÈηÛÙÈο. Ÿˆ˜

·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ·¤Ù˘¯Â, ÂÂȉ‹ Ë Ferrostaal ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù˘ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘.” ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Suddeutsche Zeitung” Â›Ó·È ¤Ó· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ Michael Kuntz Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∫·Ù¿‰˘ÛË ÛÙ· ‚·ıÈ¿” Î·È ÙÔÓ ˘fiÙÈÙÏÔ “¢‡Ô ÚÒËÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ù˘ Ferrostaal ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ÛÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ˘Ô‚Ú‡¯È·. √ fiÌÈÏÔ˜ ª∞¡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ÂÓÙˆÌÂٷ͇, Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜” . ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ªÔÓ¿¯Ô˘ ¿ÛÎËÛ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ‰‡Ô ÚÒËÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ferrostaal (ÚÒËÓ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ª∞¡ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Ipic) Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Í¤ÓˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Û ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘‹ÚÍ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ Ferrostaal. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2000 ̤¯ÚÈ 2007 ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·Ú¿ÓÔ̘ ÏËڈ̤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 62 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ·fi ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. √ ÚÒÙÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∏. ˘‹ÚÍ ·Ú¯Èο ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ Ferrostaal AG, ÂÓÒ ·fi ÙÔ 2003 ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Howaltswerke Deutsche Werft AG. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ª. ˘‹ÚÍ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ferrostaal AG. √È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÙ·Èڛ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ∏ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ·˘Ù‹ ηٿÊÂÚ ÙÔ 2000 Î·È ÙÔ 2002 Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ˘Ô‚Ú‡¯È·. ¶ÚÔÎÂÈ-

̤ÓÔ˘ Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·˜, ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜ Î·È “Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ‰È¤ıÂÙ·Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜. √È ¤Ú¢Ó˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ 2000 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2003 ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÎ. ¢ÚÒ. ΔÔ 2007 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̛· ·ÎfiÌË “ÔÚÈÛÙÈ΋ ÏËڈ̋” Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 11 ÂÎ. ¢ÚÒ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ηÙ‚ϋıË Û ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÂÓ Û˘Ó¯›· Û ÊÔÚ›˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, fiÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ʤÚÂÙ·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓÔ˜ ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Â›ÙÈÌÔ˜ ¶ÚfiÍÂÓÔ˜. ∞fi ÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ ηٿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒËÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ Ferrostaal AG ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È Â˘ı‡Ó˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÓÂÚÁÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘. ∏ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙfiÙ ÌËÙÚÈ΋ ª∞¡, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ΤډԢ˜ Ô˘ ·ÂÎfiÌÈÛ·Ó ·˘Ù¤˜ ·fi ÙȘ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Â›Ì·¯ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ∏ Ferrostaal AG ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ··ÁÁÂÏ›· ηÙËÁÔÚÈÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Â›Ù¢ÍË Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡.”


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

ƒ·ÁÎÔ‡Û˘: ∞·Ú¿‰ÂÎÙË Ë ÛÙ¿ÛË ™·Ì·Ú¿ - ∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘

∫fiÓÙÚ· ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡¢ ÁÈ· ÙÔÓ ¶. æˆÌÈ¿‰Ë ¶Ú·ÍÈÎfiËÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ∞£∏¡∞, 12.

·Ú¿‰ÂÎÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÙËÚ› ÛÙÔ ı¤Ì· æˆÌÈ¿‰Ë˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·ÛÙ›· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢. √ Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÈÓ‹ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÒ‰Èη Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÂ› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÎÒ‰Èη˜ ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË.

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Î. ªÈ¯ÂÏ¿ÎË fiÙÈ Ë ÔÈÓ‹ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ÓÔ̿گ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·¿ÓÙËÛË Û ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ı¤ÛÂȘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÓÔÌ¿Ú¯Ë ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë. ∫·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ ÔÈÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ·.

¡¢: √ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÈ̈ÚËı›

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Û æˆÌÈ¿‰Ë: ¶Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ë ·fiÊ·ÛË ΔÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë ÂÈÛΤÊıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÊÂÙ›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. “Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÏÈÙÈο Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È, ·Ó ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó, ı· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË Ï¤ÁÔÓÙ·˜ “Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ·

̤ӷ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜”. “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. √ Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Â›Ó·È ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Û‡Á¯˘ÛË”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô §∞.√.™. ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. “£¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÙÔ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È fi¯È ÙÔÓ Ù‡Ô”, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚ› ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛΈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”.

“™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÈ̈ÚËı›. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÂÍËÁ‹Û·ÌÂ Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· ÙÔ˘ Î. æˆÌÈ¿‰Ë. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ¯ˆÏ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ” ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË“Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ù· fiÛ· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. æˆÌÈ¿‰Ë Ó· ηχ„ÂÈ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ Û „‹ÊÔ˘˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. “∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì·. √ ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÒÙÔ˜” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (ÌÂı·‡ÚÈÔ) ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ›‰ËÛË.

μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Û æˆÌÈ¿‰Ë ∞£∏¡∞, 12.

√È ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÏËÛÌÔÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Î. ¢ÈÔÓ‡ÛË æˆÌÈ¿‰Ë, ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Î. ¶. æˆÌÈ¿‰Ë. ™Â ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, fiÙ·Ó ÂÙ¤ıË ‚¤ÙÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (¿Ú· ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜) Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ Î. æˆÌÈ¿‰Ë, ÙÒÚ· Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ¿ÏÏ·Í ÁÚ·ÌÌ‹ Ï‡Û˘... ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ Î. æˆÌÈ¿‰Ë Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡¢ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. “ΔÔ ·Ú¿و̷ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿و̷, ›Ù ÙÔ Î¿ÓÂȘ ÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÏfiÁˆ ·ÚÚÒÛÙÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ›Ù fi¯È, Â›Ó·È ·Ú¿و̷” ÙfiÓÈÛ (ƒ/™ ¡∂Δ) Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÙÔÌ¿گ˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡.¢. Î. π. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “√È ÓÔÌÈÎÔ› ϤÓ fiÙÈ ·Ó ÙÔ ·Ú¿-

و̷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ 31-12-10, ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÁÚ·Ê› ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÒÓ Î·È Ô Î·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 01-01-11. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ¤¯ˆ ¿Ô„Ë ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·È ÓÔÌÈÎfi˜”. ™ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∫. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, Ô˘ ·Ó Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËΠηÏfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ¿ ÙÔ˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “οı ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ·fi ηӤӷӔ Î·È ˆ˜ “Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË æˆÌÈ¿‰Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË Û ÂͤÏÈÍË”. ∞ÚÎÂÙ¿ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÙÔÌ¿گ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡.¢. Î. ∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜. “∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÙË Ï¤ˆ- ›ӷÈ, fiÙÈ Û¤‚ÔÌ·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË, ‡¯ÔÌ·È, Ó· Â›Ó·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË. À¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ·fi ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÌÂÚÈ¿” ÙfiÓÈÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ƒ/™ ∞ı‹Ó· 9,84.

∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÔÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ: “À‹ÚÍÂ Î·È ÌÈ· ÂÌÏÔ΋ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ˜ Ô˘ ÙÔÓ Â›·Ó, ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ·Ó‹ıÈÎÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ËıÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ¿ÏÏË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ÚԤ΢„ ı¤Ì· ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ”. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰È¤„¢Û ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛıËÎ·Ó Û ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ › ˆ˜ fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ô §∞.√.™. ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ı· ‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÏÔ›· Ì ϷıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·. “™Â ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙË §¿ÚÈÛ· ›¯· ÂÈ fiÙÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ı· ÙÔ˘˜ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÛfiÛÙˆÛË 2,5% - 3%. ∂Ó Û˘Ó¯›· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 10 ÏÂÙ¿ ÏfiÁÔ˘ ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, fiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¢ÈfiÙÈ ÂÌ›˜ fiÔÈÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Ù‹Û˘ ı· ηٷÚÚ›ÙÂÙ·È. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È fiÔÈÔ ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Ù· ÂıÓÈο ‡‰·Ù·. ∫¿ÔÈÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÎÔÙÈ΋ Î·È ¤ÓˆÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∂, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Ì·˜ Î·È Ë ·Ë‰›·”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

¶·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ∏›ÚÔ˘ ∂ÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË æˆÌÈ¿‰Ë ∞£∏¡∞ 12.

™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηı›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ (ÚÒËÓ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ) Ù˘ ¡.¢., Ô ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∏›ÚÔ˘ Î. ¢. ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ∏ ›‰ËÛË, Ï›Á· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ Î. ¶. æˆÌÈ¿‰Ë, fiÙÈ Ô Î. ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜ ı· ‰ÈηÛÙ›, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È Û٤ϯԘ Ù˘ ¡.¢. Î. ¡. °ÎfiÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. √ Î. ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜, Ô˘ ›¯Â ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢. Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ¤Ï·‚ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡.¢. Ó· ÔÏÈÙ¢ı› ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ (Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È - Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 19 - ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ πˆ·ÓÓÈÙÒÓ ÚÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2006. ∏ ˘fiıÂÛË Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ (ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÛÙȘ 17 ª·˚Ô˘) ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Ì‹Ó˘ÛË Î·Ù¿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ô ÙfiÙ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ (“™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÏ·Á‹”) Î·È ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î. ºÈÏ. º›ÏÈÔ˜.√ Î. ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜ ηÙËÁÔÚ›ٷÈ, fiÙÈ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∏›ÚÔ˘, ·Ó Î·È Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙÔÎ.

70661/28-12-2006 ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘, ·¤Ê˘Á ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ÙÔ˘ Î. °ÎfiÓÙ·, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ηٷÁÁÂÏı› ·Ú¿ÓÔ̘ ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂȘ. ∫·È ·˘Ùfi, ·Ú¿ ÙËÓ ·fi 143-2007 ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∏›ÚÔ˘ ÁÈ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔÓ Î. °ÎfiÓÙ·, ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÓÓÈÙÒÓ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. √ Î. ¶·ÓÔ˙¿¯Ô˜, Â›Ó·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÙÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú. §ÂÔ‡‰Ë (Â›Ó·È Î·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹), Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÓ·ÚÎÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ °Ú¿ÌÌÔ˘, Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ 4,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ·ÂÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜.∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ ™¢√∂, ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ηٿ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ıËÙ›· ÙÔ˘ Î. §ÂÔ‡‰Ë, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Û ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô

ŒÎıÂÛË - ÎfiÏ·ÊÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο AEI ·fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÙÚÔ‹ «ÛÔÊÒÓ»

∞£∏¡∞, 12.

«∞ÏÏ¿ÍÙ ٷ fiÏ· ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·»

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (15Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 11666. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 646.000,00 ¢ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00 √ ·ÚÈıÌfi˜ 51563 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 67479 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 3606 6390 16261 20639 22358 27536 34423 38640 41789 47096 54464 58710 63472 74224 79563 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 1496 1673 8123 9442 13918 17673 23630 25643 29699 31371 33300 36857 44052 49970 53022 57268 61584 66296 69713 71345 76337 77791 ∞fi 350 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 14 765 2434 3145 4327 4808 5479 7041 7512 8674 10305 11656 12416 13167 14669 15440 17052 18624 19345 20017 21061 21653 21677 23149 24241 24932 26324 26855 28307 29118 30590 32158 32589 33511 34182 35344 35895 36446 37348 38019 39561 40802 42560 43341 44713 45544 46345 47807 48558 49289 50021 51532 51710 52451 53633 55005 55736 56517 58019 59461 60342 60973 62661 64333 64664 65485 67047 67608 67860 68331 69052 70464 71892 73653 74805 75556 76858 76939 77220 78622 ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 66. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 6. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 11000 ¤ˆ˜ 11999, ·fi 51000 ¤ˆ˜ 51999 Î·È ·fi 67000 ¤ˆ˜ 67999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ª∂°∞§∏ ΔƒπΔ∏ 19 ∞¶ƒπ§π√À 2011.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 12.

∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË: 6, ∏̤ڷ: 10Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 12-04-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 10Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 34 Î·È 44. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 44464 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 34554 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 34576 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 44486 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ¢ÚÒ. ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 34287 34541 44197 44451 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 34149 34173 34470 34515 34519 34639 44059 44083 44380 44425 44429 44549 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 34042 34045 34055 34075 34093 34108 34115 34117 34142 34145 34154 34188 34196 34232 34247 34249 34300 34310 34324 34333 34339 34341 34380 34388 34389 34421 34449 34453 34457 34465 34488 34491 34516 34521 34546 34562 34582 34584 34594 34635 34671 34676 34679 34697 34698 34703 34707 34708 34715 34721 34725 34744 34757 34773 34774 34781 34804 34809 34818 34824 34828 34859 34870 34873 34886 34906 34956 34958 34985 34994 44003 44018 44025 44027 44052 44055 44064 44098 44106 44142 44157 44159 44210 44220 44234 44243 44249 44251 44290 44298 44299 44331 44359 44363 44367 44375 44398 44401 44426 44431 44456 44472 44492 44494 44504 44545 44581 44586 44589 44607 44608 44613 44617 44618 44625 44631 44635 44654 44667 44683 44684 44691 44714 44719 44728 44734 44738 44769 44780 44783 44796 44816 44866 44868 44895 44904 44952 44955 44965 44985 ΔÀÃ∂ƒ∂™ Ãπ§π∞¢∂™ ™∏ª∂ƒ∞ √π: 34 Î·È 44. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 34000 ¤ˆ˜ 34999 Î·È ·fi 44000 ¤ˆ˜ 44999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

∑ËÙ¿ ¿ÌÂÛ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ó¤Ô ¡fiÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ∞£∏¡∞ 12.

ÎıÂÛË «ÎfiÏ·ÊÔ» ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· η٤ıÂÛÂ Ë ÂÈÙÚÔ‹ “ÛÔÊÒÓ” ·fi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â, ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “Δ· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Û·Ê›˜ ·ÔÛÙÔϤ˜, ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·‚¤‚·ÈÔ Ì¤ÏÏÔÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ë ÔÔ›· ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ó¤Ô ¡fiÌÔ ¶Ï·›ÛÈÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ “ÚfiÙ·ÛË ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘” ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ˘. “Δ· π‰Ú‡Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù¯ÓÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ÌÂÙ·Ë‰Ô‡Ó ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ÊÔ›ÙËÛ˘, Ì ۷ÊÒ˜ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜” fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ¤ÎıÂÛË. ∏ ›‰È· ¤ÎıÂÛË ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ Ó˘Ó Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÙˆÓ ∞∂π ÂÂȉ‹ “ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜”. “∂ÓÒ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·, ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ ·ÚÔı˘Ì›· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Âȯı› ηÏÔ› ÂÈÌÂÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ıËÎÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË.

«ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·Ì¤Ûˆ˜»! √È ‰ÈÂıÓ›˜ “ÛÔÊÔ›” ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÚÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “ÊÚ·ÁÌÒÓ” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ “ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌÔ‡” ÛÙ· ∞∂π Î·È Ï‹ÚË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. “∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Î·È Ë ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÌÈ·˜ ÙˆÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË: ● Δ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ Ì ¢Ú›· ÌfiÚʈÛË Â›Ó·È

ÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘.

∏ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ

ÈÔ Èı·Ófi Ó· ηÈÓÔÙÔÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛË. ● ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈ› Â·ÚÎÒ˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó. ● Èڛ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Î·È Ë ¤Ú¢ӷ ı· Â›Ó·È ÌË Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÂϯˆÌ¤ÓË ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÁÓÒÛË. ● ∞Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ ∂∂ Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ (∞˘ÛÙÚ·Ï›·, πÛÚ·‹Ï, π·ˆÓ›·, ∫ÔÚ¤·, ªÂÍÈÎfi), Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ‰·¿Ó˜ ·Ó¿ ÊÔÈÙËÙ‹. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ● Δ· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ - ÂÎÚÔÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂȉfiÛÂˆÓ (ÔÛÔÛÙ¿ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı¤ÛÂˆÓ / ·Ô‰Ô¯¤˜, ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ¤ÚÁÔ, ηÈ

‰È‰·ÎÙÈ΋ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ). ● Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛË, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· ˘„ËÏ¿. ● ∏ ÔÏÈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ· ¤Ú·Ó Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ù·¯Â›· ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ 40% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ● À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ı‡Ï·Î˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÛÙÂÚ› Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ● Δ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔÌ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ï‹„Ë ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.∫¿ı ›‰Ú˘Ì· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛı› Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ fi-

∏ ÂÈÙÚÔ‹ η٤ıÂÛÂ Î·È ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ “¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· οı ›‰Ú˘Ì· ‹ ¤Ó· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ì›· ÔÌ¿‰· È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο”. ∞ÎfiÌË ÚÔÙ›ÓÂÈ - fiˆ˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ - ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ·fi Ù· fiÚÁ·Ó· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∞∂π. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ™‡ÁÎÏËÙÔ ÁÈ· οı ›‰Ú˘Ì·. ∂¿Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Â›Û˘ Ì›· ÎÔÈÓ‹ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ● ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË Î·È ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂȉfiÛˆÓ. ● ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ™¯ÔÏÒÓ ‹ °Ú·Ê›ˆÓ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Û οı ›‰Ú˘Ì·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ™¯ÔϤ˜ ‹ Ù· °Ú·Ê›· ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ™‡ÁÎÏËÙÔ. ● ªÈ· ÂȉÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ηٿÏÏËÏˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Î·È ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi Ù· ȉڇ̷ٷ. ● ∫¿ı ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ù·ÎÙÈο ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¢. ƒ¤·˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ӷ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯·

ªÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ∞£∏¡∞, 12.

ªÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ¢. ƒ¤·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·, 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ı· ÚԂ› Û ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÁÈ· ÙȘ ÂÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¯Ú¤ˆÛË ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 4,5 - 6 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ, ÂÓÒ Ë ÛΤ„Ë Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Ë ¯Ú¤ˆÛË Ó· ÌÂȈı› ÛÙ· 3 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ƒ¤·˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ù· ηٷÛ΢·ÛÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ԉÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó “·ÁÒÛÂÈ” ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ, Î·È Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÎ-

ÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘¯ÓÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ¯Ú¤ˆÛË Ì ‚¿ÛË Ù· ‰È·Û¯È˙fiÌÂÓ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 8 Ì‹Ó˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ “Úԛη” Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·Ú·Ù¿ÛÂȘ ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó‡ÚÂÛ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂. ™‡Ìʈӷ ‰Â Ì ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ “·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË” ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔÓ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, ÂÓÒ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Î·È Á·ÏÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ÂÂÛ‹Ì·ÈÓ·Ó fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞ÎfiÌË, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È 3,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 2015. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ƒ¤·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ô‰ËÁ› Û ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ì Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ˆ˜ “ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ÔÌÊ·ÏÔÛÎfiËÛË Î·È Ó· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ’ÂÚÁ·Ï›·’ ·ÎÏˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î·ıËÌ·Á-

̤ÓÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·”. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó ÔÚÁ·Óˆı› Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯً. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ƒ¤·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û “ÎÔÈÓˆÓÈÛÙ¤˜” Î·È ÌË, fiˆ˜ Î·È Û “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÛÙ¤˜”Î·È ÌË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “fiÏÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Úԇ̠ٷ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·”. ΔfiÓÈÛ ‰Â fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË” ı¤ÛË Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫Δ∂ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ¿˜ ÙË ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÌfiÓÔ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¤ÓÙ Ë̤Ú˜

60 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ‡„Ô˘˜ 1,3 ÂηÙ. ú... ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ

ª

ÔÈ¿˙ÂÈ ·›ÛÙ¢ÙÔ, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. √È ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Î·È Û ÌÈÎÚÔÔÛ¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·fi Ù· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›: ª¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌfiÏȘ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó 60 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÁÈ· ÔÛ¿ Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 1.268.267 ¢ÚÒ. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› 300 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¡fiÌÔ ÁÈ· Ù· “˘ÂÚ¯Úˆ̤ӷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿”, ÂÊ’ fiÛÔÓ Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ›ÛÙË Î·È ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Â›Ó·È È‰ÈÒÙ˜. ŒÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔ› Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٷۯ¤ÛÂˆÓ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ Î·È ÂÊ’ fiÛÔÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë Î‡ÚÈ· ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ‰›ÌËÓ˘ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ-ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ) ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ “‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È” ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÔÁÚ¿ÊˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ·Ì›ˆÙÔ Ú˘ıÌfi - οÙÈ Ô˘ ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı› Î·È ‰È·Ê·Ó› ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ 2010, ÔfiÙ ηٷÁÚ¿ÊËΠÚÂ-

ÎfiÚ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ª¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ηٷ٤ıËÎ·Ó 250 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜. ª¤Û· Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ·ÊÔ‡ ‰fiıËÎÂ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ, ηٷ٤ıËÎ·Ó 157 ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ì¤Û· Û ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó 24 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜. ∞fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó 60 ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚ›Ô˘. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· - ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜- Ë ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 20%. ΔÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ›¯·Ó ηٷÙÂı› 160 ·ÈÙ‹ÛÂȘ. º˘ÛÈο Ë ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤Û· ÙÔ˘ 2009, ÂÓÒ ÙÔ 2010 Ô

Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 1000, ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÛÙÈο ¯ÚÔÓÈο ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ·‡ÍËÛË, 30% ÂÚ›Ô˘, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉÔı›Û˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·Ù·ÁÒÓ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ fiÔ˘ ÔÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÛ¿ ̤¯ÚÈ 12.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÊÔÚ¿ Û ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·Ù¿ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Î·È ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ÂÈÙ·Á¤˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚ-

Á·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û¯ÂÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ. √È ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ‰fiÛÂˆÓ Î·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·›ÙËÛ˘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ fiÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÁ·Û›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÚÈË̤ÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2010 ÂΉfiıËÎ·Ó 1113. ΔÔ 2009 ÂΉfiıËÎ·Ó 911, ÙÔ 2008 649, ÙÔ 2007 437. ΔËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ô‰fi ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ϤÔÓ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤„ÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÚÈıÒÚÈ·. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ‰È·Ù·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √È ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô ·ÊÔÚÔ‡Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ‰¿ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓÔÈΛˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ. ΔÒÚ· ÛÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·Ù·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ¡fiÌÔ ÂÚ› ˘ÂÚ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ·ÊÔ‡ ·¤Ù˘¯Â Ô Â͈‰ÈηÛÙÈÎfi˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜.

∞ı›ÁÁ·ÓÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·Ó‹ÏÈη

«K·ÙÔÈ˘» ‰È·ÌÔÓ‹˜ ·ÓËϛΈÓ...

ÔÌ¿‰·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ·È‰È¿.Ãı˜ Ô Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ı˜

˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜, ÂÓÒ ı· ˙ËÙËı› Î·È Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙÔÓ Î. ¶ÂÏÂοÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·.√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ,

ı‡Ì·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ΢Îψ̿وÓ, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘. ™ÙÔ μfiÏÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Îψ̷ Â·ÈÙ›·˜ ·fi μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Î·È ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·Ó‹ÏÈη, ÂÓÒ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÔÈ ˙ËÙÈ¿ÓÔÈ Â›Ó·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÓfi˜ ·˙Ï ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ë ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÎÏËı› ·fi ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Î·È Ôϛ٘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ۯ‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘ÏÏ‹„ÂˆÓ Â·ÈÙÒÓ, Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÌfiÚÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¿ÛÂÈ ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯Ò-

ΔÚ›· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·fi Ù· Ú¿ÊÈ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙËÓ Ô‰fi ™˘Ú›‰Ë. √ ¿Ó‰Ú·˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰›ˆÍË Î·È ¤ÙÛÈ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ Î·È Ó·ÚΈÙÈο.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯·Û›˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ μfiÏÔ˘ ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ¯ı˜, ÛÙȘ 14:20, ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·fi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ & ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÔÈΛ·˜ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, 27¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÏÔ‰·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì›· ¯¿ÚÙÈÓË Û˘Û΢·Û›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ‡ Û¿ÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ›¯Â ÔÛfiÙËÙ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 6,7 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ηٿ ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·, ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË §ÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Ë Ó·ÚΈÙÈ΋ Ô˘Û›· ηٷۯ¤ıËÎÂ.

¢È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜

™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ·¢ı‡ÓıËÎÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ AÚ¯‹ μfiÏÔ˘

∂͈ıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÓ›· Î·È ÛÙËÓ Â·ÈÙ›· ΢ÎÏÒÌ·Ù· μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ Ô˘ “‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È” ÛÙËÓ fiÏË. Ãı˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ Úfi¯ÂÈÚÔÈ Î·Ù·˘ÏÈÛÌÔ› Ô˘ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÛÙËÓ fiÏË “ÎÚ‡‚Ô˘Ó” ÔÏϤ˜ ÏËÁ¤˜ Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÙËÓ ÔÚÓ›· ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Ô˘ ÙÔ Úˆ› ˆÏÔ‡Ó ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏ· ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù·”. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi150 ·ı›ÁÁ·ÓÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÛÙÔÓ ·Úfi¯ıÈÔ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ·Ú¿ÁΘ ·fi ÎÔ˘ÙÈ¿, ¯·ÚÙfiÓÈ· Î·È Ó¿˘ÏÔÓ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÂΛ ̤۷ Û ¿ıÏȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂٷ͇ ·˘Ù‹˜ Ù˘

∫ÏÔ‹ Û ̿ÚÎÂÙ

Ú˜ ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ë ˘fiıÂÛË Ï‹ÁÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÙ·È ÔÙ¤.

ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ: ™ÙËÓ Ô‰fi ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ Î·È °·˙‹ ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∫·È ÛÙËÓ Ô‰fi μ·ÛÛ¿ÓË ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Î·È ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.


M·ÁÓËÛ›· 12

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

∏ ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ʈÙȤ˜

∑ËÙ› 3 ÂÎ. ú ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÚfïÓ

“¶˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË” Ù· ‰¿ÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ ‡„Ô˘˜ ÙÚÈÒÓ

ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ˙ËÙ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÔÏÈ΋ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ù· ¤ÓÙÔÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· (‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ) ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011 ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ‚Ï¿‚˜ (ηٷÙÒÛÂȘ, ηıÈ˙‹ÛÂȘ Î.Ï.) ÛÙÔ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÒÛÙ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÔÏÈ΋ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹‰Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ”. √È ˙ËÌȤ˜, Û’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È: ∂ıÓÈÎfi Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘: ¢ÚfiÌÔ˜ ∫·Ú¿‚ˆÌ· - ∑·ÁÔÚ¿ - ¶Ô˘Ú› -ÃÔÚ¢Ùfi, ¢ÚfiÌÔ˜ ∫·Ú¿‚ˆÌ· - ΔÛ·Áηڿ‰· - •Ô˘Ú›¯ÙÈ.

∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È 400.000 ú ÁÈ· ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Î·È Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ

 “ÂÊÈ¿ÏÙË” ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ˘·ÚÎÙfi˜ Â›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Î·Ô‡Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ó‡ÌÔÓ˜ ‰·ÛÒÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÏË„Ë. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÎÔÓ‰‡ÏÈ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÈΤ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ı· Û˘ÁÎÚÔÙËıÔ‡Ó, ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙÔ›, ·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰È·ÓÔ›ÍÂȘ Û fiÏÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 400.000 ¢ÚÒ.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Ë °ÔÚ›ÙÛ·, Ë ∞ӈ̷ÏÈ¿, Ë ∂ÈÛÎÔ‹, Ù· ÿÓÈ· Î·È Ë ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· ̤¯ÚÈ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ‡„Ô˘˜ 40.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ì›· ÂÓË̤ڈÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ¤Ï·‚·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ‹Ù·Ó ÙÔ 2009. ΔÔ 2010 ‰fiıËΠÌfiÓÔ “‚Ô‹ıËÌ·” . ™˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Û οı ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙȘ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙȘ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 150 Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ı¤Ì·Ù· ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÚÈÔÏÈÒÓ Û 24ˆÚË ‚¿ÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›ÎÙ˘Ô ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2010 ·Ú·ÙËÚÔ‡-

ÓÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÙ· ·ÓÙÈ˘ÚÈο Û¯¤‰È· Ô˘ η٤ıÂÙ·Ó, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˆÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Û ÒÚ· ·Ó¿Á΢. ™Â ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‰‹ÏˆÓ·Ó ˆ˜ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ÔÈÔÈ Û˘ÌÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Î·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â·Ó·ÏËÊı› Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. μ·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ¢‹ÌÔ˜ Â›Ó·È Ù· ‰¿ÛË. √È ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙÔ› Î·È ·ÓÙÈ˘ÚÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √È ¢ÎÔ‚ÂÏfiÓ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ “‚f ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰È·ÓÔ›ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 400.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È.

™ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ √È ‚·ÛÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ πˆÏÎÔ‡ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘‹ÚÍ ÙÔ Î‡-

ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ¿ÓÔ˘ Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ πˆÏÎÔ‡. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ÙÔÈÎfi˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢·Û·Ú¯Â›Ô˘, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘, §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÕÓˆ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜

˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÚfiˆÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛˆÓ, Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiˆ˜ Ë °ÔÚ›ÙÛ·, Ë ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Î·È Ë ∂ÈÛÎÔ‹, Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Ì ‰ÈÏ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ· - ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ÛÙȘ ηٷۂ¤ÛÂȘ ˘ÚηÁÈÒÓ Î·È Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘-

‰ÚÔÛÙÔÌ›ˆÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠÂ›Û˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈ΋˜ ı¤Û˘ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌËÙÚÒÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 3 ˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÂÈ·, Ù· ÔÔ›· Â·Ó‰ÚÒÓÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ›Ù ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. °È· οı ¯ˆÚÈfi ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÔÌ¿‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi fi¯ËÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË. √ Î. °. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

∞¡∞º√ƒ∞ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë

·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. π. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ¤ÎÙ·ÎÙË ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ˙ËÌÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ıÂÔÌËӛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¤ÍÈ (6) ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· (1) ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Ì ηı·Ú¿ ·ÁÚÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Ô‰ÈÎfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. √È ÚfiÛÊ·Ù˜ ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‰‡Ó·ÙË Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏ Î. ∑‹ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ fiÙÈ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Ó¤· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÂÓÒ Â›ÁÂÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. **∏ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÛÙË ‰È·ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ì ı¤Ì· ÙȘ ÂÓÙ·ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ Î.Î. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ Î·È ™‡ÚÔ˜ ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜.

À¶√£∂™∏ ÌË ·fi‰ÔÛ˘ ÚÔ˜

ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·‚fiÏˆÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ··Û¯ÔÏ› ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›·, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2006 - 2007 ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ·Ô‰fiıËΠÔÛfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·‚fiψÓ, ÙˆÓ 190.000 ¢ÚÒ. ΔË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘ (∂¢∂) ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‰È¤Ù·ÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎ. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, ÂÓÒ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˙ËÙ› Ó· Ù˘ ·Ú·‰Ôı› ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ô ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ȉÈÒÙË. ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÌË ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·‚fiÏˆÓ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ‹Úı ÛÙÔ Êˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÂÁÁڿʈ˜ ̤ۈ Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2006

¢È¤Ù·ÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘

¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘: ∂¢∂ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Ú¿‚ÔÏ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ

- 2007 ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ 190.000 ¢ÚÒ. ∏ ›‰È· ÂÓË̤ڈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ ‰È¤Ù·Í ¿ÌÂÛ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂¢∂, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙˆÓ ·fi Ù· ·Ú¿‚ÔÏ· ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ‰ÈÂÙ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2008 Î·È 2009, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒ-

ÛÂÈ ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â›. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ 30% ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ·Ú·‚fiÏˆÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 70% ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. μ¿ÛÂÈ Ù˘ ›‰È·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ÁÈ· Ù· ·Ú¿‚ÔÏ· ‡„Ô˘˜ 150 Î·È 300 ¢ÚÒ ÙÔ 30% ÙÔ ÎÚ·Ù¿ ¿ÌÂÛ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ 900 ¢ÚÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Î·È ÙÔ 30% ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ.

“¶ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “ÌÈ· ˘fiıÂÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË ·fi‰ÔÛË ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·‚fiÏˆÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ¶ÚÔÛˆÈο, ÌfiÏȘ ÂÓËÌÂÚÒıËη Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰È¤Ù·Í· ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂¢∂, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û ÂͤÏÈÍË Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë ËÌÈÌ¿ıÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi Ù˘ ÚÔοÏÂÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. øÛÙfiÛÔ, fiÊÂÈÏ· Ó· ‰È·Ù¿Íˆ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ∂¢∂ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÂÓÒ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÊÔ‚Ëıԇ̠ٛÔÙ· Î·È Î·Ó¤Ó·Ó. ¢ÂÓ ˘Ôı¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ì ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. ∏ ∂¢∂ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ë ˘fiıÂÛË ı· ‰È·Ï¢ηÓı› Ï‹Úˆ˜” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÚˆÙËı›۷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ª·Ú›· ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÂÌ›˜

¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ‚‚·›ˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌË ·¿ÓÙËÛË, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ∂Ì›˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Ù˘ Î·È ÙÈ ÙÂÏÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ∫·ÓÙ·Ú¿ÎÈ·.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¢ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ô ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û ȉÈÒÙË. ∞fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚԤ΢„ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 30.500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙԛΈÓ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 13

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

ŒÓÙ·ÛË Û ÂΉ‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘ ¢∞™-√Δ∞ ¯ı˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô

¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: ∞Ó·˙ËÙ› χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜

ª

 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ¿‰ÂÈ· ÔÚÙÔÊfiÏÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó, ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ¢∞™-√Δ∞ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Û ÌÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˙› ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ˙‹ÙËÛ·Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, fiÔ˘ Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ··›ÙËÛ·Ó ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ì „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ı· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

ª¤¯ÚÈ ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ- ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÁÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· - Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ Î·È ‚¿ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡ ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ŒÛÙˆ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û¯¤‰ÈÔ ÂÎfiÓËÛÂ Ë Âȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·”, ÂÓÒ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÈÛˆÓ›· Î·È ÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎfiÓËÛ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÙÔΛ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‚·ÛÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Î·È Ë ·Ô˘Û›· ‰ÈÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÂÓÒ ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ô ‰ÈÂÙ‹˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ‰‡Ô ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È Ì›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÎÈ ÂΛӘ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı›, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ›ÌÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ìʈӛ· Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÀ¢∫À Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰fiÛË, ÒÛÙ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÂÓÙfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ™ËÌ›ˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈı·Ú¯Èο Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, fiˆ˜ ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È. Δ· ‰¿ÓÂÈ· ı· ·ÔÏË-

ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ Û٤ϯԘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó: “∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ï‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‚ϤÔ˘Ì ·‰È¤ÍÔ‰Ô”.

√ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó

ÚˆıÔ‡Ó ÌfiÏȘ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢∞™ √Δ∞ Û Îϛ̷ ¤ÓÙ·Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· Ù›ÔÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ηٷ‚ÏËı› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÏÔÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ·ÍÈÔÚÂÒ˜. ΔÔ ¶∞ª∂ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 350.000 ¢ÚÒ. √ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ó· “ÂÚ¿ÛÂÈ” ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ì “·Ó·ı¤ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘” 45.000 ¢ÚÒ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2011, ÔÛfi Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜, ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜. ∏ Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë “ηٷӷÏÒÛÂÈ” Ù· ‰‡Ô 45¿ÚÈ· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Ï¿‚ÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿Ï˘„Ë ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Î¿Ï˘„Ë ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 45.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Î·È

√ £. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ∫¿ÚÏ·˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, ¤Ó· ¤ÚÁÔ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·˘Ùfi Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ¤ÚÁˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÓÂÚÔ‡ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú‰Â˘ıÔ‡Ó ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÙÚÈ·ÎfiÛÈ· ̤ÙÚ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·›ӈÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ì ¿ÌÂÛ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙËÓ Î·ı›˙ËÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ, ˙ËÌȤ˜ Û Û›ÙÈ· Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘Ê·Ï̇ڈÛ˘

ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. √ Î. ¡¿ÎÔ˜ ı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ˙ËÙ¿ Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË

·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Â¿Ó ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙȘ ÔϤıÚȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.

¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ £Âfi‰ˆÚÔ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ “Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‚Ú¤ıËΠ۠Ï‹ÚË ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ŒÁÈÓ ʷÓÂÚfi fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙÂÈÔ ¢‹ÌÔ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÌÈο ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏËڈ̋˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ó˘Ó ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘”, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ηÏԇ̠¤ÛÙˆ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó·... ÏËÚÒÛÔ˘Ó. “ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ı· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó”.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û √Δ∞ ·‡ÚÈÔ ™ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË 24ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ·ÂÚÁ›·˜ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ √.Δ.∞. Î·È ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‹ ¤ÚÁÔ˘ Î·È 48ˆÚ˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 7.30 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 11.30 .Ì. ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶.√.∂. ñ √.Δ.∞., ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÔÌËÚ›· ÙÔ˘˜. ∏ ¶.√.∂. √.Δ.∞. ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 121 - ∞ı‹Ó·) fiÔ˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ.

∏ ∞¢∂¢À ∏ ∞.¢.∂.¢.À. ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, Ë̤ڷ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Î·È Î·Ï› ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 8.00 ÙÔ Úˆ› ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ. ∏ ∞.¢.∂.¢.À. ηχÙÂÈ ÙȘ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ·fi 7.30 .Ì. ¤ˆ˜ 11.30 .Ì. ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË” .


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘

∏ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ·›ÙËÛ˘ •∂∫π¡∞ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔ-

ÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Ï·‚‹˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ·›ÙËÛ˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë 15Ë ª·˝Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂∞™ ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∂§°∞ Î·È ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011. “ªÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ηÙÔ¯˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘. “∏ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ·fi ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ï‹ı¢ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜/ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∂§°∞, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¤ÓÙ˘· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ Ô ∂§°∞ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Ó· ÌËÓ Ù· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë Î·È ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜/ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È fiÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ ÙËÓ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ∂§°∞. ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∞ÁÚÔÙÒÓ. ŸÛÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ì ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›·, ‹ fiÛÔÈ ·Ú·Ï›„Ô˘Ó Ó· ÙÔ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·, ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈԉ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ.™ÔÚ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √§μ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ

∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜-¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ∞

ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô-¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ¡Ô 2 ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (√§μ), ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· Ì ÁÂʇڈÛË ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ ÛÙËÓ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¤ÚÁˆÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 6 ÂηÙÔÌ. ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ ¿ÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Û‡ÓÙÔÌ· Ë Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ - ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ. √ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÛÙËÓ “ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·” ÎÈ ¤ÙÛÈ fiÏË Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÎÙÚ·› ÂÎÙfi˜ fiÏ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ 2Ô ÚÔ‚Ï‹Ù· Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂΛ ÌÈÎÚfi ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. Δ· ÌÂÓ Ô‡ÏÌ·Ó ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ Ù˘ “ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜” , ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ì ٷ fi‰È· ÙËÓ fiÏË, ı· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û Ӥ· ¤ÍÔ‰Ô Â˙ÒÓ, Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ π¯ı˘·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ÂÚ›ÊÚ·ÍË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏË Î·È ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ fiÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Á‡ÚÔ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘ Î·È Ó· ÂÚȤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫Δ∂§.

Δ· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. π. ¶Ú›ÁÎÔ˜ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¢. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ (master plan), ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÏÈÌÂÓÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·ÔıËÎÒÓ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁËı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË

ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ master plan Ô˘, ‹‰Ë, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Â›Û˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ.

¶ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ master plan

● ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘, ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 6 ÂÎ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙfiÓÈÛ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ √§μ ∞∂, ı· ηٷχÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi 55 ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ·, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ 30 ÂÚ›Ô˘ ÏÔ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó, ÙfiÓÈÛ·Ó, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÒÛÙ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË, Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÂÚ›·ÙÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. 줂·È· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì Ô‡ÏÌ·Ó ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·. √È ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fi 800-3.000 ¿ÙÔÌ·

·Ó¿ ÏÔ›Ô. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 50.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÊı¿ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ Î. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÔÌ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·-

Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÏÈÌÂÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙfiÓÈÛÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ ∫·Ù¿ÎÔÏÔ (ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·), fiÔ˘ ʤÙÔ˜ ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 450. ÀÔÛ¯¤ıËΠfï˜ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÌÂÙ¿

°È· ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÚԂϤÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó·˘‰¤ÙˆÓ ·Ú·‚ÔÏ‹˜ (breasting dolphins), ·fi ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ˘˜ ·ÛÛ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÔȯً˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜, ˆ˜ ÌÔÓÔ·ÛÛ¿ÏˆÓ Ì ηٷÛ΢‹ ÂȉÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ Â› Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú·˜. H ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Î·È ÙˆÓ Ó·˘‰¤ÙˆÓ ·Ú·‚ÔÏ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ·ÊÂÓfi˜ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ›ÛÏÔ˘ Î·È ·fiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÔ›Ô, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ÂχıÂÚË ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ ÁÈ· Ù· Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›· ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (̤¯ÚÈ Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 100 Ì.) ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÎÚËȉÒÌ·Ù·. √È ¿ÛÛ·ÏÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌÔÈ Î·È ·fi ÍËÚ¿˜. ∞ÎfiÌË ÚԂϤÔÓÙ·È Âͤ‰Ú· ·Ô-ÂÈ‚›‚·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÏ·ÛÙÈÎÔ› ÚÔÛÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 6.000.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ··ÈÙÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂϤÙ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 400.000 ¢ÚÒ.

¢˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ

¶Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶ƒ√μ§∏ª∞ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔ-

ÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È ∫ÂÓÙÚÈÎÔ› ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔÈ (∫∞¶) Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂȈ̤ÓÔÈ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% ÂÚ›Ô˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‚·ÛÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ (¢∂À∞™), ηıÒ˜ ·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÂÈÛ¤ÚÚ¢Û ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 125.000, Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Û fiÛÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. Ãı˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ ÌÂȈ̤ӷ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% ÂÚ›Ô˘, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ ÙÔ

ÔÛfi ÙˆÓ 266.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙˆÓ 505.000 ÙËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ¤Ú˘ÛÈ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ·Ú¤Ì‚·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. °È¿Ó. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù›, Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 650.000 ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢∂À∞™ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ 125.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ηıÒ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ΔÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ¢∂À∞™, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

K. K·ÚÙ¿Ï˘

•ÂΛÓËÛ ‰ÂÈÏ¿-‰ÂÈÏ¿ Ë Î›ÓËÛË ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ¶¿Û¯·

M «Ì¤ÙÚÔ» Ù· ‰ÒÚ· ÁÈ· Ù· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ·

¢

¤Î· Ë̤Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı˘Ì›˙ÂÈ. ∞Ó Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ٷ ·È‰Èο ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ù· ÚÔ‡¯·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ΛÓËÛË, ·˘Ù‹ Û ٛÔÙ· ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÂÙÛÔÎÔÌ̤ÓÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Û ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ÛÙ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

줂·È· ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÁÈ· Ù· ‰ÒÚ· ÛÙ· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ· ı· ÙËÚËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ı· Â›Ó·È ÛÙÔ ÌÈÛfi ·fi ¤Ú˘ÛÈ...Ÿˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ¤Ú˘ÛÈ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÓÔÓÔ› ı¤ÙÔ˘Ó Ï·ÊfiÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙ· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ϤÔÓ Ù· ‰ÒÚ· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÌÏÔ‡˙· ‹ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· ‹ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È-Ï·Ì¿‰· Î·È fi¯È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ì·˙›.™Â ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ù· ·È¯Ó›‰È·-Ï·Ì¿‰Â˜ Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·Ó Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ú¤ÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌË ˙ËÙÔ‡Ó fi,ÙÈ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÔıfiÓË. √È ÙÈ̤˜ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÎÈfiÏ·˜, ÂÓÒ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚·Ï¿ÓÙÈ· Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙ· ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·. “Δ· Ì·Á·˙È¿ Ì·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ·, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηϋ „˘¯ÔÏÔÁ›·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ› Î·È Ù· ‰ÒÚ·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Δ‡Ô˘ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫. ª·Á·ÏÈfi˜. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 20% Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘ ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË ÙÔ ¶¿Û¯· ·’ fi,ÙÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó‰ÚÈÎÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ, ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ. “√È ÓÔÓ¤˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‚·ÊÙÈÛÙËÚÈÒÓ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ Ù¿ÛË ÁÈ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ, ·Ó·ÙÔÌÈÎfi, Ô˘ Ó· ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ù· ¿ÓÈÓ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·ıÏËÙÈο, ·ÏÏ¿ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. °. ∫ÔÎοϷ˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ·È‰ÈÎÒÓ

-«√È ÙÈ̤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 25 ¢ÚÒ» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. °. ∫ÔÎοϷ˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ·È‰ÈÎÒÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ

˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ (“Petit et Joli”) ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. “√È ÙÈ̤˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 25 ¢ÚÒ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 70 ÛÙ· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÓÔ‡ÌÂÚ· Î·È ÛÙÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ·Ô‡ÙÛÈ. ∏ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫ÔÎοϷ˜. Δ· ·Ô‡ÙÛÈ· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î¿ÏÙÛ˜ ‹ ηÏÛfiÓ ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 3 Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 9 ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫ÔÎοϷ˜, “Ë ˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù· ·ÁfiÚÈ·”. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ º¶∞ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ›Ù ·fi ÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ·fi Ù· η‡ÛÈÌ·, ›Ù ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜.

-«√È Ï·Ì¿‰Â˜ Ì ·È¯Ó›‰È· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 3,99» ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î. ª·Ú›· ªÔ‡ÙÔ˘

Δ· ·È¯Ó›‰È·-Ï·Ì¿‰Â˜ ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÒÚ· ÛÙÔ ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 70-80 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ Ô ÓÔÓfi˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÙË Ï·Ì¿‰· Ô˘ ı· ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ. “√È Ï·Ì¿‰Â˜ Ì ·È¯Ó›‰È· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 3,99, Ì ÎÔ‡ÎϘ ‹ Ì οÔÈÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ¿Ì ÌÂÙ¿ ÛÙ· 10 ¢ÚÒ, Ì ÌÏÔ‡˙˜, ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓ· Î·È ÔÈ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· 40 ¢ÚÒ”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘‡ı˘ÓË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ “ªÈÓٿη˜” Î. ª·Ú›· ªÔ‡ÙÔ˘.¶¤Ú˘ÛÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜ Ì ‹ÚˆÂ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ· 50 ¢ÚÒ...“∏ ¶¿ÙÈ Ì ÙÔ Ú¿‰ÈÔ, Ë ª¿ÚÌÈ ÛÎËÓ‹ ÛÙ· 20 ¢ÚÒ, Ô ªÂÓ ΔÂÓ Ì ÙÔÓ ÃÔ ÃÔ Â›Û˘ ÛÙ· 20 ¢ÚÒ, Ù· Ã¿È ™ÎÔ˘Ï ÈÔ ÊıËÓ¿ ÛÙ· 10 ¢ÚÒ, ¶ÚÈÁΛÈÛÛ˜ Ì 10 ¢ÚÒ, ª¿ÎÔÁηÓ, °ÎÔÚÌ›ÙÈ, ∫·Ú˜, ·fi 15 ̤¯ÚÈ 40 ¢ÚÒ”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ªÔ‡ÙÔ˘.“∏ ΛÓËÛË ÍÂΛÓËÛ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿,

·ÏÏ¿ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‚¤‚·È· Î·È Ï·Ì¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ ·È¯Ó›‰È· ·fi 1 ¢ÚÒ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 5 ¢ÚÒ.

Δ· ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ¶¿Û¯· ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·.™ÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· Î·È ¿ÏÏ· ˙ˆ¿ÎÈ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 1 ̤¯ÚÈ 6 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈ· ·˘Á¿ Ì ‰ˆÚ¿ÎÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê›ÚÌ· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜.

¶·Û¯·ÏÈÓfi ˆÚ¿ÚÈÔ ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·, ª. ΔÚ›ÙË, ª. ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ª. ¶¤ÌÙË 8.30-14.00 Î·È 17.30-21.00, ª. ¶·Ú·Û΢‹ 12.00-20.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ 8.30-14.30, ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÂÈÛÙ¿.

¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó «·Î¤Ù·» Û ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· √‡Ù ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÁÈ· ÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¶¿ÚȘ ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, “ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Î·Ï¤˜, Â¿Ó ¿ÚÔ˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·”. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ηıÒ˜ Î·È ·Î¤Ù· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ Î¿Ùˆ ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÙfiÛÔ ¤Ú˘ÛÈ, fiÛÔ Î·È ÚfiÂÚÛÈ. º˘ÛÈο, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ԇ̠Ò˜ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ·fi ÂΛӘ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú·”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∂ÓÔÈ-

∞Ê›ÍÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

ÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ˆÌ·Ù›ˆÓ Î. ¡. ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 40%. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ı· Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Î·È ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ

ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 30% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ. √È ÌfiÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÒ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ÿÓÈ·, fiÔ˘ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ 70-80%”. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ, “ÂΛÓÔ Ô˘ Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹”. ŒÓ· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, Â›Ó·È Ë ÙÒÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·,

ÔÈ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ·Ê›ÍÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 26,3% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ªfiÓÔÓ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 25,5%. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ì ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ‰È·ÚΛ·˜ ·fi ÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ (ÚÂfi Î·È Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¿), ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ó‡ÎÙ·, ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ·ÚÁ›Â˜.

Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ ªfiÓÔ ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜. ∏ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ›¯Â ‰È·ÎÔ› ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ú¿‚ˆÌ·”, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ıÈ˙‹ÛˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÚÔ˜ ÙË ∑·ÁÔÚ¿. £. ∫. μ.

¡· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ΔË ™Ù¤ÁË ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· μfiÏÔ˘ ¡›ÎË ªfiÏË Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ™Ù¤Á˘, ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÏϤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı›. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ¤ÁηÈÚË ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÔÎÙ·Ì‹ÓÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ™Ù¤Á˘ Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ¤ÚıÂÈ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ı¤ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ χÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ™Ù¤Á˘, χÛË Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ·ÔÛ·Ṳ̂ӷ Î·È ÌÂٷٷÛÛfiÌÂÓ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. Δ¤ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ™Ù¤Á˘ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏ›ٷÈ, ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ™Ù¤Á˘, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (Ï.¯. Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ∏/À, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜, Î.Ï.).

™À§§√°√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπø¡, ∂ª¶√ƒø¡ & ∂§∂À£∂ƒø¡ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπø¡ ∞º∏™™√À Δ√À ¢∏ª√À ∞º∂Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ “∏ ∞º∏™™√™”

¶ƒ√™∫§∏™∏ ™∂ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ª¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ∂ÌfiÚˆÓ Î·È ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∞Ê‹ÛÛÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, “Ë ÕÊËÛÛÔ˜”, ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 17.00, ÛÙÔ ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜, ·˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ª·˝Ô˘ 2011 ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ.

£∂ª∞Δ∞ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¢π∞Δ∞•∏™ 1. ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢.™. 2. ŒÁÎÚÈÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢.™. Î·È ··ÏÏ·Á‹ ·˘ÙÔ‡. 3. ΔÚÔÔÔ›ËÛË Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. 4. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. 5. ÀÔ‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÚÔ˜ ÙÔ ™ÒÌ·. ¶ÚÔ ËÌÂÚËÛ›·˜ ‰È·Ù¿Íˆ˜ Î·È ÒÚ· 15.30 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “ÁÂÓÈο ÊÔÚÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂȉÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂȘ”, Ì ÂÈÛËÁËÙ‹ ∂ÊÔÚÈ·Îfi À¿ÏÏËÏÔ, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÊÔÚÈ·ÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ °. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ú·‚¿Ó˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ∑‡Ì·Ú˘


M·ÁÓËÛ›· 16 ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

™˘ÁηÏÂ›Ù·È ÌÂı·‡ÚÈÔ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Δ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ‰ËÌfiÛÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·-

Û‹ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ 4 ı¤Ì·Ù·: 1. ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜. 2. ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ¯ÒÚˆÓ ·fiıÂÛ˘ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÎÛηÊÒÓ-ηÙ‰·Ê›ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”. 3. ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Ê˘ÙÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ¯ÒÚˆÓ ·fiıÂÛ˘ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂÎÛηÊÒÓ-ηÙ‰·Ê›ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο fiÚÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡”. 4. ∂ÈÛ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ˘¤Ú Ù˘ ΔÔÈ΋˜ μÈÒÛÈÌ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜.

∏ “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ √π √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ 3Ô ΔÔ̤· (∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·) Î·È ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ‰¤Î· ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·È‰Â›·˜ & ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, ÀÁ›·˜ - ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ - ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù·, ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ™˘ÓÂÚÁ·ÙÈÛÌÔ‡ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¢ÈÎÙ‡ˆÛ˘ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰Èο ¿Óˆ ·fi 200 √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ë ∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ ‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÃÚ. ∫·Ú·˙Ô‡Ë, ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ 1˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ “ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘”, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi & μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Ì ı¤Ì·Ù·: 1) ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙ· ¢ÈÂıÓ‹ Î·È ∂ıÓÈο ∫¤ÓÙÚ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. 2) √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢ÔÌ‹ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ. 3) ∂ÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘. 4) ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ - ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ. 5) ∫Ï›ÛÈÌÔ - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ŒÓ· Ó¤Ô Î›ÓËÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ·›ÙËÌ· ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· §‹„˘ ÙˆÓ ∞ÔÊ¿ÛˆÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¢˘Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹ Ù˘, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

¶ÚÂÌȤڷ Ì Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘

Δ

Ô Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‡„Ô˘˜ 500.000 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ, Î·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2011 ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. Û‹ÌÂÚ· Ë ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı›۷ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Î·ıÒ˜ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿, ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (™∞Δ∞) ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 900.000 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 400.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ 2010 Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÈ· Ó¤· ¤ÚÁ· ÙÔ 2011 ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 500.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· 490.000, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 310.000 ¢ÚÒ (80%) ÁÈ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ù· 180.000 ¢ÚÒ (20%) ÁÈ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi Ù· 310.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·Ó·ÏÔÁÈο ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ √Δ∞, ÛÙÔÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÂÚ›Ô˘ 180.000 ¢ÚÒ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Û ¶ÙÂÏÂfi, ™Ô‡ÚË Î·È ∞Ó¿‚Ú·. ™‡Ìʈӷ ¿ÏψÛÙ Ì ÙËÓ 74452/29-12-2010 ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, “·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂Ù‹ÛÈÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û οı ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û ·˘Ù‹, ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (80%) ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· Ù˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙÔ, ·Ó

™Δ∞ 109.784.419,65 ¢ÚÒ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ηٷ٤ıËÎÂ Î·È Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔ˘˜ (∫∞¶). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: “™˘ÓÙ‹ÚËÛË ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÂÓÙfi˜ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡, ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘, ÌÂϤÙË ÁÈ· ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÌÂϤÙË ¤ÚÁˆÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÏÈ̤ӷ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, °ÂˆÙ¯ÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ ¤ÚÁˆÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÏÈ̤ӷ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. ™Ù· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷο ¤ÚÁ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: μÂÏÙ›ˆÛË- Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÔηٿÛÙ·ÛË Â·Ú¯È·ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ·fi ∞ÂÚÈÓfi ̤¯ÚÈ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Î·È ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ, ∫·Ù·Û΢‹ Ó¤·˜ Á¤Ê˘Ú·˜

Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙË ™.∞.Δ.∞ Ô˘ ·Ô‰fiıËÎÂ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ Û ·˘Ù¤˜ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010. ∏ ‚¿ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›·. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ Â›ÎÔÛÈ ÙÔȘ ÂηÙfi (20%) ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ - ÏËÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ - Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂Ù‹ÛÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿Û˘, ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) ·˘ÙÒÓ ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ, ‚¿ÛÂÈ ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÂÓ‹ÓÙ· ÙÔȘ ÂηÙfi (50%) ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘.

∏ÌÈÙÂÏ‹˜ Ô ÚÔÛÂÈÛÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ™ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ÚÔÛÂÈÛÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ™¿‚‚· ΔÛfiÁη. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈ-

Û˘”, ˙‹ÙËÛ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ fiˆ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î.¿. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ¢Ë̷گȷÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂÈÛÌÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ˆ˜ ÙÔ 2007 ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙËÓ Δ∂¢∫ ·›ÙËÌ· ÚÔÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ 59 ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. “√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ŒÁÈÓ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ Û ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ· Î.¿.”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∂. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ Î·È ÙÔÓ Î. ™. ΔÛfiÁη ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ.

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˘‹ÚÍ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙ‹ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ó· ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ¤ÚÁÔ. “∞ψӛ˙ÂÙ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó. fl˜ ‰Ò. £· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È. £· ˙Ëٿ٠ÂÁÁڿʈ˜ fiÔÈÔ ¤ÁÁÚ·-

ÊÔ ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· Î·È Ô ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ı· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È. ∞˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÂÙ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ Ȥ˙ÂÙ ӷ Û·˜ ‚ÚÔ˘Ó fiÔÙ ı¤ÏÂÙ ÂÛ›˜ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ÙÂ, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ºÙ¿Û·Ù ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ˙Ëٿ٠ٷ ›‰È· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ¤˜ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ··Û¯Ôϛ٠ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi”. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ (∂ÛÂÚ›‰Ë˜, ª·ÌÔ‡Ú·˜) Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. “∞Ó·˙ËÙԇ̠¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤ÚÂ ÂÛ›˜ Ó· Ù· ¤¯ÂÙ ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂ÓË̤ڈÛË ˙ËÙ¿Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ÃÚ. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ “ÎÈ ·Ê‹ÛÙ fiÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏԇ̠ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ¤ÚÁÔ. ¢ÂÓ ı· Ì·˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË”. ΔÂÏÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ·¤Û˘Ú ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó (·ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â·Ó·Î·Ù·ÙÂıÔ‡Ó Ì Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›·.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

Δ· ¤ÚÁ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ Ô‰fi ÃfiÚÙÔ˘ ªËϛӷ˜, Ô‰fi˜ ‰¤ÏÙ· ∞Ê‹ÛÛÔ˘ - ·Ú¿Î·Ì„Ë ∞Ê‹ÛÛÔ˘ - §ÂÊfiηÛÙÚÔ˘ - ∫¿Ï·ÌÔ˜ - ·Ú¿Î·Ì„˘ ªËϛӷ˜ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô‰fi˜ ÿÓÈ· - ∫ÈÛÛfi˜. °È· Ӥ˜ ÌÂϤÙ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ÌÂϤÙË Ô‰Ô‡ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ - ÿÓÈ·, ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË - ηٷÁÚ·Ê‹ Ô‰ÈÎÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ Î·È ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ·ÓÙÈıÔÚ˘‚È΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·Ú¿Î·Ì„Ë ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (ÌÂϤÙË), ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô‰Ô‡ ∞ÁÚÈ¿˜ - ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ (ÌÂϤÙË. °È· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ªÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¢Ú›·˜ ·‹¯ËÛ˘, ·Ó¿‰ÂÈÍË ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011. ¶ÚÈÓ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶, ı· Û˘˙ËÙËı› Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”.

∞¿ÓÙËÛË º. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˘ ∞¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 90,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. º. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ηÈ

Ì›ӷÌ ¿ÊˆÓÔÈ. ∞ӷʤÚÂÈ: ÃÚ¤Ë 122 ÂηÙ. ú ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο, ‚fiÌ‚· 122 ÂÎ. ú ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∫È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙ· ¯Ú¤Ë Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ·Ù› ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ¤ÚÁ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∂·›Û¯˘ÓÙ· „¤Ì·Ù·, ÛÎfiÈÌË ·Ú·Ï¿ÓËÛË ‹ Ë ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ ·Û¯ÂÙÔÛ‡Ó˘; ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ì›·. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¿ÊËÛ ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ù·ÌÂÈ·Îfi ˘fiÏÔÈÔ ·fi ÙȘ 4 ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰ËÏ·‰‹ 8.868.684 ú η-

ı·Ú¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. Èڛ˜ ¯Ú¤Ë, ¯ˆÚ›˜ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. •¤ÚÂÙ ÙÈ ‚·ÊÙ›˙ÂÈ ¯Ú¤Ë Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜; Δ· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (∂∞¶¡∞, ¶π¡¢√™, ∂™¶∞, ™Ã√§π∫∏ ™Δ∂°∏) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, Ù· ÔÔ›· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÈΤ˜ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜) ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, ·ÏÏ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔÈ. ∏ ÔÏÈÙ›· ˙‹ÙËÛ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘, Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÒÛÙÂ Ë ›‰È· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÙȘ ÏËڈ̤˜ Ù˘ ÎÈ fi¯È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ·È¯Ó›‰È· Î·È Û›ÏˆÛË ÚÔÛÒˆÓ” .

∏ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∏ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 111) Î·È ı· ÂΉÒÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ˘Á›·˜ Î·È ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÏÔÁÔıÂÚ·›·˜. £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 17

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

¶¿Óˆ ·fi 30% Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜

™ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡

ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÛÙ¤Ó„·Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο. Ãı˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ 25 Î·È ϤÔÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™Â ÌÈ· ¯·ÚÌfiÛ˘ÓË Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎχÛÂÈ ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ, ¤ÁÈÓÂ Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ΔÔÓ fiÚÎÔ ·Ó¤ÁÓˆÛÂ Ë ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙË ª·Ú›· ∫˘ÊˆÓ›‰Ë ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ̤۷ Û ıÂÚÌ¿ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÎÈÛı¤ÓÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. √ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ·ÊÔ‡ ¢¯‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ηϋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·ÚfiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‡ÛÎÔÏË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó, ÂÓÒ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·Ú›¯Â Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂÊfi‰È· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ Â›Ó·È 4,75 ¤ÙË. “°ÂÓÈο ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ‚¤‚·È· οÔȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ηٿ Ôχ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ Ï›ÁÔÈ” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∞Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ¯ı˜ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÔÚΛÛÙËÎÂ. √ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÌÈÛÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· οÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ, Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ÂÛÙ›·Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· È-

Afi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ

Û¯‡ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ì›· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· ¤ÓÙÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. “¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÚfiÙÈÓÔ˜ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ì·˜, ÙÒÚ· fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÚÒÙË Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. °È·Ù›, fiÛÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ÕÏψÛÙ ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂›Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙȘ ΔÚ¿Â˙˜, Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘.

√È Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ΔËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· “ÚÂÙÈÚ¤” ÌÂ

Ôχ ˘„ËϤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜, ‰ÂÓ ÙË Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÊÔÈÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. Ãı˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓfiÙËÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó¤Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‹ÏÈ˙·Ó fiÙÈ ·ÔÊÔÈÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ª·Ú›·

∫··Ú¿ÎË Ë ÔÔ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 2006 ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ 23%. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fï˜ ˆ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ¤ÎÙÔÙÂ, ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÚÁ·Û›· Î·È Ì Ôχ ηϿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›ÙÂ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ Â›ÙÂ, ·Ó ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì ÌÏÔοÎÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, fiˆ˜ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ÔÈ ÌÈÛıÔ› Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 800 ¢ÚÒ, Ì ٷ ÔÔ›· fï˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 30%, “„·Ïȉ›˙ÂÈ” Ù· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË.

∂›ÙÈÌÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·Ó·ÁfiÚ¢Û˘ Û Â›ÙÈÌÔ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫¤ÌÚÈÙ˙ Î. ¶ÔÏ ∫¿ÏÙÚÈÙ˙ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ÂÈÛٷ̤ӈ˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÚΈÌÔÛ›·˜ ı· ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”.

ªÂ ÛÎÔfi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1Ô ™¯ÔÏÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ

°ÂÚÌ·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Û ۯÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ‰›ÎÙ˘Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ◊Úı·Ó ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ϤÔÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙÔ 1Ô ™¯ÔÏÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ (™∂∫) μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi. ¶¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· Î·È ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ¤È·Û·Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™∂∫, ÂÓÒ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™∂∫ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÏ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™∂∫ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯ÔÏÂ›Ô ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ. Œ¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È. ª·˙› ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™∂∫ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ì ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ÙÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË

Ê¿ÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¿ÁΈÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Û ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û›ÙÈ. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ 2Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ™Â ÚÒÙË

Ê¿ÛË ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ë ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ºÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÏ ÊfiÚ̘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ôχ ηϿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ¿„ÔÁ˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ηÈ

˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ Î·È ‚¿Ï·Ì ٷ ηÏ҉ȷ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ú‡̷ Î·È ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ΔÒÚ· ›̷ÛÙ ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ºÏÔ‡ÚÈ·Ó ª¤ÓÛÂÌ¿ÈÂÚ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ΔfiÌ·˜ ∫¿Ô˘ÛÌ·Ó ÎÏ‹ıËΠӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Û ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ¤Ó· ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ›‰È˜ Ì ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈı·Ú¯›·.“£· ‹ıÂÏ· Ó· ˙‹Ûˆ Ôχ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ Â‰Ò” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ª·Ù›˜ ¡Ù›ÂÛÎ. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î. ¶ÈÙÛ¿‚·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û Ôχ Ë ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È, Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∞Ó‰Ú·ӛ‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ì ͤÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηϋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

§›ÁÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È Ù· °Ú·Ê›· ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ °’ Δ¿Í˘ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ηٿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË ÛÙ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ı¤ÛË ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. √È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ·Ú¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ·Ú·¤ÓÙÂ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, οÙÈ ‚¤‚·È· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ·Û¯ÔÏ›·ÛÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. °È·Ù› fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. ™Â ÔȘ fï˜ Ë̤Ú˜ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈο ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ; Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, Èı·Ófiٷٷ ÔÈ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∞’ Î·È μ’ Δ¿ÍˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. °È· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ Ô˘ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ı· Ù· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·Ó Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›‰Ô, ı· Ù· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ °’ Δ¿Í˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô. ªÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‚¤‚·È· ˆ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ı· Ù· ‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ οı ۯÔÏ›Ԣ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙȘ ηϤӉ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ ÛÙ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È Ù· §‡ÎÂÈ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌËÓÒÓ. ∏ ·Ú¯È΋ ÚfiıÂÛË Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË ·ÎfiÌË ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Ï‹ÊıËÎÂ Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·, ·ÊÔ‡ Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜ Ù· Û¯ÔÏ›· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë √§ª∂ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ˙ËÙ¿ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂ÛÂÚÈÓÒÓ §˘Î›ˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ˆÚ¿ÚÈfi ÙÔ˘˜, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. º.™.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ Â›Ó·È ˘fi ‰ÈˆÁÌfi Î·È ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È, ÂÌ·È˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜.ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi ÂÌ·ÈÁÌfi ÙˆÓ ·‰ÈfiÚÈÛÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ʤÙÔ˜ ‹ÏıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì·˜ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜! ∏ Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜, Î·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÓÙȉËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ·ÓÙÈÔÏ˘ÙÂÎÓÈÎfi ηٷÚÁ› ÚÔÎÏËÙÈο ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ͯÓÒÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ¿ Ì·˜. √ ÓÔÌÔı¤Ù˘ ‰ÂÓ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ ÙȘ ªÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ˆ˜ ̤ÙÚÔ ·ÚˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ· ÔÏÏ¿ ·È‰È¿, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ÈÔ ÁËÚ·Ṳ̂ÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÓfiÌÔ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜ Î·È ¤Êı·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÔ 30% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊfiÌÂÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. ΔÒÚ· ÙÔÓ Î·Ù·ÚÁÔ‡Ó, ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ ˘·›ÙÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡! ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 32 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ, Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi”.


M·ÁÓËÛ›· 18

ΔETAƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§πOY 2011

ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘

“°¤Ê˘Ú·” Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ‚ÔÏȈÙÒÓ Î·È ÔÌ¿ÎˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ∏̤ڷ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ 1Ô ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰¤Î· ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ∂¶∞.§. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ∏̤ڷ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ì ÛÎÔfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â˘ÚÂÈÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ ηÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ¤ÎÔ„·Ó Ù· ¯fiÚÙ· Ì ¯ÔÚÙÔÎÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, Ù· Ì¿˙„·Ó Î·È Ù· ¤Î·„·Ó. ÕÏÏË ÔÌ¿‰· ¤‚·„ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ÙÔ›¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· Î·È Î·ı¿ÚÈÛ ٷ ıÚ·Ó›·. ¶·È‰È¿ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛ·Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·˘Ï‹˜ Î·È Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Ì ¤ÙÚ˜ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ªÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ¤Î·Ó ÁÎÚ¿ÊÈÙÈ Û’ ¤Ó· ÙÔ›¯Ô, Û ¯ÒÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÁÈ· “Ú¿ÛÈÓË ·›ıÔ˘Û·” , ·›ıÔ˘Û· ‰ËÏ·‰‹ ˘·›ıÚÈ·, Ï·ÎÔÛÙڈ̤ÓË Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÌÂ Ê˘Ù¿. Δ¤ÏÔ˜ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ·fi fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (Ô˘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ ¤ÁÈÓ ÂÎÙfi˜ ˆÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜) Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈο, ÒÛÙÂ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı·Úfi Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÏÈÙÒÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Δ∏¡ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ENGAL ÛÙË μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ™ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÔÏÈÙÒÓ, “ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ (μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘) ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ENGAL. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ η‡ÛÈÌË ‡ÏË ÛÎÔ˘›‰È·, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·! ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤·, Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë μ’ μI.¶E. ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚·ÚË̤ÓË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, ηıÒ˜ ÂΛ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ú˘ÔÁfiÓ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·, Ã˘Ù‹ÚÈ·, ¶∂μ Î.Ï.). ∫·Ïԇ̠ۈ̷Ù›·, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì·˙ÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ÔÏ›ÙË Ô˘ ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘” .

°

È· 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰›‰·ÛΠÛÙ· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜. ∏ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢‹ÌËÙÚ· ∫·Ù¿ÎË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÊÂÚ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌ¿ÎÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ó·È ÌÂÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ ÎÔÈÓÒÓ ÂÊË‚ÈÎÒÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ. ∏ Î. ∫·Ù¿ÎË Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ •¿ÓıË, ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ·fiÛ·ÛË, ÂÓÒ Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۯÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ƒÔ‰fi˘. “¢›‰·Í· ÂΛ ÁÈ· ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÂÈÛÙڤʈ ÛÙ· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ·. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ‹ ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›·” Ì·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. √È ÔÌ¿ÎÔÈ ÛÙËÓ ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ •¿Óı˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ 35.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘. °È· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ΈÌÔfiÏÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó È‰ÈˆÙÈο Û¯ÔÏ›· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÙÔ˘ÚÎfiʈÓÔ Î·È ÂÏÏËÓfiʈÓÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Ù· ȉȈÙÈο ‰ËÌÔÙÈο. ΔÔ 1983 ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙ· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ËÌfiÛÈ· °˘ÌÓ¿ÛÈ·, ¤Ó· °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È ¤Ó· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi §‡ÎÂÈÔ. √È ÔÌ¿ÎÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Δ√ ªÀ£√ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÈÔ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ ηٷÚÚ›ÙÂÈ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ·È‰È¿ÙÚÔ˘ Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂȉÈ΢fiÌÂÓË Ì·È¢ÙÈ΋˜/Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË-¶ËÓÂÏfiË ∫·ÙÛÈ·Ú‰¿ÓËΔ˙ÈÔ‚·Ó¤ÙÙÔ Ì ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔηٿÏË„Ë ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Ì¿ıËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÂϤÙ˜ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ηٷ›ÂÛ˘ Ù˘ ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÌË ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. πÛ¯‡ÂÈ fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¢ËÌÔÙÈο Î·È ¡ËÈ·ÁˆÁ›· Ì ·È‰È¿ 513,5 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi Û¯ÔÏ›·, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ∞ÚÌÂÓ›Ô˘, fiÔ˘ ·Ú¯Èο ¿ÚıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚˆÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÚ·Ê‹˜

● ∏ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. ¢‹ÌËÙÚ· ∫·Ù¿ÎË

ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÔ·›‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ù˘ ·fi Ù· ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙ· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ·; “ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÙÂÏÈο fiÙÈ Û¿˙Ô˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÔÈ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÙÔ 1983 ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™Ì›ı˘ ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜, ÙÔ 1994, fiÙ·Ó ÚˆÙÔ‰›‰·Í· ÂΛ 60 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È 170. ∂›Û˘ ϤÔÓ ÊÔÈÙÔ‡Ó

Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·ÏÈfiÙÂÚ·” ›Â Ë Î. ∫·Ù¿ÎË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÓÔÌfi •¿Óı˘ Î·È Ù· ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ·. ™ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √ Ì·ıËÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿˜ ¤ÌÂÈÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÌ¿ÎÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “∏ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, fiˆ˜ Ù·

ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì·ÓÙ›ÏÈ· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÂÓ‰‡Ì·Ù·. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÈÏÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ·Ó Î·È Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ·Ó ÙÈ ÙÔ˘˜ ϤÁ·ÌÂ. ∂›Û˘ Ù· ·È‰È¿ ÂΛ ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ÙË Ê‡ÛË” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ °’ Δ¿Í˘ Î. ª·Ú›· ∫ÔÚÔÌËÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: “¢È¢ڇÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ Ì·˜, ‚ϤÔ˘Ì ·È‰È¿ Ì ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ˆ

Î·È ·Û¯Ôϛ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Û·Ó Î·È ÂÌ¿˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·. æ˘¯·ÁˆÁËı‹Î·ÌÂ, ‰È·ÛΉ¿Û·ÌÂ, ¯ÔÚ¤„·ÌÂ. √È ÔÌ¿ÎÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, fiˆ˜ ¶ÔÌ·ÎÈο, ∂ÏÏËÓÈο, ΔÔ˘ÚÎÈο, ∞Ú·‚Èο ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ Î·È Î¿ÔȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜” . ∏ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· ¶··ÙfiÏÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ £Ú·ÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ¿ÎÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ͯ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ·. Œ¯Ô˘Ì ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì” ›Â Ë ›‰È·. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÂ›Û˘ ·fi ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ¶ÔÌ¿ÎˆÓ £Ú¿Î˘, ·Ú¢ڤıËΠÏ‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿ÎÈÎË ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·Ì‚·ÏηÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙÔ “°ÈÔʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

ŒÚ¢ӷ ÙÔ˘ ∞¶£ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ª·È¢ÙÈ΋-¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘

∞ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ Ù‡ÔÈ ÂÎÙÂÓÒÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Û 811 Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙÔ ÈÏÔÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÚ·Ê‹˜ ÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û ÔÛÔÛÙfi 8,5% Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·È‰È¿ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ fï˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÌÔ›Ú·ÛÌ· ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ ÂÎÙÂÓÒÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 10%. ∂Ô̤ӈ˜ ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ·È‰È¿ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙ· ηÓÔÓÈο Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ·. ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È; “™ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· ΢ڛˆ˜” , ··ÓÙ¿ Ë ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¤Ú¢ӷ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∂›Ó·È ‚È·ÛÙÈο Î·È ·Ó˘fiÌÔÓ· ·È‰È¿. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ï¿ıË ÛÙËÓ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó˘¿ÎÔ˘· ·È‰È¿, ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, ÈÔ ˘ÂÚÎÈÓËÙÈο, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ËÁÂÙÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ̤۷ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ù· ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ ÁÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÚÒÈÌ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·” .

™Ù· ∂ȉÈο ™¯ÔÏ›·

¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ë ¤Ú¢ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ·˘Ù¿ Ù· Û¯ÔÏ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 115. ™Â ÈÏÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·¿ÓÙËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 21,5% ÂÚ›Ô˘. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ fï˜ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, Î·È ·ÊÔ‡ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó, ÏfiÁˆ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋˜ ·Ú¿Ï˘Û˘ ‹ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÙÂÛÙ, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÔÈ ÌË ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 27,8%. °È· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÏËı˘ÛÌȷο Î·È ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÂÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚÔ¯ÂÈÚ›·˜. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·, fiÔ˘ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ¤Ó· ˘fiÏÔÈÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌË ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÚÔ Î·È ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÙÔ ˘‡ı˘ÓÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·˜, οıÂ

‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·. ∂Âȉ‹ fï˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¯ÂÈÚ›·˜, οı ‰È·Ù¿Ú·ÍË Î·È ‚Ï¿‚Ë Â›ÎÙËÙË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¯ÂÈÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚Ï¿„ÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÏfiÁÔ˘, ÔÌÈÏ›·˜ Î·È ÁÂÓÈο Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ fiÏ· ·ÓÂÍ·›ÚÂÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ›¯·Ó ÏËıÒÚ· ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÌË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‚·Ú‡ ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ “·ıÔÏÔÁÈ΋˜ Ï¢ڛˆÛ˘ Î·È ¯ÂÈÚ›·˜” Ì ÚÔÂÍ¿Ú¯Ô˘Û· ÙËÓ ·ÌÊȯÂÈÚ›·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· fiÙÈ Ë ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Û ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ‚Ú¤ıËΠ۠ÙÚÈÏ¿ÛÈ· Â›‰· ·fi ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi ‰Â›ÁÌ· ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ∫·ÓÔÓÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ. ∏ ÂÈΤÓÙÚˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Û ›‰È· ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ·È‰ÈÒÓ ÂȉÈÎÒÓ Û¯Ô-

Ï›ˆÓ Ì ·È‰È¿ ηÓÔÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤Ó· ÛÙ· ÙÚ›· ·È‰È¿ ÛÙ· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ÌË ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚÔ. ∏ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ·È‰È¿, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î·È ¿ÍÈÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÌÊȯÂÈÚ›·˜ ÛÙ· ÂȉÈο ¢ËÌÔÙÈο ‚Ú¤ıËΠÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ 12,5% ¤Ó·ÓÙÈ 3,3%. ™›ÁÔ˘Ú· ÂÚÈÎÏ›ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· ·˘ÍË̤ӷ ÔÛÔÛÙ¿ ÌË ‰ÂÍÈÔ¯ÂÈÚ›·˜, ·È‰È¿ Ì “·ıÔÏÔÁÈ΋ ¯ÂÈÚ›·” Î·È Ï¢ڛˆÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤Ú¢ӷ. ∞˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ∂ÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙ· ÌË ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ÚˆÙfiÙÔÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ΢‹ÛÂȘ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ηٿ 50% ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ηÈÛ·ÚÈ΋ ÙÔÌ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ·ıÔÏÔÁ›· Ù˘ ·ËÛ˘ ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌfiÏȘ ¤Ó· ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì ηÈÛ·ÚÈ΋ ÙÔÌ‹. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


√§Àª¶π∞∫√™ μ.

“™˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√ ÛÂÏ. 21

T∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

FOOTBALL LEAGUE 2

™ÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ Δ√ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙËÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˚‰· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∂ÔÚ‰·˚ÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 31˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2 (°’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜). ΔÔ Ì·Ù˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÓÔȯÙfi Û οı ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∂·ÓÔÌ‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜. ∂›Û˘, Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ÕÌÊÈÛÛ·, Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi Ó· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ù· °È·ÓÓÈÙÛ¿, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ì 46 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ¡›ÎË μ. ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ºˆÎÈÎfi˜-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘ ∫Ô˙¿ÓË-¢fiÍ· ∫Ú·Ó. ∂·ÓÔÌ‹-ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∫·ÏÏÔÓ‹ ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù.-¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ƒÂfi: ∑¿Î˘ÓıÔ˜ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 16.00

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∂·ÓÔÌ‹ 37-22 50 2. ∫·ÏÏÔÓ‹ 33-19 49 3. °È·ÓÓÈÙÛ¿ 24-20 46 4. ºˆÎÈÎfi˜ 39-29 46 5. ¡›ÎË μ. 28-25 44 6. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ 27-23 41 7. ¢fiÍ· ∫Ú·Ó. 22-18 40 8. ¶fiÓÙÈÔÈ ∫·Ù. 21-20 40 9. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 27-24 39 10. ∞ÂÙfi˜ ™Î‡‰Ú·˜ 30-25 37 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. 29-35 37 12. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. 21-27 33 13. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∏Ú. 32-31 32 14. ¡·˘·ÎÙÈ·Îfi˜ 22-30 32 15. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ 19-26 32 16. ∫Ô˙¿ÓË 30-40 31 17. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ 13-40 14

™Ã√§π∫√™ ∞£§∏Δπ™ª√™

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÂÏ. 21

£∂§∂π ª√¡√ “Δƒπ¶√¡Δ√” ™Δ√¡ ΔÀƒ¡∞μ√ °π∞ ¡∞ ∂Ã∂π ∂§¶π¢∂™ °π∞ Δ∞ ¶§∂´ √º Δ∏™ °’ ∂£¡π∫∏™

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ¡›ÎË ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ù˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· (4 Ì.Ì.) Ë ¡›ÎË ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ (Football League 2) Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 31˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÙË ¡›ÎË ÂÎÙfi˜ ÛÙfi¯ˆÓ. ¢‡ÛÎÔÏ· ı· Á›ÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÏfiÁˆ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÏˆÊÔÚ›ˆÓ.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ TYPNABO™

∏ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›· Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ‰˘ÛÎfiÏ„ ηٿ Ôχ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ...ÙÚ¤ÓÔ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ¶Ï¤ÔÓ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ó›Î˜ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ı· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ Î·È ÙÔÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ÌÈ· Î·È ÌfiÓÔ ·Ó ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó ∂·ÓÔÌ‹ Î·È ∫·ÏÏÔÓ‹ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. §ÔÁÈο, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Î·È ÙËÓ ·’ ¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô, ÂÓÒ ºˆÎÈÎfi˜, °È·ÓÓÈÙÛ¿ Î·È ¡›ÎË ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ 3Ë ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ı¤ÛË. ™Â ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎfiÙÂÚË ı¤ÛË Â›Ó·È Ë ¡›ÎË, ‰ÈfiÙÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ (44), ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ “¯ÚˆÛÙ¿” ÙÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘. √fiÙÂ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Û‹ÌÂÚ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ “‰ÈÏfi” ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ÂÓÒ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‡¯ÔÓÙ·È Ó›ÎË ÙÔ˘ ºˆÎÈÎÔ‡ Â› ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ (ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi 46 fiÓÙÔ˘˜). ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ÕÌÊÈÛÛ·˜ ÌÔÚ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ” , ÂÓÒ Â›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÚÂfi. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¡›Î˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ‰ÂÓ “η›ÁÂÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ı· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, ‰ÈfiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó· ͯӿÌ ˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· “·Ô‰Ú¿ÛÂÈ” Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·’ Á‡ÚÔ˘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. 줂·È·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÌÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΛÓËÙÚÔ, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ÔÌ¿‰· Î·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÎÙÔ‡Ó Ó›Î˜ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ “Û›ÙÈ” ÙÔ˘˜ (ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi ª·Î‰ÔÓÈÎfi Î·È ¤¯·Û·Ó fiÏ· Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜). ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜

NIKH

flÚ· 16.00

23. ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿Û˘ 91. ΔÛÔÚÌ·Ù˙›‰Ë˜ 26. ∫Ï¿˙ÔÁÏÔ˘ 5. °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙È¿˜ 29. μ. ™ÎÔ‡Ú·˜ 6. £. ª¿ÁÁÔ˜ 8. ∫. ª¿ÁÁÔ˜ 7. ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ 10. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ 11. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ 30. ∫Ú¿‚‚·Ú˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. ∑ÈÒÁ·˜

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ªÏÔ‡Ó·˜ (ºıÈÒÙȉ·˜) μÔËıÔ›: ¢fiÛÎÔÚ˘, ¢Ô˘‰Ô‡Ì˘ (ºıÈÒÙȉ·˜) 4Ô˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: ª·Ûٿη˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜)

ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Û ¤Ó· 4-5-1 Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û 4-3-3 fiÙ·Ó Ë ¡›ÎË ı· ÂÈÙ›ıÂÙ·È. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ: Δ¿ÛÛÔ˜, ¶··‰‹Ì·˜, ¶ÂÙÚ¿˜, ¡·‚·Ú¤ÙÂ, ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘, ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜, ŸÏÈ‚ÂÚ Î·È ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜.

√ Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 1. ª·˚Ì¿Î˘ 72. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ 13. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ 55. ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ 16. ª·ÎÚ¿Î˘ 8. μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜ 6. μÏ¿¯Ô˜ 10. ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ 17. ∫ÈÙ›Ô˘ 30. ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘ 7. ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: μ. ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó

¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. º˘ÛÈο, Û›ÁÔ˘Ú· ·fiÓÙ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ¡¿ÛÙÔ˜, Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ΔÛÂÚΤ˙Ô˜ Î·È Ô ™ˆÙÚ›Ó˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÔÛÊ˘Á‹, ÂÓÒ ÚÈÛοÚÔÓÙ·˜ Ì›· Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ô ª·˚Ì¿Î˘, ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ª·˚ÛÙÚ¤ÏÏ˘ Î·È ª·ÎÚ¿Î˘ ı· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ. ªÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÚfiÏÔ “ÎfiÊÙË” ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ô ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ Î·È Ô μÏ¿¯Ô˜. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ı· ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ∫ÈÙ›Ô˘, ‰ÂÍÈ¿ Ô ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘ Ì ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈÛÈÙ˜

ªÔÚ› Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, fï˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Ì ÙË ¡›ÎË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” , ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÁÔ‹ÙÚÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÂÂȉ‹ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ ªÈ¯¿Ï˘ ∑ÈÒÁ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙È¿, ∫ˆÛÙ¤ÏÏÔ, μ. ™ÎÔ‡Ú·, ∫. ª¿ÁÁÔ Î·È £. ª¿ÁÁÔ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·fi ÙÈ̈ڛ˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™ÎÔ‡Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ.

™ÙÔÓ “·¤Ú·” Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ΔËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È ÔÈ Blue Angels. ŸÌˆ˜ ÚԤ΢„ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ηÓ›˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ‰ÂÓ ¤‰ÂȯÓ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô Ó· ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. √È √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Î˘Úˆı› Ë ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “·¤Ú·” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÁÈ· Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. * Ãı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Î·È ¤Û·Û·Ó Ù· Ù˙¿ÌÈ· ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ·ıÏËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÏÏË ˙ËÌÈ¿.


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

∏ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∫. ∫Ô‡ÙÛÈη

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ÙÂÏÈÎfi ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

¡π∫∏™∂ ª∂ 4-2 Δ√ 3√ ¡∂∞™ πø¡π∞™ ™Δ√¡ Δ∂§π∫√ Δ√À ™Ã√§π∫√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ¶√¢√™º∞πƒ√À

¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘  ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÙÔ 7Ô μfiÏÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠ÛÎÔÚ 4-2 ÙÔ˘ 3Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÔÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· “¤ÎԄ” Ù· ÊÂÙÈÓ¿ Û¯ÔÏÈο

ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ù· ¤ÊÂÚ·Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 4-2 ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ∞√¢μ Î·È ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›·. ªÔÚ› Ó· ۯ‰ȿÛÙËΠÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. √ ∞√¢μ ·Ó¤Ï·‚ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰·. ∂›Û˘ ‰È¤ıÂÛÂ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÏ¢-

Ù·›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ÙË Û˘Óԉ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î·ı·Ú¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÔÈ ‰‡Ô ¯ıÂÛÈÓÔ› ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÓÈÎËÊfiÚˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. ΔÔ 7Ô μfiÏÔ˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ 10Ô μfiÏÔ˘ (2-2 Î·È 6-5 ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ), ÙÔ 6Ô μfiÏÔ˘ (4-3) Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ (2-2 Î·È 5-4 ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ), ÂÓÒ ÙÔ 3Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ ÂÌfi‰È· ÙÔ˘ 9Ô˘ μfiÏÔ˘ (8-0), ÙÔ˘ 5Ô˘ μfiÏÔ˘ (3-0) Î·È ÙÔ˘ 2Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (4-1). Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ·ÚÔ˘Û›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ηıËÁËÙÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·, ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ “¢ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È” Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Û ̛· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi.

ΔÔ 3Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì‹Î ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÌfiÏȘ ÛÙÔ 3Ô ÏÂÙfi ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ Ì · ë ¢ı›·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ÿÚË ƒ¿ÙË. ŸÌˆ˜ ÙÔ 7Ô μfiÏÔ˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ۈÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ 12’ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 19’ ÚÔËÁ‹ıËΠ2-1 ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ¿Û· ÙÔ˘ ¢Ô˘ÏÎÈ¿ÚÔÁÏÔ˘ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη §Ô‡Î·. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ô˘ ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· 30 ÏÂÙÒÓ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ΔÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ fiˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ 3Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï Î·È Û‡Á¯˘ÛË ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ΔÛÈÌÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Û 2-2 ‰›ÓÔÓÙ·˜

Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ Ì·Ù˜. ∏ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÚ›ıËΠ̤۷ Û ¤Ó· ‰›ÏÂÙÔ. ™ÙÔ 45’ Ô ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 3-2 ÁÈ· ÙÔ 7Ô μfiÏÔ˘ Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÏÂÙfi Ô ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ ̛· ıˆÚËÙÈο “¯·Ì¤ÓË” Ì·ÏÈ¿ Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ 4-2 Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È·Èً٢̠۠ÂÈÙ˘¯›· Ô Î. ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË Î·È Δ˙·ÊϤÚË, Ô˘ ›¯·Ó ÛˆÛÙ¤˜ ˘ԉ›ÍÂȘ. ªÂÙ¿ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ·ÔÓÔ̤˜ ·fi ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. °ÈÒÚÁÔ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ. º˘ÛÈο ÁÈ· ÙÔ 7Ô μfiÏÔ˘ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘. Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ÓÈ΋ÙÚÈ·˜ Ô-

Ì¿‰·˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ º›ÏÈÔ˘ ¶¤ÙÛË. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: 7Ô °Àª¡∞™π√ μ√§√À (¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô‡ÙÛÈη˜): ΔÛÈÌÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, °È·ÓÓÔ‡¯Ô˜, ∫Ô˘ÙÈÎÏÈ¿˜, ∫Ô˘ÌÈÒÙ˘, ∑¿¯·Ú˘, ¢Ô˘ÏÎÈ¿ÚÔÁÏÔ˘ (52’ ™˘Ó¿˙Ô˜), ™ÂÚ¤Ù˘, ¶¿ÓÙ˙ÈÔ˜, (57’ £ÒÌÔ˜), ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, ΔÛÈ·Ì·Ï‹˜ (57’ ΔÛÈÔÓ¿Ú·˜). 3Ô °Àª¡∞™π√ ¡. πø¡π∞™ (¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ª·Ú›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘-∂Ï¢ıÂÚ›· ¡ÙfiÏÈ·): §Ô‡Î·˜ (31’ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜), ∞ÁÁÂÏ‹˜, ¶ÔÚÏÔ˘Ù˙‹˜, ƒ¿Ù˘, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ¡Ù·ÚÙÓÈÓÈ¿Ó, ª·ÚÔ‡Ê, ¶·Ù۷ڛη˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ (40’ ∫ÔÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜), £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ (22’ Ï.Ù. ¡Ù¿ÓÙÔ˜), Δ·Ú·Ìԇη˜.

∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ ™∏ª∂ƒ∞ Δ√Δ∂¡∞ª ∫∞π I¡Δ∂ƒ ∞¡Δπ™Δ√πÃ∞ °π∞ Δ∞ ¶ƒ√∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

“™ÊÚ·Á›˙Ô˘Ó” ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ƒÂ¿Ï Î·È ™¿ÏΠ§ ›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› οÙÈ Û·Ó... ı·‡Ì· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ë ™¿ÏÎÂ Î·È Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ∏ ÌÂÓ ÚÒÙË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ÛÙË “º¤ÏÙÈÓ˜ ∞Ú¤Ó·” Ì ÙÔ 52 Ó· ·ÔÙÂÏ› ÁÂÚfi ıÂ̤ÏÈÔ ÚfiÎÚÈÛ˘, Ë ‰Â ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤÊÙÂÙ·È ‹‰Ë ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ËÌÂÚÒÓ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ 4-0 ÙÔ˘ “ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” Â› Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì Ù˘ ‰›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·.

™¿ÏÎÂ-ÿÓÙÂÚ ∏ ™¿ÏΠı¤ÏÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ Î·È “¯Ù›˙ÔÓÙ·˜” ¿Óˆ ÛÙÔ ·›ı·ÓÔ 5-2 ÙÔ˘ “ªÂ¿ÙÛ·” Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ÙËÓ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ÿÓÙÂÚ. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÂÙÚ¿ ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ƒ·ÏÊ ƒ¿ÓÁÎÓÈÎ ·-

ӤϷ‚ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ËÁÂÛ›·, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ 1-0 Â› Ù˘ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ. ∂ÎÙfi˜ Ï¿ÓˆÓ Â›Ó·È Ô ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ º·ÚÊ¿Ó, ÂÓÒ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË Ì 2-0 Â› Ù˘ ∫Ȥ‚Ô μÂÚfiÓ·, ı· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ∫›‚Ô˘,

·ÏÏ¿ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô §Ô‡ÛÈÔ. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙËı› ÛÙÔÓ ‰ÈÏfi ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ √À∂º∞ ÙÔ 1997, Ì ÙË ™¿ÏΠӷ ÓÈο 1-0 ÛÙÔ °ÎÂÏ˙ÂÓΛگÂÓ (Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ª·ÚÎ μ›ÏÌÔÙ˜ ÛÙÔ 69’), ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ “ªÂ¿ÙÛ·” (Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ π‚¿Ó ∑·ÌÔÚ¿ÓÔ ÛÙÔ 84’), ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Ó· ηٷÎÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ Ì 4-1 ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο Î·È Ë ÿÓÙÂÚ ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÛÎÔÚ 2-1 ¯¿ÚË Û ÁÎÔÏ ÙÔ˘ Δ·Ú›ÌÔ °Ô˘¤ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ∏ ÿÓÙÂÚ, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· Ô˘ ηٷÎÙ¿ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÛÂ˙fiÓ, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· 11Ë ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÔÎÙÒ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ™¿ÏΠ›¯Â ·-

ÔÙ‡¯ÂÈ Ó· ÚÔÎÚÈı› ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·fiÂÈÚ¤˜ Ù˘ ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο (1958/59 Î·È 2007/08). √È “‚·ÛÈÏÈÎÔ› ÌÏ” , Ô˘ ʤÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÌÂÙÚÔ‡Ó 3 ӛΘ Î·È 2 ÈÛÔ·Ï›Â˜ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÔÈ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” Û ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ¤¯Ô˘Ó 5 ӛΘ, 7 ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È 4 ‹ÙÙ˜. ™ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ÁÈ· ÙË ™¿ÏÎÂ Â›Ó·È ÔÈ ∫Ï¿·˜ °È·Ó ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú Î·È ª·ÓÔ˘¤Ï ÃÔ˘Ú¿‰Ô, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÿÓÙÂÚ Ô ΔÈ¿ÁÎÔ ªfiÙ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô ™ÏÔ‚¤ÓÔ˜ ¡Ù·Ì›Ú ™ÎfiÌÈÓ·.

ΔfiÙÂÓ·Ì-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. ¶Úfi‚·... ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì ÁÈ· ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ΔÔ 4-0 ÙÔ˘ “ªÂÚÓ·-

Ì¤Ô˘” ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ·fi ÙÒÚ· ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜, ·Ú¯Èο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ ÎÈ ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ΔfiÙÂÓ·Ì ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË Ì 3-2 Â› Ù˘ ™ÙfiÔ˘Î Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ̛· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ó›ÎË. √ ÿÚÈ ƒ¤ÓÙÓ· ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ∫Ú¿Ô˘Ù˜, ·ÏÏ¿ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Ô §¤ÓÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙˆÓ “ÛÈÚÔ˘ÓÈÒÓ” ÏfiÁˆ... ·‰È·ıÂÛ›·˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ∏ ƒÂ¿Ï, Ô˘ ¤Î·Ó ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔ “™·Ó ª·Ì¤˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô Ì 3-0, ı· ·Ú·Ù·¯ı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ ¶¤Â Î·È ÙÔ˘˜ ¡ÙÈ·Ú¿, °Î¿ÁÎÔ Î·È §ÂfiÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈ-

ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ªÂÓ˙ÂÌ¿. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÛÙ· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ UEFA Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 1984/85 Ì ÙË ƒÂ¿Ï Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 1-0 ÛÙÔ “°Ô˘¿È٠÷ÚÙ §¤ÈÓ” (Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ™ÙÈ‚ ¶¤ÚÈÌ·Ó ÛÙÔ 15’) Î·È Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “4” ÌÂÙ¿ ÙÔ 0-0 ÛÙË ª·‰Ú›ÙË. ∏ “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· 27Ë ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ “8” Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÚÒÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ 2003 ÎÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÚÈı› ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο 21 ÊÔÚ¤˜. ∏ ΔfiÙÂÓ·Ì ÌÂÙÚ¿ ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ Î·È ÈÛ¿ÚÈı̘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ˆ˜ ÁË‰ԇ¯Ô˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÈÛ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶·›ÎÙ˜ ÛÙÔ fiÚÈÔ Î·ÚÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ™¤Ú¯ÈÔ ƒ¿ÌÔ˜, ÕÓ¯ÂÏ ¡ÙÈ ª·Ú›·, ƒÈοÚÓÙÔ ∫·Ú‚¿ÏÈÔ Î·È ƒ·Ô‡Ï ∞ÏÌÈfiÏ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· Â›Ó·È Ô πÙ·Ïfi˜ ¡ÈÎfiÏ· ƒÈÙÛfiÏÈ.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∂¡ √æ∂π Δ∏™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏™ ª∂ Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

Œ¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ... Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ˘Ó·ÁÂÚÌfi˜” ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·. ŸÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ηٷÓÔÔ‡Ó fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Î·È Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ.

“™

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ¡∂Δ 21.45 ΔfiÙÂÓ·Ì-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.50 ™¿ÏÎÂ-ÿÓÙÂÚ -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) ∂Δ1 17.00 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. ∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ™¶√ƒ+ 19.00 ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¿ÚÛ˘ ‚·ÚÒÓ -∑NOVASPORTS 1 21.45 ™¿ÏÎÂ-ÿÓÙÂÚ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 17.00 ÕÚ˘-Õ∂∫ -∑- (∞1 Ì¿ÛÎÂÙ)

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‚fiÏÂ˚

¡¤· ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙË §·Ì›·

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ËÙÙ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ·fi ÙÔÓ ÕÚË Ì 2-1 Î·È Ó· ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË, Ì›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙ ̷ÎÚÈÓfi ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ôχ ηϿ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ¤ÌÂÈÚË ÔÌ¿‰· Î·È Û ÌÈ· “η˘Ù‹” ¤‰Ú·. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ› Û οÔȘ Ê¿ÛÂȘ Î·È ·Ó Ô ∫¿ÎÔ˜ ¤‰ÈÓ ÙÔ “ηı·Úfi” ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ª›ÛÂÏ, ÙfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›Ûˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂΛÓÔ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎfiÔÈ ÌÈ·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™›ÁÔ˘Ú·, Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ. ŸÌˆ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó. ∞¤¯Ô˘Ó Ì›· ÌfiÏȘ Ó›ÎË ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∫Ú·ÙÔ‡Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ı· οÓÔ˘Ó ÙÔ ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ˆÚ›˜ ¤ÍÈ ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ›¯Â Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË. ™ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ, °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙ›Ô˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, Ô˘ ·Ô‚Ï‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË, ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μÈı¤ÓÙ ªfi¯Â, ÂÓÒ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ ·Ó ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÔÓËı› Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË. ∂ÊfiÛÔÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÚÔÔÓËı› Û ÊÔ˘Ï Ú˘ıÌÔ‡˜, ÙfiÙ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ

21

·ÔÛÙÔÏ‹, ‰‡ÛÎÔÏ· fï˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜.

™Â ·ÔÏÔÁ›· Ô ∞¯. ª¤Ô˜ ∂ÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ı· ‚ÚÂı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÕÚË-√Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” , Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÂÈÙ¤ıËΠÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∫¿ÎÔ Ô˘ ÛʇÚÈ˙ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì·Ù˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ÚfiÛÙÈÌÔ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ª·˙› ÙÔ˘ ı· ·ÔÏÔÁËı› Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ˆ˜ Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔ˜.

∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶∞∂ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÕÚË ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ¶∞∂ ÕÚ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “(...·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·Ù ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Û·ÊÒ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¶∞∂ ÕÚ˘) ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ (·Ú·ÁfiÓÙˆÓ) ÙÔ˘ ÕÚË, ·ÊÔ‡ Èı·Ó‹ ·ÔÙ˘¯›· ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙ· ...ÌÂÚÔο̷ٷ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÚ¿ÛË “ÂÚ› ‰˘Ó·ÌÈ΋˜” , ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ˆ˜ ÙÔ ‚ϤÂÈ Î·È ˆ˜ ÙÔ ÂÓÓÔ› Ô Î·ı¤Ó·˜. ∂¿Ó ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ‰¤ÚÓÂÙ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·ÓÙ›·Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Î¿ıÔÓÙ·È Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó, Û›ÁÔ˘Ú· ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÛÎÔ‡ÂÙ ӷ οÓÂÙ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ Ì ÙËÓ ·fi‚·Û‹ Û·˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ •¿Óı˘ Î·È fi,ÙÈ ÚÔ·„ÂÈ... À.°. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙËÓ Â›ÛËÌË ¶∞∂ ÕÚ˘, ·ÏÏ¿ ı· ··ÓÙ¿ ¿ÓÙ· Û ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô·‰ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·”.

∏ ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·-

ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ·. ∏ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿ Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 1Ë, 2Ë Î·È 3Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ∂›Û˘ 50 ¢ÚÒ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ı‡Ú·˜ 16 ÛÙËÓ ÎÂÚΛ‰· 108 (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi 2Ë Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·). ™ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. Δ· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: * °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421034507. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-20720. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19, ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-53749. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ∫·„ÈÒ¯·˜, πˆÏÎÔ‡ 3, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-30249. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 80∞, (πˆÏÎÔ‡), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-32110. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 13 (¤Ó·ÓÙÈ Park Hotel), μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-33514. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ æ·ÚfiÌ·˜, πˆÏÎÔ‡ 232 Ì ª·‚›ÏË, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 2421041717. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μ·Ú·ÎÏÈÒÙ˘ ™., ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 43, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421050602. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ £ÂÔ¯¿Ú˘, °. ¢‹ÌÔ˘ 170-μÏ·¯¿‚·, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421041951. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯Ô‡ÙÛÔ˘, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 268-∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210-50430. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ °¿Î˘ §., ∫ÚÔΛԢ 42 ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘, ÙËÏ.: 24210-28741. * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ô˘ £., ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 231, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421035353. * ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ºÈÏ¿ıÏˆÓ Austrian Boys, ™º√μ Î·È Vatos Locos. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 201, Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ù· ÂΉÔÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 15.00.

¢ˆÚÂ¿Ó Ì·ıËÙÈΤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Ë ¶∞∂ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘

μfiÏÔ˘ (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì √ÁÏ) Î·È ·fi ÙȘ 6 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 8 Ì.Ì., Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰ÈΤ˜-Ì·ıËÙÈΤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ (Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡) ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ 19.00. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·˘ÙfiÁÚ·Ê· Î·È ·Ê›Û˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º√μ ∞fi ÙÔÓ ™º√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√, Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÛÔÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘¤Úԯ˜ ‰È·ÈÙËۛ˜ ÙˆÓ ΔÛÈÓÈ¿ÚË, ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˘, ∫·ÏfiÔ˘ÏÔ˘, ∫¿ÎÔ˘ Î.Ï.. ∂Âȉ‹ ÂÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ·¤Ù˘¯Â ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· Ù˘ Super League Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶., ¶·Ó··ıËÓ·˚Îfi˜, ∞∂∫, ¶∞√∫ Î·È ÕÚ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, fï˜, ı· ÌÂÈ ÛÊ‹Ó· ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ı· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È ¤Ó· ÛηÏÔ¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ªÂ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì·˜, ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘, ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¯¿ÚÙË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ Î·È ÛÙȘ “·Ú¿ÁΘ” ı· ·ÓÙÈÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ı· “ÏÈÒÛÂÈ” ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ŸÏË Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯·Ú› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. √ ÕÚ˘ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË, ÙÔ˘ ÈÔ ·¯¿ÚÈÛÙÔ˘ Î·È Ù˘¯ÂÚÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ŸÙÔ, ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË. √ ™º√μ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÛÙÔ ¤Ù·ÏÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜, ̤ۈ Ù˘ 3˘ Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi “·ÚfiÓ” . Δ¤ÏÔ˜, Ì ÂÚ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡-∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ı· ÛÙ›ÏÔ˘Ì fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ Û˘Û›ڈÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË” .

∂Ȃ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, Ë ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ °.™. §·Ì›·˜ Ì 1-3 ÛÂÙ (2125, 22-25, 25-12, 12-25) ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. ™˘Óı¤ÛÂȘ ÔÌ¿‰ˆÓ: °.™. §∞ªπ∞™ (∞ÁÁ¤Ï˘ ∏Ï›·˜): ΔÚ›ÁÁ· ∂., ∑·¯·Ú‹ ¢., ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂., ΔÛÔ‡Ú· ª., ∫fiÓÙÚ· ¡., ¢ÈÏ¿ÚË ¢., ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ™., ∫Ô˘ÚÙÔÌ·Ó›ÙË ∂., ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫., ¡¿ÎË Ã., ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎË °., ∞ÁÁÂÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∂. ¡π∫∏ (∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜): ΔÛ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ º., ¡ÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂., °È·ÁÎÔ˘Ó›‰Ô˘ ∫., ΔÛÈ·ÎÏ¿ÁηÓÔ˘ ª., μÏ·¯¿ÎË π., ΔÚÈ‡Ï· °., ΔÛÔ˘Ú¤· ∂., ∞ʤÓÙÔ˘ ¡., ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂., ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ª., ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ª. ÕÚÈÛÙË Ë ‰È·ÈÙËÛ›· ÙˆÓ Î.Î. ∫ÂÊ·Ï¿ ∏Ï›· Î·È ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ¡ÈÎfiÏ·Ô˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi ÂÂÈÛfi‰È· ÌÈÎÚ‹˜ ÌÂÚ›‰·˜ “ıÂÚÌfi·ÈÌˆÓ Ô·‰ÒÓ” ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÙfiÛÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ψÊÔÚ›Ԣ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔͤÓËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiٷ٘ ÊıÔÚ¤˜. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 8˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÙÔ˘ ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Ì 31 ÛÂÙ Î·È Ô ∞.¶.™. ºı›· Â› Ù˘ ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ Ì 3-0 ÛÂÙ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ¡›ÎË μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . 18 2. °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ . . . . . . . . 16 3. ∞.¶.™. ºı›· . . . . . . . . . . . 15 4. ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ . . . . . . . . 8 5. °.™. §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . 7 6. ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜ . . . . . . . . . . . .3 (∂Ï·ÛÛfiÓ·, ºı›·, §·Ì›· Î·È ∞.∂.§. ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ).

∞ƒ∏™

ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ •¿ÓıË ªÂ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ô ÕÚ˘ ÙË Ó›ÎË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” Ó· ¿ÚÔ˘Ó 1.200 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ∞ÎÚ›Ù˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ÌËÓ... ÂÓ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ȤÛÂȘ. √ ÕÚ˘ ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ∂¡ø™∂ø¡

™‹ÌÂÚ· ·›˙ÂÈ Ë 5Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

°π∞ ÙËÓ 3Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂ÓˆÛÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·›‰ˆÓ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ 5˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ô˘ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·fi μÔȈٛ·, ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ºıÈÒÙȉ· Î·È ºˆÎ›‰·), ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ 8˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (∞¯·˝·˜, ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∏Ï›·˜, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜/πı¿Î˘, ªÂÛÛËÓ›·˜). ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·Ó›ÛÙÚ·˜” ÙÔ˘ ¶ÂÙÚˆÙÔ‡ ¶·ÙÚÒÓ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ú‚¿Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 0-0 ÛÙË §·Ì›·. “¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰Â¯ı‹Î·Ì ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜. 줂·È·, Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ ·Ó ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ, ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” Û¯ÔÏ›·Û ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î. ∏Ï›·˜ ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘, Ô˘ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ™ÈÒÌÔ˜, ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ¡ÙfiÓÙ˘ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), ™·Ú‰¤Ï·˜, ªÔ˘Ú›Ù·˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∞ÁÁÂÏ‹˜ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘), ™·Ì·Ù¿˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜). ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶··¤ÙÚÔ˘ Î·È ¡·ÎfiÔ˘ÏÔ Ù˘ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ∞¯·˝·˜. °.¶.

∫∞ƒ∞Δ∂

ÃÔÓ‰Úfi˜ Î·È ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi

∂¡Δ∞Δπ∫∞ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ KYOKUSHINKAI KARATE ÙË ¤ÓˆÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· (∫¡OCK DOWN ) Ï‹ÚÔ˘˜ Â·Ê‹˜ ÛÙȘ 14 Î·È 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ μ›ÏÓÈÔ˘˜ §ÈıÔ˘·Ó›·˜. ΔËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÓÙ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÚÂȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ Ù˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫enzi Midori. ∞fi ÙÔÓ μfiÏÔ, ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ KYOKUSHINKAI, ÃÔÓ‰Úfi˜ ÿÚ˘ ÔÔ›Ô˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ™ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 27 ¯ÒÚ˜ ÌÂÏ‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ KYOKUSHINKAI Ì 350 ∞ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ, Ì ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi Ù¯ÓÈÎfi Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›‰Ô. √ ‚ÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ °. ∫ÔÛÌ›‰Ë˜, ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ∫√ÀªπΔ∂ Î·È ∫∞Δ∞, ÂÓÒ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Î·È ÂÎÚfiÛˆˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ .

∂§π∫∞ Ë ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂͤÏËÍ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ù˘, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηϿ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ›˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞¶√μ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ¿Óˆ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÂȉÈο ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÚÔÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜.

Δ

¡· ·ÚıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ∂¡Δ√¡∏ ÊËÌÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ˆ˜ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ¿Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ¿ÏÏ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·. ŸÏÔÈ Â‡¯ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó’ ·Ô‰ÂȯÙÔ‡Ó ·‚¿ÛÈ̘, ·ÏÏ¿ ηÏÔ‡-ηÎÔ‡, ·˜ ·ÚıÔ‡Ó Î·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ̤ÙÚ· ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘.

√È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓÒÛÙ˜ ÔχÙÈÌˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∏ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘, fi¯È ÌfiÓÔ ¿Óˆ Û ηı·Ú¿ ·ıÏËÙÈο ı¤Ì·Ù·. ¶ÚÔÛ·ı› Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ Î·È ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ۈ̷Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ë ÓÔÚ‚ËÁÈ΋ ÔÌ¿‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ ·fi ÙËÓ fiÏË ª¤ÚÁÎÂÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 22 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ. ª¤¯ÚÈ ¤Ú˘ÛÈ, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙË ™‡ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ÔÈ ¡ÔÚ‚ËÁÔ› ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ¿ÚÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ¤‰ˆÛ·Ó ...„‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. 줂·È·, Û’ ·˘Ùfi Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙfiÛÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ μ·Û›-

Ï˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜, fiÛÔ Î·È Ë ‚ÔËıfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ∞ӤϠ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë.

∏ ÒÚ· ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ; √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ¤ÂÛ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ô ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂχıÂÚÔ˜. §¤Ù ӷ ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi; ¶¿ÓÙˆ˜, ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ʛϷıÏÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” .

ΔÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ·

¶ÚÒÙÔ˜ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚ¿ Ô §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜

∑øΔπ∫∏™ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ŸÌˆ˜ Î·È Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ÌfiÓÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘, ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ∂ıÓ. √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ªÈ¯¿Ï˘ ∑ÈÒÁ·˜, ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ∫. ª¿ÁÁÔ, £. ª¿ÁÁÔ, °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙È¿ Î·È μ. ™ÎÔ‡Ú·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. °È’ ·˘Ùfi Ë ¡›ÎË ı· Ú¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ...·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Ô˘ ı· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÛÙËÓ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Ù˘ ÛÙ· ϤÈÔÊ.

√ §Â˘Ù¤Ú˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ £ËÛ¤· Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ÍÂ¤Ú·Û ٷ 30 ÁÎÔÏ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ◊‰Ë, ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Ì 31 Ù¤ÚÌ·Ù·, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÛÂ˙fiÓ Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÁÎÔÏ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ Ù· ¤¯ÂÈ “ÛÂÚ‚›ÚÂÈ” Ô 40¯ÚÔÓÔ˜ £·Ó¿Û˘ ª¤ÎÔ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ ‰Â‡ÙÂÚË ...ÓÈfiÙË.

∞ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ

¢È·ÙËÚ› ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ √ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Œ¯ÂÈ 29 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÂÓÒ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÂÙ¿ ÁÎÔÏ. √ ™ÏÔ‚¿ÎÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ. √È ¿ÏÏÔ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (¶∞√∫), ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ (∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (∫¤Ú΢ڷ). ∂›Û˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 12Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ. ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ 31¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ .

¡ÔÚ‚ËÁÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ™Δ√ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Á˘ÌÓ¿-

∏ ÂÓÙ¿‰· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¶¤Ú·ÛÌ· ÚˆÙÈ¿˜ ¤Î·Ó ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ë ¡›ÎË Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÔ ÈÎfi ∏Ú·ÎÏ‹. ¶Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ›¯Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ), Ô˘ Î¿Ï˘„ Â¿ÍÈ· ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË. ¶ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙÔÓ ÔχÂÈÚÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ 32 fiÓÙÔ˘˜ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ. ™ÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘ÔÎÏ›ıËΠÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹‰Ë ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Ë ∞ÛË̛ӷ ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË (Û¤ÓÙÂÚ) ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¿ ÓÔ‰Ô. ™ÙËÓ ∞1 ∂™∫∞£ ¿ÓÂÙ· ‹Ú·Ó ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ Ô °.™. μfiÏÔ˘ Î·È Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Â› ÙÔ˘ ∫ÂÚ·˘ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¡¿ÓÔ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ) Î·È ∞ϤÍË ¶·Ï¿ÓÙ˙· (ÛÔ‡ ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ô °ÈÒÚ ÁÔ˜ ∑·ÊÂÈÚÔ‡‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¡›ÎË ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. μ.∫.

™Àª¶∞ƒ∞™Δ∞£∏∫∂ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ·ÂÚÁ›· Ô Δ¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi. ŒÙÛÈ, ‚Á‹Î ‰ÈÏ¿ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠ‰ÂfiÓÙˆ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ̤Ú˜ ‰ÂÓ ı· ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. 줂·È·, ÙȘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÎÈfiÏ·˜, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ.

√ ¶¤ÙÚÔ˘ “ηı¿ÚÈÛ” ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi √ Õ΢ ¶¤ÙÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. √ μÔÏÈÒÙ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì ıËÙ›· Û √Ï˘ÌÈ·Îfi μ. Î·È ¡›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡ ÛÙË º˘Ï‹, ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

ª¶πΔ™∞•∏™

∂¡ø Δ√ ¢.™. Δ∏™ ¶∞∂ ∞¶√º∞™π™∂ ∞À•∏™∏ ª∂Δ√Ãπ∫√À ∫∂º∞§∞π√À ∫∞Δ∞ 15 ∂∫∞Δ. ∂Àƒø

“∏ ∂¶√ ı· οÓÂÈ Î·Ï¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘”

¶ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶∞√ ∞

줂·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë ∂¶√ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. °È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ (∞∂∫, ¶∞√∫, ∏Ú·ÎÏ‹˜, ÕÚ˘ Î·È √º∏) ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “... Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë ∂¶√ ı· οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘” , ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “... Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ÙÚÈÏ‹. ∞fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√, ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “...ÔÈ Ì·˚ÌÔ‡ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ı¤Ì· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂¶√ ÎÈ fi¯È ÙË °°∞” , ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÔȘ ·Ú·Ù˘›Â˜ ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·. π‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2004. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ƒ‹Á·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. “Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ 2004” , ÙfiÓÈÛÂ, ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ ı· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· ÁÈ· ηӤӷÓ, ηıÒ˜ ›¯Â ·Ú·ÙËÚËı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÂΛ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ‹ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ” . √ ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜ ‰‹ÏˆÛ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ Ô ÕÁÈÔ˜ ∫ÔÛÌ¿˜ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈ· Î·È fi¯È ȉȈÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∂™∫∞¡, Ô Î. ªÈÙÛ·Í‹˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ù·ÎÙÔÔÈËı›, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Â›Ó·È ¤Á΢ÚÔÈ. μ·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ˆ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ·Óı›ÛٷٷÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Ô Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜, ΔÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ ƒ˘ıÌÈ΋˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ (∫·Ï·Ì¿Ù·), ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÎfiÛÌÔ˘ Û¿ı˘ (√∞∫∞), ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ ÛÙÔ ¯¿ÓÙÌÔÏ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË), ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ú·ÎÙÈ΋˜ ÛÎÔÔ‚ÔÏ‹˜ (ƒfi‰Ô˜), ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÚ›ÎÂÙ (∫¤Ú΢ڷ), ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÚÂÈ‚·Û›·-·Ó·ÚÚ›¯ËÛË ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ÛÙȘ 30 ª·˝Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒ˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӷ ¿ÙÔÌ· (ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÙÔÍÈÎÔÌ·Ó›˜ Î.·.), ÂÓÒ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ (ÂȉÈο ÛÙȘ ÚÂÁοÙ˜), ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·Î·‰ËÌ›· ΈËÏ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ™¯ÔÈÓÈ¿, ÂÓÒ ı· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÈÓÁÎÔÓÁÎ ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 4, 31, 32, 33, 35.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 0 2 2, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 8 1 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 0 3 2.

‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ÂÚÈÎÔ¤˜, fiˆ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ.

√ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °fiÓÙÈη˜, ÙfiÓÈÛ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘: “ΔÔ ¢.™. ·ÔÊ¿ÛÈÛ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Ì·˜ χÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ Î·È ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙȘ ‰Ô‡Ì ۇÓÙÔÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌË ÚÔıÂÛÌ›·, Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ª·˚Ô˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÚÔıÂÛÌ›·, ı· Á›ÓÂÈ Ó¤Ô ¢.™. ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ·. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘Ê‹˜. ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· ‰Ô‡Ì Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ì·ÛÙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙÈ Î¿Ï˘„Ë ı· ¤¯Ô˘ÌÂ, ÙfiÙ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ΔÔ ·Ó ı· ÌÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ì Û ÂÚ›Ô˘ 2,5 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË. ™Â ÂÚ›Ô˘ 2,5 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. Δ· 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ì·˜ χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˜ ¶ÔϤÌ˘, ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô‡Ù ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ù· 15 ÂηÙ., Ù· ÔÔ›· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ì ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÛ· ÏÂÊÙ¿ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È fi¯È ÙÔ ÙÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢.™. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· ‰ˆ 30 ÂηÙ. ÁÈ· Ó· Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÌÔ˘Ó Ù· 15. °È·Ù› ·Ó ·fi Ù· 15 ÌÔ˘Ó Ù· ÌÈ-

√ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¢. °fiÓÙÈη˜

Û¿, ı· ¤¯Ô˘Ì Úfi‚ÏËÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÈ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÈÔÈ fi¯È. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó Ù· ÌÈÛ¿ ÏÂÊÙ¿. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi οı ϛÁÔ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ Ó· ˙ËÙ¿˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ˆÏ‹ÛÂȘ. ∂¤ÌÂÓ· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÌÂÈ ¤Ó· fiÚÈÔ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂ÁÒ ‰ÂÓ Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ηχÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ¢ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠηӤӷ fiÓÔÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˆÏ‹ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ. ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. Œ¯Ô˘Ì ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ·ÎÚÈ‚fi ÚfiÛÙÂÚ, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Á ηϿ ʤÙÔ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì Ì ·˘Ùfi. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘Ì‚fiÏ·È·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ۈÛÙfiÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ¡· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÚfiÛÙÂÚ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ·ÓÙ¤¯Ô˘ÌÂ. ΔÔ Ì¿Ù˙ÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı›” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, £·Ó¿Û˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ηÈ

›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ˙ÔÊÂÚfi. Èڛ˜ Ó· οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘ÓËı›˙ÂÈ, ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘. * ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂÙ¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ô˘Û›·Û·Ó ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∂¿Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· Ï¤È ÔÊ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ·fi ÙÔ˘˜ 4 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ì ¿ÏÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì 3. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÍÂΛÓËÛ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ª·Ú›ÓÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û‡Û·ÛË ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ‰ÈΤʷÏÔ, ÙÔÓ ™·ÚȤÁÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÁfiÓ·ÙÔ, ÙÔ˘˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ô˘Û›·ÛÂ Î·È Ô °ÎÔ‚Ô‡ ÏfiÁˆ ›ˆÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ª·˘Ú›·˜ Î·È ∫·›ÓÔ˜ ¤ÏÂÈ·Ó ÏfiÁˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡¤ˆÓ.

∞°ø¡π∑∂Δ∞π ™∏ª∂ƒ∞ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ °π∞ Δ∏¡ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

ªÂ ∫·‚¿Ï· Ô “£Ú‡ÏÔ˜” Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï” ÚÈÓ ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ ™∂º (16/4) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ∫·‚¿Ï· Î·È ÿηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ÙËÓ 24Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. √ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· ˆ˜ Ì›· ηϋ ¢ηÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ “ÌËÙ¤Ú·˜ ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ” . √ ™¤Ú‚Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙËÓ ›ˆÛË Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈÒÚËÛÂ, ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ı’ ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ÁˆÁÔ‡˜) Ô˘ ¯ı˜ ·›¯Â Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. Èڛ˜ ÙÔÓ ¡ÙÚÔ˘ ¡›ÎÔÏ·˜ (Á›ÓÂÙ·È ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ “·ÈˆÓ›ˆÓ” ), ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎ ∫·Ï¿ıË, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔÓ ÿηÚÔ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ÛÙÔ √∞∫∞. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ¶∞√∫ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘, Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ∑‚fiÓÎÔ ªÔ‡ÏÈ·Ó,

Ҧ

ÂÓÒ ÂΉfiıËÎÂ Î·È ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ¡ÙÈfiÓÙ ∫Ú›ÛÙÌ·˜. ∂ÎÙfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÔÈ °È·ÓӷΛ‰Ë˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿Î·˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÚ·›·˜. ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿‰· ÛÙ· Ï¤È ÔÊ, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∞∂∫ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘, ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi ¿Óˆ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ¢È¿ÛÙÚÂÌÌ· ˘¤ÛÙË Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ÔÚÎÔÊ›Î˘, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË, ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ, ÕÁÁÂÏÔ ∫ÔÚˆÓÈfi. ™ıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· πÏ›ÛÈ· ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, fiÔ˘ Ô ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹. √ ∫·ÌÂÚÔ˘Ó¤˙Ô˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓ٠ÿÚÓÙÈÓÁÎ ¡¿Ó· ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ŒÚÈÎ √˘¤Ì ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙ· “ÌÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·” . √˘Ú·Áfi˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, ÊÈÏÔÍÂÓ› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ Ù˘

¤‰Ú·˜, ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ì›· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÎÙ¿‰·, ÛÙÔ π‚·ÓÒÊÂÈÔ. √È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ™ÌÔ˘˜ ¶¿ÚÎÂÚ Î·È Δ˙ÂÚfiÌ ∫fiÏÂÌ·Ó, ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ Δ¿ÛÔ˜ ΔÚ·˚·Ófi˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ “°ËÚ·Èfi” Î·È ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∫ÚȘ ÃÔ˘Áο˙. ™ÙÔ μÂÓÂÙfiÎÏÂÈÔ Ù˘ ƒfi‰Ô˘, Ô ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. √È ƒÔ‰›Ù˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ ‰‡Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô “Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ” ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 24˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏Ú·ÎÏ‹˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÕÚ˘-∞∂∫ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-ª·ÚÔ‡ÛÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-ÿηÚÔ˜ ∫·Ï. ∫·‚¿Ï·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫ÔÏÔÛÛfi˜ ƒfi‰Ô˜-¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-¶∞√∫ * ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 17.00

23

¢ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ˙ËÙ› Ë ∂¶√ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ˆ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‰ÈÎÏ›‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ UEFA fiÙÈ ÔÈ ¶∞∂ ı· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞fi ÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· ˆ˜ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ Î·È ˆ˜ Ë ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ¶∞∂, ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ÈÛÙÔÔÈËı› ˆ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· 8,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 줂·È· Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÌfiÓÔÈ “ÂÓÂÚÁÔ›” ̤ÙÔ¯ÔÈ, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·¿˜ Î·È ¡›ÎÔ˜ ¡ÔÙÈ¿˜, ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ë ¶∞∂ ∞∂∫ ¯ÚˆÛÙ¿ 152.753.018,02 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ “ŒÓˆÛË” , ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘·¯ı› ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 44 Î·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 15,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÙ› Î·È ·ÔÏËÚÒÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Û ‰fiÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” .

ª¶∞™∫∂Δ

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη πηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi Ù· ÂÌÔÚÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, ÂÓÒ ‹Ú ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· Ù˘ ∞1. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ηÏÂÓÙ¿ÚÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÒ ÚÔÙ¿ıËΠ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ› Á‡ÚÔÈ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ı· Û˘ÌÙ˘¯ıÔ‡Ó Û ¤Ó· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÚfiÎÚÈÛ˘ Ô˘ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì Final 8 (fiˆ˜ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ πÛ·Ó›·˜ ‹ πÙ·Ï›·˜), Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ë ÚÒÙË ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ∏ Ó¤· ÛÂ˙fiÓ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Final 4 ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› ‰‡Ô Èı·Ó¿ ÙÚÈ‹ÌÂÚ·, 4-6‹ 11-13 ª·˝Ô˘. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, ÚÔÙÔ‡ ÙÂıÔ‡Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚÊ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËηÓ, ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË 24,6% ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ·‡ÍËÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ·Ó¿ Á‹Â‰Ô Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 11%. ∂ÈϤÔÓ, 59 ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û 168 ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ ¤ˆ˜ Î·È 162 ¯ÒÚ˜ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ (fiˆ˜ ÙÔ ÂÈϤÁÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ë ∂˘ÚˆÏ›Áη).


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ∫À¶∂§§√ SHIDOKAN KARATE ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 200 ∞£§∏Δø¡

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ™ ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î‡ÂÏÏÔ Shidokan karate Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂√S. √È ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂√ª∞ Î·È Ù˘ ∂√S ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Ê›ÏˆÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÒÓ Shidokan Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Î. Δ¤ÏÎË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3 dan.

™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 200 ·ıÏËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤‰ˆÛ·Ó ∫∞Δ∞ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜ ÙÔ˘ sport karate Î·È knock down. ∫ÂÓÙÚÈÎÔ› ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ‹Ù·Ó Ë ˘‡ı˘ÓË ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂√S Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú· ∞˚ÛÙÚ·Ù‹ °ÂˆÚÁ›· Î·È Ô ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∫ÚÈÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ™Á·Ù˙‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ™·ÓÔ‰‹ÌÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ºÈÙÛÈ¿ÏÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜, Δfi·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ªÈÛ·Îfi˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, ∞¿Î˘ •ÂÓÔÊÒÓ, ¢Ú·ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜, ¶¤ÙÛ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘. ™ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ·Ú›¯·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ: ª·ÚÙ›Ô˘ ™Ô‡Ï·, ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ ¡Ù›Ó·, ¶··ÁÚËÁfiÚË πˆ¿ÓÓ·, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ™ÔÊ›·. À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù·˜ Ù˘ ∂√S Î. °·‚·Ï¿˜ ¶¤ÙÚÔ˜ 4 Dan √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· shihan ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ §‹Ô 7 dan ·¤ÓÂÈÌ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ϷΤÙ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂√ª∞ Î. ™·ÚÁÈ·ÓÓ›‰Ë °ÂÒÚÁÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜ ̤۷ ·fi ÙÔ Shidokan. ∞ÎÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ ·fi ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞.™. μfiÏÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ Âȉ›ÍÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ: ºÈÙÛÈ¿ÏÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ 3 dan, ™·ÓÔ‰‹ÌÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2 dan, §·Áfi˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 1 dan, ª¿ÈÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 1 dan, ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 1 dan, ª·ÚÁ·ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 1 kyu. √È Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ: ∞.™. μfiÏÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˜ Ì ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú· §‹Ô 7 Dan-∫·ÙÛÔ‡Ú· °ÂˆÚÁ›· 5Dan-™·ÓÔ‰‹ÌÔ °ÂÒÚÁÈÔ 2Dan-∫·ÙÛÔ‡Ú· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ 1Dan-§·Áfi ∞ı·Ó¿ÛÈÔ 1Dan -ªÔ‡ÙÛÈÔ ¢‹ÌÔ 1Dan. A.™. Samurai ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ §ÈÔ‡ÏÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ 4Dan. ∞.™.Shidokan ∫·Ï·Ì¿Î·˜ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ ÃÚ‹ÛÙÔ 2 Dan. ∞.™. Shidokan ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Δ¤ÏÎË ∫ˆÓ/ÓÔ 3 Dan. ∞.™. Shidokan ∞ı‹Ó·˜ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ª·Ù˙fiÁÏÔ˘ ªÈ¯¿ÏË 2Dan, ∞.™. Shidokan ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ∫ÂÚ·Ì›‰· ∫ˆÓ/ÓÔ 2Dan., ∞.™. Shidokan ƒfi‰Ô˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ ªÔ˘ÚÏ›‰Ë ¢ÚfiÛÔ 1Dan. ∞.™. Shidokan μfiÏÔ˘ Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ μÔÁÈ·Ù˙‹ ∞ÓÙÒÓÈÔ 1Dan. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∫∞Δ∞ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 1Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ë ™Á·Ù˙‹ ¡¿ÛÈ· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ª¿ÏÏË Ã·ÚԇϷ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ë £ˆÌ¿È ™›ÓÙÈ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 4Ë §Ô‡‰· μ·ÛÈÏ›· (∫·Ï·Ì¿Î·) ∫∞Δ∞ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 2Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ë ª¿ÈÓÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ¡Ô‡Ï· ∫·ÙÂÚ›Ó· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ë ™Ù‡ÏÏ· ª›ÏˆÓ· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫∞Δ∞ ¶·›‰ˆÓ 3Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ô˜ ¶ÂψÚÈ¿‰Ë˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ ºÒÙ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫∞Δ∞ ¶·›‰ˆÓ 4Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ô˜ ΔÛÈfiÙÚ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ∑¿Ó·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ΔÚ¿ÙÛ·˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫∞Δ∞ ¶·›‰ˆÓ 5Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ô˜ º¿·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ª¿ÏÏ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫∞Δ∞ ¶·›‰ˆÓ 6Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ô˜ °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ °ÈfiÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫∞Δ∞ ¶·›‰ˆÓ 7Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ô˜ ª¿ÈÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ™¿‚‚·˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfi-

ÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 1Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -6  ÙÒÓ 1Ô˜ ¡Ô‡Ï·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ÃÚËÛÙ¿Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 2Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -6Â ÙˆÓ 1√˜ ª·Î·Ï¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ª¿Î·ÏÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ (∞ı‹Ó·) 3Ô˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (ΔڛηϷ) 3Ô˜ •¿Ê˘ §Â˘Ù¤Ú˘ (ΔڛηϷ) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 3Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -6Â ÙˆÓ 1Ô˜ ª›ÏÔ˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ∫ÔÓÙÈÓ¿Î˘ ª¿ÓÔ˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ô˜ ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰Ë˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (ΔڛηϷ) 3Ô˜ ∫Ô‡Û· ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 4Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -6  ÙÒÓ 1Ô˜ ∫Ô‡ÙÚ·˜ °ÚËÁfiÚ˘ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ °Î¿ÓÙ·Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∫·Ï·Ì¿Î·) 3Ô˜ ª·ÛÔ‡Ú·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ (∞ÏÌ˘Úfi˜) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 5Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ñ 8  ÙÒÓ 1Ô˜ ªÔ‡ÙÛÈÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ¶··Ó¿ÙÛÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ô˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ™›ÌÔ˜(∞ÏÌ˘Úfi˜) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 6Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -8  ÙÒÓ 1Ô˜ ∫fiÏÏ· ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ∫ÔÏÔ΢ı¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ((∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ô˜ ªfiη˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ô˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ (ΔڛηϷ) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 7Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -8  ÙÒÓ 1Ô˜ ¡¿ÙÛÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ §Â˘Ù¤Ú˘ (ΔڛηϷ) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 8Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -8  ÙÒÓ 1Ô˜ §ÈÔ‡ÏÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ™ÔψÌÔ‡ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ª¿ÚÈÔ˜ (∞ı‹Ó·) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 9Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -8  ÙÒÓ 1Ô˜ ª·Ù˙fiÁÏÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˜ (∞ı‹Ó·) 2Ô˜ ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ £¿ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ™ÈÙ·Ú¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 10Ë Î·ÙËÁÔÚ›· - 8 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ªÔ˘ÎfiÚÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ô˜ ™˘Ï‚¤ÛÙÂÚ ∑ÈÔ˘ (∫·Ï·Ì¿Î·) 3Ô˜ °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘)

ÚfiÛÊ·Ù· Ì¿ı·Ì ·fi Ù· ªª∂ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ÛÙÔ fiÏÔ, ¿ıÏËÌ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi, ‰ÂÓ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ.

ΔÔ˘ °È¿ÓÓË ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∂›Û˘, Ô ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰¤¯ÙËΠÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ™ÈÛ¤ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¯¿ÏÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÂÈÓfiËÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ (SMS) ÁÈ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiˆ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ۈ̷Ù›ˆÓ ·fi Ù· ÙÔÈο Î·È ÂıÓÈο ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó

∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 11Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 8 ÂÙÒÓ 1Ë ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ¢¤ÛÔÈÓ· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ™ˆÙËÚÈ¿‰Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›· (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ë ∞ÏÂ͛Ԣ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 12Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 8 ÂÙÒÓ 1Ë μ·ÎÚ›ÓÔ˘ ¡›ÎË (ΔڛηϷ) 2Ë ¢ËÌ¿ÎË ÕÚÙÂÌ˘ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ë ™Á·Ù˙‹ ¢¤ÛÔÈÓ· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 13Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 8 ÂÙÒÓ 1Ë ™ÎfiÚ· ª·Ú›· (∞ÏÌ˘Úfi˜) 2Ë ∂˘ı˘Ì›Ô˘ ∫ˆÓ/Ó· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ë ¶·Û¯·ÏÔ‡‰Ë ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ (∞ı‹Ó·) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 14Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ë ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ™ÔÊ›· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ª·ÛÔ‡Ú· ∫·ÙÂÚ›Ó· (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ë ∫ÔÏÔ΢ı¿ ÃÚÈÛÙ›Ó· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ë ¢ËÌ¿ÎË £ˆÌ·È˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) KOYMITE ¶·›‰ˆÓ 15Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -10 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ¶·˝‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ æ·ÚÚ¿˜ ΔËϤ̷¯Ô˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ μ·Ï·ÛÔ‡‰Ë˜ ∑‹Û˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 16Ë Î·ÙËÁÔÚ›· - 10 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ª¿Ï·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ¡Ù·ÈÏÈ¿Ó˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ΔڛηϷ) 3Ô˜ ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ¢‹ÌÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 17Ë Î·ÙËÁÔÚ›· - 10 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ΔۤϷ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ °È·ÛÏ·ÎÈÒÙ˘ πˆ¿ÓÓ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ¢ÂÚÌÔ˘Ù˘ ∞ÔÛÙfiÏ˘ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ô˜ μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 18Ë Î·ÙËÁÔÚ›· - 10 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ΔۤϷ ∂ÚÁÎÈÓ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ª·Ì·Ï¤ÙÛÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (Δڛη-

Ï·) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 19Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -10 ÂÙÒÓ 1Ô˜ °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ °ÂˆÚÁԇϷ˜ πˆ¿ÓÓ˘ (ΔڛηϷ) 3Ô˜ ∫˘Úȷο΢ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (∞ı‹Ó·) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 20Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -10 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ÷ÛÈÒÙ˘ ¡›ÎÔ˜ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ∫·ÓÙ˙Ô‡Ú·˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (ΔڛηϷ) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 21Ë Î·ÙËÁÔÚ›· - 10 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ªÔ˘ÎfiÚÔ˜ ™‡ÚÔ˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 2Ô˜ ™Îڤη˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (∫·Ï·Ì¿Î·) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 22Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 10 ÂÙÒÓ 1Ë Δ˙ȈÚÙ˙ÒÙË πˆ¿ÓÓ· (ΔڛηϷ) 2Ë ¶·Ù¤Ú· μÈÎÙÒÚÈ· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 23Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 10 ÂÙÒÓ 1Ë ¶··ÎÒÛÙ· ¢¤ÛÔÈÓ· (∫·Ï·Ì¿Î·) 2Ë ¡Ô‡Ï· ºˆÙÂÈÓ‹ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ë °ÈÒÙ·-ÕÓÓ· ª·Ú›· (ΔڛηϷ) 3Ë Ã·ÛÈÒÙË ∑ˆ‹ (ΔڛηϷ) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 24Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ °Î·Ì¿ÏÈ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 2Ô˜ ª·Î¿Ì˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜(¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (∞ı‹Ó·) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 25Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ΔÚ¿ÙÛ·˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ™È·Ì·Ú›Ó·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ΔڛηϷ) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 26Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ¡¿ÙÛÈÔ˜ §¿˙·ÚÔ˜ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ΔÛÈfiÙÚ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ∑¿Ó· ∞ϤͷӉÚÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 27Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ¡Ù¿ÏÏ·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 28Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ∫Ô˘ÛÈ·Ú‹˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ ºÒÙ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 29Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ™ÔψÌÔ‡ ∞Ó‰Ú¤·˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ∫Ô˘ÙÔ˘Î¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (∞ı‹Ó·) 3Ô˜ •˘Ófi˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ô˜ ∫¿ÏÏÈÔ˜ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 30Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ª·ÎÚ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ™˘ÁΤÚ˘ μÏ¿Û˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ∫ÔÓÙÔÁÈÒÚÁ˘ ÕÁÁÂÏÔ˜ (∞ı‹Ó·) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 31Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -12 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ∫·ÛȉȷÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ™Ù‡ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ∫Ô˘ÙÂϛȉ·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (ΔڛηϷ) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 32Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -

12 ÂÙÒÓ 1Ë ™Á·Ù˙‹ ¡¿ÛÈ· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ∫·ÏÔ‡ÙÛ· ¶ËÓÂÏfiË (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ë ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ª·Ù›Ó· (∞ÏÌ˘Úfi˜) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 33Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 12 ÂÙÒÓ 1Ë £ˆÌ¿È ™›ÓÙÈ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ¡Ô‡Ï· ∫·ÙÂÚ›Ó· (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 34Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 12 ÂÙÒÓ 1Ë ™Ù‡ÏÏ· ªÈϤӷ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ∫˘ÚȷοÎË ™ÔÊ›· (∞ı‹Ó·) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 35Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -14 ÂÙÒÓ 1Ô˜ °Î·ÁÈ¿ÓÓË ∞ϤͷӉÚÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ª¿ÏÏË ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ º¿·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ¶·›‰ˆÓ 36Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -14 ÂÙÒÓ 1Ô˜ °ÈfiÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ª·ÎÚ‹˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ÷ÛÈÒÙ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ (∫·Ï·Ì¿Î·) KOYMITE ¶·›‰ˆÓ 37Ë Î·ÙËÁÔÚ›· -14 ÂÙÒÓ 1Ô˜ ¢È‚¿Ó˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ∫¿ÙÛ·˜ §¿ÌÚÔ˜ (∞ÏÌ˘Úfi˜) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 38Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 14 ÂÙÒÓ 1Ë ª¿ÈÓÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ΔÛÈÁ·Ú›‰· ÷ڿ (ΔڛηϷ) 3Ë §Ô‡‰· μ·ÛÈÏ›· (∫·Ï·Ì¿Î·) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 39Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 14 ÂÙÒÓ 1Ë ª¿ÏÏË Ã·ÚԇϷ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Ì·Ï›· (∞ÏÌ˘Úfi˜) 3Ë Δ·ÎÙÈÎÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋ (∞ÏÌ˘Úfi˜) ∫√ÀªπΔ∂ ŒÊË‚ˆÓ 40Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ô˜ °Î›Î·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ (ΔڛηϷ) 2Ô˜ ª·ÎÚ‹˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 3Ô˜ ª¤ÌÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ ∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ 41Ë Î·ÙËÁÔÚ›· 1Ë ™Á·Ù˙‹ ¡ÂʤÏË (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ë ƒ·‚·ÓÔ‡ ∂ϤÓË (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) ∫√ÀªπΔ∂ KNOCK DOWN 1∏ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ∞¡¢ƒø¡ 1√˜ Δۤη ∞ÚıÔ‡ÚÔ˜ (∫·Ï·Ì¿Î·) 2Ô˜ ÃÈÒÙ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (∞ı‹Ó·) 2∏ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ∞¡¢ƒø¡ 1√˜ ∫·Ú·Ê‡ÏÔÁÏÔ˘ ¡›ÎÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ªÂÙÛÔ‚›Ù˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (∞ı‹Ó·) 3Ô˜ °Îԇ̷˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ (∫·Ï·Ì¿Î·) 3Ë ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ∞¡¢ƒø¡ 1√˜ ∞Ó·¯ˆÚÏ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∞ı‹Ó·) 2Ô˜ °ÎÈÒÓ˘ πˆ¿ÓÓ˘ (∫·Ï·Ì¿Î·) 3Ô˜ ÃÔ˘¯Ô˘Ú¤ÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ (∫·Ï·Ì¿Î·) 4Ë ∫∞Δ∏°√ƒπ∞ ∞¡¢ƒø¡ 1√˜ ∫ÔÏËÌ‹ÙÚ·˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ (¶‹Á·ÛÔ˜ μfiÏÔ˘) 2Ô˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ (∞ı‹Ó·) 3Ô˜ ÃÔ˘¯Ô˘Ú¤ÏÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ (∫·Ï·Ì¿Î·) * ∏ ∂√S ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi pub “ŒÏÍȘ” Î·È ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ Î. ∫¿ÏÏÈÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î. º¿· ª·Ú›ÓÔ.

∏ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙË ‰˘Û¯¤ÚÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ô ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ Ì·‡Ú˜ ̤Ú˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÂÛÙ¿ÏË Ì›· ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ·fi ÙË °.°.∞. Î·È ˙ËÙÔ‡Û ̛· ÏËıÒÚ· ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηӤӷ ·Ôχو˜ ÓfiËÌ· Î·È Ô˘ ‹‰Ë Ù· ۈ̷Ù›· Ù· ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ȉڇıËηÓ. ¶·Ú¿ ÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó, ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ì›· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ۈ̷Ù›ˆÓ Ì ÛÊÚ·Á›‰Â˜ “Ì·˚ÌÔ‡” , Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Î·È fiÙÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· Ù‡Á¯·Ó·Ó Ù˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Ô˘ ¤ÚÂÂ Î·È ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ fï˜ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÌÔÓ‹˜, Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ ÛÔ‚·Úfi ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ˘Ô„È¿˙ÔÌ·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ··ÈÙÔ‡-

ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê·, ›¯Â ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Î¿ı ۈ̷Ù›Ԣ Â›Ó·È ·ÚÁfiÛ¯ÔÏÔÈ ‹ Ôχ ·Ï¿ ÛΤÊÙËΠfiÙÈ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË, ¿Ú· ÏÈÁfiÙÂÚ· ۈ̷Ù›·, ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ Â¿Ó ÔÏÏÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ‰È¿Ï˘ÛË Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ó¤ÔÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ·ıÏËÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ‚ÔËıÔ‡Û˘ ‚¤‚·È· Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘‰fiψ˜ ··Û¯ÔÏ›. ¶ÚÈÓ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿, ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ fiÔ˘ fiÏÔÈ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ÙË °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

£· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈËı› fiÙÈ ÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ·ıÏËÙ‹, ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ªfiÓÔ Ì·˙Ô¯ÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÊÂÏ‹˜ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ Ù· ÎfiÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Â›Ó·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ë ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ïfi ı· Â›Ó·È Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÈ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙˆÓ SMS Î·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ...™ÈÛ›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™ÙË §¤Û‚Ô ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ªÔ˘ÛÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ μfiÏÔ˘ - ª˘ÙÈÏ‹Ó˘

Δ

Ë ª˘ÙÈÏ‹ÓË ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ʤÙÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ı¤Ì· “¡›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜ - √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘, ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜”.

ÚÔÙÈÌÔ‡ÛÂ Î·È Í¯ÒÚÈ˙Â Ô ÔÈËÙ‹˜ fiˆ˜ Ô ªfiÏ˘‚Ô˜ (ª‹ı˘ÌÓ·), Ë ¶¤ÙÚ·, Ë ∞ÁÈ¿ÛÔ˜, Ô ÎfiÏÔ˜ ÙÔ˘ °¤Ú· Î·È ÙÔ ¶·¿‰Ô˜, ¯ˆÚÈfi ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁfiÙ·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, Ë ÔÔ›· ·fi ÌfiÓË Ù˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ͯˆÚÈÛÙfi˜. ª·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ô-

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·

™˘Ó·˘Ï›· ∫ˆÛÙ‹ ª·Ú·‚¤ÁÈ· Ì ÛfiÔ˘Ï - Ù˙·˙ ‹¯Ô˘˜ ÙË ∫·Ï·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ¤Ó·˜ ¿ÛÛÔ˜ ÛÙÔ Ì·Ó›ÎÈ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ηϋ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ›·˜. ŒÓ·˜ ·ÎÔÚÓÙÂÔÓ›ÛÙ·˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜, Û˘Óı¤Ù˘ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜. ΔÔ 2003 ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi LP Ì ٛÙÏÔ ƒ·‰ÈÔÂÈÚ·Ù‹˜ Î·È ÙÔ 2007 ÙÔ Maraveyas ilegal. √ ‰›ÛÎÔ˜ ΤډÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi airplay Î·È Ôχ ıÂÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi ÙÔÓ Δ‡Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ∫√™ª√™ 93.6, ÙÔ Maraveyas ilegal „ËÊ›ÛÙËΠˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ 2007. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Welcome to Greece ·fi ÙËÓ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ilegal productions ηÈ

ÙËÓ EMI ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ªaraveyas Ilegal & Soul Jazz Orchestra live! Gold Star (ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·-

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

¿Ù·) °È·ÓÓÈÙÛÒÓ Î·È §·¯·Ó¿ 1 ÛÙ· ¶·Ï·È¿. ÃÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞”, “Ë £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜” Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο “™ÂÏ›‰Â˜” Î·È “£week” √È fiÚÙ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó 21:30. ŒÓ·ÚÍË 22:00 ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· 15 ú ÚÔÒÏËÛË: ηٿÛÙËÌ· Public, Ô‰fi˜ ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ Ì √ÁÏ ¡RG Energy Sports, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 64 (¤Ó·ÓÙÈ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘) ∞‚‚·Â›Ô, ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ΔÛ·Ï·¿Ù· - ∫Ô˘ÚÛ¿ÚÔ˜, π¿ÛÔÓÔ˜ Ì °ÎÏ·‚¿ÓË. ∂› ÙfiÔ˘ ÙË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ 20 ú ÛÙËÓ fiÚÙ·. ÏËÚÔÊÔڛ˜ / ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ: 6972205007, 6975706945 ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ª·Ú·‚¤ÁÈ· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ “£week”, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

∏ Demo Mode , Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Plenty Projects, ÚÔÛηÏ› Û ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ùo ™¿‚‚·ÙÔ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ (Gold Star hall) Ì ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹ ª·Ú·‚¤ÁÈ·. ª·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡˜ SÔul Jazz √rchestra, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, ¤Ó· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ‚Ú¿‰˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ô ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘. Œ¯ÂÈ ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ Û·Ó›˙ÂÈ Î·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì·ÁÈ΋ Î·È Ú˘ıÌÔ‡˜ ͤÊÚÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Û¤ÚÓÔ˘Ó ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎÈfiÏ·˜ ÏÂÙ¿. √ ∫ˆÛÙ‹˜ ª·Ú·‚¤ÁÈ·˜ ¤˙ËÛ ÁÈ· 8 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋, ÊÔ›ÙËÛ ÛÙÔ ˆ‰Â›Ô Niccolo Piccini ÙÔ˘ Bari ·ÚÌÔÓ›·, ·ÓÙ›ÛÙÈÍË Î·È ÊÔ‡Áη. ∂Λ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ cd Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘ Exdar ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ il Manifesto ÙÔ 1998, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‡ÏËÛ 15.000 ·ÓÙ›Ù˘·. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛË ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη Î·È ¶·Ó·ÁÈÒ-

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ §¤Û‚Ô˘. √ ÙÔÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ù· ªª∂ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ÂȉÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· ÔÈËÙ‹ Î·È ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÂÚÈ¿ÓÙ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂfiÊÈÏÔ˘, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μÚ·Ó¿, Î·È ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó Û ÙfiÔ˘˜ Ô˘

ÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘, ·ÚfiÏÔ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘˜, ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¯·ÚÔ‡Ó. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÒÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·‹¯ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ Â›Û΄˘-·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ˙ˆ‹˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È, ÔÈ “·ÔÛ΢¤˜” Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ¿ÓÙ·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, Î·È ·ÊÔ‡ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ Â¤ÙÚÂ·Ó, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÍÂÓ·Á‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ı·ÙÚÈο ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫¿ÏÏ·˜, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘, Ì ı¤Ì· ÙË ÛÎËÓÔÁÚ·Ê›· Î·È ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ fiÂÚ·.

¢Y™KO§O

ΔÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙË ª¿Á‰· ∫Ô˘Ì·Ú¤ÏÔ˘, ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ª·Ú›·-πÏ¿ӷ ª¿Ú‰·, ºÔ‡ÏË ¡Â‡ÚÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ Ã·Ù˙ËÔÏ›ÙË. ™·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ̷ıËÙ¤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ÓËÛ› ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, fiÔ˘ ¤Ù˘¯·Ó ıÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ ÂΛ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô. √È ‚ÔÏÈÒÙ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Û˘Ó¤Ú·Í·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ. ∏ ‚Ú·‰È¿ ıˆڋıËΠÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯‹˜ ·fi οı ¿Ô„Ë, ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋, ·È‰·ÁˆÁÈ΋ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÂٷ͇

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ŒÓ· ÂȉÈÎfi - fiÛÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ - ÌÂψ‰ÈÎfi ·ÊȤڈ̷, Ì ٛÙÏÔ: “ΔÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ì·˜ - ·fi ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË ÛÙÔ ¡›ÎÔ °Î¿ÙÛÔ” , ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë μÔÏÈÒÙÈÎË ÃÔÚˆ‰›· Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ μ√§√™ PALACE. ΔÔ ¯ÔÚˆ‰È·Îfi Û¯‹Ì· ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë Ì·¤ÛÙÚÔ˜ ™Ù¿Û· Δ˙¿ÏÏ·, ÂÓÒ ÛÙÔ È¿ÓÔ ı· Û˘ÓÔ‰¤„ÂÈ Ô ÛÔÏ›ÛÙ ¡›ÎÔ˜ ¡Â‡ÚÔ˜. Δ· ÔÈËÙÈο ΛÌÂÓ· ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ì·˜ ËıÔÔÈÔ› μ·Û›Ï˘ ªËÙÛ¿Î˘ Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿. ∏ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÃÔÚˆ‰›·˜ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 24210-82022 (¤ˆ˜ ÙȘ 7Ì.Ì., ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘). — ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô-ηÊÂÓÂ›Ô Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16 ∞-μ, ÙËÏ. 24210 33250) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∑‹Ó·˜ ¢È·ÎÔÌ‹ Î·È ∫ÂÚ·Û›·˜ ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ºÂ‡Áˆ” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫·ÙÚ›Ó ¡Ù¿ÙÛÈÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “∂Èη∫ÔÚÛÈÓ› Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÛÙÈÎfi˜ ¢È¿ÏÔÁÔ˜” . ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 23 ∞Ï›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÚÈÏ›Ô˘. ÙËÙ·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΗ ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μÔÏÈÒÙË ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿Û˘ÁÁڷʤ· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ÎË Î·È ∞Ó·∫¿‚Ô˘Ú· Ì ٛÙÏÔ “60” ·‡Ûˆ˜) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÈÓËοı ¶·Ú·Ì·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” Û΢‹ ÛÙȘ Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶ÂÈÚ·9:30 ÙÔ Ì·ÙÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ ¡¤·˜ πˆ‚Ú¿‰˘. Ó›·˜ μfiÏÔ˘. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ

√ªπ§π∂™ - ¶∞ƒ√À™π∞™∂π™ μπμ§πø¡ - ¢π∞º√ƒ∞

— ΔÂÏÂÙ‹ ∞Ó·ÁfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Cambridge Paul A. Cartledge Û Â›ÙÈÌÔ ¢È‰¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 19.30, ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “°È¿ÓÓ˘ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜” , ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÛÙÔ μfiÏÔ. — ΔÔ “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” ÚÔÛηÏ› Û ̛· ·ÊËÁËÌ·ÙÈ΋-ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù· ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ £·Ó¿ÛË μÔÁÈ·Ù˙‹, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ∏Ï›·˜ ÷Ù˙fiÁÏÔ˘. — ∏ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÙ·ÈÚ›· “¢π√Δπª∞ ∫∞π ª√À™∂™” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ (§. ™Ù·‰›Ô˘ & ª·Ó‰ËÏ·Ú¿) ÙË Ó¤· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˘ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ ∞rfe’ - ∫·ÚÈÓ¿ÎË. £· ÚÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó Î·È ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ∞‰¿ÌÔ˜ ªÔ˘˙Ô‡Ú˘ Î·È ¢ÈÔÓ‡Û˘ §Â˚ÌÔÓ‹˜. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ı· ··ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÔÈ: ª·Ú›· Arfe’ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο Î·È ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹ Î·È ¢‹ÌËÙÚ· ™ÎÔ˘ÊÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ƒ¿ÓÈ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ - πÔω¿ÛË. ™ÙÔ È¿ÓÔ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ë Ã·Ú¿ ™Ù·˘Ú¿ÎË, ÂÓÒ Ë μ¿Ûˆ ΔËÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ·fi ÙÔ Chorus Line ı· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÎÈÓËÙÈο ÙË ‚Ú·‰È¿. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ” , ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› Û‹ÌÂÚ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘, ÁÈ· ¤Ó· ηʤ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Î·Ê¤ “∞‰Ú¿ÛÙÂÈ·” (∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421025225 ‹ 2421033126, ‹ 6977946010. — ΔÔ “ΔÔ¿ÏÂÈÔ” 2Ô ¢.™. ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ‚È‚Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı Úˆ› ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘. — ∏ §È¿Ó· μÔ˘Ú¿ÎË, Ë ª·ÚÈ¿Ó· ª·Ù¿Ï· Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜ Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· (17.00-21.00) ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ VOURAKIS ÛÙÔ Xenia Domotel μfiÏÔ˘. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.30-9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 14/4 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ “ΔÔ ¡·fi Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì” . ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ dvd Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ º§√°∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ - Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Û¯·ÏÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÁÔÚ¿, Ì ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Ï·Ì¿‰Â˜, ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ, Úˆ› 10 .Ì. - 12Ì. Î·È ·fiÁÂ˘Ì· 6-8 Ì.Ì. ÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· - ª. ΔÚ›ÙË Î·È ª. ΔÂÙ¿ÚÙË. º§√°∞ ª·ÁÓËÛ›·˜: ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘-∞Ê‹ÛÔ˘ 6, μfiÏÔ˜, ÙËÏ. 24210 24628.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: - ∫˘Úȷ΋ 17/4: ªÂÙ¤ˆÚ· ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - Â˙ÔÔÚÈ΋: ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ - ∞Ó··˘Û¿˜ - μ·ÚÏ·¿Ì - ªÂÁ. ªÂÙ¤ˆÚÔ - ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ø.¶.: 5 - μ.¢.: 1/5. - ¶¤Ì.-¶·Ú.™¿‚.-∫˘Ú. 28-29-30/4-1/5/11: ÕÓ‰ÚÔ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ - Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋ 4‹ÌÂÚË ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ÃÒÚ·. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁ. πˆÛ‹Ê” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ™fiÊÈ·, Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÂÚ·˜ “Turandot” ÙÔ˘ Puccini, ÛÙȘ 13-15 ª·˝Ô˘. °È· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ fiÂÚ·˜ ̤¯ÚÈ 17/4, ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 20ú ÛÙË º›Ï· ∑Ë̤ÚË 24210 30121 ‹ 6944 410944. £· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 22-25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶¿Û¯· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 1Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿∞Ú¿¯ˆ‚·, 8Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ·‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ 5/6/2011 (·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 1/6 Î·È ÒÚ· 6.00 ÙÔ Úˆ›). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÈÌÂÏ›ٷÈ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ï·ÛÛÔÓÈÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶fiÏ˘, 4 Á‡̷ٷ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÚΛ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ∫. ™ÎÚÈ¿·˜. ΔËÏ. 6974-881944 Î·È ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô STEFANOS TRAVEL, ÙËϤÊ.: 24210-56920. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 1/5: ΔÚ›ÎÂÚÈ (¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿), 14-16/5: °È¿ÓÓÂÓ·, 11-14/6: ¶¿ÚÔ˜ (∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜), 26/6: §Ô˘ÙÚ¿ ™ÌÔÎfi‚Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 A¶ƒπ§π√À 2011

√ ‰ÈÂıÓ‹˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÌÈÏ¿ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù·

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ¢. μfiÏÔ˘ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë

¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙˆÓ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 13:00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·fi ÙȘ 17:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 21:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ŒÚÁ· ÂÎı¤ÙÔ˘Ó: ∫fiÁη ÷ÚԇϷ, ª·ÚÎÔ˙¿ÓË ∫ÏÂÔÓ›ÎË, ∫ÔÚˆÓ·›Ô˘ ª·Ú›·, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÏÏÈfiË, ª·ÎÚ¿ÎË ∑·Ê›ڈ, °Ô˘ÏÈÒÙË ¡ÙÂÓ›˜. ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË º§√°∞, Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 24628.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÃÚ. ΔÂÚ˙›‰Ë √π ÂΉfiÛÂȘ Introbooks Î·È ÙÔ

Public μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “Bright Nights” ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ΔÂÚ˙›‰Ë, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 14/4, ÛÙȘ 19:00 ÛÙÔ Public, ÛÙËÓ Ô‰fi √ÏÁ. 28 & ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9, ÛÙÔ μfiÏÔ. §·ÌÂÚ¤˜ Ó‡¯Ù˜. ∂ÎÙ˘ÊψÙÈο ÊÒÙ·, ˘¤ÚÔ¯ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∫¿ı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÚÔÛÂÁ̤ÓË, ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù¤ÏÂÈ·. ∂È‚ÏËÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜, ÌÈÎÚÔ› ıÂÔ› Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. Δ¤ÏÂÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, Ï¿ÛÌ·Ù· ·¤ÚÈÓ·. °˘Ó·›Î˜ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·, Ô˘ ‰Â ı· ÙȘ ¿ÁÁÈ˙˜ Ô‡Ù ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘. ŒÓ·˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·fi fiÓÂÈÚ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ clubs, ÙˆÓ clubbers Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο clubs ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÂηÂÙ›· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ÎÏÂȉ·ÚfiÙÚ˘·˜. √ ÎÒ‰Èη˜ Ù˘ ÛȈ‹˜ Û¿ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ insider ·ÔηχÙÂÈ fiÏ· fiÛ· ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ™˘Ìʈӛ˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ¡·ÚΈÙÈο, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ÔÚÓ›·. ∂ÍÔ˘Û›·, ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Û¯¤ÛÂȘ Û ÂχıÂÚË ÙÒÛË, Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ˙Ô‡ÁÎÏ·. √È ÀÔ¯ıfiÓÈÔÈ ÙÔ˘ ∫¤ÚÔ˘·Î ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ∞ı‹Ó·. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ¡›ÎÔ˜ Δ˙ԇ̷˜ - ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ (Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜) ¡›ÎÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜ - ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ & π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ∂ÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ “∞ÚÈ¿‰ÓË” ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ - À‡ı˘ÓÔ˜ SYN Advertising Group ∫›ÌÂÓ· ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ë ËıÔÔÈfi˜, §·Ú›· ∫·ÌÓ‹.

Parov Stelar: ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÛÙ˘Ï

ª

 ÙË Ì›ÍË Ù˘ Ù˙·˙ Î·È Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‹¯Ô Û ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi live show. √ fiÚÔ˜ “Electro Swing” ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, Ô˘ Ô Parov Stelar Â›Ó·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù·.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™Δƒ∞Δ√™ ¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™ - ¶∞™Ã∞§∏™ ª¶√ª¶√Δ™π∞ƒ∏™ (FABRICA CO)

™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó ¯ÒÚ· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÛÔ˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÛÔ˘; º˘ÛÈο! ΔÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚÒ Ó· ˆ; ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ Û οÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì·˜ ı· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. ∂ÁÒ Ú¤ÂÈ Ó· ˆ ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Î·È ÙÔ fiÙÈ ı· Â›Ì·È Â‰Ò Ì·˙› Û·˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿. ΔÔ ÎÔÈÓfi ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. Œ¯ÂȘ οÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÂȘ; ∫¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· ‰ÂÓ ¤¯ˆ... £· ÙÔ˘˜ ˆ fï˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ ¿ÓÙ·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Î¿ÓÂȘ οÙÈ... ∞ÏÏ¿ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Ì ·Á¿Ë! ∞Á·¿˜ Ôχ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂȘ; °È·Ù› fiÙ·Ó Â›Û·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ʤÚÓÔ˘Ì ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÛÙË ÛÎËÓ‹. ΔÒÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÔ‡ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ¿Û¯ËÌ· Ó¤·... ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ¿Û¯ËÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ· ¿ÏÏ· fiÌÔÚÊ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ı¤Ïˆ Ó· Ù· Ê·ÓÂÚÒÛˆ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÔ˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Â›Û·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ¤¯ÂȘ ÙfiÛË ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·,

ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·‰›‰ÂȘ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi... ∞fi Ô‡ ·ÓÙÏ›˜ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·; ¢ÂÓ Í¤Úˆ. ∞Ï‹ıÂÈ· ‰Â ͤڈ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ì›· ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË. ŸÙ·Ó Â›Û·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ·fi οو, ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÓÈÒÛÂȘ... ∂›Ó·È ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹! ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ͯˆÚÈÛÙ‹. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È Û¯fiÏÈ· ÁÈ· Ù· album ÛÔ˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÂȘ ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ jazz Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË... ªÔÚ›˜ Ó· Ì·˜ ÂȘ ÔÈ¿ ¿ÏÏ· ›‰Ë Û˘Ó‰˘¿˙ÂȘ ÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÔ˘; §ÔÈfiÓ, ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔ-

ÏË ÂÚÒÙËÛË, ÁÈ·Ù› ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÒ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ù· ÛÙ˘Ï. °È· ̤ӷ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∞Ó ·›ÍÂȘ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È rock ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. ∂›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·. ¢ÂÓ Â›Ó·È rock ÎÈı¿Ú·. ¶¿Ú ·˘Ù‹ ÙË ÎÈı¿Ú· Î·È Û˘Ó‰‡·Û ÙËÓ Ì electro Î·È jazz ‹¯Ô˘˜... £· ¤¯ÂȘ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ jazz rock. Œ¯ÂȘ ÙfiÛÔ ÔÏÏ‹ Ê·ÓÙ·Û›·...; ¡·È. °È· ̤ӷ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÔ˘ÛÈ΋. ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ÛΤÊÙÔÌ·È Û·Ó Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘ album, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËη Ì οÙÈ ·È‰È¿ ·fi ÙÔ San Fransisco, ı· ‰ÂȘ fiÙÈ Û˘Ó‰˘¿˙ˆ swing Î·È jazz... °È·Ù› fi¯È...; ∂›Ó·È Ôχ ͯˆÚÈÛÙfi ·˘Ùfi

Ô˘ οÓÂȘ... ∂›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÂÓÒÓÂȘ ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ªÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ‰Â ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ Î·È ‰Â ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ... ∞ÏÏ¿ fiÏ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿. ªÔÚ›˜ Ó· Ì·˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ Â¤ÏÂ͘ ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi fiÓÔÌ· “Parov Stelar” ; ™ËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ; ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, ÙÔ˘ ›·: ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÏËÛÙ›·˜ Û ÙÚ¿Â˙· ÙÔ fiÓÔÌ· ìParov Stelarî ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆÚ·›Ô. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰Â ͤڈ ÁÈ·Ù› Â¤ÏÂÍ· ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·. ∂›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· fiÓÔÌ·... £· ÛÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·Ó ÛÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂȘ ¤Ó· ·fi Ù· album ÛÔ˘; º˘ÛÈο ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô....ΔÔ “Coco” ! ªÔ˘ ‹Ú ·Ú·¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙÔ ÙÂÏÂÈÒÛˆ. ∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi album Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù· ¿ÓÙ·...√‡Ù Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÌÔÚ›˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜. ΔÔ “Coco” Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ striptease! ΔÔ “Coco” ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘... º˘ÛÈο! ∫¿ı album Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ·›ÚÓÂȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ·fi οÔÈÔÓ, Ó¢ÚÈ¿˙ÂȘ. ™Â ÏËÁÒÓÂÈ... °È·Ù› Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘.

“∞˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Nixon”

™Ô˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Mπ∞ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë “∞ıËÓ·˚΋ ª˘ıÔÔÈ›·” ÛÙÔ screening room ÙÔ˘ Nixon (∞ÁËÛÈÏ¿Ô˘ 61μ, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜) √È ı·٤˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ “∞˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Nixon” , Ô˘ ·Ó¤‚·ÛÂ Ô ∂˘‰fiÎÈÌÔ˜ ΔÛÔϷΛ‰Ë˜. ªÂ η˘ÛÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ¿ÊıÔÓÔ Î¤ÊÈ Î·È ËÁ·›· ¤ÌÓ¢ÛË, ¤ÓÙ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Â› ÛÎËÓ‹˜ Ù· ηÏÒ˜ Î·È Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û ·˘Ùfi ÙÔ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈÎfi ÙfiÏÌËÌ· ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·ÎÙ¿ Û˘Ó¯Ҙ Ó¤Ô˘˜ ıÂÚÌÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ “ƒ·ÁÈ¿‰Â˜” , ÂÓÒ ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË Â›Ó·È Ë §›Ó· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∏Ï›·˜ μ·Ï¿Û˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ £ˆÌ¿˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÏÔ‡‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛÈÌ›Ú˘ Î·È πˆÛ‹Ê ∫ÔÎΛÓ˘. √ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÚÎÔ‡Ó 70 ÏÂÙ¿, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ŒÙÛÈ, ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË Â˘Î·Èڛ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎˆÌÈÎfi ·˘Ùfi ı¤·Ì·: ∞fi„Â, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 21.00. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘

ΔË ª. ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙÔ ¢. ¢·ÎÙ˘Ï¿ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘

¶·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∞Ï. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ª∂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·-

ÙÔ ÙÔ˘ “·Á›Ô˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ” ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ӷ Ù· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· “ΔÔ ÃÚÈÛÙfi˜ ∞Ó¤ÛÙË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË” Î·È Ë “¶·È‰È΋ ¶·Û¯·ÏÈ¿” ·fi ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÎÙ˘Ï¿ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú· 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 Ì.Ì. ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17), ÙËÏ.24210 24816 ™ÙË ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË ·Ê‹ÁËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, ª¿Úˆ ∞ÈÛÒÔ˘. ™˘Óԉ‡ÂÈ Ì ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ Ô ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∑ÂÚ¿È. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì¤Û· ·fi Ù· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÂÔ¯‹. √ÏfiÎÏËÚË Ë Ô˘Û›· Ù˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì·˜ ¿ÊËÛÂ: “ΔÔ ¤ ¤ÌÔÈ, ÂÓfiÛˆ ˙ˆ, Î·È ·Ó·Ó¤ˆ η› ÛÔÊÚˆÓÒ, ‰ÂÓ ı· ·‡Ûˆ Ó· ˘ÌÓÒ ÌÂÙ¿ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÓ ÌÔ˘, Ó· ÂÚÈÁڿʈ ÌÂÙ’ ¤ÚˆÙÔ˜ ÙËÓ Ê‡ÛÈÓ, η› Ó· ˙ˆÁÚ·ÊÒ ÌÂÙ¿ ÛÙÔÚÁ‹˜ Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈο ‹ıË” . ™ÙÂÓfiÙÂÚ· ËıÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Ï¿-

Ù˘Ó Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙËÓ ËıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÂÁηÈÓ›·Û ÙË ‰ÈËÁËÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √ ڷΤӉ˘ÙÔ˜ Ì¿ÁÔ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ‰È·¯‡ÓÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Û·Ù¿ÏË Ù·Ï¤ÓÙÔ˘, Ô‡ ÙÔÓ Î·ıÈÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÚˆıÈÂÚ¿Ú¯Ë Ù˘ Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜ Ì·˜. ŒÓ· ·fiıÂÌ· ÌÓ‹Ì˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›

ÓÔÂÚ¿ ÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ÔÈËÙÈÎfi˜ Ô›ÛÙÚÔ˜ ÙȘ ‰È·ÔÙ›˙ÂÈ, ÌÈ· Ì·Á›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙȘ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ. √È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ›, Ù·ÂÈÓÔ›, ÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓÔÈ, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ú‹Ó˜ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ˙ˆ‹, Á›ÓÔÓÙ·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ. ∏ ηı·ÚÂ‡Ô˘Û· Ô‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, Û¿ÓÈ· Á›ÓÂÙ·È ‰˘ÛÓfiËÙË ÁÈ·Ù› ‰È·Ó¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi Î·È ÙË ı¤ÚÌË ÙÔ˘ ϤÔÓ Â˘Û˘ÁΛÓËÙÔ˘ ·ÓıÚˆÈÛÌÔ‡. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ fï˜ ·ÏÔÔÈÔ‡Û ÙË ÁÏÒÛÛ·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ï·˚ο ÛÙÔȯ›·, Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¤ÁÚ·„Â Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ΔÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÔÈËÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Î·È ÁfiÓÈÌË Ê·ÓÙ·Û›·. ™ÎÔÚ¿ÂÈ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·fiıÂÌ· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Î·Ù¿Ó˘Í˘, Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ÁÔËÙ›·, ·ÏÏ¿ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜. ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÁÔËÙ›·, ›Ù ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ËÏÈÔÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ∞ÈÁ·›Ô ›Ù ÛÙË ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÌÊ˘Û¿ ÙËÓ ÓÔ‹ Ù˘ Ï˘ÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ¤Í·ÚÛ˘, ÂÓÛÙ·Ï¿˙ÂÈ ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ë̛ʈ˜ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ·Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Á¿˘.

Δ√ ø‰Â›Ô ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ‰ÈÔÚÁ·-

ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 6Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶Ô›ËÛ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î¿ı ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓ‹ÏÈΘ, Ì·ıËÙ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ·È‰È¿. √ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηχÙÂÈ fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô›ËÛ˘ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‚Ú·‚‡ıËÎ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·: ª¤Ïψ ∞ÁÔÚ›ÙÛË (μfiÏÔ˜), ∞Ì·Ï›· μ·˝ÙÛË (μfiÏÔ˜), ª¿Úˆ μÏ·¯¿ÎË (™ÎfiÂÏÔ˜), °ÈÒÙ· ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ (μfiÏÔ˜), °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (μfiÏÔ˜), ∞Û·Û›· ∫·ÏÔ̤ڷ (μfiÏÔ˜), ™˘ÓÈÔÚ›ÙÛ· ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿ÎË (™ÎfiÂÏÔ˜), πˆ¿ÓÓ· ∫·ÙÛÈÔ‡Ú· (μfiÏÔ˜), ∑·Ú¿Ú˘ §¿ÛηÚ˘ (¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜), πˆ¿ÓÓ˘ ª·Ï·ÌÔ‡Û˘ (μfiÏÔ˜), ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (μfiÏÔ˜), ¡›ÎË ¶··‰‹ÌÔ˘ (μfiÏÔ˜), ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ (μfiÏÔ˜), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒ¿Ù˘ (μfiÏÔ˜), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™Î·Êȉ¿˜ (μfiÏÔ˜), μ·ÛÈÏ΋ ™ÙÂڤη (¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 39930, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6.30 - 8.30 Ì.Ì.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 12H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.506,25

0,97

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,18 4,53 19,5 4,1 6,38 5,8 11,6 1,1 5,04 3,49 0,77 0,86 4,84 0,55 2 4,1 2,6 11,67 5,96 1,3 3,14 7,19 6,06 5,19 5,69 2,39 12,35 2,46 9,89 9,1 5,34 15,7 15,42 15 7,78 1,32 4,63 3,36 2,87 3,35 3,3 17,78 9,5 0,52

5,88 859.773 2,26 1.456.226 2,63 206.619 -0,97 655.875 -1,69 4.744 -1,02 721 1,05 13.891 2,8 30.236 0,6 104.859 -3,32 12.053 4,05 356.995 1.434.502 0,41 1.000 646.345 2,56 16.212 -2,61 76.267 89.850 -0,43 269.317 -1,32 2.464.087 -0,76 4.334 0,32 93.446 93.264 -0,66 148.193 4,01 20.841 3,45 66.832 -0,83 167.199 -0,8 10.506 2,5 1.238.326 -1,1 14.956 0,55 37.437 0,19 91.642 1,16 975 -1,09 547 1,42 772.594 3,73 1.548.172 2.087.986 1,98 1.060 3,38 64.046 -2,71 7.667 6,35 367.906 -1,2 34.340 3,98 40.632

0,17 4,3 18,76 4,02 6,38 5,8 11,35 1,07 5 3,49 0,72 0,85 4,8 0,53 1,95 4,1 2,54 11,67 5,89 1,3 3,11 7,06 5,99 4,98 5,36 2,36 12,21 2,39 9,8 9 5,28 15,5 15,42 14,52 7,44 1,27 4,58 3,25 2,87 3,12 3,25 17,1

0,18 4,57 19,5 4,29 6,49 5,98 11,6 1,13 5,11 3,61 0,77 0,87 4,84 0,57 2 4,29 2,62 12 6,17 1,32 3,19 7,26 6,14 5,24 5,74 2,42 12,39 2,5 9,98 9,2 5,42 15,7 15,6 15,15 7,83 1,36 4,63 3,4 2,97 3,35 3,45 17,88

144.271

0,5

0,53

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

6,88 8,06 15,7

0,50 1,03

5.640 2 2.402

6,88 8,06 15,54

7,01 8,06 15,7

1.260 100 25.123 8.490 474 27.600 25.360 12.401 26.987 7.000 25.024 43.800 50 1.197 1.950 386.977 2.000 241.567 24.196 1.718 14.019

0,35 0,52 0,95 0,39 1,76 0,27 0,96 0,51 0,37 0,52 0,72 1,18 0,97 0,52 8,5 0,42 1,11 0,4 0,9 1,29 0,4

0,37 0,52 0,99 0,42 1,76 0,28 1,04 0,55 0,39 0,53 0,74 1,29 0,97 0,57 8,59 0,45 1,12 0,41 0,97 1,34 0,43

6.911 500

5,82 0,88

6,98 0,95

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√)

0,35 0,52 0,98 0,42 1,76 0,27 1,02 0,54 0,38 0,52 0,74 1,27 0,97 0,57 8,59 0,43 1,12 0,4 0,93 1,34 0,42 0,75 1,85 6,03 0,95 2,95 1,33 2,48 2,51 0,38 0,51 0,62 0,44 1,29 0,83 2,36 0,38 1,25 0,54 0,75 1,85 0,68 0,51 0,58 1,08 0,57 0,49 0,35 0,6

-2,78 4 3,16 7,69

2

-1,89 7,63 2,11

0,9

3,88

-6,66 2,15

13.980 500 19.210 900 398.408

2,44 2,51 0,37 0,5 0,6

2,48 2,51 0,4 0,51 0,64

-3,33 -2,7

13.480 25.451 531 7.110 119 3.456 28.300 80 1.387 440 1.429 248

1,21 0,76 2,16 0,37 1,13 0,54 0,74 1,81 0,59 0,48 0,57 1,08

1,29 0,85 2,37 0,4 1,25 0,56 0,75 1,85 0,69 0,51 0,6 1,08

-7,55 -2,78 -1,64

6.830 477 501

0,49 0,33 0,56

0,49 0,38 0,6

1,62 -2,56 2

4,03 2,47 -1,26 -2,56 -1,82 1,35 -0,54 7,94

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,72 1,37 0,76 0,36 0,65 5,85 0,78 1,62 0,97 0,76 0,33 0,39 0,38 0,59 1,33 0,87 0,5 0,66 1,27 36,18 1,14 0,61 1,53 0,42 0,5 0,53 3,28 1,26 0,52 0,75 0,4 0,24 0,76 0,71 4,64 1,63 0,71 1,92 2,39 0,94 0,83 0,43 0,35 4,09 0,5 2,15 0,85 0,38 0,39 0,44 0,6 0,53 0,42 0,55 1,71 0,56 0,57 0,46 0,83 0,32 0,63 0,49 0,69 0,46 2,58 0,55 3,25 0,83 1,15 0,57 0,63 0,34 0,92 1,44 0,38 0,72 0,82 1,21

4,35 -1,3 5,88

-2,5

-7,14

-1,48 -1,14 2,04 -0,78 -0,25 2,7 -5,56 -1,96 1,55 -0,79

2,56 4,35

-6,86 -8,97 -0,52 -4,02

7.430 20 254.135 760

0,68 1,29 0,74 0,35

0,75 1,37 0,8 0,36

12.805 902

0,77 1,56

0,79 1,7

1.774 500 4.241 1.450 300 70.008 12.410 1.350 3.010 4.130 3.000 6.721 3.035 169 2.230 4.125 13.110 16.300 18.675 47.962 2.800 1.000 13.550

0,76 0,33 0,38 0,37 0,59 1,28 0,86 0,48 0,65 1,17 36,03 1,08 0,59 1,53 0,39 0,49 0,48 3,24 1,26 0,51 0,75 0,4 0,24

0,76 0,33 0,41 0,4 0,59 1,42 0,91 0,5 0,67 1,32 36,8 1,22 0,61 1,66 0,42 0,52 0,53 3,28 1,33 0,53 0,77 0,4 0,25

2.680 2.670 550 1.400

1,63 0,71 1,88 2,34

1,74 0,72 1,94 2,51

703

0,82

0,83

-3,59 -1,16

125 480 775 699 250

0,31 4,01 0,47 2,15 0,85

0,35 4,1 0,5 2,29 0,85

-2,5 -2,22

4.551 5.500

0,37 0,44

0,4 0,44

7,69 -1,79 2,4 -1,75 3,64

3.221 1.130 180 5.448 610 1.300

0,39 0,55 1,71 0,54 0,52 0,43

0,42 0,57 1,71 0,58 0,58 0,46

1,61

5.101 29.651

0,3 0,62

0,32 0,64

9,52

13.761 45

0,68 0,44

0,73 0,46

7.326 250 1.529

0,55 3,2 0,81

0,56 3,25 0,85

9,62 -1,56 9,68 -1,08

4.601 267 10.758 59.337 1.822

0,53 0,58 0,29 0,9 1,36

0,57 0,63 0,34 0,95 1,44

-1,37

12.250

0,71

0,74

2,54

100

1,2

1,21

240 1.900 27.600 6.300

7,6 0,54 0,27 0,35

7,6 0,56 0,28 0,38

1.000 16.224

0,13 0,18

0,13 0,19

2,94 2

1,56

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√)

7,6 0,55 0,27 0,38 13,5 0,61 0,13 0,18 0,15 0,14 0,08 0,89 0,25 0,2 2,68 0,7 2,47 1,1 0,17 0,11 7,81 0,22 1,28 0,29

-1,79 18,75

-7,14

14,29 -1,11 4,17

158 18.156 3.193 11.874

0,07 0,88 0,23 0,19

0,08 0,9 0,26 0,2

-0,4

1.160 3.900

0,7 2,38

0,7 2,53

-8,33 9,08 4,76 -0,78

9.121 25.000 49 10.940 24.011

0,16 0,11 7,81 0,22 1,24

0,18 0,11 7,81 0,22 1,31

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

1,23 6,51 4,56 0,35 0,23 14 71,2 18,64 0,27 0,1 0,09 0,5 1,2 0,2 0,19 0,11 0,34 0,17 11,7 6,5 0,18 0,29 0,07

6.810

1,22

1,23

2,94

1.000 1.500

0,35 0,23

0,35 0,23

-0,64

450

18,49

18,76

30.483 18.694

0,09 0,09

0,1 0,09

5,26

2.000

1,2

1,2

-5

11.110

0,18

0,2

6,25

171.289

0,17

0,18

6.166

0,17

0,18

-12,5

11.295

0,07

0,08

-16,67

100.086

0,05

0,06

3,13 5,88 -2,5

200 4.600 150 2.000 784 10.635 1.710

0,66 0,18 0,39 0,06 0,12 0,25 0,17

0,66 0,18 0,39 0,06 0,12 0,26 0,17

8.250

0,52

0,56

9.121 23.337

0,16 0,33

0,18 0,39

17.000

0,07

0,07

-4

7.500 224.262 48.280 6.411 56 708

0,16 0,22 0,17 2,8 0,17 0,24

0,16 0,24 0,19 2,91 0,18 0,24

-6,98

550

0,39

0,43

-9,09

2.000

0,2

0,2

3,93

3.218

1,8

1,93

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,05 0,07 1,5 0,66 0,18 0,39 0,06 0,12 0,26 0,17 0,43 0,08 0,06 0,54 0,11 0,17 0,36 0,04 0,04 3,7 0,76 0,07 0,34 0,09 0,23 0,89 0,2 0,04 0,08 0,11 0,16 0,23 0,18 2,87 0,18 0,24 0,27 0,4 0,75 0,2 0,41 1,85

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,92 3,65 2,47 1,3 0,61 3,3 1,09 1,72 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

9,09 -5,56

4,55 -2,38


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 11H™ ∞¶ƒπ§π√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.569.361,12 5.142.130,85 4,1946 18.905.516,52 2.749.956,35 6,8748 97.807.956,88 13.966.328,72 7,0031 11.696.463,79 2.024.529,25 5,7774 287.039.636,22 107.941.823,29 2,6592 20.581.597,32 2.741.185,77 7,5083 13.032.065,97 2.331.617,41 5,5893 6.438.905,43 1.431.243,09 4,4988 7.845.963,87 1.209.194,24 6,4886 101.745.198,04 12.429.713,64 8,1856 38.277.607,95 6.160.306,80 6,2136 4.501.957,19 1.500.201,90 3,0009 10.440.968,63 1.156.607,70 9,0272 1.165.897,10 127.806,18 9,1224 144.811.518,73 11.507.104,88 12,5845 8.652.467,10 696.090,69 12,4301 7.743.644,19 1.706.151,23 4,5387 4.906.938,59 1.514.792,01 3,2393 8.119.821,00 2.358.037,53 3,4435 7.093.044,72 1.119.463,23 6,3361 24.220.611,83 2.982.425,80 8,1211 9.968.247,32 5.446.020,21 1,8304 3.163.024,32 260.602,79 12,1373

-0,11% 4,2785 4,1107 -1,12% 0,27% 6,9779 6,8232 1,56% -0,22% 7,0381 6,9506 1,21% -0,12% 5,8785 5,7196 0,05% -0,27% 2,6592 2,6592 0,65% -0,70% 7,5083 7,4520 1,23% -0,99% 5,5893 5,5474 -0,12% 0,99% 4,5258 4,4628 4,60% 0,08% 6,5859 6,4886 0,98% -0,05% 8,1856 8,1856 2,01% -0,10% 6,2757 6,1825 -0,68% -0,22% 3,2410 3,0009 0,11% -0,11% 9,0272 8,9595 0,80% -0,10% 9,1224 9,1224 0,96% -0,18% 12,6474 12,4901 0,44% 0,05% 12,6787 12,3058 2,19% -0,41% 4,5387 4,5160 1,57% -0,40% 3,3041 3,1745 1,44% -0,08% 3,4435 3,4177 0,64% -0,08% 6,4153 6,3361 -3,13% 0,86% 8,2023 8,0399 5,46% -0,05% 1,8304 1,8258 -0,35% -0,06% 12,3194 12,0159 0,00%

80.793.029,41 28.072.117,47 2.283.058,28 125.314.114,68 27.920.226,22 6.437.937,81 25.156.760,23 26.578.482,82 11.753.140,94 23.568.206,43 6.713.825,85 11.360.529,00 19.748.590,56 34.621.079,34 305.562.293,37 6.198.396,62 26.235.286,11 34.811.199,61 107.943.779,28 45.504.468,85 13.034.953,37 454.763,70 6.375.482,79 1.026.738,79 12.051.316,09 974.462,44 1.354.159,42 12.453.869,54 2.285.015,23 1.873.738,66 111.359.177,83 52.931.395,25 12.752.532,93 47.976.793,03 71.933.961,09 49.852.543,33 10.700.367,86 43.436.479,98 799.185,62 19.595.006,30 5.718.233,23 2.850.675,83 379.713,36 8.083.767,60 25.195.616,40 20.525.109,62 2.890.347,43 3.772.336,12 2.711.223,60

16,0024 12,3461 9,6299 4,5551 6,8833 7,3902 7,9284 8,1154 6,9573 7,0969 3,9455 6,9340 2,9799 5,0518 6,0926 5,9123 9,6761 10,9916 8,2279 10,1048 11,5391 1.235,8900 1.231,1400 1.159,3700 1.189,8400 945,0400 1.002,2600 3,5415 3,1299 7,7119 3,1885 10,3432 10,0562 9,0514 3,0896 9,1128 26,6575 1,1467 1,1455 10,5906 10,6754 3,2506 3,0077 4,9492 2,6318 3,2952 3,6522 196,3400 3,2520

0,07% 0,01% -0,25% 0,04% 0,04% -0,03% 0,07% -0,07% 0,94% 0,05% -0,05% -0,01% 0,23% -0,18% 0,16% 0,07% -0,04% 0,05% -0,21% 0,06% 0,08% -0,05% -0,06% -0,03% -0,03% -0,04% -0,04% 0,04% -0,08% -0,09% -0,13% -0,11% -0,13% -0,24% 0,02% -0,23% -0,24% -0,02% -0,02% -0,06% -0,06% -0,02% 0,03% 0,01% 0,04% 0,06% -0,21% -0,21% 0,03%

16,3224 12,5930 9,8225 4,5779 6,9177 7,4272 8,3248 8,3589 7,1660 7,3098 4,0145 6,9340 2,9978 5,0518 6,0926 5,9123 10,1599 11,5412 8,6393 10,6100 11,5391 1.235,8900 1.231,1400 1.159,3700 1.189,8400 945,0400 1.002,2600 3,5946 3,1768 7,8276 3,2682 10,5501 10,2573 9,0514 3,0896 9,2951 26,7908 1,1467 1,1455 10,5906 10,6754 3,3156 3,0077 4,9492 2,7108 3,3941 3,6979 197,3217 3,3496

15,8424 12,2226 9,5336 4,5209 6,8317 7,3348 7,7698 7,9531 6,8182 6,9550 3,9060 6,8820 2,9561 5,0518 6,0926 5,9123 9,6761 10,9916 8,2279 10,1048 11,5391 1.235,8900 1.231,1400 1.159,3700 1.189,8400 945,0400 1.002,2600 3,5415 3,1299 7,7119 3,1247 10,1363 9,8551 8,8704 3,0664 8,9305 26,4576 1,1381 1,1455 10,5112 10,6754 3,2343 2,9927 4,9245 2,5528 3,1963 3,6522 196,3400 3,1870

-1,59% -0,97% -8,09% -0,45% -1,42% 0,04% 1,14% 1,83% -2,06% -2,55% 0,65% -1,15% -0,65% -4,27% 3,74% 2,05% 2,64% 1,25% 2,10% 0,69% 3,65% 0,09% 0,10% 0,86% 0,87% -0,08% -0,07% -0,13% 1,17% -1,34% -1,81% -2,13% -2,25% -1,90% -2,33% -2,41% -7,73% 2,01% 2,14% 2,69% 2,74% 0,57% 2,03% 1,93% 1,34% -0,37% -7,31% -2,75% 0,25%

1,9874 6,5336 3,6542 14,3390 2,7118 5,9007 9,6420 5,7372 10,6812 6,8746 28,8689 11,9143 4,9130 1,6331 4,2120 0,9642 1,0297 5,0976 1,4910 6,8937 1,2257 15,5497 808,2200 809,6100 12,9133 4,9268 7,8683 2,5264 18,9906 4,3665 0,3616 0,4016 1,2418

-2,10% -1,54% -3,05% -2,21% -1,58% -2,12% -1,85% -2,56% -2,03% -3,10% -1,22% -1,33% -0,70% -2,31% -2,28% -1,84% -2,44% -1,34% -1,60% -2,08% -2,37% -2,48% -1,17% -1,17% -2,34% -2,03% -2,21% -2,60% -2,31% -1,33% -2,24% -2,74% -2,04%

2,0868 6,8603 3,8369 15,0560 2,8067 6,1072 9,7384 5,7946 10,7880 6,9090 29,4463 12,1526 5,0113 1,6903 4,2120 0,9642 1,0451 5,1741 1,4910 6,8937 1,2257 15,5497 808,2200 809,6100 13,3007 5,0746 7,8683 2,5264 19,1805 4,4102 0,3616 0,4016 1,2418

1,9477 6,4683 3,6177 14,1956 2,6847 5,8417 9,5456 5,6798 10,5744 6,8196 28,5802 11,7952 4,8639 1,6331 4,1699 0,9546 1,0194 5,0466 1,4761 6,8248 1,2134 15,5497 808,2200 809,6100 12,7842 4,8775 7,7896 2,5011 18,8007 4,3228 0,3580 0,3976 1,2294

4,95% 10,13% 4,69% 10,70% 4,07% 2,73% 7,42% 5,47% 7,93% 2,96% 6,31% 8,26% 7,87% 10,50% 4,20% 9,33% 8,62% 5,33% 7,01% 5,93% 5,38% 5,09% 6,07% 6,08% 4,17% 8,32% 3,57% 6,82% 3,49% 2,78% 3,64% 6,38% 5,63%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

5.048.818,49 2.273.756,95 237.079,49 27.510.905,34 4.056.219,87 871.147,78 3.172.996,99 3.275.053,38 1.689.331,81 3.320.936,80 1.701.650,97 1.638.381,88 6.627.322,83 6.853.236,50 50.152.780,94 1.048.391,81 2.711.342,88 3.167.066,89 13.119.250,39 4.503.254,73 1.129.628,78 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 730.050,59 242.967,89 34.925.385,40 5.117.520,42 1.268.128,92 5.300.470,19 23.282.770,88 5.470.580,46 401.402,39 37.878.599,05 697.653,95 1.850.232,63 535.644,92 876.975,47 126.247,41 1.633.350,29 9.573.654,57 6.228.861,51 791.390,58 19.213,18 833.715,95

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE

5.998.523,47 3.497.655,93 24.297.127,73 30.267.419,95 11.902.761,81 11.818.960,21 271.335.395,17 15.651.837,51 16.127.945,76 39.197.840,54 34.062.017,25 38.392.287,33 25.429.437,15 10.658.860,22 60.917.654,32 1.832.491,34 9.904.660,92 771.068,56 58.352.326,45 125.336.221,98 20.054.487,24 4.346.524,12 146.533,89 11.075.437,52 90.830.650,67 7.003.653,14 44.608.430,59 5.454.047,92 138.553.041,14 46.531.884,43 20.853.925,27 1.574.191,04 4.917.429,67

3.018.286,88 535.331,94 6.649.155,92 2.110.849,38 4.389.324,07 2.002.986,62 28.140.995,52 2.728.146,02 1.509.932,15 5.701.800,00 1.179.885,45 3.222.383,42 5.175.936,74 6.526.887,29 14.462.887,01 1.900.615,44 9.618.724,08 151.262,48 39.136.664,37 18.181.164,57 16.361.818,71 279.525,00 181,31 13.679,93 7.033.908,32 1.421.545,77 5.669.369,20 2.158.828,24 7.295.857,33 10.656.594,08 57.668.525,41 3.919.415,00 3.959.926,42

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

502.006,13 397.726,85 1,2622 10.797.768,43 3.707.807,07 2,9122 1.762.902,38 1.018.934,90 1,7301 15.293.910,13 6.834.040,68 2,2379 7.818.538,11 4.860.461,73 1,6086 39.856.287,87 4.244.708,85 9,3896 10.943.111,32 6.101.903,24 1,7934 53.924.093,69 1.590.247,66 33,9092 10.596.216,57 16.823.826,59 0,6298 35.250.316,04 4.919.748,15 7,1651 5.174.868,13 8.600.519,33 0,6017 25.727.992,07 3.807.266,12 6,7576 6.464.549,12 2.522.406,30 2,5629 19.220.434,18 12.979.239,83 1,4809 12.409.860,59 7.555.337,53 1,6425 1.406.330,82 1.676.143,76 0,8390 359.538,99 170.180,94 2,1127 4.030.709,65 570.492,00 7,0653

-2,03% 1,2622 1,2622 5,86% -2,01% 3,0578 2,8831 6,48% -1,95% 1,8166 1,7128 10,04% -2,00% 2,2379 2,2267 5,44% -1,36% 1,6086 1,6006 5,82% -2,33% 9,4835 9,2018 0,66% -1,03% 1,8113 1,7575 6,85% -2,24% 34,8417 33,9092 6,59% -1,38% 0,6424 0,6298 4,84% -2,25% 7,3084 7,1651 4,63% -1,46% 0,6122 0,5897 7,85% -2,49% 6,8759 6,6224 5,99% -2,28% 2,5629 2,5373 6,52% -2,66% 1,5549 1,4661 6,35% -1,49% 1,7246 1,6097 5,03% -1,13% 0,8558 0,8306 -0,45% -2,33% 2,1972 2,0916 5,15% -2,37% 7,3479 6,9946 4,84%

16.869.203,34 1.270.845,62 13,2740 1.855.091,22 402.952,20 4,6038 4.552.052,83 524.455,17 8,6796 5.553.543,91 1.013.070,53 5,4819 14.247.777,19 1.157.289,82 12,3113 32.318.102,09 2.903.200,35 11,1319 15.046.515,79 1.112.852,70 13,5207 3.821.041,54 600.089,05 6,3675 5.152.724,09 1.962.248,14 2,6259 8.024.354,13 1.533.068,24 5,2342 4.591.745,80 1.942.725,94 2,3636 1.010.881,10 125.963,39 8,0252 19.242.027,42 5.530.276,88 3,4794 29.422.794,10 7.911.123,91 3,7192 1.207.762,05 137.486,03 8,7846 3.117.440,48 388.550,00 8,0233 453.858,54 375,13 1.209,8600 37.004.395,77 30.072,20 1.230,5200 687.678,85 623,11 1.103,6300 45.305.395,38 40.980,16 1.105,5400 44.507,24 43,99 1.011,6900 4.844.269,52 4.779,40 1.013,5700 4.627.644,01 2.862.578,43 1,6166 2.360.400,21 870.953,71 2,7101 4.310.020,16 1.592.885,52 2,7058 1.544.386,23 572.996,87 2,6953 44.260.823,59 32.077.583,06 1,3798 8.436.125,40 471.550,43 17,8902 15.008.429,98 1.064.261,53 14,1022 49.845.100,15 3.779.217,02 13,1893 9.192.980,88 12.513.515,09 0,7346 3.551.431,72 4.717.558,00 0,7528 15.757.031,60 14.331.578,31 1,0995 16.458.889,71 15.000.514,41 1,0972 5.668.856,60 410.253,65 13,8179 1.303.212,98 92.359,30 14,1103 1.073.171,16 52.459,88 20,4570 17.647,16 12.138,18 1,4539 251.799,53 179.745,04 1,4009 418.592,47 252.394,99 1,6585 6.765.321,12 3.183.478,40 2,1251 6.266.007,48 2.975.237,55 2,1061 4.685.639,41 1.248.753,21 3,7523 1.308.019,45 426.360,02 3,0679 9.348.618,71 6.207.064,26 1,5061 18.632.683,21 6.676.320,55 2,7909 20.575.948,57 3.677.635,40 5,5949 16.621.335,46 5.415.561,53 3,0692 28.872.900,78 13.051.555,12 2,2122 677.813,76 38.169,74 17,7579 3.528.366,52 12.081,71 292,0400 1.741.015,58 342.532,15 5,0828

-0,48% -0,91% -0,97% -0,95% -2,67% -0,86% -1,38% -0,43% -0,21% -0,23% -0,18% -0,48% -0,39% -0,36% -0,86% -0,97% -0,32% -0,32% 0,60% 0,60% 0,32% 0,32% -0,22% -1,07% -0,31% -0,19% -0,37% -0,90% -0,36% -0,90% -0,37% -0,36% -0,86% -0,85% -0,49% -0,48% -0,26% -0,76% -0,77% -0,63% -0,36% -0,32% -0,02% -0,24% -0,56% -0,73% -0,74% -0,29% -0,32% -0,83% 0,31% -0,68%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13,9377 4,8340 8,9834 5,5367 12,4344 11,2432 13,6559 6,4949 2,6784 5,2342 2,3636 8,1456 3,4794 3,7192 8,7846 8,0233 1.209,8600 1.230,5200 1.103,6300 1.105,5400 1.011,6900 1.013,5700 1,6651 2,7914 2,7734 2,7762 1,3798 17,8902 14,2432 13,3212 0,7346 0,7528 1,0995 1,0972 13,8179 14,1103 20,4570 1,4539 1,4009 1,6585 2,2314 2,2114 3,9399 3,1599 1,5212 2,8676 5,7488 3,1536 2,2564 18,0687 297,8808 5,2353

13,1413 4,5578 8,5928 5,4271 12,1882 11,0206 13,3855 6,3038 2,5996 5,1819 2,3400 7,9449 3,4446 3,6820 8,6968 8,0233 1.209,8600 1.230,5200 1.103,6300 1.105,5400 1.011,6900 1.013,5700 1,6004 2,6830 2,6787 2,6683 1,3660 17,7113 13,9612 13,0574 0,7273 0,7528 1,0885 1,0972 13,6797 14,1103 20,2524 1,4539 1,4009 1,6585 2,0826 2,0640 3,6773 2,9759 1,4760 2,7909 5,5949 3,0692 2,2122 17,4027 292,0400 4,9811

-2,33% -2,29% 2,75% -3,76% 1,98% -1,46% 5,91% 4,87% -3,29% -4,68% 5,04% -1,78% 2,28% 5,22% 3,30% -2,47% -1,33% -1,32% 6,10% 6,11% 5,64% 5,65% 2,48% -5,77% -1,73% -3,99% 0,94% 5,37% 0,80% 5,29% 1,44% 1,77% 6,51% 6,90% -3,60% -3,24% 4,05% 17,97% 17,62% 6,14% 4,84% -1,62% 0,06% 0,14% -2,68% -3,24% -3,29% 0,04% -1,89% -2,30% -0,35% -4,63%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.089.890,63 17.956.690,70 6.361.881,51 206.582.202,04 6.632.501,75 1.797.343,41 4.454.004,09 45.715.536,87 2.714.476,13 43.427.103,16 86.704.791,46 182.429.775,65 3.764.382,59 10.356.486,95 13.651.869,48 230.079.762,66 6.646.008,42 280.432.165,66

1.986.243,00 6,5903 1.407.266,41 12,7600 1.092.792,78 5,8217 17.951.534,54 11,5078 940.443,33 7,0525 489.046,15 3,6752 805.372,88 5,5304 5.884.720,60 7,7685 438.103,46 6,1960 13.079.692,86 3,3202 21.874.011,95 3,9638 92.349.969,62 1,9754 782.026,43 4,8136 1.918.729,21 5,3976 2.487.247,99 5,4887 62.259.944,41 3,6955 780.340,32 8,5168 114.799.754,05 2,4428

0,02% 6,6035 6,4585 1,39% -0,10% 12,8876 12,6324 1,10% 0,06% 5,8217 5,7635 1,09% 0,03% 11,5078 11,5078 1,21% 0,03% 7,0525 7,0525 1,29% 0,87% 3,6789 3,6605 3,67% 0,03% 5,5304 5,4751 0,84% -0,02% 7,7763 7,7297 1,25% 0,01% 6,2116 6,1650 0,69% 0,02% 3,3202 3,3202 0,75% 0,04% 3,9836 3,9440 1,21% 0,03% 1,9754 1,9754 0,97% 0,02% 4,8136 4,7895 0,78% 0,01% 5,3976 5,3976 0,19% 0,16% 5,4887 5,4887 2,02% 0,04% 3,6955 3,6770 1,22% 0,02% 8,6871 8,3465 1,69% 0,04% 2,4428 2,4428 1,49%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

43.359.787,07 27.847.823,11 26.035.021,53 19.535.844,72 1.168.654,32

3.695.545,42 11,7330 2.358.277,34 11,8085 23.236.533,26 1,1204 17.835.460,02 1,0953 441.442,69 2,6474

0,01% 11,7330 11,7330 0,21% 0,01% 11,8085 11,8085 0,55% 0,01% 1,1204 1,1204 0,48% 0,00% 1,0953 1,0953 1,30% -0,53% 2,6474 2,6474 0,72%

ªπ∫Δ∞ ∞/∫

ENEP°HTIKO

1.145.202,17 1.179.950,32 11.241.408,37 38.848.660,27 58.783.398,05 20.752.503,31 9.385.237,01 4.513.762,63 5.442.827,47

298.982,94 135.972,25 1.249.686,28 6.114.881,32 8.308.216,89 2.158.572,36 1.054.626,62 564.525,32 656.090,02

3,8303 8,6779 8,9954 6,3531 7,0753 9,6140 8,8991 7,9957 8,2959

-1,03% -1,50% -0,89% -0,89% -1,46% -1,80% -0,93% -0,46% -0,85%

4,0218 9,1118 9,3102 6,6708 7,1461 9,7101 9,0548 8,1356 8,3996

3,7920 8,5911 8,9054 6,2896 7,0045 9,5179 8,8101 7,9157 8,2129

2,38% 4,57% 0,42% 1,34% 3,31% 2,88% 7,33% 4,43% 6,94%

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 553.445.867,84 146.435.751,63 3,7794 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 27.733.988,17 9.078.052,24 3,0551 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.990.310,72 784.423,95 5,0869 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 56.255.333,39 4.869.495,99 11,5526 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 27.575.285,01 5.581.876,76 4,9401 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.968.847,56 1.257.640,02 9,5169 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 9.097.031,24 1.024.575,45 8,8788 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 8.972.712,45 2.982.557,10 3,0084 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 20.498.865,11 3.571.905,56 5,7389 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 2.897.205,39 1.967.171,74 1,4728 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 30.579.582,55 2.393.225,98 12,7776 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.631.439,68 1.570.314,02 4,2230 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 20.320.534,93 2.467.886,36 8,2340 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.531.411,59 4.686.193,25 2,4607 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 11.717.260,12 4.686.646,74 2,5001 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 776.209,78 120.000,00 6,4684 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 990.581,67 150.492,23 6,5823 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.405.604,11 3.539.526,32 2,9398 MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.941.840,33 1.061.199,03 2,7722 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.510.663,34 455.632,05 5,5103 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 800.293,01 451.026,80 1,7744 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.732.001,17 6.678.089,36 2,0563 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 1.946.127,25 252.189,43 7,7169

-1,26% 3,7794 3,7794 3,59% -0,81% 3,0551 3,0245 3,67% -1,82% 5,1632 5,0360 2,06% -1,30% 11,5526 11,4371 2,59% -0,83% 4,9401 4,8907 2,00% -0,55% 9,5169 9,4217 1,47% -1,63% 8,8788 8,8788 0,83% -0,70% 3,0084 2,9783 2,30% -1,43% 5,9111 5,6815 2,32% -1,56% 1,5906 1,4728 2,17% -1,24% 12,9054 12,6498 2,31% -1,17% 4,4342 4,1808 4,61% -0,80% 8,3987 8,2340 0,78% -1,36% 2,4976 2,4607 2,48% -0,02% 2,5251 2,4751 9,58% -1,37% 6,5331 6,4037 2,49% -1,41% 6,6481 6,5165 2,02% -1,01% 2,9398 2,9251 4,42% -0,45% 2,8554 2,6890 5,05% -1,57% 5,6756 5,4001 4,31% -1,64% 1,7833 1,7673 3,60% -1,29% 2,0563 2,0512 2,20% -1,22% 7,7169 7,7169 2,15%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

18.251.348,32 6.484.181,42 4.149.205,98 2.569.920,58 1.818.775,02 12.705.573,04 47.957.564,02 36.878.191,61 23.329.447,43 37.749.795,37 1.805.215,28 9.123.821,25 1.511.890,20 704.816,86

1.056.219,96 577.347,31 359.432,59 227.314,80 324.778,46 1.651.208,90 4.437.596,04 5.844.196,93 8.401.538,10 3.418.485,37 478.948,13 3.392.632,94 149.517,50 69.577,59

17,2799 11,2310 11,5438 11,3056 5,6000 7,6947 10,8071 6,3102 2,7768 11,0428 3,7691 2,6893 10,1118 10,1299

-0,16% -0,11% -0,13% -0,17% -0,21% -0,58% -0,25% -0,16% -0,27% 0,07% -0,16% -0,09% -0,67% -0,65%

18,1439 11,7926 12,1210 11,8709 5,7120 7,7716 10,9152 6,3102 2,8185 11,0428 3,9199 2,7700 10,1118 10,1299

17,1071 11,0064 11,3129 11,0795 5,5440 7,6178 10,6990 6,2471 2,7490 10,9876 3,7314 2,6086 10,1118 10,1299

-0,27% 0,77% 0,70% 0,28% 0,28% 11,46% -0,23% -1,17% 1,56% 4,55% 4,83% 3,24% 1,63% 1,69%

-0,48% -0,17% -0,38% -0,60% -0,31% 0,02% -0,65% -0,31% -0,43% -0,34% -0,28% -0,28% -0,27% -0,51% -0,51% -0,52% -0,46% -0,46% -0,23% -0,46% -0,33% -0,38% -0,61% -0,53% -0,36%

3,8111 16,5459 9,9714 8,0911 9,9314 7,5021 17,6770 11,0881 3,7312 8,5312 2,9801 0,8515 0,8811 0,8999 0,9326 0,9089 10,0731 10,1378 14,5527 10,1731 3,2864 3,1076 3,0576 2,7594 9,7043

3,5933 15,6004 9,7740 7,9309 9,7348 7,3535 17,3270 10,7620 3,6939 8,4459 2,9503 0,8430 0,8811 0,8819 0,9326 0,8909 9,9220 10,1378 14,3344 9,9717 3,2700 2,8116 2,7664 2,5754 9,4892

-1,13% 3,27% -4,27% -2,47% 1,42% 2,05% -7,13% -2,59% -3,87% -2,50% -2,28% -2,40% -2,10% -4,63% -4,37% -4,64% -3,93% -3,72% 3,78% -3,93% -4,58% -3,27% -4,69% 0,98% -2,53%

-0,24% 3,5872 3,5162 -0,23% 10,4418 9,8452 -0,09% 9,2098 9,1177 -0,20% 8,8803 8,7915 -0,15% 3,2065 3,1744 -0,04% 1,0655 1,0548 -0,03% 1,0801 1,0801 -0,36% 8,8881 8,7138 -0,20% 3,1172 3,1016 -0,95% 2,2496 2,0997 -0,22% 10,2760 10,0730

-3,41% -1,67% 0,02% -0,81% -1,77% -0,97% -0,84% -2,92% -2,37% 2,20% -1,99%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

17.863.529,52 4.921.563,19 4.690.944,63 297.686,95 29.934.482,23 3.032.051,58 29.132.276,29 3.636.534,46 50.651.473,92 5.151.097,03 23.002.428,62 3.096.787,98 66.571.335,29 3.803.642,71 6.275.820,93 577.313,42 4.791.683,96 1.284.211,00 15.736.562,76 1.844.595,24 48.039.232,65 16.120.249,00 47.942.099,88 56.305.244,46 54.414,39 61.754,24 37.049.626,72 41.172.345,70 17.047.611,43 18.278.998,50 30.308.310,16 33.678.386,29 891.463,57 88.499,66 1.013.778,91 100.000,00 795.084,29 54.634,93 266.321,69 26.440,81 1.042.724,57 317.280,05 46.356.256,86 15.662.910,68 3.595.548,87 1.234.754,71 2.259.641,59 859.844,03 3.277.912,63 342.843,92

3,6296 15,7580 9,8727 8,0110 9,8331 7,4278 17,5020 10,8707 3,7312 8,5312 2,9801 0,8515 0,8811 0,8999 0,9326 0,8999 10,0731 10,1378 14,5527 10,0724 3,2864 2,9596 2,9120 2,6280 9,5609

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

12.701.079,94 1.365.321,52 62.444.593,13 28.812.661,94 39.105.777,23 46.655.434,37 2.005.096,87 4.957.958,29 3.703.098,63 19.412.906,86 5.223.405,80

3.576.053,29 3,5517 137.293,13 9,9446 6.780.263,43 9,2098 3.244.577,66 8,8803 12.195.677,82 3,2065 43.789.150,80 1,0655 1.856.441,98 1,0801 568.979,75 8,7138 1.187.941,94 3,1172 9.060.760,61 2,1425 514.667,32 10,1491

7.541.811,32 1.829.127,78 1.773.670,16 1.787.720,72

737.911,96 10,2205 609.633,44 3,0004 419.374,89 4,2293 175.629,54 10,1789

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,00% 10,2205 10,1183 -0,31% 0,00% 3,0904 2,9104 0,01% -0,02% 4,3562 4,1024 0,01% -0,02% 10,2807 10,1026 -1,38%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . .1,447 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,88845 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4584 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,0822 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .121,87 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3017 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,877 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3864 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3783

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1549 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3893

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3576

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4499 .........................................................1,4325 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89023 .......................................................0,87957 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4733 .........................................................7,3838 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,1004 .........................................................8,9914 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,11 .........................................................120,65 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3043 .........................................................1,2887 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8928 .........................................................7,7982 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3892 .........................................................1,3725 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3811 .........................................................1,3645

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

ΔETAƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§πOY 2011

¶ÂÚÈԉ›· ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶∂ƒπ√¢∂π∞ ÛÙȘ ·Ú·Î¿ÚÏȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” , Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ªÂÚÁÈ·Ï‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË, ÛÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ó· ÏËÊı› ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·fi ÙȘ ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜, ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó -ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÙÚ›· ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ÕÌÂÛË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÌÂ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∫À∞ ÙÔ˘ 2002, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔÓ Î. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ÂÚÓÔ‡Ó, ϤÔÓ, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ À¶∞∞Δ. 3. ™˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·‰·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. √È Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ë “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÔ ¢.™. ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ∂¡π™ÃÀ™∏ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ò-

ÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÂÍÂϤÁË Ô μÔÏÈÒÙ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î. °·Ú˘Ê. ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ Ì ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔÓ Â›Û˘ μÔÏÈÒÙË Î. ªÈ¯. ∫·ÛÙÚÈÓ¿ÎË. √ Ó¤Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ì ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ” .

∂ÚÒÙËÛË ª·ÚοÎË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

∞Ú¯›˙ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ

ΔÔ “∞Ï΢fiÓË” ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - BÔÚ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ¢

‡ÙÂÚÔ ÏÔ›Ô ‰ÚÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi-ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô “∞Ï΢fiÓË” Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ NEL. ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ϤÔÓ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ (ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜) Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÈ̤˜. ∞fi Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ “∞Ï΢fiÓË” ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. Œ¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ÂÚ›Ô˘ 1000 ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ -΢ڛˆ˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ- ÛÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·È¯Ì‹˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ‚·ÛÈο ›‰Ë ηٷӿψÛ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ “∞Ï΢fiÓË” ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔÓ Ó·˘ÙÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ· Î. ¡ÈÎ. μÈÛ‚›ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ÏÔ›Ô ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ∂/° ñ √/° ∞§∫À√¡∏ Ù˘ NEL LINES ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15/04/11 οÓÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÛÙȘ

15:30 Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 17:30, ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ 18:50 Î·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ 19:40. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ 07:30, ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ 08:20 Î·È ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ 09:40 Ì ¿ÊÈÍË ÛÙÔÓ μfiÏÔ 11:40. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12:30 Ì ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ : ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔÔ ∂/° - √/° ∞§∫À√¡∏ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌË̤ӷ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηı›ÛÌ·Ù·, Ù‡Ô˘ ÔÏ˘ıÚfiÓ·˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 1000 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 180 ∂πÃ. ΔËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ μfiÏÔ - ™ÎÈ¿ıÔ ı· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û ‰‡Ô ÒÚ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ μfiÏÔ ™ÎfiÂÏÔ ı· Â›Ó·È Û 3 ÒÚ˜ Î·È 20

ÏÂÙ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ 4 ÒÚ˜ Î·È 10 ÏÂÙ¿. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ∞§∫À√¡∏ ÁÈ· ÙË ™ÎÈ¿ıÔ Â›Ó·È : 26 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ·fi 52 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ∂πÃ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ Â›Ó·È 33 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ·fi 56 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ∂πÃ. ∞fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 18/04 (ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰·) ÔÈ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞§∫À√¡∏ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÁÈ· ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ı· Â›Ó·È ˆ˜ ÂÍ‹˜ : ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, ª. ΔÂÙ¿ÚÙË & ª. ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 13:30, ª. ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 12:00 √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞§∫À√¡∏ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL - ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ∞¡Δø¡√¶√À§√À 3 & ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ ‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ : 24210 - 31059, 31060.

ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÙÔ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi-ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô “∂ÍÚ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” Ì Â›Û˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌË Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁ¿-ÂÈ‚·ÙÈο ·fi ÙÔÓ ∞ÁÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÙÔ “∂ÍÚ˜ ¶‹Á·ÛÔ˜” Î·È ÙÔ ¶·Ó·Á›· ¶¿ÚÔ˘. √ ·ÎÙÔÏÔ˚Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÏÔ›·. ∂›Û˘ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ù· Ù·¯‡ÏÔ· ÛοÊË Ù‡Ô˘ “Flying cat” . Δ. ∫.

°È· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ

ΔÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÙÈÌ‹ ∞£∏¡∞, 12.

Δ∏ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÈ

ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÂÚȤÁÚ·„·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ (¶∞.™À.¶.π.∂.), ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ 80 ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì Á¿ÓÙÈ·, Á¿˙˜, Ì¿ÛΘ Î·È ¿ÏÏ· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, Ù· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. √È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È 45 Ë̤Ú˜ Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· “ÛÙÂÚ‡ԢӔ ·fi ˘ÏÈο ÔÏÏ¿ ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô, Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ “Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi ·fi ‰‡Ô ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÙÈÌ‹” .

√È ›‰ÈÔÈ Î¿ÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ó· ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ¤ˆ˜ ÙȘ 31.12.2009 Ì ÔÌfiÏÔÁ·, Ù· ÔÔ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÚfiˆÚ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ı· ¤¯Ô˘Ó Ì›ˆÛË Î¤Ú‰Ô˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 40%. ∂ÈϤÔÓ, ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ‡˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È 150 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË Â˘Ú›· Û‡Û΄Ë, ÒÛÙ ӷ ·ÔÏËÚˆı› ¿ÌÂÛ· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÂÚ› ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÛÙȘ ÙÚÈÏ¿ÛȘ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·ÙÂÂÈÁfiÓÙˆ˜.

H HÚÒ ¢ÈÒÙË ÁÈ· ÚÔÌ‹ıÂÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ °.¡. μfiÏÔ˘

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘. √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯Ô˘˜ ¤Î·Ó ¯ı˜ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∫Ô˘ÛÂÏ¿ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ∫ÒÛÙ· ∫fiÁÈ·. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ˘‹ÚÍ·Ó ·fi ÙÔ ÁÚ·Ê›-

Ô˘ ÙÔ˘ Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. §¿ÛηÚ˘, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ÔÈ Î.Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢Ô‡Î·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ∫·ÓÔˆÏÒÓ ¡. ∞ÙÙÈ΋˜ Ô °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ √.¶.∫.∂. °ÎÔ˘‚›Ó·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √.¶.∫.∂. Î. ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ˘‹ÚÍÂ Ë Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ·›ıÂÈ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÔÓ‰ÚÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿Ú-

ıÚÔ˘ 47 ·Ú. 6 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3943/2011, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Î·È Ì ÛÙÔȯ›·. √ Î. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÓÙÈ·Ú‹Ïı ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó Û ‡ıÂÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜: ∏ Ï‹„Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˘-

∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ª·Úο΢. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√È ‰È·‰Èηۛ˜ ›‰Ú˘Û˘, ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Î·È Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ‰ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Û ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÂÓÒ ÔÈ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÙÚÂÙÈο Û οı ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ™ÙÔÓ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - ™ÎÈ¿ıÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Û¿ÊÂÈ·˜ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ (™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ), ÂÓÒ Î·È ÛÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ, Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Ÿˆ˜, fï˜, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ NATURA. ∂¿Ó Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÙfiÙ ı· ÌÈÏԇ̠ηı·Ú¿ ÁÈ· ηٷ‰›ÎË Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ NATURA. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: 1. £· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜, ›‰Ú˘Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ; 2. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÂÊ’ fiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ˙ÒÓË NATURA, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ; 3. °È· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ı· ÚÔ‚ÏÂÊı› Ë Î·Ù·Û΢‹ ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘;” .

ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Î·È Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÔÙ›·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ˘ Î·È ·ÚfiÛÎÔÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ‰È·Ù¿Íˆ˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù˘. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Â›Ù·ÛË Î·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ηÙfiÈÓ Ù¯ÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›·” .

Δ∏¡ ¿ÌÂÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ˙‹ÙËÛ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∏ÚÒ ¢ÈÒÙË. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: Ì ÔÈÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ, ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘;” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º¶∞ ̤ۈ TAXISnet ∞£∏¡∞, 12.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÛÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º¶∞ ̤ۈ ÙÔ˘ TAXISnet Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ 2011, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ 2011 ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ˘fi¯ÚˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: 1. ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º¶∞ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ TAXISnet, ¤ˆ˜ ÙȘ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘. 2. ¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ª·˝Ô˘ 2011 Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ‹ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ¤ÏËÁ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó Ì¤Û· Û 11 ̤Ú˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, Ì ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ „ËÊ›Ô 1 ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ï‹ÍË ÁÈ· Ù· „ËÊ›· 60, 70, 80, 90 Î·È 00, fiˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰fiıËΠÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÚÔ‡ÓÙ˜ ‚È‚Ï›· ∞’ Î·È μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ‹ ÌË ÙËÚÔ‡ÓÙ˜. 3. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ √.∂., ∂.∂., ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ ÎÏ., Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ‹ Ú·ÎÙfiÚ¢ÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÎÏ, Ë ÔÔ›· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ∞ºª, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ¢√À, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ∞ºª.

™ÙÔ 1,697 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ∞£∏¡∞, 12.

™ÙÔ 1,697 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Î·È ÛÙ· 91,3 ÏÂÙ¿ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÙÈ̤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ó¤· ˘„ËÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô η‡ÛÈÌ·. ∞ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿ (∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, ∫¤Ú΢ڷ, ∫Ú‹ÙË, ™¿ÌÔ˜, ÛԘ) fiÔ˘ Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ 1,889 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ¤ˆ˜ 1,039. √È ÊıËÓfiÙÂÚÔÈ ÓÔÌÔ› ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë Â›Ó·È Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 1,599 ¢ÚÒ, ÁÈ· ‰Â ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ë ∫·‚¿Ï· Î·È Ë ¶¤ÏÏ· (·fi 85 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ).

«ÃÚ˘Û‹» ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Coca-Cola ΔÚ›· Œ„ÈÏÔÓ ÛÙÔ CR Index ΔË “ÃÚ˘Û‹” ‰È¿ÎÚÈÛË, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÛÙÔÓ 3Ô ∂ıÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ (CR Index), η٤ÎÙËÛÂ Ë Coca-Cola ΔÚ›· Œ„ÈÏÔÓ, ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÂÔ‡˜ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ¿˜ Ù˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÈ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠Œ·ÈÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›‰ÔÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜, ÙfiÛÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘‡ı˘Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘. ∏ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂȉÈ΋˜ ÙÂÏÂÙ‹˜. ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·Ú¤Ï·‚Â Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Coca-Cola ΔÚ›· Œ„ÈÏÔÓ, ·ÚÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μȉ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚Ú¿‚Â˘Û‹ Ì·˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ì·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ À¢ı˘ÓfiÙËÙ·. °È· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, ÛÙËÓ Coca-Cola ΔÚ›· Œ„ÈÏÔÓ, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·, Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ÛΤ„˘, ÂÚÁ·Û›·˜, ˙ˆ‹˜. ∫·È Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ ÂÌÓ¤ÂÈ Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁ› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” .

TETAPTH 13 A¶PI§I√À 2011

¶ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜

∂˘ÓÔ˚ÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ªÂ›ˆÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û π∫∞-∂Δ∞ª Î·È √∞∂∂ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ∞£∏¡∞, 12.

˘ÓÔ˚ÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31/12/2012 ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2010, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜, °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË. ∞fi ÙȘ 720.000 Î·È ϤÔÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ó¤Ô ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ∏ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª, ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· Δ·Ì›· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ̤¯ÚÈ 31/12/2010, Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ 31/12/2012. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ıÂÛ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÂȉÈ΋, Ì ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÈÛ¯‡, ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 31/12/2012 Ë Ï‹„Ë ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢ ÔÊÂÈÏÒÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚԂϤÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›· ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ηı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó: 1) ™Â fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ï‹„˘ ÙˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢. 2) ™ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›· ̤¯ÚÈ 31/12/2012 ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÔÊÂÈÏ‹˜. ™ÙÔÓ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔϤÛÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

ÙÔ˘ Ó. 3863/2010 ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚԂ› Û ڇıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ: ·) ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ‚) ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜ ·fi 1/1/2011 Î·È ÂÊÂÍ‹˜ ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, Î·È Á) ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ˆ˜ ‰fiÛË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈË̤Ó˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ÙÔ˘˜ (ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ̤¯ÚÈ 31/12/2010 ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ) ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÌËÓÈ·›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÌÈÛıˆÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ÈÌËÓÈ·›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ √∞∂∂ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 150 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ÌËÓÈ·›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÚÔ˜ Ù· Ù·Ì›· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ - ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Â›Ó·È 100 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó Î·È: ·) fiÛÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/1/2011 Î·È ÂÊÂÍ‹˜, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÂÊ¿·Í ‹ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ó. 3863/2010, ‚) fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3863/2010 ‹ Ì ¿ÏϘ ÂȉÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ ÔÛfi ÔÊÂÈÏ‹˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ fï˜ ¯¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·-

Ú›¯·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ n fiÛÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ‹ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÌÈÛıˆÙÒÓ ‰ÂÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ˆ˜ ÙȘ 31/12/2012 Î·È ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÚÔÛˆÈÎfi.

ΔÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ∂ȉÈο ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ - ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 600 ¢ÚÒ, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ·˘ÙÒÓ Û ÙÚÈÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙȘ 20, ÂÓÒ Ò˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰fiÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150 ¢ÚÒ. ∏ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË Ï‹„Ë ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ûڷ͢ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÌË ÂÌÚfiıÂÛÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È Î·ıÈÛÙ¿ ¿ÌÂÛ· ··ÈÙËÙfi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡.

ªÂ›ˆÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ªÂȈ̤ӷ ηٿ 13% Â›Ó·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜

ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2010, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙË §·Ê·˙¿ÓË, Ô ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ∏ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Î·È ·fi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô √∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ªÂȈ̤Ó˜ ηٿ 1,62% Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ √∞∂∂, ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÒ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 4,61%, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Δ∂∞¢À. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª, ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ‹Ù·Ó 1.695.122.527 ¤Ó·ÓÙÈ 2.022.406.116 ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ √∞∂∂, ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 423.330.160 ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 430.295.953, ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2010. Δ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ Δ∂∞¢À ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó 105.281.736 ¢ÚÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ӷ Î·È ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ 111.130.469.

ªÂ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¢Â›ÎÙË Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙȘ 1500 ÌÔÓ¿‰Â˜

◊È· ¿ÓÔ‰Ô˜ 0,97% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 12.

¶¿Óˆ ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 1.500 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∏ ·ÓÔ‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠¯·ÌËÏfi Ù˙›ÚÔ Î·È Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ √Δ∂ , ÙÔ˘ Δ.Δ Ù˘ Coca Cola3E Î·È Ù˘ MIG, ÂÓÒ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.506,25 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 14,42 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,97%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.515,11 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ Î·È 1,56%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 688,99 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,09%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.505,96 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,24%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 254,93 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,56%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.550,47 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,96 %. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.815,76 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,96%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘(+6,35%), Ù˘ MIG(+4,05%), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó(+3,98%), ÙÔ˘ √Δ∂(+3,73%), Ù˘ Coca Cola3∂(+2,63%) Î·È Ù˘

∫‡ÚÔ˘(+2,50%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ μÈÔ¯¿ÏÎÔ(-2,61%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜(-1,32%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.583,47 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.695,82 -1,02%, ∂ÌfiÚÈÔ:1.784,15 -0,81%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 2.415,96 +2,77%, ª¤Û·

∂ÓË̤ڈÛ˘: 769,27 +5,83%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.758,96 +0,20%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 2.982,94 +0,43%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.576,42 -0,47%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.575,80 +1,25%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 581,14 +0,82%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.141,50 +3,73%, ΔÚ¿Â˙˜: 1.203,23 +0,28%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 6.976,74 +2,59%, ÀÁ›·: 479,23 +1,76%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.319,72 +0,04%, ÃËÌÈο: 7.919,09 -0,60%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 2.058,25 +2,10%. 69 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 67 ÙˆÙÈο Î·È 58 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: CPI+18,75%, Unibios+14,29%,™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘+9,68% Î·È ™ÂÏfiÓÙ· +9,62%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜:Altec -16,67%, ÷Ù˙Ë˚ˆ¿ÓÓÔ˘(ÎÔ) -12,50%,ΔÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ 9,09% Î·È ∫·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˜ -8,97%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 71,870 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 2.424.462 ÙÂÌ¿¯È·, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì 2.070.168, √Δ∂ Ì 1.461.165 Î·È Alpha Bank Ì 1.455.441 ÙÂÌ¿¯È·. ΔËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ıÓÈ΋ Ì 14,624 ÂηÙ. ¢ÚÒ, √¶∞¶ Ì 11,542, √Δ∂ Ì 11,142 Î·È Alpha Bank Ì 6,521 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 58,938 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.


¢ÈÂıÓ‹ 31

ΔETAƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 7 ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËΠÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·

“¡¤Ô ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ” ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· πÛ¯˘ÚÔ› ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› 6,3R Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ TOKIO, 12.

¢

È·ÛÙ¿ÛÂȘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ·›ÚÓÂÈ ϤÔÓ Ë ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 7 ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 5, ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ϤÔÓ ˆ˜ ÈÛfiÙÈÌË Ì ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ 1986.∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘, ηıÒ˜ Ù· Â›‰· Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷÌÂÙÚÒÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ.

øÛÙfiÛÔ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ÂÎÔÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ‰ÂÓ ·Ó·ÏÔÁ› ·Ú¿ ÛÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ô˘ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1986 ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηٷگ‹Ó ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜” ·Ó¤ÊÂÚ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ fiÙÈ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, Tepco. “∏ ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÂΛÓË ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ” › ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ Tepco.

πÛ¯˘ÚÔ› ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› ¢‡Ô Ӥ˜ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ 6,3 ‚·ıÌÒÓ “Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛ·Ó” Í·Ó¿ ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÂÓÒ ˘ÚηÁÈ¿ ͤÛ·Û ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 4. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÈÛıËÙ¤˜ ÛÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ÂÓÒ ÂÎÎÂÓÒıËÎÂ Î·È Ô ˘ÚËÓÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ›¯Â ÂÛÙÈ·Îfi ‚¿ıÔ˜ ÛÙ· 33 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ˘Ôı·Ï·ÛÛ›ˆ˜, ÂÓÒ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 112 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÓÔÙÈÔ-ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ·Ú·-

ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ.

£· ··ÈÙËıÔ‡Ó 100 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·

ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ fiÏ˘ ÃfiÛÓÔ˘ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ΔÛ›Ì· Ô˘ ÁÂÈÙÔÓ‡ÂÈ Ì ÙÔ ΔfiÎÈÔ. √È ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ Âͤ‰ˆÛ·Ó η̛· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· Èı·Ófi ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÛËÌÂÈÒıËΠӤ· ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ π·ˆÓ›·, ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Û ‚¿ıÔ˜ 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ͤÛ·Û ʈÙÈ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 4. ∞̤ۈ˜ ¤Û¢Û ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÙË ÊˆÙÈ¿. “√È ÊÏfiÁ˜ Î·È Ô Î·Ófi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÔÚ·ÙÔ›, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

∏ π∞∂∞ ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Ó· ·˘-

Í‹ÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi 7 ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌÔ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ΔÛÂÚÓfiÌÈÏ, ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· ¤Ó·˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞). “∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·” ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ π∞∂∞ ¡Ù¤ÓȘ ºÏfiÚÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ΔÛÂÚÓÔÌ›Ï ÙÔ 1986 ‹Ù·Ó Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ.

“™Ù·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” √ È¿ˆÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¡·fiÙÔ ∫·Ó ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· “ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ‚‹Ì· ‚‹Ì·” Î·È fiÙÈ Ë ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. “μ‹Ì· ‚‹Ì· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹-

Ú˜ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. ∏ ‰È·ÚÚÔ‹ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È” ÙfiÓÈÛÂ Ô È¿ˆÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙË Ê·ÓÂÚ‹ ·ÓٛʷÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ÛÙÔ Â›Â‰Ô 7, ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· Ù˘ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ Îϛ̷η˜ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·È Ú·‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ, Ô ¡·fiÙÔ ∫·Ó ·¿ÓÙËÛÂ:”∂·ÓÂÍÂÙ¿Û·Ì ÙË ‰È·‚¿ıÌÈÛË Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ‰È·ÛÔÚ¿˜ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” √ È¿ˆÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “ Ë ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” √ ∫·Ó οÏÂÛ ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ” Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜” ÌÂÙ¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ

∏ „‡ÍË ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˝ÙÛÈ. AÚÁfiÙÂÚ·, fï˜, ÔÈ π¿ˆÓ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¤Ó· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ¤ÚÁÔ: ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ ·ÓÒÙ·Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ 7. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó È·ˆÓÈο ̤۷, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Toshiba ˘¤‚·Ï ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ‰ÂηÂÙ›·˜. ÕÏÏÔÈ ÂȉÈÎÔ›, fï˜, ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·. √ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· Ê·›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ··ÈÙËÙÈÎfi˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ˜: “¶ÚÔÙ›ӈ Ó· ÙÔ ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ·” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÕÏ·Ó Δ˙fiÓÛÔÓ, ˘ÚËÓÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™¤Ï·ÊÈÏÓÙ, ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ fiÔ˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ 1957 ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË ¤¯ÂÈ fï˜ Ô Δ˙·Î ¡ÙÂμÈÓ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ £ÚÈ ª¿ÈÏ ÕÈÏ·ÓÙ: “ΔÔ Ó· ÙÔ ÛÊÚ·Á›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο η΋ ÂÈÏÔÁ‹” ›Â.

Δ¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ·Ï›Â˘Û˘

∂∂: “ªË‰ÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹” ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·ÏÈ›· μƒÀ•∂§§∂™, 12.

“ª∏¢∂¡π∫∏ ·ÓÔ¯‹”

¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·ÏÈ›·˜ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ fiÙÈ ı· Âȉ›ÍÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ù›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ ·Ï›Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂∂, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ÁÔÚ¿˜ “·fi ÙÔ ‰›¯Ù˘ ÛÙÔ È¿ÙÔ” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯ˆÓ, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·Ú·Ù˘›Â˜ Û ÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË. Δ· ‰Â‰Ô̤ӷ ı· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·È ı· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ·ÏȇıËΠÓfi-

ÌÈÌ·. √È Î˘ÚÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› Î·È ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÚfiÌÔȘ ΢ÚÒÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË

Ô˘ οÔÈÔ˜ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ·Ú·ÓÔÌ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ΢ÚÒÛÂȘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙfiÔ˘ Î·È ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË, ‰Â, Ô˘ Û˘ÏÏËÊı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ó· ·ÏȇÂÈ ·Ú¿ÓÔ-

Ì·, ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ∂›ÙÚÔÔ˜ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜, ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ, ˘ÔÓÔ̇ԢÌ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÏÈ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÔÏÈο, fiÛÔ ÔÚı‹ Î·È ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ۋÌÂÚ· ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÏÈ›·˜ Ù˘ ∂∂ ı· ·˘ÍËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ì ·ÎfiÌË Î·È Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· ·ÏȤˆÓ Ó· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ, ·˘Ùfi ˘ÔÓÔ̇ÂÈ Â›Û˘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘, ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ï‹Ù-

ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÈ›˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È ÚÔηÏ› Ú‹ÁÌ·Ù· ÛÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ È¯ı˘·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ” . ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜, ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‹ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÏÈ¢ÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¯ÔÚËÁ› ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Û ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ¤ÚÁˆÓ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜.

¢È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ· §π™™∞μ√¡∞, 12.

™Δ∂§∂Ã∏ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ı· ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÛÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Bloomberg. ∏ ∂∂ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ 16 ª·˝Ô˘, ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ ·fi ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ μÔ˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ ÀÔ˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ı· Û˘Óԉ¢Ù› ·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· “ÊÈÏfi‰ÔÍË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹” ¤Ó· “ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆӔ Î·È Ì¤ÙÚ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √ ∂›ÙÚÔÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î. ŸÏÈ ƒÂÓ Â› fiÙÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÛÙ· 80 ‰È˜. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ª¿ÈÔ.

™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ JFK Ù˘ ¡. ÀfiÚ΢ ¡. À√ƒ∫∏, 12.

¢À√ ·ÂÚÔÛοÊË, ¤Ó· Airbus ∞380

Ù˘ Air France Î·È ¤Ó· Ù˘ Comair, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛıËÎ·Ó ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ JFK Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ˙ËÌȤ˜, ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ªª∂ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›. ΔÔ Airbus A380, Ô˘ ›¯Â ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ 475 ÂÈ‚¿Ù˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·ÔÁ›ˆÛ˘ Î·È ÙÚÔ¯Ô‰ÚÔÌÔ‡Û fiÙ·Ó ÙÔ ÊÙÂÚfi ÙÔ˘ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ Ô˘Ú·›Ô ÙÂÚ‡ÁÈÔ ÂÓfi˜ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ù˘ Comair Ì 62 ÂÈ‚¿Ù˜, Ô˘ ÌfiÏȘ ›¯Â ÚÔÛÁÂȈı› Î·È ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÓ ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ·ÔÁ›ˆÛ˘. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·˘Ùfi ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË μÔÛÙÒÓË. Δ· ‰˘Ô ·ÂÚÔÛοÊË Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ fiÔ˘ ·Ô‚È‚¿ÛıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘˜.

¶ÚÔ˜ Ó¤· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ª√™Ã∞, 12.

√ ƒø™√™ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ‰‹ÏˆÛ Û ۯfiÏÈ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· fiÙÈ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó ı· Â›Ó·È Í·Ó¿ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2012. “¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ ÙÔ Ó· Â›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ıËÙ›· ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜. ªÈ· ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı›, Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Û‡ÓÙÔÌ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ ·Ú¿ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CCTV Ù˘ ∫›Ó·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ∞ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛÙÔ ™Ô˘‰¿Ó Ã∞ƒΔ√Àª, 12.

™º√¢ƒ∂™ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÛËÌÂÈÒ-

ıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù· ·fi ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜. “ª›· ÂÚ›ÔÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ˘¤ÛÙË Â›ıÂÛË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·fi ÎÔÈÓ¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ πÛfiÙËÙ· (JEM) Î·È ÙÔ˘ ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó (SLA) ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ª›ÓÈ ªÈÓ¿Ô˘˚”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™·Ô˘¿ÚÌÈ Ã¿ÏÂÓÙ ™¿·ÓÙ. “√È Ì¿¯Â˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù· Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ., √ ÛÙÚ·Ùfi˜ η٤ÛÙÚ„ 10 ·fi Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. To JEM, ÙÔ ϤÔÓ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ·fi Ù· ·ÓÙ·ÚÙÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ™·ÁÎfiÚ, ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ∂Ï º¿ÛÂÚ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ∞ÓÙfiÓÔÊ Î·È ªÈÁÎ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 180 Ô¯‹Ì·Ù·.

™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ∫∞´ƒ√, 12.

√ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ™·ÚÌ ÂÏ-™¤È¯, ·Ó¤ÊÂÚ ËÁ‹ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÁ‹ ·˘Ù‹, Ô˘ ·¤Ê˘Á ӷ ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ô ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™·ÚÌ ÂÏ-™¤È¯, ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿. Δ· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ı›. ¶ËÁ‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ › fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿Ú¯ÈÛ ۋÌÂÚ· Ë ·Ó¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÛÙËÓ fiÏË ∂Ï ΔÔÚ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ™ÈÓ¿, ‰‹ÏˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÌÈ· ËÁ‹ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ¤ÊÙ·Û Ì ¤Ó· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ fi¯ËÌ· Ì ÙË Û˘Óԉ›· ˘„ËÏ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ·Ó¿ÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ŒÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ fiÏ· Ù· ÁÂÈÙÔÓÈο ÎÙ›ÚÈ· ÂÎÎÂÓÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. √ ªÔ˘Ì¿Ú·Î Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ™·ÚÌ ∂Ï ™¤È¯ ÛÙË Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ™ÈÓ¿, ·ÊfiÙÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› ÛÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ì ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ªÔ˘Ì¿Ú·Î Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰È·Û¿ıÈÛ˘ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

°È· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ

°·ÏÏÈο “˘Ú¿” ηٿ ¡∞Δ√ ÁÈ· ·ÓÂ·Ú΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙË §È‚‡Ë ¶∞ƒπ™π, 12.

Δ

ËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ∞Ï¤Ó ∑È¤, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ™˘ÌÌ·¯›· “‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿” ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ. “ΔÔ ¡∞Δ√ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘. ◊ıÂÏ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ ‰Â¯ı‹Î·ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ‚·Ú¤ˆÓ fiÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÁÈ· Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi” ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞Ï¤Ó ∑È¤.

°È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Î·È Ô μÚÂÙ·Ófi˜ À¶∂• √˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ °ÂÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ë μÚÂÙ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÚÔÌËı‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÂÚÔÛοÊË Èηӿ Ó· Ï‹ÙÙÔ˘Ó ¯ÂÚÛ·›Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, Ê˘ÛÈο ı· ‹Ù·Ó ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ Â¿Ó ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ã¤ÈÁÎ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÏÈ‚˘Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ fiÙÈ ¡∞Δ√˚΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·Ì¿¯ˆÓ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ fiÏË ∫›ÎÏ·, ÓÔÙ›ˆ˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ΔÚ›ÔÏË. ¢ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÌÓËÛÙ›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. ™˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚÔ› Ì ̛· ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ‰Â̤ӷ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘˜, ‚¿ÛÂÈ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË §È‚‡Ë. ∏ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÏ› ÂÎ Ó¤-

Ô˘ ÙÔ˘˜ §›‚˘Ô˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂίÂÈÚ›·˜. √È ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔÓ “Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË” Ù˘ ∞ÊÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ ·ÏÒ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Û ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. “∂Í·ÈÙ›·˜ Ì›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ Ë ÔÔ›· ÂÙ¤ıË ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· ¤Ó·ÚÍË Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ̛· ηٿ·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Û˘Ì-

§∂À∫ø™π∞, 12.

™Â ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ƒπ∫, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ

™Δπ™ ‰‡Ô ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿-

‰Â˜ Â›Ó·È Ë „·Ï›‰· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¢∏™À Î·È ∞∫∂§, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 30% Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 28%, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Á·ÚÈ·˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ƒπ∫, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 22 ª·›Ô˘. ∏ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÚ›ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ ¢∏∫√ Ì 13,5% Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ∂¢∂∫ Ì 5,5%, ÙÔ ∂Àƒø∫√ Ì 2, 5% Î·È ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ Ì 2,5%. ΔÔ Ï¢Îfi ‹ ¿Î˘ÚÔ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 6% , Ë ·Ô¯‹ ÙË Ì›· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰·, ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂηÙfi ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ, ÂÓÒ 8% ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ¢∏™À Î·È ∞∫∂§, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘Û›ڈÛË, Ë ÔÔ›· Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ 85 % ÛÙÔÓ ¢∏™À Î·È ÛÙÔ 83 % ÛÙÔ ∞∫∂§. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-

Ù˘ ∞ÊÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· “·¢ı‡ÓÂÈ Â›ÁÔ˘Û· ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÚÔ˜ ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·Ûı› Ï‹Úˆ˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰È·ÚÎÔ‡˜ χÛ˘ Ô˘ Ô Ï·fi˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÂÈ˙ËÙ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰›ÓÂÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·” . ʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·-

¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜: ∏ ∫Ú‹ÙË “¤ÙÔÈÌË” Ó· Á›ÓÂÈ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë §√À•∂ªμ√Àƒ°√, 12.

∫∞Δ∞¶∞À™∏ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ χÛ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙË §È‚‡Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ÚÔ‡ÙÛ·. √ ŒÏÏËÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ °ÂÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù¿ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ χÛ˘, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ∫Ú‹ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·, ÛÙË §È‚‡Ë ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË Î·Ù¿·˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· οıÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ χÛ˘.

ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙËÓ ∞ÓÙ›˜ ∞Ì¤Ì· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜

“ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ χÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ °ÂÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∂ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Ï·fi Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ∫Ú‹ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ 27 ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂ Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë √Ì¿‰· ∂·Ê‹˜ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë ÛÙË ¡Ùfi¯·, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ.

¢‹ÏˆÛË ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û· °È· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë §È‚‡Ë Û ™ÔÌ·Ï›· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û·, ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÈÊ·Ó‹ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÏÈ‚˘Î‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·˘ÙÔÌfiÏËÛÂ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ, Ô ∫Ô‡Û· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ı· Á›ÓÂÈ “Ó¤· ™ÔÌ·Ï›·” ·Ó fiϘ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë Ï¢ڤ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ÚÈÓ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ηÙڷ·ÏÈÛÌ· Û ¤Ó·Ó ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ. “∏ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ‡ÔÓ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ χÛË ‹ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ô‰ËÁËı› ÙÂÏÈο Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ BBC.

¢˘Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ¢∏™À ÙÔ˘ ∞∫∂§

¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ ¢∏∫√ Â›Ó·È 72% Î·È ÛÙËÓ ∂¢∂∫ 64%. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Cymar Market Research Î·È Public Issue, Û ‰Â›ÁÌ· ¯ÈÏ›ˆÓ ‰È·ÎÔÛ›ˆÓ ·ÙfïÓ, ÌÂٷ͇ 23 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÔÏ˘ÛÙ·‰È·Î‹˜ ÛÙڈ̷ÙÔÔÈË̤Ó˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ‹Ù·Ó ·Á·ÚÈ·.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ›‰È·˜ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘, ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ 56 % ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÚfiıÂÛ˘ „‹ÊÔ˘, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢∏™À ı· ·Ó·‰Âȯı› ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·. ªfiÏȘ ÙÔ 20% ÈÛÙ‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ∞∫∂§. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ÚÔËÁÂ›Ù·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘

∞∫∂§, ∞ÓÙÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡, Ì 48 %. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ¢∏∫√, ª¿ÚÈÔ˜ ∫·ÚÔÁÈ¿Ó, Ì 44%, ÙÔ˘ ¢∏™À, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜, Ì 41% Î·È Ù˘ ∂¢∂∫ °È·ÓÓ¿Î˘ √Ì‹ÚÔ˘, Ì 39 %. ∏ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ πˆ¿ÓÓ·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 34 % Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂Àƒø∫√ ¢ËÌ‹ÙÚË ™˘ÏÏÔ‡ÚË Û 26%. μ·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. ∞fi ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜, ۯ‰fiÓ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 44%, ÙË μÔ˘Ï‹ 41% Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¢ڇÙÂÚ·, ÌfiÏȘ 34 %. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿ Â›Ó·È 73 % Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, 69%.∂ÈϤÔÓ, ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ú·‰ÈÔÙËϤÔÚ·Û˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, Ì ÔÛÔÛÙfi 72% ÂηÙfi. °È· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ ÛÙ· ηÙ¯fiÌÂÓ·, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Û ÔÛÔÛÙfi 67 % , ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË. ªÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈÚËÓÈ΋˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ Î·È ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ χÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∞ÂÚÁ›· ÙÔ ª¿ÈÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À

∫¤Ú‰ÈÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ (2-1) ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ

∞£∏¡∞, 12.

ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ó›ÎËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Ì 2-1 ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, fiÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ™¿ÏÎÂ-ÿÓÙÂÚ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ, Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 1-0 ̤۷ ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÓÙ˙” ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 43’ Ì ÙÔÓ Ã·‚È¤Ú ∂ÚÓ¿ÓÙ˜. √ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ 77’ , ·ÏÏ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· Ë °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠2-1 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ¶·ÚÎ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË... ÚfiÎÚÈÛË.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰‹ÏˆÛÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. “£· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ì·˙› Ì ÙËÓ °™∂∂ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ∏Ï›·˜ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. “∏ Èı·ÓfiÙÂÚË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È Ë 11Ë ª·˝Ô˘” ÚfiÛıÂÛÂ. √ Î. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ › fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÛÙȘ ¢∂∫√ Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ˆ˜ ÙÔ 2015. ™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÏfiÁˆ ·ÂÚÁ›·˜ Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ;

¶ÚÔ‚ÏËÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ¶¿Û¯· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚ÏËı› ÂÁη›Úˆ˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ Ë ·ÂÚÁ›· Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. EÎÎÚÂÌ› ¿ÓÙˆ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο”.

™ÙÔ˘˜ «4» Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ

∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ÙË ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È. ª¿ÏÈÛÙ· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÛÙ· ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Ô ƒ¿È·Ó °ÎÈÁΘ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Û›ÛÙ Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È ˆ˜ Ô √˘·Ïfi˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙȘ ·Û›ÛÙ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ıÂÛÈÓÒÓ Ô °ÎÈÁΘ “Û¤Ú‚ÈÚ” ÙÔ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ƒÔ‡ÓÂ˚ ÛÙÔ 0-1 ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÷‚È¤Ú ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ ·fi ÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Ì ÙËÓ ª·ÚÛ¤ÈÁ ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙˆÓ “16” . ∏ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ‹Úı ÛÙÔ 14 ÁÈ· ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ, fiÙ·Ó Ô ºÂÚ¿ÓÙÔ ΔfiÚ˜ ¤ÛÙÚˆÛ ÛÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ∞ÓÂÏο Î·È ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. ªfiÏȘ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ô ºÚ·ÓÎ §¿Ì·ÚÓÙ ÛÔ‡Ù·Ú ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÏÔÚ¿Ó ª·ÏÔ˘ÓÙ¿, ·ÏÏ¿ ÌÏfiηÚÂ Ô ŒÓÙ‚ÈÓ º·Ó ¡ÙÂÚ ™·Ú. ™ÙÔ 22’ Ô ΔfiÚ˜ ·¤Ù˘¯Â ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë Ì¿Ï· ÛÙÚÒıËΠÛÙÔÓ ∞ÓÂÏο Ô˘ ÛÔ‡Ù·Ú ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ϛÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ Ô Ã·‚È¤Ú ∂ÚÓ¿ÓÙ˜ ¤ÛÙÂÈÏ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ‰ÂÓ Ì¤ÙÚËÛ ÁÈ· ÔÊÛ¿ÈÓÙ ÙÔ˘ “ΔÛÈÙÛ·Ú›ÙÔ” , Ô˘ fï˜ ›Ûˆ˜ Ó· Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜, Û ̛· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ªÂÍÈηÓfi˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï οو Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 43’ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜ ‰È·‚fiÏÔ˘˜” Ì ÎÔÓÙÈÓfi Ï·Û¤ ·fi ÙËÓ Û¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ƒ¿È·Ó °ÎÈÁΘ. ∞fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ¡·Ó› Ë Ì¿Ï· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ¿ÏÏ·Í ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·È¯Ó›‰È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔÓ °ÎÈ-

● ™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ ƒÔ‡ÓÂ˚

ÁΘ ·fi ‰ÂÍÈ¿, ·˘Ùfi˜ ¤Î·Ó ÙÔ ¤Ó·-‰‡ÔÌ ÙÔÓ Δ˙ÔÓ √’™¤È Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ì ȉ·ÓÈ΋ Û¤ÓÙÚ· ¤‰ˆÛ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÎÔÏ ÛÙÔÓ ∂ÚÓ¿ÓÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0. ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ ¤‚Á·Ï ÙÔÓ ΔfiÚ˜ Î·È ¤‚·Ï ÙÔÓ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ 56’ ¤¯·Û ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¢ηÈÚ›·, οÓÔÓÙ·˜ ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÙËÓ Ì¿Ï· Ó· ÂÚÓ¿ ¿Ô˘Ù. √ ¡·Ó› ÛÙÔ 68’ ›¯Â ¤Ó· ηÏfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Ô ΔÛ¯, ÂÓÒ ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ΤډÈÛ ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ƒ·Ì›Ú˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¤Î·Ó ÛÎÏËÚfi Ù¿ÎÏÈÓ ÛÙÔÓ ¡·Ó› Î·È ‹Ú ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ÏÂÙ¿ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ “ÌÏ” ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌË ‰˘-

ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ. √ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ 77’ ηٿÊÂÚ ӷ ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ... ʈÙÈ¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ¤Û‚ËÛ ϛÁ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔÓ ¶·ÚÎ °È-™Ô˘ÓÁÎ Ó· οÓÂÈ ÙÔ 2-1. ªÂÙ¿ ÙËÓ Û¤ÓÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÏÂÙfi √ ƒ¿È·Ó °ÎÈÁΘ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ∫ÔÚ¿ÙË Ô˘ Ì ÛÔ˘Ù Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °π√À¡.: º·Ó ¡ÓÙÂÚ ™·Ú, √’™¤È, º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ, μ›ÓÙÈÙ˜, ∂‚Ú¿, ∫¿ÚÈÎ, °ÎÈÁΘ, ¡¿ÓÈ (75’ μ·Ï¤ÓÛÈ·), ¶·ÚÎ, ƒÔ‡ÓÂ˚, ∂ÚÓ¿ÓÙ˜. Δ™∂§™π: ΔÛ¯, π‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜, ÕÏÂÍ, Δ¤ÚÈ, ∫fiÔ˘Ï, ∂ÛȤÓ, ƒ·Ì›Ú˜, §¿Ì·ÚÓÙ, ª·ÏÔ˘ÓÙ¿, ∞ÓÂÏο (61’ ∫·ÏÔ‡), ΔfiÚ˜ (46’ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿).

Èڛ˜ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ Ó›ÎËÛ 1-0 ÙË ™·¯Ù¿Ú ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ¤Ú·Û ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο

∫Ú¿ÙËÛ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ªÂ ÙÔ 9Ô ÁÎÔÏ ÙÔ˘ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÙËÓ ™·¯Ù¿Ú ̤۷ ÛÙÔ ¡ÙfiÓÂÙÛÎ Î·È ¤Ú·Û Ì ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ, ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ 43’. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ô˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 5-1 ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ·, ¤Ú·Û ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÂΛ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ˙¢Á·ÚÈÔ‡, ΔfiÙÂÓ·Ì-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‰ÂÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÎÚ¿ÙËÛ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ΤډÈÛ ‰›Î·È· Î·È ÏÔÁÈο ı· ‚ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ “4” Î·È ¿ÏÈ ÙË ƒÂ¿Ï ÌÈ· Î·È ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ΔfiÙÂÓ·Ì ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ...ı·‡Ì· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ Ì 4-0 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ √˘ÎÚ·ÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ™·¯Ù¿Ú Ì‹Î·Ó Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·. ªÂ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ÙÔÓ ∑¿ÓÙÛÔÓ Î·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·Ù¿-

● ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ª¤ÛÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ™·¯Ù¿Ú-ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·

ÊÂÚ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 8Ô˘ ÏÂÙÔ‡, fiÙ·Ó Ô ∫fiÛÙ· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ μ·ÏÓÙ¤˜ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ™·¯Ù¿Ú ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ 20Ô ÏÂÙfi, Ì ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 55-45. ∞fi ÂΛ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ΔÛ¿‚È ÛÙÔ 22’‹Ù·Ó ·Ï¿ Ë ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. ∞fi ÙÔ 28’Î·È ÌÂÙ¿ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Ô˘ÙÛ¤ÛÎÔ˘

‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ “Ì·ÏÔ˘ÁÎÚ¿Ó·” . ™ÙÔ 31’Ô ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ Ï·Û¿Ú ÙÔÓ ¶È¿ÙÔÊ, fï˜ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÚfiÏ·‚·Ó ÚÈÓ Ë Ì¿Ï· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ™ÙÔ 33’ Ô ª¤ÛÈ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÎÚÂÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¶È¿ÙÔÊ, fï˜ Ô √˘ÎÚ·Ófi˜ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ¢¤Î· ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô Õς˜, Ì ˆÚ·›· ¿Û· ‚ڋΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔÓ ª¤ÛÈ Î·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, ·ÊÔ‡ Ù·Ï·ÈÒÚËÛ ÙÚ›˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ¤-

ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘· Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ÙË ƒÂ¿Ï ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ™Â ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·ÏËÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. √ ÿÌÚ·¯ÈÌ ÕÊÂÏ·˚ ¤Î·Ó ÙÔ Ï·Û¤ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 59’, Ô ¶È·Ùfi‚ ·¤ÎÚÔ˘ÛÂ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¡Ù·ÓÈ¤Ï Õς˜ Ë Ì¿Ï· ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù. √ μ›ÎÙÔÚ μ·ÏÓÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‹Ù·Ó ÂΛ, ηıÒ˜ ÛÙÔ 74’ ·¤ÎÚÔ˘Û ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª¯ÈÙ·ÚÈ¿Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· ÎÚ·Ù¿ Û¯ÂÙÈο ¿ÓÂÙ· ÙÔ 0-1. ™∞ÃΔ∞ƒ: ¶È·Ùfi‚, ∫ÔÌ›Ó, πÛÙÛ¤ÓÎÔ, ƒ·Î›ÙÛÎÈ, ™Â‚ÙÛÔ‡Î, ÃÔ‡ÌÛÌ·Ó (75’ ºÂÚÓ·ÓÙ›ÓÈÔ), ª¯ÈÙ·ÚÈ¿Ó, ∑¿ÓÙÛÔÓ, ¡ÙfiÔ˘ÁÎÏ·˜ ∫fiÛÙ· (58’ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ), √˘˝ÏÈ·Ó, §Ô˘˝˙ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ (66’ ª·ÚÛ¤ÏÔ ªÔÚ¤ÓÔ). ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞: μ›ÎÙÔÚ μ·ÏÓÙ¤˜, ¡Ù·ÓÈ¤Ï Õς˜, ¶ÈΤ (70’ °Î·ÌÚÈ¤Ï ªÈÏ›ÙÔ), ªÔ˘ÛΤ٘, ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ, ª·ÛÂÚ¿ÓÔ, ™Â˚ÓÙÔ‡ ∫Â˚Ù¿, ΔÛ¿‚È (66’ ¶¤‰ÚÔ), ∞ÊÂÏ¿È, ª¤ÛÈ, μ›ÁÈ· (75’ ÃÂÊÚ¤Ó).

∂ÚÒÙËÛË º. ∫Ô˘‚¤ÏË ÁÈ· Ú‡·ÓÛË ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶Â-

ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ Ì ı¤Ì· “∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi £ÂÛÛ·Ï›·˜” η٤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜” ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ Ú˘·Ṳ̂ӷ ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÔÙÂÏ› Ô ¶ËÓÂÈfi˜. μÈÔÌ˯·ÓÈο ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ·, ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ÍÂχ̷ٷ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 230.000 ÙfiÓÔÈ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È 2.000 ÙfiÓÔÈ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÊˆÛÊÔÚÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÂÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ ÁÈ· Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ΈÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉÒÓ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi 24-6-2010 Û ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ·: ÙË ı¤ÛÈÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ √‰ËÁ›·˜ 2008/105/∂∫, ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÂÎÔÌÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2010 - 2015, ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ “ηٿÚÙÈÛË Û¯Â‰›ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏÂηÓÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÙ·ÌÒÓ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∏›ÚÔ˘ Î·È ¢˘Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ·ÚÌfi‰È· ÀÔ˘ÚÁfi˜: ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È Û ÔÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˆ˜ ¿Óˆ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡;” .

30¯ÚÔÓÔ˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·ÔÏ¿ÓËÛË ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ∞£∏¡∞, 12.

°È· ·ÔÏ¿ÓËÛË ·ÓËÏ›ÎÔ˘, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜, ™ÂÚÚ·›Ô˜, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ˆÍ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜, Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û Ì ÌÈ· 13¯ÚÔÓË ·Ú·Ï·ÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ fiÙÈ Â›Ó·È “ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ” √È ¤Ú¢Ó˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó fiÙ·Ó Ë ˘Ô„È·Ṳ̂ÓË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ 13¯ÚÔÓ˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ‰›ˆÍ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘ Ì ÙËÓ... ¿ÁÓˆÛÙË ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ „ËÊȷ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒıËÎ·Ó Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘, ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û Ì ÙËÓ 13¯ÚÔÓË. ∂Ș ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ·ÔÏ¿ÓËÛ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ™ÂÚÚÒÓ Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ‰ÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙfiʈÚÔ˘.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ENOIKIAZONTAI

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π:

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυάρι 55 τ.μ. 3ου ορόφου, Διός 4, Νέα Δημητριάδα. Πληρ. τηλ. 24210-55144. (231)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (006)

γωνιακό οικόπεδο στην Αγία Παρασκευή 600 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-45973 και 6977440667. (244)

1) Λέβητας - καυστήρας Buderus Γερμανίας, 42 kal και 2) δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 2.000 λίτρα. Πληρ. τηλ. 24210-42435 και 6937423684. (243)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559) ¶ø§∂πΔ∞π στο Σουτραλί Αγριάς νεόδμητη μεζονέτα 114 τ.μ., σαλονοτραπεζαρία, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c., αποθήκη, τζάκι, αυλή, πολύ κοντά στη θάλασσα. Τιμή 180.000Ε. Πληρ. τηλ. 6942290395. (917)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. 3 υ/δ με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (328)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∂À∫∞πƒπ∞ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. β) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (174)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘ α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. β) παραθαλάσσιο οικόπεδο 400 τ.μ. 87.000 Ε. γ) Καραγάτς 210 τ.μ. οικόπεδο μπροστά σε πάρκο, 158.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (175)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616 ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (003)

ª√¡√ °π∞ π¢πøΔ∂™ Δ∏§.: 6936-850192/24210-34437 1) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Τζάνου 12. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύχρονης κατασκευής, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη 15 τ.μ., Ι. Τζάνου 12. 3) ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94 τ.μ. πολυτελούς κατασκευής σε υπό ανέγερση πενταόροφη οικοδομή με κεραμοσκεπή, Ι. Τζάνου 8. (013)

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (176)

¶ø§√À¡Δ∞π α) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. β) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. γ) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. δ) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (177)

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (178)

∂À∫∞πƒπ∞

ΠΗΛΙΟ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (179)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (992)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (993)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές περιοχή Αμπελάκια και με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα και τον οικισμό, υπέροχο αμφιθεατρικό ελαιόφυτο αγροτεμάχιο μεγάλης προσόψεως, 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (994)

¶ø§∂πΔ∞π νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (995)

¶ø§∂πΔ∞π στην είσοδο της πόλης πλησίον Αθηνών, ισόγειο γωνιακό κατάστημα προβολής προσεγμένης και καλαίσθητης κατασκευής κτιρίου 216 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ., δυνατότητα κατάτμησής του, ψηλοτάβανο επιτρέπει τη δημιουργία παταριού, αποκλειστική χρήση υπαίθριου χώρου 150 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (996)

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ¢À∞ƒπ∞ ™˘Ú›‰Ë 58 Ù.., 4Ô˘ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, Ì ı¤·, 30ÂÙ›·˜. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ÕÊËÛÔ˜ Û 320 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ËÌÈÙÂÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. √π∫√¶∂¢∞ §·Ú›Û˘ 3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 1,4 ÛÙÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÊËÛÔ˜ 2 ÔÈÎfi‰· ÙÔ˘ 1 ÛÙÚ. Ì ‰fiÌËÛË 520 Ù.Ì. ∑ÂÚ‚fi¯È· 550 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (050)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ

Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡Â¿ÔÏË 80 Ù.Ì., Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË, ¢ηÈÚ›·, 60.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 46.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 80 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤ÚÌ·ÓÛË 54.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 45 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 25.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÈÏÔÙ‹ 160 Ù.Ì., Û 162 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 240.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 250.000 ∂. ªËϛӷ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 32.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ μÈÔÛÎ‡Ú 140 Ù.Ì., 38.000 ∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 100 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ·, 25.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 58.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 170 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 75.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 60.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì. 75.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 100.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 120.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¡. Û¯¤‰ÈÔ 1.650 Ù.Ì., 670.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 200 Ù.Ì., 83.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ∞ÁÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 140.000 ∂. ªËϛӷ 260 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 14,5 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, 43.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÁˆÓÈ·Îfi, 15.000 ∂. ªËϛӷ, ΔÛ¿ÛÙÂÓË 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Îfi Ô‰fi, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 20.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ 1.300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 28.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì., 33.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 410 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙÔ 38.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ ∂æ∞, 1.000 Ù.Ì., 47.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 500 Ù.Ì., Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, wc, Ì Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ÛÙ¤ÚÓ· Î·È 16 ÂÏȤ˜, 47.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¶·Ï·È¿ 60 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ 130.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 40 Ù.Ì. ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂, 95.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 145.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (051)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (024)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000.

ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (025)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (032)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (045)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, °. ¢‹ÌÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì., ∞Ï˘Î¤˜. 3. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-60 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÎÂÓÙÚÈο. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 3ÂÙ›·˜. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., ηÈÓ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 5Ô˜ ÔÚ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì, ηÈÓ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 70 Ù.Ì., ηÈÓ., 1Ô˜ ÔÚ., ¡Â¿ÔÏË. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., ηÈÓ., ÏÔ˘Í, ƒÔ˙Ô‡, 4Ô˜ ÔÚ. (¿ÚÎÈÓ). 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 88 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡. πˆÓ›·, ÏÔ˘Í. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 81 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., Ï·Ù›·, ηÈÓ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 75 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 75.000∂. 16. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÚÂÙÈÚ¤, °·ÏÏ›·˜. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 2Ô˜ ÔÚ. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 113 Ù.Ì., ηÈÓ., ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 12ÂÙ›·˜. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈ΋, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ. 21. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 22. ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ‰ÈÒÚÔÊÔ, Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 23. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 90 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ ÔÚ., 100 Ù.Ì., ηÈÓ., 4Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 3. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 4¿ÚÈ, 120 Ù.Ì., Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 7ÂÙ›·˜. 5. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 6. ¢˘¿ÚÈ 66 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 3Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ. 7. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 90 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÈψ̤ÓÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 118 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8 Î·È 180 Ù.Ì. ÁˆÓ·ÈÎfi. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 8. √ÁÏ 126 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 10. ¡. πˆÓ›·, °ÂıÛËÌ·Ó‹˜, 190 Ù.Ì. 11. °·Ì‚¤Ù· 160 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·. 13. ∫·ÏÏÈı¤· 317 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 125.000∂. 14. ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì., ÛÙÔ˘˜ 12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì. ÎÙ‹Ì· ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 4. ª·Ï¿ÎÈ 4.600 Ù.Ì., ÂÏ·ÈÒÓ·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi 65.000∂. 6. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ. 7. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·. 8. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 80.000∂. 9. ¡Ë˜ ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï·, 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 10. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 2.000 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ›ÛË, 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·., ÌfiÓÔ 75.000∂. 11. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 12. μ˘˙›ÙÛ·, ·ÏÈfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ÎÙ›ÛÌ· ‰ÈÒÚÔÊÔ 47.000∂. 13. ÃfiÚÙÔ 350 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 5.000∂ ÁÈ· ÙÚÔ¯fiÛÈÙ·. 14. ª. μÂÏ·Óȉȿ 7 ÛÙÚ., Ê¿ÙÛ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ΔÈÌ‹ 50.000∂. 15. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.035 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, 28.000∂. - ÃÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi˜, ÙÈÌ‹ 14.000∂ (ÁÈ· ÔÏÏ·Ï‹ ¯Ú‹ÛË) ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì., 118 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì., 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 80 Ù.Ì. 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ¡. πˆÓ›· 50 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (034)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου.

Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (035)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi

∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (037)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·.

6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (038)

-----------------------------------SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr

∂À∫∞πƒπ∂™ ñ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ·Ôı‹Î˜ Ì 1,5 ∂ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. μ√§√™ ñ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘: ƒÂÙÈÚ¤ 116 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì º/∞. ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ 160.000∂ ∫∞™™∞μ∂Δ∏: πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 33 Ù.Ì. Ì 17 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 2 WC. 70.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 74 Ù.Ì. Ì ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˙·ÎÈÔ‡, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 130.000∂ ™∫π∞£√™ ñ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, Ì¿ÓÈÔ & 2 ˘/‰ Ì WC. 84.000∂ μ√§√™ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 10ÂÙ›·˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. ñ •ÂÓ›· - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 96 Ù.Ì., 2 Ì¿ÓÈ·, WC. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô 87 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 51 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ∞£∏¡∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ 1Ô, 27 Ù.Ì., 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÙÚfi, ‰›Ï· ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™ˆÙËÚ›·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∞°. Δƒπ∞¢∞ - ∞¡ø μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·Ôı‹ÎË & parking. ¶ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ η˘ÛÙ‹Ú·. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 220.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 88.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 117 Ù.Ì. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. 110.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì. - 230.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 400.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 310.000∂. Èڛ˜ º.¶.∞. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ μ√§√™ ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 51 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ™. ™˘Ú›‰Ë Ì ·Ù¿ÚÈ. ¶Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË. 270.000∂ ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚ-

ʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ¡. πø¡π∞ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Ôı‹ÎË 153 Ù.Ì. 22.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. 135.000∂ ñ ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·: 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞§À∫∂™: √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. 120.000∂ ª∂§π™π∞Δπ∫∞: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞¡∞∫∞™π∞: √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ª∏§π¡∞: √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ˘fi ηٷÛ΢‹ ·fi 50 ¤ˆ˜ 111 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ & ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™ ñ ∂Èψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· & Ê/·. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èψ̤ÓË Û ËÌÈÒÚÔÊÔ. ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. ªÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 101 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ı¤·. 105.000∂ ¡. πø¡π∞: ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô & 5Ô Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË & ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 59 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ñ ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 90.000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. 110.000∂ ∞º∏™™√™ ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹. 83.000∂ ∞°ƒπ∞: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°.™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ μ√§√™ ñ ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·Á·˙È¿ ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π.∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. (041)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (042)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com “Site: www.o-s.gr” ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 135, 31ÙÌ, 8.000∂ 8. ∞ÁÚfi˜ ª¿Ú·ıÔ˜ μfiÏÔ˘, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 12.000∂ 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶··ÊϤÛÛ· 29, 68ÙÌ, ËÌÈÙÂϤ˜, 25.000∂ 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë 70ÙÌ, 80.000∂ 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 49ÙÌ, 35.000∂ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 118ÙÌ, 115.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡.πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. Õ¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡.πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡.πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡.πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡.πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡.πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡.πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡.πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì, K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡.πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 7. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45.000∂ K 493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤·, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210 11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡.πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 6. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165

E-mail: stspiliopoulos@gmail.com “Site: www.o-s.gr” 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¿, ∫ 146 14. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫442 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡.πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” . 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì. ∫ 296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË ’∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜’ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (043)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√ ™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙Ô-

Ó¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (047)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (048)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π MERCEDES B 200 diesel, 140 ps, 7/05, αυτόματο-σειριακό, άθικτο. Δεκτός κάθε έλεγχος, 19.000 Ε. Τηλ. 6944-340876. (182)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Για άμεση πρόσληψη από επιχείρηση (Γραφείο Συμβούλων - Λογιστικές, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες) που λειτουργεί στο Νομό Μαγνησίας, πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανωτέρας Οικονομικής Σχολής, ηλικίας 30 - 40 ετών. Προσόντα που απαιτούνται: 1) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα - προϋπηρεσία. 3) Άριστη γνώση Η/Υ - προγραμμάτων λογιστικών πακέτων SingularLogic, Kεφάλαιο-Μισθοδοσίας. 4) Καλή γνώση Κ.Φ.Σ. 5) Άριστος χειρισμός ξένης γλώσσας. Αποστολή φακέλου στην Τ.Θ. 1159 Κεντρικού Ταχυδρομείου Βόλου έως 15/4/2011. (985)

™YNOIKE™IA

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (004)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (007)

§À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ Ελλάδας, εχέμυθα και αποτελεσματικά. 45χρονος δημοσίου, μελαχρινός, σοβαρός, ευγενικός, άριστο, οικονομικό επίπεδο. 53χρονος δημοσίου, πολύ καλλιεργημένος, ιδιαίτερα εμφανίσιμος με χιούμορ. 54χρονος επιχειρηματίας, ψηλός, αρρενωπός, εξωστρεφής, πολύ ευκατάστατος. 55χρονος συν/χος, πανεπιστημιακής μόρφωσης, ιδιαίτερα ελκυστικός, δραστήριος, ευκατάστατος. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (014)

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (000)

ZHTOYNTAI Από εταιρεία με έδρα την Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος για το λογιστήριο με γνώσεις Εμπ/κης Διαχ/σης. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πληρ. τηλ. 24210-95626 ή 6978332838, fax 24210-95627 και email: info@tampakiotis.gr. (578)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο MAΪΚΛ ΝΤΗΑΡΛΟΒ (MICHEL DEARLOVE) του Άντονι (Anthony) και της Έλενα (Elena), το γένος Πότεντ (Potente), που γεννήθηκε στο Μπρίστολ Αγγλίας και κατοικεί στο Γουοκίνγκ, Σάρεϊ Αγγλίας και η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΡΙΖΟΥ του Αθανασίου και της Μαρίας, το γένος Μουρατίδου, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Γουκίνγκ Σάρεϊ Αγγλίας πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. -----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ του Νικολάου και της Γεωργίας, το γένος Τσάρα, που γεννήθηκε στα Καλογριανά Καρδίτσας και κατοικεί στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας Δήμου Βόλου, και η ΑΝΝΑ ΖΟΦΙΑ ΑΤΥΣ (ANNA ZOFIA ATYS) του Πάβελ (Pawel) και της Κριστίνα Μαρία (Krystyna Maria), το γένος Μαγιέβσκα (Majewska), που γεννήθηκε στη Βαρσοβία και κατοικεί στο Λομιάνκι Βαρσοβίας πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας Δήμου Βόλου. -----------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Χρυσούλας, το γένος Κοσκινά, που γεννήθηκε στη Γερμανία και κατοικεί στο Βόλο και η ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΑΛΑΝΗ του Σωτηρίου και της Ελένης, το γένος Σάλιαρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου.

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (999)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (327)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’’ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. (245)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (005)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (997)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (246)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση 1) του Καταστήματος - Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Βόλο και εντός του Πάρκου Πεδίου Άρεως, με εμβαδόν ορόφου 31,95 τ.μ., ισογείου (αποθήκη - λουτρά) 39,16 τ.μ. και εξωτερικό υπαίθριο χώρο 75 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 8.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και 2) του Καταστήματος - Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Βόλο και εντός του Πάρκου Πεδίου Άρεως εμβαδού 150,29 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) 12.000 ευρώ πλέον χαρτοσήμου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δημοπρασία για το ένα ή και τα δύο Αναψυκτήρια μαζί. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βόλου στις 26 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11.00 π.μ. της ιδίας ημέρας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 800 ευρώ για το πρώτο κατάστημα και 1.200 ευρώ για το δεύτερο κατάστημα, υπέρ του Δήμου Βόλου. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2421353149 - 155 (Διεύθυνση: Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À

¶ø§∂πΔ∞π FORD FOCUS C-MAX, 1.600, diesel, 10/08, άψογο, δεκτός κάθε έλεγχος, 12.700 Ε. Τηλ. 6944-340876. (183)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ - ΜΑΡΑΘΑ - ΤΡΟΥΛΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ - ΠΟΡΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™ÙÔ ·˘ÙfiʈÚÔ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·‚ÏËı› ¤ÁηÈÚ· ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ∞£∏¡∞, 12.

ΔËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ˙ËÙ› Ì Â›ÁÔ˘Û· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÚÔ˜ ÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™∂¶∂ ‰Ú. ªÈ¯¿Ï˘ ÿϷÚ˘. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÂÓÙfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË, “·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÂοÛÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰fiÙË. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ‹, ¿ÌÂÛË Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ηٷ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ΛÌÂÓ˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯·, ̤۷ ÛÙËÓ Ù·ÛÛfiÌÂÓË ÚÔıÂÛÌ›·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÔÈ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ™.∂¶.∂. Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂ-

Û·, ‰ÈÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆӔ . √ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ηÏ› Ù¤ÏÔ˜ “fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÌÂ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›· Î·È Â˘ı˘ÎÚÈÛ›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜” . ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο fiÙÈ, “Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∫.À.∞. 19040/81 (º∂∫ 742/μ/81) ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠ۠ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 1082/80 (º∂∫ 250/∞780) ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ¿ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÂÔÚÙÒÓ ¶¿Û¯·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ: - ™ÙÔ ·Ú.1, ·Ú.2 ÚÔ¸fiıÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¶¿Û¯· 2010 Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ··Û¯ÔÏ‹Ûˆ˜ (ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Ûˆ˜) ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 01-

¶∂ƒπ§∏æ∏

του με αριθ. Πρωτ. 1932 και με αριθ. Ειδ. Βιβλίου 92/2011 προγράμματος δημοσίου αναγ. Πλειστηριασμού ακινήτου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΙΗ’ Αθηνών. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ΙΗ’ Αθηνών ΔΗΛΩΝΩ ότι στις 11-5-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 17.00 στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού Μαγνησίας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Ζουμπ. ΣΟΦΤΑ του Δημ. ή του νόμιμου αναπληρωτή του θα βγει στον πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη της άνω ΔΟΥ Γεωργίου Νταβούρα του Ιωάννη και της Δήμητρας, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ταινάρου, αριθ. 76 με ΑΦΜ 018779457, για χρέος αυτού προς την άνω ΔΟΥ ευρώ 8.405,71 πλέον προσαυξήσεων και λοιπών εξόδων μέχρι το τέλος του πλειστηριασμού και είναι: Το με αριθμό δύο (2) τμήμα ενός οικοπέδου, συνολικής εκτάσεως του όλου οικοπέδου 727,42 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του χωριού Πλάτανος Αλμυρού Μαγνησίας, της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας Πλατάνου και ήδη Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού, το οποίο φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικ. Μυλωνά, με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ και συνορεύει ανατολικά επί πλευράς ΑΔ μήκους μ. 40,00 με ιδιοκτησία Ιωάννη Τσουρτσούλη, δυτικά επί πλευράς ΒΓ μήκους μ. 34,00, με ιδιοκτησία Ι. Σαμαρά, βόρεια επί πλευράς ΑΒ 20,00 μ. με κοινοτικό δρόμο και νότια επί πλευράς ΓΔ μήκους μ. 19,32 με ιδιοκτησία Αλεξ. Αλαμανιώτη. Το παραπάνω αναφερόμενο κατασχεθέν με αριθμό δύο (2) τμήμα οικοπέδου έχει έκταση τ.μ. 404,32 και περικλείεται από τις πλευρές με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Δ’Β’ΓΔΑ’ και συνορεύει ανατολικά επί πλευράς Δ’Δ μήκους μ. 21,30 με ιδιοκτησία Ι. Τσουρτσούλη, δυτικά επί πλευράς Β’Γ μήκους μ. 30,30 με ιδιοκτησία Ι. Σαμαρά, βόρεια επί πλευράς Δ’Β’ μήκους μ. 19,40 με τα υπ’ αριθ. (1) και (3) τμήματα του όλου οικοπέδου και νότια επί πλευράς ΓΔ μήκους μ. 19,32 με ιδιοκτησία Αλεξ. Αλαμανιώτη. Εντός του άνω οικοπέδου υπάρχει κτισμένη ισόγεια κεραμοσκεπής υπερυψωμένη οικία, και επίσης το παραπάνω με αριθμό δύο (2) τμήμα οικοπέδου έχει και το δικαίωμα της από κοινού χρήσεως του τμήματος του οικοπέδου που έχει αριθμό τρία (3) και περικλείεται το τμήμα αυτό από τις πλευρές Α’ΒΒ’Γ’Α’ τ.μ. 82,00 και συνορεύει ανατολικά με το με αριθμό (1) τμήμα οικοπέδου, δυτικά με ιδιοκτησία Ι. Σαμαρά, βόρεια με κοινοτικό δρόμο και νότια με το Νο2 τμήμα του όλου οικοπέδου. Περιήλθε στον οφειλέτη δυνάμει του με αριθμό 5.946/24-11-1987 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αλμυρού κ. Κων/νου Γεωργίου και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού σε τόμο 66 και αριθμό 222. Η αξία της άνω ακίνητης περιουσίας έχει εκτιμηθεί στο ποσό των ευρώ 60.000,00. Η πρώτη προσφορά ορίζεται σε ευρώ 30.000,00. Αθήνα 18/3/2011 Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ΙΗ’ Αθηνών Βλαβιανού Μαρία Υποδιευθύντρια Φορολογίας

01-2011 ̤¯ÚÈ 30-04-2011. - ™ÙÔ ·Ú.3 ·Ú.1 ˆ˜ ‚¿ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯·. °È· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ χıËΠÚÔ Ù˘ 15˘ Ë̤ڷ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ χÛˆ˜ Ù˘ Û¯¤Ûˆ˜. - ™ÙÔ ·Ú. 10 ·Ú.1 ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ¶¿Û¯· ı· Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË. Δ· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÔÚÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Û ›‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Û ¯Ú‹Ì·. - °È· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· Ù¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË Ë̤ڷ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ë 30Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÛÙ Ì ÌfiÓË ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ‰‹Ï˘ ·˘Ù‹˜ Ë̤ڷ˜ Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ˘ÂÚ‹ÌÂÚÔ˜ (√Ï. ∞¶ 40/2002) - °È· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯·, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È Ù·ÎÙÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ‰ÂÎÙfi ¿ÁÈ· ·fi ÙË ¡ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÂÈÛ‡ÚÔ-

ÓÙ·È ÔÈ ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞¡. 690/45, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8, ·Ú.1 ÙÔ˘ ¡. 2336/95. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰È¿Ù·ÍË, οı ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‹ ÂÈÙÂÙÚ·Ì̤ÓÔ˜ ‹ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ٛÙÏÔ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ Âȯ›ÚËÛ˘, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ‹ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ÂÌÚfiıÂÛÌ· ÛÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯·, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Î·ÙfiÈÓ ÌËÓ‡Ûˆ˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜) ‹ Ù˘ ÔÈΛ·˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ‹ Ù˘ ÔÈΛ·˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÌÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË Ì¤¯ÚÈ ¤ÍÈ (6) Ì‹Ó˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ fiÛÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 25% Ô‡Ù ¿Óˆ ÙÔ˘ 50% ÙÔ˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ∏ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 417 Â. ÙÔ˘ ∫¶¢” .

¢√À ¡. πø¡π∞™ ª∞°¡∏™π∞™ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου, του οφειλέτη του Δημοσίου ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ με ΑΦΜ 095729241 Δηλώνω ότι την Τετάρτη 4 του μήνα ΜΑΪΟΥ του έτους 2011 (δύο χιλιάδες έντεκα) με επίσπευση του Δημοσίου εκπλειστηριάζεται. Α. Η με στοιχεία Ι-2 διηρημένη ιδιοκτησία του ισογείου που αποτελείται από δύο χώρους εσωτερική κλίμακα και εσωτερικό ανελκυστήρα με τον κάτω από αυτό αποθηκευτικό χώρο και Β. Η με στοιχεία Α-2 διηρημένη ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου και αποτελείται από δύο χώρους εσωτερική κλίμακα και εσωτερικό ανελκυστήρα, μιας οικοδομής που βρίσκεται σε οικόπεδο που έχει έκταση 3.835 τ.μ. και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως Βόλου στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας στη συμβολή των οδών Παλαιάς και Νέας Εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας στη θέση Λάμια του Υποθ/κείου Βόλου. Στους ιδιοκτήτες των παραπάνω ιδιοκτησιών ανήκουν με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης οι με αριθμούς 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί στο Ειρηνοδικείο Βόλου, που βρίσκεται στο Δικαστικό μέγαρο του Πρωτοδικείου Βόλου στην πλατεία Ελευθερίας Βόλου και ειδικότερα στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού που ορίστηκε ως τόπος διεξαγωγής των πλειστηριασμών (δυνάμει του άρθρου 998 παρ. 2 του ΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 3714/08, ΦΕΚ 231/7.11.2008 τεύχος Α), μπροστά στην υπάλληλο που ορίστηκε για τον πλειστηριασμό κ. Γκέσκου Μαρία, συμβολαιογράφο Βόλου ή στο νόμιμο αναπληρωτή της, και ώρα από τις (4.00) μέχρι τις (5.00) το απόγευμα της ιδίας ημέρας. Κανένας δεν γίνεται δεκτός προς πλειοδοσία εάν δεν καταθέσει εγγύηση ποσού σε μετρητά ή γραμμάτιο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατακύρωση θα γίνει σ’ αυτόν που προσφέρει τα περισσότερα όπως οι Νόμοι ορίζουν. Ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλλει στο Δημόσιο Ταμείο το εκπλειστηρίασμα εντός 40 ημερών. Πάντα τα έξοδα βαρύνουν τον υπερθεματιστή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα είσπραξης των δημοσίων εσόδων και του Κ.Π.Δ., όπου δεν αντίκεινται σε τούτο. Εκτιμήθηκαν τα ανωτέρω ακίνητα ως εξής: 1. για την με στοιχεία Ι-2 διηρημένη ιδιοκτησία στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00) και 2. για την με στοιχεία Α-2 διηρημένη ιδιοκτησία στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00). Πρώτη προσφορά Δημοσίου, ορίζουμε την αντικειμενική αξία των ακινήτων 1. για την με στοιχεία Ι-2 ιδιοκτησία το ποσό των 358.451,00 ευρώ και 2. για την με στοιχεία Α-2 ιδιοκτησία το ποσό των 358.451,00 ευρώ και για συνολική τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των (716.902,00) επτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακόσια δύο ευρώ. Να δημοσιευθεί στην εφημερίδα “ΘΕΣΣΑΛΙΑ” στις 13/4/2011 (άρθρο 41 του ΚΕΔΕ). ΒΟΛΟΣ 13/4/2011 Ο επισπεύδων Διευθυντής της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

∞¶ƒπ§π√™

13

ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÔÌÔÏÔÁ., ª·Í›ÌÔ˘, £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÎÏ. Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ë ·Ó¿ÛÙ·ÛȘ Î·È Ë ˙ˆ‹. √ ÈÛÙ‡ˆÓ ÂȘ Â̤, Î·Ó ·Ôı¿ÓË, ˙‹ÛÂÙ·È” (πˆ¿Ó. È·’ 25, 26). Τίποτε άλλο δεν φοβείται τόσον ο άνθρωπος, όσον τον θάνατον. Αλλά από τον φόβον αυτόν τον τυραννικόν, που τρομοκρατεί και τον πλέον ανδρείον και γενναιόψυχον, έρχεται ο Κύριος να μας απαλλάξη. Αυτός που εδοκίμασε τον θάνατον, αλλά και ανεστήθη με δόξαν, απέδειξε με τον τρόπον αυτόν ότι είναι ο εξουσιαστής του θανάτου. Είναι λοιπόν αληθής καθ’ όλα η βεβαίωσις, που μας κάμνει ο Κύριος. Βεβαιώνει ότι Αυτός είναι η ανάστασις και η ζωή. Διότι Αυτός με την θείαν Του δύναμιν πρόκειται να αναστήση μίαν ημέραν όλους τους νεκρούς. Αυτός θα δώση νέαν ζωή, πνευματικήν και αιώνιον, που θα είναι ζωή ευτυχίας διά τους ιδικούς του, κόλασις δε διά τους ασεβείς και απίστους. Όλοι βέβαια θα περάσουν από την θλίψιν του θανάτου. Διότι αυτό είναι απόφασις του Θεού κατόπιν της αμαρτίας του ανθρώπου. Όσοι όμως συνδέονται με τον Χριστόν, τον αρχηγόν της ζωής, με ζωντανήν και ακλόνητον πίστιν, αυτοί θα ίδουν με χαράν την τελικήν των ανάστασιν, που θα είναι είσοδος εις την μακαρίαν ζωήν.

¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÁÈ· Ì›· ÚÔÛ¤Ú·ÛË... ∞£∏¡∞, 12.

ΔÚ·ÁÈ΋ ηٿÏËÍË Â›¯Â ·Ú¿ÓÔÌË ÚÔÛ¤Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÕÚÁÔ˘˜ - ΔÚ›ÔÏ˘. √È ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ› ‹Úı·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ¤Ó·˜ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ “∫ÔÏÔÛÔ‡ÚÙË” Î·È Û ·˘Ùfi ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ËÏÈΛ·˜ 52 Î·È 35 ÂÙÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔÛ¤Ú·Û ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫√∫ Î·È Û ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Ì ÁÚÔıȤ˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ô 52¯ÚÔÓÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÕÚÁÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÂÈ‚·›ÓÔÓÙ· ÁÈfi ÙÔ˘, fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÕÚÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÓÂÎÚÔ„›· ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔÓ 35¯ÚÔÓÔ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜.

ÕÁÚÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ¶∞Δƒ∞, 12.

£‡Ì· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 80¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì›· 35¯ÚÔÓË ·ÏÏÔ‰·‹, Ë ÔÔ›· ÊÚfiÓÙÈ˙ ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË. ∏ 80¯ÚÔÓË ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ›¯Â ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÙ› Ì ηÏÒ‰ÈÔ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶·ÙÚÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 35¯ÚÔÓ˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë 35¯ÚÔÓË Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

∫∏¢∂π∞ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

¢∏ª∏Δƒπ√ ∞. ¶∞¡√À∏

Ετών 88 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Τρικέρων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3 μ.μ. Αγία Κυριακή Τρικέρων 13 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Αθανάσιος - Μαρία Πανουή, Χαρίκλεια - Πέτρος Σπανός Τα αδέλφια: Νικόλαος - Μαρία Πανουή, Ευάγγελος - Μαρία Νταλίκα, Ασημίνα Χρ. Θεοδωράκη, Μαλάμω Ευαγ. Σκούρα, Μυγδαλιώ Αχιλ. Γανωτή, Γαρουφαλιά Γεωρ. Γανωτή Τα εγγόνια: Αναστασία, Δημήτριος, Παναγιώτης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς * Παράκληση εκ της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Αλτσχάιμερ.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ - ¶∂¡£√™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

πø∞¡¡∏ Ãπ™Δ√¢√À§√À

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

Ετών 83 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Τρίτη 12 Απριλίου και ώρα 3 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γιαννοπούλου αριθ. 51 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 13 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Δήμητρα Τα παιδιά: Στυλιανός Χριστοδούλου, Σεβαστή και Βασίλειος Σακελαρόπουλος Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Μαρία Τα αδέλφια: Σπυριδούλα και Παναγιώτης Καρακαντές, Βαΐα χήρα Ν. Κοντοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ∂Ï›˜.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· π¿ÛÔÓÔ˜ 136, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¡ÈÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, ·fi ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12

™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù· FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...............................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .............................................................2421070931 - 2421071022 ..................................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...................................................2421070931 - 2421075319 ................................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...........................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ........................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ................................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ......................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ........................................ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ...........................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .........................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..............................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..................................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...............................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ.................................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ......................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ........................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ....................................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ .................................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ....................................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” .............................................................. 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ..................................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú................................................ 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ...................................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ...............................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .......................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ................................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .................................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ ................................................................................ 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ............................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ................................. 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ................................................ 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘....................................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘...................................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. .................................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. .................................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ............................................................................ 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ..........................................................24210 31463

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫Ϥ‚Ô˘Ó Â˘ÙÂÏ‹ Ú¿ÁÌ·Ù· ·˘Ù¤˜. 2. ¶ÔÏÈÙ›· Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ - ∫·ÈÓÔ‡ÚȘ - ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ... ‚ˆÌfi. 3. πÙ·ÏÈ΋ fiÏË - πÓ‰fi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. 4. °Ú¿ÌÌ·Ù·... ¿ıÏˆÓ - ∞Ú¯‹... Óˆ¯¤ÏÂÈ·˜ Ãڈ̷ÙÈÛÌfi˜. 5. ¡ËÛ› Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ - ™Ô˘Ë‰‹ ÔÈ‹ÙÚÈ· - ∞Ú¯Èο ÔÏÈÙÈ΋˜ ÓÂÔÏ·›·˜. 6. ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ - ΔÔ fiÛÙÚ·ÎÔ Ù˘ ¯ÂÏÒÓ·˜. 7. ¶ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ - ... ŸÓÔ: ∏ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ Δ˙ÔÓ §¤ÓÔÓ - ∫·È Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. 8. √ÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ (·Ú¯Èο) - ... §fiÈ: ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ - ∞·Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. 9. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ - ∞Ó¤ÓÙÈÌË, ·Ó˘fiÏËÙË. 10. ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ - ÕʈÓÔ... Ó¿˙È - Δ·ÎÙÔÔÈ›... Ì·ÏÏÈ¿. 11. º¤Úˆ οÙÈ Û ٤ÏÔ˜, ÂÚ·ÙÒÓˆ - ºÚ·ÓÙ˙¤Ûη...: ∏ıÔÔÈfi˜. 12. ∫·È ˯ËÙÈο Û ٷÈӛ˜ - ∞˘Ùfi ÙÔ ›‰ÈÔ (ȉȈÌ.) - ∞Ì·ı¤˜, ··›‰Â˘ÙÔ. 13. ∞fiÊıÂÁÌ· - £Ú˘ÏÈÎfi... ÙÔ ÁÂʇÚÈ Ù˘ - ¶·ÏÈfi ͤÓÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ªÈÛıˆÙ¤˜ - £˘Ì›˙ÂÈ ÙË... ™·ÚÊ¿ÙË. 2. ¶fiÏË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ - ™ÙÂʷӈ̤ӷ Ì ÌÂÓÂͤ‰Â˜. 3. §¤ÔÔÏÓÙ...: ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ¯ËÌÈÎfi˜ - ¶ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘.

4. ∑ÈÛÙ›Ó...: ΔÂÓ›ÛÙÚÈ· - ∫È ¤ÙÛÈ ÙÚÒÁÂÙ·È ÙÔ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. 5. ΔÂÌÂÏÈ¿˙ˆ - √ ·ÚÈıÌfi˜ 303 Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ∫È ¤ÙÛÈ Ë ∫¤·. 6. ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· (·Ú¯Èο) - ∂ÏÂÔÓÒÚ·...: °È·ÙÚfi˜ ·fi ÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ - ∞ÊÙÈ¿... ·ÏÈfiÙÂÚ·. 7. ∏ÏÈfiÏÔ˘ÛÙÔÈ - °ÂÚÌ·Ófi˜ ¯ËÌÈÎfi˜. 8. ∞Ú¯‹... ¤ÓÙ·Û˘ - ÕʈÓË... ƒfi˙· - Œ¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. 9. Œ¯ˆ οÙÈ Â¿Óˆ ÌÔ˘ ÚÔÛ·ÚÙË̤ÓÔ - ¶ÚÈÁÎÈÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - °·ÏÏÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ. 10. ∫Ô‡·, ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ - ª¤ÚÔ˜ Ù˘ Ú‡ÌÓ˘. 11. ∂ÁηÏÒ - ŸÂÚ· ÙÔ˘ ª·ÛÓ¤. 12. ∂ıÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞ı‹Ó·˜ (·Ú¯Èο) - ƒÔ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ - ¶·ÏÈ¿ Ì¿Úη ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. 13. ∞·ÏÏ¿ÛÛˆ ·fi ΛӉ˘ÓÔ - •¤ÓÔ ·ÓÙÚÈÎfi fiÓÔÌ· - ∂Í¿ÚÙËÌ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªπ∫ƒ√∫§∂ºΔƒ∂™ 2. πª√∫∞π¡∂™-μø 3. ™√ƒ∂¡Δ√-ƒ∞ª∞¡ 4. £§-¡ø-Ãø™∏ 5. π∞μ∞-∑∞∑-∫¡∂ 6. ∞¡Δ∞ƒ-∫∞À∫π 7. ™π§-°π√∫√-øƒ∞ 8. √∞¶-ªπƒ¡∞-√¡ 9. ∂™Ã∞Δ∏-∞Δπª∏ 10. ™Δ-¡∑-∫Δ∂¡∞ 11. Δ∂§∂πø¡ø-∞¡π™ 12. ∂º∂∞Δ√-∞™√º√ 13. ƒ∏™∏-∞ƒΔ∞-¡∞∫. ∫∞£∂Δ∞: 1. ªπ™£π∂™-∂™Δ∂ƒ 2. πª√§∞-π√™Δ∂º∏ 3. ∫√ƒ-μ∞§∞Ã-§∂™ 4. ∂¡∞¡-¶∞¡∂ 5. √∫¡ø-Δ°Δ∑π∞ 6. ∫∞Δ-∑∞´ª∏-øΔ∞ 7. §π√Ã∞ƒ√π-∫¡√ƒ 8. ∂¡-ƒ∑-∫ƒ∞Δø 9. º∂ƒø-∫√¡Δ∂-∞∞ 10. Δ™∞™∫∞∞´¡∞™ 11. ª∏¡Àø-ª∞¡√¡ 12. ∂μ∞-∂∫ƒ√∏-πº∞ 13. ™ø¡ø-π∞¡-Δ™√∫.

∫ƒπ√™ μ¿ÏÙ ٤ÏÔ˜ Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û·˜ ¯·Ï¿Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ, ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ¿ÍÙ ·Ú¤Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-44-12-3-9. Δ∞Àƒ√™ ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ¯·Ï·Ú‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙ›Ù ·fi fiÛ· ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-2044-34-6-2. ¢π¢Àª√π ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· οÓÂÙ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-23-45-1. ∫∞ƒ∫π¡√™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ı¤Ì·Ù· Î·È Ó· οÓÂÙ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 61-30-29-33-45-21. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÏÏ·Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ηϋ ÁÈ· ÚÔÒıËÛË Û¯Â‰›ˆÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-20-33-45-6-12. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Â˘·›ÛıËÙÔ˘˜ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ, ·Ó·Ôϛ٠ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û˘¯Ó¿ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-29-37-44-2-19. ∑À°√™ Δ· Ì¿ÙÈ· Û·˜ ·ÓÔȯٿ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ÚÔ·„Ô˘Ó Î¿ÔȘ ¢ηÈڛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ ÙȘ ›¯·Ù ‰ÒÛÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-30-55-45-67-2. ™∫√ƒ¶π√™ ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û·˜, ·ÏÏ¿ ÎÏ›ÛÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-30-22-12-34-6. Δ√•√Δ∏™ ∫¿ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ı· Û·˜ ÂÎÏ‹ÍÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-11-23-469. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶Ôχ ηϋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤ˆÓ ۯ‰›ˆÓ, ÙË ÌÂϤÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-45-11-8. À¢ƒ√Ã√√™ ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂȉÈο ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ÁÈ·Ù› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ʤÚÓÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-44-34-5-12. πãÀ∂™ ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂΛ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ÌËÓ ÌÂÏ·Á¯Ôϛ٠̠ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜, ·˘Ùfi Û·˜ ·ÊÔÚ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4833-21-23-9-30.

™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ...................................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ..................................................................................24210 29400. TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..............................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO .....................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY .....................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ...........................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY....................................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ................................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ...............................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .......................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ............................................................................................199 EKAB:............................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ...........................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜........................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ .............................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜.................................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜................................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô .....................................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...............................................................................10400 EXPRESS SERVICE.......................................................................................1154 HELLAS SERVICE ........................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..............................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ...............................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.....................................................................................6948475814 MËϛ˜.............................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.........................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY..................................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO.............................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..............................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ......................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ.......................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ .................................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. .....................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. .....................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ........................................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ ......................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ ........................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ...............................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ...................................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................................................ 24210 61000 A°PIA™ ...........................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY...................................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN..............................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 2421069609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

¶ƒ√∫∏ƒÀ•∂π™ Δ√Àƒ¡√À∞ ™∫∞∫π

ÚÔ˜ ª. ΔÚ›ÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÒÚ· ¤Ó·Ú͢: 12:00 3Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ª.ΔÚ›ÙË 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÒÚ· ∫∞μ∞§∞ ¤Ó·Ú͢: 19:00 4Ô˜ Á‡ÚÔ˜ ª. ΔÂÙ¿ÚÙË 20 ∞ÚÈÏ›™ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ·fi 29 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô˘ 2011 ÒÚ· ¤Ó·Ú͢: 12:00 5Ô˜ Á‡ÚÔ˜. ∏ ¢È‡2011 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ʤÙÔ˜ ÙÔ 20fi ŸÂÓ ‰ÈÂıÓ¤˜ ı˘ÓÛË ∞ÁÒÓˆÓ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛοÎÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂™√, ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› ÙÔ 21Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·ÓÔȯÙfi ·ÙÔÌÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÙÔ 14Ô ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ·ÓÔÈ- ¡π∫∞π∞ ¯Ùfi ·ÙÔÌÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ. Δ· Û˘ÓÔÏÈ- √ ∂.√.∞.√. º˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˘ ¡›Î·È·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Î¿ ¯ÚËÌ·ÙÈο ¤·ıÏ· ı· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Û 9Ô Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi ·ÓÔÈÎÙfi ÛηÎÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ 16.000 ¢ÚÒ. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô ‰Ú·- ·fi 16 ¤ˆ˜ 23 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ™Î·ÎÈÛÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∫·‚¿Ï·˜, Ë ŒÓˆÛË ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡›Î·È·˜ “ª¿ÓÔ˜ §Ô˝˙Ô˜” ™Î·ÎÈÛÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ∞Ó·Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜ - Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ £Ë‚ÒÓ 245 - ¡›Î·È· ÙËÏÂÊ. 210£Ú¿Î˘ Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, 4934390.ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÂÏÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ˜ ∫·‚¿Ï·˜ Î·È ÙËÓ ¶Â- ‚ÂÙÈÎfi 9 Á‡ÚˆÓ Û 2 ÔÌ›ÏÔ˘˜. ∞’ fiÌÈÏÔ˜: ·›ÎÙ˜ ÚÈʤÚÂÈ· ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘. ÃÒ- Ì ‰ÈÂıÓ¤˜ ‹ ÂÏÏËÓÈÎfi ∂§√ >1700μ’ fiÌÈÏÔ˜: ·›ÚÔ˜ ·ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ‰ÈÔÈÎË- ÎÙ˜ Ì ‰ÈÂıÓ¤˜ ‹ ÂÏÏËÓÈÎfi ∂§√ <1600∂§√ 1600 ÙËÚ›Ô˘ ∫·‚¿Ï·˜. - 1699 ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ∞’ ‹ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘. √ ÃÚfiÓÔ˜ ™Î¤„˘ Ù· 90 ÏÂÙ¿ ÁÈ· 40 ÎÈÓ‹ÛÂȘ + 15 ÏÂ∞π¢∏æ√™ Ù¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·ÚÙ›‰· + 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂ√ ÛηÎÈÛÙÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ‚fiÚÂÈ·˜ ∂˘‚Ô›·˜ ÚÔÎË- Ù· ·Ó¿ ΛÓËÛË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î›ÓËÛË. Δ· ¯ÚËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ·ÙÔÌÈÎfi ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ μfiÚÂÈ- Ì·ÙÈο ¤·ıÏ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞’ fiÌÈÏÔ˜ 1Ô˜ ú600, 2Ô˜ ú ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ “∞π¢∏æ√™ OPEN 2011” √È ·ÁÒÓ˜ ı· 300, 3Ô˜ ú150 , 4Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ú100, 5Ô˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ȉ˄fi, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ- ú100, 1Ë °˘Ó·›Î· ú150 & 1Ô˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ (<1960) ‰Ô¯Â›Ô˘ Queens. √È ·ÁÒÓ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û ̛· ÂÓÈ- ú 100. °È· ÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·›· ηÙËÁÔÚ›·, ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ηٿٷÍË Î·È ‚Ú¿- ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔÓ Î. √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ ÙËÏ. 210‚¢ÛË ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈ- 4930470, 6979285543 ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÛÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÂÍ·Áˆ- ̤¯ÚÈ 60 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË. ΔÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· Á‹˜ ı· Â›Ó·È ∂Ï‚ÂÙÈÎfi 5 Á‡ÚˆÓ. ΔÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘. 2Ô˜Á‡- www.fysiolatris.gr.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Ó›ÎËÛ ÙÔ ÛοÎÈ” ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ‚ÈÙ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ 1892-1946

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÏȤ¯ÈÓ - Schmidt Paul Felix Salzburg 1942 ƒ¿È §Ô¤˙ 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Qe2 b5 7.Bb3 d6 8.a4 Bg4 9.c3 0-0 10.Rd1 b4 11.a5 d5 12.exd5 e4 13.dxc6 Bd6 14.d4 Re8 15.Be3 exf3 16.gxf3 Bh5 17.Nd2 Ne4 18.Bxf7+ Kxf7 19.Qc4+ Kf8 20.fxe4 Qh4 21.e5 Bxd1 22.exd6 Qg4+ 23.Kf1 cxd6 24.d5 Qh3+ 25.Ke1 Bc2 26.cxb4 Rxe3+ 27.fxe3 Qxe3+ 28.Qe2 Qh6 29.Ra3 Bf5 30.Re3 g6 31.Qf2 Rb8 32.Nc4 Rxb4 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; ª∞Δ Û 12 ÎÈÓ‹ÛÂȘ μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 5/5

§Y™H 33.Nxd6 [33.... Qg5 34.Re8+ Kg7 35.Qa7+ Rb7 36.Qxb7+ Kh6 37.Nf7+ Kg7 38.Nxg5+ Kh6 39.Qxh7+ Kxg5 40.Qe7+ Kg4 41.Qb4+ Kg5 42.h4+ Kh6 43.Rh8+ Kg7 44.Qf8#] 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 13 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ªfiÏË - ª¤Ë ª·Ú›·˜, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 233 - μÏ·¯¿‚·, ÙËÏ. 2421031030, ƒÔ˚ÏÔ‡ - °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜, §ÂÂÓÈÒÙË 6 - ™ÎÔ˘Ê¿ - ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 2421081840, ∫fiÎη - •ÂÓ¿ÎË ∞ÛËÌÒ˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 114 - °·ÏÏ›·˜, ÙËÏ. 2421024449. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶Ôχ‰ˆÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 94 - §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 2421043893. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μ˘˙ÈÒÙË ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓË, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 103, ÙËÏ. 2421061116. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

ΔETAƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§πOY 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔETAƒΔ∏ 13 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 11.45 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 00.15

√È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ΔÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ Δ˙Ô Δ˙Ô √ ΋Ô˜ Ì ٷ ·Á¿ÏÌ·Ù· ΔÔ Î·Ï¿ÓÈ Ù˘ ‚ÈÙÚ›Ó·˜ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ù˘ °.°. ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞Ϥη˜ ¶··Ú‹Á· (∑) ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· (∂) “√ ÂıÂÚfiÏËÎÙÔ˜” μfiÙ·Ó·, Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚ·›˜ Pedal √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ Õ·ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ¶∞√-ÿηÚÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ∂›ÁÂÈÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ ˘fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡ “√ ™˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘” ¶Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ª) ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù·

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.15 04.30

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Botrini’s project ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city The big game ∂ÈÎfiÓ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.00 10.00 12.00 13.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜™·‚fiÓ· ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÙÂÓ·Ì-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›ÙË ™¿ÏÎÂ-ÿÓÙÂÚ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ

15.00 16.00 18.00 18.30 19.45 20.00 21.45 23.45 01.30

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ The F Word Dog whisperer ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶¿ÌÏÔ ∂ÛÎÔÌ¿Ú Amstel live: ∞ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ª¿ÓÔ •˘‰Ô‡˜ (∂) Final report ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú The Oprah Winfrey show¨

18.00 18.50 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 02.15 03.00 03.45 04.30

06.00

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “√È ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ Â› Ù˘ Á˘”

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· “∂ÚˆÙÈο ·È¯Ó›‰È·” ∂ȉ‹ÛÂȘ °Ë Î·È Ô˘Ú·Ófi˜ ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF ¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ï¿Î· οÓÂȘ Steps ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Grey’s anatomy ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Americas got talent European poker tour ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 09.00 09.30 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.30 19.00 19.30 20.00 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

√È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ √È ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ °ÂÓÓË̤ӷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ: Ê·ÁËÙ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙÂ Î·È Î¿ÙÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ “¶·ÏÈηڿÎÈ· Ù˘ ·ÓÙÚÂÈ¿˜” ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓÈ·ÁÔ˘¿ÚˆÓ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 24.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “Δ·Í›‰È ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “Catwoman” The Mentalist Fringe Nip Tuck “Mother night”

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 7-13/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 7- 13/4/11 ∞π£√À™∞ 1: MA§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞ (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ∫˘Úȷ΋: 12.0014.00-16.00 ∫√∫∫π¡√™ √Àƒ∞¡√™ (∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00-20.30-23.00

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1 a) “RIO” ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 6.30 ¶∞ƒ.: 4.30 & 6.30,™™∞μ.: 4.30 & 6.30,∫∫Àƒ.: 11.30 - 4.30 - 6.30 b) “¢π∫∏°√ƒ√™ ™∫√Δ∂π¡ø¡ À¶√£∂™∂ø¡” ¶ƒ√μ.: 8.30 & 10.40 ∞π£√À™∞ 2 a) “∑√Àª¶∞π√™ & π√À§π∂Δ∞” ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ¶∞ƒ. ÛÙȘ 5.30, ™∞μ. ÛÙȘ 5.30, ∫Àƒ. ÛÙȘ 12 & 5.30 b) “ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ƒ√μ. ÛÙȘ 8 c) “THE WAY BACK” ¶ƒ√μ. ÛÙȘ 10

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 2: YOGI BEAR 3D (KÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15 ∫˘Úȷ΋: 12.45-15.00-17.15 SUCKER PYNCH: (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· - „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30-22.00-00.30 ∞π£√À™∞ 3: RANGO (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ∫˘Úȷ΋: 12.30-14.45 ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (∂ÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00-19.15 ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.30 ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀπ∞ (¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ·)¶¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45 ∞π£√À™∞ 4: RIO 3D (∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· - ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ) ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ∫˘Úȷ΋: 12.15-15.15-17.30 HANNA ¶¤ÌÙË - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45-22.00-00.15

¶·È‰È΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1990, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ù˘ ÕÏ΢ ∑¤Ë, Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ-ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶¤ÙÚÔ˘ §‡Î·. ¶·›˙Ô˘Ó: ¡›ÎÔ˜ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜, £¿ÏÂÈ· ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, ª·Ù›Ó· ∫·Ú¿, °È¿ÓÓ˘ ΔfiÙÛÈη˜.

∏ ª¤ÏÈ· Î·È Ë ª˘ÚÙÒ Â›Ó·È ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÙÔ 1936 Û’ ¤Ó· ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. √ ·Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ·ÓÙ› ÁÈ· ·Ú·Ì‡ıÈ· ̇ıÔ˘˜ Î·È ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √ Í¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘˜ Ô ¡›ÎÔ˜, ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙȘ Ì·Á‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ Ù›ÁÚË, ÙÔ Î·Ï¿ÓÈ, fiˆ˜ ÙÔ Ï¤Ó ÛÙÔ ÓËÛ›, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚·Ï۷̤̈ÓÔ Ì¤Û· Û ̛· ‚ÈÙÚ›Ó· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û¿Ï· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. Δ· ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·, Ì·˙› Ì ÙÔ Î·Ï¿ÓÈ (ÙÔ Ù›ÁÚË) ı· ·›ÍÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ı· Ì·˜ ‰ÈËÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘.

∂Δ1 10.30

Catwoman ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶ÈÙfiÊ. ¶·›˙Ô˘Ó: ÿÏÈ ª¤ÚÈ, ™¿ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó, ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ªÚ·Ù.

¶¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙÂ, Ë ¶¤ÈÛÈÂÓ˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˆ˜ ÁÚ·Ê›ÛÙÚÈ· ÛÙËÓ Hedare Beauty, ÌÈ· ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·Ù¿ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘. ŸÌˆ˜ Ë ÌÔ›Ú· ı· ·›ÍÂÈ ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¶¤ÈÛÈÂÓ˜, Ô˘ ¿ıÂÏ¿ Ù˘, ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÛÙ· ¿‰˘Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· Û˘Ì‚Â› ÌÂÙ¿, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÁÈ· ¿ÓÙ·. ∫¿ı Ӈ¯Ù· Ë ÓÙÚÔ·Ï‹ Î·È ·Î›Ó‰˘ÓË ¶¤ÈÛÈÂÓ˜ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚfiÌËÙË Î·È ·Ú¿ÙÔÏÌË ∫¿ÙÁÔ˘Ì·Ó, ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÈÏÔ˘ÚÔÂȉԇ˜. ∞ÎÚÔ‚·ÙÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∫·Ïfi Î·È ÛÙÔ ∫·Îfi, Ë ∫¿ÙÁÔ˘Ì·Ó ı· Á›ÓÂÈ Ô ¡Ô 1 ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ηıÒ˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ› ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ÙfiÈ Ù˘.

STAR 21.00

√ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ ∫ÒÛÙ· °·‚Ú¿ Î·È ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÎÚÔ˘Ì¤ÚÁÎ, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÔÚ¤Ó ∂ÚÌȤ. ¶·›˙Ô˘Ó: √ÏȂȤ °ÎÔ˘Ṳ́, ƒÔÌÂÓÛfiÓ ™Ù‚ÂÓ¤Ó, ™ÂÛ›Ï ÓÙ ºÚ·Ó˜.

√ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ¡ÙÈÏ¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∏ ˘ÔÏÔ¯·Áfi˜ °Î·ÏÔ˘¿, ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞̇Ó˘ Ó· ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ‡ °ÎÈ ƒfiÛÈ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‹Ù·Ó ˘fi ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜ ÙÔ 1956. ΔÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ı· ·Ôηχ„ÂÈ ÙȘ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó·Úfi ˘ÔÏÔ¯·Áfi... ‚·Û·ÓÈÛÙ‹. ŒÓ· ηÏÔÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÂÔ¯‹˜ (·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘) Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚ·‡Ì· Ù˘ ¿Ï·È ÔÙ¤ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ °·ÏÏ›·˜, ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·.

∂Δ1 22.00

∂ÚˆÙÈο ·È¯Ó›‰È· ∂ÚˆÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ƒfiÙ˙ÂÚ ∫·ÌÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: ™¿Ú· ªÈÛ¤Ï °Î¤Ï·Ú, ƒ¿È·Ó ºÈÏ›Â, ƒÈ˜ °Ô˘›‰ÂÚÛÔ˘Ó.

∂›Ó·È ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ô ∫ÔÚÙ ·Ú·Ù¿ÂÈ ÙËÓ ∫¿ıÚÈÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ıÒ· ÌÈÎÚ‹ ™ÂÛ›Ï. °È· ÂΉ›ÎËÛË, Ë ∫¿ıÚÈÓ ÚÔηÏ› ÙÔ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó Ó· ·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ ÙË ™ÂÛ›Ï, ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÔÚÙ. √ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó, ·ÚfiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Â‡ÎÔÏË, ‰¤¯ÂÙ·È. μ¿˙ÂÈ, fï˜, ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË, ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ Ï˘ÎÂÈ¿Ú¯Ë, ÙËÓ ∞Ó¤Ù, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Û’ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ù˘ Û Ó·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·Úı¤Ó· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›. √ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ∫¿ıÚÈÓ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·Ó‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÓ‹ ∞Ó¤Ù ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·. ∏ ∫¿ıÚÈÓ ÙÔ ıˆÚ› ·‰‡Ó·ÙÔ Î·È ‰¤¯ÂÙ·È. √È fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜;

MEGA 23.00

∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ-È·ÁÔ˘¿ÚˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞Ï·›Ó ªÔ˘ÚÈÏfiÓ.

™ÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›Ô ¶fiÔÏ μÔ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ∞˙Ù¤ÎˆÓ ‹Á·˙·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. √ ∫ÂÙÛ·Îfi·ÙÏ (ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ ∞˙٤ΈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙÔ ıÂfi ÙˆÓ ª¿ÁÈ· ∫Ô˘ÎÔ˘ÏοÓ) Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ï¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯·Ó ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ª·Ï¿Ì ∫ÈÙÛ¤ (√ π·ÁÔ˘¿ÚÔ˜ Ì ÙÔ ÁÏ˘Îfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ) Î·È ÿÎÈ ª·Ï¿Ì (√ π·ÁÔ˘¿ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘) ÙÔ˘˜ ‰ÒÚÈÛ·Ó ÙȘ “ȉȷ›ÙÂÚ˜” ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ Nahualt Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ∞˙٤ΈÓ. Œˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·Ì¤ÙÚËÙ· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· Ù˘ ÚÔ-ÎÔÏÔÌ‚È·Ó‹˜ ÂÔ¯‹˜ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜. ™ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Ù‡Ì·ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙÔ˘ ıÂÔ‡, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈÈ·ÁÔ˘¿ÚÔÈ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ì·ÚÙ˘Ú‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙ·ÁfiÓ·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ.

∂Δ3 01.30


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 13 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

√ ¯ıÚfi˜ ·fi... ¢˘ÛÌ¿˜ ΣΤΗ δεκαετία του ’40 μετά τον Πόλεμο κατά των Γερμανοϊταλών και στη διάρκεια του εμφυλίου, οι τότε κρατούντες είχαν αποφασίσει και εγκατέστησαν τα στρατόπεδα TÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ του ελληνικού Στρα¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˘ τού στα αστικά κέντρα, για να αντιμετωπίσουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο. ΤΑ χρόνια πέρασαν, αλλά τα στρατόπεδα παραμένουν στα αστικά κέντρα, όχι για να μην πλησιάζουν οι αντάρτες, αλλά για να αντιμετωπίζεται το οικονομικό πρόβλημα σουβλατζήδων, εκμισθωτών σπιτιών σε αξιωματικούς, ταχυφαγείων και λοιπών επιτηδευματιών που έχουν ως αποκλειστική ενασχόληση, την εξυπηρέτηση του φαντάρου. ΣΗΜΕΡΑ ο κίνδυνος για τη χώρα είναι η πτώχευση, ωστόσο ακόμη και σήμερα τα στρατόπεδα παραμένουν “ενεργά”, σχεδόν όσα ήταν τη δεκαετία του ’40... ΔΙΑΒΑΖΑ χθες ότι οι τροϊκανοί τραβάνε τα μαλλιά τους με τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό Δημόσιο και ζητούν μέτρα, όχι στο μισθοδοτικό τομέα, αλλά στο λειτουργικό. ΚΑΙ μεταξύ των παρατηρήσεων που έκαναν, είναι και για τα στρατόπεδα. Το είχα αναφέρει προ μηνών, αλλά το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι ο ελληνικός Στρατός διαθέτει πολλά και άχρηστα στρατόπεδα, που προκαλούν τεράστια “αιμορραγία” στα οικονομικά του. ΚΑΠΟΥ 80 στρατόπεδα διαθέτουμε, όταν ο αμερικανικός Στρατός διαθέτει περίπου τα διπλάσια. Αλλά πόσος είναι αυτός και πόσος ο δικός μας...

To ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ της αφύπνισης και του συντονισμού έχει να επιτελέσει ο Γ. Παπανδρέου, μετά το τέλος της εβδομάδας, εφόσον περάσει από το υπουργικό συμβούλιο το νέο πακέτο μέτρων. Από το πρόγραμμα προσαρμογής των επόμενων χρόνων, τις αποκρατικοποιήσεις και τα αναπτυξιακά μέτρα θα κριθούν στο εξής οι πολιτικές εξελίξεις. Από την ώρα πάντως που ο πρωθυπουργός δεν αποφασίσει να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές και καθώς δεν αναμένονται εκπλήξεις στον επόμενο ανασχηματισμό, το οικονομικό επιτελείο θα κληθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στο πώς θα αναχαιτιστεί η συρρίκνωση των θέσεων εργασίας, τα αδιέξοδα των επιχειρήσεων, η στασιμότητα των επενδύσεων. Αφενός λοιπόν η αφύπνιση επιβάλλεται, καθώς ηχούν όλο πιο έντονα τα “καμπανάκια” κινδύνου. Αρχίζουν να χτυπούν και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, από όπου ήδη δηλώνεται αδυναμία συντήρησης προσωπικού και εκτέλεσης έργων. Επιπλέον, αυτή τη φορά καμπάνες “καθολικές” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακουστούν και για τις αποκρατικοποιήσεις. Θα καλούν για καθαρές, χωρίς τερτίπια, λύσεις. Για να κλείσουν τα μέτωπα αυτά εξυπακούεται ότι χρειάζεται ανάλογος συντονισμός της κυβέρνησης, ενώ ο αντιπρόεδρος Θ. Πάγκαλος μιλά πλέον για “ζήτημα αρμονίας” στο εσωτερικό της. Καθώς η υλοποίηση του απαιτητικού προγράμματος εξυγίανσης καρκινοβατεί, μεγαλώνει και η αμηχανία στελεχών της. Παρόλα αυτά οι ευρωπαίοι συνομιλητές του πρωθυπουργού δείχνουν να πιστεύουν στις διαβεβαιώσεις του ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, που ξεπερνούν ωστόσο την παρούσα κυβερνητική θητεία. Δόθηκε χρονική παράταση πριν η χώρα ζητήσει αναδιάρθρωση του χρέους και όχι απλά για να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία “και μετά βλέπουμε” . Συνολικά όμως το κυβερνητικό σχήμα πρέπει να δείξει πως θέλει και μπορεί να βάλει τη χώρα στον ίσιο δρόμο, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού. Όταν άλλοι τραβούν κουπί προς τα εμπρός και άλλοι κωπηλατούν προς τα πίσω, υπάρχει άλλος πιο κατάλληλος για να τους συντονίσει;

ºˆÙfi: ™ˆÙ‹Ú˘ ∫Ô˘ÎÈ¿Û·˜

Επιστρέφει πάλι η προτροπή για “Πάσχα στο χωριό” . Καθώς το φετινό συμπίπτει με μια μακρά περίοδο επανεξέτασης της διαχείρισης των χρημάτων, υπολογισμού του κόστους ζωής από την αρχή. Με την επιλογή όχι απαραίτητα νέων, αλλά πιο προσεκτικών κανόνων καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η προτίμηση στις διακοπές στο εσωτερικό αντί για το εξωτερικό, όπως και η στροφή σε τοπικά και ελληνικά κατ’ επέκταση προϊόντα δεν λύνει βέβαια το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά στέλνει ηχηρά μηνύματα: Για τη στήριξη πολλών επιχειρήσεων, που προσπαθούν να σταθούν με νύχια και με δόντια σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Για τη διάσωση θέσεων εργασίας, που ίσως είναι και το σημαντικό στις μέρες. Επιπλέον για την παροχή κινήτρων σε όσους θα ήθελαν να ενεργοποιηθούν περισ-

σότερο σε τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών, όπου ακόμη η χώρα διατηρεί συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι σίγουρο ότι καταναλωτικές συνήθειες και αντιλήψεις ετών δύσκολα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι επίσης γνωστό ότι η ζωή μπορεί να διατηρήσει ποιοτικά της χαρακτηριστικά με λιγότερη σπατάλη. Στο μεταξύ, η ύπαιθρος της Μαγνησίας με την ποικιλομορφία της περιμένει, εκτός από τους επισκέπτες και τους κατοίκους της να την επισκεφτούν, να την γνωρίσουν καλύτερα. Αν η επιστροφή στο χωριό έχει νόημα τις μέρες του Πάσχα ή των διακοπών, η επανατοποθέτηση σε βασικές αξίες προσφέρει αντίδοτο στην κρίση: Στοιχειώδης οικονομία και λογική κατανομή των πόρων βοηθούν στο ξεπέρασμα δυσκολιών.

™˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÁÔÓÈÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜, Ì ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ó· Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Á‹‰· Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.

ΤΑ στρατόπεδα, λένε οι τροϊκανοί, πρέπει να μειωθούν και να παύσει το φαινόμενο κάθε πόλη και στρατόπεδο... Αλλά εμείς το χαβά μας. Άλλωστε αν μειωθούν τα στρατόπεδα, πώς θα επιβιώσουν όλοι αυτοί οι επιτηδευματίες, που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτά;

T‡Ô˜

ΚΑΤΑ καιρούς έχουν εκπονηθεί σχέδια επί χάρτου για πολυδύναμα στρατόπεδα, ένα από τα οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει στην αεροπορική βάση της Ν. Αγχιάλου, όπου θα φιλοξενούνταν πεζοναύτες, γιατί όχι και ναυτική δύναμη. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ωστόσο σχέδια και δεν υλοποιούνται, πιθανόν γιατί κάποιοι θα χάσουν γαλόνια και εξουσία. Και επιμένουμε να συντηρούμε κέντρα εκπαίδευσης π.χ. στο Μεσολόγγι ή στη Σπάρτη, σα να απειλείται η εδαφική μας ακεραιότητα από τους... Ιταλούς! ºˆÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

dimopoulos@e-thessalia.gr

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‹ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó... ΔÔ˘ ™‹ÊË ¶ÔÏ˘Ì›ÏË

Ας αφήσουμε στην άκρη κατευθυνόμενους και μη αναλυτές, διεθνείς κερδοσκόπους και κάθε λογής τζογαδόρους που προεξοφλούν , καθημερινά σχεδόν, την αποτυχία μας. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί ο Σόιμπλε, ο Τρισέ, ο Ολι Ρέν και διάφοροι άλλοι ευρωπαράγοντες ανησυχούν και προβληματίζονται για το μέλλον μας; Θα σπεύσουν να απαντήσουν κάποιοι βέβαια, ότι ανησυχούν για τα δανεικά τους ή για τις τράπεζες τους. Μπορεί να τους απασχολεί κι αυτό, αλλά ξέρουν επίσης πολύ καλά ότι μια εν-

δεχόμενη κατάρρευση χώρας της ευρωζώνης θα έχει οδυνηρές συνέπειες για όλους γι αυτό τρέχουν να προλάβουν Γι αυτό συζητούν, γι’ αυτό ασχολούνται μαζί μας και δεν μάς αφήνουν στην τύχη μας... Το ερώτημα είναι πόσο το καταλαβαίνουμε εμείς και τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να σώσουμε την παρτίδα. Πρωτίστως φυσικά το ερώτημα αφορά την πολιτική ηγεσία και δη την κυβέρνηση. Γιατί ο μέσος πολίτης που πλήττεται από την κρίση μπορεί και να αγανακτεί ή και να αιθεροβατεί πιστεύοντας σε μαγικές λύσεις. Η κυβέρνηση όμως και οι βουλευτές που τη στηρίζουν δεν μπορούν ούτε να κάνουν ότι δεν ξέρουν, ούτε πολύ περισσότερο να παριστάνουν τους σωτήρες με ευχολόγια και χάιδεμα αυτιών.

Κι όμως, οι αντιδράσεις τους δείχνουν ότι δεν συνειδητοποιούν το μέγεθος του προβλήματος και κυρίως ότι δεν είναι διατεθειμένοι να σπάσουν αυγά, άρα και να δυσαρεστήσουν την κομματική πελατεία τους. Δεν είναι δυνατόν υπουργοί να αρνούνται να κάνουν περικοπές, ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν διαφορετικά και να πετάνε μονίμως το μπαλάκι στην εξέδρα... Και φυσικά δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να αφήνει να εξελίσσονται τέτοιες συμπεριφορές και να μην παρεμβαίνει. Μπορεί, επίσης, οι βουλευτές να έχουν το δίκιο τους όταν διαμαρτύρονται ότι δεν ενημερώνονται και καλούνται εκ των υστέρων να επικυρώνουν αποφάσεις, αλλά δεν μπορεί επίσης να ψηφίζουν με βάση το τοπικό ή συντεχνιακό συμφέρον και όχι με

✒∂£¡√™: “4 ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÙÔ ª¿ÈÔ”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “∂ÓÈ·›Ô ÛÙȘ ¢∂∫√ Ì ÂÚÈÎÔ¤˜”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ∞∂π-Δ∂π ÌÂ... ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË!”. ✒∏ ∞À°∏: “∫Ï›ÓÔ˘Ó ÓÔÛÔÎÔÌ›·”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “™ÙÔ ÙÚ·¤˙È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “¡· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÏË ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·”. Δ∞ ¡∂∞: “Δ·Ú›Ê· ÛÙÔÓ º¶∞ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜”.

βάση το γενικότερο συμφέρον της χώρας. Ούτε φυσικά μπορεί να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τους υπουργούς επειδή θεωρούν ότι θα έπρεπε αυτοί να βρίσκονται στη θέση τους. Είτε τους βολεύει, είτε όχι η υπέρβαση της κρίσης προϋποθέτει οδυνηρές αποφάσεις από μια συντονισμένη και αποφασισμένη κυβέρνηση που δεν θα υπολογίζει σε κάθε της βήμα το πολιτικό κόστος. Και βέβαια ένα πρωθυπουργό που δεν υπολογίζει προσωπικές φιλίες η κομματικές ισορροπίες και θα είναι διατεθειμένος να ρισκάρει, ενδεχόμενα, ακόμα και το πολιτικό του μέλλον. Προφανώς μια τέτοια στρατηγική δεν είναι εύκολη. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχει και άλλη... (Από Το Βήμα online)

13-4-11  

h theta ths tetartis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you